Habitat - zrównoważone środowisko życia

Komentarze

Transkrypt

Habitat - zrównoważone środowisko życia
Zbigniew BAĆ4
Habitat - zrównoważone środowisko życia
Habitat, Sustainable Living Environment
Celem wprowadzenia do tematu "habitat" jest przede wszystkim próba zwrócenia uwagi
na wartości humaniacji miejsca zamieszkania, w interdysyplinarnych powiązaniach oraz określenie
jego cech charakterystycznych zwłaszcza w zrównoważonym rozwoju.
Jednym z kierunków, który potwierdza te zainteresowania to coraz częściej stosowane
okreslenie w literaturze przedmiotu, jako: projektowanie proekologiczne, które oznacza
zintegrowane poszukiwania prowadzone przez przedstawicieli różnych dyscyplin wiedzy i nauki
w celu znalezienia istotnych zjawisk, które będą miały wpływ na polepszenie jakości życie w
zespołach mieszkalnych. Dla lepszego zrozumienia habitatu powstał pomysł zwrócenia się do
metodyki naturlistycznej, gdzie w terminologii nauk przyrodniczych "habitat" jest rozumiany jako
środowisko, w którym zespoły poszczególnych gatunków znajdują najdogodniejsze warunki życia.
Stałe poszukiwania polepszenia jakości życia jest procesem cągłym, to warunek postępu. Do
tego celu konieczne jest długotrwałe zaangażowanie, uporczywa obserwacja projektów
zrealizowanych i ich mieszkanców. Jest to postulat oczywisty, wymaga jednak szerokiego pola
eksperymentu. Ważnym przykładem w tej dziedzinie są zespoły mieszkalne zrealizowane
w Mediolanie, w których róźnorodność poszukiwań przestrzennno - technicznych, kulturowych
i społeznych w zrównoważonym rozwoju na szczególną uwagę.
The aim of the introduction to the problem of "habitat" is primarily an attempt to draw
attention to the value of humanization of one's housing environmet, in interdysciplinary relations
and to determine its characteristics, especially in sustainable development.
One of the directions, which confirm those interests, is more often used nowadays to
describe the topic as: ecological designing, which means integrated research conducted by
representatives of the various disciplines of knowledge and science in order to find the relevant
phenomena, which are supposed to have an impact on improving quality of life in residential areas.
The idea of incorporating naturalistic methodology for better understanding of the "habitat"
phenomenon, where, in terms of natural science, "habitat" is defined as an environment in which
groups of species find the most convenient living conditions, was created.
Constant searching of the method for improving quality of life is a contignous process, is a
basic condition of progress. Therefore there are some crusal elements, such as long-term
involvement, persistent observation of completed projects and their inhabitants. It is obvious tot
4
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, Katedra Architektury i Urbanistyki Wydział Budownictwa, Architektury i
Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zbigniew Bać Prof., PhD DSc., Arch. Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Architecture,
Civil and Environmental Engineering, University of Zielona Góra
10
postulate, it requires however a wide - scaled experiment. An important example in this area are
residential units completed in Milan, where the variety of spacial, technological, cultural and social
research was made as an exemple for sustainable development..
Budynki wielorodzinne City Life Residences w dzielnicy City Life w Mediolanie, Włochy
Proj. Zaha Hadid Architects (2013-2015);
Budynki wielorodzinne City Life Residences w dzielnicy City Life w Mediolanie, Włochy
Proj. Daniel Liebeskind Architects (2013-2015
Budynki wielorodzinne Bosco Verticale w dzielnicy Porta Nuova Isola w Mediolanie, Włochy
Proj. Boeri Studio (2014)
Multifamily housing City Life Residences, City Life district, Milan, Italy
Design: Zaha Hadid Architects (2013-2015)
Multifamily housing City Life Residences, City Life district, Milan, Italy
Design: Daniel Liebeskind Architects (2013-2015)
Multifamily buildings Bosco Verticale in Porta Nuova Isola, Milan, Italy
Design: Boeri Studio (2014)
Słowa kluczowe: architektura, habitat,, rozwój zrównoważony, Mediolan, budynki wielorodzinne
Keywords: architecture, habitat, sustainable development, Milan, Multifamily housing
Bibliografia / Reference
[1] Jodidio P., Green Architecture Now!, Taschen 2009.
[2] Brand S., How Buildings Learn, Viking Penguin, New York 1994
11
Habitat - zrównoważone środowisko życia
Habitat, Sustainable Living Environment
Zbigniew BAĆ
Mapa mentalna autorstwa prof. Zbigniewa Bacia sporządzona podczas warsztatów.
1
Mental map by prof. Zbigniew Bać made during the workshops.
Mapa mentalna autorstwa prof. Krystyny Januszkiewicz sporządzona podczas warsztatów.
2
Mental map by prof. Krystyna Januszkiewicz made during the workshops.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I WYJAZD NAUKOWO - STUDIALNY - NIEMCY, HOLANDIA
PT. "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA."
THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP – GERMANY, NETHERLANDS
‘NATURE – TECHNOLOGY – CULTURE – SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT
12
Habitat - zrównoważone środowisko życia
Habitat, Sustainable Living Environment
Zbigniew BAĆ
Mapa mentalna autorstwa Justyny Juchimiuk sporządzona podczas warsztatów.
3
Mental map by Justyna Juchimiuk made during the workshops.
Mapa mentalna autorstwa Michała Golańskiego sporządzona podczas warsztatów.
4
Mental map by MIchał Golański made during the workshops.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I WYJAZD NAUKOWO - STUDIALNY - NIEMCY, HOLANDIA
PT. "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA."
THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP – GERMANY, NETHERLANDS
‘NATURE – TECHNOLOGY – CULTURE – SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT
13
Habitat - zrównoważone środowisko życia
Habitat, Sustainable Living Environment
Zbigniew BAĆ
Mapa mentalna autorstwa Henryka Katowicza-Kowalewskiego sporządzona podczas warsztatów.
5
Mental map by Henryk Katowicz - Kowalewski made during the workshops.
Mapa mentalna autorstwa dr Romualda Pustelnika sporządzona podczas warsztatów.
6
Mental map by dr Romuald Pustelnik made during the workshops.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I WYJAZD NAUKOWO - STUDIALNY - NIEMCY, HOLANDIA
PT. "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA."
THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP – GERMANY, NETHERLANDS
‘NATURE – TECHNOLOGY – CULTURE – SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT
14
Habitat - zrównoważone środowisko życia
Habitat, Sustainable Living Environment
Zbigniew BAĆ
Mapa mentalna autorstwa Katarzyny Krasowskiej sporządzona podczas warsztatów.
7
Mental map by Katarzyna Krasowska made during the workshops.
Mapa mentalna autorstwa dr Anny Gumińskiej sporządzona podczas warsztatów.
8
Mental map by dr Anna Gumińska made during the workshops.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I WYJAZD NAUKOWO - STUDIALNY - NIEMCY, HOLANDIA
PT. "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA."
THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP – GERMANY, NETHERLANDS
‘NATURE – TECHNOLOGY – CULTURE – SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT
15
Habitat - zrównoważone środowisko życia
Habitat, Sustainable Living Environment
Zbigniew BAĆ
Mapa mentalna autorstwa Piotra Gradzińskiego sporządzona podczas warsztatów.
9
Mental map by Piotr Gradziński made during the workshops.
Mapa mentalna autorstwa dr Justyny Kleszcz sporządzona podczas warsztatów.
10
Mental map by dr Justyna Kleszcz made during the workshops.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I WYJAZD NAUKOWO - STUDIALNY - NIEMCY, HOLANDIA
PT. "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA."
THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP – GERMANY, NETHERLANDS
‘NATURE – TECHNOLOGY – CULTURE – SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT
16
Habitat - zrównoważone środowisko życia
Habitat, Sustainable Living Environment
Zbigniew BAĆ
Mapa mentalna autorstwa dr Niny Sołkiewicz - Kos sporządzona podczas warsztatów.
11
Mental map by dr Nina Sołkiewicz - Kos made during the workshops.
Mapa mentalna autorstwa prof. Tomasza Matusewicza sporządzona podczas warsztatów.
12
Mental map by prof. Tomasz Matusewicz made during the workshops.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I WYJAZD NAUKOWO - STUDIALNY - NIEMCY, HOLANDIA
PT. "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA."
THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP – GERMANY, NETHERLANDS
‘NATURE – TECHNOLOGY – CULTURE – SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT
17
Habitat - zrównoważone środowisko życia
Habitat, Sustainable Living Environment
Zbigniew BAĆ
Mapa mentalna autorstwa prof. Marka Wołoszyna sporządzona podczas warsztatów.
13
Mental map by prof. Marek Wołoszyn made during the workshops.
Mapa mentalna autorstwa prof. Janusza Rębielaka sporządzona podczas warsztatów.
14
Mental map by prof. Janusz Rębielak made during the workshops.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I WYJAZD NAUKOWO - STUDIALNY - NIEMCY, HOLANDIA
PT. "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA."
THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP – GERMANY, NETHERLANDS
‘NATURE – TECHNOLOGY – CULTURE – SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT
18

Podobne dokumenty