Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Załącznik nr 1 do Uchwały
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Nr 7/2012 z dnia 21.06.2012 r.
SPRAWOZDANIE
z realizacji w 2011 roku Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 pełni Zarząd Województwa Podlaskiego
Czerwiec 2012 r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 1
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
WSTĘP
Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w 2011 roku. Dokument
przedstawia efekty wdrażania RPOWP oraz wpływ Programu na rozwój województwa
podlaskiego.
Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (przyjętego decyzją Komisji Europejskiej
Nr K(2007)5085 z dnia 11 października 2007 roku oraz uchwałą Zarządu Województwa
nr 46/599/07 z dnia 9 listopada 2007 roku oraz zmienionego decyzją nr K(2011)9377 z dnia
21 grudnia 2011 r.) zostało sporządzone przez Departament Zarządzania Regionalnym
Programem Operacyjnym, pełniący obowiązki Instytucji Zarządzającej RPOWP.
Dokument jest jednym z elementów systemu monitorowania i zarządzania pomocą
strukturalną dla regionu. Obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Został
przygotowany w oparciu o system sprawozdawczości i monitoringu przewidziany
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
(Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006), a także Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.
12.2006) oraz Wytycznych w zakresie sprawozdawczości, wydanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
to pierwszy w historii tak duży program finansujący rozwój regionu. Województwo podlaskie
ma typowo rolniczy charakter (przerost zatrudnienia w rolnictwie, wysokie bezrobocie i niski
stopień towarowości produkcji). W związku z tym strategia programu ma na celu zmianę tej
niekorzystnej struktury i przesunięcie pracowników z sektora rolnictwa do gałęzi przemysłu
i usług, co przyczyni się do osiągnięcia wyższego tempa rozwoju gospodarczego. Działania
te, zgodnie z założeniami Programu, prowadzone są przy poszanowaniu i zachowaniu
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Konsekwencją dążenia do realizacji
opisanego wyżej celu głównego jest różnorakie wsparcie trzech obszarów – potencjałów
rozwojowych województwa: inwestycje (wzrost inwestycji zewnętrznych), przedsiębiorcy
(wzrost inwestycji wewnętrznych) oraz turystyka (dziedzina gospodarki, w której
województwo ma potencjał inwestycyjny – dotychczas nie w pełni wykorzystywany).
Szczegółowy opis poszczególnych obszarów wsparcia zawarty został w poniższym
sprawozdaniu. Analiza realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem zawarta jest
w rozdziale drugim. Zawarte są w nim m.in. informacje dotyczące postępów rzeczowych
i finansowych. Opisano w nim najistotniejsze obszary wsparcia oraz objęte pomocą grupy
docelowe. Dokonano analizy jakościowej wdrażania Programu, w tym poziomu realizacji
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 2
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
zapisanych wskaźników w nim. Trzeci rozdział niniejszego sprawozdania opisuje realizację
Programu w podziale na osie priorytetowe, z uwzględnieniem zrealizowanych celów oraz
zaistniałych problemów.
W piątym rozdziale zawarte są informacje dotyczące realizowanych w regionie
dużych projektów.
Szósty rozdział poświęcony jest działaniom z zakresu pomocy technicznej i działań na
rzecz wzmocnienia potencjału Instytucji Zarządzającej. Ostatni – siódmy rozdział tematyczny
– poświęcono działaniom na rzecz informacji i promocji Programu.
W sprawozdaniu zastosowano następujący kurs EURO: 1 EUR = 4,5270 PLN.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 3
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
INTRODUCTION
The following report constitutes the summary of the implementation of the Regional
Operational Programme of Podlaskie Voivodship (ROP of Podlaskie Voivodship) for years
2007 -2013 in year 2011. The document presents the effects of the implementation of ROP
of Podlaskie Voivodship and the impact of the Programme on the development of Podlaskie
Voivodship.
The annual report on the implementation of the Regional Operational Programme
of Podlaskie Voivodship for years 2007-2013 (approved by the decision of the European
Commission No K(2011)9377 of 11 October 2007 and by the resolution of the Management
Boards in Voivodships No 46/599/07 of 9 November 2007 and changed by the decision
No. K (2009) 5711 of 21 December 2011) was prepared by the Department of the Managing
Authority of the Regional Operational Programmes, acting as the Managing Institution
of ROP of Podlaskie Voivodship.
The document remains one of the elements of structural aid monitoring and
management system for the region which covers the period from 1st January until 31st
December 2011. It was prepared on the basis of reporting and monitoring system provided for
in the Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the
Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210/25 of 31.07.2006),
as well as the Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out
rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the
Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the
Council on the European Regional Development Fund (OJ L 371 of 27.12.2006) and the
Reporting Guidelines issued by the Minister of Regional Development on the basis of Article
35(3) point 6 of the Act of 6 December 2006 on the principles of the development policy
(Dz. U. No 227, item 1658, as amended).
Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship for years 2007-2013 is the
first in history such a considerable programme funding the development of the region.
Podlaskie Voivodship has a typically rural character (the excess of employment in agriculture,
high unemployment and low level of marketability of production). Therefore, the strategy
of the Programme aims at changing this unfavourable structure as well as the shift
of employees from agricultural sector to industry and service branches. This will contribute
to achieving higher rate of economic development. These actions, according to the principles
of the Programme, are pursued with respect and preservation of natural and cultural heritage
of the region. The consequence of pursuing the implementation of the main aim, which was
described before, is diverse support of three areas - development strategies of the voivodship:
investments (growth of external investments), entrepreneurs (growth of internal investments)
and tourism (branch of industry, in which the voivodship has investing potential – not fully
exploited so far).
A detailed description of particular support areas is included in the report. The analysis
of the implementation of the Programme in the period covered by the report is presented
in the second chapter. It includes, among other things, information on the tangible and
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 4
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
financial progress. Also, the most essential areas of support, as well as target groups which
receive aid were described in the chapter. Qualitative analysis on the implementation of the
Programme was executed, including the implementation level of indicators recorded in the
Programme.
The third chapter of this report describes implementation of the Programme divided
into priority axes, including implemented aims as well as problems which occurred.
Chapter five contains information concerning implementation of large projects in the
region.
Chapter six is devoted to technical aid activities and operations for strengthening the
potential of Managing Institution. The last – seventh thematic chapter – is dedicated to
activities for the concern of information and promotion of the Programme.
In the report the following euro exchange rate was used: 1 EUR = 4,5270 PLN.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 5
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Spis treści
WSTĘP ....................................................................................................................................... 2
INTRODUCTION ...................................................................................................................... 4
1. IDENTYFIKACJA................................................................................................................. 7
2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO ........................................... 7
2.1. Realizacja i analiza postępów.......................................................................................... 7
2.2. Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym .......................................... 88
2.3. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze ....................................... 98
2.4. Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych przypadkach)
............................................................................................................................................ 102
2.5. Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych
wypadkach) ........................................................................................................................ 114
2.6. Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia ................................. 114
2.7. Monitorowanie i ocena ................................................................................................ 168
2.8. Krajowa rezerwa wykonania pomocy ......................................................................... 172
3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .......................................................... 178
3.1. Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie ........ 178
3.2. Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej ....................................................... 188
3.3. Priorytet III. Rozwój turystki i kultury....................................................................... 197
3.4. Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne .................................................................. 205
3.5. Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska ............................................. 211
3.6. Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej ......................................................... 222
3.7. Priorytet VII. Pomoc Techniczna ................................................................................ 230
4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA..................................................... 231
5. PROGRAMY EFRR/FS: DUŻE PROJEKTY (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) 231
6. POMOC TECHNICZNA ................................................................................................... 231
7. INFORMACJA I PROMOCJA.......................................................................................... 237
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 6
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
1. IDENTYFIKACJA
Cel: Konwergencja
Obszar kwalifikowany: Polska – Województwo
Podlaskie
PROGRAM OPERACYJNY
Okres programowania: 2007-2013
Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO014
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Rok sprawozdawczy: 2011
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z
REALIZACJI
Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez
komitet monitorujący: 21 czerwca 2012 r.
2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
2.1. Realizacja i analiza postępów
2.1.1. Informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji programu operacyjnego:
Informacja znajduje się w załączniku nr I (realizacja celu głównego RPOWP) i V (wskaźniki
kontekstowe dla województwa podlaskiego).
Szczegółowo realizacja i analiza postępów w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej I Wzrost
innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Osi Priorytetowej II Rozwój
infrastruktury transportowej, Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Osi
Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska oraz Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej
przedstawiona jest w pkt. 3.1.1. Analiza jakościowa. Analiza ta przedstawia działania
w zakresie przeprowadzonych naborów wniosków oraz kontraktowania środków, zarówno
narastająco od początku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013, jak również dla bieżącego okresu sprawozdawczego, tj. 2011
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 7
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
r. Znajdują się w niej szczegółowe informacje dotyczące liczby złożonych wniosków, procesu
oceny formalnej i merytorycznej, jak również liczby i wartości podpisanych umów.
2.1.2. Informacje finansowe (wszystkie informacje finansowe wyrażone są w euro)
Informacja znajduje się w załączniku nr 2.
2.1.3. Informacja na temat podziału wykorzystania funduszy według kategorii
interwencji
Informacja znajduje się w załączniku nr 3.
2.1.4. Pomoc w podziale na grupy docelowe
Przedsiębiorcy
Zasadniczo wsparcie bezpośrednie skierowane do przedsiębiorstw w ramach RPOWP
realizowane jest z dwóch priorytetów (I oraz III), a w nich w ramach dwóch działań:
1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
z branży turystycznej. Takiego podziału dokonano respektując zapisy przepisów pomocy
publicznej określone w Rozporządzeniu WE 800/2008 i wynika on z różnych celów
realizowanych przez projekty dofinansowane w ramach I Osi Priorytetowej oraz III Osi
priorytetowej. O ile w przypadku Działania 1.4 kluczowa jest kreacja miejsc pracy
w gospodarce regionu oraz wdrażanie innowacji, o tyle w przypadku projektów z Działania
3.2 decydujący jest wpływ projektu na realizację założeń programu rozwoju turystycznego
województwa. W roku 2010 Zarząd Województwa zadecydował dodatkowo o dopuszczeniu
przedsiębiorców do aplikowania o środki na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł
energii w ramach Osi Priorytetowej V. W tym obszarze, odmiennie od Działania 1.4. oraz 3.2
bazującego na przepisach dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjne, wykorzystywane
jest sektorowe rozporządzenie pomocowe. W konkursach ogłoszonych w roku 2011
w ramach V Osi Priorytetowej przedsiębiorcy mogą aplikować o pomoc także na podstawie
rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, rozporządzenia
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy
na szkolenia.
W ramach bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw (Działanie 1.4
i Działanie 3.2) złożonych zostało od początku Programu łącznie 1 535 wniosków z czego
w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowanych zostało 1 098 wniosków, które pozytywnie przeszły
weryfikację formalną. Zatwierdzonych do realizacji zostało łącznie 543 wniosków, z czego 42
to wnioski złożone w roku 2011. W ramach V Osi priorytetowej w roku 2010 i 2011 w KSI
(SIMIK 07-13) zarejestrowanych zostało 30 wniosków złożonych przez przedsiębiorców,
z czego zatwierdzone zostały 2 wnioski, a w trakcie oceny pozostaje 9 wniosków
o dofinansowanie projektów z Działania 5.1 oraz 5.2.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 8
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 1. Wnioski poprawne formalnie w zależności od wielkości wnioskodawcy
(Działanie 1.4 i 3.2.)
Działanie
Liczba
projektów
mikro
590
małe
338
średnie
156
duże
14
ogółem
1098
Wartość projektu
Koszty kwalifikowalne
(EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
Wnioskowane
dofinansowanie
(w EUR i PLN)
141 572 215,77
117 121 503,13
59 835 523,14
640 897 420,79
530 209 044,66
270 875 413,26
241 181 379,85
190 288 568,92
91 571 206,47
1 091 828 106,56
861 436 351,50
414 542 851,69
130 526 431,51
102 922 226,22
45 968 615,50
590 893 155,45
465 928 918,10
208 099 922,35
14 550 521,82
11 891 092,84
5 105 509,70
65 870 212,29
53 830 977,27
23 112 642,40
527 830 548,95
422 223 378,07
202 480 854,80
2 389 488 895,09
1 911 405 232,53
916 630 829,70
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Wśród przedsiębiorstw aplikujących o dofinansowanie inwestycji w ramach RPOWP
najliczniejszą grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, najmniej liczna przedsiębiorstwa duże.
Nieco inaczej przedstawia się rozkład projektów, przy uwzględnieniu wnioskowanej wartości
dofinansowania z EFRR, bowiem w ujęciu wartościowym o największą wartość
dofinansowania aplikowały małe przedsiębiorstwa.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 9
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 1. Struktura wniosków poprawnych formalnie z zakresu wsparcia inwestycyjnego
przedsiębiorstw – ujęcie wartościowe w PLN.
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Wykres 2. Struktura wniosków poprawnych formalnie z zakresu wsparcia inwestycyjnego
przedsiębiorstw – ujęcie ilościowe.
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W ramach wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw od początku realizacji Programu zawarto
463 umowy, z czego 32 dotyczą wsparcia inwestycji w branży turystycznej.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 10
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 2. Umowy zawarte w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw od początku
wdrażania Programu.
Działanie
1.4
w tym:
Liczba
projektów
431
mikro
252
małe
117
średnie
56
duże
6
3.2
w tym:
32
mikro
10
małe
17
średnie
5
Ogółem
463
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
145 225 257,58
114 253 666,44
55 377 498,70
47 070 873,47
657 434 741,07
517 226 347,98
250 693 936,62
213 089 844,19
38 844 437,22
31 033 657,70
15 220 322,24
12 937 273,68
175 848 767,30
140 489 368,43
68 902 398,78
58 567 037,96
58 299 472,75
45 157 216,83
22 678 245,43
19 276 508,48
263 921 713,15
204 426 720,57
102 664 417,05
87 264 753,87
41 072 960,30
32 386 273,66
15 023 428,76
12 769 914,39
185 937 291,28
146 612 660,86
68 011 062,01
57 809 402,45
7 008 387,31
5 676 518,25
2 455 502,27
2 087 176,92
31 726 969,34
25 697 598,12
11 116 058,78
9 448 649,91
60 976 677,26
46 056 136,74
19 245 956,75
16 359 063,17
276 041 417,94
208 496 131,03
87 126 446,21
74 057 478,97
14 771 850,33
12 047 427,81
5 926 341,01
5 037 389,83
66 872 166,43
54 538 705,68
26 828 545,77
22 804 263,77
29 813 867,32
23 159 296,44
10 117 129,02
8 599 559,64
134 967 377,35
104 842 134,98
45 800 243,07
38 930 206,48
16 390 959,61
10 849 412,50
3 202 486,72
2 722 113,70
74 201 874,16
49 115 290,37
14 497 657,37
12 323 008,72
219 455 745,31
160 309 803,18
74 623 455,45
63 429 936,64
993 476 159,01
725 722 479,01
337 820 382,83
287 147 323,16
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Struktura wniosków dofinansowanych jest analogiczna do przedstawionej powyżej dotyczącej
wniosków poprawnych formalnie. Najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa, jednak
w ujęciu wartościowym to małe firmy absorbują relatywnie większą cześć budżetu
przeznaczonego na dotacyjne wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 11
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 3. Umowy zawarte w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw w okresie
sprawozdawczym (wartość dot. pierwotnych umów).
Nr
Działania
/Poddziała
nia
1.4.1
1.4.2
3.2.1
3.2.2
Ogółem
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym EFRR
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
2 051 175,56
1 372 410,16
604 836,73
514 111,21
9 285 671,74
6 212 900,78
2 738 095,89
2 327 381,46
14 740 475,27
12 087 294,47
5 641 100,74
4 794 935,62
66 730 131,55
54 719 182,06
25 537 263,05
21 706 673,53
3 836 494,38
2 892 122,02
1 535 265,10
1 304 975,33
17 367 810,06
13 092 636,37
6 950 145,09
5 907 623,30
14 350 192,05
10 099 607,17
3 502 935,27
2 977 494,97
64 963 319,41
45 720 921,64
15 857 787,97
13 479 119,74
34 978 337,26
26 451 433,81
11 284 137,84
9 591 517,13
158 346 932,76
119 745 640,85
51 083 292,00
43 420 798,03
liczba
zawartych
umów
7
14*
4
4
29
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
*zawiera 3 umowy rozwiązane w okresie sprawozdawczym.
Dodatkową formą wsparcia skierowaną miedzy innymi do przedsiębiorców jest
dofinansowanie udziału w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
oraz misjach gospodarczych (Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie
1.2.2 Promocja gospodarcza regionu). W ramach przeprowadzonych w tym obszarze naborów
złożone zostały łącznie 134 wnioski o dofinansowanie, 97 z nich poprawnych formalnie
zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13), a w wyniku pozytywnej oceny formalnej wsparcie
uzyskało 59 projektów, z czego w 58 przypadkach wnioskodawcami były przedsiębiorstwa.
Wszystkie projekty dotyczyły udziału w imprezach targowo – wystawienniczych, przy czym
z uwagi na brak ograniczenia możliwości wsparcia dużych przedsiębiorstw jak to ma miejsce
w zakresie wsparcia inwestycji, zdecydowanie większą aktywność wykazały duże
przedsiębiorstwa. Pomimo, iż katalog beneficjentów w ramach poddziałania określonego jako
Promocja gospodarcza regionu był szerszy niż tylko przedsiębiorcy, to zdecydowanie ten typ
wnioskodawcy zdominował przeprowadzone konkursy. W ostatniej edycji konkursu w roku
2010 aplikowały dwa inne rodzaje beneficjentów: fundacja i stowarzyszenie. Projekt
stowarzyszenia dotyczący misji gospodarczej (jedyny projekt w tym obszarze w historii
Programu) niestety nie spełnił kryteriów merytorycznych i został oceniony negatywnie,
natomiast wsparcie uzyskał projekt złożony przez Fundację Klaster Polskie Jachty dotyczący
promocji produktów branży szkutniczej na rynkach zagranicznych (projekt o wartości ponad
93 tys. EUR (422 tys. PLN), w tym dofinansowanie 79,52 tys. EUR (360 tys. PLN)).
W okresie sprawozdawczym (2011 rok) nie przeprowadzono żadnych konkursów, oraz nie
podpisano żadnej umowy w ramach Poddziałania 1.2.2.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 12
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 4. Umowy zawarte w ramach Poddziałania 1.2.2 w zależności od wielkości
beneficjenta od uruchomienia Programu (o statusie „aktualny”).
Wielkość
przedsiębiorstwa
Liczba
projektów
Mikro
17
Małe
16
Średnie
7
Duże
16
Ogółem
56
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
215 819,69
179 988,41
116 454,28
98 986,12
977 015,73
814 807,52
527 188,52
448 110,18
177 994,96
134 252,24
91 252,61
77 564,70
805 783,20
607 759,89
413 100,56
351 135,38
75 796,38
66 271,70
40 063,60
34 054,05
343 130,21
300 011,97
181 367,91
154 162,67
719 548,83
535 174,22
174 626,13
148 432,20
3 257 397,56
2 422 733,70
790 532,49
671 952,58
1 189 159,86
915 686,57
422 396,62
359 037,07
5 383 326,70
4 145 313,08
1 912 189,48
1 625 360,81
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucje otoczenia biznesu
Na wsparcie instytucji otoczenia biznesu w latach 2009-2010 przeznaczono alokację
w kwocie 26 mln EUR. Konkursy dotyczyły instrumentów inżynierii finansowej, a wsparcie
mogły uzyskać fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Dzięki dokapitalizowaniu funduszy
pożyczkowych i poręczeniowych będzie możliwe zwiększenie możliwości pozyskania
kapitału zewnętrznego przez podlaskie firmy, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa. Z 13 złożonych wniosków przez podmioty należące do IOB pozytywnych
formalnie było 10 aplikacji, przy czym beneficjentami w ramach RPOWP zostały ostatecznie:
-
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Podlaski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone nabory wniosków w ramach Działania 1.3.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 13
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Kościół Katolicki, inne kościoły i związki
wyznaniowe mogą aplikować o dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej
(Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu), V Osi Priorytetowej, oraz
VI Osi Priorytetowej (Działanie 6.3 – Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa historycznego i kulturowego). Od uruchomienia Programu w systemie KSI
(SIMIK 07-13) zostały zarejestrowane 22 projekty poprawnie formalnie, z czego 7
zatwierdzono do realizacji.
Tabela 5. Struktura wniosków złożonych przez Kościół Katolicki i inne kościoły i związki
wyznaniowe.
Działanie
Liczba wniosków
3.1
5
5.2
1
6.3
16
Razem
22
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Koszty
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
10 803 769,73
10 803 769,73
8 341 826,68
48 908 665,56
48 908 665,56
37 763 449,39
247 267,57
247 267,57
123 633,78
1 119 380,29
1 119 380,29
559 690,14
8 723 541,00
8 626 346,48
6 563 265,24
39 491 470,10
39 051 470,50
29 711 901,73
19 774 578,30
19 677 383,78
15 028 725,70
89 519 515,95
89 079 516,35
68 035 041,26
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Od uruchomienia Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów na kwotę
dofinansowania 6 738 875,38 EUR (30 506 888,83 PLN) w tym UE 6 738 875,38 EUR
(30 506 888,83 PLN). Podpisane umowy o dofinansowanie w podziale na działania
przedstawia poniższa tabela.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 14
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 6. Umowy zawarte z Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami
wyznaniowymi od uruchomienia Programu wg poziomów wdrażania (o statusie „aktualny).
Działanie
Liczba
umów
3.1
2
5.2
1
6.3
3
razem
6
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Koszty
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
3 717 297,20
3 665 387,46
2 952 239,67
2 952 239,67
16 828 204,42
16 593 209,01
13 364 789,00
13 364 789,00
247 048,88
247 048,88
123 524,44
123 524,44
1 118 390,30
1 118 390,30
559 195,14
559 195,14
4 541 468,82
4 536 779,63
3 612 251,67
3 612 251,01
20 559 229,36
20 538 001,37
16 352 663,30
16 352 660,30
8 505 814,91
8 449 215,97
6 688 015,78
6 688 015,78
38 505 824,08
38 249 600,68
30 276 647,44
30 276 647,44
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa oraz państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne
Wśród wszystkich 1 853 wniosków poprawnych formalnie, aż 484 wnioski złożyły jednostki
samorządu terytorialnego, administracja rządowa oraz państwowe i samorządowe jednostki
organizacyjne. W ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w/w typy beneficjentów mogą
aplikować w ramach Osi Priorytetowych I-VI. Strukturę wniosków od początku uruchomienia
Programu z podziałem na działania obrazuje poniższa tabela.
Tabela 7. Wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie złożone przez jednostki samorządu
terytorialnego, administrację rządową oraz państwowe i samorządowe jednostki
organizacyjne od uruchomienia programu.
Działanie
Liczba wniosków
1.1
2
1.2
9
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Koszty
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
1 750 026,56
1 742 056,25
1 120 934,64
7 922 370,23
7 886 288,64
5 074 471,11
23 359 598,26
22 748 100,62
18 525 062,82
105 748 901,31
102 980 651,51
83 862 959,40
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 15
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2.1
135
2.2
1
2.3
2
2.4
1
3.1
77
4.1
9
5.1
38
5.2
55
6.1
111
6.2
14
6.3
30
razem
484
202 426 265,80
199 170 971,90
130 773 590,11
916 383 705,27
901 646 989,81
592 012 042,42
108 905 060,61
86 502 049,04
77 851 844,14
493 013 209,36
391 594 776,00
352 435 298,40
11 579 922,49
11 212 578,28
7 186 433,35
52 422 309,11
50 759 341,88
32 532 983,78
8 497 384,17
8 497 384,17
7 647 645,76
38 467 658,16
38 467 658,16
34 620 892,34
246 256 071,65
229 414 230,18
114 790 764,10
1 114 801 236,35
1 038 558 220,01
519 657 789,06
49 358 067,69
49 338 076,53
41 778 808,15
223 443 972,45
223 353 472,45
189 132 664,51
31 348 476,36
29 192 154,16
21 741 885,70
141 914 552,47
132 152 881,87
98 425 516,55
20 853 899,50
20 383 110,73
15 649 185,00
94 405 603,04
92 274 342,29
70 843 860,48
65 705 253,82
64 607 342,43
39 273 514,06
297 447 684,04
292 477 439,20
177 791 198,17
5 152 197,34
4 761 874,71
4 054 188,03
23 323 997,34
21 557 006,80
18 353 309,21
34 108 439,87
31 299 496,49
19 458 137,95
154 408 907,27
141 692 820,63
88 086 990,52
809 300 664,10
758 869 425,50
499 851 993,80
3 663 704 106,40
3 435 401 889,25
2 262 829 975,95
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej projektu wpłynęło w odpowiedzi na nabory
z Działania 2.1 – Rozwój transportu drogowego, oraz z Działania 6.1 – Rozwój infrastruktury
z zakresu edukacji. Jednakże w ujęciu wartościowym prym wiedzie Działanie 3.1 – Rozwój
atrakcyjności turystycznej regionu. Z w/w wniosków o dofinansowanie zatwierdzono
do realizacji 257, natomiast kolejne 2 wnioski są w trakcie oceny.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 16
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 8. Umowy zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową
oraz państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.
Działanie
Liczba
umów
1.1
2
1.2
6
2.1
64
2.2
1
2.3
2
2.4
1
3.1
35
4.1
8
5.1
31
5.2
43
6.1
50
6.2
3
6.3
8
razem
254
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Koszty
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
1 750 026,56
1 742 056,25
1 120 934,64
1 052 757,05
7 922 370,23
7 886 288,64
5 074 471,11
4765831,18
17 454 315,54
16 832 656,65
14 365 051,47
14 365 051,47
79 015 686,46
76 201 436,66
65 030 588,01
65 030 588,01
153 255 027,32
150 118 374,79
108 164 086,03
108 164 086,04
693 785 508,70
679 585 882,69
489 658 817,45
489 658 817,50
108 905 060,61
86 502 049,04
77 851 844,14
77 851 844,14
493 013 209,36
391 594 776,00
352 435 298,40
352 435 298,40
11 579 922,49
11 212 578,28
7 186 433,35
6 684 092,31
52 422 309,12
50 759 341,89
32 532 983,78
30 258 885,89
8 497 384,17
8 497 384,17
7 647 645,76
7 647 645,76
38 467 658,16
38 467 658,16
34 620 892,34
34 620 892,34
116 043 620,72
108 435 334,35
61 900 942,16
60 619 283,06
525 329 471,00
490 886 758,60
280 225 565,14
274 423 494,40
33 834 864,00
33 812 285,69
28 581 885,88
28 024 587,45
153 170 429,33
153 068 217,33
129 390 197,40
126 867 307,40
23 717 092,92
22 135 020,88
16 895 554,41
16 895 554,41
107 367 279,65
100 205 239,54
76 486 174,83
76 486 174,83
14 939 162,17
14 603 092,51
11 282 826,51
11 282 826,51
67 629 587,14
66 108 199,79
51 077 355,62
51 077 355,62
18 805 001,52
18 224 177,86
10 002 099,62
10 002 099,62
85 130 241,90
82 500 853,17
45 279 505,00
45 279 505,00
736 146,08
592 832,713
468 754,02
468 754,02
3 332 533,30
2 683 753,68
2 122 049,43
2 122 049,43
9 275 436,58
8 444 642,33
5 249 587,60
5 249 587,60
41 989 901,40
38 228 895,84
23 764 883,05
23764883,05
518 793 060,69
481 152 485,53
350 717 645,58
348 308 169,42
2 348 576 185,75 2 178 177 301,99
1 587 698 781,56
1 576 791 082,97
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 17
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Z pośród umów zawartych wykazanych w powyższej tabeli rozwiązanych zostało 7 umów
o wartości całkowitej 115 927 155,25 EUR (524 802 231,82 PLN) oraz wartości
dofinansowania 369 530 955,63 PLN z czego wkład EFRR wynosi 368 339 874,50 PLN.
Uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe
Głównym działaniem dedykowanym uczelniom wyższym oraz szkołom i placówkom
oświatowym jest Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Jednakże nie jest
to jedyne działanie, w ramach którego mogą aplikować w/w podmioty. Jak wynika
z poniższego zestawienia wniosków poprawnych pod względem formalnym placówki
oświatowe aplikowały o wsparcie także w ramach Działania 5.1 – Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony środowiska. Dodatkowo jeden projekt wpłynął w ramach Działania 1.1
– Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności – w czerwcu 2010 roku Politechnika
Białostocka złożyła wniosek pt: „"Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych
Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia
warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu”.
Tabela 9. Wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie od uruchomienia Programu,
złożone przez uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe.
Działanie
Liczba wniosków
1.1
1
5.1
4
6.1
10
Razem
15
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Koszty
kwalifikowalne
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
895 957,59
895 957,59
447 978,79
4 056 000,00
4 056 000,00
2 028 000,00
510 413,85
510 413,85
407 548,97
2 310 643,50
2 310 643,50
1 844 974,19
13 079 139,09
12 732 622,84
10 345 405,04
59 209 262,68
57 640 583,58
46 833 648,61
14 485 510,53
14 138 994,27
11 200 932,80
65 575 906,18
64 007 227,08
50 706 622,80
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Z pośród 15 wniosków poprawnych pod względem formalnym z 7 podpisano umowy
o dofinansowanie.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 18
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 10. Umowy podpisane z Uczelniami wyższymi oraz szkołami i placówkami
oświatowymi od uruchomienia Programu (o statusie „Aktualny”).
Działanie
Liczba
umów
1.1
1
5.1
1
6.1
5
razem
7
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Koszty
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
943 055,48
895 957,59
447 978,79
380 781,97
4 269 212,16
4 056 000,00
2 028 000,00
1 723 799,99
88 189,72
88 189,72
74 961,26
74 961,26
399 234,88
399 234,88
339 349,64
339 349,64
6 802 924,70
6 341 422,34
4 962 916,78
4 936 325,71
30 796 840,10
28 707 618,94
22 467 124,25
22 346 746,47
7 834 169,90
7 325 569,65
5 485 856,83
5 392 068,94
35 465 287,14
33 162 853,82
24 834 473,89
24 409 896,10
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
2.1.5. Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana
W I kwartale 2011 r. wystąpiło 8 nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji
Europejskiej oraz 10 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013.
Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w I kwartale 2011 r. wynosi 343 751,22 EUR w tym Środki Wspólnoty
298 720,14 EUR.
Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w I kwartale 2011 roku 61 597,51 EUR (278 851,91 PLN), z czego budżet
Wspólnoty 38 444,65 EUR (174 038,94 PLN).
W II kwartale 2011 r. wystąpiło 6 nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji
Europejskiej oraz 22 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013.
Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w II kwartale 2011 r. wynosi 413 884,64 EUR w tym Środki Wspólnoty
348 620,59 EUR.
Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w II kwartale 2011 roku 724 091,28 EUR (3 277 961,24 PLN), z czego budżet
Wspólnoty 682 292,25 EUR (3 088 737,01 PLN).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 19
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W III kwartale 2011 r. wystąpiły 3 nieprawidłowości podlegające raportowaniu Komisji
Europejskiej oraz 21 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w III kwartale 2011 r. wynosi 156 470,74 EUR, w tym Środki Wspólnoty
to 125 144,10 EUR.
Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w III kwartale 2011 r. wynosi 75 030,48 EUR (339 662,97 PLN), z czego budżet
Wspólnoty to 48 443,32 EUR (219 302,89 PLN).
W IV kwartale 2011 r. wystąpiło 6 nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji
Europejskiej oraz 21 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w IV kwartale 2011 r. wynosi 199 739,68 EUR, w tym Środki Wspólnoty
to 175 536,90 EUR.
Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w IV kwartale 2011 r. wynosi 232 654,46 EUR (1 053 226,72 PLN), z czego
budżet Wspólnoty to 144 894,17 EUR (655 935,93 PLN).
W roku 2011 przekazano łącznie 23 raporty podlegające raportowaniu Komisji oraz
4 zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu (74 nowe nieprawidłowości).
Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej w roku
2011 wynosi 1 113 846,28 EUR w tym Środki Wspólnoty 948 021,73 EUR.
Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej
wykrytych w roku 2011 wyniosła 4 949 702,84 PLN (1 093 373,72 EUR), z czego budżet
Wspólnoty 4 138 014,77 PLN (914 074,39 EUR). Do przeliczenia zastosowano kurs 1 EUR =
4,5270 PLN (zgodnie z informacją przekazaną przez IK RPO drogą elektroniczną w dniu
30.01.2012 r.).
Łączna kwota nieprawidłowości w roku 2011 (raporty kwartalne + zestawienia kwartalne)
wynosi 2 207 220 EUR z czego budżet Wspólnoty to 1 862 096,12 EUR.
W 2011 r. nie wystąpiły nieprawidłowości, które podlegałyby raportowaniu za pomocą
raportu bieżącego.
W 2011 r. nie wykryto nieprawidłowości systemowych w Programie.
Wykryte nieprawidłowości dotyczyły w przeważającej większości wydatków
niekwalifikowalnych wynikających z naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, wykorzystania środków unijnych niezgodnie z umową.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 20
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W wyniku wykrycia nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji oraz
niepodlegających raportowaniu odzyskano następującą kwotę: 1 038 851,32 EUR
(4 702 879,91 PLN) wkładu UE.
Uwolnione w ten sposób zasoby funduszy są ponownie wykorzystywane w programie
operacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami (z wyłączeniem art. 98, ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006). Pozostają do odzyskania środki w wysokości
387 207,01 EUR (1 752 886,14 PLN) (dofinansowanie) w tym wkład UE w wysokości
329 125,96 EUR (1 489 953,22 PLN).
2.1.6. Analiza jakościowa
2.1.6.1. System realizacji Programu
Zmiany dokonywane w dokumentach programowych
Instytucja Zarządzająca RPOWP w okresie sprawozdawczym wprowadziła zmiany
w dokumentach programowych podyktowane koniecznością dostosowania regulacji
wewnętrznych do zmienionych przepisów prawa oraz dążeniem do usprawnienia procesu
wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013. IZ RPOWP zmierzała do uproszczenia i skrócenia procedur dotyczących
beneficjentów. Zmodyfikowano: Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 20072013, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013 na podstawie Uchwały
Nr 46/595/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. uległ zmianie
polegającej na modyfikacji zapisów dokumentu w stosunku do wcześniejszej wersji OSZIK,
przyjętego Uchwałą Nr 189/2889/09 Zarządu z dnia 13 października 2009 r., wynikająca
głównie z uwzględnienia rekomendacji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji opiniującej
poprzednią, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa wersję dokumentu. Ponadto zmiany
dotyczyły zmian w strukturze Departamentu Zarządzania RPO. W związku
z zaawansowaniem procesu wyboru wniosków do dofinansowania i zakontraktowaniem
znaczącej części alokacji na Program, dwa dotychczasowe referaty oceny i wyboru wniosków
zastąpiono jednym Referatem Oceny i Wyboru Wniosków, natomiast Referat Finansów
i Monitorowania RPOWP podzielono na dwa odrębne referaty: Referat Finansów RPOWP
i Referat Monitorowania i Sprawozdawczości RPOWP. Ponadto IZ RPOWP otrzymała także
zmieniony wkład MRR (DIC) do OSZiK (w związku ze zmianą wytycznych MRR w zakresie
warunków certyfikacji…), który został uwzględniony w dokumencie. Wprowadzono też, jako
autopoprawki, korekty wynikające ze zmiany wytycznych MRR w zakresie procesu kontroli
w ramach obowiązków IZ PO oraz rekomendacji UKS/IA, a także zapisy wynikające
ze zmiany wytycznych MRR w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz
wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w PO w ramach NSRO na lata 2007-2013.
Kolejna zmiana dotyczyła przekazywania przez IZ RPOWP Komitetowi Monitorującemu
RPOWP do zatwierdzenia sprawozdania rocznego i końcowego (bez sprawozdań
okresowych, które nie są przekazywane do zatwierdzenia przez KM RPOWP).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 21
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
W okresie sprawozdawczym Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPOWP
na lata 2007-2013) był czterokrotnie zmieniany.
Potrzeba wprowadzenia zmian do Uszczegółowienia RPOWP na lata 2007-2013 wynikała z:
Nr uchwały
Zarządu
Województwa
Podlaskiego
/data
Nr 8/55/2011
15 lutego 2011 r.
Zakres zmiany
1. Doprecyzowano zapisy o kwalifikowalności projektów do Działania 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska wraz z ogólnym odesłaniem
do dokumentu „Linia demarkacyjna”;
2. Przesunięto środki z Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji oraz
Działania 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
historycznego i kulturowego do Działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki
zdrowotnej (w ramach Działań 6.1 i 6.3 pozostawiono część środków na sfinansowanie
projektów będących w trakcie realizacji oraz na projekty, które zostaną wybrane
ówcześnie trwających konkursach);
3. Poprawiono błąd rachunkowy w Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań
dla RPOWP w podziale na Priorytety i Działania, Działanie 2.2. (lata 2007-2013,
kolumny – ogółem, środki publiczne (UE + krajowe);
Nr 17/123/2011
15 marca 2011 r.
4. Wprowadzono nowe wartości w związku ze zmianą alokacji VI Osi priorytetowej
w Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla RPOWP w podziale na Priorytety
i Działania, Oś priorytetowa VI oraz ogółem (we wszystkich kolumnach).
1. Zaktualizowano podstawy prawne – akty prawa krajowego w szczególności w zakresie
programów pomocowych oraz rozporządzenia w zakresie instrukcji kancelaryjnej,
zaktualizowano programy pomocowe w pkt. 26 w następujących osiach/działaniach: I Oś:
1.1, 1.2, 1.4; III Oś: 3.1, 3.2; V Oś;
2. Pkt. 5.2 etapy oceny (ocena merytoryczna) – zaktualizowano treść w stosunku
do zmienionego Regulaminu Organizacyjnego UMWP. Dodatkowo zmieniono poziom
procentowy punktacji skutkującej uzyskaniem pozytywnego wyniku w przypadku
Działania 1.4 i 3.2 z 40% na 50%. Podniesiono próg kwalifikujący projekt
do dofinansowania. Jest to dopełnienie zmian w ramach kryteriów dla Działania 1.4,
i stanowi realizację rekomendacji Komitetu Monitorującego RPOWP w zakresie
większego nacisku na innowacyjność projektów;
3. W ramach Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom – pkt. 14 przykładowe rodzaje
projektów: zmieniono zapis w zakresie maksymalnej powierzchni terenów
inwestycyjnych objętych wsparciem w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych z 40 na 15
ha. Stanowi to konsekwencję zmiany Linii demarkacyjnej oraz uszczegółowienia zapisu
w zakresie warunku szczegółowego wskazującego, iż teren inwestycyjny musi być
przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą.
Uszczegółowienie zapisu dotyczy wskazania literalnie możliwości przygotowania
terenów pod kątem rozwoju usług turystycznych;
4. W Działaniu 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – pkt. 26 pomoc publiczna –
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 22
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
dodano publikator;
5. W Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw: pkt. 18a typ beneficjentów –
wprowadzono zmianę redakcyjną w zakresie wykluczenia wynikającego z kryteriów
demarkacji z odniesieniem do dokumentu Linia demarkacyjna, pkt. 28
minimalna/maksymalna wartość projektu – zmieniono zapisy w zakresie zapewnienia
spójności między opisem Działania tj. pkt. 12 Cel i uzasadnienie działania oraz pkt. 28;
6. W Działaniu 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej:
pkt. 14 Przykładowe rodzaje projektów – usunięto zapis nieadekwatny do branży
turystycznej w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, pkt. 15a temat
priorytetowy – usunięto kat. 57 z uwagi na charakter wsparcia w ramach Działania –
projekty dotyczą inwestycji w przedsiębiorstwach, pkt. 18a typ beneficjentów –
wprowadzono zmianę redakcyjną w zakresie wykluczenia wynikającego z kryteriów
demarkacji z odniesieniem do samego dokumentu jakim jest Linia demarkacyjna;
7. W Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - w pkt. 14
Przykładowe rodzaje projektów – usunięto zapis o możliwości realizacji projektów
w trybie zaprojektuj i wybuduj, która dodatkowo wydłużała termin realizacji projektu,
co z punktu widzenia Programu byłoby obarczone zbyt dużym ryzykiem;
8. Wprowadzono do słownika pojęcie Linii demarkacyjnej;
9. Zmieniono Załącznik nr 4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów
Kluczowych przyjęty Uchwałą Nr 16/105/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 marca 2011 r.
10. Zmieniono Załącznik nr 5 Kryteria wyboru projektów – wprowadzono nowe kryteria
zatwierdzone na posiedzeniu KM RPOWP w dniu 10 lutego 2011r uchwałą nr 3/2011r;
11. Zmieniono Załącznik nr 6 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
RPOWP 2007-2013. Zmiany obejmowały:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zmieniono definicję Beneficjenta na zgodną z wytycznymi horyzontalnymi
w zakresie kwalifikowania wydatków,
Dodano definicję - wartości niematerialnych i prawnych zgodną z wytycznymi
horyzontalnymi,
Dokonano aktualizacji podstaw prawnych,
Pkt. 5.2 w zakresie Oceny kwalifikowalności wydatku - wykonano
rekomendację Komisji Europejskiej i Instytucji Koordynującej RPO zawartych
w piśmie DKR-I-82611-85-MB/10 z dn. 03.12.2010r w zakresie definicji
wydatku kwalifikowalnego,
Pkt. 5.3 Zmieniono definicję wydatku fizycznie poniesionego – zapis
skorygowano w ramach wdrożenia zaleceń Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji,
Pkt. 6.1 Wydatki związane z przygotowaniem projektu – wprowadzono zmianę
skutkującą
możliwością
uznania
za
kwalifikowalne
wydatków
przygotowawczych jedynie w przypadku projektów nie objętych pomocą
publiczną,
Pkt. 6.2 i 6.18 wprowadzono zmiany w katalogu Wydatków kwalifikowalnych
związanych z nadzorem budowlanym i autorskim oraz wydatków
na przeprowadzenie audytu projektu,
W pkt. 6.3 doprecyzowano zapis dot. Wydatków kwalifikowalnych na usługi
finansowe i zabezpieczenia,
W pkt. 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 Zakup gruntów, zakup nieruchomości, zakup środków
trwałych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych - uzupełniono
warunki kwalifikowalności oraz rozwinięto katalog używanych rzeczy
o najczęściej występujące w projektach, wskazanie podstawy do weryfikacji
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 23
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nr 39/501/2011
12 lipca 2011 r.
wartości rynkowej,
W pkt. 6.19 wprowadzono nowy zapis dotyczący wydatków osobowych,
W pkt. 7.2 Wydatki niekwalifikowane określone w wytycznych krajowych
i IZ RPOWP doprecyzowano zapisy dotyczące wydatków niekwalifikowanych
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną,
W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.1 wprowadzone zmiany są konsekwencją zmiany
opisanej w zakresie pkt. 6.2,
W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.2 wprowadzone zmiany są konsekwencją zmiany
opisanej w zakresie pkt. 6.2,
W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 usunięto zapis dot. Wydatków związanych
z przygotowaniem projektu, zmiana jest konsekwencją opisanej w zakresie pkt.
6.1,
W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 doprecyzowano zapis dot. Wydatków związanych
z nadzorem budowlanym, zmiana jest konsekwencją opisanej w zakresie pkt.
6.2,
W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 dokonano zmiany redakcyjnej polegającej
na usunięciu nieaktualnego określenia „współfinansowania z dotacji
rozwojowej”,
W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 zaktualizowano w zakresie publikatora zapis
dot. środków trwałych stanowiących część wydatków inwestycyjnych,
W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 rozwinięto katalog wartości niematerialnych
i prawnych o najczęściej występujące w projektach,
W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4, pkt. 8.3 Oś III działanie 3.2 – dokonano
aktualizacji zapisów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie
KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych),
W pkt. 8.3 Oś III działanie 3.1 i działanie 3.2 zmiana jest konsekwencją zmian
opisanych w zakresie pkt. 6.2 i 6.1,
W pkt. 8.3 Oś III działanie 3.2 rozwinięto katalog wartości niematerialnych
i prawnych o najczęściej występujące w projektach, uszczegółowiono zapis,
w pkt. 8.4 Oś IV, pkt. 8.5 Oś V oraz pkt. 8.6 Oś VI zmiana jest konsekwencją
zmiany opisanej w zakresie pkt. 6.2, w pkt. 8.7 Oś VII – dokonano aktualizacji
zapisów dot. finansowania wydatków z pomocy technicznej RPOWP,
W pkt. 8.7 Oś VII działanie 7.1 – uzupełniono i zaktualizowano katalog
wydatków kwalifikowalnych oraz rozszerzono katalog wydatków
niekwalifikowalnych,
W pkt. 8.7 Oś VII działanie 7.2 – dokonano uzupełnienia i aktualizacji
wydatków kwalifikowalnych oraz rozszerzono katalog wydatków
niekwalifikowalnych,
Wprowadzono do słowniczka pojęcie Linii demarkacyjnej.
Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Szczegółowego Opisu
Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007 – 2013”.
Wprowadzone zmiany polegały na:
1.
2.
3.
uzupełnieniu i aktualizacji Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
wprowadzeniu
komplementarności
wewnętrznej
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
na podstawie rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Komplementarność
wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów
krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013” przeprowadzonego na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przez Białostocką Fundację
Kształcenia Kadr,
zmianie Procedury odwoławczej zgodnie z nowymi Wytycznymi w zakresie wymogów,
jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów
operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. (obowiązują od
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 24
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
27.04.2011 r.),
wprowadzeniu w ramach Osi II Rozwój infrastruktury drogowej Działania 2.1.
Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa
możliwość realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj - wybuduj”,
5. zawężeniu celu Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego do wsparcia w zakresie
opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z przygotowaniem budowy
regionalnego portu lotniczego dla województwa podlaskiego. Ponadto dokonano
przesunięcia środków z Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego do Działania 2.1
Rozwój transportu drogowego z uwagi na to, iż Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska uchylił w całości decyzję wydaną przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego i skierował sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Konieczne jest m.in.
uzupełnienie analiz dotyczących oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na
integralność obszarów Natura 2000 zgodnie z wytycznymi metodologicznymi UE
dotyczącymi przepisów art. 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG oraz
ponowne wykonanie badań wiosennych i jesiennych, przelotów ptaków, z
uwzględnieniem ich kierunków, miejsc żerowania i koncentracji, a także
gniazdowania. Należy zakładać, że pozwolenie na budowę lotniska zostanie wydane
nie wcześniej niż z końcem roku 2014. Tym samym z przyczyn obiektywnych
nierealne jest wybudowanie lotniska regionalnego do końca 2015 roku,
6. dodaniu trybu indywidualnego jako trybu przeprowadzania naboru wniosków w
ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej Działania 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej,
7. wprowadzeniu nowych kryteriów merytoryczno-technicznych dopuszczających
szczególnych do Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska oraz
kryteriów merytoryczno-technicznych szczególnych (różnicujących) w ramach
Odnawialnych źródeł energii, zatwierdzonych Uchwałą Nr 10/2011 przez Komitet
Monitorujący w dniu 22 czerwca 2011,
8. wprowadzeniu nowych kryteriów merytoryczno-technicznych szczególnych
(kryteriów różnicujących) w ramach Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska, Gospodarka wodno ściekowa, zatwierdzonych Uchwałą Nr
7/2011 przez Komitet Monitorujący w dniu 16 maja 2011,
9. dodaniu w Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1562), co umożliwi finansowanie inwestycji w
zakresie wytwarzania energii na „własny rachunek” ze źródeł odnawialnych przez
beneficjentów z sektora prywatnego,
10. wprowadzeniu zmian w Załączniku nr 1 Indykatywna tabela finansowa oraz
Załączniku nr 2 Strategia Lizbońska (Earmarking), zmiany zapisów dotyczą Osi
priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, a wynikają z konieczności
przesunięcia alokacji przeznaczonej na budowę lotniska regionalnego, którego
budowa nie będzie finansowana w ramach RPOWP. Zgodnie z ustaleniami ze spotkań
z przedstawicielami KE niewykorzystane środki z Działania 2.2 Rozwój transportu
lotniczego zostały przeznaczone na projekty z zakresu regionalnej infrastruktury
drogowej,
11. dokonaniu zmian w Załączniku nr 6. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007 – 2013, które obejmują:
4.


zmiany redakcyjne w podrozdziałach 6.2 Wydatki związane z nadzorem budowlanym
oraz 6.19 Wydatki osobowe, dotyczące doprecyzowania pięcioprocentowego limitu
wydatków;
dodanie podrozdziału 6.20 Usługi doradcze, dotyczącego możliwości ujęcia w
kosztach kwalifikowalnych usług doradczych w przypadku gdy zasoby własne
beneficjenta nie są wystarczające do sprawnej realizacji projektu, bądź wymagają
specjalistycznej wiedzy, co może być istotne zwłaszcza w przypadku relatywnie
dużych inwestycji. Możliwość korzystania z tego podrozdziału ograniczono do
projektów
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 25
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej oraz Osi
Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, co znajduje odzwierciedlenie
w zapisach Rozdziału 8 - Wykaz wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
w poszczególnych osiach priorytetowych/działaniach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Nr 64/871/2011
15
2011r
listopada
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Szczegółowego Opisu
Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013”.
Wprowadzone zmiany polegały na:
1.
2.
3.
4.
5.
uzupełnieniu/ujednoliceniu i aktualizacji aktów prawnych: akty prawa krajowego
oraz Wytyczne MRR,
zwiększeniu kwoty maksymalnej wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury,
działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Zmiany
wynikają z doświadczeń zdobytych w ramach rozstrzygniętych konkursów, które
wskazują na wysoką nakładochłonność inwestycji w obszarze turystyki,
dokonaniu poprawki redakcyjnej w celu i uzasadnieniu działania dla Osi
priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
wprowadzeniu zmian w Załączniku nr 4. Indykatywny Wykaz Indywidualnych
Projektów Kluczowych zatwierdzonych Uchwałą Nr 60/721/2011 Zarządu
Województwa Podlaskiego w dniu 20 października 2011 r.,
wprowadzeniu nowych kryteriów merytoryczno-technicznych dopuszczających
szczególnych oraz kryteriów merytoryczno-technicznych szczegółowych (kryteria
różnicujące) do Osi priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.2
Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, zatwierdzonych
Uchwałą Nr 12/2011 przez Komitet Monitorujący w dniu 27 października 2011 r.
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Programem
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (IW IZ RPOWP na lata 2007-2013) w 2011
roku była zmieniana pięciokrotnie. Zmiany dokumentu wynikały w głównej mierze ze zmian
podstaw prawnych i Regulaminu organizacyjnego UMWP, z uwzględnienia rekomendacji
instytucji kontrolujących IZ RPOWP, uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz
autopoprawek IZ RPOWP wprowadzanych w celu usprawnienia procesu wdrażania RPOWP
na lata 2007-2013.
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP
na lata 2007-2013
1. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP
na lata 2007 - 2013, zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 16/105/2011 z dnia 8 marca 2011 r., znalazło się 30 projektów na liście podstawowej
i 13 na liście rezerwowej. Projekty objęte aktualizacjami wykazano w poniższej tabeli.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 26
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 11. Zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
z dnia 8 marca 2011 r.
Projekt, którego dotyczyła aktualizacja
„Rozbudowa infrastruktury bloków operacyjnych
Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu
podniesienia standardów świadczonych usług” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w
Białymstoku
Zakres aktualizacji
1) Projekt przeniesiony z listy rezerwowej na listę
podstawową z uwagi na przesunięcie niewykorzystanych
w ramach VI Osi priorytetowej środków do Działania 6.2
2) z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na roboty
budowlane w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku,
zaktualizowano wartość całkowitą ww. projektu (z
„51,87 mln PLN” na „46,41 mln PLN”) oraz kwotę
dofinansowania z EFRR (z „41,30 mln PLN” na „36,95
mln PLN”.
Jednocześnie w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
zaktualizowano dane dotyczące niżej wymienionych projektów na podstawie umów/aneksów
do umów o dofinansowanie projektów lub wniosków o dofinansowanie w trakcie oceny
[na bazie danych z KSI SIMIK (07-13) – stan na 21.02.2011 r.]:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
w projekcie Miasta Białystok pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap” zmieniono
kwotę dofinansowania z EFRR z „35,86 mln PLN” na „35,84 mln PLN” oraz okres
realizacji projektu z „2008 – 2010” na „2008 – 2011”;
w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” zmieniono okres realizacji
projektu z „2012-2014” na „2008-2012”;
w projekcie Samorządu Województwa Podlaskiego pn. „Budowa lotniska regionalnego”
zmieniono okres realizacji projektu z „2011 – 2013” na „2009 – 2014”;
w projekcie Miasta Suwałki pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu –
sala koncertowo - teatralna w Suwałkach” zmieniono koszt całkowity projektu z „48,92
mln PLN” na „40,26 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „20,00 mln PLN”
na „16,36 mln PLN”;
w projekcie Gminy Płaska pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału
Augustowskiego na terenie Gminy Płaska” zmieniono okres realizacji projektu z „2010 –
2012” na „2009 – 2011”;
w projekcie Diecezji Drohiczyńskiej pn. „Podlaskie Centrum Dialogu” zmieniono koszt
całkowity projektu z „5,92 mln PLN” na „5,90 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania
z EFRR z „5,04 mln PLN” na „5,00 mln PLN”.
Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 133 z dnia 11 maja 2011 r. pod
pozycją 1518.
2. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach
RPOWP na lata 2007 - 2013, zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Województwa
Podlaskiego Nr 39/502/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. wprowadzono następujące
zmiany:
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 27
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 12. Zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
z dnia 12 lipca 2011 r.
Projekt, którego dotyczyła aktualizacja
Zakres aktualizacji
Projekt przesunięto się z listy podstawowej na listę
rezerwową Działania 2.2; zmiany w projekcie dotyczą:

„Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w
województwie podlaskim – Etap I faza projektowa” Samorząd Województwa Podlaskiego
zmiany nazwy projektu z „Budowa
lotniska regionalnego” na „Budowa lotniska
regionalnego użytku publicznego w województwie
podlaskim – Etap I faza projektowa”;

zmiany kosztu całkowitego projektu
z „493,01 mln PLN” na „25,86 mln PLN” oraz kwoty
dofinansowania z EFRR z „352,44 mln PLN”
na „23,27 mln PLN” przy jednoczesnym
pozostawieniu dofinansowania na poziomie 90%.

zmiany terminu realizacji projektu
z „2009-2014” na „2008-2015”;

zmiany celu i zakresu realizacji
projektu jakim będzie przygotowanie do realizacji,
pod
względem
formalno-prawnym
i
dokumentacyjnym,
inwestycji
polegającej
na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego
w województwie podlaskim.
„Janów - Korycin - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr
671” – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi
wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)”
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1
na listę podstawową.
„Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi
wojewódzkiej
Nr
678
(odcinek
KsiężynoMarkowszczyzna)”
–
Podlaski
Zarząd
Dróg
Wojewódzkich
Na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego
Beneficjent rozszerzył zakres rzeczowy projektu
o przebudowę mostu przez rzekę Narew k/m. Bokiny
w związku z czym nazwa projektu brzmi: „Obwodnica
Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej
Nr 678 (odcinek Księżyno- Markowszczyzna) oraz
przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny”
Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1
na listę podstawową.
Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1
na listę podstawową.
Jednocześnie w Załączniku nr 1 do Uchwały zaktualizowano dane dotyczące niżej
wymienionych projektów na podstawie umów/aneksów do umów o dofinansowanie
projektów lub wniosków o dofinansowanie w trakcie oceny [na bazie danych z KSI SIMIK
(07-13) – stan na 05.07.2011 r.]:
1) w projekcie Miasta Białystok p.n. „Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap”
zmieniono koszt całkowity projektu z „61,34 mln PLN” na „61,42 mln PLN” oraz
kwotę dofinansowania z EFRR z „35,84 mln PLN” na „35,82 mln PLN”;
2) w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n. ”Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej
Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady” zmieniono koszt całkowity projektu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 28
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
z „33,50 mln PLN” na „25,27 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „33,17
mln PLN” na „24,88 mln PLN”;
3) w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100
do km 16+938” zmieniono koszt całkowity projektu z „32,74 mln PLN” na „32,96
mln PLN”;
4) w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno –
Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn – Krypno, remont mostu przez rz.
Narew w m. Tykocin)” zmieniono koszt całkowity projektu z „25,43 mln PLN”
na „25,61 mln PLN”;
5) w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu
do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu
od strony Krypna)” zmieniono koszt całkowity projektu z „17,70 mln PLN” na „14,52
mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „17,52 mln PLN” na „14,37 mln
PLN”;
6) w projekcie Miasta Łomża p.n. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych
w granicach Łomży” zmieniono koszt całkowity projektu z „51,73 mln PLN”
na „39,12 mln PLN” oraz okres realizacji projektu z „2008-2011” na „2007-2011”;
7) w projekcie Miasta Suwałki p.n. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury
i Sportu – Aquapark z pływalnią” zmieniono koszt całkowity projektu z „46,62 mln
PLN” na „42,28 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „19,38 mln PLN”
na „19,30 mln PLN”;
8) w projekcie Miasta Suwałki p.n. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury
i Sportu – sala koncertowo - teatralna w Suwałkach” zmieniono kwotę dofinansowania
z EFRR z „16,36 mln PLN” na „19,98 mln PLN”;
9) w projekcie Miasta Łomża p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – II
etap” zmieniono koszt całkowity projektu z „20,18 mln PLN” na „22,43 mln PLN”;
10) w projekcie Diecezji Drohiczyńskiej p.n. „Podlaskie Centrum Dialogu” zmieniono
koszt całkowity projektu z „5,90 mln PLN” na „5,91 mln PLN”;
11) w projekcie Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Wdrażanie elektronicznych
usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
zmieniono okres realizacji projektu z „2009-2013” na „2011-2013”;
12) w projekcie Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Podlaski system
informacyjny e-Zdrowie” zmieniono okres realizacji projektu z „2009-2011”
na „2010-2014”;
13) w projekcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku p.n. „Rozbudowa
infrastruktury bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży
w celu podniesienia standardów świadczonych usług” zmieniono koszt całkowity
projektu z „46,41 mln PLN” na „49,70 mln PLN”, kwotę dofinansowania z EFRR
z „36,95 mln PLN” na „37,07 mln PLN” oraz okres realizacji projektu z „2010-2012”
na „2008-2012”.
Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego Nr 193 z dnia 22 lipca 2011 r. pod pozycją 2354.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 29
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
3. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP
na lata 2007 - 2013, zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 60/721/2011 z dnia 20 października 2011 r. wprowadzono następujące zmiany:
Tabela 13. Zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
z dnia 20 października 2011 r.
Projekt, którego dotyczyła aktualizacja
„Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących
firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy
poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego
na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach” – Gmina Łapy
„Łapy
atrakcyjne
inwestycyjnie
–
rozwój
przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod
inwestycje w obszarze działki nr 230/98 przy
ul. Warszawskiej w Łapach” – Gmina Łapy
„Łapy
atrakcyjne
inwestycyjnie
–
rozwój
przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod
inwestycje w obrębie działki nr 211/1 (Łapy) oraz działki
nr 14/8 (Łapy-Szołajdy)” – Gmina Łapy
„Janów - Korycin - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr
671” - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr
678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m.
Bokiny” - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 653” Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich
„Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu
Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z
budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)” Miasto
Suwałki
„Przebudowa
odcinka
ul.
K.
w Białymstoku” - Miasto Białystok
Ciołkowskiego
„Budowa odcinków ulic Świętokrzyskiej i Gen. Z.
Berlinga w Białymstoku” - Miasto Białystok
„Kuzie - Mątwica - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr
645” - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w
województwie podlaskim – Etap I faza projektowa” Samorząd Województwa Podlaskiego
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w
strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta
Augustów” – Miasto Augustów
Zakres aktualizacji
Projekt wpisano na listę rezerwową Działania 1.1
Projekt wpisano na listę rezerwową Działania 1.2
Projekt wpisano na listę rezerwową Działania 1.2
Zmieniono koszt całkowity (z „50,00 mln PLN” na
„53,12 mln PLN”) oraz podwyższono poziom
dofinansowania z 90% do 99%, (tj. do kwoty 52,59 mln
PLN); ponadto zmieniono zapis w kolumnie p.n.
„Uzasadnienie realizacji projektu” dotyczący numeru
przebudowywanej drogi z „668” na „671”;
dwa projekty PZDW połączono w jeden o nazwie
„Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr
678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m.
Bokiny”; zmieniono koszt całkowity projektu (ze
„120,00 mln PLN” na „170,00 mln PLN”) oraz
podwyższono poziom dofinansowania z 90% do 99% (tj.
do kwoty 168,30 mln PLN);
Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na
listę podstawową; dofinansowanie z EFRR – 99% (tj.
53,46 mln PLN);
Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na
listę podstawową; dofinansowanie z EFRR – 60% (tj.
21,00 mln PLN);
Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na
listę podstawową;
dofinansowanie z EFRR – 60% (tj. 22,78 mln PLN);
Ustalono poziom dofinansowania z EFRR na 60% (tj.
8,72 mln PLN);
Projekt usunięto z listy rezerwowej.
Projekt przesunięto z listy
podstawową Działania 2.2.
rezerwowej
na
listę
Wprowadzono zmianę nazwy projektu z „Rozbudowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie
Kanału Augustowskiego - budowa Całorocznego
Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Augustowie”;
zmieniono koszt całkowity projektu (z „45,35 mln PLN”
na „18,00 mln PLN”), kwotę dofinansowania z EFRR (z
„18,66 mln PLN” na „13,50 mln PLN”), termin realizacji
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 30
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
projektu (z „2011-2013” na „2012-2013”) oraz opis
projektu;
„Rozbudowa infrastruktury bloków operacyjnych
Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu
podniesienia standardów świadczonych usług” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im.
J.
Wojewódzkiego
Szpitala
Zespolonego
Śniadeckiego w Białymstoku
zwiększono kwotę dofinansowania projektu z „37,07 mln
PLN” do „40,99 mln PLN”;
Jednocześnie zaktualizowano dane dotyczące niżej wymienionych projektów na podstawie
umów/aneksów do umów o dofinansowanie projektów lub wniosków o dofinansowanie
w trakcie oceny [na bazie danych z KSI (SIMIK 07-13) – stan na 30.09.2011 r.
oraz generatora wniosków o dofinansowanie]:
1) w projekcie Politechniki Białostockiej p.n. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument
na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu”
zmieniono koszt całkowity projektu z „4,06 mln PLN” na „4,27 mln PLN”;
2) w projekcie Miasta Białystok p.n. „Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap”
zmieniono koszt całkowity projektu z „61,42 mln PLN” na „61,28 mln PLN” oraz
kwotę dofinansowania z EFRR z „35,82 mln PLN” na „35,72 mln PLN”;
3) w projekcie Miasta Łomża p.n. „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” zmieniono
koszt całkowity projektu z „35,03 mln PLN” na „35,01 mln PLN”;
4) w projekcie Gminy Płaska p.n. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie
Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska” zmieniono koszt całkowity
projektu z „7,18 mln PLN” na „7,19 mln PLN” oraz uzupełniono/zaktualizowano cel
i opis projektu;
5) w projekcie Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Podlaski system
informacyjny e-Zdrowie” zmieniono koszt całkowity projektu z 62,00 mln PLN” na
„61,99 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „52,70 mln PLN” na „52,69
mln PLN”.
Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego Nr 268 z dnia 4 listopada 2011 r. pod poz. 3211.
Ponadto w dniu 25.01.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się informacją
dotyczącą
stanu
przygotowania
projektów
indywidualnych
przewidzianych
do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007- 2013 za lipiec – grudzień 2010 r., a w dniu 26.07.2011 r. z informacją
dotyczącą stanu przygotowania projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007- 2013 za styczeń - czerwiec 2011 r.
Na posiedzeniach w dniach 17.05.2011 r. i 05.07.2011 r. Zarząd zapoznał
się z informacją dotyczącą projektu Gminy Miasta Augustów złożonego w ramach
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi
priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej
regionu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 31
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Augustowskiego - budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Augustowie
stwierdzając jednogłośnie, iż zmieniony projekt Miasta Augustów spełnia kryteria
strategiczne do umieszczenia go w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych (IWIPK) pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie
Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”.
W dniu 11 sierpnia 2011 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO Komisja Wstępnej
Oceny Projektów Kluczowych pozytywnie oceniła dwa projekty:
1. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - Etap I
faza projektowa” Województwa Podlaskiego,
2. “Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego
na terenie Miasta Augustów” Miasta Augustów
W dniu 30.08.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą
ogłoszenia przez IZ RPOWP konsultacji społecznych projektu Samorządu Województwa
Podlaskiego p.n. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie
podlaskim - Etap I faza projektowa” oraz projektu Miasta Augustów p.n. “Rozbudowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta
Augustów”.
W dniu 28 września 2011 r. zakończyły się trwające od 30 sierpnia 2011 r. konsultacje
społeczne ww. projektów. W ramach ww. konsultacji do IZ RPOWP nie wpłynęły żadne
uwagi. W dniu 11.10.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją
dotyczącą wyników konsultacji społecznych projektów podejmując jednocześnie decyzję
o przeniesieniu projektu Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Budowa lotniska
regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - Etap I faza projektowa”
z listy rezerwowej na podstawową IWIPK w ramach Osi priorytetowej II Działania 2.2
Rozwój transportu lotniczego oraz o usunięciu z listy podstawowej IWIPK Oś priorytetowa
III Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu projektu Miasta Augustów
p.n. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego
- budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Augustowie” i wpisanie
w jego miejsce projektu Miasta Augustów p.n. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”
o orientacyjnym koszcie całkowitym 18,00 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 13,50
mln PLN.
Dnia 3 czerwca 2011 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Komisja Wstępnej
Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pozytywnie oceniła projekty Gminy Łapy:
„Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój
przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na
działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach”, „Łapy atrakcyjne inwestycyjnie – rozwój
przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje w obszarze działki nr 230/98
ul. Warszawskiej w Łapach” oraz „Łapy atrakcyjne inwestycyjnie – rozwój
przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje w obrębie działki nr 211/1
(Łapy) oraz działki nr 14/8 (Łapy-Szołajdy)”. W dniu 11 czerwca 2011 r. Zarząd
Województwa Podlaskiego (ZWP) zapoznał się z informacją dotycząca procedowania
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 32
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
IZ RPOWP w sprawie ww. projektów w celu wpisania ich na listę rezerwową IWIPK.
W dniach od 22 czerwca do 21 lipca 2011 r. trwały 30-dniowe konsultacje społeczne
projektów.
W ramach ww. konsultacji do IZ RPOWP nie wpłynęły żadne uwagi. W dniu 25.07.2011 r.
Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą wyników konsultacji społecznych trzech
projektów Gminy Łapy i podjął decyzję o wpisaniu ich na listę rezerwową IWIPK w ramach
Osi priorytetowej I Działania 1.1 oraz Działania 1.2.
W dniu 05.08.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się informacją dotyczącą
zgłoszonych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzki zmian w projekcie z IWIPK
p.n. „Janów-Korycin przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” oraz połączenia dwóch
projektów PZDW dot. budowy obwodnicy Księżyna wyrażając zgodę na zmianę w projekcie
PZDW oraz połączenie dwóch projektów dot. budowy obwodnicy Księżyna.
W dniu 30.08.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się informacją dotyczącą
uruchomienia procedury naboru projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych w ramach RPOWP – Działanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura
drogowa na listę rezerwową, a dniu 11.10.2011 r. z informacją dotycząca wyniku naboru
projektów na listę rezerwową oraz zgłoszonych przez PZDW zmian kosztów w projekcie
p.n. „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu
przez rz. Narew k/m. Bokiny”.
Dnia 10 listopada 2011 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Komisja Wstępnej
Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pozytywnie oceniła osiem projektów
zgłoszonych w ramach naboru przeprowadzonego w terminie styczeń – wrzesień 2011 r. na
listę rezerwową IWIPK.
W dniu 22.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą
ogłoszenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych w ramach naboru na listę
rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w terminie
01-30.09.2011 r. w zakresie Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej,
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura
drogowa RPOWP na lata 2007-2013 i ocenionych pozytywnie przez Komisję Wstępnej
Oceny Projektów Kluczowych w dniu 10.11.2011 r.
IZ RPOWP przeprowadziła 30-dniowy proces konsultacji społecznych ww. projektów
w terminie od 23 listopada do 22 grudnia 2011 r.
W dniu 24.01.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą
przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektów ubiegających się o wpisanie na listę
rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach
RPOWP na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej II, Działanie 2.1. Rozwój transportu
drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa podejmując decyzję o:
1. wpisaniu na listę podstawową IWIPK projektów:
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 33
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
- Miasta Łomża p.n. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży etap II” przy jednoczesnym przyznaniu dofinansowania na poziomie 60%, tj. 17 070 000
PLN;
- Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n.„Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 685” przy jednoczesnym przyznaniu dofinansowania na poziomie 99%,
tj. 72 765 000 PLN
2. wpisaniu na listę rezerwową IWIPK pozostałych zgłoszonych i poddanych konsultacjom
społecznym projektów oraz ustalenie dofinansowania dla projektów Miasta Białystok na
poziomie 60%, a dla projektów Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na poziomie 99%.
Ponadto w dniu 22.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją
dotyczącą prośby Miasta Białystok o możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu
p.n. „Przebudowa odcinka ul. K.Ciołkowskiego w Białymstoku” znajdującego się na liście
podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych z Osi
Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu
drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa. Zarząd wyraził zgodę na
rozszerzenie przez Beneficjenta zakresu rzeczowego projektu.
Tabela 14. Lista projektów rezerwowych znajdujących się w IWIPK.
L.p. w
IWIPK
Instytucja
odpowiedzialna
za realizację
projektu
Nazwa projektu / zakres inwestycji
Orientacyjny
Orientacyjny
koszt
Okres realizacji
poziom
całkowity
projektu na
dofinansowania z
(mln PLN) na
podst. Uchwały
UE (mln PLN)
podst.
Nr 60/721/2011
na podst.
Uchwały Nr
z 20
Uchwały Nr
60/721/2011
października
60/721/2011 z 20
z 20
2011 r.
października
października
2011 r.
2011 r.
Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
1
Gmina Łapy
Wspomaganie
w
rozwoju
powstających i istniejących firm
szansą na rozwój przedsiębiorczości
w Gminie Łapy poprzez przebudowę
istniejącego budynku, położonego na
działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach.
2011-2012
3,00 mln
PLN
2,55 mln PLN
2013-2014
4,00 mln
PLN
3,60 mln PLN
2013-2014
5,50 mln
PLN
4,95 mln PLN
Działanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne
1
Gmina Łapy
2
Gmina Łapy
Łapy atrakcyjne inwestycyjnie –
rozwój przedsiębiorczości poprzez
uzbrojenie terenów pod inwestycje w
obszarze działki nr 230/98 przy ul.
Warszawskiej w Łapach
Łapy atrakcyjne inwestycyjnie –
rozwój przedsiębiorczości poprzez
uzbrojenie terenów pod inwestycje w
obrębie działki nr 211/1 (Łapy) oraz
działki nr 14/8 (Łapy-Szołajdy).
Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 34
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
1
2
3
4
Podlaski Zarząd Jedwabne - Przytuły - przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 668
Dróg
Wojewódzkich
Podlaski Zarząd Dubicze Cerkiewne - Jelonka przebudowa drogi wojewódzkiej Nr
Dróg
Wojewódzkich 685
Podlaski Zarząd Ciechanowiec - Malec - przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 690
Dróg
Wojewódzkich
Budowa
odcinków
ulic
Miasto
Świętokrzyskiej i Gen. Z. Berlinga w
Białystok
Białymstoku
2012-2014
45,00 mln
PLN
40,50 mln PLN
2012-2014
19,00 mln
PLN
17,10 mln PLN
2012-2014
17,00 mln
PLN
15,30 mln PLN
2009-2010
14,54 mln
PLN
13,09 mln PLN
2009-2010
60,00 mln
PLN
30,00 mln PLN
2010-2013
13,63 mln
PLN
3,00 mln PLN
2011-2012
128,97 mln
PLN
109,62 mln PLN
2011
3,78 mln
PLN
3,40 mln PLN
2010
5,73 mln
PLN
3,87 mln PLN
2011-2013
29,00 mln
PLN
24,00 mln PLN
Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
1
Miasto
Białystok
Budowa
hali
widowiskowo
sportowej w Białymstoku
–
Umowę wstępną z Wnioskodawcą ww. projektu rozwiązano dnia 8 lipca 2010 r.
Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
1
2
3
Szpital
Powiatowy w
Zambrowie Sp.
z o.o.
Białostockie
Centrum
Onkologii im.
Marii
Skłodowskiej Curie
Specjalistyczny
Psychiatryczny
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Suwałkach
Budowa bloku operacyjnego oraz
oddziału anestezjologii i intensywnej
terapii Szpitala Powiatowego w
Zambrowie
Modernizacja
infrastruktury
Białostockiego Centrum Onkologii i
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w celu podniesienia efektywności
świadczonych usług
Przebudowa
budynku
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w
zakresie dostosowania do wymogów
opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej
Podniesienie poziomu świadczeń
usług medycznych Szpitala Ogólnego
4
w Grajewie poprzez przebudowę i
zakup sprzętu i aparatury medycznej
Specjalistyczny Przebudowa
budynku
Zakład Opieki
Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w
5
Gruźlicy i
Białymstoku
oraz
utworzenie
Chorób Płuc w izolowanego oddziału gruźlicy.
Białymstoku
Źródło danych: opracowanie własne.
Szpital Ogólny
w Grajewie
Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego z większością beneficjentów projektów
z listy podstawowej IWIPK zawarte zostały umowy wstępne (tzw. pre-umowy),
a w przypadku 23 projektów zawarte zostały umowy/decyzje o dofinansowanie.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 35
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 15. Stan wdrożenia projektów z IWIPK.
Dane liczbowe w
mln PLN
Lic
zba
proj
ektó
w
Orientacyj
ny koszt
całkowity
na podst.
Uchwały
nr
60/721/201
1 z 20
październi
ka 2011 r.
Projekty z
1330,96
IWIPK - lista
30
mln PLN
podstawowa
Projekty z
IWIPK z
zawartymi
23
umowami
wstępnymi
Projekty z
IWIPK z
23
zawartymi
umowami o
dofinansowanie
Źródło danych: opracowanie własne.
Orientacyjny
poziom
dofinansowa
nia z UE na
podst.
Uchwały nr
60/721/2011
z 20
października
2011 r.
Całkowita
wartość
projektu z
umowy
wstępnej/dec
yzji/ aneksu
Maksymalna
wysokość
dofinansowa
nia ze
środków
EFRR z
umowy
wstępnej/dec
yzji /aneksu
1110,90 mln
PLN
807,63 mln
PLN
Całkowita
wartość
projektu - z
umowy o
dofinansowa
nie projektu/
decyzji/anek
su
Maksymalna
wysokość
dofinansowa
nia ze
środków
EFRR - z
umowy o
dofinansowa
nie projektu/
decyzji/anek
su
906,31 mln
PLN
675,90 mln
PLN
1055,3 mln
PLN
Informacje na temat prac IZ RPOWP nad kryteriami wyboru projektów oraz zmian w
dokumentach programowych znajdują się w dalszej części sprawozdana w rozdziale 2.7 i 2.8.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 36
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2.1.6.2. Analiza Postępu finansowego i rzeczowego
Tabela 16. Informacja na temat ogłoszonych i przeprowadzonych naborów dla całego
programu w okresie sprawozdawczym.
Alokacja w
ramach
konkursu
Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Działanie 1.1. Tworzenie warunków
1 październik 2010 - 7 lutego 2011
9 000 000 EUR
dla rozwoju innowacyjności
1.2. Region atrakcyjny inwestycjom:
Poddziałanie 1.2.1. Tereny
22 kwiecień 2011 – 30 kwiecień
7 400 000 EUR
inwestycyjne
2012
1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw:
Poddziałanie 1.4.1
Mikroprzedsiębiorstwa
20 kwietnia – 8 lipca 2011
12 000 000 EUR
Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie
przedsiębiorstwa
3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej:
Poddziałanie 3.2.1
Mikroprzedsiębiorstwa
17 listopad 2011 – 12 styczeń 2012 11.673.835 EUR
Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie
przedsiębiorstwa
5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska:
Działanie 5.1. Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony środowiska z
5 sierpnia 2011 -20 października
5 882 353 EUR
2011
zakresu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii
Działanie 5.1. Rozwój regionalnej
17 października 2011 - 2 grudnia
infrastruktury ochrony środowiska z
3 700 000 EUR
2011
zakresu gospodarki wodno-ściekowej
5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska:
Działanie 5.2. Rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony środowiska z
5 sierpnia 2011 -20 października
8 235 294 EUR
2011
zakresu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii
Działanie 5.2. Rozwój lokalnej
17 października 2011 - 2 grudnia
infrastruktury ochrony środowiska z
3 700 000 EUR
2011
zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Działanie/Poddziałanie
Termin naboru
Liczba
złożonych
wniosków*
12
10
256
19
13
5
20
5
Źródło danych: opracowanie własne.
Informacje na temat ogłoszonych i przeprowadzonych naborów od uruchomienia programu
została przedstawiona w podziale na priorytety w rozdziale III.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 37
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 17. Informacja na temat złożonych/zatwierdzonych wniosków, podpisanych umów,
wniosków o płatność, deklaracji zatwierdzonych przez IC, dla całego programu w okresie
sprawozdawczym.
Oś priorytetowa
1.Wzrost
innowacyjności i
wspieranie
przedsiębiorczośc
i w regionie
2.Rozwój
infrastruktury
transportowej
3.Rozwój
turystyki i kultury
4.Społeczeństwo
informacyjne
5.Rozwój
infrastruktury
ochrony
środowiska
6.Rozwój
infrastruktury
społecznej
7.Pomoc
techniczna
Wartość
złożonych/zatwierd
zonych wniosków o
dofinansowanie w
okresie
sprawozdawczym
(dofinansowanie w
PLN i EUR)
Wartość podpisanych
umów w okresie
sprawozdawczym
(dofinansowanie UE
w PLN i EUR)*
Wartość złożonych
wniosków o
płatność w okresie
sprawozdawczym
(dofinansowanie
UE w PLN i EUR)
13 780 044,57
5 778 396,43
17 626 986,29
62 382 261,78
26 158 800,66
79 797 366,92
10 560 572,64
11 616 629,91
27 770 280,27
47 807 712,36
12 117 670,59
52 588 483,59
8 392 242,30
125 716 058,78
11 810 354,30
54 856 694,76
19 049 286,66
37 991 680,89
11 635 591,67
53 465 473,93
54 676,87
Wydatki
kwalifikowalne
wykazane w
poświadczeniach i
deklaracjach
wydatków
skierowanych przez
Instytucję
Certyfikującą do
Komisji
Europejskiej w
okresie
sprawozdawczym
w EUR
60 402 407,55
37 774 662,46
30 482 971,25
95 877,01
86 236 120,71
52 674 323,50
247 522,21
3 561 126,38
4 702 406,97
9 714 595,30
16 121 219,14
21 287 796,35
43 977 972,93
11 111 470,17
14 456 595,18
10 249 349,07
11 844 733,83
14 353 710,98
50 301 625,44
3 926 441,35
65 445 006,42
3 926 441,35
46 398 803,25
1 980 006,01
17 775 000,00
74 106 612,37
17 775 000,00
60 508 303,82
8 963 487,21
79 206 248,12
1 537 252,85
SUMA
156 491 615,93
335 480 634,19
273 921 091,41
358 566 685,23
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
* W celu zachowania wartości poznawczej danych umowy/decyzje zawarte w okresie sprawozdawczym
uwzględniają sumę wartości pierwotnych wersji dokumentu (zmiany wynikające z aneksów są uwzględnione
w kolejnej tabeli obrazującej stan wdrażania Programu na koniec okresu sprawozdawczego).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 38
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 18. Informacja na temat złożonych/zatwierdzonych wniosków, podpisanych umów,
wniosków o płatność, deklaracji zatwierdzonych przez IC, dla całego programu
od uruchomienia programu.
Wartość
złożonych/zatwierd
zonych wniosków o
dofinansowanie od
uruchomienia
programu
(dofinansowanie w
PLN i EUR)
Wartość podpisanych
umów od
uruchomienia
programu
(dofinansowanie UE
w PLN i EUR)
Wartość złożonych
wniosków o
płatność od
uruchomienia
programu
(dofinansowanie
UE w PLN i EUR)
123 140 607,56
93 773 716,33
81 378 808,18
557 457 530,44
424 513 613,82
368 401 864,63
2.Rozwój
infrastruktury
transportowej
199 816 500,06
106 256 163,40
72 946 552,70
904 569 295,75
481 021 651,72
330 229 044,06
3.Rozwój
turystyki i kultury
84 652 199,02
75 359 649,35
35 343 481,72
383 220 504,96
341 153 132,60
159 999 941,73
28 613 727,13
25 420 241,46
91 328,08
129 534 342,71
115 077 433,08
413 442,21
39 030 077,74
30 438 266,84
14 209 480,23
176 689 161,92
137 794 033,97
64 326 316,98
51 300 615,88
45 909 774,68
26 827 792,89
232 237 888,09
207 833 549,98
121 449 418,43
16 510 970,91
14 815 140,83
7 345 625,48
74 745 165,30
67 068 142,55
33 253 646,54
543 064 698,29
391 972 952,89
238 143 069,27
2 458 453 889,17
1 774 461 557,72
1 078 073 674,58
Oś priorytetowa
1.Wzrost
innowacyjności i
wspieranie
przedsiębiorczośc
i w regionie
4.Społeczeństwo
informacyjne
5.Rozwój
infrastruktury
ochrony
środowiska
6.Rozwój
infrastruktury
społecznej
7.Pomoc
techniczna
SUMA
Wydatki
kwalifikowalne
wykazane w
poświadczeniach i
deklaracjach
wydatków
skierowanych przez
Instytucję
Certyfikującą do
Komisji
Europejskiej od
uruchomienia
programu w EUR
153 519 454,68
111 871 307,94
75 431 695,68
95 877,01
17 783 480,82
35 157 382,32
7 215 859,69
401 075 058,14
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 39
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 1: Wnioski, umowy i płatności
(z uwzględnieniem aneksów) w EUR.
w
kontekście
wykorzystania
alokacji
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Od początku realizacji programu zatwierdzone wnioski o dofinansowanie w stosunku
do alokacji kształtują się na poziomie 80,75% (w okresie sprawozdawczym – 6,99%),
zakontraktowanie umów wynosi 58,28% (w okresie sprawozdawczym – 9,00%), natomiast
kwota uznanych do refundacji środków to 43,07% (w okresie sprawozdawczym – 24,00%)
w kontekście przyznanej alokacji.
Poniższe zestawienie przedstawia przedmiotowe informacje w rozbiciu na osie priorytetowe.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 40
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 19. Wnioski, umowy i płatności w kontekście alokacji (w EUR).
Oś
priorytetowa
Procent
złożonych/zat
wierdzonych
wniosków o
dofinansowani
e w okresie
sprawozdawcz
ym w
stosunku do
alokacji
(dofinansowan
ie)
Procent
złożonych/za
twierdzonyc
h wniosków
o
dofinansowa
nie od
uruchomieni
a programu
w stosunku
do alokacji
(dofinansow
anie)
Procent
wartości
podpisanych
umów w
okresie
sprawozdaw
czym w
stosunku do
alokacji
(dofinansow
anie UE)
Procent
wartości
podpisanych
umów od
uruchomieni
a programu
w stosunku
do alokacji
(dofinansow
anie UE)
Procent
wartości
złożonych
wniosków o
płatność w
okresie
sprawozdaw
czym w
stosunku do
alokacji
(dofinansow
anie UE)
1.Wzrost
innowacyjnoś
ci i wspieranie
8,78
78,45
3,68
59,74
11,23
przedsiębiorcz
ości w
regionie
2.Rozwój
infrastruktury
5,19
98,15
5,71
52,19
13,64
transportowej
3.Rozwój
turystyki i
11,09
77,45
7,68
68,95
10,81
kultury
4.Społeczeńst
wo
37,43
56,22
22,86
49,94
0,11
informacyjne
5.Rozwój
infrastruktury
4,72
51,73
6,23
40,34
12,87
ochrony
środowiska
6.Rozwój
infrastruktury
21,83
100,79
28,40
90,20
20,14
społecznej
7.Pomoc
15,43
64,88
15,43
58,22
12,04
techniczna
SUMA
11,02
80,75
9,00
58,28
11,78
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Procent
wartości
złożonych
wniosków o
płatność od
uruchomieni
a programu
w stosunku
do alokacji
(dofinansow
anie UE)
51,84
35,83
32,34
0,18
18,83
52,71
40,67
35,41
Wnioski poprawne pod względem formalnym (zarejestrowane w KSI SIMIK07-13)
Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI w KSI (SIMIK 07-13)
zarejestrowano 1 853 wniosków poprawnych pod względem formalnym (łączna wartość
dofinansowania wyniosła 851 601 469,78 EUR (3 855 199 853,70 PLN)).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 41
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 20. Wnioski poprawne pod względem formalnym od uruchomienia programu.
Nr Osi
Liczba wniosków
I
1136
II
142
III
174
IV
9
V
154
VI
238
Ogółem
1 853
Wartość ogółem
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
472 008 439,30
390 325 318,60
218 058 638,43
2 136 782 204,71
1 767 002 717,30
987 151 456,19
345 981 853,92
316 473 677,75
229 299 865,39
1 566 259 852,68
1 432 676 339,16
1 038 040 490,64
387 578 898,03
343 908 462,87
170 187 261,65
1 754 569 671,40
1 556 873 611,39
770 437 733,47
49 358 067,69
49 338 076,53
41 778 808,15
223 443 972,45
223 353 472,45
189 132 664,51
127 134 160,17
112 475 069,35
75 819 753,23
575 536 343,09
509 174 638,96
343 236 022,89
174 065 257,45
169 030 288,85
116 457 142,92
787 993 420,47
765 200 117,62
527 201 486,00
1 556 126 676,56
1 381 550 893,94
851 601 469,78
7 044 585 464,80
6 254 280 896,88
3 855 199 853,70
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W okresie sprawozdawczym w ramach Osi Priorytetowych I-VI zarejestrowano 226
wniosków (poprawnych formalnie) na kwotę dofinansowania 108 402 447,46 EUR
(490 737 879,65 PLN). W poszczególnych działaniach/poddziałaniach RPOWP w okresie
sprawozdawczym zarejestrowanych zostało odpowiednio:
Tabela 21. Wnioski poprawne pod względem formalnym w okresie sprawozdawczym.
Działanie/
poddziałanie
Liczba
wniosków
I
1.1
6
I
1.2.1
4
I
1.4.1
85
Nr Osi
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
4 369 407,04
3 942 901,01
2 740 480,28
19 780 305,68
17 849 512,87
12 406 154,23
6 908 574,09
6 725 470,97
4 992 582,91
31 275 114,92
30 446 207,06
22 601 422,85
24 715 441,08
21 413 583,54
11 611 630,36
111 886 801,77
96 939 292,67
52 565 850,65
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 42
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
I
1.4.2
81
I
razem dla Osi I
176
II
2.1.1
1
II
razem dla Osi II
1
III
3.1
1
III
3.2.2
1
III
razem dla Osi III
2
IV
4
2
IV
razem dla Osi IV
2
V
5.1
9
V
5.2
35
V
razem dla Osi V
44
VI
6.2
1
VI
razem dla Osi VI
1
Ogółem
226
57 210 302,10
43 330 329,00
21 020 724,32
258 991 037,62
196 156 399,40
95 160 818,99
93 203 724,32
75 412 284,52
40 365 417,87
421 933 259,99
341 391 412,00
182 734 246,72
11 733 969,60
11 733 969,60
10 560 572,64
53 119 680,40
53 119 680,40
47 807 712,36
11 733 969,60
11 733 969,60
10 560 572,64
53 119 680,40
53 119 680,40
47 807 712,36
1 203 354,25
1 203 354,25
824 658,67
5 447 584,70
5 447 584,70
3 733 229,80
1 819 817,02
1 481 204,21
592 481,68
8 238 311,66
6 705 411,45
2 682 164,58
3 023 171,27
2 684 558,46
1 417 140,35
13 685 896,36
12 152 996,15
6 415 394,38
29 181 209,59
29 181 209,59
24 804 028,14
132 103 335,81
132 103 335,81
112 287 835,41
29 181 209,59
29 181 209,59
24 804 028,14
132 103 335,81
132 103 335,81
112 287 835,41
9 280 615,77
7 621 958,89
4 125 935,69
42 013 347,58
34 504 607,88
18 678 110,89
37 023 197,39
31 071 645,02
18 939 633,32
167 604 014,58
140 661 337,01
85 739 720,03
46 303 813,16
38 693 603,91
23 065 569,01
209 617 362,16
175 165 944,89
104 417 830,92
10 978 176,18
10 978 176,18
8 189 719,43
49 698 203,55
49 698 203,55
37 074 859,86
10 978 176,18
10 978 176,18
8 189 719,43
49 698 203,55
49 698 203,55
37 074 859,86
194 424 064,12
168 683 802,25
108 402 447,46
880 157 738,27
763 631 572,80
490 737 879,65
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 43
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 22. Wnioski poprawne pod względem formalnym, zarejestrowane w KSI (SIMIK0713), ze względu na kategorię interwencji.
Kategoria Interwencji
Liczba
wniosków
02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w
sprzęt, oprzyrządowanie
i szybkie sieci
informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz
specjalistyczne
ośrodki
kompetencji
technologicznych
1
03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci
współpracy między MŚP, między MŚP a innymi
1
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio
związane z dziedziną badań i innowacji
(innowacyjne
technologie,
tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki
B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
78
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
92
09 Inne działania mające na celu pobudzanie
badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
4
13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, eadministracja, e-edukacja, e-integracja itp.)
2
14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel,
kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.)
1
23 Drogi regionalne/lokalne
1
39 Energia odnawialna: wiatrowa
12
40 Energia odnawialna: słoneczna
4
41 Energia odnawialna: biomasa
6
42 Energia odnawialna:
geotermiczna i pozostałe
hydroelektryczna,
43
Efektywność
energetyczna,
produkcja
skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
1
1
Wartość
ogółem
Koszty
kwalifikowalne
(w EUR i PLN) (w EUR i PLN)
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
917 004,74
909 034,43
454 517,22
4 151 280,47
4 115 198,88
2 057 599,44
1 895 578,80
1 747 650,54
1 223 355,38
8 581 285,22
7 911 614,00
5 538 129,80
52 650 848,34
40 083 785,52
20 605 492,25
238 350 390,42 181 459 297,05
93 281 063,41
32 622 463,14
27 403 911,30
13 670 133,82
147 681 890,62 124 057 506,46
61 884 695,80
6 908 574,09
6 725 470,97
4 992 582,91
31 275 114,92
30 446 207,06
22 601 422,85
29 181 209,59
29 181 209,59
24 804 028,14
132 103 335,81 132 103 335,81
112 287 835,41
29 072,23
23 635,96
11 817,98
131 610,00
107 000,00
53 500,00
11 733 969,60
11 733 969,60
10 560 572,64
53 119 680,40
53 119 680,40
47 807 712,36
23 893 208,75
19 418 892,96
10 870 924,69
108 164 556,02
87 909 328,44
49 212 676,07
2 270 932,55
2 207 018,25
1 309 762,73
10 280 511,64
9 991 171,64
5 929 295,88
12 870 483,41
10 370 699,69
6 178 629,01
58 264 678,41
46 948 157,51
27 970 653,54
150 155,04
150 155,04
127 631,78
679 751,85
679 751,85
577 789,07
2 668 757,65
2 169 721,67
867 888,67
12 081 465,90
9 822 330,00
3 928 932,00
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 44
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
44 Gospodarka
przemysłowym
odpadami
komunalnymi
51 Promowanie bioróżnorodności
przyrody (w tym NATURA 2000)
i
i
ochrony
2
5
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie
i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i
zarządzania
zagrożeniami
naturalnym
i
technologicznym)
8
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i
zapobiegania zagrożeniom
5
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
1
76 Infrastruktura ochrony zdrowia
1
Ogółem
226
1 047 280,02
1 042 065,36
883 517,84
4 741 036,65
4 717 429,88
3 999 685,28
425 527,11
410 164,74
348 640,02
1 926 361,24
1 856 815,76
1 578 293,39
1 942 657,83
1 942 657,83
1 644 336,66
8 794 411,99
8 794 411,99
7 443 912,05
1 034 810,79
982 228,37
834 237,61
4 684 588,46
4 446 547,82
3 776 593,64
1 203 354,25
1 203 354,25
824 658,67
5 447 584,70
5 447 584,70
3 733 229,80
10 978 176,18
10 978 176,18
8 189 719,43
49 698 203,55
49 698 203,55
37 074 859,86
194 424 064,12 168 683 802,25
108 402 447,46
880 157 738,27 763 631 572,80
490 737 879,65
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Wnioski zatwierdzone do realizacji
Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI zatwierdzono
do dofinansowania ogółem 944 projektów na łączną wartość 909 959 508,57 EUR
(4 119 386 695,31 PLN) o kwocie wnioskowanego dofinansowania 526 553 727,38 EUR
(2 383 708 723,87 PLN).
Tabela 23. Ilość oraz wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPOWP.
Działanie/
poddziałanie
Liczba
wniosków
1.1
4
1.2.1
6
1.2.2
62
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
5 811 117,53
5 400 724,10
2 950 268,56
26 306 929,07
24 449 077,99
13 355 865,78
17 576 108,64
17 019 352,28
14 488 924,06
79 567 043,81
77 046 607,76
65 591 359,22
1 665 122,27
1 378 502,30
770 892,95
7 538 008,51
6 240 479,89
3 489 832,39
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 45
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
1.3
8
1.4.1
290
1.4.2
220
razem dla Osi I
590
2.1.1
9
2.1.2
55
2.2
1
2.3
4
2.4
1
razem dla Osi II
70
3.1
43
3.2.1
10
3.2.2
23
razem dla Osi III
76
4.1
8
razem dla Osi IV
8
32 896 620,57
31 818 080,85
31 265 838,75
148 923 001,30
144 040 452,00
141 540 452,00
49 246 680,89
40 467 849,40
20 114 481,59
222 939 724,39
183 197 954,22
91 058 258,17
136 867 925,55
110 906 547,79
53 550 201,65
619 601 098,95
502 073 941,85
242 421 762,88
244 063 575,44
206 991 056,71
123 140 607,56
1 104 875 806,03
937 048 513,71
557 457 530,44
91 171 742,36
90 686 282,25
71 486 428,47
412 734 477,65
410 536 799,76
323 619 061,70
63 115 053,37
60 636 918,53
32 282 336,17
285 721 846,62
274 503 330,20
146 142 135,83
108 905 060,61
86 502 049,04
77 851 844,14
493 013 209,36
391 594 776,00
352 435 298,40
19 395 777,86
17 346 192,88
10 548 245,52
87 804 686,35
78 526 215,19
47 751 907,48
8 497 384,17
8 497 384,17
7 647 645,76
38 467 658,16
38 467 658,16
34 620 892,34
291 085 018,37
263 668 826,89
199 816 500,06
1 317 741 878,14
1 193 628 779,31
904 569 295,75
151 702 826,60
139 094 914,62
64 877 454,44
686 758 696,04
629 682 678,48
293 700 236,25
14 758 001,37
12 113 050,44
5 958 931,43
66 809 472,20
54 835 779,35
26 976 082,60
46 563 571,50
35 029 609,63
13 815 813,15
210 793 288,17
158 579 042,78
62 544 186,11
213 024 399,47
186 237 574,69
84 652 199,02
964 361 456,41
843 097 500,61
383 220 504,96
33 869 737,07
33 869 737,07
28 613 727,13
153 328 299,72
153 328 299,72
129 534 342,71
33 869 737,07
33 869 737,07
28 613 727,13
153 328 299,72
153 328 299,72
129 534 342,71
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 46
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
5.1
47
5.2
47
razem dla Osi V
94
6.1
58
6.2
37
6.3
11
razem dla Osi VI
106
Razem dla
Programu
944
37 280 965,24
35 036 729,49
26 355 755,54
168 770 929,62
158 611 274,41
119 312 505,32
17 731 129,67
16 963 421,07
12 674 322,20
80 268 824,02
76 793 407,20
57 376 656,60
55 012 094,91
52 000 150,57
39 030 077,74
249 039 753,64
235 404 681,61
176 689 161,92
28 321 739,54
27 486 203,85
17 245 116,26
128 212 514,88
124 430 044,83
78 068 641,31
30 707 815,58
30 354 190,60
24 830 318,53
139 014 281,12
137 413 420,86
112 406 851,99
13 875 128,20
13 062 624,33
9 225 181,09
62 812 705,37
59 134 500,34
41 762 394,79
72 904 683,32
70 903 018,78
51 300 615,88
330 039 501,37
320 977 966,03
232 237 888,09
909 959 508,57
813 650 373,53
526 553 727,38
4 119 386 695,31
3 683 395 240,99
2 383 708 723,87
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 100 projektów o wartości
dofinansowania 70 180 171,02 EUR (317 705 634,19 PLN), czego większość to wnioski
złożone w ramach naborów w zakresie Działania 1.4.
Tabela 24. Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone w okresie sprawozdawczym.
Działanie/
poddziałanie
Liczba wniosków
1.1
1
1.2.1
3
1.4.1
21
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
917 004,74
909 034,43
454 517,22
4 151 280,47
4 115 198,88
2 057 599,44
2 510 943,59
2 327 840,46
1 799 903,17
11 367 041,61
10 538 133,75
8 148 161,63
7 387 910,16
5 737 574,96
2 907 873,96
33 445 069,30
25 974001,85
13 163945,42
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 47
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
1.4.2
29
razem dla Osi I
54
2.1.1
1
razem dla Osi II
1
3.1
9
3.2.1
4
3.2.2
4
razem dla Osi III
17
4.1
3
razem dla Osi IV
3
5.1
4
5.2
14
razem dla Osi V
18
6.1
3
6.2
1
6.3
3
20 864 712,52
17 311 676,70
8 617 750,23
94 454 553,59
78 369 960,44
39 012 555,29
31 680 571,01
26 286 126,56
13 780 044,57
143 417944,97
118 997 294,92
62 382 261,78
11 733 969,60
11 733 969,60
10 560 572,64
53 119 680,40
53 119 680,40
47 807 712,36
11 733 969,60
11 733 969,60
10 560 572,64
53 119 680,40
53 119 680,40
47 807 712,36
12 695 015,62
11 420 517,20
7 079 470,22
57 470 335,71
51 700 681,38
32 048 761,70
3 805 769,34
2 892 122,02
1 535 265,10
17 228 717,80
13 092636,37
6 950 145,09
14 238 271,22
10 099 607,17
3 502 935,27
64 456 653,82
45 720 921,64
15 857 787,97
30 739 056,18
24 412 246,39
12 117 670,59
139 155 707,33
110 514 239,39
54 856 694,76
22 410 925,50
22 410 925,50
19 049 286,66
101 454 259,72
101 454 259,72
86 236 120,71
22 410 925,50
22 410 925,50
19 049 286,66
101 454 259,72
101 454 259,72
86 236 120,71
1 127 206,73
1 127 206,73
958 125,72
5 102 864,87
5 102 864,87
4 337 435,12
3 433 721,94
3 243 447,64
2 603 000,67
15 544 459,23
14 683 087,47
11 783 784,02
4 560 928,67
4 370 654,37
3 561 126,38
20 647 324,10
19 785 952,34
16 121 219,14
1 129 295,27
1 112 180,18
615 442,78
5 112 319,69
5 034 839,69
2 786 109,46
10 978 176,18
10 978 176,18
8 189 719,43
49 698 203,55
49 698 203,55
37 074 859,86
4 593 057,36
4 047 225,77
2 306 307,96
20 792 770,69
18 321 791,06
10 440 656,12
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 48
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
razem dla Osi VI
7
Razem dla
Programu
100
16 700 528,81
16 137 582,13
11 111 470,17
75 603 293,93
73 054 834,30
50 301 625,44
117 825 979,78
105 351 504,54
70 180 171,02
533 398 210,45
476 926 261,07
317 705 634,19
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Umowy o dofinansowanie projektów
W okresie sprawozdawczym podpisano łącznie 80 umów. Wartość całkowita projektów,
dla których w okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dofinansowanie wyniosła
54 924 814,90 EUR (248 644 637,04 PLN) w tym dofinansowania 42 681 164,57 EUR
(193 217 632,01 PLN). Dane w podziale na poszczególne osie oraz działania/poddziałania
zawiera poniższe zestawianie (tabela zawiera wartości zawartych umów w zakresie Referatu
Oceny i Wyboru Wniosków bez uwzględnienia korekt dokonanych przez odpowiedni referat
płatności).
Tabela 25. Podpisane umowy w okresie sprawozdawczym.
Nr Działania
/Poddziałania
1.1
1.2.1
1.4.1
1.4.2
2.1.1
3.1
3.2.1
3.2.2
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym EFRR
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
917 004,74
909 034,43
454 517,22
386 339,63
4 151 280,47
4 115 198,88
2 057 599,44
1 748 959,51
2 085 585,24
1 892 320,85
1 481 947,88
1 481 947,88
9 441 444,37
8 566 536,51
6 708 778,04
6 708 778,04
2 051 175,56
1 372 410,16
604 836,73
514 111,21
9 285 671,74
6 212 900,78
2 738 095,89
2 327 381,46
10 606 587,34
8 261 502,41
3 995 291,44
3 395 997,71
48 016 020,88
37 399 821,39
18 086 684,33
15 373 681,65
11 733 969,60
11 733 969,60
11 616 629,89
11 616 629,91
53 119 680,40
53 119 680,40
52 588 483,59
52 588 483,59
6 141 548,46
5 972 853,01
4 114 848,66
4 109 772,00
27 802 789,88
27 039 105,57
18 627 919,87
18 604 937,85
3 836 494,38
2 892 122,02
1 535 265,10
1 304 975,33
17 367 810,06
13 092 636,37
6 950 145,09
5 907 623,30
14 350 192,05
10 099 607,17
3 502 935,27
2 977 494,97
64 963 319,41
45 720 921,64
15 857 787,97
13 479 119,74
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
liczba
zawartych
umów
1
2
7
11
1
7
4
4
Strona 49
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
RAZEM
13 688 931,45
13 688 931,45
11 635 591,67
11 635 591,67
61 969 792,68
61 969 792,68
52 674 323,50
52 674 323,50
2 408 970,21
2 408 970,21
1 919 440,37
1 919 440,37
10 905 408,12
10 905 408,12
8 689 306,55
8 689 306,55
3 834 870,77
3 615 271,30
2 921 834,06
2 874 783,04
17 360 459,96
16 366 333,16
13 227 142,80
13 014 142,80
7 320 987,64
7 172 950,58
2 707 849,18
2 707 849,18
33 142 111,05
32 471 947,28
12 258 433,23
12 258 433,23
12 033 328,15
11 263 133,58
9 778 070,06
9 778 070,06
54 474 876,55
50 988 205,72
44 265 323,18
44 265 323,18
4 575 335,16
4 002 723,09
1 970 675,95
1 970 675,95
20 712 542,26
18 120 327,42
8 921 250,01
8 921 250,01
95 584 980,74
85 285 799,85
58 239 733,49
56 673 678,91
432 713 207,83
386 088 815,92
263 651 273,49
256 561 744,41
1
6
16
8
6
3
77
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W ujęciu narastającym w ramach Osi priorytetowych I-VI od początku wdrażania Programu
(z uwzględnieniem aktualizacji wartości projektów i dofinansowania oraz umów
rozwiązanych) wartość aktywnych umów o dofinansowanie wynosi 665 305 865,88 EUR
(3 011 839 654,86 PLN), w tym dofinansowania 377 157 812,05 EUR (1 707 393 415,17
PLN). Aktywnych umów w ujęciu narastającym od początku wdrażania Programu na koniec
okresu sprawozdawczego było 849. Dane w podziale na poszczególne osie priorytetowe
zawiera poniższe zestawianie.
Tabela 26. Aktywne umowy od początku okresu sprawozdawczego
Nr Osi
I
II
III
IV
liczba Wartość ogółem
zawarty
ch
umów (w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym EFRR
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
199 215 311,96
166 775 471,83
102 449 838,73
93 773 716,33
901 847 717,26
153 648 502,12
754 992 560,98
145 650 640,85
463 790 419,94
107 039 447,06
424 513 613,82
106 256 163,40
506
poziom
realizacji
zobowiązań
UE na lata
2007-2013
59,74%
69
52,19%
695 566 769,10
169 849 846,36
659 360 451,11
144 404 844,06
484 567 576,83
79 204 857,08
481 021 651,72
75 359 649,35
768 910 254,46
31 559 982,18
653 720 729,07
31 559 982,18
358 560 388,00
26 825 984,78
341 153 132,60
25 420 241,46
142 872 039,31
142 872 039,31
121 441 233,08
115 077 433,08
71
68,95%
6
49,94%
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 50
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
V
43 955 407,90
40 403 993,43
30 592 011,04
30 438 266,84
198 986 131,57
67 076 815,37
182 908 878,26
62 303 997,87
138 490 033,97
45 962 375,82
137 794 033,97
45 909 774,68
92
VI
40,34%
105
ogółem
90,20%
303 656 743,16
282 050 198,38
208 071 675,33
207 833 549,98
665 305 865,88
591 098 930,22
392 074 514,50
377 157 812,05
58,28%
849
3 011 839 654,86
2 675 904 857,11
1 774 921 327,15
1 707 393 415,17
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Poziom realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach poszczególnych osi
przestawiono w tabeli powyżej. Dla Osi I-VI wynosi łącznie około 58,28%%, przy czym
najwyższy odnotowano w Osi VI: 90,20%, zaś najniższy w Osi V: 40,34%.
Tabela 27. Struktura zawartych umów zawartych w okresie sprawozdawczym w zależności
od kategorii interwencji (kwestii priorytetowych)
Kategoria interwencji
Liczba
umów
02 Infrastruktura B+RT (w tym
wyposażenie w sprzęt,
oprzyrządowanie i szybkie sieci
informatyczne łączące ośrodki
badawcze) oraz specjalistyczne
ośrodki kompetencji
technologicznych
1
07 Inwestycje w
przedsiębiorstwa bezpośrednio
związane z dziedziną badań i
innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
5
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
20
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
2
13 Usługi i aplikacje dla
obywateli (e-zdrowie, eadministracja, e-edukacja, eintegracja itp.)
1
23 Drogi regionalne/lokalne
1
Wartość
ogółem
Koszty
kwalifikowalne
(w EUR i PLN) (w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
917 004,74
909 034,43
454 517,22
386 339,63
4 151 280,47
4 115 198,88
2 057 599,44
1 748 959,51
6 636 196,46
4 993 645,42
2 462 521,38
2 093 143,17
30 042 061,37
22 606 232,82
11 147 834,27
9 475 659,12
18 916 612,92
13 993 825,35
6 292 219,79
5 348 386,80
85 635 506,70
63 350 047,36
28 484 879,01
24 212 147,04
2 085 585,24
1 892 320,85
1 481 947,88
1 481 947,88
9 441 444,37
8 566 536,51
6 708 778,04
6 708 778,04
13 688 931,45
13 688 931,45
11 635 591,67
11 635 591,67
61 969 792,68
61 969 792,68
52 674 323,50
52 674 323,50
11 733 969,60
11 733 969,60
11 616 629,91
11 616 629,91
53 119 680,40
53 119 680,40
52 588 483,59
52 588 483,59
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 51
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
39 Energia odnawialna: wiatrowa
1
40 Energia odnawialna:
słoneczna
1
41 Energia odnawialna: biomasa
2
44 Gospodarka odpadami
komunalnymi i przemysłowymi
3
51 Promowanie
bioróżnorodności i ochrony
przyrody (w tym NATURA
2000)
1
53 Zapobieganie zagrożeniom (w
tym opracowanie i wdrażanie
planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania
zagrożeniami naturalnym i
technologicznym)
10
54 Inne działania na rzecz
ochrony środowiska i
zapobiegania zagrożeniom
4
57 Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług
turystycznych
7
58 Ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
2
59 Rozwój infrastruktury
kulturalnej
1
75 Infrastruktura systemu oświat
8
76 Infrastruktura ochrony
zdrowia
6
79 Pozostała infrastruktura
społeczna
1
Ogółem
77
652 087,48
530 152,42
313 673,51
266 622,49
2 952 000,00
2 400 000,00
1 420 000,00
1 207 000,00
185 531,26
185 531,26
139 148,44
139 148,44
839 900,00
839 900,00
629 925,00
629 925,00
1 216 609,60
1 196 917,29
902 718,24
902 718,24
5 507 591,67
5 418 444,59
4 086 605,48
4 086 605,48
519 849,41
502 693,91
425 052,11
425 052,11
2 353 358,29
2 275 695,31
1 924 210,89
1 924 210,89
88 813,74
73 223,77
62 240,20
62 240,20
402 059,82
331 484,00
281 761,40
281 761,40
2 825 399,13
2 825 399,13
2 394 666,76
2 394 666,76
12 790 581,88
12 790 581,88
10 840 656,43
10 840 656,43
646 242,10
602 304,39
511 958,73
511 958,73
2 925 538,00
2 726 631,96
2 317 637,15
2 317 637,15
11 189 436,98
9 370 453,42
4 878 150,74
4 740 535,98
50 654 581,21
42 420 042,61
22 083 388,39
21 460 406,36
1 883 728,15
1 860 516,16
1 204 516,79
1 204 516,79
8 527 637,34
8 422 556,64
5 452 847,50
5 452 847,50
2 691 607,01
2 142 206,93
766 159,16
766 159,16
12 184 904,92
9 697 770,78
3 468 402,51
3 468 402,51
7 320 987,64
7 172 950,58
2 707 849,18
2 707 849,18
33 142 111,05
32 471 947,28
12 258 433,23
12 258 433,23
12 033 328,15
11 263 133,58
9 778 070,06
9 778 070,06
54 474 876,55
50 988 205,72
44 265 323,18
44 265 323,18
243 751,42
240 570,57
120 285,28
120 285,28
1 103 462,69
1 089 062,96
544 531,48
544 531,48
95 475 672,50
85 177 780,51
58 147 917,05
56 581 862,47
432 218 369,41 385 599 812,38
263 235 620,49 256 146 091,41
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 52
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Dominującą wartościowo grupą projektów pod względem obszaru docelowego, w którym
realizowane są projekty, jest infrastruktura transportowa w ramach Osi Priorytetowej II.
Rozwój infrastruktury transportowej, gdzie na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
podpisanych jest 69 umów na łączną wartość 153 648 502,12 EUR (695 566 769,10 PLN),
wartość dofinansowania 107 039 447,06 EUR (484 567 576,86 PLN), w tym wartość
zakontraktowanych środków z EFRR 106 256 163,40 EUR (481 021 651,72 PLN) – jest to
najwyższa wartość podpisanych umów w ramach całego RPOWP. Daje to stopień realizacji
zobowiązań UE na lata 2007-2013 na poziomie 52,19%. Z grupy podpisanych umów/decyzji
do końca 2011 r., Zarząd Województwa Podlaskiego uchylił uchwałą z dnia 28 czerwca 2011
r. nr 37/442/2011 uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania
projektowi kluczowemu „Budowa lotniska regionalnego o wartości całkowitej
108 905 060,61 EUR (493 013 209,36 PLN) i wartości dofinansowania 77 851 844,14 EUR
(352 435 298,40 PLN). Powodem było uchylenie w dniu 5 stycznia 2011 r. decyzją nr DOOŚoa4230.1.2010.ADK-1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, decyzji środowiskowej
wydanej w pierwszej instancji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Z uwagi na kluczową rolę inwestycji
z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu odbyły się dwie wizyty Marszałka
Województwa w Brukseli. Celem ich było wynegocjowanie rozwiązania alternatywnego
umożliwiającego realizację inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym niż aktualna
perspektywa
finansowa.
Efektem
przeprowadzonych
rozmów
były
zmiany
w uszczegółowieniu Programu w zakresie przeznaczenia środków przewidzianych
na realizację inwestycji na przygotowanie dokumentacji projektu (w tym raportu
oddziaływania na środowisko) oraz dofinansowanie projektów dotyczących infrastruktury
drogowej na poziomie regionalnym.
Tabela 28. Struktura zawartych umów w ramach innych programów operacyjnych
w województwie podlaskim.
Wartość ogółem
Obszar wsparcia
01 Działalność
B+R
Liczba
projektów
Liczba realizowanych projektów*
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
UE
(PO RYBY –
koszty
kwalifikowalne)
(w EUR i PLN)
1 524 893,64
1 288 610,82
6 903 193,52
5 833 541,16
46 666 192,95
35 146 950,33
211 257 855,48
159 110 244,15
45 962 681,30
33 598 488,39
208 073 058,24
152 100 356,94
6 155 532,17
2 622 617,66
27 866 094,15
11 872 590,15
POIG
POIS
PORPW
PO
RYBY
2
2
2
02 Infrastruktura
B+R
6
4
04 Wsparcie na
rzecz rozwoju
B+R, w
szczególności
MSP
13
13
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 53
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
05 Usługi w
zakresie
zaawansowanego
wsparcia dla
przedsiębiorstw i
grup
przedsiębiorstw
364 450,82
176 295,56
1 649 868,86
798 090,01
21 564 180,12
13 912 902,26
97 621 043,40
62 983 708,52
15 014 970,62
5 102 305,81
67 972 772,00
23 098 138,42
55 745 103,43
39 060 246,11
252 358 083,25
176 825 734,13
931 315,75
588 133,62
4 216 066,40
2 662 480,91
2 910 285,56
1 603 673,33
13 174 862,72
7 259 829,16
7 127 846,00
4 761 234,81
32 267 758,85
21 554 109,99
647 314,04
550 216,94
2 930 390,67
2 490 832,07
63 295 729,75
41 983 049,90
286 539 768,60
190 057 266,91
36 897 647,92
27 839 440,03
167 035 652,12
126 029 145,00
77 826 801,84
57 020 011,05
352 321 931,93
258 129 590,03
14 007 585,37
7 647 444,48
63 412 338,99
34 619 981,18
113 995 085,30
42 229 811,18
516 055 751,16
191 174 355,22
1 627 635,40
1 383 249,87
7 368 305,46
6 261 972,14
37
37
4
08 Inne
inwestycje w
przedsiębiorstwa
8
4
10 Infrastruktura
telekomunikacyjn
a
1
13 Usługi i
aplikacje dla
obywateli
10
14 Usługi i
aplikacje dla
MŚP
22
15 Inne działania
mające na celu
poprawę dostępu
MŚP do TIK i ich
wydajne
użytkowanie
31
1
10
22
31
1
22 Drogi Krajowe
4
3
23 Drogi
regionalne
1
25 Transport
miejski
2
43 Efektywność
energetyczna,
produkcja
skojarzona,
zarządzanie
energią
6
44 Gospodarka
odpadami
komunalnymi i
przemysłowymi
8
51 Promowanie
bioróżnorodności
i ochrony
17
1
2
6
8
14
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 54
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
przyrody
333 484,38
250 113,29
1 509 683,80
1 132 262,85
40 173 014,29
22 226 640,16
181 863 235,68
100 620 000,00
8 493 302,71
7 102 724,55
38 449 181,37
32 154 034,05
52 776 963,80
43 460 746,01
238 921 315,13
196 746 797,18
12 281 004,09
10 326 758,62
55 596 105,53
46 749 236,27
626 323 021,25
399 881 664,78
2 835 364 317,31
1 810 264 296,44
3
59 Rozwój
infrastruktury
kulturalnej
75 Infrastruktura
systemu oświaty
1
1
2
6
4
76 Infrastruktura
ochrony zdrowia
11
SUMA
186
11
115
45
19
7
Źródło danych: opracowanie na podstawie materiałów MRR – stan 31 maj 2012 r.
* Ze względu na formę dostępnych danych nie podano wartości i liczby projektów realizowanych
w województwie podlaskim w ramach PROW w rozbiciu na poszczególne kategorie interwencji (ogółem
w ramach PROW zawarto 374 405 umów na ogólną wartość 544 951 856,34 EUR (2 466 997 053,65 PLN),
w tym wartość dofinansowania UE 419 479 241,85 EUR (1 898 982 527,84 PLN)).
Biorąc pod uwagę realizację stopnia głównego celu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego czyli zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie
nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego regionu, oceniana jest ona na podstawie osiągniętych wartości
następujących wskaźników programowych:
•
•
•
•
Utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu,
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto,
Koszt utworzenia jednego miejsca pracy,
Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania programu.
Natomiast do oceny stopnia realizacji celów szczegółowych służą wymienione niżej
wskaźniki:
Cel: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa:
•
•
•
•
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach
pasażerskich i towarowych,
Poprawa rentowności w przewozach pasażerskich na trasach obsługiwanych przez
wymienione jednostki taboru kolejowego,
Wartość nowych inwestycji zagranicznych wykreowanych dzięki wsparciu w ramach
programu,
Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 55
Cel:
•
•
•
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Podniesienie konkurencyjności
i międzynarodowym:
podlaskich
firm
w
aspekcie
krajowym
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu,
Liczba projektów realizowanych w oparciu o patent,
Wartość eksportu podlaskich firm wspartych w ramach programu.
Cel: Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego:
•
•
•
Liczba turystów odwiedzających region,
Liczba turystów zagranicznych odwiedzających region,
Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych wygenerowanych w ramach
realizacji programu.
Najważniejszym wskaźnikiem realizacji celu głównego Programu są utworzone miejsca pracy
brutto w wyniku realizacji programu. Zakładana wartość docelowa wskaźnika w 2013 roku
wynosi 3 667 miejsc pracy, natomiast w roku 2015 – 4 400. Wartość docelowa wskaźnika
podczas przeglądu śródokresowego została oszacowana w oparciu o szczegółowe założenia
wskazane we wskaźnikach dotyczących zatrudnienia w Osi I oraz Osi III, w ramach których
podano również powody zmniejszenia wartości w stosunku do pierwotnie zakładanych.
Dodatkowo wartość ostateczna została powiększona o około 370 miejsc pracy
zadeklarowanych do realizacji w ramach pozostałych priorytetów.
W wyniku realizacji Programu, na koniec okresu sprawozdawczego, z podpisanych umów
wynika, iż wygenerowane będzie 3 355,83 miejsc pracy, tj. 91,51% wartości docelowej
na rok 2013. Jednocześnie zakończone już projekty utworzyły 1 366,38 nowych miejsc pracy
(dla kobiet – 435,75 i dla mężczyzn 809,5 – dane pochodzą z Ankiet trwałości, w roku 2012
objęte nimi były wszystkie projekty, dla których wniosek o płatność końcową został
zatwierdzony przed 1 lipca 2011 r.). IZ w kryteriach wyboru projektów kładzie nacisk
na równe traktowanie kobiet i mężczyzn, jednak to Beneficjenci biorąc pod uwagę równe
szanse dokonują ostatecznego wyboru. Wskaźnik rezultatu może zostać zrealizowany przez
beneficjentów Programu do 1 roku po zakończeniu projektu. Osiągnięcie wartości wskaźnika
dotyczącego utworzonych miejsc pracy nie jest zagrożone.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 56
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 3. Utworzone miejsca pracy brutto (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013
i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Najwyższy poziom realizacji wskaźnika utworzone miejsca pracy brutto zanotowano w Osi
Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w Działaniu 1.4.
Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Wskaźnik ten, na podstawie podpisanych umów
na koniec okresu sprawozdawczego, zrealizowany będzie w 85,33% wartości docelowej
zakładanej dla roku 2013 i w 67,62 % zakładanej wartości w roku 2015.
Od uruchomienia Programu w ramach powyższego obszaru podpisano ilościowo najwięcej
umów o dofinansowanie spośród wszystkich realizowanych w Programie działań (431, czyli
86,20% wartości docelowej zakładanej dla roku 2013 oraz 79,81% wartości zakładanej na rok
2015).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 57
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 4. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP
(wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Udzielona pomoc była skuteczną zachętą dla firm do inwestowania, mimo ciągle trwającej
dekoniunktury w skali makro, co zdecydowanie osłabiło negatywne skutki spowolnienia
gospodarczego. Od uruchomienia Programu w ramach przedsiębiorstw innowacyjnych
podpisano 322 umowy, czyli 109,15% wartości docelowej zakładanej dla roku 2013 i
102,22% wartości dla 2015 r.
Wykres 5. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP,
w tym przedsiębiorstwa innowacyjne (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013
i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 58
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W przypadku jednego ze wskaźników celu szczegółowego zmierzającego do tworzenia
nowych oraz podnoszenia jakości istniejących terenów inwestycyjnych wraz
z kompleksowym ich uzbrojeniem, a także budową dróg dojazdowych w celu przyciągnięcia
inwestorów z kraju i zagranicy, realizację obrazuje poniższy wykres:
Wykres 6. Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych (wskaźnik docelowy
z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie na poziomie 70 ha, na podstawie
podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego zostanie osiągnięta w 100 %.
Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika podczas przeglądu śródokresowego wynika
przede wszystkim z braku dostępności na terenie województwa odpowiednio dużych
obszarów przeznaczonych pod inwestycje (inwentaryzacja przeprowadzona w 2010 r.) oraz
ze zmian w demarkacji z POIG oraz PO RPW – zmniejszenie minimalnej powierzchni terenu
mogącej stanowić przedmiot projektów w programach krajowych.
W odniesieniu do wskaźnika dotyczącego instrumentów inżynierii finansowej, tj. liczby
pożyczek/gwarancji udzielonych w ramach Programu, pierwsi przedsiębiorcy skorzystali
ze wsparcia już w marcu 2010 r., po podpisaniu umów z operatorami funduszy. Według
danych na dzień 31 grudnia 2011 r. 377 firmy otrzymały wsparcie w postaci pożyczki lub
poręczenia kredytu na kwotę dofinansowania EFRR 15 009 052,31 EUR (67 945 979,80
PLN).
W odniesieniu do Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, która ma duży
wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej, a w efekcie na podniesie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa, najbardziej zaawansowana jest realizacja Działania 2.1. Rozwój
transportu drogowego. Łącznie podpisano 52 umowy, czyli osiągnięto 75,36% zakładanej
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 59
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
wartości docelowej na rok 2013 wskaźnika liczba projektów z zakresu transportu drogowego.
Wskaźnik długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji programu na podstawie
podpisanych umów zostanie osiągnięty na poziomie 99,52% wartości docelowej zakładanej
w roku 2013. Również bardzo dobry wynik osiągnięto w realizacji wskaźnika długość
zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu. Na koniec okresu sprawozdawczego
na podstawie podpisanych umów osiągnięty zostanie poziom 91,44% wartości docelowej
zakładanej na rok 2013.
Wykres 7. Długość wybudowanych i przebudowanych dróg w km (wskaźnik docelowy
z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Wysoki poziom realizacji wskaźników obserwowany jest również w Osi Priorytetowej III
Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu oraz
Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Wskaźnik liczba
utworzonych miejsc pracy brutto, zgodnie z podpisanymi umowami na koniec okresu
sprawozdawczego zrealizowany będzie odpowiednio dla działań: w 97,92% i 92,25%
wartości docelowej zakładanej dla roku 2013. Bardzo dobry wynik osiągnięto w realizacji
wskaźnika liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu, gdzie
zanotowano odpowiednio dla działań następujący wynik: 100,00% i 94,14% w stosunku
do wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Wspierane działania w ramach tej osi
priorytetowej z zakresu budowy i remontu obiektów kulturalnych, stanowiących atrakcje
turystyczne, mają wpływ na rozwój turystyki kulturoznawczej oraz na uatrakcyjnienie pobytu
w województwie podlaskim. Rozwija się również infrastruktura służącą uprawianiu
aktywnych form turystyki.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 60
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 8. Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu
(wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013).
Źródło danych: opracowanie własne.
Znaczne zwiększenie liczby miejsc noclegowych jakie nastąpiło podczas przeglądu
śródokresowego wynika z potrzeb regionu w przedmiotowym zakresie. Niewystarczająca
baza hotelowa, przy wysokich walorach przyrodniczo turystycznych, spowodowała
skoncentrowanie interwencji w obszarze obiektów kategoryzowanych (jedno z podstawowych
kryteriów wyboru projektów), a więc przynajmniej o średniej kubaturze i liczbie miejsc
noclegowych. Powyższe zostało potwierdzone w raporcie „Założenia wieloletniego planu
promocji Województwa Podlaskiego”, zgodnie z którym wskaźnik funkcji turystycznej WFT,
zależny wprost proporcjonalnie od liczby miejsc noclegowych, przyjmuje dla regionu wartość
poniżej 1. Pokazuje to wyraźnie skalę potrzeb, gdyż bez bazy noclegowej nie będzie
turystów, a bez popytu ze strony turystów nie będzie inwestycji noclegowych – dzięki
środkom z RPOWP można przeciwdziałać tej tendencji.
Ponadto, wspieranie rozwoju turystyki jest zgodne z „Programem rozwoju turystyki
i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 2010 - 2015”, który
został przyjęty uchwałą nr 224/3431/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia
22 kwietnia 2010 r. Program będzie stanowił podstawę wyboru projektów z najlepszą
lokalizacją i atrakcjami, ze szczególnym uwzględnieniem turystów zagranicznych. Założenia
Programu już zostały uwzględnione przy opracowaniu nowych kryteriów wyboru projektów,
które przyczynią się do wzrostu liczby turystów, w tym turystów zagranicznych
odwiedzających region. Z diagnozy stanu turystyki przeprowadzonej na potrzeby powyższego
Programu wykazano następujące słabe strony, których minimalizację ma zapewnić realizacja
RPOWP:
• Niewystarczająca liczba obiektów pozwalających przyciągać i organizować,
zwłaszcza poza sezonem letnim, duże imprezy kulturalne, sportowe i targowe
o znaczeniu ponadregionalnym,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 61
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
• Brak centrum konferencyjnego pozwalającego organizować duże kongresy o zasięgu
międzynarodowym,
• Niedostateczna infrastruktura i małe wykorzystanie turystyczne wielu miejsc
w regionie o dużym potencjale turystycznym,
• Mała różnorodność oferty dla turystyki tranzytowej, zwłaszcza w ruchu
międzynarodowym,
• Zbyt wolna rewitalizacja potencjalnie atrakcyjnych obszarów miast i miasteczek
województwa podlaskiego,
• Słabo rozwinięta sieć bazy noclegowej (hotelowej) obiektów o wysokim standardzie,
• Brak jednolitego, spójnego systemu promocji turystycznej województwa podlaskiego,
• Słabe wykorzystanie znanych produktów regionalnych do promocji całego
województwa.
Wyeliminowaniu części słabych stron wykazanych powyżej ma służyć między innymi
wsparcie dwóch inwestycji realizowanych na terenie Miasta Białystok – Stadionu
piłkarskiego wraz z zapleczem oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej. Obiekty te – poza swoimi
podstawowymi funkcjami – umożliwią bowiem organizację dużych imprez masowych oraz
kongresów o zasięgu ponadregionalnym.
Minimalizacji barier w zakresie turystyki ma służyć także planowany do realizacji kolejny
projekt informacyjno-promocyjny w ramach Działania 3.1 RPOWP. Będzie to największa
z dotychczasowych kampania informacyjno - promocyjna Województwa Podlaskiego,
o budżecie prawie 1,8 mln EUR (8 mln PLN), przygotowywana dzięki współpracy
i zaangażowaniu wielu podmiotów z branży turystycznej regionu. Działania promocyjne,
uwzględniające styl życia i preferencje turystów skupione będą na 3 markach województwa
podlaskiego: Suwalszczyźnie, Ziemi Łomżyńskiej i Podlasiu.
Celem nadrzędnym projektu będzie wdrożenie zintegrowanego i skutecznego systemu
promocji i informacji turystycznej, wpływającego na zwiększenie ruchu turystycznego
i dochodów z turystyki. Będzie to również kampania informacyjna o produktach
turystycznych oraz wizerunkowa. Zakres projektu obejmie prezentację unikatowych walorów
środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz wspomoże wykreowanie markowych
produktów turystycznych na rynku polskim i europejskim (już istniejących i nowych).
Promocja atrakcji turystycznych będzie wykorzystywała m.in. najlepsze kluby sportowe,
najnowocześniejsze media takie jak: Internet, aplikacje mobilne, a także zaprezentowanie
najnowocześniejszego ośrodka kulturalnego województwa, jakim jest Opera i Filharmonia
Podlaska.
Realizacja projektu ma skutkować zmianą wizerunku Województwa na jednoznacznie
kojarzący się z regionem turystycznym poprzez promocję markowych produktów
turystycznych wysokiej jakości, jednolitość wizerunku województwa poprzez spójność
i jednolitość przekazów komunikacji promocyjnej (wizualizacja graficzna) oraz nowoczesnej
formy oddziaływania (techniki multimedialne, eventy, study tour, wystawy w prestiżowych
ośrodkach).
Bardzo dobre rezultaty można zaobserwować również w realizacji wskaźnika liczba osób
korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu z Działania
3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu i Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 62
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
przedsiębiorstw z branży turystycznej, który zostanie osiągnięty dzięki podpisanym umowom
na poziomie 290,64% wartości docelowej zakładanej na rok 2013.
Jak wynika z osiągniętych i założonych do osiągnięcia wskaźników, realizacja projektów
z Osi priorytetowej III ma pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej
Podlasia. Rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz pośrednio przedsiębiorczości pozytywnie
wpisuje się w cele założone w Programie Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania
Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015. Inwestycje przyczyniają się
do wydłużenia sezonu turystycznego, napływu większej ilości turystów krajowych
i zagranicznych oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wpływają także
zasadniczo na pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej mieszkańców
województwa podlaskiego poprzez zwiększenie dostępu do obiektów sportowych
i kulturalnych.
Duże znaczenie ma także realizacja projektów zakładających rozwój turystyki kulturowej,
która jak dotąd była nie w pełni wykorzystana. Osiągnięcie założonych wskaźników pozwoli
wypełnić i uatrakcyjnić ofertę turystyczną oraz wykorzystać potencjał zespołów
folklorystycznych prezentujących tradycyjne obrzędy, zwyczaje i inne dziedziny szeroko
rozumianego dziedzictwa kulturowego regionu podlaskiego.
Stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz poprawa systemu promocji rekreacji i stworzenie zróżnicowanej
jakościowo oferty spędzania czasu wolnego przyczyni się do poprawy stanu zdrowia
mieszkańców Podlasia poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia i profilaktykę zdrowotną.
Kreowaniu postaw zdrowego stylu życia towarzyszą działania zmierzające do powstania
odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu.
Ponadto realizacja projektów przyczynia się do wyrównywania szans w dostępie społeczności
do infrastruktury sportowej pomiędzy mieszkańcami z dużych aglomeracji miejskich i małych
miast, rozwoju aktywnych form sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnych oraz
do wzrostu liczby imprez kulturalnych.
Czynnikami warunkującymi rozwój lokalny oraz poprawę poziomu życia mieszkańców są
również walory środowiska naturalnego. Dlatego też działania w ramach Programu zostały
tak zaprogramowane, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej
i społecznej – projekty w ramach RPOWP są realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
środowiska.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 63
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 9. Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku
realizacji programu (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne realizowanych jest obecnie
6 projektów. W najbardziej zaawansowanej fazie jest Projekt „Wdrażanie elektronicznych
usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” (CU2).
Pozostałe projekty, które będą realizowane w ramach Osi to:
• „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (projekt realizowany w partnerstwie – 38
partnerów w postaci szpitali oraz jednostek samorządu terytorialnego)
• Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I etapu,
Gmina Drohiczyn,
• Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja II etapu,
Gmina Drohiczyn,
• Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu
do Internetu na terenie gminy: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły, Gmina Mońki,
• Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Bakałarzewo,
Gmina Bakałarzewo.
Dwie umowy w roku 2011 zostały rozwiązane przez Beneficjentów z uwagi na większą
dostępność do Internetu u obecnych operatorów. Nie bez znaczenia była w tym przypadku
również konieczność notyfikacji pomocy przyznanej w ramach RPOWP. Złożoność procedur
z tym związanych oraz długi czas oczekiwania na wydanie decyzji przez Komisję Europejską
zniechęciły część samorządów z dalszej realizacji projektów dotyczących sieci
szerokopasmowych.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 64
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Przewidywana realizacja wskaźników na podstawie podpisanych umów przedstawia się
następująco:
• Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego: 1940 km czyli 298,46%
zakładanej wartości docelowej na rok 2013,
• Liczba uruchomionych PIAP: 575 szt. co daje wartość docelową na rok 2013
na poziomie 230%,
• Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (szkoły) – 43 szt.
z szacowaną wartością docelową na rok 2013 w wielkości 102,38%,
• Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (jednostki administracji
publicznej) – 38 szt. czyli 158,33% wartości docelowej zakładanej na rok 2013,
• Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (MŚP) – 907 szt.
z 151,17% wartości docelowej zakładanej na rok 2013,
• Liczba osób korzystających z PIAP – 1350 szt. z najmniejszą szacunkową wartością
docelową na rok 2013 – 8,18%.
Od uruchomienia Programu w ramach Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony
środowiska, Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska zawarto
45 umów (co ponad dwukrotnie przekroczyło poziom wartości wskaźnika docelowego
założonego na rok 2013). Z podpisanych umów wynika, iż przyszła realizacja wskaźników
będzie się kształtować w następujący sposób: liczba osób przyłączonych do sieci
wodociągowej w wyniku realizacji projektów (136,17% wartości docelowej zakładanej na rok
2010), liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów
(73,85% wartości docelowej zakładanej na rok 2013), liczba osób zabezpieczonych przed
innymi zagrożeniami (ponad czterokrotne przekroczenie wartości docelowej zakładanej na rok
2013). Natomiast wskaźnik powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji
projektu osiągnięty będzie na poziomie 119,60% wartości docelowej zakładanej na rok 2013.
Osiągnięcie wskaźników założonych w projektach z Osi V. Rozwój infrastruktury ochrony
środowiska pozwoli na otrzymanie pakietu długoterminowych korzyści społeczno –
ekonomicznych dla lokalnych społeczności, przejawiających się w poprawie jakości życia
i zdrowia mieszkańców miejscowości, których dotyczą dane projekty. Przykładowo, korzyści
przedstawione przez beneficjentów realizujących projekty z zakresu gospodarki wodnościekowej to m.in.: zmniejszenie regionalnych różnic determinowanych przez ośrodki
miejskie w województwie o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunalnej, stworzenie
dogodnych warunków dla lokalizowania nowych inwestycji, zmniejszenie kosztów opieki
zdrowotnej wynikających z zachorowań spowodowanych złą jakością wody, polepszenie
wskaźników fizykochemicznych dostarczanej wody i osiągnięcie wartości tych wskaźników
zgodnie z obowiązującymi regulacjami, utrzymanie równomiernego ciśnienia w sieci
wodociągowej, pozyskanie nowych odbiorców, zlikwidowanie braków wody, ograniczenie
kosztów eksploatacji nowych odcinków kanalizacji i wodociągów. Będzie się to przekładało
na zmniejszenie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, wzrost dochodów
mieszkańców w wyniku wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich.
W ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska narastająco
podpisano 47 umów (ponad dwukrotne przekroczenie wartości wskaźnika docelowego w roku
2013). Zadeklarowana wartość pozostałych wskaźników to m.in. Dodatkowa moc
zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych – szacowana realizacja blisko 80% zakładanej
wartości docelowej na rok 2013; Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 65
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
realizacji projektów – szacowana realizacja 136,17 % wartości docelowej na rok 2013; Liczba
osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami – szacowana realizacja ponad czterokrotnie
przekroczona zakładana wartość docelowa zakładana na rok 2013.
W porównaniu z rokiem 2010, w którym to odbywała się większość konkursów, skutkujących
dopiero co podpisanymi umowami, rok 2011 okazał się rokiem, w którym nastąpił znaczny
wzrost wartości osiąganych wskaźników.
Wykres 10. Liczba wszystkich projektów z zakresu infrastruktury ochrony środowiska
(wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej zostało łącznie podpisanych
105 umów. W Działaniu 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji narastająco podpisano
57 umów (103,64% wartości wskaźnika docelowego zakładanego w roku 2013). Realizacja
wskaźników na podstawie podpisanych umów w działaniu, będzie przedstawiała się
następująco: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej –
115,79% wartości docelowej zakładanej na rok 2013; liczba studentów korzystających
z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów – 121,09% wartości docelowej
zakładanej na rok 2013 i 101,05 wartości zakładanej w roku 2015; liczba uczniów
korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów – 211,72% wartości
docelowej zakładanej na rok 2013 i 193,57% wartości zakładanej w roku 2015; liczba miejsc
w przedszkolach wiejskich zbudowanych/zmodernizowanych – 114,00% wartości docelowej
zakładanej na rok 2013, natomiast liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających
z przedszkoli – 197,50% wartości docelowej zakładanej na rok 2013.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 66
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W Działaniu 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej narastająco podpisano
37 umów ze wskaźnikiem osiągniętym w wysokości 100% wartości docelowej zakładanej
na rok 2013. Realizacja pozostałych wskaźników będzie przebiegać następująco: liczba
nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury opieki zdrowotnej – 141,67% wartości
docelowej zakładanej na rok 2013 oraz potencjalna liczba specjalistycznych badań
medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów –
95,70% wartości docelowej zakładanej na rok 2013.
W Działaniu 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego
i kulturowego podpisano 11 umów, co stanowi 183,33% wartości docelowej zakładanej
na rok 2013. Kolejnym realizowanym wskaźnikiem jest liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów infrastruktury kulturalnej, który – zgodnie z deklaracjami beneficjentów, zostanie
osiągnięty na poziomie 83,33% wartości docelowej zakładanej na rok 2013.
Wykres 11. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej,
opieki zdrowotnej i kulturalnej (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 67
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 12. Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013).
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Reasumując, wybrane do realizowania w ramach RPOWP projekty wywierają pozytywny
wpływ na rozwój gospodarki województwa podlaskiego. Przykładowo duży nacisk Program
kieruje na przedsięwzięcia z pierwszej osi priorytetowej, które przyczyniają się do wzrostu
konkurencyjności podlaskiego sektora MŚP, a dodatkowo generują największą ilość pracy
(głównego wskaźnika programu). Innowacyjność wdrażana przez podlaskich przedsiębiorców
jest istotna przede wszystkim w kontekście podniesienia konkurencyjności całego
województwa. Projekty z osi trzeciej przyczyniają się do niwelowania utrudnień i ograniczeń,
związanych z infrastrukturą turystyczną (tworzą nowe miejsca noclegowe, których
w województwie ciągle brakuje). Projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu
do Internetu, mają na celu umożliwienie mieszkańcom obszarów defaworyzowanych
uzyskanie większej dostępności i jakości usług informatycznych i cyfrowych. Natomiast
w przypadku piątej osi priorytetowej progres rozwoju województwa wyraża się przede
wszystkim poprzez rozwój infrastruktury związanej z jakością powietrza, źródłami energii
odnawialnej, gospodarką odpadami.
Województwo podlaskie dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego wykorzystania
zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych,
do których m.in. należy podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, rozwój
zasobów ludzkich, podniesienie konkurencyjności podlaskich firm, ochrona środowiska
naturalnego oraz rozwój turystyki. Wybrane do realizacji projekty w ramach RPOWP
pozytywnie wpływają na niwelowanie słabych stron i zagrożeń województwa i tym samym
wzmacniają silne strony wskazane w „Strategii województwa podlaskiego do 2020 roku”.
Jednym z celów głównych realizacji Programu jest rozwój turystyki. W analizie SWOT jako
silna strona wskazywane są „wybitne walory przyrodnicze i kulturowe regionu w tym parki
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 68
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
narodowe i krajobrazowe”. W ten kontekst idealnie wpisuje się wysoka realizacja wskaźnika
„liczba nowych miejsc noclegowych”. Projekty z zakresu rozwoju branży turystycznej jeszcze
bardziej wzmacniają tą silną stronę, bowiem umożliwiają turystom podziwianie obszarów
cennych przyrodniczo, jednocześnie gwarantując komfort wynikający z pobliskiego zaplecza
noclegowego. Projekty z działań 3.1 i 6.3 pomagają udostępnić te atrakcyjne miejsca
w jeszcze szerszym zakresie, m. in. poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcji turystycznych
oraz szeroko rozumianą promocję, w tym ukazanie bogactwa kultury etnicznej
i narodowościowej. Z drugiej strony jako strona słaba w analizie SWOT wskazany został
„niedobór bazy turystycznej”. W podanym przykładzie wpływ programu jest jednoznaczny –
realizacja wskaźnika potwierdza jego pozytywne oddziaływanie. Silnie powiązany
z powyższym wskaźnikiem jest wskaźnik „długość nowych i zrekonstruowanych dróg
w wyniku realizacji programu”. Turysta, aby mógł bez przeszkód dotrzeć w różne strony
województwa musi skorzystać z infrastruktury drogowej. Mocną stroną analizy SWOT jest
dobrze rozplanowany przestrzennie układ sieci transportowej w województwie podlaskim.
Niestety zły stan techniczny infrastruktury oraz jej mała przepustowość, czyli słaba strona
analizy SWOT, nie pozwala w pełni wykorzystywać walorów turystycznych regionu. Ponad
400 km wyremontowanych bądź wybudowanych dróg w ramach Programu z pewnością
przyczyni się nie tylko do rozwoju branży turystycznej, ale i podniesie atrakcyjność
inwestycyjną województwa. Rozwój infrastruktury drogowej, oraz powiązanej z nią
technicznej, czyli uzbrojenia terenów, to warunek niezbędny do zapewnienia sprawnego
i niekolizyjnego dostępu do regionu. Realizacja tego celu oznaczać będzie poprawę połączeń
komunikacyjnych, co przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej i do wzrostu
zatrudnienia. W odniesieniu do rozwoju zasobów ludzkich, mocną stroną analizy SWOT jest
„niski koszt pracy”. Po drugiej stronie znajduje się ukryte bezrobocie, przede wszystkim
wśród ludności wiejskiej, grup defaworyzowanych oraz pozostawanie bez pracy znacznego
odsetka osób aktywnych zawodowo, w szczególności z grupy wiekowej 18-34 lata. Wybrane
projekty w sposób znaczący wpływają na niwelowanie istniejących utrudnień lub ograniczeń
– szczególne znaczenie odgrywa w tym aspekcie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw,
które generują większość nowych etatów. W Programie zakładane jest utworzenie 4400
miejsc pracy, do końca okresu sprawozdawczego realizacja wskaźnika na podstawie
podpisanych umów wyniosła 91,51 % wartości docelowej zakładanej na rok 2013 i 76,27%
wartości zakładanej na rok 2015.
2.1.6.3. Rekomendacje KE
- Zapewnienie odpowiedniej reakcji na wyzwania związane ze światowym
kryzysem finansowym - przedstawiciele IZ RPOWP uczestniczą w pracach Grupy
ds. przedsiębiorczości oraz Grupy ds. MŚP, w ramach której następuje wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wsparcia tej grupy beneficjentów oraz
formułowane są propozycje uproszczeń w systemach wdrażania stosowane w zakresie
każdej z IZ, np. wprowadzenie systemu zaliczkowania dla MŚP, uproszczenie
procedur aplikacyjnych (ograniczenie liczby załączników itp.). Ponadto IZ RPOWP
ze swojej strony stara się dokonywać zmian systemowych w ramach procesu
wdrażania Programu, tak aby odpowiadał on bieżącym potrzebom regionu.
- Zapewnienie transparentności kryteriów wyboru w ramach konkursów – IZ
RPOWP zapewnia stosowanie zasady „dwóch par oczu” na wszystkich etapach oceny
projektu. Oceny merytorycznej dokonuje Komicja Oceny Projektów, w skład której
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 69
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
wchodzi przewodniczący, ekspert oraz pracownik odpowiedniego Departamentu UM.
Ekspert i pracownik nie kontaktują się ze sobą (ewentualnie za pośrednictwem
przewodniczącego), nie wiedzą kto ocenia drugi projekt. Projekty są udostępniane
w wersji elektronicznej za pomocą systemu SWOM, z którego nie można kopiować,
ani zapisywać projektów do pamięci komputera. Dodatkowo zauważyć należy,
iż Województwo Podlaskie jest jednym z dwóch województw, w którym Zarząd
Województwa nie dokonuje zmian na listach rankingowych projektów wybieranych
do realizacji (badanie przeprowadzone przez Centrum im. Adama Smitha w ramach
projektu: „Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach
16 Regionalnych Programów Operacyjnych”). IZ RPOWP dąży do tego, aby system
oceny projektów i zasady tej oceny były w pełni zrozumiałe dla wnioskodawców i aby
każdy miał dostęp do pełnej informacji w zakresie oceny jego wniosku. Z tego też
powodu zapisy regulaminu pracy KOP doprecyzowano o wymóg pełnego
uzasadnienia każdego warunku w ramach kryteriów dla każdego projektu (niezależnie
od wyniku oceny) i rozszerzono stosowany wzór karty formalnej i merytorycznej
o pole z uzasadnieniem. Sprzyja to precyzyjnemu informowaniu beneficjentów
o powodach negatywnej oceny, co jest niezwykle istotne w kontekście procedury
odwoławczej przysługującej w takich wypadkach. Każdy wnioskodawca ma pełną
informację w zakresie argumentacji negatywnej oceny jego projektu. Zapewne
właśnie to leży u podstaw relatywnie niedużej liczby odwołań, a jeszcze mniejszej
liczby skarg kierowanych na drogę sądową (co potwierdzają wyniki badań
ewaluacyjnych, m.in. w ramach projektu: „Społeczny monitoring wdrażania funduszy
Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych”). Podkreślić
należy również, iż dla każdego działania/poddziałania opracowany został przewodnik
po kryteriach, szczegółowo opisujący wymogi wszystkich kryteriów, zarówno
formalnych jak i merytorycznych. Przybliża on dodatkowo podstawowe zasady oceny
projektów. Obserwowany jest bardzo pozytywny odbiór kryteriów wyboru projektów,
w szczególności kryteriów z zakresu wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw.
Pozytywne opinie wyrażają przedstawiciele grup roboczych ds. przedsiębiorców oraz
MŚP, a także organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak np. PKPP Lewiatan.
Oceniane są jako przejrzyste, adekwatne do celów Programu, a przede wszystkim
zobiektywizowane. Sami beneficjenci mogą dodatkowo korzystać z narzędzia jakim
jest kwalifikator kryteriów, pozwalający ocenić szanse projektu w ramach konkursu,
a co ważniejsze, zweryfikować spełnienie warunku minimalnej liczby punktów
dającej pozytywny wynik oceny.
- Poprawa efektywności dotacji dla przedsiębiorców i unikanie stosowania
zrealizowanych już projektów – w przypadku przedsiębiorców w ramach RPOWP
nigdy nie było możliwości dofinansowania projektów już zrealizowanych, natomiast
właściwą efektywność wsparcia zapewniają kryteria merytoryczne modyfikowane
w razie konieczności, zgodnie z rekomendacjami przedstawicieli różnych środowisk,
w tym także Komisji Europejskiej;
- Zapewnienie równego dostępu wszystkim (publicznym i prywatnym) operatorom
na rynku finansowym do uzyskania statutu pośrednika finansowego – w ramach
RPOWP instrumenty inżynierii finansowej wdrażane są w trybie konkursowym
zapewniającym otwarty i niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich instytucji
finansowych, bez ograniczeń odnoszących się do siedziby władz, miejsca rejestracji,
narodowości i daty złożenia;
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 70
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
- Zapewnienie wdrożenia Strategii Morza Bałtyckiego – informacje podano w pkt.
2.6 niniejszego sprawozdania;
- Lotnisko regionalne – z grupy podpisanych umów/decyzji do końca 2011 r., Zarząd
Województwa Podlaskiego uchylił uchwałą z dnia 28 czerwca 2011 r. nr 37/442/2011
uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi
kluczowemu „Budowa lotniska regionalnego” – więcej informacji znajduje się
w następujących punktach sprawozdania: 2.1, 3 i 5.
- Równe szanse – IZ RPOWP nie różnicuje bądź nie ogranicza możliwości uzyskania
wsparcia w ramach realizowanych projektów – więcej informacji znajduje się
w rozdziale 2.2.
- Warunki/uzgodnienia mające zapewniać zintegrowane wsparcie z EFRR i EFS –
informacje zawarto w pkt. 2.6.
- Notyfikacja pomocy publicznej dla projektu dot. sieci szerokopasmowej,
monitorowanie projektów dot. e-usług w Osi Priorytetowej IV – informacja
znajduje się w rozdziale 2.1 oraz 3.4.
- Projekt „e-zdrowie w Podlaskim” wymaga przeglądu pod kątem powiązań z
projektem e-zdrowie w ramach PO IG, który przechodzi trudności – „Podlaski
System Informatyczny e-Zdrowie” (e-Zdrowie) zakładał podłączenie się do projektu
realizowanego centralnie przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony
Zdrowia pod nazwą „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) celem wymiany informacji
między systemami poprzez stworzoną w ramach P1 Szynę Usług (integrująca systemy
regionalne). Brak wymienionej funkcjonalności systemu P1 nie zakłóca projektu
e-Zdrowie na poziomie regionalnym ponieważ w ramach projektu regionalnego
tworzona jest regionalna szyna usług umożliwiająca wymianę informacji między
partnerami projektu. Funkcjonalność projektu P1 nie stanowi podstawy projektu
e-Zdrowie i jej brak nie zagraża realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo projekt
e-Zdrowie opiera się na wykorzystaniu otwartej infrastruktury informatycznej
umożliwiającej w przyszłości w prosty sposób wykorzystanie rozwiązań
opracowanych centralnie, w tym w szczególności w projekcie P1oraz pl.ID.
- Należałoby zminimalizować liczbę projektów w Osi priorytetowej III, które będą
wymagały znacznych dotacji z budżetów samorządów na etapie operacyjnym
w przypadku, kiedy nie mogą być wyraźnie udowodnione istotne korzyści
gospodarcze – Podczas XX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, które odbyło się
dn. 8 lutego 2012 r., podczas przyjmowania kryteriów do Działania 3.1 Rozwój
atrakcyjności turystycznej regionu, zostało przedyskutowane i zatwierdzone
kryterium merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne, które ma za zadanie
wyeliminowanie sytuacji, w której wydatki na utrzymanie inwestycji są znaczące
i przekraczają dochody danej gminy. Wprowadza ono konieczność przeanalizowania
oraz wykazania możliwości finansowania inwestycji po zakończeniu realizacji
projektu. A tym samym zmotywuje to samorząd do rozważenia kosztu utrzymania
inwestycji oraz spowoduje konieczność zadeklarowania źródeł jej dalszego
finansowania.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 71
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
- Inwestycje w ochronę zdrowia – kwestia wykorzystywania sprzętu zakupionego
przy współfinansowaniu unijnym i problem dotyczący braku kontraktów z NFZ
– w związku z zaleceniami KE dotyczącymi przeprowadzenia kontroli projektów
w zakresie kontraktów z NFZ na usługi świadczone z wykorzystaniem powstałej w ich
ramach infrastruktury/zakupionego sprzętu, IZ RPOWP przeprowadziła 26 kontroli
podmiotów realizujących projekty z zakresu ochrony zdrowia (wszystkie podmioty).
Do końca okresu sprawozdawczego nie wystąpiła sytuacja braku kontraktu z NFZ na
moment zakończenia realizacji projektu lub utraty kontraktu w trakcie okresu
trwałości. IZ RPOWP deklaruje jednocześnie, że w przypadku wystąpienia w/w
sytuacji w okresie trwałości, ulegnie on automatycznemu wydłużeniu o czas braku
zakontraktowania świadczeń z NFZ. Ponadto IZ RPOWP weryfikuje posiadanie przez
Beneficjentów kontraktów z NFZ w okresie trwałości na etapie analizy ankiet
trwałości projektu oraz podczas wizyt monitorujących.
- Tworzenie miejsc pracy: różnice w podziale na płeć – opis dotyczący problemu
znajduje się w rozdziale 2.2.
- Jakościowa ocena wkładu Programu do celów Strategii Europa 2020 – informacje
podano w pkt. 2.6 niniejszego sprawozdania.
- Edukacja – W ramach działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, w roku
2011 nie były ogłaszana żadne konkursy. W okresie sprawozdawczym podpisano
natomiast 8 umów o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór
wniosków ogłoszony w roku 2010. W kryteriach merytorycznych dla działania 6.1
kładziony był nacisk na zgodność projektu z potrzebami rynku pracy (systemie
oświaty, z wyłączeniem przedszkoli i uczelni wyższych) oraz na dostęp do edukacji
przedszkolnej na obszarach pozbawionych tego dostępu (wzrost liczby dzieci
z terenów wiejskich korzystających z placówki).
2.1.6.4. Rekomendacje IZ i innych instytucji
IZ RPOWP zamierza w przyszłym okresie w dalszym ciągu realizować m.in. następujące
zadania:
•
•
•
•
•
•
•
kontynuować wsparcie w zakresie instrumentów inżynierii finansowej,
w zakresie infrastruktury drogowej wspierać wyłącznie projekty w ramach
poddziałania 2.1.1 – drogi wojewódzkie,
przyspieszyć proces kontraktacji i zakontraktować 100% alokacji Programu w 2012 r.
zwiększyć wolumen płatności dla beneficjentów,
realizować zmienione przez KM RPOWP kryteria formalne, merytoryczno-techniczne
dopuszczające ogólne, merytoryczno – techniczne dla poszczególnych osi
priorytetowych,
realizować zatwierdzone przez KM RPOWP kryteria wyboru projektów do oceny
indywidualnych projektów kluczowych,
realizować zaakceptowany przez KM RPOWP zaktualizowany Plan Komunikacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 72
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Rekomendacje przyjęte przez Komitet Monitorujący RPOWP znajdują się w rozdziale 2.7,
natomiast opis rekomendacji IZ RPOWP dotyczących dalszego przebiegu realizacji programu
operacyjnego oraz przyszłego okresu programowania znajduje się w rozdziale 2.6.4.
2.1.6.5. Instrumenty inżynierii finansowej
W ramach RPOWP na lata 2007–2013 beneficjenci, obok dotacji, mogą korzystać także
z instrumentów inżynierii finansowej. Zasadniczo można je podzielić na instrumenty
z udziałem funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, w których dystrybucji uczestniczą
instytucje finansowe, tj. pośrednicy finansowi. W obu przypadkach chodzi przede wszystkim
o włączenie do systemu wsparcia sieci instytucji finansowych, przyciągnięcie dodatkowych
środków oraz o dywersyfikację ryzyka ponoszonego w trakcie inwestycji przez wszystkich
uczestników procesu. W efekcie odbiorcy końcowi otrzymują szerszy dostęp do finansowania
zewnętrznego. IZ RPOWP podpisała 8 umów z pośrednikami finansowymi dzięki czemu 377
beneficjentów końcowych (przedsiębiorców z sektora MŚP) zawarło umowy pożyczki lub
poręczenia na kwotę dofinansowania ogółem 15 009 052,31 EUR (67 945 979,80 PLN).
Poniższa tabela prezentuje podmioty zajmujące się pośrednictwem finansowym w ramach
RPOWP oraz wartość poszczególnych funduszy i udzielonego przez nie wsparcia na rzecz
MŚP.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 73
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 29. Zawarte umowy, wydatki wykazane w deklaracjach oraz wsparcie przekazane beneficjentom końcowym w ramach wdrażania IIF.
Menedżer
Funduszu
Tytuł projektu
Powierniczego
(jeśli jest FP)
lub Pośrednik
Finansowy/Fu
ndusz Miejski
1
2
Wspieranie
Podlaski
przedsiębiorczo
Fundusz
ści w
Poręczeniowy
województwie
Spółka z
podlaskim
ograniczoną
poprzez
odpowiedzialn
udzielanie
ością
poręczeń
Wartość
ogółem
(w EUR
i PLN)
Wartość
wydatków
kwalifikowalnych
Wartość
dofinansowani
a ze środków
UE
(w EUR
i PLN)
(w EUR
i PLN)
Wartość
ogółem
(w EUR
i PLN)
Wartość
wydatków
kwalifikowalnych
Wartość
dofinansowan
ia ze środków
UE
Wartość
wydatków
kwalifikowalnych
(w EUR
i PLN)
(w EUR
i PLN)
(w EUR
i PLN)
Umowy z Beneficjentami
podpisane przez
pośredników
finansowych, fundusze
Wartość
miejskie
dofinansowani
a ze środków
UE
(w EUR
i PLN)
Liczba
Wartość
ogółem
(w EUR i PLN)
3
4
5
6
7
8
9
10
11 044 842,06
11 044 842,06
11 044 842,06
11 507 020,24
11 044 842,06
11 044 842,06
11 044 842,06
11 044 842,06
50 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
52 092 280,64
50 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
50 000 000,00
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 74
11
135
12
5 776 231,46
26 148 999,80
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wsparcie
sektora MŚP z
terenu woj.
podlaskiego
poprzez
udzielanie
pożyczek
Podlaska
Fundacja
Rozwoju
Regionalnego
Fundusz
Pożyczkowy
dla Mikro,
Małych i
Średnich
Przedsiębiorstw
zwany dalej
Północny
Fundusz
Pożyczkowy
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
"ARES"
Spółka
Akcyjna w
Suwałkach
Wyodrębnienie
funduszu
pożyczkowego
"Sami Swoi"
dla
przedsiębiorcó
w z woj.
podlaskiego
poprzez jego
dokapitalizowa
nie
Fundacja na
rzecz Rozwoju
Polskiego
Rolnictwa
2 208 968,41
2 208 968,41
2 208 968,41
2 368 075,81
2 208 968,41
2 208 968,41
2 208 968,41
2 208 968,41
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 720 279,20
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
3 313 452,62
3 308 030,04
3 308 030,04
3 313 452,62
3 308 030,04
3 308 030,04
3 308 030,04
3 308 030,04
15 000 000,00
14 975 452,00
14 975 452,00
15 000 000,00
14 975 452,00
14 975 452,00
14 975 452,00
14 975 452,00
2 856 306,60
2 761 210,51
2 208 968,41
2 856 306,60
2 761 210,51
2 208 968,41
2 208 968,41
2 208 968,41
12 930 500,00
12 500 000,00
10 000 000,00
12 930 500,00
12 500 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 75
40
35
78
1 123 702,23
5 087 000,00
2 895 294,90
13 107 000,00
1 274 132,98
5 768 000,00
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
"Łomżyński
Wspieranie
Fundusz
przedsiębiorczo
Poręczeń
ści w regionie
Kredytowych"
poprzez
Spółka z
zwiększenie
ograniczoną
zdolności
odpowiedzialn
poręczeniowej
ością
Fundacja
Podlaski
Rozwoju
Fundusz
Przedsiębiorcz
Przedsiębiorczo
ości w
ści
Suwałkach
Północny
Fundusz
Pożyczkowy II
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
"ARES" S.A.
w Suwałkach
Północny
Fundusz
Poręczeniowy.
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
"ARES" S.A.
w Suwałkach
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
3 670 188,08
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
16 614 941,46
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
3 313 452,62
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
2 388 999,34
2 388 999,34
2 388 999,34
2 388 999,34
2 388 999,34
2 388 999,34
2 388 999,34
2 388 999,34
10 815 000,00
10 815 000,00
10 815 000,00
10 815 000,00
10 815 000,00
10 815 000,00
10 815 000,00
10 815 000,00
3 479 125,25
3 479 125,25
3 479 125,25
3 479 125,25
3 479 125,25
3 479 125,25
3 479 125,25
3 479 125,25
15 750 000,00
15 750 000,00
15 750 000,00
15 750 000,00
15 750 000,00
15 750 000,00
15 750 000,00
15 750 000,00
Źródło danych: opracowanie własne.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 76
60
15
14
0
1 651 199,47
7 474 980,00
1 505 853,77
6 817 000,00
782 637,51
3 543 000,00
0,00
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 30. Umowy z odbiorcami końcowymi podpisane przez pośredników finansowych
wg ich statusu od początku wdrażania.
Fundusze pożyczkowe
Wielkość
przedsiębiorstwa
Liczba
zawartych
umów
mikro
135
małe
36
średnie
11
SUMA
182
Wartość zawartych
umów
(w EUR i PLN)
3 984 979,01
18 040 000,00
2 573 889,99
11 652 000,00
1 022 752,37
4 630 000,00
7 581 621,38
34 322 000,00
Fundusze poręczeniowe
Liczba
zawartych
umów
Wartość zawartych
umów
(w EUR i PLN)
149
41
5
195
3 945 038,61
17 859 189,80
2 960 302,63
13 401 290,00
522 089,68
2 363 500,00
7 427 430,93
33 623 979,80
Źródło danych: opracowanie własne.
2.1.6.6. Realizacja założeń Strategii EU 2020
Strategia Lizbońska była główną strategią rozwoju Unii Europejskiej, realizowaną w latach
2000-2010. W czerwcu 2010 r. Rada Europejska przyjęła nową strategię rozwoju UE "Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu”, która ma zostać zrealizowana w latach 2010-2020. Nowa strategia
jest zarówno kontynuacją wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską, jak i próbą
odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ze wzmożoną siłą ujawniły się podczas
ostatniego kryzysu gospodarczego. Wraz z przyjęciem nowej strategii, Strategia Lizbońska
przestała obowiązywać.
Kryzys gospodarczy, który dotknął państwa UE po 2008 r. uwidocznił liczne słabości
strukturalne gospodarek europejskich. Nowa strategia unijna ma na celu wzmocnienie
gospodarek państw UE poprzez podniesienie poziomu zatrudnienia, rozwój inteligentny
i sprzyjający włączeniu społecznemu.
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
•
•
•
rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 77
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W ramach ukierunkowania podejmowanych działań i zachęcania do postępów, państwa UE
wyznaczyły 5 celów wymiernych do osiągnięcia w roku 2020 na poziomie unijnym:
•
•
•
•
•
CEL 1: Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet
i mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży,
osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą
integrację legalnych imigrantów.
CEL 2: Poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo rozwojowej
w szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych
i prywatnych w tym sektorze osiągnął 3% PKB.
CEL 3: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, w porównaniu
z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym
zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%.
CEL 4: Podniesienie poziomu kształcenia zwłaszcza poprzez dążenie
do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz
poprzez zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających
wykształcenie wyższe lub równoważne.
CEL 5: Wspieranie włączenia społecznego zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa,
mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej
20 mln obywateli.
Oprócz celów dla całej Unii Europejskiej każdy kraj członkowski we współpracy z Komisją
Europejską zobowiązany został do określenia krajowych celów rozwoju w powyższych pięciu
obszarach, tak aby po zsumowaniu wszystkich działań można było osiągnąć wyznaczone cele
unijne. Polska ustaliła następujące wartości dla celów krajowych:
Przyjmując krajowe cele Strategii „Europa 2020”, rządy biorą pod uwagę stan wyjściowy
gospodarki, co oznacza, że kraje startujące z pozycji lepszej niż pozostałe powinny podjąć
bardziej ambitne zobowiązania.
• Cel 1: 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;
• Cel 2: 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R;
• Cel 3: 19% redukcja emisji gazów cieplarnianych,
15% udział OZE w konsumpcji energii,
13,6% wzrost efektywności energetycznej;
• Cel 4: 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną,
45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem;
• Cel 5: 1,5-2mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem.
Jednym z najważniejszych instrumentów realizacji celów strategii „Europa 2020” jest
7 projektów przewodnich. Projekty składają się z działań realizowanych zarówno na szczeblu
unijnym jak i krajowym. Strategia Europa 2020 przewiduje następujące inicjatywy flagowe:
•
•
„Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu
do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się
w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego
i tworzenia nowych miejsc pracy;
„Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz
ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy;
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 78
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
•
•
•
•
•
„Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego
Internetu
i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści
z jednolitego rynku cyfrowego;
„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji
transportu oraz propagowania efektywności energetycznej;
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia
biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej
i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach
światowych;
„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz
modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój
kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności
zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi
dzięki mobilności siły roboczej;
„Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności
społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły
żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.
Ponadto, Komisja Europejska opracowała zintegrowane wytyczne będące zestawem ogólnych
zaleceń dla krajów członkowskich w różnych obszarach polityk gospodarczych, tak aby ich
realizacja doprowadziła do szybkiego osiągnięcia głównych celów strategii „Europa 2020”.
W porównaniu ze Strategią Lizbońską liczba zintegrowanych wytycznych została
zredukowana z 24 do 10.
W ramach obszaru Strategii UE 2020 pn. „Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość”
oraz „Otoczenie biznesu - przedsiębiorczość”, wpisują się 528 umowy zawarte przez
IZ RPOWP na wartość całkowitą 247 333 874,83 EUR (1 119 680 451,34 PLN) w tym
dofinansowanie UE 106 843 199,06 EUR (483 679 162,13 PLN). Odnośnie wniosków
o płatność kwota wydatków uznanych za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego
wynosi 157 254 742,43 EUR (711 892 218,97 PLN), w tym dofinansowanie UE
88 462 638,37 EUR (400 470 363,89 PLN).
W wyżej wymienionych obszarach zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba
projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP (przewidywana
wartość wskaźnika wynosi 540 szt.) oraz wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc
pracy (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 3 412 szt.).
W przypadku obszaru „Społeczeństwo informacyjne” było to odpowiednio 10 umów
na wartość całkowitą 32 307 715,33 EUR (146 257 027,29 PLN) i wartość dofinansowania
UE 25 661 766,37 EUR (116 170 816,37 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota
wydatków uznanych za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi
659 440,25 EUR (2 985 286,00 PLN), w tym dofinansowanie UE 332 772,69 EUR
(1 506 461,95 PLN).
W obszarze „Społeczeństwo informacyjne” zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika
produktu Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (przewidywana wartość
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 79
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
wskaźnika wynosi 650 km) oraz wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały możliwość
dostępu do Internetu – 83 000 w tym na obszarach wiejskich 67 000 osób.
Kolejnym obszarem jest „Edukacja” w którą się wpisuje 57 umów na całkowitą wartość
24 968 665,65 EUR (113 033 149,42 PLN) i dofinansowanie UE 14 305 464,19 EUR
(64 760 836,41 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota wydatków uznanych
za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 540 630,50 EUR
(52 244 434,29 PLN), w tym dofinansowanie UE 8 418 066,66 EUR (38 108 587,79 PLN).
W obszarze „Edukacja” zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba projektów
z zakresu edukacji (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 55 szt.) oraz wskaźnika
rezultatu Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji
projektów (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 20 000 osób) i Liczba uczniów
korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (przewidywana
wartość wskaźnika wynosi 7 000 osób).
Następny obszar czyli „Klimat, energia, mobilność” to 162 umów na całkowitą wartość
203 570 477,90 EUR (921 563 553,44 PLN) i wartość dofinansowania 139 772 312,96 EUR
(632 749 260,78 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota wydatków uznanych
za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 129 746 761,88 EUR
(587 363 591,04 PLN) w tym dofinansowanie UE 87 457 092,69 EUR (395 918 258,59
PLN).
W przedmiotowym obszarze zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba
projektów z zakresu energii odnawialnej (przewidywana wartość wskaźnika wynosi
8 szt.) oraz wskaźnika rezultatu Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł
odnawialnych (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 12 MW).
W ostatnim obszarze „Zatrudnienie i umiejętności” i „Walka z ubóstwem” zawarto 48 umów
na całkowitą wartość 65 608 969,44 EUR (297 011 804,64 PLN) i dofinansowanie
UE 39 326 940,10 EUR (178 033 057,82 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota
wydatków uznanych za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi
45 204 414,47 EUR (204 640 384,29 PLN) w tym dofinansowanie UE 26 709 496,03 EUR
(120 913 888,54 PLN).
W powyższym obszarze zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba projektów
z zakresu turystyki (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 45 szt.) oraz wskaźnika
rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (przewidywana wartość wskaźnika wynosi
640 osób).
Ponadto podczas przeglądu śródokresowego dodano w Programie zapis preferujący przy
wyborze projektów inwestycje wpisujące się w Strategię Europa 2020.
Koordynacja polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Strategii
„Europa 2020”
Wraz z przyjęciem nowej strategii dotyczącej rozwoju Unii Europejskiej – „Europa 2020”,
został opracowany nowy Krajowy Program Reform, który został przyjęty przez Radę
Ministrów 26 kwietnia 2011 r. Krajowy Program Reform skupia się na tych działaniach, które
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 80
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowę nowych przewag
konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych :
1. Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, który obejmuje kwestie budowy
i modernizacji zarówno infrastruktury technicznej: drogowej, kolejowej,
energetycznej, ochrony środowiska, jak również infrastruktury społecznej. Ponadto
obszar ten obejmuje działania związane z tworzeniem efektywnego systemu
zarządzania rozwojem.
2. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego obejmujący kwestie rozwoju sektora B+R,
zacieśniania współpracy między ośrodkami badawczymi a przedsiębiorstwami oraz
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr.
3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu obejmujący kwestie
kształcenia obywateli oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i integracji społecznej osób wykluczonych.
W ramach każdego obszaru, KPR wyznacza priorytety oraz działania i zadania do realizacji
w danym roku. Istotnym elementem, na który kładzie nacisk KPR jest rozwój infrastruktury:
transportowej, energetycznej, teleinformatycznej, ochrony środowiska, badawczej oraz
infrastruktury społecznej.
Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej,
przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2008 r. (25 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów
przyjęła aktualizację Krajowego Planu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020,
określającą kierunki działań władz Polski na lata 2012/2013), wdrażany jest przez Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 poprzez następujące osie:
• Oś priorytetową I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie,
której procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP
wynosi 28,4%
• Oś priorytetową II Rozwój infrastruktury transportowej, której udział na poziomie
RPOWP wynosi 1,0%
• Oś priorytetową IV Społeczeństwo informacyjne, której udział na poziomie RPOWP
wynosi 7,6%
• Oś priorytetową V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, której udział
na poziomie RPOWP wynosi 6,2%
Procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP łącznie wynosi
43,1% wkładu UE (co stanowi 290 199 454,00 EUR) i o ponad 3% przekracza wymagany
pułap zaangażowanych środków na earmarking – jest to jeden z najwyższych wskaźników
w kraju.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 81
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 31. Procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP
(stan na 31 grudnia 2011).
Wkład UE do
Wartość
pro-lizbońskich
zakontraktowanych
Procent
kategorii
środków
wykorzystania
interwencji
(w EUR)
(w EUR)
Priorytetowy obszar tematyczny
01 Działalność B+RT prowadzona w
ośrodkach badawczych
-
-
-
02 Infrastruktura B+RT (w tym
wyposażenie
w
sprzęt,
oprzyrządowanie i szybkie sieci
informatyczne
łączące
ośrodki
badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki
kompetencji technologicznych
9 680 862,00
386 339,63
3,99%
03
Transfer
technologii
udoskonalenia sieci współpracy
5 930 925,00
1 554 933,83
26,22%
04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT,
w szczególności w MŚP
-
-
-
05 Usługi w zakresie zaawansowanego
wsparcia dla przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
41 086 701,00
31 617 561,63
76,95%
06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie
promocji produktów i procesów
przyjaznych
dla
środowiska
(wdrożenie efektywnych systemów
zarządzania środowiskiem, wdrożenie i
stosowanie/użytkowanie
technologii
zapobiegania
zanieczyszczeniom,
wdrożenie czystych technologii do
działalności
produkcyjnej
przedsiębiorstw)
56 503,00
0,00
0,00%
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji
20 000 000,00
5 115 566,21
25,58%
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
90 660 367,00
56 676 101,47
62,51%
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
23 324 482,00
15 138 068,97
64,90%
i
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 82
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
10 Infrastruktura telekomunikacyjna
27 067 431,00
9 077 429,69
33,54%
-
-
-
23 829 200,00
17 456 223,44
73,26%
14 Usługi i aplikacje dla MŚP (ehandel, kształcenie i szkolenie,
tworzenie sieci itp.)
280 354,00
178 566,17
63,69%
28 Inteligentne systemy transportowe
660 000,00
0,00
0,00%
29 Porty lotnicze
6 000 120,00
0,00
0,00%
39 Energia odnawialna: wiatrowa
7 478 339,00
871 217,14
11,65%
40 Energia odnawialna: słoneczna
3 454 493,00
427 063,10
12,36%
41 Energia odnawialna: biomasa
9 125 824,00
2 926 663,90
32,07%
42
Energia
hydroelektryczna,
pozostałe
6 776 432,00
0,00
0,00%
43
Efektywność
energetyczna,
produkcja skojarzona (kogeracja),
zarządzanie energią
14 787 421,00
0,00
0,00%
Ogółem
290 199 454,00
141 425 735,18
48,73
11 Technologie
komunikacyjne
informacyjne
i
13 Usługi i aplikacje dla obywateli
odnawialna
geotermiczna
i
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W odniesieniu do wkładu Programu w realizację celów Krajowego Programu Reform 20082011, a tym samym odnowionej Strategii Lizbońskiej, stwierdzić należy, iż całość działań
podejmowanych w ramach I Osi priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie
przedsiębiorczości w regionie jest ukierunkowana na realizację tychże celów. Gdy
popatrzymy na kierunki wsparcia zrealizowanego już w minionym roku w ramach Osi I
wyraźnie wpisują się one w obszar eksponowany przez Radę Europejską jako priorytetowy,
tj. wsparcie przedsiębiorczości. Środki rozdysponowane w ramach I Osi Programu oraz III
Osi Programu Działania 3.2 (obie osie analizowane wspólnie z uwagi na charakter
beneficjentów – MŚP) przeznaczone zostały na bezpośrednie wsparcie działań
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, a z drugiej strony podejmowane były także działania w
obszarze rozwoju otoczenia biznesu. W wyniku wdrożenia projektów dotyczących
instrumentów inżynierii finansowej, dla których przeprowadzono łącznie 3 nabory,
oczekiwana jest poprawa w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania dla
przedsiębiorstw inwestujących w województwie podlaskim, w tym głównie mikro oraz
małych i średnich przedsiębiorstw.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 83
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Spośród podpisanych w okresie sprawozdawczym 79 umów w powyższych osiach na łączną
wartość ogółem 99 838 385,11 EUR (451 968 369,41 PLN), wartość dofinansowania
62 074 358,40 EUR (281 010 620,49 PLN), w tym środki EFRR 13 366 093,18 EUR
(60 508 303,82 PLN), 346 umowy (na wartość dofinansowanie EFRR 77 094 581,20 EUR
(305 680 014,46 PLN)) mieszczą się w ramach pro-lizbońskich kategorii interwencji 3, 5, 7,
8, 9 oraz 14:
- 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci
informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji
technologicznych – 2 umowy na kwotę dofinansowania EFRR 386 339,63 EUR
(1 748 959,51 PLN),
− 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji
– 5 umów na kwotę dofinansowania EFRR 2 093 143,17 EUR (9 475 659,12 PLN),
− 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa – 20 umów na kwotę dofinansowania EFRR
5 348 386,80 EUR (24 212 147,04 PLN),
− 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości
w MŚP – 2 umowy na kwotę dofinansowania EFRR 1 481 947,88 EUR (6 708 778,04
PLN),
− 13 Usługi i aplikacje dla obywateli – 1 umowa na kwotę dofinansowania EFRR
11 635 591,67 EUR (52 674 323,50 PLN),
− 39 Energia odnawialna: wiatrowa – 1 umowa na kwotę dofinansowania EFRR
266 622,49 EUR (1 207 000,00 PLN),
− 40 Energia odnawialna: słoneczna – 1 umowa na kwotę dofinansowania EFRR
139 148,44 EUR (629 925,00 PLN),
− 41 Energia odnawialna: biomasa – 2 umowy na kwotę dofinansowania EFRR
902 718,24 EUR (4 086 605,48 PLN).
Przedmiotowa powyższa analiza dotyczy wartości EFRR wynikającej z umów pierwotnych
bez uwzględnienia aneksów.
Informacja na temat alokacji RPOWP w odniesieniu do kategorii interwencji wpisujących się
w realizację Strategii 2020 znajduje się w załączniku VI. Natomiast przykładowe projekty
realizowane w ramach RPOWP znajdują się w załączniku 7 c. Przedstawia on projekty
RPOWP, które wpisują się w obszary priorytetowe SUE RMB, a także Strategię EU 2020.
Projektem, który szczególnie zasługuje na uwagę w kontekście realizacji założeń Strategii
EU 2020 jest inwestycja firmy „Bartosz” Spółka Jawna Bujwicki, Sobiech realizowana
w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Szczegóły dotyczące
przedmiotowej inwestycji zawarte zostały w poniższej tabeli.
Tytuł projektu
„Budowa zakładu do produkcji ściennego zespołu wentylacyjnego”
Poziom
wdrażania
Programu
Osi I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie,
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Całkowita wartość: 7 672 877,69 PLN
Dane finansowe
Dofinansowanie z EFRR: 2 657 084,39 PLN
projektu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 84
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Dofinansowanie z budżetu państwa: 468 897,26 PLN
Zakres i cele
projektu
Wkład własny: 3 125 981,66 PLN
Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia do produkcji innowacyjnego
ściennego zestawu wentylacyjnego z rekuperacją energii cieplnej. W
ramach zrealizowanej inwestycji powstał zakład produkcyjny wyposażony
w kompletną linię technologiczną oraz pozostałą niezbędną infrastrukturę,
w tym sieć informatyczną.
Realizacja projektu pozwoliła na wprowadzenie na rynek – oraz do oferty
beneficjenta – nowego, unikatowego w skali kraju i świata produktu, a
także umożliwiła udoskonalenie dwóch produktów, obecnych już
wcześniej w ofercie firmy. Wdrożenie nowej technologii skutkowało
również wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 20 nowych etatów.
Kontekst Strategii
EU 2020
Rozszerzenie działalności pozwoliło również na osiągnięcie wymiernych
rezultatów ekonomicznych na poziomie przedsiębiorstwa, tj. wzrost
przychodów ze sprzedaży, wzrost przychodów z eksportu czy poprawa
wskaźnika rentowności majątku.
Przedmiotowy projekt wpisuje się w dwa priorytety Strategii Europa
2020:
1. Rozwój inteligentny: opracowanie technologii planowanej do
wdrożenia poprzedzone zostało szeregiem badań prowadzonych
wspólnie z Katedrą Ogrzewnictwa Politechniki Białostockiej.
Celem prac badawczych i testów była m.in. analiza sprawności
zespołu wentylacyjnego w zależności od prędkości przepływu
powietrza przez część roboczą oraz kontrola oporów przepływu
powietrza. „Ścienny zestaw wentylacyjny” został zgłoszony do
konstrukcja
oparta
na
opatentowania, jako autorska
niespotykanym dotąd spiralnym wymienniku ciepła (Beneficjent
posiada zastrzeżony wzór użytkowy), umożliwiająca znaczące
zmniejszenie rozmiarów obecnie produkowanych urządzeń przy
jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcjonalności. Ponadto,
w stworzonym w ramach projektu zakładzie produkcyjnym
zainstalowane zostało urządzenie opracowane specjalnie na rzecz
Beneficjenta – tego typu urządzenie nigdy wcześniej nie zostało
zastosowane w procesie produkcyjnym.
2. Rozwój zrównoważony: Pomimo realizacji inwestycji na obszarze
Natura 2000 nie stwierdzono negatywnego wpływu na obszary
chronione. Prace produkcyjne przeprowadzane są w
odizolowanych pomieszczeniach zamkniętych ograniczających
poziom hałasu. Zakład został ponadto wyposażony w szereg
instalacji umożliwiających efektywne wykorzystanie energii i
innych zasobów, tj. 3 pompy ciepła odzyskujące energię z ziemi
do ogrzewania pomieszczeń, bezodpływowe zbiorniki na ścieki,
system kanalizacji wewnętrznej z podłączeniem do zasilania wodą
szarą, studnia z wymiennikiem ciepła do wody szarej oraz
wysokoefektywne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które
redukują ilość strat energii do minimum. Ponadto, wszystkie
zakupione w ramach projektu urządzenia charakteryzują się
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 85
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
bardzo wysoką efektywnością energetyczną, a konfiguracja linii
technologicznej umożliwia redukcję zużywanych przez firmę
materiałów przeznaczonych do odpadu.
Przykłady
dobrych praktyk
w realizowanym
projekcie
W ramach przedmiotowego projektu jako przykład dobrej praktyki można
z powodzeniem wskazać:
1. wysoką innowacyjność produktową przedsięwzięcia, która jest
efektem współpracy świata biznesu i nauki – umowa o współpracy
zawarta pomiędzy Beneficjentem a Politechniką Białostocką.
Opracowany produkt z uwagi na swoją innowacyjność i szereg
nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych został zgłoszony do
opatentowania;
2. nastawienie Beneficjenta na efektywne wykorzystywanie zasobów
oraz wysoką efektywność energetyczną inwestycji – zastosowana
w projekcie rozwiązania pozwalają na uzyskanie znacznych
oszczędności, także surowcowych, oraz minimalizują negatywny
wpływ działalności produkcyjnej na środowisko naturalne.
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie wniosku beneficjenta o dofinansowanie.
2.1.6.7. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Do końca 2011 r., w obszarach interwencji związanych z SUE RMB, podpisano 813 umowy
na kwotę dofinansowania ze środków wspólnotowych wynoszącą 337 616 533,82 EUR.
Z kolei liczba wszystkich umów o dofinansowanie zawartych w tym samym okresie
w ramach RPOWP wyniosła 859. Wartość ww. kontraktów w kwocie dofinansowania UE
wynosiła 391 972 952,89 EUR, zatem udział wartości wydatków wpisujących się w priorytety
SUE RMB w ogóle wartości umów dofinansowanych ze środków RPOWP to ponad 86%.
Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata 2007-2013 podjęła w ramach realizacji swoich zadań
następujące działania na rzecz realizacji postanowień SUE RMB:
•
•
•
członkowie Komitetu Monitorującego RPOWP zostali poinformowani o SUE RMB,
o jej założeniach, celach, filarach tematycznych. Komitet Monitorujący RPOWP
zapoznał się również z rekomendacjami dla Komitetów Monitorujących i Instytucji
Zarządzających przedstawionymi w materiale pt. „Guidance Note – EU Strategy for
the Baltic Sea Region – Practical Suggestions to the Operational Programmes”.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 zamieściła na stronie internetowej
www.rpowp.wrotapodlasia.pl informację nt. w/w Strategii.
środki pomocy technicznej RPOWP na lata 2007-2013 nie były wykorzystywane
na potrzeby związane z wdrażaniem Planu działań Strategii w 2011 r., jednakże
w dniach 16-17 lutego 2011 r. przedstawiciel IZ RPOWP brał udział w „Drugim
spotkaniu roboczym w sprawie wdrożenia SUE RMB” w Gdańsku. Celem spotkania
było wzmocnienie istniejącej współpracy i budowanie nowych powiązań pomiędzy
krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, Europejskim Funduszem
Rybackim i Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
koordynatorami obszarów priorytetowych, liderami działań horyzontalnych
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 86
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
•
•
krajowymi punktami kontaktowymi oraz wspieranie skutecznego wdrożenia SUE
RMB.
w ramach przeglądu śródokresowego IZ RPOWP wprowadziła zmiany
w zapisach Programu preferujące przy wyborze projektów inwestycje wpisujące się
w Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
Kategorie interwencji SUE RMB realizowane są w ramach RPOWP niemal
we wszystkich obszarach priorytetowych. Poniżej przedstawiono kategorie interwencji
dotyczące Strategii w powiązaniu ze strukturą wdrażania RPOWP.
Tabela 32. Kategorie interwencji realizowane w ramach RPOWP, które wpisują się w cele
SUE RMB.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Poziom wdrażania
Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju
innowacyjności
Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom
Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego
Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego
Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego
Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży
turystycznej
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne
Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony
środowiska
Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki
zdrowotnej
Realizowane
kategorie
02, 03
05, 09
05
07, 08
23
25
18
31, 55, 57
08, 57
13
40, 41, 44, 46,
53, 54
39, 44, 46, 51,
53, 54
75
76
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
•
•
W ramach RPOWP, przeważająca część zawartych umów o dofinansowanie dotyczy
projektów wpisujących się, poprzez właściwe kategorie interwencji, w realizację SUE
RMB. Szczegółowe dane przedstawione zostały w załączniku nr 7.
Przykłady projektów realizujących obszary priorytetowe SUE RMB przedstawiono
również w załączniku nr 7. Jednocześnie IZ RPOWP w ramach Programu nie
realizuje, ani nie przewiduje do realizacji, projektów flagowych zidentyfikowanych
w Planie działań Strategii.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 87
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2.2. Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym
Podstawowym problemem jest zapewnienie zgodności realizowanych inwestycji
z europejskim prawem w zakresie ochrony środowiska. Zmiana przepisów prawa krajowego
w tym zakresie niestety nie idzie w parze ze wzrostem świadomości odpowiednich organów,
które bardzo literalnie stosują niedoskonałe przepisy prawa krajowego. Proces uzyskiwania
zgody na inwestycję z poszanowaniem dyrektyw UE jest wydłużany, wiąże się
z koniecznością korekty dokumentacji, co nie sprzyja dynamice kontraktacji środków. W celu
zoptymalizowania procesu wdrażania oraz zagwarantowania zgodności prawnej
w przedmiotowym zakresie powołano zespół ekspercki do pomocy w kwestii oceny
zgodności przygotowanej dokumentacji dotyczącej procedury oceny oddziaływania
na środowisko w projektach wybranych do realizacji. Eksperci IZ RPOWP weryfikowali
dokumentację „środowiskową” i stwierdzali zgodność z przepisami UE projektów,
dla których podpisano umowy o dofinansowanie projektu.
Zachowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym służyły również
szkolenia dla pracowników IZ RPOWP oraz szkolenia dla beneficjentów Programu.
W trakcie spotkań z potencjalnymi beneficjentami na każdym seminarium poruszano m.in.
kwestie związane z problematyką OOŚ.
Ponadto IZ RPOWP stosuje również szereg mechanizmów mających zapewnić zgodność
z przepisami wspólnotowymi w zakresie oddziaływania na środowisko, które zostały
zaimplementowane w dokumentacji aplikacyjnej, tj.:
Beneficjent określa poprzez zaznaczenie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie
dla RPOWP odpowiedzi TAK/NIE czy projekt zlokalizowany jest na obszarze sieci
NATURA 2000. Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi wpływ projektu na obszary
objęte lub mogące być objęte siecią Natura 2000. Informacje zawarte w tym punkcie powinny
być spójne z informacjami z załącznika I b do Wytycznych w zakresie postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (załącznik nr 4.I.b do wniosku
o dofinansowanie).
Należy określić do której grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko projekt jest zaliczany zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. W przypadku, gdy projekt nie jest
zaliczany do żadnej z grup przedsięwzięć należy wybrać opcję „nie dotyczy”.
W Generatorze beneficjent jest zobowiązany do określenia poprzez zaznaczenie odpowiedzi
TAK/NIE jakie dokumenty związane z postępowaniem OOŚ zostały dołączone do wniosku:
- Należy określić poprzez zaznaczenie opcji TAK/NIE czy do wniosku dołączono
załącznik Ia – formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ,
- Należy określić poprzez zaznaczenie opcji TAK/NIE czy do wniosku dołączono
załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000,
- Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE czy do wniosku dołączono
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
dodatkowo należy wpisać datę uzyskania ww. decyzji jeżeli została wydana i jest
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 88
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
dołączana do wniosku, w przypadku braku dokumentu należy podać przybliżony
termin uzyskania (jeśli jest wymagany),
- Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE czy projekt wymaga
sporządzenia raportu OOŚ.
W punkcie tym należy opisać wpływ projektu na środowisko naturalne zarówno na etapie
prowadzenia inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Należy również zadeklarować czy projekt
oddziałuje na obszary sieci Natura 2000 – na obszary aktualnie wyznaczone oraz mogące być
objęte siecią Natura 2000. Niniejszy punkt odnosi się do art. 17 Zrównoważony rozwój
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
W przypadku oceny oddziaływania na środowisko należy następnie wybrać jedną
z możliwych odpowiedzi:
- projekt o pozytywnym wpływie na środowisko,
- projekt o negatywnym wpływie na środowisko,
- projekt o neutralnym wpływie na środowisko.
Wybór jednego z wariantów wymaga krótkiego, adekwatnego do wybranej opcji
uzasadnienia. Dodatkowo, jeżeli dla projektu wymagane jest sporządzanie „Raportu oceny
oddziaływania na środowisko” należy go dołączyć do wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu. W niniejszym punkcie należy zawrzeć najważniejsze konkluzje z w/w dokumentu.
Dodatkowo beneficjenci zobowiązani są do złożenia Zaświadczenia organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Zgodnie z Wytycznymi
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oprócz karty
oceny formalnej pracownicy dokonujący oceny formalnej zobligowani są do wypełnienia listy
sprawdzającej w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 wg aktualnego na dzień ogłoszenia
naboru wniosków wzoru, stanowiącego załącznik do w/w wytycznych. Lista sprawdzająca
wypełniana jest dla projektów spełniających łącznie warunki: dotyczą przedsięwzięć,
do których mają zastosowanie w/w wskazane wytyczne (tj. dla których wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.) oraz nie
kwalifikują się do projektów, o których mowa w pkt. 169 i 170 w/w wytycznych.
W odniesieniu do prawa zamówień publicznych stwierdzić należy, iż w ramach zawartych
umów (w ramach I Osi Priorytetowej oraz Działania 3.2) stosowane są one sporadycznie,
z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy korzystają tu z wyłączeń jakie umożliwia prawo krajowe w
tym zakresie. Niemniej jednak wnioskodawcy zobligowani są do przeprowadzania zakupów
w sposób oszczędny, ekonomiczny, z poszanowaniem zasad konkurencji. W okresie
sprawozdawczym przyjęte zostały Wytyczne w prawie udzielania zamówień oraz wyboru
wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych. Celem
niniejszych Wytycznych jest stworzenie przejrzystego systemu udzielania zamówień przez
podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPOWP, zapewnienie wydatkowania
środków publicznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 i art. 47 ustawy
o finansach publicznych oraz zapewnienie zachowania zasad niedyskryminacji, równego
traktowania, jawności postępowania oraz ochrony uczciwej konkurencji.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 89
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, z której wynika niestety wiele problemów,
zarówno na etapie oceny projektów, jak i zawarcia umów o dofinansowanie, jest określenie
statusu przedsiębiorstwa. Na gruncie prawa krajowego status przedsiębiorstwa (to czy należy
do kategorii mikro, małego czy średniego przedsiębiorstwa) definiowane jest odmiennie niż
w prawie wspólnotowym – w tym przypadku w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
blokowych). Przedsiębiorcy określając status w oparciu o definicję z Załącznika I do rozp.
800/2008 niestety popełniają w tym zakresie bardzo wiele błędów, poczynając od nieujęcia
w liczbie zatrudnionych (RJR) właścicieli, nie uwzględnieniu powiązań osobowych
i kapitałowych, braku weryfikacji pułapów w okresach wcześniejszych celem zbadania,
w którym momencie następuje zmiana statusu przedsiębiorstwa. Dotyczy to najczęściej osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, przy czym w tym
przypadku najbardziej problematyczne jest badanie powiązań pomiędzy podmiotami.
Z powodu nie ujęcia w składanym oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP danych firm
partnerskich i powiązanych, bądź błędnego określenia liczby zatrudnionych, w niektórych
przypadkach pomimo pozytywnej oceny projektu niemożliwe okazuje się zawarcie umowy
z beneficjentem. Często dopiero na tym etapie ujawniane są dodatkowe okoliczności
świadczące o powiązaniach z innym podmiotem/podmiotami.
W celu zminimalizowania kontrowersji dotyczących określenia statusu przedsiębiorstwa oraz
definiowania przedsiębiorstwa z sektora MŚP, IZ RPOWP prowadzi korespondencję
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego wyjaśniając nieścisłości i kontrowersyjne sytuacje dotyczące statusu
przedsiębiorstwa. Dodatkowo Instytucja Zarządzająca w trakcie przeprowadzanych szkoleń
dla potencjalnych beneficjentów zwraca szczególną uwagę na poprawność określania przez
wnioskodawców statusu przedsiębiorstwa.
Kolejną kwestią problemową z jaką IZ ma do czynienia na etapie wdrażania Programu jest
weryfikacja kwoty pomocy de minimis uzyskanej przez beneficjenta w okresie ostatnich lat
podatkowych, a w zasadzie brak możliwości pełnej weryfikacji z perspektywy IZ RPO. Taka
sytuacja jest wynikiem braku mechanizmów systemowych w tym zakresie, czy baz danych na
poziomie krajowym. Do określenia kwoty dopuszczalnej pomocy IZ RPO może zatem
bazować jedynie na oświadczeniach wnioskodawców, które jak wskazuje praktyka
są niekompletne. Za przykład może posłużyć powszechny brak wiedzy w zakresie stosowania
art. 22K Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16K ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych w kontekście pomocy de minimis (jednorazowe odpisy
amortyzacyjne jako pomoc de minimis), a co za tym idzie fakt braku zaświadczeń w tym
zakresie.
W konkursach ogłaszanych w ramach Działania 1.4 oraz Działania 3.2 w roku 2011, pomoc
publiczna nie była udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317), w związku z czym w
powyższych działaniach kwestia wyliczania poprzednio uzyskanej pomocy de minimis
straciła na znaczeniu. Natomiast w pozostałych działaniach, podczas spotkań z potencjalnymi
beneficjentami Programu, przedstawiciele IZ RPOWP zwracają uwagę na problem
właściwego wyliczania dotychczas otrzymanej pomocy de minimis, które powinno
uwzględniać jednorazowe odpisy amortyzacyjne.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 90
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
IZ RPOWP przestrzega zasad dotyczących równości szans, partnerstwa oraz innych polityk
wspólnotowych (informacje znajdują się w poniższej części sprawozdania).
2.2.1. Zasada równości szans
RPOWP stosuje zasadę równości szans i zasadę partnerstwa na wszystkich etapach realizacji
Programu, tj. programowania i wdrażania Programu, monitorowania, ewaluacji. IZ RPOWP
dba o równość szans, przede wszystkim poprzez aktywne działanie i planowanie rozwiązań
przyczyniających się do zmniejszania barier, których doświadczają różne grupy społeczne
w swobodnym dostępnie do dóbr, usług, informacji i infrastruktury.
Instytucja Zarządzająca przeciwdziała dyskryminacji na poziomie indywidualnym,
tzn. sytuacji, w której dana osoba doświadcza dyskryminacji, bądź też czuje się
dyskryminowana oraz na poziomie instytucjonalnym, tzn. takim praktykom instytucji –
niekoniecznie oficjalnym i ogłoszonym – które w efekcie utrudniają korzystanie
z zasobów i usług, należących się każdemu obywatelowi. Przykładem są bariery
architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, czy utrudniony dostęp do informacji.
Zasada równości szans ma szczególne znaczenie dla projektów realizowanych w ramach
RPOWP. Dotyczy m.in. osób niepełnosprawnych, stanowiących 16,30% polskiego
społeczeństwa. W województwie podlaskim co 7 osoba może doświadczać trudności
związanych z barierami w korzystaniu z obiektów czy usług użyteczności publicznej. Według
prognoz demograficznych, w ciągu najbliższych 20 lat, w naszym kraju znacząco wzrośnie
liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Wyraźna korelacja między wiekiem
a trudnościami w funkcjonowaniu każe traktować kwestię dostępności przestrzeni jako
kluczową dla utrzymania aktywności starzejącej się części społeczeństwa. (źródło: badanie
ewaluacyjne pt. „Zasada równości szans w Programie Operacyjnym Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007-2013”, Warszawa 2010 r.).
Również zasada równości szans płci jest przestrzegana przy wdrażaniu oraz realizacji
RPOWP, jako czynnik ograniczający dyskryminację kobiet i mężczyzn istniejącą
w obszarach rynku pracy. Zasada ta przypisuje taką samą wartość społeczną, równe prawa
oraz równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju) kobietom
i mężczyznom. Pomimo, że w województwie podlaskim kobiety stanowią większość,
ze względu na specyfikę projektów, szczególnie w Działaniu 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw, można spodziewać się przewagi zatrudnionych przez beneficjentów
mężczyzn.
IZ RPOWP monitoruje ilość miejsc pracy wygenerowanych w wyniku realizacji Programu
w podziale na płeć, jednak ze względu na fakt, iż jest to wskaźnik rezultatu, jego wartość jest
weryfikowana na etapie kontroli i badania trwałości projektów.
W odniesieniu do zasady równości szans należy stwierdzić, iż jest ona wyraźnie eksponowana
w przypadku działań inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców w regionie.
W ramach wszystkich projektów, w których planowany jest wzrost zatrudnienia
wnioskodawcy deklarują pełne poszanowanie zasady równego traktowania i zapewnienie
równości szans. W ramach wszystkich projektów w zakresie kryteriów dopuszczających
weryfikowana jest zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym także
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 91
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
zgodność projektu z zasadą równości szans. W części projektów spotyka się działania
ukierunkowane na eliminację na przykład barier architektonicznych. Ze względu na specyfikę
RPOWP oraz brak projektów, których głównym celem jest np. likwidacja różnego rodzaju
barier, premiuje się podejście do projektowania, gdzie celem jest wizja otoczenia, które jest
wygodne, bezpieczne, przyjemne w użytkowaniu dla każdego, w tym dla osób
z niepełnosprawnością.
Ponadto w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o ogłaszanych konkursach stosowane
są powszechnie dostępne metody przekazu informacji (np. strona internetowa, ogłoszenia
w prasie codziennej o zasięgu co najmniej regionalnym).
Działania dokonywane w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych są zgodne z zasadą
zrównoważonego rozwoju oraz z prawem wspólnotowym (w szczególności w takich
obszarach, jak ochrona środowiska, prawo zamówień publicznych, zasada równości szans
i niedyskryminacji).
Wszelkie działania związane z przygotowaniem dokumentów programowych,
wykonywaniem realizowane są z zachowaniem zasady niedyskryminowania żadnej grupy
społecznej oraz osób z grup defaworyzowanych. Wszystkie kryteria wyboru projektów, przez
przyjęciem ich przez Komitet Monitorujący RPOWP, są publikowane na stronach
internetowych IZ RPOWP wraz z formularzem umożliwiającym zgłaszanie uwag.
W konsultacjach społecznych mogły brać udział wszystkie zainteresowane osoby i instytucje.
Podobny mechanizm zastosowano także podczas prac nad zmianami Programu w ramach
przeglądu śródokresowego.
Wszystkie badania ewaluacyjne (zewnętrzne, jak i wewnętrzne) realizowane są
z zachowaniem zasady równości szans. Zarówno opracowanie koncepcji badania (określenie:
tematu badania, głównych problemów badawczych, pytań i kryteriów ewaluacji, wymagań
odnośnie metodologii i zespołu badawczego, itp.), jak i wybór wykonawców dokonywane są
w sposób gwarantujący niedyskryminowanie żadnej grupy społecznej oraz osób z grup
defaworyzowanych. Między innymi w tym celu powołano w ramach IZ RPOWP Grupę
Sterującą Ewaluacją, w której skład wchodzą pracownicy Departamentu Zarządzania RPO
oraz pracownicy pozostałych departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się zapraszanie do
prac Grupy osób nie będących jej członkami oraz ekspertów w dziedzinie ewaluacji lub w
innych dziedzinach odpowiadających charakterowi realizowanych działań ewaluacyjnych.
Zadaniem GSE jest wsparcie merytoryczne Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP w toku niemal
całego procesu każdego z badań. GSE stara się podejmować wszystkie decyzje dążąc do
konsensusu pomiędzy członkami obecnymi na spotkaniu, a jeżeli osiągnięcie konsensusu nie
jest możliwe decyzje zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych
na posiedzeniu. Przy organizacji ewaluacji zewnętrznych wybór wykonawcy odbywa się
z zachowaniem należytych standardów – informacja o organizacji badania jest upubliczniana
(w sposób zależny od przewidywanej wartości zadania), a kryteria wyboru są przejrzyste
i jednolite oraz podawane do wiadomości z wyprzedzeniem.
Kryteria wyboru ekspertów – członków Komisji Oceny Projektów są jawne i przejrzyste.
Przy ich wyborze IZ RPOWP kieruje się doświadczeniem zawodowym, wykształceniem oraz
przedstawionymi przez ww. osoby rekomendacjami i stosownymi oświadczeniami.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 92
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Zasada zachowania równości szans na etapie monitorowania była przestrzegana przy wyborze
członków KM, niemniej jednak proporcje pomiędzy przedstawicielami obu płci nie są
jednakowe. Spośród 30 członków Komitetu Monitorującego RPOWP w składzie KM zasiada
5 kobiet, w grupie stałych zastępców jest 7 kobiet, ponadto w obradach KM RPOWP biorą
udział 3 kobiety w roli obserwatora.
Ponadto Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013 analizuje wyniki wdrażania Programu m.in. pod kątem zgodności
z prawem wspólnotowym, a w szczególności osiągnięcia celów określonych dla każdej osi
priorytetowej oraz oceny, o której mowa w art. 48, ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Na początku 2011 r. KM RPOWP uczestniczył
w początkowym etapie prac nad renegocjacjami Programu podejmując uchwałę określającą,
które obszary wsparcia skorzystają z dodatkowych środków w ramach Krajowej Rezerwy
Wykonania oraz jakie elementy Programu wymagają nowych zapisów.
Jednocześnie IZ RPOWP na kolejne okresy realizacji Programu nie będzie wprowadzała
żadnych działań różnicujących, bądź ograniczających możliwość uzyskania wsparcia
w ramach realizowanych projektów, które byłyby niezgodne z polityką równości szans.
Program zabrania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne,
religię lub światopogląd, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. We wszystkich swoich
działaniach IZ RPOWP będzie zmierzała do zniesienia nierówności oraz wspierania równości
kobiet i mężczyzn.
2.2.2. Zasada partnerstwa
Przykłady działań związane z realizacją zasady partnerstwa w ww. stadiach realizacji
programu:
Na etapie programowania oraz wdrażania IZ RPOWP przeprowadzała konsultacje społeczne
dokumentów programowych (w formie spotkań, z wykorzystaniem stron internetowych),
zapewniła udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz samorządowych i organizacji
pozarządowych w dyskusjach nad kształtem obszarów wsparcia objętych Programem,
zapewniała wsparcie dla partnerów społecznych i organizacji pozarządowych jako
potencjalnych beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach Programu. Wprowadzono
również mechanizmy gwarantujące realizację projektów partnerskich (ustalono możliwości
realizacji projektu partnerskiego w danym Działaniu, umieszczono stosowne zapisy
w kryteriach wyboru projektów – informacje dotyczące np.: zawierania umów partnerskich
i realizacji projektów w partnerstwie, definicji podmiotów, które mogą pełnić rolę partnerów)
mające na celu ułatwienie aplikowania o wsparcie.
Na etapie monitorowania zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz
samorządowych i organizacji pozarządowych w systemie sprawozdawczości oraz w pracach
Komitetu Monitorującego, IZ RPOWP gromadzi dane i informacje na temat projektów
realizowanych w partnerstwie w celu wyeliminowania ewentualnych barier w ich wdrażaniu.
Na stronach internetowych zapewniono dostęp do materiałów i informacji dotyczących
działalności KM, w której uczestniczą przedstawiciele partnerów społecznych i organizacji
pozarządowych.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 93
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Natomiast na etapie ewaluacji zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz
samorządowych i organizacji pozarządowych w analizie ewaluacji dotyczących realizacji
Programu (w formie spotkań, z wykorzystaniem stron internetowych). IZ oceniła efektywność
projektów realizowanych w partnerstwie w ramach Programu, dokonała oceny jakości
mechanizmów partnerstwa oraz odniosła się do rekomendacji sformułowanych przez
partnerów społeczno-gospodarczych, władze samorządowe i organizacje pozarządowe.
Zasadę partnerstwa w wymiarze instytucjonalnym przy realizacji Programu realizuje Komitet
Monitorujący RPOWP. Wśród 30 członków KM RPOWP jest 13 przedstawicieli partnerów
społecznych i gospodarczych, jeden przedstawiciel organizacji pracowników, dwóch
przedstawiciel organizacji pracodawców, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
W zakresie realizacji zasady partnerstwa zapewniono wsparcie dla potencjalnych
wnioskodawców w formie indywidualnych konsultacji, seminariów, spotkań informacyjnych,
szkoleń, konferencji. Dobrą praktyką w zakresie realizacji zasady partnerstwa (na co
wskazuje badanie przeprowadzone przez Centrum im. Adama Smitha w ramach projektu:
„Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych
Programów Operacyjnych”) są konsultacje społeczne na różnych etapach realizacji Programu
prowadzone m.in. z:
-
przedstawicielami jst,
Instytucjami Otoczenia Biznesu,
organizacjami pracodawców,
organizacjami pozarządowymi.
Na etapie renegocjacji Programu w 2011 r. IZ RPOWP przeprowadziła konsultacje społeczne
dokumentów programowych. Partnerzy społeczno-gospodarczy, władze samorządowe
i organizacje pozarządowe miały możliwość udziału w dyskusjach nad kształtem obszarów
wsparcia objętych zmienionym Programem.
Od uruchomienia Programu w ramach RPOWP realizowanych jest 19 projektów partnerskich.
Tabela 33. Projekty realizowane w partnerstwie w ramach RPOWP.
Lp.
1
2
Numer
umowy/aneksu o
dofinansowanie
projektu
Tytuł projektu
RPPD.02.01.01-20003/10-01
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 678 na
odcinku Białystok Kleosin
RPPD.02.03.00-20005/09-02
Poprawa funkcjonowania
systemu transportu
publicznego miasta oraz
gminy Suwałki – etap II
Poziom
dofinansowania UE
Beneficjent
Partner
Województwo
Podlaskie
Miasto
Białystok
Miasto Suwałki
Przedsiębiorstw
o Gospodarki
Komunalnej w
Suwałkach Sp. z
o.o
(w EUR i PLN)
9 427 936,04
42 680 266,45
3 521 170,66
15 940 339,60
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 94
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
RPPD.03.01.00-20002/10-01
Kampania promocyjna
Suwalszczyzny, jako
jednej z marek
turystycznych
Województwa
Podlaskiego
RPPD.03.01.00-20007/10-03
Kreacja wizerunku
Województwa
Podlaskiego w kraju i za
granicą poprzez produkty
turystyczne wysokiej
jakości
RPPD.03.01.00-20009/10-02
Poznajemy siebie,
promujemy siebienowoczesna kampania
promocyjna obszaru LGD
Puszcza Knyszyńska
6
RPPD.04.01.00-20001/10-02
Wdrażanie
elektronicznych usług dla
ludności województwa
podlaskiego – część II,
administracja rządowa
7
RPPD.04.01.00-20002/10-01
Budowa nadbużańskiej
szerokopasmowej sieci
dystrybucyjnej -realizacja
I etapu
3
4
5
8
RPPD.04.01.00-20005/10-01
Budowa nadbużańskiej
szerokopasmowej sieci
dystrybucyjnej - realizacja
II etapu
192 259,33
870 357,97
282 314,60
1 278 038,20
280 877,84
1 271 533,98
5 818 771,04
26 341 576,49
2 463 771,45
11 153 493,34
3 835 017,15
17 361 122,66
Suwalska Izba
Rolniczo Turystyczna
Miasto Suwałki,
Powiat
Suwalski,
Miasto
Augustów,
Miasto Sejny,
Stowarzyszenie
Samorządów
Ziemi
Sejneńskiej,
Augustowska
Organizacja
Turystyczna,
Suwalska
Organizacja
Turystyczna
Województwo
Podlaskie
Podlaska
Regionalna
Organizacja
Turystyczna
Lokalna Grupa
Działania - Puszcza
Knyszyńska
Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych
Wojewoda Podlaski
20 partnerów –
jednostek
administracji
rządowej
województwa
podlaskiego
Gmina Drohiczyn
13 jednostek
samorządu
terytorialnego
Gmina Drohiczyn
Gmina Rudka,
Miasto Brańsk,
Gmina Brańsk,
Miasto
Siemiatycze,
Miasto i Gmina
Ciechanowiec,
Gmina
Siemiatycze,
Gmina
Perlejewo,
Gmina Mielnik,
Gmina
Milejczyce,
Gmina Grodzisk
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 95
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
9
10
11
12
13
14
15
16
RPPD.04.01.00-20007/10-01
Budowa szerokopasmowej
sieci dystrybucyjnej z
publicznymi punktami
dostępu do Internetu na
terenie gmin: Mońki,
Knyszyn, Goniądz i
Jaświły
RPPD.04.01.00-20001/11-00
Podlaski System
Informacyjny e-Zdrowie
RPPD.05.01.00-20001/08-03
Zintegrowany projekt
ochrony przyrody na
terenie i w otulinie
Wigierskiego Parku
Narodowego poprzez
zakup sprzętu
ratowniczego oraz rozwój
monitoringu
RPPD.05.01.00-20004/09-01
Termomodernizacja
budynku edukacyjnoadministracyjnobiurowego w Łomży
RPPD.05.01.00-20004/10-02
Zakup specjalistycznego
wyposażenia do
wykrywania i gaszenia
pożarów lasów
RPPD.05.02.00-20007/10-01
Budowa systemu
bezpieczeństwa Doliny
Bugu i Nurca
RPPD.05.02.00-20011/10-01
Budowa nadbużańskiego
systemu ratowniczego
RPPD.05.02.00-20019/10-01
Zintegrowany projekt
ochrony przyrody na
obszarach chronionych
Pojezierza Suwalsko Augustowskiego poprzez
zakup sprzętu
ratowniczego
1 206 697,89
5 462 721,35
11 635 591,67
52 674 323,50
387 584,98
1 754 597,20
104 373,67
472 499,60
494 630,57
2 239 192,59
332 462,76
1 505 058,90
707 402,67
3 202 411,89
614 927,59
2 783 777,19
Gmina Mońki
Gminy:
Goniądz,
Knyszyn,
Jaświły
Województwo
Podlaskie
28 szpitali, 10
j.s.t. (powiaty)
Gmina Puńsk
Gmina
Krasnopol,
Gmina
Szypliszki,
Nadleśnictwo
Suwałki
Gmina Łomża
Publiczne
Gimnazjum nr 9
im. Rodziny
Lutosławskich,
Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.
A., Liceum
Plastyczne im.
W. Kossaka,
Biblioteka
Pedagogiczna,
Nauczycielskie
Kolegium
Języków
Obcych
Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych w
Białymstoku
22 nadleśnictwa
województwa
podlaskiego
Gmina
Ciechanowiec
Gmina
Perlejewo
Gmina Drohiczyn
Gminy
Siemiatycze,
Mielnik
Gmina Jeleniewo
Gmina RutkaTartak
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 96
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
17
18
19
RPPD.05.02.00-20029/10-00
Rekultywacja składowisk
odpadów na terenie gmin
członkowskich Związku
Komunalnego Biebrza
RPPD.05.02.00-20051/10-00
Rozwój systemu
ratowniczo - gaśniczego
na terenie powiatu
hajnowskiego
RPPD.06.02.00-20001/11-00
Rozbudowa infrastruktury
Bloków operacyjnych
Szpitali Wojewódzkich w
Białymstoku i Łomży w
celu podniesienia
standardów świadczonych
usług
923 481,41
4 180 600,33
306 440,11
1 387 254,40
9 054 111,33
40 987 962,00
Związek
Komunalny Biebrza
Gminy: Janów,
Korycin,
Suchowola,
Goniądz,
Trzcianne,
Nowy Dwór,
Jaświły, Lipsk,
Bargłów
Kościelny
Gmina Białowieża
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
w Hajnówce
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital
Zespolony im. J.
Śniadeckiego w
Białymstoku
Szpital
Wojewódzki w
Łomży
Źródło danych: opracowanie własne.
Partnerstwo na poziomie projektów wystąpiło w przypadku 3 projektów w Działaniu 3.1
Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, 5 projektów w Działaniu 4.1 Społeczeństwo
informacyjne, 5 projektów w Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony
środowiska, 3 projektów w Działaniu 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska oraz po 1 projekcie w Działaniu 2.3 Rozwój transportu publicznego i w Działaniu
2.1 Rozwój transportu drogowego i 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
IZ RPOWP wspiera partnerstwo na poziomie projektów poprzez premiowanie przedsięwzięć
pod względem zasięgu geograficznego i w związku z tym realizowanych na zasadzie
projektów partnerskich. Przykładowo, w konkursie ogłoszonym ramach Osi priorytetowej IV.
Społeczeństwo informacyjne (projekty dotyczące sieci szerokopasmowych i dostępu
do Internetu) w Kryteriach merytoryczno-technicznych szczegółowych (Kryteria
różnicujące), kryterium szczegółowe „Zasięg geograficzny i skala projektu” polega na ocenie
projektu pod kątem zasięgu geograficznego oraz bada czy projekt będzie realizowany
z udziałem wielu partnerów. Preferowane są projekty o zasięgu ponadlokalnym realizowane
w partnerstwie:
0 pkt – projekt oddziałuje na obszar jednej gminy,
2 pkt – projekt oddziałuje na obszar dwóch gmin,
5 pkt – projekt oddziałuje na obszar więcej niż dwóch gmin,
8 pkt – projekt oddziałuje na obszar powiatu ziemskiego (obejmuje swoim zakresem
wszystkie gminy powiatu),
10 pkt – projekt oddziałuje na obszar dwóch i więcej powiatów ziemskich.
W kolejnych okresach realizacji Programu, IZ planuje premiować projekty partnerskie,
a także w dalszym ciągu kontynuować konsultacje z partnerami społecznymi, w tym m.in.
z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 97
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Partnerstwo jest w tym przypadku rozumiane jako porozumienie co najmniej dwóch
samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich wzajemne zobowiązanie się do wspólnej
realizacji przedsięwzięcia lub projektu, które z uwagi na ograniczony potencjał finansowy,
naukowy, doświadczenia, przekracza możliwości jednego podmiotu.
2.3. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
Jednym z najtrudniejszych obszarów wdrażania RPOWP (tj. obszarem o najmniejszym
stopniu realizacji zobowiązań UE oraz wskaźników programu) jest Działanie 1.1 Tworzenie
warunków dla rozwoju innowacyjności. Problemem zdiagnozowanym przez IZ RPOWP,
a jednocześnie znajdującym potwierdzenie m.in. w wynikach przeprowadzonej ewaluacji
(badanie pn. Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian
w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania) jest kwestia demarkacji między
RPO a programami krajowymi w tym obszarze. W związku z powyższym IZ RPOWP
zwróciło się z prośbą o zmianę zapisów w dokumencie Linia demarkacyjna pomiędzy
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybackiej z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczących dziedziny interwencji: B+R (Kategorie
interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62). Obecnie obowiązujące limity kwotowe ograniczają
możliwości inwestycyjne przedsiębiorców do zakupu środków trwałych, stanowiących
podstawowe wyposażenie działów badawczo-rozwojowych, a także prac badawczych.
Z perspektywy przedsiębiorstw działających w skali lokalnej/regionalnej korzystniejsze
byłoby aplikowanie o dofinansowanie projektów o stosunkowo niewielkiej skali do programu
regionalnego, a nie krajowego. Inwestycje w nowoczesne wyposażenie, pozwalające na
wprowadzenie jakościowo znaczących zmian w przygotowaniu firm do prowadzenia
działalności B+R, wymagają znacznie większych nakładów niż obecnie dopuszczalne 400 tys.
PLN. Pozostawienie obecnych poziomów demarkacji, może mieć znaczny wpływ
na nieosiągnięcie wskaźników programowych dotyczących B+R w niemal wszystkich
programach regionalnych.
Kolejny obszar problemowy we wdrażaniu RPOWP to wsparcie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Kwestię problematyczną stanowi tu zagadnienie pomocy publicznej oraz
praktyczne zastosowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych
w telekomunikacji, również w kontekście występowania pomocy publicznej.
W zakresie wdrażania projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego dodatkowe
problemy stanowią:
→ silne powiązanie projektów z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu
realizowane w ramach RPOWP z projektem „Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej” (SSPW), który posiada duże opóźnienia w realizacji,
→ konieczność podjęcia dodatkowych działań zaradczych wskutek ustalenia i uzyskania
akceptacji KE dla zakresu i przebiegu projektu SSPW, w tym w szczególności
dostosowania projektów realizowanych w RPOWP celem uzyskania pełnej
komplementarności z SSPW;
→ konieczność indywidualnej notyfikacji projektów z zakresu budowy sieci
szerokopasmowych w Komisji Europejskiej, przedłużające się oczekiwanie na wyniki
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 98
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
inwentaryzacji przeprowadzane przez UKE, od wyników której uzależnione jest
dalsze procedowanie z projektami wymagającymi notyfikacji;
→ wysoki stopień złożoności inwestycji oraz znaczna liczba partnerów.
IZ RPOWP podjęła współpracę z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Wspólnicy, celem
efektywnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do procesu notyfikacji pomocy
publicznej.
W okresie sprawozdawczym odbyło się kilka spotkań dotyczących problemów wdrażania
projektów w zakresie sieci szerokopasmowych zorganizowanych przez IK RPO, w tym
spotkanie z Przedstawicielami Komisji Europejskiej, spotkanie dotyczące omówienia
wyników wstępnej analizy możliwości przeprowadzenia grupowych notyfikacji projektów
(analizę przeprowadzili eksperci Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Wspólnicy).
W kwietniu 2011 r. IZ RPOWP zwróciła się z prośbą do IK RPO o wsparcie starań
IZ RPOWP w zakresie potraktowania gmin objętych projektami jako priorytetowych,
co zgodnie z sugestią MRR mogłoby przyspieszyć termin uzyskania wyników inwentaryzacji
realizowanej przez UKE.
Dnia 30 czerwca 2011 roku na stronach UKE udostępniony został Raport pokrycia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Ze względu na duży
stopień ogólnikowości przedstawionych w raporcie danych – szczególnie w zakresie
kwalifikacji do obszarów białych, szarych i czarnych, informacje w nim zawarte wymagały
dalszych analiz i uszczegóławiania (IZ RPOWP zwróciła się w tej sprawie do UKE pismem
z dnia 8 sierpnia 2011 roku, otrzymując odpowiedź 22 sierpnia 2011 roku). Analiza
otrzymanych informacji, jak również zatwierdzona przez Komisję Europejską inwentaryzacja
sporządzona na potrzeby projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (dopiero
w listopadzie 2011 roku Projekt Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej uzyskał
pozytywną decyzję notyfikacyjną) stały się podstawą do aktualizacji projektów realizowanych
w ramach RPOWP i opracowania dokumentów notyfikacyjnych.
Jednakże ze względu na uzyskaną przez projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
decyzję notyfikacyjną i przedstawiony przebieg tej sieci, projekty realizowane w ramach
RPOWP na lata 2007-2013 wymagały ponownej analizy pod kątem komplementarności
z SSPW. Wynikiem takiej analizy była decyzja o zmianie projektu, którego Liderem jest
Gmina Drohiczyn, w zakresie planowanej technologii (sieć światłowodowa zamiast radiowej)
i jej przebiegu. Po aktualizacji dokumentacji i formularzy notyfikacyjnych IZ RPOWP
przedłoży fiszki notyfikacyjne do UOKiK, a w dalszej kolejności do Komisji Europejskiej
(złożenie dokumentów do UOKiK to marzec 2012 r.).
W przypadku projektów, gdzie Beneficjentem są Jednostki Samorządu Terytorialnego, bądź
Państwowe Jednostki Budżetowe wystąpił problem z nieterminową realizacją robót.
Nie wszystkie firmy, które startowały w przetargach i wygrały, a określiły cenę wykonania
robót w ramach projektów znacznie poniżej szacowanych kwot, są w stanie wywiązać się
z podpisanych umów. Opóźnienia w realizacji robót wiązały się z wysokimi karami
nakładanymi przez Beneficjentów na wykonawców. Kary umowne nie zawsze były możliwe
do wyegzekwowania od wykonawcy robót. Część spraw znalazła swój finał w sądzie.
Sytuacje takie okazały się niekorzystne dla Beneficjentów, gdyż kary umowne z założenia nie
mogą być kosztem kwalifikowalnym w projekcie. W części przypadków natomiast nie będzie
możliwe odzyskanie kary umownej od wykonawcy robót, bądź nastąpi to z dużym
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 99
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
opóźnieniem. Oprócz problemów z terminowym zakończeniem projektu, Beneficjenci mieli
trudności również z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kar umownych,
których nie otrzymają od wykonawców, jak również nie będą one ujęte do dofinansowania
w ramach projektów.
Innym problemem powodującym znaczne opóźnienia w realizacji projektów była konieczność
rozwiązania przez Beneficjenta umów poprzetargowych z nierzetelnymi wykonawcami
i w związku z tym ogłaszania kolejnego przetargu na dokończenie robót.
Problemy związane z pomocą publiczną
Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego programu
programami pomocowymi. Przedstawiciele IZ uczestniczą aktywnie w spotkaniach grup
roboczych z zakresu pomocy publicznej i wsparcia przedsiębiorczości, na forum których
omawiane są kwestie problematyczne wynikające z zastosowania praktycznego przepisów
rozporządzenia 800/2008 oraz innych aktów prawa UE jak i krajowego w zakresie pomocy
publicznej. Główne obszary problemowe w zakresie przepisów dotyczących pomocy
publicznej (poza wskazywanymi we wcześniejszych okresach sprawozdawczych) były
następujące:
→ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 2 czerwca 2011 r. przekazał
IZ RPOWP informację o weryfikacji stanowiska prezentowanego wcześniej przez UOKiK
w sprawie projektu „Rozbudowa NSZOZ "Czar-Dent" s.c. poprzez inwestycje”
zarejestrowanego pod numerem WND-RPPD.01.04.01-20-001/09 w zakresie sposobu
uwzględnienia wspólników spółki cywilnej jednocześnie prowadzących działalność
gospodarczą na własny rachunek. Wcześniej wydana interpretacja z dnia 3 lutego 2011 r.
była podstawą do odmowy udzielenia wsparcia. W przypadku w/w projektu na etapie
zawarcia umowy Wnioskodawca przedstawił oświadczenia dotyczące spełniania
kryteriów MŚP, z których wynikało, iż w momencie aplikowania był małym
przedsiębiorcą, zatem nie był uprawniony do aplikowania w konkursie adresowanym
do mikroprzedsiebiorstw (Poddziałanie 1.4.1 RPOWP). Sporna kwestia sposobu liczenia
RJR w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i będących
wspólnikami spółki cywilnej została skonsultowana z Komisją Europejską, czego efektem
jest pismo z dnia 2 czerwca 2011 r. przekazane IZ RPOWP, a także Ministerstwu
Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na wskazane wyżej okoliczności zaistniała konieczność
ponownego zweryfikowania uprawnień Beneficjenta NSZOZ "Czar-Dent" s.c. w zakresie
uprawnień do aplikowania do RPOWP jako mikroprzedsiębiorcy. Przedstawione przez
Wnioskodawcę wyjaśnienia i oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP sporządzone
w oparciu o wskazaną przez UOKiK metodologię wskazują, iż Wnioskodawca był
uprawniony do aplikowania w konkursie. Dodatkowo z przedstawionych informacji
wynika, iż inwestycja objęta projektem została w znaczącym stopniu zrealizowana.
W związku z powyższym Departament Zarządzania RPO rekomendował Zarządowi
Województwa zawarcie umowy z Wnioskodawcą. Projekt zarejestrowany pod numerem
WND-RPPD.01.04.01-20-001/09 został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr
208/3161/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie
wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I. Wzrost
innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4 Wsparcie
inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Środki na jego
sfinansowanie zostały zarezerwowane w/w uchwale. Umowę zawarto w dniu
11 października 2011 r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 100
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
→ Formalne potwierdzenie co do kwestii charakteru wkładu własnego wnoszonego
do projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym
w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. W piśmie z 30 czerwca IK RPO
informuje, iż jako wkład własny, który zgodnie z rozporządzeniem w zakresie RPI
powinien zostać wniesiony w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych,
mogą być traktowane środki pochodzące z wypracowanego przychodu osiąganego
z działalności gospodarczej oferowanej przez jst, tj. wszystkich działań, które polegają
na oferowaniu usług bądź towarów na rynek.
Dodatkowo w piśmie z dnia 13 października 2011 r. IK NSRO w wyniku niejasności
odnośnie możliwości pokrycia wkładu własnego wkładem rzeczowym dokonuje
interpretacji przepisu art. 13 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, w którym
to zapisano obowiązek wniesienia przez beneficjenta rpi wkładu finansowego
w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków
własnych albo finansowania zewnętrznego, bez udziału środków publicznych. Zgodnie
z interpretacją IK NSRO powyższy wymóg nie stoi na przeszkodzie, by pozostałą część
wkładu własnego (w warunkach polskich, w zależności od regionu to od 5% do 45%
kosztów kwalifikowalnych) beneficjent wnosił jako wkład rzeczowy, a nie wkład
finansowy.
→ W dniu 30 września 2011 r. wpłynęło do IZ RPOWP pismo UOKiK przekazujące
wyjaśnienia Komisji Europejskiej dotyczące sposobu weryfikowania efektu zachęty
w stosunku do dużych przedsiębiorstw. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji KE
wyjaśnia, iż na państwach członkowskich spoczywa potrzeba przeprowadzenia wnikliwej
oceny, czy warunek efektu zachęty został spełniony w przypadku dużych przedsiębiorstw.
KE oczekuje, iż organy krajowe co najmniej zadbają o to, żeby beneficjent sporządził
analizę wykonalności projektu lub działań objętych pomocą na wypadek otrzymania
pomocy oraz bez jej udziału, oraz zadbają o to, żeby taki dokument został przedstawiony
przez beneficjenta i zawierał wiarygodną analizę oraz wykazywał istnienie efektu
zachęty. Zdaniem KE zwykłe deklaratywne oświadczenie beneficjenta, z którego wynika,
iż efekt zachęty wystąpi (pomoc zwiększy rozmiar lub zakres projektu) nie będzie
traktowane jako wystarczające wykazanie efektu zachęty w przypadku dużych
przedsiębiorstw.
→ Status MŚP w przypadku przejęcia (wykupienia) przedsiębiorstwa z sektora MŚP przez
duże przedsiębiorstwo. W dniu 17 października 2011 roku wpłynęło do IZ RPOWP pismo
UOKiK prezentujące wyjaśnienia Komisji Europejskiej dotyczące możliwości stosowania
reguły dwóch lat obrotowych w kontekście zmiany struktury własnościowej
przedsiębiorstwa. KE stwierdza, iż w przypadku gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP
zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, i związku z tym stanie się
przedsiębiorstwem związanym, bądź partnerskim, automatycznie utraci status MŚP
z dniem przejęcia, tak więc zasada dwóch lat obrachunkowych przewidzianych na zmianę
statusu nie ma w tym przypadku zastosowania.
Ponadto w bieżącym okresie sprawozdawczym można było zauważyć problemy niektórych
Beneficjentów z zagwarantowaniem wkładu własnego w ramach realizowanych projektów,
co w konsekwencji utrudniało sprawną i terminową realizację projektów w ramach
podpisanych umów. Na prośbę Beneficjentów IZ RPOWP wyrażała zgodę na wydłużenie
terminu realizacji projektu.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 101
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2.4. Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych
przypadkach)
Rozpoczynając nowy 2011 rok, prognozy większości ekonomistów zapowiadały wyraźne
osłabienie gospodarki. Tymczasem jak się okazało, pomimo wielu oznak sygnalizujących
możliwość spełnienia czarnych scenariuszy rozwoju, gospodarka Polski oraz województwa
podlaskiego stosunkowo dobrze zniosły okres minionych 12 miesięcy. Sygnały płynące
z wnętrza gospodarki regionu oraz jej otoczenia zewnętrznego zmuszają, podobnie jak przed
rokiem do zachowania umiarkowanego optymizmu. Wydaje się wielce prawdopodobne,
że o ile I półrocze w gospodarce, zarówno województwa, jak i kraju przyniesie względną
stabilizację, o wynikach całego, rozpoczynającego się 2012 roku zadecydują dwa jego
ostatnie kwartały.
W końcu grudnia 2011 r. w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej REGON województwa podlaskiego zarejestrowanych było 91 738 podmiotów
czyli o 138 mniej niż w końcu grudnia 2010 r. W skali kraju, w analogicznym okresie liczba
podmiotów rejestru REGON zmniejszyła się o 1,02%. W samym grudniu 2011 r.
w województwie podlaskim w porównaniu do miesiąca poprzedniego również nastąpił
niewielki spadek rejestracji nowych podmiotów wynoszący 0,2%. W końcu grudnia 2011 r.
najwięcej zarejestrowanych jednostek zanotowano w sekcjach: handel, naprawa pojazdów
samochodowych – 25 402 (o 2,7% mniej niż w grudniu 2010 r.), budownictwo – 11 337
(o 0,6% mniej), przetwórstwo przemysłowe – 7665 (o 1,8% mniej) oraz działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna – 7 234 (o 4,0% więcej). Największą, bo wynoszącą
78,93% część (72 406) wszystkich podmiotów gospodarki narodowej stanowiły osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W roku poprzednim ich odsetek było nieco
wyższy i wynosił 79,55% przy ich liczbie absolutnej 73 083. Pomimo obserwowanego
zmniejszenia liczby tej kategorii podmiotów, podobnie jak w przypadku łącznej liczby
podmiotów gospodarki narodowej ograniczenie ich liczby nie miało tak dużych rozmiarów
jak w przypadku średniej zmiany dla kraju. Gdy w skali całej gospodarki Polski liczba osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyła się o 2,4% (z 2 942 965
do 2 871 457) województwo podlaskie oparło się negatywnym tendencjom i skala redukcji
była mniejsza. Spadek liczby podmiotów tej kategorii wyniósł „jedynie” 0,9% (w liczbach
absolutnych z 73 083 do 72 406). Zmiany te w różnym stopniu i kierunku dotknęły podmioty
z różnych sekcji PKD. Największe wzrosty liczby osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą zanotowano w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (wzrost o 40 –
1,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (wzrost o 13 – 0,8%), informacji i komunikacji (wzrost
o 121 – 9,5%), obsłudze rynku nieruchomości (wzrost o 32 – 5,6%), działalności
profesjonalnej, naukowej i technicznej (wzrost o 207 – 3,7%), administrowaniu i działalności
wspierającej (wzrost o 12 – 0,8%), edukacji (wzrost o 44 – 3,7%), opiece zdrowotnej
i pomocy społecznej (wzrost o 192 – 3,9%). We wszystkich z wyżej wymienionych sekcji
PKD wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był
w województwie podlaskim wyższy niż przeciętnie w kraju. Ponadto, gdy w sekcji
zakwaterowanie i gastronomia w skali kraju odnotowano spadek, w województwie podlaskim
kierunek zmiany był przeciwny.
W 2011 roku z prowadzenia działalności gospodarczej zrezygnowały 9 022 jednostki,
natomiast zarejestrowanych zostało 8 897 podmiotów rozpoczynających działalność (o 13,7%
mniej niż w 2010 r.). Większość z nich stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. W roku 2011 było ich 7 920 (89,0 % ogółu nowo rejestrowanych),
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 102
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
gdy tymczasem w roku 2010 - 9 068 (88,96%).
Zarówno wśród nowopowstających jak i likwidowanych podmiotów największą ich liczbę
zanotowano w budownictwie (1 412 rejestracji i 1 489 wyrejestrowań) oraz handlu
detalicznym z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (1 764
rejestracji i 2 482 wyrejestrowań). O ile duża rotacyjność firm w tych branżach nie jest rzeczą
wyjątkową, a ich udział w łącznej liczbie podmiotów gospodarki narodowej ponadprzeciętny,
cieszyć może rosnąca z roku na rok liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność
profesjonalną, naukową i techniczną.
Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2011 r. osiągnęła w cenach bieżących wartość
351,42 mln EUR (1 590,9 mln PLN). Jej poziom (w cenach stałych) okazał się o 1,7% niższy
w porównaniu do listopada tego samego roku, natomiast o 9,3% wyższy niż przed rokiem.
W skali kraju odnotowano spadek o 4,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a wzrost
o 7,7% w porównaniu z grudniem przeszłego roku.
Lekki spadek produkcji sprzedanej w grudniu stanowi naturalny przejaw typowego osłabienia
działalności pod koniec roku, obserwowany praktycznie co roku. Taka sytuacja wystąpiła
zarówno rok, dwa, jak i trzy lata temu. O ile jednak w ubiegłym roku dynamika produkcji
sprzedanej w regionie na tle kraju była znacząco niższa, w tym roku podlaskie
przedsiębiorstwa, za wyjątkiem pierwszego kwartału oraz miesiąca maja 2011 roku,
zanotowały wyższe od średniej dla kraju tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży, liczone
względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W konsekwencji, w okresie styczeń –
grudzień 2011 r., przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w podlaskich przedsiębiorstwach
przemysłowych zamknęły się kwotą 3 972,87 mln EUR (17 985,2 mln PLN) (w cenach
bieżących) i zwiększyły się o 6,3% (w cenach stałych,) w stosunku do uzyskanych w 2010 r.
W skali kraju wzrost wyniósł 7,7%.
Wzrost przychodów był wynikiem w szczególności zwiększenia produkcji sprzedanej
w dostawie wody, gospodarce ściekami i odpadami, rekultywacji (o 12,7%), górnictwie
i wydobywaniu (o 11,7%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 8,9%). Spadek produkcji
sprzedanej odnotowano natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 41,1%). Po największym wzroście produkcji
sprzedanej przemysłu w sierpniu 2011 r., w porównaniu do miesiąca poprzedniego, tempo jej
wzrostu wyhamowało, a IV kwartał uznać należy za okres sukcesywnego spadku wartości
tego wskaźnika. Przypuszczać należy, że trend ten utrzyma się także na początku nowego
roku. Wyższe w porównaniu z okresem roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wyrobów
i usług (w cenach stałych) osiągnięto m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych (wzrost o 53,7%), produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 31,3%),
produkcji mebli (wzrost o 30,5%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
(wzrost o 24,6%), produkcji wyrobów z metali (wzrost o 8,3%), produkcji wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych (wzrost o 8,3%) oraz produkcji artykułów spożywczych (wzrost
o 7,6%). Poziomu sprzedaży z 2010 r. nie utrzymano z kolei w poligrafii i reprodukcji
zapisanych nośników informacji (56,9% wartości produkcji ubiegłorocznej) oraz
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (98,1%). Wyznaczony przez zmiany rozmiarów
przychodów kierunek przełożył się także na zmiany rozmiarów zatrudnienia w tych działach,
obrazując jednocześnie trwałość i względną stabilność struktury podlaskiej gospodarki,
zdominowanej przez działy tradycyjne, o ograniczonych perspektywach rozwojowych.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 103
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W budownictwie ostatni kwartał 2011 roku zgodnie z oczekiwaniami wykazał się
pozytywnymi tendencjami. W grudniu 2011 r. przedsiębiorstwa budowlane uzyskały
przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w cenach bieżących) w wysokości 112,33 mln
EUR (508,5 mln PLN), co oznacza wzrost o 14,8% w porównaniu z listopadem 2011 r.
i o 5,4% w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Produkcja budowlanomontażowa zrealizowana w analizowanym okresie osiągnęła wartość 62,14 mln EUR (281,3
mln PLN) i była wyższa w stosunku do uzyskanej w poprzednim miesiącu oraz grudniu 2010
r. odpowiednio o 15,9% i 4,1% (w skali kraju wzrosty wyniosły odpowiednio 40,5%
i 16,2%).
W całym 2011 r. przychody ze sprzedaży w budownictwie wyniosły 1 026,68 mln EUR
(4 647,8 mln PLN), co oznacza ich wzrost o 21,0% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Produkcja budowlano-montażowa, stanowiąca w omawianym okresie 50,7% przychodów
przedsiębiorstw budowlanych, ukształtowała się na poziomie 520,72 mln EUR (2 357,3 mln
PLN), czyli wzrosła o 14,3% w stosunku do zanotowanej w 2010 r. Jej największą część
(59%) stanowiły roboty o charakterze inwestycyjnym, których wartość w porównaniu do roku
ubiegłego zwiększyła się o 17,3%.
Wśród przedsiębiorstw budowlano-montażowych w 2011 r., największy udział w sprzedaży
produkcji budowlano-montażowej miały jednostki zajmujące się budową budynków. Wyniósł
on 54,6%, a wartość sprzedanej przez nie produkcji była o 35,1% wyższa niż przed rokiem.
Drugą w kolejności grupę, z udziałem w sprzedaży produkcji budowlanej, wynoszącym
30,6%, stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej
i wodnej. W ich przypadku wartość zrealizowanych przez nie usług wzrosła o 12,5%
w odniesieniu do roku poprzedniego. Istotną pozycję miały również jednostki wykonujące
roboty budowlane specjalistyczne, których udział w sprzedaży produkcji budowlanomontażowej wyniósł 14,8%. Niestety, wartość sprzedanej przez nie produkcji spadła o 25,6%
w stosunku do uzyskanej w 2010 r.
Ostatecznie zatem stwierdzić należy, że do wzrostu sprzedaży produkcji budowlanomontażowej w największym stopniu przyczyniły się podmioty zajmujące się wznoszeniem
budynków oraz budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
I tak, w okresie styczeń-grudzień 2011 r., w województwie podlaskim oddano
do użytkowania 4 537 mieszkań, tj. o 4,9% więcej niż przed rokiem, podczas gdy w kraju
o 3,0% mniej. Największą ich liczbę stanowiły mieszkania w budownictwie przeznaczonym
na sprzedaż lub wynajem (2381 – wzrost o 19,1%) oraz w budownictwie indywidualnym
(2072 – wzrost o 12,8%). Spadki dotknęły mniej liczne kategorie mieszkań: spółdzielcze – 16
(o 93% mniej) oraz komunalne – 62 (o 49,6% mniej). Z ogólnej liczby mieszkań
przekazanych do użytkowania w omawianym okresie, 39,0% zrealizowano w Białymstoku.
W samym grudniu 2011 r. w województwie podlaskim oddano do użytkowania 868
mieszkań, tj. o 77,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, a jednocześnie o 56,4% więcej niż
przed rokiem. W skali kraju wzrost zarówno w porównaniu z listopadem 2011 r.,
jak i w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nie był tak spektakularny jak
w województwie, wyniósł bowiem odpowiednio 32,2% oraz 24,5%. Choć w całym roku
2011, w porównaniu do 2010 r., w województwie podlaskim wydano o 1,1% mniej pozwoleń
na budowę (4428), nie oznacza to jeszcze spadku zainteresowania mieszkaniami. Świadczyć
o tym mogą choćby dane za miesiąc grudzień. We wspomnianym okresie wydano pozwolenia
na budowę 447 mieszkań, tj. o 119,1% więcej niż w grudniu 2010 r. Jest to jedna z oznak
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 104
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
świadczących, jak się wydaje o nieprzemijającym jeszcze trendzie chęci posiadania własnego
mieszkania, niestety chęci nie zawsze popartej możliwościami finansowymi. Stąd też
najpoważniejszym zagrożeniem dla budownictwa mieszkaniowego jest powszechny,
utrzymujący się w zasadzie nieprzerwanie od trzech lat pesymizm konsumencki, będący
skutkiem kryzysu oraz restrykcyjnej polityki kredytowej prowadzonej prze banki.
Jak się wydaje budownictwo mieszkaniowe w Polsce znajduje się w początkowej fazie
rozwoju i posiada duży potencjał wzrostu. Niemniej jednak nie jest to równoznaczne z jego
dynamicznym rozwojem w najbliższej perspektywie czasowej, co oznacza, że wskazana jest
daleko idąca ostrożność w określaniu najbliższej przyszłości rynku mieszkaniowego.
Jak zaznaczono wcześniej, oprócz budownictwa mieszkaniowego, dużą rolę we wzroście
sprzedaży produkcji budowlanej w roku 2011 odegrały firmy zajmujące się budową obiektów
inżynierii lądowej i wodnej. W tym kontekście, z uwagi na spodziewane ograniczenia
wydatków inwestycyjnych samorządów terytorialnych, w perspektywie najbliższego roku
należy spodziewać się względnej stabilizacji a następnie, w 2013 r. ograniczenia inwestycji
o charakterze infrastrukturalnym.
Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) w jednostkach handlowych i niehandlowych,
w grudniu 2011 r. wyniosła 155,20 mln EUR (702,6 mln PLN), a jej poziom był wyższy
od zanotowanego w poprzednim miesiącu oraz rok wcześniej, odpowiednio o 16,0% i 3,1%.
W kraju dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej była nieco wyższa. Jej wskaźnik,
dla odpowiednich okresów, osiągnął wartości 20,8% oraz 8,8%. W ciągu całego 2011 r.
sprzedano w detalu towary o wartości o 0,5% wyższej niż przed rokiem. W skali roku wysoką
dynamikę wzrostu sprzedaży detalicznej odnotowano w szczególności w przedsiębiorstwach
zgrupowanych w kategoriach: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych
sklepach (wzrost o 125,8%), włókno, odzież, obuwie (wzrost o 44,2%), meble, RTV, AGD
(wzrost o 25,8%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (wzrost o 15,1%) oraz prowadzących sprzedaż
w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
(wzrost o 12,9%). Nie udało się z kolei utrzymać poziomu sprzedaży detalicznej sprzed roku
w branżach: pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (spadek
o 29,4%), „pozostałe” (spadek o 19,1%) oraz pojazdy samochodowe, motocykle, części
(spadek o 13,7%). W okresie IV kwartału największe miesięczne przyrosty sprzedaży
we wszystkich bez wyjątku branżach osiągnięto w grudniu. W niektórych z nich
w porównaniu do poprzedniego miesiąca przekroczyły one nawet 50%. W tej grupie znalazły
się: meble, RTV, AGD (51,9%), włókno, odzież, obuwie (51,3%), choć miesiąc listopad
zakończyły ze sprzedażą odpowiednio 95,7% oraz 76,4% wartości z miesiąca października.
Niemal tradycyjnie, w końcówce roku zanotowano nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do
poprzednich miesięcy wzrosty sprzedaży w branży: pojazdy samochodowe, motocykle,
części. Wskaźnik dynamiki miesięcznej wyniósł w listopadzie 20,6% a w grudniu 18,5%
w porównaniu do miesiąca poprzedniego. W strukturze sprzedaży detalicznej w 2011 r.
największy udział miały przedsiębiorstwa z kategorii „pozostałe” (27,4%), prowadzące
sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych (18,6%) oraz zajmujące się sprzedażą paliw stałych, ciekłych i gazowych
(15,9%). Podmioty handlowe w grudniu 2011 r. zrealizowały sprzedaż detaliczną o 212,0%
wyższą niż w poprzednim miesiącu, ale o 17,7% niższą niż w analogicznym okresie 2010 r.
W ciągu całego 2011 r. wartość sprzedaży detalicznej jednostek handlowych zwiększyła
o 5,3% w stosunku do zanotowanej rok wcześniej.
Struktura sprzedaży detalicznej oraz zmiany jej wartości w analizowanym okresie pozwalają
stwierdzić, że nie w pełni uzasadnione były przewidywania sprzed roku co do stabilizacji,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 105
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
a nawet spadku wartości sprzedaży detalicznej prognozowanych na rok 2011. Ponownie
okazało się, że popyt konsumpcyjny jest jednym z trwałych stabilizatorów naszej gospodarki
i choć struktura sprzedaży detalicznej jest względnie stabilna (dominują w niej dobra
podstawowe, najczęściej codziennego użytku) możliwe są znaczące zmiany jej wartości
w stosunkowo krótkich okresach. Dowodem potwierdzającym to zjawisko jest odwrócenie
tendencji zanotowanych w roku 2010, w porównaniu do roku 2011. Gdy w roku 2010 nie
udało się uzyskać poziomu sprzedaży z roku 2009 w takich branżach jak: prasa, książki,
pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 52,8%), włókno, odzież,
obuwie (spadek o 11,6%), meble, RTV, AGD (spadek o 11,4%), rok 2011 okazał się dla nich
korzystny i to właśnie w nich odnotowano największe przyrosty.
W 2011 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były mniej korzystne
od relatywnie słabych uzyskanych w poprzednim roku. Niższa dynamika przychodów
z całokształtu działalności od dynamiki kosztów ich uzyskania wpłynęła na pogorszenie
wskaźnika poziomu kosztów. Obniżył się wynik finansowy brutto i netto. Odnotowano także
pogorszenie wskaźników rentowności obrotu brutto oraz netto. W 2011 r. zysk netto
wykazało 78,6% badanych przedsiębiorstw, wobec 79,4% przed rokiem, a ich udział
w przychodach ogółem spadł z 89,9% zanotowanych w 2010 r. do 88,7%. Przychody
z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 6 913,43 mln EUR (31 297,1 mln
PLN) i w odniesieniu do poprzedniego roku były o 6,4% wyższe, natomiast koszty ich
uzyskania wyniosły 6 712,88 mln EUR (30 389,2 mln PLN) i wzrosły o 6,6%. Niższa
dynamika przychodów z całokształtu działalności od dynamiki kosztów ich uzyskania
wpłynęła na pogorszenie wskaźnika poziomu kosztów w skali roku – o 0,2 pkt proc.
do 97,1% (w kraju zanotowano jego poprawę o 0,1 pkt proc. do 94,6%). W omawianym
okresie pogorszył się również wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na
operacjach finansowych, wynik zdarzeń nadzwyczajnych, wynik finansowy brutto i netto
(w kraju odnotowano poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw w stosunku do
poprzedniego roku). Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2011
r. w województwie podlaskim osiągnęły wartość 6 734,68 mln EUR (30 487,9 mln PLN)
(wzrost o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego), a koszty ich uzyskania wyniosły 6 526,02
mln EUR (29 543,3 mln PLN) (wzrost odpowiednio o 6,1%). Wynik finansowy ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów ukształtował się na poziomie 208,66 mln EUR (944,6 mln
PLN) i był o 9,4% wyższy niż przed rokiem, przy pogorszeniu wyniku na pozostałej
działalności operacyjnej (z 42,57 mln EUR (192,7 mln PLN) w 2010 r. do 37,77 mln EUR
(171,0 mln PLN) w 2011 r.) oraz zwiększeniu straty na operacjach finansowych (z 32,91 mln
EUR (149,0 mln PLN) do 45,86 mln EUR (207,6 mln PLN)). W rezultacie wynik finansowy
na działalności gospodarczej był o 0,1% wyższy od zanotowanego w analogicznym okresie
roku poprzedniego i wyniósł 200,57 mln EUR (908,0 mln PLN). Wynik finansowy brutto
osiągnął wartość 200,77 mln EUR (908,9 mln PLN), tj. o 1,5% mniejszą niż w 2010 r.
Po odliczeniu obciążeń (głównie podatku dochodowego), wynik finansowy netto ukształtował
się na poziomie 163,04 mln EUR (738,1 mln PLN) i obniżył się o 4,2% w stosunku do
uzyskanego przed rokiem.
Po spadkach notowanych w okresie trzech wcześniejszych lat, w 2011 r. nastąpił wzrost
nakładów inwestycyjnych badanych przedsiębiorstw w stosunku do roku poprzedniego.
W porównaniu z 2010 r. zwiększeniu uległa także liczba nowych inwestycji oraz ich wartość
kosztorysowa. Nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) na nowe obiekty majątkowe oraz
ulepszenie istniejących, poniesione w 2011 r. przez badane przedsiębiorstwa w regionie,
wyniosły 239,10 mln EUR (1 082,4 mln PLN) i były o 15,0% wyższe od zanotowanych rok
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 106
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
wcześniej. W kraju w analizowanym roku wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła o 11,9%
w odniesieniu do poziomu zanotowanego przed rokiem. W omawianym roku
w województwie podlaskim z ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych na budynki i budowle
wydatkowano 86,48 mln EUR (391,5 mln PLN) (o 34,3% więcej niż rok wcześniej),
na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 132,07 mln EUR (597,9 mln PLN) (o 11,6%
więcej), a na środki transportu – 20,32 mln EUR (92,0 mln PLN) (o 16,1% mniej). Wartość
zakupów inwestycyjnych osiągnęła 152,42 mln EUR (690,0 mln PLN) i w porównaniu
z rokiem poprzednim zwiększyła się o 7,0%, a udział tych zakupów w nakładach ogółem
spadł w skali roku o 4,9 pkt proc. Wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do 2010 r.
odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 140,1%), informacja
i komunikacja (o 119,7%), budownictwo (o 28,3%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 21,8%), a także dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 15,0%). Spadek nakładów stwierdzono
w obsłudze rynku nieruchomości (o 43,1%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej
(o 31,7%). W 2011 r. w regionie inwestorzy rozpoczęli realizację 1602 nowych inwestycji
o łącznej wartości kosztorysowej 77,51 mln EUR (350,9 mln PLN) (w roku poprzednim
rozpoczęto 1388 nowych inwestycji o wartości 62,65 mln EUR (283,6 mln PLN)).
W kraju w omawianym okresie liczba rozpoczętych inwestycji zwiększyła się o 16,2%, a ich
wartość kosztorysowa wzrosła o 6,0%.
W okresie styczeń–wrzesień 2011 r. zarejestrowano 8 446 urodzeń żywych, tj. o 623 mniej
niż przed rokiem, ale tylko o 24 mniej niż w analogicznym okresie 2005 r. Współczynnik
urodzeń żywych wyniósł 9,46‰ i był niższy w stosunku do zanotowanego rok wcześniej
(10,14‰) i nieznacznie wyższy w odniesieniu do 2005 r. (9,38‰). Od początku roku do
końca września 2011 r. zmarło 8 719 osób, tj. o 101 osób mniej niż przed rokiem i o 120
mniej niż w takim samym okresie 2005 r. Ogólny współczynnik zgonów wyniósł 9,76‰,
podczas gdy rok wcześniej – 9,86‰, a w 2005 r. – 9,78‰. W stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego wzrosła natomiast umieralność niemowląt, ale była niższa
od zanotowanej w 2005 r. Współczynnik zgonów niemowląt (liczony na 1 000 urodzeń
żywych) przyjął wartość 4,85‰, wobec 3,97‰ – w okresie styczeń–wrzesień 2010 r. i 5,19‰
– odpowiednio w 2005 r. W ciągu trzech kwartałów 2011 r. zanotowano ujemny przyrost
naturalny. Różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ukształtowała się na poziomie
minus 273, podczas gdy rok wcześniej była dodatnia i osiągnęła wartość 249. Przed
sześcioma laty przyrost naturalny był również ujemny i wyniósł minus 369. Współczynnik
przyrostu naturalnego przyjął wartość minus 0,31‰ wobec 0,28‰ przed rokiem i minus
0,41‰ w 2005 r. Omawiany wskaźnik dla Polski osiągał znacznie wyższe wartości (dodatnie)
we wszystkich analizowanych okresach, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r.
ukształtował się na poziomie 0,56‰.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 wykazały, że liczba
ludności faktycznie zamieszkałej w województwie podlaskim w dniu 31 marca 2011 r.
wyniosła 1200 tys. osób. Populacja mieszkańców naszego województwa stanowiła 3,1%
ogółu ludności Polski. Średnia gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadająca na 1 km2
powierzchni ogólnej na Podlasiu ukształtowała się na poziomie 59, zaś w Polsce – 123.
Według NSP 2011, w ogólnej liczbie mieszkańców regionu i kraju nieznacznie przeważały
kobiety, których odsetek wyniósł odpowiednio 51,4% i 52,1%. Współczynnik feminizacji
(liczba kobiet na 100 mężczyzn) w województwie podlaskim przyjął wartość 106,
zaś w Polsce – 109. Wyniki NSP potwierdzają zmiany zachodzące w strukturze wieku
ludności. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym (0 –17 lat) w ogólnej populacji ludności
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 107
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
wyniósł w województwie podlaskim 19,3% (w Polsce – 19,0%). Znaczący był natomiast
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. W naszym województwie stanowiły one 18,5%
ogółu ludności, a w Polsce – 17,5%. Coraz mniej korzystne stają się relacje między
poszczególnymi ekonomicznymi grupami wieku ludności, co obrazuje współczynnik
obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100
osób w wieku produkcyjnym). W końcu marca 2011 r. w województwie podlaskim wyniósł
on 61, podczas gdy w Polsce ukształtował się na poziomie 57.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 2011 r. w odniesieniu do III kwartału
2010 r. wzrosły o 4,3%. Wartość wskaźnika osiągnęła poziom wyższy niż ogólnopolski
(w kraju odnotowano wzrost o 4,1%). Największe podwyżki poziomu cen dotknęły transport
(7%), mieszkania (5,6%) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (5,5%). W przeciwieństwie
do wymienionych powyżej branż, w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku spadek
cen, choć nieznaczny objął odzież i obuwie (0,4%). Niestety, analizując dane za rok
poprzedni i uwzględniając sezonowość zmiany poziomu cen należy domniemywać,
że w IV kwartale wzrosną one w jeszcze większym stopniu niż w kwartale III. Istnieje
również duże prawdopodobieństwo, że ceny na rynku regionalnym nie ukształtują się na
poziomie niższym od krajowego, co w połączeniu z niższym w stosunku do krajowego
poziomem wynagrodzeń w województwie podlaskim hamująco oddziałuje na siłę nabywczą
mieszkańców regionu.
W grudniu 2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
ukształtowało się na poziomie 756,42 EUR (3 424,32 PLN) i było wyższe niż w listopadzie
2011 r., oraz od zanotowanego rok wcześniej odpowiednio o 10,9% i 8,3%. W kraju
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 886,98 EUR (4 015,37 PLN),
co oznacza wzrost zarówno w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, jak i grudnia 2010 r.
odpowiednio o 9,0% i 4,4%. W przeciągu roku, różnica między przeciętnym wynagrodzeniem
uzyskiwanym w sektorze przedsiębiorstw w województwie podlaskim, a średnim dla kraju
zmniejszyła się o 20,90 EUR (94,6 PLN), tj. z 151,47 EUR (685,70 PLN) do 130,57 EUR
(591,10 PLN). Gdy w grudniu 2010 roku różnica wynosiła 17,8%, obecnie jest to
już „jedynie” 14,7%. Nadal jednak poziom wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw
znacząco odbiega in minus, od średniej krajowej. Zmniejszenie rozpiętości wynagrodzeń
w skali roku było w szczególności efektem wyższej dynamiki zmian poziomu przeciętnego
wynagrodzenie w województwie w stosunku do średniej dla kraju w trzech pierwszych
kwartałach 2011 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w dwóch pierwszych kwartałach wzrost
wynagrodzeń obserwowany był zarówno w województwie, jak i całym kraju, gdy tymczasem
w III kwartale przeciętne wynagrodzenie w kraju spadło, przy jednoczesnym, nieznacznym
wzroście wynagrodzeń w regionie. Niezaprzeczalnie jednak, największą dynamikę wzrostu
wynagrodzeń zaobserwowano w IV kwartale 2011 r. Wynagrodzenia zwiększyły się średnio
o około 11%, i jak wynika z porównywania z poprzednim rokiem, wzrost ten w większym
stopniu dotknął pracowników podlaskich przedsiębiorstw. Generalnie okres IV kwartału,
a w szczególności grudnia jako miesiąca kończącego rok kalendarzowy wiąże się w sektorze
przedsiębiorstw z podniesieniem statystycznego przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego
pracownikom. Należy przypuszczać, że w pierwszych miesiącach 2012 roku, nawet przy
obowiązującej od stycznia 2012 r. wyższej płacy minimalnej, wzrosty wynagrodzeń nie będą
tak spektakularne jak w IV kwartale roku 2011, a nawet w związku z sezonowością i rosnącą
w tym okresie stopą bezrobocia przeciętny poziom wynagrodzeń może ulec ograniczeniu.
Uwzględniając podział gospodarki na sektor publiczny i prywatny, dostrzec można znaczące
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 108
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
różnice w poziomie przeciętnych wynagrodzeń. W sektorze prywatnym przeciętna miesięczna
płaca brutto w omawianym okresie wyniosła 718,59 EUR (3 253,07 PLN) i była wyższa od
zanotowanej w poprzednim miesiącu oraz w grudniu 2010 r. odpowiednio o 9,0% i 8,2%.
W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło wartość 1 129,36 EUR
(5 112,61 PLN) i zwiększyło się o 25,0% w stosunku do listopada 2011 r. i o 11,2%
w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Aktualna różnica w poziomie przeciętnych
wynagrodzeń to kwota 410,77 EUR (1 859,54 PLN), gdy rok wcześniej wynosiła 136,31 EUR
(617,09 PLN). Tak istotne pogłębienie dysproporcji dochodowych miedzy pracownikami
sektora publicznego i prywatnego wynika jak się wydaje z zasadniczej różnicy w poziomie
elastyczności polityki personalnej, którą prowadzi się w opisywanych kategoriach podmiotów
gospodarki.
Choć szybszy wzrost wynagrodzeń w województwie w porównaniu z krajem obserwowany
w roku 2011 nie może jeszcze wskazywać na trwały trend w tym zakresie, jednak
jest to zjawisko, którego wcześniej w zasadzie nie obserwowano. Niższe wynagrodzenia
mogą z jednej strony sprzyjać poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw, z drugiej jednak
mogą skutkować intensyfikacją odpływu mobilnej, młodej i wykształconej ludności z terenu
województwa podlaskiego.
Liczba osób aktywnych zawodowo w województwie podlaskim w IV kwartale br. wyniosła
541 tys. osób, co oznacza spadek, w liczbach bezwzględnych wynoszący 16 tys. osób
(w ujęciu procentowym o 2,9%), w stosunku do poprzedniego kwartału. W porównaniu
do analogicznego okresu roku poprzedniego spadek ten nie był już tak duży, wyniósł bowiem
3 tys. osób (0,6%). Obserwacja cyklicznych zmian zachodzących na rynku pracy w latach
2009-2011 pozwala stwierdzić, że mamy z nimi do czynienia w szczególności w I jak również
w IV kwartale. W dwóch pozostałych zauważa się natomiast zwiększanie się liczebności tej
kategorii osób. Tymczasem w roku 2008 – ostatnim roku dobrej koniunktury - największą
liczbę osób z kategorii aktywnych zawodowo zanotowano właśnie w kwartale IV - 551 tys.
osób. Zmieniająca się, niekiedy nawet w szybkim tempie, liczba osób aktywnych zawodowo
jest konsekwencją zmian zachodzących na rynku pracy, w skład tej kategorii osób wchodzą
bowiem osoby pracujące oraz bezrobotne. Wyrażając procentowo udział osób aktywnych
zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej, uzyskuje się wskaźnik aktywności
zawodowej. Pomimo zmniejszenia jego wartości, w IV kwartale 2011 r., w porównaniu
z kwartałem III (z 56,5% do 56,1%) odnotować należy także pewną pozytywną zmianę.
Jak dotąd nigdy, począwszy od roku 2009 wskaźnik aktywności zawodowej w IV kwartale
nie kształtował się na tak wysokim poziomie. Nadal jednak jego wartość jest niższa
od średniej krajowej, która wynosi 56,3%.
Szczególnie ważny jest wskaźnik zatrudnienia ukazujący procentowy udział ludności
pracującej w ogólnej liczbie ludności. W IV kwartale 2011 roku obniżył się on
w województwie z 51,8% do 50,4% (spadek o 1,4 pkt.) przy równocześnie obserwowanym
jego obniżeniu w skali kraju z 51,1% do 50,8% (spadek o 0,3 pkt.). W rocznym ujęciu
wartości analizowanego wskaźnika zwiększyły się – w skali województwa o 0,8 pkt. a w skali
kraju o 0,2 pkt.
Dane te, w zestawieniu z informacjami z lat ubiegłych, nie pozwalają jeszcze jednoznacznie
stwierdzić, czy następuje już stała tendencja do utrwalania się procesu powolnej stabilizacji
czy podnoszenia się wartości wskaźnika aktywności zawodowej i zatrudnienia na podlaskim
rynku pracy. Odpowiedź na to pytanie jest w szczególności uzależniona od tego, czy jesteśmy
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 109
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
w stanie jako gospodarka podnieść dynamikę tworzenia nowych miejsc pracy i je efektywnie
zagospodarowywać. Niestety, jak się wydaje zarówno gospodarkę Polski, a w jeszcze
większym stopniu województwa charakteryzuje wzrost bezzatrudnieniowy, co ogranicza
dynamikę wzrostu rozmiarów zatrudnienia.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2011 r. ukształtowało się na
poziomie 97885 osób, co oznacza spadek o 0,5% w porównaniu z listopadem tego samego
roku, zaś wzrost o 1,5% w odniesieniu do grudnia 2010 r. Na poziomie kraju przeciętne
zatrudnienie było o 0,2% niższe niż miesiąc wcześniej, a w stosunku do zanotowanego przed
rokiem wzrosło o 2,3%. Prognozy wzrostu zatrudnienia w województwie są zatem mniej
korzystne od występujących w kraju. Pocieszającym jest fakt, że o ile w grudniu 2010 roku,
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie, ukształtowało się na
poziomie jedynie o 0,9% wyższym niż w 2009 r., wynik tegoroczny jest lepszy. Nie zmienia
to faktu, że w porównaniu z tendencjami obserwowanymi w skali kraju, generalnie
począwszy od drugiego półrocza 2008 r., dysproporcje w poziomie przeciętnego zatrudnienia
w kraju i w województwie stale się powiększają.
Z opublikowanych danych wynika, że w okresie styczeń – grudzień 2011 r. przeciętne
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 98 608 osób i zwiększyło się o 1,8%
w stosunku do poprzedniego roku. W skali kraju wzrost ten wyniósł 3,2%. W sektorze
publicznym ukształtowało się na poziomie 9 144 osób, tj. o 5,2% niższym niż w 2010 r.,
natomiast w sektorze prywatnym wyniosło 89 464 osoby, co oznacza wzrost o 2,6%
w odniesieniu do zanotowanego rok wcześniej.
Biorąc pod uwagę poszczególne sekcje działalności gospodarczej, w skali roku zatrudnienie
zwiększyło się przede wszystkim w górnictwie i wydobywaniu (o 36,1%), dostawie wody,
gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 12,3%), budownictwie (o 10,4%) oraz
działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 7,2%), natomiast spadło m.in.
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
(o 39,3%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 13,4%), informacji i komunikacji
(o 7,6%), a także zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5%). Wśród działów przetwórstwa
przemysłowego o znaczącym udziale w zatrudnieniu najwyższe wzrosty zatrudnienia miały
miejsce w jednostkach produkcji mebli (o 24,7%), produkcji wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,9%) oraz produkcji maszyn i urządzeń
(o 12,5%). Najgłębsze, z kolei spadki, zatrudnienia stwierdzono w poligrafii i reprodukcji
zapisanych nośników informacji (o 37,6%), produkcji wyrobów tekstylnych (o 19,7%),
a także produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 5,7%).
O ile w przypadku niektórych działów nie można jednoznacznie mówić o trwalej tendencji
spadkowej czy wzrostowej w zatrudnieniu (poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników
informacji, budownictwo, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych), wydaje się zasadne zwrócenie uwagi na pogłębiający się kryzys w branży
tekstylnej, czy też zauważalną, trwałą i względnie stabilną sytuację w produkcji artykułów
spożywczych czy wyrobów z metali. Optymistycznym sygnałem jest także wzrost
zatrudnienia w produkcji mebli oraz maszyn i urządzeń, w tym produkcji pojazdów
samochodowych, przyczep i naczep. Zaobserwowane zmiany powinny kształtować obraz
gospodarki województwa podlaskiego w 2012 roku.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 110
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W końcu grudnia 2011 r. stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie
14,1% i zwiększyła się zarówno w stosunku do zanotowanej w listopadzie 2011 r.,
jak i w analogicznym miesiącu 2010 r. Zmiany te wyniosły odpowiednio 0,4 pkt proc. oraz
0,3 pkt proc. Wskaźnik ogólnokrajowy osiągnął wartość 12,5% i wzrósł o 0,4 pkt proc.
w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 0,1 pkt proc. w odniesieniu do grudnia 2010 r.
Obserwacja zmian zachodzących na rynku pracy w dłuższej perspektywie czasowej pozwala
dostrzec pewne zjawisko określane mianem sezonowości. Zarówno w Polsce jak i w samym
województwie podlaskim w ostatnich dwóch latach, najwyższy stan bezrobocie osiągało
w lutym. Kolejne miesiące przynosiły spadek bezrobocia, z jego względną stabilizacją na
najniższym poziomie w miesiącach czerwiec-sierpień. Koniec III i cały IV kwartał
charakteryzował się sukcesywnym wzrostem poziomu bezrobocia, choć jego dynamika była
zróżnicowana. Podobną sytuację zaobserwować można także w roku 2011. Najwyższa
wartość stopy bezrobocia rejestrowanego przypadła na miesiąc luty. Wyniosła ona
odpowiednio 14,3% w województwie podlaskim oraz 13,2% w kraju. Najniższy poziom
bezrobocia mierzonego stopą bezrobocia zanotowano w regionie w miesiącu czerwcu (12,6%)
a w Polsce w sierpniu (11,6%). IV kwartał minionego roku, podobnie jak analogiczne okresy
w latach minionych, przyniósł wzrost zarówno poziomu bezrobocia jak wartości stopy
bezrobocia. Dane dla regionu pozostają w ścisłej korelacji z danymi dla całej gospodarki
narodowej, jednak wartości stopy bezrobocia w województwie podlaskim, od grudnia 2008
roku, kształtują się na wyższym, w stosunku do kraju, poziomie. O ile cykliczne zmiany
wysokości stopy bezrobocia na trwale wpisały się w realia polskiego rynku pracy,
niepokojącym zjawiskiem jest sukcesywny, coroczny wzrost przeciętnego poziomu stopy
bezrobocia. Jest on niezaprzeczalnie odzwierciedleniem niekorzystnych tendencji
zachodzących w całej gospodarce, wyrażających się między innymi ograniczaniem dynamiki
wzrostu produkcji przez przedsiębiorstwa, czy stosowaniem przez nie strategii minimalizacji
kosztów. Działania podejmowane przez firmy w kontekście ogólnej koniunktury
w gospodarce światowej, są z jednej strony jak najbardziej zrozumiałe, z drugiej jednak budzą
pewien niepokój. W porównaniu do roku 2009 i 2010, kiedy zatrważająco niska była
aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw, rok 2011 przyniósł wzrost nakładów
inwestycyjnych, bez których trudno jest spodziewać się możliwości trwałego ograniczenia
zjawiska bezrobocia. W końcu grudnia 2011 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy województwa pod-laskiego wyniosła 65 920 osób i była
wyższa zarówno od zanotowanej przed miesiącem (o 2030 osób, tj. o 3,2%), jak i przed
rokiem (o 2 159 osób, tj. o 3,4%). W samym grudniu 2011 r. zarejestrowano 6653 osoby
bezrobotne. Było to o 1,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 28,6% mniej niż przed
rokiem. W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 4 623 osoby – o 7,1%
mniej niż w listopadzie i o 17,4% mniej w relacji do analogicznego okresu 2010 r.
W kontekście powyższej uwagi w pierwszych miesiącach 2012 r. należy spodziewać się
pogłębienia zjawiska bezrobocia, które będzie skutkiem wzrostu liczby noworejestrujacych
się osób w urzędach pracy, przy równoczesnym ograniczonym poziomie wyrejestrowań,
skorelowanym z mniejsza liczbą ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w tym okresie.
Poprawy sytuacji, choć z pewnością nietrwałej, należy się spodziewać na przełomie I i II
kwartału.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 111
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Okiem praktyka
Witold Karczewski Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Białymstoku – wypowiedź
z Obserwatora Gospodarczego Podlasia. IV kwartał 2011 r.
„Rok 2011 zakończyliśmy dość dobrze. Województwo podlaskie to specyficzne województwo.
Z jednej strony mamy wspaniałą przyrodę, z drugiej strony trudności z tym związane.
Mamy czyste powietrze i jednocześnie słabo rozwiniętą infrastrukturę. Rok 2011 był rokiem
relatywnie szybkiego rozwoju infrastruktury. Rozwinął się Białystok i infrastruktura wokół
niego. Choć nie wybudowano lotniska regionalnego, został położony kamień węgielny pod
Park Naukowo-Technologiczny, rozpoczęła działalność IKEA. Wszystko to pozytywnie
wpłynęło na gospodarkę województwa. Z drugiej strony, gospodarka województwa
podlaskiego jest elementem większej całości – gospodarki narodowej, która jest powiązana
z gospodarkami innych krajów, w szczególności gospodarką niemiecką. Akurat ta gospodarka
w ubiegłym roku rozwijała się stosunkowo szybko. Przełożyło się to także na pozytywne
wyniki naszych firm, rzecz jasna niekoniecznie takie jakich byśmy wszyscy oczekiwali
i pragnęli. Na rynku obserwowano względnie stabilny popyt konsumpcyjny, niższe
zapotrzebowanie na mieszkania, wypadanie z rynku małych jednostek handlowych,
zwiększanie się liczby wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, tendencje do
ograniczania inwestycji. Gospodarce w minionym roku bardzo pomógł eksport. Choć nie
jesteśmy „tygrysem eksportowym” nasze województwo słynie z czegoś wspaniałego. Jest nim
przetwórstwo rolno-spożywcze, a w szczególności przemysł mleczarski. Jako województwo
skupujemy i przerabiamy 25% mleka krajowego. Dobra koniunktura w mleczarstwie
powiązana z niższą wartością złotówki umocniła jego pozycję i stabilizująco wpłynęła na
sytuację ekonomiczną województwa. Ostatecznie zatem rok 2011 uznałbym za dość udany.
Lepsze w porównaniu do przewidywań osiągnięcia gospodarki województwa podlaskiego
przypisałbym w dużej mierze przedsiębiorcom, którzy z zaangażowaniem oddawali swoje siły
i umiejętności na rzecz ochrony swoich warsztatów pracy.
Jeśli chodzi o rok 2012, niewątpliwie motorem napędzającym całą naszą gospodarkę,
jak i w pewnej mierze także gospodarkę województwa podlaskiego będzie Euro 2012.
W dużym stopniu naszą sytuację wiązałbym z przebiegiem koniunktury w innych krajach,
z tym jak Unia Europejska poradzi sobie z kryzysem oraz wreszcie z tym, jak rządowi uda się
przeprowadzić zapowiadane reformy. Aktualnie nadal widać nadwyżkę podaży nad popytem
na rynku mieszkaniowym. Obserwuje się także wymuszone przez działania Ministerstwa
Finansów ograniczanie wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego, co niewątpliwie
przyczyni się do osłabienia przebiegu koniunktury. Z drugiej strony wiele inwestycji
rozpoczętych w okresie minionym będzie kontynuowanych i realizowanych w roku bieżącym.
Moje obawy związane są z drugim półroczem. Negatywny wpływ na gospodarkę może mieć
umocnienie złotego. Są zapowiedzi dekoniunktury w mleczarstwie, a trzeba mieć świadomość
tego, że sprzedaży wytworzonej produkcji nie uda się zrealizować wyłącznie na rynku
krajowym. Dekoniunktura w eksporcie może zatem przełożyć się negatywnie na naszą
gospodarkę. Spośród innych czynników, które w znaczącym stopniu określają i oddziałują na
sytuację społeczno-ekonomiczną w regionie wspomnieć należy także o zewnętrznych środkach
wsparcia rozwoju, ich dostępności i możliwościach wykorzystania. Polska pragnie dogonić
Europę, chce dogonić świat, a województwo podlaskie musi jeszcze dogonić tą bogatszą
Polskę. Biorąc pod uwagę zakres możliwości gospodarki, zakres środków, które poprzez płace
wchodzą na rynek oraz określone relacje cenowe sytuacja przeciętnego gospodarstwa
domowego nie przedstawia się korzystnie. Wzrost cen gazu, wody, energii, paliw skutkować
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 112
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
będzie obniżeniem siły nabywczej płacy nominalnej co ograniczy w jakimś stopniu popyt.
W konsekwencji negatywnie oddziaływać będzie na rozwój gospodarki. Choć w IV kwartale
2011 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw znacząco wzrosło, jednak na
to zjawisko należy patrzeć bardzo ostrożnie i nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków.
Przedsiębiorstwa będą miały ograniczone możliwości podnoszenia płac. Zostały obciążone
wyższą składką rentową, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów pracy. Integralną
częścią każdej gospodarki jest rynek pracy. Jak widać po danych statystycznych bezrobocie
w województwie nie spada. Pracodawcy poszukują i będą poszukiwać różnego rodzaju
oszczędności. Nie wróży to dobrze w kontekście możliwości zwiększenia liczby miejsc pracy,
zwłaszcza, że decydują o nich także nakłady inwestycyjne. Tymczasem ich rozmiary
charakteryzuje tendencja stagnacyjna. Budowa zakładów to wydatek obarczony ogromnym
ryzykiem. Można mieć piękny zakład ale nie mieć zbytu. Można powiedzieć,
że przedsiębiorstwo jest tyle warte ile dany przedsiębiorca ma zamówień. Warto zwrócić
uwagę na jeszcze inne zjawisko obserwowane na rynku pracy – emigrację zarobkową, która
spowodowała odpływ części najlepszych pracowników. W efekcie, z jednej strony mamy
problem bezrobocia, z drugiej problem z pozyskaniem pracowników odpowiadających
wymogom stawianym przez pracodawców.
Uwzględniając uwarunkowania wewnętrzne oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia
zewnętrznego, w prognozie przebiegu koniunktury w województwie podlaskim na rok 2012
zachowałbym umiarkowany optymizm.”
Opisane powyżej zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu, nie powodowały
czynników i okoliczności wpływających bezpośrednio na realizację Programu,
a także nie wynikały z udzielanej w jego ramach pomocy.
W celu jak najbardziej efektywnego wdrażania Programu, IZ RPOWP uwzględniała
m.in. poniższe rekomendacje ekspertów z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach
jego realizacji:
− wyłączenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dalszego wsparcia (tak w formie
projektów kluczowych, jak w procedurze konkursowej),
− koncentracja na kompleksowych projektach kluczowych o największym potencjale
zwiększania konkurencyjności i integralności komunikacyjnej regionu,
− wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw,
− alokowanie dodatkowych środków na projekty dotyczące Odnawialnych Źródeł
Energii,
− instytucje otoczenia biznesu są rekomendowane jako obszar priorytetowy do objęcia
wsparciem ze środków KRW,
− oraz uproszczenia w ramach konkursów (mniejsze wymagania formalne),
− promowanie wkładu własnego beneficjenta, co zwiększa prawdopodobieństwo
kontynuacji działań (punktowane kryterium wyboru projektów),
− wsparcie turystyki ukierunkowane (poprzez kryteria) na obszary o wysokim potencjale
turystycznym (zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 113
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2.5. Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006
(w stosownych wypadkach)
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli trwałości. W przypadku kontroli
trwałości jednego projektu nie potwierdzono efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu.
Projekt zrealizowano z istotnymi zastrzeżeniami. W projekcie nastąpiły znaczące modyfikacje
w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 1083/2006. Cel projektu nie został zachowany.
Konsekwencją było rozwiązanie umowy z Beneficjentem. Nieprawidłowość w kwocie
128 880,05 EUR (583 440,00 PLN) ujęto we wniosku certyfikowanym do KE nr WNPRPPD.01.04.01-20-065/08-01.
W pozostałych przypadkach nie wykryto znaczących zmian, mających wpływ na charakter
lub warunki realizacji projektu lub powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez
przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikające ze zmiany charakteru własności
elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.
2.6. Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia
Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została
zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe: Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko (PO IŚ), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i Program
Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – komponent centralny wspierają przedsięwzięcia
o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast
działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
i regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają charakter
regionalny, podregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, realizowane
są działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej
(EWT). Wszystkie ww. działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny,
tak aby zmaksymalizować efekty wydatkowania środków obecnej perspektywy finansowej.
Programy współfinansowane przez politykę spójności powinny dążyć do kierowania środków
na następujące trzy priorytety, które zostały zawarte w Strategicznych Wytycznych
Wspólnoty dla Spójności:
− poprawę atrakcyjności Państw Członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę
dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług, oraz zachowanie ich
potencjału środowiskowego;
− wsparcie innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy
poprzez zdolności w zakresie badań i innowacyjności, łącznie z nowymi technikami
informacyjno-komunikacyjnymi;
− tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy poprzez zachęcanie większej liczby
osób do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, poprawę
adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał
ludzki.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 114
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Na poziomie krajowym opracowane zostały Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
dokument realizujący założenia Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, którego głównym
celem jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
W perspektywie finansowej 2007-2013 instrumentami realizacji polityki spójności są:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz
Spójności (programowany łącznie z EFS i EFRR). Zgodnie z NSRO, w Polsce priorytety
spójności UE realizowane są przez 5 sektorowych programów operacyjnych
i 16 programów regionalnych:
− PO Infrastruktura i środowisko (finansowanie z EFRR i FS), gdzie głównymi obszarami
wsparcia są infrastruktura transportowa, środowiskowa i energetyczna oraz rozwój
kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
− PO Kapitał ludzki (finansowanie z EFS), w którym wsparcie uzyskają poza projektami
z zakresu edukacji, integracji społecznej i walki z bezrobociem również przedsięwzięcia
dotyczące promocji zdrowia,
− PO Innowacyjna gospodarka (finansowanie z EFRR), w ramach którego będzie
udzielana pomoc przedsiębiorcom, poprzez dotacje inwestycyjne, ale także wsparcie dla
rozwoju nowoczesnych technologii i sfery badawczo-rozwojowej,
− PO Rozwój Polski Wschodniej (finansowanie z EFRR), w ramach którego specjalne
wsparcie uzyskają najbiedniejsze regiony Polski Wschodniej,
− PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EWT (finansowanie z EFRR), stanowiące
pakiet programów współpracy przygranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej,
− regionalne programy operacyjne (finansowanie z EFRR), które wspierać będą projekty
ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności regionów, a więc przede wszystkim
inwestycje w rozwój technologiczny, wsparcie przedsiębiorczości, budowa
społeczeństwa informacyjnego, inwestycje w turystykę i kulturę, transport,
infrastrukturę zdrowia i społeczną, a także inwestycje w ochronę środowiska.
W okresie programowania 2007-2013, finansowanie rozwoju obszarów wiejskich będzie
głównie wspierane z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej poprzez stworzony w tym celu
instrument finansowy, tj. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z kolei finansowanie sektora
rybackiego będzie wspierane z budżetu Wspólnej Polityki Rybackiej i „obsługiwane” przez
stworzony w tym celu instrument finansowy, tj. Europejski Fundusz Rybacki w ramach
Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich na lata 2007-2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wskazuje cele
rozwoju wypływające bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do
2020 roku, skorelowane z założeniami strategicznych dokumentów szczebla krajowego
i wspólnotowego.
Działania, jakie formułuje Strategia Programu skupiają się na zmianie strategii gospodarczej
regionu poprzez zmniejszenie udziału zatrudnienia w rolnictwie charakteryzującym się niskim
potencjałem innowacyjnym. W związku z tym należy dążyć do przesunięcia pracowników
z sektora rolnictwa do gałęzi o wyższym poziomie efektywności ekonomicznej oraz wyższej
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 115
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
innowacyjności i absorpcji środków na cele badawczo – rozwojowe. W celu efektywnego
wykorzystania ograniczonych środków na rozwój regionu Strategia definiuje 3 obszary
strategiczne, na których zostanie skupione wsparcie. Są to klastry: spożywczy, drzewny,
maszynowy i potencjalny turystyczny.
Celem głównym RPOWP jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych
pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego regionu. Jest on realizowany w obszarach inwestycji, turystyki oraz
przedsiębiorców poprzez trzy cele szczegółowe:
1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
2. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym
i międzynarodowym,
3. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego.
Cel główny RPOWP wpisuje się w cel główny Strategii Rozwoju Kraju – podniesienie
poziomu i jakości życia mieszkańców Polski, poszczególnych obywateli i rodzin. Ambicją
regionu jest osiągnięcie celu głównego poprzez uzyskanie wzrostu poziomu PKB na
mieszkańca do wysokości 45, 5% według parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej
UE27, a także uzyskanie poprawy wartości podstawowych wskaźników społecznogospodarczych, szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji Strategii Lizbońskiej.
Cele szczegółowe Programu poprzez obszary tematyczne są powiązane z priorytetami
Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.
Kolejnym ważnym dokumentem wykorzystanym przy formułowaniu celu głównego oraz
celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego jest Strategia Rozwoju
Województwa Podlaskiego do 2020 roku, której misja brzmi: „Województwo podlaskie
regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem walorów środowiska
naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego”. Cele szczegółowe
strategii skupiają się na podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
województwa, konkurencyjności podlaskich firm oraz rozwoju zasobów ludzkich zgodnie
z potrzebami lokalnego rynku pracy. Są one realizowane poprzez 3 priorytety ingerujące
w infrastrukturę techniczną, społeczną i bazę ekonomiczną województwa. Realizacja Strategii
pozwoli na zwiększenie spójności społeczno – ekonomicznej i konkurencyjności regionu
poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału oraz wzmocni
rozwój funkcji metropolitalnych Białegostoku – stolicy i najprężniej rozwijającego się miasta
regionu.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego została opracowana w korelacji
ze Strategią rozwoju województwa podlaskiego i jest jej rozwinięciem w dziedzinie związanej
z rozwojem przedsiębiorczości oraz wsparcia ze strony instytucji naukowo-badawczych,
otoczenia biznesu i administracji. Wytycza ona cele i kierunki rozwoju przedsiębiorczości
i jej otoczenia. Celem głównym Regionalnej Strategii Innowacji jest wzmocnienie
konkurencyjności gospodarki Podlasia poprzez wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć
w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego, szczególnie sektora MSP. Założenia
Strategii są komplementarne z celem głównym oraz z 1. i 3. celem szczegółowym RPOWP.
W wyniku realizacji w ramach PO KL projektu pn. „Podlaska Strategia Innowacji - budowa
systemu wdrażania” (Działanie 8.2 - Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 116
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Strategie Innowacji) w kolejnym okresie sprawozdawczym powstanie aktualizacja dokumentu
– Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego. Opracowanie obejmuje wyniki
badań grup zadaniowych czterech podlaskich uczelni wyższych: Uniwersytetu
w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Cel główny i cele szczegółowe RPOWP są również komplementarne z celami strategicznymi
Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego w Województwie
Podlaskim w latach 2010-2015 realizowanymi w ramach pięciu priorytetów rozwojowych,
które są również w ścisłym powiązaniu z Kierunkami Rozwoju Turystyki do 2015 roku.
Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego w Województwie Podlaskim
w latach 2010 – 2015 jest programem ściśle powiązanym z założeniami Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020. Zakłada się, że cele strategiczne i operacyjne dążyć
będą do realizacji obowiązującej wizji turystycznej regionu dostosowanej do obecnych
potrzeb społeczno – gospodarczych. „Województwo Podlaskie w roku 2015 to region,
w którym turystyka jest jedną z wiodących dziedzin gospodarki sprawnie zarządzaną,
z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną odpowiadającą standardom Unii Europejskiej,
zintegrowanym systemem informacji i promocji turystycznej, określoną marką turystyczną
i atrakcyjnymi produktami turystycznymi województwa opartymi o unikatowe walory
przyrodnicze i kulturowo - etniczne oraz rozwiniętym systemem rekreacji ukierunkowanym
na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek.”
2.6.1. Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji
i komplementarności wsparcia
Koordynacja działań finansowanych z EFS, EFRR i FS odbywa się w ramach prac Komitetu
Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Do jego zadań
należy m.in. monitorowanie realizacji NSRO i poszczególnych programów operacyjnych oraz
komplementarności działań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej
Polityki Rybackiej i Polityki Spójności.
Koordynacją działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013,
monitorowaniem komplementarności wdrażania działań tychże programów i m.in.
wypracowywaniem propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności zajmuje
się Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności przy Komitecie Koordynacyjnym
NSRO 2007-2013.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Grupy roboczej ds. koordynacji
i komplementarności, w trakcie których analizie pod kątem komplementarności poddano:
− wyniki badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność działań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013,
− wyniki ewaluacji ex-post NPR na lata 2004-2006,
− wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ocena komplementarności interwencji w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z innymi programami
finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej,
− wyniki badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna
projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 117
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie
2007-2013,
− wyniki oceny średniookresowej PROW 2007-2013,
− wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji zasady komplementarności
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013.
Ponadto członkowie Grupy roboczej mieli możliwość uczestniczenia w seminarium
w zakresie komplementarności interwencji, które zorganizował Departament Wdrażania
Funduszy UE w MRR w ramach prac Grupy Roboczej. Seminarium stanowiło forum
wymiany doświadczeń związanych z urzeczywistnianiem zasady komplementarności przy
planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji interwencji Funduszy Europejskich.
Pozwoliło także na zidentyfikowanie kwestii problematycznych oraz zgłoszenie różnorakich
wątpliwości związanych z zagadnieniem komplementarności, których wyjaśnienie ma
praktyczne znaczenie dla właściwego uwzględniania zasady komplementarności przy
realizacji programów operacyjnych. W konsekwencji postulaty i spostrzeżenia wyrażone
podczas seminarium stanowią ważny wyznacznik dla ukierunkowania dalszych prac Grupy
roboczej ds. koordynacji i komplementarności.
W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zapewniał jakość i skuteczność realizacji
RPOWP poprzez analizę i zatwierdzanie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach
Programu. KM RPOWP zatwierdzał kryteria konkursowe (Kryteria formalne – Kryteria
ogólne (Kryteria zgodności administracyjnej), Kryteria merytoryczno-techniczne
dopuszczające ogólne oraz Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne).
Działania prowadzone w ramach prac Grupy roboczej przynoszą wymierne efekty. Przede
wszystkim zaliczyć do nich można promowanie zasady komplementarności i mechanizmów
na rzecz jej zapewnienia wśród instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy
Europejskich. Na przestrzeni niespełna trzech lat działalności Grupy w ramach wszystkich
programów polityki spójności podjęto prace mające na celu zapewnienie i wzmacnianie
komplementarności interwencji. Świadczą o tym m.in. wyniki kilkunastu badań
ewaluacyjnych dotyczących komplementarności wsparcia (zleconych przez instytucje
zarządzające KPO/RPO oraz instytucje pośredniczące I. stopnia PO KL).
Przedstawiciele IZ RPOWP brali udział w następujących spotkaniach zespołów, komitetów
i grup zajmujących się m.in. zapewnieniem koordynacji i komplementarności wsparcia
funduszy strukturach w ramach różnego rodzaju inicjatyw i programów:
Organ
Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju/Podstawy Wsparcia Wspólnoty
Komitet Monitorujący Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
Komitet Koordynacyjny NSRO
Międzyresortowy Zespół ds. Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE
Grupa ds. koordynacji i komplementarności
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 118
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Grupa ds. małych i średnich przedsiębiorstw
Grupa ds. przedsiębiorców w ramach zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy UE
Grupa ds. polityki regionalnej
Komitet ds. kontroli i audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013
Grupa ds. sprawozdawczości oraz zespół zadaniowy ds. monitorowania wskaźników realizacji programów
Grupa sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich
Źródło danych: opracowanie własne.
2.6.2. Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu
koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny
Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego
NSRO 2007-2013 zarekomendowała „dobre praktyki” dla instytucji zaangażowanych
we wdrażanie i koordynację PO/RPO w ramach NSRO 2007-20132 w zakresie koordynacji
i komplementarności podejmowanych działań.
Poniżej przedstawiamy rekomendacje, skierowane m.in. do wszystkich
które IZ RPOWP w miarę oceny własnych potrzeb wdraża w Programie:
Lp.
1
2.
Treść rekomendacji
Dodatkowy opis/ uzupełnienie
I. ZDEFINIOWANIE POJĘĆ
Należy wypracować definicje i
Wskazany jest czynny udział członków
poddefinicje związane z
Grupy roboczej ds. koordynacji i
komplementarnością i koordynacją komplementarności w pracach nad
oraz poddać je konsultacjom, w
opracowaniem dotyczącym zagadnień
celu zapewnienia wspólnego
związanych z obszarem
stosowania ww. pojęć przez
komplementarności (sugestie, opinie).
wszystkie instytucje
zaangażowane we wdrażanie
funduszy UE. Definicje tak
wypracowane powinny stać się
wiążące na poziomie NSRO 20072013.
II. WYKORZYSTANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
Należy wykorzystać możliwości Łączeniu
ze
sobą
projektów
realizacji projektów systemowych systemowych (zwłaszcza EFS i EFRR)
dla
zapewnienia może towarzyszyć ogłaszanie bardzo
komplementarności
działań ściśle
zdefiniowanych
zakresów
tematycznych
konkursów
podejmowanych:
(dopasowywanie
do
projektów
systemowych
projektów
wybieranych
w
• w
ramach
różnych
trybie
konkursowym
poprzez
programów operacyjnych,
• w odniesieniu do konkretnej odpowiednie konstruowanie kryteriów,
w tym kryteriów dostępu, kryteriów
dziedziny,
strategicznych)
• na danym terenie,
• w odniesieniu do procesu,
np. społecznogospodarczego.
RPO,
Adresat rekomendacji
IK NSRO, Instytucje,
których przedstawiciele
biorą udział w pracach
Grupy roboczej ds.
koordynacji i
komplementarności
(m.in. udział w
konsultacjach definicji)
IZ PO/ RPO
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 119
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
3.
4.
5.
6.
7
III. ZAPEWNIENIE SKUTECZNEJ I EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
Należy dążyć do stworzenia Narzędziem do osiągnięcia skutecznej i
sprawnego systemu komunikacji efektywnej komunikacji może być
pomiędzy instytucjami. Efektem skoncentrowanie w jednej jednostce (np.
tej komunikacji powinno być departamencie) instytucji zajmujących
odpowiednie
wykorzystywanie się różnymi programami (PROW, RPO,
informacji przez decydentów PO KL, EWT) lub stworzenie komórki/
(wydawanie decyzji co do grupy koordynacyjnej. Ponadto, ww.
realizacji
komplementarnych celowi
służyć
może
podjęcie
przedsięwzięć).
problematyki dotyczącej koordynacji i
na
forach
W regionie powinna funkcjonować komplementarności
komitetów
i
instytucja
koordynatora
(np. poszczególnych
samorząd
województwa) podkomitetów monitorujących PO/ RPO,
odpowiedzialnego za koordynację które skupiają przedstawicieli instytucji
projektów/ działań realizowanych zaangażowanych w realizację różnych
lub przewidzianych do realizacji w programów. Należy rozważyć możliwość
danym regionie
w ramach włączenia do zadań postawionych przed
i
podkomitetami
programów
krajowych
i komitetami
monitorującymi celu związanego z
regionalnych.
koordynacji
i
Nad
zapewnieniem zapewnieniem
komplementarności
procesu
wdrażania
komplementarności
wsparcia
powinny czuwać krajowe i danego PO/ RPO z działaniami
regionalne obserwatoria rozwoju realizowanymi w ramach innych
współfinansowanych
z
oraz Krajowe Forum Terytorialne i programów
funduszy wspólnotowych. Zaleca się
Regionalne Fora Terytorialne.
Przepływ informacji pomiędzy tworzenie i uczestnictwo w pracach grup
poszczególnymi
instytucjami roboczych zajmujących się sensu stricto
i
komplementarnością
powinien mieć miejsce podczas koordynacją
działań
podejmowanych
w ramach
spotkań innych grup roboczych
różnych
PO/RPO
i
czuwających
nad
(głównie na poziomie regionalnym
zapewnieniem ww. koordynacji i
i międzyregionalnym).
Koordynacji prac na szczeblu komplementarności ww. działań (bądź
organizowania
centralnym i regionalnym powinna do
towarzyszyć
koordynacja niezinstytucjonalizowanych spotkań). W
pomiędzy regionami, jak również skład tego typu grup (bądź uczestników
pomiędzy mniejszymi jednostkami spotkań) powinny wchodzić osoby
administracyjnymi. Zaleca się decyzyjne (ewentualnie grupy powinny
tworzenie
międzyregionalnych być wyposażone w instrumenty wpływu
grup
roboczych/
systemów na decydentów).
wymiany informacji skupiających
kilka sąsiadujących ze sobą
regionów
(realizujących
uzupełniające się inwestycje)
IV. WYBÓR PROJEKTÓW
IZ PO/ RPO, IK RPO,
IK NSRO
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 120
8.
9.
10.
11.
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Zaleca
się
przedstawienie
Komitetowi
Monitorującemu
propozycji
wprowadzenia
komplementarności
jako
dodatkowego
kryterium
w
procedurze selekcji projektów w
ramach
niektórych
działań/
poddziałań
Programu.
(Premiowanie
projektów
komplementarnych
względem
projektów służących realizacji
tego samego celu realizowanych w
ramach innych programów oraz w
ramach tego samego programu).
Wskazane jest wprowadzenie w
generatorach wniosków osobnego
punktu
dla
opisu
komplementarności z projektami
realizowanymi w ramach innych
programów.
(Podanie
nazwy
projektu komplementarnego oraz
nazwy programu, w ramach
którego realizowany jest/ był
projekt komplementarny, a także
informacji o wartości projektu
komplementarnego w PLN oraz
opisu spodziewanych efektów
komplementarności projektów).
Wskazane
jest
aby
zapisy
kryteriów wyboru projektów były
uzgadniane
pomiędzy
poszczególnymi programami w
taki sposób, aby możliwe było
przypadku
premiowanie
-w
dwóch/ kilku programów do
projektów
możliwych
powiązania ze sobą.
Ogłaszanie
konkursów
o
zawężonych
tematycznie
zakresach tak, aby pozwalały one
na
wyłonienie
projektów
komplementarnych
z
innymi
formami wsparcia.
(W
przypadku
projektów
inwestycyjnych) W procesie
selekcji projektów należy dążyć do
wyboru takich inwestycji, których
wdrażanie może doprowadzić do
osiągnięcia kilku celów lub będzie
się przekładało na korzyści
większej grupy osób.
Wprowadzenie dodatkowego kryterium
komplementarności w procesie selekcji
projektów powinno wynikać z oceny
Instytucji
Zarządzającej,
przeprowadzonej pod kątem tego, czy
wprowadzenie ww. kryterium pozwoli
uzyskać wartość dodaną.
IZ PO/ RPO
Informacje
zawarte
na
wniosku
aplikacyjnym
powinny
ukazywać
komplementarność oraz umożliwiać jej
ocenę w procesie selekcji.
Przykład Premiowanie tych projektów
drogowych realizowanych w ramach
RPO, które są powiązane z istniejącą lub
planowaną do realizacji inwestycją
drogową realizowaną w ramach PO IŚ
przy jednoczesnym premiowaniu tych
inwestycji realizowanych w ramach PO
IŚ, które będą powiązane z regionalną
siecią dróg (w ramach RPO).
Wykorzystywanie środków na realizację
projektów komplementarnych obniża
koszty realizacji projektów, co przekłada
się na możliwość rozszerzenia zakresu
inwestycji. Jednocześnie umożliwia to
osiągnięcie większej ilości celów przy
wykorzystaniu tych samych bądź
mniejszych środków. Podczas procesu
wyboru
projektów
do
realizacji
wskazane jest wykorzystywanie -jako
narzędzi do zapewnienia koordynacji
międzysektorowej – map/ zestawień
inwestycji realizowanych na danym
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 121
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
obszarze. Jednocześnie wskazane jest
tworzenie i aktualizacja ww. zestawień.
Dodatkowo należy mieć na względzie, iż
zapewnienie
koordynacji
i
komplementarności
inwestycji
jest
niezbędne w takich obszarach jak na
przykład:
•
•
•
•
•
12.
transport
(z
uwzględnieniem
koordynacji międzygałęziowej, tzn.
transportu drogowego, kolejowego,
powietrznego i wodnego);
społeczeństwo informacyjne;
przedsiębiorczość;
rewitalizacja społeczna;
edukacja.
V. WSPÓŁPRACA Z BENEFICJENTAMI
Należy podjąć działania mające na Podczas
spotkań
i
szkoleń
celu zachęcenie beneficjentów organizowanych
dla
beneficjentów
(projektodawców) do tworzenia (projektodawców) ubiegających się o
takich projektów, których cele są dofinansowanie projektów w ramach
zgodne z celami projektów PO/ RPO zaleca się informowanie o
realizowanych/ zrealizowanych w potrzebie
zapewnienia
ramach
innych
programów komplementarności oraz o korzyściach
współfinansowanych ze środków płynących
z
komplementarności
wspólnotowych bądź w ramach wsparcia projektów realizowanych w
tego samego PO/RPO (w tym ramach danego PO/ RPO względem
projektów zintegrowanych).
projektów realizowanych w ramach
innych programów współfinansowanych
z
funduszy
wspólnotowych.
W
szczególności
należy
uświadamiać
wnioskodawcom potrzebę zapewnienia
koordynacji
i
komplementarności
inwestycji realizowanych w takich
obszarach jak na przykład: transport,
społeczeństwo
informacyjne,
przedsiębiorczość,
rewitalizacja
społeczna, edukacja.
IZ PO/ RPO
VI. KORZYSTANIE ZE WZORCÓW
13.
Należy dążyć do upowszechniania
modelowych przykładów działań
komplementarnych
(dobrych
praktyk), w tym przykładów z
innych krajów UE – zarówno na
poziomie
instytucji
uczestniczących
w
systemie
wdrażania danego programu, jak i
wśród
beneficjentów
(wnioskodawców).
Zalecane jest wykorzystywanie form
drukowanych i multimediów (np.
Internet, broszury itd.) do promowania
dobrych
praktyk
w
obszarze
komplementarności
oraz
do
upowszechniania
mechanizmów
służących
do
zapewniania
komplementarności. Należy rozważyć
możliwość
stworzenia
forum
internetowego do wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk. W celu promowania
modelowych
przykładów
działań
komplementarnych
wskazane
jest
organizowanie spotkań ogólnopolskich/
na poziomie regionalnym poświęconych
tej tematyce.
IZ PO/ RPO, IK NSRO
(Departament
Koordynacji Wdrażania
Funduszy UE oraz
Departament Informacji,
Promocji i Szkoleń w
MRR), IK RPO
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 122
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
14.
VII. ZAPEWNIENIE KONCENTRACJI I SYNERGII WSPARCIA –
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE
Zaleca
się
ocenę
związku Podczas planowania projektów należy
planowanych
do
realizacji wziąć pod uwagę możliwości powiązania
projektów z innymi projektami w projektu z projektami realizowanymi na
celu zapewnienia ich zgodności danym obszarze, w danym okresie czasu
lub i w danej technologii. Dobrą praktyką
czasowej,
przestrzennej
technologicznej.
jest
przygotowywanie
pakietów
projektów na poziomie jednostki
terytorialnej/ beneficjenta. Zalecane jest
tworzenie oraz korzystanie z istniejących
map i zestawień projektów (przed
podjęciem decyzji o przyjęciu projektu
do realizacji).
IZ PO/ RPO
VIII. REKOMENDACJE
Członkowie grupy roboczej ds. Rekomendacje -tworzone w ramach IZ PO/ RPO, IK NSRO,
koordynacji i komplementarności Grupę oraz funkcjonujące w ramach Instytucje, których
powinni brać czynny udział w Grupy Zespoły zadaniowe -z jednej przedstawiciele biorą
tworzeniu
rekomendacji
w strony
powinny
mieć
charakter udział w pracach Grupy
zakresie
koordynacji
i fakultatywnych zaleceń do stosowania w roboczej ds. koordynacji
komplementarności
odniesieniu do perspektywy 2007-2013, i komplementarności
podejmowanych działań
z drugiej zaś powinny stanowić źródło
16. Wdrażanie
i
monitorowanie wniosków dla planowania kolejnej IZ PO/ RPO, IK NSRO
perspektywy finansowej po 2013 r.
wdrażania rekomendacji.
IX. OKRESOWA WERYFIKACJA EFEKTÓW KOMPLEMENTARNOŚCI WSPARCIA W
UJĘCIU SEKTOROWYM, REGIONALNYM I FUNDUSZOWYM
17. Przeprowadzanie analiz, np. w
IZ PO/ RPO
oparciu o badania ewaluacyjne, w
celu zapewnienia efektywnego
stosowania
mechanizmów
służących
do
zapewnienia
komplementarności wsparcia, a
także na potrzeby sporządzania
sprawozdań rocznych z przebiegu
realizacji programu3 .
X. AKTUALIZACJA INDYKATYWNYCH LIST PROJEKTÓW
KLUCZOWYCH
18. Należy zapewnić aby podczas Aktualizacja powinna prowadzić do IZ PO/ RPO
aktualizacji indykatywnych list uwzględnienia na ww. listach takich
projektów kluczowych była brana projektów, które są komplementarne z
pod uwagę komplementarność – projektami realizowanymi w innych
zarówno w odniesieniu do sektorach/ w ramach innych programów.
ewentualnego
dodawania Jednocześnie w trakcie aktualizacji list
projektów do list, ich przesuwania należy przeanalizować projekty zawarte
na listach, jak i w zakresie nie na ww. listach pod kątem ich wpływu na
usuwania
z
list
projektów strategiczny
rozwój
kraju
i
komplementarnych
poszczególnych regionów.
Źródło danych: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
15.
Podobnie jak w przypadku innych programów operacyjnych zapisy dotyczące
komplementarności znalazły się w dokumentach programowych RPOWP. W dokumencie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 znalazły się
tabele wskazujące komplementarność i demarkację z innymi programami. Natomiast
w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-20013 podano obszary, w których uzupełniają się działania oraz
priorytety w ramach innych programów operacyjnych, w tym PO Rozwój Obszarów
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 123
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wiejskich oraz PO Zrównoważony Rozwój Sektorów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich. Ułatwia to wnioskodawcy możliwość weryfikacji, czy przygotowany
przez niego projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi w innych programach,
ponieważ lokalizuje miejsce występowania projektów o podobnym charakterze.
Zakres komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP
a PO KL.
Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest
komplementarna z:
− Priorytetem II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących w zakresie zwiększania
zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, projektów o charakterze
analityczno - badawczym, szkoleniowym i doradczym, promocyjnym
i
upowszechniającym
B+R,
ogólnopolskich
projektów
promocyjnych
i informacyjnych służących rozwojowi współpracy między instytucjami działającymi
na rzecz innowacyjności i przedsiębiorcami oraz między samymi przedsiębiorcami,
− Priorytetem IV: Szkolnictwo wyższe i nauka w zakresie podnoszenia umiejętności
pracowników systemu B+R, w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami
rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych, współpracy uczelni
z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz
zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania,
rozwoju kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrostu świadomości roli nauki w rozwoju
gospodarczym,
− Priorytetem VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmującym m.in. doradztwo, szkolenia oraz
usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną
działalność gospodarczą,
− Priorytetem VIII: Regionalne kadry gospodarki w zakresie wspierania rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw; doradztwa dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych;
wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w tym promocji idei
przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności
zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub
spin out), tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między
naukowcami, a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na
poziomie regionalnym i lokalnym, wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw poprzez szkolenia i doradztwo dla pracowników jednostek
naukowych oraz pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni, doktorantów,
studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność
gospodarczą typu spin off lub spin out, poprzez staże i szkolenia praktyczne dla
pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych
(uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 124
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury jest komplementarna z:
− Priorytetem II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących w zakresie zwiększania
zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw z branży turystycznej,
− Priorytetem VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmującym m.in. doradztwo, szkolenia oraz
usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną
działalność gospodarczą w branży turystycznej,
− Priorytetem VIII: Regionalne kadry gospodarki w zakresie wspierania rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz
doradztwa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z branży turystycznej.
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne jest komplementarna z:
− Priorytetem I: Zatrudnienie i integracja społeczna w zakresie wsparcia systemowego
instytucji rynku pracy poprzez rozwój narzędzi i systemów informatycznych dla
publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej; zwiększanie dostępu
do programów i usług rynku pracy m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, tworzenie publicznej sieci dostępu do
baz danych o rynku pracy; upowszechnianie systemów informatycznych
zwiększających dostęp do informacji o instrumentach i usługach systemu pomocy
i integracji społecznej,
− Priorytetem III: Wysoka jakość systemu oświaty w zakresie upowszechnienia uczenia
się przez całe życie poprzez budowę systemu internetowej informacji edukacyjnozawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno zawodowego
(m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris); modernizację treści i metod
kształcenia ponadregionalnych programów rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych,
− Priorytetem IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, w zakresie wzmacniania potencjału
dydaktycznego uczelni poprzez opracowywanie programów i materiałów
dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy),
− Priorytetem V: Dobre rządzenie w zakresie modernizacji systemów zarządzania
i podnoszenia kompetencji kadr administracji rządowej i samorządowej poprzez
szkolenia stacjonarne i na odległość, w tym: szkolenia ogólne, szkolenia
specjalistyczne, w tym m.in. w zakresie ICT.
Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej jest komplementarna z:
− Priorytetem II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz
poprawa stanu zdrowia w zakresie kształcenia lekarzy deficytowych
specjalności, kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, kształcenia
przedstawicieli innych zawodów medycznych; szkolenia kadry zarządzającej szpitali,
− Priorytetem III: Wysoka jakość systemu oświaty w zakresie modernizacji treści
i metod kształcenia poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych
programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in.
kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz
przedsiębiorczości; rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 125
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych,
przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
− Priorytetem IV: Szkolnictwo wyższe i nauka w zakresie wzmacniania potencjału
dydaktycznego uczelni, zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
− Priorytetem VIII: Regionalne kadry gospodarki w zakresie wsparcia dla współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez szkolenia i doradztwo dla pracowników
jednostek naukowych w tym: pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych
uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć
własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, poprzez staże i szkolenia
praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw,
− Priorytetem IX w zakresie zmniejszania nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie przedszkoli, wsparcie istniejących
przedszkoli; programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących
kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie
jakości procesu kształcenia; podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze, dodatkowe
zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne), modernizację oferty kształcenia zawodowego
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Mechanizmy na rzecz komplementarności interwencji EFS i EFRR
Lp.
1
Mechanizm na rzecz
komplementarności interwencji
EFRR i EFS
Komplementarność na poziomie
kryteriów wyboru projektów.
Opis
Przedmiotowy
mechanizm
(uwzględniający
kryterium
komplementarności geograficznej, przedmiotowej i bezpośredniej)
w PD stanowi kryteria strategiczne premiowane dodatkową
punktacją.
Kryteria:
Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie, której
już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja
związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana
z EFRR lub FS. - w Priorytecie VII w Poddziałaniu 7.2.2:
Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź
realizowanymi finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych
niż EFS - Priorytet VI w Poddziałaniu 6.1.1, Priorytet VIII
w Poddziałaniu 8.1.1, 8.2.1, Priorytet IX w Poddziałaniu 9.1.1
i 9.1.2 ; 9.2 , 9.3, 9.4.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 126
2
3
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Komplementarność
instytucjonalno-systemowa
Komplementarność na poziomie
grup roboczych
1) Funkcjonowanie Podkomitetu Monitorującego POKL
Województwa Podlaskiego oraz Komitetu Monitorującego RPO
WP – spójne działania obu tych organów ma na celu sprawne
wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków
wspólnotowych, m.in. poprzez pozyskiwanie informacji nt.
realizacji RPO w kontekście działań w ramach PO KL (w skład
zarówno KM RPO WP jak i PKM PO KL wchodzą przedstawiciele
instytucji wdrażających obydwa programy operacyjne). Działania
koordynowano nie tylko poprzez uczestnictwo w pracach Komitetu
Monitorującego RPO WP oraz Podkomitetu Monitorującego PO
KL (m.in. przy tworzeniu jak i zatwierdzaniu kryteriów dostępu i
kryteriów strategicznych – ważnych dla regionu), ale także w
spotkaniach grup roboczych dot. realizacji programów
operacyjnych EFS, które odbywały się w siedzibie IZ –
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
W celu koordynacji działań związanych z informacją i promocją w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) powołana
została Informacyjna Grupa Robocza (IGR) dot. PO KL.
Koordynacją pracy IGR zajmuje się Departament Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. W skład IGR wchodzą przedstawiciele wszystkich
instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kraju. W spotkaniach ww. Grupy uczestniczą
również pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego. Jednym z zadań IGR jest koordynacja działań
informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach PO KL
z działaniami prowadzonymi w ramach innych Programów
Operacyjnych.
Na poziomie regionalnym koordynacji działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO KL, prowadzonych przez instytucje
zaangażowane we wdrażanie komponentu regionalnego PO KL
w województwie podlaskim służą cykliczne spotkania Regionalnej
Informacyjnej Grupy Roboczej (RIGR), powołanej przez
Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele
Departamentu EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
i Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na poziomie regionalnym powołana została także Regionalna
Informacyjna Grupa Robocza. Prace grupy koordynuje
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Głównym
celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i informacji na
temat prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w
ramach Funduszy Europejskich w województwie podlaskim oraz
uzgadnianie kierunków i koordynacja tychże działań. Członkowie
Grupy: Departament Zarządzania RPO, Departament EFS,
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament
Współpracy z Zagranicą i Promocji, Departament Polityki
Regionalnej, Główny Punkt Informacji UMWP.
Pracownicy DEFS UMWP uczestniczą też w spotkaniach Sieci
Informacyjnej Funduszy Europejskich, do której należą
wszystkie instytucje z województwa podlaskiego, których
zadaniem jest informowanie na temat Funduszy Europejskich.
Pracami Grupy koordynuje Departament Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w którego
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 127
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
strukturach działa Główny Punkt Informacyjny
Europejskich w województwie podlaskim.
Funduszy
Praca w ww. grupie zapewnia m.in. komplementarność na
poziomie komunikacji.
Grupa robocza ds. komplementarności UMWP, koordynowana
przez Departament Polityki Regionalnej.
Źródło danych: opracowanie własne.
Grupa robocza ds. ewaluacji, koordynowana przez Departament
EFS. Funkcjonowanie grupy zapewnia komplementarność na
poziomie komunikacji przy planowaniu procesu ewaluacji
interwencji realizowanych w województwie podlaskim.
Zakres komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP,
a PO Rozwój Polski Wschodniej.
Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie RPOWP
jest komplementarna z:
Osią priorytetową I Nowoczesna Gospodarka PO RPW w ramach następujących działań:
− Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Działania podjęte w tym zakresie
będą komplementarne w zakresie wsparcia finansowego funduszy poręczeń
kredytowych i pożyczkowych, gdzie nie będą wspierane fundusze zalążkowe
(seedcapital),
− Działanie I.3 Wspieranie innowacji. Działania podjęte w tym zakresie będą
komplementarne w stosunku do inwestycji realizowanych w zakresie: wsparcia
finansowego funduszy poręczeń kredytowych i pożyczkowych, dotacji
inwestycyjnych, rozwoju współpracy pomiędzy sferą B+R, a gospodarką,
wspomagania badań naukowych i prac rozwojowych, powstawania oraz rozwoju
instytucji tworzących warunki do rozwoju przedsiębiorczości i transferu wiedzy,
tj. parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych i inkubatorów
technologicznych, w tym inkubatorów przedsiębiorczości i preinkubatorów
akademickich, centrów obsługi inwestora, centrów promocji czy centrów doskonalenia
zawodowego, rewitalizacją terenów poprzemysłowych z przeznaczeniem na strefy
przemysłowo-usługowe, kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
bezpośredniego wsparcia kapitałowego dla inwestycji w przedsiębiorstwach,
− Działanie I.4 Promocja i współpraca. Działania podjęte w tym obszarze będą
komplementarne w stosunku do inwestycji realizowanych w zakresie: prowadzenia
kampanii promujących region na rzecz poprawy wizerunku gospodarczego, wsparcia
mechanizmów stymulujących współpracę pomiędzy sektorem gospodarki i nauki,
tworzenia i rozwoju klastrów oraz sprawnej sieci instytucji otoczenia biznesu.
Osią priorytetową III Wojewódzkie ośrodki wzrostu będą realizowane w PO RPW w ramach:
− Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Działania podjęte
w tym zakresie będą komplementarne w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 128
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
rekreacyjnej i kulturowej, a także łączenia funkcji turystycznych z rekreacyjnymi,
edukacyjnymi, ekologicznymi i kulturalnymi.
Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej jest komplementarna z PO RPW
w ramach:
Osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu
− Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Działania będą
komplementarne w zakresie: miejskiego zbiorowego (publicznego) transportu oraz
zbiorowego (publicznego) transportu lokalnego, w tym kolejowego, budowy
i modernizacji sieci dróg regionalnych, lokalnych, powiatowych, gminnych, torowisk,
sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych, zakupu i montażu urządzeń z zakresu
telematyki, zakupu i montażu urządzeń służących bezpieczeństwu ruchu pojazdów
transportu publicznego, budowy systemów parkingów „Parkuj i Jedź” („Park&Ride
czy „Bike&Ride”). Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa,
− Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Działania podjęte w tym obszarze będą
komplementarne w zakresie: infrastruktury drogowej (w ciągach dróg wojewódzkich,
powiatowych, gminnych), infrastruktury tras kolejowych, infrastruktury lotnisk oraz
infrastruktury dla regionalnego transportu wodnego, w tym dostosowujące je do
prognozowanych natężeń ruchu budowy i przebudowy; podniesienia poziomu
bezpieczeństwa ruchu.
Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury RPOWP jest komplementarna z PO RPW
w ramach:
− Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4. Promocja i współpraca.
Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w stosunku do inwestycji
realizowanych w zakresie: prowadzenia kampanii promujących region na rzecz
poprawy wizerunku turystycznego, przygotowania i realizacji programów rozwoju
i promocji regionalnych lub lokalnych produktów kulturowych czy turystycznych,
− Osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie III.2. Infrastruktura
turystyki kongresowej i targowej. Działania podjęte w tym obszarze będą
komplementarne w zakresie: rozwoju infrastruktury sportowej, rekreacyjnej
i kulturowej, a także łączenia funkcji turystycznych z rekreacyjnymi, edukacyjnymi,
ekologicznymi i kulturalnymi,
− Osi priorytetowej V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego
o warunki naturalne,
Działanie V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Działania podjęte
w tym obszarze będą komplementarne w stosunku do inwestycji realizowanych
w zakresie: budowy i modernizacji bazy turystycznej o znaczeniu lokalnym
i regionalnym, promocji regionalnej/lokalnej oferty turystycznej.
Działanie V.2. Trasy rowerowe. Działania podjęte w tym obszarze będą
komplementarne w zakresie budowy lokalnych i regionalnych tras/ścieżek
rowerowych wraz z budową bądź modernizacją małej infrastruktury służącej
udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, budowy systemów parkingów
„Bike&Ride”.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 129
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne jest komplementarna z PO RPW w ramach:
− Osi priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Działania podjęte w tym
obszarze będą komplementarne w zakresie: budowy lub rozbudowy regionalnych
i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci zwłaszcza na obszarach
wiejskich, rozwoju bezpiecznych systemów transmisji danych, tworzenia publicznych
punktów dostępu do Internetu, rozwoju e-usług publicznych o wymiarze regionalnym
i lokalnym, tj.: tworzenia infrastruktury informacyjnej administracji publicznej
umożliwiającej sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych oraz informacji
publicznej, tworzenia i udoskonalenia usług i aplikacji pozwalających na sprawny
system obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych, tworzenia i udoskonalania
cyfrowych zasobów informacji oraz systemów elektronicznej archiwizacji baz danych
wykorzystywanych przez obywateli oraz podmioty gospodarcze.
Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska jest komplementarna z PO
RPW w ramach:
− Osi priorytetowej IV. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Działania podjęte w tym
obszarze będą komplementarne w zakresie: wyposażenia w infrastrukturę ochrony
środowiska (np.: ekrany akustyczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej,
przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna) wynikające bezpośrednio z potrzeb
przeciwdziałania wzrostowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego,
spowodowanego budową, przebudową, remontem infrastruktury drogowej.
Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej jest komplementarna z:
− Osią priorytetową I Nowoczesna Gospodarka PO RPW w ramach Działania I.1.
Infrastruktura uczelni. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne
w zakresie infrastruktury dydaktycznej, socjalnej i sportowej dla wszystkich szczebli
oświaty, w tym uczelni oraz placówek kształcenia zawodowego.
Zakres komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP
a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest
komplementarna z działaniami w ramach:
− Osi priorytetowej I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w zakresie:
zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, działań
związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych
lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi,
− Osi priorytetowej III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej w zakresie: różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, pomocy
udzielanej z tytułu rozwoju działalności oraz tworzenia i rozwój
mikroprzedsiębiorstw.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 130
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury jest komplementarna z działaniami w ramach:
− Osi priorytetowej III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej w zakresie: różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia
obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, budowy remontu lub
przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych
lub społeczno-kulturalnych,
− Osi priorytetowej IV LEADER w zakresie organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności, rozwoju agroturystyki
i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania
elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania
i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów
ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju,
budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów
widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego
i zjazdowego, tras rowerowych.
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne jest komplementarna z działaniami
w ramach:
− Osi priorytetowej I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w zakresie
informatyzacji gospodarstw rolnych i leśnych,
− Osi priorytetowej IV LEADER w zakresie zakupu oprogramowania, urządzeń
i sprzętu komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej
w celu podniesienia jakości życia ludności.
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska jest komplementarna
z działaniami w ramach:
− Osi priorytetowej I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w zakresie
działań związanych z ochroną przeciwpowodziową i zwiększeniem zasobów wód
powierzchniowych regionu,
− Osi priorytetowej II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich w zakresie
działań związanych z zagrożeniami środowiska i zwalczaniem ich skutków,
− Osi priorytetowej III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej, w zakresie działań związanych z gospodarką wodno-ściekową, w tym
oczyszczaniem ścieków, sieciami kanalizacyjnymi, gospodarki odpadami
komunalnymi, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy,
− Osi priorytetowej IVLEADER w zakresie działań związanych z wytwarzaniem
produktów energetycznych z biomasy.
Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej jest komplementarna z działaniami
w ramach:
− Osi priorytetowej III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej, w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 131
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, budowy remontu lub
przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych
lub społeczno-kulturalnych, odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych
pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,
− Osi priorytetowej IVLEADER w zakresie działań związanych z infrastrukturą
kultury.
Zakres komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP
a Programem Operacyjnym Ryby (Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013).
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie są
komplementarne z działaniami w ramach:
− Osi Priorytetowej II: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek
rybny,
Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury są komplementarne z działaniami w ramach:
− Osi Priorytetowej IV: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska są komplementarne
z działaniami w ramach:
− Osi Priorytetowej II: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek
rybny,
Osi Priorytetowej IV: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Poniżej zaprezentowano w jakich zakresach występuje komplementarności pomiędzy
poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP, a PO IiŚ.
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie są
komplementarne z działaniami w ramach:
− Osi priorytetowej IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów
ochrony środowiska w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
w zakresie: systemów zarządzania środowiskowego, racjonalizacji gospodarki
zasobami i odpadami, gospodarki zasobami i odpadami, gospodarki wodno-ściekowej,
ochrony powietrza, gospodarowania odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi,
wdrażania najlepszych dostępnych technik.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 132
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej są komplementarne z działaniami
w ramach:
− Osi priorytetowej VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T w zakresie: przedsięwzięć
dotyczących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, infrastruktury portów
lotniczych spoza sieci TEN-T, indywidualnych projektów dotyczących dróg
krajowych wskazanych przez zarząd województwa w ramach mechanizmu
kompensacyjnego, przedsięwzięciami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na
drogach podlegających JST poza drogami krajowymi w miastach na prawach powiatu,
inteligentnymi systemami transportowymi na drogach podlegających JST poza
drogami krajowymi w miastach na prawach powiatu,
− Osi priorytetowej VII Transport przyjazny środowisku w zakresie przedsięwzięć
dotyczących modernizacji regionalnej sieci linii kolejowych i zakupu taboru,
przedsięwzięć w zakresie transportu publicznego,
− Osi priorytetowej VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
w zakresie przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
infrastruktury portów lotniczych spoza sieci TEN-T, indywidualnych projektów
dotyczących dróg krajowych wskazanych przez zarząd województwa w ramach
mechanizmu kompensacyjnego.
Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury są komplementarne z działaniami w ramach:
− Osi priorytetowej XI Kultura i dziedzictwo kulturowe w zakresie: wsparcia projektów
na utrzymanie i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz na rozwój oraz poprawę stanu
infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym.
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne są komplementarne z działaniami
w ramach:
− Osi priorytetowej XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego w zakresie: rozwoju
i unowocześnienia infrastruktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na
poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej
z dydaktyką poprzez budowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów
infrastruktury szkół wyższych wraz z wyposażeniem w nowoczesne rozwiązania
pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce, wraz z dostosowaniem stanu
technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego wyposażenia, w tym
budowę lub rozwój bezpiecznych szerokopasmowych sieci komputerowych,
współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi.
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska są komplementarne
z działaniami w ramach:
− Osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa w zakresie gospodarki wodnościekowej,
− Osi priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w zakresie
gospodarki odpadami,
− Osi priorytetowej III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych
oraz przeciwdziałania poważnym awariom,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 133
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
− Osi priorytetowej V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
w zakresie zachowania różnorodności gatunkowej, budowy infrastruktury służącej
promocji obszarów NATURA 2000, edukacji ekologicznej,
− Osi priorytetowej IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
w zakresie: budowy małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła; lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej, budowy oraz modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych,
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, projekty dotyczące
odnawialnych źródeł energii (OZE) i produkcja biopaliw.
Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej jest komplementarna z działaniami
w ramach:
− Osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu
ochrony zdrowia w zakresie działań związanych z inwestycjami w lokalną i regionalną
infrastrukturę ochrony zdrowia, wsparcia systemu ratownictwa medycznego,
− Osi priorytetowej XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego zakresie: rozwoju
i unowocześnienia infrastruktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na
poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej
z dydaktyką poprzez budowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów
infrastruktury szkół wyższych.
Poniżej przedstawiono w jakich zakresach występuje komplementarność pomiędzy
poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP, a PO IG.
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest
komplementarna z PO IG w ramach:
− Osi priorytetowej I Badania i rozwój nowoczesnych technologii w zakresie:
współfinansowania prac B+R realizowanych przez przedsiębiorców; tworzenia
i aktualizacji RSI poprzez studia, analizy, ekspertyzy oraz wsparcie dla podmiotów
odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI oraz tworzenie i rozbudowa
systemów monitorowania RSI,
− Osi priorytetowej II Infrastruktura sfery B+R w zakresie: rozwoju ośrodków
o wysokim potencjale, rozwoju infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach,
projektów o charakterze regionalnym w zakresie utrzymania i rozwoju nowoczesnej
infrastruktury informatycznej nauki, projektów o charakterze regionalnym w zakresie
rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska
naukowego,
− Osi priorytetowej III Kapitał dla innowacji w zakresie: rozwoju instrumentów
finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej funduszy pożyczkowych
i poręczeń kredytowych,
− Osi priorytetowej IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie: wsparcia
projektów, w tym o wysokim poziomie innowacyjności, w zakresie działalności
badawczo- rozwojowej mającej na celu rozwój technologiczny i organizacyjny
przedsiębiorstw,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 134
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
− Osi priorytetowej V Dyfuzja innowacji w zakresie: wsparcia powiązań
kooperacyjnych znajdujących się na terenie województwa, wsparcia dla sieci
instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym i regionalnym, wsparcia parków
technologicznych zarówno nowych, jak i już istniejących, ochrony własności
intelektualnej,
− Osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w zakresie:
promocji regionalnej i lokalnej gospodarki w kraju i za granicą poprzez
dofinansowanie projektów w obszarze wzmocnienia przedsiębiorców prowadzących
działalność eksportową i sprzedaż na JRE, działających na rynku lokalnym
i regionalnym poprzez dofinansowanie projektów przedsiębiorców w zakresie udziału
w targach, wystawach, misjach gospodarczych, tworzenia i rozwoju spójnego systemu
promocji województwa podnoszącego atrakcyjność regionu jako miejsca inwestycji,
przygotowania prac studyjno-koncepcyjnych dla terenów pod inwestycje,
dofinansowania uzbrojenia, prac niwelacyjnych, scalania gruntów i innych prac
niezbędnych dla przygotowania gruntów pod inwestycję niezależnie od powierzchni,
jaką zajmują.
Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury jest komplementarna z PO IG w ramach:
− Osi Priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w zakresie
wsparcia inwestycji w produkty turystyczne punktowe, a także promocji produktów
turystycznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym.
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne wykazuje komplementarność z POIG
w ramach:
− Osi priorytetowej VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji w obszarach projektów z zakresu e-usług: zintegrowanego systemu
wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym,
− e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym: e-zdrowie projekty
− z zakresu telemedycyny; e-praca; e-edukacja), e-usług w administracji publicznej –
elektroniczny obieg dokumentów, e-usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców,
budowy i unowocześniania zintegrowanych i/lub tematycznych systemów
informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu
narzędzi ICT, w tym budowa i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz
platform e-usługi np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli,
ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki,
− Osi priorytetowej VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki w zakresie: infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym:
budowy, rozbudowy regionalnych i lokalnych bezpiecznych, szerokopasmowych
sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi,
− w szczególności poza obszarami miejskimi budowy i wdrażania platform
elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie
regionalnym i lokalnym, budowy i wyposażenia lokalnych/regionalnych centrów
zarządzania sieciami, zakupu sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie
działalności gospodarczej za pomocą sieci szerokopasmowej w zakresie e-usług,
− w tym: wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewniania szerokiego
dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, budowy i unowocześniania
zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 135
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT, w tym budowy
i rozwoju dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług np. z zakresu:
nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury,
administracji, gospodarki; inicjatyw lokalnych i podregionalnych na rzecz
ograniczenia wykluczenia cyfrowego i e-Integracji społeczności wiejskich; szkoleń
z zakresu wykorzystania narzędzi ICT.
Mechanizmy służące zapewnianiu komplementarności projektów realizowanych
w ramach RPOWP
Beneficjent przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu w polu III 6 Powiązanie
projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych może
wskazać projekty komplementarne. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie: Projekt zgłaszany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPOWP może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia
lub pozostawać w związku z realizacją innych projektów w ramach NSRO bądź innych
działań realizowanych przez beneficjenta końcowego lub inne podmioty. W niniejszej rubryce
powinien znaleźć się opis tego typu powiązań projektu. Dotyczy to zarówno powiązań
z projektami realizowanymi ze środków unijnych, międzynarodowych instytucji finansowych
(banków), jak też projektami realizowanymi wyłącznie ze środków krajowych. Powiązane
projekty nie muszą być realizowane przez ten sam podmiot. Przez projekt powiązany
z realizowanym w ramach niniejszego wniosku należy rozumieć projekt powiązany logicznie,
który ma podpisaną umowę o dofinansowanie lub rozpoczęła się jego realizacja.
Istotnym
mechanizmem
służącym
zapewnianiu
komplementarności
projektów
współfinansowanych z RPOWP z projektami z innych programów są kryteria wyboru
projektów. Kryterium komplementarności jest dodatkowo punktowane w procedurze selekcji
projektów w niektórych konkursach w ramach działań 3.1, 5.1, 5.2, 6.1 i 6.3. oraz
w procedurze selekcji indywidualnych projektów kluczowych.
Jednym z mechanizmów funkcjonującym w ramach RPOWP i służącym zapewnieniu
komplementarności jest ogłaszanie przez IZ RPO konkursów o zawężonych tematycznie
zakresach, tak aby pozwalały one na wyłonienie projektów komplementarnych z innymi
formami wsparcia. Nie jest to mechanizm wykorzystywany zbyt często, niemniej jednak
w kilku Działaniach ogłaszano konkursy, z których środki skierowane były na konkretne
przedsięwzięcia. W ramach niektórych Działań RPOWP wyszczególniono konkretne zakresy
tak, aby umożliwić wybór do dofinansowanie projektów w zakresie konkretnych, wyraźnie
sprecyzowanych dziedzin, np. Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska i Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska konkursy
przeprowadzane są w ramach następujących zakresów: Gospodarka wodno-ściekowa,
Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, Ochrona przyrody. W ramach działania 6.1.
Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji dokonano w konkursach zawężenia do zakresów
takich jak: infrastruktura edukacyjna na poziomie przedszkolnym, szkolnictwo wyższe.
Za jeden z najefektywniejszych mechanizmów zapewniających komplementarność, można
uznać ustalone procedury przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi
we wdrażanie programów operacyjnych na poziomie regionalnym.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 136
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W województwie podlaskim funkcje Instytucji Zarządzających i Wdrażających pełnią
poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego:
− Departament Zarządzania RPO - wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej
RPOWP,
− Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - pełni funkcję Instytucji
Pośredniczącej w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL,
− Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich – zajmujący się wdrażaniem PROW,
− Departament Polityki Regionalnej – zajmujący się m.in. Europejską Współpracą
Terytorialną (INTERREG).
Ten sposób organizacji wdrażania funduszy sprzyja dobrej komunikacji, koordynacji
wsparcia a tym samym komplementarności. Dodatkowo w celu zapewniania większej
efektywności komplementarności działań podejmowanych w ramach funduszy strukturalnych
powołano Grupę ds. komplementarności UMWP. W skład grupy wchodzą przedstawiciele
departamentów zaangażowanych we wdrażanie funduszy UE: Dyrektor Departamentu
Zarządzania RPO, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Departamentu Polityki
Regionalnej.
Podstawę wszystkich mechanizmów zapewniających komplementarność powinny stanowić
działania informacyjne i promocyjne. W ramach działań 3.1, 5.1, 5.2, 6.1 i 6.3, gdzie
punktowane jest dodatkowe kryterium komplementarności, informacje nt. komplementarności
znajdują się w dokumentacji konkursowej. Znajduje się w niej informacja o sposobie oceny
kryterium. Ponadto organizowane są szkolenia dla beneficjentów. Dodatkowo Punkty
Informacyjne udzielają beneficjentom odpowiedzi w zakresie kryteriów wyboru projektów,
w tym kryterium komplementarności.
Niezwykle przydatnym i praktycznym narzędziem wspierania komplementarności
wewnętrznej jest strona internetowa Mapa projektów RPOWP na lata 2007-2013. Aplikacja
przedstawia informacje dot. projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach
RPOWP na lata 2007-2013 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Moduł Lista projektów przedstawia wszystkie realizowane projekty oraz
umożliwia ich wyszukiwanie w zależności od zadanych kryteriów programowych,
finansowych i podziału terytorialnego. Informacja o projektach, które są realizowane
w ramach programu jest umieszczana na stronie internetowej i w każdej chwili jest dostępna.
2.6.3. Cross-financing
Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowych I-VI, w należycie
uzasadnionych przypadkach realizacji projektów lub części projektów, dopuszcza się
możliwość finansowania działań, które należą do obszaru interwencji EFS, w zakresie nie
większym niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Możliwość ta jest ograniczona
jedynie do działań/projektów, które są niezbędne zarówno dla pomyślnej realizacji projektu,
jak i bezpośrednio powiązane z projektem. Natomiast w ramach Osi priorytetowej II. Rozwój
infrastruktury transportowej nie dopuszcza się możliwości stosowania zasady cross-financing.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 137
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 34. Zakres wykorzystania instrumentu elastyczności (cross-financingu) w ramach
RPOWP.
Oś
Priorytetowa/Działanie
(Poddziałanie)
Liczba
umów
1.4.1.
5
Mikroprzedsiębiorstwa
1.4.2. Małe i średnie
10
przedsiębiorstwa
Razem w zakresie Osi
Priorytetowej I. Wzrost
innowacyjności i
15
wspieranie
przedsiębiorczości w
regionie
Oś Priorytetowa IV.
Społeczeństwo
4
informacyjne
5.1. Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony
2
środowiska
5.2. Rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony
6
środowiska
Razem w zakresie Osi
Priorytetowej V. Rozwój
8
infrastruktury ochrony
środowiska
Razem w Programie
27
Źródło: opracowanie własne.
Wydatki
kwalifikowane
(EUR)
Dofinansowanie
(EUR)
w tym UE
(EUR)
Wartość
wydatków
objętych crossfinancingiem
(EUR)
831 005,93
505 171,86
429 396,07
17 896,79
3 129 406,92
1 823 218,85
1 549 736,00
64 121,61
3 960 412,85
2 328 390,71
1 979 132,07
82 018,40
29 252 590,97
24 864 702,25
23 753 151,31
717 541,52
774 429,55
639 013,99
639 013,99
2 906,08
1 583 746,08
1 343 946,45
1 343 946,45
22 960,25
2 358 175,63
1 982 960,44
1 982 960,44
25 866,33
35 571 179,45
29 176 053,40
27 715 243,83
825 426,25
Cross-financing ma znaczenie marginalne w obszarze projektów realizowanych w ramach
RPOWP. Do końca 2011 r. ta forma finansowania wystąpiła jedynie w 27 projektach, w tym
w 15 w ramach Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 4 z Działania 4.1.
Społeczeństwo informacyjne, 2 z Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska oraz 6 z Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektów uwzględniających finansowanie
krzyżowe wyniosła 35 571 179,45 EUR (161 030 729,37 PLN), dofinansowania
29 176 053,40 EUR (132 079 993,74 PLN), w kwocie tej 825 426,25 EUR (3 736 704,65
PLN) stanowi cross-financing. Wydatki objęte finansowaniem krzyżowym stanowiły
w połowie przypadków nie więcej niż 1% wartości dofinansowania. W ramach crossfinancingu wydatkami kwalifikowanymi są wydatki na organizację i przeprowadzenie
specjalistycznych szkoleń, umożliwiających sprawną realizację projektu, niezbędnych
do osiągnięcia założonych celów.
Jednym z powodów rzadkiego korzystania z cross-financingu jest fakt, iż np. w przypadku
projektów innowacyjnych, polegających na zakupie nowoczesnych maszyn, urządzeń czy
technologii, szkolenie jest najczęściej elementem ujętym w ofercie dostawcy i nie stanowi
odrębnej pozycji kosztowej dla projektu. Jedynie w sytuacji, gdy dostawca nie oferuje
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 138
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
takiego szkolenia pojawia się potrzeba skorzystania z możliwości jaką daje cross-financing.
W przypadku Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
forma finansowania krzyżowego nie jest praktycznie wykorzystywana z uwagi na charakter
projektów i specyfikę branży turystycznej. Świadczy to o braku zapotrzebowania na szkolenia
specjalistyczne w tym obszarze. Należy również podkreślić, iż korzystanie z cross-financingu
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną komplikuje konstrukcję montażu
finansowego przedsięwzięcia z uwagi na różny poziom dofinansowania elementu
szkoleniowego i kosztów inwestycyjnych.
Monitorowanie cross-financingu w ramach RPOWP odbywa się w dwóch etapach:
na poziomie projektu oraz na poziomie Programu. Podczas naboru i oceny wniosków
o dofinansowanie weryfikowany jest poziom cross-financingu określony w dokumentach
programowych. Odbywa się to automatycznie poprzez odpowiednią walidację w Generatorze
Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP. Monitorowanie wartości i liczby projektów,
w których występuje cross-financing na poziomie programu przeprowadzana jest na
podstawie raportów z KSI wykonywanych przy użyciu OracleBI Discoverer. Pozwalają one
na analizę danych dotyczących wartości, liczby oraz poziomu cross-financingu dla
poszczególnych projektów, jak również danych wg struktury wdrażania RPOWP.
2.6.4. Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych
Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 15/90/2011 z dnia
2 marca 2011 r. Okresowym Planem Ewaluacji RPOWP na 2011 r. zaplanowano następujące
badania:
1.
Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji z KE zmian
w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania (planowany koszt 15 361,17
EUR (69 540 PLN) brutto),
2.
Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych
programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013 (planowany koszt
9 940,36 EUR (45 000 PLN) brutto),
3.
Ocena systemu informacji i promocji RPOWP na lata 2007-2013- powtórzenie badań
dotyczących przyrostu wiedzy o RPOWP wśród potencjalnych beneficjentów
i beneficjentów (planowany koszt poniżej 14 000 EUR netto),
4.
Ewaluacja ad hoc (planowany koszt ok. 48,60 tys. EUR (220 tys. PLN brutto)).
Realizując plan w 2011 r. wykonano następujące badania na zlecenie IZ RPOWP:
1. „Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji z KE zmian
w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania”, które rozpoczęło się w II połowie
2010 r. (29 września 2010 r.), a zostało zakończone 31 stycznia 2011 r. (koszt badania
15 361,17 EUR (69 540 PLN) brutto).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 139
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wniosek
Sposób wdrożenia
Rekomendacja
Rekomendacja kluczowa
Nie w pełni
zgodne z celami
oraz nadmierne
wydatkowanie
środków
Działania 3.1. na
infrastrukturę
sportoworekreacyjną
Ograniczenie dalszego
wsparcia infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej ze
wsparcia w ramach
Działania 3.1.
Wyłączenie
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
z dalszego wsparcia (tak w formie projektów kluczowych,
jak w procedurze konkursowej).
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP
zmieniła zasady konkursów w Działaniu 3.1.
w sposób mający zapobiegać zidentyfikowanym
problemom. Nie planuje się organizowania kolejnych
konkursów z Działania 3.1. a pozostałe środki zostaną
przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców w ramach
Działania 3.2.
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r. :
Departament Zarządzania RPO opracował koncepcję
zmiany kryteriów wyboru projektów z zakresu turystyki,
aby wdrożyć rekomendację. Kryteria z 3.2 zostały
zmienione zgodnie z zaleceniem KE w tym obszarze. IZ
nie planuje przeznaczać dodatkowych środków w ramach
działania 3.1. Jednakże w związku z uwolnieniem
środków na projektach zaplanowano konkurs z 3.1
w I kwartale 2012 r. Rekomendacja może zostać
wdrożona w II kw. 2012 r.
Rekomendacje operacyjne
Wysoka
efektywność
wsparcia
zwrotnego w
ramach Działania
1.3., przy
wysokim
zainteresowaniu
beneficjentów i
pełnym
wpisywaniu się
wsparcia w cele
Programu
Kluczowe
znaczenie
regionalnej
infrastruktury
drogowej dla
wielu aspektów
rozwoju regionu,
przy wysokich
niezaspokojonych
potrzebach, pełna
zgodność z celami
Programu
Zdecydowane zwiększenie
wsparcia instytucji
otoczenia biznesu (pomoc
zwrotną w ramach
Działania 1.3.)
Zdecydowane zwiększenie
wsparcia rozwoju
regionalnej infrastruktury
drogowej (Poddziałanie
2.1.1.)
Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie
przesunięcie środków w ramach Programu.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie
z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego
RPOWP
z dnia 10 lutego 2011 r. (w sprawie
rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP
obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do wsparcia
ze środków otrzymanych z Krajowej Rezerwy Wykonania
oraz dostosowania technicznego) instytucje otoczenia
biznesu są rekomendowane jako obszar priorytetowy do
objęcia wsparciem ze środków KRW.
Działania podjęte w 2011 r.: Zmieniony Program RPOWP
uwzględniający alokowanie dodatkowych środków na
działanie 1.3 został zatwierdzony przez Komisję
Europejską 21 grudnia 2011 r.
Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie
przesunięcie środków w ramach Programu, koncentracja
na
kompleksowych
projektach
kluczowych
o największym potencjale zwiększania konkurencyjności
i integralności komunikacyjnej regionu.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie
z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego
RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. drogi regionalne są
rekomendowane jako obszar priorytetowy do objęcia
wsparciem ze środków KRW.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 140
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Istotne znaczenie
wsparcia
bezpośredniego
przedsiębiorstw
dla stymulowania
przemian
sektorowych w
gospodarce i tym
samym realizacji
celu głównego i
celu
szczegółowego 1.
i 2., przy
starannym
doborze
projektów do
wsparcia
Istotne znaczenie
wsparcia
przedsiębiorstw z
branży
turystycznej dla
zwiększania bazy
noclegowej i
realizacji celu 3.
Programu,
oczekiwana
wysoka
efektywność
prowadzonych
działań.
Opcjonalne zwiększenie
wsparcia inwestycyjnego
przedsiębiorstw (Działanie
1.4. – z ograniczeniem do
mikroprzedsiębiorstw i
projektów innowacyjnych
MSP), z preferencjami dla
obszarów
defaworyzowanych
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.:
Zwiększenie środków na regionalną infrastrukturę
drogową było możliwe dzięki przesunięciu środków
z projektu dot. budowy lotniska regionalnego, zmieniony
Program RPOWP został zatwierdzony przez KE 21
grudnia 2011 r.
Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie
przesunięcie
środków
w
ramach
Programu,
przeformułowanie kryteriów merytorycznych wyboru
projektów Działania 1.4. Do rozważenia definicja
innowacyjności projektu.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie
z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego
RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. zdecydowanie objęte
wsparciem powinny zostać innowacyjne małe i średnie
przedsiębiorstwa. Na posiedzeniu KM RPOWP zmienione
zostały również kryteria merytoryczno - techniczne
wyboru projektów do Działania 1.4. pod kątem
zwiększenia wagi innowacyjności.
Planowane
było
również
podniesienie
progu
kwalifikacyjnego, powyżej którego projekt otrzymuje
ocenę pozytywną (zmiana zapisów Szczegółowego Opisu
Priorytetów RPOWP na lata 2007-2013.
Opcjonalne zwiększenie
wsparcia inwestycyjnego
przedsiębiorstw z branży
turystycznej (Działanie
3.2.)
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: W drodze
Uchwały
Zarządu
Województwa
Podlaskiego
nr 17/123/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmianie uległ
poziom procentowy punktacji skutkującej uzyskaniem
pozytywnego wyniku w przypadku Działania 1.4 z 40%
na 50%. Podniesienie progu kwalifikującego projekt
do dofinansowania było dopełnieniem zmian kryteriów
dla Działania 1.4, i stanowiło realizację rekomendacji
Komitetu Monitorującego RPOWP w zakresie większego
nacisku na innowacyjność projektów. Zmieniono również
zapisy Uszczegółowienia
Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie
przesunięcie
środków
w
ramach
Programu,
przeformułowanie kryteriów merytorycznych wyboru
projektów Działania 3.2.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie
z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu
Monitorującego RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. obszar
jest rekomendowany jako opcjonalnie objęty wsparciem w
ramach środków z KRW. Nie planuje się zmiany
kryteriów merytoryczno - technicznych dla Działania.
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.:
Komisja Europejska zgodziła się na alokowanie środków
w ramach działania 3.2 z zastrzeżeniem, że środki
powinny zostać przeznaczona na określone typy
projektów. Zmienione kryteria merytoryczne wyboru
projektów w ramach działania 3.2 zostały zatwierdzone
przez Komitet Monitorujący w dniach 26-27.10.2011 r.
Zmieniony Program RPOWP został zatwierdzony przez
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 141
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Dotychczas brak
projektów
dotyczących OZE
w ramach Osi V,
przy
jednoczesnym
wysokim
zainteresowaniu
beneficjentów
i wysokim
znaczeniu dla
realizacji celów
Programu.
Opcjonalne zwiększenie
wsparcia projektów z
zakresu OZE
Działanie
dotyczące
ochrony przyrody
ma znaczenie dla
realizacji celu
głównego
Programu,
dotychczasowa
koncentracja
skupiała się
niemal wyłącznie
na zakupie
sprzętu
gaśniczego
Niedostateczna
realizacja założeń
Działania 6.1. w
zakresie wsparcia
kształcenie
zgodnie z
potrzebami rynku
pracy
Opcjonalne zwiększenie
wsparcia projektów
ochrony środowiska inne
niż zakup sprzętu
gaśniczego
Istotne znaczenie
rozwoju edukacji
przedszkolnej dla
aktywizacji
zawodowej
ludności,
zwłaszcza na
terenach
wiejskich
Opcjonalne zwiększenie
wsparcia przedszkoli,
zwłaszcza na terenach
wiejskich
KE 21 grudnia 2011 r.
Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie
przesunięcie środków w ramach Programu, konkursy
dedykowane OZE, objęcie wsparciem przedsiębiorców.
Sposób wdrażania przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie
z zapisami uchwały nr 2/2011 r.
Komitetu
Monitorującego RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. obszar
jest rekomendowany jako opcjonalnie objęty wsparciem w
ramach środków z KRW.
Opcjonalne zwiększenie
wsparcia innej niż
sportowo-rekreacyjna
infrastruktury szkół z
uwzględnieniem potrzeb
rynku pracy (w tym
zwłaszcza szkół
zawodowych)
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: Zmieniony
Program RPOWP zatwierdzony przez KE 21 grudnia 2011
r. uwzględnia alokowanie dodatkowych środków na
projekty dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii.
Przedsiębiorcy mogą być beneficjentami w konkursie z
OZE. Także dla środków z KRW w tym obszarze
planowane jest takie podejście.
Ogłaszanie konkursów dedykowanych ochronie przyrody
z wyłączeniem zakupu sprzętu gaśniczego. Ewentualna
dodatkowa alokacja środków.
Sposób wdrożenia zaproponowany przez IZ RPOWP:
Zdaniem IZ RPOWP nie ma potrzeby ogłaszania
kolejnych konkursów z zakresu ochrony przyrody. Do tej
pory zostały ogłoszone 3 konkursy i na podstawie
dotychczasowych efektów sugeruje się odstąpienie
od dalszych działań w tym zakresie na rzecz konkursów
z zakresu OZE.
Ogłaszanie konkursów z odpowiednio sformułowanymi
kryteriami dostępu. Ewentualna dodatkowa alokacja
środków.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP:
Niewykorzystane w ramach VI osi priorytetowej środki
zostaną przeznaczone na działanie 6.2. (przesunięcie
z Działania 6.1. oraz Działania 6.3. - w ramach zmiany
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP - uchwała
Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 8/55/2011 z 15
lutego 2011 r.). W związku z powyższym wdrożenie
rekomendacji nie będzie możliwe, niemniej jednak
sugerowane działania zostały podjęte w ramach ostatniego
konkursu dla szkolnictwa zawodowego.
Kontynuacja wsparcia na dotychczasowych zasadach
z ewentualną dodatkową alokacją środków.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP:
Niewykorzystane w ramach VI osi priorytetowej środki
zostaną przeznaczone na działanie 6.2. (przesunięcie
z Działania 6.1. oraz Działania 6.3. - w ramach zmiany
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP - uchwała
Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 8/55/2011 z 15
lutego 2011 r.). W związku z powyższym wdrożenie
rekomendacji nie będzie możliwe, niemniej jednak
sugerowane działania zostały
podjęte w ramach
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 142
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Brak
zainteresowania
beneficjentów
wsparciem
innowacyjności ze
względu na
kryteria dostępu i
ofertę innych
programów
operacyjnych
Ograniczenie dalszego
wsparcia innowacyjności
(Działanie 1.1.)
Wysokie ryzyko
nieefektywności
wsparcia dużych
przedsiębiorstw,
dotychczasowe
wsparcie nie jest
w pełni zgodne z
założeniami
Ograniczenie dalszego
wsparcia inwestycyjnego
przedsiębiorstw dużych
oraz nieinnowacyjnych
projektów MSP (Działanie
1.4.)
Rozwój lokalnej
infrastruktury
drogowej
poprawia jakość
życia
mieszkańców,
jednak tylko
marginalnie
przyczynia się do
realizacji celów
Programu.
Nie w pełni
zgodne z celami
oraz nadmierne
wydatkowanie
środków
Działania 3.1. na
infrastrukturę
sportoworekreacyjną
Ograniczenie dalszego
wsparcia lokalnej
infrastruktury drogowej
(Poddziałanie 2.1.2.)
Znaczna część
środków
Działania 6.1.
ostatniego konkursu dla przedszkoli.
Nie zwiększanie alokacji, w zależności od wyników
konkursów planowanych w 2011 r. – zmniejszenie
alokacji.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Dnia
20.01.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął
Uchwałę Nr 2/23/2011 w sprawie zamknięcia z dniem
7 lutego 2011 r. naboru wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Osi Priorytetowej I. Wzrost
innowacyjności
i
wspieranie
przedsiębiorczości
w regionie, Działania 1.1 Tworzenie warunków dla
rozwoju innowacyjności.
Wyłączenie przedsiębiorstw dużych i projektów
nieinnowacyjnych ze wsparcia. Do rozważenia definicja
innowacyjności projektu.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie
z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego
RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. przedsiębiorstwa duże i
nieinnowacyjne nie będą obejmowane dodatkowym
wsparciem (nie należą do obszarów rekomendowanych do
dalszego wsparcia)
Wyłączenie dróg lokalnych z dalszego wsparcia.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP:
planuje się dalszego wsparcia dróg lokalnych.
Ograniczenie dalszego
wsparcia infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej ze
wsparcia w ramach
Działania 3.1.
Nie
Wyłączenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dalszego
wsparcia (tak w formie IPK, jak konkursowej).
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP:
IZ RPOWP akceptuje rekomendację przedstawioną przez
Wykonawców.
IZ nie planuje kolejnych naborów wniosków w ramach
Działania 3.1. oraz przeznaczy dodatkowe środki
na konkursy w ramach działania 3.2.
Ograniczenie dalszego
wsparcia przyszkolnej
infrastruktury sportowo-
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.:
Departament Zarządzania RPO opracowało koncepcję
zmiany kryteriów wyboru projektów z zakresu turystyki
aby wdrożyć rekomendację. Kryteria z 3.2 zostały już
zmienione zgodnie z zaleceniem KE w tym obszarze. IZ
RPOWP nie planuje przeznaczać dodatkowych środków w
ramach
działania
3.1.
Jednakże
w
związku
z uwolnieniem środków na projektach zaplanowano
konkurs z 3.1 w I kwartale 2012 r. Rekomendacja może
zostać wdrożona w II kw. 2012 r.
Wyłączenie przyszkolnej infrastruktury sportoworekreacyjnej z dalszego wsparcia.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 143
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
została
przeznaczona na
rozbudowę
przyszkolnej
infrastruktury
sportoworekreacyjnej, co
pozostaje w
bardzo pośrednim
związku z celami
Programu i
Działania.
Zwiększanie
alokacji na
Działanie 6.2. jest
niecelowe ze
względu na tylko
pośredni związek
z celami
programu i skalę
potrzeb
przekraczających
możliwości
skutecznego
wsparcia.
Nieadekwatne
wartości
docelowe części
wskaźników
Programu.
Nieprzydatne
bądź
nieadekwatne są
niektóre
wskaźniki
monitorowania
Programu, osi lub
działań
rekreacyjnej
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP:
Odpowiednie działania przez IZ RPOWP zostały już
podjęte – kryteria naboru zostały zmienione
po pierwszym konkursie.
Ograniczenie dalszego
wsparcia infrastruktury
służby zdrowia
Przedstawiono zmianę
wartości docelowych
wskaźników wg
szczegółowych
rekomendacji.
Rezygnacja z części
wskaźników według
rekomendacji
Pozostawienie alokacji środków na Działanie 6.2. bez
zmian.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP:
Na działanie zostaną przeznaczone niewykorzystane
w ramach VI osi priorytetowej środki (przesunięcie
z Działania 6.1. oraz Działania 6.3. - w ramach zmiany
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP - uchwała
Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 8/55/2011 z 15
lutego 2011 r.). Natomiast na posiedzeniu 10 lutego 2011
r. Komitet Monitorujący RPOWP podjął natomiast
decyzję, na mocy której wsparcie ochrony zdrowia nie
będzie finansowane ze środków KRW.
Renegocjacja Programu z KE
Departament Zarządzania RPO zgadza się z opinią
Ewaluatorów, iż niezbędna jest zmiana wartości
docelowych wielu wskaźników. Niemniej jednak zdaniem
Departamentu Zarządzania RPO potrzebna jest dogłębna
weryfikacja każdego ze wskaźników, która zostanie
przeprowadzona we własnym zakresie na podstawie
efektów dotychczasowego wdrażania Programu oraz
wyników niniejszego badania ewaluacyjnego.
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.:
Przeprowadzona została analiza wskaźników, w wyniku
której zostały doszacowane ich wartości. Jednocześnie
pewne wskaźniki zostały usunięte lub zmieniły brzmienie.
Zmienione wskaźniki wraz z RPOWP zostały
zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia
2011 r.
Renegocjacja programu z KE
Departament
sugeruje
przyjąć
przedstawioną
rekomendację tylko w części z uwagi na fakt, że należy
podjąć szersze działania niż zostało to wskazane przez
Ewaluatora. Planowane jest usunięcie większej ilości
wskaźników niż wynika to z przeprowadzonego badania
ewaluacyjnego.
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.:
Przeprowadzona została analiza wskaźników, w wyniku
której zostały doszacowane ich wartości. Jednocześnie
pewne wskaźniki zostały usunięte lub zmieniły brzmienie.
Zmienione wskaźniki wraz z RPOWP zostały
zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 144
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Brak
monitorowania
niektórych
aspektów
programu we
wskaźnikach.
Wprowadzenie nowych
wskaźników produktu i
rezultatu według
rekomendacji.
2011 r.
Renegocjacja Programu z KE.
Departament
sugeruje
przyjąć
przedstawioną
rekomendację tylko w części z uwagi na fakt, że niektóre
zmiany są możliwe tylko po dogłębnej analizie całego
systemu wskaźników, której dokona Departament we
własnym zakresie.
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.:
Przeprowadzona została analiza wskaźników, w wyniku
której zostały doszacowane ich wartości. Jednocześnie
pewne wskaźniki zostały usunięte lub zmieniły brzmienie.
Zmienione wskaźniki wraz z RPOWP zostały
zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia
2011 r.
Rekomendacja horyzontalna
Kluczowe
znaczenie dla
rozwoju regionu
na kapitał ludzki,
niekorzystne
tendencje w tym
zakresie
spowodowane są
pozycją
regionalnych
uczelni i
drenażem
mózgów.
Tworzenie programów
stypendialnych
zmierzające do
zatrzymania w regionie i
przyciągnięcia kadr
naukowych kluczowych z
punktu widzenia rozwoju
regionu
Ew. modyfikacje interwencji w ramach Osi VIII. PO KL,
planowanie
interwencji
w
kolejnym
okresie
programowania.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP:
Departament Zarządzania RPO przekazał raport wraz z
rekomendacjami do Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego, ale według stanowiska IP PO KL
zaproponowany sposób wdrożenia nie jest możliwy na
poziomie IP PO KL. Decyzje w tym zakresie podejmowane
są na wyższych szczeblach wdrażania.
IP PO KL w ramach Priorytetu VIII zaplanowała na rok
2011 oddzielny konkurs, w ramach którego przewidziano
wsparcie w postaci stypendiów naukowych oraz wsparcia
towarzyszącego (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji
wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach
uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
województwa (określonych w Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Podlaskiego).
Ze względu na horyzontalny charakter rekomendacji,
będzie ona dodatkowo przekazana do Krajowej Jednostki
Oceny w MRR.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ewaluacji.
Jednocześnie Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjął uchwałę nr 5/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia projektu poddawanego przeglądowi Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, wykorzystując rekomendacje ewaluatorów
dotyczące wykorzystania dodatkowych środków z KRW i dostosowania technicznego.
Zmiany Programu zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia 2011 r.
W wyniku realizacji badania wypracowanych zostało 19 rekomendacji, z czego IZ RPOWP
odrzuciła 2 rekomendacje (1 operacyjną i 1 horyzontalną). IZ RPOWP przyjęła do wdrożenia
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 145
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
16 rekomendacji operacyjnych oraz 1 rekomendację kluczową. Według stanu na 31.12.2011 r.
w całości wdrożono 8 rekomendacji, 7 zostało wdrożonych w części, a 2 rekomendacje
pozostały do wdrożenia.
2. „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami
innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013” przez
Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w terminie od 11 lutego do 9 czerwca 2011 r.
(rzeczywisty koszt badania wyniósł 9 940,36 EUR (45 000 PLN) brutto). Celem
badania była dogłębna i wszechstronna weryfikacja zagadnienia komplementarności
projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – z projektami programów
krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013 w szczególności: regionalnego
komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego
Rozwój Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
wraz ze stworzeniem mapy projektów komplementarnych w poszczególnych
obszarach RPOWP, podaniem „dobrych praktyk” w zakresie projektów
komplementarnych i efektów synergicznych oraz wskazanie najefektywniejszych
mechanizmów zapewniających, koordynujących i monitorujących ten aspekt.
Wniosek
Sposób wdrożenia
Rekomendacja
Rekomendacje kluczowe
Niski
stopień
wykorzystania
Strategii
Rozwoju Województwa
Podlaskiego dla potrzeb
koncentracji
wsparcia
funduszy unijnych na
potencjałach
rozwoju
województwa. Powodem
są
zbyt
ogólnikowe
wskazanie
celów
strategicznych
i
nieaktualność strategii.
Należy dokonać przeglądu
Strategii
Rozwoju
Województwa
Podlaskiego
pod
kątem
wskazania
kluczowych
potencjałów
rozwoju
i
zapewnienia
większej operacyjności. Co
pozwoli
na
lepsze
programowanie
interwencji
publicznych
w
różnych
programach oraz zwiększy
koncentrację alokacji z różnych
programów
na
obszarach
kluczowych, a przez to zapewni
komplementarność
problemową i sektorową.
Uaktualnienie i dokonanie zmian w Strategii
Województwa,
zwiększenie
jej
roli
i użyteczności.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP:
Aktualnie (2011 r.) trwa proces mający na
celu rozpoczęcie aktualizacji Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego –
przygotowywane są analizy i badania
niezbędne z punktu widzenia aktualizacji.
W III kw. 2011 r. został formalnie otwarty
proces aktualizacji Strategii (z uwagi na
konieczność
dochowania
terminów
ustawowych
dotyczących
konsultacji
prognozy
społecznych,
opracowania
oddziaływania na środowisko, itp.; proces
ten zakończy się – wg wstępnych ustaleń –
w IV kw. 2012 r.).Aktualizacja opierać się
będzie m.in. na określeniu potencjałów
rozwojowych województwa podlaskiego,
co jest zgodne z nowym paradygmatem
rozwoju regionalnego oraz zasadami
opracowywania krajowych dokumentów
strategicznych pod nową perspektywę
finansową
UE
m.in.
subsydiarność,
efektywność, koncentracja, selektywność.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 146
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Podobnie jak w przypadku
innych
programów
operacyjnych
zapisy
dotyczące
komplementarności
znalazły
się
w
dokumentach
programowych RPOWP.
Jednocześnie
definicja
„komplementarności” w
ogóle nie występuje, brak
jest
sprecyzowanego
sposobu posługiwania się
pojęciem
komplementarności. Brak
jest zapisów odnoszących
się do komplementarności
wewnętrznej.
W
dokumentach
programowych
opracowywanych na potrzeby
przyszłej perspektywy należy
uwzględnić
bardziej
szczegółowe zapisy dotyczące
komplementarności zarówno
zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
Szczególną
uwagę
należy
położyć
na
zapisy
umożliwiające zapewnienie w
szerszym
zakresie
komplementarności
wewnętrznej.
Dobór kryteriów wyboru
projektów
kluczowych
wskazuje, że z uwagi na
fakt, iż są to najważniejsze
inwestycje,
których
realizacja jest istotna z
Wykorzystanie
projektów
kluczowych jako mechanizmu
zachęcającego
i
zapewniającego
komplementarność
poprzez
wskazywanie
kluczowych
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011
r.: W 2011 roku trwał proces mający na celu
rozpoczęcie aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego przygotowywane
były analizy i badania niezbędne z punktu
widzenia aktualizacji. W III kw. 2011 r.
został formalnie otwarty proces aktualizacji
Strategii (z uwagi na konieczność
dochowania
terminów
ustawowych
dotyczących
konsultacji
społecznych,
opracowania prognozy oddziaływania na
środowisko itp., a także konieczność
uwzględnienia
wszelkich
aspektów
związanych
z
przygotowywaniem
programowania na szczeblu krajowym i
regionalnym pod kątem nowej perspektywy
budżetowej UE 2014-2020; proces ten
zakończy się – wg aktualnych ustaleń – w I
poł. 2013 r. Aktualizacja opierać się będzie
m.in.
na
określeniu
potencjałów
rozwojowych województwa podlaskiego, co
jest zgodne z nowym paradygmatem rozwoju
regionalnego oraz zasadami opracowywania
krajowych dokumentów strategicznych pod
nową perspektywę finansową UE, m.in.
subsydiarność, efektywność, koncentracja,
selektywność. Aktualizacja Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego przebiegać będzie
równolegle do prac nad Regionalną
Strategią Innowacji prowadzoną – w
wymiarze eksperckim – w ramach projektu
systemowego z Poddziałania 8.2.2. POKL
"Podlaska Strategia Innowacji - budowa
systemu wdrażania.
Umieszczenie
w
dokumentach
programowych
zapisów
dotyczących
komplementarności
zewnętrznej
i
wewnętrznej
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011
r.: IZ RPOWP dokonała aktualizacji
w projekcie zmiany Programu przekazanym
do KE w zakresie komplementarności
zewnętrznej, który został zatwierdzony 21
grudnia 2011 r. przez Komisję Europejską.
W Uszczegółowieniu wprowadzono zapisy
dotyczące komplementarności zewnętrznej
i wewnętrznej.
Analiza listy projektów kluczowych pod
kątem ich roli, jako baza do projektów
komplementarnych
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 147
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
punktu
rozwoju
województwa w latach
2007-2015, większą wagę
przywiązano do tego, aby
podejmowane
działania
były
bardziej
kompleksowe.
Projekty
kluczowe
muszą
wyróżniać się spośród
innych projektów swoim
strategicznym
i
kompleksowym
podejściem, a także być
podstawą
dla
innych
projektów.
obszarów
interwencji,
do
których projektodawcy będą w
stanie przygotować projekty
komplementarne.
Rekomendacje operacyjne
W
dokumencie
Regionalny
Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 20072013 znalazły się tabele
zawierające informacje nt.
komplementarności
i
demarkacja z innymi
programami. Jednym z
celów przeprowadzonego
badania
było
zidentyfikowanie
obszarów
potencjalnej
komplementarności
między poszczególnymi
programami. W oparciu o
analizę
programów
operacyjnych
realizowanych
w
perspektywie 2007-2013
oraz
ZPORR
zweryfikowano
i
uzupełniono
zapisy
dotyczące
komplementarności
wskazano
konkretne
obszary i zakres, w jakich
zaistnieć
może
komplementarność
międzyprogramowa.
W
Uszczegółowieniu
RPOWP brak odniesienia
do
komplementarności
wewnętrznej,
w
jaki
sposób komplementarność
występuje
pomiędzy
poszczególnymi
działaniami i priorytetami,
co
utrudnia
wnioskodawcom
wskazanie odpowiednich
projektów
Uzupełnienie
zapisów
dotyczących
komplementarności
międzyprogramowej
znajdujących
się
w
Regionalnym
Programie
Operacyjnym
Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013.
Opracowanie zapisów przez pracowników
IZ.
Sposób wdrożenia
RPOWP:
przyjęty
przez
IZ
Zapisy RPOWP zostały doprecyzowane pod
kątem
komplementarności
międzyprogramowej
ze
względu
na
rozpoczęty
proces
renegocjacji
Programu.
Zmieniony
Program
RPOWP
został
zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia
21 grudnia 2011 r.
W opisach działań w polu
dotyczącym
komplementarności mogłyby
się znaleźć informacje odnośnie
komplementarności
wewnętrznej - priorytety i
działania w ramach RPOWP, z
którymi
występuje
komplementarność. Zapisy te
powinny być przygotowane w
szczególności dla działań, w
których będą jeszcze ogłaszane
Opracowanie opisów przez pracowników IZ,
a następnie przedstawienie SZOP RPOWP
do
zatwierdzenia
przez
Zarząd
Województwa.
Sposób wdrożenia
RPOWP:
przyjęty
przez
IZ
W ramach punktu 13. Komplementarność
z innymi działaniami i priorytetami
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 148
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
komplementarnych.
Beneficjent przygotowując
wniosek o dofinansowanie
projektu w polu III6
Powiązanie projektu z
innymi
projektami
realizowanymi w ramach
programów operacyjnych
może wskazać projekty
komplementarne.
W
instrukcji
wypełniania
wniosku o dofinansowanie
projektu nie pojawia się
nawet
słowo
komplementarność, mowa
jest jedynie o powiązaniu
projektów.
W przewodnikach po
kryteriach
wyboru
projektów znajduje się
niejednoznaczny
opis
kryterium
komplementarności
projektów.
konkursy,
w
przypadku
pozostałych działań należy to
uwzględnić
dla
potrzeb
przyszłego
okresu
programowania
Dodatkowo
rozważyć można poszerzenia
zapisów o opis dotyczący
obszaru, w jakim występuje
komplementarność zarówno w
przypadku komplementarności
zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
Uzasadniona
jest
zmiana
instrukcji
wypełniania
wniosku, po modyfikacji pole
III.6 mogłoby być narzędziem
weryfikacji, czy proponowany
do realizacji projekt jest
komplementarny
oraz
monitoringu
komplementarności programu.
zostały
dodane
zapisy
komplementarności wewnętrznej.
odnośnie
Zmiana instrukcji wypełniania
o dofinansowanie w polu III 6.
wniosku
Doprecyzowanie
zapisów
kryteriów oceny, w tym
podanie dokładnej definicji
komplementarności wraz ze
wskazaniem, w jaki sposób
należy
rozumieć
komplementarność
w
przypadku danego działania i
podaniem
przykładów
projektów komplementarnych.
W
kryterium
należy
uwzględnić
podział
na
komplementarność
problemową, geograficzną i
sektorową, co da możliwość
oceny z punku widzenia
potencjalnych
efektów
synergicznych.
Przygotowanie przez pracowników IZ
RPOWP
opisów
kryterium
komplementarności,
a
następnie
umieszczenie
w
przewodnikach
po kryteriach wyboru projektów.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP:
W konkursach ogłaszanych od
2011 roku (od kwietnia br.) stosowana jest
zmieniona instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie, w której zostały
uszczegółowione zapisy pola III.6 pod kątem
komplementarności
proponowanego
do realizacji projektu z innymi projektami
oraz
spodziewanych
efektów
komplementarności.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP:
Podział
komplementarności
na rodzaje nie będzie wprowadzany ze
względu
na
możliwość
wystąpienia
problemów w interpretacji oraz sposobie
wykazywania ze strony Beneficjenta.
W
przewodnikach
po
kryteriach
do konkursów planowanych do ogłoszenia
od
bieżącego
momentu
zostanie
doprecyzowana definicja komplementarności
oraz zapisy w tym zakresie, przy czym
założeniem będzie wskazywanie przez
Beneficjenta
komplementarności
problemowej.
Przewodniczący
Komisji
Oceny Projektów będą zwracać oceniającym
uwagę na ten aspekt i konieczność
weryfikacji rzeczywistej komplementarności.
Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011
r.: W
2011 r. w przewodnikach po
kryteriach została doprecyzowana definicja
komplementarności oraz zapisy w tym
zakresie,
dodatkowo
Przewodniczący
Komisji
Oceny
Projektów
zwraca
oceniającym uwagę na ten aspekt
i konieczność weryfikacji rzeczywistej
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 149
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Występują
braki
informacyjne w zakresie
rozumienia
pojęcia
komplementarności przez
Beneficjentów.
Jednocześnie jako metody
promocji
realizacji
projektów
komplementarnych
najczęściej
wymieniano
informacje na stronie
internetowej oraz w czasie
spotkań informacyjnych z
Beneficjentami.
W
celu
uświadomienia
Beneficjentom
istoty
komplementarności,
jak
również korzyści płynących z
realizacji
projektów
komplementarnych informacje
na ten temat powinny być
przekazywane
w
trakcie
spotkań
informacyjnych,
seminariów i konferencji w
punkcie informacyjnym oraz na
stronie internetowej Programu.
Ważnym
elementem
promocyjnym powinna być
prezentacja dobrych praktyk.
Komplementarność
wewnętrzna
jest
wykazywana stosunkowo
rzadko, wskazało ją we
wniosku jedynie 4, 24%
Beneficjentów. Występuje
więc w ograniczonym
zakresie
jako
stan
zamierzony.
W
przypadku
niektórych
konkursów
uzależnienie
otrzymania środków z działania
od realizacji projektu w ramach
innego
działania,
np.
wykorzystanie
przez
przedsiębiorstwo środków pod
warunkiem
ulokowania
inwestycji na terenach parków,
inkubatorów.
Największy wpływ na
zapewnienie
komplementarność mają
IZ/IP, które wyznaczają
kryteria
wyboru
projektów,
mają
bezpośredni kontakt z
Beneficjentem. Za jeden z
najefektywniejszych
mechanizmów
zapewniających
komplementarność można
Poprawa
komunikacji
i
współpracy
między
departamentami
UMWP
pełniącymi
funkcje
IZ/IP
programów operacyjnych oraz
IZ programów centralnych w
celu
zapewnienia
komplementarności
międzyprogramowej powinna
być
koordynowana
przez
Departament
Polityki
Regionalnej UMWP.
komplementarności. W propozycji zmian
w kryteriach z zakresu turystyki, które
przedstawione zostaną w najbliższym czasie
Komitetowi Monitorującemu zastosowano
rekomendowany
podział
rodzajów
komplementarności,
który
ma
odzwierciedlenie w zasadach różnicowania
liczby przyznawanych punktów.
Zamieszczenie
informacji
nt.
komplementarności na stronie internetowej.
pracownikom
punktów
Przekazanie
informacyjnych
macierzy
priorytetów
komplementarności.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: Raport końcowy z badania został
opublikowany
na
stronie
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
(w
Aktualnościach
oraz
zakładce
poświęconej ewaluacji) oraz przekazany do
wszystkich punktów informacji (PI RPOWP
w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz PI
usytuowanych w Departamencie Polityki
Regionalnej UMWP). Poza tym dobre
przykłady
komplementarności
będą
przekazywane
na
organizowanych
spotkaniach, seminariach, itp.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP:
IZ
RPOWP
przyznaje,
że lokowanie określonych branż w danym
obszarze może zintensyfikować efekty.
Jednakże tego typu koncentracja wymaga
odpowiednio
doprecyzowanej
Strategii
Rozwoju Województwa lub Strategii Rozwoju
Innowacji, która wskazałaby odpowiednie
tereny. Na chwilę obecną, przy konkursach
skierowanych do przedsiębiorców w ramach
Działania 1.4 premiuje się innowacyjność,
która
mogłaby
zostać
wykluczona
w
przypadku
uzależnienia
wsparcia
od lokalizacji inwestycji. Na chwilę obecną
nie są znane zasady wsparcia dla
przedsiębiorców w przyszłej perspektywie.
IZ RPOWP jako optymalny sposób
wdrożenia
rekomendacji
przyjęła
premiowanie realizacji projektu w ramach
innego działania.
Wypracowanie mechanizmów służących
wymianie informacji nt. harmonogramu
konkursów, realizowanych w regionie
projektów.
Działania w 2011 r. : Informacje dotyczące
konkursów
ogłaszanych
w
ramach
programów operacyjnych (poza RPO WP)
były epizodycznie zamieszczane na portalu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 150
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
uznać ustalone procedury
przepływu
informacji
pomiędzy
różnymi
aktorami zaangażowanymi
we wdrażanie różnych
programów na poziomie
regionalnym.
W
celu
zapewnienia
większej
efektywności
działań podejmowanych w
ramach
funduszy
strukturalnych powołano
grupę
ds.
komplementarności
UMWP.
Niestety
funkcjonowanie grupy nie
zostało sformalizowane,
nie
ma
ustalonego
harmonogramu
spotkań
ani dostępu do informacji
nt. ustaleń grupy.
W trosce o zapewnienie
komplementarności
z
POKL oraz podnoszenie
efektywności
wydatkowania
środków
RPOWP powinno się
szkolić kadry podlaskich
przedsiębiorstw,
w
szczególności
menedżerskie.
Wrota Podlasia.
Grupa ds. komplementarności
powinna
spotykać
się
cyklicznie.
Ta
forma
współpracy IZ/IP mogłaby być
skuteczniejsza,
a
w
szczególności wykorzystywana
m.in.
do
ustalania
harmonogramu konkursów w
ramach różnych programów
tak, aby pozwalały one na
wyłonienie
projektów
komplementarnych z innymi
formami wsparcia.
Ustalenie harmonogramu spotkań Grypy
ds. komplementarności UMWP.
Przeznaczenie środków w
ramach
komponentu
regionalnego POKL na projekt
systemowy, w ramach którego
kształcone
byłyby
kadry
menedżerskie
firm,
które
pozyskały środki z RPOWP.
Zarezerwowanie
systemowy.
W 2011 r. nie ustalono harmonogramu
spotkań Grupy ds. komplementarności.
środków
na
projekt
Sposób wdrożenia: Mając na uwadze fakt,
iż na obecnym etapie nie ma wyłonionego
beneficjenta
systemowego,
ani
nie
opracowano
zakresu
merytorycznego
potencjalnego projektu systemowego, nie ma
możliwości zarezerwowania środków na tego
typu przedsięwzięcie w ramach Poddziałania
8.1.1 PO KL. Mimo tego IP PO KL zachęca
do
realizacji
szkoleń
dla
kadry
menadżerskiej
w
ramach
projektów
konkursowych w ramach Poddziałania 8.1.1
PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych
i
doradztwo
dla
przedsiębiorstw. IP2 PO KL zabezpieczyła
na ten cel w roku 2012 środki w wysokości
4 417 936,82 EUR (20 000 000 zł).
W związku z powyższym na obecnym etapie
rekomendacja jest niemożliwa do wdrożenia.
Rekomendacja horyzontalna
Główną trudnością w
uzyskaniu
wysokiej
komplementarności
zewnętrznej RPOWP jest
równoległe
programowanie
i
wdrażanie programów na
szczeblu
krajowym
i
regionalnym,
co
uniemożliwia
wykorzystanie rezultatów
tych pierwszych przez te
drugie - bowiem w wielu
wypadkach
projekty
Zapewnienie
mechanizmu
komplementarności
poprzez
przygotowanie programów o
zasięgu
ponadregionalnym,
zanim rozpoczną się prace nad
opracowaniem
programów
regionalnych i wdrażanie w
pierwszej kolejności projektów
ponadregionalnych.
Monitorowanie prac nad przygotowaniem
programów centralnych.
Sposób
wdrożenia:
Uzasadnienie:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło
decyzję
o
odrzuceniu
rekomendacji
w proponowanym brzmieniu. Wynika
to z niemożliwości prowadzenia procesu
programowania w sposób sekwencyjny.
Komplementarność programów powinna być
uzyskiwana dzięki synchroniczności procesu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 151
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
regionalne muszą bazować
na projektach o zasięgu
krajowym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ewaluacji.
programowania.
O
ile
propozycja
sekwencjonowania procesu programowania
jest trafna w świetle konieczności
zachowania jak najwyższego stopnia
komplementarności, z punktu widzenia
obecnych rozwiązań instytucjonalnych (długi
zatwierdzania
programów
proces
operacyjnych)
nie
może
znaleźć
zastosowania. Uznając jednak specyficzny
charakter odrzuconej rekomendacji i jej
racjonalne
uzasadnienie,
Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego będzie podejmowało
działania zmierzające do zwiększenia
komplementarności pomiędzy programami
na etapie projektowania.
Wykonawcy badania wypracowali 13 rekomendacji, w tym 3 rekomendacje kluczowe i jedną
horyzontalną. IZ RPOWP odrzuciła 2 rekomendacje (1 operacyjną i 1 horyzontalną), przyjęła
do wdrożenia 8 rekomendacji operacyjnych oraz 3 rekomendacje kluczowe. Według stanu na
31.12.2011 r. w całości wdrożono 4 rekomendacje, 1 została wdrożona w części,
a 6 rekomendacji pozostało do wdrożenia.
3. „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w połowie realizacji Programu"
przez konsorcjum firm złożonym z Grupy Gumułka Sp. z o.o. oraz Grupy Gumułka –
Euroedukacja Sp. z o.o. w terminie od 9 sierpnia 2011 r. do 7 grudnia 2011 r. (rzeczywisty
koszt badania wyniósł 11 194,17 EUR (50 676,00 PLN) brutto. Celem badania była ocena
działań informacyjnych i promocyjnych w połowie realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego (ocena zarówno pod kątem ilościowym,
jak i jakościowym). Badanie dostarczyło informacji na temat funkcjonowania kanałów
przekazu danych o RPOWP oraz wskazało przyszłe kierunki działań informacyjnopromocyjnych, sposoby oddziaływania w tym zakresie właściwe na obecnym etapie realizacji
Programu. Ewaluacja określiła również dobre praktyki w zakresie informacji i promocji
programów realizowanych z udziałem środków europejskich.
Wniosek
Sposób wdrożenia
Rekomendacja
Rekomendacje kluczowe
Departament
Zarządzania
RPOWP
dysponuje
odpowiednimi
zasobami
ludzkimi, organizacyjnymi i
finansowymi.
Niemniej
jednak
zidentyfikowano
problem w doborze trybu
przetargowego
kampanii
promocyjnych RPOWP, a
ponadto fakt prowadzenia
Zaleca się prowadzenie
działań
promujących
RPOWP komplementarnie z
innymi
programami.
Zaleca się wypracowanie
ścieżki
doboru
trybu
przetargowego dla działań
informacyjnopromocyjnych.
s.49.
Organizowanie systematycznych spotkań
pracowników
poszczególnych
Departamentów oraz znalezienie wspólnego
mianownika dla działań informacyjnopromocyjnych
różnych
programów
(np. organizowanie dużych, atrakcyjnych
akcji umożliwiających dotarcie do jak
najliczniejszego grona odbiorców).
Wypracowanie
ścieżki
doboru
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
trybu
Strona 152
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
działań bez zachowania
komplementarności
względem inicjatyw tego
typu dotyczących innych
programów.
s. 48.
Wartości
docelowe
przyjętych
w
Planie
Komunikacji
wskaźników
dla działań informacyjnopromocyjnych
RPOWP
określono
na
poziomie
gwarantującym
ich
osiągnięcie i uwzględniając
prowadzenie
intensywnej
promocji (część z nich
aktualizowano).
Wprowadzono
dodatkowe
wskaźniki
oceniające
skuteczność realizowanych
działań.
Na koniec I półrocza 2011
roku
poziom
realizacji
zdecydowanej
większości
wskaźników
docelowych
został osiągnięty – wartości
wskaźników
zostały
niedoszacowane.
Analizując Sprawozdania z
realizacji
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
na
lata
2007-2013
odnotowano
nieczytelny
sposób
zapisu
stopnia
realizacji wskaźników (brak
bądź niewidoczna adnotacja,
że
wartości
zapisano
kumulacyjnie), jak również
w
brak
konsekwencji
grupowaniu poszczególnych
wskaźników. s.187.
przetargowego w zakresie
promocyjnej RPOWP. (s. 189)
Zaleca
się
aktualizację
docelowych
wartości
wskaźników
w
Planie
Komunikacji w odniesieniu
do działań, które będą
kontynuowane.
Należy
dokonać
systematyzacji
zapisów
Sprawozdań z realizacji.
s.187.
kampanii
Sposób
wdrożenia
przyjęty
przez
IZ RPOWP: Pracownicy IZ RPOWP będą
brali udział w spotkaniach z innymi
Departamentami w celu znalezienia
wspólnego
mianownika
dla
działań
informacyjno-promocyjnych
różnych
programów (pierwsze spotkanie miało
miejsce w grudniu 2011 r.). Ponadto
zostanie wypracowana ścieżka doboru trybu
przetargowego w zakresie kampanii
promocyjnej RPOWP.
Obecnie należy dokonać aktualizacji
założonych
docelowych
wartości
wskaźników:
− liczba
zorganizowanych
szkoleń
edukacyjnych / konferencji, seminariów,
prezentacji, spotkań;
− liczba przeszkolonych pracowników;
− liczba
zorganizowanych
szkoleń
(personelu);
− liczba
wykonanych
i
rozpowszechnionych
materiałów
(tytułów);
− liczba
egzemplarzy
materiałów
informacyjnych i promocyjnych;
− liczba konkursów;
− liczba odwiedzin strony internetowej
(portal);
− liczba subskrybentów newslettera;
− liczba
wysłanych
wiadomości/
newsletterów;
− liczba
osób,
którym
udzielono
odpowiedzi osobiście (Białystok);
− liczba
osób,
którym
udzielono
odpowiedzi drogą elektroniczną
− (Łomża i Suwałki);
− liczba ogłoszeń prasowych;
− liczba spotów TV i informacji TV;
− liczba spotów w radiu i informacji w
radiu;
− liczba
osób,
którym
udzielono
odpowiedzi osobiście (Łomża i Suwałki);
− liczba uczestników szkoleń/ konferencji,
seminariów, prezentacji, spotkań.
Pozostałe wskaźniki należy monitorować
i w razie potrzeby również zaktualizować.
W Sprawozdaniach z realizacji należy
wpisywać
adnotację,
że
wartości
wskaźników zapisano kumulacyjnie oraz
grupować je każdorazowo w ten sam
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 153
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
sposób.
Harmonogramy
realizacji
działań
informacyjnopromocyjnych zawarte w
Rocznych Planach Działań
charakteryzuje
wysoki
poziom
ogólności
–
każdorazowo okres realizacji
wszystkich
działań
(z
niewielkimi wyjątkami, np.
informator
RPOWP)
rozpisano na cały rok. s.40.
Określenie czy wybrane
działanie będzie prowadzone
w danym roku nie jest
wystarczające. Zaleca się
precyzyjniejsze
rozpisywanie
terminów
realizacji
poszczególnych
działań
informacyjnopromocyjnych w Rocznych
Planach
Działań.
s. 40.
Departament
Zarządzania
RPOWP czerpie pomysły
oraz
wymienia
doświadczenia w zakresie
działań
informacyjnopromocyjnych
podczas
różnego rodzaju spotkań (np.
w
ministerstwie,
międzynarodowych).
s. 48.
Zaleca
się
kontynuację
działań zmierzających do
poszukiwania i kreowanie
innowacyjnych, ciekawych
rozwiązań
informacyjnopromocyjnych. s. 49.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP:
IZ
RPOWP
przyjmuje
rekomendacje
w
brzmieniu
zaproponowanym przez Ewaluatora.
Zadania informacyjno-promocyjne należy
rozpisywać
na
wyższym
poziomie
szczegółowości – wskazując na konkretne
miesiące
ich
realizacji,
co
zagwarantowałoby
uzyskanie
większej
spójności prowadzonych działań.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: IZ RPOWP podjęła decyzję o
odrzuceniu rekomendacji w proponowanym
brzmieniu. Zdaniem IZ RPOWP Roczny Plan
Działań Informacyjno-Promocyjnych jest
dokumentem wystarczająco szczegółowym,
nie jest możliwe rozpisane działań na
konkretne miesiące.
Zaleca się branie udziału w spotkaniach
służących wymianie doświadczeń oraz
zintensyfikowanie działań zmierzających
do kreowania innowacyjnych rozwiązań
informacyjno-promocyjnych. Zasadnym jest
czerpanie inspiracji z narzędzi stosowanych
w ramach promocji innych programów
operacyjnych (dobre praktyki – np. patrz
podrozdz. 3.5.2).
W przypadku rozszerzenia katalogu działań
o
nowe
informacyjno-promocyjnych
narzędzia
zaleca
się
zdefiniowanie
wskaźników pomiaru ich skuteczności oraz
określenie ich wartości docelowych.
Ewaluator
zidentyfikował
problem
dotyczący
optymalizacji
procesów
komunikowania
się
z
grupami
docelowymi
RPOWP
–
działania
informacyjno-promocyjne
nie są prowadzone w sposób
ciągły,
systematyczny,
powtarzalny i kompleksowy,
a
stosowane
przekazy
Rekomenduje
się
zoptymalizowanie procesów
komunikowania
się
z
grupami
docelowymi
RPOWP.
Zalecane jest stosowanie
czytelnych i profilowanych
przekazów
tzn.
dostosowanych do percepcji
i potrzeb informacyjnych
poszczególnych odbiorców.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: IZ RPOWP przyjmuje sposób
wdrożenia rekomendacji w części dotyczącej
udziału w spotkaniach oraz czerpania
inspiracji z narzędzi stosowanych w ramach
promocji innych programów. IZ RPOWP,
tam gdzie będzie to możliwe, zdefiniuje
wskaźniki pomiaru skuteczności narzędzi
w przypadku rozszerzenia katalogu działań
informacyjno-promocyjnych.
Rekomenduje się prowadzenie kampanii
w sposób:
- ciągły (tzn. w każdym roku);
- systematyczny i powtarzalny (o tej samej
porze – zwłaszcza wiosną i na jesieni, oraz
w związku z naborem na konkursy – przed
i w trakcie);
- spójny (w oparciu o tę samą konwencję
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 154
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
cechował
niski
stopień
„profilowania”,
przeciwskuteczność
i niespójność. s. 200.
s. 200.
i symbolikę przekazów);
- kompleksowy, tj. stosując kilka
preferowanych przez grupy docelowe
instrumentów (kluczowymi są massmedia:
Internet, regionalna TV i prasa) i narzędzi.
Należy wypracować jednolitą i zgodną
z
percepcją
poszczególnych
grup
docelowych konwencję przekazów (tekst,
grafika),
która
będzie
stosowana
każdorazowo
(podczas
wszystkich
kampanii).
Rekomenduje się profilowanie przekazów
z uwagi na:
- percepcję grup docelowych: komunikaty
dedykowane opinii publicznej powinny
bazować na emocjach, w przypadku
pozostałych grup przedstawiać racjonalne
korzyści (poparte wiedzą ekspercką);
- potrzeby informacyjne grup docelowych –
w sytuacjach gdy: informacja ma dotrzeć
do wąskiej grupy odbiorców (innowacyjni
przedsiębiorcy); promowana inwestycja nie
jest bardzo duża i nie dotyczy całego
regionu
(promocja
kierowana
np.
do określonego powiatu); zidentyfikowano
obszar najmniejszej alokacji (np. ochrona
środowiska, społeczeństwo informacyjne).
Należy unikać przeciw skutecznych
przekazów, tj. naruszających uznane w danej
grupie
adresatów
systemy
wartości
i przekonań oraz zawierające treści
niezgodne z rzeczywistością.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: IZ RPOWP przyjmuje sposób
wdrożenia rekomendacji w proponowanym
brzmieniu
poza
częścią
dotyczącą:
kampanii
w
sposób
prowadzenia
systematyczny i powtarzalny. Zdaniem IZ
RPOWP prowadzenie kampanii tylko wiosną
i jesienią jest niezrozumiałe. Ponadto IZ
RPOWP nie planuje prowadzenia kampanii
w związku z naborem na konkursy, gdyż nie
ma takiej potrzeby. Przed konkursem
i w jego trakcie prowadzone są inne
działania informacyjne poza kampanią takie
jak: ogłoszenia w prasie, na stronie
internetowej lub szkolenia.
W odniesieniu do kwestii konwencji
przekazów IZ RPOWP wypracuję jednolitą
i zgodną z percepcją poszczególnych grup
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 155
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wiedza
mieszkańców
regionu na temat Programu
jest powierzchowna (np.
niski poziom znajomości
realizowanych inwestycji z
RPOWP). Rozpoznawalność
marki
Programu
oraz
spontaniczna i wspomagana
znajomość RPOWP wśród
mieszkańców i potencjalnych
beneficjentów jest niska.
s. 176.
Zaleca się w sposób
systematyczny propagować
efekty i korzyści wdrażania
projektów
unijnych
podkreślając, iż rezultaty
osiągnięto
dzięki
dofinansowaniu z funduszy
unijnych (i zaznaczając że
kampania realizowana jest w
ramach RPOWP). s. 178.
docelowych konwencję, jednakże zdaniem IZ
RPOWP stosowanie jej każdorazowo
podczas wszystkich kampanii nie jest
zasadne, ponieważ potrzeby danej grupy
docelowej mogą się zmienić i w związku
z tym może zaistnieć konieczność zmiany
konwencji przekazu.
Niska rozpoznawalność RPOWP może
wynikać z faktu, iż nazwa Programu jest
długa
i
zawiera
zwroty
trudne
do zapamiętania dla osób, które na co dzień
nie obcują z funduszami unijnymi. Na
obecnym etapie realizacji Programu
zalecane jest promowanie pozytywnych
efektów wdrażania projektów podkreślając,
iż
rezultaty
osiągnięto
dzięki
dofinansowaniu z funduszy unijnych
(i zaznaczając że kampania realizowana jest
w ramach RPOWP).
Sposób wdrożenia
RPOWP:
Realizowane
działania
informacyjno-promocyjne są
skuteczne
(determinują
wzrost liczby: uczestników
szkoleń,
konsultacji
udzielanych przez PI, odsłon
strony internetowej RPOWP
i Mapy Projektów oraz
subskrybentów newslettera).
s. 183.
Zaleca
się
kontynuację
działań
informacyjnopromocyjnych
w
preferowanych przez grupy
docelowe mediach. s. 184.
Działania
informacyjnopromocyjne
w
ramach
RPOWP realizowane są w
sposób efektywny. Dobór
jednostek wspomagających
IZ w realizacji zadań
informacyjno-promocyjnych
odbywa się zgodnie z
zasadami ustawy Prawo
Zamówień
Publicznych.
Zrealizowano
wszystkie
planowane zadania przy
niższych
niż
zakładano
środkach
finansowych
52%
(wykorzystano
szacowanych na ten okres
środków
budżetowych).
s. 192.
Rekomenduje
się
kontynuowanie
działań
determinujących efektywne
zarządzanie i wykorzystanie
finansów.
Optymalizacja
alokacji
dostępnych środków. s. 194.
przyjęty
przez
IZ
IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje
w brzmieniu zaproponowanym przez
Ewaluatora.
Zaleca się prowadzenie systematycznych,
kompleksowych działań informacyjnopromocyjnych w massmediach wzorując się
zwłaszcza na działaniach zrealizowanych
w maju 2010 roku.
Sposób wdrożenia
RPOWP:
przyjęty
przez
IZ
IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje
w brzmieniu zaproponowanym przez
Ewaluatora.
Planując wielkość rocznych wydatków
budżetowych na poszczególne zadania
zaleca się zanalizowanie poziomu ich
wykonania w poprzednich okresach, jak
również wzięcie pod uwagę aktualnych
kosztów/ cen rynkowych projektowanych
działań. W ten sposób poziom środków
finansowych
przydzielonych
na
poszczególne zadania zostanie określony
w sposób optymalny (tj. wartość zgodna
lub zbliżona do stanu faktycznego
wydatkowania).
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: IZ RPOWP podjęła decyzję o
odrzuceniu rekomendacji w proponowanym
brzmieniu. Wynika to z faktu, iż Indykatywna
Tabela Finansowa dokładnie określa
wielkość środków jakie powinny być
przeznaczone na działania informacyjno-
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 156
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
promocyjne, tzn. 15% środków Osi Pomoc
Techniczna.
Rekomendacje operacyjne
Sieć
Punktów
Informacyjnych
RPOWP
tworzą 3 placówki (w
miastach Białystok, Łomża,
Suwałki)
–
są
one
oznakowane
zgodnie
z
wytycznymi MRR, a ich
lokalizacja i wyposażenie
jest
dostosowane
do
przeznaczenia PI potrzeb
beneficjentów/potencjalnych
beneficjentów.
Ogólnie
jakość obsługi klientów PI
jest stosunkowo wysoka –
odnotowano
jednak
zróżnicowanie
w
poszczególnych
punktach
determinowane
różnym
poziomem
zaangażowania
personelu PI. s. 89 raportu.
Najczęściej porad udziela PI
w Białymstoku
–
zidentyfikowano
duże
obciążenie pracą personelu.,
s.90 raportu.
Mimo, że beneficjenci i
potencjalni beneficjenci mają
dostęp do informacji na
temat możliwości pozyskania
funduszy europejskich oraz
rozliczania projektów – tj.
działania
edukacyjne
realizują założone cele i są
wysoko
oceniane
dużo
wniosków jest odrzucanych
na etapie oceny formalnej
i merytorycznej. s. 186
Pracownicy
muszą
przejawiać
inicjatywę
w identyfikowaniu potrzeb
informacyjnych
beneficjentów
i potencjalnych
beneficjentów PI. s. 90
raportu.
Zaleca się zrealizowanie specjalistycznych
szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi
klienta. Standaryzacja sposobu świadczenia
usług.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: IZ RPOWP postanowiło odrzucić
rekomendacje w proponowanym brzmieniu,
ponieważ punkty informacyjne w Łomży
i Suwałkach nie będą działać od 2012 roku,
a pracownicy Punktu Informacyjnego
w
Białymstoku
uczestniczyli
już
w specjalistycznych szkoleniach z zakresu
profesjonalnej obsługi klienta.
Rekomenduje
się
dostosowanie
poziomu
zatrudnienia
i
zakresu
obowiązków personelu do
uwarunkowań
funkcjonowania
poszczególnych PI. s. 90
raportu.
Zaleca się zwiększenie zatrudnienia w
białostockim PI.
Rekomenduje
się
systematyczną organizację
spotkań
edukacyjnych
dedykowanych
beneficjentom
i potencjalnym
beneficjentom
RPOWP
zgodnie
z
bieżącym
zapotrzebowaniem. s. 186.
Należy rozważyć włączenie pracowników
(zwłaszcza PI w Łomży i Suwałkach) na
większą skalę w działania informacyjnopromocyjne RPOWP (np. prowadzenie
spotkań z młodzieżą).
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: Rekomendacja zostanie wdrożona
w części w zakresie zwiększenia zatrudnienia
w białostockim PI poprzez przeniesienie
dotychczasowego pracownika Departamentu
do punktu Informacyjnego. Zdaniem IZ
RPOWP nie będzie możliwe wdrożenie
rekomendacji w części dotyczącej punktów
informacyjnych w Łomży i Suwałkach,
ponieważ one nie będą funkcjonować
od 2012 roku.
Rekomenduje się dostosowanie ilości
i tematyki spotkań edukacyjnych zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów (i z
harmonogramem konkursów). Zaleca się
kontynuację
monitoringu
potrzeb
i
oczekiwań beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów
m.in.
poprzez
sondę
internetową oraz zmodyfikowane ankiety
ewaluacyjnej
(rozszerzenie
i
doprecyzowanie pytań związanych z
oczekiwaniami uczestników). Rekomenduje
się intensywną promocję i uatrakcyjnienie
formy
spotkań
edukacyjnych
(np.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 157
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
zapraszanie ekspertów). Będzie to sprzyjać
ilości i jakości składanych wniosków.
Aktualnie funkcjonują 2
strony
internetowe
poświęcone
RPOWP
–
dedykowany beneficjentom i
potencjalnym beneficjentom
portal
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
i
adresowana
do
mieszkańców regionu Mapa
Projektów
(www.efrr.wrotapodlasia.pl).
Ogólna struktura stron jest
przejrzysta i atrakcyjna pod
względem graficznym, a
komunikaty
są
pisane
przystępnym
dla
przeciętnego
odbiorcy
językiem. Zastrzeżenia budzi
banner przekierowujący na
Mapę Projektów oraz zbyt
mała
ilość
stosownych
elementów
graficznych
Zaleca
się zwiększenie
stopnia
interaktywności
stron RPOWP, jak również
ilości
stosownych
elementów graficznych na
portalu Mapa Projektów. s.
68.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: Obecnie tematyka spotkań
edukacyjnych dostosowywana jest do
potrzeb beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów, szkolenia organizowane są z
uwzględnieniem harmonogramu konkursów.
Ponadto
na
stronie
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
wykorzystywane jest narzędzie sondy
internetowej za pomocą której IZ RPOWP
beneficjentów
monitoruje
oczekiwania
i potencjalnych beneficjentów . IZ RPOWP
rozszerzy i zmodyfikuje pytania związane
z oczekiwaniami uczestników szkoleń
w ankiecie ewaluacyjnej. Poza tym IZ
RPOWP uatrakcyjni szkolenia poprzez
zaproszenie ekspertów. 15 grudnia 2011 r.
została
zorganizowana
konferencja
"Partnerstwo publiczno-prywatne szansą
rozwoju infrastruktury i usług o charakterze
publicznym przy wykorzystaniu środków
unijnych", gdzie zaproszono ekspertów,
którzy przedstawili zastosowanie ppp
w kontekście projektów realizowanych
z udziałem funduszy europejskich tj.
projektów hybrydowych. W I kwartale 2012
roku planowane jest seminarium skierowane
do samorządów dotyczące prezentacji best
practice w ramach Działania 3.1 oraz
przedstawienia kwestii jakie inwestycje
wpływają na rozwój turystyki (planuje się
zaproszenie eksperta np.: z Polskiej
Organizacji Turystycznej).
Zwiększenie
poziomu
interaktywności
portalu RPOWP (np. poprzez umieszczenie
dodatkowej sondy).
Zmiana bannera (np. na zakładkę „Jak
zmienia się nasz Region”) i uatrakcyjnienie
graficznej zawartości Mapy Projektów (np.
poprzez
wprowadzenie
wykresów/
rysunków prezentujących inwestycje).
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP:
Banner odsyłający do Mapy
Projektów został zmieniony. Ponadto w celu
uatrakcyjnienia
i
zwiększenie
zapamiętywalności adresu www Mapy
projektów adres www.efrr.wrotapodlasia.pl
zmieniono na www.podlaskiedotacje.pl. Przy
porównywaniu powiatów i gmin dane
finansowe prezentowane są na wykresie
dofinansowania oraz na mapie. Przy
niektórych projektów ,opisano sposób ich
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 158
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Mapy. Strony umożliwiają
sprawną komunikację, ale
nie
są
dostatecznie
interaktywne – zaleca się
zwiększenie
stopnia
interaktywności
stron
RPOWP. s.68.
W
kampaniach
mass
medialnych
stosowano
zróżnicowane
instrumenty
(TV, radio, prasa, Internet,
outdoor)
i narzędzia
komunikacji
(tj.
spoty,
reportaże, programy).
Kampania z 2009 jest
negatywnie odbierana, ze
względu na zastosowanie
konwencji liczb w spotach. s.
131.
Zaleca się prowadzenie
kompleksowych
działań
mass
medialnych
wykorzystując preferowane
przez
grupy
docelowe
instrumenty i narzędzia
komunikacji. s. 117.
Zaleca się nie powracanie w
kolejnych kampaniach do
zastosowanej konwencji. s.
131
Narzędzia
informacyjnopromocyjne,
w
których
zawarty jest przekaz o
inwestycjach,
które
nie
zostały
zrealizowane
(lotnisko,
stadion)
negatywnie wpływają na
zaufanie odbiorców. s. 131.
Zaleca
się
staranne
dobieranie
inwestycji
i
rezultatów
promujących
RPOWP. s. 131.
W kampaniach stosowano
przekazy, których wymowa i
treść nie zawsze były
odpowiednio sprofilowane
(przedsiębiorcy). s. 131.
Zaleca
się
stosowanie
czytelnych i profilowanych
przekazów
tzn.
dostosowanych do percepcji
i oczekiwań odbiorców –
komunikaty
dedykowane
opinii publicznej powinny
bazować na emocjach, w
przypadku pozostałych grup
docelowych
przedstawiać
realizacji oraz dołączono prezentację.
Dodatkowo, sonda umieszczana jest
na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl
w zależności od potrzeb IZ RPOWP, np.:
umieszczono sondę przy ocenie Informatora
„Zmieniamy Podlaskie” w celu poznania
opinii beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów (IV kwartał 2011 r.).
Rezultaty wdrażania RPOWP należy
propagować równocześnie za pomocą kilku
instrumentów. Zasadne jest promowanie
rezultatów
Programu
na
stronach
internetowych oraz w TV i prasie
regionalnej. Zaleca się kontynuację emisji
spotów, a zwłaszcza reportaży i programów
poświęconych efektom wdrażania RPOWP –
z uwagi na wyższą wartość edukacyjną
i informacyjną tych narzędzi komunikacji.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP:
IZ RPOWP będzie wdrażać
rekomendację w sposób zaproponowany
przez Ewaluatora
Unikanie
niezrozumiałych
dla
grup
docelowych przekazów komunikacyjnych –
należy prezentować konkretne, czytelne
korzyści – nie liczby.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP:
IZ RPOWP będzie wdrażać
rekomendacje
w
zakresie
unikania
niezrozumiałych dla grup docelowych
przekazów komunikacyjnych w kolejnych
kampaniach, prezentowania konkretnych
i czytelnych korzyści. Jednakże IZ RPOWP
nie zgadza się z kwestią, że prezentowanie
liczb w spotach nie jest konkretne i czytelne.
Należy promować wyłącznie zrealizowane
inwestycje, co, do których nie ma
jakichkolwiek wątpliwości i zastrzeżeń.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: IZ RPOWP będzie promować
zrealizowane inwestycje co do których nie
ma wątpliwości i zastrzeżeń.
Rekomenduje się zastosowanie narzędzi
kierowanych do przedsiębiorców, które będą
zawierały przekaz skupiony na eksperckiej
informacji, a nie na emocjach, które należy
stosować w odniesieniu do opinii publicznej.
Tworząc nową kampanię zaleca się
rozbudowanie przekazu, który będzie
zawierał treści pobudzające ducha lokalnego
patriotyzmu poprzez precyzyjne dobieranie
treści
przekazów
oraz
przykładów
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 159
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
racjonalne
korzyści.
Przekazy powinny również
rozbudzać ducha lokalnego
patriotyzmu.
s. 131.
Zaproszenie
do
spotów
(telewizyjnych, radiowych)
urzędników, szczególnie w
okresie zbliżających się
wyborów spotyka się z
bardzo
negatywnym
odbiorem.
s. 130.
Zaleca się nie powracanie w
kolejnych kampaniach do
zastosowanej
konwencji.
s. 131.
Pozytywnie
ocenia
się
inicjatywy w postaci wizyt
studyjnych,
imprez
plenerowych
oraz
konkursów. s. 144.
Zaleca się kontynuowanie
działań w postaci wizyt
studyjnych,
imprez
plenerowych i konkursów.
s. 144.
realizowanych projektów z RPOWP.
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: IZ RPOWP zgadza się z pierwszą
częścią
rekomendacji,
jednakże
w odniesieniu do pobudzania ducha
lokalnego
patriotyzmu
wdrożenie
rekomendacji nie jest zasadne. Celem IZ
RPOWP nie jest wyłącznie zachęcanie
lokalnych przedsiębiorców do rozwoju firm
w regionie, ale również przyciągnięcie
kapitału zagranicznego do województwa
podlaskiego.
Zaleca się zapraszanie do spotów osób, które
nie będą budziły żadnych skojarzeń
politycznych (np. ekspertów w danej
dziedzinie, przedsiębiorców którzy odnieśli
sukces).
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP: IZ RPOWP zgadza się z częścią
rekomendacji w zakresie zapraszania
do udziału w spotach lub reportażach
ekspertów
w
danej
dziedzinie,
przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces.
Jednakże zdaniem IZ RPOWP Marszałek
Województwa Podlaskiego jest osobą
odpowiedzialną za realizację RPOWP
na lata 2007-2013 i powinien relacjonować
jego wyniki, więc IZ RPOWP odrzuca
rekomendację w tym zakresie.
Zaleca się kontynuację tego typu
przedsięwzięć dedykując je w odniesieniu
do: wizyt studyjnych przede wszystkim
potencjalnym beneficjentom/dziennikarzom,
imprez plenerowych – społeczeństwu,
natomiast w przypadku konkursów –
zwłaszcza
dzieciom
/młodzieży
/dziennikarzom.
Sposób wdrożenia
RPOWP:
Wachlarz
prowadzonych
działań
informacyjnopromocyjnych jest szeroki i
rozbudowany
zidentyfikowano
jednak
niedostateczną ilość działań
dedykowanych dzieciom i
młodzieży.
s. 49.
Zaleca się rozszerzenie
katalogu
działań
informacyjno-promocyjnych
Rocznych
Planów
Komunikacji dedykowanych
młodym
mieszkańcom
województwa podlaskiego.
s. 49.
przyjęty
przez
IZ
IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje w
brzmieniu
zaproponowanym
przez
Ewaluatora.
Jest to bardzo uzasadnione, gdyż spełniona
zostaje funkcja edukacyjna, która przyniesie
efekt
w
przyszłości.
Wyedukowana
młodzież będzie łatwiej sięgać po fundusze
unijne, z większą świadomością rozpocznie
życie zawodowe.
Sposób
wdrożenia
przyjęty
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
przez
IZ
Strona 160
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Nawiązano współpracę z
przedstawicielami mediów
regionalnych – media lokalne
i regionalne są włączone w
proces informacji i promocji
RPOWP w województwie
podlaskim. s. 139.
Zaleca się rozszerzenie
współpracy
o
kolejne
instytucje
opiniotwórcze.
s. 139.
RPOWP: IZ RPOWP rozszerzy katalog
działań
informacyjno-promocyjnych
Rocznego Planu Komunikacji skierowanych
do młodzieży.
Zaleca się kontynuowanie współpracy
z mediami lokalnymi/regionalnymi oraz
nawiązanie kontaktu z liczącymi się
w regionie organizacjami pracodawców
i innymi instytucjami otoczenia biznesu
(np. Izba Handlowa) w celu skutecznego
dotarcia do przedsiębiorców.
Sposób wdrożenia
RPOWP:
Ewaluator wysoko ocenia
materiały
informacyjnopromocyjne o RPOWP –
zarówno pod względem
przejrzystości przekazu, jak i
jakości oraz merytoryki
publikacji – prezentowane
treści są zrozumiałe i
interesujące. s. 136.
Zwiększenie skali dotarcia z
materiałami
do
przedsiębiorców. s. 136.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ewaluacji.
przyjęty
przez
IZ
IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje
w brzmieniu zaproponowanym przez
Ewaluatora.
Zaleca się kontynuację upowszechniania
informatora
oraz
wzmocnienie
jego
dystrybucji – w kierunku skuteczniejszego
dotarcia do przedsiębiorców (np. poprzez
organizacje pracodawców i inne instytucje
otoczenia biznesu).
Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ
RPOWP:
Informator
„Zmieniamy
Podlaskie” jest rozpowszechnianych wśród
organizacji pracodawców, stowarzyszeń.
W przypadku numerów Informatora,
w którym będą praktyczne porady dla
przedsiębiorców IZ RPOWP skontaktuje się
z organizacjami pracodawców z zapytaniem,
czy dany numer Informatora byłby przydatny
członkom danej organizacji.
W wyniku realizacji badania wypracowanych zostało 21 rekomendacji, z czego IZ RPOWP
odrzuciła 3 rekomendacje (1 operacyjną i 2 kluczowe). IZ RPOWP przyjęła do wdrożenia 12
rekomendacji operacyjnych oraz 6 rekomendacji kluczowych. Według stanu na 31.12.2011 r.
w całości wdrożono 1 rekomendację, 1 została wdrożona w części, a 16 rekomendacji
pozostało do wdrożenia.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 161
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2.6.5. Przykłady projektów komplementarnych
Za przykład komplementarności z poprzednią pespektywą finansową tj. ZPORR,
SPO WKP można podać:
→ Komplementarność w zakresie dalszego rozwoju pozadotacyjnych instrumentów wsparcia
przedsiębiorczości, tj. instrumentów inżynierii finansowej. Przykładem może być Podlaski
Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który otrzymał
bezzwrotną dotację na powiększenie kapitału Funduszu Poręczeniowego w ramach
Działania: Rozwój Instytucji wspierających regionalną działalność gospodarczą –
Regionalne Fundusze Poręczeniowe wdrażane w ramach Programu PL2002/000-58006.05 Przedsiębiorczość w Polsce: Regionalny Program Wsparcia dla MSP. Umowa
dotycząca ww. dotacji została zawarta 18 listopada 2004 roku i dotyczyła kwoty
1 510 000 EUR co stanowiło nie więcej niż 38,62% kapitału Funduszu Poręczeniowego.
Umowny termin wykonania postanowień umowy upływał 30 czerwca 2008 roku.
Rzeczowa realizacja ww. projektu została zakończona w listopadzie 2006 roku natomiast
finansowe zakończenie projektu, potwierdzone audytem, miało miejsce 10 lipca 2007
roku.
→ Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, która uzyskała dokapitalizowanie
funduszu pożyczkowego w ramach RPOWP, wcześniej była beneficjentem SPO WKP
(Projekt: Rozbudowa rentownego funduszu pożyczkowego na rzecz rozwoju drobnej
przedsiębiorczości. Finansowanie: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, Priorytet 1, Działanie 1.2.1 Projekt
realizowany w latach 2006-2008). Celem projektu było wsparcie rozbudowy funduszu
pożyczkowego działającego w ramach FDPA. Budżet projektu: 2,21 mln EUR (10 mln
PLN). W ramach projektu powiększono fundusz pożyczkowy o kwotę 2,21 mln EUR
(10 mln PLN).
Projekt wnioskodawcy: Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska Spółka Partnerska Lekarzy
pt. „Uruchomienie pracowni upowszechniania badań prenatalnych w północnowschodniej Polsce” złożony w ramach Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w roku 2008 Spółka
Mastermed nabyła ze środków Programu ZPORR, Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa
aparat ultrasonograficzny, zestaw do badań biochemicznych i wirówkę. Wartość
zrealizowanego projektu wynosiła 93 591,69 EUR (423 689,60 PLN) w tym dotacja
stanowiła równowartość 43 800,91 EUR (198 286,73 PLN) co stanowi 46,8% kosztów
kwalifikowanych. Projekt był realizowany w okresie od 02.11.2006 roku do 31.01.2007
roku. Wskaźniki produktu i rezultatu realizowanego projektu zostały osiągnięte w 100%.
Obecny projekt dotyczy dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
→ Projekty wnioskodawcy: MAKRO-TECH Kamil Romanowicz pt. „Nowe usługi
sposobem na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy MAKRO – TECH” (konkurs
2008) oraz kolejny projekt z 2009 r. „Udoskonalenie procesu świadczenia usług dzięki
nabyciu innowacyjnych urządzeń przez firmę MAKRO-TECH”. W roku 2006 firma
MAKRO-TECH Kamil Romanowicz złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia
do działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR i otrzymała dotację w
wysokości 8 606,14 EUR (38 960,00 PLN), co stanowiło 50% wydatków
kwalifikowanych projektu. Całkowita kwota inwestycji netto wyniosła 17 212,28 EUR
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 162
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
(77 920,00 PLN). Projekt dotyczył zakupu środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. W wyniku jego realizacji wprowadzona została 1 nowa
usługa oraz zatrudnione zostały dwie osoby. Projekty składane w ramach RPOWP
potwierdzają chęć dalszego rozwoju firmy i podniesienia jej innowacyjności.
Projekt wnioskodawcy: Ośrodek Turystyczny „Kukle” Zygmunt Modzelewski pt.
„"Gliniana Wioska" jako nowatorski produkt turystyczny pogranicza północno wschodniej Polski” złożony w ramach Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw z branży turystycznej, Poddziałania 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa w roku
2010. Ośrodek Turystyczny „Kukle” zrealizował ze środków Programu ZPORR,
Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa projekt polegający na modernizacji Ośrodka
Turystycznego „Kukle” Zygmunt Modzelewski. Wartość zrealizowanego projektu
wynosiła 102 407,78 EUR (463 600,00 PLN) w tym dotacja stanowiła równowartość
41 970,40 EUR (190 000,00 PLN) co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych. Projekt
był realizowany w okresie od 01.12.2007 roku do 30.06.2008 roku. Obecny projekt
dotyczy dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
→ Projekt wnioskodawcy „Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pt.
„Stworzenie innowacyjnego studia fotografii reklamowej firmy ARANDO Sp. z o.o.”
Firma zrealizowała w ramach ZPORR projekt pt: Stworzenie informatycznego systemu
zarządzania jakością projektów reklamowych o łącznej wartości 12 480,67 EUR
(56 500,00 PLN) na podstawie umowy o dofinansowanie Z/2.20/III/3.4/303/06/U/117/06
z 29.12.2006 r. Dzięki inwestycji powstał system zarządzania kolorem, który ma za
zadanie utrzymać jednolite parametry prac, przeanalizować odchylenia od żądanych
założeń, by stworzyć i zarchiwizować stale powtarzalny profil koloru w postaci pliku.
Zadanie takiego profilu na monitorze powoduje emisję obrazu zgodną z rzeczywistym
finalnym produktem. Realizacja projektu pozwoliła na próbne, kontrolne lub
prezentacyjne wydruki projektu identyczne z produktem finalnym. Takie rozwiązanie
systemu zarządzania jakością produktu reklamowego zwiększyło efektywność,
zdecydowanie skróciło proces akceptacji projektu i podniosło jakość finalnego produktu.
Kolejny projekt w ramach RPOWP wnioskodawcy pt. „Przestrzenny świat reklamy –
uruchomienie studia grafiki 3D w ARANDO Sp. z o.o.” dodatkowo potwierdza
komplementarność wewnatrzprogramową. Projekt uzupełnia pod względem ofertowym
realizowany obecnie projekt stworzenia innowacyjnego atelier fotograficznego. Wszędzie
tam, gdzie nie możliwe będzie wykonanie tradycyjnej fotografii (obiekty zabytkowe,
chronione, trudnodostępne) zostanie wykorzystana grafika trójwymiarowa. Usługi
fotografii i grafiki 3D będą komplementarne, jednakże będą również oferowane
niezależnie od siebie.
Komplementarność wewnątrzprogramowa:
Projekt wnioskodawcy: MULTI-DENT Marzanna Dąbrowska pt. „Nowoczesna stomatologia
- komfort pacjenta II”, który stanowi uzupełnienie w stosunku do projektu „Nowoczesna
stomatologia - komfort pacjenta” (umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-061/08-00) w ramach
RPOWP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie
przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 163
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Komplementarność międzyprogramowa występuje również w przypadku wsparcia
instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 1.3 RPOWP - np. Agencja "ARES"
S.A. w Suwałkach, która wygrała konkurs na realizację projektu finansowanego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Celem
projektu jest wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez:
doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. W ramach projektu powstanie
71 podmiotów gospodarczych. Realizowane są również trzy projekty: „Wsparcie systemu
kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK w Łomży,
PK w Białymstoku i PK w Suwałkach na kwotę 293 351,01 EUR (1 328 000,00 PLN).
Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przy instytucjach wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności, „Studencka przedsiębiorczość” priorytet VII POKL
Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwa na kwotę 39 255,16 EUR (177 708,13 PLN) oraz
„Wychowanie – obowiązek czy zabawa” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich na kwotę 10 515,79 EUR (47 605,00 PLN). Projekt
dotyczył 20 godzinnego szkolenia dla 40 osób (rodziców, opiekunów, wychowawców)
z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych. Adresatami projektu były osoby
dorosłe (ojciec, matka, opiekun, opiekunka, wychowawca, wychowawczyni) zamieszkujące
gminy wiejskie: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki,
Szypliszki, Wiżajny, Puńsk, Krasnopol, Giby, Sejny. Celem szkolenia było doskonalenie
umiejętności wychowawczych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi
zachowaniami dzieci i podopiecznych, przekazanie wiedzy na temat zapobiegania
i rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych oraz podnoszenie
kompetencji wychowawczych ojca, matki, opiekuna, opiekunki.
Kolejnym przykładem komplementarności z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
są projekty złożone przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
w Białymstoku. W ramach RPOWP podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pt:
„Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku”, który otrzymał
dofinansowanie w kwocie 153 788,60 EUR (696 201,00 PLN). Zakresem rzeczowym
projektu była rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów infrastruktury szkół wyższych,
wyposażenie w aparaturę dydaktyczno-badawczą wykorzystywaną w procesie kształcenia.
Natomiast w ramach PO KL podmiot podpisał umowę z Działania 9.2 – Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pt: „Świadomy wybór pewny sukces –
projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”, który uzyskał dofinansowanie w kwocie
673 137,66 EUR (3 047 294,19 PLN).
Na obecnym etapie wdrażania Programu, nie jest możliwe opisanie efektu synergii
do wszystkich podanych powyżej przykładów. Efekty synergiczne podlegają bowiem ciągłym
zmianom w czasie (pod wpływem zmieniających się warunków otoczenia) i w przeważającej
większości przypadków są możliwe do zidentyfikowania i określenia w długiej perspektywie
czasowej.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 164
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach
Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz
Wspólnej Polityki Rybackiej
Narzędziem służącym wyeliminowaniu ryzyka finansowania tego samego typu operacji
(projektów) w różnych programach operacyjnych jest Linia demarkacyjna pomiędzy
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybackiej z dnia 18 października 2011 r. Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów
wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji,
w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE.
Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania
wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria
demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą
się do zasięgu terytorialnego charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych)
projektów, rodzaju beneficjenta. W okresie sprawozdawczym KK NSRO nie wprowadzała
zmian do Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności,
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w odniesieniu do RPOWP.
Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów
demarkacji) służą następujące narzędzia/ instrumenty koordynacji:
− Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię
Spójności) – składający się m.in. z przedstawicieli IZ programami operacyjnymi Polityki
Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
− Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013, w którego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej,
strony rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, który zapewnia
przestrzeganie linii demarkacyjnej poprzez analizowanie i zatwierdzanie kryteriów
wyboru w konkursach realizowanych w ramach RPOWP (ewentualne zmiany tych
kryteriów) oraz dokonuje okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia
konkretnych celów Programu na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję
Zarządzającą,
− Kontrole krzyżowe w ramach RPOWP prowadzone z wykorzystaniem danych
zamieszczonych w KSI (SIMIK 07-13). Identyfikacja Beneficjentów realizujących więcej
niż jeden projekt w ramach RPOWP dokonywana jest w oparciu o Nazwę Beneficjenta
i Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). Kontrola krzyżowa programu stanowi element
weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność i jest przeprowadzana w oparciu
o dokumenty poświadczające poniesione wydatki, załączane do poszczególnych
wniosków o płatność danego Beneficjenta, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz
tego samego dokumentu księgowego. Kontroli poddawane są wszystkie wnioski
Beneficjenta o płatność oraz wszystkie dokumenty księgowe w nich zawarte – nie
przewidziano doboru próby,
− Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł
UE umieszczone w ramach RPOWP we wniosku o dofinansowanie projektu.
Ponadto, umiejscowienie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPOWP, komponentu
regionalnego PO KL oraz niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego, sprzyja zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz
optymalizacji wdrażania wszystkich programów.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 165
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Więcej informacji na temat mechanizmów unikania podwójnego finansowania znajduje się
w dalszej części sprawozdania.
2.6.7. Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej
Kontrole krzyżowe programu prowadzone są z wykorzystaniem danych zamieszczonych
w KSI (SIMIK 07-13). Identyfikacja Beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt
w ramach RPOWP dokonywana jest w oparciu o Nazwę Beneficjenta i Numery Identyfikacji
Podatkowej (NIP).
Kontrola krzyżowa programu stanowi element weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność
i jest przeprowadzana w oparciu o dokumenty poświadczające poniesione wydatki, załączane
do poszczególnych wniosków o płatność danego Beneficjenta, pod kątem przedkładania
więcej niż jeden raz tego samego dokumentu księgowego.
Kontroli poddawane są wszystkie wnioski Beneficjenta o płatność oraz wszystkie dokumenty
księgowe w nich zawarte – nie przewidziano doboru próby.
Raport z kontroli krzyżowej programu sporządzany jest dla:
• wniosków o płatność pośrednią, w sytuacji gdy beneficjent realizuje więcej niż jeden
projekt;
• wszystkich wniosków końcowych.
W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego
finansowania wydatków, Instytucja Zarządzająca wyjaśnia, czy podwójne finansowanie miało
miejsce. Wyjaśnienie to może zostać dokonane poprzez kontrolę poświadczonych kopii
dokumentów księgowych przedkładanych przez Beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę
oryginałów dokumentów księgowych na miejscu w trybie doraźnym.
Za przeprowadzenie kontroli krzyżowych na poziomie programu odpowiedzialni są
pracownicy Referatów rozliczeń i płatności Departamentu Zarządzania RPO (w sumie 27
osób), w tym za opracowanie comiesięcznych raportów zbiorczych 3 osoby z odpowiednimi
uprawnieniami w KSI (SIMIK 07-13).
Procedura kontroli krzyżowej programu w ramach RPOWP została wprowadzona do
Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP 16 października 2009 r. i jest przeprowadzana w sposób
ciągły w oparciu o comiesięczne raporty zbiorcze generowane pierwszego dnia roboczego
miesiąca.
Kontrole krzyżowe programu
W 2011 roku sporządzono 609 raportów z kontroli krzyżowej projektów realizowanych w
ramach RPOWP. Ich celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania
wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 166
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
lata 2007-2013 poprzez weryfikację dokumentów w zakresie ich wcześniejszego
przedstawienia do refundacji. Nie wykryto w ramach w/w kontroli podwójnego finansowania.
Kontrole krzyżowe programu przeprowadzane są zgodnie z procedurami opisanymi
w Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP.
Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13
W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu sprawdzano występowanie na oryginałach
faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających
PROW 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich”. Pytanie: „Czy oryginały faktur/ dokumentów księgowych o równoważnej
wartości dowodowej zawierają opis: "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"?” znajduje się w Liście sprawdzającej
do kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego a ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie opisywane są
w Informacji Pokontrolnej i raportowane zgodnie z przyjętym systemem informowania
o nieprawidłowościach. Weryfikacją w tym zakresie objęto wszystkie projekty kontrolowane
w trakcie i na zakończenie realizacji.
Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PO RYBY
W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu sprawdzano występowanie na oryginałach
faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji „Przedstawiono do
refundacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"”. Pytanie: „Czy oryginały
faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej zawierają opis:
"Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"?” znajduje się
w Liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego a ewentualne nieprawidłowości w tym
zakresie opisywane są w Informacji Pokontrolnej i raportowane zgodnie z przyjętym
systemem informowania o nieprawidłowościach. Weryfikacją w tym zakresie objęto
wszystkie projekty kontrolowane w trakcie i na zakończenie realizacji.
Informacja dotycząca liczby przeprowadzonych kontroli krzyżowych oraz liczby
podejrzeń podwójnego finansowania wydatków (w sytuacji obowiązku rejestracji
kontroli krzyżowych w KSI (SIMIK 07-13))
W 2011 r. kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13 poddano 309
projektów, natomiast z projektami PO RYBY - 273 projekty; nie stwierdzono podejrzeń
podwójnego finansowania wydatków.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 167
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PO RYBY są przeprowadzane od dnia
14 lutego 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie zmienionych Wytycznych w zakresie procesu
kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym wydanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Od czasu implementacji w KSI (SIMIK 07-13) w bloku Informacja o kontroli pól "kontrola
krzyżowa z projektami PROW 07-13" oraz "kontrola krzyżowa z projektami PO RYBY" pola
są uzupełniane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Kontrole przeprowadzone i wprowadzone do
KSI (SIMIK 07-13) wcześniej, pomimo faktycznego przeprowadzenia kontroli krzyżowych,
nie zostały uzupełnione w ww. polach, zgodnie z ustaleniami z MRR (e-mail z dnia
22 września 2011 r.).
Informacja na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków
wykrytych w trakcie weryfikacji (niezależnie od sposobu kontroli krzyżowej)
W 2011 r. kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13 poddano 309
projektów, natomiast z projektami PO RYBY - 273 projekty. W trakcie weryfikacji nie
stwierdzono żadnego przypadku podwójnego finansowania wydatków.
Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PO RYBY są przeprowadzane od dnia
14 lutego 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie zmienionych Wytycznych w zakresie procesu
kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym wydanych
przez ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
2.7. Monitorowanie i ocena
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
W 2011 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Na każdym z nich standardowo przedstawiana
była Informacja nt. aktualnego stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach której omawiane były efekty
realizacji Programu, w tym wskaźniki, zagrożenia i podejmowane środki zaradcze, oraz
planowane działania. Natomiast kryteria, które stanowiły przedmiot obrad Komitetu,
wcześniej były poddawane konsultacjom społecznym, poprzez ich publikację na stronie
www.rpowp.wrotapodlasia.pl. Zgłoszone uwagi były przedkładane na posiedzeniach do
wiadomości Komitetu.
1. XVI posiedzenie Komitetu odbyło się dnia 10 lutego 2011 r. Podczas posiedzenia
zostały zaprezentowane wyniki badania ewaluacyjnego pn. Analiza efektów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału
Krajowej Rezerwy Wykonania, którego celem było określenie efektów
dotychczasowego wdrażania Programu, ukazanie czego nie udało się zrealizować oraz
wskazanie dalszego kierunku realizacji RPOWP. W oparciu o przedstawione
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 168
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
informacje, członkowie – po długiej dyskusji – do wsparcia z dodatkowych środków
w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego wskazali:
•
•
jako obszary zdecydowanie rekomendowane do objęcia dodatkowym wsparciem:
wsparcie instytucji otoczenia biznesu, drogi regionalne, wsparcie innowacyjne
przedsiębiorstw;
jako obszary opcjonalnie rekomendowane do objęcia dodatkowym wsparciem:
wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – mikro i MSP,
odnawialne źródła energii, szkoły i przedszkola.
W dalszej kolejności zostały zatwierdzone kryteria dla Działania 1.4 Wsparcie
inwestycyjne przedsiębiorstw. Zaakceptowane zmiany miały na celu umożliwienie
wyboru projektów wysoce innowacyjnych. Jednocześnie – decyzją Komitetu – z
katalogu potencjalnych beneficjentów w przyszłych konkursach zostały wykluczone
duże przedsiębiorstwa.
2. Podczas XVII posiedzenia KM RPOWP, które odbyło się dn. 16 maja 2011 r.,
Komitet został m.in. zapoznany z Okresowym Planem Ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2011 rok. W związku z tym
jeden z członków, mając na uwadze fakt, że w ramach Działania 1.3 Wsparcie
instytucji otoczenia biznesu brakuje możliwości pełnego określenia efektów, głównie
pod kątem zwiększenia zatrudnienia u ostatecznych beneficjentów otrzymujących
pożyczki i poręczenia zaproponował, aby rozważyć uwzględnienie tego tematu do
badania ewaluacyjnego. Zostało to uwzględnione i w Okresowym Planem Ewaluacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2012 rok
zaplanowana została realizacja badania pn. Ocena wpływu wdrażania instrumentów
inżynierii finansowej na gospodarkę regionu.
Komitet również – jako jeden z pierwszych – został zapoznany z pełną informacją nt.
realizacji projektu Budowa lotniska regionalnego. Przedstawiona została zmieniona
koncepcja jego realizacji, tj. w obecnej perspektywie zostaną wykonane wszelkie
formalne prace przygotowawcze, w tym wyłonienie podmiotu zarządzającego
lotniskiem, natomiast realizacja rzeczowa nastąpi w latach 2016-2018. Jednocześnie
wiązało się to z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w RPOWP.
Na posiedzeniu również został zatwierdzony projekt poddawanego przeglądowi
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
obejmujący zmiany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komitetu oraz zostały
przyjęte kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska – gospodarka wodno-ściekowa, które wskazywały preferencję
inwestycji w sieci kanalizacyjne, gdyż celem kolejnych konkursów jest dostosowanie
województwa podlaskiego do spełnienia dyrektywy w zakresie odpadów
komunalnych.
3. Dnia 22 czerwca 2011 r. odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego
RPOWP, podczas którego Komitet zatwierdził Sprawozdanie roczne za rok 2010
z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007 – 2013. Przedyskutował również i ostatecznie zatwierdził kryteria wyboru
projektów dla Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska –
odnawialne źródła energii. Zmienione kryteria preferują określone źródła energii,
przedstawione w ekspertyzie opracowanej w tym zakresie na zlecenie Departamentu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 169
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, która jako priorytetowe
wskazała biogazownie, energetykę wodną, kolektory słoneczne – jedynie
w połączeniu z pompami ciepła celem podniesienia wydajności instalacji, biomasę,
a w zdecydowanie mniejszym stopniu energię wiatrową, z czego wyłącznie małe
wiatraki o mocy do 10kW. Jednocześnie mając na uwadze wypowiedź przedstawiciela
Komisji Europejskiej w Komitecie na jednym z wcześniejszych posiedzeń, w której
zwrócił uwagę, że instalacje wiatrowe mają wysoką stopę zwrotu i są inwestycjami
wysoce opłacalnymi, wobec czego niezasadne jest ich wspieranie ze środków
publicznych, został wprowadzony określony i akceptowalny poziom rentowności
inwestycji. Na zakończenie posiedzenia odbyła się prezentacja wyników badania
ewaluacyjnego pn. Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013,
podczas której przedstawione zostały w tym zakresie wnioski oraz rekomendacje,
również te na przyszłą perspektywę finansową. W odpowiedzi na zapytanie
przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki omówione zostały czynniki wpływające na
niski stopień komplementarności Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z Programem Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka. Stąd też wynika rekomendacja horyzontalna dotycząca
przygotowania programów o zasięgu ponadregionalnym, zanim rozpoczną się prace
nad opracowaniem programów regionalnych i wdrażanie w pierwszej kolejności
projektów ponadregionalnych.
4. W dniach 26-27 października 2011 r. odbyło się XIX posiedzenie Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczył Pana Patrick Amblard – Dyrektor Wydziału
ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej,
który zaprezentował zasady polityki spójności, pakiet reglamentacyjny oraz formy
współpracy zapewniającej efektywną realizację przyszłego okresu programowania.
Uczestnikom posiedzenia została także przedstawiona Informacja nt. przeglądu
śródokresowego i renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013, w której omówione zostały zmiany wprowadzone
w Programie po dyskusji z Komisją Europejską. Również wynikiem realizacji
uzgodnień z Komisją odzwierciedlających nowe założenia programowe była
modyfikacja kryteriów do Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
z branży turystycznej. Kryteria, po dyskusji Komitetu, zostały zatwierdzone
z ustanowioną preferencją inwestycji realizowanych w gminach atrakcyjnych
turystycznie oraz położonych na obszarach Natura 2000 i umożliwiły uruchomienie
w listopadzie 2011 r. kolejnego konkursu.
Ponadto Komitet zapoznał się z prezentacją Programu Społeczeństwa Informacyjnego
opracowanego w ramach projektu „e-podlaskie – kierunki rozwoju społeczeństwa
informacyjnego województwa podlaskiego. Program wyznacza działania
prorozwojowe i będzie stanowić bazę w zakresie społeczeństwa informacyjnego przy
programowaniu przyszłej perspektywy finansowej.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 170
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Ze względu na zaawansowane prace związane z przygotowaniem projektu pn. „Budowa
lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza
projektowa” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach
RPOWP niezbędne było jak najszybsze zatwierdzenie kryteriów do oceny ww. projektu, które
pozwoliłyby na dalsze procedowanie. W związku z tym Komitet w trybie obiegowym przyjął
Uchwałę w sprawie stosowania kryteriów wyboru projektów do oceny indywidualnego
projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej,
Działania 2.2. Rozwój transportu lotniczego Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Do chwili obecnej nie udało się w pełni wdrożyć Lokalnego Systemu Informatycznego.
Ze względu na znaczne zaawansowanie stanu wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 obecnie praktycznie nie ma
możliwości zasilenia systemu pełnymi danymi archiwalnymi (duża ilość danych
archiwalnych, niejednokrotnie brak do nich bezpośredniego dostępu - zostały przekazane do
archiwum, jak również w niektórych przypadkach brak formy pozwalającej na bezpośrednie
wgranie do systemu – brak plików xml dla konkursów, które odbyły się przed wdrożeniem
Generatora Wniosków o Dofinansowanie). W związku z powyższym została podjęta decyzja,
że w LSI na bieżąco rejestrowane będą dane dotyczące przeprowadzanych naborów
wniosków jak również ocena formalna i wyniki oceny merytorycznej, a więc tych etapów,
które nie są monitorowane w KSI (SIMIK 07-13). Pozostałe dane do sprawozdawczości
pozyskiwane są z wcześniej wdrożonych narzędzi, tj. KSI (SIMIK 07-13) oraz Systemu
Wspomagania Oceny Merytorycznej.
W dniu 21 lutego 2012 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 83/1051/2012 zatwierdził
Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013, który zakłada przeprowadzenie następujących badań w 2012 roku:
1. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu.
2. Wpływ realizacji RPOWP na rozwój społeczno-gospodarczy regionu przy użyciu modelu
makroekonomicznego HERMIN gospodarki województwa podlaskiego
3. Ocena wpływu inwestycji dofinansowywanych w ramach środków UE na realizację
założeń „Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.”
4. Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013
na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
Ewaluacje wykazane w pkt. 1-3 zostały przedstawione, a następnie w dniu 14 lutego 2012 r.
zaakceptowane przez Krajową Jednostkę Oceny; badanie związane z wpływem inwestycji
realizowanych w ramach Działania 6.2 zostało z kolei wprowadzone do Planu decyzją
Zarządu Województwa z dnia 21 lutego 2012 r.
Informacje odnośnie Planu ewaluacji dla danego programu operacyjnego na 2011 r. oraz
przeprowadzonych badań ewaluacyjnych znajdują się w rozdziale 2.6.4. natomiast
odniesienie do zasady równości szans w zakresie KM RPOWP zostało zamieszczone
w pkt. 2.1.1.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 171
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
2.8. Krajowa rezerwa wykonania pomocy
Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
Dnia 2 marca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 15/92/2011 przyjął
projekt zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013. Podstawą do wprowadzenia zmian w dokumencie była Uchwała Komitetu
Koordynacyjnego NSRO z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie alokacji dodatkowych środków
wspólnotowych oraz realokacji w ramach regionalnych programów operacyjnych,
w ramach której zatwierdzono podział 512 mln EUR z Krajowej Rezerwy Wykonania
przeznaczonych dla Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Z tej puli
środków 27 570 809 EUR przyznano RPOWP. Jednocześnie region otrzymał 5 764 279 EUR
z Dostosowania Technicznego oraz 3 000 000,00 EUR dodatkowych środków na
rewitalizację ekonomiczną gminy Łapy do wykorzystania w ramach Programu.
Wprowadzone zmiany do RPOWP w dużej mierze opierały się na rekomendacjach
przedstawionych przez wykonawcę badania ewaluacyjnego pt. „Analiza efektów RPOWP na
lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji z KE zmian w Programie oraz podziału Krajowej
Rezerwy Wykonania”, które na zlecenie IZ RPOWP wykonało Konsorcjum firm Fundacja
Naukowa Instytut Badań Strukturalnych oraz Reytech Sp. z o.o. Zatwierdzone przez Zarząd
zmiany nie zakładały przeznaczenia środków na nowe obszary wsparcia, a dotyczyły głównie
alokowania dodatkowych środków do działań w ramach Programu i przypisania ich do
właściwych kategorii interwencji, modyfikacji w zakresie systemu wskaźników wraz
z doprecyzowaniem możliwych do osiągnięcia ich wartości docelowych, a także korekty
opisów osi priorytetowych, w pełni dostosowując je np. do zapisów linii demarkacyjnej.
Zaprojektowana zmiana Programu precyzyjnie też opisywała komplementarność działań
realizowanych w ramach poszczególnych osi RPOWP z innymi programami operacyjnymi.
Jednocześnie opracowany projekt dokumentu zawierał zmiany techniczne dokonane w roku
2009 (modyfikacje dostosowujące zapisy Programu do zmian wprowadzonych ustawą
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.), które już wcześniej zostały
zaakceptowane przez Komisję Europejską.
Dodatkowe
środki
w
na następujące obszary:
projekcie
zmiany
Programu
zostały
przeznaczone
─ Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności – 1.000.000 euro,
tj. 2,75 % (Łapy)
─ Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom – 2.000.000 euro, tj. 5,50 % (Łapy)
─ Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – 4.000.000 euro, tj. 11,01%
(fundusze poręczeniowo-pożyczkowe)
─ Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – 10.000.000 euro, tj. 27,52 %
─ Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej –
7.500.000 euro, tj. 20,64%
─ Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (odnawialne źródła
energii) – 11.835.088 euro, tj. 32,57%
Dodatkowo zwiększony został poziom dofinansowania z EFRR w Osi priorytetowej VII
Pomoc Techniczna do 100%.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 172
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W dniach 10-24 marca 2011 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu zmiany Programu.
IZ RPOWP wystosowała też pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię ws. zamierzenia
odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego Programu.
Zarówno RDOŚ jak i PWIS wydał pozytywną opinię. IZ RPOWP przekazała informację
o planowanych zmianach Programu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od którego
uzyskała opinię oraz uwagi (głównie techniczne) odnośnie wprowadzonych modyfikacji,
które zostały uwzględnione w kolejnej wersji zmiany Programu.
Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 19 kwietnia 2011 r. Uchwałą nr 24/226/2011
w sprawie przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013 wszczął procedurę przeglądu RPOWP oraz postanowił odstąpić
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego
dokumentu. Wynika to z faktu, iż wprowadzono niewielkie modyfikacje RPOWP, a realizacja
postanowień zmienionego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
środowisko – środki, które zostały dodatkowo alokowane dla RPOWP stanowią w sumie
5,7% wartości pierwotnej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
Program (636 mln Euro). W ramach projektu zmiany RPOWP nie zaplanowano alokowania
środków na nowe obszary wsparcia, które nie byłyby wcześniej zaakceptowane przez
Komisję Europejską. Ponadto, wszelkie projekty inwestycyjne beneficjentów mogą być
realizowane w ramach Programu po uprzednim przedstawieniu dokumentów z zakresu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszary Natura 2000. Dodatkowo
32,57% środków dla Programu planuje się przeznaczyć na działania związane z ochroną
środowiska – wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie w projekcie
zmiany Programu, uwzględniając opinię MRR, wprowadzono nowy rozdział XI Przegląd
i renegocjacje programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013 poświęcony
obecnej procedurze dokonywania przeglądu śródokresowego Programu. Doprecyzowano
także schemat zależności odpowiednich instytucji wchodzących w strukturę realizacji
Programu (schemat Nr 7) oraz tabele dotyczące wskaźników i tabele finansowe (zgodnie
z zaleceniami MRR).
Komitet Monitorujący RPOWP na lata 2007-2013 w dniu 16 maja 2011 r. podjął Uchwałę
nr 5/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu poddawanego przeglądowi Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zatwierdzony
dokument dnia 10 czerwca 2011 r. został przesłany za pośrednictwem elektronicznego
systemu wymiany danych SFC2007 do Komisji Europejskiej.
Dnia 8 czerwca 2011 r. w Brukseli odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przedstawicielami Komisji Europejskiej,
poświęcone planowanym działaniom w ramach wykorzystania dodatkowych środków dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
pochodzących z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego.
Podczas rozmów omówiono również plany Instytucji Zarządzającej RPOWP dotyczące
decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego odnośnie odstąpienia od realizacji w bieżącej
perspektywie finansowej projektu kluczowego dot. budowy lotniska regionalnego
i ewentualnego przesunięcia środków przeznaczonych pierwotnie na jego realizację.
W piśmie z dnia 21 czerwca 2011 r. skierowanym do Marszałka Województwa
Podlaskiego, które stanowiło podsumowanie ustaleń ze spotkania z 8 czerwca 2011 r.,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 173
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Komisja Europejska zgodziła się na rezygnację z realizacji projektu zakładającego
budowę lotniska regionalnego w obecnej perspektywie finansowej oraz na sfinansowanie
w ramach RPOWP prac przygotowawczych dla budowy lotniska (opracowanie
dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej).
Komisja wyraziła również zgodę na zwiększenie alokacji dla przedsiębiorstw działających
w branży turystycznej po spełnieniu następujących warunków:
o inwestycje te będą realizowane wyłącznie na obszarach najbardziej atrakcyjnych
turystycznie zgodnie z Regionalną Strategią Turystyki 2015;
o inwestycje będą realizowane w tych gminach, które są w dużym stopniu zależne
od sektora turystycznego ze względu na ich walory środowiskowe (NATURA 2000)
i gdzie może być udowodniony znaczący wpływ inwestycji na lokalny rynek pracy;
o inwestycje będą stanowiły część szerszej zintegrowanej oferty turystycznej;
o inwestycje będą wykazywać potencjał innowacyjny i zapewniać wykorzystanie
technologii społeczeństwa informacyjnego;
o region będzie nadal rozwijać swoje kanały marketingu i dystrybucji oraz zagwarantuje
ich dostępność międzynarodową poprzez poprawę atrakcyjności regionu dla turystyki
zagranicznej. Należy zapewnić efekty synergii z kampanią promocyjną walorów
turystycznych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej.
Zasugerowano też poprawę tabel finansowych w taki sposób, żeby roczne zobowiązania
na lata 2007-2010 pozostały bez zmian, natomiast dodatkowy budżet z Krajowej Rezerwy
Wykonania/ Dostosowania Technicznego dodać do lat 2011, 2012 i 2013.
W związku z trwającym procesem renegocjacji zmian treści programu operacyjnego Zarząd
Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 39/500/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z Komisją Europejską.
Dnia 12 lipca br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 39/503/2011
zmieniającą uchwałę w sprawie przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013. Tym samym Zarząd zatwierdził zmiany do RPOWP wprowadzone w toku
uzgodnień z Komisją Europejską. Dotyczyły one opisu Osi priorytetowej II, w którym
określono zasady wsparcia projektu dot. budowy lotniska regionalnego. Zmiana treści
wynikały z ww. rezygnacji realizacji projektu zakładającego budowę lotniska regionalnego w
ramach obecnej perspektywy finansowej na rzecz projektu mającego na celu sfinansowanie
prac przygotowawczych dla budowy lotniska (opracowanie kompletnej dokumentacji na
potrzeby realizacji części infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym okresie programowania).
Środki finansowe pierwotnie dedykowane realizacji tej inwestycji infrastrukturalnej zostały
w znacznej części przesunięte na projekty dot. budowy dróg regionalnych. Ponadto zmieniono
opis Osi priorytetowej III, gdzie wskazano warunki na jakich możliwe będzie udzielanie
wsparcia projektom dotyczącym np. budowy infrastruktury hotelowej.
Dnia 19 lipca 2011 r. IZ RPOWP przesłała do Komisji Europejskiej (w systemie
elektronicznym wymiany danych SFC2007) poprawiony wniosek o przegląd Programu.
Po otrzymaniu i uwzględnieniu propozycji i uwag Komisji Europejskiej do przekazanego
projektu zmienionego Programu, przesłanych pismem z dnia 22 września 2011 r., Zarząd
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 174
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Województwa Podlaskiego dnia 11 października 2011 r. podjął uchwałę nr 58/709/2011
zmieniającą uchwałę w sprawie przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Naniesione do poddawanego przeglądowi RPOWP zmiany dotyczyły wkładu Programu
w realizację kategorii lizbońskich i zakładały utrzymanie pierwotnego poziomu wydatków
w tym zakresie (43,1% ogólnego wkładu EFRR).
Modyfikacji poddano także wartości docelowe wskaźników postępu rzeczowego w zakresie
w jakim ich wzrost jest możliwy do osiągnięcia do końca okresu programowania - zmiany
dotyczyły wskaźników związanych z: utworzonymi miejscami pracy, liczbą projektów
z zakresu B+R oraz etatami B+R, a także długością zrekonstruowanych dróg o statusie
wojewódzkim.
Dokument dnia13 października 2011 r. został przesłany do Komisji Europejskiej.
W dniu 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła decyzję K(2011)9377 zmieniającą
decyzję K(2007)5085 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy
wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem
„konwergencja" dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014.
Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 78/985/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku
przyjął zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007 – 2013.
Tabela 35. Środki finansowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego w podziale na lata (w EUR).
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego / Europejski
Fundusz Społeczny
1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007-2013
Źródło danych: opracowanie własne.
89 187 951
91 276 456
93 351 209
92 133 416
98 848 588
102 697 208
105 048 143
672 542 971
Fundusz
Spójności
Ogółem
2
-
3=1+2
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
89 187 951
91 276 456
93 351 209
92 133 416
98 848 588
102 697 208
105 048 143
672 542 971
Strona 175
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 36. Środki finansowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego w podziale na Osie Priorytetowe oraz źródła finansowania (w EUR).
Oś
Priorytetowa
Wkład
wspólnoto
wy
Wkład krajowy
Ogółem
1
2=3+4
Oś
Priorytetowa 156 965 734 13 352 632
1
Oś
Priorytetowa 203 586 523 53 287 126
2
Oś
Priorytetowa 109 293 261 23 777 828
3
Oś
50 896 631
8 981 758
Priorytetowa
4
Oś
75 455 876 13 315 743
Priorytetowa
5
Oś
50 896 631
7 739 928
Priorytetowa
6
Oś
25 448 315
0,00
Priorytetowa
7
672 542 971 120 455 015
Ogółem
Źródło danych: opracowanie własne.
Krajowy
wkład
publiczny
Wkład
prywatn
y
Ogółem
3
4
5=1+2
Dla celów
Wskaźnik
informacyjnych
wkładu
Inne
funduszy Pożyczk
finansowani
UE
i EBI
e
6=1/5
7
8
13 352 632
0,00
170 318 366
0,92
0,00
33 106 601
53 287 126
0,00
256 873 649
0,79
0,00
0,00
23 777 828
0,00
133 071 089
0,82 2 609 219
8 725 136
8 981 758
0,00
59 878 389
0,85
0,00
0,00
13 315 743
0,00
88 771 619
0,85
0,00
0 ,00
7 739 928
0,00
58 636 559
0,87
149 537
0,00
0,00
0,00
25 448 315
1,00
0,00
0,00
120 455 015
0,00
792 997 986
0,85 2 758 756
41 831 737
Poziomu współfinansowania EFRR liczony jest w odniesieniu do publicznych wydatków
kwalifikowanych.
Tabela 37. Podział środków finansowych wg kategorii, zaprogramowanego wykorzystania
wkładu funduszy w RPOWP na lata 2007-2013 (w EUR).
Kwestie priorytetowe
Kod
2 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci
informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji
technologicznych,
3 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa
pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i
technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
5 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Razem
9 680 862
5 930 925
41 086 701
Strona 176
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
6 –Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla
środowiska ( wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i
stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych
technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)
7 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji
(innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa, itp.),
8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
9 – Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja,
itp.)
14 – Usługi i aplikacje dla MSP (handel elektroniczny, edukacja i kształcenie, networking itp.)
18 – Tabor kolejowy
23 – Drogi regionalne/lokalne
25 – Transport miejski
28 – Inteligentne systemy transportu
29 – Porty lotnicze
31 - Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne)
39 – Energia odnawialna: wiatrowa
40 – Energia odnawialna: słoneczna
41 – Energia odnawialna: biomasa
42 – Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
43 – Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
44 – Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
46 – Oczyszczanie ścieków
51 – Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
53 – Zapobieganie zagrożeniom ( w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi)
54 – Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
55 – Promowanie walorów przyrodniczych
56 – Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
58 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej
75 – Infrastruktura systemu oświaty
76 – Infrastruktura ochrony zdrowia
77 – Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza
79 – Pozostała infrastruktura społeczna
85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
86 – Ocena, badania/ ekspertyzy, informacja i komunikacja
RAZEM
3 214 886
868 135
3 046 131
41 796 964
6 622 234
6 186 427
12 769 358
26 604 081
1 500 000
21 169 391
21 631 068
3 817 247
672 542 971
SUMA z RPO
672 542 971
56 503
20 000 000
90 660 367
23 324 482
27 067 431
23 829 200
280 354
8 140 755
178 860 687
9 924 961
660 000
6 000 120
5 572 711
7 478 339
3 454 493
9 125 824
6 776 432
14 787 421
12 263 644
1 299 418
8 941 980
2 139 909
5 973 530
Źródło danych: opracowanie własne.
Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach przeglądu śródokresowego znajduje
się w załączniku IX.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 177
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY
3.1. Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
3.1.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4.
W ramach Osi priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości
w regionie, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 590 wniosków o dofinansowanie
(zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania UE 123 140 607,56 EUR (557 457
530,44 PLN) – w okresie sprawozdawczym były to 54 wnioski na wartość dofinansowania
UE 13 780 044,57 EUR (62 382 261,78 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie
na koniec okresu sprawozdawczego było 506 na kwotę dofinansowania UE 93 773 716,33
EUR (424 513 613,82 PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano
21 umów na kwotę dofinansowania UE 5 778 396,43 EUR (26 158 800,66 PLN bez
aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od
uruchomienia programu wyniosła 82 175 376,76 EUR (372 007 930,61 PLN) z czego
w okresie sprawozdawczym było to 17 629 277,10 EUR (79 807 737,42 PLN). W przypadku
deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio
100 295 292,03 EUR i w okresie sprawozdawczym 33 947 932,89 EUR.
Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE
na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 59,74 %.
Wykres 13. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w EUR).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 178
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W ramach I Osi Priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości
w regionie od początku wdrażania Programu przeprowadzone zostały 25 nabory, z czego
w roku 2011 prowadzony był 1 nabór. Nabór wniosków prowadzony był odpowiednio
w trybie konkursu zamkniętego lub otwartego. W ramach wszystkich przeprowadzonych
naborów złożonych zostało 1 560 wniosków o dofinansowanie z czego w roku 2011 były to
256 wnioski o dofinansowanie.
Tabela 38. Nabory ogłoszone i zrealizowane w ramach Osi I od uruchomienia programu.
Działanie/Poddziałanie
Rok
Termin naboru
Alokacja w
ramach konkursu
Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
25 czerwca - 1 sierpnia 2008
30 000 000 PLN
2008
Działanie 1.1. Tworzenie
warunków dla rozwoju
26 lutego - 30 września 2010
19 000 000 EUR
2010
innowacyjności
1 październik 2010 - 7 lutego 2011
9 000 000 EUR
2010
1.2. Region atrakcyjny inwestycjom:
1 kwietnia - 30 maja 2008
21 000 000 PLN
2008
15 września - 17 października 2008
3 000 000 EUR
Poddziałanie 1.2.1. Tereny
30 kwietnia - 31 sierpnia 2009
3 000 000 EUR
inwestycyjne
2009
1 września 2009 - 12 marca 2010
2 500 000 EUR
15 marca 2010 -18 marca 2011
4 000 000 EUR
2010
Poddziałanie 1.2.1. Tereny
22 kwiecień 2011 – 30 kwiecień 2012
7 400 000 EUR
2011
inwestycyjne
28 lipca-14 listopada 2008
500 000 EUR
2008
23 kwietnia-31 sierpnia 2009
800 000 EUR
2009
Poddziałanie 1.2.2. Promocja
1 września 2009 - 19 lutego 2010
800 000 EUR
gospodarcza regionu
22 lutego - 30 lipca 2010
400 000 EUR
2010
15 marca 2010 -18 marca 2011
1 000 000 EUR
Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
14 października - 13 listopada 2009
26 000 000 EUR
2009
Działanie 1.3. Wsparcie
24 marca - 30 kwietnia 2010
4 000 000 EUR
instytucji otoczenia biznesu
2010
1 października - 3 listopada 2010
10 535 625 EUR
1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw:
27 czerwca - 29 sierpnia 2008
11 440 000 EUR
2008
7 lipca - 31 sierpnia 2009
5 000 000 EUR
Poddziałanie 1.4.1.
2009
Mikroprzedsiębiorstwa
12 listopada - 29 grudnia 2009
5 000 000 EUR
27 kwietnia -7 czerwca 2010
5 000 000 EUR
2010
27 czerwca - 29 sierpnia 2008
14 560 000 EUR
2008
Poddziałanie 1.4.2. Małe i
30 kwietnia - 16 czerwca 2009
20 000 000 EUR
2009
średnie przedsiębiorstwa
21 stycznia - 1 marca 2010
11 765 000 EUR
2010
1 lipca - 13 sierpnia 2010
12 000 000 EUR
2010
Działanie 1.4. Wsparcie
inwestycyjne przedsiębiorstw
20 kwietnia – 8 lipca 2011
12 000 000 EUR
2011
Liczba
złożonych
wniosków*
1
4
12
4
1
1
0
4
10
6
41
33
54
1
8
1
4
179
121
133
176
144
104
91
181
256
*nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie (wnioski nie zarejestrowane w KSI)
Źródło: opracowanie własne.
W ramach podpisanych umów w zakresie Osi priorytetowej I. Wzrost innowacyjności
i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, zakładane jest utworzenie 2 420 nowych miejsc
pracy czyli 89,23% wartości zakładanej na rok 2013 i 70,93 % wartości zakładanej docelowo
na rok 2015. Najwięcej miejsc pracy planowane jest do utworzenia w ramach wsparcia
inwestycyjnego przedsiębiorstw, średnio na projekt przypada tu około 5 miejsc pracy.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 179
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W ramach I Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest
w przypadku takich wskaźników jak:
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w
relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na poziomie 86,2, co stanowi odpowiednio 79,81% wartości docelowej
wskaźnika na rok 2015.
- Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii
– z podpisanych umów wynika, iż realizacja będzie się kształtować na poziomie
przekraczającym dziesięciokrotność wartości docelowej;
- Liczba pożyczek/ gwarancji udzielonych w ramach programu - z podpisanych umów
wynika, iż stanowić będzie 123,67% wartości docelowej wskaźnika na rok 2013
natomiast w stosunku do wartości docelowej określonej na rok 2015 jest to 101,18%.
- Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury parków naukowotechnologicznych, parków przemysłowych i inkubatorów technologicznych - z
podpisanych umów wynika, iż w relacji do wartości docelowej planowanej na rok
2013 osiągnięto wskaźnik na poziomie 162,5%.
Wskaźniki zapisane w Programie, a których realizacja jest trudna do osiągnięcia to:
- Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie
B+R – etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) – Realizacja
wskaźników w stosunku do roku docelowego 2013 wynosi odpowiednio 12,5% i 0%.
Pomimo niekorzystnych zapisów Linii Demarkacyjnej w stosunku do programów
regionalnych zgodnie z sugestią KE podjęto decyzję w ramach przeglądu
śródokresowego o pozostawieniu wartości docelowych wskaźników na pierwotnie
zakładanym poziomie, co będzie niezwykle trudne do osiągnięcia z uwagi na znikome
zapotrzebowanie ze strony potencjalnych beneficjentów. Organizowane przez IZ
RPOWP wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty z zakresu wsparcia sektora B+R w
niewielkim stopniu zainteresowały beneficjentów projektami w ramach Działania 1.1.,
wobec powyższego IZ RPOWP zmieniła w 2010 r. strukturę alokacji wewnątrz Osi I.
Fundusze na Działanie 1.1 zostały zmniejszone o 20 mln EUR, kwotę tę
rozdysponowano pomiędzy działania o najwyższym współczynniku wykorzystania
alokacji 1.3 i 1.4, przeznaczając na nie dodatkowo po 10 mln EUR.
W grudniu 2011 roku IZ RPOWP poparła wniosek do KK NSRO województwa
dolnośląskiego w sprawie zmian zapisów linii demarkacyjnej w dziedzinie B+R, w zakresie
kategorii interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62 w zakresie podwyższenia limitu na wartość
projektu dotyczącego zakupu środków trwałych do prowadzenia badań w przedsiębiorstwach
(aktualnie jest to kwota 400 tys. zł dla RPO). Dodatkowo zgłoszony został wniosek o zmianę
w akapicie dotyczącym wsparcia dla projektów celowych działań komplementarnych do
Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapis w brzmieniu: „w województwach,
gdzie zaplanowano taki instrument (zgodnie z obowiązującymi programami pomocowymi
regulującymi zasady udzielania pomocy publicznej w Działaniach 1.4 i 4.1 PO IG) –
analogiczny do działań 1.4 i 4.1 w PO IG – max. wartość projektu do 400 tys. PLN”, zmienia
się na zapis „w województwach, gdzie zaplanowano taki instrument (zgodnie
z obowiązującymi programami pomocowymi regulującymi zasady udzielania pomocy
publicznej w Działaniach 1.4 i 4.1 PO IG) – analogiczny do działań 1.4 i 4.1 w PO IG –
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 180
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
max. wartość projektu do 2 mln PLN”. Wniosek ten jest spowodowany m. in. faktem,
iż IZ RPOWP została zobligowana przez Komisję Europejską do zintensyfikowania działań
dotyczących wdrażania projektów z obszaru B+RT, czego warunkiem w aktualnej sytuacji
jest podwyższenie limitów określonych w demarkacji w opisywanym zakresie. Dodatkowo
planuje się przygotowanie zmian w zakresie kryteriów oceny merytorycznej, tak aby poprzez
uproszczenia w kryteriach i ich dopasowanie do projektów przedsiębiorców docelowo
zwiększyć podaż projektów.
W ramach I Osi priorytetowej w 2011 roku zawarto 24 umowy o dofinansowanie, przy czym
dwie z nich dotyczą projektów z zakresu uzbrojenia terenów inwestycyjnych, jedna dotyczy
tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności, a pozostałe 21 - wsparcia inwestycyjnego
przedsiębiorstw.
Zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów w latach 2011-2012 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 11 października 2011
r., w 2012 roku planuje się ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach Osi Priorytetowej I
z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (w formie konkursu zamkniętego),
Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności (w formie konkursu
otwartego do wyczerpania alokacji) oraz kontynuowany będzie konkurs otwarty w 2011 r.
w ramach Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne (do wyczerpania alokacji).
W ramach wszystkich naborów przeprowadzonych w I Osi Priorytetowej oraz uwzględniając
projekty kluczowe, od początku realizacji programu w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano
1136 wniosków poprawnych formalnie. Najliczniejszą grupą aplikujących są przedsiębiorcy,
w tym w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które złożyły
566 wniosków, co stanowi prawie 50% ogółu wniosków w I Osi. Struktura pod względem
wartości tych wniosków natomiast już jest bardziej zróżnicowana, o największą pulę
ze środków programu aplikowały spółki z o.o., na drugim miejscu pojawiają się osoby
fizyczne i w dalszej kolejności spółki jawne, akcyjne, JST. Marginalny udział w strukturze
posiadają natomiast takie podmioty jak spółdzielnie, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, spółki
partnerskie, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
Rozkład projektów
Tabela 39. Podmioty aplikujące w ramach I Osi priorytetowej wg formy prawnej.
Forma prawna
Liczba
wniosków
%
fundacje
4
0,35%
JST
10
0,88%
Wartość
dofinansowania w
złożonych wnioskach
(w EUR i PLN
zaokrąglenie do
wartości całkowitych)
7 810 912
35 360 000
19 451 915
88 058 818
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
%
3,58%
8,92%
Strona 181
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
wojewódzka samorządowa
jednostka organizacyjna
1
0,09%
uczelnie wyższe
1
0,09%
stowarzyszenie
4
0,35%
spółdzielnie
4
0,35%
osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą
566
49,82%
spółka akcyjna
34
2,99%
spółka cywilna
99
8,71%
spółka jawna
122
10,74%
spółka komandytowa
8
0,70%
spółka partnerska
9
0,79%
spółka przewidziana
przepisami innych ustaw niż
Kodeks handlowy i Kodeks
cywilny lub formy prawne, do
których stosuje się przepisy o
spółkach
1
0,09%
spółka z o.o.
273
24,03%
ogółem
1136
100%
194 083
878 612
447 979
2 028 000
2 330 942
10 552 174
194 052
878 474
61 515 760
278 481 845
19 842 058
89 824 998
9 311 118
42 151 430
20 091 190
90 952 818
2 461 504
11 143 230
563 783
2 552 245
245 195
1 110 000
73 598 147
333 178 812
218 058 638
0,09%
0,21%
1,07%
0,09%
28,21%
9,10%
4,27%
9,21%
1,13%
0,26%
0,11%
33,75%
100%
987 151 456
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 182
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 40. Struktura zawartych umów w ramach I Osi Priorytetowej wg działu gospodarki.
Liczba
Dział gospodarki
projektów
Produkcja
produktów
żywnościowych i
napojów
11
Wytwarzanie
tekstyliów i
wyrobów
włókienniczych
3
Wytwarzanie
urządzeń
transportowych
2
Nieokreślony
przemysł
wytwórczy
75
Górnictwo i
kopalnictwo
surowców
energetycznych
1
Wytwarzanie i
dystrybucja
energii
elektrycznej,
gazu i ciepła
4
Poczta i
telekomunikacja
1
Transport
3
Budownictwo
63
Handel hurtowy i
detaliczny
21
Hotele i
restauracje
3
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
4 686 646,77
3 607 352,73
1 822 987,05
1 549 538,98
21 216 449,91
16 330 485,79
8 252 662,39
7 014 762,97
2 109 532,71
1 693 932,61
814 591,23
692 402,54
9 549 854,59
7 668 432,91
3 687 654,50
3 134 506,31
41 355,78
37 902,23
22 161,07
18 836,91
187 217,60
171 583,41
100 323,18
85 274,70
30 212 805,81
23 997 622,62
12 216 608,35
10 384 117,01
136 773 371,92
108 637 237,61
55 304 586,02
47 008 897,72
376 357,50
276 121,05
110 448,42
93 881,16
1 703 770,41
1 250 000,00
500 000,00
425 000,00
1 964 512,32
1 430 987,81
621 000,64
527 850,54
8 893 347,27
6 478 081,81
2 811 269,90
2 389 579,41
53 049,68
37 863,93
26 311,46
22 364,74
240 155,92
171 410,00
119 112,00
101 245,20
1 809 177,17
1 269 253,11
568 382,92
483 125,48
8 190 145,05
5 745 908,82
2 573 069,49
2 187 109,05
41 877 320,29
35 176 609,65
21 315 397,48
19 859 502,31
189 578 628,97
159 244 511,90
96 494 804,38
89 903 966,97
2 621 386,24
1 891 509,46
971 393,73
825 684,67
11 867 015,52
8 562 863,31
4 397 499,43
3 737 874,48
565 717,64
430 346,64
191 178,85
162 502,02
2 561 003,75
1 948 179,22
865 466,67
735 646,66
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 183
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Obsługa
nieruchomości,
wynajem i
prowadzenie
działalności
gospodarczej
1
Administracja
publiczna
3
Edukacja
4
Działalność w
zakresie ochrony
zdrowia
ludzkiego
72
Opieka
społeczna,
pozostałe usługi
komunalne,
społeczne i
indywidualne
1
Działalność
związana ze
środowiskiem
naturalnym
2
Inne
niewyszczególni
one usługi
236
Razem
506
2 406 322,86
2 127 962,07
1 063 981,03
904 383,87
10 893 423,60
9 633 284,29
4 816 642,12
4 094 145,79
1 987 563,95
17 812 379,62
1 170 432,09
1 170 432,09
8 997 702,02
80 636 642,53
5 298 546,08
5 298 546,08
2 068 663,50
1 972 309,16
1 147 367,85
1 059 761,43
9 364 839,68
8 928 643,55
5 194 134,24
4 797 540,00
11 551 747,79
9 333 756,27
4 698 569,64
3 993 784,10
52 294 762,24
42 253 914,64
21 270 424,74
18 079 860,64
144 179,37
114 535,67
57 267,84
48 677,66
652 700,00
518 503,00
259 251,50
220 363,78
510 395,63
418 683,18
209 341,59
177 940,35
2 310 561,00
1 895 378,74
947 689,37
805 535,96
94 228 576,94
81 177 490,48
55 422 417,48
51 798 930,44
426 572 767,81
367 490 499,42
250 897 283,93
234 493 758,10
199 215 311,96
166 775 471,83
102 449 838,73
93 773 716,33
901 847 717,26
754 992 560,98
463 790 419,94
424 513 613,82
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Tabela 41. Struktura projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach
I Osi Priorytetowej z uwzględnieniem ich wielkości.
Wielkość
przedsiębiorstwa
Liczba
projektów
mikro
269
małe
133
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
42 300 457,93
34 453 847,13
18 607 131,97
16 313 079,83
191 494 173,03
155 972 565,95
84 234 486,43
73 849 312,41
58 477 467,72
45 291 469,07
22 769 498,04
19 354 073,17
264 727 496,35
205 034 480,46
103 077 517,61
87 615 889,25
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 184
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
średnie
64
duże
26
52 193 598,74
43 497 387,42
26 108 334,42
23 848 810,50
236 280 421,49
196 912 672,83
118 192 429,92
107 963 565,12
19 315 836,20
17 515 809,17
12 870 264,06
12 316 147,62
87 442 790,50
79 294 068,11
58 263 685,39
55 755 200,28
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Tabela 42. Liczba i wartość projektów w ramach I Osi Priorytetowej z uwzględnieniem
obszaru realizacji.
Obszar realizacji
Liczba
projektów
01 Obszar miejski
418
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi, wyspami
lub o niskiej i
bardzo niskiej
gęstości
zaludnienia)
88
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
157 322 582,45
133 436 967,45
85 475 527,42
79 030 833,43
712 199 330,75
604 069 151,64
386 947 712,65
357 772 582,94
41 892 729,51
33 338 504,38
16 974 311,31
14 742 882,90
189 648 386,51
150 923 409,34
76 842 707,29
66 741 030,88
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer
Wśród projektów realizowanych na obszarach wiejskich połowę projektów stanowią
inwestycje mikroprzedsiębiorstw.
Działanie 1.1
W ramach ostatniego rozstrzygniętego konkursu z Działania 1.1 Tworzenie warunków
dla rozwoju innowacyjności, który odbywał się w terminie 01.10.2010 r. do 07.02.2011 r.,
spośród 12 złożonych, a 6 poprawnych formalnie wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną
otrzymał 1 wniosek. Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało
5 wniosków na ogólną wartość 3 452 402,30 EUR (15 629 025,21 PLN), w tym wartość
dofinansowania wynoszącą 2 285 963,06 EUR (10 348 554,79 PLN). Podpisano jedną umowę
o dofinansowanie o wartości 917 004,74 EUR (4 151 280,47 PLN) i kwocie dofinansowania
454 517,22 EUR (2 057 599,44 PLN).
Kwestią kluczową leżącą u podstaw małego zainteresowania tym obszarem wsparcia jest
nieadekwatność zasad pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnień koniecznego wkładu
własnego, do realnych możliwości instytucji regionu podlaskiego. Barierą we wdrażaniu jest
tu także słabe zainteresowanie tematyką zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 185
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
w formie np. parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości ze strony samorządów
lokalnych. Jest to determinowane przez profil gospodarczy województwa, ukierunkowany na
przemysł rolno-spożywczy oraz bardzo ograniczone środki jakimi dysponują samorządy
lokalne w regionie. Skutkuje to brakiem możliwości zapewnienia wkładu własnego na tego
rodzaju inwestycje, które nie są postrzegane jako te „pierwszej potrzeby”, jak chociażby
inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Jak wskazują doświadczenia
IZ w przypadku projektów dotyczących badań realizowanych przez przedsiębiorców
podstawowym czynnikiem determinującym brak zainteresowania jest wartość projektów
wynikająca z zapisów Linii demarkacyjnej. Jak wspomniano powyżej - w grudniu 2011 roku
IZ RPOWP poparła wniosek do KK NSRO województwa dolnośląskiego w sprawie zmian
zapisów linii demarkacyjnej w dziedzinie B+R, w zakresie kategorii interwencji 01, 02, 03,
04, 07, 62 w zakresie podwyższenia limitu na wartość projektu dotyczącego zakupu środków
trwałych do prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (aktualnie jest to kwota 400 tys. PLN
dla RPO).
Poddziałanie 1.2.1
W ramach Poddziałania 1.2.1. Tereny inwestycyjne, mimo znacznych środków oraz wielu
działań podejmowanych w zakresie poprawy warunków do inwestowania w regionie poprzez
wsparcie terenów inwestycyjnych, główną barierą okazała się mała podaż terenów
inwestycyjnych w regionie, przy czym znacząca część terenów o największym potencjale
rozwojowym została przewidziana do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej.
Departament Zarządzania RPO praktycznie wyczerpał możliwe do podjęcia środki
zmierzające do pobudzenia zainteresowania aplikowaniem w ramach Poddziałania 1.2.1.
Tereny inwestycyjne. Wprowadzono dodatkowe elementy zachęty: rozszerzono rodzaje
projektów objęte wsparciem, zmieniono warunki konkursu w zakresie poziomu
dofinansowania do maksymalnego w danym działaniu (90%), nabór wniosków prowadzony
jest aktualnie w konkursie otwartym w kwietniu 2011 r. Poprzednie konkursy w trybie
otwartym trwały od marca 2010 do marca 2011, a wcześniej od września 2009 roku do
12 marca 2010 roku. W roku 2008 odbyły się 2 edycje konkursu w trybie zamkniętym,
wprowadzono bezpłatne wsparcie dla beneficjentów w zakresie opracowania dokumentacji,
podjęto cały szereg działań informacyjno-promocyjnych, a mimo to nie ma większego
zainteresowania aplikowaniem o środki w tym zakresie.
W ramach trwającego od kwietnia 2011 r. konkursu otwartego z Poddziałania 1.2.1 Tereny
inwestycyjne w bieżącym okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków, spośród których
pozytywną ocenę formalną otrzymały 3 wnioski na ogólną wartość 5 928 693,31 EUR
(26 839 194,61 PLN), w tym wartość dofinansowania 4 275 482,98 EUR (19 355 111,43
PLN). 2 wnioski o łącznej wartości 6 237 600,32 EUR (28 237 616,64 PLN), na kwotę
dofinansowania 4 022 771,85 EUR (18 211 088,16 PLN), są w trakcie oceny formalnej.
Zawarto 2 umowy (w tym jedna z konkursu trwającego od 15 marca 2010 do 18 marca 2011)
o łącznej wartości 2 085 585,24 EUR (9 441 444,37 PLN), z czego wartość dofinansowania
jest równa 1 481 947,88 EUR (6 708 778,04 PLN). W ramach konkursu trwającego od
kwietnia 2011 r. tylko jeden projekt został odrzucony w wyniku negatywnej oceny –
pozostałe projekty wycofane na wniosek beneficjentów zostały złożone ponownie.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 186
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Działanie 1.4
W ramach Działania 1.4 w 2011 roku podpisano 21 umów o dofinansowanie o łącznej
wartości 16 791 650,83 EUR (76 015 803,29 PLN), w tym kwocie dofinansowania
6 245 937,47 EUR (28 275 358,94 PLN).
W bieżącym okresie sprawozdawczym zgodnie z założeniami przeprowadzono nabór
wniosków w trybie konkursu zamkniętego z Działania 1.4 trwający od kwietnia 2011 r. do
lipca 2011 r. Konkurs dedykowano mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (przy założeniu
minimum 30 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych w przypadku mikroprzedsiębiorców;
100 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych w przypadku małych i średnich przedsiębiorców;
ponadto w przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów,
w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - kwota
wydatków kwalifikowalnych poniżej 8 000 000,00 PLN). Spośród 256 wniosków, które
wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną otrzymało 165 wniosków na ogólną
wartość 81 629 299,62 EUR (369 535 839,39 PLN), w tym wartość dofinansowania
wynoszącą 32 476 843,30 EUR (147 022 669,64 PLN). Odrzuconych ze względów
formalnych zostało 91 wniosków na ogólną wartość 54 846 329,22 EUR (248 289 332,39
PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 21 447 509,39 EUR (97 092 875,03 PLN).
Ocenie formalnej nie podlegały 2 wnioski, które wpłynęły po terminie. Spośród 165
wniosków poprawnych formalnie, pozytywnie ocenę merytoryczną przeszły 53 wnioski na
ogólną wartość 29 104 876,07 EUR (131 757 773,99 PLN), w tym wartość dofinansowania
wynoszącą 11 607 500,11 EUR (52 547 153,00 PLN). Ocenionych negatywnie pod względem
merytorycznym zostało 112 wniosków na ogólną wartość 52 516 190,94 EUR (237 740
796,40 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 20 865 996,61 EUR (94 460 366,64
PLN).
W dalszej realizacji Programu planowane jest przesunięcie środków finansowych z Działania
1.3 na Działanie 1.1.
Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków
o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV
niniejszego sprawozdania.
Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6.
Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, Strategia Lizbońska, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia
i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu znajdują się
odpowiednio, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób wykorzystania rekomendacji w pkt:
2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6.
3.1.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
Jednym z najtrudniejszych obszarów wdrażania RPOWP (tj. obszarem o najmniejszym
stopniu realizacji zobowiązań UE oraz wskaźników programu) jest Działanie 1.1 Tworzenie
warunków dla rozwoju innowacyjności. Problemem zdiagnozowanym przez IZ RPOWP,
a jednocześnie znajdującym potwierdzenie m. in. w wynikach przeprowadzonej ewaluacji
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 187
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
(badanie pn. Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian
w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania) jest kwestia demarkacji między
RPO a programami krajowymi w tym obszarze. W związku z powyższym IZ RPOWP
zwróciło się z prośbą o zmianę zapisów w dokumencie Linia demarkacyjna pomiędzy
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybackiej z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczących dziedziny interwencji: B+R (Kategorie
interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62). Obecnie obowiązujące limity kwotowe ograniczają
możliwości inwestycyjne przedsiębiorców do zakupu prostych środków trwałych,
stanowiących podstawowe wyposażenie działów badawczo-rozwojowych, a także prac
badawczych. Należy zauważyć, iż z perspektywy przedsiębiorstw działających w skali
lokalnej/regionalnej korzystniejsze byłoby, aby mogli aplikować o dofinansowanie projektów
o tak niewielkiej skali do programu regionalnego, a nie krajowego. Inwestycje w nowoczesne
wyposażenie, pozwalające na wprowadzenie jakościowo znaczących zmian w przygotowaniu
firm do prowadzenia działalności B+R, wymagają znacznie większych nakładów niż obecnie
dopuszczalne 400 tys. PLN. Pozostawienie obecnych poziomów demarkacji, może mieć
znaczny wpływ na nieosiągnięcie wskaźników programowych dotyczących B+R w niemal
wszystkich programach regionalnych. W grudniu 2011 roku IZ RPOWP poparła wniosek do
KK NSRO województwa dolnośląskiego w sprawie zmian zapisów linii demarkacyjnej w
dziedzinie B+R, w zakresie kategorii interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62 w zakresie
podwyższenia limitu na wartość projektu dotyczącego zakupu środków trwałych do
prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (aktualnie jest to kwota 400 tys. zł dla RPO).
Ponadto w zakresie zapisów Linii demarkacyjnej w okresie sprawozdawczym MRR
dwukrotnie kierował do instytucji zarządzających RPO prośbę o ustosunkowanie się do
propozycji zmian w zakresie zapisów przedmiotowego dokumentu w obszarze uzbrajania
terenów pod inwestycje. W obu przypadkach konsekwencją zmian byłoby zwiększenie grona
potencjalnych beneficjentów po stronie programów krajowych, a zatem trudno oprzeć się
wrażeniu, że to była zasadnicza ich intencja. Biorąc pod uwagę jak niski jest poziom realizacji
zasadniczego wskaźnika dla poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne w RPOWP jakim jest
powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych, proponowane zmiany nie mogły
zostać przez IZ RPOWP pozytywnie zaopiniowane.
W okresie sprawozdawczym w Działaniu 1.4 można było również zauważyć problemy
niektórych Beneficjentów z zagwarantowaniem wkładu własnego dla projektów,
co w konsekwencji utrudniało możliwość aplikowania po środki w ramach RPOWP,
jak i wydłużało czas podpisywania umów.
3.2. Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej
3.2.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
W ramach Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, beneficjenci złożyli od
uruchomienia Programu 70 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na
wartość dofinansowania UE 199 816 500,06 EUR (904 569 295,75 PLN) – w okresie
sprawozdawczym był to 1 wniosek na wartość dofinansowania UE 10 560 572,64 EUR
(47 807 712,36 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu
sprawozdawczego było 69 na kwotę dofinansowania UE 124 354 749,16 EUR
(562 953 949,45 PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano
1 umowę na kwotę dofinansowania UE 11 616 629,91 EUR (52 588 483,59 PLN bez
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 188
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od
uruchomienia programu wyniosła 73 202 745,04 EUR (331 388 826,78 PLN) z czego
w okresie sprawozdawczym było to 27 954 980,91 EUR (126 552 198,58 PLN).
W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio
110 423 478,01 EUR i w okresie sprawozdawczym 37 448 692,42 EUR.
Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE
na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 52,19 %.
Wykres 14. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Najwięcej środków w ramach RPOWP przeznaczono na realizację działań dotyczących
rozwoju infrastruktury transportowej w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury
Transportowej W ramach II Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty
z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty
konkursowe.
W 2011 roku w ramach II Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami nie przeprowadzono
żadnego naboru wniosków w trybie konkursowymi i zgodnie z harmonogramem ogłaszania
konkursów w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjętym na posiedzeniu Zarządu
Województwa Podlaskiego w dniu 11 października 2011 r. nie planuje się ogłaszania
kolejnych konkursów w ramach II Osi Priorytetowej w roku 2012.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 189
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W ramach II Osi Priorytetowej w zakresie poziomu realizacji zobowiązań UE na lata 20072013 osiągnięto wskaźnik 56,8%.
Poniżej przedstawiono wszystkie nabory jakie odbyły się w przedmiotowym obszarze.
Tabela 43. Przeprowadzone nabory od uruchomienia programu w ramach Osi II.
Działanie/Poddziałanie
Poddziałanie 2.1.2
Lokalna infrastruktura
drogowa
Rok
Termin naboru
Alokacja w
ramach
konkursu
Liczba
złożonych
wniosków*
137 355 000 PLN
139
10 000 000 EUR
5
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego:
2008
29 lutego 2008 r. – 25 kwietnia 2008 r.
Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego
Działanie 2.3. Rozwój
transportu publicznego
2009
30 czerwca 2009 r. – 31 lipca 2009 r.
*nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków o płatność.
W ramach II Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest
w przypadku takich wskaźników jak:
- Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: dróg
powiatowych - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013
z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100,37%;
- Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: dróg
gminnych - w relacji do wartości planowanej na rok docelowy 2013 z podpisanych
umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 101,24%.
- Liczba projektów z zakresu transportu drogowego - z podpisanych umów wynika,
iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 92,75% docelowej wartości wskaźnika na rok
2013;
- Liczba projektów z zakresu transportu publicznego - w relacji do wartości planowanej
na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100%;
- Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej - w relacji do
wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na poziomie 100,00%;
- Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego - w relacji do wartości planowanej
na rok docelowy 2013 z podpisanej umowy wynika, iż osiągnięto wskaźnik na
poziomie 100%.
Rozkład projektów
W związku ze specyfiką tej II Osi Priorytetowej blisko 100% beneficjentów ubiegających się
o dofinansowania stanowiły jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o rozkład
przestrzenny projektów dofinansowanych w ramach wsparcia inwestycyjnego wyraźnie
dominuje miasto Białystok przed powiatem sokólskim oraz powiatem białostockim.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 190
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 15. Lokalizacja inwestycji wspartych w ramach II Osi Priorytetowej (wg wartości
dofinansowania projektów - w EUR).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków o płatność.
Tabela 44. Podmioty aplikujące w ramach II Osi priorytetowej wg formy prawnej
od początku wdrażania Programu.
Forma prawna
Liczba umów
%
gminy
53
76,81%
duże przedsiębiorstwo
1
1,45%
Wartość
dofinansowania UE w
podpisanych umowach
(wartości aktualne
w EUR i PLN)
45 727 393,31
207 007 909,50
1 056 868,81
4 784 445,11
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
%
43,04%
0,99%
Strona 191
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
średnie przedsiębiorstwo
1
1,46%
powiat
7
10,14%
województwo podlaskie
7
10,14%
ogółem
69
100%
696 925,39
3 154 981,24
8 792 085,60
39 801 771,51
49 982 890,29
226 272 544,36
106 256 163,40
0,66%
8,27%
47,04%
100%
481 021 651,72
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Tabela 45. Liczba i wartość projektów w ramach II Osi Priorytetowej z uwzględnieniem
obszaru realizacji.
Obszar realizacji
Liczba
projektów
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
91 834 626,09
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
85 740 048,61
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
63 779 500,64
62 996 216,98
415 735 352,29
388 145 200,08
288 729 799,38
05
Obszary
wiejskie
(poza
obszarami
61 813 876,03
59 910 592,23
43 259 946,42
górskimi, wyspami
42
lub o niskiej i
279 831 416,81
271 215 251,03
195 837 777,45
bardzo
niskiej
gęstości
zaludnienia)
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
285 183 874,27
01 Obszar miejski
27
43 259 946,42
195 837 777,45
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego
W odniesieniu do Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, która ma duży
wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej, a w efekcie na podniesie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa, najbardziej zaawansowana jest realizacja działania 2.1. Rozwój
transportu drogowego.
W 2011 roku w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego została podpisana
1 umowa o wartości 11 733 969,60 EUR (53 119 680,40 PLN), w tym wartość
dofinansowania 11 616 629,91 EUR (52 588 483,59 PLN) dla projektu pn. „JANÓW –
KORYCIN – PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671”, znajdującego się
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Pozostałe złożone
2 wnioski (również znajdujące się w IWIPK) o łącznej wartości 19 930 927,96 EUR
(90 227 310,88 PLN), na kwotę dofinansowania 16 447 978,79 EUR (74 460 000,00 PLN),
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 192
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
są w trakcie oceny formalnej. Ponadto Uchwałą nr 67/830/2011 z 29 listopada 2011 roku
postanowiono rozpocząć prace przygotowawcze do realizacji kolejnego projektu
znajdującego się w IWIPK, pn. „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678
oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny”. Więcej informacji na temat stanu
przygotowania i realizacji projektów znajdujących się w IWIPK znajduje w części 2.1
sprawozdania. Narastająco zostały podpisane 64 umowy na wartość ogółem 127 584 044,85
EUR (577 572 971,03 PLN) z czego dofinansowanie wynosi 90 740 389,36 EUR
(410 781 742,65 PLN).
Z analizy realizowanych projektów wynika, że działania beneficjentów koncentrowały się
głównie na remoncie i przebudowie już istniejących dróg lokalnych.
Wykres 16. Długość nowych i zrekonstruowanych dróg, które zostaną wybudowane
w wyniku realizacji programu (w km).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków o płatność.
Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, iż najwięcej inwestycji dotyczy dróg
powiatowych. Poprzez ich budowę i rekonstrukcję zwiększona jest integracja ponadlokalnego
układu komunikacyjnego. Natomiast drogi wojewódzkie realizowane z Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, powiązane z drogami powiatowymi
zwiększą dostępność i jakość komunikacyjną województwa podlaskiego.
Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego
W ramach Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego planowana była realizacja dużego
projektu w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 pn. „Budowa lotniska
regionalnego”. Samorząd Województwa Podlaskiego złożył projekt w trybie zaprojektuj
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 193
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
i wybuduj, projekt zlokalizowany był na terenie Gminy Tykocin pomiędzy wsiami Sawino –
Saniki – Bagienki. W dniu 17.12.2010 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie
przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania w/w projektowi na ogólną wartość
108 905 060,61 EUR (493 013 209,36 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą
77 851 844,14 EUR (352 435 298,40 PLN). Projekt nie został jednak zgłoszony do Komisji
Europejskiej z uwagi na uchylenie w dniu 5 stycznia 2011 r. decyzją nr DOOŚ4230.1.2010.ADK-1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej
wydanej w pierwszej instancji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Z uwagi na kluczową rolę inwestycji
z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu odbyły się dwie wizyty Marszałka
Województwa w Brukseli celem wynegocjowania rozwiązania alternatywnego
umożliwiającego realizację inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym niż aktualna
perspektywa
finansowa.
Efektem
przeprowadzonych
rozmów
były
zmiany
w uszczegółowieniu Programu w zakresie przeznaczenia środków przewidzianych
na realizację inwestycji na przygotowanie dokumentacji projektu (w tym raportu
oddziaływania na środowisko) oraz dofinansowanie projektów dotyczących infrastruktury
drogowej o znaczeniu regionalnym. W dniu 16 czerwca 2011 r. został ogłoszony przetarg
na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska
regionalnego, natomiast w dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął
uchwałę nr 37/442/2011 uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz
przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu „Budowa lotniska regionalnego”.
Tym samym należy stwierdzić, iż w ramach RPOWP nie ma już projektów spełniających
definicję projektu dużego w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Komisja Europejska zgodziła się na propozycję strony polskiej odnośnie przesunięcia
środków przeznaczonych na budowę lotniska na projekty dotyczące budowy dróg
regionalnych, jednocześnie pozostawiając pulę środków na współfinansowanie w ramach
Programu prac przygotowawczych związanych z budową lotniska regionalnego (realizacja
inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej). Uchwała Zarządu Województwa
Podlaskiego nr 39/502/2011 z 12 lipca 2011 r. dotyczyła m. in. zmiany nazwy projektu
z „Budowa lotniska regionalnego” na „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego
w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa” oraz zmiany koszu całkowitego
projektu z 108 905 060,61 EUR (493 013 209,36 PLN) na 5 711 508,73 EUR (25 856 000,00
PLN) oraz kwoty dofinansowania z 77 851 844,14 EUR (352 435 298,40 PLN)
na 5 140 357,85 EUR (23 270 400,00 PLN). Dnia 11 sierpnia 2011 r. Komisja Wstępnej
Oceny Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na podstawie Szczegółowego formularza
zgłoszeniowego projektu indywidualnego pozytywnie oceniła zmieniony projekt. W terminie
od 30 sierpnia do 28 września 2011 r. projekt poddany został konsultacjom społecznym, a 20
października 2011 r. został przesunięty na listę podstawową IWIPK (Uchwała ZWP Nr
60/721/2011). 5 grudnia 2011 r. Beneficjent złożył do IZ RPOWP wniosek o dofinansowanie
projektu, którego ocena formalna została zakończona w dniu 12 stycznia 2012 r. Wniosek na
dzień tworzenia sprawozdania został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym.
W najbliższym czasie zostanie podjęta przez Zarząd Województwa decyzja o dofinansowaniu
projektu.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 194
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego
W ramach powyższego działania od uruchomienia Programu podpisano 4 umowy na wartość
całkowitą 17 668 906,13 EUR (79 987 138,07 PLN) oraz wartość dofinansowania UE
7 959 778,01 EUR (36 033 915,07 PLN). Wobec powyższego wskaźnik produktu Liczba
projektów z zakresu transportu publicznego został osiągnięty w 100%. Ponadto z podpisanych
umów wynika, iż wskaźnik Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji
miejskiej osiągnięty będzie w 100%, natomiast wskaźnik Pojemność zakupionego/
zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej osiągnie 96,13% wartości docelowej
określonej na rok 2013.
Działania dotyczące podniesienia
w następujących projektach:
jakości
transportu
miejskiego
realizowane
są
• Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Rozwój transportu
publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów
przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku.
Rzeczową realizację projektu zakończono. Wniosek o płatność końcową wpłyną do
IZ RPOWP w grudniu 2011 roku i jest w trakcie weryfikacji. W ramach projektu
zakupiono 8 nowoczesnych autobusów przegubowych; wyremontowano nawierzchnię
placu postojowego przy ul. Składowej 11; zakończono budowę i wyposażenie nowego
budynku obsługi zajezdni przy ul. Składowej 7, w którym mieścić się będzie
nowoczesny warsztat naprawczy autobusów i magazyn części zamiennych.
• Miasto Łomża Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic etap II.
Zakończono rzeczową realizację projektu. Wniosek o płatność końcową wpłyną do
IZ RPOWP w grudniu 2011 roku i jest w trakcie weryfikacji. W ramach projektu
przebudowano zajezdnię (bazy) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży,
zakupiono 22 sztuki autobusów niskopodłogowych, w 15 autobusach marki Volvo
(które są obecnie na stanie MPK) zamontowano dodatkowo wyposażenie dotyczące
systemów bezpieczeństwa i autokomputerów, zakupiono samochód pomocy
technicznej, przebudowano 2 pętle autobusowe.
• Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO spółka z o.o. - Poprawa infrastruktury
komunikacji miejskiej w Augustowie.
Rzeczowo realizacja projektu została wykonana w 100 %. Projekt jest na etapie
kontroli na zakończenie realizacji projektu.
W ramach projektu przebudowano zajezdnię autobusową Przedsiębiorstwa
Transportowego NECKO sp. z o.o. (rozbudowano boksy garażowe); zakupiono
3 autobusy spełniające normę EURO5 na potrzeby transportu publicznego, zakupiono
i zamontowano urządzenia elektronicznego systemu informacji pasażerskiej online
(elektroniczne tablice informacyjne), zakupiono i zamontowano 8 elektronicznych
automatów do dystrybucji biletów.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 195
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
• Miasto Suwałki Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta
oraz gminy Suwałki – etap II.
Zakończono rzeczową realizację projektu. Wniosek o płatność końcową wpłyną do
IZ RPOWP w II półroczu 2011 roku i jest w trakcie weryfikacji. W ramach projektu
zakupiono 15 autobusów wyposażonych w urządzenia informacji audiowizualnej oraz
system monitoringu wewnętrznego; wykonano termomodernizację budynku naprawy
pojazdów, zakupiono pojazd pomocy technicznej, zakupiono pojazd wsparcia
logistycznego, wybudowano 9 nowych zatok autobusowych oraz wykonano
modernizację 15 istniejących zatok, zakupiono i zamontowano 24 wiaty przystankowe
aluminiowe.
Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności komunikacji zbiorowej
i zwiększenie dostępności dla mieszkańców Suwałk i gmin przyległych systemu
komunikacyjnego oraz funkcji gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej oraz
administracyjnej wypełnianej przez Suwałki jako ośrodek wzrostu północnego
obszaru funkcjonalnego.
Z punktu widzenia regionu, Suwałki wraz z przyległymi gminami, stanowią ważny
drogowy węzeł komunikacyjny. Położone są w strefie przygranicznej i posiadają
połączenia z trzema drogowymi i jednym kolejowym przejściem granicznym.
Sprawny, rozbudowany miejski system komunikacji publicznej jest ważnym
elementem systemu komunikacyjnego służącemu zarówno rozwojowi aglomeracji
suwalskiej jak i obszaru funkcjonalnego jak i całego regionu. Inwestycja zwiększy
atrakcyjność nowych i istniejących terenów inwestycyjnych poprzez usprawnienie
dostępu do nich. Służyć będzie usprawnieniu gospodarki transportowej w mieście
poprzez redukcję zatłoczenia, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę jakości
środowiska. Wymiana zużytego, przestarzałego taboru autobusowego na nowoczesny
zmniejszy jego awaryjność oraz skróci czas podróży. Zakup autobusów
niskopodłogowych umożliwi korzystanie z komunikacji miejskiej również osobom
niepełnosprawnym.
Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego
Realizacja projektu pn „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów
regionalnych” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla którego
umowa została podpisana w 2009 r. w całości wyczerpała środki w ramach danego Działania,
stopień realizacji zobowiązań UE osiągnął 100%.
W ramach projektu zakupiono 4 jednostki taboru kolejowego – pojazdy szynowe do
przewozów regionalnych.
Województwo Podlaskie wypełniając swoje zadania w zakresie kolejowych przewozów
pasażerskich dąży do optymalizacji trudnych rozwiązań zarówno z punktu widzenia
ekonomicznego, jak również społecznego. Realizacja niniejszego projektu wpływa na
zmniejszenie wysokich kosztów utrzymania przewozów, zwiększenie oferowanej jakości
usług, dostosowanie usług do potrzeb regionu, przystosowanie transportu do przewozu osób
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 196
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
niepełnosprawnych. Województwo Podlaskie posiada już pięć autobusów szynowych, które
doskonale wpisały się w mapę połączeń kolejowych pomiędzy Białymstokiem i Czeremchą,
Hajnówką i Siemiatyczami oraz Białymstokiem i Suwałkami. Zakup czterech autobusów
szynowych usprawnił regionalne przewozy pasażerskie. Nowoczesny tabor kolejowy wpłynął
na poprawę warunków podróżowania oraz na zwiększenie mobilności mieszkańców,
zwiększenie zainteresowania podróżami koleją.
Nie planowana jest realokacja środków finansowych między działaniami.
Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków
o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV
niniejszego sprawozdania.
Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6.
Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE
i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób
wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.1; 2.2; 2.6.
3.2.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
Brak problemów.
3.3. Priorytet III. Rozwój turystki i kultury
3.3.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4.
W ramach Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, beneficjenci złożyli od
uruchomienia Programu 76 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na
wartość dofinansowania UE 84 652 199,02 EUR (383 220 504,96 PLN) – w okresie
sprawozdawczym było to 17 wniosków na wartość dofinansowania UE 12 117 670,59 EUR
(54 856 694,76 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu
sprawozdawczego było 71 na kwotę dofinansowania UE 78 791 387,39 EUR (356 688 610,72
PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 15 umów na kwotę
dofinansowania UE 8 392 242,30 EUR (37 991 680,89 PLN bez aneksów). Ponadto wartość
złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła
35 787 594,24 EUR (162 010 439,12 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to
11 841 436,28 EUR (53 606 182,03 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez
Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 64 540 392,36 EUR i w okresie
sprawozdawczym 24 988 306,97 EUR.
Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE
na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 68,95 %.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 197
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 17. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W okresie sprawozdawczym w ramach III Osi Priorytetowej nie były przeprowadzane
konkursy. Łącznie we wszystkich naborach beneficjenci złożyli 240 wniosków. Poniżej
przedstawiono wszystkie nabory jakie odbyły się w przedmiotowym obszarze.
Tabela 46. Nabory ogłoszone i zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach
Osi III.
Działanie/Poddziałanie
Rok
Termin naboru
Alokacja w
ramach
konkursu
Liczba
złożonych
wniosków*
Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Działanie 3.1 Rozwój
atrakcyjności
turystycznej regionu
2008
26 czerwca 2008 r. - 4 sierpnia 2008 r.
12 000 000 EUR
27
2009
15 grudnia 2009 r. - 5 lutego 2010 r.
10 500 000 EUR
39
2010
1 lipca 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r.
10 850 000 EUR
24
Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 198
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Poddziałanie 3.2.1
Mikroprzedsiębiorstwa
Poddziałanie 3.2.2
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
2008
1 kwietnia - 30 maja 2008
35 000 000 PLN
63
Poddziałanie 3.2.1
Mikroprzedsiębiorstwa
Poddziałanie 3.2.2
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
2009
26 listopada 2009 r. – 4 lutego 2010 r.
10 000 000 EUR
42
Działania 3.2 Wsparcie
inwestycyjne
przedsiębiorstw z
branży turystycznej
2010
12 sierpnia 2010 r. – 30 września 2010 r.
7 000 000 EUR
45
Poddziałanie 3.2.1
Mikroprzedsiębiorstwa
Poddziałanie 3.2.2
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
2011
17 listopad 2011 – 12 styczeń 2012
11.673.835 EUR
19
*nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Rozkład Projektów
Tabela 47. Podmioty aplikujące w ramach III Osi priorytetowej wg formy prawnej.
Forma prawna
Liczba
wniosków
%
mikro przedsiębiorstwo
10
14,08%
małe przedsiębiorstwo
17
23,94%
średnie przedsiębiorstwo
5
7,04%
powiat
2
2,82%
gmina
26
36,62%
Wartość
dofinansowania UE w
podpisanych umowach
(w EUR i PLN)
5 037 389,83
22 804 263,77
8 599 559,64
38 930 206,48
2 722 113,70
12 323 008,72
724 763,85
3 281 005,97
52 419 628,46
237 303 658,02
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
%
6,68%
11,41%
3,61%
0,96%
69,56%
Strona 199
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
województwo podlaskie
3
4,23%
stowarzyszenie
2
2,82%
wojewódzka samorządowa
jednostka organizacyjna
1
1,41%
samorząd gospodarczy i
zawodowy
1
1,41%
powiatowa samorządowa
jednostka organizacyjna
1
1,41%
Kościół Katolicki
1
1,41%
inne kościoły i związki
wyznaniowe
1
1,41%
gminna samorządowa
jednostka organizacyjna
1
1,40%
ogółem
71
100%
1 124 640,71
5 091 248,48
401 970,68
1 819 721,29
64 619,64
292 533,11
192 259,33
870 357,97
89 946,65
407 188,48
1 103 424,11
4 995 200,94
1 848 815,56
8 369 588,06
1 030 517,19
4 665 151,31
75 359 649,35
1,49%
0,53%
0,09%
0,26%
0,12%
1,46%
2,46%
1,37%
100%
341 153 132,60
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Tabela 48. Struktura zawartych umów w ramach III Osi Priorytetowej wg działu gospodarki.
Dział
gospodarki
Liczba
projektów
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
(w EUR i PLN)
w tym UE
(w EUR i PLN)
hotele i
restauracje
31
60 483 234,89
273 807 604,36
45 697 530,68
206 872 721,39
19 066 653,72
86 314 741,39
16 206 655,59
73 367 529,87
administracja
publiczna
26
94 665 857,39
428 552 336,40
84 459 209,87
382 346 843,09
51 035 921,69
231 039 617,50
50 082 684,20
226 724 311,36
inne
niewyszczegól
nione usługi
13
12 288 300,63
55 629 136,95
11 880 862,07
53 784 662,59
7 253 466,10
32 836 441,05
7 221 493,99
32 691 703,31
nie dotyczy
1
2 412 453,46
10 921 176,80
2 367 241,44
10 716 502,00
1 848 815,56
8 369 588,06
1 848 815,56
8 369 588,06
169 849 846,36
144 404 844,06
79 204 857,08
768 910 254,46
653 720 729,07
358 560 388,00
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Razem
71
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
75 359 649,35
341 153 132,60
Strona 200
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 49. Liczba i wartość projektów w ramach III Osi Priorytetowej z uwzględnieniem
obszaru realizacji.
Obszar realizacji
Liczba
projektów
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
144 648 487,24
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
68 001 084,61
65 365 847,90
654 823 701,74
557 345 916,91
307 840 910,05
05
Obszary
wiejskie
(poza
obszarami
25 201 359,12
21 288 891,57
11 203 772,47
górskimi, wyspami
25
lub o niskiej i
114 086 552,72
96 374 812,16
50 719 477,95
bardzo
niskiej
gęstości
zaludnienia)
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
295 911 193,45
01 Obszar miejski
123 115 952,49
Dofinansowanie
46
9 993 801,45
45 241 939,15
W ramach III Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest
w przypadku takich wskaźników jak:
- Liczba projektów z zakresu turystyki - w relacji do wartości docelowej planowanej
na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 80%;
- Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - w relacji do
wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika,
iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 66,67%;
- Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu - w
relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika,
iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 94,18% i 86,65% zakładanej wartości na rok
2015.
Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
W ramach Działania 3.1 realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty konkursowe.
W styczniu 2011 roku zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie
w ramach Działania 3.1 złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od lipca
2010 r. do sierpnia 2010 r. Spośród 24 złożonych i 20 poprawnych formalnie wniosków,
pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 8 wniosków na ogólną wartość 11 483 546,50
EUR (51 986 015,01 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 6 213 211,21 EUR
(28 127 207,16 PLN). Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało
12 wniosków na ogólną wartość 27 861 058,59 EUR (126 127 012,22 PLN), w tym wartość
dofinansowania wynoszącą 15 683 264,13 EUR (70 998 136,73 PLN). W okresie
sprawozdawczym podpisanych zostało 7 umów o dofinansowanie projektów w ramach
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 201
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Działania 3.1, z czego 6 stanowiły umowy dotyczące projektów złożonych w trybie
konkursowym oraz 1 umowa projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego
na terenie Gminy Płaska”.
8 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa (uchwała nr 69/867/2011) w ramach alokacji
przeznaczonej na konkurs w ramach Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
ustalił rezerwę na odwołania w kwocie 1 085 000,00 EUR tj. 4 511 321,50 PLN. W związku
z zakończeniem oceny merytorycznej projektu, który został przywrócony do oceny formalnej
w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej (etap postępowania przed
sądami administracyjnymi), uwolniono rezerwę odwoławczą na objęcie dofinansowaniem
przedmiotowego projektu. Projekt pn. „Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej
Tatarów Polskich w Kruszynianach”, którego Beneficjentem jest Muzułmańska Gmina
Wyznaniowa w Kruszynianach został oceniony pozytywnie i uzyskał liczbę punktów
spełniającą wymóg objęcia go dofinansowaniem. Część rezerwy na odwołania stanowiąca
różnicę pomiędzy kwotą ustalonej rezerwy i wartości dofinansowania projektów ocenionych
pozytywnie po KOP (tj. 239 950,86 EUR) została uwolniona celem przeznaczenia na kolejne
konkursy. W pierwszym kwartale 2012 roku Instytucja Zarządzająca RPOWP planuje zmianę
Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 mającą na celu między innymi rozszerzenie listy
Beneficjentów Działania 3.1 o Mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Dopuszczona będzie także realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jednym z najistotniejszych projektów jest inwestycja realizowana przez Miasto Białystok
„Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”.
Umowa w ramach projektu została podpisana 29.07.2010 r., wartość całkowita projektu
wynosi (po uwzględnieniu aneksów do umowy) 37 177 921,31 EUR (168 304 449,76 PLN),
wartość dofinansowania 23 635 962,01 EUR (107 000 000,00 PLN). Przedmiotem
przedsięwzięcia jest budowa stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem treningowym (stadion
piłkarski o wymiarach 185 x 148 m mogący pomieścić 22 600 kibiców + powierzchnie
komercyjne dla potrzeb gastronomii, handlu, powierzchnie biurowe + miejsca parkingowe +
boisko treningowe o wymiarach 105 x 68 m). Roboty budowlane były realizowane
ze znacznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnie przyjętego harmonogramu. Na chwilę
obecną stan zaawansowania projektu wynosi 19,78%. Nieterminowa realizacja prac
spowodowała zerwanie umowy z wykonawcą prac budowlanych i konieczność ponownego
przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót. Zgodnie z informacją
przesłaną przez Beneficjenta do IZ RPOWP – 8 czerwca 2011 r. odstąpiono od umowy
zawartej z firmą Eiffaga Budownictwo Mitex S.A. na realizację inwestycji polegającej
na budowie stadionu piłkarskiego w ramach przedmiotowego projektu. Odstąpienie od
umowy nastąpiło na skutek nie wykonania w terminie do dnia 25 maja 2011 r. przez
Wykonawcę I etapu robót budowlanych oraz zaniechania Wykonawcy w przedmiocie
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca pomimo upływu terminu
zakończenia I etapu robót przedstawił wartość wykonanych robót w wysokości ok 22 mln
PLN, przy zakładanej wartości rzędu 70,8 mln PLN. (co daje ok 31% wykonanych robót
w ramach pierwszego etapu). Wykonawca zaniechał również przedkładania Nadzorowi
autorskiemu projektów warsztatowych zakresów robót objętych I etapem robót, do czego jest
on zobowiązany zgodnie z postanowieniami SIWZ, stanowiącymi integralną część umowy.
Nieterminowa realizacja prac spowodowała zerwanie umowy z wykonawcą prac
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 202
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
budowlanych i konieczność przeprowadzenia ponownie procedury przetargowej na
wykonawcę robót. Ponowną procedurę przetargową rozpoczęto w II półroczu 2011 r. Przetarg
wygrała w kwietniu 2012 r. konsorcjum: Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., OBRASCON
HUARTE LAIN S.A.. Podpisanie umowy planowane jest na połowę maja 2012 r., natomiast
rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić na początku czerwca 2012 r.
Do 31 grudnia 2011 r. zatwierdzono 6 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków
kwalifikowalnych 6 077 546,04 EUR (27 513 050,92 PLN), w tym wartość dofinansowania
4 722 222,09 EUR (21 377 499,39 PLN).
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
W 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego, trwającego od sierpnia 2010 r.
do września 2010 r. Na konkurs złożonych zostało 45 wniosków, z których pozytywną ocenę
formalną otrzymało 25 wniosków na ogólną wartość 204 070 039,11 PLN, w tym wartość
dofinansowania wynoszącą 67 272 856,35 PLN, natomiast odrzuconych ze względów
formalnych zostało 20 wniosków na ogólną wartość 90 422 578,75 PLN, w tym wartość
dofinansowania wynoszącą 38 592 569,25 PLN. Pozytywnie ocenę merytoryczną przeszło
9 wniosków na ogólną wartość 89 944 501,71 PLN, w tym wartość dofinansowania
wynoszącą 25 989 729,07 PLN. Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym
zostało 15 wniosków na ogólną wartość 106 676 777,40 PLN, w tym wartość dofinansowania
wynoszącą 38 332 927,28 PLN. 15 marca 2011 roku przyjęto uchwałę nr 17/121/2011
o wyborze do realizacji 9 projektów zgłoszonych w ramach działania 3.2 Wsparcie
inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, o łącznej wartości 89 944 501,71 PLN
i kwocie dofinansowania równej 25 016 670,00 PLN (tj. 6 300 000,00 euro). Uwzględniając
kolejność projektów na liście rankingowej oraz alokację na dany konkurs, nie było możliwe
dofinansowanie projektu znajdującego się na liście rankingowej pod numerem porządkowym
9 w pełnej wnioskowanej kwocie. W 2011 roku podpisano 8 umów o dofinansowanie.
W listopadzie 2011 ogłoszony został kolejny konkurs zamknięty w ramach Działania 3.2.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w styczniu 2012 r. Kwota środków
przeznaczonych na dofinansowanie projektów: nie większa niż 11 673 835,00 euro, z czego
rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 1 167 383,00 euro. W aktualnym
konkursie zastosowanie mają nowe kryteria w zakresie oceny merytorycznej zmodyfikowane
zgodnie z zaleceniem KE tj.:
− inwestycje będą realizowane wyłącznie na obszarach najbardziej atrakcyjnych
turystycznie zgodnie z Regionalną Strategią Turystyki 2015;
− inwestycje będą realizowane w tych gminach, które są w dużym stopniu zależne
od sektora turystycznego ze względu na ich walory środowiskowe (NATURA 2000)
i gdzie może być udowodniony znaczący wpływ inwestycji na lokalny rynek pracy;
− inwestycje będą stanowiły część szerszej zintegrowanej oferty turystycznej;
− inwestycje będą wykazywać potencjał innowacyjny i zapewniać wykorzystanie
technologii społeczeństwa informacyjnego;
− region będzie nadal rozwijać swoje kanały marketingu i dystrybucji oraz zagwarantuje
ich dostępność międzynarodową poprzez poprawę atrakcyjności regionu dla turystyki
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 203
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
zagranicznej. Należy zapewnić efekty synergii z kampanią promocyjną walorów
turystycznych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej.
Kryteria w zakresie Działania 3.2 zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w dniu
27 października 2011 r.
Kwota alokacji na konkurs obejmuje również środki jakie województwo podlaskie uzyskało
w ramach KRW.
Zgodnie z uchwałą nr 35/426/2011 z 21 czerwca 2011 roku przeznaczono wolne środki
powstałe w wyniku nałożenia korekt finansowych, rozwiązania umów o dofinansowanie,
oszczędności wygenerowanych na projektach realizowanych w ramach poszczególnych
działań RPOWP na zwiększenie dofinansowania projektu ujętego z pozycji 9 w załączniku nr
1 do pełnej wnioskowanej kwoty.
W ramach 32 zawartych umów w ramach Działania 3.2 zakładane jest utworzenie 369
nowych miejsc pracy, czyli w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013
z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 92,25% oraz 83,86%
wartości zakładanej na rok 2015. Zrealizowane dzięki wsparciu z RPOWP inwestycje
doprowadzą do powstania 1 718 nowych miejsc noclegowych w regionie, przy czym
w zdecydowanej większości będą to miejsca w skategoryzowanych obiektach. Z podpisanych
umów wynika, iż będzie to 94,14% wartości docelowej na rok 2013 i 86,55% wartości
zakładanej na rok 2015.
Podsumowując realizację prac w ramach Działania 3.1 i 3.2, należy stwierdzić, iż głównym
czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie potencjału regionu jest krótki sezon
turystyczny, pokrywający się niemal z okresem wakacyjnym, co wynika ze specyfiki klimatu.
Jednym ze strategicznych zadań Działania 3.1 jest wydłużenie sezonu turystycznego poprzez
budowę odpowiedniej infrastruktury, która podniesie atrakcyjność regionu. Spowodowałoby
to przyciągnięcie dodatkowych turystów z kraju, jak i z zagranicy, co w bezpośredni sposób
wpłynęłoby na rozwój gospodarczy regionu.
Nie planowana jest realokacja środków finansowych między działaniami.
Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6.
Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ
RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób
wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6.
3.3.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
Brak problemów.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 204
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
3.4. Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne
3.4.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4.
W ramach Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, beneficjenci złożyli od
uruchomienia Programu i również w okresie sprawozdawczym 8 wniosków o dofinansowanie
(zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania UE 28 613 727,13 EUR
(129 534 342,71 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu
sprawozdawczego było 6 na kwotę dofinansowania UE 26 533 653,12 EUR (120 117 847,69
PLN bez aneksów). W okresie sprawozdawczym była to 1 umowa na kwotę 11 635 591,67
UE (52 674 323,50 PLN bez aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność
(dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 91 323,66 EUR (413 422,21
PLN), natomiast w okresie sprawozdawczym 54 676,87 EUR (247 522,21 PLN).
W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to 95 877,01
EUR zarówno w okresie sprawozdawczym jak i od uruchomienia Programu.
Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE
na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 49,94 %.
Wykres 18. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W okresie sprawozdawczym w ramach IV Osi Priorytetowej nie były przeprowadzane.
Poniżej przedstawiamy nabory jakie odbyły się w przedmiotowym obszarze.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 205
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 50. Nabory przeprowadzone od uruchomienia programu w ramach Osi IV.
Działanie/Poddziałani
e
Rok
Alokacja w
ramach
konkursu
Termin naboru
Liczba
złożonych
wniosków*
OŚ PRIORYTETOWA IV. Społeczeństwo Informacyjne
OŚ
15 grudnia 2009 r. – 26 lutego 2010 r.
2009
PRIORYTETOWA
IV. Społeczeństwo
6 sierpnia 2010 r. – 10 września 2010 r.
2010
Informacyjne
*nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie
Źródło: opracowanie własne.
3 525 000 EUR
1
14 867 550 EUR
8
Rozkład Projektów
Tabela 51. Podmioty aplikujące w ramach IV Osi priorytetowej wg formy prawnej.
Forma prawna
Liczba
wniosków
%
Wartość
dofinansowania UE w
podpisanych umowach
%
(w EUR i PLN)
gmina
1
16,67%
województwo podlaskie
1
16,67%
wspólnota samorządowa
3
50%
organ władzy, administracji
rządowej
1
16,66%
ogółem
6
100%
460 392,26
2 084 195,74
11 635 591,67
52 674 323,50
7 505 486,49
33 977 337,35
5 818 771,04
26 341 576,49
25 420 241,46
1,81%
45,77%
29,53%
22,89%
100%
115 077 433,08
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 206
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 52. Liczba i wartość projektów w ramach IV Osi Priorytetowej z uwzględnieniem
obszaru realizacji.
Obszar realizacji
Liczba
projektów
01 Obszar miejski
2
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi, wyspami
lub o niskiej i
bardzo niskiej
gęstości
zaludnienia)
4
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
20 534 544,44
20 534 544,44
17 454 362,71
17 454 362,71
92 959 882,68
92 959 882,68
79 015 899,99
79 015 899,99
11 025 437,74
11 025 437,74
9 371 622,07
7 965 878,75
49 912 156,63
49 912 156,63
42 425 333,09
36 061 533,09
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W ramach IV Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych, jak również projekty konkursowe. W ramach tej osi
stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 wynosi 54,4 %. Dotychczas jest to jedna
z najbardziej problematycznych oraz najmniej efektywna w kontekście wydatkowania
środków Oś Programu. Zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów w latach 20112012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013 przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu
11 października 2011 r. kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi
Priorytetowej IV planowany jest w terminie lipiec-sierpień 2012 r.
Na koniec okresu sprawozdawczego spośród 3 projektów znajdujących się w Indykatywnym
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie IV Osi Priorytetowej do
wdrożenia pozostał 1 projekt, Beneficjentem którego jest Województwo Podlaskie –
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja samorządowa” – wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę
merytoryczną. 8 listopada 2011 roku przyjęto uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania
projektowi kluczowemu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Decyzją Zarządu
przyznano dofinansowanie w kwocie 11 635 591,67 EUR (52 674 323,50 PLN).
W trybie konkursowym do dofinansowania wybrano 6 projektów. Jeden z nich objęty jest
reżimem pomocy publicznej w przypadku 5 pozostałych projektów wymagana jest
notyfikacja pomocy publicznej przez Komisję Europejską. Umowa o dofinansowanie
z Gminą Narewka, która planowała realizować projekt na podstawie rozporządzenia MRR
przy 50-procentowym poziomie wsparcia, na prośbę Beneficjenta została rozwiązana.
Również Gmina Dąbrowa Białostocka zrezygnowała z realizacji projektu, w przypadku
którego wymagana była notyfikacja pomocy publicznej (umowę o dofinansowanie
rozwiązano z dniem 21 grudnia 2011 r.). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały
4 projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych. W ich przypadku wymagana jest
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 207
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
notyfikacja pomocy publicznej (zgłoszenie do notyfikacji w 2012 roku). Odnoszą się one
w głównej mierze do budowy sieci dostępu bezprzewodowego oraz sieci szerokopasmowych
z publicznymi punktami dostępu. W przeważającej części inwestycje realizowane będą
w technologii radiowej (WIMAX, WiFi) oraz światłowodowej. W listopadzie 2010 roku
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło przedsięwzięcie polegające na
przeprowadzeniu analizy projektów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych we
wszystkich regionach i przeprowadzenie „grupowych” indywidualnych notyfikacji. W marcu
2011 roku przedstawiony został Raport z analizy projektów – rekomendacje dotyczące
grupowej notyfikacji pomocy publicznej oraz przeprowadzone zostało spotkanie w siedzibie
Instytucji Koordynującej RPO. Analiza wykazała jednak, iż projekty realizowane w ramach
poszczególnych regionów są na tyle zróżnicowane, iż do grupowej notyfikacji mogłyby być
rekomendowane jedynie 3 projekty realizowane w ramach RPOWP - nie istnieje możliwość
przeprowadzenia grupowych notyfikacji projektów realizowanych w ramach poszczególnych
RPO. Opóźnienie w przygotowaniu notyfikacji przedmiotowych projektów spowodowane
było w szczególności brakiem wyników inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w Polsce.
Dnia 30 czerwca 2011 roku na stronach UKE udostępniony został Raport pokrycia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Ze względu na duży
stopień ogólnikowości przedstawionych w raporcie danych, informacje w nim zawarte
wymagały dalszych analiz i uszczegóławiania (IZ RPOWP zwróciła się w tej sprawie do UKE
pismem z dnia 8 sierpnia 2011 roku, otrzymując odpowiedź 22 sierpnia 2011 roku). Analiza
otrzymanych informacji, jak również zatwierdzona przez Komisję Europejską inwentaryzacja
sporządzona na potrzeby projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (w listopadzie
2011 roku Projekt Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej uzyskał pozytywną decyzję
notyfikacyjną) stały się podstawą do aktualizacji projektów realizowanych w ramach RPOWP
i opracowania dokumentów notyfikacyjnych (lipcu 2011 roku IZ RPOWP nawiązała
współpracę z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Wspólnicy Spółka Jawna w zakresie usług
doradztwa prawnego, mającą na celu uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej, dzięki czemu
kancelaria zajęła się opracowaniem dokumentacji niezbędnej do procesu notyfikacji).
Jednakże ze względu na uzyskaną przez projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
decyzją notyfikacyjną i przedstawionym przebiegiem tej sieci, projekty realizowane w ramach
RPOWP na lata 2007-2013 wymagały ponownej analizy pod kątem komplementarności
z SSPW. Wynikiem takiej analizy była decyzja o zmianie projektu, którego Liderem jest
Gmina Drohiczyn, w zakresie planowanej technologii (sieć światłowodowa zamiast radiowej)
i jej przebiegu. Po aktualizacji dokumentacji i formularzy notyfikacyjnych IZ RPOWP
przedłoży fiszki notyfikacyjne do UOKiK, a w dalszej kolejności do Komisji Europejskiej
(złożenie dokumentów do UOKiK to marzec 2012 r.).
Zarząd Województwa w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne Uchwałą
nr 236/3638/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą 272/4220/10 z dnia 30 grudnia
2010 r. zatwierdził do dofinansowania 2 projekty Gminy Drohiczyn dotyczące budowy sieci
szerokopasmowych: WND-RPPD.04.01.00-20-002/10 oraz WND-RPPD.04.01.00-20-005/10.
W trakcie przygotowania dokumentacji na potrzeby procesu notyfikacji konieczne okazało się
rozpatrywanie łącznie oddziaływania obu projektów zarówno w zakresie przepisów ochrony
środowiska (konieczność zweryfikowania skumulowanego oddziaływania na środowisko) jak
i przepisów z zakresu pomocy publicznej. Ponieważ oba projekty wymagają istotnej
ingerencji w zakresie analizy technicznej i finansowej z uwagi na konieczność zapewnienia
z jednej strony pełnej komplementarności względem Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej, z drugiej uwzględnienia wymogów KE w zakresie dopuszczalności pomocy
publicznej w obszarze szerokopasmowego Internetu, znaczącym ułatwieniem procesu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 208
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
przygotowania dokumentacji do notyfikacji byłoby połączenie zakresu obu projektów
i potraktowanie ich wspólnie jako jednej inwestycji. Zgodnie z postanowieniami Uchwały
Nr 74/941/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
połączenia projektów Gminy Drohiczyn realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV
Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013, umowa o dofinansowanie UDA-RPPD.04.01.00-20-002/1001 zostanie rozwiązana natomiast do umowy UDA-RPPD.04.01.00-20-005/10-01 w formie
aneksu zostanie włączony zakres rzeczowy i finansowy rozwiązanej umowy UDARPPD.04.01.00-20-002/10-01. Połączony projekt WND-RPPD.04.01.00-20-005/10 będzie
nosił nazwę „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - etap I i II”
(konieczna będzie w tym zakresie modyfikacja danych w KSI SIMIK 07-13). Ogólna wartość
projektu wyniesie 8 718 046,53 EUR (39 466 596,62 PLN), w tym koszty kwalifikowalne
8 718 046,53 EUR (39 466 596,62 PLN) , dofinansowanie 7 410 339,54 EUR (33 546 607,09
PLN).
Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach IV Osi Priorytetowej podpisanych
jest łącznie 6 umów na wartość ogółem 31 559 982,18 EUR (142 872 039,31 PLN), wartość
dofinansowania 26 825 984,78 EUR (121 441 233,08 PLN), wartość zakontraktowanych
środków z EFRR wynoszącą 25 420 241,46 EUR (115 077 433,08 PLN). Daje to stopień
realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na poziomie 49,94 %. Dotychczas jest to jedna
z najbardziej problematycznych oraz najmniej efektywnych w kontekście wydatkowania
środków Oś Programu.
Dalszy postęp w kontraktowaniu środków w ramach IV Osi Priorytetowej uzależniony jest
głównie od postępów w przygotowaniu pozostałego projektu z Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Przewidywana realizacja wskaźników:
- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym: projekty dotyczące
usług elektronicznych - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik
w wysokości 85,71% wartości docelowej wskaźnika na rok 2013,
- Liczba uruchomionych PIAP - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik
dwukrotnie wyższy od wartości docelowej wskaźnika na rok 2013,
- Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego - z podpisanych umów
wynika, iż osiągnięto wskaźnik niespełna trzykrotnie wyższy od wartości docelowej
wskaźnika na rok 2013,
- Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym: MŚP, szkoły,
jednostki administracji publicznej - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na 151,17% wartości docelowej wskaźnika na rok 2013 w przypadku MŚP,
Szkoły – 02,38% i 158,33% w przypadku jednostek administracji publicznej.
- Liczba osób korzystających (PIAP) - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na poziomie 8,18% wartości docelowej wskaźnika na rok 2013.
IZ RPOWP w celu zwiększenia zainteresowania ze strony Beneficjentów aplikowaniem
o środki w ramach IV Osi priorytetowej, dopuściła możliwość realizowania projektów
w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz zapewniła Beneficjentom ze środków Pomocy
Technicznej doradztwo w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Pomimo to
rozstrzygnięcia konkursów nie pozwoliło w pełni wykorzystać alokacji jaka została
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 209
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
przewidziana na dofinansowanie projektów z tej dziedziny. Z analizy projektów z IWIPK
wynika, że koncentrują się one na e-usługach publicznych. Natomiast złożone projekty
konkursowe odnosiły się w głównej mierze do budowy sieci dostępu bezprzewodowego oraz
sieci szerokopasmowych z publicznymi punktami dostępu. W przeważającej części
inwestycje realizowane będą w technologii radiowej (WIMAX, WiFi) oraz w znacznie
mniejszym stopniu światłowodowej. Specyficzny charakter projektów z zakresu sieci
szerokopasmowych, ich złożoność oraz nie do końca wyjaśniona kwestia pomocy publicznej
sprawiły, że projekty zaplanowane do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj dla których
pomoc podlegać będzie zgłoszeniu do Komisji Europejskiej mogą być problematyczne do
wdrożenia.
Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków
o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV
niniejszego sprawozdania.
Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6.
Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ
RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób
wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6.
3.4.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
Jednostki samorządu terytorialnego w świetle dużych potrzeb z zakresu infrastruktury
społecznej, infrastruktury drogowej czy infrastruktury ochrony środowiska nie widzą
potrzeby realizacji projektów z zakresu sieci szerokopasmowych. Sytuację częściowo miała
poprawić tzw. „mega ustawa telekomunikacyjna”. Nowe przepisy miały ułatwić prowadzenie
inwestycji, likwidować liczne bariery, na które napotykają samorządy realizujące
przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Nie do końca jednak
to się udało. W dalszym ciągu projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do
Internetu nie stanowią dla JST obszaru priorytetowego. Pomimo udogodnień jakie
IZ RPOWP wprowadziła tj. dopuściła realizację projektów w formule „zaprojektuj
i wybuduj” oraz zapewniła bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów nie
udało się wykorzystać w pełni alokacji przeznaczonej na konkurs z przełomu
sierpnia/września 2010 r. Odrębny problem stanowi zagadnienie pomocy publicznej oraz
praktyczne zastosowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych
w telekomunikacji również w kontekście występowania pomocy publicznej.
W minionym okresie sprawozdawczym odbyło się kilka spotkań dotyczących problemów
wdrażania projektów w zakresie sieci szerokopasmowych zorganizowanych przez IK RPO,
w tym spotkanie z Przedstawicielami Komisji Europejskiej, spotkanie dotyczące omówienia
wyników wstępnej analizy możliwości przeprowadzenia grupowych notyfikacji projektów.
W pierwszych dniach kwietnia 2011 r. IZ RPOWP zwróciła się z prośbą do IK RPO
o wsparcie naszych starań w zakresie potraktowania gmin objętych naszymi projektami jako
priorytetowych, co zgodnie z sugestią MRR mogłoby przyspieszyć termin uzyskania
wyników inwentaryzacji realizowanej przez UKE. IZ RPOWP podjęła współpracę
z Kancelarią Prawnej Grynhoff Woźny Wspólnicy celem efektywnego przygotowania
dokumentacji niezbędnej do procesu notyfikacji pomocy publicznej.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 210
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Kwestią problematyczną jest zagadnienie pomocy publicznej oraz praktyczne zastosowanie
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji również
w kontekście występowania pomocy publicznej.
W zakresie wdrażania projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego dodatkowe
problemy stanowią:
− silne powiązanie projektów z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu
realizowane w ramach RPOWP z projektem „Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej” (SSPW), który posiada duże opóźnienia w realizacji,
− konieczność podjęcia dodatkowych działań zaradczych wskutek ustalenia i uzyskania
akceptacji KE dla zakresu i przebiegu projektu SSPW, w tym szczególności
dostosowania projektów realizowanych w RPOWP celem uzyskania pełnej
komplementarności z SSPW;
− konieczność indywidualnej notyfikacji projektów z zakresu budowy sieci
szerokopasmowych w Komisji Europejskiej.
3.5. Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
3.5.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów
Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4.
W ramach Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, beneficjenci
złożyli od uruchomienia Programu 94 wnioski o dofinansowanie (zatwierdzone do realizacji)
na wartość dofinansowania UE 39 030 077,74 EUR (176 689 161,92 PLN) – w okresie
sprawozdawczym było to 18 wniosków na wartość dofinansowania UE 3 561 126,38 EUR
(16 121 219,14 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu
sprawozdawczego było 92 na kwotę dofinansowania UE 37 634 307,76 EUR (170 370 511,21
PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 22 umowy na kwotę
dofinansowania UE 4 702 406,97 EUR (21 287 796,35 PLN bez aneksów). Ponadto wartość
złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła
14 254 347,65 EUR (64 529 431,81 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to
9 723 065,48 EUR (44 016 317,45 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez
Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 16 610 994,62 EUR i w okresie
sprawozdawczym 10 656 241,38 EUR.
Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na
lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 40,34 %.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 211
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 19. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Poniższa tabela przedstawia wszystkie konkursy jakie odbyły się
Priorytetowej.
w ramach V Osi
Tabela 53. Zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach Osi V.
Alokacja w
ramach
konkursu
Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
15 października 2008 r. – 28 listopada
ochrony środowiska z
2008
5 500 000 EUR
2008 r.
zakresu gospodarki wodnościekowej
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
2 000 000 EUR
ochrony środowiska z
zakresu ochrony przyrody
15 października 2008 r. – 28 listopada
2008
2008 r.
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
1 000 000 EUR
ochrony środowiska z
zakresu ochrony przyrody
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
2009
15 czerwca 2009 r. – 17 lipca 2009 r.
4 500 000 EUR
ochrony środowiska z
zakresu termomodernizacji
Działanie/Poddziałanie
Rok
Termin naboru
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Liczba
złożonych
wniosków*
3
11
2
26
Strona 212
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu termomodernizacji
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu gospodarki
odpadami dotyczące
likwidacji i rekultywacji
składowisk odpadów
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu gospodarki
odpadami dotyczące
likwidacji i rekultywacji
składowisk odpadów
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu ochrony przyrody
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu z zakresu ochrony
przyrody
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu gospodarki wodnościekowej
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu gospodarki
odpadami
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu z zakresu gospodarki
odpadami
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu odnawialnych źródeł
energii
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu z zakresu
odnawialnych źródeł energii
1 500 000 EUR
10
2
2009
15 grudnia 2009 r. – 12 lutego 2010 r.
10 000 000 EUR
6
2010
2010
5 000 000 EUR
6
4 000 000 EUR
16
4 000 000 EUR
2
9 000 000 EUR
3
25 lutego 2010 r. – 16 kwietnia 2010 r.
1 marca 2010 r. – 30 kwietnia 2010 r.
5
2010
30 czerwca 2010 r. – 4 sierpnia2010 r.
12 310 000 EUR
12
2010
7 000 000 EUR
7
8 000 000 EUR
14
30 czerwca 2010 r. – 16 sierpnia 2010 r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 213
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu ochrony przyrody,
gospodarki odpadami
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu z zakresu ochrony
przyrody, gospodarki
odpadami
23 września 2010 r. – 26 października
2010
2010 r.
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu z zakresu
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
5 sierpnia 2011 r. -20 października 2011
Działanie 5.2. Rozwój
r.
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu z zakresu
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii
2011
Działanie 5.1. Rozwój
regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu gospodarki wodnościekowej
17 października 2011 r.- 2 grudnia 2011
r.
Działanie 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska z
zakresu z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej
*nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie
Źródło: opracowanie własne.
3 370 440 EUR
10
2 000 000 EUR
21
1 000 000 EUR
3
3 000 000 EUR
12
5 882 353 EUR
13
8 235 294 EUR
20
3 700 000 EUR
5
3 700 000 EUR
5
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 214
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Rozkład Projektów
Tabela 54. Podmioty aplikujące w ramach V Osi priorytetowej wg formy prawnej.
Forma prawna
Liczba umów
%
Kościół katolicki
1
1,09%
organ władzy, administracji
rządowej
2
2,17%
mikroprzedsiębiorstwo
1
1,09%
średnie przedsiębiorstwo
2
2,17%
państwowa jednostka
organizacyjna
6
6,52%
powiatowa samorządowa
jednostka organizacyjna
1
1,09%
publiczny zakład opieki
zdrowotnej
14
15,22%
stowarzyszenie
1
1,09%
uczelnia wyższa
1
1,09%
wojewódzka samorządowa
jednostka organizacyjna
1
1,09%
wspólnota samorządowa
7
7,61%
gmina
49
53,26%
powiat
5
5,43%
Wartość
dofinansowania UE w
podpisanych umowach
(wartości aktualne
w EUR i PLN)
123 524,44
559 195,14
293 756,31
1 329 834,80
266 622,49
1 207 000,00
1 722 090,08
7 795 901,79
2 616 338,30
11 844 163,47
75 103,18
339 992,09
5 646 202,08
25 560 356,83
74 167,60
335 756,73
74 961,26
339 349,64
622 031,28
2 815 935,61
2 154 925,08
9 755 345,83
15 736 915,22
71 241 015,21
977 470,25
4 425 007,84
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
%
0,41%
0,97%
0,88%
5,66%
8,60%
0,25%
18,55%
0,24%
0,25%
2,04%
7,08%
51,70%
3,21%
Strona 215
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
województwo
1
1,08%
ogółem
92
100%
54 159,26
245 178,99
30 438 266,83
0,18%
100%
137 794 033,97
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Tabela 55. Struktura zawartych umów w ramach V Osi Priorytetowej wg działu gospodarki.
Dział
gospodarki
Liczba
projektów
wytwarzanie i
dystrybucja
energii
elektrycznej,
gazu i ciepła
7
pobór,
uzdatnianie i
rozprowadzani
e wody
2
inne
niewyszczegól
nione usługi
31
administracja
publiczna
20
działalność
związana ze
środowiskiem
naturalnym
32
Razem
92
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
7 292 997,18
62 587 373,72
4 352 154,77
4 198 410,57
33 015 398,25
283 333 040,81
19 702 204,63
19 006 204,63
4 179 702,88
3 745 777,06
2 718 287,39
2 718 287,39
18 921 514,92
16 957 132,77
12 305 687,02
12 305 687,02
13 173 892,93
11 727 551,97
8 442 496,94
8 442 496,94
59 638 213,31
53 090 627,79
38 219 183,67
38 219 183,67
9 208 036,61
9 015 219,21
6 994 217,91
6 994 217,91
41 684 781,73
40 811 897,36
31 662 824,48
31 662 824,48
10 100 778,30
9 656 765,97
8 084 854,02
8 084 854,02
45 726 223,36
43 716 179,53
36 600 134,17
36 600 134,17
43 955 407,90
40 403 993,43
30 592 011,04
30 438 266,84
198 986 131,57
182 908 878,26
138 490 033,97
137 794 033,97
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 216
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 56. Liczba i wartość projektów w ramach V Osi Priorytetowej z uwzględnieniem
obszaru realizacji.
Obszar realizacji
Liczba
projektów
01 Obszar miejski
51
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi, wyspami
lub o niskiej i
bardzo niskiej
gęstości
zaludnienia)
41
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
31 124 201,87
28 586 980,10
21 728 539,14
21 728 539,14
140 899 261,85
129 413 258,90
98 365 096,69
98 365 096,69
12 831 206,03
11 817 013,33
8 863 471,90
8 709 727,70
58 086 869,72
53 495 619,36
40 124 937,28
39 428 937,28
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W ramach V Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest
w przypadku takich wskaźników jak:
- Liczba projektów z zakresu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej - w relacji do
wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika,
iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 50%;
- Liczba projektów z zakresu z zakresu gospodarki odpadami - w relacji do wartości
docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik ponad dwukrotnie wyższy;
- Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej - w relacji do wartości planowanej na
rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 87,5%,
stanowi to odpowiednio 46,67% wartości wskaźnika na rok 2015;
- Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza - w relacji do wartości
planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik ponad
pięciokrotnie wyższy;
- Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych - w relacji do wartości
docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na poziomie 175,6%, stanowi to odpowiednio 38,17% wartości wskaźnika
na rok 2015.
- Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami - w relacji do wartości
docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik ponad dwukrotnie wyższy.
Oś Priorytetowa wdrażana jest przez dwa Działania: 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska i 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W minionym
okresie sprawozdawczym zakończona została ocena merytoryczna wniosków
o dofinansowanie projektów z złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od
września 2010 r. do października 2010 r. w ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 217
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony
przyrody i gospodarki odpadami. Spośród 29 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną
ocenę merytoryczną otrzymało 14 wniosków na ogólną wartość 3 360 093,47 EUR
(15 211 143,13 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 2 532 336,89 EUR
(11 463 889,10 PLN), w tym:
- z zakresu odnawialnych źródeł energii ocenione pozytywnie zostały 2 wnioski na ogólną
wartość 776 785,62 EUR (3 516 508,48 PLN), w tym wartość dofinansowania
396 146,03 EUR (1 793 353,10 PLN);
- z zakresu ochrony przyrody i gospodarki odpadami ocenionych pozytywnie zostało
12 wniosków na ogólną wartość 2 583 307,85 EUR (11 694 634,65 PLN), w tym wartość
dofinansowania 2 136 190,85 EUR (9 670 536,00 PLN).
Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 12 wniosków na ogólną
wartość 10 397 088,61 EUR (47 067 620,13 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą
5 618 024,15 EUR (25 432 795,33 PLN), w tym:
- z zakresu odnawialnych źródeł energii ocenionych negatywnie zostało 5 wniosków na
ogólną wartość 8 925 408,56 EUR (40 405 324,54 PLN), w tym wartość dofinansowania
4 385 569,05 EUR (19 853 471,08 PLN);
- z zakresu ochrony przyrody i gospodarki odpadami ocenionych negatywnie zostało
7 wniosków na ogólną wartość 1 471 680,05 EUR (6 662 295,59 PLN), w tym wartość
dofinansowania 1 232 455,10 EUR (5 579 324,25 PLN).
Ponadto w trakcie oceny merytorycznej: 1 wniosek został wycofany na prośbę
Wnioskodawcy; 2 wnioski zostały cofnięte na ocenę formalną i zostały odrzucone z powodu
niespełnienia kryteriów formalnych.
Spośród złożonych 33 wniosków złożonych na konkurs zamknięty dotyczący projektów
z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (trwający od sierpnia 2011 r. do
października 2011 r.) pozytywną ocenę formalną otrzymało 15 na ogólną wartość
24 197 768,70 EUR (109 543 298,90 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą
10 303 859,13 EUR (46 645 570,26 PLN). Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena
merytoryczna.
W ramach konkursu zamkniętego dotyczącego projektów z zakresu gospodarki wodnościekowej (trwającego od października 2011 r. do grudnia 2011 r.) wpłynęło
10 wniosków. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 16 264 971,58 EUR
(73 631 526,34 PLN), a wartość dofinansowania 11 684 928,22 EUR (52 897 670,07 PLN).
Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna.
W ramach V Osi Priorytetowej w bieżącym okresie sprawozdawczym możliwe było podjęcie
działań zmierzających do podpisania nowych umów. Dodatkowo przeprowadzono nabór
wniosków w ramach 2 kolejnych konkursów z zakresu OZE oraz z gospodarki wodnościekowej.
Łącznie w ramach w/w konkursów złożone zostały 43 wnioski (na ogólną wartość
73 972 681,12 EUR (334 874 327,45 PLN), w tym wartość dofinansowania 39 901 497,41
EUR (180 634 078,76 PLN)).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 218
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Zatwierdzono do realizacji 22 projekty (6 z Działania 5.1 oraz 16 z Działania 5.2) na łączną
wartość 6 134 532,74 EUR (27 771 029,70 PLN), wartość dofinansowania 4 749 457,92 EUR
(21 500 796,00 PLN).
Zarząd Województwa podpisał 22 umowy (należy zaznaczyć, że są to umowy dotyczące
projektów z wcześniejszych naborów) na wartość ogółem 6 134 532,73 EUR (27 771 029,66
PLN), wartość dofinansowania 4 749 458,00 EUR (21 500 796,35 PLN), w tym wartość
EFRR 4 702 406,97 EUR (21 287 796,35 PLN).
W ramach Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska w bieżącym
okresie sprawozdawczym zawarto 6 umów o łącznej wartości 2 408 970,20 EUR
(10 905 408,10 PLN), w tym kwocie dofinansowania 1 919 440,47 EUR (8 689 307,00 PLN).
Spośród podpisanych umów:
- 4 umowy dotyczyły ochrony przyrody – wartość ogółem 1 127 127,21 EUR
(5 102 504,87 PLN), w tym wartość dofinansowania 958 058,12 EUR (4 337 129,12
PLN),
- 2 umowy dotyczyły odnawialnych źródeł energii – wartość całkowita 1 281 843,00 EUR
(5 802 903,25 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 961 382,25 EUR
(4 352 177,43 PLN),
W ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w bieżącym
okresie sprawozdawczym zawarto 16 umów o łącznej wartości 3 725 562,51 EUR
(16 865 621,50 PLN), w tym kwocie dofinansowania 2 830 017,67 EUR (12 811 490,00
PLN). Spośród podpisanych umów:
- 11 dotyczyło ochrony przyrody – wartość ogółem 2 433 327,77 EUR (11 015 674,83
PLN), w tym wartość dofinansowania 2 010 807,57 EUR (9 102 925,86 PLN),
- 2 dotyczyły odnawialnych źródeł energii – wartość całkowita 772 385,34 EUR (3 496
588,42 PLN), w tym wartość dofinansowania wynosząca 394 157,95 EUR (1 784 353,05
PLN),
- 3 dotyczyły gospodarki odpadami – wartość ogółem 519 849,41 EUR (2 353 358,29
PLN), w tym wartość dofinansowania wynosząca 425 052,11 EUR (1 924 210,89 PLN).
Gospodarka wodno – ściekowa
4 października 2011 roku przyjęto uchwałę nr 57/695/2011 w sprawie ogłoszenia naboru
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ustalono alokację
o wartości nie większej niż 7 400 000,00 EUR, co stanowi równowartość 30 768 460,00 PLN
(wg kursu euro z dnia 30.08.2011 r. określonego przez Europejski Bank Centralny),
odpowiednio:
− 3 700 000 EUR w ramach Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska,
− 3 700 000 EUR w ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony
środowiska.
W ramach konkursu wpłynęło 10 wniosków. Ogólna wartość złożonych projektów wyniosła
16 264 971,58 EUR (73 631 526,34 PLN), a wartość dofinansowania 11 684 928,22 EUR
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 219
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
(52 897 670,07 PLN). Po terminie wpłynął jeden wniosek na ogólną wartość 220 896,84 EUR
(1 000 000,00 PLN), wartość dofinansowania 187 762,31 EUR (850 000,00 PLN).
Energia odnawialna
4 maja 2011 roku (uchwałą nr 26/270/2011) Zarząd Województwa Podlaskiego wybrał do
realizacji 2 projekty zgłoszone w ramach Działania 5.2 obejmującego projekty z zakresu
odnawialnych źródeł energii, o łącznej wartości 776 785,62 EUR (3 516 508,48 PLN),
z czego wartość dofinansowania to 396 146,03 EUR (1 793 353,10 PLN). Wybrano również
12 projektów zgłoszonych w ramach Działania 5.2 dotyczącego projektów z zakresu ochrony
przyrody i gospodarki odpadami. Ich łączna wartość to 2 583 307,85 EUR (11 694 634,65
PLN), z czego wartość dofinansowania 2 136 190,85 EUR (9 670 536,00 PLN).
Uchwałą nr 39/504/2011 z 12 lipca 2011 roku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – projekty
z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przeznaczono środki w wysokości nie
większej niż równowartość w złotych 5 000 000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz nie większej niż równowartość w złotych 882 353,00 EUR z dotacji
celowej budżetu państwa w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska oraz nie większej niż 7 000 000,00 EUR z EFRR i nie większej niż równowartość
w złotych 1 235 294,00 EUR z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Działania 5.2
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Na odwołania zarezerwowano kwotę
stanowiącą 10 % środków, czyli nie większą niż równowartość w złotych 500 000,00 EUR
z EFRR, nie większą niż 88 235,00 EUR z dotacji celowej budżetu państwa w ramach
Działania 5.1 oraz nie większą niż 700 000,00 EUR z EFRR i równowartość w złotych
123 529,00 EUR z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Działania 5.2. Spośród
złożonych na konkurs 33 wniosków pozytywną ocenę formalną przeszło 15 na ogólną
wartość 24 197 768,70 EUR (109 543 298,90 PLN), w tym wartość dofinansowania
wynoszącą 10 303 859,13 EUR (46 645 570,26 PLN).
Ochrona przyrody
Zgodnie z uchwałą nr 58/707/2011 z 11 października 2011 roku, w wyniku rozstrzygnięcia
procedury odwoławczej, wybrano do realizacji 1 projekt zgłoszony w ramach działania 5.2
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu ochrony środowiska
- o wartości 161 939,03 EUR (733 098,00 PLN) i kwocie dofinansowania 137 648,18 EUR
(623 133,30 PLN).
Nie planowana jest realokacja środków finansowych między działaniami.
Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków
o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV
niniejszego sprawozdania.
Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6.
Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 220
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób
wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6.
3.5.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
W związku z wejściem w życie z dniem 15 listopada 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, IZ RPOWP zwróciła się z prośbą do IK NSRO o zajęcie stanowiska w
następującej kwestii. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w
zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych w pkt 160
stanowią: „Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia OOŚ zaleca się także
przeprowadzenie, w uzasadnionych sytuacjach, procedury screeningu w przypadku
planowanych inwestycji, które znajdują się poniżej dolnych progów określonych w § 3
obowiązującego rozporządzenia OOŚ”, przy czym przypis podaje tu jako warunek: „Pod
warunkiem, że rozporządzenie to w sposób właściwy ureguluje problem kwalifikacji
przedsięwzięć podprogowych”. Zachodziła
zatem wątpliwość, czy wskazane wyżej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy uznać za wyczerpujący warunek,
o którym mowa w cytowanym przypisie nr 119 do pkt 160 wytycznych. Jak wskazuje
„Ocena skutków regulacji” przedstawiana w toku konsultacji społecznych Projektu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (z dnia 03.11.2010 r.) celem rozporządzenia jest m. in.:
− uwzględnienie zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach postępowania
w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne
na środowisko naturalne, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997
r. oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003
r. naruszenie nr 2006/2281;
− wprowadzenie zmian mających na celu zapewnienie pełnej transpozycji prawa
wspólnotowego, nawet jeżeli uchybienia nie zostały podniesione przez Komisję
Europejską, ale istnieje ryzyko, że mogą one w przyszłości być przedmiotem
kolejnych zarzutów;
− modyfikacja dotychczasowej transpozycji przepisów załącznika I i II Dyrektywy Rady
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej
Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.
Dodatkowo w zakresie zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej „Ocena skutków
regulacji” potwierdza, iż przedmiotowe rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii
Europejskiej, tj. z Dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywą
2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Wprowadzone zmiany
spowodują pełną zgodność z ww. dyrektywami.
W związku z powyższym, w opinii IZ RPOWP można przyjąć, iż warunek określony
w wytycznych w przypisie 119 do pkt 160 został spełniony, a zatem można uznać pełną
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 221
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
zgodność pomiędzy grupami przedsięwzięć definiowanymi w oparciu o aneks do Dyrektywy
Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. oraz grupami określonymi w nowym
rozporządzeniu OOŚ.
Pismem z dnia 1 czerwca 2011 r. Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych
MRR potwierdził prawidłowość stanowiska IZ RPOWP w powyższym zakresie,
a przedmiotowa interpretacja została przekazana do wszystkich instytucji zarządzających
w ramach NSRO (programów regionalnych i krajowych).
3.6. Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej
3.6.1. Osiągnięcia celów i analiza postępów
Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4.
W ramach Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, beneficjenci złożyli od
uruchomienia Programu wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na
wartość dofinansowania UE 51 300 615,88 EUR (232 237 888,09 PLN) – w okresie
sprawozdawczym była to wartość dofinansowania UE 11 111 470,17 EUR (50 301 625,44
PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego
było 105 na kwotę dofinansowania UE 50 500 888,50 EUR (228 617 522,22 PLN bez
aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów na kwotę
dofinansowania UE 14 456 595,19 EUR (65 445 006,42 PLN bez aneksów). Ponadto wartość
złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła
27 004 739,32 EUR (122 250 454,89 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to
10 248 866,77 EUR (46 396 619,88 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez
Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 34 506 207,52 EUR i w okresie
sprawozdawczym 14 072 913,88 EUR.
Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE
na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 90,20 %.
Dynamikę realizacji Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej przedstawia
poniższy wykres.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 222
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Wykres 20. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
VI Oś Priorytetowa – Rozwój infrastruktury społecznej wdrażana jest przez trzy działania:
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury
z zakresu opieki zdrowotnej oraz Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. W ramach VI Osi Priorytetowej
realizowane są zarówno projekty konkursowe jak również projekty z Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych (na liście podstawowej IWIPK znajduje się jeden
projekt z Działania 6.3, dla którego umowa została podpisana w 2009 r., oraz projekt z listy
rezerwowej, w minionym okresie sprawozdawczym przesunięty na listę podstawową
z zakresu Działania 6.2).
W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach VI Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami
nie przeprowadzono naboru wniosków. Poniżej szczegółowe informacje nt. wszystkich
konkursów przedstawia poniższa tabela.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 223
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 57. Zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach Osi VI.
Działanie/Poddziałanie
Działanie 6.1. Rozwój
infrastruktury z zakresu
edukacji
Działanie 6.2. Rozwój
infrastruktury z zakresu
opieki zdrowotnej
Działanie 6.3. Rozwój
infrastruktury z zakresu
kultury i ochrony
dziedzictwa historycznego i
kulturowego
Alokacja w
ramach
konkursu
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
1 kwiecień 2008 r. – 30 maj 2008 r.
25 000 000 PLN
2008
Rok
Termin naboru
Liczba
złożonych
wniosków*
76
2009
10 czerwiec 2009 r. – 10 lipiec 2009 r.
5 000 000 EUR
10
2009
30 grudzień 2009 r. – 3 luty 2010 r.
4 000 000 EUR
28
2010
26 marzec 2010 r. – 7 maj 2010 r.
3 500 000 EUR
34
2008
29 luty 2008 r. – 25 kwiecień 2008 r.
30 000 000 PLN
49
2009
24 czerwiec 2009 r. – 24 lipiec 2009 r.
11 000 000 EUR
26
2010
30 lipiec 2010 r. – 10 wrzesień 2010 r.
1 500 000 EUR
8
2008
31 lipiec 2008 r. – 15 wrzesień 2008 r.
5 000 000 EUR
33
2010
30 czerwiec 2010 r. – 30 sierpień 2010 r.
2 500 000 EUR
21
*nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie
Źródło: opracowanie własne.
Rozkład Projektów
Tabela 58. Podmioty aplikujące w ramach VI Osi priorytetowej wg formy prawnej.
Forma prawna
Liczba
wniosków
%
gminna samorządowa
jednostka organizacyjna
1
0,95%
Kościół Katolicki
3
2,86%
mikroprzedsiębiorstwo
2
1,90%
państwowa jednostka
organizacyjna
2
1,90%
publiczny zakład opieki
zdrowotnej
34
32,38%
Wartość
dofinansowania UE w
podpisanych umowach
(wartość aktualna
w EUR i PLN)
1 028 394,68
4 655 542,73
3 612 251,67
16 352 663,30
147 390,36
667 236,14
878 613,97
3 977 485,46
23 013 612,95
104 182 625,81
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
%
2,24%
7,87%
0,32%
1,91%
50,13%
Strona 224
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
stowarzyszenie
1
0,95%
szkoła lub placówka
oświatowa
1
0,96%
uczelnia wyższa
4
3,81%
wojewódzka samorządowa
jednostka organizacyjna
3
2,86%
wspólnota samorządowa
1
0,95%
gmina
44
41,91%
powiat
9
8,57%
ogółem
105
100%
990 729,70
4 485 033,35
441 793,68
2 000 000,00
4 494 532,02
20 346 746,47
757 541,38
3 429 389,81
980 005,28
4 436 483,89
7 267 231,96
32 898 759,08
2 297 677,04
10 401 583,94
45 909 774,68
207 833 549,98
2,16%
0,96%
9,79%
1,65%
2,13%
15,83%
5,01%
100%
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Tabela 59. Struktura zawartych umów w ramach VI Osi Priorytetowej wg działu gospodarki.
Dział
gospodarki
Liczba
projektów
Wartość ogółem
( w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
24 968 665,65
(w EUR i PLN)
23 621 927,39
113 033 149,42
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN
14 358 065,33
14 305 464,19
106 936 465,30
64 998 961,76
64 760 836,41
28 953 523,70
26 891 908,87
23 377 810,60
23 377 810,60
131 072 601,78
121 739 671,47
105 831 348,58
105 831 348,58
13 154 626,01
11 790 161,61
8 226 499,89
8 226 499,89
59 550 991,96
67 076 815,37
53 374 061,61
62 303 997,87
37 241 364,99
45 962 375,82
37 241 364,99
45 909 774,68
303 656 743,16
282 050 198,38
208 071 675,33
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
207 833 549,98
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 225
edukacja
Działalność w
zakresie
ochrony
zdrowia
ludzkiego
inne
niewyszczegól
nione usługi
Razem
57
37
11
105
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Tabela 60. Liczba i wartość projektów w ramach VI Osi Priorytetowej z uwzględnieniem
obszaru realizacji.
Obszar realizacji
Liczba
projektów
01 Obszar miejski
78
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi, wyspami
lub o niskiej i
bardzo niskiej
gęstości
zaludnienia)
40
Wartość ogółem
(w EUR i PLN)
Wydatki
kwalifikowalne
(w EUR i PLN)
Dofinansowanie
w tym UE
(w EUR i PLN)
(w EUR i PLN)
58 219 038,05
53 925 704,76
40 858 478,39
40 818 710,06
263 557 585,25
244 121 665,47
184 966 331,66
184 786 300,42
8 857 777,32
8 378 293,11
5 103 897,43
5 091 064,63
40 099 157,91
37 928 532,91
23 105 343,67
23 047 249,56
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
W ramach VI Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest
w przypadku takich wskaźników jak:
- Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji - w relacji do wartości
planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na
poziomie 103,64%;
- Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia - w relacji do
wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na poziomie 100%;
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury z zakresu edukacji - w
relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na poziomie 115,79%;
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury opieki zdrowotnej - w
relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na poziomie 141,67%;
- Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem
zakupionym w wyniku realizacji projektów - w relacji do wartości planowanej na rok
2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 95,70%;
- Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów
wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie niespełna dwukrotnie wyższym od
zakładanego;
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej - w relacji
do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto
wskaźnik na poziomie 83,33%.
W minionym okresie sprawozdawczym zawarto 17 umów o dofinansowanie w wyniku
przeprowadzonych naborów w okresach wcześniejszych. Wartość ogółem podpisanych umów
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 226
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
wyniosła 23 929 650,96 EUR (108 329 529,9 PLN), a kwota dofinansowania 14 456 595,19
EUR (65 445 006,42 PLN). Spośród nich:
- 8 umów dotyczyło Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji – wartość
ogółem 7 320 987,64 EUR (33 142 111,05 PLN), kwota dofinansowania 2 707
849,18 EUR (12 258 433,23 PLN),
- 6 umów dotyczyło Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej –
wartość ogółem 12 033 328,15 EUR (54 474 876,55 PLN), w tym kwota
dofinansowania 9 778 070,06 EUR (44 265 323,18 PLN),
- 3 umowy dotyczyły Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa historycznego i kulturowego – wartość ogółem 4 575 335,16 EUR
(20 712 542,26 PLN), kwota dofinansowania 1 970 675,95 EUR (8 921 250,01 PLN).
Jedna z umów podpisana w ramach Działania 6.2 o wartości 10 978 176,18 EUR
(49 698 203,55 PLN), w tym kwocie dofinansowania 9 054 111,33 EUR (40 987 962,00
PLN) dotyczy projektu kluczowego.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów nie planuje się ogłaszania
kolejnych konkursów w ramach VI Osi Priorytetowej – Rozwój infrastruktury społecznej.
Z uwagi na pojawianie się w wyniku korekt finansowych oraz oszczędności na realizowanych
projektach, wolnych środków, następować będzie ich sukcesywne zagospodarowanie poprzez
zawarcie umów dla projektów z list rezerwowych w ramach poszczególnych działań.
Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach VI Osi Priorytetowej realizowanych
jest 105 umów na łączną wartość 72 293 410,69 EUR (327 272 270,20 PLN), wartość
dofinansowania 50 553 905,99 EUR (228 857 532,40 PLN), wartość zakontraktowanych
środków z EFRR wynoszącą 50 500 888,49 EUR (228 617 522,20 PLN).
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Uchwałą nr 11/82/2011 z 22 lutego 2011 roku, w związku z rozstrzygnięciem procedury
odwoławczej, w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury i edukacji, uwolniono środki
w rezerwy odwoławczej (tj. 350 000,00 EUR). Kwota została przeznaczona na
dofinansowanie:
− projektu, który był wcześniej rekomendowany do dofinansowania w niepełnej kwocie
z uwagi na ograniczenia wynikające z wielkości alokacji na konkurs, poprzez
zwiększenie do pełnej wnioskowanej kwoty dofinansowania o 17 186,32 EUR
(77 802,46 PLN),
− kolejnego projektu, który w wyniku procedury odwoławczej zajął pierwsze miejsce
na liście rezerwowej (wartość dofinansowania – 93 458,01 EUR (423 084,40 PLN)),
− projektu, który zajął następną pozycję na liście rankingowej, jednak nie w pełnej
kwocie 138 771,40 EUR (628 218,14 PLN), z uwagi na ograniczenie dostępnej
alokacji.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 227
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Zgodnie z uchwałą nr 22/194/2011 z 6 kwietnia 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego
zmienił uchwałę w sprawie utworzenia listy rezerwowej dla projektów zgłoszonych
i ocenionych pozytywnie w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.
Wybrano do dofinansowania wnioski zgodnie z „Listą rankingową projektów pozytywnie
ocenionych przez KOP, złożonych w okresie kwiecień-maj 2008” oraz zdecydowano
o utworzeniu listy rezerwowej dla projektów, które z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji nie
uzyskały dofinansowania. Z uwagi na fakt, iż w kolejnych latach realizacji programu
uruchomione zostały kolejne nabory wniosków o dofinansowanie większość
Wnioskodawców, których projekty zostały ujęte na liście rezerwowej, wycofała złożone
wnioski i odebrała egzemplarz złożonej dokumentacji oznaczony jako „Kopia”. W wyniku
rozstrzygnięcia jednego z kolejnych konkursów utworzona została lista rezerwowa
(dla projektów złożonych w okresie marzec-maj 2010). W związku z powyższym uchylono
listę rezerwową utworzoną Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 187/2827/09
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie utworzenia listy rezerwowej dla projektów zgłoszonych
i ocenionych pozytywnie.
17 maja 2011 roku podjęto kolejną uchwałę (nr 29/326/2011) zmieniającą uchwałę
(z 22 lutego 2011 roku) w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w wyniku zakończenia
procedury odwoławczej. Z uwagi na oszczędności wygenerowane w ramach Działania 6.1
w wyniku nałożenia korekt finansowych, pojawienia się oszczędności poprzetargowych,
zawarcia umów na wartości niższe niż zatwierdzone przez Zarząd Województwa, możliwe
było zwiększenie wartości umowy do pełnej wnioskowanej kwoty dofinansowania,
tj. 308 612,34 EUR (1 397 088,05 PLN) tj. o kwotę 169 840,93 EUR (768 869,91 PLN).
Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 45/581/2011 z 12 sierpnia 2011 roku,
z uwagi na oszczędności wygenerowane w ramach Osi w wyniku niepodpisania umów,
zawarcia umów na wartości niższe niż zatwierdzone przez Zarząd Województwa, nałożenia
korekt finansowych, pojawienia się oszczędności poprzetargowych, wybrano do
dofinansowania kolejne dwa projekty w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury
i edukacji. Ogólna wartość projektów wyniosła 970 439,35 EUR (4 393 178,95 PLN), w tym
wartość dofinansowania 520 283,87 EUR (2 355 325,07 PLN).
Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Zgodnie z uchwałą nr 58/708/2011 z 11 października 2011 roku Zarząd Województwa
Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania i przyjęciu do realizacji
projektu, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych, zgłoszonego w ramach Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki
zdrowotnej pn. „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich
w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług”
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku do wartości 9 054 111,33 EUR
(40 987 962,00 PLN) - zwiększono kwotę dofinansowania o 864 391,90 EUR (3 913 102,15
PLN) ze względu na różnice kursowe.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 228
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
historycznego i kulturowego
Uchwałą nr 3/25/2011 25 stycznia 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego,
w zakresie Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
historycznego i kulturowego, mając na uwadze wysokość możliwej do rozdysponowania
w ramach konkursu kwoty - 2 189 639,94 EUR (9 912 500,00 PLN) jak i wielkość rezerwy na
odwołania - 218 963,99 EUR (991 250,00 PLN), do dofinansowania wybrał 3 projekty
(w tym jeden z niepełną wnioskowaną kwotą dofinansowania) na ogólną wartość
4 562 505,67 EUR (20 654 463,19 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą
1 970 675,94 EUR (8 921 250,00 PLN).
14 czerwca 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę nr 34/396/2011
w sprawie uwolnienia rezerwy na odwołania w ramach Działania 6.3 Rozwój infrastruktury
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Dzięki uwolnieniu
rezerwy na odwołania określonej w Uchwale nr 238/3670/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz
wolnym środkom powstałym w wyniku oszczędności w ramach działania 6.3 zwiększono
kwotę dofinansowania w projekcie ujętym w poz. 3 w załączniku nr 1. Zarząd Województwa
przyznał przedmiotowemu projektowi dodatkowe wsparcie w kwocie odpowiadającej
uwolnionym środkom w ramach Działania 6.3 (w związku z oszczędnościami
poprzetagowymi, aneksowaniem umów, różnicami kursowymi itp.). Wnioskowana wartość
dofinansowania w/w projektu wynosi 1 071 153,84 EUR (4 849 113,45 PLN), natomiast
możliwe dofinansowanie wynosi 1 052 710,66 EUR (4 765 621,14 PLN). Brakująca kwota do
pełnej wartości dofinansowania wynosi 18 443,19 EUR (83 492,31 PLN).
Zgodnie z uchwałą nr 73/908/2011 z 20 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego
przeznaczył środki pochodzące z oszczędności wygospodarowanych w ramach Działania 6.3
Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego
na dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu trwającego
od czerwca 2010 do sierpnia 2010 r. o pozycji rankingowej 5 i 6 określonych w Załączniku
nr 1 do Uchwały. Uwzględniając wartość dostępnych środków w kwocie 218 641,68 EUR
(989 790,87 PLN), projekt z pozycji nr 6 mógł być dofinansowany w kwocie 155 910,07
EUR (705 804,87 PLN), tj. mniejszej niż wnioskowana przez Beneficjenta, a projekt z pozycji
nr 5 mógł zostać dofinansowany w kwocie 62 731,61 EUR (283 986,00 PLN).
Nie planowana jest realokacja środków finansowych między działaniami.
Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków
o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV
niniejszego sprawozdania.
Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6.
Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ
RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób
wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6.
3.6.2
Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
Brak problemów.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 229
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
3.7. Priorytet VII. Pomoc Techniczna
3.7.1.
Osiągnięcia celów i analiza postępów
Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4.
W ramach Osi priorytetowej VII. Pomoc Techniczna od uruchomienia Programu mamy 10
zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie na wartość dofinansowania 16 510 970,91 EUR
(74 745 165,30 PLN). W okresie sprawozdawczym były to 2 zatwierdzone wnioski na
wartość dofinansowania 3 926 441,35 EUR (17 775 000,00 PLN). Narastająco daje to 58,22
% przyznanej alokacji w Osi. Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność
(dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 7 383 760,53 EUR (33 426 283,93
PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to 1 981 290,95 EUR ( 8 969 304,12 PLN).
W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio
7 215 859,69 EUR i w okresie sprawozdawczym 1 456 456,55 EUR.
Dynamikę realizacji Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna przedstawia poniższy wykres.
Wykres 21. Alokacja, zakontraktowanie i płatności (w EUR).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków
o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV
niniejszego sprawozdania.
Analiza wskaźników została również opisana w pkt 2.1.6.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 230
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W ramach omawianej osi nie ma zastosowania cross-financing.
Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania znajdują się w pkt 6 sprawozdania oraz
załączniku VIII.
3.7.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
W realizacji Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna nie napotkano na znaczące problemy.
4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA
Dotyczy programów EFS.
5.
PROGRAMY
PRZYPADKACH)
EFRR/FS:
DUŻE
PROJEKTY
(W
STOSOWNYCH
W dniu 5 stycznia 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję
uchylającą w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
Lotniska Regionalnego dla Województwa Podlaskiego" oraz przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez organ I instancji. Głównymi powodami uchylenia w całości decyzji
i przekazania jej do ponownego rozpatrzenia były m.in.: nieprawidłowo przeprowadzone
badania względem ptaków, ich przelotu, gniazdowania, żerowania; nieprawidłowe
potraktowanie tematu potencjalnych kolizji samolotów z przelatującymi ptakami,
nieodpowiednio przyjęty poziom hałasu.
W dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę
nr 37/442/2011 uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania
dofinansowania projektowi kluczowemu „Budowa lotniska regionalnego”. Tym samym
należy stwierdzić, iż w ramach RPOWP nie ma już projektów spełniających definicję projektu
dużego w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Komisja Europejska
zgodziła się na propozycję strony polskiej odnośnie przesunięcia środków przeznaczonych na
budowę lotniska na projekty dotyczące budowy dróg regionalnych, jednocześnie
pozostawiając pulę środków na współfinansowanie w ramach Programu prac
przygotowawczych związanych z budową lotniska regionalnego (realizacja inwestycji
w przyszłej perspektywie finansowej).
6. POMOC TECHNICZNA
Głównym celem Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna jest osiągnięcie sprawnego
sytemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli RPOWP. Oś ukierunkowana
jest na wzmocnienie potencjału administracyjnego oraz podnoszenie kwalifikacji personelu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 231
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
zaangażowanego w obsługę RPOWP, a także na rozpowszechnianie informacji o Programie
oraz jego promocję.
VII Oś Priorytetowa realizowana jest w oparciu o Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej
opracowywane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, która jest wyłącznym beneficjentem działań
w ramach Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna RPOWP. Roczny Plan Działań stanowi
jednocześnie wniosek o dofinansowanie działań w ramach RPOWP i zawiera szczegółowy
opis planowanych działań i wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca Programem poniesie
w związku z jego realizacją. Rozliczanie finansowe Rocznych Planów Działań Pomocy
Technicznej odbywa się zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowanie. Decyzje
o dofinansowanie wydaje, zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd
Województwa Podlaskiego.
VII Oś Priorytetowa realizowana jest z podziałem na dwa działania: Działanie 7.1 Wsparcie
procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Działanie 7.2 Działania
informacyjne i promocyjne. W roku 2011 wkład z funduszy strukturalnych przydzielonych
w ramach Programu na realizację komponentu Pomoc Techniczna wynosi 4,37%
(dane wyliczone w oparciu o Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 listopada 2011 r.).
Wartość udziału komponentu PT (w części dofinansowania UE) w całym RPO wynosi
25 448 315,00 EUR (115 204 522,01 PLN) co daje 3,78% udział w alokacji.
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 na rok 2011 oraz Roczny Plan
Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 na rok 2011 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zostały przyjęte przez Zarząd
Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 266/4096/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
Roczne Plany Działań zostały zmienione kolejno uchwałami:
−
−
−
−
uchwałą nr 17/124/2011 z dnia 15 marca 2011 r. (Dz. 7.1, Dz. 7.2)
uchwałą nr 21/163/2011 z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. 7.1, Dz. 7.2)
uchwałą nr 70/871/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz. 7.1, Dz. 7.2)
uchwałą nr 74/942/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. 7.1)
Powodem zmian była konieczność przesunięcia wydatków bieżących i majątkowych
w obrębie Działania 7.1 i Działania 7.2 w celu dostosowania Rocznych Planów Działań do
zaplanowanych przedsięwzięć, a także konieczność zmniejszenia wydatków w związku
z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego zmniejszającą kwotę dotacji celowej na Pomoc
Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007-2013 oraz w związku ze zmianą Rocznego Planu Udzielania dotacji Celowej
z budżetu państwa dla województwa podlaskiego.
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 oraz Roczny Plan Działań Pomocy
Technicznej – Działanie 7.2 na rok 2011 przewidują łączny budżet w wysokości: wartość
ogółem 3 212 331,12 EUR (14 542 223,00 PLN), w tym dofinansowanie UE 2 891 097,86
EUR (13 088 000,00 PLN), które stanowi 90% dofinansowania ogólnej wartości projektu.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 232
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 na rok 2011 przewiduje budżet
w wysokości: wartość ogółem 2 733 721,23 EUR (12 375 556,00 PLN), w tym
dofinansowanie UE 2 460 349,02 EUR (11 138 000,00 PLN).
W I półroczu 2011 roku w ramach Planu Kosztów poniesiono wydatki związane
z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na
lata 2007-2013, w tym wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, na kwotę 799 005,48 EUR
(3 617 097,83 PLN). W ramach ww. Planu poniesiono także wydatki na wynajem budynku
biurowego mieszczącego się przy ul. Handlowej 6, będącego do dnia 25.03.2011 siedzibą
IZ RPOWP, na kwotę 32 507,50 EUR (147 161,46 PLN), jak również wydatki na bieżące
utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych
w realizację RPOWP (sprzątanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, internetowe
itp.) na wartość 22 990,58 EUR (104 078,37 PLN). Ponadto w Planie Kosztów Instytucji
poniesiono wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych (kwota 2 367,29 EUR
(10 716,74 PLN)), konserwacją sprzętu biurowego (kwota 420,59 EUR (1 904,01 PLN)),
wymianą korespondencji służbowej (kwota 4 340,06 EUR (19 647,46 PLN)) oraz delegacjami
służbowymi pracowników (kwota 3 187,75 EUR (14 430,96 PLN)).
W przypadku Planu Zakupów A) Zakupy wyposażenia, poniesiono wydatki związane
z zakupem artykułów biurowych (kwota 3 097,74 EUR (14 023,47 PLN)), materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (kwota 6 310,41 EUR (28 567,23 PLN)), prasy i
publikacji (kwota 681,64 EUR (3 085,77 PLN)), oprogramowania komputerowego i licencji
(kwota 9 207,62 EUR (41 682,89 PLN)) oraz drobnego sprzętu komputerowego i biurowego
(kwota 323,47 EUR (1 464,37 PLN)). Poniesiono też wydatki związane z leasingiem
samochodów służbowych (kwota 2 581,47 EUR (11 686,30 PLN)).
W ramach Planu Szkoleń poniesiono wydatki na zorganizowanie szkoleń dla pracowników
zaangażowanych w realizację RPOWP, w tym wydatki na studia podyplomowe
(kwota 948,75 EUR (4 295,00 PLN)), szkolenia indywidualne (kwota 5 060,47 EUR
(22 908,77 PLN)) oraz szkolenia zbiorowe (kwota 7 847,85 EUR (35 527,20 PLN)).
W ramach Planu Działań Ewaluacyjnych w I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki na
2 badania ewaluacyjne („Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji
z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału KRW”, „Komplementarność
wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów RPOWP na lata 2007-2013 z projektami innych
programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013”) łącznie w kwocie
25 301,52 EUR (114 540,00 PLN).
W przypadku Planu Kosztów Wdrażania w danym okresie poniesiono wydatki na
świadczenie usług specjalistycznych na kwotę 3 629,59 EUR (16 431,17 PLN). W ramach
niniejszego Planu poniesiono wydatki związane z kontrolą projektów realizowanych
w ramach RPOWP na wartość 414,12 EUR (1 874,70 PLN) oraz wydatki na organizację
i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym na umowy z ekspertami oceniającymi
projekty w ramach RPOWP na kwotę 8 198,46 EUR (37 114,45 PLN), organizacją i obsługą
posiedzeń Komitetu Monitorującego (kwota 795,23 EUR (3 600,00 PLN)), a także wydatki na
wsparcie doradcze projektów (tzw. Project Pipeline) na kwotę 3 274,35 EUR
(14 823,00 PLN).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 233
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
Ogółem w ramach wszystkich Planów składających się na realizację Rocznego Planu Działań
Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę
942 491,97 EUR (4 266 661,15 PLN).
Powyższe informacje finansowe dotyczyły wydatków faktycznie poniesionych w I półroczu
2011 roku.
W II półroczu 2011 roku w ramach Planu Kosztów poniesiono wydatki związane
z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na
lata 2007-2013, w tym wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody na kwotę 718 562,86
EUR (3 252 934,08 PLN). W ramach ww. Planu poniesiono także wydatki na bieżące
utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych
w realizację RPOWP (sprzątanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, internetowe
itp.) na wartość 49 121,14 EUR (222 371,42 PLN). Ponadto w Planie Kosztów Instytucji
poniesiono wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych (kwota 2 446,20 EUR
(11 073,93 PLN)), konserwacją sprzętu biurowego (kwota 533,82 EUR (2 416,59 PLN)),
wymianą korespondencji służbowej (kwota 5 010,28 EUR (22 681,55 PLN)) oraz delegacjami
służbowymi pracowników (kwota 5 662,07 EUR (25 632,17 PLN)).
W przypadku Planu Zakupów A) Zakupy wyposażenia, poniesiono wydatki związane
z zakupem artykułów biurowych (kwota 4 084,82 EUR (18 491,96 PLN)), materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (kwota 5 175,48 EUR (23 429,40 PLN)), prasy
i publikacji (kwota 1 063,21 EUR (4 813,14 PLN)), oprogramowania komputerowego
i licencji (kwota 701,94 EUR (3 177,69 PLN)) oraz drobnego sprzętu komputerowego
i biurowego (kwota 13 623,55 EUR (61 673,79 PLN)). Poniesiono też wydatki związane
z leasingiem samochodów służbowych (kwota 2 738,08 EUR (12 395,30 PLN)) oraz
zakupem mebli biurowych (kwota 24 417,39 EUR (110 537,52 PLN)).
Dodatkowo w ramach Planu Zakupów B) Zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki na zakup
sprzętu biurowego, w tym kserokopiarki i urządzeń audiowizualnych do sali konferencyjnej
na wartość 12 837,11 EUR (58 113,60 PLN) oraz wydatki na zakup sprzętu komputerowego
na kwotę 7 335,98 EUR (33 210,00 PLN).
W ramach Planu Szkoleń poniesiono wydatki na zorganizowanie szkoleń dla pracowników
zaangażowanych w realizację RPOWP, w tym wydatki na kursy języków obcych (7 755,98
EUR (35 111,31 PLN)) studia podyplomowe (kwota 12 750,17 EUR (57 720,00 PLN)),
szkolenia indywidualne (kwota 1 140,78 EUR (5 164,31 PLN)) oraz szkolenia zbiorowe
(kwota 14 751,89 EUR (66 781,80 PLN)). W ramach tego planu poniesiono wydatki
w związku z wizytami studyjnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWP
(16 893,03 EUR (76 474,73 PLN)).
W ramach Planu Działań Ewaluacyjnych w II półroczu 2011 r. poniesiono wydatki na
badanie ewaluacyjne pn. „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
w połowie realizacji programu” w kwocie 11 082,23 EUR (50 169,24 PLN).
W przypadku Planu Kosztów Wdrażania w danym okresie poniesiono wydatki na
świadczenie usług specjalistycznych na kwotę 12 736,91 EUR (57 660,00 PLN). W ramach
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 234
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
niniejszego Planu poniesiono wydatki związane z kontrolą projektów realizowanych
w ramach RPOWP na wartość 439,47 EUR (1 989,50 PLN) oraz wydatki na organizację
i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym na umowy z ekspertami oceniającymi
projekty w ramach RPOWP na kwotę 16 628,58 EUR (75 277,57 PLN), organizacją i obsługą
posiedzeń Komitetu Monitorującego (kwota 4 370,70 EUR (19 786,14 PLN)), a także
wydatki dotyczące organizacji spotkań związanych ze wdrażaniem RPO na łączna kwotę
12 983,23 EUR (58 775,06 PLN).
Ogółem w ramach wszystkich Planów składających się na realizację Rocznego Planu Działań
Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 w II półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 964 846,87
EUR (4 367 861,80 PLN).
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 na rok 2011 przewiduje budżet
w wysokości: wartość ogółem 478 609,90 EUR (2 166 667,00 PLN), w tym dofinansowanie
UE 430 748,84 EUR (1 950 000,00 PLN).
W ramach Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych w I półroczu 2011 r. poniesiono
wydatki związane z realizacją akcji informacyjno – promocyjnych (kwota 32 401,69 EUR
(146 682,43 PLN)), organizacją konferencji, spotkań, szkoleń warsztatów i wizyt studyjnych
(kwota 1 047,33 EUR (4 741,25 PLN)). W ramach ww. planu poniesiono wydatki na zakup
materiałów informacyjnych i promocyjnych (kwota 186,39 EUR (843,78 PLN)) oraz
wykupienie ogłoszeń w mediach zawierających m.in. informacje o konkursach i zmianie
siedziby IZ RPOWP (822,88 EUR (3 725,19 PLN)). W I półroczu 2011 roku wydatkowano
także środki na modernizację strony internetowej i internetowej mapy projektów (kwota
1 109,52 EUR (5 022,80 PLN)) oraz na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych
(kwota 20 165,90 EUR (91 291,05 PLN)).
Ogółem w I półroczu 2011 r. w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych
składającego się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2
wydatkowano kwotę 55 733,71 EUR (252 306,50 PLN).
Powyższe informacje finansowe dotyczyły wydatków faktycznie poniesionych w I półroczu
2011 roku.
W ramach Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych w II półroczu 2011 r. poniesiono
wydatki związane z realizacją akcji informacyjno – promocyjnych (kwota 74 868,07 EUR
(338 927,74 PLN)), organizacją konferencji, spotkań, szkoleń warsztatów i wizyt studyjnych
(kwota 20 975,02 EUR (94 953,93 PLN)). W ramach ww. planu poniesiono wydatki na zakup
materiałów informacyjnych i promocyjnych (kwota 38 203,67 EUR (172 948,00 PLN)) oraz
wykupienie ogłoszeń w mediach (257,06 EUR (1 163,72 PLN)). W II półroczu 2011 roku
wydatkowano także środki na wykup domeny internetowej podlaskiedotacje.pl
(kwota 27,17 EUR (123,00 PLN)) oraz na funkcjonowanie lokalnych punktów
informacyjnych (kwota 28 232,27 EUR (127 807,47 PLN)).
Ogółem w II półroczu 2011 r. w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych
składającego się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2
wydatkowano kwotę 162 563,26 EUR (735 923,86 PLN).
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 235
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
W ramach realizacji Pomocy Technicznej nie wystąpiły żadne problemy związane
z wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc techniczną. Ponadto środki jakie
zostały przeznaczone na VII Oś Priorytetową na chwilę obecną są wystarczające
aby sprawnie zarządzać i wdrażać RPOWP.
Powyższe informacje finansowe dotyczyły wydatków faktycznie poniesionych w II półroczu
2011 roku.
Do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było 10 projektów (z czego w ramach
8 ponoszono wydatki) objętych decyzjami na łączną wartość dofinansowania UE
14 815 140,83 EUR (67 068 142,55 PLN).
Od początku realizacji Programu w ramach Pomocy Technicznej poniesiono wydatki
w wysokości 8 844 083,86 EUR (40 037 167,63 PLN), natomiast wydatki ogółem wykazane
we wnioskach o płatność wyniosły 8 225 617,68 EUR ( 37 237 371,25 PLN).
Natomiast wydatki kwalifikowane wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność
zweryfikowanych przez IZ wynoszą 8 161 806,09 EUR (36 948 496,19 PLN) w tym
dofinansowanie UE 7 345 625,48 EUR (33 253 646,54 PLN).
Tabela 61. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu
dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty
objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)
Lp.
Typ projektu
Liczba projektów objętych
decyzjami/ umowami od
uruchomienia programu
Wartość projektów objętych
decyzjami/ umowami (w części
dofinansowania ze środków UE)
od uruchomienia programu*
(w EUR i PLN)
1.
szkolenia
5
2.
promocja i informacja
5
3.
zatrudnienie
5
4.
sprzęt komputerowy
5
5.
wyposażenie/remont/wynajem
powierzchni biurowych
5
6.
ekspertyzy/doradztwo
5
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
636 141,31
2 879 811,70
2 494 840,21
11 294 141,64
7 364 262,40
33 338 015,90
974 613,94
4 412 077,31
1 984 555,25
8 984 081,60
219 785,07
994 967,00
Strona 236
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
7.
ewaluacje
5
8.
kontrola/audyt
5
9.
organizacja procesu wyboru
projektów
5
10.
organizacja komitetów
monitorujących i podkomitetów
5
11.
inne
5
12.
razem
10
262 871,66
1 190 020,00
21 250,28
96 200,00
216 730,45
981 138,75
42 706,16
193 330,78
597 384,11
2 704 357,87
14 815 140,83
67 068 142,55
* dane finansowe dotyczą decyzji o dofinansowaniu aktualnych na dzień 31.12.2011 r.
Narastająco w ramach Pomocy Technicznej wydatkowanie w stosunku do przyznanej alokacji
kształtuje się na poziomie 28,86%.
7. INFORMACJA I PROMOCJA
Informacja znajduje się w załączniku nr VIII do Sprawozdania.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
Strona 237
Załącznik 1
Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego
Kod
wskaźnika
Wskaźniki
Jednostka
Rok
2007
2009
2008
2010
2011
2014
2013
2012
Ogółem
2015
Wskaźniki produktu
1.Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 020,00
0,00
14 020,00
14 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
29,91
41,02
0,00
0,00
0,00
0,00
41,02
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
69,90
Szacowana realizacja
OŚ I
P.9.2.2
2.Powierzchnia udostępnionych terenów
inwestycyjnych
ha
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
52,98
69,90
0,00
OŚ III
3.Liczba miejsc noclegowych w obiektach
turystycznych wygenerowanych w ramach
realizacji programu
szt.
Realizacja
0,00
0,00
60,00
246,00
273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 840,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
335,00
1 718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 718,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Wskaźniki rezultatu
OŚ I, II, III, IV, V, VI
R.100, P.100, 4.Utworzone miejsca pracy (szt) brutto w
R.101
wyniku realizacji programu, w tym:
szt.
Realizacja
0,00
0,00
78,63
706,13
1 366,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1 366,38
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 667,00
0,00
4 400,00
4 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
- dla kobiet
- dla mężczyzn
- na obszarach wiejskich
5.Koszt utworzenia jednego miejsca pracy
6.Zmiana poziomu PKB w wyniku
oddziaływania programu
szt.
szt.
szt.
euro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
1 371,25
3 355,83
Realizacja
0,00
0,00
36,63
234,13
435,75
0,00
0,00
0,00
0,00
3 355,83
435,75
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 870,00
0,00
2 250,00
2 250,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
129,75
431,50
0,00
0,00
0,00
0,00
431,50
Realizacja
0,00
0,00
42,00
472,00
809,50
0,00
0,00
0,00
0,00
809,50
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 797,00
0,00
2 150,00
2 150,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
293,00
841,50
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
916,00
0,00
1 100,00
1 100,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
841,50
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
100 800,00
85 927,09
0,00
0,00
0,00
0,00
85 927,09
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88
0,00
2,88
2,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
173 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 850,00
152 850,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
Realizacja
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
837 001,80
1 084 649,72
2 486 886,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2 486 886,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 600 000,00
0,00
12 600 000,00
12 600 000,00
0,00
14 012 119,21
OŚ II
R.28.1.1,
R.28.1.2
7.Oszczędność czasu na nowych i
zrekonstruowanych drogach w przewozach
pasażerskich i towarowych
8.Poprawa rentowności w przewozach
pasażerskich na trasach obsługiwanych przez
wymienione jednostki taboru kolejowego
euro/rok
euro
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2 123 339,01
14 012 119,21
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000 000,00
0,00
18 000 000,00
18 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
OŚ I
9.Wartość nowych inwestycji zagranicznych
wykreowanych dzięki wsparciu w ramach
programu
mln euro
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,60
0,00
7,60
7,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
10.Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki
wsparciu
mln euro
12.Wartość eksportu podlaskich firm
wspartych w ramach programu
szt.
mln euro
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137,00
0,00
155,00
155,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
20,00
20,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
55,00
55,00
0,00
0,00
0,00
8,57
111,34
0,00
0,00
0,00
0,00
111,34
Szacowana realizacja
11.Liczba projektów realizowanych w oparciu
o patent
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
OŚ III
13.Liczba turystów odwiedzających region, w
tym:
osoby
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
1 371 144,00
Wartość bazowa
osoby
0,00
0,00
0,00
0,00
64 630,00
1 371 144,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202 518,00
Szacowana realizacja
- zagranicznych
398 271,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
85 981,00
0,00
0,00
0,00
9 770,00
202 518,00
Dane dotyczące postępu rzeczowego będą udostępniane na podstawie wniosków o płatność składanych do IZ RPOWP przez beneficjentów. Sukcesywnie, w miarę realizacji poszczególnych projektów osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu będą umieszczane w kolejnych sprawozdaniach.Informacja
podana jest w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 13 marca
2012 r.
Wartość bazowa podana została w oparciu o dane pochodzące z GUS. Brak wartośći poszczególnych wskaźników oznacza brak podpisanych umów w tej materii.Wskaźnik miejsca pracy nie należy porównywać ze wskaźnkiem KSI z uwagi na zapisy Programu. Prezentowane wartości wskaźników mogą
różnić się od wykazanych w OracleBi Discoverer z uwagi na to, iż beneficjent mając obowiązek wpisania do wniosku po jednym wskaźniku KSI, Programowym i własnym IZ, może wybrać taki sam wskaźnik dla tej samej grupy wskaźników, bądź zupełnie inne. Wobec powyższego może dojść do sytuacji w
której w KSI nie będzie wykazana wartość niektórych wskaźników, pomimo, że beneficjent będzie je realizował (wykazał je jako Programowe bądź własne IZ a nie jako KSI).
Załącznik II.
6,00
7,00
8,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
Oś priorytetowa 2
Rozwój infrastruktury
transportowej EFRR
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
Oś priorytetowa 3
Rozwój turystyki i
kultury EFRR
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
Oś priorytetowa 4
Społeczeństwo
informacyjne EFRR
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
Oś priorytetowa 5
Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska
EFRR
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
Oś priorytetowa 6
Rozwój infrastruktury
społecznej EFRR
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
Oś priorytetowa 7 Pomoc
techniczna EFRR
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS
W tym wydatki związane z
zakresem interwencji
EFRR
OGÓŁEM
170 318 366,00
170 318 366,00
60 402 407,55
-
34 874 531,22
38 114,42 -
9,00
10,00
11=9/7
lub 10/7
12,00
Dane narastająco od uruchomienia programu
Okres sprawozdawczy - rok 2011
Oś priorytetowa 1
Wzrost innowacyjności i
wspieranie
przedsiębiorczości w
regionie EFRR
Łączne płatności otrzymane od Komisji
Środki stanowiące podstawę wyliczania
wkładu UE
5 = 3/1 lub
4/1
Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1)
Kwota środków (wspólnotowych i krajowych)
przeznaczonych na realizację programu
operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi
danego programu
4,00
Wydatki publiczne wykazane w
poświadczeniach i deklaracjach wydatków
skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do
Komisji Europejskiej
Łączne płatności otrzymane od Komisji
3,00
Wydatki kwalifikowalne wykazane w
poświadczeniach i deklaracjach wydatków
skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do
Komisji Europejskiej
Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1)
2,00
Wydatki publiczne wykazane w
poświadczeniach i deklaracjach wydatków
skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do
Komisji Europejskiej
1,00
Wydatki kwalifikowalne wykazane w
poświadczeniach i deklaracjach wydatków
skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do
Komisji Europejskiej
Środki stanowiące podstawę wyliczania
wkładu UE
0,00
Kwota środków (wspólnotowych i krajowych)
przeznaczonych na realizację programu
operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi
danego programu
Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco
170 318 366,00
20,48 -
-
-
-
170 318 366,00
153 519 454,68
-
100 295 292,03
64 323,13 -
58,89 -
-
-
170 318 366,00
170 318 366,00
60 364 293,13
34 874 531,22
20,48 -
170 318 366,00
170 318 366,00
153 455 131,55
100 295 292,03
58,89 -
256 873 649,00
256 873 649,00
37 774 662,46
37 574 164,68
14,63 -
256 873 649,00
256 873 649,00
111 871 307,94
110 423 478,01
42,99 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256 873 649,00
256 873 649,00
37 774 662,46
37 574 164,68
14,63 -
256 873 649,00
256 873 649,00
111 871 307,94
110 423 478,01
42,99 -
133 071 089,00
133 071 089,00
30 482 970,25
25 301 915,54
19,01 -
133 071 089,00
133 071 089,00
75 431 695,68
64 540 392,36
48,50 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133 071 089,00
133 071 089,00
30 482 970,25
25 301 915,54
19,01 -
133 071 089,00
133 071 089,00
75 431 695,68
64 540 392,36
48,50 -
59 878 389,00
59 878 389,00
95 877,01
95 877,01
0,16 -
59 878 389,00
59 878 389,00
95 877,01
95 877,01
0,16 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 878 389,00
59 878 389,00
95 877,01
95 877,01
0,16 -
59 878 389,00
59 878 389,00
95 877,01
95 877,01
0,16 -
88 771 619,00
88 771 619,00
11 844 733,83
11 196 216,23
12,61 -
88 771 619,00
88 771 619,00
17 783 480,82
16 610 994,62
18,71 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 771 619,00
88 771 619,00
11 844 733,83
11 196 216,23
12,61 -
88 771 619,00
88 771 619,00
17 783 480,82
16 610 994,62
18,71 -
58 636 559,00
58 636 559,00
14 353 710,98
14 094 450,74
24,04 -
58 636 559,00
58 636 559,00
35 157 382,32
34 506 207,52
58,85 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 636 559,00
58 636 559,00
14 353 710,98
14 094 450,74
24,04 -
58 636 559,00
58 636 559,00
35 157 382,32
34 506 207,52
58,85 -
25 448 315,00
25 448 315,00
1 537 252,85
1 537 252,85
6,04 -
25 448 315,00
25 448 315,00
7 215 859,69
7 215 859,69
28,35 -
-
-
-
-
25 448 315,00
25 448 315,00
1 537 252,85
1 537 252,85
792 997 986,00
792 997 986,00
156 491 614,93
124 674 408,27
-
-
6,04 15,72
102 523 672,01
-
-
-
-
25 448 315,00
25 448 315,00
7 215 859,69
7 215 859,69
792 997 986,00
792 997 986,00
401 075 058,14
333 688 101,24
Wydatki w rodzaju EFS w
ramach sumy całkowitej,
jeśli program operacyjny jest współfinansowany
przez EFRR 3)
-
38 114,42
-
-
-
-
Wydatki w rodzaju EFRR
w ramach sumy
całkowitej, jeśli program
operacyjny jest
współfinansowany przez
EFS 2)
-
156 453 500,51
-
-
-
-
64 323,13
401 010 735,01 -
-
28,35 42,08
269 137 228,76
-
-
-
-
1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 10/7. Dane finansowe pochodzą z systemu SFC.
2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.
Załącznik III.
Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii
Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5
Kod*
Kod *
Kod *
Kod *
Kod *
Klasyfikacja 1
Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5
Rodzaj
Forma
Obszar
Priorytetowy obszar tematyczny
Lokalizacja
działalności
finansowania
realizacji
gospodarczej
02 Infrastruktura B+RT (w tym
wyposażenie w sprzęt,
oprzyrządowanie i szybkie sieci
informatyczne łączące ośrodki
badawcze) oraz specjalistyczne
ośrodki kompetencji
technologicznych
**
01 Obszar
miejski
18 Edukacja
NUTS 2 PL 34
949 664,77
03 Transfer technologii i
udoskonalanie sieci współpracy
między MŚP, między MŚP a innymi
przedsiębiorstwami, uczelniami,
wszelkiego rodzaju instytucjami na
poziomie szkolnictwa pomaturalnego, 01 Pomoc
władzami regionalnymi, ośrodkami bezzwrotna
badawczymi oraz biegunami
naukowymi i technologicznymi
(parkami naukowymi i
technologicznymi, technopoliami
itd.)
01 Obszar
miejski
16 Obsługa
nieruchomości
, wynajem i
NUTS 2 PL 34
prowadzenie
działalności
gospodarczej
904 383,87
03 Transfer technologii i
udoskonalanie sieci współpracy
między MŚP, między MŚP a innymi
przedsiębiorstwami, uczelniami,
wszelkiego rodzaju instytucjami na
poziomie szkolnictwa pomaturalnego, 01 Pomoc
władzami regionalnymi, ośrodkami bezzwrotna
badawczymi oraz biegunami
naukowymi i technologicznymi
(parkami naukowymi i
technologicznymi, technopoliami
itd.)
01 Obszar
miejski
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
380 781,97
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
06
Nieokreślony
NUTS 2 PL 34
przemysł
wytwórczy
79 317,83
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
13 Handel
hurtowy i
detaliczny
NUTS 2 PL 34
4 252,84
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
21 448,68
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
06
Nieokreślony
NUTS 2 PL 34
przemysł
wytwórczy
14 504,91
05 Usługi w zakresie
zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
05 Usługi w zakresie
zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
05 Usługi w zakresie
zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
05 Usługi w zakresie
zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
01 Pomoc
bezzwrotna
Wartość
(euro)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Usługi w zakresie
zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Usługi w zakresie
zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Usługi w zakresie
zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Usługi w zakresie
zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
02 Pomoc
(pożyczka,
01 Obszar
dotacja na
miejski
spłatę
oprocentowani
a, gwarancje)
12
NUTS 2 PL 34
Budownictwo
10 535,78
17Administra
NUTS 2 PL 34
cja publiczna
194 082,70
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
11 133,51
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
31 265 838,75
48 677,66
06 Wsparcie na rzecz MŚP w
zakresie promocji produktów i
procesów przyjaznych dla środowiska
(wdrożenie efektywnych systemów
zarządzania środowiskiem, wdrożenie 01 Pomoc
i stosowanie/użytkowanie technologii bezzwrotna
zapobiegania zanieczyszczeniom,
wdrożenie czystych technologii do
działalności produkcyjnej
przedsiębiorstw)
01 Obszar
miejski
20 Opieka
społeczna,
pozostałe
usługi
NUTS 2 PL 34
komunalne,
społeczne i
indywidualne
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
03 Produkcja
produktów
NUTS 2 PL 34
żywnościowyc
h i napojów
38 680,11
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
06
Nieokreślony
NUTS 2 PL 34
przemysł
wytwórczy
2 381 511,25
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
11 Transport
NUTS 2 PL 34
315 813,26
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
12
NUTS 2 PL 34
Budownictwo
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
13 Handel
hurtowy i
detaliczny
NUTS 2 PL 34
11 568,04
93 899,93
332 046,27
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
19
Działalność w
zakresie
NUTS 2 PL 34
ochrony
zdrowia
ludzkiego
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
3 164 757,34
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
06
Nieokreślony
NUTS 2 PL 34
przemysł
wytwórczy
1 104 743,32
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
11 Transport
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
NUTS 2 PL 34
100 900,09
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
12
NUTS 2 PL 34
wyspami lub o Budownictwo
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
2 343 564,72
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa
bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i
przedsiębiorstwa itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
22 Inne
górskimi,
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
wyspami lub o
nione usługi
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
10 Poczta i
telekomunikac NUTS 2 PL 34
ja
22 364,74
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
12
NUTS 2 PL 34
Budownictwo
4 687 565,94
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
13 Handel
hurtowy i
detaliczny
NUTS 2 PL 34
465 140,27
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
01 Obszar
miejski
14 Hotele i
restauracje
NUTS 2 PL 34
9 222 397,70
18 Edukacja
NUTS 2 PL 34
110 096,66
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
03 Produkcja
produktów
NUTS 2 PL 34
żywnościowyc
h i napojów
04
Wytwarzanie
tekstyliów i
NUTS 2 PL 34
wyrobów
włókienniczyc
h
06
Nieokreślony
NUTS 2 PL 34
przemysł
wytwórczy
19
Działalność w
zakresie
NUTS 2 PL 34
ochrony
zdrowia
ludzkiego
21
Działalność
związana ze NUTS 2 PL 34
środowiskiem
naturalnym
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
1 928 033,44
1 426 350,17
692 402,54
4 787 486,52
3 806 064,23
177 940,35
11 661 007,24
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
03 Produkcja
produktów
NUTS 2 PL 34
żywnościowyc
h i napojów
84 508,70
06
Nieokreślony
NUTS 2 PL 34
przemysł
wytwórczy
1 979 231,93
07 Górnictwo
i kopalnictwo
surowców
NUTS 2 PL 34
energetycznyc
h
93 881,16
08
Wytwarzanie i
dystrybucja
NUTS 2 PL 34
energii
elektrycznej,
gazu i ciepła
527 850,54
11 Transport
NUTS 2 PL 34
66 412,13
12
NUTS 2 PL 34
Budownictwo
855 919,74
13 Handel
hurtowy i
detaliczny
NUTS 2 PL 34
129 477,89
14 Hotele i
restauracje
NUTS 2 PL 34
4 147 382,05
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
08 Inne inwestycje w
przedsiębiorstwa
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
19
Działalność w
zakresie
NUTS 2 PL 34
ochrony
zdrowia
ludzkiego
93 819,94
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
3 287 537,96
05
Wytwarzanie
NUTS 2 PL 34
urządzeń
transportowyc
h
06
Nieokreślony
NUTS 2 PL 34
przemysł
wytwórczy
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
12
NUTS 2 PL 34
Budownictwo
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
13 Handel
hurtowy i
detaliczny
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
01 Pomoc
bezzwrotna
09 Inne działania mające na celu
pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
01 Pomoc
bezzwrotna
10 Infrastruktura telekomunikacyjna
(w tym sieci szerokopasmowe)
01 Pomoc
bezzwrotna
13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e01 Pomoc
zdrowie, e-administracja, e-edukacja,
bezzwrotna
e-integracja itp.)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
01 Obszar
miejski
NUTS 2 PL 34
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
18 836,91
37 321,24
9 725 830,10
36 679,46
976 349,39
160 818,84
12
NUTS 2 PL 34
Budownictwo
1 904 039,76
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
7 021,55
10 Poczta i
telekomunikac NUTS 2 PL 34
ja
7 965 878,75
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
17 454 362,71
14 Usługi i aplikacje dla MŚP (ehandel, kształcenie i szkolenie,
tworzenie sieci itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
13 Handel
hurtowy i
detaliczny
NUTS 2 PL 34
20 475,48
14 Usługi i aplikacje dla MŚP (ehandel, kształcenie i szkolenie,
tworzenie sieci itp.)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
62 958,74
23 Drogi regionalne/lokalne
01 Pomoc
bezzwrotna
25 Transport miejski
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
01 Obszar
miejski
01 Obszar
miejski
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
01 Obszar
miejski
31 Śródlądowe drogi wodne
(regionalne i lokalne)
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
3 077 882,72
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
08
Wytwarzanie i
dystrybucja
NUTS 2 PL 34
energii
elektrycznej,
gazu i ciepła
871 217,14
01 Obszar
miejski
08
Wytwarzanie i
dystrybucja
NUTS 2 PL 34
energii
elektrycznej,
gazu i ciepła
404 688,44
01 Obszar
miejski
08
Wytwarzanie i
dystrybucja
NUTS 2 PL 34
energii
elektrycznej,
gazu i ciepła
2 922 504,98
14 Usługi i aplikacje dla MŚP (ehandel, kształcenie i szkolenie,
tworzenie sieci itp.)
18 Tabor kolejowy
23 Drogi regionalne/lokalne
39 Energia odnawialna: wiatrowa
40 Energia odnawialna: słoneczna
41 Energia odnawialna: biomasa
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Pomoc
bezzwrotna
13 Handel
hurtowy i
detaliczny
NUTS 2 PL 34
158 090,69
11 Transport
NUTS 2 PL 34
7 555 996,02
11 Transport
NUTS 2 PL 34
47 480 442,94
11 Transport
NUTS 2 PL 34
43 259 946,42
11 Transport
NUTS 2 PL 34
7 959 778,01
43 Efektywność energetyczna,
01 Pomoc
produkcja skojarzona (kogeneracja),
bezzwrotna
zarządzanie energią
01 Obszar
miejski
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
6 299 459,96
43 Efektywność energetyczna,
01 Pomoc
produkcja skojarzona (kogeneracja),
bezzwrotna
zarządzanie energią
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
22 Inne
górskimi,
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
wyspami lub o
nione usługi
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
743 982,42
44 Gospodarka odpadami
komunalnymi i przemysłowymi
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
44 Gospodarka odpadami
komunalnymi i przemysłowymi
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
44 Gospodarka odpadami
komunalnymi i przemysłowymi
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
44 Gospodarka odpadami
komunalnymi i przemysłowymi
01 Pomoc
bezzwrotna
45 Gospodarka i zaopatrzenie w
wodę pitną
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
46 Oczyszczanie ścieków
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
46 Oczyszczanie ścieków
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
51 Promowanie bioróżnorodności i
ochrony przyrody (w tym NATURA
2000)
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
21
Działalność
związana ze NUTS 2 PL 34
środowiskiem
naturalnym
280 603,24
3 062 753,15
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
369 550,53
21
Działalność
związana ze NUTS 2 PL 34
środowiskiem
naturalnym
1 422 717,16
09 Pobór,
uzdatnianie i
NUTS 2 PL 34
rozprowadzan
ie wody
09 Pobór,
uzdatnianie i
NUTS 2 PL 34
rozprowadzan
ie wody
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
21
Działalność
związana ze NUTS 2 PL 34
środowiskiem
naturalnym
1 117 495,43
1 600 791,97
2 619 491,42
182 772,23
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i
01 Pomoc
instrumentów zapobiegania i
bezzwrotna
zarządzania zagrożeniami naturalnym
i technologicznym)
01 Obszar
miejski
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
708 209,41
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i
01 Pomoc
instrumentów zapobiegania i
bezzwrotna
zarządzania zagrożeniami naturalnym
i technologicznym)
01 Obszar
miejski
21
Działalność
związana ze NUTS 2 PL 34
środowiskiem
naturalnym
1 164 357,71
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i
01 Pomoc
instrumentów zapobiegania i
bezzwrotna
zarządzania zagrożeniami naturalnym
i technologicznym)
01 Obszar
miejski
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
1 399 054,56
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
2 246 621,22
21
Działalność
związana ze NUTS 2 PL 34
środowiskiem
naturalnym
1 666 260,56
21
Działalność
związana ze NUTS 2 PL 34
środowiskiem
naturalnym
149 128,86
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
769 742,09
21
Działalność
związana ze NUTS 2 PL 34
środowiskiem
naturalnym
436 864,35
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
138 713,19
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i
01 Pomoc
instrumentów zapobiegania i
bezzwrotna
zarządzania zagrożeniami naturalnym
i technologicznym)
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i
01 Pomoc
instrumentów zapobiegania i
bezzwrotna
zarządzania zagrożeniami naturalnym
i technologicznym)
54 Inne działania na rzecz ochrony
środowiska i zapobiegania
zagrożeniom
54 Inne działania na rzecz ochrony
środowiska i zapobiegania
zagrożeniom
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Pomoc
bezzwrotna
54 Inne działania na rzecz ochrony
środowiska i zapobiegania
zagrożeniom
01 Pomoc
bezzwrotna
55 Promowanie walorów
przyrodniczych
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
01 Obszar
miejski
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
55 Promowanie walorów
przyrodniczych
01 Pomoc
bezzwrotna
57 Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług turystycznych
57 Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług turystycznych
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
01 Obszar
miejski
01 Obszar
miejski
57 Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług turystycznych
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
57 Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług turystycznych
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
miejski
57 Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług turystycznych
01 Pomoc
bezzwrotna
57 Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług turystycznych
01 Pomoc
bezzwrotna
57 Inne wsparcie na rzecz
wzmocnienia usług turystycznych
01 Pomoc
bezzwrotna
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa 01 Pomoc
kulturowego
bezzwrotna
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa 01 Pomoc
kulturowego
bezzwrotna
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
01 Pomoc
bezzwrotna
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
01 Pomoc
bezzwrotna
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
01 Pomoc
bezzwrotna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
01 Obszar
miejski
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
00 Nie
dotyczy
14 Hotele i
restauracje
17
Administracja
publiczna
22 Inne
niewyszczegól
nione usługi
280 644,34
NUTS 2 PL 34
1 848 815,57
NUTS 2 PL 34
1 501 950,13
NUTS 2 PL 34
27 575 628,18
NUTS 2 PL 34
593 221,11
NUTS 2 PL 34
1 497 427,74
17
Administracja NUTS 2 PL 34
publiczna
1 740 150,47
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
1 804 329,01
22 Inne
niewyszczegól NUTS 2 PL 34
nione usługi
5 654 606,70
14 Hotele i
restauracje
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
22 Inne
górskimi,
niewyszczegól
wyspami lub o
nione usługi
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
17
01 Obszar
Administracja
miejski
publiczna
22 Inne
01 Obszar
niewyszczegól
miejski
nione usługi
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
22 Inne
górskimi,
niewyszczegól
wyspami lub o
nione usługi
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
NUTS 2 PL 34
1 519 182,53
NUTS 2 PL 34
4 798 701,34
NUTS 2 PL 34
2 156 134,76
NUTS 2 PL 34
89 946,65
75 Infrastruktura systemu oświaty
01 Pomoc
bezzwrotna
75 Infrastruktura systemu oświaty
01 Pomoc
bezzwrotna
76 Infrastruktura ochrony zdrowia
01 Pomoc
bezzwrotna
76 Infrastruktura ochrony zdrowia
01 Pomoc
bezzwrotna
79 Pozostała infrastruktura społeczna
01 Pomoc
bezzwrotna
79 Pozostała infrastruktura społeczna
01 Pomoc
bezzwrotna
79 Pozostała infrastruktura społeczna
01 Pomoc
bezzwrotna
85 Przygotowanie, realizacja,
monitorowanie i kontrola
01 Pomoc
bezzwrotna
85 Przygotowanie, realizacja,
monitorowanie i kontrola
01 Pomoc
bezzwrotna
86 Ocena, badania/ekspertyzy,
informacja i komunikacja
01 Pomoc
bezzwrotna
86 Ocena, badania/ekspertyzy,
informacja i komunikacja
01 Pomoc
bezzwrotna
01 Obszar
18 Edukacja
miejski
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
górskimi,
18 Edukacja
wyspami lub o
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
19
Działalność w
01 Obszar
zakresie
miejski
ochrony
zdrowia
ludzkiego
05 Obszary
wiejskie (poza 19
Działalność w
obszarami
zakresie
górskimi,
wyspami lub o ochrony
niskiej i bardzo zdrowia
niskiej gęstości ludzkiego
zaludnienia)
17
01 Obszar
Administracja
miejski
publiczna
22 Inne
01 Obszar
niewyszczegól
miejski
nione usługi
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
17
górskimi,
Administracja
wyspami lub o
publiczna
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
17
01 Obszar
Administracja
miejski
publiczna
05 Obszary
wiejskie (poza
obszarami
17
górskimi,
Administracja
wyspami lub o
publiczna
niskiej i bardzo
niskiej gęstości
zaludnienia)
01 Obszar
00 Nie
miejski
dotyczy
17
01 Obszar
Administracja
miejski
publiczna
NUTS 2 PL 34
11 097 779,75
NUTS 2 PL 34
3 207 684,45
NUTS 2 PL 34
23 013 612,95
NUTS 2 PL 34
364 197,65
NUTS 2 PL 34
15 686 690,60
NUTS 2 PL 34
119 638,47
NUTS 2 PL 34
142 800,42
NUTS 2 PL 34
10 062 734,84
NUTS 2 PL 34
2 467 417,72
NUTS 2 PL 34
174 071,78
NUTS 2 PL 34
2 110 916,50
Ogółem
* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium
** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów
Kurs EURO
4,5270
391 972 952,85
Załącznik 4
Numer
kolejny
Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów z Uszczegółowienia Programu
Kod
wskaźnika
Wskaźniki
Jednostka
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ogółem
2015
Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Wskaźniki produktu
1
2
3
4
5
Liczba projektów z zakresu B+R
Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i
zastosowanie nowych technologii
8
9
10
szt.
Liczba pożyczek/gwarancji udzielonych w ramach programu szt.
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP,
w tym:
szt.
przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności w tym: szt.
przedsiębiorstwa innowacyjne szt.
6
7
szt.
Według wielkości przedsiębiorstwa:
Mikro (do 9)
Małe (10 - 49)
Średnie (50 - 249)
Duże (powyżej 250)
szt.
szt.
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
32,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
29,00
59,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
17,00
17,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
60,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
1 100,00
1 100,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
Realizacja
0,00
0,00
18,00
170,00
345,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
540,00
540,00
431,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
27,00
27,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
144,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
Realizacja
0,00
0,00
17,00
170,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
315,00
315,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
144,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
104,00
105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
274,00
274,00
251,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
258,00
251,00
251,00
251,00
251,00
251,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,00
0,00
169,00
169,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
111,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,00
0,00
91,00
91,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
Wskaźniki rezultatu
Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury
parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych i szt.
inkubatorów technologicznych
11
12
13
R.101
P.100, R.100
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty
szt.
badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu)
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w
pełnym wymiarze godzin)
14
szt.
kobiety szt.
mężczyźni szt.
15
Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny)
16
mln euro
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
0,00
24,00
24,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
10,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
20,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
10,00
508,50
1 138,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1 138,25
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 692,00
0,00
3 392,00
3 392,00
2 420,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1 083,75
2 420,00
2 420,00
2 420,00
2 420,00
2 420,00
Realizacja
0,00
0,00
10,00
211,50
338,50
0,00
0,00
0,00
0,00
338,50
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 374,00
0,00
1 732,00
1 732,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
117,75
329,50
329,50
329,50
329,50
329,50
329,50
Realizacja
0,00
0,00
8,00
297,00
712,50
0,00
0,00
0,00
0,00
712,50
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 318,00
0,00
1 660,00
1 660,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
285,00
720,73
720,73
720,73
720,73
720,73
720,73
Realizacja
0,00
0,00
5,21
21,65
63,45
0,00
0,00
0,00
0,00
63,45
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,00
0,00
270,00
258,00
0,00
0,00
0,00
60,34
215,91
215,91
215,91
215,91
215,91
215,91
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Wskaźniki produktu
17
Liczba projektów z zakresu B+R
szt.
Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i
zastosowanie nowych technologii
18
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
32,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
11,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Wskaźniki rezultatu
Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury
parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych i szt.
inkubatorów technologicznych
19
20
21
22
R.101
P.100, R.100
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty
szt.
badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu)
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w
pełnym wymiarze godzin)
szt.
kobiety szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
0,00
24,00
24,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
10,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
20,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
20,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
11,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
mężczyźni szt.
23
24
Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny)
mln euro
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
9,00
1,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,97
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
24,00
24,00
0,00
0,00
0,00
1,93
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
6,49
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom
Wskaźniki produktu
25
Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i
zastosowanie nowych technologii
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
29,00
59,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
6,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
60,00
63,00
Wskaźniki rezultatu
26
Cakowita wartođ inwestzcji (wkład UE + wkład prywatny)
mln euro
Realizacja
0,00
0,00
0,00
11,13
11,16
0,00
0,00
0,00
0,00
11,16
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,00
0,00
29,00
29,00
15,91
15,91
15,91
15,91
15,91
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
11,35
15,91
Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Wskaźniki produktu
27
Liczba pożyczek/ gwarancji udzielonych w ramach programu szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
28
Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny)
mln euro
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
41,00
29,00
0,00
0,00
0,00
7,96
32,31
32,31
32,31
32,31
32,31
32,31
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Wskaźniki produktu
29
30
31
32
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP,
w tym:
szt.
przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności w tym: szt.
przedsiębiorstwa innowacyjne szt.
Według wielkości przedsiębiorstwa:
Mikro (do 9)
szt.
Realizacja
0,00
0,00
18,00
170,00
345,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
540,00
540,00
431,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
27,00
27,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
144,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
Realizacja
0,00
0,00
17,00
170,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
315,00
315,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
144,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
104,00
105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
274,00
274,00
251,00
251,00
251,00
251,00
251,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
258,00
251,00
Małe (10 - 49)
33
szt.
Średnie (50 - 249)
34
szt.
Duże (powyżej 250)
35
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,00
0,00
169,00
169,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
111,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,00
0,00
91,00
91,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
Wskaźniki rezultatu
36
P.100, R.100
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w
pełnym wymiarze godzin):
kobiety
szt.
szt.
37
mężczyźni
szt.
Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny)
38
mln euro
Realizacja
0,00
0,00
10,00
506,50
1 136,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1 136,25
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 672,00
0,00
3 372,00
3 372,00
2 280,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1 081,75
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
Realizacja
0,00
0,00
10,00
210,50
337,50
0,00
0,00
0,00
0,00
337,50
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 363,00
0,00
1 721,00
1 721,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
117,75
328,50
328,50
328,50
328,50
328,50
328,50
Realizacja
0,00
0,00
8,00
296,00
711,50
0,00
0,00
0,00
0,00
711,50
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 309,00
0,00
1 651,00
1 651,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
285,00
719,73
719,73
719,73
719,73
719,73
719,73
Realizacja
0,00
0,00
5,21
10,52
51,32
0,00
0,00
0,00
0,00
51,32
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,00
0,00
176,00
176,00
0,00
0,00
0,00
39,10
161,20
161,20
161,20
161,20
161,20
161,20
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej
Wskaźniki produktu
39
Liczba projektów z zakresu transportu drogowego
Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji
programu, w tym:
40
41
42
43
P.23.1.3
P.23.1.2
P.23.1.1
szt.
km
gminnych * w realizacji n ie uwzględnione 3,81 km drogi z
dz. 1.2; ** w szacowanej realizacji nie uwzględnione 4,69 km
km drogi z dz. 1.2
powiatowych km
wojewódzkich km
Realizacja
0,00
0,00
0,00
37,00
52,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,00
0,00
69,00
69,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
63,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
Realizacja
0,00
0,00
0,95
0,00
3,75
0,00
0,00
0,00
0,00
3,75
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,21
0,00
6,21
6,21
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
5,33
6,18
6,18
6,18
6,18
6,18
6,18
Realizacja *
0,00
0,00
0,95
0,00
3,75
0,00
0,00
0,00
0,00
3,75
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,89
0,00
4,89
4,89
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja **
0,00
0,00
0,00
4,96
4,96
4,96
4,96
4,96
4,96
4,96
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,32
0,00
1,32
1,32
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,37
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji
programu, w tym:
44
45
46
47
P.23.2.3
P.23.2.2
P.23.2.1
48
50
51
gminnych * w szacowanej realizacji nie uwzględnione 1,15
km
km drogi z dz. 1.2
powiatowych * w realizacji n ie uwzględnione 1,89 km drogi
z dz. 1.2, ** w szacowanej realizacji nie uwzględniono 1,89 km
km drogi z dz. 1.2
wojewódzkich km
Liczba projektów z zakresu budowy/modernizacji lotnisk
49
Liczba projektów z zakresu transportu publicznego
P.25.2.1
P.25.2.2
52
km
szt.
szt.
Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji
szt.
miejskiej
Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru
komunikacji miejskiej (miejsca)- j.w.
Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego
szt.
szt.
Realizacja
0,00
1,24
199,68
256,74
319,52
0,00
0,00
0,00
0,00
319,52
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
0,00
440,00
440,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
329,79
392,70
392,70
392,70
392,70
392,70
392,70
Realizacja
0,00
1,24
100,96
100,96
158,99
0,00
0,00
0,00
0,00
158,99
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
165,00
165,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja *
0,00
0,00
0,00
166,20
167,04
167,04
167,04
167,04
167,04
167,04
Realizacja *
0,00
0,00
98,72
114,22
158,78
0,00
0,00
0,00
0,00
158,78
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
175,00
175,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szacowana realizacja **
0,00
0,00
0,00
161,84
175,64
175,64
175,64
175,64
175,64
175,64
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
100,00
100,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1,75
50,02
50,02
50,02
50,02
50,02
50,02
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
4,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
0,00
48,00
48,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
18,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 433,00
5 433,00
5 433,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
3 233,00
5 223,00
5 223,00
5 223,00
5 223,00
5 223,00
5 223,00
Realizacja
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Wskaźniki rezultatu
53
54
R.28.1.1, R.28.1.2
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach
euro/rok
w przewozach pasażerskich i towarowych
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji
miejskiej wspartej w ramach programu
%
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1 084 649,72
2 486 886,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2 486 886,26
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 600 000,00
0,00
12 600 000,00
12 600 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
14 012 119,21
14 012 119,21
14 012 119,21
14 012 119,21
14 012 119,21
14 012 119,21
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
10,00
10,00
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego
Wskaźniki produktu
55
Liczba projektów z zakresu transportu drogowego
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
37,00
52,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,00
0,00
69,00
69,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
63,00
64,00
Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji
programu, w tym:
56
57
58
59
P.23.1.3
P.23.1.2
P.23.1.1
61
62
63
gminnych * w realizacji n ie uwzględnione 3,81 km drogi z
dz. 1.2; ** w szacowanej realizacji nie uwzględnione 4,69 km
km drogi z dz. 1.2
powiatowych km
wojewódzkich km
Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji
programu, w tym:
60
P.23.2.3
P.23.2.2
P.23.2.1
km
km
gminnych * w szacowanej realizacji nie uwzględnione 1,15
km
km drogi z dz. 1.2
powiatowych * w realizacji n ie uwzględnione 1,89 km drogi
z dz. 1.2, ** w szacowanej realizacji nie uwzględniono 1,89 km
km drogi z dz. 1.2
wojewódzkich km
Realizacja
0,00
0,00
0,95
0,00
3,75
0,00
0,00
0,00
0,00
3,75
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,21
0,00
6,21
6,21
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
5,33
6,18
6,18
6,18
6,18
6,18
6,18
Realizacja *
0,00
0,00
0,95
0,00
3,75
0,00
0,00
0,00
0,00
3,75
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,89
0,00
4,89
4,89
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja **
0,00
0,00
0,00
4,96
4,96
4,96
4,96
4,96
4,96
4,96
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,32
0,00
1,32
1,32
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,37
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
1,24
199,68
256,74
319,52
0,00
0,00
0,00
0,00
319,52
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
0,00
440,00
440,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
329,79
392,70
392,70
392,70
392,70
392,70
392,70
Realizacja
0,00
1,24
100,96
100,96
158,99
0,00
0,00
0,00
0,00
158,99
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
165,00
165,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja *
0,00
0,00
0,00
166,20
167,04
167,04
167,04
167,04
167,04
167,04
Realizacja *
0,00
0,00
98,72
114,22
158,78
0,00
0,00
0,00
0,00
158,78
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
175,00
175,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szacowana realizacja **
0,00
0,00
0,00
161,84
175,64
175,64
175,64
175,64
175,64
175,64
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1,75
50,02
50,02
50,02
50,02
50,02
50,02
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Wskaźniki rezultatu
64
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach
euro/rok
R.28.1.1, R.28.1.2
w przewozach pasażerskich i towarowych
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1 084 649,72
2 486 886,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2 486 886,26
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 600 000,00
0,00
12 600 000,00
12 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 012 119,21
14 012 119,21
14 012 119,21
14 012 119,21
14 012 119,21
14 012 119,21
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego
Wskaźniki produktu
65
Liczba projektów z zakresu budowy/modernizacji lotnisk
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego
Wskaźniki Produktu
66
Liczba projektów z zakresu transportu publicznego
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
67
68
P.25.2.1
P.25.2.2
Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji
szt.
miejskiej
Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru
komunikacji miejskiej (miejsca)- j.w.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
0,00
48,00
48,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
18,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 433,00
5 433,00
5 433,00
0,00
0,00
0,00
3 233,00
5 223,00
5 223,00
5 223,00
5 223,00
5 223,00
5 223,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Wskaźniki rezultatu
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji
miejskiej wspartej w ramach programu
69
%
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego
Wskaźniki Produktu
70
Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego
szt.
Realizacja
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury
Wskaźniki produktu
71
Liczba projektów z zakresu turystyki
szt.
Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej
72
Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji
programu, w tym:
73
szt.
szt.
przez pierwsze 2 lata od założenia dzialalności szt.
74
Realizacja
0,00
0,00
1,00
6,00
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
70,00
70,00
56,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
33,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
10,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
21,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00
0,00
49,00
49,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
21,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wskaźniki rezultatu
75
P.100, R.100
76
77
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym:
osoby
dla kobiet osoby
R.57.1.1, R.57.1.2
Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych
powstałych w wyniku realizacji programu
osoby
Realizacja
0,00
0,00
0,00
46,00
125,50
0,00
0,00
0,00
0,00
125,50
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
640,00
640,00
564,83
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
111,50
564,83
564,83
564,83
564,83
564,83
Realizacja
0,00
0,00
0,00
18,00
49,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306,00
0,00
326,00
326,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
12,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
72 633,00
110 823,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 823,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280 550,00
0,00
280 550,00
280 550,00
815 399,00
815 399,00
815 399,00
815 399,00
815 399,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
266 010,00
815 399,00
Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku
realizacji programu
78
szt.
Realizacja
0,00
0,00
60,00
246,00
273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 840,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
335,00
1 733,00
1 733,00
1 733,00
1 733,00
1 733,00
1 733,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Wskaźniki Produktu
79
Liczba projektów z zakresu turystyki
szt.
Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej
80
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
40,00
40,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
16,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
8,00
8,00
11,00
11,00
11,00
11,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
11,00
11,00
Wskaźniki rezultatu
81
P.100, R.100
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym:
82
83
84
osoby
dla kobiet osoby
R.57.1.1, R.57.1.2
Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych
powstałych w wyniku realizacji programu
Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku
realizacji programu
osoby
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
31,00
93,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
67,00
195,83
195,83
195,83
195,83
195,83
195,83
Realizacja
0,00
0,00
0,00
10,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,00
0,00
102,00
102,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
65 876,00
100 847,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 847,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260 550,00
0,00
260 550,00
260 550,00
622 538,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
251 120,00
622 538,00
622 538,00
622 538,00
622 538,00
622 538,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
15,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
7,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Wskaźniki Produktu
85
86
87
88
Liczba projektów z zakresu turystyki
Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej
Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji
programu, w tym:
szt.
szt.
szt.
przez pierwsze 2 lata od założenia dzialalności szt.
Realizacja
0,00
0,00
1,00
4,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
30,00
30,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
17,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
4,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00
0,00
49,00
49,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
21,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wskaźniki rezultatu
89
P.100, R.100
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym:
90
91
osoby
dla kobiet osoby
R.57.1.1, R.57.1.2
Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych
powstałych w wyniku realizacji programu
Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku
realizacji programu
92
osoby
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
15,00
32,50
0,00
0,00
0,00
0,00
32,50
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
440,00
440,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
44,50
369,00
369,00
369,00
369,00
369,00
369,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
8,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,00
0,00
224,00
224,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
10,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
6 757,00
9 976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 976,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
192 861,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
14 890,00
192 861,00
192 861,00
192 861,00
192 861,00
192 861,00
Realizacja
0,00
0,00
60,00
246,00
273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 825,00
0,00
1 985,00
1 985,00
0,00
0,00
0,00
328,00
1 718,00
1 718,00
1 718,00
1 718,00
1 718,00
1 718,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
Oś priorytetowa 4 Społeczeństwo informacyjne
Wskaźniki Produktu
Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w
tym:
szt.
93
projekty dotyczące usług elektronicznych szt.
94
95
96
97
P.10.2.1
P.10.1.1
Liczba uruchomionych PIAP
szt.
Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego
P.13.3.1, P.13.3.2,
Liczba uruchomionych usług on-line
P.13.3.3
km
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
0,00
7,00
7,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
3,00
3,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00
250,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
575,00
575,00
575,00
575,00
575,00
575,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
650,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1 940,00
1 940,00
1 940,00
1 940,00
1 940,00
1 940,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wskaźniki rezultatu
98
R.10.1.1
99
100
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu,
osoby
w tym:
na obszarach wiejskich osoby
R.10.1.2
Liczba możliwych podłączeń do Internetu
szerokopasmowego, w tym:
MŚP
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
0,00
83 000,00
83 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 000,00
0,00
67 000,00
67 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907,00
907,00
907,00
907,00
907,00
907,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
101
102
1`03
104
szkoły szt.
R.10.1.3
R.10.1.4
R.10.2.1
R.13.3.1
jednostki administracji publicznej szt.
Liczba osób korzystających z PIAP
Liczba osób korzystających z usług on-line
osoby/rok
osoby
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
0,00
42,00
42,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
0,00
24,00
24,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 500,00
0,00
16 500,00
16 500,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 500,00
92 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Oś priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Wskaźniki produktu
105
106
107
108
109
110
111
112
Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej
Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości
powietrza
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej
Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom
przyrodniczym
Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł
odnawialnych
Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk
śmieci w ramach realizacji programu
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
MW
szt.
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji
ha
programu
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
8,00
8,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
8,00
8,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
14,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
6,00
33,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
31,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
15,00
15,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
Realizacja
0,00
0,00
3,00
2,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
29,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
16,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
23,00
23,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,04
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
8,00
8,00
27,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,11
60,11
60,11
60,11
60,11
60,11
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
113
114
Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach
P.45.1.1, P.45.1.2
projektów
P.45.1.3, P.45.1.4
km
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
km
projektów
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
6,99
0,00
0,00
0,00
0,00
6,99
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
15,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
12,48
12,48
12,48
12,48
12,48
12,48
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
17,72
0,00
0,00
0,00
0,00
17,72
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
27,00
27,00
25,30
25,30
25,30
25,30
25,30
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,30
Wskaźniki rezultatu
115
116
117
118
119
R.45.1.1
R.45.1.2
R.44.1.1
R.53.1.1
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku
realizacji projektów
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku
realizacji projektów
Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów
Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo
utworzone wysypisko
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
2 400,00
2 400,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
68,00
1 754,00
1 754,00
1 754,00
1 754,00
1 754,00
1 754,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
426,00
1 629,00
1 629,00
1 629,00
1 629,00
1 629,00
1 629,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104 000,00
0,00
104 000,00
104 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
46 385,00
56 987,00
56 987,00
56 987,00
56 987,00
56 987,00
56 987,00
Realizacja
0,00
0,00
3 903,00
3 903,00
82 798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 798,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
3 903,00
13 816,00
2 567 859,00
2 567 859,00
2 567 859,00
2 567 859,00
2 567 859,00
2 567 859,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 300,00
0,00
2 300,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Wskaźniki Produktu
120
121
122
123
124
Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej
Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości
powietrza
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej
Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom
przyrodniczym
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
3,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
7,00
7,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Realizacja
0,00
0,00
2,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
9,00
Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł
odnawialnych
125
Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk
śmieci w ramach realizacji programu
126
129
szt.
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji
ha
programu
127
128
MW
Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach
P.45.1.1, P.45.1.2
projektów
P.45.1.3, P.45.1.4
km
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
km
projektów
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
11,00
11,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
3,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
10,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
11,96
11,96
11,96
11,96
11,96
11,96
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
6,99
0,00
0,00
0,00
0,00
6,99
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
0,00
7,00
7,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
7,24
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
17,72
0,00
0,00
0,00
0,00
17,72
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
0,00
13,00
13,00
22,23
22,23
22,23
22,23
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,23
22,23
Wskaźniki rezultatu
130
131
132
133
134
R.45.1.1
R.45.1.2
R.44.1.1
R.53.1.1
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku
realizacji projektów
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku
realizacji projektów
Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów
Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo
utworzone wysypisko
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
1 200,00
1 200,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
68,00
1 634,00
1 634,00
1 634,00
1 634,00
1 634,00
1 634,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
426,00
1 477,00
1 477,00
1 477,00
1 477,00
1 477,00
1 477,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
52 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
46 385,00
56 066,00
56 066,00
56 066,00
56 066,00
56 066,00
56 066,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
26 714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 714,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 463 830,00
2 463 830,00
2 463 830,00
2 463 830,00
2 463 830,00
2 463 830,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 150,00
0,00
1 150,00
1 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
Wskaźniki Produktu
135
136
Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej
Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
13,00
137
P.47.1.1
138
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej
Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom
przyrodniczym
139
Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł
odnawialnych
140
141
142
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości
powietrza
Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach
P.45.1.1, P.45.1.2
projektów
P.45.1.3, P.45.1.4
szt.
szt.
MW
km
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
km
projektów
Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk
śmieci w ramach realizacji programu
143
szt.
szt.
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji
ha
projektów
144
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
3,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
8,00
8,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Realizacja
0,00
0,00
1,00
1,00
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
20,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
12,00
12,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
8,00
8,00
5,24
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
5,24
5,24
5,24
5,24
5,24
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
0,00
14,00
14,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
24,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
48,15
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Wskaźniki rezultatu
145
146
147
148
149
R.45.1.1
R.45.1.2, R.46.1.2
R.44.1.1
R.53.1.1
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku
realizacji projektów
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku
realizacji projektów
Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów
Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo
utworzone wysypisko
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
1 200,00
1 200,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
152,00
152,00
152,00
152,00
152,00
152,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 000,00
0,00
52 000,00
52 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
921,00
921,00
921,00
921,00
921,00
921,00
Realizacja
0,00
0,00
3 903,00
3 903,00
56 084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 084,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
104 029,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
3 903,00
11 816,00
104 029,00
104 029,00
104 029,00
104 029,00
104 029,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 150,00
0,00
1 150,00
1 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Oś priorytetowa 6 Rozwój infrastruktury społecznej
Wskaźniki produktu
150
151
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji
P.75.1.1, P.75.1.3
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony
zdrowia
152
153
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
P.76.1.1, P.76.1.2
infrastruktury opieki zdrowotnej
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowego
154
155
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury z zakresu edukacji
P.59.1.1, P.59.1.2
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury kulturalnej
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
12,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
55,00
55,00
57,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
18,00
49,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
Realizacja
0,00
0,00
5,00
5,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,00
0,00
19,00
19,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
11,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
18,00
23,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,00
0,00
37,00
37,00
37,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
31,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
Realizacja
0,00
0,00
1,00
1,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
0,00
12,00
12,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
9,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
6,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
8,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
Wskaźniki rezultatu
156
157
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w
R.75.1.2, R.75.2.1
osoby
wyniku realizacji projektów
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w
R.75.1.1, R.75.2.2
wyniku realizacji projektów
Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich
zbudowanych/zmodernizowanych
158
Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z
przedszkoli
159
160
R.76.2.1
osoby
szt.
osoby
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych
przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji szt./rok
projektów
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 690,00
0,00
20 000,00
20 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
8 642,00
20 210,00
20 210,00
20 210,00
20 210,00
20 210,00
20 210,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
3 501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 501,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 400,00
0,00
7 000,00
7 000,00
13 550,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
13 550,00
13 550,00
13 550,00
13 550,00
13 550,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
202,00
342,00
342,00
342,00
342,00
342,00
342,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
265,00
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
Realizacja
0,00
0,00
3 157,00
63 234,00
86 755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 755,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416 000,00
0,00
416 000,00
416 000,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
149 965,00
398 118,00
Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Wskaźniki Produktu
161
162
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
P.75.1.1, P.75.1.3
infrastruktury z zakresu edukacji
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
12,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
55,00
55,00
57,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
18,00
49,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
Realizacja
0,00
0,00
5,00
5,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,00
0,00
19,00
19,00
0,00
0,00
0,00
11,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Wskaźniki rezultatu
163
164
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w
R.75.1.2, R.75.2.1
osoby
wyniku realizacji projektów
R.75.1.1, R.75.2.2
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w
wyniku realizacji projektów
Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich
zbudowanych/zmodernizowanych
165
Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z
przedszkoli
166
osoby
szt.
osoby
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 690,00
0,00
20 000,00
20 000,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
8 642,00
20 210,00
20 210,00
20 210,00
20 210,00
20 210,00
20 210,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
3 501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 501,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 400,00
0,00
7 000,00
7 000,00
13 550,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
13 550,00
13 550,00
13 550,00
13 550,00
13 550,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
202,00
342,00
342,00
342,00
342,00
342,00
342,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
395,00
395,00
395,00
395,00
395,00
Wartość bazowa
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
265,00
395,00
Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Wskaźniki produktu
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony
zdrowia
167
168
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
P.76.1.1, P.76.1.2
infrastruktury opieki zdrowotnej
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
18,00
23,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,00
0,00
37,00
37,00
37,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
31,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
Realizacja
0,00
0,00
1,00
1,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
9,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Wskaźniki rezultatu
169
R.76.2.1
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych
przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji szt./rok
projektów
Realizacja
0,00
0,00
3 157,00
63 234,00
86 755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 755,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416 000,00
0,00
416 000,00
416 000,00
0,00
0,00
0,00
149 965,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego
Wskaźnik produktu
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowego
170
171
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
P.59.1.1, P.59.1.2
infrastruktury kulturalnej
szt.
szt.
Realizacja
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
6,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
8,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna
Wskaźniki produktu
Realizacja
172
P.85.1.1
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)
szt.
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami
doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)
174
P.86.1.1
Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i
koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych
osobo-szkolenie
szt.
176
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów
osobo-szkolenia
szt.
118,25
119,67
0,00
0,00
0,00
0,00
119,67
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
155,00
785,00
1 487,00
1 944,00
2 447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 447,00
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 700,00
0,00
2 700,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1 330,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
Realizacja
1,00
5,00
11,00
10,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
15,00
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami
doskonalenia zawodowego (beneficjenci)
109,25
0,00
Wartość docelowa
Szacowana realizacja
175
76,75
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
173
62,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
350,00
1 594,00
2 493,00
3 412,00
3 912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2 200,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
Wskaźniki rezultatu
177
178
179
Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do
całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w
ramach realizacji RPOWP***
Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego
RPOWP***
%
wejście na
portal
Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego (wizyty,
osoby
rozmowy tel.)***
Realizacja
0,00
79,01
79,55
78,85
62,26
0,00
0,00
0,00
0,00
62,26
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
50,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
293 814,00
460 564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460 564,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Realizacja
0,00
4 906,00
9 096,00
14 288,00
19 957,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 957,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wskaźniki produktu
Realizacja
180
P.85.1.1
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)
szt.
Wartość docelowa
182
P.86.1.1
Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i
koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych
osobo-szkolenie
szt.
109,25
118,25
119,67
0,00
0,00
0,00
0,00
119,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
155,00
785,00
1 487,00
1 944,00
2 447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 447,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 700,00
0,00
2 700,00
2 700,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
1 330,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
Realizacja
1,00
5,00
11,00
10,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
Realizacja
Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami
doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)
76,75
0,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
181
62,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
10,00
16,00
16,00
Wskaźniki rezultatu
183
Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do
całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w
ramach realizacji RPOWP***
%
Realizacja
0,00
79,01
79,55
78,85
62,26
0,00
0,00
0,00
0,00
62,26
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne
Wskaźniki produktu
Realizacja
184
185
Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami
doskonalenia zawodowego (beneficjenci)
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów
osobo-szkolenia
szt.
Wartość docelowa
350,00
1 594,00
2 493,00
3 412,00
3 912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
2 200,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
Wskaźniki rezultatu
186
187
Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego
RPOWP***
wejście na
portal
Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego (wizyty,
osoby
rozmowy tel.)***
Realizacja
0,00
0,00
0,00
293 814,00
460 564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460 564,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
Wartość bazowa
0,00
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Realizacja
0,00
4 906,00
9 096,00
14 288,00
19 957,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 957,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
Komentarz
Informacja podana jest w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 13 marca 2012 r.
Dane dotyczące postępu rzeczowego będą udostępniane na podstawie wniosków o płatność składanych do IZ RPOWP przez beneficjentów. Sukcesywnie, w miarę realizacji poszczególnych projektów osiagniete wskaźniki produktu i rezultatu będą umieszczane w kolejnych sprawozdaniach.
Prezentowane wartości wskaźników mogą różnić się od wykazanych w OracleBi Discoverer z uwagi na to, iż beneficjent mając obowiązek wpisania do wniosku po jednym wskaźniku KSI, Programowym i własnym IZ, może wybrać taki sam wskaźnik dla tej samej grupy wskaźników, bądź zupełnie inne. Wobec powyższego może dojść do sytuacji w
której w KSI nie będzie wykazana wartość niektórych wskaźników, pomimo, że beneficjent będzie je realizował (wykazał je jako Programowe bądź własne IZ a nie jako KSI). Mapowanie wskaźników programowych ze wskaźnikami KSI pozwoliło na powiązanie zaledwie kilku % wskaźników.
Dane dotyczące stworzonytch miejsc pracy w podziale na płcie pochodzą z Ankiet trwałości - w roku 2012 objęte nimi były wszystkie projekty, dla których wniosek o płatność końcową został zatwierdzony przed 1 lipca 2011 r. W związku z tym całkowita wartość tego wskaźnika (zgodna z danymi z KSI (SIMIK 07-13)) nie stanowi sumy
zatwudnionych kobiet i mężczyzn.
*** Wskaźnik rezultatu mierzony jest tylko na koniec roku kalendarzowego i obejmuje jeden rok.
Załącznik 5
Wskaźniki kontekstowe dla RPO województwa podlaskiego na lata 2007-2013
Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika
Rok*
Jedn. Miary
Źródło
Ogółem (średnia)
UE 27
Polska
Województwo
podlaskie
SPOŁECZEŃSTWO
1
Ludność w województwie
podlaskim – ogółem,
w tym miasta
wieś
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
osoby
GUS
1 192 660
1 191 470
1 189 731
1 188 329
.
GUS
710 098
710 073
715 761
717 781
.
GUS
482 562
481 397
473 970
470 548
.
GUS
-2 182
-1 440
-1 652
-1 616
-1 898
RSW, GUS
-1 633
-1 381
-1 337
-1 746
-1 570
RSW, GUS
-549
-59
-315
130
-328
GUS
-346
-258
-69
100
-76
GUS
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
GUS
22,4
22,1
23,9
24,8
23,0
GUS
19,2
18,7
18,5
19,1
21,0
a) miasta
miasta
b) wieś
wieś
2
Migracje wewnętrzne ludności
na pobyt stały – saldo ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
osoby
osoby
osoby
a) w miastach
w miastach
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
osoby
b) na wsi
na wsi
3
4
Saldo migracji zewnętrznej
Wykształcenie ludności w wieku
15 lat i więcej (ogółem=100)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
osoby
osoby
%
a) średnie i policealne
średnie i policealne
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
b) zasadnicze zawodowe
zasadnicze zawodowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
c) wyższe
wyższe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
17,5*
%
Eurostat, GUS
%
GUS
16,6
14,5
16,2
17,9
17,9
18,1
d) w tym na wsi
w tym na wsi
5
6
7
8
Liczba absolwentów szkół
wyższych (państwowych
i niepaństwowych łącznie
z cudzoziemcami)
Gospodarstwa domowe wyposażone
w komputer osobisty
z dostępem do Internetu
Szkoły dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
Udział szkół wyposażonych
w komputery według poziomu
kształcenia:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
osoby
w % ogółu
gospodarstw
domowych
11 599
13 580
11 862
14 883
15 261
GUS
65,0
53,4
33,9
44,1
51,5
52,6
GUS, BDL
1 230
1 184
1 157
1 138
liczba
GUS
79,0
w % ogólnej
liczby szkół
87,2
67,7
74,3
74,8
75,0
RSW, GUS
a) szkoły podstawowe
szkoły podstawowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
61,5
w % danej
grupy
szkół
94,4
97,2
96,4
97,3
RSW, GUS
b) gimnazja
gimnazja
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
w % danej
grupy
szkół
82,8
86,0
85,3
85,0
GUS
c) szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
w % danej
grupy
szkół
35,9
47,7
51,1
49,9
GUS
d) policealne
policealne
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
42,9
w % danej
grupy
szkół
RSW, GUS
39,8
50,4
45,8
44,5
1
Ludność aktywna zawodowo
ogółem a
RYNEK PRACY. BEZROBOCIE
2007
2008
2009
2010
tys.
2011
2012
2013
2014
2015
GUS
527
551
529
544
541
GUS
483
512
494
495
486
GUS
507
538
518
533
531
GUS
52
60
49
53
50
GUS
426
444
426
430
423
GUS
50
47
54
62
67
GUS
238
252
244
248
248
GUS
289
298
285
297
293
GUS
483
512
494
495
486
GUS
115,0
106,0
96,5
100,2
98,2
a) w tym pracujący
w tym pracujący
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
b) w tym wieku produkcyjnym
w tym wieku produkcyjnym
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
c) w tym do 24 lat
15-24
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
d) 25-54 lata
25-54 lata
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
e) 55 i więcej lat
55 i więcej lat
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
f) w tym: kobiety
w tym: kobiety
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
g) w tym: mężczyźni
w tym: mężczyźni
2
Pracujący ogółem a
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
tys.
a) w tym: rok poprzedni=100
w tym: rok poprzedni=100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
b) w sektorze prywatnym
w sektorze prywatnym
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
GUS
343
372
379
368
373
GUS
.
.
.
.
.
GUS
49,6
51,1
51,0
49,2
50,5
c) w MSP
w MSP
3
Wskaźnik zatrudnienia według BAEL (dane średnioroczne):
Ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
osoby
%
a) Z ogółem w wieku: 15-24
Z ogółem w wieku: 15-24
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
25,4
28,7
26,3
23,4
35,1
26,8
75,9
77,9
80,7
82,8
Eurostat
.
.
.
.
.
72,8
Eurostat
.
.
.
.
.
32,3
Eurostat
.
.
.
.
.
58,5
Eurostat, GUS
57,2
58,7
58,4
55,4
57,7
43,2
Eurostat, GUS
42,7
44,3
44,3
43,4
43,9
Eurostat, GUS
b) Z ogółem w wieku: 25-34
Z ogółem w wieku: 25-34
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
Eurostat
.
.
.
.
.
.
c) Z ogółem w wieku: 35-44
Z ogółem w wieku: 35-44
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
d) Z ogółem w wieku: 45-54
Z ogółem w wieku: 45-54
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
77,5
%
e) Z ogółem w wieku: 55 lat i więcej
Z ogółem w wieku: 55 lat i więcej
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
46,0
%
f) mężczyźni
mężczyźni
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
59,4
%
g) kobiety
kobiety
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
46,1
%
4
5
Liczba osób pracujących w rolnictwie b
Stopa bezrobocia: wg BAEL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
123
135
132
114
tys.
GUS
8,2
Eurostat, GUS
9,0
6,4
7,1
10,3
9,2
8,7
Eurostat, GUS
8,9
6,7
7,0
9,3c
9,3
8,9
%
a) Stopa bezrobocia: wg BAEL - w tym kobiety
Stopa bezrobocia: wg BAEL - w tym kobiety
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8,9
%
b) Stopa bezrobocia rejestrowanego
2007
2008
2009
Stopa bezrobocia rejestrowanego
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10,4
9,7
12,8c
%
GUS
13,8c
14,1
GUS
.
.
.
.
.
c) stopa bezrobocia rejestrowanego - w tym kobiety
stopa bezrobocia rejestrowanego - w tym kobiety
1
2
3
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
Wzrost PKB (w cenach bieżących) rok poprzedni=100
Wartość dodana brutto na 1 pracującego wg rodzajów działalności: ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
GOSPODARKA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%
zł
%
zł
33 462,0
22 896,0
24 434,0
x
108,4
112,0
106,5
x
78 778,0
59 677
60 994
x
17 690,0
19 395
18 505
x
85 479,0
74 778
69 597
x
GUS, BDL
GUS, BDL
GUS, BDL
a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
zł
GUS, BDL
b) przemysł
przemysł
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
zł
GUS, BDL
c) w tym przetwórstwo przemysłowe
w tym przetwórstwo przemysłowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
zł
78 590,0
72 275
66 317
x
90 644,0
89 488
92 242
x
104 629,0
91 776
.
.
73 352,0
62 065
.
.
GUS, BDL
d) budownictwo
budownictwo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
zł
GUS, BDL
e) usługi rynkowe
usługi rynkowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
zł
GUS, BDL
f) usługi nierynkowe
usługi nierynkowe
4
Pracujący w gospodarce narodowej
według rodzajów działalności (województwo=100) ogółem według PKD 2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
zł
GUS, BDL
100,0
100,0
%
GUS
a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
34,0
33,2
x
x
%
GUS
b) przemysł
przemysł
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
16,2
15,6
x
x
%
GUS
c) w tym przetwórstwo przemysłowe
w tym przetwórstwo przemysłowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
14,8
14,2
x
x
%
GUS
d) budownictwo
budownictwo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4,1
4,7
x
x
%
GUS
e) usługi rynkowe
usługi rynkowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
27,7
28,7
x
x
%
GUS
f) usługi nierynkowe
usługi nierynkowe
5
Pracujący w gospodarce narodowej
według rodzajów działalności (rok poprzedni=100) ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18,0
17,8
x
x
%
GUS
104,2
102,0
97,7
97,3
%
GUS
a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100,2
99,6
x
x
%
GUS
b) przemysł
przemysł
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
108,7
98,5
x
x
%
GUS
c) w tym przetwórstwo przemysłowe
w tym przetwórstwo przemysłowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
109,5
98,1
x
x
%
GUS
d) budownictwo
budownictwo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
113,4
115,5
x
x
%
GUS
e) usługi rynkowe
usługi rynkowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
106,7
105,5
x
x
%
GUS
f) usługi nierynkowe
usługi nierynkowe
6
Podmioty gospodarki narodowej
zarejestrowane w rejestrze REGON w tym:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
102,2
101,1
x
x
%
liczby bezwzgl.
GUS
GUS
88 665
90 229
89 578
91 876
91 738
GUS
84 554
85 974
85 238
87 546
87 414
a) Małe (do 9 osób)
Małe (do 9 osób)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
liczby bezwzgl.
b) Średnie (10-49 osób)
Średnie (10-49 osób)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
liczby bezwzgl.
GUS
3 330
3 443
3 524
3 516
3 519
GUS
781
812
816
814
805
c) Duże (50 osób i więcej)
Duże (50 osób i więcej)
7
Nakłady inwestycyjne na środki trwałe na 1 mieszkańca (w gospodarce
narodowej)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
liczby bezwzgl.
5 729,0
zł
3 572
4 046
3 892
4 247
GUS, BDL
a) w tym sektora prywatnego
w tym sektora prywatnego
8
9
Nakłady* na działalność badawczo-rozwojową ogółem (ceny bieżące) *Bez
amortyzacji środków
trwałych
Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej
Stan w dniu 31 XII
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle* ogółem (ceny bieżące)
10 * Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących
przekracza 49 osób
Wartość produkcji sprzedanej przedsiębiorstw innowacyjnych* w przemyśle
11 * Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących
przekracza 49 osób
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
zł
tys. zł
2 564
2 913
2 327
2 244
NBP
55 427,3
74 706,1
66 251,9
103 865,4
GUS
2309
2541
2483
2437
osoby
tys. zł
tys. zł
GUS
230715
419979
273238
#
GUS
16576605
17161838
19179939
15761962
GUS
1222630d
855690e
2008
Wartość produkcji sprzedanej wyrobów nowych wprowadzonych na rynek w
latach 2003-2005 przedsiębiorstw innowacyjnych* w przemyśle
12
* Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących
przekracza 49 osób
1
Drogi publiczne o twardej nawierzchni
Stan w dniu 31 XII
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TRANSPORT
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys. zł
2014735f
809776g
GUS
268 372,2
km
GUS, BDL
11 248,5
11 356,9
11 848,4
11 998,9
a) wojewódzkie
wojewódzkie
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
28 410,2
km
1 241,3
1 241,3
1 240,4
1 240,3
GUS
b) powiatowe
powiatowe
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
114 402,0
km
6 504,0
6 539,3
6 577,4
6 624,4
GUS
c) gminne
gminne
2
3
Linie kolejowe eksploatowane*
Stan w dniu 31 XII
*Sieć PKP i innych podmiotów będących zarządcami sieci kolejowej.
Ludność w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
106 983,1
km
GUS
20 360,0
km
2 522,4
2 595,5
3 053,1
3 156,9
705
760
760
759
GUS, BDL
545
546
549
542
tys. osób
GUS
a) Przewozy pasażerów komunikacją miejską*
Przewozy pasażerów komunikacją miejską*
*Przedsiębiorstwa i zakłady komunikacji miejskiej o liczbie pracujących
powyżej 9 osób.
4
Ofiary śmiertelne wypadków drogowych:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 779,0
mln
GUS
4 572,0
osoby
117
109
103
100
209
162
179
146
GUS, BDL
a) na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach powiatowych
na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach
powiatowych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
20,8
osoby
35,0
25,2
26,8
20,9
GUS, BDL
b) na 100 tys. Ludności
na 100 tys. ludności
5
Ofiary śmiertelne wypadków drogowych w stosunku do roku poprzedniego
(rok poprzedni =100)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12,0
osoby
GUS, BDL
84,1
%
18,0
13,6
15,1
12,3
GUS, BDL
100,5
77,5
110,5
81,6
a) na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach powiatowych
na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach
powiatowych
2007
2008
95,6
71,9c
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
106,4c
78,3
%
GUS
b) na 100 tys. Ludności
na 100 tys. ludności
6
1
Liczba wypadków na drogach
Ludność korzystająca z kanalizacji
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ŚRODOWISKO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
103,4
75,6
110,7c
81,6
%
GUS
1 162
1 136
1 041
847
szt.
GUS
23 474,5
tys.
702,0
708,9
713,9
718,0
GUS, BDL
a) w tym na wsi
w tym na wsi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 503,2
tys.
77,9
80,5
77,4
78,1
GUS, BDL
b) Ludność korzystająca z kanalizacji w% ludności ogółem
Ludność korzystająca z kanalizacji w% ludności ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
61,5
%
58,9
59,5
60,0
60,4
GUS, BDL
c) w tym na wsi
w tym na wsi
2
Ludność korzystająca z wodociągów
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
23,5
%
GUS, BDL
33 296,7
tys.
16,2
16,7
16,3
16,6
1 037,0
1 038,6
1 040,4
1 042,8
GUS, BDL
a) w tym na wsi
w tym na wsi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
11 126,2
tys.
356,2
357,5
353,9
354,2
GUS, BDL
b) Ludność korzystająca z wodociągów w% ludności ogółem
Ludność korzystająca z wodociągów w% ludności ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
87,2
%
GUS, BDL
87,0
87,2
87,4
87,8
c) w tym na wsi
w tym na wsi
3
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w% ludności ogółem.( Ludność
obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków na podstawie szacunków; stan w
dniu 31 XII.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
74,7
%
73,8
74,3
74,7
75,3
GUS, BDL
62,4
63,7
62,5
63,3
%
GUS
a) w tym na wsi
w tym na wsi ( Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków na
podstawie szacunków; stan w dniu 31 XII.)
4
Całkowita emisja zanieczyszczeń
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
26,9
%
16,7
19,3
16,9
17,9
GUS, BDL
1 717 992
1 604 120
1 598 733
.
t/rok
GUS
a) powietrza*f
2007
2008
2009
powietrza* *Zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
t/km2
GUS
85,1
79,5
79,2
0,1 pyłowe
80,1 gazowe
b) pyłowych
pyłowych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 748
1 324
1 146
1 096
t/rok
GUS
c) gazowych
gazowych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 716 244
1 602 796
1 597 587
1 616 560
t/rok
GUS
d) w tym dwutlenku siarki
w tym dwutlenku siarki
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4 348
3 672
3 394
3 304
t/rok
GUS
e) w tym tlenków azotu** ** W przeliczeniu na dwutlenek azotu
w tym tlenków azotu** ** W przeliczeniu na dwutlenek azotu
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 372
3 020
3 141
3 150
t/rok
GUS
f) gazowych (bez CO2)
gazowych (bez CO2)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12 822
11 170
9 056
9 229
t/rok
GUS
5
Ścieki przemysłowe i komunalne
oczyszczane:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
40 041
40 025
39 466
40 082
dm3
GUS
a) na km2 powierzchni
2
na km powierzchni
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6,6
dm
3
2,0
2,0
2,0
2,0
GUS
b) w% ścieków wymagających oczyszczania
w% ścieków wymagających oczyszczania
6
Odpady wytworzone w ciągu roku
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
93,8
%
98,4
99,7
97,4
99,9
GUS, BDL
a) ogółem
ogółem z wyłączeniem odpadów komunalnych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 057,2
838,3
737,9
713,5
tys. t/rok
GUS
b) poddane odzyskowi
poddane odzyskowi
7
Odpady komunalne zebrane
8
Energia pochodząca z odnawialnych źródeł (Moc zainstalowana)
9
10
Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w%
powierzchni ogólnej
11 Grunty wymagające rekultywacji ogółem:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
935,3
729,6
665,3
617,0
tys. t/rok
GUS
262 220,2
246 987,6
246 551,7
242 937,3
t
GUS
MW
Agencja
Rynku
Energii
%
Min. Gospodarki,
Prezes
Urzędu
Regulacji
Energetyki/
32,0
32,0
32,0
32,0
%
GUS
2 803
2 864
2 825
2 855
ha
GUS
a) zrekultywowane
zrekultywowane
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
53
20
41
31
ha
GUS
b) zagospodarowane
zagospodarowane
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12
10
10
6
ha
GUS
c) zdegradowane
zdegradowane
12 Emisja CO2
1
2
3
Liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania
Miejsca noclegowe
Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TURYSTYKA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
107
102
109
109
ha
GUS
1 703,4
1 591,6
1 588,5
1 607,3
tys. ton
szt.
szt.
tys.
GUS
GUS
169
166
168
182
165
GUS
11 349
11 006
11 424
11 409
11 032
GUS
942 813
907 520
862 916
903 286
901 695
GUS
135 917
106 185
106 571
108 038
136 448
GUS
464 249
462 169
437 853
456 571
473 592
a)
w tym turystom zagranicznym
4
Korzystający z noclegów
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tys.
osoby
a) w tym turyści zagraniczni
w tym turyści zagraniczni
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
251,9
osoby
RSW, GUS
90 984
68 737
68 892
72 141
90 293
5
Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
x wypełnienie niemożliwe-zmiana klasyfikacji PKD
a w IV kwartale danego roku wg BAEL
b w sektorze rolniczym wg BAEL
c wprowadzono zmiany danych w wyniku korekt w trakcie roku
d w latach 2005-2007
e w latach 2006-2008
f w latach 2007-2009 (dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów)
g w latach 2008-2010
h dla 2009 r. źródłem danych jest wyłącznie BDL
i pyły + gazy(łącznie z CO2
Znak "." (kropka) oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
# dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej
szt.
GUS
167
155
154
144
152
Załącznik VI
Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013
Priorytety Strategii UE 2020
Obszary/cele Startegii UE 2020
stanowiące cel jej głównych
działań
Wskaźniki dla obszarów/celów
Startegii UE 2020
Wstępne wskaźniki dla
obszarów/celów
Polski
Inicjatywy flagowe UE
Kategorie interwencji PS 20072013 wpisujące się w realizację
Strategii 2020 - ujęcie
indykatywne*
Alokacja UE
Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
- ujęcie indykatywne**
1
2
3
4
5
6
7
Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i
Badania i rozwój, innowacje,
przedsiębiorczość
3% PKB - wydatki Unii na
inwestycje w B+R
Społeczeństwo informacyjne
cel określony w Inicjatywie flagowej
Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki
opartej na wiedzy i innowacji
smart growth
Edukacja
Klimat, energia, mobilność
Rozwój zrównoważony - wspieranie
gospodarki efektywniej korzystającej z
zasobów, bardziej przyjaznej środowisku
i bardziej konkurencyjnej;
suistainable growth
Otoczenie biznesu
(+przedsiębiorczość)
1,7% - wydatki Polski na
inwestycje w B+R
10% - maksymalny odsetek osób
przedwcześnie kończących naukę
szkolną;
40% - minimalny odsetek osób z
wyższym wykształceniem
4,5% - maksymalny odsetek
osób przedwcześnie
kończących naukę szkolną;
45% - minimalny odsetek osób
z wyższym wykształceniem
75% - wskaźnik zatrudnienia osób
w wieku 20-64 lat
71% - wskaźnik zatrudnienia
osób w wieku 20-64 lat
cel „20/20/20” w zakresie klimatu i
energii - 20% redukcja emisji gazów
cieplarnianych, 20% udział OZE w
konsumpcji energii, 20% wzrost
efektywności energetycznej
19% redukcja emisji gazów
cieplarnianych,
15% udział OZE w konsumpcjji
energii, 13,6% wzrost
efektywności energetycznej
Zatrudnienie i umiejętności
Walka z ubóstwem
1,2,3,4,5,6,7,8,9,74
190 739 840,00
Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz upowszechnienia
szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i
przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego;
10,11,12,13,14,15
51 176 985,00
Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów
kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy;
62,72,73,75,77
14 269 358,00
Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa na rzecz
uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów,
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania
efektywności energetycznej;
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,5
3,54
Polityka przemysłowa w erze globalizacji – inicjatywa na rzecz poprawy
otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania
3,5,6,8,9
rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do
konkurowania na rynkach światowych;
cel określony w Inicjatywie flagowej
75% - wskaźnik zatrudnienia osób w 71% - wskaźnik zatrudnienia
osób w wieku 20-64 lat
wieku 20-64 lat
Rozwój sprzyjający włączeniu
społecznemu - wspieranie gospodarki o
wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność
społeczną i terytorialną.
inclusive growth
dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły
przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do
wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy;
Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – inicjatywa na
rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74
rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika
aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku
pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej;
10% - maksymalny odsetek osób
przedwcześnie kończących naukę
szkolną;
40% - minimalny odsetek osób w
wieku 30-34 lat z wyższym
wykształceniem
4,5% - maksymalny odsetek
osób przedwcześnie
kończących naukę szkolną;
45% - minimalny odsetek osób
z wyższym wykształceniem
20 mln - zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem
Europejski program walki z ubóstwem – inicjatywa na rzecz
zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące
1,5-2mln - zmniejszenie liczby
ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby
osób zagrożonych ubóstwem
ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć
w życiu społeczeństwa.
61,76,78,79,80
* Uwaga: niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu (zaznaczone kolorem czerwonym). Kategorie 55-60,81,85-86 nie zostały przypisane do żadnego z celów UE 2020.
** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych.
284 615 110,00
161 058 978,00
0,00
47 773 472,00
Załącznik VII a
Tabela 7. SUE RMB
Tabela w EUR
Kurs EURO:
4,5270
Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO)
Liczba projektów
Lp. Priorytet i Obszar Priorytetowy
_
I.
_
Nr kategorii interwencji
_
Region Morza Bałtyckiego jako
obszar Zrównoważony
1.
Redukcja środków odżywczych w
morzu do akceptowalnego poziomu
2.
Zachowanie stref przyrodniczych
oraz bioróżnorodności,
uwzględniając łowiska morskie
3.
Redukcja użytkowania oraz wpływu
substancji niebezpiecznych
Region wzorcowy dla czystej żeglugi
i transportu morskiego
Łagodzenie skutków oraz adaptacja
do zmian klimatycznych
Region Morza Bałtyckiego jako
II.
obszar Dobrobytu
Usuwanie przeszkód w rynku
wewnętrznym w regionie Morza
6. Bałtyckiego w tym poprawa
współpracy w zakresie ceł i
podatków
Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO)
W okresie
sprawozdawczym
Od
uruchomienia
programu
Wydatki ogółem
Wydatki
kwalifikowalne
Dofinansowanie ze
środków publicznych
Dofinansowanie ze
środków publicznych w
części odpowiadającej
środkom UE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18
55
3 875 950,09
3 774 071,41
3 198 800,48
3 198 800,48
28 848 230,14
28 089 554,15
21 156 801,19
21 156 801,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_
Wydatki ogółem
Wydatki
kwalifikowalne
Dofinansowanie ze
środków publicznych
Dofinansowanie ze środków
publicznych w części
odpowiadającej środkom UE
46, 51
1
5
88 813,74
73 223,77
62 240,20
62 240,20
6 030 115,40
5 945 120,40
4 403 055,61
4 403 055,61
44, 53, 54
17
49
3 787 136,34
3 700 847,64
3 136 560,28
3 136 560,28
16 851 546,87
16 256 095,99
13 675 862,85
13 675 862,85
4.
30-32
0
1
0,00
0,00
0,00
0,00
5 966 567,87
5 888 337,77
3 077 882,72
3 077 882,72
5.
49
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
528
28 099 103,06
21 367 771,22
10 333 854,17
8 955 693,14
247 333 874,83
203 156 705,39
117 825 760,47
106 843 199,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_
7.
Wykorzystanie pełnego potencjału
regionu w zakresie badań i innowacji
01-04, 07
7
50
7 611 655,32
5 949 730,88
2 940 564,11
2 499 479,49
41 018 134,04
33 029 025,84
16 430 411,40
14 050 348,39
8.
Wdrożenie Small Business Act:
promocja przedsiębiorczości,
wzmocnienie MŚP oraz podniesienie
poziomu efektywnego wykorzystania
zasobów ludzkich
05, 08-09, 63, 64, 66
21
478
20 487 447,74
15 418 040,34
7 393 290,06
6 456 213,66
206 315 740,79
170 127 679,54
101 395 349,07
92 792 850,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
230
57 793 811,40
54 860 355,56
41 782 653,90
41 597 988,11
314 039 646,72
289 472 929,28
211 322 397,20
209 616 533,58
33-43
4
37
2 044 927,86
1 903 300,49
1 348 564,84
1 301 513,81
18 777 327,43
16 340 284,65
11 395 597,15
11 241 852,95
16-29
1
69
11 733 969,60
11 733 969,60
11 616 629,91
11 616 629,91
153 648 502,12
145 650 640,85
107 039 447,06
106 256 163,40
13, 55-57, 62, 75, 76
22
124
44 014 913,93
41 223 085,46
28 817 459,16
28 679 844,39
141 613 817,18
127 482 003,78
92 887 352,99
92 118 517,23
0
0
9.
III.
10.
11.
12.
IV.
13.
14.
15.
V.
Wzmocnienie zrównoważonego
rozwoju rolnictwa, leśnictwa i
rybołówstwa
Region Morza Bałtyckiego jako
obszar Dostępny i Atrakcyjny
Poprawa dostępności, efektywności i
bezpieczeństwa rynków
energetycznych
Wzmocnienie wewnętrznych i
zewnętrznych połączeń
transportowych
Utrzymanie i wzmocnienie
atrakcyjności Regionu Morza
Bałtyckiego w szczególności poprzez
edukację, turystykę i poziom
zdrowotności
Region Morza Bałtyckiego jako
Obszar Bezpieczny
Uzyskanie statusu wiodącego
regionu w zakresie bezpieczeństwa
morskiego
Wzmocnienie ochrony przed
głównymi zagrożeniami na morzu i
lądzie
Obniżenie poziomu przestępczości
przygranicznej i szkód powstałych w
jej wyniku.
Ogółem
_
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_
73
813
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 768 864,55
80 002 198,19
55 315 308,56
53 752 481,74
590 221 751,69
520 719 188,82
350 304 958,86
337 616 533,82
Tabela w PLN
Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Liczba projektów
Lp. Priorytet i Obszar Priorytetowy
_
I.
_
Region Morza Bałtyckiego jako
obszar Zrównoważony
1.
Redukcja środków odżywczych w
morzu do akceptowalnego poziomu
2.
Zachowanie stref przyrodniczych
oraz bioróżnorodności,
uwzględniając łowiska morskie
3.
Redukcja użytkowania oraz wpływu
substancji niebezpiecznych
Region wzorcowy dla czystej żeglugi
i transportu morskiego
Łagodzenie skutków oraz adaptacja
5.
do zmian klimatycznych
Region Morza Bałtyckiego jako
II.
obszar Dobrobytu
Usuwanie przeszkód w rynku
wewnętrznym w regionie Morza
6. Bałtyckiego w tym poprawa
współpracy w zakresie ceł i
podatków
4.
Nr kategorii interwencji
_
W okresie
sprawozdawczym
Od
uruchomienia
programu
Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO)
Dofinansowanie ze
Wydatki
Dofinansowanie ze
środków publicznych w
Wydatki ogółem
kwalifikowalne
środków publicznych
części odpowiadającej
środkom UE
3.
4.
5.
6.
Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO)
Wydatki ogółem
Wydatki
kwalifikowalne
Dofinansowanie ze
środków publicznych
Dofinansowanie ze środków
publicznych w części
odpowiadającej środkom UE
1.
2.
7.
8.
9.
10.
18
55
17 546 426,05
17 085 221,28
14 480 969,78
14 480 969,78
130 595 938
127 161 412
95 776 839
95 776 839
46, 51
1
5
402 059,82
331 484,00
281 761,40
281 761,40
27 298 332,40
26 913 560,04
19 932 632,76
19 932 632,76
44, 53, 54
17
49
17 144 366,23
16 753 737,28
14 199 208,38
14 199 208,38
76 286 952,68
73 591 346,54
61 910 631,12
61 910 631,12
30-32
0
1
0,00
0,00
0,00
0,00
27 010 652,77
26 656 505,07
13 933 575,09
13 933 575,09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
528
127 204 639,56
96 731 900,32
46 781 357,83
40 542 422,85
1 119 680 451
919 690 405
533 397 218
483 679 162
_
49
_
7.
Wykorzystanie pełnego potencjału
regionu w zakresie badań i innowacji
01-04, 07
7
50
34 457 963,62
26 934 431,70
13 311 933,71
11 315 143,63
185 689 092,79
149 522 400,00
74 380 472,42
63 605 927,17
8.
Wdrożenie Small Business Act:
promocja przedsiębiorczości,
wzmocnienie MŚP oraz podniesienie
poziomu efektywnego wykorzystania
zasobów ludzkich
05, 08-09, 63, 64, 66
21
478
92 746 675,94
69 797 468,62
33 469 424,12
29 227 279,22
933 991 358,55
770 168 005,30
459 016 745,23
420 073 234,96
27
230
261 632 584
248 352 830
189 150 074
188 314 092
1 421 657 481
1 310 443 951
956 656 492
948 934 048
33-43
4
37
9 257 388,42
8 616 241,34
6 104 953,03
5 891 953,03
85 004 961,26
73 972 468,60
51 587 868,30
50 891 868,30
16-29
1
69
53 119 680,40
53 119 680,40
52 588 483,59
52 588 483,59
695 566 769,10
659 360 451,11
484 567 576,83
481 021 651,72
13, 55-57, 62, 75, 76
22
124
199 255 515,37
186 616 907,87
130 456 637,60
129 833 655,57
641 085 750,36
577 111 031,12
420 501 046,99
417 020 527,49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
813
406 383 649,80
362 169 951,21
250 412 401,83
243 337 484,82
2 671 933 869,91
2 357 295 767,78
1 585 830 548,74
1 528 390 048,61
9.
III.
10.
11.
12.
IV.
13.
14.
15.
V.
Wzmocnienie zrównoważonego
rozwoju rolnictwa, leśnictwa i
rybołówstwa
Region Morza Bałtyckiego jako
obszar Dostępny i Atrakcyjny
Poprawa dostępności, efektywności i
bezpieczeństwa rynków
energetycznych
Wzmocnienie wewnętrznych i
zewnętrznych połączeń
transportowych
Utrzymanie i wzmocnienie
atrakcyjności Regionu Morza
Bałtyckiego w szczególności poprzez
edukację, turystykę i poziom
zdrowotności
Region Morza Bałtyckiego jako
Obszar Bezpieczny
Uzyskanie statusu wiodącego
regionu w zakresie bezpieczeństwa
morskiego
Wzmocnienie ochrony przed
głównymi zagrożeniami na morzu i
lądzie
Obniżenie poziomu przestępczości
przygranicznej i szkód powstałych w
jej wyniku.
Ogółem
_
_
_
_
Załącznik 7 Tabela 7b. EFRR a SRMB wraz z wykresem (narastająco od uruchomienia programu)
Country: POLSKA
Convergence/competitiveness/territorial cooperation: Convergence
Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg
obszarów wsparcia
programme: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
Total ERDF amount of the programme: 672 542 971
Główne obszary
Strategii
priorytetowe Kwota EFRR w projektach Kwota EFRR w projektach Kwota EFRR w pozostałych
wpisujących się w Strategię flagowych wskazanych w projektach wpisujących się w
(suma 3 i 4)
Action plan of the strategy Strategię
1
B+R, Innowacje
Energia
Transport
Środowisko
Inne:
Przedsiębiorczość, wsparcie dla
MSP,
bardziej
efektywne
wykorzystanie zasobów ludzkich
2
14 050 348,39
11 241 852,95
106 256 163,40
21 156 801,19
184 911 367,89
92 792 850,66
3
-
4
Edukacja, turystyka i zdrowie
Suma
92 118 517,23
337 616 533,82
-
92 118 517,23
337 616 533,82
14 050 348,39
11 241 852,95
106 256 163,40
21 156 801,19
184 911 367,89
92 792 850,66
B+R, Innowacje
Energia
Transport
Środowisko
Inne:
Załącznik 7 Tabela 7b. EFRR a SRMB wraz z wykresem (rok 2011)
Country: POLSKA
Convergence/competitiveness/territorial cooperation: Convergence
programme: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
Total ERDF amount of the programme: 672 542 971
Główne
obszary Kwota
EFRR
w Kwota
EFRR
w
priorytetowe Strategii
projektach
projektach flagowych
wpisujących się w wskazanych w Action
Strategię (suma 3 i 4) plan of the strategy
1
B+R, Innowacje
Energia
Transport
Środowisko
Inne:
Przedsiębiorczość, wsparcie
dla
MSP,
bardziej
efektywne wykorzystanie
zasobów ludzkich
Edukacja,
turystyka
i
zdrowie
Suma
2
3
Kwota
EFRR
w
pozostałych projektach
wpisujących
się
w
Strategię
Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg
obszarów wsparcia
B+R, Innowacje
Energia
Transport
Środowisko
4
2 499 479,49
1 301 513,81
11 616 629,91
3 198 800,48
35 136 058,05
6 456 213,66
-
2 499 479,49
1 301 513,81
11 616 629,91
3 198 800,48
35 136 058,05
6 456 213,66
28 679 844,39
-
28 679 844,39
53 752 481,74
-
53 752 481,74
Inne:
Załącznik 7 c, Tabela 7 c Karty przykładowych projektów realizowanych w ramach RPOWP, które wpisują się w obszary priorytetowe SUE RMB*
Priorytet SRMB
I. Region Morza Bałtyckiego jako obszar zrównoważony
Obszar priorytetowy SRMB
2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie (kat. 46)
Projekt flagowy (tak/nie)
nie
Priorytet, działanie, poddziałanie PO
5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
Tytuł projektu
Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Mońki
Beneficjent
Gmina Mońki
Lider projektu flagowego (tak/nie)
nie
Data podpisania umowy
05.06.2009 r. (pierwotna umowa)
Wartość podpisanej umowy (ogółem)
11 758 865,11 PLN - wartość z aktualnej umowy
2 965 665,85 EUR - wartość z aktualnej umowy
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
7 017 730,86 PLN - wartość z aktualnej umowy
1 769 919,51 EUR - wartość z aktualnej umowy
Okres realizacji projektu
13.07.2007 - 23.12.2010
Opis projektu, w tym informacja na
temat zgodności ze Strategią
Zdjęcia lub wizualizacje
Przedmiotem projektu „Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Mońki” jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach miasta Mońki oraz remont urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej; budowę sieci wodociągowej; remont urządzeń oczyszczalni ścieków.
Realizacja projektu znacząco poprawia dostęp do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, a także umożliwiła uzbrojenie w sieci wodno kanalizacyjne nowe tereny inwestycyjne. Powstały w związku z tym warunki do podłączenia:
- do sieci wodociągowej 105 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz 19 nieruchomości przeznaczonych pod
przemysł, usługi i rzemiosło,
- do sieci kanalizacyjnej 222 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz 18 nieruchomości przeznaczonych pod
przemysł, usługi i rzemiosło.
Wybudowanie sieci kanalizacyjnej i stworzenie warunków do jej podłączenia zmniejszyło liczbę szamb do przechowywania ścieków, które nie
zawsze były i są szczelne. Ograniczyło to przesiąkanie ścieków do gruntu oraz niekontrolowane opróżnianie szamb do sieci kanalizacji
deszczowej. Zmniejszyło to z kolei zanieczyszczenie wód gruntowych oraz pozytywnie wpłynęło na czystość wód rzeki Targonki, dopływu
rzeki Nereśli łączącej się z rzeką Narew. Przed realizacją przedmiotowego projektu wody rzeki Targonki zaliczane były do wód III klasy
czystości, jednak z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków organicznych, związków azotu i fosforu oraz bakterie Coli w
rzeczywistości posiadały one wody pozaklasowe.
Proekologiczny aspekt omawianej inwestycji w postaci poprawy jakości wód sieci rzecznej regionu pozwala na zachowanie bioróżnorodności
wpisując się tym samym w 2 obszar priorytetowy SRMB.
Beneficjent
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
Data podpisania umowy
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
Okres realizacji projektu
Podlaski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
nie
10.03.2010 r. (pierwotna umowa)
50 000 000,00 PLN - wartość z aktualnej umowy
12 610 340,48 EUR - wartość z aktualnej umowy
50 000 000,00 PLN - wartość z aktualnej umowy
12 610 340,48 EUR - wartość z aktualnej umowy
10.03.2010 - 31.12.2013
Projekt polega na ułatwieniu dostępu do kapitału przedsiębiorstwom poprzez udzielanie poręczeń do transakcji
kredytowych/pożyczek . Przyczyni się to do ułatwienia przepływu kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstw i dzięki
temu zwiększenie konkurencyjności tych firm.
Projekt dotyczy dokapitalizowania Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w kwocie 50 000 000 PLN.
Przedmiotem projektu jest udzielanie poręczeń do transakcji kredytowych/pożyczek MŚP posiadającym siedzibę, a
w przypadku osoby fizycznej adres miejsca zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, na
Opis projektu, w tym informacja terytorium województwa podlaskiego bądź realizującym inwestycje na terenie województwa podlaskiego. W ramach
na temat zgodności ze Strategią projektu udzielane są poręczenia w maksymalnej kwocie do 2 500 000 PLN i nie więcej niż 70% kapitału transakcji
kredytowej/pożyczki.
W okresie realizacji projektu planowane jest udzielenie 230 poręczeń do transakcji kredytowych/pożyczek na łączną
kwotę 50 000 000 PLN.
Wsparcie na rzecz MŚP dostępne dzięki realizacji przedmiotowego projektu wpisuje się w 8 obszar priorytetowy
SRMB, umożliwiając pobudzanie i promocję przedsiębiorczości przy zastosowaniu zwrotnych instrumentów
finansowych, które charakteryzują się wyższą efektywnością niż wsparcie bezpośrednie.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Obszar priorytetowy SRMB
Projekt flagowy (tak/nie)
Priorytet, działanie, poddziałanie
PO
II. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu
7. Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji (kat. 03)
nie
1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Tytuł projektu
"Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako
instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu
Beneficjent
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
Data podpisania umowy
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
Okres realizacji projektu
Politechnika Białostocka
nie
01.12.2010 r.
4 056 000,00 PLN
1 022 950,82 EUR
1 723 799,99 PLN
434 754,10 EUR
24.03.2010 - 13.11.2012
Przedmiotem projektu jest przygotowanie infrastruktury niezbędnej do utworzenia i efektywnego funkcjonowania
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Technologii Politechniki Białostockiej w celu lepszego
wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni, poprzez wspieranie działalności gospodarczej
środowiska akademickiego.
Projekt zakłada modernizację i wyposażenie budynku byłej stołówki, a w ramach prac adaptacyjnych planuje się
dostosowanie i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb funkcjonowania Inkubatora, w tym m.in.:
utworzenie i wyposażenie pracowni szkoleniowej praktycznego programowania i obsługi obrabiarek CNC i systemów
FMS opartej na systemie edukacyjnym EXPERT CNC - FMS; utworzenie i wyposażenie interdyscyplinarnego
laboratorium komputerowego; utworzenie sali konferencyjnej z zapleczem audiowizualnym na potrzeby
organizowania szkoleń i warsztatów z zakresu innowacji oraz praktycznych metod przedsiębiorczości.
Realizacja projektu uwzględnić będzie warunki dostępu osób niepełnosprawnych do planowanej infrastruktury;
zakłada także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy funkcjonowaniu Inkubatora.
Opis projektu, w tym informacja
Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału
na temat zgodności ze Strategią
innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektor B+R, jak również podniesienie standardu
infrastruktury innowacyjnej.
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podniesienie standardu
infrastruktury innowacyjnej niezbędnej do wspierania działalności gospodarczej środowiska akademickiego
Politechniki Białostockiej, którego osiągnięcie jest warunkowane realizacją następujących zamierzeń: Podniesienie
standardu oraz jakości infrastruktury PB niezbędnej do wspierania działań z zakresu przedsiębiorczości;
Wypromowanie efektywnych przedsiębiorstw, które po jego opuszczeniu będą tworzyły nowe miejsca pracy,
rewitalizując środowisko regionalne i komercjalizowały nowe technologie; Dostosowanie oferty Politechniki
Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy; Poprawa potencjału naukowo - badawczego
PB w zakresie współpracy z jednostkami zewnętrznymi; Zwiększenie wspólnych powiązań pomiędzy sferą nauki i
gospodarki; Podniesienie jakości transferowanego kapitału ludzkiego.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Obszar priorytetowy SRMB
Projekt flagowy (tak/nie)
Priorytet, działanie, poddziałanie
PO
Tytuł projektu
Beneficjent
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
Data podpisania umowy
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
Okres realizacji projektu
III. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny
11. Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych (kat. 18)
nie
2. Rozwój Infrastruktury Transportowej
2.4 Rozwój transportu kolejowego
Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych
Województwo Podlaskie
nie
03.03.2009 r. (pierwotna umowa)
38 006 660,00 PLN - wartość z aktualnej umowy
9 585 538,46 EUR - wartość z aktualnej umowy
34 205 994,00 PLN - wartość z aktualnej umowy
8 626 984,62 EUR - wartość z aktualnej umowy
10.10.2008 - 31.10.2009
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie udziału kolei w przewozach regionalnych oraz zwiększenie
efektywności przewozów i zmniejszenie zagrożenia likwidacji nierentownych przewozów. W wyniku realizacji
projektu nastąpi zwiększenie dostępności zewnętrznej województwa podlaskiego, spójności wewnętrznej oraz
bezpieczeństwa transportowego.
Podstawowe potrzeby komunikacyjne wynikają z rozmieszczenia sieci osadniczej województwa i koncentracji w nich
podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej, różnych obiektów i instytucji. Priorytet rozwojowy
kolejowych przewozów pasażerskich województwa stanowi zapewnienie dostępności komunikacyjnej dla ludności i
utrzymanie ruchu regionalnego na liniach lokalnego znaczenia. Polityka województwa dąży do takiej organizacji
przewozów, aby była ona elementem wspomagania rozwoju regionu – zapewniając szybką, sprawną i efektywną
ekonomicznie komunikację przeznaczoną dla obywateli. Postępujący dzięki temu wzrost mobilności społecznej
związanej z dojazdem do miejsca pracy, nauki, instytucji, wypoczynku przekłada się na postęp we wszystkich
Opis projektu, w tym informacja
dziedzinach życia gospodarczego, stanowiąc o atrakcyjności gospodarczej, czy turystycznej regionu. Ponadto,
na temat zgodności ze Strategią
podniesienie jakości infrastruktury i taboru kolejowego w odniesieniu do najważniejszych stacji kolejowych stanowi
czynnik, który ma wpływ na rozwój ośrodków miejskich oraz innych miejscowości leżących na trasach
uwzględnianych w projekcie.
Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu wykorzystanie szans rozwoju regionu i wzmocnienie jego
konkurencyjności poprzez zakup nowych, efektywniejszych środków transportu w pasażerskiej komunikacji
kolejowej. Sprzyja to zwiększeniu popytu na przewozy kolejowe i podniesieniu ich konkurencyjności jako
alternatywnego środka transportu. Przesunięcie strumienia pasażerów z transportu drogowego na kolejowy
dodatkowo ma istotny aspekt środowiskowy. Zakup autobusów szynowych i wprowadzenie ich do eksploatacji
stanowi element realizacji polityki transportowej województwa oraz zwiększenia atrakcyjności i wizerunku regionu, a
także bezpośrednio wypływa na realizację 11 obszaru priorytetowego SRMB.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Obszar priorytetowy SRMB
Projekt flagowy (tak/nie)
Priorytet, działanie, poddziałanie
PO
III. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny
10. Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych (kat. 41)
nie
5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
Tytuł projektu
Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Beneficjent
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
Data podpisania umowy
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
Okres realizacji projektu
Miasto Grajewo
nie
23.12.2010 r.
14 221 540,00 PLN
3 586 769,23 EUR
9 162 402,00 PLN
2 310 820,18 EUR
01.12.2010 - 30.06.2013
Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Projekt polega na budowie układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w
oparciu o spalanie biomasy. W wyniku realizacji projektu Ciepłownia Miejska w Grajewie stanie się elektrociepłownią
dzięki modernizacji, rozbudowie i dostosowaniu urządzeń do zainstalowania układu kogeneracji, w którego skład
będzie wchodził kocioł na biomasę oraz silnik parowy wraz z generatorem do produkcji energii elektrycznej.
Jednocześnie planuje się wyłączenie jednego kotła opalanego miałem węglowym aktualnie pracującego w kotłowni,
czego efektem będzie znaczne ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska.
Inwestycja jest nastawiona na realizację polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz
polityki energetycznej Polski do roku 2025. Zakres inwestycji obejmuje m.in. następujące działania: rozbudowa i
przebudowa budynku ciepłowni; modernizacja stacji średniego napięcia oraz budowa wewnętrznej sieci
energetycznej kablowej; montaż kotła parowego opalanego biomasą; montaż instalacji odpylania i odprowadzenia
spalin; montaż silnika parowego; budowa magazynu biomasy.
Opis projektu, w tym informacja Celem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów. Przedmiotowa inwestycja
na temat zgodności ze Strategią pozwoli także na: podniesienie sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, poprawę efektywności
wykorzystania energii pierwotnej, zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej, racjonalne zagospodarowanie
odpadów drzewnych (biomasy), spełnienie wymogów nałożonych przez UE dyrektywą 2001/77/EC i kolejnymi,
ustanawiającą konieczność uzyskiwania co najmniej 7,5% energii przy wykorzystaniu biomasy, jako odnawialnego
źródła energii, od 2011 – 15%.
Rezultatami projektu będą: zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu,
pyły, dwutlenek węgla oraz dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych. Przełoży się to m.in. na
poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawę jakości wód powierzchniowych i
podziemnych, minimalizowanie ilości wytwarzanych, wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz
poprawę stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.
W związku z powyższym realizacja niniejszego projektu wpisuje się w 10 obszar priorytetowy SRMB poprzez
poprawę efektywności wytwarzania energii wraz z zapewnieniem możliwości jej dystrybucji na szerszą skalę.
* Powyższe projekty wpisują się
Przykładowy projekt realizujący założenia UE 2020 został szczegółowo opisany w rozdziale 2.1.6.6. Sprawozdania.
także w założenia Strategii
Europa 2020.
Załącznik VIII.
Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
Numer programu (CCI):
2007PL161PO014
Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:
za rok 2011
Okres sprawozdawczy:
od: 01.01.2011 r. do: 31.12.2011 r.
1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz
świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy
Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były
prowadzone zgodnie z Planem Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2011. Były one
adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów
społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja,
edukacja, internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń, w tym także dobre praktyki. Listę najważniejszych
działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:
Tabela 1. Zrealizowane działania
Lp.
Nazwa działania
Opis działania
Informacja
1.
Lokalne Punkty Informacyjne RPOWP na lata
2007-2013
Działanie obejmowało prowadzenie punktów w Łomży i Suwałkach
oraz m.in.:
2.
a.
Bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania (telefonicznie,
pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie)
b.
Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych
c.
Udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych
d.
Pomoc dla beneficjentów w zakresie rozliczania projektów
Punkt Informacyjny RPOWP
Działanie obejmowało prowadzenie punktu w Białymstoku oraz
promocja Lokalnych Punktów Informacyjnych m.in.:
a.
Bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania (telefonicznie,
pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie)
b.
Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych
c.
Organizacja i udział w wydarzeniach informacyjnych
i promocyjnych
3.
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim
zasięgu
4.
Konkurs dla dziennikarzy
5.
Konkurs fotograficzny
6.
Konkurs „Szlakiem podlaskich projektów”
Promocja
Działanie obejmowało udział IZ RPO w akcjach społecznych
(na terenie całego województwa podlaskiego): duże wydarzenia
organizowane przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
uczelnie itp. podczas których rozpowszechniana była wiedza na temat
RPOWP a w szczególności efekty jego wdrażania, wymiana dobrych
praktyk. Działanie było połączone z Mobilnymi Konsultantami, które
miało na celu rozpowszechnianie wiedzy o możliwości ubiegania się
o dofinansowanie oraz zachęcanie i mobilizowanie potencjalnych
beneficjentów do takich działań. Było to działanie o szerokim zasięgu
na skalę województwa. Kampania o szerokim zasięgu realizowana była
w formie mobilnej aby móc dotrzeć z informacją do jak największej
liczby odbiorców. Szczególnie w miejsca gdzie wykorzystanie
funduszy jest najniższe. Okres realizacji czerwiec – sierpień.
Działanie skierowane do środowiska dziennikarzy. Konkurs pod nazwą
„Razem Zmieniamy Podlaskie”, przeznaczony był dla dziennikarzy
prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych. Celem
konkursu była promocja RPOWP w województwie podlaskim, w tym:
− promocja efektów wdrażania RPOWP,
− wpływ wdrażania RPOWP na rozwój gospodarczy i społeczny
województwa,
− prezentacja projektów realizowanych przy wsparciu ze środków
Programu,
− prezentacja działalności Instytucji Zarządzającej RPOWP
w zakresie zarządzania i wdrażania RPOWP.
Uczestnikami konkursu byli dziennikarze zatrudnieni (oraz
współpracownicy) w środkach masowego przekazu o zasięgu
regionalnym i lokalnym, których redakcje mają swoje siedziby lub
oddziały na terenie województwa podlaskiego, a głównym terenem ich
oddziaływania jest województwo podlaskie.
Forma konkursu: artykuł prasowy, nagranie radiowe, audycja
telewizyjna.
Prace zgłoszone do konkursu oceniane były w czterech kategoriach:
a) prasa o zasięgu regionalnym/ internet,
b) radio,
c) telewizja,
d) prasa lokalna.
Prace oceniane były na podstawie następujących kryteriów:
a) treść materiału:
−
edukacyjna (wyjaśnienie celów RPOWP, z czego jest
finansowany, jakie korzyści może przynieść dla
regionu, przystępne wyjaśnienie zawiłych pojęć
związanych z funduszami unijnymi);
−
informacyjna (prezentacja możliwości dofinansowania
(przedmiotowo i podmiotowo), prezentacja projektów
dofinansowanych z RPOWP ze wskazaniem na źródło
finansowania, poziom wdrażania RPOWP)
b) poziom warsztatu dziennikarskiego:
−
rzetelność, obiektywizm, dokładność, ciekawa,
twórcza prezentacja tematu/problemu.
Działanie skierowane było do młodzieży oraz ogółu
społeczeństwa. Konkurs miał na celu aktywizację różnych grup
społecznych do zainteresowania się efektami wdrażania RPOWP.
W zakres działania wchodziła: promocja konkursu, przeprowadzenie,
nagrody, promocja efektów. Celem Konkursu było:
1) zachęcenie
mieszkańców
regionu
do
aktywnego
zainteresowania
się
tematyką
Unii
Europejskiej,
w szczególności RPOWP,
2) skierowanie uwagi mieszkańców regionu na zmiany jakie
nastąpią w województwie podlaskim dzięki realizacji RPOWP,
3) promocja RPOWP wśród mieszkańców województwa
podlaskiego.
Działanie skierowane było do młodzieży, ogółu społeczeństwa.
Konkurs miał na celu aktywizację różnych grup społecznych do
zainteresowania się efektami wdrażania RPOWP.
7.
8.
Imprezy plenerowe, duże wydarzenia.
Współpraca z regionalnymi stacjami telewizyjnymi,
radiowymi oraz wydawcami prasowymi
Działanie obejmowało m.in.:
a.
Udział w imprezie plenerowej o zasięgu ponadregionalnym
(w tym IV Forum Funduszy Europejskich – maj 2011
Warszawa);
b.
Wystawa zdjęć konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany”
(w centrum Białegostoku prezentowane były zdjęcia
inwestycji zrealizowanych dzięki dotacjom z RPO)- efekty
konkursu fotograficznego.
Działanie było realizowane w celu rozpowszechniania wiedzy
o RPOWP wśród społeczeństwa. Za pośrednictwem mediów były
zamieszczane w prasie artykuły, dodatki, w telewizji oraz radiu
reportaże i inne wiadomości dotyczące RPOWP w tym:
−
Audycja w TVP Białystok "Studio Region" - prezentacja efektów
RPOWP - program kręcony w plenerze, w miejscu realizacji
projektów RPOWP;
−
cykl reportaży w radio – 15 reportaży poświęconych promocji
przedsięwzięć zrealizowanych w ramach RPOWP. Reportaże
emitowane były w regionalnej stacji radiowej w porannym
paśmie – pasmo te ma największą słuchalność. W celu
wzmocnienia przekazu po każdym reportażu na antenie radiowej
przeprowadzony był konkurs dla słuchaczy z nagrodami.
Reportaże emitowane były przez okres 3 tygodni.
IZ kontynuowało także organizowanie konferencji prasowych, spotkań
z przedstawicielami mediów, których celem było przekazywanie
informacji dotyczących wdrażania RPOWP i innych wydarzeń.
Działanie obejmowało przekazywanie informacji mediom o aktualnych
wydarzeniach związanych z RPOWP. Bieżąca współpraca
z regionalnymi stacjami telewizyjnymi, radiowymi i wydawcami
prasowymi polegająca na przekazywaniu informacji dot. wdrażania
RPOWP (podpisane umowy, efekty wdrażania, duże wydarzenia itp.)
w celu rozpowszechnienia wiedzy wśród społeczeństwa przez emisję
tych informacji w mediach.
9.
9.
Informator RPOWP
Materiały informacyjne i promocyjne
Działanie obejmowało wydanie 4 numerów informatora RPOWP :
a.
ilość egzemplarzy 1 numeru – 9 000 szt.
b.
ilość stron 1 numeru- 20 stron
Działania obejmowało m.in.:
a.
Zamówienie materiałów i gadżetów, rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby
imprezy plenerowej, szkoleń, seminariów, spotkań,
konferencji, konkursów;
b.
Publikacja zdjęć w formie albumu obrazującego efekty
wdrażania RPOWP (m.in. zdjęcia z konkursu fotograficznego)
- niezrealizowane zadanie przeniesione na 2012 rok.
10.
Ogłoszenia w mediach
Działanie obejmowało m.in. ogłoszenia
sponsorowane, dodatki o RPOWP.
11.
Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty,
prezentacje dla beneficjentów RPOWP
Działanie obejmowało m.in.:
w
prasie,
artykuły
Edukacja
a.
Szkolenia z zakresu stosowania Pzp w projektach
współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPOWP,
płatności w ramach RPOWP na lata 2007-2013, obowiązki
jakie wynikają z umowy o dofinansowanie w ramach
informacji i promocji;
b.
Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prezentacje dla
potencjalnych beneficjentów, oraz beneficjentów z zakresu
ogłaszanych konkursów, rozliczania projektów, kontroli,
informacji i promocji w projektach realizowanych.
12.
Kadry zajmujące się realizacją Programu (w tym również pracownicy
punktów informacyjnych) uczestniczą w szkoleniach, które podniosą
ich wiedzę w zakresie zarządzania Funduszami Europejskimi.
Pracownicy są także szkoleni z wszelkich aspektów związanych
wykorzystaniem środków unijnych, obowiązujących przepisów prawa,
obsługi klienta. Polityka szkoleniowa jest również ukierunkowana
na rozwój osobisty i zawodowy urzędników, podniesienie standardu
i profesjonalizację świadczonych usług.
Szkolenia dla pracowników UMWP
Internet
13.
Interaktywna mapa projektów realizowanych w
ramach RPOWP
Działanie obejmowało m.in. bieżącą aktualizację serwisu
internetowego Mapa Projektów RPOWP oraz modyfikację
dostosowującą do potrzeb użytkowników – www.efrr.wrotapodlasia.pl
14.
Prowadzenie strony internetowej poświęconej
RPOWP
Działanie obejmowało m.in.
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
15.
Promocja stron internetowych RPOWP w
internecie
Działanie ma na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do stron
internetowych:
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
oraz
www.efrr.wrotapodlasia.pl.
bieżącą
aktualizację
portalu
–
Działanie polega na:
a)
stworzeniu baneru stron internetowych, rozesłanie banerów do
samorządów, instytucji pozarządowych, uczelni itp. w celu
zamieszczenia ich na stronach internetowych tych instytucji,
Banery promują stronę www.rpowp.wrotapodlasia.pl oraz
www.efrr.wrotapodlasia.pl, aplikacja umożliwia automatyczne
przejście na podane strony.
b)
pozycjonowanie stron www.rpowp.wrotapodlasia.pl
www.efrr.wrotapodlasia.pl
oraz
Celem działania jest wzrost użytkowników stron RPOWP oraz Mapy
Projektów, oraz promocja dobrych praktyk.
Działanie niezrealizowane przeniesione na rok 2012.
Ewaluacja
16.
Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych
Przedmiotem działania było wykonanie badania dotyczącego
informacji i promocji RPOWP. IZ RPOWP przeprowadzi badanie
efektywności i skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnych,
zrealizowanych w latach 01.01.2009 r. – 30.06.2011 r.
Ocenie poddane były rezultaty działań informacyjnych i promocyjnych
pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu
świadomości społecznej o RPOWP, a tym samym określony został
poziom wiedzy wybranych grup docelowych odnośnie RPOWP oraz
Funduszy Europejskich.
Wymiana doświadczeń, koordynacja
17.
Organizacja spotkań Grupy Roboczej ds.
Informacji i Promocji
W skład grupy wchodzą przedstawiciele instytucji zaangażowanych we
wdrażanie Funduszu Spójności oraz Funduszy Strukturalnych w
ramach różnych programów: RPOWP, POKL, PROW, EWT, WNPI.
18.
Koordynacja systemu informacji, promocji i
edukacji
Działanie obejmowało m.in. weryfikację sprawozdań dotyczących
realizowanych usług informacyjnych i promocyjnych nt. RPOWP na
lata 2007-2013 pod względem formalno-merytorycznym, stały nadzór
nad Punktami (w tym wizyty kontrolne).
19.
Wymiana doświadczeń, dobre praktyki
Działanie obejmowało udział w spotkaniach Grupy Sterującej ds.
Informacji i Promocji
Organizacja wizyt studyjnych w celu zachęcenia potencjalnych
beneficjentów do ubiegania się o dofinansowanie oraz pokazaniu
dobrych praktyk, oraz wizyt studyjnych dla pracowników.
Spotkania z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO (np.
spotkanie pracowników Punktów Informacyjnych)
inne
n.
-
-
UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1,
znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.
2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
Tabela 2. Postęp rzeczowy
Rok
Wskaźnik
Liczba zorganizowanych
konferencji, seminariów,
warsztatów, szkoleń, prezentacji
2007
2009
2010
2011
Szt.
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
14
26
38
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
17
-
60
-
-
2012
2013
2014
2015
0
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
osoby
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
524
944
1230
1444
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
350
Wartość
bazowa
-
4900
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Ocena przydatności i poziomu
merytorycznego szkoleń
(beneficjenci i potencjalni
beneficjenci)
2015
I
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2014
II
Rok
Liczba uczestników konferencji,
seminariów, warsztatów, szkoleń,
prezentacji
2013
I
Wartość
bazowa
Wskaźnik
2012
Półrocze
Wartość
docelowa
Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prezentacje dla beneficjentów RPOWP
2008
Jednostka
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
0-5
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
4,6
4,6
4,5
4,4
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
-
-
-
4,3
4,3
0
-
-
-
-
Rok
Wskaźnik
Liczba przeszkolonych
pracowników
2007
Udział w szkoleniach pracowników UMWP
2010
2011
Liczba zorganizowanych szkoleń
osoby
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
95
114
212
226
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
98
-
120
-
-
2012
2013
2014
2015
0
2007
2008
2009
2010
2011
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
20
34
54
67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
18
Wartość
bazowa
-
120
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
(RPOWP,
podręcznik
beneficjenta
l tki
2015
I
Wartość
docelowa
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
0
28
28
53
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
-
28
24
Wartość
bazowa
-
70
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Wskaźnik
2014
Jednostka
(dla pracowników)
Liczba wykonanych i
rozpowszechnionych materiałów
(tytułów)
2013
II
Rok
Wskaźnik
2012
I
Wartość
bazowa
Wskaźnik
informacyjno-promocyjnych
2009
Półrocze
Wartość
docelowa
Przygotowanie, dystrybucja materiałów
2008
Jednostka
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Liczba egzemplarzy
Szt.
Realizacja
-
Wartość
docelowa
-
-
-
-
-
-
-
20
380
0
-
20
380
20 380
Organizacja konkursów o RPOWP i
Funduszach Europejskich
Utworzenie i administrowanie stroną
Internetową
www.rpowp.wrotapo
dlasia.pl
2007
2008
2009
2010
2011
-
-
-
-
40 000
-
-
2012
2013
2014
2015
Szt.
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
1
1
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
-
4
-
-
2012
2013
2014
2015
0
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
-
2
2
Wartość
bazowa
-
-
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Liczba odwiedzin strony
internetowej
-
I
Rok
Wskaźnik
-
Półrocze
Wartość
bazowa
Liczba serwisów
-
Jednostka
Wartość
docelowa
Wskaźnik
-
0
Rok
Liczba konkursów
-
47000
Wartość
bazowa
Wskaźnik
68
380
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Wejście na
portal
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
182
684
293
811
388
575
460
561
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
-
230 000
150 000
Wartość
bazowa
Liczba rozesłanych informacji
2007
2008
2009
2010
2011
Szt.
2014
2015
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
17
33
46
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
25
-
100
-
-
2012
2013
2014
2015
0
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
osoby
Newsletter
Utworzenie i
działalność punktu
informacyjnego
2013
II
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
1329
1583
1605
1697
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
-
1200
1650
Wartość
bazowa
-
1200
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Liczba osób, którym udzielono
informacji telefonicznie (infolinia
2012
I
Rok
Wskaźnik
-
Półrocze
Wartość
bazowa
Liczba subskrybentów
-
Jednostka
Wartość
docelowa
Wskaźnik
450 000
0
Rok
Wskaźnik
-
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
osoby
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
2283
4345
6659
9250
-
-
-
-
-
-
-
-
0801308013) 1
Wartość
docelowa
-
-
-
3500
2500
Wartość
bazowa
Liczba osób, którym udzielono
odpowiedzi osobiście 2
2007
2008
2009
2010
2011
Liczba punktów
informacyjnych
2015
osoby
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
420
847
1217
1611
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
500
-
2500
-
-
2012
2013
2014
2015
0
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
osoby
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
126
283
469
592
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200
-
1000
-
-
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jednostka
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Wskaźniki dla Punktów Informacji dotyczą jedynie informacji udzielanych na temat RPOWP na lata 2007-2013.
Jak wyżej.
3
Jak wyżej.
2
2014
I
Wartość
bazowa
1
2013
II
Wartość
docelowa
Liczba punktów informacyjnych
2012
I
Rok
Wskaźnik
-
Półrocze
Wartość
bazowa
Liczba osób, którym udzielono
odpowiedzi drogą elektroniczną 3
-
Jednostka
Wartość
docelowa
Wskaźnik
17000
0
Rok
Wskaźnik
-
Wartość
docelowa
-
-
-
3
3
Wartość
bazowa
Liczba osób, którym udzielono
informacji telefonicznie 4
2007
Utworzenie i działalność regionalnych punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach
4
2008
2010
2011
2013
2014
2015
osoby
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
583
903
1240
1487
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000
700
-
2500
-
-
2012
2013
2014
2015
0
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
osoby
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
388
588
762
875
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
-
500
600
Wartość
bazowa
-
-
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Liczba osób, którym udzielono
odpowiedzi drogą elektroniczną 6
2012
I
Rok
Wskaźnik
-
Półrocze
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
osoby
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
94
177
274
316
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
Wskaźniki dla Punktów Informacji dotyczą jedynie informacji udzielanych na temat RPOWP na lata 2007-2013.
Jak wyżej.
6
Jak wyżej.
5
2009
Wartość
bazowa
Liczba osób, którym udzielono
odpowiedzi osobiście 5
-
Jednostka
Wartość
docelowa
Wskaźnik
3
0
Rok
Wskaźnik
-
-
130
120
-
250
-
-
Współpraca z mediami (zamieszczanie informacji,
artykułów, ogłoszeń, audycji w prasie, radiu i telewizji)
Współpraca z mediami (zamieszczanie informacji, artykułów, ogłoszeń, audycji w
prasie, radiu i telewizji)
Wartość
bazowa
0
Rok
Wskaźnik
Liczba ogłoszeń prasowych
2007
2008
2009
2010
2011
Szt.
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
14
21
27
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
8
60
-
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jednostka
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
0
16
16
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
0
Wartość
bazowa
-
50
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
1
1
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
-
1
2
Wartość
bazowa
-
15
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Wskaźnik
-
0
Wartość
docelowa
Liczba spotów TV i informacji TV
2015
II
Rok
Wskaźnik
2014
I
Wartość
bazowa
Liczba artykułów prasowych o
RPOWP
2013
Półrocze
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2012
Jednostka
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Liczba spotów w radiu i
informacji w radiu
Szt.
Realizacja
-
Wartość
docelowa
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
1
Akcje informacyjno-promocyjne
RPOWP 7
2007
2008
2009
2010
2011
Wymiana doświadczeń
-
-
-
10
-
-
2012
2013
2014
2015
Szt.
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
29
38
18
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
18
-
-
-
-
2012
2013
2014
2015
0
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
Wartość
bazowa
7
-
II
Wartość
docelowa
-
-
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Liczba spotkań grup roboczych
-
I
Rok
Wskaźnik
-
Półrocze
Wartość
bazowa
Liczba grup roboczych
-
Jednostka
Wartość
docelowa
Wskaźnik
-
0
Rok
Liczba form promocji i akcji
informacyjnych 8
-
15
Wartość
bazowa
Wskaźnik
16
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
2
3
3
4
-
-
-
-
-
-
-
-
Wskaźnik obejmuje m.in.: Kampania informacyjno-promocyjna RPOWP, konkurs dla dziennikarzy, imprezy plenerowe duże wydarzenia, współpraca z regionalnymi stacjami telewizyjnymi, radiowymi, wydawcami prasowymi,
informator RPOWP, oraz pozostałe działania informacyjne i promocyjne nie wykazane w załączniku 1.
8
Ze względu na specyfikę wskaźnika nie może być wykazany narastająco w roku 2011.
Wartość
docelowa
-
-
-
3
3
Wartość
bazowa
Badania ewaluacyjne
Komentarz
Liczba dokonanych badań
ewaluacyjnych
-
-
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Wskaźnik
-
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Szt.
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
-
0
0
0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
-
-
-
0
1
-
-
-
-
0
W związku ze zmianą wskaźników w Rocznym Planie Działań Informacyjnych i promocyjnych na rok 2010, dokonaną w celu ujednolicenia z
wskaźnikami znajdującymi się w Planie Komunikacji w w/w tabeli nie zostały wykazane wskaźniki za 2009, 2008, 2007. W części wskaźników nie
zostały podane wartości docelowe na 2013 r. Spowodowane jest to tym, iż Plan Komunikacji nie zawiera tych wskaźników, natomiast są one
wykazane w RPD na 2011r. Wartości wskaźników dotyczących funkcjonowania Punktów Informacyjnych dotyczą tylko RPOWP.
UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz z Planu
Komunikacji.
W województwie podlaskim inaczej niż w pozostałych województwach IZ RPOWP nie prowadzi sieci punktów
PIFE. Jest w tym obrębie jednostka Departamentu Polityki Regionalnej, który zajmuje się funkcjonowaniem,
monitoringiem i sprawozdawczością tych punktów i finansowane są one z POPT. Zgodnie z Wytycznymi MRR
w zakresie informacji i promocji Rozdział 7, Podrozdział 7.1 pkt 3 „IK NSRO może w drodze porozumień lub
umów powierzać zadania, o których mowa w pkt. 2, IZ lub podmiotom, o których mowa w art. 5 ust. 3
rozporządzenia wykonawczego. Sieć punktów działających w ten sposób tworzy System Informacji
o Funduszach Europejskich koordynowanych przez IK NSRO”. W przypadku naszego województwa te zadanie
nie zostało powierzone IZ RPOWP. W związku z powyższym nasza Instytucja nie monitoruje oraz nie
sprawozdaje wskaźników, których nie może sprawdzić oraz na które nie ma wpływu. RPD oraz wskaźniki
w nim zawarte są sprawozdawane i przekazywane w zakresie informacji i promocji. IZ RPOWP prowadzi
jedynie Punkt Informacyjny RPOWP w ramach zadań IZ oraz dwa Punkty Lokalne też w tym zakresie (zgodnie
z Wytycznymi MRR – IZ RPOWP zapewniają funkcjonowanie sieci informacyjnej w regionie, która zajmuje się
dystrybucją informacji dotyczących danego RPO). Lokalne Punkty Informacyjne RPO działały w tej samej
lokalizacji co punkty PIFE, i były finansowane na podstawie montażu finansowego POPT i PT RPO. Zarówno
sprawozdanie jak i RPD 2011 są dokumentami informującymi tylko o działaniach realizowanych w ramach
RPOWP.
3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów
Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz
wielkość wkładu publicznego / wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa* w Internecie pod
adresem/adresami:
1. www.rpowp.wrotapodlasia.pl – jest to główny portal informacyjny poświęcony RPOWP, na stronie znajdują się banery
m.in. zakładki „chcę realizować projekt" i „realizuję projekt", dzięki którym można szybko dowiedzieć się z jakiego
działania możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację swojej inwestycji lub jakie są etapy realizacji projektu, który
już otrzymał dofinansowanie.
2. www.efrr.wrotapodlasia.pl, jest to narzędzie, które umożliwia zapoznanie się z różnego rodzaju projektami realizowanymi
w ramach RPOWP. Regularnie zamieszczane są prezentacje dotyczące projektów: opisy, prezentacje multimedialne, zdjęcia
z realizowanych inwestycji.Mapa Projektów aktualizowana jest średnio raz w tygodniu, w roku 2011 dokonano 48
aktualizacji.
W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana wielokrotnie z częstotliwością odpowiadającą ilości
podpisywanych umów w ramach realizowanych konkursów.
* niepotrzebne skreślić
4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3
rozporządzenia 1828/2006.
Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja
Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami
określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:
X
Władze krajowe, regionalne lub lokalne
oraz agencje rozwoju
X
Stowarzyszenia handlowe i zawodowe
X
Partnerzy społeczni i gospodarczy
X
Organizacje pozarządowe
X
Organizacje przedsiębiorców
X
Centra informacji europejskiej
X
Przedstawicielstwo KE w Polsce
X
Instytucje oświatowe
5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych
i szkoleniowych
5.5.1.
Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące
skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?
Tak
X
Nie
5.5.2.
W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja
Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:
brak
5.5.3.
Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych
powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych
i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?
X Tak
Nie
5.5.4.
Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np.
grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego
narzędzia/kanału komunikacji):
Aktualizacja realizowanych zadań oraz wartości docelowych wskaźników.
5.5.5.
Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:
Niedoszacowanie wskaźników
5.5.6.
Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja
Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu
komunikacji?
X
Tak
5.5.7.
Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:
A) Brak
Nie
6. Informacje dodatkowe
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:
1. Konferencje, duże wydarzenia, szkolenia, warsztaty, spotkania:
IZ RPOWP prowadziło działania polegające na organizowaniu szkoleń i innych form edukacji mających na celu
zapewnienie potencjalnym beneficjentom oraz beneficjentom niezbędnych informacji związanych
z przygotowaniem projektów.
Dodatkowo pracownicy IZ RPOWP brali udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez instytucje
zewnętrzne, gdzie prowadzili seminaria, przygotowywali materiały informacyjne dla uczestników tych
wydarzeń.
Seminaria, szkolenia, konferencje:
1
11-maj-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw (poziom zaawansowany)
2
11-maj-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw (poziom podstawowy)
3
16-maj-11
Seminarium dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Goniądz
4
24-maj-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw - Wysokie Mazowieckie
5
18-maj-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw - Mońki
6
13-maj-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw - Kleszczele
7
17-maj-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw - Hajnówka
8
27-maj-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw - Choroszcz
9
26-maj-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw - Łapy
10
20-maj-11
Szkolenie dla beneficjentów RPOWP w zakresie Rozliczania projektów w ramach następujących działań:
3.1, oś II, oś IV, oś V, oś VI
11
25-maj-11
Szkolenie dla beneficjentów RPOWP w zakresie Rozliczania projektów w ramach następujących działań:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2.
12
17-cze-11
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - Zabłudów
13
23-sie-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 5.1 oraz 5.2 - projekty z zakresu
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
14
15-lis-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska oraz 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska , projekty z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej
15
17-lis-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska oraz 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska , projekty z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej
16
21-lis-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska oraz 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska , projekty z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej
17
15-gru-11
Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju infrastruktury i usług o charakterze
publicznym przy wykorzystaniu środków unijnych
18
01-gru-11
Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw z branży turystycznej
19
12-gru-11
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu rozliczania projektów w ramach następujących działań: 3.1, oś II, oś
IV, oś V, oś VI.
2. Akcje informacyjno-promocyjne RPOWP:
•
Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt b Rozp.
1828/2006. Grupą docelową kampanii jest ogół społeczeństwa a w szczególności: beneficjenci
i potencjalni beneficjenci RPOWP, instytucje uczestniczące w realizacji RPOWP, oraz partnerzy
społeczni i gospodarczy. W celu dotarcia do jak najszerszej opinii społecznej z informacją o RPOWP
oraz efektami realizacji Programu w regionie jak również w celu pobudzenia aktywności wśród
potencjalnych beneficjentów była przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna. Kampania
informacyjna „Interaktywnie o funduszach”. Udział w dużych wydarzeniach organizowanych przez
gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe itp., na terenie całego Województwa
Podlaskiego. Promowanie i informowanie na temat RPOWP oraz efektów wdrażania, przedstawianie
prezentacji multimedialnych, zdjęć, panele wymiany dobrych praktyk. Gry i zabawy edukacyjne dla
dzieci i młodzieży o tematyce RPOWP, konsultanci z Punktów Informacyjnych udzielają informacji
związanych z wdrażaniem RPO. Duże stoisko RPOWP a w nim monitor dotykowy na którym dzieci
i młodzież mogli ułożyć puzzle na których widnieją zrealizowane projekty w ramach RPOWP jest także
możliwość wygrania takich puzzli. Gra interaktywna, gdzie dzieci i młodzież odpowiadają na pytania
związane z Funduszami Europejskimi. Narzędzia komunikacji:
−
Punkty Informacyjne – w zakresie kampanii realizowanej w 2011r. „Interaktywnie o Funduszach”,
pracownicy PI uczestniczyli w wydarzeniach, realizując Mobilne Konsultacje;
−
publikacje – kampania była promowana za pośrednictwem prasy lokalnej np. biuletyn „Zmieniamy
Podlaskie” (artykuł o realizowanej kampanii), „Fakty Goniądzkie” bezpłatne pismo wydawane przed
Urząd Miejski w Goniądzu (artykuł o imprezie podczas której było prezentowane interaktywne
stoisko);
−
strony internetowe - www.rpowp.wrotapodlasia.pl, www.wrotapodlasia.pl strony internetowe gmin
i innych instytucji, gdzie były realizowane spotkania (ogłoszenia, krótkie artykuły) za pomocą
których przekazywane są społeczeństwu (mówiące o terminie eventu i przygotowanych atrakcjach);
−
pozostałe - telewizja regionalna TVP Białystok (został nakręcony odcinek „Studio weekend”
w miejscu realizowanej kampanii w Suwałkach, program przedstawiał dobre praktyki, wywiady
z beneficjentami realizującymi projekty oraz informacje o kampanii. Studio weekend jest to program
o zasięgu regionalnym. Trwa ok. 1,5 godziny, nagrywany jest z udziałem publiczności, emitowany
w TVP Białystok.), radio- (spotkanie w radiu Akadera - wywiad na temat organizowanej kampanii
oraz pozostałych realizowanych zadań informacyjno-promocyjnych. Audycja trwała 22 min.).
•
Konkurs dla dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych na terenie województwa podlaskiego,
którzy swoje publikacje poświęcają tematyce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego. Materiały konkursowe dotyczyły m.in. efektów wdrażania RPOWP, projektów
realizowanych przy wsparciu ze środków Programu, wpływu wdrażania RPOWP na rozwój
gospodarczy i społeczny województwa oraz działalności Instytucji Zarządzającej RPOWP. Do konkursu
przyjmowane były materiały dziennikarskie, które zostały opublikowane lub wyemitowane od 1.05.
do 31.12.2010 r. Termin zgłoszeń upłynął 11.01.2011 roku. Konkurs został rozstrzygnięty w czterech
kategoriach: prasa o zasięgu regionalnym (internet), radio, telewizja, prasa lokalna. Laureaci każdej
kategorii otrzymali nagrody pieniężne.
Celem konkursu była promocja RPOWP w województwie podlaskim, w tym:
− promocja efektów wdrażania RPOWP,
− wpływ wdrażania RPOWP na rozwój gospodarczy i społeczny województwa,
− prezentacja projektów realizowanych przy wsparciu ze środków Programu,
− prezentacja działalności Instytucji Zarządzającej RPOWP w zakresie zarządzania i wdrażania
RPOWP.
Prace zgłoszone do konkursu oceniane były w czterech kategoriach:
a) prasa o zasięgu regionalnym/ internet,
b) radio,
c) telewizja,
d) prasa lokalna.
Prace oceniane były na podstawie następujących kryteriów:
a) treść materiału:
− edukacyjna (wyjaśnienie celów RPOWP, z czego jest finansowany, jakie korzyści może
przynieść dla regionu, przystępne wyjaśnienie zawiłych pojęć związanych z funduszami
unijnymi);
− informacyjna (prezentacja możliwości dofinansowania (przedmiotowo i podmiotowo),
prezentacja projektów dofinansowanych z RPOWP ze wskazaniem na źródło
finansowania, poziom wdrażania RPOWP)
b) poziom warsztatu dziennikarskiego,
c) rzetelność, obiektywizm, dokładność ciekawa, twórcza prezentacja tematu.
•
Konkurs fotograficzny
W zakres działania wchodzi: promocja konkursu, przeprowadzenie, zakup nagród, promocja efektów.
Celem Konkursu było:
−
zachęcenie mieszkańców regionu do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej,
w szczególności RPOWP
− skierowanie uwagi mieszkańców regionu na zmiany jakie nastąpią w województwie podlaskim
dzięki realizacji RPOWP,
− promocja RPOWP wśród mieszkańców województwa podlaskiego (w tym promocja dobrych
praktyk).
•
Konkurs „Szlakiem podlaskich projektów” Celem konkursu na najciekawszy szlak przedstawiający
projekty zrealizowane w Województwie Podlaskim dzięki współfinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej RPOWP, była popularyzacja wiedzy i stymulowanie
zainteresowania tematyką funduszy unijnych oraz promocja najlepszych projektów. Konkurs miał na
celu zainteresowanie różnych grup społecznych efektami wdrażania RPOWP. Konkurs skierowany był
do ogółu społeczeństwa, licealistów, studentów oraz miłośników turystyki, innowacji, ochrony przyrody
i kultury. Zgłaszane prace przedstawiały opis szlaku zawierającego przynajmniej 3 projekty
(inwestycje), sfinansowane i zrealizowane w ramach RPOWP wraz z jego ilustracją;
a) poprzez szlak należy rozumieć samodzielnie wyznaczoną przez uczestnika konkursu trasę (pieszą,
rowerową, kajakową, samochodową lub inną), na której znajdują się przynajmniej 3 inwestycje,
przyczyniające się do poprawy życia mieszkańców. Trasa będzie przebiegać na terenie
województwa podlaskiego. Uczestnik konkursu utworzy szlak o konkretnej tematyce - do wyboru
(zgodnej z tematyką programu), tj.:
− Szlakiem innowacyjności;
− Szlakiem turystyki;
− Szlakiem ochrony przyrody;
− Szlakiem kultury.
b) opis szlaku miał różne formy: opowiadanie, komiks, historia, opis trasy, itp.
c) ilustracje szlaku były wykonane w dowolnej formie artystycznej, np. multimedialnej,
fotograficznej, rysunkowej, malarskiej itp.
Pozostałe działania:
•
IZ RPOWP wydaje Informator „Zmieniamy Podlaskie”. Zakres dystrybucji: województwo podlaskie
(jst, radni wszystkich szczebli, administracja rządowa, szkoły wyższe, instytucje otoczenia
biznesu/organizacje pozarządowe, parafie i diecezje, regionalne media, lokalne media, Centra
Informacji Europejskiej/Punkty informacyjne, parki, instytucje kultury), Polska (Posłowie na Sejm
RP/Senatorowie RP, Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, ogólnopolskie
instytucje otoczenia biznesu, media ogólnopolskie), poza granicami kraju (Komisja Europejska,
Parlament Europejski, przedstawicielstwo województwa podlaskiego w Brukseli. Informator liczy
40 stron, wydawany jest w celu wzmocnienia i utrwalenia wizerunku kreowanego w mediach w ramach
kampanii informacyjno-promocyjnej pod nazwą „Razem zmieniamy Podlaskie”, na jego łamach,
czytelnicy są informowani o możliwym wsparciu, planowanych terminach uruchamianych konkursów,
doświadczeniach beneficjentów, stopniu wdrażania Programu, pierwszych efektach itp. Zamieszczane
są w nim następujące informacje:
− szczegółowe informacje dotyczące Lokalnych Punktów Informacji RPOWP w Łomży i Suwałkach
oraz Punktu Informacji w Białymstoku, takie jak miejsce lokalizacji, numery telefonów
kontaktowych, adresy e-mail;
− informacje o stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl, www.efrr.wrotapodlasia.pl;
− artykuły na temat realizowanych i zrealizowanych projektów w województwie podlaskim w ramach
RPOWP;
− aktualności, w których zamieszczane są bieżące działania IZ RPOWP (harmonogram ogłaszania
konkursów);
− wywiady z przedstawicielami IZ RPOWP oraz z przedsiębiorcami realizującymi projekty,
jak i pozostałymi beneficjentami – dobre praktyki skierowane do grupy odbiorców
(ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci).
•
Organizowane są na bieżąco spotkania z dziennikarzami, podczas których prezentowane są
najważniejsze wydarzenia dotyczące RPOWP, w celu propagowania informacji o RPOWP (współpraca
z mediami).
•
Informacje prasowe:
W ramach działań informacyjno – promocyjnych skierowanych do mediów przygotowywane są na
bieżąco komunikaty prasowe. Są one rozsyłane drogą elektroniczną bezpośrednio na adresy
dziennikarzy lub za pośrednictwem rzecznika prasowego marszałka województwa podlaskiego.
Komunikaty dotyczą m.in. uchwał zarządu województwa o przyznaniu dofinansowania, podpisania
umów o dofinansowanie, zapowiedzi, zakończenia lub rozpoczęcia konkursów na dofinansowanie,
wyników oceny wniosków złożonych w konkursach, aktualnego stanu wdrażania RPOWP.
•
Bieżący kontakt z przedstawicielami mediów: Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na przesyłane przez
dziennikarzy zapytania dotyczące różnych aspektów wdrażania RPOWP oraz udzielane komentarze.
•
Strona internetowa www.rpowp.wrotapodlasia.pl – dokonano gruntownej przebudowy istniejącej strony
poświęconej RPOWP. Oprócz odświeżonej grafiki, zmieniono charakter strony na bardziej interaktywny
dla zainteresowanych. Wprowadzono aktywne banery mające na celu ułatwienie dotarcia do
szczegółowych informacji: zakładka „Chcę realizować projekt” dla potencjalnych beneficjentów,
„Realizuje projekt” dla beneficjentów realizujących projekty. Dodatkowo regularnie pojawia się sonda.
Na podstawie wyników IZ RPOWP podejmuje różnego rodzaju działania np. szkolenia. Na stronie
startowej łatwo dostępne są kontakty do Punktów Informacji, aktualności, newsletter oraz dostęp do
Mapy Projektów (narzędzie ukazujące projekty beneficjentów w ramach RPOWP). Dostępna jest także
aplikacja „Kwalifikator kryteriów Działania 1.4”, umożliwia to potencjalnym beneficjentom
(przedsiębiorcom) przeanalizowanie wstępne projektu pod kątem punktów możliwych do zdobycia.
Kwalifikator stworzony został na podstawie kryteriów merytorycznych szczegółowych- różnicujących.
Po takiej wstępnej analizie przedsiębiorca może oszacować poziom powodzenia projektu w procedurze
konkursowej.
•
Dodatkowa strona internetowa www.efrr.wrotapodlasia.pl – Mapa Projektów RPOWP. Aplikacja
przedstawia informacje dot. projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach RPOWP
na lata 2007-2013 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Moduł Lista
projektów przedstawia wszystkie realizowane projekty oraz umożliwia ich wyszukiwanie w zależności
od zadanych kryteriów programowych, finansowych i podziału terytorialnego. Moduły Porównanie
powiatów oraz Porównanie gmin pozwalają na dokonywanie porównań statystycznych w zakresie
absorpcji środków na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Aplikacja umożliwia także
prezentację projektów - pliki w postaci zdjęć i prezentacji multimedialnych, które są dołączane
w ramach rozwoju aplikacji. Dane finansowe dot. projektów pochodzą z Krajowego Systemu
Informatycznego SIMIK 07-13 i przedstawiają stan na dzień podpisania umowy o dofinansowanie
z uwzględnieniem aneksów do umowy. Oprócz prezentowanych projektów w województwie
realizowane są także projekty kluczowe, na które zarezerwowane zostały odrębne środki. Wykaz
Indykatywnych Indywidualnych Projektów Kluczowych dostępny jest pod adresem:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl w zakładce Konkursy/Projekty. Na bieżąco przesyłane są
informacje oraz prośby do Beneficjentów w celu uzupełniania tej aplikacji. Dodatkowo podczas szkoleń
prezentowane są zdjęcia z realizowanych projektów jak i tych już zrealizowanych w celu promowania
RPOWP oraz wskazywania dobrych praktyk. Mapa Projektów jest aktualizowana średnio raz na
tydzień.
•
I Podlaskie Forum e-biznesu, którego celem była promocja środowiska e-biznesu wśród mieszkańców,
studentów i uczniów szkół średnich województwa podlaskiego, a w szczególności:
− przedstawienie możliwości jakie stwarza e-biznes,
− prezentacja własnej „ścieżki” e-biznesu, przy tych którzy odnieśli sukces,
− prezentacja produktów e-biznesu i wymiana doświadczeń przedsiębiorców sfery e-biznesu,
− przedstawienie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPOWP.
Przedsięwzięcie składało się z następujących segmentów:
 część targowa, stoiska wystawiennicze,
 część szkoleniowa otwarta,
 warsztaty,
 prezentacje firm e-biznesu,
 salon e-rozrywki.
•
Wizyta studyjna przedstawicieli instytucji uczestniczących we wdrażaniu programu oraz pracowników
Departamentu Zarządzania RPO w wizycie studyjnej w Niemczech. Celem wizyty było poznanie
dobrych przykładów inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w Niemczech. W ramach
wyjazdu zwiedzano wraz z ekspertami m.in. biogazownię, elektrownie wiatrową, oraz wieś
bioenergetyczną.
•
Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days 2011w Brukseli- promocja „dobrych praktyk”,
czyli najciekawsze inwestycje podlaskich samorządów i przedsiębiorstw zrealizowane dzięki dotacjom
z Regionalnego Programu Operacyjnego.
•
Organizacja wizyty studyjnej w Brukseli pn. ”Regionalny Program Operacyjny w nowej perspektywie
finansowej UE”, której uczestnikami byli przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO – celem
wizyty było przybliżenie kluczowych zagadnień takich jak: cele i instrumenty polityki regionalnej
w nowej perspektywie finansowej, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, wykorzystywanie
odnawialnych źródeł energii, stan negocjacji – budżet UE, skuteczne wdrażanie RPO - najlepsze
przykłady, polityka transportowa UE itp. Zdobyta przez uczestników wiedza będzie niezbędna przy
pracach związanych z programowaniem w ramach przyszłej perspektywy.
•
Spotkanie wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania RPO. IZ RPOWP zorganizowało spotkanie
osób reprezentujących Instytucje Zarządzające Programami Regionalnymi, Instytucje Wdrażające,
Instytucję Koordynującą RPO, Instytucję Koordynującą NSRO. Celem spotkania była wymiana
doświadczeń w zakresie wdrażania RPO, a w szczególności poruszone zostały zagadnienia: nowej
inwestycji (etapowanie, kwalifikowalność), status przedsiębiorstwa, osiąganie wskaźników oraz
zastosowanie i egzekwowanie procedur wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą pzp.
Załącznik IX
Zmiany REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013
L.p.
Rozdział/podrozdział/
Opis zmian
strona
Uzasadnienie zmiany
1.
I. Wprowadzenie
Uzupełniono podstawę prawną: Krajową podstawę prawną do
opracowania, wdrażania i realizacji dokumentu stanowi ustawa z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009
r. Nr 84 poz. 712, z późn. zm.)
W związku ze zmianami ustawy.
2.
Osie priorytetowe I – VI
We wszystkich osiach poprawiono informację dot. komplementarności
przedsięwzięć z innymi programami
Opisy dot. komplementarności były pierwotnie
wprowadzone przed ostatecznym zatwierdzeniem
przez KE innych programów operacyjnych, stąd
niemożliwe było wówczas uwzględnienie w
RPOWP najbardziej aktualnych zapisów.
Część dot.
Komplementarności i
demarkacji z innymi
programami
3.
OŚ PRIORYTETOWA I:
Wzrost innowacyjności
i wspieranie
przedsiębiorczości
w regionie
Uzasadnienie osi:
Dodano zapis: Możliwe będzie też wspieranie innych klastrów
powstających
w regionie.
Istnieją opracowania wskazujące na pojawianie
się nowych klastrów w regionie (np. szkutniczy,
bieliźniarski), które nie były opisane w Strategii
Rozwoju Regionu.
Usunięto zapis: oraz wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu
działalności gospodarczej.
Zapis był nieadekwatny do RPO, wsparcie ludzi
młodych
w
podejmowaniu
działalności
gospodarczej realizuje PO KL.
Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Usunięto zapis dot. inwestycji typu „brownfield”
Ponieważ nie mamy dużej ilości takich terenów
oraz chętnych na zbrojenie tych terenów, nie
możemy mówić o preferencjach.
Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Usunięto zapis: oraz wsparcie administracyjne dla powstających
inicjatyw klastrowych.
1
W ramach osi wspierane będą klastry, ale nie
planuje się wsparcia administracyjnego dla
powstających inicjatyw klastrowych – nie jest
konieczne
instytucjonalizowanie
inicjatyw
klastrowych
Kategorie interwencji:
usunięto kategorie:
01 - Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych,
04 - Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym
dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych),
Zmiany
zostały
dokonane
w
związku
z
koniecznością
zapewnienia
środków
w kategoriach, które są faktyczne realizowane
bądź będą realizowane.
Uzupełniono o brakującą kategorię
dodano kategorię 14 Usługi i aplikacje dla MSP (handel elektroniczny,
edukacja
i kształcenie, networking itp.).
4.
OŚ PRIORYTETOWA II:
Rozwój
infrastruktury
transportowej
Usunięto z opisu osi (transport publiczny):
„…– zintegrowanych z
rożnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla
samochodów „Park & Ride” oraz dla rowerów „Park & Bike” przy
końcowych przystankach komunikacji wraz
z towarzyszącą
infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów…”
Z uwagi na brak zainteresowania beneficjentów
tego rodzaju przedsięwzięciami oraz – co się z
tym wiąże – brakiem zapotrzebowania na tego
typu infrastrukturę.
Usunięto zapis dot. Strategii Rozwoju Transportu dla Województwa
Podlaskiego i dodano informację, że przy wyborze projektów
preferowane będą inwestycje zgodne z dokumentami programowymi
dotyczącymi rozwoju transportu w województwie podlaskim.
Nie ma opracowanej dla regionu Strategii
Rozwoju
Transportu
dla
Województwa
Podlaskiego. Na etapie negocjowania Programu
planowano opracowanie Strategii, jednak
zmienione zapisy ustawy
o
zasadach
prowadzenia
polityki
rozwoju
wykluczają tworzenie sektorowych strategii dla
regionów. Region opracowuje tylko Strategię
rozwoju województwa. Projekty
w
ramach tej osi wybierane są do dofinansowania w
oparciu o dokumenty: „Kierunkami Polityki
Transportowej Województwa Podlaskiego” lub
„Programem
zintegrowanego
rozwoju
drogownictwa w Województwie Podlaskim do
2005r., z perspektywą do 2015r.” - jest to jedno z
kryteriów wyboru projektów stosowane przez IZ
RPOWP. W szczególnych przypadkach, np. w
związku z realizacją dużych inwestycji dopuszcza
się finansowanie realizacji innych odcinków dróg
niż te zaznaczone na mapie, przy wyraźnym
Przy mapie projektów drogowych dodano zapis: „Dopuszcza się
realizację inwestycji na innych odcinkach dróg o szczególnym znaczeniu
2
dla rozwoju gospodarczego regionu.”
wskazaniu – uzasadnieniu ich strategicznego
znaczenia dla województwa
Dodano zapis (transport lotniczy): „…Ze względu na złożoność
projektu polegającego na budowie portu lotniczego, wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą, w ramach obecnej perspektywy
finansowania w RPO Województwa Podlaskiego przewiduje się
realizację projektu zakładającego opracowanie koncepcji inwestycyjnej
oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji techniczno-projektowej
(wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/decyzji). Takie rozwiązanie
umożliwi rozpoczęcie właściwego procesu inwestycyjnego w
infrastrukturę w kolejnym okresie programowania bez ryzyka
przekroczenia okresu kwalifikowania wydatków.
Zmiana treści przedmiotowego punktu wynika z
rezygnacji z realizacji projektu zakładającego
budowę lotniska regionalnego w ramach obecnej
perspektywy finansowej oraz podjęcie decyzji o
realizacji projektu mającego na celu opracowanie
kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji
części infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym
okresie programowania.
Zapis ten wskazuje również stan faktyczny
procedowania nad wyborem najkorzystniejszej
lokalizacji pod budowę lotniska o kodzie
referencyjnym 4D (lotnisko regionalne).
W ramach wskazanego powyżej projektu opracowana zostanie także
analiza wielokryterialna, która wskaże najlepsze tereny na lokalizację
lotniska regionalnego, a władze regionalne podejmą decyzję odnośnie
lokalizacji ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania kwestii
ochrony środowiska. Ostateczny kształt koncepcji projektu
inwestycyjnego będzie musiał odpowiadać treści stosownych Dyrektyw
Środowiskowych Parlamentu Europejskiego i Rady WE.”
5.
OŚ
PRIORYTETOWA
III: Rozwój turystyki i
kultury
Błędny zapis
Usunięto w kat. interwencji:
„…09 - Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP…”
Opis Osi priorytetowej:
W części „Rozwój atrakcyjności turystycznej: dodano zapis`:
„…Region będzie rozwijać swoje kanały marketingu oraz zapewni
dostępność międzynarodową obiektów poprzez poprawę atrakcyjności
regionu dla turystyki zagranicznej. Podjęte będą starania zapewnienia
efektu synergii z kampanią promocyjną walorów turystycznych w
ramach PO Rozwój Polski Wschodniej…”
W części „Rozwój bazy turystycznej : dodano zapis`:
„…Inwestycje w bazę noclegową będą realizowane wyłącznie na
obszarach najbardziej atrakcyjnych turystycznie zgodnie ze strategią
rozwoju turystyki w tych gminach, które są w dużym stopniu zależne od
3
Wynik uzgodnień z KE zapisów zmienionego
Programu
6.
OŚ
PRIORYTETOWA
IV:
Społeczeństwo
informacyjne
sektora turystycznego ze względu na ich walory środowiskowe
(NATURA 2000) i gdzie można udowodnić znaczący wpływ inwestycji
na lokalny rynek pracy. Ponadto, inwestycje dot. budowy obiektów
zbiorowego zakwaterowania będą stanowiły część szerszej zintegrowanej
oferty turystycznej, a także będą wykazywać potencjał innowacyjny oraz
zapewniać
wykorzystywanie
technologii
społeczeństwa
informacyjnego...”
Usunięto zapis dot. Strategii Informatyzacji Województwa Podlaskiego
Nie ma opracowanej Strategii Informatyzacji dla
Województwa
Podlaskiego.
Na
etapie
negocjowania Programu podjęto starania ws.
opracowania Strategii (została podjęta uchwała
Sejmiku WP ws. opracowania strategii), jednak
zmienione zapisy ustawy
o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju wykluczają
tworzenie sektorowych strategii dla regionów –
obowiązuje Strategia Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w Polsce do 2013 r. Region
opracowuje
tylko
Strategię
rozwoju
województwa.
Zmiana zapisów podyktowana jest koniecznością
ich dostosowania do obranego kierunku rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego
oraz
do
pozostałych wymogów jakie uległy zmianie od
momentu opracowania pierwotnych zapisów
Programu.
Zmieniono uzasadnienie i opis osi priorytetowej
4
Do zmian tych należy zaliczyć:
− wielokrotne zmiany IWIPK dotyczące
podziału jednego, pierwotnie planowanego do
realizacji, projektu indywidualnego z zakresu
Społeczeństwa Informacyjnego na cztery,
dotyczące różnych dziedzin;
− usunięcie z IWIPK projektu Województwa
Podlaskiego
z
zakresu
sieci
szerokopasmowych i przeznaczenie środków
na tryb konkursowy;
− wejście w życie Ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010, Nr 106,
poz.675) umożliwiającej JST realizację
projektów sieciowych;
− wielokrotnie
modyfikowana
i
niejednoznacznie
uregulowana
kwestia
pomocy publicznej w zakresie sieci
szerokopasmowych oraz wejście w życie
rozporządzenia sektorowego z zakresu
telekomunikacji;
− zmiana
zapisów
dokumentu
Linia
demarkacyjna…, pozwalających w ramach
RPOWP
na
budowę/rozbudowę
sieci
dostępowych – łącznie z budową/rozbudową
lokalnych
lub
regionalnych
sieci
szerokopasmowych.
Wprowadzone zmiany są zgodne z ogólnym
założeniem, iż realizacja działań w ramach IV
Osi priorytetowej powinna przyczynić się do
praktycznego wdrożenia idei społeczeństwa
informacyjnego opartego na nowoczesnych
technologiach, umożliwiającej obywatelom –
poprzez upowszechnienie dostępu do informacji
oraz usług on-line – załatwianie spraw na drodze
elektronicznej poprzez wirtualny kontakt.
Zmiany
zostały
dokonane
w
związku
z
koniecznością
zapewnienia
środków
w kategoriach które są faktyczne realizowane
bądź będą realizowane.
Kategorie interwencji:
usunięto kategorie:
11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo,
interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania,
innowacje, treści cyfrowe, itp.),
14 - Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie,
tworzenie sieci, itp.)
7.
OŚ PRIORYTETOWA V:
Rozwój
infrastruktury
ochrony środowiska
Usunięto błędny zapis o Strategii Rozwoju Transportu
Zapis nie dotyczył tej osi priorytetowej.
Przeredagowanie zapisów w zakresie podziału na regionalną i lokalną
infrastrukturę ochrony środowiska.
Zmiany wprowadzono z uwagi na trudności
interpretacyjne, z którymi wiązały się problemy z
opracowaniem
zapisów
uszczegółowienia
programu, dokumentacji konkursowej ale także
ze strony samych beneficjentów na etapie
opracowania konkretnych projektów. IZ RPOWP
5
proponuje, aby
w ramach regionalnej
infrastruktury
ochrony
środowiska
były
realizowane projekty z zakresu gospodarki
odpadami i ochrony przyrody, a w ramach
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
inwestycje z zakresu gospodarki wodnościekowej,
poprawy
jakości
powietrza
(termomodernizacji),
projekty
dotyczące
odnawialnych źródeł energii. Celem tych zmian
jest
ułatwienie
dostępu
do
funduszy
strukturalnych w tym obszarze oraz wyrównanie
szans podmiotów aplikujących.
Doprecyzowano także zapisy dotyczące lokalnej
infrastruktury ochrony środowiska w zakresie
warunków dostępu (zgodności z Linią
demarkacyjną) i zmiany kategorii interwencji z
47 na 43.
Kategorie interwencji:
usunięto kategorię:
48 – Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
wyzerowano (w Tabeli 31) kategorię:
47 – Jakość powietrza
8.
OŚ
PRIORYTETOWA
VI: Rozwój infrastruktury
społecznej
Zmiany
zostały
dokonane
w
związku
z
koniecznością
zapewnienia
środków
w kategoriach, które są faktyczne realizowane
bądź
będą
realizowane.
Kategorię
47
wyzerowano (w Tabeli 31) z uwagi na fakt, iż
projekty z zakresu termomodernizacji, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
szczegółowej
klasyfikacji
wydatków
strukturalnych
(Dz.U.
10.44.255)
wprowadzającego definicje
poszczególnych
kodów, powinny zostać zaliczone do kategorii 43.
Stąd też przywrócono usuniętą w poprzedniej
wersji Programu kategorię 43.
W opisie osi (dot. działania 6.1 Infrastruktura edukacyjna):
Doprecyzowano zapis: „…W zakresie szkolnictwa wyższego
preferowane będą projekty tworzące bazę edukacyjno-badawczą
wzmacniającą rozwój istniejących i potencjalnych klastrów.” a
pozostawiono zapis: „W zakresie szkolnictwa wyższego preferowane
będą projekty tworzące bazę edukacyjno-badawczą wzmacniającą rozwój
branż priorytetowych dla rozwoju województwa”
6
Zaproponowano nowy, bardziej odpowiedni zapis
dla działań finansowanych w ramach Programu.
Zmiany
zostały
dokonane
w
związku
z
koniecznością
zapewnienia
środków
w kategoriach, które są faktyczne realizowane
bądź będą realizowane.
Kategorie interwencji:
usunięto kategorie:
59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej
60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
79 – Pozostała infrastruktura społeczna
9.
10.
OŚ
PRIORYTETOWA
VII: Pomoc techniczna
V. INDYKATYWNY
PLAN FINANSOWY
W uzasadnieniu i opisie osi priorytetowej „punkt informacyjny”
zastąpiono „punktami informacyjnymi”
W regionie funkcjonują 3 punkty informacyjne:
w Białymstoku, Łomży
i w
Suwałkach
Poprawiono zapis dot. wsparcia w ramach Project Pipeline
Doprecyzowanie zapisu.
Zmiany w tabelach finansowych
Zgodnie z opracowanym "Programem Rozwoju
Turystyki
i
Zagospodarowania
Turystycznego
Województwa Podlaskiego w latach 2010- 2015”
zasadniczą barierą rozwoju turystyki w regionie jest
niewystarczająca ilość i jakość miejsc noclegowych.
Tezę tą potwierdziła firma WYG International w
przygotowanych na zlecenie UMWP „Założeniach
wieloletniego
planu
promocji
Województwa
Podlaskiego” - w opinii autorów tego dokumentu
województwo nie powinno się promować, ponieważ
brak jest miejsc noclegowych. Dlatego też planowane
jest wsparcie przedsiębiorczości środkami z KRW/DT
w ramach Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw z branży turystycznej będzie dotyczyło
rozwoju bazy noclegowej
w
województwie podlaskim. Przedsięwzięcia mające na
celu podnoszenie standardu oferowanych miejsc
noclegowych są szczególnie ważne z punktu widzenia
możliwości
kierowania
oferty
do
turystów
zagranicznych.
Dodatkowe środki w łącznej kwocie 36.335.088 euro, w tym: KRW –
27.570.809 euro, DT – 5.764.279 euro + 3.000.000 dla gminy Łapy)
proponuje się skierować na następujące obszary wsparcia:
•
•
•
•
•
•
Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
– 1.000.000 euro, tj. 2,75 % (Łapy)
Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom – 2.000.000 euro,
tj. 5,50 % (Łapy)
Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu –
4.000.000 euro, tj. 11,01 % (fundusze poręczeniowo –
pożyczkowe)
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw –
10.000.000 euro, tj. 27,52 %
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży
turystycznej – 7.500.000 euro, tj. 20,64 %
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony
środowiska (odnawialne źródła energii) – 11.835.088 euro, tj.
32,57 %
Dodatkowo poziom dofinansowania w VII Osi priorytetowej zwiększa
się do 100%
Alokacja na poszczególne działania wynika z przeprowadzonego badania
ewaluacyjnego i rekomendacji ewaluatorów oraz decyzji Zarządu WP i
wstępnej decyzji KM RPOWP; Zarząd WP decydując o wsparciu
inwestycyjnym przedsiębiorstw postanowił przeznaczyć środki obok
7
Ponadto wyniki ewaluacji pn.: "Analiza efektów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007 – 2013
pod kątem
renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie
oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania"
potwierdzają zasadność takich działań: Beneficjenci
Działania podkreślali, że wsparcie inwestycyjne
sektora turystyki jest dla nich bardzo ważne, zwracając
uwagę, że jest to właściwie jedyny program,
z którego mogą uzyskać dofinansowanie swojej
Działania 1.4 także na Działanie 3.2
działalności, które pozwala na rozszerzenie zakresu
świadczonych usług i poprawę ich jakości. Zwrócono
również uwagę na znaczenie poszerzenia bazy
noclegowej o ofertę hoteli o podwyższonym
standardzie." W Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego, a za nią w RPOWP uznaliśmy (Zarząd
Województwa i KE), że turystyka jest niezwykle
istotną dziedziną rozwoju naszego województwa. W
związku z tym na Oś priorytetową III Rozwój turystki i
kultury przeznaczono 16% alokacji na Program, tj. 101
793 261 euro, z czego na Działanie 3.1 Rozwój
atrakcyjności turystycznej regionu przeznaczono 80%,
tj. 81 434 609 euro, a na Działanie 3.2 Wsparcie
inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
20%, tj. 20 358 652 euro. Realizując cel główny
RPOWP
oraz
wypełniając
zapisy
badania
ewaluacyjnego Zarząd WP postanowił wesprzeć
beneficjentów Działania 3.2 dodatkowymi środkami z
KRW.
Dokonano zmian kwot przypisanych do poszczególnych kategorii
interwencji- tabela nr 31
Zmiany
zostały
dokonane
w
związku
z
koniecznością
zapewnienia
środków
w kategoriach, które są faktyczne realizowane
bądź będą realizowane.
Dokonano zmian w kategoriach interwencji w tabelach finansowych –
zmniejszenie w kategorii 29 porty lotnicze i zwiększenie w kategorii 23
drogi regionalne/lokalne
Zmiany wynikają z rezygnacji z realizacji projektu
zakładającego budowę lotniska regionalnego w ramach
obecnej perspektywy finansowej i przesunięcia
środków na drogi regionalne oraz podjęcia przez
Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji o realizacji
projektu mającego na celu opracowanie kompletnej
dokumentacji
na
potrzeby
realizacji
części
infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym okresie
programowania.
Dokonano zmian w opisie podziału alokacji w zakresie Osi II oraz
zmodyfikowano opis projektu dotyczącego lotniska regionalnego.
11.
VI.
SYSTEM
REALIZACJI
Dokonano zmian podziału środków finansowych wg kategorii w zakresie
następujących kodów: 02, 03, 07-09, 43, 47, 57, 75.
Zmiany wynikają z wyników szczegółowego przeglądu
Programu w zakresie kodów interwencji w oparciu o
definicje z Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie
szczegółowej
klasyfikacji
wydatków
strukturalnych (Dz.U. 10.44.255), wg których część
projektów należy przekwalifikować w przedmiotowym
zakresie.
Dokonano zmian podziału
realizujących cele lizbońskie.
Zmiany są konsekwencją modyfikacji kodów
interwencji, o których mowa powyżej – modyfikacja
Tabeli 31.
środków
wg
kategorii
interwencji
Wprowadzono uaktualnione zapisy dot. przepływów finansowych
8
Dostosowanie zapisów do nowej ustawy
o
finansach
publicznych
–
zgodnie
REGIONALNEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO
NA LATA 2007-2013,
B. Zarządzanie
Regionalnym Programem
Operacyjnym, Przepływy
finansowe
z propozycją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Obecne zapisy:
1.
(zmiany techniczne zgłoszone do KE w 2009
roku)
Przepływy finansowe między KE a
krajem członkowskim
Komisja Europejska przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego/Funduszu Spójności
na finansowanie programu w formie płatności zaliczkowych, płatności
okresowych i płatności salda końcowego. Powyższe środki wpływają na
wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzony w euro i zarządzany
przez Ministra Finansów.
2. Finansowanie programu (przypis 31)
Na potrzeby finansowania programu w ramach budżetu państwa
wyodrębniono budżet środków europejskich, z którego przekazywane są
środki odpowiadające wkładowi UE. Współfinansowanie krajowe z
budżetu państwa przekazywane jest przez właściwego dysponenta części
budżetowej w formie dotacji celowej.
Środki odpowiadające wkładowi UE są przekazywane do beneficjentów
za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (Płatnik), który
wypłaca je na podstawie zleceń wypłaty środków wystawianych przez
instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie (IZ/IP/IPII) z
beneficjentem.
Środki w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa są
wypłacane beneficjentom przez IZ/IP/IPII.
Wypłata na rzecz beneficjenta zarówno w części środków UE, jak i
współfinansowania
z budżetu państwa może mieć formę płatności zaliczkowych bądź zwrotu
poniesionych przez beneficjenta wydatków.
Środki na rzecz beneficjentów są przekazywane na podstawie umowy o
dofinansowanie (przypis 32) oraz wniosku beneficjenta o płatność, z
uwzględnieniem wcześniejszych wypłat.
9
Wydatki beneficjenta wykazywane w składanym przez niego wniosku o
płatność, są ujmowane przez IZ/IP/IPII w deklaracjach wydatków
składanych do IPOC, a następnie do IC, celem certyfikacji wydatków do
KE.
Schemat nr 9. Schemat przepływów finansowych
Instytucja właściwa dla
otrzymywania płatności
W ramach systemu monitorowania przepływów finansowych IZ będzie
monitorowała wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wydatków
stanowiących współfinansowanie krajowe. IZ będzie dokonywała
wyliczenia poziomu dofinansowania ze środków UE na poziomie osi
priorytetowej w taki sposób, aby wkład funduszy UE nie przekraczał
poziomu przyjętego w PO/RPO dla danej osi priorytetowej.
Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności dokonywanych
przez KE jest Ministerstwo Finansów. Zgodnie z regulaminem pracy
Ministerstwa Finansów obsługą rachunków bankowych, na które będą
dokonywane płatności ze środków wspólnotowych zajmuje się obecnie
Departament Instytucji Płatniczej.
12.
Część III:
Cel szczegółowy nr 1:
Podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej
województwa
Dodano do wcześniejszego opisu zdanie: „Tworząc region atrakcyjny
inwestycjom planuje się wesprzeć działania zmierzające do tworzenia
nowych oraz podnoszenia jakości istniejących terenów inwestycyjnych.
Wspierane będzie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych
(„greenfield”) wraz z drogami dojazdowymi w celu przyciągnięcia
inwestorów z kraju i zagranicy.”
Zmiany w związku z doprecyzowaniem zapisów i
dodanie brakującej osi I, która na pewno realizuje
cel 1 Programu
Ponadto dodano też Oś I – Wzrost innowacyjności i wspieranie
przedsiębiorczości w regionie, która również realizuje cel 1.
13.
Zmiany wskaźników w
Programie
(przy
celach Programu i
wskaźniki dla
poszczególnych Osi
priorytetowych)
Zmiany wskaźników przedstawione w tabeli poniżej (wraz z uzasadnieniem zmian)
14.
Schemat Nr 7
Zaktualizowano zgodnie z zapisami Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWAktualizacja schematu
15.
CZĘŚĆ VI SYSTEM
REALIZACJI RPOWP
Zmiana opisu w części dotyczącej Instytucji Certyfikującej
Zmieniono
zgodnie
przekazanym
przez
techniczna)
16.
CZĘŚĆ X
ZAŁĄCZNIKI
Przywrócono pierwotny zapis o braku zidentyfikowanych dużych projektów
Pozostawienie zapisu bez zmian wynika
z rezygnacji z realizacji projektu
zakładającego
budowę
lotniska
10
z
DIC
wkładem
(zmiana
regionalnego
w
ramach
obecnej
perspektywy finansowej oraz podjęcia
decyzji o realizacji projektu mającego na
celu
opracowanie
kompletnej
dokumentacji na potrzeby realizacji części
infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym
okresie programowania.
17.
CZĘŚĆ XI
PRZEGLĄD I
RENEGOCJACJE
PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH W
RAMACH NSRO NA
LATA 2007-2013
Dodano nowy rozdział poświęcony przeglądowi śródokresowemu Programu w
2011 r.
Opis zmian wprowadzonych do Programu
oraz informacja o odstąpieniu od
przeprowadzania
strategicznej
oceny
oddziaływania na środowisko zmiany
Programu.
Dodano obecnie zapis: ”W zmienionym Programie dodatkowe środki
finansowe zostały przypisane do właściwych kategorii interwencji, środki
przeznaczone pierwotnie na budowę lotniska regionalnego zostały w znacznej
części przesunięte na budowę dróg regionalnych – zmieniono tabele finansowe
Programu, wprowadzono poprawki do systemu wskaźników w zakresie ich
adekwatności, specyfiki czy mierzalności wraz z doprecyzowaniem możliwych
do osiągnięcia ich wartości docelowych, a także poprawiono opisy osi
priorytetowych, w pełni dostosowując je np. do zapisów linii demarkacyjnej.
W opisie Osi priorytetowej II doprecyzowano zapisy w zakresie transportu
lotniczego w związku z rezygnacją z realizacji projektu zakładającego budowę
lotniska regionalnego w ramach obecnej perspektywy finansowej oraz podjęcie
decyzji o realizacji projektu mającego na celu opracowanie kompletnej
dokumentacji na potrzeby realizacji części infrastrukturalnej inwestycji w
kolejnym okresie programowania. Zapis obecny wskazuje również stan
faktyczny procedowania nad wyborem najkorzystniejszej lokalizacji pod
budowę lotniska o kodzie referencyjnym 4D (lotnisko regionalne). Opis Osi
priorytetowej III uzupełniono o warunki, pod którymi udzielane może być
wsparcie inwestycyjne w bazę noclegową, gdzie wskazano, że inwestycje te
będą realizowane wyłącznie na obszarach najbardziej atrakcyjnych turystycznie
zgodnie ze strategią rozwoju turystyki w tych gminach, które są w dużym
stopniu zależne od sektora turystycznego ze względu na ich walory
środowiskowe (NATURA 2000) i gdzie można udowodnić znaczący wpływ
inwestycji na lokalny rynek pracy. Ponadto, dodano zapis, że inwestycje dot.
budowy obiektów zbiorowego zakwaterowania będą stanowiły część szerszej
zintegrowanej oferty turystycznej, a także będą wykazywać potencjał
innowacyjny oraz zapewniać wykorzystywanie technologii społeczeństwa
informacyjnego. Dodatkowo zapisano, że region będzie rozwijał swoje kanały
marketingu oraz zapewni dostępność międzynarodową swoich obiektów poprzez
poprawę atrakcyjności dla turystyki zagranicznej. Podjęte będą też starania
Wynik uzgodnień z
zmienionego Programu
11
KE
zapisów
zapewnienia efektu synergii z kampanią promocyjną walorów turystycznych w
ramach PO Rozwój Polski Wschodniej.
18.
Osie priorytetowe I-IV
Dodano przy osiach priorytetowych zapis: Przy wyborze projektów
preferowane będą także inwestycje wpisujące się w Strategię Europa 2020 i
Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
W związku z rekomendacjami MRR
i
potrzebą
monitorowania
stopnia
realizacji Strategii UE dla Regionu M.
Bałtyckiego
19.
III. Strategia RPOWP na
lata 2007-2013
Uzupełniono zapis w sekcji Wymiar miejski, tiret 2: „…przygotowania
dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu…”.
Zmiana treści przedmiotowego punktu
wynika z rezygnacji z realizacji projektu
zakładającego
budowę
lotniska
regionalnego
w
ramach
obecnej
perspektywy finansowej oraz podjęcie
decyzji o realizacji projektu mającego na
celu
opracowanie
kompletnej
dokumentacji na potrzeby realizacji części
infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym
okresie programowania.
Część
dot.
Zasad
realizacji RPOWP
12
Zmiany wskaźników (wraz z uzasadnieniem)
Szacowanie nowych wartości docelowych zostało dokonane przy wykorzystaniu wyników ewaluacji efektów wdrażania RPOWP oraz
faktycznego postępu w realizacji Programu, który umożliwił określenie uśrednionych kosztów inwestycji i ich efektów w ramach
poszczególnych obszarów tematycznych.
Do prognozy wykorzystano dane o kontraktacji w ramach Programu z Tabeli F z dnia 05.02.2011 r., przy założeniu uśrednionego kursu
na poziomie 1 EUR/4 PLN, które posłużyły do określenia jednostkowych wartości wskaźników (zindeksowanie efektów w odniesieniu
do 1 EUR).
1. Założenia ogólne dotyczące realokacji środków w ramach Programu:
− Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego – przesunięcie środków niewykorzystanych w ramach Działania 2.2 Rozwój transportu
lotniczego w wysokości około 82 mln euro (realizowany będzie jedynie projekt dotyczący opracowania koncepcji i przygotowania
dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji infrastrukturalnej). Środki zostaną przeznaczone wyłącznie na projekty z zakresu
regionalnej infrastruktury drogowej;
− Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – przesunięcie nie wykorzystanych środków z Działania 3.1
Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu w wysokości około 3,5 mln euro (po uwzględnieniu projektów wybranych do realizacji, dla
których nie podpisano umów o dofinansowanie oraz projektów kluczowych z IWIPK);
− Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – przesunięcie nie wykorzystanych środków z Działania 5.1 Rozwój
regionalnej infrastruktury ochrony środowiska w wysokości około 5 mln euro (po uwzględnieniu projektów wybranych do realizacji, dla
których nie podpisano umów o dofinansowanie);
− Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej – przesunięcie środków nie wykorzystanych w ramach Działania 6.1
Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji w wysokości około 3,8 mln euro oraz w ramach Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego w wysokości około 2,5 mln euro (po uwzględnieniu projektów wybranych do
realizacji, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie).
2.
−
−
−
−
−
−
Założenia ogólne dotyczące podziału środków KRW i DT:
Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności – dodatkowy 1 mln euro z DT dla Gminy Łapy;
Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom – dodatkowe 2 mln euro z DT dla Gminy Łapy;
Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – zwiększenie alokacji o 4 mln euro;
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – zwiększenie alokacji o 10 mln euro;
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – zwiększenie alokacji o 7,5 mln euro;
Oś V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska projekty z zakresu OZE – zwiększenie alokacji o 11,8 mln euro.
13
Tabela nr 15. Wskaźniki realizacji celu głównego RPO
Numer i nazwa
wskaźnika
1. Utworzone
miejsca pracy brutto
w wyniku realizacji
programu, w tym:
Uzasadnienie zmian
Wartość
Jednostka wskaźnika
miary
w roku
bazowym
szt.
0
Początkowa
wartość
docelowa
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
(2013)
6 660
3 667
Zakładana Zakładana
wartość
wartość
wskaźnika – wskaźnika –
zmiana w
zmiana w
wyniku
wyniku
realokacji
KRW i DT
3 667
4 400
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i z
roku 2015 do
wartości
początkowej)
4 400
Rocznie
system
monitorowania
RPOWP
- 33,93
Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o szczegółowe założenia wskazane we wskaźnikach dotyczących zatrudnienia w Osi I oraz
Osi III, w ramach których podano również powody zmniejszenia wartości w stosunku do pierwotnie zakładanych. Dodatkowo wartość ostateczna
została powiększona o około 370 miejsc pracy zadeklarowanych do realizacji w ramach pozostałych priorytetów.
- dla kobiet
szt.
0
3 400
1 870
1 870
2 250
2 250
Rocznie
system
monitorowania
RPOWP
- 33,82
- dla mężczyzn
szt.
0
3 260
1 797
1 797
2 150
2 150
Rocznie
system
monitorowania
RPOWP
- 34,05
Zastosowano pierwotnie założoną proporcję płci, w której kobiety stanowią 51,05% ogólnej liczby ludności w województwie.
Uzasadnienie zmian
system
monitorowania
- 63,33
RPOWP
Zmniejszenie wartości docelowej wynika (oprócz zmniejszenia ogólnej liczby etatów i faktu, iż obszary wiejskie w pierwszej kolejności korzystają ze
środków PROW) ze zmiany metodologicznej – obecnie obszar wiejski definiowany jest administracyjnie, tzn. bez praw miejskich, natomiast pierwotnie
stosowana była metodologia OECD (uwzględniająca gęstość zaludnienia), zgodnie z którą w województwie podlaskim tylko aglomeracja białostocka
Uzasadnienie zmian nie została zaliczona do obszarów wiejskich.
Nowa wartość docelowa wskaźnika została oszacowana z wykorzystaniem proporcji występujących w ramach dotychczas zawartych umów o
dofinansowanie, pomiędzy projektami realizowanymi na obszarach miejskich i wiejskich. Obecna struktura wskazuje na relację 1 do 3, tzn. 75%
zadeklarowanych miejsc pracy ma zostać utworzonych na obszarach miejskich.
- na obszarach
wiejskich
szt.
0
3 000
916
916
14
1 100
1 100
Rocznie
2. Liczba
nowoutworzonych
miejsc pracy netto
Uzasadnienie zmian
3. Koszt utworzenia
jednego miejsca
pracy
Uzasadnienie zmian
4. Zmiana poziomu
PKB w wyniku
oddziaływania
**
programu
szt.
0
14 020
14 020
---
---
14 020
Rocznie
Hermin
0,00
Wartość docelowa wskaźnika nie jest korygowana. Ostateczna wartość docelowa zostanie określona po zakończeniu interwencji za pomocą
modelowania ekonometrycznego, przy wykorzystaniu modelu Hermin. Ze względu na stosunkowo niewielką wartość środków z KRW i DT pominięto
wpływ na wartość wskaźnika.
system
euro
0
95 527
173 495
173 495
152 850
152 850
Rocznie
monitorowania
+ 60,01
RPOWP
Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika ze zmiany liczby miejsc pracy, jakie mają zostać utworzone w ramach realizacji Programu. Wartość
docelowa jest określana bowiem jako prosty iloraz wartości wkładu EFRR w ramach Programu oraz sumy utworzonych miejsc pracy.
Jednostkowy koszt utworzenia miejsca pracy wzrasta w szczególności ze względu na zwiększenie wagi innowacyjności w projektach jakie mają być
realizowane w ramach Osi I (zmiana kryteriów wyboru projektów), co będzie skutkowało ograniczoną liczbą projektów o wyższych kosztach, w tym
także czynnika ludzkiego.
%
0
2,88
2,88
---
---
2,88
Rocznie
Hermin
0,00
Wartość docelowa wskaźnika nie jest korygowana. Nie została także oszacowana odrębnie dla realokacji, oraz środków z KRW i DT ze względu na ich
nieznaczną wielkość w stosunku do pierwotnej wartości kontraktacji w ramach RPOWP. Ostateczna wartość docelowa zostanie określona po
Uzasadnienie zmian
zakończeniu interwencji za pomocą modelowania ekonometrycznego, przy wykorzystaniu modelu Hermin.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
** Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO".
Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku (i ewentualnie 2015) - nie są to wielkości skumulowane. Wpływ realizacji
programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO".
Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013 (i ewentualnie 2015). Oszacowania modelu HERMIN bazują na
założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący
spadek."
15
Tabela nr 16. Wskaźniki realizacji Celu 1
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym*
5. Oszczędność czasu
na nowych i
zrekonstruowanych
drogach w przewozach
pasażerskich i
towarowych
euro/rok
0
Uzasadnienie zmian
Oszczędność czasu na
nowych i
zrekonstruowanych
liniach kolejowych w
przewozach
pasażerskich i
towarowych **
Uzasadnienie zmian
6. Poprawa
rentowności w
przewozach
pasażerskich na trasach
obsługiwanych przez
wymienione jednostki
taboru kolejowego
Uzasadnienie zmian
Zakładana
Zakładana
Zakładana
wartość
wartość
wartość
Początkowa
wskaźnika w wskaźnika – wskaźnika –
wartość
roku
zmiana w
zmiana w
docelowa
docelowym
wyniku
wyniku
(2013)
realokacji
KRW i DT
---
12 600 000
---
---
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i z
roku 2015 do
wartości
początkowej)
12 600 000
rocznie
Beneficjent
---
Wartość docelowa wskaźnika nie została oszacowana na etapie programowania w związku z czym, na podstawie doświadczeń z obecnej
perspektywy prognozuje się, iż wartość docelowa nie powinna być niższa niż wskazana.
Z uwagi na fakt, iż nie przewiduje się zwiększenia alokacji w ramach realizacji projektów drogowych nie określono wartości pośrednich (realokacje
oraz KRW i DT).
Zmiana jednostki miary wynika z ujednolicenia wskaźnika programowego ze wskaźnikiem z Listy wskaźników kluczowych, co ułatwi jego
monitorowanie.
euro
0
---
wartość
wskaźnika
zostanie
oszacowana
w 2008r.
rocznie
IZ
---
Z uwagi na brak wsparcia w zakresie modernizacji linii kolejowych w ramach Programu sugeruje się usunięcie wskaźnika. Monitorowanie go na
podstawie wymienionych jednostek taboru nie pozwala na poprawną ocenę oddziaływania – wyeksploatowane trakcje kolejowe uniemożliwiają
bowiem wykorzystanie pełnych możliwości technicznych nowego taboru. Ponadto w ramach Działania 2.4 nie przewidziano wsparcia w zakresie
taboru towarowego
euro
0
---
11 000 000
---
---
18 000 000
rocznie
Beneficjent
---
Wprowadzenie nowego wskaźnika pozwalającego na monitorowanie realizacji celu wsparcia przewozów kolejowych określonego w Programie
(przedmiotowy obszar pomimo wskazania w zapisach Programu nie był dotychczas monitorowany) w miejsce nieadekwatnej miary związanej z
nowymi i modernizowanymi liniami kolejowymi, które nie były przewidziane do wsparcia.
16
Wartość docelową oszacowano na podstawie danych pozyskanych od Beneficjenta za rok 2010 r. i kolejne (oszczędność około 32 PLN na 1 pockm),
Poprawa rentowności została wyliczona jako różnica kosztów generowanych przez dotychczas posiadane jednostki taboru i jednostki zakupione w
ramach Programu.
7. Wartość nowych
inwestycji
zagranicznych
wykreowanych dzięki
wsparciu w ramach
programu
Uzasadnienie zmian
8. Powierzchnia
udostępnionych
terenów
inwestycyjnych
mln euro
0
80
7,6
---
---
7,6
rocznie
IZ, Hermin
- 90,50
Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika przede wszystkim z faktu nie wspierania w ramach Programu dużych przedsiębiorstw, a należy
wnioskować, iż właśnie takie podmioty mogłyby realizować przedmiotowy wskaźnik. Ten stan rzeczy determinowany jest również brakiem
odpowiednio dużych terenów pod inwestycje na terenie województwa (patrz: kolejny wskaźnik). Ze względu na brak dodatkowych środków na
działania związane z terenami inwestycyjnymi (za wyjątkiem środków przeznaczonych celowo – gmina Łapy) wartość nie ulega zmianie w wyniku
realokacji, KRW oraz DT. Z kolei ze względu na zmianę sposobu pozyskiwania danych - przejście na modelowanie ekonometryczne - jako wartość
docelową przyjęto wartość oszacowaną przez ewaluatora. Zmiana sposobu pozyskania danych wynika z faktu, iż informacje posiadane przez IZ nie
pozwolą na odpowiednio precyzyjne określenie wpływu Programu na inwestorów zagranicznych.
ha
0
400
70
---
---
70
rocznie
Beneficjent
- 82,50
Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika wynika przede wszystkim z braku dostępności na terenie województwa odpowiednio dużych obszarów
przeznaczonych pod inwestycje (inwentaryzacja przeprowadzona w 2010 r.) oraz ze zmian w demarkacji z POIG oraz PO RPW – zmniejszenie
minimalnej powierzchni terenu.
Uzasadnienie zmian Wartość oszacowana na podstawie obecnego stanu realizacji Programu powiększona dodatkowo o 2 potencjalne projekt możliwe do realizacji ze
środków pozostających do wykorzystania w ramach Działania 1.2 oraz projekt realizowany przez Gminę Łapy z dodatkowych środków z DT.
Pomimo trudności we wdrażaniu tego zakresu interwencji IZ RPOWP zamierza nadal działać na rzecz zachęcenia potencjalnych beneficjentów do
uzbrajania terenów inwestycyjnych, które mogą stanowić ważny aspekt rozwoju regionu.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
17
Tabela nr 17. Wskaźniki realizacji Celu 2
Jednostka
Nazwa wskaźnika
miary
9. Dodatkowe
inwestycje
wykreowane dzięki
wsparciu
Uzasadnienie
zmian
Liczba patentów
wygenerowanych w
ramach programu
Uzasadnienie
zmian
10. Liczba
projektów
realizowanych w
oparciu o patent
Uzasadnienie
zmian
mln euro
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym*
0
Zakładana
wartość
Początkowa
wskaźnika w
wartość
roku
docelowa
docelowym
(2013)
138
137
Zakładana
wartość
wskaźnika –
zmiana w
wyniku
realokacji
Zakładana
wartość
wskaźnika –
zmiana w
wyniku
KRW i DT
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i z
roku 2015 do
wartości
początkowej)
137
155
155
Rocznie
IZ
+ 12,32
Modyfikacja wartości docelowej wskaźnika wynika ze zmiany metodologicznej – pierwotnie założono, że dodatkowe inwestycje to wkład EFRR
ramach Osi I, co jest niezgodne z definicją analogicznego wskaźnika Core (10), za pomocą którego zliczany jest wkład prywatny Beneficjentów
realizację projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia MŚP. W związku z powyższym wartość docelowa została oszacowana w oparciu
dotychczasową kontraktację (uwzględniającą alokację środków w ramach Osi I) w ramach Działania 1.4, środki pozostające do wykorzystania
wysokości około 15,5 mln euro wkładu EFRR oraz 10 mln euro wkładu EFRR ze środków KRW i DT.
Z obecnie posiadanych danych wynika, iż na każde 1 EUR wkładu UE przypada średnio 1,9 EUR wkładu prywatnego.
szt.
0
16
16
Rocznie
IZ
w
w
o
w
---
Usunięcie wskaźnika zostało podyktowane niewielkim stopniem odzwierciedlenia realizacji celu (innowacyjność i konkurencyjność) oraz faktem, iż
przedsięwzięcia na tyle duże, aby zakończyły się uzyskaniem patentu realizowane są w PO IG. Dodatkowo uzyskanie decyzji patentowej trwa w Polsce
średnio 5-6 lat, w związku z czym realizacja wskaźnika jest mało prawdopodobna w okresie trwałości projektu. Przyjęcie rozwiązania analogicznego do
POIG, zakładającego zliczanie zgłoszeń patentowych dokonanych przez przedsiębiorców, może z kolei powodować zafałszowanie efektów wdrażania –
zgłoszenie patentowe może bowiem złożyć każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy przedmiot zgłoszenia jest faktycznie innowacyjny.
Jednocześnie zdecydowano się na wprowadzenie nowego wskaźnika, który w bardziej pełny sposób odzwierciedla cele Programu, tj. Liczba projektów
realizowanych w oparciu o patent (rozumiane jako spełnienie Warunku 2 innowacyjności projektu – Innowacja jest objęta prawem ochronnym na patent
(wymagana decyzja w sprawie udzielenia patentu lub zgłoszenie patentu). Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do patentu (jest twórcą lub nabył
takie prawo) oraz oświadcza, że innowacja (objęta prawem ochronnym) nie została zastosowana na rynku).
szt.
0
---
15
18
20
20
rocznie
IZ
---
Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie dotychczasowej kontraktacji w ramach Działania 1.4 (15 projektów spełnia Warunek 2
innowacyjności - Innowacja jest objęta prawem ochronnym na patent (wymagana decyzja w sprawie udzielenia patentu lub zgłoszenie patentu).
Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do patentu (jest twórcą lub nabył takie prawo) oraz oświadcza, że innowacja (objęta prawem ochronnym) nie
została zastosowana na rynku). Do szacowania dodatkowych projektów realizujących przedmiotowy wskaźnik przyjęto założenie, że około 5%
projektów wpisuje się w jego definicję, a średnia wartość projektu to około 240 000 euro wkładu EFRR (indeks oszacowany na podstawie ostatniego
konkursu w oparciu o projekty małych i średnich przedsiębiorstw). W ramach niewykorzystanych środków w wysokości około 15,5 mln euro wkładu
18
EFRR może być realizowanych około 65 projektów (w tym 3 realizujące wskaźnik), a w ramach środków z KRW i DT w wysokości 10 mln euro
wkładu EFRR kolejne 40 projektów (w tym 2 realizujące przedmiotowy wskaźnik).
11. Wartość
eksportu podlaskich
firm wspartych w
ramach programu
mln euro
0
8,8
40
40
55
55
rocznie
Beneficjent
+ 525,00
Wartość wskaźnika oszacowano biorąc pod uwagę dotychczasową kontraktację (wartość zadeklarowana przez Beneficjentów – około 40 mln euro)
uwzględniającą dwukrotną realokację środków w ramach Działania 1.4 (zwiększenie alokacji o 10 mln EUR). Na podstawie analizy realizowanych
Uzasadnienie
projektów przyjęto także założenie, że 1 mln euro wkładu EFRR przekłada się średnio na 0,7 mln euro wartości eksportu podlaskich przedsiębiorstw.
zmian
Środki pozostałe do wykorzystania powiększone o KRW i DT – 25,5 mln euro wkładu EFRR mogą wygenerować wartość wskaźnika na poziomie około
15 mln euro.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
19
Tabela nr 18. Wskaźniki realizacji Celu 3
Nazwa wskaźnika
12. Liczba turystów
odwiedzających
region,
- w tym
zagranicznych
Uzasadnienie zmian
13. Liczba miejsc
noclegowych w
obiektach
turystycznych
wygenerowanych w
ramach realizacji
programu.
Uzasadnienie zmian
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym*
osoby
398 271
85 981
Zakładana
Zakładana
wartość
wartość
Początkowa
wskaźnika w wskaźnika –
wartość
roku
zmiana w
docelowa
docelowym
wyniku
(2013)
realokacji
500 000
100 000
500 000
100 000
500 000
100 000
Zakładana
wartość
wskaźnika –
zmiana w
wyniku
KRW i DT
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i z
roku 2015 do
wartości
początkowej)
500 000
100 000
500 000
100 000
rocznie
GUS, POT
0,00
0,00
Ze względu na konieczność skorzystanie ze źródeł zewnętrznych przy pomiarze wartości osiągniętych w wyniku realizacji Programu wartość
docelową wskaźnika zdecydowano pozostawić na niezmienionym poziomie. Dane dotyczące liczby turystów pochodzące z zawartych umów o
dofinansowanie nie mogą zostać zliczone jako prosta suma poszczególnych wartości – ten sam turysta odwiedzający region może skorzystać z
wyników kilku zrealizowanych projektów, a tym samym może być ujmowany kilkukrotnie przez poszczególnych Beneficjentów, co prowadziłoby do
zawyżenia wartości. Za pozostawieniem wartości docelowych na pierwotnie oszacowanym poziomie przemawia także rekomendacja ewaluatora
oceniającego dotychczasową realizację Programu.
Przeznaczenie dodatkowych środków na Działanie 3.2 nie powoduje wzrostu wartości przedmiotowego wskaźnika, przeciwdziała natomiast
negatywnym tendencjom w sektorze turystyki.
szt.
0
500
1 840
1 840
2 000
2 000
rocznie
Beneficjent
+ 300,00
Uzasadnienie zmiany wartości docelowej wskaźnika jest tożsame z uzasadnieniem dotyczącym odpowiedniego wskaźnika w ramach Osi III – tylko
projekty realizowane w ramach tego priorytetu wpływają na wartość przedmiotowego wskaźnika.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
20
Tabela nr 22. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA I:
Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Nazwa wskaźnika
Produkt
1.1. Liczba projektów
z zakresu B+R
Uzasadnienie zmian
Liczba projektów
współpracy między
przedsiębiorstwami a
jednostkami
badawczymi
Uzasadnienie zmian
1.2. Liczba projektów
promujących
przedsiębiorczość i
zastosowanie nowych
technologii
Uzasadnienie zmian
Jednostka
miary
szt.
Zakładana
Wartość
Początkowa wartość w
wskaźnika
wartość
roku
w roku
docelowa docelowym
bazowym*
(2013)
0
32
32
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
realokacji
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
KRW i DT
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i
z roku 2015
do wartości
początkowej)
32
---
32
rocznie
IZ
0,00
Pomimo niekorzystnych zapisów Linii demarkacyjnej w stosunku do programów regionalnych – zgodnie z sugestią KE – podjęto decyzję o
pozostawieniu wartości docelowej wskaźnika na pierwotnie zakładanym poziomie.
szt.
0
---
12
rocznie
IZ
---
Zdecydowano o usunięciu wskaźnika, z uwagi na fakt, iż jego realizacja jest możliwa w przypadku projektów celowych, które mogą otrzymać
wsparcie w ramach POIG. Dodatkowo w Działaniu 1.1, w ramach którego możliwa była realizacja przedmiotowego wskaźnika Zarząd
Województwa podjął decyzję o znaczącym zmniejszeniu alokacji (ponad 76%) ze względu na niewielkie zapotrzebowanie ze strony potencjalnych
beneficjentów.
Dotychczas żaden z Beneficjentów nie zadeklarował jego realizacji, a nabór w ramach Działania 1.1 został zakończony.
szt.
0
16
16
---
17
17
rocznie
IZ
- 6,25
Wartość docelowa zaktualizowano o 1 projekt, który może zostać zrealizowany na terenie Gminy Łapy, z dodatkowych środków przyznanych w
ramach DT (dodatkowe 3 mln EUR).
21
1.3. Liczba projektów
z zakresu
bezpośredniego
wsparcia
inwestycyjnego dla
MSP,
1.3.1. w tym: liczba
przedsiębiorstw,
którym udzielono
wsparcia przez
pierwsze 2 lata po
rozpoczęciu
działalności
szt.
0
1.3.2. w tym:
przedsiębiorstwa
innowacyjne
1.3.3. Według
wielkości
przedsiębiorstwa:
- Mikro (do 9)
- Małe (10 - 49)
- Średnie (50 - 249)
- Duże (powyżej 250)
Uzasadnienie zmian
1.4. Liczba pożyczek/
gwarancji udzielonych
w ramach programu
Uzasadnienie zmian
Liczba inwestycji w
przedsiębiorstwach w
zakresie wdrażania
najlepszych
dostępnych technik
Uzasadnienie zmian
480
80
500
25
500
25
540
27
540
27
200
295
295
315
315
400
60
15
5
270
145
79
6
270
145
79
6
274
169
91
6
274
169
91
6
+ 12,50
- 66,25
rocznie
IZ
+ 57,50
- 31,50
+ 181,67
+ 506,67
+ 20,00
Wartości docelowe wskaźników zostały oszacowane w oparciu o dotychczasową kontraktację w ramach Działania 1.4, przy czym uwzględniono
dwukrotną realokację zwiększającą środki dostępne w ramach Działania – wzrost alokacji o prawie 16% w stosunku do wartości pierwotnej.
Założenia do prognozy przyjęto na podstawie ostatniego konkursu, jako najbardziej adekwatnego w kontekście innowacyjności.
Do określenia przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata przyjęto założenie oparte na strukturze aplikowania, że stanowią one około 5%, a
przedsiębiorstwa innowacyjne 59% ogólnej liczby projektów. Zmniejszenie liczby przedsiębiorstw działających krócej niż 2 lata wynika z
demarkacji z POKL oraz zmiany kryteriów wyboru projektów, które zakładają wyższy niż pierwotnie stopień innowacyjności przedsięwzięć.
szt.
0
1 400
900
900
1 000
1 100
rocznie
Beneficjent
- 21,43
Zmniejszenie liczby pożyczek/gwarancji w stosunku do pierwotnych założeń wynika z faktu zmiany sposobu wdrażania instrumentów inżynierii
finansowej. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorców z terenu województwa fundusze udzielają pożyczek lub poręczeń o
średniej wartości znacznie wyższej niż pierwotnie zakładano.
szt.
0
---
50
rocznie
IZ
---
Wskaźnik wprowadzony do Programu ze względu na przyjęcie błędnej definicji. W ramach przewidzianych form wsparcia w Osi I (parki naukowo-
22
technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, centra promocji, doskonalenia zawodowego, transferu technologii,
itp.) nie ma możliwości zrealizowania inwestycji polegającej na wdrożeniu technologii i procesów ograniczających emisję zanieczyszczeń.
Wskaźnik BAT został ponadto opracowany w celu określania granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych, które nie były
z założenia przewidziane do wsparcia w ramach Działania 1.1.
Ponadto zarówno w ramach Osi I, jak i w ramach Działania 1.1 nie jest realizowana Kategoria 48, związana z przedmiotowym wskaźnikiem.
Rezultat
1.5. Liczba
przedsiębiorstw, które
skorzystały z
infrastruktury parków
naukowotechnologicznych,
parków
przemysłowych i
inkubatorów
technologicznych
Uzasadnienie zmian
1.6. Liczba
utworzonych miejsc
pracy
w zakresie
B+R – etaty
badawcze (najlepiej
w okresie 5 lat od
rozpoczęcia projektu)
Uzasadnienie zmian
1.7. Liczba
utworzonych miejsc
pracy (brutto,
zatrudnienie w
pełnym wymiarze
godzin):
- kobiety
- mężczyźni
Uzasadnienie zmian
szt.
0
24
24
---
---
24
rocznie
Beneficjent
0,00
Wartość docelowa nie ulega modyfikacji pomimo znacznego zmniejszenia alokacji dostępnej dla Działania 1.1 z uwagi na fakt nawiązania przez
Beneficjentów współpracy z większą niż planowano liczbą podmiotów.
szt.
0
20
20
20
---
20
rocznie
Beneficjent
0,00
Pomimo niekorzystnych zapisów Linii demarkacyjnej w stosunku do programów regionalnych – zgodnie z sugestią KE – podjęto decyzję o
pozostawieniu wartości docelowej wskaźnika na pierwotnie zakładanym poziomie.
szt.
0
5 860
2 692
2 692
3 392
3 392
3 000
2 860
1 374
1 318
1 374
1 318
1 732
1 660
1 732
1 660
rocznie
Beneficjent
- 42,12
- 42,27
- 41,96
Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika wynika z kilku czynników, m.in.: 1) Znacznie zmniejszonego popytu na pracę w regionie będącego
wynikiem osłabienia koniunktury gospodarczej (także w skali makro) – wyniki analizy społeczno-ekonomicznej zamieszczone w Podlaskim
Barometrze Nastrojów Gospodarczych. Tezę tą potwierdza również ekspertyza „Rodzaj wspieranych projektów
w ramach RPOWP w kontekście
zachodzących zmian gospodarczych”, z której wynika, iż ostatni kryzys gospodarczy dotknął województwo podlaskie w większym stopniu niż resztę
regionów kraju;
2) Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 1.4 (generującego najwięcej miejsc pracy) od 2 konkursu promowały projekty wysoce
innowacyjne. Zgodnie z rekomendacją KM RPOWP należy w przyszłych konkursach jeszcze bardziej skoncentrować się na wsparciu projektów
najbardziej innowacyjnych o wyższych kosztach realizacji, ale jednocześnie generujących bardziej wyspecjalizowane miejsca pracy. W związku z
23
1.8. Całkowita
wartość inwestycji
(wkład UE + wkład
prywatny)
czym koszt utworzenia jednego miejsca pracy będzie wyraźnie wyższy, m.in. z powodu niemożności sprostania wymogom innowacyjności przez
mikroprzedsiębiorstwa;
3) Wykluczenia, zgodnie z rekomendacją KM RPOWP oraz wnioskiem ewaluatora, z możliwości ubiegania się o wsparcie dużych przedsiębiorstw
w Działaniu 1.4 – duże przedsiębiorstwa generowały stosunkowo dużą ilość nowych miejsc pracy;
4) Znaczną część miejsc pracy na obszarach wiejskich generuje PROW.
Wartość docelowa została oszacowana na podstawie obecnej kontraktacji, uwzględniającej realokacje dokonywane przez Zarząd Województwa w
ramach Osi I (zadeklarowano utworzenie 2 492 nowych etatów) oraz następujących założeń: jako średni koszt utworzenia jednego miejsca pracy
przyjęto około 150 000 euro (dotychczasowa kontraktacja w relacji do zadeklarowanych miejsc pracy), z kwoty pozostałej do zakontraktowania w
ramach Osi I (około 30,5 mln euro wkładu EFRR) zostanie utworzonych około 200 miejsc pracy, ze środków KRW i DT 100 miejsc.
Do oszacowania podziału nowych miejsc pracy w podziale na płcie przyjęto pierwotnie założoną proporcję płci, w której kobiety stanowią 51,05%
ogólnej liczby ludności.
mln euro
0
138
215
215
270
270
rocznie
IZ
+ 95,65
Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z realokacji środków w ramach Osi I – zwiększenie alokacji dla Działania 1.4, w ramach którego
wkład prywatny w relacji do całkowitej wartości inwestycji jest znacząco wyższy niż średni dla Priorytetu.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
Uzasadnienie zmian
24
Tabela nr 23. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA II:
Rozwój infrastruktury transportowej
Nazwa wskaźnika
Produkt
2.1. Liczba projektów
z zakresu
infrastruktury
transportowej,
w tym:
- transportu
drogowego
- budowy/modernizacji
lotnisk
- transportu
publicznego
- transportu
kolejowego
Uzasadnienie zmian
2.2. Długość nowych
dróg wybudowanych
w wyniku realizacji
programu, w tym:
- gminnych
- powiatowych
- wojewódzkich
Uzasadnienie zmian
Jednostka
miary
szt.
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym*
0
Zakładana
Początkow wartość w
a wartość
roku
docelowa docelowym
(2013)
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
realokacji
137
75
75
130
1
5
1
69
1
4
1
69
1
4
1
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
KRW i DT
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
75
---
69
1
4
1
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i
z roku 2015
do wartości
początkowej)
- 45,26
rocznie
IZ
- 46,92
0,00
- 20,00
0,00
Zmiany wartości docelowych wskaźnika podyktowane są licznymi realokacjami dokonywanymi w ramach Osi II. Ponadto zmniejszenie liczby
projektów drogowych wynika z błędnie przyjętych założeń na etapie programowania, które jeśli zostałyby zrealizowane skutkowałyby bardzo
niewielkimi projektami, co negatywnie wpłynęłoby na spójność sieci dróg w regionie. Zmiana wartości docelowej liczby projektów w tym zakresie
uwzględnia również dodatkowe 6 projektów (znajdujących się na liście rezerwowej IWIPK), które będą mogły zostać zrealizowane przy
wykorzystaniu środków pierwotnie przeznaczonych na budowę lotniska regionalnego.
W odniesieniu do projektów z zakresu transportu publicznego należy zaznaczyć, iż potrzeby potencjalnych beneficjentów w tym zakresie zostały
zaspokojone – także ze środków PO RPW, który stanowił alternatywę dla RPOWP.
Nie przewiduje się realokacji, ani przeznaczenia środków z KRW i DT na priorytet II.
km
0
23
6,21
6,21
6,21
6,21
8
6
9
4,89
1,32
0
4,89
1,32
0
4,89
1,32
0
4,89
1,32
0
- 73,00
rocznie
Beneficjent
- 38,88
- 78,00
- 100,00
Zmiany wartości docelowych wskaźnika podyktowane są licznymi realokacjami zmniejszającymi środki dostępne na kontraktację o ponad 27%,
które były dokonywane przez Zarząd Województwa m.in. ze względu na potrzebę pozyskania środków na budowę lotniska regionalnego. Po
podjęciu decyzji o zmianie zakresu projektu dot. lotniska regionalnego (wyłącznie prace przygotowawcze) uwolnione środki zostaną
25
2.3. Długość
zrekonstruowanych
dróg w wyniku
realizacji programu, w
tym:
- gminnych
- powiatowych
- wojewódzkich
Uzasadnienie zmian
2.4. Liczba
zakupionego/
zmodernizowanego
taboru komunikacji
miejskiej
Uzasadnienie zmian
2.5. Pojemność
zakupionego/
zmodernizowanego
taboru komunikacji
miejskiej (miejsca)
Uzasadnienie zmian
przeznaczone wyłącznie na infrastrukturę drogową o charakterze regionalnym (drogi wojewódzkie), Brak osiągnięcia wartości w przypadku dróg
wojewódzkich wynika z kolei z błędnie przyjętych założeń na etapie programowania –wszystkie projekty znajdujące się na IWIPK zakładają
modernizację dróg wojewódzkich wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych. Podobna sytuacja występuje także w przypadku dróg gminnych i
powiatowych. Ponadto IZ RPOWP zwraca uwagę, iż takie rozwiązania zostały wskazane w raportach OOŚ jako najmniej szkodliwe w
przeważającej części projektów.
Nie przewiduje się przeznaczenia środków z KRW i DT na priorytet II.
km
0
380
430
440
200
100
80
165
175
90
165
175
100
440
---
165
175
100
+ 15,79
rocznie
Beneficjent
- 17,50
+ 75,00
+ 25,00
Wartości docelowe określone na etapie programowania zostały zmodyfikowane ze względu na następujące przesłanki:
- preferowane były projekty zakładające modernizację ciągów komunikacyjnych łączących się z drogami wojewódzkimi – z tego względu
zmniejszeniu uległa długość dróg gminnych na rzecz dróg powiatowych;
- zmniejszenie wskaźnika w zakresie dróg gminnych na rzecz wzrostu wskaźnika dot. dróg powiatowych wynika także z premiowania na etapie
oceny wysokich paramentów jakościowych modernizowanych dróg, tj. przepustowość i nośność – parametryzacja taka nie miałaby uzasadnienia na
gminnych ciągach komunikacyjnych ze względu na ich niższe obciążenie eksploatacyjne;
- zwiększenie wartość docelowej wskaźnika w zakresie dróg wojewódzkich wiąże się bezpośrednio z uwolnieniem środków pierwotnie
przewidzianych na budowę lotniska regionalnego, a jej ostateczna wysokość determinowana jest dodatkowo przez parametryzację, o której mowa
powyżej (wyższa jakość infrastruktury pociąga za sobą wyższe koszty realizacji inwestycji).
Proponowane zmiany są zgodne z kierunkiem wsparcia infrastruktury transportu drogowego wskazanym przez KK NSRO.
Nie przewiduje się przeznaczenia środków z KRW i DT na priorytet II, a kumulatywny wzrost wartości dla dróg gminnych i powiatowych wynika
wyłącznie z uaktualnienia wartości wskaźników cząstkowych w oparciu o już realizowane projekty.
szt.
0
84
48
48
---
48
rocznie
Beneficjent
- 42,86
Modyfikacja wartości docelowej została dokonana w oparciu o dotychczasową kontraktację – w ramach Działania związanego z transportem
miejskim nie przewiduje się kolejnych naborów, nie ma również projektów wybranych do realizacji, dla których nie zawarto umów o
dofinansowanie. Zmniejszenie wartości docelowej powodowane jest m.in. pozyskaniem przez potencjalnych Beneficjentów środków z PO RPW na
ten sam cel.
szt.
0
11 928
5 433
5 433
---
5 433
rocznie
Beneficjent
- 54,45
Modyfikacja wartości docelowej została dokonana w oparciu o dotychczasową kontraktację – w ramach Działania związanego z transportem
miejskim nie przewiduje się kolejnych naborów, nie ma również projektów wybranych do realizacji, dla których nie zawarto umów o
dofinansowanie.
Rezultat
26
2.6. Przyrost liczby
ludności korzystającej
z komunikacji
miejskiej wspartej w
ramach programu
Uzasadnienie zmian
Liczba osób
korzystających z
regionalnego
transportu kolejowego
Uzasadnienie zmian
Liczba osób
korzystających z
transportu lotniczego
Uzasadnienie zmian
2.7. Oszczędność
czasu na nowych i
zrekonstruowanych
drogach w przewozach
pasażerskich i
towarowych
%
0
1
1
---
---
1
rocznie
Beneficjent
0,00
Wartość docelowa pozostaje na niezmienionym poziomie – brak dodatkowych środków w ramach realokacji, KRW lub DT. Wprowadzona korekta
w pierwotnej wartości docelowej ma wyłącznie charakter techniczny.
osoby
0
2 500 000
2 500 000
rocznie
IZ
---
Zdecydowano o usunięciu wskaźnika ze względu na jego nieadekwatność w stosunku do celów określonych w Programie w zakresie transportu
kolejowego. Pierwotny wskaźnik dotyczył całego systemu kolejowego, co nie pozwalało na określenie wpływu Programu.
W związku z powyższym wprowadzono nowy wskaźnik pozwalający na monitorowanie realizacji celu wsparcia przewozów kolejowych
określonego w Programie, który został ujęty w Celu szczegółowym 1, a jego wartość docelową oszacowano na podstawie danych pozyskanych od
Beneficjenta za rok 2010 r. i kolejne (oszczędność około 32 PLN na 1 pockm),
osoby
0
300 000
rocznie
IZ
---
Ze względu na zmianę sposobu wdrażania Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego wynikającą z problemów na etapie procedur środowiskowych
realizacja przedmiotowego wskaźnika nie będzie możliwa w obecnym okresie programowania. W ramach perspektywy 2007-2013 przewiduje się
jedynie realizację projektu dotyczącego opracowania koncepcji i przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji
infrastrukturalnej.
euro/rok
0
---
12 600 000
---
---
12 600 000
rocznie
Beneficjent
---
Zgodnie z sugestią MRR wskaźnik Celu szczegółowego 1 powielono w ramach przedmiotowej Osi, gdyż może on być realizowany wyłącznie w
ramach Priorytetu Rozwój infrastruktury transportowej.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
Uzasadnienie zmian
27
Tabela nr 24. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA III:
Rozwój turystyki i kultury
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Wartość
w roku
bazowym
Zakładana
Początkow wartość w
a wartość
roku
docelowa
docelowym
(2013)
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
realokacji
Zakładana
wartość
wskaźnika –
zmiana w
wyniku
KRW i DT
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i
z roku 2015 do
wartości
początkowej)
Produkt
3.1. Liczba
projektów z zakresu
szt.
0
70
70
----70
rocznie
IZ
0,00
turystyki
Uzasadnienie zmian Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
3.2. Liczba
projektów z zakresu
infrastruktury
szt.
0
10
10
----10
rocznie
IZ
0,00
sportowej i
rekreacyjnej
Uzasadnienie zmian Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
3.3. Liczba
przedsiębiorstw
wspartych w wyniku
realizacji programu
100
38
38
49
49
- 51,00
szt.
0
rocznie
IZ
- w tym: przez
--2
2
3
3
--pierwsze 2 lata od
założenia
działalności
Zgodnie z sugestią MRR uszczegółowiono wskaźnik dostosowując go do wskaźnika Core w zakresie nowych przedsiębiorstw. Ich niewielka wartość
docelowa wynika z założeń przyjętych w dokumentacji konkursowej, zgodnie z którymi mikroprzedsiębiorstwa (najczęściej powstające) mogą ubiegać
się o wyższą kwotę dotacji pod warunkiem posiadania przynajmniej 2 letniego doświadczenia w branży turystycznej. Takie rozwiązanie zostało
wprowadzone przez IZ w odpowiedzi na sugestie potencjalnych beneficjentów z sektora mikroprzedsiębiorstw, którzy wskazywali, iż inwestycje w
przedmiotowym obszarze wymagają znacznych nakładów finansowych, w związku z czym wsparcie na poziomie 500 tys. euro jest nieadekwatne do
ich potrzeb.
Uzasadnienie zmian
W 2009 r. został opracowany dokument Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 20102015, zgodnie z którym główną barierą rozwoju tego sektora w regionie jest brak miejsc noclegowych, w tym w obiektach skategoryzowanych w
wyższym standardzie. Tego typu inwestycje są wysoce kapitałochłonne, w związku z czym zrealizowanie 100 inwestycji przy wkładzie UE w
wysokości 20 mln euro byłoby nierealne w odniesieniu do maksymalnej intensywności pomocy (70% lub 60%).
Wartości wskaźnika co do zasady odpowiada liczbie projektów realizowanych w Działaniu 3.2, w związku z czym nie modyfikuje się nazwy
analogicznie do Core Indicators.
Rezultat
28
3.4. Liczba
utworzonych miejsc
pracy brutto
w tym dla kobiet
Uzasadnienie zmian
3.5. Liczba osób
korzystających z
atrakcji
turystycznych
powstałych w
wyniku realizacji
programu
Uzasadnienie zmian
3.6. Liczba
nowoutworzonych
miejsc noclegowych
w wyniku realizacji
programu
osoby
osoby
0
0
800
400
600
306
600
306
640
326
640
326
rocznie
Beneficjent
- 20,00
- 18,50
Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika wynika z kilku czynników, m.in.: znacznie zmniejszonego popytu na pracę w regionie będącego
wynikiem osłabienia koniunktury gospodarczej (także w skali makro) oraz faktu, iż znaczną część miejsc pracy na obszarach wiejskich, także w
zakresie turystyki generuje PROW.
Wartość docelowa uwzględnia dodatkowe 43 etaty mogące powstać w wyniku zwiększenia alokacji w ramach Działania 3.2 ze środków KRW i DT.
ZAŁOŻENIE: Średni koszt utworzenia 1 miejsca pracy w ramach Programu to około 150 000 euro.
Liczba kobiet określona średnim procentem związanym z populacją regionu - 51,05%.
osoby
0
280 550
280 550
---
---
280 550
rocznie
Beneficjent
0,00
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wskaźnik jest realizowany niemal wyłącznie przez Beneficjentów Działania 3.1, w ramach którego nie przewiduje
się kolejnych naborów, zdecydowano się pozostawić pierwotnie zakładaną wartość docelową.
szt.
0
400
1 840
1 840
2 000
2 000
rocznie
Beneficjent
+ 400,00
Pierwotnie oszacowana wartość docelowa powinna wynosić 500 (popełniono błąd rachunkowy) – właściwa wartość dla Programu została ujęta Celu
szczegółowym 3 (żaden inny priorytet nie realizuje tego wskaźnika).
Zmiana wartości docelowej (znaczne zwiększenie liczby miejsc noclegowych) wynika z potrzeb regionu w przedmiotowym zakresie –
niewystarczająca baza hotelowa, przy wysokich walorach przyrodniczo-turystycznych, spowodowała skoncentrowanie interwencji w obszarze
obiektów kategoryzowanych (jedno z podstawowych kryteriów wyboru projektów), a więc przynajmniej o średniej kubaturze i liczbie miejsc
noclegowych.
Uzasadnienie zmian Powyższe zostało potwierdzone w raporcie „Założenia wieloletniego planu promocji Województwa Podlaskiego”, zgodnie z którym wskaźnik funkcji
turystycznej WFT, zależny wprost proporcjonalnie od liczby miejsc noclegowych, przyjmuje dla regionu wartość poniżej 1. Pokazuje to wyraźnie
skalę potrzeb, gdyż bez bazy noclegowej nie będzie turystów, a bez popytu ze strony turystów nie będzie inwestycji noclegowych – dzięki środkom z
RPOWP można przeciwdziałać tej tendencji.
W ramach środków z KRW i DT w wysokości 6,5 mln euro wkładu EFRR zakłada się utworzenie ponad 150 miejsc noclegowych (przy założeniu, iż
ze względu na efekty rzeczowe projektów wybranych do realizacji w ramach poprzednich konkursów z Działania 3.2 kolejne projekty w około 50%
będą dotyczyły podwyższania standardu, a nie tworzenia nowych miejsc).
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
29
Tabela nr 25. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA IV:
Społeczeństwo informacyjne
Nazwa wskaźnika
Produkt
4.1. Liczba projektów
z zakresu
społeczeństwa
informacyjnego, w
tym:
projekty dotyczące
usług elektronicznych
Uzasadnienie zmian
4.2. Liczba
uruchomionych PIAP
Uzasadnienie zmian
4.3. Długość
wybudowanej sieci
Internetu
szerokopasmowego
Uzasadnienie zmian
4.4. Liczba
uruchomionych usług
on-line
Uzasadnienie zmian
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym*
szt.
0
Zakładana
Początkow wartość w
a wartość
roku
docelowa
docelowym
(2013)
1
1
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
realokacji
Zakładana
wartość
wskaźnika –
zmiana w
wyniku
KRW i DT
---
---
7
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
7
3
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i
z roku 2015 do
wartości
początkowej)
+ 600,00
rocznie
IZ
3
+ 200,00
Modyfikacja wartości docelowej wskaźnika wynika ze zmiany sposobu wdrażania priorytetu podjętej przez Zarząd Województwa, tj. rezygnacja z
jednego dużego projektu o zasięgu ogólnowojewódzkim. O takiej decyzji przesądziły przede wszystkim kwestie notyfikacyjne oraz trudności we
wdrażaniu tego zakresu interwencji obserwowane w PO RPW, z którym RPOWP koresponduje.
szt.
0
250
250
---
---
250
rocznie
Beneficjent
0,00
650
rocznie
Beneficjent
+ 550,00
Zmodyfikowano nazwę wskaźnika w celu ujednolicenia z nazwą wskaźnika kluczowego.
Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
km
0
100
650
---
---
Zmodyfikowano nazwę wskaźnika w celu ujednolicenia z nazwą wskaźnika kluczowego.
Wartość docelową wskaźnika skorygowano ze względu na brak metodologii obliczeń na etapie programowania. Obecnie wskaźnik obliczany jest jako
odległość od węzła dystrybucyjnego oraz dla sieci radiowych odległość pomiędzy poszczególnymi stacjami a PIAP-ami.
W ramach Działania nie przewiduje się kolejnych naborów/realizacji dodatkowych projektów z zakresu sieci szerokopasmowych oraz zwiększania
alokacji.
szt.
0
---
0
---
---
8
rocznie
Beneficjent
---
Wartość docelowa została określona na podstawie planowanych do realizacji 3 projektów: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa
podlaskiego – część II, administracja rządowa (2 usługi); Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja samorządowa (3 grupy usług) oraz Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (3 grupy usług).
W ramach Działania nie przewiduje się kolejnych naborów/realizacji dodatkowych projektów o charakterze usługowym.
30
UWAGA: Ze względu na specyfikę operacji wartość docelowa możliwa do osiągnięcia w 2015 r.
Wskaźnik przeniesiono na poziom produktu oraz ujednolicono nazwę wskaźnika z listą wskaźników kluczowych zgodnie z zaleceniem MRR
Rezultat
4.5. Liczba osób,
które uzyskały
możliwość dostępu
do internetu, w tym:
- na obszarach
wiejskich
Uzasadnienie zmian
4.6. Liczba
możliwych podłączeń
do Internetu
szerokopasmowego,
w tym:
- MŚP
- szkoły
- jednostki
administracji
publicznej
Uzasadnienie zmian
4.7. Liczba osób
korzystających z
PIAP
Uzasadnienie zmian
Liczba usług
publicznych
zrealizowanych on-
osoby
0
350 000
83 000
250 000
67 000
---
---
83 000
- 76,29
rocznie
Beneficjent
- 73,20
67 000
Modyfikacja wartości docelowej wynika ze zmiany sposobu wdrażania priorytetu (rezygnacja z realizacji 1 projektu o zasięgu ogólno wojewódzkim)
oraz korekt dokonywanych na mapach obszarów dostępu do internetu (obszary białe i szare).
Zmiana nazwy wskaźnika podyktowana jest chęcią ujednolicenia nazewnictwa wskaźników programowych z Listą wskaźników kluczowych
zaimplementowaną w KSI, co wpłynie pozytywnie na przejrzystość systemu monitorowania Programu.
szt.
0
75 000
50 000
800
300
---
---
600
42
24
rocznie
Beneficjent
600
42
24
--- 98,80
- 94,75
- 92,00
Zmiana wartości docelowej wskaźnika podyktowana jest faktem jego realizacji przez duży projekt w ramach PO RPW, który ma objąć województwo
podlaskie, a którego jedynie uzupełnienie ma stanowić RPOWP.
Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika związane jest także ze zmianą sposobu wdrażania priorytetu – rezygnacja z realizacji jednego dużego
projektu.
Zmiana nazwy wskaźnika podyktowana jest z kolei chęcią ujednolicenia nazewnictwa wskaźników programowych z Listą wskaźników kluczowych
zaimplementowaną w KSI, co wpłynie pozytywnie na przejrzystość systemu monitorowania Programu.
Jednocześnie zdecydowano o rezygnacji z monitorowania liczby gospodarstw domowych ,które uzyskają możliwość dostępu do internetu, z uwagi na
fakt, iż wartość tego wskaźnika jest wypadkową liczby osób, które uzyskały możliwość podłączenia do internetu; nie jest także monitorowana na
poziomie KSI.
osoby/rok
0
300 000
16 500
---
---
16 500
rocznie
Beneficjent
- 94,50
Zmiana wartości docelowej wskaźnika podyktowana jest faktem jego realizacji przez duży projekt w ramach PO RPW, który ma objąć województwo
podlaskie, a którego jedynie uzupełnienie ma stanowić RPOWP.
Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika związane jest także ze zmianą sposobu wdrażania priorytetu – rezygnacja z realizacji jednego dużego
projektu.
Zmiana nazwy wskaźnika podyktowana jest z kolei chęcią ujednolicenia nazewnictwa wskaźników programowych z Listą wskaźników kluczowych
zaimplementowaną w KSI, co wpłynie pozytywnie na przejrzystość systemu monitorowania Programu.
osoby
0
150 000
150 000
rocznie
31
IZ
---
line /liczba
korzystających z
usług on-line
Uzasadnienie zmian
4.8. Liczba osób
korzystających z
usług on-line
Wskaźnik w pierwotnym brzmieniu został usunięty – realizacja pierwszej części wskaźnika przy wskazanej jednostce miary i wartości docelowej nie
byłaby możliwa. W to miejsce wprowadzono dwa wskaźniki wyczerpujące swoim zakresem usunięty miernik.
osoby
0
---
0
---
---
92 500
rocznie
Beneficjent
---
Wartość docelowa została określona na podstawie planowanych do realizacji 3 w/w projektów.
Nazwa wskaźnika odpowiada wskaźnikowi kluczowemu KSI.
UWAGA: Ze względu na specyfikę operacji oraz okres realizacji przedmiotowych projektów wartość docelowa możliwa do osiągnięcia w 2015 r.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
Uzasadnienie zmian
32
Tabela nr 26. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA V:
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Nazwa wskaźnika
Produkt
5.1. Liczba
projektów z zakresu
infrastruktury
wodno-ściekowej
Uzasadnienie zmian
5.2. Liczba
projektów z zakresu
gospodarki
odpadami
Uzasadnienie zmian
5.3. Liczba
projektów mających
na celu poprawę
jakości powietrza
Uzasadnienie zmian
5.4. Liczba
projektów z zakresu
energii odnawialnej
Uzasadnienie zmian
5.5. Liczba
projektów z zakresu
przeciwdziałania
zagrożeniom
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym*
szt.
0
Zakładana
Początkow wartość w
a wartość
roku
docelowa docelowym
(2013)
25
8
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
realokacji
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
KRW i DT
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
8
---
8
rocznie
Źródło
danych
IZ
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i
z roku 2015 do
wartości
początkowej)
- 68,00
Wartość docelową wskaźnika zmodyfikowano z uwagi na ograniczenia w dostępie do dofinansowania wynikające z demarkacji z PROW, a także fakt,
iż większość aglomeracji realizuje swoje projekty w ramach POIŚ.
Ponadto warunkiem skorzystania ze środków RPOWP w przedmiotowym zakresie jest znajdowanie się podmiotu aplikującego w KPOŚK, a w chwili
obecnej spośród aglomeracji z regionu w aneksach do Planu ujęto jedynie kilkanaście gmin.
W związku z powyższym Zarząd Województwa podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekty z zakresu OZE.
szt.
0
8
8
---
---
8
rocznie
IZ
0,00
6
rocznie
IZ
0,00
15
rocznie
IZ
+ 275,00
Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
szt.
0
6
6
---
---
Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
szt.
0
4
8
8
15
Wartość oszacowana z uwzględnieniem dotychczasowej kontraktacji (1 projekt) powiększona o potencjalne 3 projekty z trwającego konkursu z
Działania 5.2. W ramach środków pozostających do wykorzystania w priorytecie możliwa jest realizacja dodatkowych 4 projektów (wolne środki w
wysokości około 6 mln euro), natomiast ze środków KRW i DT (łącznie ponad 11 mln euro) realizacja kolejnych 7 projektów z zakresu OZE. Do
szacowania przyjęto założenie, że wartość jednego projektu to średnio 1,5 mln euro wkładu EFRR.
szt.
0
4
4
---
33
---
4
rocznie
IZ
0,00
przyrodniczym
Uzasadnienie zmian
5.6. Dodatkowa moc
zainstalowana
energii ze źródeł
odnawialnych
Uzasadnienie zmian
5.7. Długość
wybudowanej sieci
wodociągowej w
ramach projektów
Uzasadnienie zmian
5.8. Długość
wybudowanej sieci
kanalizacji
sanitarnej w ramach
projektów
Uzasadnienie zmian
5.9. Liczba
nowoutworzonych
lub
zrekultywowanych
wysypisk śmieci w
ramach realizacji
programu
Uzasadnienie zmian
5.10. Powierzchnia
terenów
zrekultywowanych
w wyniku realizacji
projektów
Uzasadnienie zmian
Rezultat
Dodatkowa moc
zainstalowana
energii ze źródeł
Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
MW
0
---
5
11
23
23
rocznie
Beneficjent
---
Zgodnie z zaleceniem MRR wskaźnik został wykazany na poziomie produktu.
Wartość oszacowana na podstawie dotychczasowej kontraktacji, potencjalnych 3 projektów z trwającego konkursu w ramach Działania 5.2 oraz
prognozowanych 4 projektów, które mogą zostać zrealizowane z niewykorzystanych środków w ramach alokacji i 7 potencjalnych projektów
możliwych do realizacji ze środków KRW i DT. Do szacowania przyjęto średnią dodatkową moc na poziomie 1,14 MW na projekt.
km
0
---
15
---
---
15
rocznie
Beneficjent
---
27
rocznie
Beneficjent
---
8
rocznie
IZ
---
20
rocznie
Beneficjent
---
rocznie
IZ
Uzupełniono listę wskaźników produktu zgodnie z zaleceniami MRR.
Wartość docelowa uwzględnia także możliwość realizacji w ramach Działania 1.2.1.
km
0
---
27
---
---
Uzupełniono listę wskaźników produktu zgodnie z zaleceniami MRR.
Wartość docelowa uwzględnia także możliwość realizacji w ramach Działania 1.2.1.
szt.
0
---
8
---
---
Zgodnie z zaleceniami MRR wskaźnik został wykazany na poziomie produktu.
Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
ha
0
---
20
---
---
Zgodnie z zaleceniem MRR wskaźnik został wykazany na poziomie produktu.
Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
MW
0
5
5
34
odnawialnych
Uzasadnienie zmian
5.11. Liczba osób
przyłączonych do
sieci wodociągowej
w wyniku realizacji
projektów
Uzasadnienie zmian
5.12. Liczba osób
przyłączonych do
sieci kanalizacyjnej
w wyniku realizacji
projektów
Uzasadnienie zmian
Liczba
nowoutworzonych
lub
zrekultywowanych
wysypisk śmieci w
ramach realizacji
programu
Uzasadnienie zmian
5.13. Liczba osób
objętych selektywną
zbiórką odpadów
Uzasadnienie zmian
5.14. Liczba osób
zabezpieczonych
przed innymi
zagrożeniami
Uzasadnienie zmian
Wskaźnik przeniesiony na poziom wskaźników produktu.
Z uwagi na brak odpowiedniego wskaźnika rezultatu wśród wskaźników kluczowych dot. produkcji energii elektrycznej w ramach OZE w wyniku
realizacji projektów (MWh) nie wprowadzono nowej miary rezultatu.
szt.
0
10 000
2 400
2 400
---
2 400
rocznie
Beneficjent
- 76,00
Wartość docelową wskaźnika zmodyfikowano z uwagi na zmniejszenie liczby projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Projekty realizowane
w ramach tego obszaru muszą bowiem zakładać jednocześnie zapewnienie odprowadzania ścieków, co z kolei wiąże się z obowiązkiem znajdowania
się w KPOŚK, a w chwili obecnej spośród aglomeracji z regionu w aneksach do Planu ujęto jedynie kilkanaście gmin.
W związku z powyższym Zarząd Województwa podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekty z zakresu OZE.
szt.
0
12 000
4 000
4 000
---
4 000
rocznie
Beneficjent
- 66,67
Wartość docelową wskaźnika zmodyfikowano z uwagi na zmniejszenie liczby projektów z przedmiotowego zakresu spowodowane ograniczeniami w
dostępie do dofinansowania wynikającego z demarkacji z PROW, a także fakt, iż większość aglomeracji realizuje swoje projekty w ramach POIŚ.
Ponadto warunkiem skorzystania ze środków RPOWP w przedmiotowym zakresie jest znajdowanie się podmiotu aplikującego w KPOŚK, a w chwili
obecnej spośród aglomeracji z regionu w aneksach do Planu ujęto jedynie kilkanaście.
W związku z powyższym Zarząd Województwa podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekty z zakresu OZE.
szt.
0
8
8
rocznie
IZ
0,00 (wskaźnik
przeniesiono na
poziom
produktu)
Zgodnie z zaleceniami MRR wskaźnik przeniesiono na poziom produktu.
Dodatkowo wprowadzono wskaźnik rezultatu dotyczący gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowoutworzone wysypiska.
szt.
0
400 000
104 000
---
---
104 000
rocznie
Beneficjent
- 74,00
Zmiana wartości docelowej wskaźnika spowodowana jest zapisami Linii demarkacyjnej – większe projekty z zakresu ZZO realizowane są w ramach
POIŚ, którego RPOWP stanowi jedynie uzupełnieniem oraz zmianą przepisów w zakresie utylizacji odpadów.
szt.
0
100 000
1 200 000
---
---
1 200 000
rocznie
Beneficjent
+ 1100,00
Wartość docelowa została zmodyfikowana z uwagi na charakter projektów w ramach przedmiotowego obszaru – projekty dotyczą systemów
zabezpieczeń, które zakładają możliwość interwencji (ochrony przed zagrożeniami) na terenie całego województwa. W związku z powyższym liczba
35
osób zabezpieczona przed zagrożeniami jest analogiczna do liczby mieszkańców regionu.
Powierzchnia
terenów
zrekultywowanych
w wyniku realizacji
projektów
Uzasadnienie zmian
5.15. Liczba
gospodarstw
domowych
obsługiwanych
przez
nowoutworzone
wysypisko
ha
0
20
20
rocznie
IZ
Zgodnie z zaleceniami MRR wskaźnik został przeniesiony na poziom produktu. Nie wprowadzono jednak nowego wskaźnika rezultatu, który
odpowiadałby danemu wskaźnikowi produktu ponieważ w bezpośredni sposób nie da się takiego wskaźnika opracować, co potwierdza brak
stosownego miernika w ramach wskaźników kluczowych.
szt.
0
---
2 300
---
---
2 300
rocznie
Beneficjent
---
Wprowadzono nowy wskaźnik w miejsce wskaźnika Liczba nowoutworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu,
który zgodnie z zaleceniami MRR został przeniesiony na poziom produktu.
Szacowana wartość docelowa uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów oraz demarkację z POIŚ dotyczącą
projektów z zakresu ZZO.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
Uzasadnienie zmian
36
Tabela nr 27. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA VI:
Rozwój infrastruktury społecznej
Nazwa wskaźnika
Produkt
6.1. Liczba projektów
infrastrukturalnych z
zakresu:
- edukacji
- ochrony zdrowia
- kultury i ochrony
dziedzictwa
kulturowego
Uzasadnienie zmian
6.2. Liczba nowych
lub
zmodernizowanych
obiektów
infrastruktury z
zakresu:
- edukacji
- opieki zdrowotnej
- kultury i ochrony
dziedzictwa
kulturowego
Uzasadnienie zmian
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym*
szt.
0
Zakładana
Początkow wartość w
a wartość
roku
docelowa docelowym
(2013)
27
16
6
55
37
6
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
realokacji
Zakładana
wartość
wskaźnika
– zmiana w
wyniku
KRW i DT
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
2015
Częstotliwość
pomiaru
--37
---
-------
55
37
6
rocznie
Źródło
danych
IZ
% zmiana
(różnica
wartości
początkowej i
z roku 2015
do wartości
początkowej)
+ 103,70
+ 131,25
0,00
Zmiany wartości docelowych wskaźnika podyktowane były następującymi przyczynami:
- edukacja: wzrost liczby projektów wynikał z przyjętego przez Zarząd Województwa ograniczenia maksymalnej wartości dofinansowania dla
projektów z tego zakresu, co skutkowało możliwością realizacji większej ich liczby i lepszego zaspokojenia potrzeb w ramach systemu kształcenia –
doposażenie większej liczby placówek oświatowych;
- ochrona zdrowia: wzrost liczby projektów wynikał z realokacji dokonywanych w ramach Osi, które skutkowały znacznym wzrostem dostępnej
alokacji.
W ramach działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa nie dokonuje się modyfikacji pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
szt.
0
27
16
6
19
12
6
-------
-------
19
12
6
rocznie
Beneficjent
- 29,63
- 25,00
0,00
Zmiany wartości docelowych wskaźnika podyktowane były dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów przy stosunkowo
niewielkich środkach – w związku z czym decyzją Zarządu Województwa, na późniejszym etapie wdrażania priorytetu, podjęto decyzję o wspieraniu
projektów polegających na wyposażaniu jednostek edukacyjnych i ochrony zdrowia, rezygnując z projektów o charakterze budowlano-adaptacyjnym,
których koszty co do zasady są znacznie wyższe.
W ramach działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa nie dokonuje się modyfikacji pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
37
Rezultat
6.3. Liczba studentów
korzystających z
infrastruktury
wspartej w wyniku
realizacji projektów
Uzasadnienie zmian
osoby
0
16 000
16 690
---
---
20 000
rocznie
Beneficjent
+ 25,00
Zgodnie z zaleceniami MRR wyodrębniono wskaźnik dotyczący liczby studentów nadając mu nazwę i jednostkę analogiczną do wskaźnika
kluczowego.
Podwyższenie wartości docelowej jest bezpośrednio związane ze zwiększeniem liczby projektów wspartych w ramach Osi, co wynikało z przyjętego
przez Zarząd Województwa ograniczenia maksymalnej wartości dofinansowania dla projektów z tego zakresu, skutkującego możliwością realizacji
większej ich liczby i lepszego zaspokojenia potrzeb w ramach systemu kształcenia – doposażenie większej liczby placówek oświatowych, a tym
samym wzrośnie liczba korzystających z infrastruktury.
6.4. Liczba uczniów
korzystających z
infrastruktury
osoby
0
--6 400
----7 000
rocznie
Beneficjent
--wspartej w wyniku
realizacji projektów
Uzasadnienie zmian
Zgodnie z zaleceniami MRR wyodrębniono wskaźnik dotyczący liczby uczniów oraz ujednolicono nazwę ze wskaźnikiem kluczowym.
6.5. Potencjalna
liczba
specjalistycznych
badań medycznych
szt./rok
0
36 000
416 000
416 000
--416 000
rocznie
Beneficjent
+ 1055,56
przeprowadzonych
sprzętem zakupionym
w wyniku realizacji
projektów
Wartość docelowa została zwiększona ze względu na znacznie wyższą liczbę projektów realizowanych w przedmiotowym obszarze na co wpływ
miały realokacje środków zwiększające alokację w ramach Działania 6.2 o blisko 34%.
Liczba badań wzrosła także ze względu na zmianę sposobu wdrażania tego zakresu interwencji – ze względu na wysoki potrzeby i stosunkowo
niewielkie środki Zarząd Województwa podjął decyzję o wspieraniu projektów zakładających wyposażenie jednostek ochrony zdrowia (mniej
Uzasadnienie zmian
projektów o charakterze budowlano-adaptacyjnym).
Dodatkowo zmodyfikowano nazwę wskaźnika ze względu na fakt, iż główną jego determinantą są limity świadczeń wynikające z kontraktów z NFZ,
a nie możliwości techniczne sprzętu. Ujednolicono również jednostkę wskaźnika zgodnie z analogicznym wskaźnikiem kluczowym.
Nie uwzględniono uwagi MRR bowiem na liście wskaźników kluczowych znajduje się analogiczny wskaźnik rezultatu (R.76.2.1).
6.6. Liczba miejsc w
przedszkolach
wiejskich
szt.
0
300
300
----300
rocznie
Beneficjent
0,00
zbudowanych/
zmodernizowanych
Uzasadnienie zmian
Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
6.7. Liczba dzieci z
obszarów wiejskich
osoby
0
200
200
----200
rocznie
Beneficjent
0,00
korzystających z
38
przedszkoli
Uzasadnienie zmian
Dostęp do
podstawowej opieki
medycznej na
obszarach wiejskich
Uzasadnienie zmian
Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika.
Zgodnie z zaleceniami MRR skorygowano wartość bazową oraz źródło danych.
%
60
70
70
rocznie
IZ
---
Wskaźnik został zaproponowany do usunięcia ze względu na trudności w określeniu jego rzeczywistej wartości, stanowi on bowiem agregat 20
innych zmiennych, które nie są monitorowane nawet przez statystykę publiczną.
* Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych
39
Tabela nr 27. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA VII:
Pomoc techniczna
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Produkt
7.1. Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
szt.
etatów (EPC)
7.2. Liczba osób
objętych szkoleniami i
osoboszkole
innymi formami
nie
doskonalenia
zawodowego
(pracownicy IZ)
7.3. Liczba osób
objętych szkoleniami i
osoboszkole
innymi formami
nie
doskonalenia
zawodowego
(beneficjenci)
Liczba zleconych
ekspertyz, analiz i ocen
szt.
dot. programu
7.4. Liczba ocen,
ekspertyz, analiz,
studiów, opracowań i
szt.
koncepcji wykonanych
przez ewaluatorów
zewnętrznych
7.5. Liczba
zorganizowanych
szt.
konferencji, spotkań,
seminariów
Liczba dokonanych
ewaluacji programu
szt.
Wartość
w roku
bazowym
Początkowa
wartość
docelowa
Zakładana wartość
w roku docelowym
Częstotliwość
pomiaru
Źródło
danych
% zmiana (różnica wartości
początkowej i z roku 2015 do wartości
początkowej)
0
120
120
rocznie
IZ
0,00
0
1 400
2 700
rocznie
IZ
+ 92,86
0
---
4 000
rocznie
IZ
---
0
15
15
rocznie
IZ
---
0
---
15
rocznie
IZ
---
0
---
60
rocznie
IZ
---
0
10
10
rocznie
IZ
---
40
Liczba zakupionego
wyposażenia biurowego i
sprzętu niezbędnego do
wdrażania RPO
szt.
0
400
400
rocznie
IZ
---
Liczba form promocji i
akcji informacyjnych
szt.
0
50
50
rocznie
IZ
---
szt.
0
65
65
rocznie
IZ
---
szt.
0
22
rocznie
IZ
---
szt.
0
10
10
rocznie
IZ
---
m2
0
1 500
1500
rocznie
IZ
---
Skala 0-5
n.d.
4,5
4,5
rocznie
Ankiety,
wywiady (IZ)
---
osoby
0
98
98 %
rocznie
IZ
---
Liczba posiedzeń
zespołów ds. oceny
projektów
Liczba posiedzeń
Komitetów
Monitorujących
Liczba opracowanych
dokumentacji dla
projektów
Powierzchnia
wynajmowanych,
remontowanych,
adaptowanych bądź
zakupionych
powierzchni biurowych
Rezultat
Ocena przydatności i
poziomu merytorycznego
szkoleń i form
doskonalenia
zawodowego
(beneficjenci,
pracownicy IZ)
Liczba pracowników,
którzy uczestniczyli w
przynajmniej jednej
formie doskonalenia
zawodowego w stosunku
do ogólnej liczby
pracowników IZ
uczestniczących w
procesie wdrażania RPO
WP
41
Procent wdrożonych
rekomendacji zawartych
w raportach
ewaluacyjnych
Ocena dostosowania
stanowisk pracy do
wykonywania zadań
związanych z
zarządzaniem,
wdrażaniem,
monitorowaniem, oceną,
kontrolą, informacją i
promocją RPO WP
7.6. Średnioroczna liczba
odwiedzin portalu
internetowego RPOWP
7.7. Liczba osób
korzystających z punktu
informacyjnego (wizyty,
rozmowy tel.)
7.8. Liczba wniosków
poprawnych formalnie w
stosunku do całkowitej
liczby złożonych
wniosków o
dofinansowanie w
ramach realizacji
RPOWP
Uzasadnienie zmian
%
0
90
90
rocznie
IZ
---
Skala 1-5
n.d.
4,8
4,8
rocznie
IZ (Ankiety,
wywiady)
---
wejście na
portal
0
35 000
35 000
rocznie
IZ (dane z
portalu)
0,00
osoby
0
21 000
21 000
rocznie
IZ
0,00
%
0
50
50
rocznie
IZ
0,00
Powodem usunięcia przedstawionych wskaźników produktu i rezultatu z ogólnej listy wskaźników jest chęć wprowadzenia większej
przejrzystości w systemie monitorowania i raportowania wskaźników w związku z realizacją Pomocy Technicznej. Ponadto w kilku
likwidowanych miarach występują trudności w metodologii wyliczania wartości danego wskaźnika. Usuwane wskaźniki nie wnoszą istotnej
wartości informacyjnej do oceny osiągnięcia prawidłowości postępów wdrażania Programu.
Modyfikacja systemu wskaźników w ramach Osi VII jest także poparta wynikami ewaluacji Programu, a określenie nowych wartości docelowych
wskaźników wynika z ich analizy dokonanej na podstawie faktycznych potrzeb IZ RPOWP oraz podmiotów korzystających z RPOWP.
Nie uwzględniono uwagi MRR w zakresie ujednolicenia nazwy wskaźnika dotyczącego liczby przeszkolonych osób z uwagi na fakt, iż liczba
pracowników IZ RPOWP jest zbiorem skończonym i kilkukrotne ujmowanie tych samych osób (jednostką wskaźnika kluczowego są osoby)
powodowałoby zafałszowanie rzeczywistych efektów osiąganych dzięki tym działaniom.
Zmodyfikowano natomiast zgodnie z zaleceniem MRR nazwę wskaźnika związaną z zatrudnieniem, nadając mu brzmienie analogiczne do
wskaźnika kluczowego.
42

Podobne dokumenty