Pobierz - Auto Partner SA

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Auto Partner SA
RIDERS CUP 2011
Nowa aktualizacja testerów Delphi
Szkolenia
w
2012 roku
Kwartalnik I nr 16 I styczeĔ 2012
Urządzenia
WTM
SkutecznoĞü
izolacji
SENTECH
febi bilstein
mobilny tester zawieszenia
wyróĪniony
nie tylko paski
2
Wyprodukowane
do duuużych odległości
Nieważne gdzie i jak długo jedziesz: na jakość MEYLE-HD możesz
zawsze liczyć. Nasi inżynierowie wykrywają małe i większe słabostki oryginalnych
części i je po prostu ulepszają.
Od projektu do produkcji – wszystko z jednej silnej ręki! Rezultat? Ulepszone
części zamienne wysokiej jakości HD od MEYLE, z którymi dotrzesz daleko - bo po
prostu służą dłużej.Udzielamy gwarancji aż na 4 lata!
www.meyle.com
Od Redakcji
16/2012
Drodzy Czytelnicy!
GdybyĞmy chcieli podsumowaü miniony rok, kaĪdy z nas miaáby zapewne
kilka zdaĔ do powiedzenia. Dla Auto
Partnera byá to rok wielu zmian i kolejny
rok wytĊĪonej pracy. OtworzyliĞmy dwie
nowe ¿lie, zmieniliĞmy równieĪ lokalizacje w dwóch miastach na znacznie
korzystniejsze pod wzglĊdem logistyki
i umiejscowienia. OpracowaliĞmy nowe
programy promocyjne.
JesteĞmy pewni, Īe kolejny rok bĊdzie
równie owocny. Jego początek juĪ
zapowiada siĊ niezmiernie ciekawie.
Planujemy otwarcie kolejnych oddziaáów
naszej ¿rmy, zaĞ nowe pomysáy marketingowe juĪ tylko czekają na realizacjĊ
w zaplanowanych terminach. ĝwietnym
przykáadem dobrego początku nowego
roku jest nasze pismo, które dbając o
Czytelników, stale udoskonalamy. W tym
numerze Auto Panoramy wzbogaciliĞmy pismo o cztery kolejne strony i zapewniamy PaĔstwa, Īe nie bĊdzie to ostatnie sáowo w tym roku.
Korzystająü z okazji chcielbyĞmy Īyczyü wszystkim naszym Czytelnikom
oraz Klientom speánienia wszelkich
zamierzeĔ oraz najĞmielszych planów
w nowym roku. ĩyczymy PaĔstwu wiele
zdrowia, aby te zamiary okazaáy siĊ áatwe
w realizacji.
Jak w kaĪdym wydaniu, na przedostatniej stronie naszego kwartalnika
umieĞciliĞmy krzyĪówkĊ. Za poprawne
rozwiązania przewidzieliĞmy wiele ciekawych nagród.
SPIS TREĝCI:
4 ʜ Auto Wydarzenia
RIDERS CUP 2011
Turniej Rugby
Szkolenia techniczne Bosch
- ukáady hamulcowe 2011r.
RIDERS CUP 2011
Turniej Rugby
Soelden ņ
skąpane w sáoĔcu
15 ʜ Sentech
SkutecznoĞü izolacji
17 ʜ Conti
Prawidáowa wymiana
komponentów ukáadu rozrządu
Renault Megane Scenic
19 ʜ Auto Wydarzenia
Program bezpáatnego
wypoĪyczania testerów diagnostycznych
Mega Macs 42
21 ʜ Auto Artykuá
Szkolenia w 2012 r.
25 ʜ Auto artykuá
Urządzenia WTM
9 ʜ Bosch
Akumulatory Bosch S
z technologią PowerFrame
11 ʜ Febi
Febi bilstein –
Mobilny tester zawieszenia
wyróĪniony na targach
29 ʜ Valeo
Zestaw K4P Valeo
29 ʜ Auto Wydarzenia
Zawody kartingowe dla klientów ¿lii AP
32 ʜ Conti
Szkolenia i wiedza
techniczna od ContiTech
w 2012 roku
ĩyczymy PaĔstwu przyjemnej lektury
i oczekujemy na Wasze uwagi oraz
sugestie dotyczące naszego pisma pod
adresem:
35 ʜ Dayco
[email protected]
Nie tylko paski
37 ʜ KrzyĪówka
Wydawca:
Auto Partner SA
ul. OĞwiĊcimska 300
43-150 BieruĔ
Redaktor naczelny:
Piotr Kozyra
Redaktorzy:
Rafaá KĊdziorek, Janusz Dubiel
Korekta:
I.J., Michaá Smóáka
38 ʜ Filie Auto Partner w Polsce
13 ʜ Delphi
Nowa aktualizacja
testerów Delphi
13 ʜ Auto Wydarzenia
Nowe szkolenie techniczne Febi w Auto Partner
3
4
16/2012
Auto Wydarzenia
RIDERS CUP 2011
Turniej Rugby
Jak juĪ niejednokrotnie pisaliĞmy – zarząd ¿rmy Auto Partner
SA i MaXgear, chĊtnie wspiera sportowców róĪnych dyscyplin sportowych. RelacjonowaliĞmy juĪ zmagania siatkarzy,
piákarzy, rowerzystów i innych
znanych lub mniej znanych
dyscyplin sportowych. Tym razem prezentujemy relacje z V
edycji Turnieju Rugby Na Wózkach o Puchar DruĪyny JeĨdĨcy
„RIDERS CUP 2011”.
T
urniej odbywaá siĊ w dniach 24–25
wrzeĞnia 2011 r. w Hali M.O.SiR
w Zabrzu. Niestety wczeĞniejsze zaáoĪenia, co do terminu turnieju i iloĞci
uczestniczących druĪyn, musiaáy zostaü
zmienione ze wzglĊdu na wszechobecny kryzys i wycofanie siĊ kilku strategicznych sponsorów. Jednak dziĊki
wsparciu m.in. ¿rmy Auto Partner SA
i MaXgear turniej siĊ odbyá.
WziĊáo w nim udziaá nie 12, jak planowano
wczeĞniej, a tylko 6 druĪyn, w tym jedna
zagraniczna. Pomimo iĪ turniej zostaá aĪ
w takim stopniu „uszczuplony”, to nadal
jest to najwiĊkszy turniej Rugby Na Wózkach w Polsce.
pokonując wysoko Balian Team. I to byá
ostatni mecz sobotniego turnieju.
SzeĞü druĪyn podzielonych na dwie grupy
(„A” i „B”) zaczĊáo rywalizacjĊ w sobotĊ
punktualnie o godzinie 8.30 w systemie
„kaĪdy z kaĪdym”.
W niedzielĊ pierwszy póá¿naá to walka
Ğląskich druĪyn, Sitting Bulls grali z
JeĨdĨcami. Drugi póá¿naá nie byá tak
pasjonujący. SK Ostrava wygrywając
z Four Kings Warszawa, zapewniáa sobie
miejsce w wielkim ¿nale.
Po fazie grupowej, w grupie „A”, na pierwszym miejscu uplasowaáa siĊ druĪyna
SK Ostrava, drugie miejsce zajĊli
JeĨdĨcy, a trzecie Flying Wings. W grupie
drugiej, czyli „B”, tabela grupowa uáoĪyáa
siĊ nastĊpująco: Sitting Bulls Katowice,
Four Kings Warszawa oraz Balian Team.
Tym samym juĪ wiadomo byáo, kto zagra
w póá¿naáach, a kto o piąte miejsce.
Po niedzielnych póá¿naáach przyszedá
czas na ostateczne rozstrzygniĊcie, kto
zajmie piąte miejsce w Turnieju o Puchar
JeĨdĨców. Naprzeciw siebie stanĊáy, po
raz drugi zespoáy „Latających Skrzydeá
z Rzeszowa” oraz Balian z okolic Poznania.
Pierwszy dwumecz o piąte miejsce
(w sobotĊ) wygraáa druĪyna Flying Wings,
Ta druga druĪyna miaáa bardzo ciĊĪkie zadanie, poniewaĪ, aby zająü piąte miejsce
16/2012
Auto Wydarzenia
w turnieju, musiaáa pokonaü Rzeszów
minimum 25 punktami.
W ostatecznoĞci mecz ten byá lepszy
niĪ sobotnie spotkanie. Jednak z piątym
miejscem do domu wyjechaáa druĪyna
z Rzeszowa. Szósta pozycja przypadáa
druĪynie Balian.
Początek meczu byá wyrównany i zaciĊty.
Jednak liczne drobne báĊdy spowodowaáy,
Īe nasza druĪyna JeĨdĨców przegraáa
siedmioma punktami.
WiĊcej na ten temat oraz relacji foto i video
z pozostaáych zawodów, w których udziaá
brali zawodnicy ze ĝląska wspierani przez
¿rmĊ Auto Partner SA i MaXgear na:
Ostatecznie Puchar V Edycji Turnieju
Rugby Na Wózkach zostaá wrĊczony zawodnikom SK Ostrava.
www.jezdzcy.pl
www.sson.pl
Punktualnie o 11.30 na boisku spotkaáa
siĊ druĪyna ze ĝląska (Sitting Bulls)
z druĪyną z Warszawy (Four Kings).
ZaciĊta walka, nieoczekiwane zbiegi
okolicznoĞci, duĪo emocji sportowych i wiele, wiele akcji, które mogáy
albo zachwycaü, albo „zdoáowaü”
osoby, które znają siĊ na rugby.
W spotkaniu tym „Warszawka” okazaáa
siĊ lepszym zespoáem, pokonując (nieoczekiwanie) druĪynĊ z Katowic jednym
punktem 33:32 i na koniec wielka radoĞü
„Czterech Koron” z Warszawy.
Okoáo godziny 14.40 rozpocząá siĊ
wielki ¿naá, w którym to zagrali JeĨdĨcy
z SK Ostrava.
Po sobotniej poraĪce JeĨdĨców z tym
zespoáem w fazie grupowej, wiedzieliĞmy, na co moĪemy liczyü, czego moĪemy siĊ spodziewaü.
Szkolenia techniczne Bosch
- ukáady hamulcowe 2011r.
W 2011 roku odbyá siĊ kolejny
cykl szkoleĔ „Bosch - ukáady
hamulcowe".
• Jazda próbna, na co zwróciü uwagĊ
Szkolenia
zostaáy przeprowadzone
w Warszawie, Rzeszowie, Bielsku-Biaáej,
Dąbrowie Górniczej, MiĔsku Mazowieckim, Opolu i Lublinie.
• Wymiana páynu hamulcowego
Obejmowaáy nastĊpujące zagadnienia
i üwiczenia praktyczne:
• Wymiana klocków w el. hamulcach
postojowych, omówienie rozwiązaĔ
• Podstawy dziaáania ukáadu hamulco wego
• Wymiana páynu hamulcowego w
ukáadach ESP: ATE, Bosch, TRW
• Najnowsze systemy bezp. aktywnego
i ich wpáyw na serwisowanie ukáadu
hamulcowego
• Badanie ukáadu ESP
• Prawidáowy montaĪ tarcz i klocków
hamulcowych
W czĊĞci praktycznej moĪna byáo zapoznaü siĊ miĊdzy innymi z zastosowaniem ogólnie znanych, a jednak czĊsto
zapominanych czujników zegarowych,
urządzeĔ do badania temperatury wrzenia páynu hamulcowego czy pasty do
ukáadów hamulcowych Bosch SUPERFIT.
• Przyczyny niedomagaĔ ukáadu
hamulcowego
• Drgania, rezonans i ich wpáyw na
funkcjonowanie hamulców, jak
z nimi walczyü
• Docieranie hamulców
• Dezaktywacja i aktywacja ukáadu SBC,
omówienie systemu
• Wymiana tarcz i klocków w samochodzie.
5
6
16/2012
Auto Wydarzenia
Soelden ņ
skąpane w sáoĔcu
W dniach 10-14 stycznia 2012r.
¿rma ContiTech oraz Auto Partner zabraáa swoich najlepszych
klientów w Alpy. Soelden to
bardzo popularny oĞrodek
narciarski w Austrii, otoczony
przez ok. 90 trzytysiĊczników
z których wiĊkszoĞü mierzy
ponad 3400 m.n.p.m. Znakomicie przygotowane stoki na
lodowcu, gwarancja Ğniegu
przez caáy rok oraz doskonaáa
sieü wyciągów przyciągają narciarzy z caáego Ğwiata.
JesteĞmy na ĞwieĪo po powrocie z nar-
ciarskiego wypadu do austriackiego kurortu Soelden. Wiele wspomnieĔ. Trudno
wskazaü, co byáo najlepsze? Pewnie dla
kaĪdego uczestnika coĞ innego. Jednego
moĪemy byü pewni – najwaĪniejsza byáa
niezwykáa atmosfera panująca podczas
wyjazdu. Ta integracja i wiĊĨ, która powstaáa
wáaĞciwie od pierwszej chwili. Ale po kolei...
Dlaczego Soelden? Miejsce wskazane
przez organizatora – GrupĊ SzafraĔski –
wybrane zostaáo wprost idealnie. Jedna
z najlepszych alpejskich stacji narciarskich,
którą wszyscy odwiedzili po raz pierwszy.
A tutaj: super hotel, Ğwietne trasy, które
zaskakiwaáy nawet najbardziej zaawanso-
wanych narciarzy i po prostu niezwykáe
Alpy dookoáa. Soelden to jeden z najlepszych kurortów. Do dyspozycji narciarzy jest aĪ 145 km przygotowanych tras
zjazdowych na kaĪdym poziomie umiejĊtnoĞci. Sami zresztą zobaczcie, jak wygląda
mapka tras. Sam początek, czyli dojazd
trochĊ przeraĪaá. Do pokonania ok. 1000
km. Szybko okazaáo siĊ, Īe nawet ten punkt
programu moĪe byü przyjemny: nowy komfortowy autokar, fajni kierowcy i ...rozsądne
:) zaopatrzenie barku spowodowaáo, Īe
podróĪ przebiegáa w przyjemnej atmosferze. Kto chciaá, zawsze mógá siĊ poáoĪyü
spaü. Do dyspozycji naszej grupy podstawiono
duĪy autokar, wiĊc kaĪdy
miaá dla siebie minimum dwa siedzenia.
DojechaliĞmy zaskakująco szybko.
DzieĔ pierwszy rano. Ale tu piĊknie!
...zapierający dech w piersiach widok
po wyjĞciu z hotelu. Grupa podzielona
w sposób naturalny na początkujących
i zaawansowanych ruszyáa na narty.
Początkujący pod okiem Okna zapiĊli narty
po raz pierwszy. Sami ich spytajcie, jak
to byáo. W kaĪdym razie o sukcesie trenera Ğwiadczy fakt, Īe ostatniego dnia kilku
reprezentantów grupy „the best'ciaków”
pojawiáo siĊ na starcie zawodów. A to tylko
trzy dni na nartach! Zaawansowani, kierowani przez EwĊ, pojechali zwiedzaü
lodowiec. To spora odlegáoĞü, ale dla
sprawnego narciarza
niezbyt trudne.
Spore wraĪenie zrobiá tunel narciarski, przygotowany dla narciarzy, áączący lodowiec
Rettenbach z Tiefenbach.Taka inwestycja
robi wraĪenie.
W kaĪdym razie grupa zaawansowana sporo pojeĨdziáa. Mogli siĊ o tym przekonaü,
sprawdzając na specjalnych urządzeniach
iloĞü kilometrów, które pokonali. Wystarczyáo
7
16/2012
Auto Wydarzenia
podaü numer skipassu i dostajemy wydruk:
35 kilometrów!
Autokar zostaá podstawiony dwukrotnie – dla zmĊczonych ok. godziny
14.00 i dla „poĪeraczy” kilometrów
po
zakoĔczeniu
pracy
wyciągów.
Wieczór pierwszego dnia to nowe emocje.
Wszyscy po powrocie z hotelowego SPA,
po kolacji spotkali siĊ na prezentacji prowadzonej przez EwĊ, dotyczącej doboru
sprzĊtu narciarskiego i wykorzystania tego
sprzĊtu w praktyce na stoku. Pojawiáo
siĊ sporo pytaĔ i sporo emocji. Bardzo
pouczające doĞwiadczenie. Takie spotkanie
z profesjonalistą i wymiana doĞwiadczeĔ to
sprawa bezcenna. Wydawaáo siĊ, Īe ten
wieczór trwaü bĊdzie bez koĔca. Wspaniaáa
narciarska
atmosfera
„na
sucho”.
NastĊpnego dnia grupa początkujących
obok trenera Okna zasilona zostaáa przez
EwĊ, byáo wiĊc dwóch trenerów na siedmiu (!) uczących siĊ. To musiaáo odnieĞü
skutek. Niektórzy po raz pierwszy uĪyli
wyciągu orczykowego, a kilku … ruszyáo
na wyciągi krzeseákowe dla zaawansowanych. Grupa „wyjadaczy” pojechaáa
zwiedzaü Gaischkogl – i tutaj zaskoczenie! – puste, piĊkne trasy. Wieczornym
wydarzeniem byáa wizyta w Aqua Dome.
Nr
Nazwisko
ImiĊ
To co zastaliĞmy robi wiĊcej niĪ wraĪenie.
Tego nie da siĊ opisaü, jeĞli znajdziecie
siĊ kiedyĞ w tamtej okolicy, koniecznie
sprawdĨcie. Baseny z muzyką, niezwykáe
sauny. To miejsce siĊ zwiedza przez kilka
dni. AĪ szkoda, Īe byliĞmy tak krótko.
W trzeci dzieĔ emocje pozostaáy na
podobnym, wysokim poziomie. Wszyscy
juĪ wiedzieli, co nas spotka. Ruszamy
zdobywaü nowe trasy i doĞwiadczenia.
Podczas lunchu organizatorzy przeprowadzili losowanie numerów startowych
na zawody nastĊpnego dnia. WyobraĨnia
zaczĊáa dziaáaü, tak samo jak emocje...
Fajna zabawa. Wszyscy zmĊczeni wrócili do hotelu, a tutaj nowa niespodzianka.
Kuchnia hotelu Rita jest doskonaáa, ale
ten wieczór... wydawaáo siĊ, Īe Gala Diner
trwaü bĊdzie do rana. Tutaj siĊ nie chudnie.
Tym bardziej, Īe kolejne przystawki podawane pod nos nie dawaáy szansy nawet
Przejazd 1
Przejazd 2
Przejazd
najbardziej dbającym o linie. Po prostu nie
moĪna byáo odmówiü.
Ostatni dzieĔ na nartach to kulminacja
emocji: zawody narciarskie. Miejscem
zmagaĔ byáa specjalnie przygotowana
i odgrodzona trasa, na której ustawiono
SL gigant. àatwo nie byáo, jak to podczas
typowego alpejskiego slalomu. Wyniki
zawodów podajemy w poniĪszej tabeli.
Podsumowując
ten
niezapomniany
wyjazd: kaĪdy wywiózá wáasne wraĪenia:
Alpy, trasy, nowoczesne wyciągi, baseny, kulinaria, towarzystwo... A co z tego
byáo najlepsze? Wszystko razem zrobiáo
piorunujące wraĪenie. Wszyscy Ğwietnie
odpoczĊli. To chyba najwaĪniejsze. I za
to dziĊkujemy organizatorowi. Na pewno chcielibyĞmy przeĪyü to jeszcze raz.
suma
Miejsce
Open
17
Zając
Jerzy
00:31.87
00:31.94
01:03.81
1
1
18
Wilk
Ryszard
00:34.11
00:33.82
01:07.93
2
2
3
Hodurek
Grzegorz
00:37.25
00:31.36
01:08.61
3
3
10
Fornalik
Artur
00:36.57
00:38.68
01:15.25
4
4
8
Chrząszcz
Józef
00:39.42
00:39.05
01:18.47
5
5
4
Báaszczyk
Sáawomir
00:40.29
00:38.94
01:19.23
6
6
5
Wójcikiewicz
Dawid
00:43.58
00:40.52
01:24.10
7
7
7
Rusin
Wojciech
00:57.30
00:48.70
01:48.00
1
8
1
Subocz
Mirosáaw
01:23.17
01:12.87
02:36.04
2
9
12
Dáugosz
Tomasz
01:30.40
1
10
6
Herdzina
Konrad
01:45.95
2
11
14
Kowalski
Mateusz
04:19.18
3
12
2
ĝwitalska
Roxana
9
Wierzbicka
Anna
11
Adamczyk
Katarzyna
15
SozaĔski
Jacek
00:31.57
dns
00:36,74
01:08.31
8
Optymalna moc rozruchu
dla każdego pojazdu:
akumulatory Bosch
Linia akumulatorów S5, S4 i S3 firmy Bosch oferuje „moc skrojoną na miarę” – dla
wszystkich kategorii pojazdów oraz wszystkich wersji wyposażenia i dla każdej strefy
klimatycznej. Wysoką sprawność akumulatory te zawdzięczają specjalnej konstrukcji
podwójnej pokrywy labiryntowej, która gwarantuje: rezerwy mocy potrzebne do pracy
przy wysokich obciążeniach, 20% dłuższą żywotność oraz pewny rozruch w każdych
warunkach. Zminimalizowane zużycie wody czyni ten akumulator absolutnie bezobsługowym. Akumulatory Bosch posiadają ponadstandardowe pojemności i prądy rozruchu, pozwalające sprostać dużej liczbie zamontowanych w pojeździe odbiorników elektrycznych.
To solidna dawka energii, na którą zasługuje Twój samochód. www.akumulatorybosch.pl
9
Akumulatory Bosch S
z technologią PowerFrame
Rewolucja w konstrukcji akumulatorów
Akumulatory Bosch S3, Bosch S4 i Bosch S5 dostępne w ofercie firmy Bosch
wyposażone są w rewolucyjną technologię - PowerFrame.
Nowa technologia produkcji akumulatorów stanowi odpowiedź na rosnące
wymagania producentów samochodów, którzy oczekują, by akumulator
dysponował coraz większą pojemnością, wyższym prądem rozruchu oraz
coraz większą niezawodnością. Rozwiązanie to zapewnia bezproblemowe
i skuteczne funkcjonowanie kluczowych dla bezpieczeństwa jazdy układów elektronicznych takich, jak ABS,
ESP a w przyszłości PSS (Predictive
Safety System), ACC (Adaptive Cruise
Control), BA (Brake Assist), czy Park
Assist itp. Nowa konstrukcja zaspokaja ponadto wymagania użytkowników,
którzy żądają wydłużenia okresu użytkowania akumulatora przy utrzymaniu
jego bezawaryjności, stałego podwyższania mocy startowej akumulatora i wyeliminowania konieczności jego
obsługi.
Technologia produkcji
kratek
PowerFrame
to nowatorska metoda
precyzyjnego wytłaczania kratek pod wysokim ciśnieniem, która
zastępuje dotychczasową technikę odlewniczą
lub cięcie i rozciąganie
kratki. Osiągnięta w ten
sposób stabilna, precyzyjna struktura materiału zapewnia bardzo dobre przyleganie masy
czynnej i umożliwia szybkie ładowanie
akumulatora przy jego nieznacznej
Akumulatory Bosch są bezpieczne.
Można montować je nawet we wnętrzu pojazdu. Dzieje się tak za sprawą
opatentowanej pokrywy labiryntowej,
w której gazy powstające podczas ładowania i rozładowania poddawane
są procesowi recyrkulacji, skropleniu
i kierowane z powrotem do wnętrza
akumulatora.
Akumulatory Bosch S3, S4 i S5 są
wykonane w tej samej technologii.
Różnią się natomiast swoimi pojemnościami i prądami rozruchu w danym
rozmiarze skrzynki. Różnice w parametrach elektrycznych odzwierciedlają
różnice potrzeb elektrycznych występujące w parku samochodowym.
oporności. W porównaniu z kratkami konwencjonalnymi kratki tłoczone
charakteryzuje znacznie większa prze- Akumulatory Bosch S5 przeznaczone
wodność oraz odporność na obciąże- są do zastosowania w samochodach
nia mechaniczne powstające w trakcie nowej generacji (1-6 lat) szczególprodukcji i podczas użytkowania. W no- nie z silnikami Diesla, wyposażonymi
wej konstrukcji żyłki kratki prowadzo- w dużą liczbę elektronicznych systene są promieniście od chorągiewki, mów poprawiających bezpieczeństwo
co zapewnia optymalne przewodzenie i komfort jazdy. Skierowane są do
prądu, który jest jak najszybszą drogą osób nastawionych na produkt o najprzekazywany do odbiornika prądu. wyższych parametrach i bezpieczeńW porównaniu z kratką tradycyjną, Po- stwie użytkowania. Parametrami elekwerFrame ma stabilne obramowanie, trycznymi przewyższają urządzenia
montowane fabrycznie.
które minimalizuje korozję na krawędziach kratki
Akumulatory
Akumulatory Bosch S4 to
oraz zapobiega odkształBosch
linii „S”
propozycja dla użytkowceniom płyt. Aby dodatników wszystkich typów
kowo poprawić wytrzymasą całkowicie
pojazdów w wieku 4-12
łość kratki i jej odporność
bezobsługowe
lat, którzy poszukują prona korozję, miejsca, w któduktu o najlepszej relacji
rych przepływ ładunków
jest największy wzmocniono poprzez ceny do oferowanych parametrów. Są
przeznaczone zarówno do samochonaniesienie dodatkowej ilości stopu.
dów benzynowych jak i diesli, w tym
Akumulatory Bosch li- do modeli aut azjatyckich. Parametry
nii „S” są całkowi- Bosch S4 odpowiadają parametrom
cie bezobsługowe. urządzeń z pierwszego wyposażenia.
Pomaga w tym tzw.
„głęboka zabudowa” Akumulatory Bosch S3 przeznaczone
kratek, która zapew- są do aut 8-letnich i starszych. Pasują
nia dodatkową re- do aut z silnikami benzynowymi, wyzerwę elektrolitu nad posażonych w niedużą liczbę odbiorpłytami. Dzięki temu ników energii elektrycznej. To produkt
użytkownik nie musi markowy, oparty na zaawansowanej
dolewać do akumula- technologii, jednocześnie w bardzo
tora wody destylowa- korzystnej cenie.
nej przez cały okres
www.akumulatoryBosch.pl
jego użytkowania.
www.PowerFrame.pl
10
™
energii elektrycznej i
indeks 80122
:
:
:
www.febi.com
Febi
16/2012
febi
bilstein
Mobilny tester zawieszenia
wyróĪniony na targach
Mobilny
tester zawieszenia ¿rmy
febi bilstein zostaá wyróĪniony na
miĊdzynarodowych targach:
TakĪe w Polsce mobilny tester zawieszenia zyskaá duĪe uznanie warsztatów.
Chroniony patentem mobilny tester
zawieszenia febi jest idealny do prostej
i niezawodnej diagnostyki elementów
ukáadu kierowniczego na przedniej i tylnej
osi samochodu. DziĊki niemu moĪemy
wykryü nawet początki zuĪycia przegubów.
Dziennikarze i warsztaty we
Francji i w Polsce gáosują na
profesjonalne narzĊdzie do diagnozowania zawieszenia.
Mobilny tester zawieszenia ¿rmy febi bilstein otrzymaá w dniu 11 paĨdziernika 2011
r. renomowaną „Innovation Award“ tegorocznych targów Equip Auto w ParyĪu.
Jury, záoĪone z osiemdziesiĊciu francuskich i miĊdzynarodowych dziennikarzy,
wybieraáo
najbardziej
innowacyjne
produkty i usáugi z kategorii „OEM and
Green Technology”, „Spare Parts and
Aftermarket”, „Services” i „Garage Equipment”; áącznie do oceny zgáoszono 26
produktów i usáug.
Zalety urządzenia:
Stéphane Kohler (po lewej), doradca techniczny PKW, i Gildas du Cleuziou (poĞrodku),
prezes Febi France, podczas wrĊczania nagrody
Mobilny tester zawieszenia ¿rmy febi bilstein zdobyá we Francji nagrodĊ jeszcze
przed Equip Auto. Na targach Inotech
Trade Show, zorganizowanych przez
¿rmĊ Flauraud, mobilny tester zawieszenia zdobyá „Innovation Trophy“.
Flauraud jest francuskim hurtowym
sprzedawcą czĊĞci do samochodów osobowych i uĪytkowych oraz czáonkiem
Temot International, miĊdzynarodowego
związku
wiodących
przedsiĊbiorstw
branĪy czĊĞci samochodowych.
febi bilstein przedstawiá swój mobilny
tester zawieszenia w kategorii „Garage
Equipment”, pokonaá siedmiu pozostaáych ¿nalistów i otrzymaá záoty medal.
Konkurencja w tej kategorii byáa szczególnie silna, poniewaĪ produkty z obszaru
wyposaĪenia warsztatu przedstawiáy
takĪe inne wiodące ¿rmy takie, jak Bosch
lub Delphi.
Prezes Febi France, Gildas du Cleuziou,
podkreĞliá, odbierając nagrodĊ podczas
uroczystej gali:
„JesteĞmy bardzo dumni z tego wyróĪnienia i cieszymy siĊ, Īe prasa specjalistyczna docenia wartoĞü zaprojektowania
tego urządzenia. Naszym zadeklarowanym celem jest oferowanie warsztatom
innowacyjnych, profesjonalnych i przede
wszystkim praktycznych rozwiązaĔ, które
pomagają im w codziennej pracy”.
W tym roku Flauraud przedstawiá technologiczne innowacje w dziedzinie samochodów osobowych i uĪytkowych oraz
zachĊciá ponad 5 tys. targowych goĞci do
gáosowania, który produkt jest ich zdaniem najbardziej innowacyjny.
GoĞci najbardziej przekonaá mobilny tester zawieszenia, w konsekwencji zwyciĊĪając jako:
„Inotech’s best Innovative Product for
2011”.
– Urządzenie jest mobilne, moĪemy
stosowaü go na kanale lub podnoĞniku
najazdowym.
– Nie wymaga poziomowania podáogi.
– Samochód stoi na koáach, moĪemy
wiĊc poddawaü go testowi w warunkach dokáadnie takich samych jak na
drodze.
– JesteĞmy w stanie sprawdziü elementy
ukáadu kierowniczego i zawieszenia,
takie jak: sworznie, tuleje
metalowo-gumowe.
– MoĪemy wymuszaü naprĊĪenia, które
towarzyszą pracy zawieszenia i ukáadu
kierowniczego w trakcie jazdy – hamowanie, jazda po áuku, przyĞpieszanie.
– Przy uĪyciu mobilnego testera moĪemy
sprawdziü dodatkowo áoĪysko kolumny
Mac Persona, a takĪe zawieszenie
silnika i skrzyni biegów.
– MoĪe byü stosowany do wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie
3,5 tony.
Wydawca:
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
11
12
Watch out for quality!
10
s
r
a
ye
a
r
a
gu
www.coil-springs.de
e
e
nt
Delphi
16/2012
13
Nowa aktualizacja
testerów Delphi
Od 20 grudnia 2011 na stronie:
http://europe.delphi-dso.com/
dostĊpna jest juĪ najnowsza
aktualizacja testerów Delphi –
wersja 3.2011.
UĪytkownicy posiadający
aktualną licencjĊ, mogą
pobraü nowe oprogramowanie
bezpáatnie.
W celu sprawdzenia waĪnoĞci licencji naleĪy otworzyü plik Klucze Licencyjne i odszukaü na liĞcie numer
seryjny posiadanego urządzenia.
Znajduje siĊ on na biaáej naklejce
urządzenia S/N (XXXXX).
Aktywacja licencji wymaga dostĊpu
do Internetu. Aplikacja moĪe byü
zainstalowana jednoczeĞnie na maksymalnie 3 komputerach.
W przypadku odinstalowywania programu na danym komputerze nie
moĪna zapomnieü o deaktywowaniu
licencji.
UĪytkownikom, którzy zakupią aktualizacjĊ licencji, Delphi oferuje w promocyjnej cenie nawigacjĊ Garmin
Nuvi 40CE – 1 eur netto. Szczegóáy
promocji dostĊpne są u Dystrybutora.
W wydaniu 3.2011 poszerzono gamĊ
pojazdów, w których moĪna stosowaü
ISS (Inteligentny System Skanowania). Za pomocą tej funkcji program
skanuje wszystkie systemy kontrolne
pojazdu, poszukując, szybko i áatwo,
ewentualnych kodów báĊdów.
Rezultaty wyszukiwania prezentowane są w postaci listy przeszukiwanych systemów. Z tego poziomu
moĪna wykasowaü kody báĊdów, dla
kaĪdego systemu zarówno oddzielnie, jak i równoczeĞnie lub przejĞü do
funkcji diagnostyki OBD.
Obecnie system ISS moĪna stosowaü
w nastĊpujących samochodach osobowych:
Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat,
Ford, Lancia, Mercedes, Mini,Opel,
Renault, Seat, Smart, Skoda, Suzuki,
Volvo,VW.
ISS moĪna stosowaü równieĪ w samochodach ciĊĪarowych:
• Evo Bus (BR400 Euro IV, Integro
Euro IV, Intouro Euro IV,
MBC Euro IV, O530 Citaro Euro IV,
O580 Travego Euro IV, OC500
Euro IV, Tourismo Euro IV, Travego
Euro IV)
• Man Bus Chassis (A Chassis, P
Chassis, R Chassis)
• Renault.
wanie wtryskiwaczy w Volvo i Renault.
Tomasz Hurt
Technical Manager
Delphi Product & Service Solutions
Au to W y d a r ze n i a
Nowe szkolenie techniczne Febi w Auto Partner
13 grudnia 2011 roku w Warszawie
odbyáo siĊ pierwsze z nowego cyklu
szkoleĔ technicznych Febi organizowanych specjalnie dla Klientów Auto
Partner SA .
CzĊsto spotykanym problemem jest poprawna identy¿kacja modelu samochodu.
W bieĪącej wersji dodano
niezwykle uĪyteczną funkcjĊ
Dekoder Numeru VIN.
Po wpisaniu numeru VIN system automatycznie wybiera wáaĞciwy model
w programie.W czĊĞci modeli samochodów moĪna odczytaü numer VIN
za pomocą testera. Ponad 200 modeli (22 marki) samochodów zostaáo
zaktualizowanych o funkcje diagnostyczne w bazie CARS. Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono samochodom
wáoskim, Audi, VW i Volvo. Do szerokiej gamy obsáugiwanych samochodów doáączyá Abarth.
W wersji Truck 3.2011 dodano
aktualizacjĊ (25 marek). Na szczególną uwagĊ zasáuguje dodatkowa
funkcja, pozwalająca na programo-
Ich tematyka obejmuje wpáyw zuĪytych
elementów zawieszenia na diagnostykĊ
i ustawienie geometrii pojazdu.
Przekazywanych jest teĪ wiele praktycznych wskazówek i porad dotyczących
konkretnych rozwiązaĔ i zastosowania
odpowiednich procedur naprawczych
w okreĞlonych pojazdach.
W czĊĞci „warsztatowej” jest wykorzystywany tester zawieszenia Febi (GST)
i jego moĪliwoĞci w diagnostyce omawianych wczeĞniej usterek.
14
6,/1,._32':2=,(_6(5:,6
7UZDĭ\VXNFHVRUD]FLóJĭH]DGRZROHQLHNOLHQWDPRŠQDRVLóJQóõW\ONRG]LćNL
MDNRłFL NWÐUD SU]HNRQXMH -HVW WR NU\WHULXP VWDQRZLóFH SRGVWDZć FDĭHM
G]LDĭDOQRłFLQDV]HJRSU]HGVLćELRUVWZD3RQLHZDŠSURGXFHQFLSUH]HQWXMóFRUD]
WRQRZHZ\]ZDQLDUR]ZLMDP\MXŠG]LłUR]ZLó]DQLDMXWUDLGRVWDUF]DP\F]ćłFL
]DPLHQQHZMDNRłFL2(ED]XMóFHQDQDMQRZV]\PVWDQLHZLHG]\WHFKQLF]QHM
5R]ZLMDQHZRSDUFLXRQLHPLHFNLLQŠ\QLHU\MQ\NQRZKRZFHUW\ƄNRZDQHZJ*92
VSUDZG]DQHSU]H]QLH]DOHŠQHLQVW\WXW\7DNŠHZ]DNUHVLHVHUZLVXGRUDG]WZD
RUD] ]GROQRłFL GRVWDZ LVWQLHMH GOD QDV W\ONR MHGQR UR]ZLó]DQLH MDNRłõ
:LćFHMLQIRUPDFMLQDVWURQLHZZZUXYLOOHGH
Sentech
16/2012
SkutecznoĞü
izolacji
W marketingowej argumen-
tacji podkreĞlającej zalety
konkretnych produktów, pojawiają siĊ opinie nie caákiem
racjonalne, a czasem wrĊcz
techniczne przesądy sprzeczne z prawami ¿zyki i chemii.
W samochodowych ukáadach zapáonowych wystĊpują napiĊcia rzĊdu co
najmniej kilkunastu tysiĊcy woltów.
W związku z tym, bezpieczeĔstwo osób
zajmujących siĊ ich serwisowaniem, zaleĪy nie tylko od stosowania prawidáowych
procedur, lecz takĪe od wiedzy na temat
rzeczywistych wáaĞciwoĞci elementów
peániących funkcje izolacyjne.
NaleĪą do nich zewnĊtrzne powáoki przewodów wysokiego napiĊcia.Tu nie ma juĪ
miejsca na marketingową grĊ pozorów,
konieczne są Ğcisáe informacje.
Tymczasem, zdarzają siĊ dystrybutorzy
przewodów zapáonowych sugerujący z
caáą powagą, Īe oznaczenia tych produktów wedáug normy ISO 3808 (A, B, C, D,
E, F) odpowiadają klasom ich jakoĞci,
rosnącej z kolejnymi literami alfabetu.
Sáowo „jakoĞü” brzmi tutaj dumnie, choü
znaczenie ma dosyü mgliste. Czy dotyczy odpowiedniej opornoĞci rdzenia,
wáaĞciwoĞci
przeciwzakáóceniowych,
czy skutecznoĞci izolacji? Logicznie
rzecz biorąc, moĪna by domniemywaü,
iĪ wszystkich tych cech równoczeĞnie.
W istocie jednak nie chodzi tu o nic innego, tylko o odpornoĞü termiczną tejĪe
izolacji, a wiĊc o sprawĊ zdecydowanie
drugorzĊdną. Bywają przecieĪ przewody
o sáabych parametrach elektrycznych
i uĪytkowych, lecz bardzo odporne na
wysokie temperatury, jak teĪ odwrotnie.
Po co wiĊc takie dezorientujące sugestie? OtóĪ odpornoĞü termiczną klasy
E lub F mają niektóre rodzaje przewodów
w izolacjach silikonowych.
Przy faászywym zaáoĪeniu, Īe przewody
tych klas są najlepsze pod kaĪdym
wzglĊdem, moĪna wyciągnąü wniosek
kolejny: najwyĪszą jakoĞcią odznaczają
siĊ przewody zapáonowe izolowane silikonem. Nie jest to zgodne ani z elementarnymi zasadami logiki, ani z obiektywną
prawdą, stwarza jednak wraĪenie solidnej
argumentacji naukowej.
przewody nie dziaáają podczas pracy
jak grzaáki, a temperatura zewnĊtrznych
czĊĞci wspóáczesnego silnika nie siĊga
nawet stu stopni.
Izolacje elastomerowe
cechuje lepsza wytrzymaáoĞü
mechaniczna, wiĊc w przeciwieĔstwie do silikonowych
nie wymagają one
zbrojenia siatką z wáókna
szklanego lub nylonu
ani prowadzenia w specjalnych
listwach ochronnych.
Obiektywnie rzecz biorąc, silikon jako
materiaá izolacyjny w omawianym tu zastosowaniu ma wiĊcej wad niĪ zalet.
To prawda, Īe niektóre (bo nie wszystkie) jego odmiany mają bardzo dobrą
odpornoĞcią na wysokie temperatury, jednak porównywalną zapewniają izolacje
z nowoczesnych termoplastów.
W obu wypadkach jest to odpornoĞü
znacznie przekraczająca rzeczywiste potrzeby, poniewaĪ dobrze zaprojektowane
Elektryczna skutecznoĞü izolacji zaleĪy
zarówno od opornoĞci wáaĞciwej samego
materiaáu (elastomery dają tu szersze
moĪliwoĞci wyboru), jak i od gruboĞci
warstwy izolacyjnej. Prawidáowy dobór
tych parametrów pozwala speániaü wymagania producentów samochodów,
stosując grubsze przewody 7-milimetrowe
albo cieĔsze 5-milimetrowe.
15
16
Conti
16/2012
Prawidáowa wymiana
komponentów ukáadu rozrządu
Renault Megane Scenic
Prawidáowa wymiana komponentów ukáadu rozrządu
w jednostce napĊdowej
Renault Megane Scenic –
1,9 dTi (F9Q710/716/720/7
22/730/734/736)
Silnik 1,9 dTi uznany za bardzo wytrzymaáy
i ekonomiczny z powodzeniem stosowany byá w samochodach marki Renault,
a model o wymownej nazwie „Megane
Scenic” cieszyá siĊ duĪą popularnoĞcią ze
wzglĊdu na ekonomicznoĞü, komfort, jak
równieĪ nowatorskie rozwiązania.
PopularnoĞü, jak w kaĪdej marce,
przeáoĪyáa siĊ na iloĞü wymienianych
rozrządów, a niestety popeániane w trakcie montaĪu nawet niewielkie báĊdy
w konsekwencji mogáy prowadziü do
uszkodzenia ukáadu.
Jak w kaĪdym ukáadzie rozrządu, bez
wzglĊdu na stopieĔ skomplikowania, trzeba zastosowaü siĊ do wszelkich wskazówek, które doprowadzą do szczĊĞliwego
¿naáu oraz bezawaryjnego przebiegu do
nastĊpnej wymiany rozrządu.
PrzystĊpując do demontaĪu, musimy
pamiĊtaü o kilku podstawowych zasadach:
DemontaĪ:
– Identy¿kujemy kod silnika z blaszki
informacyjnej (przy bloku silnika).
ze znakami na osáonie waáka rozrządu
(rys.4).
4
– Podnosimy i zabezpieczamy przód
pojazdu.
– Demontujemy: dolną osáonĊ silnika,
prawe przednie koáo, osáonĊ silnika
(rys. 1), wspornik silnika oraz, jeĞli
to konieczne, ¿ltr i króüce paliwa.
1
– Wyjmujemy Ğruby zaĞlepiające
z bloku cylindrów i za pomocą
trzpienia nr 1054 (dostĊpny
w Conti ® Tool Box, rys. 5, 6)
blokujemy koáo zamachowe.
5
– Luzujemy napinacz i zdejmujemy
pasek wielorowkowy.
– Podpieramy silnik za pomocą
uniwersalnego wspornika,
zawieszając go od góry lub za
pomocą trzpienia wspierającego
miĊdzy miską olejową a korpusem przedniej osi (rys. 2).
6
2
– Odáączamy akumulator.
– Po zdjĊciu paska NIE OBRACAMY
waáem korbowym ani waákiem rozrządu.
– WykrĊcamy Ğwiece Īarowe, by áatwiej
obracaáo siĊ ukáadem.
– Obracamy tylko koáem waáu korbowego
i tylko w kierunku rzeczywistych
obrotów silnika.
– Sprawdzamy poprawnoĞü osadzenia
trzpienia.
– Zdejmujemy prawą poduszkĊ
silnika (rys. 3).
3
– Blokujemy koáo pompy wtryskowej
za pomocą blokady 1317 (rys.7).
– Zwracamy szczególną uwagĊ na
WSZYSTKIE momenty dokrĊcenia
Ğrub, stosując dynamometryczny klucz
wzorcowany.
– Po wymianie paska sprawdzamy
początek podawania pompy
wtryskowej.
Uwaga! Przed odáączeniem akumulatora
naleĪy zapisaü kod radia.
– Demontujemy górną i dolną
osáonĊ paska rozrządu, koáo
pasowe waáu korbowego, Ğruby
mocujące przewody paliwowe.
7
– Obracając waá korbowy w kierunku
jego rzeczywistych obrotów
(w prawo), ustawiamy, aĪ znaki na
kole waáka rozrządu pokryją siĊ
17
18
Conti, Mega Macs 42
– Luzujemy ĞrubĊ Ğrodkową
napinacza, po czym zdejmujemy
pasek i wkrĊcamy od tyáu ĞrubĊ
M6x45 w osáonĊ (wskazówka:
pomocny moĪe byü dodatkowy
znak na wale korbowym oraz
kole pompy wtryskowej).
UWAGA: Przed montaĪem kontrolujemy
znaki, liniaá waáka rozrządu oraz trzpieĔ
blokujący pompĊ wtryskową.
Zwracamy uwagĊ na oznakowanie kierunku ruchu na pasku.
11
– Udokumentowaü wymianĊ, wypeániając
naklejkĊ (rys.14).
– Na wewnĊtrznej stronie kredą zaznaczyü dodatkowy znak (rys. 12).
12
Au to W y d a r ze n i a
Program bezpáatnego
wypoĪyczania testerów
.
diagnostycznych
– ĝrubĊ M6x45 mm wkrĊcamy w tylną
osáonĊ paska, by uzyskaü naprĊĪenie paska.
– Wyjąü trzpieĔ blokujący waá korbowy.
– WkrĊciü ĞrubĊ M6x45 mm do uzyskania prawidáowego naprĊĪenia paska
9
19
14
– Demontujemy rolkĊ prowadzącą,
a w przypadku gdy Ğruba
ciĊĪko siĊ obraca, naleĪy za
pomocą gwintownika wykaĔczającego poprawiü gwint, poniewaĪ
Ğruba ta jest wkrĊcania bez kontaktu
wzrokowego (rys. 8, 9).
8
16/2012
– Zmierzyü narzĊdziem pomiarowym
Conti ® BTT Hz (rys.13).
13
Mega Macs 42
Od początku stycznia 2012 roku
ruszyáa w Auto Partner SA druga
edycja programu bezpáatnego wypoĪyczania testerów diagnostycznych mega macs 42.
Dokonaü
takiego wypoĪyczenia mogą
wszyscy zainteresowani zakupem, aktywni
Klienci AP S.A. nie posiadający zalegáoĞci
páatniczych i uprawnieni do páatnoĞci
odroczonej. Mega Macs 42 to przenoĞne,
niezwykle sprawne urządzenie diagnostyczne, áatwe w obsáudze dla kaĪdego
mechanika. WaĪy zaledwie 650 g, dziĊki
czemu idealnie nadaje siĊ do szybkiej,
"przenoĞnej" diagnostyki. Mega Macs 42
do sterowania wszystkich waĪnych funkcji
diagnostycznych w codziennej pracy w
warsztacie potrzebuje tylko dziewiĊciu
klawiszy – zapewnia to bardzo szybką,
intuicyjną obsáugĊ.
– Montujemy nowy napinacz oraz
rolkĊ prowadzącą (początkowo
Ğruby dokrĊcamy rĊcznie, by nie
uszkodziü gwintu, po czym
dokrĊcamy kluczem dynamometrycznym na odpowiednią wartoĞü).
– Zakáadamy pasek rozrządu, napinając
od lewej strony i ustawiamy na znaki
(rys. 10, 11).
10
– Obróciü waáem korbowym cztery obroty
w prawo.
– Umieszczając ponownie trzpieĔ blokujący waá korbowy, sprawdziü prawidáowe pokrywanie siĊ znaków paska
ze znakami na koáach zĊbatych.
– Wyjąü trzpieĔ blokujący waá korbowy.
– Ponownie sprawdziü poprawnoĞü
naciągu paska (jeĞli wartoĞci są
nieprawidáowe powtórzyü proces naprĊĪania áącznie z obróceniem silnika).
– Zamontowaü elementy w kolejnoĞci
odwrotnej do demontaĪu.
– WkrĊciü nową ĞrubĊ koáa pasowego
waáu korbowego i dokrĊciü ją momentem 20 Nm +
100°– 130°.
Jego wyposaĪenie standardowe to:
- wyĞwietlacz ¼ VGA 3,8” typu LCDTFT
- zasilacz
- akumulator Li-Polymer
- instrukcja obsáugi na CD
- przewód do podáączenia z USB- przewód transmisji danych ST2 z
adapterem OBD
- air macs base
- 4 adaptery do gniazd diagnostycz nych (grupa VW, BMW, Mercedes,
Opel)
Rafaá KĊdziorek
MontaĪ:
22
Auto artykuá
16/2012
Szkolenia
w 2012 roku
Dla
nikogo w branĪy motoryzacyjnej nie jest tajemnicą,
Īe samochody są coraz bardziej skomplikowane. Dzieje
siĊ tak zarówno ze wzglĊdu
na presjĊ wywieraną przez
ekologów, jak i coraz wiĊkszą
konkurencjĊ na globalnym
rynku.
Producent samochodów, który nie potra¿áby nieustannie obniĪaü spalania
i poprawiaü osiągów, bezpieczeĔstwa i
komfortu odchodzi do lamusa lub pozostaje na lokalnym rynku jako jedna z marek wiĊkszego koncernu, korzystająca
z poĪyczonych technologii.
Wynikiem powyĪszego jest fakt, Īe co
prawda same naprawy stają siĊ coraz
prostsze – gdyĪ coraz wiĊcej elementów
jest zaprojektowanych jako taĔsze w produkcji moduáy przeznaczone do wymiany przy póĨniejszych nawet drobnych
usterkach – jednak duĪo bardziej skomplikowana jest poprawna diagnoza i póĨniejsza adaptacja nowego elementu
w pojeĨdzie.
W związku z tym coraz wiĊksza
odpowiedzialnoĞü spoczywa na mechaniku. Nie moĪe on sobie pozwoliü, aby
podobnie do budowniczych naszych
autostrad przed Euro 2012, oddaü
uĪytkownikowi pojazd tylko czĊĞciowo
przygotowany do eksploatacji. Po nowym
lub wymienionym asfalcie bez namalowanych linii od biedy da siĊ jechaü. Po
wymianie czujnika skrĊtu koáa kierownicy
bez jego kalibracji bĊdzie to duĪo bardziej
niebezpieczne…
Aby poprawnie przeprowadziü powyĪszą
operacjĊ i tysiące innych w rozrządzie,
zawieszeniu, klimatyzacji, ukáadzie hamulcowym, napĊdowym i wszystkich
pozostaáych, potrzebna jest wiedza. I do
tego musi byü to wiedza aktualna.
OczywiĞcie jakąĞ jej czĊĞü moĪna
zaczerpnąü z Internetu. Jednak nie daje
to gwarancji co do jej kompletnoĞci.
A eksperymentowanie na samochodach
klientów moĪe byü nie tylko bardzo kosztowne, ale i jeszcze bardziej niebezpieczne. Dlatego teĪ jedyną drogą do
posiadania aktualnych, a wiĊc przydat-
nych w warunkach warsztatowych, informacji jest ciągáe szkolenie siĊ. Nawet na
przestrzeni ostatnich kilku lat widaü, Īe
nowe rozwiązania, kiedyĞ omawiane jako
trendy na przyszáoĞü, w krótkim czasie
zostają wdroĪone do produkcji, w postaci
nowych elementów, wystĊpujących w pojazdach coraz to niĪszych segmentów.
W związku z powyĪszym Auto Partner
SA zaplanowaá na 2012 rok jeszcze bardziej rozbudowany program szkoleĔ dla
swoich klientów. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z modelem wypracowanym przez kilka lat doĞwiadczeĔ
i sprawdzonym z najlepszymi dostawcami.
Szkolenia
bĊdą
w
zdecydowanej
wiĊkszoĞci organizowane lokalnie, bez
koniecznoĞci dalekich dojazdów. Zostaną
przeprowadzone w dwóch formuáach.
Po
pierwsze:
szkolenia
teoretyczne.
Uczestniczy w nich grupa ~25–50 osób
– daje to moĪliwoĞü nawiązania kontaktu szkolącego ze szkolonymi, a pytania zadawane z sali nie toną w szumie
i moĪna udzieliü na nie natychmiastowych odpowiedzi.
Dni szkoleniowe to wtorek, Ğroda i czwartek – okolice weekendu, szczególnie
w okresach wiosennym i wakacyjnym
bardziej sprzyjają rozmyĞlaniom o przebytym lub nadchodzącym wypoczynku.
RozpoczĊcie szkolenia z reguáy jest
planowane na godz. 17–18. Pozostaje
to w najmniejszym konÀikcie z godzinami
pracy warsztatów, ewentualnie umoĪliwia szefowi odpowiednie zaplanowanie
robót dla poszczególnych pracowników.
Szkolenie trwa do 4 h. Cenimy aktywnych
uczestników i prowokujemy do zadawania
pytaĔ i dzielenia siĊ swoimi opiniami
i doĞwiadczeniami.
Staramy siĊ maksymalizowaü iloĞü treĞci
o zastosowanych rozwiązaniach technicznych w produkcie, technologii montaĪu,
przyczynach powstawania i eliminowaniu
reklamacji, róĪnicach w stosunku do wyrobów konkurencyjnych i ich wpáywie na
trwaáoĞü i parametry.
Drugą formuáą są praktyczne szkolenia
warsztatowe. Uczestniczą w nich grupy
do 15 osób. Daje to moĪliwoĞü odbycia
üwiczeĔ kaĪdemu zaproszonemu i staáy,
bezpoĞredni kontakt z prowadzącym.
CzĊsto planujemy krótką podbudowĊ
teoretyczną – posiadamy niezbĊdne
rozwiązania multimedialne do zastosowania w warunkach warsztatowych. Szkolenie praktyczne jest zwykle
caáodniowe, z zaplanowaną przerwą na
catering. OczywiĞcie na takie szkolenie
strój odĞwiĊtny jest wysoce niewskazany.
Praktyka pokazuje, Īe nawet w dobrych
warsztatach wybieranych na szkolenia,
istnieje ryzyko pozostawienia na odzieĪy
„pamiątki” w postaci plamy po oleju lub
smarze.
W przeciągu ostatnich lat widaü teĪ
znaczące zmiany w podejĞciu do szkoleĔ
zarówno uczestników, jak i prowadzących.
Jeszcze nie tak dawno temu zaproszenie
na szkolenie w branĪy motoryzacyjnej
oznaczaáo bilet wstĊpu na prezentacjĊ
potĊgi miĊdzynarodowego koncernu
w poáączeniu z zakrapianą kolacją,
sponsorowaną przez tenĪe koncern.
W tej chwili wyglądają tak juĪ tylko
nieliczne wyjątki, a imprezy integracyjne z czĊĞcią prezentacyjną noszą
angielskojĊzyczną nazwĊ eventów.
Dzisiaj warsztatowiec
uczestniczący w szkoleniu, oczekuje konkretnej wiedzy, pozwalającej
na skuteczniejszą, a tym
bardziej lepiej opáacaną
i mniej stresującą pracĊ.
Aktualny kalendarz szkoleĔ dla poszczególnych oddziaáów AP jest dostĊpny u przedstawicieli handlowych.
Rafaá KĊdziorek
23
24
#&& &!!%
$!" &'
" $ &( '&$(!" #
!($ & $+& &$*!&%!#!&&&$& !"
*. "$%" "# #"$$%+#/ !%*&%$%
!
#"
#"( &$ ' &!!&"$+%$'" +#!&&'%-
$!&%!""$%$% % &$'&, $%#!&&&%
#$ ! #+'* $%#!&&&%$%
" &)+$ "!"*$!&%"#
#"$%%%%" &!! $!
www.reinz.com
16/2012
Auto artykuá
Urządzenia
WTM
Okres jesienno-zimowy jest
czasem wzmoĪonej kontroli
instalacji elektrycznej i ukáadów hamulcowych w pojazdach odwiedzających warsztaty. JeĪeli uĪytkownik nie
zadbaá o nie wczeĞniej, to
wáaĞnie teraz odczuje ich niedomagania i bĊdzie musiaá
poszukaü odpowiednio wyposaĪonych fachowców.
Dlatego teĪ w ofercie Auto Partner SA
są obecne urządzenia ¿rmy WTM: testery akumulatorów, páynu hamulcowego,
instalacji elektrycznej, lampy stroboskopowe, awaryjne Ĩródáa zasilania i eliminatory przepiĊü.
Produkty te są caákowicie polskiej konstrukcji i wykonania, a na tle konkurencji
wyróĪniają siĊ wyjątkową trwaáoĞcią. Mają
teĪ zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na najwyĪszym poziomie.
Wszystkie urządzenia moĪna otrzymaü
równieĪ w ramach programów inwestycyjnych.
Tester akumulatorów
KTA-303
lub 24V. SprawnoĞü akumulatora w testerze KTA-303 badana jest nowoczesną
metodą pomiaru dynamicznej konduktancji akumulatora. Zalety tej metody to:
– przeprowadzenie pomiaru bez
rozáadowania akumulatora
– moĪliwoĞü badania akumulatorów
rozáadowanych
– szybki czas pomiaru
– bezpieczny pomiar – niepowodujący
iskrzenia
– pomiar akumulatora jest moĪliwy
bezpoĞrednio w pojeĨdzie bez
jego rozáączania i wyjmowania.
Tester KTA-303 umoĪliwia kontrolĊ
ukáadu áadowania akumulatora w pojeĨdzie poprzez pomiar napiĊcia w czasie
áadowania oraz ocenĊ stanu ukáadu rozrusznik – akumulator za pomocą pomiaru spadku napiĊcia podczas pracy rozrusznika.
Dane techniczne
napiĊcie zasilania –
od 5 do 33 VDC
maksymalny chwilowy pobór prądu –
do 3 A
pomiar zdolnoĞci rozruchowej –
zgodnie z normami ICE, SAE, EN, DIN
Ponadto tester umoĪliwia ocenĊ stanu pracy alternatora i rozrusznika
w pojazdach z instalacją elektryczną 12V
5%
wielkoĞü pamiĊci –
99 pomiarów
zakres temperatur mierzonego akumulatora –
od -20 do 40 stopni ºC
temperatura pracy testera –
od -10 do 30 stopni ºC
gabaryty obudowy testera –
210 x 110 x 45 mm
Tester páynu hamulcowego
TPH-302
Tester KTA-303 jest urządzeniem bardzo prostym w obsáudze. Do dyspozycji
mamy trzy przyciski. „+” i „ – " sáuĪą do
wprowadzania parametrów akumulatora
oraz przycisk „OK” przeznaczony do uruchamiania testów i potwierdzania wprowadzonych informacji. Na podĞwietlanym
wyĞwietlaczu ciekáokrystalicznym pokazywane są komunikaty dla uĪytkownika
oraz wyniki przeprowadzanych testów.
Urządzenie pakowane jest w estetyczną
walizkĊ wykonaną z tworzywa sztucznego.
Tester akumulatorów KTA-303 przeznaczony jest do badania stopnia naáadowania
i zdolnoĞci rozruchowej akumulatorów
samochodowych o napiĊciu znamionowym 12V.
dokáadnoĞü pomiaru zdolnoĞci rozruchowej –
zakres pojemnoĞci mierzonych
akumulatorów –
od 5 do 230 Ah
zakres zdolnoĞci rozruchowej –
wg normy EN – od 50 do 1325 A
wg normy IEC – od 50 do 1010 A
wg normy DIN – od 50 do 860 A
wg normy SAE – od 80 do 1365 A
Rosnąca liczba samochodów na naszych
drogach, wymusza na ich producentach stosowanie coraz skuteczniejszych
ukáadów hamulcowych. Rozwiązania
te poprawiają bezpieczeĔstwo ruchu,
ale jednoczeĞnie powodują zaostrzenie
wymagaĔ stawianym páynom hamulcowym.
Dobre páyny hamulcowe cechuje:
– wysoka temperatura wrzenia
(w czasie hamowania temperatura
páynu moĪe przekroczyü nawet
150 stopni ºC)
– odpowiednia charakterystyka lepkoĞci
– dobre wáaĞciwoĞci smarne
– neutralnoĞü wobec elementów metalowych, gumowych i plastikowych
– bardzo maáe absorpcje wilgoci
z powietrza oraz zdolnoĞü
rozpuszczania wody, która dostaáa
siĊ do ukáadu (zawartoĞü wody
3–4% w páynie hamulcowym
powoduje koniecznoĞü jego wymiany).
25
26
2 Yıl Garanti
n
n ır ı o lm a k sı zı
K il o m e tr e sı
Analiza > rozwój > konstrukcja > produkcja
Dla postępu z systemem.
Nasi inżynierowie nie bagatelizują żadnego szczegółu podczas
projektowania systemów produkcji. I to w ciągu całego procesu od
analizy, poprzez rozwój i konstrukcję aż po produkcję we własnych
fabrykach. Tylko w ten sposób możemy zaoferować Wam części
MEYLE, które spełniają najwyższe wymogi jakościowe – w każdym
detalu, prowadząc systematyczne badania jakości, osiągamy najlepsze parametry przekładające się na niezawodność i trwałość.
www.meyle.com
Po prostu dłuzej wytrzymuje.
Auto artykuá
Podstawowym kryterium jakoĞci páynów
hamulcowych jest tzw. „suchy” i „mokry”
punkt wrzenia. Przyjmuje siĊ, Īe temperatura wrzenia poniĪej 155 stopni °C powoduje koniecznoĞü natychmiastowej wymiany.
Badania rynkowe wskazują, Īe ponad
50%
páynów
hamulcowych
w samochodach kwali¿kuje siĊ do natychmiastowej wymiany (zagroĪenie w ruchu
drogowym).
Mikroprocesorowy
tester
TPH-302
przeznaczony jest do szybkiej oceny stanu páynu hamulcowego. Pomiar páynu moĪe byü dokonywany zarówno w pojeĨdzie,
jak i poza nim. Ocena prowadzona jest
przez pomiar temperatury wrzenia páynu
hamulcowego.
Wynik testu podawany jest w stopniach
Celsjusza, co pozwala na bezpoĞrednie
porównanie wyniku pomiaru z danymi
katalogowymi. Obliczana jest równieĪ
procentowa zawartoĞü wody w páynie hamulcowym.
16/2012
norm
Temperatura wrzenia
w stopniach °C
Temperatura wrzenia
w stopniach °C
pÝynu zawodnionego
SAEJ 1703; ISO 4925
205
140
DOT 3
205
140
DOT 4
230
155
DOT 5
260
180
R-3
205
140
Wymagania
akumulatora od instalacji pojazdu.
AZ-212 przeznaczony jest do samochodowych
instalacji
elektrycznych
o napiĊciu znamionowym 12V, posiada
akustyczną sygnalizacjĊ wyczerpywania
siĊ wbudowanego wewnĊtrznego ogniwa
i trzykolorową sygnalizacjĊ poziomu jego
naáadowania.
Obsáuga przyrządu jest bardzo prosta.
Zastosowany w testerze sposób pomiaru pozwala na dokáadniejszą ocenĊ
przydatnoĞci páynu hamulcowego, stosunku do tradycyjnego pomiaru zawartoĞci
wody w páynie hamulcowym.
Specjalna konstrukcja gáowicy sondy pomiarowej zapewnia kilkukrotną wymianĊ
próbek mierzonego páynu w jednym cyklu
pomiarowym. Urządzenie zapakowane
jest w estetyczną walizkĊ z tworzywa
sztucznego.
Dane techniczne:
Awaryjne Ĩródáo zasilania
AZ-212
maksymalny ciągáy pobór prądu –
4A
Dane techniczne:
pojemnoĞü ogniwa wewnĊtrznego –
7Ah
napiĊcie zasilania –
od 11,6V do 13,3V
czas podtrzymywania napiĊcia dla
poboru prądu 60 mA –
3 dni
temperatura wrzenia mierzonych
páynów –
od 85 do 300 stopni °C.
czas podtrzymywania napiĊcia dla
poboru prądu 4 A –
1 godzina
maks. chwilowy pobór prądu –
5A
dokáadnoĞü pomiaru temperatury –
+/- 3%
rozpoznawanie braku zanurzenia
sondy –
automatyczne
rozpoznawanie przepalenia grzaáki –
automatyczne
temperatura pracy testera –
od 10 do 40 stopni °C
gabaryty obudowy testera –
210 x 110 x 45 mm
napiĊcie znamionowe –
12 V
minimalne napiĊcie w instalacji pojazdu
podczas podáączania przyrządu –
10,3 V
Przyrząd AZ-212 jest awaryjnym Ĩródáem
zasilania. SáuĪy do zabezpieczenia
ukáadów
elektroniki
samochodowej
przed utratą danych, podczas prac
wymagających odáączenia akumulatora
pojazdu.
Jego stosowanie eliminuje koniecznoĞü
ponownego wprowadzania ustawieĔ
m.in.: radioodbiorników, ustawieĔ lusterek i foteli oraz zegara po odáączeniu
gabaryty /bez uchwytu/ –
230 x 215 x 100 mm
masa /bez áadowarki/ –
3,35 kg
Rafaá KĊdziorek
27
28
Un
ni-click®
Rynek wycieraczek szyb wciąĪ
ewoluuje zarówno w zakresie technologii,
jak i konstrukcji samej wycierraczki. Coraz
wiĊcej pojazdów wyposaĪĪonych jest
fabrycznie w wycieraczki páasskie, gáównie
dziĊki
duĪo
lepszym
osiągom
aerodynamicznym.
Valeo jest dostawcą wycieraczek
páaskich zarówno na pierwszyy montaĪ, jak
równieĪ
na
rynek
wtó
órny
czĊĞci
zamiennych. Posiadają one nie tylko
doskonaáe wáaĞciwoĞci aero
odynamiczne,
lepszą jakoĞü wycierania lecz równieĪ
innowacyjny
ksztaát.
Wyyeliminowanie
elementów metalowych oraz wbudowanie
stalowej listwy wewnątrz wycieraczki
sprawia, iĪ páaska wycieraczzka znacznie
lepiej przylega do szyby, a siáa
a nacisku jest
równomiernie rozáoĪona. D
DziĊki temu
nastĊpuje eliminacja efektu nierównego
wycierania, drgania oraz unoszenia
wycieraczki przy duĪych prĊdkoĞciach
jazdy.
WĞród wielu gam wycieraczek jakie
oferuje Valeo, warto zwróciü uwagĊ na
nowoĞü – wycieraczki Compact Evolution
Uni-Click. Gama skáada siĊ z 17 referencji
pewniających
pakowanych pojedynczo, zap
85% pokrycie parku pojazdó
ów pierwotnie
wyposaĪonych w wycieracczki páaskie.
Gama wyposaĪona jest w za
aawansowane
rozwiązanie technologiczne, takie jak
system Uni-click - specja
alna baza i
moduá, pokrywający gáó
ówne typy
mocowania wycieraczek páaskich z
pierwszego montaĪu. Nowa wycieraczka
Compact Evolution Uni-Clicck to ponad
1000 punktów nacisku na caáej
c
dáugoĞci
oraz zintegrowany spojler poprawiający
jakoĞü
wycierania,
zwááaszcza
w
ekstremalnych warunkach pog
godowych.
Gama UniClick jest juĪ dostĊpna w ofercie
Valeo. Wszelkie informacje na temat
zastosowaĔ i oferty cenowej, znajdziecie
PaĔstwo u dystrybutoró
ów Valeo, natomiast
poniĪej cross Gamy Compact
C
Evolution
Uni-Click z gamą Bosch
h Multiclip.
Compact Evolution Uni--Click
Bosch Multiclip
96SQ
2SLV
3
575900
Compact Evo E35 350mm
575901
4
Compact Evo E40 400mm
575902
Compact Evo E41 400mm
4
575903
Compact Evo E45 450mm
4
575904
Compact Evo E46 450mm
4
575905 Compact Evo E47 475
5mm Asy
575907
Compact Evo E48 475mm
4
575908
Compact Evo E50 500mm
5
575909 Compact Evo E52 530
0mm Asy
575911
Compact Evo E53 530mm
5
575912
Compact Evo E55 550mm
5
575913
Compact Evo E56 550mm
5
575914
Compact Evo E60 600mm
6
575915
Compact Evo E61 600mm
6
575916
Compact Evo E65 650mm
6
575917
Compact Evo E66 650mm
6
575918
7
Compact Evo E70 700mm
SQ
3.397.008.577
3.397.008.577
3.397.008.579
3.397.008.579
3.397.008.580
3.397.008.580
3.397.008.581
3.397.008.582
3.397.008.582
3.397.008.583
3.397.008.583
3.397.008.585
3.397.008.585
3.397.008.587
3.397.008.587
3.397.008.588
Valeo
29
16/2012
Zestaw K4P Valeo
Dwumasowe
koáa zamachowe okazują siĊ byü zawodne – miĊdzy innymi z
powodu sáabego rozprowadzania ciepáa. Valeo wyszáo
naprzeciw tym problemom,
wprowadzając innowacyjną
konstrukcjĊ táumika drgaĔ
miĊkkich, który moĪe dobrze
symulowaü charakterystyki
táumienia DMF.
Stąd teĪ w ofercie Valeo pojawiáo
siĊ rozwiązanie w postaci zestawu
czteroczĊĞciowego, zastĊpującego
DMF.
Oryginalny zestaw DMF + sprzĊgáo
moĪe byü zastąpiony przez sztywne
koáo zamachowe, docisk sprzĊgáa
i wytáumioną tarczĊ sprzĊgáa Valeo.
K4P jest uzasadnioną ekonomicznie alternatywą dla
zestawów zawierających
dwumasowe koáo zamachowe
w samochodach osobowych
oraz dostawczych.
Zestawy ze sztywnym koáem zamachowym charakteryzują siĊ:
– zwiĊkszoną niezawodnoĞcią,
– wyĪszą trwaáoĞcią oraz odpornoĞcią termiczną,
Zestaw K4P moĪe zastąpiü rozwiązania techniczne DMF, jednak
co waĪniejsze jest on doskonaáym
rozwiązaniem dla rynku czĊĞci za-miennych dziĊki swojej trwaáoĞci i niĪszym kosztom. Asortyment obejmuje
aktualnie 38 zestawów.
Szczegóáy oferty dostĊpne na stronie
internetowej: http://www.valeoservice.
com/html/poland/pl/ oraz u dystrybutorów VALEO.
Au to W y d a r ze n i a
Opracowanie táumika drgaĔ miĊkkich
daje Valeo moĪliwoĞü zastąpienia dwumasowego koáa zamachowego standardowym koáem zamachowym.
Zawody kartingowe -
InnowacyjnoĞü tarczy sprzĊgáa:
dla klientów ¿lii AP
FunkcjonalnoĞü jest taka sama, jak
w przypadku podstawowej tarczy
sprzĊgáowej, z jedną podstawową
róĪnicą – w konstrukcji Valeo usuniĊto
nity ograniczające táumiki i zastąpiono
je nowymi páaskimi podkáadkami
mocującymi. Ich zadaniem jest mocowanie tarczy przytrzymującej do
tylnej tarczy sprzĊgáowej.
.
10 wrzeĞnia na torze kartingowym
w Opolu odbyá siĊ kolejny event dla
klientów ¿lii AP.
Przez
usuniĊcie
ograniczników
moĪna zwiĊkszyü ruch skrĊtny do
40°, tj. wartoĞci bliskiej tej, którą
uzyskuje siĊ w dwumasowym kole
zamachowym (45°).
W związku z duĪym zakresem ruchu,
moĪna zaáoĪyü skomplikowany wieloetapowy táumik wstĊpny, który sam
moĪe siĊ ruszaü o 16° i ma wydajnoĞü
okoáo 5dN.
Zorganizowany zostaá w formie zawodów
kartingowych. Uczestnicy stoczyli zaciĊtą
walkĊ o zajĊcie miejsca na podium, gdzie
czekaáy puchary oraz nagrody: aparat fotogra¿czny, nawigacja i zegarek.
– wiĊkszą zdolnoĞcią przenoszenia momentu,
– redukcją kosztów.
Specy¿czny ksztaát pozwala na
montaĪ do duĪej iloĞci modeli
samochodów,
przy zachowaniu
zwiĊkszonej odpornoĞci cieplnej oraz
stabilnoĞci wymiarowej. W zestawach
K4P zastosowano wysoko wydajny
táumik o duĪym wychyleniu kątowym.
Dodatkowe nagrody zostaáy ufundowane przez jednego ze sponsorów, ¿rmĊ
Liqui Moly. KaĪdy z uczestników otrzymaá
pamiątkowy dyplom i zestaw prezentów
z logo MaXgear.
30
Zestawy systemu diagnostycznego CDIF/2
Zestaw I System diagnostyczny CDIF/2 STANDARD:
UWAGA! Zestaw nie zawiera multipleksera!
OXE
‡LQWHUIHMVGLDJQRVW\F]Q\&',)
‡RSURJUDPRZDQLHZUD]]LQVWUXNFMąQDSá\FLH&'
‡VWDQGDUGRZ\NDEHOSRPLDURZRVWHUXMąF\GRRVF\ORVNRSX
‡NDEHO86%
‡VWDQGDUGRZ\NDEHO2%',,-SLQSRGáąF]DQ\EH]SRĞUHGQLRSRG&',)
&(1$&,')]áQHWWROXE&',)0,1,]áQHWWR
=HVWDZ,,6\VWHPGLDJQRVW\F]Q\&',)3238/$51<
8:$*$=HVWDZ]PXOWLSOHNVHUHPLNDEOHPXQLZHUVDOQ\P2%'
OXE
‡LQWHUIHMVGLDJQRVW\F]Q\&',)
‡PXOWLSOHNVHU]SU]HMĞFLyZNą
‡RSURJUDPRZDQLHZUD]]LQVWUXNFMąQDSá\FLH&'
‡VWDQGDUGRZ\NDEHOSRPLDURZRVWHUXMąF\GRRVF\ORVNRSX
‡NDEHO86%
‡DGDSWHU-2%',,SLQSRGáąF]DQ\SRGPXOWLSOHNVHU
‡ NDEHOXQLZHUVDOQ\2%'
:V]\VWNR]DSDNRZDQHZZDOL]FHQDU]ĊG]LRZHM
&(1$&',)]áQHWWROXE&',)0,1,]áQHWWR
'RWHJR]HVWDZXPRĪQDGRNXSLüRSFMH
,2SFMD=HVWDZNDEOLZV]\VWNLHNDEOHZSDNLHFLHEH]NDEODXQLZHUVDOQHJR
),$79:23(/'DHZRR36$5HQDXOW0HUFHGHVSLQ0HUFHGHVSLQ%0:
&(1$]áQHWWR
,,2SFMD=HVWDZNRORURZ\FKDGDSWHUyZZV]\VWNLHWDQLHMZSDNLHFLH
&$'QLHELHVNL&$'F]HUZRQ\SU]HGáXĪND+'%
&(1$]áQHWWR
=HVWDZ,,,6\VWHPGLDJQRVW\F]Q\&',)237<0$/1<
8:$*$=HVWDZ]DZLHUDGRGDWNRZRNRORURZHDGDSWHU\LZDOL]NĊ
‡LQWHUIHMVGLDJQRVW\F]Q\&',)
‡PXOWLSOHNVHU]SU]HMĞFLyZNą
‡RSURJUDPRZDQLHZUD]]LQVWUXNFMąQDSá\FLH&'
‡VWDQGDUGRZ\NDEHOSRPLDURZRVWHUXMąF\GRRVF\ORVNRSX
‡NDEHO86%
‡DGDSWHU-2%',,SLQSRGáąF]DQ\SRGPXOWLSOHNVHU
‡XQLZHUVDOQ\NDEHO2%'
‡DGDSWHUQLHELHVNL
‡DGDSWHUF]HUZRQ\
‡SU]HGáXĪND+'%
:V]\VWNR]DSDNRZDQHZZDOL]FHQDU]ĊG]LRZHM
&(1$&',)]áQHWWROXE&',)0,1,]áQHWWR
'RWHJR]HVWDZXPRĪQDGRNXSLüRSFMH
,2SFMD=HVWDZNDEOLZV]\VWNLHNDEOHZSDNLHFLHEH]NDEODXQLZHUVDOQHJR
),$79:23(/'DHZRR36$5HQDXOW0HUFHGHVSLQ0HUFHGHVSLQ%0:
&(1$]áQHWWR
OXE
31
Zestaw IV System diagnostyczny CDIF/2 KOMPLETNY:
UWAGA! Zestaw IV zawiera dodatkowo adapter J1962 i Wi-Fi
OXE
‡LQWHUIHMVGLDJQRVW\F]Q\&',)
‡PXOWLSOHNVHU]SU]HMĞFLyZND
‡RSURJUDPRZDQLHZUD]]LQVWUXNFMąQDSá\FLH&'
‡VWDQGDUGRZ\NDEHOSRPLDURZRVWHUXMąF\
‡NDEHO86%
‡XQLZHUVDOQ\NDEHO2%'
‡XQLZHUVDOQ\NDEHO),$7
‡SU]HMĞFLyZND2%'9:
‡DGDSWHU23(/
‡DGDSWHU%0:
‡DGDSWHU'$(:22
‡DGDSWHU0(5&('(6SLQ
‡DGDSWHU0(5&('(6SLQ
‡DGDSWHU36$SLQ
‡DGDSWHU5(1$8/7SLQ
‡DGDSWHUQLHELHVNL
‡DGDSWHUF]HUZRQ\
‡SU]HGáXĪND+'%SLQ
‡SU]HMĞFLyZND2%',,SLQ
‡DGDSWHU-2%',,
‡PRGXá:L)L
:V]\VWNR]DSDNRZDQHZZDOL]FHQDU]ĊG]LRZHM
&(1$&',)]áQHWWROXE&',)0,1,]áQHWWR
UWAGA!
'RZV]\VWNLFKSRZ\ĪV]\FK]HVWDZyZPRĪQDGRNXSLüSU]HZRG\GLDJQRVW\F]QHZGRZROQHM
NRQILJXUDFML
UWAGA!
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO ZESTAWU SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO CDIF/2
./,(17275=<08-(3Ïà52.8$%21$0(178*5$7,61$3202&7(&+1,&=1Ą
,$.78$/,=$&-(352*5$08
$NWXDOL]DFMH
‡SR]DUHMHVWURZDQLXVLĊZVWUHILHXĪ\WNRZQLNDDERQDPHQWQDSyáURNXJUDWLVZW\PFR
QDMPQLHMDNWXDOL]DFMHZVSDUFLHWHFKQLF]QH
‡SRXSá\ZLHPLHVLĊF\PRĪQDSU]HGáXĪ\üDERQDPHQW
SyáURNX±3/1QHWWR3/1EUXWWR
URN±3/1QHWWR3/1EUXWWR
‡ZSU]\SDGNXSU]HUZ\ZRSáDFDQLXDERQDPHQWXGáXĪV]HMQLĪGQLQDOLF]DQDMHVW
GRGDWNRZRRSáDWDDNW\ZDF\MQDZZ\VRNRĞFL3/1QHWWR
‡W\ONRNOLHQFL]RSáDFRQ\PDERQDPHQWHPPDMąSUDZRGRSRELHUDQLDDNWXDOL]DFML]HVWURQ\
LQWHUQHWRZHMOXEGRRWU]\P\ZDQLDLFKQDSá\FLHRUD]GRNRU]\VWDQLD]HZVSDUFLD
WHFKQLF]QHJR
‡QLHZ\NXSLHQLHDERQDPHQWXQLHVNXWNXMH]DEORNRZDQLHPDQLQLHRJUDQLF]D
G]LDáDQLDV\VWHPXGLDJQRVW\F]QHJR&',)
32
16/2012
Conti
Szkolenia i wiedza
techniczna od ContiTech
w 2012 roku
Rok 2012 jest kolejnym, w którym Auto Partner SA wspólnie
z ¿rmą ContiTech organizuje cykl
szkoleĔ technicznych „Budowa,
wymiana i regulacja elementów
ukáadu rozrządu oraz napĊdu
paskowego”. W jego trakcie są
omawiane i przybliĪane podczas
üwiczeĔ praktycznych wszystkie najwaĪniejsze zagadnienia
dotyczące tej problematyki.
Nie jest to jednak jedyny kanaá
przepáywu wiedzy od tego producenta do mechaników.
Nie mniej waĪne są informacje techniczne zamieszczane na ¿rmowej
stronie www, przekazywane w formie
newslettera lub drukowane w formie
kompletnych instrukcji naprawy czy
wymiany w róĪnych czasopismach
motoryzacyjnych.
Zaletą tych ostatnich jest, Īe
odpowiednio archiwizowane i przechowywane są stale rozbudowywaną
i aktualizowaną encyklopedią wiedzy
dla warsztatów zajmujących siĊ
ukáadami rozrządów i napĊdów
paskowych.
Opel zaleca wymianĊ kompletnego
zestawu z rolkami prowadzącymi,
rolką napinającą oraz pompą wody
co 60 tys. km lub co cztery lata.
Do przeprowadzenia prawidáowej
wymiany niezbĊdne są specjalistyczne narzĊdzia, wymagane przez
producenta silnika, np. z zestawu
blokad – MULTI TOOL BOX.
Prawidáowa wymiana kompletnego
rozrządu powinna trwaü okoáo jednej
godziny.
Wykonajmy naszą wymianĊ w trzech
etapach: przygotowanie, demontaĪ
oraz montaĪ:
ContiTech Power Transmission Group
oferuje szczegóáowe porady, by wymiana paska rozrządu oraz pozostaáych
elementów wspóápracujących byáa
bezpieczna i co najwaĪniejsze bezawaryjna.
– Blokujemy koáo zamachowe.
– Demontujemy koáo pasowe
waáu korbowego (przy zablokowanym kole zamachowym).
– Zdejmujemy blokadĊ koáa
zamachowego.
– Demontujemy dolną osáonĊ rozrządu.
– Obracamy waá korbowy do momentu, gdy wciĊcie na kole
pokryje siĊ ze szpilką
diagnostyczną na bloku silnika
(rys. 2).
2
I. PRZYGOTOWANIE:
– Identy¿kujemy pojazd przy
uĪyciu kodu silnika, który znajdziemy na zewnĊtrznej krawĊdzi bloku silnika (rys. 1).
1
– Kontrolujemy wskaĨniki na
koáach pasowych rozrządu –
przy ustawieniu waáu korbowego
na pokrywających siĊ znakach
(rys. 2), znaki na koáach pasowych waáków rozrządu powinny pokrywaü siĊ ze znakami
na pokrywie zaworów (rys. 3).
PoniĪej instrukcja prawidáowej wymiany komponentów ukáadu rozrządu
na przykáadzie jednostki napĊdowej
Opla – silnika 1,8 16v (C18XE):
Silnik 1,8 16v stosowany byá z powodzeniem w samochodach marki
Opel. Podczas wymiany ukáadu
rozrządu, najczĊĞciej przy regulacji rolki napinającej, dochodziáo
do báĊdów, które w konsekwencji
prowadziáy do gáoĞnej pracy ukáadu
lub do uszkodzenia paska rozrządu.
II. DEMONTAĩ:
– Odáączamy akumulator.
– Podnosimy przód samochodu
i podpieramy silnik.
– Zdejmujemy ¿ltr powietrza áącznie z ukáadem dolotowym
oraz czujnikiem przepáywu
powietrza.
– Zdejmujemy prawe przednie koáo.
– Demontujemy pasek wielorowkowy oraz pozostaáe urządzenia konieczne do demontaĪu
obudowy paska rozrządu.
– Demontujemy górną obudowĊ
rozrządu.
3
Auto artykuá
16/2012
zwracamy szczególną uwagĊ, by
element blokujący znalazá siĊ
dokáadnie pomiĊdzy ogranicznika
mi, a nie poza nimi (rys. 6).
4
páyn cháodzący.
– Wypeániamy naklejkĊ z datą wymiany oraz przebiegiem, którą
umieszczamy w komorze silnika.
6
– Blokujemy koáa pasowe rozrządu za pomocą przyrządu
„Multilock” z zestawu blokad
MULTI TOOL BOX (rys. 4).
UWAGA: JeĞli wymieniamy pasek
rozrządu bez zblokowania wzajemnie kóá pasowych rozrządu, nie damy
rady prawidáowo zsynchronizowaü
faz rozrządu !!!
– UĪywając klucza nimbusowego,
obracamy rolkĊ napinającą, tak
by wskaĨnik znalazá siĊ po lewej
stronie.
– Z tak zablokowanego ukáadu demontujemy pasek rozrządu, pompĊ wody, rolki prowadzące oraz
rolkĊ napinającą.
UWAGA: Przed montaĪem nowego
kompletu sprawdĨ ukáad pod kątem
wycieków. Wszelkie wycieki koniecznie usuĔ !!!
– MontaĪ paska rozrządu zaczynamy od wprowadzenia pasa na
koáo waáu korbowego .
– Po zaáoĪeniu paska na wszystkie
koáa koniecznie kontrolujemy
znaki.
– Po zaáoĪeniu paska oraz kontroli znaków, kluczem imbusowym przekrĊcamy lekko rolkĊ
napinającą, wprowadzając wstĊpne
naprĊĪenie paska rozrządu.
– Po usuniĊciu blokad rĊcznie obracamy dwa razy waáem korbowym
(zgodnie z ruchem silnika).
– Ustawiamy rolkĊ napinającą do
pozycji, gdy jego wskazówka
pokryje siĊ z wciĊciem na uchwycie napinacza (rys. 7).
7
III. MONTAĩ:
– Montując pompĊ wody, zwracamy
uwagĊ na prawidáowe umieszczenie jej we wnĊtrzu obudowy paska
rozrządu oraz by „wąs” pompy wody byá skierowany ku tyáowi obu
dowy, w specjalnie do tego przy
gotowanym miejscu (rys. 5).
5
UWAGA:
• Nie obracaü waáem korbowym ani
waákiem rozrządu po zdjĊciu paska
rozrządu.
• Obracaü waáem silnika tylko w normalnym kierunku obrotów.
• Obracaü tylko koáem waáu korbowego i pod Īadnym pozorem innym koáem zĊbatym.
• PamiĊtaü o wymianie Ğrub na nowe
oraz przestrzegaü momentów siá
dokrĊcania.
ħródáo:
http://www.contitech.de/pr100603e
– DokrĊcamy ĞrubĊ napinacza kluczem dynamometrycznym wzorcowanym z momentem 20 Nm.
UWAGA: Prawidáowe napiĊcie paska rozrządu jest kluczowe dla jego
trwaáoĞci oraz gáoĞnoĞci dziaáania
napĊdu!!!
– Montujemy rolki prowadzące.
– Podczas montaĪu rolki napinającej
– Wykonujemy jazdĊ próbną.
– Wáączamy napĊd silnika co najmniej
dwa razy po czym sprawdzamy
ustawienie i w razie potrzeby regulujemy.
– Montujemy pozostaáe podzespoáy w
odwrotnej kolejnoĞci, uzupeániamy
33
34
Dayco
16/2012
NIE TYLKO PASKI
Wymiana pasków, zarówno
rozrządu, jak i tych napĊdzających osprzĊt silnika, to
chleb powszedni kaĪdego
warsztatu. Przy doborze tych
elementów warto korzystaü
z oferty najlepszych producentów, gwarantujących najwyĪszą jakoĞü produktów.
Swą pozycjĊ, jednego z czoáowych producentów róĪnego rodzaju pasków napĊdowych, w tym równieĪ pasków wykorzystywanych w motoryzacji, ¿rma Dayco
zawdziĊcza w duĪej mierze prowadzonym
przez nią, szeroko zakrojonym pracom
badawczym i rozwojowym.
Jednym z czoáowych Ğwiatowych wytwórców pasków zĊbatych, klinowych i wieloklinowych jest ¿rma Dayco. Wáoski producent dostarcza równieĪ kompletne
zestawy, które oprócz pasków zawierają
wszystkie pozostaáe elementy potrzebne
do wykonania kompleksowej, profesjonalnej naprawy na caáym Ğwiecie. Stosowanie zestawów doskonale uáatwia pracĊ
mechanikom, którzy nie muszą sami
kompletowaü wszystkich potrzebnych
elementów, a takĪe mają gwarancjĊ,
Īe poszczególne czĊĞci bĊdą do siebie
pasowaáy.
Lata doĞwiadczeĔ
Firma Dayco cieszy
siĊ na caáym Ğwiecie
niekwestionowaną pozycją
czoáowego dostawcy.
Powstaáa ponad 100 lat temu ¿rma
początkowo zajmowaáa siĊ wytwarzaniem
gumowych wĊĪy ogrodniczych, jednak
wraz z báyskawicznym rozwojem motoryzacji skoncentrowaáa siĊ na produkcji
pasków napĊdowych oraz caáych systemów przekazywania mocy, przeznaczonych
zarówno do pojazdów, jak i rozmaitych
maszyn. Z czasem ¿rma Dayco staáa siĊ
potentatem w branĪy i jednym z czoáowych
dostawców pasków na Ğwiecie.
Asortyment oferowanych produktów zostaá
rozszerzony i dziĞ obejmuje nie tylko
szeroką gamĊ pasków zĊbatych, klinowych i wieloklinowych, ale takĪe napinacze staáe i automatyczne, koáa pasowe, rolki prowadzące, a takĪe – mające skądinąd
z paskami Ğcisáy związek – pompy wody.
Odporne zĊby
Firma Dayco stosuje
w produkcji czĊĞci najnowsze
technologie, opracowywane
w naleĪącym do ¿rmy centrum
naukowo-badawczym.
Nie bez znaczenia jest tutaj Ğcisáa
wspóápraca ¿rmy Dayco z producentami
samochodów, którym wáoski wytwórca dostarcza czĊĞci przeznaczone na pierwszy
montaĪ. To zaangaĪowanie gwarantuje,
Īe równieĪ produkty kierowane na rynek
wtórny speániają najwyĪsze standardy
jakoĞciowe. Gama pasków rozrządu ¿rmy
Dayco obejmuje elementy przeznaczone
do samochodów osobowych, jak i uĪytkowych.
Firma oferuje zarówno paski przeznaczone do pracy pod stosunkowo nieduĪym
obciąĪeniem (chloroprenowe pierwszej
generacji), jak równieĪ paski opracowane
do pracy w najtrudniejszych warunkach.
Przykáadem mogą tu byü paski typu
HSN, charakteryzujące siĊ odpornoĞcią
na wysokie temperatury (do 130°C) oraz
obciąĪenia pulsacyjne.
Firma Dayco jest takĪe producentem
pasków typu HT, do wytwarzania których
wykorzystuje siĊ tkaninĊ powleczoną
teÀonem, dziĊki czemu uzyskują one
maksymalną odpornoĞü na Ğcieranie, co
ogranicza zuĪywanie siĊ paska w najbardziej newralgicznych miejscach, czyli
na trzonach i bokach zĊbów. Elementy te
stosuje siĊ przede wszystkim w samocho-
dach napĊdzanych nowoczesnymi silnikami wysokoprĊĪnymi z ukáadem common
rail lub pompowtryskiwaczami.
Coraz bardziej obciąĪone
Jak wiadomo, we
wspóáczesnych samochodach
paski klinowe i wieloklinowe
poddawane coraz wiĊkszym
obciąĪeniom.
W starych pojazdach napĊdzaáy one zazwyczaj tylko alternator i pompĊ wody.
W nowoczesnych autach lista tych elementów jest coraz dáuĪsza – są na niej
równieĪ: pompa wspomagania ukáadu
kierowniczego, pompa podciĞnieniowa
(w dieslach), sprĊĪarka klimatyzacji.
NapĊdzające to wszystko paski wieloklinowe muszą siĊ odznaczaü znaczną
wytrzymaáoĞcią, odpornoĞcią na Ğcieranie
i wysoką temperaturĊ, a takĪe giĊtkoĞcią.
Gama pasków wieloklinowowych ¿rmy
Dayco wystĊpuje w katalogach ¿rmy
pod nazwą Poly-V. Warto wspomnieü,
Īe do ich produkcji wykorzystywany
jest elastomer EPDM, który charakteryzuje siĊ odwracalną deformacją pod
wpáywem dziaáania siá mechanicznych
oraz odpornoĞcią na wysoką temperaturĊ,
a wáaĞnie tym warunkom muszą sprostaü
paski napĊdowe.
Specjalną odmianą Poly-V są paski o podwyĪszonej elastycznoĞci, które do zachowania odpowiedniego naprĊĪenia nie
wymagają napinaczy, co pozwala uproĞciü
konstrukcjĊ napĊdu osprzĊtu silnika.
Rozwiązanie takie stosuje siĊ w niektórych modelach takich marek jak: Fiat,
Peugeot, Citroen, Ford, Volvo. Jak juĪ
wspomnieliĞmy ¿rma Dayco dostarcza
nie tylko paski, ale równieĪ napinacze
sprĊĪynowe i hydrauliczne, koáa pasowe
i rolki prowadzące, a takĪe pompy wody.
Wszystkie czĊĞci oferowane na rynek
czĊĞci zamiennych są identycznej jakoĞci,
jak elementy kierowane na pierwszy
montaĪ.
35
36
6,/1,._32':2=,(_6(5:,6
-$.263(&-$/,Ł&,:'=,('=,1,(6,/1,.°:=$3(:1,$
0<'=,Ć.,1$6=<0.203(7(1&-20,.20321(1720
:<62.ò()(.7<:12Łô352&(6°:
&Dĭ\ V\VWHP Z MDNRłFL 2(0 ] MHGQHJR ŞUÐGĭD t VSHFMDOLVWD V\VWHPRZ\ 589,//(
]DSHZQL XSURV]F]HQLH G]LDĭDį ]ZLó]DQ\FK ] GRVWDZDPL PDJD]\QRZDQLHP L
VSU]HGDŠó :V]\VWNLH SURGXNRZDQH SU]H] QDV F]ćłFL GR SRSXODUQ\FK PDUHN
HXURSHMVNLFKLD]MDW\FNLFKVóLGHDOQLHGRVLHELHGRSDVRZDQHtVWDQRZLWRJZDUDQFMć
VXNFHVX L ]DGRZROHQLD =DXIDM SDUWQHURZL NWÐU\ ]DSHZQL &L Z\PLHUQH NRU]\łFL
:LćFHMLQIRUPDFMLQDVWURQLHZZZUXYLOOHGH
KrzyĪówka
16/2012
Litery z pól oznaczonych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie.
Nagroda Gáówna: aparat fotogra¿czny, wodoszczelny
Pozostaáe nagrody: kubki, latarki LED, smycze, kombinezony, koszulki. Nagrody bĊdą przyznawane na
podstawie terminu nadsyáania rozwiązania.
Rozwiązanie prosimy przesáaü na adres e-mail: [email protected] IloĞü nagród ograniczona.
6
waáek
Ź
Ź
Ź
8
potocznie
gáowa
Ź
krewny
cebuli
Ź
miasto gáodówka turysta 28
na
religijna z ksiąĪeczką
mazurach
22
Ź
káujący
chwast
Ź
mierne 18
czasopismo
agat
Ź
21
roĞlina
z rodziny
bobowatych
áączą
kawaáki
tkanin
Ź
marka indyjskiego
samochodu
czĊĞü
áoĪyska,
podáuĪne
listwy
27
10
Ź
o¿cer
Ź
zadufany
w
sobie
Ź
jej nie
wypada
Ź
Ź
paĔstwo
Sargona
japoĔski Ź
samochód
zwaáy
26
Ź
25
Ź
20
3
14
Ź
brat matki
Ź
7
Ź
Ź
Ź
osoba pracująca w przemyĞle
piwowarskim
29
polska
ciĊĪarówka
Ź
4
rano na
masce
auta
Ź
konstrukcja
pojazdu
Ź
sklep
samoobsáugowy
13
Ź
zwierzĊ
z
kolcami
Ź
rachunek
w
banku
Ź
niski
gáos
kobiecy
duĪa
ciĊĪarówka
Ź
Ź
15
pocisk
australijski
Ź
24
na
paliwo
kuzyn
Ğruby
traktat handlowy
zawarty miĊdzy
stronami
Ź
Ź
2
smaczny
ziemniak
Ź
Ź zbiornik
Ź
gadają
w
klatce
organizacja paĔstw
afrykaĔskich
Ź
Ź
motocykl
produkcji
WSK
Īądlący
owad
9
Ź
Ź
taĞmy
do maszyn
piszących
paliwo
jądrowe
pierĞcieĔ 19Ź
do
gry
zadawany przez
piĊĞciarza
mocny alkohol
czĊĞü
sztuki
teatralnej
Ź
gazeta
Urbana
Ź
12
Ź
31
Ź
papuga
paliwo
do aut
zajmuje
siĊ
algami
Ź
Ź
Ź
Ź
ksiąĪĊ
i polityk
rosyjski
związana
z akcją
Ź
Ź
5
sáuĪący
w liberii
17
30
Ź
Ź
11
wiertáo
do
metalu
16
Ź
23
miasto
kloc
na
usuwanie
wyspie
Honsiu szronu
Ğcierna
czĊĞü
hamulca
Ź
dawniej
uczta
weselna
Ź
Ź
Ź
Ź
wyspy Indonezji
Ź
dawny niewolnik,
sáuga, helota
ciĊĪkie
powietrze
miĊkki metal
Ź
sáup
z Àagą
atak,
agresja
Ź
1
Autor: Zygmunt NiedĨwiecki
37
38
16/2012
Filie Auto Partner w Polsce
16/2012
3U]\MHPQRœþMD]G\WRHIHNW
ZVSyOQHJRG]LDãDQLD
%,/67(,1%²%MDNRœþ]JRGQD]2(
'RĞZLDGF]HQLD ] OLF]Q\FK VXNFHVyZ Z VSRU WDFK
VDPRFKRGRZ\FKRUD]ZLHG]D]GRE\WDZSURGXNFMLVHU\MQHM
%,/67(,1 WR SRáąF]HQLH QDMOHSV]\FK WHFKQRORJLL ± VSRUW
LSLHUZV]\PRQWDĪ,WRGRSUDZLHZV]\VWNLFKW\SyZSRMD]GyZ
: QDV]HMÄF]DUQHM³ OLQLL ]JRGQHM ] MDNRĞFLą RU\JLQDáX NDĪG\
NLHURZFD]QDMG]LHRGSRZLHGQLHGODVLHELHLVZRMHJRSRUWIHOD
HOHPHQW\ ]DZLHV]HQLD 1DWXUDOQLH R Z\VRNLHM MDNRĞFL
SLHUZV]HJRPRQWDĪXLZRSDUFLXR]GRE\WHGRĞZLDGF]HQLD
%,/67(,1±SU]\MHPQRĞüMD]G\
ZZZELOVWHLQDPRUW\]DWRU\SO
39

Podobne dokumenty