Opis zasad innowacji

Komentarze

Transkrypt

Opis zasad innowacji
Dane dotyczące innowacji:
NAZWA INNOWACJI: „Moja przygoda z fletem”
AUTOR INNOWACJI: Anna Granatyr-Spychała
ADRESAT INNOWACJI: Uczniowie klas I-VI wykazujący chęć nauki gry na flecie prostym
sopranowym (renesansowym lub barokowym).
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI
Istotą innowacji jest nabycie umiejętności gry na flecie prostym sopranowym
(barokowym lub renesansowym) przez chętnych uczniów klas I-VI, a także uwrażliwienie ich na
piękno muzyki, wyzwolenie inwencji twórczej i czerpanie radości ze wspólnego muzykowania.
CELE OGÓLNE
Głównym celem innowacji jest nauka gry na flecie prostym sopranowym (renesansowym
lub barokowym).
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
 wie jak zbudowany jest instrument,
 zna technikę gry na flecie prostym sopranowym (barokowym lub sopranowym),
 zna chwyty poszczególnych dźwięków,
 zna wartości nut,
 zna zapis poszczególnych nut na pięciolinii oraz gra całą gamę C-dur na flecie,
 zna proste terminy muzyczne związane z grą na flecie,
 zna znaki chromatyczne: krzyżyk, bemol– dźwięki Fis, B i umie zastosować odpowiedni
chwyt, aby otrzymać na flecie dźwięk Fis, B,
 dostrzega zmiany tempa, dynamiki i metrum,
 gra na flecie poznane melodie i piosenki,
 rozpoznaje słuchem znane sobie melodie w wykonaniu kolegów i potrafi podać ich tytuł,
 prezentuje swoje umiejętności na forum grupy, szkoły, środowiska,
 dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi członkami zespołu.
ZASADY INNOWACJI (na czym polega nowatorstwo):
Dziecko w szkole powinno mieć możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości
a okres szkolny sprzyja rozwojowi zdolności i decyduje o postawie wobec otoczenia oraz
o działaniu twórczym w późniejszym okresie życia.
Gra na flecie wywiera ogromny wpływ na rozwój dziecka. Rozwija pamięć, zdolności
skojarzeniowe, pomysłowość, oryginalność myślenia. W znacznym stopniu pomaga w nauce
czytania, a także wywiera ogromny wpływ na ogólny rozwój umysłowy i ruchowy dziecka.
Ponadto kontakt z fletem zachęca do tworzenia i poszukiwania najróżniejszych melodii, a także
pobudza do działania i wyzwala ekspresję.
Innowacja „Moja przygoda fletem” ma zapewnić chętnym dzieciom niesamowitą podróż
w świat muzyki i gry na flecie, a końcowym etapem będzie wyróżnienie i podziw dla ich pracy
i zaangażowania na poziomie szkoły i środowiska.
Nowatorstwo innowacji polega na tym, że uczniowie do tej pory nie mieli możliwości
uczenia się gry na flecie prostym w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zamysłem autorki jest
prowadzenie jednej godziny tygodniowo kółka fletowego w ramach, którego uczniowie będą
uczyć się gry na flecie prostym (w ramach art. 42., ust. 2, pkt 2KN).
METODY I FORMY PRACY
W ramach innowacji autorka innowacji stosować będzie różnorodne metody, formy
i środki dydaktyczne:
 metoda praktycznego działania, metody pokazowe, ćwiczeniowe i zadaniowe.
 formy pracy: zespołowej, grupowej, indywidualnej,
 środki dydaktyczne: słuchowe (nagrania na płytach CD), wzrokowe (karty odpowiednim
układem palców, z zapisem nutowym, filmy).
OCZEKIWANE REZULTATY WDROŻENIA INNOWACJI W SZKOLE
 poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych,
 stworzenie uczniom sprzyjających warunków rozwijania uzdolnień i zainteresowań
muzycznych,
 nabycie umiejętności gry na flecie prostym oraz uwrażliwienie uczniów na piękno
muzyki, wyzwolenie inwencji twórczej i czerpanie radości ze wspólnego muzykowania,
 opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętność niezbędnych do gry na flecie
prostym (technikę „zadęcia”, intonacji na flecie dźwięków gamy C-dur, opanowanie
podstawowych wartości nut, znaków chromatycznych: krzyżyk, bemol, kasownik,
czytanie nut na pięciolinii, granie krótkich, prostych melodii z akompaniamentem pianina
lub nagrania na płycie).
EWALUACJA
Po wdrożeniu innowacji uczniowie rozwiną swoje zdolności i zainteresowania muzyczne
poprzez grę na flecie prostym sopranowym. Nauczą się słuchać i rozumieć muzykę a także ją
tworzyć. Główny cel innowacji zostanie osiągnięty w chwili, gdy uczniowie opanują prawidłową
intonację poznawanych dźwięków na flecie, a efektem będzie wykonanie utworów o różnym
stopniu trudności.
Ewaluacji będzie dokonywała autorka innowacji, monitorując czy przebiega ona zgodnie z
założeniami. Efektem pracy będzie prezentacja przez dzieci umiejętności gry na flecie prostym
podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych.
Bez względu na to, czy uczeń jest zdolny, ma problemy w nauce czy z zachowaniem
muzyka ma zawsze cieszyć i bawić.
BIBLIOGRAFIA:
1. Bogdanowicz Marta, W co się bawić z dziećmi. Wyd. Harmonia.
2. Stadnik Ryszard, Szkoła na flet prosty. Wyd. ABsonic. Warszawa 2001.
3. Palisz Ziemowit, Fiku miku na fleciku. Wyd. Beseder. Kraków 1995.
4. Pitts John, Recorder from the Beginning. Book1,2,3. London 2004.