Instrukcja obsługi wagi SM-100

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi wagi SM-100
Instrukcja Obsługi
Model : SM-100
„Yakudo Plus” Sp. z o.o.
!"
#
$
Edycja
Autor
Miesi c / Rok
Wersja programu
Opis zmian
1
Robert Papros
Grudzie / 2005
1.19 PL
-
2
Rafał Wójcik
Czerwiec / 2007
1.19 PL
Dodanie tablicy kodów ASCII
% & $ ' ' ($ ) *#'
, -+.
($/ $-
, -0(
&
1$ * (
1
&)( +
-
-
2 $*&) * ( # , #* 3$*
%
$
-4
5# ( $ #' &-!* &)
, )
0&
#' &-!* &)
6# #' &-!* &)
5# ( $ 7 # 8
1 &
# ( $ 7 #8
59-( $ 7 # 8
-# & $
4 :(
!
%4 -' +
($ '
9-* ($*
< + $ &) # * -#* '
=%>[email protected]
1 +
( $ =%>[email protected],
B # ( $ =%>[email protected]
CD51?
1 +
( $ CD51
B # ( $ CD51
1 +
( $ E'
)$ ' -&)165
1 +
( $ 165
1 +
($
4 :( 165 ' -&) ( 9 $
1 +
($
4 :( 165 ' -&) $ ( 9 $
2 $*&) * ' ( $ 165
B # ( $ 165
1 & $ #' #:4))(-0(
;B $
1 -'
0& '
$
/&
. * ( $ * ( #-
1 -'
.* ( $ $
1 -'
. * ( $ ! $*&)
5# $/& ' -'
:( 165
. * ( $ * ( # F1DGHG I
;
%4: $ ( #* ':(
1 +
($
B #( $
%4:
4 :( $ ( #* ':(
4
$ ( #* ':(
*
1 +
($
B #( $
4 :( *
4
*
%4: * #) :(
1 +
1 +
($
($
%4: $!
1 +
4 :( * #) :(
-E& #
&)
* (-&7
($
4 :( $!
B #( $
4
$!
;
&)
&)
* (-&7
;
* (-&7
%4: #*8 $*:(
1 +
($
B #( $
%4:
4 :( #*8 $*:(
4
#*8 $*:(
*#:(
1 +
($
B #( $
4 :( *#:(
4
*#:(
%4: !
:( -*
>$!
&) +:$
<4#
' -&) *.
1
-' +
(
*( $
( $ ' -&)
$ $( + !
-* -
2 $*&) * ' ( $ !
:(
2 $*&) # ( $ !
)
#&'
; 1 +
5# ( $
($ !
;
-* -' '
*&)
($
; B #( $
;
-* -
;1 -*8 ( ' +
;%4:
* ( $-&7
;
;
4 :(
4
-!* &)
/ #$ )
.& + !
)
#&'
)
#&'
*&)
*&)
. $
;
;
;
%4: 6<C<
;
1 +
($
4 :( 6<C<
,-0(
& * ( # ! $*&-)
$
;
;;
H' #:4' +
($
;
1 +
4 :( 6<C<
;
($
B #( $
%4: '
4
6<C<
;
*:(
1 +
B #( $
($
4
4 :( '
'
*:(
*:(
%4: $ '#:( #*( $&-)
$-&7
1 +
B #( $
($
4
4
$ '#:( #*( $&-)
$-&7
$ '#:( # *( $&-)
$-&7
%4: #*( $&)(-0(
1 +
($
4
#*( $&)(-0(
$
% 8.& $
4(-8.& $ #*( $&)(-0(
B #( $
4
,' (
$
,' (
$ *
"
$
#*( $&)(-0(
$
$
$ *:( ?H >>
?H >>
;
#
$$
< E<22
% # ($
#' (
< ) ($
?D
$
#-
< )
/&
#- ' * ( $ ' '
#& $
< )
/&
#- ' * ( $ ' - 9-& * (
'*( $ $ # &
-
, -( 8$ 165
D/& $ (-( 8$ 165
1'
$ &0$/& * ( # F1DGHG I
, -( 8$ 165 ' '
2"<'
* (# $
4-2>J B -
5# ( $ 165 '
9-& * ( # 2>J
5# ( $ & $-) $ #* ( )' '
$
-& $ (-( 8$ 165
$
2"
%
-& $ ?
-4
9-& * ( # 2>J
8$ K ' + $E -*
;= * ( $
-* ( -4 /& $-
; = *( $
-*
; = *( $
-*
= *( $
-*
' -&)165
-* 8:( $ $ 165
4 & -&7( -4 /& $-
$#*&) #'
9-
%
&
, -4: -'
'
D '
CD51
D '
165
D '
=%>[email protected]
D '
#'
D '
D '
;D '
;
9+
$$-
?L
* #)
D '
1 ' &*
D '
'
&
*
'%
B
-?H >>
HM
>$# *&) <4#8 + HM K
(
)
1) Waga powinna by zasilana z gniazda sieciowego wyposa onego w obwód
ochronny ( tzw. gniazdo z bolcem ). Nie nale y podł cza razem z wag do
wspólnego zasilania urz dze typu: szafy chłodnicze, urz dzenia o du ym poborze
mocy .
2) Nale y okresowo czy ci wag wilgotn szmatk , u ywaj c dost pnych na rynku
rodków czyszcz cych ( np. „Ludwik” ) po uprzednim wyj ciu wtyczki z gniazda
sieciowego .
3) Nie nale y :
- narusza plomb oraz cech legalizacyjnych naniesionych na wadze, a tak e
wszelkich tabliczek znamionowych na obudowie zewn trznej urz dzenia ,
- eksploatowa wagi w sposób niezgodny z jej maksymalnym zakresem obci enia
(15 kg),
- w przypadku systemu wagowego rozł cza przewodów komunikacyjnych podczas
pracy wag ( bez konsultacji z osob odpowiedzialn za prawidłow prac systemu).
- dokonywa jakichkolwiek napraw wag przez osoby nieupowa nione.
4) Głowice termiczne wag powinny by czyszczone co :
3000 sztuk etykiet - w przypadku etykiet bez przeddruku (białych),
1000 sztuk etykiet - przy stosowaniu etykiet z przeddrukiem (kolorowe logo firmy,
ramki ,itp.)
Nie wolno czy ci głowicy termicznej adnymi ostrymi przedmiotami nawet w przypadku
silnego jej zabrudzenia. Do czyszczenia głowicy u y specjalnego „pisaka” (HEAD
CLEANER TH-2000) znajduj cego si na wyposa eniu wagi. Po zako czeniu czyszczenia
powierzchnia robocza głowicy powinna mie jednolit , lustrzan powierzchni .
NIE WOLNO
usuwa etykiet w sposób mechaniczny przy u yciu przedmiotów
ostrych.
5) Ewentualne usterki nale y bezzwłocznie zgłasza dostawcy sprz tu . Napraw wagi
mo e dokona tylko przedstawiciel autoryzowanego punktu serwisowego
firmy „Yakudo Plus”,
6) Pełne odł czenie wagi od sieci zasilaj cej nast puje po wyj ciu wtyczki z
gniazda sieciowego , dlatego nale y bezwzgl dnie zapewni łatwy dost p do
gniazda.
>$# *&) <4#8 + HM K
*
+
Typ B (Bench)
Typ P (Pole)
,
>$# *&) <4#8 + HM K
Typ E (Elevated)
* -
>$# *&) <4#8 + HM K
".
)
/
Dla typu B (Bench) oraz P (Pole)
Dla typu E (Elevated)
"
>$# *&) <4#8 + HM K
%.
Zasilanie:
AC 176V ~ 264V, 47~63Hz.
Zu ycie pr du
0.15A.
Wy wietlacz:
Dla wy wietlanej tary:
Dla wy wietlanej wagi:
Cena jednostkowa:
Całkowita cena:
4 cyfry.
5 cyfr.
6 cyfr.
7 cyfr.
Zakres temperatury pracy:
-10 °C ~ +40 °C.
Zakres wilgotno ci powietrza:
15% ~ 85% RH.
Wymiar szalki:
386(W) x 270(D) mm.
Wymiary obudowy:
Bench
Pole
Elevated
386(W) x 415(D) x 127(H) mm.
386(W) x 478(D) x 480(H) mm.
386(W) x 416(D) x 550(H)mm.
Parametry rolki etykiet:
Maksymalna rednica zewn trzna:
Minimalna rednica wewn trzna:
Maksymalna szeroko rolki:
Minimalna szeroko rolki:
105 mm.
40 mm.
56 mm.
30 mm.
%
>$# *&) <4#8 + HM K
& 0/ )
)
KLAWISZ ON/OFF
Klawisz wygaszania / wł czania wy wietlacza wagi.
KLAWISZE PROGRAMOWALNE - „PRESET”.
P1 ~ P74
Ustawia lub wywołuje warto
ceny jednostkowej lub tary.
KLAWISZE NUMERYCZNE
0~9
Wprowadzanie danych numerycznych.
KLAWISZ TARA
Ustawia lub usuwa warto
tary.
W trybie S i Z słu y do wyboru "NO".
Wydruk testowy etykiety.
KLAWISZ CLEAR
C
Kasowanie warto ci numerycznych / znaków.
W trybie S i Z słu y do wyboru "Tak".
KLAWISZ RE-ZERO
Zerowanie pomiaru masy.
KLAWISZ PRE-PACK
AUTO
Naprzemienne przeł czanie mi dzy trybem PRE-PACK a
trybem MANUAL.(Stan trybu jest wskazywany przez kontrolk
P lub M.)
P - tryb PRE-PACK
M - tryb MANUAL
KLAWISZ CHANGE
Obliczenie reszty do wydania.
W trybie S słu y do opuszczania ekranu Programowania
bez zapisywania zmian.
&
>$# *&) <4#8 + HM K
KLAWISZ MULTIPLE
Rejestracja numerów dla produktów niewa onych.
X
W trybie S mo liwo wyboru opcji programowania takich
jak dane PLU lub nazwa sklepu.
W trybie X wybieramy typ raportu.
W trybie Z mo liwo
wyboru trybu transmisji danych.
KLAWISZ CLERK
V1~V4
Klawisze kasjerów.
KLAWISZ VOID
−
Kasowanie ostatniej transakcji w trybie sprzeda y.
KLAWISZ PLU
PLU
W trybie R wywołanie danych PLU.
Zapami tanie wprowadzonych danych w trybie S.
KLAWISZ FEED
Wysuw etykiet / paragonu
KLAWISZ PRINT
Drukowanie etykiety / paragonu
KLAWISZ MODE
Przy pomocy tego przycisku mo emy wybra jeden z pi ciu
trybów.
Wska nik R - REGISTRATION MODE (Tryb sprzeda y /
etykietowania)
• Wska nik X - CHECK MODE (Drukowanie raportów
sprzeda y).
• Wska nik S - PROGRAM MODE (Tryb programowania).
• Wska nik Z - TOTAL MODE (Tryb zerowania transakcji))
Wska nik X (mruga) - Password Setting Mode (wprowadzenie
hasła dla trybów X, S, Z, ustawienie hasła dla trybu Password Mode
mo emy dokona , gdy wszystkie wska niki migaj (R, X, S, Z))
!
>$# *&) <4#8 + HM K
KLAWISZ ZWI KSZANIA/ZMNIEJSZANIA WARTO CI
Zmniejszanie/Zwi kszanie u ywane tylko przy ustawianiu
SPEC 141
Wybór danych parametrów ze SPEC. Przesuwanie kursora
w lewo lub prawo
,
<<,>>
$* )1 )
ZERO
: sygnalizacja stabilno ci punktu zerowego wagi.
NET
: sygnalizacja wprowadzenia warto ci tary
FIX T
: sygnalizacja ustawienie warto ci tary przy pomocy klawisza FIX.
FIX P
: sygnalizacja ustawienia PLU lub ceny jednostkowej przy pomocy
klawisza FIX.
P
: sygnalizacja wyboru trybu automatycznego wa enia tzw. PREPACK
M
: sygnalizacja wyboru trybu r cznego wa enia tzw. MANUAL
V1 ~ V4
: sygnalizacja aktywnego kasjera lub transakcji.
LABEL
: sygnalizuje wybrany tryb drukowania etykiety.
R
: tryb rejestracji-wa enia
X
: tryb raportowania
S
: tryb programowania
Z
: tryb
zerowania sum sprzeda y
$
>$# *&) <4#8 + HM K
(
Działania
/
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
0.000
0.000
0.00
0.00
UWAGA
Tryb sprzeda y/etykietowania.
Wska nik ustawiony na R.
Wejd do trybu X. Wska nik
(drugie wci ni cie
klawisza powinno si
X1.1
CZYTAJ
GR
DZIENNIE
ZBIOR
PLU
SPRZ.
DZIE
ustawiony na X.
odby w przeci gu 3
sekund)
S1
Z1.0
ZEROWANIE
Wejd do trybu S. Wska nik
ustawiony na S.
Wejd do trybu Z. Wska nik
ustawiony na Z.
Wej cie do trybu ustawienia hasła
HAS .X
0
USTAW
(Password Set mode). Wska nik
ustawiony na X (miga)
Powrót do trybu
0.000
0.000
0.00
0.00
sprzeda y/etykietowania. Wska nik
ustawiony na R.
>$# *&) <4#8 + HM K
)
* -
)
2" 3
Przed wykonaniem instrukcji z tabeli poni ej nale y ustawi tryb Z.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
Z1.0
ZEROWANIE
SPRZ.
DZIE
SP000
XXX
XXX
[Rezero]+[1][4][1]
UWAGA
Tryb Z. Wska nik ustawiony na Z.
Naci nij klawisze [1][4][1]
podczas wci ni tego [Rezero].
Klawisz [ ] zwi ksza numer
[ ]
SP001
XXX
XXX
specyfikacji, ale nie aktualizuje
jej.
Klawisz [ ] zmniejsza numer
[ ]
SP000
XXX
XXX
specyfikacji, ale nie aktualizuje
jej.
[1][7]
SP000
017
XXX
Skok do specyfikacji o podanym
[X]
SP017
XXX
XXX
numerze.
[>>] klawisz wyboru danych
[>>]
SP017
XXX
XXX
SPEC
Przesuni cie kursora w prawo.
[<<] klawisz wyboru danych
[<<]
SP017
XXX
XXX
[1]
SP017
001
XXX
[*]
SP018
XXX
XXX
[C]
SP018
000
XXX
ZEROWANIE
SPRZ.
DZIE
[PLU]
Z1.0
'
SPEC
Przesuni cie kursora w lewo.
Usuni cie wybranych danych.
Zapisanie zaktualizowanych
specyfikacji i powrót do trybu Z.
>$# *&) <4#8 + HM K
4
)
H' &-!* &) 9-* ($*
SPEC 00
TYP KODU KRESKOWEGO DLA ETYKIETY TOWARU
SPEC 01
PRAWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY TOWARU
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
2
3
F1F2 CCCCC XCD XXXX CD
F2 CCCCCC XCD XXXX CD
F1F2 CCCCC 0 XXXX CD
F1F2 CCCCCC XXXX CD
F1F2 CCCCC XXXXX CD
F2 CCCCCC XXXXX CD
F2 CCCCC XXXXXX CD
F1F2 CCCCCCCCCC CD #1
F1F2 CCCC XXXXXX CD
F1F2 CCCCC CD #2
F2 CC XXXX CD #3
No Barcode
F1X2 CCCCC XCD XXXX CD
Ilo
Nale no
Masa
User Programmable #
13
14
15
16
17
18
19
20
4
5
6
7
F1X2 CCCCCC XXXX CD
F1F2 CCCC XCD XXXXX CD
F2 CCCCC XCD XXXXX CD
F1F2 CCC XXXXXXX CD
F1F2 CC XXXXXXXX CD
CCC WWWW PPPPP CD
No Barcode
F1F2 CCCCC PCD XXXX CD
Oryginalna cena
Masa / ilo
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa po obni ce.
SPEC 02
DANE PRAWEJ STRONY NALE NO CI DLA KODU KRESKOWEGO
ETYKIETY TOWARU
Nale no przed podatkiem
Nale no po podatku
0
1
SPEC 03
DOMY LNA WARTO
FLAGI F1&F2 KODU KRESKOWEGO
TOWARU ( 13 CYFROWY KOD NON-PLU )
Wprowadzamy warto ci z przedziału od 0 do 99
SPEC 04
DOMY LNA WARTO
FLAGI F1&F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU
( 13 CYFROWY KOD PLU)
Wprowadzamy warto ci z przedziału od 0 do 99
SPEC 05
DOMY LNA WARTO
FLAGI F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU
( 8 CYFROWY KOD NON-PLU )
Wprowadzamy warto ci z przedziału od 0 do 9
SPEC 06
DOMY LNA WARTO
FLAG F1 & F2 KODU KRESKOWEGO TOWARU
( 8 CYFROWY KOD PLU)
Wprowadzamy warto ci z przedziału od 0 do 99
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 07
TYP KODU KRESKOWEGO DLA ETYKIETY SUMARYCZNEJ
SPEC 08
LEWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY SUMARYCZNEJ
SPEC 09
STAŁA WARTO
SUMARYCZNEJ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
0
1
2
F1F2 CCCCC XCD XXXX CD
F2 CCCCCC XCD XXXX CD
F1F2 CCCCC 0 XXXX CD
F1F2 CCCCCC XXXX CD
F1F2 CCCCC XXXXX CD
F2 CCCCCC XXXXX CD
F2 CCCCC XXXXXX CD
F1F2 CCCCCCCCCC CD #1
F1F2 CCCC XXXXXX CD
F1F2 CCCC CD #2
No Barcode
Numer wagi
Ostatni kod towaru
Numer paragonu
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
4
F1X2 CCCCC XCD XXXX CD
F1X2 CCCCCC XXXX CD
F1F2 CCCC XCD XXXXX CD
F2 CCCCC XCD XXXXX CD
F1F2 CCC XXXXXXX CD
F1F2 CC XXXXXXXX CD
CCC WWWW PPPPP CD
No Barcode
F1F2 CCCC PCD XXXX CD
Numer kasjera
Stały numer
DANYCH LEWEJ STRONY KODU KRESKOWEGO ETYKIETY
Wprowadzamy warto ci z przedziału od 0 do 9 999 999 999
SPEC 10
DOMY LNA WARTO
SUMARYCZNEJ
FLAG F0 & F1 & F2 KODU ETYKIETY
Wprowadzamy warto ci z przedziału od 0 do 999
SPEC 11
PRAWA STRONA DANYCH KODU ETYKIETY SUMARYCZNEJ
SPEC 12
DRUKOWANIE SUMARYCZNEGO KODU KRESKOWEGO NA PARAGONIE
SPEC 14
POZYCJA DRUKOWANIA NAPISÓW REKLAMOWYCH
SPEC 16
WYJ CIE Z TRYBU OBLICZANIA RESZTY PO OKRE LONYM CZASIE
SPEC 17
UKŁAD DRUKOWANIA DATY
SPEC 18
1 LUB 2 LINIE NAZWY TOWARU NA PARAGONIE
SPEC 19
DRUKOWANIE ETYKIET KLAWISZEM KASJERA
Drukowane bez sumowania
0
Nie drukowane
2
Drukowane z sumowaniem
1
0
0
0
1
0
1
2
0
1
0
1
Ilo
1
Nale no
Nie
Pierwsza linia
Poni ej
Nie
3 sekundy
6 sekundy
MM/DD/RR
DD/MM/RR
2 linie
1 lina
2
1
2
3
Masa
Tak
Powy ej
Nieu ywane
3
4
10 sekundy
15 sekundy
2
3
RR/MM/DD
Nieu ywany
2
Nie drukowa
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 20
DRUKOWANIE ETYKIETY SUMARYCZNEJ
SPEC 21
NAZWA OPERATORA NA ETYKIECIE I PARAGONIE
SPEC 23
R CZNE WPROWADZANIE CENY JEDNOSTKOWEJ DLA OPERACJI
DODAWANIA I DRUKOWANIA
0
0
0
Nie drukowane
Tylko kod
1
1
Dozwolone
1
Drukowane
Nazwa
Zabronione
SPEC 24
DOMY LNY FORMAT ETYKIETY DLA ETYKIETY TOWARU
SPEC 25
DOMY LNY FORMAT ETYKIETY DLA ETYKIETY SUMARYCZNEJ
SPEC 26
NAZWA SKLEPU NA ETYKIECIE
SPEC 27
KONIECZNO
SPEC 28
CZUJNIK WYDRUKOWANEJ ETYKIETY W TRYBIE PRE-PACK
SPEC 29
WYDRUK CI GŁY W TRYBIE PRE-PACK
SPEC 33
FUNKCJA KOREKTY „ON SPOT”
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
(A)
(B)
(C)
(U2)
(U3)
(U4)
(U5)
(U6)
(U7)
(U8)
(T5)
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(A)
(B)
(C)
(U2)
(U3)
(U4)
(U5)
(U6)
(U7)
(U8)
(T5)
Nie drukowane
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
S
A
B
C
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
S
A
B
C
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
(T7)
(T8)
(T9)
(T10)
(F1)
(F2)
(F3)
(F4)
(F5)
(F6)
(F7)
(T7)
(T8)
(T9)
(T10)
(F1)
(F2)
(F3)
(F4)
(F5)
(F6)
(F7)
Drukowane
WPROWADZANIA TARY PRZED ETYKIETOWANIEM
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Dozwolone
1
1
Dozwolone
Dozwolone
1
Dozwolone
1
Zabronione
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 35
FUNKCJA KOREKTY „MOVE BACK”
SPEC 37
INTENSYWNO
SPEC 38
INTENSYWNO
SPEC 39
METODA WYWOŁANIA PLU
SPEC 40
ILO
CYFR NR PLU DLA WYWOŁANIA AUTOMATYCZNEGO\WYWOŁANIA
OPÓ NIENIA
0
0
1
0
1
0
1
0
1
SPEC 41
Dozwolone
1
Zabronione
DRUKOWANIA DLA ETYKIETY
Niska
rednia
2
3
rednio-wysoka
Wysoka
DRUKOWANIA DLA PARAGONU
Niska
rednia
R czna
Automatyczna
3 cyfry / 0.5 sekundy
4 cyfry / 1.0 sekunda
2
3
rednio-wysoka
Wysoka
2
Opó nienie
2
3
5 cyfr / 1.5 sekundy
6 cyfr / 2.0 sekundy
CENA JEDNOSTKOWA TOWARU WA ONEGO = CENA
JEDNOSTKOWA TOWARU NIEWA ONEGO I VICE VERSA
0
Dozwolone
1
Zabronione
SPEC 42
MO LIWO
SPEC 43
MATERIAŁ DO WYDRUKU NAPISÓW REKLAMOWYCH
SPEC 44
MO LIWO
SPEC 45
DRUKOWANIE ETYKIETY TOWARU
SPEC 46
DOMY LNY NUMER NAZWY SKLEPU DLA ETYKIETY
Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 32
SPEC 47
DOMY LNY NUMER NAZWY SKLEPU DLA PARAGONU
Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 32
SPEC 48
NUMER WAGI
Prosz wprowadzi warto
SPEC 49
TYP INTERFEJSU CLIENT/SERVER
Brak interfejsu
0
0
0
0
0
1
2
ZMIANY CENY JEDNOSTKOWEJ TOWARU
Dozwolone
1
Papier termiczny
Zabronione
1
Etykieta
1
Zabronione
1
Zabronione
NADPISYWANIA TARY
Dozwolone
Dozwolone
z zakresu 0 do 999 999
Ethernet (Coaxial Cable)
Ethernet (Twisted Pairs)
3
4
"
Nieu ywany
4-Lines (RS-485)
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 50
USTAWIENIA CLIENT/SERVER
SPEC 51
LEWA STRONA KODU KRESKOWEGO ETYKIETY SUMARYCZNEJ
SPEC 52
DŁUGO
SPEC 53
BIT PARZYSTO CI DLA SIO (RS232C PORT)
SPEC 54
BIT STOPU DLA SIO (RS232C PORT)
SPEC 64
TRYB HASEŁ
SPEC 65
DRUKOWANIE RAPORTU W DZIENNYM I OKRESOWYM KASOWANIU SUM
SPEC 67
FUNKCJA KLAWISZA „ADVERTISEMENT”
SPEC 68
FUNKCJA KLAWISZA “FIXED TOTAL PRICE DISCOUNT”
SPEC 69
FUNKCJA KLAWISZA “TOTAL PRICE PERCENTAGE DISCOUNT”
SPEC 70
FUNKCJA KLAWISZA „FIXED UNIT PRICE”
SPEC 71
FUNKCJA KLAWISZA “FIXED UNIT PRICE PERCENTAGE”
SPEC 77
FUNKCJA KLAWISZA „PRICE CHANGE”
SPEC 78
FUNKCJA KLAWISZA „REFUND ITEM”
SPEC 82
DRUKOWANIE MIEJSCA PRODUKCJI NA ETYKIECIE
0
1
0
1
2
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Client
Server / Workstation
1 200 bps
2 400 bps
4 800 bps
9 600 bps
2
4
5
6
Backup Server
19 200 bps
38 400 bps
76 800 bps
SŁOWA DANYCH DLA SIO (RS232C PORT)
7 bitów
Brak
Nieparzysty
1 bit
Dozwolone
Zabronione
Zabronione
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
1
8 bitów
2
Parzysty
1
2 bity
2
Dozwolone wielokrotne hasło
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
Dozwolone
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 83
WYBÓR METODY OZNACZANIA PRZECENY
Brak przeceny
Nale no
0
2
Cena jednostkowa
Cena & Nale no
1
3
SPEC 84
FUNKCJA KLAWISZA „SUB-TOTAL”
SPEC 85
FUNKCJA KLAWISZA „GRAND-TOTAL”
SPEC 87
TYP ETYKIET
SPEC 90
FUNKCJA PRZEKRE LANIA PODSUMY
SPEC 91
SZYBKO
SPEC 92
SZYBKO
0
Dozwolone
0
Dozwolone
0
Z przerw
0
Brak przekre lania
0
1
1
1
Zabronione
1
Bez przerwy
1
Przekre lanie
DRUKOWANIA DLA PARAGONU
Wolna
Normalna
2
Wysoka
DRUKOWANIA DLA ETYKIETY
0
1
Wolna
Normalnie
2
0
1
Pojedy cza
Podwójna
2
DOKŁADNO
Zabronione
Wysoka
DRUKOWANIA DLA ETYKIETY
Nieu ywana
SPEC 93
DRUKOWANIE DRUGIEGO PARAGONU
Nie drukowane
0
3
Ci gły wydruk
1
4
Opó nienie 1 sek.
2
SPEC 94
POZYCJA SYMBOLU WALUTY
Przed nale no ci
0
SPEC 96
NAPIS REKLAMOWY NA WSZYSTKICH ETYKIETACH
SPEC 97
R CZNE DRUKOWANIE W TRYBIE PRE-PACK DLA TOWARÓW WA ONYCH
SPEC 98
MO LIWO
DRUKOWANIA ILO CI I JEDNOSTKI DLA TOWARÓW NIE
WA ONYCH W TRYBIE MANUAL
0
Zabronione
0
Zabronione
0
SPEC 101
Dozwolone
1
1
1
1
Opó nienie 3 sek.
Wybór przez u ytkownika
Po nale no ci
Dozwolone
Dozwolone
Zabronione
UKRYWANIE ZERA DLA DATY I CZASU
0
Wył czone
1
&
Wł czone
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 104
METODA ZAOKR GLANIA NALE NO CI
Przycinanie w gór
0 Zaokr glanie
2
1 Przycinanie w dół
SPEC 105
FUNKCJA KLAWISZA „FIXED TOTAL PRICE MARKDOWN”
SPEC 106
FUNKCJA KLAWISZA „TOTAL PRICE PERCENTAGE MARKDOWN”
SPEC 107
FUNKCJA KLAWISZA „FIXED UNIT PRICE MARKDOWN”
SPEC 108
FUNKCJA KLAWISZA „FIXED UNIT PRICE PERCENTAGE MARKDOWN”
SPEC 109
0
0
0
0
0
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
1
Zabronione
1
Zabronione
1
Zabronione
1
Zabronione
RÓDŁO DLA OBLICZANIA DATY SELL-BY-DATE (SPRZEDA DO DNIA)
Czas rzeczywisty zegara wagi
Data pakowania
1
SPEC 112
DOMY LNY NUMER DRUKOWANYCH INFORMACJI DODATKOWYCH NA
PARAGONIE
Prosz wprowadzi warto z zakresu 0 do 16
SPEC 113
STATUS LOGO DLA ETYKIETY
SPEC 119
SYMBOL JEDNOSTKI DRUKOWANY NA PARAGONIE
0 Zale nie od programowania PLU 2
Nie drukowane
1 Japo skie pcs
SPEC 120
UKRYWANIE ZER W DRUKOWANYM NUMERZE PLU
Ukrywanie zer
0 Brak ukrywania zer
1
SPEC 124
CENA JEDNOSTKOWA PLU PO PRZECENIE
SPEC 125
POZYCJA INFORMACJI DODATKOWYCH NA PARAGONIE
Góra paragonu
0 Dół paragonu
1
SPEC 131
DRUKOWANIE USTAWIONEJ ILO CI W TRYBIE MANUAL
SPEC 135
NUMER PORTU [ IP ADDRESS ] (U ywane gdy wybrano interfejs Ethernet)
Prosz wprowadzi warto z zakresu 1 do 255
SPEC 136
SPOSÓB OBSŁUGI WAGI SAMOOBSŁUGOWEJ
Dwa naci ni cia klawisza
0 Jedno naci ni cie klawisza
1
0
1
2
0
0
Nie drukowane
Logo 1
Logo 2
Cena jedn. po przecenie
Nie
3
4
1
1
!
Logo 3
Logo 4
Kwota przeceny ceny jedn.
Tak
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 137
CENTROWANIE POLA SKŁADNIKÓW
SPEC 138
TRWAŁA ZMIANA CENY LUB PRZECENY
SPEC 141
FORMAT ROKU
SPEC 142
DRUKOWANIE DATY SPRZEDA Y WI KSZEJ NI 90 DNI
SPEC 171
TRYB EURO
SPEC 176
CZAS PRZECENY W DZIENNYM RAPORCIE
SPEC 178
CENA JEDNOSTKOWA ZAPISYWANA DO PLU
SPEC 179
CZARNY POZYCJONER DLA CZUJNIKA ETYKIET
Czarny pozycjoner
0 Etykieta standardowa z przerw
1
SPEC 180
GRUPA NAPISÓW SEKWENCYJNYCH
SPEC 182
ROZMIAR CZCIONKI DLA DANYCH KODU KRESKOWEGO
SPEC 183
KASOWANIE PLU Z WY WIETLACZA PO 3 MINUTACH
SPEC 186
DRUKOWANIE CENY I MASY JEDN. NA ETYKIECIE
SPEC 191
DOMY LNY KOD TOWARU = NUMER PLU
SPEC 194
ADRES IP DLA SERWERA
Prosz wprowadzi warto z zakresu 1 do 254
SPEC 197
FORMAT DRUKOWANIA MIESI CY
SPEC 202
DRUKOWANIE ETYKIETY TOWARU PRZY PRZEKROCZENIU DANYCH KODU
KRESKOWEGO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Tak
Brak aktualizacji w PLU
YY
Zabronione
Wył czony
Nie
Nie
Wył czony
Du e
Nie
Nie drukowa
Nie
Numer
2 alfabet
Drukowanie
1
Nie
1
Aktualizacja w PLU
1
YYYY
1
Dozwolone
1
Wł czony
1
1
1
1
1
1
1
2
1
$
Tak
Tak
Wł czony
Małe
Tak
Drukowa
Tak
3 alfabet
Brak wydruku
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 203
POZIOMY KLAWIATURY FUNKCYJNEJ
0 1 poziom
2
1 3 poziomy przez przeł czanie
klawiszem
SPEC 215
CENTROWANIE (WIADOMO CI SPECJALNYCH)
SPEC 217
DOMY LNY FORMAT ETYKIETY 2 DLA POZYCJI DRUKOWANIA
SPEC 219
KASOWANIE DANYCH NUMERYCZNYCH
SPEC 222
OTWIERANIE SZUFLADY BEZ TRANSAKCJI
SPEC 228
Individual PLU Total Transaction
0 Zabronione
SPEC 230
AUTOMATYCZNY WYDRUK PO WYWOŁANIU PLU
0 Nie
1
Tak
SPEC 231
ZEROWA CENA JEDNOSTKOWA I NADPISYWANIE CENY JEDNOSTKOWEJ
SPEC 232
WYSUW DLA ETYKIET BEZ PRZERWY
SPEC 233
FORMAT CZASU
SPEC 234
KOD KRESKOWY ETYKIETY SUBTOTAL I GRANDTOTAL
SPEC 235
MASKOWANIE OSTATNIEJ CYFRY KONTROLNEJ KODU KRESKOWEGO
SPEC 238
JEDNOSTKA FREE FORMAT DLA FIS3000
SPEC 239
KLAWISZ FUNKCYJNY ZAPŁATY CZEKIEM LUB KART
0
0
1
2
3
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Tak
Nieu ywane
F1
F2
F3
F4
3 sec
5 sec
Zabronione
Zabronione
Nie
24 Hours
Na bazie etykiety towaru
Nie
Mm
Punkty
Zabronione
1
5
6
7
8
2
3 poziomy przez klawisz SHIFT
Nie
F5
F6
F7
F8
Wył czone
1
Dozwolone
1
Dozwolone
1
Dozwolone
1
Tak
1
12 Hours (AM/PM)
1
1
2
1
Na bazie etykiety sumarycznej
Tak
Punkty SM-25
Dozwolone
KREDYTOW
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 247
DRUKOWANIE DATY PAKOWANIA
0 Tryb manual i prepack
2
1 Tryb Manual
3
Tryb Prepack
Nie drukowane
SPEC 248
DRUKOWANIE DATY SPRZEDA Y
0 Tryb manual i prepack
2
1 Tryb Manual
3
Tryb Prepack
Nie drukowane
SPEC 249
DRUKOWANIE DATY PRZYDATNO CI
0 Tryb manual i prepack
2
1 Tryb Manual
3
Tryb Prepack
Nie drukowane
SPEC 250
CENTROWANIE NAZWY SKLEPU NA ETYKIECIE
SPEC 251
NAZWA SKLEPU NA PARAGONIE
0 Na górze
1
SPEC 258
ETYKIETOWANIE WOŁOWINY
SPEC 260
ETYKIETOWANIE WOŁOWINY: DRUKOWANIE KRAJU
SPEC 272
NUMER REFERENCYJNY
SPEC 277
RZECZYWISTY CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH W BUFORZE
SPEC 278
WYSZUKANIE RAPORTU
SPEC 284
OTWIERANIE SZUFLADY PODCZAS PŁAT. „CREDIT”
SPEC 286
WYMUSZANIE PRZYJ TEJ KWOTY ZAPŁATY
SPEC 287
WYMUSZANIE U YCIA KLAWISZA „CHANGE”
SPEC 291
Gap Value In-feed Operation
0 Dozwolone
0
0
0
0
0
1
2
3
0
1
2
0
0
0
Nie
Nie
Kod
Kod
Brak
2 dni
3 dni
4 dni
1
Nie
Nie
Na dole
1
Tak
1
Nazwa
1
Data
4
5
6
7
Zablokowane
Przez numer referencji
Przez numer PLU
Dozwolone
Tak
5 dni
6 dni
7 dni
Nieograniczony
3
4
1
1
Przez dat i numer referencji
Przez dat i numer PLU
Zabronione
Tak
1
Tak
1
Zabronione
'
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 301
DRUKOWANIE PARAGONU PO SUMOWANIU
SPEC 316
RAPORT PREPACK W R CZNYM RAPORCIE SPRZEDA Y
SPEC 331
DOMY LNY KOD ITF DLA KODU KRESKOWEGO
SPEC 400
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁ CZANIA
SPEC 401
POTWIERDZENIE RTS/CTS DLA RS-232C
SPEC 402
Reset Receipt consecutive Number after Reset Report
0 Nie
1
Tak
SPEC 403
WY WIETLANIE NUMERU KASJERA W TRYBIE SPRZEDA Y
SPEC 404
KLAWISZE KASJERÓW
SPEC 405
PRIORYTET WYDRUKU NAZWY SKLEPU ORAZ WIADOMO CI SPECJALNEJ
NA PARAGONIE
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
Tak
Tak
Wył czone
1
1
Dozwolone
4 klawisze
5 klawiszy
Priorytet dla nazwy sklepu.
Nie
1
Zabronione
3 Minuty
10 Minut
On
Nie
Wł czone
3
4
5
1
30 Minut
1 Godzina
3 Godziny
Off
1
Zabronione
2
3
6 klawiszy
7 klawiszy
1
Priorytet dla wiadomo ci specjalnej.
SPEC 406
CENTROWANIE NAZWY SKLEPU NA PARAGONIE
SPEC 407
CENTROWANIE WIADOMO CI DODATKOWYCH NA PARAGONIE
SPEC 408
One or Two Touch for Receipt Printing in AMT/TEND
0 One otuch
1
Two otuch
SPEC 409
DRUKOWANIE NUMERU PLU NA PARAGONIE
SPEC 410
Sale Item Estry metod
0 Total
SPEC 411
Default Vender Transaction by Print Key
0 Dozwolone
1
Zabronione
0
0
0
Dozwolone
Dozwolone
Zabronione
1
1
Zabronione
Zabronione
1
Dozwolone
1
Item
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 412
DRUKOWANIE LINII KONTROLNEJ
SPEC 413
DATA WA NO CI LICZONA OD:
SPEC 414
In-Store Barcode for Barcode Scanner Enter
0 F1F2 CCCCCC TTTT CD
5
F1F2 CCCCC XCD TTTT CD
1 F1F2 CCCCC TTTTT CD
6
F1F2 CCCC XCD TTTTT CD
2 F1F2 CCCC TTTTTT CD
7
F1F2 CCCCC PCD TTTT CD
3 F1F2 CCC TTTTTTT CD
8
F1F2 CCCCC 0 TTTT CD
4 F1F2 CC TTTTTTTT CD
SPEC 415
Non-PLU Item Enter by Barcode Scanner
0 Dozwolone
1
Zabronione
SPEC 416
SKANER KODÓW KRESKOWYCH
SPEC 417
CENTROWANIE NAZWY ARTYKUŁU NA ETYKIECIE
SPEC 418
FUNKCJA SYNCHRONIZACJI DANYCH MASY
SPEC 419
OTWIERANIE SZUFLADY PO WYDRUKOWANIU ETYKIETY
SPEC 420
DRUKOWANIE SUMY: GRAND TOTAL W PAR. SPRZED.
SPEC 421
STRUKTURA RAPORTU
SPEC 422
SYMBOL WALUTY DLA KWOTY Ł CZNEJ NA PARAGONIE
SPEC 423
DRUKOWANIE SUMY POZYCJI NA PARAGONIE
SPEC 424
SUMAR. KOD KRESKOWY NA PARAG. DLA SUMY W DRUGIEJ WALUCIE
SPEC 425
DRUKUJ DRUG
SPEC 426
DRUKUJ MAS TARY, GDY CENA JEDNOSTKOWA WYNOSI 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
Drukuj
Bie
cej daty
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Daty pakowania
1
1
Dozwolone
Dozwolone
1
1
Dozwolone
Nie drukuj
Przed
Nie drukuj
1
Dozwolone
Dane parag.
Dane etyk.
1
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
1
Zabronione
2
Dane parag. oraz Dane etyk.
2
1
1
Po
Zabronione
Zabronione
WALUT NA PARAGONIE
1
1
Zabronione
Zabronione
>$# *&) <4#8 + HM K
SPEC 427
Eliminate Cash Line on Receipt when No change Operation
0 Dozwolone
1
Zabronione
SPEC 428
DRUKOWANIE LISTY PODATKÓW NA PARAGONIE
SPEC 429
WY WIETLANIE CENY JEDN. DLA TOWARÓW NIEWA ONYCH
SPEC 430
Items on PLU / Main Group / Dept / Tax Report
0 Registered Items
1
All Items
SPEC 431
WYKLUCZANIE DANYCH KASJERA NA RAPORCIE SPRZEDA Y
SPEC 432
ROZMIAR CZCIONKI DLA NAZWY TOWARU NA PARAGONIE
SPEC 433
WARUNKI DODATKOWEGO ZAOKR GLANIA
SPEC 434
TYP KODU EAN DLA TOWARU
SPEC 435
TYP KODU EAN DLA SUMY
SPEC 436
In-Store Barcode Type for Barcode Scanner Enter
0 EAN Type
1
ITF Type
SPEC 437
DRUKOWANIE ZAOKR GLENIA DLA PARAGONU
SPEC 438
DRUKOWANIE PODSUMY DLA PARAGONU
SPEC 439
IMPULS OTWARCIA SZUFLADY
SPEC 440
FUNKCJA HASŁA TRYBU R.
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
Dozwolone
1
Kolumna nale no ci.
Dozwolone
Kolumna ceny jedn.
Zabronione
2
Dozwolone
Typ EAN
TYP ITF
Typ EAN
Dozwolone
Najwi ksza
1
Zabronione
2
User Programmable
1
TYP ITF
1
Dozwolone
Inhibit
Password R Key
1
1
Standard
Wi ksza
20ms (warto
50ms
100ms
Zabronione
Zabronione
1
domy lna)
Zabronione
3
4
5
2
200ms
300ms
400ms
Power On & Password R Key
>$# *&) <4#8 + HM K
5
.
Działania
/ /
5
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
Z1.0
RESET
SALES
DAILY
UWAGA
Tryb Z. Wska nik ustawiony na Z.
Wy wietlenie hasła dla trybu X.
XXXX: poprzednie hasło.
HAS .X
XXXX
USTAW
0: nieustawione
1~4 bity s zał czone, Kontrolka X
miga
Ustawienie hasła 1234 dla trybu X.
[1][2][3][4]
HAS .X
1234
USTAW
Wci ni cie klawisza [*] powoduje
[*]
HAS .S
XXXX
USTAW
zapisanie hasła dla trybu X.
Kontrolka S miga.
[*]
HAS . Z
XXXX
USTAW
[3][3]
HAS . Z
33
USTAW
[C]
HAS . Z
0
USTAW
Wy wietlenie hasła dla trybu Z.
Kontrolka Z miga.
Skasowanie hasła dla trybu Z.
Wy wietlenie
[*]
HAS . P
XXXX
USTAW
hasła
dla
trybu
haseł.
Kontrolki R X S Z migaj .
Ustawienie hasła 1111 dla trybu
[1][1][1][1]
HAS . P
1111
USTAW
HAS.
Kontrolki R X S Z migaj
[*]
0.000
0.000
0.00
0.00
"
Powrót do trybu R po ustawieniu
hasła.
>$# *&) <4#8 + HM K
#
Działania
5
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
0.000
0.000
0.00
0.00
UWAGA
Tryb wa enia.
Kontrolka R zał czona.
Potrzebne hasło dla trybu
WPISZ
(w okresie 3 sekund)
HAS .X
X.
Kontrolka X zał czona.
[1][1][1][1]
WPISZ
HAS .X
[*]
WPISZ
HAS .X
[1][2][3][4]
WPISZ
HAS .X
****
CZYTAJ
WIAD
DZIENNIE
ZBIOR
PLU
[*]
X1.1
S1
****
Nieprawidłowe hasło
Powtórz.
Poprawne hasło.
Wej cie do trybu X.
Wej cie do trybu S.
Kontrolka S zał czona.
Potrzebne hasło dla trybu
WPISZ
HAS .Z
Z.
Kontrolka Z zał czona.
[3][3]
WPISZ
HAS .Z
**
ZEROWANIE
SPRZ.
DZIE
WPISZ
HAS .P
[1][1][1][1]
WPISZ
HAS .P
****
[*]
HAS X
1234
USTAW
0.000
0.00
0.00
[*]
Z1.0
0.000
%
Poprawne hasło.
Wej cie do trybu Z
Potrzebne hasło dla trybu
HAS.
Poprawne hasło.
Wej cie do trybu HAS
Powrót do trybu wa enia.
Kontrolka R zał czona.
>$# *&) <4#8 + HM K
"6
Funkcja ta jest u ywana do usuwania zbiorów z pami ci.
Działania
Wy wietlacz
UWAGA
TARA
Kg
zł/kg
zł
Z1.0
ZEROWANIE
SPRZ.
DZIE
[Rezero]+[2][3][0]
CZYSC
ZBIOR
PLU
[ ]
CZYSC
DANE
OBSLUGI
Dane obsługi.
[ ]
CZYSC
ZBIOR
RAPORTOW
Pliki raportów..
[ ]
CZYSC
DANE
PAMIECI
[*]
CZYSC
DANE
Y-C N-T
ZEROWANIE
SPRZ.
DZIE
[C] lub [T]
Z1.0
&
Tryb Z. Wska nik ustawiony
na Z.
Plik PLU.
Wszystkie pliki z pami ci.
[C]czyszczenie danych,[T]
wyj cie.
Powrót do trybu Z.
>$# *&) <4#8 + HM K
(
/# )
)
W trybie Programowania istniej dwa sposoby wyboru plików programowalnych:
•
Wprowadzenie numeru z klawiatury.
• Wciskanie klawisza [ ] lub [ ] do wyboru zbiorów danych.
Poni ej znajduje si lista zbiorów, które mog by programowane w trybie S.
Wciskane
klawisze
Wciskane
klawisze
Zbiory danych
Zbiory danych
[1]
Programowanie PLU
[1] [7]
Programowanie Logo
[2]
Programowanie DZIAŁU
[1] [8]
Programowanie podatku
[1] [9]
Programowanie/pomijanie
pozycji PLU
[3]
Programowanie GRUPY
[4]
Przypisanie klawiszy
[2] [0]
Stan pami ci
[5]
Programowanie nazwy sklepu
[2] [1]
I/F Test
[6]
Programowanie reklamy
[2] [2]
File Load
[7]
Programowanie sprzeda y
[8]
Programowanie daty i czasu
[9]
Programowanie specjalnych
komunikatów
[1] [0]
Programowanie składników
[1] [1]
Programowanie tekstu
[1] [2]
Programowanie wolnego formatu
[1] [3]
Programowanie informacji
sekwencyjnych
[1] [4]
Programowanie sekwencji
[1] [5]
Programowanie miejsca produkcji
[1] [6]
Ustawienia urz dzenia
!
>$# *&) <4#8 + HM K
7
/) /
)
/
Rozdział ten przedstawia relacje pomi dzy DZIAŁEM, GRUP i towarem zwanym dalej w
skrócie PLU.
Zbiór DZIAŁÓW jest najwy ej poło onym zbiorem w strukturze sklepu. DZIAŁOM
podlegaj GRUPY, a im natomiast asortyment towarowy PLU.
Sytuacj t przedstawia poni szy wykres:
849.
=%>[email protected]
=%>[email protected]
CD51?
165
165
CD51?
165
CD51?
165
165
165
CD51?
165
165
Programuj c towar (PLU) podaje si numer GRUPY, do której nale y. Programuj c
GRUP nale y poda przyporz dkowanie jej do numeru DZIAŁU. Ten system organizacji
sklepu ułatwia kontrol sprzeda y w poszczególnych Działach, Grupach, a tak e
sprzeda y towarów (PLU). Mo na zrezygnowa z tworzenia struktury sklepu, je eli nie
korzysta si z raportów sprzeda y.
DZIAŁ
DZIAŁ jest najwi ksz kategori , której pozycje mog wygl da przykładowo: MI SO,
RYBY, WARZYWA, DELIKATESY itd.
GRUPA
GRUPA jest rodkow kategori mog c zawiera pozycje takie jak WOŁOWINA,
WIEPRZOWINA, DRÓB, itd. Mo liwe jest poł czenie GRUP z danym DZIAŁEM. Do GRUPY
mo na przypisa numer podatku. Tak przydzielony numer podatku b dzie dotyczył ka dego
PLU przydzielonego do danej GRUPY.
PLU
Zbiór PLU to najmniejsza kategoria zawieraj ca takie pozycje jak WOŁOWINA KROJONA,
POL DWICA WOŁOWA. Mo liwe jest poł czenie PLU z odpowiedni GRUP w zbiorze
PLU
$
>$# *&) <4#8 + HM K
:( ;<
DZIAŁY u ywane s do segregowania GRUP. Numery działów z przedziału 1~99 mo na
programowa . GRUPY niepowi zane z adnym DZIAŁEM s przydzielane automatycznie
do DZIAŁU numer 97.
Maksymalna ilo znaków w 1 linii zbioru wynosi 16.
.
Działania
:( ;<=*
Wy wietlacz
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[2]
S2
ZBIOR
DZIALU
[*]
S2.0
DZIAL
0
NIE UST
[1]
S2.0
DZIAL
1
NIE UST
[*]
S2.1
DZIAL
[M][I][E][S][O]
S2.1
DEPT
[PLU]
TARA
S2
kg
NAZW 0
MIESO
NAZW 5
ZBIOR
DZIALU
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz programowanie
DZIAŁU.
Na pozycji zł/kg wy wietlony jest
kod DZIAŁU.
Wybierz DZIAŁ numer 1.
Wejd do programowania
DZIAŁU. Ustaw nazw DZIAŁU.
U ywaj c klawiatury wpisz
nazw DZIAŁU np.: MI SO
Zapisz zmiany zbioru DZIAŁU i
wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
8
Działania
:( ;<
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[2]
S2
ZBIOR
DZIALU
[*]
S2.0
DZIAL
0
NIE UST
[1]
S2.0
DZIAL
1
NIE UST
[-]
S2.0
DZIAL
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S2
ZBIOR
DZIALU
'
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz programowanie
DZIAŁU.
Na pozycji zł/kg wy wietlony jest
kod DZIAŁU.
Wybierz DZIAŁ numer 1. Usu
DZIAŁ numer 1 (MI SO).
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Usuni cie pliku działu nr. 1 i
powrót do trybu S
>$# *&) <4#8 + HM K
" >? .;
GRUPA to rodkowa kategoria, która musi by przydzielona do DZIAŁU. GRUPY s
u ywane do segregowania PLU. GRUPY o numerach z przedziału 1~999 s dost pne do
programowania. PLU nienale ce do adnej Grupy zostaj automatycznie przydzielone do
GRUPY o numerze 997. Do ka dej GRUPY jest przydzielony TAX (podatek). Przydzielony
TAX odnosi si dla ka dego PLU nale cego do danej GRUPY.
Maksymalna ilo znaków w 1 linii pliku wynosi 16.
" .
Działania
>? .
Wy wietlacz
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[3]
S3
ZBIOR
GRUPY
[*]
S3.0
GRUPA
0
NIE UST
[1][1][1]
S3.0
GRUPA
111
NIE UST
[*]
S3.1
GRUPA
[1]
S3.1
GRUPA
[*]
S3.2
GRUPA
S3.2
GRUPA
[W][O][L][O][W]
[I][N][A]
TARA
kg
97
(domy lnie)
1
OWINA
NR DZIA
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz programowania
GRUPY
Pozycja zł/kg wy wietla kod
GRUPY
Wybierz numer GRUPY.
Np.: [1][1][1]
Programowanie GRUPY. Ustaw
numer DZIAŁU.
NR DZIA
Poł cz GRUP 111 z DZIAŁEM
NAZW 0
1
NAZW 8
Nazwa GRUPY 111 to
“WOLOWINA”
Zapisz GRUPY oraz wró do
trybu S
[PLU]
S3
ZBIOR
GRUPY
Je li chcemy wyj
bez
zapisywania danych, naciskamy
klawisz [
klawisz [ C ].
] a nast pnie
>$# *&) <4#8 + HM K
" 8
Działania
>? [email protected]
Wy wietlacz
TARA
kg
UWAGA
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[3]
S3
ZBIOR
GRUPY
Wybierz tryb programowania
[*]
S3.0
GRUPA
0
NIE UST
GRUPY.
[1][1][1]
S3.0
GRUPA
111
NIE UST
[-]
S3.0
GRUPA
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S3
ZBIOR
GRUPY
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz numer GRUPY.
Np.: [1][1][1]
[C] dla TAK, [T] dla NIE.
Usu GRUP 111 i wracamy do
trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
%.
A
.4
Istnieje mo liwo (przy pomocy funkcji auto-skip) automatycznego pomijania
niepotrzebnych parametrów PLU. Dost pne s nast puj ce parametry dla funkcji
Programowanie/pomijanie.
Nr
Wy wietlacz
Parametr
1
[FETYK1]
1. Format etykiety 1.
2
[FETYK2]
2. Format etykiety 2.
3
[KOD KR]
3. Format kodu kreskowego.
4
[FLAGA]
4. Flaga kodu kreskowego.
5
[KOD IT]
5. Kod It towaru.
6
[KOD GR]
6. Numer grupy.
7
[DATASP]
7. Sprzeda do dnia.
8
[CZASSP]
8. Sprzeda do godziny.
9
[DATAWA]
9. Spo y do.
10
[DATAPA]
10. Data pakowania.
11
[CZASPA]
11. Czas pakowania.
12
[KOSZT]
12. Cena zakupu.
13
[TARA]
13. Wielko
14
[ILOSC]
14. Ilo
15
[JEDN.]
15. Symbol ilo ci.
16
[OBNIZ.]
16. Przecena.
17
[SCH DT]
17. Data przeceny.
18
[SCH TM]
18. Czas przeceny.
19
[MARKDN]
19. Zaznaczanie przeceny.
20
[1SZYLM]
20. 1-szy próg przeceny.
21
[2GILMT]
21. 2-gi próg przeceny.
22
[NRWDOD]
22. Nr. zbioru informacji dodatkowych.
23
[NRSKLA]
23. Nr. zbioru składników.
24
[NAZTOW]
24. Nazwa towaru.
25
[WIADOD]
25. Informacje dodatkowe.
26
[SKLAD.]
26. Składniki.
27
[PLCNUM]
27. Miejsce produkcji.
28
[OBRAZ]
28. Obrazek.
29
[DOD.]
29. Bonus.
30
[ODRZYW]
30. Od ywianie.
31
[ITFSEL]
31. Wybór kodu ITF.
32
[PLUODW]
32. Odwołanie nr PLU.
33
[SECPLU]
33. Wybór Security PLU.
34
[COUPLU]
34. Poł czone PLU
tary.
.
>$# *&) <4#8 + HM K
Wy wietlacz
Nr
Parametr
35
[DAY WK]
35. Przecena dzienna.
36
[DODAJ]
36. EAN 5 Digit ADD-ON
37
[PODAT]
37. Numer podatku.
38
[CENA2]
38. Druga cena.
39
[% TARA]
39. Proportional Tare
40
[CUSDIS]
40. Customer Discount
41
[RESDIS]
41. Restaurant Discount
42
[STADIS]
42. Staff Discount
43
[SLAD]
43. Traceability Discount
44
[TEMP]
44. Temperatura przechowywania
45
[PACK.I]
45. Pack. Indicator
46
[M1BARC]
46. Multi Barcode 1
47
[M2BARC]
47. Multi Barcode 2
48
[TM1BAR]
48. Total Multi Barcode 1
49
[TM2BAR]
49. Total Multi Barcode 2
50
[U.PRIC]
50. Unit Price Selection
51
[PLUSCR]
51. PLU Scroll (U1 only)
52
[PLUTEX]
52. PLU Linked Test Fidel
Programowanie/pomijanie pozycji PLU.
Działania
[1][9]
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
S19
JEDNOSTKA
PLU
[*]
S19.1
POZYC
FETYK1
PROGRAM
[*][*][*][*][*]
S19.1
POZYC
KOD GR
POMIN
[X]
S19.1
POZYC
KOD GR
PROGRAM
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb wyboru pozycji
PLU i wejd do niego
Wejd do programowania lub
pomijania parametrów trybu
wyboru
Wybór parametru grupy.
Wybór programu dla
parametru grupy.
Po zako czeniu ustawiania,
[PLU]
S19
JEDNOSTKA
PLU
zapisz zmiany i wró do trybu
S.
"
>$# *&) <4#8 + HM K
&.
.4
Nast puj ce pozycje mog by programowane w trybie programowania PLU. Wybrany
format dla PLU decyduje, jakie pozycje mog by programowane w zbiorze PLU. Pozycje,
które s drukowane bez ustawienia wybranego formatu b d pomijane automatycznie lub
nie b d drukowane na etykiecie. (Je eli pozycja nie pojawia si w trybie programowania
PLU, nale y sprawdzi czy parametr jest ustawiony na PROGRAM w trybie
Programowanie/pomijanie pozycji PLU).
Zbiór PLU zarówno dla wa onych, jak i niewa onych pozycji wymienionych poni ej mo e
by programowany w nast puj cej kolejno ci:
Pozycje wa one
Krok
Zbiór PLU (pozycje wa one)
Uwagi
S1.0
Numer PLU
S1.1
Cena jednostkowa (6 cyfr)
S1.2
Format etykiety dla pierwszej etykiety
Patrz lista formatów etykiet.
S1.3
Format etykiety dla drugiej etykiety
Tylko wolny format 1-99
S1.4
Rozmiar czcionki dla nazwy towaru
S1.4
Nazwa towaru
S1.5
Kod kreskowy ITF lub EAN
S1.6
Typ kodu kreskowego
S1.7
Flaga kodu kreskowego
S1.8
Numer kodu towaru
* Ilo cyfr flagi I kodu towaru jest uzale niona od
typu kodu kreskowego wybranego w pkt. S1.6
S1.9
Numer kodu towaru (Lower 4 digits)
Je eli pozycji w kodzie jest wi cej ni 6 cyfr.
Je eli Spec02= 3.
S1.10 Prawa strona kodu kreskowego
S1.11 Selection of EAN ADD-ON
S1.12 Numer grupy
S1.13 Wybór: czy drukowa dat sprzeda y.
S1.14 Data sprzeda y (okres od bie
* Je eli w pkt. S1.13 wybierzemy “NIEDRU”
pozycja S1.14 jest pomini ta..
cej daty).
* Je eli w pkt. S1.15 wybierzemy “ NIEDRU”
pozycja S1.17 zostanie pomini ta.
S1.15 Wybór: czy drukowa czas sprzeda y.
S1.16 Wybór: klawisz czasu czy bie
cy czas
* Je eli w punkcie S1.16 wybierzemy “ BIEZACY
CZAS” to pozycja S1.17 zostanie pomini ta
S1.17 Czas sprzeda y.
S1.18 Wybór: czy drukowa dat spo ycia
* Je eli w pkt. S1.18 wybierzemy “ NIEDRU”
pozycja S1.19 jest pomini ta..
S1.19 Data spo ycia (okres od daty pakowania)
S1.20 Wybór: czy drukowa dat pakowania
* Je eli w pkt. S1.20 wybierzemy “ NIEDRU”
pozycja S1.21 jest pomini ta..
S1.21 Data pakowania (okres od aktualnej daty)
* Je eli w pkt. S1.22 wybierzemy “ NIEDRU”
pozycja S1.23 jest pomini ta..
S1.22 Wybór: czy drukowa czas pakowania
%
>$# *&) <4#8 + HM K
Krok
Zbiór PLU (pozycje wa one)
Uwagi
S1.23 Wybór: kalwisz czasu / bie cy czas
Czas pakowania (przy wybiorze klawisza
S1.24
czasu)
S1.25 Cena zakupu
S1.26 Wielko
* Je eli w punkcie S1.23 wybierzemy “ BIEZACY
CZAS” to pozycja S1.24 zostanie pomini ta
tary PLU
S1.29 Typ przeceny (upustu)
S1.30 Pierwszy próg przeceny
S1.31 Warto
dla pierwszego progu
* If No Volume discount is selected, the
parameters in S1.27 ~ S1.36 are skipped.
S1.32 Drugi próg przeceny
S1.33 Warto
dla drugiego progu
S1.34 Typ wydruku przeceny
S1.35 Data rozpocz cia przeceny
S1.36 Czas rozpocz cia przeceny
S1.37 Data zako czenia przeceny
S1.38 Czas zako czenia przeceny
S1.39 Selection of Discount Day of The Week.
S1.40 Numer informacji dodatkowej.
S1.41 Numer zbioru składników.
* If selected Label Format without PRINT AREA,
S1.40 ~ S1.43 are skipped.
S1.42 Informacja dodatkowa.
S1.43 Składniki.
* If selected Label Format without PRINT AREA,
the PLACE message will print on 1st line of
Commodity Name.
S1.44 Miejsce produkcji
S1.45 Coupled PLU Numer
S1.46 Numer podatku.
S1.47 Reference PLU Numer
S1.48 Proportional Tare
&
>$# *&) <4#8 + HM K
Pozycje niewa one
Krok
Zbiór PLU (pozycje niewa one)
Uwagi
S1.0
Numer PLU
S1.1
Cena jednostkowa (6 cyfr)
S1.2
Format etykiety dla pierwszej etykiety
Patrz lista formatów etykiet.
S1.3
Format etykiety dla drugiej etykiety
Tylko wolny format 1-99
S1.4
Rozmiar czcionki dla nazwy towaru
S1.4
Nazwa towaru
S1.5
Kod kreskowy ITF lub EAN
S1.6
Typ kodu kreskowego
S1.7
Flaga kodu kreskowego
S1.8
Numer kodu towaru
* Ilo cyfr flagi I kodu towaru jest uzale niona od
typu kodu kreskowego wybranego w pkt. S1.6
S1.9
Numer kodu towaru (Lower 4 digits)
Je eli pozycji w kodzie jest wi cej ni 6 cyfr.
S1.10 Prawa strona kodu kreskowego
Je eli Spec02= 3.
S1.11 Selection of EAN ADD-ON
S1.12 Numer grupy
S1.13 Wybór: czy drukowa dat sprzeda y.
S1.14 Data sprzeda y (okres od bie
cej daty).
S1.15 Wybór: czy drukowa czas sprzeda y.
S1.16 Wybór: klawisz czasu czy bie
cy czas
S1.17 Czas sprzeda y.
S1.18 Wybór: czy drukowa dat spo ycia
S1.19 Data spo ycia (okres od daty pakowania)
S1.20 Wybór: czy drukowa dat pakowania
S1.21 Data pakowania (okres od aktualnej daty)
S1.22 Wybór: czy drukowa czas pakowania
S1.23 Wybór: kalwisz czasu / bie cy czas
Czas pakowania (przy wybiorze klawisza
S1.24
czasu)
S1.25 Cena zakupu
* Je eli w pkt. S1.13 wybierzemy “NPRINT”
pozycja S1.14 jest pomini ta..
* Je eli w pkt. S1.15 wybierzemy “NPRINT”pozycja
S1.17 zostanie pomini ta.
* Je eli w punkcie S1.16 wybierzemy “ BIEZACY
CZAS” to pozycja S1.17 zostanie pomini ta
* Je eli w pkt. S1.18 wybierzemy “NPRINT”
pozycja S1.19 jest pomini ta..
* Je eli w pkt. S1.20 wybierzemy “NPRINT”
pozycja S1.21 jest pomini ta..
* Je eli w pkt. S1.22 wybierzemy “NPRINT”
pozycja S1.23 jest pomini ta..
* Je eli w punkcie S1.23 wybierzemy “ BIEZACY
CZAS” to pozycja S1.24 zostanie pomini ta
S1.27 Symbol ilo ci
S1.28 Ilo
!
>$# *&) <4#8 + HM K
Krok
Zbiór PLU (pozycje niewa one)
Uwagi
S1.29 Typ przeceny (upustu)
S1.30 Pierwszy próg przeceny
S1.31 Warto
dla pierwszego progu przeceny
S1.32 Drugi próg przeceny
S1.33 Warto
* If No Volume discount is selected, the
parameters in S1.27 ~ S1.36 are skipped.
dla drugiego progu przeceny
S1.34 Typ wydruku przeceny (Przekre lenie).
S1.35 Data rozpocz cia przeceny
S1.36 Czas rozpocz cia przeceny
S1.37 Data zako czenia przeceny
S1.38 Czas zako czenia przeceny
S1.39 Selection of Discount Day of The Week.
S1.40 Numer informacji dodatkowej.
S1.41 Numer zbioru składników.
S1.42 Informacja dodatkowa.
* If selected Label Format without PRINT AREA,
S1.40 ~ S1.43 are skipped.
S1.43 Składniki.
S1.44 Miejsce produkcji
* If selected Label Format without PRINT AREA,
the PLACE message will print on 1st line of
Commodity Name.
S1.45 Coupled PLU Numer
S1.46 Numer podatku.
S1.47 Reference PLU Numer
$
>$# *&) <4#8 + HM K
& .
.4 2
#
3
Poni ej została przedstawiona procedura programowania danych PLU.
Je eli wybrany 1 lub 2 format etykiety nie posiada obszaru wydruku dla pozycji PLU,
pozycja b dzie automatycznie przeskakiwana lub niedrukowana na etykiecie.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik ustawiony na S.
Wejd do trybu programowania PLU.
[*]
S1.0
PLU
0
NIE UST
[1][0][0]
S1.0
PLU
100
NIE UST
[*]
S1.1
PLU
0.00
CN-KG
[5][8][0][*]
S1.2
PLU
DFT
0 FOR ET1
[<<] lub [>>]
S1.2
PLU
T6
6 FOR ET1
[*]
S1.3
PLU
NO
0 FOR ET2
S1.4
C01.01
S1 A 100
Wprowad nazw towaru(np.: „PASZTET”)
S1.4
C02.01
S1 A 100
Wprowad drug lini nazwy towaru.
[*]
S1.5
PLU
KOD
KRES. EAN
[*]
S1.6
PLU
KOD
KRES. DFLT
[<<] lub [>>]
[*]
Okno zł/kg wy wietla numer PLU.
Wprowad nowy numer PLU (np.: 100)
Wejd do programowania PLU. Wybierz
cen jednostkow (np: 5.80 zł/kg)
Wybierz format dla pierwszej etykiety
klawiszem [<<] lub [>>].
Ustaw format etykiet (np.: T6) przez
wci ni cie klawisza [6] lub [>>].
Wybierz format dla drugiej etykiety
klawiszem [<<] lub [>>].
[P][A][S][Z][T][E]
[T]
[*]
Wybierz typ kodu kreskowego klawiszem [X]
lub [>>].
Wybierz format kodu kreskowego klawiszem
[<<] lub [>>].
Ustaw flag danych (np.: 29)
[<<] lub [>>]
[*]
Domy lnie flaga danych mo e by
S1.7
PLU
28
FLAGA
ustawiona w SPEC 3 ~ 6 i składa si z 1 lub
2 cyfr zale nie od wybranego typu kodu
kreskowego.
[2][9]
[*]
[1][0][0]
[*]
S1.8
PLU
S1.10
PLU
000
SK
DANE
KOD IT
CENY
Wprowad kod (np.: 100)
>$# *&) <4#8 + HM K
Działania
[*]
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1.10
PLU
DODAJ
EAN WYL
UWAGA
Wybierz DODAJ EAN WY lub DODAJ EAN
WYL.(np.: DODAJ EAN WYL)
Ustaw numer GRUPY (domy lnie 997)
[*]
S1.12
PLU
997
NrGRUPY
Wprowad numer GRUPY (np.: 111)
Poł cz GRUP 111 z PLU.
[1][1][1]
[*]
[<<] or [>>]
[*]
[3]
S1.13
PLU
NIEDRU
DATE SP
S1.14
PLU
0
DATA SP
NIEDRU
CZAS SP
[*]
S1.18
PLU
NIEDRU
DATE WA
[*]
S1.20
PLU
NIEDRU
DATE PA
[*]
[1][*]
Mo liwe jest ustawienie w przedziale
(0~999).
PLU
[<<] lub [>>]
drukowanie/niedrukowanie daty sprzeda y.
Ustaw dat sprzeda y (np.: 3 dni).
S1.15
[*]
Klawiszem [<<] lub [>>] ustaw
Klawiszem [<<] lub [>>] ustaw
drukowanie/niedrukowanie czasu sprzeda y.
Klawiszem [<<] lub [>>] ustaw
drukowanie/niedrukowanie daty wa no ci.
Klawiszem [<<] lub [>>] ustaw
drukowanie/niedrukowanie daty pakowania.
Je eli jest konieczne data pakowania mo e
S1.21
PLU
0
DATE PA
by ustawiona na dzie lub kilka dni od
aktualnej daty.
S1.22
PLU
NIEDRU
CZAS PA
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] zmieniamy
czy drukowa czas pakowania.
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] zmieniamy
[<<] lub [>>]
[*]
S1.23
PLU
BIEZACY
CZAS
sposób ustawiania czasu pakowania. Do
wyboru jest czas z klawiatury lub bie
cy
czas.
[<<] or [>>]
[*]
[1][8][0][0]
[*]
[*]
[1][0][0]
[*]
S1.24
PLU
0000
CZAS PA
S1.25
PLU
0.00
KOSZT
S1.26
PLU
0.000
TARA
Ustaw czas pakowania (np.: 18:00).
Ustaw tar dla PLU (np.: 0.100kg)
Poprzez wci ni cie klawisza [<<] lub [>>]
S1.29
PLU
BEZ
RABATU
mo emy wybra typ przeceny spo ród 6
dost pnych.
"'
>$# *&) <4#8 + HM K
Działania
[<<] lub [>>]
[*]
[1][0][0]
[*]
[3][0]
[*]
[1][0][0][0]
[*]
Wy wietlacz
UWAGA
TARA
kg
zł/kg
zł
S1.30
PLU
0.000
1SZY LM
S1.31
PLU
0.00
1SZA IL
Ustaw pierwsz kwot przeceny na 0.30zł.
S1.32
PLU
99.999
2GI LM
Ustaw drugi limit masy na 1.000kg
S1.33
PLU
0.00
2GA IL
Ustaw drug kwot przeceny na 0.50zł
Ustaw pierwszy limit masy na 0.1kg.
(np.:0.100kg)
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] mo esz
wybra typ przekre lania ceny. Do wyboru
[5][0]
[*]
S1.34
PLU
BRAK
PRZEKRES.
s nast puj ce pozycj : Brak
przekre lenia/przekre lenie ceny
jednostkowej/przekre lenie
nale no ci/przekre l wszystko.
[<<] lub [>>]
[*]
[1][0][0][1][0][4]
[*]
[0][9][0][0]
[*]
[1][1][0][1][0][4]
[*]
[0][9][0][0]
[*]
S1.35
PLU
000000
DATA ST
S1.36
PLU
0000
CZAS ST
S1.37
PLU
000000
DATA ED
S1.38
PLU
0000
CZAS ED
Ustaw dzie , od którego obowi zuje
przecena (np.: 10-01-04).
Ustaw godzin , od której obowi zuje
przecena (np.: 09:00)
Ustaw dzie , do którego obowi zuje
przecena (np.: 11-01-04).
Ustaw godzin , do której obowi zuje
przecena (np.: 09:00)
Ustaw numer zbioru informacji dodatkowych
S1.40
PLU
0
NR WDOD
(np.: numer 1)
Zbiór nr 1 jest przypisany do obecnego PLU.
Ustaw numer zbioru składników (np.: numer
[1][*]
S1.41
PLU
0
NR SKLA
1). Zbiór składników nr 1 jest przypisany do
obecnego PLU.
[1]
[PLU]
S1
ZBIOR
PLU
"
Po zako czeniu ustawie , zapisz je a
nast pnie wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
& .
.4 2
#
3
Dane PLU (pozycje niewa one) s programowane według poni szych procedur.
Je eli wybrany 1 lub 2 format etykiety nie posiada obszaru wydruku dla pozycji PLU,
pozycja b dzie automatycznie pomijana lub niedrukowana na etykiecie.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wejd do trybu programowania
[*]
S1.0
PLU
0
NIE UST
PLU.
Okno zł/kg wy wietla numer
PLU.
[2][0][0]
S1.0
PLU
200
NIE UST
Wprowad nowy numer PLU
(np.: 200)
Wejd do programowania PLU.
[*]
S1.1
PLU
0.00
CN-KG
Wybierz cen jednostkow (np:
5.80 zł/kg)
[<<] lub [>>]
[5][8][0]
S1.1
PLU
5.80
CN-SZT
Ustaw cen jednostkow PLU
200 na pozycj niewa on .
Wybierz format dla pierwszej
[*]
S1.2
PLU
DFT
0 FOR ET1
etykiety poprzez klawisz [<<] lub
[>>].
Ustaw format etykiet (np.: T6)
[<<] lub [>>]
S1.2
PLU
T6
6 FOR ET1
przez wci ni cie klawisza [6] lub
[>>].
Wybierz format dla drugiej
[*]
S1.3
PLU
NO
0 FOR ET2
etykiety poprzez klawisze [<<]
lub [>>].
[<<] lub [>>]
[*]
S1.4
C01.01
S1 A 100
"
Wprowad nazw towaru (np.:
“SEREK”)
>$# *&) <4#8 + HM K
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1.4
C02.01
S1.5
PLU
zł/kg
UWAGA
zł
[S][E][R][E]
[K]
S1 A 100
Wprowad drug lini nazwy towaru.
[*]
[*]
KOD
KRES. EAN
Wybierz typ kodu kreskowego przez
wci ni cie klawisza [X] lub [>>].
Wybierz format kodu kreskowego
[*]
S1.6
PLU
KOD
KRES. DFLT
przez wci ni cie klawisza [<<] lub
[>>].
Ustaw flag danych (np.: 29)
[<<] lub [>>]
[*]
Domy lnie flaga danych mo e by
S1.7
PLU
28
FLAGA
ustawiona w SPEC 3 ~ 6 i składa si z
1 lub 2 cyfr zale nie od wybranego
typu kodu kreskowego.
[2][9]
[*]
[2][0][0]
[*]
S1.8
PLU
000
KOD IT
S1.10
PLU
SK DANE
CENY
Wprowad kod (np.: 200)
Ustaw numer GRUPY (domy lnie 997)
[*]
S1.12
PLU
997
NrGRUPY
Wprowad numer GRUPY (np.: 222)
Poł cz GRUP 222 z PLU.
[2][2][2]
[*]
[<<] lub [>>]
[*]
[3]
[*]
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>]
S1.13
PLU
NIEDRU
DATE SP
zmieniamy czy drukowa dat
sprzeda y.
Ustaw dat sprzeda y (np.: 3 dni).
S1.14
PLU
0
DATA SP
Mo liwe jest ustawienie w przedziale
(0~999).
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>]
S1.15
PLU
NIEDRU
CZAS SP
zmieniamy czy drukowa czas
sprzeda y.
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>]
[*]
S1.18
PLU
NIEDRU
DATE WA
zmieniamy czy drukowa dat
wa no ci.
"
>$# *&) <4#8 + HM K
Działania
[*]
[<<] lub [>>]
[*]
[1][*]
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1.20
PLU
NIEDRU
DATE PA
UWAGA
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] zmieniamy
czy drukowa dat pakowania.
Je eli jest konieczne data pakowania mo e
S1.21
PLU
0
DATA PA
by ustawiona na dzie lub kilka dni od
aktualnej daty.
S1.22
PLU
NIEDRU
CZAS PA
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] zmieniamy
czy drukowa czas pakowania.
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] zmieniamy
[<<] lub [>>]
[*]
S1.23
PLU
BIEZACY
CZAS
sposób ustawiania czasu pakowania. Do
wyboru jest czas z klawiatury lub bie
cy
czas.
[<<] lub [>>]
[*]
[1][8][0][0]
[*]
[*]
[<<]lub[>>]
[*]
[1][0]
[*]
S1.24
PLU
0000
CZAS PA
S1.25
PLU
0.00
KOSZT
S1.27
PLU
BRAK
SYM. JEDN
S1.28
PLU
0
POZ
Ustaw czas pakowania (np.: 18:00).
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] zmieniamy
symbol jednostki.
Mo emy ustawi liczb z przedziału 0 –
9999
Poprzez wci ni cie klawisza [<<] lub [>>]
S1.29
PLU
BEZ
RABATU
mo emy wybra typ przeceny spo ród 6
dost pnych.
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] mo esz
wybra typ przekre lania ceny. Do wyboru
[<<] lub [>>]
[*]
S1.34
PLU
BRAK
PRZEKRES.
s nast puj ce pozycj : Brak
przekre lenia/przekre lenie ceny
jednostkowej/przekre lenie
nale no ci/przekre l wszystko.
[<<] lub [>>]
[*]
Ustawienie numeru zbioru informacji
S1.40
PLU
0
NR WDOD
dodatkowych (np.: numer 1)
Zbiór nr 1 jest przypisany do obecnego PLU.
Ustawienie numeru zbioru składników (np.:
[1][*]
S1.41
PLU
0
NR SKLA
numer 1). Zbiór składników nr 1 jest
przypisany do obecnego PLU.
[1]
[PLU]
S1
ZBIOR
PLU
""
Po zako czeniu ustawie , zapisz je a
nast pnie wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
& 0/ )
)
.4
Zaprogramowane dane PLU mog by w łatwy sposób skopiowane do nowego PLU.
Funkcja ta pomaga oszcz dzi czas i unikn bł dów dla programowania podobnych
danych PLU, szczególnie w przypadku obszernej ilo ci składników.
Przykład: PLU numer 124 jest zaprogramowane z wi kszo ci danych PLU 100
istniej cych w pami ci.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
PLIK
PLU
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik ustawiony na
S.
Wejd do trybu programowania PLU.
[*]
S1.0
PLU
0
NIE UST
[1][2][4]
S1.1
PLU
124
NIE UST
Wybierz PLU 124.
[X]
S1.1
PLU
0
KOPIUJ
Naciskaj c klawisz [X] uruchomisz
funkcj kopiowania PLU.
S1.1
PLU
5.80
CN-KG
S1.2
PLU
T6
6 FOR ET1
Cena jednostkowa PLU 124 to 4.80 zł/kg
[*]
S1.3
PLU
NO
0 FOR ET2
Format pierwszej etykiety to T6.
[*]
S1.4
C01.01
PASZTET
S1 A 93
Nazwa towaru PLU 124 to „PASZTET”.
[*][*][*][*][*]
S1.8
PLU
100
KOD IT
Kod PLU 124 to 10125.
[1][2][4]
S1.8
PLU
124
KOD IT
[*]
S1.10
PLU
SK DANE
CENY
PLU
FILE
[1][0][0]
[*]
[4][8][0]
[*]
[PLU]
S1
"%
Okno zł/kg wy wietla numer PLU.
Podaj numer PLU ródłowego np.: 100.
Skopiuj dane z PLU 100 do PLU 124.
Zapisz dane dla PLU 124 i wró do trybu
S.
>$# *&) <4#8 + HM K
&"8
Działania
.4
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
[*]
S1.0
PLU
0
NIE UST
[1][2][4]
S1.0
PLU
124
NIE UST
Wybierz PLU o numerze 124
Y-C N-T
Wybierz klawisz [-] aby
skasowa PLU 124.
[-]
S1.0
PLU
KAS ?
PLU.
[C] dla Tak a [T] dla Nie.
[C]
&%.
S1
ZBIOR
PLU
Skasuj zbiór PLU 124, wró do
trybu S.
-
Funkcja przeceny jest u ywana do ustawienia specjalnej ceny w zadanym okresie
sprzeda y. Osoba zarz dzaj ca sklepem mo e zaprogramowa przecen podczas okresu
sprzeda y. Mo na w ten sposób unikn strat na sprzeda y zwi zanych z brakiem
powrotu do ceny oryginalnej nawet po zadanym okresie sprzeda y.
"&
>$# *&) <4#8 + HM K
Typy przecen.
Kierownik sklepu mo e wybra jeden spo ród 5 dost pnych typów. Formuły 5 typów
przecen s zaprezentowane w poni szej tabeli.
Typ przeceny
Free Item
Formuła
Przykład
Cena = 0
Nale no
=0
(1) Cena jednostkowa =
Oryginalna cena jednostkowa
- Przecena
Oryginalna cena jednostkowa = 10.00zł
Przecena = 2.00zł
(2) Cena jednostkowa =
Przecena
(1) Cena jednostkowa = 10.00 - 2.00 =
8.00 zł
Wprowadzamy
zerow cen
jednostkow .
Warunek konieczny:
SPEC 231 = 1
Unit Price Discount
Wyboru formuły
mo na dokona w
SPEC 124.
(2) Cena jednostkowa = 2.00 zł
Unit Price % Discount
Cena jednostkowa = Oryginalna
cena jednostkowa x (100% - %
przeceny)
Oryginalna cena jednostkowa = 10.00zł
% Przeceny = 20%
Cena jednostkowa = 10.00zł x (100% 20%) = 8.00zł
Total Price Discount
Nale no = Oryginalna cena –
Przecena
Oryginalna cena = 10.00zł
Przecena = 2.00zł
Nale no
Total Price %
Discount
Nale no = Oryginalna
nale no x (100% %Przeceny)
Oryginalna nale no
= 10.00zł
% Przecena = 20%
Nale no
8.00zł
Fixed Price Discount
= 10.00zł - 2.00zł = 8.00zł
Cena całkowita = Ustalona
przeceniona cena.
Oryginalna cena całkowita = 10.00zł
Ustalona przeceniona cena = 8.00zł
Nale no
"!
= 10.00zł x (100% - 20%) =
= 8.00zł
>$# *&) <4#8 + HM K
Typy wydruku przeceny
Funkcja ta (ang. “Mark Down Print Function”) umo liwia zobrazowanie przeceny na
etykiecie. Istniej cztery typy wydruku przeceny
Typ drukowania przeceny
Wygl d danych drukowanych na etykiecie
Cena jednostkowa
Nale no
Bez przekre lenia
$1.50
$15.00
Przekre lenie ceny
B 2.00
$15.00
jednostkowej
1.50
Przekre lenie nale no ci
Przekre lenie ceny
$1.50
B
B 2.00
B
jednostkowej oraz nale no ci
!8
-
1.50
20.00
15.00
20.00
15.00
,
Funkcja u ywana jest do sprawdzenia ilo ci zaj tej i pozostaj cej do zaprogramowania
pami ci wagi.
Działania
Wy wietlacz
TARA
[2][0]
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
S20
STATUS
PAMIECI
[*]
S20.0
[T]
S20
$.
+)
kg
PLU
P
7
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb kontroli ilo ci
pami ci.
LF 4544
STATUS
PAMIECI
Wró do trybu S
)
Klawisz “PRESET” mo e by u yty do ustawienia odpowiednich PLU i klawiszy funkcji
celem przyspieszenia obsługi w trybie R.
$ .
+)
/
.4
Numery PLU mog by przyporz dkowane do klawisza “PRESET” w celu wywołania
danych PLU poprzez naci ni cie przyporz dkowanego klawisza “PRESET” w trybie
wa enia.
"$
>$# *&) <4#8 + HM K
Przykład: Przyporz dkowanie PLU o numerze 100 do klawisza “PRESET” o numerze 1.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
UWAGA
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[4]
S4
PRZYP.
KLAW.
[*]
S4.0
PS AS
0
NIE UST
[1][0][0]
S4.0
PS AS
100
NIE UST
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb przyporz dkowania
klawiszy.
Wejd do trybu
przyporz dkowania PLU.
Ustaw numer PLU 100.
PLU 100 zostanie
[PRESET 1]
S4.0
PS AS
0
NIE UST
przyporz dkowane do klawisza
PRESET 1 [P1]
[C]
$ .
Z1.0
+)
ZEROWANIE
SPRZ.
DZIE
Wejd do trybu Z.
/)
Poni sza operacja umo liwia przypisanie funkcji do klawisza „PRESET”.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
UWAGA
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[4]
S4
PRZYP.
KLAW.
[*]
S4.0
PS AS
0
NIE UST
[*]
S4.1
CK AS
0
NIE UST
Ustaw status klawisza obsługi.
[*]
S4.2
FN AS
0
CZYSC
Ustaw status klawisza funkcji.
[X][X]
S4.0
FN AS
2
-CENA
Wybierz funkcj przeceny.
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb przyporz dkowania
klawiszy
Wejd do trybu
przyporz dkowania PLU.
Funkcja przeceny została
[PRESET 25]
S4.2
FN AS
0
CZYSC
przypisana do klawisza preset
[P25].
[C]
Z1.0
ZEROWANIE
SPRZ.
"
DZIE
Wejd do trybu Z.
>$# *&) <4#8 + HM K
$
/ ,
+)
)
C.?9 9 D
Poni sza operacja umo liwia usuni cie przypisania funkcji do klawisza „PRESET”.
Działania
Wy wietlacz
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[4]
S4
PRZYP.
KLAW.
[*]
S4.0
PS AS
0
NIE UST
[*][*]
S4.2
FN AS
0
CZYSC
[PRESET 25]
S4.2
FN AS
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S4.2
FN AS
0
CZYSC
Z1.0
ZEROWANIE
SPRZ.
DZIE
[C]
(
TARA
kg
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb przyporz dkowania
klawiszy
Wejd do trybu
przyporz dkowania PLU.
Ustaw status klawisza funkcji.
Wejd w tryb kasowania
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Wejd do trybu Z.
)
Zbiór zawiera nazwy sklepów, które mo na wydrukowa na etykiecie lub paragonie.
Maksymalna liczba znaków do wprowadzenia zmienia si stosownie do rozmiaru obszaru
drukowania lub rozmiaru czcionki.
Mo na zaprogramowa do 32 nazw sklepów przy u yciu maksymalnie 3 linii, gdzie ilo
zale y od wielko ci czcionki.
UWAGI
SPEC 46
SPEC 250
SPEC 47
SPEC 251
– ustawienie domy lnej nazwy sklepu na etykiecie.
– centrowanie nazwy sklepu na etykiecie.
– ustawienie domy lnej nazwy sklepu na paragonie.
– centrowanie nazwy sklepu na paragonie.
%'
>$# *&) <4#8 + HM K
.
)
Wybieramy tryb programowania nazw sklepu, a nast pnie wprowadzamy nowy numer
nazwy sklepu(np.: 1).
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[5]
S5
ZBIOR
NAZ. SKL.
[*]
S5.0
SKLEP
0
NIE UST
[1][*]
S5.1
S01.01
S1 A 100
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz programowanie nazwy
sklepu.
Wejd do trybu programowania
nazwy sklepu
Ustaw numer zbioru nazw sklepu
(np.: nr.1)
Klawiszem [SIZE] zmieniamy
[SIZE][D][I][G][I][SP
][S][K][L][E][P]
S5.1
S01.11
SKLEP
S2 A 75
rozmiar czcionki dla nazwy sklepu.
Wprowad nazw sklepu (np.:
“DIGI SKLEP”)
[*]
S5.1
S02.01
[T][E][L][:]……
S5.1
S02.13
[PLU]
S5
S1 A 100
34888
S1 A 88
ZBIOR
NAZ. SKL.
%
Edytuj druga lini nazwy sklepu.
Wprowad drug lini nazwy
sklepu (np.: „TEL:57234888”)
Zapisz zmiany zbioru nazw sklepu
1 i wró do trybu S
>$# *&) <4#8 + HM K
8
/
)
W trybie programowania nazwy sklepu wprowadzamy istniej cy numer nazwy (np.: 1),
który zostanie skasowany.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[5]
S5
ZBIOR
NAZ. SKL.
[*]
S5.0
SKLEP
0
NIE UST
[1]
S5.0
SKLEP
1
NIE UST
[-]
S5.0
SKLEP
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S5
ZBIOR
NAZ. SKL.
%
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz programowanie
nazwy sklepu.
Wejd do trybu
programowania nazwy sklepu
Wybierz zbiór nazw sklepu o
numerze 1.
Wejd w tryb kasowania:
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór nazw sklepu 1 i
wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
'(
)
Reklamy s ci le powi zane z nazw towaru i mog by u ywane jako informacje
promocyjne drukowane na etykietach takie jak: „Idealne na grill”, „Super cena”, „Okazja”
itp. S one drukowane na etykietach w obszarze nazwy towaru (je li jest miejsce).
Maksymalnie dwie linie.
Pozycja drukowania i inwersja Reklam ustawiane s w specyfikacjach: SPEC14
i SPEC15. Drukowanie dla wszystkich towarów - SPEC96 na 1. Uaktywnienie funkcji
klawisza Reklam SPEC67=0.
' .
)
Wybieramy tryb programowania reklam, a nast pnie wprowadzamy nowy numer
reklamy(np.: 1).
Działania
Wy wietlacz
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[6]
S6
WIAD.
REKLAM.
[*]
S6.0
REKL.
0
NIE UST
[1][*]
S6.1
A01.01
S6.1
A01.11
UJEMY
S1 A 90
[SIZE]
S6.1
A01.11
UJEMY
S2 A 75
[SIZE]…[SIZE]
S6.1
A01.11
UJEMY
S4 A 65
[*]
S6.1
A02.01
[D][Z][I][E][K][U][J]
[E][M][Y]
[PLU]
TARA
S6
kg
S1 A 100
S1 A 100
WIAD.
REKLAM.
%
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik ustawiony na
S.
Wybierz tryb programowania zbioru
reklam.
Wejd do trybu programowania zbioru
reklam.
Wybierz zbiór reklam o numerze 1
Wpisz tekst reklamy (np.: DZIEKUJEMY)
Klawiszem [SIZE] zmie rozmiar
czcionki dla zbioru reklam.
Zmie rozmiar czcionki na S4.
Programowanie drugiej linii zbioru
reklam.
Zapisz zmiany zbioru reklam 1 i wró do
trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
' 8
/ )
W trybie programowania reklamy wprowadzamy istniej cy numer reklamy (np.: 1), który
zostanie skasowany.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[6]
S6
WIAD.
REKLAM.
[*]
S6.0
REKL.
0
NIE UST
[1]
S6.0
REKL.
1
NIE UST
[-]
S6.0
REKL.
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S6
WIAD.
REKLAM.
%"
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
zbioru reklam.
Wejd do trybu programowania
zbioru reklam.
Wybierz zbiór reklam o numerze
1
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór reklam 1 i wró do
trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
(
)
Zbiór kasjerów jest u ywany do programowania nazw operatorów. Jedna nazwa
sprzedawcy mo e składa si maksymalnie z 16 znaków. Zaprogramowany numer
sprzedawcy mo e zosta przydzielony do klawisza „Preset”. Numer lub nazwa
sprzedawcy (w zale no ci od ustawie SPEC 21) b dzie wydrukowany na etykiecie, je li
wybrany format etykiety posiada obszar wydruku dla numeru sprzedawcy. Numer
sprzedawcy oraz zaprogramowana nazwa sprzedawcy mog zosta wydrukowane na
paragonie, gdy SPEC 21 ma warto „Nazwa”.
.
Działania
)
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[7]
S7
ZBIOR
OBSLUGI
[*]
S7.0
0
NIE UST
KASJ.
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik ustawiony na
S.
Wybierz tryb programowani zbioru
kasjerów.
Wejd do trybu programowania
kasjerów.
Wybierz klawisz kasjera (np.: V1)
[1][*]
S7.1
KASJ.
NAZW 0
Zaprogramowanie nazwy operatora dla
klawisza V1.
[A][D][A][M]
[PLU]
S7.1
S7
KASJ.
ADAM
NAZW 4
ZBIOR
OBSLUGI
%%
Wprowad nazw operatora dla
klawisza V1 (np.:ADAM)
Zapisz zbiór kasjerów V1, Wró do
trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
.
A
/
Zegar wewn trzny wagi automatycznie przestawia dat i czas od chwili prawidłowego
ustawienia.
Wybór formatu daty odbywa si w specyfikacji u ytkownika SPEC17.
Ukrywanie zer dla daty i czasu SPEC101.
Format roku (dwie lub cztery cyfry) - SPEC141.
Opisany poni ej przykład dotyczy formatu DD / MM / RR .
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
[8]
S8
DATA I
CZAS
[*]
P8.0
DATA
110905
MMDDRR
[0][8][1][9][0][4][*]
P8.1
CZAS
0000
HHMM
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
daty i czasu.
Wejd do trybu
programowania daty i czasu.
Ustaw miesi c 08, dzie 19 i
rok 04 (np.: 2004-08-19)
Ustaw godzin 9, minut 05.
[9][0][0][*]
S8
DATA I
CZAS
Zapisz dat i godzin , wró
do trybu S.
%&
>$# *&) <4#8 + HM K
(
)
5
Zbiór ten mo na wykorzysta w celu drukowania napisów dodatkowych typu: 15% Taniej !,
Specjały wi teczne itp., które s zwi zane z konkretnymi towarami PLU.
Istnieje mo liwo zaprogramowania Informacji Dodatkowych tylko dla wolnych formatów
etykiet.
Maksymalnie mo e by zaprogramowanych 16 informacji dodatkowych ka da do 8 linii.
Ilo linii jest uzale niona od rozmiaru obszaru drukowania oraz wielko ci znaków.
UWAGA!
Format etykiety musi mie uprzednio zaprogramowane pole dla informacji dodatkowych.
.
)
5
Wybieramy tryb programowania informacji dodatkowych, a nast pnie wprowadzamy nowy
numer informacji (np.: 1). W przypadku edycji, wprowadzamy istniej cy numer informacji.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
[9]
S9
[*]
S9.0
WI DO
[1][*]
S9.1
M01.01
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
WIADOMOSCI
0
DOD
[N][O][SP][W][SP]
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
zbiorów informacji dodatkowych.
NIE
Wejd do trybu programowania
UST
zbiorów informacji dodatkowych.
S1 A
Wybierz zbiór informacji
100
dodatkowych o numerze 1.
Wprowad informacj dodatkow
[W][Y][P][R][O][D][
U][K][O][W][A]
UWAGA
S9.1
M01.23
OLSCE
S1 A 78
np.: miejsce produkcji artykułu.
(np.: WYPRODUKOWANO W
POLSCE)
[P][O][L][S][C][E]
Klawiszem [SIZE] zmieniamy
[SIZE]
S9.1
M01.14
OLSCE
S2 A 63
rozmiar czcionki dla zbioru
informacji dodatkowych.
[SIZE]…[SIZE]
S9.1
M02.01
[*]
S9.1
M02.01
[PLU]
S9
OLSCE
WIADOMOSCI
%!
S4 A 53
Zmie rozmiar czcionki na S4.
S1 A
Wprowad druga lini informacji
100
dodatkowych.
DOD
Zapisz zmiany zbioru informacji
dodatkowych 1 i wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
8
/
)
5
W trybie programowania zbiorów informacji dodatkowych wprowadzamy istniej cy numer
informacji (np.: 1), który zostanie skasowany.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
[9]
S9
WIADOMOSCI
DOD
zbiorów informacji
dodatkowych.
Wejd do trybu programowania
[*]
S9.0
WI DO
0
NIE UST
zbiorów informacji
dodatkowych.
[1]
S9.0
WI DO
1
NIE UST
[-]
S9.0
WI DO
KAS ?
Y-C N-T
Wybierz zbiór informacji
dodatkowych o numerze 1.
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór informacji
[C]
S9
WIADOMOSCI
DOD
dodatkowych 1 i wró do trybu
S.
%$
>$# *&) <4#8 + HM K
"(
)
)
Zbiór składników mo e by programowany dla etykiet wolnego formatu (F1 – F99).
Rozmiar obszaru drukowania decyduje o ilo ci linii i ilo ci znaków w ka dej linii. Dla
ka dego zbioru składników mo na zaprogramowa do 15 linii. W ka dym pliku składników
mo na pomie ci do 16 zbiorów składników.
Je eli specyfikacja 43 jest ustawiona na 0 mo liwe jest zapisanie do 39 linii w zbiorze
składników.
" .
)
)
Wybieramy tryb programowania składników, a nast pnie wprowadzamy nowy numer
składników (np.: 1). W przypadku edycji, wprowadzamy istniej cy numer składników.
Działania
[10]
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
S10
ZBIOR
SKLADN.
0
NIE UST
[*]
S10.0
SKLAD
[1][*]
S10.1
G01.01
[C][U][K][I][E][R]
S10.1
G01.07
S1 A 100
CUKIER
S1 A 94
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
zbiorów składników.
Wejd do trybu programowania
zbiorów składników.
Wybierz zbiór składników o
numerze 1.
Wprowad składnik (np.:
“CUKIER”).
Klawiszem [SIZE] zmieniamy
[SIZE]
S10.1
G01.07
CUKIER
S2 A 79
rozmiar czcionki dla zbioru
składników.
[*]
S10.1
G02.01
[M][A][K][A]
S10.1
G02.05
[PLU]
S10
S1 A 100
MAKA
S1 A 96
ZBIOR
SKLADN.
%
Wprowad nast pny składnik.
Zapisz zmiany zbioru
składników 1 i wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
" 8
/ )
)
W trybie programowania składników wprowadzamy istniej cy numer zbioru (np.: 1), który
zostanie skasowany.
Działania
[10]
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
S10
ZBIOR
SKLADN.
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
zbiorów składników.
Wejd do trybu
[*]
S10.0
SKLAD
0
NIE UST
programowania zbiorów
składników.
[1]
S10.0
SKLAD
1
NIE UST
[-]
S10.0
SKLAD
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S10
ZBIOR
SKLADN.
&'
Wybierz zbiór składników o
numerze 1.
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór składników 1 i
wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
%(
)
Istnieje mo liwo zaprogramowania max 20 tekstów po dwie linie ka dy,
wykorzystywanych do drukowania na etykietach informacji tj. .Nale no zł. , .Masa
kg.,.Cena zł/kg.,.Data pakowania.,.Nale y spo y przed:., itd.
Teksty nr T1~T16 stosowane s dla etykiet towaru (item label).
Teksty nr T17~T20 stosowane s dla etykiet sumarycznych (total label).
Ilo linii tekstu zale y od wielko ci pola w danym formacie etykiety.
% .
)
Wybieramy tryb programowania tekstów, a nast pnie wprowadzamy nowy numer tekstu
(np.: 1) W przypadku edycji, wprowadzamy istniej cy numer tekstu.
Działania
[11]
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
S11
ZBIOR
TEKSTOW
0
NIE UST
[*]
S11.0
TEKST
[1][*]
S11.1
T01.01
[P][A][C][Z][K][A]
S11.1
T01.07
S1 A 100
ACZKA
S1 A 94
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
zbiorów tekstów.
Wejd do trybu programowania
zbiorów tekstów.
Wybierz zbiór tekstów o
numerze 1.
Wprowad tekst np.: PACZKA
Klawiszem [SIZE] zmieniamy
[SIZE]
S11.1
T01.07
ACZKA
S2 A 79
rozmiar czcionki dla zbioru
tekstów.
[SIZE]…[SIZE]
S11.1
T01.07
[*]
S11.1
T02.01
[D][A][T][A]
S11.1
T02.05
[PLU]
S11
ACZKA
S5 A 54
Zmie rozmiar czcionki na S5.
S1 A 100
Wprowad drug lini tekstu.
DATA
S1 A 96
ZBIOR
TEKSTOW
&
Zapisz zmiany zbioru tekstów 1
i wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
% 8
/ )
W trybie programowania tekstów wprowadzamy istniej cy numer zbioru (np.: 1), który
zostanie skasowany.
Działania
[11]
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
S11
ZBIOR
TEKSTOW
[*]
S11.0
TEKST
0
NIE UST
[1]
S11.0
TEKST
1
NIE UST
[-]
S11.0
TEKST
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S11
ZBIOR
TEKSTOW
&
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
zbiorów tekstów.
Wejd do trybu programowania
zbiorów tekstów.
Wybierz zbiór tekstów o
numerze 1.
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór tekstów 1 i wró
do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
&(
)
Waga SM-100 umo liwia zaprojektowanie własnych formatów etykiet poprzez ustawienie
k ta drukowania, pozycji drukowania, rozmiaru oraz pozostałych pozycji
programowalnych. Nowy format etykiety mo e by wykonany poprzez skopiowanie
istniej cego formatu i modyfikacji go lub poprzez stworzenie całkowicie nowego formatu
etykiety.
&
Maksymalny rozmiar tworzonego formatu etykiety mie ci si w nast puj cych
przedziałach długo ci i szeroko ci.
• W pami ci mo e by przechowywanych do 99 nowych formatów, oprócz
pozostałych 16 formatów standardowych.
• Mo liwe jest u ywanie formatów standardowych jako bazy do stworzenia nowych
formatów.
• Pozycja drukowania ka dego elementu na etykiecie jest programowana w
milimetrach.
• Dla wszystkich elementów etykiety mog zosta ustawione cztery k ty drukowania:
0, 90, 180 oraz 270 stopni.
& 7
E
)+
/)
Wszystkie zmienne elementy powinny zosta ustawione 8 mm powy ej dołu etykiety.
Dolne 8 mm etykiety powinno by przeznaczone dla stałych danych takich jak nazwa
sklepu, poniewa obszar ten jest zadrukowywany podczas wysuwania si ostatniej
etykiety. Nie nale y ustawia adnych pozycji elementów etykiety w odległo ci mniejszej
od 1 mm od brzegów etykiety.
&
>$# *&) <4#8 + HM K
Pozycja drukowania ka dego elementu etykiety jest uzale niona od ustawie odległo ci
od punktu „0” (X=0, Y=0). Warto ci X i Y s wprowadzane w „mm”.
Obszar drukowania.
Pozycje elementów etykiety nie mog znajdowa si w 8 dolnych milimetrach etykiety.
szeroko
1mm
etykiety
Obszar Wolnego Formatu
1mm
Kierunek
wysuwu
Długo
Etykiety
PRZEDDRUKOWYWANY
OBSZAR
(NAZWA SKLEPU)
8 mm
Przerwa 2mm
Obszar
Drukowania
Wolnego
Formatu
OBSZAR DRUKOWANIA
&"
Obszar
Drukowania
>$# *&) <4#8 + HM K
Poło enie drukowania.
Poło enie drukowania ka dej danej pozycji jest uzale nione od ustawienia odległo ci od
punktu „0” (X=0, Y=0) do podstawowego poło enia (warto X, warto Y).
K t drukowania.
Mo liwe s do wyboru 4 ró ne k ty: 0°, 90°, 180°, 270°.
y
y
0°
x
90 °
x
DANE
y
y
x
y
x
y
x
x
y
180 °
270 °
x
x
&%
y
>$# *&) <4#8 + HM K
& .
/)
5
Pozycje drukowane dla etykiety towaru.
W poni szej tabeli znajduj si pozycje drukowania dla etykiety towaru.
Pozycje drukowane
Typ
Wy wietlacz
1. Numer PLU
1
nrPLU
2. Cena (- Podatek)
1
3. Cena jednostkowa
Typ
Wy wietlacz
23. Ramka 2
4
FRM 2
NALEZ
24. Tara
1
TARA
1
CEN.J
25. Obsługa
1
OBSL.
4. Masa
1
MASA
26 ~ 41. Tekst 1 ~ Tekst 16
2
TXT??
5. Ilo
1
ILOSC
42. Cena (+ Podatek)
1
NAPOD
6. Data pakowania
1
DATAP
43. Zakres podatku
1
POD R
7. Czas pakowania
1
CZASP
44. Miejsce
2
MIEJ.
8. Towar
2
TOWAR
47 ~ 56. Obraz 1~Obraz 10
2
OBR??
9. Jednostka towaru
1
JED.T
66. Miejsce urodzenia
1
URODZ
10. Data sprzeda y
1
DATAS
67. Miejsce hodowli
1
MCHOD
11. Czas sprzeda y
1
CZASS
68. Miejsce uboju
1
UBOJU
12. Kod kreskowy
3
KODKR
1
ROZBI
13. Nazwa sklepu
2
SKLEP
1
ODN D
14. Warto
1
OBNIZ
69. Miejsce rozbioru
70. Numer identyfikacyjny
zwierz cia
71. Pochodzenie
1
POCH
15. Data wa no ci
1
DATAW
73. Multi barcode 1
3
M1BAR
16. LOGO
2
LOGO
74. Multi barcode 2
3
M2BAR
17. Kod grupy
1
KODGR
78. Rodzaj
1
RODZ.
18. Kod działu
1
DZIAL
79. Kategoria
1
KAT.G
19. Numer wagi
1
NrWAG
80. Stado
1
STADO
20. Składniki
2
SKLA.
81. Kontakt
1
KONT.
2
WI DO
82. GTIN
1
GTIN
4
FRM 1
obni ki
21. Wiadomo
22. Ramka 1
dodat.
Pozycje drukowane
&&
>$# *&) <4#8 + HM K
Pozycje drukowane dla etykiety zbiorczej.
W poni szej tabeli znajduj si pozycje drukowania dla etykiety zbiorczej.
Pozycje drukowane
Typ
Wy wietlacz
1. Nr PLU
1
nrPLU
2. Data pakowania
1
3. Masa
Typ
Wy wietlacz
12. TEXT 18
2
TXT18
DATAP
13. TEXT 19
2
TXT19
1
MASA
14. TEXT 20
2
TXT20
4. Ilo
1
ILOSC
20. Miejsce urodzenia
1
URODZ
5. Jednostka ilo ci
1
JED.I
21. Miejsce hodowli
1
MCHOD
6. Cena (+ podatek)
1
NAPOD
22. Miejsce uboju
1
UBOJU
7. Czas pakowania
1
CZASP
23. Miejsce rozbioru
1
ROZBI
8. Całkowity
1
RAZEM
24. Numer identyfikacyjny
zwierz cia
1
ODN D
9. Kod kreskowy
3
KODKR
25. Pochodzenie
1
POCH
10. Obsługa
1
OBSL.
26. Multi barcode 1
3
M1BAR
11. TEXT 17
2
TXT17
27. Multi barcode 2
3
M2BAR
1 $9#
4
'
5
#(
Pozycje drukowane
5
9 ( 0& ' +
($
$-&7 -':( ' -&)
* ( $-&7
Wła ciwo ci
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Pozycja X
TAK
TAK
TAK
TAK
Pozycja Y
TAK
TAK
TAK
TAK
K t
TAK
TAK
TAK
NIE
Status
TAK
TAK
TAK
TAK
Rozmiar czcionki
TAK
NIE
NIE
NIE
Szeroko
NIE
TAK
NIE
NIE
Wysoko
NIE
TAK
TAK
NIE
G sto
NIE
NIE
NIE
TAK
&!
>$# *&) <4#8 + HM K
&"
Działania
[1][2]
/
)
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S1
ZBIOR
PLU
S12
WOLNY
FORMAT
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz tryb programowania
formatu etykiety.
Wejd do trybu
[*]
S12.0
WOLN.
0
1-99
programowania formatu
etykiety.
[1][*]
S12.1
ETYK.
0
SZER MM
[4][8][*]
S12.2
ETYK.
0
WYS MM
[3][5][*]
S12.3
ETYK.
0
STOPNI
Wprowad numer formatu
etykiety (np.: Nr 1)
Ustaw szeroko
etykiety
(np.: 48mm).
Ustaw wysoko
etykiety
(np.: 35mm).
Wciskaj c klawisz [<<] lub
[<<] lub [>>]
S12.3
ETYK.
90
STOPNI
[>>] zmieniamy k t etykiety.
(0, 90, 180 oraz 270 stopni).
[*]
S12.4
ETYK.
ETYK.
TOWARU
[<<] lub [>>]
S12.4
ETYK.
ETYK.
ZBIORCZA
[*]
S12.5
nrPLU
1
&$
F ZBIOR
Etykieta obrócona o 90 stopni
Wybierz typ etykiety.
(Etyk. towatu, Etyk zbiorcza)
Wybierz typ program. danych.
>$# *&) <4#8 + HM K
Ustawienie pozycji drukowania nrPLU. Jest to pozycja typu 1, wi c mo na dla niej ustawi
nast puj ce parametry: pozycj X, pozycj Y, k t, status oraz rozmiar czcionki.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
Kontynuacja tworzenia nowego formatu etykiety.
S12.5
nrPLU
1
F ZBIOR
Ustawienie pozycji: nrPLU.
[*]
S12.5
nrPLU
0
X MM
Wprowad warto
X (np.:1mm).
[1][*]
S12.5
nrPLU
0
Y MM
Wprowad warto
Y (np.:1mm).
[1][*]
S12.5
nrPLU
0
STOPNI
Ustaw k t drukowania (np.:.90 stopni).
[>>][*]
S12.5
nrPLU
0
STATUS
Ustaw status drukowania.
[7][*]
S12.5
nrPLU
S1
ROZ. CZCION
Wybierz rozmiar czcionki (np.: S5).
Wciskaj c klawisz [<<] lub [>>] zmie
[>>] cztery razy
S12.5
nrPLU
S5
ROZ. CZCION
rozmiar czcionki.
(S1~S5; M1~M5; L1~L5)
[*]
S12.5
nrPLU
1
F ZBIOR
Wejd do ustawiania nast pnej pozycji.
Ustawienie pozycji drukowania KODKR. Jest to pozycja typu 3, wi c mo na dla niej
ustawi nast puj ce parametry: pozycje X, pozycj Y, k t, status oraz wysoko .
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
Kontynuacja tworzenia nowego formatu etykiety.
S12.5
KODKR
9
[*]
S12.5
KODKR
0
X MM
Wprowad warto
X (np.:5mm).
[5][*]
S12.5
KODKR
0
Y MM
Wprowad warto
Y (np.:20mm).
[2][0][*]
S12.5
KODKR
0
STOPNI
Ustaw k t drukowania (np.:.90 stopni).
[>>][*]
S12.5
0
WYS MM
Ustaw wysoko
[2][5][*]
S12.5
KODKR
KODKR
0
STATUS
Ustaw status drukowania.
[7]
S12.5
KODKR
7
STATUS
[*]
S12.5
KODKR
9
F ZBIOR
F ZBIOR
&
Ustawienie pozycji: KODKR
(np.: 25mm)
Ustaw status kodu kreskowego na
wydruk wszystkich pozycji.
Wejd do ustawiania nast pnej pozycji.
>$# *&) <4#8 + HM K
& % 0/ )
)
W trybie programowania formatów wybieramy funkcj kopiowania istniej cego formatu
etykiety, a nast pnie wybieramy istniej cy format (np.: T7).
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
UWAGA
Wejd do trybu S.
Wybierz tryb programowania
[1][2][*]
S12.0
WOLNY
0
1-99
formatu etykiety i wejd do
niego.
[1]
S12.0
WOLNY
1
1-99
Wybierz format etykiety (np.:
Nr 1).
Naci nij klawisz [X], aby
[X]
S12.0
WOLNY
NO
0
KOPIUJ
uruchomi funkcj
kopiowania formatów.
Wci nij, [7] aby wybra
[7]
S12.0
WOLNY
T7
7
KOPIUJ
istniej cy format, który
chcesz skopiowa . (np.: T7).
[*][PLU]
& & 0/ )
S12
WOLNY
//
/
FORMAT
Zapisz format numer 1 i wró
do trybu S.
)
Format etykiety nie mo e zosta usuni ty, je eli jest poł czony z istniej cym zbiorem PLU.
W trybie programowania formatu wybieramy istniej cy numer formatu, który zostanie
usuni ty.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
Wybierz tryb programowania
S12.0
WOLNY
0
1-99
formatu etykiety i wejd
do
niego.
[1]
S12.0
WOLNY
1
1-99
[-]
S12.0
WOLNY
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S12.0
WOLNY
FORMAT
!'
Wybierz format etykiety (np.:
Nr 1)..
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj format 1 i wró do
trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
&!.
)
/
+
)
/
Mo liwe jest stworzenie własnego formatu etykiety kopiuj c istniej cy format oraz
modyfikuj c go do własnych potrzeb
!
) ,
>$# *&) <4#8 + HM K
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S12
zł/kg
zł
WOLNY
FORMAT
[*]
S12.0
WOLNY
0
1-99
[8]
S12.0
WOLNY
8
1-99
UWAGA
Wybierz tryb programowania
formatu etykiety.
Wejd do trybu programowania
formatu etykiet.
Wybierz format etykiety (np.: 8)
Naci nij klawisz [X], aby
[X]
S12.0
WOLNY
NO
0
KOPIUJ
uruchomi funkcj kopiowania
formatów.
[8] lub
[<<] i [>>]
Wci nij, [8] aby wybra
S12.0
WOLNY
T8
8
KOPIUJ
istniej cy format, który chcesz
skopiowa . (np.: T8).
Zmie szeroko
[*]
S12.1
ETYK.
56
SZER MM
etykiety.
( w obecnym przykładzie nie
zmieniamy)
Zmie wysoko
[*]
S12.2
ETYK.
55
WYS MM
etykiety.
( w obecnym przykładzie nie
zmieniamy)
Zmie k t drukowania etykiety.
[*]
S12.3
ETYK.
0
STOPNI
( w obecnym przykładzie nie
zmieniamy)
[*]
S12.4
ETYK.
ETYK.
TOWARU
Wybierz etykiet towaru.
[*]
S12.5
nrPLU
1
F TOWAR
Wejd w ustawienia pozycji.
[*][*][*][*]
S12.5
nrPLU
7
STATUS
Wybierz status drukowania.
[C] lub [0]
S12.5
nrPLU
0
STATUS
Zmie status drukowania na 0.
[*][*]
S12.5
nrPLU
1
F TOWAR
[8]
S12.5
TOWAR
8
F TOWAR
Zapisz ustawienia I przejd do
nast pnej pozycji.
Wybierz pozycj
programowania nazwy towaru.
Wybierz pozycj ustawiania Y i
[*][*][3][2]
S12.5
TOWAR
32
Y MM
zmie j z warto ci 23 na
warto
32.
Zmie k t drukowania.
[*]
S12.5
TOWAR
0
STOPNI
( w obecnym przykładzie nie
zmieniamy)
!
>$# *&) <4#8 + HM K
Działania
[*][*][1][5]
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S12.5
TOWAR
15
WYS MM
UWAGA
Zmie wysoko
z 21 na
15mm.
Wybierz status drukowania.
[*]
S12.5
TOWAR
7
STATUS
( w obecnym przykładzie nie
zmieniamy)
[*]
S12.5
TOWAR
8
F TOWAR
20
F TOWAR
Zapisz ustawienia drukowania
dla nazwy towaru.
Wybierz pozycj
[2][0]
S12.5
SKL.
[*]
S12.5
SKL.
0
X MM
[2][*]
S12.5
SKL.
0
Y MM
Ustaw warto
X (np.: 2mm)
[2][3][*]
S12.5
SKL.
0
STOPNI
Ustaw warto
Y (np.: 23mm)
programowania składników.
Wejd do programowania
składników.
Zmie k t drukowania.
[*]
S12.5
SKL.
0
SZER MM
( w obecnym przykładzie nie
zmieniamy)
[5][4][*]
S12.5
SKL.
0
WYS MM
[1][0][*]
S12.5
SKL.
0
STATUS
Zmie warto
szeroko ci (np.;
54mm).
Zmie warto
wysoko ci (np.;
10mm).
Ustaw status drukowania
[7][*]
S12.5
[PLU]
S12
SKL.
20
F TOWAR
WOLNY
FORMAT
!
(np.: 7).
Zapisz format etykiet nr 8.
>$# *&) <4#8 + HM K
!(
/)
Miejsce Produkcji mo e by u ywane do oznaczania kraju czy regionu, w którym
wyprodukowano dany asortyment i b dzie drukowane na etykiecie, je eli zawiera ona pole
dla Miejsca Produkcji. Zaleca si wykorzystanie tego zbioru do wpisania numeru zakładu
umieszczanego w owalu ze znakami PL [Nr Zakładu] IW.
PL
[ Nr Zakładu ]
IW
! .
/)
Wybieramy programowanie miejsca produkcji, a nast pnie wprowadzamy nowy numer
miejsca produkcji(np.: 1). W przypadku edycji wybieramy istniej cy numer miejsca
produkcji.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
[1][5][*]
S15.0
MIEJ.
[1][*]
S15.1
P01.01
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
0
NIE UST
S1 A 100
Wybierz tryb S. Wska nik ustawiony
na S.
Wejd do trybu programowania
zbiorów miejsc produkcji.
Wybierz zbiór miejsc produkcji o
numerze 1.
Wprowad miejsce produkcji np.:
[W][Y][P][R][O][D][U]
[K][O][W][A][N][O]
UWAGA
S15.1
P01.21
DIGI
S1 A 80
WYPRODUKOWANO W DIGI
S15.1
P01.21
DIGI
S4 A 55
Zmie rozmiar czcionki na S4.
ZBIOR
MIEJSC
[SP][W][SP][D][I][G][I]
[SIZE][SIZE]…
[PLU]
S15
!"
Zapisz zmiany zbioru miejsc
produkcji 1 i wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
! 8
/
/)
W trybie programowania miejsca produkcji wprowadzamy istniej cy numer zbioru (np.: 1),
który zostanie skasowany.
Działania
Wy wietlacz
UWAGA
TARA
kg
zł/kg
zł
S15.0
MIEJ.
0
NIE UST
[1]
S15.0
MIEJ.
1
NIE UST
[-]
S15.0
MIEJ.
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S15
ZBIOR
MIEJSC
$
Wejd do trybu programowania
zbiorów miejsc produkcji.
Wybierz zbiór miejsc produkcji o
numerze 1.
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór miejsc produkcji 1 i
wró do trybu S.
/ +
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
[1][6][*]
S16.1
OCENA
0.00
OBNI.
[5][0][0]
S16.1
OCENA
5.00
OBNI.
USTAW.
MASZYNY
[PLU]
S16
!%
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik
ustawiony na S.
Wybierz programowanie
ustawie urz dzenia.
Ustaw domy ln warto
przeceny (np.: 5.00%).
Zapisz zmiany ustawie
urz dzenia i wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
(
47>7
Logo jest znakiem firmowym sklepu, firmy, który mo e by drukowany na etykietach
(w dolnej cz ci z lewej strony Nazwy Sklepu) lub paragonach ( w nagłówku).
W przypadku etykiet Wolnego Formatu nale y wcze niej zaprogramowa obszar dla
drukowania LOGO na etykiecie.
Programowanie polega na „wypełnianiu” i „czyszczeniu” punktów ( 128 w poziomie i 64 w
pionie tzw. kropek), tworz cych w dalszym etapie LOGO.
UWAGA! Wszystkie standardowe formaty etykiet posiadaj 37x30 punktów obszaru dla
Logo.
.
•
•
•
47>7
Przygotowa projekt Logo na kartce z siatk 128 x 64 punkty.
W przypadku Logo etykiety zaznaczy obszar dla Logo.
Narysowa Logo w siatce, wypełniaj c odpowiednie pola na czarno.
Przykład: „DIGI” Logo dla etykiety (37 x 30 punktów)
!&
>$# *&) <4#8 + HM K
* -
)
/)
Przykład wy wietlacza w czasie programowania Logo.
Klawisze funkcyjne do programowania LOGO
[0]
------- Czyszczenie punktu.
[1]
------- Wypełnianie punktu.
[<<]
------- Przesuni cie kursora w lewo. [ ]
[>>]
------- Przesuni cie kursora w prawo. [ ]
[
]
------- Przesuni cie kursora w gór . [ ]
[
]
------- Przesuni cie kursora w dół. [ ]
[*]
[PLU]
------- Przeskoczenie kursora do pierwszego punktu w nast pnej linii.
------- Zapisanie danych.
!!
>$# *&) <4#8 + HM K
• Podczas programowania (wypełniania) punktów kursor automatycznie przechodzi
do nast pnego punktu w danej linii.
• Gdy zostanie osi gni ty ostatni punkt w linii (128 poziomy punkt) lub naci ni ty
klawisz [*] kursor przejdzie (do góry) do pierwszego punktu w nast pnej linii.
".
47>7
Wybieramy tryb programowania Logo a nast pnie wprowadzamy nowy numer Logo
(np.: 1). W przypadku edycji wybieramy istniej cy numer Logo.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
[1][7][*]
S17.0
LOGO
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
0
NIE
UST
UWAGA
Wybierz tryb S. Wska nik ustawiony na S.
Wejd do trybu programowania zbiorów
LOGO.
Wybierz zbiór LOGO 1.
[1][*]
S17.1
LOGO
0
POZ-X
Ustaw pozycj X (np.: 7 punktów)
[7][*]
S17.2
LOGO
0
POZ-Y
Ustaw pozycj Y (np.: 1 punkt)
Wypełnij/czy
[1][*]
S17.3
LOGO
000000
007-01
punkty a nast pnie przejd
do nowej linii.
(np.:11101110001)
[1][1]……[0][1][*]
Naci nij klawisz
[>>] 6 razy
S17.3
LOGO
000000
001-02
Wci nij klawisz [>>], aby przej
do
nast pnego punktu.
If necessary to change the position of the
S17.3
LOGO
000000
007-02
cursor been set, the following procedure is
required.
[-][-]
S17.3
LOGO
7
POZ-X
[5][*]
S17.3
LOGO
2
POZ-Y
[*]
S17.3
LOGO
000000
005-02
Zatwierd dane Logo.
ZBIOR
LOGO
Zapisz Logo nr 1 i wró do trybu S.
[PLU]
S17
!$
Zmie poziomy punkt startowy (np.: 5)
Zmie pionowy punkt startowy
( w obecnym przykładzie nie zmieniamy)
>$# *&) <4#8 + HM K
%8
/47>7
W trybie programowania Logo wybieramy numer istniej cego Logo (np.: 1), który zostanie
skasowany.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S17.0
LOGO
0
NIE UST
[1]
S17.0
LOGO
1
NIE UST
[-]
S17.0
LOGO
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S17
ZBIOR
LOGO
!
UWAGA
Wejd do trybu programowania zbiorów
LOGO.
Wybierz zbiór LOGO 1.
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór LOGO 1 i wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
'(
)
Funkcja pozwala zaprogramowa stop podatku konsumpcyjnego zawartego w nale no ci
lub dodawanego do niej. Mo liwe jest zaprogramowanie do 10 numerów podatków.
Zaprogramowany podatek przypisany do GRUPY automatycznie odnosi si do wszystkich
PLU nale cych do danej GRUPY (z wyj tkiem tych PLU, które posiadaj indywidualnie
przypisany podatek). Stopy podatku mog mie warto od 0,00% do 99,99%.
Istniej 2 typy podatków:
• ADD ON TAX: Podatek jest dodawany do nale no ci.
• VAT TAX: Podatek jest zawarty w nale no ci.
' .
)
Wybieramy tryb programowania podatku i wprowadzamy nowy numer podatku (np.: 1).
Aby edytowa , wybieramy istniej cy numer podatku.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
UWAGA
Wybierz tryb S
Wybierz tryb programowania
[1][8][*]
S18.0
POD.
0
NIE UST
zbioru podatku. Wybierz
numer zbioru podatku (np.: 1)
[1][*]
S18.1
POD.
0.00
INCLUDE
[3][0][0]
S18.1
POD.
3.00
INCLUDE
[<<] lub [>>]
S18.1
POD.
3.00
EXCLUDE
ZBIOR
POD.
[PLU]
S18
Wybierz domy lna stop
podatku (np.: 3%)
Wybierz typ podatku.
Zbiór podatku 1 to podatek od
warto ci dodanej (VAT)
Zapami tanie zbioru podatku
1 oraz powrót do trybu S
Klawisz [<<] oraz [>>] mog zmienia typ podatku (zawartego/dodawanego).
$'
>$# *&) <4#8 + HM K
' 8
/
)
Kiedy numer podatku jest powi zany z istniej c grup lub PLU, nie mo na go skasowa .
Dodatkowo numer podatku 1 nie mo e by usuni ty.
W trybie programowania podatku wybierz istniej cy numer podatku (np.: 1), który ma
zosta usuni ty.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
Wprowad tryb
S18.0
POD.
0
NIE UST
programowania zbioru
podatku
[1]
S18.0
POD.
1
NIE UST
[-]
S18.0
POD.
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S18
ZBIOR
POD.
$
Wprowad numer zbioru
podatku 1
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór podatku 1 i
wracamy do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
(
)
5
Mo na zaprogramowa 9 zbiorów napisów po 100 znaków w linii dla ka dego z nich.
.
/
)
5
Wybieramy tryb programowania napisów sekwencyjnych a nast pnie wprowadzamy nowy
numer napisów sekwencyjnych. Przy edycji wybieramy istniej cy numer napisów.
Wy wietlacz
Działania
TARA
kg
S1
[1][3][*]
S13.0
WI SK
[1][*]
S13.1
WI SK
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
0
NIE UST
UWAGA
Wybierz tryb S.
Wejd do trybu programowania
zbiorów napisów sekwencyjnych.
Wybierz zbiór napisów
0
sekwencyjnych o numerze 1.
[W][I][T][A][M][Y][S
P][W][SP][M][A][G][
A][Z][Y][N][I][E][SP]
Wprowad tekst napisu
S13.1
WI SK
DIGI
23
WIAD.
SKROLA
sekwencyjnego (np.: WITAMY W
MAGAZYNIE DIGI)
[D][I][G][I]
[PLU]
S13
8
/
)
Zapisz zmiany zbioru napisów
sekwencyjnych 1 i wró do trybu S.
5
Je eli napisy sekwencyjne s powi zane ze zbiorem sekwencji wy wietlania, nie mog
by usuni te. W trybie programowania napisów sekwencyjnych wybieramy istniej cy
numer napisów sekwencyjnych (np.: 1), który zostanie skasowany.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
zł
S13.0
WI SK
0
NIE UST
[1]
S13.0
WI SK
1
NIE UST
[-]
S13.0
WI SK
KAS ?
Y-C N-T
[C]
S13
WIAD.
SKROLA
$
UWAGA
Wejd do trybu programowania
zbiorów napisów sekwencyjnych.
Wybierz zbiór napisów
sekwencyjnych o numerze 1.
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj zbiór napisów
sekwencyjnych 1 i wró do trybu S.
>$# *&) <4#8 + HM K
(
)
-
Zbiór okre la sposób wy wietlania napisów sekwencyjnych uprzednio zaprogramowanych.
Mo na wprowadzi 3 zbiory sekwencji (#1, #2, #3) wy wietlania z maksymalnie trzema
zbiorami napisów.
.
/ )
-
Wybieramy tryb programowania sekwencji wy wietlania a nast pnie wprowadzamy nowy
numer sekwencji (np.: 1). W przypadku edycji wybieramy istniej cy numer sekwencji.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
S1
zł/kg
zł
ZBIOR
PLU
UWAGA
Wybierz tryb S.
Wejd do trybu
[1][4][*]
S14.0
SE SK
0
NIE UST
programowania zbiorów
sekwencji wy wietlania.
[1][*]
S14.1
SE SK
NR WIA
000
Wybierz zbiór sekwencji
wy wietlania o numerze 1.
Wybierz istniej cy numer
[1][2][3][*]
S14.2
SE SK
ATRYB.
123 000
napisu sekwencyjnego (np.:
1,2,3)
[1][2][3][*]
S14.2
SE SK
SZYBK.
123 000
Ustaw pr dko
przewijania.
(np.:
[1][2][0]
S14.2
SE SK
SZYBK.
123 120
WIA#1=1:NORMALNIE,WIA#
2=2:SZYBKO i
MSG#3=0:WOLNO)
Zapisz zmiany zbioru
[PLU]
S14
SEKW.
SKROLA
sekwencji wy wietlania 1 i
wró do trybu S.
( +
/
+
)
-
Funkcja ta, jest u ywana do:
• zał czania zaprogramowanej sekwencji wy wietlania,
• wy wietlania napisów sekwencyjnych na wy wietlaczu w trybie wa enia, gdy waga
jest w stanie bezczynno ci,
$
>$# *&) <4#8 + HM K
Zał czenie sekwencji wy wietlania
W trybie programowania sekwencji wy wietlania wprowadzamy numer sekwencji
wy wietlania (np.: 1).
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
Wejd do trybu
S14.0
SE SK
0
NIE UST
programowania sekwencji
wy wietlania.
[1]
S14.0
SE SK
1
NIE UST
Wybierz sekwencj
wy wietlania (np.: 1)
Uaktywnij sekwencj
[PLU]
S14
SEKW.
SKROLA
wy wietlania 1, wró do trybu
S.
Wył czenie sekwencji wy wietlania.
W trybie programowania sekwencji wy wietlania wprowadzamy sekwencj wy wietlania o
numerze 0.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
Wejd do trybu
S14.0
SE SK
0
NIE UST
programowania sekwencji
wy wietlania.
[0]
S14.1
SE SK
0
NIE UST
Wybierz sekwencj
wy wietlania o numerze 0.
Wył cz sekwencj
[PLU]
S14
SEKW.
SKROLA
wy wietlania 1, wró do trybu
S.
$"
>$# *&) <4#8 + HM K
8
/ )
-
W trybie programowania sekwencji wy wietlania wprowadzamy istniej cy numer zbioru
(np.: 1), który zostanie skasowany.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
Wejd do trybu
S14.0
SE SK
0
NIE UST
programowania sekwencji
wy wietlania.
[1]
S14.0
SE SK
1
NIE UST
[-]
S14.0
SE SK
KAS ?
Y-C N-T
Wybierz sekwencj
wy wietlania (np.: 1)
Uruchom tryb kasowania.
[C] dla Tak, [T] dla Nie.
Skasuj sekwencje
[C]
S14
SEKW.
SKROLA
wy wietlania 1 i wró do trybu
S.
*
)
; 6
Umie arkusz klawiszy w miejscu na klawiaturze do tego przeznaczonym.
Wygl d standardowego arkusza klawiszy ze znakami ASCII.
A/ a
1
B/b
2
C/c
3
D/d
4
E /e
5
F/ f
6
G/g
7
H /h
8
I /i
9
J/j
0
K /k
!
L/l
@
M /m
#
N /n
$
O/o
%
P/ p
^
Q/q
&
R/r
*
(9
S/s
(
T /t
)
U /u
:
V /v
=
W /w
"
X /x
/
Y/y
−
Z/z
\
.
:94
Ç/ç
+
Ü/ü
?
Ö/ö
<
É/é
.
Ä/ä
>
Ñ/ñ
,
à/á
β/í
N
O
Ka dy z klawiszy zawiera 3-4 znaki ASCII.
$%
ó
67:9
>$# *&) <4#8 + HM K
Przykładowo klawiszem [A/a/1] mo emy wpisa znak: „A”, „a” lub „1”.
Działania
ASCII
Wy wietlacz
Stan wska nika
Uwagi
Naci nij klawisz jeden raz.
WPROWADZENIE ‘A’
A
Wska nik P zał czony
*
Naci nij klawisz dwa razy.
WPROWADZENIE ‘a’
A
Wska nik P wył czony
**
Naci nij klawisz trzy razy.
WPROWADZENIE ‘1’
1
Wska nik P wył czony
***
PWł czenie si wska nika P sygnalizuje u ycie wielkiej litery w programowaniu PLU.
** Po wprowadzeniu jednej litery wska nik pod liter miga przez 1.5 sekundy.
*** Kiedy wska nik pod liter miga poprzez naci ni cie tego samego klawisza mo liwa jest zmiana na
nast pny znak ASCII np: z “A” na „a”.
$&
>$# *&) <4#8 + HM K
"*
) /; 6
Wprowadzanie kodu ASCII jest kolejnym rodzajem wprowadzania znaków ASCII. Wybór
metody umo liwia klawisz [CODE].
Przykład: U ycie metody wprowadzania kodu ASCII do wprowadzenia nazwy towaru
[CAKE].
Działania
QQ
Wy wietlacz
TARA
kg
QQ
QQ
8E*+
QQ
QQ
H
UWAGA
zł
H ?
QQ
Wprowad nazw towaru.
Naci nij przycisk [CODE] aby
R <=GS
H
?
H ?
rozpocz
wprowadzanie
kodu ASCII.
R SR;S
H
?
H ?
R SR S
H
?
H ?
R;SR S
H
?
H ?
R SR S
H
?
H ?
Kod ASCII 67 oznacza liter
‘C’.
Kod ASCII 65 oznacza liter
‘A’.
Kod ASCII 75 oznacza liter
‘K’.
Kod ASCII 69 oznacza liter
‘E’.
Przeł czenie metody
wprowadzania znaków.
R <=GS
H
?BG
H ?
Wprowadzone znaki zostan
wy wietlone w oknie ceny
jednostkowej.
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
Poszczególne kraje mog korzysta z listy lokalnych kodów ASCII (tabela kodów znajduje
si na ko cu niniejszej instrukcji).
$!
>$# *&) <4#8 + HM K
"
#
" 7FA700
%GD<
Działania
Przyciski
TARA
kg
G
zł/kg
2>J
zł
2>J 1
1 2 3 4
, 8.& $
;;;; ;;;;; ;;;;;; ;;;;;;;
PPPP PPPPP PPPPPP PPPPPPP
TTTT TTTTT TTTTTT TTTTTTT
-4+
( 0&
, -8.& $
" (
Wszystkie czynno ci zwi zane z wa eniem b d zaprezentowane w oparciu o procedury
wskazane poni ej. U ytkownik powinien sprawdzi t operacj przed dokonaniem
transakcji.
%GD<
Działania
-4+
Przyciski
TARA
( 0&
%
($ '
5
0U'
#$ # & $'V
RDG%GD<S
*+
R SR SR S
5# W'
# *
$$
kg
G
zł/kg
2>J
zł
2>J 1
1 2 3 4
>$# *&) <4#8 + HM K
" 7
"
;[email protected]
7 ,
)
/
)
%GD<
Działania
H $+
Przyciski
G
zł/kg
2>J 1
1 2 3 4
R S
#/ ' * ( $
, -& -0U
#/ ' * ( $
R S
7 ,
)
/# /)
/
%GD<
Działania
H $+
Przyciski
TARA
kg
G
zł/kg
2>J
zł
2>J 1
1 2 3 4
( 0&
,' ( 3
#/ ' * ( $ $'V +
R S
< ) ) #/ ' * ( $
R S
, -& -0U
R S
#/ ' * ( $
""*
Istniej
•
•
•
2>J
zł
+$ # &
< ) ) #/ ' * ( $
"
kg
( 0&
1 8:9 ' * ( $ $'V
5# W
TARA
.4
trzy sposoby wywołania zaprogramowanego PLU.
R czne wywołanie PLU.
Poprzez naci ni cie przycisku „PRESET”.
Automatyczne wywołanie PLU.
Urz dzenie wyda d wi k przy nieprawidłowym wywołaniu PLU.
• Wywołanie PLU dla pozycji niewa onych, gdy towar le y na szalce.
• Wprowadzenie nieistniej cego numeru PLU.
• Klawisz PRESET nie jest ustawiony dla PLU.
" " ?,
.4
Aby r cznie wywoła PLU nale y wybra numer PLU u ywaj c klawiszy numerycznych,
a nast pnie nacisn klawisza [PLU] na klawiaturze.
%GD<
Działania
H $+
Przyciski
( 0&
, ' ( 3$
165
,
( $- $'V$
&0$)* ( # 165
, -& -0U165 ' ( :U
R SR SR S
R165S
#$ +
( 0&
R S
$
TARA
G
kg
2>J
zł/kg
2>J 1
zł
1 2 3 4
>$# *&) <4#8 + HM K
"" .
- ,
)
C.?9 9 D
Aby zał czy t funkcj , PLU musi by wcze niej przypisane do klawisza “PRESET”.
%GD<
Działania
H $+
Przyciski
TARA
G
kg
2>J
zł/kg
2>J 1
zł
1 2 3 4
( 0&
&0$)* ( # 1DGHG
, -& -0U165 ' ( :U
"" *
9. $ + 165
#$ +
( 0&
R1 S
R S
.4
)
/
2;/
.4 3
Warunkiem działania tej funkcji jest ustawienie SPEC 39 na warto Time-out
(SPEC39=2). Czas, po którym nast pi zmiana wprowadzonej warto ci na PLU ustawiamy
w SPEC40.
%GD<
Działania
H $+
Przyciski
( 0&
, ' ( 3$
165
-* 8 $'V
, 8 ( $-
, -& -0U165 ' ( :U
R SR SR S
#$ +
( 0&
R S
'
TARA
G
kg
2>J
zł/kg
2>J 1
zł
1 2 3 4
>$# *&) <4#8 + HM K
" % 0 G7
"% 0G
0 H8
%GD<
Działania
Przyciski
TARA
G
kg
2>J
zł/kg
2>J 1
zł
1 2 3 4
Stan gotowo ci
Połó opakowanie (np.: 30g) na
szalce.
Odejmij mas opakowania
Ustaw tar
Anuluj ustawion tar przyciskiem
R S
R2>JS
R2>JS
FIX.
Dodaj opakowanie (np.: 10g) na
szalk .
Odejmij wag opakowania.
R S
Ustaw tar .
Usu mas tary.
R2>JS
Wprowad mas opakowania (np.:
50g).
R SR S
Ustaw now tar i anuluj ustawion
tar przez u ycie przycisku T.
R S
Ustaw tar .
Wyczy mas opakowani i ustaw
R2>JS
R S
tar .
"%
.4
/#
)
0H
%GD<
Działania
Przyciski
Stan gotowo ci
Wprowad numer PLU dla wołowiny
Naci ni cie klawisza PLU
R SR S
Ustawienie PLU.
Anuluj ustawione PLU poprzez
R2>JS
przycisk FIX.
Wprowad numer PLU dla wołowiny
Wci nij klawisz PLU.
Ustaw PLU.
R165S
R2>JS
R SR S
R165S
R2>JS
Wprowad numer PLU dla pieczonej R S R S
wołowiny.
Wywołaj PLU I anuluj ustawione P.
Ustaw PLU
R165S
Wyczy
R S
PLU i ustaw PLU.
R2>JS
TARA
kg
G
zł/kg
2>J
zł
2>J 1
1 2 3 4
>$# *&) <4#8 + HM K
"%
)
/#
)
%GD<
Działania
Przyciski
Stan gotowo ci
Wprowad cen jednostkow .
TARA
kg
0 H
G
zł/kg
2>J
zł
2>J 1
1 2 3 4
R SR SR S
R2>JS
Ustaw cen jednostkow .
Anuluj ustawion cen jednostkow . R2>JS
Wprowad cen jednostkow .
Ustaw cen jednostkow .
R SR SR S
R2>JS
Wyczy cen jednostkow i ustaw
cen jedn.
"&(
/
R S
I
A
%GD<
Działania
Przyciski
TARA
)
G
1DG1? B
kg
zł/kg
M ? 5?6
zł
Tryb paragonu.
Przy wci ni tym klawiszu
[REZERO]
RDG%GD<SXRM<=GS
wciskamy klawisz [MODE]
Rozpocznij r czny tryb etykiety.
Przy wci ni tym klawiszu
[REZERO]
wciskamy klawisz [MODE]
Tryb paragonu.
6?LG6
M<=G
RDG%GD<SXRM<=GS
DG G>1
M<=G
6?LG6
"
%
>$# *&) <4#8 + HM K
" ! : /)
)
,
Mo esz u y tej operacji do wydrukowania pozycji PLU, Non-PLU pozycji wa onych,
Non-PLU pozycji niewa onych. Przed operacj sprawd nast puj ce punkty.
• Naci nij klawisz [REZERO] i [MODE] aby wybra tryb etykiety.
• Sprawd czy rozmiar etykiety odpowiada zaprogramowanemu w PLU, kiedy
etykieta jest u ywana.
" ! : /)
)
.4
Przykładowo: sprzeda 1kg wołowiny (np.: PLU #: 10) (Pozycje wa one).
%GD<
Działania
Przyciski
TARA
G
2>J
kg
zł/kg
2>J 1
zł
M? 5?6
"
6?LG6
%
&
Stan gotowo ci
Wprowadzenie numeru PLU dla
wołowiny
R SR S
Naci nij klawisz PLU.
Umieszczenie produktu na szalce
R165S
(np.: 1kg)
Wydrukowanie etykiety jednej
RPS
pozycji.
Usuni cie produktu z szalki
R S
Przykładowo: sprzeda jednej paczki w dzonej kiełbasy oraz sprzeda pi ciu paczek
krojonego bekonu (Pozycje niewa one).
%GD<
Działania
Przyciski
TARA
G
2>J
kg
zł/kg
2>J 1
zł
"
Stan gotowo ci
Wprowadzenie numeru PLU
w dzonej kiełbasy
R SR S
Naci nij klawisz PLU.
Nacinij klawisz [*] by wydrukowa
R165S
H%
RPS
etykiet .
Wprowadzenie numeru PLU
R SR S
krojonego bekonu
Naci nij klawisz PLU.
R165S
Pomnó
5 paczek.
RJS
1<%
R S
1<%
Wydrukuj etykiete.
RPS
M? 5?6
H%
6?LG6
%
&
>$# *&) <4#8 + HM K
" ! : /)
)
)/
J.4
Mo liwe jest drukowanie etykiety dla artykułu non-PLU w trybie r cznym. Artykuł non-PLU
zostanie wyczyszczony, je li zostanie wywołane PLU lub naci ni ty klawisz [C].
Na przykład: Wprowad cen dla pozycji non-PLU (np: 5.00) poprzez klawiatur
numeryczn .
Uwaga: dla niewa onych pozycji naci nij [*], aby wydrukowa etykiet lub naci nij [X], aby
wej w tryb mno enia, potem wprowad ilo artykułów i naci nij [*], aby wydrukowa
etykiet .
%GD<
Działania
G
Przyciski TARA
kg
Stan gotowo ci
Wprowad cen jednostkow
Pomnó .
R SR SR S
RJS
1<%
5 paczek.
Wydrukuj etykiet dla jednej
R S
1<%
RPS
pozycji.
"
2>J
zł/kg
2>J 1
zł
M? 5?6
6?LG6
"
%
&
>$# *&) <4#8 + HM K
" $ : /)
)
5
,
Operacja ta jest u ywana do wydrukowania etykiety zbiorczej w trybie r cznym.
"$
)
#
Sekcja ta pokazuje jak wykonywa transakcj przy pomocy przycisku Clerk [V1] ~ [V4].
Przycisk Clerk gromadzi dane z ka dej transakcji a nast pnie drukowana jest etykieta
zbiorcza.
Na przykład: Sprzeda 1.5 kg ZIOŁOWEGO SERA(np.: PLU # 3) i 2 paczek
ODTŁUSZCZONEGO MLEKA(PLU # 302) dla klienta A.
%GD<
Działania
Przyciski TARA
kg
G
zł/kg
Y
zł
Stan gotowo ci
, ' ( 3$
5
0U'
%
)# )'
165
%><@<, GC< HGD? R SR165S
*$ # &
#'
*+
9-
;
#'
(&-
RY S
Y
< ?6
1 H
R S
, ' ( 3$
165
R SR SR SR165S
<= @5H% %< GC< M6GB?
, ' ( 3 0U'
*:(
%
#'
)# )'
, - * ) -* / 4 & .
' &*
9-
#'
RJSR S
(&-
1<%
RY S
Y
RPS
%
< ?6
1 H
;
Y
Y
"
Y
%
&
>$# *&) <4#8 + HM K
%
Limit drukowania
Ustawienie zakresu polega na wprowadzeniu dwóch warto ci;
Dolny limit:
Numer działu od 1 do 99.
Numer grupy od 1 do 999.
Górny limit: Numer działu od 1 do 99.
Numer grupy od 1 do 999.
% *
/
/
Istniej dwa sposoby wyboru typu raportu.
•
Poprzez wci ni cie klawisza „PRESET”, do którego przypisany jest okre lony typ
raportu.
• Poprzez wci ni cie klawisza [X] lub [ ], [ ].
Poni sza tabela obrazuje sposób wyboru typu raportu.
Działania
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
-4+ ( 0&
RM<=GSRM<=GS
J
%
?
CD
=%>G
>G
RJS
J
%
?
165
=%>G
>G
&
, )3
-4 J
, &0$) * ( # RJS
'
4- (-4 U -'
>$# *&) <4#8 + HM K
%
?
>? [email protected]
Drukowanie raportu GRUP (raport dzienny/terminowy).
Przykład:
Dolny limit:
Numer grupy 3.
Górny limit: Numer grupy 996.
Działania
, )3
-4 J
Wy wietlacz
TARA
J
kg
%
zł/kg
?
UWAGA
zł
CD
=%>G
>G
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
R SR SR SRPS
=D5B5
J
%
?
CD
R S R S 4RJS
J
%
?
CD
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
R SR SR SRPS
J
%
?
>G
GDM
=D5B5
CD
D?1<D
GDM
!
, -4
$$- '
+ '-
' & .* (-$
+ '-
$'
, -4
* W& (-$
+ '-
$'
= *)
D?1<D
=%>G
, -4
, :U
$$- '
+ '-
-4 J
, -4
$ (- '
, -4
' & .* (-$
+ '+ '-
$'
, -4
* W& (-$
+ '-
$'
= *)
, :U
$ (- '
-4 J
+ '-
>$# *&) <4#8 + HM K
%
?
.4
Drukowanie raportu PLU (raport dzienny/terminowy).
Przykład:
Dolny limit:
Numer PLU 3.
Górny limit: Numer PLU 999996.
Wy wietlacz
Działania
, )3
TARA
-4 J
kg
zł/kg
UWAGA
zł
J
%
?
CD
=%>G
>G
B $
R S R S 4RJS
J
%
?
165
=%>G
>G
, -4
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
R SR SR SR SR SR SRPS
=D5B5
J
%
?
165
R S R S 4RJS
J
%
?
165
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
R SR SR SR SR SR SRPS
J
%
?
%
?
165
D?1<D
GDM
:( ;<
Drukowanie raportu DZIAŁU (raport dzienny/terminowy).
Przykład:
Dolny limit:
>G
GDM
=D5B5
Numer działu 3.
Górny limit: Numer działu 96.
$
, -4
8.& $
$$- '
165
' & .* (-$
165
$'
, -4
* W& (-$
165
$'
= *)
D?1<D
=%>G
*J
, :U
$$- '
165
-4 J
, -4
$ (- '
, -4
' & .* (-$
165
165
$'
, -4
* W& (-$
165
$'
= *)
, :U
$ (- '
-4 J
165
>$# *&) <4#8 + HM K
Działania
, )3
-4 J
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
J
%
?
CD
R S R S 4RJS
J
%
?
=%>?6
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
R SR SRPS
=%>G
>G
B $
>
, -4
$$- '
, -4
' & .* (- $
=%>G
=D5B5
D?1<D
=%>G
?
=%>?6
R S R S 4RJS
J
%
?
=%>?6
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
J
%
?
>
GDM
D?1<D
=%>?6
GDM
, -4
8
8
* W& (-$
8
$'
= *)
%
=D5B5
8.& $
$'
J
R SR SRPS
*J
, :U
, -4
, -4
$$- '
8
-4 J
$ (- '
8
' & .* (- $
8
$'
, -4
* W& (-$
8
$'
= *)
, :U
$$- '
-4 J
8
>$# *&) <4#8 + HM K
% "?
#
Drukowanie raportu sprzeda y (raport dzienny/terminowy).
Działania
, )3
Wy wietlacz
TARA
-4 J
R S R S 4RJS
kg
zł/kg
J
%
?
CD
J
%
?
H1D%
RPS
=%>G
=%>G
=D5B5
R S R S 4RJS
J
%
?
H1D%
J
%
?
H1D%
RPS
% %?
%
?
>G
B $
>
, -4
>
, :U
$$- '
9-
#'
$ (- '
, :U
GDM
#'
9-
-4 J
= *)
D?1<D
8.& $
$$- '
, -4
GDM
H1D%
*J
= *)
D?1<D
=%>G
=D5B5
J
UWAGA
zł
$ (- '
#'
#'
99-
-4 J
"J
Dane transakcji sprzeda y mog by drukowane na 24-godzinnym dziennym lub
okresowym raporcie.
Działania
, )3
-4 J
R S R S 4RJS
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
J
%
?
J
%
?
RPS
R S R S 4RJS
CD
=D5B5
J
%
?
J
%
?
RPS
%
=%>G
>G
B $
=%>G
>G
, -4
GDM
?
D?1<D
GDM
''
*J
>G
, :U
, -4
+
8.& $
$$- '
= *)
D?1<D
=%>G
=D5B5
J
UWAGA
zł
$$- '
+
+
$$$$-
-4 J
$ (- '
$$-
= *)
, :U
$ (- '
-4 J
+
$$-
>$# *&) <4#8 + HM K
% &?
;K6
Na raporcie ABC drukowany jest udział PLU w stosunku do nale no ci.
1) Klasa A. Zawiera PLU, których skumulowany udział jest mniejszy ni 75%.
2) Klasa B. Zawiera PLU, których skumulowany udział mie ci si w przedziale 75% 95%.
3) Klasa C. Zawiera PLU, których skumulowany udział przewy sza 95%.
Przykład:
Dolny limit:
Numer PLU 1.
Górny limit: Numer PLU 999.
Działania
, )3
-4 J
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
J
%
?
CD
=%>G
>G
B $
R S R S 4RJS
J
%
?
?L
=%>G
>G
, -4
RPS
J
H
5M
, -4
' & .* (-$
R SRPS
J
G=
5M
, -4
* W& (-$
R SR SR SRPS
=D5B5
%
?
?L
R S R S 4RJS
J
%
?
?L
RPS
J
H
R SRPS
J
G=
R SR SRPS
=%>G
%
?
>G
?L
$$- '
$$- '
?L
?L
-4 J
5M
, -4
' & .* (-$
5M
, -4
* W& (-$
D?1<D
= *)
, :U
165 $'
165 $'
$ (- '
GDM
'
, :U
8.& $
, -4
GDM
=D5B5
J
= *)
D?1<D
J
*J
$ (- '
-4 J
?L
165 $'
165 $'
?L
>$# *&) <4#8 + HM K
% !?
)
Raport kasjera jest u ywany w celu wydrukowania zbiorczych danych, takich jak:
nale no , ilo
całkowita itp. przez ka dego kasjera.
Przykład:
Dolny limit:
Numer kasjera 1.
Górny limit: Numer kasjera 4.
Wy wietlacz
Działania
, )3
TARA
-4 J
kg
zł/kg
UWAGA
zł
J
%
?
CD
R S R S 4RJS
J;
%
?
<LH6
RPS
J;
H
5M
R SRPS
J;
G=
5M
R SRPS
. J
%
?
>G
B $
>
, -4
=%>G
=D5B5
J;
% $?
=%>G
<LH6
, -4
8.& $
$$- '
* #)
' & .* (-$
165
$'
, -4
= *)
D?1<D
=%>G
*J
>
, :U
* W& (-$
$$- '
+ '- $'
* #)
-4 J
)
W raporcie Pre-pack mog zosta wydrukowane zbiorcze dane etykiety Prepack (takie jak
nale no , całkowita ilo
itp.).
Przykład:
Dolny limit:
Numer działu 1.
Górny limit: Numer działu 99.
Dolny limit:
Numer grupy 1.
Górny limit: Numer grupy 999.
'
>$# *&) <4#8 + HM K
Działania
, )3
-4 J
Wy wietlacz
TARA
kg
zł/kg
UWAGA
zł
=%>G
>
J
%
?
CD
R S R S 4RJS
J
%
?
11B =1
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
R SR SRPS
G
=%>G
=D5B5
D?1<D
J
%
?
11B =1
=%>G
R S R S 4RJS
J
%
?
11B CD
=%>G
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
R SR SR SRPS
J
%
?
B $
*J
, -4
$$- '
1 ' &*
8
, -4
' & .* (-$
8
$'
, -4
* W& (-$
8
$'
= *)
$$- '
1 ' &*
8
, :U
, -4
-4 J
$$- '
1 ' &*
+ ', -4
' & .* (-$
+ '-
$'
, -4
* W& (-$
+ '-
$'
=D5B5
D?1<D
= *)
11B CD
=%>G
, :U
'
8.& $
$$- '
-4 J
1 ' &*+ '-
>$# *&) <4#8 + HM K
%
?
)/
Raport podatku u ywany jest do drukowania zbiorczych danych podatku, takich jak:
typ podatku, stopa podatku, suma zawieraj ca podatek, suma bez podatku, suma podatku
itd.
Działania
, )3
-4 J
Wy wietlacz
TARA
J
kg
%
zł/kg
?
CD
UWAGA
zł
=%>G
>G
B $
1<=? GB
, -4
R S R S 4RJS
J
RPS
J
H
5M
R SRPS
J
G=
5M
R SRPS
%
?
=D5B5
J
%
?
'"
*J
$$- '
, -4
'
8.& $
'
*
' & .* (-$
* $'
, -4
* W& (-$
'
*
$'
D?1<D
= *)
1<=? GB
, :U
$$- '
-4 J
'
*
>$# *&) <4#8 + HM K
&
Działania
, )3
-4 %
Wy wietlacz
TARA
%
kg
zł/kg
zł
%GD<, ? >G
H1D%
=%>G
DG1<D
DGHG
R S
%
%GD<, ? >G
H1D%
=%>G
R S R S 4RJS
%
%GD<, ? >G
H1D%
M>GH
Z
R S
%
%GD<, ? >G
H1D%
M>GH
R S R S 4RJS
%
%GD<, ? >G
H1D%
GDM
R S
%
Z
DG1<D
%GD<, ? >G
H1D%
'%
, :U
, -4
-4 %
($
#/& $ + #'
R S
, :U
, -4
9($
-4 %
($
$ ( + #'
R S
GDM
'
*R S
, )3( -4
Z
($
*R S
, )3( -4
DGHG
DGHG
* % 8.& $
R S
RPS
RPS
B $
, )3( -4
RPS
DG1<D
UWAGA
, :U
*R S
-4 %
'
9($
>$# *&) <4#8 + HM K
8
; 6
L J ''
4
h
5
i
Ł
6
j
×
7
k
8
l
á
9
m
í
:
n
ó
Í
;
o
ú
Î
<
p
=
q
>
r
Ž
?
s
ž
@
t
A
u
B
v
C
w
Ë
¬
D
x
E
y
F
z
«
G
{
»
H
|
I
}
J
~
Ó
ß
Ô
Š
K
š
L
Ç
M
ü
Á
N
é
Â
O
â
!
P
ä
#
ý
Q
$
%
Ý
R
&
'
(
S
ç
)
´
T
ł
*
Ú
"
!
U
ë
+
"
V
,
-
˝
˛
#
W
.
/
ˇ
$
X
î
0
˘
%
Y
1
2
§
&
Z
Ä
3
÷
'
[
4
5
¸
(
\
É
6
°
)
]
7
8
¨
*
^
9
:
˙
+
_
ô
;
<
>
,
`
ö
=
-
a
?
@
A
.
b
B
C
D
c
E
F
0
d
G
H
1
e
Ö
I
2
f
Ü
J
3
g
K
¤
'&

Podobne dokumenty