zał.1 zarz.51

Komentarze

Transkrypt

zał.1 zarz.51
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/14
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 maja 2014 r.
1. Wykonanie budżetu Gminy Kruszwica za 2013 rok:
1) dochody budżetu planowane w kwocie
59.171.089,15 zł, co stanowi 100,55 %,
58.845.709,30
zł
wykonano
2) wydatki budżetu planowane w kwocie 61.830.958,30 zł wykonano w kwocie
co stanowi 96,23%,
w
wysokości
59.497.963,86 zł,
3) deficyt budżetu za 2013 rok wyniósł 326.874,71 zł,
2. Wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
1) w ramach „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie
Kruszwica” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej na realizacje , którego wydano 254.387,53 zł z czego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu krajowego wydatkowano kwotę w
wysokości: 216.229,40 zł, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 26.710,69 zł.
2) środki przekazane przez MF z EFS na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, poddziałanie:7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - na plan w
kwocie 14.248 zł, wykonanie wyniosło 11.447,44 zł tj. do wysokości poniesionych wydatków,
3) przy dofinansowaniu z RPO Województwa KP, realizowano w latach 2012-2013 projekt
pn.:”Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy –etap I”, wartość całego zadania to
2.210.720,79 zł z czego dofinansowanie z EFFR to 1.729.805,29 zł tj. 78,25% , w roku 2013
wydatkowano 1.355.933,02 zł , a tytułem refundacji otrzymano EFRR 1.605.504,79 zł ,
3. Kwoty zobowiązań wymagalnych - nie wystąpiły.
4.1 Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego:
−
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego –
na plan 12.421 zł, otrzymano 12.130,44 zł ,w tym od Gminy Radziejów 2.803,80 zł, od Gminy
Jeziora Wielkie 3.239,94 zł, od Miasta Inowrocław 6.086,70 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Inowrocławskiego na zadania bieżące realizowane na
odstawie porozumienia tj. dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”– otrzymano 2.903,73 zł, oraz
pokrycie kosztów wypłaty "13” pensji dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w
Kruszwicy za 2012 roku w kwocie 49.430,97 zł
3) dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie
300.116,60 na zadania inwestycyjne związane przebudową dróg gminnych :
− Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w
Ostrówku” w kwocie 236.000 zł,
−
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sławsku Wielkim w kwocie 64.116,60 zł.
4.2 Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
1) dotacja celowa dla Miasta Inowrocław na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w
przedszkolu niepublicznym i w oddziałach przedszkolnych w Inowrocławiu w kwocie 5.698,84zł,
1
2) dotacja celowa dla Gminy Orchowo na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica w
przedszkolu w kwocie 2.491,86 zł.
5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji :
W roku 2013 poręczeń nie udzielono.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono
spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:
6.1Umorzenia:
Lp.
Nazwisko i imię
Kwota
Przyczyny umorzenia
1.
Bieniecki Józef
899,00
Trudna sytuacja finansowa
2.
Krawczak Liliana
773,00
Trudna sytuacja finansowa
3.
Pindel Michał
603,00
Ważny interes podatnika
4.
Jagosz Urszula
1761,50
Trudna sytuacja finansowa
5.
Szpryngier Mariola
607,00
Ważny interes podatnika
6.
Rataj Tomasz
615,00
Ważny interes podatnika
7.
Wach Edward
1130,00
Ważny interes podatnika
8.
Pietrzak Dariusz
620,00
Ważny interes podatnika
9.
Sadowski Marek
809,00
Ważny interes podatnika
10.
Wawrzyniak Ewa
661,00
Ważny interes podatnika
11.
Mikołajczak Teresa
1731,00
Ważny interes podatnika
12.
Stefańska Anna
807,00
Ważny interes podatnika
13.
Kamińska Elżbieta
1212,00
Trudna sytuacja finansowa
14.
Wiatrowska Marta
723,00
Trudna sytuacja finansowa
15.
Lewandowska Danuta
585,90
Trudna sytuacja finansowa
16.
Kwiecińska Anna
2001,50
Trudna sytuacja finansowa
17.
Krawczak Stanisław
2500,00
Ważny interes podatnika
18.
Dziedzic Zbigniew
543,00
Trudna sytuacja finansowa
19.
20.
21.
Knasiak Maria
Matuszewska Wiesława
Łopacińska Krystyna
547,00
521,00
514,80
Trudna sytuacja finansowa
Trudna sytuacja finansowa
Trudna sytuacja finansowa
6.2 Odroczenia i rozłożenia na raty:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwisko i imię
Walczak Maciej
Kowalski Janusz
Ruszkiewicz Zbigniew
Miech Marek
Boczkowski Sławomir
2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Stanny Jerzy
Kozłowski Jarosław
Wieczorek Sławomir
Łożyński Tomasz
Pieszak Wojciech
Marczyński Wojciech
Imański Krzysztof
Fyda Ryszard
Kubiak Roman
Chwalisz Marek
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kujawianka"
Wiśniewska Katarzyna
TRANS Kruszwica sp. z o.o.
Pachliński Krzysztof
Wojtczak Tomasz
Derenda Marcin
Wiśniewski Marcin
7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:
7.1 Ulgi kupna
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nazwisko i imię
Hałasa Bogdan i Maria
Budzyńska Stefania i Jacek
Piasecki Janusz i Jolanta
Kanarek Karol
Piasecka Katarzyna
Kowalski Radosław
Olejnik Piotr
Mazurczak Andrzej
Piskorski Andrzej i Ewa
Kaźmierczak Przemysław
Drwęski Jacek i Jolanta
Czakyrow Filip
Jarecki Jacek
Frejliszek Tomasz i Danuta
Molenda Jacek i Marzanna
Pietrzak Marcin
Starybrat Józef
Wiercigroch Czesław i Małgorzata
Żak Elżbieta
Górecki Krzysztof
Kowalski Łukasz
3
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Stanisławski Arkadiusz i Monika
Motyka Władysław i Beata
Paluszak Marek i Anna
Michalak Wojciech i Katarzyna
Olejnik Krzysztof
Juskowiak Dorota i Artur
Grzesiak Kazimierz
29.
Lewiński Robert
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Lasecki Robert
Chojnacki Jan i Maria
Lasecki Marcin
Mila Piotr i Katarzyna
Koziński Marek i Olga
Dziwnik Marek i Grażyna
Rydz Roman
7.2 Ulgi inwestycyjne
Lp.
1.
2.
Nazwisko i imię
Zawada Janusz i Ewa
Motyka Władysław i Beata
7.3 Zwrot podatku akcyzowego za 2013r.
Lp.
Nazwisko i imię /nazwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Adamczyk Halina
Adamczyk Kazimierz
Adamczyk Krzysztof
Adamski Paweł
Aleksander Jerzy
Antczak Dariusz
Arent Paweł
Augustyniak Roman
Babiarz Andrzej
Banachowski Jerzy
Banachowski Ryszard
Baran Aleksander
Baran Andrzej
Baranowski Leszek
Barczak Jan
Bardziński Dariusz
Bartczak Bożena
Bassa Andrzej
Bassa Maciej
4
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Batkowski Marian
Bednarek Wojciech
Bednarski Michał
Belt Stanisław
Bieniecki Józef
Błaszak Rafał
Bogacz Jakub
Bogdanowicz Stanisław
Borowiak Stanisław
Borowski Tomasz
Borucki Szymon
Bruzda Robert
Buczkowski Bartłomiej
Budkowski Krzysztof
Budzyński Marek
Bukowski Jan
Bukowski Wiesław
Bullert Milena
Burdzińska Irena
Burdziński Władysław
Busse Łukasz
Bykowski Bartłomiej
Caputa Jan
Chojnacki Stanislaw
Chwalisz Piotr
Chwalisz Stanisław
Ciba Jacek
Cichowlas Jerzy
Cichowlas Maciej
Cięgotura Tomasz
Ciupa Jan
Czyściecki Jan
Ćwikła Jerzy
Dąbrowski Mirosław
Dąbrowski Radosław
Dembowski Piotr
Dembski Błażej
Derenda Leszek
Derkowski Waldemar
Dębiński Wojciech
Dobrychłop Magdalena
Domalski Marek
Domalski Teodor
5
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Dominiak Marek
Dominiak Piotr
Dominiak Stanisław
Dordzik Urszula
Dorenda Mateusz
Drwęski Jacek
Drzewiecki Antoni
Drzewiecki Paweł
Dudek Edward
Dybała Robert
Dybała Romuald
Dzwoniarkiewicz Bartłomiej
Ewiak Zdzisław
Fiderek Rafał
Filipiak Andrzej
Filipiak Marek
Filipiak Michał
Fogt Rafał
Fołda Zenon
Franczak Tomasz
Frankowski Andrzej
Frejliszek Tomasz
Fyda Jerzy
Fyda Ryszard
Gadaliński Michał
Gapski Jerzy
Gawrysiak Tadeusz
Glanc Teresa
Głowacki Bartosz
Głowacki Marcin
Gmurski Zbigniew
Goska Leszek
Gościniak Radosław
Gotówka Maciej
Góra Mieczysław
Górecki Krzysztof
Górski Bartłomiej
Grabowski Marek
Grabowski Waldemar
Graczyk Adam
Gralak Edmund
Gralak Magdalena
Gralak Marcin
6
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Grobelski Wojciech
Grosman Zbigniew
GrosmanTomasz
Grygier-Grzesiak Monika
Grzegórski Adam
Grzesiak Kazimierz
Grześkowiak Winicjusz
Gutorski Paweł
Hajka Janusz
Hałasa Bronisław
Hałasa Maria
Heymann Andrzej
Ilecki Maksymilian
Imański Krzysztof
Imański Maciej
Imański Piotr
Jabłońska Honorata
Jabłoński Dariusz
Janaszkiewicz
Magdalena
Jarecki jacek
Jarecki Marcin
Jasiecki Jacek
Jasiecki Marek
Jasiński Przemysław
Jaszczak Andrzej
Jaszczak-Liczbińska Anita
Jechna Rafał
Jędraszczak Andrzej
Jędraszczak Henryk
Jędraszczak Przemysław
Juskowiak Artur
Kaczmarek-Zielińska Barbara
Kaczmarek Michał
Kaczmarzewski Robert
Kaliski Adam
Kamińska Róża
Kamiński Ireneusz
Kanarek Jadwiga
Kanarek Karol
Kanarek Krzysztof
Kanarek Krzysztof
Kanarek Robert
7
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Kanarek Zbigniew
Kanarek Zbigniew
Kasprzak Kazimierz
Kaśkiewicz Jerzy
Kazimierska Renata
Kazimierski Jarosław
Kaźmierczak Przemysław
Kempski Michał
Kępski Dariusz
Kępski Mariusz
Kępski Tomasz
Kępski Władysław
Kleszcz Sławomir
Kołodziejczak Wiesław
Konieczny Hieronim
Kornacka Beata
Kosek Piotr
Kosiński Krystian
Kostrzak Julian
Kościelak Edmund
Kościelna Jadwiga
Kościelny Józef
Kotas Andrzej
Kotas Grzegorz
Kotas Jan
Kotas Wojciech
Kowalska Dorota
Kowalska Janina
Kowalska Dorota
Kowalski Janusz
Kowalski Kazimierz
Kowalski Łukasz
Kowalski Roman
Kowalski Tomasz
Kowalski Zbigniew
Koziński Marek
Kozłowska Grażyna
Kozłowska Jolanta
Kozłowska Małgorzata
Kozłowski Jarosław
Kozłowski Krzysztof
Kozłowski Stanisław
Kozłowski Tadeusz
8
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Krawczak Grzegorz
Krawczak Lechosław
Krawczak Lilianna
Krawczak Łukasz
Krężelewski Andrzej
Królikowski Tomasz
Krychowiak Irena
Krzymiński Jacek
Kubacki Kazimierz
Kubiak Józef
Kubiak Leszek
Kubiak Roman
Kuczawski Ryszard
Kujawa Henryka
Kujawa Krzysztof
Kujawa Mirosław
Kukuczka Mariusz
Kukuczka Władysław
Kulpa Aurelia
Kuls Katarzyna
Kunikowski Lucjan
Kupiszewski Lucjan
Kurtys Tomasz
Kuźba Włodzimierz
Kwiatkowski Józef
Kwiatkowski Tomasz
Lasecki Marcin
Lasecki Robert
Lasecki Tomasz
Lasota Ryszard
Leszczyński Sławomir
Lewandowicz Dariusz
Lewandowicz Ireneusz
Lewandowski Marek
Lewandowski Michał
Lewandowski Paweł
Lewandowski Witold
Lewandowski Wojciech
Lewartowski Łukasz
Lewicki Maciej
Lewiński Arkadiusz
Lewiński Robert
Linke Violetta
9
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Lisowicz Maciej
Los Henryk
Luber Andrzej
Luber Piotr
Łada Andrzej
Łączna Ewa
Łęt Paweł
Łęt Sławomir
Łożyński Tomasz
Łuczak Jan
Łukaszewski Leszek
Maciejczyk Henryk
Madajczyk Zbigniew
Madzinska Aleksandra
Majewski Tadeusz
Majewski Tomasz
Majewski Wiesław
Major Małgorzata
Malak Paweł
Malewicz Jerzy
Maliński Jerzy
Małkowski Marian
Manuszewski Witold
Marciniak Roman
Marczak Andrzej
Marczyński Wojciech
Marek Antoni
Marek Ewaryst
Marek Stanisław
Marek-Szatkowska
Teresa
Masny Krzysztof
Matuszak Agnieszka
Matuszak Jerzy
Matyjasik Dariusz
Maza Jadwiga
Mazurczak Maciej
Mazurczak Sławomir
Mazurkiewicz Józef
Mądrowski Michał
Michalak Henryk
Michalak Leszek
Michalak Wojciech
10
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
Michalski Michał
Michalski Ryszard
Michalski Tomasz
Miech Marek
Miech Michał
Mielcarek Bogdan
Mielcarek Jerzy
Mikołajczak Sławomir
Mikołajewski Maciej
Mila Antoni
Mila Piotr
Mila Stanisław
Mila Wojciech
Mirek Grzegorz
Misa Andrzej
Młodziński Stefan
Molenda Marzanna
Molenda Roman
Moszyńska Halina
Motyka Władysław
Mrówczyński Tomasz
Myśliwy Janusz
Namieśnik Stefan
Niemczyk Krzysztof
Nowak Agnieszka
Nowak Daniel
Nowak Jerzy
Nowak Marcin
Nowak Marek
Nowak Włodzimierz
Nowakowski Tomasz
Nowowiejski Mikołaj
Obarski Stanisław
Obiała Paweł
Ogonowski Wikror
Olejnik Piotr
Olszewski Zbigniew
Orczykowska Ewelina
Orzechowicz Leszek
Ostrowski Dariusz
Ostrowski Jacek
Pachliński Mirosław
Pacholski Kazimierz
11
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
Pacia Robert
Pacia Zbigniew
Paluszak Bartłomiej
Paluszak Gabriel
Paluszak Szymon
Pancer Krystyna
Pankowski Arkadiusz
Pańka Kacper
Pańka Maciej
Pańka Mirosław
Parada Adam
Parada Andrzej
Patyk Józef
Patyk Julian
Pawłowski Adam
Pecyna Waldemar
Pieczątkowski Bolesław
Peczyński Edward
Piekarski janusz
Pierzyński Łukasz
Pieszak Wojciech
Pietrzak Dariusz
Pietrzak Jacek
Pietrzak Maciej
Pietrzak Marcin
Pindel Michał
Piński Mariusz
Piotrowski Arkadiusz
Piotrowski Krzysztof
Piskorski Andrzej
Piskorz Stanisław
Piwek Zbigniew
Płatała Monika
Płoszaj Grzegorz
Pogorzały Henryk
Pogorzały Radosław
Pokorski Jan
Polacki Adam
Polak Stanisław
Polanowski Marek
Posadzy Kazimierz
Posadzy Marcin
Posadzy Michał
12
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
Potrzebska Agnieszka
Powałowski Mirosław
Powałowski Piotr
Pryga Danuta
Przybylski Maciej
Przybysz Łukasz
Przybysz Ryszard
Przybysz Stanisław
Przydatek Henryk
Radka Arkadiusz
Radziński Janusz
Raszka Janusz
Robakowski Władysław
Rogacki Grzegorz
Rosa Jan
Roszak Kazimierz
Różycki Jan
Ruszkiewicz Grzegorz
Rutkowski Lesław
Rutkowski Piotr
Rydz Barbara
Rydz Roman
Ryż Elżbieta
Rzeczkowski Damian
Rzeźnik Jan
Sadowski Marek
Sadowski Stanisław
Sajbor Zdzisław
Sawicki Adam
Sekita Andrzej
Sęk Damian
Sęk Ryszard
Sikacz Janusz
Simiński Piotr
Skowron Adam
Skowron Dionizy
Skowron Roman
Skowron Szczepan
Skupniewicz Tomasz
Słabęcki Marek
Sławinowski Leszek
Słubik Jerzy
Smul Piotr
13
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
Sobczak Mirosława
Sobczak Piotr
Sobczak SŁawomir
Sobczak Stanisław
Sobczak Wojciech
Sochowski Błażej
Sochowski Dariusz
Sochowski Krzysztof
Sołtysiak Jacek
Sosnowska Izabela
Spychalski Paweł
Stanecki Marian
Stanecki Mateusz
Stanek Maria
Stanek Mateusz
Stanisławska Emilia
Stanisławska Monika
Stanisławski Janusz
Stankowski Kazimierz
Stanny Dawid
Stanny Dominik
Stanny Grzegorz
Stanny Jacek
Stanny Jerzy
Stanny Paweł
Stanny Rafał
Starybrat Szymon
Stasiak Michał
Stępień Józef
Stężewski Jerzy
Stolińska Zofia
Stopiński Ryszard
Straszewski Krzysztof
Straszewski Piotr
Strużyński Wiesław
Sulski Hubert
Szczepaniak Grzegorz
Szczepaniak Janusz
Szczepuła Andrzej
Szczęsny Grzegorz
Szczupak Jan
Szczupak Tomasz
Szemryk Mateusz
14
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
Szmyt Grzegorz
Szpryngier Mariola
Sztafel Wiesław
Sztuba Paweł
Szturomska Małgorzata
Szurlej Wojciech
Szwed Piotr
Ślesiński Wojciech
Śmigielski Piotr
Śmigielski Roman
Śniegowski Tomasz
Śniegowski Zbigniew
Świątek Andrzej
Tabin Małgorzata
Talewicz Anna
Tarnowski Stanisław
Tokarczyk Jerzy
Tomczak Gabriel
Tomczak Jadwiga
Tomczak Paweł
Torzewski Sebastian
Trawczyński Łukasz
Trybuła Henryk
Trzciński Mirosław
Trzeszczkowski Tadeusz
Tuszyński Roman
Tużnik Dorota
Tużnik Grzegorz
Walczak Maciej
Walczak Marzena
Walczak Piotr
Walczak Stefan
Walczak Wacław
Wasilewski Artur
Wawrzyniak Ewa
Wawrzyniak Radosław
Węgierski Bronisław
Wichliński Dariusz
Wiechecki Benedykt
Wieczorek Piotr
Wieczorek Piotr
Wieczorek Sławomir
Wiercigroch Czesław
15
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
Wiercigroch Roman
Wijaszka Tomasz
Wijaszka Zdzisław
Wiliński Leszek
Wisz Janusz
Wiśniewska Anna
Wiśniewska Beata
Wiśniewska Krystyna
Wiśniewski Dionizy
Wiśniewski Dominik
Wiśniewski Janusz
Wiśniewski Ryszard
Wiśniewski Tomasz
Witkowski Władysław
Włodarczyk Andrzej
Włodarski Marek
Wojdan Maciej
Wojtasik Łukasz
Wojtasik Monika
Wojtczak Jerzy
Woźniak Andrzej
Woźniak Karol
Woźniak Marek
Woźniak Tomasz
Woźnica Józef
Wróblewska Urszula
Wypijewski Marcin
Wypijewski Tomasz
Wypijewski Waldemar
Zacharek Marcin
Zajączkowski Marek
Zajączkowski Robert
Zawada Janusz
Zawada Konrad
Zegar Zbigniew
Zielińska Anna
Zieliński Marek
Zieliński Ryszard
Zieliński Wiesław
Ziemnica Marcin
Żak Andrzej
Żychliński Krzysztof
DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
16
534
535
536
537
538
539
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY ŁAGIEWNIKI
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN
UPRAWNYCH
STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODM
GOSPODARSTWO ROLNE KOBYLNIKI SPÓŁKA Z O.O.
HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN
POLANOWICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ
KOM - ROL KOBYLNIKI SPÓŁKA Z O.O.
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD GŁÓWNY OHZ
ROŻNIATY DOBRE
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
"ZJEDNOCZENIE"
7.4Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków dokonano umorzeń, rozłożeń na raty lub
odroczeń stanowiących pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:
Lp
Nazwisko i imię
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Bieniecki Józef
Krawczak Liliana
Pindel Michał
Włodarczyk Andrzej
Łój Lechosław
Boczkowski Sławomir
Łęczycki Roman
Jagosz Urszula
Szpryngier Mariola
Kuźnicki Henryk
Kuczawski Ryszard
Lewandowski Sebastian
Rataj Tomasz
Dudek Edward
Wach Edward
Pietrzak Dariusz
Sadowski Marek
Bruzda Robert
Kulczycka Czesława
Wawrzyniak Ewa
Sikacz Janusz
Kukuczka Mariusz
Kubiak Roman
Walczak Maciej
Kowalski Janusz
Miech Marek
Mirek Grzegorz
Ruszkiewicz Zbigniew
Sobociński Henryk
Nowakowski Tomasz
Boczkowski Sławomir
Stanny Jerzy
Kubiak Roman
Jaszczak Andrzej
17
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Marczyński Wojciech
Kozłowski Jarosław
Wieczorek Sławomir
Kuczawski Ryszard
Łożyński Tomasz
Pieszak Wojciech
Fyda Ryszard
Imański Krzysztof
Stanny Jacek
7.5Wykaz osób fizycznych i prawnych , którym w zakresie podatków dokonano umorzeń,
rozłożeń na raty lub odroczeń stanowiących pomoc de minimis :
Lp. Nazwisko i imię
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TRANS Kruszwica sp. z o.o.
Pachliński Krzysztof
Wojtczak Tomasz
Derenda Marcin
Wiśniewski Marcin
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kujawianka"
18

Podobne dokumenty