RapoRt Roczny 2010 | annual RepoRt

Komentarze

Transkrypt

RapoRt Roczny 2010 | annual RepoRt
Raport Roczny 2010 | Annual Report
List Prezesa do Udziałowców
LETTER TO SHAREHOLDERS
Szanowni Państwo,
Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Dear Sir or Madame,
Pekao Bank Hipoteczny S.A.’s shareholders and customers
W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010.
W roku 2010 Bank odnotował sukces. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała Bankowi rating
długoterminowy na poziomie „A-” oraz przyznała emitowanym przez Bank listom zastawnym międzynarodowy
rating „A”. Wysoki rating emisji wynika z nadania międzynarodowego ratingu dla Banku oraz wysokiej oceny przez
Fitch Ratings poziomu bezpieczeństwa wypłacalności aktywów znajdujących się w rejestrze listów zastawnych.
Po otrzymaniu tak wysokiej noty, z końcem 2010 roku Bank przeprowadził w ramach drugiego Programu
Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela, emisję listów o wartości 100 mln złotych. Bank planuje w kolejnym
roku następne emisje.
W 2010 roku Bank osiągnął zysk netto na poziomie 17,48 mln złotych wobec 26,95 mln złotych
w porównaniu do 2009 roku. Niższy o 9,47 mln złotych zysk jest spowodowany działalnością Banku w trudnym
otoczeniu makroekonomicznym. W dalszym ciągu natomiast utrzymuje się silna struktura kapitałowa Banku,
potwierdzona wysokim współczynnikiem wypłacalności na poziomie 16,68%, zmniejszona jedynie o 0,75%
w porównaniu z rokiem 2009. Oznacza to duże możliwości rozwojowe w kolejnych latach.
On behalf of the Bank’s Management Board, I hereby present the 2010 Annual Report.
In 2010, the Bank noted a success – the international rating agency, Fitch Ratings, awarded our Bank long-term
rating at the level of „A-” and international rating „A” to the mortgage bonds issued by our Bank. The high rating of
the issue is due to the fact of awarding an international rating to the Bank and Fitch Ratings’ high solvency security
level of the assets in the register of mortgage bonds. After obtaining such a high rating, in the end of 2010, the Bank
issued mortgage bonds , as part of the second Bearer Mortgage Bonds Programme, of a value of PLN 100 million.
The Bank is planning subsequent issues next year.
In 2010, the Bank’s net profit amounted to PLN 17.48 million, compared to PLN 26.95 million in 2009. PLN 9.47
million lower profit was caused by conducting the Bank’s activity in a difficult macroeconomic environment. The
Bank’s capital structure is still strong, however, confirmed by high solvency ratio of 16.68%, only decreased by 0.75%
compared to 2009. It means significant development possibilities in subsequent years.
Bank w roku 2010 wykazał się większą aktywnością w obszarze kredytów komercyjnych w stosunku do roku
poprzedniego. Możliwości sprzedaży na rynku kredytów mieszkaniowych uległy przejściowo zmniejszeniu
z uwagi na silną konkurencję sieciowych banków uniwersalnych. Specjalizacja w finansowaniu projektów
komercyjnych średniej wielkości pozwoliła na poprawę wyników sprzedaży kredytów komercyjnych
w stosunku do roku poprzedniego. Bank nadal koncentrował się na utrzymaniu bezpiecznych parametrów
finansowania, nie zmieniając poziomu wskaźników LTC (loan to cost) i LTV (loan to value). Oferta kredytowa była
kierowana do przedsiębiorców inwestujących długoterminowo w nieruchomości komercyjne oraz do deweloperów
mieszkaniowych.
W roku 2011 chcemy utrzymać pozycję znaczącego banku specjalistycznego i emitenta bezpiecznych papierów
wartościowych. Dołożymy starań, aby zapewnić Klientom wysokiej jakości produkty kredytowe, a nabywcom
emitowanych przez nas listów zastawnych wieloletnie godziwe zyski z pewnej inwestycji.
W imieniu Zarządu Banku przekazuję wszystkim naszym Pracownikom i Współpracownikom podziękowania
za zaangażowanie w pracy oraz zrozumienie zadań i wyzwań stojących przed Bankiem Hipotecznym.
Dziękując Państwu za okazane zaufanie i wspieranie naszych działań, zapraszam do lektury Raportu Rocznego
za rok 2010, który zawiera szczegółowe informacje o naszej działalności.
Z wyrazami szacunku,
In 2010, the Bank demonstrated more activeness in the commercial loans area, compared to last year. The sale
possibilities on the housing loans market decreased temporarily due to a strong competition of network universal
banks. Specialization in financing average size commercial projects enabled to improve commercial loans sales
results, compared to last year. The Bank was still concentrating on maintaining safe parameters of financing, not
changing the LTC (loan to cost) and LTV (loan to value) ratios level. The loan offer was addressed to entrepreneurs
investing on a long-term basis in commercial real property and housing developers.
In 2011, we are planning to keep the position of a significant specialist bank and issuer of safe securities. We will do
our best to provide high quality loan products for our customers, and long-term fair profit from a stable investment
to the purchasers of the mortgage bonds we issue.
On behalf of the Bank’s Management Board, I would like to thank all our Employees and Partners for involvement in
their work and understanding of the tasks and challenges of Bank Hipoteczny.
I thank you for your trust and support for our activities and invite you to read the 2010 Annual Report, including
detailed information on our activity.
Regards,
Irena Stocka
President of the Management Board of
Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Irena Stocka
Prezes Zarządu
Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
02
Raport Roczny 2010 | Annual Report
03
SPIS TREŚCI
Spis treści
1. Wybrane dane finansowe Banku za rok 2010 2. Sytuacja makroekonomiczna w roku 2010, w tym sektor bankowy
3. Działalność Pekao Banku Hipotecznego S.A. • Działalność kredytowa • Działalność emisyjna 4. Wyniki finansowe za rok 2010 • Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana
• Zmiany w głównych pozycjach bilansowych
5. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia
6. Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku na rok 2011
7. Struktura własnościowa, władze Banku, powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy
• Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
• Władze Spółki
• Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy
8. Dodatkowe informacje
9. Oświadczenia Zarządu
• Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności
• Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań
6
7
8
8
9
10
10
13
14
18
19
19
20
21
22
23
23
24
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku
w okresie sprawozdawczym
od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Raport Roczny 2010 | Annual Report
04
Raport Roczny 2010 | Annual Report
05
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
1.Wybrane dane finansowe Banku za rok 2010
Wyszczególnienie
31.12.2010
31.12.2009
Zmiana (%)
- Wynik z tytułu odsetek
44 093
45 067
97,8%
- Wynik z tytułu prowizji
712
1 165
61,1%
5 392
5 148
104,7%
-8 599
2 335
-368,2%
-20 428
-21 964
93,0%
Rachunek zysków i strat w TPLN
- Wynik z pozycji wymiany i wynik z
operacji instrumentami finansowymi
- Koszty z tytułu trwałej utraty wartości
- Koszty działania i ogólnego zarządu
458
1 732
26,4%
- Wynik na działalności operacyjnej
21 628
33 498
64,6%
- Zysk brutto
21 628
33 498
64,6%
- Zysk netto
17 480
26 946
64,9%
- Suma bilansowa
1 941 461
1 835 991
105,7%
- Należności od klientów netto
1 805 431
1 726 410
104,6%
- Zobowiązania z tytułu emisji własnych
papierów wartościowych
604 564
922 244
65,6%
- Zobowiązania wobec banków
975 534
586 482
166,3%
- Kapitał własny
280 340
287 267
97,6%
- Kapitał zakładowy
223 000
223 000
100,0%
2 230
2 230
100,0%
- Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
126
129
97,7%
- Zysk na jedną akcję* (w zł)
7,84
12,08
64,9%
- Rentowność kapitału brutto (ROE brutto)
7,71%
11,66%
66,2%
- Rentowność kapitału netto (ROE netto)
6,24%
9,38%
66,5%
- Rentowność aktywów (ROA) brutto
1,11%
1,82%
61,0%
- Marża odsetkowa na aktywach ogółem
2,27%
2,45%
92,7%
- Wskaźnik koszty/przychody
40,44%
42,31%
95,6%
- Współczynnik wypłacalności
16,68%
17,43%
95,7%
- Pozostałe koszty i przychody operacyjne
Bilans w TPLN
- Liczba akcji
Wskaźniki (%)
* Zysk na jedną akcję wyliczony na podstawie średniej ważonej liczby akcji
Raport Roczny 2010 | Annual Report
06
Od dnia 4 października 2010 roku jedynym akcjonariuszem Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A., posiadając
100% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W związku z powyższym Bank należy do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. i jego sprawozdania finansowe są
konsolidowane ze sprawozdaniami finansowymi Banku Pekao S.A..
Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. podlegają konsolidacji bezpośrednio ze sprawozdaniami finansowymi
większościowego akcjonariusza Banku Pekao S.A.. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. stanowi część Grupy Kapitałowej
Banku UniCredit (UCG).
Osiągnięte przez Bank wyniki za 2010 r. zostały opisane w rozdziale nr 4: „ Wyniki finansowe za rok 2010”.
2.
Sytuacja makroekonomiczna w roku 2010, w tym sektor bankowy
W 2010 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniosło 3,8% wobec 1,7% w 2009 roku. Wyższa dynamika PKB jest
wynikiem szybciej rosnącego popytu krajowego.
Spożycie indywidualne zwiększyło się w 2010 roku o 3,2% wobec wzrostu o 2,1% rok wcześniej. Akumulacja brutto
odnotowała wzrost o 6,7% wobec spadku o 11,4% w 2009 roku. Warto zwrócić uwagę, że wzrost ten wynika głównie z
odbudowy zapasów. Nakłady brutto na środki trwałe spadły w 2010 roku silniej (o 2,0%) niż w 2009 (o 1,1%). Niemniej
jednak ich dynamika, po silnie negatywnym odczycie w pierwszym kwartale 2010 roku wywołanym przestojem w
budownictwie w związku z mroźną i śnieżną zimą, w drugiej połowie roku notowała już dodatnie poziomy. Z uwagi na
coraz silniej rosnący popyt wewnętrzny i pomimo ożywienia w gospodarce światowej, ujemny wpływ na wzrost realny
PKB miało saldo obrotów z zagranicą. W 2010 roku eksport netto przyczynił się do spadku PKB o 0,1 pp. wobec dodatniego
wpływu na poziomie 2,8 pp. w poprzednim roku.
Rynek pracy w 2010 roku pozostawał jeszcze pod wpływem skutków spowolnienia gospodarczego z roku poprzedniego.
W pierwszym kwartale 2010 roku przedsiębiorstwa jeszcze redukowały zatrudnienie (o 1,3% r/r). Dopiero wzrost popytu,
rosnące zaangażowanie mocy wytwórczych oraz coraz lepsze wyniki finansowe notowane w kolejnych kwartałach
skutkowały stopniową poprawą sytuacji na rynku pracy. Liczba zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach wyniosła
na koniec 2010 roku 5379,4 tys. czyli o 124 tys. więcej niż na koniec 2009 roku. Rosnącemu popytowi na pracę towarzyszył
jednak umiarkowany wzrost wynagrodzeń. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w 2010 roku o 3,5% wobec
wzrostu o 4,2% rok wcześniej. Stopa bezrobocia odnotowała natomiast niewielki wzrost na koniec 2010 roku do 12,3% w
porównaniu z 12,1% na koniec 2009 roku. Odwrócenie negatywnych tendencji na rynku pracy w 2010 roku przyczyniło
się do poprawy nastrojów konsumenckich i skłoniło do większych zakupów, w szczególności dóbr konsumpcyjnych
trwałego użytkowania.
Inflacja w 2010 roku wyniosła 2,6% r/r wobec 3,5% w 2009 roku. Średnioroczny poziom inflacji bazowej (po wyłączeniu
cen żywności i energii) był równy 1,6% wobec 2,7% rok wcześniej. Wskaźnik CPI pozostawał w tendencji spadkowej do
połowy 2010 roku. W drugim półroczu nastąpił jego wzrost, głównie wskutek wyższej dynamiki cen żywności, a także
cen paliw oraz cen wchodzących w skład koszyka inflacji bazowej – pod koniec 2010 roku. Ceny produkcji sprzedanej
przemysłu wzrosły w 2010 roku o 2,1% wobec wzrostu o 3,4% w 2009 roku. Warto jednak odnotować, że druga połowa
2010 roku przyniosła istotne przyspieszenie inflacji kosztowej, głównie wskutek szybko rosnących cen surowców na
rynkach światowych.
Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała w 2010 roku stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ze stopą referencyjną
na poziomie 3,50%, stopą lombardową - 5,00%, stopą depozytową - 2,00%, stopą redyskonta weksli - 3,75%, stopą
dyskontową weksli na poziomie 4,00% w skali rocznej. W kwietniu 2010 roku NBP przeprowadził interwencję na rynku
walutowym osłabiającą złotego. RPP podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5pp z 3,0% do
3,5% mającą zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od 31 grudnia 2010 r.
Na koniec 2010 r. deficyt budżetowy kształtował się nieznacznie poniżej 45 mld PLN, co oznacza realizację poniżej
poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2010 r., tj. 52,2 mld PLN. Lepsze od oczekiwań wykonanie salda budżetu
to efekt wyższych niż prognozowano dochodów niepodatkowych (głównie z akcyzy) i nieznacznie lepszych od prognoz
wpływów z PIT (dzięki poprawie sytuacji na rynku pracy), a także niższej realizacji po stronie wydatkowej. To przełożyło
się na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, które już w listopadzie 2010 r. zostały zrealizowane w 100%
planu.
Mimo lepszej realizacji po stronie budżetu centralnego, Ministerstwo Finansów potwierdziło swoje prognozy deficytu
sektora finansów publicznych na poziomie 7,9% PKB wobec 7,1% PKB na koniec 2009 r.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
07
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz stabilizacja sytuacji na rynkach finansowych miały pozytywny wpływ na
sytuację i wyniki sektora bankowego. Rok 2010 przyniósł spowolnienie tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych
w stosunku do 2009 roku. Wiązało się to z mniejszą atrakcyjnością ofert bankowych oraz rosnącym zainteresowaniem
lokowania oszczędności w bardziej ryzykownych aktywach. Tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw utrzymało się
na poziomie zbliżonym do odnotowanego w 2009 roku i wyniosło 9,9%. Wzrost ten był pochodną dobrych wyników
finansowych przedsiębiorstw oraz niskiej skłonności do inwestowania. Kredyty gospodarstw domowych wzrosły w
2010 roku o 13,9% (wobec 12,0% w 2009 roku), głównie dzięki przyrostowi kredytów mieszkaniowych przy stagnacji w
kredytach konsumpcyjnych. Kredyty dla przedsiębiorstw odnotowały spadek o 0,3% (wobec spadku o 3,7% w 2009 roku),
w związku z procesem oddłużania niektórych firm oraz stagnacją w inwestycjach.
PERSPEKTYWY GOSPODARCZE W 2011ROKU
W 2011 roku spodziewamy się wzrostu PKB o 4,4%. W naszej ocenie wzrost będzie wynikał głównie z wyższej dynamiki
popytu krajowego (4,9%), na którą będzie składał się wzrost spożycia indywidualnego o 3,6% oraz nakładów brutto na
środki trwałe o 9,7%. Oceniamy, że z uwagi na coraz szybszy wzrost importu - wpływ eksportu netto na tempo wzrostu
realnego PKB będzie ujemny i wyniesie -0,6 pp.
3.
Działalność Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i
bankach hipotecznych oraz Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 roku Nr 244/KNB/99.
Przywołana podstawa działalności Banku określa, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. może prowadzić swą działalność w dwóch
obszarach: udzielania kredytów hipotecznych i innych kredytów dopuszczonych ww. ustawą oraz emisji hipotecznych i
publicznych listów zastawnych.
• Działalność kredytowa
Pekao Bank Hipoteczny S.A. w 2010 roku prowadził działalność kredytową zgodnie z obowiązującymi zasadami
prawa, zaleceniami nadzorczymi oraz standardami obowiązującymi w Grupie Pekao. Bank starał się utrzymać pozycję
konkurencyjną na rynku finansowania nieruchomości zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych, przy jednoczesnym
dążeniu do utrzymania dochodowości portfela.
Na przestrzeni roku 2010 podpisano 315 umów kredytowych na łączną kwotę 176 mln zł, z czego 62 mln zł stanowił
wolumen kredytów mieszkaniowych, zaś 114 mln zł wolumen kredytów na nieruchomości komercyjne. Dynamika łącznej
sprzedaży kredytów wyniosła 147% w stosunku do roku 2009.
Łączny wolumen kredytów hipotecznych w bilansie Banku zwiększył się o 4,7 % z poziomu 1 783 392 tys. zł na koniec
2009 r. do poziomu 1 866 390 tys. zł na koniec 2010 r.
Bank prowadził działalność kredytową polegającą na udzielaniu kredytów hipotecznych osobom fizycznym i
przedsiębiorcom spełniającym kryteria w zakresie zdolności kredytowej i nieruchomości stanowiących zabezpieczenie
spłaty kredytu.
W obszarze kredytów mieszkaniowych na przestrzeni 2010 r. nastąpiło zaostrzenie konkurencji między bankami,
widoczne szczególnie w drugiej połowie roku. Oferując głównie kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe w złotych (w
tym kredyty objęte rządowymi dopłatami) Bank nie był w stanie skutecznie konkurować cenowo z sieciowymi bankami
uniwersalnymi. Szczególnym utrudnieniem okazało się szybkie obniżanie poziomu marż kredytów w złotych oraz
zwiększanie wynagrodzenia pośredników kredytowych, sprzedających pakiety produktów.
Zmniejszenie możliwości sprzedaży na rynku mieszkaniowym Bank starał się rekompensować większą aktywnością w
obszarze kredytów komercyjnych. Specjalizacja w finansowaniu projektów komercyjnych średniej wielkości pozwoliła na
poprawę wyników sprzedaży kredytów komercyjnych w stosunku do roku poprzedniego (dynamika 249%). Niezależnie
od zwiększenia sprzedaży Bank nadal koncentrował się na utrzymaniu bezpiecznych parametrów finansowania,
nie zmieniając poziomu wskaźników LTC (loan to cost) i LTV (loan to value). Oferta kredytowa była kierowana do
przedsiębiorców inwestujących długoterminowo w nieruchomości komercyjne oraz do deweloperów mieszkaniowych.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
08
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Sieć sprzedaży kredytów mieszkaniowych Banku w 2010 roku tworzyły największe firmy pośrednictwa kredytowego.
Wnioski złożone przez pośredników sieciowych stanowiły 75% wszystkich wniosków o kredyt mieszkaniowy, złożonych
w Banku w 2010 roku. Najważniejsi partnerzy Banku to firmy o zasięgu krajowym: Expander Advisors, Open Finance, Dom
Kredytowy Notus, Gold Finance, A-Z Finanse, Home Broker Doradcy Finansowi. Bank nie tworzył własnej sieci sprzedaży
ze względów finansowych uznając, że model sprzedaży kredytów mieszkaniowych przez sieci zewnętrzne jest bardziej
elastyczny i lepiej dopasowany do potrzeb i możliwości Banku. Sprzedaż bezpośrednia jest realizowana w ramach
współpracy z aktualnymi klientami Banku.
Klientów zainteresowanych kredytami dla przedsiębiorców Bank pozyskuje samodzielnie przy wsparciu Banku Pekao
SA. Umowa o współpracy umożliwia prezentowanie oferty kredytowej Banku w sieci placówek banku uniwersalnego.
Produkty Banku w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych uzupełniają ofertę Grupy Pekao, szczególnie w
obszarze klientów biznesowych. Zespół specjalistów kredytowych Banku działa na terenie całego kraju, choć preferowane
są lokalizacje, w których rynek nieruchomości komercyjnych jest dobrze rozwinięty.
Pomimo zwiększenia poziomu sprzedaży w ubiegłym roku w stosunku do poprzedniego, Bankowi nie udało się wykonać
planów sprzedażowych. Mniejsza od zakładanej sprzedaż wynikała z poważnego zmniejszenia możliwości działalności
w obszarze kredytów mieszkaniowych, zdominowanego przez sieciowe banki uniwersalne, zaś wzrost sprzedaży kredytów
komercyjnych ograniczał umiarkowany popyt na kredyty o charakterze inwestycyjnym wśród przedsiębiorców.
Bank przewiduje, że w roku 2011 sytuacja nie ulegnie zasadniczym zmianom. Zaostrzanie zasad udzielania kredytów
mieszkaniowych, szczególnie walutowych, zwiększy presję cenową w obszarze kredytów w złotych. Większe możliwości
wzrostu sprzedaży kredytów Bank upatruje w segmencie przedsiębiorców, który zgodnie z oczekiwaniami rynku,
powinien wykazywać wzrost zapotrzebowania na kredyty o charakterze inwestycyjnym. Możliwości sprzedażowe
w obszarze kredytów na nieruchomości komercyjne powinna zwiększyć również nowa Polityka kredytowa, którą władze
Banku zatwierdziły w październiku 2010 r., zwiększająca możliwości konkurowania Banku na rynku, przy jednoczesnym
zachowaniu bezpiecznych zasad kredytowania. Sieć sprzedaży kredytów będzie poszerzana stosownie do pojawiających
się potrzeb rynku i efektywności finansowej.
Bank doskonalił procesy monitorowania kredytów oraz prowadził konsekwentne działania restrukturyzacyjne
i windykacyjne. Na koniec grudnia 2010 r. udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości, na które Bank utworzył rezerwy
celowe, wyniósł 9,24% całego portfela kredytowego, a stosunek rezerw do wartości całego portfela wyniósł 3,29%
Ogólna kwota wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości przyjętych przez Bank jako zabezpieczenie kredytów
hipotecznych wg stanu na 31.12.2010 r. wyniosła 3 253 583 tys. zł.
• Działalność emisyjna
Po stronie działalności pasywnej Bank przeprowadził publiczną ofertę listów zastawnych w ramach drugiego Programu
Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł.
W grudniu 2010 r. Bank odnotował duży sukces. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała emitowanym
przez Bank listom zastawnym międzynarodowy rating „A”. Jest to najlepsza ocena jaką przyznano polskim papierom
dłużnym, wyemitowanym przez prywatną spółkę. Podobną oceną mogą pochwalić się jedynie obligacje skarbowe
kierowane na rynek krajowy.
Powyższy wysoki rating emisji wynika z nadania międzynarodowego ratingu dla Banku przez Fitch Ratings na poziomie
„A-” oraz wysokiej oceny przez Fitch Ratings poziomu bezpieczeństwa wypłacalności aktywów znajdujących się w rejestrze
listów zastawnych. Z drugiej strony jest on ograniczony brakiem w polskim systemie regulacyjnym, inaczej niż w systemach
regulacyjnych innych krajów, mechanizmu zapewniającego płynne funkcjonowanie rejestru w wypadku wystąpienia
upadłości emitenta. Po otrzymaniu tak wysokiej noty, z końcem roku Bank przeprowadził pierwszą w ramach Programu
publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 100 mln zł. W kolejnym roku Bank planuje następne emisje.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
09
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Wysoka ocena listów oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny ma możliwości emitowania papierów wartościowych o bardzo
wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową. Wysoki
rating międzynarodowy potwierdza, że formuła specjalistycznego banku hipotecznego jest właściwym kierunkiem w
poszukiwaniu finansowania na rynku kapitałowym.
8,4%
w%
4.Wyniki finansowe za rok 2010
10,5%
W 2010 roku zysk netto osiągnął poziom 17 480 tys. zł., wobec 26 946 tys. zł. w porównaniu do poprzedniego roku.
W dalszym ciągu utrzymuje się mocna struktura kapitałowa Banku, potwierdzona wysokim współczynnikiem wypłacalności
na poziomie 16,68%, zmniejszona jedynie o 0,75 % w porównaniu z rokiem 2009.
4,2%
2,1%
Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne oraz wielkości wybranych pozycji Sprawozdania z całkowitych dochodów zostały
zaprezentowane na poniższych diagramach:
• Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana
6,3%
0,00%
Wskaźnik ROE netto
Wskaźnik ROE netto według stanu na 31 grudnia 2010 wyniósł 6,24%, natomiast na koniec 2009 r. był na poziomie 9,38%.
2,00%
1,50%
w%
14,00%
12,00%
0,50%
10,00%
w%
1,00%
8,00%
0,00%
6,00%
Wskaźnik ROA
Wskaźnik ROA według stanu na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 1,11% wobec 1,82% na koniec roku 2009.
4,00%
2,00%
2,50%
0,00%
Wskaźnik ROE brutto na koniec 2010 roku wyniósł 7,71% i uległ zmniejszeniu o 3,95 punkty procentowe w porównaniu
z 2009 r.
w%
Wskaźnik ROE brutto
2,00%
Marża odsetkowa na aktywach ogółem
Marża odsetkowa na aktywach ogółem w 2010 r. wyniosła 2,27% i zmniejszyła się o 0,18 punktu procentowego w porównaniu z 2009 r
Raport Roczny 2010 | Annual Report
10
Raport Roczny 2010 | Annual Report
11
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
44,0%
25 000
42,0%
40,0%
22 500
38,0%
20 000
w%
36,0%
17 500
34,0%
15 000
w tys. PLN
32,0%
30,0%
28,0%
26,0%
24,0%
12 500
10 000
7 500
22,0%
5 000
20,0%
Wskaźnik Koszty/Przychody
2 500
Wskaźnik koszty do przychodów w 2010 r. wyniósł 40,44% i uległ zmniejszeniu o 1,87 punktu procentowego w stosunku do roku 2009.
0
Ogólne koszty administracyjne
Ogólne koszty administracyjne w 2010 r. wyniosły 20 428 tys. zł i zmalały o 1 536 tys. zł. w porównaniu z 2009 rokiem
18,50%
16,40%
w%
• Zmiany w głównych pozycjach bilansowych
14,30%
12,20%
2000 000
1800 000
10,10%
1600 000
1400 000
8,00%
Współczynnik Wypłacalności
W 2010 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 16,68% wobec 17,43% w 2009 r.
1200 000
1000 000
800 000
40 000
600 000
w tys. PLN
35 000
400 000
30 000
200 000
25 000
0
Kredyty i pożyczki
udzielone klientom
20 000
Zobowiązania z tytułu
emisji własnych papierów
wartościowych
15 000
Portfel kredytów hipotecznych w 2010 r. wyniósł 1 866 390 tys. zł. i wzrósł o 82 998 tys. zł . w porównaniu z 2009 rokiem.
Wartość nominalna wyemitowanych własnych papierów wartościowych wyniosła 600 000 tys. zł. wobec 914 913 tys. zł. w 2009 roku.
10 000
5 000
0
Wynik na działalności operacyjnej
Wynik na działalności operacyjnej w 2010 r. wyniósł 21 628 tys. zł. wobec 33 498 tys. zł. zł w 2009 r.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
12
Raport Roczny 2010 | Annual Report
13
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Główne pozycje bilansu za 2010 rok przedstawiają się następująco:
2010
w tys. zł
Ryzyka identyfikowane przez Bank w 2010 roku nie uległy zmianie w stosunku do ryzyk identyfikowanych w roku 2009
i obejmowały:
2009
w%
w tys. zł
w%
− Ryzyko kredytowe, w skład którego wchodziły następujące rodzaje ryzyka:
Aktywa
• ryzyko kontrahenta rozumiane jako ryzyko niewywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Banku,
Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką
Kredyty i pożyczki niezabezpieczone hipoteką
Pochodne instrumenty zabezpieczające
1 793 129
92,4%
1 712 425
93,3%
12 302
0,6%
13 985
0,8%
0
0,0%
212
0,0%
Pozostałe aktywa finansowe
92 493
4,8%
82 183
4,5%
Inne
43 537
2,2%
27 186
1,5%
1 941 461
100,0%
1 835 991
100,0%
Aktywa razem
Zobowiązania wobec banków
975 534
50,3%
586 482
31,9%
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
604 564
31,1%
922 244
50,2%
Kapitał własny
280 340
14,4%
287 267
15,7%
Inne
81 023
4,2%
39 998
2,2%
1 941 461
100,0%
1 835 991
100,0%
W celu ograniczenia poziomu ryzyka kredytowego Bank posiada zdefiniowane procedury i procesy zarządzania zarówno
ryzykiem poszczególnego kredytobiorcy, jak i ryzykiem grup kredytobiorców o zbliżonej charakterystyce. W Banku funkcjonują
również wewnętrzne limity ekspozycji kredytowych, a kompetencje i proces podejmowania decyzji kredytowych jest
uzależniony od oceny poziomu ryzyka. Bank przeprowadza także testy warunków skrajnych, oceniając wpływ tych sytuacji na
jakość portfela kredytowego i poziom rezerw tworzonych na ekspozycje kredytowe.
- Ryzyko rynkowe, w skład którego wchodziły:
Ze względu na specyfikę Banku, dominującą pozycję w aktywach stanowią kredyty i pożyczki. Działalność kredytowa Banku
opisana została w rozdziale 3.
• ryzyko walutowe, tj. ryzyko poniesienia przez Bank strat w wyniku zmian kursów walutowych mających wpływ na wartość
wyceny poszczególnych składników bilansowych i pozabilansowych wyrażonych w walutach obcych,
Głównym źródłem refinansowania działalności operacyjnej Banku w 2010 roku były zobowiązania wobec banków oraz hipoteczne listy zastawne.
Zobowiązania wobec klientów wykazane w pozycji Inne pasywa wynosiły 19 248 tys. zł.
• ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej rozumiane jako ryzyko dla przychodów i kapitału wynikające
z niekorzystnych zmian stóp procentowych w księdze bankowej.
5.
Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia
Pekao Bank Hipoteczny S.A. identyfikował, mierzył, monitorował i zarządzał wszystkimi rodzajami ryzyk we współpracy z jednostkami kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem podmiotu dominującego.
W 2010 roku zmianom uległy polityka i procesy zarządzania ryzykiem oraz częściowo także metody wyceny ryzyka, co było
m.in. wynikiem:
- reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową oraz
- dostosowywania wewnętrznych zasad, regulacji i procedur działania Banku do wymagań nadzorczych i standardów grupy
kapitałowej, do której Bank należy.
Zmiany te polegały m.in. na nowelizacji Polityki Kredytowej Banku. Zmieniono także zasady oceny zdolności kredytowej i zasady udzielania kredytów. Spośród pozostałych zmian należy także wymienić zmianę niektórych z zasad tworzenia odpisów
aktualizujących (rezerw), nowelizację zasad ustalania kapitału wewnętrznego na pokrycie niektórych z ryzyk, a także zmianę
części z wewnętrznych limitów obowiązujących w Banku.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
14
• ryzyko pozostałych koncentracji kredytowych, tj. ryzyko znacznej koncentracji strat kredytowych w związku
z występowaniem w Banku znaczących ekspozycji wobec podmiotów należących do jednego sektora gospodarczego,
pochodzących z jednego regionu geograficznego bądź powiązanych w inny sposób,
• ryzyko rezydualne rozumiane jako ryzyko poniesienia przez Bank strat związanych z mniejszą skutecznością przyjętych
zabezpieczeń (w tym w wyniku spadku cen rynkowych nieruchomości).
Pasywa
Pasywa razem
• ryzyko koncentracji na dłużnika lub grupę dłużników powiązanych wynikające z występowania dużych, istotnie odbiegających
od pozostałych ekspozycji kredytowych, zaangażowań wobec pojedynczych kredytobiorców i/lub grup kredytobiorców,
W celu ograniczenia poziomu ryzyka rynkowego Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm
ostrożnościowych, a ekspozycja na ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej (wyznaczana poprzez kalkulację pozycji
pierwotnych w instrumentach bazowych zgodnie z Uchwałą nr 76/2010 KNF) monitorowana jest z zastosowaniem m.in. metody
VaR (Value at Risk).
- Ryzyko płynności rozumiane jako ryzyko dla przychodów i kapitału wynikające z braku możliwości regulowania przez Bank
zobowiązań w terminie ich wymagalności bez ponoszenia nieakceptowanych strat.
W celu ograniczenia poziomu ryzyka płynności Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm
ostrożnościowych i na potrzeby zarządzania i monitorowania płynnością sporządza raporty płynności strukturalnej.
W obszarze płynności długoterminowej Bank przeprowadza analizy stabilności źródeł finansowania oraz dokonuje pomiaru
płynności w oparciu o wskaźniki pokrycia. Bank dokonuje również codziennej kalkulacji nadzorczych miar płynności krótkoi długoterminowej w oparciu o metodologię określoną w Uchwale nr 386/2008 KNF.
- Ryzyko operacyjne rozumiane jako ryzyko poniesienia przez Bank straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności
wewnętrznych procesów, systemów technicznych i ludzi lub ze zdarzeń zewnętrznych.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
15
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
System zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego realizowany jest na wszystkich poziomach organizacyjnych Banku i jest
stopniowo rozszerzany i rozwijany. Bank przekazuje dane na temat incydentów ryzyka operacyjnego do scentralizowanego w
Grupie Pekao S.A. systemu ewidencji zdarzeń i strat o charakterze operacyjnym.
• Komitet Kredytowy – którego przedmiotem działania jest ryzyko kredytowe;
• Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego – którego działalność dotyczy ryzyk operacyjnych.
- Ryzyko biznesowe, na które składają się:
W celu zapewnienia adekwatnego poziomu pokrycia poszczególnych rodzajów ryzyka kapitałami własnymi w Banku funkcjonuje
także Zespół ds. Wdrożenia Bazylei II, którego celem działania jest m.in. wsparcie Zarządu Banku w tym zakresie.
• ryzyko emisji listów zastawnych, tj. ryzyko poniesienia przez Bank strat związanych z koniecznością wykupu przed terminem
wymagalności wyemitowanych listów zastawnych w wyniku przekroczenia limitów ustawowych;
Według stanu na koniec 2010 roku żaden z zewnętrznych i wewnętrznych limitów nie został przekroczony.
Szczegółowy opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń zamieszczony został w sprawozdaniu finansowym.
• ryzyko wyniku finansowego rozumiane jako ryzyko poniesienia przez Bank strat finansowych wynikające z nieoczekiwanych
zmian wolumenów i/lub cen produktów oferowanych przez Bank, niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym
(w tym także zmian pozycji konkurencyjnej Banku i zachowań klientów), które nie są ujęte w ryzyku kredytowym, rynkowym i
operacyjnym. Ryzyko to obejmuje także ryzyko niekorzystnych dla Banku zmian w otoczeniu prawnym, a także ryzyko z tytułu
innych czynników nie ujętych w innych rodzajach ryzyka.
Działając w ramach Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Bank szczególną uwagę przykłada do zachowania
bezpiecznych poziomów wykorzystania limitów związanych z emisją listów zastawnych określonych w ww. Ustawie.
Żaden z ustawowych limitów w 2010 roku nie został przekroczony, a poziom ich wykorzystania wskazuje na bezpieczne zasady
prowadzenia działalności w tym zakresie.
Limity ustawowe związane z emisją listów zastawnych i poziom wykorzystania wg stanu na 31 grudnia 2010.
W celu ograniczenia ryzyka emisji listów zastawnych, Bank wprowadził wewnętrzne limity emisji listów zastawnych mające na
celu zapewnienie „nadzabezpieczenia” emisji w stopniu zapewniającym zachowanie limitów ustawowych.
Ryzyko wyniku finansowego ograniczane jest m.in. poprzez monitorowanie i odpowiednio szybkie reagowanie na zmieniającą
się sytuację rynkową, kontrolę skutków ekonomicznych działań podejmowanych przez Bank, podejmowanie działań mających
na celu ograniczanie kosztów i inne działania mające na celu optymalizację przychodów i kosztów.
- Ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne rozumiane odpowiednio jako ryzyko strat wynikające z możliwości niekorzystnej
oceny działalności Banku przez rynki finansowe, klientów, partnerów biznesowych, inwestorów, a także przez instytucje
nadzorujące działalność Banku (ryzyko to należy postrzegać – ze względu na skalę działalności Banku – w kontekście ryzyka
reputacyjnego całej Grupy PEKAO/UCG) oraz jako ryzyko strat wynikających z niewłaściwie podjętych i wdrażanych decyzji
strategicznych względnie braku niezbędnych decyzji tego typu, które miałyby być odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany.
Ryzyka powyższe są ograniczane poprzez obowiązek przeprowadzania wewnętrznych konsultacji w zakresie nowo
wprowadzanych produktów, nowych rodzajów działalności pod kątem oceny ryzyk, które produkty/działania te mogą
generować i wprowadzania metod ograniczania tych ryzyk.
W 2010 Pekao Bank Hipoteczny S.A. wdrożył modele ratingowe otrzymane z Banku Pekao SA służące ocenie wiarygodności
kredytowej części z klientów Banku. Pozostałe zmiany wdrożone w 2010 roku nie miały istotnego charakteru dla procesów
zarządzania i pomiaru ryzyk w stosunku do rozwiązań stosowanych w roku poprzednim.
Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom ryzyka występującego w Banku w 2010 roku była nadal utrzymująca się
niekorzystna sytuacja rynkowa mająca wpływ zarówno na ryzyko kredytowe (w tym głównie na ryzyko kontrahenta), jak i na
ryzyko rynkowe.
Wyniki analizy płynności długoterminowej przeprowadzonej w roku 2010 wskazują na silne powiązanie bezpieczeństwa
płynnościowego Banku ze stabilnością finansową podmiotu dominującego. Wskazują również na ograniczone możliwości
pozyskiwania alternatywnych, stabilnych źródeł finansowania. W obliczu utrzymywania się podwyższonej awersji do ryzyka
będącej skutkiem kryzysu na rynkach finansowych Bank dostrzega ryzyko dalszego spadku rentowności prowadzonej
działalności wynikające ze wzrostu kosztów refinansowania.
Opis dotyczący zarządzania ryzykiem w 2010 roku zamieszczony został w sprawozdaniu finansowym.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zarządzania w/w rodzajami ryzyk w Banku funkcjonują następujące Komitety
wspierające działalność Zarządu Banku w tym zakresie:
• Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) – którego przedmiotem działania są w szczególności ryzyka rynkowe i ryzyko płynności;
Raport Roczny 2010 | Annual Report
16
Wyszczególnienie
31-12-2010
Maksymalny limit
ustawowy
art.13 ust.1
Stosunek ogólnej kwoty wierzytelności z tytułu kredytów
zabezpieczonych hipoteką i nabytych wierzytelności innych banków
z tytułu takich kredytów, w części przekraczającej 60% bankowohipotecznej wartości nieruchomości do ogólnej kwoty wierzytelności
zabezpieczonych hipoteką (w %).
14,98%
30,00%
art. 14
Stosunek wartości hipotecznych listów zastawnych znajdujących
się w obrocie do 60% ogólnej kwoty bankowo-hipotecznej
wartości nieruchomości, stanowiących przedmiot zabezpieczenia
wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych
listów zastawnych (w %).
47,17%
100,00%
art. 15 ust.1
pkt. 5
Stosunek ogólnej wartości nabytych akcji i udziałów innych podmiotów do funduszy własnych banku (w %).
0,00%
10,00%
art. 15 ust. 2
Stosunek ogólnej wartości przyjętych lokat terminowych,
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do
funduszy własnych Banku.
382,06%
600,00%
art. 15 ust. 3
Stosunek ogólnej wartości przyjętych lokat terminowych,
zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz
listów zastawnych do ogólnej kwoty wierzytelności z tytułu kredytów
zabezpieczonych hipoteką i nie zabezpieczonych hipoteką, jeżeli
kredytobiorcą, gwarantem lub poręczycielem spłaty są podmioty
wymienione w art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy oraz nabytych wierzytelności
innych banków z tytułu takich kredytów.
85,40%
100,00%
art. 17
Stosunek ogólnej wartości listów zastawnych znajdujących
się w obrocie do sumy funduszy własnych Banku i rezerwy na
zabezpieczenie listów zastawnych.
230,66%
4000,00%
art. 18 ust. 1
Stosunek nominalnej wartości hipotecznych listów zastawnych
znajdujących się w obrocie do nominalnej wartości wierzytelności
zabezpieczonych hipoteką oraz środków dodatkowych, wpisanych do
rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.
41,10%
100,00%
Raport Roczny 2010 | Annual Report
17
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Wyszczególnienie
art. 18 ust. 2
art. 18 ust. 3
art. 23 zd. 1
art. 23 zd. 2
6.
31-12-2010
Stosunek kosztów z tytułu odsetek od hipotecznych listów
zastawnych znajdujących się w obrocie (narastająco od początku
roku obrotowego) do przychodów z tytułu odsetek od wierzytelności
zabezpieczonych hipoteką oraz środków dodatkowych, wpisanych do
rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (narastająco
od początku roku obrotowego).
52,66%
Stosunek wartości - wpisanych do rejestru zabezpieczenia
hipotecznych listów zastawnych - papierów wartościowych
emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa
w art.3 ust. 3 pkt. 1 ustawy, lokat w NBP oraz gotówki do nominalnej
wartości wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wpisanych do
rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %).
2,67%
Stosunek wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotekami
ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych do ogólnej
wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, wpisanych do
rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %).
6,30%
Stosunek wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotekami
ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę,
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego do ogólnej
wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, wpisanych do
rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %).
0,00%
Maksymalny limit
ustawowy
100,00%
10,00%
W obszarze finansowania działalności strategia Banku oparta jest m.in. na następujących założeniach:
1. Pekao SA - jako właściciel Pekao Banku Hipotecznego S.A. - zapewnia wsparcie w pozyskiwaniu finansowania Banku.
2. Bank będzie korzystał z dwóch źródeł finansowania: pozyskanego w oparciu o program listów zastawnych i otrzymanego
w formie długoterminowych linii kredytowych.
3. Wybór źródła finansowania uzależniony jest od możliwości (potencjału) emisyjnych oraz wysokości kosztów finansowania.
W dniu 6 września 2010 roku agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała Bankowi rating podmiotu na poziomie:
- Długoterminowy Rating Międzynarodowy IDR: ‚A-’; Perspektywa Negatywna
- Krótkoterminowy Rating Międzynarodowy IDR: ‚F2’
- Rating Wsparcia: ‚1’
- Długoterminowy Rating Krajowy: ‚AA’(pol); Perspektywa Negatywna
- Krótkoterminowy Rating Krajowy: ‚F1+’(pol).
7.
10,00%
Struktura własnościowa, władze Banku, powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy
• Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w okresie od 1 stycznia do 3 października 2010 roku:
1,00%
Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku na rok 2011
Bank działa w oparciu o strategię działania na lata 2009 – 2011, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Uchwałą
nr 27/2008 z dnia 08.12.2008 r.
Strategicznym celem Banku jest utrzymanie pozycji znaczącego banku specjalistycznego, kompleksowo i profesjonalnie
obsługującego uczestników rynku nieruchomości poprzez udostępnienie atrakcyjnej oferty produktów i usług w zakresie
kredytowania hipotecznego oraz poprzez wykorzystanie uprawnień emitenta listów zastawnych do pozyskiwania
długoterminowych środków z rynku kapitałowego na finansowanie nieruchomości.
W swojej strategii na lata 2009-2011 Bank założył prowadzenie działalności w warunkach kryzysu finansowego i niepewności na
globalnych rynkach finansowych. Przyjęta strategia w zakresie prowadzenia działalności kredytowej oparta jest o samodzielny
rozwój Banku jako banku specjalistycznego w obszarze bankowości hipotecznej, uwzględniając ścisłą współpracę z Bankiem
Pekao S.A. i innymi podmiotami wchodzącymi w składy Grupy Kapitałowej, do której należy Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Podstawowe segmenty klientów to: przedsiębiorstwa z segmentu SME oraz osoby fizyczne. Dopuszcza się jednak możliwość
współpracy z innymi segmentami klientów.
Akcje
Lp.
Nazwa akcjonariusza
1.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
2.
Holding Sp. z o.o.
RAZEM
Głosy na WZA
Liczba
%
Liczba
%
2.229
99,96
2.229
99,96
1
0,04
1
0,04
2.230
100
2.230
100
W dniu 4 października 2010 roku Bank Pekao S.A. nabył od spółki Holding Sp. z o.o. 1 (jedną) akcję zwykłą serii C
o numerze 1 Pekao Banku Hipotecznego S.A. o wartości nominalnej 100.000,- złotych.
W wyniku ww. nabycia Bank Pekao S.A. posiada obecnie 2.230 imiennych akcji zwykłych serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G” i „H”,
o wartości nominalnej 100.000,- złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 223.000.000 złotych, stanowiących 100% kapitału
zakładowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. i uprawniających Bank Pekao S.A. do wykonywania prawa głosu ze 100% akcji.
W okresie od 4 października do 31 grudnia 2010 roku struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku była następująca:
Akcje
Lp.
Nazwa akcjonariusza
1.
Liczba
Głosy na WZA
%
Liczba
%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
2.230
100
2.230
100
RAZEM
2.230
100
2.230
100
Celem Banku jest oferowanie wysokiej jakości produktów kredytowych zgodnych z polityką kredytową Grupy Kapitałowej
Banku (w tym w szczególności Banku Pekao S.A.) i stabilne zwiększenie udziału w rynku kredytowania nieruchomości.
Bank, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany zachodzące na rynku ma świadomość zagrożeń związanych z możliwością
wzrostu poziomu ryzyka kredytowego. W związku z powyższym, działając we współpracy z Bankiem Pekao S.A., Bank corocznie
weryfikuje podstawowe założenia Polityki Kredytowej dostosowując je do bieżącego i przewidywanego poziomu zagrożeń.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
18
Raport Roczny 2010 | Annual Report
19
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
• Władze Spółki
- Zarząd
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających w Pekao Banku Hipotecznym S.A. oraz uprawnienia osób
zarządzających w 2010 roku nie uległy zmianie w stosunku do stanu prawnego, jaki obowiązywał w okresie sprawozdawczym
zakończonym 31 grudnia 2009 roku.
W okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. Zarząd Banku działał w następującym składzie i uzyskał roczne wynagrodzenie w
wysokości:
Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Pekao Banku Hipotecznego S.A. organem zarządzającym
Banku jest Zarząd. Członkowie Zarządu powoływani są w liczbie od trzech do pięciu osób przez Radę Nadzorczą, która ustala
liczbę członków Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna mieć obywatelstwo polskie.
Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowie
Zarządu powoływani są na trzy lata i mogą być odwołani w każdym czasie. Zarząd reprezentuje Pekao Bank Hipoteczny S.A.
na zewnątrz oraz kieruje jego działalnością. Zarząd jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie spraw Banku, zapewnia pełną
realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych. Sprawy nie zastrzeżone do
kompetencji innych władz Banku należą do kompetencji Zarządu. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez
Radę Nadzorczą.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
- sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Banku oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie
Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- podejmowanie decyzji o emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych oraz określanie warunków i
formy emisji,
- podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do
jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, chyba że prawo do podejmowania decyzji w tych sprawach Zarząd
powierzy stałym lub doraźnym Komitetom działającym w Banku.
Do kompetencji Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy, m.in.:
- zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie
członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
- wyrażanie zgody lub odmowa udzielenia zezwolenia na zbycie akcji,
- wyrażanie zgody na udzielanie kredytów, w wyniku których maksymalna kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec
jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie przekroczyłaby kwotę 12 000 tys. zł lub
równowartość tej kwoty wyrażoną w walutach wymienialnych.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy w szczególności:
- podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Banku lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji.
Poniżej zawarte są informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. oraz
informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez Bank dla osób zarządzających i
nadzorujących.
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja
Roczne wynagrodzenie za
2010 rok (zł)
Premia roczna za 2009 rok
wypłacona w 2010 roku. (zł)
Irena Stocka
Prezes Zarządu
504 113
103 257
Krzysztof Puchalski
Członek Zarządu
367 573
70 838
Jerzy Tofil
Członek Zarządu
420 850
67 122
Wynagrodzenia wykazane w powyższej tabeli nie obejmują rezerw na premie roczne dla Członków Zarządu Banku za 2010 rok
w kwocie 540 tys. zł. W wykazanych kwotach uwzględniono m.in. ubezpieczenie na życie.
Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.
Zarząd Banku w dotychczasowym składzie został powołany w dniu 11 marca 2009 roku na trzyletnią kadencję przez Radę
Nadzorczą Banku.
- Rada Nadzorcza
W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Rada Nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego S..A. działała w składzie:
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja
Grzegorz Piwowar
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Diego Biondo
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Luigi Lovaglio
Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Ratajczak
Członek Rady Nadzorczej
Artur Czyż
Członek Rady Nadzorczej
W 2010 roku działał Komitet Audytu powołany w dniu 16 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2009 w składzie:
- Pani Elżbieta Ratajczak – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pan Grzegorz Piwowar,
- Pan Artur Czyż.
• Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy
Podmiotem dominującym bezpośrednio wobec Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie,
posiadający 100% akcji Banku. W związku z tym, że Bank Pekao S.A. jest spółką zależną Grupy UniCredit, UCG jest podmiotem
dysponującym pośrednio 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pekao Banku Hipotecznego S.A. za pośrednictwem Banku
Pekao S.A.
- Transakcje z jednostkami powiązanymi
Bank przeprowadza transakcje z podmiotem dominującym oraz podmiotami powiązanymi w ramach Grupy.
Transakcje z jednostkami powiązanymi obejmują także transakcje z personelem zarządczym podmiotów Grupy Pekao oraz
z pracownikami Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w ramach normalnej działalności biznesowej. Obejmują one głównie
kredyty, depozyty, transakcje wymiany walut obcych. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi na koniec roku 2010 oraz
koszty i dochody za rok obrotowy 2010 są zaprezentowane w nocie 35 Sprawozdania finansowego.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
20
Raport Roczny 2010 | Annual Report
21
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
- Umowy znaczące zawarte w ramach jednostek powiązanych
- Umowy dotyczące linii kredytowych
W marcu 2010 r. Bank podpisał z UniCredit Bank Ireland p.l.c. umowę, na mocy której UniCredit Bank Ireland p.l.c. udostępnił
Bankowi linię kredytową do łącznej kwoty 125 mln CHF, którą Bank wykorzystał w całości.
W marcu 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowę gwarancji, na mocy której Bank Pekao S.A. udziela Bankowi
gwarancji zabezpieczającej spłatę wyżej wymienionego kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami.
W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z UniCredit Bank Ireland p.l.c. umowę, na mocy której UniCredit Bank Ireland p.l.c. udostępnił
Bankowi linię kredytową, którą Bank wykorzystał w postaci trzech transz po 2 mln EUR oraz dwóch transz o łącznej wartości
52,4 mln CHF.
W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowy gwarancji, na mocy których Bank Pekao S.A. udziela Bankowi
gwarancji zabezpieczających spłatę wyżej wymienionego kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami.
W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy o linię walutową z dnia 28 listopada 2008 r. Na mocy
aneksu kwota linii kredytowej została podwyższona z kwoty 440 mln zł do kwoty 600 mln zł.
• Podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego
W czerwcu 2010 r. Bank zawarł z KPMG Audyt Spółka z o.o. umowę o badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz raportów
grupowych za okresy kończące się 30 czerwca oraz 31 grudnia w latach 2010 r. i 2011 r.
Podmiotem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2009 r. była również firma KPMG
Audyt Spółka z o.o.
Łączna wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:
W tysiącach zł
Badanie rocznego sprawozdania finansowego
Przegląd grupowego pakietu sprawozdawczego za pierwsze półrocze
2010
2009
123
122
39
39
• Pozostałe informacje
-Bank nie zawierał i nie zna umów, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
W grudniu 2010 r. Bank do wyżej wymienionej umowy podpisał kolejny aneks, na mocy którego kwota linii kredytowej została
zmniejszona do 500 mln zł.
-Agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 3 lutego 2011 r. zmieniła perspektywę dla Długoterminowego Ratingu
Międzynarodowego IDR oraz dla Długoterminowego Ratingu Krajowego z negatywnej na stabilną. Oceny ratingowe pozostały
bez zmian. Agencja potwierdziła rating „A” listów zastawnych serii LZ-II-01 (ISIN: PLBPHHP00051) wyemitowanych przez Pekao
Bank Hipoteczny S.A.
8.
9.
Dodatkowe informacje
Oświadczenia Zarządu
• Zdarzenia znaczące dla Banku po dacie bilansowej
• Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności
Na dzień 17 lutego 2011 roku nie wystąpiły zdarzenia znaczące, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów
własnych Banku.
Pekao Bank Hipoteczny S.A. kieruje się w swej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności i jest wrażliwy na potrzeby
klientów i akcjonariuszy.
• Zobowiązania warunkowe
Bank w pełni stosuje zasady zawarte, w przyjętych przez Zarząd Banku:
- Wszczęte postępowania sądowe
Na dzień 31 grudnia 2010 r. nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące
zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku.
- „Regulaminie udzielania kredytów oraz podejmowania innych zobowiązań pozabilansowych wobec Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Banku, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku i podmiotów z nimi powiązanych oraz podmiotów
będących na Liście Oficerów Korporacyjnych”;
- ”Polityce zarządzania ryzykiem braku zgodności”.
Łącznie wartość wszystkich prowadzonych spraw sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych podjętych w celu zaspokojenia
wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów wynosi 131 553 tys. zł, co stanowi 46,93% kapitałów własnych Banku. Na wyżej
wymienione wierzytelności Bank utworzył odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości 30 899 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2010 r. Bank jest stroną pozwaną w postępowaniach przed sądem lub organami administracji państwowej
na łączną kwotę 101 tys. zł. Na wspomniane wierzytelności Bank utworzył rezerwę w wysokości 101 tys. zł.
- Zobowiązania warunkowe do udzielenia kredytów
Wartość zobowiązań Banku z tyt. udzielenia kredytów wynosi 61 892 tys. złotych.
- Inne zobowiązania związane z transakcjami pozabilansowymi
Wartość zobowiązań z tytułu zawartych transakcji instrumentami finansowymi bieżącymi i terminowymi wynosi 791 069 tys.
złotych.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
22
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Zarząd Banku podejmuje czynności mające na celu zapewnienie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa
i ładu korporacyjnego obowiązującego w Grupie Pekao S.A. i UCG. Wprowadzona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę
Nadzorczą struktura organizacyjna Banku dostosowana jest do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka. Podziały realizowanych
zadań zapewniają niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej. Alokacja
odpowiedzialności jest określona w przejrzysty sposób w wewnętrznych regulacjach Banku.
Bank posiada opracowane w formie pisemnej zasady i mechanizmy sprawowania kontroli wewnętrznej, dostosowane do
specyfiki Banku i obejmujące m.in. zasady, limity i procedury dotyczące prowadzonej przez Bank działalności, mające charakter
kontrolny i funkcjonujące w ramach systemu operacyjnego Banku. Wyodrębniona jednostka kontroli ryzyka niezależna od
jednostek biznesowych odpowiada za pomiar i kontrolę identyfikowanych ryzyk.
Bank promuje zachowania zgodne z najlepszymi praktykami bankowymi i zasadami obowiązującymi w Grupie.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
23
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
• Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań
Wedle najlepszej wiedzy Zarząd Pekao Banku Hipotecznego S.A. prezentuje roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Banku
za 2010 rok i dane porównywalne za 2009 r. Dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości
oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz osiągnięty wynik
finansowy. Zawarte w niniejszym dokumencie sprawozdanie Zarządu z działalności Banku zawiera prawdziwy obraz rozwoju,
osiągnięć oraz sytuacji Banku, w tym opis istotnych ryzyk i zagrożeń.
PODPISY
Zarząd Banku
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
17-02-2011
Irena Stocka
Prezes Zarządu
17-02-2011
Krzysztof Puchalsk
Członek Zarządu
17-02-2011
Jerzy Tofil
Członek Zarządu
Raport Roczny 2010 | Annual Report
24
Podpis
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Raport Roczny 2010 | Annual Report
25
Table of Contents
1. Selected Bank figures for 2010
2. Macroeconomic situation in 2010, including banking sector
3. Operations of Pekao Bank Hipoteczny S.A.
• Lending
• Issuances
4. Financial performance in 2010
• Main efficiency ratios and their changes
• Changes in main balance sheet items
5. Important risk factors and threats
6. Directions of development and major elements of the Bank’s strategy for 2011
7. Ownership structure, Bank governing bodies, organizational or capital links within the Group
• Structure of ownership of the Bank’s share capital from 1 January to 31 December 2010
• Company governing bodies
• Organizational or capital links within the Group
8. Additional information
9. Statement of the Management Board
• Principles of corporate governance and social responsibility
• Accuracy and reliability of the presented statements
28
29
30
30
31
32
32
35
36
40
41
41
42
43
44
45
45
46
Management Board’s report on the Bank’s operations
in the reporting period
from 1 January 2010 to 31 December 2010
Raport Roczny 2010 | Annual Report
26
Raport Roczny 2010 | Annual Report
27
Management Board Report on the Bank’s activity
1.
Management Board Report on the Bank’s activity
Selected Bank figures for 2010
Name
31 Dec. 2010
31 Dec. 2009
Change (%)
44 093
45 067
97,8%
712
1 165
61,1%
5 392
5 148
104,7%
Profit and loss account in TPLN
- Interest income
- Fee income
- Income on exchange positions and
income on operations in financial
instruments
- Impairment loss
2.
-8 599
2 335
-368,2%
-20 428
-21 964
93,0%
- Other operating expenses and
income
458
1 732
26,4%
- Profit from operating activities
21 628
33 498
64,6%
- Profit before tax
21 628
33 498
64,6%
- Profit after tax
17 480
26 946
64,9%
- Balance-sheet total
1 941 461
1 835 991
105,7%
- Net receivables from customers
1 805 431
1 726 410
104,6%
- Liabilities under issues of own securities
604 564
922 244
65,6%
- Liabilities to other banks
975 534
586 482
166,3%
- Equity
280 340
287 267
97,6%
- Share capital
223 000
223 000
100,0%
2 230
2 230
100,0%
- Book value per share (in PLN)
126
129
97,7%
- Earnings per share * (in PLN)
7,84
12,08
64,9%
- Return on equity (ROE) before tax
7,71%
11,66%
66,2%
- Return on equity (ROE) after tax
6,24%
9,38%
66,5%
- Gross return on assets (ROA)
1,11%
1,82%
61,0%
- Interest margin on total assets
2,27%
2,45%
92,7%
- Cost/income ratio
40,44%
42,31%
95,6%
Solvency ratio
16,68%
17,43%
95,7%
- General and administrative expenses
Balance sheet in TPLN
- Number of shares
Since 4 October 2010, the sole shareholder of Pekao Bank Hipoteczny S.A. has been Bank Pekao S.A., which holds 100% of
share capital and votes at the General Meeting.
In view of the above, the Bank belongs to Bank Pekao S.A. group of companies and its financial statements are consolidated
with financial statements of Bank Pekao S.A.
Statements of Bank Pekao S.A. group are consolidated directly with the financial statements of the majority shareholder
of Bank Pekao S.A.. Bank Pekao S.A. group of companies forms part of Bank UniCredit (UCG) group of companies.
The Bank’s performance in 2010 was described in Chapter 4: “Financial performance in 2010”.
Ratios (%)
* Earnings per share calculated on the basis of average weighted number of shares
Macroeconomic situation in 2010, including banking sector
In 2010, the rate of economic growth in Poland was 3.8% compared to 1.7% in 2009. Higher GDP dynamics resulted from
faster growth in domestic demand.
In 2010, retail consumption rose by 3.2% compared to increase by 2.1% the year before. Gross accumulation was reported
to grow by 6.7%, compared to a drop by 11.4% in 2009. It is worthwhile to point out that the increase results mainly from
stock rebuilding. Gross expenditure on tangible assets fell down more sharply in 2010 (by 2.0%) than in 2009 (by 1.1%).
Nevertheless its dynamics, after strong negative reading in the first quarter of 2010, which was due to the down-time in
building industry caused by severe frost and snow in winter, in the second half of the year positive levels were registered
already. Due to the ever more strongly growing internal demand and despite the recovery in global economy, the growth
of real GDP was affected by the balance of foreign trade. In 2010 net export contributed to a drop in GDP by 0.1 pp.
Compared to positive influence of 2.8 pp. in the preceding year.
The labour market in 2010 still remained under the influence of the economic slowdown from the previous year.
In the first quarter of 2010, enterprises kept reducing employment (by 1.3% y/y). It was only the increase in demand,
growing utilization of production capacity and improving financial performance reported in the subsequent quarters
that brought about the gradual improvement of the situation on the labour market. The number of persons employed in
Polish enterprises at the end of 2010 totalled 5,379,400, that is, by 124,000 more than at the end of 2009. Growing demand
for work was, however, accompanied by moderate rise in salaries. The average salary in the sector of enterprises rose by
3.5% in 2010, compared to an increase by 4.2% the year before. Meanwhile, the rate of unemployment was reported
slightly higher at the end of 2010: 12.3% than is was at the end of 2009: 12.1%. Reversal of the negative trends on the
labour market in 2010 contributed to an improvement in consumers’ sentiments and persuaded them to buy more, in
particular durable consumer goods.
Inflation in 2010 stood at 2.6% y/y compared to 3.5% in 2009. The average annual rate of base inflation (excluding food
and energy prices) was 1.6% compared to 2.7% the year before. CPI continued to fall until mid 2010. In the second half
of the year it rose, mainly due to higher dynamics of food prices, as well as fuel prices, and prices included in the base
inflation basket – at the end of 2010. Prices of sold industrial production rose by 2.1% in 2010, compared to growth by
3.4% in 2009. But it is worthwhile to point out that the second half of 2010 saw a material acceleration of cost inflation,
mainly due to the sharp increase in commodity prices on the world markets.
In 2010, the Monetary Policy Council maintained unchanged interest rates, with reference rate at 3.50%, Lombard rate at
5.00%, deposit rate at 2.00%, bill rediscount rate at 3.75%, bill discount rate at 4.00% per annum. In April 2010, the NBP
intervened on the forex market in order to weaken the zloty. The MPC decided to increase the mandatory reserve rate by
0.5 pp from 3.0% to 3.5%; the rate applies to the mandatory reserve to be kept since 31 December 2010.
At the end of 2010, budget deficit was slightly below PLN 45bn, which means execution below the level assumed in the
state budget law for 2010, i.e. PLN 52.2bn. Better-than-expected execution of the budget balance is a result of higher
non-tax income (mainly excise) than forecast and PIT income slightly better than forecasts (thanks to improving situation
on the labour market), as well as lower execution on the expenses side. This translated into lower credit needs of the state
budget, which were executed in 100% of the plan as early as in November 2010.
Despite better execution on the side of the central budget, the Ministry of Finance confirmed its forecasts of public finance
sector deficit at 7.9% of GDP compared to 7.1% of GDP at the end of 2009.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
28
Raport Roczny 2010 | Annual Report
29
Management Board Report on the Bank’s activity
Acceleration of economic growth and stabilization of the situation on financial markets had positive influence on the
situation and performance of the banking sector. The year 2010 saw a slow-down in the rate of increase of household
deposits compared to 2009. This was connected with less attractive bank offers and growing interest in depositing
savings in assets involving higher risks. The rate of growth of corporate deposits remained close to that reported in 2009
and stood at 9.9%. The growth was an effect of good financial performance of enterprises and small willingness to invest.
Household loans grew by 13.9% in 2010 (compared to 12.0% in 2009), mainly thanks to increase in home loans, combined
with stagnation in consumer loans. Corporate loans were reported to drop by 0.3% (compared to 3.7% drop in 2009), due
to the process of debt removal in some companies and stagnation in investments.
ECONOMIC OUTLOOK FOR 2011
In 2011 we expect the GDP to go up by 4.4%. In our view, the growth will result mainly from higher dynamics of domestic
demand (4.9%), which will be a corollary of retail consumption higher by 3.6% and gross capital expenditure higher by
9.7%. We estimate that due to the ever-quicker increase in the rate of import, the influence of net export on the real GDO
growth rate will be negative and will stand at -0.6 pp.
3.
Operations of Pekao Bank Hipoteczny S.A.
The Bank’s home loan sales network in 2010 comprised the biggest credit brokers. Applications submitted through
network brokers accounted for three-quarters of all applications for home loans the Bank received in 2010. The Bank’s
main partners are companies with nationwide presence: Expander Advisors, Open Finance, Dom Kredytowy Notus,
Gold Finance, A-Z Finanse, Home Broker Doradcy Finansowi. The Bank did not create its own sales networks for financial
reasons, recognizing that the model of selling home loans via external networks was more flexible and better adjusted to
the Bank’s needs and possibilities. Direct sales are part of cooperation with the Bank’s existing customers.
The Bank solicits itself customers that are interested in corporate loans, with the support of Bank Pekao SA. The cooperation
agreement enables presentation of the Bank’s credit offer in the network of outlets of the universal bank. The Bank’s
products for financing commercial properties supplement the offer of Pekao group, especially in the field of business
customers. The Bank’s team of credit experts operates throughout the country, though locations with well-developed
commercial property markets are preferred.
Despite higher sales last year, as compared to the preceding year, the Bank did not manage to execute sales plans. Smallerthan-expected sales resulted from the seriously diminished possibilities of operating in the field of home loans, which
was dominated by universal network banks, while the increase in sales of commercial loans was limited by the moderate
demand for investment loans among entrepreneurs.
• Lending
The Bank anticipates that the situation will not change materially 2011. Stricter rules of granting home loans, especially
forex loans, will increase price pressure in the field of PLN loans. The Bank sees greater possibilities for increase in sales
of loans in the segment of entrepreneurs, which – as the market expects – should see growing demand for investment
loans. Sales possibilities in the area of loans for commercial properties should also be improved by the new Credit Policy,
approved by the Bank’s authorities in October 2010, which Policy increased the Bank’s possibilities of competing on the
market, while maintaining safe rules of granting loans. The network of loan sales will be broadened in accordance with the
appearing market needs and financial efficiency.
In 2010, Pekao Bank Hipoteczny conducted lending operations in accordance with the applicable laws, supervisor’s
regulations and standards of Pekao Group. The Bank tried to maintain a competitive position on the market of financing
property, both residential and commercial, while striving to maximize the profitability of the portfolio.
The Bank improved the loan monitoring processes and conducted consistent restructuring and debt collection measures.
As at the end of December 2010, the share of loans with recognized impairment for which the Bank established provisions
stood at 9.24% of the whole credit portfolio, while the ratio of provisions to the value of the whole portfolio stood at 3.29%
In 2010, 315 loan agreements were signed for a total amount of PLN 176m, of which sum PLN 62m was home loans, while
the volume of loans for commercial properties was PLN 114. The dynamics of total sales of loans was 147% compared to
2009.
The total volume of mortgage loans on the Bank’s balance sheet rose by 4.7 % from PLN 1,783,392,000 at the end of 2009
to PLN 1,866,390,000 at the end of 2010.
The total amount of the mortgage bank value of properties accepted by the Bank as security for the mortgage loans, as at
31 December 2010, was PLN 3,253,583,000.
Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna operates pursuant to the Law of 29 August 1997 on Mortgage Debentures and
Mortgage Banks, as well as Resolution of the Banking Supervision Commission dated 1 December 1999, No. 244/KNB/99.
According to the cited basis for the Bank’s operations, Pekao Bank Hipoteczny S.A. can operate in two fields: grant
mortgage loans and other loans permitted by the aforementioned law and issue mortgage or public debentures.
The Bank conducted lending operations which consisted in granting mortgage loans to natural persons and corporations
meeting the criteria regarding their creditworthiness and the properties being the collateral for loan repayment.
In the field of home loans in 2010 the competition between banks became fiercer, which was particularly noticeable in
the second half of the year. As it offered mainly mortgage loans for residential purposes in PLN (including loans covered
by governmental subsidies), the Bank could not effectively compete in terms of prices with universal network banks. What
proved to be a particular difficulty was the fast reduction in PLN loan margins and increase of fees for loan brokers that
sold product packages.
The Bank tried to compensate for its reduced ability to effect sales on the residential market with greater activity in the
field of commercial loans. Its specialization in financing medium-sized commercial projects enabled it to improve results
of sales of commercial loans compared to the preceding year (dynamics of 249%). Regardless of increasing sales, the Bank
still focused on maintaining safe parameters of financing, without changing LTC (loan to cost) and LTV (loan to value)
ratio values. The loan offer was addressed to entrepreneurs making long-term investments in commercial property and
to housing developers.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
30
Management Board Report on the Bank’s activity
• Issuances
On the liabilities operations side, the Bank conducted a public offer of mortgage debentures as part of the second
Programme of Bearer Mortgage Debentures with total nominal value of PLN 2bn.
In December 2010 the Bank reported a considerable success. International rating agency Fitch Ratings awarded the
debentures issued by the Bank an international rating of “A”. This is the best rating ever granted to Polish debt securities
issued by a private company. Similar ratings are only granted to Treasury bonds for the domestic market.
The above high rating for the issue results from Fitch Ratings having granted to the Bank an international rating of “A-“ and
its high assessment of the level of security of solvency of the assets listed in the debenture register. On the other hand, it
is limited by lack in the Polish regulatory system, unlike in regulatory systems of other countries, of a mechanism ensuring
fluent operation of the register in case of the issuer’s bankruptcy. Having received such a high mark, at the year-end the
Bank conducted the first issue of mortgage debentures under the Programme: its value was PLN 100m. The Bank plans
more issues next year.
The high assessment of debentures means that Pekao Bank Hipoteczny is able to issue securities with very high security
level and to obtain long-term funds for credit operations. The high international rating confirms that the formula of a
specialist mortgage bank is the right direction in looking for financing on the capital market.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
31
Management Board Report on the Bank’s activity
4.
Management Board Report onLIST
theDO
Bank’s
ACJONARIUSZY
activity
Financial performance in 2010
10,5%
In 2010, net profit reached PLN 17,480,000, compared to PLN 26,946,000 in the previous year.
The Bank still maintained strong equity structure, as demonstrated by high solvency ratio of 16.68%, which fell down only
by 0.75% compared to 2009.
6,3%
in %
The most important economic ratios and values of selected items from the Statement of total income are presented on
the charts below:
8,4%
4,2%
2,1%
• Main efficiency ratios and their changes
0,00%
ROE after tax
As at 31 December 2010, ROE after tax was 6.24%, while at the end of 2009 it stood at 9.38%.
14,00%
12,00%
2,00%
in %
10,00%
8,00%
1,50%
in %
6,00%
1,00%
4,00%
0,50%
2,00%
0,00%
0,00%
ROE before tax
ROA
As at 31 December 2010, ROA was equal to 1.11% compared to 1.82% at the end of 2009.
ROE before tax at the end of 2010 stood at 7.71% and was by 3.95 percentage points lower than in 2009.
in %
2,50%
2,00%
Interest margin on total assets
Interest margin on total assets was 2.27% in 2010 and was lower by 0.18 percentage points compared to 2009.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
32
Raport Roczny 2010 | Annual Report
33
Management Board Report on the Bank’s activity
Management Board Report on the Bank’s activity
44,0%
25 000
42,0%
40,0%
22 500
38,0%
20 000
in %
36,0%
17 500
34,0%
in thousand PLN
32,0%
30,0%
28,0%
26,0%
24,0%
15 000
12 500
10 000
7 500
22,0%
5 000
20,0%
Cost/Income ratio
2 500
Cost to income ratio in 2010 stood at 40.44% having fallen by 1.87 percentage points compared to 2009.
0
Total administrative expenses
Total administrative expenses in 2010 stood at PLN 20,428,000, which marked a decrease by PLN 1,536,000 on the 2009 figure.
18,50%
16,40%
in %
• Changes in main balance sheet items
14,30%
12,20%
2000 000
1800 000
10,10%
1600 000
1400 000
solvency ratio
In 2010, solvency ratio stood at 16.68% compared to 17.43% in 2009.
40 000
in thousand PLN
8,00%
1200 000
1000 000
800 000
600 000
in thousand PLN
35 000
400 000
30 000
200 000
25 000
0
Loans granted
to customers
20 000
Liabilities under
issues of own
securites
15 000
The portfolio of mortgage loans in 2010 totalled PLN 1,866,390,000 and increased by 82,998,000 compared to 2009.
The nominal value of issued securities was PLN 600,000,000 compared to PLN 914,913,000 in 2009.
10 000
5 000
0
Profit from operating activities
Profit from operating activities in 2010 totalled PLN 21,628,000 compared to PLN 33,498,000 in 2009
Raport Roczny 2010 | Annual Report
34
Raport Roczny 2010 | Annual Report
35
Management Board Report on the Bank’s activity
Management Board Report on the Bank’s activity
2010
TPLN
2009
in %
TPLN
The risks identified by the Bank in 2010 did not change compared to the risks identified in 2009 and included:
in %
− Credit risk comprising the following kinds of risk:
Assets
• Counterparty’s risk understood as the risk that the counterparty will not discharge its obligations to the Bank,
Loans secured by mortgage
Loans not secured by mortgage
Hedging derivatives
Other financial assets
Other
1 793 129
92,4%
1 712 425
93,3%
12 302
0,6%
13 985
0,8%
0
0,0%
212
0,0%
92 493
4,8%
82 183
4,5%
43 537
2,2%
27 186
1,5%
1 941 461
100,0%
1 835 991
100,0%
Liabilities to banks
975 534
50,3%
586 482
31,9%
Liabilities under issues of own securities
604 564
31,1%
922 244
50,2%
Equity
280 340
14,4%
287 267
15,7%
Other
81 023
4,2%
39 998
2,2%
1 941 461
100,0%
1 835 991
100,0%
Total assets
Equity and liabilities
Total equity and liabilities
Due to the particularity of the Bank, loans are the dominant item of assets. The Bank’s lending operations were described in
Chapter 3.
The main source of refinancing the Bank’s operations in 2010 was liabilities to banks and mortgage debentures.
Liabilities to customers recognized in Other liabilities item totalled PLN 19,248,000.
5.
Important risk factors and threats
In 2010 there were changes in the risk management policy and processes, and partially also risk valuation methods, which resulted, among other things, from:
- reactions to the changing market situation and
- adjustment of internal rules, regulations and procedures of the Bank’s operations to regulatory requirements and standards
of the group to which the Bank belongs.
These changes involved, among other things, amendments to the Bank’s Credit Policy. What also changed was the rules of assessing creditworthiness and rules of granting loans. Among the remaining changes, we should also mention amendments to
certain rules of recording impairment loss (provisions), amendments to the rules of determining internal capital for coverage
of certain risks, as well as change of some internal limits applicable in the Bank.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
36
• Debt concentration risk per debtor or a group of related debtors, resulting from the emergence of large exposures, materially
different from other credit exposures, to single borrowers and/or groups of borrowers,
• Other credit concentration risk, i.e. the risk of considerable concentration of credit losses in connection with the Bank’s large
exposures to entities from the same economic sector, the same geographical region or otherwise linked,
• Residual risk understood as the risk of the Bank incurring losses connected with lesser efficiency of accepted collateral
(including as a result of drop in prices on the property market).
In order to reduce level of credit risk, the Bank clearly defines management procedures and processes for both individual
borrower, and groups of borrowers with similar characteristic. Additionally, the Bank has internal credit exposure limits;
competences and credit decision making process are contingent upon risk level estimation. Extreme conditions tests are being
conducted to estimate the changes
- Market risk comprising:
• Currency risk, i.e. the risk that the Bank will incur losses as a result of changes in currency exchange rates affecting the valuation
of individual balance sheet items and off-balance-sheet items expressed in foreign currencies,
• Interest rate risk in the bank ledger understood as risk for income and equity resulting from adverse changes in interest rates
in the bank ledger.
To mitigate market risk the Bank adjusts its activity to external and internal prudence norms, while exposure to FX position risk
and interest rate risk (determined through calculation of primary positions in underlying instruments in line with Resolution
number 76/2010 adopted by the Polish Financial Supervision Authority) is monitored using the Value at Risk method.
- Liquidity risk understood as the risk for income and equity resulting from the Bank being unable to pay liabilities when due
without incurring unacceptable losses.
To mitigate the liquidity risk the Bank adjusts its activity to external and internal prudence norms and to manage and monitor
liquidity, it prepares structural liquidity reports. With regard to long-term liquidity the Bank analyzes the financing sources and
measures liquidity based on coverage ratios. The Bank daily calculates supervisory short- and long-term liquidity measures
using the methodology as set out in Resolution number 386/2008 adopted by the Polish Financial Supervision Authority.
- Operational risk understood as the risk that the Bank will incur a loss because of non-adjustment or unreliability of internal
processes, technical systems and persons, or because of external events.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
37
Management Board Report on the Bank’s activity
Management Board Report on the Bank’s activity
The operating risk management and control system is applied on all organizational levels of the Bank and is being expanded
and developed gradually. The Bank, as a part of the central system of the Pekao SA Group, transfers data on operational risk
incidents to a register of operational events and losses.
In order to ensure adequate level of coverage of individual kinds of risk with equity, the Bank also has Basel II Implementation
Team, whose activities include, among other things, support to the Bank’s Management Board in this field.
- Business risk, comprising:
As at the end of 2010, no external or internal limits were exceeded.
A detailed description of risk factors and threats is included in the financial statements.
• the risk of issue of debentures, i.e. the risk that the Bank will incur losses connected with the need to repurchase issued
debentures before maturity, because of exceeding statutory limits;
• the risk of financial profit, understood as the risk that the Bank will incur financial losses because of unexpected changes in
volumes and/or prices of products offered by the Bank, adverse changes in the business environment (including also changes
in the Bank’s competitive position and customer behaviours), which are not included in credit, market or operational risks. This
risk includes also the risk of legal environment changes adverse to the Bank, as well as the risks resulting from other factors, not
included in other kinds of risk.
In order to mitigate risk of mortgage bonds’ emission, the Bank introduced internal limits of emission resulting in „over securing”
the emission to extend placed within statutory limits.
Acting in accordance with the Law on Debentures and Mortgage Banks, the Bank attaches special weight to maintaining safe
levels of utilization of limits connected with issues of debentures specified in the aforementioned Law.
No statutory limits were exceeded in 2010, while utilization levels indicate safe rules of operating in this scope.
Statutory limits connected with issues of debentures and the degree of their utilization as at 31 December 2010.
Description
31-12-2010
Maximum
statutory limit
Art.13 (1)
Ratio of total amount of debts under loans secured by mortgage
and debts acquired from other banks under such loans, for the part
exceeding 60% of mortgage bank property value to the total amount
of debts secured by mortgage (as %).
14,98%
30,00%
Art. 14
47,17%
100,00%
- Reputational risk and strategic risk understood, respectively, as the risk of losses caused by the possible negative assessment
of the Bank’s operations by financial markets, customers, business partners, investors, as well as institutions which supervise the
Bank’s operations (the risk should be seen – due to the scale of the Bank’s operations – in the context of reputational risk of the
whole PEKAO/UCG group) and as the risk of losses resulting from wrong strategic decisions being taken and implemented or
from lack of necessary decisions of this kind, which decisions should be the response to market developments.
Ratio of value of outstanding mortgage debentures to 60% of the
total mortgage bank value of properties securing debts, entered in the
register of collateral for mortgage debentures (as %).
Art. 15 (1) (5)
Ratio of total value of acquired shares of other entities to the Bank’s
own funds (as %).
0,00%
10,00%
Art. 15 (2)
382,06%
600,00%
The above-described risks are being mitigated by obligation to conduct internal consultations on introducing new products
or new activities taking into account the assessment of risks those products/activities can general and the methods of risk
mitigation.
Ratio of total value of accepted fixed-term deposits, taken out loans
and issued bonds to the Bank’s own funds.
Art. 15 (3)
Ratio of total value of accepted fixed-term deposits, taken out loans
and issued bonds and debentures to the total amount of debts owed
under loans secured by mortgage and not secured by mortgage, if the
borrower or guarantor of repayment is an entity listed in Art. 3 (2) (1) of
the Law and debts under such loans, acquired from other banks.
85,40%
100,00%
Art. 17
Ratio of total value of outstanding debentures to the total amount of
the Bank’s own funds and the provision securing debentures.
230,66%
4000,00%
Art. 18 (1)
Ratio of the nominal value of outstanding mortgage debentures to
the nominal value of debts secured by mortgage and additional funds
entered in the register of collateral for debentures.
41,10%
100,00%
Financial result risk is mitigated, inter alia, through monitoring and appropriate quick reacting to changing market situation,
control of economic consequences of the Bank’s actions, taking cost reducing actions, and other activities designed to optimize
income and costs.
In 2010 Pekao Bank Hipoteczny S.A. implemented rating models received from Bank Pekao SA in order to assess creditworthiness
of come Bank customers. The remaining changes implemented in 2010 were not important for the processes or risk management
and measurement compared to the solutions used in the preceding year.
The main factor which affected the level of risk in the Bank in 2010 was still the adverse market situation, which had influence
on both credit risk (including mainly counterparty risk) and market risk.
Results of long-term liquidity analysis conducted in 2010 indicate a strong dependency between the liquidity security of the
Bank and the financial stability of the parent company. They also indicate limited possibilities of obtaining alternative stable
sources of financing. As the risk aversion resulting from the crisis on the financial markets persists, the Bank sees the risk of
further drop in profitability of its operations due to increased costs of refinancing.
A description of risk management in 2010 was included in the financial statements.
In order to ensure adequate level of management of the above kinds of risk, the Bank has the following Committees whose
activities support the activity of the Bank’s Management Board in this field:
• Asset/Liability Committee (ALCO) – whose activities concern in particular market and liquidity risks;
• Credit Committee – whose activities concern credit risk;
• Operational Risk Committee – whose activities concern operational risks.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
38
Raport Roczny 2010 | Annual Report
39
Management Board Report on the Bank’s activity
Description
Art. 18 (2)
Management Board Report on the Bank’s activity
31-12-2010
Maximum
statutory limit
Ratio of expense due to interest on outstanding mortgage debentures
(cumulative, since the start of the year) to income from interest on
debts secured by mortgage and additional funds, entered in the
register of collateral for mortgage debentures (cumulative, since the
start of the year).
52,66%
Art. 18 (3)
Ratio of value of securities – entered in the register of collateral for
mortgage debentures – issued or underwritten by entities referred
to in Art.3 (3) (1) of the Law, deposits in the NBP and cash to the
nominal value of debts secured by mortgage entered in the register of
collateral for mortgage debentures (as %).
2,67%
10,00%
Art. 23 1st
sen-tence
Ratio of value of debts secured by mortgages established during
construction phase of the investments to the total value of debts
secured by mortgages, entered in the register of collateral for
mortgage debentures (as %).
6,30%
10,00%
Ration of value of debts secured by mortgages established on land
designed for development, as per the zoning plan, to the total value
of debts secured by mortgages entered in the register of collateral for
mortgage debentures (as %).
0,00%
Art. 23 2
sen-tence
st
100,00%
In the field of financing operations, the Bank’s strategy is based, among others, on the following assumptions:
1. Pekao SA – as the owner of Pekao Bank Hipoteczny S.A. – provides support in obtaining financing for the Bank.
2. The Bank will use two sources of financing: financing obtained under the debenture programme and financing received in
the form of long-term credit lines.
3. The choice of the source of financing depends on the issuance possibilities (potential) and the costs of financing.
On 6 September 2010, Fitch Ratings rating agency assigned to the Bank the following ratings:
- Long-term international IDR: ‚A-’; Negative outlook
- Short-term international IDR: ‚F2’
- Support Rating: ‚1’
- Long-term domestic rating: ‚AA’(Pol.); Negative outlook
- Short-term domestic rating: ‚F1+’(Pol.)
7.
Ownership structure, Bank governing bodies, organizational or capital links within the Group
• Structure of ownership of the Bank’s share capital from 1 January to 31 December 2010
1,00%
The ownership structure of the Bank’s share capital from 1 January to 3 October 2010:
Shares
No.
Shareholder’s name
6.
Directions of development and major elements of the Bank’s strategy for 2011
The Bank operates on the basis of operations strategy for 2009-2011, approved by the Bank’s Supervisory Board Resolution No.
27/2008 dated 08.12.2008.
The Bank’s strategic goal is to reach the position of a stable specialized bank, providing comprehensive and professional services
to participants of the property market, by making available an attractive offer of products/services in the field of mortgage
loans and through exercising the powers of debenture issuer to obtain long-term funds from the capital market in order to
finance properties.
In its strategy for 2009-2011, the Bank assumed operating in the conditions of financial crisis and uncertainty on global financial
markets. The adopted strategy in the field of lending operations is based on independent development of the Bank as a specialist
bank in the field of mortgage banking, taking into account close cooperation with Bank Pekao S.A. and other entities included in
the same Group as Pekao Bank Hipoteczny S.A. The basic segments of customers are: SMEs and natural persons. Yet, cooperation
with other segments of customers is permitted.
The Bank’s objective is to offer credit products of high quality, consistent with the credit policy of the Bank’s Group (including in
particular Bank Pekao S.A.) and stable increase of the share in property crediting market.
The Bank, taking into account the dynamic changes on the market, is aware of the threats relating to the possibility of rise in
the level of credit risk. In view of the above, acting in cooperation with Bank Pekao S.A., the Bank reviews every year the basic
assumptions of the Credit Policy adjusting them to the current and anticipated level of threats.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
40
1.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
2.
Holding Sp. z o.o.
TOTAL
Votes at GM
Number
%
Number
%
2.229
99,96
2.229
99,96
1
0,04
1
0,04
2.230
100
2.230
100
On 4 October 2010 Bank Pekao S.A. purchased from Holding Sp. z o.o. 1 (one) ordinary share of C series with no. 1 of Pekao Bank
Hipoteczny S.A. with nominal value of PLN 100,000.
As a result of this purchase, Bank Pekao S.A. currently holds 2,230 registered ordinary shares of series “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”
and “H”, with nominal value of PLN 100,000 each, with total nominal value of PLN 223,000,000, accounting for 100% of share
capital of Pekao Bank Hipoteczny S.A. and entitling Bank Pekao S.A. to votes attached to 100% of shares.
From 4 October to 31 December 2010, the ownership structure of the Bank’s share capital was as follows:
Shares
Lp.
Nazwa akcjonariusza
1.
Votes at GM
Number
%
Number
%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
2.230
100
2.230
100
RAZEM
2.230
100
2.230
100
Raport Roczny 2010 | Annual Report
41
Management Board Report on the Bank’s activity
Management Board Report on the Bank’s activity
• Company governing bodies
- Management Board
The rules which govern appointing and recalling persons who manage Pekao Bank Hipoteczny S.A. and powers of managing
persons did not change in 2010 compared to the state of law applicable in the reporting period ended on 31 December 2009.
In the period 1 Jan. 2010 – 31 Dec. 2010, the Bank’s Management Board operated in the following composition and was paid
annual remuneration in the following amounts:
Pursuant to generally applicable laws and the Articles of Association of Pekao Bank Hipoteczny S.A., the Bank’s management
body is the Management Board. From 3 to 5 members of the Management Board are appointed by the Supervisory Board,
which determines the number of Management Board members. At least half of these members, including President of the
Management Board, should be Polish citizens. Two members of the Management Board, including the President, are appointed
upon consent of the Polish Financial Supervision Authority. Management Board members are appointed for three years and may
be recalled at any time. The Management Board represents Pekao Bank Hipoteczny S.A. outside and manages its operations.
The Management Board is responsible for running the Bank’s current affairs, ensures full achievement of the Bank’s goals under
strategic plans and annual financial plans. Matters not reserved as powers of other Bank governing bodies are within the powers
of the Management Board. The Management Board operates on the basis of By-laws adopted by the Supervisory Board.
The powers of the Management Board include in particular:
- preparing and submitting to the Supervisory Board reports on the Bank’s operations and preparing and submitting to the
Supervisory Board and General Meeting financial statements for last trading year,
- taking decisions to issue mortgage debentures and public debentures, and determining the terms and form of issue,
- taking decisions to assume obligations or dispose of assets whose total value per single entity exceeds 5% of the Bank’s own
funds, unless the Management Board delegates the right to take decisions in these matters to permanent or ad hoc committees
operating in the Bank.
The powers of the Supervisory Board of Pekao Bank Hipoteczny S.A. include, without limitation:
- suspending, for important reasons, some or all members of the Management Board, as well as delegating members of the
Supervisory Board to temporarily perform the duties of Management Board members when they cannot discharge these
functions,
- expressing consent for sale of shares, or refusing such consent,
- expressing consent for granting loans as a result of which the maximum amount of the Bank’s credit exposure to a single entity
or group of entities related by capital or organizations would exceed PLN 12,000,000 or the equivalent amount in convertible
currencies.
Name
Function
Annual remuneration for
2010 (PLN)
Annual bonus for 2009 paid
in 2010 (PLN)
Irena Stocka
President of Management Board 504 113
103 257
Krzysztof Puchalski
Member of Management Board
367 573
70 838
Jerzy Tofil
Member of Management Board
420 850
67 122
The remuneration identified in the table above does not include provisions for annual bonuses for Members of the Bank’s
Management Board for 2010 of PLN 540,000. The amounts include, without limitation, life insurance.
The amount of remuneration of members of the Management Board is approved by the Supervisory Board.
The Bank’s Management Board in the current composition was appointed by the Bank’s Supervisory Board on 11 March 2009
for three-year term of office.
- Supervisory Board
In the period 1 Jan. 2010 – 31 Dec. 2010 the Bank’s Supervisory Board of Pekao Bank Hipoteczny S..A. consisted of:e
Name
Function
Grzegorz Piwowar
Chairman of the Supervisory Board
Diego Biondo
Deputy Chairman of the Supervisory Board
Luigi Lovaglio
Member of the Supervisory Board
Elżbieta Ratajczak
Member of the Supervisory Board
Artur Czyż
Member of the Supervisory Board
The powers of the General Meeting of Pekao Bank Hipoteczny S.A. include in particular:
- adopting resolutions in matters of claims for redress for damage inflicted when the Bank was formed or during management
or supervisory activities,
- adopting resolutions in matters concerning sale or lease of the Bank’s enterprise or an organized part thereof, or establishment
of limited property rights on them, as well as disposal of property or share in property,
- adopting resolutions in matters of bond issues.
In 2010, there operated the Audit Committee appointed on 16 November 2009 pursuant to resolution of the Supervisory Board
No. 15/2009 composed of:
- Ms Elżbieta Ratajczak – Chairperson of the Audit Committee;
- Mr Grzegorz Piwowar and
- Mr Artur Czyż.
Below, information on composition of the Management Board and Supervisory Board of Pekao Bank Hipoteczny S.A. is presented,
with information about the total amount of remuneration, bonuses or benefits paid by the Bank to managers and supervisors.
• Organizational or capital links within the Group
PThe direct parent company of Pekao Bank Hipoteczny S.A. is Bank Pekao S.A. of Warsaw, which holds 100% of the Bank’s shares.
As Bank Pekao S.A. is a subsidiary of UniCredit Group, UCG is the entity which holds indirectly 100% of votes at the general
meeting of Pekao Bank Hipoteczny S.A. via Bank Pekao S.A.
• Intercompany transactions
The Bank enters into transactions with the parent company and related companies from the Group.
Intercompany transactions include also transactions with the managerial personnel of entities from Pekao Group and employees
of Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Intercompany transactions are part of the ordinary business operations. They include mainly loans, deposits, forex transactions.
The value of intercompany transactions as at the end of 2010, and costs and income for the year 2010 are presented in note 35
to the financial statements.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
42
Raport Roczny 2010 | Annual Report
43
Management Board Report on the Bank’s activity
- Significant agreements with related entities
- Agreements concerning credit lines
In March 2010 the Bank and UniCredit Bank Ireland p.l.c. signed an agreement under which UniCredit Bank Ireland p.l.c. provided
to the Bank a credit line of up to CHF 125m, which the Bank utilized in full.
In March 2010 the Bank and Bank Pekao S.A. signed a guarantee agreement under which Bank Pekao S.A. grants to the Bank a
guarantee securing the repayment of the aforementioned loan, with interest, fee and other costs.
In November 2010, the Bank and UniCredit Bank Ireland p.l.c. signed an agreement under which UniCredit Bank Ireland p.l.c.
provided to the Bank a credit line, which the Bank used in three drawdowns of EUR 2m and two drawdowns with total value of
CHF 52.4m.
In November 2010 the Bank and Bank Pekao S.A. signed guarantee agreements under which Bank Pekao S.A. grants to the Bank
guarantees securing the repayment of the aforementioned facility with interest, fee and other costs.
In November 2010 the Bank and Bank Pekao S.A. signed an annex to the FX line agreement of 28 November 2008. Under the
annex, the amount of the credit line was increased from PLN 440m to PLN 600m.
In December 2010, the Bank signed another annex to the aforementioned agreement, under which the amount of the credit
line was reduced to PLN 500m.
8.
Additional information
• Significant events for the Bank after the balance sheet date
Management Board Report on the Bank’s activity
•Entity licensed to audit the annual financial statements
In June 2010 the Bank and KPMG Audyt Spółka z o.o. entered into an agreement for audit and review of financial statements and
group reports for the periods ending on 30 June and 31 December in 2010 and 2011.
The entity which audited the Bank’s annual financial statement for 2009 was also KPMG Audyt Spółka z o.o.
The total amount of remuneration for the entity licensed to audit financial statements:
In TPLN
2010
2009
Audit of annual financial statements
123
122
Review of the group reporting package for the first half of year
39
39
• Other information
- The Bank did not enter into and does not know any agreements under which in the future there might occur changes in the
proportions of shares held by existing shareholders and bondholders.
- On 3 February 2011 Fitch Ratings agency changed the outlook for the Long-term International Rating IDR and for the Longterm Domestic Rating from negative to stable. Rating assessments remained unchanged. The agency confirmed „A” rating for
debentures from LZ-II-01 series (ISIN: PLBPHHP00051) issued by Pekao Bank Hipoteczny S.A.
9.
Statement of the Management Board
• Principles of corporate governance and social responsibility
As at 17 February 2011, there were no significant events whose value was equal to at least 10% of the Bank’s equity.
• Contingent liabilities
- Court actions brought
As at 31 December 2010, there are no proceedings before courts or state administration authorities concerning the Bank’s
liabilities or debts owed to it whose value is equal to at least 10% of the Bank’s equity.
The total value of all court, enforcement and bankruptcy proceedings initiated in order to satisfy claims under the extended
loans is PLN 131,553,000, which is 46.93% of the Bank’s equity. In respect of the aforementioned debts, the Bank recorded
impairment of PLN 30,899,000.
As at 31 December 2010, the Bank was a respondent in proceedings before courts or state administration authorities for a total
amount of PLN 101,000. For the aforementioned debts, the Bank recorded a provision of PLN 101,000.
- Contingent liabilities to grant loans
The value of the Bank’s liabilities under loans it granted is PLN 61,892,000.
- Other liabilities connected with off-balance-sheet transactions
The value of liabilities under transactions on current and future financial instruments is PLN 791,069,000.
In its operations, Pekao Bank Hipoteczny S.A. is guided by the principles of social responsibility and is sensitive to the needs of
customers and shareholders.
The Bank applies in full the rules included in the following documents, adopted by the Bank’s Management Board:
- “By-laws of granting loans and assuming other off-balance-sheet liabilities to Members of the Management Board and
Supervisory Board of the Bank, persons holding managerial posts in the Bank and related entities, as well as entities from the
Corporate Officers List”;
- “Compliance Risk Management Policy”.
The Bank’s Management Board undertakes measures aimed at ensuring compliance of the Bank’s operations with applicable
laws and provisions of corporate governance applicable in Pekao S.A. and UCG Groups. The Bank’s organizational structure
introduced by the Management Board and approved by the Supervisory Board is adjusted to the size and profile of risk it
assumes. Divisions of tasks to be discharged ensure independence of the functions of measuring, monitoring and controlling
risks of operations. The allocation of responsibility is determined in a transparent manner in internal regulations of the Bank.
The Bank has written rules and mechanisms of internal audit, adjusted to the particularities of the Bank’s business and including,
without limitation, rules, limits and procedures concerning the Bank’s operations, with control nature and functioning in the
Bank’s operating system. A separated risk control unit independent of business units is responsible for measurement and control
of identified risks.
The Bank promotes behaviours which are consistent with the best banking practices and rules applicable in the Group.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
44
Raport Roczny 2010 | Annual Report
45
Management Board Report on the Bank’s activity
• Accuracy and reliability of the presented statements
To the best of its knowledge, the Management Board of Pekao Bank Hipoteczny S.A. presents the annual statement on activities
of the Bank’s Management Board for 2010 and comparable information for 2009. Figures were prepared in accordance with the
adopted accounting principles and give a true and fair view of the financial standing of the Bank and its financial performance.
The Management Board’s report on the Bank’s operations included in this document gives a true view of the development,
achievements and situation of the Bank, including a description of material risks and threats.
SIGNATURES
Bank’s Management
Board
Date
Name
Position/Function
Signature
17-02-2011
Irena Stocka
President of the
Management Board
.................................................................................
17-02-2011
Krzysztof Puchalsk
Member of the
Management Board
.................................................................................
17-02-2011
Jerzy Tofil
Member of the
Management Board
.................................................................................
Raport Roczny 2010 | Annual Report
46
Raport Roczny 2010 | Annual Report
47
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
Rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2010 r.
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
1. Część ogólna raportu
1.1. Dane identyfikujące Bank
1.1.1. Nazwa Banku
1.1.2. Siedziba Banku
1.1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
1.1.4. Kierownik jednostki
1.2. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
1.2.1. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta
1.2.2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony
1.3. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
1.4. Zakres prac i odpowiedzialności
2. Analiza finansowa Banku
2.1. Ogólna analiza sprawozdania finansowego
2.1.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
2.1.2. Rachunek zysków i strat
2.1.3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
2.2. Wybrane wskaźniki finansowe
3. Część szczegółowa raportu
3.1. Prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości
3.2. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego
3.3. Stosowanie się do norm ostrożnościowych
3.4. Sprawozdanie z działalności Banku
3.5. Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
53
53
53
54
54
55
56
56
56
56
56
56
Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię
z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
48
Raport Roczny 2010 | Annual Report
49
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 39a („Bank”), na które składa się sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.,
rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie
z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach
rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację tego
sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami oraz sporządzenie sprawozdania z działalności.
Zarząd Banku jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania
finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)
(„ustawa o rachunkowości”), Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie.
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego
przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.
Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia
badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę
jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji
ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia
istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego
ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania
finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki
rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia
przez nas opinii z badania.
Opinia
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację
majątkową i finansową Banku na dzień 31 grudnia 2010 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy
kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne z wpływającymi na treść
sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku oraz zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
Część ogólna raportu
Dane identyfikujące Bank
Nazwa Banku
Pekao Bank Hipoteczny S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Siedziba Banku
ul. Domaniewska 39a,
02-672 Warszawa
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data:
12 lipca 2001 r
Numer rejestru: 0000027441
Kapitał zakładowy na dzień bilansowy: 223.000.000 złotych
Kierownik jednostki
Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarząd.
W skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2010 r. wchodzili:
Irena Stocka
-Prezes Zarządu,
Krzysztof Puchalski -Członek Zarządu,
Jerzy Tofil
-Członek Zarządu.
Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta
i podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta:
Imię i nazwisko:
Mariola Szczesiak
Numer w rejestrze:
9794
Dane identyfikujące podmiot uprawniony
Firma:
KPMG Audyt Sp. z o.o.
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Numer rejestru:
KRS 0000104753
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer NIP:
526-10-24-841.
Inne kwestie
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Banku uwzględnia, we
wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o.
nr ewidencyjny 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
.......................................................
Biegły rewident nr 9794
Dyrektor
Mariola Szczesiak
17 lutego 2011r.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
50
Raport Roczny 2010 | Annual Report
51
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 458.
1.3.
Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp.
z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 1 kwietnia 2010 r., które
postanowiło, że zysk za ubiegły rok obrotowy w kwocie 26.945,7 tys. złotych będzie podzielony następująco:
- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 24.790,1 tys. złotych,
-zwiększenie kapitału zapasowego w kwocie 2.155, 6 tys. złotych
Sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 14 kwietnia 2010 r. oraz ogłoszone w
Monitorze Polskim B nr 930 z 10 czerwca 2010 r.
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
2. Analiza finansowa Banku
2.1. Ogólna analiza sprawozdania finansowego
2.1.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
AKTYWA
31.12.2010
zł ‚000
%
aktywów
31.12.2009
zł ‚000
%
aktywów
353
0,0
7 107
0,4
29 101
1,5
3 849
0,2
455
0,0
2 973
0,2
0
-
212
0,0
1 805 431
93,0
1 726 410
94,0
92 493
4,8
82 183
4,5
1 492
0,1
1 517
0,1
179
0,0
374
0,0
11 957
0,6
11 366
0,6
9 485
0,5
9 718
0,5
SUMA AKTYWÓW
1 941 461,0
100,0
1 835 991,0
100,0
PASYWA
31.12.2010
zł ‚000
%
aktywów
31.12.2009
zł ‚000
%
aktywów
975 534
50,4
586 482
31,9
463
0,0
932
0,1
Pochodne instrumenty zabezpieczające
55 885
2,9
23 061
1,3
Zobowiązania wobec klientów
19 248
1,0
11 962
0,7
604 564
31,1
922 244
50,2
713
0,0
592
0,0
4 714,0
0,2
3 451
0,2
1 661 121,0
85,6
1 548 724,0
84,4
Kapitał zakładowy
223 000
11,5
223 000
12,1
Kapitał zapasowy
13 900
0,7
11 744
0,6
Kapitał rezerwowy
23 322
1,2
23 322
1,3
2 638
0,1
2 255
0,1
17 480
0,9
26 946
1,5
280 340,0
14,4
287 267,0
15,6
1 941 461,0
100
1 835 991,0
100,0
Kasa, środki w banku centralnym
Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki
udzielone innym bankom
Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
1.4.
Zakres prac i odpowiedzialności
Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa i dotyczy sprawozdania finansowego, na które składa
się sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., rachunek zysków i strat oraz
sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z
przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe o przyjętych
zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Badana jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, na podstawie decyzji Walnego
Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2005 r.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 29 czerwca 2010 r., zawartą
na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2010 r. odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdania finansowego.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o
rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w siedzibie Banku w okresie od 18 października
2010 r. do 29 października 2010 r. oraz od 24 stycznia 2011 r. do 11 lutego 2011 r.
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację
sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz z innymi obowiązującymi przepisami oraz sporządzenie
sprawozdania z działalności.
Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii i sporządzenie raportu
uzupełniającego, odnośnie tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Zarząd Banku złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetelności i jasności sprawozdania
finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu zdarzeń wpływających w sposób znaczący na
dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd Banku złożył wszystkie żądane przez nas oświadczenia,
wyjaśnienia i informacje oraz udostępnił nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i
przygotowania raportu.
Kluczowy biegły rewident oraz KPMG Audyt Sp. z o.o. spełniają wymóg niezależności od badanego Banku. Zakres
planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego
badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdującej się w siedzibie KPMG Audyt
Sp. z o.o.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
52
Pozostałe aktywa finansowe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inne aktywa
w tym aktywa z tytułu podatku odroczonego
Zobowiązania
Zobowiązania wobec banków
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych
Rezerwy
Inne zobowiązania
Zobowiązania razem
Kapitał własny
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zysk roku bieżącego
Kapitał włas ny razem
SUMA PASYWÓW
Raport Roczny 2010 | Annual Report
53
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
2.1.2. Rachunek zysków i strat
1.01.2010 31.12.2010
zł ‚000
Przychody z tytułu odsetek
1.01.2009 31.12.2009
zł ‚000
2.2 Wybrane wskaźniki finansowe
2010
2009
2008
1 941 461
1 835 991
1 915 433
95 632
111 601
Suma bilansowa (zł ‚000)
(51 539)
(66 534)
Zysk przed opodatkowaniem (zł ‚000)
21 628
33 498
23 300
44 093
45 067
Zysk netto za rok obrotowy (zł ‚000)
17 480
26 946
18 720
262 860
260 321
242 995
Przychody z tytułu prowizji i opłat
1 247
1 493
Stopa zysku netto do kapitałów własnych
6,6%
10,4%
7,7%
Koszty z tytułu prowizji i opłat
(535)
(328)
Udział należności netto w aktywach
94,5%
94,2%
94,9%
712
1 165
Udział aktywów dochodowych w sumie aktywów
99,3%
98,7%
98,8%
Wynik z pozycji wymiany
3 562
2 718
Udział zobowiązań kosztowych w sumie pasywów
82,4%
82,8%
84,2%
Wynik na operacjach instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości
godziwej przez rachunek zysków i strat
1 830
2 430
230,0%
354,3%
381,0%
-
15
555
2 626
5 947
7 789
(20 428)
(21 964)
(8 599)
(2 335)
(97)
(894)
(29 124)
(20 523)
Wynik na działalności operacyjnej
21 628
33 498
Zysk brutto
21 628
33 498
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
(4 148)
(6 552)
Zysk netto
17 480
26 946
17 480
26 946
Koszty odsetkowe
Wynik z tytułu odsetek
Kapitały własne (zł ‚000) *
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Wynik z inwestycji finansowych
Pozostałe przychody operacyjne
Ogólne koszty administracyjne
Wynik z tytułu trwałej utraty wartości
Pozostałe koszty operacyjne
Udział ogólnej wartości hipotecznych listów zastawnych w kapitale własnym
* bez wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego
2.1.3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Zysk netto za rok obrotowy
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
227
889
Wycena instrumentów zabezpieczających
156
(2 283)
17 863
25 552
Całkowite dochody ogółem za rok obrotowy
Raport Roczny 2010 | Annual Report
54
Raport Roczny 2010 | Annual Report
55
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
3. Część szczegółowa raportu
3.1.
Prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości
Bank posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd Banku,
w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U.
z 2010 r., nr 191, poz. 1279).
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonaliśmy wyrywkowego
sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości.
W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdziliśmy znaczących nieprawidłowości dotyczących
systemu rachunkowości, które nie zostałyby usunięte, a mogły mieć istotny wpływ na badane
sprawozdanie finansowe. Celem naszego badania nie było wyrażenie kompleksowej opinii na temat
funkcjonowania tego systemu rachunkowości.
Bank przeprowadził inwentaryzację składników majątkowych w terminach określonych w art. 26
ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2010 r., nr 191, poz. 1279).
3.2.
Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego
Dane zawarte w informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego, zawierającej opis
istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, zostały przedstawione, we
wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Informacje dodatkowe do sprawozdania
finansowego stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
Stosowanie się do norm ostrożnościowych
W oparciu o przeprowadzone badanie nie zidentyfikowaliśmy żadnych istotnych odstępstw Banku od
bankowych norm ostrożnościowych dotyczących między innymi koncentracji zaangażowań, rezerwy
obowiązkowej oraz adekwatności kapitałowej.
Sprawozdanie z działalności Banku
Sprawozdanie z działalności Banku uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje,
o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) i
są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
3.3.
3.4.
3.5.
Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta
W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Banku sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2010 r. i za okres kończący się tego dnia wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń.
W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o.
nr ewidencyjny 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
.........................................................
Biegły rewident nr 9794
Dyrektor
Mariola Szczesiak
17 lutego 2011 r.
Warszawa
Raport Roczny 2010 | Annual Report
56
Raport Roczny 2010 | Annual Report
57
LIST DO ACJONARIUSZY
Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Opinion and Report of the Independent Auditor
Financial Year ended 31 December 2010
1. General
1.1. General information about the Bank
1.1.1. The Bank’s name
1.1.2. Registered office
1.1.3. Registration in the National Court Register
1.1.4. Management of the Bank
1.2. Auditor information
1.2.1 Key certified auditor information
1.2.2 Authorized auditor information
1.3. Prior period financial statements
1.4. Audit scope and responsibilities
2. Financial analysis of the Bank
2.1. Summary of the financial statements
2.1.1. Statement of financial position
2.1.2. Income statement
2.1.3. Statement of comprehensive income
2.2. Selected financial ratios
3. Detailed report
3.1. Proper operation of the accounting system
3.2. Notes to the financial statements
3.3. Compliance with banking regulations
3.4. Report on the Bank’s activities
3.5. Information on the opinion of the independent auditor
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
63
63
63
64
64
65
66
66
66
66
66
66
The opinion contains 2 pages
The report supplementing the auditor’s opinion
contains 10 pages
Opinion of the independent auditor and report supplementing the auditor’s
opinion on the financial statements
for the financial year ended
31 December 2010
Raport Roczny 2010 | Annual Report
58
Raport Roczny 2010 | Annual Report
59
Opinion and Report of the Independent Auditor
Opinion and Report of the Independent Auditor
OPINION OF THE INDEPENDENT AUDITOR
To the General Meeting of Pekao Bank Hipoteczny S.A.
We have audited the accompanying financial statements of Pekao Bank Hipoteczny S.A., seated in Warsaw, ul. Domaniewska
39a (“the Bank”), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2010, the income statement and the
statement of comprehensive income, the statement of changes in equity and the statement of cash flows for the year then
ended and notes to the financial statements, comprising of a summary of significant accounting policies and other explanatory
information.
Management’s and Supervisory Board’s Responsibility for the Financial Statements
Management of the Bank is responsible for the correctness of the accounting records and the preparation and fair presentation
of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, as adopted by European Union
and with other applicable regulations and preparation of the Report on the Bank’s activities. Management of the Bank is
also responsible for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
According to the Accounting Act dated 29 September 1994 (Official Journal from 2009, No. 152, item 1223 with amendments)
(“the Accounting Act”), Management of the Bank and members of the Supervisory Board are required to ensure that the financial
statements and the Report on the Bank’s activities are in compliance with the requirements set forth in the Accounting Act.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility, based on our audit, is to express an opinion on these financial statements and whether the financial
statements are derived from properly maintained accounting records. We conducted our audit in accordance with section 7
of the Accounting Act and International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with relevant ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements and the
accounting records from which they are derived are free of material misstatements.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.
The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made
by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Opinion
In our opinion, the accompanying financial statements of Pekao Bank Hipoteczny S.A.have been prepared and present fairly, in
all material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2010 and its financial performance and its cash flows
for the year then ended, in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union,
are in compliance with the respective regulations and the provisions of the Bank’s articles of association that apply to the
Bank’s financial statements and have been prepared from accounting records, that, in all material respects, have been properly
maintained.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
General
General information about the Bank
The Bank’s name
Pekao Bank Hipoteczny S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Registered office
ul. Domaniewska 39a,
02-672 Warszawa
Registration in the National Court Register
Registration court:
District Court in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register
Date:
12 July 2001
Registration number: 0000027441
Initial capital as at balance: 223.000.000 złotych
Management of the Bank
At 31 December 2010, the Management Board of the Bank
was comprised of the following members:
Irena Stocka
-President of the Bank’s Management Board,
Krzysztof Puchalski -Member of the Bank’s Management Board,
Jerzy Tofil
-Member of the Bank’s Management Board,
Auditor information
Key certified auditor information
Name and surname:
Mariola Szczesiak
Registration number:
9794
Authorized auditor information
Name:
KPMG Audyt Sp. z o.o.
Adress:
ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw
Registration number: KRS 0000104753
Registration court:
District Court for the Capital City Warsaw in Warsaw, XII Commercial
Department of the National Court Register
NIP number:
526-10-24-841.
KPMG Audyt Sp. z o.o. is entered in the register of entities authorised to audit financial statements under number 458.
Other Matters
As required under the Accounting Act, we also report that the Report on the Bank’s activities includes, in all material respects,
the information required by Art. 49 of the Accounting Act and by the Decree of the Ministry of Finance dated 19 February
2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent
information required by the law of a non-Member State (Official Journal from 2009, No 33, item 259) and the information is
consistent with the financial statements.
On behalf of KPMG Audyt Sp. z o.o.
registration number 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw
Signed on the Polish original
.........................................................
Certified Auditor No. 9794
Director
Mariola Szczesiak
17 February 2011
Warsaw
Raport Roczny 2010 | Annual Report
60
Raport Roczny 2010 | Annual Report
61
Opinion and Report of the Independent Auditor
1.3.
1.4.
Prior period financial statements
The financial statements for the period ended 31 December 2009 were audited by KPMG Audyt Sp. z
o.o. and received an unqualified opinion.
The financial statements were approved at the General Meeting on 1 April 2010 where it was resolved
to allocate the profit for the prior financial year of PLN 26,945.7 as follows:
-dividends for shareholders PLN 24,790.1 thousand,
-equity reserves capital PLN 2,155.6 thousand.
The financial statements were submitted to the Registry Court on 14 April 2010 and were published in
Monitor Polski B No. 930 on 10 June 2010.
Audit scope and responsibilities
This report was prepared for the General Meeting of Pekao Bank Hipoteczny S.A seated in Warsaw, ul. Domaniewska
39a and relates to the financial statements comprising: the statement of financial position as at 31 December
2010, the income statement for and the statement of comprehensive income, the statement of changes in equity
and the statement of cash flows for the year then ended and notes to the financial statements, comprising of a
summary of significant accounting policies and other explanatory information.
The audited Bank prepares its financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards
as adopted by the European Union on the basis of the decision of General Meeting dated 31 January 2005.
The financial statements have been audited in accordance with the contract dated 29 June 2010, concluded on
the basis of the resolution of Supervisory Board dated 17 May 2010 on the appointment of the auditor.
We conducted the audit in accordance with section 7 of the Accounting Act and International Standards on
Auditing.
We audited the financial statements in the Bank’s head office during the period from 18 October 2010 to 29
October 2010 and from24 January 2011 to 11 February 2011.
Management of the Bank is responsible for the accuracy of the accounting records and the preparation and
fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards as
adopted by the European Union and with other applicable regulations and preparation of the Report on the
Bank’s activities.
Our responsibility is to express an opinion and to prepare a supplementing report on the financial statements and
whether the financial statements are derived from properly maintained accounting records based on our audit.
Management of the Bank submitted a statement dated the same date as this report as to the true and fair
presentation of the financial statements presented for audit, which confirmed that there were no undisclosed
matters which could significantly influence the information presented in the financial statements.
All required statements, explanations and information and our requests for additional documents and information
necessary for expressing our opinion and preparing the report have been fulfilled.
Key certified auditor and KPMG Audyt Sp. z o.o. fulfill independence requirements. The scope of the work planned
and performed has not been limited in any way. The method and scope of our audit is detailed in working papers
prepared by us and retained in the offices of KPMG Audyt Sp. z o.o.
Opinion and Report of the Independent Auditor
2. Financial analysis of the Bank
2.1. Summary of the financial statements
2.1.1. Statement of financial position
ASSETS
31.12.2010
PLN ‚000
% of total
assets
31.12.2009
PLN ‚000
% of total
assets
353
0,0
7 107
0,4
29 101
1,5
3 849
0,2
455
0,0
2 973
0,2
0
-
212
0,0
1 805 431
93,0
1 726 410
94,0
92 493
4,8
82 183
4,5
1 492
0,1
1 517
0,1
179
0,0
374
0,0
11 957
0,6
11 366
0,6
9 485
0,5
9 718
0,5
1 941 461,0
100,0
1 835 991,0
100,0
31.12.2010
PLN ‚000
% of total
assets
31.12.2009
PLN ‚000
% of total
assets
975 534
50,4
586 482
31,9
Securities at fair value through profit and loss
463
0,0
932
0,1
Derivative liabilities held for risk management
55 885
2,9
23 061
1,3
Deposits from customers
19 248
1,0
11 962
0,7
604 564
31,1
922 244
50,2
713
0,0
592
0,0
Other liabilities
4 714,0
0,2
3 451
0,2
Total liabilities
1 661 121,0
85,6
1 548 724,0
84,4
223 000
11,5
223 000
12,1
Equity reserves
13 900
0,7
11 744
0,6
Other reserves
23 322
1,2
23 322
1,3
2 638
0,1
2 255
0,1
17 480
0,9
26 946
1,5
280 340,0
14,4
287 267,0
15,6
1 941 461,0
100
1 835 991,0
100,0
Cash and balances with Central Bank
Loans and advances to banks
Securities at fair value through profit and loss
Derivative assets held for risk management
Loans and advances to customers
Other financial assets
Property, plant and equipment
Intangible assets
Other assets
- incl. deferred tax assets
TOTAL ASSETS
EQUITY AND LIABILITIES
Liabilities
Deposits from banks
Debt securities in issue
Provisions
Equity
Share capital
Revaluation fund
Net profit of the current period
Total equity
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
Raport Roczny 2010 | Annual Report
62
Raport Roczny 2010 | Annual Report
63
Opinion and Report of the Independent Auditor
Opinion and Report of the Independent Auditor
2.1.2. Income statement
Interest income
Interest expense
Net interest income
2.2. Selected financial ratios
1.01.2010 31.12.2010
PLN‚000
1.01.2009 31.12.2009
PLN‚000
95 632
Total assets (PLN '000)
2010
2009
2008
1 941 461
1 835 991
1 915 433
Profit before income tax (PLN '000)
21 628
33 498
23 300
111 601
Profit for the period (PLN '000)
17 480
26 946
18 720
(51 539)
(66 534)
Shareholders' equity (PLN '000)*
262 860
260 321
242 995
44 093
45 067
6,6%
10,4%
7,7%
Receivables to total assets
94,5%
94,2%
94,9%
Return on equity
Fee and commission income
Fee and commission expense
Net fee and commission income
1 247
1 493
Income generating assets to total assets
99,3%
98,7%
98,8%
(535)
(328)
Interest bearing liabilities to total liabilities
82,4%
82,8%
84,2%
712
1 165
230,0%
354,3%
381,0%
Foreign exchange profit
Profit from financial instruments measured at fair value through profit and loss
Result on investment securities
Other operating income
3 562
2 718
1 830
2 430
-
15
555
2 626
5 947
7 789
(20 428)
(21 964)
(8 599)
2 335
(97)
(894)
(29 124)
(20 523)
21 628
33 498
21 628
33 498
(4 148)
(6 552)
17 480
26 946
17 480
26 946
General expenses
Net impairment result
Operating lease expenses
Operating profit
Profit before income tax
Income tax expense
Profit after tax
Mortgage backed securities to total to equity
* excluding current-year net profit
2.1.3. Statement of comprehensive income
Profit for the period
Other comprehensive income:
Valuation of available-for-sail financial assets
227
889
Valuation of hedging financial instruments
156
(2 283)
17 863
25 552
Total comprehensive income for the period
Raport Roczny 2010 | Annual Report
64
Raport Roczny 2010 | Annual Report
65
Opinion and Report of the Independent Auditor
3. Detailed report
3.1.
Proper operation of the accounting system
The Bank maintains current documentation describing the applied accounting principles adopted
by the Management Board to the extent required by Art. 10 of the Accounting Act and the Decree of
the Ministry of Finance dated 1 October 2010 on the specific accounting principles of banks (Official
Journal from 2010, No. 191, item 1279).
During the audit of the financial statements, we tested, on a sample basis, the operation of the
accounting system.
On the basis of the work performed, we have not identified material irregularities in the accounting
system which have not been corrected and that could have a material impact on the financial
statements. Our audit was not conducted for the purpose of expressing a comprehensive opinion on
the operation of the accounting system.
The Bank performed a physical verification of assets in accordance with the requirements and time
frame specified in Art. 26 of the Accounting Act and the Decree of the Ministry of Finance dated 1
October 2010 on the specific accounting principles of banks (Official Journal from 2010, No. 191, item
1279).
3.2.
Notes to the financial statements
All information included in the notes to the financial statements, comprising of a summary of
significant accounting policies and other explanatory notes, is, in all material respects, presented
correctly and completely. The notes to the financial statements should be read in conjunction with
the financial statements.
Compliance with banking regulations
Based on our audit we have not identified any significant deviations in the Bank’s compliance with
the banking regulatory norm pertaining among other to loan concentration, obligatory reserve and
capital adequacy ratio.
Report on the Bank’s activities
The Report on the Bank’s activities includes, in all material respects, information required by Art.
49 of the Accounting Act and by the Decree of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on
current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognition
as equivalent information required by the law of a non-Member State (Official Journal from 2009, No
33, item 259) and the information is consistent with the financial statements.
Information on the opinion of the independent auditor
3.3.
3.4.
3.5.
Based on our audit of the financial statements as at and for the year ended 31 December 2010,
we have issued an unqualified opinion
On behalf of KPMG Audyt Sp. z o.o.
registration number 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw
Signed on the Polish original
.........................................................
Certified Auditor No. 9794
Director
Mariola Szczesiak
17 February 2011
Warsaw
Raport Roczny 2010 | Annual Report
66
Raport Roczny 2010 | Annual Report
67
LIST DO ACJONARIUSZY
SPIS TREŚCI
Sprawozdanie finansowe
Pekao Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
sporządzone wg Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię
Europejską
Raport Roczny 2010 | Annual Report
68
Wybrane dane finansowe dotyczące rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Zestawienie zmian w kapitałach własnych
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
a)Oświadczenie o zgodności
b)
Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego
c)Waluty obce
d)
Finansowe instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń
e)Aktywa i zobowiązania finansowe
f )
Kompensowanie finansowych instrumentów
g)
Utrata wartości
h)Rzeczowe aktywa trwałe
i)Wartości niematerialne
j)Aktywa będące przedmiotem umów leasingu
k)
Pozostałe składniki sprawozdania z sytuacji finansowej
l)Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów innych niż aktywa finansowe
m)
Kapitały własne
n)Rezerwy
o)Wynik z tytułu odsetek
p)
Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji
q)Wynik z pozycji wymiany
r)Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy
s)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
t)
Podatek dochodowy
u)Sprawozdawczość dotycząca operacyjnych segmentów działalności
v)Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
Noty do sprawozdania finansowego
1)Wynik z tytułu odsetek
2)Wynik z tytułu prowizji i opłat
3)Wynik z pozycji wymiany
4)Wynik na operacjach instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat
5)Wynik z inwestycji finansowych
6)
Pozostałe przychody operacyjne
7)Ogólne koszty administracyjne
8)Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
9)
Pozostałe koszty operacyjne
10)
Podatek dochodowy
11)Zysk przypadający na jedną akcję
12)
Kasa, środki w banku centralnym
13)
Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom
14)Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
15)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
16)Zmiana stanu rezerw na kredyty i pożyczki
17)
Pozostałe aktywa finansowe
18)Rzeczowe aktywa trwałe
19)Wartości niematerialne
20)Inne aktywa
21)
Zobowiązania wobec banków
22)Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
23)Zobowiązania wobec klientów
24)Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
25)Rezerwy
26)Inne zobowiązania
27)
Kapitał własny
28)Rachunkowość zabezpieczeń
29)Wartość godziwa
30)
Płatności z tytułu umowy najmu
31)
Leasing finansowy
32)Zobowiązania warunkowe
33)Aktywa stanowiące zabezpieczenie
34)Gotówka i jej ekwiwalenty
35)
Jednostki powiązane
36)
Umowy znaczące dla Banku, umowy współpracy, kooperacji
37)Zdarzenia po dacie bilansowej
38)Główne wartości szacunkowe stosowane w polityce księgowej
39)Raport ryzyka
40)Zarządzanie kapitałem własnym
70
71
71
72
73
74
75
75
76
76
77
78
80
80
82
82
83
83
84
84
84
85
85
86
86
86
86
86
87
88
88
88
89
89
89
89
90
90
90
90
92
92
93
93
95
95
96
97
98
99
100
101
101
102
103
104
104
106
107
109
110
110
111
112
112
114
115
115
115
128
Raport Roczny 2010 | Annual Report
69
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Rachunek zysków i strat
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010
Wybrane dane finansowe dotyczące rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
2010
2009
Nota
Razem
Razem
Przychody z tytułu odsetek
1
95 632
111 601
Koszty z tytułu odsetek
1
-51 539
-66 534
Wynik z tytułu odsetek
1
44 093
45 067
W tysiącach zł
w tys. zł
w tys. EUR
2010
2009
2010
2009
Wyszczególnienie
Wynik z tytułu odsetek
44 093
45 067
11 011
10 383
Wynik z tytułu prowizji
712
1 165
178
268
Przychody z tytułu prowizji i opłat
2
1 247
1 493
Wynik na działalności operacyjnej
21 628
33 498
5 401
7 717
Przychody z tytułu prowizji i opłat
2
-535
-328
Zysk brutto
21 628
33 498
5 401
7 717
Wynik z tytułu prowizji i opłat
2
712
1 165
Zysk netto
17 480
26 946
4 365
6 208
Wynik z pozycji wymiany
3
3 562
2 718
Suma bilansowa
1 941 461
1 835 991
490 231
446 909
4
1 830
2 430
Należności od klientów netto
1 805 431
1 726 410
455 882
420 235
Wynik na operacjach instrumentami finansowymi
wycenianymi do wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat
604 564
922 244
152 656
224 489
Wynik z inwestycji finansowych
5
0
15
Pozostałe przychody operacyjne
6
555
2 626
Zobowiązania wobec banków
975 534
586 482
246 328
142 759
5 947
7 789
Kapitał własny
280 340
287 267
70 787
69 925
Kapitał zakładowy
223 000
223 000
56 309
54 282
2 230
2 230
2 230
2 230
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
126
129
31
32
Zysk na jedną akcję* (w zł / EUR)
7,84
12,08
1,96
2,94
Współczynnik wypłacalności
16,68%
17,43%
16,68%
17,43%
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Liczba akcji
Ogólne koszty administracyjne
7
-20 428
-21 964
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
8
-8 599
2 335
Pozostałe koszty operacyjne
9
-97
-894
-29 124
-20 523
Wynik na działalności operacyjnej
21 628
33 498
Zysk brutto
21 628
33 498
-4 148
-6 552
17 480
26 946
7,84
12,08
2010
2009
17 480
26 946
Pozostałe całkowite dochody netto:
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
227
889
Wycena instrumentów zabezpieczających
156
-2 283
17 863
25 552
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
* Zysk na jedną akcję wyliczony na podstawie średniej ważonej liczby akcji
Dla celów ustalenia wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:
dla pozycji bilansowych - 3,9603 kurs NBP z dnia 31.12.2010 r. oraz 4,1082 kurs NBP z dnia 31.12.2009 r.
dla pozycji rachunku zysków i strat – 4,0044 kurs wyliczony jako średnia z kursów średnich NBP, obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca 2010 roku, 4,3406 kurs wyliczony jako średnia z kursów średnich NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2009 roku.
Zysk netto
Zysk na jedną akcję (zł)
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010
Zysk netto
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy
70
11
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
W tysiącach zł
Raport Roczny 2010 | Annual Report
10
Raport Roczny 2010 | Annual Report
71
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Zestawienie zmian w kapitałach własnych
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010
W tysiącach zł
Na dzień 31 grudnia 2010
W tysiącach zł
2010
2009
Kasa, środki w banku centralnym
12
353
7 107
Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone
innym bankom
13
29 101
3 849
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy
14
455
2 973
Pochodne instrumenty zabezpieczające
28
0
212
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
15
1 805 431
1 726 410
Pozostałe aktywa finansowe
17
92 493
82 183
Rzeczowe aktywa trwałe
18
1 492
1 517
Wartości niematerialne
19
179
374
Inne aktywa
20
11 957
11 366
20a
9 485
9 718
1 941 461
1 835 991
Aktywa razem
Zobowiązania wobec banków
21
975 534
586 482
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy
22
463
932
Pochodne instrumenty zabezpieczające
28
55 885
23 061
Zobowiązania wobec klientów
23
19 248
11 962
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych
24
604 564
922 244
Rezerwy
25
713
592
Inne zobowiązania
26
4 714
3 451
1 661 121
1 548 724
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
27
223 000
223 000
Kapitał zapasowy
27
13 900
11 744
Kapitał rezerwowy
27
23 322
23 322
Kapitał z aktualizacji wyceny
27
2 638
2 255
Zysk z lat ubiegłych
27
0
0
17 480
26 946
280 340
287 267
1 941 461
1 835 991
Zobowiązania i kapitał własny razem
Raport Roczny 2010 | Annual Report
72
Saldo na 31 grudnia 2009
Kapitał
rezerwowy
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zysk z lat
ubiegłych
i roku
bieżącego
223 000
11 744
23 322
2 255
26 946
Saldo na 1 stycznia 2010 27
223 000
11 744
23 322
2 255
26 946
Zmiana wartości netto aktywów
dostępnych do sprzedaży, po
opodatkowaniu 27
0
0
0
227
0
Zmiana wyniku z tytułu wyceny
instrumentów zabezpieczających,
po opodatkowaniu
27
0
0
0
156
0
Dywidenda dla akcjonariuszy za rok
2009
0
0
0
0
-24 790
Podział wyniku finansowego
0
2 156
0
0
-2 156
Zysk netto roku bieżącego
0
0
0
0
17 480
223 000
13 900
23 322
2 638
17 480
Saldo na 31 grudnia 2010
280 340
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009
W tysiącach zł
Nota
Saldo na 31 grudnia 2008
Zobowiązania razem
Kapitał własny
Kapitał
zapasowy
Kapitał własny razem
Zobowiązania
Zysk roku bieżącego
Kapitał
akcyjny
Nota
Aktywa
w tym aktywa z tytułu podatku odroczonego
Nota
Kapitał
akcyjny
Kapitał
zapasowy
Kapitał
rezerwowy
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zysk z lat
ubiegłych
i roku
bieżącego
223 000
10 246
6 100
3 649
18 720
Saldo na 1 stycznia 2009
27
223 000
10 246
6 100
3 649
18 720
Zmiana wartości netto aktywów
dostępnych do sprzedaży, po
opodatkowaniu
27
0
0
0
889
0
Zmiana wyniku z tytułu wyceny
instrumentów zabezpieczających,
po opodatkowaniu
27
0
0
0
-2 283
0
Podział wyniku finansowego
0
1 498
17 222
Zysk netto roku bieżącego
0
0
0
0
26 946
223 000
11 744
23 322
2 255
26 946
Saldo na 31 grudnia 2009
Kapitał własny razem
-18 720
287 267
Raport Roczny 2010 | Annual Report
73
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010
2010
2009
Zysk netto
17 480
26 946
Korekty razem
-214 761
390 323
Amortyzacja
648
452
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
27 766
54 355
Zapłacony podatek dochodowy
-4 004
-4 444
Zyski /straty ze sprzedaży inwestycji
9
2
Zmiana stanu odpisów na utratę wartości
8 598
-2 614
Zmiana stanu aktywów dostępnych do sprzedaży
-11 028
-3 039
Zmiana stanu należności od banków i klientów
-87 620
86 501
34 514
2 786
-189 397
266 234
5 753
-9 910
-197 281
417 269
-430
-1 593
-8
62
Inne wpływy związane z działalności inwestycyjną 718
1 096
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
280
-435
Dywidendy wypłacone
-24 790
0
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
585 039
0
Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
0
-354 654
100 000
0
Wykup papierów wartościowych własnej emisji
-400 000
0
Zapłacone odsetki z tytułu finansowania banku
-44 750
-57 902
Przepływy netto z działalności finansowej
215 499
-412 556
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM
18 498
4 278
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
10 956
6 678
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU
29 454
10 956
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
18 498
4 278
W tysiącach zł
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zmiana stanu innych aktywów
Zmiana stanu zobowiązań od banków i klientów
Zmiana stanu innych zobowiązań
Przepływy netto z działalności operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Emisja papierów wartościowych
Raport Roczny 2010 | Annual Report
74
Pekao Bank Hipoteczny S.A. ma siedzibę w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa. Bank jest wpisany
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000027441.
Sprawozdanie finansowe Banku za rok kończący się 31 grudnia 2010 r. zawiera dane jednostkowe Banku.
Jednostką dominującą dla Banku jest Bank Pekao S.A.
Bank stanowi część Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. i jego sprawozdania finansowe na potrzeby nadzoru są
konsolidowane z Bankiem Pekao S.A.
Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. podlegają konsolidacji bezpośrednio ze sprawozdaniami
finansowymi większościowego akcjonariusza Banku Pekao S.A. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. stanowi część
Grupy Kapitałowej UniCredit (UCG).
Pekao Bank Hipoteczny S.A. działa jako bank specjalistyczny i wykonuje wyłącznie czynności określone w Ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku, Nr 99, poz.
919, z późn. zm.).
Do podstawowych czynności Banku należy:
1) udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką,
2) udzielanie kredytów niezabezpieczonych hipoteką, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy,
3) nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką
oraz wierzytelności z tytułu kredytów niezabezpieczonych hipoteką, o których mowa w pkt 2,
4) emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią:
- wierzytelności Banku z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką,
- nabyte wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką,
5) emitowanie publicznych listów zastawnych, których podstawę stanowią:
- wierzytelności Banku z tytułu udzielonych kredytów niezabezpieczonych hipoteką, o których mowa w pkt 2,
- nabyte przez Bank wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów niezabezpieczonych
hipoteką, o których mowa w pkt 2.
Znaczące zasady rachunkowości
a)
Oświadczenie o zgodności
Sprawozdanie finansowe Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień
31 grudnia 2010 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało
sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF UE), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne z wpływającymi na treść
sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku oraz zostało sporządzone na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Bank sporządza niniejsze sprawozdanie finansowe zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 31 stycznia 2005 r. podjętą stosownie do zapisów art. 45 ust.1b i ust.1c ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
75
sprawozdanie finansowe
b)
Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do tysiąca złotych.
Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o koncepcję kosztu historycznego, za wyjątkiem
pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Pozostałe składniki
aktywów i zobowiązań finansowych (w tym kredyty) wykazywane są wg wartości zamortyzowanego kosztu
pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od kierownictwa dokonania subiektywnych
ocen, estymacji i przyjęcia założeń, które wpływają na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane
kwoty aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Szacunki i założenia dokonywane są w oparciu o dostępne
dane historyczne oraz szereg innych czynników, które są uważane za właściwe w danych warunkach. Wyniki
tworzą podstawę do dokonywania szacunków odnośnie wartości aktywów i pasywów, których nie da się określić w
jednoznaczny sposób na podstawie innych źródeł. Wyniki rzeczywiste mogą się różnić od wartości szacunkowych.
Szacunki i założenia podlegają bieżącym przeglądom. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie, w którym
dokonano zmiany szacunku pod warunkiem, że korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano
zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy.
Zasady rachunkowości przedstawione poniżej zostały zastosowane dla wszystkich okresów sprawozdawczych
zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Bank nie dokonał istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku
do zasad przyjętych w poprzednim okresie. Zmiany wynikające z nowelizacji MSR nie miały znaczącego wpływu na
wycenę aktywów i zobowiązań Banku.
Polityka rachunkowości Banku uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
oraz związanych z nimi interpretacji za wyjątkiem standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez
Unię Europejską, bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie po dniu bilansowym
(Załącznik nr 1 do Sprawozdania Finansowego Banku).
W ocenie Banku wdrożenie standardów i interpretacji zatwierdzonych i opublikowanych przez UE, które weszły lub
wejdą w życie po dniu bilansowym oraz standardów i interpretacji oczekujących na zatwierdzenia przez UE nie
będzie mieć istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku, za wyjątkiem standardu MSSF 9
„Instrumenty finansowe”. Wpływ wdrożenia MSSF 9 na sprawozdanie finansowe Banku nie został jeszcze oceniony.
Bank planuje wdrożenie standardów i interpretacji wymienionych w Załączniku nr 1 w terminach określonych w
tych standardach i interpretacjach bez wcześniejszego zastosowania.
c)
Waluty obce
sprawozdanie finansowe
d)
Finansowe instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń
Bank zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych wykorzystuje pochodne instrumenty
finansowe w celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych. Instrumenty pochodne
spełniające wymogi rachunkowości zabezpieczeń są rozliczane zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.
Instrumenty pochodne, które nie podlegają zasadom wyceny zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń,
klasyfikowane są jako instrumenty przeznaczone do obrotu i wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Podstawę do wyznaczenia wartości godziwej instrumentu finansowego przy początkowym ujęciu stanowi
cena transakcyjna (tj. wartość godziwa uiszczonej lub otrzymanej zapłaty). Po początkowym ujęciu instrumenty
pochodne są wyceniane w wartości godziwej bez uwzględniania kosztów transakcji, które będą poniesione przy ich
sprzedaży. Wartość godziwa ustalana jest na podstawie cen rynkowych lub oparta jest na technice wyceny, której
zmienne zawierają wyłącznie dane pochodzące z możliwych do obserwacji rynków. Do wyceny wartości godziwej
instrumentu zabezpieczającego CIRS zostały zastosowane znane na koniec okresu sprawozdawczego stawki
oprocentowania i marż rynkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych Bank
ma ograniczenia w przeprowadzaniu transakcji dotyczącej tego instrumentu.
Bank stosuje rachunkowość zabezpieczeń uwzględniając przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub pasywów
wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartości, jeśli spełnione są
poniższe warunki:
(i)
w momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie wyznacza się i dokumentuje powiązanie
zabezpieczające, jak również cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja
zawiera identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji oraz charakter
zabezpieczanego ryzyka. Bank określa, w jaki sposób będzie oceniał skuteczność instrumentu zabezpieczającego w
równoważeniu zmian przepływów środków pieniężnych z tytułu zabezpieczanej transakcji w zakresie ograniczenia
ryzyka, przed którym się zabezpiecza,
(ii)
zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą
aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą
zapadalności, wrażliwością na zmiany stopy procentowej lub na zmiany kursu waluty,
(iii)
Bank przewiduje, że zabezpieczenie będzie odznaczało się wysoką skutecznością w równoważeniu
przepływów środków pieniężnych, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem, dotyczącą tego
konkretnego powiązania zabezpieczającego,
(iv)
zabezpieczenie jest na bieżąco wyceniane, (co najmniej na koniec miesiąca sprawozdawczego) i stwierdza
się jego skuteczność w całym okresie jego wykorzystania,
Zabezpieczenie takie jest osiągane poprzez zestawienie i dopasowanie przyszłych zmiennych przepływów
odsetkowych wygenerowanych z pozycji zabezpieczanej i instrumentów pochodnych zabezpieczających.
Transakcje w walutach obcych
Transakcje w walutach obcych Bank przelicza po kursie obowiązującym w dniu transakcji.
Wynikające z tych transakcji aktywa i zobowiązania pieniężne oraz aktywa i zobowiązania pozabilansowe wynikające
z transakcji na instrumentach pochodnych, przeliczane są po kursie średnim obowiązującym w danym dniu. Różnice
kursowe powstające z przeliczenia rozpoznawane są w rachunku zysków i strat.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
76
Raport Roczny 2010 | Annual Report
77
sprawozdanie finansowe
e)
Aktywa i zobowiązania finansowe
Klasyfikacja
Składnik aktywów finansowych jest wyłączany ze sprawozdania z sytuacji finansowej w momencie, gdy wygasają
umowne prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych lub w momencie, gdy Bank przenosi
umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych.
Bank klasyfikuje instrumenty finansowe do następujących kategorii:
Wycena
(a)
Składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wycenia się w
wartości godziwej, powiększonej w przypadku składnika aktywów lub zobowiązań finansowych niesklasyfikowanych
jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio
przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego.
Kategoria ta zawiera instrumenty pochodne, które nie są instrumentami pochodnymi sklasyfikowanymi jako
instrumenty zabezpieczające.
(b)
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia
płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Bank ma stanowczy zamiar i jest w
stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności. W przypadku sprzedaży lub przekwalifikowania
inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności o wartości większej niż nieznaczna w stosunku do całkowitej
kwoty inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności przed terminem wymagalności, cała kategoria
inwestycji podlega przeklasyfikowaniu do kategorii aktywów dostępnych do sprzedaży. W takim przypadku przez
okres 2 lat Bank nie może kwalifikować do kategorii inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności żadnych
aktywów finansowych.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Bank nie klasyfikował instrumentów finansowych do kategorii
inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności.
(c)
Pożyczki i należności
Pożyczki i należności są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub
możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności powstają
w sytuacji, gdy Bank udziela finansowania klientowi w celu innym niż wygenerowanie krótkoterminowych zysków.
Do kategorii pożyczek i należności należą kredyty i pożyczki udzielone innym bankom oraz klientom włączając
skupione wierzytelności.
(d)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub niebędące (a) pożyczkami i należnościami, (b) inwestycjami
utrzymywanymi do terminu wymagalności, ani (c) aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez
wynik finansowy.
Ujmowanie
Bank ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej tylko wtedy,
gdy staje się stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowaną transakcję kupna lub sprzedaży składnika aktywów
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych utrzymywanych do
terminu wymagalności oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej na dzień rozliczenia transakcji. Metoda ta jest stosowana w sposób jednolity w stosunku do wszystkich
transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych. Kredyty są rozpoznawane w momencie wypłaty środków na
rachunek kredytobiorcy.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
78
sprawozdanie finansowe
Po początkowym ujęciu, Bank wycenia aktywa finansowe, w tym instrumenty pochodne będące aktywami, w
wartości godziwej, nie dokonując pomniejszania o koszty transakcji, jakie mogą być poniesione przy sprzedaży
lub innym sposobie wyzbycia się aktywów, za wyjątkiem (a) pożyczek i należności, które wycenia się według
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej; (b) inwestycji utrzymywanych
do terminu wymagalności, które wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej
stopy procentowej.
Wycena wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych przeprowadzana jest w oparciu o dyskontowanie
przyszłych przepływów pieniężnych dyskontowanych przy zastosowaniu krzywych swapowych.
Wartość godziwa instrumentów finansowych jest oparta na kwotowanych cenach rynkowych bez pomniejszenia
z tytułu kosztów transakcji. Jeżeli cena rynkowa nie jest dostępna wartość godziwa instrumentu jest szacowana z
wykorzystaniem modeli wyceny lub technik dyskontowania przepływów pieniężnych.
Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe są wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem: zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy. Takie zobowiązania, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się w
wartości godziwej.
Aktywa i zobowiązania finansowe wyznaczone jako pozycje zabezpieczane podlegają wycenie zgodnie z zasadami
rachunkowości zabezpieczeń opisanymi w punkcie d wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz w nocie 28.
Zyski i straty wynikające z wyceny w terminie późniejszym
Zyski lub straty wynikające ze zmiany wartości godziwej składnika aktywów finansowych lub zobowiązania
finansowego, niestanowiących części powiązania zabezpieczającego, ujmuje się w następujący sposób:
(a)Zyski lub straty wynikające ze składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego,
kwalifikowanego jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się w wyniku na operacjach
instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
(b)Zyski lub straty wynikające ze składnika aktywów finansowych zaliczonego do dostępnych do sprzedaży,
ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, poprzez zestawienie zmian w kapitale własnym, z wyjątkiem odpisów
aktualizujących z tytułu utraty wartości do momentu wyłączenia składnika aktywów finansowych ze sprawozdania
z sytuacji finansowej, kiedy skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w kapitale własnym ujmuje się w wyniku
z inwestycji finansowych. Odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej ujmuje się w
przychodach z tytułu odsetek.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
79
sprawozdanie finansowe
f)
Kompensowanie finansowych instrumentów
Składnik aktywów finansowych i zobowiązań finansowych kompensuje się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej w kwocie netto wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych
kwot oraz w przypadku, gdy rozliczenie ma zostać dokonane w kwocie netto albo realizacja składnika aktywów i
wykonanie zobowiązania następuje jednocześnie.
g)Utrata wartości
Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Na każdy dzień bilansowy Bank ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składników aktywów
finansowych lub grupy aktywów finansowych. Utrata wartości składnika lub grupy aktywów występuje wyłącznie
wtedy, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości na skutek wydarzeń, które nastąpiły po początkowym
ujęciu danego składnika aktywów („zdarzenie powodujące stratę”) oraz gdy zdarzenia te mają wpływ na oczekiwane
przepływy pieniężne dotyczące tych aktywów, a przepływy te można wiarygodnie oszacować.
Utrata wartości ekspozycji kredytowych
Identyfikacja przesłanek utraty wartości
Identyfikacja przesłanek utraty wartości dokonywana jest na bieżąco w oparciu o obiektywne przesłanki ilościowe i
jakościowe z uwzględnieniem oceny sytuacji finansowej klienta, jakości współpracy z Bankiem oraz jego otoczenia
biznesowo-prawnego. Identyfikacja występowania przesłanek utraty wartości dokonywana jest w oparciu o
wewnętrzne zasady oceny ryzyka nie wywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec Banku.
Do obiektywnych przesłanek utraty wartości aktywów finansowych Bank zalicza między innymi informacje o
następujących zdarzeniach powodujących stratę:
- wystąpienie istotnego opóźnienia w spłacie odsetek lub części kapitału,
- pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy,
- przyznanie pożyczkobiorcy przez Bank, ze względów ekonomicznych lub prawnych wynikających
z trudności finansowych pożyczkobiorcy, udogodnienia, którego w innym przypadku Bank by nie udzielił,
- niewywiązywanie się kredytobiorcy z innych zobowiązań niż zobowiązania wobec Banku,
- przekazanie nieprawdziwych informacji lub popełnienie innego czynu karalnego,
- egzekucja z wniosku innego wierzyciela/wpis hipoteki przymusowej,
- zakwestionowanie wierzytelności Banku w drodze sądowej,
- złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika lub o wszczęcie postępowania naprawczego
W przypadku wystąpienia istotnego opóźnienia w spłacie odsetek lub części kapitału, przesłanką utraty wartości,
w ocenie Banku, jest 90-cio dniowe opóźnienie spłaty znaczącej kwoty należności.
W przypadku zidentyfikowania przesłanek utraty wartości łączne zaangażowanie kredytobiorcy podlega wycenie
pod kątem utraty wartości.
sprawozdanie finansowe
Ustalenie odpisów aktualizujących
W portfelu default Bank szacuje utratę wartości kredytów przez porównanie wartości bilansowej kredytu z wartością
bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej
stopy procentowej. Jako przepływy Bank uwzględnia środki pochodzące ze spłat dokonywanych przez klienta,
spłat związanych z zabezpieczeniem oraz innych wpłat na poczet kredytu. W przypadku spłat dokonywanych z
zabezpieczeń, tj. sprzedaży nieruchomości, szacunki uwzględniają wartość zabezpieczenia, którą Bank spodziewa
się uzyskać w procesie wymuszonej przez Bank sprzedaży zabezpieczenia przez klienta lub w procesie windykacji,
pomniejszoną o koszty tego procesu. Określając powyższe elementy Bank opiera swoje szacunki na planach
i prognozach finansowych dostarczonych przez klientów, założeniach procesów restrukturyzacji kredytów
uzgodnionych z klientami, ocenie realności wysokości i terminów kwot uzyskanych w procesie windykacji
zabezpieczeń oraz innych informacjach uzyskanych w trakcie monitorowania kredytu.
W przypadku kiedy po dokonaniu szacunków, Bank nie stwierdzi na kredycie z portfela default utraty wartości, jest
on klasyfikowany do oszacowania odpisu aktualizującego wg zasad obowiązujących dla portfela non-default.
Na portfel non-default, obejmujący kredyty, w przypadku których nie zidentyfikowano przesłanek utraty wartości
oraz kredyty z portfela default bez stwierdzonej utraty wartości, Bank tworzy odpis na straty poniesione, lecz nie
zidentyfikowane (IBNR). Odpis z tytułu IBNR odzwierciedla poziom straty kredytowej, który wystąpił na skutek
zaistnienia zdarzeń utraty wartości, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank do dnia bilansowego, ustalonej na
podstawie historii strat dla kredytów o podobnych charakterystykach ryzyka.
Kalkulacja tych odpisów opiera się na oszacowaniu wartości bieżącej oczekiwanych przepływów pieniężnych
poszczególnych ekspozycji z danego koszyka kredytowego oraz porównaniu jej z wartościami bilansowymi tych
ekspozycji. Szacując wysokość oczekiwanych przepływów Bank bierze pod uwagę wartość rynkową zabezpieczeń
poszczególnych ekspozycji oraz stosuje następujące parametry charakteryzujące koszyki kredytowe, do których
zaliczane są poszczególne ekspozycje:
-
prawdopodobieństwo wystąpienia w danym koszyku ekspozycji zagrożonych utratą wartości,
stopa „uzdrowień” ekspozycji z danego koszyka kredytowego,
stopa odzysku z tytułu spłat dokonywanych przez klientów z danego koszyka kredytowego,
stopa odzysku z tytułu realizacji zabezpieczeń ekspozycji kredytowych z danego koszyka kredytowego,
szacowany okres windykacji zabezpieczeń ekspozycji kredytowych,
współczynnik pokrycia odpisem aktualizującym kredytów, na których przed rokiem były stwierdzone
zdarzenia powodujące stratę, a wyliczane odpisy indywidualne oraz IBNR były równe zero.
Większość z wyżej wymienionych parametrów ustalana jest przez Bank empirycznie w oparciu o dane historyczne,
które są korygowane na podstawie danych pochodzących z bieżących obserwacji, tak, aby uwzględnić oddziaływanie
bieżących warunków oraz wyłączyć czynniki mające wpływ w okresie historycznym, które nie występują obecnie.
Ze względu na brak wystarczających danych historycznych, niektóre z powyższych parametrów są ustalane (lub
korygowane) ekspercko w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Banku.
W szacunkach odpisów, Bank nie ujmuje strat oczekiwanych na skutek przyszłych zdarzeń, bez względu na stopień
prawdopodobieństwa ich zajścia.
Bank dokonuje podziału należności kredytowych ze względu na wystąpienie zdarzeń powodujących stratę na:
•
Portfel default - obejmujący wszystkie kredyty, w przypadku których zidentyfikowano przesłanki utraty
wartości (tzw. kredyty default),
• Portfel non-default obejmujący wszystkie kredyty, w przypadku których nie zidentyfikowano przesłanek
utraty wartości (tzw. kredyty non-default).
Raport Roczny 2010 | Annual Report
80
Raport Roczny 2010 | Annual Report
81
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Należności prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartościach netto tj. wartości brutto
(obejmującej: kapitał kredytu, odsetki, nierozliczone prowizje) pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości. Kwota straty obciąża pozycję odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w rachunku zysków i strat bieżącego
okresu. Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to można w
obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tego
tytułu odwraca się poprzez zmniejszenie odpisów aktualizujących. Odwrócenie nie może spowodować zwiększenia
wartości bilansowej składnika aktywów finansowych ponad kwotę, która stanowiłaby zamortyzowany koszt tego
składnika na dzień odwrócenia sytuacji, gdyby ujęcie utraty wartości w ogóle nie miało miejsca. Kwotę odwróconej
straty ujmuje się w pozycji odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Nieściągalne ekspozycje kredytowe są spisywane w ciężar rezerw na utratę wartości kredytów.
Bank tworzy rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (niewypłacone kredyty) o charakterze bezwarunkowym.
Nakłady poniesione po początkowym ujęciu nabytego składnika wartości niematerialnych są aktywowane tylko w
przypadku, gdy te nakłady zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne danego składnika. W pozostałych przypadkach
nakłady te są ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty w momencie ich poniesienia.
Amortyzacja
Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową i prezentowane według kosztu nabycia pomniejszonego
o umorzenie. Stawki amortyzacji uwzględniają szacunkowy okres ekonomicznej użyteczności składników wartości
niematerialnych. Bank stosuje następujące stawki amortyzacji dla podstawowych grup wartości niematerialnych.
• oprogramowanie komputerów i prawa autorskie, licencje
10%-50%
Dla wartości niematerialnych o znacznej wartości Bank może stosować odmienne, ustalone indywidualnie stawki
amortyzacji.
h)
Rzeczowe aktywa trwałe
Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych
Składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone
o wartość skumulowanej amortyzacji oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są według metody liniowej przez okres użytkowania danego składnika
rzeczowych aktywów trwałych i wykazywane w rachunku zysków i strat. Stawki amortyzacji uwzględniają szacunkowy
okres ekonomicznej użyteczności składników majątku trwałego. Bank stosuje następujące stawki amortyzacji dla
podstawowych grup rzeczowych aktywów trwałych:
• inwestycja w obcym środku trwałym
• maszyny i urządzenia • środki transportu
Późniejsze nakłady
10% – 20%
10% – 30%
20%
j)
Aktywa będące przedmiotem umów leasingu
Bank jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe
przez określony okres.
Leasing finansowy
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo na Bank całego ryzyka i pożytków
z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach
jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych
opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Koszty z tytułu leasingu finansowego ujmowane są
bezpośrednio w rachunku zysków i strat w pozycji „Koszty z tytułu odsetek”.
Dla środków trwałych o znacznej wartości Bank może stosować odmienne, ustalone indywidualnie stawki
amortyzacji.
Aktywa trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla
własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy,
wówczas aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez okres krótszy
z dwóch okresów przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
i)
k)
Wartości niematerialne
Pozostałe składniki sprawozdania z sytuacji finansowej
Oprogramowanie komputerowe
Pozostałe należności
Nabyte licencje na oprogramowanie komputerowe są ujmowane w aktywach w wysokości poniesionych kosztów
nabycia i jego zaimplementowania.
Pozostałe należności są ujmowane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości.
Nakłady związane z utrzymywaniem oprogramowania komputerowego są wykazywane jako koszty w momencie
ich poniesienia.
Zobowiązania
Pozostałe wartości niematerialne
Zobowiązania, inne niż zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, są
ujmowane w kwocie wymagającej zapłaty.
Pozostałe wartości niematerialne wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie
i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Do tej grupy wartości niematerialnych Bank zalicza
zarejestrowany znak towarowy słowny.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
82
Raport Roczny 2010 | Annual Report
83
sprawozdanie finansowe
l)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów innych niż aktywa finansowe
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Wartości aktywów Banku innych niż aktywa z tytułu podatku odroczonego, są przeglądane na koniec okresu
sprawozdawczego w celu określenia, czy zaistniały przesłanki odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Banku obejmują wynagrodzenia, składki ubezpieczeń społecznych i są
ujmowane w pasywach w pozycji „Inne zobowiązania”, a w rachunku zysków i strat jako koszty wynagrodzeń.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany, jeżeli wartość księgowa aktywa lub jego ośrodka
wypracowującego środki pieniężne przekracza wartość odzyskiwalną. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
jest ujmowany w rachunku zysków i strat.
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze obejmują także rezerwę z tytułu niewykorzystanych dni urlopu
przysługujących pracownikom na podstawie Kodeksu Pracy. Wysokość rezerwy jest szacowana w oparciu o stan
pozostających do wykorzystania dni urlopu.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości może być odwrócony tylko do poziomu, przy którym wartość księgowa
aktywa nie przekracza wartości księgowej, która pomniejszona o kwotę amortyzacji, zostałaby wyznaczona, jeżeli
nie zostałby ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.
Długoterminowe świadczenia pracownicze
m)
Kapitały własne
Bank nie posiada uprzywilejowanego kapitału akcyjnego jak również Bank nie nabywał akcji własnych i nie emitował
obligacji zamiennych.
Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. właściwymi
ustawami oraz statutami. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Kapitały
wykazywane są według wartości nominalnej.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru sądowego według
wartości nominalnej.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku oraz premii emisyjnych uzyskanych z emisji akcji z przeznaczeniem
na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.
Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat i wydatków
Banku.
Kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się do różnic z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
z uwzględnieniem podatku dochodowego oraz z wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających z
uwzględnieniem podatku dochodowego. Kapitał ten nie podlega dystrybucji. Na dzień wyłączenia z ksiąg składników
aktywów finansowych koszty i przychody ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Długoterminowe świadczenia pracownicze Banku obejmują odprawy emerytalne.
Rezerwę na odprawy emerytalne Bank ustala w oparciu o aktualne przepisy Regulaminu wynagrodzeń i aktualizuje
na koniec każdego roku obrotowego.
o)
Wynik z tytułu odsetek
Przychody i koszty z tytułu odsetek dla wszystkich instrumentów finansowych są ujmowane w rachunku zysków i
strat w wysokości zamortyzowanych kosztów przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Metoda efektywnej stopy procentowej jest metodą naliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów lub
zobowiązania finansowego (albo grupy aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych) oraz przypisania
przychodów lub kosztów odsetkowych do odpowiednich okresów. Efektywna stopa procentowa jest stopą,
która dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie
do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym, do bilansowej
wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej
Bank dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu
finansowego, jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów.
Wyliczenie obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy prowizje i punkty stanowiące integralną
część efektywnej stopy procentowej, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie i dyskonta.
W przypadku aktywów finansowych lub grupy podobnych aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu
z tytułu utraty wartości, przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do
zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych dla celów oszacowania straty z tytułu utraty wartości.
Dywidendy są ujmowane jako zobowiązanie w okresie, w którym zostały zadeklarowane.
Wynik finansowy roku obrotowego stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat.
Przychody z tytułu odsetek zawierają kwotę odsetek naliczonych od aktywów, w tym od aktywów ze stwierdzoną
utratą wartości.
n)
p)
Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Banku ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność
wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania
kwoty tego zobowiązania.
Ponadto w pozycji tej ujmuje się rezerwy związane z krótko- i długoterminowymi świadczeniami
pracowniczymi.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
84
sprawozdanie finansowe
Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji
Przychody z tytułu opłat i prowizji powstają w wyniku świadczenia usług finansowych oferowanych przez Bank.
Opłaty i prowizje bezpośrednio związane z powstaniem aktywów finansowych lub zobowiązań (zarówno przychody
jak i koszty) są ujmowane w rachunku zysków i strat jako element efektywnej stopy procentowej w przychodach i
kosztach z tytułu odsetek.
Prowizje zaliczane na bieżąco do rachunku zysków i strat obejmują głównie przychody z prowizji za wcześniejszą
spłatę kredytu, opłaty za inspekcje, monity, zaświadczenia oraz zwroty z tytułu poniesionych opłat sądowych.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
85
sprawozdanie finansowe
Koszty prowizji zaliczane do rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia dotyczą opłat sądowych, opłat za
ubezpieczenie kredytu i innych.
q)
Wynik z pozycji wymiany
Wynik z pozycji wymiany obejmuje wynik z bieżących transakcji kupna i sprzedaży walut, jak i różnice kursowe
powstałe w związku z wyceną do średniego kursu ogłoszonego przez NBP na każdy dzień bilansowy pozycji aktywów i
zobowiązań wyrażonych w walutach obcych oraz transakcji FX-SPOT. Wynik z pozycji wymiany nie obejmuje wyceny
sald dotyczących instrumentów pochodnych.
r)
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy zawiera zyski i
straty powstałe ze zbycia oraz zmian wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych do wartości
godziwej przez rachunek zysków i strat.
s)
sprawozdanie finansowe
v)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
Bank klasyfikuje składniki aktywów trwałych jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie
odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Składniki
aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się w kwocie niższej z ich wartości
bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży jest ujmowany
w pozostałych kosztach operacyjnych.
Działalność zaniechana to element działalności Banku, który został zbyty lub jest zakwalifikowany jako przeznaczony
do sprzedaży oraz stanowi odrębną, ważną dziedzinę działalności Banku lub jej geograficzny obszar działalności lub
też jest jednostką zależną nabytą wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży. Kwalifikacja do działalności zaniechanej
następuje w momencie, w którym spełnia kryteria działalności przeznaczonej do sprzedaży lub gdy została zbyta.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z
działalnością Banku. Są to w szczególności wynik z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych, przychody z tytułu
sprzedaży pozostałych usług, otrzymane i zapłacone odszkodowania, kary i grzywny.
t)Podatek dochodowy
Podatek dochodowy składa się z podatku bieżącego oraz odroczonego. Podatek dochodowy ujmuje się
w rachunku zysków i strat za wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ujmowany jest w kapitale.
Bieżący podatek jest oczekiwanym zobowiązaniem podatkowym odnoszącym się do przychodu do opodatkowania
przy użyciu stopy podatkowej obowiązującej na koniec okresu sprawozdawczego, wraz ze wszystkimi korektami
zobowiązania podatkowego dotyczącego poprzednich lat.
Rezerwa na podatek odroczony jest kalkulowana przy użyciu metody bilansowej, poprzez wyliczenie przejściowych
różnic pomiędzy wartością bilansową aktywów i zobowiązań oraz ich wartością podatkową.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmuje się w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie dostępny
przyszły dochód do opodatkowania. Aktywa z tytułu podatku wykazuje się w stopniu, w jakim jest prawdopodobne
wykorzystanie nierozliczonych strat podatkowych i niewykorzystanych ulg podatkowych.
Wyliczona rezerwa na podatek odroczony oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego są nettowane
i prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub rezerwa z tytułu podatku odroczonego.
u)
Sprawozdawczość dotycząca operacyjnych segmentów działalności
Bank nie wydziela segmentów operacyjnych w rozumieniu wymogów MSSF 8 Segmenty operacyjne;
w szczególności koszty refinansowania oraz koszty działalności są zarządzane centralnie i nie są alokowane do
poszczególnych linii biznesowych.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
86
Raport Roczny 2010 | Annual Report
87
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Noty do sprawozdania finansowego
1)
3)
Wynik z tytułu odsetek
2010
Wynik z pozycji wymiany
2009
W tysiącach zł
2010
2009
Zrealizowany wynik z pozycji wymiany
288
3 274
-1 138
3 856
Wynik z pozycji wymiany
3 562
2 718
W tysiącach zł
Przychody z tytułu odsetek
Kredytów i pożyczek dla banków
316
282
Kredytów i pożyczek dla klientów
83 885
98 299
Papierów wartościowych
3 642
3 947
Instrumentów zabezpieczających
7 789
9 073
95 632
111 601
-12 593
-14 807
-38 656
-51 507
-290
-220
0
0
-51 539
-66 534
Niezrealizowany wynik z pozycji wymiany
4)
Wynik na operacjach instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej poprzez
rachunek zysków i strat
Koszty z tytułu odsetek
Depozytów i kredytów bankowych Wyemitowanych papierów wartościowych Depozytów klientów
Instrumentów zabezpieczających
Wynik z tytułu odsetek
44 093
45 067
Przychody z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek dla klientów obejmują również przychody odsetkowe od kredytów,
dla których została stwierdzona utrata wartości. Powyższe przychody w 2010 roku wynosiły 9 169 tys. zł, a w 2009 roku
8 158 tys. zł
2)
Wynik na instrumentach pochodnych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy
2009
Przychody w tytułu prowizji i opłat
1 247
1 493
1 247
1 493
Koszty z tytułu prowizji i opłat
88
2 430
1 830
2 430
Wynik ten obejmuje wycenę do wartości godziwej instrumentów pochodnych dla których Bank nie stosuje rachunkowości
zabezpieczeń.
Wynik ze sprzedaży aktywów finansowych
W tysiącach zł
2010
2009
0
15
0
15
6)
2010
2009
Pozostałe przychody operacyjne
W tysiącach zł
Prowizje od kredytów i pożyczek -256
-232
Prowizje za przelewy i inne transakcje płatnicze
-279
-96
-535
-328
712
1 165
Raport Roczny 2010 | Annual Report
1 830
W tysiącach zł
W tysiącach zł
2010
Wynik z tytułu prowizji i opłat
2009
5)Wynik z inwestycji finansowych
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Prowizje od kredytów i pożyczek
2010
Zysk na sprzedaży aktywa przeznaczonego do sprzedaży
Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń
0
2 105
10
59
0
180
Przychody z tytułu odzyskanych należności
172
0
Inne
373
282
555
2 626
Raport Roczny 2010 | Annual Report
89
sprawozdanie finansowe
7)
sprawozdanie finansowe
Ogólne koszty administracyjne
10)Podatek dochodowy
2010
2009
Ujęty w rachunku zysków i strat
2010
2009
-4 004
-4 444
-144
-2 108
-4 148
-6 552
2010
2009
21 628
33 498
-4 110
-6 365
693
1 120
-493
-134
Efekt podatkowy – różnica pomiędzy obciążeniem
podatkowym wg stawki efektywnej
38
187
Obciążenie podatkowe efektywne -4 148
-6 552
19,0%
19,2%
19,0%
19,6%
2010
2009
-19
34
-600
-563
-619
-529
W tysiącach zł
W tysiącach zł
Koszty pracownicze:
Wynagrodzenia
-10 924
-10 922
Świadczenia pracownicze
-1 561
-1 468
-101
0
Koszty utrzymania i wynajmu budynków
-2 321
-3 667
Pozostałe koszty administracyjne -4 873
-5 455
Rezerwa na pracownicze sprawy sporne
Amortyzacja:
8)
Rzeczowych aktywów trwałych
-441
-352
Wartości niematerialnych i prawnych
-207
-100
-20 428
-21 964
Utworzenie odpisu na poniesione i zidentyfikowane straty
Rozwiązanie odpisu na poniesione i zidentyfikowane straty Odpisy na poniesione i niezidentyfikowane straty netto
(IBNR)
2009
Powstanie i odwrócenie się różnic przejściowych
-11 292
-15 502
4 390
15 965
-1 697
1 872
-8 599
2 335
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty z tytułu administrowania nieruchomością
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych Raport Roczny 2010 | Annual Report
Zysk brutto
Obciążenia z tytułu kosztów nie stanowiących kosztów
uzyskania przychodu
Przychody nie podlegające opodatkowaniu
Krajowa stawka podatkowa
2010
Koszty z tytułu odpisów aktualizujących pozostałe należności
Wyliczenie efektywnej stawki podatkowej
Obciążenie podatkowe według krajowej stawki podatku
2009
W tysiącach zł
90
Podatek odroczony
W tysiącach zł
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
W tysiącach zł
Inne
Bieżący rok
Razem podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
2010
9)
Bieżący podatek
Efektywna stawka podatkowa
Podatek odroczony ujęty bezpośrednio w kapitałach
-8
-396
0
-232
-1
-57
-88
-209
-97
-894
W tysiącach zł
Związany z wyceną do wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży
Związany z wyceną przepływów pieniężnych dot.
rachunkowości zabezpieczeń
Raport Roczny 2010 | Annual Report
91
sprawozdanie finansowe
11)
sprawozdanie finansowe
Zysk przypadający na jedną akcję
13)
Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
Wyliczenie podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję na dzień 31 grudnia 2010 r. oparte było na zysku przypadającym
na zwykłych akcjonariuszy w kwocie 17 480 tys. zł (2009: 26 946 tys. zł) oraz średniej ważonej ilości akcji zwykłych występujących
na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2010 r. w liczbie 2 230 (2009: 2 230).
Zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy
2010
2009
W tysiącach zł
Zysk za dany okres Zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy
17 480
26 946
7,84
12,08
2010
2009
W szt.
Zwiększenie kapitału akcyjnego
Średnia ważona ilość akcji zwykłych na dzień 31 grudnia
W rachunku bieżącym
2 230
2 230
0
0
2 230
2 230
2010
2009
W tysiącach zł
353
7 107
353
7 107
W wyniku podpisania w 2009 roku umowy kredytowej z bankiem zagranicznym na okres krótszy niż 2 lata, od 30 kwietnia
2009 r. do 30 maja 2010 r. Bank był zobowiązany do utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunku w NBP. Od 31 maja
2010 r. środki pieniężne na rachunku w Narodowym Banku Polskim ze względu na brak konieczności utrzymywania rezerwy
obowiązkowej służą w całości bieżącej działalności Banku.
Depozyty
28 770
0
Razem brutto
29 099
3 849
2
0
29 101
3 849
Odsetki Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki
udzielone innym bankom Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom wg terminów zapadalności
2010
2009
29 099
3 849
29 099
3 849
2
0
29 101
3 849
2010
2009
Pochodne instrumenty finansowe (dodatnia wartość rynkowa
instrumentów pochodnych CIRS, IRS, FX SWAP, FX) 455
2 973
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy 455
2 973
do 1 miesiąca
razem brutto
Odsetki Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki
udzielone innym bankom
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
W tysiącach zł
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg terminów zapadalności
2010
2009
455
386
do 1 roku
0
2 587
od 1 roku do 5 lat
0
0
455
2 973
W tysiącach zł
do 3 miesięcy
Razem aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Raport Roczny 2010 | Annual Report
92
3 849
Kasa, środki w banku centralnym
Środki na rachunkach w banku centralnym
329
W tysiącach zł
14)
12)
2009
W tysiącach zł
Średnia ważona ilość akcji zwykłych
Wyemitowane akcje zwykłe na dzień 1 stycznia
2010
Raport Roczny 2010 | Annual Report
93
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
15)
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej – wartości nominalne i ich wycena
Na dzień 31 grudnia 2010 r.
Wartość nominalna instrumentów o terminie
pozostającym do realizacji
W tysiącach zł
poniżej 3 od 3 m-cy
m-cy
do 1 roku
powyżej
1 roku
Razem
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
2010
2009
Osoby fizyczne
933 799
867 599
Podmioty gospodarcze 911 378
892 698
12 278
13 959
1 857 455
1 774 256
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
2010
2009
124 050
88 612
od 1 do 3 miesięcy
13 879
13 312
od 3 miesięcy do 1 roku
80 644
61 007
352 601
336 111
1 286 281
1 275 214
1 857 455
1 774 256
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
2010
2009
-52 965
-56 006
-8 474
3 041
-15 541
-18 769
Umorzenia i spisania 125
706
Odwrócenie odpisów 6 942
21 104
-61 439
-52 965
Wartości godziwe
W tysiącach zł
Aktywa
Pasywa
Instrumenty pochodne na stopę procentową
Instrumenty znajdujące się w obrocie
pozagiełdowym:
Sektor publiczny
Swapy na stopę procentową (IRS)
Razem
13 465
13 465
459
Razem – kredyty i pożyczki udzielone klientom 13 465
13 465
459
Odsetki
Odpisy aktualizujące z tytułu utarty wartości Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto Walutowe instrumenty pochodne
Instrumenty znajdujące się w obrocie
pozagiełdowym:
Kontrakty walutowe (FX)
Swapy walutowe (FX Swap)
Razem
2 130
2 130
21
155 648
155 648
434
157 778
157 778
455
4
4
Kredyty i pożyczki wg terminów zapadalności
W tysiącach zł
do 1 miesiąca
Na dzień 31 grudnia 2009 r.
Wartość nominalna instrumentów o terminie
pozostającym do realizacji
W tysiącach zł
poniżej 3 od 3 m-cy
m-cy
do 1 roku
powyżej
1 roku
Razem
Wartości godziwe
Aktywa
Pasywa
od 1 roku do 5 lat
powyżej 5 lat
Instrumenty pochodne na stopę procentową
Razem – kredyty i pożyczki udzielone klientom
Instrumenty znajdujące się w obrocie
pozagiełdowym:
Odsetki
Swapy na stopę procentową (IRS)
Razem
7 981
15 611
23 592
249
924
7 981
15 611
23 592
249
924
Odpisy z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto
16)
Zmiana stanu rezerw na kredyty i pożyczki
Walutowe instrumenty pochodne
Instrumenty znajdujące się w obrocie
pozagiełdowym:
Kontrakty walutowe (FX)
Swapy walutowe (FX Swap)
W tysiącach zł
2 921
2 921
47
52 973
52 973
339
10 110
66 004
2 338
2 724
Pozostałe kontrakty walutowe (CIRS)
Razem
Kontrakty walutowe
55 894
10 110
10 110
Pozycje pieniężne denominowane w obcej walucie są zabezpieczane za pomocą walutowych instrumentów pochodnych
(swapy walutowe oraz CIRS). Swapy walutowe są instrumentami polegającymi na równoczesnym, natychmiastowym
kupnie/sprzedaży waluty oraz jej terminowym odkupie/odsprzedaży po kursie ustalonym w dniu zawarcia transakcji. CIRS-y
dodatkowo polegają na wymianie płatności odsetkowych w różnej walucie. Zasady wymiany płatności ustalane są z chwilą
zawarcia transakcji. Korzyścią z posiadania tych instrumentów jest zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym.
Bank nie zawierał kontraktów futures oraz opcji.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
94
8
Saldo na 1 stycznia Zmiany w wartości rezerw: 8
Odpisy utworzone w okresie Saldo na 31 grudnia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. na odpisy z tytułu utraty wartości należności z tytułu pożyczek i kredytów składały
się następujące kategorie:
-utrata wartości – 54 865 tys. zł
-odpisy na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) – 6 574 tys.zł.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
95
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
18)
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. na odpisy z tytułu utraty wartości należności z tytułu pożyczek i kredytów składały
się następujące kategorie:
-utrata wartości – 48 039 tys. zł
-odpisy na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) – 4 926 tys.zł.
17)
Rzeczowe aktywa trwałe
W tysiącach zł
Grunty
i budynki
Maszyny
i urządzenia
Środki
transportu
Inne
Środki trwałe Razem
środki trwałe w budowie
Wartość w cenie nabycia
Pozostałe aktywa finansowe
Saldo na dzień
1 stycznia 2009
2010
2009
W tysiącach zł
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
92 493
82 183
92 493
82 183
Wycena obligacji skarbowych jest wyliczana w oparciu o notowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Natomiast
wycena bonów skarbowych jest dokonywana wg kursów rynkowych publikowanych w systemie Bloomberg.
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży wyceniane wg wartości godziwej
2010
2009
89
670
1 017
5 947
5
7 728
Zwiększenia
450
92
0
155
1 156
1 853
Zmniejszenia
-89
-556
-155
-885
-532
-2 217
Saldo na dzień
31 grudnia 2009
450
206
862
5 217
629
450
206
862
5 217
629
7 364
Zwiększenia
0
0
96
951
295
1 342
Zmniejszenia
0
-6
-40
-101
-924
-1 071
450
200
918
6 067
0
7 635
Saldo na dzień
1 stycznia 2009
55
618
780
5 669
-
7 122
Amortyzacja bieżącego
okresu
26
15
108
203
-
352
-58
-530
-155
-884
-
-1 627
23
103
733
4 988
-
5 847
Saldo na dzień
1 stycznia 2010
23
103
733
4 988
-
5 847
Amortyzacja bieżącego
okresu
45
16
58
322
-
441
0
-5
-40
-100
-
-145
68
114
751
5 210
-
6 143
34
52
237
278
5
606
427
103
129
229
629
1 517
427
103
129
229
629
1 517
382
86
167
857
0
1 492
Saldo na dzień
1 stycznia 2010
Saldo na dzień
31 grudnia 2010
7 364
W tysiącach zł
Bony skarbowe
Obligacje
30 747
20 709
61 746
61 474
92 493
82 183
Dłużne papiery wartościowe wg emitentów
2010
2009
W tysiącach zł
Umorzenie oraz odpisy
aktualizujące z tytułu
utraty wartości
Likwidacja
Saldo na dzień
31 grudnia 2009
Papiery wartościowe Skarbu Państwa:
Bony skarbowe
30 747
20 709
Obligacje
61 746
61 474
92 493
82 183
Likwidacja
Pozostałe aktywa finansowe wg terminów zapadalności
Na dzień 31 grudnia 2010
W tysiącach zł
Od 3 m-cy do od 1 roku do
1 roku
5 lat
powyżej 5 lat
Razem
Aktywa dostępne do sprzedaży
30 747
61 746
0
0
92 493
Pozostałe aktywa finansowe
30 747
61 746
0
0
92 493
Na dzień 31 grudnia 2009
W tysiącach zł
do 3 m-cy
Od 3 m-cy do od 1 roku do
1 roku
5 lat
powyżej 5 lat
Razem
Aktywa dostępne do sprzedaży
0
20 709
61 474
0
82 183
Pozostałe aktywa finansowe
0
20 709
61 474
0
82 183
Raport Roczny 2010 | Annual Report
96
do 3 m-cy
Saldo na dzień
31 grudnia 2010
Wartość bilansowa
Na dzień
1 stycznia 2009
Na dzień
31 grudnia 2009
Na dzień
1 stycznia 2010
Na dzień
31 grudnia 2010
Raport Roczny 2010 | Annual Report
97
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
20)Inne aktywa
19)
Wartości niematerialne
W tysiącach zł
Patenty, znaki
towarowe
i podobne wartości
Oprogramowanie
Wartość w cenie nabycia
Saldo na 1 stycznia 2009
5
7 117
Zwiększenia
2
263
Zmniejszenia
-188
Saldo na 31 grudnia 2009
7
7 192
Saldo na 1 stycznia 2010
7
7 192
Zwiększenia
13
Zmniejszenia
-16
Saldo na 31 grudnia 2010
7
7 189
W tysiącach zł
2010
2009
Aktywa z tytułu podatku odroczonego netto
9 485
9 718
1 128
756
0
0
dłużnicy różni
974
696
pozostałe
370
196
11 957
11 366
W tysiącach zł
2010
2009
Odsetki naliczone
1 168
1 675
Rezerwy na kredyty
9 300
8 137
Pozostałe:
Nakłady
bieżący podatek dochodowy
Razem
rozrachunki publiczno-prawne
-
7 122
2
267
-2
-190
-
7 199
-
7 199
-
13
-
-16
-
7 196
Skumulowana
amortyzacja
oraz odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości
Saldo na 1 stycznia 2009
2
6 911
-
6 913
Amortyzacja bieżącego okresu
2
98
-
100
Likwidacja i sprzedaż
-
-188
-
-188
Saldo na 31 grudnia 2009
4
6 821
-
6 825
Saldo na 1 stycznia 2010
4
6 821
-
6 825
Amortyzacja bieżącego okresu
-
207
-
207
Likwidacja i sprzedaż
-
-15
-
-15
Saldo na 31 grudnia 2010
4
7 013
-
7 017
20 a)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego netto
Pozostałe rezerwy
664
508
Odsetki i ujemne różnice z tytułu wyceny instrumentów
pochodnych
591
685
Wycena należności metodą zamortyzowanego kosztu z
uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej
2 203
2 300
13 926
13 305
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane są z następującymi pozycjami:
W tysiącach zł
2010
2009
Odsetki naliczone
2 109
1 221
Odsetki i ujemne różnice z tyt. wyceny instrumentów pochodnych
1 769
1 803
563
563
4 441
3 587
W tysiącach zł
2010
2009
Odsetki naliczone
-941
454
9 300
8 137
664
508
-1 178
-1 118
1 640
1 737
9 485
9 718
Wycena należności metodą zamortyzowanego kosztu
z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej
Aktywa z tytułu podatku odroczonego netto
Wartości bilansowe
Na dzień 1 stycznia 2009
3
206
-
209
Na dzień 31 grudnia 2009
3
371
-
374
Rezerwy na kredyty
Na dzień 1 stycznia 2010
3
371
-
374
Pozostałe rezerwy
Na dzień 31 grudnia 2010
3
176
-
179
Odsetki i ujemne różnice z tytułu wyceny instrumentów
pochodnych
Wycena należności metodą zamortyzowanego kosztu
z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej
Raport Roczny 2010 | Annual Report
98
Raport Roczny 2010 | Annual Report
99
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Zmiany różnic przejściowych w ciągu 2010 roku
W tysiącach zł
Saldo na
1 stycznia
2010
Zmiany
odnoszone
na wynik
finansowy
Zmiany
odnoszone
na kapitał
Saldo na
31 grudnia
2010
Aktywa z tytułu podatku odroczonego netto
Odsetki naliczone
Odpisy aktualizujące wartość kredytów
Pozostałe rezerwy
Odsetki i ujemne różnice z tytułu wyceny instrumentów pochodnych
Wycena należności metoda zamortyzowanego kosztu z
uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej
Zmiany różnic przejściowych w ciągu 2009 roku
W tysiącach zł
454
-1 342
8 137
1 163
9 300
508
156
664
-1 118
-23
1 737
-97
9 718
-143
Saldo na
1 stycznia
2010
-53
-37
-941
-1 178
1 640
-90
Zmiany
odnoszone
na wynik
finansowy
Zmiany
odnoszone
na kapitał
9 485
Saldo na
31 grudnia
2010
Aktywa z tytułu podatku odroczonego netto
Odsetki naliczone
1 199
-536
Odpisy aktualizujące wartość kredytów
9 547
-1 410
8 137
465
43
508
-1 591
-63
1 878
-141
11 498
-2 107
Pozostałe rezerwy
Odsetki i ujemne różnice z tytułu wyceny instrumentów pochodnych
Wycena należności metoda zamortyzowanego kosztu z
uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej
21)
-209
536
454
-1 118
1 737
327
9 718
Zobowiązania wobec banków
W tysiącach zł
Zobowiązania terminowe
Razem brutto
Odsetki
Razem - zobowiązania wobec banków
do 1 miesiąca
2010
2009
974 619
585 837
974 619
585 837
915
645
975 534
586 482
od 1 do 3 miesięcy
0
345 262
od 3 miesięcy do 1 roku
0
0
od 1 roku do 5 lat
0
0
585 039
0
974 619
585 837
915
645
975 534
586 482
Odsetki
Razem - zobowiązania wobec banków
Raport Roczny 2010 | Annual Report
22)
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
W tysiącach zł
2010
2009
Pochodne instrumenty finansowe (ujemna wycena
pochodnych instrumentów finansowych)
463
932
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy
463
932
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg terminów wymagalności
W tysiącach zł
2010
2009
do 1 miesiąca
4
8
od 1 do 3 miesięcy
0
0
459
0
0
924
od 3 miesięcy do 1 roku
od 1 roku do 5 lat
463
Szczegółowe informacje dotyczące instrumentów finansowych zaprezentowano w nocie 14.
Razem brutto
23)
932
Zobowiązania wobec klientów
W tysiącach zł
2010
2009
179
183
Podmioty gospodarcze
19 041
11 762
Razem brutto
19 220
11 945
28
17
19 248
11 962
W tysiącach zł
2010
2009
do 1 miesiąca
818
569
0
0
887
0
6 471
1 114
powyżej 5 lat
11 044
10 262
Razem brutto
19 220
11 945
Osoby fizyczne
Odsetki
Razem - zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania wobec klientów wg terminów wymagalności
2009
240 575
Razem brutto
100
2010
389 580
powyżej 5 lat
W marcu 2010 roku upłynął termin zapadalności umowy kredytowej do łącznej kwoty 85 mln EUR lub równowartości tej kwoty
w CHF. W marcu 2010 roku Bank podpisał długoterminową umowę kredytową do łącznej kwoty 125 mln CHF. W listopadzie
2010 r. Bank podpisał drugą długoterminową umowę kredytową, którą wykorzystał w postaci trzech transz po 2 mln EUR
oraz dwóch transz o łącznej wartości 52,4 mln CHF.
Kaucje stanowiące zabezpieczenie kredytów
Zobowiązania wobec banków wg terminów wymagalności
W tysiącach zł
W 2010 roku Bank wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umów zawartych z bankami.
od 1 do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 1 roku
od 1 roku do 5 lat
Odsetki
Razem - zobowiązania wobec klientów
28
17
19 248
11 962
Raport Roczny 2010 | Annual Report
101
sprawozdanie finansowe
24)
sprawozdanie finansowe
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
Na dzień 31 grudnia 2009
W tysiącach zł
Wyemitowane hipoteczne listy zastawne
Razem brutto
2010
2009
599 541
914 271
599 541
914 271
5 023
7 973
604 564
922 244
Odsetki
Razem - zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych wg terminów wymagalności
W tysiącach zł
2010
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
0
0
199 977
0
0
414 755
299 795
499 516
99 769
0
599 541
914 271
5 023
7 973
604 564
922 244
od 3 m-cy do 1 roku
od 1 roku do 5 lat
powyżej 5 lat
Razem brutto
Odsetki
Razem - zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych
2009
W tysiącach zł
wartość
nominalna
warunki
oprocentowania
termin wykupu
rynek notowań
Hipoteczne listy
zastawne EUR
3 630
Stałe 5,95%
1-cze-2010
pozagiełdowy
Hipoteczne listy
zastawne PLN
200 000
Wibor + 0,30%
2-cze-2012
Catalyst*
Hipoteczne listy
zastawne PLN
400 000
Wibor + 0,25%
21-lis-2010
Catalyst*
Hipoteczne listy
zastawne PLN
200 000
Wibor + 0,25%
28-mar-2011
Catalyst*
Hipoteczne listy
100 000
Wibor + 0,25%
12-sty-2012
zastawne PLN
* rynek notowań prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot
Catalyst*
W 2010 roku nastąpił wykup hipotecznych listów zastawnych o wartości nominalnej 3 630 tys. EUR oraz 400 000 tys. zł.
Zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych stanowią wierzytelności wpisane do rejestru zabezpieczenia
hipotecznych listów zastawnych. Szczegółowe informacje zaprezentowano w notach 33.
W dniu 24 sierpnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Banku, zatwierdziła Prospekt emisyjny podstawowy
Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 tys. zł
W ramach wyżej wymienionego programu w dniu 28 grudnia 2010 r. Bank wyemitował hipoteczne listy zastawne o wartości
nominalnej 100 000 tys. zł.
Wyemitowane papiery wartościowe wg rodzaju
Na dzień 31 grudnia 2010
W tysiącach zł
wartość
nominalna
warunki
oprocentowania
Wibor + 0,30%
termin wykupu
rynek notowań
25)
Rezerwy
W tysiącach zł
Hipoteczne listy
zastawne PLN
200 000
2-cze-2012
Catalyst*
Hipoteczne listy
zastawne PLN
200 000
Wibor + 0,25%
28-mar-2011
Catalyst*
Hipoteczne listy
zastawne PLN
100 000
Wibor + 0,25%
12-sty-2012
Catalyst*
Hipoteczne listy
100 000
Wibor + 1,00%
28-paź-2020
zastawne PLN
* rynek notowań prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot
** notowane od 2 lutego 2011 r.
Catalyst**
2010
2009
Rezerwy na świadczenia emerytalne
173
153
Rezerwy na urlopy
439
439
Rezerwy na pracownicze sprawy sporne
101
713
Zmiany w rezerwach na zobowiązaniach związanych z pracownikami i innych rezerwach
W tysiącach zł
102
01 stycznia 2010
Rezerwy na świadczenia
emerytalne
153
Rezerwy na urlopy
Rezerwy na pracownicze sprawy
sporne
Raport Roczny 2010 | Annual Report
592
Utworzenie
Rozwiązanie
Wykorzystanie
31 grudnia 2010
20
0
0
173
439
0
0
0
439
0
101
0
0
101
592
121
0
0
713
Raport Roczny 2010 | Annual Report
103
sprawozdanie finansowe
W tysiącach zł
sprawozdanie finansowe
01 stycznia 2009
Utworzenie
Rozwiązanie
0
31 grudnia 2009
Rezerwy na
świadczenia
emerytalne
127
Rezerwy na urlopy
199
352
0
-112
439
326
378
0
-112
592
26)
26
Wykorzystanie
Ogółem liczba wyemitowanych akcji wynosi 2 230 sztuk. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 100 tys. zł. Każda akcja daje
prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
0
153
Efekt gospodarki hiperinflacyjnej
Inne zobowiązania
Kapitał zakładowy
2010
2009
Rezerwa na koszty rzeczowe
2 890
1 926
Wierzyciele różni
1 480
929
344
439
0
157
4 714
3 451
Rozliczenia publiczno-prawne
Inne
27)
Akcjonariuszem Banku jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, który dysponuje 2 230 akcjami stanowiącymi 100%
kapitału zakładowego Banku i uprawniającymi Bank Pekao S.A. do wykonywania prawa głosu ze 100% akcji.
Kapitał własny
Od daty zarejestrowania kapitału emisyjnego we wrześniu 1995 r. do grudnia 1996 r. Bank funkcjonował w warunkach
hiperinflacji. MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” wymaga przekształcenia każdego składnika
kapitału akcjonariuszy (z wyjątkiem niepodzielonych zysków i nadwyżki z przeszacowania) przez ogólną indeksację cen
w okresie hiperinflacji. Takie retrospektywne zastosowanie skutkowałoby wzrostem kapitału akcyjnego o 7 785 tys. zł
oraz spadkiem niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w tym okresie w ekwiwalentnej kwocie.
Kapitał zapasowy
W tysiącach zł
Kapitał zapasowy na dzień 1 stycznia
podział wyniku finansowego
Kapitał zapasowy na dzień 31 grudnia
2010
2009
11 744
10 246
2 156
1 498
13 900
11 744
2010
2009
17 222
17 222
6 100
6 100
23 322
23 322
81
-146
2 557
2 401
2 638
2 255
Kapitał rezerwowy i kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitał zakładowy
W tysiącach zł
Akcje
Akcje wyemitowane na dzień 1 stycznia
Emisja akcji za środki pieniężne
Akcje wyemitowane na dzień 31 grudnia – w pełni opłacone
Seria / emisja
Rodzaj akcji
Wartość serii
/ emisji wg
wartości
nominalnej
Akcje zwykłe
2010
2009
2 230
2 230
0
0
2 230
2 230
Sposób pokrycia
kapitału
Data rejestracji
Kapitały rezerwowe
kapitał rezerwowy
fundusz ogólnego ryzyka bankowego
Kapitał z aktualizacji wyceny
wycena papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży
wycena instrumentów pochodnych zabezpieczających
A
akcje zwykłe
imienne
300
30 000
opłacone gotówką 7-wrz-1995
B
akcje zwykłe
imienne
555
55 500
opłacone gotówką 1-paź-1996
Podział zysku za rok ubiegły
C
akcje zwykłe
imienne
1
100
opłacone gotówką 18-sie-1997
D
akcje zwykłe
imienne
11
1 100
opłacone gotówką 1-cze-1999
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2010 r. zysk netto za 2009 rok został przeznaczony
na:
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 24 790 tys. zł
- na zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości 2 156 tys. zł
E
akcje zwykłe
imienne
625
62 500
opłacone gotówką 25-kwi-2000
Dywidenda
F
akcje zwykłe
imienne
206
20 600
opłacone gotówką 16-cze-2005
Wypłata dywidendy w kwocie 24 790 tys. zł nastąpiła w dniu 29 czerwca 2010 r. Na każdą akcję zwykłą wypłacono 11 116,62 zł.
G
akcje zwykłe
imienne
256
25 600
opłacone gotówką 29-wrz-2006
Proponowany podział wyniku za rok obrotowy
H
akcje zwykłe
imienne
276
27 600
opłacone gotówką 11-wrz-2007
Zarząd Banku będzie wnioskował o przeznaczenie zysku na obligatoryjny 8 % odpis na kapitał zapasowy a pozostałą część
zysku na wypłatę dywidendy.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
104
Liczba akcji
Akcje zwykłe
Raport Roczny 2010 | Annual Report
105
sprawozdanie finansowe
28)
sprawozdanie finansowe
Rachunkowość zabezpieczeń
Bank stosuje politykę zabezpieczania swoich ekspozycji na wahania stóp procentowych i kursów walutowych – szczegóły
dotyczące zarządzania ryzykiem zamieszczone są w nocie 39. Rachunkowość zabezpieczeń jest stosowana do zabezpieczenia
przed ryzykiem stóp procentowych i kursów walutowych.
Na dzień 31 grudnia 2010
W tysiącach zł
Wartość nominalna instrumentów
o terminie pozostającym do realizacji
od 3 m-cy
do 1 roku
powyżej
1 roku
Instrumenty pochodne stanowiące
zabezpieczenie przepływów pieniężnych
związane ze stopą procentową i kursem
walutowym znajdujące się w obrocie
pozagiełdowym (CIRS)
0
Razem
0
200 000
Razem
Wartości godziwe
Aktywa
200 000
Pasywa
0
55 885
Transakcjami zabezpieczającymi są dwie transakcje CIRS float/float CHF/PLN zawarte 11 stycznia 2007 r. na jednakowych
warunkach o łącznym nominale 200 000 tys. zł. Transakcje zostały zawarte do 12 lipca 2012 r. Oprocentowanie transakcji oparte
jest o 6-miesięczne stawki LIBOR dla CHF i WIBOR dla PLN. Płatności odsetek następują w okresach półrocznych (12 stycznia, 12
lipca każdego roku do momentu końca transakcji). Wartość godziwa transakcji według stanu na 31 grudnia 2010 r. była ujemna
i wynosiła 55 885 tys. zł.
29)
200 000
200 000
0
55 885
Wg stanu na 31 grudnia 2010 r. Bank nie posiadał wbudowanych instrumentów pochodnych.
Wg stanu na 31 grudnia 2010 r. nie było dodatkowych warunków dotyczących instrumentów finansowych, które - w przypadku
wystąpienia - znacznie zmieniłyby profil płatności/ryzyka.
Na dzień 31 grudnia 2009
W tysiącach zł
Pozycję zabezpieczaną stanowią wybrane należności zmiennoprocentowe wyrażone w CHF, wpisane do rejestru zabezpieczenia
hipotecznych listów zastawnych i charakteryzujące się wysokim prawdopodobieństwem przepływów odsetkowych oraz
hipoteczne listy zastawne na okaziciela Serii LZI01 na kwotę 200 000 tys. zł wyemitowane w ramach Programu Hipotecznych
Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 tys. zł. Płatności odsetkowe z tytułu kredytów
stanowiących pozycję zabezpieczaną następują na bieżąco. Płatności odsetkowe z tytułu listów zastawnych następują co 6
miesięcy (2 czerwca i 2 grudnia każdego roku do 2 czerwca 2012 r.).
Wartość nominalna instrumentów
o terminie pozostającym do realizacji
od 3 m-cy
do 1 roku
Instrumenty pochodne stanowiące
zabezpieczenie przepływów pieniężnych
związane ze stopą procentową i kursem
walutowym znajdujące się w obrocie
pozagiełdowym (CIRS i IRS)
14 913
Razem
14 913
powyżej
1 roku
200 000
200 000
Razem
214 913
214 913
Wartości godziwe
Aktywa
212
212
Wartość godziwa
Wartość godziwa bilansowych i pozabilansowych instrumentów finansowych jest to cena, za którą można sprzedać pozycję
aktywów lub zaspokoić zobowiązania na zasadzie transakcji pomiędzy świadomymi i dobrze poinformowanymi stronami na
warunkach rynkowych.
Ponieważ dla większości instrumentów finansowych Banku nie istnieje aktywny rynek, szacunki wartości godziwej oparte są o
przewidywany przyszły przepływ środków pieniężnych, który jest dyskontowany przy użyciu bieżących stóp procentowych (z
uwzględnieniem marż) w celu uzyskania wartości bieżącej netto.
Dla pozycji gotówka i jej ekwiwalenty ze względu na ich krótki termin zapadalności Bank przyjął, że szacunkowa wartość
godziwa jest zgodna z wartością bilansową.
Pasywa
23 061
23 061
Wg stanu na 31 grudnia 2009 r. Bank nie posiadał wbudowanych instrumentów pochodnych.
Wg stanu na 31 grudnia 2009 r. nie było dodatkowych warunków dotyczących instrumentów finansowych, które - w przypadku
wystąpienia - znacznie zmieniłyby profil płatności/ryzyka.
Dodatkowe informacje dla zabezpieczeń przepływów pieniężnych
W 2010 roku wszystkie powiązania zabezpieczające utrzymywane przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. były efektywne. W związku
z tym, zamiana wyceny instrumentów zabezpieczających do wartości godziwej została ujęta w funduszu z aktualizacji wyceny
w kwocie 156 tys. zł (zwiększenie). Stan funduszu z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających na dzień 31 grudnia
2010 r. wynosił 2 557 tys. zł. Przychody z tytułu odsetek od instrumentów zabezpieczających zostały zaprezentowane w nocie 1.
CIRS
Do kalkulacji wartości godziwej kredytów udzielonych klientom zastosowano wysokość aktualnie oferowanych marż
z uwzględnieniem stosowanej metodologii wyliczania utraty wartości ekspozycji kredytowych (opisanej w notach
poświęconych polityce rachunkowości).
Wartość godziwa listów zastawnych w publicznym obrocie, ze względu na brak aktualnych notowań na rynku Catalyst, została
wyliczona w oparciu o przewidywane przyszłe przepływy środków pieniężnych. Przepływy te zostały zdyskontowane przy
użyciu rynkowych stóp procentowych uwzględniających marżę listów zastawnych w wysokości 100 p.b., uzyskaną przy ostatniej
emisji hipotecznych listów zastawnych Banku. W 2009 roku Bank wyliczył wartość godziwą listów zastawnych w publicznym
obrocie w oparciu o notowania na rynku Catalyst dostępne 31 grudnia 2009 r.
Do kalkulacji wartości godziwej długoterminowych zobowiązań wobec banków wykorzystano przyszłe przepływy środków
pieniężnych wynikające z tych zobowiązań. Przepływy te zostały zdyskontowane przy użyciu rynkowych stóp procentowych
uwzględniających wysokość marż dostępnych na rynku międzybankowym.
Dla pozycji zobowiązania wobec klientów Bank przyjął, że szacunkowa wartość godziwa jest na poziomie równym wartości
bilansowej.
Do określenia wartości godziwej krótkoterminowych zobowiązań wobec banków, ze względu na ich krótki termin zapadalności,
Bank przyjął, że szacunkowa wartość godziwa jest zgodna z wartością bilansową. W 2009 r. wszystkie zobowiązania wobec
banków miały charakter krótkoterminowy, a ich szacunkowa wartość godziwa została określona na poziomie równym wartości
bilansowej.
Celem zawarcia transakcji zabezpieczających CIRS jest dopasowanie wpływów w CHF wynikających z umów kredytowych do
wypływów z tytułu wyemitowanych listów zastawnych w złotówkach (zabezpieczenie ryzyka zmiany przyszłych przepływów
pieniężnych generowanych przez pozycje zabezpieczane).
Raport Roczny 2010 | Annual Report
106
Raport Roczny 2010 | Annual Report
107
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Na dzień 31 grudnia 2010
W tysiącach zł
Na dzień 31 grudnia 2010
Wartość bilansowa
Wartość godziwa
Aktywa
Kategoria 3
29 454
29 454
Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
0
455
0
1 727 193
1 834 885
1 756 647
Pochodne instrumenty zabezpieczające
0
0
0
92 493
0
0
92 493
455
0
Zobowiązania finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez wynik finansowy
0
463
0
Pochodne instrumenty zabezpieczające
0
55 885
0
0
56 348
0
Kategoria 1
Kategoria 2
Kategoria 3
Papiery wartościowe dostępne
do sprzedaży
Zobowiązania wobec banków
975 534
950 272
Zobowiązania wobec klientów
19 248
19 248
604 564
611 015
1 599 346
1 580 535
Pasywa
Na dzień 31 grudnia 2009
W tysiącach zł
Kategoria 2
1 805 431
Pasywa
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych
Kategoria 1
Aktywa
Gotówka i jej ekwiwalenty
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
W tysiącach zł
Wartość bilansowa
Wartość godziwa
Na dzień 31 grudnia 2009
Aktywa
W tysiącach zł
Gotówka i jej ekwiwalenty
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
10 956
10 956
1 726 410
1 610 122
Aktywa
1 737 366
1 621 078
Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
0
2 973
0
Pochodne instrumenty zabezpieczające
0
212
0
82 183
0
0
82 183
3 185
0
Zobowiązania finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez wynik finansowy
0
932
0
Pochodne instrumenty zabezpieczające
0
23 061
0
0
23 993
0
Pasywa
Zobowiązania wobec banków
586 482
586 482
Zobowiązania wobec klientów
11 962
11 962
922 244
894 944
1 520 688
1 493 388
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych
Na 31 grudnia 2010 roku i na 31 grudnia 2009 Bank dokonywał klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do
wartości godziwej na trzy kategorie:
- kategoria 1 – wyceniane bezpośrednio na podstawie cen z aktywnego rynku
- kategoria 2 – wyceniane modelem na podstawie obserwowanych na rynku stawek i cen
- kategoria 3 – wyceniane modelem na podstawie nieobserowanych na rynku stawek i cen
Papiery wartościowe dostępne
do sprzedaży
Pasywa
30)
Płatności z tytułu umowy najmu
Pekao Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z umową najmu zajmuje pomieszczenia biurowe, miejsca parkingowe oraz powierzchnię
magazynową. Umowa najmu została zawarta na okres 7 lat od daty wydania przedmiotu najmu Bankowi.
W 2010 r. i 2009 r. Bank poniósł opłaty z tytułu umów najmu w wysokości odpowiednio: 2 049 tys. zł oraz 2 326 tys. zł. Powyższe
opłaty zostały ujęte w rachunku zysku i strat w pozycji koszty administracyjne.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
108
Raport Roczny 2010 | Annual Report
109
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Całkowite zobowiązania z tytułu wyżej wymienionych umów najmu prezentuje poniższa tabela
Zobowiązania wg terminów zapadalności
W tysiącach zł
Zobowiązania warunkowe do udzielenia kredytów
Bank posiada zobowiązania do udzielenia kredytów. Na zobowiązania te składają się niewypłacone środki pieniężne z
podpisanych umów kredytowych.
2010
2009
W tysiącach zł
poniżej 1 roku
2 023
2 098
od 1 roku do 5 lat
8 841
8 818
584
2 931
11 448
13 847
powyżej 5 lat
Razem
Dane w tabeli wyliczone na podstawie umowy najmu powiększone o 22% VAT i przeliczone wg kursów 31 grudnia 2010 r. i 31
grudnia 2009 r.
Zobowiązania do wypłaty kredytów
Leasing finansowy
Pekao Bank Hipoteczny S.A. w 2010 roku zawarł jako leasingobiorca umowę leasingu finansowego, której przedmiotem
są samochody osobowe.
Wartość bilansowa netto aktywów stanowiących przedmiot leasingu finansowego na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 82 tys. zł.
61 892
29 413
Zobowiązania z tytułu transakcji pozabilansowych
2010
2009
791 069
597 124
2010
2009
1 459 778
1 385 020
72 532
85 675
600 000
914 913
38 199
51 001
Nadzabezpieczenie kapitału
859 778
470 107
Nadzabezpieczenie odsetek
34 333
34 674
Zobowiązania z tytułu transakcji pozabilansowych - instrumenty
pochodne (CIRS, IRS, FX SWAP, FX)
33)
Umowa daje Bankowi możliwość zakupu środków po zakończeniu okresu leasingu.
2009
Bank nie tworzy rezerw na zobowiązania pozabilansowe ze względu na ich warunkowy charakter.
W tysiącach zł
31)
2010
Aktywa stanowiące zabezpieczenie
Aktywa stanowiące zabezpieczenie emisji listów zastawnych
W tysiącach zł
Kwota przyszłych minimalnych opłat leasingowych
W tysiącach zł
2010
2009
poniżej 1 roku
36
0
od 1 roku do 5 lat
53
0
0
0
89
0
powyżej 5 lat
Razem
32)
Zobowiązania warunkowe
Informacja o wszczętych postępowaniach sądowych
Na dzień 31 grudnia 2010 r. nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące
zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowiłaby, co najmniej 10 % kapitałów własnych Banku.
Łącznie wartość wszystkich prowadzonych spraw sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych podjętych w celu zaspokojenia
wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów wynosi 131 553 tys. zł, co stanowi 46,93 % kapitałów własnych Banku.
Na wspomniane wierzytelności Bank utworzył odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości 30 899 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2010 r. Bank jest stroną pozwaną w postępowaniach przed sądem lub organami administracji państwowej
na łączną kwotę 101 tys. zł. Na wspomniane wierzytelności Bank utworzył rezerwę w wysokości 101 tys. zł.
Nominalna
wartość
wierzytelności
zabezpieczonych
hipoteką oraz środków dodatkowych, wpisanych do rejestru
zabezpieczenia listów zastawnych
Wartość odsetek od wierzytelności wg stanu na koniec roku
Nominalna wartość hipotecznych listów zastawnych wg stanu
na koniec roku
Wartość odsetek od wyemitowanych listów zastawnych wg
stanu na koniec roku
Zasady emisji hipotecznych listów zastawnych, których zabezpieczenie stanowią wierzytelności banku hipotecznego
zabezpieczone hipotekami określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 roku, Nr 99, poz. 919, z późn. zm.).
W przypadku ogłoszenia upadłości banku hipotecznego środki uzyskane w wyniku wyegzekwowania wierzytelności wpisanych
do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych mogą być wykorzystane wyłącznie dla zaspokojenia roszczeń wynikających z
listów zastawnych.
Aktywa stanowiące zabezpieczenie środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
W tysiącach zł
2010
2009
Kwota zobowiązań podlegających zabezpieczeniu*
77
0
Kwota aktywów zabezpieczających
60
1 582
* Środki pieniężne, będące przedmiotem kaucji stanowiących zabezpieczenie kredytów (art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe)
nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, natomiast są podstawą do obliczania funduszu ochrony środków gwarantowanych.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
110
Raport Roczny 2010 | Annual Report
111
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Aktywa stanowiące zabezpieczenie kredytu technicznego z Narodowego Banku Polskiego
W tysiącach zł
2010
Kwota zobowiązań podlegających zabezpieczeniu
Kwota aktywów zabezpieczających
Wynagrodzenia
2009
0
0
30 688
19 127
W tysiącach zł
2010
2009
Personel zarządczy*
Personel zarządczy*
1 727
1 699
106
83
1 833
1 782
Płace
Pozostałe
34)
*Członkowie Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Gotówka i jej ekwiwalenty
Dla celów rachunku przepływów pieniężnych, gotówka i należności od sektora bankowego obejmują salda o krótszym niż 3
miesiące terminie wymagalności.
W tysiącach zł
2010
2009
Kasa i środki w banku centralnym
353
7 107
29 101
3 849
29 454
10 956
Kredyty i pożyczki udzielone bankom
Wynagrodzenia personelu zarządczego w 2010 roku obejmują:
- płace – koszty wynagrodzeń zarządu wraz z rezerwą na nagrody roczne.
- pozostałe – obejmują składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Szczegółowe informacje w zakresie wynagrodzenia poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. zamieszczono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2010 r.
Transakcje ze spółkami należącymi do Grupy
W tysiącach zł
2010
Pekao S.A.
35)
Depozyty
Transakcje z jednostkami powiązanymi
Bank przeprowadza transakcje z podmiotem dominującym oraz podmiotami powiązanymi w ramach Grupy Pekao oraz UCG. Transakcje
z jednostkami powiązanymi obejmują także transakcje z personelem zarządczym oraz z Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Należności w rachunku bieżącym
309
Dodatnia wartość godziwa z tyt.
instrumentów pochodnych
434
Pozostałe aktywa
Pozostałe podmioty
Grupy Pekao S.A. i UCG
389 801
Listy zastawne
2 935
6 338
0
0
-2 935
-3 403
Zwiększenia
Saldo na 31 grudnia
Przychody z tytułu odsetek
0
0
2 935
169
15
Zobowiązania terminowe
Ujemna wartość godziwa z tyt. instrumentów pochodnych
240 828
345 654
165 143
216 513
20 236
56 347
23 993
Pozostałe zobowiązania
Kredyty
3 824
3 138
585 733
Zobowiązania wobec banków
2009
Personel zarządczy**
7
7
Transakcje z personelem zarządczym
2010
Personel zarządczy**
0
60
Zobowiązania, w tym:
Zmniejszenia
Pekao S.A.
28 772
Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w ramach normalnej działalności biznesowej. Obejmują one głównie kredyty,
depozyty, transakcje wymiany walut obcych. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi na koniec roku oraz koszty i dochody za
rok obrotowy prezentują poniższe tabele.
Saldo na 1 stycznia
Pozostałe podmioty
Grupy Pekao S.A. i UCG
Należności z odsetkami, w tym:
Jednostki powiązane
W tysiącach zł
2009
89
Transakcje pochodnymi
instrumentami finansowymi, w tym:
Transakcje wymiany walut
3 168
3 328
Forward, swap walutowy
310 830
105 558
IRS/CIRS
475 997
485 761
**Członkowie Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Banku Pekao S.A. oraz innych podmiotów Grupy Pekao
Raport Roczny 2010 | Annual Report
112
Raport Roczny 2010 | Annual Report
113
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
37)
Przychody i koszty dotyczące transakcji z podmiotami należącymi do Grupy
W tysiącach zł
Pekao S.A.
Przychody z tytułu odsetek:
w tym od instrumentów
zabezpieczających
Koszty z tytułu odsetek:
w tym od instrumentów
zabezpieczających
w tym od listów zastawnych
Przychody z tytułu prowizji
Koszty z tytułu prowizji
Wynik na operacjach instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości
godziwej przez rachunek zysków i strat
Pozostałe przychody
Pozostałe koszty
2009
2010
Pozostałe podmioty
Grupy Pekao S.A. i UCG
Pekao S.A.
7 999
9 151
7 789
9 073
15 440
6 400
0
8 676
17 765
12 748
0
0
297
128
1 830
2 430
0
0
189
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.
Pozostałe podmioty
Grupy Pekao S.A. i UCG
131
148
38)
Główne wartości szacunkowe stosowane w polityce księgowej.
Ustalenie wartości bilansowych niektórych aktywów i zobowiązań wymaga oszacowania na datę bilansową wpływu niepewnych
przyszłych zdarzeń na te pozycje.
6 735
0
599
Zdarzenia po dacie bilansowej
999
Utrata wartości kredytów
Bank ocenia czy na koniec okresu sprawozdawczego istnieją obiektywne przesłanki wskazujące na to, że została poniesiona
strata z tytułu utraty wartości pojedynczych składników aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Aktywa
finansowe lub grupa aktywów finansowych utraciła wartość, a straty z tytułu utraty wartości zostały poniesione wtedy i tylko
wtedy, gdy istnieje obiektywna przesłanka utraty wartości jako następstwo jednego lub większej ilości zdarzeń, które pojawiły
się po początkowym rozpoznaniu aktywa („zdarzenie powodujące stratę”) i zdarzenie (lub zdarzenia) mają wpływ na szacowane
przyszłe przepływy finansowe związane z pojedynczym składnikiem aktywa finansowego lub grupy aktywów finansowych.
Przy czym nie jest konieczne zidentyfikowanie pojedynczego zdarzenia, które spowodowało utratę wartości.
W sytuacji, gdy istnieje obiektywna przesłanka, że strata z tytułu utraty wartości kredytów i należności lub inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalności wykazywanych według zamortyzowanego kosztu została poniesiona, wielkość
straty ustalana jest jako różnica między wartością księgową aktywów, a bieżącą wartością oszacowanych przyszłych przepływów
pieniężnych zdyskontowanych według efektywnej stopy zwrotu z aktywów finansowych w początkowym ujęciu. Metodologia i
założenie wykorzystywane przy szacowaniu zarówno wysokości jak i momentów przyszłych przepływów pieniężnych podlegają
okresowym przeglądom.
19
36)Umowy znaczące dla Banku, umowy współpracy, kooperacji
Umowy kredytowe
W 2010 roku Bank nie podpisał znaczących umów dotyczących udzielenia kredytu.
Umowy dotyczące linii kredytowych
W marcu 2010 r. Bank podpisał z UniCredit Bank Ireland p.l.c. umowę, na mocy której UniCredit Bank Ireland p.l.c. udostępnił
Bankowi linię kredytową do łącznej kwoty 125 mln CHF, którą Bank wykorzystał w całości.
39)
Raport ryzyka
Pekao Bank Hipoteczny S.A. identyfikuje, mierzy, monitoruje i zarządza wszystkimi rodzajami ryzyk we współpracy z jednostkami
kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem podmiotu dominującego.
W 2010 roku zmianom uległy polityka i procesy zarządzania ryzykiem oraz częściowo także metody wyceny ryzyka, co było
m.in. wynikiem:
-reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową,
-dostosowywania wewnętrznych zasad, regulacji i procedur działania Banku do wymagań nadzorczych i standardów grupy
kapitałowej, do której Bank należy.
W marcu 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowę gwarancji na mocy której Bank Pekao S.A. udzielił Bankowi gwarancji
zabezpieczającej spłatę wyżej wymienionego kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami.
Zmiany te polegały m.in. na nowelizacji Polityki Kredytowej Banku. Zmieniono także zasady oceny zdolności kredytowej
i zasady udzielania kredytów. Spośród pozostałych zmian należy także wymienić zmianę niektórych z zasad tworzenia odpisów
aktualizujących (rezerw), nowelizację zasad ustalania kapitału wewnętrznego na pokrycie niektórych z ryzyk, a także zmianę
części z wewnętrznych limitów obowiązujących w Banku.
W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z UniCredit Bank Ireland p.l.c. umowę, na mocy której UniCredit Bank Ireland p.l.c. udostępnił
Bankowi linię kredytową, którą Bank wykorzystał w postaci trzech transz po 2 mln EUR oraz dwóch transz o łącznej wartości
52,4 mln CHF.
Ryzyko Kredytowe
Ryzyko kredytowe jest podstawowym rodzajem ryzyka występującym w Banku mającym istotny wpływ na jego wyniki
W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowy gwarancji na mocy których Bank Pekao S.A. udzielił Bankowi
gwarancji zabezpieczających spłatę wyżej wymienionego kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami.
W listopadzie 2010 r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy o linię walutową z dnia 28 listopada 2008 r. Na mocy
aneksu kwota linii kredytowej została podwyższona z kwoty 440 mln zł do kwoty 600 mln zł.
W grudniu 2010 r. Bank do wyżej wymienionej umowy podpisał kolejny aneks na mocy którego kwota linii kredytowej została
zmniejszona do 500 mln zł.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
114
Raport Roczny 2010 | Annual Report
115
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Poniższa tabela przedstawia maksymalne narażenie Banku na ryzyko kredytowe dla pozycji bilansowych i pozabilansowych
bez uwzględniania posiadanych zabezpieczeń i innych elementów powodujących poprawę warunków kredytowania.
W tysiącach zł
2010
2009
353
7 107
Należności od banków oraz kredyty i pożyczki udzielone
klientom
1 834 532
1 730 259
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
(do obrotu)
455
2 973
0
212
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
92 493
82 183
Pozostałe aktywa
13 628
13 257
1 941 461
1 835 991
Zobowiązania do udzielenia kredytu
61 892
29 413
Ekspozycja pozabilansowa
61 892
29 413
2 003 353
1 865 404
Należności od Banku Centralnego
Instrumenty zabezpieczające
Ekspozycja bilansowa
Razem
Pomiar/identyfikacja ryzyka kredytowego jest w pełni scentralizowany. Pomiar ten obejmuje :
1)
2)
3)
4)
ocenę zdolności klienta do terminowej realizacji zobowiązań wobec Banku na etapie:
a) podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu,
b) monitorowania ekspozycji kredytowej w trakcie jej istnienia, aż do momentu jej wygaśnięcia.
administrowanie udzielonymi kredytami,
monitorowanie ekspozycji kredytowych i ich zabezpieczeń,
realizację ewentualnych procesów restrukturyzacji i windykacji
Elementem zarządzania ryzykiem kredytowym jest także szacunek odpisów aktualizacyjnych (rezerw) na poszczególne
ekspozycje kredytowe.
Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dostosowywanie zasad działalności do zmieniającego się profilu ryzyka kredytowego
i skali działalności Banku, zewnętrznych regulacji i standardów obowiązujących w grupie kapitałowej, a także poprzez kontrolę
poziomu ryzyka kredytowego.
Poniższa zestawienie prezentuje jakość portfela kredytowego Banku :
W tysiącach zł
2010
2009
1 620 843
1 557 368
64 468
58 266
172 144
158 622
1 857 455
1 774 256
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
Wartość bilansowa ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości według okresów przeterminowania prezentuje poniższe
zestawienie:
W tysiącach zł
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Należności
od banków
Przedsiębiorstwa*
Osoby fizyczne
2010
2009
2010
2009
2010
2009
29 101
3 849
758 391
753 971
772 049
739 351
- do 30 dni
0
0
34 062
11 877
53 598
50 401
- powyżej 30 dni do 60 dni
0
0
1 707
8 451
16 046
14 688
- powyżej 60 dni do 90 dni
0
0
1 341
1 527
8 316
5 357
- powyżej 90 dni**
0
0
13 075
10 141
25 520
18 969
29 101
3 849
808 576
785 967
0
0
- 997
- 1 144
- 944
- 587
- nieprzeteminowane
Razem brutto
875 529 828 766
Rezerwa IBNR
- nieprzeteminowane
- do 30 dni
0
0
- 650
- 103
- 623
- 621
- powyżej 30 dni do 60 dni
0
0
- 14
- 228
- 641
- 454
- powyżej 60 dni do 90 dni
0
0
- 14
- 33
- 527
- 283
- powyżej 90 dni
0
0
- 222
- 297
- 1 944
- 1 175
Razem
0
0
- 1 897
- 1 805
- 4 679
- 3 120
29 101
3 849
806 679
784 162
Wartość bilansowa netto należności
bez rozpoznanej utraty wartości
870 850 825 646
* łącznie z jednostkami samorządu terytorialnego
**kredyty, dla których Bank nie stwierdził utraty wartości w drodze analizy indywidualnej.
Elementem zarządzania ryzykiem kredytowym jest również ograniczanie poziomu koncentracji ekspozycji kredytowych wobec
pojedynczych dłużników lub grupy dłużników powiązanych, a także przeciwdziałanie potencjalnym stratom mogącym powstać
w związku z występowaniem w Banku znaczących ekspozycji wobec podmiotów należących do jednego sektora gospodarczego,
pochodzących z jednego regionu geograficznego bądź powiązanych w inny sposób.
Bank ogranicza powyższe ryzyko poprzez system limitów wewnętrznych i zewnętrznych.
Ekspozycje nieprzeterminowane*, w przypadku, których
nie nastąpiła utrata wartości
Ekspozycje przeterminowane**, w przypadku, których
nie nastąpiła utrata wartości
Ekspozycje, w przypadku, których nastąpiła utrata wartości
Razem – kredyty i pożyczki udzielone klientom
Odsetki
Odpisy z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto
Bank przeprowadza także testy warunków skrajnych na ryzyka koncentracji
*bez opóźnień przekraczających 30 dni w spłacie kredytu
**z opóźnieniami w spłacie kredytu przekraczającymi 30 dni
Raport Roczny 2010 | Annual Report
116
Raport Roczny 2010 | Annual Report
117
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Poniższe zestawienie prezentuje 10 największych ekspozycji kredytowych znajdujących się w portfelu Banku.
31 grudnia 2010 r.
Rodzaj
Ekspozycja
całkowita w
tysiącach złotych
Koncentracja ryzyka bilansowego w ujęciu branżowym jest przedstawiona w tabeli poniżej:
31 grudnia 2009 r.
Udział ekspozycji
w portfelu
kredytowym
Rodzaj
Ekspozycja
całkowita w
tysiącach złotych
W tysiącach zł / %
Udział ekspozycji
w portfelu
kredytowym
2009
%
%
Osoby fizyczne
933 799
50,2
867 599
48,9
Obsługa nieruchomości
315 869
17,0
317 804
17,9
Komercja
31 138
1,68%
Komercja
31 834
1,79%
Handel
164 109
8,8
167 558
9,4
Komercja
17 708
0,95%
Komercja
17 369
0,98%
Transport i turystyka
153 486
8,3
148 474
8,4
Komercja
13 853
0,75%
Komercja
15 731
0,89%
Budownictwo
74 471
4,0
76 783
4,3
Komercja
11 135
0,60%
Komercja
10 834
0,61%
Produkcja
70 645
3,8
68 346
3,9
Komercja
10 255
0,55%
Komercja
10 191
0,57%
2,9
57 350
3,2
9 645
0,52%
Komercja
10 058
0,57%
Edukacja, ochrona zdrowia, kultura i
sport
54 462
Komercja
Komercja
9 386
0,51%
Komercja
9 485
0,53%
Inna działalność usługowa
68 089
3,7
52 967
3
1 442
0,1
2 026
0,1
Komercja
9 196
0,50%
Komercja
9 470
0,53%
Rolnictwo
Komercja
8 571
0,46%
Komercja
9 405
0,53%
Inne
8 805
0,5
1 390
0,1
Komercja
8 090
0,44%
Komercja
9 330
0,53%
Samorządy lokalne
12 278
0,7
13 959
0,8
Razem - kredyty i pożyczki udzielone
klientom
1 857 455
100
1 774 256
100
Odsetki
9 415
5 119
Odpisy z tytułu utraty wartości
-61 439
-52 965
Razem - kredyty i pożyczki udzielone
klientom netto
1 805 431
1 726 410
Koncentracja ryzyka bilansowego w ujęciu geograficznym jest przedstawiona w tabeli poniżej:
W tysiącach zł / %
2010
2009
%
%
mazowieckie
668 855
36,0
631 560
35,6
dolnośląskie
188 187
10,1
170 861
9,6
kujawsko-pomorskie
65 882
3,6
65 554
3,7
lubelskie
40 970
2,2
38 854
2,2
lubuskie
32 125
1,7
35 725
2
łódzkie
31 253
1,7
31 347
1,8
147 152
7,9
139 189
7,8
opolskie
26 295
1,4
26 712
1,5
podkarpackie
20 778
1,1
24 015
1,4
małopolskie
podlaskie
27 647
1,5
25 774
1,5
pomorskie
150 246
8,1
139 076
7,8
84 377
4,5
84 463
4,8
9 641
0,5
8 603
0,5
34 440
1,9
30 396
1,7
wielkopolskie
186 590
10,1
183 040
10,3
zachodnio-pomorskie
132 000
7,1
127 525
7,2
11 017
0,6
11 562
0,6
1 857 455
100
1 774 256
100
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
nierezydenci
Razem - kredyty i pożyczki udzielone klientom
Odsetki
Odpisy z tytułu utraty wartości
Razem - kredyty i pożyczki udzielone klientom
netto
Raport Roczny 2010 | Annual Report
118
2010
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
Podstawowym elementem ograniczania strat kredytowych związanych z brakiem możliwości klientów do spłaty swoich
zobowiązań wobec Banku są zabezpieczenia ustanawiane na etapie udzielania kredytu, a w niektórych przypadkach także w
trakcie okresu kredytowania.
Nadrzędnym rodzajem stosowanych zabezpieczeń są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach, przy których ustanawianiu
Bank kieruje się m.in. następującymi zasadami:
• zabezpieczenia przyjmowane przez Bank muszą spełniać warunki określone w Ustawie o listach zastawnych i bankach
hipotecznych oraz regulacjach nadzorczych skierowanych do banków hipotecznych
• w każdym przypadku Bank określa wartość bankowo-hipoteczną nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zgodnie
z przepisami zatwierdzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego
• zabezpieczenia są przyjmowane tylko jako wsparcie kredytu i nie mogą być wykorzystane jako substytut zdolności
klienta do regulowania swoich zobowiązań
• wymagana jest poświadczona i dokładna wycena nieruchomości
• przyjmowana wartość zabezpieczenia powinna odzwierciedlać jego wartość bankowo-hipoteczną oraz wartość
rynkową
Dodatkowe, uzupełniające w stosunku do hipotek zabezpieczenia – w zależności od specyfiki transakcji kredytowej – obejmują
m.in.:
• przeniesienie praw do polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
• weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
• przeniesienie wierzytelności z bieżących i przyszłych kontraktów / z obecnych i przyszłych wierzytelności Kredytobiorcy
z umów najmu
Raport Roczny 2010 | Annual Report
119
sprawozdanie finansowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kaucja/depozyt na pokrycie zaległych rat kapitałowo-odsetkowych
kaucja/depozyt w kwocie pokrywającej koszty remontu, modernizacji nieruchomości
upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy (pełnomocnictwo wraz z blokadą warunkową)
przeniesienie wierzytelności z rachunku czynszowego wraz z upoważnieniem do tego rachunku, zastaw rejestrowy
(zwykły do czasu rejestracji) na prawach do wszystkich rachunków bankowych wraz z blokadą i nieodwołalnym
pełnomocnictwem (blokada warunkowa do rachunku bieżącego)
zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach/akcjach Spółki
poręczenie udziałowców/akcjonariuszy Spółki
cesja praw z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dobrego wykonania
zastaw rejestrowy na aktywach Kredytobiorcy
rachunek „do zatrzymania” części płatności dla wykonawców
zabezpieczenie przekroczenia budżetu/pokrycie niedoboru gotówki (jeśli dotyczy) w formie umowy wsparcia lub
gwarancji korporacyjnej/poręczenia udziałowców/akcjonariuszy.
ubezpieczenie od „spadku dochodów”
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
umowa podporządkowania z udziałowcami i pożyczkodawcami
cesja praw z wierzytelności z umów pożyczek
gwarancja obsługi odsetek/kredytu wystawiona przez Udziałowców
nieodwołalne pełnomocnictwo notarialne do zbycia nieruchomości do czasu prawomocnego wpisu hipoteki do KW.
Istotnym elementem zarządzania ryzykiem kredytowym są również działania mające na celu minimalizowanie potencjalnych
strat kredytowych związanych z mniejszą skutecznością przyjętych zabezpieczeń (w tym w wyniku spadku cen rynkowych
nieruchomości) w sytuacjach, gdy Bank będzie zmuszony skorzystać z przyjętych zabezpieczeń.
Bank ogranicza to ryzyko m.in. poprzez ograniczenia w zakresie dopuszczalnego poziomu wartości LTV (Loan to Value) w
momencie udzielania kredytu.
Wysokość LTV pojedynczej ekspozycji kredytowej liczonego w odniesieniu do wartości rynkowej nieruchomości stanowiących
zabezpieczenie tej ekspozycji w momencie udzielenia kredytu nie powinna przekroczyć 80% w przypadku kredytów udzielanych
w PLN i 70% w przypadku kredytów udzielanych w walutach obcych. Wyjątki od tej reguły wymagają decyzji Zarządu Banku
z zastrzeżeniem, że w żadnym wypadku w momencie udzielenia kredytu jego wartość nie może przekroczyć 100% wartości
bankowo-hipotecznej nieruchomości stanowiących zabezpieczenie tej ekspozycji.
Bank przeprowadza także testy warunków skrajnych związanych z ryzykiem spadku cen rynkowych nieruchomości stanowiących
zabezpieczenie ekspozycji kredytowych
sprawozdanie finansowe
Koncentracja ryzyka bilansowego pod względem typów nieruchomości zabezpieczających poszczególne ekspozycje jest
przedstawiona w tabeli poniżej.
W tysiącach zł / %
2010
2009
%
%
Biura
131 862
7,1
122 042
6,9
Domy
688 927
37,1
641 753
36,2
Grunty
19 072
1,0
6 928
0,4
Hotele
169 184
9,1
159 049
9
Lokale mieszkalne
233 161
12,6
215 478
12,1
Magazyny
118 882
6,4
131 371
7,4
Obiekty gastronomiczne
5 286
0,3
7 041
0,4
Obiekty handlowe
286 183
15,4
294 779
16,6
Obiekty produkcyjne
26 660
1,4
30 168
1,7
Pozostałe
165 960
8,9
151 688
8,5
Administracja samorządowa*)
12 278
0,7
13 959
0,8
Razem - kredyty i pożyczki
udzielone klientom
1 857 455
100
1 774 256
100
Odsetki
9 415
5 119
Odpisy z tytułu utraty wartości
-61 439
-52 965
Razem - kredyty i pożyczki udzielone
klientom netto
1 805 431
1 726 410
*) kredyty udzielone administracji samorządowej nie są zabezpieczone nieruchomościami
Struktura organizacyjna w obszarze ryzyka kredytowego jest adekwatna do zakresu działalności Banku. W jej ramach istotną
rolę odgrywa Komitet Kredytowy, który podejmuje decyzje kredytowe w ramach ustalonych kompetencji, opiniuje projekty
decyzji kredytowych kierowanych do rozpatrzenia przez Zarząd Banku, wydaje rekomendacje działań, które należy podjąć w
celu ograniczenia poziomu narażenia Banku na ryzyko kredytowe oraz monitoruje rzeczywisty poziom ryzyka.
Ryzyko operacyjne
Bank definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko poniesienia przez Bank straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności
wewnętrznych procesów, systemów technicznych i ludzi lub ze zdarzeń zewnętrznych.
Bank posiada wewnętrzny system zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego. Elementami tego systemu są regulacje
wewnętrzne, rejestr zdarzeń i strat o charakterze operacyjnym oraz zasady monitorowania i raportowania w obszarze ryzyka
operacyjnego. Ponadto Bank posiada plan utrzymania ciągłości działania, który służy zapewnieniu możliwości prowadzenia
bieżącej działalności w sytuacjach kryzysowych.
Struktura organizacyjna w obszarze ryzyka operacyjnego jest adekwatna do zakresu działalności Banku. W jej ramach istotną
rolę odgrywa Komitet Ryzyka Operacyjnego, który wydaje rekomendacje działań, które należy podjąć w celu ograniczenia
poziomu narażenia Banku na ryzyko operacyjne oraz monitoruje rzeczywisty poziom ryzyka m.in. poprzez system wskaźników
oceny ryzyka operacyjnego (KRI).
Bank przekazuje w okresach miesięcznych dane o zdarzeniach i stratach o charakterze operacyjnym do podmiotu dominującego
poprzez dedykowane do tego celu narzędzie informatyczne – Aplikację Ryzyka Operacyjnego.
Standardowa oferta produktowa Banku dopuszcza możliwość udzielania złotowych kredytów mieszkaniowych do poziomu 100% LTV jedynie w
przypadku ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu (tj. nadwyżki ponad 80% LTV) w towarzystwie ubezpieczeniowym.
1
Raport Roczny 2010 | Annual Report
120
Raport Roczny 2010 | Annual Report
121
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Ryzyko walutowe
Bank definiuje ryzyko walutowe jako ryzyko poniesienia strat w wyniku zmian kursów walutowych mających wpływ na wartość
wyceny poszczególnych składników bilansowych i pozabilansowych wyrażonych w walutach obcych.
Bank dokonuje pomiaru i monitoruje ryzyko walutowe poprzez kalkulację pozycji pierwotnych w walutach obcych i pozycji
walutowej całkowitej Banku oraz obliczanie wartości narażonej na ryzyko walutowe (VaR FX) przy założeniu 99-proc. poziomu
ufności oraz 10-dniowego okresu utrzymania pozycji w walutach obcych. Ponadto w okresach kwartalnych Bank przeprowadza
stres testy ryzyka walutowego polegające na szacowaniu wpływu gwałtownych zmian kursów walutowych na wynik finansowy
Banku. Wyniki obliczeń prezentowane są Komitetowi ALCO, Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej Banku.
Poza powyżej wskazanymi metodami pomiaru Bank monitoruje ryzyko walutowe w ramach sporządzania Rachunku
Zabezpieczenia Listów Zastawnych (RZLZ) poprzez codzienne zestawienia cząstkowe RZLZ. Zestawienia cząstkowe obejmują
badanie w podziale na waluty stopnia pokrycia zobowiązań z tytułu wyemitowanych listów zastawnych wierzytelnościami oraz
instrumentami dodatkowymi, stanowiącymi podstawę emisji listów zastawnych.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego Bank wyznacza limity wewnętrzne otwartych pozycji walutowych oraz limit VaR FX
nałożony na miarę wartości zagrożonej oraz monitoruje ich przestrzeganie.
Limit (w tys. EUR)
2010
2009
otwarta pozycja w CHF
500
9,75%
3,75%
otwarta pozycja w EUR
300
29,46%
8,03%
otwarta pozycja w USD
200
6,82%
8,88%
1 000
13,71%
4,19%
50
15,32%
11,67%
otwarta pozycja całkowita
VaR FX
Zaprezentowane poniżej raporty luki na stopę procentową (daty raportów: 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2009 r.) obejmują
aktywa i pasywa odsetkowe (wartości nominalne czyli kwoty stanowiące podstawę naliczania odsetek), nie ujęto w nich
transakcji pozabilansowych oraz funduszy własnych Banku.
W tysiącach zł
Nazwa miary
Wartość na
31 grudnia 2010
Wartość maksymalna
Wartość minimalna
Wartość średnia
VaR FX
7,7
25,8
2,0
8,5
Ryzyko stopy procentowej
Bank definiuje ryzyko stopy procentowej jako ryzyko dla przychodów i kapitału wynikające z niekorzystnych zmian stóp
procentowych w księdze bankowej.
Bank dokonuje pomiaru i monitoruje ryzyko stopy procentowej poprzez kalkulację luki stopy procentowej, wyliczanie
1-miesięcznego, annualizowanego wyniku odsetkowego przy założeniu zmiany rynkowych stóp procentowych o przewidywaną
/ analizowaną ilość punktów bazowych oraz poprzez obliczanie wartości narażonej na ryzyko stopy procentowej (VaR IR).
Ponadto w okresach kwartalnych Bank przeprowadza stres testy ryzyka stopy procentowej polegające na szacowaniu wpływu
gwałtownych zmian rynkowych stóp procentowych na wynik finansowy i wartość portfela Banku. Wyniki obliczeń prezentowane
są Komitetowi ALCO, Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej Banku.
122
Od 3 m-cy
do 1 roku
Od 1 roku
do 2 lat
Od 2
do 5 lat
Powyżej
5 lat
Razem
209 767
365 795
359 120
261
1 858
80 807
1 017 608
Portfel kredytowy ogółem
180 899
273 795
359 120
261
1 858
80 807
896 740
Papiery wartościowe
92 000
92 000
484 837
200 000
300 000
-275 070
165 795
59 120
Aktywa odsetkowe w USD wartość, w tym:
84
5 292
2 267
7 643
Portfel kredytowy ogółem
29
5 292
2 267
7 588
84
5 292
2 267
7 643
Aktywa odsetkowe w EUR wartość, w tym:
10 116
31 285
27 356
68 757
Portfel kredytowy ogółem
9 884
31 285
27 356
68 525
Pasywa odsetkowe w EUR –
wartość
2 574
23 762
Luka EUR
7 542
7 523
27 356
42 421
Aktywa odsetkowe w CHF wartość, w tym:
130 914
305 147
414 677
850 738
Portfel kredytowy ogółem
130 914
305 147
414 677
850 738
20 565
561 277
110 349
-256 130
414 677
-157 095
-77 520
503 420
Luka PLN
984 837
261
1 858
80 807
32 771
Papiery wartościowe
Pasywa odsetkowe w USD –
wartość
Papiery wartościowe
Bank stosuje instrumenty pochodne CIRS, SWAP, FX zabezpieczające ryzyko walutowe.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
Od 1 do 3
m-cy
Aktywa odsetkowe złotowewartość, w tym:
Luka USD
Wyniki pomiaru ryzyka walutowego w roku 2010 (w tys. EUR)
2010
Poniżej
1 m-ca
Pasywa odsetkowe złotowe –
wartość
Wykorzystanie limitów na ryzyko walutowe
Rodzaj limitu
Bank określa lukę stopy procentowej w celu zobrazowania niedopasowania terminów zapadalności aktywów z terminami
wymagalności pasywów. Luka stopy procentowej określana jest na podstawie pozycji netto (bez uwzględniania wartości
odsetek).
26 336
Papiery wartościowe
Pasywa odsetkowe w CHF –
wartość
Luka CHF
Luka w oprocentowaniu
między aktywami, a pasywami
581 842
268 896
261
1 858
80 807
351 731
Raport Roczny 2010 | Annual Report
123
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Luka na stopę procentową wskazuje na brak dopasowania kwot przeszacowywanych aktywów i pasywów w okresach do 1 roku
ze względu na różnice w podstawie oprocentowania kredytów (stawki 6-miesięczne) i finansowania pomostowego (stawki do
3 miesięcy) oraz różnice w datach, w których następuje przeszacowanie. W okresach od 1 roku do 5 lat luka przeszacowania
identyfikowana jest z powodu występowania aktywów (ekspozycji kredytowych) o stałej stopie procentowej (przeszacowywane
co 3 i 5 lat). W ostatnim okresie tj. powyżej 5 lat wykazywane są ekspozycje kredytowe znajdujące się w stanie wymagalności,
w przypadku których nie dochodzi do zmiany oprocentowania na skutek zmian rynkowych stóp procentowych.
W tysiącach zł
2009
Poniżej 1
m-ca
Od 1 do 3
m-cy
Od 3 m-cy
do 1 roku
Od 1 roku
do 2 lat
Od 2 do
5 lat
Powyżej
5 lat
Razem
Aktywa odsetkowe złotowewartość, w tym:
149 455
319 499
411 088
239
2 119
55 220
937 620
Portfel kredytowy ogółem
149 390
258 499
390 088
239
2 119
55 220
855 555
61 000
21 000
82 000
111 194
200 000
600 000
911 194
38 261
119 499
-188 912
Aktywa odsetkowe w USD wartość, w tym:
57
5 451
2 335
7 843
Portfel kredytowy ogółem
29
5 451
2 335
7 815
Papiery wartościowe
Pasywa odsetkowe złotowe –
wartość
Luka PLN
239
2 119
55 220
26 426
Pasywa odsetkowe w USD –
wartość
57
5 451
2 335
Bank kwartalnie dokonuje oceny wpływu gwałtownych zmian stóp procentowych na wartość portfela Banku zgodnie z
wewnętrzną metodologią przeprowadzania stres testów. Ocena otrzymanych wyników odbywa się poprzez odniesienie
oszacowanej straty do aktualnej wysokości funduszy własnych Banku oraz określenie jej istotności z punktu widzenia
potencjalnego zagrożenia płynności Banku.
Poza powyżej wskazanymi metodami pomiaru Bank monitoruje ryzyko stopy procentowej w ramach sporządzania Rachunku
Zabezpieczenia Listów Zastawnych (RZLZ), poprzez codzienną projekcję oraz analizę RZLZ. Obejmują one badanie wrażliwości
oraz stopnia pokrycia znanych odsetek od wyemitowanych listów zastawnych znanymi odsetkami od wierzytelności oraz
instrumentów dodatkowych stanowiących podstawę emisji listów zastawnych.
W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej Bank wyznacza limit VaR IR nałożony na miarę wartości
zagrożonej oraz monitoruje jego przestrzeganie.
Aktywa odsetkowe w EUR wartość, w tym:
12 459
23 260
22 047
14 499
72 265
Portfel kredytowy ogółem
12 029
23 260
22 047
14 499
71 835
Rodzaj limitu
Limit
(w tys. EUR)
2010
2009
VaR IR
430
17,69%
21,72%
7 843
Papiery wartościowe
14 913
19 021
Wyniki pomiaru ryzyka stopy procentowej w roku 2010 (w tys. EUR)
Nazwa miary
Wartość na 31 grudnia 2010
Wartość maksymalna
Wartość minimalna
Wartość średnia
Pasywa odsetkowe w EUR –
wartość
4 108
Luka EUR
8 351
23 260
7 134
14 499
Aktywa odsetkowe w CHF wartość, w tym:
130 007
292 215
392 802
4
13
94
815 135
Ryzyko płynności
Portfel kredytowy ogółem
126 641
292 215
392 802
4
13
94
811 769
Bank definiuje ryzyko płynności jako ryzyko dla przychodów i kapitału wynikające z braku możliwości regulowania przez Bank
zobowiązań w terminie ich wymagalności bez ponoszenia nieakceptowanych strat.
236 529
345 262
-106 522
-53 047
392 802
4
13
94
233 344
-59 853
95 163
213 359
14 742
2 132
55 314
320 857
53 244
Papiery wartościowe
Pasywa odsetkowe w CHF wartość
Luka CHF
Luka w oprocentowaniu między aktywami, a pasywami
Raport Roczny 2010 | Annual Report
124
Bank w oparciu o rzeczywiste wahania rynkowych stóp procentowych dokonuje weryfikacji poprawności modelu VaR IR zgodnie
z metodologią przeprowadzania back testów.
Wykorzystanie limitu na ryzyko stopy procentowej
Papiery wartościowe
Luka USD
Bank sporządza raport VaR IR o 99-procentowym poziomie ufności oraz 10-dniowym okresie utrzymania pozycji, który
przedstawia wielkość maksymalnej straty na danej pozycji netto, jaką Bank może ponieść z prawdopodobieństwem 99-proc.
w ciągu następnych 10 dni roboczych od daty raportu, w wyniku zmian parametrów cenowych (stóp procentowych) oraz przy
założeniu normalnej sytuacji rynkowej. Kalkulację wartości narażonej na ryzyko stopy procentowej (VAR IR) przeprowadza się
przy użyciu krzywych dochodowości dla PLN, CHF, EUR i USD (250 ostatnich danych historycznych) oraz wartości ekspozycji
portfela bankowego.
581 791
VaR IR
128,3
38,6
76,1
Bank stosuje instrumenty pochodne CIRS, IRS zabezpieczające ryzyko stopy procentowej.
71,7
Bank dokonuje pomiaru i monitoruje ryzyko płynności poprzez kalkulację i analizę wskaźników płynności krótkoterminowej
(strukturalnej) w odniesieniu do wyznaczonych limitów, analizę luki skumulowanej w poszczególnych przedziałach czasowych
w odniesieniu do limitu płynności bieżącej oraz szczegółową analizę przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z
terminów zapadalności aktywów i zobowiązań pozabilansowych otrzymanych oraz terminów wymagalności pasywów i
zobowiązań pozabilansowych udzielonych.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
125
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
W celu ograniczenia ryzyka płynności Bank określa wewnętrzne miary ryzyka płynności krótkoterminowej, które stanowią: luka
płynności bieżącej oraz wskaźniki płynności krótkoterminowej (1 miesięczny i 12 miesięczny) wyliczane dla poszczególnych
przedziałów czasowych. Na ww. miary płynności Bank nakłada limity.
Bank analizuje płynność długoterminową poddając ocenie następujące parametry: założone wolumeny poszczególnych
pozycji bilansowych (w szczególności długoterminowych kredytów na finansowanie nieruchomości) wynikające z planów
sprzedażowych, ich faktycznej realizacji i Planu Finansowego Banku oraz bieżącą i prognozowaną dostępność instrumentów
refinansowania. Bank stosuje wewnętrzną miarę ryzyka płynności długoterminowej – wskaźnik pokrycia, który określa stopień
finansowania długoterminowych ekspozycji kredytowych długoterminowymi pasywami. Bank nie nakłada limitu na wskaźnik
pokrycia.
Zobowiązania wobec banków
389 580
Pasywa finansowe wyceniane
do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
4
Okres
2010
2009
powyżej 1 roku
0,94
0,68
Zobowiązania z tytułu emisji
własnych papierów wartościowych
powyżej 3 lat
0,94
0,59
Pozostałe pasywa
powyżej 5 lat
0,82
0,55
Razem pasywa
powyżej 10 lat
0,31
0,26
Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Uchwały 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalenia wiążących banki
norm płynności Bank dokonuje codziennej kalkulacji nadzorczych miar płynności. Na nadzorcze miary płynności nałożone są
limity / normy nadzorcze. W roku 2010 wszystkie nadzorcze miary płynności krótkoterminowej i długoterminowej kalkulowane
w Banku osiągały wartości powyżej wyznaczonych norm.
Najistotniejsze źródła finansowania aktywów Banku stanowią, obok funduszy własnych, długoterminowe zobowiązania wobec
podmiotów finansowych grupy UCG oraz emisje własnych dłużnych papierów wartościowych (listów zastawnych) – w grudniu
2010 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings nadała hipotecznym listom zastawnym wyemitowanym przez Bank
rating ‘A’.
Zapadalność finansowych aktywów i pasywów według czasu pozostającego na dzień bilansowy do umownej zapadalności.
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
Do 1 m-ca
Powyżej
1 m-ca do 3
miesięcy
Powyżej
3 m-cy do 1
roku
Powyżej
1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Odsetki/
Utrata
wartości
Należności od banków
Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat
353
29 099
2
Raport Roczny 2010 | Annual Report
887
199 977
11 044
28
299 795
99 769
5 023
5 427
280 340
395 829
199 977
1 346
362 151
976 192
5 966
-228 244
-155 351
141 044
-9 550
310 089
-57 988
Zobowiązania do wypłaty kredytów
7 626
9 264
30 109
14 893
Pochodne transakcje pozabilansowe - wpływ
157 778
200 000
Pochodne transakcje pozabilansowe - wypływ
157 295
262 532
W powyższej tabeli zaprezentowano przepływy z tytułu instrumentów pochodnych rozliczanych w kwotach brutto (CIRS, FX
swap i FX forward).
Zapadalność finansowych aktywów i pasywów według czasu pozostającego na dzień bilansowy do umownej zapadalności.
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
Do 1 m-ca
124 050
13 879
80 644
30 747
61 746
44 626
142 390
352 601
1 286 281
-52 024
13 628
167 585
Kasa i operacje z bankiem centralnym
7 107
Należności od banków
3 849
Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Razem aktywa
818
Powyżej
1 m-ca do 3
miesięcy
Powyżej
3 m-cy do 1
roku
Powyżej
1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Odsetki/
Utrata
wartości
Aktywa
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
6 471
55 885
Zobowiązania pozabilansowe
455
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Należności od klientów
915
Niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów wynika w głównej mierze z długoterminowego charakteru
działalności kredytowej Banku. W celu minimalizacji ryzyka z tym związanego Bank pozyskuje pasywa długoterminowe w postaci
zobowiązań kredytowych wobec podmiotów finansowych grupy UCG oraz poprzez emisje hipotecznych listów zastawnych,
wykonuje analizy płynności długoterminowej oraz monitoruje możliwości odnowienia posiadanych pasywów.
Aktywa
Kasa i operacje z bankiem centralnym
585 039
459
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Depozyty klientów
Poziom wskaźników pokrycia
126
Pasywa
352 601
1 286 281
386
2 587
-52 022
Raport Roczny 2010 | Annual Report
127
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Należności od klientów
Dla potrzeb wyliczania regulacyjnego wymogu kapitałowego Bank wykorzystuje metody standardowe. Kapitał regulacyjny
obejmuje minimalne wymogi z tytułu:
212
88 612
13 312
Pozostałe aktywa finansowe
61 007
336 111
20 709
61 474
1 275 214
-47 846
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Pozostałe aktywa
Razem aktywa
oraz wymogi kapitałowe z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań
13 257
113 211
13 312
Zobowiązania wobec banków
240 575
345 262
Pasywa finansowe wyceniane
do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
8
84 515
397 585
1 275 214
-47 846
Pasywa
645
924
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Depozyty klientów
23 061
569
1 114
Zobowiązania z tytułu emisji
własnych papierów wartościowych
Pozostałe pasywa
Razem pasywa
414 755
499 516
4 043
10 262
17
7 973
287 267
245 195
345 262
414 755
524 615
297 529
8 635
-131 984
-331 950
-330 240
-127 030
977 685
-56 481
321
11 144
13 578
4 370
Pochodne transakcje pozabilansowe - wpływ
55 894
10 110
200 000
Pochodne transakcje pozabilansowe - wypływ
55 468
7 623
229 523
Wyniki analizy płynności długoterminowej przeprowadzonej w roku 2010 wskazują na silne powiązanie bezpieczeństwa
płynnościowego Banku ze stabilnością finansową podmiotu dominującego. Wskazują również na ograniczone możliwości
pozyskiwania alternatywnych, stabilnych źródeł finansowania.
Bank posiada program emisji hipotecznych listów zastawnych do łącznej wartości nominalnej 2 mld zł. Prospekt programu
został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.
40)
Dla potrzeb zarządzania kapitałem zgodnie z zasadami dotyczącymi Filara II określonymi w stosownych Uchwałach Komisji
Nadzoru Finansowego Bank dokonuje identyfikacji ryzyk występujących w jego działalności, sporządza ocenę ich istotności,
a także wylicza i utrzymuje kapitały wewnętrzne na ich pokrycie zgodnie z wewnętrznie obowiązującymi regulacjami
zatwierdzonymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
Kapitał wewnętrzny jest wyliczany dla ryzyk objętych kapitałem regulacyjnym oraz dla poniższych rodzajów ryzyk :
•
•
•
•
•
ryzyka koncentracji na dłużnika lub grupę dłużników powiązanych,
ryzyka pozostałych koncentracji kredytowych
ryzyka rezydualnego
ryzyka rynkowego : ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
ryzyka biznesowego tj. emisji listów zastawnych i wyniku finansowego
Bank analizuje zależności pomiędzy bazą kapitałową, a ponoszonym ryzykiem, w taki sposób, aby zapewnić wystarczający
poziom kapitałów własnych w celu pokrycia ponoszonego przez Bank istotnego ryzyka działalności z uwzględnieniem sytuacji
obecnej oraz oczekiwań dotyczących przyszłości.
Kapitał własny Banku nie może być niższy:
• od regulacyjnego wymogu kapitałowego
• od kapitału wewnętrznego wyliczonego według własnej metodologii
Procesy wewnętrzne Banku zapewniają przestrzeganie tej zasady.
Zobowiązania pozabilansowe
Zobowiązania do wypłaty kredytów
• ryzyka kredytowego: ryzyko kontrahenta
• ryzyka rynkowego: ryzyko walutowe
• ryzyka operacyjnego
PODPISY
Zarząd Banku
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
17-02-2011
Irena Stocka
Prezes Zarządu
...............................................................
17-02-2011
Krzysztof Puchalski
Członek Zarządu
...............................................................
17-02-2011
Jerzy Tofil
Członek Zarządu
.................................................................
Agata Kwaśniak
Dyrektor Finansowy
Prokurent
...............................................................
Osoba sporządzająca sprawozdanie
17-02-2011
Zarządzanie kapitałem własnym
Na dzień 31 grudnia 2010 r. Bank posiadał fundusze własne w wysokości 260 121 tys. zł; na 31 grudnia 2009 r. fundusze własne
wyniosły 257 546 tys. zł. W ciągu 2010 roku oraz na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 Bank spełniał wymogi regulacyjne w
zakresie adekwatności kapitałowej.
Proces zarządzania kapitałem Banku odbywa się zgodnie z wymogami regulacyjnymi, w szczególności zapisami stosownych
Uchwał Komisji Nadzoru Finansowego.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
128
Raport Roczny 2010 | Annual Report
129
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Finansowego Banku
Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE, które weszły lub wejdą w życie po dniu bilansowym
Standardy i Interpretacje
zatwierdzone przez UE
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowości
Data wejścia w życie dla okresów
rozpoczynających się w dniu oraz
później
Zmiany do MSSF 1 – Ograniczone
zwolnienia dotyczące ujawnień
zgodnych z MSSF 7 dla jednostek
stosujących MSSF po raz
pierwszy
Zmiana dotyczy zwolnień z ujawniania za
okres porównawczy informacji wymaganych
przez zmieniony MSSF 7 dla jednostek
stosujących MSSF po raz pierwszy.
Zwolnienie to dotyczy sytuacji, gdy pierwsze
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
za okres rozpoczynający się wcześniej niż 1
stycznia 2010 r.
1 lipca 2010 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr
574/2010 wszystkie jednostki stosują
zmiany do MSSF 1 i MSSF 7 najpóźniej
wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego
się po dniu 30 czerwca 2010 r.
Zaktualizowany MSR 24
Ujawnianie informacji na temat
podmiotów powiązanych
Zmiana wprowadza zwolnienie dotyczące
ujawnień kwot transakcji z podmiotami
powiązanymi, wysokości sald, w tym
zobowiązań warunkowych z (a) rządem,
który sprawuje kontrolę lub współkontrolę
nad jednostką sprawozdawczą lub ma na
nią znaczący wpływ; oraz (b) innej jednostki,
która jest podmiotem powiązanym,
ponieważ ten sam rząd sprawuje kontrolę lub
współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą
i tą drugą jednostką lub ma na nie znaczący
wpływ. Zaktualizowany standard wymaga od
jednostek, które korzystają z tego zwolnienia,
dokonywania specyficznych ujawnień.
Zaktualizowany Standard zmienia również
definicję podmiotu powiązanego, w ten
sposób, że definicja ta obejmuje swoim
zakresem dodatkowe podmioty takie jak np.
jednostki stowarzyszone z kontrolującym
udziałowcem oraz jednostki kontrolowane
lub współkontrolowane przez członków
kluczowego personelu kierowniczego.
1 stycznia 2011 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
Nr 632/2010 wszystkie jednostki
stosują zaktualizowany standard
najpóźniej wraz z rozpoczęciem
swojego pierwszego roku obrotowego
rozpoczynającego się po dniu 31
grudnia 2010 r.
Zmiany do MSR 32 Klasyfikacja
praw poboru
Zmiana wymaga żeby prawa, opcje, warranty dotyczące nabycia określonej liczby własnych instrumentów kapitałowych za określoną kwotę w dowolnej walucie stanowią instrumenty kapitałowe, jeżeli jednostka oferuje
ww. prawa, opcje i warranty pro rata dotychczasowym właścicielom tej samej klasy instrumentów kapitałowych niebędących instrumentami pochodnymi.
1 lutego 2010 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr
1293/2009 wszystkie jednostki stosują
powyższe zmiany najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku
obrotowego rozpoczynającego się po
dniu 31 stycznia 2010 r.
Zmiany do KIMSF 14: Przedpłaty
w ramach minimalnych
wymogów finansowania
Zmieniony KIMSF 14 dotyczy ujęcia rachunkowego przedpłat w przypadku, gdy istnieją minimalne wymogi finansowania. Zgodnie
z tymi zmianami, jednostka jest zobowiązana
do ujęcia takich przedpłat jako składnika aktywów w związku z tym, że uzyskuje przyszłe
korzyści ekonomiczne wynikające z dokonanej przedpłaty dostępne w postaci obniżenia
przyszłych składek w okresach, w których w
płatności związane z minimalnymi wymogami
finansowania byłyby wymagane w przypadku
braku wcześniejszych przedpłat.
1 stycznia 2011 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr
633/2010 wszystkie jednostki stosują
powyższe zmiany najpóźniej wraz z
rozpoczęciem swojego pierwszego roku
obrotowego rozpoczynającego się po
dniu 31 grudnia 2010 r.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
130
Standardy i Interpretacje
zatwierdzone przez UE
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowości
Data wejścia w życie dla okresów
rozpoczynających się w dniu oraz
później
KIMSF 19 Wygaśnięcie
zobowiązań finansowych w
związku z wyemitowaniem
instrumentów kapitałowych
Interpretacja określa, że instrumenty
kapitałowe wyemitowane dla wierzyciela w
celu pokrycia całości lub części zobowiązania
finansowego w formie „zamiany długu na
kapitał” stanowią zapłatę w myśl MSR 39.41.
W momencie początkowego ujęcia,
instrumenty kapitałowe wyemitowane w celu
zaspokojenia zobowiązania finansowego,
wycenia się w wartości godziwej tych
instrumentów, chyba, że ich wartość
godziwa nie może zostać wiarygodnie
ustalona. W takim przypadku instrument
kapitałowy powinien zostać wyceniony
tak, aby odzwierciedlić wartość godziwą
zobowiązania, które wygasło w wyniku
jego emisji. Różnica między wartością
bilansową zobowiązania finansowego, które
wygasło (lub części tego zobowiązania)
oraz początkową wyceną instrumentu
kapitałowego powinna zostać ujęta w wyniku
finansowym bieżącego okresu.
1 lipca 2010 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
Nr 662/2010 wszystkie jednostki KIMSF
19 najpóźniej wraz z rozpoczęciem
swojego pierwszego roku obrotowego
rozpoczynającego się po dniu 30
czerwca 2010 r.
Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE
Standardy i Interpretacje
oczekujące na zatwierdzenie
przez UE
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowości
Data wejścia w życie dla okresów
rozpoczynających się w dniu oraz
później
Zmiany do Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości
Finansowej 2010
Zmiany do Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej 2010 zawierają 11 zmian do 6 standardów i jednej interpretacji.
1 stycznia 2011 r. z wyjątkiem zmian
do MSSF 3 Połączenia jednostek
gospodarczych -Przepisy przejściowe
dotyczące warunkowej zapłaty
w przypadku połączeń mających
miejsce przed wejściem w życie
zmienionego standardu, Wycena
udziałów niekontrolujących, Nie
podlegające zmianie oraz dobrowolnie
zmodyfikowane programy płatności w
formie akcji, MSR 27 Skonsolidowane i
jednostkowe sprawozdanie finansowe Przepisy przejściowe dotyczące zmian
w MSR 21, MSR 28 oraz MSR 31, które
miały miejsce na skutek zmian w MSR 27
– gdzie data wejścia w życie to pierwszy
lipca 2010 r.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
131
sprawozdanie finansowe
Standardy i Interpretacje
zatwierdzone przez UE
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowości
Zmiany do MSSF 7 Ujawnienia
– Przeniesienia aktywów
finansowych
Zmiana wymaga ujawnienia informacji, która 1 lipca 2011 r.
umożliwia użytkownikom sprawozdania
finansowego:
• zrozumienie związku między przeniesionym
składnikiem aktywów finansowych, który nie
został w całości wyłączony ze sprawozdania
finansowego a związanymi z nim
zobowiązaniami finansowymi; i
• ocenę charakteru, ryzyka z nim związanego
oraz stopnia utrzymywanego przez jednostkę
zaangażowania w wyłączony składnik
aktywów.
Zmiana definiuje “utrzymywane
zaangażowanie” w celu stosowania wymogów
dotyczących ujawnień.
MSSF 9 Instrumenty Finansowe
Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w 1 stycznia 2013 r.
MSR 39, Instrumenty Finansowe: ujmowanie
i wycena, na temat klasyfikacji oraz wyceny
aktywów finansowych. Standard eliminuje
istniejące w MSR 39 kategorie: utrzymywane
do terminu wymagalności, dostępne do
sprzedaży oraz pożyczki i należności.
W momencie początkowego ujęcia aktywa
finansowe będą klasyfikowane do jednej z
dwóch kategorii:
• aktywa finansowe wyceniane według
zamortyzowanego kosztu; lub
• aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej.
Składnik aktywów finansowych jest
wyceniany według zamortyzowanego
kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa
warunki: aktywa utrzymywane są w ramach
modelu biznesowego, którego celem jest
utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania
przepływów wynikających z kontraktu; oraz,
jego warunki umowne powodują powstanie
w określonych momentach przepływów
pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę
kapitału oraz odsetek od niespłaconej części
kapitału.
Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych
Raport Roczny 2010 | Annual Report
132
sprawozdanie finansowe
Data wejścia w życie dla okresów
rozpoczynających się w dniu oraz
później
Standardy i Interpretacje
zatwierdzone przez UE
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowości
Data wejścia w życie dla okresów
rozpoczynających się w dniu oraz
później
wycenianych w wartości godziwej ujmowane
są w wyniku finansowym bieżącego okresu,
z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w
instrument kapitałowy nie jest przeznaczona
do obrotu. MSSF 9 daje możliwość decyzji o
wycenie takich instrumentów finansowych,
w momencie ich początkowego ujęcia, w
wartości godziwej przez inne całkowite
dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna.
Wyboru takiego można dokonać dla
każdego instrumentu osobno. Wartości
ujęte w innych całkowitych dochodach
nie mogą w późniejszych okresach zostać
przekwalifikowane do rachunku zysków i
strat.
Zmiany do MSSF 9 Instrumenty
Finansowe (wydane 2010)
Zmiany do MSSF 9 z 2010 roku zmieniają
1 stycznia 2013 r.
wskazówki zawarte w MSR 39 Instrumenty
Finansowe: Ujmowanie i wycena na temat
klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych
oraz wyłączenia aktywów finansowych oraz
zobowiązań finansowych.
Standard zachowuje prawie wszystkie
dotychczasowe wymogi MSR 39 w zakresie
klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych
oraz wyłączania aktywów finansowych i
zobowiązań finansowych.
Standard wymaga, aby zmiana wartości
godziwej dotycząca zmiany ryzyka
kredytowego zobowiązania finansowego
wyznaczonego w momencie początkowego
ujęcia jako wyceniane według wartości
godziwej przez wynik finansowy były
prezentowane jako inne całkowite dochody.
Pozostała część zysku lub straty z wyceny do
wartości godziwej ujmowana jest w zysku
lub stracie bieżącego okresu. W przypadku,
gdy zastosowanie tego wymogu powoduje
brak współmierności przychodów i kosztów,
wówczas cała zmiana wartości godziwej jest
ujmowana w zysku lub stracie bieżącego
okresu.
Wartości zaprezentowanych w innych
całkowitych dochodach nie przeklasyfikowuje
się później do zysku lub straty
bieżącego okresu. Mogą one być jednak
przeklasyfikowane do kapitału własnego.
Zgodnie z MSSF 9 wycena pochodnych
instrumentów finansowych, które są ze sobą
powiązane i muszą być uregulowane przez
dostarczenie nienotowanych instrumentów
kapitałowych, których wartość nie może
zostać wiarygodnie ustalona powinna
nastąpić według wartości godziwej.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
133
sprawozdanie finansowe
Standardy i Interpretacje
zatwierdzone przez UE
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach
rachunkowości
Zmiany do MSR 12 Podatki –
Odroczony podatek dochodowy:
Przyszła realizacja składnika
aktywów
1 stycznia 2012 r
Zmiana z 2010 roku wprowadza wyjątek
od obecnych zasad wyceny podatku
odroczonego zawartych w paragrafie
52 MSR 12, opartych o sposób realizacji.
Wyjątek dotyczy podatku odroczonego od
nieruchomości inwestycyjnych wycenianych
według modelu wartości godziwej zgodnie z
MSR 40 poprzez wprowadzenie założenia, że
sposobem realizacji wartości bilansowej tych
aktywów będzie wyłącznie sprzedaż. Zamiary
zarządu nie będą miały znaczenia, chyba że
nieruchomość inwestycyjna będzie podlegała
amortyzacji i będzie utrzymywana w ramach
modelu biznesowego, którego celem będzie
skonsumowanie zasadniczo wszystkich
korzyści ekonomicznych płynących z danego
składnika aktywów przez okres jego życia.
To jest jedyny przypadek, kiedy to założenie
będzie mogło zostać odrzucone.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
134
Data wejścia w życie dla okresów
rozpoczynających się w dniu oraz
później
Raport Roczny 2010 | Annual Report
135
TABLE OF CONTENTS
Financial statement of
Pekao Bank Hipoteczny S.A. in Warsaw
for the reporting year ended 31 December 2010
prepared according to International Financial Reporting Standards
approved by the European Union
Raport Roczny 2010 | Annual Report
136
Financial highlights concerning the annual non-consolidated financial statement
Profit and loss account Statement of total income Statement of financial position
Specification of changes in equity capital
Cash flow statement
Introduction to financial statement
a)Declaration of compliance
b)
Basis for preparation of financial statement
c)
Foreign currencies
d)
Financial derivative instruments and hedge accounting
e)
Financial assets and liabilities
f )Compensating financial instruments
g)Impairment
h)Tangible fixed assets
i)Intangible assets
j)Assets covered by leasing agreements
k)Other items of statement of financial position
l)Impairment charge concerning assets other than financial assets
m)Equity capital
n)
Provisions
o)Interest income
p)Revenues and costs resulting from fees and commissions
q)Result on foreign exchange operations
r)Result on financial instruments valuated up to fair value through profit and loss
s)Other operational revenues and costs
t)Income tax
u)Reporting concerning operational segments of activity
v)
Marketable assets and discontinued operations
Notes to financial statement
1)Interest income
2)Result on fees and commissions
3)Result on foreign exhange operations
4)
Result on operations with financial instruments valuated up to fair value through profit and loss
5)Result on financial investments
6)Other operational revenues
7)General administration costs
8)Impairment charges
9)Other operational costs
10)Income tax
11)Earnings per share
12)Cash, funds with central bank
13)Deposits with other banks, loans and credits granted to other banks
14)
Financial assets valuated at fair value through profit and loss
15)
Loans and credits granted to clients
16)Changes in provisions for loans and credits
17)Other financial assets
18)Tangible fixed assets
19)Intangible assets
20)Other assets
21)
Liabilities to banks
22)
Financial liabilities at fair value through profit and loss
23)
Liabilities to clients
24)
Liabilities resulting from issue of one’s own securities
25)
Provisions
26)Other liabilities
27)Equity capital
28)
Hedge accounting
29)
Fair value
30)
Payments resulting from lease agreement
31)
Financial leasing
32)Contingent liabilities
33)Assets serving as security
34)Cash and its equivalents
35)Related units
36)Agreements significant to the Bank, cooperation agreements
37)Events after balance sheet date
38)
Major estimatations applied in accounting policy
39)Risk report
40)Equity capital management
138
139
139
140
141
142
143
143
144
144
145
146
147
148
150
150
151
151
152
152
152
153
153
154
154
154
154
154
155
156
156
156
157
157
157
157
158
158
158
159
160
160
161
161
163
163
164
165
166
167
168
169
169
170
171
172
172
174
175
177
178
178
179
180
180
182
183
183
183
196
Raport Roczny 2010 | Annual Report
137
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Profit and loss account
For the reporting year ended 31 December 2010
Financial highlights concerning the annual non-consolidated financial statement
in ths. PLN
in ths. EUR
2010
2009
2010
2009
44 093
45 067
11 011
10 383
Commission income
712
1 165
178
268
Operational income
21 628
33 498
5 401
7 717
Gross profit
21 628
33 498
5 401
7 717
Net profit
17 480
26 946
4 365
6 208
Total assets
1 941 461
1 835 991
490 231
446 909
Net amounts due from clients
1 805 431
1 726 410
455 882
420 235
Liabilities resulting from issue of securities
604 564
922 244
152 656
224 489
Liabilities towards banks
975 534
586 482
246 328
142 759
Equity capital
280 340
287 267
70 787
69 925
Statutory capital
223 000
223 000
56 309
54 282
2 230
2 230
2 230
2 230
Book value per one share (in PLN / EUR)
126
129
32
31
Income per share* (in PLN / EUR)
7,84
12,08
1,96
2,94
16,68%
17,43%
16,68%
17,43%
2010
2009
In thousand PLN
Note
Total
Total
Interest revenues
1
95 632
111 601
Interest expense
1
-51 539
-66 534
Interest income
1
44 093
45 067
Revenues from fees and commissions
2
1 247
1 493
Fees and commissions costs
2
-535
-328
Fees and commissions income
2
712
1 165
Result on foreign exchange operations
3
3 562
2 718
Result on operations with financial instruments at fair value
through profit and loss
4
1 830
2 430
Result on financial investments
5
0
15
Other operating revenues
6
555
2 626
5 947
7 789
Specification
Interest
Number of shares
Solvency ratio
* Income per one share calculated on the basis on average weighted number of shares
For the purposes of determining the amount in EUR, the following exchange rates were applied:
- for balance sheet items - 3,9603 exchange rate of NBP from 31.12.2010, and 4,1082 exchange rate of NBP from
31.12.2009.
- for profit and loss account items – 4,0044 the exchange rate calculated as an average from NBP’s average exchange
rates, applicable on the last day of each month in 2010, 4,3406 the exchange rate calculated as an average from
NBP’s average exchange rates, applicable on the last day of each month in 2009.
General administrative costs
7
-20 428
-21 964
Impairment charges
8
-8 599
2 335
Other operating costs
9
-97
-894
-29 124
-20 523
Operating income
21 628
33 498
Gross profit
21 628
33 498
-4 148
-6 552
17 480
26 946
7,84
12,08
2010
2009
17 480
26 946
Other total net income:
Valuation of financial assets available for sale
227
889
Valuation of derivative instruments
156
-2 283
17 863
25 552
Obligatory burdens imposed on financial result
Net profit
Income per one share (PLN)
138
11
Statement of total income
For the reporting year ended 31 December 2010
In thousand PLN
Net profit for reporting year
Total income for reporting year
Raport Roczny 2010 | Annual Report
10
Raport Roczny 2010 | Annual Report
139
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Statement of financial position
Specification of changes in equity capital
For the reporting year ended 31 December 2010
In thousand PLN
As at 31 December 2010
2010
In thousand PLN
Balance as at 31 December 2009
Cash, funds with central bank
12
353
7 107
Deposits with other banks as well as loans and credits
granted to other banks
13
29 101
3 849
Financial assets at fair value through profit and loss
14
455
2 973
Derivative instruments
28
0
212
Loans and credits granted to clients
15
1 805 431
1 726 410
Other financial assets
17
92 493
82 183
Tangible fixed assets
18
1 492
1 517
Intangible assets
19
179
374
Other assets
20
11 957
11 366
20a
9 485
9 718
1 941 461
1 835 991
Total assets
Liabilities
21
975 534
586 482
Financial liabilities at fair value through profit and loss
22
463
932
Derivative instruments
28
55 885
23 061
Liabilities to clients
23
19 248
11 962
Liabilities resulting from issue of one’s own securities
24
604 564
922 244
Provisions
25
713
592
Other liabilities
26
4 714
3 451
1 661 121
1 548 724
Total liabilities
Equity capital
Statutory capital
27
223 000
223 000
Supplementary capital
27
13 900
11 744
Reserve capital
27
23 322
23 322
Revaluation reserve
27
2 638
2 255
Retained profit from previous years
27
0
0
17 480
26 946
280 340
287 267
1 941 461
1 835 991
Equity capital
Total liabilities and equity capital
Raport Roczny 2010 | Annual Report
140
Reserve
capital
Revaluation
reserve
Profit from
previous
years and
current year
223 000
11 744
23 322
2 255
26 946
Balance as at 1 January 2010
27
223 000
11 744
23 322
2 255
26 946
Changes in net value of assets
available for sale, after taxation
27
0
0
0
227
0
Changes in result from valuation
of derivative instruments, after
taxation
27
0
0
0
156
0
Dividend for shareholders for 2009
0
0
0
0
-24 790
Distribution of financial result
0
2 156
0
0
-2 156
Current year net profit
0
0
0
0
17 480
223 000
13 900
23 322
2 638
17 480
Reserve
capital
Revaluation
reserve
Profit from
previous
years and
current year
Balance as at 31 December 2010
Total equity capital
280 340
For the reporting year ended 31 December 2009
Liabilities to banks
Current year profit
Share Supplemencapital tary capital
Note
Assets
including assets resulting from deferred tax
Note
2009
In thousand PLN
Note
Balance as at 31 December 2008
Share Supplemencapital tary capital
223 000
10 246
6 100
3 649
18 720
Balance as at 1 January 2009
27
223 000
10 246
6 100
3 649
18 720
Changes in net value of assets
available for sale, after taxation
27
0
0
0
889
0
Changes in result from valuation
of derivative instruments, after
taxation
27
0
0
0
-2 283
0
Distribution of financial result
0
1 498
17 222
Current year net profit
0
0
0
0
26 946
223 000
11 744
23 322
2 255
26 946
Balance as at 31 December 2009
Total equity capital
-18 720
287 267
Raport Roczny 2010 | Annual Report
141
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Introduction to financial statement
Cash flow statement
For the reporting year ended 31 December 2010
2010
2009
17 480
26 946
-214 761
390 323
648
452
Interest and shares in profits (dividends)
27 766
54 355
Income tax paid
-4 004
-4 444
9
2
8 598
-2 614
Change in assets available for sale
-11 028
-3 039
Change in amounts due from banks and clients
-87 620
86 501
34 514
2 786
-189 397
266 234
5 753
-9 910
-197 281
417 269
-430
-1 593
-8
62
Other inflows connected with investment activity
718
1 096
Net cash flows from investment activities
280
-435
Dividends paid out
-24 790
0
Long-term loans and credits taken
585 039
0
0
-354 654
100 000
0
-400 000
0
-44 750
-57 902
215 499
-412 556
18 498
10 956
29 454
18 498
4 278
6 678
10 956
4 278
In thousand PLN
OPERATIONAL ACTIVITY
Net profit
Total adjustments
Depreciation
Profits /losses from sale of investments
Change in impairment charges
Change in other assets
Change in liabilities from banks and clients
Change in other liabilities
Net cash flows from operational activity
INVESTMENT ACTIVITY
Acquisition of tangible fixed assets as well as intangible and legal assets
Sale of tangible fixed assets as well as intangible and legal assets
FINANCIAL ACTIVITY
Repayment of long-term loans and credits
Issue of securities
Repurchase of securities of one’s own issue
Interest paid resulting bank financing
Net cash flows from financial activities
TOTAL NET CASH FLOWS
FUNDS AT THE START OF THE PERIOD
FUNDS AT PERIOD END
BALANCE SHEET CHANGE IN CASH BALANCE
Pekao Bank Hipoteczny S.A. has its registered seat in Warsaw at Domaniewska Str. 39A, 02-672 Warsaw. The Bank
has been entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court
for the Capital City of Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register under the KRS no. 0000027441.
The financial statement of the Bank for the year ended on 31 December 2010 includes the Bank’s non-consolidated
data.
The parent company for the Bank is Bank Pekao S.A.
The Bank is a part of the Bank Pekao S.A. Capital Group and its financial statements, for the needs of financial
supervision, are consolidated with Bank Pekao S.A.
The financial statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group are consolidated directly with financial statements
of the majority shareholder of Bank Pekao S.A. The Capital Group of Bank Pekao S.A. is a part of the UniCredit (UCG)
Capital Group.
Pekao Bank Hipoteczny S.A. operates as a specialised bank and performs exclusively the activities defined in the Act
on Mortgage Bonds and Mortgage Banks dated 29 August 1997 (uniform text: Journal of Laws from 2003, No. 99,
item 919, with further amendments).
The basic activities of the Bank include:
1) granting of loans secured with mortgages,
2) granting of loans unsecured with mortgage, referred to in art. 3 par. 2 of the Act,
3) acquiring receivables of other banks resulting from loans secured with mortgages granted by those banks, and
resulting from loans unsecured with mortgages, referred to hereinabove in p. 2,
4) issuing of mortgage bonds the basis for which are:
- the Bank’s receivables resulting from loans secured with mortgages,
- acquired receivables of other banks resulting from loans secured with mortgages granted by those banks,
5) issuing of public mortgage bonds the basis for which are:
- the Bank’s receivables resulting from loans unsecured with mortgages, referred to in p. 2,
- acquired by the Bank receivables of other banks resulting from loans unsecured with mortgages granted by
those banks, referred to hereinabove in p. 2.
Important accounting principles
a)
Declaration of compliance
The financial statement of the Bank presents in a sound and clear manner the proprietary and financial situation of
the Bank as at 31 December 2010, the financial result and cash flows for the reporting year ended on that day, and
it was prepared in all important aspects in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS
EU), which had been approved by the European Union. The financial statement complies with the law regulations
affecting the contents of this statement and provisions of the Bank’s statute, and it was prepared based on the
properly maintained accounting books.
The Bank has prepared this financial statement in accordance with the resolution of the General Meeting of
Shareholders dated 31 January 2005 adopted respectively to provisions of art. 45 par.1b and par.1c of the Act on
Accounting dated 29 September 1994.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
142
Raport Roczny 2010 | Annual Report
143
STATEMENT OF ACCOUNTS
b)
Basis for preparation of financial statement
The financial statement was prepared in Polish zlotys with figures rounded to thousand PLN.
The financial statement was prepared based on the concept of historical cost, except for financial derivative
instruments and financial assets available for sale. Other items of assets and financial liabilities (including loans) are
shown according to depreciated cost less impairment charges.
To prepare the financial statement in accordance with IFRS EU, the management is required to make subjective
assessments, estimations and adopt assumptions which exert impact upon the applied accounting standards and
on the presented amounts of assets and liabilities as well as revenues and costs. The estimations and assumptions
are made based on the available historical data and a number of other factors which are considered as proper in
the given conditions. The results provide a basis to make estimations regarding the value of assets and liabilities
which cannot be determined in an explicit way based on other sources. The factual results may differ from estimated
values.
The estimations and assumptions are reviewed on a current basis. The adjustments to estimations are recognized in
the period in which the estimation was changed, provided that the adjustment refers only to that period, or in the
period in which the change was made and in future periods if the adjustment affects both the current and future
periods.
The accounting principles presented below were applied to all the reporting periods shown in the financial statement.
In the period covered by financial statement, the Bank did not make any significant changes in accounting principles
as compared to the principles adopted in the previous period. The changes resulting from the amended IAS did not
have a significant impact on valuation of the Bank’s assets and liabilities.
The accounting Policy of the Bank takes into account the requirements of all the International Accounting Standards,
International Financial Reporting Standards approved by the European Union and the interpretations related to
them, except for the standards and interpretations which are waiting to be approved by the European Union or
they were approved by the European Union but they entered or will enter into force after the balance sheet date
(Attachment no. 1 to the Bank’s Financial Statement).
In the opinion of the Bank, the implementation of standards and interpretations approved and published by the EU,
which entered or will enter into force after the balance sheet date, and the standards and interpretations waiting
to be approved by the EU – will not have a significant impact on the non-consolidated financial statement of the
Bank, except for the standard IFRS 9 “Financial Instruments”. The impact resulting from implementation of IFRS 9
upon the Bank’s financial statement has not been assessed yet. The Bank is planning to implement the standards
and interpretations specified in Attachment no. 1 at the dates determined in those standards and interpretations
without prior application.
c)
STATEMENT OF ACCOUNTS
d)
Financial derivative instruments and hedge accounting
In accordance with the provisions of the Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banks, the Bank uses financial
derivative instruments in order to hedge against foreign exchange risk and interest rate risk. The derivative
instruments meeting the requirements of hedge accounting are settled in accordance with the hedge accounting
principles. The derivative instruments which are not valuated according to the hedge accounting principles are
classified as marketable instruments and are valuated at fair value through profit and loss.
The transactional price (i.e. the fair value of the payment made or received) is the basis for determining the fair
value of a financial instrument. After initial recognition, derivative instruments are valuated at fair value without
taking into account the transaction costs which will be paid at the moment of sale of those instruments. The fair
value is determined based on market prices or it is based on valuation technique whose variables include only the
data coming from the markets that can be watched. The interest rates and market margins known as at the end of
the reporting period were used to determine the fair value of CIRS hedging instrument. According to the provisions
of the Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banks, there are restrictions imposed upon the Bank to carry out
transactions involving that instrument.
The Bank applies the hedge accounting taking into account - when valuating the hedged assets or liabilities – the
value of financial instruments purchased in order to hedge those assets or liabilities and the changes in their value,
provided that the below-mentioned conditions are satisfied:
(i)
at the moment of inception of the hedge there is formal designation and documentation of the hedging
relationship as well as the risk management objective and the strategy for undertaking the hedge. The documentation
contains identification of a hedging instrument, hedged item or transaction and the nature of hedged risk. The Bank
defines how it will assess the effectiveness of the hedging instrument to offset changes in cash flows of a hedged
item in order to reduce the risk against which the Bank protects itself,
(ii)
a financial derivative instrument being the subject of the contract as well as the assets or liabilities hedged
with the use of such instrument are characterised by the similar features, and in particular: the nominal value,
maturity date, sensitivity to interest rate changes or to changes in currency exchange rate,
(iii)
the Bank expects the hedge to be highly effective in achieving offsetting of cash flows, consistently with the
originally documented risk management strategy for that particular hedging relationship,
(iv)
the hedge is assessed on an ongoing basis, (at least at the end of the reporting month) and it is determined
actually to have been highly effective throughout the financial reporting period for which the hedge was designated,
Such a hedge is achieved through setting and matching future variable interest cash flows generated from the
hedged item and derivative hedging instruments.
Foreign currencies
Transactions in foreign currencies
The Bank converts transactions denominated in foreign currencies using the exchange rate applicable on transaction
date.
The monetary assets and liabilities resulting from those transactions as well as off-balance sheet assets and liabilities
resulting from transactions on derivatives are converted with the use of the average exchange rate applicable on the
given day. The foreign exchange differences arising from conversion are recognized in the profit and loss account.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
144
Raport Roczny 2010 | Annual Report
145
STATEMENT OF ACCOUNTS
e)
Financial assets and liabilities
Classification
The Bank classifies financial instruments to the following categories:
(a)
Items of financial assets or liabilities valuated at fair value through profit and loss
This category includes derivative instruments which are not derivative instruments classified as hedging instruments.
(b)
Investments held until maturity date
Valuation
At the moment of initial recognition, a financial asset or a financial liability is valuated at fair value, increased - in the
case of asset or liability not classified as valuated at fair value through profit and loss – by transaction costs which
can be directly assigned to the purchase or issue of the financial asset or liability.
After initial recognition, the Bank valuates the financial assets, including derivative instruments being assets, at fair
value, not deducting transaction costs which may be paid at sale or other form of disposal of assets, excluding (a)
credits and amounts due which are valuated according to depreciated cost with the use of the method of effective
interest rate; (b) investments held until maturity which are valuated according to depreciated cost with the use of
the method of effective interest rate.
These are financial assets not being derivative instruments, with the determined or possible to determine payments
and with the specified maturity date, which the Bank has a strong intention to hold and is able to hold those financial
instruments until maturity. Should the investments held until maturity, with the value higher than insignificant in
relation to total amount of investments held until maturity, be sold or reclassified before maturity date, the whole
category of investments shall be reclassified to the category of assets available for sale. In such a case, for the period
of 2 years the Bank cannot classify any financial assets to the category of investments held until maturity.
The fair value of financial derivative instruments is determined based on discounting future cash flows discounted
with the use of swap curves.
In the period covered by the financial statement, the Bank did not classify financial instruments to the category of
investments held until maturity.
After initial recognition, the financial liabilities are valuated according to the depreciated cost with the use of
effective interest rate method, except for: the financial liabilities valuated at fair value through profit and loss. Such
liabilities, including derivative instruments being liabilities, are valuated at fair value.
(c)
The financial assets and liabilities determined as hedged items are valuated in accordance with the hedge accounting
principles described hereinabove in point d of the introduction to the financial statement and in note 28.
Credits and amounts due
Credits and amounts due are the financial assets not being derivative instruments, with the determined or possible
to determine payments which are not quoted on the active market. Credits and amounts due arise in a situation
when the Bank provides financing to a client for the purpose different than generation of short-term profits. The
category of credits and amounts due includes credits and loans granted to other banks and clients, including
purchased receivables.
(d)
Financial assets available for sale
Financial assets available for sale are the financial assets not being derivative instruments that have been determined
as available for sale, or not being (a) credits and amounts due, (b) investments held until maturity, or (c) financial
assets valuated at fair value through profit and loss.
Recognition
The Bank recognizes a financial asset or a financial liability on its statement of financial position when, and only
when, the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument. A standard transaction of purchase
or sale of the financial asset valuated at fair value through profit and loss, financial assets held until maturity and
financial assets available for sale is recognized on the statement of financial position as at the transaction settlement
date. This method is applied consistently to all the transactions of purchase and sale of financial assets. The loans are
recognized at the moment of disbursement of funds to the borrower’s account.
The Bank derecognizes a financial asset in consolidated statement form financial position when and only when the
contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or at the moment when the Bank transfers the
contractual rights to cash flows from the financial asset.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
146
STATEMENT OF ACCOUNTS
The fair value of financial instruments is based on the quoted market prices without deduction of transaction costs.
If the market price is not available, the fair value of the instrument is estimated with the use of valuation models or
cash flows discounting techniques.
Profits and losses resulting from valuation at a later date
The profits and losses resulting from the change of fair value of a financial asset or financial liability, not being a part
of hedging relationship, are recognized in the following way:
(a)
Profits and losses resulting from the financial asset or financial liability, classified as valuated at fair value
thorough profit and loss, are recognized in result on operations with financial instruments valuated up to fair value
thorough profit and loss.
(b)
Profits and losses resulting from the financial asset or financial liability, classified as available for sale, are
recognized directly in equity capital, by showing changes in equity capital, except for impairment charges, until
the financial asset is removed from the statement of financial position, when the accumulated profits or losses,
previously recognized in equity capital, are recognized in the result on financial investments. The interest, calculated
with the use of effective interest rate method, is recognized in interest revenues.
f)
Compensating of financial instruments
A financial asset or a financial liability is compensated and recognized in the statement of financial position in net
amount when, and only when an important legal title exists to compensate the recognized amounts, and in case
when the settlement is to be made in net amount, or when the asset is realized and the liability is paid at the same
time.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
147
STATEMENT OF ACCOUNTS
g)
Impairment
Assets valuated according to depreciated cost
The Bank assesses at the end of each reporting day whether there is any objective indication that the financial assets
or a group of financial assets are impaired. An asset or a group of assets is impaired only when there is an objective
indication that an impairment loss has been incurred as result of events which took place after the given asset had
been initially recognized (”loss incurring event”), and when such events affect the expected cash flows concerning
those assets, whereas those cash flows can be estimated reliably.
Impairment of credit exposures
Identification of impairment indications
The impairment indications are identified on an ongoing basis based on the objective quantitative and qualitative
premises, taking into account the assessment of client’s financial standing, quality of cooperation with the Bank as
well as the business and legal environment. The existing impairment indications are identified based on the internal
principles of assessing the risk that the client will not repay its liabilities to the Bank.
The Bank, among other things, considers the information about the following loss incurring events as effective
premises for impairment of financial assets:
-a significant delay in repayment of interest or a part of capital,
-deteriorated economic and financial standing of the borrower,
-the Bank providing a facility to the borrower – due to economic or legal reasons resulting from the borrower’s
financial problems – which the Bank would have not provided otherwise,
-the borrower not repaying other liabilities except the liabilities owed to the Bank,
-providing false information or committing other punishable act,
-enforcement started at the request of other creditor / entry of compulsory mortgage,
-questioning of the Bank’s receivables in a lawsuit,
-submitting an application for announcing the debtor’s bankruptcy or starting a restructuring procedure.
If there is a significant delay in repayment of interest or a part of capital, the indication of impairment – in the Bank’s
opinion – is a 90-day delay in repayment of the significant amount due.
If the impairment indications are identified, the borrower’s total debt is valuated from the standpoint of impairment
loss.
The Bank divides credit receivables – due to loss incurring events - into:
• Default portfolio – covering all the loans in the case of which the premises for impairment have been identified
(the so-called default loans),
• Non-default portfolio covering all the loans in the case of which the premises for impairment have not been
identified (the so-called non-default loans).
Raport Roczny 2010 | Annual Report
148
STATEMENT OF ACCOUNTS
Determining impairment charges
In the default portfolio, the Bank estimates the impairment of loans by comparing the carrying value of the loan with
the current value of expected future cash flows discounted with the use of effective interest rate. The Bank considers
as cash flows the funds coming from repayments made by the client, repayments related to collateral and other
payments made with reference to the loan. In the case of repayments made from collaterals, i.e. sold real estate,
the estimates take into account the value of collateral which the Bank expects to receive in the process of enforced
by the Bank sale of the collateral by the client, or in the workout process, decreased by the costs of such process.
Defining the above elements, the Bank makes its estimates based on financial plans and forecasts provided by clients,
assumptions for the processes aimed at restructuring of loans - consulted with clients, assessment of feasibility of
the amount and dates of funds obtained in the process of collaterals workout, as well as other information obtained
during monitoring of the loan.
Should the Bank find after the estimates that the loan from the default portfolio is not impaired, then such loan is
qualified for estimation of an impairment charge according to the principles applied for non-default portfolio.
For the non-default portfolio, covering loans in the case of which the indications of impairment have not been
identified and the non-impaired loans from default prortfolio, the Bank makes a write-off for the incurred but not
reported losses (IBNR). The IBNR write-off reflects the level of credit loss which occured as a result of impairment
events which were not identified by the Bank until the balance sheet date, determined based on the history of losses
for the loans with similar risk characteristics.
The calculation of those charges is based on estimating the current value of expected future cash flows related to
particular exposures from the given basket and comparing this value with the carrying values of those exposures.
When estimating the amount of expected cash flows, the Bank takes into account the market value of collaterals
established for particular exposures and applies the following parameters that characterise credit baskets to which
the particular exposures are classified:
-
likelihood of occurrence of impaired exposures in the given basket,
rate of ”cured” exposures from the given credit basket,
recovery rate resulting from repayments made by clients from the given credit basket,
recovery rate resulting from utilisation of collaterals established for credit exposures from the given credit
basket,
- estimated time of collaterals workout related to credit exposures,
- ratio of loans covered with impairment charges on which the loss incurring events were identified the year
before , and in the case of which the calculated individual impairment charges and IBNR equalled zero.
The majority of the above-mentioned parameters is determined by the Bank empirically based on historical data
which are adjusted on the basis of information coming from current observations, so as to take into account the
influence of current conditions and to exclude the factors that exerted impact in the past and which do not exist at
present.
As there is no sufficient historical data, some of the above-mentioned parameters are determined (or adjusted)
based on expertise and experience of the Bank’s employees.
In estimations of impairment charges, the Bank does not recognize the expected losses resulting from future events,
irrespectively of a degree of likelihood of their occurrence.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
149
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
In the statement of financial position, the receivables are presented in their net values, i.e. the gross value (covering:
principal amount of the loan, interest, non-settled commissions) decreased by impairment charges. The amount
of loss is debited to impairment charges in profit and loss account of the current period. If in the next period the
impairment loss decreases, and this decrease can be objectively connected with the event that occurred after the
impairment had been recognized, then the previously recognized loss is reversed by decreasing impairment charges.
The reversal cannot result in an increase of the carrying value of a financial asset above the amount which would
constitute the amortised cost of this asset as at the day of reversed situation, if the impairment were not recognized
at all. The amount of reversed loss is recognized in the impairment charges in profit and loss account.
The uncollectable credit exposures are written off to provisions set up for impaired loans.
The Bank establishes provisions for off-balance sheet commitments (non-disbursed loans) of unconditional nature.
h)Tangible fixed assets
Own components of tangible fixed assets
Depreciation
Depreciation write offs are made according to the straight line method throughtout the period of use of the given
tangible fixed asset and are shown in the profit and loss account. Depreciation rates take into account the estimated
period of economic usability of fixed assets. The Bank applies the following depreciation rates for the major groups
of tangible fixed assets:
10% – 20%
10% – 30%
20%
For the fixed assets of significant value, the Bank can apply different, individually determined depreciation rates.
i)
The expenditures paid after initial recognition of the acquired intangible asset are activated only in case when such
expenditures increase future economic benefits resulting from the given asset. In all other cases, those expenditures
are shown in profit and loss account as the costs recognized at the moment when they were paid.
Depreciation
Intangible assets are depreciated according to the straight line metod and are presented at acqusition cost less
depreciation. Depreciation rates take into account the estimated period of economic usability of fixed assets. The
Bank applies the following depreciation rates for the major groups of intangible assets.
• computer software and copy rights, licenses
10%-50%
For intangible assets of significant value, the Bank can apply different, individually determined depreciation rates.
The components of tangible fixed assets are shown at acquisition cost or manufacturing cost, and are decreased by
the value of accumulated depreciation and impairment charges.
• investment in external fixed asset
• machinery and equipment • transport vehicles
Expenditures to be paid at later date
Intangible assets
Computer software
The purchased licenses for computer software are recognized in assets at the cost of acquisition and implementation
of this software.
The investments connected with maintenance of computer software are shown as costs at the moment of their
payment.
Other intangible assets
j)
Assets covered by leasing agreements
The Bank is a party to leasing agreements pursuant to which it accepts for use in return for payment the external
fixed assets for the specific period.
Financial leasing
In the case of leasing agreements, pursuant to which the whole risk and benefits resulting from possesion of assets
being the subject of the agreement are factually transferred to the Bank, the subject of lease is recognized in assets
as a fixed asset, and at the same time a liability is recognized in the amount that is equal to the value of minimal
leasing fees determined as at the date when the leasing starts. The financial leasing costs are recognized directly in
the item: ”Interest costs” in profit and loss account.
The fixed assets covered by financial leasing agrement are depreciated in a way that is applied for one’s own fixed
assets. However, when there is no certainty as to the transfer of ownership right of the subject of agreement, then
the fixed assets which are utilised based on financial leasing agreements are depreciated for the period shorter from
the two periods, i.e. envisaged period of use or period of leasing duration.
k)
Other items of statement of financial position
Other receivables
Other receivables are recognized in the amount of required payment decreased by impairment charges.
Liabilities
Liabilities other than financial liabilites valuated at fair value through profit and loss are recognized in the amount
that needs to be paid.
Other intangible assets are shown at acqusition cost or manufacturing cost less depreciation and the total amount
of impairment charges. The Bank includes a trademark cosisting of text to this group of intangible assets.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
150
Raport Roczny 2010 | Annual Report
151
STATEMENT OF ACCOUNTS
l)
Impairment charge concerning assets other than financial assets
STATEMENT OF ACCOUNTS
Short-term employee benefits
The values of the Bank’s assets other than assets resulting from deferred tax are reviewed at the end of the reporting
period in order to determine whether there were indications for impairment charge.
The Bank’s short-term employee benefits cover salaries and social insurance premiums and they are recognized in
liabilities in the item: ”Other liabilities”, and in the profit and loss account as costs of salaries.
An impairment charge is recognized if the book value of an asset, or its centre generating funds, exceeds the
recoverable amount. The impairment charge is recognized in profit and loss account.
The short-term employee benefits also cover a provision resulting from the unutilised leave days to which the
employees are entitled in accordance with the Labour Code. The amount of provision is estimated based on the
number of leave days left to be utilised.
An impairment charge can be reversed only up to the level at which the book value of an asset is not higher than
the book value which, when decreased by depreciation, would be indicated if the impairment charge were not
recognized.
m)Equity capital
The Bank does not have any privilaged share capital and the Bank has neither bought one’s own shares or issued
convertible bonds.
The equity consists of capital and funds which are established in accordance with the regulations in force, i.e.
relevant Acts and statutes. The equity also includes retained earnings from previous years. The equity capital is
shown according to nominal value.
Statutory capital is shown in the amount that is consistent with the statute and entry to the court register according
to nominal value.
Supplementary capital is established from the write-offs from profit and share premiums obtained from issue of
shares to be used for covering losses that may arise in connection with activity of the Bank.
Reserve capital is established from the write-offs from profit and is to be used for covering special losses and
expenditures of the Bank.
Revaluation reserve refers to the differences from valuation of financial assets available for sale, taking into account
the income tax, and the differences from valuation of derivative hedging instruments, taking into account the
income tax. The revaluation reserve is not subject to distribution. As at the day of derecognition of financial assets
from the books, the costs and revenues are recognized in profit and loss account.
Long-term employee benefits
The long-term employee benefits of the Bank include pension allowances.
The Bank determines a provision for pension allowances based on the current provisions set forth in the Regulations
concerning remunarations and the Bank updates such provision as at the end of each financial year.
o)
Interest income
The interest revenues and costs for all financial instruments are recognized in profit and loss account in the amount
of depreciated costs with the use of effective interest rate method.
The effective interest rate method is a method applied to calculate depreciated cost of an asset or financial liability
(or a group of financial assets or financial liabilities) and to assign interest revenues or costs to the relevant periods.
The effective interest rate is a rate which discounts the estimated future cash inflows or payments made in the
expected period until expiry of the financial instrument, and in justified cases in a shorter period, to the net carrying
value of an asset of financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates the cash flows,
taking into account all the provisions of the agreement concerning the financial instrument. However, it does not
take into account the potential future losses resulting from uncolectability of loans. The calculation covers all the
commissions and points paid and received by the parties to the agreement which are an integral part of the effective
interest rate, as well as transaction costs and all the other premiums and discounts.
In the case of financial assets or a group of similar financial assets, for which the imparment charge has been made,
the interest revenues are recognized with the use of effective interest rate applied to discount future cash flows for
the purposes of estimation of impairment loss.
Dividends are recognized as a liability in the period in which they were declared.
Financial result of the reporting period is the profit resulting from profit and loss account.
The interest revenues cover the amount of interest calculated on assets, including the interest on assets that have
been considered impaired.
n)
p)
Provisions
Provisions are set up when the Bank has an obligation (legal or customarily expected) resulting from future events,
and when it is likely that fulfilment of this obligation will necessarily result in outflow of funds consisting in economic
benefits, and when it is possible to reliably estimate the amount of such obligation.
In addition, this item includes the provisions connected with short and long-term employee benefits.
Revenues and costs resulting from fees and commissions
The revenues from fees and commissions arise as a result of the rendered financial services offered by the Bank.
The fees and commissions directly connected with emergence of financial assets or liabilities (both revenues and
costs) are recognized in profit and loss account as an element of effective interest rate in the item: “interest revenues
and costs”.
The commissions accounted on a current basis to profit and loss account cover mainly the revenues from commissions
for advance loan repayment, fees for inspections, reminders, certifications and the refunds of court fees paid.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
152
Raport Roczny 2010 | Annual Report
153
STATEMENT OF ACCOUNTS
The commission costs accounted to profit and loss account at the moment when they are paid refer to court fees,
fees for loan insurance and other.
q)
Result on foreign exchange operations
The result on foreign exchange operations covers the result on current transactions of purchase and sale of
currencies, as well as foreign exchange differences resulting from valuation of assets and liabilities expressed in
foreign currencies as well as FX-SPOT transactions up to average exchange rate published by the National Bank of
Poland as at balance sheet date. The result on foreign exchange operations does not cover the valuation of balances
concerning derivative instruments.
r)
Result on financial instruments valuated up to fair value through profit and loss
STATEMENT OF ACCOUNTS
v)
Marketable fixed assets and discontinued operations
The Bank classifies the fixed assets as marketable if their carrying value is recovered primarily by means of sale
transaction, and not by their further use. The fixed assets classified as marketable are valuated in the lower amount
from their carrying value and fair value less the costs of sale.
The impairment charges concerning marketable fixed assets are recognized in other operating costs.
”Discontinued operations” is an element of the Bank’s activity which has been sold or is classified as marketable
and which constitutes a separate, important field of activity of the Bank,or its geographical area of activity, or it is
a subsidiary company acquired but intended only for resale. The activity is classified to discontinued operations at
the moment when it satisfies the criteria of marketable activity or when it has been sold.
The result on financial instruments valuated up to fair value through profit and loss covers the profits and losses
resulting from sale and changes in fair value of financial instruments valuated up to fair value through profit and
loss.
s)
Other operational revenues and costs
Other operational revenues and costs are the costs and revenues not directly connected with activity of the Bank.
They include in particular: income on sale and liquidation of fixed assets, revenues from sale of other services,
compensations received and paid, penalties and fines.
t)Income tax
Income tax consists of the current tax and deferred tax. The income tax is recognized in profit and loss account
except for situations when the tax is recognized in capital.
The current tax is an expected tax liability referring to the revenue taxable with the use of a tax rate applicable at the
end of the reporting period, including all adjustments to tax obligation concerning previous years.
A provision for deferred tax is calculated with the use of balance sheet method by calculatig transitional differences
between the carrying value of assets and liabilities and their tax value.
The assets resulting from deferred tax are recognized in the scope in which the future taxable income is likely to
be available. The assets resulting from the tax are presented in such a degree in which the unsettled tax losses and
unsettled tax reliefs are likely to be realized.
The calculated provision for deferred tax and the assets resulting from deferred tax are netted and presented in the
statement of financial position as the assets or provision resulting from deferred tax.
u)
Reporting concerning operational segments of activity
The Bank does not separate operational segments in the understanding of requirements of IFRS 8 Operating
Segments. In particular, the refinancing costs and operating costs are administered centrally and they are not
allocated to particular business lines.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
154
Raport Roczny 2010 | Annual Report
155
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Notes to financial statement
3)
1)Interest income
2010
Result on foreign exchange operations
2009
2010
2009
Realized income on foreign exchange operations
288
3 274
-1 138
3 856
Income on foreign exchange operations
3 562
2 718
In thousand PLN
In thousand PLN
Interest revenues
Loans and credits to banks
316
282
Loans and credits to clients
83 885
98 299
Securities
3 642
3 947
Hedging instruments
7 789
9 073
95 632
111 601
Non-realized income on foreign exchange operations
4)
Result on operations with financial instruments valuated up to fair value through profit and loss
Interest expense
Bank deposits and loans
-12 593
-14 807
Issued securities
-38 656
-51 507
-290
-220
0
0
-51 539
-66 534
Deposits of clients
Hedging instruments
Interest income
44 093
45 067
The revenues resulting from interest on loans and credits to clients also cover the interest revenues from loans for which the
impairment loss has been determined. The above revenues in 2010 amounted to 9 169 ths. PLN, whereas in 2009 they totalled
8 158 ths. PLN.
2)
2010
2009
1 247
1 493
1 247
1 493
In thousand PLN
Income on derivative instruments at fair value through profit
and loss
5)
Result on financial investments
Commissions from loans and credits
-256
-232
Commissions for transfers and other payment transactions
-279
-96
-535
-328
6)
Raport Roczny 2010 | Annual Report
156
712
1 165
1 830
2 430
2010
2009
0
15
0
15
2010
2009
0
2 105
10
59
0
180
172
0
Other operating revenues
In thousand PLN
Profit from sale of tangible fixed assets
Revenues from lease of premises
Revenues from recovered amounts due
Other
Result on fees and commissions
2 430
In thousand PLN
Profit from sale of marketable asset
Fees and commissions expense
1 830
This result covers valuation at fair value of derivative instruments for which the Bank does not apply hedge accounting.
Revenues from fees and commissions
Commissions on loans and credits
2009
In thousand PLN
Income on sale of financial assets
Result on fees and commissions
2010
373
282
555
2 626
Raport Roczny 2010 | Annual Report
157
STATEMENT OF ACCOUNTS
7)
STATEMENT OF ACCOUNTS
General administration costs
10)Income tax
2010
2009
Recognized in profit and loss account
In thousand PLN
-10 924
-10 922
-1 561
-1 468
-101
0
Costs of maintenance and lease of buildings
-2 321
-3 667
Other administrative costs
-4 873
-5 455
Tangible fixed assets
-441
-352
Intangible and legal assets
-207
-100
-20 428
-21 964
Employee benefits
Provision for employee disputable cases
Depreciation:
8)
2010
Current year
Occurrence and reversal of transitional differences
Total income tax in profit and loss account
-144
-2 108
-4 148
-6 552
2010
2009
21 628
33 498
-4 110
-6 365
693
1 120
-493
-134
Calculation of effective tax rate
2009
Gross profit
Tax according to domestic tax rate
Established write-off for incurred and reported losses
Burdens resulting from costs - not being the costs of obtaining
income
9)
-4 444
Deferred tax
In thousand PLN
Net write-offs for incurred but not reported losses (IBNR)
-4 004
Current tax
In thousand PLN
Impairment charges
Disolved write-off for incurred and reported losses
2009
In thousand PLN
Staff expenses:
Salaries
2010
-11 292
-15 502
4 390
15 965
-1 697
1 872
-8 599
2 335
Other operating costs
Non-taxable revenues
Tax effect – difference between tax according to effective rate
38
187
-4 148
-6 552
19,0%
19,2%
19,0%
19,6%
2010
2009
Resulting from valuation of assets available for sale at fair
value
-19
34
Resulting from valuation of cash flows concerning hedge
accounting
-600
-563
-619
-529
Effective tax burden
Domestic tax rate
2010
2009
Effective tax rate
In thousand PLN
Deferred tax recognized directly in capital
Costs resulting from impairment charges adjusting other amounts due
-8
-396
Costs of real estate administration
0
-232
Liquidation of tangible fixed assets
-1
-57
-88
-209
-97
-894
Other
Raport Roczny 2010 | Annual Report
158
In thousand PLN
Raport Roczny 2010 | Annual Report
159
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
11)Earnings per share
13)
Deposits with other banks as well as loans and credits granted to other banks
Basic earnings per share
The calculation of basic earnings per one share as at 31 December 2010 was based on profit attributable to ordinary shareholders
in the amount of 17 480 ths. PLN (2009: 26 946 ths. PLN) and the average weighted number of ordinary shares existing as at the
end of the reporting period, i.e. 31 December 2010, amounting to 2 230 shares (2009: 2 230).
2010
2009
In thousand PLN
Profit for the given period
Profit attributable to ordinary shareholders
17 480
26 946
7,84
12,08
2010
2009
In items
Total gross
Interest
Deposits with other banks as well as loans and credits
granted to other banks
Average weighted number of of ordinary shares
as at 31 December
329
3 849
28 770
0
29 099
3 849
2
0
29 101
3 849
Deposits with other banks as well as loans and credits granted to other banks according to maturity dates
2010
2009
29 099
3 849
29 099
3 849
2
0
29 101
3 849
2010
2009
Financial derivative instruments (positive market value of derivative instruments: CIRS, IRS, FX SWAP, FX)
455
2 973
Financial assets valuated at fair value through profit and
loss
455
2 973
2010
2009
455
386
up to 1 year
0
2 587
from 1 year to 5 years
0
0
455
2 973
up to 1 month
total gross
Increase of share capital
12)
In current account
In thousand PLN
Average weighted number of ordinary shares
Issued ordinary shares as at 1 January
2009
In thousand PLN
Deposits
Profit attributable to ordinary shareholders
2010
2 230
2 230
0
0
2 230
2 230
Interest
Deposits with other banks as well as loans and credits
granted to other banks
14)
Financial assets valuated at fair value through profit and loss
Cash, funds with central bank
In thousand PLN
2010
2009
In thousand PLN
Funds deposited with central bank
353
7 107
353
7 107
Financial assets valuated at fair value through profit and loss according to maturity dates
As a result of the loan agreement signed in 2009 with a foreign bank for the period shorter than 2 years, from 30 April 2009
to 30 May 2010 the Bank was obliged to maintain an obligatory reserve on the account held at the NBP. As there was no
necessity to maintain the obligatory reserve, as of 31 May 2010 the funds deposited on the account with the National Bank are
used for the needs of current activity of the Bank.
In thousand PLN
up to 3 months
Total financial assets valuated at fair value through profit and loss
Raport Roczny 2010 | Annual Report
160
Raport Roczny 2010 | Annual Report
161
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
15)
Financial instruments at fair value – nominal values and their valuation
Loans and credits granted to clients
2010
2009
Individuals
933 799
867 599
Interest rate derivative instruments
Business entities
911 378
892 698
Instruments in over-the-counter trading:
Public sector
12 278
13 959
1 857 455
1 774 256
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
2010
2009
up to 1 month
124 050
88 612
1 to 3 months
13 879
13 312
from 3 months to 1 year
80 644
61 007
from 1 year to 5 years
352 601
336 111
1 286 281
1 275 214
1 857 455
1 774 256
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
2010
2009
Balance as at 1 January
-52 965
-56 006
Changes in provisions:
-8 474
3 041
-15 541
-18 769
125
706
6 942
21 104
-61 439
-52 965
As at 31 December 2010
Nominal value of instruments to be
exercised at future date
below 3
months
In thousand PLN
Interest rate swaps (IRS)
Total
from 3
months
to 1 year
over
1 year
Total
Fair values
In thousand PLN
Assets
Liabilities
13 465
13 465
459
Total – loans and credits grantem to clients
13 465
13 465
459
Interest
Impairment charges
Net loans and credits granted to clients
Foreign exchange derivative instruments
Instruments in over-the-counter trading:
FX contracts
FX Swaps
Total
As at 31 December 2009
2 130
2 130
21
155 648
155 648
434
157 778
157 778
455
Nominal value of instruments to be
exercised at future date
below
3 months
In thousand PLN
from 3
months
to 1 year
below
3 months
from 3
months
to 1 year
4
4
Fair values
below 3
months
from 3
months
to 1 year
Loans and credits according to maturity dates
In thousand PLN
over 5 years
Interest rate derivative instruments
Total – loans and credits grantem to clients
Instruments in over-the-counter trading:
Interest
Interest rate swaps (IRS)
Total
7 981
15 611
23 592
249
924
Impairment charges
7 981
15 611
23 592
249
924
Net loans and credits granted to clients
16)
Foreign exchange derivative instruments
Changes in provisions for loans and credits
Instruments in over-the-counter trading:
FX contracts
FX Swaps
2 921
2 921
47
52 973
52 973
339
10 110
66 004
2 338
2 724
Other foreign exchange contracts (CIRS)
Total
55 894
Foreign exchange contracts
10 110
10 110
8
8
Monetary items denominated in foreign currencies are hedged with the use of foreign exchange derivative instruments (foreign exchange swaps and CIRS). Foreign exchange swaps are the instruments based on simultaneous, instantaneous purchase/
sale of the currency and its repurchase/resale in future at the exchange rate determined on the date of concluding the transaction. CIRSs in addition are based on exchange of interest payments in different currency. The rules of exchange of payments
are determined at the moment of concluding the transaction. The benefit resulting from those instruments is protection against foreign exchange risk.
The Bank did not conclude neither futures or option contracts.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
162
In thousand PLN
Impairment charges made in the period
Depreciations and write-offs
Reversal of impairment charges
Balance as at 31 December
As at 31 December 2010 the impairment charges resulting from loans and credits included the following categories:
-impairment loss – 54 865 ths. PLN
-write-offs to identified but not reported losses (IBNR) – 6 574 ths.PLN.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
163
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
18)Tangible fixed assets
As at 31 December 2009 the impairment charges resulting from loans and credits included the following categories:
-impairment loss – 48 039 ths. PLN
-write-offs to identified but not reported losses (IBNR) – 4 926 ths.PLN.
In thousand PLN
17)Other financial assets
Value at acquisition price
2010
2009
In thousand PLN
Securities available for sale
92 493
82 183
92 493
82 183
The valuation of treasury bonds is calculated based on prices quoted at the Stock Exchange in Warsaw, whereas valuation of
treasury bills is made according to market rates published in the Bloomberg system.
Securities available for sale are valuated at fair value
2010
2009
Treasury bills
30 747
20 709
Bonds
61 746
61 474
92 493
82 183
In thousand PLN
Debt securities according to issuers
2010
2009
In thousand PLN
Balance as at
1 January 2009
Lands and
buildings
Machines
and
equipment
Transport
vehicles
Other fixed
assets
Fixed assets
under
construction
Total
89
670
1 017
5 947
5
7 728
Increases
450
92
0
155
1 156
1 853
Deductions
-89
-556
-155
-885
-532
-2 217
Balance as at
31 December 2009
450
206
862
5 217
629
7 364
450
206
862
5 217
629
7 364
Increases
0
0
96
951
295
1 342
Deductions
0
-6
-40
-101
-924
-1 071
450
200
918
6 067
0
7 635
Balance as at
1 January 2009
55
618
780
5 669
-
7 122
Depreciation of the
current period
26
15
108
203
-
352
-58
-530
-155
-884
-
-1 627
23
103
733
4 988
-
5 847
Balance as at
1 January 2010
23
103
733
4 988
-
5 847
Depreciation of the
current period
45
16
58
322
-
441
0
-5
-40
-100
-
-145
68
114
751
5 210
-
6 143
As at 1 January 2009
34
52
237
278
5
606
As at
31 December 2009
427
103
129
229
629
1 517
As at 1 January 2010
427
103
129
229
629
1 517
As at
31 December 2010
382
86
167
857
0
1 492
Balance as at
1 January 2010
Balance as at
31 December 2010
Depreciation and
impairment charges
Liquidation
Balance as at
31 December 2009
State Treasury securities:
Treasury bills
30 747
20 709
Bonds
61 746
61 474
92 493
82 183
Liquidation
Othe financial assets according to maturity dates
As at 31 December 2010
In thousand PLN
from
3 months to
1 year
from
1 year to 5
years
over
5 years
Total
Carrying value
Assets available for sale
30 747
61 746
0
0
92 493
Other financial assets
30 747
61 746
0
0
92 493
As at 31 December 2009
In thousand PLN
up to
3 months
from
3 months to
1 year
from
1 year to 5
years
over
5 years
Total
Assets available for sale
0
20 709
61 474
0
82 183
Other financial assets
0
20 709
61 474
0
82 183
Raport Roczny 2010 | Annual Report
164
up to
3 months
Balance as at
31 December 2010
Raport Roczny 2010 | Annual Report
165
STATEMENT OF ACCOUNTS
19)
STATEMENT OF ACCOUNTS
Intangible assets
20)Other assets
In thousand PLN
Patents,
Software
trademarks and
similar values
Value at acquisition price
Balance as at 1 January 2009
5
7 117
Increases
2
263
Deductions
-188
Balance as at 31 December 2009
7
7 192
Balance as at 1 January 2010
7
7 192
Increases
13
Deductions
-16
Balance as at 31 December 2010
7
7 189
Accumulated depreciation and
0
impairment charges
Outlays
Total
In thousand PLN
2010
2009
Assets resulting from net deferred tax
9 485
9 718
1 128
756
0
0
various debtors
974
696
other
370
196
11 957
11 366
In thousand PLN
2010
2009
Accrued interest
1 168
1 675
Provisions for loans
9 300
8 137
Other provisions
664
508
Interest and negative differences resulting from valuation of
derivative instruments
591
685
2 203
2 300
13 926
13 305
In thousand PLN
2010
2009
Accrued interest
2 109
1 221
Interest and negative differences resulting from valuation of derivative instruments
1 769
1 803
563
563
4 441
3 587
Other:
current income tax
public-legal settlements
-
7 122
2
267
-2
-190
-
7 199
-
7 199
-
13
-
-16
-
7 196
Balance as at 1 January 2009
2
6 911
-
6 913
Depreciation of the current period
2
98
-
100
Liquidation and sale
-
-188
-
-188
Balance as at 31 December 2009
4
6 821
-
6 825
Balance as at 1 January 2010
4
6 821
-
6 825
Depreciation of the current
period
-
207
-
207
Liquidation and sale
-
-15
-
-15
Balance as at 31 December 2010
4
7 013
-
7 017
20 a)
Assets resulting from net deferred tax
Valuation of amounts due with the amortised cost method and
effective interest rate
Provisions resulting from deferred income tax are related to the following items:
Valuation of amounts due with the amortised cost method and
effective interest rate
Carrying values
Assets resulting from net deferred tax
As at 1 January 2009
3
206
-
209
As at 31 December 2009
3
371
-
374
In thousand PLN
2010
2009
As at 1 January 2010
3
371
-
374
Accrued interest
-941
454
As at 31 December 2010
3
176
-
179
Provisions for loans
9 300
8 137
664
508
Interest and negative differences resulting from valuation
of derivative instruments
-1 178
-1 118
Valuation of amounts due with the amortised cost method
and effective interest rate
1 640
1 737
9 485
9 718
Other provisions
Raport Roczny 2010 | Annual Report
166
Raport Roczny 2010 | Annual Report
167
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Changes in transitional differences in 2010
In thousand PLN
Balance as
at 1 January
2010
Changes
carried over
to financial
result
Changes
carried over
to capital
Balance as at
31 December
2010
Assets resulting from net deferred tax
Accrued interest
454
-1 342
8 137
1 163
9 300
508
156
664
Interest and negative differences resulting from valuation of
derivative instruments
-1 118
-23
Valuation of amounts due with the amortised cost method
and effective interest rate
1 737
-97
9 718
-143
Write-offs adjusting value of loans
Other provisions
-53
-37
-941
-1 178
1 640
-90
9 485
Changes in transitional differences in 2009
In thousand PLN
Balance as
at 1 January
2009
Changes
carried over
to financial
result
Changes
carried over
to capital
Balance as at
31 December
2009
Assets resulting from net deferred tax
Accrued interest
1 199
-536
Write-offs adjusting value of loans
9 547
-1 410
8 137
465
43
508
Interest and negative differences resulting from valuation of
derivative instruments
-1 591
-63
Valuation of amounts due with the amortised cost method
and effective interest rate
1 878
-141
11 498
-2 107
Other provisions
21)
Liabilities to banks
In thousand PLN
Term liabilities
Total gross
Interest
Total – liabilities to banks
-209
536
454
-1 118
1 737
327
2010
9 718
2009
974 619
585 837
974 619
585 837
915
645
975 534
586 482
Liabilities to banks according to maturity dates
In thousand PLN
In March 2010 the loan agreement for total amount of 85 mln EUR or the equivalent of this amount in CHF - matured. In
March 2010, the Bank signed a long-term loan agreement for total amount of 125 mln CHF. In November 2010 the Bank signed
another long-term loan agrement which it utilised in the form of three tranches of 2 mln EUR each and two tranches in total
amount of 52,4 mln CHF.
22)
2010
2009
Financial derivative instruments (negative valuation
of financial derivative instruments)
463
932
Financial liabilities valuated at fair value through profit
and loss
463
932
Financial liabilities valuated at fair value through profit and loss according to maturity dates
In thousand PLN
2010
2009
up to 1 month
4
8
1 to 3 months
0
0
459
0
0
924
Total gross
463
Detailed information concerning financial instruments has been presented in the note no. 14.
932
from 3 months to 1 year
from 1 year to 5 years
23)Liabilities to clients
In thousand PLN
2010
2009
179
183
Business entities
19 041
11 762
Total gross
19 220
11 945
28
17
19 248
11 962
In thousand PLN
2010
2009
up to 1 month
818
569
Security deposits serving as collateral for loans
Individuals
Interest
Total – liabilities to clients
Liabilities to clients according to maturity dates
2009
up to 1 month
389 580
240 575
1 to 3 months
0
345 262
from 3 months to 1 year
0
0
from 1 year to 5 years
0
0
over 5 years
585 039
0
Interest
Total gross
974 619
585 837
915
645
975 534
586 482
Total – liabilities to banks
Raport Roczny 2010 | Annual Report
Financial liabilities valuated at fair value through profit and loss
In thousand PLN
2010
Interest
168
In 2010 the Bank met all its commitments resulting from the agreements concluded with banks.
1 to 3 months
0
0
887
0
6 471
1 114
over 5 years
11 044
10 262
Total gross
19 220
11 945
28
17
19 248
11 962
from 3 months to 1 year
from 1 year to 5 years
Total – liabilities to clients
Raport Roczny 2010 | Annual Report
169
STATEMENT OF ACCOUNTS
24)
STATEMENT OF ACCOUNTS
Liabilities resulting from issue of one’s own securities
As at 31 December 2009
In thousand PLN
2010
2009
599 541
914 271
599 541
914 271
5 023
604 564
Issued mortgage bonds
Gross total
Interest
Total - liabilities resulting from issue of one’s
own securities
nominal value
interest rate
repurchase date
market where security
is listed
Mortgage bonds EUR
3 630
Fixed 5,95%
1-Jun-2010
over-the-counter
7 973
Mortgage bonds EUR
200 000
Wibor + 0,30%
2-Jun-2012
Catalyst*
922 244
Mortgage bonds EUR
400 000
Wibor + 0,25%
21-Nov-2010
Catalyst*
Mortgage bonds EUR
200 000
Wibor + 0,25%
28-Mar-2011
Catalyst*
Mortgage bonds EUR
100 000
Wibor + 0,25%
12-Jan-2012
Catalyst*
Liabilities resulting from issue of one’s own securities according to maturity dates
In thousand PLN
In thousand PLN
2010
2009
* market run by the Stock Exchange in Warsaw and BondSpot
up to 1 month
0
0
1 to 3 months
199 977
0
0
414 755
299 795
499 516
over 5 years
99 769
0
Gross total
599 541
914 271
5 023
7 973
604 564
922 244
from 3 months to 1 year
from 1 year to 5 years
Interest
Total - liabilities resulting from issue of one’s own securities
In 2010 the mortgage bonds were repurchased with nominal value of 3 630 ths. EUR and 400 000 ths. PLN.
The issued mortgage bonds are collateralised on receivables entered into the register of collaterals for mortgage bonds. Detailed
information has been presented in the notes no. 33.
On 24 August 2010, at the Bank’s request, the Polish Financial Supervision Authority approved the Prospectus of the bearer
Mortgage Bonds Programme for total nominal value of 2 000 000 000 PLN
Under the above-mentioned programme, on 28 December 2010 the Bank issued mortgage bonds with nominal value of 100
000 ths. PLN.
25)
Issued securities according to type
In thousand PLN
As at 31 December 2010
In thousand PLN
nominal value
interest rate
market where security
is listed
200 000
Wibor + 0,30%
2-Jun-2012
Catalyst*
Mortgage bonds PLN
200 000
Wibor + 0,25%
28-Mar-2011
Catalyst*
Mortgage bonds PLN
100 000
Wibor + 0,25%
12-Jan-2012
Catalyst*
Mortgage bonds PLN
100 000
Wibor + 1,00%
28-Oct-2020
Catalyst**
* market run by the Stock Exchange in Warsaw and BondSpot
** listed since 2 February 2011
170
repurchase date
Mortgage bonds PLN
Raport Roczny 2010 | Annual Report
Provisions
2010
2009
Provisions for pension benefits
173
153
Provisions for leaves
439
439
Provisions for employee disputable cases
101
713
592
Changes in provisions for commitments relating to employees and other provisions
In thousand PLN
01 January 2010
Established
Dissolved
Utilised
31 December 2010
Provisions for pension benefits
153
20
0
0
173
Provisions for leaves
439
0
0
0
439
0
101
0
0
101
592
121
0
0
713
Provisions for employee
disputable cases
Raport Roczny 2010 | Annual Report
171
STATEMENT OF ACCOUNTS
In thousand PLN
STATEMENT OF ACCOUNTS
01 January 2009
Established
Dissolved
Utilised
The total number of issued shares is 2 230 items. The nominal value of each share amounts to 100 ths. PLN. Each share stands
for one voting right and the General Meeting of Shareholders.
31 December
2009
The shareholder of the Bank is Bank Polska Kasa Opieki S.A. in Warsaw which holds 2 230 shares accounting for 100% of the
Bank’s statutory capital and entitling Bank Pekao S.A. to exercise the voting right from 100% of shares.
Provisions for
pension benefits
127
26
0
0
153
Provisions for leaves
199
352
0
-112
439
326
378
0
-112
592
26)Other liabilities
In thousand PLN
2010
2009
Provision for material costs
2 890
1 926
Various creditors
1 480
929
344
439
0
157
4 714
3 451
Public-legal settlements
Other
Effect of hyperinflational economy
Since the date of registration of issued capital in September 1995 until December 1996 the Bank operated in the conditions of
hyperinflation. The IAS 29: ”Financial Reporting in Hyperinflation Conditions” requires that each component of the shareholders’
capital (except for retained earnings and surplus from revaluation) be converted by the general indexation of prices during
hyperinflation. Such retrospective application would result in increase of share capital by 7 785 ths. PLN and decrease of retained
earnings from previous years in that period in equivalent amount.
Supplementary capital
In thousand PLN
Supplementary capital as at 1 January
distribution of financial result
Supplementary capital as at 31 December
27)Equity capital
2010
2009
11 744
10 246
2 156
1 498
13 900
11 744
2010
2009
17 222
17 222
6 100
6 100
23 322
23 322
81
-146
2 557
2 401
2 638
2 255
Reserve capital and revaluation reserve
Statutory capital
Shares
Ordinary shares
Ordinary shares
2010
2009
2 230
2 230
0
0
2 230
2 230
Shares issued as at 1 January
Shares issued for cash
Shares issued as at 31 December – fully paid up
Series / issue
Types of shares
A
In thousand PLN
Reserve capital
reserve capital
general bank risk fund
Number of shares
Value of series /
issue according
to nominal value
Method of payment
Registration date
ordinary registered
shares
300
30 000
paid up in cash
7-Sep-1995
B
ordinary registered
shares
555
55 500
paid up in cash
1-Oct-1996
C
ordinary registered
shares
1
100
paid up in cash
18-Aug-1997
D
ordinary registered
shares
11
1 100
paid up in cash
1-Jun-1999
E
ordinary registered
shares
625
62 500
paid up in cash
25-Apr-2000
F
ordinary registered
shares
206
20 600
paid up in cash
16-Jun-2005
G
ordinary registered
shares
256
25 600
paid up in cash
29-Sep-2006
The dividend in the amount of 24 790 ths. PLN was paid out on 29 June 2010. The amunt of 11 116,62 PLN was paid out per
each ordinary share.
H
ordinary registered
shares
276
27 600
paid up in cash
11-Sep-2007
Proposed distribution of profit for the reporting year
Revaluation reserve
valuation of securities abvailable for sale
valuation of hedging derivative instruments
Distribution of profit for the previous year
In accordance with the decision of the Ordinary General Meeting dated 1 April 2010, the net profit for 2009 was earmarked for:
- payment of dividend for shareholders in the amount of 24 790 ths. PLN
- for increase of supplementary capital in the amount of 2 156 ths. PLN.
Dividend
The Management Board will apply for earmarking the profit for the obligatory 8 % write-off for supplementary capital, and to
use the remaining portion of profit for payment of dividend.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
172
Raport Roczny 2010 | Annual Report
173
STATEMENT OF ACCOUNTS
28)
STATEMENT OF ACCOUNTS
Hedge accounting
The Bank applies the policy of hedging one’s exposures against fluctuations of interest rates and currency exchange rates
– the details regarding risk management are set forth in the note no. 39. The hedge accounting is used to protect against
interest rate risk and foreign exchange risk.
As at 31 December 2010
In thousand PLN
Nominal value of instruments to be
exercised at future date
Fair values
The hedged item are the selected amounts due with variable interest expressed in CHF, entered in the register of securities for
mortgage bonds and characterised by high likelihood of interest cash flows, as well as the bearer mortgage bonds of LZI01
Series for the amount of 200 000 ths. PLN issued under the bearer Mortgage Bonds Programme in total nominal value of 3
000 000 ths. PLN. The interest payments resulting from loans being the hedged item are made on a current basis. The interest
payments resulting from mortgage bonds are made on semi-annual basis (on 2 June and on 2 December each year until 2 June
2012).
from
3 months to
1 year
above 1 year
Derivative instruments hedging cash flows –
related to interest rate and foreign exchange
rate - being in over-the-counter trading (CIRS)
0
200 000
200 000
0
55 885
The hedging transactions are two CIRS float/float CHF/PLN transactions concluded on 11 January 2007 under the same
conditions in total nominal value of 200 000 ths. PLN. The transactions were concluded until 12 July 2012. The transactions bear
interest based on 6-month LIBOR for CHF and WIBOR for PLN rates. The interest payments are made on semi-annual basis (12
January, 12 July each year until reansactions end). As at 31 December 2010, the fair value of the transactions was negative and
it amounted to 55 885 ths. PLN.
Total
0
200 000
200 000
0
55 885
29)
Total
Assets
Liabilities
As at 31 December 2010 the Bank did not have any in-built derivative instruments.
As at 31 December 2010 there were no additional conditions concerning financial instruments which – if occurred – would
considerably change the payment/risk profile.
As at 31 December 2009
In thousand PLN
Nominal value of instruments to be
exercised at future date
from 3 months to 1 year
above 1 year
Derivative instruments hedging cash flows –
related to interest rate and foreign exchange
rate - being in over-the-counter trading (CIRS
and IRS)
14 913
200 000
Total
14 913
200 000
Total
214 913
214 913
Fair values
Assets
212
212
Liabilities
Fair value
The fair value of balance sheet and off-balance sheet financial instruments is the price at which an asset could be exchanged or
a liability settled in a transaction between knowlegable and willing parties based on mark-to-market valuations.
As there is no active market for the Bank’s majority financial instruments, the estimates of fair value are based on envisaged
future cash flow which is discounted with the use of current interest rates (including margins) in order to obtain the current net
value.
For the ”cash and its equivalents” item, considering their short maturity, the Bank adopted that the estimated fair value would
be consistent with the carrying value.
23 061
The currently offered margins were used to calculate the fair value of loans granted to clients, taking into account the applied
methodology of calculation of impaired credit exposures (described in the notes concerning the accounting policy).
23 061
The fair value of mortgage bonds in public trading, due to no current prices on the Catalyst market, was calculated based
on the envisaged cash flows. Those cash flows were discounted with the use of market interest rates taking into account the
margin of mortgage bonds in the amount of 100 p.b., obtained at the last issue of the Bank’s mortgage bonds. In 2009, the Bank
calculated the fair value of mortgage bonds in public trading based on prices quoted on the Catalyst market available as at 31
December 2009.
As at 31 December 2009 the Bank did not have any in-built derivative instruments.
As at 31 December 2009 there were no additional conditions concerning financial instruments which – if occurred – would
considerably change the payment/risk profile.
Additional information concerning hedging of cash flows
In 2010 all the hedging relationships maintained by Pekao Bank Hipoteczny S.A. were effective. As a result, the changed valuation
of hedging instruments up to fair value was recognized in the revaluation reserve in the amount of 156 ths. PLN (increase). The
balance of revaluation reserve relating to hedging instruments as at 31 December 2010 amounted to 2 557 ths. PLN. The
interest revenues from hedging instruments have been presented in the note no. 1.
The future cash flows resulting from long-term liabilities were used to calculate the fair value of those liabilities to banks. Those
cash flows were discounted with the use of market interest rates taking into account the margins available on the interbank
market.
For the ”liabilities to banks” item, the Bank adopted that the estimated fair value would be at the level equal to the carrying
value.
To determine a fair value of short-term liabilities to banks, due to their short maturity, the Bank adopted that the estimated
fair value would be consistent with the carrying value. In 2009, all the liabilities to banks were of short-term nature and their
estimated fair value was determined at the level equal to the carrying value.
CIRS
The purpose of concluding hedging transactions: CIRS is to adjust cash inflows in CHF resulting from loan agreements to cash
outflows resulting from issued mortgage bonds denominated in PLN (protection against the risk of changes in future cash flows
generated by hedged items).
Raport Roczny 2010 | Annual Report
174
Raport Roczny 2010 | Annual Report
175
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
As at 31 December 2010
In thousand PLN
As at 31 December 2010
Carrying value
Fair value
Assets
Cash and its equivalents
Loans and credits granted to clients
In thousand PLN
Category 1
Category 2
Category 3
Assets
29 454
29 454
455
0
1 727 193
Financial assets at fair value through profit and loss
0
1 805 431
1 834 885
1 756 647
Derivative hedging instruments
0
0
0
92 493
0
0
92 493
455
0
Financial liabilities at fair value through
profit and loss
0
463
0
Derivative hedging instruments
0
55 885
0
0
56 348
0
Category 1
Category 2
Category 3
Financial assets at fair value through
profit and loss
0
2 973
0
Derivative hedging instruments
0
212
0
82 183
0
0
82 183
3 185
0
Financial liabilities at fair value through
profit and loss
0
932
0
Derivative hedging instruments
0
23 061
0
0
23 993
0
Securities available for sale
Liabilities
Liabilities to banks
975 534
950 272
Liabilities to clients
19 248
19 248
604 564
611 015
1 599 346
1 580 535
Liabilities resulting from issue of one’s own securities
As at 31 December 2009
In thousand PLN
Carrying value
Fair value
As at 31 December 2009
Assets
Cash and its equivalents
10 956
10 956
1 726 410
1 610 122
1 737 366
1 621 078
Liabilities to banks
586 482
586 482
Liabilities to clients
11 962
11 962
922 244
894 944
1 520 688
1 493 388
Loans and credits granted to clients
Liabilities
Liabilities resulting from issue of one’s own securities
Liabilities
As at 31 December 2010 and 31 December 2009, the Bank classified its financial assets and liabilities valuated up to fair value
into three categories:
- category 1 – valuated directly based on prices from active market
- category 2 – valuated with the use of a model based on rates and prices observed on the market
- category 3 – valuated with the use of a model based on rates and prices not observed on the market
In thousand PLN
Assets
Securities available for sale
Liabilities
30)
Payments resulting from lease agreement
In accordance with the lease agrement, Pekao Bank Hipoteczny S.A. occupies office premises, parking spots and storage space.
The lease agrement was concluded for the period of 7 years since when the object of lease was handed over to the Bank.
In 2010 and 2009, the Bank paid fees resulting from the lease agreements in the amount of
2 049 ths. PLN and 2 326 ths. PLN
respectively. The above fees were recognized in administrative costs in the profit and loss account.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
176
Raport Roczny 2010 | Annual Report
177
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Total liabilities resulting from the above-mentioned lease agreements have been presented in the table below.
Liabilities according to maturity dates
In thousand PLN
2010
Contingency commitments to grant loans
The Bank has the commitments to grant loans. Those commitments include non-disbursed funds from the signed loan
agreements.
2009
In thousand PLN
below 1 year
2 023
2 098
from 1 year to 5 years
8 841
8 818
584
2 931
11 448
13 847
above 5 years
Total
The data in the table calculated based on the lease agreement increased by 22% VAT and converted according to exchabge
rates as at 31 December 2010 and 31 December 2009.
Commitments to disburse loans
Financial leasing
The agreement allows the Bank to buy out the cars after the leasing period ends.
61 892
29 413
Liabilities resulting from off-balance sheet transactions
Liabilities resulting from off-balance sheet transactions derivative instruments (CIRS, IRS, FX SWAP, FX)
In 2010, Pekao Bank Hipoteczny S.A., as a lessee, concluded a financial lease agrement concerning passenger cars.
2009
The Bank does not establish any provisions for off-balance sheet commitments due to their contingent nature
In thousand PLN
31)
2010
2010
2009
791 069
597 124
2010
2009
1 459 778
1 385 020
72 532
85 675
33)
Assets serving as security
Assets securing issue of mortgage bonds
The net carrying value of assets covered by financial leasing amounts to 82 ths. PLN as at 31 December 2010.
In thousand PLN
Amount of future minimal leasing fees
In thousand PLN
Nominal value of receivables collateralised on mortgages and
other funds, entered into the register of securities for mortgage
bonds
2010
2009
below 1 year
36
0
from 1 year to 5 years
53
0
Nominal value of mortgage bonds as at the year end
600 000
914 913
0
0
Interest on issued mortgage bonds as at the year end
38 199
51 001
89
0
Oversecured capital
859 778
470 107
Oversecured interest
34 333
34 674
above 5 years
Total
Interest on receivables as at the year end
Information on started legal proceedings
The principles concerning the issuance of mortgage bonds, secured with receivables of the mortgage bank collateralised on
mortgages, are defined in the Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banks dated 29 August 1997 (uniform text: Jouranl of Laws
from 2003 roku, No. 99, item 919, with further amendments).
As at 31 December 2010 there are no pending legal proceedings before court or bodies of state administration concerning the
Bank’s liabilities or receivables, the value of which would account for at least 10 % of the Bank’s equity capital.
In case of announcement of bankruptcy of a mortgage bank, the funds obtained from enforcement of receivables entered into
the register of securities for mortgage bonds can be used solely to satisfy the claims that result from mortgage bonds.
The total value of all conducted legal, enforcement and bankruptcy proceedings started in order to satisfy the claims resulting
granted loans amounts to 131 553 ths. PLN, which accounts for 46,93 % of the Bank’s equity capital. The Bank established writeoffs to impairment charges in the amount of 30 899 ths. PLN.
Assets securing funds guaranteed by the Bank Guarantee Fund
32)
Contingency liabilities
As at 31 December 2010, the Bank is a defendant in the proceedings going on before court or state administration bodies for
total amount of 101 ths. PLN. The Bank set up a provision for the said receivables in the amount of 101 ths. PLN.
In thousand PLN
2010
2009
Secured liabilities*
77
0
Securing assets
60
1 582
* Funds, being a security deposit serving as collateral for loans (art. 102 of the Banking Law Act dated 29 August 1997), are not guaranteed by the
Bank Guarantee Fund, whereas they provide a basis to calculate the guaranteed funds protection fund.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
178
Raport Roczny 2010 | Annual Report
179
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Assets securing a technical loan from the National Bank of Poland
In thousand PLN
Secured liabilities*
Securing assets
Remunerations
2010
2009
0
0
30 688
19 127
In thousand PLN
2010
2009
Managerial staff*
Managerial staff*
1 727
1 699
106
83
1 833
1 782
Salaries
Other
34)
Cash and its equivalents
* Members of the Management Board of Pekao Bank Hipoteczny S.A.
For the purposes of cash flow statement, cash and amounts due from the banking sector cover the balances outstanding less
than 3 months.
In thousand PLN
2010
2009
Cash and funds with central bank
353
7 107
29 101
3 849
29 454
10 956
Loans and credits granted to banks
The remunerations of managerial staff in 2010 include:
- salaries – costs of remuneration paid to the management board, including a provision for annual bonuses.
- other – including social insurance benefits
The detailed information concerning the remuneration of particular persons from the Management Board of Pekao Bank Hipoteczny S.A. has been published in the Report of the Management Board on the Bank’s activities in 2010.
Transactions with companies belonging to the Group
In thousand PLN
2010
Pekao S.A.
35)
Related units
The Bank concludes transactions with the parent company and related entities within the Pekao Group and UCG. The transactions with
related units also cover the transactions with the managerial staff and with of Pekao Bank Hipoteczny S.A.
The transactions with related units are made under regular business activity and they include mainly: loans, deposits, foreign exchange
transactions. The value of transactions with related units as at the year end as well as costs and income for the financial year have been
presented in the tables below.
Transactions with managerial personnel
Increases
Deductions
2010
Managerial staff**
2009
Managerial staff**
180
Deposits
28 772
Receivables in current account
309
Positive fair value resulting from
derivative instruments
434
Other assets
Other entities from the
Pekao S.A. Group and UCG
0
7
3 824
15
3 138
60
7
Liabilities to banks
389 801
585 733
240 828
345 654
Mortgage bonds
165 143
216 513
20 236
56 347
23 993
Term liabilities
Negative fair value resulting from
derivative instruments
2 935
6 338
0
0
-2 935
-3 403
Balance as at 31 December
0
2 935
Interest revenue
0
169
**Members of the Management Board of Pekao Bank Hipoteczny S.A., Bank Pekao S.A. and other entities of the Pekao Group
Raport Roczny 2010 | Annual Report
Pekao S.A.
Liabilities, including
Loans
Balance as at 1 January
Other entities from the
Pekao S.A. Group and
UCG
Receivables together with interest,
including
Transactions with related entities
In thousand PLN
2009
Other liabilities
89
Transactions involving financial
derivative instruments, including:
Foreign exchange transactions
3 168
3 328
Forward, foreign exchange swaps
310 830
105 558
IRS/CIRS
475 997
485 761
Raport Roczny 2010 | Annual Report
181
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Revenues and costs concerning transactions with the entities belonging to the Group
In thousand PLN
Pekao S.A.
Interest revenues:
including interest on hedging
instruments
Interest expenses:
including interest on hedging
instruments
including interest on mortgage
bonds
Revenues from commissions
Commission costs
Result on operations with financial
instruments valuated up to fair value
through profit and loss
Other revenues
Other costs
36)
Other entities from the
Pekao S.A. Group and
UCG
Pekao S.A.
7 999
9 151
7 789
9 073
15 440
6 400
0
8 676
17 765
Other entities from the
Pekao S.A. Group and UCG
599
12 748
0
297
128
1 830
2 430
0
0
131
148
By the time the financial statement is prepared, there have been no events of significant nature which were unrecognized in
this financial statement.
38)
6 735
0
0
189
37)Events after balance sheet date
2009
2010
Major estimations applied in accounting policy.
Determining the carrying values of some assets and liabilities requires that the impact of uncertain future events upon those
items needs to be estimated as at the balance sheet date.
Impairment of loans
999
As at the end of the reporting period, the Bank asesses whether there are objective premises indicating that a loss has been
suffered as a result of impairment of particular items of financial assets or a group of financial assets. Financial assets or a group
of financial assets are impaired, and the impairment losses are suffered when, and only when, there is an objective indication
of impairment loss as the consequence of one or more events which occurred after initial recognition of asset (”loss incurring
event”) and the event (or events) have impact upon the estimated future cash flows relating to a single financial asset or the
group of financial assets. Whereas it is not necessary to identify a single event which caused an imparment loss.
In case when there is an objective indication that a loss resulting from imparment of loans and receivables or investments held
to maturity presented according to amortised cost – has been suffered, the amount of such loss is determined as the difference
between the carrying value of assets and the current value of estimated future cash flows discounted according to the effective
rate of return on financial assets initially recognized. The methodology and assumption applied when estimating both the
amount and moments of future cash flows are subject to periodic reviews.
19
Agreements significant to the Bank, cooperation agreements
Loan agreements
The Bank did not sign any significant loan agreements in 2010.
Agreements concerning credit lines
In March 2010 the Bank signed an agreement with UniCredit Bank Ireland p.l.c. pursuant to which UniCredit Bank Ireland p.l.c.
granted a credit line to the Bank up to total amount of 125 mln CHF, which the Bank fully utilised.
In March 2010 the Bank signed a guarantee agrement with Bank Pekao S.A. pursuant to which Bank Pekao S.A. granted a
guarantee to the Bank as security for repayment of the above-mentioned loan together with interest, commission and other
costs.
In November 2010, the Bank signed an agreement with UniCredit Bank Ireland p.l.c. pursuant to which UniCredit Bank Ireland
p.l.c. granted a credit line to the Bank which the Bank utilised in three tranches of 2 mln EUR each and two tranches of total
value of 52,4 mln CHF.
39)
Risk report
Pekao Bank Hipoteczny S.A. identifies, measures, monitors and manages all types of risk in cooperation with the risk control and
risk management units of the parent company.
In 2010, the changes were introduced to the risk management policy and risk management processes, and the risk valauation
methods were also partially changed, among other things, as a result of:
-reaction to changing situation on the market,
-adjustment of internal rules, regulations and procedures concerning the Bank’s operation to the supervisory requirements and
standards of the capital group to which rthe Bank belongs.
The changes were based, among other things, on amending the Credit Policy of the Bank. The principles of assessment of
creditworthiness and the principles of granting loans were changed too. Among other changes one should also mention a
change of some principles of making impairment charges (provisions), amended principles of determining internal capital to
cover some risks, and also a change of the part of internal limits existing at the Bank.
Credit Risk
Credit risk is the major type of risk existing at the Bank which exerts a significant impact upon its results.
In November 2010, the Bank signed the guarantee agrements with Bank Pekao S.A. pursuant to which Bank Pekao S.A. granted
guarantees to the Bank as security for repayment of the above-mentioned loan together with interest, commission and other
costs.
In November 2010, the Bank signed with Bank Pekao S.A. an Annex to the Foreign Currency Credit Facility Agreement dated 28
November 2008. According to the annex the amount of credit facility was increased from 440 mln PLN to 600 mln PLN.
In December 2010, the Bank signed another annex to the above-mentioned agreement according to which the amount of
credit line was decreased to 500 mln PLN.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
182
Raport Roczny 2010 | Annual Report
183
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
The table below presents the maximum exposure of the Bank to credit risk for balance sheet and off-balance sheet items, not
taking into account the possessed collaterals and other elements that improve the conditions of crediting.
In thousand PLN
2010
Receivables from Central Bank
2009
353
7 107
1 834 532
1 730 259
455
2 973
Hedging instruments
0
212
Investment securities
92 493
82 183
Other assets
13 628
13 257
1 941 461
1 835 991
Commitments to grant a loan
61 892
29 413
Off-balance sheet exposure
61 892
29 413
2 003 353
1 865 404
Receivables from banks and loans and credits granted to
clients
Assets resulting from financial derivative instruments (for trading)
Balance sheet exposure
Total
Measurement/identification of credit risk is fully centralised. The measurement covers:
1) assessment of Client’s capability to repay liabilities to the Bank on time at the stage of:
a) taking decision on granting loan,
b) monitoring of credit exposure during its life until it expires.
2) administration of granted loans,
3) monitoring of credit exposures and the collaterals established for them,
4) implementation of possible restructuring and loan workout processes.
An element of credit risk management is also the estimation of impairment charges (provisions) for particular credit exposures.
The Bank reduces credit risk by adjusting the operational rules to the changing risk profile and scale of the Bank’s activity,
external regulations and standards in force within the capital group, and also by controlling the credit risk level.
The statement below presents the quality of the Bank’s credit portfolio:
In thousand PLN
Exposures not overdue*, not impaired
Exposures overdue**, not impaired
Impaired exposures
Total – loans and credits granted to clients
Interest
Impairment charges
Net loans and credits grantem to clients
2010
2009
1 620 843
1 557 368
64 468
58 266
172 144
158 622
1 857 455
1 774 256
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
The carrying value of exposures without recognized impairment according to lenght of overdue period has been presented in
the statement below:
In thousand PLN
Loans and credits granted to clients
Receivables from
banks
Enterprises*
Individuals
2010
2009
2010
2009
2010
2009
29 101
3 849
758 391
753 971
772 049
739 351
- up to 30 days
0
0
34 062
11 877
53 598
50 401
- over 30 days up to 60 days
0
0
1 707
8 451
16 046
14 688
- over 60 days up to 90 days
0
0
1 341
1 527
8 316
5 357
- over 90 days* *
0
0
13 075
10 141
25 520
18 969
29 101
3 849
808 576
785 967
0
0
- 997
- 1 144
- 944
- 587
- not overdue
Gross total
875 529 828 766
Provision for IBNR
- not overdue
- up to 30 days
0
0
- 650
- 103
- 623
- 621
- over 30 days up to 60 days
0
0
- 14
- 228
- 641
- 454
- over 60 days up to 90 days
0
0
- 14
- 33
- 527
- 283
- over 90 days
0
0
- 222
- 297
- 1 944
- 1 175
Total
0
0
- 1 897
- 1 805
- 4 679
- 3 120
29 101
3 849
806 679
784 162
Net carrying value of receivables without
recognized impairment
870 850 825 646
* including territorial self-government units
* * in arrears for more than 30 days in loan repayment
One of elements of credit risk management is also reducing the concentration level of credit exposures to individual debtors or
a group of related debtors, and also counteracting potential losses that may arise in connection with the existing at the Bank
significant exposures to the entities operating in the same business sector, coming from the same region or related in other way.
The Bank reduces the above risk by using the system of internal and external limits.
The Bank also carries out stress tests concerning concentration risks.
*not in arrears for more than 30 days in loan repayment
**in arrears for more than 30 days in loan repayment
Raport Roczny 2010 | Annual Report
184
Raport Roczny 2010 | Annual Report
185
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
The statement below presents 10 biggest credit exposures in the Bank’s portfolio.
31 December 2010
Type
Total exposure in
thousand PLN
Concentration of balance sheet risk according to industry has been presented in the table below:
31 December 2009
Share of exposure in
credit portfolio
Type
Total exposure in
thousand PLN
In thousand PLN / %
Share of exposure
in credit portfolio
2009
%
%
Individuals
933 799
50,2
867 599
48,9
Commercial
31 138
1,68%
Commercial
31 834
1,79%
Real estate administration
315 869
17,0
317 804
17,9
Commercial
17 708
0,95%
Commercial
17 369
0,98%
Trade
164 109
8,8
167 558
9,4
Commercial
13 853
0,75%
Commercial
15 731
0,89%
Transport and tourism
153 486
8,3
148 474
8,4
Commercial
11 135
0,60%
Commercial
10 834
0,61%
Construction
74 471
4,0
76 783
4,3
Commercial
10 255
0,55%
Commercial
10 191
0,57%
Production
70 645
3,8
68 346
3,9
Commercial
9 645
0,52%
Commercial
10 058
0,57%
54 462
2,9
57 350
3,2
Commercial
9 386
0,51%
Commercial
9 485
0,53%
Education, health care, culture and
sport
Commercial
9 196
0,50%
Commercial
9 470
0,53%
Other activity in services sector
Commercial
8 571
0,46%
Commercial
9 405
0,53%
Commercial
8 090
0,44%
Commercial
9 330
0,53%
Concentration of balance sheet risk according to geographic regions has been presented in the table below:
In thousand PLN / %
2010
668 855
36,0
631 560
35,6
dolnośląskie
188 187
10,1
170 861
9,6
kujawsko-pomorskie
65 882
3,6
65 554
3,7
lubelskie
40 970
2,2
38 854
2,2
lubuskie
32 125
1,7
35 725
2
łódzkie
31 253
1,7
31 347
1,8
147 152
7,9
139 189
7,8
opolskie
26 295
1,4
26 712
1,5
podkarpackie
20 778
1,1
24 015
1,4
podlaskie
27 647
1,5
25 774
1,5
pomorskie
150 246
8,1
139 076
7,8
84 377
4,5
84 463
4,8
9 641
0,5
8 603
0,5
34 440
1,9
30 396
1,7
wielkopolskie
186 590
10,1
183 040
10,3
zachodnio-pomorskie
132 000
7,1
127 525
7,2
11 017
0,6
11 562
0,6
1 857 455
100
1 774 256
100
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
Non-residents
Total – loans and credits granted to clients
Interest
Impairment charges
Total – net loans and credits granted to clients
Raport Roczny 2010 | Annual Report
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
3,7
52 967
3
1 442
0,1
2 026
0,1
Other
8 805
0,5
1 390
0,1
12 278
0,7
13 959
0,8
1 857 455
100
1 774 256
100
Local self-governments
Interest
%
mazowieckie
małopolskie
68 089
Agriculture
Total – loans and credits granted
to clients
2009
%
186
2010
Impairment charges
Total – net loans and credits granted to clients
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
The major element allowing to reduce credit losses resulting from clients’ inability to repay their liabilities to the Bank are the
collaterals established at the time when the loan is being granted, and in some cases also during crediting period.
The superior type of applied collateral are mortgages established on credited real estates. When setting up such collaterals, the
Bank is guided, among other things, by the following principles:
• the collaterals accepted by the Bank have to satisfy the conditions defined in the Act on Mortgage Bonds and Mortgage
Banks and set forth in supervisory regulations addressed to mortgage banks,
• in every case, the Bank determines the bank-mortgage value of the real estate serving as collateral, in accordance with
the regulations approved by the Polish Financial Supervision Authority,
• the collaterals are accepted only to support the loan and they cannot be used as a substitute of client’s capability to
repay his/her/its liabilities,
• a detailed and certified valuation of the real estate is required,
• the accepted value of collateral should reflect its bank-mortgage value and market value,
Additional collaterals, supplementary to mortgages – depending on specifics of credit transaction – include:
• transfer of rights from insurance policy concerning the real estate,
• blank promissory note together with promissory note declaration,
• transfer of receivables from the current and future contracts / from the present and future receivables of the Borrower
from lease agreements,
• security deposit to cover the overdue capital-interest instalments
• security deposit in the amount covering the costs of renovation and modernisation of the real estate,
Raport Roczny 2010 | Annual Report
187
STATEMENT OF ACCOUNTS
• authorisation to use the Borrower’s current account (authorisation together with conditional blockade of account),
• transfer of receivables from the rent-account together with authorisation to use that account, registered pledge (ordinary until
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
registration) on rights to all bank accounts together with the blockade and irrevocable authorisation (conditional blockade
to current account),
registered pledge on all shares/stocks of the Company,
surety issued by the Company’s shareholders/stockholders,
transfer of rights from the bank guarantee or insurance performance bond,
registered pledge on the Borrower’s assets,
account ”to retain” a part of payments for contractors,
security for exceeded budget/coverage for shortage of cash (if applicable) in the form of support agreement
or corporate guarantee/surety of shareholders/stockholders,
insurance against “drop of profits”,
civil liability insurance,
subordinate agreement with shareholders and creditors,
transfer of rights from the receivables resulting from credit agreements,
guarantee of interest/loan repayment issued by the Shareholders,
irrevocable notary authorisation to sell the real estate until the entry of mortgage to the land and mortgage register
becomes legally valid.
An important element of credit risk management are also the actions aimed at minimising potential credit losses resulting from
lower effectiveness of accepted collaterals (and also from a drop of real estate market prices) in situations when the Bank has to
utilise the accepted collaterals.
The Bank reduces that risk, among other things, by limiting the acceptable level of LTV (Loan to Value) at the moment of granting
the loan.
The LTV of a single credit exposure, calculated with reference to market value of real estates serving as collateral for this exposure
at the moment of granting the loan, should not exceed 80% in the case of loans granted in PLN and 70% in the case of loans
granted in foreign currencies. Exceptions to this rule require decision of the Management Board, with reservation that in no
event, at the moment of granting the loan, its value can exceed 100% of bank-mortgage value of the real estates being the
collateral for this exposure.
The Bank also carries out stress tests for the risk of drop of market prices of the real estates serving as collateral for credit
exposures.
STATEMENT OF ACCOUNTS
The concentration of balance sheet risk from the standpoint of the type of real estates serving as collateral for particular
exposures has been presented in the table below.
In thousand PLN
2010
2009
%
%
Offices
131 862
7,1
122 042
6,9
Houses
688 927
37,1
641 753
36,2
Lands
19 072
1,0
6 928
0,4
Hotels
169 184
9,1
159 049
9
Flats
233 161
12,6
215 478
12,1
Warehouses
118 882
6,4
131 371
7,4
5 286
0,3
7 041
0,4
286 183
15,4
294 779
16,6
26 660
1,4
30 168
1,7
165 960
8,9
151 688
8,5
12 278
0,7
13 959
0,8
1 857 455
100
1 774 256
100
Buildings for running catering
business
Commercial buildings
Buildings used for production purposes
Other
Self-government administration*)
Total – loans and credits granted to
clients
Interest
Impairment charges
Total – net loans and credits granted
to clients
9 415
5 119
-61 439
-52 965
1 805 431
1 726 410
*) loans granted to self-government administration are not collateralised on real estates
The organisational structure in the credit risk area is adequate to the scope of Bank’s activity. An important role in this organisational
structure is played by the Credit Committee which takes credit decisions under established competences, issues opinions on
drafted credit decisions addressed to the Management Board of the Bank for consideration, makes recommendations of actions
which should be taken in order to reduce the level of Bank’s exposure to credit risk and monitors the factual level of risk.
Operational risk
The Bank defines the operational risk as the risk of suffering loss by the Bank as a result of non-adjustment or failure of internal
processes, technical systems and people or as a result of external events.
The Bank has its internal operational risk control and management system. The elements of this system include internal
regulations, register of operational events and lossess as well as principles of monitoring and reporting in the operational risk
area. In addition, the Bank has a business continuity plan which is aimed to ensure the possibility to run current activity in crisis
situations.
The organisational structure in the operational risk area is adequate to the scope of Bank’s activity. An important role in this
organisational structure is played by the Operational Risk Committee which issues recommendations of actions that should be
taken in order to reduce the level of Bank’s exposure to operational risk and it monitors the factual level of this risk, among other
things, by the system of key risk indicators (KRI).
The Bank provides on a monthly basis the information about operational events and losses to the parent company using for this
purpose a dedicated IT tool – Operational Risk Application.
1
The standard product offer of the Bank allows the possiblity to grant housing loans in PLN up to 100% LTV only in case of mortgage insurance
(i.e. covering the surplus over 80% LTV) with an insurance company.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
188
Raport Roczny 2010 | Annual Report
189
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Foreign exchange risk
The Bank defines foreign exchange risk as the risk of suffering losses as a result of changes in currency exchange rates having
impact on valuation of particular balance sheet and off-balance sheet items expressed in foreign currencies.
The Bank measures and monitors foreign exchange risk by calculating the original items in foreign currencies and the total
foreign exchange position of the Bank and by calculating the value exposed to foreign exchange risk (VaR FX) assuming
99-percent confidence interval and 10-day period of maintaining the positions in foreign currencies. In addition, on quarterly
basis, the Bank carries out foreign exchange risk stress tests based on estimating the impact of abrupt changes of foreign
exchange rates on the Bank’s financial result. The results of calculations are presented to the ALCO Committee, Management
Board and Supervisory Board of the Bank.
Apart from the above-mentioned measurement methods, the Bank monitors foreign exchange risk under the prepared Record
of Collaterals for Mortgage Bonds (RCMB) by drawing up daily fragmentary RCMB statements. The fragmentary statements
include a verification - divided into currencies – of a degree of coverage of liabilities resulting from the issued mortgage bonds
with receivables and additional instruments being the basis for mortgage bonds issue.
To reduce foreign exchange risk, the Bank sets internal limits for open foreign exchange positions and the VaR FX limit imposed
on measured value at risk and the Bank monitors whether the limits are observed.
The Bank determines the interest rate gap in order to show the maturity dates of assets which are mismatched with maturity
dates of liabilities. The interest rate gap is determined based on the net position (without taking into account the value of
interest).
The interest rate gap reports presented below (report dates: 31 December 2010 and 31 December 2009) cover interest bearing
assets and liabilities (nominal values, i.e. the amounts being the basis for calculation of interest). The reports do not include the
off-balance sheet transactions and own funds of the Bank.
In thousand PLN
Below 1
month
Interest bearing assets in PLN value, including:
Total credit portfolio
Limit (in ths.
EUR)
2010
2009
open position in CHF
500
9,75%
3,75%
open position in EUR
300
29,46%
8,03%
open position in USD
200
6,82%
8,88%
1 000
13,71%
4,19%
50
15,32%
11,67%
total open position
VaR FX
Value as at
31 December 2010
Maxumum value
Minimum value
Average value
VaR FX
7,7
25,8
2,0
8,5
The Bank uses derivative instruments, such as CIRS, SWAP, FX, hedging against foreign exchange risk.
Interest rate risk
The Bank defines interest rate risk as the risk affecting the revenues and equity resulting from unfavourable changes of interest
rates in the bank’s ledger.
The Bank measures and monitors interest rate risk by calculating the interest rate gap, calculating the 1-month annualised
interest income under assumption that the market interest rates will change by the envisaged / analysed number of basis
points, and by calculating the value exposed to interest rate risk (VaR IR). In addition, on quarterly basis, the Bank carries out
interest rate risk stress tests based on estimating the impact of abrupt changes of market interest rates on the Bank’s financial
result and value of its portfolio The results of calculations are presented to the ALCO Committee, Management Board and
Supervisory Board of the Bank.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
190
From 2 to
5 years
Over 5
years
Total
365 795
359 120
261
1 858
80 807
1 017 608
180 899
273 795
359 120
261
1 858
80 807
896 740
92 000
92 000
300 000
-275 070
165 795
59 120
84
5 292
2 267
7 643
29
5 292
2 267
7 588
84
5 292
2 267
7 643
10 116
31 285
27 356
68 757
9 884
31 285
27 356
68 525
Interest bearing liabilities in EUR
– value
2 574
23 762
Gap in EUR
7 542
7 523
27 356
42 421
130 914
305 147
414 677
850 738
130 914
305 147
414 677
850 738
20 565
561 277
110 349
-256 130
414 677
-157 095
-77 520
503 420
Interest bearing assets in USD value, including:
Total credit portfolio
984 837
261
1 858
80 807
32 771
Securities
Interest bearing liabilities in USD
– value
Gap in USD
Total credit portfolio
Measure name
From 1
year to 2
years
200 000
Interest bearing assets in EUR value, including:
Results of foreign exchange risk measurement in 2010 (in ths. EUR)
From 3
months to
1 year
484 837
Gap in PLN
Limit type
From 1 to
3 months
209 767
Securities
Interest bearing liabilities in PLN
– value
Utilisation of limits for foreign exchange risk
2010
Securities
Interest bearing assets in CHF value, including:
Total credit portfolio
26 336
Securities
Interest bearing liabilities in CHF
– value
Gap in CHF
Gap in interest between assets
and liabilities
581 842
268 896
261
1 858
80 807
351 731
Raport Roczny 2010 | Annual Report
191
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
The interest rate gap points out to mismatched amount of revaluated assets and liabilities in the periods of up to 1 year due
to the differences in the basis for interest for loans (6-month rates) and bridge financing (rates of up to 3 months) and the
differences in revaluation dates. In the periods from 1 year to 5 years, the revaluation gap is identified due to existance of
assets (credit exposures) bearing fixed interest rate (revaluated every 3 and 5 years). The last period, i.e. over 5 years, shows
outstanding credit exposures in the case of which the interest rate is not changed as a result of changes of market interest rates.
In thousand PLN
2009
Below 1
month
Interest bearing assets in PLN value, including:
Total credit portfolio
Gap in PLN
Interest bearing assets in USD value, including:
Total credit portfolio
From 3
months to
1 year
From 1
year to 2
years
From 2 to
5 years
Over 5
years
Total
149 455
319 499
411 088
239
2 119
55 220
937 620
149 390
258 499
390 088
239
2 119
55 220
855 555
61 000
21 000
82 000
111 194
200 000
600 000
911 194
38 261
119 499
-188 912
57
5 451
2 335
7 843
29
5 451
2 335
7 815
Securities
Interest bearing liabilities in PLN
– value
From 1 to
3 months
239
2 119
55 220
26 426
The Bank prepares the VaR IR report on the 99-percent confidence interval and 10-day period of position maintenance which
presents the amount of net maximum loss on the given position which the Bank may incur with 99-percent likelihood within
the next 10 business days since the report date, as a result of changed pricing parameters (interest rates) and under assumption
of normal situation on the market. The value at interest rate risk (VAR IR) is calculated with the use of yield curves for PLN, CHF,
EUR and USD (250 last historical data) and the value of bank exposure portfolio.
Based on factual fluctuations of market interest rates, the Bank verifies the correctness of the VaR IR model in accordance with
the back-testing methodology.
On quarterly basis, the Bank assess the impact of abrupt changes of interest rates on the value of Bank’s portolfio, in accordance
with the internal back-testing methodology. The obtained results are assessed by referring the estimated loss to the current
amount of the Bank’s own funds and defining the significance of this loss from the standpoint of potential threat to the Bank’s
liquidity.
Apart from the above-mentioned measurement methods, the Bank monitors the interest rate risk when preparing the Record
of Collaterals for Mortgage Bonds (RCMB)) by daily projection and analysis of RCMB. They include the verification of sensitivity
and degree of coverage of the known interest on issued mortgage bonds with the known interest on receivables and additional
instruments being the basis for issuance of mortgage bonds.
In order to reduce interest rate risk in the bank’s ledger, the Bank sets the VaR IR limit imposing it on the measured value at risk
and monitors its observance.
Utilisation of limit for interest rate risk
Securities
Interest bearing liabilities in USD
– value
Gap in USD
Interest bearing assets in EUR value, including:
Total credit portfolio
57
5 451
2 335
7 843
12 459
23 260
22 047
14 499
72 265
12 029
23 260
22 047
14 499
71 835
Securities
2009
VaR IR
430
17,69%
21,72%
Results of interest rate risk measurement in 2010 (in ths. EUR)
Measure name
Value as at
31 December 2010
Maximum value
Minimum value
VaR IR
76,1
128,3
38,6
Average value
Gap in EUR
8 351
23 260
7 134
14 499
130 007
292 215
392 802
4
13
94
815 135
Liquidity risk
126 641
292 215
392 802
4
13
94
811 769
The Bank defines liquidity risk as the risk posed to revenues and equity resulting from the Bank’s inability to pay liabilities at the
date when they become outstanding without incurring unacceptable losses.
236 529
345 262
-106 522
-53 047
392 802
4
13
94
233 344
-59 853
95 163
213 359
14 742
2 132
55 314
320 857
53 244
Securities
Interest bearing liabilities in CHF
– value
Gap in CHF
Gap in interest between assets
and liabilities
Raport Roczny 2010 | Annual Report
192
2010
4 108
Total credit portfolio
19 021
Limit
(in ths. EUR)
Interest bearing liabilities in EUR
– value
Interest bearing assets in CHF value, including:
14 913
Type of limit
581 791
71,7
The Bank applies derivative instruments, such as CIRS, IRS, hedging interest rate risk.
The Bank measures and monitors liquidity risk by calculating and analysing short-term (structural) liquidity indicators with
reference to the established limits, analysis of accumulated gap in particular time intervals with reference to the current liquidity
limit and a detailed analysis of future cash flows resulting from maturity dates of off-balance sheet assets and liabilities received
and maturity dates of off-balance sheet assets and liabilities granted.
In order to reduce liquidity risk, the Bank determines internal measures of short-term liquidity risk which include: the current
liquidity gap and short-term liquidity indicators (1 month and 12-month) calculated for particular time intervals. The Bank
imposes limits on the above-mentioned liquidity measures.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
193
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
The Bank analyses long-term liquidity assessing the following parameters: assumed volumes of individual balance sheet items
(in particular the long-term loans for financing real estates) resulting from sale plans, their factual implementation and the
Financial Plan of the Bank as well as the current and forecasted availability of refinancing instruments. The Bank applies an
internal measure of long-term liquidity risk, i.e. coverage ratio, which defines a degree of financing of long-term credit exposures
with long-term liabilities. The Bank does not impose any limit upon coverage ratio.
Liabilities
Liabilities to banks
389 580
Financial liabilities at fair value
through profit and loss
Level of coverage ratios
4
Derivative hedging instruments
2010
0,94
0,94
0,82
0,31
Period
above 1 year
above 3 years
above 5 years
above 10 years
Deposits of clients
2009
0,68
0,59
0,55
0,26
The most important sources of financing the Bank’s assets include, apart from own funds, the long-term liabilities to financial
entites of the UCI group and the issues of one’s own debt securities (mortgage bonds) – in December 2010, Fitch Ratings, an
international rating agency, assigned the ‘A’ grading to mortgage bonds issued by the Bank.
915
6 471
11 044
28
299 795
99 769
5 023
55 885
818
Liabilities resulting from issue of
one’s own securities
In accordance with the requirements resulting from the Resolution No. 386/2008 of the Polish Financial Supervision Authority
on determining liquidity norms binding to banks, the Bank calculates supervisory liquidity measures on a daily basis. The limits
/ supervisory norms are imposed on liquidity measures. In 2010 all the supervisory measures of short-term and long-term
liquidity at the Bank achieved the values above indicated norms.
585 039
459
887
199 977
Other liabilities
5 427
280 340
Total liabilities
395 829
199 977
1 346
362 151
976 192
5 966
-228 244
-155 351
141 044
-9 550
310 089
-57 988
7 626
9 264
30 109
14 893
Off-balance sheet liabilities
Commitments to disburse loans
Derivative off-balance sheet
transactions - impact
157 778
200 000
Derivative off-balance sheet
transactions - impact
157 295
262 532
Maturity of financial assets and liabilities according to time left until contractual maturity as at the balance sheet date.
For the financial year ended on 31 December 2010
Up to 1
month
Above 1
month up to
3 months
Above 3
months up
to 1 year
Above 1 year
up to 5 years
Above 5
years
Interest/ Loss
of value
Assets
Cash and operations with central bank
Receivables from banks
Other financial instruments at
fair value through profit and loss
353
29 099
2
The table above shows the cash flows resulting from derivative instruments settled in gross amounts (CIRS, FX swap and FX
forward).
The mismatched maturity dates of assets and liabilities result mainly from the long-term nature of credit activity of the Bank. In
order to minimise the related risk, the Bank acquires long-term liabilities in the form of credit commitments to financial entities
of the UCI group and the issued mortgage bonds, analyses long-term liquidity and monitors the possibility to renew the the
liabilities held.
Maturity of financial assets and liabilities according to time left until contractual maturity as at the balance sheet date.
For the financial year ended on 31 December 2009
455
Up to 1
month
Derivative hedging instruments
Receivables from clients
124 050
Other financial assets
13 879
80 644
30 747
61 746
352 601
1 286 281
-52 024
13 628
Total assets
167 585
44 626
142 390
352 601
1 286 281
-52 022
Cash and operations with
central bank
7 107
Receivables from banks
3 849
Other financial instruments at
fair value through profit and loss
Raport Roczny 2010 | Annual Report
194
Above 3
months up
to 1 year
Above 1 year
up to 5 years
Above 5
years
Interest/ Loss
of value
Assets
Marketable assets
Other assets
Above 1
month up to
3 months
386
2 587
Raport Roczny 2010 | Annual Report
195
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Derivative hedging instruments
212
Receivables from clients
88 612
13 312
Other financial assets
61 007
336 111
20 709
61 474
84 515
397 585
1 275 214
-47 846
• credit risk: risk of contracting party
• market risk: foreign exchange risk
• operational risk
Marketable assets
Other assets
13 257
Total assets
113 211
13 312
1 275 214
-47 846
Liabilities
Liabilities to banks
240 575
Financial liabilities at fair value
through profit and loss
345 262
645
8
924
Derivative hedging instruments
23 061
Deposits of clients
569
1 114
Liabilities resulting from issue of
one’s own securities
414 755
499 516
17
7 973
4 043
287 267
Total liabilities
245 195
345 262
414 755
524 615
297 529
8 635
-131 984
-331 950
-330 240
-127 030
977 685
-56 481
321
11 144
13 578
4 370
Off-balance sheet liabilities
Derivative off-balance sheet
transactions - impact
55 894
10 110
200 000
Derivative off-balance sheet
transactions - impact
55 468
7 623
229 523
The results of analysis of long-term liquidity, which was carried out in 2010, point out to a strong connection of the Bank’s
security in terms of liquidty with financial stability of the parent company. The results also show that the possibilities of acquiring
alternative, stable sources of financing are limited.
The Bank has a program providing for issuance of mortgage bonds up to total nominal value of 2 bln PLN. The prospectus of
this program was approved by the Polish Financial Supervision Authority on 24 August 2010.
40)Equity capital management
As at 31 December 2010 the Bank had the own funds in the amount of 260 121 ths. PLN; as at 31 December 2009 the own funds
totalled 257 546 ths. PLN. During 2010 and as at the balance sheet date of 31 December 2010 the Bank satisfied regulatory
requirements in terms of capital adequacy.
The process of Bank’s capital management is employed in accordance with the regulatory requirements, and in particular the
provisions of respective Resolutions of the Polish Financial Supervision Authority.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
196
as well as the capital requirements resulting from the exceeded exposure concentration limit and the limit of big exposures.
For the needs of capital management, in accordance with the principles concerning the II Pillar defined in the Resolutions of
the Polish Financial Supervision Authority, the Bank identifies risks occurring in its activity, assesses the significance of such risks
as well as calculates and maintains internal capital for covering those risks in accordance with the internal regulations in force
approved by the Management Board and Supervisory Board of the Bank.
The internal capital is calculated for the risks covered by regulatory capital and for the below-mentioned risk types:
10 262
Other liabilities
Commitments to disburse loans
For the needs of calculation of regulatory capital requirement, the Bank applies standard methods. The regulatory capital covers
minimal requirements resulting from:
•
•
•
•
•
risk of concentration per one debtor or a group of related debtors,
risk of other credit concentrations,
residiual risk,
market risk: interest rate risk in the bank’s ledger,
business risk, i.e. issued mortgage bonds and financial result.
The Bank analyses dependencies between the capital base and undertaken risk in such a way as to ensure the sufficient level
of equity capital to cover the significant risk of activity assumed by the Bank, taking into account the present situation and
expectations regarding the future.
The equity capital of the Bank cannot be lower than:
• regulatory capital requirement,
• internal capital calculated according to one’s own methodology.
The internal processes employed at the Bank ensure that the above rule is observed.
SIGNANTURES
Management Board
Date
First name and Surname
Position/Function
Signature
17-02-2011
Irena Stocka
President of the
Management Board
...............................................................
17-02-2011
Krzysztof Puchalski
Member of the
Management Board
...............................................................
17-02-2011
Jerzy Tofil
Member of the
Management Board
.................................................................
Agata Kwaśniak
Finance Director
Proxy Holder
...............................................................
The person preparing the statement:
17-02-2011
Raport Roczny 2010 | Annual Report
197
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Attachment no. 1 to the Financial Statement of the Bank
Standards and interpretations approved by the EU
Standards and interpretations
approved by the EU
Type of envisaged change in accounting
principles
Date of becoming effective – for the
periods starting on the day and later
Changes to IFRS 1 – Limited
exemptions concerning
disclosures in accordance with
IFRS 7 for the entities applying
IFRS for the first time
The change refers to exemptions – for
the reporting period - from disclsing the
information required by the amended IFRS 7
for the entities applying IFRS for the first time.
This exemption refers to a situation when the
first firnancial statement was prepared for the
period starting earlier than on 1 January 2010.
1 July 2010
In accordance with the Ordinance of
the Commission No. 574/2010 all the
entities shall apply amendments to
IFRS 1 and IFRS 7 not later than as of
the beginning of their first financial year
starting after 30 June 2010.
Apdated IAS 24 Disclosure of
information on related entities
The amendment introduces an exemption
concerning disclorures of transaction
amounts with related entities, amount of
balances, including contingency liabilities
with (a) a governernemnt which controls
or co-controls the reporting entity or can
exert significant influence on this entity; and
(b) other unit that is a related entity, as the
same government controls or co-controls
the reporting entity and the other entity, or
can exert a significant influence on them. The
amended standard requires that the entities,
which take advanatage of that exemption,
should make specific disclosures.
The adjusted Standard also changes the
definition of a related entity in such a way
that this definition covers additional entities,
such as associated units with a shareholder
holding a controlling stake of shares and
the entities controlled or co-controlled by
members of the key managerial staff.
1 January 2011
According to the Ordinace of the
Commission No. 632/2010 all the units
shall apply the updated standard not
later than as of the beginning of their
first financial year starting after 31
December 2010
Amendments to IAS 32
Classification of pre-emptive
rights
The amendment requires that the rights,
options, warrants concerning acquisition of
specific number of one’s own capital instruments for the specific amount in any currency constitute capital instruments if the, if the
entity offers the above-mentioned rights,
options, warrants pro rata to the holders of
capital instruments of the same class not being derivative instruments.
1 February 2010
According to the Ordinace of the Commission No. 1293/2009 all the units shall
apply the above-mentioned changes
not later than as of the beginning of
their first financial year starting after 31
January 2010
Amendments to KIMSF 14:
Prepayments under minimum
financing requirements
The amended KIMSF 14 concerns accounting
recognition of prepayments in case when tere
are minimum financing requirements. According to the amendment, an entity is obliged
to recognize such prepayments as an asset
due to the fact that it obtains future economic benefits as a result of prepayment made
in the form of lower future rates in the periods
in which the payments connected with minimal financing requirements would be required in case of no earlier prepayments.
1 January 2011
According to the Ordinace of the
Commission No. 633/2010 all the units
shall apply the above-mentioned
changes not later than as of the
beginning of their first financial year
starting after 31 December 2010 r.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
198
Standards and interpretations
approved by the EU
Type of envisaged change in accounting
principles
Date of becoming effective – for the
periods starting on the day and later
KIMSF 19 Expiry of financial
liabilities in connection with the
issued capital requirements
The interpretation defines that the capital
instruments issued for the creditor to cover
the whole or a part of financial liability in
the form of ”conversion of debt into equity”
constitute a payment in the understanding of
IAS 39.41.
At the moment of initial recognition, the
capital instruments issued in order to satisfy
a financial obligation are valauated at fair
value of these instruments, or their fair value
cannot be reliably determined. In such a case,
the capital instruments should be valuated so
as to reflect the fair value of a liability which
expired as a result of issue of that instrument.
The difference between the carrying value of
the financial liability which expired (or a part
of this liability) and the initial valuation of the
capital instrument should be recognized in
the financial result of the current period.
1 July 2010
According to the Ordinace of the
Commission No. 662/2010 all the
entities KIMSF 19 not later than as of
the beginning of their first financial year
starting after 30 June 2010
Standards and interpretations waiting to be approved by the EU.
Standards and interpretations
approved by the EU
Type of envisaged change in accounting
principles
Amendments to the International The amendments to the International FirFirnancial Reporting Standards
nancial Reporting Standards 2010 include 11
2010
changes to 6 standards and one interpretation
Date of becoming effective – for the
periods starting on the day and later
1 January 2011 except for changes
to IFRS 3 Mergers of business units –
Temporary regulations concerning a
conditional payment in the case of
mergers thathad taken place before
the changed standard entered into
force, Valuation of non-controlling stake
of shares, Not subject to any changes
and voluntarily modified programs of
payment in the form of shares, IAS 27
Consolidated and non-consolidated
financial statement - temporary
concerning changes in IAS 21, IAS 28
and IAS 31, which took place as a result
of amendments to IAS 27 – where the
date of becoming effective is 1 July
2010.
Raport Roczny 2010 | Annual Report
199
STATEMENT OF ACCOUNTS
STATEMENT OF ACCOUNTS
Attachment no. 1 to the Financial Statement of the Bank
Standards and interpretations waiting to be approved by the EU.
Standards and interpretations
approved by the EU
Type of envisaged change in accounting
principles
Amendments to IFRS 7
The amendment requires disclosure of
Disclosures – transfer of financial information which enables the users of
assets
financial statement:
• to understand a connection between the
transferred financial asset and the related
financial liabilities, and
• to assess the nature, associated risk and a
degree of exposure maintained by the entity
to the derecognized asset.
The amendment defines the “maintained
exposure” in order to satisfy the requirements
concerning disclosures.
IFRS 9 Financial instruments
Raport Roczny 2010 | Annual Report
200
Date of becoming effective – for the
periods starting on the day and later
1 July 2011
A new standard replaces the guidelines
1 January 2013
set forth in IAS 39, Financial Instruments:
recognition and valuation, concerning the
classification and valuation of financial assets.
The standard eliminates the existing IAS 39
categories: held until maturity, available for
sale and credits and amounts due.
At the moment of initial recognition, the
financial assets will be classified to one of two
categories:
•
financial assets valuated according to
amortised cost; or
•
financial assets at fair value.
A financial asset is valuated according to
amortised cost if the following two conditions
are satisfied: the assets are maintained
under business model the purpose of which
is to maintain assets in order to obtain
cash flows resulting from the contract;
and, its contractual conditions produce, at
specific moments, cash flows being only the
repayment of capital and interest on the
outstanding part of capital. The profits and
losses from valuation of financial assets at
fair value are recognized in financial result
of the current period, except for situations
when the investment in capital instrument is
not intended for trading. The IFRS 9 makes it
possible do decide about valuation of such
financial instruments at the moment of their
initial recognition, at fair value through other
total income. Such a decision is irreversible.
Such a decision can be made for each
instrument separately. The values recognized
in other total income cannot be reclassified to
profit and loss account at later periods.
Standards and interpretations
approved by the EU
Type of envisaged change in accounting
principles
Date of becoming effective – for the
periods starting on the day and later
Amendments to IFRS 9 Financial
Instruments (issued in 2010)
Amendments to IFRS 9 from 2010 change the 1 January 2013
guidelines set forth in IAS 39 Instrumenty
Finansowe: Financial Instruments: recognition
and valuation, concerning the classification
and valuation of financial assets and
derecognition of financial assets and financial
assets.
The standard preserves almost all hitherto
requirements of IAS 39 in terms of
classification and valuation of financial assets
and derecognition of financial assets and
financial assets.
The standard requires that a change of fair
value concerning the changed credit risk of
financial liability indicated at the moment
of initial recognition as valuated at fair
value through profit and loss be presented
as other total income. The remaining part
of profit or loss from valuation up to fair
value is recognized in profit and los sof the
current period. In case when fulfillment
of this requirement results in lack of
commensurability of revenues and costs, then
the whole change of fair value is recognized
in profit and loss of the current period.
The values presented in other total income
are not reclassified at a later date to profit and
loss of the current period. However, they can
be reclassified to equity capital.
According to IFRS 9 the valuation of financial
derivative instruments, which are related
to one another and have to be settled by
providing non-listed capital instruments
whose value cannot be reliably determined –
should be made at fair value
Amendments to IAS 12 Taxes
– Deferred income tax: Future
realization of an asset
The amendment from 2010 introduces
an exception to the present principles
of valuation of deferred tax set forth in
paragraph 52 IAS 12, based on the method of
realization. The exception refers to deferred
tax on investment real estates valuated
at fair value in accordance with IAS 40 by
introducing an assumption that a method
of realization of the carrying value of those
assets will be only their sale. The intentions
of the management board will be of no
significance, unless the investment real
estate will be subject to depreciation and
will be maintained under the business model
aimed at consuming principally all economic
benefits resulting from the given asset
throughout its life. It is the only case when
this assumption can be rejected.
1 January 2012
Raport Roczny 2010 | Annual Report
201

Podobne dokumenty