pobierz plik pdf

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik pdf
Chojn
icka
ska Gnieźn
ieńsk
a
ln
Kie
Myślibo
rsk
a
K ra
Złot
o ws
ka
jeńs
ka
K ra
jeńs
ka
Ch o
jnic
ka
Myśli
bors
ka
ień
Iław
ska
ka
ńs
Gnie
n ie
a
ick
zw
us
Kr
l
Kie
źnie
ń
ska
Jez. Osowskie
nie
ńs
ka
ty
l
Mo
rsk
a
o
a
o
ow
ta n
pę
Za s
Z am
Wła
dys
ław
a
knię
IV
ta
o
Starow
iślna
Tw
ier
d
Sta
ra
aW
isł
a
Ple
lo
Budowniczych
Portu Północnego
rtw
De
rskie
go
Suc
ha
er
go
ow
a
Ku Ujściu
ars
kie
Suc
h
Now
o tn a
Falowa
sna
Lazurowa
P
H
p Wisły
Boguc
kieg
Świbnieńska
Świbnieńska
nień
ska
Prze
Świb
owa
Wisł
a
Przegalina
galiń
ska
n ow a
A k we
granica administracyjna Gdańska | city boundary | Stadtgrenze
²
podjazdy o nachyleniu min. 5% | steep roads of min. 5% grade
Straßen mit Anstieg von mind. 5 %
maksymalne nachylenie podjazdu | maximum steepness grade | maximale Steigung
sklepy rowerowe | bicycle shops | Fahrradläden
parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne
bicycle parking, sheltered, with min. capacity of 20, by schools
Fahrradparkplätze (überdacht, mind. 20 Stück, an Schulen)
wypożyczalnie rowerów | bike rental | Fahrradverleih
licznik rowerowy z wyświetlaczem, bez wyswietlacza
cycle counter with display, without display | Fahrradzähler mit Display, ohne Display
siłownie "pod chmurką" | outdoor fitness equipment | Fitnessgeräte
toalety całoroczne / sezonowe | toilets open year-round / seasonal
öffentliche Toiletten ganzjährig geöffnet / saisonal geöffnet
0
1
2
(c) 2015 Urząd Miejski w Gdańsku, Referat Mobilności Aktywnej
www.gdansk.pl, www.rowerowygdansk.pl
3 km
o
przeko
Żonk
ka
ista
U rw
Rzeczna
Batalionów
Chłopskich
B at a l i o n ó w
C h ł o ps ki c h
Aktualizacja mapy: 29.03.2016
alińsk
a
Uzd
rowis
k
Zawiejsk
a
Bo
rk o
ws
ka
P
Przeg
ista
U rw

!
(
P
"
P ¥
"
)"
) )
"

"
)
Przegalińska
Ak w e n o w a
ììììììììììììììììììì
ska
Klimatyczna
S m o l e ń sk a
wo
go
ga
liń
s
aliń
z eg
cmentarze | cemeteries | Parks und Grünflächen
wody | surface water | Friedhöfe
ulice w strefach ruchu uspokojonego (dopuszczalna prędkość nie wyższa niż 30 km/h)
streets within the zone of calmed traffic (maximum speed 30 kph)
Straßen innerhalb von Tempo-30-Zonen
P
"
¥
Wąwóz
E E E E E E E
E E E E E E E E
E E E E E E E
E E E E E E E E
trasy rowerowe w budowie | cycle routes under contruction | Radwege im Bau

Æ
h
Uzdrow
iskowa
Zagroble
ow
sk
ich
Pę
dz
Ta
ma
a
sk
ow
ich
ęd
z
Ta
ma
P
parki i zieleń miejska | parks and green areas | Kleingärten
wybrane drogi gruntowe | selected dirt tracks | ausgesuchte unbefestigte Wege
ą
tar
d S nią
Na adu
R
Mar
tw a
ogrody działkowe | allotments | Kleingärten
pasy autobusowo-rowerowe | bus-and-bicycle lanes | Bus- und Fahrradspuren
Trakt Św. Wojciecha
ac
Po Schodk
Begoniowa
Jachtowa
ilowa
Rybińskiego
Mrongowiusza
ia
Ben
Kanałow
a
ów
Żak
Ben
Kolonijn
a
Promienista
Nowotna
Pa
w
wa
Falow
a
Łęczycka
Żak
ów
Kępn
a
zyn
o
Rad
o
Jodowa
S ok
ola
Kormo
ranów
Sokola
Sz
pa
ki
zyn
o wa
Op
łotk
i
a
a
zeż
na
yń sk
Olsz
Przy
br
Niw
ki
h
ńca
c
Sza
Na
Wspólna
ta
P us
Równa
Głucha
Przy
Torze
Żuławska
a
Pr
ze
plaże | beaches | Strände
ciągi pieszo-jezdne | vehicular and pedestrian shared spaces | verkehrsberuhigte Bereiche
a
Inspektorsk
Krokusowa
Sobies
zewsk
a
Si
Steczka
r to
wi c
za
Stec
ni c z n
a
riusza
Zawiślanska
Skiby
zla k
iS
Wygon
Re
Dz duta
ik
S z p a ki
Lessow
a
B r uz d a
Kaczeńc
e
Sien
nic
ka
Sadowa
66
6666
Szopy
66
tna
bło
Za
ce
Motława
Ołow
iank
a
O
Ka łowi
na ank
łn a
aS
t ęp
Chm
ielna
666
666
aM
otł
a
Ch
m i e wa
l na
ia
ta d
Las
Sta
r
Gr
Kam odza
ien
n
Krótk
a
Daleka
Równ
a
rze
Przy
To
Kry
ien
Suk nicz
Ryba
ckie Targ
brzeże Pobrzeże Rybny
D łu g
Grząsk
a
6
66
66
Żabi
Kruk
r ośla
k
Za
Szk
egi
Br z
Kanał Raduni
ha
Dworcowa
Trakt
Św. W
ojciec
a
Nowiny
rdz
ka
Pasto
Lis
Gro ia
bla
I
Grobla
Kles
za
Tka
cka
Lekty
karsk
a
tki
Zby
ki
Kład
Rzeźn
icka
Spadz
ie P o
a
rs k
Wę
gla
Targ W
ęglow
y
6 6 6 6 6 66
O lej a r n a
Podwale Gr
odzkie
Okopowa
uni
ł Rad
Kana
ìì
ì
ìììì
Bis
Św
. W Brze
ojc gi
iec
ha
Br z
Trak
t
eg i
nic
za
3 Maja
3 Maja
a
an k
hu l
Po
ì
ì
ììì
Ław
3 Maja
Dìąì
brìoì
wìsì
kìieì
gì ì
Bema
Buczka
a
zk
Sta
r og
ard
ze
mi
an
Star
oga
My
lna
kie
g
Ma
rtw
Tw
ard
a
Pankiewicza
Reformacka
Wronki
Odrzańska
Granit
owa
Hoene
Dominika
U r an ow a
Nowiny
yń
sk
a
Kn
ys
z
Kolorowa
Pr
wa
‹
ha
ojciec
Św. W
Trakt
Niegowo
rna
Sreb
r ec
wa
Krz
y
Wielopo
le
lna
Wiś
Ma
ryn
aW
isł
a
iej
ark
i P
ols
k
Ma
Kochanowskiego
6
66
66
ììì
ìììì
ìììì
ì
Bieg
ańs
kie
go
Krzemowa
ì
ìì
ììì
Po
dle
cki
e
go
Bliska
Wilków
Morskich
Na
owic
za
ol s
kie
j
na
rki
P
Ma
ry
kla
na
Hu
ta
Po
ko
Gd leń Le
ańs ch
k ii
Sz
go
Ko
Klo
no w
Koc
icza
han
ow
ski
eg
o
Grze
g
z Sa orza
nok
a
Ostroroga
Ma n
acz
ews Poła ifestu
niec
ka
kieg
o
Soch
ruto
Na
ììì ìì
Pobiedzisko
Kad
mow
a
Ru
ml
a
o
cha
now
skie
rod
Win
ow
ogr
a
ono
Z
wa
Żn aścia
iw
na nek
łoo
g
Ma
Da
liow
a
Kolonia
Uro
da
Aleja Hallera
Baczyńskiego
Deotymy
Dubois
Pus
z
wic kina
za
Pira
mo
w
Uphagena
Cygańska
Góra
aw
iego
Goszczyńsk
o w s k ie g o
B ą dk
i
ka
ęto
krz
ys
Św
i
ìì
ìì
ì
Raduńska
Cebertowicza
Kr
Jad ólowe
wig j
i
ìì
ìììì
ìì
ìì
Kam
pinos ì ì
kaì
ì ì ì ì ì ìì
W
Gó
Gwiazda
Morza
Starowiejska
Plac
G us
tk
Letnicka
Ko
b
Ka
sz
Le
tni
ck
a
a
Gd
Du
nik
ow
sk
rsk
a
Dw
o
iel
i
Zelwerowicz
Orla
wc ańs Południowa
ów ka
ieg
Mło
Pols dzieży
kiej
Oks
yws
ka
Po
r to
a
wicz
dkie
Cho
Dworska
Gd
ań
sk
a
Chrobrego
Strakowskiego
Zygmunta
Augusta
Chrobrego
Zbyszka z
Bogdańca
iego
cka
h
ski
c
Ka
mi
eń
s
sk kieg
ie g o
o
Bartka
ej
P
Ta a
Ce
be
rto
wi
cz
a
ì ì ìW
ì
ììì
galińsk
Ro
ws
ka
ha
no
K a li s k a C
iec
ìì
o lska
op
iercz
a
rska
Kola
Szerm
Kręta
Kręta
Sm
olu
cho
ws
kie
go
ie ń
dz
Mozarta
Sc
hu
ma
na
ì ì ìŁìos
ì to
ì ìwìicìka
ìì ììì
ììììì
ìììììììì
ec k
i el
ka
ilanowska
a
Alej
aH
av
la
ìì
W
ar
sz
aw
s
Rogalińska
ka
ì
ìì
ka
0
dnia 7
r Gru
Ofia
ews
k
Misz
Wars Boh. Ge
tt
za w
skieg a
o
Siedli
Sobies
kiego
i
Do Stu
dzien
k
sk a
lska
wa
Su
Mo
re
Ed no
iso
na
Księdza
Robaka
Słon
e
Dolin czna
a
ìì
Piotrkowska
Człuchows
ìì
a
Dźwigowa
Ciołkow
Aldony
o
skie
g
Do S
tudz
ie
nki
a
Kołodzieja
Nowosądecka
ìììì
l i n'
Zaw
Cza iszy
rne g
o
War
yń
666
o
ows
kieg
obó
tk
i
Wa
ss
ì ì ì sak
ì a
S
Ja
śk
Czub
ińsk
iego
Rac
bl a
No
Go
a
zk
rad
Be
lg
ow
us
ka
Ka
rt
a
ow
b in
r zę
Ja
ìì
Porębsk
i
Aleja Hallera
Maje
wsk
ich
a
ro
d
W
all
en
o
skie
g
Wary
ń
Ma
Po tki
lki
Ko n
opn
ickie
j
wa
sno
So
Do
lin
a
ow
a
ka
ws
go
Mi
ì
ìì
ibor
skie
go
ììì
ìììì
ìì
j
sk
ie
yń
ic z
jaw
Ja ś
k
Do owa
lina
Arc
tow
skie
go
ask
a
Bu
rg
Wi
do
k
Wie
w
ę d z ia
iowa
Ma
gn
olio
wa
Wiśn
ìì
a
Da m
r
row
Jaw
o
owa
Aleja
H
II
wła
Pa
Jan
a
Burzyńs
Cio
kiego
łkow
skie
go
Ciołkowskiego
Dywizjonu
303
a
De G
aul
le'a
Je
sio
no
w
a
Topo
lowa
leśn
ìì
ìì
ìkiìe
ìgìo
ì
ì
ì
ìì
Bulo
ńsk
a
ììì
ìì ì
ìì ì ìì
ììì
ì
Ma ge
ììì
lla na
ì
ì
ìì
Związku
Jaszczurcze
go
Po
Listopa
ììì ìì
Morenowe
Wzgórze
oki
Da
Dam mroki
Da m
roki
r o ki
Damroki
ic y
P ól n
ì
ìì
ìì
Mi
ì ì ì ì ì ì ì ìgìowsk
a
ì ìì ì ì ì
ìì
ìì
ìì
ìì
ì
ìì
Cz
Mig
o wo
Doln
e
ììì
Myśliwskie
Wzgórze
Szczy
tników
Lesz
czyn
Turzycowa
aller
a
Jelitko
w
Dwór ski
er a
issn
Me
ń s ki eg o
Bur zy
Ba
jan
a
Bajana
Startowa
II
Dywiz a P
jonu aw
303
ła
w
Le
a ci
Cz
skiego
Obywatelska
Kos
Srebrniki
Ogr
odo
ì
ìì
ììì
Zwie
rzyn
ieck
a
a
a
Start
owa
tó w
P il o
P od
P o d ka r p
kie
go
ac
Po
tok
o
ìì
cia
roy
Gi
ed
Ale
ja
Bzowa
onta
Rey
m
Zubrz
Ro yckiego
dz
inn
a
ac k a
Ba
łtyc
k
Gdyńska
ì ìì ì
Gomó
ì ì ì ì ì ì łki
Kmieca
Ko
lbe
rga
ì
ì ìì ì
Białosz
ew
Ro
da
ko
ws
kie
ììì
ì ìì ì ì ì ì
ì
ìì
ì ì ì ì ì ìì
ìì
ì ìì
ì ìì
ììì
Miłosna
Szczęśliwa
Serdeczn
a
o wa
Bu
rsz
tyn
ow
a
Hus
y
Droży
ny
ws
ki e
go
ze
Do
ros
Pilotów
ì
ì
ì
ì
ìì
ì
Szcz
ęśliw
a
ìì
Irys
ìì
inow
y
Stok
lna
ìì
ì
ìì ì
ìì
ì ììì ì
ìì
ìì
Jes
i
Złota
Karczma
ch
Sło
wia
ńsk
a
K
Leśna
ìì ì
ìì
ìì
ììì
Lirowa
Cytrowa
Wiolinowa
Wiolinowa
ìì
wlan
y
Że
l
Jele
nia
ìì ì ì ì
ì
Bytowska
Bytowsk
a
i
ìì
ìì
ì ììì ìì
ska
Ro
skieg
o
Czyż
ew
ì ì ì ì ì ìì
Galaktyczna
Flory
ìì
Czyżews
kiego
Aleja Kazimierza Jag
iellończyka
Homera
Orfeusza
Astronomó
w
a
K e p le r
Galaktyczna
Ra
do
śc
ìì
Spa
Wolarza
Kozioro
żca
Nowy Świat
Radarowa
ìì
Bud
o
wa
ì ìWì
ieì ìlkìo
ìpìols
ì ìkaì ì ì
ììì
cerow
a
Sop
ock
a
Diany
Akteona
Delfina
żca
Kozior
o
Daru
Po mo
rza
idy
Oriona
Oriona
Marsa
oł d
ka
usa
Ze
Tem
Ze
usa
Osowski
Zakątek
Sz
Pa
rk o
w a Ba
lce
Ga
rsk
jow Sp
ieg
a o rt
Bu
o
o
kow Re
wa
a gat
ow
a
W
en
dy
Po G r
mo yfa
rsk
ieg
S
o
sa
dy
Le
Ze
u
Let
nis
He
ros
a
Wodnika
ick
a
Ko
rsa
rzy
alu
po N
wa ow
a
wa
Partero
Ba
rnie
w
Naw
iga
toró
w
dy C Mine
r
hir
on wy
a
Ch
iro
na
Le
k ow
a
Ba
rni
ew
ick
a
e
cki
so
Wy
z.
Je
a
kow
Let
nis
wic
ka
Ba
rnie
a
ì
ììì
iórc
za
ì ì ì ìì
ì
Aleja Kazimierza Jagiellońc
zyka
Do
lin
a
ììì
ìì
ìì ì ììì
ì ìì
Jaśm
ììì ììì
W en u s
ì
ìì
ììì
Rada
rowa
ì ì ìì
Du
ì
ìì ì
ì
ìì ìì
ììì
ìì
ìì
ììì
ìì
ìì
Ja
b
ìì
ììì
ìì
ìì
ì
ì
ì
rska
io
udn
a
Piłka
Lipce
Zawiejsk
Wojciecha
Trakt Św.
a
Po
Schodkach
Ruf
ka
Poł
Pr
linie kolejowe ze stacjami | railway with stations | Bahnstrecke mit Haltestellen
strefy piesze z dopuszczonym ruchem rowerów
pedestrian zones with bicycles allowed | Fußgängerzonen frei für Radfahrer
O
Św. Wojciech
wa
Kwiatowa
s
liń
ga
ze
Pr
Żuławska
a
Zawiejsk
Nowiny
J a ga t o w s k
ska
Straszyń
ma
Świbno
ka
ńs
ska
WC Ð
WC
Ð
S t ro
o wa
Dulkowa
ulice | streets | Straßen
ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych
pavements for pedestrians and bicycles with priority for pedestrians
kombinierte Fuß- und Radwege mit Prior. für Fußgänger
ska
Głogowa
W i os ł o w a
zie
drogi dla rowerów | cycle paths and cycle ways | Fahrradwege
dra
Mo
ulice jednokierunkowe z ruchem rowerów w obu kierunkach
one-way streets with bicycles allowed in both directions
für den Radverkehr geöffnete Einbahnstraßen
ska
kow
Bor
Boguckiego
dra
Mo
wa
no
Ła
a
zyń
ńska
Woły
Trakt Św. Wojciecha
a
ick
a
P
"
¥
wa
Wiosłowa
ska
d
wo
dra
żn
ska
r ze
zyń
zy b
Ol s
Pr
ska
Wołyń
ì
ic
dn
wo
Ob
zo
Trałowa
Wyspa
Sobieszewska
gali
ńs k
a
d ra
Mo
a
niow
łud
Po
Nie
o
rcy
go
dra
pasy rowerowe w jezdni | bicycles lanes | Radfahrstreifen (markiert)
w sk
Żuła
w
go
Nie
owa
cyz
Na r
liń
ga
Za
Mo
Mo
wa
no
Ła
ska
Pole
Urocza
a
zkow
wią
rzeżna
ska
zyń
Ols
yb
Prz
Przyb
rzeżn
a
Gd.
Lipce
Astr
o wa
Prz
eg
a li
Ols
ica
dn
wo
b
O
a
Turystycz
na
Boguck
ie
yń ska
na
zeż
ybr
Prz
a
sk
ław
Żu
ścinn
Go a
ì
Grabowa
ska
Żuław
Gros
zkow
dzie
wo
ra
sz
Wschodnia
Wschodnia
Turystyc
zna
Na
Prz
e
a
Równa
Turystyczna
Za
d
Mo
sia
Gę
a
ńsk
Bło
Ż
9%
łud
Turystyczna
zo
Węgor
Oczyszczalnia
ścieków "Wschód"
Czers
ka
Po
Turystyczn
a
w
no
Ła
wa
a
Ukośna
Niegow
a
P
"
e
Prz
tki
kro
ki
ież
Sto
Śc
wia
ura
ca
odn i
Obw
Lipce
w
ni o
Barw
na
Ol
owa
¥
Gd.
Równa
ska
Żuław
kowska
Bor
Sobieszewo
¥
Olszynka
Smętna
Ba
rtnic
za
ka
Wisł
a
Tęcz
owa
Pogodna
a
a
ow
Głucha
Plac i
sk
O r uń
P
"
)
P
"
)
Starogardzka
rko
ws
Mar
tw a
ka
Przegalińsk
łk
wa
Fio
rpo
Sie
wa
o
d
a
Mio
jow
i
Ma
ink
Jel
ki
tki
Żabia
a
czn
sie
Pa
gi
il
W
ie
Sitow
ki
ltan
ńs
Tęczowa
Nadw
iślańs
ka
ie
t
aro
kr o
Sto
a
ka
Raduńs
s
Turku
a
bło
ni o
Elb
ląs
ka
Michałki
ra
A
wa
no
Ła
ik o w
ìkaì ì ì ì ì ì
ìì
P
"
¥
Ubocze
P
"
P Orunia Z
"
)
ìì
ìì
ìì
Kartu
ska
i
hałk
Mic
ow
zyn
Ben
Połęże
d
Mo
Sz
dza
Mie
Pło
Tęczowa
dz
i
a
nk
ow
wo
Dz śmin zowa
Ja szc
Blu
G o ź dz
ìaì
ì ì ìZ
tcz
ììì
Ja
a
ow
ork
Dw
Nadwiślańsk
a
Grupa Lotos
Rafineria Gdańska
wi e
ka
Ł
ęg i
Płońska
i
hałk
Sito
Wiec
Mic
rob
le
Zatoka Gdańska
wo
Za
jek
y
Kolbudzk
a
o
Gdańskieg
Kolejarza
Za
g
Nadw
iśla
ńsk
a
ka
Płońsk
a
a
ì ìì ìì ì
ì
Otomińska
Tarniny
Pło
ńs
Rzęsn
M arc o w a
os
ta
6 6 6 66
Jez. Karaś
Łowicka
ska
Kutnow
ląs
ka
Rudniki
Sitowie
ska
na
Kęp
zie
Otom
iń
Wisł
a
gi
Wil
tki
Bra
on
Lipus
ka
k
¥
66666
Łowick
a
Mewy
a
Rzęsn
66 6 6 6 6 6 6
P
"
łk
M ia
Sitowie
i Szla
Pr
dra
Mo
ińska
go
skie
har
ìì
ììììììììì
ììì
Inży
nier
G ó r e ck a
Rez. Ptasi raj
Przełom
Suc
ka
Elbląs
ch
nia
g
Za
ń ska
omina
w
nó
lipa
Tu
Niezap
wa
no
Ła
Otom
Krakowiec-Górki Zachodnie
o
h
cac
El b
d
wo
Za
ań
a Sz
Let
dna
Ra
Na Szańca
isa
ak
ka
Kę pna
g
rskie
n na
ìì
ìì
ìì
low
a
P
"
¥
Mart
wa
e
łęż
Po
W i os e
ìì
ìì
ì
ìì
ied
ììì ì
ìì
o
6
ìì
Os
Sówki
Jodłowa
zka
P
"
¥
a
du t
R e iś
M
tur
Ki e
Węsie
rs
a
Such
ka
lańs
ka
Zimna
ka
Tam
Jodłowa
Połęże
Osiedle
c
owie
owa
znik
nec
Sło
a
Gop
P
"
¥
Jez. Ptasi Raj
iała
a
Kłosow
Hoża
o
ieg
sk
Stogi
Pawia
o
m
Wisła Ś
Wrzosy
ew
ryj
St
Stryjewskieg
Rejtana Rejtana
Ukośna
a
P
"
)
P
"
P
"
)
¥
P
)
!
H"
Pusty Staw
za
la
ób
Wr
PMrzoytłbawa
rzeżna
a
N
sa
ogi
Rozł
Sienna
Miałk
Zieln
wa
ko
Łą
na
en
rse
Ta m
ka
cza
gi
ło
Ro z
Bajki
Żarn
sk
Ja
Chło
dna
za
ółc
Elbląska
P
"
)
Sadow
a
la
Park Opływu Motławy
wa
Mosto
ìììì
An
iego
ììì
nt o w a
66666666
de
An
Polo
nu
Sienna
Miałki
Szlak
a
i
ow
M ak
tor
sko
Wą
Ślu
m
Jabłońskiego
o
ieg
ka
iejs
Kolonia
Kolo
Mysia
Mys nia
ia
Kolonia
Mysia
Kolonia Rola
P
"
)
P
"
¥
na
Le na
ka
bo
Głę
rob
alna
a
G
na
P ow
ików
odn
Za w
K
ien
am
P
"
¥
Ols
zy
oln
a
Nisk le
ko
Za
a
nn F
Sie alck
Litewska
Mostek
P
"
)
!
H
!
H
P
"
zedmie
jskie
a
ła w
a
ow
Sad
Jag
lana
a
i
Sm
a
ysz
dz
Bu
Ugory
Kr u
Sztutowska
Park
Siennicki
wa
Łąko
P odw
ale Pr
es
P
"
)
Długie y
d
Ogro
a
Ps
zen
na
Wi
go
Seredyńskie
Św. Barbary
P
zì
oìcì
ìSìt
Łużycka
ìì
Stągiewn
sk
a
G
Ka rodz
mie a
nna Gro
Kam dza
ien
na
ìì
Szafarnia
Okopowa
ìì
erów
ìì
!
H
To
ruń
Zr
ęb
e
nka
ìì
upia
ì ì ì sk
Do k
ìì
od
ìì
ì ììì
P
"
¥
P
"
)
P
"
)
Angielska
Grobla
Śródmieście¥
pi a
ìì
p ce
Stę
Na
Długa
a
Grobl
Szero
ka
P
"
)
P
"
)
Przeróbka
k
nic
en
Si
a
Grod zk
wia
Oło
Bisk u
a
zyc k
Bystr
o
ieg
Bi
miejskie
Boczna
Złota
osy
Wrz
iego
a
k
hars
l ow
Suc
¥
arsk"
Pa
Świętoja
ńska
!
(
‹
P
"
)
ka
ni c
en
Si
ia
czn
i ed
iego
arsk
ciu
¥
P 
"
)
P
"
)
Św. D
ucha
P "
P
)
)
P "
"
)
P Piw
"
)
Maria
P na
"
)
cka
P
"
)
P
)
Długa "
P
"
)
P
"
)
P
P
"
)
"
)
Za
P
"
)
P
M"
"
)
P
)
)
PP
uPra
D łu g "
"
)
)
P "
mi "
i Tar
POgar
"
)
)
na
g
P
"
)
P
)
P"
"
)
P
"
)"
P
P
"
)
)
P
"
)
W
isł
a
a
a Sto
Stragani
to c
zn
Star
a"
P
a
Stolarsk
Jagiellońskie
66
a
jenn
ły
Wa
o
¥
P
"
ista
ì ìì ìììì

"
)
tw
a
P
"
)
Sta
ka
P
"
)
Pr
ze
na
le Staro
Podwa
ka
Kowals
ńs
ieta
Elżb
6666
rzynki
Kata
skach
sia
Wo
!
H
Wało
wa
Kro
s
i
‹
a
jsk
Ra
enna
Korz
66
‹
ia
Na P
owa
M
ar
Pods
tocz
na
¥
ik
wn
gie
Ła
‹
‹
Os
h
Suc
Ku Ujś
Cementowa
P
"
)
Prom
wa
a
kcyjn
Dyre
Transportow
ców
n
ciu
ski
z
a
ow
P
"
)
A
ilna
P
"
)
P
"
)
P
"
)
‹‹
g
ińskie
Paska
So w
o
ńs k
Rubinowa
ì ì ìì
P
"
)
za
Jarac
a
Jan
lej
Ko
lecka
go
eg
szy
go
Po d m
Dia m n t o w
e
Park
Oruński

"
)
wej
Sandomierska
Piaskowa
ì ìì
a
Strze
ie
sk
pia
ku
nìio
ìwì
cìó
ìwì
ì
P
"
)
ì
ì ììì
ka
lan
Wa
ło
na
mit
P
ksa "
P
P "
)
"
)
sza
P
"
)
 eweliu
(
P !
"
PH
)
)
P "
"
)
666666
P
"
)
sia
Orunia
ìì
Po
hu
6
Hucisko
P
"
)
Górka
go
ewskie
Rogacz
Gn
ocka
skiegomìie
js
P
"
¥
ìì
P
"
)
P
"
)
P
"
)

!
(
P"
P
"
)
)
6666666
!
O
Aleja Arm
ii Kr
ajo
ì ì ì ì ì ì ì ìCìieì ni
ì ìstìaì
P
"
¥
ììì
ow
ad
Gr
a
P
"
¥
P
"
)
P
"
)
P
"
)
ììì
Małomiejska
ììì
P
"
)
6666
P
"
)
eg
Brz
o
kieg
ows
)
!
H"
P
"
)
P
Gd.
Główny
Na
Sto
ku
Lotników
Polskich
go
ckie
rna Bitwy
Po d
Bie
L eni n o
Hebanow
3
Sz Bryg
cze ad
rbc y
Poto Nad
a
kiem
3
h
kic
ick
ski
Worcella
biń
o
ieg
sk
ow
ab
Gr
ału
Cie
kie
AK
erów
Kuri
tyn
owa
Ma
ja
gn
¥
Buczka
Fleminga
an
Heb
go
ìì

"
)
!
H
Ka
uska
Lub
ska
nogór
Zielo
Cienista
Suchanka
P
"
)
od
Py
P
)
"
)
Nowe Ogr "
P
"
rów
ke
Do
Worcella
Ch
Sikorskiego
Grabowskiego
ìì
No
wa
Europejskie
Centrum
P
"
)
Solidarności
Le
Nowato
rów
Ku Ujś
ików
iu
P
"
)
Centrum
Hewelianum
Park
Bema

!
(")P rtuska
oczu
Ko
lna
P
"
)
Kolonia
Anielinki
alińs
kie
ì
nia
Kolo ota
Och
Wr
ocła
Pł
ws
ow
ka
ce
s
aw
Na Z b
skiego
łubiń
P
"
¥
Giełguda
ì ìì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì
go
e ck
ow
Solecka
a
Mezowska
Konte
Kontenerowa
Chem
strow
‹
ski
e
ì ìì
66
ìì
Wiłkomirskiego
66
ì
Radarowa
na
a
row
Zalesie
w i e c kie go
e r n ik a
ta-R
G ro
Ciasn
Bors
ka
Sm ę
gorz
yńsk
a
iu
Ujśc
Ku
ne
nte
Ko
a
oln
zK
K op
nia
Wro
ìì
ì
66
ì
ì
Te
lew
izy
j
h
zy c
nic ego
dow ocn
Bu Półn
rtu
Po
a
Gd.
Stocznia
Ramułta
Grabowa
Bo
Straszyn
w
do
a
Jan
Ch

!
(
od
o
Malczewskiego
ì
Ptasia
zji
wi ej
Dy ski
ń
o ły
W
tow
sz
ar
W
ow
P
"
)
P
"
)
Srebrna
om
po ł
Nie
Borkowo
Port Północny
dow a
na
zub
ł Kas
Kana
lna
Ko
tw
a
ki
w
có
tań
ì
ì
Kampinoska
k
zy
Twierdza
Wisłoujście
za
Wielopole
z
66
in
Dęb
ws
ììì ìì ì
a
sk
ow
ìì
j
Aleja Armii Krajow e
C ha
FAHRRADKARTE
Letnica
ła
ska
na
Ja
a
66
Kampinoska
Mu
Pokła
ież
CYCLING MAP
za
os
ug
Dł
kła
Po
Nieca
zyń
aszc
Chw
ller
Kl Ale ja Ha
o sy
N
ìì
a
Olimpijsk
Kie
las
a
yw
a
iera
ant
a
y
Zielon t
Trójką
Dzielna
Hallera
Aleja
Taborowa
a
P
"
)
P
"
)
oczu
a Zb
.
Al. Gen
ws
ko
ìì
Pla
66
nicka
Świd
wa
Ametysto
a
P
"
¥
arp
Ch
a
wiejsk
Staro
ch
Su
Spa
doch
roni
arzy
o
ieg
Śn
ca
Wyspa Ostrów
P
"
)
P
"
)
ska
wskiego
Malcze
P
"
)
ęc
Wi
ìì
A
i
owa
ndl
Ha
ì
B ryla
ośc
j
kie
a
Mierosławskiego
a
ow
czk
Le
Po
nia
go
o
ììì
‹
S
Kryształowa
Srebrna
Tenis
owa
¥¥
P
"
Kościelna
zka
Nowogrod
ie g
ì
aì ì
lsk
a
owsk
Sosnk
zk
Łód
Bru
parkingowych
dla rowerów)
go
skie
yc
ięs
¥
iań
a k op
ì ì
ì ì
a
gdow
zmara
Wo
ln
iół
Kujawska
Młyniska
o
Skarpowa
P
"
skiego
Wieniaw
P
"
)
Fieldorfa
ka
a
zak
n tc
ojs
ka
Aniołki
sk
we
Wa
y
A n n lo n k i
ie l
Jag
zni
c za
yń
ììììì
Łuc
Z
jska
mie
Mało
O
"
)
ska
jac
wa
Na O
Park
Zw Steffensa
a
a
bow
W
yc
ì ì zółk
Kartuska
P
"
ajo
Kr
Mad
i
k ul
Za
łog
o
Sw
ima
Tuw
kich
e
d c
Śnia
wej
zko
zes
ka Or
ysz
t
n
Da
ììì
Pta
ka
mic
poło
Nie
ìììì
Al
ej
ìì
Cieszy
ńsk
ie
eg
c ki
a
rąg
Ok
ska
no
barska
a
nkow
Sasa
noska
Karko
ka
Beskidz
Hokejow
i
wk
bró
Prz
y
a
Po Focha
ì ì Skarpowa
ìììììì
ì ììì
Za
kopiańska
!
(
Witosa
Wawelska
wk
bró
Dą
P(210 miejsc
y
go
Szym
rskie
lu
P
)
tw "
a
"
)
wa
niego
Pienińska Przebiś
a
bsk
To
wa
row
P
Kampi
k
iel
Bieszczadzka
a
Pienińsk
i
Rosiczk
rż
Da
ch
ski
d
yga
s ka
ìì
ì ìì ì ì ì ì ì ì
Nieborowska
ska
ick
ììì
c
vla
Ha
I Br
Ś
ìì
i
r mi
ja A Dragana
Ale
sz
a
ada
op gady
dy
yga
krzy
a
icz
ow
sk
I Br
g
y
rzy
tok
wi ę
Zw
yc
ięs
W
ì ì ì ì ìyìczółko
ì w
Oj ì ì ì sìkieg
c
ììo
Nad
Jarem
Chełm
rt
be
Ce
ow
Za
I Bry
I Bry
Gd. Politechnika
Cyga
ńska
Góra Cygańs
Góra ka
Siedlce
Filaretów
e go
a
Rybitwy a
n
S z kla a
Hut
ls
Po
rki
a
n
ry
Ma

"
)
P
"
)
z
Filomatów
Świtezianki
C ie
Wi
yska
zem
Pr
ska
my
ze
Pr
II B r
ad
11 L
is

 t
"
)!
(
n
Klinicz a
¥
Lipowicza
Łańcu
ojska
ow
a
Zak
Telimeny
ika
G
a
erw
w az
G er
o
zeg
¥
Dą
Lw
Al
ej
ow
uk
Br
ka
Starodwors
Stoln
ra
Ase so
w
Nieboro
lą t
Or

"
)
ini c z
na
P
Uniwersytet "
Medyczny
ìì
o
kieg
Wojs
Cieszyńskiego
ja
Ale
a
ysk
em
P rz
a
!
H
!
H
a
icz
P
"
¥
Park
nheita Zielony
Fahre
j-Curie
ki
s
w e
Gdański
Skłodo
Wzgórze
Mickiewicza w
l an
Zakoniczyńska
ka
els
a
dzk
Łó
m
a
y ck
to
Świę
ììììì
na sza
u
de
eg o
Asesora
wa
ska
P
"
)
Okrzei
howskiego
Smoluc
ìì
ko
ż
i
eyki
Dom
Zosi
iela
Jank
zego
Prota
eja
Maci
cy
zków
Sopli
ores
w H
szkó h
Hore
ic
nta
yńsk
Reje
Dobrz
c is
ka
ck
Pło
y g a dy
iela
e
Gud
Święto
kr zys ka
Wi e
rg
Be
zb. retencyjny
Świętokrzyska I
o
ieg
ug a
lda cka
efe ieży
W
o
o
ski
e go P
my
Drużyn
Lis Strzeleckich
to p 1
ad 1
a
Dą b k a
en
g
kie
Ja
wo
rzn
iak
ów
U nr
Hu
rs
de
zka
Elfó
w
sk
r ęb
k
Wojs
li
ìì
y
lon
Zie k
Sto
Uje ś
dro
Ce
ka
iogórs
k
górs
nio
c
Pło
Ujeścisko-Łostowice
Po
ręb
end
y
Mary
Na
rw
Traug
utta
Ogińskiego
osa Cieszyńskiego Cieszyńskiego
Wit
!
H
a
e
Prz
a
Kłoczkowskiego
w

!
(u")ska")P ara
rt)
P Sz
Ka "
u ga
Nowy
Port!H
Poin
Na Zasp
ę
Strajk
Doke u
rów
!
H
P
"
)
a
elen
a J
ws k
Jele
Gu
ywid
Prz
zb. retencyjny
Świętokrzyska II
ko
‹
osz
trko
Os
Str
nia
Poinca
Oliwska
Reja
Park
Akademicki
P
"
¥
Gdańska
ìì
rs
kie
Wa
go P o w
sta ń c ów
P
"
yska
Przem
Ostrołęcka
Ostrołę
cka
a
ck
ę
ł
tr o
ieg
o
Ols
Bra zewskie
cka
go
Beethove na
Liszta
Mił
Cmentarz
Łostowicki
Lub
Pio
a
yk
cz
oń
ieg
o
ere
ws
onia
Kol by
Zrę
iego
ińsk
Kurp
ma
Sł
o
D o onec
cisk
lin zn Ujeś
a
a
K
P
"
)
Wła
Strz sna
ech
a
P
"
¥
Nos
olipie
!
H
ja
spia
ń sk
ìì
wicz
C
Kartuska
K oł o d zi e
Wy
Stalow
hny
Mic
Wi śl
¥
Up h
agen
a
Park
Uphagena
ì ìW
ì ìaìg
ìneì r
ìa
Paganiniego
Pa
d
Podjazd
Krz
(366 miejsc parkingowych
dla rowerów)
P
"
)
Amber
Expo
wicz
a
Reja
Park Nad
P
Potokiem Strzyża "
P
P"
)
"
)
P
"
)
ka
icza
Dę
Bacha
P skiego
"
¥
ow
zajk
wej
Krajo
Armii
Aleja
Kubacza
ìì
randta
Hausb
Ced
row
a
Klon
o
M
P icki
"
)
ew
ta
Krę
ta
ber
P
or k
o
ńskieg
spia
Wy
o
s
bie
So
go
kie
!
H
Warszawska
ego
ura
ìììì ì
ieg
e
Bac
o
ta
Schuber
Tylewskieg
Le
Now
ìì
howska
stoc
Czę
Próżna
Wallenroda
Grażyny
go
owskie
P
"
¥
Otwarta
P
"
)
¥
Kowale
k
ńs
hu
Sc
Wy
zw
ol e
P
"
)
Żywi
eck
a
Traugutta
Suchanino
‹
za
nic
ka r
o
skieg
na
lt o
"
)
j
rajowe
rmii K
Aleja A
Otomin
ży
łc u
Ma
y
i
ski
eg
o
¥
o
Gr
s ka
Wil eń
Vo
lty
Fu Volty
lton
a
Oliwska
lo w
go
66
rzu
Fu
rzy
ìì T
a
P
Paste
wa
nus
ańska
omolca
Boh
¥
Lilli Wenedy
rów
Sape
Saperów
Wrzesz
cz
Gd.
Stadion
Expo
MAPA ROWEROWA
terminal
promowy
Przemysłowa
g
Uc
Dr
zn
og
i
a Z owsk
a
iel
on
a
Stadion Energa
Gdańsk "
P
)
Koś
P ciuszk
"
i
P
"
)
Jarowa
ìì
on
a
g
Ża
w
zzie
66
Mi s
zew
Kręta
ìì
Kościuszki

!
(
Politechnika
Beethovena
ego
ocz
Rak
s ka
Kartu
Da
P
"
¥
ìììì
ìì
a
zk
ad
lgr
dzk
lgra
Be
Lip
Kopalniana
Mickiewicza

!
(
P
guttìaì ì ì
Trau"
ìì
Fu
lton
a
Górnicza
¥
Wrzeszcz
Dolny
Gru
nw "
Si e
ws
P
ald)
n ki
kie
ewi
zka
go
Bat
cza
ore
P
"
)
go
Ma
tejk
i
ììì
!
H
Fisz
Aka
Pilec
era
cjow
ì ì ìkiego
a
ì
ina
l
o
a D
ow
ieg
o
D u n ik o w s k i e
Westerplatte
latarnia
morska
‹
ó
ion
talo
Lelew
ela
Bia
ła
Ale
ja
P
"
)
Pn
ie
śk
Ja
ìì
iel
P
"
)
Kra
si
Uc
zn
iow
sk
a
Mo
drz
ew
iow
a
Kolonia
Uroda
P
"
‹

!
(
!
O
"
)
Wrzeszcz
Górny
Czu
biń
sk
o
ieg
wsk
Grudziądzka
Lwowska
Niemcewicza
go
wskie
Leg
Pes
c
Pla iego
bick
Wy
iń
Czub
lina
Jaśkowa Do
Be
Lipo
wa
Ciso
wa
Fredry
e
Krasz
a
Prus
ja
Ale
P
"
¥
66
6
P
"
)
P
"
)
PP
"
)
"
)
P P
P
"
¥
nie
Bro
Gał
czy
ńs
kie
wskie
go
Bron
ie
Uc
znio
ws
Pstrowskiego
go
skie
nieckiej
emie
Krz
o
Kilińskieg
P
"
¥
"
)
Dr
og
aZ
Gdańska
t ów
P
"
)
zow
a
P
"
)
P
"
)
P
"
)
P P
"
)
"
) "
P
)
Park Brzeźnieński
ck
ców
tań ich
ws lsk
Po lkopo
e
Wi
skich
a
B
‹
K ołł ą
P
"
)
!
(
Brz
o
go
P
"
)
P
"
)
P
"
)
Cy Gwia
bu zdow
lsk
ieg skieg Ł
o ozy
o
mb
6
o
kieg
66
6
na
Za
go
kie
ols
ma
a
Jabłoniow
Leg
iego
łkowskiego
Cio
Park
KuźniczkiWajdeloty
a D
Lendzion
m
zka
P
"
)
P
"
)
Park
P
"
)
P
"
)
Wy
zw
ole
nia
u
zia
o
ieg
nta
Stoleì
ìììì
ll
gie
Ja
go
k ie
iń s
rm
e
z
Gd.
Wrzeszcz
P
"
)
de Gaullea
o
Wileńskaì ì ì ì ì ì ì ì
P
"
¥
P
"
Gu
de
r sk
tej
ed
Mi
wsk
Batoreg
Dworska
Ko
oli
sp
po
zy
ec
Rz
Karłowicza
!
(
Plater
Ster
nicz
a
P CK
rska
P
"
)
zy ń
Leszc
a
wa
ka
h
kic
ws
ldz
iele
o
Reym
ì Sì tìoìlema
ìììì
ìì ìì
kowa
Gu
der
skie
go
Burzyńskiego
ej
Al
‹
Kis
ofa
nh
me
Za
Gr
un
wa
ld
bło
cki
ego
ìì P
ì ìieìcì
eìwìs
ìka
P
"
)
śliwska
My
O liw
ka
owej
Aleja Armii Kraj
Morelowa
ìì
‹
ìì
ia
Ostrzycka
e ńs
Pie
Łab
e
ndow
Lawe órze
Wz g
za
ier
zim
Ka
Lubowidzka
ta n
!
H
Nad
Stawem
go
Pułas
kie
go
litej
a
nk
Hy
wa
un
Gr
ki
sz
niu
Mo
o
ieg
jsk
wi e
wo
No
a
Wa
rn
ìśìl i
Mì y
a
Za
ba
Orańska
Orańska
ìì
dz
bę
Ła
R yc
Bliz erza
bora
ìì
P
"
)
ka
ja
Ale
a
iow
łon
ór
Dw
y
arn
Opolska
po
zypos
Rzec
ka
ja
Ale
k
ojs
aW
ego
Lind
a
P
"
)
Partyzan
tów
cka
oty
GGotycka
Srebrniki
‹
Kra
śn
i
ììì ì ì
a
a
ws k
ęgo
ńsk
Olszty
Aleja
Krynic
a
ińsk
a
a
erg
el b
i
Fit
ink
Gl
zic
t a ja
Piecki
Św.
Pa g
Huberta
Św.
a
t
ber
Hu
Gabrysiak
a
Cz
ka
zec
j
Ale
!
H
Dw o
P
"
)
P
"
)
He
Mazu
rska
rbo
wa Walecz
nych
Korz
enio
Plate
ws k
iego
r
P
"
)
ììììì
ka
ic
Tolkm
S zc
a
sz
wo
St
a
ńs k
Dm
ow
ski
e
"
)
A
Sta leja
s
‹
II
ska
ita
W
‹
ìì
ìwìs
ìkaì
ì
Jasień
ej
C
ków
Chłops
Z go d y
dy I
Zgo
k
ońs
Ark
a
go
Piecew
ska
Migowo
ì ìì
Królewskie
Wzgórze
Stolema
Kar
tusk
a
J
a wo
ro w
Kr
ajo
w
zcza
Woźn
icy
‹ ‹
‹
ska
ows
Dąbr
go
Chociszewskie
Bydgo
a
cińsk
Sz cze
ìì
Barniewicka
w
czakó
rowsz
Dąb
etarn
cia
Plan
le
iąc
Tys
go
rna
ow
ha
Lec
szka
Mie
I
yńskie
Darłow
ka
ma
na
G
P
Nałk
ows
kie
j
w
!
(
ęta
Ar
mi
i
St
ęż
yc
C
Sulmin
a
Chłopsk
Kętrz
a
nańsk
Poz
wskiego
s
Arkoń
k
ldz
cze
nds
ena
ì ìì ì ì
Cypryso
wa
wa
Jabłonio
Niestępowo
Ro
Reymonta
ìwìs
ìcìzìkìo
ì ì ìKìru
Dob
ro
ììì ì
ìì ì ì
an
ka
Pot
ka
o
ańska
Benio
a
nw
ko
Ra
Mar
u
sar
zów
ny
o
kieg
s
iń
oc
K us
P
"
¥
w
ikó
czn
Włó
Ło
wc
ów
Ja
si e
ńsk
a
Orzechow
a
Stę
życ
k
ls
He
sp
Go
Pozn
‹
Trawki
ka
a
Zacn
ka
ws
Łowców
Kusz
ników
Al
eja
Stę
życ
Am
u
Żylewicza
ka
liws
Myś
śli
ińsk
a
wys
Remu
sa
ców
a
ńska
W iel e w sk
Som
Źródl
ska
ka
Goplańs
Kolum
My
yk
ńska
Łapi
a
Gołu
ka
sińs
Kar
wa
aja
zki
cius
Koś
a
o ł ę bi
St N
aw ad
em
‹
ka
rob
Wy
ìì
Łow
Kar
tusk
a
cz
a
Kiszew
sk
Lipusk
a
ka
Wołk
o
i
loń
ńs k
Sulmi
ńska
Wdzy
dz
Kortow
tko
ii
W
P
"
¥
¥
ieck
Drzew
go
ickie
Kun
ida
rw
No
P
"
)
Park Millenium
Skarżyń
skiego
Cm. Centralny
ìì
Źródlana
Goplań
ska
a
ew
Arm
ii K
rajo
we
j
na
Źródla
P
"
¥
Goplańs
ka
Widliń
ska
a
c
trz
l
gie
Ja
pla
Go
ska
ęgorzyń
Goplańska
ì ì ìSm
Karlikow
ska
ska
śliw
Jas
ień
sk
a
Łos
i
a
Sz
yns
z
y
Bo
rsu lowa
cza
Jez. Jasień
a
arn
ara
Hem
by
¥
P
"
P
"
)
Brzeźno
Żwirk

"
)
 igury
!
(
P
"
)
na
¥
Wczasy"
P
Jelit
kow
sk
Dwó i
r
P
"
Hy
nk
a
rzy
Żołnie
ja
P
Ale yklętych "
W
kiego
Słowac
echa
wstanwieag
do o
dra
Szczo
Wróbla
Staw
a
Czerwcow
a
Gd.
Jasień
sz
ie rz
sen
na
go
k ie
ws
o
an
ym
Sz
ìì
Świstaka
niowa
o
P
"
)
P
"
)
Strzyża
ba
la
n
Br
"
)
¥
Kartu
ska P
Aleja A
ółnoc
na
rmii K
rajow
ej
ołud
o
Aleja J a
P
"
)
nie
Gd.
Brętowo
P
P
"
P
"
)
Aleja
a
cz
wi
rło
Ka
ego
ski
eń
P
"
)
My
ska
P
P
"
)
P o lskiego
P
)
Lipińskiego
P na "
"
)
pi
ty
h
o
P yc
"
)
Ch
S
Hu
wa
do
Lu
Gd.
Zaspa
Dy
wi
30 zjon
3
P
"
)
P
"
)
P 
"
)
"
)
ór
Zaspa¥
-Rozstaje
Nagórs
u
jon
wiz
Dy 303
!
H
P
"
)
P
"
)
c
Nowìieì ì ì ì ì ì ì
Matemblew
ska

!
(
Kartu
o
an
ow
sk
ieg
Dw
Na
Wz
gó
Dolne
Młyny
go
G łu
jowej
ieg
w
Fal
ista
wa
C ie
P
"
)
Pilotó
ìì
kie
Wrześniowa
Lipcowa
S
Tanec
zna
Pr
ì ìym
ì ìpatì ìycìzna
ììì ìììì
im
Kaz
ììììì
Goplańska
Aleja Armii K
ra
Al eja
ìì
a
Gostyńska
oja II
ka
Słups
r
wó
ììì ìììììì
K ar s
za
ięd ra
Ks chne ysta
rz
Tis
¥
ęśliw
a
Zaspa¥
-Młyniec
Brętowo
‹
ska
owa
Wio
ńsk
sk a
a
tow
ier
Eg
Sierpni
pla
Gru
ck
j ni
S zcz

!
(
ka
Matemblewska
zb. Jasień
ulna
zyt
liow
a
Maciejkow
a
Lubcz
yko
wa
Gd.
Kiełpinek
P
P
"
¥
Me
i ss
ner
a
Rom
era
a
kow
Poto
Herlinga-Grudzińskieg
o
"
)
Kartuska
Go
ja
jni
c
o
Ch
Aza
ka
St o r
czyk
o wa
Kali
now
a
Rumiankowa
a
Tymiankowa inow
Chabrowa Mal
N ag
Porzeczkowa
ietko
wa
Kmin
kow
a
Macierzank
P
"
owa
Czeremchowa
kitnikowa
wa Ro
o
li n
Ka
a
Leźno
Ale
Ch
o
‹
Kartu
s
ano
wa
Róż
any
Stok
sk
¥Ost
Albert
a
Sza
fr
na
Kart
us k a
o ra
ì ì ì ìì ì
k ie
go
Rez. Dolina
Strzyży
Św. B
rata
ow
łki C
mó hrz
Go
a
ow
tok
Po
ìì
w
Sło
Gó
Gó
rzy
s ta
rycz
Fab
y
łos
ok
St
P
"
¥
Metalo
wców
Instalat
orów
ełka
ì
ka
B yse
w ska
II D
ìì
ììì ì

!
(
ka
als
ì
ììì
ews
Kokoszki
¥
G ór
ìì ì ì
Sło
wa
c
zyka
Bys
Sto
kło
sy
Beto
niar
zy
Mon
taży
stów
ilk
Leśna Góra
ì ìì
llońc
Jagie
wska

!
(
P
"
)
P
ì ì ìì
ì ì ìì ì "
ìììì
ìì
ì ìì
P
"
¥
ììì
y ch
wlan
Budo
Sny
cerz
y
n
Pzyża
"
r
a-K
P
"
P zeska
"
)
br
Koło
tow
a
P
"
)
Park Brzeźnieński
im. J. Haffnera
ki
ws
tko
Jeli ór
w
D
P
"
¥
P
"
)
St
ar
¥
klętych iej
ołnierzy Wy
sk
Aleja Ż
P row
"
P
"
)
Leśna
Góra
ì
Waldorffa
wa
ka
za
rny
Przymorze
Wielkie ¥ ¥
¥
go
kie
ws
P
"
P
"
)
Łam
a
Park im.
Jana Pawła II
P
"
)
ì
ìlsìkìaì ì ì
ì ì Gì ìórìa
ì
ìì
ego
Słab
rza
imie
a
Byse
yno
Masz
gow
Gło
ììì
lanych
Budow
nowa
Maszy
sk
Kartu
K az
n na
Jesie
Banińsk
Bysewska
lars
ì ì ì ì ì ìì
Gd.
Niedźwiednik
na
Zbież
Okólna
Bu
do
wla
ny
ch
Słabego
P
"
)
ìì
eża
Wybrz
ńców
Obro
!
H
P
"
)
P
"
)
Park Ronalda Reagana
P
"
¥
P
"
¥
na
ìì
Niedźwiednik
ì ì ìì
ì
Aleja
ów
tor
ów
Żeg
o
ìì
P
"
)
wa
No
wa
ì ì ìì ììì
!
H
a
brzeż
w Wy
r ońcó
!
H
Strzyża"
P
)
P
"
)
P
"
)
ieg
ì ìì
ìì
Agrarna
‹
n ik
rod
ieto
Rak
o
kieg
o ws
hał
Mic
o
eg
ski
łow
Or
P
"
¥
P
"
¥
P
"
ma
aha
Gd.
Abr
W
‹
Harfowa
Słowackiego
zy
Schronisko dla
bezdomnych
zwierząt "Promyk"

go !
(
P
"
)
P
"
)
P
"
¥
PV
"
¥
rbli
No
ìì
Ob
!
H
VII Dwór
ma
P
"
)
Sta
rto
ow
lu d k
sn o
Kra
molo
P
"
)
¥
a
llońsk
Jagie
Pilotów
zk
ad
ego
w
Po
lan
ki
P
"
)
P
"
¥
GDAŃSK
Zatoka Gdańska
P
"
)
P
"
)
ska
tow
Pias
P go
"
)
kie
mir
Sie
P
"
)
na
en
ha
bra
lecia
P
"
)
P
"
)
P
"
ckiego
Pane
wa
Pr
ów
liko
So
ik
dn
w ie a
dź ieck
Nie zow
Ma
Słowac
ki
¥ ¥
P
"
¥
P
"
)
ka
tows
Pias

!
(
6
ìì ì
ążych
owa arfowa
H
Harfowa
Szybowco
Podchor
666
ì
Harf
Kadetów
ów
Now
ator
yr o d
n ik ó
ìì
ìì ì ì ì ì ì
Elewów
go
666
P
"
)
Wy
po
czy
nk
ow
a
P
"
)
Śląska
rska
rska
ka
Puc
P
"
)
Uniwersytet
P
"
Gdański
P
"
!
H
a
osz
go
Gd. Matarnia
P
"
)
Pr z
Stw
Matarnia
ì
ìì
ì
ìì
¥
P
"
¥
P
"
)
P
"
P
"
¥
M aj d e r a
bo
Mal
!
H
P
"
a
Wit
ackie
nito
Ze
wa
Słowacki
e
ator
a
Kubusi
tka
Pucha
os i
Małg
Słow
tów
ów
Now
Jasia i
ìì
wa
Słowackiego
Z
nau
a
ow
enit
Ś w ię t o p
ra
ì
la
Now
ator
Słowack
iego
A
D ed a
jn
Wo
go
yńskie
Drosz
ttge
Gr o
ì
ìì
ì
Ikara
o
dar
Ra
Gd.
Port
Lotniczy
Port Lotniczy Gdańsk
im. Lecha Wałęsy
nki
Pola
ìì
¥
Ast
ro
No
wa
tor
ów
Oliwskie
o
ousteg
Krzyw
a
rzesk
Kołob
Gd.

!
(
Przymorze-Uniwersytet
P "
"
)
P
)
ìììì
ìì ì
g
Samb
za
Py
)
ierz"
Mac lnej
Szko
ì
k ie
ar s
Mściw
o
ieg
sk
"
)
P
"
)
go
skie
iąc
Tys
Przymorze
Małe
P
"
¥
P
P ws
"
)
no
Pułku
ka
a
P
"
)
ì
P
"
lna
w
ró
yp
Sz
wicz
¥
Bażyń
litk
Je
ietka
Husa
o
Wąs
¥
rs
Lębo
P
"
)
r
Cza
Lasy
Synów
arna
u ta
Radio
wa
Klukow
ska
"
)
P
P
"
P
"
)
Park
Przymorze
P
"
)
Frombo
ska
zub
Kas
ì
Satelit
Az
ym
Gd. Rębiechowo
Śląska
a
ajer
Tetm
wska
Byto
owa
Gd.
Oliwa
P
"
)
Bałt
yc
ka
Ka
plic
zna
ka
o rs
Pom
wór
ony D
Czerw
iego
ze
Zacis
Noa
P
"
ko w
skie
go
rkana
ka
Bora-Komorowskiego
Kręck
iego
owsk
Derd
O
66666
Pia
ws
sto
o
ousteg
Krzyw
P
"
)
P
"
)
o
eg
ski
ow
ajk
ìì
na
Radi
ì
Kupały
ały
Drzym
Miraua
¥
Asnyk
ra
o
skieg
Żerom
a
P kiewicz
"
Wit
Podhalańska
y
now
Cey
latte w M
esterp
ró
ów W
ap
a
osza
Wita Stw
e
Grottg
P
P
"
)
P
"
)
P
"
)
ka
ors
Pom
ichy
Rzep
zka
Les łego
Bia
¥
ka
ows
iast
ra
jhe
P
"
¥
P
"
‹
Pl a
neta
mi
ca
ow
Pł
Łok
ława
Subis
c
Obroń
iego
P
)
bińsk"
ic
prow
Kas
a
Pom
‹
k Oli w ski
i
ìì
B
izyjna
Telew
yto
k
ws
ska
y
ta
P R
Ha"
)
Op!
Polank
sk a
P e l p li ń
Park
Oliwski
ski e g o
zm a ń
z na
By
to w
go
Oliwa
wa
Dolina Marnych Mostów
Lic
o
ierk
Św
rnia
a
ietn
Kw
S ł o ne c
Owcza
Rez. Żródliska
w Dol. Ewy
ława
Subis
Ry
ne
tna
Kwie
P
ka
ors
P
Tysiaclecia
ka
ors
om
Be
nio
w
owita
m
ie
Z
ka
Dolina Ewy
ickie
We
dy

"
)
cka
aldz
a
iersk
Kośc
N ow
t
P
"
¥
Sz
Wzgórze
Pachołek
O pa
ry
Sta
ca
y
M ir a n d y
Gd
Tatr ańca
za ń
sk a
Karwieńska
ì ì ììì ì ì ì ì ì ì
cka
¥
P
"
¥
u
Hołd go
kie
Prus
ì ìì
wa
ana
Wejhera
a
P
"
)
) "
P
)
Park "
P
Jelitkowski )
"
sk
a
P
"
)
P
"
)
Jelitkowo
Or
łow
sk
a
Żabianka
na
Wenu
s
Strzel
Dickm
Karpa
ìì
r yt o
P
"
)
nw
Gru
Ale ja
te o
ìì
Plejad
Me
Bitwy
Oliwskiej
ìì
P
"
)
Wodnika
P
)
Gd."
Żabianka
Górski
ego
wa
mow
‹
a
me d y
t
Bobro
or
tów
a
P
"
a
Dickm
n
tur
Uran
a
Jowis
za
Andro
Now
yŚ
wi a
Jelen
ia
Sobo
lowa
Zubro
Akademia
wa
Wychowania
Zajęc
za Fizycznego i Sportu
Sarnia
im. J. Śniadeckiego
Miejski
Ogród
Zoologiczny
P
"
)
Wenu
s
u re g o
Sp
ac
eìro
ì ìwa
ìì
ì
‹
Sa
M e rk
ìì
a
Spacerow
Nowy
Świat
a
ììì
Nadwodna
Dickmana
iat
ika
Wodn
y Św
wiezdn
owa
S pace r
Bitwy
Oliwskiej
Międzyg
ìì ì ì
ìì
ìì
Bitwy
j
Oliwskie
Flory
Spac
erow
a
Spac
erowa
Ergo
Arena
ch
Dwó
Plac
t
Mias
Szyprów
runwaldzka
Aleja G
Jutrzenki
N ow
Droga Z ielona
Nike
Hermesa
Orfeusza
ac k
R yb
ści
Junony
ło
podleg
Tezeusza
Jelenia
Hery
P
"
)
ie
Aleja N
Hery
Kasjopei
Jednorożca
Heleny
Osowa
P
"
)
a
Galaktyczn
Penelopy
y
Artemidy
sza
Ateny
Se
len
Antyg
ony
Akteo
Herkulesa
niki
Bere
Feniksa ki
i
Nowy Ś
wiat
Centa
ura
Victori
i
a
iu
Syr
Ze
us
Wolarza
P
"
)
ìì

!
(
re n
lac
ji
Borch
ardta
rożca
i
nik
Be
Ko
nst
e
Otago
Izydy
y
J e dn o
re
Be
ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ìSpacerow
ì ì ì ì ì ì ìaì ì
F e n ik s a
az a
ąt
źni
Bli
on
a
Jun usza
ony
stii
rer
sej
d
A fr o d y t y
Perseusza
a
ìììììììì
ka
gi
We
Ce
y
Po
e te
kow
sz a
rdii
He
We
st
Pro
m
Pe
g
Biwa
Cefeusza
na
Ko
nko
dy
iron
a
Kielnie
ńs
Komety
Akademia
Wychowania
Fizycznego i Sportu
P
"
)
im. J. Śniadeckiego
P
"
)
od
dy
W
Le
Ch
Spa
cero
wa
S yr i u
P
"
a
Nie
iego S
dz
Balcersk
i ed
ia ł
ko
Smugowa
lec
ws
We kie Trap
kie
go
Za
ow
n
go
rus
a
en
kie
Sie
dy
go
dle
Te
lig
Sz ckie
i
Biwakow
afe g o
a
ra
Sopot
Osow
s
Zakąte ki
k
yp
¥
po
w
tw
Bi
Sz
alu
66
Za
Ko
tok
ma
Ok
ow
ręt
nd
ow a
ors
Kie
a
ka
w
kó
l
ni
n
ow
ień
Sie Cum
sk
dle
a
ckie
go
a
tki
6 6 6 6 66
ba
Wil
low
a
aty
Jur
6
Ra
Gdynia
ra
Ju
Chełmińska
ka
ws
Kie
Chełmińska
Dra
66666
Iławsk
a
Iła
ws
ka

Podobne dokumenty

Wyspa Sobieszewska

Wyspa Sobieszewska parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne bicycle parking, sheltered, with min. capacity of 20, by schools

Bardziej szczegółowo

Mapa PDF 4MB - Bike Festiwal

Mapa PDF 4MB - Bike Festiwal bicycle parking, sheltered, with min. capacity of 20, by schools Fahrradparkplätze (überdacht, mind. 20 Stück, an Schulen) wypożyczalnie rowerów | bike rental | Fahrradverleih

Bardziej szczegółowo

MAPA ROWEROWA

MAPA ROWEROWA maksymalne nachylenie podjazdu | maximum steepness grade | maximale Steigung sklepy rowerowe | bicycle shops | Fahrradläden parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne bicycle parking,...

Bardziej szczegółowo

MAPA ROWEROWA

MAPA ROWEROWA sklepy rowerowe | bicycle shops | Fahrradläden parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne bicycle parking, sheltered, with min. capacity of 20, by schools Fahrradparkplätze (überdacht...

Bardziej szczegółowo