KOMUNIKAT Zarządu Województwa Warmińsko

Komentarze

Transkrypt

KOMUNIKAT Zarządu Województwa Warmińsko
190
KOMUNIKAT
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
1. Dnia 8 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na mocy uchwały nr 77/862/09/III dokonał zmian
w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
2. Szczegółowy opis osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz informacje o wszelkich zmianach w dokumencie są publikowane na
stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl
3. Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 mają zastosowanie od 8 grudnia 2009 r.
4. Zakres zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas
Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Nowaczyk
Załącznik do Komunikatu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi
priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą Nr 50/610/09/III Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 6. Załączniki, w Załączniku nr 4 Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.3 Restrukturyzacja terenów
powojskowych i poprzemysłowych, kryteria merytoryczne punktowe otrzymuje brzmienie:
Lp.
1
Działanie 4.3. Restrukturyzacja
terenów powojskowych
i poprzemysłowych
Wartość dofinansowania z
EFRR przypadająca na 1
jednostkę rezultatu
I - IV
kwartyl
5
To kryterium mówi po pierwsze, że nie jest ważna liczba stworzonych produktów w
projekcie, ale ich koszt wytworzenia. Im jest mniejszy niż wynika to z alokacji EFRR
dzielonej na wskaźnik produktu, tym więcej punktów uzyskuje dany projekt. Wartość tego
wskaźnika można zwiększać również poprzez zwiększanie wkładu własnego (zmniejszanie
wkładu z EFRR), przez co projektodawca uzyskuje lepszy wynik i więcej punktów.
Rezultatem w tym działaniu będzie powierzchnia obszaru rewitalizowanego i/lub
powierzchnia użytkowa rewitalizowanego obiektu (suma rewitalizowanej powierzchni
użytkowej obiektów i proporcjonalnej części powierzchni gruntów pod obiektami)[m²]
Efektywność ekonomiczna
projektu
1-4
punkty
5
Zgodność projektu z LPR w
sferze przestrzennej,
społecznej i gospodarczej, w
tym ocena prawidłowości
sporządzenia LPR
1-4
punkty
5
Stopień wypełnienia polityk
horyzontalnych
1-4
punkty
2
Komplementarność i spójność
z innymi przedsięwzięciami
w ramach różnych programów
operacyjnych i pomocy
zewnętrznej
1-4
punkty
3
2
3
4
5
Kryterium to będzie oceniane poprzez analizę wielokryterialną przedstawionych przez
Beneficjenta korzyści społeczno-ekonomicznych oraz kosztów ekonomicznych
wynikających z realizacji projektu. Ocena skali korzyści będzie oceną eksperta (1-4 pkt.)
zgodnie z pytaniem: na ile zakładane korzyści społeczno-ekonomiczne z projektu
przekroczą koszty ekonomiczne?
Kryterium punktuje:
- usytuowanie celów programu w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej
(identyfikację celów Osi Priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast), a
także podporządkowanie działań infrastrukturalnych i architektoniczno-urbanistyczych
celom;
- Realizacje celów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla danego obszaru;
- Funkcjonalność i estetykę zaproponowanych rozwiązań;
- Wpływ projektu na przezwyciężanie negatywnych zjawisk społecznych oraz na rozwój
przedsiębiorczości i nowych technologii.
Kryterium punktuje konkretne działania podjęte na rzecz realizacji polityk horyzontalnych:
równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji
oraz społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych,
energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii
przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na
środowisko przyrodnicze, a także rozwój odnawialnych źródeł energii.
Kryterium punktuje projekty poprawiające spójność programową, będące elementem
szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też
powiązane z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranych do realizacji
w ramach ZPORR, RPO, Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze
środków zagranicznych i polskich (brane są tu pod uwagę umowy od 1 stycznia 1999 roku).
2) W rozdziale 3. Szczegółowy opis osi priorytetowych i działań, w karcie Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i
poprzemysłowych, pkt 28 Minimalna/Maksymalna wartość projektu otrzymuje brzmienie: „minimalna wartość projektu 1 mln PLN”.

Podobne dokumenty