Pobierz - Zakłady Azotowe Puławy

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Zakłady Azotowe Puławy
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY”
SPÓŁKA AKCYJNA
za okres
1 lipiec 2008 – 30 czerwiec 2009
sierpień 2009
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Spis treści
1.
Podstawowe informacje o Spółce w roku obrotowym 2008/2009…............................
3
1.1.
Informacje ogólne..............................................................................................................
3
1.2.
Wybrane dane finansowe..................................................................................................
4
1.3.
Organizacja.......................................................................................................................
5
1.4.
Silne i słabe strony……………………………………………………………................
6
1.5.
Analiza pozycji rynkowej……………………………………………………………….
7
2.
Działalność Spółki w roku obrotowym 2008/2009…...................................................
9
2.1.
Wyniki Spółki w roku obrotowym 2008/2009….............................................................
9
2.2.
Ważniejsze czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność, wyniki i
rozwój Spółki....................................................................................................................
12
2.3.
Polityka handlowa i sprzedaż...........................................................................................
19
2.4.
Zaopatrzenie w surowce strategiczne...............................................................................
23
2.5.
Produkcja...........................................................................................................................
24
2.6.
Polityka finansowa i zarządzanie ryzykiem finansowym.................................................
24
2.7
Majątek trwały Spółki…………………………………………………………………..
28
2.8.
Działalność inwestycyjna..................................................................................................
29
2.9.
Sytuacja Spółki na rynku kapitałowym.............................................................................
33
3.
Zasoby niematerialne......................................................................................................
35
3.1.
Relacje z klientami............................................................................................................
35
3.2.
Polityka personalna............................................................................................................
35
3.3.
Ochrona środowiska..........................................................................................................
36
3.4.
Badanie i rozwój................................................................................................................
38
3.5.
Pozycja Spółki w rankingach............................................................................................
39
3.6.
Działania na rzecz otoczenia Spółki, sponsoring, darowizny…………………………...
40
4.
Szanse, zagrożenia, ryzyka..............................................................................................
42
5.
Przewidywana sytuacja finansowa ………………………….......................................
45
5.1.
Przewidywana sytuacja finansowa………………………………………………………
45
6.
Inne ważne informacje....................................................................................................
46
7.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego……………………………………
53
Załącznik Nr 1
Zasady polityki sponsoringowej
2
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
1. Podstawowe informacje o Spółce w roku obrotowym 2008/2009 (1.07.2008 r. – 30.06.2009 r.)
NAZWA I SIEDZIBA:
Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
1.1. Informacje ogólne
FORMA PRAWNA
CZAS TRWANIA
Spółka Akcyjna posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim.
Nieograniczony.
WPIS
DO KRAJOWEGO
REJESTRU
SĄDOWEGO
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000011737 pod nazwą
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna.
PODSTAWOWY
PRZEDMIOT
DZIAŁANIA SPÓŁKI
1. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw
sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
2. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych;
3. Produkcja włókien chemicznych;
4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
5. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych;
6. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją;
7. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
8. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.
OFERTA
HANDLOWA
Produkty nawozowe:
Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM)
Saletra amonowa
Mocznik
Siarczan amonu
Produkty nienawozowe:
Melamina
Kaprolaktam ciekły i stały
Nadtlenek wodoru
AdBlue® - 32,5% roztwór mocznika
Ciekły dwutlenek węgla
Suchy lód
Amoniak ciekły
Kwas azotowy
Wodór sprężony
Energia elektryczna
Energia cieplna
Inne
Jednostki emisji zredukowanej ERU
Uprawnienia do emisji EUA
3
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
1.2. Wybrane dane finansowe
Podstawowe wielkości z Rachunku zysków i strat
w tys. zł
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
1
2
3
Dynamika w
% (2/3)
4
Przychody z działalności operacyjnej
2 416 159
2 514 096
96,1
Koszty działalności operacyjnej
2 077 826
2 155 353
96,4
Wynik na działalności operacyjnej
338 332
358 744
94,3
EBITDA
407 202
432 762
94,1
Zysk/strata brutto
241 181
401 411
60,1
Zysk/strata netto
194 626
330 821
58,8
Główne pozycje bilansu Spółki
w tys. zł
1
30.06.2009
30.06.2008
Dynamika w
% (2/3)
2
3
4
Aktywa trwałe w tym:
827 195
785 393
105,3
Rzeczowe aktywa trwałe
764 622
662 433
115,4
1 254 593
1 182 457
106,1
Zapasy
217 571
198 039
109,9
Należności krótkoterm.
413 904
355 289
116,5
Inwestycje krótkoterm.
581 569
580 308
100,2
Razem aktywa / pasywa
2 081 788
1 967 850
105,8
Kapitał własny
1 635 906
1 540 198
106,2
445 882
427 652
104,3
341
29
1175,9
304 406
313 088
97,2
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
2
3
Aktywa obrotowe w tym:
Kapitał obcy w tym:
Zobowiązania długoterm.
Zobowiązania krótkoterm.
Wskaźniki ekonomiczne
1
Dynamika w
% (2/3)
4
Wskaźniki rentowności w %
Rentowność netto
(wynik netto/przychody ze sprzedaży)
Rentowność kapitału własnego (ROE)
(wynik netto / kapitał własny)
Rentowność majątku (ROA)
(wynik netto / suma aktywów)
8,1
13,2
61,4
11,9
21,5
55,3
9,4
16,8
56,0
4,12
3,78
109,0
3,41
3,14
108,6
14,3
15,5
92,3
0
0
x
Wskaźniki płynności
Płynność bieżąca (aktywa obrotowe /
zobowiązania krótkoterminowe)
Płynność szybka ((aktywa obrotowe –
zapasy) / zobowiązania krótkoterm.)
Wskaźniki zadłużenia w %
Zadłużenia ogólnego (zobowiązania ogół.
(bez rezerw, ZFŚS, rozlicz. międzyokres.) /
aktywa ogółem)
Zadłużenia długoterminowego (zadłużenie
długoterm.(bez rezerw i rozlicz.
międzyokres) / kapitały własne)
4
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
1.3. Organizacja
Organizacja Spółki
W I półroczu roku obrotowego 2008/2009 w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
funkcjonowała struktura organizacyjna, wyróżniająca trzy obszary działalności Spółki, a
w ich ramach 9 jednostek nadrzędnych:
w obszarze działalności podstawowej:
Dywizja Agro
Dywizja Chemia
Departament ds. Puławskiego Parku Przemysłowego
w obszarze działalności pomocniczej:
Centrum Wsparcia
Centrum Utrzymania Ruchu i Inwestycji
w obszarze centrum zarządzania:
Departament Strategii i Rozwoju
Departament Finansów
Departament Personalny
Departament Organizacji Korporacyjnej.
W okresie I półrocza roku obrotowego 2008/2009 trwały prace nad usprawnieniem
obowiązującej struktury organizacyjnej Spółki. Zarząd Spółki na podstawie analizy i
oceny funkcjonowania struktury organizacyjnej oraz na podstawie raportu z audytu
operacyjnego, przygotowanego przez KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k., zatwierdził nowy Regulamin Organizacyjny Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
wraz z ogólnym schematem organizacyjnym. Nowy Regulamin Organizacyjny został
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą i zaczął obowiązywać w Spółce od 1 stycznia 2009
roku.
Wdrożenie zmian organizacyjnych realizowano w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2009
roku.
Schemat organizacyjny Spółki na dzień 30.06.2009
ZARZĄD
Dyrektor
Operacyjny
Pion
Agro
Pion
Wsparcia
Pion
Chemia
Dział
Komunikacji Korporacyjnej
Zespół
Radców Prawnych
Dział
Audytu Wewnętrznego
i Zarządzania Ryzykiem
Generalny
Projektant
Pion
Inwestycji
Pion
Strategii
i Rozwoju
Pion
Finansowy
Pion
Personalny
Pion
Korporacyjny
Pion
Energetyczny
Struktura grupy kapitałowej
Grupę Kapitałową Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. tworzą Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. oraz 7 zależnych spółek prawa handlowego. Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. posiadają również nie więcej niż 50% kapitału zakładowego w 4 spółkach
stowarzyszonych. Wszystkie podmioty, o których mowa wyżej, z wyjątkiem Spółki
Technochimserwis S.A., są spółkami krajowymi. Działalność tych spółek ma charakter
5
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
pomocniczy w stosunku do Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
Na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A. nie sporządzają sprawozdania skonsolidowanego, tj. nie obejmują konsolidacją
spółek zależnych ze względu na fakt, że wielkości wykazane w sprawozdaniach
finansowych tych spółek są nieistotne dla przedstawienia sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wyniku finansowego Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
Zakłady Azotowe "Puławy" S. A.
liczba udziałów %
spółki zależne
ELZAP Sp. z o. o.
udział głosów na
WZ w %
50,00
90,39
90,69
50,00
spółki stowarzyszone
BAŁTYCKA BAZA
MASOWA Sp. z o. o.
D. W. "JAWOR" Sp. z o. o.
99,96
99,96
26,45
26,45
NAVITRANS Sp. z o. o.
MEDICAL Sp. z o. o.
91,41
91,41
49,00
49,00
CTL KOLZAP Sp. z o. o.
PROZAP Sp. z o. o.
84,69
85,51
25,00
25,00
TECHNOCHIMSERWIS
S. A.
REMZAP Sp. z o. o.
95,23
96,54
STO-ZAP Sp. z o. o.
96,15
98,04
MELAMINA III Sp. z o. o.
100,00
100,00
W roku obrotowym 2008/2009 Spółki REMZAP Sp. z o.o. i ELZAP Sp. z o.o.
przygotowywały się do połączenie spółek. Połączenie spółek poprzez przejęcie Spółki
ELZAP Sp. z o.o. przez Spółkę REMZAP Sp. z o.o. nastąpiło 3 sierpnia 2009 roku.
1.4. Silne i słabe strony
SILNE STRONY
SŁABE STRONY
Silne strony
• Wyjątkowe kompetencje rynkowe i produkcyjne;
• Doskonałe relacje strategiczne z klientami oparte na długoletnich umowach;
• Zintegrowany system produkcji umożliwiający elastyczne i efektywne zarządzanie
profilem produkcji pod kątem rynkowym;
• Duża skala w podstawowych biznesach (nawozy, melamina);
• Lokalizacja z dogodnym dostępem do infrastruktury;
• Wysoka i stabilna jakość produktów;
• Wyjątkowa reputacja produktów na rynku;
• Stabilna pozycja finansowa.
Słabe strony
• Produkty to głównie bazowe chemikalia i jednoskładnikowe nawozy azotowe;
• Branża kapitałochłonna, konieczność ponoszenia wysokich nakładów
inwestycyjnych w zakresie nowych jak i odtwarzanych instalacji;
• Uzależnienie od jednego dostawcy podstawowego surowca, jakim jest gaz ziemny;
• Działalność w biznesie podlegającym regulacjom (limity emisji CO2, REACH,
taryfy URE);
• Niskie zdolności magazynowe.
6
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
POZYCJA
RYNKOWA
1.5. Analiza pozycji rynkowej
Nawozy azotowe
Rok obrotowy 2008/2009 (1.07.2008 – 30.06.2009) na rynku nawozowym był pełen
kontrastów; I kwartał raportowanego roku to okres rekordowych cen i wzmożonego
popytu na nawozy w skali globalnej. W kolejnych kwartałach wystąpiło pogorszenie
nastrojów w wyniku światowego kryzysu finansowego przejawiającego się spadkiem
siły nabywczej farmerów, trudnym dostępem do kredytów bankowych, nadmiernymi
zapasami w firmach handlowych i drastycznym spadkiem cen zbóż i środków do
produkcji rolnej, w tym nawozów. W II kwartale roku obrotowego, w obliczu rosnącego
kryzysu, większość europejskich producentów nawozów ograniczyła produkcję bądź
całkowicie wyłączyła niektóre instalacje amoniaku oraz instalacje nawozowe. Do Europy
Zachodniej, głównie do Niemiec i Francji masowo zaczął napływać importowany
mocznik pochodzenia rosyjskiego i egipskiego. Cena tego mocznika (ze względu na
zawartość azotu ) była konkurencyjna w stosunku do cen saletrzaku, saletry i RSM, co w
rezultacie ograniczyło sprzedaż tychże nawozów na największych rynkach nawozowych
w Europie. W styczniu 2009 r. kryzys gazowy na Ukrainie spowodował ograniczenia
dostaw gazu ziemnego dla Europy, w tym Polski. Dostawy gazu ziemnego dla Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. w drugiej połowie stycznia uległy redukcji o 30% co
utrudniło rozpoczęcie, na pełną skalę, sezonu nawozowego.
W roku obrotowym 2008/2009 Spółka utrzymała pozycję największego polskiego
producenta jednoskładnikowych nawozów azotowych oraz największego dostawcy na
rynek krajowy. Zdolności produkcyjne nawozów azotowych w Zakładach Azotowych
„Puławy” S.A. wyniosły (w czystym składniku „N”, wg danych Spółki) 1,1 mln ton.
Zdolności produkcyjne nawozów azotowych (w roku 2009, w czystym składniku „N”)
wg danych EFMA:
Polska
Europa
Świat
2,2 mln ton N
18,5 mln ton N
158 mln ton N
Procentowy udział sprzedaży nawozów azotowych produkowanych przez Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. w krajowej sprzedaży nawozów ogółem kształtował się
następująco:
Produkty nawozowe
Saletra amonowa
Mocznik
RSM
Siarczan amonu
2008
47
21
100
27
2007
44
36
100
33
Źródło: Biuletyny Nawozowe PIPC (łącznie z importem)
W roku obrotowym 2008/2009 Spółka kontynuowała swoją działalność eksportową
w zakresie dostaw nawozów azotowych. W raportowanym okresie przedmiotem
eksportu były: RSM, saletra amonowa oraz siarczan amonu. RSM dostarczano głównie
na rynek UE, w tym do Francji, Niemiec, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii.
Głównym kierunkiem eksportu siarczanu amonu była Brazylia. Saletra amonowa była
dostarczana na rynki: francuski, brytyjski, czeski i słowacki.
Melamina
Posiadając zdolności produkcyjne na poziomie 96 400 ton rocznie Spółka plasuje się
na trzecim miejscu wśród globalnych producentów melaminy. Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. na tle konkurencji wyróżnia doskonała integracja wewnętrzna od strony
produkcyjnej oraz zewnętrzna od strony rynkowej. Na bazie doświadczenia
wynikającego z ponad 30 letniej obecności w biznesie, wykształcono unikatowe
kompetencje, które są kluczowym elementem sukcesu Spółki w tym obszarze. Istotną
przewagą konkurencyjną Spółki jest lokalizacja fabryki na obszarze geograficznym o
dynamicznym rozwoju konsumpcji oraz jednocześnie w bliskości do największego rynku
melaminowego Europy Zachodniej.
Zdolności produkcyjne Spółki
96,4 tys. ton/r
Zdolności produkcyjne na świecie
1,3 mln ton/r
Konsumpcja światowa:
1,1 mln ton/r
Zdolności produkcyjne w Europie
489 tys ton/r
7
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Konsumpcja europejska
485 tys. ton/r
Udział Spółki w światowych zdolnościach
7,4%
Udział Spółki w europejskich zdolnościach
19,7%
Źródło: Raport SRI; Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Kaprolaktam
Krajowe zdolności produkcyjne kaprolaktamu wynoszą 160 tys. ton/rok, z czego
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dysponują zdolnościami 65 tys. ton/r.
Jednak należy podkreślić fakt, iż drugi polski producent znaczną część kaprolaktamu
przetwarza na poliamid (PA-6) co powoduje, iż ilość kaprolaktamu z Puław jest
największym udziałem polskich ilości plasowanych na rynkach europejskich i
azjatyckich.
Zdolności produkcyjne Spółki
65 tys. ton/r
Zdolności produkcyjne na świecie
4,3 mln ton/r
Konsumpcja światowa
3,9 mln ton/r
Krajowe zdolności produkcyjne
160 tys. ton/r
Udział Spółki w światowych zdolnościach
1,5%
Udział Spółki w krajowych zdolnościach
41,0%
Źródło: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Nadtlenek Wodoru
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są jedynym producentem nadtlenku wodoru w
Polsce. Istotną przewagą Spółki jest jej lokalizacja oraz relacje handlowe z partnerami, z
którymi współpracuje od lat zapewniając wysoką i stabilną jakość produkowanego
asortymentu. Spółka posiada rozbudowany system logistyki.
(dane w przeliczeniu na 100% roztwór):
Zdolności produkcyjne Spółki
10 tys. ton /r
Zdolności produkcyjne na świecie
3 mln ton/r
Konsumpcja światowa
2,8 mln ton/r
Zdolności produkcyjne w Europie
1,2 mln ton/r
Udział Spółki w światowych zdolnościach
0,33%
Udział Spółki w europejskich zdolnościach
0,83%
Źródło: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
AdBlue®– 32,5% roztwór mocznika
Po realizacji inwestycji zwiększającej zdolności produkcyjne z 30 000 ton/r, Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. dysponują nominalnymi zdolnościami produkcyjnymi na
poziomie ok. 100 000 ton/r.. Bardzo wysoka dynamika wzrostu sprzedaży potwierdza
przejmowanie udziału w rynku, w czym pomaga akcja marketingowa wspomagająca
wprowadzanie produktu z Puław na rynek krajowy i europejski.
Spółka posiada prawa do używania zastrzeżonej marki AdBlue® od 2006 roku oraz
ugruntowany portfel strategicznych partnerów w celu dystrybucji produktu w oparciu o
wieloletnie umowy handlowe.
Silną stroną Spółki są kompetencje logistyczne i produkcyjne wynikające z
doświadczenia w zakresie logistyki płynnych nawozów i nadtlenku wodoru.
Źródło: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
8
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
2. Działalność Spółki w roku obrotowym 2008/2009
2.1. Wyniki Spółki w roku obrotowym 2008/2009
Rok obrotowy 2008/2009 zakończył się dla Spółki zyskiem netto w wysokości
194 625 957,68 zł..
RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
Podstawowe wielkości z Rachunku zysków i strat
w tys. zł
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
1
2
3
Przychody z działalności
operacyjnej
Koszty działalności
operacyjnej
Wynik na działalności
operacyjnej
KOSZTY
Dynamika w %
(2/3)
4
2 416 159
2 514 096
96,1
2 077 826
2 155 353
96,4
338 332
358 744
94,3
EBITDA
407 202
432 762
94,1
Zysk/strata brutto
241 181
401 411
60,1
Zysk/strata netto
194 626
330 821
58,8
Wyszczególnienie
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
2
3
4
Struktura kosztów w układzie rodzajowym ( w %)
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Amortyzacja majątku trwałego
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Podatki i opłaty
Inne koszty
3,39
69,76
13,38
8,08
2,21
2,78
0,40
100,00
Ogółem koszty układu rodzajowego
3,71
69,09
14,24
7,81
2,29
2,53
0,33
100,00
Na poziom kosztów rodzajowych w okresie 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r. decydujący
wpływ miały koszty zużycia materiałów i energii oraz koszty usług obcych, których
łączny udział w strukturze wyniósł 83,14%.
W kosztach zużycia materiałów i energii największy udział (łącznie 89,14%) mają gaz
ziemny, energia elektryczna, benzen, węgiel.
W kosztach usług obcych największy udział (łącznie 83,81%) mają koszty remontów,
transport kolejowy, transport samochodowy.
Koszty w układzie kalkulacyjnym
r.o.2008/2009
Kwota w
%
tys. zł
Struktura
1
Techniczny koszt
wytworz. sprzedanych
produktów
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
Koszty ogólnego
zarządu
Koszty sprzedaży
2
3
84,6
1 714 423
r.o.2007/2008
Struktura
Kwota w
%
tys. zł
4
5
Dynamika
w % (3/5)
6
80,4
1 702 864
100,7
3,2
64 490
7,8
164 881
39,1
4,8
96 999
3,9
82 750
117,2
7,4
150 054
7,9
167 988
89,3
Zyski i straty nadzwyczajne
W okresie 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r. wystąpiły zyski nadzwyczajne (23.460,89 zł)
oraz straty nadzwyczajne (2.556,76 zł), które dotyczyły zdarzeń wynikłych poza zwykłą
działalnością Spółki (szkody huraganowe), a wystąpiły w latach obrotowych 2007/2008 i
2008/2009.
9
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Główne pozycje aktywów
AKTYWA
Aktywa w tys. zł
30.06. 2009
Wartość
Struktura %
2
3
1
30.06. 2008
Dynamika
w % (2/4)
4
5
Aktywa trwałe w tym:
827 195
39,7
785 393
105,3
Rzeczowe aktywa trwałe
764 622
36,7
662 433
115,4
1 254 593
60,3
1 182 457
106,1
Zapasy
217 571
10,5
198 039
109,9
Należności krótkoterminowe
413 904
19,9
355 289
116,5
Inwestycje krótkoterminowe
581 569
27,9
580 308
100,2
2 081 788
100,0
1 967 850
105,8
Aktywa obrotowe w tym:
Razem aktywa
Wartość aktywów trwałych Spółki, które stanowiły 39,7% aktywów
przedsiębiorstwa, wzrosła w stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku obrotowego o
5,3% (o 42 mln zł). Wzrost wartości aktywów trwałych był głównie efektem
prowadzonej działalności inwestycyjnej.
Aktywa obrotowe wzrosły o 6,1%. Wzrost stanu należności krótkoterminowych o
16,5% wynika z przekwalifikowania kaucji (z należności długoterminowych do
krótkoterminowych) ustanowionej jako zabezpieczenie akredytywy otwartej na rzecz
kontrahenta (wzrost o 73 840 tys. zł). Pomimo kryzysu gospodarczego należności z
tytułu dostaw i usług spadły o 5,4% przy spadku przychodów ze sprzedaży o 4,3%.
Nastąpił nieznaczny wzrost inwestycji krótkoterminowych. W efekcie struktura majątku
Spółki nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku
obrotowego.
Wzrost należności przeterminowanych o 27% wynika z problemów płatniczych jednego
kontrahenta – Stilon Gorzów (sytuacja opisana na stronie 28). Wszystkie należności
Stilonu Gorzów objęte są ubezpieczeniem.
Stan długoterminowych należności przeterminowanych wzrósł w niewielkim stopniu.
30.06. 2009
Okres przeterminowania
1
Należności przeterminowane:
do 3 miesięcy
od 3 do 6 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
Udział należności spornych w
należnościach ogółem
Należności ogółem brutto
Kwota tys. zł
30.06. 2008
Udział %
Kwota tys. zł
Dynamika
w % (2/4)
Udział %
2
3
4
5
49 810
18 465
8 385
4 632
18 328
100,0
37,1
16,8
9,3
36,8
39 210
14 710
573
1 383
22 544
100,0
37,5
1,5
3,5
57,5
127,0
125,5
1463,4
334,9
81,3
6
2
0,0
0
0
-
439 719
100,0
455 754
100,0
96,5
Na 30 czerwca 2009 r. udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem
(brutto) wyniósł 11,3%.
PASYWA
Główne pozycje pasywów
w tys. zł
30.06. 2009
Wartość
Struktura %
1
2
3
Kapitał własny
Kapitał obcy w tym:
Zobowiąz. długoterminowe
Zobowiąz. krótkoterminowe
Razem pasywa
1 635 906
445 882
341
304 406
2 081 788
78,6
21,4
0,0
14,6
100,0
30.06. 2008
Dynamika
w % (2/4)
4
5
1 540 198
427 652
29
313 088
1 967 850
106,2
104,3
1175,9
97,2
105,8
10
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Dzięki wypracowanemu zyskowi wzrósł poziom kapitału własnego o 6,2%, oraz
jego udział w strukturze pasywów i finansowaniu aktywów Spółki o 2,1 p.p. w stosunku
do stanu na 30.06.2008 r..
Kapitał obcy w 68,3% tworzą zobowiązania krótkoterminowe, w tym 53,4% to
zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Spółka w niewielkim stopniu
korzystała z kredytów krótkoterminowych. W trakcie roku obrotowego spłacone zostały
w całości zobowiązania kredytowe.
30.06.2009
Wartość
Struktura %
w tys. zł
1
2
Zobowiązania ogółem
Krótkoterminowe zobow.
w tym z tytułu:
• kredytów i pożyczek
• dostaw i usług
• inne
Długoterminowe zobow.
w tym z tytułu:
• kredytów i pożyczek
• inne
Dynamika
30.06.2008
3
w % (2/4)
4
5
304 747
304 406
100
99,89
313 117
313 088
97,3
97,2
24
162 573
141 809
341
0,01
53,35
46,53
0,11
59 767
177 994
75 327
29
0,0
91,3
188,3
1175,9
35
306
36
0
0,01
0,10
0,00
-
29
0
13
0
120,7
276,9
-
Zobowiązania przeterm.
w tym : wobec budżetu
Kapitał pracujący wzrósł o 8% w stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku
obrotowego osiągając wartość 911 243 tys. zł i w 44% finansował majątek Spółki
ogółem, a w 73% majątek obrotowy.
Przy spadku przychodów i zysku, oraz wzroście aktywów i kapitału własnego,
obniżyły się wskaźniki rentowności netto (o 38,6%), wskaźniki ROA (o 44,0%) i ROE
(o 44,7%).
Wskaźniki płynności wzrosły i są na wysokim poziomie.
Efektem spłaty kredytów, przy jednoczesnym wzroście kapitału własnego i aktywów
ogółem jest niski poziom wskaźników zadłużenia.
Wskaźnik / formuła
1
Wskaźniki rentowności w %
Rentowność netto
(wynik netto / przychody ze sprzedaży)
Rentowność kapitału własnego (ROE)
(wynik netto / kapitał własny)
Rentowność majątku (ROA)
(wynik netto / suma aktywów)
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
2
3
Dynamika
w % (2/3)
4
8,1
13,2
61,4
11,9
21,5
55,3
9,4
16,8
56,0
4,12
3,78
109,0
3,41
3,14
108,6
14,3
15,5
92,3
0
0
x
116,7
109,5
106,6
7,1
6,8
104,4
Wskaźniki płynności
Płynność bieżąca (aktywa obrotowe /
zobowiązania krótkoterminowe)
Płynność szybka ((aktywa obrotowe –
zapasy) / zobowiązania krótkoterm.)
Wskaźniki zadłużenia w %
Zadłużenia ogólnego (zobowiązania
ogół. (bez rezerw, ZFŚS, rozlicz.
Międzyokres.) / aktywa ogółem)
Zadłużenia długoterminowego
(zadłużenie długoterm.(bez rezerw i
rozlicz. Międzyokr) / kapitały własne)
EVA Ekonomiczna wartość dodana*
EVA mln zł
Współczynnik EVA %
Wypracowany przez spółkę zysk ekonomiczny (EVA) w roku 2008/2009 wyniósł
11
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
116,7 mln PLN* co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7%. Wzrost zysku
ekonomicznego został osiągnięty mimo spadku o 15% operacyjnych przepływów
pieniężnych. Zmniejszenie ich zostało skompensowane jeszcze większym spadkiem
kosztu kapitału wykorzystywanego przez Spółkę. Realny średnioważony koszt kapitału
w analizowanym roku wyniósł blisko 2% wobec ponad 4% w roku 2007/2008.
* Wartość EVA została wyznaczona zgodnie z metodologią podaną w „Wytycznych dla
JSSP i spółek z większościowym udziałem SP sporządzających sprawozdanie finansowe
za rok 2008”, zamieszczoną na stronie www.msp.gov.pl. Do obliczeń przyjęto
średnioroczną inflację oraz rentowność bonów skarbowych za okres od lipca 2008 do
czerwca 2009 roku.
2.2. Ważniejsze czynniki i zdarzenia mające wpływ na działalność, wyniki i rozwój
Spółki
•
Koniunktura gospodarcza w Polsce
Po okresie znacznych wzrostów gospodarczych, w roku 2008/2009 nastąpiło
zmniejszenie produkcji przemysłowej. W grudniu 2008 r. produkcja przemysłowa spadła
w ujęciu rocznym o 4,4%, jednak największy spadek r/r w okresie 2008/2009
odnotowano w styczniu 2009 r. z wynikiem -15,5%. Deprecjacja złotego w znacznym
stopniu okazała się wsparciem dla eksportu polskich produktów, dzięki czemu polska
gospodarka nie odczuła kryzysu gospodarczego tak poważnie jak kraje Europy
Zachodniej. II kwartał 2009 roku to pierwszy od roku kwartał, w którym zanotowano
dodatni ogólny wskaźnik koniunktury. Wskaźnik ten wyniósł 5,2 i był aż o 4,8 pkt.
niższy od średniej dla tego okresu z ostatnich dziesięciu lat.
źródło: Bankier.pl
•
Koniunktura w rolnictwie
Wysoka podaż zbóż w Polsce, obniżające się ceny ziarna na Ukrainie i Rosji oraz
niski poziom cen w UE wywierały silną presję na ceny zbóż na krajowym rynku.
Pogłębiający się spadek cen zbóż wpływał na decyzje rolników: powstrzymywanie się
od sprzedaży i magazynowanie zbóż. Sprzedaż dotyczyła jedynie ilości niezbędnych do
utrzymania płynności finansowej, co wpłynęło niekorzystnie na zakupy nawozów przez
rolników.
Wzrastające dynamicznie ceny nawozów w II połowie 2008 roku osiągnęły tak
wysoki poziom, że stały się mniej dostępne dla ostatecznego nabywcy - rolnika.
Utrudnienia w przedłużaniu linii kredytowych przez banki zniechęcały dystrybutorów
nawozów do podejmowania ryzyka kredytowania dostaw nawozów dla rolników.
Dystrybutorzy w tej sytuacji zaczęli szacować opłacalność częściowego odstąpienia od
wypełnienia zobowiązań względem kontraktów zakupowych u producentów nawozów.
W okresie listopad/grudzień 2008 roku uruchomiono interwencyjny skup zbóż i
bezpośrednie dopłaty unijne dla rolnictwa, co zasiliło budżety producentów rolnych.
Przy spodziewanym dalszym spadku cen płodów rolnych rolnicy stosowali w nawożeniu
minimalne dawki azotu używając najtańszych nawozów zawierających ten składnik.
W II połowie roku obrotowego 2008/2009 stopniowo poprawiały się rynkowe
uwarunkowania produkcji rolniczej. Podwyżki cen surowców rolniczych od początku
roku wyraźnie wyprzedzały podwyżki cen detalicznych środków do produkcji rolniczej.
Od stycznia 2009 r. nieprzerwanie rosły ceny skupu żywca, a od marca 2009 r. nastąpił
wzrost cen mleka. W kwietniu 2009 r. ceny skupu ziemniaków były prawie o połowę
wyższe, niż w końcu 2008 r. Wysokie zapasy pasz i mniejsze na nie zapotrzebowanie
stabilizowały ceny pasz na niskim poziomie. Dodatkowo niższe ceny energii oraz
12
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
materiałów budowlanych zahamowały dynamikę wzrostu cen detalicznych środków
produkcji nabywanych przez rolników - nastąpiło ożywienie obrotów handlowych.
Międzynarodowa Rada Zbożowa szacuje, że w sezonie 2009/2010 zapasy pszenicy
wzrosną w wyniku ograniczenia zakupów do produkcji pasz. Jednak ceny nie muszą być
wyższe, gdyż rynek nie oczyścił się z zapasów spekulacyjnych, a krajowi producenci
obniżyli ceny spodziewając się w najbliższym czasie eskalacji importu nawozów ze
Wschodu.
•
Koniunktura w innych branżach będących odbiorcami produktów Spółki
Popyt na produkty chemiczne Spółki był wynikiem głównie kondycji ekonomicznej
sektorów, które są końcowymi odbiorcami tych produktów. Istotny wpływ na wyniki
finansowe z działalności Spółki miał rozwój tych branż, do których w przypadku
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. należą: przemysł budowlany, meblarski i AGD
(melamina), przemysł tekstylny, tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjny (kaprolaktam),
przemysł celulozowo-papierniczy (nadtlenek wodoru).
Początek roku 2008/2009 w branży chemikaliów i wyrobów chemicznych
charakteryzował się wzrostem bieżącego portfela zamówień, co wpływało na
zwiększenie bieżącej produkcji. Przełom roku 2008 i 2009 charakteryzował się
zmniejszaniem portfela bieżących zamówień, ograniczaniem produkcji. Wzrastał poziom
zapasów wyrobów gotowych. Producenci zmniejszyli wykorzystanie zdolności
produkcyjnych, a spadek produkcji przemysłowej w grudniu 2008 roku wyniósł 4,4%
(r/r). W marcu 2009 pojawiły się pierwsze plany zmniejszania zatrudnienia. Od kwietnia
2009 koniunktura poprawiała się, pojawiły się bardziej optymistyczne prognozy.
Zwiększano produkcję, poziom zapasów wyrobów gotowych ulegał zmniejszeniu.
Rozpoczął się okres terminowej regulacji zobowiązań.
III kwartał 2008 roku w polskim budownictwie oceniany był pozytywnie, jednak
sytuacja zaczęła pogarszać się w pierwszych miesiącach IV kwartału 2008 roku, głównie
z powodu niekorzystnych ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień w produkcji
budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Większość firm na
koniec 2008 roku odczuwała negatywne skutki światowego kryzysu w postaci dalszych
ograniczeń bieżącego portfela zamówień. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami
sytuacja w polskim budownictwie w całym I półroczu 2009 roku przedstawiała się
równie niekorzystnie. Spadek produkcji budowlanej na rynku krajowym wyniósł w
grudniu 2008 r. 4,9%.
W strefie EUR produkcja budowlana w styczniu 2009 r., w porównaniu ze styczniem
2008 r., spadła o 9,1% a w UE27 o 7,3%.
Przemysł meblarski szczególnie odczuł spowolnienie gospodarcze w Europie.
Kurczenie się największej z europejskich gospodarek – Niemiec miało konsekwencje dla
polskich firm meblarskich, które eksportują 80 proc. swoich wyrobów do Republiki
Federalnej Niemiec. Niektóre zakłady meblarskie zmuszone zostały do cięć
produkcyjnych i poziomu zatrudnienia z powodu słabnącego popytu w Niemczech.
W jednostkach branży AGD podobnie jak w innych branżach nastąpiły zauważalne
trendy: wzrost sprzedaży w I półroczu roku obrotowego 2008/2009 (lipiec-grudzień
2008), a następnie spadek sprzedaży od początku 2009 roku, głównie za sprawą
oddziałującego coraz wyraźniej kryzysu światowego. Sytuację finansową
przedsiębiorstw AGD w całym analizowanym okresie określano jako niekorzystną.
Kryzys finansowy sprawił, że zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne zaczęło
gwałtownie spadać, szczególnie w przemyśle samochodowym, w efekcie czego spadły
ceny, niektóre nawet o 50% i produkcja także zaczęła się zmniejszać. Mimo to
zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w takich krajach jak Polska będzie nadal rosło,
ze względu na wciąż duże dysproporcje w ich wykorzystaniu. W Europie Zachodniej na
jednego mieszkańca przypada przeciętnie 100 kg tworzyw sztucznych rocznie, w Polsce
szacuje się ten wskaźnik na ok. 60 kg rocznie. W efekcie w krajach Europy Centralnej
tempo wzrostu zapotrzebowania na tworzywa sztuczne wynosi nawet 9-10% rocznie.
Największym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania przemysłu tworzyw
sztucznych będzie przede wszystkim spadek zamówień ze strony przemysłu
motoryzacyjnego, elektronicznego i budowlanego oraz wahania cen surowców.
W branży tekstylnej w całym okresie sprawozdawczym (lipiec 2008 – czerwiec
2009) panowały negatywne nastroje. Wynikały one w głównej mierze ze znacznego
pogorszenia się ocen dotyczących bieżącego portfela zamówień i produkcji. Znacznie
zwiększyły się zapasy wyrobów gotowych i pomimo terminowego spływu należności
kondycja przedsiębiorstw była bardzo słaba. Większość przedstawicieli z branży uznało,
13
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
że nieuchronny jest spadkowy trend cen towarów. W wyniku tych negatywnych zjawisk
planuje się dalsze ograniczanie zatrudnienia w tekstyliach.
Światowy kryzys ekonomiczny, niższe wskaźniki produkcji pulpy drzewnej,
zamknięcia instalacji, niedobór drewna oraz zmiany w technologii bielenia wpłynęły na
osłabienie koniunktury przemysłu celulozowo-papierniczego w krajach skandynawskich.
•
Regulacje prawne w handlu międzynarodowym
W Unii Europejskiej obowiązuje wspólny rynek, który definiuje wspólną politykę
handlową wobec krajów trzecich. W okresie 2008/2009 Komisja Europejska:
•
z dniem 03.07.2008 przyjęła zobowiązania cenowe (minimalne ceny importowe
indeksowane do cen rynkowych we Francji z pułapem ilościowym około 400 000 t) na
RSM od producenta z Rosji;
•
z dniem 12.07.2008 zakończyła postępowanie weryfikacyjne na saletrę amonową z
Rosji, w którego efekcie przedłużono obowiązywanie cła antydumpingowego w
wysokości 47,07 EUR/t na kolejne 5 lat;
•
z dniem 12.07.2008 przyjęła zobowiązania cenowe (minimalne ceny importowe
indeksowane do cen rynkowych we Francji i UK z pułapem ilościowym około 900 000t)
na saletrę amonową pochodzącą od jednego producenta z Ukrainy oraz dwóch
producentów z Rosji;
•
przegrała sprawę przed sądem pierwszej instancji w Luxemburgu (pozew producenta
z Rosji), który nakazał Komisji Europejskiej anulowanie Rozporządzenia 945/2005
nakładającego cła antydumpingowe pro rata na tzw. brudną saletrę (saletra z dodatkiem
P / K);
•
wszczęła postępowanie weryfikacyjne na saletrę z Ukrainy, dzięki czemu nadal
obowiązuje cło antydumpingowe; Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. jako jedna z pięciu
firm europejskich, zostały wybrane przez Komisję Europejską do próby i przygotowania
kwestionariusza antydumpingowego – referencyjna fabryka.
W okresie roku 2008/2009 obowiązywały następujące środki ochrony rynku
unijnego:
•
dla saletry amonowej pochodzącej z Rosji - cło antydumpingowe 47,07 EUR/t;
•
zobowiązania cenowe na saletrę amonową od jednego producenta z Ukrainy oraz
dwóch producentów z Rosji;
•
zobowiązania cenowe na RSM od jednego producenta z Rosji;
•
dla saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy - cło antydumpingowe 33,25 EUR/t;
•
dla RSM z Rosji - cło antydumpingowe 20,11 EUR/t oraz 17,80 EUR/t dla jednego
producenta;
•
dla RSM pochodzącego z Algierii, Białorusi i Ukrainy - cła antydumpingowe
wynosiły odpowiednio: 6,88 EUR/t, 17,86 EUR/t, 26,17 EUR/t;
•
w
stosunku
do
mocznika
Komisja
Europejska
prowadzi
stały
monitoring rynku; producenci europejscy w razie znacznego pogorszenia sytuacji
rynkowej i wystąpienia szkody, mają możliwość szybszego rozpoczęcia ewentualnego
postępowania.
Poza obszarem Unii:
•
Na jednym z największych rynków nawozowych, jakim są Chiny w sierpniu 2008
roku rząd podniósł stawkę podatku eksportowego na mocznik. Od 1 do 30 września 2008
r. obowiązywała stawka na poziomie 185%, natomiast od 1 października – stawka na
poziomie 175%. W sierpniu 2008 władze Chin uregulowały handel eksportowy saletrą
amonową i siarczanem amonu i ogłosiły stawkę podatku eksportowego na te produkty na
poziomie 150% obowiązującą od 1 września do 31 grudnia 2008 r.. Natomiast w
listopadzie ogłosiły nowe taryfy ceł eksportowych na mocznik obowiązujące od 1
grudnia 2008 r.. Do 31 stycznia 2009 r. będzie miała zastosowanie stawka cła
eksportowego w wysokości 10%, jeżeli cena eksportowa nie będzie przekraczać ceny
wzorcowej (2300 RMB/t równowartość 337 USD/t FOB porty chińskie).
•
W czerwcu rząd chiński ogłosił zrewidowane taryfy ceł eksportowych na nawozy.
Stawka cła eksportowego na mocznik, która ma obowiązywać od 1 lipca do 15 września
2009 r., została obniżona do 10%. Od 16 września zostanie ponownie wprowadzone cło
eksportowe na mocznik w wysokości 110% i pozostanie w mocy do 31 października.
Natomiast od 1 listopada 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. ma obowiązywać kolejna stawka
w wysokości 10%.
14
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
•
Sytuacja na rynkach nawozowych Spółki
Nawozy produkowane w Puławach należą do produktów znajdujących się w
dojrzałych fazach cyklu życia, charakteryzują się stabilnym tempem wzrostu rynku
lokalnego, a ich konsumpcja rośnie w związku ze zwiększeniem zastosowań.
Sytuacja na rynku krajowym
•
Dużą presję na spadek cen nawozów wywarł import ze wschodu, w szczególności
mocznika z Uzbekistanu i Białorusi po cenach niższych niż mocznik krajowy. Do Polski
sprowadzana była również znacznie tańsza saletra i saletrzak z Rosji.
•
Relacja cen nawozów azotowych do cen zbóż w I kwartale 2009 roku znacząco się
poprawiła z punktu widzenia siły nabywczej rolników (ceny nawozów delikatnie spadły,
a ceny zbóż wzrosły).
•
Ożywienie na rynku nawozów mineralnych nastąpiło w kwietniu i pociągnęło za
sobą wzrost cen. Nawozy podrożały średnio o 1,2% i była to największa od początku
roku podwyżka cen. Pogorszyły się relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż. Na
zakup 1 kg NPK należało w kwietniu przeznaczyć równowartość 8,9 kg pszenicy, o 0,4
kg więcej niż w miesiącu poprzednim i aż 5,5 kg więcej niż przed rokiem.
•
Do końca marca 2009 roku ARiMR przekazała na konta bankowe rolników ponad
9,5 mld PLN z tytułu płatności bezpośrednich i dopłat ONW. Płatności otrzymało ponad
96% uprawnionych rolników. Zachęciło to producentów rolnych do kupowania
nawozów i innych środków do produkcji rolnej.
•
W maju i czerwcu 2009 roku odnotowano spadek sprzedaży nawozów w związku z
kończącym się wiosennym sezonem aplikacji nawozów. Przewidywane kolejne
ożywienie w sprzedaży nawozów może nastąpić od połowy sierpnia do listopada 2009
roku.
Sytuacja na rynkach zagranicznych
•
W okresie od września do grudnia 2008 na rynkach międzynarodowych ceny
mocznika spadły o ponad 70%. Spadek ten implikował spadki cenowe nawozów
płynnych oraz pozostałych nawozów azotowych. Spadek cen mocznika spowodował
większe zainteresowanie kupujących tym produktem przyczyniając się do ograniczania
zakupów nawozów saletrzanych takich jak saletra amonowa i saletrzak.
•
Wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na ograniczenia produkcji nawozów z
powodu niekorzystnych uwarunkowań rynkowych. W tym okresie kroki takie podjęli
producenci we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Bułgarii,
Rumuni i Rosji, Wielkiej Brytanii a także w Polsce i na Ukrainie.
•
Kryzys finansowy spowodował kłopoty z uzyskaniem przez rolników oraz firmy
handlowe, linii kredytowych przeznaczonych min. na zakupy nawozów mineralnych.
•
Niedobór środków finansowych wynikający z globalnego kryzysu finansowego
wywołał załamanie się rynku nawozowego w Brazylii, dzisiaj kluczowego rynku
nawozowego na świecie.
•
Ceny skupu zbóż w Europie Zachodniej w I półroczu 2009 r. zbliżyły się do cen z
analogicznego okresu 2007 r. i były o połowę niższe, niż w marcu 2008 r.
•
Spór gazowy między Rosją i Ukrainą oraz redukcja dostaw rosyjskiego gazu
ziemnego na/przez Ukrainę doprowadziły do ograniczeń w produkcji amoniaku i
mocznika na Ukrainie i w całej Europie. Pod koniec stycznia Rosja i Ukraina doszły do
porozumienia w sprawie ceny gazu ziemnego. Ustalono, że Ukraina będzie płacić za gaz
ziemny (wraz z przesyłem) na poziomie 316 USD/1000 m3.
•
Relacje cen gazu w Europie i USA miały negatywny wpływ na konkurencyjność
europejskich producentów. Z punktu widzenia Spółki będzie to mieć znaczenie dla
eksportu nawozów głównie RSM-u.
•
Na rynku indyjskim, strajki w sektorze energetycznym, wywołały zachwianie rynku
nawozowego w regionie. Spowodowały straty w produkcji około 20 zakładów mocznika
w Indiach.
•
Wiosenny sezon nawozowy i poprawiająca się koniunktura na nawozy zachęciła
producentów do uruchamiania wstrzymanych wcześniej instalacji. Wznowienie pracy
instalacji przyczyniło się do wzrostu ilości oferowanego produktu na rynku. Dodatkowo
pojawił się import nawozów z Egiptu po niskich cenach, co w końcu zmusiło niektórych
producentów do ponownego wstrzymania produkcji.
•
W związku z załamaniem się rynku nawozowego w Rosji, rząd rosyjski zdecydował
o zniesieniu ceł eksportowych na wybrane nawozy mineralne. Cło eksportowe na
15
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
nawozy nałożone w kwietniu 2008 r. w wysokości 8,5% zostało zniesione z dniem 1
lutego 2009 r..
•
Na wzrost popytu na mocznik na międzynarodowych rynkach wpłynęła podjęta
przez indonezyjskie władze decyzja o utworzeniu buforowego zapasu mocznika
(pochodzącego z importu), na poziomie 0,5 mln ton. Zapas tworzony był w związku ze
spodziewanym wzrostem do poziomu 7 mln ton wykorzystania mocznika w regionie
oraz limitowania produkcji wynikającego z ograniczeń dostaw gazu ziemnego.
•
Zapowiedziano uruchomienie nowych zdolności produkcyjnych roztworu saletrzano
- mocznikowego w Trynidadzie (pod koniec 2009 roku) i w Egipcie pod koniec 2010
roku.
•
Sytuacja na rynkach produktów chemicznych Spółki
Melamina
Koniec roku 2008 ukazał spodziewane oznaki kryzysu światowego wywierające
niekorzystne skutki dla rynku konstrukcyjnego, z którym związana jest melamina.
Największe zmiany obserwowało się na rynku hiszpańskim, brytyjskim oraz francuskim
Zużycie melaminy w tym okresie spadło o około 10-20% w zależności od zastosowań
końcowych i powodowało zachwianie w sumarycznym bilansie ilościowym.
W marcu 2009 cześć europejskich producentów melaminy zdecydowała się na
ograniczenie produkcji melaminy wykorzystując ten okres częściowo na
przeprowadzenie remontów. Na początku roku 2009 nastąpił proces dostosowania
podaży do popytu, ceny melaminy obniżone zostały średnio o 20% w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
źródło: opracowanie własne na podstawie ICIS-LOR
Spółka w okresie raportowanym dostrzega zasadniczą różnicę w konsumpcji oraz jej
dynamice w Europie Zachodniej oraz Europie Wschodniej. Zgodnie z wieloma
publikacjami konsumpcja w zachodniej części jest poddana pod dużą presję nadpodaży,
natomiast część wschodnia nie tylko nie wykazuje tak dużej korekty konsumpcji, co
potwierdza zdolność do rozwoju nawet w okresie kryzysu. Jest to niewątpliwie
korzystny fakt lokalizacji produkcji melaminy Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. oraz
przewaga wykorzystywana ze względu na rentę logistyczną.
Kaprolaktam
W pierwszej połowie roku obrotowego 2008/2009 na rynek kaprolaktamu miały
wpływ wysokie koszty surowców z jednoczesnym załamaniem się rynku poliamidów w
Azji i Europie. W drugiej połowie raportowanego okresu odczuwano panujący kryzys
ekonomiczny, który przyczynił się do spadku popytu na produkt, obniżki cen i marż.
Wykorzystanie zdolności produkcyjnych kaprolaktamu na świecie spadło poniżej 50% a
następnie nawet do około 30%. W tym czasie większość producentów w Europie
zmuszonych zostało do czasowego zamknięcia produkcji.
Dzięki unikalnym w branży, elastycznym możliwościom produkcyjnym Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. utrzymały produkcję przez cały okres korekty rynku, dokonały
modyfikacji w eksporcie wykorzystując 100% zdolność do płatkowania, podpisały nowe
umowy na sprzedaż produktu. Rynek europejski, w głównej mierze uzależniony od
branży tworzyw inżynieryjnych i sektora motoryzacyjnego zredukował znacząco
konsumpcję polimerów, w tym kaprolaktamu. Producenci nie posiadający pełnych
możliwości płatkowania kaprolaktamu zmuszeni byli do akceptacji erozji marż i
16
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
pozostania na rynku europejskim, na rynku amerykańskim i japońskim lub ograniczenia
albo zatrzymania produkcji (Mitsubishi Chemical Corporation, Japonia oraz Braskem,
Brazylia). Inni wstrzymali planowane zwiększenia zdolności produkcyjnych (Lanxess,
Holandia).
źródło: Spółka na podstawie Tecnon
Nadtlenek wodoru
Rynek nadtlenku wodoru w Europie rozwijał się w tempie około 3%. Oznaki kryzysu
dostrzegane były w zachodniej części kontynentu, natomiast w regionie Centralnej i
Wschodniej Europy poziom konsumpcji wykazywał stabilny poziom. Dużą zmiennością
wykazywał się rynek skandynawski, gdzie od początku 2008 roku przemysł celulozowopapierniczy przeżywa kryzys, głownie z powodu braku surowca drzewnego do produkcji
papieru i pulpy. W Zachodniej Europie zamknięto cztery instalacje, co spowoduje
zmniejszenie europejskich zdolności produkcyjnych nadtlenku wodoru o 13% do 2010
roku i wzmocni pozycję konkurencyjną Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. jako
najbardziej wysuniętej na wschód fabryki nadtlenku wodoru w Unii Europejskiej, przy
jednoczesnym braku produkcji w Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, Czechach,
Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii.
Cena kontraktowa nadtlenku wodoru w Europie Zachodniej pomimo trudnej sytuacji na
rynku z początkiem 2009 roku wzrosła o około 6%.
17
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Do istotnych elementów rynku należy uznać dalszy stabilny wzrost popytu na
nadtlenek wodoru, szczególnie w rozwijającej się wschodniej części Europy,
powstawanie nowych zdolności produkcyjnych pulpy papierniczej w krajach
nadbałtyckich, zmieniający się charakter bielenia pulpy w Rosji i Ukrainie (TCF –
bezchlorowe metody, proekologiczny kierunek) brak nowych projektów zwiększających
podaż nadtlenku wodoru w Europie oraz doskonałą lokalizację i logistykę Puław.
•
Kursy walut obcych
Istotny wpływ na zmianę przychodów z eksportu miały zmiany kursów walut wobec
PLN. Okres od lipca 2008 r. charakteryzował się dalszą aprecjacją złotego aż do 21 lipca
dla USD, kiedy USD osiągnął swój najniższy poziom 2,0220 zł/USD, i do 31 lipca kiedy
EUR osiągnął swój najniższy poziom 3,2026 zł/EUR. Potem rozpoczął się trend
wzrostowy dla walut. 18 lutego 2009 roku waluty osiągnęły najwyższy poziom: kurs
USD wyniósł 3,8978 zł/USD a kurs EUR 4, 8999 zł/EUR. Od następnego dnia rozpoczął
się trend spadkowy.
Średni kurs NBP:
EUR
USD
30.06.2009
4,4696
3,1733
31.12.2008
4,1724
2,9618
30.06.2008
3,3542
2,1194
31.12.2007
3,5820
2,4350
1.07.2007
3,7598
2,7695
•
Cykliczność i kształtowanie się popytu oraz cen w branży chemicznej
Wielość zastosowań produktów chemicznych wytwarzanych w Spółce w
przeciwieństwie do produktów nawozowych powoduje, że chemikalia nie mają wyraźnie
zaznaczonych cykli koniunkturalnych. Generalnie można stwierdzić, że ceny są
pochodną występującej w danym momencie na rynku sytuacji popytowo-podażowej.
•
Uprawnienia do emisji CO2
Na podstawie wniosku Spółki złożonego do KASHUE oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego
Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 – 2012 dla
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. z 14.11.2008 r. Nr.202,
poz.1248), przyznano Spółce limit emisji CO2 na średniorocznym poziomie 1 357 155
ton.
Uprawnienia do emisji CO2 podlegają prawom rynkowym (giełda), są niezbędne do
prowadzenia działalności wytwórczej, a według dostępnej wiedzy są niewystarczające w
stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania firm w Polsce i UE. Należy się spodziewać,
iż gra rynkowa uprawnieniami w ramach posiadanych limitów może stać się istotnym
elementem cenotwórczym energii elektrycznej i źródłem potencjalnego zysku dla
uczestników rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Opracowano Regulamin przepływu informacji i obrotu uprawnieniami do emisji CO2
(EUA) oraz jednostkami zredukowanej emisji ERU i CER. Wdrożono rozwiązanie
pozwalające na dokonywanie obrotu uprawnieniami za pośrednictwem wybranych
podmiotów oferujących usługi w zakresie handlu uprawnieniami emisji CO2.
• Ważność koncesji na wytwarzanie, przesył, dystrybucję i obrót paliwami
gazowymi
Na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zgodnie z
art. 39 Ustawy – Prawo energetyczne, wszczęto postępowanie administracyjne w
sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji na wytwarzanie, przesył, dystrybucję i
obrót paliwami gazowymi (gazem ziemnym wysokometanowym) przez Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. o kolejne 10 lat.
• Wdrożenie systemów rachunkowości i informatycznych wspomagających
zarządzanie
Rok obrotowy 2008/2009 był okresem wdrażania systemów:
•
MSR/MSSF – od 1.07.2009 r. Spółka prowadzi Politykę Rachunkowości w oparciu
o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej;
•
SAP - zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie zaczął
funkcjonować od 1.07.2009 r.;
•
FileNet - system elektroniczny obiegu dokumentów jest na etapie dalszego
18
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
wdrażania;
•
STAR LIMS - system zarządzania jakością, którego podstawową funkcjonalnością
jest ułatwienie procesu kontroli surowców i wyrobów gotowych oraz monitorowanie
przebiegu procesu technologicznego w laboratoriach Zakładów Azotowy „Puławy” S.A.,
został uruchomiony w lipcu 2009 roku.
• Wśród czynników, które będą miały największe znaczenie dla sytuacji Spółki i
branży w nadchodzącym okresie wymienić należy:
•
Mechanizm kształtowania się cen ropy naftowej (zmiany cen ropy z opóźnieniem
wpływają na ceny gazu ziemnego oraz benzenu);
•
Kształtowanie się cen węgla, energii elektrycznej, a także (w mniejszym zakresie)
siarki i kwasu siarkowego;
•
Kształtowanie się kursów walut (USD, EUR);
•
Prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez RPP;
•
Zagrożenie dostaw gazu ziemnego;
•
Spowolnienie gospodarki amerykańskiej na skutek kryzysu na rynku kredytów
hipotecznych;
•
Prywatyzacje polskich firm chemicznych; •
Regulacje prawne w handlu międzynarodowym, a w szczególności zmiany taryfy
celnej na eksport chińskiego mocznika, zawieszenie cła antydumpingowego na import
RSM-u wyprodukowanego w rosyjskich zakładach, na unijny obszar celny oraz wszczęte
postępowanie rewizyjne środków ochronnych na import ukraińskiej saletry amonowej;
•
Realizacja projektów o znaczeniu strategicznym dla Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A., w tym projekt zgazowania węgla i projekt budowy elektrowni.
2.3. Polityka handlowa i sprzedaż
POLITYKA
HANDLOWA
W roku obrotowym 2008/2009 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. realizowały
politykę sprzedaży w ramach obowiązujących umów handlowych jak również w oparciu
o nowo zawierane porozumienia handlowe. Spółka koncentrowała się na umocnieniu
swoich relacji handlowych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Działania
handlowe związane były z maksymalizacją efektywności sprzedaży w istniejących
warunkach rynkowych w pełni wykorzystując elastyczny model produkcyjny.
Produkty nawozowe – kraj
Sprzedaż nawozów mineralnych dla sektora rolniczego odbywała się głównie w
oparciu o umowy partnerskie i powiązane z nimi kontrakty. Umowy partnerskie
stanowią bazową formę współpracy z firmami regularnie kupującymi produkty
nawozowe Spółki. Celem umów partnerskich jest tworzenie stabilnego systemu
dystrybucji nawozów mineralnych produkowanych w Zakładach Azotowych „Puławy”
S.A.. W umowach kontraktowych określone są roczne wolumeny nawozów dedykowane
dla partnera. Partnerami Spółki są profesjonalne firmy uczestniczące od wielu lat w
obrocie środkami do produkcji rolnej, posiadające również doświadczenie w skupie
płodów rolnych. Oferta Spółki uzupełniona była w I półroczu roku obrotowego
2008/2009 nawozami potasowymi importowanymi z krajów trzecich.
Produkty nawozowe – eksport
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. eksportują nawozy azotowe przez profesjonalne
firmy specjalizujące się w handlu międzynarodowym, sprzedaż odbywa się na podstawie
zawartych wieloletnich kontraktów.
W roku 2008/2009 zmniejszeniu uległ wolumen nawozów na eksport głównie z uwagi
na:
•
wynikające z kryzysu finansowego ograniczenia w dostępie do środków obrotowych
w USA, krajach Ameryki Południowej i Europie;
•
duże zapasy nawozów u producentów i dystrybutorów na jesieni 2008 w Europie;
•
zniesienie przez rząd rosyjski od 1.02.2009 r. ceł eksportowych na wybrane nawozy
mineralne;
•
załamanie się rynku nawozowego w Brazylii;
•
niekorzystne relacje cen gazu ziemnego w Europie w porównaniu do cen w USA;
•
zwiększoną podaż RSM-u przez uchylenie przez Unię Europejską ceł
antydumpingowych dla rosyjskiego producenta.
19
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Produkty chemiczne
Kaprolaktam
Kaprolaktam sprzedawany był zarówno odbiorcom finalnym, wykorzystującym go
głównie do produkcji poliamidów, jak również firmom handlowym posiadającym
ugruntowane relacje biznesowe z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.. W
analizowanym okresie realizowano transakcje sprzedaży kaprolaktamu w Europie oraz
na rynku azjatyckim (Chiny, Tajwan, Indie).
Współpraca Spółki z kluczowymi klientami realizowana była na bazie strategicznych
kontraktów długoterminowych. Jednak ze względu na trudną sytuację rynkową na
przełomie roku 2008/2009 ilości kontraktowe nie zostały w pełni zrealizowane.
Kryzys finansowy, gwałtowny spadek cen ropy naftowej i benzenu (surowiec do
produkcji kaprolaktamu), wysokie stany zapasów magazynowych kaprolaktamu i
poliamidów, spowodowały gwałtowny spadek cen kaprolaktamu i znaczne ograniczenie
stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych przez światowych producentów
kaprolaktamu i poliamidów w pierwszej połowie analizowanego okresu. W sytuacji
poważnego zmniejszenia popytu, Spółka podjęła w listopadzie 2008 roku decyzję o
ograniczeniu produkcji kaprolaktamu do 50% zdolności produkcyjnych.
Słaba kondycja finansowa europejskich producentów poliamidów zmusiła Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. do wstrzymania dostaw kaprolaktamu ciekłego do dwóch
partnerów handlowych.
Stopniowy wzrost popytu na kaprolaktam i poliamidy oraz sukcesywny wzrost cen
kaprolaktamu (skorelowany ze wzrostem cen ropy naftowej i benzenu), szczególnie
zauważalne na rynku azjatyckim miały wpływ na zwiększenie produkcji kaprolaktamu
do 80%, a następnie do 100% zdolności produkcyjnych oraz maksymalizację
płatkowania kaprolaktamu.
Melamina
Spółka nieustannie wzmacnia relacje handlowe poprzez modyfikację i rozbudowę
oferty o inne produkty, np. mocznik. W oparciu o kontrakty długoletnie i strategiczne
relacje partnerskie Spółka zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży w długim okresie. W
ostatnim roku obrotowym zostały podpisane dwa nowe kontrakty wieloletnie.
Kontynuowane są negocjacje handlowe z kolejnymi, dużymi odbiorcami melaminy w
Europie, które umożliwią zawarcie wieloletnich umów na znaczne ilości, zwiększając do
około 95% ilości sprzedawane do bezpośrednich odbiorców na bazie wieloletnich
kontraktów. Podobnie jak w przypadku kaprolaktamu, Spółka podjęła zdecydowane
działania dotyczące przesunięcia maksymalnych ilości produktu do bezpośredniego –
ostatecznego klienta.
Spółka jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Melaminy (EMPA
przy CEFIC / Bruksela) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Paneli (EPF /
Bruksela).
Rok 2008/2009 był nietypowy, bowiem w pierwszym półroczu obserwowano
utrzymywanie się popytu na melaminę na bardzo wysokim poziomie, a pod koniec roku
2008 można było zauważyć istotne oznaki globalnego kryzysu finansowego. Nastąpiła
korekta konsumpcji melaminy w Europie (wg raportów ICIS-LOR 20 – 40% w
zależności od zastosowania), w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
oraz duże spadki cen. W II półroczu roku obrotowego 2008/2009 wystąpiły pewne
ograniczenia w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych u największych producentów,
ale pomimo tego zapas melaminy w Europie utrzymywał się na poziomie 50 tys. ton.
W sytuacji zmniejszenia popytu Spółka podjęła decyzję na przełomie roku
kalendarzowego o ograniczeniu produkcji melaminy do około 85% zdolności
produkcyjnych.
AdBlue® - 32,5% roztwór mocznika
W roku obrotowym 2008/2009 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. sukcesywnie
rozwijały sprzedaż wysokiej czystości roztworu mocznika o zastrzeżonej nazwie
handlowej AdBlue®.
Na przestrzeni roku obrotowego firma osiągnęła pozycję lidera na rynku krajowym oraz
znacznie umocniła swoją pozycję na rynkach krajów sąsiadujących. Sprzedaż
prowadzona jest poprzez sprzedaż bezpośrednią i kilku wyspecjalizowanych
dystrybutorów na podstawie podpisanych rocznych i wieloletnich umów. Rynek
AdBlue® należy do jednego z najszybciej rozwijających się segmentów w branży
motoryzacyjnej. Znacząca większość producentów samochodów ciężarowych
20
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
wykorzystuje technologię SCR w celu selektywnej redukcji katalitycznej spalin dla
spełnienia wymogów europejskiej normy Euro4 i Euro5. System SCR umożliwia
osiągnięcie wymaganych poziomów emisji przy zastosowaniu roztworu AdBlue®.
Spółka dysponuje specjalistycznym taborem samochodowym do transportu roztworu,
spełnia wszelkie normy ISO wraz z certyfikowanym przez PCA (Polskie Centrum
Akredytacyjne) świadectwem jakości wydawanym przez INS (Instytut Nawozów
Sztucznych).
Nadtlenek wodoru
Sprzedaż realizowana była głównie w oparciu o roczne i kwartalne kontrakty. Spółka
posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie produkcyjne i rynkowe. Sprzedaż
prowadzi z wykorzystaniem własnego taboru tj. cystern samochodowych i kolejowych.
Firma jest jedynym producentem tego produktu we Wschodniej Europie. Najbliższa
konkurencyjna instalacja znajduje się w odległości ok. 650 km od Puław, co przy
istotnym wpływie kosztów logistycznych stanowi przewagą konkurencyjną Spółki w
tym regionie.
Kierunki sprzedaży produktów Spółki (wg kryterium wartości)
Kierunki sprzedaży w roku obrotowym 2008/2009
kraje poza
Unią
Europejską
13,0%
pozostałe
kraje Unii
Europejskiej
28,8%
SPRZEDAŻ
Polska
58,3%
Sprzedaż
W roku obrotowym 2008/2009 przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom
2 396 783,8 tys. zł, w tym:
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż za granicę
1 397 066,1 tys. zł
tj. 58,3%
999 717,7 tys zł
tj. 41,7%
Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2008/2009 (w mln zł)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Sprzedaż ogółem
Sprzedaż krajowa
r.o. 2008/2009
Sprzedaż za granicę
r.o. 2007/2008
W porównaniu do poprzedniego roku obrotowego przychody ze sprzedaży były
niższe o 4,3%, w strukturze sprzedaży wzrosła sprzedaż na kraj o 5,6 p.p..
Dominowała sprzedaż nawozów, a jej udział w przychodach ze sprzedaży ogółem
wyniósł 68,9%. Przychody ze sprzedaży nawozów w stosunku do ubiegłego roku
obrotowego zwiększyły się o 9,8% dzięki dynamicznej sprzedaży krajowej. 73,6%
21
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
przychodów ze sprzedaży nawozów stanowiły przychody ze sprzedaży saletry i RSM.
Przychody ze sprzedaży głównych produktów chemicznych zmniejszyły się o 21,1% w
stosunku do poprzedniego roku obrotowego i stanowiły 25,4% przychodów ze sprzedaży
ogółem.
Strukturę przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2008/2009 przedstawia wykres:
Struktura przychodów ze sprzedaży
771,8
1 504
228,2
r.o. 2007/2008
609,29
1 651,21
136,29
r.o. 2008/2009
0,00
500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00
produkty nawozowe
produkty chemiczne
pozostała sprzedaż
Przychody ze sprzedaży według grup produktów
Dynamika
w%
w tys. zł
r.o.2008/2009
Produkty nawozowe
1 651,2
1 503,5
109,8
Produkty chemiczne
Pozostała sprzedaż
609,3
136,3
771,8
228,2
78,9
59,7
2 396,8
2 503,5
95,7
Sprzedaż ogółem
Ilość sprzedaży w tonach
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
r.o.2007/2008
Dynamika
w%
Produkty nawozowe
1 764 078
1 946 307
90,6
Produkty chemiczne
198 485
228 945
86,7
Udział grup produktów w przychodach ze sprzedaży produktów towarów i materiałów:
w%
Produkty nawozowe
Produkty chemiczne
Pozostała sprzedaż
Sprzedaż ogółem
Udział eksportu w danej kategorii
przychodów ze sprzedaży (%)
r.o.2008/2009
68,9
25,4
5,7
100,0
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
60,0
30,9
9,1
100,0
r.o.2007/2008
Dynamika
w%
114,8
82,2
62,6
100,0
Dynamika
w%
Produkty nawozowe
32,2
37,6
85,6
Produkty chemiczne
73,4
76,1
96,5
Pozostała sprzedaż
15,7
14,2
110,6
Sprzedaż ogółem
41,7
47,3
88,2
W roku obrotowym 2008/2009 wzrosła średnia rentowność sprzedaży nawozów,
zmniejszyła się średnia rentowność sprzedaży produktów chemicznych (rozumiana jako
relacja marży na sprzedaży produktów po pokryciu technicznego kosztu wytworzenia i
22
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży).
Grupa produktów
Średnia rentowność
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
Produkty nawozowe*
od 4 do 32%
od 22% do 30%
Produkty chemiczne**
od -18% do 22%
od 5% do 28%
Pozostała sprzedaż
59%
8%
Razem
20%
18%
*Grupa zawiera RSM, mocznik, saletrę amonową. Nie zawiera siarczanu amonu.
**Grupa zawiera melaminę, kaprolaktam łącznie z siarczanem amonu ( jako produkt
uboczny kaprolaktamu ) oraz nadtlenek wodoru.
2.4. Zaopatrzenie w surowce strategiczne
ZAOPATRZENIE
Gaz ziemny
W roku obrotowym 2008/2009 dostawcą gazu ziemnego dla Spółki było PGNiG
S.A.. Cena gazu ziemnego wynikała z umowy wieloletniej i oparta była na taryfie dla
paliw gazowych Nr 1/2008 zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w
dniu 10 kwietnia 2008 r. oraz obowiązującej do 31 maja 2009 r. korekcie w/w taryfy
(zatwierdzonej w dniu 17 października 2008 r.)
Od dnia 1 czerwca 2009 r. obowiązuje nowa taryfa dla paliw gazowych PGNiG S.A.
część A pt: "Taryfa w zakresie dostarczania paliwa gazowego nr 2/2009". W porównaniu
do poprzedniej taryfy, cena dla Spółki jest niższa o ok. 8,85%, a koszty przesyłu wyższe
o ok. 17,7% ( przy maksymalnym poborze zamówionego gazu ziemnego). Po
uwzględnieniu kosztów przesyłu, przy poborze zgodnym z zamówioną mocą, cena gazu
ziemnego ogółem dla Spółki obniżyła się z kwoty 1 065,40 PLN/1000m3 do 989,00
PLN/1000m3.
PGNiG S.A. było dostawcą, którego wartość dostaw osiągnęła co najmniej 10%
przychodów ze sprzedaży ogółem Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
PGNiG S.A. nie ma formalnych powiązań z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A..
Dnia 7 stycznia 2009 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymały od PGNiG
zawiadomienie o wprowadzeniu ograniczenia dostaw gazu ziemnego. Efektem
ograniczeń było zmniejszenie zużycia gazu ziemnego i ograniczenie produkcji, które
trwało do końca stycznia 2009 roku (szerzej na stronie 25 w punkcie 2.5. Produkcja).
Węgiel energetyczny
W Spółce spalany jest węgiel z kopalń polskich oraz węgiel niskosiarkowy z kopalń
rosyjskich, celem dotrzymania norm emisji dwutlenku siarki. Głównymi dostawcami
węgla energetycznego pochodzenia polskiego były Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
oraz Kompania Węglowa S.A. Ostateczna cena węgla za dany okres rozliczeniowy
wynika z tzw ”rozliczeń wtórnych”.
W I półroczu roku obrotowego 2008/2009 Spółka wyraziła zgodę na podwyżkę cen
węgla polskiego średnio o ok. 5%. W II półroczu obowiązywały ceny wg cenników
określonych na 2009 r. oraz ceny węgla wynegocjowane z dostawcami węgla
rosyjskiego. We wrześniu Kompania Węglowa wstrzymała dostawy węgla oraz
ograniczyła dostawy do końca 2008 r..
W związku z powyższym oraz trudnościami w przewozie kolejowym węgla rosyjskiego
podpisano dodatkową umowę na dostawy węgla importowanego drogą morską. Umowa
została zrealizowana do połowy października. W analizowanym okresie realizowane
były dostawy węgla rosyjskiego. Od początku 2009 r. dostawy węgla przebiegały bez
zakłóceń zgodnie z harmonogramami.
Energia elektryczna
W roku obrotowym 2008/2009 obowiązywała Umowa o sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych zawarta z PGE Lubelskimi Zakładami
Energetycznymi S.A.
Spółkę nadal obowiązywały ceny energii elektrycznej i przesyłu, które weszły w życie
od 1 stycznia 2008 r. dla rocznej mocy zamówionej. Od lipca 2008 r. wprowadzono
zmianę cen energii elektrycznej pobieranej powyżej mocy zamówionej. W II półroczu
23
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
roku obrotowego obowiązywały ceny wynegocjowane na 2009 r. wraz z
wprowadzanymi w tym czasie upustami. Ostateczna, miesięczna cena energii
elektrycznej dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. kształtowana jest w oparciu o
realizację planu zakupu oraz związane z tym koszty odchyleń rzeczywistych poborów od
wielkości zamawianych wg planu dobowego. Spółka rozlicza się z odchyleń na Rynku
Bilansującym poprzez wspólne bilansowanie w grupie z Dostawcą, co zmniejsza
ostateczną cenę zakupu energii elektrycznej.
Benzen
W roku obrotowym 2008/2009 zakup i dostawy benzenu odbywały się z 4 źródeł,
realizując podpisane kontrakty roczne. Miesięczne ceny kontraktowe benzenu
kształtowane były przez równowagę podaż - popyt na surowiec w Europie i Azji oraz w
mniejszym stopniu ceny ropy naftowej. Na poziom cen benzenu wpływ miały także
ograniczenia w produkcji krakerów, ograniczenie zawartości benzenu w paliwach i
wahania produkcji styrenów. Na przełomie roku 2008/2009 doszło do dynamicznej
korekty, spadku cen benzenu poniżej ceny nafty i utratę rentowności benzenu, niestety
nie pomogło to kaprolaktamowi ze względu na opóźnienie w korekcie.
2.5. Produkcja
PRODUKCJA
W I półroczu roku obrotowego 2008/2009 w związku z ograniczeniem zamówień na
produkty Spółki produkcja uległa zmniejszeniu. W dniu 14 listopada 2008 r. podjęta
została decyzja o odciążeniu instalacji produkcyjnych przeciętnie o ok. 30% (raport
bieżący 52/2008). Powyższe działania nie dotyczyły instalacji melaminy, AdBlue,
nadtlenku wodoru i gazów technicznych.
W związku z gazowym konfliktem ukraińsko – rosyjskim, w dniu 7 stycznia 2009 r.
Spółka otrzymała od PGNIG S.A. zawiadomienie, iż od dnia 7 stycznia 2009 r. od
godziny 19.00 zostanie wprowadzone ograniczenie dostaw gazu ziemnego do Zakładów
Azotowych "Puławy" S.A. do poziomu 9-go stopnia zasilania gazem (raport bieżący
52/2008). Dla Spółki ograniczenie to w dniach 8 - 19 stycznia 2009 r. spowodowało
średniodobowe zmniejszenie zużycia gazu ziemnego o ok. 13,0% w relacji do
średniodobowego poziomu odnotowanego w dniach 1-6 stycznia 2009 r..
W dniu 19 stycznia 2009 r. od godziny 22.00 ograniczenia powyższe zostały przez
PGNiG S.A. zniesione (raport bieżący 7/2009). W dniu 20 stycznia 2009 r. Spółka
przygotowywała instalacje pod względem technologicznym do zwiększenia poboru gazu
ziemnego i w dniu 22 stycznia 2009 r. obciążenie instalacji produkcyjnych wynosiło
przeciętnie ok. 80% (raport bieżący 11/2009).
W związku z podjęciem decyzji w dniu 11.03.2009 r. o zwiększeniu produkcji
kaprolaktamu do poziomu pełnych zdolności wytwórczych oraz ożywieniem rynku
nawozowego, przeciętne obciążenie wszystkich instalacji produkcyjnych wzrosło w
kolejnych kilku dniach do minimum 90% (raport bieżący 22/2009).
W roku 2008/2009, w stosunku do roku ubiegłego:
•
produkcja nawozów azotowych w przeliczeniu na czysty składnik „N” była niższa o
7,6%
•
produkcja kaprolaktamu była niższa o 20%
•
produkcja melaminy była niższa o 11%
•
produkcja nadtlenku wodoru była wyższa o 2%.
Nie zanotowano wydarzeń negatywnie wpływających na środowisko naturalne.
Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w roku 2008/2009 wyniósł:
•
•
produkty nawozowe od 82,0% do 98,4%
produkty chemiczne od 82,4% do 98,7%.
2.6. Polityka finansowa i zarządzanie ryzykiem finansowym
POLITYKA
FINANSOWA
W okresie 01 lipca 2008 r. – 30 czerwca 2009 r. dzięki nadwyżce środków
wypracowanych w ramach działalności operacyjnej Spółka była zdolna do regulowania
zobowiązań bez udziału finansowania zewnętrznego. W nieznacznym stopniu
wykorzystywane były limity kredytowe (niezbędne ciągnienia były wygaszane na koniec
dnia). Poniższa tabela przedstawia informację na temat umów kredytowych
funkcjonujących w roku obrotowym 2008/2009.
24
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Umowy kredytowe funkcjonujące w roku obrotowym 2008/2009
L.p.
Bank
1
BPH S.A.,
kredyt inwestycyjny dewizowy
2
Kredyt Bank SA,
kredyt inwestycyjny
3
4
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie, pożyczka inwestycyjna,
Umowa NR 12/2007/P/OP
PKO BP SA ,
kredyt w formie limitu kredytowego
wielocelowego
Data
podpisania
umowy,
okres spłaty
Kwota
udziel. kredytu/
pożyczki w zł
Koszty
kredytu/pożyczki
63 071 100 EUR
EURO LIBOR 6M +
marża
03.03.1999
30.09.2008
100 000 000
WIBOR 3 M + marża
21.01.2005
31.03.2012
70 000
Stawka preferencyjna
(w oparciu o stopę
redyskonta weksli)
07.08.2007
31.12.2011
20 000 000
WIBOR 1 M + marża
29.06.2006
28.06.2009
5
PEKAO S.A.
kredyt w rachunku bieżącym
30 000 000
WIBOR 1 M + marża
29.08.2008
31.08.2009
6
PEKAO S.A.
kredyt w rachunku bieżącym
30 000 000
WIBOR 1 M + marża
22.08.2007
31.08.2008
7
Raiffeisen Bank Polska SA ,
Umowa o limit wierzytelności
10 000 000
WIBOR 1 W + marża
28.03.2007
27.02.2009
8
Bank Handlowy
kredyt w rachunku bieżącym
10 000 000
WIBOR T/N + marża
27.05.2008
20.05.2009
Komentarz
wcześniejsza
spłata kredytu w
dniu 30.09.2008
Spółka w trakcie
roku obrotowego
nie korzystała ze
środków
obrotowych w
ramach
dostępnych w
bankach limitów
kredytowych;
posiadanie limitów
(bez ich
wykorzystania) nie
generuje kosztów
dla Spółki.
Rozwiązanie
umowy z dniem
28.10.2008
W roku obrotowym 2008/2009 nie było w Spółce przypadków zaciągania
kredytów/pożyczek wymagających uzyskania zgody:
•
w trybie Ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa, art. 5a, z dnia 08 sierpnia 1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 ze zm.;
•
w trybie art. 393 pkt.3 KSH.
Umowa zawarta z Bankiem PEKAO S.A., która wygasała w sierpniu 2008 r. została
odnowiona na kolejne 12 miesięcy. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta
z Bankiem Handlowym S.A. została rozwiązana w październiku zgodnie z Aneksem nr 1
do tej Umowy. Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarte z Raiffeisen Bank Polska
S.A. oraz PKO BP S.A. nie zostały odnowione. Spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i
pożyczek regulowane było terminowo. 30 września 2008 r. dokonano spłaty ostatniej
raty kredytu inwestycyjnego w BPH (obecnie PEKAO S.A.) oraz wcześniejszej spłaty w
całości kredytu inwestycyjnego w Kredyt Banku. W związku ze spłatą kredytów
inwestycyjnych nastąpiło zwolnienie ustanowionych do nich zabezpieczeń.
Prowadzona polityka finansowa miała na celu utrzymywanie bieżącej płynności
finansowej poprzez stałą kontrolę przepływu gotówki. Ze względu na przyjęte w Spółce
zasady bezpieczeństwa i ostrożności gospodarowania środkami pieniężnymi,
występujące nadwyżki środków były lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe:
skarbowe papiery wartościowe oraz lokaty bankowe. Minimalizacja ryzyka
inwestycyjnego osiągana była poprzez dywersyfikację podmiotów przyjmujących
depozyt oraz dywersyfikację stosowanych instrumentów. Z uwagi na kryzys finansowy i
związane z tym ryzyko środków zdeponowanych w bankach, od października 2008 r.
Spółka alokowała część wolnych środków w papiery (obligacje i bony) skarbowe.
Stan środków ulokowanych (w tym zainwestowanych w bony skarbowe) na 30.06.2009r.
(w tys. zł):
lokaty w PLN
565 169
lokaty w EUR
2 022
lokaty w USD
4 745
bony skarbowe
58 751
25
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Zarządzanie ryzykiem finansowym
W Spółce prowadzona jest aktywna działalność w zakresie zabezpieczania ryzyka
kursowego. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Prospekcie emisyjnym w 2005 roku
informowały o wprowadzeniu procedury związanej z zabezpieczeniem przed ryzykiem
walutowym. Procedura została wprowadzona zarządzeniem z dnia 15 lipca 2005 roku.
Informacje nt. zarządzania ryzykiem w Spółce, przedstawiane są w raportach
półrocznych i rocznych Spółki.
Spółka realizuje cele zgodne z polityką polegającą na minimalizacji odchyleń
przepływów pieniężnych od budżetu Spółki poprzez: hedging naturalny, czyli
bilansowanie wydatków walutowych walutowymi wpływami; pozostała ekspozycja
walutowa narażona na ryzyko niekorzystnych zmian kursów walutowych podlega
zabezpieczeniu poprzez zawieranie terminowych kontraktów walutowych typu
„forward” oraz symetrycznych, zerokosztowych struktur (korytarzy) opcyjnych
polegających na złożeniu opcji call (sprzedawanej przez Spółkę) i put (kupowanej przez
Spółkę). Opcje zawarte w ramach ww. korytarza opiewają na taki sam wolumen waluty i
rozliczają się w tym samym dniu.
Wolumen zawieranych transakcji nie może przekraczać poziomu planowanej ekspozycji
walutowej. W rzeczywistości nie przekroczył 80% ekspozycji walutowej wynikającej z
Planu Spółki. Transakcje w każdym przypadku zawarte zostały na wyższych poziomach
kursów niż wynikające z Planu, zabezpieczając jego realizację w zakresie założeń
dotyczących kształtowania się kursów walutowych. Z uwagi na wymaganą
symetryczność stosowanych instrumentów oraz ograniczenie wartości zabezpieczenia do
wysokości przewidywanej ekspozycji walutowej, zawierane transakcje sprzedaży nie
mają charakteru spekulacyjnego.
W związku z kryzysem finansowym nastąpiło głębokie załamanie rynku walutowego
(osłabienie złotówki) skutkujące z jednej strony wzrostem rentowności sprzedaży
kierowanej za granicę, z drugiej ujemną wyceną transakcji zabezpieczających oraz
ujemnym wynikiem na transakcjach rozliczonych.
Gwałtowne załamanie kursu złotego skutkowało wzrostem przychodów operacyjnych
nominowanych w walutach obcych. Wzrost ten w stosunku do wartości planowanych
wyniósł 171,5 mln. złotych. Transakcje zabezpieczające Spółka zawierała przy kursach
wyższych od kursów zaplanowanych w budżecie, różnica pomiędzy przychodami
osiągniętymi przy kursach zabezpieczonych a kursach budżetowych wyniosła 49 mln zł..
W okresie roku obrotowego 2008/2009 zostało rozliczonych łącznie 173 transakcji
zabezpieczających z wynikiem (-) 122 696 361,00 zł (w tym 59% wyniku dotyczy
transakcji EUR). Wycena transakcji zabezpieczających otwartych na dzień 30.06.2009 r.
wyniosła (-) 33 093 493,24 zł. Wyksięgowanie wyceny transakcji otwartych na dzień
30.06.2008 r. wyniosło (-) 4.945.161,36 zł. Łącznie wpływ transakcji zabezpieczających
na wynik na działalności finansowej za okres 12 miesięcy roku obrotowego 2008/2009
wyniósł (-) 160 735 015,60 zł.
Spółka aktywnie zarządza zawartymi transakcjami monitorując na bieżąco zmiany
planowanej wielkości ekspozycji walutowej oraz jej realizacji, a także zmieniającą się
sytuację na rynku walutowym. W miarę pojawiających się możliwości podejmowane są
działania restrukturyzujące zawarte transakcje celem poprawy ich efektywności.
Warunkami restrukturyzacji są: bezkosztowość takich operacji oraz powiązanie ich
wolumenu z oczekiwaną ekspozycją walutową Spółki. Restrukturyzacje dotyczą
transakcji o bliskich terminach zapadalności.
W celu weryfikacji prawidłowości podejmowanych działań w zakresie
zabezpieczenia ryzyka kursowego Spółka zleciła dokonanie przeglądu procesu
zarządzania ryzykiem walutowym za okres 1 lipiec 2007 r. - 30 listopada 2008 r. firmie
audytorskiej Deloitte Advisory Sp. z o.o.. W podsumowaniu raportu firma Deloitte
stwierdziła, że na podstawie analizy wybranych transakcji, w badanym okresie Spółka
zawierała wyłącznie transakcje zabezpieczające przyszłą planowaną ekspozycję
walutową. Nie zidentyfikowano instrumentów innych niż standardowe forwardy oraz
korytarze opcyjne, a zawierane transakcje nie miały charakteru spekulacyjnego.
W ramach eliminacji ryzyka związanego z działalnością Spółki, w dniu 1.07.2008 r.
została podpisana kolejna Umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres
od dnia 1.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r.. Powyższa umowa została zawarta w ramach
Umowy Ubezpieczenia Generalnego na okres 01.07.2008 r. – 30.06.2010 r..
Zgodnie z Uchwałą Nr 240/2008/2009 Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
z dnia 04.11.2008 r., z dniem 06.11.2008 r. została zawarta polisa Ubezpieczenia Ryzyka
26
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Kredytu Kupieckiego z Opcją Windykacji Należności na okres 01.11.2008 r. 31.10.2009 r. Ubezpieczeniem zostały objęte należności Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. od wszystkich odbiorców kaprolaktamu i melaminy zarówno w kraju jak i w
eksporcie (poza transakcjami realizowanymi w ramach gwarancji bankowych, akredytyw
lub awalu). Polisa ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego zobowiązuje
Ubezpieczyciela do wypłaty Zakładom Azotowym „Puławy” S.A. odszkodowania, jeżeli
Spółka nie otrzyma płatności z tytułu sprzedaży kaprolaktamu i melaminy w wyniku
prawnie potwierdzonej bądź faktycznej niewypłacalności klienta.
W związku z brakiem zapłaty należności od Unylon Polymers GmbH, Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. w dniu 16 grudnia 2008 r. zgłosiły do TU Euler Hermes S.A (EH) szkodę
w kwocie 482.513,70 EUR. Zgodnie z decyzją EH, w dniu 02 lutego 2009 r. wpłynęło
do Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odszkodowanie w kwocie 1 419 472,11 zł.
Decyzją z dnia 07.11.2008 r. EH zniósł limit kredytowy w wysokości 20.000.000 PLN
przyznany dla ZWCh STILON S.A. W celu umożliwienia kontynuacji współpracy
zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. STILON - TU Euler Hermes S.A.. Zgodnie z zapisami w/w Porozumienia: EH udziela
dłużnikowi warunkowego limitu kredytowego w wysokości 20 000 000 PLN; wszelkie
wpłaty dokonane przez STILON zaliczane są na poczet najdawniej wymagalnej
należności. Każdorazowe nabycie towarów musi być poprzedzone wpłatą w wysokości
105% nowo zakupionego towaru. Zabezpieczenie Porozumienia stanowi hipoteka
kaucyjna do kwoty 20 000 000,00 PLN na nieruchomości KW GW1G/00089481/6
będącej własnością ZWCh Stilon S.A.
W dniu 17 grudnia 2008 r. właściciel Stilonu - firma MARTIS złożyła w sądzie wniosek
o ogłoszenie upadłości ZWCH Stilon z możliwością restrukturyzacji. W dniu 16 stycznia
2009 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ogłoszona została
upadłość ZWCH STILON z możliwością zawarcia układu. W dniu 23 stycznia 2009 r.
wpłynęła decyzja TU Euler Hermes S.A. o zniesieniu limitu kredytowego dla STILON.
Od momentu zniesienia limitu kredytowego sprzedaż kaprolaktamu odbywała się na
podstawie jednorazowych limitów kredytowych udzielanych przez Ubezpieczyciela na
potrzeby poszczególnych wysyłek. Płatność następowała przed wydaniem towaru i była
zaliczana na poczet najstarszych niezapłaconych należności. W dniu 09 lutego 2009 r.
zostało zawarte trójstronne Porozumienie pomiędzy Zakładami Azotowymi „Puławy”
S.A. - ZWCH STILON S.A. –TU Euler Hermes S.A., które zastąpiło poprzednie
Porozumienie. Zgodnie z zapisami nowego Porozumienia TU EH SA udzielił dla
STILON limitu kredytowego w wysokości 19.610.661,59zł. Każdorazowe nabycie
towarów przez STILON od Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.było poprzedzane
wpłatą w wysokości 105% wartości brutto nowo zakupionego towaru.
Dzięki tym działaniom wszystkie należności Stilonu są objęte ubezpieczeniem.
Środki zewnętrzne pozyskane przez Spółkę
W roku obrotowym 2008/2009 przyznano Zakładom Azotowym „Puławy” S.A.
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 3 inwestycje
własne. Wartość dofinansowania przyznanego w ramach 3 podpisanych przez Spółkę w
roku obrotowym 2008/2009 umów wyniosła 20 210 497,78 zł, w tym:
•
„Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku-wymiana
absorbera 150K2”. Wartość inwestycji 15 442 200 zł, kwota dofinansowania
3 129 897,78 zł. Umowa z NFOŚiGW podpisana w dniu 30 czerwca 2009 r.;
•
„Przebudowa instalacji demineralizacji wody w Zakładach Azotowych „Puławy”
S.A”. Wartość inwestycji 41 800 000 zł, kwota dofinansowania 8 081 500 zł. Umowa z
NFOŚiGW podpisana w dniu 18 maja 2009 r.;
•
„Przebudowa kotła parowego pod kątem dostosowania do obowiązujących norm
emisji”. Wartość inwestycji 29 997 000 zł, kwota dofinansowania 8 999 100 zł. Umowa
z NFOŚiGW podpisana w dniu 17 czerwca 2009 r..
Wniosek o dofinansowanie inwestycji „Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą
amoniakalną w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A.” znajduje się na liście rankingowej
projektów rekomendowanych do dofinansowania, zatwierdzonej przez MRR w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ze względu na wysokie nakłady,
wniosek skierowany przez MRR do notyfikacji Komisji Europejskiej. Podpisanie
umowy o dofinansowanie planowane jest na III kwartał 2009 r. Wniosek o
dofinansowanie na wartość inwestycji 183 565 000 zł, kwota dofinansowania
zatwierdzona na szczeblu krajowym 20 mln zł.
27
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Udzielone poręczenie
Od 10 marca 2003 roku funkcjonuje poręczenie udzielone przez Spółkę jako
zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego (Umowa Kredytowa Nr 18/011/03/D/IN z dnia
10.03.2003 r. z późn. Zm.) zaciągniętego przez BBM Sp. z o.o. w BRE Banku S.A..
Zgodnie z Umową, Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A. mogą co roku dokonywać
zmniejszenia maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia o kwotę rat kapitałowych
spłaconych w roku przez BBM Sp. z o.o.. Poręczenie obowiązuje do dnia 30 grudnia
2017 r..
W związku z terminową spłatą przez BBM Sp. z o. o. rat kredytu inwestycyjnego,
zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 23 grudnia 2005 r., w dniu 23 lutego 2009 r. Spółka
podpisała Aneks Nr 4 do Umowy Poręczenia zmniejszający wysokość zobowiązań
Poręczyciela wobec Banku z kwoty 4.230.000 USD do kwoty 3 730 000 USD.
Zabezpieczenie poręczenia ustanowione przez BBM Sp. z o.o. na rzecz Spółki stanowi
weksel in blanco oraz Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Zabezpieczeniem w/w kredytu ustanowionym przez Spółkę na rzecz BRE Bank S.A. jest
zastaw na udziałach BBM Sp. z o.o. oraz pełnomocnictwo do rachunków Spółki w BRE
Bank S.A..
2.7. Majątek trwały Spółki
Spółka prowadzi swą działalność na bazie majątku trwałego o wartości netto 827,2
mln zł wg stanu na 30 czerwca 2009 r..
92,4% tego majątku to rzeczowe aktywa trwałe, w tym 77,4% stanowią środki trwałe, a
22,6% stanowią środki trwałe w budowie (z zaliczkami).
MAJĄTEK
TRWAŁY
Zmiany w wartości środków trwałych przedstawia tabela:
Środki trwałe w tys. zł
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
Dynamika w %
(2/3)
2
3
4
556 143
103 786
67 499
270
-34
592 126
499 425
129 328
73 018
16
424
556 143
1
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Umorzenie (amortyzacja)
Likwidacja
Inne zmiany
Wartość netto na koniec okresu
111,4
80,3
92,4
1687,5
-208,0
106,5
W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki Uchwały o prowadzeniu w r.o.
2009/2010 Polityki Rachunkowości w oparciu o przepisy MSR / MSSF i uruchomieniu
procedury wyceny majątku trwałego Spółki wg wartości godziwej, zgodnie z
MSR/MSSF, dokonano wyceny wg stanu na dzień 01.07.2008 r., która będzie
prezentowana w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Struktura wiekowa parku maszynowego Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wg stanu
na 30.06.2009 r. została przedstawiona na wykresie:
50,6
222,5
pow yżej 40 do 50 lat
10,0
157,9
pow yżej 30 do 40 lat
4,2
164,1
pow yżej 20 do 30 lat
11,2
384,4
pow yżej 10 do 20 lat
28,8
137,3
pow yżej 5 do 10 lat
151,4
101,8
do 5 lat
0
50
100
150
200
Wartoś ć netto
250
300
350
400
450
Wartoś ć um orzenia
28
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Majątek w postaci budynków, budowli, urządzeń technicznych i maszyn znajduje się na
gruncie, którego powierzchnia całkowita wynosi 832,7439 ha (wg stanu na 30.06.2009r).
Grunty położone w ogrodzeniu, w tym:
- grunty wykorzystane pod działalność produkcyjną
- grunty pod drogami
- grunty przeznaczone do zagospodarowania i
dzierżawione przez firmy obce
•
Grunty poza ogrodzeniem
511,2152 ha
Stan prawny gruntów
•
własność Spółki
•
wieczyste użytkowanie Spółki
•
grunty nieuregulowane*, w tym:
- postępowanie prawne w toku
- pozostałe
0,0039 ha
704,2239 ha
128,5161 ha
78,1894 ha
50,3267 ha
•
321,5287 ha
127,3222 ha
91,1550 ha
103,0515 ha
*Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym będące własnością Skarbu Państwa, wg
ewidencji gruntów są w „trwałym zarządzie” Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.;
grunty te są położone poza terenem ogrodzonym, część z nich jest wykorzystywana
przez Spółkę, a pozostałe to grunty nieprzydatne dla działalności Spółki.
DZIERŻAWA
MAJĄTKU
OBIEKTY
SOCJALNO _
BYTOWE
Na dzień 30 czerwca 2008 r. Zakłady Azotowe „Puławy ”S.A. miały podpisane 57
umów z najemcami i dzierżawcami majątku Spółki, w tym: 34 umowy najmu z 32
podmiotami gospodarczymi, 24 umowy dzierżawy z 21 podmiotami gospodarczymi, 2
umowy dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania dróg zakładowych oraz 31 umów
na dzierżawę zbiorników na RSM.
Umowy dzierżawy i najmu dotyczyły gruntów, budynków, budowli, pomieszczeń i
lokali.
Przychody z tytułu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosiły około 333,5 tys. zł.
Spółka posiada obiekty socjalno-bytowe tj. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
n/Wisłą oraz Wypożyczalnię Sprzętu Turystyczno-Sportowego. Obiekty te posiadają
uregulowany stan prawny i są w wieczystym użytkowaniu Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A..
2.8. Działalność inwestycyjna
BUDOWA
ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
W roku obrotowym 2008/2009 zakończono realizację i przekazano do używania 44
zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji środków trwałych.
Zrealizowane zadania dotyczą wymiany i modernizacji urządzeń decydujących o
poprawie jakości produkowanych wyrobów i pewności ruchu instalacji produkcyjnych
jak również ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i obsługi klienta. Nakłady na
budowę i modernizację środków trwałych w roku obrotowym 2008/2009 wyniosły
160 432,1 tys. zł i były wyższe od nakładów roku poprzedniego o 48,6%.
Źródła finansowania
w tys. zł
r.o. 2008/2009
r.o. 2007/2008
Dynamika w %
(2/3)
1
2
3
4
Nakłady
Źródła finansowania
środki własne
dotacje
zobowiązania
160 432,1
107 947,7
148,6
130 556,7
9,0
29 866,2
81 811,8
6 375,3
19 760,6
159,6
0,1
151,1
W przygotowaniu do realizacji i w realizacji znajduje się około 119 zadań.
29
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Poniżej podano uzyskane lub spodziewane efekty z ważniejszych zadań realizowanych w
roku obrotowym 2008/2009:
Podwyższenie mocy produkcyjnych
Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik – intensyfikacja
produkcji amoniaku i mocznika;
Poprawa efektywności instalacji
•
Intensyfikacja i modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu, modernizacja
instalacji kwasu siarkowego i oleum – intensyfikacja produkcji kaprolaktamu;
•
Modernizacja sprężarek gazu syntezowego – poprawa jakości amoniaku;
•
Wymiana wnętrz reaktorów amoniaku – poprawa jakości amoniaku i efektywności
energetycznej;
•
Modernizacja układu chłodzenia w pętli syntezy amoniaku – poprawa
bezpieczeństwa procesowego i technicznego wyposażenia produkcji;
•
Modernizacja pakowni mocznika – poprawa jakości obsługi klienta;
•
Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku – poprawa jakości
i efektywności produkcji amoniaku;
•
Modernizacja instalacji demineralizacji wody – wprowadzenie nowych technologii i
poprawa efektywności produkcji wody zdemineralizowanej;
Inwestycje odtworzeniowe
•
Odbudowa kotła parowego nr 2 – zwiększona pewność ruchowa instalacji;
Ochrona środowiska
•
Modernizacja elektrofiltrów kotłów nr 3, 4 i 5 – ograniczenie emisji pyłów z
zakładowej elektrociepłowni;
•
Redukcja emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego – obniżenie emisji
podtlenku azotu;
•
Budowa instalacji odsiarczania spalin – obniżenie emisji tlenków siarki;
W roku obrotowym 2008/2009 Spółka uzyskała 48 pozytywnych decyzji Rady
Nadzorczej oraz 7 pozytywnych decyzji Walnego Zgromadzenia dotyczących
rozporządzania i nabywania składników aktywów trwałych.
Stan zaawansowania zamierzeń inwestycyjnych przedstawionych w Prospekcie emisyjnym Zakładów
Azotowych „Puław” S.A.
Opis inwestycji
Stan zaawansowania prac
Rodzaj inwestycji: Podwyższenie mocy produkcyjnych.
Cel: Dostosowanie zdolności produkcyjnych instalacji do zwiększonych potrzeb rynku.
Nakłady /wg Prospektu/ : 78 mln zł
Wydatki od początku budowy do 30 czerwca 2009 roku: 67,5 mln zł
Podwyższenie mocy przez odzysk melaminy z
roztworów procesowych. Jednocześnie inwestycja ta
poprawi efektywność instalacji melaminy (lepsze
wykorzystanie surowca) oraz umożliwi ograniczenie
wpływu współpracujących z nimi instalacji mocznika
na środowisko naturalne.
Intensyfikacja zdolności produkcji nawozów płynnych
wraz ze zwiększeniem pojemności stokaży gotowych
produktów. Inwestycja poprawi elastyczność procesów
wytwarzania oraz dystrybucji nawozów, co przełoży
się bezpośrednio na osłabienie efektu sezonowości
produkcji nawozowej.
Realizacja projektu dotyczącego odzysku melaminy
z roztworów procesowych została zakończona
W świetle sytuacji na rynku nawozów płynnych i
granulowanych projekt został poddany weryfikacji.
W wyniku uzyskanych analiz Zarząd Zakładów
Azotowych „Puławy S.A. w dniu 28.02.2007r.,
mając na uwadze brak jednoznacznych przesłanek
wskazujących na ekonomiczną opłacalność realizacji
projektu, podjął decyzję o jego zawieszeniu do czasu
zmian na rynkach zbytu. W wyniku zmiany sytuacji
rynkowej w dniu 23.09.2008 r. zgodnie z Uchwałą
Zarządu Z.A. „Puławy” S.A. realizacja zadania
została wznowiona. Obecnie trwają prace związane z
opracowaniem nowej koncepcji realizacji zadania.
Planowany termin zakończenia 2011-06-30
30
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Rodzaj inwestycji: Inwestycje strukturalne.
Cel: Zmiana aktualnej struktury produkcji poprzez wprowadzenie na rynek produktów w sposób
istotny zmodyfikowanych.
Nakłady /wg Prospektu/: 214 mln zł
Wydatki od początku budowy do 30 czerwca 2009 roku: 8,2 mln zł
Restrukturyzacja w obszarze saletry w kierunku
uruchomienia
produkcji
nowego
nawozu
granulowanego. Planowane zdolności produkcyjne
nowej instalacji wynoszą około 400 000 ton/rok.
Zakłada się zachowanie całkowitej ilości azotu w
produkowanych nawozach, w instalacjach na
aktualnym poziomie, natomiast nowy nawóz będzie
wzbogacony o dodatkowe składniki oczekiwane na
rynku.
Inwestycja w obszarze kaprolaktamu wynika z
odpowiedzi na wymagania klientów oraz możliwości
transportu kaprolaktamu na rynki, które w dłuższej
perspektywie będą, zgodnie z przewidywaniami,
charakteryzować się najwyższą stopą wzrostu
konsumpcji tego produktu w postaci stałej. Zadaniem
tej
inwestycji
jest
zwiększenie
zdolności
produkcyjnych kaprolaktamu w postaci płatkowanej z
poziomu 70% całości produkowanego kaprolaktamu do
stanu umożliwiającego uzyskanie całego produktu w
postaci stałej (płatkowanej).
Opracowanie raportu z pozytywnymi wnioskami
oraz rekomendacją realizacji kompleksu nowych
produktów na bazie azotanu amonu nastąpiło w 2007
roku. W dalszym toku prowadzono działania
związane z pozyskaniem optymalnego rozwiązania
technologicznego. Obecnie finalizowane są prace
nad opracowaniem koncepcji technologicznej i
budżetu inwestycyjnego.
Inwestycja zakończona. Zakupione zostały nowe
urządzenia (w tym płatkownica), których zadaniem
jest poddanie całości produkowanego kaprolaktamu
ciekłego procesowi płatkowania. Zmodernizowano
również proces pakowania (całość produkcji może
być w chwili obecnej poddana procesowi
paletyzacji).
Rodzaj inwestycji: Nowe inwestycje.
Cel : poszerzenie palety produktów.
Nakłady /wg Prospektu/: 68 mln zł
Wydatki od początku budowy do 30 czerwca 2009 roku: nie poniesiono
Nowe produkty zgodne z założoną strategią
poszerzania portfela produktowego. Instalacja będzie
wytwarzała w skali roku do 20.000 ton nowego
produktu opartego na przetwórstwie węglowodanów,
przeznaczonego głównie na rynek krajowy, którego
potrzeby do chwili obecnej są niemal w 100%
zaspokajane importem z Europy Zachodniej.
Opracowano biznes plan pt. „Kompleks produkcyjny
sorbitolu”, jednak wykonane kolejne analizy
ekonomiczne
wskazywały
na
pogorszenie
parametrów projektu w stosunku do pierwotnie
planowanych, oraz wykazały brak zainteresowania
produktem na analizowanych wówczas rynkach, co
stało się podstawą do zawieszenia prac. Zarząd
przygotowuje nowe projekty.
Inwestycja realizowana w obszarze związków
nadtlenowych jako pierwszy etap programu
strategicznego dywersyfikującego portfel produktowy.
Inwestycja realizowana w systemie joint-venture z
jednym z globalnych producentów z branży
chemicznej.
Prowadzone są dalsze negocjacje z partnerem, który
ze względu na kryzys finansowy, dokonując
restrukturyzacji
wewnątrz
własnej
grupy
zmodyfikował
podejście
do
wspólnego
przedsięwzięcia. Prowadzone analizy mają wykazać
możliwość rozwoju biznesu bez znaczących
nakładów inwestycyjnych.
Rodzaj inwestycji: Poprawa efektywności inwestycji.
Cel: Osiąganie w wyniku modernizacji instalacji dodatkowych efektów ekonomicznych w stosunku do
stanu poprzedniego.
Nakłady /wg Prospektu/: 147 mln zł
Wydatki od początku budowy do 30 czerwca 2009 roku: 86,4 mln zł
W instalacjach amoniakalnych planuje się inwestycje,
które w głównej mierze ograniczą energochłonność
procesu produkcji oraz poprawią pewność ruchową
instalacji. Obejmują one wymianę wyeksploatowanych
węzłów instalacji na nowe, oparte na aktualnym stanie
Zakończono prace na wszystkich trzech jednostkach
syntezy w zakresie wymiany wnętrz reaktorów
syntezy Amoniaku I.
31
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
techniki wraz z modyfikacjami procesowymi oraz Zakończono prace związane z modernizacją układu
zastosowaniem komputerowego systemu sterowania, a chłodzenia w pętli syntezy dla dwóch jednostek.
także modernizację istniejących maszyn.
Trwają zakupy urządzeń dla modernizacji II linii
Amoniaku I. Planowany termin zakończenia dla
trzeciej jednostki 30.06.2010.
Zakończono modernizację układów sprężania
sprężarek gazu syntezowego na dwóch liniach.
Podpisano umowy na dostawę systemu DCS,
dokumentacji dla realizacji zadania, dostawy
aparatury obiektowej. Wykonanie pierwszego
(głównego) etapu – w czasie postoju instalacji jesień 2009. Planowany termin zakończenia
31.12.2011.
Zakupiono technologię, trwają prace związane z
zakupem urządzeń i usług do realizacji robót
związanych z modernizacją instalacji Benfielda w
postoju remontowym jesienią 2009 r. Planowany
termin zakończenia 31.12.2010.
Zakończono
wszystkie
prace
związane
z
modernizacją jednego z wnętrz reaktorów syntezy
amoniaku na wytwórni Amoniaku II.
Zakończono realizację projektu
instalacji siarczanu amonu.
W instalacjach kaprolaktamu: Odtworzenie instalacji
kwasu siarkowego wraz z modernizacją procesu
produkcji oraz podobne działania w obrębie instalacji
siarczanu amonu, modernizacja w obrębie instalacji
cykloheksanonu oraz modernizacja węzła oksymu.
modernizacji
Sukcesywnie realizowana
jest
modernizacja
instalacji kwasu siarkowego i oleum. Trwa realizacja
ostatniego etapu modernizacji instalacji kwasu
siarkowego i oleum – montaż wieży WO. Planowany
termin zakończenia w czasie postoju instalacji lipiec
/ sierpień 2009.
Trwa realizacja projektu w obszarze instalacji
cykloheksanolu. Planowany termin zakończenia
31.12.2009.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 28.02.2007r.
podjęto decyzję o zaniechaniu modernizacji węzła
oksymu. Decyzja taka była podyktowana oceną
techniczno-ekonomiczną
proponowanego
rozwiązania.
Zakończona została modernizacja turbozespołu.
Zakończono realizację prac związanych
modernizacją węzłów ciepłowniczych dla miasta.
W obszarze energetyki: modernizacja turbozespołu,
instalacji wody demineralizowanej, oraz węzła
ciepłowniczego dla miasta.
W obszarze mediów pomocniczych: modernizacja
instalacji powietrza pomiarowego oraz odtworzenie
węzłowych elementów jego sieci rozsyłowej.
z
Podpisano kontrakt na modernizację instalacji
demineralizacji wody w opcji wykonawstwa „pod
klucz”. Trwa wykonawstwo fundamentów pod
budynek główny. Planowany termin zakończenia
31.12.2010.
Prace na etapie wyboru dostawcy rozwiązania.
Planowany termin zakończenia 30.06.2010.
32
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Rodzaj inwestycji: Inwestycje odtworzeniowe. Cel: Poprawa bezpieczeństwa i ciągłości ruchu instalacji.
Nakłady /wg Prospektu/: 96 mln zł
Wydatki od początku budowy do 30 czerwca 2009 roku: 17,9 mln zł
Planowana jest koncentracja działań w obszarze
energetyki
w
celu
utrzymywania
zdolności
produkcyjnych pary technologicznej. Inwestycja ta
warunkuje stabilną eksploatację rozbudowywanej
struktury technologicznej Spółki.
Pod koniec roku 2008 podpisano kontrakt na
przebudowę kotła nr 2 w opcji wykonawstwa „pod
klucz”. Trwają prace montażowe. Planowany termin
zakończenia 31.03.2010.
Rodzaj inwestycji: Ochrona środowiska.
Cel: dostosowanie pracy instalacji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. do norm EU.
Nakłady /wg Prospektu/: 103 mln zł
Wydatki od początku budowy do 30 czerwca 2009 roku: 23,5 mln zł
Modernizacja trzech elektrofiltrów kotłów w
zakładowej elektrociepłowni została zakończona.
Planowane
inwestycje
elektrociepłowni.
obejmują
obszar
Dla instalacji odsiarczania spalin prowadzone jest
postępowanie ofertowe na wybór kierującego biura
projektów, dostawcy technologii oraz kluczowych
urządzeń instalacji. Planowany termin zakończenia
31.03.2012.
Razem: Nakłady /wg Prospektu/: 706 mln zł
Razem: Wydatki od początku budowy do 30 czerwca 2009 roku: 203,5 mln zł
2.9. Sytuacja Spółki na rynku kapitałowym
Na koniec roku obrotowego 2008/2009 kurs akcji Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. wyniósł 79,00 zł/akcję. W stosunku do notowań z początku roku obrotowego spadł
on o 34%, jednak od pierwszego notowania akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
na sesji giełdowej w dniu 22 listopada 2005 r., wzrósł o 46%. Na koniec czerwca 2009
roku kapitalizacja wyniosła 1,510 mld zł.
Najwyższą wartość akcje Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. osiągnęły dnia 23
lipca 2008 roku: 124 zł/akcję, najniższą zaś 2 lutego 2009 roku: 38,10 zł/akcję.
Wpływ na tak duże spadki kursu miała sytuacja na światowych rynkach, a przede
wszystkim kryzys na światowym rynku finansowym zapoczątkowany przez zbyt
liberalną politykę kredytową na rynku amerykańskim powodującą pogłębiające się
zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych. Następstwem tych zdarzeń była między
innymi bardziej restrykcyjna polityka kredytowa, co przyczyniło się do drastycznego
spadku popytu i spowolnienia wzrostu gospodarczego.
Załamanie na rynkach finansowych pociągnęło w dół wszystkie ważniejsze giełdy
światowe. Pogłębiającej się przecenie akcji towarzyszyła zapaść złotego na rynku
walutowym, gdzie znacząco umacniał się zwłaszcza dolar amerykański (kurs dolara w
stosunku do złotego umocnił się w okresie lipiec – grudzień 2008 o 40% a w okresie
lipiec 2008 r. – czerwiec 2009 r. o 50%). Największe spadki WIG odnotował w okresie
lipiec - listopad 2008 r. (o 40%). Takie same tendencje towarzyszyły notowaniom akcji
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
Od lutego 2009 r. notowania akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. powoli
„odrabiały” straty osiągając na koniec czerwca 2009 r. poziom tylko o 30% niższy, niż w
lipcu 2008 r.. Indeks WIG w omawianym okresie spadł o 25%. Na wzrost indeksów w
pierwszej połowie 2009 r. wpływ miały dane o stanie gospodarki amerykańskiej, które
były lepsze od oczekiwanych.
Najważniejsze wydarzenia, które mogły mieć wpływ na notowania akcji Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A.:
A. 30.10.2009 r. - opublikowanie raportu finansowego za I kwartał roku obrotowego
33
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
2008/2009 z wynikiem netto czterokrotnie większym, niż w analogicznym okresie roku
2007/2008 .
B. 25.11.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję w
sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanego za rok obrotowy 2007/2008 zysku netto.
Wysokość dywidendy wyniosła 4,30 zł na jedną akcję tj. łącznie 82 194 500 zł.
C. 07.01.2009 r. - Spółka otrzymała od PGNiG zawiadomienie o wprowadzeniu
ograniczenia dostaw gazu ziemnego. Ograniczenie oznaczało zmniejszenie o 12,5%
zużycia gazu ziemnego w stosunku do oczekiwanego poziomu i trwało do końca
stycznia 2009 r.
D. 08.01.2009 r. - Podpisanie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z Lubelskim
Węglem „Bogdanka” S.A. wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego.
E. 05.03.2009 r. - opublikowanie raportu za I półrocze roku obrotowego 2008/2009 z
wynikami wyższymi niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i lepszymi od
oczekiwań rynkowych. Zysk netto Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. za I półrocze
był znacząco większy od łącznego zysku netto za ten okres czterech pozostałych spółek
chemicznych notowanych na warszawskiej giełdzie.
F. 30.04.2009 r. - opublikowanie raportu po 3 kwartałach roku obrotowego 2008/2009 z
wynikami lepszymi od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2007/2008, natomiast
w odniesieniu do I kwartału roku kalendarzowego 2009 wyniki były lepsze od
oczekiwań rynkowych pomimo tego, że Spółka odczuła w największym stopniu spośród
polskich firm ograniczenia w dostawach gazu ziemnego.
34
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
3. Zasoby niematerialne
3.1. Relacje z klientami
RELACJE Z
KLIENTAMI
Współpraca z klientami Spółki opiera się na budowaniu trwałych, partnerskich
relacji, w których istotne znaczenie ma wzajemne zaufanie i długofalowa rzetelność
kupiecka. Temu celowi służyły wszystkie podejmowane w tym obszarze działania
Spółki, w tym m.in.:
• spotkania z najważniejszymi krajowymi partnerami handlowymi Spółki (grudzień
2008, czerwiec 2009), w trakcie których zaprezentowano perspektywę rozwoju firmy
oraz zasady współpracy handlowej;
• organizowanie wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w
Puławach cyklu spotkań i szkoleń poświęconych popularyzacji stosowania nawozu
płynnego RSM;
• proponowanie najlepszym klientom współpracy opartej na kontraktach, w tym
również kontraktacji w ramach mechanizmu RFP (Request For Proposal) z płynnym
poziomem regulacji ceny;
• realizacja programu „Opieka nad Produktem” podjętego przez Spółkę w ramach
członkostwa w EFMA (Europejskiej Organizacji Producentów Nawozów). Program
obejmuje m.in. opracowywanie materiałów promocyjno – dydaktycznych dla klientów
oraz doradztwo w zakresie przechowywania i obsługi produktów nawozowych Spółki;
• uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach,
imprezach targowo – wystawienniczych jako członek wielu sektorowych
międzynarodowych organizacji (EPCA, EMPA, IFA, NPG-6, CEFIC).
3.2. Polityka personalna
PRACOWNICY
SPÓŁKI
ZATRUDNIENIE
SYSTEM
WYNAGRODZEŃ
Stan zatrudnienia w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 1 lipca 2008 r.
wyniósł 3 316 pracowników, a na dzień 30 czerwca 2009 r. Spółka zatrudniała 3 304
pracowników. W okresie tym zatrudniono 126 pracowników, a rozwiązano stosunek
pracy ze 148 osobami. Zmiany zatrudnienia wynikały głównie z wypełniania wakatów
spowodowanych odejściami na renty, emerytury jak również na: urlopy wychowawcze,
urlopy bezpłatne, świadczenia rehabilitacyjne, zatrudnienia na czas określony,
rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron oraz wdrożeniem pięciobrygadowej
organizacji czasu pracy.
Realizowane przyjęcia do pracy były poprzedzane analizą możliwości dokonania
wewnętrznych przesunięć kadrowych i ograniczały się do niezbędnego minimum.
Zatrudnienie w roku obrotowym 2008/2009
Zatrudnienie średnioroczne
Stan zatrudnienia na dzień
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
30.06.2009r.
30.06.2008r.
Pracownicy fizyczni
2 158
2 159
2 126
2 150
Pracownicy umysłowi
1 180
1 141
1 178
1 166
Razem
zakłady
prod. podstawowej
wydziały
prod. pomocniczej
3 338
3 300
3 304
3 316
1 134
1 149
397
391
Zakładową politykę płacową w Spółce kształtuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z
dnia 22 marca 2006 roku dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
System wynagrodzeń oparty jest przede wszystkim na wynagrodzeniu zasadniczym,
obok którego jedynym znaczącym wypłacanym dodatkiem jest dodatek zmianowy dla
pracowników wykonujących pracę zmianową, która ze względu na technologię produkcji
nie może być wstrzymana.
Dla pracowników, w zależności od rodzaju wykonywanych prac stosuje się następujące
systemy wynagradzania:
- czasowy,
- akordowy.
W ramach funduszu wynagrodzeń tworzy się premiowy fundusz motywacyjny
przeznaczony na dodatkowe premiowanie za realizację ważnych z punktu widzenia
35
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Spółki celów.
W dniu 17 marca 2009 roku został podpisany przez Zarząd Spółki oraz działające w
Spółce zakładowe organizacje związkowe nowy Regulamin Pracy Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A..
WYNAGRODZENIA
Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto bez wypłat z zysku w roku obrotowym
2008/2009 w zł:
1
Średnie wynagrodzenie w Spółce, w tym:
na stanowiskach nierobotniczych
na stanowiskach robotniczych
r.o.2008/2009
r.o.2007/2008
2
3
Dynamika
w%
4
4 276
5 260
3 738
4 096
5 064
3 584
104,4
103,9
104,3
Zwolnienia grupowe
W Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. nie stosowano zwolnień grupowych
natomiast preferowano politykę optymalizacji zatrudnienia w momencie odejść
pracowników na emerytury i renty oraz alokacji pracowników zgodnie z potrzebami
Spółki.
Spory zbiorowe
W okresie I półrocza roku obrotowego 2008/2009 prowadzono działania w kierunku
rozwiązania sporu zbiorowego (zgodnie z Ustawą z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych), którego bieg rozpoczął się 30 czerwca 2008 r. z inicjatywy Zarządu
Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego.
W dniu 22 stycznia 2009 r. zostało zawarte porozumienie zawieszające spór zbiorowy
wszczęty przez Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego (ZZPRC).
25 maja 2009 roku Zarząd ZZPRC zadecydował o odwieszeniu sporu zbiorowego oraz
postanowił przystąpić do przeprowadzenia referendum strajkowego.
Działalność socjalna finansowana jest z funduszu świadczeń socjalnych, z którego
na rzecz pracowników wypłacono w roku obrotowym 2008/2009 świadczenia w
wysokości 13 810,7 tys. zł.
W roku obrotowym 2008/2009 zorganizowano szkolenie dla 4 420 pracowników, a
łączny koszt tych szkoleń wyniósł 1 678,1 tys. zł.
3.3. Ochrona środowiska
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Produkty Spółki wytwarzane są przy wykorzystaniu technologii spełniającej kryteria
BAT (Best Available Techniques). Oznacza to, że Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
stosują najlepsze dostępne technologie zarówno w samej produkcji, jak i w zakresie
sposobu, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz
likwidowana. Zastosowanie takich technologii pozwala na ustalenie granicznych
wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji szkodliwych, lub (jeżeli
nie jest to praktycznie możliwe) maksymalne możliwe ograniczanie takich emisji i ich
wpływu na środowisko.
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. uzyskały 31 grudnia 2004 r. Pozwolenie
Zintegrowane dla całych zakładów ważne na 10 lat wydane przez Wojewodę
Lubelskiego, rozszerzone decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz
Decyzją Marszałka Województwa z 25 listopada 2008 r..
Spółka posiada następujące certyfikaty:
• ważne do 8 marca 2010 roku:
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem wg Normy ISO 14001:2004
Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg Normy PN-N 18001:2004
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i
Bezpieczeństwem wg norm: ISO9001:2000,ISO14001:1996, PN-N 18001:2004
• ważny do 24 maja 2011 roku
Certyfikat programu „Opieka nad produktem dla nawozów”.
Działanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest sprawdzane podczas corocznych
zewnętrznych audytów kontrolnych. Ostatni audyt kontrolny miał miejsce w dniach 0911.03.2009r. W trakcie audytu analizowano wybrane procesy produkcyjne, nadzór nad
infrastrukturą, stan zgodności prawnej w obszarze środowiskowym oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także podstawowe mechanizmy systemowe. Audyt wykazał, że Spółka
36
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania w stopniu, który umożliwia kontynuację
Certyfikatu.
Dzięki konsekwentnie realizowanej przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
polityce proekologicznej sukcesywna intensyfikacja produkcji nie pociąga za sobą
wzrostu negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko.
W roku obrotowym 2008/2009 Spółka poniosła następujące opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska:
w tys. zł
Emisje zanieczyszczeń do
powietrza
Ścieki
Pobór wód
Odpady
Razem
r.o. 2008/2009
r.o. 2007/2008
Dynamika
w %
6 744
7 514
89,8
876
5 215
114
787
6 282
125
111,5
83,0
91,2
12 949
14 708
88,0
Zmniejszenie opłat za pobór wód wynika ze:
− zmniejszenia produkcji o około 10%, a tym samym zmniejszenia poboru wód.
Zwiększenie opłat za ścieki wynika z:
− zwiększonego w I półroczu roku 2008/2009 zrzutu ładunku (BZT5) w ściekach
zrzucanych do Wisły w stosunku do ChZT. Stawka opłaty za BZT5 była wyższa w
stosunku do ChZT o 250%. Zgodnie z przepisami prawa opłatę wnosi się za
zanieczyszczenie dające najwyższą opłatę;
− dodatkowej opłaty za metale w ściekach (zgodnie z PRTR) w II półroczu 2008/2009;
− wzrostu stawek opłat o 2% za II półrocze roku 2008/2009 w stosunku do
analogicznego okresu roku 2007/2008.
Zmniejszenie opłat za emisje zanieczyszczeń do powietrza wynika z:
− ograniczenia emisji pyłów dymnicowych w związku z zakończeniem realizacji
inwestycji „Modernizacja elektrofiltrów kotłów 1, 3, 4, 5 w Zakładowej
Elektrociepłowni”. Pomiary skuteczności odpylania elektrofiltrów dla poszczególnych
kotłów wykazały średnią skuteczność na poziomie 99,93%; wartość średnia zapylenia
spalin wyniosła 19,0 mg/Nm3 przy gwarantowanej 50 mg/Nm3;
− ograniczenia emisji dwutlenku siarki poprzez spalanie węgla niskosiarkowego;
− nie poniesienia opłat środowiskowych za wprowadzanie dwutlenku węgla z
Elektrociepłowni w II półroczu roku 2008/2009; w zamian Zakłady wniosły opłatę za
przyznane uprawnienia do emisji dwutlenku węgla na wyodrębniony rachunek bankowy
NFOŚiGW (zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz.
2784).
− zmniejszenia produkcji o około 10% w stosunku do analogicznego okresu.
Działania proekologiczne w roku obrotowym 2008/2009
•
W obszarze ochrony powietrza atmosferycznego zrealizowano inwestycję
proekologiczną „Redukcja emisji podtlenku azotu z Instalacji Kwasu Azotowego”;
uzyskany efekt to ograniczenie emisji podtlenku azotu o ok. 85%.
•
W obszarze ochrony wód przeprowadzono renowację części kanalizacji
przemysłowej w celu wyeliminowania ewentualnych przecieków do środowiska.
•
Zagospodarowano o 20% więcej, w stosunku do ilości zagospodarowanej w
analogicznym okresie roku poprzedniego, mieszanek popiołowo - żużlowych z mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych z przeznaczeniem do zamykania i rekultywacji
wyrobisk. W obszarze gospodarki odpadami przemysłowymi zagospodarowano 92 885
ton popiołów lotnych z przeznaczeniem do produkcji materiałów budowlanych.
•
W obszarze rewitalizacji terenów zniszczonych działalnością Zakładów prowadzi się
rekultywację rolniczo-leśną. W roku obrotowym 2008/2009 zalesiono 8 ha terenów
będących własnością Zakładów Azotowych "Puławy" S.A..
Wypełnienie zobowiązań systemu REACH
W raportowanym okresie w ramach prowadzonych przygotowań do wypełnienia
zobowiązań systemu REACH Spółka złożyła dokumentację w terminach przewidzianych
procedurami.
Podjęto następujące działania:
•
Dokonano ewidencji, weryfikacji i identyfikacji substancji produkowanych oraz
37
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
wprowadzono nadzór nad przestrzeganiem wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji,
wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji i preparatów chemicznych.
•
Świadczono doradztwo w zakresie implementacji REACH dostawcom i odbiorcom
produktów Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
•
Dokonano wstępnej rejestracji produktów i półproduktów w Europejskiej Agencji
Chemikaliów.
•
Przystąpiono do międzynarodowych Konsorcjów Produktowych (Konsorcjum:
Nawozowe, Kaprolaktamowe, Melaminowe, Nadtlenku Wodoru).
Dzięki możliwości wspólnego przedłożenia Dokumentacji Rejestracyjnej w ramach
konsorcjów wysokość kosztów została znacznie obniżona i z pewnością będzie nadal
obniżana w miarę przyjmowania nowych członków do Konsorcjów Produktowych.
BADANIA I
ROZWÓJ
3.4. Badania i rozwój
W ramach stałego planowania strategicznego, Zarząd Spółki przedstawił Radzie
Nadzorczej załącznik nr 2 do Strategii Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. 2007 – 2017
pt „Koncepcja strategicznego rozwoju”, który w październiku 2008 r. Rada Nadzorcza
pozytywnie zaopiniowała. Dokument ten precyzuje główne kierunki strategicznego
rozwoju Spółki, oraz obszary jej przyszłych działań w ramach przyjętej Strategii Spółki.
Strategię uzupełnia dodatkowy dokument pt. „Wymiar finansowy Strategii Zakładów
Azotowych "Puławy" S.A. 2007-2017”.
W/w dokumenty określają zainteresowania Zarządu Spółki w kierunkach rozwoju w
obszarze aktywności nawozowej i chemicznej – stanowiącej profil podstawowej
działalności Spółki, oraz w obszarze energetyki i „science materials”.
Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe w roku obrotowym 2008/2009
ukierunkowane były przede wszystkim na nowe technologie oraz udoskonalanie
wytwarzanych produktów w zakresie istniejących technologii.
Z bardziej znaczących prac należy wymienić:
• Zrealizowanie kontraktu na wykonanie Feasibility Study dla projektu zgazowania
węgla do amoniaku, oraz jego podsumowanie i ocena;
• Prowadzenie prac nad projektem Zgazowanie Węgla, w ramach powołanego
Zespołu do realizacji projektu, a w tym, przeprowadzenie wizyt na instalacjach
referencyjnych i przygotowanie założeń pod wykonanie dokumentacji przedprojektowej;
• Zrealizowanie kontraktu na wykonanie Feasibility Study dla przystosowania
poszczególnych linii wytwórni saletry amonowej do produkcji nowych nawozów na
bazie azotanu amonu oraz podpisanie nowej umowy na wariantowe rozwiązanie
koncepcyjne tego samego problemu;
• Rewizje koncepcji realizacji zadań inwestycyjnych: stokaż RSM, produkcja nowych
nawozów płynnych i granulowanych na bazie mocznika, azotanu amonu i siarczanu
amonu, stokaż amoniaku w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego (NKN)
zlokalizowanego w podstrefie Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice na
terenie Puławskiego Parku Przemysłowego;
• Opracowanie koncepcji produkcji innowacyjnych produktów wysokich marż
„Science Materials”;
• Przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – produkcja tworzyw
biodegradowalnych;
• Opracowanie raportu nt. Produkcja Modyfikowanych Tworzyw Sztucznych. Wyniki
analiz wskazują na zasadność prowadzenia dalszych prac nad projektem.
• Prowadzono prace nad intensyfikacją, poprawą efektywności produkcji i
wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych na istniejących
instalacjach produkcyjnych (instalacja kaprolaktamu, instalacja Melaminy I, instalacja
nadtlenku wodoru);
• Opracowanie wstępnej koncepcji biznesowej i rozpoczęcie akcji ofertowej na
wstępne studium wykonalności dla projektu instalacji do produkcji metanolu z gazu
koksowniczego;
• Pozyskanie wstępnych ofert na kompleks przedsięwzięć: Puławy II (nowy linia
produkcyjna amoniaku i mocznika);
• Zakończenie I roku i rozpoczęcie II roku 5 –cio letniej pracy badawczej pt. „Badanie
stopnia wykorzystania nawozów azotowych na doświadczalnych poletkach Polski,
Niemiec i Czech”;
• Współpraca z jednostkami badawczymi i naukowymi w ramach Centrum Rozwoju
38
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Przemysłu Chemicznego (m.in. podpisano umowę badawczą z UMCS dotyczącą
zagospodarowania osadu azotanu magnezu z instalacji przemysłowej Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. w kierunku komponentu do nowych nawozów). Cel i główne
działania skierowane były na poszukiwanie nowych technologii i nowych produktów
oraz prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, realizowanych na zasadzie bliskiej
współpracy z jednostkami badawczo - rozwojowymi, uczelniami wyższymi;
W obszarach rozwoju istniejących technologii, energetyki i ochrony środowiska
prowadzono prace nad:
• Opracowaniem „Studium wykonalności projektu modernizacji i rozbudowy
elektrociepłowni” w celu pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na energię
elektryczną i cieplną i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego;
• Rozpoczęto akcję ofertową na instalację do odsiarczania spalin w zakładowej
Elektrociepłowni;
• Wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: biomasy, energii wiatru i odpadów
do celów produkcji „zielonej” energii elektrycznej;
• Redukcją emisji N2O z instalacji kwasu azotowego, realizowaną w ramach projektu
Wspólnych Wdrożeń – jednego z mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto. W
ramach projektu, prowadzonego wspólnie z firmą BASF, zainstalowano system
monitoringu emisji, wyznaczono linię bazową określającą bazowy poziom emisji
podtlenku azotu, nieznacznie zmodernizowano kosze utleniaczy oraz zainstalowano
katalizator redukcji N2O. Do końca 2008 roku uruchomiono proces redukcji na dwóch
pierwszych liniach produkcyjnych, a w styczniu 2009 roku na pozostałych liniach.
Dodatkowo sporządzono niezbędną dokumentację wymaganą przez metodologię
projektu, przeprowadzono zbieranie i wstępną selekcję ofert nabycia jednostek emisji
ERU od podmiotów zagranicznych;
• Opracowano wstępną Koncepcję zagospodarowania nadmiernego osadu czynnego z
Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych.
3.5. Pozycja Spółki w rankingach
RANKINGI
Rankingi publikowane w okresie 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r.
Lista 400
Pozycja 52 w kategorii 400 Największych Przedsiębiorstw Produkcyjnych 2007 wg
przychodów ze sprzedaży - Home & Market, lipiec 2008 r.
500 Największych Firm Europy Środkowo-Wschodniej
Pozycja 307 w kategorii Lista przedsiębiorstw wg przychodów ze sprzedaży w 2007 r. w
euro - Rzeczpospolita nr 213 (8114) z 11 września 2008 r.
Lista 2000 polskie przedsiębiorstwa
Pozycja 94 w kategorii Lista przedsiębiorstw wg przychodów ze sprzedaży –
Rzeczpospolita 31 października – 2 listopada 2008 r.
Ranking fundamentalny za III kwartał 2008 w branży spółek z sektora
elektromaszynowego, chemicznego, handlowego, lekkiego i telekomunikacyjnego,
pierwsze miejsce, Dom Maklerski Penetrator S.A.
Tytuł „Marki Wysokiej Reputacji 2008” w kategorii „przemysł” w Niezależnym
Rankingu Reputacji Spółek Giełdowych Premium Brand opracowanym przez Dom
Badawczy Maison
Perły Polskiej Gospodarki certyfikat i tytuł w kategorii Perły Wielkie za „konsekwentną
realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej
dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce” – Redakcja
miesięcznika Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, listopad 2008 r.
Filar Polskiej Gospodarki nagroda w V edycji konkursu Redakcji ”Puls Biznesu” dla
najlepszych firm, o szczególnym znaczeniu dla regionów, w jakich działają, grudzień
2008 r.
Polskie Nawozy nagroda specjalna w VII edycji konkursu organizowanego przez
„Zielony Sztandar” „Za wzorową współpracę z Grupami Producentów Rolnych”,
grudzień 2008 r..
Pięćsetka Polityki
Pozycja 74 na liście największych przedsiębiorstw w 2008 r. wg przychodów ze
sprzedaży; pozycja 16 na liście najbardziej zyskownych przedsiębiorstw 2008; pozycja
32 na liście największych eksporterów 2008; pozycja 20 w rankingu spółek Skarbu
Państwa 2008 – Polityka 28 kwietnia 2009 r.
39
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Lista 500
Pozycja 109 w rankingu najcenniejszych firm, opracowanym wg własnej wyceny;
pozycja 26 na liście największych eksporterów; pozycja 6 na liście firm, które
najbardziej poprawiły wynik netto; pozycja 102 na liście firm wg przychodów ze
sprzedaży – Rzeczpospolita 29 kwietnia 2009 r.
„100 najcenniejszych firm”
Pozycja 91w rankingu firm o największej wartości w 2008 r. – Newsweek 25 kwietnia
2009 r.
Perły Polskiej Giełdy”
Pozycja 19 w rankingu najbardziej wartościowych przedsiębiorstw; pozycja 3 w
rankingu firm z kategorii „surowce i energia” – Parkiet 15 maja 2009 r.
Setka Kuriera
Pozycja 1 w rankingu opracowanym na podstawie zysku netto i brutto; pozycja 3 pod
względem uzyskanych w 2008 roku przychodów; pozycja 5 w zestawieniu dotyczącym
zatrudnienia.
Złota Setka „Dziennika Wschodniego”
Pozycja 2 w rankingu głównym zestawionym na podstawie przychodów; pozycja 1 w
kategoriach: najbardziej zyskowne firmy, najwyższy zysk brutto, najwięksi eksporterzy i
zestawieniu firm przemysłowych; pozycja 2 pod względem zysku netto na jednego
zatrudnionego; pozycja 3 wśród największych inwestorów.
3.6. Działania na rzecz otoczenia Spółki, sponsoring, darowizny
OTOCZENIE
SPONSORING
Działalność sponsoringowa w roku obrotowym 2008/2009 prowadzona była na
podstawie przyjętych przez Zarząd Spółki (Uchwała Nr 94/2008/09 z dnia 29 sierpnia
2009 r.) i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą (Protokół Nr 12/VI/2008 z dnia 17 i
18 września 2008r., pkt 8) Zasad polityki sponsoringowej i społecznej (Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka
Akcyjna za okres 1 lipiec 2008 – 30 czerwiec 2009). Regulacja ta sformalizowała
dotychczasowe działania Spółki w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw sportowych,
ekologicznych, kulturalnych i społecznych określając misję, cele, kierunki, zasięg i
główne zasady działalności sponsoringowej.
Wysokość środków przekazywanych na umowy sponsoringowe i darowizny została
uzależniona od wyników finansowych Spółki i (ustalona w czerwcu 2008 roku na rok
obrotowy 2008/2009) nie mogła przekroczyć 2% przewidywanego zysku netto za rok
obrotowy 2007/2008.
W roku obrotowym 2008/2009 zawarto 45 umów sponsoringowych na łączną kwotę
3 917,5 tys. zł, w tym 7 umów przekroczyło równowartość 5 000 EUR i zgodnie z art.
19b Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, zawarcie tych
umów wymagało zgody Rady Nadzorczej. Były to umowy zawarte z następującymi
podmiotami:
•
KS „Azoty-Puławy” (klub Ekstraklasy piłki ręcznej mężczyzn „Azoty-Puławy”);
•
SPR Lublin SSA (klub Ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, Mistrz Polski „SPR Asseco
BS”);
•
KS „Wisła” (klub wielosekcyjny, którego wychowankiem jest m.in. Mistrz Polski w
pływaniu – Konrad Czerniak);
•
Teatr Muzyczny w Lublinie (w sezonie 2008/2009 przygotował i wystawił operę
„La Traviata”);
•
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach (wieloletni organizator
m.in. Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych i Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy);
•
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym (a w szczególności Muzeum
Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym i projekt „Muzeum Dawnych Słowian” w Kotlinie
Chodelskiej);
•
Ognisko TKKF „Chemik” przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. (organizator
rekreacji sportowej dla pracowników Spółki - również w formie zawodów
ogólnopolskich).
W roku obrotowym 2008/2009 Zarząd Spółki udzielił 63 darowizny na łączną kwotę
510,6 tys. zł, z czego jedna przekroczyła równowartość kwoty 5 000 EUR (darowizna na
zakup mammografu z przeznaczeniem dla szpitala powiatowego w Puławach), co
zgodnie z art. 19b Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji
wymagało zgody Rady Nadzorczej. Pozostałe darowizny przeznaczone były na wsparcie
leczenia obecnych i byłych pracowników Spółki, na rzecz stowarzyszeń i organizacji
40
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
działających na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, dla szkół z regionu puławskiego,
organizacji społecznych, na nagrody dla zwycięzców ekologicznej akcji „Drzewko za
butelkę”. W pięciu przypadkach darowizna została przekazana za pośrednictwem
Fundacji. W dwudziestu pięciu przypadkach dokonano darowizny rzeczowej – w tym
głównie w formie ciekłego azotu na rzecz spółki medycznej Medical w Puławach i dla
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trzech przypadkach darowizna
przekazana była w formie nawozów.
Działalność na rzecz społeczności lokalnej w ostatnim roku obrotowym przyczyniła
się do uzyskania przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., po raz czwarty w historii,
tytułu „Filar Polskiej Gospodarki” (Puls Biznesu w grudniu 2008 r.), który wyłania firmy
silne ekonomicznie, ale również o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności oraz
tytułu „Firma Dobrze Widziana” (Business Centre Club, Stowarzyszenie Akademii
Rozwoju Filantropii).
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009r.
wprowadzającym „Model regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem
Skarbu Państwa”, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dokonały dostosowania
wewnętrznych zasad polityki sponsoringowej do wytycznych Ministra Skarbu. Ponadto
Spółka zleciła specjalistycznej agencji badawczej przeprowadzenie badań efektywności
medialnej sponsorowanych klubów sportowych oraz badań świadomości i oceny
działalności sponsoringowej Spółki wśród społeczności lokalnej. Na tej podstawie w
Spółce przystąpiono do przygotowywania planu działalności sponsoringowej na kolejny
rok obrotowy 2009/2010, zakładającego konkretne cele do realizacji oraz spodziewane
efekty.
Podsumowując wyniki badań agencja napisała: Strategia sponsorowania tylko jednej
dyscypliny niszowej jest właściwa w kontekście mnogości sponsorów dyscyplin z
głównego nurtu medialnego, takich jak: piłka nożna, siatkówka czy skoki narciarskie.
Przy relatywnie mniejszym nakładzie środków w dłuższej perspektywie można
spodziewać się korzystnych wyników w postaci satysfakcjonującego "zwrotu
medialnego".
Sponsoring, w szczególności przedsiębiorstw produkcyjnych, odgrywa ważną rolę w
dialogu ze społecznością lokalną oraz pracownikami. Dlatego, mimo niskiej
efektywności medialnej lokalnych projektów sponsoringowych zalecamy ich
kontynuowanie – są one istotnym elementem składowym odpowiedzialności społecznej
firmy.
Istotnym czynnikiem w sponsoringu jest konsekwencja w tworzeniu wizerunku
przedsiębiorstwa wspierającego konkretną dyscyplinę bądź też konkretny zespół. W
związku z tym zalecamy kontynuowanie projektów sponsoringowych z obszaru piłki
ręcznej.
41
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
4. Szanse, zagrożenia, ryzyka
SZANSE
ZAGROŻENIA
RYZYKA
Szanse
• Unijne mechanizmy wspomagające rozwój przedsiębiorstw;
• Wzrost zużycia nawozów azotowych do 2011 roku w Polsce o 8% (wg prognoz
EFMA);
• Wzrost konsumpcji nawozów azotowych w EU 15 i w EU 12 do 2011 ( o 0,8% i o
9% wg prognoz EFMA);
• Zmiana struktury upraw - zwiększenie wykorzystania nawozów azotowych;
• Wzrost pow. zasiewów zbóż w UE o ok. 5 % ( 1,7 mln ha) – zniesienie obowiązku
odłogowania;
• Dopłaty bezpośrednie – wzrost siły nabywczej rolnictwa, modernizacja rolnictwa;
• Produkcja biopaliw w USA i Europie;
• Dotacje przyznawane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przez UE – rozwój
obszarów wiejskich;
• Wzrastająca popularność i świadomość o efektywności stosowania nawozów
płynnych;
• Dynamicznie rozwijający się rynek zastosowań roztworów mocznika (np. AdBlue®)
w przemyśle motoryzacyjnym i energetyce;
• Utrzymanie globalnych mocy produkcyjnych kaprolaktamu na obecnym poziomie
(brak potwierdzonych nowych projektów inwestycyjnych);
• Powstanie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” na
wydzielonych terenach Puławskiego Parku Przemysłowego;
• Konsekwentna realizacja przyjętej Strategii dla Spółki;
Zagrożenia
• Globalny kryzys gospodarczy;
• Wzrost cen surowców;
• Restrykcyjne regulacje prawne (m.in. REACH, limity emisji dwutlenku węgla i
dwutlenku siarki);
• Podatność biznesu nawozowego na cykliczne wahania koniunktury;
• Możliwość wprowadzenia przez Parlament Europejski i Radę Europy utrudnień w
obrocie saletrą amonową na terytorium UE;
• Silna konkurencja wśród producentów melaminy (nowe projekty inwestycyjne);
• Sytuacja polityczna na świecie;
• Różnice w poziomie cen zakupu gazu ziemnego dla wytwórców nawozów w Polsce
i na świecie;
• Uzależnienie dostaw gazu ziemnego do Polski z Rosji w długim okresie;
• Niepewność dostaw gazu ziemnego i ograniczenia w produkcji nawozów i
chemikaliów w związku z napiętą sytuacją geopolityczną na linii Ukraina-Rosja;
• Nowe inwestycje w regionach z tanim gazem ziemnym (melamina, nawozy
azotowe);
• Zagrożenie związane ze wzrostem importu nawozów azotowych do Polski z
regionów z tańszym gazem ziemnym, dużymi zdolnościami produkcyjnymi oraz o
niskim popycie wewnętrznym;
• Zmniejszenie zakresu ochrony na rynku UE;
• Nałożenie podatku akcyzowego na zakup gazu ziemnego.
W roku obrotowym 2008/2009 Spółka kontynuowała prace nad wdrożeniem systemu
zarządzania ryzykiem w firmie. W oparciu o zidentyfikowane problemy i zagrożenia
Spółka określiła kluczowe obszary i czynniki ryzyka, prawdopodobieństwo ich
wystąpienia oraz wpływ na procesy i realizację celów biznesowych organizacji.
Sporządzona na tej podstawie „Mapa ryzyka Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
zidentyfikowała najistotniejsze ryzyka w działalności Spółki oraz określiła wprowadzane
przez Spółkę mechanizmy kontrolne oraz działania ograniczające bądź minimalizujące
dane ryzyko. Spółka na bieżąco monitoruje zidentyfikowane ryzyka oraz podejmuje
działania wyprzedzające. Wnioski z monitoringu ryzyk posłużyły do weryfikacji mapy
ryzyk na kolejny rok obrotowy.
42
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Strategiczne dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. ryzyka:
• Wzrost taryfy gazowej i elektrycznej
W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka związanego ze
wzrostem taryf gazowych i elektrycznych, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podejmują
działania lobbingowe poprzez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego mające na celu
zabezpieczenie jak najkorzystniejszych warunków zakupu gazu ziemnego i energii
elektrycznej. W dniu 15 kwietnia 2009 r. został podpisany Aneks do umowy o sprzedaż
energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych z dnia 20.12.1999 r. zawartej z
PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Aneks wprowadza zmiany cen energii
elektrycznej w okresie marzec-grudzień 2009 r. oraz zmienia zasady rozliczania
odchyleń w poborze energii elektrycznej. Obniżka cen w stosunku do poprzednio
obowiązującego poziomu (określonego Aneksem z dnia 23 stycznia 2009) wynika
głównie z ustawowej zmiany podmiotu zobowiązanego do regulowania podatku
akcyzowego oraz uzyskanego przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. rabatu. W planach
inwestycyjnych znajduje się projekt budowy elektrowni. Inwestycja ta, jak również
inwestycja związana ze zgazowaniem węgla, ma zdywersyfikować zaopatrzenie w gaz
ziemny i energię elektryczną.
• Wahania kursów walut
W Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. funkcjonują wewnętrzne regulacje mające na
celu minimalizowanie negatywnych skutków zmian wartości walut, w których rozliczane
są transakcje zawierane przez Spółkę. Spółka optymalizuje wewnętrzne przepisy
regulujące zarządzanie ryzykiem walutowym pod kątem zmieniających się warunków
rynkowych. Zmiany dotyczą uszczegółowienia katalogu dopuszczalnych i
wykorzystywanych instrumentów, udoskonalenia procesu planowania finansowego na
potrzeby zarządzania ryzykiem walutowym, wprowadzenia limitów zabezpieczenia
zależnych od horyzontu czasowego zawieranych transakcji.
Rozpoczęto przygotowania do wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń. Analiza
dokonana przez zewnętrzną firmę (Deloitte Advisory Sp. z o.o.) potwierdziła, że
działania w obszarze zarządzania instrumentami finansowymi (w okresie objętym
badaniem) nie miały charakteru spekulacyjnego, a jedynie stanowiły działania
zmierzające do właściwego zabezpieczenia interesów Spółki. W warunkach
niestabilności jaka obserwowana jest obecnie na rynkach światowych bardzo trudno jest
w sposób przewidywalny przyjąć optymalne wartości przyszłej wyceny walut. W
związku z powyższym w Spółce planowane jest wdrożenie programu informatycznego
do wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzania analiz scenariuszowych,
testowania warunków skrajnych oraz analiz ryzyka. Wykonywanie analiz
scenariuszowych ułatwi w przyszłości prowadzenie procesu zarządzania ryzykiem
finansowym. Spółka na bieżąco restrukturyzuje wybrane transakcje.
• Przekroczenie przyznanych limitów emisji dwutlenku siarki i dwutlenku węgla
W celu zmniejszenia ryzyka niedotrzymania przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
norm emisji dwutlenku siarki podjęto decyzje o realizacji inwestycji związanej z
odsiarczaniem spalin. Obecnie spalany jest droższy węgiel o niższej zawartości siarki w
celu sprostania wymaganiom regulacyjnym. Emisja dwutlenku węgla podlega
regulacjom prawnym opartym na uprawnieniach, w ramach których prowadzone jest
zarządzanie przyznanymi limitami przez właściwe komórki organizacyjne Spółki.
• Ceny i dostępność surowców
W związku z mniejszymi, niż wynika z umowy, dostawami gazu ziemnego oraz
niewystarczającymi możliwościami magazynowania gazu ziemnego w kraju, istnieje
ryzyko jego niedoborów w zasobach PGNiG na rok 2009. Utrzymujący się taki stan
może spowodować niedobór tego surowca w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. w
kolejnych okresach. Braki w dostawach amoniaku również mogą wpłynąć na sytuację
Spółki. W celu ograniczenia ryzyka związanego z brakiem dostaw amoniaku w Spółce
prowadzi się inwestycje w zwiększenie zdolności rozładunku i magazynowania
amoniaku oraz podejmuje się działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw tego
surowca. W związku z koniecznością dokonania przez producentów rejestracji substancji
chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) istnieje
potencjalne ryzyko, że niektórzy dostawcy mogą nie wypełnić obowiązków nałożonych
w Rozporządzeniu, a co za tym idzie Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie będą mogły
wykorzystywać tych produktów do własnej produkcji. W związku z tym podjęto
działania, w wyniku których Spółka uzyskała zapewnienie, że większość dostawców
zapewni ciągłość dostaw swoich produktów niezbędnych do prowadzenia procesu
43
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
produkcyjnego. W sytuacji niestabilności na rynkach surowcowych trudno określić
dalszy rozwój sytuacji i jego kierunki.
• Ryzyko inwestycyjne
Spółka planuje realizację szeregu inwestycji mających na celu zwiększenie przewagi
konkurencyjnej na rynku. W celu zminimalizowania ryzyk związanych z
podejmowaniem decyzji dotyczących inwestycji w Zakładach Azotowych „Puławy”
S.A. funkcjonują wewnętrzne zasady, które regulują tok postępowania w procesie
realizacji zadań inwestycyjnych. Procedury te są stale doskonalone i dostosowywane do
zmieniających się wewnętrznych warunków organizacyjnych w Spółce. Modyfikacja
procedur wiąże się także z koniecznością uwzględnienia w nich wymagań wynikających
z obowiązków, jakie ciążą na beneficjentach, którzy uzyskują pomoc unijną na realizację
zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych.
• Wybuch instalacji
Ze względu na rodzaj działalności prowadzonej w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
potencjalne ryzyko wystąpienia wybuchu instalacji jest brane pod uwagę przy ocenie
zdarzeń, które mogą mieć wpływ na działalność Spółki. W Spółce funkcjonują
rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia
zidentyfikowanego ryzyka. Do rozwiązań tych należy zaliczyć: przeprowadzanie
okresowych badań stanu instalacji przez powołane do tego służby; inwestycje
odtworzeniowe; stałe szkolenie pracowników obsługujących instalacje; opracowanie i
wdrożenie procedur postępowania na wypadek wystąpienia awarii instalacji;
funkcjonowanie służb ratowniczych tj. Zakładowej Straży Pożarnej oraz służb
ratownictwa chemicznego na poszczególnych wydziałach zagrożonych wystąpieniem
awarii. W celu zmniejszenia potencjalnych strat wywołanych wystąpieniem zdarzenia
Spółka zawiera umowy ubezpieczenia majątku.
• Brak rejestracji produktów Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zgodnie z
Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH)
W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia związanego z
brakiem rejestracji produktów Spółki zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006
(REACH) w Spółce funkcjonuje komórka organizacyjna, której zadaniem jest
zapewnienie właściwego toku postępowania w celu zachowania harmonogramu
rejestracji wyznaczonego Rozporządzeniem. Dla wzmocnienia pozycji w procesie
rejestracyjnym Spółka zawiera umowy o charakterze konsorcyjnym z innymi
producentami oraz przystępuje do współpracy w ramach członkowstwa w organizacjach
zrzeszających producentów chemicznych.
• Przekroczenie limitu składowania popiołów
W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia przekroczenia limitu
składowania popiołów Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podejmują szereg działań, do
których należą:
•
podpisanie umów na wywóz popiołów;
•
uzyskanie pozwoleń w zakresie powiększenia obszaru składowania;
•
opracowanie procedur ewidencji, ważenia, wywozu i rozliczania odpadów
popiołowych.
44
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
5. Przewidywana sytuacja finansowa
5.1. Przewidywana sytuacja finansowa
Ze względu na zakres prowadzonej działalności oraz branżę, w jakiej jest
prowadzona działalność biznesowa Spółki, jej sytuacja ekonomiczna jest szczególnie
wrażliwa na zmiany zachodzące w globalnej gospodarce. Dostępne prognozy
makroekonomiczne sugerują, że poprawa sytuacji gospodarczej może nastąpić w 2010
roku, stąd Spółka zakłada, że wyniki finansowe w I półroczu roku obrotowego
2009/2010 w dalszym ciągu będą pod presją trwającej od ubiegłego roku recesji.
Stabilizacja lub lekka poprawa powinna nastąpić dopiero w II półroczu roku obrotowego
2009/2010. Dodatkowo na sytuację ekonomiczną Spółki mogą negatywnie wpłynąć
czynniki specyficzne dla rynku lokalnego, czyli ryzyko związane z dużą zmiennością
kursów złotówki do podstawowych walut (41,7 % przychodów Spółki dotyczy eksportu)
oraz kwestia gazu ziemnego zarówno w wymiarze jego wysokich cen jak i dostępności.
Ze względu na dużą niepewność, jaką charakteryzują się w/w ryzyka nie jest możliwe
wiarygodne oszacowanie ich wpływu na przewidywaną sytuację finansową Spółki.
Niemniej jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową Spółki, a w szczególności
stan gotówki będący w dyspozycji firmy oraz poziom zadłużenia przewiduje się, że
sytuacja finansowa Spółki powinna pozostać stabilna.
Realizacja planów inwestycyjnych Spółki nie jest zagrożona. Zakres planowanych
inwestycji oraz kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej Spółki mogą
spowodować zmianę struktury finansowania działalności Spółki. Ewentualne zmiany
będą dotyczyć wykorzystania w większym stopniu finansowania obcego.
45
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
6. Inne ważne informacje
UMOWY
ZNACZĄCE
Umowy znaczące
Umowa ubezpieczenia
W dniu 01.07.2008 r. została podpisana Polisa seria CLM nr 236L6001
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia
30.06.2009 r.. Powyższa Polisa została zawarta w ramach Umowy Ubezpieczenia
Generalnego na okres 01.07.2008 r. - 30.06.2010 r..
Stronami
w/w
polisy
są:
Zakłady
Azotowe
„Puławy”
S.A.
jako
Ubezpieczający/Ubezpieczony przy udziale Brokera MENTOR S.A. jako pośrednika
ubezpieczeniowego Spółki oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (Koasekurator
Wiodący), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (Koasekurator) i
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (Koasekurator) jako
ubezpieczyciele.
Łączna składka ubezpieczeniowa wynosi 2.189.003,55 złotych i płatna jest w 6 ratach.
Umowa kupna/sprzedaży węgla energetycznego
W dniu 19 września 2008 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisały Aneks do
Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego zawartej z Lubelskim Węglem
"Bogdanka" S.A. w dniu 02.01.2006 r.. Przedmiotem umowy jest dostawa-sprzedaż
miału energetycznego do Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.. Umowa ma charakter
ramowy i obowiązuje do 31.12.2012 r.. Ilości oraz cena podlegają corocznym
ustaleniom. Aneks wprowadza zmiany cen węgla energetycznego na okres 01.08.2008 r.
– 31.12.2008 r.. Szacunkowa wartość umowy do końca 2008 r. licząc od momentu
zawarcia umowy wynosiła 169 mln zł.
W dniu 8 stycznia 2009 r. Spółka podpisała Wieloletnią Umowę Sprzedaży Węgla
Energetycznego z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. Przedmiotem umowy jest
dostawa-sprzedaż miału energetycznego do Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
Umowa obowiązuje od 01.01.2009 r. do 31.12.2012 r. Cena węgla energetycznego
podlega corocznym negocjacjom. Ilości zakontraktowane na 2009 r. - 200 tys.ton.
Szacunkowa wartość umowy do końca 2012 r. wg cen kontraktowych obowiązujących w
2009 r. wyniesie 394,4 mln zł i przekroczy 10% kapitałów własnych Spółki.
Umowa sprzedaży melaminy
W dniu 6 listopada 2008 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawarły z firmą
DYNEA CHEMICALS OY umowę sprzedaży melaminy. Zgodnie z jej zapisami
Zakłady zobowiązują się dostarczyć, a DYNEA CHEMICALS OY odebrać melaminę w
ilościach i parametrach technicznych określonych w umowie. Szacunkowa wartość
umowy wynosi 200 mln zł.. Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31.12.2011 r.
Zawarcie umowy jest konsekwencją działań Spółki w zakresie kontaktów
businessowych, które stara się budować w oparciu o relacje partnerskie. W dziedzinie
melaminy firmy współpracują ze sobą od wielu lat. Dotychczas sprzedaż była
realizowana na bazie krótkoterminowych kontraktów.
Aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych
W dniu 23 stycznia 2009 r. został podpisany Aneks do umowy sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych z dnia 20.12.1999 r. zawartej z PGE
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Aneks wprowadza zmiany cen energii
elektrycznej na 2009 r. oraz uzupełnia zasady kalkulacji i rozliczeń należności.
Szacunkowa wartość umowy w 2009 r. wyniesie ok. 243,5 mln zł i przekroczy 10%
kapitałów własnych Spółki.
Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe oraz opłata abonamentowa w 2009 r. określone
są w Taryfie dla energii elektrycznej PSE-Operator S.A. zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15.01.2009 r.
Aneks nr 84/2009 do Umowy nr 4/S/98 kupna – sprzedaży gazu ziemnego
wysokometanowego
W dniu 17.03.2009 r. został podpisany Aneks nr 84/2009 do Umowy nr 4/S/98 kupna
– sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego zawartej z PGNiG w dniu 14 stycznia
1999 r. (umowa znacząca), określający nowe wielkości maksymalnych Mocy
Umownych dostarczanego przez PGNiG gazu ziemnego, w przedziale od 80 000 Nm3/h
do 105 000 Nm3/h, w zależności od miesiąca w roku kalendarzowym 2009.
Przy poziomie cen z obecnie obowiązującej Taryfy gazowej szacunkowa wartość
Umowy w roku 2009 wyniesie około 900 mln zł netto.
Aneks do umowy o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych
W dniu 15 kwietnia 2009 r. został podpisany Aneks do umowy o sprzedaż energii
46
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych z dnia 20.12.1999 r. zawartej z PGE
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Aneks wprowadza zmiany cen energii
elektrycznej w okresie marzec-grudzień 2009 r. oraz zmienia zasady rozliczania
odchyleń w poborze energii elektrycznej. Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe oraz
opłata abonamentowa w 2009 r. określone są w Taryfie dla energii elektrycznej PSEOperator S.A. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia
15.01.2009r.. Szacunkowa wartość umowy w 2009 r. wyniesie ok. 214 mln zł i
przekroczy 10% kapitałów własnych Spółki.
Postępowania sądowe
Na dzień 30 czerwca 2009 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. prowadziły sprawy:
z powództwa Zakładów - 6 spraw o łącznej wartości przedmiotu sporu 135 356,11zł;
•
znajdujące się w toku postępowania egzekucyjnego - 47 spraw o łącznej wartości
16 583 410,66 zł, z czego: 6 126 286,16 zł to należność główna, 9 992 354,75 zł to
odsetki, 464 769,75 zł to koszty postępowania;
•
znajdujące się w toku postępowania upadłościowego - 22 sprawy, w których do
postępowania upadłościowego zgłoszona została kwota 3 369 095,13 zł i 29 126,25
EUR; w toku postępowań dokonano wpłat na łączną kwotę 1 726 353,31 zł i 1 747,58
EUR.
•
oraz znajdująca się w toku postępowania upadłościowego – 1 sprawa dotycząca
STILON S.A. w Gorzowie Wlp.; jest to upadłość z możliwością zawarcia układu;
wierzytelność zgłoszona do postępowania to kwota 21 881 793,72 zł, z czego
18 632 375,88 zł to należność główna; wierzytelność jest ubezpieczona i zabezpieczona
hipoteką na nieruchomości upadłego; zawarte jest porozumienie przy udziale
ubezpieczyciela w sprawie współpracy z upadłym oraz spłaty zadłużenia;
•
przedsądowe postępowanie ugodowe – 1 sprawa dotycząca upadłości konsumenckiej
wg procedury niemieckiej, gdzie do postępowania zgłoszona została kwota 9 771 EUR i
1 496,72 zł;
•
przeciwko Zakładom Azotowym „Puławy” S.A., - 3 sprawy o łącznej wartości
przedmiotu sporu 4 020 000,00 zł; sprawa o wartości przedmiotu sporu 20 000,00 zł jest
prawomocnie ukończona w dniu 2 lipca 2009 roku (sąd oddalił powództwo i apelację
przeciwko Zakładom); sprawa o wartości przedmiotu sporu 4 000 000,00 zł jest
zakończona nieprawomocnym postanowieniem z dnia 30 czerwca 2009 roku o
umorzeniu postępowania;
•
przed Sądem Pracy – 4 sprawy o wartości przedmiotu sporu 1 003 612,00 zł.
•
Kontrole zewnętrzne
W okresie od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku, organa kontrolne
zewnętrzne przeprowadziły w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. łącznie 33 kontrole,
z czego 14 kontroli to kontrole sanitarne przeprowadzone przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach.
Organa kontrolujące to:
- Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Lublinie – 1 kontrola
- Ministerstwo Skarbu Państwa – 1 kontrola
- Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie – 2 kontrole
- Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie – 1 kontrola
- Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie – 5 kontroli
- Urząd Celny w Lublinie – 2 kontrole
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie – 3 kontrole
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Lublinie – 1 kontrola
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 1 kontrola
- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, Oddział Badań i
Certyfikacji w Pile – 1 kontrola
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach – 1 kontrola
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach – 14 kontroli
Do dnia 30 czerwca 2009 r., polecenia pokontrolne w formie
wystąpień/nakazów/zaleceń/postanowień/decyzji wydano w odniesieniu do 15 kontroli
(w tym do kontroli NIK Delegatura w Lublinie, kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa,
5 kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie,
47
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
kontroli Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, kontroli Wojewódzkiego
Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, kontroli
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kontroli Archiwum
Państwowego w Lublinie oraz do 4 kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Puławach).
Otrzymane polecenia pokontrolne zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
Ponadto w roku obrotowym 2008/2009 (listopad 2008 r.) zostało zakończone
postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary Zakładom Azotowym
„Puławy” S.A. w związku z wynikami kontroli stanu zapasów paliw na dzień 31 marca
2008 r., przeprowadzanej w dniu 14 maja 2008 roku przez Urząd Regulacji Energetyki.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wymierzył przedsiębiorcy Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach karę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł.
Kara została zapłacona.
W roku obrotowym 2008/2009, podobnie jak w roku obrotowym 2007/2008, organa
kontrolne zewnętrzne nie wydały poleceń pokontrolnych mających zasadniczy wpływ na
sytuację ekonomiczną Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Stopień realizacji zleconych przez WZ konkretnych zadań do wykonania w Spółce
oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyny takiego stanu
• Uchwała NWZ Nr 3 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nabycia przez Spółkę
aktywów trwałych (Akt Notarialny A Nr 27019/2008 z dn. 25 września 2008 r.) w
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do
syntezy amoniaku – wymiana absorberów 150K2 na dwóch jednostkach”, o łącznej
wartości 30.400.000 zł (trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych) bez podatku od
towarów i usług.
Realizacja:
Przeprowadzono przetargi nieograniczone na dostawę głównego wyposażenia dla III
linii. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpisano przetargi nieograniczone na
wykonanie robót w branżach: budowlanej, montażowej, elektrycznej i pomiarowej.
Dnia 30.06.2009 r. podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie inwestycji.
Realizacja finansowa 4 459 648,67 zł (14,7%).
• Uchwała NWZ Nr 4 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nabycia przez Spółkę
aktywów trwałych (Akt Notarialny A Nr 27019/2008 z dn. 25 września 2008 r.) w
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja TVA (dwie sztuki) w konwertorach
do syntezy amoniaku w Wydziale Amoniaku II, Zakład Nawozów”, o łącznej wartości
do 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.
Realizacja:
Przeprowadzony został konkurs ofert na dostawę i montaż dwóch wnętrz konwertorów.
Wybrano oferenta i podpisano kontrakt. Obecnie trwa jego realizacja.
Opracowane zostały projekty wykonawcze we wszystkich branżach.
Realizacja finansowa 1 236 170,00 zł (6,8%).
• Uchwała NWZ Nr 5 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nabycia przez Spółkę
aktywów trwałych (Akt Notarialny A Nr 27019/2008 z dn. 25 września 2008 r.), w
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa kotła parowego nr 2 pod kątem
dostosowania do obowiązujących norm emisji”, o łącznej wartości do 33.000.000 zł
(trzydzieści trzy miliony złotych) bez podatku od towarów i usług.
Realizacja:
Podpisano umowę na kompleksowe wykonanie przebudowy. Stan prac: Uzyskano
pozwolenia na budowę. Wykonano dokumentację techniczną. Wykonano i zakończono
prace demontażowe starej instalacji. Zakupiono urządzenia i materiały do realizacji
kontraktu. Obecnie wykonuje się prace we wszystkich branżach.
Realizacja finansowa 15 281 822,32 zł (46,3%).
• Uchwała NWZ Nr 6 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nabycia przez Spółkę
aktywów trwałych (Akt Notarialny A Nr 27019/2008 z dn. 25 września 2008 r.), w
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa Instalacji Demineralizacji Wody I”, o
łącznej wartości do 46.000.000 zł (czterdzieści sześć milionów złotych) bez podatku od
towarów i usług.
Realizacja:
Dokonano uzgodnień technicznych i handlowych z wybranym oferentem.
48
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę. Rozpoczęła się realizacja kontraktu.
Opracowany został Projekt Podstawowy i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto
wykonawstwo robót budowlanych na głównym obiekcie.
Realizacja finansowa 8 420 314,18 zł (18,3%).
• Uchwała NWZ Nr 7 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nabycia przez Spółkę
aktywów trwałych (Akt Notarialny A Nr 27019/2008 z dn. 25 września 2008 r.) w
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja stacji sprzęgłowej – etap II”, o łącznej
wartości do 21.809.000 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięć tysięcy
złotych) bez podatku od towarów i usług.
Realizacja:
Opracowana została dokumentacja techniczna. Otrzymano pozwolenie na budowę.
Zakupiono podstawowe urządzenia i wyposażenie.
Wybrano wykonawcę robót budowlanych, rozpoczęto wykonawstwo budynku.
Realizacja finansowa 578 607,26 zł (2,6%).
• Uchwały ZWZ:
Nr 22 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie
nieruchomością (Akt Notarialny A Nr 31904/2008 z dn. 25 listopada 2008 r.), dotycząca
rozporządzania niezabudowanymi nieruchomościami Spółki lub prawem użytkowania
wieczystego do tych nieruchomości (stanowiących trzy działki geodezyjne), o łącznej
powierzchni 92.801 m2 oraz o łącznej wartości rynkowej 4.892.468,72 zł, polegającego
na:
1) wydzierżawieniu całości lub części działek na okres do 30 lat, dzierżawcy
wyłonionemu przez Spółkę w trybie przetargu publicznego,
2) zbyciu prawa użytkowania wieczystego do ww. działek, wszystkich, niektórych z
nich albo ich części, nabywcy wyłonionemu przez Spółkę w trybie art. 19 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na
sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji,
oraz
Nr 23 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie
nieruchomością (Akt Notarialny A Nr 31904/2008 z dn. 25 listopada 2008 r.), dotycząca
rozporządzania niezabudowaną nieruchomością Spółki o powierzchni do 320.000 m2, o
wartości rynkowej 16.870.400 zł, lub prawem do użytkowania wieczystego do tej
nieruchomości, polegającego na:
1) wydzierżawieniu całości lub części ww. działki na okres do 30 lat, dzierżawcy
wyłonionemu przez Spółkę w drodze przetargu publicznego,
2) zbyciu prawa użytkowania wieczystego do ww. działki, całej albo jej części,
nabywcy wyłonionemu przez Spółkę w trybie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego
2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż
składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
Nieruchomości powyższe dotyczą obszaru objętego statusem SSE Starachowice
podstrefa Puławy. W związku z wysokimi barierami wejścia, które zwiększają ryzyko
biznesowe, potencjalni inwestorzy preferują zakup nieruchomości gruntowych. Nie są
zainteresowani nawet długoletnią dzierżawą. W celu pozyskania inwestorów, realizacji
uchwał ZW i udostępnienia nieruchomości gruntowych na obszarze SSE prowadzona
jest zakrojona na szeroką skalę akcja ofertowa (wysłane zostało wiele ofert i
prezentacji).
• Uchwała ZWZ Nr 24 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie nabycia przez Spółkę
aktywów trwałych (Akt Notarialny A Nr 31904/2008 z dn. 25 listopada 2008 r.), w
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa instalacji odsiarczania spalin”, o łącznej
wartości do kwoty 250.000.000 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów) bez podatku od
towarów i usług.
Realizacja:
Zakończono dotychczasowe postępowanie przetargowe i rozpisano nowe przetargi: na
wyłonienie Kierującego Biura Projektów oraz na dostawę Instalacji Odsiarczania Spalin.
W pierwszym przetargu dokonano otwarcia ofert oraz przeprowadzono procedurę oceny
i wyboru oferenta.
W przetargu dostawy technologii, licencji i głównego wyposażenia instalacji dokonano
49
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
otwarcia ofert, trwa procedura ich oceny.
Realizacja finansowa 292 837,71 zł (0,1%).
• Uchwała NWZ Nr 4 z dnia 05 stycznia 2009 r. w sprawie rozporządzenia prawem
użytkowania wieczystego i objęcia udziałów w spółce (Akt Notarialny A Nr 42/2009 z
dn. 05 stycznia 2009 r.) – wyrażenie zgody na:
1.1/ rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego niezabudowanej działki
gruntowej o numerze 1300/30, o powierzchni 51,0779 ha, niezabudowanej działki
gruntowej o numerze 1300/34, o powierzchni 8,3942 ha i działki gruntowej o numerze
1300/32, o powierzchni 0,4046 ha wraz z własnością znajdującej się na niej drogi
wewnętrznej o numerze inwentarzowym 220-24303901, położonych w gminie Puławy,
obręb 27 - Wólka Gołębska, dla których Sąd Rejonowy w Puławach Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00062618/2 (w skład której wchodzi
m.in. działka 1300/32) oraz księgę wieczystą LU1P/00062617/5 (w skład której wchodzą
m.in. działki 1300/30 i 1300/34), o łącznej powierzchni 59,8767 ha i o łącznej wartości
rynkowej 128.724,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia
cztery złote), polegające na wniesieniu prawa użytkowania wieczystego do tych działek
wraz z własnością w/w drogi wewnętrznej, aportem do spółki MELAMINA III Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach.
1.2/ objęcie 128 (słownie: sto dwadzieścia osiem) udziałów, każdy o wartości
nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) a łącznie o wartości nominalnej
128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), w podwyższanym o
kwotę 128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) kapitale
zakładowym spółki MELAMINA III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Puławach, w zamian za aport wymieniony w pkt 1.1/.
2.1/ rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego działek gruntowych o numerach
1300/8 o powierzchni 0,0344 ha, 1300/9 o powierzchni 0,0373 ha i 1300/10 o
powierzchni 0,0254 ha, o łącznej powierzchni 0,0971 ha, wraz własnością znajdujących
się na nich studni głębinowych i budynku trafostacji 170M3 o numerze inwentarzowym
101 - 10500077, położonych w gminie Puławy, obręb 27 - Wólka Gołębska, dla których
Sąd Rejonowy w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
LU1P/00062618/2 (w skład której wchodzą m.in. działki 1300/8, 1300/9 i 1300/10);
polegające na wniesieniu prawa użytkowania wieczystego do tych działek wraz z
własnością w/w studni głębinowych i transformatora, po wartości rynkowej, aportem do
spółki MELAMINA III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Puławach.
2.2/ objęcie udziałów w spółce MELAMINA III Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych) każdy udział, w ilości odpowiadającej wartości rynkowej aportu, o
którym mowa w pkt 2.1/, ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego nie
później jak na trzy miesiące przed jego wniesieniem.
Realizacja:
Uchwała NWZ nr 4 z dnia 5 stycznia 2009 r. nie została zrealizowana w roku
obrotowym 2008/2009 ze względu na trwające prace nad przygotowaniem wstępnej
analizy środowiskowej, a także wykonaniem badań geologicznych pod budowę nowej
elektrowni.
• Uchwała NWZ Nr 1 z dnia 06 marca 2009 r. w sprawie nabycia przez Spółkę
aktywów trwałych (Akt Notarialny A Nr 6236/2009 z dn. 06 marca 2009 r.) – wyrażenie
zgody na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
„Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik”, o którym mowa w
uchwale NWZ Nr 3 z dnia 26 września 2007r., o łącznej wartości zwiększonej z kwoty
174.000.000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery miliony) bez podatku od
towarów i usług, do kwoty 236.500.000 (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć
milionów pięćset tysięcy) bez podatku od towarów i usług
Realizacja:
Podpisano kontrakt na dostawę licencji, Basic Design oraz podstawowego wyposażenia
do modernizacji wytwórni mocznika. Przeprowadzono konferencję projektową oraz
niezbędne uzgodnienia. Kontrakt zrealizowany w zakresie dostawy licencji i
dokumentacji, rozpoczęły się dostawy urządzeń. Podpisano umowę na wykonanie
50
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
dokumentacji technicznej do realizacji projektu. Umowa zrealizowana w 90%.
Zakontraktowano podstawową część urządzeń i materiałów do realizacji zadania.
Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto wykonawstwo. Trwa wykonawstwo
w branży budowlanej.
W zakresie integracji Nowej tlenowni podpisano umowę na wykonanie całości
dokumentacji projektowej. Zakupiono urządzenia o długim terminie dostawy.
Uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano prace rozbiórkowe, przygotowanie terenu
budowy, doprowadzenie wody i energii dla celów budowy.
Rozpoczęto wykonawstwo prac branży budowlanej.
Realizacja finansowa 60 063 668,88 zł (25,4%).
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje zawarte w roku obrotowym 2008/2009 przez Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. lub jednostki zależne z podmiotami powiązanymi dokonane zostały na
warunkach rynkowych.
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zawierały transakcje z podmiotami powiązanymi
w zakresie:
BBM świadczy usługi przeładunku i składowania dla produktów Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A.;
ELZAP wykonuje i remontuje instalacje elektryczne, remontuje maszyny elektryczne;
odbiorca mediów energetycznych;
CTL KOLZAP dzierżawca środków trwałych oraz maszyn, urządzeń i środków
transportu szynowego i drogowego, a także innych nieruchomości (w tym wagony i
cysterny), świadczy usługi bocznicowe oraz w zakresie spedycji kolejowej; odbiorca
mediów energetycznych;
PROZAP świadczy usługi projektowe i inżynierskie (w zakresie opracowania
dokumentacji technicznej, technologicznej i wykonawczej), a także usługi
architektoniczne, poligraficzne, sprzedaży sprzętu; Spółka jest odbiorcą mediów
energetycznych (energia elektryczna, ciepło);
NAVITRANS świadczy usługi spedycyjne przy eksporcie produktów Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A.;
STO-ZAP wykonuje usługi porządkowe, dostarczanie posiłków profilaktycznych, usługi
gastronomiczne; odbiorca mediów energetycznych;
REMZAP świadczy usługi budowlane, montażowe, remontów mechanicznych instalacji,
budowy rusztowań, wymiany i napraw stolarki aluminiowej, izolerskie, dekarskie,
blacharskie, ponadto produkuje uszczelnienia techniczne; odbiorca mediów
energetycznych;
MEDICAL świadczy dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
kompleksowe usługi profilaktyczno - lecznicze z zakresu medycyny pracy, medycyny
ogólnej, specjalistycznej, ratownictwa medycznego, prowadzi również aptekę;
D.W. JAWOR świadczy usługi turystyczne w zakresie organizacji wypoczynku (noclegi,
usługi gastronomiczne, organizacja imprez okolicznościowych), kursów zawodowych,
prowadzi obiekty sportowe i działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej.
Podstawowe parametry finansowe w jednostkach powiązanych Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. za okres 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r. (rok obrotowy w
spółkach powiązanych odpowiada kalendarzowemu):
Nazwa podmiotu
Przychody
ze sprzedaży
Wynik
netto
tys. zł
Aktywa
Kapitał własny
(na 30.06.09) (na 30.06.09)
Spółki zależne
ELZAP
8 136,0
55,3
2 947,7
1 453,5
DW "JAWOR"
1 859,4
-89,7
3 888,6
3 798,5
0,0
-1,3
44,8
44,8
4 934,2
286,3
2 125,6
1 740,9
PROZAP
19 327,0
2 790,2
11 130,0
6 102,6
REMZAP
29 775,0
328,5
17 466,9
6 743,0
STO-ZAP
7 808,4
86,3
2 746,7
2 011,9
MELAMINA III
MEDICAL
51
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Spółki stowarzyszone
BAŁTYCKA BAZA
MASOWA
9 163,2
-6 449,5
42 368,8
18 314,7
NAVITRANS
6 901,0
244,1
1 152,6
496,0
31 323,1
955,7
16 820,0
5 866,5
CTL "KOLZAP"
Kluczowe wskaźniki finansowe dla podmiotów powiązanych z Zakładami
Azotowymi „Puławy” S.A.
Nazwa podmiotu
Zyskowność
sprzedaży %
Rentowność
majątku %
Rentowność
kapitału
własnego %
Płynność
szybka
Spółki zależne
ELZAP
0,7
1,9
3,8
1,2
-4,8
x
-2,3
-2,4
10,4
-2,9
-2,9
0,0
5,8
13,5
16,4
1,4
PROZAP
14,4
25,1
45,7
4,7
REMZAP
1,1
1,9
4,9
0,8
1,1
3,1
Spółki stowarzyszone
4,3
2,3
DW "JAWOR"
MELAMINA III
MEDICAL
STO-ZAP
BAŁTYCKA BAZA
MASOWA
-70,4
-15,2
-35,2
0,5
NAVITRANS
3,5
21,2
49,2
1,7
CTL "KOLZAP"
3,1
5,7
16,3
0,7
Wykaz podmiotów, w których Spółka posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poprzez Spółkę stowarzyszoną „BBM” Sp. z o.o.
(w której posiadają 50% udziałów w kapitale zakładowym), posiadają pośrednio
13,225% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Navitrans” Sp. z o.o. (Spółka
„BBM” posiada 32 udziały o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł, co stanowi 26,45%
udział w kapitale zakładowym Spółki „Navitrans” Sp. z o.o.). Zaangażowanie
kapitałowe „BBM” w Spółce „Navitrans” pozwala m.in. na lepszą współpracę i
koordynację działań obu podmiotów w obszarze spedycyjno-przeładunkowym eksportu
nawozów azotowych z Zakładów Azotowych „Puławy” S.A..
Zakłady Azotowe „Puławy” SA poprzez spółki zależne będące współudziałowcami
Spółki „Medical” Sp. z o.o. posiadają pośrednio (łącznie) 1,45% głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Medical”.
Informacja dotycząca podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki
Informacja dotycząca podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki jest
umieszczona w Sprawozdaniu finansowym, Dodatkowe noty objaśniające, Część B. p.
13.
52
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
7. Stosowanie ładu korporacyjnego
§ 91.5.4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych….
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Ust. 5. 4)a) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zgodnie z § 29 ust. 2 Regulaminu
Giełdy przyjął do stosowania, z wyjątkami opisanymi poniżej, zasady ładu
korporacyjnego określone w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW
wprowadzonych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.
Przyjęty do stosowania zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie
internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem:
http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf
W Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. obecnie nie są stosowane poniższe zasady
Dobrych Praktyk:
część III. punkt 6. Dobrych Praktyk
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W
zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany
Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej spółek
giełdowych i komisji Rady (Nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej
wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub
podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o
których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem
wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej
zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo
do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Zgodnie z § 351 obowiązującego statutu spółki, spółka powołuje jednego niezależnego
członka Rady Nadzorczej, w oparciu o inne niż określone w części III. punkt 6. Dobrych
Praktyk kryteria niezależności. Spółka będzie dążyć do wprowadzenia niniejszej praktyki
do stosowania.
część III punkt 7. Dobrych Praktyk
W ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W
skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w
dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których Rada Nadzorcza składa się
z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być
wykonywane przez Radę Nadzorczą.
W roku obrotowym 2008/2009 nie funkcjonował komitet audytu. Regulamin Rady
Nadzorczej przewiduje powołanie komitetu audytu i Spółka zamierza tą zasadę
stosować.
część III. punkt 8. Dobrych Praktyk
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Dnia 3 marca 2008 r. skład
Rady Nadzorczej został zwiększony do 6 osób przekraczając w ten sposób minimalną
wymaganą przez prawo liczbę członków. Rada Nadzorcza dokonała zmian w swoim
regulaminie wprowadzających obowiązek stosowania w zakresie funkcjonowania
komitetu audytu i wynagrodzeń zasad określonych w Załączniku I do Zaleceń Komisji
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub
będących członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji Rady Nadzorczej.
Do chwili powołania komitetu audytu funkcje komitetu są wykonywane przez Radę
Nadzorczą.
53
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Ust. 5. 4)b) Odstąpienie od zasad ładu korporacyjnego
W roku obrotowym 2008/2009 doszło do incydentalnego złamania zasad ładu
korporacyjnego określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW.
Informacje o tych zdarzeniach były zamieszczane w raportach bieżących.
- Spółka przekazując informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
dniu 25 września 2008 r. nie wypełniła całkowicie pkt. II.6 Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie, który zobowiązuje spółki do umieszczenia na stronie
internetowej informacji o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządku obrad
oraz projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także innych dostępnych materiałów
związanych z walnymi zgromadzeniami, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą
zgromadzenia. Spółka przedstawiła część (trzy) projekty uchwał z 8 dniowym
wyprzedzeniem w stosunku do daty NWZ. W tym też terminie dodatkowe trzy projekty
wraz z uzasadnieniem zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Przekazanie
projektów uchwał z opóźnieniem miało charakter incydentalny i wynikało z napiętego
harmonogramu prac inwestycyjnych. (Raport bieżący 39/2008 z 17.09.2008 r.)
- Spółka nie wypełniła z przyczyn od siebie niezależnych pkt. II.6 Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na Giełdzie w związku ze zwołanym na dzień 12 czerwca 2009
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Zobowiązuje on spółki do umieszczenia na
stronie internetowej projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także innych dostępnych
materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczoną datą Zgromadzenia. Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
rozważając nabycie w ofercie publicznej akcji innej spółki, w związku z § 55 pkt 5
Statutu mówiącym, iż objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z
wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych,
naprawczych lub upadłościowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, zwołał w tej
sprawie NWZ na dzień 12 czerwca br. Punkt 5 porządku obrad przewidywał podjęcie
uchwały w sprawie objęcia akcji innej spółki w ramach pierwszej oferty publicznej. Z
uwagi na fakt, że harmonogram oferty zawarty z prospekcie Emisyjnym Akcji
przewidywał terminy zapisów na akcje przed terminem NWZ, planowana uchwała w
sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji, musiała być podejmowana w trybie art. 17
ust. 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. Tym samym podanie szczegółowych
parametrów objęcia akcji tj.: maksymalnej liczby obejmowanych akcji oraz ceny ich
objęcia możliwe było dopiero po złożeniu przez Spółkę zapisów na akcje. (Raport
bieżący 28/2009 z 3.06.2009)
Ust. 5.4)c) Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. sporządzają sprawozdanie finansowe w oparciu o
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz
regulacje wewnętrzne.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie
sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce funkcjonuje szereg rozwiązań
organizacyjnych i proceduralnych, których celem jest zapewnienie skutecznej i
efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk. Przyjęte
rozwiązania opierają się na regulaminie organizacyjnym Spółki, instrukcji obiegu
dokumentów, polityce rachunkowości, oraz zakresach obowiązków i uprawnień
pracowników służb finansowo-księgowych. Przyjęte do stosowania i udokumentowane
zasady polityki rachunkowości, w szczególności dotyczą: zakładowego planu kont,
metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu
prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji, systemu
ochrony danych i ich zbiorów. Jednymi z narzędzi służących monitorowaniu
skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce są audyt
wewnętrzny i kontrola wewnętrzna, wykonywane przez Dział Audytu Wewnętrznego i
Zarządzania Ryzykiem.
Spółka dokłada starań aby sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób
prawidłowy, czyli zgodny z obowiązującymi przepisami określającymi zasady i tryb
sprawozdawczości, przy zachowaniu zasady rzetelności i zupełności. Rzetelność
sprawozdania finansowego zapewniają dane wynikające z ksiąg rachunkowych, które
zawierają zapisy wprowadzone na podstawie właściwej dokumentacji źródłowej.
Inwentaryzację składników majątku oraz weryfikację obrotów i sald poszczególnych
54
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
kont księgowych dokonują, specjalnie powołane w tym celu, Zespoły Spisowe i
Weryfikacyjne. Zupełność sprawozdawczości obejmuje wszystkie dotyczące Spółki
wzory sprawozdawcze. Przyjęty sposób prezentacji danych ma zapewnić: zrozumiałość
sprawozdania (przejrzystość i jasność informacji), przydatność informacji zawartych w
sprawozdaniu, wiarygodność sprawozdania oraz porównywalność prezentowanych
danych.
Księgi rachunkowe Spółka prowadziła przy pomocy zintegrowanego systemu
informatycznego MAX, współpracującego z innymi wspierającymi go systemami.
Stosowane systemy posiadają zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób
nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu do systemów. Dokumenty
źródłowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych podlegają kontroli, w
ramach tzw. kontroli funkcjonalnej realizowanej przez komórki merytorycznie
odpowiedzialne za realizowane transakcje. Przed wprowadzeniem dokumentu do
ewidencji pracownicy służb księgowych i podatkowych dokonują kontroli ostatecznej.
Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje
Dyrektor Finansowy, któremu podlegają służby finansowo-księgowe realizujące zadania
w zakresie weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach
rachunkowych Spółki oraz generowania danych niezbędnych do sporządzania
sprawozdań finansowych. Prawidłowe funkcjonowanie służb finansowo-księgowych
zapewniają doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy tych służb, nad którymi
kontrolę funkcjonalną sprawują kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.
Przyjęta Uchwałą Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. polityka
rachunkowości odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o rachunkowości i
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod
wyceny, zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Spółka na
bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do
wymogów sprawozdawczości i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym
wyprzedzeniem czasowym. Zmiany wynikające ze zmian przepisów rachunkowych i
podatkowych wprowadzane są na bieżąco przez Zarząd Spółki.
Dla zapewnienia zupełności i terminowości działań związanych ze sporządzaniem
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/2009, Zarząd Spółki przyjął do
realizacji harmonogram prac, w którym zostały określone terminy realizacji zadań oraz
wyznaczono komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich wykonanie.
Przygotowane sprawozdanie finansowe Główny Księgowy przedkłada Zarządowi
Spółki.
W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze
stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę,
sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego rewidenta, który wydaje
opinie w tym przedmiocie. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki
w oparciu o przyjęte przez siebie zasady, które mają na celu zapewnienie bezstronności i
niezależności przy realizacji powierzonych rewidentowi zadań.
Oceny sprawozdania finansowego, przedłożonego przez Zarząd Spółki, w zakresie
jego zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym, dokonuje Rada
Nadzorcza. Z przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza składa pisemne sprawozdanie
Walnemu Zgromadzeniu.
Przyjęte zasady postępowania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
mają zapewnić zgodność z wymogami prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio
wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk, aby nie wpływały one na
rzetelność i prawidłowość prezentowanych danych finansowych.
55
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Ust. 5.4)d) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu
Kapitał zakładowy i akcjonariat Spółki
Kapitał Zakładowy
191 150 000 PLN
Liczba akcji serii A
13 600 000 szt
Liczba akcji serii B
5 515 000 szt
Nominalna wartość 1 akcji
10,00 PLN
Struktura akcjonariatu na dzień 30.06.2009 r.
Liczba akcji i głosów na
WZ Spółki
Udział w
kapitale
Skarb Państwa
9 696 267
50,73 %
Kompania Węglowa
Zbigniew Jakubas z
podmiotami powiązanymi
ING Nationale Nederlanden
Polska OFE
Pozostali akcjonariusze
1 892 385
9,90 %
986 900
5,16 %
959 431
5,02 %
5 580 017
29,19 %
19 115 000
100,00 %
Razem
W roku obrotowym 2008/2009 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pozyskały nowego
znaczącego akcjonariusza – Zbigniewa Jakubasa z podmiotami powiązanymi (Multico S.
z o.o., Izabela Jakubas, Mennica Polska S.A.).
W okresie od 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r. Spółka nie nabywała akcji własnych.
Akcji Spółki nie nabywały również jednostki powiązane.
Spółka nie posiada informacji o umowach (w tym również zawartych po dniu
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Ust. 5.4)e)f) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają
specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień oraz wszelkich
ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi (żaden z akcjonariuszy nie posiada
akcji uprzywilejowanych).
Ust. 5.4)g) Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa
własności papierów wartościowych
Nie ma ograniczeń przenoszenia prawa własności akcji.
Ust. 5.4)h) Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób
zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o
emisji lub wykupie akcji
Zarząd w Spółce powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje
się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Każdy z członków Zarządu może być
odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne
Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu postępowania
kwalifikacyjnego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji (t.j. Dz.U. nr 171 z 2002 r. poz. 1397 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych
56
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
(Dz.U. nr 55 z 2003 r. poz. 476) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 197 z 2007 r.
poz. 1427). Jeden z Członków Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki,
zgodnie z w/w ustawą o komercjalizacji... , oraz Statutem Spółki.
Osobom zarządzającym przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu, KSH,
Regulaminu
Zarządu,
Regulaminu
Organizacyjnego,
innych
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
W szczególności, osoby zarządzające uprawnione są :
1. do wspólnego prowadzenia spraw Spółki;
2. każdy z członków Zarządu jest obowiązany do prowadzenia spraw nie
wymagających uchwały Zarządu w zakresie dokonanego między członkami Zarządu
podziału czynności;
3. każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek do działania poza przyznanym mu
przez Zarząd zakresem czynności, jeżeli nie może działać właściwy członek Zarządu lub
wymaga tego dobro i interes Spółki;
4. każdy członek Zarządu ma prawo do zasięgania informacji o podejmowanych przez
innych członków Zarządu działaniach;
5. do zakresu działania Prezesa Zarządu należy ponadto:
•
składanie w imieniu Zarządu sprawozdań oraz przedstawianie wniosków
wymagających uchwał innych władz Spółki;
•
reprezentowanie Zarządu na Walnym Zgromadzeniu oraz wobec Rady Nadzorczej;
•
otwieranie i prowadzenie posiedzeń Zarządu.
Ust. 5.4)i) Opis zasad zmiany statutu
1. Zmiana Statutu wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia;
2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i
pisemną opinią Rady Nadzorczej.
Ust. 5.4)j) Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia
1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej
jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed
proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia;
4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w
kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym
terminem Walnego Zgromadzenia.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty
zgłoszenia żądania. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w
terminie, to:
1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do
zwołania Walnego Zgromadzenia;
2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze, sąd rejestrowy może, po
wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalenie porządku obrad:
1) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
szczegółowym porządkiem obrad ( z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek
handlowych);
2) Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne
Zgromadzenie;
3) Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedna dziesiątą
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również
akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym;
4) Jeżeli żądanie, o którym mowa wyżej, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
57
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
5) Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może
zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej
sprawie wymaga szczegółowego umotywowania;
6) Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego
Zgromadzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy,
którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością co najmniej 75 % głosów Walnego
Zgromadzenia.
3. Początek obrad Walnego Zgromadzenia
Walne
Zgromadzenie
otwiera
Przewodniczący
Rady
Nadzorczej
lub
Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo
osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 §1
Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Prawo głosu
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Przerwa w obradach
Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich
głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
6. Sposób głosowania
1) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych
na nim akcji;
2) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne glosowanie zarządza się
przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie
członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,
jak również w sprawach osobowych. Poza tym glosowanie tajne zarządza się na żądanie
choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu;
3) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek
handlowych oraz postanowień statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną
większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej
głosów oddanych "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się".
7.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
3) podział zysku lub pokrycie straty;
4) ustalenie dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty
dywidendy na raty;
5) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §35 ust.1;
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok
obrotowy;
7) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie;
8) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady
Nadzorczej;
9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
10) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w
nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych
polskich;
11) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w
nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich;
12) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000
EURO w złotych polskich, z wyłączeniem nabycia uprawnień do emisji gazów
58
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
cieplarnianych;
13) zbycie składników aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich, z wyłączeniem zbycia uprawnień do
emisji gazów cieplarnianych;
14) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej
umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz
którejkolwiek z tych osób;
15) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
16) emisja obligacji każdego rodzaju;
17) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych;
18) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
19) użycie kapitału zapasowego;
20) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
21) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
22) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
23) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
24) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
25) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
26) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do
niej;
27) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
28) Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy
następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub
upadłościowych oraz ich zbycie z określeniem warunków i trybu zbywania, za
wyjątkiem:
- zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10%
udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
- zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań
układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o
których mowa wart. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
Opis szczególnych praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Statut przyznaje szczególne uprawnienia jednemu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa:
1. § 35 ust. 1 Statutu:
„ Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje
akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka
Rady Nadzorczej.”
2. § 46 ust. 1 pkt 4) Statutu:
„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
4) Na pisemne żądanie akcjonariusza –Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale
zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem
Walnego Zgromadzenia.”
59
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Władze Spółki
RADA NADZORCZA
Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie 1 lipiec 2008 r. - 30 czerwiec 2009 r.:
Cezary Możeński
Przewodniczący Rady
Wojciech Kozak
Wiceprzewodniczący Rady (Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki)
Marta Kulik –
Zawadzka
Członek Rady
Radosław Barszcz
Członek Rady
Jacek Wójtowicz
Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki
Irena Ożóg
ZARZĄD
Członek niezależny Rady
Członkowie Zarządu Spółki
Skład osobowy Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 1 lipca 2008 r.:
Paweł Jarczewski
Prezes Zarządu
Lech Kliza
Członek Zarządu
Lech
Schimmelpfennig
Członek Zarządu
Mieczysław Wiejak
Członek Zarządu
W dniu 16 lipca 2008 r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu Spółki:
Uchwałą Nr 82/VI/2008 powołała Członka Zarządu Pana Mariana Rybaka z dniem 1
sierpnia 2008 r.
• Uchwałą Nr 83/VI/2008 powołała Członka Zarządu Pana Krzysztofa Ratajewicza z
dniem 1 sierpnia 2008 r..
•
W dniu 12 stycznia 2009 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Spółki:
• uchwałą Nr 164/VI/2009 - Członka Zarządu Pana Lecha Klizę
• uchwałą Nr 165/VI/2009 - Członka Zarządu Pana Lecha Schimmelpfenniga
Skład osobowy Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 30 czerwca
2009r.:
Paweł Jarczewski
Prezes Zarządu
Krzysztof
Ratajewicz
Członek Zarządu
Marian Rybak
Członek Zarządu
Mieczysław Wiejak
Członek Zarządu
W dniu 22 maja 2009 r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu Spółki:
• Uchwałą Nr 200/VI/2009 powołała Członka Zarządu Pana Andrzeja Kopcia z dniem
1 lipca 2009 r.
• Uchwałą Nr 201/VI/2009 powołała Członka Zarządu Pana Zenona Pokojskiego z
dniem 1 lipca 2009 r.
60
Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
za okres 1.07.2008 r. – 30.06.2009 r .
_____________________________________________________________________________________________
Informacja w wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących przedstawiona
została w Sprawozdaniu finansowym, Dodatkowe noty objaśniające, Część B. p. 11.
Wszelkie umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego
stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z
powodu połączenia Spółki przez przejęcie.
Umowa o pracę
W razie odwołania z funkcji członka Zarządu i rozwiązania umowy o pracę z innych
przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku
zatrudnienia – przysługuje odprawa.
Umowa o zakazie konkurencji
Członka Zarządu obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności
konkurencyjnej i uczestniczeniu we władzach innych podmiotów wynikające z Kodeksu
Spółek Handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Ograniczenie obowiązuje w czasie trwania stosunku pracy i w okresie dwunastu
miesięcy po jego ustaniu. Z tytułu zobowiązania się do powstrzymania działalności
konkurencyjnej w okresie 12 m-cy po ustaniu stosunku pracy, pracownik otrzymuje od
Spółki odszkodowanie.
W przypadku naruszenia zakazu konkurencji pracownik traci prawo do otrzymania
odszkodowania, a kwoty pobrane z tytułu odszkodowania podlegają zwrotowi.
W przypadku odwołania ze stanowiska Członka Zarządu lub przeniesienia na inne
stanowisko pracodawca może zwolnić z zakazu konkurencji.
Oświadczenie Zarządu
Oświadczamy, że przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. za
rok obrotowy 2008/2009 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć a także sytuacji, zagrożeń i ryzyk Spółki.
Prezes Zarządu
Paweł Jarczewski
Członek Zarządu
Andrzej Kopeć
Członek Zarządu
Zenon Pokojski
Członek Zarządu
Krzysztof Ratajewicz
Członek Zarządu
Marian Rybak
Członek Zarządu
Mieczysław Wiejak
61
Załącznik Nr 1
Zasady polityki sponsoringowej
Zasady polityki sponsoringowej
(Przyjęte przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 94/2008/09 z dnia 29 sierpnia 2008r. i zaakceptowane przez Radę
Nadzorczą (Protokół Nr 12/VI/2008 z dnia 17 i 18 września 2008r., pkt 8)
Polityka Sponsoringowa i Społeczna Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na rok obrotowy 2008/2009
Misja
Jesteśmy filarem polskiej branży nawozowo-chemicznej oraz producentem znanym i cenionym w skali
globalnej. Staramy się w sposób przemyślany budować wizerunek firmy nie tylko osiągającej dobre wyniki
ekonomiczne, nowocześnie zarządzanej, czy ekspansywnej handlowo ale również odpowiedzialnej
społecznie. Podejmowane przez nas działania sponsoringowe polegają na finansowym wspieraniu lokalnych
inicjatyw kulturalnych, społecznych, ekologicznych i sportowych. W tych aspektach również jesteśmy kołem
zamachowym rozwoju regionu. Zawsze byliśmy i pozostaniemy zaangażowani w otaczanie szczególną
opieką miejsca w którym przyszło nam żyć i pracować.
Cele
• Budowanie świadomości społecznej w zakresie pozytywnej roli jaką Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
odgrywają dla problemów ekologicznych współczesnego świata;
• Budowanie relacji z otoczeniem służących podnoszeniu uznania i zaufania wobec Spółki;
• Podkreślanie znaczenia wysokich standardów przedsięwzięć i inicjatyw pod którymi podpisuje się
Spółka;
• Podnoszenie atrakcyjności regionu puławskiego jako miejsca, w którym warto mieszkać, pracować,
rozwijać swoje pasje i spełniać ambicje;
• Stworzenie dla dzieci i młodzieży z regionu puławskiego jak najlepszych warunków edukacyjnych i
zdrowotnych;
Obszary działalności
Spółka angażuje się w następujące sfery życia:
Sport i zdrowy tryb życia – sponsorowanie tych działalności i inicjatyw, które mogą dostarczać sportowych
emocji oraz pozwalają na osobiste uczestnictwo w sportowo-rekreacyjnym spędzaniu wolnego czasu,
sponsorowanie działalności i inicjatyw służących promocji zdrowia;
Edukacja – podnoszenie walorów wyposażenia dydaktycznego puławskich szkół, edukacja proekologiczna –
zwłaszcza dzieci i młodzieży, zabezpieczanie zaplecza kadrowego Spółki;
Kultura – sponsorowanie regionalnych imprez artystycznych, które niejednokrotnie mają charakter
ogólnopolski;
Turystyka – wsparcie dla inicjatyw podnoszących atrakcyjność regionu i przyciągających do niego ludzi
chcących ciekawie spędzić wolny czas;
Dziedzictwo Kulturowe – wspieranie odnowy zabytków regionu;
Działalność charytatywna i wolontariacka – wsparcie dla lokalnych inicjatyw niwelujących bariery
społeczne, włączanie pracowników Spółki w działalność charytatywną.
Zasięg
Nasz sponsoring wspiera inicjatywy lokalne, ale jego charakter i wydźwięk jest niejednokrotnie
ponadregionalny.
Zasady polityki sponsoringowej i społecznej
1. Włączamy się w te przedsięwzięcia, które dotyczą regionu puławskiego, ale swoim poziomem i
oddziaływaniem wykraczają ponad region.
2. Sponsoring realizujemy w dużej mierze poprzez zawieranie całorocznych umów ze stałymi partnerami:
3. Lista podmiotów z którymi zawarta zostanie całoroczna umowa sponsoringowa powstaje w okresie od 1
do 30 czerwca – t.j. na koniec roku obrotowego Spółki i jest publikowana po 1 lipca na stronie
internetowej Spółki w zakładce „Społeczność lokalna”.
4. Spółka nie rozpatruje próśb o darowizny złożonych przez osoby fizyczne, za wyjątkiem dotyczących
ochrony zdrowia lub życia pracowników Spółki lub ich rodzin.
5. Spółka nie rozpatruje ofert składanych później, niż na miesiąc przed wydarzeniem, jakie miałoby być
sponsorowane.
6. Budżet sponsoringowy na dany rok ustalany jest w czerwcu i nie przekracza 2% prognozowanego zysku
netto Spółki za rok poprzedni.
7. Sponsoring oraz wszelkie formy darowizny przekraczające kwotę o równowartości 5 tys. Euro, zgodnie
z porządkiem Korporacyjnym Spółki, muszą uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki.
Załącznik Nr 1
Zasady polityki sponsoringowej
8. Decyzje o zaangażowaniu w projekty sponsoringowe podejmowane są kolegialnie z zachowaniem
zasady bezstronności.
9. Wszystkie oferty sponsoringowe rozpatrywane są i opiniowane przez Dział Komunikacji Korporacyjnej
działający w Spółce.
10. Decyzje o zaangażowaniu sponsorskim podejmuje Zarząd, w oparciu o analizę i opinię przedstawioną
przez Dział Komunikacji Korporacyjnej.
11. Sponsoring realizowany jest w Spółce w formie dwustronnych umów określających wzajemne
zobowiązania stron. Umowy mają charakter standardowy, podlegają konsultacji z partnerem i
przygotowywane są w Spółce.
12. Darowiznom towarzyszy dwustronny list intencyjny, w którym obdarowywany zobowiązuje się do
spożytkowania środków wyłącznie na cel zgodny z przedłożoną Spółce prośbą.
13. Wnioski o darowizny lub sponsoring można adresować:
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna,
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
14. Odpowiedzi w sprawie wniosków podawane są do wiadomości wnioskodawcy najpóźniej w ciągu 30 dni
od daty jego wpłynięcia do Spółki. Odpowiedź jest udzielana w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
Wszystkie udzielone darowizny są podawane z poszanowaniem prywatności osób fizycznych do
wiadomości publicznej w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Spółki stanowiącego załącznik do
Raportu Rocznego dostępnym na stronie internetowej Spółki.
15. W związku z przepisami ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
przepisami wprowadzających w/w ustawę (Dz. U. nr 96 z 2003r., poz. 873, 874) oraz w związku z
przepisami art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54 z 2000r., poz. 654 z
późn. zm.) wymagamy od osób prawnych ubiegających się o wsparcie finansowe lub rzeczowe:
• dokumentów regulujących ustrój prawny (np. statut, umowa),
• podpisanych oświadczeń wg załączonego wzoru,
• szczegółowego określenia przeznaczenia (celu) wsparcia.
Dokumenty te są niezbędne przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych.
Załącznik Nr 1
Zasady polityki sponsoringowej
Polityka Sponsoringowa i Społeczna Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na rok obrotowy 2009/2010
Dostosowana do Modelu regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa
wprowadzonego przez Ministra Skarbu Państwa Zarządzeniem Nr 5 z dnia 13 lutego 2009r. i przyjęta przez
Radę Nadzorczą Spółki (Uchwała Nr 185/VI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.) a następnie przez Zarząd Spółki
(Uchwała Nr 536/2008/09 z dnia 14 kwietnia 2009r.).
Misja
Jesteśmy filarem polskiej branży nawozowo-chemicznej oraz producentem znanym i cenionym w skali
globalnej. Staramy się w sposób przemyślany budować wizerunek firmy nie tylko osiągającej dobre wyniki
ekonomiczne, nowocześnie zarządzanej, czy ekspansywnej handlowo, ale również odpowiedzialnej
społecznie. Podejmowane przez nas działania sponsoringowe polegają na finansowym wspieraniu lokalnych
inicjatyw kulturalnych, społecznych, ekologicznych i sportowych. W tych aspektach również jesteśmy kołem
zamachowym rozwoju regionu. Zawsze byliśmy i pozostaniemy zaangażowani w otaczanie szczególną opieką
miejsca w którym przyszło nam żyć i pracować.
Założenia
Spółka traktuje działalność sponsoringową jako jedno z narzędzi do realizacji swojej długofalowej strategii
rozwoju, zakładającej wzmocnienie potencjału produkcyjnego i biznesowego Puław. Poprzez działalność
sponsoringową Spółka chce budować wizerunek firmy nie tylko osiągającej dobre wyniki ekonomiczne, ale
również przyjaznej i odpowiedzialnej społecznie. Jako firma korzystająca z zasobów środowiska
naturalnego podejmuje działania sponsoringowe dedykowane przede wszystkim lokalnym inicjatywom i
potrzebom. Spółka dba o rozwój regionu i tu chce lokować środki sponsoringowe. Zarazem chce by poziom i
wydźwięk sponsorowanych przedsięwzięć i projektów był ponadregionalny.
Główne obszary aktywności sponsoringowej to:
Sport i zdrowy tryb życia – sponsorowanie tych działalności i inicjatyw, które mogą dostarczać sportowych
emocji oraz pozwalają na osobiste uczestnictwo w sportowo-rekreacyjnym spędzaniu wolnego czasu;
sponsorowanie działalności i inicjatyw służących promocji zdrowia;
Edukacja – podnoszenie walorów wyposażenia dydaktycznego puławskich szkół, edukacja proekologiczna –
zwłaszcza dzieci i młodzieży, zabezpieczanie zaplecza kadrowego Spółki;
Kultura – sponsorowanie regionalnych imprez artystycznych, które mają poziom i wydźwięk ogólnopolski;
Turystyka – wsparcie dla inicjatyw podnoszących atrakcyjność regionu i przyciągających do niego ludzi
chcących ciekawie spędzić wolny czas;
Dziedzictwo Kulturowe – wspieranie odnowy zabytków regionu;
Działalność charytatywna i wolontariacka – wsparcie dla lokalnych inicjatyw niwelujących bariery
społeczne, włączanie pracowników Spółki w działalność charytatywną.
Spółka, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, główny nacisk kładzie na sponsorowanie sportu
– w szczególności zawodowego na wysokim poziomie sportowym, dedykując tej sferze 75% środków
finansowych przeznaczonych w danym roku na sponsoring. Zarazem obszar ten jest poddawany najbardziej
wnikliwej analizie odbioru medialnego i społecznego, a partnerom stawiane są zadania z zakresu osiągania
wyników sportowych. Nazwa sponsorowanych klubów sportowych musi budzić bezpośrednie skojarzenie ze
Spółką.
Cele
• Budowa pozytywnego wizerunku Spółki jako firmy chemicznej poprzez związanie jej marki z
przyjaznym społecznie odbiorem działalności podmiotów sponsorowanych;
• Propagowanie marki Spółki poprzez zwiększenie stopnia jej znajomości poza kręgiem klientów i
odbiorców produktów Spółki;
• Dotarcie z przekazem do istotnych dla Spółki środowisk i podkreślanie znaczenia zawsze wysokich
standardów przedsięwzięć i inicjatyw pod którymi podpisuje się Spółka;
• Budowa reputacji Spółki oraz pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej, w szczególności w
zakresie pozytywnej roli jaką Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. odgrywają dla problemów ekologicznych
współczesnego świata;
• Podnoszenie atrakcyjności regionu puławskiego jako miejsca, w którym warto mieszkać, pracować,
rozwijać swoje pasje i spełniać ambicje, oraz stworzenie dla dzieci i młodzieży z regionu puławskiego
jak najlepszych warunków edukacyjnych i zdrowotnych;
• Wsparcie działań promocyjno-handlowych.
Załącznik Nr 1
Zasady polityki sponsoringowej
Zasięg
Nasz sponsoring wspiera inicjatywy lokalne, ale jego charakter i wydźwięk jest niejednokrotnie
ponadregionalny.
Zasady polityki sponsoringowej i społecznej
Spółka prowadzi działalność sponsoringową w formach: sponsoringu finansowego, sponsoringu usługowego
i sponsoringu rzeczowego. Budżet na te działania, obejmujący również darowizny ustalany jest ostatnim
miesiącu roku obrotowego (czerwiec) i nie przekracza 2% prognozowanego zysku operacyjnego Spółki za
ten rok.
1. Sponsoring realizowany jest wyłącznie w formie umów sponsoringowych, których czas trwania nie
przekracza jednego roku obrotowego, a umowa zawiera zapisy umożliwiające jej wcześniejsze
rozwiązanie w przypadku zaistnienia naruszenia prawa w działalności regulowanej umową, bądź
nienależytego wywiązywania się z wykonywania zawartych w niej zobowiązań. Umowy mają charakter
standardowy, podlegają negocjacji i konsultacji z partnerem i przygotowywane są w Spółce.
2. Umowy sponsoringowe mogą być zawierane na okres dłuższy, niż rok obrotowy Spółki, ale umowy
takie zawierają zapis o możliwości rozwiązania jej w przypadku, gdy Spółka nie wykaże w prognozach
na kończący się w czerwcu rok obrotowy zysku netto umożliwiającego kontynuowanie umowy.
3. Spółka jako firma o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla regionu, będąc zarazem firmą, która w
największym stopniu korzysta z zasobów środowiska naturalnego w swoim województwie, sponsoruje
przede wszystkim przedsięwzięcia, które dotyczą regionu puławskiego.
4. Spółka podejmując decyzje o zawarciu umowy sponsoringowej bierze pod uwagę przede wszystkim
projekty i inicjatywy lokalne, które swoim poziomem i oddziaływaniem wykraczają ponad region.
5. Spółka będąc firmą o profilu chemicznym buduje swój przyjazny społecznie wizerunek przez wspieranie
m.in.:
• lokalnego sportu – zarówno zawodowego, jak i amatorskiego;
• lokalnej działalności kulturalnej – również tej masowej;
• lokalnych placówek naukowych kształcących dzieci i młodzież;
• ogólnopolskich inicjatyw proekologicznych realizowanych w regionie;
• ogólnopolskich akcji społecznych dedykowanych środowiskom konsumentów
nawozów produkowanych przez Spółkę.
6. Decyzje o zaangażowaniu sponsorskim podejmuje Zarząd, w oparciu o zatwierdzony przez siebie i
zaakceptowany przez Rade Nadzorczą Plan prowadzenia działalności sponsoringowej zawierający
zakładane cele i spodziewane efekty, harmonogram działań, budżet sponsoringowy, listę podmiotów.
7. Lista podmiotów z którymi zawarta zostanie całoroczna umowa sponsoringowa powstaje w okresie od 1
do 30 czerwca – t.j. na koniec roku obrotowego Spółki i jest publikowana po 1 lipca na stronie
internetowej Spółki w zakładce „Społeczność lokalna”.
8. Umowy sponsoringowe oraz wszelkie formy darowizny przekraczające kwotę o równowartości 5 tys.
Euro muszą uzyskać akceptację Rady Nadzorczej Spółki i podlegają jej stałej ocenie i monitorowaniu.
Po zakończeniu w/w umów Rada Nadzorcza opiniuje raport z analizą efektywności tych działań
sponsoringowych.
9. Spółka nie rozpatruje próśb o darowizny złożonych przez osoby fizyczne, za wyjątkiem próśb
pracowników Spółki.
10. Spółka nie rozpatruje ofert składanych później, niż na miesiąc przed wydarzeniem, jakie miałoby być
sponsorowane.
11. Darowiznom towarzyszy dwustronny list intencyjny, w którym obdarowywany zobowiązuje się do
spożytkowania środków wyłącznie na cel zgodny z przedłożoną Spółce prośbą.
12. Wszystkie darowizny, bez względu na wartość, przyznawane są zgodnie z paragrafem 22 ustęp 1 Statutu
Spółki w drodze uchwały Zarządu.
13. Wnioski o darowizny lub sponsoring można adresować:
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna,
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
14. Wnioski o darowiznę można składać w każdej chwili. Odpowiedź w sprawie wniosku podawana jest do
wiadomości wnioskodawcy najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jego wpłynięcia do Spółki. Odpowiedź
jest udzielana osobie oraz w formie wskazanej przez wnioskodawcę. Wszystkie udzielone darowizny są
podawane do wiadomości publicznej raz na kwartał na stronie internetowej Spółki www.zapulawy.pl w
zakładce „Społeczność lokalna”.
15. W corocznym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki dołączanego do rocznego sprawozdania
finansowego Spółka przedstawia zestawienie kwotowe i podmiotowe z krótkim uzasadnieniem, analizą
Załącznik Nr 1
Zasady polityki sponsoringowej
celowości oraz efektywności zawartych umów sponsoringu, wraz z określeniem beneficjentów pomocy i
informacją czy rada nadzorcza wyrażała zgodę na takie działania. Zestawienie to zawiera również
wewnętrzne przepisy regulujące politykę sponsoringową z krótką oceną funkcjonowanie tego obszaru
przez radę nadzorczą.
16. W związku z przepisami ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
przepisami wprowadzających w/w ustawę (Dz. U. nr 96 z 2003r., poz. 873, 874) oraz w związku z
przepisami art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54 z 2000r., poz. 654 z
późn. zm.) wymagamy od osób ubiegających się o wsparcie finansowe lub rzeczowe:
• dokumentów regulujących ustrój prawny (np. statut, umowa);
• podpisanych oświadczeń wg załączonego wzoru;
• szczegółowe określenie przeznaczenia (celu) wsparcia.
Dokumenty te są niezbędne przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych.
OPINIA RADY NADZORCZEJ dotycząca działalności sponsoringowej Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. w roku obrotowym 2008/2009
Po dokonaniu analizy działalności sponsoringowej prowadzonej w roku obrotowym 2008/09 Rada
Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie tego obszaru w Spółce.
Już we wrześniu 2009r. w Spółce przyjęto przejrzyste Zasady polityki sponsoringowej i społecznej,
które sformalizowały prowadzenie tego rodzaju aktywności. Zasady te w zdecydowanej większości były
zbieżne z Zarządzeniem Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009r. wprowadzającym Model
regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Na postawie Modelu w Spółce
dokonano dostosowania wewnętrznych zasad polityki sponsoringowej do wytycznych. Zasady te zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 185/VI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. a
następnie przyjęte do obowiązywania przez Zarząd Spółki (Uchwała Nr 536/2008/09 z dnia 14 kwietnia
2009r.). W Spółce dokonano też szeregu badań efektywności medialnej w zakresie sponsoringu sportowego i
oceny działalności sponsoringowej wśród interesariuszy Spółki.
W świetle obowiązujących regulacji Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi zwiększyć kontrolę nad
wydatkowaniem środków finansowych na zaplanowane działania. Zawierane umowy sponsoringoworeklamowe powinny zawierać zapisy dotyczące stałego raportowania wykonywanych zapisów umowy i
efektów medialnych.
Rada Nadzorcza będzie stale monitorowała działalności sponsoringowe i społeczne prowadzone
przez Spółkę i zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowywania kwartalnych raportów podsumowujących tę
działalność.

Podobne dokumenty