Nr 1/25 (listopad - grudzień)

Komentarze

Transkrypt

Nr 1/25 (listopad - grudzień)
MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI¢˚AROWE
KIERUNEK VOLVO
LISTOPAD — GRUDZIE¡ 2001
NR 1/25
PRZEKONAJ SI¢ SAM
NOWE VOLVO FH
ACTING SPÓ¸KA Z O.O.
„BOROWANIE” ZIEMI
UWAGA! PROMOCJE SERWISOWE
Szanowni Paƒstwo,
Mam prawdziwà przyjemnoÊç zaprosiç Paƒstwa do lektury Magazynu „Kierunek Volvo”.
Pragn´ poinformowaç, ˝e nasz Magazyn b´dzie si´ teraz ukazywa∏ co dwa miesiàce. Informacje w nim zawarte
b´dà dotyczyç aktualnych wydarzeƒ w Volvo, nowych produktów i us∏ug, towarzyszàcych sprzeda˝y samochodów
ci´˝arowych.
B´dziemy prezentowaç Paƒstwu dealerów i serwisy Volvo Polska, Samochody Ci´˝arowe. To oni dzia∏ajà
na Paƒstwa terenie i w razie potrzeby s∏u˝à pomocà i radà. W tym numerze Magazynu zaprezentujemy mi´dzy
innymi nowy model ciàgnika siod∏owego Volvo FH12 z nowym, ekonomicznym silnikiem i inteligentnà
skrzynià biegów!
Zapoznamy Paƒstwa z wynikami sprzeda˝y samochodów ci´˝arowych w Polsce oraz Motolaboratorium Volvo.
Tam w∏aÊnie bada si´, w jaki sposób ha∏as i wibracje wp∏ywajà na zachowania kierowcy i pojazdu.
Grudzieƒ to miesiàc Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz koniec roku. Mam nadziej´, ˝e nadchodzàcy rok b´dzie dla
Paƒstwa udany oraz pe∏en radoÊci.
˚ycz´ Paƒstwu spokojnych i weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz szerokiej drogi w Nowym 2002 Roku!
Peter Andres
Dyrektor Zarzàdzajàcy
Volvo Polska Sp. z o.o.
Samochody Ci´˝arowe
KIERUNEK VOLVO
MAGAZYN INFORMACYJNY
VOLVO POLSKA,
SAMOCHODY CI¢˚AROWE
WYDAWCA:
Volvo Polska,
Samochody Ci´˝arowe
S
P
I
S
T
R
E
Piotr Wysocki
redaktor naczelny;
Maciej Trzebiatowski
serwis;
Bart∏omiej Górzyƒski
marketing;
Piotr ˚urawski
sprzeda˝;
Krzysztof Lipski
redaktor;
Beata Aniszewska
Volvo Finance Poland.
OPRACOWANIE
GRAFICZNIE:
Target Project
ZDJ¢CIA:
Studio 4na5
C
I
WST¢P
AKTUALNOÂCI Z POLSKI I ZE ÂWIATA
2
4
NASI KLIENCI
8
PRZEKONAJ SI¢ SAM. NOWE VOLVO FH
ACTING SPÓ¸KA Z O.O.
REDAGUJE ZESPÓ¸:
Â
NASZE SERWISY
12
CIEKAWE ZABUDOWY
14
MOTOLABORATORIUM
18
PROMOCJE SERWISOWE
20
VOLVO W MEDIACH
22
SAMOCHODY ÂREDNIE, DU˚E I ...
„BOROWANIE” ZIEMI
WIBRACJE I HA¸AS
DOSTOSOWANIE SILNIKA D12A DO NORMY EURO 2
AKUMULATORY HDX II NOWEJ GENERACJI
PREMIERA NOWEGO VOLVO FH12 4X2T
CI¢˚KA WAGA ZE SZWECJI
CI¢˚ARÓWKI JADÑ W DÓ¸
BIURO W KABINIE
WYMARZONY PODNOÂNIK DOTAR¸ DO K¢PNA
CI
Â
O
N
L
A
U
T
IATA
AK
W
Â
E
Z
I
I
Z POLSK
PRZEKONAJ SI¢ SAM.
NOWE VOLVO FH
Nowe Volvo FH12 to samochód ci´˝arowy, który jako jedyny w historii
plebiscytu zdoby∏ dwukrotnie europejskà nagrod´ „Truck of the Year”
(w roku 1994 i 2000). Wraz z prezentacjà Volvo FH12, na rynek zostaje wprowadzony nowy silnik
D12D, o mocy 500 KM z technologià turbo compound. Nowy, 12-litrowy silnik jest l˝ejszy od swoich poprzedników i charakteryzuje si´ jeszcze oszcz´dniejszym zu˝yciem paliwa. Silnik Volvo D12D 500TC jest
przede wszystkim przeznaczony dla
klientów realizujàcych ci´˝kie przewozy lub klientów ceniàcych wysokà
pr´dkoÊç Êrednià.
Inteligentna, automatyczna skrzynia
biegów I-shift to nazwa nowej skrzyni
Nowy silnik D12D
4
biegów, zaprojektowanej dla potrzeb
dystrybucji i przewozów dalekobie˝nych przy masie zestawu do
44 ton. I-shift zwi´ksza komfort i bezpieczeƒstwo jazdy. Przyczynia si´
do zmniejszenia zu˝ycia paliwa
cia paliwa. W modelu Volvo FH12
klient mo˝e dostosowaç uk∏ad podwozia do rodzaju przewozów. Ma on
do dyspozycji kilka alternatywnych
mo˝liwoÊci umieszczenia zbiornika
paliwa i skrzyni akumulatorowej. No-
Automatyczna skrzynia biegów I-shift
Nowe podwozie FH12
i masy pojazdu, pozwala zmieniaç biegi szybko, mi´kko i p∏ynnie. Nowy ciàgnik
siod∏owy Volvo FH12
zosta∏ wyposa˝ony w opatentowanà przez Volvo technologi´ hamulców tarczowych na
wszystkich ko∏ach. Oprócz zwi´kszenia bezpieczeƒstwa jazdy, rozwiàzanie to – dzi´ki swojej ni˝szej masie –
przyczynia si´ do zmniejszenia zu˝y-
we zbiorniki paliwa w kszta∏cie litery D
zapewniajà optymalnà iloÊç paliwa
i optymalne wykorzystanie przestrzeni mi´dzy przednià i tylnà osià. Os∏ona przednia, zabezpieczajàca przed
wjechaniem pod samochód ci´˝arowy (FUPS), stanowi wyposa˝enie
standardowe i jest zintegrowana
z konstrukcjà podwozia. Przy rosnàcych kosztach paliw, Volvo Trucks
skoncentrowa∏o si´ na rozwoju tych
elementów samochodu ci´˝arowego, które majà najwi´kszy wp∏yw na
zu˝ycie paliwa – na uk∏adzie nap´do-
5
wym i na kabinie. Nowa seria samochodów FH12 oferuje kabin´ dostosowanà do potrzeb kierowcy. Jest to
funkcjonalne miejsce pracy i odpoczynku. Klient mo˝e wybieraç mi´dzy
wersjà z jednym lub z dwoma ∏ó˝kami. Nowym, atrakcyjnym rozwiàzaniem jest kabina o nazwie „Biuro-wypoczynek”. Nad ∏ó˝kiem i miejscem
do pracy umieszczono jeszcze wi´kszà liczb´ praktycznych schowków.
Kabina zyska∏a ca∏kowicie nowà tablic´ rozdzielczà, z umieszczonym
poÊrodku wyÊwietlaczem kierowcy
oraz kierownic´ ze zintegrowanymi
regulatorami i wbudowanym telefonem. Elektroniczny uk∏ad stabilizacji
(ESP) Volvo jest pierwszym w swoim
rodzaju rozwiàzaniem, wprowadzonym na rynek samochodów ci´˝arowych. Uk∏ad ten pomaga kierowcy
zachowaç kontrol´ nad pojazdem, na
przyk∏ad w czasie jazdy po z∏ej na-
Wn´trze kabiny FH12
WyÊwietlacz kierowcy
wierzchni, przy przechyle bocznym
lub podczas gwa∏townego hamowania. Przedzia∏ sypialny w nowym
Volvo FH12 4x2 T zosta∏ wyposa˝ony w szersze i jeszcze wygodniejsze
∏ó˝ka, które kilkoma ruchami mo˝na
z∏o˝yç na Êcianie kabiny.
W nast´pnym numerze magazynu
przedstawimy Paƒstwu pe∏nà gam´ naszych produktów Volvo
FH/FM.
Bli˝sze informacje — na stronie
www. volvopolska. pl
Piotr Wysocki
Wn´trze kabiny
„Biuro-wypoczynek”
6
ZNACZÑCE DATY
4 paêdziernika 2001 –
Volvo Trucks otrzymuje z Iranu
zamówienie na kolejne 600 samochodów ci´˝arowych FH12.
Zamówienie pierwszej partii samochodów FH, Volvo Trucks otrzyma∏o w maju tego roku. Samochody zostanà
zmontowane i dostarczone do Teheranu w systemie CKD.
1 listopada 2001 –
Volvo Trucks wprowadza na rynek nowy model ciàgnika siod∏owego FH12.
22 listopada 2001 –
Volvo Trucks wprowadza nowy
program samochodów ci´˝aro-
wych nale˝àcych do segmentu
ci´˝kiego. Trzy nowe modele
Volvo: FH12, FM12 i FM9,
wprowadzone na rynek oznaczajà jednà z najwi´kszych
zmian asortymentu produktów w historii.
30 listopada 2001 –
Volvo Polska, Samochody
Ci´˝arowe liderem w sprzeda˝y samochodów ci´˝arowych powy˝ej 10 ton. Do
listopada 2001 (w∏àcznie),
VPSC dostarczy∏o klientom
ponad 850 takich samochodów.
Nowe FM w akcji
ZMIANY W VOLVO FINANCE POLAND
Zmiany na stanowiskach Prezesa firmy oraz Dyrektora Handlowego. Od stycznia 2002 roku firma b´dzie wyst´powaç pod nowà nazwà VFS Us∏ugi Finansowe Polska Sp. z o. o.
ChcielibyÊmy Paƒstwa poinformowaç o zmianach, które nastàpi∏y
w naszej firmie.
Joanna Wujcik,
zastàpi∏a na stanowisku Prezesa Zarzàdu Jana S. Michalika.
DoÊwiadczenie
leasingowe zdoby∏a w mi´dzynarodowych organizacjach, m. in.: ING Lease Polska
Sp. z o. o., Deutsche Leasing AG,
ORIX Polska Sp. z o. o.
Andrzej Dziedzicki, który zastàpi∏ na stanowisku Dyrektora
Handlowego
Tomasza Nadziej´, pracowa∏
wczeÊniej w Volvo
Polska, Samochody Ci´˝arowe na
stanowisku Regionalnego Mened˝era Sprzeda˝y. Doskonale orientuje si´
w specyfice pracy korporacji Volvo,
sieci dealerskiej, a tak˝e wymaganiach naszych klientów, których zadowolenie jest miarà naszego sukcesu.
JednoczeÊnie chcielibyÊmy poinformowaç, ˝e nasza firma, którà Paƒstwo znajà pod nazwà Volvo Finance Poland
Sp. z o. o. jest w trakcie zmiany nazwy.
Od nowego 2002 roku firma b´dzie
wyst´powaç pod nowà nazwà:
VFS Us∏ugi Finansowe Polska
Sp. z o. o. Zmieni si´ tylko nazwa firmy. Adres, numery telefonów, a tak˝e
— mamy nadziej´ — zaufanie Klientów
pozostanà bez zmian.
Informujemy tak˝e, ˝e od 1 paêdziernika 2001 roku obowiàzujà w Polsce nowe regulacje podatkowe, a od 1 stycznia 2002 roku nowa Ustawa o RachunkowoÊci. Obydwie zmiany dotyczà leasingu.
JeÊli jesteÊcie Paƒstwo nimi zainteresowani prosimy o kontakt lub ewentualnie o zapoznanie si´ z nimi na ∏amach
Dziennika Ustaw 2000 nr 113 poz.
1186 oraz Dziennika Ustaw 2001 nr
106 poz. 1150.
Beata Aniszewska
VOLVO FINANCE POLAND
ul. Pu∏awska 303, 02-785 Warszawa
tel. 549 46 15; fax: 549 46 01
7
CI
N
E
I
L
K
I
S
NA
ACTING SPÓ¸KA Z O.O.
ACTING Sp. z o.o. jest prywatnà
firmà za∏o˝onà w 1989 roku, zajmujàcà si´ transportem mi´dzynarodowym i spedycjà. Dzia∏a na
rynku europejskim, przewo˝àc
towary pomi´dzy Polskà i krajami Europy Zachodniej. Firma
wspó∏pracuje zarówno z du˝ymi
producentami i potentatami na
rynkach mi´dzynarodowych, jak
te˝ z mniejszymi firmami i osobami fizycznymi.
Rozmawiam z Marianem Ga∏´ziakiem, prezesem i udzia∏owcem firmy
Acting.
Jak ocenia Pan obecnà sytuacj´
na polskim rynku transportowym?
JeÊli chodzi o przewozy mi´dzynarodowe, sytuacj´ oceni∏bym jednym
s∏owem — recesja. Recesj´ na rynku
transportowym zapoczàtkowa∏ kryzys rosyjski z 1998 roku. Nie dotknà∏
on bezpoÊrednio naszej firmy, poniewa˝ wozimy towary do krajów zachodnioeuropejskich. Dotknà∏ on
przewoêników
je˝d˝àcych
na
Wschód, którzy po za∏amaniu rynku
rosyjskiego przenieÊli swojà dzia∏alnoÊç na rynek zachodnioeuropejski.
Tym samym zwi´kszy∏a si´ konkurencja i obni˝y∏y stawki przewozowe. Obecnie trudno jest mówiç o jakiÊ zasadach, które rzàdzà rynkiem
transportowym w Polsce. Sytuacja
zmusza zleceniodawców do poszu-
Marian Ga∏´ziak
Prezes Acting Sp. z o.o.
8
kiwania tanich przewoêników. JeÊli
zleceniodawca znajdzie kogoÊ, kto
przyjmie transport minimalnie taniej,
to nie dba o to, ˝e przewoênik taki
mo˝e dysponowaç na przyk∏ad gorszym samochodem lub nie posiadaç
ubezpieczenia OCP. Wybiera tego,
który jest taƒszy.
Jakie czynniki, poza konkurencjà du˝ych firm zachodnich, najbardziej doskwierajà rodzimym
przewoênikom? Ostatnio g∏oÊno jest na temat „Ustawy
o Transporcie”, która ma wejÊç
w ˝ycie w styczniu 2002 roku?
Ustawa przybli˝a nas do Europy,
jednak mo˝e spowodowaç troch´
k∏opotów, choçby poprzez wymagane zabezpieczenia. W przysz∏ym roku na ka˝dy samochód b´dziemy
musieli z∏o˝yç zabezpieczenie w wysokoÊci 1000 Euro. Na ca∏e szcz´Êcie nie musi to byç zabezpieczenie
gotówkowe czy gwarancja bankowa. Mo˝e to byç tak˝e ubezpieczenie Auto-Casco lub weksel.
Prawda jest jednak taka, ˝e cz´Êç
przewoêników nie ubezpiecza samochodów Auto-Casco i dla nich
skutki nowej ustawy mogà byç naprawd´ dotkliwe.
Mówi si´, ˝e kwoty gwarancyjne
mogà spowodowaç upadek
wielu ma∏ych firm transportowych. Czy tak rzeczywiÊcie jest?
Sàdz´, ˝e tak b´dzie. W Polsce mamy obecnie 4 tysiàce podmiotów
i 20 tysi´cy koncesji. JeÊli si´ zastanowimy, istnieje kilkanaÊcie du˝ych
firm posiadajàcych 100 i wi´cej samochodów. Na naszym rynku, wi´kszoÊç stanowià ma∏e firmy, które
majà dwa — trzy samochody. W wielu wypadkach ich w∏aÊciciel i kierowca to ta sama osoba.
Samochody ci´˝arowe tych firm niejednokrotnie zosta∏y wzi´te w leasing. Ciàg∏y wzrost cen paliwa,
kosztów eksploatacji, raty leasingowe i dodatkowo kwoty gwarancyjne
mogà staç si´ barierà dla prowadzenia dalszej dzia∏alnoÊci.
Jak ocenia Pan rynek transportowy w Polsce z perspektywy
12 lat dzia∏alnoÊci firmy?
Nie od razu zacz´liÊmy jeêdziç samochodami ci´˝arowymi. Na pomys∏ zaj´cia si´ tà bran˝à wpadliÊmy po dwóch latach dzia∏alnoÊci.
Nie mieliÊmy wtedy takiej wiedzy
jak dzisiaj, nie mieliÊmy te˝
w∏asnych samochodów. By∏y to
poczàtki rynku transportowego
w Polsce. Dzia∏a∏o na nim niewielu
przewoêników, którzy poruszali si´
troch´ po omacku i nie bardzo
Samochód FH12 w barwach Acting Sp. z o.o.
9
wiedzieli do kogo majà si´ zwróciç
i gdzie szukaç pomocy.
PostanowiliÊmy skupiç ich wokó∏
siebie i utworzyç takà grup´, która
b´dzie w stanie wyjÊç do klienta
z konkretnà ofertà i b´dzie posiadaç zaplecze w postaci na przyk∏ad 40 samochodów gotowych
do jazdy.
Póêniej nadszed∏ czas, gdy kupiliÊmy nasz pierwszy samochód ci´˝arowy. Wspominam to z du˝ym
sentymentem. By∏o to u˝ywane
VOLVO F12, które sprowadziliÊmy
z zagranicy.
Potem pojawi∏ si´ drugi i trzeci
samochód. Przyszed∏ wreszcie ten
moment, kiedy zwróciliÊmy si´ do
dealera Volvo Truck, do Zabrza.
KupiliÊmy wtedy trzy nowe FH12.
W tej chwili, po 12 latach sytuacja
wyglàda nieco inaczej. Firma zacz´∏a dzia∏aç wed∏ug biznes planu,
który sami stworzyliÊmy. Obecnie
jesteÊmy spedytorem, dysponujàcym w∏asnà flotà, opisanà w∏asnym logo. Dysponujemy tak˝e samochodami zaprzyjaênionych firm,
cz´Êç z nich jeêdzi w naszych barwach.
Czy na przestrzeni kilku lat zauwa˝y∏ Pan jakieÊ istotne
zmiany, zwiàzane z rodzajem
przewo˝onych towarów i preferencjami klientów w zakresie Êrodków transportu?
W Polsce oczywiÊcie funkcjonujà
przewoênicy, którzy wyspecjalizowali si´ w przewozach okreÊlonych materia∏ów.
Najbardziej popularnym pojazdem
pozostaje jednak ca∏y czas tak
zwany „tir”, czyli ciàgnik z naczepà. Jest to pojazd uniwersalny, na
który mo˝na za∏adowaç prawie
10
wszystko. Nawet artyku∏y spo˝ywcze, pod warunkiem, ˝e spe∏nione
sà podstawowe warunki zwiàzane
z ich przewozem. Ponadto na rynku spotkaç mo˝na samochody
przeznaczone do przewozu ∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych, podwozia specjalistyczne,
ch∏odnie, samochody do przewozów ekspresowych dla klientów,
którzy majà ma∏o towaru, ale muszà go szybko przewieêç.
Obecnie cz´Êç firm zachodnich
odchodzi od magazynowania.
Ustala si´ z przewoênikiem gdzie,
kiedy, a czasem wr´cz na którà
godzin´ ma dotrzeç okreÊlony towar. JeÊli chodzi o rodzaje ∏adunków, nie ma wielkiej ró˝nicy mi´dzy tym, co przewo˝ono kilka lat
temu i teraz.
Nasza firma zaczyna∏a od przewozu materia∏ów hutniczych i zwiàzanych z przemys∏em metalowym.
Obecnie wozi si´ to, na co jest zapotrzebowanie. WoziliÊmy ju˝ ró˝ne towary, od artyku∏ów pierwszej
potrzeby, takich jak ziemniaki i sa∏ata z Holandii, drugiej potrzeby
jak sprz´t AGD czy linie produkcyjne, po artyku∏y „ostatniej potrzeby” – trumny. Generalnie, wozi
si´ wszystko, co jest op∏acalne
i co nadaje si´ do przewiezienia
danym Êrodkiem transportu.
Jakie sà oczekiwania firm
transportowych w Polsce odnoÊnie samochodów ci´˝arowych i serwisu?
W obliczu trudnej sytuacji na rynku transportowym w Polsce klient
oczekuje oferty optymalnie dostosowanej do swoich mo˝liwoÊci
i do realiów rynku. W pierwszym
momencie, gdy firma chce zakupiç
Êrodek transportu myÊli o cenie.
Cz´sto niska cena decyduje o zakupie samochodu ci´˝arowego.
Podobna sytuacja ma miejsce
w wypadku us∏ug serwisowych.
Serwis musi byç ∏atwo dost´pny
i czynny przez ca∏à dob´. JeÊli
kierowca wraca z trasy na przyk∏ad
póênym popo∏udniem i nagle zaskakuje go jakaÊ usterka, musi
mieç zapewnionà pomoc. Wa˝na
jest tak˝e lokalizacja serwisu
— blisko klienta i kompetentny personel.
JesteÊmy w tej komfortowej sytuacji, ˝e swojà baz´ transportowà
mamy w Gliwicach, a do serwisu
Volvo Truck w Zabrzu sà tylko
cztery kilometry.
Wiem, ˝e Paƒska firma przewozi towary samochodami
FH12.
Tak. Samochody Volvo FH12 eksploatujemy od 1995 roku. Najstarsze z nich majà przebieg bliski miliona kilometrów. Przed zakupem
zastanawialiÊmy si´, co wybraç.
Dla nas liczy∏o si´ tylko Volvo
i Scania. Wybór pad∏ na Volvo.
Moim zdaniem, na rynku obecnie
przodujà te dwie marki.
Kierowcy je˝d˝àcy FH chwalà ten
samochód. Jak wspomnia∏em nasze najstarsze FH12 majà przejechane prawie milion kilometrów.
Nie sà to tanie samochody, ale jeÊli si´ przyjrzeç iloÊci przejechanych kilometrów nie zdarzy∏y si´
powa˝niejsze awarie zwiàzane
z eksploatacjà FH.
Z perspektywy kilku lat u˝ytkowania FH mog´ powiedzieç, ˝e znamy te samochody bardzo dobrze.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Piotr Wysocki
11
SY
I
W
R
E
S
E
NASZ
SAMOCHODY
ÂREDNIE, DU˚E I ...
... ogromne – koƒczy zdanie Piotr
Staƒski – dyrektor GBO Serwis
z Gdyni. JesteÊmy w stanie naprawiç wszystko – poczàwszy od „typowej” ci´˝arówki a skoƒczywszy na
ci´˝kich maszynach budowlanych.
Takiego zadania mogà si´ podjàç tylko cztery serwisy w Polsce. Jednym
z nich jesteÊmy my.
GBO Serwis dzia∏a na tym terenie od niedawna, ale chyba tradycja sprzeda˝y ci´˝arówek
Volvo na tym terenie jest nieco
d∏u˝sza.
Tak, pierwsze ci´˝arówki Volvo
sprzedano tu w 1993 roku. Poczàtkowo dystrybucjà samochodów zajmowa∏ si´
jeden cz∏owiek
– przedstawiciel regionalny
Volvo Poland.
Potem nastàpi∏y
pierwsze zmiany.
Pa∏eczk´ od pojedynczych sprzedawców
przejà∏ Carter Truck Center,
a teraz – my.
Obs∏ugujecie doÊç du˝y rejon.
Tak, teren nam podleg∏y jest naprawd´ spory. Obejmuje województwa:
pomorskie, warmiƒsko-mazurskie
oraz podlaskie. Pod wzgl´dem
sprzeda˝y samochodów, to jednak
obszar województwa pomorskiego
jest najbardziej dochodowy i rozwija
si´ najpr´˝niej. Jest to w du˝ej mierze zwiàzane z rozwojem gospodarki
na tym terenie – tu spory wp∏yw na
rozbudow´ transportu majà
porty. Stàd w∏aÊnie wyje˝d˝ajà ci´˝arówki
na wszystkie krajowe
trasy.
Zdecydowanie
Serwis w Gdyni
12
Piotr Staƒski
dyrektor GBO
gorsza sytuacja jest choçby na Warmii i Mazurach, gdzie powszechnym
zjawiskiem sta∏o si´ bezrobocie i zastój w gospodarce.
Na poczàtku naszej rozmowy
wspomnia∏ Pan o rozszerzonym
zakresie oferowanych przez
was us∏ug.
Tak, chodzi o maszyny budowlane.
Ca∏a Polska zosta∏a podzielona na
cztery regiony, które sta∏y si´ terenem dzia∏ania czterech serwisantów,
zdolnych naprawiç nie tylko samochody ci´˝arowe, ale i maszyny budowlane Volvo. W tym zakresie
dzia∏amy na terenie województw:
warmiƒsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego. Wsz´dzie tam jesteÊmy w stanie dotrzeç
i naprawiç na miejscu (czasami jest
to jedyna mo˝liwoÊç) maszyn´ lub
Êciàgnàç jà do serwisu. Tu czas naprawy musi byç maksymalnie skrócony – jest to jeden z czynników,
przemawiajàcych za przeprowadzaniem napraw lub choçby
us∏ug serwisowych na miejscu.
W ten sposób realizujemy ponad 95 % us∏ug.
Serwis w Gdyni
Podobne zasady obowiàzujà
w wypadku samochodów ci´˝arowych.
Celem, który nam ca∏y czas przyÊwieca, jest to, by klient mia∏ dost´p do
serwisu przez ca∏à dob´. By w ka˝dej
sytuacji, kiedy na drodze dojdzie do
awarii lub wypadku, móg∏ liczyç na fachowà pomoc. Na miejsce wysy∏amy
jeden z dwóch naszych samochodów
pogotowia technicznego. JeÊli dosz∏o
do powa˝nego wypadku i samochód
musi zostaç poddany kompleksowej
naprawie – korzystamy z us∏ug pomocy drogowej. Kiedy jednak mo˝emy przeprowadziç, choçby prowizorycznà napraw´ na drodze, zawsze
robimy wszystko, by ci´˝arówka
mog∏a o „w∏asnych si∏ach” dojechaç
do celu.
A jeÊli Volvo trafi do serwisu –
czy jesteÊcie w stanie udost´pniç
klientowi samochód zast´pczy?
O ile nie potrzebuje on ci´˝arówki
ze specjalistycznà zabudowà – tak.
Z udost´pnieniem ciàgnika siod∏owego nie ma najmniejszego problemu, k∏opoty mogà pojawiç si´ wówczas, kiedy klient potrzebuje samochodu specjalistycznego na czas
przeprowadzenia naprawy. Ró˝norodnych, nietypowych zabudów jest
taka liczba, ˝e przy najszczerszych
ch´ciach nie sposób by∏oby posiadaç ci´˝arówki spe∏niajàce wymagania ka˝dego klienta.
Powróçmy jednak do nowych
samochodów. Jaki jest wasz
najwi´kszy odbiorca, przynajmniej na terenie województwa
pomorskiego?
Zdecydowanie naszym najwi´kszym odbiorcà w tym regionie jest
firma Organika Trans. WÊród naszych flagowych odbiorców znajduje si´ te˝ Orlen. W województwie warmiƒsko-mazurskim jednym
z naszych najwi´kszych kontrahentów jest firma PKS Szczytno.
W Bia∏ymstoku – Bialchem. Od-
biorcà najbardziej nietypowych pojazdów jest wspomniana na poczàtku Organika Trans. Te samochody sà przystosowane do przewozu ∏adunków takich jak pianka
czy styropian – lekkich, lecz przestrzennych.
A jakie widzi Pan perspektywy
rozwoju rynku samochodów
u˝ytkowych?
MyÊl´, ˝e nadchodzà trudne czasy.
Trudne, jeÊli chodzi o zdolnoÊç finansowà przedsi´biorstw transportowych, trudne równie˝ ze wzgl´du na
to, ˝e w najbli˝szym czasie zostanà
bardzo mocno zaostrzone rygory, jeÊli chodzi o mo˝liwoÊç prowadzenia
firm transportowych. Poczàwszy od
stycznia 2002 roku b´dà wymagane
równie˝ licencje do prowadzenia
dzia∏alnoÊci transportowej na terenie kraju. W takich warunkach przetrwajà tylko najsilniejsi.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Krzysztof Lipski
13
CIEKAWOEWY
ZABUD
Arkadiusz Anczyƒski
— GBO Serwis
Miko∏aj Ha∏e∏a
— w∏aÊciciel
firmy Sol-War
„BOROWANIE”
ZIEMI
Wiercà wsz´dzie. Na ustronnej
dzia∏ce pod lasem i w centrum
wielkiego osiedla. Nad morzem,
mazurskimi jeziorami i w górach.
˚yjà „na walizkach” i w ciàg∏ym
ferworze pracy. Potrzebowali wygodnej, niezawodnej i bezpiecznej ci´˝arówki. Od paru miesi´cy
ju˝ jà majà. To Volvo FH12.
Volvo mia∏o trzech powa˝nych
przeciwników – mówi Micha∏ Ha∏e∏a, w∏aÊciciel firmy Sol–War.
Ka˝da z konkurencyjnych marek
kusi∏a coraz to korzystniejszymi
warunkami finansowymi. Wygra∏o Volvo, choç musz´ przyznaç,
˝e nie by∏a to najtaƒsza ci´˝arówka.
wygodne, zdolne do poruszania si´
w trudnym terenie, z doskonale rozwini´tà siecià serwisowà. Volvo spe∏ni∏o
te warunki. Cenna okaza∏a si´ dla nas
tak˝e fachowa pomoc serwisu przy
kompletacji nietypowej ci´˝arówki.
Skompletowanie zabudowy okaza∏o
si´ zresztà du˝o trudniejszym zadaniem ni˝ dobór odpowiedniego podwozia. Wreszcie uda∏o si´ stworzyç
samochód w pe∏ni odpowiadajàcy naszym potrzebom.
Co to za samochód?
To wiertnica osadzona na podwoziu
Volvo FH12. Bazowa ci´˝arówka to
model o uk∏adzie nap´dowym 6x4,
z nap´dzanymi ko∏ami tylnej osi. Nap´d
jednego mostu jest od∏àczalny, co pozwala na zmniejszenie zu˝ycia paliwa
na asfaltowych drogach. To, co odró˝nia t´ ci´˝arówk´ od typowej „trójosiówki” Volvo, to balonowe ogumienie
na ko∏ach przedniej osi. To z kolei u∏atwia poruszanie si´
po grzàskim terenie.
Wszystko –
zmienione
Dlaczego wi´c wybór
pad∏ na Volvo?
Dobra ci´˝arówka to nie
tylko tania ci´˝arówka.
Równie wa˝ne, a mo˝e i wa˝niejsze jest
dla nas to, by by∏o to
auto niezawodne,
Volvo FM10 w barwach
firmy Sol-War
14
opony, prze∏o˝enia, blokady mechanizmów ró˝nicowych i nap´d 6x4 sprawia, ˝e jak dotàd nie znaleêliÊmy si´
w terenowych opa∏ach.
Najciekawszy element tej ci´˝arówki to jednak jej zabudowa.
Tak, wiertnica to doÊç rzadko spotykana zabudowa. T´ – wykona∏a dla nas
firma Wamet z Bydgoszczy. Wszystkie
modyfikacje i usprawnienia konsultowaliÊmy na bie˝àco. By∏o to ciekawe
doÊwiadczenie dla nas i dla nich. My po
raz pierwszy stykaliÊmy si´ z niektórymi
nowinkami technicznymi, a dla Wametu
wiertnica by∏a jednà z rzadziej wykonywanych zabudów. W efekcie uda∏o si´
stworzyç wielofunkcyjne i sprawnie
dzia∏ajàce urzàdzenie, które powinno
poradziç sobie w ka˝dych, nawet
najtrudniejszych terenowych warunkach. Samochód zosta∏ te˝ wyposa˝ony we w∏asny agregat pràdotwórczy.
Samochód odebraliÊcie w lipcu...
Tak, mamy go od pó∏ roku. Kompletny
samochód wzi´liÊmy w leasing, ale ju˝
teraz widzimy, ˝e nie b´dzie k∏opotów
z jego sp∏aceniem. Samochód pracuje
praktycznie ca∏y czas. Uniezale˝niliÊmy
si´ od naszych kooperantów, teraz we
w∏asnym zakresie mo˝emy wykonywaç ca∏y zakres robót.
A Volvo?
Ci´˝arówka spisuje si´ jak dotàd doskonale. Dzi´ki odpowiedniemu rozplanowaniu zabudowy mo˝emy przewoziç nià tak˝e ca∏y osprz´t wiertniczy.
Wszystko mieÊci si´ na tym jednym samochodzie. Jego dodatkowà zaletà
jest komputer, rejestrujàcy zu˝ycie paliwa podczas pracy na postoju czy te˝
przejechany dystans. To z kolei u∏atwia
rozliczanie si´ z klientami.
Macie w planach kupno kolejnego samochodu?
Tak, mamy takie plany. To b´dzie
dwustronna wywrotka zabudowana
na podwoziu FL. Ci´˝arówka b´dzie
wyposa˝ona tak˝e w ˝uraw, zaÊ w zestawie znajdzie si´ przyczepa centralnoosiowa. To b´dzie kolejne nietypowe auto.
Znowu Volvo.
Tak, to ju˝ chyba sentyment, a mo˝e
wiara w wytrzyma∏oÊç skandynawskich samochodów. Na wysokich miejscach, oprócz Volvo, stawiamy tak˝e
Scanie i MAN-a. Ten samochód, który
kupiliÊmy w lipcu nie daje nam – jak
dotàd – powodów do narzekaƒ, mamy
nadziej´, ˝e przez nast´pne lata nie
b´dzie sprawia∏ wi´kszych k∏opotów,
a FL-ka chyba mu dorówna.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Krzysztof Lipski
Rozstawianie wiertnicy
15
Wszystkie pojazdy
wymagajà obs∏ugi
i napraw. Pojazd,
który nie jeêdzi,
nie przynosi
˝adnego zysku.
Szybki i solidny
serwis gwarantuje
du˝à wydajnoÊç
i rentownoÊç firmy
transportowej.
Truck and Bus Service Sp. z o.o. w D∏ugo∏´ce
Volvo Polska, Samochody Ci´˝arowe dysponuje profesjonalnà
siecià serwisu na terenie ca∏ej Polski. Wszystkie autoryzowane
warsztaty Volvo utrzymujà najwy˝sze standardy. Wyposa˝one
sà w specjalistyczne narz´dzia, które pozwalajà na skrócenie
czasu naprawy, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów
zwiàzanych z przestojem pojazdu.
Mechanicy Volvo sà odpowiednio przygotowani i przeszkoleni
w zakresie obs∏ugi i naprawy pojazdów ci´˝arowych. Stacje
serwisowe Volvo Polska, Samochody Ci´˝arowe dysponujà
magazynami oryginalnych cz´Êci zamiennych i akcesoriów
Volvo, posiadajà stanowiska diagnostyczne i naprawcze,
oferujà autoryzowany serwis, naprawy powypadkowe
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych.
Wszystkie serwisy dzia∏ajà w ramach europejskiej sieci
Volvo Action Service.
W razie awarii pojazdu
wystarczy zadzwoniç pod numer:
0-601 865 865
MOTO- ATORIUM
LABOR
WIBRACJE I HA¸AS
Ha∏as i niew∏aÊciwa temperatura
mogà powa˝nie utrudniaç prac´
kierowcy.
Wiele czynników obni˝a koncentracj´, zaburza prawid∏owà ocen´
i szybkà reakcj´. Czynnikiem najcz´Êciej wyst´pujàcym w czasie
jazdy jest zm´czenie.
Badania prowadzone przez Volvo
udowodni∏y, ˝e kierowca wystawiony na sta∏e odbieranie dêwi´ków o niskiej cz´stotliwoÊci oraz
pracujàcy w zbyt wysokiej tempe-
raturze ma ograniczonà zdolnoÊç
reakcji i percepcji. Zdaniem specjalistów: „Ha∏as, niew∏aÊciwa
temperatura, wibracje – wszystko
to wzmaga nasze zm´czenie
i utrudnia prac´. D∏ugotrwa∏a ekspozycja na te trzy czynniki mo˝e
negatywnie oddzia∏ywaç na nasz
organizm, powodujàc mi´dzy innymi trwa∏e uszkodzenia s∏uchu”.
Mimo ogólnie utartej opinii, ha∏as
i wibracje nie muszà byç jedynie
przeszkodà dla kierowcy. W cza-
sie jazdy, mogà one stanowiç cenne êród∏o informacji o nawierzchni
i warunkach panujàcych na drodze. Mogà tak˝e przekazywaç sygna∏y o innych u˝ytkownikach drogi.
„Wa˝ne jest, aby kierowca móg∏
w por´ rejestrowaç i reagowaç na
sygna∏y ostrzegawcze wyÊwietlane na desce rozdzielczej.
Naszà ambicjà nie jest wcale
stworzenie najcichszego na Êwiecie samochodu ci´˝arowego, ale
takiego, w którym parametry dotyczàce ha∏asu i wibracji dobrane
sà w optymalny sposób” – mówi
Ylva Gamstedt z Volvo Trucks.
Materia∏ Volvo
Badanie odpornoÊci na wstrzàsy
18
Badanie poziomu ha∏asu
19
CJE
PROMO
WE
SERWISO
DOSTOSOWANIE SILNIKA D12A
DO NORMY EURO 2
Z myÊlà o klientach, jak równie˝ w trosce o Êrodowisko naturalne, Volvo
oferuje unikalnà wÊród producentów
samochodów ci´˝arowych mo˝liwoÊç dostosowania silnika D12A
Euro1 do wymagaƒ normy Euro 2.
W wielu krajach Ministerstwa
Transportu i Ochrony Ârodowiska
tworzà przepisy zwi´kszajàce wymagania odnoÊnie emisji spalin. Przejawia si´ to mi´dzy innymi w przyznawaniu wi´kszej liczby zezwoleƒ
przewozowych na pojazdy z normà
Euro 2. Modyfikacja oprogramowania sterujàcego silnikiem, pozwala
u˝ytkownikowi pojazdu na jazd´ po
terytoriach krajów, gdzie norma Euro
1 ju˝ nie wystarcza. Na Êwiecie obserwuje si´ zwi´kszony popyt na
ci´˝arówki ekologiczne. Trend ten
przenosi si´ powoli na rynek polski.
Mo˝emy zaobserwowaç znaczne
ró˝nice w wartoÊci rynkowej samochodów u˝ywanych na korzyÊç po-
jazdów spe∏niajàcych norm´ Euro 2.
Uzyskujàc u autoryzowanego dealera Volvo, Certyfikat Euro 2 na swój
pojazd, podnosimy jego wartoÊç
przy odsprzeda˝y.
W specjalnej ofercie zimowej mogà
Paƒstwo zakupiç oprogramowanie
Euro 2, w nowych atrakcyjnych pakietach cenowych.
Goràco zach´camy wszystkich do
skorzystania z aktualnych promocji,
organizowanych przez Volvo Polska, jak równie˝ do promocji organizowanych lokalnie u naszych dealerów.
Szczegó∏owych informacji na temat
ofert promocyjnych w sieci Volvo,
udzieli Paƒstwu Wasz dealer.
Powody, dla których warto skorzystaç z oferty:
Podniesienie wartoÊci pojazdu przy odsprzeda˝y.
Ekologiczny pojazd.
Preferencyjne warunki przyznawania zezwoleƒ.
¸atwy i szybki monta˝ w stacji serwisowej Volvo.
Gruntowny przeglàd Twojego silnika.
Certyfikat Euro 2.
Mo˝liwoÊç poruszania si´ po wi´kszej
liczbie krajów.
JesteÊ przygotowany na dalsze zmiany
legislacyjne.
8
Dopuszczalne
normy
emisji spalin
g/Wh
6
4
Euro 1
Euro2
VOLVO
D12A Euro 2
2
0
NOx
CO
HC
PM
Teraz oprogramowanie Euro 2 w nowych atrakcyjnych pakietach cenowych!
20
AKUMULATORY HDX II NOWEJ GENERACJI
Korzystajàc z faktu wprowadzenia na polski rynek nowych oryginalnych akumulatorów VOLVO HDX II (drugiej generacji) Dzia∏ Obs∏ugi
Posprzeda˝nej organizuje ich zimowà promocj´.
Ponadto, w odpowiedzi na liczne sygna∏y od naszych klientów, promocjà obj´to oprogramowanie umo˝liwiajàce w samochodach FH12 dostosowanie silnika D12A do wymagaƒ normy czystoÊci spalin Euro 2.
Oryginalne akumulatory Volvo HDX
drugiej generacji majà specjalnà konstrukcj´, opracowanà przez Volvo,
która zapewnia du˝à moc rozruchowà w niskich temperaturach.
Specjalna konstrukcja cel, mocowa-
nych z ka˝dej strony do obudowy,
powoduje du˝à odpornoÊç na silne
wstrzàsy i wibracje. Zoptymalizowana iloÊç p∏yt akumulatora, zapewnia
maksymalnà mo˝liwà jego pojemnoÊç, a zastosowanie separatorów
kopertowych, gwarantuje d∏ugà,
bezobs∏ugowà eksploatacj´
akumulatora.
Zastosowanie w konstrukcji akumulatora stopu o∏owiu o niskiej zawartoÊci
antymonu
spowodowa∏o, ˝e akumulatory nowej generacji charakteryzujà si´
niskà zdolnoÊcià do samoroz∏adowania oraz niskim zu˝yciem kwasu akumulatorowego. Dodatkowo,
dzi´ki specjalnie dobranej gruboÊci p∏yt w pakietach, akumulator ma
wysokà zdolnoÊç do roz∏adowania
i powtórnego, wielokrotnego ∏adowania. Ca∏oÊç zamkni´ta jest w szczelnej i mocnej obudowie z polipropylenu. Solidne uchwyty u∏atwiajà transport, monta˝ i obs∏ug´.
Dzi´ki specjalnej konstrukcji zredukowano mas´ akumulatora, zale˝nie od pojemnoÊci elektrycznej nawet do 5,3 kg!
Aby zima by∏a mniej sroga,
równie˝ dla Paƒstwa portfeli,
akumulatory HDX II otrzyma∏y
nowe promocyjne ceny.
Ponadto, dokonujàc zakupu akumulatorów Volvo u jednego z naszych dealerów, uzyskujecie Paƒstwo specjalne rabaty na wybrane
akcesoria „zimowe”, takie jak: podgrzewacze paliwa, silnika i kabiny,
ogrzewanie postojowe oraz ∏aƒcuchy antypoÊlizgowe. Nawet podczas mroênej zimy uczynià one jazd´ bezpiecznà i przyjemnà.
Maciej Trzebiatowski
21
H
C
A
I
D
E
M
VOLVO W
PREMIERA NOWEGO VOLVO FH12 4X2T
Na spotkaniu prasowym w Maladze,
w Hiszpanii firma Volvo Trucks zaprezentowa∏a nast´pc´ modelu Volvo
FH12, z ca∏kowicie nowym silnikiem,
nale˝àcym do klasy silników o wysokich osiàgach. Nowy samochód ci´˝arowy bazuje na koncepcji modelu
FH, lecz zosta∏ poddany znacznym
ulepszeniom zarówno w zakresie programu silników, jak i w odniesieniu do
nap´du, kabiny i podwozia. Wprowadzenie Volvo FH12, w wersji ciàgnika
siod∏owego z silnikiem o mocy 500
KM, wyposa˝onym w technologi´ turbo compound, oznacza poczàtek szeroko zakrojonej odnowy produktów,
wchodzàcych w sk∏ad programu ci´˝kich modeli Volvo Trucks, który zostanie zaprezentowany jesienià. Model
FH jako jedyny model samochodu
ci´˝arowego dwukrotnie uzyska∏ wyró˝nienie „Truck of the Year” (w roku
1994 i 2000). (...)
20.11.2001
CI¢˚KA WAGA ZE SZWECJI
Volvo przedstawi∏o nowà generacj´
swoich najwi´kszych ci´˝arówek.
Silnik o mocy 500 KM, w pe∏ni automatyczna skrzynia biegów, pierwszy
na Êwiecie system stabilizacji toru
jazdy w pojeêdzie ci´˝arowym i liczàce 90 tys. km interwa∏y mi´dzy kolejnymi wymianami oleju – oto atuty nowego Volvo FH12.
Model FH12, najwi´ksza ci´˝arówka
szwedzkiej firmy, po raz pierwszy zo-
22
sta∏ przedstawiony w 1993 roku.
Pi´ç lat póêniej pojazd gruntownie
zmodernizowano. Od tego czasu
znalaz∏ on a˝ 250 tys. klientów i dwukrotnie zdoby∏ tytu∏ Ci´˝arówki Roku.
Taka sztuka dotàd nie uda∏a si´ ˝adnemu innemu pojazdowi u˝ytkowemu
w historii tego plebiscytu. (...)
8.11.2001
***
CI¢˚ARÓWKI JADÑ W DÓ¸
Choç rynek samochodów ci´˝arowych podlega nieco innym trendom
ni˝ segment aut osobowych, to jednak i jego nie omin´∏a recesja. Spadek sprzeda˝y jest tu mniej dramatyczny, lecz wynika z pogorszenia sytuacji firm transportowych. (...)
(...) Volvo liderem
W najwi´kszym i najwa˝niejszym segmencie (powy˝ej 16 ton) w ciàgu
pierwszych oÊmiu miesi´cy br. sprzeda˝ wynios∏a 2008 aut i by∏a o 18,9
proc. mniejsza ni˝ w okresie styczeƒ—
—sierpieƒ ub. r. W tym segmencie niekwestionowanym liderem okaza∏ si´
szwedzki producent Volvo. Pomimo
spadku na rynku uda∏o mu si´
zwi´kszyç sprzeda˝, dzi´ki czemu
uzyska∏ ponad 25-proc. udzia∏
w rynku — czyli o 9,35 proc. wi´kszy
ni˝ drugi na rynku DAF. (...)
20.11.2001
BIURO W KABINIE
Koncern Volvo zaprezentowa∏ nowy samochód ci´˝arowy FH12. Nowy pojazd
bazuje na koncepcji modelu
FH, ale poddano go wielu modyfikacjom zarówno jeÊli chodzi
o jednostki nap´dowe, jak i podwo-
zie oraz kabin´. Model FH12, flagowy
pojazd Volvo, zosta∏ wprowadzony na
rynek w 1993 roku, a pod koniec lat
90. pojazd przeszed∏ sporà modernizacj´. (...)
18.11.2001
WYMARZONY PODNOÂNIK DOTAR¸
DO K¢PNA
PodnoÊnik, o który od dawna starali
si´ stra˝acy z Komendy Powiatowej
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w K´pnie, ju˝ znalaz∏ si´ w jednostce. (...)
(...) – Z uwagi na to, ˝e sprz´t, którym dotychczas dysponowaliÊmy
by∏ ju˝ wyeksploatowany, mia∏ przecie˝ ponad dwadzieÊcia lat i nie
gwarantowa∏ pewnej sprawnoÊci
i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców,
podj´liÊmy decyzj´ o zakupie nowego urzàdzenia – twierdzi zast´pca komendanta KP PSP w K´pnie,
starszy kapitan Stanis∏aw Balicki.
Samochód dotar∏ w Êrod´ o godz.
23.00. WczeÊniej przeby∏ d∏ugà drog´ z Koszalina, gdzie by∏ karosowany
(na podwoziu Volvo). (...)
8.11.2001
AUTORYZOWANE STACJE SERWISOWE I PUNKTY
SPRZEDA˚Y SAMOCHODÓW CI¢˚AROWYCH
I MASZYN BUDOWLANYCH VOLVO W POLSCE
VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI¢˚AROWE
VOLVO POLSKA, MASZYNY BUDOWLANE
ul. Pu∏awska 303, 02-785 Warszawa
tel: + 48 22 549-45-00
fax: + 48 22 549-45-01
VOLVO POLSKA, AUTOBUSY
51-502 Wroc∏aw, ul. Mydlana 2
Samochody ci´˝arowe
Samochody ci´˝arowe i maszyny budowlane
tel: +
48
71 34-50-901
Informacje u dealerów:
Bia∏a Podlaska: Galaauto, tel. 0-83/ 342 09 93; fax 0-83/ 342-09-65. B∏onie k/Warszawy: ATB Truck, tel. 0-22/ 725 51 00; fax 0-22/ 725 50 92.
Czechowice-Dziedzice: Mostostal Zabrze ZTS, tel. 0-32/ 215 60 60; fax 0-32/ 215 60 61. D∏ugo∏´ka k/Wroc∏awia: Truck and Bus Service,
tel. 0-71/ 399 63 00; fax 0-71/ 399 63 51. Gdynia: GBO Serwis, tel. 0-58/ 629 88 33; fax 0-58/ 629 85 83. Je˝ewo Stare k/Bia∏egostoku:
GBO Serwis, tel. 0-85/ 718 15 81; fax 0-85/ 718 11 80. Katowice: Mostostal Zabrze ZTS, tel./fax 0-32/ 258 04 58; tel. 0-32/ 258 04 51. Koszalin:
Z.U.P. Bodex, tel./fax 0-94/ 346 20 81; tel. 0-94/ 346 30 33. Kraków: Gal-trucks, tel. 0-12/ 254 25 13; fax 0-12/ 254 25 11. Kutno: Nijhof-Wassink,
tel. 0-24/ 253 37 70; fax 0-24/ 254 76 08. Lublin: Galaauto, tel. 0-81/ 445 02 00; fax 0-81/ 445 02 01. Nowa WieÊ Wlk. k/Bydgoszczy:
Nijhof-Wassink, tel. 0-52/ 381 25 77; fax 0-52/ 381 25 78. Opole: Truck and Bus Service, tel. 0-77/ 457 60 23/ -25; fax 0-77/ 457 60 42. Olsztyn:
GBO Serwis, tel. 0-89/ 532 00 49; fax 0-89/ 539 90 28. Radom: ATB Truck, tel. 0-48/ 360 98 08/ -18; fax 0-48/ 330 84 74. Rzeszów: Galaauto,
tel. 0-17/ 864 20 51, fax 0-17/ 864 20 53. Rzgów k/¸odzi: Nijhof Wassink, tel. 0-42/ 227 85 85; fax 0-42/ 227 86 86. Szczecin: Pekaes Truck,
tel. 0-91/ 462 10 06; fax 0-91/ 462 10 14. Tarnowo Podgórne k/Poznania: Nijhof-Wassink, tel. 0-61/ 814 74 58; fax 0-61/ 814 74 57. Warszawa:
ATB Truck, tel. 0-22/ 811 02 37; tel./fax 0-22/ 811 13 51. Zabrze: Mostostal Zabrze ZTS, tel./fax 0-32/ 271 24 76; tel. 0-32/ 276 09 72.
PERFEKCJA JEST SUMÑ CZ¢ÂCI
Samochód ci´˝arowy Volvo – jego bezpieczeƒstwo, wygoda u˝ytkowania i oszcz´dnoÊç sà bezdyskusyjne.
NiezawodnoÊç i d∏uga ˝ywotnoÊç oryginalnych cz´Êci jest faktem. Jednak nazwa Volvo oznacza coÊ wi´cej ni˝
znakomity samochód ci´˝arowy, bowiem Volvo zapewnia swoim klientom profesjonalnà obs∏ug´ finansowà
i serwisowà przez 24 godziny na dob´.
www.volvopolska.pl

Podobne dokumenty