Instrukcja - sklep dla lekarza

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja - sklep dla lekarza
Instrukcja
System Videokularów Frenzla
Numer katalogowy 08-415
2
1
3
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE!STWA
Przed u!yciem produktu przeczytaj uwa!nie niniejsz" instrukcj# i zachowaj j" w bezpiecznym miejscu na
przysz$o%&.
Niew$a%ciwe u!ytkowanie nie poci"ga za sob" odpowiedzialnosci producenta.
FAROMED GmbH Medizintechnik surowo zabrania modyfikacji instrumentu. CE jest znakiem, który traci
wa!no%& w przypadku u!ycia jakichkolwiek nieoryginalnych cz#%ci zamiennych. Produkt mo!e by& u!ywane
tylko przez personel medyczny.
BEZPIECZE!STWO
Zawsze po$"czy& wszystkie przewody przed w$"czeniem urz"dzenia .
Prosz# uwa!a&, czy nie ma zniszcze' w cz#%ci izolacji, czy google nie s" uszkodzone.
•
•
•
•
•
•
Nie nale!y pod$"cza& wtyczk# $adowarki do ekranu!
Monitor i okulary mog" by& u!ywane tylko razem z odpowiednim zasilaniem!
Od$"czy& wtyczk# transformatora przed czyszczeniem!
Nie pozwól, aby p$yn dosta$ si# na lub do urz"dzenia!
Zauwa!, !e pacjent podczas badania nic nie widzi!
W razie potrzeby wymie' bezpecznik tylko na 1.25 A.
Urz"dzenie mo!e by& stosowane tylko w obszarach niebezpiecznych gazów palnych. Urz"dzenie przeznaczone
jest do u!ytku wewn"trz pomieszcze'. Wszelkie modyfikacje i zmiany w urz"dzeniu mog" by& wykonywane tylko
przez producenta sprz#tu.
Instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obs$ugi musz" by& przestrzegane, w przeciwnym wypadku mo!e grozi&
utrat" gwarancji.
• Urz"dzenie jest dopuszczone do stosowania razem z odpowiednimi akcesoriami.
• Nie nale!y nara!a& systemu Videokularów Frenzla na promieniowanie s$oneczne.
OPIS MONTA"U
Zamontuj ekran (2) do jednostki dostosowania powy!ej z akumulatora (3). Po$acz akumulator i ekran kablem
po$"czeniowym. Nast#pnie pod$"czy& kabel okularów do wtyczki na tylnym panelu.
I.
II.
III.
Pod$acz zasilanie (5) i ekran (1, 2). By prze$acza& miedzy kamerami przekr#& (3) z przodu modu$u zasilaj"cego.
Wy$acz ekran po sko'czeniu badania.
1
2
5
3
4
#ADOWANIE
Akumulator mo!e by& $adowany za ka!dym razem kiedy zaswieci si# wskaznik (4).
UWAGA
Wy$"cz modu$ zasilaj"cy podczas $adowania. (adowanie tylko za pomoc" dostarczonego modu$u zasilaj"cego.
CZYSZCZENIE
Wyjmij wtyczk$ kabla przed czyszczeniem urz%dzenia! Nie stosowa& do dezynfekcji srodku w areozolu!
Nie sterylizowa&!
U!ywa& suchej %ciereczki do czyszczenia $adowarki i akumulatorów. Nale!y czy%ci& z wilgotn" szmatk"
dezynfekcji. Nie wolno wylawa& p$ynów na obudow#!
Po czyszczeniem cieczami $atwopalnymi, urz"dzenie wymaga minimum 1 godzin# suszenia przed u!yciem
ponownie. Usun"& wszystkie zabrudzenia z okularów wilgotn" szmatk".
UWAGA
Przechowywa& $adowark# w suchym miejscu (wykorzystanie tylko wewn"trz). Nigdy nie otwieraj $adowarki.
Niebezpiecze'stwo po!aru i pora!enia pr"dem elektrycznym!
DANE TECHNICZNE
Technical data of VNG-system
Art.-No.
08-415
Classification (MDD)
I
Certificate
CE
Camera module
Art.-No. VNG-goggle
Resolution
08-415-10
352 x 288
Sensitivity
Aperture angle FOV
Focal distance f
Aperture F
Protection type
1 Lux
36° x 27°
4.9 mm
2.8 mm
IP20
TFT-LCD-monitor
Art.-No.
Display
10%
Resolution
Power input
Weight
Protection type
Accumulator
Art.-No.
Accumulator pack
08-415-30
12V/ 1300 mAh
Type
Fuse
Protection type
Lead-gel
T 1.25 A
IP20
08-415-20
7“ (17,8 cm) 16:9
Charger
Art.-No.
Input voltage
08-415-40
230V/ 50 Hz +/-
960 x 243
8W
465 g
IP20
Charging current
Working temperature
Weight
Protection type
600 mA
0°C......+25°C
520 g
IP20
Saalmannstraße 9
D-13403 Berlin
Germany
Tel.: +49 (0)30- 417 097 45
Fax: +49 (0)30- 417 097 46
Internet: http://www.faromed.de
Email: [email protected]
DYSTRYBUTOR W POLSCE
Naturfarm
ul. )w. Szczepana 20a
61-465 Pozna'
61 670 31 96, 61 810 75 01
fax 61 624 26 95
www.naturfarm.com.pl

Podobne dokumenty