Generuj PDF z tej stronie - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
Źródło:
http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/praca/18504,Zastepca-kierownika-lekarz-Sluzby-Zdrowia-CentralnegoOsrodka-Szkolenia-Strazy-G.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 20:17
Zastępca kierownika – lekarz Służby Zdrowia Centralnego
Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie
Autor: Ewelina Świtała
24.02.2017
Centralny Ośrodek Szkolenia SG poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:
zastępca kierownika – lekarz Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży
Granicznej z siedzibą w Koszalinie
Data ukazania się ogłoszenia:
10.08.2016 r.
System i rozkład czasu pracy:
podstawowy, jednozmianowy
Wymiar czasu pracy:
Liczba stanowisk pracy:
1/2 etatu
1 (jedno)
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
●
tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie
medycyny,
●
liczba lat pracy w zawodzie - 8,
●
aktualne prawo do wykonywania zawodu.
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
●
zastępowanie kierownika podmiotu leczniczego,
●
sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej w formie opieki ambulatoryjnej dla
słuchaczy,
●
kwalifikowanie do szczepień i nadzorowanie przebiegu szczepień,
●
kontrolowanie stanu sanitarnego obiektów,
●
kwalifikowanie uczestników zawodów sportowych i turnusów antystresowych,
●
badanie kandydatów do służby w Straży Granicznej przed testem sprawności fizycznej w
ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby,
●
realizacja zabezpieczeń medycznych podczas wykonywania ustawowych zadań przez
Straż Graniczną,
●
prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kształtowania postaw i zachowań
prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń.
Mile widziane:
●
uprawnienia do badań profilaktycznych i badań kierowców.
Warunki pracy na stanowisku:
●
praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych
indywidualnie zgodnie z wymiarem etatu,
●
praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj.
w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92,
●
dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
●
stanowisko pracy jest zlokalizowane na parterze,
●
budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Wynagrodzenie:
●
2000,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej +5% dodatku funkcyjnego +%
dodatku za wieloletnią pracę.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COS SG ze wskazaniem
stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
●
CV ze zdjęciem,
●
wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z
załącznikiem,
●
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz
z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami,
●
osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kopie dokumentów potwierdzających stopień
niepełnosprawności.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).
Termin składania dokumentów: osobiście do dnia 08.03.2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
●
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,
ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1.
Telefon kontaktowy: (094) 34 44 072 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Kwestionariusz osobowy pracownika (pdf, 251.71 KB) Data publikacji 10.08.2016 09:00

Podobne dokumenty