wgodz. 13.00 - 15.30 - BIP - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie

Komentarze

Transkrypt

wgodz. 13.00 - 15.30 - BIP - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
PROTOKOLNr XXVII/2013
z XXVII sesji Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
ktora odbyla sie w dniu 30 kwietnia 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim
wgodz. 13.00 - 15.30
W Sesji Rady uczestniczyli:
I/
21 Radnych Powiatu Piotrkowskiego, zgodnie z zalqczonq listq obecnosci,
2/
zaproszeni, zgodnie z zalqczonq listq obecnosci.
Punkt 1
Otwarcie obrad
Pan Ireneusz Czerwiriski Przewodniczacy Rady powital
Radnych Rady Powiatu
Piotrkowskiego oraz Pana Karola Zawislaka Sekretarza Miasta' Sulejowa. Nastepnie
Przewodniczacy Rady powital Pana Stanislawa Cubale^ Starost^ Powiatu, Pana Grzegorza
Adamczyka Wicestarost^ Powiatu oraz pozostaiych Czlonkow Zarzadu : Pani$ Agat$
Wojtania, Pana Zbigniewa Sarleja oraz Pana Michala Maleckiego. Powital Pana
Piotra Wojtysiaka - Sekretarza Powiatu oraz Pana Janusza Misztele^ - Skarbnika
Powiatu, Panii| Henryke^ Gawronskq Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Piotrkowie
Trybunalskim, Paniq Anette^ Wrobel-Nowakowsk^ Kierownika Wydzialu Promocji,
Kultury, Sportu i Rozwoju Powiatu, Pana Pawla Gilera Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Pana Zbigniewa Starost^ Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych oraz
kierownikow wydzialow Starostwa i pozostale osoby uczestniczace w dzisiejszej sesji.
Powital rowniez media prz)'byle na dzisiejszq sesje.
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
Ireneusz Czenviriski Przewodniczacy Rady Powiatu stwierdzil, iz obrady sq prawomocne,
gdyz na ustawowa liczbe 21 Radnych list^ obecnosci podpisalo 21 Radnych Rady Powiatu
Piotrkowskiego.
W tym miejscu, na wniosek Radnego Tomaszct Michalczyka, Radni uczcili minnfq ciszy
pamiec pary Prezydenckiej oraz pozostaiych osob fragicznie ztnarfych w \\ypadku
samolofowym pod Smolenskiem.
P unkt 3
Przedstawienie porzadku obrad.
Ireneusz Czerwinski Przewodniczacy Rady Powiatu poinformowal, iz proponowany
porzadek dzisiejszej sesji Radni otrzymali wraz z zaproszeni em. Zapytat,
czy
Radni
zglaszaja uwagi badz wnioski do zaproponowanego porzadku obrad?
1
Wobec braku uwag i wnioskow Pnewodniczqcy Rady stwierdzil, iz porzqdek sesji
jest nastqpujqcy:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porzadku obrad.
4. Przyjecie protokolu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarz^du w okresie miedzy sesjami.
6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piotrkowskim.
7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspolpracy Powiatu
Piotrkowskiego z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie w 2012 r.
8. Ocena zasobow pomocy spolecznej na rok 2012 dla Powiatu Piotrkowskiego.
9. Podjecie uchwal w sprawach:
a) zmian w planie budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego
na Jala 2013-2022;
c) wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci, polozonej w Bujnach,
oznaczonej w ewidencji gnmfow numerami dzialek: 743/4, 743/5 i 743/6, slanowiqcej
wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego;
d) wyrazenia zgody na przeniesienie praw i obowiqzkow wynikajqcych z umowy dzierzawy
nieruchomosci rolnej zawartej w dnht 24 marca 2006 roku w Czarnocinie ;
e) wyrazenia zgody na przeniesienie praw i obowiqzkow wynikajqcych z umowy dzierzawy
nieruchomosci rolnej zawartej w dnht 22 grudnia 2009 roku w Czarnocinie;
f)
zabezpieczenia srodkow fmansowych jako wkladu wlasnego na realizacje zadania
"Udostqpnienie E-ushig dla spoleczenstwa poprzez system informacji przestrzennej
Powiatu Piotrkowskiego " realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodzt\va Lodzkiego na lata 2007-2013;
g) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rozprza przez Powiat Piotrkowski na realizacje
zadan w zakresie hiezqcego utrzymania drag.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
11. Sprawy rozne.
12. Zakonczenie obrad.
Punkt
4
Przyj^cie protokolu z poprzedniej sesji.
Ireneusz Czerwihski Przewodnicz^cy Rady poinformowal, iz Protokol z XXVI sesji Rady
Powiatu, ktora odbyla si? w dniu 25 marca 2013 roku byl udostepniony do wgla_du w Biurze
Rady i Zarzadu Powiatu oraz wylozony przed dzisiejsz^ sesj^.
Zapytal, czy Radni zglaszajq uwagi do protokolu? Wobec braku uwagpoddal pod
glosowanie przyjgcie w/w Protokolu.
W wyniku przeprowadzonego glosowania Protokol zostal przyjgty, jednoglosnie.
Punkt 5
Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarzadu w okresie mi^dzy sesjami.
Stanislaw Cubala
Starosta Powiatu
Piotrkowskiego przedstawil sprawozdanie
z dzialalnosci Zarzadu Powiatu Piotrkowskiego w okresie miedzy sesjami. Zarz^d Powiatu
w omawianym okresie podjaj 15 uchwal, w tym jednq w sprawie zmian w planie budzetu
powiatu oraz zaopiniowal projekty uchwal Rady Powiatu skierowane na dzisiejsza^ sesje.
Szczegolowa informacja
stanowi zal^cznik do protokotu. Ponadto Starosta Powiatu
poinformowal, iz zakoriczyl prace Zespol ds. Zarz^dzania Drogami w ramach realizacji
projektu "Wie/cej za Mniej". Wypracowane wnioski przez Zespol zostana^ skierowane do
Zarzadu Powiatu, a nastepnie przedstawione zostana_ na komisjach Rady Powiatu.
Starosta Powiatu poinformowal rowniez. iz w dniu 5 kwietnia br. odbylo sie
posiedzenie techniczne Zespolu ds. Przeksztalcenia Powiatowego Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie Trybunalskim, na ktorym zostaly zaprezentowane kluczowe informacje
dotyczqce wymagan prawnych wynikaj^cych z ustawy o dzialalnosci leczniczej,
a odnosz^cych sie do procesu przeksztalcenia publicznego zakladu opieki zdrowotnej, jakim
jest PZOZ. Jest to pierwszy etap dzialan przygotowuj^cych do przeksztalcenia PZOZ
w spolk$, gdzie udzialowcem w 100% bedzie samorz^d powiatowy. W kolejnym etapie
Zarz^d Powiatu bedzie rozwazal. kwestie zwiazane z przy staple mem do spolki kolejnych
udzialowcow. Akces przyst^pienia do w/w spolki zglaszajq pracownicy i samorzady gminne.
Starosta Powiatu stwierdzil, iz przeksztalcenie PZOZ w spolke powinno nastajpic do konca
2013 roku.
Ponadto Starosta Powiatu poinformowal, iz od dluzszego czasu Zarz^d Powiatu
podejmowal dzialania zmierzaj^ce do pozyskania niemchomosci Skarbu Paristwa, polozonej
przy ulicy D^browskiego i Grota Roweckiego z przeznaczeniem na siedzib^ Starostwa
Powiatowego. Wyst^piono do Prezydenta Miasta Piotrkowa, gospodaruj^cego zasobami
Skarbu Paristwa na terenie Miasta oraz do Wojewody Lodzkiego — Pani Jolanty Chelmiriskiej
z prosb^ o wyrazenie zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Piotrkowskiego w formie
darowizny ww. niemchomosci. Pani Wojewoda Zarz^dzeniem Nr 80/2013 z 27 marca
2013 r. wyrazila zgode na dokonanie przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
wykonujacego zadanie z zakresu administracji rz^dowej, darowizny niemchomosci Skarbu
Paristwa, polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. D^browskiego 7, na rzecz Powiatu
Piotrkowskiego. Darowizna przedmiotowej nieruchomosci nast^pi z przeznaczeniem na
siedzibe Stai'ostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Jesli chodzi o realizacje zadari w zakresie oswiaty Starosta Powiatu poinformowal, iz
nowo-utworzone Powiatowe Centrum Zarz^dzania Oswiaty co miesiqc monitoruje
funkcjonowanie szkol, szczegolnie w zakresie finansowym. Zaniepokojenie budzi sytuacja w
ZSRCKU w Wolborzu oraz ZSR w Czarnocinie. Starosta Powiatu wyrazil przekonanie, ze
podpisane porozumienie z rektorem Uczelni na utworzenie w Wolborzu Zainiejscowego
Osrodka Wyzszej Inzynierskiej Szkoly Bezpieczeristwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz
propozycja wspotpracy z Wydzialem Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu
Lodzkiego w zakresie utworzenia w Internacie Szkoly w Czarnocinie Laboratorium Kultur
In vitro bedzie wsparciem dla funkcjonowania tych szkol.
Kolejna sprawa, ktora^ zajmowal si$ Zarza_d Powiatu na swych posiedzeniach. to decyzja
w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadow niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne w Sulejowie, przy ul. Podkurnedz 27. Na podstawie wydanej decyzji
przedsiebiorca ten nie moze prowadzic dzialalnosci gospodarczej w tym zakresie. Jezeli
bedzie zamierzal prowadzic te dzialalnosc, bedzie musial uzyskac decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, a to nalezy do kompetencji Burmistrza Sulejowa. Starosta Powiatu
stwierdziJ rowniez, iz zgodnosc z prawem wydanej decyzji przez pracownikow Starostwa
potwierdzil Wojewodzki Sad Administracyjny w Lodzi w wyroku z dnia 21 stycznia 2013
roku. Obecnie czekamy na orzeczenie Naczelnego Sa_du Administracyjnego w tej sprawie,
do ktorego to orzeczenia Starostwo Powiatowe dostosuje. Starosta Powiatu poinformowat, iz
aby wyjasnic wszelkie w^tpliwosci dotycz^ce wydanej decyzji przez Starostwo zostala
przygotowana prezentacja multimedialna, ktora^ przedstawi Pan Janusz Tamilla Glowny
Specjalista w Biurze Kontroli Zarz^dczej i Zasobow Ludzkich w Starostwie Powiatowym.
W tym miejscu Pan Janusz Tamilla Glowny Specjalista w Biurze Kontroli
Zarz^dczej
i Zasobow Ludzkich w Starostwie Powiatowym przedstawil informacj?
w formie prezentacji multimedialnej, omawiaj^c szczegolowo procedure podjecia decyzji
z upowaznienia Starosty Powiatu w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadow
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w Sulejowie, przy ul. Podkurnedz 27.
Informacja powyzsza stanowi zala_cznik do Protokolu.
Ireneusz Czerwinski Przewodnicz^cy Rady podziekowal za przedstawienie sprawozdania
oraz prezentacji multimedialnej, nastepnie otworzyl dyskusje w tym zakresie.
Andrzej Jaros - zapytal, dlaczego Burmistrz Sulejowa apeluje do Starosty o zmiane decyzji,
skoro jest kompetentny do wydania decyzji w sprawie oddziaiywania przedsiewziecia na
srodowisko? Skoro sprawa wydaje si? prosta i zgodnie z przedstawion^ prezentacjq. dalsze
decyzje nalezy do kompetencji Burmistrza Sulejowa, to dlaczego 34 protesty mieszkancow
Gminy Sulejow i apele ze strony samorz^du Gminy? Ponadto zapytal, czy w tak waznej
kwestii pracownik Starostwa zajmuj^cy si^ tq spraw^ nie powinien skontaktowac
z Ministerstwem Srodowiska? Takim przykladem byl Wolborz, gdzie Wojt wydal decyzje
srodowiskowa, ale w zwiqzku z protestami mieszkancow spowodowal zmian^ tej decyzji i nie
powstalo skladowisko odpadow w Wolborzu.
Janusz Tamilla - wyjasnil, iz nalezy rozroznic dwie rzeczy; po pierwsze, o co wnosi
Burmistrz Sulejowa, a wnosi o cofni^cie decyzji. Zgodnie z t^ procedure cofn^c decyzji
Starostwo nie moze, bo jest to procedura administracyjna. Po drugie nalezy odroznic
uprawnienia Starosty, ktory ma uprawnienia do wydania decyzji po zbadaniu wniosku od
uprawnieh. ktore posiada
Burmistrz we wlasci\vym dla siebie zakresie. Nalezy te
kompetencje rozroznic. Natomiast rzeczywiscie w mediach i przekazywanej korespondencji,
w jego ocenie, jest duzo emocji. Jednak nalezy spojrzec na sprawe z punktu widzenia
proceduralnego, poniewaz dzialania te musz^ miec podstaw? prawn^. Dlatego procedury te
s^ tak skonstruowane, zeby spolecznosc lokalna, wydajqca ostateczne regulacje, miala
znaczacy wpfyw na sprawe. Do tego sluzy plan zagospodarowania przestrzennego, czy
decyzja o warunkach zabudowy. Starosta nie moze wchodzic w kompetencje i zastepowac
Burmistrza, poniewaz ma okreslone przepisami zadanie. Na tym etapie jest wniosek,
odniesienie si? do wniosku i wydanie, bajdz nie wydanie decyzji. Kolejne dzialania nalezy do
wlasciwosci Burmistrza Miasta Sulejowa. Nie zgodzil sie ze stwierdzeniem, ze jest to proste
dzialanie Jest to poukladany lancuch, w ktorym poszczegolne ogniwa nie zast^puj^ siebie, ale
musza_ zaistniec. Z punktu widzenia Pana Burmistrza najwygodniej byloby, gdyby Starosta
nie wydal takiej decyzji, poniewaz nie byloby ciqgu dalszego. Natomiast nie bylo przeslanek,
zeby nie wydac takiej decyzji,o czym mowil w przedstawionej prezentacji, co rowniez
potwierdzil Wojewodzki Sad Administracyjny w wydanyni wyroku. Jednak decyzja ta, to
dopiero poczajtek kolejnego, odrebnego procesu.
Andrzej Jaros zapytal, czy Burmistrz Sulejowa ma problem z zablokowaniem tej decyzji,
skoro apeluje do Starosty?
Janusz Tamilla wyjasnil, iz nie nalezy mylic roznych decyzji, podejmowanych przez
Starosty oraz Burmistrza. Burmistrz Sulejowa ma wlasne decyzje do wydania, kluczowe
z punktu widzenia uruchomienia calosci tego przedsiewzi^cia.
Tomasz Michalczyk zwrocil sie z wnioskiem o przekazanie Radnym z Gminy Sulejow oraz
Burmistrzowi Sulejowa wydruku omawianej prezentacji. Zwrocil si$ rowniez o odniesienie
si$ do kwestii podnoszonej przez Burmistrza Sulejowa. dotyczacej mozliwosci odmowy
wydania decyzji, zgodnie z art. 29 ust.l pkt.2 ustawy o odpadach. W wydanej decyzji
zastosowano art. 29, ale pkt. 4.
Janusz Tamilla wyjasnil, iz Ministerstwo nie odpowiedzialo na skierowane pismo. Odnosnie
pkt. 4 cytowanej ustawy wyjasnil, iz w obowiazujacych kryteriach badania zagrozenia dla
zycia, zdrowia i srodowiska nie ma uniwersalnej miary, czy metodologii. Jest to ocena oparta
na wymaganiach. Jezeli wszystkie przeslanki 33 spelnione, to nie powinno bye zagrozen. To
decyzja srodowiskowa ma istotny wplyw, ale to nie jest wlasciwosc Pana Starosty.
Tomasz Michalczyk stwierdzil, iz odbylo si? juz kilka spotkan w tym temacie w scislym
gronie i nie wazne jest, kto jest winien. Najwazniejsza kwestia w tej chwili, to doprowadzic
do tego. aby to skladowisko tarn nie powstalo.
Ireneusz Czenvihski
Przewodnicz^cy Rady poinformowal, iz w sesji uczestniczy Pan
Karol Zawislak Sekretarz Miasta Sulejowa i udzielil mu glosu w celu wypowiedzenia sie
w tej kwestii.
Karol Zawislak Sekretarz Miasta Sulejowa wyjasnil, iz nie jest przygotowany do dyskusji
gdyz nie byli poinformowani, ze taka prezentacja bedzie przedstawiana dzis na sesji Rady
Powiatu. W nawi^zaniu do \vypowiedzi Pana Janusza Tamilli, ktory powiedzial, ze
przedsiebiorca powinien wyst^pic o wydanie decyzji o oddzialywaniu na srodowisko - zadal
pytanie, czy ten przedsiebiorca na podstawie wydanej decyzji powinien wystqpic, czy musi
wystajric do Burmistrza Sulejowa o wydanie decyzji o oddzialywaniu na srodowisko?
Janusz Tamilla wyjasnil, iz mimo wydanej decyzji z upowaznienia Starosty, przedsiebiorca
nadal nie moze prowadzic dzialalnosci, poniewaz jest to przedsiewziecie mogace potencjalnie
znacz^co oddzialywac na srodowisko.
Ireneusz Czenvihski Przewodnicz^cy Rady podziekowal za wyjasnienia nastepnie wobec
wyczerpania dyskusji udzielil glosu Pani Anecie Stepien Asystentowi Prasowemu
w Starostwie w celu przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Pani Aneta St^pieri Asystent Prasowy Starostwa Powiatowego przedstawila
prezentacj^ multimedialn^ przedstawiajqc^ wazniejsze wydarzenia i uroczystosci, w ktorych
uczestniczyli Czlonkowie Zarz^du.
Ireneusz Czerwiriski Przewodnicz^cy Rady podziekowal za przedstawienie w/w informacji.
Rada przyj$la pnedstawione sprawozdanie.
Punkt 6
Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piotrkowskim
Ireneusz Czerwiriski Przewodniczacy Rady poinformowal, iz Infonnacj? Panstwo Radni
otrzymali w materialach na sesje. Z informacja zapoznala si$ Komisja Budzetu. Finansow
i Rozwoju Gospodarczego. Przed Sesja Panstwo Radni otrzymali rowniez Raport o rynku
pracy i dzialaniach Powiatowego Urzedu Pracy w I kwartale 2013 roku. Informacje
powyzsze stanowia_ zalacznik do protokolu.
Wprowadzenia dokonala Pani Henryka Gawroriska Dyrektor Powiatowego Urzedu
Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Poinformowala,iz na koniec miesiaca lutego 2013 roku
odnotowano najwyzszy pozom bezrobocia na terenie Powiatu Piotrkowskiego zarejestrowano prawie 10 tys. osob bezrobotnych. Pocieszajacy byl fakt, ze w miesiacu marcu
i kwietniu br. nastapil spadek bezrobocia. W I kwartale br. poziom bezrobocia w Powiecie
Piotrkowskim byl nizszy od poziomu bezrobocia w miescie Piotrkowie Trybunalskim.
Na spadek poziomu bezrobocia ma wplyw rozpoczynajacy si? sezon letni. w ktorym
rozpoczynaja si$ prace w budownictwie i drogownictwie, ale rowniez srodki, jakie pozyskuje
sukcesywnie Urzqd na wspomaganie pracodawcow i osob bezrobotnych. Do tej pory
Powiatowy Urzad dysponuje kwota prawie 14 mln zl i jest to kwota wyzsza o okolo 800 tys.
zl niz w roku ubieglym. W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy s^ osoby po 50 roku zycia
i osoby mlode do 30 roku zycia. Polityka Paristwa zmierza w kierunku wspomagania
szczegolnie tym dwom grupom osob bezrobotnych. Te dwie grupy w zasobach Urzedu
stanowia ponad 50% osob zarejestrowanych. W I polroczu br. ponad 900 osob bezrobotnych
zostalo objetych roznymi formami wsparcia. Po raz kolejny zaapelowala do Radnych, aby
zachecali wladze samorzadowe do korzystania ze srodkow na organizacje prac spolecznouzytecznych. Podala przyklad innych powiatow w wojewodztwie lodzkim, w ktorych
organizowane sa prace spoleczno-uzyteczne:
Pabianice
- 250 miejsc.
Zgierz
- 161 miejsc,
Lodz
- 290 miejsc.
Belchatow
- 112 miejsc,
Tomaszow Maz.- 77 miejsc,
Piotrkow Tryb. - 1 miejsce.
Koszty organizacji prac spoleczno - uzytecznych SEJ nieduze i zacheca samorzady do
organizacji tego typu prac.
Ireneusz Czerwinski Przewodniczacy Rady podziekowal Pani Dyrektor za przedstawienie
informacji. Nastepnie wobec braku pytan zamknal dyskusje w tym temacie.
Rada Powiatu przyjgta przedstawion(^ informacjg o sytuacji na rynku pracy \v Powiecie
Piotrkowskim.
Punkt 7
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspolpracy Powiatu Piotrkowskiego
z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
Ireneusz Czerwiriski Przewodniczacy Rady poinformowal, iz Informacj? Panstwo Radni
otrzymali w materialach na sesje.
Informacja byla przedmiotem obrad wspolnego
posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Wsi
i Ochrony Srodowiska.
Informacje przedstawila Pani Anetta Wrobel-Nowakowska Kierownik Wydzialu
Promocji, Kultury, Sportu i Rozwoju Powiatu. Infonnacja stanowi zal^cznik do protokolu.
Ireneusz Czenvihski Przewodniczqcy Rady podziekowal Pani Kierownik za przedstawienie
informacji, nastepnie otworzyl dyskusje w tym punkcie. Wobec braku pytan zamkna.1
dyskusje w tym temacie.
Rada przyjeta Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspolpracy Powiatu
Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
list. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku pubiicznego i o wolontariacie w 2012 r.
Punkt 8
Ocena zasobow pomocy spolecznej na rok 2012 dla Powiatu Piotrkowskiego
Ireneusz Czerwinski Przewodniczacy Rady poinformowal, iz Informacje Panstwo Radni
otrzymali w materialach na sesje.
Infonnacja byla przedmiotem obrad wspolnego
posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Wsi
i Ochrony Srodowiska. Infonnacja stanowi zalqcznik do protokolu.
Informacje przedstawil Pan Pawel Giler Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Poinformowal. iz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku na pomoc
spoleczn^ przeznaczyl kwote 12.048.256 zl, 34 to bardzo duze srodki. Analiza zasobow
pomocy spolecznej w Powiecie Piotrkowskim dowodzi, ze realizowana polityka spoleczna
laczy zarowno tradycyjne metody realizuj^ce materialne formy wsparcia oraz innowacyjne
metody obejmujace prac? socjalna, poradnictwo oraz wspieranie rodziny. Zasoby pomocy
spolecznej
na terenie Powiatu Piotrkowskiego zorganizowane sa^ na
poziomie
zapewniaj^cym minimum potrzeb w zakresie rozwiazywania problemow z zakresu pomocy
spolecznej. Pozwalaja_ na zaspokojenie potrzeb roznych grup spolecznych i rozwiqzywanie
problemow spolecznych, w takich sferach jak:
- organizacja wsparcia dla rodziny,
- budowa systemu pieczy zastepczej
- usamodzielnianie wychowankow opuszczaj^cych rodziny zastepcze i placowki
opiekunczo-wychowawcze,
- zapewnienie sclironienia w mieszkaniu chronionym,
- wsparcie prawne i psychologiczne osob w kryzysie i doswiadczajacych przemocy,
-wsparcie informacyjne i fmansowe osob niepelnosprawnych.
Niestety wyst^pujq rowniez braki spowodowane roznymi przyczynami uzaleznionymi od
poszczegolnych zadan, i tak: nierealizowanie na terenie Powiatu Piotrkowskiego zadan
w zakresie tworzenia osrodkow wsparcia wynika z braku odpowiednich srodkow
fmansowych. Problemem jest takze zlecenie zadan z zakresu pomocy spolecznej
organizacjom pozarz^dowym.
Ireneusz Czerwinski Przewodniczacy Rady
podzi^kowal
Panu Dyrektorowi za
przedstawienie informacji, nastepnie otworzyl dyskusje w tym punkcie. Wobec braku pytan
zamknal dyskusje w tym temacie.
Rada przyj^la Oceng zasobow pomocy spolecznej na rok 2012 dla Powiatu Piotrkowskiego.
Punkt 9
Podj^cie uchwal Rady Powiatu w sprawach :
a) zmian w planie budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok:
Ireneusz Czerwinski Przewodniczacy Rady poinformowal, iz projekt uchwaly Panie
i Panowie Radni otrzymali w materialach na sesje. Projekt uchwaly byl analizowany na
posiedzeniu Komisji Budzetu, Finansow i Rozwoju Gospodarczego i uzyskal pozytywna
opinie.
Projekt uchwaly przedstawil Pan Janusz Misztela Skarbnik Powiatu Piotrkowskiego,
ktory szczegolowo przedstawil proponowane zmiany. Poinformowal ponadto, iz proponuje
si$ zwiekszenie przychodow budzetowych wynikaj^ca z wprowadzenia "wolnych srodkow
za 2012 rok" w kwocie 957.673,69 zl i w zwiazku z tym zmniejszenia kredytu planowanego
do zaci^gniecia o kwote 950 tys. zl. W uchwale budzetowej zostal zalozony kredyt dla
zrownowazenia budzetu w wysokosci 5.392.253 zl, a w tej chwili jest propozycja
zaciagniecia kredytu w wysokosci 4.442.253 zl. Projekt uchwaly, przedstawiajacy
szczegolowe propozycje zmian w budzecie na 2013 rok wraz z uzasadnieniem do uchwaly
stanowi zal^cznik do protokolu.
Ireneusz Czerwiriski Przewodniczacy Rady podziekowal Skarbnikowi za przedstawienie
projektu uchwaly, nastepnie otworzyl dyskusj^ w tym punkcie. Wobec braku pytan poddal
pod glosowanie przedstawiony projekt uchwaly.
W wyniku przeprowadzonego glosowania Rada Powiatupodj^ta uchwafy w sprawie zmian
w planie budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2013 rok, jednoglosnie.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego
nalata 2013-2022;
Ireneusz Czerwinski Przewodniczacy Rady poinformowal, iz projekt uchwaly Panie
i Panowie Radni otrzymali w materialach na sesje. Projekt uchwaly by! anaiizowany na
posiedzeniu Komisji Budzetu, Finansow i Rozwoju Gospodarczego i uzyskal pozytywn^
opinie.
Projekt uchwaly przedstawil Pan Janusz Misztela Skarbnik Powiatu Piotrkowskiego,
ktory szczegolowo przedstawil proponowane w projekcie uchwaly zmiany. Projekt uchwaly
wraz z uzasadnieniem stanowi zalacznik do protokolu.
Ireneusz Czerwiriski Przewodniczacy Rady podziekowal Skarbnikowi za przedstawienie
projektu uchwaly, nastepnie otworzyl dyskusj^ w tym punkcie. Wobec braku pytah poddal
pod glosowanie przedstawiony projekt uchwaly.
Wwyniku przeprowadzonego glosowania Rada Powiatu podj^ta uchwafy w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2013-2022,
jednoglosnie.
W tym momencie Przewodniczqcy Rady oglosil 10 mimtfowq przerwg w obradach,
ktora tnvala od godz. 14.30 do 14.40.
Po przerwie wznowiono obrady iprzewodniczenie obradprzejqla
Pcmi Paulina Dziadczyk Wiceprzewodniczqca Rady.
c) wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci, polozonej \ Bujnach,
oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek: 743/4, 743/5 i 743/6, stanowiijcej
wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego,
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodniczaca Rady poinformowala, iz projekt uchwaly Panic
i Panowie Radni otrzymali w materialach na sesj?. Projekt uchwaly byl analizowany na
posiedzeniu Komisji Budzetu, Finansow i Rozwoju Gospodarczego i uzyskai pozytywna^
opinie.
Projekt uchwaly przedstawila Pani Pani Agata Wojtania etatowy Czlonek
Zarzijdu. Wyjasnila, iz projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody na sprzedaz
niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Bujnach. Sa to 3 dzialki o pow. 10 arow
polozone w Bujnach, przy ul. Granicznej. Podjecie przedstawionej uchwaly umozliwi
przeprowadzenie procedury umozliwiajacej sprzedaz w/w dzialek.
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodniczaca Rady podziekowala za przedstawienie projektu
uchwaly, nastepnie otworzyla dyskusje- w tym punkcie. Wobec braku pytan poddala pod
glosowanie przedstawiony projekt uchwaly.
W wyniku przeprowadzonego glosowania Rada Powiatupodj^la uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci, polozonej w Bujnach,
oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek: 743/4, 743/5 i 743/6, stanowiqcej
wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, jednoglosnie.
d) Avyrazema zgody na przeniesienie praw i obowiazkow wynikaj^cych z umowy
dzierzawy nieruchomosci rolnej zawartej w dniu 24 marca 2006 roku w Czarnocinie ;
e) wyrazenia zgody na przeniesienie praw i obowiazkow wynikaj^cych z umowy
dzierzawy nieruchomosci rolnej zawartej w dniu 22 grudnia 2009 roku w Czarnocinie;
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodniczaca Rady poinformowala, iz projekty w/w uchwal
Panic i Panowie Radni otrzymali w materialach na sesje. Projekty uchwal byly analizowane
na posiedzeniu Komisji Budzetu, Finansow i Rozwoju Gospodarczego i uzyskaly pozytywne
opinie.
Wprowadzenia dokonal Pan Grzegorz Adamczyk Wicestarosta Powiatu, ktory na
wstepie zaproponowal omowienie powyzszych projektow uchwal lacznie, poniewaz dotycza
dzierzawy tej samej nieruchomosci.
Pierwszy projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody na przeniesienie praw i obowiazkow
wynikajacych z dzierzawy nieruchomosci rolnej polozonej w Czarnocinie, zawartej w dniu
24 marca 2006 roku. W zwiazku z zwarta umowa nieruchomosc rolna polozona
w Czarnocinie zostala wydzierzawiona Panu Markowi Wypychowskiemu, ktory zalozyl
hodowl^ trawy. Natomiast drugi projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody na przeniesienie
praw i obowiazkow wynikajacych z umowy dzierzawy nieruchomosci rolnej polozonej
w Czarnocinie zawartej w dniu 22 grudnia 2009 roku. Na mocy tej umowy pozostale grunty
rolne zostaly wydzierzawione spolce jawnej "Zielona Architektura", ktora zalozyli Anna
i Marek Wypychowscy. Niekorzystne kontrakty zawarte na sprzedaz trawy na Euro 2012
wplynely na sytuacje fmansowa obu firm dzierzawiacych w/w grunty, co spowodowalo
zaleglosci w placeniu czynszu za dzierzawione grunty. Zaleglosci te za 2012 rok stanowi^
kwote okolo 312 tys. zl. W miesiacu styczniu 2013 roku Firma Wypychowski oraz Spolka
"Zielona Architektura" zlozyly pismo do Zarz^du Powiatu z prosba o cesje umow dzierzawy
nieruchomosci polozonej w Czarnocinie na rzecz nowo-powstalej Spolki jawnej "Trawa
Rolowana", w ktorej udzialowcami sa : Pan Marek Wypychowski, Spolka Jawna "Zielona
Architektura" i mieszkaniec Gminy Czarnocin Pan Swiecicki. Spolka ta wyrazila zgod$ na
przejecie praw i obowiqzkow wynikaja_cych z w/w umow dzierzawy nieruchomosci
polozonych w Czarnocinie, a wi$c wszystkich zobowi^zan i zadluzeii. Zarza_d Powiatu
wyrazil zgode na przeniesienie praw i obowi^zkow wynikajacych z w/w umow dzierzawy na
rzecz nowo-powstalej Spolki Jawnej "Trawa Rolowana", ktora zobowiazala sie do
uregulowania wszelkich zobowi^zan i zaleglosci.
W imieniu Zarza_du Powiatu Wicestarosta Powiatu zwrocil si? do Rady o podjecie
przedstawionych projektow uchwal.
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodnicz^ca Rady podziekowala
projektow uchwal, nastqmie otworzyla dyskusj^ w tym temacie.
za przedstawienie w/w
Zbigniew Ziemba zapytal, w jakim terminie nowo-powolana Firma zobowiazala sie
uregulowac zaleglq kwot^ w wysokosci 312 tys. zl z tytulu umowy dzierzawy?
Grzegorz Adamczyk Wicestarosta Powiatu wyjasnil, iz prawdopodobnie nast^pi to
w terminie do konca 2013 roku. Wicestarosta zaznaczyl, ze sprawy te bedzie negocjowal
Dyrektor Zespolu Szkol Rolniczych w Czarnocinie zawierajac imiowe cesji.
Jozef Bielas - stwierdzil, iz jego zdaniem jest to shiszna decyzja, ktora pozwoli na
odzyskanie zaleglych kwot z tytu-tu umow dzierzawy w/w gruntow.
Grzegorz Adamczyk Wicestarosta Powiatu stwierdzil, iz dzisiaj jest zastqj na rynku
nieruchomosci i trudno byloby dzis wynegocjowac takie stawki za dzierzawiony grunt, jakie
wynegocjowano w 2006 i 2009 roku. T^ kwestia^rowniez Zarzqd si^ kierowal wyrazaj^c
zgode na przeniesienie praw i obowia_zkow wynikajacych z umow dzierzawy nieruchomosci
na rzecz nowej Spolki.
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodniczqca Rady podziekowala za wyja^nienia.
Nastgpnie wobec braku dalszej dyskusji poddala pod odrqbne glosowania projekty
uchwal ~w sprawie :
d) wyrazenia zgody na przeniesienie praw i obowiqzkow wynikajqcych z umowy
dzierzawy nieruchomosci rolnej zawartej w dniu 24 marca 2006 roku w Czarnocinie ;
e) wyrazenia zgody na przeniesienie praw i obowiqzkow wynikajqcych z umowy
dzierzawy nieruchomosci rolnej zawartej w dniu 22 grudnia 2009 roku w Czarnocinie.
W wyniku przeprowadzonych
w/w uchwcify, jednoglosnie.
odrgbnych
glosowan Rada Powiatu
podjqla
f) zabezpieczenia srodkow finansowych jako wkladu wlasnego na realizacj^ zadania
"Udostepnienie E-uslug d!a spoleczerist\va poprzez system informacji przestrzennej
Powiatu Piotrkowskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2007-2013;
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodnicz^ca Rady poinformowala. iz projekt uchwaly Panic
i Panowie Radni otrzymali w materialach na sesje. Projekt uchwaly by! analizowany na
posiedzeniu Komisji Budzetu, Finansow i Rozwoju Gospodarczego i uzyskal pozytywn^
opinie.
10
Projekt uchwaly przedstawila Pani Pani Agata Wojtania etatowy Czlonek
Zarz^du. Wyjasnila, iz podjecie przedstawionej uchwaly umozliwi wdrozenie systemu do
obslugi baz danych, zarowno graficznych jak i opisowych ewidencji gruntow i budynkow.
Z tego oprogramowania bedzie korzystal Wydzial Rolnictwa, Wydzial Architektury
i Budownictwa, Zarza_d Drog Powiatowych i przede wszystkim Wydzial Geodezji. Ponadto
system ten zapewni nieograniczony dostep do baz danych, przede wszystkim z danych beda
mogly korzystac gminy Powiatu Piotrkowskiego. Jest to projekt uchwaly intencyjny, chodzi
o zabezpieczenie srodkow jako wklad wlasny. Realizacja projektu nastqpilaby w 2014 roku.
Wartosc projektu to kwota ponad 622 tys. zl, natomiast wklad wlasny Powiatu
Piotrkowskiego, to 15% , czyli 93.328,22 zl. W imieniu Zarzqdu Powiatu prosi o podjecie
w/w uchwaly.
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodniczaca Rady podziekowala za przedstawienie projektu
uchwaly, nastejmie otworzyla dyskusje w tym punkcie. Wobec braku pytan poddala pod
glosowanie przedstawiony projekt uchwaly.
W wyniku przeprowadzonego glosowania Rada Powiatu podj^la uchwaly w sprawie
zabezpieczenia srodkow finansowych jako wkladu wlasnego na realizacjq zadania
"Udostepnienie E-uslug dla spoleczenstwa poprzez system informacji przestrzennej
Powiatu Piotrkowskiego"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2007-2013, jednoglosnie.
g) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rozprza przez Powiat Piotrkowski na
realizacj^ zadan w zakresie biezqcego utrzymania drog
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodniczqca Rady poinformowala. iz projekt uchwaly Panic
i Panowie Radni otrzymali w matenalach na sesje. Projekt uchwaly by! analizowany na
posiedzeniu Komisji Budzetu, Finansow i Rozwoju Gospodarczego i uzyskal pozytywna
opinie.
Projekt uchwaly przedstawil Pan Grzegorz Adamczyk Wicestarosta Powiatu.
Poinformowal, iz w ramach wspolpracy Powiatu z gminami w zakresie w zakresie biezacego
utrzymania drog gminnych i powiatowych - Gmina Rozprza deklaruje przej^cie zadan
z zakresu zimowego utrzymania drog powiatowych w sezonie 2013/2014 oraz wykonywania
innych prac porz^dkowych zwiazanych np. z w^^kaszaniem rowow, czy tez wycink^ krzewow
z pasa drogowego, natomiast Powiat Piotrkowski w zamian deklaruje wykonanie remontow
czastkowych przy uzyciu emulsji i grysow na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej
w sezonie letnim 2013. Wartosc udzielanej pomocy rzeczowej nie przekroczy kwoty
40 tys. zl. Szczegoly wspolpracy zostana okreslone w stosownym porozumieniu zawartym
pomiedzy samorzadami. Wydatki wynikajace z podjetej uchwaly znajda pokrycie
w wydatkach biez^cych Zarzadu Drog Powiatowych na ten rok.
Paulina Dziadczyk Wiceprzewodniczaca Rady podziekowala za przedstawienie projektu
uchwaly, nastepnie otworzyla dyskusje w tym punkcie. Wobec braku pytari poddala pod
glosowanie przedstawiony projekt uchwaly.
W wyniku przeprowadzonego glosowania Rada Powiatu podjqla uchwaty w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rozprza przez Powiat Piotrkowski na realizacj$
zadan w zakresie biezqcego utrzymania drog, jednogtosnie.
W tym momencie przewodniczenie obradprzejql
Pan Ireneusz Czerwitiski Przewodniczqca Rady Powiatu.
11
P u n k t 10
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych
Anna Pietraszko - stwierdzila, iz jako Radna Powiatu od blisko 3 lat obserwuje dzialania,
jakie Zarzad Powiatu podejmuje dla dobra mieszkancow naszego powiatu i ktore powinny
przynosic zadowolenie mieszkancow. Jako Radna uczestniczy rowniez w spotkaniach
z mieszkancami z jej terenu i niestety mieszkancy przekazuja niezadowolenie z pracy
Zarzadu i Rady Powiatu. Krytyka ta dotyczy przede wszystkim dzialan w zakresie drog
powiatowych. Remonty na drogach powiatowych sq wykonywane opieszale, a sytuacja na
drogach w wielu gminach jest zla, natomiast w gminie Moszczenica i Grabica sytuacja jest
tragiczna. Uwaza, ze te dzialania powinny bye dzialaniami priorytetowym.
W zwiazku z tym Radna zglosila interpelacj? dotyczaca^ zintensyfikowania dzialan
Zarzadu Powiatu w zakresie pozyskiwania wi?kszych srodkow z zewnatrz na remonty
i inwestycje prowadzone na drogach powiatowych.
Ponadto Radna zwrocila si? z wnioskiem o przedstawienie:
1) informacji dotyczacej podj?tych przez Zarzad Powiatu dzialan w celu uzyskania
odszkodowan za zdewastowane
drogi powiatowe i gminne na terenie Powiatu
Piotrkowskiego, w zwiazku z prowadzonymi inwestycjami na
drodze krajowej
Nr 8. Radna stwierdzila, iz dotychczasowe dzialania Zarzadu Powiatu w tym zakresie,
tj. skierowanie pism do Ministerstwa Infrastruktury, czy spotkanie z przedstawicielami
GDDKiA oraz generalnym wykonawca-Firmq ASTALDI i vvykonanie okolo 200 m
remontow na zniszczonym odcinku drogi w Jarostach, w jej odczuciu sa niewystarczajace;
2) kalkulacji kosztow polozenia nakladki na odcinku np. 500 m w porownaniu do
kilkukrotnego "latania dziur". Bye moze okaze si?, ze polozenie nakladki na odcinku drogi
bedzie bardziej ekonomiczne dla budzetu powiatu.
Stanislaw Cubala Starosta Powiatu poinformowal, iz na spotkaniu zorganizowanym
w Starostwie, w ktorym uczestniczyla Pani soltys wsi Jarosty i przedstawiciele mieszkancow
wsi Jarosty oraz Michalow, zostaly omowione kwestie dotyczace naprawy drogi powiatowej
w miejscowosci Jarosty i Michalowie. Zostanie podpisane w tej sprawie porozumienie
z Wojtem Gmina Moszczenica w zakresie wytyczenia odcinkow do naprawienia nawierzclini,
a w dalszym etapie do polozenia nakladki bitumicznej. Ponadto Wojt Gminy prowadzi
rowniez rozmowy z przedsiebiorcami, ktorzy korzystaj^ z tej drogi i bye moze uda sie
wspolnymi silami t^ droge doprowadzic do w miar? dobrego stanu. 0 podjetych ustaleniach
zostala poinformowana Pani soltys wsi Jarosty i Michalow oraz Wojt Gminy Moszczenica.
Starosta Powiatu stwierdzil, iz uwaza ze na tym etapie sprawa jest zalatwiona.
Jozef Bielas Radny Rady Powiatu z Gminy Rozprza, w zwiazku z kohczacym si? okresem
realizacji umowy w zakresie swiadczen nocnej i swiatecznej opieki zdrowotnej zwrocil sie
z wnioskiem o objecie mieszkancow Gminy Gorzkowice nocna i swiatecznq opiek^
zdrowotn^,
swiadczona przez Powiatowy Zespol Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie
Trybunalskim. Dotychczas mieszkancy Gminy Gorzkowice objeci byli opieka^ swiadczonq
przez Osrodek Zdrowia w Przedborzu.
Stanislaw Cubala Starosta Powiatu wyjasnil, iz nocnq i swiatecznq opieke zdrowotna
swiadczy podmiot leczniczy, ktory zostanie wyloniony w drodze konkursu, ktory oglaszany
jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety jako Powiat nie mamy wplywu na te
dzialania, jednak Powiatowy Zaklad Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim bedzie
ubiegal si? w konkursie o kontrakt na te uslugi.
12
Tomasz Michalczyk Radny Rady Powiatu z Gminy Sulejow ponowil wniosek dotyczacy
zmiany lekarza rodzinnego w Wiejskim Osrodku Zdrowia w Przyglowie. Wniosek powyzszy
zglaszal na komisjach i poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
P u n k t 11
Sprawy rozne:
Ireneusz Czerwiriski przypomnial Radnym, iz w dniu dzisiejszym uplywa termin skladania
oswiadczen majatkowych za 2012 rok.
Nastepnie Przewodniczacy Rady odczytal list by lego Komendanta Miejskiego Policji
w Piotrkowie Trybunalskim Pana Gabriela Olejnika, w ktorym na rece Przewodniczacego
Rady przekazal podziekowania za dotychczasowa prac$ oraz przyjazna^ atmosfer? na gruncie
zawodowym oraz prywatnym.
Przewodniczacy Rady zaprosil Radnych na uroczyste obchody 222 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja br. o godz. 10.00.
Na tym punkt ten zakonczono.
P u n k t 12
Zakohczenie obrad
Ireneusz Czerwiriski Przewodniczacy Rady wobec wyczerpania porzajdku obrad oglosil
zakoiiczenie XXVII sesji Rady Powiatu Piotrkowskiego. Podziekowat Radnym oraz
zaproszonym gosciom za przybycie i udzial w sesji.
Na tym protokol zakonczono.
Przewodnicz^cyTRady
Powiatu w Piotrkowutyrybunalskim
\1^
Ireneusz^yfzer win ski
Protokolowala :
Elzbiela Kazimierska
<<Mi^i
Binro Rady i Zarzqdu Powialn
13

Podobne dokumenty