Przetwornice częstotliwości Zalecenia Projektowe

Komentarze

Transkrypt

Przetwornice częstotliwości Zalecenia Projektowe
Zalecenia
Projektowe
Przetwornice
częstotliwości
Opis produktu
Etapy projektu
Pomiary
VLT® Seria 5000
■
Bezpieczeństwo ........................................... strona 3
Rozdział 2
■
Wstęp ............................................................. strona 5
Dlaczego Danfoss?
Bibliografia
Rozdział 3
■
Technologia .................................................. strona 9
Rozdział 4
■
Jak dobrać VLT? ......................................... strona 15
Jak dobrać VLT?
Rozdział 5
■
Typoszereg ................................................. strona 21
Numery zamówieniowe. Wersja bookstyle
Numery zamówieniowe. Wersja kompakt
Zamawianie VLT Serii 5000
Rozdział 6
■
Dane techniczne ........................................ strona 35
Rozdział 7
■
Pomiary, wymiary ....................................... strona 47
Rozdział 8
■
Instalacja ..................................................... strona 53
Rozdział 9
■
Komunikacja szeregowa ........................... strona 83
Rozdział 10
■
Przykłady połączeń ................................... strona 93
7 różnych przykładów
Rozdział 11
■
Warunki specjalne ................................... strona 103
Zawartość:
Izolacja galwaniczna
Prąd upływu
Ekstremalne warunki pracy
dV/dt i napięcie szczytowe
Przełączanie na wejściu
Wyniki testów EMC
Oznakowanie CE
Instalacja zgodna z dyrektywą EMC
Rozdział 12
■
Nastawy fabryczne ................................... strona 119
Rozdział 13
■
Indeks ........................................................ strona 127
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
Spis treści
Rozdział 1
1
Wersja oprogramowania
VLT® Seria 5000
VLT Seria 5000
Zalecenia Projektowe
Wersja oprogramowania: 1.xx, 2.xx lub 3.0x
Niniejsze Zalecenia Projektowe dotyczą wszystkich przetwornic częstotliwości VLT 5000 z oprogramowaniem w
wersji 1.xx, 2.xx lub 3.0x. Wersja oprogramowania może być
odczytana jako parametr 624.
2
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Bezpieczeństwo ........................................ strona 4
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
3
Bezpieczeństwo
Rozdział 1
Bezpieczeństwo
VLT® Seria 5000
■
Napięcie przetwornicy częstotliwości
jest groźne zawsze, gdy urządzenie
jest podłączone do zasilania.
Nieprawidłowa instalacja silnika lub przetwornicy
częstotliwości może spowodować uszkodzenia
urządzenia, poważne zranienie lub śmierć osób .
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad podanych
w niniejszych Zaleceniach Projektowych, jak również
przepisów bezpieczeństwa i regulacji prawnych
obowiązujących w danym kraju.
■ Zasady bezpieczeństwa
1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw
przetwornica częstotliwości VLT musi być
odłączona od napięcia zasilania. Należy
sprawdzić czy zasilanie zostało odłączone oraz
czy upłynął odpowiednio długi czas przed demontażem silnika i wtyczek zasilających.
2. Przycisk [STOP/RESET] na panelu kontrolnym
nie odłącza urządzenia od zasilania i tym samym
nie może być używany jako wyłącznik
bezpieczeństwa.
3. Należy zapewnić prawidłowe uziemienie
ochronne urządzenia, użytkownik musi być
chroniony przed napięciem zasilającym, a silnik
musi być chroniony przed przeciążeniem zgodnie
z odpowiednimi przepisami krajowymi.
4. Prądy upływu do ziemi przekraczają 3,5 mA.
5. Ochrona silnika przed przeciążeniem nie jest
zawarta w nastawach fabrycznych. Jeśli ta funkcja
jest wymagana, należy parametrowi 128
przypisać wartość ETR trip lub ETR warning.
Uwaga: Funkcja jest inicjalizowana przy 1,16 x
prąd znamionowy silnika i znamionowa
częstotliwość silnika (patrz strona 101
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej).
6. Nie należy odłączać wtyczek silnika i zasilania
gdy przetwornica częstotliwości VLT jest
podłączona do napięcia zasilającego. Należy
sprawdzić czy zasilanie zostało odłączone oraz
czy upłynął odpowiednio długi czas przed
demontażem silnika i wtyczek zasilających.
7. Jeśli przełącznik filtra RFI jest w pozycji OFF
(wyłączony), nie jest zapewniona odpowiednia
izolacja galwaniczna (PELV). Oznacza to, że w
takiej sytuacji żadne wejście lub wyjście sterujące
nie może być uważane za niskonapięciowe.
8. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przetwornica
częstotliwości VLT posiada jeszcze inne niż L1,
L2 i L3 wejścia napięciowe w sytuacji, gdy
realizowane są: funkcja dzielenia obciążenia
(przez łączenie obwodów pośrednich prądu
stałego) i zasilanie zewnętrznym napięciem
stałym 24V.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw
należy sprawdzić, czy wszystkie wejścia
napięciowe zostały odłączone i że upłynął od
ich odłączenia wystarczający czas.
■ Ostrzeżenie przed przypadkowym uruchomieniem
1. Gdy przetwornica jest podłączona do zasilania,
silnik może być zatrzymany za pomocą rozkazu
cyfrowego, rozkazu z magistrali, wartość zadaną
lub lokalny wyłącznik. Jeśli względy bezpieczeństwa wymagają zabezpieczenia przed
przypadkowym uruchomieniem, funkcje te są
niewystarczające.
2. Podczas zmiany parametrów silnik może zostać
uruchomiony. Dlatego też przed dokonaniem
zmian nastaw należy użyć przycisku zatrzymania
[STOP/RESET].
3. Zatrzymany silnik może się uruchomić w
przypadku awarii układu elektronicznego
przetwornicy częstotliwości VLT, lub też w
przypadku ustąpienia chwilowego przeciążenia
lub ustąpienia uszkodzenia w sieci zasilającej lub
instalacji silnika.
Ostrzeżenie:
Dotykanie elementów elektrycznych może być groźne nawet po wyłączeniu napięcia zasilającego urządzenie.
W przypadku VLT 5001-5006: należy odczekać przynajmniej 4 minuty
W przypadku VLT 5008-5250: należy odczekać przynajmniej 15 minut
4
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Wstęp ........................................................... strona 6
■ Dlaczego Danfoss? ..................................... strona 7
■ Bibliografia .................................................. strona 8
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
5
Wstęp
Rozdział 2
Wstęp
VLT® Seria 5000
Niniejsze Zalecenia Projektowe mają służyć jako narzędzie do projektowania
instalacji lub systemu wykorzystującego VLT Serii 5000.
Urządzenie VLT Serii 5000 jest dostarczane wraz z trzema dokumentacjami:
Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Zaleceniami Projektowymi i Szybkim
Uruchamianiem.
Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa:
Zawiera zalecenia niezbędne do optymalnej
instalacji, uruchomienia i serwisowania
Zalecenia Projektowe:
Zawierają wszelkie informacje niezbędne do
projektowania, jak również pełną informację
dotyczącą technologii, asortymentu,
danych technicznych itp.
Szybkie Uruchamianie:
Pomaga większości użytkowników szybko
zaprogramować i uruchomić urządzenie
VLT Serii 5000.
Podczas czytania niniejszych Zaleceń Projektowych można napotkać szereg
symboli graficznych o specjalnym znaczeniu.
Są to następujące symbole:
Wskazuje ogólne ostrzeżenie
Wskazuje coś, na co czytelnik powinien zwrócić szczególną uwagę
Wskazuje na ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem
6
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Dalczego Danfoss?
■ Dlaczego Danfoss?
Danfoss, jako pierwszy, rozpoczął seryjną produkcję
przetwornic częstotliwości w 1968 roku. Już wtedy ustanowiliśmy standardy jakości. Dzięki temu nasze przetwornice VLT są dziś sprzedawane i serwisowane w
ponad 100 krajach na sześciu kontynentach.
W naszej nowej serii VLT 5000 wprowadzamy system
VVCPLUS. Jest to nasz nowy Bezczujnikowy Wektorowy System Sterowania kontrolujący moment i prędkość obrotową silników indukcyjnych.
W porównaniu ze standardowym sterowaniem poprzez współczynnik napięcie/częstotliwość, system
VVCPLUS zapewnia lepszą dynamikę i stabilność,
zarówno przy zmianie częstotliwości zadanej jak i
przy zmianie momentu obciążenia. Ponadto zastosowaliśmy w pełni cyfrową ideę ochrony, zapewniającą niezawodną pracę, nawet w możliwie najgorszych warunkach. Oczywiście seria 5000 zapewnia
również pełną ochronę przed zwarciami, doziemieniami oraz przeciążeniami.
Napędy Danfossa z systemem sterowania VVCPLUS są
odporne na chwilowe zmiany obciążenia w całym
zakresie prędkości i reagują błyskawicznie na zmiany wartości zadanej.
Uzyskanie optymalnej sprawności urządzenia powinno
być łatwe. Danfoss jest przekonany, że napędy wykonane w najnowocześniejszych technologiach mogą być
przyjazne dla użytkownika. VLT Serii 5000 udowadnia to.
W celu uproszczenia i łatwości opanowania procesu
programowania, podzieliliśmy parametry na różne grupy. Tzw. Szybkie Menu pozwala użytkownikowi zaprogramować kilka podstawowych parametrów, niezbędnych do uruchomienia urządzenia. Panel kontrolny jest
odłączalny. Zawiera on cztero-linijkowy wyświetlacz alfanumeryczny, pozwalający na równoczesne wyświetlanie
czterech mierzonych parametrów. Dzięki przenośnemu
panelowi parametry zaprogramowane w jednym urządzeniu mogą być przenoszone do innego. Oznacza to,
że nie trzeba tracić niepotrzebnie czasu w przypadku
zmiany napędów bądź podłączaniu dodatkowego napędu do istniejącej instalacji.
Całkowity proces programowania jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek. VLT Serii 5000 dokonuje większości regulacji samoczynnie.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwornic
częstotliwości VLT, prosimy o kontakt. Na całym świecie
mamy wyszkolonych specjalistów, których zadaniem
jest pomoc użytkownikom w zastosowaniach, programowaniu, szkoleniach i serwisie.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
7
Bibliografia
VLT® Seria 5000
■ Bibliografia
Poniższy diagram obrazuje całą literaturę dotyczącą VLT Serii 5000.
Uwaga: w różnych krajach mogą wystąpić pewne
różnice.
Promocja
Wszyscy
użytkownicy
Różne
Zalecenia
projektowe
MG.50.CX.YY
Broszura
MB.50.CX.YY
DTR
MG.50.AX.YY
VLT Software
Dialog
MG.50.EX.YY
Obudowa bookstyle
IP 20
Filtr LC
MI.50.EX.51
Wydawnictwa
typu Direct Mail
MZ.50.AX.YY
Dok. magistrali
PROFIBUS
MG.10.EX.YY
Szybkie
programowanie
MG.50.DX.YY
Zestaw montażowy LCP
MI.50.CX.52
Obudowa komp. IP 20
Pokrywa
trminali IP 20
MI.50.XX.51
Dokumentacja
hamulca
MI.50.DX.YY
X = numer wersji
YY =język
8
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Technologia ............................................. strona 10
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
9
Technologia
Rozdział 3
Technologia
VLT® Seria 5000
■ Zasada działania
Przetwornica częstotliwości prostuje napięcie zmienne z sieci zasilającej na napięcie stałe, a następnie
napięcie stałe jest przetwarzane na prąd zmienny o
zmiennej amplitudzie i częstotliwości.
1. Napięcie zasilające
3 × 200 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
3 × 380 - 500 V AC, 50 / 60 Hz.
Tym samym silnik jest zasilany napięciem o zmiennej amplitudzie i częstotliwości, co pozwala na
nieskończoną ilość kombinacji sterowania prędkością obrotową standardowego, trójfazowego silnika
prądu przemiennego.
5. Kondensatory obwodu pośredniego
Wygładzają napięcie w obwodzie pośrednim.
6. Inwerter
Zamienia napięcie stałe na napięcie zmienne
o zmiennej wartości i częstotliwości.
2. Prostownik
Trójfazowy prostownik mostkowy,
przetwarzający prąd zmienny na stały.
3. Obwód pośredni
Napięcie stałe = √2 x napięcie zasilające [V].
7. Napięcie na silniku
Regulowane napięcie zmienne, 0-100%
napięcia zasilającego.
Regulowana częstotliwość: 0,5-132/0,5-1000 Hz.
4. Cewki obwodu pośredniego
Wygładzają prąd w obwodzie pośrednim i
ograniczają obciążenie zasilania i elementów
(transformatora zasilającego, przewodów,
bezpieczników i styczników).
8. Karta sterująca
Na karcie tej znajduje się komputer sterujący
inwerterem, generujący wzorzec impulsów
według którego napięcie stałe jest przetwarzane
na napięcie zmienne o regulowanej amplitudzie
i częstotliwości.
Zasada sterowania V V CPLUS
VLT Serii 5000 wykorzystuje system sterowania inwerterem zwany VVCPLUS, który jest rozwinięciem
metody sterowania wektorem napięcia (VVC), znanej np. z przetwornic Danfossa VLT Serii 3000.
Opracowanie metody VVCPLUS jest rezultatem dążenia do uzyskania niezawodnego, bezczujnikowego
sterowania obsługującego szeroki zakres charakterystyk silników, bez konieczności obniżania wartości znamionowych silników.
VVCPLUS steruje silnikiem indukcyjnym poprzez zasilanie go napięciem o zmiennej częstotliwości i wartości, która tej częstotliwości odpowiada. Jeśli obciążenie silnika zmienia się, zmienia się również
strumień magnetyczny silnika, a tym samym jego
prędkość. Jednocześnie prąd silnika jest stale mierzony i na podstawie modelu silnika, zapisanego w
pamięci modułu sterującego, obliczane jest pożądane napięcie chwilowe i poślizg. Częstotliwość i
napięcie silnika są regulowane w celu zapewnienia
optymalnego punktu jego pracy w zmieniających
się warunkach.
Przede wszystkim poprawiono metody pomiaru prądu oraz modelowania silników. Prąd został rozdzielony na elementy magnesujące i elementy wytwarzające moment, co zapewnia o wiele lepszą i szybszą
estymację rzeczywistego chwilowego obciążenia
silnika. Możliwe jest teraz kompensowanie nagłych
zmian obciążenia. Obecnie można uzyskać maksymalny moment, jak również wyjątkowo dokładną
kontrolę prędkości obrotowej nawet przy niskich
szybkościach lub postojach.
10
W specjalnym trybie („special motor mode”) można
stosować silniki synchroniczne i/lub silniki równoległe.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Po automatycznym dopasowaniu silnika system VVCPLUS
zapewnia maksymalnie dokładne sterowanie.
Dzięki uzyskaniu dobrej estymacji obciążenia, można zastosować algorytm optymalizacji energii - jeden i ten sam pasujący zarówno do obciążenia o
stałym momencie, jak i momencie zmiennym w
kwadracie prędkości.
Zalety systemu sterowania VVCPLUS:
- dokładna kontrola prędkości obrotowej, teraz
nawet przy niskich prędkościach
- krótki czas reakcji pomiędzy otrzymaniem
sygnału a uzyskaniem pełnego momentu na
wale silnika
- dobra kompensacja obciążeń skokowych
- kontrolowane przechodzenie od normalnej
pracy do trybu pracy z ograniczeniem
prądowym (i odwrotnie)
- niezawodna ochrona momentu krytycznego w
całym zakresie szybkości, nawet w przypadku
osłabienia wzbudzenia
- duża tolerancja dla zmieniających się
parametrów silnika
- kontrola momentu, obejmująca zarówno
składowe prądu generujące moment, jak i
magnetyzujące
Standardowo przetwornice VLT Serii 5000 dostarczane są z szeregiem zintegrowanych elementów,
które normalnie muszą być zamawiane oddzielnie.
Integracja tych modułów (filtr RFI, cewki stałoprądowe, zaciski ekranujące i złącze komunikacji szeregowej) pozwala oszczędzać miejsce, co z kolei ułatwia
instalację, gdyż VLT Serii 5000 spełnia większość
wymagań bez konieczności montażu dodatkowych
elementów.
Programowane wejścia sterujące i wyjścia
sygnałowe (cztery zestawy parametrów)
VLT Serii 5000 wykorzystują technikę cyfrową, umożliwiającą programowanie różnych wejść sterujących
i sygnałów wyjściowych. Możliwe jest zaprogramowanie czterech różnych zestawów nastaw dla wszystkich parametrów.
Ochrona przed zakłóceniami z sieci zasilającej
Przetwornice VLT Serii 5000 są chronione przed
stanami nieustalonymi, jakie mogą wystąpić w sieci
zasilającej, np. przy przełączaniu korekcji współczynnika mocy lub przy zadziałaniu bezpiecznika.
Znamionowe napięcie silnika i pełny moment mogą
być uzyskane nawet przy 10% spadku napięcia
zasilającego.
Minimalny wpływ na sieć zasilającą
Ponieważ standardowo przetwornice VLT Serii 5000
mają cewki w obwodzie pośrednim, tylko niewielka
ilość harmonicznych zakłóca sieć zasilającą. Zapewnia to dobry współczynnik mocy i mniejszą
wartość szczytową prądu, co zmniejsza obciążenie
sieci zasilającej.
Zaawansowana ochrona przetwornic VLT
Pomiar prądu na wszystkich trzech fazach silnika
zapewnia doskonałe zabezpieczenie przetwornic VLT
Serii 5000 przed doziemieniem i zwarciami na wyjściu.
Stałe monitorowanie wszystkich trzech faz silnika
pozwala na przełączenie na wyjściu silnikowym, np.
za pomocą stycznika.
Efektywne monitorowanie wszystkich trzech faz zasilania zapewnia zatrzymanie silnika w przypadku
zaniku jednej fazy. Pozwala to uniknąć przeciążenia
inwertera i kondensatorów w obwodzie pośrednim,
co mogłoby doprowadzić do dramatycznego skrócenia żywotności przetwornicy.
Standardowo przetwornice VLT Serii 5000 zapewniają zabezpieczenie termiczne. W przypadku wystąpienia przeciążenia termicznego funkcja ta odłącza inwerter.
Pewna izolacja galwaniczna
W przetwornicach VLT Serii 5000 wszystkie zaciski
sterujące, jak również zaciski 1-5 (przekaźniki AUX)
są zasilane lub połączone z obwodami spełniającymi wymogi PELV w zakresie potencjału zasilania.
Użytkownik może łatwo zaprogramować żądaną
funkcję za pomocą panela sterującego lub interfejsu
szeregowego RS 485.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
11
Technologia
Zapewnione są dobre parametry sterowania momentem, łagodne przechodzenie do i ze stanu pracy
przy ograniczeniu prądowym oraz niezawodna ochrona momentu krytycznego
Technologia
VLT® Seria 5000
■ Zaawansowana ochrona silnika
W przetwornicach VLT Serii 5000 zastosowano zintegrowaną, elektroniczną ochronę termiczną silnika.
Przetwornica częstotliwości oblicza temperaturę silnika na podstawie prądu, częstotliwości i czasu.
W przeciwieństwie do tradycyjnej ochrony bimetalicznej, ochrona elektroniczna uwzględnia zmniejszenie chłodzenia przy niskich częstotliwościach,
spowodowane mniejszą szybkością obrotową wentylatora (silniki z wewnętrzną wentylacją).
Termiczna ochrona silnika jest porównywalna ze
zwykłym termistorem silnika.
Aby zapewnić maksymalną ochronę przed przegrzaniem w przypadku przykrycia lub zablokowania
silnika, albo uszkodzenia wentylatora, można dodatkowo zainstalować termistor i podłączyć do
wejścia termistorowego przetwornicy (zaciski 53/
54), patrz parametr 128 w DTR.
12
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
Technologia
■ Schemat blokowy VLT Seria 5000 model 5001-5027 200-240 V, VLT Seria 5000 model 5001-5052 380500 V
13
Technologia
VLT® Seria 5000
■ Schemat blokowy VLT Seria 5000 model 5060-5250 380-500V
14
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Jak dobrać VLT? ..................................... strona 16
■ Wybór pomiędzy dużym i normalnym
momentem przeciążenia ........................ strona 16
■ Dobór modułów i akcesoriów ............... strona 18
■ Oprogramowanie komputerowe
i komunikacja szeregowa .......................strona 19
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
15
Jak dobrać VLT?
Rozdział 4
Jak dobrać VLT?
VLT® Seria 5000
■ Jak dobrać przetwornicę VLT?
Przetwornica częstotliwości musi być dobrana na
podstawie prądu silnika przy maksymalnym obciążeniu urządzenia. Znamionowy prąd wyjściowy IVLT,N
musi być równy lub większy od prądu wymaganego
przez silnik.
■ Funkcja normalnego/wysokiego momentu przeciążenia
Funkcja ta pozwala przetwornicy częstotliwości VLT
uzyskać stały 100% moment, przy użyciu przewymiarowanego silnika.
Wybór pomiędzy charakterystyką normalnego i
wysokiego momentu przeciążenia dokonywany jest
za pomocą parametru 101.
Jest to również parametr, którym można określić
charakterystyki wysokiego/normalnego stałego momentu (CT) lub wysokiego/normalnego momentu
zmiennego w kwadracie prędkości (VT).
Jeśli wybrana jest charakterystyka wysokiego momentu, dopasowany silnik z przetwornicą VLT uzyskuje do 160% momentu znamionowego przez 1
minutę, zarówno przy VT, jak i CT.
Przetwornice VLT Serii 5000 są dostępne dla dwóch
zakresów napięć zasilających: 200 - 240 V i 380 - 500 V.
Jeśli wybrana jest charakterystyka znamionowego
momentu, przewymiarowany silnik pozwala na uzyskanie 110% momentu przez 1 min. zarówno przy
VT, jak i CT. Funkcja ta jest wykorzystywana najczęściej dla pomp i wentylatorów, ponieważ te zastosowania nie wymagają momentu przeciążenia.
Zaletą stosowania normalnej charakterystyki momentu dla przewymiarowanych silników jest to, że
przetwornica częstotliwości VLT będzie mogła stale
zapewniać 100% moment, bez konieczności obniżania wartości znamionowych silnika.
Uwaga!
Z funkcji tej nie można korzystać w przetwornicach VLT 5001-5011, 380 - 500 V.
Napięcie zasilania 200-240 V
VLT
typ
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5008
5011
5016
5022
5027
Moc silnika
Maks. stały prąd wyjściowy
Maks. stała moc wyjściowa
IVLT,N
przy zasilaniu 240 V SVLT,N
PVLT,N
Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
(160 %)
(110 %)
(160 %)
(110 %)
(160 %)
(110 %)
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[kVA]
[kVA]
0.75
3.7
1.5
1.1
5.4
2.2
1.5
7.8
3.2
2.2
10.6
4.4
3.0
12.5
5.2
3.7
15.2
6.3
5.5
7.5
25
32
10
13
7.5
11
32
46
13
19
11
15
46
61.2
19
25
15
18.5
61.2
73
25
30
18.5
22
73
88
30
36
-: nie oferowany
16
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Jak dobrać VLT?
Napięcie zasilania 380 - 440 V
VLT
typ
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5008
5011
5016
5022
5027
5032
5042
5052
5060
5075
5100
5125
5150
5200
5250
Moc silnika
Maks. stały prąd wyjściowy
Maks. stała moc wyjściowa
IVLT,N
przy zasilaniu 415 V SVLT,N
PVLT,N
Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
(160 %)
(110 %)
(160 %)
(110 %)
(160 %)
(110 %)
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[kVA]
[kVA]
0.75
2.2
1.7
1.1
2.8
2.1
1.5
4.1
3.1
2.2
5.6
4.3
3.0
7.2
5.5
4.0
10
7.6
5.5
13
9.9
7.5
16
12.2
11
15
24
32
17.3
23
15
18.5
32
37.5
23
27
18.5
22
37.5
44
27
31.6
22
30
44
61
31.6
43.8
30
37
61
73
43.8
52.5
37
45
73
90
52.5
64.7
45
55
90
106
62
73
55
75
106
147
73
102
75
90
147
177
102
123
90
110
177
212
123
147
110
132
212
260
147
180
132
160
260
315
180
218
160
200
315
395
218
274
-: nie oferowany
Napięcie zasilania 460 - 500 V
VLT
typ
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5008
5011
5016
5022
5027
5032
5042
5052
5060
5075
5100
5125
5150
5200
5250
Moc silnika
Maks. stały prąd wyjściowy
Maks. stała moc wyjściowa
IVLT,N
przy zasilaniu 500 V SVLT,N
PVLT,N
Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment Wysoki moment Normalny moment
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
przeciążenia
(160 %)
(110 %)
(160 %)
(110 %)
(160 %)
(110 %)
[kW]
[kW]
[A]
[A]
[kVA]
[kVA]
0.75
1.9
1.6
1.1
2.6
2.3
1.5
3.4
2.9
2.2
4.8
4.2
3.0
6.3
5.5
4.0
8.2
7.1
5.5
11
9.5
7.5
14.5
12.6
11
15
21.7
27.9
18.8
24
15
18.5
27.9
34
24.2
29
18.5
22
34
41.4
29.4
35.8
22
30
41.4
54
35.9
47
30
37
54
65
46.8
56
37
45
65
78
56.3
67
55
75
80
106
69
92
75
90
106
130
92
113
90
110
130
160
113
139
110
132
160
190
139
165
132
160
190
240
165
208
160
200
240
302
208
262
200
250
302
361
262
313
-: nie oferowany
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
17
Jak dobrać VLT?
VLT® Seria 5000
■ Dobór modułów i akcesoriów
Danfoss oferuje szeroki asortyment modułów i akcesoriów dla przetwornic VLT Serii 5000.
Bookstyle
Moduły i akcesoria
Kompakt
Kompakt
Kompakt
VLT 5001-5006, 200-240 V
VLT 5008-5027, 200-240 V
VLT 5008-5011, 380-500 V
VLT 5016-5052, 380-500 V
VLT 5060-5520, 380-500 V
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Moduł filtra LC
+
Panel sterujący LCP (jako opcja)
+
Zestaw montażowy dla LCP
(nie dla IP 54)
+
Pokrywa górna IP 4x 1)
Pokrywa zacisków (tylko dla IP 20)
1)
Uwaga!
Dla uzyskania prawidłowej pracy przetwornicy częstotliwości niezwykle ważne jest dobranie niezbędnych modułów i akcesoriów.
+
Tylko poziome powierzchnie odpowiadają wymogom IP 4x
■ Moduł filtra LC
Filtr LC zmniejsza czas narastania napięcia (dV/dt) i
składową zmienną prądu (DI) zasilania silnika, dzięki
czemu prąd i napięcie mają kształt prawie sinusoidalny. Tym samym hałas akustyczny silnika jest
zredukowany do minimum.
Patrz również instrukcja MI.50.EX.51.
■ Panel sterujący LCP
Jest to moduł sterujący zawierający wyświetlacz i
klawiaturę służące do programowania przetwornicy
częstotliwości VLT. Dostępny jako opcja dla urządzeń z obudowami IP 00 i IP 20.
Obudowa: IP 65
■ Zestaw montażowy dla LCP
Zestaw do montażu wynośnego umożliwia umieszczenie wyświetlacza z dala od przetwornicy, np. na
płycie czołowej szafy sterowniczej.
Nie może być stosowany dla wersji w obudowie IP
54.
■ Pokrywa górna IP 4x
Pokrywa górna pozwala na instalację zewnętrzną
wersji kompaktowej w obudowie IP 20.
Dlatego też pokrywy IP 4x są sprzedawane tylko do
urządzeń w wersji IP 20 i tylko dla poziomych
powierzchni zgodnych z IP 4x. Pokrywa górna jest
dostępna dla następujących wersji:
VLT typ 5001-5006, 200 - 240 V
VLT typ 5001-5011, 380 - 500 V
■ Pokrywa zacisków
Pokrywa zacisków pozwala na instalację zewnętrzną
wersji w obudowie IP 20, typ VLT 5008-5052.
Pokrywa zacisków jest dostępna dla następujących
wersji:
VLT typ 5008-5027, 200 - 240 V
VLT typ 5016-5052, 380 - 500 V
■ Styczniki
Danfoss produkuje również pełny asortyment styczników.
Dane techniczne
Obudowa
IP 65 przód
Max. długość kabla
pomiędzy VLT i modułem:
3m
Standard komunikacji: RS 422
Patrz również instrukcja MI.50.CX.52.
18
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
VLT® Software Dialog dostarczany jest w trzech modułach, i - jako minimum - zawiera programy umieszczone
w module podstawowym. (Basic module).
Moduł podstawowy (Basic module) obejmuje:
TEST RUN
używany do sterowania i uruchamiania przetwornicy częstotliwości, tj:
- ustawiania wartości zadanej
- równoczesnego wyświetlania wybranych parametrów w postaci graficznej
- tworzenia łącza DDE (dynamiczna wymiana danych), np. do arkusza kalkulacyjnego
PARAMETER SETUP
używany do ustawiania i przesyłania nastaw, a w
tym:
- nastaw parametrów przetwornicy częstotliwości
- zestawy parametrów mogą być odczytywane lub
kopiowane do przetwornicy
- dokumentowania/drukowania nastaw, w tym wykresów
Moduł rejestracji (Logging module) obejmuje:
LOGGING
służy do rejestracji i wyświetlania danych
historycznych lub bieżących
- graficzna prezentacja wybranych parametrów z
kilku przetwornic częstotliwości
- zapisywanie rejestrowanych danych w pliku
- tworzenia łącza DDE, np. do arkusza kalkulacyjnego
MODEM SETUP
służy do ustawiania parametrów modemu
przetwornicy
- ustawia parametry modemu przetwornicy za pomocą portu szeregowego komputera PC
Moduł wzorców (Template module) obejmuje:
TEMPLATE SETUP
służy do tworzenia plików zawierających wzorcowe
zestawy parametrów:
- plik wzorcowy funkcjonuje jako maska ograniczająca ilość dostępnych parametrów podczas tworzenia lub edycji pliku parametrów w module PARAMETER SETUP
- plik wzorcowy może zawierać wartości wstępne
(domyślne) dla parametrów przetwornicy
Uwaga!
Moduły rejestracji i wzorców wymagają
wcześniejszego zainstalowania w komputerze modułu podstawowego.
Moduł przewodnika (Guided tour) obejmuje:
GUIDED TOUR
zawiera demonstrację zastosowania
programu VLT® Software Dialog.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
19
Jak dobrać VLT?
■ Oprogramowanie PC i komunikacja szeregowa
Danfoss oferuje różne warianty komunikacji szeregowej. Zastosowanie komunikacji szeregowej umożliwia monitorowanie,
programowanie i sterowanie jednej lub kilku przetwornic VLT
Serii 5000 z centralnie umiejscowionego komputera. Na przykład, Danfoss oferuje opcjonalną kartę Profibus. Ponadto VLT
Serii 5000 posiadają, jako wyposażenie standardowe, port
komunikacyjny RS 485, pozwalający na komunikację np. z
komputerem PC. Do tego celu służy oprogramowanie o
nazwie VLT® Software Dialog.
20
VLT® Seria 5000
■ Typoszereg, wersja bookstyle ............... strona 22
■ Numery zamówieniowe,
wersja bookstyle IP 20 ........................... strona 23
■ Typoszereg, wersja kompaktowa .......... strona 24
■ Numery zamówieniowe,
wersja kompaktowa 200 - 240 V ........... strona 25
■ Numery zamówieniowe,
wersja kompaktowa 380 - 500 V ........... strona 26
■ Numery zamówieniowe, filtry LC ........... strona 29
■ System numeracji zamówieniowej ......... strona 32
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
21
Typoszereg
Rozdział 5
Typoszereg, wersja bookstyle
VLT® Seria 5000
■ Typoszereg, wersja bookstyle
ST/SB/EB
ST/SB/EB
LC
LCP
z modułem
sterującym
bez modułu
sterującego
filtr (IP20)
panel sterujący
Patrz numery zamówieniowe i dane techniczne
filtrów LC dla wersji bookstyle na stronie 29.
■ Numery zamówieniowe, różne
Typ
LCP opcja IP 65
LCP zestaw montażowy 1 )
Kabel dla LCP
VLT® Software, Dialog
VLT® Software, Dialog
VLT® Software, Dialog
VLT® Software, Dialog
VLT® Software, Dialog
VLT® Software, Dialog
VLT® Software, Dialog
VLT® Software, Dialog
VLT® Software, Dialog
Opcja Profibus
Opcja LonWorks, Free topology
Opcja LonWorks, 78 kB/s
Opcja LonWorks, 1,25 MB/s
Opcja Device Net
Synchroniazacja/pozycjonowanie
Opis
Nr
Oddzielny LCP, tylko dlaIP 20
175Z0401
Zestaw montażowy dla LCP
175Z0850
zaw.3 m kabel
Oddzielny kabel
175Z0929 3 m kabel
Moduł podstawowy
Instrukcja po duńsku 175Z0900
Moduł podstawowy
Instrukcja po angielsku 175Z0903
Moduł podstawowy
Instrukcja po niemiecku 175Z0904
Moduł podstawowy
Instrukcja po włosku
175Z0905
Moduł podstawowy
Instrukcja po hiszpańsku 175Z0906
Moduł podstawowy
Instrukcja po francusku 175Z0907
Moduł rejestracji
175Z0909
Moduł wzorców
175Z0908
Moduł demonstracyjny
175Z0952
Zawiera opcję pamięci
175Z0404
Zawiera opcję pamięci
176F1500
Zawiera opcję pamięci
176F1501
Zawiera opcję pamięci
176F1502
Zawiera opcję pamięci
176F1580
Opcja aplikacji
175Z0833
LCP: moduł sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą
Dostawa bez LCP.
1) Zestaw do montażu wynośnego tylko dla IP 00 i IP 20
2) Jeśli VLT 5000 posiada numer seryjny niższy niż xxxx10Gwwy
przed instalacją Profibus należy skontaktować się z Danfossem.
Przetwornice VLT Serii 5000 są dostępne z opcją zintegrowanej magistrali i/lub opcją aplikacji. Numery zamówieniowe dla
poszczególnych typów VLT ze zintegrowanymi opcjami można
znaleźć w odpowiadających im dokumentacjach i instrukcjach. Ponadto system numerów zamówieniowych może być
wykorzystany do zamawiania przetwornic częstotliwości VLT z
opcjami. Patrz strona 32.
BOOKSTYLE
22
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Numery zamówieniowe, wersja bookstyle
Obudowa IP20
380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 500 V
Obudowa IP20
200 / 208 / 220 / 230 / 240 V
VLT typ
kW
5001
0.75
5002
1.1
5003
1.5
5004
2.2
5005
3.0
5006
3.7
Wers.
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
RFI
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
Numery zam.
z LCP
bez LCP
175Z0004
175Z0001
175Z0005 175Z0002
175Z0006 175Z0003
175Z0010 175Z0007
175Z0011 175Z0008
175Z0012 175Z0009
175Z0016 175Z0013
175Z0017 175Z0014
175Z0018 175Z0015
175Z0022 175Z0019
175Z0023 175Z0020
175Z0024 175Z0021
175Z0028 175Z0025
175Z0029 175Z0026
175Z0030 175Z0027
175Z0167 175Z0164
175Z0168 175Z0165
175Z0169 175Z0166
LCP: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą
ST: Moduł standardowy z/bez panelu
sterującego
SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza
z wbudowanym hamulcem
EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego,
ze zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego zasilania rezerwowego 24V dc dla karty
sterującej, złączem podziału obciążenia dla
obwodu pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT),
jak również szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego.
VLT type
kW
5001
0.75
5002
1.1
5003
1.5
5004
2.2
5005
3.0
5006
4.0
5008
5.5
5011
7.5
1A:
1B:
Wers.
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
ST
SB
EB
RFI
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
Numery zam.
z LCP
bez LCP
175Z0034 175Z0031
175Z0035 175Z0032
175Z0036 175Z0033
175Z0040 175Z0037
175Z0041 175Z0038
175Z0042 175Z0039
175Z0046 175Z0043
175Z0047 175Z0044
175Z0048 175Z0045
175Z0052 175Z0049
175Z0053 175Z0050
175Z0054 175Z0051
175Z0058 175Z0055
175Z0059 175Z0056
175Z0060 175Z0057
175Z0064 175Z0061
175Z0065 175Z0062
175Z0066 175Z0063
175Z0070 175Z0067
175Z0071 175Z0068
175Z0072 175Z0069
175Z0076 175Z0073
175Z0077 175Z0074
175Z0078 175Z0075
Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN
55011-1A z 150 m ekranowanym/zbrojonym
kablem silnika
Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN
55011-1B z 50 m ekranowanym / zbrojonym
kablem silnika i EN 55011-1A 150 m ekranowanym / zbrojonym kablem silnika
BOOKSTYLE
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
23
Numery zamówieniowe, wersja bookstyle
■
Typoszereg, wersja kompakt
VLT® Seria 5000
■ Typoszereg, wersja kompakt
Terminal cover
IP 20
IP 20
IP 54
z modułem
bez modułu
z modułem
sterującym
sterującego
sterującym
filtr LC Pokrywa IP 4x
Patrz numery zamówieniowe i dane techniczne filtrów LC dla wersji bookstyle na stronie 29.
■ Numery zamówieniowe, różne
Typ
Opis
Nr zamówieniowy
IP 4x Pokrywa górna 1)
IP 4x Pokrywa górna 1)
IP 20 pokrywa zacisków
IP 20 pokrywa zacisków
IP 20 pokrywa zacisków
IP 20 pokrywa zacisków
IP 20 pokrywa dolna
IP 20 pokrywa dolna
Opcja IP 65 LCP
LCP zestaw montażowy 2)
Kabel dla LCP
VLT® Software Dialog
VLT® Software Dialog
VLT® Software Dialog
VLT® Software Dialog
VLT® Software Dialog
VLT® Software Dialog
VLT® Software Dialog
VLT® Software Dialog
VLT® Software Dialog
Opcja Profibus
Opcja LanWorks, Free topology
Opcja LanWorks, 78 kB/s
Opcja LanWorks, 1,25 MB/s
Opcja Device Net
Synchroniazacja/pozycjonowanie
Opcja, VLT typ 5001-5006, 200-240 V
Opcja, VLT typ 5001-5011, 380-500 V
Opcja, VLT typ 5008-5016, 200-240 V
Opcja, VLT typ 5022-5027, 200-240 V
Opcja, VLT typ 5016-5032, 380-500 V
Opcja, VLT typ 5042-5052, 380-500 V
Opcja, VLT typ 5060-5100
Opcja, VLT typ 5125-5250
Oddzielny LCP, tylko dla IP 20
Zestaw montażowy dla LCP 175Z0850
Oddzielny kabel
Moduł podstawowy
Instrukcja po duńsku
Moduł podstawowy
Instrukcja po angielsku
Moduł podstawowy
Instrukcja po niemiecku
Moduł podstawowy
Instrukcja po włosku
Moduł podstawowy
Instrukcja po hiszpańsku
Moduł podstawowy
Instrukcja po francusku
Moduł rejestracji
Moduł wzorców
Moduł demonstracyjny
Zawiera opcję pamięci
Zawiera opcję pamięci
Zawiera opcję pamięci
Zawiera opcję pamięci
Zawiera opcję pamięci
Opcja aplikacji
LCP: moduł sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą
Dostawa bez LCP.
1) Pokrywa górna IP 4x/NEMA tylko dla urządzeń w obudowie
IP 20 i tylko dla poziomych powierzchni zgodnych z IP 4x.
Zestaw zawiera również płytkę połączeniową (UL).
2) Zestaw do montażu zdalnego tylko dla IP 00 i IP 20
24
175Z0928
175Z0928
175Z4622
175Z4623
175Z4622
175Z4623
176F1800
176F1801
175Z0401
175Z0850
175Z0929
175Z0900
175Z0903
175Z0904
175Z0905
175Z0906
175Z0907
175Z0909
175Z0908
175Z0952
175Z0404
176F1500
176F1501
176F1502
176F1580
175Z0833
zaw.3 m kabel
3 m kabel
Przetwornice VLT Serii 5000 są dostępne z opcją zintegrowanej
magistrali i/lub opcją aplikacji. Numery zamówieniowe dla poszczególnych typów VLT ze zintegrowanymi opcjami można znaleźć w
odpowiadających im dokumentacjach i instrukcjach. Ponadto system numerów zamówieniowych może być wykorzystany do zamawiania przetwornic częstotliwości VLT z opcjami. Patrz strona 32.
Jeśli VLT 5000 posiada numer seryjny niższy niż xxxx10Gwwy przed
instalacją Profibus należy skontaktować się z Danfossem.
COMPACT
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Numery zamówieniowe, wersja kompakt
VLT
200 / 208 / 220 / 230 / 240 V
VLT
5001
5001
5002
5002
5003
5003
5004
5004
5005
5005
5006
5006
kW
Obudowa Wers. RFI
ST 1B
0.75 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
0.75 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
1.1 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
1.1 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
1.5 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
1.5 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
2.2 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
2.2 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
3.0 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
3.0 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1A
3.7 IP 20
SB 1A
EB 1A
ST 1A
3.7 IP 54
SB 1A
EB 1A
Numer zamówieniowy
z LCP
bez LCP
175Z0083 175Z0080
175Z0084 175Z0081
175Z0085 175Z0082
175Z0173
175Z0174
175Z0175
175Z0089 175Z0086
175Z0090 175Z0087
175Z0091 175Z0088
175Z0185
175Z0186
175Z0187
175Z0095 175Z0092
175Z0096 175Z0093
175Z0097 175Z0094
175Z0197
175Z0198
175Z0199
175Z0107 175Z0104
175Z0108 175Z0105
175Z0109 175Z0106
175Z0209
175Z0210
175Z0211
175Z0113 175Z0110
175Z0114 175Z0111
175Z0115 175Z0112
175Z0221
175Z0222
175Z0223
175Z0916 175Z0910
175Z0917 175Z0911
175Z0918 175Z0912
175Z0922
175Z0923
175Z0924
LCP: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą
ST:
Moduł standardowy z/bez panelu
sterującego
SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza
z wbudowanym hamulcem
EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze
zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego
zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu
pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również
szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego.
1A:
Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN 55011-1A
z 150 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika
1B:
Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN 550111B z 50 m ekranowanym / zbrojonym kablem
silnika i EN 55011-1A 150 m ekranowanym /
zbrojonym kablem silnika
5008
5008
5011
5011
5016
5016
5022
5022
5027
5027
kW
Obudowa Wers. RFI
ST
SB
EB
5.5 IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
5.5 IP 54
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
7.5 IP 20
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
7.5 IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
11
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
11
IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
15
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
15
IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
18,5 IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
18,5 IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
Numer zamówieniowy
z LCP
bez LCP
175Z4006 175Z4000
175Z4007 175Z4001
175Z4008 175Z4002
175Z4009 175Z4003
175Z4010 175Z4004
175Z4011 175Z4005
175Z4012
175Z4013
175Z4014
175Z4015
175Z4016
175Z4017
175Z4024 175Z4018
175Z4025 175Z4019
175Z4026 175Z4020
175Z4027 175Z4021
175Z4028 175Z4022
175Z4029 175Z4023
175Z4030
175Z4031
175Z4032
175Z4033
175Z4034
175Z4035
175Z4042 175Z4036
175Z4043 175Z4037
175Z4044 175Z4038
175Z4045 175Z4039
175Z4046 175Z4040
175Z4047 175Z4041
175Z4048
175Z4049
175Z4050
175Z4051
175Z4052
175Z4053
175Z4060 175Z4054
175Z4061 175Z4055
175Z4062 175Z4056
175Z4063 175Z4057
175Z4064 175Z4058
175Z4065 175Z4059
175Z4066
175Z4067
175Z4068
175Z4069
175Z4070
175Z4071
175Z4078 175Z4072
175Z4079 175Z4073
175Z4080 175Z4074
175Z4081 175Z4075
175Z4082 175Z4076
175Z4083 175Z4077
175Z4084
175Z4085
175Z4086
175Z4087
175Z4088
175Z4089
COMPACT
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
25
Numery zamówieniowe, wersja kompakt
■
Numery zamówieniowe, wersja kompakt
VLT® Seria 5000
380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 500 V
VLT
5001
5001
5002
5002
5003
5003
5004
5004
5005
5005
5006
5006
5008
5008
5011
5011
26
kW
Obudowa Wers. RFI
ST 1B
0.75 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
0.75 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
1.1 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
1.1 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
1.5 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
1.5 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
2.2 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
2.2 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
3.0 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
3.0 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
4.0 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
4.0 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1B
5.5 IP 20
SB 1B
EB 1B
ST 1B
5.5 IP 54
SB 1B
EB 1B
ST 1A
7.5 IP 20
SB 1A
EB 1A
ST 1A
7.5 IP 54
SB 1A
EB 1A
380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 500 V
Numer zamówieniowy
z LCP
bez LCP
175Z0119 175Z0116
175Z0120 175Z0117
175Z0121 175Z0118
175Z0233
175Z0234
175Z0235
175Z0125 175Z0122
175Z0126 175Z0123
175Z0127 175Z0124
175Z0245
175Z0246
175Z0247
175Z0131 175Z0128
175Z0132 175Z0129
175Z0133 175Z0130
175Z0257
175Z0258
175Z0259
175Z0137 175Z0134
175Z0138 175Z0135
175Z0139 175Z0136
175Z0269
175Z0270
175Z0271
175Z0143 175Z0140
175Z0144 175Z0141
175Z0145 175Z0142
175Z0281
175Z0282
175Z0283
175Z0149 175Z0146
175Z0150 175Z0147
175Z0151 175Z0148
175Z0293
175Z0294
175Z0295
175Z0155 175Z0152
175Z0156 175Z0153
175Z0157 175Z0154
175Z0305
175Z0306
175Z0307
175Z0161 175Z0158
175Z0162 175Z0159
175Z0163 175Z0160
175Z0317
175Z0318
175Z0319
VLT
5016
5016
5022
5022
5027
5027
kW
Obudowa Wers. RFI
ST
SB
EB
11
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
11
IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
15
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
15
IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
18.5 IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
18.5 IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
Numer zamówieniowy
z LCP
bez LCP
175Z4096 175Z4090
175Z4097 175Z4091
175Z4098 175Z4092
175Z4099 175Z4093
175Z4100 175Z4094
175Z4101 175Z4095
175Z4102
175Z4103
175Z4104
175Z4105
175Z4106
175Z4107
175Z4114 175Z4108
175Z4115 175Z4109
175Z4116 175Z4110
175Z4117 175Z4111
175Z4118 175Z4112
175Z4119 175Z4113
175Z4120
175Z4121
175Z4122
175Z4123
175Z4124
175Z4125
175Z4132 175Z4126
175Z4133 175Z4127
175Z4134 175Z4128
175Z4135 175Z4129
175Z4136 175Z4130
175Z4137 175Z4131
175Z4138
175Z4139
175Z4140
175Z4141
175Z4142
175Z4143
LCP: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą
ST:
Moduł standardowy z/bez panelu
sterującego
SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza
z wbudowanym hamulcem
EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze
zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego
zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu
pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również
szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego.
1A:
Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN 55011-1A
z 150 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika
1B:
Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN 550111B z 50 m ekranowanym / zbrojonym kablem
silnika i EN 55011-1A 150 m ekranowanym /
zbrojonym kablem silnika
COMPACT
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
VLT
kW
5032
22
5032
22
5042
30
5042
30
5052
37
5052
37
5060
45
5060
45
5060
45
Obudowa Wers. RFI
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1A
SB 1A
EB 1A
ST
SB
EB
IP 00
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1B
SB 1B
EB 1B
Numer zamówieniowy
z LCP
bez LCP
175Z4150 175Z4144
175Z4151 175Z4145
175Z4152 175Z4146
175Z4153 175Z4147
175Z4154 175Z4148
175Z4155 175Z4149
175Z4156
175Z4157
175Z4158
175Z4159
175Z4160
175Z4161
175Z4168 175Z4162
175Z4169 175Z4163
175Z4170 175Z4164
175Z4171 175Z4165
175Z4172 175Z4166
175Z4173 175Z4167
175Z4174
175Z4175
175Z4176
175Z4177
175Z4178
175Z4179
175Z4186 175Z4180
175Z4187 175Z4181
175Z4188 175Z4182
175Z4189 175Z4183
175Z4190 175Z4184
175Z4191 175Z4185
175Z4192
175Z4193
175Z4194
175Z4195
175Z4196
175Z4197
176F0007 176F0001
176F0008 176F0002
176F0009 176F0003
176F0010 176F0004
176F0011 176F0005
176F0012 176F0006
176F0019 176F0013
176F0020 176F0014
176F0021 176F0015
176F0022 176F0016
176F0023 176F0017
176F0024 176F0018
176F0025
176F0026
176F0027
176F0028
176F0029
176F0030
VLT
kW
5075
55
5075
55
5075
55
5100
75
5100
75
5100
75
Obudowa Wers. RFI
ST
SB
EB
IP 00
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 00
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1B
SB 1B
EB 1B
Numer zamówieniowy
z LCP
bez LCP
176F0037 176F0031
176F0038 176F0032
176F0039 176F0033
176F0040 176F0034
176F0041 176F0035
176F0042 176F0036
176F0049 176F0043
176F0050 176F0044
176F0051 176F0045
176F0052 176F0046
176F0053 176F0047
176F0054 176F0048
176F0055
176F0056
176F0057
176F0058
176F0059
176F0060
176F0067 176F0061
176F0068 176F0062
176F0069 176F0063
176F0070 176F0064
176F0071 176F0065
176F0072 176F0066
176F0079 176F0073
176F0080 176F0074
176F0081 176F0075
176F0082 176F0076
176F0083 176F0077
176F0084 176F0078
176F0085
176F0086
176F0087
176F0088
176F0089
176F0090
LCP: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą
ST:
Moduł standardowy z/bez panelu
sterującego
SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza
z wbudowanym hamulcem
EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze
zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego
zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu
pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również
szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego.
1A:
Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN 55011-1A
z 150 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika
1B:
Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN 550111B z 50 m ekranowanym / zbrojonym kablem
silnika i EN 55011-1A 150 m ekranowanym /
zbrojonym kablem silnika
COMPACT
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
27
Numery zamówieniowe, wersja kompakt
380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 500 V
Numery zamówieniowe, wersja kompakt
VLT® Seria 5000
380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 500 V
VLT
kW
5125
90
5125
90
5125
90
5150
110
5150
110
5150
110
5200
132
5200
132
5200
132
28
Obudowa Wers. RFI
ST
SB
EB
IP 00
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 00
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 00
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
IP 54
ST 1B
SB 1B
EB 1B
Numer zamówieniowy
z LCP
bez LCP
176F0097 176F0091
176F0098 176F0092
176F0099 176F0093
176F0100 176F0094
176F0101 176F0095
176F0102 176F0096
176F0109 176F0103
176F0110 176F0104
176F0111 176F0105
176F0112 176F0106
176F0113 176F0107
176F0114 176F0108
176F0115
176F0116
176F0117
176F0118
176F0119
176F0120
176F0127 176F0121
176F0128 176F0122
176F0129 176F0123
176F0130 176F0124
176F0131 176F0125
176F0132 176F0126
176F0139 176F0133
176F0140 176F0134
176F0141 176F0135
176F0142 176F0136
176F0143 176F0137
176F0144 176F0138
176F0145
176F0146
176F0147
176F0148
176F0149
176F0150
176F0157 176F0151
176F0158 176F0152
176F0159 176F0153
176F0160 176F0154
176F0161 176F0155
176F0162 176F0156
176F0169 176F0163
176F0170 176F0164
176F0171 176F0165
176F0172 176F0166
176F0173 176F0167
176F0174 176F0168
176F0175
176F0176
176F0177
176F0178
176F0179
176F0180
Numer zamówieniowy
VLT
5250
5250
5250
kW
Obudowa Wers. RFI
ST
SB
EB
160 IP 00
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
160 IP 20
ST 1B
SB 1B
EB 1B
ST
SB
EB
160 IP 54
ST 1B
SB 1B
EB 1B
z LCP
176F0187
176F0188
176F0189
176F0190
176F0191
176F0192
176F0199
176F0200
176F0201
176F0202
176F0203
176F0204
176F0205
176F0206
176F0207
176F0208
176F0209
176F0210
bez LCP
176F0181
176F0182
176F0183
176F0184
176F0185
176F0186
176F0193
176F0194
176F0195
176F0196
176F0197
176F0198
LCP: Panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą
ST:
Moduł standardowy z/bez panelu
sterującego
SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza
z wbudowanym hamulcem
EB: Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego, ze
zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego
zasilania rezerwowego 24V dc dla karty sterującej, złączem podziału obciążenia dla obwodu
pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT), jak również
szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego.
1A:
Z opcją filtra RFI, zgodnego z normą EN 55011-1A
z 150 m ekranowanym/zbrojonym kablem silnika
1B:
Zintegrowany filtr RFI zgodny z normą EN 550111B z 50 m ekranowanym / zbrojonym kablem
silnika i EN 55011-1A 150 m ekranowanym /
zbrojonym kablem silnika
COMPACT
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Filtry LC dla przetwornic częstotliwości
VLT 5000
Filtr zmniejsza czas narastania napięcia (związany z
dV/dt), napięcie szczytowe na obciążeniu UPEAK oraz
składową zmienną DI, co oznacza że prąd i napięcie
stają się niemal sinusoidalne. Wskutek tego hałas
akustyczny silnika zmniejsza się do minimum.
Gdy silnik jest sterowny przez przetwornicę częstotliwości, wytwarza on słyszalny hałas rezonansowy.
Hałas ten, będący wynikiem konstrukcji silnika,
wzmaga się przy każdorazowej aktywacji przełącznika w inwerterze. Dlatego też częstotliwość hałasu
rezonansowego odpowiada częstotliwości przełączania w przetwornicy.
Ze względu na istnienie składowej zmiennej w cewkach, będą one również powodowały pewien hałas.
Problem ten może być rozwiązany przez instalację
filtra w szafie sterowniczej itp.
Dla VLT Serii 5000 Danfoss może dostarczać filtr LC
tłumiący hałas akustyczny silnika.
■
Numery zamówieniowe, moduły filtrów LC
Napięcie zasilania 3 x 200 - 240 V
Filtr LC
dla VLT typu
5001-5003
5004-5006
5001-5006
Filtr LC
Bookstyle IP 20
Bookstyle IP 20
Kompakt IP 20
5008
5008
5011
5011
5016
5016
5022
5022
5027
5027
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Obudowa
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Prąd znamionowy
Max. moment
przy 200 V
7.8 A
15.2 A
15.2 A
przy CT/VT
160%
160%
160%
25
32
32
46
46
61
61
73
73
88
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
160%
110%
160%
110%
160%
110%
160%
110%
160%
110%
Nr zamówieniowy
175Z0825
175Z0826
175Z0832
175Z4600
175Z4601
175Z4601
175Z4602
175Z4602
175Z4603
175Z4603
175Z4604
175Z4604
175Z4605
Napięcie zasilania 3 x 380 - 500 V
Filtr LC
dla VLT typu
5001-5005
5006-5011
5001-5011
5016
5016
5022
5022
5027
5027
5032
5032
5042
5042
5052
5052
Filtr LC
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy
Bookstyle IP 20
Bookstyle IP 20
Kompakt IP 20
przy 400 V
7.2 A
16 A
16 A
przy 500 V
6.3 A
14.5 A
14.5 A
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
Kompakt
24 A
32 A
32 A
37.5 A
37.5 A
44 A
44 A
61 A
61 A
73 A
73 A
90 A
21.7 A
27.9 A
27.9 A
32 A
32 A
41.4 A
41.4 A
54 A
54 A
65 A
65 A
78 A
Obudowa
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
Max. moment
przy CT/VT
160%
160%
160%
160%
110%
160%
110%
160%
110%
160%
110%
160%
110%
160%
110%
Nr zamówieniowy
175Z0825
175Z0826
175Z0832
175Z4606
175Z4607
175Z4607
175Z4608
175Z4608
175Z4609
175Z4609
175Z4610
175Z4610
175Z4611
175Z4611
175Z4612
29
Filtry LC dla przetwornic częstotliwości VLT 5000
■
Filtry LC dla przetwornic częstotliwości VLT 5000
VLT® Seria 5000
■ Wymiary, IP 20
Rysunek po lewej pokazuje wymiary filtrów LC IP 20 zarówno
dla wersji bookstyle, jak i kompakt. Minimalna przestrzeń pod
i nad obudową: 100 mm.
Filtry LC IP 20 są przystosowane do montażu obok siebie bez
żadnych odstępów między obudowami.
Max. długość kabla silnika:
- 150 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego
- 300 m dla kabla nieekranowanego/niezbrojonego
Jeśli muszą być zachowane normy EMC:
- EN 55011-1B: max. 50 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego
- EN 55011-1A: max. 150 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego
Masa:
■ Instalacja filtra LC, obudowa IP 20 bookstyle
175Z0825
175Z0826
175Z0832
7.5 kg
9.5 kg
9.5 kg
■ Instalacja filtra LC, obudowa IP 20 kompakt
VLT
VLT
30
LC filter
LC filter
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Max. długość kabla silnika:
- 150 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego
- 300 m dla kabla nieekranowanego/niezbrojonego
Jeśli muszą być zachowane normy EMC:
- EN 55011-1B: max. 50 m dla kabla ekranowanego/zbrojonego
Tabela i rysunki pokazują wymiary filtrów LC IP 00 dla wersji
kompakt.
Filtry LC IP 00 muszą być zintegrowane i chronione przed
kurzem, wodą i gazami agresywnymi i umieszczone w zwartej
obudowie.
Filtr LC IP 00
Typ LC
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm] Masa [kg]
175Z4600
220
135
92
190
68
170
8
10
175Z4601
220
145
102
190
78
170
8
13
175Z4602
250
165
117
210
92
180
8
17
175Z4603
295
200
151
240
126
190
11
29
175Z4604
355
205
152
300
121
240
11
38
175Z4605
360
215
165
300
134
240
11
49
175Z4606
280
170
121
240
96
190
11
18
175Z4607
280
175
125
240
100
190
11
20
175Z4608
280
180
131
240
106
190
11
23
175Z4609
295
200
151
240
126
190
11
29
175Z4610
355
205
152
300
121
240
11
38
175Z4611
355
235
177
300
146
240
11
50
175Z4612
405
230
163
360
126
310
11
65
A
D
C
G
B
E
F
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
31
Filtry LC dla przetwornic częstotliwości VLT 5000
■ Wymiary, IP 00
Zamawianie VLT Serii 5000
VLT® Seria 5000
■ System numeracji zamówieniowej
Stosując system numeracji zamówieniowej można umieścić w
projekcie przetwornicę częstotliwości VLT Serii 5000. Przetwornice VLT Serii 5000 ze zintegrowanymi opcjami mogą być
zamawiane tylko poprzez podanie prawidłowego ciągu numerów zamówieniowych. Dodatkowo system numeracji zamówieniowej może być łatwo stosowany do zamawiania jednostek
podstawowych.
■ Ciąg numerów zamówieniowych
Na podstawie waszego zamówienia przetwornica częstotliwości VLT otrzymuje numer zamówieniowy, uwidoczniony na
tabliczce znamionowej urządzenia. Numer ten może wyglądać
w następujący sposób:
Kompakt przy 160% CT/CV
Napięcie zasilania (znamionowe):
400 V
45 kW
55 kW
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
200 kW
250 kW
300 kW
355 kW
400 kW
VLT 5060
VLT 5075
VLT 5100
VLT 5125
VLT 5150
VLT 5200
VLT 5250
VLT 5300
VLT 5350
VLT 5400
VLT 5500
Numer tez oznacza, że zamówiono przetwornicę częstotliwości VLT 5008 na trójfazowe napięcie zasilające 380-500V (T5)
w obudowie bookstyle IP20 (B20). Dodatkowym wyposażeniem jest hamulec (EB) ze zintegrowanym filtrem RFI, klasy A&B
(R3). Przetwornica częstotliwości wykorzystuje moduł sterowania (DL) z kartą magistrali PROFIBUS (F10) oraz kartą
synchronizacji i pozycjonowania (A10). Ósmy znak (P) wskazuje obszar aplikacji urządzenia - dla VLT Serii 5000 P = proces.
1)
240 V
380-500 V
VLT 5001
VLT 5002
VLT 5003
VLT 5004
VLT 5005
VLT 5006
VLT 5001
VLT 5002
VLT 5003
VLT 5004
VLT 5005
Wartość max. zależna od napięcia zasilającego
Warianty sprzętowe
Wszystkie urządzenia są dostępne w następujących wariantach sprzętowych:
ST: Moduł standardowy z/bez panelu sterującego
SB: Moduł standardowy z/bez wyświetlacza z wbudowanym
hamulcem
Kompakt przy 160% CT/CV
Napięcie zasilania (znamionowe):
240 V
380-500 V
0.75 kW
1.1 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.0 kW
3.7 kW
4.0 kW
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
15 kW
18.5 kW
22 kW
30 kW
37 kW
VLT 5001
VLT 5002
VLT 5003
VLT 5004
VLT 5005
VLT 5006
VLT 5001
VLT 5002
VLT 5003
VLT 5004
VLT 5005
VLT 5008
VLT 5011
VLT 5016
VLT 5022
VLT 5027
VLT 5032
VLT 5042
VLT 5052
Moduł rozszerzony z/bez panelu sterującego,
ze zintegrowanym hamulcem, złączy zewnętrznego zasilania rezerwowego 24V dc dla karty
sterującej, złączem podziału obciążenia dla
obwodu pośredniego (wyrównywanie obciążenia pomiędzy kilkoma przetwornicami VLT),
jak również szybkim rozładowywaniem obwodu pośredniego.
Filtr RFI
Urządzenia w wersji bookstyle dostarczane są zawsze ze
zintegrowanym filtrem RFI, spełniającym wymagania normy
EN 55011-1B z 50-metrowym ekranowanym/zbrojonym kablem silnika oraz normy EN 55011-1A ze 150-metrowym ekranowanym/zbrojonym kablem silnika.
VLT 5006
VLT 5008
VLT 5011
Moc silnika
VLT 5060
VLT 5075
VLT 5100
VLT 5125
VLT 5150
VLT 5200
VLT 5250
VLT 5300
VLT 5350
VLT 5400
VLT 5500
doprowadzonego do urządzenia.
EB:
Obudowa IP 20 bookstyle przy 160% CT/CV
Napięcie zasilania (znamionowe):
0.75 kW
1.1 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.0 kW
3.7 kW
4.0 kW
5.5 kW
7.5 kW
500 V 1)
Wersje kompakt w zakresie 45-400kW dostarczane są w
obudowie IP 00, IP20 lub IP54.
VLT-5008-P-T5-B20-EB-R3-DL-F10-A10
Moc silnika
1)
Moc silnika
Urządzenia w wersji kompakt dla zasilania 240V i mocy silnika
≤ 3,7 kW (VLT 5006) oraz dla zasilania 380-500V i mocy silnika
≤ 7,5 kW (VLT 5011) są zawsze dostarczaneze zintegrowanym
filtrem klasy A&B.
Urządzenia w wersji kompakt o większych mocach (odpowiednio 3,7 i 7,5 kW) mogą być zamawiane z lub bez filtra RFI.
VLT 5006
VLT 5008
VLT 5011
VLT 5016
VLT 5022
VLT 5027
VLT 5032
VLT 5042
VLT 5052
Panel sterujący (klawiatura i wyświetlacz)
Wszystkie typy urządzeń, z wyjątkiem wersji IP 54, mogą być
zamawiane zarówno z, jak i bez panelu sterującego. Wersja IP
54 jest zawsze dostarczana z panelem sterującym.
Wersje kompakt w zakresie 0,75-37kW dostarczane są w
obudowie IP20, IP54 lub NEMA 1
32
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
VLT 5000 moduł podstawowy
Typ VLT (znaki nr 1-7)
VLT
Wybierz właściwy typ VLT z tabeli na poprzedniej
stronie i wypełnij prostokątne pola.
Napięcie zasilające (znaki 9-10)
(T2)
3-fazowe 200-240 V AC
(T5)
3-fazowe 380-500 V AC
Zaznacz odpowiednie pole
Formularz zamówienia
VLT 5000 moduł podstawowy
Zamawianie VLT Serii 5000
Formularz zamówienia
Opcja magistrali (znaki 20-22)
(F00)
Bez magistrali
(F10)
Z magistralą PROFIBUS
(F30)
Z DeviceNet
(F60) Z LonWorks/Free Topology Process
(F70)
Z LonWorks/78 kB/s
(F80)
Z LonWorks/1,25 MB/s
Zaznacz odpowiednie pole
Obudowa (znaki 11-13)
(B20)
Bookstyle IP 20
Opcja aplikacji (znaki 23-25)
(C00)
Kompakt IP 00
(A00)
(C20)
Kompakt IP 20
(A10) Z synchronizacją i pozycjonowaniem
(C54)
Kompakt IP 54 (NEMA 12)
(CN1)
Kompakt NEMA 1
Zaznacz odpowiednie pole
NEMA 1 nie posiada filtra RFI, ale wykorzystuje
zaciski zasilania.
Wariant sprzętowy (znaki 14-15)
(ST)
Moduł standardowy
(SB)
Moduł standardowy z hamulcem
(EB)
Moduł rozszerzony z hamulcem
Zaznacz odpowiednie pole
Filtr RFI (znaki 16-17)
(R0)
Bez opcji aplikacji
Zaznacz odpowiednie pole
Jeśli chcesz umieścić na zamówieniu bezpośrednio
ciąg numerów zamówieniowych, prosimy wykorzystać oznaczenia w nawiasach umieszczone po lewej
stronie w formularzu zamówieniowym. Położenie
określonego oznaczenia w ciągu opisane jest w
nagłówku każdej sekcji (numer znaku).
Formularz zamówieniowy modułu podstawowego
musi być zawsze całkowicie wypełniony. Przy określaniu ciągu należy zawsze określić ciąg podstawowy (1-19), zawierający znak Nr 8: P.
Bez filtra RFI
(R3) Ze zintegrowanym filtrem, klasy A&B
Zaznacz odpowiednie pole
Panel sterujący (znaki 18-19)
(D0)
Bez panela sterującego
(DL)
Z panelem sterującym
Zaznacz odpowiednie pole
Numer
Zrób kopię formularza zamówieniowego. Wypełnij i
wyślij pocztą lub faksem do najbliższego biura
Danfossa.
Zamówione przez:
Data:
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
33
VLT® Seria 5000
34
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Ogólne dane techniczne ........................ strona 36
■ Dane techniczne, wersja bookstyle ....... strona 40
■ Dane techniczne,
wersja kompakt 200 - 240 V .................. strona 41
■ Dane techniczne,
wersja kompakt 380 - 500 V .................. strona 42
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
35
Dane techniczne
Rozdział 6
Ogólne dane techniczne
VLT® Seria 5000
■ Ogólne dane techniczne
Zasilanie (L1, L2, L3):
Napięcie zasilania 200 - 240 V ................................................................. 3 x 200/208/220/230/240 V ±10%
Napięcie zasilania 380 - 500 V .......................................................... 3 x 380/400/415/440/460/500 V ±10%
Częstotliwość zasilania ....................................................................................................................... 50/60 Hz
Max. asymetria napięcia zasilania ................................................. ±2% znamionowego napięcia zasilania
Współczynnik mocy / cos. ϕ ............................................................... 0.90/1.0 przy znamionowym obciążeniu
Ilość przełączeń na wejściu zasilania L1, L2, L3 ............................................................... około 1 raz / min.
Patrz rozdział dotyczący warunków specjalnych w Zaleceniach projektowych
Dane wyjścia VLT (U, V, W):
Napięcie wyjściowe ......................................................................................... 0-100% napięcia zasilającego
Częstotliwość wyjściowa ............................................................................................ 0 - 132 Hz, 0 - 1000 Hz
Znamionowe napięcie silnika, wersje 200-240V ....................................................... 200/208/220/230/240 V
Znamionowe napięcie silnika, wersje 380-500V ........................................ 380/400/415/440/460/480/500 V
Znamionowa częstotliwość silnika .................................................................................................... 50/60 Hz
Przełączanie na wyjściu .......................................................................................................... nieograniczone
Czasy narastania ............................................................................................................................. 0.05-3600 s
Charakterystyki momentów:
Moment rozruchowy, VLT 5001-5027, 200-240 V ............................................................. 160% przez 1 min.
Moment rozruchowy, VLT 5001-5052, 380-500 V ............................................................. 160% przez 1 min.
Moment rozruchowy, VLT 5060-5250, 380-500 V ............................................................. 150% przez 1 min.
Moment rozruchowy ........................................................................................................ 180% przez 0.5 sec.
Moment przyspieszenia ............................................................................................................................ 100%
Moment przeciążenia, VLT 5001-5027, 200 - 240 V ............................................................................... 160%
Moment przeciążenia, VLT 5001-5052, 380 - 500 V ............................................................................... 160%
Moment przeciążenia, VLT 5060-5250, 380 - 500 V ............................................................................... 150%
Moment zatrzymania przy 0 obr/min (pętla zamknięta) ........................................................................ 100%
Charakterystyki momentów podano dla przetwornic częstotliwości VLT pracujących w trybie wysokiego poziomu
momentu przeciążenia (160%). Przy normalnym momencie przeciążenia (100%) wartości są mniejsze.
Karta sterująca, wejścia cyfrowe:
Ilość programowalnych wejść cyfrowych ...................................................................................................... 8
Numery zacisków .............................................................................................. 16, 17, 18, 19, 27, 29, 32, 33
Poziom napięcia ......................................................................................... (0-24V dc - logika dodatnia pnp)
Poziom napięcia, logiczne „0” ......................................................................................................... < 5 V DC
Poziom napięcia, logiczna „1” ....................................................................................................... > 10 V DC
Maksymalne napięcie na wejściu ....................................................................................................... 28 V DC
Rezystancja wejściowa, Ri .............................................................................................................około 2 kΩ
Czas skanowania (na wejście) ................................................................................................................... 3 ms
Izolacja galwaniczna: Wszystkie wejścia cyfrowe są galwanicznie izolowane od napięcia zasilającego
(PELV). Dodatkowo: wejścia cyfrowe mogą być izolowane od innych zacisków karty sterującej przez
podłączenie zewnętrznego napięcia zasilającego 24V dc i rozwarcie złącza 4. Patrz rysunek na stronie 79.
36
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Karta sterująca, wejścia analogowe:
Ilość programowalnych, napięciowych wejść analogowych ...................................................................... 2
Numery zacisków .................................................................................................................................... 53, 54
Poziom napięć ...................................................................................................... 0 - ±10 V DC (skalowalne)
Rezystancja wejściowa, Ri ........................................................................................................... około 10 kΩ
Ilość programowalnych, prądowych wejść analogowych ........................................................................... 1
Numery zacisków ........................................................................................................................................... 60
Poziom prądów ..................................................................................................... 0/4 - ±20 mA (skalowalne)
Rezystancja wejściowa, Ri ........................................................................................................... około 200 Ω
Rozdzielczość ........................................................................................................................ 10 bitów + znak
Dokładność na wejście ................................................................................. Max. błąd 1% pełnego zakresu
Czas skanowania (na wejście) .................................................................................................................. 3 ms.
Izolacja galwaniczna: Wszystkie wejścia analogowe są galwanicznie izolowane od napięcia zasilającego
(PELV), jak również innych wejść i wyjść.
Karta sterująca, wejście impulsowe/enkoder:
Ilość programowalnych wejść impulsowych/enkodera ............................................................................... 4
Numery zacisków ....................................................................................................................... 17, 29, 32, 33
Max. częstotliwość na zacisku 17 ........................................................................................................... 5 kHz
Max. częstotliwość na zaciskach 29, 32, 33, ................................................. 20 kHz (PNP open collector)
Max. częstotliwość na zaciskach 29, 32, 33, ................................................................... 65 kHz (Push-pull)
Poziom napięć ........................................................................................... 0-24 V DC (logika dodatnia pnp)
Poziom napięcia, logiczne „0” ......................................................................................................... < 5 V DC
Poziom napięcia, logiczna „1” ....................................................................................................... > 10 V DC
Maksymalne napięcie na wejściu ....................................................................................................... 28 V DC
Rezystancja wejściowa, Ri .............................................................................................................około 2 kΩ
Czas skanowania (na wejście) .................................................................................................................. 3 ms.
Rozdzielczość .............................................................................................................................. 10 bit + sign
Dokładność (100 - 1 kHz), zaciski 17, 29, 33 ........................................ Max. błąd: 0,5% pełnego zakresu
Dokładność (1 - 5 kHz), zacisk 17 ........................................................... Max. błąd: 0,1% pełnego zakresu
Dokładność (1 - 65 kHz), zaciski 29, 33 ................................................. Max. błąd: 0,1% pełnego zakresu
Izolacja galwaniczna: Wszystkie wejścia cyfrowe są galwanicznie izolowane od napięcia zasilającego
(PELV). Dodatkowo: wejścia cyfrowe mogą być izolowane od innych zacisków karty sterującej przez
podłączenie zewnętrznego napięcia zasilającego 24V dc i rozwarcie złącza 4. Patrz rysunek na stronie 79.
Karta sterująca, wyjścia cyfrowo/impulsowe i analogowe:
Ilość programowalnych wyjść cyfrowych i analogowych ........................................................................... 2
Numery zacisków .................................................................................................................................... 42, 45
Poziom napięć na wyjściu cyfrowo/analogowym ....................................................................... 0 - 24 V DC
Minimalne obciążenie (zacisk 39) na wyjściu cyfrowo/impulsowym ................................................... 600 Ω
Zakresy częstotliwości (wyjście cyfrowe używane jako impulsowe) .............................................. 0-32 kHz
Zakres prądów na wyjściu analogowym ...................................................................................... 0/4 - 20 mA
Minimalne obciążenie (zacisk 39) na wyjściu analogowym ................................................................. 500 Ω
Dokładność na wyjściu analogowym ....................................................... Max. błąd 1,5% pełnego zakresu
Rozdzielczość na wyjściu analogowym ............................................................................................. 8 bitów
Izolacja galwaniczna: Wszystkie wejścia analogowe są galwanicznie izolowane od napięcia zasilającego
(PELV), jak również innych wejść i wyjść.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
37
Ogólne dane techniczne
■ Ogólne dane techniczne
Ogólne dane techniczne
VLT® Seria 5000
■ Ogólne dane techniczne
Karta sterująca, zasilanie 24 V DC
Numery zacisków .................................................................................................................................... 12, 13
Maksymalne obciążenie ....................................................................................................................... 200 mA
Izolacja galwaniczna: Zasilanie 24 V DC jest galwanicznie izolowane od napięcia zasilającego (PELV), ale
ma ten sam potencjał co wyjścia analogowe.
Karta sterująca, komunikacja szeregowa RS 485
Numery zacisków .............................................................................................. 68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)
Izolacja galwaniczna: Pełna izolacja galwaniczna.
Wyjścia przekaźnikowe:
Ilość programowalnych wyjść przekaźnikowych .......................................................................................... 2
Numery zacisków, karta sterująca ................................................................................................. 4-5 (zwarte)
Max. obciążenie zacisków (ac) na 4-5, karta sterująca ................................................ 50 V AC, 1 A, 60 VA
Max. obciążenie zacisków (ac) na 4-5, karta sterująca ................................................. 75 V DC, 1 A, 30 W
Numery zacisków, karta zasilacza ....................................................................... 1-3 (rozwarte), 1-2 (zwarte)
Max. obciążenie zacisków (ac) na 1-3, 1-2, karta zasilacza ...................................... 240 V AC, 2 A, 60 VA
Max. obciążenie zacisków (ac) na 1-3, 1-2, karta zasilacza .................. 24 V DC 10 mA, 24 V AC 100 mA
Zaciski rezystora hamulcowego (tylko w wersjach SB i EB):
Numery zacisków .................................................................................................................................... 81, 82
Zasilanie zewnętrzne 24 V DC:
Numery zacisków .................................................................................................................................... 35, 36
Zakres napięć ................................................................................ 24 V DC ±15% (max. 37V DC przez 10 s)
Max. tętnienie napięcia .......................................................................................................................... 2 V DC
Pobór mocy ........................................................................ 15 W - 50 W (50 W przy uruchamianiu, 20 ms)
Minimalny bezpiecznik ................................................................................................................................ 6 A
Izolacja galwaniczna: Pełna izolacja galwaniczna jeśli zewnętrzne napięcie zasilające 24 V DC jest również
typu PELV.
Przekroje i długości kabli:
Max. długość kabla silnika, ekranowany/zbrojony .............................................................................. 150 m
Max. długość kabla silnika, nieekranowany/niezbrojony .................................................................... 300 m
Max. długość kabla silnika, ekranowany/zbrojony VLT ...................................................................... 100 m
Max. długość kabla hamulca, ekranowany/zbrojony ............................................................................ 20 m
Max. długość kabla podziału obciążenia, ekranowany/zbrojony ..... 20 m od przetwornicy do listwy DC
Max. przekroje kabli silnika, hamulca i podziału obciążenia - patrz następny rozdział
Max. przekrój kabla dla zasilania zewn. 24 V DC ............................................................. 4.0 mm2/10 AWG
Max. przekrój kabli sterujących ........................................................................................... 1.5 mm2/16 AWG
Max. przekrój kabli komunikacji szeregowej ...................................................................... 1.5 mm 2/16 AWG
38
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Ogólne dane techniczne
■ Ogólne dane techniczne
Charakterystyka układu sterowania:
Zakres częstotliwości ..................................................................................................................... 0 - 1000 Hz
Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej ...................................................................................... ±0.003 Hz
Czas odpowiedzi systemu ....................................................................................................................... 3 ms.
Szybkość, zakres sterowania (otwarta pętla) ............................................ 1:100 szybkości synchronicznej
Szybkość, zakres sterowania (zamknięta pętla) ...................................... 1:1000 szybkości synchronicznej
Szybkość, dokładność (otwarta pętla) ...................................... <1500 obr/min: max. błąd ± 7,5 obr/min
> 1500 obr/min: max. błąd 0,5% chwilowej szybkości
Szybkość, dokładność (zamknięta pętla) .................................. <1500 obr/min: max. błąd ± 1,5 obr/min
> 1500 obr/min: max. błąd 0,1% chwilowej szybkości
Dokładność sterowania momentem (otwarta pętla) ................ 0-150 obr/min: max. błąd ±20% momentu
................................................................................................................................................... znamionowego
150-1500 obr/min: max. błąd ±10% momentu znamionowego
>1500 obr/min: max. błąd ±20% momentu znamionowego
Dokładność sterowania momentem (prędkościowe sprzężenie zwrotne) ......... Max. błąd ±5% momentu
................................................................................................................................................... znamionowego
Wszystkie charakterystyki sterowania bazują na 4-biegunowym silniku asynchronicznym.
Parametry zewnętrzne:
Obudowa .............................................................................................................................. IP 00, IP 20, IP 54
Test wibracyjny .......................................................................................................................................... 0.7 g
Max. wilgotność względna ............................. 93% + 2%, -3% (IEC 68-2-3) przy składowaniu/transporcie
Temperatura otoczenia IP 20 (wysoki moment przeciążenia 160%) ........... Max. 45oC (średnia 24-godzinna 40oC)
Temperatura otoczenia IP 20 (normalny moment przeciążenia 110%) ....... Max. 40oC (średnia 24-godzinna 35oC)
Temperatura otoczenia IP 54 (wysoki moment przeciążenia 160%) ........... Max. 40oC (średnia 24-godzinna 35oC)
Temperatura otoczenia IP 54 (normalny moment przeciążenia 110%) ....... Max. 40oC (średnia 24-godzinna 35oC)
Temperatura otoczenia IP 2054 VLT 5011 500V ............................. Max. 40oC (średnia 24-godzinna 35oC)
Obniżenie wartości znamionowych dla wysokich temperatur otoczenia - patrz strona 107 Zaleceń Projektowych
Min. temperatura otoczenia podczas normalnej pracy ............................................................................ 0°C
Min. temperatura otoczenia podczas pracy ograniczonej ................................................................... -10°C
Temperatura podczas składowania/transportu ....................................................................... -25 - +65/70°C
Maksymalna wysokość ponad poziomem morza ............................................................................. 1000 m
Obniżenie wartości znamionowych dla wysokich ciśnień powietrza - patrz strona 107 Zaleceń Projektowych
Spełniane normy EMC, emisja ........................................ EN 50081-1/2, EN 61800-3, EN 55011, EN 55014
Odporność .............. EN 50082-2, EN 61000-4-2, IEC 1000-4-3, EN 61000-4-4
EN 61000-4-5, ENV 50140, ENV 50141, VDE 0160/1990.12
Patrz również rozdział Zaleceń Projektowych dotyczący warunków specjalnych.
Zabezpieczenia przetwornic częstotliwości VLT Seria 5000:
• Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika przed przeciążeniem
• Monitorowanie temperatury systemu odprowadzania ciepła zapewnia wyłączenie przetwornicy VLT gdy
temperatura osiąga 90oC w przypadku obudów IP 00 i IP 20. Dla obudów IP 54 temperatura odcięcia
wynosi 80oC. Wyłączenie termiczne może być skasowane tylko w przypadku, gdy temperatura
spadnie poniżej 60 oC.
• Przetwornica częstotliwości VLT jest chroniona przed zwarciem na zaciskach silnika U, V, W.
• Przetwornica częstotliwości VLT jest chroniona przed doziemieniem na zaciskach silnika U, V, W.
• Monitorowanie napięcia na obwodzie pośrednim pozwala na wyłączenie przetwornicy w przypadku
zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wartości tego napięcia.
• Przetwornica napięcia wyłącza się w przypadku zaniku fazy na silniku.
• W przypadku zaniku zasilania przetwornica VLT może przeprowadzić kontrolowane zatrzymanie
(deramping).
• Jeśli wystąpi zanik fazy zasilającej, przetwornica częstotliwości wyłączy się gdy na silniku pojawi się
obciążenie.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
39
Dane techniczne, Bookstyle IP 20
VLT® Seria 5000
■ Napięcie zasilania 3 x 200 - 240 V
Typ VLT
5001
5002
5003
5004
5005
5006
IVLT,N [A]
IVLT, MAX (60 s) [A]
Moc wyjściowa (240V)
SVLT,N [kVA]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [HP]
Max. przekrój kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia [mm2]/[AWG]
3.7
5.9
1.5
0.75
1
5.4
8.6
2.2
1.1
1.5
7.8
12.5
3.2
1.5
2
10.6
17
4.4
2.2
3
12.5
20
5.2
3.0
4
15.2
24.3
6.3
3.7
5
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami
Prąd wyjściowy
Max prąd zasilania (220 V)
IL,N [A]
Max przekrój
kabla zasilającego [mm2]/[AWG] 2)
Max. wartość bezpiec. [A]/UL 1) [A]
Sprawność 3)
Masa IP 20 EB
[kg]
3.4
4.8
7.1
9.5
11.5
14.5
4/10
16/10
0.95
7
4/10
16/10
4/10
16/15
4/10
25/20
4/10
25/25
4/10
35/30
7
7
9
9
9,5
Straty mocy
przy max. obciążeniu [W]
58
76
95
126
172
194
Obudowa
Total
Typ VLT
IP 20
■ Napięcie zasilania 3 x 380 - 500 V
Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami
Typ VLT
5001 5002 5003 5004 5005 5006 5008 5011
Prąd wyjściowy
IVLT,N [A] (380-440 v)
IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 v)
IVLT,N [A] (460-500 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (460-500 V)
Moc wyjściowa
SVLT,N [kVA] (380-440 V)
SVLT,N [kVA] (460-500 V)
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [HP]
Max. przekrój kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia
[mm2]/[AWG]
2.2
3.5
1.9
3
1.7
1.6
0.75
1
2.8
4.5
2.6
4.2
2.1
2.3
1.1
1.5
4.1
6.5
3.4
5.5
3.1
2.9
1.5
2
5.6
9
4.8
7.7
4.3
4.2
2.2
3
7.2
11.5
6.3
10.1
5.5
5.5
3.0
4
10
16
8.2
13.1
7.6
7.1
4.0
5
13
20.8
11
17.6
9.9
9.5
5.5
7.5
16
25.6
14.5
23.2
12.2
12.6
7.5
10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
Max prąd zasilania
Max przekrój
kabla zasilającego
Max. wartość bezpiec.
Sprawność3)
Masa IP 20 EB
Straty mocy
przy max. obciążeniu [W]
Obudowa
IL,N [A] (380 V)
2.3
2.6
3.8
5.3
7
9.1
12.2
15.0
IL,N [A] (460 V)
1.9
2.5
3.4
4.8
6
8.3
10.6
14.0
[mm2]/[AWG]2)
[A]/UL1) [A]
4/10
16/6
4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10
16/10 16/10 16/15 25/20 25/25 35/30
[kg]
4/10
16/6
0.96
7
7
7
7.5
7.5
9.5
9.5
9.5
Total
55
67
92
110
139
198
250
295
VLT type
IP 20
1. Jeśli mają być spełnione wymogi UL/cUL, należy użyć bezpieczników typu Bussmann KTN-R 200V, KTS-R 500V lub
podobnych
2. Amerykańska Miara Kabli (AWG)
3. Mierzona przy użyciu 30-metrowego kabla ekranowanego/zbrojonego przy znamionowym obciążeniu.
40
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami
Typ VLT
Wysoki moment przeciążenia (160 %):
Prąd wyjściowy
IVLT,N [A]
IVLT, MAX (60 s) [A]
Moc wyjściowa (240 V) SVLT,N [kVA]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [HP]
Max. przekrój kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia [mm2]/[AWG]
5001
5002
5003
5004
5005
5006
3.7
5.9
1.5
0.75
1
5.4
8.6
2.2
1.1
1.5
7.8
12.5
3.2
1.5
2
10.6
17
4.4
2.2
3
12.5
20
5.2
3.0
4
15.2
24.3
6.3
3.7
5
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
Max prąd zasilania (200 V)
IL,N [A]
Max przekrój
kabla zasilającego
[mm2]/[AWG]
Max. wartość bezpiec. [A]/UL 1 ) [A]
Sprawność 3)
Masa IP 20 EB
[kg]
3.4
4.8
7.1
9.5
11.5
14.5
4/10
16/10
0.95
8
4/10
16/10
4/10
16/15
4/10
25/20
4/10
25/25
4/10
35/30
8
8
10
10
10.5
Masa IP 54
11.5
11.5
11.5
13.5
13.5
13.5
58
76
95
126
172
194
[kg]
Dane techniczne, Kompakt IP 20 and IP 54
■ Napięcie zasilania 3 x 200 - 240 V
Straty mocy
przy max. obciążeniu. [W]
Total
Obudowa
IP 20/IP 54
■ Napięcie zasilania 3 x 200 - 240 V
Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami
Typ VLT
Wysoki moment przeciążenia (160 %):
Prąd wyjściowy
IVLT,N [A]
IVLT, MAX (60 s) [A]
Moc wyjściowa (240 V) SVLT,N [kVA]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [HP]
Normalny moment przeciążenia (110 %):
Prąd wyjściowy
IVLT,N [A]
IVLT, MAX (60 s) [A]
Moc wyjściowa (240 V) SVLT,N [kVA]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [HP]
Max. przekrój kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia [mm2]/[AWG]
Min. przekrój kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia 4) [mm2]/[AWG]
5008
5011
5016
5022
5027
25
40
10
5.5
7.5
32
51.2
13
7.5
10
46
73.6
19
11
15
61.2
97.9
25
15
20
73
116.8
30
18.5
25
32
35.2
13
7.5
10
46
50.6
19
11
15
61.2
67.3
25
15
20
73
80.3
30
18.5
25
88
96.8
36
22
30
16/6
16/6
35/2
35/2
50/0
10/8
10/8
10/8
10/8
16/6
Max prąd zasilania (200 V)
IL,N [A]
Max przekrój
kabla zasilającego
[mm2]/[AWG]
Max. wartość bezpiec. [A]/UL 1 ) [A]
Sprawność 3)
Masa IP 20 EB
[kg]
32
16/6
46
16/6
61
35/2
73
35/2
88
50/0
50
0.95
23
60
80
125
125
23
30
30
48
Masa IP 54
35
38
49
50
55
[kg]
Straty mocy przy max. obciążeniu
- wysoki mom. przeciąż. (160 %) [W]
340
- normalny mom. przeciąż. (110 %) [W]
Obudowa
1.
2.
3.
4.
426
626
833
994
426
545
783
1042
1243
IP 20+NEMA 1 kit, IP 54/NEMA 12
Jeśli mają być spełnione wymogi UL/cUL, należy użyć bezpieczników typu Bussmann KTS-R lub podobnych
Amerykańska Miara Kabli (AWG)
Mierzona przy użyciu 30-metrowego kabla ekranowanego/zbrojonego przy znamionowym obciążeniu.
Minimalny przekrój kabla oznacza jaki najmniejszy może być przekrój kabli dołączonych do zacisków. Należy zawsze
stosować przepisy lokalne dotyczące minimalnych przekrojów kabli.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
41
Dane techniczne, Kompakt IP 20 i IP 54
VLT® Seria 5000
■ Napięcie zasilania 3 x 380 - 500 V
Typ VLT
Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5008
5011
Wysoki moment przeciążenia (160 %):
Prąd wyjściowy IVLT,N [A] (380-440 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V)
IVLT,N [A] (460-500 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (460-500 V)
Moc wyjśc. SVLT,N [kVA] (380-440 V)
SVLT,N [kVA] (460-500 V)
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [HP]
Max. przekrój kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia [mm2]/[AWG]
2.2
3.5
1.9
3
1.7
1.6
0.75
1
2.8
4.5
2.6
4.2
2.1
2.3
1.1
1.5
4.1
6.5
3.4
5.5
3.1
2.9
1.5
2
5.6
9
4.8
7.7
4.3
4.2
2.2
3
7.2
11.5
6.3
10.1
5.5
5.5
3.0
4
10
16
8.2
13.1
7.6
7.1
4.0
5
13
20.8
11
17.6
9.9
9.5
5.5
7.5
16
25.6
14.5
23.2
12.2
12.6
7.5
10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
Max prąd zasilania
IL,N [A] (380 V)
2.3
2.6
3.8
5.3
7
9.1
12.2
15.0
IL,N [A] (460 V)
Max przekrój
kabla zasilającego
[mm2]/[AWG]
Max. wartość bezpiec. [A]/UL 1 ) [A]
Sprawność 3)
Masa IP 20 EB
[kg]
1.9
4/10
2.5
4/10
3.4
4/10
4.8
4/10
6
4/10
8.3
4/10
10.6
4/10
14.0
4/10
16/6
0.96
8
16/6
16/10
16/10
16/15
25/20
25/25
35/30
8
8
8.5
8.5
10.5
10.5
10.5
Masa IP 54
11.5
11.5
11.5
12
12
14
14
14
55
67
92
110
139
198
250
295
[kg]
Straty mocy
przy max. obciążeniu [W]
Obudowa
Total
IP 20/IP 54
1. Jeśli mają być spełnione wymogi UL/cUL, należy użyć bezpieczników typu Bussmann KTS-R lub podobnych.
2. Amerykańska Miara Kabli (AWG)
3. Mierzona przy użyciu 30-metrowego kabla ekranowanego/zbrojonego przy znamionowym obciążeniu.
42
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
5016
5022
5027
5032
5042
5052
24
38.4
21.7
34.7
17.3
18.8
11
15
32
51.2
27.9
44.6
23.0
24.2
15
20
37.5
60
34
54.4
27.0
29.4
18.5
25
44
70.7
41.4
66.2
31.6
35.9
22
30
61
97.6
54
86
43.8
46.8
30
40
73
116.8
65
104
52.5
56.3
37
50
32
35.2
27.9
30.7
23
24
15
20
37.5
41.3
34
37.4
27
29
18.5
25
44
48.4
41.4
45.5
31.6
35.8
22
30
61
67.1
54
59.4
43.8
47
30
40
73
80.3
65
71.5
52.5
56
37
50
90
99
78
85.8
64.7
67
45
60
16/6
16/6
16/6
35/2
35/2
50/0
[mm2]/[AWG]
10/8
10/8
10/8
10/8
10/8
16/6
IL,N [A] (380 V)
32
37.5
44
60
72
89
IL,N [A] (460 V)
Max przekrój
kabla zasilającego
[mm2]/[AWG]
Max. wartość bezpiec. [A]/UL 1 ) [A]
Sprawność przy częstotliwości znam.
Masa IP 20 EB
[kg]
27.6
16/6
34
16/6
41
16/6
53
35/2
64
35/2
77
50/0
63/40
0.96
23
63/50
63/60
80/80
100/100 125/125
23
30
30
48
48
Masa IP 54
48
48
51
61
67
70
- wysoki mom. przeciąż. (160 %) [W]
419
559
655
768
1065
1275
- normalny mom. przeciąż. (110 %)[W]
559
655
768
1065
1275
1571
Obudowa
IP 20/IP 54
Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami
Typ VLT
Wysoki moment przeciążenia (160 %):
Prąd wyjściowy IVLT,N [A] (380-440 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V)
IVLT,N [A] (460-500 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (460-500 V)
Moc wyjśc. SVLT,N [kVA] (380-440 V)
SVLT,N [kVA] (460-500 V)
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [HP]
Normalny moment przeciążenia (110 %):
Prąd wyjściowy IVLT,N [A] (380-440 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V)
IVLT,N [A] (460-500 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (460-500 V)
Moc wyjśc. SVLT,N [kVA] (380-440 V)
SVLT,N [kVA] (460-500 V)
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika
PVLT,N [HP]
Max. przekrój kabla silnika, hamulca
podziału obciążenia
[mm2]/[AWG]
Min. przekrój kabla silnika, hamulca
podziału obciążenia
Max prąd zasilania
4)
[kg]
Dane techniczne, Kompakt IP 20 i IP 54
■ Napięcie zasilania 3 x 380 - 500 V
Straty mocy przy max. obciążeniu
1.
2.
3.
4.
Jeśli mają być spełnione wymogi UL/cUL, należy użyć bezpieczników typu Bussmann KTS-R lub podobnych
Amerykańska Miara Kabli (AWG)
Mierzona przy użyciu 30-metrowego kabla ekranowanego/zbrojonego przy znamionowym obciążeniu.
Minimalny przekrój kabla oznacza jaki najmniejszy może być przekrój kabli dołączonych do zacisków. Należy zawsze
stosować przepisy lokalne dotyczące minimalnych przekrojów kabli.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
43
Dane techniczne, Kompakt IP 20 i IP 54
VLT® Seria 5000
■ Napięcie zasilania 3 x 380-500 V
Typ VLT
5060
5075
5100
5125
5150
5200
5250
Wysoki moment przeciążenia (150 %):
Prąd wyjściowy
IVLT,N [A] (380-440 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V)
IVLT,N [A] (460-500 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (460-500 V)
Moc wyjśc.
SVLT,N [kVA] (380-440 V)
SVLT,N [kVA] (460-500 V)
Typ. moc nap. silnika (380-440 V) PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika (380-440 V)PVLT,N [HP]
Typ. moc nap. silnika (460-500 V)PVLT, N [kW]
Typ. moc nap. silnika (460-500 V)PVLT, N [HP]
90.0
135
80.0
120
62.0
69.0
45
60
55
75
106
159
106
159
73.0
92.0
55
75
75
100
147
221
130
195
102
113
75
100
90
125
177
266
160
240
123
139
90
125
110
150
212
318
190
285
147
165
110
150
132
200
260
390
240
360
180
208
132
200
160
250
315
473
302
453
218
262
160
250
200
300
Normalny moment przeciążenia (110 %):
Prąd wyjściowy
IVLT,N [A] (380-440 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V)
IVLT,N [A] (460-500 V)
IVLT, MAX (60 s) [A] (460-500 V)
Moc wyjśc.
SVLT,N [kVA] (380-440 V)
SVLT,N [kVA] (460-500 V)
Typ. moc nap. silnika (380-440 V) PVLT,N [kW]
Typ. moc nap. silnika (380-440 V)PVLT,N [HP]
Typ. moc nap. silnika (460-500 V) PVLT, N [kW]
Typ. moc nap. silnika (460-500 V) PVLT, N [HP]
106
117
106
117
73
92
55
75
75
100
147
162
130
143
102
113
75
100
90
125
177
195
160
176
123
139
90
125
110
150
212
233
190
209
147
165
110
150
132
200
260
286
240
264
180
208
132
200
160
250
315
347
302
332
218
262
160
250
200
300
368
405
361
397
255
313
200
300
250
350
Max. przekrój
miedzianego kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia (380-440 V) [mm2]
70
95
120
2x70
2x70
2x95
2x120
Max. przekrój
miedzianego kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia (460-500 V) [mm2]
70
70
95
2x70
2x70
2x95
2x120
Max. przekrój
aluminiowego kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia (380-440 V) [mm2]
95
90
120
2x70
2x95
2x120
2x150
Max. przekrój
aluminiowego kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia (460-500 V) [mm2]
70
120
150
2x70
2x120
2x120
2x150
Max. przekrój
miedzianego kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia (380-440 V)[AWG]
1/0
3/0
4/0
2x1/0
2x2/0
2x3/0
2x250mcm
Max. przekrój
miedzianego kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia (460-500 V)[AWG]
1/0
2/0
3/0
2x1/0
2x1/0
2x3/0
2x4/0
Max. przekrój
aluminiowego kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia (380-440 V)[AWG]
3/0
250mcm
300mcm 2x2/0
2x4/0 2x250mcm 2x350mcm
3/0
4/0
250mcm 2x2/0
2x3/0 2x250mcm 2x300mcm
Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami
Max. przekrój
aluminiowego kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia (460-500 V)[AWG]
Min. przekrój kabla silnika, hamulca
[mm2/AWG]
i podziału obciążenia 4)
1.
2.
3.
4.
44
10/8
10/8
10/8
10/8
10/8
16/6
Jeśli mają być spełnione wymogi UL/cUL, należy użyć bezpieczników typu Bussmann KTS-R lub podobnych
Amerykańska Miara Kabli (AWG)
Mierzona przy użyciu 30-metrowego kabla ekranowanego/zbrojonego przy znamionowym obciążeniu.
Minimalny przekrój kabla oznacza jaki najmniejszy może być przekrój kabli dołączonych do zacisków. Należy zawsze
stosować przepisy lokalne dotyczące minimalnych przekrojów kabli.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Typ VLT
5060
5075
5100
5125
5150
5200
5250
131
117
155
155
217
192
262
236
310
277
384
355
476
457
[mm2]
70
95
120
2x70
2x70
2x95
2x120
[mm2]
70
70
95
2x70
2x70
2x95
2x120
Max. przekrój
aluminiowego
kabla do napięcia (380-440 V)
[mm2]
95
90
120
2x70
2x95
2x120
2x150
Max. przekrój
aluminiowego
kabla do napięcia (460-500 V)
[mm2]
70
120
150
2x70
2x120
2x120
2x150
Max. przekrój
miedzianego
kabla do napięcia (380-440 V)
[AWG]
1/0
3/0
4/0
2x1/0
2x2/0
2x3/0
2x250mcm
Max. przekrój
miedzianego
kabla do napięcia (460-500 V)
[AWG]
1/0
2/0
3/0
2x1/0
2x1/0
2x3/0
2x4/0
Max. przekrój
aluminiowego
kabla do napięcia (380-440 V)
[AWG]
3/0
250mcm 300mcm 2x2/0
2x4/0
2x250mcm 2x350mcm
3/0
4/0
2x3/0
2x250mcm 2x300mcm
Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami
Max. input current
IL,N [A] (400 V)
IL,N [A] (460 V)
Max. przekrój
miedzianego
kabla do napięcia (380-440 V)
Max. przekrój
miedzianego
kabla do napięcia (460-500 V)
Max. przekrój
aluminiowego
kabla do napięcia (460-500 V) [AWG]
Min. przekrój kabla silnika, hamulca
i podziału obciążenia 4)
[mm2/AWG]
Max. wartość bezpiec.
[A]/UL 1 ) [A]
Bezpieczniki zabudowane [A]/UL 1 ) [A]
Bezpieczniki SMPS
[A]/UL 1 ) [A]
Sprawność przy częstotliwości znam.
Masa IP 00
[kg]
Masa IP 20 EB
[kg]
Masa IP 54
[kg]
Straty mocy przy max. obciążeniu [W]
Obudowa
1.
2.
3.
4.
250mcm 2x2/0
10/8
10/8
10/8
150/150 250/220 250/250
15/15
15/15
15/15
5.0/5.0
0.96-0.97
109
109
109
121
121
121
124
124
124
1430
1970
2380
IP 00 / IP 20/ IP 54
10/8
10/8
16/6
300/300 350/350 450/400 500/500
30/30
30/30
30/30
30/30
146
161
177
2860
146
161
177
3810
146
161
177
4770
146
161
177
5720
Jeśli mają być spełnione wymogi UL/cUL, należy użyć bezpieczników typu Bussmann KTS-R lub podobnych.
Amerykańska Miara Kabli (AWG)
Mierzona przy użyciu 30-metrowego kabla ekranowanego/zbrojonego przy znamionowym obciążeniu.
Minimalny przekrój kabla oznacza jaki najmniejszy może być przekrój kabli dołączonych do zacisków. Należy zawsze
stosować przepisy lokalne dotyczące minimalnych przekrojów kabli.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
45
Dane techniczne, Kompakt IP 20 i IP 54
■ Napięcie zasilania 3 x 380-500 V
VLT® Seria 5000
46
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Wymiary, obudowa bookstyle IP 20 ..... strona 48
■ Wymiary, obudowa kompakt IP 00 ....... strona 49
■ Wymiary, obudowa kompakt IP 20 ....... strona 50
■ Wymiary, obudowa kompakt IP 54 ....... strona 51
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
47
Wymiary, obudowa
Rozdział 7
Wymiary, obudowa
VLT® Seria 5000
■
Bookstyle IP 20
Obudowa IP 20
208-240 V
Typ VLT
A (mm)
B (mm)
C (mm)
a (mm)
b (mm) a/b (mm)
l/r (mm)
5001 - 5003
395
90
260
384
70
100
0
5004 - 5006
395
130
260
384
70
100
0
Obudowa IP 20
380-500 V
Typ VLT
A (mm)
B (mm)
C (mm)
a (mm)
b (mm) a/b (mm)
l/r (mm)
5001 - 5005
395
90
260
384
70
100
0
5006 - 5011
395
130
260
384
70
100
0
a: Min. przestrzeń nad obudową
b: przestrzeń pod obudową
l/r: Min. odległość pomiędzy przetwornicą częstotliwości VLT a innymi elementami instalacji, po lewej i po
prawej stronie.
VLT 5001 - 5006/200-240 V
VLT 5001 - 5011/380-500 V
48
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Wymiary, obudowa
■
Kompakt IP 00
Obudowa IP 00
380-500 V
Typ VLT
A (mm)
B (mm)
C (mm)
a (mm)
b (mm) a/b (mm)
l/r (mm)
5060 - 5100
800
370
335
780
270
250
0
5125 - 5250
1400
420
400
1380
350
300
0
a: Min. przestrzeń nad obudową
b: Min. przestrzeń pod obudową
l/r: Min. odległość pomiędzy przetwornicą częstotliwości VLT a innymi elementami instalacji, po lewej i po
prawej stronie.
VLT 5060 - 5250
Pokrywa dolna IP 20
Typ VLT
A1 (mm)
B1 (mm)
C1 (mm)
5060 - 5100
175
370
335
5125 - 5250
175
420
400
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
49
Wymiary, obudowa
VLT® Seria 5000
■
Kompakt IP 20
Obudowa IP 20 200-240 V
Typ VLT
A (mm)
B (mm)
C (mm)
a (mm)
b (mm) a/b (mm)
l/r (mm)
5001 - 5003
395
220
160
384
200
100
0
5004 - 5006
395
220
200
384
200
100
0
5008
560
242
260
540
200
200
0
5011 - 5016
700
242
260
680
200
200
0
5022 - 5027
800
308
296
780
270
200
0
Obudowa IP 20 380-500 V
Typ VLT
A (mm)
B (mm)
C (mm)
a (mm)
b (mm) a/b (mm)
l/r (mm)
5001 - 5005
395
220
160
384
200
100
0
5006 - 5011
395
220
200
384
200
100
0
5016 - 5022
560
242
260
540
200
200
0
5027 - 5032
700
242
260
680
200
200
0
5042 - 5052
800
308
296
780
270
200
0
5060 - 5100
975
370
335
780
270
250
0
5125 - 5250
1575
420
400
1380
350
300
0
a: Min. przestrzeń nad obudową
b: przestrzeń pod obudową
l/r: Min. odległość pomiędzy przetwornicą częstotliwości VLT a innymi elementami instalacji, po lewej i po
prawej stronie.
VLT 5001 - 5006/200-240 V
VLT 5001 - 5011/380-500 V
VLT 5060 - 5250/380-500 V
VLT 5008 - 5027/200-240 V
VLT 5016 - 5052/380-500 V
50
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Wymiary, obudowa
■
Kompakt IP 54
Obudowa IP 54 200-240 V
Typ VLT
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
a (mm) b (mm)
a/b (mm)
5001 - 5003
460
282
195
85
260
258
100
0
5004 - 5006
530
282
195
85
330
258
100
0
5008 - 5011
810
355
280
70
560
330
200
0
5016 - 5027
940
400
280
70
690
375
200
0
Obudowa IP 54
380-500 V
Typ VLT
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
a (mm) b (mm)
5001 - 5005
460
282
195
85
260
258
100
0
5006 - 5011
530
282
195
85
330
258
100
0
5016 - 5027
810
355
280
70
560
330
200
0
5032 - 5052
940
400
280
70
690
375
200
0
5060 - 5100
937
495
421
-
830
374
250
50
5125 - 5250
1572
495
425
-
1465
445
300
0
a/b (mm)
l/r (mm)
l/r (mm)
a: Min. przestrzeń nad obudową
b: przestrzeń pod obudową
l/r: Min. odległość pomiędzy przetwornicą częstotliwości VLT a innymi elementami instalacji, po lewej i po
prawej stronie.
VLT 5001 - 5027/200-240 V
VLT 5001 - 5052/380-500 V
VLT 5060 - 5250/380-500 V
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
51
52
VLT® Seria 5000
■ Montaż mechaniczny ................................ strona 54
■ Montaż elektryczny ................................... strona 57
■ Montaż elektryczny,
wersja kompakt IP 20 ............................... strona 61
■ Montaż elektryczny,
wersja kompakt IP 54 ............................... strona 63
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
53
Montaż
Rozdział 8
Montaż mechaniczny
VLT® Seria 5000
■ Instalacjamechaniczna
Należy przestrzegać zaleceń montażowych podanych poniżej. Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować
poważne uszkodzenia sprzętu lub stanowić
zagrożenie dla ludzi, szczególnie w przypadku
instalowania dużych urządzeń.
Przetwornica częstotliwości VLT musi być instalowana pionowo.
Przetwornica częstotliwości VLT jest chłodzona za
pomocą obiegu powietrza. W celu umożliwienia
swobodnego obiegu powietrza nad i pod przetwornicą muszą być pozostawione wolne przestrzenie
jak to pokazano na poniższych rysunkach. Dla
uniknięcia przegrzania temperatura otoczenia nie
może przekraczać max. temperatury otoczenia określonej dla danego typu przetwornicy VLT, nie może
być również przekroczona średnia temperatura 24godzinna. Temperatury maksymalne i średnie 24godzinne można odczytać z tabel „Ogólne Dane
Techniczne” na stronie 39. Jeśli temperatura otoczenia leży w zakresie 45-55oC, można oczekiwać skrócenia żywotności przetwornicy, patrz rozdział dotyczący obniżenia wartości znamionowych w Zaleceniach Projektowych.
■ Stopień ochrony obudowy
IP 00
Bookstyle
-
IP 20
OK
IP 54
-
OK
OK
OK
OK
OK
Bookstyle
IP 00
-
IP 20
Nie
IP 54
-
Kompakt
VLT 5001-5027 200-240 V
VLT 5001-5250 380-500 V
Nie
Nie
Nie
OK
OK
Kompakt z/IP4x górna pokrywa
VLT 5001-5006 200 V
VLT 5001-5011 500 V
-
OK
OK
OK
OK
Kompakt z/IP 20 dolna pokrywa
VLT 5008-5027 200 V
VLT 5016-5052 500 V
-
OK
OK
OK
OK
Kompakt
VLT 5001-5027 200-240 V
VLT 5001-5250 380-500 V
■ Montaż zewnętrzny
■ Instalacja VLT 5001-5006 200-240V VLT 5001-5011 380-500V Kompakt IP 20 i IP 54
Chłodzenie
Montaż jedna obok drugiej
Wszystkie wersje Kompakt wymagają 10 cm wolnej
przestrzeni nad i pod obudową. Dotyczy to zarówno
obudów IP 20, jak i IP 54.
Wszystkie wersje Kompakt mogą być montowane
jedna obok drugiej bez pozostawiania wolnej przestrzeni, gdyż nie wymagają one przepływu powietrza chłodzącego po bokach.
54
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Montaż mechaniczny
■ Instalacja VLT 5008-5027 200-240V VLT 5016-5052 380-500V Kompakt IP 20 i IP 54
Chłodzenie
Montaż jedna obok drugiej
Wszystkie wersje Kompakt z wymienionej powyżej
serii wymagają 20 cm wolnej przestrzeni nad i pod
obudową. Dotyczy to zarówno obudów IP 20, jak i
IP 54.
Wszystkie wersje Kompakt IP 20 i IP 54 z wymienionej powyżej serii mogą być montowane jedna obok
drugiej bez pozostawiania wolnej przestrzeni, gdyż
nie wymagają one przepływu powietrza chłodzącego po bokach.
■ Instalacja VLT 5060-5100 380-500V Kompakt IP 00, IP 20 i IP 54
Chłodzenie
Montaż jedna obok drugiej
Kompakt IP 20
Wszystkie wersje Kompakt z wymienionej powyżej
serii wymagają 25 cm wolnej przestrzeni nad i pod
obudową. Dotyczy to zarówno obudów IP00, IP 20,
jak i IP 54.
Kompakt IP 54
Wszystkie wersje Kompakt IP 00 i IP 20 z wymienionej powyżej serii mogą być montowane jedna obok
drugiej bez pozostawiania wolnej przestrzeni, gdyż
nie wymagają one przepływu powietrza chłodzącego po bokach.
Obudowy IP 54 wymagają minimalnej odległości 50
mm (5 cm) po bokach.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
55
Montaż mechaniczny
VLT® Seria 5000
■ Instalacja VLT 5125-5250 380-500V Kompakt IP 00, IP 20 i IP 54
Montaż jedna obok drugiej
Chłodzenie
Kompakt IP 00 i IP 20
Wszystkie wersje Kompakt z wymienionej powyżej
serii wymagają 30 cm wolnej przestrzeni nad i pod
obudową. Dotyczy to zarówno obudów IP00, IP 20,
jak i IP 54.
Kompakt IP 54
Wszystkie wersje Kompakt IP 00 i IP 20, IP 54 z
wymienionej powyżej serii mogą być montowane
jedna obok drugiej bez pozostawiania wolnej przestrzeni, gdyż nie wymagają one przepływu powietrza chłodzącego po bokach.
■ Instalacja VLT 5125-5250 380-500V Kompakt IP 00, IP 20 i IP 54
Montaż jedna obok drugiej
Chłodzenie
Kompakt IP 00 i IP 20
Wszystkie wersje Kompakt z wymienionej powyżej
serii wymagają 30 cm wolnej przestrzeni nad i pod
obudową. Dotyczy to zarówno obudów IP00, IP 20,
jak i IP 54.
Kompakt IP 54
Wszystkie wersje Kompakt IP 00 i IP 20, IP 54 z
wymienionej powyżej serii mogą być montowane
jedna obok drugiej bez pozostawiania wolnej przestrzeni, gdyż nie wymagają one przepływu powietrza chłodzącego po bokach.
56
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Montaż elektryczny, Bookstyle/Compact
■ Instalacja elektryczna
Gdy przetwornica częstotliwości jest
podłączona do napięcia zasilającego,
występują w niej niebezpieczne napięcia.
Nieprawidłowa instalacja silnika lub przetwornicy częstotliwości VLT może doprowadzić do
uszkodzenia sprzętu lub poważnych obrażeń, może
również doprowadzić do tragedii. W związku z tym
należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń niniejszej
instrukcji, jak również lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
Dotykanie elementów elektrycznych może być niebezpieczne, nawet po wyłączeniu napięcia zasilającego. W przypadku przetwornic VLT 500106 należy
odczekać przynajmniej 4 minuty, a przetwornic VLT
5008-5250 przynajmniej 15 minut.
Uwaga!
Na użytkowniku lub uprawnionym elektryku
spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie
właściwego uziemienia i ochrony zgodnie z
obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami.
Wszystkie zaciski dla kabli sterujących są umiesz-
czone pod pokrywą ochronną przetwornicy VLT.
Pokrywa ochronna (patrz rysunek poniżej) może
być zdjęta za pomocą śrubokręta.
Po zdjęciu pokrywy ochronnej można rozpocząć
instalację zgodną z wymogami EMC. Patrz rysunki
na stronach 58-72.
■ Instalacja elektryczna, kable sterujące.
Bookstyle/Kompakt
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
57
Montaż elektryczny
VLT® Seria 5000
■ Instalacja elektryczna, kable zasilające.
58
Bookstyle
0.75 - 7.5 kW
Kompakt IP 20/IP 54
0.75 - 7.5 kW
Kompakt IP 20
11 - 37 kW
Kompakt IP 54
11 - 37 kW
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Montaż elektryczny
■ Instalacja elektryczna, kable zasilające.
Kompakt IP 00/IP 20
45 - 75 kW
Kompakt IP 54
45 - 75 kW
Kompakt IP 00/IP 20
90 - 160 kW
Kompakt IP 54
90 - 160 kW
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
59
Montaż elektryczny, Bookstyle IP 20
VLT® Seria 5000
■ Instalacja elektryczna, Bookstyle IP 20
60
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
Montaż elektryczny, Kompakt IP 20
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 20, VLT 5001-5006 200-240V, VLT 5001-5011 380-500V
61
Montaż elektryczny, Kompakt IP 20
VLT® Seria 5000
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 20, VLT 5008-5027 200-240V, VLT 5016-5052 380-500V
62
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
Montaż elektryczny, Kompakt IP 54
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 54, VLT 5001-5006 200-240V, VLT 5001-5011 380-500V
63
Montaż elektryczny, Kompakt IP 54
VLT® Seria 5000
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 54, VLT 5008-5027 200-240V, VLT 5016-5052 380-500V
64
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
Montaż elektryczny, Kompakt IP 00
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 00, VLT 5060-5100 380-500V
65
Montaż elektryczny, Kompakt IP 00
VLT® Seria 5000
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 00, VLT 5125-5250 380-500V
66
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Montaż elektryczny, Kompakt IP 20
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 20, VLT 5060-5100 380-500V
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
67
Montaż elektryczny, Kompakt IP 20
VLT® Seria 5000
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 20, VLT 5125-5250 380-500V
68
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
Montaż elektryczny, Kompakt IP 54
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 54, VLT 5060-5100 380-500V
69
Montaż elektryczny, Kompakt IP 54
VLT® Seria 5000
■ Instalacja elektryczna, Kompakt IP 54, VLT 5125-5250 380-500V
70
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
- Używać tylko ekranowanych/zbrojonych kabli silnika i sterowania.
- Ekran należy uziemiać na obu końcach
- Unikać instalacji ekranu za pomocą skręconych
jego odcinków, gdyż likwiduje to efekt ekranowania
przy wysokich częstotliwościach. Należy zamiast
tego używać zacisków kablowych.
- Bardzo ważne jest zapewnienie dobrego kontaktu
elektrycznego pomiędzy płytką instalacyjną, poprzez wkręty aż po metalową szafę przetwornicy
częstotliwości VLT.
- Używać krążków zębatych i galwanicznie przewodzących podkładek instalacyjnych
- Nie instalować nieekranowanych/niezbrojonych
kabli w szafach instalacyjnych.
Poniższa ilustracja przedstawia instalację elektryczną
zgodną z wymogami EMC; przetwornica częstotliwości VLT została zainstalowana w szafie instalacyjnej i podłączona do sterownika PLC.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
71
Montaż elektryczny
■ Instalacja elektryczna zgodna z wymogami
EMC
Ogólne zalecenia, których należy przestrzegać w
celu zapewnienia zgodności z wymaganiami EMC.
Montaż elektryczny
VLT® Seria 5000
■ Wykorzystanie kabli zgodnych z wymogami
EMC
W celu zapewnienia optymalnej odporności EMC
kabli sterujących oraz emisji kabli zasilających silnik
należy stosować kable ekranowane/zbrojone. Zdolność kabla do redukcji wytwarzanego i odbieranego promieniowania elektromagnetycznego zależy
od impedancji przełączania (Z ). Ekran kabla jest
T
normalnie stosowany w celu ograniczenia przenoszenia zakłóceń elektrycznych jednak kabel o mniejszej impedancji Z jest bardziej efektywny niż kabel
T
z wyższą impedancją Z . Z jest rzadko podawana
T
T
przez producentów kabli, ale można określić przy-
bliżoną wartość Z na podstawie oglądu kabla i
T
określenia jego konstrukcji fizycznej.
ZT może być oszacowana na podstawie
następujących czynników:
- przewodność materiału, z którego zrobiony jest
ekran
- rezystancja styku pomiędzy poszczególnymi przewodnikami ekranu
- pokrycie ekranem, tj. fizyczny obszar kabla pokryty ekranem - często określany jako wartość procentowa
- typ ekranu, tj. pleciony lub skręcany
Przewód miedziany z pokryciem
aluminiowym
Skręcony kabel miedziany lub zbrojony kabel stalowy
Jednowarstwowy oplot z drutu miedzianego ze zmiennym pokryciem
procentowym
Dwuwarstwowy oplot z drutu
miedzianego
Podwójna warstwa oplotu miedzianego z magnetyczną, ekranowaną/
zbrojoną warstwą pośrednią
Kabel biegnący w rurce miedzianej
lub stalowej
Kabel z płaszczem ołowianym o
grubości ścianki 1,1 mm z pełnym
pokryciem
72
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Montaż elektryczny
■ Uziemianie ekranowanych/zbrojonych kabli
sterujących
Ogólnie mówiąc, kable sterujące powinny być ekranowane/zbrojone, a ekran musi być połączony za
pomocą zacisku kablowego na obu końcach do
metalowej szafy instalacyjnej urządzenia.
Rysunek poniżej pokazuje, jak prawidłowo wykonać uziemienie i co zrobić w razie wątpliwości.
Prawidłowe uziemienie
Kable sterujące i kable komunikacji szeregowej
muszą być zaopatrzone w zaciski kablowe na obu
końcach w celu zapewnienia jak najlepszego styku
elektrycznego.
Złe uziemienie
Nie stosować skręconych końcówek ekranu, gdyż
zwiększa to impedancję ekranu przy większych częstotliwościach.
Ochrona z uwzględnieniem różnicy potencjałów
masy PLC i VLT
Jeżeli potencjał masy VLT i PLC (itp.) jest różny,
mogą pojawić się zakłócenia elektryczne oddziaływujące na cały system. Ten problem może być
rozwiązany poprzez podłączenia kabla wyrównawczego, umieszczonego równolegle z kablem sterującym. Minimalny przekrój kabla: 10 mm2.
Pętle 50/60 Hz
Jeżeli stosowane są bardzo długie kable sterujące,
mogą pojawić się pętle 50/60 Hz, mogące zakłócać
cały system. Problem ten może być rozwiązany
poprzez połączenie jednego końca ekranu do masy
poprzez kondensator 100 nF (o krótkich doprowadzeniach).
Kable dla komunikacji szeregowej
Niskoczęstotliwościowe zakłócenia pomiędzy dwoma przetwornicami częstotliwości VLT mogą być
wyeliminowane poprzez dołączenie jednego końca
ekranu do zacisku 61. Zacisk ten jest uziemiony za
pomocą wewnętrznego obwodu RC. Zaleca się
stosowanie kabli wykorzystujących pary skręcone w
celu redukcji zakłóceń różnicowych pomiędzy przewodnikami.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
73
Montaż elektryczny
VLT® Seria 5000
■ Moment dokręcania i rozmiary śrub zacisków
Tabela poniżej podaje, jakim momentem powinny
być dokręcane zaciski przetwornicy VLT. Dla VLT
5001-5027 200V i VLT 5001-5052 kable muszą być
mocowane za pomocą wkrętów. Dla VLT 5060-5250
kable muszą być mocowane za pomocą śrub.
Liczby dotyczą następujących zacisków:
Nr 91, 92, 93
L1, L2, L3
Zaciski zasilania
Zaciski silnika
Zacisk uziemienia
hamującego
88, 89
Typ
3x
VLT
VLT
VLT
VLT
VLT
200-240 V
5001-5006
5008-5011
5016-5022
5027
Moment
dokręcania
0.5 - 0.6 Nm
1.8 Nm
3.0 Nm
4.0 Nm
Rozmiar
wkręta
M3
M4
M5
M6
Typ
3x
VLT
VLT
VLT
VLT
VLT
380-500 V
5001-5011
5016-5027
5032-5042
5052
Moment
dokręcania
0.5 - 0.6 Nm
1.8 Nm
3.0 Nm
4.0 Nm
Rozmiar
wkręta
M3
M4
M5
M6
Typ
3x
VLT
VLT
VLT
380-500 V
5060-5100
5125-5250
Moment
dokręcania
11.3 Nm
11.3 Nm
Rozmiar
śruby
M8
M8
1)
1) Dla zacisków hamulca, moment dokręcenia
wynosi 3.0 Nm, a rozmiar śruby M6.
74
L1, L2, L3.
Napięcie zasilania 3 x 200-240 V
VLT 5001 Max. 16 A
UL Max. 10 A
VLT 5002 Max. 16 A
UL Max. 10 A
VLT 5003 Max. 16 A
UL Max. 15 A
VLT 5004 Max. 25 A
UL Max. 20 A
VLT 5005 Max. 25 A
UL Max. 25 A
VLT 5006 Max. 35 A
UL Max. 30 A
VLT 5008 Max. 50 A
UL Max. 50 A
VLT 5011 Max. 60 A
UL Max. 60 A
VLT 5016 Max. 80 A
UL Max. 80 A
VLT 5022 Max. 125 A
UL Max. 125 A
VLT 5027 Max. 125 A
UL Max. 125 A
Dla instalacji spełniających wymogi UL/cUL należy
używać bezpieczników Bussmann KTN-R (200-240V)
lub podobnych.
81, 82
Podział obciążenia
Podłączyć trzy fazy zasilania do zacisków
■ Bezpieczniki
Na zasilaniu przetwornicy częstotliwości VLT muszą
być zainstalowane zewnętrzne bezpieczniki.
Nr 96, 97, 98
U, V, W
Nr 99
Zaciski rezystora
■ Podłączenie zasilania
Napięcie zasilania 3 x 380-500 V
VLT 5001 Max. 16 A
UL Max. 6 A
VLT 5002 Max. 16 A
UL Max. 6 A
VLT 5003 Max. 16 A
UL Max. 10 A
VLT 5004 Max. 16 A
UL Max. 10 A
VLT 5005 Max. 16 A
UL Max. 15 A
VLT 5006 Max. 25 A
UL Max. 20 A
VLT 5008 Max. 25 A
UL Max. 25 A
VLT 5011 Max. 35 A
UL Max. 30 A
VLT 5016 Max. 63 A
UL Max. 40 A
VLT 5022 Max. 63 A
UL Max. 50 A
VLT 5027 Max. 63 A
UL Max. 60 A
VLT 5032 Max. 80 A
UL Max. 80 A
VLT 5042 Max. 100 A
UL Max. 100 A
VLT 5052 Max. 125 A
UL Max. 125 A
VLT 5060 Max. 150 A
UL Max. 150 A
VLT 5075 Max. 250 A
UL Max. 220 A
VLT 5100 Max. 250 A
UL Max. 250 A
VLT 5125 Max. 300 A
UL Max. 300 A
VLT 5150 Max. 350 A
UL Max. 350 A
VLT 5200 Max. 450 A
UL Max. 400 A
VLT 5250 Max. 500 A
UL Max. 500 A
Dla instalacji spełniających wymogi UL/cUL ależy
używać bezpieczników Bussmann KTS-R (380-500V)
lub podobnych.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Uwaga!
Przełącznik RFI musi być zwarty (pozycja ON)
podczas przeprowadzania testów wysokonapięciowych (patrz strony 61-70, przełącznik RFI).
Jeśli podczas testu wysokonapięciowego całej instalacji, prądy upływu są zbyt duże, należy odłączyć
zasilanie i silnik.
■
Uziemienie ochronne:
Uwaga!
Przetwornica częstotliwości VLT charakteryzuje się wysokim prądem upływu i musi być
odpowiednio uziemiona ze względów bezpieczeństwa. Należy wykorzystać zaciski uziemienia (patrz
rysunki na stronach 58-59), które zapewniają odpowiedniej jakości uziemienie
Należy zawsze stosować lokalne przepisy bezpieczeństwa.
■ Zabezpieczenie termiczne silnika
Jeśli parametr 128 jest ustawiony na ETR Trip i
parametr 105 został ustawiony na wartość znamionowego prądu silnika (patrz tabliczka znamionowa
silnika), wówczas elektroniczny przekaźnik termiczny w przetwornicach VLT posiadających zatwierdzenie UL, przechodzi w stan ochrony silnika.
■ Dodatkowa ochrona
Przy założeniu spełniania lokalnych przepisów jako
ochrona dodatkowa mogą być stosowane przekaźniki ELCB, wielopunktowe uziemienie ochronne lub
uziemienie.
W przypadku uszkodzenia uziemienia, składowa stała
prądu może przekształcić się w prąd różnicowy.
W przypadku stosowania przekaźników ELCB, należy zwrócić uwagę na wymogi lokalnych przepisów.
Przekaźniki muszą być odpowiednie dla ochrony
urządzeń 3-fazowych z prostownikiem mostkowym i
dla krótkich wyładowań przy załączaniu zasilania.
Patrz również rozdział „Warunki Specjalne” w Zaleceniach Projektowych.
■ Wyłącznik filtra RFI
W niektórych sytuacjach może być pożądane wyłączenie kondensatorów wewnętrznego filtra RFI, znajdujących się pomiędzy obudową a obwodem pośrednim.
Przełącznik RFI znajduje się pod płytą pokrywy
dolnej. Można go przełączać (używając odpowiednich narzędzi) bez zdejmowania pokrywy. Wyłączenie następuje przez przestawienie wyłącznika w położenie OFF, patrz rysunek na str. 61-70 (ustawienie
fabryczne jest ON). W VLT 5011/500V nie ma wyłącznika RFI, został on fabrycznie ustawiony w pozycji
ON.
Uwaga!
Nie wolno przełączać wyłącznika RFI przy
zasilaniu podłączonym do urządzenia. Przed
odłączaniem wtyczek silnika i zasilania upewnić się, czy zasilanie zostało wyłączone.
Uwaga!
Przełącznik RFI musi być w pozycji ON w
przypadku instalacji z uziemieniem zasilania
typu trójkąt.
Uwaga!
Przełącznik RFI odłącza kondensatory galwanicznie, niemniej stany nieustalone wyższe niż
około 1000 V będą się przedostawać poprzez
przerwę iskrową.
Izolacja galwaniczna (PELV) jest tracona
w momencie ustawienia przełącznika RFI
w pozycji OFF, co oznacza że wszystkie
wejścia i wyjścia sterujące nie mogą być już uznawane
za niskonapięciowe. Ponadto jeśli przełącznik RFI
jest w pozycji OFF pogorszy się spełnianie wymogów
EMC przez przetwornice VLT Serii 5000.
■ Instalacjakablizasilającychsilnik
Uwaga!
Jeśli stosowany jest kabel nieekranowany/
niezbrojony, nie są spełniane wszystkie wymogi EMC. Patrz rozdział 11 Zaleceń Projektowych:
Warunki Specjalne.
Jeśli mają być spełnione wymogi EMC dotyczące
emisji, kabel silnikowy musi być ekranowany/zbrojony, chyba że jest to inaczej określone dla filtra RFI.
Ze względu na maksymalną redukcję zakłóceń i
prądów upływu zaleca się stosowanie jak najkrótszych kabli zasilających silnik.
Ekran kabla silnikowego musi być dołączony do
metalowej szafy instalacyjnej przetwornicy częstotliwości i szafy instalacyjnej silnika. Połączenia ekranu
powinny mieć możliwie największą powierzchnię
(należy stosować zaciski kablowe).
Jest to możliwe dzięki różnym elementom instalacyjnym
w różnych przetwornicach częstotliwości VLT.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
75
Montaż elektryczny
■ Test wysokonapięciowy
Test wysokonapięciowy może być przeprowadzony
poprzez zwarcie zacisków U, V, W, L1, L2, L3 i
doprowadzenie napięcia 2,15 kV DC przez jedną
sekundę pomiędzy punkt zwarcia a budowę.
Montaż elektryczny
VLT® Seria 5000
■ Instalacja kabli zasilających silnik (cd.)
Należy unikać połączeń za pomocą skręconych końcówek ekranu ze względu na pogorszenie efektu ekranowania przy wyższych częstotliwościach.
Jeśli konieczne jest przerwanie ekranu dla zamontowania izolatora lub stycznika silnika, należy zapewnić ciągłość ekranu przy możliwie najmniejszej impedancji przy wysokiej częstotliwości.
■ Równoległe łączenie silników
Przetwornica częstotliwości była testowana przy określonej długości i przekroju kabli. Jeśli przekrój zostanie
zwiększony, pojemność kabla - a tym samym prąd
upływu - zwiększają się, dlatego też długość kabla
powinna być odpowiednio zmniejszona.
■ Podłączenie silnika
Do przetwornic VLT Serii 5000 można podłączać wszelkie
typy standardowych silników asynchronicznych.
Zazwyczaj małe silniki są podłączane w układzie
gwiazdy.
Duże silniki są podłączane w układzie trójkąta.
■ Kierunek obrotów silnika
Przetwornice VLT Serii 5000 mogą sterować kilkoma
silnikami podłązonymi równolegle. Jeśli silniki te
mają pracować z różnymi prędkościami obrotowymi, silniki te muszą mieć różne znamionowe prędkości obrotowe. Szybkości obrotowe są zmieniane
równocześnie, co oznacza że zależność między
wartościami znamionowych szybkości obrotowych
jest utrzymywana w całym zakresie.
Całkowity pobór prądu przez wszystkie silniki nie
może przekroczyć maksymalnego znamionowego
prądy wyjściowego I
przetwornicy VLT.
VLT,N
Problemy mogą się pojawić przy starcie i przy
małych szybkościach obrotowych, jeśli wielkości
silników znacznie się różnią. Jest to spowodowane
faktem, że stosunkowo duża rezystancja małych
silników wymaga większego napięcia przy starcie i
małych szybkościach obrotowych.
W systemach z równolegle połączonymi silnikami
elektroniczny wyłącznik termiczny (ETR) przetwornicy VLT nie może być użyty jako zabezpieczenie
pojedynczego silnika. Tym samym wymagana jest
dodatkowa ochrona silników, np. za pomocą termistorów w każdym silniku (lub indywidualnych wyłączników termicznych).
Fabrycznie nastawiany jest kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara, przy następującym podłączeniu wyjścia przetwornicy:
Należy zwrócić uwagę, że długości kabli silnikowych poszczególnych silników należy zsumować i
długość ta nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej długości kabla dla danej przetwornicy.
Zacisk 96 podłączony do fazy U
Zacisk 97 podłączony do fazy V
Zacisk 98 podłączony do fazy W
Kierunek obrotów może być zmieniony poprzez
zamianę dwóch faz w kablu silnikowym.
76
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Zaciskirezystorahamulcowego
81, 82
Kabel przyłączeniowy rezystora hamulcowego musi
być ekranowany/zbrojony. Ekran należy przyłączyć
za pomocą zacisków kablowych do przewodzącej
ścianki tylnej przetwornicy częstotliwości i do metalowej obudowy rezystora hamulcowego.
Przekrój kabla należy dobrać dopasować do momentu hamującego.
Uwaga!
Na tych zaciskach mogą się pojawić napięcia
do 850 V dc.
■ Instalacja podziału obciążenia
Nr
Funkcja
Podział obciążenia
88, 89
Kabel przyłączeniowy musi być ekranowany/zbrojony. Max. długość kabla od przetwornicy VLT do
listwy zaciskowej dc wynosi 25 m.
Podział obciążenia umożliwia połączenie obwodów
pośrednich kilku przetwornic częstotliwości VLT.
■ Instalacja zewnętrznego zasilania 24 V dc:
Moment dokręcania: 0.5 - 0.6 Nm
Rozmiar wkręta: M3
Nr
Funkcja
35, 36
Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V dc
Zasilanie zewnętzne 24 V dc może być wykorzystane jako niskonapięciowe zasilanie karty sterującej i
wszystkich ewentualnych kart rozszerzających. Pozwala to na normalną pracę LCP (w tym także
programowanie parametrów) bez podłączenia zasilania. Po podłączeniu napięcia 24 V dc pojawi się
ostrzeżenie o niskim napięciu, ale moduł nie ulegnie
samoczynnemu wyłączeniu.
Dla zabezpieczenia zasilania zewnętrznego 24 V dc
można zastosować bezpiecznik zwłoczny min. 6A.
Pobór mocy wynosi 15-50 W, w zależności od
obciążenia karty sterującej.
Uwaga!
W celu zapewnienia właściwej izolacji galwanicznej (typu PELV) na zaciskach sterowania
przetwornicy częstotliwości VLT, należy zastosować źródło napięcia 24 V dc również typu
PELV.
Uwaga!
Na tych zaciskach mogą się pojawić napięcia
do 850 V dc.
Podział obciążenia wymaga dodatkowych urządzeń
- prosimy o skontaktowanie się z najbliższym przedstawicielem Danfossa.
■ Podłączanie zacisków przekaźnikowych:
Moment dokręcania: 0.5 - 0.6 Nm
Rozmiar wkręta: M3
Nr
Funkcja
Wyjście przekaźnikowe,
1-3
1÷3 zwarte, 1÷2 rozwarte
Patrz parametr 323 w DTR
4, 5
Wyjście przekaźnikowe,
4÷5 rozwarte
Patrz parametr 326 w DTR
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
77
Montaż elektryczny
■ Instalacja kabla hamulca
Nr
Funkcja
Montaż elektryczny
VLT® Seria 5000
■ Instalacja kabli sterujących
Moment dokręcania: 0.5-0.6 Nm
Rozmiar wkręta: M3
Odpowiedni sposób uziemiania ekranowanych/zbrojonych kabli sterujących opisano na następnej stronie.
Nr
12,13
16
Funkcja
Napięcie zasilające wejść sterujących
Aby napięcie 24 V dc było dostępne
dla wejść cyfrowych, przełącznik 4
na karcie sterującej musi być w położeniu ON
16-33
Wejścia impulsowe / wejścia kodera
20
Masa dla wejść cyfrowych
39
Masa dla wyjść analogowych/cyfrowych
42, 45
Wyjścia analogowe/cyfrowe wskazujące
częstotliwość, wartość zadaną, prąd i moment
50
Napięcie zasilające potencjometru termistora 10V
53, 54
Analogowe wejście referencyjne,
napięcie 0±10V
55
Masa dla analogowych wejść
referencyjnych
60
Analogowe wejście referencyjne, prąd 0/
4-20mA
61
Masa dla komunikacji szeregowej. Niskoczęstotliwościowe zakłócenia
prądowe pomiędzy dwoma przetwornicami częstotliwości można
wyeliminować przez podłączenie jednego końca ekranu do zacisku 61.
Normalnie ten zacisk nie jest używany.
68, 9
78
Interfejs komunikacji szeregowej RS 485.
Jeśli przetwornica częstotliwości VLT jest
podłączona do magistrali, przełączniki 2
i 3 (przełączniki 1-4 - patrz następna
strona) muszą być zwarte na pierwszej i
ostatniej przetwornicy. Na pozostałych
przetwornicach przełączniki 2 i 3 muszą
być otwarte. Fabrycznie przełączniki te
są zwarte (pozycja ON).
■ Podłączenie magistrali
Podłączenia szeregowej magistrali, zgodnej ze standardem RS 485 (2-przewodowym) dokonuje się na
zaciskach 68 i 69 przetwornicy (sygnały P i N).
Sygnał P potencjał dodatni (TX+, RX+), a sygnał N
ujemny (TX-, RX-).
Jeśli do przetwornicy podrzędnej (master) ma być
podłączonych więcej przetwornic, należy łączyć je
równolegle.
W celu uniknięcia prądów w ekranie, będących
skutkiem wyrównywania potencjałów, ekran kabla
może być łączony przez zacisk 61, z masą poprzez
filtr RC.
Terminacja magistrali
Magistrala musi być zaterminowana na obu końcach za
pomocą układu rezystorów. W tym celu należy przełączniki 2 i 3 na karcie sterującej ustawić w pozycji ON.
■ Przełączniki 1-4:
Zestaw przełączników typu dip umieszczony jest na
karcie sterującej. Jest on wykorzystywany do komunikacji szeregowej, zacisków 68 i 69 oraz zasilania 24 V dc.
Poniżej pokazano fabryczne ustawienie przełączników.
Przełącznik 1 nie posiada żadnej funkcji
Przełączniki 2 i 3 służą do terminacji interfejsu komunikacji szeregowej RS 485.
Przełącznik 4 służy do separacji wspólnego potencjału zewnętrznego zasilania 24 V dc od wspólnego
potencjału zasilania wewnętrznego 24 V dc.
Uwaga!
Należy zwrócić uwagę na fakt, że gdy przełącznik 4 jest w pozycji OFF, zewnętrzne
zasilanie 24 V dc jest galwanicznie izolowane od
przetwornicy częstotliwości VLT.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Przykład podłączenia
2-przewodowy start/stop
-
Start/stop poprzez zacisk 18.
Parametr 302 = Start [1]
-
Szybki stop poprzez zacisk 27
Parametr 304 = Coasting Stop Inverted [0]
Montaż elektryczny
■ Instalacja elektryczna
Impulsowy start/stop
-
Stop odwrócony poprzez zacisk 16
Parametr 300 = Stop inverted [2]
-
Start impulsowy poprzez zacisk 18
Parametr 302 = Pulse start [2]
-
Impuls poprzez zacisk 29
Parametr 305 = Jog [5]
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
79
Montaż elektryczny
VLT® Seria 5000
■ Przykłady podłączeń (cd.)
Zmiana nastaw
-
Transmiter 3-przewodowy
Wybór zestawu parametrów poprzez zaciski 32 i 33
Parametr 306 = Selection of setup, lsb [10]
Parametr 307 = Selection of setup, msb [10]
Parametr 004 = Multi-setup [5]
Parametr 314 = Reference [1]
Parametr 315 = Terminal 60, min. scaling
Parametr 316 = Terminal 60, max. scaling
Wartość zadana 4-20mA z szybkościowym sprzężeniem zwrotnym
Cyfrowe przyspieszenie/zwolnienie
Parametr
Parametr
Parametr
Parametr
Parametr
Parametr
Parametr
-
Przyspieszenie i zwolnienie poprzez zaciski 32 i 33
Parametr 306 = Speed up [9]
Parametr 307 = Speed down [9]
Parametr 305 = Freeze output [10]
100
308
309
310
314
315
316
=
=
=
=
=
=
=
Speed, closed loop mode
Feedback [2]
Terminal 53, min.scaling
Terminal 53, max.scaling
Reference [1]
Terminal 60, min.scaling
Terminal 60, max.scaling
Połączenie enkodera
Potencjometr nastawczy
Parametr 306 = Wejście enkodera A [25]
Parametr 307 = Wejście enkodera B [25]
Parametr 308 = Reference [1]
Parametr 309 = Terminal 53, min.scaling
Parametr 310 = Terminal 53, max.scaling
80
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Wejścia cyfrowe
Nr zacisków
Parametr
Bez funkcji
(NO OPERATION)
Reset
(RESET)
Stop z wybiegiem sil. odwr. (COAST INVERSE)
Reset i stop z wybiegiem silnika, odwrócony
(COAST & RESET INVERS)
Szybki stop, odwrócony (QSTOP INVERSE)
Hamowanie DC, odwr.
(DCBRAKE INVERSE)
Stop odwrócony
(STOP INVERSE)
Start
(START)
Start zatrzymany
(LATCHED START)
Zmiana kierunku obr.
(REVERSING)
Start i zmiana kierunku (START REVERSE)
Tylko start w prawo, zał. (ENABLE START FWD.)
Tylko start w lewo, zał. (ENABLE START REV)
Jog
(JOGGING)
Prog. nastawa, zał.
(PRESET REF. ON)
Prog. nastawa, lsb
(PRESET REF. SEL. LSB)
Prog. nastawa, msb
(PRESET REF. MSB)
Utrzymaj wart. zadaną
(FREEZE REFERENCE)
Utrzymaj wyjście
(FREEZE OUTPUT)
Przyśpiesz
(SPEED UP)
Zwolnij
(SPEED DOWN)
Wybór zest. nastaw, lsb (SETUP SELECT LSB)
Wybór zest. nastaw, msb (SETUP SELECT MSB)
Wybór zest. nastaw, msb/przyspiesz
(SETUP MSB/SPEED UP)
Wybór zest. nastaw, lsb/zwolnij
(SETUP LSB/SPEED DOWN)
Catch-up
(CATCH UP)
Zwolnij
(SLOW DOWN)
Ramp 2
(RAMP 2)
Zanik zasilania, odwr.
(MAINS FAILURE INVERSE)
Wartość zadana imp.
(PULSE REFERENCE)
Sprzężenie zwrotne imp. (PULSE FEEDBACK)
Wej. sprzęż. zwr. enk., A (ENCODER INPUT 2A)
Wej. sprzęż. zwr. enk., B (ENCODER INPUT 2B)
16
300
17
301
[0]
[0]
[1]★ [1]
18
302
19
303
[0]
[0]
27
304
29
305
32
306
33
307
[0]
[1]
[0]
[1]
[0]
[1]
[2]
[2]
[2]
[3]
[4]
[5]★
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[3]
[0]★
[2]
[1]
[2]
[3]
[4]
[2]
[1]★
[2]
[1]★
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[3]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]★
[8]
[9]
[10]
[10]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
10]
[11]★
[11]★
[11]
[12]
[13]
[11]
[12]
[13]
[23]
[15]
[16]
[17]
[18]
[28]1
[12]
[12]
[13]
[14]
13]
14]
[24]
25]
[24]
1) Jeśli ta funkcja jest wybrana dla zacisku 29, to nie będzie on ważna dla zacisku 17,
nawet jeśli została ustawiona jako aktywna
✭ = nastawa fabryczna
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
81
Montaż elektryczny
■ Cross-reference dla funkcji zacisków/parametrów.
VLT® Seria 5000
82
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Łączność za pomocą komunikatów ..... strona 84
■ Składnia komunikatu .............................. strona 84
■ Słowa danych .......................................... strona 85
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
83
Komunikacja szeregowa
Rozdział 9
Komunikacja szeregowa
VLT® Seria 5000
■ Magistrala szeregowa
Master
Serial bus
Slave 1
Slave 2
Slave 31
Address 1
Address 2
Address 31
■ Łączność za pomocą komunikatów
Komunikaty sterujące i odpowiedzi
Łączność za pomocą komunikatów bazuje na zasadzie master/slave. Do układu master może być
podłączonych max. 31 układów slave (VLT 5000),
chyba że użyty jest powielacz (repeater) - patrz
również opis formatu adresu.
Broadcast
Układ master może wysłać jednocześnie komunikat
do wszystkich układów slave podłączonych do
magistrali. W takim komunikacie typu broadcast bit
sterujący adresu broadcast ma wartość 1 (patrz
Adres VLT). Bity adresu 0-4 nie są wówczas używane.
Układ master nieustannie wysyła komunikaty adresowane do układów slave i oczekuje na odpowiedzi
od nich. Max. czas odpowiedzi układu slave wynosi
50 ms.
Zawartość słowa danych (bajtu)
Każdy przesyłany bajt rozpoczyna się od bitu startu.
Po nim następuje 8 bitów danych. Następnie jest bit
parzystości („1” gdy ilość jedynek w 8 bitach danych
łącznie z bitem parzystości jest parzysta). Na końcu
jest jeden bit stopu - tym samym słowo składa się z
11 bitów.
Tylko slave, który odebrał prawidłowy komunikat
zaadresowany do niego, udzieli odpowiedzi przez
wysłanie komunikatu.
Układ slave nie wyśle odpowedzi, jeśli powyższe
warunki nie będą spełnione, bądź też jeśli otrzyma
komunikat typu Broadcast (patrz dalej).
■ Składnia komunikatu
Każdy komunikat rozpoczyna się bajtem startu (STX)
= 02h, po którym następuje bajt określający długość komunikatu (LGE) oraz bajt adresu (ADR).
Następnie przesyłana jest określona ilość bajtów
danych (zmienne, zależnie od rodzaju komunikatu).
Komunikat kończy się bajtem kontroli danych (BCC).
STX
84
LGE ADR
Data
Bit
0
startu
1
2
3
4
5
6
7 Bit stopu
Bit parzystości
Długość komunikatu (LGE)
Długość komunikatu to ilość bajtów danych plus
bajt adresu (ADR) plus bajt kontrolny BCC.
Komunikat z 4 bajtami danych ma długość:
LGE = 4 + 1 + 1 = 6 bajtów
Komunikat z 12 bajtami danych ma długość:
LGE = 12 + 1 + 1 = 14 bajtów
BCC
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
7
6
5
4
3
2
1
0
0
Bit 7 = 0
Bit 6 nie używany
Bit 5 = 1: broadcast, bity adresowe (0-4) nie
używane
Bit 5 = 0: nie broadcast
Bity 0-4 = adres VLT 1-31
■ Bajty danych
Blok bajtów danych jest podzielony na dwa mniejsze bloki:
1. Bajty parametrów używane do transferu parametrów pomiędzy jednostkami master i slave
2. Bajty procesu, obejmujące:
- słowa sterujące i wartości zadaną (od master do slave)
- słowo statusu i aktualna częstotliwość wyjściowa
(od slave do master)
Struktura ta odnosi się zarówno do komunikatów sterujących (master→slave), jak i odpowiedzi (slave→master).
PKE
IND
PWE HIGH PWELOW PCD1
Bajty parametrów
PCD2
Bajty procesu
2. Format adresu Danfoss:
7
6
5
4
3
2
1
0
1
Bit 7 = 1
Bits 0-6 = adres VLT 1-126 (0 = Broadcast)
Uwaga:
Jeśli do magistrali podłączonych jest więcej niż 31
jednostek slave, musi być zastosowany powielacz
(repeater).
Są dwa typy komunikatów:
- z 12 bajtami jak pokazano powyżej, z blokami
parametrów i procesu
- z 4 bajtami, który jest blokiem procesu komunikatu
12-bajtowego
1. Bajty parametrów
PKE
IND
PWEHIGH PWELOW
Jednostka slave odsyła adres z powrotem do jednostki
master w komunikacie zwrotnym bez żadnych zmian.
Po odebraniu pierwszego znaku:
BCCNOWY = BCCSTARY EXOR „pierwszy znak”
(EXOR = bramka exclusive-or)
BCC STARY
=00000000
EXOR
„pierwszy znak” = 0 0 0 0 0 0 1 0 (^=)
AK
PNU
Numer
parametru
Nie używane
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Rozkazy
i odpowiedzi
Bajt kontroli danych (BCC)
Najłatwiej wytłumaczyć zasadę bajtu kontrolnego
na przykładzie: Przed odebraniem pierwszego znaku komunikatu BCC = 0.
7
6
5
4
3
2
1
0
BCC
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozkazy i odpowiedzi (AK)
Bity nr 12-15 są używane do przesyłania rozkazów
od jednostki master do slave oraz odpowiedzi z
powrotem do jednostki master.
BCC NOWY
=00000010
Każdy nowy, kolejny znak jest bramkowany funkcją
BCCSTARY EXOR = BCCNOWY , NP.:
„drugi”
=00000010
EXOR
= 1 1 0 1 0 1 1 0 (^=)
BCC NOWY
=11010100
BCC STARY
Rezultatem po odebraniu ostatniego znaku jest BCC.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
85
Komunikacja szeregowa
Adres VLT (ADR)
Używane są dwa formaty adresu:
1. Format adresu wg protokołu Siemens USS:
Komunikacja szeregowa
VLT® Seria 5000
Numer parametru (PNU)
Bity nr 0-10 służą do przesyłania numeru parametru.
Funkcja danego parametru może być odczytana z
opisu parametrów, znajdującego się w dokumentacji techniczno-ruchowej VLT Serii 5000.
Rozkazy master→slave
Nr bitu
15 14 13 12 Rozkaz
0
0
0
0
Brak rozkazu
0
0
0
1
Odczytaj wartości parametru
0
0
1
0
Zapisz wartość parametru w RAM
(słowo)
0
0
1
1
Zapisz wartość parametru w RAM
(podwójne słowo)
1
1
0
1
Zapisz wartość parametru w RAM
i EPROM (podwójne słowo)
1
1
1
0
Zapisz wartość parametru w RAM
i EPROM (słowo)
1
1
1
1
Odczytaj tekst
Indeks
PKE
IND
PWE
Indeks jest stosowany razem z numerem
parametru w celu uzyskania dostępu dla zapisu/
odczytu do danych typu macierzowego (array).
Wartość parametru (PWE)
PKE
IND
PWE
Odpowiedzi slave→master
Nr bitu
15 14 13 12 Odpowiedź
0
0
0
0
Brak odpowiedzi
0
0
0
1
Przesłana wartość parametru (słowo)
0
0
1
0
Przesłana wartość parametru
(podwójne słowo)
0
1
1
1
Rozkaz nie może być wykonany
1
1
1
1
Przesłany tekst
Jeśli rozkaz nie może być wykonany, układ slave
wysyła tę odpowiedź (0111) i podaje następujący
komunikat błędu jako wartość parametru:
Kod błędu
(svar 0111)
Komunikat błędu
Przesyłany tekst odpowiada liczbom podanym w
opisie parametru w DTR. Np. parametr 001 gdzie [0]
odpowiada językowi angielskiemu, [1] odpowiada
duńskiemu itd.
Parametry z typem danych [9] (ciąg tekstowy) są
wyjątkiem, jako że ten tekst jest przesyłany jako ciąg
znaków ASCII. Gdy przesyłany jest ciąg tekstowy
(odczyt), długość komunikatu jest zmienna, ponieważ teksty mają różną długość. Długość komunikatu jest określona w jego drugim bajcie, zwanym
LGE, patrz strona 84. Parametry 621-631 (dane z
tabliczki znamionowej) mają typ danych 9 (ciąg
tekstowy).
0
Użyty numer parametru nie istnieje
1
Nie ma możliwości zapisu
wywołanego parametru
2
Zadana wartość przekracza
dopuszczalny zakres parametru
3
Użyty sub-index nie istnieje
4
Parametr nie jest typu macierzowego
5
Typ danej nie odpowiada typowi
wywołanego parametru
3
Całkowite 16
4
Całkowite 32
Zmiana wartości wywołanego
parametru nie jest możliwa w
aktualnym trybie pracy przetwornicy
VLT. Np. niektóre parametry mogą
być zmieniane tylko wtedy, gdy
silnik jest zatrzymany
5
Bez znaku 8
6
Bez znaku 16
7
Bez znaku 32
9
Ciąg tekstowy
17
Typy danych obsługiwanych przez przetwornice
częstotliwości VLT
130
Nie ma dostępu z magistrali dla
wywołanego parametru
131
Zmiana danej nie jest możliwa
ponieważ wybrano nastawy fabryczne
86
Wartość parametru zależy od danego rozkazu. Jeśli
jednostka master żąda parametru (odczyt), blok
PWE nie zawiera żadnej wartości. Jeśli parametr jest
zmieniany przez master (zapis), nowa wartość przesyłana jest w bloku PWE. Jeśli jednostka slave
odpowiada na żądanie przesłania parametru (rozkaz
odczytu), aktualna wartość parametru jest przesyłana w bloku PWE.
Indeks
Opis
Bez znaku oznacza, że w komunikacie nie jest
zawarty znak liczby.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Przykład:
Parametr 201: częstotliwość minimalna, współczynnik konwersji 0,1. Jeśli parametr 201 ma być ustawiony na 10 Hz, należy przesłać wartość 100, ponieważ współczynnik konwersji 0,1 oznacza, że przesyłana wartość będzie mnożona przez 0,1. Wartość
100 będzie zatem traktowana jako 10.
2. Bajt procesu
Blok bajtu procesu jest podzielony na dwa bloki 16-bitowe,
które zawsze przesyłane są w określonej kolejności.
PCD1
PCD2
Słowo sterujące w standardzie Profibus
(parametr 512 = Profibus)
Słowo sterujące jest używane do przesyłania rozkazów z jednostki master (np. komputera PC) do
jednostki slave (VLT Serii 5000).
Master➝Slave
Słowo
sterujące
Wartość zadana
na magistrali
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nr bitu
Bit
Bit = 0
Bit =1
00
OFF 1
ON 1
01
OFF 2
ON 2
02
OFF 3
ON 3
03
Motor coasting
Enable
04
Quick-stop
Ramp
05
Freeze output frequency
Ramp enable
06
Ramp stop
Start
07
Bez funkcji
Reset
08
Jog 1 OFF
ON
09
Jog 2 OFF
ON
10
Data not valid
Valid
11
Bez funkcji
Slow down
12
Bez funkcji
Catch-up
13
Wybór nastaw 1 (lsb)
14
Wybór nastaw 2 (msb)
15
Bez funkcji
Komunikacja szeregowa
Różne atrybuty dla każdego parametru opisane są
w rozdziale dotyczącym nastaw fabrycznych.
Ponieważ wartość parametru może być przesyłana tylko
jako liczba całkowita, do przesyłania ułamków dziesiętnych musi być używany współczynnik konwersji.
Tabela konwersji:
Indeks
wsp. konwersji
74
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Współczynnik
konwersji
3.6
100
10
1
0.1
0.01
0.001
0.0001
PCD1
PCD2
Rozkaz sterujący Słowo sterujące
(master➝slave)
Wartość zadana
Odpowiedź
Słowo statusu
(slave➝master)
Dana częstotliwość wyjściowa
Bit 00, OFF1/ON1:
Zwykłe zatrzymanie silnika typu ramp wykorzystuje
czas ramp zapisany w parametrach 207/208 lub 209/
210. Bit 00 = „0” powoduje zatrzymanie oraz aktywację przekaźników 01 lub 04, częstotliwość wyjściowa wynosi 0 Hz, przy założeniu że dla parametru
323 lub 326 ustawiono wartość Relay 123. Bit 00 =
„1” oznacza, że przetwornica częstotliwości będzie
mogła wystartować jeśli pozostałe warunki startu
zostaną spełnione.
Bit 01, OFF2/ON2:
Zatrzymanie z wybiegiem silnika. Bit 01 = „0” powoduje
zatrzymanie z wybiegiem silnika oraz aktywację przekaźników 01 lub 04, gdy częstotliwość wyjściowa wynosi 0
Hz, przy założeniu że dla parametru 323 lub 326 ustawiono wartość Relay 123. Bit 01 = „1” oznacza, że przetwornica częstotliwości będzie mogła wystartować jeśli
pozostałe warunki startu zostaną spełnione.
Bit 02, OFF3/ON3:
Szybkie zatrzymanie silnika, wykorzystujące czas ramp
zapisany w parametrze 212. Bit 00 = „0” powoduje
szybkie zatrzymanie oraz aktywację przekaźników 01 lub
04, gdy częstotliwość wyjściowa wynosi 0 Hz, przy
założeniu że dla parametru 323 lub 326 ustawiono wartość Relay 123. Bit 02 = „1” oznacza, że przetwornica
częstotliwości będzie mogła wystartować jeśli pozostałe
warunki startu zostaną spełnione.
Bit 03, Coasting/enable:
Zatrzymanie z wybiegiem silnika. Bit 03 = „0” powoduje
zatrzymanie. Bit 03 = „1” oznacza, że przetwornica
częstotliwości będzie mogła się zatrzymać jeśli pozostałe
warunki startu zostaną spełnione Uwaga: Parametr 502
decyduje o tym, jak bit 3 ma być łączony (bramkowany)
z odpowiadającą funkcją wejść cyfrowych.
Reversing
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
87
Komunikacja szeregowa
VLT® Seria 5000
Bit 04, Quick-stop/ramp:
Szybkie zatrzymanie, wykorzystujące czas ramp
zapisany w parametrze 212. Bit 04 = „0” powoduje szybkie zatrzymanie. Bit 04 = „1” oznacza, że
przetwornica częstotliwości będzie mogła wystartować jeśli pozostałe warunki startu zostaną
spełnione. Uwaga: Parametr 503 decyduje o tym,
jak bit 4 ma być łączony (bramkowany) z odpowiadającą funkcją wejść cyfrowych.
Bit 05, Freeze output frequency/ramp enable:
Bit 05 = „0” oznacza, że dana częstotliwość wyjściowa
jest utrzymywana nawet w przypadku zmiany wartości
zadanej. Bit 05 = „1” oznacza, że przetwornica częstotliwości znów może regulować, a częstotliwość nadąża za wartością zadaną.
Bit 06, Ramp stop/start:
Zwykłe zatrzymanie silnika typu ramp wykorzystujące czas ramp zapisany w parametrach 207/
208 lub 209/210, dodatkowo aktywowane są
przekaźniki 01 lub 04 gdy częstotliwość wyjściowa wynosi 0 Hz, przy założeniu że dla parametru
323 lub 326 ustawiono wartość Relay 123. Bit 06
= „0” powoduje zatrzymanie. Bit 06 = „1” oznacza, że przetwornica częstotliwości będzie mogła wystartować jeśli pozostałe warunki startu
zostaną spełnione. Uwaga: Parametr 505 decyduje o tym, jak bit 6 ma być łączony (bramkowany) z odpowiadającą funkcją wejść cyfrowych.
Bit 07, Bez funkcji/reset:
Reset zatrzymania. Bit 07 = „0” oznacza brak resetu.
Bit 07 = „1” oznacza reset zatrzymania.
Bit 08, Jog 1 OFF/ON:
Aktywacja wstępnie zaprogramowanej w parametrze 509 szybkości (Bus JOG 1). JOG 1 jest możliwe
tylko wtedy, gdy bit 04 = „0” i bity 00-03 = „1”.
Bit 09, Jog 2 OFF/ON:
Aktywacja wstępnie zaprogramowanej w parametrze 510 szybkości (Bus JOG 2). JOG 2 jest możliwe
tylko wtedy, gdy bit 04 = „0” i bity 00-03 = „1”. Jeśli
jednocześnie aktywowane są JOG 1 i JOG 2 (bity 08
i 09 = „1”), JOG 1 ma większy priorytet, co oznacza
że użyta będzie szybkość zaprogramowana w parametrze 509.
Bit 10, Data not valid/valid:
Używany do informowania VLT 5000, czy słowo
sterujące ma być wykorzystane czy zignorowane.
Bit 10 = „0” oznacza, że słowo sterujące jest ignorowane. Bit 10 = „1” oznacza, że słowo jest wykorzystane. Ta funkcja jest istotna, gdyż rozkaz jest
zawsze zawarty w komunikacie, niezależnie od typu
komunikatu, tzn. możliwe jest wyłączenie rozkazu
jeśli nie ma być ono użyte w połączeniu z aktualizowanym bądź odczytywanym parametrem.
88
Bit 11, Bez funkcji/slow down.
Używany do zmniejszania wartości zadanej szybkości o wielkość zawartą w parametrze 219. Bit 11 =
„0” oznacza brak zmiany w wartości zadanej. Bit 11
= „1” oznacza, że wartość zadana jest zmniejszana.
Bit 12, Bez funkcji/catch up
Używany do zwiększania wartości zadana szybkości
o wielkość zawartą w parametrze 219. Bit 12 = „0”
oznacza brak zmiany w wartości zadanej. Bit 12 =
„1” oznacza, że wartość zadana jest zwiększana.
Jeśli obie funkcje są aktywowane (bity 11 i 12 = „1”),
zwolnienie ma wyższy priorytet, tzn. szybkość zadana będzie zmniejszana.
Bity 13/14, Wybór nastaw:
Bity 13 i 14 są używane do wyboru jednego spośród
czterech zestawów parametrów zgodnie z poniższą tabelą:
Setup
1
2
3
4
Bit 14
0
0
1
1
Bit 13
0
1
0
1
Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli parametr 004 ma
ustawioną wartość Multi-Setups.
Uwaga!
Parametr 507 określa, jak bity 13/14 mają być
łączone (bramkowane) z odpowiednimi funkcjami wejść cyfrowych.
Bit 15, Bez funkcji/reversing:
miana kierunku obrotów silnika. Bit 15 = „0” nie
powoduje odwrócenia, bit 15 = „1” powoduje odwrócenie.
Należy zauważyć, że jako punkt wyjścia zmianę
kierunku zaprogramowano w parametrze 506 jako
cyfrową (digital). Bit 15 powoduje zmianę kierunku
tylko wtedy, gdy wybrano bus, logical or lub logical
and (jednak logical and tylko razem z zaciskiem 19).
Uwaga!
Jeśli nie określono tego inaczej, słowo sterujące jest łączone (bramkowane) z odpowiednią funkcją wejść cyfrowych jako logiczne „lub”.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Slave➝Master
Słowo
Częstotliwość
statusowe
wyjściowa
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nr bitu
Bit
Bit = 0
Bit = 1
00
Control not ready
Ready
01
VLT not ready
Ready
02
Motor coasting
Enable
03
No fault
Trip
04
ON 2
OFF 2
05
ON 3
OFF 3
06
Start enable
Start disable
07
No warning
Warning
08
Speed ≠ ref.
Speed = ref.
09
Local control
Bus control
10
Out of operating rangeFrequency limit OK
11
Not running
Running
12
VLT OK
Stalls, auto-start
13
Voltage OK
Above limit
14
Torque OK
Above limit
15
Timer OK
Above limit
Bit 00, Control not ready/ready:
Bit 00 = „0” oznacza, że bit 00, 01 lub 02 słowa
sterującego jest „0” (OFF1, OFF2 lub OFF3), lub że
przetwornica częstotliwości wyłączyła się. Bit 00 = „1”
oznacza, że sterownik przetwornicy jest gotowy, ale że
nie ma pewności zasilania elementów mocy (w przypadku zewnętrznego zasilania 24 V dc sterownika).
Bit 01, VLT not ready/ready:
To samo znaczenie co bit 00, lecz jest zasilanie
elementów mocy, a przetwornica częstotliwości jest
gotowa do pracy w momencie otrzymania niezbędnych sygnałów startowych.
Bit 02, Coasting/enable:
Bit 02 = „0” oznacza, że bity 00, 02 lub 03 słowa
sterującego mają wartość „0” (OFF1, OFF2, OFF3
lub zatrzymanie z wybiegiem silnika), lub że przetwornica VLT wyłączyła się. Bit 02 = „1” oznacza, że
bity słowa sterującego 00, 01 lub 03 mają wartość
„1” i że przetwornica nie zatrzymała się.
Bit 03, No fault/trip:
Bit 03 = „0” oznacza, że w przetwornicy VLT nie
występują żadne błędy. Bit 03 = „1” oznacza, że
przetwornica VLT zatrzymała się i do uruchomienia
wymaga sygnału resetu.
Bit 04, ON2/OFF2:
Bit 04 = „0” oznacza, że bit 01 słowa sterującego = „1”.
Bit 04 = „1” oznacza, że bit 01 słowa sterującego = „0”.
Bit 05, ON3/OFF3:
Bit 05 = „0” oznacza, że bit 02 słowa sterującego = „1”.
Bit 05 = „1” oznacza, że bit 02 słowa sterującego = „0”.
Bit 06, Start enable/start disable:
Bit 06 ma zawsze wartość „0” jeśli parametr 512
został ustawiony jako Danfoss. Jeśli parametr 512
został ustawiony jako Profidrive, bit 06 ma zawsze
wartość „1” po zresetowaniu wyłączenia, po aktywacji OFF2 lub OFF3 oraz po podłączeniu napięcia
zasilającego. Start disable jest resetowane, ustawiając w słowie strującym bit 00 na „0” i bity 01, 02 i 10
na „1”.
Bit 07, No warning/warning:
Bit 07 = „0” oznacza, że nie występuje żadne
odstępstwo od normalnej pracy. Bit 07 = „1” oznacza, że na przetwornicy powstała sytuacja anormalna. Wszystkie ostrzeżenia opisane na stronie 162 w
DTR ustawiają bit 07 na „1”.
Bit 08, Speed ≠ ref/speed. = ref.:
Bit 08 = „0” oznacza, że aktualna szybkość obrotowa silnika jest różna od nastawy szybkości zadanej.
Może to mieć miejsce wtedy, gdy szybkość jest
zwiększana/zmniejszana podczas uruchamiania/zatrzymywania. Bit 08 = „1” oznacza, że aktualna
szybkość obrotowa silnika jest równa nastawie szybkości zadanej.
Bit 09, Local control/Bus control:
Bit 09 = „0” oznacza, że przetwornica VLT Serii 5000
została zatrzymana za pomocą przycisku stop na
panelu sterującym, lub że w parametrze 002 została
ustawiona wartość Local operation. Bit 08 = „1”
oznacza, że możliwe jest sterowanie przetwornicą za
pomocą złącza szeregowego.
Bit 10, Out of operating range/Frequency limit OK:
Bit 10 = „0” oznacza, że częstotliwość wyjściowa
jest poza zakresem ustawionym w parametrze 225
(Ostrzeżenie: Niska częstotliwość) i w parametrze
226 (Ostrzeżenie: Wysoka częstotliwość). Bit 10 =
„1” oznacza, że częstotliwość wyjściowa leży w
zadanym zakresie.
Bit 11, Does not run/runs:
Bit 11 = „0” oznacza, że silnik nie pracuje. Bit 10 = „1”
oznacza, że przetwornica VLT otrzymała sygnał startu lub
że częstotliwość wyjściowa jest większa od 0 Hz.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
89
Komunikacja szeregowa
Słowo statusowe (w standardzie profidrive)
Słowo statusowe jest używane do przesyłania do
jednostki master (np. komputera PC) informacji o
stanie, w jakim znajduje się jednostka slave (VLT Serii
5000).
Komunikacja szeregowa
VLT® Seria 5000
Bit 12, VLT OK/stalling, autostart:
Bit 12 = „0” oznacza, że nie występuje chwilowe przegrzanie inwertera. Bit 10 = „1” oznacza, że inwerter wyłączył
się z powodu przekroczenia dopuszczalnej temperatury,
ale że urządzenie nie wyłączyło się i będzie kontynuować
pracę po ustąpieniu przegrzania.
Bit 13, Voltage OK/above limit:
Bit 13 = „0” oznacza, że wartości graniczne napięcia
przetwornicy VLT Serii 5000 nie zostały przekroczone. Bit
13= „1” oznacza, że napięcie stałe na obwodzie pośrednim przetwornicy jest zbyt duże lub zbyt małe.
Słowo sterujące w standardzie VLT (parametr 512 =
Danfoss)
Słowo sterujące jest używane do przesyłania rozkazów z jednostki master (np. komputera PC) do
jednostki slave (VLT Serii 5000).
Master➝Slave
Słowo
statusowe
Wartość zadana
na magistrali
Bit 14, Torque OK/above limit:
Bit 14 = „0” oznacza, że prąd silnika jest mniejszy niż
wartość graniczna momentu określona w parametrze
221. Bit 14 = „1” oznacza, że przekroczona została
wartość graniczna momentu określona w parametrze 221.
Bit 15, Timers OK/above limit:
Bit 15 = „0” oznacza, że liczniki czasowe ochrony
termicznej silnika (opisane na stronie 101) i ochrony
termicznej przetwornicy nie przekroczyły, odpowiednio, 100%. Bit 15 = „1” oznacza, że jeden z
liczników czasowych przekroczył 100%.
Uwaga!
Parametr 508 określa, jak bity 1/12 są łączone
(bramkowane) przez odpowiadające im funkcje wejść cyfrowych.
Bit 02, DC BRAKE:
Bit 02 = „0” powoduje hamowanie stałoprądowe i
zatrzymanie. Prąd hamowania i jego długość są określone w parametrach 125 i 126. Bit 02 = „1” powoduje
ramping.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nr bitu
Bit
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Bit = 0
Bit = 1
Wybór nastawy wartości zadanej (lsb)
Wybór nastawy wartości zadanej (msb)
DC brake
Ramp
Coasting
Enable
Quick-stop
Ramp
Hold
Ramp enable
Ramp stop
Start
Bez funkcji
Reset
Bez funkcji
Jog
Ramp 1
Ramp 2
Data not valid
Valid
No function
Przekaźnik 01
activated
No function
Przekaźnik 04
activated
Wybór nastaw (lsb)
Wybór nastaw (msb)
Bez funkcji
Reversing
Bit 00/01:
Bity 00 i 01 są używane do wyboru jednej spośród
czterech wstępnie zaprogramowanych wartości zadanych (parametry 215-218) zgodnie z następującą tabelą:
Wart. odnies.
1
2
3
4
90
Parameter
215
216
217
218
Bit 01
0
0
1
1
Bit 00
0
1
0
1
Bit 08, Activation of Jog speed in parameter 213:
Bit 08 = „0”: impulsowanie (jog speed) nie jest
załaczone. Bit 08 = „1” oznacza, że silnik pracuje w
trybie impulsowania (jog speed).
Bit 09, Choice of ramp 1/2:
Bit 09 = „0” oznacza, że aktywny jest tryb ramp 1
(parametry 207/208). Bit 09 = „1” oznacza, że
aktywny jest tryb ramp 2 (parametry 209/210).
Bit 11, Relay 01:
Bit 11 = „0”: przekaźnik 01 nie jest aktywowany. Bit
11 = „1”: przekaźnik 01 jest aktywowany, jeśli w
parametrze 323 wybrano Control word bit.
Bit 12, Relay 04:
Bit 12 = „0”: przekaźnik 04 nie jest aktywowany. Bit
12 = „1”: przekaźnik 04 jest aktywowany, jeśli w
parametrze 326 wybrano Control word bit.
Opis innych bitów w słowie sterującym można znaleźć w opisie standardu Profidrive na stronie 87.
Uwaga!
Jeśli nie określono tego inaczej, słowo sterujące jest łączone (bramkowane) z odpowiednią funkcją wejść cyfrowych jako logiczne „lub”.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Slave➝Master
Słowo
statusowe
Częstotliwość
wyjściowa
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nr bitu
Bit
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Bit = 0
Control not ready
VLT not ready
Coasting
No fault
Reserved
Reserved
Reserved
No warning
Speed ≠ ref.
Local control
Out of range
Not running
VLT OK
Voltage OK
Torque OK
Timer OK
Bit = 1
Ready
Ready
Enable
Trip
Warning
Speed = ref.
Bus control
Frequency OK
Running
Stalling, autostart
Above limit
Above limit
Above limit
Bit 00, Control not ready/ready:
Bit 00 = „0” oznacza, że przetwornica częstotliwości
wyłączyła się.
Bit 00 = „1” oznacza, że sterownik przetwornicy jest
gotowy, ale że nie ma pewności zasilania elementów
mocy (w przypadku zewnętrznego zasilania 24 V dc
sterownika).
Bit 02, Coasting/enable:
Bit 02 = „0” oznacza, że bit 03 słowa sterującego ma
wartość „0” (zatrzymanie z wybiegiem silnika), lub że
przetwornica VLT wyłączyła się.
Bit 02 = „1” oznacza, że bit słowa sterującego 03 ma
wartość „1” i że przetwornica nie zatrzymała się.
Wartość zadana na magistrali:
Control
word
Bus
reference
Master➝Slave
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nr bitu
Wartość zadana częstotliwości (wartość zadana)
jest przesyłana do przetwornicy częstotliwości w
postaci słowa 16-bitowego. Wartość jest przesyłana
jako wartość całkowita (0-32767). 16384 (4000Hex)
odpowiada 100%. (Liczby ujemne są tworzone jako
uzupełnienie do 2).
Wartość zadana posiada następujący format:
Parametr 203 = „0”
"refMIN-refMAX"
0-16384 (4000 Hex) ~ 0-100% ~ refMIN - refMAX
Parameter
203 = "1"
-refMAX - +refMAX
-16384 (. . . Hex) - +16384 (4000 Hex) ~
-100- +100% ~ -refMAX- +refMAX
Chwilowa częstotliwość wyjściowa
Słowo
statusowe
Częstotliwość
wyjściowa
Slave➝Master
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nr bitu
Wartość chwilowa częstotliwości wyjściowej jest
przesyłana w postaci słowa 16-bitowego. Wartość
jest przesyłana jako wartość całkowita (0-32767).
16384 (4000 ) odpowiada 100%. (Liczby ujemne są
Hex
tworzone jako uzupełnienie do 2).
Opis innych bitów w słowie statusowym można
znaleźć w opisie standardu Profidrive na stronie 89.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
91
Komunikacja szeregowa
Słowo statusowe w standardzie VLT
Słowo statusowe jest używane do przesyłania do jednostki master (np. komputera PC) informacji o stanie, w jakim
znajduje się jednostka slave (VLT Serii 5000).
VLT® Seria 5000
92
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Taśma przenośnika .................................. strona 94
■ Pompa ..................................................... strona 95
■ Suwnica .................................................... strona 96
■ Regulatory VLT 5000 .............................. strona 97
■ PID do sterowania procesem ................. strona 99
■ PID do sterowania
szybkością obrotową ........................... strona 100
■ PI do sterowania momentem ............... strona 101
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
93
Zastosowanie w przykładach
Rozdział 10
Taśma przenośnika
VLT® Seria 5000
■ Taśma przenośnika
Taśma przenośnika ma być sterowana za pomocą
wejść cyfrowych. Uruchomienie przenośnika do ruchu w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara)
poprzez przełącznik 2 i w lewo (przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara) poprzez przełącznik 3. Wartość
zadana będzie się zwiększać kiedy przełącznik 5 jest
aktywny (zwiększanie szybkości), a zmniejszana
kiedy przełącznik 6 jest aktywny (zmniejszanie szybkości).
Zatrzymanie w trybie ramp nastąpi poprzez przełącznik 1; szybki stop poprzez przełącznik 4.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Impuls stop (odwrócony)
Impuls start w prawo
Impuls start w lewo
Szybki stop
Zwiększenie szybkości
Zmniejszenie szybkości
Programowanie należy przeprowadzić w następującej kolejności:
Funkcja:
Parametr:
Wirowanie, częst./kierunek
Minimalna wartość zadana
Czas ramp-up 1
Czas ramp-down 1
Czas ramp-up 2
Czas ramp-down 2
Wejście cyfrowe, zacisk 16
Wejście cyfrowe, zacisk 17
Wejście cyfrowe, zacisk 18
Wejście cyfrowe, zacisk 19
Wejście cyfrowe, zacisk 27
200
204
207
208
209
210
300
301
302
303
304
Nastawa:
Oba kierunki, 0-132 Hz
3-10 (Hz)
10-20 sec.
10-20 sec.
10-20 sec.
10-20 sec.
Stop (inverse)
Freeze reference
Pulse start
Start reversing
Quick-stop (inverse)
Wartość danej:
[1]
[2]
[7]
[2]
[2]
[2]
Wszystkie inne nastawy bazują na nastawach fabrycznych. Jednak dane silnika (dane z tabliczki znamionowej) muszą zawsze być
wprowadzone jako parametry 102-106.
94
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Pompa ma pracować przy sześciu różnych szybkościach, określanych jako przełączanie się pomiędzy
sześcioma wstępnie zaprogramowanymi wartościami zadanymi.
Nr
1
0
0
0
0
1
1
przełącznika:
3 4
0 0
Wstępnie
0 1
Wstępnie
1 0
Wstępnie
1 1
Wstępnie
0 0
Wstępnie
0 1
Wstępnie
zaprog.
zaprog.
zaprog.
zaprog.
zaprog.
zaprog.
wartość
wartość
wartość
wartość
wartość
wartość
zadana
zadana
zadana
zadana
zadana
zadana
1
2
3
4
5
6
Gdy przełącznik 1 jest aktywny, dokonywane jest
przełączenie nastaw na nastawy 2
Start/stop za pomocą przełącznika 2
1:
2:
3:
4:
Wybór zestawu nastaw, LSB
Start/stop
Wstępnie zaprogramowana wartość zadana, lsb
Wstępnie zaprogramowana wartość zadana, msb
Programowanie należy przeprowadzić w następującej kolejności:
Funkcja:
Parametr:
Nastawa:
Aktywny zestaw nastaw
Wejście cyfrowe, zacisk 16
Wejście cyfrowe, zacisk 32
Wejście cyfrowe, zacisk 33
Kopiowanie zestawu nastaw
Edycja zestawu nastaw
Maksymalna wartość zadana
Wstępnie zapr. wart. zadana 1
Wstępnie zapr. wart. zadana 2
Wstępnie zapr. wart. zadana 3
Wstępnie zapr. wart. zadana 4
Edycja zestawu nastaw
Maksymalna wartość zadana
Wstępnie zapr. wart. zadana 5
Wstępnie zapr. wart. zadana 6
004
300
306
307
006
005
205
215
216
217
218
005
205
215
216
Multi-Setup
Choice of Setup, lsb
Preset reference, lsb
Preset reference, msb
Copy to Setup 2 from #
Setup 1
60
10%
20%
30%
40%
Setup 2
60
70%
100%
Wartość danej:
[5]
[10]
[6]
[6]
[2]
[1]
[2]
Wszystkie inne nastawy bazują na nastawach fabrycznych. Jednak dane silnika (dane z tabliczki znamionowej) muszą zawsze być
wprowadzone jako parametry 102-106.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
95
Pompa
■ Pompa
Suwnica
VLT® Seria 5000
■ Suwnica
Suwnica bramowa ma być napędzana dwoma identycznymi silnikami sterowanymi zewnętrznym sygnałem 0-10V. Kierunek obrotów (w lewo lub w
prawo) jest sterowany przez przełacznik 2, a funkcja
start/stop przez przełącznik 1.
1: Start
2: Odwrócenie kierunku
3: Wartość zadana dla szybkości obrotowej, 0-10V
Programowanie należy przeprowadzić w następującej kolejności:
Funkcja:
Parametr:
Nastawa:
Charakterystyka momentu
Wirowanie, częst./kierunek
Wejście analogowe, zacisk
Wejście analogowe, zacisk 54
101
200
308
311
Normal/special motor character
Oba kierunki, 0 - 132 Hz
Termistor
Wartość zadana
Wartość danej:
[15]
[1]
[4]
[1]
Wszystkie inne nastawy bazują na nastawach fabrycznych. Jednak dane silnika (dane z tabliczki znamionowej) muszą zawsze być
wprowadzone jako parametry 102-106.
96
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Programowanie regulatorów szybkości i procesu
Jeśli chodzi o oba regulatory PID, istnieje szereg
nastaw dokonywanych wspólnie w tych samych
parametrach; niemniej wybór typu regulatora ma
wpływ na wybór opcji dokonywanych we wspólnych
parametrach.
W parametrze 100 Configuration, wybiera się pomiędzy typami regulatorów: Speed regulation, closed
loop lub Process regulation, closed loop.
Sygnał sprzężenia zwrotnego:
Dla obu regulatorów należy ustawić zakres sprzężenia zwrotnego. Zakres sprzężenia zwrotnego jest
jednocześnie ograniczeniem dla dopuszczalnego
zakresu wartości zadanej, co oznacza że jeśli suma
wszystkich wartości zadanych przekracza zakres
sprzężenia zwrotnego, wartość zadana będzie ograniczona do wartości tego zakresu. Zakres sprzężenia zwrotnego jest ustawiany w jednostkach odpowiednich do aplikacji (Hz, obr/min, bar, oC itp.).
Ustawienie jest dokonywane bezpośrednio w parametrze dla konkretnego wejścia, tym samym decydując czy ma być użyte do sprzężenia zwrotnego w
połączeniu z jednym z regulatorów. Nieużywane
wejścia mogą być zablokowane, co zapewnia że nie
będą miały wpływu na regulację. Jeśli sprzężenie
zwrotne będzie jednocześnie ustawione na dwóch
wejściach, oba te sygnału będą dodane do siebie.
Wartość zadana:
Dla obu regulatorów można wstępnie zaprogramować cztery wartości zadane. Ustawienie może być
dokonane w zakresie -100% do +100% maksymalnej wartości zadanej lub sumy wartości zadanych
zewnętrznych. Zewnętrzne wartości zadane mogą
być sygnałami analogowymi, sygnałami impulsowymi i/lub mogą być przesyłane łączem szeregowym.
Wszystkie wartości zadane będą dodawane i suma
będzie wartością zadaną dla procesu regulacji.
Możliwe jest ograniczenie zakresu wartości zadanej
do zakresu mniejszego niż zakres sprzężenia zwrotnego. Może to być przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest uniknięcie sytuacji gdy niezamierzona
zmiana zewnętrznej wartości zadanej mogłaby przesunąć sumę wartości zadanych zbyt daleko od
wartości optymalnej. Tak jak dla zakresu sprzężenia
zwrotnego, zakres wartości zadanej jest ustawiany w
jednostkach odpowiadających aplikacji.
Regulacja szybkości:
Regulacja PID została zoptymalizowana dla aplikacji wymagających mających za zadanie utrzymanie
zadanej szybkości silnika.
Parametrami specyficznymi dla regulatora szybkości są parametry 417 do 421.
PID sterujący procesem:
Ten regulator PID został zoptymalizowany dla sterowania procesem. Regulator ten nie posiada funkcji
sprzężenia do przodu, ale za to ma szereg funkcji
specjalnych dla celów regulacji konkretnego procesu.
Można wybrać pomiędzy normalną regulacją, gdzie
szybkość jest zwiększana w przypadku rozbieżności
pomiędzy sprzężeniem zwrotnym a wartością zadaną, lub regulacją odwrotną, gdzie szybkość jest
zmniejszana w przypadku rozbieżności. Można również wybrać, czy integrator ma kontynuować całkowanie w przypadku rozbieżności, nawet jeśli VLT
5000 pracuje przy minimalnej/maksymalnej częstotliwości lub przy ograniczeniu prądu. Jeśli VLT 5000
znajduje się w takiej granicznej sytuacji, każda próba zmiany szybkości silnika będzie odrzucona przez
to ograniczenie. nastawa fabryczna określa, że integrator ma w takim przypadku zaprzestać całkowania. Całkowanie będzie dopasowane do wzmocnienia odpowiadającego danej częstotliwości wyjściowej.
W pewnych aplikacjach jest bardzo trudne, lub
wręcz niemożliwe zmierzenie takiego czynnika jak
poziom. W takich przypadkach może być konieczne umożliwienie integratorowi kontynuacji całkowania w warunkach błędu, nawet jeśli szybkość silnika
nie może być zmieniona. Spowoduje to pracę integratora jako swego rodzaju licznika, tj. w momencie
gdy sprzężenie zwrotne wskazuje, że szybkość powinna być zmieniona w kierunku odejścia od sytuacji krańcowej, całkowanie da tej zmianie opóźnienie zależne od czasu przez jaki integrator kompensował poprzedni błąd.
Ponadto możliwe jest zaprogramowanie częstotliwości startowej. W takim przypadku VLT 5000 będzie czekać bez aktywacji regulatora aż do momentu osiągnięcia tej częstotliwości. Umożliwia to, na
przykład, szybkie wytworzenie koniecznego ciśnienia statycznego w systemie pomp.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
97
Regulatory VLT 5000
■ Regulatory VLT 5000
VLT 5000 ma wbudowane trzy regulatory: jeden do
sterowania szybkością, drugi do sterowania procesem i trzeci do sterowania momentem.
Sterowanie szybkością i procesem dokonywane
jest za pomocą regulatora PID, wymagającego sprzężenia zwrotnego do wejścia. Sterowanie momentem
dokonywane jest za pomocą regulatora PI nie wymagającego sprzężenia zwrotnego, ponieważ moment jest obliczany przez przetwornicę VLT na bazie
pomiaru prądu.
Regulatory VLT 5000
VLT® Seria 5000
PID sterujący procesem, cd.:
Wzmocnienie proporcjonalne, czas całkowania i
czas różniczkowania regulatora procesu są ustawiana w pojedynczych parametrach, a zakresy nastaw
są dostosowane do wymogów regulowanego procesu.
Tak jak w regulacji szybkości, możliwe jest ograniczenie wpływu członu różniczkującego w powiązaniu z szybkimi zmianami różnicy pomiędzy wartością zadaną a sygnałem sprzężenia zwrotnego.
Dostępny jest również filtr dolnoprzepustowy dla
regulatora procesu. Może być zaprogramowany dla
usuwania o wiele większych oscylacji sygnału sprzężenia zwrotnego niż może to zrobić filtr dolnoprzepustowy regulatora szybkości. Powodem tego jest
fakt, że większość instalacji wentylatorów i pomp
reaguje stosunkowo wolno, a więc regulator procesu powinien być zasilany możliwie najbardziej stabilnym sygnałem.
Parametry dotyczące regulatora procesu mają numery 437-444.
Programowanie regulatora momentu:
Regulacja ta jest wybrana jeżeli dla parametru 100
Configuration została ustawiona wartość Torque regulation, open loop.
Jeśli został wybrany ten tryb pracy, jednostką wartości zadanej będzie Nm.
Sterowanie momentem dokonywane jest za pomocą regulatora PI nie wymagającego sprzężenia
zwrotnego, ponieważ moment jest obliczany przez
przetwornicę VLT na bazie pomiaru prądu. Wzmocnienie proporcjonalne jest programowane jako procentowe w parametrze 433 Torque proportional gain
a czas całkowania jest programowany w parametrze
434 Torque integration time.
Obie te wartości są ustawiane fabrycznie i normalnie
nie wymagają modyfikacji.
98
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Poniżej podano przykład regulatora procesu użytego w systemie wentylacyjnym.
W systemie wentylacyjnym, temperatura powinna
być nastawialna w zakresie –5 ÷ 35oC za pomocą
potencjomentru 0-10V. Ustawiona temperatura powinna być utrzymywana na zadanym poziomie, do
którego to celu należy zastosować zintegrowany
regulator procesu.
Regulacja jest typu odwrotnego, co oznacza że gdy
temperatura wzrasta, szybkość obrotowa wentylatora jest również zwiększana tak, aby zwiększyć
przepływ powietrza. Gdy temperatura spada, szybkość jest redukowana.
Przetwornikiem jest czujnik temperatury o zakresie
pracy –10 ÷ 40oC, 4-20 mA.
Min./Max. szybkość 10/50 Hz
Uwaga!
W przykładzie pokazano przetwornik z własnym zasilaniem.
1: Start/stop
2: Wartość zadana temperatury -5-35oC, 0-10V
3: Czujnik temperatury -10-40oC, 4-20 mA
Programowanie należy przeprowadzić w następującej kolejności - patrz wyjaśnienia nastaw w DTR, rozdz. 7:
Funkcja:
Parametr
Aktywacja regulatora procesu
100
Sygnał sprzężenia zwrotnego
314
Zacisk 60, min. skali
315
Zacisk 60, max. skali
316
Minimalne sprzężenie zwrotne
414
Maksymalne sprzężenie zwrotne
415
Jednostki procesu
416
Wartość zadana
308
Zacisk 53, min. skali
309
Zacisk 53, max. skali
310
Minimalna wartość zadana
204
Maksymalna wartość zadana
205
Regulacja odwrotna
437
Min. częstotliwość
201
Max. częstotliwość
202
Wzmocnienie proporcjonalne
440
Czas całkowania
441
Nastawa
Wartość danej
Process regulation, closed loop
[3]
Feedback signal
[2]
4 mA
20 mA (nastawa fabryczna)
-10°C
40°C
°C
[10]
Reference (nastawa fabryczna)
[1]
0 Volt (nastawa fabryczna)
10 Volt (nastawa fabryczna)
-5°C
35°C
Inverse
[1]
10 Hz
50 Hz
Application-dependant
Application-dependant
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
99
PID do regulacji procesu
■ PID do regulacji procesu
PID do regulacji szybkości
VLT® Seria 5000
■ PID do regulacji szybkości
Poniżej podano kilka przykładów programowania regulatora szybkości PID w VLT 5000
Taśma przenośnika, który przenosi ciężkie przedmioty, musi przesuwać się ze stałą prędkością,
ustawianą za pomocą potencjometru w zakresie 01000 obr/min, 0-10V. Ustawiona szybkość musi być
utrzymywana, do czego ma być zastosowany zintegrowany regulator PID.
Regulacja jest typu normalnego, co oznacza że gdy
obciążenie wzrasta, moc dostarczana do silnika
przenośnika jest również zwiększana tak, aby utrzymać stałą prędkość. Gdy obciążenie spada, moc
jest redukowana.
W przenośniku zastosowano czujnik szybkości obrotowej o zakresie 0-1500 obr/min, 4-20 mA
Min./Max. częstotliwość wyjściowa 5/75 Hz
Uwaga!
W przykładzie pokazano przetwornik z własnym zasilaniem.
1: Start/stop
2: Wartość zadana szybkości 0-1000 obr/min, 0-10V
3: Czujnik szybkości 0-1500 obr/min, 4-20 mA
Programowanie należy przeprowadzić w następującej kolejności - patrz wyjaśnienia nastaw w DTR, rozdz. 7:
Funkcja:
Parametr
Aktywacja regulatora procesu 100
Sygnał sprzężenia zwrotnego
314
Zacisk 60, min. skali
315
Zacisk 60, max. skali
316
Minimalne sprzężenie zwrotne 414
Maksymalne sprzężenie zwrotne 415
Jednostki procesu
416
Wartość zadana
308
Zacisk 53, min. skali
309
Zacisk 53, max. skali
310
Minimalna wartość zadana
204
Maksymalna wartość zadana
205
Regulacja odwrotna
437
Min. częstotliwość
201
Max. częstotliwość
202
Wzmocnienie proporcjonalne
417
Czas całkowania
418
Czas różniczkowania
419
100
Nastawa
Wartość danej
Speed regulation, closed loop
[1]
Feedback signal
[2]
4 mA
20 mA (nastawa fabryczna)
0 rpm
1500 rpm
rpm
[3]
Reference (nastawa fabryczna)
[1]
0 volt (nastawa fabryczna)
10 volt (nastawa fabryczna)
0 rpm
1000 rpm
Normal
[0]
5 Hz
75 Hz
Application-dependant
Application-dependant
Application-dependant
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Papier ma być nawijany ze stałym momentem, co
oznacza że szybkość obrotowa bębna powinna się
zmniejszać przy wzroście ilości nawiniętego papieru. Zapewnia to nawijanie papieru ze stałym jego
naprężeniem.
W tym celu zastosowano zintegrowany regulator PI
przetwornicy VLT Serii 5000.
1: Start/stop
2: Wartość zadana [Nm]
Sprzężenie zwrotne
Sprzężenie zwrotne jest realizowane poprzez przybliżony moment, obliczony przez przetwornicę częstotliwości VLT na bazie mierzonej wartości prądu.
Wartość zadana
Wartość zadana jest zawsze w Nm.
Można ustawić (204 i 205) minimalną i maksymalną
wartość zadaną, co ogranicza sumę wszystkich
wartości zadanych. Zakres wartości zadanej nie
może przekraczać zakresu sprzężenia zwrotnego.
Optymalizacja regulatora momentu
Zostały zaprogramowane podstawowe nastawy, a
ustawienia fabryczne zostały zoptymalizowane dla
większości procesów. Rzadko występuje jednak
konieczność optymalizacji parametru 433 torque
proportional gain i 434 integration time.
W przypadkach gdy nastawy fabryczne muszą być
zmieniane, zaleca się zmiany ich wartości nie większe niż +/- 2.
Programowanie należy przeprowadzić w następującej kolejności:
Funkcja:
Parametr
Aktywacja regulatora procesu 100
Wzmocnienie prop. momentu 433
Czas całkowania momentu
434
Wartość zadana
308
Zacisk 53, min. skali
309
Zacisk 53, max. skali
310
Min. szybkość
201
Max. szybkość
202
Nastawa
Wartość danej
Torque regulation, open loop
[4]
100% (nastawa fabryczna)
0.02 sec (nastawa fabryczna)
Reference (nastawa fabryczna)
[1]
0 volt (nastawa fabryczna)
10 volt (nastawa fabryczna)
0 Hz
50 Hz
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
101
Programowanie regulatora PI do regulacji momentu
■ Programowanie regulatora PI do regulacji momentu
Poniżej podano przykład programowania regulatora momentu w VLT 5000
VLT® Seria 5000
102
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Izolacja galwaniczna ............................... strona 104
■ Prąd upływu ............................................. strona 104
■ Ekstremalne warunki pracy .................... strona 105
■ Napięcia szczytowe na silniku ............... strona 106
■ Przełączanie na wejściu .......................... strona 106
■ Poziom hałasu ......................................... strona 106
■ Obniżanie wartości znamionowych ....... strona 107
■ Zabezpieczenie termiczne silnika .......... strona 109
■ Wibracje i wstrząsy ................................. strona 109
■ Wilgotność powietrza ............................. strona 109
■ Sprawność ............................................... strona 110
■ Zakłócenia przenoszone
do sieci zasilającej/harmoniczne ........... strona 112
■ Współczynnik mocy ............................... strona 112
■ Oznakowanie CE ..................................... strona 113
■ Ogólne aspekty emisji EMC .................. strona 115
■ Wyniki testów EMC
(emisja, odporność) ................................ strona 116
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
103
Special conditions
Rozdział 11
Izolacja galwaniczna (PELV)
VLT® Seria 5000
■ Izolacja galwaniczna (PELV)
PELV zapewnia ochronę poprzez bardzo niskie napięcie. Ochronę przed porażeniem elektrycznym
uważa się za skuteczną, kiedy zasilanie elektryczne
jest typu PELV oraz gdy instalacja jest wykonana
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami dotyczącymi zasilaczy PELV.
W przetwornicach częstotliwości VLT Serii 5000
wszystkie zaciski sterujące, jak również zaciski 1-3
(przekaźniki AUX) są zasilane lub połączone z elementami niskonapięciowymi (PELV).
Izolacja galwaniczna (zapewniona) jest osiągana
poprzez wypełnienie wymagań dotyczących wzmocnionej izolacji oraz przez zachowanie odpowiednich
odległości. Wymagania te opisane są w normie EN
50178.
Elementy tworzące izolację elektryczną, jak to opi-
sano poniżej, również spełniają wymagania dotyczące wzmocnionej izolacji i odpowiednich testów
opisanych w normie EN 50178.
Izolacja galwaniczna jest widoczna w miejscach
(patrz rysunek poniżej), tj.:
1. Zasilacz (SMPS), w tym izolacja sygnału od U ,
DC
wskazujący napięcie prądu pośredniego
2. Obroty mocy IGTB (transformatory wyzwalające/
złącza optoelektroniczne)
3. Przetworniki prądowe (pracujące w oparciu o
efekt Halla)
4. Złącza optoelektroniczne, moduł hamulca
5. Złącza optoelektroniczne, zasilacz zewnętrzny
24V
Izolacja galwaniczna
■ Prąd upływu
Prąd upływu jest powodowany głównie pojemnością pomiędzy przewodami a ekranem kabla zasilającego silnik. Zastosowanie filtra RFI powoduje
dodatkowe zwiększenie prądu upływu, ponieważ
obwód filtra jest połączony z masą poprzez kondensatory.
Wartość prądu upływu zależy od następujących
czynników, podanych w kolejności ich wagi:
1. Długość kabla zasilającego silnik
2. Obecność lub brak ekranu kabla zasilającego
3. Częstotliwość przełączania
4. Zastosowanie lub nie filtra RFI
5. Obecność lub brak uziemienia silnika
Prąd upływu ma wpływ na bezpieczeństwo podczas
obsługi przetwornicy częstotliwości jeżeli (przez
pomyłkę) przetwornica nie została uziemiona.
104
Uwaga!
Dla prądu upływu o wartości > 3,5 mA, musi
być wykonane wzmocnione uziemienie (patrz
rysunek na stronie 58 DTR), które jest konieczne jeśli mają być spełnione wymogi normy EN
50178. Nigdy nie wolno stosować przekaźników
ELCB (typ A), które nie są odpowiednie dla stałych
prądów różnicowych (typ A).
Jeśli stosowane są przekaźniki ELCB, muszą one
być:
- odpowiednie dla ochrony urządzeń ze składową
stałą prądu (DC) w prądzie różnicowym (3-fazowy
prostownik mostkowy)
- odpowiednie dla układów z krótkimi prądami
ładowania do masy przy załączaniu zasilania
- odpowiednie dla wysokich prądów upływu
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Moduł sterujący próbuje skorygować ramp jeśli to
możliwe.
Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu napięcia
inwerter wyłącza się aby chronić tranzystory i kondensatory obwodu pośredniego.
Doziemienie
Inwerter wyłącza się w ciągu 100 µs doziemienia
jednej z faz silnika, zależnie od impedancji i częstotliwości silnika.
Czas po jakim przetwornica zatrzymuje się zależy od
napięcia zasilającego przed zanikiem oraz obciążenia silnika.
Cykliczne wyłączanie silnika
Cykliczne rozłączanie zasilania pomiędzy przetwornicą a silnikiem jest w pełni dozwolone. Nie jest
możliwe uszkodzenie przetwornicy VLT Serii 5000 w
jakikolwiek sposób poprzez rozłączanie. Niemniej,
mogą się pojawiać komunikaty błędów.
Przepięcia generowane przez silnik
Napięcie w obwodzie pośrednim zwiększa się, gdy
silnik pracuje jako generator. Dzieje się tak w dwóch
przypadkach:
Obciążenie napędza silnik (przy stałej częstotliwości
wyjściowej z przetwornicy częstotliwości), tzn.
obciążenie wytwarza energię.
Podczas hamowania („ramp-down”) jeśli moment
bezwładności jest duży, obciążenie jest małe i
czas ramp-down jest zbyt krótki dla rozproszenia
energii jako straty w przetwornicy VLT, silniku i
instalacji.
Zanik napięcia zasilającego.
Przy zaniku napięcia zasilającego przetwornica VLT
Serii 5000 kontynuuje pracę aż do momentu spadku
napięcia na obwodzie pośrednim do wartości minimalnej, która typowo jest o 15% mniejsza od znamionowego napięcia zasilania przetwornicy.
Przeciążenie
Gdy przetwornica VLT jest przeciążona (osiągnięta
została graniczna wartość momentu zaprogramowana w parametrze 221/222), układ sterujący zmniejsza częstotliwość wyjściową próbując zmniejszyć
obciążenie.
Jeśli przeciążenie jest nadmierne, może wystąpić
prąd powodujący wyłączenie się przetwornicy częstotliwości VLT po około 1,5 s.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
105
Ekstremalne warunki pracy
■ Ekstremalne warunki pracy
Zwarcie:
VLT Serii 5000 są chronione przed zwarciem poprzez
pomiar prądu w każdej z trzech faz silnika. Zwarcie
pomiędzy dwoma fazami na wyjściu spowoduje
nadmierny wzrost prądu w inwerterze. Jednak każdy
tranzystor inwertera zostanie indywidualnie wyłączony kiedy prąd zwarcia przekroczy dozwoloną
wartość.
Po 5-10 µs karta sterująca wyłącza inwerter i przetwornica częstotliwości wyświetla kod błędu, zależnie od impedancji i częstotliwości silnika.
Napięcie szczytowe, wyłączanie na wejściu
VLT® Seria 5000
■ Napięcie szczytowe na silniku
Czas pracy przetwornicy w stanie przeciążenie może
być ograniczony (0-60 s) poprzez parametr 409.
Napięcie szczytowe na silniku
Kiedy tranzystor w inwerterze jest otwarty, szybkość
narastania napięcia dV/dt zależy od:
- kabla zasilającego silnik (typ, przekrój, długość,
ekranowany czy nie)
- indukcyjności obwodu.
Indukcyjność własna powoduje pojawienie się na
zasilaniu silnika napięcia szczytowego U , aż do
PEAK
momentu jego ustabilizowania się na poziomi zależnym od napięcia na obwodzie pośrednim. Czas
narastania i wartość napięcia szczytowego wpływają na żywotność silnika. Jeśli napięcie szczytowe
jest zbyt duże, najbardziej narażone na uszkodzenie
są silniki bez izolacji uzwojeń fazowych. Jeśli kabel
zasilający silnik jest krótki (kilka metrów), czas narastania i napięcie szczytowe są mniejsze.
Jeśli kabel zasilający jest długi (100 m), czas narastania i napięcie szczytowe zwiększają się.
Dla silników o małej mocy bez izolacji uzwojeń,
■ Wyłączanie na wejściu
Wyłączanie na wejściu zależy od napięcia zasilającego oraz od tego, czy zaprogramowano funkcję
szybkiego rozładowywania kondensatora pośredniego. Tabela poniżej określa czasy oczekiwania
pomiędzy wyłączeniami.
Napięcie zasilania
380V 415V 460V 580V
Bez szybkiego rozładowania 48s
65s
89s
117s
Z szybkim rozładowywaniem 74s
95s
123s 158s
zaleca się używanie filtrów LC instalowanych w
szereg z przetwornicą.
Typowe wartości czasów narastania i napięć szczytowych UPEAK mierzone na zaciskach silnika pomiędzy dwoma fazami:
VLT 5001-5006 200 V, VLT 5001-5011 400 V
Długość
Napięcie
Czas
Napięcie
kabla
zasilające
narastania szczytowe
50 m
380 V
0.3 µs
850 V
50 m
500 V
0.4 µs
950 V
150 m
380 V
1.2 µs
1000 V
150 m
500 V
1.3 µs
1300 V
VLT 5008-5027 200 V, VLT 5016-5052 400 V
Długość
Napięcie
Czas
Napięcie
kabla
zasilające
narastania szczytowe
50 m
380 V
0.1 µs
900 V
150 m
380 V
0.2 µs
1000 V
■ Poziom hałasu
Zakłócenia akustyczne powodowane przez przetwornicę częstotliwości mają dwa źródła:
1. Cewki stałoprądowe obwodu pośredniego
2. Wewnętrzny wentylator
Poniżej podano typowe poziomy hałasu, mierzone
z odległości 1m przy pełnym obciążeniu:
VLT 5001-5006 200 V, VLT 5001-5011 400 V
Wersja IP 20
50 dB(A)
VLT 5008-5027 200 V, VLT 5016-5052 400 V
Wersja IP 20
61 dB(A)
Wersja IP 54
66 dB(A)
106
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Jeśli przetwornica częstotliwości VLT Serii 5000
pracuje w temperaturach powyżej 45oC, konieczne
jest obniżenie wartości znamionowej prądu wyjściowego.
■ Obniżenie parametrów znamionowych
powodowane ciśnieniem
Przy wysokościach poniżej 1000 m npm obniżanie
wartości znamionowych nie jest konieczne.
1) Obniżenie wartości prądu wyjściowego w funkcji
wysokości npm T
= max. 45°C
AMB
2) Obniżenie max. temperatury otoczenia TAMB w
funkcji wysokości npm przy 100% prądzie
wyjściowym.
Powyżej 1000 m npm musi nastąpić obniżenie wartości temperatury otoczenie (T
) oraz max. prądu
AMB
wyjściowego (I
) , zgodnie z poniższym wykreVLT,MAX
sem.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
107
Obilczanie wartości znamionowych
■ Obniżenie parametrów znamionowych powodowane temperaturą
Temperatura otoczenia (TAMB,MAX) jest maksymalną
dopuszczalną temperaturą. Temperatura średnia
(TAMB,AVG) mierzona przez 24 godziny musi być
przynamniej o 5oC niższa.
Obliczanie wartości znamionowych
VLT® Seria 5000
■ Obliczanie parametrów znamionowych przy
pracy z małymi prędkościami
Jeżeli przetwornica częstotliwości steruje pompą
odśrodkową lub wentylatorem, nie jest konieczne
obniżanie prądu wyjściowego przy małych szybkościach obrotowych, ponieważ charakterystyka obciążenia pomp odśrodkowych/wentylatorów automatycznie zapewnia odpowiednią redukcję
■
Obniżenie parametrów znamionowych przy
instalowaniu długich kabli zasilających silnik
lub kabli o większym przekroju
Przetwornice VLT Serii 5000 były testowane przy
użyciu 300m kabla nieekranowanego/niezbrojonego i 150m kabla ekranowanego/zbrojonego.
Przetwornice częstotliwości VLT Serii 5000 zostały
zaprojektowane do pracy z użyciem kabli zasilających silnik o znamionowych przekrojach. Jeżeli ma
być użyty kabel o większym przekroju, zaleca się
zmniejszyć prąd wyjściowy o 5% na każde zwiększenie przekroju kabla o jeden stopień.
(Zwiększenie przekroju kabla prowadzi do zwiększenie pojemności do masy, a tym samym zwiększenie
prądu upływu).
■ Obniżenie parametrów znamionowych powodowane dużą częstotliwością przełączeń
Wyższa częstotliwość przełączeń (ustawiana w parametrze 411) prowadzi do większych strat w układzie
elektroniki przetwornicy częstotliwości VLT.
Jeśli parametr 446 został zaprogramowany jako
SVAM, przetwornica VLT automatycznie obniży warkiedy
tość znamionową prądu wyjściowego I
VLT,N
częstotliwość przełączeń przekroczy 3/3,5 kHz.
Jeśli wybrano wartość 60oAVM, przetwornica VLT
automatycznie obniży wartość znamionową prądu
wyjściowego I
kiedy częstotliwość przełączeń
VLT,N
przekroczy 4,5 kHz. W obu przypadkach redukcja
.
jest liniowa, do 60% I
Poniższa tabela podaje minimalne, maksymalne i
fabrycznie ustawiane częstotliwości przełączania
przetwornic VLT Serii 5000. Rodzaj przełączania
może być zmieniony w parametrze 446, a częstotliwość przełączania w parametrze 411.
VLT,N
VLT
VLT
VLT
VLT
VLT
108
5001-5006,
5008-5027,
5001-5011,
5016-5052,
5060-5250,
200V
200V
500V
500V
500V
SFAVM
Min. [kHz] Max. [kHz] Znam. [kHz]
3.0
5.0
3.0
3.0
10.0
3.0
3.0
5.0
3.0
3.0
10.0
3.0
60o AVM
Min. [kHz]
3.0
3.0
3.0
3.0
Max. [kHz]
10.0
14.0
10.0
14.0
Znamion. [kHz]
4.5
4.5
4.5
4.5
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Wibracje i wstrząsy
Przetwornice VLT Serii 5000 zostały przetestowane
zgodnie z wymogami następujących norm:
IEC 68-2-6: Wibracje (sinusoidalne) - 1970
IEC 68-234: Wibracje losowe szerokopasmowe wymogi ogólne
IEC 68-2-35: Wibracje losowe szerokopasmowe wysoka powtarzalność
IEC 68-2-36: Wibracje losowe szerokopasmowe średnia powtarzalność
Przetwornice VLT Serii 5000 spełniają wymogi określone normami w przypadku ich montażu na ścianach lub do podłóg obiektów przemysłowych, jak
również przy mocowaniu ich za pomocą śrub do
paneli montażowych, mocowanych do ścian lub
podłóg.
■ Wilgotność powietrza
Przetwornice VLT spełniają wymogi normy IEC 68-23, EN 50178 pkt. 9.4.2.2/DIN 40040, klasa E, przy
40oC.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
109
Ochrona termiczna, wstrząsy. Wilgotność powietrza
■ Zabezpieczenie termiczne silnika
Temperatura silnika jest obliczana na podstawie
jego prądu, częstotliwości wyjściowej i czasu. Patrz
strona 101 DTR.
Sprawność
VLT® Seria 5000
■ Sprawność
Bardzo ważna jest optymalizacja sprawności systemu tak, aby zmniejszyć zużycie energii. Sprawność
każdego elementu w systemie powinna być możliwie największa.
Sprawność VLT Serii 5000 (ηVLT)
Obciążenie przetwornicy częstotliwości ma mały
wpływ na jej sprawność. Mówiąc ogólnie, sprawność
jest stała dla znamionowej częstotliwości silnika fM,N,
niezależnie od tego czy silnik wytwarza 100% znamionowego momentu , czy tylko 75% w przypadku mniejszego obciążenia.
Sprawność zmniejsza się nieco gdy częstotliwość
przełączania jest ustawiona powyżej 4 kHz (3 kHz dla
VLT 5005) (parametr 411). Sprawność znamionowa
będzie również lekko obniżona gdy napięcie zasilające wynosi 500 V, lub gdy długość kabla zasilajacego silnik przekroczy 30 m.
Oznacza to również, że sprawność przetwornicy
częstotliwości nie zmienia się nawet w przypadku
wyboru innej charakterystyki U/f.
Jednak charakterystyka U/f ma wpływ na sprawność
silnika.
110
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Sprawność silnika (ηMOTOR)
Sprawność silnika podłączonego do przetwornicy
częstotliwości zależy od kształtu sinusoidy prądu.
Mówiąc ogólnie, sprawność jest tak dobra jak przy
zasilaniu z sieci. Sprawność silnika zależy od jego
typu.
W zakresie 75-100% momentu znamionowego sprawność silnika jest praktycznie stała, zarówno wtedy
gdy jest zasilany z przetwornicy częstotliwości, jak
i z sieci.
Sprawność systemu (η
)
SYSTEM
Przy obliczaniu sprawności systemu mnoży się sprawność przetwornicy VLT Serii 5000 przez sprawność
silnika:
η
SYSTEM
=η
VLT
xη
MOTOR
Opierają się na wykresie ze strony 113 możliwe jest
obliczenie sprawności systemu przy różnych szybkościach.
W przypadku małych silników wpływ charakterystyki U/f na sprawność jest pomijalny, ale dla silników
powyżej 11 kW wpływ jest znaczący.
Ogólnie częstotliwość przełączania nie ma wpływu
na sprawność małych silników. Silniki o mocy powyżej 11 kW wykazują poprawę sprawności (1-2%).
Jest to spowodowane faktem, że przy większych
częstotliwościach przełączania kształt prądu jest
prawie idealnie sinusoidalny.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
111
Sprawność
■ Sprawność (c.d.)
Zakłócenia, współczynnik mocy
VLT® Seria 5000
■ Zakłócenia przenoszone do sieci zasilającej/
harmoniczne
Przetwornica pobiera nie-sinusoidalny prąd z sieci
zasilającej, który zwiększa prąd wejściowy I . Prąd
RMS
nie-sinusoidalny może być przetworzony za pomocą analizy Fourierowskiej i rozłożony na składowe sinusoidalne o różnych częstotliwościach, tj. na
różne harmoniczne prądu I z częstotliwością baN
zową 50 Hz:
Harmoniczna
Hz
I1
50 Hz
I5
250 Hz
Harmoniczne nie wpływają bezpośrednio na pobór
mocy, ale zwiększają straty cieplne w instalacji
(transformator, kable). W konsekwencji, w instalacjach o dużym procentowym udziale obciążeń prostownikowych, ważne jest utrzymanie jak najniższego poziomu harmonicznych w celu zapobiegania
przeciążeniu transformatora i wysokim temperaturom kabli.
Niektóre harmoniczne mogą zakłócać urządzenia
komunikacyjne podłączone do tego samego transformatora lub powodować rezonans w połączeniu z
bateriami korygującymi współczynnik mocy.
I7
350 Hz
Harmoniczne porównane z wartością skuteczną prądu wejściowego
Prąd wejściowy
IRMS
I1
I5
I7
I11-49
1.0
0.9
0.4
0.2
< 0.1
kości harmonicznych mnożonych przez impedancję
źródła zasilania dla danej częstotliwości.
Całkowite zniekształcenie napięcia THD oblicza się
na podstawie napięcia poszczególnych harmonicznych wg następującego wzoru:
Aby zapewnić mały poziom harmonicznych, przetwornice VLT 5000 posiadają standardowo cewki w
obwodzie pośrednim. Redukuje to prąd wejściowy
I o 40%.
..... U2 (U % wartości U)
THD% = U52 +
+U
U72+
+.....
N
UN
MS
Zniekształcenia napięcia na zasilaniu zależą od wiel■ Współczynnik mocy
Współczynnik mocy jest relacją pomiędzy I a I
1
.
RMS
Współczynnik mocy dla sterowania 3-fazowego
3 x U x I1 x cos ϕ1
Współczynnik mocy wskazuje zakres w jakim przetwornica częstotliwości przekłada obciążenie na
sieć zasilającą.
Im mniejszy współczynnik mocy, tym wyższy prąd
dla tej samej wydajności w kW.
I
RMS
3 x U x IRMS
I1
I1 x cos ϕ 1
dla cos ϕ = 1
Wsp. mocy =
=
IRMS
IRMS
Dodatkowo wysoki współczynnik mocy wskazuje,
że harmoniczne są na niskim posiomie.
IRMS =
112
I12 + I52 + I72 + . . . + In2
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
tyw UE. Znak CE nie mówi nic w właściwościach
technicznych ani o jakości danego produktu. Wymagania dla przetwornic czestotliwości są określane przez trzy dyrektywy UE:
■ Dyrektywa dotycząca właściwości
mechanicznych (89/392/EEC)
Wszystkie urządzenie posiadające krytyczne części
ruchome objęte są wymogami dyrektywy mechanicznej, która weszła w życie 1 stycznia 1995. Ponieważ przetwornica częstotliwości jest przede wszystkim urządzeniem elektrycznym, nie podlega ona
dyrektywie mechanicznej. Jednak jeśli przetwornica
jest dostarczana jako urządzenie, które ma współpracować z urządzeniem mechanicznym, dostarczamy informacje dotyczące względów bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwornic częstotliwości.
Dokonujemy tego w postaci deklaracji producenta.
■ Dyrektywa dotycząca właściwości
niskonapięciowych (72/23/EEC)
Przetwornice częstotliwości muszą posiadać oznaczenie CE w zakresie dyrektywy niskonapięciowej.
Dyrektywa ta dotyczy wszystkich urządzeń elektrycznych oraz przyrządów pracujących przy napięciach w zakresie 50-1000 V ac i 75-1500 V dc.
■ Dyrektywa dotycząca EMC (89/336/EEC)
EMC jest skrótem określającym kompatybilność
elektromagnetyczną. Spełnianie wymogów EMC
oznacza, że wzajemne zakłócenia pomiędzy różnymi elementami / urządzeniami są tak małe, że nie ma
to wpływu na ich funkcjonowanie. Dyrektywa EMC
■ Zakres stosowania dyrektyw
Wydane przez UE „Wytyczne dla stosowania Dyrektywy 89/336/EEC” wymieniają trzy typowe sytuacje
zastosowania przetwornic częstotliwości. W każdej
z tych sytuacji podane są wyjaśnienia, czy jest ona
objęta dyrektywą EMC i wymaga znaku CE.
1. Przetwornica częstotliwości jest sprzedawana bezpośrednio do użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy nie jest specjalistą. Instaluje on
przetwornicę częstotliwości samodzielnie jako
urządzenie domowe (np. w kuchni, warsztacie
itp.). Dla takich zastosowań przetwornica częstotliwości musi posiadać znak CE zgodnie z wymogami dyrektywy EMC.
2. Przetwornica częstotliwości jest sprzedawana do
instalowania w instalacji przemysłowej. Instalacja
budowana jest przez profesjonalistów. Może być
to zakład produkcyjny lub instalacja grzewcza/
wentylacyjna projektowana i instalowana przez
weszła w życie 1 stycznia 1996. Dyrektywa rozróżnia
elementy, przyrządy, systemy i instalacje.
profesjonalistów. Wówczas ani przetwornica częstotliwości, ani cała instalacja nie musi posiadać
znaku CE w zakresie dyrektywy EMC. Niemniej
instalacja musi spełniać podstawowe wymogi
dyrektywy. Instalator może to zapewnić poprzez
stosowanie elementów, przyrządów i systemów
posiadających znak CE w zakresie dyrektywy
EMC.
3. Przetwornica częstotliwości jest sprzedawana
jako część kompletnego systemu. System jest
sprzedawany jako całość. Może to być np.
system klimatyzacji. Cały system musi posiadać
znak CE w zakresie dyrektywy EMC. Producent
całego systemu może zapewnić znak CE albo
przez stosowanie komponentów ze znakiem CE,
albo przez przetestowanie zgodności z
wymogami EMC całego systemu. Jeśli zdecyduje
się stosować wyłącznie komponenty ze znakiem
CE, nie musi wówczas testować całego systemu.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
113
Oznakowanie CE
■ Co to jest oznakowanie CE?
Celem umieszczania znaku CE jest unikanie technicznych przeszkód dla handlu w ramach EFTA i UE.
UE wprowadziła znak CE jako prosty sposób informowania, czy dany produkt spełnia wymogi dyrek-
Oznakowanie CE
VLT® Seria 5000
■ Przetwornice częstotliwości Danfoss VLT a
umieszczanie znaku CE
Znakowanie CE spełnia swoją pozytywną rolę, jeśli
służy swojemu podstawowemu celowi, tj. ułatwianiu
handlu w ramach UE i EFTA.
Niemniej znakowanie CE może mieć wiele aspektów. Oznacza to, że w konkretnym przypadku należy sprawdzić, co rzeczywiście oznacza umieszczenie znaku CE.
Znaczenie spełniania wymogów specyfikacji może
się znacznie różnić w różnych sytuacjach. Dlatego
też umieszczenie znaku CE może dać instalatorowi
fałszywe poczucie bezpieczeństwa przy stosowaniu
przetwornic częstotliwości jako części składowych
systemów lub urządzeń.
My oznaczyliśmy nasze przetwornice znakiem CE w
zakresie spełniania dyrektywy niskonapięciowej.
Oznacza to, że jeśli przetwornica jest zainstalowana
prawidłowo, gwarantujemy spełnianie przez nią zaleceń dyrektywy niskonapięciowej. Wydajemy deklarację zgodności potwierdzającą, że nasze oznakowanie CE stwierdza zgodność z dyrektywą niskonapięciową.
Znak CE dotyczy również kompatybilności elektromagnetycznej, pod warunkiem że zostały spełnione
wymagania określone w Dokumentacji Techniczno-
114
Ruchowej w zakresie prawidłowej instalacji i stosowania filtrów. Na tej zasadzie wydawana jest deklaracja zgodności z zaleceniami dyrektywy EMC.
DTR podaje dokładne instrukcje dotyczące instalacji, zapewniające że wykonana instalacja będzie
zgodna z wymogami EMC. Dodatkowo określamy
które normy są spełniane przez nasze różne produkty.
Oferujemy również filtry opisane w specyfikacjach
technicznych, zapewniamy też wszechstronną pomoc w zakresie uzyskania jak najlepszych rezultatów w zakresie EMC.
■ Zgodność z dyrektywą EMC 89/336/EEC
W ogromnej większości przypadków przetwornice
częstotliwości VLT są używane przez profesjonalistów jako złożony komponent będący częścią dużego urządzenia, systemu lub instalacji. Należy
pamiętać, że odpowiedzialność za spełnianie wymogów EMC przez całe urządzenie, system lub
instalację spada na instalatora. Jako pomoc dla
instalatorów Danfoss przygotował wytyczne instalacyjne dotycząc EMC dla Power Drive System. Normy i testy określone dla Power Drive System są
spełnione przy założeniu, że zostały zastosowane
instrukcje instalacyjne dotyczące EMC (patrz Instalacja Elektryczna).
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
W przypadku gdy ekran ma być umieszczony na
płycie montażowej przetwornicy częstotliwości VLT,
płyta montażowa musi być wykonana z metalu,
ponieważ prądy ekranu muszą być przenoszone z
powrotem do urządzenia. Bardzo ważne jest również zapewnienie dobrego styku elektrycznego pomiędzy płytą instalacyjną, poprzez wkręty aż po
metalową szafę przetwornicy częstotliwości VLT.
Uwaga!
Należy zauważyć, że w przypadku stosowania kabli nieekranowanych/niezbrojonych niektóre wymogi emisji nie są spełnione, natomiast
spełnione są wszelkie wymogi dotyczące odporności, patrz wyniki testów na stronie 116-117.
Ekran ogranicza emitowane zakłócenia, ale zwiększa niskoczęstotliwościowe zakłócenia przenoszone do sieci zasilającej. Ekran kabla silnika musi być
połączony do obudowy przetwornicy, jak również
do obudowy silnika. Najlepszym sposobem realizacji tego wymagania jest zastosowanie zintegrowanych zacisków kablowych (patrz rysunek na stronie
57 DTR), a tym samym przez unikanie skręcanych
końcówek ekranu. Powoduje to zwiększenie impedancji ekranu dla większych częstotliwości, co zmniejsza skuteczność ekranowania i zwiększa prąd upływu (I ).
4
Jeśli kabel ekranowany/zbrojony stosowany jest do
podłączenia Profibus, standardowej magistrali, przekaźników, sterowania, interfejsu sygnałowego i hamulca, ekran musi być montowany do obudowy na
obu końcach. Niemniej, w niektórych sytuacjach,
konieczne jest przerwanie ekranu w celu unikania
pętli prądowych (patrz rysunek na stronie 11 DTR).
Jeśli chodzi o samą instalację, mniej skomplikowane jest stosowanie kabli nieekranowanych/niezbrojonych.
W celu możliwie maksymalnego zmniejszenia poziomu zakłóceń emitowanych przez cały system
(urządzenia + instalacja) ważne jest, aby kabel
silnika i hamulca były jak najkrótsze.
Kable o niskim poziomie sygnałów (czułe na zakłócenia) nie powinny być kładzione wzdłuż kabla
silnika i hamulca.
Zakłócenia radiowe powyżej 50 MHz (indukowane)
będą generowane szczególnie przez układy sterujące.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
115
Emisja
■ Ogólne aspekty emisji EMC
Zakłócenia elektryczne przy częstotliwościach w
zakresie 150 kHz do 30 MHz są zwykle przenoszone
przez kable. Zakłócenia indukowane w zakresie 30
MHz do 1 GHz generowane są przez inwerter, kabel
zasilający silnika i silnik.
Jak pokazuje poniższy rysunek, prądy pojemnościowe w kablu silnika razem z dużą wartością dV/dt
napięcia silnika wytwarzają prąd upływu. Stosowanie kabla ekranowanego/zbrojonego zwiększa prąd
upływu (patrz rysunek poniżej). Dzieje się tak ponieważ kable ekranowane/zbrojone mają większą pojemność do masy niż kable nieekranowane/niezbrojone. Jeśli prąd upływu nie jest filtrowany, powoduje
duże zakłócenia na zasilaniu w zakresie częstotliwości radiowych poniżej około 5 MHz. Ponieważ prąd
upływu (I ) jest przenoszony z powrotem do urządzel
nia poprzez ekran (I ), powstaje w zasadzie tylko
3
niewielkie pole magnetyczne(I ) z ekranowanego
4
kabla zasilającego silnik zgodnie z rysunkiem poniżej.
Wyniki testów
VLT 5001-5011/380-500 V
Konfiguracja
VLT 5000 z filtrem
RFI opcjonalnym
VLT 5000
ze zintegrowanym
filtrem RFI
i modułem LC
Uwagi
1)
2)
Środowisko
Norma podstawowa
Kabel silnika
300 m nieekranowany/niezbrojony
50 m ekranowany/
zbrojony
150 m ekranowany/
zbrojony
150 m ekranowany/
zbrojony
150 m ekranowany/
zbrojony
Środowisko
Norma podst.
Kabel silnika
300 nieekranowany/niezbrojony
150 m ekranowany/
zbrojony
300 m nieekranoVLT 5000
ze zintegrowanym wany/niezbrojony
modułem LC
50 m ekranowany/
zbrojony
150 m ekranowany/
zbrojony
Uwagi
1)
Dotyczy tylko IP 20
VLT 5000
bez filtra RFI
nie
nie
nie
nie
tak
tak
tak2)
nie
nie
tak1)
tak 1)
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
tak
tak
nie
nie
nie
Emisja
Środowisko przemysłowe
Budynki mieszk., handl. i przem. lekki
EN 55011 Klasa A1
EN 55011 Klasa B1
Przewodzona
Indukowana
Przewodzona
Indukowana
150 kHz-30 MHz
30 MHz-1 GHz 150 kHz-30 MHz 30 MHz-1 GHz
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
tak
tak1)
nie
tak
tak
nie
nie
VLT® Seria 5000
Konfiguracja
tak
Dla VLT 5011/500V warunek jest spełniony tylko jeśli max. długość kabla ekranowanego/zbrojonego wynosi 100m.
Nie dotyczy 5011/500V i 5006/200V
VLT 5016-5052/380-500 V
VLT 5008-5027/200-240 V
Emisja
Środowisko przemysłowe
Budynki mieszkalne, handlowe i przemysł lekki
EN 55011 Klasa A1
EN 55011 Klasa B1
EN 55014
Przewodzona
Indukowana
Przewodzona
Indukowana
Przewodzona
150 kHz-30 MHz
30 MHz-1 GHz 150 kHz-30 MHz 30 MHz-1 GHz 150 kHz-230 MHz
■ Wyniki testów EMC (emisja, odporność)
Poniższe wyniki testów zostały uzyskane podczas badania układu z przetwornicą częstotliwości VLT
(ewentualnie z opcjami), z (ekranowanym./zbrojonym) kablem sterującym, potencjometrem, jak również
silnikiem i kablem zasilającym silnik.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
W celu minimalizacji zakłóceń przewodzonych przenoszonych do sieci zasilającej oraz indukowanych z
systemu z przetwornicą częstotliwości, kable silnika powinny być jak najkrótsze, a zakończenia ekranu
powinny być wykonane zgodnie z opisem w rozdziale dotyczącym instalacji elektrycznej.
116
VLT 5001-5011/380-500 V
VLT® Seria 5000
Norma/
Środowisko
EN
EN
EN
EN
50081-1
50081-2
61800-3
61800-3
EN 55011
Budynki mieszkalne, handlowe
i przemysł lekki
Przewodzona
Indukowana
Klasa B
Klasa B
Klasa B
Klasa A-1
Klasa B
Klasa A-1
Wartości graniczne oraz metody pomiarowe dla zakłóceń radiowych
wytwarzanych przez wysokoczęstotliwościowe urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne.
Wyniki testów
■ Normy ogólne
Środowisko przemysłowe
Przewodzona
Indukowana
Klasa A-1
Klasa A-1
Wartości graniczne są rozważane
Wartości graniczne są rozważane
Klasa A-1:
Klasa B-1:
Urządzenia używane w środowisku
przemysłowym
Urządzenia używane w miejscach zasilanych z sieci publicznej
(mieszkania, sklepy, przemysł lekki)
■ Odporność EMC
W celu potwierdzenia odporności na zakłócenia wytwarzane przez zjawiska elektryczne przeprowadzono
następujące testy układu z przetwornicą częstotliwości VLT (ewentualnie z opcjami), z (ekranowanym./
zbrojonym) kablem sterującym, potencjometrem, jak również silnikiem i kablem zasilającym silnik.
Testy zostały przeprowadzone zgodnie z następującymi normami podsatwowymi:
• EN 61000-4-2 (IEC 1000-4-2): Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Symulacja wyładowań elektrostatycznych powodowanych przez istoty ludzkie
• EN 61000-4-3 (IEC 1000-4-3): Odbierane promieniowanie pola elektromagnetycznego, modulowana
amplituda
Symulacja wpływu urządzeń radarowych i radiowych oraz systemów telefonii przenośnej
• EN 61000-4-4 (IEC 1000-4-4): Impulsowe stany nieustalone
Symulacja zakłóceń powodowanych przez przełączanie styczników, przekaźników itp.
• EN 61000-4-5 (IEC 1000-4-5): Udary
Symulacja zakłóceń powodowanych przez np. bliskie wyładowania atmosferyczne
• ENV 50140: Odbierane pole elektromagnetyczne, modulacja impulsowa
Symulacja wpływy telefonii GSM
• ENV 50141: Wysokoczęstotliwościowe zakłócenia przewodzone
Symulacja wpływu sprzętu radiowego podłączonego do kabli zasilających
• VDE 0160 klasa W2: Uderzenia napięcia
Symulacja stanów nieustalonych o dużej energii powodowanych przez np. przepalenie bezpiecznika,
załączanie pojemności korygujących współczynnik mocy itp.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
117
Wyniki testów
VLT® Seria 5000
■ Odporność (c.d.)
VLT 5001-5250 380-500 V, VLT 5001-5027 200-240 V
Normy ogólne
Kryterium akceptacji
Połaczenie
Linia
Silnik
Linie sterujące
Opcja PROFIBUS
Interfejs sygn. <3m
Obudowa
Podział obciążenia
Magistrala stand.
Hamulec
Zew. zasil. 24 V dc
Podst. parametry
Linia
Silnik
Linie sterujące
PROFIBUS option
Interfejs sygn. <3m
Obudowa
Podział obciążenia
Magistrala stan.
Hamulec
Zew. zasil. 24 V dc
DM:
CM:
CCC:
DCN:
1)
2
)
118
Imp. stany nieust.
IEC 1000-4-4
Udary
IEC 1000-4-5
ESD
1000-4-2
B
CM
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
B
DM CM
OK OK
OK
OK
OK
OK
B
OK
-
4 kV/5kHz/DCN 2 kV/2Ω 4 kV/12Ω
4 kV/5kHz/CCC
2 kV/5kHz/CCC
- 2 kV/2Ω 1)
2 kV/5kHz/CCC
- 2 kV/2Ω 1)
1 kV/5kHz/CCC
4 kV/5kHz/CCC
2 kV/5kHz/CCC
4 kV/5kHz/CCC
2 kV/5kHz/CCC
-
-
- 4 kV/2Ω 1)
- 4 kV/2Ω 1)
8 kV AD
6 kV CD
-
Odbierane prom. Zniekszt. Wys. częst.
Odbier. pole
pola magnet. z zasilania zakł. przew. el. mag. o częst
IEC 1000-4-3 VDE 0160 ENV 50141 rad. ENV 50140
A
A
A
DM
CM
DM
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
-
-
2,3 x UN 2)
-
10 V/m
-
-
-
10
10
10
10
10
10
10
10
10
VRMS
VRMS
VRMS
VRMS
VRMS
-
-
-
VRMS
VRMS
V RMS
VRMS
-
Tryb różnicowy
Tryb wspólny
Złącze zaciskowe pojemnościowe
Bezpośrednie złącze sieci
Wprowadzenie na ekran kabla
2,3 x UN: max.impuls testowy 380 VAC: Klasa 2/1250 VPEAK, 415 VAC: Klasa 1/1350 VPEAK
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Nastawy fabryczne ................................ strona 120
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
119
Nastawy fabryczne
Rozdział 12
Nastawy fabryczne
VLT® Seria 5000
Nastawa fabryczna
Zakres
Typ
danej
Opis
#
parametru
001
Język
Angielski
Tak
Nie
0
5
002
Sterowanie lokalne/zdalne
Zdalne sterowanie
Tak
Tak
0
5
003
Sterowanie lokalne
000.000
Tak
Tak
-3
4
004
Aktywny zestaw nastaw
Zestaw 1
Tak
Nie
0
5
005
Programowanie zestawu nastaw
Aktywny zestaw
Tak
Nie
0
5
006
Kopiowanie zestawu nastaw
Nie kopiuj
Nie
Nie
0
5
007
Kopiowanie LCP
Nie kopiuj
Nie
Nie
0
5
008
Wyświetl skalowanie częstotliwości 1
Tak
Tak
-2
6
009
Dana wyświetlana w linii 2
Częstotliwość [Hz]
Tak
Tak
0
5
010
Dana wyświetlana w linii 1.1
Wartość zadana [%]
Tak
Tak
0
5
011
Dana wyświetlana w linii 1.2
Prąd silnika [A]
Tak
Tak
0
5
012
Dana wyświetlana w linii 1.3
Moc [kW]
Tak
Tak
0
5
013
Sterowanie lokalne/konfiguracja
Ster. cyfrowe LCP/jak par.100
Tak
Tak
0
5
014
Lokalny stop
Dozwolone
Tak
Tak
0
5
015
Lokalny jog
Nie dozwolone
Tak
Tak
0
5
016
Lokalna zmiana kierunku
Nie dozwolone
Tak
Tak
0
5
017
Lokalny reset zatrzymania
Dozwolone
Tak
Tak
0
5
018
Blokada zmiany danych
Brak blokady
Tak
Tak
0
5
019
Tryb pracy po przywróceniu
Wymuszony stop, użyj
Tak
Tak
0
5
zasilania, sterowanie lokalne
zapamiętanej wartości zadanej
100
Konfiguracja
Reg. szybkości, otwarta pętla
Nie
Tak
0
5
101
Charakterystyka momentu
Duży - stały moment
Tak
Tak
0
5
102
Moc silnika
Zależnie od typu
0.18-250 kW
Nie
Tak
1
6
103
Napięcie silnika
Zależnie od typu
200 - 500 V
Nie
Tak
0
6
104
Częstotliwość silnika
50 Hz
Nie
Tak
0
6
105
Prąd silnika
Zależnie od typu
0.01- IVLT;MAX
Nie
Tak
-2
7
106
Nominalna szybkość silnika
Zależnie od typu
100-60000 rpm Nie
Tak
0
6
107
Automatyczna adaptacja silnika
Wyłączona
Nie
Nie
0
5
108
Rezystancja stojana
Zależnie od typu
Nie
Tak
-4
7
109
Reaktancja stojana
Zależnie od typu
Nie
Tak
-2
7
110
Magnetyzacja silnika, 0 obr/min
100 %
0 - 300 %
Tak
Tak
0
6
111
Min. częstot. normalnej magnetyzacji 1.0 Hz
0.1 - 10.0 Hz
Tak
Tak
-1
6
113
Komp. obciążenia przy małej szybk.
100 %
0 - 300 %
Tak
Tak
0
6
114
Komp. obciążenia przy dużej szybk. 100 %
0 - 300 %
Tak
Tak
0
6
115
Kompensacja poślizgu
100 %
-500 - 500 %
Tak
Tak
0
3
116
Stała czasowa kompensacji poślizgu 0.50 s
0.05 - 1.00 s
Tak
Tak
-2
6
117
Tłumienie rezonansu
0 - 500 %
Tak
Tak
0
6
118
Stała czasowa tłumienia rezonansu 5 ms
5 - 50 ms
Tak
Tak
-3
6
119
Duży moment startowy
0.0 sec.
0.0 - 0.5 s
Tak
Tak
-1
5
120
Opóźnienie startu
0.0 sec.
0.0 - 10.0 s
Tak
Tak
-1
5
121
Funkcja startu
Wybieg siln. w czasie op. startu
Tak
Tak
0
5
122
Funkcja stopu
Wybieg silnika
Tak
Tak
0
5
123
Min. częstotliwość dla aktywacji
0.0 Hz
0.0 - 10.0 Hz
Tak
Tak
-1
5
124
Prąd trzymania dc
50 %
0 - 100 %
Tak
Tak
0
6
125
Prąd hamowania dc
50 %
0 - 100 %
Tak
Tak
0
6
126
Czas hamowania dc
10.0 sec.
0.0 - 60.0 sec. Tak
Tak
-1
6
127
Częstotl. załączenia hamowania dc Wyłączone
0.0-par. 202
Tak
Tak
-1
6
128
Zabezpieczenie termiczne silnika
Brak zabezpieczenia
Tak
Tak
0
5
129
Zewnętrzny wentylator silnika
Nie
Tak
Tak
0
5
130
Częstotliwość startowa
0.0 Hz
0.0-10.0 Hz
Tak
Tak
-1
5
131
Napięcie startu
0.0 V
0.0-par. 103
Tak
Tak
-1
6
0.01 - 100.00
Online 4-Setup
Współcz.
konwersji
PNU
112
100 %
funkcji przy stopie
120
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Opis
#
parametru
200
Nastawa fabryczna
Zakres
Zakres częstotliwości
Tylko w prawo,
wyjściowej/kierunek
0-132 Hz
201
Minimalna częstotliwość wyjściowa
0.0 Hz
0.0 - fMAX
202
Max. częstotliwość wyjściowa
66 Hz
fMIN - par. 200
203
Zakres wart. zad./sprzężenia zwrot.
Min - max
204
Minimalna wartość zadana
0.000
205
Maksymalna wartość zadana
50.000
206
Rodzaj trybu ramp
Liniowy
207
Czas ramp-up 1
Zależnie od typu
208
Czas ramp-down 1
209
210
Online 4-Setup Współcz.
konwersji
Nie
Typ
danej
Tak
0
5
Tak
Tak
-1
6
Tak
Tak
-1
6
Tak
Tak
0
5
-100,000.000-RefMAX
Tak
Tak
-3
4
RefMIN-100,000.000
Tak
Tak
-3
4
Tak
Tak
0
5
0.05 - 3600
Tak
Tak
-2
7
Zależnie od typu
0.05 - 3600
Tak
Tak
-2
7
Czas ramp-up 2
Zależnie od typu
0.05 - 3600
Tak
Tak
-2
7
Czas ramp-down 2
Zależnie od typu
0.05 - 3600
Tak
Tak
-2
7
211
Czas Jog ramp
Zależnie od typu
0.05 - 3600
Tak
Tak
-2
7
212
Czas ramp-down szybkiego stopu 1.00
0.05 - 3600
Tak
Tak
-2
7
213
Częstotliwość jog
10.0 Hz
0.0 - par. 202
214
Funkcja wartości zadanych
Suma
215
Wstępnie progr. wartość zadana 1 0.00 %
216
Tak
Tak
-1
6
Tak
Tak
0
5
- 100.00 - 100.00 %
Tak
Tak
-2
3
Wstępnie progr. wartość zadana 2 0.00 %
- 100.00 - 100.00 %
Tak
Tak
-2
3
217
Wstępnie progr. wartość zadana 3 0.00 %
- 100.00 - 100.00 %
Tak
Tak
-2
3
218
Wstępnie progr. wartość zadana 4 0.00 %
- 100.00 - 100.00 %
Tak
Tak
-2
3
219
Wartość catch up/slow down
0.00 - 100 %
Tak
Tak
-2
6
0.00 %
220
221
Ogr. mom. dla trybu pracy silnika 160 %
0.0 % - xxx %
Tak
Tak
-1
6
222
Ogr. mom. dla trybu regeneracji
160 %
0.0 % - xxx %
Tak
Tak
-1
6
223
Ostrzeżenie: mała wartość prądu
0.0 A
0.0 - par. 224
Tak
Tak
-1
6
224
Ostrzeżenie: duża wartość prądu
IVLT,MAX
Par. 223 - IVLT,MAX
Tak
Tak
-1
6
225
Ostrzeżenie: mała częstotliwość
0.0 Hz
0.0 - par. 226
Tak
Tak
-1
6
226
Ostrzeżenie: duża częstotliwość
132.0 Hz
Par. 225 - par. 202
Tak
Tak
-1
6
227
Ostrzeżenie: mała wart. sprzężenia
-4000.000
-100,000.000 - par. 228 Tak
-3
4
228
Ostrzeżenie: duża wart. sprzężenia
4000.000
Par. 227 - 100,000.000
Tak
-3
4
229
Częstotliwość zabroniona, zakres OFF
0 - 100 %
Tak
Tak
0
6
230
Częstotliwość zabroniona 1
0.0 Hz
0.0 - par. 200
Tak
Tak
-1
6
231
Częstotliwość zabroniona 2
0.0 Hz
0.0 - par. 200
Tak
Tak
-1
6
232
Częstotliwość zabroniona 3
0.0 Hz
0.0 - par. 200
Tak
Tak
-1
6
233
Częstotliwość zabroniona 4
0.0 Hz
0.0 - par. 200
Tak
Tak
-1
6
Online: „Tak” oznacza, że parametr może być zmieniany w czasie pracy przetwornicy częstotliwości.
„Nie” oznacza, że przed dokonaniem zmiany przetwornicę należy zastopować.
4-Setup: „Tak” oznacza, że parametr może być
programowany indywidualnie w każdym z czterech
zestawów nastaw, tzn. ten sam parametr może mieć
cztery różne wartości. „Nie” oznacza, że parametr
musi mieć tę samą wartość we wszystkich czterech
zestawach nastaw.
Współczynnik konwersji: Liczba ta odnosi się do
numeru współczynnika konwersji, używanego przy
wprowadzaniu danych liczbowych do przetwornicy
VLT. Patrz tabela na stronie 87.
Typ danych:
Typ danych wskazuje na typ i długość komunikatu.
Patrz tabela na stronie 86.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
121
Nastawy fabryczne
PNU
Nastawy fabryczne
VLT® Seria 5000
PNU
Opis
#
parametru
Nastawa fabryczna
Zakres
300
Zacisk 16, wejście
Reset
Tak
Tak
0
5
301
Zacisk 17, wejście
Freeze reference
Tak
Tak
0
5
302
Zacisk 18 Start, wejście
Start
Tak
Tak
0
5
303
Zacisk 19, wejście
Reversing
Tak
Tak
0
5
304
Zacisk 27, wejście
Coasting stop, inverse
Tak
Tak
0
5
305
Zacisk 29, wejście
Jog
Tak
Tak
0
5
306
Zacisk 32, wejście
Wyb. zest. nast., msb/przysp.
Tak
Tak
0
5
307
Zacisk 33, wejście
Wyb. zest. nast., lsb / zwol.
Tak
Tak
0
5
308
Zacisk 53, napięcie wejścia analog. Wartość zadana
Tak
Tak
0
5
309
Zacisk 53, min. skalowania
0.0 V
0.0 - 10.0 V
Tak
Tak
-1
5
310
Zacisk 53, max. skalowania
10.0 V
0.0 - 10.0 V
Tak
Tak
-1
5
311
Zacisk 54, napięcie wejścia analog. Bez funkcji
Tak
Tak
0
5
312
Zacisk 54, min. skalowania
0.0 V
0.0 - 10.0 V
Tak
Tak
-1
5
313
Zacisk 54, max. skalowania
10.0 V
0.0 - 10.0 V
Tak
Tak
-1
5
314
Zacisk 60, prąd wejścia analog. Wartość zadana
Tak
Tak
0
5
315
Zacisk 60, min. skalowania
0.0 mA
0.0 - 20.0 mA
Tak
Tak
-4
5
316
Zacisk 60, max. skalowania
20.0 mA
0.0 - 20.0 mA
Tak
Tak
-4
5
317
Time out
10 sec.
1 - 99 sec.
Tak
Tak
0
5
318
Funkcja po time out
Off
Tak
Tak
0
5
319
Zacisk 42, wyjście
0 - IMAX ⇒ 0-20 mA
Tak
Tak
0
5
320
Zacisk 42, wyj., skalow. syg. imp.
5000 Hz
Tak
Tak
0
6
321
Zacisk 45, wyjście
0 - fMAX ⇒ 0-20 mA
Tak
Tak
0
5
322
Zacisk 45, wyj., skalow. syg. imp.
5000 Hz
Tak
Tak
0
6
323
Przekaźnik 1, wyjście
Gotowy - brak ostrz. term.
Tak
Tak
0
5
324
Przekaźnik 1, opóźnienie ON
0.00 sec.
0.00 - 600 sec.
Tak
Tak
-2
6
325
Przekaźnik 1, opóźnienie OFF
0.00 sec.
0.00 - 600 sec.
Tak
Tak
-2
6
326
Przekaźnik 1, wyjście
Gotowy - zdalne sterow.
Tak
Tak
0
5
327
Imp. wart. zadana, częst. maks. 5000 Hz
Tak
Tak
0
6
328
Imp. wart. sprzęż. zwrot., częst. maks. 25000 Hz
Tak
Tak
0
6
329
Progr. enkodera, ilość imp./obrót
1 - 4096 pulses/rev. Tak
Tak
0
6
1 - 32000 Hz
1 - 32000 Hz
1024 imp/obr.
Online 4-Setup Współcz.
konwersji
Typ
danej
Online: „Tak” oznacza, że parametr może być zmieniany w czasie pracy przetwornicy częstotliwości.
„Nie” oznacza, że przed dokonaniem zmiany przetwornicę należy zastopować.
Współczynnik konwersji: Liczba ta odnosi się do
numeru współczynnika konwersji, używanego przy
wprowadzaniu danych liczbowych do przetwornicy
VLT. Patrz tabela na stronie 87.
4-Setup: „Tak” oznacza, że parametr może być
programowany indywidualnie w każdym z czterech
zestawów nastaw, tzn. ten sam parametr może mieć
cztery różne wartości. „Nie” oznacza, że parametr
musi mieć tę samą wartość we wszystkich czterech
zestawach nastaw.
Typ danych:
Typ danych wskazuje na typ i długość komunikatu.
Patrz tabela na stronie 86.
122
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Opis
#
parametru
400
Nastawa fabryczna
Zakres
Online 4-Setup
Współcz.
konwersji
Typ
danej
Funkcja hamulca,
kontrola wzrostu napięcia
Off
Tak
Nie
0
5
401
Rezystor hamulca, ohm
Zależnie od typu
Tak
Nie
-1
6
402
Ogr. mocy hamulca, kW
Zależnie od typu
Tak
Nie
2
6
Nie
0
5
403
Monitoring mocy
On
Tak
404
Kontrola hamulca
Off
Tak
Nie
0
5
405
Funkcja reset
Reset ręczny
Tak
Tak
0
5
406
Czas restartu automatycznego 5 s
Tak
Tak
0
5
Tak
0
5
0 - 10 sec.
407
Zanik zasilania
Brak funkcji
408
Szybkie rozładowanie
Nie dozwolone
Tak
Tak
0
5
409
Opóźnienie wył. - moment
Off
0 - 60 sec.
Tak
Tak
0
5
410
Opóźnienie wył. - inwerter
Zależnie od typu
0 - 35 sec.
Tak
Tak
0
5
Tak
Tak
2
6
Tak
Tak
0
5
Tak
Tak
-1
5
Tak
-3
4
411
412
Częstotliwość przełączania
Zależnie od typu
Tak
3 - 14 kHz
Częst. przełączania zależna Zabronione
od częstotliwości wyjściowej
413
Funkcja przemodulowania
On
414
Min. sprzężenie zwrotne
0.000
-100,000.000 - FBHIGH Tak
415
Maks. sprzężenie zwrotne
1500.000
FBLOW - 100,000.000
416
Jednostka procesu
%
417
Wzmoc. prop. reg. PID szybk. 0.015
0.000 - 0.150
Tak
Tak
-3
4
Tak
Tak
0
5
Tak
Tak
-3
6
7
418
Czas całk. reg. PID szybk.
8 ms
2.00 - 999.99 ms
Tak
Tak
-4
419
Czas różn. reg. PID szybk.
30 ms
0.00 - 200.00 ms
Tak
Tak
-4
6
420
Współ. wzm. różn. reg. PID szybk. 5.0
5.0 - 50.0
Tak
Tak
-1
6
421
Filtr dolnoprzep. reg. PID szybk.
5 - 200 ms
Tak
Tak
-4
6
Tak
-1
6
10 ms
422
Napięcie U0 przy 0 Hz
20.0 V
0.0 - parameter 103
Tak
423
Napięcie U1
parametr 103
0.0 - UVLT, MAX
Tak
Tak
-1
6
424
Częstotliwość F 1
parametr 104
0.0 - parameter 426
Tak
Tak
-1
6
425
Napięcie U2
parametr 103
0.0 - UVLT, MAX
Tak
Tak
-1
6
6
426
Częstotliwość F 2
parametr 104
par.424-par.428
Tak
Tak
-1
427
Napięcie U3
parametr 103
0.0 - UVLT, MAX
Tak
Tak
-1
6
428
Częstotliwość F 3
parametr 104
par.426 -par.430
Tak
Tak
-1
6
429
Napięcie U4
parametr 103
0.0 - UVLT, MAX
Tak
Tak
-1
6
Tak
-1
6
430
Częstotliwość F 4
parametr 104
par.426-par.432
431
Napięcie U5
parametr 103
0.0 - UVLT, MAX
Tak
Tak
-1
6
432
Częstotliwość F 5
parametr 104
par.426 - 1000 Hz
Tak
Tak
-1
6
433
Wzmocnienie prop. momentu 100%
0 (Off) - 500%
Tak
Tak
0
7
Tak
Tak
-3
5
0.02 s
0.002 - 2.000 sec.
Tak
434
Czas integracji momentu
437
Norm./odwr. ster. reg. PID proc. Normalne
Tak
Tak
0
5
438
Funkcja anti windup reg. PID proc.
On
Tak
Tak
0
6
439
Częst. start. reg. PID procesu
parametr 201
Tak
Tak
-1
6
7
fMIN - fMAX
440
Wzmoc. prop. reg. PID proc.
0.01
0.00 - 10.00
Tak
Tak
0
441
Czas całk. reg. PID proc.
9999.99 s (OFF)
0.01 - 9999.99 sec.
Tak
Tak
4
6
442
Czas różn. reg. PID proc.
0.00 s (OFF)
0.00 - 10.00 sec.
Tak
Tak
4
6
443
Współ. wzmoc. różn. reg. PID proc.
5.0
5.0 - 50.0
Tak
Tak
0
6
444
Sta³a czas. filtra dolnoprzep. reg. PID proc.0.01
Tak
Tak
4
5
445
Start w biegu
Off
Tak
Tak
0
5
446
Wzorzec przełączania
Automatyczny
Tak
Tak
0
3
447
Kompensacja momentu
100%
Tak
Tak
0
4
6
448
Współczynnik przełożenia
1
449
Straty powodowane tarciem 0%
0.01 - 10.00
-100 - +100%
0.001 - 100.000
Nie
Tak
-3
0 - 50%
Nie
Tak
-2
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
123
Nastawy fabryczne
PNU
Nastawy fabryczne
VLT® Seria 5000
PNU
Opis
Nastawa
#
parametru
fabryczna
500
Adres
1
501
Szybkość transmisji
9600 bodów
502
Stop z wybiegiem silnika
Logiczne lub
503
Szybki stop
Logiczne lub
504
Hamulec stałoprądowy
505
506
Zakres
Online 4-Setup
Współcz.
konwersji
Typ
danej
Nie
0
6
Tak
Nie
0
5
Tak
Tak
0
5
Tak
Tak
0
5
Logiczne lub
Tak
Tak
0
5
Start
Logiczne lub
Tak
Tak
0
5
Odwrócenie kierunku
Logiczne lub
Tak
Tak
0
5
507
Wybór zestawu nastaw
Logiczne lub
Tak
Tak
0
5
508
Wybór szybkości
Logiczne lub
Tak
Tak
0
5
509
Bus jog 1
10.0 Hz
0.0 - parametr 202
Tak
Tak
-1
6
510
Bus jog 2
10.0 Hz
0.0 - parametr 202
Tak
Tak
-1
6
512
Typ komunikatu
Danfoss
Nie
Tak
0
5
513
Odstęp komunikatów
1s
Tak
Tak
0
5
514
Funkcja odstępu komunikatów
Off
Tak
Tak
0
5
515
Odczyt danej: Wartość zadana %
Nie
Tak
-1
3
516
Odczyt danej: Jedn. wart. zadanej
Nie
Tak
-3
4
517
Odczyt danej: Sprzężenie
Nie
Tak
-3
4
518
Odczyt danej: Częstotliwość
Nie
Tak
-1
6
519
Odczyt danej: Częst. x Skalowanie
Nie
Tak
-2
7
520
Odczyt danej: Prąd
Nie
Tak
-2
7
521
Odczyt danej: Moment
Nie
Tak
-1
3
522
Odczyt danej: Moc, kW
Nie
Tak
-1
7
523
Odczyt danej: Moc KM
Nie
Tak
-2
7
524
Odczyt danej: Napięcie silnika
Nie
Tak
-1
6
525
Odczyt danej: Napięcie łącza dc
Nie
Tak
0
6
526
Odczyt danej: Temperatura silnika
Nie
Tak
0
5
527
Odczyt danej: Temperatura VLT
Nie
Tak
0
5
528
Odczyt danej: Wejście cyfrowe
Nie
Tak
0
5
529
Odczyt danej: Wej. analog., zacisk 53
Nie
Tak
-1
3
530
Odczyt danej: Wej. analog., zacisk 54
Nie
Tak
-1
3
531
Odczyt danej: Wej. analog., zacisk 60
Nie
Tak
-4
3
532
Odczyt danej: Wartość zadana imp.
Nie
Tak
-1
7
533
Odczyt danej: Zew. wartość zadana %
Nie
Tak
-1
3
534
Odczyt danej: Słowo statusowe, binarnie
Nie
Tak
0
6
535
Odczyt danej: Moc hamulca/2 min
Nie
Tak
2
6
536
Odczyt danej: Moc hamulca/s
Nie
Tak
2
6
537
Odczyt danej: Temp. odprow. ciepła
Nie
Tak
0
5
538
Odczyt danej: Słowo alarmowe, binarnie
Nie
Tak
0
7
539
Odczyt danej: Słowo ster. VLT, binarnie
Nie
Tak
0
6
540
Odczyt danej: Słowo ostrzeżenia, 1
Nie
Tak
0
7
541
Odczyt danej: Słowo ostrzeżenia, 2
Nie
Tak
0
7
0 - 126
Tak
511
124
1 - 99 s
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
Opis
Nastawy
#
parametru
fabryczne
Zakres
Online 4-Setup
600
Parametry pracy: Godziny pracy
Nie
601
Parametry pracy: Godziny pracy od resetu
602
Parametry pracy: Licznik kWh
603
Parametry pracy: Ilość załączeń zasilania
Współcz.
konwersji
Typ
danej
Nie
74
7
Nie
Nie
74
7
Nie
Nie
2
7
Nie
Nie
0
6
6
604
Parametry pracy: Ilość przegrzań
Nie
Nie
0
605
Parametry pracy: Ilość przekroczeń napięcia
Nie
Nie
0
6
606
Rejestr danych: Wejście cyfrowe
Nie
Nie
0
5
607
Rejestr danych: Rozkazy magistrali
Nie
Nie
0
6
6
608
Rejestr danych: Słowo statusowe magistrali
Nie
Nie
0
609
Rejestr danych: Wartość zadana
Nie
Nie
-1
3
610
Rejestr danych: Sprzężenie
Nie
Nie
-3
4
611
Rejestr danych: Częstotliwość silnika
Nie
Nie
-1
3
6
612
Rejestr danych: Napięcie silnika
Nie
Nie
-1
613
Rejestr danych: Prąd silnika
Nie
Nie
-2
3
614
Rejestr danych: Napięcie łącza dc
Nie
Nie
0
6
615
Rejestr błędów: Kod błędu
Nie
Nie
0
5
Nie
0
7
616
Rejestr błędów: Czas
Nie
617
Rejestr danych: Wartość
Nie
Nie
0
3
618
Reset licznika kWh
Nie resetuj
Tak
Nie
0
5
619
Reset licznika godzin
Nie resetuj
Tak
Nie
0
5
Tak
Nie
0
5
620
Tryb pracy
Praca normalna
621
Tabliczka znamionowa: Typ VLT
Nie
Nie
0
9
622
Tabliczka znamionowa: Sekcja mocy
Nie
Nie
0
9
623
Tabliczka znamionowa: Numer zam. VLT
Nie
Nie
0
9
0
9
624
Tabliczka znamionowa: Wersja oprog.
Nie
Nie
625
Tabliczka znamionowa: Numer ident. LCP
Nie
Nie
0
9
626
Tabliczka znamionowa: Numer ident. bazy dan.
Nie
Nie
-2
9
627
Tabliczka znamionowa: Numer ident. sekcji mocy
Nie
Nie
0
9
9
628
Tabliczka znamionowa: Typ opcji aplikacji
Nie
Nie
0
629
Tabliczka znamionowa: Numer zam. opcji apl.
Nie
Nie
0
9
630
Tabliczka znamionowa: Typ opcji transmisji
Nie
Nie
0
9
631
Tabliczka znamionowa: Nr zam. opcji transm.
Nie
Nie
0
9
Online: „Tak” oznacza, że parametr może być zmieniany w czasie pracy przetwornicy częstotliwości.
„Nie” oznacza, że przed dokonaniem zmiany przetwornicę należy zastopować.
Współczynnik konwersji: Liczba ta odnosi się do
numeru współczynnika konwersji, używanego przy
wprowadzaniu danych liczbowych do przetwornicy
VLT. Patrz tabela na stronie 87.
4-Setup: „Tak” oznacza, że parametr może być
programowany indywidualnie w każdym z czterech
zestawów nastaw, tzn. ten sam parametr może mieć
cztery różne wartości. „Nie” oznacza, że parametr
musi mieć tę samą wartość we wszystkich czterech
zestawach nastaw.
Typ danych:
Typ danych wskazuje na typ i długość komunikatu.
Patrz tabela na stronie 86.
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
125
Nastawy fabryczne
PNU
VLT® Seria 5000
126
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
■ Indeks ......................................................... strona 128
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
127
Indeks
Rozdział 13
Indeks
VLT® Seria 5000
4-Setup .............................................................. 121
50/60 Hz pętle uziemiające .................................. 73
60o AVM ............................................................ 108
C
Co oznacza umieszczanie znaku CE ................. 113
D
Dostępna literatura ................................................ 8
Dyrektywa EMC ................................................. 113
Zakres stosowania ......................................... 113
Dane techniczne .................................................. 40
Bookstyle IP 20
3 x 200 - 240 V ............................................ 40
Kompakt IP 00, IP 20 i IP 54
3 x 380-500 V ............................................... 44
Kompakt IP 20 i IP 54
3 x 380 - 500 V ...................................... 42, 43
3 x 200 - 240 V ............................................ 41
Ogólne ........................................... 36, 37, 38, 39
Dyrektywa niskonapięciowa .............................. 113
Dyrektywa mechaniczna .................................... 113
Dyrektywy UE .................................................... 113
E
Ekstremalne warunki prac ................................. 105
Doziemienie ................................................... 105
Zanik zasilania ............................................... 105
Przepięcia generowane przez silnik ............... 105
Zwarcie .......................................................... 105
Przeciążenie statyczne ................................... 105
Cykliczne wyłączanie silnika .......................... 105
Emisja EMC ......................................................... 72
Ogólne aspekty ............................................. 115
Prądy upływu ................................................. 115
Emisje EMC ....................................................... 115
F
Filtry LC dla przetwornic VLT 5000 ...................... 29
Instalacja .......................................................... 30
Wymiary, IP 00 ................................................. 31
Wymiary, IP 20 ................................................. 30
Numery zamówieniowe .................................... 29
H
Harmoniczne ..................................................... 112
I
Instalacja elektryczna .......................................... 77
Zasilanie zewnętrzne 24 V dc ........................... 77
Bookstyle IP 20 ............................................... 60
Kabel hamulca ................................................. 77
Podłączenie magistrali ..................................... 78
Kompakt IP 00 ................................................. 65
Kompakt IP 20 ................................................. 61
Kompakt IP 54 ................................................. 63
Przykłady połączeń ................................... 79, 80
Podłączenie zasilania ....................................... 74
Podłączenie silnika .......................................... 76
Kable sterujące .......................................... 57, 78
128
Kierunek obrotów silnika .................................. 76
Uziemienie ekran./zbroj. kabli sterujących ....... 73
Kable zgodne z wymogami EMC .................... 72
Instalacja elektr. zgodna z wymogami EMC .... 71
Instalacja kabli silnika ...................................... 75
Podział obciążenia ........................................... 77
Równoległe łączenie silników .......................... 76
Kable zasilające ......................................... 58, 59
Bezpieczniki ..................................................... 74
Zaciski przekaźników ....................................... 77
Komunikacja szeregowa .................................. 73
Przełączniki 1-4 ................................................ 78
Moment dokręcenia i wymiary wkrętów .......... 74
Instalacja kabli sterujących .................................. 78
Instalacja mechaniczna ........................................ 54
Bookstyle IP 20 ............................................... 40
Kompakt IP 00, IP 20 i IP 54 ............................ 56
Kompakt IP 20 i IP 54 ...................................... 55
Zwróć uwagę ................................................... 54
Izolacja galwaniczna .......................................... 104
J
Jak dobrać VLT?
Napięcie zasilania 200-240 V ........................... 16
Napięcie zasilania 380 - 440 V ......................... 17
Napięcie zasilania 460 - 500 V ......................... 17
K
Kompakt IP 00, IP20, IP 54 .................................. 44
Kompakt IP 20 i IP 54 .............................. 41, 42, 43
Komunikacja szeregowa
Broadcast ........................................................ 84
Zawartość znaku (bajtu) ................................... 84
Rozkazy i odpowiedzi ..................................... 84
Słowa sterujące w standardzie Profibus ........... 87
Format Danfoss ............................................... 85
Bajt kontrolny danych ..................................... 85
Bajty danych .................................................... 85
Kod błędu ........................................................ 86
Numer parametru (PNU) ................................... 86
Wartość parametru (PWE) ............................... 86
Magistrala szeregowa ...................................... 84
Protokół Siemens USS ..................................... 85
Słowo statusowe (wg standardu profidrive) ..... 89
Słowo statusowe (wg standardu VLT) .............. 91
Składnia komunikatu ....................................... 84
Łączność za pomocą komunikatów ................ 84
Długość komunikatu ........................................ 84
Ł
Łączenie równoległe ............................................ 76
M
Moduły filtrów LC
3 x 200-240 V ............................................... 29
3 x 380 - 500 V ............................................. 29
Różne ........................................................ 22, 24
Moduły i akcesoria .............................................. 18
Styczniki .......................................................... 18
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
VLT® Seria 5000
N
Napięcie szczytowe na silniku ........................... 106
V/dt ................................................................ 106
Nastawy fabryczne ............................................ 120
Numery zamówieniowe ........................................ 23
Bookstyle .................................................. 22, 23
Kompakt .................................................... 24, 25
O
Obniż. param. znam. pow. ciśn. powietrza ....... 107
Obniż. param. znam. pow. temp. otoczenia ..... 107
Obniż. param. znam. pow. wys. częst.przeł. ..... 108
Obniż. param. znam. pow. inst. długich kabli siln. .. 108
Obniż. param. znam. pow. pracą przy niskich szybk. ..... 108
Obok siebie – montaż ......................................... 54
Ochrona obudowy .............................................. 54
Ochrona dodatkowa ........................................... 75
Odporność ........................................................ 117
Odporność EMC ......................................... 72, 117
Online ................................................................ 121
Opis parametrów
Cross-reference dla funkcji zac./param. ........... 81
P
PELV .................................................................. 104
PID ....................................................................... 97
Potencjał ziemi .................................................... 73
Poziom hałasu ................................................... 106
Prawidłowe uziemienie ........................................ 73
Prąd upływu ...................................................... 104
Programowanie regulatora momentu .................. 98
Przełączanie na wejściu ..................................... 106
Przełącznik RFI .................................................... 75
Przetwornice częstotliwości VLT
firmy Danfoss o oznaczenie CE .................. 114
Przykłady połączeń ....................................... 79, 80
Przenośnik ....................................................... 94
Suwnica ........................................................... 96
Pompa ............................................................. 95
R
RCD ................................................................... 104
Regulator PID
Przykład regulatora procesu ............................ 99
Przykład regulatora momentu ........................ 101
Przykład regulatora szybkości ....................... 100
Sygnał sprzężenia zwrotnego .......................... 97
Regulacja procesu ........................................... 97
Pompa ............................................................. 95
Wartość zadana ............................................... 97
Progr. regulatora szybkości i procesu ............. 97
Regulacja szybkości ........................................ 97
TRegulacja momentu ....................................... 97
Rotacja ................................................................ 76
S
Schemat blokowy ............................................... 13
SFAVM ............................................................... 108
Sprawność ......................................................... 110
Sprawność silnika .......................................... 111
Sprawność systemu ....................................... 111
Sprawność VLT Serii 5000 .............................. 110
Sterowanie procesem .......................................... 97
T
Test wysokonapięciowy ....................................... 75
Typ danych ........................................................ 121
U
Uziemienie zabezpieczające ................................ 75
V
VLT® Software Dialog
Moduł podstawowy ......................................... 19
Moduł przewodnika ......................................... 19
Moduł rejestracji .............................................. 19
Moduł wzorców ............................................... 19
VLTSerii 5000 5001-5027 200-240 V ................... 13
VLTSerii 5000 5001-5052 380-500 V ................... 13
VLTSerii 5000 5060-5250 380-500 V ................... 14
V V CPLUS ................................................................ 7
Zasada sterowania ........................................... 10
System sterowania ............................................. 7
W
Wibracje i wstrząsy ............................................ 109
Wilgotność powietrza ........................................ 109
Współczynnik konwersji .................................... 121
Współczynnik mocy .......................................... 112
Wymiary .............................................................. 48
Bookstyle IP 20 ............................................... 48
Kompakt IP 00 ................................................. 49
Kompakt IP 20 ................................................. 50
Kompakt IP 54 ................................................. 51
Pokrywa dolna IP 20 ........................................ 49
Wyniki testów EMC ........................................... 116
Normy ogólne ................................................ 117
Z
Zabezpieczenie termiczne silnika ................ 75, 109
Zakłócenia od sieci zasilającej/harmoniczne ..... 112
Zamawianie VLT Serii 5000 .................................. 33
Formularz zamówieniowy ................................ 33
Ciąg numerów zamówieniowych ...................... 32
System numerów zamówieniowych ................. 32
Kod typu .......................................................... 32
Zewnętrzne napięcie zasilające 24 V dc .............. 77
Zgodność z dyrektywą EMC 89/336/EEC ......... 114
Złe uziemienie ..................................................... 73
MG.50.C4.49 - VLT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Danfoss
129
Indeks
Pokrywa górna IP 4x ........................................ 18
Moduł filtra LC ................................................. 18
Moduł sterujący LCP ........................................ 18
Oprogr. komp. i transmisja szeregowa ............ 19
Montaż zdalny ................................................. 54
Zestaw do montażu zdalnego LCP .................. 18
Pokrywa zacisków ........................................... 18
© Danfoss A/S (TG-MT2) 08.97
Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych.
Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w swoich produktach bez uprzedniego ostrze¿enia. Dotyczy to
równie¿ produktów znajduj¹cych siê w zamówieniu pod warunkiem, ¿e ustalone wczeœniej specyfikacje nie ulegn¹ zmianie.
Danfoss Sp. z o.o.
ul. Obozowa 20
PL-01-161 Warszawa
Telefon: (0 22) 632 00 75, 632 43 84, 632 39 81
Telefax: (0 22) 632 69 32
Komertel: 39 12 12 51
Telex: 815777 dfoss pl
175R0787
MG50C402
*MG50C402*

Podobne dokumenty