pobierz - Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
TERAZ POLSKI
P I S M O S T U D I U M J Ę Z Y K A I K U LT U R Y P O L S K I E J D L A C U D ZO Z I E M CÓ W UA M
KURSY JĘZYKA POLSKIEGO | POLSKI W PRAKTYCE
1
MAJ 2013 (8)
Modelowa współpraca z uczelniami rosyjskimi
An exemplary cooperation with Russian universities
Polska jest dla mnie inspiracją do twórczości
Poland: my inspiration
Kursy języka polskiego 2013
Courses of Polish in 2013
www.schoolpl.amu.edu.pl
2
Spis treści / Table of contents
Krótko
SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS
Studentom rosyjskim podoba się Poznań i nasz
Uniwersytet. Nic więc dziwnego, że coraz więcej ich
uczy się także języka polskiego w Studium. Zdaniem
prof. dra hab. Leopolda Moskwy, Pełnomocnika Rektora UAM ds. współpracy z uniwersytetami Federacji
Rosyjskiej, część studentów, zwłaszcza ci ze środowisk polonijnych, nieźle sobie radzi z językiem polskim, natomiast inni naukę polskiego rozpoczynają
w Studium praktycznie od zera. Nasza oferta kursów
języka polskiego dla studentów zza wschodniej granicy jest zróżnicowana i dopasowana do aktualnych
potrzeb.
Języka polskiego uczył się także Omar Soto
z Argentyny, który jest artystą i malarzem. Podczas pobytu w Polsce zaczął pisać
książkę o niej widzianą oczyma dwóch Argentyńczyków. Jak twierdzi: Od kiedy
jestem tutaj, mam wiele pomysłów. Jest to wspaniałe miejsce do czerpania inspiracji
zarówno do pisania, jak i malowania.
Z kolei inny uczestnik kursu języka polskiego organizowanego przez Studium
Deniz Güngör z Turcji ma wiele planów związanych z Polską i zamierza zostać w
naszym kraju na dłużej. Podobnie jak Engin Dongan, także z Turcji, po zdobyciu
tytułu licencjata, chciałby rozpocząć studia II stopnia na uczelni w Poznaniu.
To tylko trzy przykłady charakterystyczne dla większości naszych studentów,
dla których początkiem w realizacji własnych planów, a nawet marzeń jest nauka
języka polskiego w Studium.
Modelowa współpraca
3
An Exemplary Cooperation
3
TERAZ POLSKI - SONDA
4
TERAZ POLSKI - SONDA
5
INFORMACJE OGÓLNE
6
GENERAL INFORMATION
7
Uwielbiam muzykę Szopena
8
I adore Chopin's music
8
Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu
języka polskiego jako obcego
9
The obstacles and/ as challenges in teaching
Polish as a foreign language
9
Polska jest dla mnie inspiracją do twórczości
10
Poland: my inspiration
11
In short
Mam mnóstwo planów dotyczących Polski
12
I have lots of plans concerning Poland
12
Russian students enjoy Poznań and our University. Thus, it comes as no surprise that more and more of them are also learning Polish in our School.
In the opinion of prof. Leopold Moskwa, AMU President’s Plenipotentiary for
the Cooperation with Russian Universities, students who originate from Polonia,
cope with Polish quite well, while others begin to learn from the scratch. The
offer of Polish courses is diversified and meets the current demands of students
from beyond the Eastern border.
Also Omar Soto, a student from Argentina, who is an artist and a painter, has
been learning Polish language. During his stay, he started to write a book about
Poland in the eyes of two Argentinians. As he claims: I have had numerous ideas
since the very first moment of my coming here. It’s a great and inspiring place for
both writing and painting.
In turn, Deniz Güngör, a student from Turkey and a participant of the Polish
course organized by the School, admits to have a lot of plans connected with
Poland and has many reasons to stay for longer. Similarly, Engin Dogan, after his
B.A graduation, intends to begin M.A studies at AMU.
These three instances are, in fact, typical for most students for whom meeting
their future expectations or making their dreams come true starts here at the
School.
Lektor musi znać się na wszystkim
13
A language teacher must be versatile
13
xxxxxx
14
More in common than different
15
Polec
amy!
dr Agnieszka Mielczarek
kierownik Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
TERAZ POLSKI
P I S M O S T U D I U M J Ę Z Y K A I K U LT U R Y P O L S K I E J D L A C U D ZO Z I E M CÓ W UA M
KURSY JĘZYKA POLSKIEGO | POLSKI W PRAKTYCE
TERAZ POLSKI 1/2013
Pismo Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Wydawca:
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel./fax (+48 61) 829 45 16
e-mail: [email protected]
www.schoolpl.amu.edu.pl
Kierownik: dr Agnieszka Mielczarek
Redagują: Bożena Markowska i Piotr Kreft
Tłumaczenie na język angielski: Alicja Sempowicz-Kalczyńska
Okładka: fot. Marian Furmaniak
Zdjęcia: archiwum, Jarosław Piekarski
DTP: [email protected]
Poznań 2013
ej
Więc
TERAZ POLSKI 1/2013
bl
o pu
tr.
i na s
ikacj
9
Modelowa współpraca
An Exemplary Cooperation
Rozmowa
z Prof. drem hab. Leopoldem Moskwą
– Pełnomocnikiem Rektora UAM
ds. współpracy z uniwersytetami
Federacji Rosyjskiej
- UAM ma podpisane umowy z kilkoma wyższymi uczelniami
w Rosji. Studenci z tych uczelni uczestniczą w kursach języka
polskiego organizowanych przez nasze Studium. Jak Pan ocenia
dotychczasową współpracę ze Studium w tym zakresie?
- UAM ma podpisanych kilkanaście umów z uczelniami rosyjskimi, ale efektywnie funkcjonuje tylko część z nich. Wręcz wzorcową
(szczególnie owocną, konsekwentnie realizowaną i perspektywiczną) jest współpraca z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku
(IGU), ponadto dobrze się nam układa współpraca m.in. z uniwersytetami w Sankt Petersburgu, Togliatti,
Archangielsku, Kaliningradzie oraz z
Instytutem w Dubnej. Z przyjemnością
konstatuję, iż coraz częściej studenci
rosyjscy korzystają z możliwości Studium
i uczestniczą w kursach języka polskiego.
Przyczyny tego stanu rzeczy są jasne:
otwartość kierownictwa Studium na naszych przyjaciół ze Wschodu, znakomity
poziom prowadzonych zajęć i rozsądne
warunki finansowe proponowane Rosjanom. Krótko mówiąc, współpraca ze Studium – i to zarówno jeśli chodzi o mnie,
jak też o uczelnie rosyjskie – przedstawia
się bardzo satysfakcjonująco.
WYWIAD
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
An interview with
prof. Leopold Moskwa,
AMU President’s Plenipotentiary for
cooperation with Russian universities
- AMU has bilateral agreements with a few academic institutions in Russia. Students of those universities participate in
Polish language courses organized by our School. What is your
opinion of our cooperation?
- AMU has signed several agreements with Russian universities but
only a few of them are truly efficacious. A particularly fruitful longterm cooperation has been developed with Irkutsk State University.
AMU also successfully collaborates with the universities in Saint
Petersburg, Togliatti, Arkhangelsk, Kaliningrad and the Joint Institute
for Nuclear Research in Dubna. I
am pleased to note that Russian
students more often choose to participate in the courses of Polish run
by the School. It goes without saying
that the perfectly structured classes,
the reasonable financial conditions
offered to Russians and the openness of the School's governing body
to host our friends from the East are
conducive to that. In short, I believe,
and this opinion is shared by our
Russian partners, the cooperation
with the School is very satisfactory.
- Students of which universities
most often come to Poznań?
- We receive the biggest number
of students from Irkutsk State University, Irkutsk State Linguistic University
and the universities mentioned
above. Just to illustrate, about 130
students from ISU and AMU have
participated in the exchange during
the last 8 years. Since 2008 the Faculty of Law and Administration has
- Z których uniwersytetów studenci
najczęściej przyjeżdżają do Poznania?
- Niewątpliwie z Państwowego
Uniwersytetu w Irkucku, Państwowego
Lingwistycznego Uniwersytetu w Irkucku,
a ponadto z uczelni wymienionych wcześniej. Przykładowo, w ramach ośmioletniej
współpracy z IGU w wymianie studenckiej z obu stron wzięło udział ok. 130
studentów, na samym Wydziale Prawa i
for Foreigners
AMU Institute of Polish Philology offers a unique program – Polish Studies for Foreigners, to foreign students and
Poles living permanently abroad. This is a full-time BA program and the classes take place in Collegium Polonicum in
Słubice. The program of studies includes an intensive course of Polish language and a second foreign language course
(English or German), and Latin language basics. In addition, we offer classes on literature, Polish history and culture,
general history, Polish linguistics, philosophy, foreign language teaching (Polish as a foreign language methodology)
and also workshops on translation and writing in Polish.
Collegium Polonicum is an exceptional place. It is situated on the German-Polish border and constitutes a joint academic institution of AMU and European University Viadrina in Frankfurt-on-Oder. Collegium Polonicum provides modern
teaching facilities and comfortable dormitories.
The teaching staff at the Polish Studies for Foreigners comprises highly experienced lecturers of AMU Institute of Polish Philology.
Polish Studies for Foreigners
Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. (+48 95) 759 24 92
More information at
www.cp.edu.pl
3
4
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Administracji od 2008 r. gościliśmy na 2-3 miesięcznych stażach 25
studentów irkuckiej uczelni, w ramach współpracy między Instytutem Kultury Europejskiej w Gnieźnie i Wydziałem Serwisu i Reklamy
IGU aktualnie studiuje w Gnieźnie 8 Rosjan.
received 25 students from ISU on a 2-3 month-long training, while
in the current academic year Collegium Europaeum in Gniezno in
collaboration with the ISU Commercial Department hosts 8 Russian
students.
- Jaki jest ich stopień znajomości języka polskiego?
- Bardzo zróżnicowany. Część (wyraźnie mniejsza) studentów,
zwłaszcza ci ze środowisk polonijnych, nieźle sobie radzi z językiem
polskim, natomiast inni naukę polskiego rozpoczynają w Studium
praktycznie od zera. Wiem wszakże, że i jedni, i drudzy robią szybkie
postępy. Dla Rosjan język polski nie jest – przynajmniej tak mnie
zapewniają – szczególnie trudny. W końcu to język słowiański.
- What is the students' level of proficiency in Polish?
- It varies from student to student. The minority, especially the
students who come from Polish diaspora, knows Polish quite well.
The majority however, begins to learn Polish from the scratch. Both
groups make fast progress though. Russians don't consider Polish to
be exceptionally difficult, at least that is what they tell me. All in all, it
is a Slavic language.
- Dlaczego UAM jest atrakcyjny dla rosyjskich studentów?
- Kluczowe znaczenie ma wysoki poziom merytoryczny prowadzonych badań, wykładów i zajęć, coraz większa oferta programowa w
języku angielskim, dobry standard naszych akademików, bardzo duża
otwartość środowiska uniwersyteckiego na Rosjan w szczególności.
Studentom rosyjskim podoba się także sam Poznań – coraz bardziej
przyjazny, coraz bardziej nowoczesny.
- Jakie są perspektywy rozwoju współpracy UAM z uniwersytetami rosyjskimi?
- Sądzę, że bardzo dobre. Z powodów, na które wskazałem już
wcześniej, ale również dlatego, że nasze władze rektorskie bardzo
wiele robią i są gotowe jeszcze więcej zrobić dla tej współpracy. Nie
można także zapominać o najważniejszej, moim zdaniem, okoliczności – rzecz w tym, że młodzi Rosjanie i młodzi Polacy czują się po
prostu dobrze w swoim towarzystwie.
- Why is AMU attractive for Russian students?
- Such aspects as the high level of conducted research, lectures
and classes, the expanding offer of courses in English, good standard
of our dormitories and the eagerness of our academic environment
to receive particularly Russian students are key factors determining
the attractiveness of our University. Students also like the city, which
is becoming more welcoming and modern with each day.
- What are the prospects for the development of AMU and
Russian universities cooperation?
- I think the prospects are excellent not only because of the reasons I mentioned earlier but also because the University authorities
are very committed to this cause and are ready to do much more.
The fact I believe to be the most important, namely the sympathy
between young Poles and Russians, should not be forgotten.
- Thank you for the conversation.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Mielczarek
Interview by Agnieszka Mielczarek
TERAZ POLSKI
- SONDA
- SONDA
1. Wydaje się, że Rosjanom łatwo jest nauczyć
się języka polskiego. Czy to jest prawda?
2. Co jest najtrudniejsze w nauce języka
polskiego?
3. Dlaczego Pani wybrała/Pan wybrał Polskę
jako miejsce studiów?
4. Co w polskiej kulturze najbardziej się Pani/
Panu podoba?
5. Historia Polski i Rosji miała sporo wspólnych
zawirowań. Czy to jest odczuwalne na co dzień?
6. Jakie ma Pani/Pan plany na przyszłość? Czy
są one związane z Polską?
1. It seems that Russians grasp Polish pretty
easily. Is that true?
2. What is the most difficult aspect of learning
Polish?
3. Why did you choose to study in Poland?
4. What do you like most in Polish culture?
5. Polish and Russian histories intertwined
many a time. Is it noticeable in everyday life?
6. What are your plans for the future? Do you
connect it with Poland?
ONDA
TERAZ POLSKI
Daria Mutina
Daria Mutina
1.Tak, to jest prawda, bo języki są bardzo podobne.
2.Rozmawiać bez błędów i wymowa, zbitki spółgłoskowe.
3.Tak wyszło.
4.Jest dużo różnych świąt, a więc dużo wolnych dni.
5.Nie czuje się tego.
6.Być może, ale nie mogę teraz z pewnością mówić o
przyszłości.
Julia Gilmullina
1.Yes, that is true, because the languages are very similar.
2.The most difficult things for me are speaking without mistakes
and the pronunciation of consonant clusters.
3.I chose to study in Poland without any particular reason.
4.There are many holidays when we don’t have to study.
5.I don’t notice that.
6.Perhaps I will stay in Poland, but I’m not yet sure what I will do
in the future.
1.Tak, Rosjanom jest łatwiej niż innym obcokrajowcom.
2.Rodzaj gramatyczny, ortografia.
3.To była najlepsza alternatywa, umowa między uniwersytetami
bardzo pomogła mi wybrać Polskę.
4.Filmy, współczesne bardziej.
5.Stereotypy przeszkadzają bardzo, ale nie tylko w Polsce.
Julia Gilmullina
1.Russians, unlike other foreign students, find it easy to learn
Polish.
2.The grammatical gender and orthography are most difficult
for me.
3.I came to Poland because it was the best option. The bilateral
TERAZ POLSKI 1/2013
6.Tak daleko jeszcze nie planowałam, ale raczej nie zostanę w
Polsce.
Nastia Belskaia
1.Rosjanom łatwo jest się nauczyć języka polskiego, dlatego że
języki są podobne.
2.W nauce języka polskiego najtrudniejsze są wymowa i pisownia.
Trudne są zbitki spółgłoskowe. I nie jest łatwo budować zdania.
3.To był przypadek.
4.Bardzo podoba mi się to, że w Polsce przestrzegają tradycji.
5.Nie wiem.
6.Jeszcze nie wiem. Być może zostanę w Polsce, jeśli znajdę pracę.
Mariia Liubimova
1.To zależy od człowieka. Mnie trudnej jest się uczyć języka
polskiego niż angielskiego, bo tam w ogóle nie ma podobnych
słów, które utrudniają naukę.
2.Dla mnie najtrudniejsza w języku polskim jest gramatyka.
3.To był przypadek.
4.Bardzo podobają mi się święta i zwyczaje.
5.–
6.Nie wiem jeszcze.
Igor Lapovenko
1.Język polski i rosyjski są podobne w wymowie. Jest dużo
podobnych słów. Przy czym ten
fakt jest problemem przy nauce
języka polskiego, ponieważ
zaczynasz plątać się w słowach.
2.Dla mnie trudna jest odmiana
czasowników, pisownia i wymowa
liczebników oraz prawidłowe
kształtowanie zdań, ponieważ
konstrukcja zdania w rosyjskim i
polskim mocno się różni.
3.Ta decyzja nie ma logicznego
wyjaśnienia. Pojawiła się
możliwość otrzymania
europejskiej edukacji i tę
możliwość wykorzystałem.
4.Duży wpływ religii na kulturę kraju.
5.Nie mam z tym problemów.
6.Planuję ukończenie edukacji w
Polsce, a co będzie dalej nie wiem.
agreement between AMU and my university was conducive
to my decision.
4.I enjoy modern Polish cinema.
5.I think that the stereotypes are very disturbing, not only in
Poland.
6.I haven’t planned in advance yet. I don’t think I will stay in
Poland.
Nastia Belskaia
1.Russians learn Polish faster than other nationalities because
our languages are cognate.
2.Pronunciation and writing are most challenging for me. I tis
not easy to build sentences, too.
3.It happened by coincidence.
4.I’m impressed with your respect for tradition.
5.I don’t know.
6.I’m not sure yet. If I find a job, perhaps I will stay.
Mariia Liubimova
1.I guess it depends on the learner. I find learning Polish more
difficult than English. In Polish I don’t find words similar to
Russian.
2.The hardest part is to master grammar.
3.It happened by chance.
4.I enjoy your holidays and customs.
5. –
6. I don’t know yet.
Igor Lapovenko
SONDA
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
1. The pronunciation of Polish and Russian is
alike. There are similar words, which instead
of facilitating the learning, make it harder and
confusing.
2. For me verb conjugation, spelling, and
pronunciation of numerals are the most difficult
parts, as well as building sentences, which is
different than in Russian.
3. There were no ulterior motives behind my choice.
I took advantage of the possibility to receive
European education.
4. I admire the influence of religion on Polish culture.
5. I have no problems with that.
6. I’m planning to finish my studies in Poland but I
have no long-term plans.
5
6
INFORMACJE OGÓLNE
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców powstało w 1985 r.
przy Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich, z których
większość to pracownicy Instytutu Filologii Polskiej oraz członkowie Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Programy nauczania proponowane w Studium
zostały opracowane w odniesieniu do systemu poziomów zaawansowania
przyjętego przez Komisję.
TYPY KURSÓW
a) Kursy języka polskiego
• 4 godziny tygodniowo przez 30 tygodni: 2000 PLN
• 4 godziny tygodniowo przez 15 tygodni: 1200 PLN
• 6 godzin tygodniowo przez 30 tygodni: 2500 PLN
• 6 godzin tygodniowo przez 15 tygodni: 1600 PLN
• 10 godzin tygodniowo przez 30 tygodni: 3800 PLN
• 10 godzin tygodniowo przez 15 tygodni: 2200 PLN
b) Roczny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w Polsce
(600 godzin + 75 godzin zajęć specjalistycznych) opłata za rok: 3100 EUR opłata za semestr: 1550 EUR
c) Kursy przygotowujące do zdawania Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego
• Semestralny kurs (4 godz. tygodniowo, łącznie 60 godz.) 1200 PLN
• Intensywny dwutygodniowy kurs (15 godz. tygodniowo) 1000 PLN
d) Lektorat dla studentów UAM
• 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni na I roku studiów na UAM
• 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni na II roku studiów na UAM
WARUNKI REKRUTACJI
Kandydaci są proszeni o przedłożenie:
• wypełnionego formularza zgłoszeniowego
• testu kwalifikacyjnego (tylko dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych)
• uzasadnienia wyboru danego kursu
Termin składania zgłoszeń na kursy organizowane w I semestrze upływa
15 września, a na kursy w II semestrze – 15 stycznia. Zgłoszenia na intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce będą przyjmowane
do 1 września.
PUNKTY ECTS: 15 godzin – 1 punkt ECTS
POZIOMY NAUCZANIA
Przydział studentów do grup odbywa się na podstawie stopnia znajomości języka polskiego uczestników:
• poziom A dla początkujących (poziom wstępny A1, poziom elementarny A2)
• poziom B dla średnio zaawansowanych (poziom podstawowy B1, poziom średni ogólny B2)
• poziom C dla zaawansowanych (poziom efektywnej biegłości językowej C1, poziom zaawansowany C2)
WPŁATY
Wpłaty na wybrany kurs należy dokonywać bezpośrednio na konto Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.
Wszystkie wpłaty na terenie Polski należy uiszczać w złotych.
Bank Zachodni WBK SA VI O/Poznań
PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 subkonto: 703-36
BIC (SWIFT): WBKPPLPP
ZAKWATEROWANIE
Studium gwarantuje zakwaterowanie wyłącznie uczestnikom intensywnego rocznego kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Polsce.
Miesięczna opłata za miejsce w domu studenckim (pokój dwuosobowy)
wynosi ok. 400 zł.
TERAZ POLSKI 1/2013
GENERAL INFORMATION
The School of Polish Language and Culture for Foreign Students was established in 1985 by the Institute of Polish Philology of Adam Mickiewicz
University in Poznań. The classes are conducted by academic teachers, most
of whom are faculty members of the Institute of Polish Philology and members of “ZAZIE”: the Team of exam tasks authors and examiners by the State
Comission for the Certification of Polish as a Foreign Language at the Ministry of Science and Higher Education. The School follows curricula designed
by the Commission.
TYPES OF COURSES
a) Polish language courses
• 4 hours of classes per week for 30 week 2000 PLN
• 4 hours of classes per week for 15 weeks 1200 PLN
• 6 hours of classes per week for 30 weeks 2500 PLN
• 6 hours of classes per week for 15 weeks 1600 PLN
• 10 hours of classes per week for 30 weeks 3800 PLN
• 10 hours of classes per week for 15 weeks 2200 PLN
b) One-year preparatory course for learners who want to study at Polish
universities or colleges
(600 hrs of classes and 75 hrs of Polish for special purposes)
two semesters: 3100 EUR, one semester: 1550 EUR
c ) One-semester preparatory course for the certificate exam
(4 hours of classes a week) 1200 PLN
d) Two-week preparatory course for the certificate exam
(15 hours of classes a week) 1000 PLN
e) Lectures
• 2 hours a week for 30 weeks for the first year of studies at AMU
• 2 hours a week for 30 weeks for the second year of studies at AMU
ADMISSION REQUIREMENTS
Candidates are asked to submit the following:
1) course application
2) placement test (intermediate and advanced students only)
3) reasons for selecting a given course
The deadline for applications for the first semester is September 15, and
January 15 for the second semester. The deadline for the one-year preparatory course applications is September 1.
CREDIT POINTS (ECTS): 15 hours – 1 credit point
TEACHING LEVELS
Group placement is made on the basis of the student’s level of language
advancement:
• level A for beginners (Breakthrough Level A1, and Waystage Level A2)
• level B for intermediate learners (Threshold Level B1, and Vantage
Level B2)
• level C for advanced learners (Effective Operational Proficiency C1,
and Mastery Level C2)
PAYMENT
Payment for the chosen course should be made directly to the University
account:
Bank: Bank Zachodni WBK SA VI O/ Poznań
Account number: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Sub-account: 703-36
BIC (SWIFT): WBKPPLPP
Tuition is to be paid in Polish zloty.
HOUSING
The School guarantees housing only for students participating in the
one-year preparatory course.
A monthly rent for one person is 400 PLN.
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ
zaprasza
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
Bałkanistyka
Bałkanistyka, studia w języku angielskim
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia polska
Filologia polska jako obca (zajęcia w Słubicach)
Filologia polska (zajęcia w Kaliszu)
Filologia, specjalność filologia bułgarska
Filologia, specjalność filologia chorwacka
Filologia, specjalność filologia klasyczna
Filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
Filologia, specjalność filologia serbska
Filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska,
grupa z językiem czeskim
Filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska,
grupa z językiem rosyjskim
Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
Komunikacja europejska (zajęcia w Gnieźnie)
Komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo
(zajęcia w Gnieźnie)
Wiedza o teatrze
◊ Media interaktywne i widowiska
KONTAKT:
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (+48 61) 829 46 94,
(+48 61) 829 46 93, (+48 61) 829 46 99
e-mail: [email protected]
Instytut Filologii Polskiej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: [email protected]
www.polonistyka.amu.edu.pl
Instytut Filologii Klasycznej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: [email protected]
www.staff.amu.edu.pl/~platon/
Instytutu Filologii Słowiańskiej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: [email protected]
www.slavic.amu.edu.pl/~slavic/
Rejestracji na studia
można dokonać pod adresem:
www.rejestracja.amu.edu.pl
TERAZ POLSKI 1/2013
7
8
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Uwielbiam muzykę Szopena
I adore Chopin's music
Rozmowa z Enginem Donganem
z Turcji – stypendystą programu
LLP Erasmus oraz uczestnikiem
kursu organizowanego przez
Studium Języka i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców UAM
STUDENT
– Dlaczego wybrał Pan Polskę w ramach programu LLP
Erasmus?
– Uszłyszałem wiele pozytywnych komentarzy na temat Polski
od mojego kolegi, który w zeszłym roku udanie spędził tu czas w ramach wymiany studenckiej. To zachęciło mnie do studiowania w Poznaniu. Kiedy dowiedziałem się, że Uniwersytet jest bardzo prestiżowy, a Wydział, na kórym obecnie studiuję,
stawia wysoko poprzeczkę studentom,
upewniłem się, że chcę tu przyjechać.
Uznałem również, że z korzyścią dla
mnie będzie poznanie polskiej kultury,
z którą nie miałem wcześniej styczności.
Poza tym dużą zaletą Poznania jest jego
lokalizacja i sprawnie działający system
komunikacyjny – w tym wiele bezpośrednich połączeń lotniczych do wielu
miast na świecie.
– Czy wcześniej wiedział Pan coś
o Polsce?
– Przed przyjazdem do Polski niczego
o niej nie wiedziałem, rozpoznawałem
jedynie znane osoby. Uwielbiam słuchać
muzyki Chopina, zwłaszcza jego nokturnów. Możecie też być dumni z reżyserów,
takich jak Kieślowski czy Polański.
– Co Panu podoba się najbardziej
w Polakach, a co najmniej?
– Szczerze mówiąc, na początku Polacy wydali mi się nieuprzejmi
i zdystansowani. Z czasem jednak, przy bliższym poznaniu, przekonałem się, że są życzliwi i gościnni.
– Czy Poznań jest dobrym miastem do studiowania?
– Tak! Jest wiele uniwersytetów w Poznaniu oferujących różne programy studiów. Studiowanie na jednej z najlepszych uczelni w Polsce
jest dla mnie dużą szansą. Na uczelni panuje prawdziwie akademicka
atmosfera. Poznań jest w dodatku miastem dynamicznym, w którym
przez cały rok odbywają się różne wydarzenia kulturalne i imprezy. To
miasto harmonijnie łączące tradycję z nowoczesnością.
An interview with Engin Dogan, an
Erasmus scholar from Turkey and
a course participant in AMU School
of Polish Language and Culture for
Foreign Students
– Why did you choose to study in Poland on your Erasmus
scholarship?
– I received a lot of positive feedback from a friend of mine
who had a great time last year as an exchange student. It
encouraged me to choose to study in Poznan. After I had learnt
that the University and the faculty I am studying at now were
very challenging, I decided to study in Poznań.
Also, I thought it would be good to know
Polish culture, which had been unknown to
me beforehand. Besides, Poznań has a central
location, having an effective transportation;
there are many direct flights rending the
possibility to travel to other countries and see
main attractions in Europe.
– Have you had any knowledge of Poland
before you came here?
– I have not had a lot of knowledge of
Poland before coming here except for some
world-famous figures. I love listening to Chopin's music, especially to his nocturnes. And
Poles are very lucky to have some directors like
Kieślowski and Polański.
– What do you like most and what do you
dislike most in Poles?
– To be honest, Poles seemed to be cold
and distant at first. But while I was getting to
know them, I really enjoyed experiencing their hospitality and
benevolence.
– Is Poznań an attractive city to study in?
– Yes! There are many universities in Poznań offering a lot of
programs. It is a real opportunity for me to study at AMU, which
is one of the most important universities in Poland, having a
good learning atmosphere. Moreover, Poznań is also a dynamic
city having both cultural events and vibrant nights all the year
round. It is a city in which tradition and modernity blend in
harmony.
– Co jest dla Pana najtrudniejsze w nauce języka polskiego?
– Zanim zetknąłem się z językiem polskim, nie znałem żadnego
języka słowiańskiego, dlatego na początku wydał mi się bardzo trudny. Upłynęło wiele czasu, zanim go pojąłem. Wymowa nie sprawia
mi problemu, za to gramatyka to nie lada wyzwanie. Uczę się języka
polskiego małymi krokami, ale idzie mi coraz lepiej.
– What is the most difficult thing in learning Polish for you?
– I was not familiar with any Slavic language until I began
learning Polish. So, at the very beginning, it seemed to be very
difficult to me and it took me a long time to penetrate it. I am not
having much trouble with pronunciation but grammar is the most
compelling part to me. But I see I have made some progress and
learning is good fun, it gets easier.
– Jakie ma Pan plany na przyszłość?
– Po zdobyciu tytułu licencjata, chciałbym rozpocząć studia II
stopnia. Gdyby była taka możliwość, chętnie zostałbym na uczelni
w Poznaniu!
– What are your plans for the future?
– I am studying literature and would like to have a postgraduate
degree next. If I have a chance in future, I would surely like to have
an academic career in Poznań!
TERAZ POLSKI 1/2013
Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu
języka polskiego jako obcego
K. Filipowicz-Tokarska, P. Chojnowski (red.)
The obstacles and/ as challenges in teaching Polish
as a foreign language
Różnorodność tekstów składających się na recenzowany tom
ukazuje nie tylko szerokie spektrum problemów związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego.
Pozwala także zrozumieć, jak ważna jest w tym procesie osoba
uczącego – jego wrażliwość, inwencja, wreszcie charyzma. Jest w
akademickiej pracy lektora i wykładowcy filologii polskiej jako obcej
pewien rys, którego darmo szukać w innych formach kształcenia
uniwersyteckiego – to otwartość na wyzwania, jakie niesie spotkanie
z wielojęzyczną i wielokulturową grupą studentów,
szczególna elastyczność i wynalazczość dydaktyczna
oraz gotowość do rewidowania własnych, głęboko
nieraz uwewnętrznionych schematów mentalnych.
Wielogłos, który udało się zarejestrować w tej publikacji, stanowi świadectwo takiej właśnie postawy.
prof. dr hab. Ewa Kraskowska
Migracja edukacyjna w Europie i na świecie jest
coraz intensywniejsza, coraz więcej osób staje więc
przed wyzwaniami, jakie ona niesie. Nigdy zatem
dość omówień, analiz, propozycji nowych rozwiązań. Przedstawiony zbiór ma jeszcze dodatkową
zaletę – przynosi teksty uporządkowane z nieczęsto
podejmowanej perspektywy. Punktem widzenia
organizującym całość jest sytuacja pogranicza [...].
prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor
Informacje o książce:
http://fundacjacp.org/start/inne-wydarzenia/133-bariery-i-jakowyzwania-w-nauczaniu-jezyka-polskiego-jako-obcego
The selection of papers comprising the reviewed volume demonstrates the wide spectrum of issues pertaining teaching Polish as
a foreign language. Moreover, it facilitates the understanding of
learner’s importance in that process, his sensitivity, creativeness
and charisma. There happens to be a certain aspect typical of Polish language teacher’s work, unusual for other forms of academic
education. It is the readiness to face the challenge of teaching
multinational and multicultural groups of students, that particular
flexibility and didactic innovativeness, and the
willingness to revision ones own, sometimes
deeply rooted, mind patterns. The polyphony
gathered in this publication is a testament to
that.
Prof. Ewa Kraskowska
Student migration in Europe and the world
has been rising fast, thus many people are faced
with the challenges this process has brought
about. Therefore, never should we stop to
present reviews, analyses or suggestions of new
solutions. The adoption of a rarely chosen perspective providing the arrangement of texts is
an additional asset of this collection. The point
of view that orders the material is the situation
of borderlands.
Prof. Jolanta Tambor
Information about the book:
http://fundacjacp.org/start/inne-wydarzenia/133-bariery-i-jakowyzwania-w-nauczaniu-jezyka-polskiego-jako-obcego
POLECAMY
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
UAM w Poznaniu są ofertą dydaktyczną kierowaną do tych z Państwa, którzy, przejawiając zainteresowania
filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności i nabyć uprawnienia do nauczania polszczyzny obcokrajowców
i osoby wywodzące się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce, bądź w ośrodkach
polonistycznych poza granicami kraju.
Program trwających trzy semestry Studiów obejmuje 350 godzin wykładów, konwersatoriów i zajęć
warsztatowych z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, wiedzy o języku polskim oraz kulturze polskiej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej UAM pod adresem:
http://studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/wydzia-filologii-polskiej-i-klasycznej
Serdecznie zapraszamy!
9
10
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Polska jest dla mnie inspiracją
do twórczości
Rozmowa z Omarem Soto z Argentyny – uczestnikiem kursu języka
polskiego organizowanego przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców UAM
STUDENT
- Co Pana skłoniło do przyjazdu do Polski?
- Pierwszy raz przyjechałem do Polski, ponieważ chciałem
poznać kraj, o którym dużo czytałem, i chciałem zobaczyć
wszystkie miejsca, gdzie żył Kopernik, który był moim bohaterem
w dzieciństwie.
- Jak się Pan odnalazł w Polsce? Co się Panu najbardziej
– Czy znajomość języka polskiego pomaga Panu w działaniach artystycznych w Polsce?
- Zacząłem pisać książkę w Polsce o Polsce widzianej oczami
dwóch Argentyńczyków. Jestem tym bardzo podekscytowany
i znalazłem tłumacza, który przetłumaczy ją na język polski, tak
by mogła być tu opublikowana. Mój poziom polskiego nie jest
wysoki, ale pomaga mi w kontaktach z lokalnymi artystami oraz ze
sztuką. Czuję go jak drzwi, które nie są jeszcze całkowicie otwarte.
Okładka książki dla dzieci, kopia cyfrowa
Cover of a book for children (digital)
Omar Soto
podoba w naszej kulturze, sztuce, obyczajach?
- Mamy obraz Polski komunistycznej i kiedy przyjechałem, zobaczyłem nowoczesny i bardzo zachodni kraj z widocznym wpływem
ze Wschodu. To, co lubię w polskiej kulturze, to podobieństwo do
mojej kultury, ale tutaj jest to bogatsze i bardziej rozwinięte. Sztuka
jest widoczna w każdym mieście, nawet małym. Kamienice wokół
Starego Rynku mają piękne zdobienia, co wymagało dużo pracy,
czasu i miłości, by wyglądało to pięknie. Nie widziałem tego w
wielu miejscach. Poza tym od pierwszego momentu, jak tu przyjechałem, czułem dużo dobrej woli od ludzi i to mnie przekonało, by
zostać tu dłużej.
– Jest Pan artystą, malarzem. Czy pobyt w Polsce może być
inspiracja do malowania?
- Lubię malować i pisać. Od kiedy jestem tutaj, mam wiele pomysłów. Jest to wspaniałe miejsce do czerpania inspiracji zarówno
do pisania, jak i malowania.
– Gdzie można obejrzeć Pana prace?
- Mam swoje prace zarówno obrazy, jak i opowiadania na
stronie internetowej:
omartus.jimdo.com oraz omartus.blogspot.com, a w moim
mieście w Argentynie miałem wystawę oraz publikację prac. Przy
odrobinie szczęścia pod koniec roku będę miał dwie powieści
opublikowane w języku polskim. Moje teksty można znaleźć na
stronie: http://omartus.blogspot.com/2011/12/polski-ksiadz-inarodziny-miasta.html
– Jakie ma Pan plany na przyszłość związane z Polską?
- Będę w Polsce przez najbliższy rok, a potem zapewne wrócę
do mojej rodzinnej miejscowości, ale oczywiście na pewno będę
wracał do Polski, a szczególnie do Poznania, kiedy tylko będę mógł.
Do tego czasu mam nadzieję, że „drzwi” będą bardziej otwarte...
– Dziękuję za rozmowę.
TERAZ POLSKI 1/2013
Rozmawiał Piotr Kreft
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Poland: my inspiration
An interview with Omar Soto from Argentina, a participant of Polish
language course organized by AMU School of Polish Language and
Culture for Foreign Students
– Why did you come to Poland in the first place?
– My first visit to Poland was prompted by my curiosity to discover the country I have so much read about. I wanted to see all the
places where my childhood idol Copernicus used to live.
of ideas. It is a wonderful place which provides inspiration for both
writing and painting.
– How do you find Poland? What do you like about our
culture, art and customs?
– We still see Poland as a former communist state, but when I
came here, I saw a modern western country under conspicuous
influence from the East. The similarities between Polish and Argentinian cultures please me very much. Certain aspects of culture
are even more vibrant and refined in Poland. Art is discernible in
every city or town, even a small one. It surely took a lot of time and
love for art to restore the beautifully decorated tenement houses
surrounding the Old Market in Poznań. I haven’t come across so
many places such as this. Besides, peoples’ good-heartedness I
experienced from the very first moment encouraged me to stay
for longer.
– You are an artist/painter. Can a stay in Poland be an
inspiration for painting?
– I like to paint and write. Ever since I came here, I have had a lot
Widok z przedmieść mojego miasta, obraz olejny
Landscape from my city outskirts (oil)
– Does the knowledge of Polish help you in your art activities in Poland?
– I began writing a book about Poland seen from the perspective of two Argentinians. I am very excited about it. I already found
a translator working from Spanish to Polish, so that the book could
be published here. My command of Polish is not very good, but it
helps me to get in touch with local artists and art. I imagine Polish
language as doors which are yet partly closed.
– Where can we see your works?
– All my works including the paintings and the stories may be
found on my website omartus.jimdo.com and omartus.blogspot.
com. I had a display of my works in Argentina. With a bit of luck
I will have two of my stories published in Polish by the end of
the year. You may read my stories at http://omartus.blogspot.
com/2011/12/polski-ksiadz-i-narodziny-miasta.html
Zaproszenie na koncert fortepianowy w Domu Polskim
w Patagonii, wydanie
Invitation for a piano concert in Dom Polski, in Patagonia
(Edition)
– Do your future plans include Poland?
– I am surely going to stay in Poland for a year. Then I will probably go back to my home town. Provided I have an opportunity,
I will certainly visit Poland again, especially Poznań. Till then I hope
my “doors” will be entirely open.
TERAZ POLSKI 1/2013
Interwiev by Piot Kreft
11
12
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Mam mnóstwo planów
dotyczących Polski
I have lots of plans concerning Poland
Wywiad z Denizem Güngörem z
Turcji – uczestnikiem kursu języka
polskiego organizowanego przez
Studium Języka i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców UAM
An interview with Deniz Güngör,
an Erasmus scholar from Turkey
and a course participant in AMU
School of Polish Language and
Culture for Foreign Students
– Jak poznał Pan swoją żonę?
– Poznałem moją żonę Maję cztery lata temu w miejscowości
Marmaris w Turcji. Przebywając na urlopie, zatrzymała się w hotelu,
w którym wtedy pracowałem. Niestety, miałem pewne problemy w
pracy i musiałem z niej zrezygnować. Kilka dni później natknąłem
się na Maję w klubie, w którym bawiła się z przyjaciółmi. Akurat
tego wieczoru spotkałem się tam ze znajomymi z pracy. Kiedy ją
zobaczyłem, postanowiłem dowiedzieć się, kim jest i poznać ją
bliżej. Tak rozpoczęła się nasza znajomość.
– How did you meet your wife?
– I met my wife Maja, 4 years ago in the city of Marmaris in Turkey. She
was there on holiday while I was working in the hotel she stayed in. I had
some trouble at work so I quit my job at the hotel. During her stay, every
night Maja and her friends used to go to a street in Marmaris where bars
and clubs were placed. Once I happened to be there with my former coworkers. There I saw Maja and I asked my friend who she was. I wanted to
get to know this girl. That is how we met in a nightclub 4 years ago.
STUDENT
– Czy w domu rozmawiacie po polsku?
– Tak, chociaż nie wychodzi mi to jeszcze zbyt dobrze. Staram się
w rozmowach z przyjaciółmi i rodziną mówić po polsku i stosować
w praktyce to, czego nauczyłem się na kursie. Każdy język jest
trudny, ale dla chcącego
nic trudnego.
– Jak się Pan uczy/
uczył języka polskiego?
– Języka polskiego uczę
się na kursie w Studium.
Bardzo mi zależy, by nauczyć się polskiego i móc
swobodnie konwersować z
żoną i całą rodziną.
– Co się Panu najbardziej podoba w Polsce
i w Polakach?
– Najbardziej cenię
sobie ludzi. Polacy w
dużej mierze różnią się od
Turków. Niełatwo mi to
powiedzieć, ale uważam, że Polacy mają większą klasę niż Turcy.
Spośród poznanych przeze mnie Anglików, Niemców, Szkotów,
Irlandczyków, Holendrów, Szwedów, Rosjan, Ukraińców czy Białorusinów Polacy wydają się najbardziej sympatyczni. Właśnie dlatego
moją wybranką została piękna Polka. W Polsce nie cierpię chuligaństwa, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że każdy kraj boryka się z
tym problemem.
– Czy swoją przyszłość wiąże Pan z Polską?
– Mam wiele planów na przyszłość związanych z Polską. Być
może otworzę w mieście klub lub prawdziwą turecką restaurację.
Najpierw jednak chciałbym znaleźć pracę. Zanim zdecyduję się na
otwarcie interesu, muszę poznać ludzi, zrozumieć potrzeby rynku.
Chciałbym tego dokonać w ciągu najbliższych dwóch lat. Mam
nadzieję, że na stałe zapuszczę tu korzenie.
Rozmawiała Bożena Markowska
– Do you speak Polish at home?
– Yes I’m trying to speak Polish at home and with friends. Though I
don’t speak very well, I try to implement the theory I’ve learnt in practice.
Every language is hard but you can learn it if you want.
– How do you learn
Polish? What is or was your
learning strategy for Polish
language?
I’m learning Polish at a course
in Poland! I am set on learning
Polish because my wife and her
family are Polish. I really want to
be able to speak with all of them.
– What do you like most
and what do you dislike
most in Poles and Poland?
– I most like the people who
live here. They are absolutely
different from the Turkish
people. What I mean to say,
which is heartbreaking but
true, is that in general Poles are
more sophisticated than Turkish people. Although I have met people
of different nationalities such as English, German, Scottish, Irish, Dutch,
Swedish, Russian, Ukrainian and Belarussian, from my point of view the
Polish people are the best. If it wasn’t the truth, I wouldn’t have married
my beautiful wife. In Poland I dislike hooligans. They are strange people,
but then again I suppose that every country has the same problem.
– Is Poland in your future plans?
– I have lots of plans for my future. Since I’m living here maybe some
time I will open a club or a real Turkish restaurant. First I need to find
a job and understand how people are working here, how the market
works. It is necessary for me to understand the people before I set up
my own business here. Hopefully, I will find a job in the next two years. I
hope I will put down my roots here.
TERAZ POLSKI 1/2013
Interview by Bożena Markowska
Pracownicy SJKPC / The School Employees
Lektor musi znać się
na wszystkim
Nauczanie cudzoziemców języka polskiego jako obcego rozpoczęłam ponad
10 lat temu zwerbowana przez prof. Irenę Sarnowską-Giefing na lektorat
dla uczestników Letniej Szkoły, do jednej z grup zaawansowanych. Grupa ta
do dziś pozostaje w mej pamięci – była nie tylko zaawansowana, lecz także
zainteresowana polską literaturą, krytyką literacką i kulturą, wspaniale mi się
pracowało! Zostałam.
Następna moja grupa, „jesienna”, była absolutnie początkująca i studenci nie rozumieli ani jednego mojego słowa, ale – nie zniechęciłam się.
Bardzo lubię wprowadzać tematy literackie
i kulturalne w proces dydaktyczny na każdym
poziomie. W grupach zerowych to może być
chociażby piosenka czy wierszyk dla dzieci, ale
materiał taki pokazuje żywy język Polaków, a wierzę, że i zachęca do poznawania kultury polskiej
w przyszłości. Spotykam wielu studentów, którzy
chcieliby się czegoś więcej o Polsce dowiedzieć.
Na szczęście to coraz mniej „egzotyczne” miejsce.
Najważniejsi są dla mnie studenci, bliski
kontakt z nimi jest dla mnie priorytetem, dzięki
temu znam ich oczekiwania i nadzieje związane
nie tylko z kursem, ale i z Polską, i lepiej mogę
przygotować się do zajęć. Studenci bardzo żywo
reagują na okazane im zaintersowanie, opowiadają mi swoje przygody, dzielą się refleksjami na temat naszego kraju, języka, spotykanych
ludzi. Dzięki nim nie muszę sama podróżować, przeżywam wraz z
nimi wiele interesujących wydarzeń i zbieram mnóstwo informacji
o świecie.
Nie wiem, z jakim poziomem pracuje
mi się najlepiej: każdy z nich ma swoje
łatwe i trudne „momenty”, lubię objaśniać
i prostować myślenie na temat języka
polskiego: wcale nie jest trudniejszy od
innych języków świata, ma tylko gdzie
indziej „problemtyczne miejsca”. Na
szczęście już wiem, jak mogę bezpiecznie
przeprowadzić moje grupy przez rafy
deklinacji, koniugacji i aspektu...
Nie mam też „specjalizacji” georgaficznej czy kulturowej: lubię pracować
zarówno w grupach azjatyckich, jak i
europejskich, mieszanych i jednojęzycznych. Staram się unikać stereotypowego
podejścia do ludzi: procent dobrych i złych
studentów jest w każdym kraju taki sam...
Zawód lektora wymaga ode mnie zaangażowania, ciągłej uwagi i
szybkiej reakcji, ale też gotowości do nauki i doskonalenia warsztatu.
Poza tym lektor musi znać się na wszystkim, pytania studentów
potrafią być zaskakujące...
dr Anna Roter-Bourkane
A language teacher must
be versatile
I began teaching Polish to foreign students more than 10 years ago recruited by prof. Irena
Sarnowska-Giefing, who has given me the opportunity to teach one of the Summer School’s
groups at an advanced level. I can still recall that group. Not only were the students at an
advanced level, but they also showed a lively interest in Polish literature, literary critics and
culture. So amazing was the work with them that it encouraged me to stay.
The next group I taught, attended the course in the winter
semester and comprised absolute beginners. Although the students
didn’t understand a word I said in Polish, I didn’t feel discouraged.
At every course level I enjoy implementing topics related to literature and culture. It might be even a song or a children’s poem in a
beginners’ course, but they demonstrate the living Polish language,
which I believe encourages learners to study Polish culture. I meet
many students who want to know more about Poland. Luckily, our
country is a less and less “exotic” place.
Since the students are most important for me, I get to know them
well and thus recognize what their expectations and goals are, both
connected to the course and their stay in Poland. I can better plan
every lesson. The students are very responsive to the interest I show
them. They confide in me telling their stories, share their thoughts
about our country, language and the people they have met. I envisage their stories in my mind’s eye and gather lots of information
about the world, so I don’t need to travel myself to faraway lands.
I am not sure at which course level I prefer to teach, as at every
level we encounter easy and difficult sections. I enjoy explaining the
language and changing students’ way of thinking about it. Polish is
not more difficult than other languages, but simply the most difficult
aspects of it are placed elsewhere. Fortunately, I know how to sail
safely between the reef of declination, conjugation and aspect…
I don’t devote myself to teaching students from particular countries or only of specific cultures. I like to teach both Asian and European students, homogenous and multinational groups. I try to avoid
common stereotypes, the percentage of good and bad students is
the same in every country.
This profession requires commitment, constant attention, quick
reaction and the readiness for learning and perfecting ones’ skills.
Last but not least, as the students’ questions may sometimes be
quite surprising, a language teacher must be familiar to everything.
Anna Roter-Bourkane, Ph.D.
13
14
Potyczki językowe / Linguistic Struggles
xxxxxx
Studenci Państwowego Uniwersytetu w Irkucku uczestniczyli w kursie
języka polskiego w SJKPC. Zajęcia prowadziła dr Natalia Cylwik.
PRACOWNIK
Latem bieżącego roku miałam przyjemność
koordynowania intensywnego 2-miesięcznego
kursu języka polskiego jako obcego w Studium
Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na
UAM. Wraz ze stale współpracującą ze Studium
lektorką mgr Magdaleną Kaczmarek prowadziłam również zajęcia w trybie 5 godzin lekcyjnych dziennie. Kurs odbywał się w Collegium
Europaeum w Gnieźnie i przeznaczony był dla
8-osobowej grupy rosyjskojęzycznych studentów z Irkucka, zamierzających podjąć 3-letnie (w
przypadku dwóch osób 2-letnie) studia na UAM.
Celem kursu było więc przygotowanie przyszłych
studentów do życia i studiowania w Polsce.
Grupa rozpoczęła naukę języka polskiego jeszcze
w Rosji, jednak było to na krótko przed przyjazdem,
wobec czego nauczanie trzeba było rozpocząć od podstaw. Kurs od
samego początku prowadzony był w języku docelowym, gdyż ani my,
jako lektorki, nie posługujemy się językiem rosyjskim, ani kursanci nie
posługują się językiem angielskim, którym czasem można się wspomóc
w podobnych sytuacjach. Początki były więc najtrudniejsze. W przezwyciężeniu trudności pomogło na pewno podobieństwo języka polskiego
i rosyjskiego, zwłaszcza podobieństwo gramatyczne: nie było np.
konieczne tłumaczenie, czym jest deklinacja rzeczowników i przymiot-
ników, tak abstrakcyjna dla
wielu cudzoziemców, gdyż
obecna jest ona również w
rosyjskim. Wprowadzanie
zagadnień gramatycznych było więc znacznie
ułatwione, w przypadku
słownictwa zaś można było
się posiłkować słownikami
czy ilustracjami.
Choć studenci nie
mieli większych trudności ze
zrozumieniem najważniejszych zagadnień gramatycznych, co przejawiało się
m.in. w niemal bezbłędnie
wykonywanych ćwiczeniach pisemnych, wykazywali spore trudności ze
stosowaniem nawet najbardziej podstawowych reguł w mowie. Choć
szybko rozwinęli umiejętność rozumienia komunikatów po polsku,
przez długi czas posługiwali się dość ograniczonym zasobem słów, a
zapytani o znaczenie pojedynczych wyrazów, często mieli problemy z
odpowiedzią, nawet w przypadku pytań o wyrazy podstawowe. Mimo
iż od zakończenia kursu minęło kilka miesięcy i studenci są w trakcie
kończenia pierwszego semestru studiów, ten opis jest w dużej mierze
More in common than different
Students of Irkutsk State University participated in a course of Polish
language in AMU School of Polish Language and Culture for Foreign
Students. The course was conducted by Natalia Cylwik, Ph.D.
Last summer I had the pleasure of coordinating a 2-month
intensive course of Polish language in AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students. Together with Ms Magdalena Kaczmarek, who has been teaching Polish in the School for
a few years, I also conducted Polish language classes, 5 hours per
day. The course was held in Collegium Europaeum in Gniezno and
was designed for a group of 8 Russian-speaking students from
Irkutsk, candidates for B.A. and M.A. studies at Adam Mickiewicz
Univeristy in Poznań. The main goal of the course was to prepare
the prospective students to live and study in Poland.
The group started learning Polish before they came to Poland, but
because they didn’t manage to cover a lot of material in such a short
time, we had to begin the course from the very basics. Polish was the
language of instruction ever since the first lesson. We weren’t able to
use any intermediary language as neither we speak Russian, nor the
students speak English. The first few lessons were the hardest. Surely
the similarity between Polish and Russian languages, especially in case
of grammar, helped us overcome the difficulties. For instance, we didn’t
need to explain the concept of declination of nouns or adjectives, an
abstract for many foreign students, because it also occurs in Russian.
The introduction of grammar issues was thus facilitated. When we
taught vocabulary, we used dictionaries and pictures.
The course participants had no bigger problems understanding
the most important grammar issues and did written tasks almost
without mistakes, however, they found it difficult to apply the basic
rules in speaking activities. In spite of having developed the reading
and listening skills very soon, for a long time students’ vocabulary was
quite limited; asked about the meaning of words, many a time they
couldn’t answer, even when asked about the simplest ones. Although
the course finished a few months ago and the first semester of studies
has already passed, the abovementioned description is to a large extent
still valid, though it doesn’t concern every student in the same way.
Obviously, it is partly caused by the information overload. Too much
vocabulary and grammar rules were given in a short time, which hindered the automation of certain tasks. At the beginning of the course the
emphasis was especially put on the receptive skills, specifically reading
and listening, in order to enable students to participate in lectures at
the University given in Polish. The speed with which grammar and
vocabulary were introduced was quite impressive. Quickly the students
began to understand written and spoken word, though in their speech
TERAZ POLSKI 1/2013
Potyczki językowe / Linguistic Struggles
nadal aktualny, choć dotyczy on poszczególnych uczestników kursu w
różnym stopniu. Jest to z pewnością częściowo spowodowane natłokiem informacji, a więc podaniem ogromnej ilości słownictwa i reguł
gramatycznych w bardzo krótkim czasie, co oczywiście utrudniło i wciąż
utrudnia zautomatyzowanie pewnych procesów. Zwłaszcza w początkowej fazie kursu nacisk kładziony był bardziej na umiejętności pasywne,
a więc rozumienie języka pisanego i mówionego, tak aby ułatwić studentom uczestniczenie w zajęciach uczelnianych. Tempo wprowadzania
gramatyki i słownictwa było więc dość imponujące, co spowodowało, że
choć studenci szybko zaczęli rozumieć komunikaty, w ich mowie obok
zaawansowanych form pojawiały się podstawowe błędy.
Inną przyczyną jednak może być właśnie podobieństwo języka
rosyjskiego i polskiego, skutkujące tym, że studenci tak szybko zaczęli
rozumieć nawet bardziej złożone komunikaty. Przypuszczamy, że
zadziałało to nieco demotywująco, gdyż u uczących się mogło powstać
wrażenie, że skoro tak dużo już rozumieją, to nie ma specjalnej potrzeby
podjęcia wysiłku zapamiętania nowo poznanych słów i uczenia się w
czasie pozalekcyjnym.
A więc to że język polski i rosyjski są tak podobne, z jednej strony
stanowiło ułatwienie, z drugiej zaś utrudnienie. Z pewnością można zauważyć w wypowiedziach Rosjan częste występowanie tzw. fałszywych
przyjaciół, do powracających błędów należy też niewłaściwe stawianie
akcentu wyrazowego oraz zastępowanie niektórych polskich spójników
rosyjskimi, występującymi w obu językach w innym znaczeniu. Choć w
rosyjskim występują spółgłoski zwarto-wybuchowe oraz szczelinowe,
poprawna wymowa przez Rosjan niektórych spółgłosek tego typu
w języku polskim nastręcza trudności. W połączeniu z niewłaściwym
akcentowaniem oznacza to, że wymowa w wydaniu osób rosyjskojęzycznych bywa naznaczona bardzo silnym wschodnim akcentem, który
może znacznie utrudniać rozumienie. Jest to czasem odbierane przez
Polaków ze zdziwieniem, zazwyczaj bowiem spodziewamy się silnego
akcentu ze strony innych nacji.
Uczona przeze mnie grupa jest niejednorodna pod względem wiekowym (wiek waha się między 18 a 44), wśród studentów są bowiem
osoby, które dawno już ukończyły studia w Rosji, a teraz postanowiły
rozpocząć zupełnie nową ścieżkę kariery. To bywało utrudnieniem, gdyż
czasami dochodziło do sytuacji, w których starsi wiekowo studenci byli
dużo bardziej aktywni w dyskusji niż młodsi i odwrotnie. Zazwyczaj
jednak stanowiło to urozmaicenie i sprawiało, że zajęcia były ciekawsze,
więcej bowiem pojawiało się różnic w poglądach – pomiędzy starszym
i młodszym pokoleniem w Rosji, podobnie jak to jest w Polsce, zachodzi
spora różnica kulturowa, wynikająca ze zmiany ustroju politycznego.
Obecność starszych studentów na zajęciach znacznie ułatwiła omówienie niektórych tematów związanych z historią, a poruszanych dość
obszernie w polskojęzycznych podręcznikach. Lekcja skupiająca się na
porównaniu realiów czasów PRL-u do realiów z czasów ZSRR-u była
dla mnie jedną z ciekawszych. Jako szczególnie interesującą uważam
wymianę wspomnień dotyczących np. programów telewizyjnych z tego
okresu. Często okazywało się, że mamy tu podobne wspomnienia, co
naturalnie ułatwiało porozumienie w kontekście kulturowym.
Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to zdecydowanie dostrzegam
więcej podobieństw niż różnic. Najpoważniejsze różnice dotyczą
oczywiście kwestii religijnych, a konkretnie tego, jak odmienne w obu
krajach religie wpływają na obchodzenie różnych świąt. Temat świąt miał
więc charakter wysoce edukacyjny: studenci z ciekawością uczyli się o
specyfice polskich świąt, chętnie też opowiadali o tym, jak i jakie święta
obchodzi się w ich ojczystym kraju. Prowadzenie kursu języka polskiego
dla Rosjan było więc i wciąż jeszcze jest bardzo wzbogacającym
doświadczeniem. Bardzo zżyłam się z grupą i z ciekawością oczekuję
każdych kolejnych zajęć, na których dowiaduję się coraz to nowych
rzeczy. Z zainteresowaniem obserwuję też, jak studenci chłoną polską
kulturę, i słucham o tym, co w polskiej kulturze im się podoba, a co nie.
Jest to jednak bardzo otwarta na świat grupa, zazwyczaj więc spogląda
na polskie zwyczaje z przyjaznym zaciekawieniem.
rudimentary mistakes along with complex grammar forms. The similarity
between Russian and Polish languages may be another reason behind
the students’ ability to understand the most complicated messages
even though they haven’t been learning Polish for a long time. We
suspect it might have demotivated our students and led them into
thinking that if they already understand so much, they don’t need to put
any effort to remember new words or study Polish in their free time.
On the one hand, the closeness of Polish and Russian facilitated the
learning. On the other hand, it was a hindrance. Evidently, false friends
occur in their speech very frequently. Other recurring mistakes are bad
accentuation and the replacement of Polish conjunctions with Russian
substitutes, which differ in meaning. Also, although plosive and fricative
consonants appear in Russian, the right pronunciation of a few of them
in Polish seems to be quite an issue for the students. All that combined
may result in producing an utterance strongly marked by an Eastern accent that will not be understood. Some Poles find this strange because
we usually expect other nations to speak with a heavy accent.
The students I teach are of different age, between 18 and 44. There
are persons who finished their studies in Russia and decided to completely change the course of their careers. At times it was problematic
when either the older or the younger students dominated the discussions. Mostly however, thanks to the age difference, the classes were
more interesting and thought-provoking. The exchange of opinions
between the older and the younger generation of Russian students
demonstrated a vast cultural difference, also noticeable in Poland, which
resulted from the change of political system. With older students in
class it was easier to discuss some topics related to Polish history, often
appearing in Polish textbooks. The lesson devoted to comparing life
during the time of People’s Republic of Poland and USSR was for me one
of the most intriguing ones. It was extremely interesting to share our
memories about the TV programs we used to watch. It often turned out
we remembered much the same things and it was easier to communicate in the cultural context.
I clearly see more similarities than differences. What we don’t
have in common is religion and its influence on the way we celebrate
holidays. The topic of holidays was thus very enlightening. The students
were curious to learn about the specific character of Polish holidays
and eagerly discussed how holidays are celebrated in their country. It
was and still is a very enriching experience to teach Polish to Russian
students. I enjoy teaching this group and always anxiously anticipate
our next meeting when I will have an opportunity to learn new things
about my students. It is with genuine interest I observe how students
are engrossed by Polish culture and I listen to them saying what they like
and dislike about it. Still, the students are very open-minded and usually
look at Polish traditions with friendly amusement.
dr Natalia Cylwik
Autorka jest lektorką języka polskiego pracującą w Studium Języka
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
TERAZ POLSKI 1/2013
Natalia Cylwik, Ph.D.
The author is a Polish language teacher in the School of Polish
Language and Culture for Foreign Students
15

Podobne dokumenty