pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
RADA
MIEJSKA
UcllwAL^ NRx|,vIlvl'ó/|0
R^DYMIEJsK'EJ\ł M^LoMIcAcH
ś'T:|j'trt'l.Yl3B
s lpErYic u.błlllnis milFcDylgo p|AnużjPotp'dlrosdnl! Dr&lirbnn.gonhltr Mllonh.-llrcn
nolożonyłrtjonjcu|'(o||{hj! l PrlykDw|rh]
Na ponŚaqicM' ]3 Bl' 2 Ńl5 uŚhwy zdli! 3'n!ru |990.. o $lnonĄdzil !ńinnyn (Dz U' z200| .'Nl
|.12,poz.|59|.z pdźn.
h') oru !ń' 20 un' I un'wy zdnin ]] mlN 2003l' o phiowa'iu iz8ospod&oMniu
prześż.inyń(Dz U. N| 30. poz. ?|7' .Ńln' um.)'i uk'l w '!]ąz|u z UchwakmiNl xx/||4/03 zdnń ]0
maja 2oo&' iNr xxv/|60/03 zdnió 30 p!zdzi.h]k! 2003l' Rldy Mkjskiej wMałoniBch wsp8*ić
pżyśąpicni.do 9po.złda a ph!u. po Ś\v.t'l7ctriu7godtrośc]
Phnu zunak'jmi
praŚfuńnclolńi.y M!|omi!! trch{o|onym
i kicnn|tdwalospodfuoNania
u.h*aląN' xxxvl/232,?002Rady
Miśjsfuej
ł Malomic'chfdnia26 kwi.hia 2oo2'.. lhNali sĘ.o.6lępu]c]
Ito.drirll.
U('l.ni'ogó|n!
'.ren
$r. |'U.nM|a sio micj$oĘ plln ago9pod!rc{Tni!p'f,nŻnn+o mióla M,lonic.. oh.jmujący
po|obnt s l.jońi. u|' KollĄlaj! i Plu,,ro$|ilj.
], cranice ohsafo Óbjgt'Bo p|a.ń pż.dn!$ioe
j ln'.gBlną c4śi4 *hNlly j.j:
l ) 9-sun.k plbu N ski|i l: Im0. Śfuwiący alącait
utl|'
m rysu u p|anu.o t'ór}n no*a w EL ] pkl l '
ff l '
2.
2) r^|r4!!iei.
o śpo$bi. ńzplt?nii
uNagdo prcj.kt! '|i.u' nlmwhc. alłc4ik
j) Ó.{'4?nięci. o spogbi. ttr|i*ji 7.ph'n\.h s diii. i'$.n'.ji z atNsu 'nfBtruk'lrv lKhnicn.j. klórc
an].h
i(h nn'n$\..ia. Źgdlni. [email protected]
o'iffih
Ml.74 do adań
puhlhz\ch.nano\li6c a|ąc4ik nr ]'
5 2. ||ckoć w niliejśaj ulhŃJ]. j.! mołl o]
l) p|anic- m|.z' [email protected] lo rcamis m..j!cov' p|in a3o,pod.Ń\'aia
D6lż.nnąo'
o ltóryń nowa w ! l'
1)rysunluplńu - n!|.żypucz lo.ozumicćgEli.a) upk p|.nupŹ.{5|ilvioly na mapi. \Yśk'|i|:lom'
J.noNiąll a|ą.4it ff l do ninicjj&j Gh* '.
j) pzepkeh szcćBó|ńy.h - ń!|.ż' pż.f lo bfumiLć ob(nic obo*iqzują.. pGPk) Ńg
łR zathi
B}ton!$rz'mi' nomy blmb*c olż olnf,icznił sdyspono\!ńi! '.fŃn 'rnikójąlI zpB9on'*nych
d.c'2ji adminhtĄjn}ch.
4)'.rcnie ml.ży pQeż'o lożumiść
kl.n łyaa.2ońy ił rysnku planu|iMmi rczlmicającyfii io acnny
użylkoNod]ą
'ńbo|.ń sposobu
s)funkcji p{duk.yjletchli.a.j - !ł|.ży pŹ.z lo rczumi.ć|pź.nyd' śklidy.bdy. budołnicNo,
fobiekbmiadmitrisra.yjno{ÓrjłLńy'ni'
zdopuśaani.nobi.klówiuŹqdzgńinliElflklury 'śhnicnej
- na|e4 pŹtf ld fufuńiść6k]. śł$gi.
6) BłUgach
k(dE nie [email protected]ą dÓbl mat. oL'ychoBz hkie Glugi.
hiitld'Eśkoiońii iż.ńiośloudugolc,
k'órcd!żĄzasPoko]eniupolz!bh'dności'i
klóE nic spowoduj.
?)nicu.iąż|iw.j
działa|noś.i
losFJdarcz.j- ni|c,y Pl&f lo iofuńi.ć bkĄ dz]'la|ność'
p*krcczeniaŚand.ldóN]akośc]
matylulpńwny,
śrdowŚki poa |scn.dok|órc8on.owadącldzialalnośó
3) alc,Ącym oddzidywan]u
n! śrcdołisko. 'akży plf.ż b rfun.ć pżeklo(enie sledaldów jakości
d|aoh.ań.Eo tercnu,
. z$|asaa
śrcdołn[i,N lyń zjlNis|i |t|bsdny utudni.jNcży.igtr|bodokucż|iNc
hx|as']Yjbńcjc,anicczyszczeninpowier4 i4n](zy!z.z!iin odpadmi. pŻ.kmcające obowiążując.
9) |!dzi. pż[email protected]ńńym - nakży Pżgf lo nfui.ć |!\i. ukfuhow.ni. pru$rnj' tlórc l{oź} i.lńoiijną
a|ośćońf uvfg|ędlir w upoŹ4dkołanych
rc|i.j!śh*szdki. uwllunkowa'i.iwyń.gmia funkcjof,a]nc.
spo|c.ao gospodilcze.
śńdowkkÓłe.kuL'uro*oukompozy.yjio-*dy.De
l0) lołieffhni bio]o8i.ai. .7rnn.j - na|ezypraz lo mzumiećpo}iclzhnie .Lialki pfu.DaczoĘ pod '.|oń
|Dbognid.kpżydmo\-\.
g J. Pt.dńiocń
p|mu jln okc9.ni. Zsad alośp.d.rwMi.
tEfu zj.Bo pfufurni.m
ń cc|.
'n śżkmiołGŃ|4ow. fdopus&z.niem funkcj] prcduk.yjncle.hnka.j' nldiońu Śponołśgo(obiekt
pa.kjngów! 2nhfĘdnyni lerciami kńudjkacji iinf.d!fuklury lsh!iczn.]'
ishiciący), .m.nbią
olż istni.ją.lgou instśołani!p''y
Piiu illni.jq.y.hkońp|eksów|.śnt.h
u].Kolląlajai Pfu,flolskiej 1ahudo\ra o funkcji p.Zntrno{ &.kłados.j i ńi.ś,reiow.j)'
. J. sloso\Ti. do an' 15 6l' 2 unit} o p|anoslniu i Zlośpodarcwłiu pŹ[email protected]'n'
ak6
Ebl.'i p|eu
|)pr&znacEnie|.rcńó$ onz |ińil iofgani.fajq!. Emy o óżnyt pfuznaczcliu Lub óżnych agddch
2) fsdy
ehóny i łuahoBmia la
arodowiska.p4-rcd) i krFbn^ kurruoM-qo.
4) a$dy o.hmnydziedzk.Ya|Uh|roŃlgojab'l|ó\ ocdó
|ull(ry Nśpól.zsncj'
l) rsdy ehdt
5)umagmia łyłjkając.z pol2tb ltsZtlIlow']i'pr.nż.ni pubIi.zny.h.
6)[email protected]' iwgta,ź]'i\ir98|ounii abudo\! olaz zgoŚpoddfo1|ńidleie.u slyń
$baĄ1y obi.kló\ i sskaTiki intĆ.lyMości 4ljudo{}.
|inil abudoŃ}.
7) glmic. ispGoby aE6Ń&ssri.
l...nó\y lub obick!óY Fdl.!!ją.'.h enrcni.. Bli|onych M p.dśavi.
odĘb'}chpż.oków. łlym trnów gómic4.h. l lałż.łmny.h n! niebezpi.ceńŚso połodż]ofu
asmzonych0\lYirien rę nr zhmtrych.
3) 9cfe.qólowe asady i wmnk i $a a ! i podzi'łunicn'. homośc]
ob]ę|y.h p|arcmfr i.jś.o\1ń.
9) *a8ó|m
Mru.li bgGpoden
ńia l.renóN od qBnicaii
s ich uż'|lo\.aiu' Ń l'f, zra
|0) 6ad} mod..nieji. rczbudołt i budo{'.vsys.mów końunita.ji i i..Ńruklury
rbunoq.
lEhni.h.j,
||) sposóbilemin tyn.asowcgo falospodmwiń . ' użądaii i użylkowania
teRnó{.
|2)śalkipru.n|ose.n.pod9aNi!klórJ.h uŚa J s]! op|alę.
o kórcj mowawd' ]ó ui' 4'
5 ś.Na ohsafu obję9.n p|anen ni. \]nępujĄ tm! iobieĘ po{|lgją.e mhrcnic' E'a'm m podn.łi.
s trn teE.' gómiczĘ al '. '9E.' ni]@ng fu ni.b..piEtfulwo
po1vodfi ofu
z{.ozon. osu\trni.n' się ńls zi.m|!'.h' synag'ją.. d.|eiia gń.ic i śposobó*i.h zlgospodmvanii'
PmD9cZn'.lcrcnósonzliDh
ago$od.ro$lnhunablh
nor.drhlt.
ro4nni.ajł$ |!rcnyo ró'lyn Dlanle.n|u lub ń'ay.h a!!d!.h
t|olycząsnE!.n!cz.ni! t.Enó* l Źsrd i.b u Bdpodrrowlni!
l.rnóy o|Eś|on}€h M.,luku
56. Use]! !i. Blępują.e pŹcmcznie od Eady zgsp.d.re*mir
podzjalu
|iniMi
ó2gńni.ajqq'mi
i
|iniimi
*csĘlaego
ilanu
,rgrci
]'TeM oznlcbny symbo|.mKK'
ań${ly. użylkoNnik$ie.4śty- Pokkie Ko|ej. Pańsnło1vl'
Tgln Ę}ąCanJ zInftńp|afu Pl?.z trcn pż.bieg!j(|ul. Ko||Ąbjo
o.u |rcgneltul. Pru*łołski.j
2. Terenofn,cDn! synborem MN.L] I
|) funkcja tmnu - tern nhiejł..j abldo\r ńi.*k!nio\.j
dzblahościlospodatr4j
o cha6t'.żc nj.u.iąz|Ń}ń'
jedmmó'.n.j'
zdopBaanicm
6lug llb
podzilfutgrciuMdwis dziiIkibudoN|iń..
2) n]o.|i\vość
3)powiez.hni! abudo\\')'n! dzii|cć nie noże Pmk'acać 'lo% Po*[email protected] d'!lki' pzy.zym ud?jal
po{i.fuhni bio|ogicai. c4 nncj tricno* być mnńj9} nż l01/oj.j poł'.ahni'
r,ob.lusi lomunitilrnr / htni.l.lcJchulr: Prurto$\tr, Koll{!n,
3 TeM ozlo(Żody
symbo|cm
Łl]
|) lunkcja tfulu: produfuy]'rcłechnna! ] udugowai ishiejąc' akl.dy produkyjng B B oPakowoia spólk!
z oj. w Mllomiceh Ń v)Nóni!
opakorvń Blaaylh
'Bcfkopol. sŃ|ki z o'o' w Lsi'iś
!) w odniesilniu do nrńi.jąc.j abudowy' dopB.b si9 ńoż]i!ośćj.j ad'phcji' pmbudoł' inia.y funtcji
[email protected] łybufuni.. s a|!'ńoścjod po'*b'
j)dop6tasięmof|i$oś. podfiału
tEtru nadżal|itr$łmkoL!.trlgo
aporzbosanicń pfuz inłśloów.
l) porvi.Bfu'i! abudo\] nie moż pŹ*tru
ć 70%poNi.fth.i d''lki'
5) pŹy aEospod'rcwaniu klzdej dział(i vinie' być rczwiąf.ny prcbLcmni.jsc poŚo]owych d|a ś'ńo.bodó*
i 'o\t.ós w i|ościab.zpi..ając.j potahy funkcji tfnikających z prfznlc?nfu trenu'
ó) ob!|ug:komun'kł'na '.Ntru z inni.jq.rĆh u|ic:Pfufło\$k. i Kolląlrją
7) unalasiępfuvrdćni. ni.uciąź|i*ej
dzilla|ńośc
i go!podaŃ.ej
]
1' Tclenofń'c7.n}symbo|em
T' Tel.n uladzBńtc|Lfo'iikomó ovej-ishicjącawi.biodap'acjaobickui
5.T.Eny oecanć ś'mbol!ńi:zL - |. zL - ] '|nnicją..leED} |.śn.:E tecnig oa ''0b. zL2 noż]iwość
łydzi.|mia .iągu pj.geo ' lcigżki rĘfotr.j M' syńb' Kx2' po 'ruie iśni.jGj drc€ii
ó, Tercnyozmcbn. synbohfr MN'U -2
|)funkcja tanu
niBztmiÓlo
6lugo*a (abudowa j.dnoódzinna) zdopuzaien
*
produkqjxso.
|..hnicmcj. t/n ańi6|.
o cfuńlftze nj.ucią'i*}n'
lunkcji pódukcyjnc
2)podzia|lei.|ównadzi.lkidi.jes|ściś|cobołiąZujĄcy.dopusz.asięnoż|iłośćwp.owodeń]'aifi.
3)polli.'ch!ia fhudo\t ńa dział.cnic moze P.fckncfć 40% powi.ż.hni d']a|ki.plz}.zyf udzia)
po$'ctrhd biologi.ai. Ć4 nn.j ni. ńoż Ęć md.jszy nż joyo jcj po\'ćrh'i.
4] ! odliesi.niu do 'shi.jącyśhobigklóv. dopuzc, 5k mo'nYośćich d!ptŃj'' pftbudo1ry lub Ęb!ż
ią
5)ohnu8.|omsikĄ,jńi Icknó\ ż pfuj.|lolm}chuLicon symb'KDL- |. KDw- | iKDw-2;
7. Tcnn oda.rony sJ-mbol.n US, I
|) funkcja
lcrc|tr- h''ń]Ą.y Ś!dion snońowy'
:)ł odnksi.triudo ishiejąc)chobj.klów.dopusz.ZsĘ noż]iłość
ich adapls.ji.Prbudo*y jhimy funkcji
|[email protected] s zdc'rciśiod po|ź.b'
]) obdug!komunikacyjna
7 pbjeklowanljllicy Ózń' !ynb, KDL.2 [email protected] z istni.jących
dńg oa' syhb' KDD3' TcE. oa&eny
s:.nbó|.m Us.2
l ) khi.jący trcn EkEacyjńo . sponÓĘ. v}magając' agsPodmłdn!ą
!) obśłus!
|otr'ul]kacyjna
żFojcktoyaDl.hu|h],ozl sy'nb KDL-2. KDw-| i KDw-2:
9, T.rcn Óe.My
symbo|cmzc
|) runkcja tHu
cmobn [onua|n'. m]iu.j. (ńgnlaa Ędzie no'nra po |ikłidrcji ujicie wody
''sListrik.'.oklóryn ilo*i Nfuzdzh|e 3!|2 ni'liejszejudlwałyiai.si.triu $rcfy o.hrcnlej zgodnie
f plzphami y.ztBó|ny0i'
2) \y tompołcji p6'@.ncj
cm. @
' p|a. łcjścio1lfofn !yńb' Kx'
N}'dzie|isi{:
.lercnpr4aNDly
Podkap]i.ęlubdoń pogfubowyÓz|' syńb, UK|'
.p|a. gGpodmf! ob.symb, UK2: M pleu gospodm4m dop6za
gospod'(.Z)chi!anży.
. mienc' Pdm'ęfl'ros 1 fb orc\e' nońn k| ofn s)ńb'lc|'
. oiej$a d|! 6lużo.y.h (a|ej! 6lu,óńy.h) M' symb'zc2'
|F
lol'atiŹ.ję budynkóv
- p.|a gŹcbaJfu fu 3rcby ndfinre om, s}nb, fcj.
.Po|.!Ź.bJ|n.nl*rcĘ ^)|hoa'!}mb 7c.'
. po|a!u !&lnĆ naBobJ.d|ad'jńi Dr symb.zc5.
. po|aulm\r..|olmbłim om' synb,zcó.
. Pl&e goĘodn.' putq l7e.pJb qm) ojn 'hb
-ci4tipiesa [email protected] jezdneozn.
symb KX,
. ti.iy ri.lenilnlacyjnejod. symb.zNl
Pc'
j) dyspo4cJ! lclc^owacnenbu okEśom ł p.ki. , nic F$ ś.iśl.obołiąlująctri doPsz.a
lpóWdłnj! aiin z fchowani.mprrpisów s..gó|tr'ch:
4) obdugakomuniktyjN t.renuz pójeklołan.j u|icyo!l.5) mb. KDL
2;
l0' T.ftn oaebny s)nho|.m Ee' T.En pójcklo*.ncj .kr1nl*Ęet}.D.j
kV: po{igrhńb t.rcnu-]0'.2 (5 Ió m)'
Usb|.!.' doly.4!.
s7.Uł.lo si! na|ępująĆgll6y
!ię mo||igość
gacji [email protected]
20/o'|
!khd! |ofi !.i}rcyjnĘo
u|ic idtóg oĘz ogó|fu pameĘ
!.hnicb.
i u2ylko$. liągó*
] L]Li.!oziŃzoiolyńboLeńKD|- ]
|) plo.].ltowln!
u|]cdpo ł6ic hlńi.jąej dNd po|]lj.
2) k|s! uIicr. u]]!aIok!lll5:szlokośćł li''i!$ rczgJaii.zcib- |2 'DIkrckośćj.zdii zgodŃ zpż.pisMi
r) donfpnoś.j!,!ni b.z oEBni.ćń.
'l) chodnjkpoj.dn.j ihtr'. uli'ł z mo'iłojcią trldli.lńi!
2' u'n' oe.zrc
|) poj.rb$n!
śśigżti
owrcwej:
slnbolcń xDL 2
u|icl apcuni,ją.a dojazd do iślnilją..lo Ś'djonu spono\tgo @
.n.nrnj ozn.synb.zc,
lynb' Us i p'oj.ktow!rcBo
2)k|aa u|ky - u|ic&|o[alnż;sarokośćlliniłch fożgBni.f.nir 15 - 13 ńi s*ókośćjafdni żBodni.
z plaPń.mi 9cf.ló|nymi'
j.zdtr]b9zogńniczeń.
3) dośępność
-
4)Ń]]ńidchr7{lani.feniau|icynakż}lrŹ4dfićńicjśCłpodojowed]asmochodóyofńsyńb'Ks|ofu
aulobusółozn,sy.'b Ks2. zgŃniefzsodlmiokNś|onymimrysukup|a.u.
5)chodnikPojcdncjn.o'ńU|ic)połączonyzciu]lnPi.serc$Ćrc\Ymoasymb'l(x-||
I Dr%ioraczon. sy'Db.lami:
xDD-r. KDD -.1
l ) nnicjąccdń{i dojafdo*. o N\ri.u
hni ni.unv'rdzon.j.
jedmpu [email protected] z Ę'd?-'.|on}n. [email protected] d|aruchupicsEgo;
.'ciąg pi.9e rc*.óN) obebny
pi.szy zyy&i.|on. ś.i.żlq
symbo|. Kx.l' Pfujcklwm} ci€
w
tow.o*ą użądbny s zi.|.nii szmtość |inieh .ofltMictnia
ó m; sarckośćpe komuilu.yjn.go - 3'5
m; ss4śjtdŻsiccń.nlM om. symb' fĆ i$idionu sponowegoon. !ymb' Us. ńo']isośćur.ądania
nmo'vi9koonojo*y.hdL!oweńw:
5' u|hc ozno{aneŚymbolami:
KDw - l. KDw-2
]) no'.łdć
uŹd&nia nayj.Eh.i
l ) Plojckto\Yłl. wŚvi ęlŹtr. ulice dojadoN. '
ł
2)k|6a u|i.. u|icc dojedorve upewniajĄ.c doj!7n do posz.agóhych dzfukli grckość w|i!ia.h
j.zd'i z!odn].z pEpjsńi s^agó|ńyńi.
.ougmni.4n]a-|o n:serckość
]) do$lprcśćjlzdni b.z o!ruic.ń.
do |6uon
4).hodni|i
od(inka
u hy ołl sytb.kDw - | pźyll3d.jąc.8o
Poobu$.o!o.huli.'zwyją|ki.ń
syńb'zL ]'
5) dopu9ca st uądzctri. 'aqic.zchnijdtropz$r.'nychftydżicjdlyńip6ańid|a fo.hupi.sago|
ó' ciąBkomunika.yin)
oa'.bńy symboh l(ox' klni.jĄ.y.ii! pi.sfu-j.fdny'
Rof/fli|.ł'
Ufu|.ih doly.'{.r 'jłd o.hrdtryI l.lzlr|lołrll! |!du pżBlż.loĘo
r!u|acj. złiąam zkszla|ldvłlicń ladu pŻśŻnń.gÓ olź palamćlry
s8.Uśa]a śię naśępując.
|' NicpŹ.kaca|ń. |ińicabudotr) ułido.lliol. ia rysu|kup|anudot'cz4$ógnrch brylbud''kós' Lini.
abudo!.v op.ó.z uwidocz onych n! ry9unkuphtru $inl) byćżaodn.z pŹpisMi sea3ó|nyni. Dopuśaa 5ię
|ok8|iejePońi.minl granicydzbhli
2'Na |e..n$h oa' Śymb' MN.U . li MN.l]. ] doPlsaa sĘ moż|ilolć |ob|iŹcji budy.ków
$spo'fuczy.h iganży wod|.glośc'|.5 n od lBnicy zs.r9icd.ią dzillką budo\Ylb4 lub b€zPolEdnio pŹy
j. vysorość
abudóq !inn'*}fuśić:
|) budynkio funkcjip'.dulljnd'.chnicfuj i 'dńińiśt*!jńo*o.ja|ń.jń1 tmic oa' syńb' P,U - |do
] kondysMcji n'dziemn}ch.pŹy..}m Ę$kość l! |icfłc od Poziomut.Enu do 3óm.j knłędfi gfyn$lub
o|jN ni. noż. [email protected]ć - |5 n''
2) budynkiiDn.: abldo\u mi.s&.iow! j.dm.o{'nM. badlnki o fukcji ElDgoł.j i łiĄum 2 d2i'la]m&ią
g6podm24 @ budlnkt o tunk.ji tun .acj i gorpod!rc&j I do 2 kondygreji n&dzi.mnxh pEy czrm
{'}okośćb |.c4c od p.'om! |.E.u do gó.n.j k.łędzi g4 msu|ubok''
.l Uks'ahotr'mi. .bchós wabldo*i.
' c|u3ow' - doł.ln.'
o ru!łoi pNd'ktrjnGl.chnicmj
j.dDorcd'nrej - dchy o Dch\ |c u n'in' ]0ą krYk dehó{Ę:
v zbudosi. mieś2łanio$.j
B|al.ń warNsi. ó!6Fd.rcv!ni!
l.ft.u objęl{o p|arcm [email protected] Beiąan.a ldoic4.
obi.kló! \rińny !\'fa|cdni.ć pd*by 6ób li.p.lrcŚpEwnylhl
ó' ogrc&.nia łi.n} j.noryi. .|.m.nt p|Blt.4y ńmonizo\Yuy . olcz.ni.ń; rłł ńa|iaji ogodfń
pówieĄ.4!.h
i p|otds bclorcĘ.h,
5. Róliej.
i mhil.kÓni.'.
Ro'rt'l't 5
Utul.ni! doE.r{.. apd *hmny .rodorkL!. nnrmdy I ltEjobntu Llltomn.go
$ 9' Un!|. ,Ę nanęnująe agdt o.h.6) in/o{illa. pŹ'nnt i tmjob.e! ku|[email protected]:
|' z'r'
lol.lif.ji
obilkóy
ń%(.ylh 2nef
o oddzialy$!ć M ś'.dow.śkda syj.lk'.n
i'y6t'cji
elu
2' P.fy rBcpodłoyiniu
ĘodĘhnioiych |.foŃ\Y obosiąajc aś!d' b.ztol.zyjn.lo s$i.dfwi
nil możgły|leać poa Blńi. dfial.k ni l.n El pfue.enychi
log.egó|nych .un|cji' l'órych tiąż|i\Yośl:
3' Bp6aż.ni. l.Enóy w unłdzmi! inf.GtĄ|lu.y Bnnica.j zwią4n. z odpbMtlŹ.ńi.ń i *fy9.fni.m
ś.i.kó$' w pŹyp.'lku oJDrc$mk.ni. vód op.do$y.h i Mlo'o*}th po.hor|żł.y.hz t.Enóy. E kló''ch moż.
pż.d odpńMdxńi.ń
do odbionika. koniśai. j.n ich podcz}sIani.'
dojśćdo ich ZnnczyŚI.ni'
wodńiBicniu do porv'.Ehni uxvirdany.h nah'y odpowidnio żbEzPi.cz'ć śńdÓvkto [email protected]Óscłodn.
pmd infillfująanićzy9aań|
4' oboviąz.k ksa.lblani! tBnu .m.nlól4 ]d|to.jloż(fu p! ow.!o. z sp.owadtni.h
8alunkóNd*v' zic|$i łldniowylokicjo.d zic]!nizin'ofi.|otr.j:
zńhicoyanych
5' o{h'on! smiaĘ mozli{ościistni.jł.y.hdEsvosanÓ\Ypu' Fa|iaśjinołych obi.kló* oro.iąaów
6' w lBkcie Ei|iacji ŃlaL.ń p|anu'ńaL.ż' pŹśragać Aad 8osp.d.ówani| w oblzt
sp.cja|tr.j
o.hEtry P|!ków !ie.i N.lU.! 2000 '.BoB Do|io{hskit..PLB2000J.
zgodńieża|łMLńyńip|anańidhbny
i papislnli saE!óltrymi'
!nt|.tri. dot!.z4e aid
o.hmnt d'.d'dn'
Ro,tj'l.l ó.
lllt!fu*cgo
i u b!'|ió} or'ż dóhr lo|'!ry }snó|6ń.j
asad]. o.hrciJ. dzicdzics|! rulfurc*lgo i óbytkórv oż dób. ku||ury
9|o-Una|a sĘ BĘpująa
\spó|cusnej, osoby prc\YrdĄC. rcboiy budoł|rn. { b zicńne \Y żie odkryrii [email protected] co do któcgo
ishicj. puypusaani.''2. jen on abytkiem.zobołiąfmlsą wnq-mć ysa|kić 'obolymoEą.eEzkodz]ć|ub
flk2c4ć odky(ypŹtdnliol.abczpie.zyćtcnpŹedn']o1ińicjsejegoodky.i.pży u4ciudonępny.hśrdków
omf n cz\rloczii. a{iadon ć otyń LubuŚkicgovoje\ódfkicgo Kois.Nalon z.bylków. ajeś|ilj! jcd lo
'no'nye Bumista Mi|oń i.'
UJ!|.!it
doĄ..'4.. zsd
Rofr|rtul7.
|c.tr|lo
s |l.Un a sĘ r'gpująrc rcgulej
|'Na obsfze objgyn p|Jnempz*tmnig pub|kJe nanow'ąl.rcn' .]ą!ó\ komunitŹryjnych.
P|a..
nonojoq.dlapojudó* samolhodo
poru*ffil 5Ępo ni.h osob! triepclnospBwnymi
]' wszylkie .iąli piev! w]nnyunoż|iwi!ć
]' P.z.]łh phsf pŹ.zj.zdni! opóc7 obtriże|iikiwlznjków. w ni.re potz.by lińny byd łyposżon.
ł odposicdnie o4arotra c |ub UrządZnia bezpilqu]{\u ruchu drogow.go zp.wni&jąre F4hodnion
Loa'unikat}$no.ći oli.n']cj{|
'o|eji 3łs'yc*j
i snkoscj
b)ćuŹ4dDmZbkid|aodptrz.v
od MhD łolsęlo|
5, DopEzca sięumicv.7an'.ck|am.z\)jąkitm |.roiucmenlaEa'
szelgóln. *lr!nkI hgoJpod!rcMni' lcrcnół oruzogI!ni.z.nIiw lch u''tkdyiniu. ytym akif
dzialE ft.sid.
9l!.l Teftnobjęryph.cn baj'lujesĘ sodl.!]okiot.500 od uję.iawody'.s]iwnik..na
ó5ó \ ohc.bieslnvniki
2, zaię.( nle! Ehon) pojn'dniej ujęcii \ody ..s|iBni|t'' Nbotioncj D.cyfją slffiŃa
Povi!|ołcgo
s flgoiuffRos.ll sM/|.6226/ l/99z
b.imujc caly tH objęt}p|an.n]
unanołionona cas
3, stefę mkony pośad.ilj ujęcń wody .'ŚLnyn]k.'
\r Po7]Yole.itr
*odnopń\Yny'n]
lP|oabcji ujęcidokrcś|ony
l,w slrefieo.hrony pośrcdni.j
poginny byl] 7nhrun]oicmbol} iczynnoś.]powodująeżmnicj.żtni.
Ujmołan.j
wody
łydajnołi
Lub
uję.ii ! ł saalóLiolc':
|Źydlhośi
|)NproNadani.ś.ilkówdoficńi i sód po(!ż.hnionvch.
2).o|nicf \\fkoq-ft nńśri.kóN.
])p*!lo{)ar
i. j!|ladosmi.odpadó!Foni.nion\ó(Ą.h.
rcś|in.
4) no5o!ańi.ńalońw Ęfu(zńl.h i.h.nkfnJ.ch irud|ówoch.onr.
' b!do\!aosildIiilieś,łinio\y.h.
ó) budo\żdrógpub].a'.l].
7)udobrrani.lrop in.
3) Ę'konylai.
oból mc|iomc'n}th i $]kopó\Y zi(mńJ.ch.
9) {'kńys.ni.
odl'odni9ń budos|m\Th i gómił.h.
'0l |ot]]'n\anń ał|idó\
fftm:!|oł'' jh i f.n1 (ho$u.rrn{|.
]|) |oki|izo\ranie
nlgrynós prcd||kówrpopo.hodnyoh
iiinych subnln.jidemiYiych oa 'Wiąlół
odp.dóNkońuniL''ch i pŹeńys|otry.h.
]:) |okalizołanieqsypkki wy|ewisk
]j) nyci. pojafdóNmcchani.T)ch.
do
|'|)ur4daie palkin3ósiobozowisk.
L5)|oka|izowali.
no$y.hujęćsody.
|ó) |oka|iówani. mcnb'4' i gu bmi. zsieŹ4l]
5' zalaje śiqE'liucji cmmbu
4odnie z pz.pimi stćgj|nymi
s |l'Dk trcnu on'
l iguciążlirYer
dzi lhÓs i .lospod!.cfui
&l'l..jt
Pftd lik$idsjĄ Ujęcia \rcdy '.śliw.ik', ia..9i.ni!
się olnikrni.
do|tr.łc. aś'd I Mrun|ó*
. t'|' UslŹ]aśięffittpujące 2edy i \'M|i
dotlczĄ lcEnóv oa' srfrb. P.U i MN.U - 2:
fury ahrcM.j
aczącalo oddziałyłania
na śódołiskodo
.C!hn|. I pod',j.lu !b!!chomoś.i oblętlth p|rD.E
*!|.nia ip.dfi.|u n.cfuhońoś.j objęlych p|*m' U'tal.Óia
Is|osovniedo{ó'N'].pkt3.podfidocńuozn'syńb'P,Un.dzidłkiuwarunkoN.ńyapotabolińiom
3s'ololniedo{óElópki]'poJzi'|l.mó!oa.slńb'MN.l]-2niejś'ściś|.obo*ivJjąĆ}:dopcar
' w ltm lącmi. dzi.|ek. p.z'! aho\Ya'iu nalępującychasad:
ćsĘNg6k&h950
2000m2.
. s4lokość
fro.lLdziołkiwinir0
Nynosi.. m]o'fj m.
. kąl po|ożnial.lnil 'l'a|e| s \osun|u do Pla d.ogo$.ga w ilwiąadiu do .ysuk! p]ilul
]. Moz|ilo!ó $.|9ni. niNhonrcści*.aldci |ubw.zęś.iM l*neb oa' s'ńb' MN.U-2'
Rodrht r0.
UJll.nlÓ dolyczł.cIntr!śrukluĘi*t.|.'n{
9|5'Uła|a sĘ EĘpujące f6eĄ
wypoldJ a l'qN objętslo P|aiem w u.zĄ'lzeniainfsruklury
rczbudoNę isl .ją.rj sie.i śododalorcj. Na|eży żpt*nić ap.lfuni.
h f*odni.7F.Pn0mi odtębnJ
mii
2 odpmwad4ńigścićkó*bylowychikomun!|n'clr* okesie doceLoł}mpopŹ.ż rczbudołęśyncńu
s44hych
kou]]acyjnego'
do nlicjskiejoczy*.a|ni ś.hkół w okśic prjś.iowymdoPuszcasif |oka|iację
'hiohikó* beDdp|yNo\)ch'lubo.7łsf.z|nj pą do[o{).h:
l'z.opalrnic
s \odt poprz
pd!ń)s|o$.h
] odpoudłni!
łie*ó\
do miśjskiej o.z\skalni
pod.zyszcćniq dopuśru sĘ |ok!|n&jr m4s.alni
brah]'ch:
ści.kó\Y po upGdnin
ich
'| odpmwidan r sód opndołrh ]rc'opowy.h w nawjązaniu
do syśemumidjŚkicgozuwg|ędnicni.m
ws 9, ui.3 Dopusau
wód opado{]'.hirÓŹopołfch ż.iłgów
toflhjbcyJiy.h o rdvieEhni pfupusralnej od zpo|acidachoł}ch
ia nieunvfudbńy
Mtrnyl.ren|
3 U$\nnig odpadów nalych do c^u ich !$$ic'.'ia
u sk|ado sko do odposi.dnich poj.nnikó*.
9 ńi.jscah syżńenn}th m Ps6jach' v p?'p6dkJ odpidóy oFroy$ioł}ch
i ni.bapiśaych.
pŹedsiębio6b!a
posiadające
BUmiŚh
MalonicI
uniśzkodhYianie
^zsoletrie
PŹ.z
pÓd Na.ul(i!b zLhowalia slrefkontolo{.iy.h
6, zaopdŹeńfu$gż PopŹef tofbldołę isIdiejąccj
śiecj.
od8!zo.ią!ów'zgodih zplz.pisul] odĘbn)mil akcsicsi..i [email protected]{ychi
7' [email protected] { .i.plo z. 'ódc| y|an}cĘ 2 a|...ńi.m śo$*ania pNkolqicay.h
Ńśnikós *tBiii
z Bhi.jEcrń oE pmjeko*m.j slrji tmromiloB*j
20Ąa kv na
oa'
symb
EE.
działkij0
mr.
\rymiiry
tBnjl
odocelou.j mo!'6]0kv,A|w.|kość
5x6m.zóilanil sla.ji
knbrosą|itrią20 kV ? khj.jq.elo ')nemu eL.krolMgcl],cziego'DoPmładzeiiellłlii do pos.4!ónych
dziil.k iośłiel]eiicciq!óN kom(nil$yjńy.h |.b|oNł sircją .o.dzi!L.zĄ0'4 k). zgŃnie zsln'nkańi
} sĘ lokŹ|h.jl słUpowej
ne]i 'dnsfooalorc$j (vic|kość
dzia|k]]t
o' z.b.zpie.aig lłcmjci t.|efon..aej z i$i.jłc.j
isicj. in.tr'uhun'dclońmiłnc/n!'
si..i popżz j.j mzbudo\ę Nt t.Eni. objęlymp|em
10'Prcj.klowe si.cj iJ6rn'klury le.hnicaej złiąf.ngj 2 ubrcj.ni.ń leEnu objęl.so plan.m (op.óę
pŹ'yh.f') dalcł prcwddfić
]v |iniachEz8fu iczniac]q!ół końuiiklcyjny.h|
ll'ł.a|iaja
si.ci
inffutuklury lśhnica.j
winn! być skood'nołdl.
zEdiaj4.ią!ów
|?'Ni. dopN'la s( lok D*ji fbudoł! is7.'y rcj|inncjlńedŹ.n dr4''tr i|usó\\l
i pbj.klosanejsi..i i'fain'kt'ry tśhni!zn.j
U{!k'j'
dotycz|c 'no!ob! . l..mhu ryhgsolvlgo
bgospodrrorrDlt.
$ |6' obg' Óbjęl' plm.m do c6! j.Bo ag6Fd.Ńnii
być użylko*ay y spo!ób [email protected]*''
4Óói.
urz4t|'llL
m uhi.jąkj
l użlltotlh
z dŹl.niami nj.i.sej
lcE!ós
Ehgdy mń
Rordt.l12,
PŹ!p|l!łoń.o$9
16 Br.4cr!*y
oplmweiu ifsosp.dtusbiu
5I7. SroeNrid do e.
p6'Źnnym Bb]. s.ęn.\ję ]c!/l ś|użącą
na|iczniu op|atyod \@tu wdośd ni.ruchmo'.i.
! l3. $ [email protected] &hlily połi.,j ŚięBumislfu*i M omic'
519.U.h!!la łchodfi łzy.ic po UP|ywiej0 d|i od dnia je] ogłosze|iawDzienniku Użędo*7m
:::H'
s
'ą'
T.i -</t,/n^
p^?^',
2m-06-.07
do u(h$.ly Rady Miejski.j *Malońic*h' $śl)lawi!uśbłlllniańi.jsoN.go p|eu z!ÓspddmŃania
pzesż..nego ńish M'lomicc - (er.n Ńlożońy v ńjonie ul' xolląl4a i Prużłolskicj
Po&laśq do op.eo lli, \yńienioEEo \1fj p|mu nmovila EhMla Nl xx/|14/08 z.ln]! ]0 m'ja
2003l' iuchwalaNl xxv/|ó0/03 zdoil j0 pazdzi.niki f003l' Rady Mi.jltićj ł Malomiceh wspnyi.
pżynąpjria do spożąd}niap|atru'Konjaaośćopn.ołaniaplmu *ynikla żpo'*by uśa|enia
rcgub.ji
okaj|óją.ycn {'łunki alospodafułoil trnó\
sr.gó|nie { aviąntu z |okal'&ją cn.dlŹu' Pon.d'o
pEdmiolem p|eu jeŚ ok..śLcni.7sad agospodfiowanjalenu' zjego p.ebeeńilń
na c.l.
miśzlflńseBĘolt
zdopGuz..icm
funkcji prcdur.'net{hn'.a.j.
Śbdion! slońowgo (obi.k|
ńtnie]4cy).pańinBós.
komuniks.jijinfBś.ulturyEchiicn.j'zu.hdw4i.ń
w miJ'sym'hym śopniuńbi.jących lonpl.ksów kś[email protected] isl'ie]ąc.go u i'se{owmia pŹ} ul. Kol|ątlja
i Prugko\Kkhj (zbudo*' o funkcji pEmyslo\}sk|doł.j
i mi.szłoio1v.j)' Poj.|( pŹ.dmioloł.go plonu
for'la|no. pmNnq ?s'iqłnq zjl8o u4od cnjen ikonsu]to.ją
spo|e.znĄ
iu i alospoda.oq iu prśŹ.nnym. a u kB j.go [email protected] 4od.}
ieśztozool7łdfliiejnMijisr. lnfrstuk|uty zdtria2ó sG.pni 200J l' vspawic ł}magan.Boakrcsu
prcj.|tu ni.jso\.ro plMu ŹgoŚpodm\anjl p6lu
nnc.qo'l'oj.kl p|anuflÓdn} jcn z Bblśniami nudiD
(ldrun|o$iń iki.n'dków agospodlbłdnil ożśir^ńrc8o miśt. ieniny Malońice' wdią7łu
ż po$^z}ń asnnc jcn polj.Ćig pżz Radc Micjską przdmio|okj u.hs.ly'
zalącznik
N. I doUchwo|yN.xLv||u]lóll0
RadyMieFkńjł Ma|omiceh
lilAL-i
CE
TERE PoŁożo YwRE|o E
UL' KoŁŁĄTAA l PRUszKo}YstoEJ
l|E,tcołY PL^l|zAooaPooAnowAt||A
.|
'
PizEalREłt{[email protected]
aK lA trloltlt
]j.ś\j
i.
*ffi;;
EŹ*ńqt..!ąabE]
El Ę:'*affił
E
-
Egl-gs--
:g:g#HiJ#tffitt;ld;
-q*a*
Wffi,
V-t
cuENrAw DY€PołoJĄTERENoWA
]
'
-:
-;-=1-
ńńHwEl
NFn!ł^4ólio
z.lą.aik Nr 2 doUchMty Nl xLvlu]316/10
ł Malomica0h
RadyMiojśkiej
RozsTRzYGNlĘcIE
pd*ńego
*"spod^wia
j:?:Ił"jTi:,,i::xff
jTi""9;
"łłł.
'**fiL#"":"":ffij'li
#TI"HTńT:
;g'*ł;1u;,'E.*.6;[łffT*Jiff
'."",U'.C^HN'*"'".^"."..1"*,".!'1".'
zi|ącżnik
Nl ] doUch|TlyN. xLVlll/3|&|0
Rad)-MicFkiE w Mrrmi.!.h
dotyczy.'polobu.cali'jcjl ad!ń zakEiu lllrn'tfułlury l..hnhżrcj oB2u sd th n.onlołsnhI
u pi{ !y.h v pmjekci. mi.j'.o$lgo pl. nu 436 pod! rDs! trir pżi.4n'cBo
nir . M'lom l.e - t.En
nolo'.ly * r.lo!.. !|' Ko||łtrj. i Pru.z|otlki.i
Na podllwil ań. 20 Bl. l un.{1 Z dnil 27 mm! 20o] l o p|anoyiniui zgospodew.niu pŹ!Ź.mym
( D z 'U ' N r 3 0 .p o z '7 l 7 p ó ż n i . j ś f y m i n i a n a 'dn,i7) N
. t
Ipltl |. li]uii!}zdnia3mmr|990l.
o sMor2łdzi. gmimyń (j.dńo|ityleksl Dz' U' z 200| l. N. l42' p.z' ]591 f póżnigjszyńi bilrmi)
oie ! .
|67.U{ 2ptl Iuśa{Y zdni! ]0 ..N.a 2005.oku o fimsach pub|ica'ch (Dz U' N! 249.poz 2104
zp]'źniejszymi
[email protected]) Rłh Gmin).KlodaM rc4lŹ}'gam D6|rp!j.: zBb|e'i as.ńych \'uchM|.
wspnDi. mi.jkovĘo pl'nu agcp.d.ólńił
Kloda\Ź oEz zptfpb!'d'jej
an iży prcgnoz'. sku ó\Y linin.o*}.h ah'v!|.ni. Ggo pl u s}nika. że ni. lyy!Ąli Elliaj.
ad!ń
fż*lsu ii'.$ruktu'' le.hniczn.j.a klótr odPo*i.dfi'|Mjcn gńjńa inie n6Ępą wydalkizbudż.u|
z Bla|c|i alanych slchNal. wspBwie micjs.ołgtso
p|mu 4rośpodarowóiapŹśtznnego 'list!
po|ożony
Ma|ońi.c lgrn
s Gjonie u| Kolląbj! i Pfuzłovsli.j orŹ żpu prcwadDn.j M!|iz' i **oencj
p.Ęmzy skulków fiffiol'}th rch\Yi|eniai.go D|afu$}nikŹ, i E'|izcja apigych w .im ai'ań z ałe
inl6'd|l'DD- l.chn'crej moż P&iqgną. a obą qdalki z bltdflu Bniny!
l)z sl!|.ń asińych vu.hvi|. łsP'ałie mi.jś.ołego
phiu zgÓśŃdamvanii pż$lftnlego nisl!
Mllonti.l - ttn polozonywrcjonie . Ko||łt!jaiPtulzkosski.j onz f pBprcwadbne] ana|izy
ił}koi!n.j pfugńozyskulkóy linanso*1ch
uchNi|gń]a
legop|aiu vydjka.ze d.|iucjl api!m}.h wn]m
ad5'j z utGu inftrlruktury l!.hf,icmćj moż Po.iqanąćZ 9bą 4 dalki ż budżdugminy]
2] in{ts')tj. i n |ld'\ *ynik.jąc. z Mliza.ji apisó\Y pż.dńidoMj u.hMĘ N lyn in"!Ślyrje \YZtrsi.
infGtfotfuly |śhnictrj. któt sq nic,tĘdn. d|apftwidlor'*o ilpoz4dkołm.Eo agospoihrwaia &.ru
objo.8Ó p|in.ń. Ędą finlnsyine r nodkós bldefu$y.h gńi^' kFdylół' ob|isicji oa śmdkóy
a)|imi|' rydllkóv budfulo't,ychna łie]o|cilic pioB.anly inlNy.yjie
w bud&.ig!ńint na l'r'y rck.
bldą ujęlc kazdom1ło
b) is'ni.ją ńoż|i\tś.i ubi$atr się o dofin'nso\,8i. z fundBą 'fuktMlńy.h UE * z*Esi. Ufbmj.n.!
pofon'Ąr.go \Yg6(ii gmi.' i/h'b gŚpó]fińańśovanialy.h iNEsycji z Źidecoł'n}ni
inlaoMi.

Podobne dokumenty