Katalog produktów

Komentarze

Transkrypt

Katalog produktów
KATALOG
PRODUKTÓW 2012/2013
TARNAVA PRODUCTS 2012/2013
TARNAVA PRODUKTE 2012/2013
ПРОДУКТЫI TARNAVA 2012/2013
WWW.TARNAVA.EU
PROFESSIONAL TURBO 28kW
Szczegóły str. 26
Details – see page 26
Details Seite 26
Подробности стр. 26
„Ciekawostka”
Do złożenia kompletnej formy odlewniczej używa sie 29 rdzeni
(elemntów).
“An interesting fact”
29 cores (elements) are used for assembling a complete casting
mould.
„Interessantes”
Um eine komplette Giessform zusammenzubauen werden 29 Kerne
benutzt (Elemente).
„Это интересно”
Для смонтирования комплектной литейной формы
употребляется 29 стержней (элементов).
Największy monolityczny wkład kominkowy na ŚWIECIE o mocy grzewczej 28kW - waga aż 370 kg, jest kolejnym krokiem w przyszłość w konstruowaniu i tworzeniu korpusów TARNAVA. Niespotykana podwójna
tylna ścianka korpusu, unikalny wygląd oraz zastosowanie pionowych podwójnych żeber paleniska pozwala na osiągnięcie niebywałej mocy oraz zwiększonej efektywności grzania. Został stworzony do ogrzewania budynków o dużych gabarytach, pomieszczen komercyjnych (biur, hoteli, restauracji, dworków, pałaców) - dla klientów, którzy chcą się wyrózniać.
The WORLD’S biggest monolithic fireplace insert of heating power equal to 28 kW – weighing as much as 370 kg –is another step towards the future in the field of engineering and building TARNAVA frames. The
unique frame twin rear wall, original look as well as applying the vertical twin inner hearth fins make it possible to achieve unusual power and enhanced heating efficiency. It is intended for heating of large size
buildings, commercial spaces (offices, hotels, restaurants, manor houses, palaces) –for customers who want to stand out from the crowd.
Der größte monolithischer Heizeinsatz in der Welt mit einer Heizleistung von 28 kW – Gewicht 370 kg, ist der nächster Schritt In der Entwicklung und Bau der Gehäuse TARNAVA.
Beispiellose doppelte Gehäusewand, einmaliges Design und Anwendung von vertikalen, doppelten Feuerraumrippen ermöglicht eine unerhörte Leistung Und eine erhöhte Heizeffektivität zu erreichen. Dieser
Heizeinsatz wurde für Großvolumige Gebäude, Gewerberäume (Büros, Hotels, Restaurants, Landhäuser und Schlösser) – für Kunden die sich hervortun möchten entwickelt.
Самый большой монолитный каминный вкладыш-топка В МИРЕ с мощностью нагрева 28 кВт – вес до 370 кг, это следующий шаг в будущее в конструировании и создавании корпусов TARNAVA. Необыкновенная двойная задняя стенка корпуса, уникальный вид, а также применение вертикальных двойных ребер топки позволяет достигнуть необыкновенной мощности, а также повышенной эффективности нагрева. Он был создан для отопления зданий с большими габаритами, коммерческих помещений (бюро, гостиниц, ресторанов, усадеб, дворцов) – для клиентов, которые хотят отличаться.
2
Wkład kominkowy Professional Turbo 28kW występuje ze stojakiem w komplecie.
The Professional Turbo 28 kW fireplace insert is available as combined with a stand.
Heizeinsatz Professional Turbo 28 kW wird mit einem Ständer angeboten.
Tопка Professional Turbo 28 кВт появляется в комплекте с подставкой под топку.
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
MAESTRO 19kW
„Nowość”
Unikalna tylna ścianka korpusu, dodatkowo zwiększająca
powierzchnię wymiany ciepła.
“New”
The unique frame rear wall giving extra space of heat exchange.
„Neuigkeit”
Beispiellose hintere Gehäusewand, die zusätzlich die Wärmeaustauschfläche vergrößert.
„Новинка”
Уникальная задняя стенка корпуса, добавочно повышающая
поверхность теплообмена.
Szczegóły str. 28
Details – see page 28
Details Seite 28
Подробности стр. 28
Firma TARNAVA to lider produkcji monolitycznych wkładów kominkowych. Stworzyliśmy wkład kominkowy MAESTRO posiadający wszystkie zalety: nowatorskie rozwiązania, dużą moc i sprawność, niespotykany radiator na całej powierzchni, bardzo ładną fasadę bez wystających regulatorów powietrza i popielnika, idealnie nadaje się do nowoczesnej zabudowy stając się estetycznym uzupełnieniem Waszych wnętrz
mieszkalnych.
TARNAVA is a leading company in manufacturing monolithic fireplace inserts. We have created the MAESTRO fireplace insert featuring all the advantages: inventive solutions, high power and efficiency, an unusual radiator covering the entire area, a really good looking façade free of protruding air controllers and an ash pit, perfect for modern buildings and becoming the aesthetic finish to your housing interior.
TARNAVA ist eine führende Firma in der Herstellung von monolithischen Heizeinsätzen. Wir haben den Heizeinsatz MAESTRO entwickelt, der alle Vorteile besitzt: neuartige Lösungen, große Leistung und hohen
Wirkungsrad, beispiellosen Radiator auf der gesamten Fläche, sehr hübsche Fassade ohne herausragenden Einstellungsknöpfe für Luft und Aschenkasten, der sich ideal für eine moderne Bebauung eignet und
wird ein ästhetische Ergänzung Eurer Wohnungen.
Фирма TARNAVA это лидер производства монолитных каминных вкладышей-топок. Мы создали вкладыш-топку MAESTRO обладающий всеми достоинствами: новаторскими решениями, большой
мощностью и эффективностью, необыкновенным радиатором на всей поверхности, очень красивым фасадом без торчащих регулятора воздуха и зольника. Топка идеально подходит к современной
застройке, становясь эстетическим пополнением Ваших жилых интерьеров.
3
Na wyraźne życzenie naszych Klientów stworzyliśmy ramkę
z zamontowaną szybą na zewnątrz paleniska. Dodatkowo
drzwiczki zdobione są srebrną ramką wokół szyby.
NOVA
Upon explicit request from our customers, we have created a frame with installed glass outside the hearth. In addition, the door is
ornamented with silver frame around the glass pane.
Auf einen ausdrücklichen Wunsch unserer Kunden haben wir
einen Rahmen mit der auf der Außenseite des Brennraums montierten Scheibe entworfen. Zusätzlich werden die Türen mit einem
Silberrahmen rundum der Scheibe versehen.
По явному желанию наших клиентов мы создали рамку с
монтированным стеклом снаружи топки. Добавочно дверца
украшена серебряной рамкой вокруг стекла.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 15-28kW
Cast iron fireplace inserts – 15-28kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 15-28kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 15-28кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
Warianty za dodatkową dopłatą II
Options requiring extra charge
Varianten mit Aufpreis
Варианты с добавочной
доплатой
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
4
Professional Turbo 28kW
Professional Max 21kW
Professional Max 18kW
Classic Max 17kW
III
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZ
MODERN ATION
ISI
МОДЕРН ERUNG
ИЗАЦИЯ
Professional Max 15kW
Nowoczesna delikatna ramka. Kominek zalecany jest do zabudów
o płaskich powierzchniach i prostych kątach.
RESPEKT
A state-of the-art subtle frame. The fireplace is recommended for
flat surfaces with right angles.
Ein moderner dezenter Rahmen. Der Kamin wird für Einrichtungen mit flachen Flächen und geraden Ecken empfohlen.
Современная тонкая рамка. Камин рекомендуется для
застроек с плоскими поверхностями и прямыми углами.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 12-21kW
Cast iron fireplace inserts – 12-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 12-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 12-21кВт
Wkłady z płaszczem wodnym – 24kW
Fireplace inserts with water jacket – 24kW
Kamineinsätze mit Wassermantel – 24kW
Топки с водяным контуром – 24кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
I
II
III
Warianty za dodatkową dopłatą
Options requiring extra charge
Varianten mit Aufpreis
Варианты с добавочной
доплатой
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
Professional Max 21kW
Professional Max 18kW
Classic Max 17kW
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZ
MODERN ATION
ISI
МОДЕРН ERUNG
ИЗАЦИЯ
Professional Max 15kW
Professional Max 12kW
Aquatar 24kW
5
Drzwi Trendi pozwalają tworzyć zabudowy ekskluzywne oraz
nowoczesne. Brak widocznych pokręteł sprawia, że rama do złudzenia przypomina ramę telewizora.
TRENDI
The Trendi door enables to create exclusive and high-tech installations. The lack of visible hand wheels makes it looks almost
exactly like a TV set frame.
Die Trendi Kamintür ermöglicht Bau von exklusiven und modernen Einrichtungen. Da keine Drehköpfe sichtbar sind, ist es einem
Fernsehrahmen zum Verwechseln ähnlich.
Дверь Тrendi позволяет создавать эксклюзивные и современные застройки. Благодаря отсутствии заметных воротков она
поразительно напоминает рамку телевизора.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 12-21kW
Cast iron fireplace inserts – 12-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 12-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 12-21кВт
Wkłady z płaszczem wodnym – 24kW
Fireplace inserts with water jacket – 24kW
Kamineinsätze mit Wassermantel – 24kW
Топки с водяным контуром – 24кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
Warianty za dodatkową dopłatą
Options requiring extra charge
Varianten mit Aufpreis
Варианты с добавочной доплатой
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
6
Professional Max 21kW
Professional Max 18kW
Classic Max 17kW
I
II
III
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZ
MODERN ATION
ISI
МОДЕРН ERUNG
ИЗАЦИЯ
Professional Max 15kW
Professional Max 12kW
Aquatar 24kW
Najpopularniejszy wkład z płaską szybą. Drzwi Image zostały
bezkonkurencyjnym liderem w 2011 roku.
IMAGE
The most popular insert with flat pane. The Image door became
an unbeatable leader in 2011.
Der beliebteste Kamineinsatz mit einer flachen Scheibe. Die
Image Tür ist im Jahr 2011 zum unübertroffenen Leader geworden
Самый популярный вкладыш с плоским стеклом. Дверь Image
стала не имеющим себе равных лидером в 2011 году.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 12-21kW
Cast iron fireplace inserts – 12-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 12-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 12-21кВт
Wkłady z płaszczem wodnym – 24-21kW
Fireplace inserts with water jacket – 24-21kW
Kamineinsätze mit Wassermantel – 24-21kW
Топки с водяным контуром – 24-21кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
I
II
III
Warianty za dodatkową dopłatą
Options requiring extra charge
Varianten mit Aufpreis
Варианты с добавочной доплатой
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
Professional
Max 21kW
Professional
Max 18kW
Maestro
19kW
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
Classic
Max 17kW
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZ
MODERN ATION
ISI
МОДЕРН ERUNG
ИЗАЦИЯ
Professional
Max 15kW
Professional
Max 12kW
Aquatar 28kW, 26kW, 24kW
Korpus z płaszczem wodnym, Body with water jacket
Gehäuse mit Wassermantel, Корпус с водяным контуром
7
Płaska szyba, prosta, cienka ramka i delikatny wygląd
pasują do każdego rodzaju zabudowy.
COMFORT
Flat pane, plain, thin frame, subtle appearance suitable for
every location.
Eine flache Scheibe, ein einfacher, dünner Rahmen, eine
dezente Aufmachung, die zu jeder Einrichtung passt.
Плоское стекло, прямая тонкая рамка, деликатный вид
подходящий к каждому виду застройки.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 12-21kW
Cast iron fireplace inserts – 12-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 12-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 12-21кВт
Wkłady z płaszczem wodnym – 16-24kW
Fireplace inserts with water jacket – 16-24kW
Kamineinsätze mit Wassermantel – 16-24kW
Топки с водяным контуром – 16-24кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
8
Professional 21kW
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Universal 12kW
Aquatar 24kW, 20kW, 16kW
Korpus z płaszczem wodnym, Body with water jacket
Gehäuse mit Wassermantel, Корпус с водяным контуром
Już sama nazwa określa styl drzwiczek. Prosta szyba
z małym łukiem pozwala na zastosowanie tego typu
designu do kominków tradycyjnych i rustykalnych.
RETRO
The name itself describes the style of the door, plain glass
pane with a small arch enables to apply this type of design
to traditional and rustic fireplaces.
Schon der Name bezeichnet den Stil dieser Kamintür,
eine einfache Scheibe mit dem kleinen Bogen ermöglicht,
dieses Design bei traditionellen, rustikalen Kaminöfen zu
verwenden.
Уже самое наименование определяет стиль дверцы
- плоское стекло с малой полуаркой позволяет применить этот тип дизайна для традиционных и деревенских
топок.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-21kW
Cast iron fireplace inserts – 14-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-21кВт
Wkłady z płaszczem wodnym – 20-24kW
Fireplace inserts with water jacket – 20-24kW
Kamineinsätze mit Wassermantel – 20-24kW
Топки с водяным контуром – 20-24кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
Professional 21kW
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Aquatar 24kW, 20kW
Korpus z płaszczem wodnym, Body with water jacket
Gehäuse mit Wassermantel, Корпус с водяным контуром
9
Połączenie żeliwa i brązu wytwarza bardzo ciepły i przyjemny klimat, a niebywała kompozycja nadaje wyjątkowy styl
i kunszt wnętrzu, w jakim jest prezentowana.
RETRO BRĄZ
The combination of cast iron and bronze creates very warm
and pleasant atmosphere, unusual arrangement gives
exceptional style and craftsmanship to the interior in which
it is presented.
Die Verbindung von Gusseisen und Bronze gibt eine warme
und angenehme Stimmung, die außergewöhnliche Komposition verleiht dem Raum, in dem sie präsentiert wird,
einen besonderen Stil und Feinheit.
Соединение чугуна и бронзы создает очень теплую и
приятную обстановку, необыкновенная композиция
придает исключительный стиль и мастерство интерьеру, в котором он показан.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-21kW
Cast iron fireplace inserts – 14-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-21кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
„Myśl”
Kominek staje się taki jak ten kto go używa, a płynący w nim ogień utożsamiany
jest z kulturą miejsca, w którym wyrasta, i z którym się zrasta.
“A thought”
A fireplace becomes similar to its user, and the fire burning in it is identified with
the culture of the place in which it grows and with which it fuses.
„Der gedanke”
Der Kamin wird so, wie sein Benutzer und das im Kamin brennende Feuer wird mit
der Kultur des Ortes gleichgesetzt, in dem der Benutzer aufwächst und mit dem er
zusammenwächst.
10
Professional 21kW
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
„Мысль”
Камин становится таким, как тот, кто им пользуется, а огонь, который горит
в нем, отождествляется с культурой места, в котором находится и в которое
врастает.
Nowoczesny wygląd, masywna rączka oraz delikatna
struktura na drzwiczkach idealnie nadają się do zabudów
prostych i nowoczesnych.
PREMIUM
State-of-the art appearance, a solid handle and delicate
structure on the door, they suit perfectly plain and modern
locations.
Moderne Aufmachung, massiver Griff und feine Struktur
auf der Tür sind ideal für einfache und moderne Einrichtungen geeignet.
Современный вид, массивная ручка а также деликатная
структура дверцы, идеально подходят к простым и современным застройкам.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-21kW
Cast iron fireplace inserts – 14-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-21кВт
Wkłady z płaszczem wodnym – 20-24kW
Fireplace inserts with water jacket – 20-24kW
Kamineinsätze mit Wassermantel – 20-24kW
Топки с водяным контуром – 20-24кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
Professional 21kW
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Aquatar 24kW, 20kW
Korpus z płaszczem wodnym, Body with water jacket
Gehäuse mit Wassermantel, Корпус с водяным контуром
11
Drzwi Verto są kontynuacją serii z płaską szybą. System
otwierania drzwiczek w postaci masywnej rączki.
VERTO
The Verto door is a continuation of the series with flat
glass pane. The system of opening the door in the
form of a solid handle.
Die Verto Kamintür ist die Fortsetzung der Serie mit
der flachen Scheibe. Das Türöffnungssystem in Form
vom massiven Griff
Дверь Verto это продолжение серии с плоским стеклом. Система открытия дверцы в виде массивной
ручки.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-21kW
Cast iron fireplace inserts – 14-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-21кВт
Wkłady z płaszczem wodnym – 20-24kW
Fireplace inserts with water jacket – 20-24kW
Kamineinsätze mit Wassermantel – 20-24kW
Топки с водяным контуром – 20-24кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
12
Professional 21kW
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Aquatar 24kW, 20kW
Korpus z płaszczem wodnym, Body with water jacket
Gehäuse mit Wassermantel, Корпус с водяным контуром
Nawiązanie do drzwi Retro. Masywna żeliwna rama w
kolorze grafitu optycznie powiększa palenisko.
PORTA
Reference to the Retro door. Solid cast iron graphite
frame visually enlarges the hearth.
Anknüpfung an die Retro Kamintür. Ein massiver
gusseiserner Rahmen in einer Graphit Farbe vergrößert den Brennraum optisch.
Продолжение серии дверей Retro. Массивная
чугунная рама графитового цвета на вид увеличивает топку.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-18kW
Cast iron fireplace inserts – 14-18kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-18kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-18кВт
Wkłady z płaszczem wodnym – 20kW
Fireplace inserts with water jacket – 20kW
Kamineinsätze mit Wassermantel – 20kW
Топки с водяным контуром – 20кВт
Rodzaj szyby – Płaska
Type of glass – flat
Scheibe – flach
Тип стекла – плоское
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Aquatar 20kW
„Ciekawostka”
Firma Tarnava powstała w atmosferze potrzeb i nowatorskich rozwiązań
w dziedzinie odlewania monolitycznych żeliwnych wkładów kominkowych.
“An interesting fact”
tarnava was established in the atmosphere of needs and innovative solutions
in the field of casting monolithic cast iron fireplace inserts.
„Interessant”
Die Firma Tarnava entstand in einer Atmosphäre von Bedürfnissen und innovativen Lösungen im Bereich Abgießen monolithischer Kamineinsätze aus
Gusseisen.
„Это интересно”
Фирма Tarnava возникла в атмосфере запросов клиентов и как результат
необходимости применять новаторские решения в области отливки
монолитных чугунных каминных вкладышей-топок
Korpus z płaszczem wodnym, Body with water jacket
Gehäuse mit Wassermantel, Корпус с водяным контуром
13
Drzwi z półokrągłą szybą doskonale pasują do
wnętrz, w których celem jest pokazanie dużej wizji ognia w
nietuzinkowej zabudowie.
CHARMONY
A door with semicircular glass pane, perfectly matches
interiors whose aim is to show a large vision of fire in an
outstanding location.
Die Kamintür mit einer halbrunden Scheibe passt zu den
Räumen, deren Ziel ist es, eine große Vision des Feuers in
einer einmaligen Einrichtung zu zeigen.
Дверь с полукруглым стеклом отлично подходит к
интерьерам, где главная цель это показать видение огня
в незаурядной застройке.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 15-21kW
Cast iron fireplace inserts – 15-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 15-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 15-21кВт
Rodzaj szyby – Półokrągła
Type of glass – semicircular
Scheibe – halbrund
Тип стекла - полукруглое
Warianty za dodatkową dopłatą
Options requiring extra charge
Varianten mit Aufpreis
Варианты с добавочной доплатой
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZ
MODERN ATION
ISI
МОДЕРН ERUNG
ИЗАЦИЯ
I
II
III
„Ciekawostka”
W 2003 roku żeliwny kominek Tarnava został zainstalowany na biegunie
północnym w Stacji Arktycznej na Spitsbergenie.
“An interesting fact”
In 2003, a Tarnawa cast iron fireplace was installed in the North Pole, in the
Arctic station on Spitsbergen.
„Interessant”
Im Jahr 2003 wurde ein gusseiserner Kamin von Tarnava in einer arktischen
Station auf Spitzbergen am Nordpol installiert.
„Это интересно”
В 2003 году чугунный камин TARNAVA смонтировали на Северном полюсе в арктической станции на Шпицбергене.
14
Professional Max 21kW
Professional Max 18kW
Classic Max 17kW
Professional Max 15kW
Charakterystycznym elementem drzwi Ego są, ukryte
pod pokrywą drzwiczek, pokrętła przepustnicy oraz
popielnik paleniska.
EGO
A characteristic element of this door are both its throttle
hand wheels hidden under the door cover, and the ash pit
of the hearth.
Charakteristisches Element in der Ego Kamintür stellen die
Drehknöpfe des Schiebers und der Aschenkasten dar, die
unter der Türdecke versteckt sind.
Характеристическим элементом двери Ego являются
спрятанные под крышкой дверцы воротки пропуска и
зольник топки
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 15-21kW
Cast iron fireplace inserts – 15-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 15-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 15-21кВт
Rodzaj szyby – Półokrągła
Type of glass – semicircular
Scheibe – halbrund
Тип стекла - полукруглое
I
II
III
Warianty za dodatkową dopłatą
Options requiring extra charge
Varianten mit Aufpreis
Варианты с добавочной доплатой
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZ
MODERN ATION
ISI
МОДЕРН ERUNG
ИЗАЦИЯ
„Porada”
W celu prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy je odpowiednio
zabudować, zwracając szczególną uwagę na przekroje kratek wentylacyjnych.
“A piece of advice”
To assure the proper functioning of the appliance, it must be correctly builtin, paying special attention to the cross-sections of ventilation grilles.
„Rat”
Damit die Vorrichtung richtig funktioniert, muss sie entsprechend geschlossen werden. Man soll besonders auf die Profile der Lüftungsgitter achten.
Professional Max 21kW Professional Max 18kW
Classic Max 17kW
Professional Max 15kW
„Совет”
С целью правильной работы устройства надо его застроить надлежащим образом, обращая особенное внимание на сечения вентиляционных решеток.
15
Drzwi Elegance to najchętniej kupowany kominek
z półokrągłą szybą. Łączy nowoczesny design
z możliwością zastosowania gustownej rączki do otwierania
drzwiczek.
ELEGANCE
The elegance door is the most preferably purchased fireplace
with semi-circular glass pane. It combines high-tech design and a
possibility to use an elegant handle to open the door.
Die Elegance Kamintür mit einer halbrunden Scheibe wird
besonders gern gekauft. Sie verbindet das moderne Design mit
der Möglichkeit, einen geschmackvollen Griff zur Türöffnung zu
verwenden.
Дверь Elegance это наиболее охотно покупаемая топка с
полукруглым стеклом. Соединяет современный дизайн,
а также возможность применения элегантной ручки для
открытия дверцы.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 15-21kW
Cast iron fireplace inserts – 15-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 15-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 15-21кВт
Rodzaj szyby – Półokrągła
Type of glass – semicircular
Scheibe – halbrund
Тип стекла - полукруглое
Warianty za dodatkową dopłatą
Options requiring extra charge
Varianten mit Aufpreis
Варианты с добавочной доплатой
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZ
MODERN ATION
ISI
МОДЕРН ERUNG
ИЗАЦИЯ
I
II
III
„Porada” – Wkład kominkowy przeznaczony jest do spalania drewna o wilgotności 20%.
Jako opał zaleca się twarde drewno drzew liściastych (grab, buk, dąb). Wykluczone jest
stosowanie drewna drzew iglastych!
“A piece of advice” – The fireplace insert is intended for burning wood of 20% humidity.
As fuel, it is recommended to use hard wood of deciduous trees (hornbeam, beech, oak).
Using wood of coniferous trees is not allowed!
„Rat” – Der Kamineinsatz ist für die Verbrennung von Holz mit einer 20% Feuchtigkeit
bestimmt. Als Brennmaterial wird hartes Laubbaumholz (Weißbuche, Buche, Eiche) empfohlen. Ausgeschlossen ist die Verwendung von Nadelbaumholz.
16
Professional Max 21kW Professional Max 18kW Classic Max 17kW Professional Max 15kW
„Совет” – Каминный вкладыш – топка предназначен для сжигания древесины влажностью в 20%. В качестве топлива рекомендуется использовать твердую древесину
лиственных деревьев (граб, бук, дуб). Не допускается применение древесины хвойных деревьев!
Styl tych drzwi idealnie pasuje do wnętrz o niebagatelnych
liniach. Drzwi z półokrągłą szybą idealnie
komponują się z nowoczesnymi zabudowami.
EXCLUSIVE
The style of this door perfectly matches interiors with original lines. The door with semi-circular glass pane perfectly suits modern
locations.
Der Stil dieser Kamintür passt ideal zu Räumlichkeiten mit
ungewöhnlichen Linien. Die Tür mit einer halbrunden Scheibe
komponiert sich ideal mit modernen Einrichtungen.
Стиль этой дверцы идеально подходит к интерьерам о
нестандартных линиях. Дверь с полукруглым стеклом
идеально соединяется с современными застройками.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 12-18kW
Cast iron fireplace inserts – 12-18kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 12-18kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 12-18кВт
Rodzaj szyby – Półokrągła
Type of glass – semicircular
Scheibe – halbrund
Тип стекла - полукруглое
„Porada”
Usuwanie popiołu powinno odbywać się regularnie. Nadmierna ilość popiołu utrudnia
przepływ powietrza do paleniska, zakłócając proces spalania.
“A piece of advice”
Removing ash should be performed regularly. Excessive amount of ash hinders the flow of
air to the hearth, disrupting the combustion process.
„Rat”
Die Asche muss regelmäßig entfernt werden. Zu viel Asche verhindert die Luftzufuhr in
den Brennraum, was den Verbrennungsvorgang stört.
„Совет”
Золу надо удалять систематически. Излишнее количество золы препятствует в течении воздуха к топке, нарушая процесс сгорания.
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Universal 12kW
17
Nawiązanie do serii Retro z dwuskrzydłowym otwieraniem
drzwiczek. Ten rodzaj drzwiczek trafia w bardzo
wyszukane gusta oraz specyficzne zabudowy.
RETRO II
A reference to the Retro series, with two-wing opening of
the door. This kind of the door matches fanciful tastes and
specific locations.
Anknüpfung an die Retro Serie mit einer zweiflügeligen
Türöffnung. Diese Türart entspricht dem feinem Geschmack und besonderen Einrichtungen.
Обращение к серии Retro с двустворчатым открытием
дверцы. Этот вид дверец приходит по изысканному
вкусу и к особым застройкам.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-18kW
Cast iron fireplace inserts – 14-18kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-18kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-18кВт
Rodzaj szyby – Płaska (Drzwi podwójne)
Type of glass – flat (double door)
Scheibe – flach (Doppeltür)
Тип стекла - плоское (двустворчатая дверца)
„Myśl”
Klimat jakim otaczamy naszą pracę jest zawsze przyjazny, solidny i ciepły…tak samo jak nasze produkty.
Tarnava to gwarancja ciepła w Twoim domu!
“A thought”
The climate we surround our work with is always friendly, solid and warm…Just like our products.
Tarnava is a guarantee of warmth in your home!
„Der gedanke”
Die Atmosphäre, von der unsere Arbeit umgeben wird, ist immer freundlich, zuverlässig und warm…Genauso wie unsere
Produkte. Tarnava ist eine Garantie für die Wärme in Deinem Zuhause!
„Мысль”
Обстановка нашей работы всегда дружная, солидная и теплая...Так же как и наши продукты.
TARNAVA это гарантия тепла в твоем доме!
18
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Nawiązanie do drzwi Exclusive oraz Charmony z dwuskrzydłowym rozwiązaniem otwierania drzwi.
EXCLUSIVE II
A reference to the Exclusive and Charmony door with
a two-wing solution of door opening.
Anknüpfung an die Exclusive und Charmony Kamintür mit einem zweiflügeligen Türöffnungssystem.
Обращение к дверцы Exclusive, а также Charmony с
двустворчатым решением открытия двери.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 21kW
Cast iron fireplace inserts – 21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 21кВт
Rodzaj szyby – Półokrągła (Drzwi podwójne)
Type of glass – semicircular (double door)
Scheibe – halbrund (Doppeltür)
Тип стекла - полукруглое (двустворчатая дверца)
„Ciekawostka”
Najstarsze kominki były znacznie większe, budowane na planie półkola z okapem podobnej wielkości. Umieszczano je najczęściej przy ścianach szczytowych, co ułatwiało prawidłowe wyprowadzenie komina. Budowane były z ciosów kamiennych, powierzchnia paleniska wykładana była najczęściej cegłą.
“An interesting fact”
The oldest fireplaces were much bigger, built on a semicircle plan with a hood of similar size. They were most often placed at end walls, which facilitated leading the
chimney out correctly. They were built of cut stone, the hearth surface was usually covered with brick.
„Interessant”
Die ältesten Kaminöfen waren wesentlich größer, auf einem Halbkreisplan gebaut, mit einem Abzug in ähnlicher Größe. Sie wurden meistens an den Giebelwänden
angebracht, was eine richtige Schornsteinausführung ermöglichte. Sie waren aus Quaderstein gebaut, die Fläche des Brennraums war meistens mit Ziegeln ausgelegt.
„Это интересно”
Самые старые камины были значительно больше, они строились на плане полукруга с вытяжным зонтом похожей величины.Они помещались чаще всего у торцовых стен, что облегчало правильную постройку дымохода. Они строились из тесаных камней, поверхность топки была выложена чаще всего кирпичем.
Professional 21kW
19
Kombinacja wzoru, designu oraz duży sukces drzwi z serii
Prestige była kolejnym krokiem do stworzenia drzwi Cover
i Cover II. Masywny kształt i delikatny wzór tworzy niepowtarzalne połącznie tych dwóch elementów. Drzwiczki
Cover i Cover II zakrywają korpus oraz popielnik paleniska.
COVER
The combination of pattern, design, and a huge success of
the prestige series door was the next step to create the
Cover and Cover II door. A solid shape and a delicate pattern create a unique combination of these two elements.
The cover and Cover II door cover the body and the ash pit
of the hearth.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-18kW
Cast iron fireplace inserts – 14-18kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-18kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-18кВт
Rodzaj szyby – Pryzmatyczna (Drzwi podwójne)
Type of glass – prismatic (double door)
Scheibe – Prismascheibe (Doppeltür)
Тип стекла - призматическое (двустворчатая дверца)
„Ciekawostka”
Z czasem wymiary kominków uległy pomniejszeniu. Stało się to możliwe po udoskonaleniu wydajności
kominków przez pochylenie ścian bocznych pod kątem 45° i zmniejszenie głębokości wlotu do kanału dymowego. Oprawy zaczęto wykonywać z marmuru lub brązu. Najwspanialsze oprawy kominków pochodzą
z okresu renesansu.
“An interesting fact”
With time, the dimensions of fireplaces were reduced. It was possible due to improving the fireplace performance by bending side walls at an angle of 45° and diminishing the depth of the inlet to the chimney
flu. The framework was started to be made of marble or bronze. The most magnificent fireplace framing
comes from the Renaissance.
20
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Die Kombination vom Muster und Design sowie der große
Erfolg der Kamintür aus der Prestige Serie waren ein weiterer Schritt zum Bau der Cover Kamintür und Cover II Kamintür. Die massive Form und der feine Muster bilden eine
einmalige Verbindung dieser zwei Elemente. Die Cover
Kamintür und Cover II Kamintür verdecken das Gehäuse
und den Aschekasten des Brennraums.
COVER II
Соединение узора, дизайна, а также большой успех
двери из серии Prestige это следующий шаг на дороге
к созданию двери Cover I Cover II. Массивная форма и
деликатный узор создают неповторимое соединение
этих двух элементов. Дверцы Cover I Cover II закрывают
корпус, а также зольник топки.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-18kW
Cast iron fireplace inserts – 14-18kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-18kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-18кВт
Rodzaj szyby – Pryzmatyczna (Drzwi podwójne)
Type of glass – prismatic (double door)
Scheibe – Prismascheibe (Doppeltür)
Тип стекла - призматическое (двустворчатая дверца)
„Interessant”
Mit der Zeit wurden die Kaminöfen kleiner. Dies wurde möglich, weil die Leistungsfähigkeit der
Kaminöfen verbessert wurde, weil die Seitenwände unter dem 45° Winkel geneigt wurden und
die Tiefe des Zuges ins Rauchkanal kleiner wurde. Man begann, die Fassung aus Marmor oder
Bronze herzustellen. Die schönsten Kaminfassungen stammen aus der Zeit der Renaissance.
„Это интересно”
Со временем размеры каминов уменьшились. Это стало возможным после усовершенствования эффективности каминов путем наклонения боковых стен под углом 45 градусов
и уменьшения глубины впуска в дымоход. Топки застраивались мрамором или бронзой.
Самые красивые застройки каминов создавались в эпоху ренессанса.
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
21
Seria Prestige to wyrafinowany wygląd połączony
z funkcjonalnością. Szyba gięta pod kątem 137’,
wmontowana w delikatną ramka drzwiczek.
PRESTIGE
The Presitge series is a sophisticated appearance combined
with functionality. The glass pane bent at an angle of 137’ is
installed into a delicate frame of the door.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-21kW
Cast iron fireplace inserts – 14-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-21кВт
Rodzaj szyby – Pryzmatyczna (Drzwi podwójne)
Type of glass – prismatic (double door)
Scheibe – Prismascheibe (Doppeltür)
Тип стекла - призматическое (двустворчатая дверца)
22
Professional 21kW
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
Die Prestige Serie ist eine raffinierte Aufmachung, verbunden mit Funktionalität. Die Scheibe ist unter 137’ Winkel
gebogen und in einen feinen Türrahmen eingebaut.
PRESTIGE II
Серия Prestige это изысканный вид соединенный с
функциональностью . Стекло гнутое под углом 137 градусов встроено в тонкую рамку дверец.
Zastosowanie / Application / Anwendung / применение:
Żeliwne wkłady kominkowe – 14-21kW
Cast iron fireplace inserts – 14-21kW
Kamineinsätze aus Gusseisen – 14-21kW
Чугунные каминные вкладыши-топки – 14-21кВт
Rodzaj szyby – Pryzmatyczna (Drzwi podwójne)
Type of glass – prismatic (double door)
Scheibe – Prismascheibe (Doppeltür)
Тип стекла - призматическое (двустворчатая дверца)
Professional 21kW
Professional 18kW
Classic 16kW
Universal 14kW
23
Przegląd drzwiczek / Door overview / Übersicht Kamintüre / Осмотр дверцы
Nova
Respekt
Trendi
Image
Comfort
Retro
Retro brąz
Premium
Verto
Porta
Wariant drzwiczek przy wkładzie kominkowym w dowolnej konfiguracji rączki i pokręteł (szczegóły str. 3)
An optional door for a fireplace insert with a customized configuration of a handle and knobs (details – see page 3)
24
www.tarnava.eu
Przegląd drzwiczek / Door overview / Übersicht Kamintüre / Осмотр дверцы
Charmony
Ego
Elegance
Exclusive
Retro II
Exclusive II
Cover
Cover II
Prestige
Prestige II
Variante der Tür an dem Heizeinsatz in einer beliebigen Zusammenstellung des Griffes und der Drehknöpfe (Details Seite 3)
Вариант дверцы при каминном вкладыше-топке в любой конфигурации ручки и воротка (подробности стр. 3)
www.tarnava.eu
25
PROFESSIONAL TURBO 28kW
26
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Żeliwny deflektor
• Czopuch z wymiennikiem ciepła
• Unikalna tylna ścianka korpusu
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Sauger aus Gusseisen
• Fuchs mit Wärmetauscher
• Beispiellose hintere Gehäusewand
NOWOŚĆ
• Dodatkowy wymiennik ciepła
NEUIGKEIT
• Zusätzlicher Wärmetauscher
• Air curtain
• Ash pit
• Cast iron baffle
• Flue with a heat exchanger
• Unique rear frame wall
• Воздушный занавес
• Зольник
• Чугунный дефлектор
• Дымосборник с теплообменником
• Уникальная задняя стенка корпуса
NEW
• Additional heat exchanger
НОВИНКА
• Добавочный теплообменник
Największy monolityczny wkład
kominkowy na ŚWIECIE!
The WORLD’S biggest
monolithic fireplace insert
Der größte monolithischer
Heizeinsatz IN DER WELT
Самый большой монолитный
каминный вкладыш-топка в МИРЕ
Wkład kominkowy Professional Turbo 28kW
powstał dzięki ciągłym ulepszeniom wkładów
z serii Professional. Dzięki analizom oraz badaniom
laboratoryjnym stwierdziliśmy że najbardziej
wydajnym elementem korpusu sa plecy. Temperatury podczas palenia dochodzą tam do około
8000C. Dlatego też nowy ulepszony korpus został
charakterystycznie zmodernizowany o dodatkową
tylną ścianę korpusu. Pionowe panele przyśpieszają ruch powietrza, a co za tym idzie zwiększają
wydajność paleniska.
The Professional Turbo 28kW fireplace insert is
the result of continuous improvements made
to the Professional series inserts. On the basis of
analyses and laboratory tests we have found that
the back wall is frame’s most efficient element.
The temperaturesduring burning are approaching
around 800°C there. That’s why the new improved
frame has been uniquely modernized by adding
an extra frame rear wall. Vertical panels accelerate
air movement, and in consequence, enhance inner
hearth capacity.
Heizeinsatz Professional Turbo 28kW ist dank der
ständigen Verbesserungen der Heizeinsätze der
Baureihe Professional entstanden. Dank Analysen
und Laboruntersuchungen haben wir festgestellt,
dass das Leistungsfähiges Element des Gehäuses
ist der Gehäuserücken. Die Temperaturen während
des Brennprozesses erreichen hier bis ca. 8000C.
Deswegen ist das neue verbesserte Gehäuse um eine
charakteristische zusätzliche hintere Gehäusewand
modernisiert worden. Vertikale Paneele beschleunigen die Luftbewegung und damit steigt die Heizleistung des Feuerraumes.
Kolejnym elementem polepszającym sprawność
kominka oraz obsługę bieżącą paleniska, są
dodatkowe kanały doprowadzające powietrze
bezpośrednio do paleniska. W związku z tym,
mozemy palić polana drzew o długości 0,5 mb w
układzie poprzecznym (mniej pracy przy cięciu
drzewa!). Całość tworzy niespotykany w żadnym z
naszych dotychczasowych produktów dodatkowy
wymiennik ciepła. Celowe połączenie trójkątnego
wymiennika ciepła w czopuchu z tylną podwojoną
ścianą korpusu gwarantuje zwiększoną efektywność oraz wydajność paleniska.
Moreover, some extra channels providing air
directly to the inner hearth enhance fireplace efficiency even more, improving routine maintenance
of the inner hearth at the same time. As a result, it
is possible to burn 0.5 running metre long wood
chunksin a lateral layout (less work needed for
sawing wood!). The entire set is completed by our
premiere solution, that is an extra heat exchanger.
The purposeful combination of a triangle heat
exchanger in the flue and the frame twin rear wall
provides enhanced effectiveness as well as capacity of the inner hearth.
Das nächste Element, das die Heizleistung des
Heizeinsatzes und die laufende Feuerraumbedienung
verbessert, sind zusätzliche Luftkanäle, die Luft direkt
zum Feuerraum führen. Infolge dessen, können wir
Holzkloben mit der Länge von 0,5 m in transversaler
Lage (weniger Arbeit beim Holzsägen!) verbrennen.
Das Ganze bildet einenzusätzlichen Wärmetauscher
der beispiellos ist und in keinem der unseren bisherigen Produkten anzutreffen war. Eine Zielgerechte
Verbindung des dreieckigen Wärmetauscher in der
Gusskuppel mit der doppelten hinteren Wand des
Gehäuses garantieren eine erhöhte Effektivität und
Leistungsfähigkeit der Feuerraumes.
Wkład kominkowy Professional Turbo 28kW występuje ze stojakiem w komplecie.
Топка Тarnava Professional Turbo 28 кВт является усовершенствованным каминным вкладышем серии
Professional. На основе анализа и лабораторных
исследований мы установили, что самым эффективным элементом корпуса является его задняя стенка.
Во время сгорания топлива ее температура достигает 800 ºС. Поэтому новый улучшенный корпус
мы значительно модернизовали, добавив к нему
дополнительную заднюю стенку. Вертикальные панели ускоряют движение воздуха и, следовательно,
повышают КПД топки.
Следующими элементами, которые увеличивают
КПД топки, являются дополнительные каналы,
подводящие воздух непосредственно в зольник.
Благодаря этому, мы можем сжигать поленья дров
длиной 0,5 м, укладывая их поперек топки (меньше
работы при резке древесины!!!).
Все это создает дополнительный теплообменник
ранее не представленный ни в одной нашей топке.
Специальное соединение треугольного теплообменника в дымосборнике с двойной, задней стенкой корпуса гарантирует повышенную эффективность и КПД топки.
Новая конструкция - это следующий шаг в будущее
в конструировании и производстве монолитных
топок Тarnava.
The Professional Turbo 28 kW fireplace insert is available as combined with a stand.
12
5
PROFESSIONAL TURBO 28kW
5
4
10
800
9
3
15
890
2
8
8
13
14
6
7
610
580
1
15
3
16
800
2
7
1. Wzmocniona tylna ściana korpusu
2. Dodatkowy wymiennik ciepła (przyśpiesza ruch gorącegopowietrza wewnątrz komory cieplnej.
3. Wewnętrzny wylot ciepła służący zarazem jako deflektor
4. Poziomy wymiennik ciepła
5. Dodatkowy dopływ powietrza do paleniska.
6. Króciec przyłączeniowy do wpięcia powie
trza z zewnątrz
7. Kanały doprowadzające powietrze do pale
niska (kurtyna powietrzna)
8. Regulacja dopływów powietrza do
paleniska
9. Drzwi paleniska
10. Komora paleniska
11. Regulacja dopływów powietrza
12. Czopuch paleniska
13. Ruszt
14. Poziome żebra korpusu
15. Stojak
1. Strengthenedframe rear wall
2. Additional heat exchanger (accelerates the movement of hot air inside the heat cham ber.
3. Internal heat exhaust working also as a baffle
4. Horizontal heat exchanger
5. Additional air access to the inner hearth.
6. Connector pipe for cross-connection of exter nal air
7. Channels supplying air to the inner hearth (air curtain)
8. Adjustable inner hearth air supplies
9. Inner hearth door
10. Inner hearth chamber
11. Adjustable air supplies
12. Inner hearth flue
13. Grate
14. Frame horizontal fins
15. Stand
Heizeinsatz Professional Turbo 28 kW wird mit einem Ständer angeboten.
1. Verstärkte hintere Gehäusewand
2. Zusätzlicher Wärmetauscher (beschleunigt die Warmluftbewegung innerhalb der Wär mekammer).
3. Ein innerer Wärmeastritt der gleichzeitig als Sauger dient
4. Horizontaler Wärmetauscher
5. Zusätzliche Wärmezufuhr für den Feuer
raum.
6. Anschlussstutzen um den Luftanschluss von Außen zu ermöglichen
7. Luftzufuhrkanäle für den Feuerraum (Lu
ftvorhang)
8. Einstellung der Luftzufuhr an den Feuer
raum
9. Feuerraumtür
10. Feuerraumkammer
11. Einstellung der Luftzufuhr
12. Fuchs des Feuerraumes
13. Feuerrost
14. Horizontale Gehäuserippen
15. Ständer
3
1
1. Укрепленная задняя стена корпуса
2. Добавочный теплообменник (ускоряет движение жаркого воздуха внутри тепловой камеры)
3. Внутреннее устье тепла служащее одновременно дефлектором
4. Горизонтальный теплообменник
5. Добавочный приток воздуха к топке
6. Присоединительный патрубок для воздуха снаружи
7. Каналы подводящие воздух к топке (воздушный занавес)
8. Регулировка притока воздуха к топке
9. Дверь топки
10. Топочная камера
11. Регулировка притока воздуха
12. Дымосборник
13. Решетка
14. Горизонтальные ребра корпуса
15. Подставка под топку
Tопка Professional Turbo 28 кВт появляется в комплекте с подставкой под топку.
27
Popielnik wraz zamontowanymi pokrętłami do regulacji dopływu powietrza są zlicowane z powierzchnią
fasady korpusu.
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
MAESTRO 19kW
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Żeliwny deflektor
• Czopuch z wymiennikiem ciepła
• Unikalna tylna ścianka korpusu
An ash pit and installed knobs for adjusting the air
supply are flush with the frame façade surface.
Aschenkasten mit eingebauten Drehknöpfen zur
Einstellung der Luftzufuhr, die in die Oberfläche der
Gehäusefassade eingesunken sind.
Зольник вместе со смонтированными воротками
для регулировки притока воздуха облицованы с
поверхностью фасада корпуса.
• Air curtain
• Ash pit
• Cast iron baffle
• Flue with a heat exchanger
• Unique rear frame wall
645
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Sauger aus Gusseisen
• Fuchs mit Wärmetauscher
• Beispiellose hintere Gehäusewand
Unikalna tylna ścianka korpusu, na zewnętrznej
części znajdują się pionowe użebrowania tworząc
bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła.
500
The unique frame rear wall, the outside part features
vertical finning, thus forming a very large heat
exchange area.
Beispiellose hintere Gehäusewand, auf dem Außenteil befinden sich vertikale Rippen die eine große
Wärmeaustauschfläche bilden.
• Воздушный занавес
• Зольник
• Чугунный дефлектор
• Дымосборник с теплообменником
• Уникальная задняя стенка корпуса
Уникальная задняя стенка корпуса, на наружной
части находятся вертикальные оребрения создавая очень большую поверхность теплообмена.
685
685
28
• The unique frame structure designed and launched in 2012 is the beginning of a
new series of the MAESTRO inserts.
• The original frame’s internal and external rear wall ensures the extended area of
heat exchange • Ability of burning 0.5 running metre long chunks.
510
500
645
• Unikalna konstrukcja korpusu zaprojektowana i wprowadzona do sprzedaży
w 2012 roku, rozpoczyna nową serie wkładów MAESTRO.
• Nietypowa wewnętrzna i zewnętrzna tylna ściana korpusu gwarantuje zwiększoną powierzchnię wymiany ciepła. Możliwość palenia polan o długości 0,5 mb.
• Eine Beispiellose Gehäusekonstruktion die 2012 entwickelt und in den Verkauf
eingeführt worden ist, eröffnet eine neue Baureihe von Heizeinsätzen MAESTRO.
• Ungewöhnliche Innen- und Außenwand des Gehäuses garantiert eine vergrößerte
Wärmeaustauschfläche. Kloben bis 0,5 m Länge können verbrannt werden.
• Уникальная конструкция корпуса запроектирована и введена в продажу в 2012
году, начинает новую серию вкладышей MAESTRO.
• Нетипичная внутренняя и наружная задняя стена корпуса гарантирует
увеличенную поверхность теплообмена. Возможность топки полен длиной в 0,5 п.м.
www.tarnava.eu
PROFESSIONAL MAX 21kW
PROFESSIONAL 21kW
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Żeliwny deflektor
• Czopuch z wymiennikiem ciepła
• Możliwość grillowania
• Air curtain
• Ash pit
• Cast iron baffle
• Flue with a heat exchanger
• Ability of grilling
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Sauger aus Gusseisen
• Fuchs mit Wärmetauscher
• Grillen ist möglich
520
535
520
535
780
780
• Воздушный занавес
• Зольник
• Чугунный дефлектор
• Дымосборник с теплообменником
• Возможность жарить на гриле
665
685
www.tarnava.eu
29
PROFESSIONAL 18kW
PROFESSIONAL MAX 18kW
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Żeliwny deflektor
• Czopuch z wymiennikiem ciepła
• Air curtain
• Ash pit
• Cast iron baffle
• Flue with a heat exchanger
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Sauger aus Gusseisen
• Fuchs mit Wärmetauscher
630
30
625
www.tarnava.eu
475
495
475
495
755
755
• Воздушный занавес
• Зольник
• Чугунный дефлектор
• Дымосборник с теплообменником
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZATION
MODERN
ISIERUN
G
МОДЕРН
ИЗАЦИЯ
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Żeliwny deflektor
• Czopuch z wymiennikiem ciepła
• Podwójna tylna ścianka w czopuchu
PROFESSIONAL MAX 12kW
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Żeliwny deflektor
• Czopuch z wymiennikiem ciepła
• Air curtain
• Ash pit
• Cast iron baffle
• Flue with a heat exchanger
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Sauger aus Gusseisen
• Fuchs mit Wärmetauscher
Doppelte hintere Fuchswand
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Sauger aus Gusseisen
• Fuchs mit Wärmetauscher
• Воздушный занавес
• Зольник
• Чугунный дефлектор
• Дымосборник с теплообменником
Двойная задняя стенка в топке
• Воздушный занавес
• Зольник
• Чугунный дефлектор
• Дымосборник с теплообменником
630
455
405
480
655
• Air curtain
• Ash pit
• Cast iron baffle
• Flue with a heat exchanger
Twin rear wall in the flue
630
400
PROFESSIONAL MAX 15kW
565
www.tarnava.eu
31
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
CLASSIC MAX 17kW
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Żeliwny deflektor
• Czopuch z wymiennikiem ciepła (romb)
• Podwójna tylna ściana w czopuchu
CLASSIC 16kW
• Wzmocniona tylna ścianka korpusu
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik, żeliwny deflektor
• Czopuch z wymiennikiem ciepła (romb)
• Możliwość grillowania
• Strengthened frame rear wall
• Air curtain
• Ash pit, Cast iron baffle
• Flue with a heat exchanger (a rhomb)
• Ability of grilling
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Sauger aus Gusseisen
• Fuchs mit Wärmetauscher (Rhombus)
• Doppelte hintere Fuchswand
• Verstärkte hintere Gehäusewand
• Kurtyna powietrzna
• Aschenkasten, Sauger aus Gusseisen
• Fuchs mit Wärmetauscher (Rhombus)
• Grillen ist möglich
• Воздушный занавес
• Зольник
• Чугунный дефлектор
• Дымосборник с теплообменником (ромб)
• Опция гриль
• Укрепленная задняя стена корпуса
• Воздушный занавес
• Зольник, Чугунный дефлектор
• Дымосборник с теплообменником (ромб)
• Возможность жарить на гриле
645
645
625
645
32
www.tarnava.eu
480
765
485
520
520
465
465
730
465
520
730
730
• Air curtain
• Ash pit,
• Cast iron baffle
• Flue with a heat exchanger (a rhomb)
• Twin rear wall in the flue
UNIVERSAL 12kW
UNIVERSAL 14kW
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Ruchomy stalowy deflektor
• Air curtain
• Ash pit
• Movable steel baffle
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Beweglicher Stahlsauger
625
420
510
470
475
535
480
• Воздушный занавес
• Зольник
• Подвижной стальной дефлектор
475
www.tarnava.eu
33
AQUATAR 28kW
AQUATAR 26kW
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Płynna regulacja dopływu powietrza
• Stojak umożliwiający doprowadzenie
powietrza do spalania w 100% z zewnątrz
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
• Air curtain
• Ash pit
• Smooth adjustment of air supply
• A stand allowing to supply 100% of air used for burning from the outside
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Fließende Einstellung der Luftzufuhr
• Ständer der ermöglicht eine Brennluftzu fuhr in 100% von Außen
Szczegóły str. 28
Details – see page 28
Details Seite 28
Подробности стр. 28
• Воздушный занавес
• Зольник
• Плавная регулировка притока воздуха
• Подставка под топку предоставляющая возможность подвести воздух для сгорания в 100% снаружи
Φ200
Φ200
680
34
1400
The AQUATAR frames are intended for customers who value functionality
and state-of-the-art technical solutions in the field of combining the heat
coming from a fireplace with a central heating system. This is undoubtedly
a good choice for those who would like to significantly reduce the costs of
heating the house. A properly selected fireplace may be an independent
source of heat.
840
Wszystkie wkłady kominkowe z serii Aquatar posiadają stojak w komplecie.
510
580
1400
Korpusy AQUATAR przeznaczone są dla klientów, którzy cenią funkcjonalność i najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące połączenia ciepła
płynącego z kominka z systemem centralnego ogrzewania. To niewątpliwie dobry wybór dla tych, kto chciałby znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu. Odpowiednio dobrany kominek może być niezależnym źródłem
ciepła.
545
710
All the Aquatar series fireplace inserts are offered as combined with a stand.
AQUATAR 24kW
AQUATAR 20kW
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Płynna regulacja dopływu powietrza
• Stojak umożliwiający doprowadzenie
powietrza do spalania w 100% z zewnątrz
• Air curtain
• Ash pit
• Smooth adjustment of air supply
• A stand allowing to supply 100% of air used for burning from the outside
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Fließende Einstellung der Luftzufuhr
• Ständer der ermöglicht eine Brennluftzu fuhr in 100% von Außen
• Воздушный занавес
• Зольник
• Плавная регулировка притока воздуха
• Подставка под топку предоставляющая возможность
подвести воздух для сгорания в 100% снаружи
Φ200
Φ200
545
Корпусы AQUATAR предназначены для клиентов, которые ценят
функциональность и новейшие технические решения касающиеся
соединения тепла текущего из камина с системой центрального
отопления. Это несомненно хороший выбор для тех, кто хотел
бы заметно снизить расходы отопления дома. Соответственно
подобранный камин может быть независимым источником тепла.
660
Alle Heizeinsätze der Baureihe Aquatar besitzen einen Ständer im Verkaufsatz.
465
1300
520
1400
Gehäuse AQUATAR sind für Kunden vorgesehen, die Funktionalität und die
neuesten technische Lösungen schätzen, die eine Verbindung der Kaminwärme mit der Zentralheizung darstellen. Es ist zweifellos eine gute Wahl
für diejenigen, die erheblich ihre Heizkosten senken möchten. Ein passend
gewählter Kamin kann eine unabhängige Wärmequelle sein.
490
Все топки из серии AQUATAR имеют в комплекте подставкy под топкy.
605
35
Wkłady z płaszczem wodnym AQUATAR / Inserts in water jacket / Heizeinsätze mit Wassertasche / Вкладыши-топки с водяным контуром
AQUATAR 16kW
• Kurtyna powietrzna
• Popielnik
• Płynna regulacja dopływu powietrza
• Stojak umożliwiający doprowadzenie
powietrza do spalania w 100% z zewnątrz
• Air curtain
• Ash pit
• Smooth adjustment of air supply
• A stand allowing to supply 100% of air used for burning from the outside
• Luftvorhang
• Aschenkasten
• Fließende Einstellung der Luftzufuhr
• Ständer der ermöglicht eine Brennluftzu fuhr in 100% von Außen
• Воздушный занавес
• Зольник
• Плавная регулировка притока воздуха
• Подставка под топку предоставляющая возможность подвести воздух для сгорания в 100% снаружи
Φ160
Dane techniczne \ Technical data \ Technische Daten \ Технические данные
16kW
20kW
24kW
26kW
28kW
Szerokość czoła (mm) \ Front width (mm) \ Breite vorne (mm) / Ширина фасада (мм)
500
605
660
710
840
Wysokość czoła (mm) \ Front height (mm) \ Höhe vorne (mm) \ Высота фасада (мм)
440
465
520
510
580
Głębokość (mm) \ Depth (mm) \ Tiefe (mm) \ Глубина (мм)
445
490
545
545
680
Wysokość całkowita ze stojakiem (mm) \ Total height including the stand (mm) \
Gesamthöhe mit Ständer (mm) \ Полная высота с подставкой (мм)
1220
1300
1400
1400
1400
Wewnętrzna średnica wylotu spalin (mm) \ Fumes exhaust internal diameter (mm) \
Inneres Durchmesser des Rauchgasaustritts (mm) \ Внутренний диаметр выпуска
топочных газов (мм)
160
200
200
200
200
Średnica wlotu powietrza (mm) \ Air inlet diameter (mm) \ Inneres Durchmesser des
Rauchgasaustritts (mm) \ Диаметр впуска воздуха (мм)
120
120
120
120
120
Ciężar (kg) \ Weight (kg) \ Gewicht (kg) \ Вес (кг)
125
230
250
270
300
Pojemność płaszcza wodnego (litry) \ Water jacket capacity (l) \ Das Wasserkissenvolumen (liter) \ Емкость водяного контура (литры)
22
38
50
62
79
Moc cieplna (KW) \ Heating power (kW) \ Heizungsleistung (kW) \ Термическая
мощность (кВт)
16
20
24
26
28
Moc cieplna obiegu wodnego (kW) \ Water circulation heating power (kW) \ Heizungsleistung des Wasserkreislaufes (kW) \ Термическая мощность (кВт)
11
16
19
21
24
Sprawność (%) \ Efficiency (%) \ Wirkungsgrad (%) \ Эффективность (%)
70
70
70
70
70
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa) \ Maximum operating pressure (MPa) \ Maximaler Arbeitsdruck (MPa) \ Максимальное рабочее давление (мПа)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Maksymalne ciśnienie próby wodnej (MPa) \ Maximum water test pressure (MPa) \ Ma- 0,2
ximaler Druck der Wasserprobe (MPa) \ Максимальное давление гидравлического
испытания (мПа)
0,2
0,2
0,2
0,2
Maksymalna temperatura robocza wody (°C) \ Maximum water operating temperature (°C) \ Maximale Wasserarbeitstemperatur (°C) \ Максимальная рабочая
температура воды (оЦ)
95
95
95
95
95
Temperatura spalin (°C) \ Fumes temperature (°C) \ Rauchgastemperatur (°C) \
Температура топочных газов (оЦ)
~240
~240
~240
~240
~240
STEROWNIK ELEKTRONICZNY RT-08P (blok SP 120) dla kominków z płaszczem
wodnym AQUATAR produkowany przez firmę TATAREK
440
1220
445
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
500
The RT-08P ELECTRONIC CONTROLLER (the SP 120 block) for AQUATAR fireplaces with water
jackets, manufactured by TATAREK
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT RT-08P (blok SP 120) für Kamine mit Wassertasche
AQUATAR hergestellt von der Firma TATAREK
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕР РТ-08П (блок СП 120) для каминов с водяным
контуром AQUATAR производимый фирмой ТАТАРЕК
36
Wszystkie wkłady kominkowe z serii Aquatar posiadają stojak w komplecie.
All the Aquatar series fireplace inserts are offered as combined with a stand.
Produkty ogrodowe / Garden products / Gartenprodukte / Огородные продукты
Gęsiarka poj. 6 L
6 l goose roasting tin /
Gänsebratpfanne Inhalt 6 l /
Гусятница емк. 6 л
Kaczarka poj. 6 L
6 l duck roasting tin /
Entenbratpfanne Inhalt 6 l /
Утятница емк. 6 л
Stojaki pod wkłady / Support stands / Untergestelle / Подставки под топки
Kociołek na nogach poj. 15 L
15 l legged pot /
Kessel mit Beinen Inhalt 15 l / Котелок
на ногах емк. 15 л
Kociołek poj. 6,9,12 L
6,9,12 l pot /
Kessel Inhalt 6,9,12 l /
Котелок емк. 6, 9, 12 л
Grill ogrodowy (z pokrywą)
Garden grill (including a lid) /
Gartengrill (mit Deckel) / Огородный
гриль ( с крышкой )
Professional Max 12kW, 18kW, 21kW
Professional 18kW, 21kW
Maestro 19kW
Universal 12kW, 14kW
Professional Max 15kW
Classic 16kW
Classic Max 16kW
System akumulacji ciepła
/ Heat accumulation system /
Wärmekummulationssystem / Система аккумуляции тепла
Φ 160 mm
W sprzedaży tylko żeliwna konstrukcja mebli ogrodowych
Only cast-iron construction of garden furniture is on sale
Erhältlich nur die Gusseisenkonstruktion der Gartenmöbel
В продаже только чугунная конструкция огородной мебели
Rura żeliwna dł. 500 mm, moc 2,5kW
500 mm long cast iron pipe, 2.5 kW of power /Gusseisenrohr Länge 500 mm, Leistung 2,5 kW / Чугунная труба дл.
500 мм, мощность 2,5 кВт
www.tarnava.eu
Φ 160 mm
Kolano żeliwne kąt 67°, moc 1,5kW
67° angle cast iron knee, 1.5kW of power /
Gusseisenknie Winkel 67°, Leistung 1,5 kW /
Чугунное колено угол 67°, мощность 1,5 кВт
37
Zalety kominków Tarnava / The advantages of the Tarnava fireplaces / Vorteile der Kamineinsätze Tarnava / Главные достоинства топок Tarnava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Żeliwny wkład kominkowy został odlany
jako jeden monolityczny element bez
spawów i śrub
Wkłady wykonane są z żeliwa najwyższej
jakości o grubości od 8 do 18 mm
Drzwiczki dobierane są indywidualnie
i ręcznie szlifowane, co zapewnia absolutną hermetyczność i wyklucza konieczność
stosowania uszczelek
Zastosowanie nowatorskich technologii
doprowadzania powietrza gwarantuje
wysoką sprawność i ekonomiczną eksploatację
Specjalna kurtyna powietrzna zabezpiecza przed osadzaniem się sadzy na szybie
kominka
Deflektor kieruje spaliny w centralną
część kominka gdzie ma miejsce dopalanie się gazu
Praktyczny ogranicznik zabezpiecza przed
wypadaniem drewna i z paleniska
Bezpieczny i solidny rygiel szczelnie
zamyka drzwi kasety
Wewnętrzne i zewnętrzne żebra o dużej
powierzchni wymiany ciepła zapobiegają
ulatnianiu się ciepła przez komin
Wysoka moc grzewcza i sprawność nawet
do 80%
Pełna kontrola dopływu powietrza
do komory spalania
KOMINKI TARNAVA MOGĄ SŁUŻYĆ JAKO
JEDYNE ŹRÓDŁO CIEPŁA DO OGRZEWANIA DOMKÓW DZIAŁKOWYCH I JEDNORODZINNYCH O POWIERZCHNI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 280 METRÓWkWADRATOWYCH
10 Lat pisemnej gwarancji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The cast iron fireplace insert has been
cast as one monolithic element with no
welds or bolts
The inserts are made of top quality 8 to 18
mm thick cast iron
The doors are selected to suit individual
needs and are hand ground, thus ensuring complete hermeticity and eliminates
the need for using gaskets
Applying inventive technologies of air
supplying guarantees high efficiency and
low cost operation
The special air curtain protects against
forming of carbon black deposits on the
fireplace glass
The baffle directs the fumes towards the
central part of a fireplace and the gas
undergoes post-combustion therein
A practicalbarrier protects wood against
falling out of the inner hearth
Safe and robust lock closes the cassette
door tightly
Internal and external fins of large heat
exchange area prevent heat loss through
the chimney
High heating power and efficiency even
up to 80%
Total control over air access to the combustion chamber
TARNAVA FIREPLACES MAY BE USED AS
THE ONLY SOURCE OF HEAT FOR HEATING
THE ALLOTMENT HOUSES AS WELL AS
SINGLE-FAMILY HOUSES OF SURFACE
AREA NOT EXCEEDING 280 SQUARE
METRES
10 year written warranty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Heizeinsatz aus Gusseisen wurde als ein
monolithischer Element ohne Schweißnähte und Schrauben abgegossen
Die Heizeinsätze sind aus hochwertigen
Gusseisen mit einer Stärke von 8 bis 18
mm hergestellt
Die Türen werde individuell ausgewählt
und handgeschliffen. Dadurch wird
eine absolute Luftdichtheit erreicht und
dadurch muss keine Dichtung verwendet
werden
Anwendung von neuartigen Technologien der Luftzufuhr garantiert einen
hohen Wirkungsgrad und eine sparsame
Nutzung
Spezieller Luftvorhang sichert das Kaminglas vor Ruß
Der Sauger richtet den Rauchgas in den
zentralen Kaminteil wo der Gas ausgebrannt wird
Praktischer Begrenzer sichert das Holz vor
dem Ausfall aus dem Feuerraum
Sicherer und robuster Riegel schließt
dicht die Heizeinsatztür
Innere und äußere Rippen mit einer großen Wärmeaustauschfläche verhindern
der Entweichung der Wärme durch den
Kamin
Hohe Wärme Leistung und Wirkungsgrad
sogar bis 80%
Volle Kontrolle der Luftzufuhr an die
Feuerkammer
DIE HEIZEINSÄTZE TARNAVA KÖNNEN ALS
EINZIGE WÄRMEQUELLE BEI BEHEIZUNG
VON GARTENHÄUSER UND EINFAMILIENHÄUSER MIT EINER FLÄCHE DIE NICHT
MEHR ALS 280 QUADRATMETER HABEN,
DIENEN
10 schriftlicher Garantie
www.tarnava.eu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Чугунная топка отлита как единый
монолитный элемент без сварных швов
и болтов
Топки сделаны из высококачественного
чугуна толщиной от 8 до 18 мм
Дверцы подобраны индивидуально и
отшлифованы вручную, что обеспечивает полную герметичность и исключает необходимость применения уплотнительного шнура.
Применение новаторских технологий
подачи воздуха гарантирует высокое
КПД и экономичность эксплуатации
Специальный воздушный занавес
предотвращает оседание сажи на стекле топки
Дефлектор, который направляет топочные газы в центральную часть топки,
где происходит догорание газа
Ограничитель дров, предохраняющий
от выпадения дров из топки
Надежный и безопасный засов, который плотно закрывает дверцу кассеты
Внутренние и наружные ребра с
большой площадью теплообмена, что
предотвращает утечку тепла через
дымоход
Высокая мощность нагрева и КПД до
80%
Полный контроль притока воздуха в
камеру сгорания
МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ОТОПЛЕНИЯ ДАЧИ И ОХОТНИЧЬИХ ДОМИКОВ ПЛОЩАДЬЮ НЕ
БОЛЬШЕ ЧЕМ 280 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
10 летняя письменная гарантия!
Porady / Pieces of advice / Ratschläge / Советы
1.Czy we wkładach Tarnava można palić
węglem?
We wszystkich wkładach naszej produkcji
zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla.
Palenie węglem w każdym przypadku wiąże
się z utratą gwarancji na palenisko.
2. Jak odpowiednio dobrać moc kominka?
Generalnie przyjmuje się zasadę iż 1kW mocy
wkładu ogrzewa 25-30 m3
3. Jak długo we wkładach Tarnava utrzymuje
się ogień?
Wkłady naszej produkcji są stałopalne, tzn.
spalają paliwa w sposób ciągły. Przy załadowaniu maksymalnej dopuszczalnej porcji
paliwa i ustawieniu przepustnic doprowadzenia powietrza na minimum kominki Tarnava
utrzymują żar przez 12 godzin
4. Jakie drewno najlepiej nadaje się do palenia
we wkładach Tarnava?
Wkłady firmy Tarnava przeznaczone są do
spalania drewna drzew liściastych. Zaleca się
szczególnie drewno twarde: grab, buk, brzoza
oraz niewielkie ilości dębu, a także opał z
miękkiego drewna liściastego (lipa, wierzba).
Zabronione jest stosowanie drewna z drzew
iglastych!!!
5. Dlaczego we wkładach firmy Tarnava nie
ma uszczelek i czy jest to zaleta czy wada?
Monolityczna konstrukcja wkładu Tarnava
wyklucza potrzebę stosowania jakichkolwiek
uszczelek, spawów czy śrub. Idealne dopasowanie czoła korpusu do drzwiczek gwarantuje
absolutną szczelność.
1. Is it possible to use coal as fuel in Tarnawa
inserts?
In all inserts of our production it is prohibited
to use coal as fuel. In each case, using coal
results in the loss of guarantee for the hearth.
2. How to choose the output of the fireplace
correctly?
Generally, it is assumed that 1kW of the insert
output heats 25-30 m3
3. How long does fire keeps burning in Tarnava
inserts?
The inserts we produce are slow-burning,
which means that they burn fuels in a continuous way. On loading the maximum admissible portion of fuel and setting the air supply
throttles to minimum, Tarnava fireplaces keep
the heat for 12 hours.
4. What is the most suitable wood to burn in
Tarnava inserts?
Tarnava inserts are intended for burning
wood of deciduous trees. In particular, hard
wood is recommended: hornbeam, beech,
birch and small amounts of oak, as well as fuel
of soft deciduous wood (lime, willow). Using
wood of coniferous trees is forbidden!
5. Why aren’t there any seals in Tarnava inserts
and is it an advantage or a disadvantage?
The monolithic structure of Tarnava insert
eliminates the need to use any seals, welds or
screws. The ideal fitting of the body front to
the door guarantees absolute tightness.
1. Können Tarnava – Kamineinsätze mit Kohle
beheizt werden?
In allen unseren Kamineinsätzen ist es verboten, Kohle als Brennstoff zu verwenden.
Bei Verwendung der Kohle als Heizmaterial
verfällt in allen Fällen die Garantie für den
Brennraum.
2. Wie wählt man die Kaminleistung richtig
aus?
Generell wird angenommen, dass 1kW Leistung 25 – 30 m3 beheizt.
3. Wie lange hält das Feuer in den Tarnava –
Kamineinsätzen?
Die von uns hergestellten Kamineinsätze
sind Dauerbrandeinsätze, d.h. sie verbrennen
den Brennstoff dauerhaft. Bei der maximalen zulässigen Brennstoffladung und bei der
Einstellung der Luftschieber auf Minimum,
halten Tarnava – Kaminöfen die Glühhitze 12
Stunden lang.
4. Welches Holz ist für die Tarnava – Kamineinsätze am besten geeignet?
Die Kamineinsätze der Firma Tarnava sind für
das Verbrennen von Laubbaumholz bestimmt.
Insbesondere wird hartes Holz empfohlen:
Weißbuche, Buche, Birke und kleine Mengen
von Eiche, sowie das Brennmaterial aus weichem Laubbaumholz (Linde, Weide). Anwendung von Nadelbaumholz ist verboten!!!
5. Warum gib es in den Kamineinsätzen der
Firma Tarnava keine Dichtungen und ob dies
ein Vorteil oder Nachteil ist?
Die monolithische Konstruktion des Tarnava
– Kamineinsatzes schließt die Notwendigkeit
irgendwelcher Dichtungen, Schweißnähte
oder Schrauben aus. Die ideale Anpassung
des Gehäuses an die Tür garantiert eine absolute Dichtheit.
www.tarnava.eu
1. Можно ли топить углем во кладышахтопках TARNAVA?
Во всех изготовленных нами вкладышахтопках запрещается применение в качестве
топлива угля. Топка углем в каждом случае
связана с потерей гарантии на вкладыш
2. Как надлежащим образом подобрать
мощность камина?
В общем принимается правило что 1 кВт
мощности вкладыша обогревает 25-30 м3
3. Как долго во вкладышах TARNAVA поддерживается огонь?
Вкладыши-топки нашего производства постоянного сгорания т.е. топят топливо постоянным образом. При загрузке максимальной
допустимой порции топлива и установлении
пропусков подводки воздуха на минимуме
камины TARNAVA поддерживают жар 12
часов
4. Какая древесина годится лучше всего для
сгорания во вкладышах-топках TARNAVA?
Вкладыши-топки фирмы TARNAVA предназначены для сжигания древесины древесины
лиственных деревьев. Рекомендуется особенно твердую древесину: граб, бук, береза
а также небольшое количество дуба, а также
топливо из мягкой древесины лиственных
деревьев (липа, ива). Запрещается применение древесины хвойных деревьев!!!
5. Почему во вкладышах-топках фирмы
TARNAVA нет уплотнительных прокладок?
Это достоинство или недостаток?
Монолитная констукция вкладыша-топки
TARNAVA исключает необходимость применения каких-либо прокладок, сварных
швов или болтов. Идеальная подгонка лица
корпуса к дверцам гарантирует абсолютную
герметичность.
39
Dane techniczne / Technical data / Technische Daten / Технические данные
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
Dane techniczne \ Technical data \ Technische Daten \ Технические данные
Korpus Classic/Classic Max
12kW
14kW
16kW
17kW Max
Moc grzewcza (kW) regulowana \ Heating capacity (kw) \ Heizleistung (kw) \ Мощность нагрева (кВт)
6-12
8-14
9-16
10-17
Średnica wylotu spalin (wym. wew./mm) \ Diameter of the vent connector (inner dimension/mm) \
Durchmesser Abgasenmündung (Innenmaß/mm) \ Диаметр устья топочных газов (вн.разм./мм)
150
160
160
160
475/510/420
625/535/475
625/765/480
645/730/520
475/470
625/480
625/485
645/465
Szeroka fasada \ Wide facade \ Breite Fassade \ Широкий фасад
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Tak / Yes / Ja / Да
Uszczelka pomiędzy drzwiczkami a korpusem \ Seal between the door and the body \
Dichtung zwischen der Tür und dem Gehäuse \ Прокладка между дверцами и корпусом
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Dodatkowy wymiennik ciepła w czopuchu \ Additional heat exchanger in the vent connector \
Zusätzliche Heat – Transfer – Anlage im Fuchs \ Добавочный теплообменник в дымоходе
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Żeliwny deflektor \ Cast iron cowl \ Deflektor aus Gusseisen \ Чугунный дефлектор
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
System czystej szyby \ Clean glass system \ Saubere- Scheibe - System \ Система чистого стекла
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Możliwość podpięcia powietrza z zewnątrz* \ Possibility to attach the air from the outsider* \
Die Möglichkeit, die Luft von außen zuzuführen \ Возможность подсоединения воздуха снаружи
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Płynna regulacja dolotu powietrza do paleniska \ Stepless adjustment of air inlet to the hearth \
Stufenlose Regelung der Luftzufuhr in den Brennraum \ Плавная регулировка поступления воздуха в топку
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Konstrukcja żeliwna \ Cast iron structure \ Gusseisenkonstruktion \ Чугунная конструкция
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Zalecane paliwo \ Recommended fuel \ Empfohlener Brennstoff \ Рекомендуемое топливо
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
Wymiar całkowity (szer./wys./gł.) \ Overall dimension (width/height/depth) \ Gesamtmaß (Breite/ Höhe / Tiefe) \
Полный размер (шир./выс./гл.)
Wymiar fasady (szer./wys.) \ Dimension of the facade \ Abmessung Fassade (Breite / Höhe) \
Размер фасада (шир./выс.)
10-letnia pisemna gwarancja \ 10 year written guarantee \ 10 jährige schriftliche Garantie \
10-летняя письменная гарантия
40
Korpus Universal
www.tarnava.eu
Dane techniczne / Technical data / Technische Daten / Технические данные
NOWOŚĆ
NEW
NEU
новинка
MODERN
IZ
MODERN ACJA
IZ
MODERN ATION
ISIERUN
G
МОДЕРН
ИЗАЦИЯ
Korpus Professional/Professional Max
Maestro
Korpus Professional/Professional Max
Professional Turbo
12kW Max
15kW Max
18kW
18kW Max
19kW
21kW
21kW Max
28kW Turbo
6-12
8-15
11-18
11-18
12-19
14-21
14-21
16-28
160
160
160
160
160
180
180
200
565/630/400
630/655/405
625/755/475
630/755/475
685/645/510
665/780/520
685/780/520
800/890/610
565/455
630/480
625/490
630/495
645/500
665/535
685/535
800/580
Tak / Yes / Ja / Да
Nie / No / Nein / Нет
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Nie / No / Nein / Нет
Tak / Yes / Ja / Да
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Tak / Yes / Ja / Да
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Nie / No / Nein / Нет
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
Tak / Yes / Ja / Да
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
drewno, brykiet
wood, briquette
holz, brikett
древесина, брикет
www.tarnava.eu
41
Aranżacje / Arrangements / Raumgestaltung / Дизайн
4
9
14
19
42
Nova
Retro
Charmony
Exclusive II
5
10
15
20
Respekt
Retro brąz
Ego
Cover
6
11
16
21
Trendi
Premium
Elegance
Cover II
www.tarnava.eu
7
12
17
22
Image
Verto
Exclusive
Prestige
8
13
18
23
Comfort
Porta
Retro II
Prestige II
O firmie / About the company / Über die Firma / Про фирму
Jesteśmy producentem unikatowych,
monolitycznych wkładów kominkowych.
We are a producer of unique, monolithic
fireplace inserts.
Wir sind Hersteller von einzigartigen, monolithischen Kamineinsätzen.
Мы являемся изготовителем уникальных
монолитных каминных вкладышей-топок
Nasz zakład to dobrze wyszkolona kadra, która nastawiona jest na wdrażanie
nowoczesnych technologii oraz precyzję
wykonania. Nasze wysiłki zostały docenione przez szerokie grono klientów, którzy
nam zaufali.
Our company is well-trained staff, focused
on the implementation of high technologies and the precision of execution. Our
efforts have been appreciated by a large
number of customers who have put trust
in us.
In unserem Betrieb arbeiteten qualifizierte
Fachkräfte, die auf Einführung moderner
Technologien und Ausführungspräzision
eingestellt sind. Unsere Anstrengungen
wurden vom breiten Kundenkreis gewürdigt, der uns vertraut hat.
Наше предприятие это хорошо обученный персонал настроенный на внедрение современных технологий и качественную продукцию. Наши старания
оценил широкий круг клиентов, которые
нам доверили.
Zalety wkładów Tarnava Sp. z o.o.
- Monolit … palenisko wykonane w jednym elemencie
- Przystosowanie do nowatorskich rozwiązań
- Specjalna kurtyna powietrzna,
- Deflektor, który kieruje spaliny do środkowej części paleniska gdzie następuje
dopalanie gazu,
- Zewnętrzne i wewnętrzne żeberka
o dużej powierzchni wymiany termicznej
zapobiegającej wydostawaniu się ciepła
przez ciąg kominowy, 10-letnia, pisemna
gwarancja!
Advantages of inserts from Tarnava
Sp. z o.o.
- Monolith … the hearth made in one element
- Adaptation to innovative solutions,
- Special air curtain,
- A cowl which directs fumes to the central
part of the hearth where gas afterburning
takes place,
- External and internal ribs with large
surface of thermal exchange preventing
heat from getting out through chimney
draught, 10-year written guarantee!
Vorteile der Kamineinsätze der Firma
Tarnava Sp. z.o.o
- Monolit – der Brennraum wird in einem
Element ausgeführt
- Anpassung an innovative Lösungen
- spezieller Luftvorhang
- Deflektor, der die Abgasen in das innere
Teil der Verbrennungskammer leitet, wo
die Gasnachverbrennung stattfindet,
Innen- und Außenrippen mit einer großen
Fläche für den thermischen Austausch, was
Wärmeverluste durch den Schornsteinzug
verhindert..
10 jährige, schriftliche Garantie
Достоинства вкладышей Тарнава ООО
- Монолитная топка отлита как один
элемент
- Приспособление к новаторским решениям
- Специальный воздушный занавес
- Дефлектор , который направляет топочные газы в центральную часть топки где
происходит догорание газа
- Наружные и внутренние ребра с большой площадью теплообмена предотвращающей утечку тепла через тягу
дымохода
- 10- летняя письменная гарантия
In unserem Angebot, das wir ständig erweitern, haben wir viele Modelle der Kamineinsätze mit unterschiedlichen Heizleistungen und in verschiedenen ästhetischen
Varianten, was die Wahl eines passenden
Einsatzes, je nach Raumgestaltung und
Heizfläche erleichtert.
Alle von uns angebotenen Produkte haben
die höchste Qualität und notwendige
Zulassungen.
В предложении, которое мы постоянно расширяем имеем много моделей
каминных вкладышей-топок с разной
мощностью отопления и разными эстетическими достоинствами. Это облегчает
подбор соответствующего вкладышатопки к интерьеру и площади отопления.
W ofercie, którą ciągle rozszerzamy posiadamy wiele modeli wkładów kominkowych
o różnych mocach grzewczych i różnych
walorach estetycznych, co ułatwia dobór
odpowiedniego wkładu do wnętrza i powierzchni grzewczej.
Wszystkie oferowane przez nas produkty
są najwyższej jakości oraz posiadają niezbędne atesty.
In our offer, which we are constantly
extending, we have numerous models of
fireplace inserts with various heating performances and different aesthetic qualities,
which enables the choice of an appropriate
insert to the interior and heating surface.
All the offered products are of highest
quality and are certified.
www.tarnava.eu
Все предлагаемые нами продукты высочайшего качества а также имеют необходимые сертификаты.
43
TA
RN
PRODUCENT WKŁADÓW KOMINKOWYCH
FIREPLACE INSERT MANUFACTURER
HERSTELLER VON KAMINEINSÄTZEN
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАМИННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
Tarnava sp. z o.o.
ul. Kościuszki 14
33-200 Dąbrowa Tarnowska
woj. małopolskie
POLSKA
Tel.: +48 14 642 00 15
+48 14 644 20 18
Fax: + 48 14 657 80 20
po
ko
Li fal cha
eb l i j c
По e di n lo iepł
лю e W ve o n
би är wit as
те me h o zyc
п л un ur h k
о н se fir om
аш rer epl ink
их Ka ace ów
ка min s
ми ö
но fen
в
A
Zakład Produkcyjny Tarnava sp. z o.o.
Plant
Produktionsbetrieb
Производственное предприятие
ul. Oleśnicka 17
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Tel.: +48 14 642 00 15
Fax: +48 14 657 80 20
e-mail: [email protected]
Miejsce na pieczątkę dystrybutora
Place for the distributor’s stamp
Platz für Stempel des Vertreibers
Место для печати распределителя
WWW.TARNAVA.EU
WWW.TARNAVA.EU
A

Podobne dokumenty