I Seria „G” S Siłowniki pozycjonera

Komentarze

Transkrypt

I Seria „G” S Siłowniki pozycjonera
I
NSTRUKCJA OBSŁUGI
Seria „G”
Siłowniki pozycjonera
Modele: 55G-FPB, 55G-FPS
100G-FBP, 100G-FPS
Instrukcja obsługi 6047782-R1 PL
cascade
corporation
S
Cascade jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cascade Corporation
PIS TREŚCI
WPROWADZENIE Definicje 2
DZIAŁANIE
Zasady bezpieczeństwa
Przemysłowe wózki podnośnikowe
Manipulowanie ładunkami
Obsługa mechanizmu pozycjonowania wideł oraz
przesuwu bocznego
Kontrola codzienna
Bezpieczna obsługa i konserwacja
WYMOGI DOTYCZĄCE WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH
Nastawy wózka
ZASILANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO Zalecane zasilanie układu hydraulicznego
INSTALACJA
Czynności instalacyjne
KONSERWACJA OKRESOWA Konserwacja po 100 roboczogodzinach
Konserwacja po 300 roboczogodzinach
Konserwacja po 1000 roboczogodzin
DANE KONTAKTOWE FIRMY CASCADE Strona
3
3
4
4
5
6
7
8
9
13
13
13
strona tylna okładki
W
PROWADZENIE
Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla mechanizmu
pozycjonowania wideł serii „G” firmy Cascade. Zawiera ona
instrukcje eksploatacji, instalacji oraz konserwacji okresowej.
Wszystkie dane są podane w jednostkach metrycznych.
WAŻNA UWAGA: Mechanizm pozycjonowania wideł serii „G” jest
skonstruowany w systemie metrycznym. Złączki do przewodów
zasilających są zaadaptowane odpowiednio do zastosowania.
Definicje
Poniższe sformułowania są używane w niniejszej instrukcji
obsługi w sytuacjach wymagających specjalnej uwagi. Należy
zapoznać się ze wszystkimi informacjami poprzedzonymi słowem
„OSTRZEŻENIE” i „ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ” przez wykonywaniem
jakichkolwiek czynności. Treści poprzedzone słowami WAŻNA
UWAGA i UWAGA stanowią dodatkowe informacje o istotnym
znaczeniu lub ułatwiające pracę.
OSTRZEŻENIE - Informacja poprzedzona słowem
„OSTRZEŻENIE” określa wymagany sposób
postępowania w celu uniknięcia obrażeń ciała. A
OSTRZEŻENIE jest zawsze podane w ramce.
OSTRZEŻENIE: Określenie udźwigu zespołu
wózek-osprzęt należy do pierwotnego
producenta wózka. Udźwig ten może być niższy
od podanego na tabliczce znamionowej osprzętu.
Sprawdzić informacje podane na tabliczce
znamionowej wózka.
OSTRZEŻENIE: Zabrania się obsługi osprzętu
osobom innym niż przeszkoleni i upoważnieni
operatorzy wózków podnośnikowych.
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ - Informacja poprzedzona
wyrażeniem „ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ” określa wymagany
sposób postępowania w celu uniknięcia uszkodzenia maszyny.
WAŻNA UWAGA - Treść poprzedzona wyrażeniem „WAŻNA
UWAGA” zawiera istotne informacje.
UWAGA - Informacje poprzedzone słowem „UWAGA” ułatwiają
pracę z maszyną.
E
KSPLOATACJA
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje obsługi pozycjonera wideł
serii „G” firmy Cascade. Podane informacje pozwolą uniknąć
powszechnie popełnianych błędów, które często powodują
uszkodzenia sprzętu i manipulowanych ładunków.
Niniejsze informacje mają przybliżyć operatorowi sposób
efektywnego i bezpiecznego używania i działania pozycjonera
wideł. Przed rozpoczęciem pracy z osprzętem należy
przeczytać niniejsze informacje. Należy poznać i zrozumieć
wszystkie procedury robocze i środki ostrożności. W przypadku
jakichkolwiek pytań lub niezrozumienia procedury należy zwrócić
się do przełożonego.
Bezpieczeństwo przede wszystkim! Przyczyną większości
wypadków jest zła ocena sytuacji przez operatora lub
jego nieostrożność. Należy zwracać uwagę na urządzenia
niekonserwowane w odpowiedni sposób, a także niebezpieczne
sytuacje oraz podjąć działania korekcyjne.
Uchwyty wideł
Siłowniki pozycjonera
wideł
Siłownik
przesuwu
bocznego
(jeśli jest w
wyposażeniu
wózka)
FP0854.eps
Widły
1
6047782-R1 PL
E
KSPLOATACJA
Zasady bezpieczeństwa - Przemysłowe wózki podnośnikowe
Zakaz przewożenia osób
Zakaz sięgania rękami przez maszt
Zakaz przebywania pod podniesionym ładunkiem
GA0047.eps
Pochylić
Z ładunkiem
Podnoszenie
8 cm
Bez ładunku
K
K
Wyłączyć silnik, zaparkować, obniżyć ładunek
Jazda bez ładunku
POCHYLNIE
K
Zabrania się parkowania na pochylni.
Zabrania się skręcania na pochylni.
Uważać na prześwit.
GA0048.eps
JAZDA
STOP
Zwracać uwagę na
Mokre podłogi
6047782-R1 PL
Pracowników
Znaki „Stop”
Garby
Wgłębienia
Zwolnić
przy ruchu
dwukierunkowym
Przed skrzyżowaniem
zwolnić i użyć sygnału
dźwiękowego
Dojeżdżając do
narożnika zwolnić i użyć
sygnału dźwiękowego.
2
E
KSPLOATACJA
Zasady bezpieczeństwa - manipulowanie ładunkami
Wysokość ładunku nie
powinna przekraczać
wysokości tylnego
oparcia.
Ograniczyć przesuwanie podniesionego
ładunku na boki.
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ:
Zabrania się bocznego
obciążania wideł.
CIĘŻAR
ŁADUNKU
Wyśrodkować ładunek
przed rozpoczęciem jazdy.
Ograniczyć ruch wózka z
podniesionym ładunkiem.
FP0174.eps
Ciężar ładunku nie może przekraczać udźwigu
zespołu wózek i osprzęt (patrz: tabliczka
znamionowa wózka).
Unieść ładunek przed rozpoczęciem
przesunięciem w bok.
Całkowity udźwig wideł (prawego i lewego zęba
łącznie) musi być większy od ciężaru ładunku.
Sprawdzić ładowność podaną na widłach.
Działanie pozycjonera wideł oraz przesuwu bocznego
POŁOŻENIE WIDEŁ
POŁOŻENIE WIDEŁ I
PRZESUW BOCZNY
A Otwieranie/Rozsuwanie wideł
B Zsuwanie wideł
Obniżanie Pochylanie do przodu
A C
B D
GA0005.eps
Podnoszenie
Pochylanie do tyłu
FUNKCJE ZAWORÓW
POMOCNICZYCH
A
A
B
C
D
Przesuw boczny w lewo
Przesuw boczny w prawo
Otwieranie/Rozsuwanie wideł
Zsuwanie wideł
B
FP0899.eps
A
B
B
C
FP0890.eps
3
A
D
C
D
6047782-R1 PL
E
KSPLOATACJA
Kontrola codzienna
Poniższe elementy należy sprawdzać codziennie. Wszelkie
problemy należy zgłosić przełożonemu. Procedury konserwacji,
diagnostyki i usuwania usterek zawiera podręcznik serwisowy.
Sprawdzić czytelność
naklejek
Sprawdzić prawidłowość
zamocowania górnego
zaczepu i występu
centrującego
Sprawdzić dokręcenie
elementów złącznych
FP0905.eps
Sprawdzić dokręcenie
elementów złącznych
Widły pod kątem zużycia
Cylindry i węże pod kątem
występowania przecieków
6047782-R1 PL
Dolne zaczepy pod
kątem odpowiedniego
ustawienia
4
B
ezpieczna obsługa i konserwacja
Przemysłowe wózki podnośnikowe i osprzęt dodatkowy
OSTRZEŻENIE: Warunki bezpiecznej eksploatacji i
konserwacji wózków widłowych regulują amerykańskie
przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (OSHA)
nr 1910.178 oraz amerykańskie normy bezpieczeństwa
dotyczące samobieżnych wózków podnośnikowych ANSI B56.1. Przy
eksploatacji i konserwacji wózków podnośnikowych wyposażonych
w osprzęt dodatkowy należy przestrzegać następujących fragmentów
owych regulacji prawnych. Należy zapoznać się ze wszystkimi
rozdziałami tych regulacji prawnych. Należy zwrócić się do
pracodawcy z prośbą o udostępnienie całości regulacji prawnych.
Wymagania ogólne
Zabrania się klientowi lub użytkownikowi wprowadzania modyfikacji
i dodatków, które wpływają na udźwig i bezpieczeństwo eksploatacji,
bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia od stosownego
producenta. Należy odpowiednio zmienić naklejki, przywieszki i tabliczki
dotyczące instrukcji eksploatacji i konserwacji.
Jeżeli wózek jest wyposażony w osprzęty przednie inne od osprzętu
zainstalowanego fabrycznie, użytkownik winien zażądać odpowiedniego
oznakowania wózka z wyszczególnieniem osprzętów oraz podaniem
odpowiedniego ciężaru zespołu wózka i osprzętu przy maksymalnej
wysokości podnoszenia i ładunku wyśrodkowanym w kierunku
poprzecznym.
Obowiązkiem użytkownika jest zadbanie o obecność i utrzymanie w stanie
czytelnym wszystkich tabliczek znamionowych i oznaczeń.
Osłony bezpieczeństwa
Jeśli przewożony ładunek stwarza zagrożenie, wózek podnośnikowy należy
wyposażyć w podwyższone pionowe oparcie tylne, spełniające poniższe
warunki:
Wszystkie nowe samobieżne przemysłowe wózki podnośnikowe nabyte
i eksploatowane po 15 lutego 1972 muszą spełniać wymogi projektowe
i konstrukcyjne dotyczące samobieżnych wózków podnośnikowych,
ustanowione w amerykańskiej normie “American National Standard for
Powered Industrial Trucks, Part II, ANSI B56.1”; nie dotyczy to pojazdów
przeznaczonych głównie do wykonywania prac ziemnych lub transportu
drogowego.
Szkolenie operatorów
Samobieżne przemysłowe wózki podnośnikowe mogą być obsługiwane
wyłącznie przez przeszkolonych i upoważnionych operatorów. Należy
opracować metody szkolenia operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi
samobieżnych przemysłowych wózków podnośnikowych.
5
Podczas pracy na rampach, platformach i na wagonach towarowych
należy zachować bezpieczną odległość od krawędzi. Nie używać wózka
podnośnikowego do otwierania lub zamykania drzwi ładunkowych.
Jeśli to konieczne, aby zminimalizować ryzyko spadania ładunku lub jego
części do tyłu, należy zamontować podwyższone oparcie tylne ładunku.
Jazda
Dojeżdżając do skrzyżowań korytarzy oraz innych miejsc, w których
widoczność jest ograniczona, operator ma obowiązek zmniejszyć prędkość
i użyć sygnału dźwiękowego. Jeżeli przewożony ładunek utrudnia
widoczność do przodu, operator wózka ma obowiązek jechać tyłem.
Podczas wjeżdżania załadowanym wózkiem na pochyłości przekraczające
10% lub zjeżdżania z nich należy jechać z ładunkiem skierowanym ku
górze.
Na wszelkich pochyłościach ładunek oraz osprzęt podnoszący ładunek
należy przechylić do tyłu (jeśli jest to możliwe) i unieść na wysokość
pozwalającą na swobodne poruszanie się
nad powierzchnią drogi.
Ładunki
Dozwolone jest manipulowanie tylko ładunkami stabilnymi lub
odpowiednio zabezpieczonymi. Przy manipulowaniu ładunkami, których
nie można ustawić po środku, należy zachować szczególną ostrożność.
Dozwolone jest manipulowanie tylko takimi ładunkami, które nie
przekraczają udźwigu znamionowego wózka.
Jeżeli ładunki są długie lub wysokie (w tym wielowarstwowe), co może
wpływać na udźwig, to należy je odpowiednio dostosować.
Podczas pracy bez ładunku wózkiem wyposażonym w osprzęt należy go
obsługiwać w taki sposób, jak wózek z częściowym obciążeniem.
Osprzęt podnoszący ładunek należy jak najdalej wsunąć pod ładunek.
Maszt należy ostrożnie przechylić do tyłu, aby ustabilizować
ładunek.
Należy zachować maksymalną ostrożność przy pochylaniu ładunku do
przodu lub do tyłu, szczególnie przy układaniu go w wysokie warstwy.
Zabrania się pochylania do przodu osprzętu podnoszącego ładunku
za wyjątkiem sytuacji załadowywania ładunku. Zabrania się pochylania
podniesionego ładunku do przodu, za wyjątkiem sytuacji, gdy ładunek
znajduje się w położeniu odkładania na regał lub stos. Podczas układania
ładunków na stos lub w warstwy należy stosować pochylanie do tyłu tylko
na tyle, aby ustabilizować ładunek.
Obsługa wózka
Jeśli samobieżny przemysłowy wózek podnośnikowy będzie wymagał
przeprowadzenia naprawy, zostanie uszkodzony lub będzie stwarzał
potencjalne zagrożenie, należy wycofać go z eksploatacji, aż do
przywrócenia stanu zapewniającego bezpieczną eksploatację.
Obsługa wózka
Konserwacja przemysłowych wózków podnośnikowych
Zabrania się podjeżdżania wózkiem podnośnikowym do osób stojących
przed stołem warsztatowym lub innym nieruchomym przedmiotem.
Zabrania się przechodzenia lub stawania pod podniesionymi elementami
wózka podnośnikowego, bez względu na to, czy jest on załadowany, czy też
nie.
Zabrania się przewożenia nieupoważnionego personelu na samobieżnych
przemysłowych wózkach podnośnikowych. Jeżeli przewożenie osób
wózkami jest dozwolone, wózek podnośnikowy należy wyposażyć w
bezpieczne miejsce przeznaczone do tego celu.
Pracodawca ma obowiązek zabronić wkładania ramion lub nóg pomiędzy
belki pionowe masztu lub na zewnątrz prowadnic wózka.
Jeżeli samobieżny przemysłowy wózek podnośnikowy jest pozostawiany
bez nadzoru, należy całkowicie obniżyć osprzęt podnoszący ładunek,
elementy sterujące ustawić w położeniach neutralnych, wyłączyć zasilanie
i włączyć hamulce. Jeżeli wózek podnośnikowy jest zaparkowany na
pochyłości, należy zablokować koła.
Uznaje się, że samobieżny przemysłowy wózek podnośnikowy jest bez
nadzoru, jeżeli operator znajduje się w odległości co najmniej 25 stóp (ok.
7,5 metra) od pojazdu, który pozostaje w zasięgu jego wzroku, a także
zawsze gdy operator pozostawia pojazd poza zasięgiem jego wzroku.
Jeżeli operator samobieżnego przemysłowego wózka podnośnikowego
znajduje się poza wózkiem i w odległości mniejszej niż 25 stóp (ok.
7,5 metra) od wózka, który pozostaje w zasięgu jego wzroku, osprzęt
podnoszący ładunek powinien być całkowicie obniżony, elementy sterujące
powinny znajdować się w położeniach neutralnych a hamulce włączone,
aby unieruchomić wózek.
Każdy samobieżny wózek podnośnikowy, którego używanie stwarza
potencjalne zagrożenie, należy wycofać z eksploatacji. Wszelkie naprawy
wolno wykonywać jedynie osobom upoważnionym.
Przy wymianie części takiego wózka podnośnikowego należy stosować
wyłącznie części zapewniające identyczne bezpieczeństwo, jak części
użyte oryginalnie.
Zabrania się wprowadzania zmian w wózkach przemysłowych,
zmieniających wzajemne położenie różnych części w stosunku do
pierwotnego stanu w momencie dostawy wózka od producenta, a
także zabrania się wprowadzania zmian polegających na montowaniu
dodatkowych części nie dostarczonych przez producenta oraz na
demontowaniu jakichkolwiek części. Zabrania się stosowania w wózkach
podnośnikowych dodatkowych przeciwwag, chyba że zostało to
zaaprobowane przez producenta.
Przed wprowadzeniem wózków przemysłowych do eksploatacji należy
je skontrolować. Zabrania się eksploatacji wózka podnośnikowego, jeżeli
podczas kontroli zostaną stwierdzone warunki, które negatywnie wpływają
na bezpieczeństwo pojazdu. Taką kontrolę należy przeprowadzać co
najmniej raz dziennie. Jeżeli przemysłowe wózki podnośnikowe są
używane przez całą dobę, należy je kontrolować po każdej zmianie.
Wykryte usterki należy niezwłocznie zgłaszać i naprawiać.
6047782-R1 PL
W
YMOGI DOTYCZĄCE WÓZKÓW
Podnośnikowych
Nastawa zaworu bezpieczeństwa w wózku
Zalecane ciśnienie: 160 barów
Ciśnienie maksymalne: 210 barów
Natężenie przepływu ?
55G 100G Min.?
Zalecane
Maks.?
15 l/min.
20 l/min.
20 l/min.
30 l/min.
35 l/min.
40 l/min.
? W mechanizmie pozycjonowania wideł oraz mechanizmie przesuwu bocznego
serii „K” firmy Cascade można stosować mineralny olej hydrauliczny SAE 10W
spełniający wymogi norm MIL-0-5606 lub MIL-0-2104B. Nie zaleca się stosowania
hydraulicznych olejów syntetycznych ani płynów hydraulicznych na bazie wody.
W przypadku stosowania ognioodpornych olejów hydraulicznych konieczne jest
stosowanie specjalnych uszczelek. Prosimy o kontakt z firmą Cascade.
? Niższe natężenie przepływu od zalecanego skutkuje zmniejszeniem prędkości
pozycjonowania wideł.
? Natężenie przepływu większe od zalecanego może być przyczyną nadmiernego
nagrzewania się, uzyskiwania gorszych parametrów eksploatacyjnych oraz skrócenia
okresu eksploatacji układu hydraulicznego.
GA0131.eps
Wymiar montażowy karetki A-wg ISO
A
GA0028.eps
Klasa II Klasa III Klasa IV
Minimalny
Maksymalny
380,0 mm
474,5 mm
595,5 mm
381,0 mm
476,0 mm
597,0 mm
Karetka - Wyczyść i sprawdź belki karetki. Belki
muszą być ułożone w jednej linii, a ich końcówki
zbieżne. Należy zeszlifować wystające spawy,
które mogą mieć negatywny wpływ na dolne
łożyska mechanizmu przesuwu bocznego. Napraw
uszkodzone karby.
Funkcje zaworów pomocniczych
Sprawdzić zgodność z wymogami norm ISO.
Pochylanie do przodu Rozsuwanie wideł
Obniżanie
GA0082.eps
Podnieść
Pochylanie
do tyłu
6047782-R1 PL
Przesuw
boczny
w lewo
Przesuw
boczny
w prawo
Zsuwanie wideł
6
Z
ASILANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Zalecane zasilanie układu hydraulicznego
Pozycjonowanie wideł: No. 6 węży oraz złączek o średnicy
wewnętrznej min. 7 mm.
Przesuw boczny: No. 6 węży oraz złączek o średnicy
wewnętrznej min. 7 mm.
Sięgnij do Instrukcji doboru przewodów i zwijaków przewodów firmy
Cascade, nr katalogowy 212199, aby dobrać odpowiedni zwijak
przewodu do masztu i wózka.
Pozycjonowanie wideł
A Prowadzenie pojedynczego węża w maszcie
Pozycjonowanie wideł oraz przesuw boczny
A
A Prowadzenie podwójnego węża w maszcie
GA0365.eps
7
6047782-R1 PL
I
NSTALACJA
1
2
Zamocowanie urządzenia
podnoszącego
Demontaż dolnych zaczepów
FP0857.eps
FP0855.eps
Widok z tyłu
OSTRZEŻENIE: Urządzenie dźwigowe
powinno mieć udźwig znamionowy
wynoszący przynajmniej 450 kg.
3
Montaż na karetce wózka
Na ilustracji
przedstawiono
model z przesuwem
bocznym
Klasa II ITA - 15-17 mm
Klasa III ITA - 18-20 mm
Włożyć występ pozycjonujący
do środkowego wycięcia w
karetce
Klasa II ITA - 8-9 mm
Klasa III ITA - 10-11 mm
Górna belka
karetki wózka
4
FP0891.eps
GA0035.eps
Montaż dolnych zaczepów
Dolna belka
karetki wózka
FP0900.eps
Dokrecić śruby z łbem
gniazdowym
momentem 165 Nm.
6047782-R1 PL
Luzy:
Min. 0,8 mm
Maks. 1,6 mm
Zaczep dolny
8
I
NSTALACJA
5
Przepłukiwanie węży zasilających
A
Podłącz węże zasilające do przyłączy zasilania wózka i połącz za pomocą dwuzłączki
w sposób przedstawiony na ilustracji.
B
Uruchamiaj zawór pomocniczy przez 30
sekund.
C
Zdemontuj dwuzłączkę.
6
Montaż węży
Przesuw boczny w lewo
(jeśli jest w wyposażeniu
wózka)
Rozsuwanie
wideł
Widły
Zsuwanie
wideł
FP0726.eps
Przesuw boczny w
prawo (jeśli jest w
wyposażeniu wózka)
FP0882.eps
Widok z przodu
7
Montaż wideł
A
Wymontować śruby z łbem gniazdowym i
wewnętrzne elementy ustalające uchwytu
wideł.
B
Zamontować widły przy użyciu palety lub bloczków. Nie zbliżać stóp do wideł.
C
Zamontować z powrotem wewnętrzne elementy ustalające uchwytu wideł oraz podkładki dystansowe. Dokręcić śruby z łbem gniazdowym
momentem 35 Nm.
Śruby z łbem gniazdowym
uchwytu wideł
SS0639.eps
Dodać podkładki dystansowe
odpowiednio do szerokości wideł
Uchwyt wideł
Wewnętrzny element
ustalający uchwytu wideł
FP0871.eps
9
6047782-R1 PL
I
NSTALACJA
8
9
Montaż oparcia
Smarowanie
Pozycjoner wideł został nasmarowany w zakładzie
producenta i nie wymaga smarowania przy montażu.
Belki wideł należy smarować odpowiednią ilością
suchego smaru grafitowego („Slip Plate Aerosol”,
„GraphoKote” lub odpowiednik).
Smarowanie opisane jest w rozdziale Konserwacja
okresowa.
Oparcie firmy Cascade dokręcić momentem 195 Nm.
W przypadku innych oparć,
patrz zalecenia producenta
sprzętu.
FP0889.eps
10
FUNKCJE ZAWORÓW
POMOCNICZYCH
Kilkakrotne uruchomienie funkcji
pozycjonera wideł
• Kilkakrotnie rozsunąć i zsunąć widły. Przesunąć
widły w bok w lewą i prawą stronę (jeśli mają
mechanizm przesuwu bocznego). Sprawdzić,
czy widły przesuwają się równomiernie i bez
szarpnięć.
Obniżanie Pochylanie do przodu
A C
• Sprawdzić działanie pod kątem zgodności z
normami ISO.
B D
• Sprawdzić szczelność złączek, zaworów i
siłowników.
GA0005.eps
POŁOŻENIE WIDEŁ
A
B
A
POŁOŻENIE WIDEŁ I
PRZESUW BOCZNY
Rozsuwanie wideł
A
B
C
D
Zsuwanie wideł
Przesuw boczny w lewo
Przesuw boczny w prawo
Rozsuwanie wideł
Zsuwanie wideł
B
FP0899.eps
A
B
B
C
A
D
FP0890.eps
6047782-R1 PL
Podnoszenie Pochylanie
do tyłu
C
D
10
I
11
NSTALACJA
Ustawienie regulatorów przepływu
przez zawór w celu osiągnięcia równomiernego ruchu wideł (w stosownym
przypadku)
Regulacja ciśnienia
na zaworze
UWAGA: Regulacja osprzętu dokonane w fabryce producenta zapewnia równomierny ruch wideł w przypadku
pracy przy zalecanym ciśnieniu i przepływie.
A
B
C
12
Całkowicie rozsunąć, po czym zsunąć widły.
Sprawdzić, czy występuje nierównomierny przesuw
wideł i ustalić, który siłownik pracuje szybciej.
W szybciej działającej widle (tej która szybciej
opadnie) poluzować przeciwnakrętkę i wkręcić úrubć
regulacji przepůywu (CW), wykonujŕc ˝ obrotu.
FP0902.eps
Regulacja natężenia
przepływu
w lewym widle
Powtórzyć czynności opisane w punkcie B, aż do
osiągnięcia równomiernego ruchu wideł. Dokręcić
przeciwnakrętkę.
Kontrola zaczepów wideł i belek karetki
DOLNE ZACZEPY WIDEŁ, KARETKA
UWAGA: Należy stosować wskaźnik zużycia, nr części
209560 (Klasa II) lub 209561 (Klasa III)
A
Prawe widły
w lewym widle
Wskaźnik
zużycia
Skontrolować dolne zaczepy wideł oraz belkę karetki.
Jeśli wskaźnik zużycia można włożyć między belkę
karetki i dolny zaczep, wymagane jest dokonanie
naprawy lub wymiany.
OK
B
GÓRNA BELKA KARETKI
Sprawdzić górną belkę karetki. Jeśli strzałka na
wskaźniku dotyka belki karetki, konieczna jest jej
naprawa lub wymiana.
OK
C
Sprawdzić górne zaczepy wideł. Jeśli strzałka na
wskaźniku dotyka zaczepu, konieczna jest jego
naprawa lub wymiana.
GÓRNE ZACZEPY WIDEŁ
OK
FP0832.eps
11
6047782-R1 PL
K
ONSERWACJA OKRESOWA
OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu wykonywania
czynności serwisowych należy sprawdzić
prawidłowość działania pozycjonera wideł przed
jego ponownym użytkowaniem, wykonując nim 5
cykli roboczych.
Uchwyt wideł
Śruby z łbem gniazdowym
uchwytu wideł
Konserwacja po
100 roboczogodzinach
Przy każdym przeglądzie wózka podnośnikowego lub po każdych
100 roboczogodzinach (w zależności od tego, co wystąpi
wcześniej) należy wykonać następujące czynności konserwacyjne:
• Sprawdzić, czy są wszystkie śruby z łbem gniazdowym i czy są
dobrze dokręcone, sprawdzić
węże pod kątem uszkodzenia lub zużycia oraz szczelność
układu hydraulicznego.
• Sprawdzić dolne zaczepy pod kątem zużycia i odpowiednich
luzów. Uregulować w stosownym przypadku (patrz Instalacja,
krok 4).
• W razie potrzeby dokręcić śruby z łbem gniazdowym uchwytu
wideł momentem 35 Nm.
FP0871.eps
Widły
Belki karetki
Widok z
przodu
Konserwacja po
300 roboczogodzinach
Po każdych 300 godzinach pracy wózka podnośnikowego,
oprócz czynności konserwacyjnych wykonywanych po 100
roboczogodzinach, należy wykonać następujące czynności:
Siłowniki i
węże
Smarowniczka łożyska
uchwytu wideł
• Dokręcić śruby z łbem gniazdowym oparcia momentem
195 Nm.
• Zaaplikować uniwersalny smar do podwozi wykonany na bazie
litu do smarowniczek łożysk uchwytu wideł.
• Posmarować odpowiednią ilością suchego smaru
grafitowego belki karetki („Slip Plate Aerosol”, „GraphoKote” lub
odpowiednik).
Konserwacja po
1000 roboczogodzin
Po każdych 1000 godzinach pracy wózka podnośnikowego,
oprócz czynności konserwacyjnych wykonywanych po 100 i 300
roboczogodzinach, należy wykonać następujące czynności:
• Sprawdzić uchwyty wideł pod kątem luzów na wale oraz
zamocowania tłoczysk siłowników pod kątem nadmiernych
luzów osiowych (procedury naprawcze opisane są w
„Podręczniku serwisowym”).
• Sprawdzić górne i dolne łożyska pod kątem zużycia. Jeśli
łożysko jest zużyte i jego grubość jest mniejsza niż 2,5 mm
należy wymienić całe łożysko (procedury naprawcze opisane
są w „Podręczniku serwisowym”).
FP0901.eps
Dolne i górne
łożyska
Dolne zaczepy
Widok z tyłu
• Sprawdzić widły i belki karetki pod kątem zużycia.
UWAGA: Do nabycia jest zestaw bezpieczeństwa do wideł
firmy Cascade, nr katalogowy 3014162, zawierający sprawdzian
szczękowy, karty kontrolne oraz plakat informacyjny dotyczący
bezpieczeństwa. W ofercie firmy Cascade znajduje się również
wskaźnik zużycia zaczepu wideł i belki karetki, nr katalogowy
209560 (Klasa II) i 209561 (Klasa III).
6047782-R1 PL
12
Czy mają Państwo pytania wymagające natychmiastowej odpowiedzi?
Prosimy odwiedzić naszą witrynę internetową pod adresem www.cascorp.com
AMERICAS
Cascade Corporation
Parts Sales
2501 Sheridan Ave.
Springfield, OH 45505
Tel: 888-CASCADE (227-2233)
Fax: 888-329-0234
Cascade do Brasil
Rua João Guerra, 134
Macuco, Santos - SP
Brasil 11015-130
Tel: 55-13-2105-8800
Fax: 55-13-2105-8899
Cascade Canada Inc.
5570 Timberlea Blvd.
Mississauga, Ontario
Canada L4W-4M6
Tel: 905-629-7777
Fax: 905-629-7785
EUROPE-AFRICA
Cascade Italia S.R.L.
European Headquarters
Via Dell’Artigianato 1
37050 Vago di Lavagno (VR)
Italy
Tel: 39-045-8989111
Fax: 39-045-8989160
Cascade (Africa) Pty. Ltd.
PO Box 625, Isando 1600
60A Steel Road
Sparton, Kempton Park
South Africa
Tel: 27-11-975-9240
Fax: 27-11-394-1147
ASIA-PACIFIC
Cascade Japan Ltd.
2-23, 2-Chome,
Kukuchi Nishimachi
Amagasaki, Hyogo
Japan, 661-0978
Tel: 81-6-6420-9771
Fax: 81-6-6420-9777
Cascade Korea
121B 9L Namdong Ind.
Complex, 691-8 Gojan-Dong
Namdong-Ku
Inchon, Korea
Tel: +82-32-821-2051
Fax: +82-32-821-2055
Cascade-Xiamen
No. 668 Yangguang Rd.
Xinyang Industrial Zone
Haicang, Xiamen City
Fujian Province
P.R. China 361026
Tel: 86-592-651-2500
Fax: 86-592-651-2571
Cascade Australia Pty. Ltd.
1445 Ipswich Road
Rocklea, QLD 4107
Australia
Tel: 1-800-227-223
Fax: +61 7 3373-7333
Cascade New Zealand
15 Ra Ora Drive
East Tamaki, Auckland
New Zealand
Tel: +64-9-273-9136
Fax: +64-9-273-9137
Sunstream Industries
Pte. Ltd.
18 Tuas South Street 5
Singapore 637796
Tel: +65-6795-7555
Fax: +65-6863-1368
Cascade India Material
Handling Private Limited
No 34, Global Trade Centre
1/1 Rambaugh Colony
Lal Bahadur Shastri Road,
Navi Peth, Pune 411 030
(Maharashtra) India
Phone: +91 020 2432 5490
Fax: +91 020 2433 0881
c
© Cascade Corporation 2006
1-2006
Nr katalogowy 6047782-R1 PL

Podobne dokumenty