tutaj - SPCG

Komentarze

Transkrypt

tutaj - SPCG
prawnik
Piątek – niedziela | 26–28 września 2014
-
i
cy
Prawnizy
– lider 014
jutra 2
m
.
ł
u
t
y
t
ł
y
dob
z, kto z
a
Zobac
a
u
s
konkur
i
k
i
n
y
W
a
i
n
ś
e
z
r
w
6
2
rawnik
iku P
n
w tygod
atorzy:
Organiz
rowy:
at hono
Patron
WSCHODZĄCYCH
GWIAZD
SHUTTERSTOCK
PRAWA
C2
RANKING
30 wschodzących gwiazd prawa
ORGANIZATORZY KONKURSU:
zamiast wstępu
WYGRYWAJĄ I TAK KLIENCI
W
WOJTEK GÓRSKI
tym zestawieniu nie
ma powtarzalności.
Mimo że liczą się te
same rzeczy: wiedza,
innowacyjność,
umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii . Nie
mniej ważna pozostaje działalność
naukowa. W rankingu Rising Stars
Prawnicy – liderzy jutra za każdym razem
poznajemy nowe oblicze współczesnego
świata prawniczego. Wschodzące gwiazdy,
które dzięki swojej wytrwałości, zapałowi
i ciężkiej pracy błyszczą, bo zasłużyły na
miano najlepszych. Tak jest również
w 3. edycji konkursu. Najwyższe miejsce na
podium po raz pierwszy przypadło
mężczyźnie – Bartoszowi Turno.
Kryteria się nie zmieniły:
przede wszystkim liczyły się
innowacyjność, kreatywność
i umiejętność wyczuwania
nowych trendów rynkowych
oraz wiedza, najlepiej pogłębiana w ramach pracy naukowej. Szczególnie cenne były
szczegółowe rekomendacje
klientów (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych),
informacje o prowadzonych
projektach i postępowaniach
oraz skala zaangażowania pro
bono. No i istotny był wiek
– góra 35 lat.
Ponownie zastosowaliśmy
też sprawdzoną w zeszłym
roku procedurę wyłuskiwania kandydatów o najbardziej imponującym dorobku. Każdy juror, po analizie
wszystkich zgłoszeń (ich
liczba i poziom przekroczyła w tej edycji najśmielsze
oczekiwania), przedstawił
nazwiska osób, które wedle
jego subiektywnej opinii
powinny się znaleźć w gro-
1. Bartosz Turno
35 lat, radca prawny
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.
nie 30 laureatów. Prawnicy
z największą liczbą wskazań
zostali sklasyfikowani w rankingu. Decyzję o przyznaniu
konkretnej lokaty kapituła
podejmowała w głosowaniu
poprzedzonym zazwyczaj
burzliwą dyskusją.
Ważny szczegół – w zestawieniu brak młodych ludzi, którzy tytuł wschodzącej
gwiazdy wywalczyli w poprzedniej edycji konkursu,
a w tej ponownie znaleźli
się wśród kandydatów (przeszkód formalnych nie było).
Kapituła uznała, że ciężko
jest obdarzać takim mianem prawników, którzy etap
wschodzenia mają już za sobą
i dziś są gwiazdami pierwszej
wielkości.
Tegoroczni laureaci odbiorą statuetki podczas gali,
która odbędzie się w Warszawie. Uroczystość będzie
okazją do spotkania z kapitułą, w której tym razem zasiedli: Jadwiga Sztabińska,
redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej (jako
przewodnicząca gremium),
Agnieszka Tałasiewicz, partner zarządzający kancelarią
Ernst & Young Tałasiewicz
i Wspólnicy, Ewelina Skocz,
HR & project manager w firmie doradczej BC Systems,
Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
(podczas posiedzenia reprezentowany przez sekretarza
NRA Rafała Dębowskiego),
Dariusz Sałajewski, prezes
Krajowej Izby Radców Prawnych, Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia
Prawników Przedsiębiorstw,
Marcin Radwan-Röhrenschef, członek Rady Polskiego
Związku Pracodawców Prawniczych oraz przedstawiciel
LexisNexis Polska (firma tak
jak poprzednio była współorganizatorem konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy
jutra).
EWA SZADKOWSKA
2. Berenika Kaczmarek-Templin
BARTOSZ SIEDLIK
zastępca redaktor
naczelnej Dziennika
Gazety Prawnej
BARTŁOMIEJ KUDOWICZ
Dominika Sikora
Ale trzy kolejne zajęły już kobiety: Berenika
Kaczmarek-Templin, Agnieszka Trzaska,
Joanna Jasiewicz. To tylko potwierdza, że
kompetencjami, a nie odgórnie narzuconymi parytetami płci, wyrabia się nazwisko
i szacunek klientów.
Zwycięzca tegorocznej edycji Rising
Stars przekonał kapitułę, że to właśnie
jemu należy się pierwsze miejsce, swoją
niezwykłą determinacją w dążeniu do celu.
Umiejętnie łączy pracę w kancelarii z działalnością naukową. Jest nie tylko autorem
książek, lecz także wykładowcą, uczestnikiem konferencji naukowych i branżowych. Aktywność na tak wielu polach
świadczy również o tym, jak mocno młodzi
adepci sztuki prawniczej muszą walczyć
o swoje miejsce na rynku. Wraz z deregulacją zawodów prawniczych wzrasta liczba
nie tylko absolwentów prawa, ale i aplikantów, a następnie radców prawnych, adwokatów, notariuszy. W końcu pojawiają
się nowe kancelarie. W takich warunkach
nie wystarczy „po prostu być”. Rosnąca z każdym rokiem konkurencja wymusza bycie najlepszym. Bo tylko takie osoby
mają szanse w starciu z innymi, również
starszymi kolegami. Ktoś powie: wyścig
szczurów. Ja zaś odpowiem: chęć bycia
na mecie pierwszym. Wygranymi zaś na
końcu są i tak klienci, którzy mogą być
pewni, że trafili w ręce najlepszych.
JAK PROCEDOWAŁA
KAPITUŁA W TYM ROKU
3. Agnieszka Trzaska
30 lat, adwokat
KKG Kubas Kos Gaertner
34 lata, adwokat
Kancelaria Prawna Szostek Templin Bar sp. p.
P
racuje na stanowisku Counsel w zespole prawa konkurencji kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Od ponad 10 lat specjalizuje się polskim i unijnym
prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej oraz w zagadnieniach związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
Blisko 3 lata pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, odbył pięciomiesięczny staż w Wydziale
ds. Karteli Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP)
Komisji Europejskiej w Brukseli. Był też związany z wiodącą
amerykańską firmą prawniczą Skadden, Arps w Brukseli.
O jego szczególnej pozycji i dorobku najlepiej świadczy
to, że najbardziej znany i poważany w środowisku niezależny przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers
Europe zaliczył go w 2013 r. do grona 40 najbardziej obiecujących młodych prawników w Europie. Wyróżnienie
takie spotkało wówczas jeszcze tylko jedną osobę z Polski.
Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (na którym uzyskał również w 2012 r. stopień doktora nauk prawnych) oraz Uniwersytetu Londyńskiego
– King’s College (LL.M. in Competition Law – Pass with
Merit). Jego rozprawa doktorska (której promotorem był
prof. Roman Hauser) została wyróżniona w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace
habilitacyjne i doktorskie w roku 2012.
Wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Jest
autorem wielu uznanych publikacji naukowych z zakresu
unijnego i polskiego prawa konkurencji, w tym książki na
temat programu łagodzenia kar pieniężnych przez prezesa
UOKiK (leniency) – pierwszej i jedynej na polskim rynku
monografii na ten temat.
J
est współzałożycielem i partnerem w Kancelarii Prawnej Szostek Templin Bar. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się doradztwem w zakresie szeroko
pojętego prawa cywilnego i handlowego, prawa własności
intelektualnej oraz prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji prawnych wpisów na
forach internetowych.
Klienci cenią ją za profesjonalizm, skuteczność, błyskotliwą
reakcję w czasie postępowań sądowych, a także umiejętność
wyjaśniania trudnych zagadnień prawnych przystępnymi
słowami (no i to, że odbiera ich telefony niezależnie od późnej
pory). Swoją pracę codzienną wspiera narzędziami, jakie dają
nowe technologie. Z klientami, w razie potrzeby, kontaktuje się przez wideokonferencje, świadczy też pomoc prawną
online. Współredaguje portal kancelaryjny kancelariastb.pl,
a także założyła i prowadzi profil kancelaryjny na Facebooku.
Jest absolwentką prawa na Uniwersytetcie Wrocławskim
(tam również uzyskała stopień doktora), poznawała także
europejskie prawo cywilne i procesowe na Uniwersytecie
Humboldta w Berlinie i na Ernst Arndt Moritz Universität
w Greifswaldzie. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego. Część
aplikacji adwokackiej odbyła w kancelarii w Niemczech. Jest
laureatką izbowego konkursu krasomówczego, wygrała także,
jako pierwsza kobieta, studencki konkurs krasomówczy na
UWr. Pracuje jako adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych na Politechnice Wrocławskiej oraz prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Opolskim. Prowadzi wykłady
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także szkoli
aplikantów. Jest autorką monografii pt. „Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym”, a także współredaktorką pierwszego na rynku komentarza do nowej ustawy
o prawach konsumenta.
Z
KKG związana od 2007 r., obecnie zajmuje stanowisko
senior associate. Specjalizuje się w prawie cywilnym
materialnym i procesowym, ponadto zajmuje się prawem spółek oraz prawem upadłościowym. Od początku
swojej pracy w kancelarii aktywnie i twórczo uczestniczy w opracowywaniu strategii i taktyk procesowych oraz
w przygotowywaniu pism procesowych w wielu trudnych
sprawach. Jest prekursorem nowego instrumentu prawnego,
jakim jest postępowanie grupowe w Polsce – obecnie jest
pełnomocnikiem w trzech głośnych pozwach zbiorowych.
W ramach działalności pro bono prowadzi znaną sprawę przedsiębiorców kontra ZUS (ubezpieczyciel domagał
się lub domaga zapłaty składek za okres, w którym przedsiębiory dokonywali czasowych wyrejestrowań z systemu
w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej).
Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i wówczas poznała prof. Andrzeja Kubasa, który będąc pod wrażeniem wyróżniających ją talentów, zaproponował jej dołączenie do zespołu w swojej kancelarii. „Była i jest osobą
nie tylko wybitnie zdolną, nieustannie uzupełniającą swoją
wiedzę zarówno prawniczą jak i obejmującą inne przydatne
zawodowo i doniosłe dla ogólnego rozwoju intelektualnego
działy humanistyki (historia, psychologia), ale i niezwykle
pracowitą, dokładną, niekiedy wręcz drobiazgowo skrupulatną, co w pracy adwokata jest przymiotem nie do przecenienia” – napisał prof. Kubas w swojej rekomendacji na
potrzeby konkursu.
Mecenas Trzaska ukończyła Studia Podyplomowe ze
specjalnością prawo karne skarbowe i gospodarcze. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat postępowań
grupowych. Od 2013 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne dla
studentów prawa w ramach kursu przygotowawczego
na aplikacje prawnicze organizowanego przez WPiA UJ.
Z
paweł ulatowski
kancelarią Gide Loyrette Nouel związana
od kwietnia 2012 r., wcześniej zdobywała
doświadczenie w Baker & McKenzie oraz
White & Case.
Odpowiada za budowę praktyki zbiorowego prawa pracy ze szczególnym naciskiem na
współpracę ze związkami zawodowymi, spory zbiorowe pracy (w tym kwestie legalności
strajku) czy też układy zbiorowe pracy. Łączy
tym samym pracę zawodową z zainteresowaniami naukowymi oraz warsztatem pracy
mediatora i facylitatora dialogu. Jest doktorantem z zakresu zbiorowego prawa pracy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk, mediatorem w Centrum Mediacji przy
W
spółpracę z kancelarią SPCG rozpoczął
już jako student drugiego roku prawa, obecnie jest w niej zatrudniony
jako starszy prawnik. Jest filarem zespołu prawa bankowego. Jego wiedza, w tym doskonała
znajomość regulacji UE oraz USA, umiejętności w zakresie zarządzania projektami, a także
płynna znajomość angielskiego i niemieckiego
predystynują go do udziału w najtrudniejszych
przedsięwzięciach, w tym transgranicznych.
I właśnie takie są mu powierzane.
Dyplomy i tytuły, którymi się legitymuje,
mogą przyprawić o zawrót głowy. Ukończył
prawo na UJ (z wyróżnieniem), Szkołę Prawa
Niemieckiego (z pierwszym wynikiem), Szkołę Prawa Austriackiego i Szkołę Prawa Amerykańskiego, a także studia Master of Laws
na Harvard Law School na Uniwersytecie Ha-
4. Joanna Jasiewicz
5. Mariusz Bidziński
35 lat, adwokat
Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy
Kancelaria Prawna GLN sp. k.
34 lata, radca prawny
Kancelaria Radcowska Chmaj i wspólnicy sp. k.
Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie,
aktywnie działa w samorządzie adwokackim.
Ukończyła prawo na WPiA Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także m.in.
Centrum Prawa Amerykańskiego i Centrum
Prawa Francuskiego (UW we współpracy z zachodnimi uczelniami).
Kładzie nacisk na wykorzystanie dorobku
prawa wspólnotowego, prac Europejskiego
Instytutu Związków Zawodowych, opracowań
polskich, europejskich i międzynarodowych
federacji związków zawodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie
zbiorowego prawa pracy. Prowadzi grupę dyskusyjną w Linkedin „Związki zawodowe w Polsce” („Trade unions in Poland), w której można
znaleźć bieżące, codziennie aktualizowane
informacje dotyczące działalności związków
zawodowych w Polsce, Unii Europejskiej i USA.
Do grupy należą przedstawiciele największych
pracodawców w Polsce z uzwiązkowionych
branż przemysłu. Wszyscy, którzy się z nią
stykają, nie mają wątpliwości, że prawo pracy
to jej prawdziwa pasja.
J
est doktorem nauk prawnych, wspólnikiem w kancelarii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym,
prawie zamówień publicznych oraz prawie
konstytucyjnym. Reprezentuje kluczowych
klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz w mediacji. Mimo młodego wieku potwierdzał swoją skuteczność
w postępowaniach ze skarg kasacyjnych
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uchodzi za zdecydowanego zwolennika alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jako najbardziej efektywnych
z punktu widzenia klienta. Jest kreatywny i otwarty na nietuzinkowe pomysły,
a w kontaktach ze współpracownikami zasadniczy i zdecydowany. Tytan pracy, szczególarz i sprawny organizator. Z możliwości,
jakie dają nowe technologie, czerpie pełnymi
garściami. Wykorzystuje m.in. przygotowaną na własne potrzeby autorską aplikację
intranetową, która pozwala zautomatyzować wiele czynności i ułatwia szybki kontakt z klientami.
mat. prasowe
26–28 września 2014 nr 187 (3828) gazetaprawna.pl
Praktykę łączy z działalnością naukową
i dydaktyczną. Prowadzi w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie wykłady, warsztaty oraz seminaria, a także
regularnie publikuje w czasopismach naukowych.
Swobodne poruszanie się po innych niż
polski systemach prawnych pozwala mu szerzej patrzeć na poszczególne sprawy i postępowania, a co za tym idzie, znajdować
oryginalne rozwiązania jednostkowych kazusów. Resztki wolnego czasu poświęca na
działalność pro bono, m.in. reprezentując
niezamożne osoby, które okazały się bezsilne w starciu z bezduszną machiną administracji państwa.
6. Michał Bobrzyński
7. Magdalena Mitas
33 lata, radca prawny, Attorney-at-Law (Nowy Jork)
Kancelaria T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski,
J. Górski sp. K; WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
30 lat, adwokat
Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy sp. j.
rvarda w Cambridge, obejmujące rozszerzony
program za zakresu prawa finansowego, zabezpieczeń i upadłościowego. Obecnie kończy
rozprawę doktorską w języku niemieckim z zakresu ochrony inwestora w europejskim prawie rynku kapitałowego, która będzie broniona
na Uniwersytecie w Heidelbergu. W 2010 r.
uzyskał uprawnienia adwokackie w amerykańskim stanie Nowy Jork, a dwa lata później,
po zdanym egzaminie wieńczącym aplikację
radcowską przy OIRP w Krakowie, uzyskał tytuł
radcy prawnego. Wciąż jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie od 2010 r.
koordynuje Szkołę Prawa Amerykańskiego.
Jest ponadto współpracownikiem naukowym
Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego oraz wykładowcą w ramach niemieckojęzycznego programu Go-East. Od siedmiu lat
wykłada również w Szkole Prawa Polskiego na
Uniwersytecie w Tarnopolu na Ukrainie. Jest
członkiem Rady Głównej Instytutu Allerhanda.
W maju 2013 r. został też wybrany do zarządu
Harvard Law School Association of Europe, drugiego co do wielkości (po amerykańskim) stowarzyszenia absolwentów Harvard Law School,
które zrzesza osoby zamieszkałe w Europie.
8. Agnieszka
Skorupińska
mała promocję na stanowisko partnera kancelarii, co najlepiej świadczy o poważaniu, jakim
się cieszy. Obiektywnym dowodem jej sukcesów jest także to, że prowadzona przez nią
praktyka co roku jest wyróżniana przez międzynarodowe rankingi prawnicze Legal 500
oraz IFLR1000. Biegle posługuje się językami
angielskim i francuskim, co ma szczególne
znaczenie w pracy nad projektami o charakterze międzynarodowym.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Tomasz G. Studnicki w rekomendacji na
potrzeby tego rankingu przyznał, że ze swoją
zdolnością analitycznego i krytycznego myślenia należała do grupy jego najlepszych studentów. „W mojej opinii mniej niż 5 proc. studentów osiąga wyniki takie jak ona” – napisał.
Obecnie mec. Mitas sama uczy adeptów
prawa, wykładając w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (tematyka: polskie
i międzynarodowe prawo konkurencji oraz
zamówienia publiczne). Jest też autorką wielu
fachowych publikacji i przygotowuje rozprawę doktorską.
wojtek górski
mat. prasowe
prawnik
Z
kancelarią Kochański Zięba Rapala i Partnerzy związała się w 2011 r., kiedy była
jeszcze aplikantem adwokackim. Przez
minione trzy lata od podstaw zbudowała,
a obecnie rozwija Praktykę Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska, której klientami
są jedne z największych polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych,
chemicznych oraz produkcyjnych. W 2013 r.,
tuż po zdanym egzaminie adwokackim, otrzy-
9. Dariusz Gradzi
31 lat, adwokat
Kancelaria AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara
To przystępny dla czytelnika przewodnik po
procesie inwestycyjnym, który zawiera omówienie błędów popełnianych w praktyce wraz
ze wskazówkami, jak ich unikać.
Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz m.in. Podyplomowe Studium Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego w Szkole
Głównej Handlowej. Obecnie jest na IV roku
studiów doktoranckich w Instytucie Nauk
Prawnych PAN. Jej praca doktorska dotyczy
mechanizmu kompensacji w prawie ochrony środowiska. Pro bono wspiera fundację
„Lex Nova Fundacja Ochrony Zwierząt i Środowiska”.
P
artner, wspólnik zarządzający kancelarii,
szef działu procesowego i praktyki korporacyjnej. Wraz ze wspólnikami udało
mu się w ciągu trzech lat stworzyć od podstaw
kancelarię, która wyrobiła sobie mocną pozycję
w trudnych realiach Krakowa. Specjalizuje się
w niszowej tematyce działalności i funkcjonowania rynku usług płatniczych (kancelaria
od początku pozycjonuje się w segmencie nowych technologii). W kręgu jego szczególnych
zainteresowań jest także prawo funduszy inwestycyjnych zamkniętych (aktywów niepublicznych). Jago klienci doceniają oszczędność
kosztów i czasu dzięki temu, iż kancelaria jest
w stanie większość obsługi świadczyć online.
Ukończył prawo na UJ. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu uregulowań
prawnych działalności lobbingowej na szczeblu
Unii Europejskiej i Polski oraz skuteczności
polskich działań lobbingowych na szczeblu UE.
Jest laureatem konkursu Akademia Liderów
Rynku Kapitałowego organizowanego przez
Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi oraz Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako
mat. prasowe
U
chodzi za prawnika wszechstronnego, który dobrze orientuje się w wielu
dziedzinach prawa.
Jej szczególną uwagę przykuwają zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska,
surowców naturalnych oraz uwarunkowań
prawnych procesu inwestycyjnego. Do zespołu
kancelarii Dentons w Warszawie dołączyła trzy
lata temu i dziś jest jego młodą gwiazdą, mogącą się pochwalić dużym doświadczeniem.
Już dwukrotnie (2013 i 2014) była nominowana
w europejskim rankingu Chambers & Partners w zakresie prawa ochrony środowiska.
Wiedzę prawniczą stara się łączyć ze zrozumieniem zagadnień technicznych. W tym celu
analizuje dokumenty techniczne, rozmawia
z osobami odpowiedzialnymi za takie zagadnienia, odwiedza instalacje, których dotyczy
problem. Stara się przybliżyć klientom najbardziej istotne i aktualne problemy prawne
podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych
w kancelarii. Jest też współautorką dostępnej
online publikacji „Podręcznik Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym”.
wojtek górski
31 lat, adwokat
Kancelaria Dentons
najmłodszy adwokat w historii krakowskiej
izby adwokackiej został wybrany w poczet ORA
jako zastępca członka i jest niekwestionowanym liderem młodego pokolenia w lokalnej
palestrze. Zainicjował oraz organizuje każdego
roku udział izby w projekcie „Prawnicy chorym dzieciom” (akcja charytatywna na rzecz
podopiecznych szpitala w Krakowie). Swoje
talenty organizacyjne wykorzystuje też jako
wiceszef Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury i Sportu przy ORA. Jest miłośnikiem
biegów górskich, w szczególności ultramaratonów – ma na swoim koncie udział m.in.
w Biegu Granią Tatr (70 km) i osławionym Biegu Rzeźnika (Bieszczady, 80 km).
C4
RANKING
30 wschodzących gwiazd prawa
ORGANIZATORZY KONKURSU:
10. Bartłomiej Jarco
32 lata, adwokat
Kancelaria T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp. k.
MAT. PRASOWE
W
kancelarii SPCG zajmuje stanowisko
senior associate. Ma szeroką wiedzę
merytoryczną w dziedzinie prawa
cywilnego, handlowego, a przede wszystkim
postępowań cywilnego i arbitrażowego. Jest
specjalistą z zakresu sporów korporacyjnych.
Ocenia każdą powierzoną mu sprawę nie
tylko pod kątem ryzyk prawnych, ale także
znakomicie identyfikuje ryzyka biznesowe, przez co łatwo znajduje wspólny język
z przedstawicielami środowiska biznesu.
Nie stroni od nowatorskich czy wręcz kontrowersyjnych rozwiązań, które prowadzą
do sukcesów w skomplikowanych sprawach.
W kontaktach z klientami pomagają mu też
wyjątkowe umiejętności interpersonalne. Co
istotne, ma lekki i potoczysty styl pisania
pozwalający mu przedstawić nawet najbar-
dziej skomplikowane zagadnienia prawne
w taki sposób, że pisma procesowe czyta się
z prawdziwą przyjemnością (niezależnie od
tego, że często stanowią one same w sobie
małe opracowania naukowe).
W swojej praktyce stworzył autorski system
prowadzenia i zarządzania postępowaniami
sądowymi i arbitrażowymi. Umożliwia on
natychmiastowy dostęp, w dowolnym miejscu i czasie, do każdego mającego znaczenie
dokumentu. W tym celu akta są gromadzone
w formie elektronicznej.
Niezależnie od tego akta sądowe wszystkich prowadzonych przez siebie spraw
mec. Jarco fotografuje karta po karcie i zapisuje w osobnych podfolderach obejmujących
poszczególne tomy, co umożliwia odwoływanie się w obszernych pismach procesowych
do danego dowodu poprzez podanie tomu
i konkretnej karty. Oba rozwiązania sprawdzają się w trakcie skomplikowanych procesów, kiedy dostęp do materiałów możliwy jest
na rozprawie za pomocą laptopa lub tabletu.
Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Już w trakcie studiów zaangażował się w prace najstarszego koła naukowego w Polsce – Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach Sekcji Cywilnej tego towarzystwa
przez dwa lata akademickie prowadził zajęcia
dydaktyczne z prawa cywilnego dla młodszych kolegów.
Obecnie pracuje nad przygotowaniem dysertacji doktorskiej pt. „Czynności spółek kapitałowych podejmowane przez »kadłubowe
organy«”.
11. Maciej Geromin
12. Jakub Nawracała
26 lat, aplikant adwokacki
Ministerstwo Sprawiedliwości
35 lat, radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych Janyga,
Nawracała i Wspólnicy sp. k.
M
spólnik zarządzający kancelarii, uznany specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Z ubezpieczeniami związany
od 2000 r., początkowo jako agent ubezpieczeniowy, a następnie członek Zespołu
Obsługi Klientów Strategicznych PZU SA.
W swojej karierze piastował także m.in.
stanowisko dyrektora Biura Prawnego
w Grupie Concordia. Od 2008 r. świadczy
usługi w ramach kancelarii. Obsługuje
podmioty z szeroko pojętej branży ubezpieczeniowej i rynku finansowego, przede
wszystkim w zakresie prowadzenia spraw
13. Paweł W. Osik
14. Anna Stępień-Sporek
znawane w postępowaniu administracyjnym
oraz sądowo-administracyjnym. Z powodzeniem potrafił zarządzać zespołem prawników zapewniających pro bono obronę grupie
49 sympatyków Greenpeace’u, zatrzymanych
na dachu Ministerstwa Gospodarki w 2013 r.
W ramach działalności samorządowej pełni
funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego
ORA w Warszawie, jest też członkiem Komisji Praw Człowieka przy NRA.
Ukończył z wynikiem bardzo dobrym prawo na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2007–2011 współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie był
prawnikiem, a następnie koordynatorem
programu „Prawa człowieka a rozliczenia
z przeszłością”.
W 2013 r.rozpoczął studia doktoranckie,
przygotowuje rozprawę na temat standardu
prawa do obrony w procesie karnym z perspektywy prawa europejskiego. Od 2010 r. jest
wykładowcą w Collegium Civitas, prowadzi
zajęcia z przedmiotu Encyklopedia prawa
dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka
angielskiego.
sądowych oraz bieżącego doradztwa i strategii prawnej.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu
prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym
komentarzy i artykułów w czasopismach
naukowych. Prowadzi wykłady i szkolenia
z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Może poszczycić się wyróżnieniem w międzynarodowym rankingu prawników „The
Chambers Guides 2013”.
Ma opinię doskonałego mówcy, lidera i inspiratora, a jednocześnie osoby o ciepłym
usposobieniu. Nie boi się wyzwań, podejmując się spraw trudnych, także o charakterze
precedensowym. Stale współpracuje z Insurance Meeting Point (IMP sp. z o.o.), gdzie
dał się poznać jako rewelacyjny szkoleniowiec. Kładzie nacisk na praktyczne aspekty
prawa, uznając prymat law in action nad
law in books. Pokazuje, że prawo potrafi być
pasjonujące, a prawnik potrafi przemówić
ludzkim głosem.
Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Społecznie wspiera działalność Fundacji
„Szczęśliwe Rozwiązanie”, świadcząc bezpłatnie pomoc prawną na rzecz podopiecznych organizacji.
35 lat, radca prawny
Uniwersytet Gdański, Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa
J
est współzałożycielką Kancelarii Radców
Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek,
Pawelski, Stoppa. Zajmuje się przede
wszystkim kompleksową obsługą spółek,
umowami związanymi z realizacją inwestycji, a także podziałami majątku małżeńskiego oraz spadkowego i sprawami odszkodowawczymi. Dbając o wizerunek kancelarii,
chętnie korzysta z narzędzi oferowanych
przez portale społecznościowe, prowadzi też
stronę internetową kancelarii (dzięki której
potencjalni i obecni klienci mogą zapoznać
się z aktualnościami dotyczącymi kancelarii, ale także z najnowszymi nowelizacjami
aktów prawnych).
Wykonywanie zawodu radcy prawnego łączy z uczestniczeniem w zespole doradczym
ministra nauki i szkolnictwa wyższego i pracą
na Uniwersytecie Gdańskim. Jest adiunktem
w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UG, doktorem nauk prawnych, autorem 30 książek i rozdziałów w książkach, w tym wielu podręczników dla studentów prawa, ok. 30 studiów
i artykułów oraz licznych glos orzeczniczych.
MAT. PRASOWE
KRZYSZTOF PACHOLAK/MAT. PRASOWE
J
W
tach badawczych, przygotowywaniu analiz
i ekspertyz. Jest najmłodszym, zwyczajnym
członkiem Sekcji Prawa Upadłościowego
składającej się z sędziów z wydziałów gospodarczych, profesjonalnych pełnomocników i syndyków oraz dydaktyków prawa
i ekonomii.
Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą postępowań upadłościowych. Od 2013 r.
wykłada na uniwersytecie trzeciego wieku
prowadzonym przez Stowarzyszenie Gmin
Podkrakowskich. Seniorom przybliża m.in.
mechanizmy działalności przedsiębiorstw
świadczących usługi masowe.
32 lata, adwokat
Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy
est partnerem w warszawskiej Kancelarii
Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Specjalizuje
się w szeroko rozumianym prawie karnym, w tym w postępowaniach o charakterze
transgranicznym, w sprawach lustracyjnych
oraz innych sprawach mających za przedmiot odpowiedzialność o charakterze represyjnym. Drugie z jego głównych pól zainteresowań zawodowych stanowi problematyka
ochrony praw człowieka, w szczególności zaś
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka w Strasburgu. Prowadzi również
sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
prawa rodzinnego i stosunków małżeńskich,
sprawy odszkodowawcze, jak również rozpo-
MAT. PRASOWE
WOJTEK GÓRSKI
imo młodego wieku od ponad 5 lat
związany jest z renomowanymi kancelariami w Krakowie i Warszawie,
gdzie zajmuje się obsługą procesów gospodarczych. Zawodową pracę prawnika łączy
z działaniami w administracji rządowej. Od
ponad 2 lat jest ekspertem zespołu ministra
sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego, ekspertem w departamencie
prawa cywilnego. Brał udział w pracach nad
uchwaloną 26 czerwca br. zmianą upadłości konsumenckiej. Obecnie w zespole sędziów, radców prawnych i adwokatów finalizuje w resorcie prace nad projektem ustawy
– Prawo restrukturyzacyjne. Jako członek zespołu ds. koordynacji legislacji Ministerstwa
Sprawiedliwości wielokrotnie uczestniczył
w pracach dotyczących projektów związanych z prawem gospodarczym. Jest jednym
z dwóch najmłodszych prawników bezpośrednio współpracujących z podsekretarzem
stanu odpowiedzialnym za legislację w MS.
Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz absolwentem
stosunków międzynarodowych ukończonych summa cum laude na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Od
pierwszego roku studiów był stypendystą
Rady Mecenasów WSE, a na drugim roku
studiów otrzymał nagrodę ministra nauki
i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.
Od 2011 r. jest też związany z Instytutem
Allerhanda w Krakowie, brał udział w projek-
Chętnie angażuje się w międzynarodowe projekty naukowe.
Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Gdańskim, Academy of European Law na
European University Institute we Florencji,
a także Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły
Prawa Amerykańskiego. W 2005 r. ukończyła
aplikację sądową i pozytywnie złożyła egzamin sędziowski.
Prywatnie spełnia się jako mama dwóch
córeczek. Interesuje się też sportem, w 2014 r.
uczestniczyła w Biegu Europejskim w Gdyni
oraz w Nocnym Biegu Świętojańskim w Gdyni,
które to ukończyła z bardzo dobrym czasem.
prawnik
26–28 września 2014 nr 187 (3828) gazetaprawna.pl
15. Krystian
Maciaszek
16. Katarzyna
Karasiewicz
34 lata, radca prawny, rzecznik patentowy
Kancelaria Kulikowska i Kulikowski sp. j.
34 lata, radca prawny
Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Z
J
cego kontraktu o wartości ponad 6 mld zł.
Obecnie jest pełnomocnikiem w kilkunastu
precedensowych sprawach z zakresu rynku
kapitałowego przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, wymagających nie tylko doskonałej
znajomości procedury, ale także prawnych
i technicznych aspektów funkcjonowania
polskiego i zagranicznych rynków kapitałowych. Do jego sukcesów zaliczyć można
także kilka wygranych w precedensowych
sprawach sądowych dotyczących procesów
M&A oraz skomplikowanych spraw regulacyjnych, gdzie kilkukrotnie udało mu się
przełamać utrwaloną linię orzeczniczą, wygrywając krytyczne dla klienta postępowania
odwoławcze. Ukończył studia doktoranckie
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
otworzył przewód doktorski i obecnie kończy
pisać pracę z zakresu arbitrażu na temat dopuszczalności i zakresu modyfikacji międzynarodowych kontraktów handlowych przez
sądy arbitrażowe.
Jest czynnym skoczkiem spadochronowym
i płetwonurkiem, co roku bierze udział kilku
ekstremalnych marszach na orientację na
dystansach przekraczających 100 km.
W
kancelarii SK&S jest starszym prawnikiem. Wcześniej była związana
z kancelariami Piontek, Wiśniewski
i Wspólnicy oraz Prof. Marek Wierzbowski
Radcowie Prawni. Ponadto w latach 2003–
2007 była pracownikiem departamentu
współpracy międzynarodowej i prawa europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości,
gdzie zajmowała się m.in. koordynacją im-
18. Zbigniew
Kozłowski
31 lat, adwokat
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k.
S
tarszy prawnik w departamencie energetyki CMS. W kancelarii przeszedł
wszystkie szczeble kariery począwszy
od stażysty. Od 2007 r. jest członkiem zespołu prawa ochrony środowiska CMS, lidera
w zakresie doradztwa prawnego w obszarze ochrony środowiska. Może się poszczycić dwukrotną indywidualną rekomendacją
w prestiżowym rankingu Chambers Europe
(edycje 2013 i 2014) organizowanym corocznie przez Chambers & Partners z siedzibą
w Londynie.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych
z zakresu ochrony środowiska, w szczególności związanych z ocenami oddziaływania
na środowisko, emisjami przemysłowymi,
handlem uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami gruntu oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska.
Klienci cenią go za umiejętność połączenia
wiedzy prawniczej i procesowej z wymaga-
rafał siderski
wojtek górski
30 lat, adwokat
Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k
wojtek górski
zakończył w 2010 r. obroną pracy doktorskiej
pt. „Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie
własności przemysłowej”.
W latach 2007–2009 odbywał aplikację
rzecznikowską zakończoną uzyskaniem tytułu rzecznika patentowego. W 2014 r. został
wpisany na listę radców prawnych prowadzoną
przez OIRP w Warszawie. Działa w samorządzie rzecznikowskim, pełniąc funkcję sędziego
sądu dyscyplinarnego.
Udało mu się przebiec tegoroczny półmaraton hajnowski z czasem 2h 12 min, co uznaje
za dobry początek.
17. Adam Kowalczyk
est starszym prawnikiem w dziale postępowań spornych warszawskiego biura Weil,
Gotshal & Manges. Współpracę z kancelarią rozpoczął w 2010 r. Wcześniej przez trzy
lata pracował w dziale regulacyjnym innej
międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych sporów gospodarczych, w szczególności
na rzecz podmiotów z sektorów energetycznego i transportu. W 2012 r. skutecznie reprezentował klienta w jednym z najbardziej
skomplikowanych sporów z zakresu zamówień publicznych w historii KIO, dotyczą-
plementacji prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego.
Główne obszary jej specjalizacji to doradztwo w zakresie krajowego oraz europejskiego prawa konkurencji oraz prawa ochrony
konsumentów, w tym w szczególności konsultowanie systemów i umów dystrybucji,
systemów rabatowych, umów kooperacyjnych, działań promocyjnych czy komunikacji
skierowanej do konsumentów; doradztwo
w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa konkurencji i prawa ochrony
konsumentów (m.in. sektor FMCG, branża
deweloperska, energetyka, telekomunikacja, poczta, ubezpieczenia) oraz doradztwo
w zakresie pomocy publicznej i postępowań
o zamówienia publiczne (poczta, transport,
energetyka). Jest doktorem nauk prawnych,
adiunktem w Katedrze Prawa Europeskiego
Wydziału Prawa i Administracji UW.
wojtek górski
kancelarią Kulikowska i Kulikowski współpracuje od 2006 r. Jest osobą „pierwszego
kontaktu” w zakresie ochrony wzorów
przemysłowych i kwestii związanych z prawem domen internetowych. Zmysł techniczny i zainteresowanie nowymi technologiami
z łatwością pozwalają mu na zrozumienie problemów klientów od strony biznesowej. Natomiast ugruntowana wiedza teoretyczna niejednokrotnie umożliwia mu zaproponowanie
błyskotliwych i nieszablonowych rozwiązań.
Reprezentuje wiodące na polskim rynku
firmy w postępowaniach o uzyskanie praw
własności przemysłowej oraz w sprawach
o naruszenie zasad uczciwej konkurencji
i praw autorskich. Prowadzi postępowania
przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym
RP i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – Wzory i Znaki Towarowe
w Alicante. Ukończył prawo na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, kurs prawa amerykańskiego oraz podyplomowe studia prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie
Warszawskim. Studia doktoranckie na KUL
niami współczesnego biznesu, za wnikliwość, wytrwałość i nieustępliwość w znajdywaniu optymalnych rozwiązań oraz brak
zawodowego dogmatyzmu. A także za to,
że potrafi pracować pod presją czasu, zachowując jednak daleko posuniętą dbałość
o szczegóły.
Jest absolwentem WPiA na Uniwersytecie
Warszawskim. Do jego pasji należą motoryzacja, sport (pływanie i bieganie) oraz kino.
19. Weronika
Papucewicz
20. Piotr
Bytnerowicz
26 lat, aplikantka adwokacka
Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k.
31 lat, adwokat
White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy
– Kancelaria Prawna sp. k.
absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Amerykańskiego
Od 2012 r. Weronika jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk. Pod opieką prof. Jerzego Wratnego
przygotowuje doktorat z zakresu zbiorowego
prawa pracy. Obronę pracy przewiduje na
koniec przyszłego roku. Wspiera Fundację
Edukacji Społecznej, pomagając m.in. osobom starszym i uczestnicząc w dyżurach,
w trakcie których doradza osobom zakażonym wirusem HIV w sprawach dostępu do
pomocy medycznej i dyskryminacji.
rafał siderski
wojtek górski
S
pecjalizuje się w tematyce prawa pracy, prawie antydyskryminacyjnym,
ochronie danych osobowych, a także
postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Negocjuje kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, przygotowuje akty wewnętrznego prawa pracy,
a także konstruuje wewnętrzne regulaminy dla pracodawców, w szczególności tych
globalnych, którzy muszą dostosowywać
międzynarodowe korporacyjne standardy do
polskiego kodeksu pracy. Doradza również
spółkom z udziałem Skarbu Państwa, wspierając klientów w codziennych relacjach ze
związkami zawodowymi. Jest uczestnikiem
negocjacji związkowych, w trakcie których
potrafi stanowczo, ale z wrodzonym urokiem osobistym walczyć o interesy swojego
klienta. Umiejętnie wskazuje pracodawcom rozwiązania zagrożeń związanych m.in.
z wejściem na rynek pracy tzw. generacji Y.
Konstruuje np. Social Media Policies, które jasno określają reguły korzystania przez
pracowników z firmowego konta e-mail,
internetu i mediów społecznościowych. Jest
W
warszawskim biurze White & Case
zajmuje stanowisko Associate. Specjalizuje się w reprezentowaniu
klientów w różnego rodzaju sporach sądowych
i arbitrażowych. W pracy skupia się szczególnie
na arbitrażu krajowym i międzynarodowym
oraz sporach budowlanych. Posiada bogate
doświadczenie w reprezentowaniu klientów
w wielomilionowych sporach związanych
z realizacją inwestycji infrastrukturalnych,
w tym w szczególności inwestycji realizowanych w oparciu o wzorce kontraktowe FIDIC.
W ubiegłym roku przez sześć miesięcy pracował w dziale arbitrażu międzynarodowego oraz
projektów budowlanych w londyńskim biurze
White & Case, gdzie miał możliwość uczestniczyć w pracy przy największych arbitrażach
budowlanych prowadzonych przez kancelarię. Cieszy się opinią prawnika dociekliwego
i sumiennego, który chętnie wspiera wiedzą
i doświadczeniem młodsze koleżanki i kolegów. Jest jednym z głównych autorów elektronicznego wzoru pisma procesowego wykorzystywanego w warszawskim biurze White &
Case. Jest absolwentem WPiA na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na UW. Obecnie bierze
udział w dwuletniej akademii dotyczącej arbitrażu międzynarodowego prowadzonej przez
Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie
Handlowej w Paryżu. Jest też mediatorem wpisanym na listę Międzynarodowego Centrum
Mediacji. Reprezentował pro bono informatyka, któremu policja złamała kręgosłup, biorąc go przez pomyłkę za groźnego przestępcę.
Ta głośna sprawa dotyczyła odszkodowania za
spowodowany uszczerbek na zdrowiu i zakończyła się wygraną w drugiej instancji.
RANKING
30 wschodzących gwiazd prawa
J
est bardzo doświadczonym prawnikiem,
o rozległej wiedzy w zakresie ochrony dóbr
osobistych, prawa prasowego oraz prawa własności intelektualnej. Od początku
współpracy z kancelarią Lach Janas Paśko
Biernat Adwokaci i Radcowie Prawni bierze udział w najważniejszych sprawach z tej
dziedziny, z których część to głośne i prestiżowe procesy artystów przeciwko podmiotom naruszającym ich dobra. Jest m.in.
współautorką kasacji w znanej sprawie Cezarego Pazury przeciwko wydawcy portalu
Pudelek.pl.
Poza sprawami sądowymi zajmuje się
tworzeniem umów dotyczących szeroko rozumianego show-biznesu. Jej klientami są
znane i prestiżowe agencje aktorskie, producenci filmowi, muzycy. Dośc powiedzieć,
ORGANIZATORZY KONKURSU:
21. Anna
Kruszewska
22. Michał
Pochodyła
30 lat, radca prawny
Kancelaria radcy prawnego Anna Kruszewska
współpracująca z kancelarią Lach Janas Paśko
Biernat Adwokaci i Radcowie Prawni
33 lata, magister prawa, LL.M.
Gessel, Koziorowski sp. k.
że jej nazwisko pojawiło się w napisach końcowych filmu dokumentalnego produkcji
Anny Muchy z adnotacją „ze szczególnym
podziękowaniem”.
Jest pomysłodawczynią usługi polegającej
na wszechstronnej analizie zasobów internetowych na temat klienta i podejmowania
działań mających na celi usunięcie treści
szkodliwych dla jego wizerunku lub biznesu.
Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz
jest absolwentką dwóch szkół prawa obcego:
Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, jak również Centrum Prawa Amerykańskiego współprowadzonego przez University
of Florida. W trakcie studiów była współzałożycielem Koła Własności Intelektualnej
„IP” na WPiA UW.
W wolnym czasie chodzi po górach i trenuje zumbę, intensywnie uprawia też indoor cycling.
świecie, gdzie jako członek zespołu arbitrażowego reprezentował globalne podmioty
z branży energetycznej, budowlanej oraz
zaawansowanych technologii w skomplikowanych sporach oraz transakcjach. Świetnie
porusza się w zagadnieniach dotyczących
prawa angielskiego.
W 2009 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł LL.M. na prestiżowym londyńskim
Queen Mary College, University of London.
Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską
(na Uniwersytecie Warszawskim) dotyczącą
prawa dowodowego w arbitrażu i przebiegu postępowania w ujęciu komparatystycznym. Angażuje się w działalność pro bono.
W zeszłym roku współpracował z Helsińską
Fundacją Praw Człowieka, świadcząc pomoc
prawną porzuconym dzieciom zagranicznych rodziców, które mają w Polsce status
bezpaństwowców.
Jest początkującym kolekcjonerem młodej
polskiej sztuki.
BORYS SKRZYŃSKI
WOJTEK GÓRSKI
C6
P
racuje na stanowisku counsel w departamencie arbitrażu i handlu międzynarodowego kancelarii GESSEL. Jego
zainteresowania skupiają się przede wszystkim na międzynarodowym arbitrażu oraz
doradztwie w kwestiach międzynarodowego obrotu towarowego. W tym zakresie ma
ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe.
Przez 5 lat pracował jako prawnik zagraniczny w londyńskich biurach renomowanych
międzynarodowych firm prawniczych, w środowisku znanych londyńskich prawników
arbitrażowych. Brał udział wielu postępowaniach arbitrażowych toczących się na całym
23. Łukasz
Szatkowski
24. Karol Tatara
34 lata, radca prawny
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Karol Tatara i Współpracownicy
J
est starszym prawnikiem w departamencie energetyki i zasobów naturalnych
warszawskiego biura Weil. Z kancelarią
związany jest od 2004 r. Wcześniej pracował w innej międzynarodowej kancelarii
prawnej (wtedy Salans, aktualna nazwa:
Dentons). Specjalizuje się w prawie energetycznym i inwestycjach infrastrukturalnych. Uczestniczył jako doradca w licznych
transakcjach inwestycyjnych, handlowych,
restrukturyzacyjnych, fuzji i przejęć oraz
w transakcjach typu private equity. Świadczy doradztwo prawne w zakresie zagadnień
MAT. PRASOWE
dotyczących sektora energetycznego, którego jest wielkim entuzjastą. Jako uznany
na rynku ekspert w dziedzinie energetyki
i zasobów naturalnych jest rekomendowany
przez najważniejsze międzynarodowe rankingi prawnicze, tj. Chambers & Partners,
Legal 500 oraz Best Lawyers.
Klienci doceniają jego zaangażowanie,
kreatywność i elastyczność w doborze rozwiązań skrojonych wedle ich indywidualnych potrzeb. Współpracuje z podmiotami
z całego świata, tym samym musi być dla
nich dostępny w różnych porach dnia i nocy.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym ma możliwość pracy przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych oraz bez
konieczności przebywania w biurze.
Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Czas
wolny najchętniej spędza z dziećmi – z synkiem kopie piłkę na treningach dla małych
piłkarzy, a córkę zabiera na naukę jazdy na
longboardzie.
P
osiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Przed
uzyskaniem uprawnień do wykonywania
zawodu radcy prawnego przez kilka lat pracował w krakowskich kancelariach, w tym w dużej
kancelarii zajmującej się rynkiem kapitałowym.
Pracował także jako główny prawnik kapitałowy dużej deweloperskiej grupy kapitałowej. Był
prawnikiem jednego z Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych.
Od lutego 2010 r. z dużymi sukcesami prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. Jego
specjalnością jest połączenie zagadnień prawa
upadłościowego i naprawczego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, w szczególności w zakresie prawa spółek oraz rynku
kapitałowego. Doradza w procesie restrukturyzacji spółek, w tym spółek publicznych, z wykorzystaniem takich instytucji jak upadłość
z możliwością zawarcia układu, w tym również
przewidującego konwersję wierzytelności na
akcje. Jako radca prawny w latach 2010–2013
pełnił funkcję dyrektora działu prawnego spółki publicznej – Grupa Kolastyna SA (obecnie
Miraculum SA), gdzie był odpowiedzialny za
przeprowadzenie od strony prawnej procesu
restrukturyzacji w postaci postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.
Proces ten zakończył się pomyślnie zawarciem
układu przewidującego m.in. konwersję wierzytelności na akcje oraz wprowadzeniem ich
do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych,
a także zawarciem indywidualnych porozumień z wierzycielami pozaukładowymi.
Jest czynnym licencjonowanym syndykiem
w postępowaniach upadłościowych jak również
likwidatorem i kuratorem kilku spółek prawa
handlowego.
Jest członkiem Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, a także
współzałożycielem i wiceprezesem Ars Legis
– Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory-Patrona
Prawników.
25. Karol Laskowski
32 lata, adwokat
Kancelaria Dentons
J
MAT. PRASOWE
MAT. PRASOWE
32 lata, radca prawny
Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.
est starszym prawnikiem w zespole IPT warszawskiego biura Kancelarii Dentons. Wcześniej współpracował z holenderską kancelarią SOLV oraz warszawską
kancelarią specjalizującą się w prawie mediów oraz własności intelektualnej. Jest ekspertem z zakresu prawa
mediów i telekomunikacji. Od początku swojej kariery
zawodowej doradza największym nadawcom programów
telewizyjnych, operatorom satelitarnym i kablowym,
a także operatorom telekomunikacyjnym i producentom filmowym. Uczestniczy w projektach związanych
z budowaniem i wdrażaniem strategii regulacyjnych
m.in. w zakresie gospodarowania częstotliwościami radiowymi i współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Doradza również w skomplikowanych procesach
łączenia platform płatnej telewizji oraz tzw. legal compliance w obszarze mediów i telekomunikacji. Świetnie
odnajduje się również w projektach z zakresu własności
intelektualnej oraz M&A, co czyni go wszechstronnym
i niezastąpionym członkiem zespołu IPT.
Wyróżnia się wszechstronną wiedzą merytoryczną
i unikalnym doświadczeniem zawodowym. Uczestniczy
we wszystkich najważniejszych projektach w obszarze
TMT prowadzonych przez kancelarię Dentons. Klien-
ci cenią go nie tylko za wiedzę prawniczą, ale również
ogromne rozeznanie rynkowe, które pozwala mu na
zrozumienie ich oczekiwań biznesowych. Lubi stały
kontakt z klientami dlatego w swojej pracy wykorzystuje wszelkie możliwe technologie ułatwiające komunikację, np. newslettery i legal alerty informujące o najważniejszych zmianach w prawie oraz orzecznictwie.
Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Tam też ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego. Następnie zdecydował się na studia podyplomowe
z zakresu europejskiego prawa nowych technologii na
Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Studia ukończył
z wyróżnieniem i uzyskał tytuł LLM. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
W 2014 r. zdał egzamin adwokacki.
Prywatnie jest miłośnikiem sportu. Jest zawodnikiem warszawskiej drużyny koszykówki reprezentującej samorząd prawniczy na turniejach krajowych
oraz międzynarodowych. Na spartakiadzie prawniczej w Olsztynie w 2012 r. zdobył złoty medal w skoku wzwyż.
prawnik
26–28 września 2014 nr 187 (3828) gazetaprawna.pl
26. Agnieszka Matusik
33 lata, adwokat
Kancelaria Kulikowska i Kulikowski sp. j.
W
rafał siderski
spółpracuje z Kancelarią Kulikowska
i Kulikowski od 2005 r., początkowo jako absolwent prawa, następnie
aplikant adwokacki, a od 2011 r. jako adwokat.
Legitymuje się ponad 9-letnim doświadczeniem w dziedzinie prawa własności intelektualnej (szczególnie w obszarze farmacji).
Uczestniczyła w wielu projektach, w tym
sprawach spornych przed Urzędem Patentowym, sprawach przed sądami cywilnymi
o naruszenie praw do znaku towarowego,
praw do wzorów przemysłowych, praw autorskich czy dóbr osobistych osób prawnych.
Prowadzi spory dotyczące domen internetowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT. Uczestniczyła w postępowaniu przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przy-
gotowując skargi. Jest chwalona nie tylko
za kompetencje, ale i responsywność oraz
komunikatywność.
Stawia na nowe technologie i dąży do jak
największego wykorzystywania ich przez
kancelarię. Wdrożyła program szkoleń
wewnętrznych w kancelarii oraz program
wykorzystania poszkoleniowych materiałów w pracy merytorycznej, zainicjowała
też program zarządzania wiedzą w firmie
i opracowała projekt bloga internetowego
dla kancelarii.
Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
a także Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Obecnie pod kierunkiem prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej eksternistycznie przygotowuje rozprawę doktorską
z zakresu własności intelektualnej. Posługuje
się językami angielskim i niemieckim.
Interesują ją problematyka bezpieczeństwa na stadionach i prawne aspekty budowania atmosfery meczowej (jest zagorzałą fanką piłki nożnej). Społecznie jest
zaangażowana w pomoc prawną na rzecz
środowisk związanych ze sportem, w tym
na rzecz członków Stowarzyszenia Kibiców
Legii Warszawa. Samodzielnie prowadzi precedensową sprawę ze skargi do WSA na akt
administracyjny Komisji Ligii Ekstraklasy
SA o utrzymaniu w mocy zakazu klubowego
nałożonego przez Legię na kibica na podstawie art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa nie przewiduje drogi
sądowej, NSA na skutek skargi kasacyjnej
mec. Matusik nakazał sprawę rozpoznać.
Autopromocja
k
i
n
w
a
r
p
Piątek
– niedzie
la | 26–2
8 wrześn
nicy
Prawerzy
d
i
l
– a 2014
jutr
owych
iotami
eration
ywania
zk
ytuł
był t
o
to zd
ał
m, uzysk
Doktorat
rsyteckim
ie
w zakres
dia
zył stu
ku.
wym Jor
ch
wiodący
Ranking
najlepszych młodych
prawników
ia 2014
itra
w roli arb na
niejszym
znajdziesz na:
H
C
Y
C
Ą
Z
D
O
H
C
S
W
D
Z
A
I
W
G
A
W
A
R
P
Serwis dla:
Adwokatów, RADCÓW, Sędziów,
PROKURATORÓW, Aplikantów, Notariuszy,
Ludzi prawa, KOMORNIKÓW
EKSKLUZYWNE TEKSTY
o orzeczeniach sądów
i projektach ustaw
Prenumerata:
AKTUALNE INFORMACJE
dla każdej z korporacji
prawniczych
WNIKLIWE KOMENTARZE
i opinie prawniczych
autorytetów
WYSOKI POZIOM
dyskusji wyłącznie
w prawniczym gronie
Cena prenumeraty DZIENNIKA GAZETA PRAWNA: Wersja Standard – miesięczna (wrzesień 2014 r.): 105,60 zł: – wrzesień–grudzień 2014 r.: 365,00 zł: Wersja Premium – miesięczna
(wrzesień 2014 r.): 123,20 zł – wrzesień–grudzień 2014 r.: 432,00 zł. Wszystkie ceny brutto (zawierają 8% VAT). Więcej informacji na stronie www.gazetaprawna.pl/prenumerata
C8
RANKING
30 wschodzących gwiazd prawa
ORGANIZATORZY KONKURSU:
27. Łukasz Gorywoda
34 lata, doktor nauk prawnych
Stały Sąd Arbitrażowy w Hadze
MAT. PRASOWE
J
28. Michał
Żukowski
est uznanym specjalistą w zakresie arbitrażu inwestycyjnego i sporów transgranicznych. Obecnie pracuje w Stałym Sądzie Arbitrażowym (Permanent Court of Arbitration) w Hadze – jednej z wiodących międzynarodowych instytucji arbitrażowych
rozstrzygającej spory między państwami, a także między państwami i podmiotami
prywatnymi. Jako general manager działa w stowarzyszeniu European Federation
of Investment Law and Arbitration, zasiada też w prezydium Sekcji Rozwiązywania
Sporów Instytutu Allerhanda.
Jeden z pionierów ekonomicznej analizy prawa w Polsce. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP).
Ukończył (z wyróżnieniem) studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał
też dyplom szkoły ekonomicznej analizy prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Doktorat
z europejskiego prawa kontraktów obronił w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim
we Florencji – wiodącym w skali międzynarodowej ośrodku naukowym w zakresie
prawa UE, miejscu, w którym nauka prawa UE powstała. W 2013 r. ukończył studia
LL.M. z zakresu arbitrażu międzynarodowego w Columbia University w Nowym Jorku.
Zna języki angielski, włoski, francuski i pasywnie hiszpański. Publikuje w wiodących
w skali międzynarodowej periodykach z zakresu prawa europejskiego.
Od dwóch lat swoją wiedzą dzieli się ze studentami prawa, występując w roli arbitra
w the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – najważniejszym na
świecie konkursie typu moot court w zakresie arbitrażu.
Od maja 2013 r. prowadzi bloga poświęconego sporom transnarodowym (www.spory-transnarodowe.pl). W przeszłości był asystentem społecznym jednego z posłów.
29. Jacek Kołacz
31 lat, radca prawny
Kołacz, Ligara i Współpracownicy
– Kancelaria Radców Prawnych
BORYS SKRZYŃSKI
O
d prawie 3 lat kieruje działem prawnym w największej polskiej instytucji finansującej badania naukowe
i prace rozwojowe. Doświadczenie zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach i instytucjach publicznych m.in.
Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE
oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym pracował na stanowisku ds.
obsługi prawnej Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Specjalizuje się
w zagadnieniach prawnych finansowania
nauki, komercjalizacji, innowacyjnych zamówieniach publicznych oraz prawie dotyczącym funduszy europejskich i własności
intelektualnej. Jest twórcą nowych interpretacji zwolnienia usług badawczych ze
stosowania prawa zamówień publicznych.
Doprowadził do precedensowego wyroku
sądu administracyjnego stwierdzającego
niestosowanie przez NCBR jako jednostkę
sektora finansów publicznych kodeksu postępowania administracyjnego przy przyznawaniu środków na naukę.
Na uwagę zasługują jego umiejętności menedżerskie. Zarządzany przez niego dział
(znacznie rozbudowany w ostatnich latach)
wzoruje się na najlepszych praktykach stosowanych przez kancelarie. Jest podzielony na dwie sekcje i sprawnie prowadzi ok.
4,5 tysiąca spraw rocznie. Pracownicy mają
na swoje życzenie możliwość pracy w ela-
stycznych godzinach, na ich potrzeby został stworzony też tzw. google room, czyli
pokój z dużymi poduszkami, projektorem,
itp., w którym można spokojnie pracować
lub dokonać burzy mózgów nad danym projektem. Członkowie zespołu rozliczają się
z godzin poświęconych na poszczególnych
klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz
w danych projektach (niespotykane w administracji publicznej). Mecenas Żukowski
wprowadził też system staży wakacyjnych
dla najzdolniejszych prawników zainteresowanych tematyką prawa dotyczącego innowacyjności.
Jest absolwent stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim (z wyróżnieniem), studiował także
integrację europejską na Vrije Universiteit
Brussel.
W
spólnik w kancelarii Kołacz, Ligara i Współpracownicy. Specjalizuje
się w obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem
prawa spółek, kontraktów handlowych oraz
postępowań sądowych. Mimo stosunkowo
młodego wieku posiada duże doświadczenie
zawodowe, które zdobywał od końca 2006 r.
w działach prawnych spółek jako prawnik in-house oraz w kancelariach prawnych.
Rozumie rolę, jaką dla współczesnego
doradcy prawnego odgrywa wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań informatycznych,
w tym w szczególności środków komunikacji elektronicznej umożliwiających obsługę
klientów w czasie rzeczywistym niezależnie od miejsca ich lokalizacji. Efekt – choć
współtworzona przez niego kancelaria jest
zlokalizowana w Nowym Sączu (który raczej
nie jest prawniczym eldorado), obsługuje podmioty z całej Polski, jak również z zagranicy
(w tym nawet z USA).
Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatem I nagrody w ogólnopolskim konkursie przewodniczącego KNF na
najlepszą pracę magisterską z zakresu teorii
i praktyki nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
MAT. PRASOWE
30 lat, radca prawny
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Analogiczną nagrodę zdobył też za swoją rozprawę doktorską. Zajął także I miejsce w kategorii prawa finansowego w ogólnopolskim
konkursie na glosę do orzeczeń NSA, SN i TK
organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa. Jego dorobek naukowy obejmuje 9 monografii książkowych
oraz blisko pół setki artykułów naukowych
opublikowanych w czasopismach „punktowanych” przez MNiSW oraz w periodykach
zagranicznych.
W ramach działalności pro bono wspiera
organizację pożytku publicznego zajmującą
się tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności jest zaangażowany w realizację ogólnopolskiej kampanii
pod nazwą „Motopozytywni”.
30. Tobiasz Adam Kowalczyk
29 lat, radca prawny
Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o.
MAT. PRASOWE
S
zef działu prawnego oraz compliance officer
w Samsung Electronics. Wspierał spółkę w fazie rozpoczynania działalności w Polsce. Typ
prawnika zorientowanego na cel, ceniony za zaangażowanie, otwartość i lojalność w stosunku do
pracodawcy (co jest bardzo istotne dla inwestora
koreańskiego).
Do jego osiągnięć można zaliczyć wdrożenie
systemu elektronicznej obsługi prawnej, obejmującego opiniowanie umów oraz udzielanie porad
prawnych online. System, który minimalizuje
ryzyko prawne związane z procesem zawierania
i wykonywania umów, służy również do szerzenia
informacji prawnej wśród pracowników firmy. Jego
elementem jest „biblioteka umów”, z której czerpać mogą inni klienci wewnętrzni (wzory, standardowe postanowienia).
Mecenas Kowalczyk ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Podczas wymiany
międzynarodowej studiował prawo europejskie na
Uniwersytecie w Miszkolcu na Węgrzech, uczył
się również w Europejskiej Akademii Dyplomacji
(specjalizacja: Instytucje Europejskie).
Aktywnie działa na rzecz rozwoju mediacji i arbitrażu. Jest szefem poznańskiej Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów, oczekuje też
na wpis na listę mediatorów przy ministrze pracy
i polityki społecznej.
Jako wolontariusz Europejskiej Służby Wolontariackiej (EVS) uczył języka angielskiego oraz obsługi
komputera dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w Kostaryce.
Sylwetki laureatów opracowała Ewa Szadkowska
Redakcja: ul. Okopowa 58/72; 01-042 Warszawa, tel. 22 530 40 40, faks: 22 530 40 39; e-mail: [email protected] ■ Redaktor naczelna: Jadwiga Sztabińska
Zastępcy redaktor naczelnej: Andrzej Andrysiak, Dominika Sikora, Paweł Nowacki ■ Sekretarze: Łukasz Bąk, Rafał Drzewiecki, Anna Godlewska, Leszek Majkut,
Mirosław Mazanec, Mira Suchodolska ■ Redaguje: Ewa Szadkowska ■ Szef działu foto: Krzysztof Cieślewicz ■ Biuro reklamy (tel. 22 530 44 44):
Dyrektor Centrum Reklamy: Katarzyna Jasińska-Szulc ■ Szef studia DTP: Jacek Obrusiewicz ■ Produkcja: Elżbieta Stamler, tel. 22 530 42 24
■
■

Podobne dokumenty

GWIAZD PRAWA WSCHODZĄCYCH

GWIAZD PRAWA WSCHODZĄCYCH problemu. Ceni sobie samodzielność w pracy, innowacyjność i obcy jest mu schemat pracy „od – do”. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie się dokto...

Bardziej szczegółowo