Document 159536

Komentarze

Transkrypt

Document 159536
ISNN 1698/5843 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 5 (100) maj 2016 r.
W SEJMIE RP
Nakład: 10 tys. egz.
DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
str. 7 - 9
Z Tomaszem Żuchowskim, podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
rozmawia Jakub Kus
CO TRZEBA ZMIENIĆ
W POLSKIM BUDOWNICTWIE
str. 3
NUMER
MAGAZYNU
str. 10
ZAMIERZASZ PRACOWAĆ
ZA GRANICĄ NA BUDOWIE JAKO
PRACOWNIK ODDELEGOWANY?
CO NOWEGO W EFBWW
str. 11
2
NR 5 (100) 2016
Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce
OPZZ o pracach Zespołu Problemowego
ds. ubezpieczeń społecznych
J
ak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego
zaplanował kontynuację dyskusji na temat
stanowisk poszczególnych organizacji w
sprawie kryteriów uprawniających do świadczenia emerytalnego oraz uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie
kwalifikowania prac jako prac w szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.
Z uwagi na to, że w toku prac Zespołu nie wypracowano wspólnego
stanowiska w sprawie nowych zasad przechodzenia na emeryturę, każda
z organizacji pracodawców i organizacji związkowych przedstawiła swoją
opinię.
W imieniu OPZZ wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska przedstawiła stanowisko Prezydium OPZZ, podkreślając, że przywrócenie
powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65
lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom społecznym. Jednocześnie OPZZ postuluje wprowadzenie
dla osób legitymujących się: kobiety - trzydziestopięcioletnimi, a mężczyźni - czterdziestoletnimi okresami składkowymi możliwości skorzystania z
prawa do emerytury bez konieczności spełnienia innych warunków.
Łódzcy taksówkarze przeciwko Uberowi
P
r z e d s t aw i c i e l e
wszystkich łódzkich korporacji oraz
taksówkarze niezrzeszeni
wzięli udział w proteście
przeciwko Uberowi. Ich
zdaniem wejście Ubera na łódzki rynek spowoduje pogorszenie bezpieczeństwa pasażerów oraz powstanie nieuczciwej konkurencji. Taksówkarze
zwracali uwagę na to, że ich zawód obarczony jest wieloma obowiązkami,
których nie muszą wypełniać przewoźnicy z Uber. Chodzi między innymi
o konieczność zdawania egzaminów z topografii miasta czy niezbędne do
wykonywania pracy w zawodzie psychotesty.
Protest, którego jednym z organizatorów był Związek Zawodowy
Taksówkarzy RP, polegał na wspólnym, wolnym przejeździe taksówek
przez centrum miasta w czasie popołudniowych godzin szczytu. Protest
zakończył się pod Aulą Łódź, gdzie odbywało się spotkanie promocyjne
Ubera, na którym jego przedstawiciele rozdawali kody promocyjne na
bezpłatne przejazdy.
Łódzcy taksówkarze podkreślają, że kierowcy Ubera podnoszą ceny
bez wiedzy klienta w chwili, gdy na mieście jest mniej pojazdów niż
chętnych na przejazd.
W proteście taksówkarzy wzięło udział kilkuset taksówkarzy z Łodzi,
województwa łódzkiego oraz ościennych województw, w tym z Warszawy.
Wszczęto spór zbiorowy w PKP Intercity
P
racownicy PKP Intercity domagają
się podwyżek płac. Związki
zawodowe działające w
przedsiębiorstwie przedstawiły swoje żądania zarządowi spółki. Pracodawca nie zgodził się na ich realizację, wobec czego wszczęty
został spór zbiorowy. Federacja Związków Zawodowych Maszynistów
Kolejowych opublikowała stanowisko związków zawodowych w sprawie
wszczęcia sporu zbiorowego w pracy. „Strona związkowa w ramach sporu
zbiorowego podtrzymuje żądanie podwyżki wynagrodzeń w kwocie 200
zł do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych,
zgodnie z postanowieniami zakładowego układu zbiorowego pracy, oraz dla
pracowników wynagradzanych wg wskaźnika, podniesienia podstawy jego
wyliczenia według miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez nagród z zysku za IV kwartał 2011 roku” - czytamy w stanowisku.
Związkowcy oczekują od zarządu spółki wzrostu wynagrodzeń od
1 kwietnia 2016 r., naliczonego według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia
2016 r., i wzywają do natychmiastowego podjęcia rokowań. Uprzedzają
jednocześnie, że w razie nieuwzględnienia wysuniętego żądania, zostanie
ogłoszony strajk.
cd. na str. 4
100 numerów
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
S
to numerów „Budowlanych” to niedużo.
A jednak to przyjemne. Jesteśmy wciąż
młodym pismem, co ma swoje wady
(które pewnie widać), ale też zalety. Najważniejszą
jest to, że wciąż nam się chce robić lepsze pismo.
Ogólnopolski Magazyn Społeczno – Zawodowy „Budowlani” to tytuł, do którego wciąż
jeszcze dorastamy. Nie ukrywamy tego, że jesteśmy pismem związkowym, ale też społecznym.
Interesuje nas wszystko to, co jest ważne dla ludzi
naszych sektorów. Przede wszystkim w ich pracy
i dla ich pracy. A praca to dzisiaj bardzo szerokie
pojęcie. Nie zajmujemy się polityką, gdy nie musimy się nią zajmować. Ale zdarza się nam to wtedy,
gdy ona zanadto interesuje się naszymi branżami
nie tak, jak byśmy tego chcieli.
„Robimy” nasze pismo nie zawsze profesjonalnie, bo i redakcja nie do końca jest
profesjonalna. To nie musi być wada. To pismo
tworzy wielu naszych współpracowników. Z firm,
struktur związkowych, organizacji pracodawców,
stowarzyszeń, struktur Państwowej Inspekcji Pracy,
europejskich struktur branżowych. Chcemy, aby
to oni opisywali rzeczywistość tak, jak ją widzą.
Nie zawsze literackim językiem. Jesteśmy pismem
zawodowym, bo interesują nas zmiany w charakterze pracy w naszych sektorach, nowe kwalifikacje,
techniki i technologie.
Jesteśmy wreszcie „magazynem” i rozumiemy
ten fakt w najprostszy z możliwych sposobów.
Zbieramy informacje, dane, opinie i stanowiska.
Publikujemy. I nie zapominamy o nich. Te sprawy
czekają w naszym redakcyjnym magazynie na
reakcję, na konkretne działania. Wracamy do nich
i sprawdzamy, co się zmieniło (jeśli się zmieniło).
Taki jest sens istnienia społecznego pisma.
Naszym wydawcą jest Związek Zawodowy
„Budowlani”, duża – jak na polskie warunki –
organizacja pracowników. Nie znaczy to jednak, że
na łamach pisma nie znajdziecie opinii i poglądów
prezentowanych przez inne środowiska.
Ten numer pisma nie różni się bardzo od
poprzednich 99. Chcemy, by następna setka była
coraz lepsza, ale nie będziemy zmieniać tego, co w
OMSZ „Budowlani” uważamy za najważniejsze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy
współtworzą nasz magazyn za dotychczasową
współpracę i liczymy na jej kontynuację. Mamy
nadzieję na to, że będzie nas coraz więcej. Dla
spraw ważnych dla ludzi budownictwa, spółdzielczości mieszkaniowej, przemysłu materiałów
budowlanych, drzewnego, meblarskiego, leśnictwa
i ochrony środowiska na pewno znajdzie się miejsce w OMSZ „Budowlani”. Czekamy na Wasze
teksty i materiały.
Zbigniew Janowski – wydawca
Jakub Kus – redaktor naczelny
II KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ
– JAKOŚĆ, JAKOŚĆ, JAKOŚĆ…
W
Łodzi, 23 czerwca br.
odbędzie się Kongres
Edukacji Pozaformalnej.
Spotkają się na nim
firmy szkoleniowe, pracodawcy,
przedstawiciele instytucji edukacji
i organizacji pracowników po to,
by porozmawiać o przyszłości
edukacji poza szkołą - także w
kontekście nowych rozwiązań
ustawy o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji. Kongres organizuje
Polska Izba Firm Szkoleniowych.
Związek Zawodowy „Budowlani”
jest partnerem Kongresu.
Ogólnopolski Magazyn SpołecznoZawodowy „Budowlani” jest
partnerem medialnym imprezy.
Drugi kongres środowiska
szkoleniowców 23 czerwca 2016 r.
23 czerwca 2016 roku – w nowych wnętrzach Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się II. Ogólnopolski Kongres
Edukacji Pozaformalnej. Wydarzenie skupi całą branżę
szkoleniową w Polsce, w tym firmy szkoleniowe, doradcze
i coachingowe. Spodziewamy się ponad 300 uczestników, w
tym reprezentantów instytucji publicznych i ośrodków decyzyjnych odnośnie polityki edukacyjnej, w tym kształcenia
się dorosłych. Kongres objęli swym patronatem i wsparciem
Minister Rozwoju, Minister Edukacji Narodowej, Marszałek
Województwa Łódzkiego, a także PARP i IBE. Zarejestruj
swój udział, nie zapomnij o wybraniu sesji tematycznych,
a także wpisaniu swoich postulatów: http://www.kep.com.
pl/rejestracja
Bogaty program KEP 2016
Szczególnie aktualnym zadaniem Kongresu jest analiza
nowo przyjętej Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 22.12.2015 roku, która będzie miała wielki wpływ
na funkcjonowanie branży szkoleniowej w najbliższych
latach. Trzy główne sesje tematyczne to: „Jakość kwalifikacji i
kompetencji – ZSK”, „Jakość usług rozwojo
Learning”. Celem kongresu jest zamanifest
przedsiębiorców współtworzących rynek
-rozwojowych i doskonalenia zawodowego
i niezbędnego dopełnienia systemu szko
kadr. W efekcie planowane jest powołanie
Pozaformalnej, jako stałej reprezentacji na
Poznaj bogaty program debat, w tym prezent
w sesjach równoległych. Program: http://
Biała księga branży
Kongres powinien wypracować kat
jakie branża usług rozwojowych prze
partnerom – administracji państwowej i s
przedsiębiorcom generującym zapotrzeb
szkoleniowe. W sformułowaniu wniosków
aktywne moderownie debaty przez red
znanego publicystę w zakresie zagadnień
micznych, a zarazem wykładowcy akademi
zainteresowanych współtworzeniem doku
zachęcamy do kontaktu z Biurem PIFS te
616 27 63, [email protected]
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
CO TRZEBA ZMIENIĆ
W POLSKIM BUDOWNICTWIE
3
Rozmowa z Tomaszem Żuchowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
n Jakub Kus: Panie Ministrze,
czy w Polsce potrzebna jest polityka
budowlana? Próby formułowania
takiej polityki podejmowano w
latach ’90 – tych. Ale po 2000 roku
rządy w zasadzie zaniechały tych
działań…
Tomasz Żuchowski: To pytanie retoryczne. Tak, uważam, że
potrzebny jest plan, nie można w
tym sektorze działać tylko ad hoc.
Brak strategii rozwoju budownictwa
powoduje system bezwładu, o czym
przekonaliśmy się w minionych
latach. Niezbędne jest więc przeanalizowanie sytuacji, taka analiza SWOT.
Mogę potwierdzić, że będziemy
przygotowywali strategię dla sektora
budowlanego. To nie stanie się oczywiście od razu, może potrwać 2-3 lata,
ale to jest bardzo potrzebne. Strategia
dla sektora budowlanego wiąże się z
działaniem na rzecz innowacyjnej i
konkurencyjnej gospodarki i musi
być istotną częścią planowania takich
działań.
n Poprzedni rząd nie zdążył przygotować zapowiadanego
Kodeksu budowlanego. Czy taki
Kodeks może zastąpić politykę
budowlaną? Czym ma być Kodeks
i kiedy będzie gotowy?
Jesteśmy zdeterminowani, by
projekt – założenia Kodeksu budowlano-urbanistycznego były gotowe
do końca 2016 roku. I robimy to
„siłami własnymi” Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa. To
bardzo złożona praca. Kodeks ma
integrować regulacje dotyczące działalności budowlanej i planowania
owych” i „Lifelong
towanie ważnej roli
usług edukacyjnoo, jako naturalnego
olnictwa i rozwoju
e Sojuszu Edukacji
aszego środowiska.
tacji produktowych
/www.kep.com.pl/
talog postulatów,
dkłada głównym
samorządowej oraz
bowanie na usługi
w pomocne będzie
d. J. Żakowskiego,
ń społeczno-ekonoickiego. Wszystkich
umentów Kongresu
el.: 22 616 27 63; 22
przestrzennego. Ma być aktem regulacyjnym – nie zastępuje więc strategii rozwoju budownictwa. Kodeks
ma być w efekcie pewnego rodzaju
wspólną wizją, eliminującą różnice
w interpretacji i bariery instytucjonalne. Ponieważ ma on dotyczyć działań
interdyscyplinarnych, potrzebna
jest pełna transparentność przy jego
tworzeniu. Tworzymy system, także
nowy system podziału obowiązków.
I w ramach tego nowego systemu
chcemy uporządkować zarówno
zagospodarowanie przestrzeni, jak i
funkcjonowanie instytucji. Prowadzimy konsultacje. Analizujemy właśnie
teraz uwagi strony samorządowej.
n Czy wobec zapowiedzi przyspieszonych prac nad Kodeksem
resort przewiduje jakiekolwiek
zmiany w prawie budowlanym
przed przyjęciem Kodeksu?
Nie chcemy przeprowadzać
zmian „punktowych”. Koncentrujemy się na zmianach systemowych,
dotyczących prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, więc
nie spodziewam się żadnych zmian w
ustawach w najbliższym czasie.
Chcemy jednak poprawić nie
najlepiej funkcjonujące akty wykonawcze. Konsultujemy właśnie
projekt zmiany rozporządzenia w
sprawie wzoru wniosku o pozwolenie
na budowę. Tutaj przepisy powinny
być bardziej czytelne. Mamy zamiar
także zająć się starym rozporządzeniem, dotyczącym warunków technicznych dotyczących budynków
i ich usytuowania. Tutaj nie było
zmian bardzo długo. Musimy wyeli-
Wystawa usług i produktów dla szkoleniowców
Kongresowi towarzyszyć będzie ekspozycja stoisk z
produktami i usługami adresowanymi do rynku szkoleń.
Zapraszamy obiekty konferencyjne i szkoleniowe, producentów oprogramowania, wydawców i producentów
pomocy dydaktycznych. Liczba stanowisk ekspozycyjnych
jest ograniczona. Możliwe jest też zgłaszanie upominków
firmowych do losowania wizytówek (vouchery, gadżety).
Kontakt: [email protected]
Wartościowy dorobek
Pierwsza edycja Kongresu Edukacji Pozaformalnej
odbyła się w listopadzie 2014 roku w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik. To pionierskie spotkanie zostało
zorganizowane przez koalicję 11 organizacji związanych z
edukacją dorosłych. W pierwszym KEP wzięło udział 337
uczestników, a prawie 200 kolejnych osób zadeklarowało
chęć dalszej współpracy. Liczby te pokazują skalę branży
edukacji pozaformalnej w Polsce. Zapoznajcie się z
materiałami z KEP 2014, w tym z Deklaracją Kongresu w
zakładce „Archiwum” oraz publikacjami w „Bazie danych”
na www.kep.com.pl
ułatwić działanie na rynku mniej- A co będzie po 2020 roku?
To kluczowe pytanie. Na pewno
szym firmom.
nie będzie już unijnych środków na
nAle z większymi kontrakta- infrastrukturę w takim wymiarze, co
mi jest gorzej. Mamy mało dużych teraz. Budownictwo powinno stać
firm, a polskie średnie i mniejsze mocno na dwóch nogach. Jedną z
firmy wciąż nie potrafią tworzyć nich będzie zapewne budownictwo
dobrych konsorcjów do wygrywania mieszkaniowe, zorientowane na
realne, możliwe do zaspokojenia poprzetargów…
Tu wiele jest do zrobienia. Po trzeby. Już wkrótce zaprezentowany
to, by utworzyć dobre konsorcjum, zostanie nowy program jego rozwoju.
potrzebne jest odpowiednie finanso- W innych sektorach budownictwa
wanie, by wyeliminować niepewność musimy pomyśleć o strategii partnerinwestycyjną. Z tym wciąż jeszcze stwa publiczno – prywatnego, ale trzemamy w Polsce problem. Trzeba pol- ba do tego podejść odpowiedzialnie.
skie firmy wzmacniać instrumentami Trzeba „wystandaryzować” relacje
prawnymi, być może trzeba pomyśleć publiczno – prywatne, określić rolę
firm i zasady finansowania.
o konsolidacji.
RED: Jedną z patologii polskiego rynku budowlanego, w tym
rynku zamówień budowlanych, jest
niekończący się łańcuch podwykonawców o wielu, często kilkunastu
poziomach. Na końcu tego łańcucha często jest szara strefa. Czy jest
szansa na ograniczenie poziomów
podwykonawstwa i szarej strefy?
Zbyt wiele poziomów podwykonawstwa to brak rzeczywistych
możliwości kontroli budowy. „Kaskada podwykonawstwa” zaburza
realizację inwestycji. Potrzebne są,
być może, rozwiązania prawne, ale
wiele można uzyskać także przez odpowiednio zapisane kryteria w SIWZ.
To muszą być - obok kryterium ceny
- gwarancje, czas wykonania, zasady
zatrudnienia na umowę o pracę. Trzeba wprowadzić system wag. Uważam
także, że preferowane powinno być
zaangażowanie potencjału własnego
wykonawcy. I powinno to być w
granicach 40-50% zaangażowania w
inwestycję. Sądzę jednak, że zmiany
powinny być w większości wprowadzane przez mocne rekomendacje,
a nie tylko sztywny system prawny.
minować zaszłości i zaktualizować stabilność pracy. Trudno jednak móprzepisy w niezbędnym zakresie. To wić o stabilności bez odpowiedniego
także jest przedmiotem konsultacji. potencjału. Dla stabilności trzeba
także wyeliminować z rynku firmy
n Jesteśmy w nowej perspekty- fikcyjne, tzw. „skrzynki pocztowe”.
wie finansowej Unii. Zakłada ona
n Polska wdraża dyrektywy UE
przeznaczenie znacznych środków
na inwestycje infrastrukturalne. To dotyczące zamówień publicznych.
dobra wiadomość dla sektora. Co Wiele nowych regulacji dotyczy
będzie głównym obszarem wielkich robót budowlanych. Wprowadzane
są obligatoryjne – obok ceny –
inwestycji budowlanych?
W perspektywie do 2020 roku kryteria jakościowe i obowiązek
dla budownictwa bardzo ważne zatrudniania na umowę o pracę
będą inwestycje komunikacyjne – przy robotach budowlanych. Czy
kolejowe i drogowe. Ale znaczne zmiany w prawie zamówień mogą
środki przeznaczone zostaną także rzeczywiście zmienić sytuację w
na rozwój energetyki. Będą też duże polskim budownictwie?
Tak, regulacje dotyczące zainwestycje przemysłowe i to dla sektora budowlanego może być szczególnie mówień mogą zmienić sytuację w
budownictwie. Pojawiają się nowe
interesujące.
rozwiązania, które wprowadzane
n Oby polskie firmy i pracow- będą do SIWZ (specyfikacji istotnych
nicy z tego skorzystali. Struktura warunków zamówienia - przyp. red).
n Mówiliśmy o funduszach
polskiego rynku budowlanego nie Pojawia się możliwość podziału
sprzyja stabilności firm. Mamy zamówienia na części, co powinno unijnych w obecnej perspektywie.
ogromną większość firm małych,
często takich, które nie są w stanie
dłużej przetrwać na rynku. To
powoduje, że rynek pracy jest niestabilny, a w polskim budownictwie
wciąż brakuje specjalistów. Co
zrobić, by było inaczej?
W wielu sektorach technicznych brakuje specjalistów. Wysoko
wykwalifikowany pracownik jest dla
firmy największą wartością dodaną.
Uważam, że dotychczasowe masowe
kształcenie na poziomie wyższym, w
tym kształcenie głównie humanistów,
mija się z potrzebami gospodarki.
Brakuje nam orientacji na kształcenie zawodowe. Musimy odbudować
szkolnictwo zawodowe, ale oczywiście warunkiem powodzenia takich
działań są silne firmy, zapewniające
RED: Czy Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa są
potrzebni partnerzy społeczni? A
jeśli tak, to do czego?
Są niezbędni. Musimy pamiętać
o tym, że to resort jest dla środowiska, a nie odwrotnie. Partnerzy
„punktują” niedoskonałości resortu. Kluczowe jest tutaj szybkie
reagowanie na postulaty. Partnerzy
są dla nas konieczni w konsultacji
projektów. Po prostu wielu rzeczy
nie widać z punktu widzenia urzędników. Ale to nie jest tak, że nie ma
uwag do funkcjonowania naszych
partnerów. Dobrze, jeśli poszczególne środowiska są zorganizowane
wokół celów. Dobrze, jeśli wskazują
nam słabe punkty systemu, ale też
proponują konkretne rozwiązania.
Sama krytyka to trochę za mało. Ta
dyskusja, dialog z partnerami jest
dla nas kluczowy i liczymy na to, że
będzie coraz lepszy.
n Panie Ministrze, dziękuję
za rozmowę.
Z Tomaszem Żuchowskim,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
rozmawiał Jakub Kus.
4
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
cd. ze str. 2
Związkowcy z Kopalni Wujek przeciwko decyzji
Urzędu Górniczego
STANOWISKO
W
ostatnim czasie Okręgowy
Urząd Górniczy w Katowicach wydał decyzję
odmowną w sprawie uruchomienia nowej ściany
w rudzkiej części kopalni.
Zdaniem związkowców,
niekorzystna dla kopalni
decyzja urzędu może być przyczynkiem do jej likwidacji. Górnicy obawiają się, że jeżeli nie ruszą roboty przygotowawcze na nowej ścianie, to w
przyszłym roku nie będzie skąd wydobywać węgla.
Związki zawodowe działające w Kopalni Wujek skierowały do prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego petycję. W ocenie związkowców decyzja
Urzędu Górniczego nie ma żadnych podstaw merytorycznych. „Zakres
eksploatacji przedstawiony w dodatku został pozytywnie zaopiniowany
przez powołaną na wniosek właśnie Dyrektora OUG w Katowicach Komisję
ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych działającą przy Wyższym Urzędzie
Górniczym w Katowicach oraz inne zespoły naukowo-doradcze” – czytamy
w petycji.
Podczas konferencji zorganizowanej przed Urzędem Górniczym
w Katowicach związkowcy zaapelowali o interwencję ministra energii,
któremu podlega Wyższy Urząd Górniczy.
Bez zaostrzenia strajku w szpitalu w Kwidzynie
N
a dzień przed rozpoczęciem strajku
dyrekcja szpitala zaakceptowała proponowane przez
związkowców podwyższenie funduszu wynagrodzeń
o kwotę 500 tysięcy złotych
do końca 2016 r.
Związkowcy ze szpitala w Kwidzynie przeprowadzili pod koniec
kwietnia akcję protestacyjną, ponieważ rozmowy pomiędzy personelem
medycznym a dyrekcją nie przyniosły oczekiwanego przez stronę pracowniczą porozumienia. Początkowo akcja protestacyjna przybrała formę jednogodzinnych
strajków ostrzegawczych, które przeprowadzano od godz. 12 do 13. W tym
czasie odbywały się przed szpitalem pikiety, a przyjmowano wyłącznie
osoby, które wymagały niezwłocznej pomocy medycznej.
Na 4 maja zapowiedziano zaostrzenie strajku. Szpital miał pracować
jak w dni wolne od pracy. Świadczeń medycznych miał udzielać jedynie
w nagłych przypadkach. Komitet strajkowy w wydanym komunikacie
zastrzegł, że pozostali pacjenci mieli być informowani o miejscach, w
których będą mogli uzyskać świadczenie, na który zostali skierowani.
Zebrał: Tomasz Nagórka
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”
Z DNIA 20 MAJA 2016 r.
W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROJEKTU
ZMIANY USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
Z
wiązek Zawodowy „Budowlani” z zadowoleniem przyjmuje rządową inicjatywę zmiany
ustawy o związkach zawodowych, wynikającą
z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca
2015 r. Wyrok ten i projekt ustawy dotyczy dostosowania zapisów prawa pracy i ustawy o związkach
zawodowych do Konstytucji RP i Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie możliwości
zrzeszania w związkach wszystkich osób zatrudnionych
– nie tylko w oparciu o umowę o pracę. Zmiana ta
da prawo do zrzeszania się w związkach wszystkich
pracujących i doprowadzi do wyeliminowania dotychczasowej dyskryminacji wielkiej grupy pracujących,
nieposiadających umowy o pracę.
Związek Zawodowy „Budowlani” podkreśla jednocześnie, że nie jest to jedyna forma dyskryminacji
pracujących w zakresie zrzeszania się w związkach
zawodowych. Ewidentną dyskryminacją jest także
ograniczenie prawa do reprezentacji i obrony interesów
zbiorowych osób zrzeszonych w związkach w małych
przedsiębiorstwach, zatrudniających poniżej 10 zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Nowelizacja
ustawy o związkach zawodowych powinna znieść także
to ograniczenie.
Proponowana przez rząd zmiana ustawy o związkach zawodowych nie ogranicza się jedynie do
implementacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Wprowadza bardzo wiele szczegółowych zmian w
ustawie, nie zawsze związanych z orzeczeniem TK.
Te propozycje zmian będą budziły spory zarówno po
stronie związkowej, jak i po stronie pracodawców i ich
organizacji, ponieważ w istotny sposób odnoszą się do
uprawnień, reprezentatywności i rzeczywistej pozycji
partnerów społecznych na rynku pracy – szczególnie
Miła uroczystość w Cembrit S.A.
S
ą jeszcze firmy, które w sposób szczególny traktują
swoich długoletnich pracowników, którzy po kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy w firmie przechodzą na zasłużoną
emeryturę. Do takich należy niewątpliwie Cembrit S.A. z Trzemeszna, gdzie 22 kwietnia br. odbyła się bardzo miła uroczystość pożegnania kolegi Jana Strzelińskiego, odchodzącego
po 42 latach pracy na emeryturę. W pożegnalnym spotkaniu
uczestniczyli członkowie Zarządu spółki: prezes Cembrit S.A.
Aneta Wożniacka Gładych, członek Zarządu, dyrektor Andrzej
Konieczka oraz członkowie Zarządu Związku Zawodowego
,,Budowlani” w Cembrit S.A., na czele z przewodniczącym
organizacji Zbigniewem Oleszko. W uroczystości uczestniczyli
również najbliżsi współpracownicy Jana Strzelińskiego oraz
byli pracownicy spółki.
Kolega Jan Strzeliński był aktywnym działaczem
związkowym oraz społecznym inspektorem pracy, którą
to funkcję pełnił przez 14 lat. Dziękujemy Mu za wiele
lat wspólnej pracy i życzymy zasłużonego, ale wciąż
aktywnego odpoczynku oraz doskonałego zdrowia.
K.A.
na poziomie zakładu pracy.
Związek Zawodowy „Budowlani” widzi potrzebę
istotnych zmian w ustawie o związkach zawodowych – i
równolegle - w ustawie o organizacjach pracodawców.
Od 1991 roku, gdy uchwalano obydwie ustawy, w znaczący sposób zmieniła się sytuacja na rynku pracy. Strukturalne rozwiązania obydwu ustaw nie odpowiadają
obecnym potrzebom i sytuacji na polskim rynku pracy.
Sądzimy jednak, że te zmiany poprzedzone powinny
być szerokimi konsultacjami w ruchu związkowym,
organizacjach pracodawców, Radzie Dialogu Społecznego, Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego i
branżowych Zespołach Trójstronnych.
Zdaniem Związku Zawodowego „Budowlani”
zmiany dotyczące funkcjonowania organizacji pracobiorców i pracodawców – inne niż te wynikające wprost
z orzeczenia TK – powinny być przedmiotem innych,
nowych ustaw o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców.
Związek Zawodowy „Budowlani” widzi, w tym
kontekście, szczególnie potrzebę zmian dotyczących
reprezentacji interesów pracowników w przedsiębiorstwie, w tym roli regionalnych i ogólnokrajowych
struktur związków zawodowych.
Niniejsze stanowisko nie jest opinią Związku w
sprawie szczegółowych rozwiązań przewidywanych
w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o związkach
zawodowych z dnia 22 marca 2016 r.
Za Zarząd Krajowy
Przewodniczący
ZZ „Budowlani”
WSPOMNIENIE O DOROCIE BOBULI
M
inął już rok od śmierci Doroty Bobuli, a w dalszym
ciągu wydaje nam się ,że jest
wśród nas. Była wspaniałą kobietą –
cudowną żoną, matką, babcią. Po Jej
odejściu urodziła się druga wnuczka
- dokładnie 20 stycznia 2016, 8 miesięcy po Jej śmierci. Dorota odeszła
niespodziewanie 20 MAJA 2015 roku
w pełni życia i energii. Zawsze była
uśmiechnięta i przyjazna dla ludzi.
Była Przewodniczącą Okręgu Pomorskiego, naszą Koleżanką związaną
z „Budowlanymi” przez wiele lat.
Miała wspaniałe plany i pomysły jak
je zrealizować. Zabrakło czasu. Bardzo nam Jej brakuje.
Na grobie Doroty wyryta jest zwrotka wiersza Wiesławy Szalast,
przewodniczącej Okręgu Łódzkiego „Budowlanych”.
Tam w miejscu gdzie dusza Twa przebywa,
Tam w miejscu gdzie wolno płynie Ci czas,
Wspomnij ile dobrego tu zostawiłaś,
Wspomnij, że tu zostało wielu z nas.
AB/Red
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
Ogólnopolska konferencja
„Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie!”
5
LUBLIN
27
kwietnia br. Okręgowy
Inspektorat Pracy w
Lublinie zorganizował ogólnopolską konferencję pod
hasłem „Stres w pracy? Znajdź
rozwiązanie”. Spotkanie odbyło się
w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie.
Konferencja zorganizowana została w ramach ogólnopolskiej kampanii Państwowej Inspekcji Pracy pod
tym samym hasłem z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy, który w roku 2016
obchodzony jest pod hasłem: „Stres w
pracy: wspólne wyzwanie!”.
Patronatem honorowym wydarzenie to objął Przemysław Czarnek
– wojewoda lubelski, który także
wziął udział w konferencji. Włodzimierz Biaduń, okręgowy inspektor pracy w Lublinie przywitał
wszystkich obecnych i podkreślił
wagę eliminowania stresu jako potencjalnego źródła wypadków przy
pracy. W trakcie wprowadzenia do
konferencji wystąpił również Zbigniew Janowski, przewodniczący
Związku Zawodowego „Budowlani”
oraz zastępca przewodniczącego Rady
Ochrony Pracy X kadencji.
Podczas konferencji swoją wiedzą i
doświadczeniem dzielili się specjaliści
w dziedzinach stresu, mobbingu i
wypalenia zawodowego. Przedstawiciele firm z województwa lubelskiego
omawiali swoje sposoby zarządzania
stresem u pracowników.
Monika Madejska, współfundator Fundacji Przeciw Wypaleniu
Zawodowemu SlowLajf omówiła
zjawisko wypalenia zawodowego, jego
przyczyny i skutki oraz podała „przepis” na wypalenie zawodowe. Doktor Dorota Merecz-Kot, psycholog,
RZESZÓW
kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi zaprezentowała zjawisko mobbingu w pracy oraz jego konsekwencje
dla organizacji. Doktor Katarzyna
Orlak, założycielka Stowarzyszenia
Zdrowa Praca przedstawiła praktyczne
aspekty oceny ryzyka psychospołecz-
nego. Tomasz Zalas, psycholog z
Instytutu Psychoimmunologii IPSI
omówił program antystresowy 8xO,
który służy zarówno pracodawcom,
jak i pracownikom.
Bardzo ciekawy wykład interaktywny poprowadzili Monika Madejska oraz Mirosław Urban, psycholog,
trener zmiany i rozwoju osobistego.
Poprzez krótkie ćwiczenia pomogli
uczestnikom doświadczyć specyfiki
zjawiska stresu. Mirosław Urban w
dalszej części konferencji opowiedział
o możliwości dokonywania zmian,
nawet jeżeli wydają się one trudne i
poza zasięgiem.
Renata Sagan, specjalista ds.
personalnych Huettenes – Albertus
Polska Sp. z o.o. oraz Małgorzata
Wróblewska, HR Manager Materne
Polska Sp. z o.o. omówiły sposoby
radzenia sobie ze stresem w swoich
organizacyjnej jako podłoża stresu
zawodowego.
Anna Kucharska, psycholog
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przedstawiła założenia programu prewencyjnego PIP, skierowanego
do pracodawców: „Przeciwdziałanie
negatywnym skutkom stresu w miejscu
pracy”, jednocześnie zapraszając do
udziału w nim.
Całość konferencji podsumował organizator Włodzimierz Biaduń, okręgowy inspektor pracy w
Lublinie.
Konferencja cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. Wzięło w
niej udział blisko 200 osób, w tym:
pracodawcy i ich przedstawiciele, pracownicy służby bhp, przedstawiciele
związków zawodowych, społeczni
inspektorzy pracy oraz studenci.
Konferencję prowadziła Katarzyna Fałek
– Kurzyna, rzecznik
prasowy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w
Lublinie.
Celem konferencji było przybliżenie
uczestnikom praktycznych aspektów stresu
zawodowego, organizacyjnych sposobów
zarządzania nim,
minimalizowania jego
negatywnych skutków
oraz zapoznanie z
konsekwencjami stresu zawodowego dla
organizacji. Poprzez
Włodzimierz Biaduń - okręgowy
podejmowane tematy
inspektor pracy w Lublinie
pokazaliśmy, że można i warto zarządzać
firmach. Iwona Pręciuk, prezes za- stresem zawodowym, jednocześnie
rządu ECK EUREKA Sp. z o.o. SKA podpowiedzieliśmy jak to robić.
OIP Lublin/red
zaprezentowała znaczenie kultury
Posiedzenie Rady Okręgu Podkarpackiego
W
Jan Sierżęga i Andrzej Płonka podczas posiedzenia Rady Okręgu
kwietniu br., w siedzibie Okręgu Podkarpackiego Związku
Zawodowego „Budowlani” w Rzeszowie, odbyło się drugie
posiedzenie Rady Okręgu w bieżącym roku. W spotkaniu uczestniczyli
członkowie Rady Okręgu, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Wanda Lemantowicz i przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego Jan Sierżęga.
Podczas zebrania, prowadzonego przez przewodniczącego Okręgu
Andrzeja Płonkę, uczestnicy spotkania zostali zapoznani z uchwałami
podjętymi na posiedzeniu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego
„Budowlani” w Warszawie w marcu 2016 r.
Szczegółowo został przedstawiony i omówiony plan zawierania porozumień z oddziałami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
BHP w Okręgu Podkarpackim.
W trakcie spotkania przewodniczący Rady OPZZ Województwa
Podkarpackiego Jan Sierżęga przedstawił plan działalności OPZZ na 2016 r.
Przypomniał również, że prawnik, który jest zatrudniony na etacie w OPZZ
Województwa Podkarpackiego jest do dyspozycji wszystkich organizacji
zakładowych Związku Zawodowego „Budowlani” Okręgu Podkarpackiego
i zachęcał do korzystania z porad prawnych.
Na zakończenie spotkania przewodniczący Okręgu podziękował
wszystkim organizacjom zakładowym za prawidłowo prowadzone raporty
finansowe i przekazywanie ich w terminie do Okręgu.
Andrzej Płonka
6
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
W Kujawsko-Pomorskiem
Tydzień Bezpieczeństwa
Każdego tygodnia w Polsce
wskutek wypadków przy
pracy ginie ok. 5 osób.
Do tragicznych zdarzeń
najczęściej dochodzi
w budownictwie, dlatego
właśnie Okręgowy
Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy kładzie
szczególny nacisk na
promocję dobrych praktyk
wśród osób pracujących
na budowie. Cel ten,
jako jeden z głównych,
przyświecał również
tegorocznym inicjatywom
z okazji Tygodnia
Bezpieczeństwa.
Przysypanie ziemią, uderzenie przez poruszający się
na budowie obiekt, czy upadki
z rusztowań lub drabin – to tylko niektóre ze zdarzeń, do jakich
dochodzi na budowie. Nierzadko
kończą się one natychmiastową
śmiercią poszkodowanego. Mimo że
branżą przodującą pod względem
liczby wypadków przy pracy jest
przetwórstwo, to jednak na budowie
wypadki częściej skutkują śmiercią
pracownika.
Problematyce tej poświęcony jest
Tydzień Bezpieczeństwa. Podczas
trwającej przez siedem dni akcji w
całym kraju organizowane są pokazy
sprzętu oraz nowoczesnych rozwiązań i technologii podnoszących
bezpieczeństwo pracy. Wszystko to
w celu promowania kultury bezpiecznej pracy wśród pracowników firm i
podwykonawców na budowach.
W województwie kujawsko-pomorskim Tydzień Bezpieczeństwa
zainaugurowany został wyjazdowym
posiedzeniem Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy
Okręgowym Inspektorze Pracy w
Bydgoszczy. W spotkaniu udział
wzięli sygnatariusze lokalnego Porozumienia dla Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie w Bydgoszczy
oraz grupa robocza sygnatariuszy
Porozumienia.
Podczas posiedzenia nastąpiło
uroczyste podpisanie kolejnego
załącznika do „Deklaracji w sprawie
porozumienia dla bezpieczeństwa
pracy w budownictwie”, dotyczącego bezpieczeństwa podczas prac
na wysokości. Ponadto uczestnicy
spotkania mieli okazję przyjrzenia
się dobrym praktykom na budowie
podczas zwiedzania Elektrociepłowni Gazowej EDF w Toruniu – Projekt
GT 50. W imprezach Tygodnia
Bezpieczeństwa udział wzięli przedstawiciele ZZ „Budowlani”, w tym
przewodniczący Okręgu Ryszard
Krasiński i wiceprzewodniczący
Zbigniew Figurski.
Jak pokazują statystyki, wypadkom przy pracy ulegają najczęściej
pracownicy o krótkim, maksymalnie
rocznym stażu pracy, zatem tacy,
zowane wspólnie przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu. Głównym
celem konkursu jest popularyzacja
wiedzy o prawie pracy, zasadach i
przepisach bhp, a co za tym idzie –
Ryszard Krasiński i Zbigniew Figurski
na budowie Projektu EDF w Toruniu
którzy dopiero wchodzą na rynek
pracy. W spotkania i inicjatywy Tygodnia Bezpieczeństwa każdorazowo
wpisywany jest aspekt edukacyjny.
Tak było również w tym roku. We
wtorek, 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Grudziądzu odbyła się XV edycja
finału Międzyszkolnego Konkursu
Wiedzy o Prawie Pracy, Zasadach i
Przepisach BHP.
Jest to przedsięwzięcie organi-
podnoszenie stanu bezpieczeństwa
młodzieży uczącej się w szkołach
ponadgimnazjalnych. Drugą, niemniej istotną intencją rozgrywek,
jest przybliżenie młodym osobom,
które wkrótce wejdą na rynek pracy,
problematyki zawierania umów
o pracę, ochrony stosunku pracy,
czasu pracy, wynagrodzeń oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy. Do tegorocznej edycji
konkursu przystąpiło 350 uczniów z
9 szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego:
z Grudziądza, Brodnicy, Świecia,
Wąbrzeźna oraz z Łasina. Z grupy
tej wyłoniono 18 finalistów. Podczas
finału, który odbył się 26 kwietnia
2016 r. w siedzibie CKP w Grudziądzu, o tytuł zwycięzcy walczyło 16
uczniów. Poziom zmagań był nie
tylko wysoki, ale też wyrównany,
o czym świadczy fakt, że Komisja
Konkursowa przeprowadziła aż dwie
dogrywki.
Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
Ostatecznie na podium stanęli:
1. Piotr Petla – Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w
Grudziądzu; opiekun Katarzyna
Snuszka,
2. Natalia Jeromińska – Zespół
Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu; opiekun
Rafał Szweda,
3. Marta Szóstakowska – Zespół
Szkół Zawodowych w Brodnicy;
opiekun Sławomir Krawulski.
Z kolei 28 kwietnia br. odbyła się
wycieczka na budowę elektrociepłowni EDF w Toruniu. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Chełmnie miała okazję zwiedzić plac
budowy i zapoznać się z panującymi
tam zasadami bhp. Pracownicy EDF
zaprezentowali firmę, informując o
głównych przedsięwzięciach. Atrakcyjną niespodzianką dla uczniów był
pokaz środków ochrony indywidualnej, elektronarzędzi z praktycznym
ich zastosowaniem oraz podnośników stosowanych na budowach.
Tego samego dnia, z okazji Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, delegacja Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
złożyła kwiaty przy obelisku przed
byłym zakładem „Zachem”. W
uroczystości upamiętnienia ofiar
wypadków przy pracy udział wzięli
także przedstawiciele organizacji
związkowych działających w regionie.
Hołd oddała również grupa uczniów
z Zespołu Szkół Chemicznych im.
Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy
wraz z nauczycielami..
Ostatniego dnia obchodów
Tygodnia Bezpieczeństwa przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili
szkolenie dla pracowników budowy
elektrociepłowni EDF w Toruniu.
Prelekcje zakończyły się konkursem
wiedzy o bhp na budowie, który
wskazał poziom wiedzy z tego zakresu wśród osób pracujących przy
projekcie GT 50. Najlepsi uczestnicy
zostali uhonorowani upominkami od
Państwowej Inspekcji Pracy.
OIP Bydgoszcz/red
Na Podkarpaciu
28
kwietnia w Regionalnym
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Politechniki
Rzeszowskiej odbyła się konferencja z okazji
Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w
Pracy. Wśród zaproszonych prelegentów byli
przedstawiciele: Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Rzeszowie, Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie, Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Prawa i
Administracji w Rzeszowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Związek
Zawodowy „Budowlanych” reprezentowali:
Andrzej Płonka - przewodniczący Okręgu
Podkarpackiego i jednocześnie przewodniczący „Budowlanych” w Elektromontaż Rzeszów
Maria Maciulewicz Arkadiusz Kruk i Andrzej Płonka podczas konferencji
SA., Arkadiusz Kruk - zastępca przewodniczącego „Budowlanych” w Przedsiębiorstwie
Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „
Kruszgeo” SA. i Maria Maciulewicz - członek
Zarządu w „Kruszgeo” SA.
Głównymi tematami obrad Konferencji
były:
- Funkcja ochrony prawa pracy a zatrudnienie cywilnoprawne, który omówiła dr
Maria Bosak, kierownik Zakładu Prawa Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego;
- Ryzyko w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. Aspekt teoretyczny i praktyczny
zaprezentowany przez dr Adama Laska z
Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie Wydziału
Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej;
- Wypadki przy pracy na Podkarpaciu liczby, przyczyny, poszkodowani. Obowiązek
pracodawcy w razie wypadku. Stres a wypadek
w pracy, który omówiła Barbara Czarnek nadinspektor pracy - Okręgowy Inspektorat
Pracy w Rzeszowie
- Wypadki przy pracy – obowiązki
płatnika. Uznawanie wypadków przy pracy
i wypłata świadczeń przedstawił Tadeusz
Stopiński - Oddział ZUS w Rzeszowie.
- Odpowiedzialność pracodawców i
obowiązki pracowników w kontekście występowania chorób zawodowych omówiony
przez Annę Kolenda Dusza - zastępcę
podkarpackiego państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
- Odpoczynek pracowniczy a ryzyko
wypadku przy pracy zaprezentował Wojciech
Dyląg – Oddział rzeszowski ZUS.
- Cechy choroby zawodowej w świetle
ustawodawstwa omówił prof. nadzw. dr
hab. Antoni Dral z Wyższej Szkoły Prawa i
Administracji w Rzeszowie.
Konferencja została zorganizowana
w ramach Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk. Wartością tej
inicjatywy oraz konferencji ma być synergia
działań wszystkich zaangażowanych w nią
podmiotów, dzięki czemu możliwe było
dostarczenie zintegrowanego pakietu wiedzy
i praktycznych porad przeznaczonej dla
konkretnej grupy odbiorców - w tym przypadku przedsiębiorców, pracodawców, osób
rozpoczynających pracę oraz pozostałych
uczestnikom rynku pracy. Andrzej Płonka
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
7
NR 5 (100) 2016
W SEJMIE RP
DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
M
inutą ciszy uczestnicy
Konferencji „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki
o największej liczbie wypadków
śmiertelnych i ciężkich” uczcili
pamięć ofiar wypadków przy pracy
i chorób zawodowych. Konferencja,
zorganizowana z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
przez Radę Ochrony Pracy i Związek
Zawodowy „Budowlani”, odbyła się
28 kwietnia 2016 r., w Sali Kolumnowej Sejmu. Honorowy patronat nad
spotkaniem objął marszałek Sejmu
Marek Kuchciński.
W spotkaniu uczestniczyło 400
osób: parlamentarzystów, przedstawicieli struktur rządowych, związków zawodowych, społecznych
inspektorów pracy i organizacji
pracodawców. Większość z obecnych
stanowili przedstawiciele sektora
budownictwa, w tym członkowie ZZ
„Budowlani”.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w liście skierowanym do
zebranych wskazał, że obok dobrych
przepisów prawa, sankcji i dobrej
pracy instytucji, zobowiązanych do
nadzorowania oraz kontrolowania
przestrzegania prawa w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony pracy,
konieczne są działania prewencyjne,
informacyjno-edukacyjne i współ- zatrudnione na umowę o pracę – nie ma służyć także przygotowanie pracy może wynosić nawet 20 mld Mirosław Koziura, przewodniczący
zł, tj. ponad 1% produktu krajowego OPZZ Jan Guz, przewodnicząca Fonowego Kodeksu pracy. praca partnerów dla podniesienia ujmowane w statystykach.
rum Związków Zawodowych Dorota
Przewodniczący Rady Dialogu
O potrzebie zmian w świadopoziomu ochrony pracy. Gardias, zastępca przewodniczącego
ROP, wiceprezes BCC Zbigniew
Żurek.
W wystąpieniu kończącym dyskusję przewodniczący ZZ „Budowlani”, zastępca przewodniczącego
ROP Zbigniew Janowski dokonał
przeglądu działań partnerów na
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
od 1990 r (fragmenty wystąpienia
Dorota Gardias
na str. 8).
Od lewej: Zbigniew Janowski, Stanisław Szwed, Piotr Duda, Kazimierz Kismo
Prowadzący obrady przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek zwrócił uwagę,
że pomimo zmniejszania się w
naszym kraju liczby wypadków przy
pracy wciąż dochodzi do tragicznych
zdarzeń wypadkowych, zwłaszcza w
branżach i zakładach charakteryzujących się występowaniem wielu zagrożeń. Dane statystyczne nie oddają
pełnej skali zjawiska, ponieważ coraz
częściej wypadkom ulegają osoby nie
mości i współpracy partnerów mówił
główny inspektor pracy Roman
Giedrojć (wystąpienie na str. 9). Wiceminister rodziny, pracy
i polityki społecznej Stanisław
Szwed skoncentrował się na kosztach
wypadków – tych wymiernych finan-
sowo i społecznych. Zapowiedział,
że Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej planuje m.in.
wzmocnić rolę Państwowej Inspekcji
Pracy. Poprawie standardów pracy
Społecznego, przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda podkreślił, że bezpieczeństwo w zakładzie
pracy jest jednym z elementów
stabilnego zatrudnienia. Zapewnił,
że także RDS, poprzez swoje działania, będzie wpływać na poprawę brutto.
Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Elżbieta Łopacińska mówiła, że same wydatki na
renty wypadkowe wyniosły w roku
ubiegłym blisko 7 mld zł.
W dyskusji głos zabrali także
prezes Wyższego Urzędu Górniczego
bezpieczeństwa pracowników.
Występująca w imieniu CIOP
kierownik Zakładu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy dr inż. Zofia Pawłowska, poinformowała, że wymierny, roczny
społeczny koszt wypadków przy
Uczestnicy konferencji w przyjętym apelu zwrócili się do Rządu
i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
o inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących ochronie życia i
zdrowia człowieka w procesie pracy.
(tekst apelu obok)
(red/pip)
8
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRON
Z wystąpienia Zbigniewa Janowskiego, przewodniczącego
ZZ „Budowlani”
SKALA ZMIAN
I ŚWIADOMOŚĆ POTRZEB…
G
dy w 2003 roku miałem przyjemność przed- najcięższych wypadków, ale także przebudować system
stawiać Wysokiej Izbie projekt uchwały o usta- zapobiegania tym wypadkom.
I stało się to dzięki wielostronnym i coraz bardziej
nowieniu 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy, podobnie jak wszyscy obecni skoordynowanym działaniom wielu partnerów. Kluczowa
jest tutaj oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy,
która sukcesywnie i skutecznie przebudowywała
model swojej pracy i uzupełniała działania kontrolne i represyjne coraz szerszym programem
prewencji i promocji bezpiecznej pracy. PIP
otwierała się jednocześnie na współpracę z partnerami społecznymi – związkami zawodowymi
i organizacjami pracodawców.
Efektem tego są liczne, coraz bardziej
popularne akcje promocyjne i konkursy, a także
systemowa współpraca z partnerami społecznymi w sektorach o dużej liczbie wypadków.
Między innymi w budownictwie funkcjonują
rady ds. bezpieczeństwa pracy przy Głównym Inspektorze i okręgowych inspektorach pracy. (…)
Jan Guz
Związki zawodowe coraz większą uwagę poświęcają funkcjonowaniu społecznej inspekcji
pracy. Coraz większa grupa przedsiębiorców
postrzega bezpieczeństwo pracy nie tylko jako
koszt, ale też jako systemowy element dobrego
funkcjonowania firmy. (…)
Zbigniew Janowski
na tej sali nie byłem w stanie przewidzieć dynamiki zmian
w tym obszarze, ani też wyobrazić sobie skali zmian, jakim
będzie podlegać polska gospodarka. (…)
Uchwała o Dniu Bezpieczeństwa w Pracy ma charakter symboliczny, ale także pewne istotne konsekwencje
praktyczne.
28 kwietnia spotykamy się, aby podkreślić wagę
bezpieczeństwa pracy, ale też dokonywać przeglądu
stanu bezpieczeństwa w gospodarce i dyskutować o wciąż
istniejących potrzebach usprawnień i zmian systemowych.
To nie jest obszar, który można pozostawić wyłącznie mechanizmom rynkowym. I co do tego chyba
wszyscy na tej sali zgadzamy się.(…)
W sferze bezpieczeństwa pracy nigdy nie ma pełnego sukcesu. Jest za to ciągłe dążenie do minimalizacji
liczby zagrożeń dla życia, zdrowia i liczby wypadków. I
niezależnie od tego, że wciąż nie możemy zaakceptować
dzisiejszego stanu rzeczy, musimy zdawać sobie sprawę
ze skali pozytywnych zmian.
Wystarczy przypomnieć, że w 1990 roku - pierwszym,
w którym statystykami objęto sektor prywatny - GUS
zanotował blisko 109 000 wypadków, w tym ponad 5500
ciężkich i 1155 śmiertelnych. W 2000 roku zanotowano 94
900 wypadków, w tym 1371 ciężkich i 604 śmiertelne. W
2010 roku ponad 94 000 wypadków, w tym 645 ciężkich
i 446 śmiertelnych.
W 2015 roku zanotowano 87 600 poszkodowanych, w
tym 495 osób w wypadkach ciężkich i 303 śmiertelnych. To
jest statystyczna, ale bardzo ważna skala zmian.
Coraz więcej firm, nie tylko największych,
wprowadza nowoczesne systemy zarządzania
bezpieczeństwem pracy. Powoli, ale wyraźnie,
wysoki poziom bezpieczeństwa pracy staje się
wizytówką firmy – niezbędnym elementem jej
dobrego rynkowego wizerunku. (…)
Świat nie jest idealny. Wciąż te same sektory
przodują w statystykach wypadków ciężkich i śmiertelnych.
Zdecydowaną większość uczestników dzisiejszej
konferencji stanowią pracownicy budownictwa. 84 poszkodowanych w wypadkach ciężkich i 69 w śmiertelnych
w budownictwie w 2015 roku to smutna wiadomość. Tak
jak ta, że wśród ofiar wypadków nadal przodują ludzie
młodzi, z krótkim stażem w pracy, źle wyszkoleni. Trzeba
zrobić wszystko, by w latach następnych wypadków było
zdecydowanie mniej. Opcja zero musi być naszym celem
w każdej firmie.
Aby to osiągnąć wszyscy musimy współpracować, a
Sejm i Rząd muszą przygotowywać dobre prawo. Od 2013
roku nie ma rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
obsługi żurawi, choć ich operatorzy stanowią jedna z
najbardziej newralgicznych grup zawodowych w budownictwie. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Rozwoju szybko
nadrobi zaniedbanie poprzednika byłego Ministerstwa
Gospodarki. (…)
Sądzimy, że bardzo jest potrzebna przeglądowa debata
Sejmu na temat stanu bezpieczeństwa pracy w polskiej
gospodarce.(…)
28 kwietnia to symboliczne święto bezpieczeństwa
pracy. Z tej okazji, w imieniu Związku Zawodowego
„Budowlani” serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom
i odpowiedzialnym pracodawcom za działania, które
pozwalają pracować bezpieczniej i tworzyć bezpieczne
otoczenie pracy.
Wiele przed nami jeszcze do zrobienia, ale jestem
Przez ponad ćwierćwiecze gospodarki rynkowej przekonany, że działając wspólnie, możemy zrobić wiele
udało się nie tylko bardzo wyraźnie ograniczyć liczbę i osiągać coraz lepsze efekty.
Apel do Sejmu Rzecz
P
Elżbieta Łopacińska
Janusz Śniadek
rzypadający 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, ustanowiony
przez Sejm w 2003 r., to czas szczególnej refleksji
nad stanem ochrony pracy w państwie. Uczestnicy organizowanych co roku z tej okazji przez Radę Ochrony Pracy
uroczystych konferencji wielokrotnie zwracali się do Sejmu
RP o wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracujących oraz podejmowanie zdecydowanych przedsięwzięć dla poprawy warunków pracy.
Świadomi konieczności kontynuowania tych starań, po raz
kolejny ponawiamy nasz apel.
Mimo pozytywnego zjawiska spadku liczby śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy, a także wskaźników
wypadkowości, ciągle dochodzi do tragicznych zdarzeń
wypadkowych, zwłaszcza w branżach i zakładach charakteryzujących się występowaniem wielu zagrożeń. Należy przy
tym zaznaczyć, że informacje statystyczne GUS, ZUS i PIP
nie oddają pełnej skali zjawiska, albowiem wypadkom coraz
częściej ulegają osoby wykonujące pracę na innej podstawie
niż stosunek pracy, nieuwzględniane w tych statystykach.
Wypadki przy pracy wpisują się na czarną listę ludzkich
dramatów. Są tragedią dla ofiar, ich rodzin i bliskich; obciążają
budżet państwa, przekładając się na wielomilionowe nakłady
odszkodowawcze i rentowe.
Tymczasem stan dbałości o zdrowie i życie pracujących
w naszym kraju pozostaje daleki od oczekiwań. Ciągle aktualna pozostaje potrzeba określenia przyczyn tej sytuacji
i wskazania odpowiednich środków zaradczych. Zadanie
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
NY ZDROWIA W PRACY W SEJMIE RP
Wystąpienie głównego inspektora Pracy Romana Giedrojcia 28 kwietnia 2016r. na uroczystym posiedzeniu
ROP
PARTNERSTWO I ZMIANA
ŚWIADOMOŚCI…
D
Piotr Duda
zypospolitej Polskiej
to, realizowane przez organy nadzoru i kontroli warunków
pracy, wymaga partnerskiego udziału i współpracy wszystkich
służb, organizacji i instytucji, działających w sferze ochrony
pracy. Niezbędne jest zaangażowanie się w ten proces także
polityków, organów administracji rządowej i samorządowej,
pracodawców i pracowników.
Potrzeba nam sformułowania całościowej i spójnej narodowej polityki ochrony pracy. Jej celem byłoby stworzenie
ogólnych ram dla poprawy warunków i środowiska pracy.
Szczególną rolę do odegrania ma tutaj Sejm jako najwyższy organ władzy ustawodawczej w państwie. Jego powaga
byłaby gwarantem poprowadzenia pożądanych zmian we
właściwym kierunku.
My, uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, upamiętniającej ofiary wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwracamy się do Rządu i Sejmu o wzmożenie wysiłków,
o inicjowanie i wspieranie kolejnych przedsięwzięć służących
ochronie życia i zdrowia człowieka w procesie pracy.
Zbigniew Żurek
Warszawa, 28 kwietnia 2016 r.
W imieniu uczestników uroczystej sesji Rady Ochrony
Pracy zwołanej z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy
Janusz Śniadek
przewodniczący
Rady Ochrony Pracy
Zofia Pawłowska
zień 28 kwietnia stał się datą,
która w swej symbolice przywołuje pamięć o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawodowych. To
jednocześnie czas, by odpowiedzieć sobie na
pytanie czy zrobiliśmy i robimy co w naszej
mocy, by nie dopuścić do kolejnych tragedii
w miejscu pracy.
Wysokie wskaźniki wypadkowości w pracy
jak i analiza kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy świadczą o potrzebie nieustannego,
wspólnego wysiłku na rzecz zapewnienia osobom zatrudnionym prawa do bezpiecznego i
zdrowego środowiska pracy.
Wyzwaniem strategicznym pozostaje
zmiana świadomości obydwu stron uczestniczących w zatrudnieniu, niezależnie od jego
podstawy prawnej. Dobra zmiana musi się opierać na uznaniu, że kwestia ochrony zdrowia i
życia to wspólny interes stron uczestniczących
w procesie pracy. Problemy gospodarcze i chęć
osiągnięcia zysku nie mogą tłumaczyć braku
poszanowania dla wymagań bezpieczeństwa i
higieny pracy, a w szczególności obowiązków
wobec osób świadczących pracę.
Każdego dnia inspektorzy pracy w całym
kraju prowadzą intensywne, a przy tym wymierne w skutkach działania kontrolne prowadzące
do usunięcia bądź istotnego ograniczenia
Roman Giedrojć
zagrożeń zawodowych. Priorytetem Państwowej Inspekcji Pracy, dziś w perspektywie, jest
osiągnięcie na trwałe pozytywnych zmian w
postaci poprawy warunków pracy oraz przywrócenia najbardziej nowoczesna maszyna.
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi aktywną
standardów ochrony pracy. Corocznie eliminujemy
bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia średnio 70 działalność nadzorczo-kontrolną jak również prewencyjno-promocyjną wspierającą pracodawców w ich
tysięcy osób w ich miejscu pracy!
Wyzwaniem coraz trudniejszym do pokonania działaniach na rzecz poprawy i doskonalenia stanu
staje się dziś narastający problem wypadkowości wśród bezpieczeństwa pracy.
Nie ustajemy w poszukiwaniach konkretnych i
osób niepodlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, tj.
wykonujących pracę na podstawie umów o dzieło, w ra- realnych rozwiązań mających na celu usuwanie stwiermach prac społecznie użytecznych lub bez jakiejkolwiek dzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości.
umowy. Sytuacja tych osób jest dramatyczna, bowiem Jednym z nich jest wprowadzona przeze mnie z dniem
brak ubezpieczenia społecznego oznacza, że w razie 1 marca br. zasada pierwszej kontroli będącej audytem
wypadku koszty leczenia pokrywa sam poszkodowany. w formie instruktażu w mikroprzedsiębiorstwach,
Skala problemu jest trudna do oszacowania, ponieważ małych i średnich zakładach, gdzie poziom znajomości
zdarzenia wypadkowe tych osób nie są nigdzie rejestro- przepisów prawa, w tym przepisów bhp jest zdecydowane i nie znajdują odbicia w statystyce wypadkowej wanie niższy niż w dużych zakładach. Motywując do
związanej z aktywnością zawodową. Państwowa Inspekcja wprowadzenia zmian inspektorzy pracy przekazują
Pracy bada okoliczności i przyczyny takich wypadków. swoją wiedzę i doświadczenie, doradzając i wspierając
Nasze dane, choć cząstkowe, wskazują, że z roku na rok pracodawcę w rozwiązywaniu problemów BHP oraz
przybywa poszkodowanych w grupie osób pracujących tworzeniu dobrych rozwiązań. Powiem tylko, że od 1
bez prawa do ubezpieczenia społecznego. To sytuacja, marca br. inspektorzy pracy przeprowadzili już prawie
która wymaga zdeterminowanego wysiłku nas wszystkich 800 takich kontroli. W zdecydowanej większości przybrały one, tak jak zakładaliśmy, charakter instruktażu i
na rzecz rozwiązania tego problemu.
Od lat konsekwentnie powtarzam, że nie ma audytu. Wobec ok.90% skontrolowanych pracodawców
możliwości podniesienia poziomu praworządności inspektorzy nie zastosowali ani mandatu, ani nie skierow stosunkach pracy, w tym poprawy bezpieczeństwa wali wniosku do sądu.
pracy bez udziału i zaangażowania pracodawców i
Kończąc, chcę raz jeszcze podkreślić,że uzyskanie
przedsiębiorców. Jednocześnie podkreślam - a to wynika z mojej ponad 30-letniej praktyki inspektorskiej trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i osiągnięcie
- że zdecydowana większość spośród pracodawców i stałych, pozytywnych zmian w tym zakresie, wymaga
przedsiębiorców rzetelnie wypełnia swoje obowiązki wsparcia ze strony Parlamentu oraz partnerskiego udziału
wynikające z przepisów prawa pracy. Są to pracodawcy i współpracy wszystkich służb, organizacji i instytucji
świadomi tego, że nie da się dziś odnosić sukcesów działających w sferze ochrony pracy w naszym kraju.
I takiej poprawy życzę i Państwu, i sobie, w szczególw biznesie bez inwestowania w kapitał ludzki, gdyż
dobry pracownik niejednokrotnie jest wart więcej niż ności zaś wszystkim zatrudnionym.
9
10
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
CO MUSISZ WIEDZIEĆ
I CO POWINIENEŚ
ZROBIĆ ZANIM
WYJEDZIESZ Z POLSKI?
Nigdy nie wyjeżdżaj w ciemno do pracy za granicą.
Będąc jeszcze w Polsce, starannie sprawdź kto
oferuje Ci pracę i na jakich warunkach, sprawdź
kim jest Twój pracodawca, czy działa legalnie i jest
godny zaufania. Zawsze bądź bardzo ostrożny - z
pozoru atrakcyjna oferta pracy może wiązać się z
niebezpieczeństwem oszustwa. Nigdy nie podejmuj
pochopnej, nieprzemyślanej decyzji o wyjeździe.
Jeżeli masz zostać oddelegowany do pracy za
granicę, musisz wiedzieć czym jest oddelegowanie i
jakie są prawa i obowiązki Twoje i Twojego pracodawcy
związane z oddelegowaniem.
NA CZYM POLEGA DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW?
ajogólniej mówiąc, oddelegowanie polega na tym, że
możesz tymczasowo pracować w innym kraju Unii Europejskiej (i kilku jeszcze innych państwach nie wchodzących w
skład UE, jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) - nie
dłużej jednak niż 2 lata i pozostać objęty systemem zabezpieczenia społecznego w Polsce. Będziesz wówczas uznawany za
pracownika oddelegowanego.
Przepisy dotyczące pracowników oddelegowanych mają
ułatwić Ci pracę za granicą przez ograniczony czas, z zachowaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce, przy czym:
• nie musisz mieć pozwolenia na pracę,
• nie musisz składać wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych (w przypadku niektórych zawodów może okazać się
konieczne złożenie pisemnego oświadczenia),
• Twoje składki ubezpieczeniowe będą nadal opłacane w
Polsce,
• W kraju przyjmującym (czyli tym, w którym będziesz pracował) będziesz jednak podlegać miejscowym przepisom
prawa pracy.
N
KTO MOŻE CIĘ ODDELEGOWAĆ DO PRACY ZA GRANICĄ?
ożesz zostać oddelegowany do pracy za granicą przez
swojego pracodawcę, przez agencję zatrudnienia
(agencję pracy tymczasowej) lub, jako osoba pracująca na
własny rachunek, sam możesz „się oddelegować”.
M
GDZIE BĘDZIE ODPROWADZANY PODATEK DOCHODOWY
OD ZAROBKÓW PRACOWNIKA ODDELEGOWANEGO?
odstawowe znaczenie przy ustalaniu miejsca opodatkowania dochodów osiąganych przez pracownika
oddelegowanego do pracy w innym państwie ma to, czy jego
pobyt za granicą jest krótszy czy też dłuższy niż 183 dni w roku
podatkowym. Jeśli pracownik pracuje za granicą dłużej niż 183
dni, od jego dochodów trzeba opłacić podatek za granicą i rozliczyć go w Polsce dopiero po zakończeniu roku podatkowego.
W przypadku, gdy okres pobytu polskiego pracownika za
granicą w celu wykonywania tam pracy nie przekracza 183 dni,
osiągnięty przez niego dochód z wynagrodzenia opodatkowany jest wyłącznie w Polsce. Przez cały ten okres, na zasadach
określonych dla pracowników polskich, na pracodawcy ciąży
obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi za
pracę wykonywaną za granicą.
P
JAKI DOKUMENT POTWIERDZA, ŻE JESTEŚ UBEZPIECZONY
W POLSCE?
ZAMIERZASZ PRACOWA
ZA GRANICĄ NA BUDOWIE
PRACOWNIK ODDELEGOWA
PRZECZYTAJ TEN TEKST I DOWIEDZ SIĘ CO
BY BEZPIECZNIE PODJĄĆ PRACĘ ZA GRA
J
eśli chcesz pozostać ubezpieczony przez ZUS, będziesz
potrzebował formularza A1. Potwierdza on, że Ty i osoby
pozostające na Twoim utrzymaniu nadal jesteście objęci polskim
systemem ubezpieczeń społecznych w czasie, kiedy przebywasz
za granicą - nie dłużej niż przez 2 lata.
Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, dopilnuj, aby
pracodawca wydał Ci przed wyjazdem z Polski formularz A1.
Będąc oddelegowany, musisz być w stanie w każdej chwili
przedstawić władzom formularz A1. Jeśli go nie przedstawisz,
będziesz musiał opłacać składki ubezpieczeniowe w kraju, do
którego zostałeś oddelegowany. Jeśli Twój formularz A1 jest
ważny - kraj, w którym pracujesz, musi go uznać.
JAK DŁUGO MOŻESZ PRACOWAĆ ZA GRANICĄ JAKO PRACOWNIK ODDELEGOWANY?
amiętaj, że podejmując pracę za granicą jako pracownik
oddelegowany, możesz pozostać objęty ubezpieczeniem
z ZUS maksymalnie przez dwa lata. Potem nadal możesz pracować za granicą, ale musisz przenieść swoje ubezpieczenie do
systemu ubezpieczeń społecznych kraju, w którym pracujesz,
i tam opłacać składki. Jeśli nie chcesz przenosić się do systemu
ubezpieczeń społecznych kraju przyjmującego, musisz przerwać
pracę na okres co najmniej 2 miesięcy.
P
CZY MOŻESZ PRZEDŁUŻYĆ SWÓJ POBYT ZA GRANICĄ
JAKO PRACOWNIK DELEGOWANY, NP. W SYTUACJI, GDY
WYDŁUŻA SIĘ INWESTYCJA, PRZY WYKONYWANIU KTÓREJ
JESTEŚ ZATRUDNIONY?
ak, jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności
(choroba, warunki pogodowe, opóźnienia w dostawie
itp.) nie mogłeś dokończyć pracy określonej w formularzu A1,
możesz złożyć wniosek o przedłużenie pierwotnego okresu
oddelegowania do czasu zakończenia zaplanowanej pracy lub
wniosek taki może za Ciebie złożyć Twój pracodawca. W takim
przypadku nie trzeba spełniać wymogu dotyczącego przerywania pracy na okres 2 miesięcy. Jednak łączna długość okresu, w
którym możesz pracować w innym kraju i jednocześnie pozostać
ubezpieczony w ZUS, nie może przekroczyć 2 lat. Aby uzyskać
przedłużenie okresu oddelegowania, musisz zwrócić się - przed
upływem pierwotnego okresu oddelegowania – do oddziału
ZUS, który wydał Ci formularz A1.
T
JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRACODAWCY, KTÓRY CIĘ DELEGUJE?
eśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, przez cały okres
Twojego oddelegowania Twój pracodawca ma obowiązek
przestrzegania obowiązujących w kraju przyjmującym podstawowych zasad dotyczących ochrony pracowników, w tym:
J
• minimalnego wynagrodzenia (Twoja p
niższa niż miejscowe minimalne wynagr
• maksymalnego czasu pracy i minimalnego
• godzin pracy (nie możesz pracować dłu
śloną liczbę godzin),
• minimalnego wymiaru płatnego urlopu
sługuje Ci prawo do urlopu),
• bezpieczeństwa i higieny pracy,
• warunków zatrudnienia kobiet w ciąży i
CZY JEŻELI ULEGNIESZ WYPADKOWI P
PRACOWNIK ODDELEGOWANY, BĘDZIE
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z ZUS?
ak, ubezpieczenie zdrowotne w Po
przez okres 2 lat jako pracownikow
do pracy za granicą przez swojego praco
tym, że aby uzyskać opiekę medyczną za
Ci będą 2 dokumenty:
1. EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia
2. Formularz A1 (który jest dokumentem p
jesteś objęty ubezpieczeniem społeczn
T
JAKICH FORMALNOŚCI MUSISZ DOPEŁN
LEGALNIE WYJECHAĆ ZA GRANICĘ JA
ODDELEGOWANY?
onieczne będzie każdorazowo:
K
1. podpisanie umowy o pracę,
2. uzyskanie certyfikatu A1 z ZUS (pozysk
agencja pracy tymczasowej),
3. uzyskanie karty EKUZ (możesz ją uzys
NFZ).
JAK MOŻESZ SPRAWDZIĆ, CZY PRAC
AGENCJA, KTÓRA CIĘ DELEGUJE DO PR
DZIAŁA UCZCIWIE I LEGALNIE?
przypadku agencji zatrudnienia za
dzić, czy agencja zatrudnienia
certyfikat. Wykazy agencji znajdują się na s
www.kraz.praca.gov.pl. Informacje możn
telefonicznie w Wojewódzkich Urzędach P
W przypadku pracodawców innych niż
czasowej należy sprawdzić w pierwszej k
działa dany pracodawca na rynku pracy. M
w internetowych wyszukiwarkach:
• Krajowego Rejestru Sądowego (w przyp
strony www: bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-rejestr-sadowy/
W
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
lub
• Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(w przypadku przedsiębiorców prowadzących indywidualną
działalność gospodarczą (nie w formie spółki); adres strony
www:
ceidg.gov.pl.
Należy podchodzić ze szczególną ostrożnością do pracodawców bądź agencji działających od niedawna. Powinniśmy
również być bardzo ostrożni w przypadku agencji zatrudnienia
z siedzibą poza terytorium Polski.
Jeżeli masz wątpliwości, czy dany pracodawca lub agencja
jest wiarygodna i działa legalnie, zapytaj o tą firmę Państwową
Inspekcję Pracy lub zwróć się do Związku Zawodowego „Budowlani”.
AĆ
JAKO
ANY? A
ZROBIĆ,
ANICĄ
pensja nie może być
rodzenie),
o czasu wypoczynku
użej niż przez okrew ciągu roku (przy-
i młodzieży.
PRZY PRACY JAKO
E DZIAŁAĆ TWOJE
olsce przysługuje Ci
wi oddelegowanemu
odawcę. Pamiętaj o
a granicą, potrzebne
Zdrowotnego),
poświadczającym, że
nym w Polsce.
NIĆ W POLSCE, BY
AKO PRACOWNIK
kuje pracodawca lub
skać bezpośrednio z
CODAWCA BĄDŹ
RACY ZA GRANICĄ,
awsze należy sprawposiada stosowny
stronie internetowej
na uzyskać również
Pracy.
ż agencje pracy tymkolejności jak długo
Można tego dokonać
padku spółek); adres
-ewidencje/krajowy-
JAK SPRAWDZIĆ, CZY OFEROWANE W UMOWIE WARUNKI
PRACY SĄ ZGODNE Z WARUNKAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W
PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM?
by dowiedzieć się więcej na temat warunków pracy i
wynagradzania w poszczególnych krajach UE – wejdź
na stronę Państwowej Inspekcji Pracy lub na stronę internetową
ZZ „Budowlani” (zzbudowlani.pl)
GDY JUŻ ZOSTAŁEŚ ODDELEGOWANY
DO PRACY ZA GRANICĘ...
JAK POSTĘPOWAĆ W MIEJSCU PRACY ZA GRANICĄ?
amiętaj, by przestrzegać kilku ważnych zasad, które
ograniczą ryzyko oszukania Cię za granicą:
• nie oddawaj nikomu własnego paszportu lub innego dokumentu tożsamości (przechowuj je w bezpiecznym miejscu),
• pracodawcy przekazuj kopie swoich dokumentów, a oryginały tylko do wglądu,
• jeżeli zostaniesz oszukany przez pracodawcę lub gdy pracodawca będzie stosował wobec Ciebie przymus fizyczny,
psychiczny, albo będziesz wykonywać pracę ponad siły –
natychmiast zgłoś sprawę policji,
• dowiedz się czy na budowie działa związek zawodowy, rozważ przystąpienie do związku zawodowego w celu uzyskania
większego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nie obawiaj się
organizacji związkowych, one staną zawsze po Twojej stronie,
pomogły już w sytuacjach kryzysowych tysiącom Polaków
podejmujących pracę za granicą.
P
GDZIE MOŻESZ OTRZYMAĆ POMOC W PRZYPADKU PROBLEMÓW W MIEJSCU PRACY ZA GRANICĄ?
przypadku, kiedy pracodawca nie wywiązuje się z
warunków umowy o pracę – należy to zgłosić do organów inspekcji pracy w kraju przyjmującym. Możesz również
skontaktować się z polską Inspekcją Pracy, która skontaktuje
się w Twojej sprawie z właściwą inspekcją pracy w kraju przyjmującym.
W większości państw UE pomoc otrzymasz również od
związków zawodowych.
Jeżeli szukasz pomocy lub informacji za granicą, możesz
zgłosić się również do polskich placówek dyplomatycznych. Na
stronach internetowych polskich placówek dyplomatycznych
znajdują się telefony i adresy instytucji, gdzie można uzyskać
pomoc oraz zgłosić informację o nieuczciwych pośrednikach
pracy lub nieuczciwych pracodawcach.
W
PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
• Państwowa Inspekcja Pracy: www.pip.gov.pl,
• Związek Zawodowy „Budowlani” www.zzbudowlani.pl
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl,
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.
mpips.gov.pl • Rejestr agencji zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl,
• Krajowy Rejestr Sądowy: bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/,
• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: www.ceidg.gov.pl,
• Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
NR 5 (100) 2016
CO NOWEGO
W EFBWW
11
NOWELIZACJA DYREKTYWY
O DELEGOWANIU
W
kwietniu odbyło się drugie posiedzenie grupy strategicznej EFBWW w sprawie zmiany
dyrektywy o delegowaniu pracowników w
celu omówienia i oceny proponowanego przez Komisję
Europejską tekstu, a także przygotowania ewentualnych
propozycji poprawek do stanowiska EFBWW.
Grupa stwierdziła, że projekt tekstu dyrektywy rzeczywiście stanowi postęp w porównaniu do obowiązującej
dyrektywy o delegowaniu. Nowe sformułowanie „wynagrodzenie” i „wszystkie elementy wynagrodzenia”, określone
w powszechnie obowiązujących układach zbiorowych,
powszechnie stosowane układy zbiorowe pracy i inne główne
układy zbiorowe, jest szersze i lepsze niż dotychczasowe
odniesienie w istniejącej dyrektywie do „minimalnych
stawek wynagrodzenia”.
Najważniejsze cele na EFBWW, wynikające z przeglądu dyrektywy, to umożliwienie wszystkim przyjmującym
państwom członkowskim żądania równego traktowania
pracowników oddelegowanych i przywrócenie minimalnego charakteru dyrektywy tak, że wyrażenie w dyrektywie
„bardziej korzystne warunki” odnosiło się zarówno do
państwa przyjmującego jak i państwa macierzystego.
Krokiem w kierunku osiągnięcia pierwszego celu jest
zastąpienie „minimalnych stawek wynagrodzenia” przez
„wynagrodzenie” i „wszystkie elementy wynagrodzenia”.
Jednakże, zgodnie z opinią EFBWW, powinno być ponadto
wyraźnie określone w zmienionej dyrektywie, że pojęcie
wynagrodzenia - dla celów niniejszej dyrektywy - jest definiowane przez przyjmujące państwo członkowskie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i praktykami.
Innym elementem, który pomógłby w walce o równe
traktowanie, jest wybór podstawy prawnej do dyrektywy.
EFBWW proponuje, żeby pojawiła się nowa podwójna
podstawa prawna, odnosząc się do artykułu 153,1 TFUE
-Traktatu ustanawiającego Wspólnotę (ochrona pracowników i poprawa warunków pracy), jak i artykułu 57 TFUE,
który stwierdza m.in., że osoba świadcząca usługi może to
zrobić „na takich samych warunkach, jakie zostały ustalone
przez to państwo (państwo przyjmujące) z własnymi obywatelami”. Ten ostatni artykuł został zastosowany w wyroku
Trybunału Sprawiedliwości EU w sprawie Sähköalojen
w 2015, w którym zobligowano do równego traktowania
polskich pracowników pracujących w Finlandii.
Jeśli chodzi o drugi cel EFBWW, aby przywrócić
„minimalny” charakter dyrektywy, to można najłatwiej to
zrobić, odwołując się w zmienionej dyrektywie do wyroku
w sprawie Sähköalojen, nawiązującego wyraźnie do artykułu
3.7 aktualnej dyrektywy o „bardziej korzystnych warunkach” zarówno do państwa wysyłającego pracowników jak i
państwa przyjmującego. Wyrok Trybunału w sprawie Laval
z 2007 przekształcił dyrektywę o delegowaniu w dyrektywę
o „maksymalnych warunkach”, stwierdzając, że jej artykuł
3.7 odnosi się wyłącznie do warunków w kraju wysyłającym.
Ze względu na ostry podział polityczny w Europie
w kwestii równego traktowania, nie jest zaskoczeniem, że
organizowany jest lobbing w przeciwnym kierunku, albo
za odrzuceniem propozycji dyrektywy w całości, albo
powrotu do wcześniejszego projektu. Ta ostatnia wersja
poważnie ograniczyłaby prawa związków zawodowych
i prawa pracowników w zakresie ochrony pracowników
delegowanych w Europie. Zwolennicy tego rozwiązania są
głównie wśród państw członkowskich z Europy Środkowej i
Wschodniej jak również organizacji pracodawców Business
Europe. Kraje przeciwne nowym rozwiązaniom starają się
spowolnić prace nad dyrektywą, stosując tzw. „procedurę
żółtej kartki”. Krążyły też pogłoski, że EKZZ (Konfederacja
europejskich związków zawodowych wynegocjuje z Business
Europe „szybkie poprawki” – przed zakończeniem prezydencji holenderskiej.
Uczestnicy spotkania grupy strategicznej EFBWW
podkreślili, że takie negocjacje EKZZ / Business Europe
mogą doprowadzić jedynie do pogorszenia obecnego
tekstu i że EFBWW nie może upoważnić EKZZ do takich
negocjacji. Komitet Wykonawczy EKZZ w Hadze w dniu
13 kwietnia zapewnił, że EKZZ nie rozpocznie takich
negocjacji z Business Europe. Na tym samym posiedzeniu
Komitetu Wykonawczego EKZZ uznano również, że
Federacja weźmie pod szczególną uwagę ocenę dokonaną
przez EFBWW, ponieważ EFBWW jest wiodącą sektorową
organizacją Europejskiej Federacji Związków Zawodowych
w kontaktach dotyczących dyrektywy w/s delegowania
pracowników.
W kwestii delegowania EFBWW reprezentuje nie tylko
własnych członków. Zgodnie z jednym z ustaleń umowy
pomiędzy sześciu głównymi europejskimi sektorowymi
federacjami związków zawodowych - EFBWW, EFFAT
EPSU, ETF, Industriall Europa i UNI EUROPA - EFBWW
posiada mandat do działania jako „rzecznik” wszystkich
sześciu Federacji Europejskich. EFBWW ma uzyskać miejsce w Grupie Roboczej EKZZ do opracowania konkretnych
propozycji poprawek tekstu dyrektywy na negocjacje z
Parlamentem Europejskim.
EUROPEJSKI FILAR PRAW SPOŁECZNYCH
W tym samym dniu, co rozpoczęcie projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu - w dniu 8 marca – Komisja
Europejska rozpoczęła również konsultacje w sprawie
projektu tzw. Europejskiego Filaru Praw Społecznych.
Jest to ważna inicjatywa, która - zgodnie z dostępnymi
dokumentami - może pomóc w walce o równe traktowanie,
na przykład pracowników pracujących na tych samych
miejscach pracy i z tymi samymi kwalifikacjami, ale zatrudnionymi na różnych umowach o pracę. Filar Społeczny
mógłby potencjalnie być instrumentem promowania
wyższości podstawowych praw socjalnych ponad prawami
ekonomicznymi. Problem ten jest poruszany w projekcie
tzw. Protokołu Postępu Społecznego.
Konsultacje w sprawie Filaru Społecznego potrwają do
grudnia tego roku. EKZZ powoła specjalną grupę roboczą
do opracowania konkretnych propozycji, które należy
uwzględnić w Filarze. EFBWW będzie współpracować z
innymi Federacjami Sektorowymi i będzie aktywnie uczestniczyć w pracach tej grupy zadaniowej.
PASZPORT USŁUGOWY
W BUDOWNICTWIE
W trakcie spotkania grupy EFBWW omawiana była
także strategia działań w sprawie projektu Paszportu Usługowego - dotyczy to firm budowlanych przekraczających
granice. Jak dotąd żadne konkretne propozycje nie zostały
przedstawione przez Komisję Europejską. Na podstawie
wcześniejszych dokumentów można jednak przyjąć,
że Paszport Usługowy będzie opierał się na podobnym
modelu „paszportu” z sektora finansowego. Oznaczałoby
to „maksymalną harmonizację” - jeżeli paszport zostałby
wydany przez organy państwa macierzystego wykonawcy,
gwarantowałby zgodność z przepisami obowiązującymi w
państwie przyjmującym.
Z rozmów z FIEC wynika, że Europejska Federacja
Pracodawców Budownictwa nie jest, podobnie jak EFBWW,
przeciwna idei Paszportu Usługowego, choć mogą istnieć
różnice zdań między członkami FIEC z poszczególnych
państw. Bez dostępu do konkretnych propozycji tekstu
trudno podjąć dialog z Komisją. Dlatego EFBWW wraz z
FIEC poprosiły odpowiedzialnych za projekt przedstawicieli Komisji Europejskiej o spotkanie dotyczące rzeczywistej
treści wniosku w sprawie Paszportu Usługowego.
BIULETYN EFBWW/red
12
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
Z wizytą w krakowskich
organizacjach branży budowlanej
Sekretarz krajowy ds. organizacyjnych Tomasz Nagórka, wspólnie z przewodniczącym Okręgu Małopolskiego
Zdzisławem Kuczyńskim spotkali się w Krakowie z przedstawicielami trzech zarządów organizacji podstawowych działających w branży budowlanej: organizacji zakładowych w Hochtief Polska S.A. Oddział w Krakowie
i Chemobudowa-Kraków S.A. oraz organizacji międzyzakładowej w Budimex S.A. - Transbud Nowa Huta S.A.
P
rzewodniczącym „Budowlanych” w Hochtief Polska S.A. Od- dowy wznosili w ostatnim czasie Muzeum Tadeusza Kantora „Cricoteka” w
dział w Krakowie jest Jan Skałka. W samym oddziale, liczącym Krakowie, Muzeum Armii Krajowej oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
około 160 pracowników, funkcjonują dwa związki zawodowe: w Łagiewnikach.
Podkreślenia wymaga fakt, że przy przedsiębiorstwie od ponad 50 lat
„Budowlani” oraz NSZZ „Solidarność”. Liczba członków w obu związkach
funkcjonuje Zespół Szkół Budowlanych, co jest ewenementem na skalę krajową. Część absolwentów szkoły znalazło
zatrudnienie w Chemobudowie Kraków S.A. i było lub
jest nadal członkami Związku Zawodowego „Budowlani”.
W
siedzibie Zarządu Okręgu Małopolskiego odbyło się także spotkanie z przewodniczącym
Organizacji Międzyzakładowej w Budimex
S.A. - Transbud Nowa Huta, wieloletnim działaczem
związkowym Wiktorem Janeckim. Rozmowa dotyczyła
m.in. sytuacji Związku Zawodowego „Budowlani” w
Zarząd organizacji ZZ „Budowlani” w Hochtief Polska S.A. Oddział w Krazakładzie, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz
kowie z dyrektor ds. handlowych Anną Kościelniak oraz przewodniczącym
krakowskich realizacji Budimexu.
Okręgu Małopolskiego Zdzisławem Kuczyńskim
Krakowski oddział Budimexu od lat specjalizował się
w konstrukcjach stalowych, budowach mostów, kładek czy
wiaduktów. Obecnie realizuje także budownictwo mieszkaniowe i biurowe.
jest porównywalna.
W spotkaniu z „Budowlanymi” w Hochtief Polska S.A. Oddział w Naszych związkowców można spotkać na budowie autostrady w okolicach
Krakowie uczestniczyła dyrektor ds. handlowych Anna
Kościelniak. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy
pomiędzy Związkiem Zawodowym „Budowlani” a
dyrekcją krakowskiego oddziału, udziału firmy Hochtfief
w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa oraz ostatnich
realizacji budowlanych.
Krakowski odział Hochtief Polska S.A. działa na
terenie Polski południowej. Skupia się przede wszystkim
na budowie hal produkcyjnych i magazynowych, bloków
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Na
terenie samego Krakowa jako firma budowała m.in. Operę
Krakowską oraz budynek Krakowskiej Akademii im.
Członek Zarządu – dyrektor Chemobudowa
Frycza Modrzewskiego.
Kraków S.A. Mieczysław Trojan w lokalu
organizacji
Pracownicy Hochtiefu objęci są układem zbiorowym
pracy. Przewodniczący Jan Skałka, który także uczestniczy
w posiedzeniach Europejskiej Rady Pracowników Hochtief, chwali obecne Rzeszowa, łącznicy kolejowej pod Krakowem czy budowie Wydziału Chemii
relacje z dyrekcją oddziału. Podkreśla społeczną rolę kierowanej przez siebie Uniwersytetu Jagielońskiego.
organizacji. Mówi o tym, jak ważna jest identyfikacja „szeregowego” członka
ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”. Członkowie „Budowlanych” z
***
krakowskiego oddziału firmy Hochtief chętnie uczestniczą w szkoleniach,
Podczas każdego ze spotkań, już w gronie związkowym, poruszany był
wyjazdach integracyjnych, uroczystych „wiechach” oraz w uroczystościach temat spadającego uzwiązkowienia, starzenia się kadry związkowej oraz
Dnia Budowlanych, organizowanych przez Spółkę.
potrzeby stworzenia programu rekrutacji nowych członków. Nasza rozmo-
P
rzewodniczącym „Budowlanych” w Chemobudowie-Kraków S.A. jest Zdzisław
Kuczyński, który pełni również funkcję
przewodniczącego Okręgu Małopolskiego. Związek
Zawodowy „Budowlani” jest jedną z trzech organizacji
związkowych działających w Spółce. „Budowlani”
działają na rzecz pracowników przedsiębiorstwa od kilkudziesięciu lat. W spotkaniu z zarządem organizacji wziął
udział członek Zarządu – dyrektor Mieczysław Trojan.
Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji, w której
obecnie znajduje się przedsiębiorstwo. Podobnie jak
w Hochtiefie, pracownicy krakowskiej Chemobudowy
objęci są układem zbiorowym pracy. W przedsiębiorstwie
zatrudnionych jest około 500 pracowników, z czego ponad
200 znajduje się obecnie na kontrakcie w Niemczech.
Historia Chemobudowy-Kraków S.A. sięga 1949 r.. W
ciągu 67 lat działalności przedsiębiorstwo było laureatem
wielu prestiżowych nagród. Jego działalność skupia się
przede wszystkim na Polsce południowej. Od ponad 25 lat
poprzez swoją spółkę zależną, działa również z licznymi
sukcesami na rynku niemieckim. Pracownicy Chemobu-
wa dotyczyła również konieczności
takiego sformatowania działalności
ZZ „Budowlani”, które mogłoby
zachęcić młodych pracowników do
wstępowania do naszego związku. Obecnie największy spadek zainteresowania działalnością związkową
widoczny jest właśnie w branży budowlanej. Sytuacja wielu firm naszego
sektora uległa pogorszeniu, dochodzi
do zwolnień, a nawet likwidacji przedsiębiorstw. Pracownicy przerzucani są
w różne rejony Polski, w zależności
od zdobytego przez firmę kontraktu,
co powoduje rozbicie organizacji lub Gablota związkowa w Chemocno utrudnia prowadzenie działal- mobudowa Kraków S.A.
ności związkowej. Młodzi pracownicy
nie chcą zapisywać się do związków zawodowych także dlatego, że boją się,
że stracą pracę.
W związku z potrzebą przeprowadzenia ogólnokrajowej dyskusji
na temat przyszłości „Budowlanych” zachęcamy wszystkich działaczy,
aby w swoich zakładach pracy oraz w okręgach, odbyli konstruktywne
debaty, których wnioski pozwolą przygotować program rekrutacji nowych członków.
TN
Odwiedziny
„Budowlany
W kwietniu 2016 r. przewodnicząca Ok
Kus odwiedzili Organizację Zakładową
Zakładową w Sieradzkiej Spółdzielni M
i opinii na temat bieżącej działalności Z
W
izyta w Wieruszowie odbyła się w trakcie okresowego posiedzenia
Zarządu Zakładowego, w skład którego wchodzą: przewodniczący
Zbigniew Mikołajczyk, jego zastępcy Dorota Pokora i Tadeusz
Kapral, sekretarz Aleksandra Wdowik, skarbnik Józef Cichosz oraz Andrzej
Samulski, Janusz Świerzko i Andrzej Wajner. W bieżących pracach organizacji
Spotkanie z Zarządem Zakładowym
w Pfleiderer Prospan S.A.
Wiktor Janecki, Ewa Nęcek i Zdzisław Kuczyński
biorą udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Dulski i członkowie
Beata Piluch i Stanisław Jurek.
OZ w Pfleiderer Prospan S.A to duża organizacja, mająca wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, negocjująca warunki pracy, współzarządzająca
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
CHEŁM
Szkolenie „Budowlanych”
W połowie kwietnia, w sali
konferencyjnej Cemex Polska Sp.
z o.o. Cementownia Chełm odbyło
się szkolenie wstępne dla liderów
związkowych
z organizacji podstawowych
Związku Zawodowego
„Budowlani” działających na
terenie Chełma. Szkolenie zostało
zorganizowane wspólnie przez
Biuro Zarządu Krajowego oraz
przewodniczącą Organizacji
Międzyzakładowej w Cementowni
Chełm Ewę Królikowską.
Uczestnicy szkolenia z Certyfikatami
W szkoleniu uczestniczyło kilkunastu
związkowców, będących członkami zarządów
organizacji podstawowych. Każdy z uczestników dotyczące m.in.:
otrzymał materiały szkoleniowe oraz gadżety pro- • systemu dialogu społecznego w Polsce,
• uprawnień organizacji związkowych w
zakresie kształtowania warunków płacowych
i warunków pracy,
• prowadzenia dokumentacji i zasad podejmowania uchwał przez zarząd organizacji,
• reprezentacji organizacji w zakładzie pracy,
• ochrony stosunku pracy.
Zajęcia poprowadzili sekretarz krajowy Związku Tomasz Nagórka oraz mec. Filip Wolski.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał
z rąk wykładowców certyfikat zaświadczający o
ukończeniu szkolenia, podpisany przez przewodniczącego Związku Zbigniewa Janowskiego oraz
wykładowców.
Szkolenie w Chełmie było jednocześnie dobrą
okazją
do lepszego poznania problemów, z któryCzęść szkolenia prowadzona przez Mec.
mi mają do czynienia poszczególne organizacje
Filipa Wolskiego
związkowe oraz dyskusji na temat przyszłości
mujące Związek Zawodowy „Budowlani”. Program • podstawowych uprawnień ułatwiających Związku Zawodowego „Budowlani”.
(T.N.)
zajęć obejmował swym zakresem zagadnienia
działanie organizacji podstawowej,
w organizacjach
ych” Okręgu Łódzkiego
NR 5 (100) 2016
13
WARSZTATY SPOŁECZNYCH
INSPEKTORÓW „POD
PIÓREM” W ZAKOPANEM
W
dniach 12-14 maja 2016 r. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego
„BUDOWLANI” zorganizował kolejne warsztaty szkoleniowe
dla społecznych inspektorów pracy i liderów naszego Związku.
Szkolenie odbyło się w ośrodku „Pod Piórem” w Zakopanem.
Warsztaty te od kilkunastu lat prowadzone są we współpracy z inspektorami z Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie. W trakcie szkolenia omawiano
szczegółowo następujące tematy:
* Prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy.
* Wypadki przy pracy w sektorach budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
* Udział SIP w pracach zespołów powypadkowych.
* Problematykę stresu w pracy.
* Kampanie prewencyjne PIP, w tym organizowany przez PIP konkurs
na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” z nagrodami
ufundowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szkolenie prowadził nadinspektor Ryszard Iwaniec. Uczestniczący
Uczestnicy szkolenia
w zajęciach społeczni inspektorzy pracy, oraz liderzy naszego Związku
z okręgów: Małopolskiego, Śląskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego mieli
możliwość konsultacji m.in. tematów z zakresu warunków pracy, zagadnień
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących ich codziennych obowiązków
służbowych z prowadzącym wykłady inspektorem pracy.
W części związkowej warsztatów prowadzonej przez sekretarza krajowego
Mirosława Ossowskiego omówiono porozumienie o współpracy pomiędzy
ZZ „BUDOWLANI” a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników
Służby BHP. Przedyskutowano wynikające z porozumienia zadania, dotyczące bieżącej współpracy w firmach pomiędzy społecznymi inspektorami
pracy i pracownikami służby BHP, dotyczące poprawy warunków pracy oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówiono także o współpracy społecznego
inspektora pracy podczas kontroli w firmie z inspektorem Państwowej
Inspekcji Pracy. Podkreślono prawo społecznego inspektora pracy do uczestni-
kręgu Łódzkiego „Budowlanych” Wiesława Szalast i sekretarz Związku Jakub
ą „Budowlanych” w Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie i Organizację
Mieszkaniowej. Obydwie wizyty były dobrą okazją do wymiany poglądów
Związku na poziomie zakładowym.
pokaźnym Funduszem Socjalnym. Wiesława Szalast i Jakub Kus mieli okazję
poznać pracę Zarządu Organizacji „od kuchni”, w trakcie omawiania bardzo
konkretnych działań związanych z gospodarowaniem Funduszem Socjalnym.
Pfleiderer, duża miedzynarodowa firma przemysłu drzewnego, jest w trakcie
przekształcenia własnościowego – niemiecka grupa stała się własnością Pfleiderer
Grajewo – polskiej części firmy. To powoduje konieczność przeprowadzenia zmian
w funkcjonowaniu min. Europejskiej Rady Zakładowej i zwiększenia aktywności
polskich przedstawicieli jako reprezentantów wiodącej części Pfleiderera.
Zarząd organizacji przedstawił Wiesławie Szalast i Jakubowi Kus formy
kontaktów i uzgodnień z pracodawcą. Wiesława Szalast i Jakub Kus przekazali
zebranym informacje na temat funkcjonowania, ostatnich inicjatyw i planów
Spotkanie z Zarządem Zakładowym
Okręgu i Zarządu Krajowego. Omówiono sposoby komunikacji i prezentacji
w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
działań Związku. Organizacja „Budowlanych” w Pfleiderer Prospan konstruktywnie współpracuje z pozostałymi związkami w firmie.
związkowej nie zrzeszonym pracownikom Spółdzielni i działania na rzecz
pozyskiwania nowych członków. Zarząd podejmuje takie inicjatywy, skierowane
potkanie z Zarządem OZ „Budowlani” w Sieradzkiej Spółdzielni Miesz- szczególnie do młodszych pracowników. Dyskutowano także o formach negocjakaniowej odbyło się w siedzibie Domu Kultury Spółdzielni. Zarząd z cji warunków pracy z Zarządem Spółdzielni. Przewodnicząca Okręgu omówiła
Przewodniczącą Bożeną Strumińską, wiceprzewodniczącym Pawłem plany działania na najbliższe miesiące i zachęciła Zarząd organizacji w Sieradzkiej
Fortuna, sekretarzem Anną Zakrzewską, skarbnikiem Danutą Kucharek i SM do udziału w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Okręgu. Jakub Kus
Bogdanem Wilczyńskim kieruje organizacją działającą w dużej Spółdzielni mówił o projektach i planach Zarządu Krajowego, w tym o planowanej konferencji
Mieszkaniowej i współdziała z Zarządem Spółdzielni. W Komisji Rewizyjnej prezentującej dorobek kulturalny spółdzielczości mieszkaniowej. Część członków
organizacji działają: przewodniczący Zbigniew Klimczak, jego zastępca Ewa ZZ „Budowlani” w SM Sieradz jest zaangażowana w pracę Domu Kultury, stąd w
trakcie dyskusji o formacie konferencji pojawiło się kilka ciekawych propozycji.
Trzcińska i Anna Cisek.
(sag)
W trakcie spotkania przedyskutowano min. problem prezentacji działalności
S
Szkolenie odbyło się w ośrodku „Pod Piórem”
czenia w takiej kontroli oraz jego udział w końcowym podsumowaniu kontroli.
Mirosław Ossowski przekazał zebranym informacje o przebiegu konferencji z
okazji „Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy 28.04.2016r.” w Sejmie
RP, w której jako współorganizator brał udział ZZ”BUDOWLANI”.
Mirosław Ossowski zwrócił także uwagę na udział ZZ „BUDOWLANI”
w Targach „BHP- BUD”, które odbyły się w dniach 2-3.04.2016 r. w Bydgoszczy oraz w „I WARMIŃSKO-MAZURSKICH MISTRZOSTWACH
w BEZPIECZNYM MONTAŻU RUSZTOWAŃ” w kwietniu 2016r - pod
patronatem ZZ „BUDOWLANI”.
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali zaświadczenia z
odbytego szkolenia.
Uczestnicy szkolenia podkreślali wysoki poziom merytoryczny i metodyczny przeprowadzonego szkolenia oraz bardzo dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku „Pod Piórem” w Zakopanem .
Mirosław Ossowski
14
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
Księgowa informuje
Dofinansowanie do wczasów z ZFŚS
Ś
rodkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych administruje pracodawca (art. 10
ustawy o ZFŚS). Środki takie muszą wpływać na
osobne konto bankowe. Fundusze z ZFŚS mogą
być przeznaczone tylko na cele ustalone przepisami
prawa. Takie jak na:
• działalność socjalną,
• dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,
• tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Środki ZFŚS mogą być przeznaczone na wypoczynek pracowników w ramach działalności socjalnej. Ustawa nie określa jednak konkretnych form
wypoczynku, tak więc to od pracodawcy zależy
wybór rodzaju wypoczynku, do którego zamierza
dopłacać. W praktyce mogą to być:
• wczasy, wycieczki, pobyt w sanatorium połączony z wypoczynkiem, kolonie, obozowiska,
zimowiska, rajdy dla dzieci, „wczasy pod gruszą”, czyli wypoczynek przez pracowników we
własnym zakresie.
Dofinansowanie do wczasów pracownika
może być ze środków Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych albo ze środków obrotowych
pracodawcy. Obejmuje ono wczasy pracownika, a
także członków jego rodziny. Sposób i termin wypłaty dofinansowania powinien wyraźnie określać
regulamin funduszu. Regulamin powinien również
określać dokumenty, na podstawie których będzie
ustalane prawo do świadczeń z ZFŚS oraz ich wysokość. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 67 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych wolna
od podatku jest kwota 380 zł w roku podatkowym, sfinansowana w całości ze środków ZFŚS
lub funduszy związków zawodowych. Otrzymane
przez pracownika dofinansowanie do wczasów
jego i członków jego rodziny będzie w całości pochodziło ze środków ZFŚS, a jego wartość łącznie
z otrzymanymi wcześniej świadczeniami socjalnymi nie przekroczy w roku podatkowym kwoty
380 zł to wartość tego dofinansowania będzie
zwolniona od podatku dochodowego. Natomiast,
jeżeli wartość przekroczy w roku podatkowym
kwotę 380 zł, to wolna od podatku będzie jedynie
kwota dofinansowania mieszcząca się w 380 zł.
Nadwyżka będzie już podlegała opodatkowaniu.
Jeżeli dofinansowanie z ZFŚS, bez względu na jego
wysokość, będzie dotyczyło dziecka pracownika,
to na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 78 lit. a Ustawy o
PDOF, istnieje możliwość całkowitego zwolnienia
od podatku. Dotyczy to:
• dzieci i młodzieży do lat 18,
• wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym
połączonym z nauką, pobytu na leczeniu
sanatoryjnym, w placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz
przejazdów związanych tym wypoczynkiem i
pobytem na leczeniu.
Organizatorem wypoczynku jest podmiot
prowadzący działalność w tym zakresie.
W sytuacji, gdy dofinansowanie pracodawcy
do wypoczynku pracownika, a także członków rodziny, będzie ze środków obrotowych pracodawcy,
to wartość takiego dofinansowania podlega w
całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Natomiast jeżeli dofinansowanie jest ze środków
obrotowych pracodawcy w przypadku, gdy pracodawca dopłaci do wypoczynku dziecka pracownika,
które nie ukończyło 18 roku życia, to takie finansowanie może korzystać ze zwolnienia od podatku do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym
kwoty 760 zł. Świadczenia z ZFŚS są przydzielane
pracownikom na podstawie ustawy z 4 marca
1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych, oraz regulaminu wydatkowania środków tego funduszu. W każdej
jednostce tworzącej ZFŚS
regulamin wydatkowania
jego środków powinien być
ustalany przez pracodawcę
w uzgodnieniu z działającymi
związkami zawodowymi.
Barbara Pałka
Praca w rolnictwie a staż pracy
W
mojej praktyce zawodowej zdarzają się
przypadki osób, które przed podjęciem
pracy zawodowej wykonywały pracę w gospodarstwie rolnym. W pewnych sytuacjach, wymienionych w ustawie, prace te mogą zostać zaliczone
do stażu pracy. W takiej sytuacji pracownik będzie
mógł otrzymać wyższe świadczenia lub wyższą
emeryturę. Kwestię tę reguluje ustawa z 1990 roku
o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
Wedle tej ustawy istnieją trzy możliwości
zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym
do wysługi lat:
1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie,
prowadzonym przez współmałżonka,
2.przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r.
okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w
gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego
gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia
osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
3.przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy
pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
indywidualnych i członków ich rodzin.
Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z 5 października 2001 r. sygn. akt II SA 613/00 - przez prowadzenie gospodarstwa rolnego należy rozumieć
samodzielną lub przy pomocy innych osób (osób
bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę
w gospodarstwie rolnym wykonywaną na własny
rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza
w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego.
Praca w gospodarstwie powinna zostać udokumentowana. Na wniosek zainteresowanej osoby
właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić
okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu
przedłożenia w zakładzie pracy – szkole/placówce.
Dokumentami potwierdzającymi są księgi podatkowe, rejestry gruntów, ewidencja wojskowa, w
której np. zaznaczony jest fakt odroczenia służby
wojskowej w związku z prowadzeniem gospodarstwa, dokumentacja związana z ubezpieczeniem
społecznym, majątkowym, osobowym oraz inne
znajdujące się w dyspozycji urzędu.
Jeżeli organ nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie
rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.
W takiej sytuacji okresy pracy w gospodarstwie
rolnym mogą być udowodnione w inny sposób – na
przykład za pomocą innych dokumentów, takich
jak odpisy aktów własności, postanowienia sądu,
umowy cywilnoprawne, nakazy płatnicze, kwity
obowiązkowych dostaw zboża lub żywca.
Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym mogą być również udowodnione zeznaniami
co najmniej dwóch świadków zamieszkujących
w tym czasie na terenie, na którym jest położone
to gospodarstwo rolne. Zeznania mogą być także
odebrane – i w praktyce często tak się dzieje – przez
pracownika urzędu gminy. Zeznania mogą być
odebrane również przez pracodawcę świadka lub
przez notariusza. W praktyce spotykam się z takim
* Ludzkie sprawy w paragrafach *
UWAGA
- FAŁSZYWY
Z
asady prowadzenia egzekucji komorniczej
określone są precyzyjnie w Kodeksie postępowania cywilnego. W mojej praktyce zdarza się,
że klienci otrzymują podrobione pisma od komornika.
Wygląda to w ten sposób, że otrzymują zawiadomienie
o rzekomo toczącym się postępowaniu, gdy w rzeczywistości nie ma żadnego postępowania.
Jak rozpoznać takie podrobione pismo?
PESEL telefonicznie uzyskamy taką informację);
Jeśli okaże się, że jakiekolwiek dane się nie zgadzają,
należy zawiadomić policję o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. Zawiadomienie należy złożyć pisemnie,
załączając kopię otrzymanego pisma. Jeśli natomiast
okaże się, że przeciw nam faktycznie wydano wyrok
lub nakaz, to w zależności od sytuacji można podjąć
następujące alternatywne kroki:
1. zwrócić się o doręczenie orzeczenia,
2. złożyć wniosek o przywrócenie terminu do zaskarżenia tego orzeczenia,
3. jeśli sąd jest blisko - zamówić akta i przejrzeć je na
miejscu.
Podróbki, z którymi się spotkałam, były łatwe do
odróżnienia, ponieważ zazwyczaj były to czarno-białe
kserokopie. Pismo od komornika powinno zawierać
jego pieczęć - zawsze czerwony orzeł, oraz podpis. Poza
tym pismo od komornika zawsze zawiera dane tytułu
Jeżeli nie wiemy, jak postąpić, to należy niezwłocznie
wykonawczego, czyli nakazu zapłaty, wyroku lub postanowienia. Te dane to nazwa organu, który go wydał, oraz skontaktować się z prawnikiem, ponieważ zaskarżanie
sygnatura. W piśmie od komornika zawsze podana jest orzeczeń lub przywracanie terminów obwarowane
jest bardzo krótkimi, przeważnie 7 lub 14-dniowymi
sygnatura sprawy komorniczej oraz dane wierzyciela.
terminami.
Wadliwe orzeczenia można uchylić, ale w tym
Jeśli otrzymamy podejrzane pismo od komornika, powinniśmy wykonać następujące czynności: zakresie konieczna jest pomoc prawnika z uwagi na
1. sprawdzić, czy taka kancelaria komornika w ogóle to, że napisanie odpowiedniego pisma procesowego w
funkcjonuje i czy dane z pisma zgadzają się z danymi tym wypadku wymaga znajomości zasad postępowania
cywilnego, a z mojego doświadczenia wynika, że w
kancelarii;
2. zadzwonić do kancelarii komorniczej i upewnić praktyce klienci, działając samodzielnie, mają z tym
się, czy postępowanie faktycznie jest prowadzone; problem.
3. jeśli w piśmie znajduje się informacja o tytule wykowww.kancelaria-porada.pl
nawczym, należy zadzwonić do sądu, który go wydał
[email protected]
i telefonicznie ustalić, czy faktycznie taki nakaz
tel.781 729 460
lub wyrok zostały wydane i przeciw komu (podając
sposobem udowadniania pracy w gospodarstwie
rolnym.
W celu udowodnienia okresów pracy może
okazać się konieczne przedłożenie dokumentu,
który potwierdza istnienie gospodarstwa rolnego
(zaświadczenie z właściwego Starostwa).
W przypadku pracy w gospodarstwie rolnym
w charakterze domownika należy przedstawić
dowód zameldowania we wskazanym okresie
(chyba, że gospodarstwo prowadzone było przez
jego właściciela lub posiadacza). Pracownik może
przedstawiać także inne dowody na okoliczność
pracy w gospodarstwie w charakterze domownika.
Powyższe informacje są ważne szczególnie dla
osób, u których od stażu pracy zależy np. nagroda
jubileuszowa czy uprawniania emerytalne.
Małgorzata Karolczyk-Pundyk
[email protected]
www.kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460
,
Warszwa,sl konferncyjaMALW HoteluGromad Centrum
Plac owstańcówWarszwy2
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
BHP
BHP
Patronat honorowy:
Główny Inspektor Pracy
Międzynarodowa konferencja
OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA PRACUJĄCYCH
W SEKTORZE BUDOWNICTWA
24 czerwca 2016 r.,
Warszawa, sala konferencyjna MALWA Hotelu Gromada Centrum
Plac Powstańców Warszawy 2
Partnerzy:
Partnerzy medialni:
Budowlani, Inspektor Pracy, Inspektor, Bezpieczeństwo Pracy, ATEST,
PROMOTOR, Przyjaciel przy Pracy, Praca i Zdrowie
Rejestracja uczestników www.ospsbhp.pl
Szczegółowe informacje udziela Elżbieta Bożejewicz - tel. 604 416 911
15
NR 5 (100) 2016
Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM
RUCHU PRACOWNICZYM
Niemcy
Niemiecki związek
zawodowy pracowników
Verdi i pracodawcy porozumieli się w sprawie
podwyżek płac dla pracowników sektora publicznego.
Dzięki temu porozumieniu uda się uniknąć kolejnego
strajku.
W ciągu dwóch lat ponad dwa miliony pracowników sektora publicznego otrzyma podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 4,75 proc. Porozumienie zakłada,
że podwyżka nastąpi w dwóch etapach: w tym roku
płace wzrosną o 2,4 proc., a w przyszłym - o 2,35 proc.
Początkowo pracodawcy oferowali podwyżkę płac
o 3 proc. rozłożoną na dwa lata. Związkowcy domagali
się natomiast wzrostu wynagrodzeń o 6 proc. w ciągu
roku.
Wobec braku porozumienia pomiędzy stronami
dialogu społecznego pod koniec kwietnia związek
zawodowy Verdi przeprowadził strajk ostrzegawczy
na 11 niemieckich lotniskach. Protest pracowników
służb naziemnych spowodował ogromne utrudnienia
w ruchu lotniczym. Odwołanych zostało ponad 1400
połączeń lotniczych.
W proteście udział wzięli pracownicy lotniskowej
straży pożarnej, służb odpowiedzialnych za odprawę
pasażerów i bagaży, a także kierowcy busów dowożących pasażerów do samolotów.
Największe utrudnienia w obsłudze portów
lotniczych występowały na dwóch największych niemieckich lotniskach: w Monachium oraz Frankfurcie
nad Menem. W samym Monachium odwołanych
zostało 740 połączeń, zaś we Frankfurcie – 392 loty.
Kilkadziesiąt tysięcy pasażerów musiało zmienić rezerwację lub skorzystać z innego środka komunikacji.
Francja
W paryskim rejonie
Ile-de-France zastrajkowali
pracownicy francuskich
kolei państwowych SNCF.
Jednodniowy protest spowodował ogromne utrudnienia w ruchu kolejowym.
Na tory wyjechał co drugi ekspres TGV i pociąg
lokalny. Linia podmiejska, łącząca lotnisko Roissy-Charles-de Gaulle z Paryżem, była obsługiwana przez
co drugi pociąg. Jeszcze gorzej było na linii łączącej
lotnisko Orly z Paryżem, gdzie w trasę wyjechał jedynie co trzeci pociąg. Zakłócenia w ruchu pociągów
odczuły przede wszystkim osoby dojeżdżające do
pracy w dużych ośrodkach miejskich, a wpływ akcji
protestacyjnej złagodził fakt, że wielu pasażerów
przesiadło się do autokarów.
Kilkadziesiąt tysięcy kolejarzy protestowało
przeciwko planom rządu, które mają polegać na
uszczupleniu przywilejów branżowych oraz na
reformie kodeksu pracy. Przywileje pracownicze
mają być ograniczone w ramach wymaganej przez UE
deregulacji rynku przewoźników kolejowych. SNCF
liczy, że ograniczenie pracowniczych przywilejów
pomoże firmie przetrwać na rynku, gdy w życie wejdą
unijne przepisy otwierające krajowe sieci kolejowe dla
operatorów z zagranicy - w 2020 roku dla kolei dużych
prędkości, a w 2026 roku dla innych.
Strajk odbył się przy udziale nie tylko zwykle
radykalnych związków zawodowych, takich jak CGT
czy Sud-rail, ale także bardziej zazwyczaj ugodowego
CFDT.
i bezpiecznej pracy na budowach Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej, które odbędą się w Rosji w 2018 roku.
Na zaproszenie związkowców w konferencji
uczestniczyli przedstawiciele firm budowlanych oraz
specjaliści z zakresu BHP. Omówiono na niej główne
problemy oraz możliwe rozwiązania w zakresie zagwarantowania pracownikom godnych i bezpiecznych
warunków pracy na inwestycjach związanych ze
zbliżającym się Mundialem.
Większość pracowników zaangażowanych w
przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata w
2018 to pracownicy migrujący z Azji Środkowej, w
szczególności z Tadżykistanu. Organizatorom kampanii zależy na współpracy związków zawodowych z
Rosji oraz Azji Środkowej w zakresie organizowania
i ochrony praw pracowników migrujących. Związki
zawodowe w Tadżykistanie rozpoczęły akcję informowania potencjalnych pracowników migrujących
o prawach pracowniczych i związkowych w Rosji.
Prelegenci z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu
i lokalnego komitetu organizacyjnego mistrzostw
świata, którzy wzięli udział w konferencji, dzielili
się swoimi doświadczeniami i propozycjami, w
jaki sposób poprawić warunki pracy dla wszystkich
pracowników zaangażowanych w przygotowania
do Mistrzostw Świata w 2018 roku w Rosji. Dzięki
współpracy pomiędzy związkowcami, a lokalnym
komitetem organizacyjnym udało się skontrolować
budowę stadionu w Sankt Petersburgu.
Węgry
Węgierscy nauczyciele
szkół publicznych prowadzą akcję protestacyjną.
Domagają się m.in. większej samodzielności szkół oraz zmniejszenia obciążeń
jakie są nakładane na uczniów i nauczycieli. Swoje
postulaty przedstawili rządowi. Jest ich w sumie 25.
Najważniejsze z nich to zmiana zbyt obszernego proBHPprzebywania
gramu nauczania, zniesienie obowiązku
uczniów w szkole podstawowej do godz. 16, rewizji i
uproszczenia systemu nadzorowania szkół, większej
samodzielności placówek oświatowych, swobody w
doborze podręczników oraz płatnych nadgodzin.
W ostatnim czasie przeprowadzony został
BH
jednodniowy strajk nauczycieli. Przy
tejP
okazji związkowcy zwrócili się do urzędników oraz pracowników
poszczególnych sektorów gospodarki, aby w dzień
strajku, w samo południe, wyrazili swoją solidarność
z nauczycielami poprzez pięciominutową przerwę
w pracy.
Sprzeciw nauczycieli budzi m.in. działalność
urzędu o nazwie KLIK - Centrum Wspierania Instytucji im. Kuno Klebersberga, ministra ds. religii
i oświaty w okresie międzywojennym, którego celem
miało być wspieranie oświaty, a któremu zarzucają
zbytnie upolitycznienie.
Hiszpania
Dziennikarze i pracownicy wydawnictwa
Unidad Editorial, do
którego należy znana na
całym świecie gazeta „El Mundo”,
przeprowadzili
Patronat honorowy:
jednodniowy strajk, w wyniku
którego
nie ukazało
Główny Inspektor
Pracy
się jedno z wydań tego poczytnego dziennika.
Strajk wywołały zapowiedziane przez wydawnictwo
zwolnienia. Pracę ma stracić 224 spośród 1,5 tys.
pracowników. Dotyczy to m.in. 91 osób zatrudnioRosja
nych w „El Mundo”.
Związki zawodowe twierdzą, że przedstawiony
Jak informuje Międzynarodowa Organizacja przez władze wydawnictwa plan zwolnień jest niePracowników Budownic- uzasadniony. Wezwały one pracowników do strajku
twa i Przemysłu Drzewne- także w kolejnych dniach oraz zagroziły strajkiem
go (BWI),
w
kwietniu,
w
Petersburgu
odbyła bezterminowym.
OCHRONA Sankt
ŻYCIA
I ZDROWIA
PRACUJĄCYCH
Zebrał: Tomasz Nagórka
się konferencja w ramach kampanii na rzecz godnej
Międzynarodowa konferencja
Rejestracja uczestników www.ospsbhp.pl
W SEKTORZE BUDOWNICTWA
16
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 5 (100) 2016
SUDOKU DLA ROZRYWKI
Ogólnopolski Magazyn
Społeczno-Zawodowy
Adres redakcji: 00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6
tel.: 22 825 60 61-62,
faks: 22 825 11 23
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny:
Jakub Kus
Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu,
w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym kwadracie 3x3
znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie
mogą się powtarzać.
3
7
6
Redaktor wydania:
Aleksandra Suchocka
Zespół: Tomasz Nagórka, Barbara
Pałka, Małgorzata Sokołowska,
Filip Wolski
Skład i łamanie: Robert Żwirski
Wydawca i dystrybucja:
Związek Zawodowy „Budowlani”
00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6
Druk: Grupa ZPR Media S.A.
Drukarnia Prasowa
ul. Jubilerska 10,
00-939 Warszawa
6
4
9
8 4
5 6
3
3
8
7
9
9 6 4 8
7
3
3 9
3
2
7 5
6
* HUMOR *
Pani pyta w szkole dzieci: - Kochani, kim chcecie
zostać, jak dorośniecie? Zgłasza się Jasiu i mówi: - Proszę pani, ja to bym chciał
zostać menelem. Nauczycielka zdziwiona.
- Dlaczego, Jasiu? - A no tak, bo nie płaciłbym
podatków, dostawałbym
od ludzi drobne i mieszkał
w altankach. Minęło 20 lat. Jasiu w swoim
wieżowcu w Dubaju na
ostatnim piętrze spogląda na
ocean, gdzie stoi jego wielki
jacht i skąd nadlatuje po
niego helikopter, i mówi: - I gdzie ja popełniłem błąd...
***
Mąż pyta się żony: - Mamusia do Afryki pojechała? - No co ty, zgłupiałeś? - No bo mówili w wiadomościach, że w Południowym
Sudanie pojawiła się cholera.
***
Córka przychodzi do mamy: - Mamo, jak będę już duża
i znajdę sobie mężczyznę i
wyjdę za mąż, to będzie tak
jak ty z tatą? - Tak, córeczko. - A jak nie wyjdę za mąż, to
będę taką starą panną jak
ciocia Jadzia? - Tak, córeczko. - No to mam fajne perspektywy...
***
Jaś gra w piłkę na podwórku. Po chwili przychodzi do
mamy i mówi: - Mamo, wybiłem sąsiadowi
szybę w oknie. - I co powiedział? - Czy mam ominąć wszystkie
przekleństwa? - Tak. - To nic nie powiedział.
***
Nauczyciel pyta Jasia: - Jakie znasz żywioły? - Ogień, woda i piwo. - Piwo? Jasiu, co ty wygadujesz?! - No tak. Zawsze, gdy tata
wraca do domu pijany, to
mama mówi: „Ojciec znowu
w swoim żywiole”.
***
Zastanawiali się na Ukrainie,
co posadzić wokół Czarnobyla: - Buraki. - Nie, bo krowy pozdychają. - No to może ziemniaki. - Nie, bo się ludzi potruje. - Więc posadzimy tytoń, a na
papierosach napiszemy: MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA PO RAZ OSTATNI...
***
Przychodzi pracownik do
szefa i prosi o podwyżkę.
Szef na to: - Podoba się wam praca
u nas? - Tak, podoba. - To czemu mam płacić więcej za wasze przyjemności?!
***
Rozmawiają dwie koleżanki: - Widziałaś, jak Kaśka
zbrzydła? - No, aż miło popatrzeć.
***
Jasiu przychodzi do szkoły
i pyta: - Czy ukarałaby mnie pani
za coś, czego nie zrobiłem? - Oczywiście, że nie! - To ja nie zrobiłem pracy
domowej.
***
Tata Jasia poszedł do szkoły
poważnie porozmawiać
z jego nauczycielem. Tata Jasia: - Mój syn dostał jedynkę
z angielskiego! Nauczyciel: - I co w tym dziwnego? - Przecież mój syn nie zasługuje na takie oceny! - Tak, nie zasługuje, ale
niższych ocen nie ma.
***
- Mamo, jak poznałaś
tatusia? - Dzięki nowoczesnej
technologii. - Przez Internet? - Nie kochanie, testy DNA.
***
Wpada zajączek do lisiej nory
i pyta: - Jest ojciec? - Nie ma. - Jest matka? - Nie ma. - A chcecie w te rude ryje?!
***
Dzwoni baba na stację kolejową i pyta obsługę:
- Ile jedzie pociąg ze Szczecina do Warszawy?
- Chwileczkę...
- Dziękuję!
***
- Niezła zabawa była u was
wczoraj, do rana tańczyliście
na podwórzu.
- Żadna tam zabawa, syn ul
przewrócił.
***
Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego.
- Coś mi spod auta kapie,
takie ciemne, gęste...
Mechanik:
- To olej.
Blondynka:
- Dobra, oleję.
***
Żona wraca do domu i mówi
do męża: - Kochanie, wróciłam
z salonu kosmetycznego. Mąż patrzy na żonę i mówi: - I co, zamknięte było?
***

Podobne dokumenty