SmoothStepper – instrukcja uŜytkownika

Komentarze

Transkrypt

SmoothStepper – instrukcja uŜytkownika
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
SmoothStepper – instrukcja uŜytkownika
Wstęp
UWAGA! KaŜda maszyna moŜe być potencjalnie niebezpieczna! Maszyny sterowane
komputerowo są potencjalnie bardziej niebezpieczne od konwencjonalnych (ręcznych).
Producent (Warp9 Tech Design Inc.) oraz dystrybutor (AP-Test) nie odpowiada za osiągi
jakiejkolwiek maszyny lub jakiekolwiek szkody wynikłe z jego uŜycia. UŜytkownik odpowiada za
gotową aplikację sterowaną kontrolerem SmoothStepper, jej zgodność z normami oraz
przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na terytorium państwa w którym jest uŜywana.
PoniŜsza instrukcja opisuje jak ustawić i uruchomić Warp9TD SmoothStepper z Mach3.
Zakłada się, Ŝe uzytkownik SmoothStepper jest zaznajomiony z dokumentacją Using Mach3 Mill,
dostępną na stronie producenta programu Mach3 (www.artofcnc.ca)
Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie:
www.warp9td.com
http://machsupport.com/forum/index.php
http://groups.yahoo.com/group/mach1mach2cnc/
Przegląd
Instrukcja zawiera niezbędne informacje na temat instalacji kontrolera SmoothStepper w aplikacji CNC
kontrolowanej przez Mach3.
W poniŜszej instrukcji załoŜono, iŜ Mach3 jest zainstalowany na komputerze PC, oraz jego wersja jest
zgodna z Plug-in’em dla SmoothStepper. Informacje dotyczące obsługi oraz konfiguracji maszyn CNC
oraz programu Mach3 wykraczją poza zakres niniejszego opracowania, z wyjątkiem informacji ściśle
związanych ze SmoothStepper.
Charakterystyka SmoothStepper
-1-
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Kontroler SmoothStepper jest 6-osiowym kontrolerem ruchu, podłączanym do portu USB komputera
PC. Akceptuje komendy z modułu planującego ruch (trajectory planner, np. Mach3) oraz generuje pulsy
o bardzo wysokiej jakości dla napędów silników krokowych oraz servo. W tej chwili SmoothStepper
współpracuje TYLKO z Mach3.
Przy uŜyciu z Mach3, SmoothStepper moŜezastępować 2 porty LPT, zarówno pod względem funkcji
oraz połączeń sygnałów. JeŜeli aktualnie system uŜywa Mach3 oraz 1 lub 2 porty LPT, zastosowanie
SmoothStepper powinno być bardzo proste. SmoothStepper pozwala na uŜycie komputera, który nie
posiada portów LPT (np. Laptopy oraz nowsze komputery Desktop).
Szczególną uwagę przyłozono, aby SmoothStepper był prostym zamiennnikiem dla portów LPT.
Zmiana okablowania w większości systemów polega na odłączeniu kabli od portów LPT komputera i
ponownym podłączeniu ich do kontrolera SmoothStepper (poprzez redukcje IDC26<->D-SUB25).
Zaletą tego rozwiązania jest niezmienna konfiguracja Ports&Pins w Mach3.
Jedyne wymagane połączenie pomiędzy PC a SmoothStepper odbywa się poprzez port USB.
Połączenia to zapewnia zasilanie kontrolera (poprzez USB) oraz umozliwia komunikację pomiędzy
komputerem (Mach3) a kontrolerem SmoothStepper. Kontroler moŜe być równieŜ zasilany z
zewnętrznego źródła 5VDC.
SmoothStepper odbiera instrukcje ruchu z Mach3 i generuje sygnały Step oraz Dir dla sterowników ,
które współpracują z tym typem sterowania, zarówno krokowe jak i servo.
Dodatkowo, SmoothStepper umoŜliwia kontrolę obrotów wrzeciona oraz obsługuje wszelkie inne
wejścia/wyjścia (I/O), które były uŜywane porzez 2 porty LPT. SmoothStepper przejmując zadanie
generowania sygnałów STEP/DIR, umoŜliwia duŜe odciąŜenie procesora, normalnie obciąŜonego przez
Mach3. Dedykowany sprzęt umoŜliwia generowanie strumienia impulsów do 80 razy szybciej oraz duŜo
precyzyjniej niŜ Mach3.
Oprogramowanie dlaa SmoothStepper zawiera dwie części. Pierwsza zawiera sterowniki USB dla
kontrolera, aby mógł być rozpoznany oraz móc się komunikować z komputerem. Instalacja przebiega
identycznie jak dla kaŜdego innego nowego urządzenia w systemie i odbywa się tylko raz. Druga część
oprogramowania to plug-in (wtyczka) dla Mach3, który umoŜliwia wysyłanie poleceń ruchu oraz sygnały
I/O. Plug-in dla Mach3 jest instalowant tylko raz przy pierwszym uruchomieniu oraz przy kaŜdej
aktualizacji.
Kolejność komunikacji wygląda nastepująco:
Mach3<->SmoothStepper Plug-in<->Sterownik USB dla SmoothStepper<->kontroler SmoothStepper
Podczas gdy Mach3 uruchamia plug-in dla SmoothStepper, pierszą operacją jest wgranie firmware do
kontrolera. Odbywa się to automatycznie i jest niewidoczne. Firmware zawiera zestaw instrukcji dla
-2-
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
wszystkich funkcji SmoothStepper. Firmware kontrolera jest częścią plug-in’u, więc jest pewność, Ŝe
plug-in oraz firmware jest w tej samej (zgodnej) wersji. To eliminuje ewentualne problemy związane z
niezgodnościa plug-in’u oraz firmware kontrolera.
Przy takim rozwiązaniu późniejsze uktualnienia są równieŜ bardzo proste.
Wymagania sprzętowe
Procesor:
-
Pamięć RAM:
Głównie wymagana dla Mach3. Dodatkowa wymagana pamięć dla SmoothStepper jest
minimalna.
USB:
1.1 lub 2.0
System operacyjny:
Windows 2000, XP lub Vista
[Ze względu na to, iŜ Mach3 współpracuje tylko z Windows 2000, XP lub Vista, tylko te sytemy
operacyjne są obsługiwane]
Płyta główna:
Warp9 Tech Design [producent], ani AP-Test [dystrybutor w Polsce] nie odpowiada za zniszczenie
komputera, maszyny lub kontrolera SmoothStepper, jeŜeli do złącz I/O kontrolera zostało
doprowadzone niedowzwolone napięcie. UŜycie płyty głównej [np. z optoizolacją] jest mocno zalecane,
aby chronić uŜytkownika, komputer oraz kontroler.
Mach3:
-3-
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Mach3 musi być zainstalowany na komputerze PC. Przy ewentualnej aktualizacji Mach3,
naleŜy upewnić się czy instalowana wersja Mach3 jest kompatybilna z daną wersją plug-in’u dla
SmoothStepper.
Rozpakowanie i przygotowanie do pracy
SmoothStepper jest dostarczany w opakowaniu ESD (anty-elektrostatycznym). NaleŜy stosować środki
zapobiegawcze ESD.
Zawartość zestawu:
ZaleŜnie od zamówienie zestawa zawiera (standardowo):
1. kontroler SmoothStepper
2. Kabel USB-A-USB-B, 1,8m
3. Redukcja IDC26-D-Sub25M
4. 4 szt zworek. Zworki są juŜ zainstalowane w kontrolerze, ale tylko zworka na pinach zasilania
zwiera piny. Pozostałe 3 zworki są zainstalowane tylko na jeden z dwóch pinów. Wyjaśnienie
znaczenia/działaniaa zworek w dalszej części tej instrukcji.
Zapoznanie z płytką kontrolera
PoniŜej zamieszczono zdjęcie kontrolera SmoothStepper. Na zdjęciu zaznaczono najwaŜniejsze części
kontrolera.
14
15
SmoothStepper V1.2
-4-
13
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
1
12
2
11
3
10
9
4
8
5
7
14
1
Port 1
26
14
1
13
6
-5-
Port 2
26
13
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Objaśnienia:
1. Wejścia pojedyncze (enkoder dla np. MPG lub synchronizacji wrzeciona)
2. Zasilanie 5V oraz GND dla enkoderów
3. Wejścia róŜnicowe (negowane)
4. Zwarcie tych pinów powoduje reset FPGA. Nie podłączać napięcia!
5. Zworka dla wyprowadzenia zasilania 5V na pin26 złącza Port1 (dla zasilania płyty głównej)
6. Złącza Port1 oraz Port2. Numeracja pinów odnosi się do numeracji w złączu DB25, a nie dla
złącz IDC26.
7. Jak pkt. 5, dla Port2
8. Dioda Pwr, wskaźnik zasilania 5V
9. Dioda Init, świeci gdy staruje FPGA lub występuje błąd konfiguracyjny. MoŜe migać, jeŜeli
plug-in jest tak skonfigurowany, kiedy Mach3 przesyła dane.
10. Dioda Done, świeci gdy FPGA zostało poprawnie skonfigurowane.
11. Złącze USB-B
12. Zworka dla uziemienia otworu montaŜowego (trzy inne otwory nie są uziemione).
13. Złącze dla podłączenia zewnętrznego zasilania (nie poprzez USB)
14. Zworka, wybór źródła zasilania USB lub zewnętrzne +5V. W pozycji na rysunku wybrano
napięcie z USB. W drugim połoŜeniu napięcie zasilania ze złącza 13.
15. Złącze portu rozszerzeń, dla przyszłych zastosowań.
Pierwsze uruchomienie i testy
SmoothStepper nie musi być podłączony do Ŝadnych sterowników, silników czy płyt głównych, aby
przetestować działanie z Mach3. NaleŜy umieścić kontroler na antystatycznej powierzchni blisko
komputera (np. na opakownaiu w którym został dostarczony). Zalecamy uŜyć załączonego kabla USB
do pierwszego uruchomienia. SmoothStepper jest dostarczany w konfiguracji umoŜliwiającej
podłączenie po rozpakowaniu, nie ma potrzeby Ŝadnych zmian przy pierwszym podłączeniu.
Instalowanie sterowników USB
-6-
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
JeŜeli jeszcze tego nie zrobiono, proszę pobrać oraz zainstalować najnowszą wersję Mach3.
Najnowszą wersję moŜna znaleźć pod adresem:
http://www.machsupport.com/downloads/downloads.htm
Pobieranie sterowników dla SmoothStepper
Sterowniki USB są dostępne jako archiwum zip na stronie Warp9TD:
http://www.warp9td.com/downloads.htm
Instalowanie sterowników dla SmoothStepper
Instalacja kontrolera SmoothStepper przebiega tak, jak kaŜdego innego urządzenia Plug and Play w
Windows. Zaleca się wykonanie instalaacji krok po kroku, aby upewnić się, Ŝe sterowniki zostały
zainstalowane prawidłowo.
Odszukaj lokalizację pobranego archiwum zip, a nastepnie rozpakuj go. W windows XP I powyŜej
(Vista) moŜna uŜyć wbudowanego narzędzia wyodrębniania. W windows 2000 naleŜy uŜyć narzędzia,
np. WinZIP.
Instalacja w Windows XP
Po wypakowaniu plików, zamknij wszystkie programy. Podłącz kontroler USB za pomocą dołączonego
kabla. Powinna zaświecić się niebieska dioda Power On, oraz dioda czerwona, oznaczająca brak
załadowania firmware do kontrolera.
Powinien pojawić się Kreator (wizzard) dodawania nowego sprzętu. Jeśli tak się nie stało, otwórz
kolejno: Menu Start->Ustawienia->Panel Sterowania/Dodaj nowy sprzęt.
Kiedy pojawi się
kreator dodawania
sprzętu, kliknij Nie,
nie tym razem
-7-
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Zaznacz Zainstaluj
z określonej
lokalizacji i kliknij
dalej
Zaznacz Uwzględnij
tą lokalizację przy
wyszukiwaniu,
Kliknij Przeglądaj i
wskaŜ folder
zawierający
pobrane i
rozpakowane
wcześniej pliki.
ŚcieŜka moŜe się
róŜnić od tej na
zdjęciu.
Kliknij OK.
-8-
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Kliknij Dalej.
Kliknij Kontynuuj
Mimo To, poniewaŜ
sterownik nie jest
podpisany cyfrowo.
Kliknij Zakończ
-9-
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Instalacja w Windows 2000
Po wypakowaniu plików, zamknij wszystkie programy. Podłącz kontroler USB za pomocą dołączonego
kabla. Powinna zaświecić się niebieska dioda Power On, oraz dioda czerwona, oznaczająca brak
załadowania firmware do kontrolera.
Powinien pojawić się Kreator (wizzard) dodawania nowego sprzętu. Jeśli tak się nie stało, otwórz
kolejno: Menu Start->Ustawienia->Panel Sterowania/Dodaj nowy sprzęt.
Kliknij Dalej
Zaznacz Szukaj
odpowiedniego
sterownika dla
mojego sprzętu
(zalecane).
Kliknij Dalej
- 10 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Zaznacz Wybierz
lokalizację
Kliknij Dalej
Odszukaj folder zawierający rozpakowane wcześniej pliki. Odnajdź plik ftdibus.inf.
Kliknij Otwórz a
potem Ok.
Kliknij Dalej
- 11 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Kliknij Zakończ
Instalacja w Windows Vista
Po wypakowaniu plików, zamknij wszystkie programy. Podłącz kontroler USB za pomocą dołączonego
kabla. Powinna zaświecić się niebieska dioda Power On, oraz dioda czerwona, oznaczająca brak
załadowania firmware do kontrolera.
Kliknij Zlokalizuj i
zainstaluj sterownik.
System spróbuje
znaleźć odpowiedni
sterownik w sieci
Internet, ale nie
znajdzie. MoŜna
przyspieszyć ten
proces odłączając
komputer od sieci
internet.
- 12 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Kliknij Nie mam
płyty.
Kliknij Dalej
Kliknij Przeglądaj i
wskaŜ folder
zawierający
pobrane wcześniej i
rozpakowane pliki.
Ściezka moŜe się
róŜnić od podanej
na zdjęciu.
Kliknij Zainstaluj
mimo to.
OstrzeŜenie pojawia
się ze względu na
brak podpisu
cyfrowego
sterownika.
- 13 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Nastąpi instalacja
sterowników.
Po pomyślnej
instalacji pojawi się
okno. Kliknij
Zamknij.
Instalowanie Plug-in dla Mach3
Po instalacji sterowników komputer jest przygotowany do komunikacji z kontrolerem. SłuŜy do tego
Plug-in dla Mach3.
Plug-in dla Mach3 jest dostępny jako plik z rozszerzeniem m3p. MoŜna go pobrać z:
http://www.warp9td.com/downloads.htm
Zapisz plik plug-in’u w znanym miejscu.
Plik m3p to Mach3Pugins. Po dwukrotnym kliknięciu, plug-in zostanie skopiowany do folderu ../Mach3,
a rozszerzenie zostanie zmienione na .dll.
Konfiguracja Mach3 dla kontrolera SmoothStepper
Po zainstalowaniu sterowników oraz Plug-in’u oraz przy podłączonym kontrolerze, czas na
przygotowanie Mach3 dla SmoothStepper. Na kontrolerze powinny teraz świecić diody: niebieska
(Power On) oraz czerwona (Firmware nie załadowany).
- 14 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Jeden komputer z Mach3 moŜe mieć wiele profili do obsługi wielu róŜnych maszyn lub tej samej
maszyny w róŜnych konfiguracjach. Pliki konfiguracyjne mają rozszerzenie .xml.
JeŜeli posiadasz juŜ działający system, waŜne jest aby zachować Twój oryginalny profil. Mach3 ma
moŜliwość tworzenia nowych profili, które są kopią juŜ istniejących. To umoŜliwia skopiowanie
wszystkich ustawień do nowego profilu, który moŜe zostać zmodyfikowany do pracy ze SmoothStepper,
pozostawiając oryginalny profil nienaruszony.
Aby zrobić kopię profilu, uruchom Mach3Loader. Pojawi się następujące okno:
Kliknij Create profile
W kolumnie Clone
From zaznacz
Mach3Mill (lub Twój
aktualny profil), w
pole New Profile
Name wpisz nazwę
nowego profilu, np.
SmoothStepper i
kliknij OK.
Zostanie utworzony nowy profil, ze wszystkimi ustawieniami, gotowy do ustawienia do pracy ze
SmoothStepper.
- 15 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Zaznacz nowy profil
(tu: SmoothStepper)
i kliknij OK.
Teraz Mach3 załaduje nowy profil. Od teraz, kiedy zainstalowany jest Plug-in, Mach3 wyświetli okno
dialogowe z pytaniem o wybór sposobu sterowania. Wymienione są wszystkie urządzenia,
zainstalowane w folderze Mach3/PlugIns. ZauwaŜ, Ŝe nazwa Plugin’u SmoothStepper to nazwa pliku
m3p, który został zainstalowany wcześniej. JeŜeli nie pojawiło się okno dialogowe, wróć do rozdziału
Instalowanie sterowników dla SmoothStepper.
Zaznacz Plug-in
SmoothStepper i
kliknij OK. JeŜeli nie
chcesz aby okno
pojawiało się w
przyszłości,
zaznacz Dont ask
me this again.
Teraz Plug-in wykonaa większość konfiguracji automatycznie. Po zaakończonej konfiguracji powinny
świecić diody: niebieska (Power On), zielona (informuje o poprawnym załadowaniu Firmware do
kontrolera) oraz migająca czerwona (oznacza, Ŝe Mach3 przesyła dane do kontrolera).
Zamknij Mach3. Powinna świecić dioda czerwona, zielona dioda powinna zgasnąć. Oznacza to, Ŝe
Firmware został ususnięty z urządzenia.
Uruchom Mach3, uŜywając profilu utworzonego wcześniej dla SmoothStepper. JeŜeli ten profil został
skopiowany z działającego systemu, wszystkie ustawienia portów I pinów powinny działać bez zmian.
JeŜeli ustawiasz Mach3 po raz pierwszy, zajrzyj do dokumentacji Mach3 po więcej informacji.
- 16 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
JeŜeli Motor Tuning (Ustawienia silników) wymagają częstotliwości taktowania większej niŜ 256kHz,
potrzebne będą zmiany w ustawieniach Plug-in’u SmoothStepper. Szczegóły znajdziesz w następnym
rozdziale. JeŜeli tego nie zrobisz, liczniki SmoothStepper zostaną przepełnione, co spowoduje utratę lub
dodanie kroków.
Opis złącza śrubowego – Port3
11 zacisków śrubowych w złączu Port3 jest przeznaczone dla enkoderów, ale mogą być równieŜ uŜyte
jako piny wejściowe (takie jak w Port1 I 2). Konfigurując wejścia w Mach3, naleŜy uŜyć numeru portu
“3”. Znaczenie nadruku PCB I odpowiadająch pinów przedstawiono w tabeli poniŜej:
Sygnał (nadruk na PCB) Pin dla Port3
1A
1
1B
2
1I
3
2A
4
2B
5
2I
6
Zamykając Mach3 I otwierając ponowwnie, zmusimy Mach3 do zapisu ustawień do pliku .xml. Dla
większości ustawień portów, moŜesz wybrać z Menu Config opcję Save configuration, ale nie zapisze to
wszystkich ustawień SmoothStepper. Najlepszym wyjściem jest restart Mach3.
Optymalizacja SmoothStepper
Dla konfiguracji SmoothStepper przeznaczone są dwa okna, dostępne z Menu Plug-in Control menu
głównego.
Pierwsze, to okno konfiguracji komunikacji kontrolera z Mach3. MoŜna tam określić ilość danych
wysyłanych z Mach3 do kontrolera oraz maksymalną częstotliwość taktowania dla kaŜdej osi.
Dołączono takŜe moŜliwość konfiguracji I/O Port2.
- 17 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
JeŜeli masz wątpliwości, ustaw 4MHz dla kaŜdej osi. Jedynym objawem moŜe być mniej płynny ruch.
Liczniki SmoothStepper nie przepełnią się.
Zaznacz “PWM”, jeŜeli zamierzasz uŜyć tej metody sterowania. Częstotliwość bazowa to częstotliwość
sygnału PWM. Częstotliwość jest stała, zmienia się tylko szerokość impulsu.
JeŜeli zmienisz jakieś ustawienia w tym oknie, “stuninguj” ponownie silniki w Motor Tuning I zrestartuj
Mach3.
Drugie okno to Data Monitoring pokazuje przepływ danych pomiędzy SmoothStepper oraz Mach3.
Opis tego okna
zostanie dodany w
następnych
wersjach tej
instrukcji
(producent)
- 18 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Podłączenie SmoothStepper do Twojej maszyny
SmoothStepper jest przeznaczony do wykorzystania z płytami głównymi, w celu łatwiejszego
okablowania systemu, a takŜe w celu zabezpieczenia przed napięciami niebezpiecznymi poprzez np.
Izolację optyczną. Optoizolacja separuje takŜe zakłócenia, które nie przenoszą się z jednego obwodu
do drugiego. JeŜeli chacesz uŜywać zewnętrznego zasilania 5V dla SmoothStepper, przeczytaj
następny rozdział zanim podłączysz cokolwiek!
UŜycie zewnętrznego źródła zasilania dla SmoothStepper
SmoothStepper moŜe być zasilany z 5V pobieranego ze złącza USB lub ze stabilizowanego źródła
zasilania, które nie moŜe (!) przekroczyć 5.5V. W przeciwnym wypadku urządzenie zostanie
uszkodzone. Zewnętrzne zasilanie moŜe być podłączone porzez złącze J7 (patrz zdjęcie powyŜej).
JeŜeli chcesz uŜywać zewnętrznego źródła zasilania, musisz być w 100% pewny, Ŝe ustawiłeś zworkę
wyboru zasilania na tryb zasilania zewnętrznego. Innymi słowy, podłączysz zewnętrzne 5V do zasilacza
PC porzez USB!
MoŜna takŜe podłączyć zasilanie zewnętrzne poprzez zworki JP2 I JP3. Rozwiązanie to nie jest
zalecane.
Na wspomnianych zworkach nie ma Ŝadnego zabezpieczenia przed podłączeniem odwrotnie
polaryzacji! Złącze J7 (zasilanie zewnętrzne) posiada tranzystor PMOS szeregowo do zacisku
dodatniego, aby zabezpieczyć system przed odrotnym podaniem napięcia. Przed podłączeniem
zewnętrznego zasilania odłącz WSZYSTKIE kable od kontrolera, równieŜ kabel USB. W przeciwnym
wypadku, jeŜeli zamienisz polaryzację, podłączysz +5V do masy systemu. To moŜe uszkodzić Twój
komputer oraz masę kontrolera.
Wybierz zewnętrzne zasilanie 5V za pomocą zworki JP4 (niefortunnie nadruk jest schowany pod Ŝółtym
kondensatorem). Środkowy pin z trzech to +5V. Przełączanie zworki przedstawiają zdjęcia poniŜej:
Zasilanie z USB
Zasilanie zewnętrzne 5V
Złącze śrubowe jest rozłączne, tzn moŜna je wypiąć z płytki. ZaauwaŜ, Ŝe złącza te (zielone) mogą być
wtykane w pozycji leŜącej lub stojącej.
- 19 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Obydwa połoŜenia są OK.
Polaryzacja zewnętrznego zasilania jest nadrukowana przy pinach złącza. GND jest bliŜej otworu
montaŜowego. Jest to jedyny otwór montaŜowy połączony z GND. Pozostały 3 otwory nie są połączone
z niczym.
Zworka JP5 (obok otworu) słuŜy do połączenia otworu z masą.
JeŜeli podłączyłeś zewnętrzne zasilanie w prawidłowej polaryzacji, niebieska dioda powinna się
zaświecić. JeŜeli połączenie jest niewłaściwe, Ŝadna dioda nie świeci. JeŜeli podłączyłeś zasilanie
poprawnie, moŜesz kontynuować. JeŜeli uŜywasz 5V z portu USB, nie ma mowy o pomyłce.
Połączenie do płyty głównej
SmoothStepper został zaprojektowany, aby być zamiennikiem dla portów LPT. Powinieneś podłączyć
kontroler do płyt(y) głównej, oraz zasięgnąć informacji producenta płyty. Ta instrukcja będzie rozwinięta
w tym zakresie.
Specyfikacja
6 osi w skoordynowanym ruchu + wrzeciono
Kontrola obrotów wrzeciona moŜe być zrealizowana poprzez Step/Dir, PWM lub włącz/wyłącz
Maksymalna częstotliwość Step wynosi 4MHz
I/O:
Port1: 12 wyjść I 5 wejść
Port 2: 12 wyjść I 5 wejść lub 4 wyjścia I 13 wejść
Port3: 6 wejść (3 pojedyncze I 3 róŜnicowe)
Razem: 24 wyjścia I 16 wejść lub 16 wyjść I 24 wejścia zaleŜnie od konfiguracji
Wszystkie wyjścia pracują w logice 5V CMOS
Piny 2-9 w Port2 mają progi CMOS (wejścia I wyjścia)
- 20 -
Copyright  cncdrive.pl
Wersja A
Wszystkie inne wejścia są TTL, w wyjątkiem 3 róŜnicowych, które są przeznaczone do pracy z
enkoderem. Z wyjątkiem Port2 piny 2-9 I wejść róŜnicowych, wszystkie wyjścia są z przerzutnikiem
Schmidt’a.
Wydajność prądowa wszystkich wyjść to 32mA.
Port rozszerzeń jest przewidziany dla późniejszego wykorzystania. UmoŜliwi on rozszerzenie do
praktycznie nielimitowanej ilości I/O, które nie potrzebują szybkości (ok. 10Hz).
Interfejs do komputera jest zrealizowany z uŜyciem chipa USB FTDI FT245RL. Interfejs pracuje w trybie
Full Speed USB, 12Mbps. Wymagane USB 1.1 lub 2.0.
Wydajność źródła zasilania zaleŜy od obciąŜenia. Opcjonalnie wybór zasilania z USB lub zewnętrznie.
Wszelkie prawa do polskiej wersji językowej naleŜą do firmy AP-Test, dystrybutora produktów
Warp9 Tech Design w Polsce. Kopiowanie, nieautoryzowane rozpowszechnianie, redagowanie,
rozpowszechnianie w części lub całości bez wyraźnej zgody AP-Test ZABRONIONE.
Copyright [email protected]
PowyŜsza instrukcja moŜe być niekompletna lub zawierać błędy.
JeŜeli zauwaŜyłeś błąd, napisz do Nas: [email protected]
- 21 -

Podobne dokumenty