Podręcznik do InstalCAD

Komentarze

Transkrypt

Podręcznik do InstalCAD
OPIS DO PROGRAMU
INSTALCAD 2.0
Łódź, kwiecień 2007
1
SPIS TREŚCI:
1. Okno wstawiania linii str.3-5
2. Multilinia str.5-6
3. Aksonometria str.6
4. Okno wyboru symboli str.6-8
5. Okno wyboru symboli producentów str.8
6. Własne biblioteki str.9-10
7. Symbole parametryczne str.11
8. Okno doboru grzejników str.12-19
9. Parametry str.20-24
10. Opis linii str.25
11. Numeracja symboli str.25
12. Usuwanie obiektów str.25
13. Parametry elektryczne str.26
14. Szybka podmiana producentów i typoszeregów rurociągów str.26
15. Zamiana opisów linii str.27
16. Zestawienie elektryczne str.27
17. Kopiuj parametry str.27
18. Zestawienie str.27-28
19. Opcje str. 28-29
20. Ceninwest str.29-30
21. Zliczanie objętości str.30
22. Składniki ceny str.31-33
23. Automatyczny opis grzejników str.33
24. Zmiana widoku grzejnika str.33
25. Podmiana parametrów i typoszeregów grzejników str.34-35
2
1.Okno wstawiania linii:
Program InstalCAD posiada funkcję inteligentnego rysowania linii wg. nowych i starych
norm zarówno polskich jak i europejskich. Do każdej linii można przypisać takie parametry
jak średnica przewodu, materiał z jakiego wykonana jest rura, typoszereg, max. ciśnienie.
Dodatkowo użytkownik może wybrać opcję wstawiania opisu linii, która program wygeneruje
automatycznie po narysowaniu danego odcinka linii. InstalCAD posiada szeroki zakres
materiałów, producentów i typoszeregów rur stosowanych w instalacjach sanitarnych w
budynku jak i poza nim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów instalacji
sanitarnych wyposażyliśmy program w dobór średnic zarówno nominalnych jak i
uwzględniających grubość ścianki.
Producenci:
Okno dialogowe producentów służy użytkownikowi do wyboru jednej z firm zajmującej się
produkcją rur (Tece quickpipe, Uponor, Tece flex, Roth, Aquatherm, Retting Heating) lub
wartości standartowych średnic wg. norm dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych,
kamionkowych i z tworzyw sztucznych (Normowe)
Rodzaj instalacji:
Pole to służy użytkownikowi do wyboru typu instalacji jaki będzie rysowany InstalCADem.
Do wyboru są następujące typy instalacji:
CO
CO2
GAZ
INNE
KANALIZACJA
KLIMATYZACJA
PARA
WC
– Instalacja centralne ogrzewanie niskotemperaturowa do 115°C
– Instalacje grzewcze o temperaturze powyżej 115°C
– Instalacja gazowa
– Automatyka i sygnalizacja
– Instalacje kanalizacyjne wew. i zew.
– Instalacje klimatyzacyjne
– Instalacje parowe
– Woda ciepła wraz z cyrkulacją
3
WZ
ZWZ
– Woda zimna
– Zewnętrzne sieci wodociągowe
Nazwa:
W polu tym użytkownik wybiera nazwę typoszereg wg. którego chce mieć definiowane
średnice przewodów.
Typ materiału:
Zdefiniowaniu typu instalacji, producenta i nazwy powoduje automatyczne wybór materiału z
jakiego wykonana jest rurociąg.
InstalCAD zawiera biblioteki produktów rur z materiałów:
- stal
- miedź
- polietylen
- polipropylen
- polichlorek winylu
- kamionka
- żeliwo
Ciśnienie:
Pole to mówi nam o ciśnieniu na jakie może być poddany dany typ rury wg. wskazań
producenta. Jeśli w polu tym pojawi się „brak” oznacza to, że aktualnie program nie
posiadamy danych na temat tego typu rurociągu.
Średnica:
Rozwijane pole średnicy pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedniej średnicy rurociągu.
Dodatkowo użytkownik może wybrać sposób oznaczania średnicy:
- nominalna zaznaczenie pola wyboru „Dn”
- średnica wraz z grubością ścianki wybór pola „Dxg”
Wybór linii:
Okno to uzależnione jest od wyboru typu instalacji i zawiera definicje linii wg. polskich i
europejskich norm. Każdej linii przypisana jest pozycja, nazwa, podgląd linii i norma wg.
której została zdefiniowana.
Wyświetlanie opisu linii:
Zaznaczenie tej funkcji ( ) powoduje wyświetlanie opisu w IntelliCADzie po narysowaniu
każdej prostej. Opis wyświetla się zawsze na środku linii. Odznaczenie powoduje nie
wyświetlanie opisu.
UWAGA:
Użytkownik może wstawiać opis do linii w każdym momencie pracy w InstalCADzie. W
tym celu należy wybrać ikonę
,a następnie zaznaczyć linie do opisu i wybrać punkt
4
wstawienia opisu. Użycie prawego klawisza myszy w IntelliCADzie powoduje powtórzenie
ostatniej wybranej funkcji z InstalCADa.
Dane pomocnicze:
Po wybraniu w oknie wstawiania linii opcji „Wstaw” program
przechodzi do IntelliCADa. Aby zwiększyć szybkość
rysowania InstalCAD posiada funkcję szybkiej zmiany
średnicy bez konieczności wchodzenia do okna wstawiania linii. Dodatkowo w oknie danych
pomocniczych można określić czy w danym momencie rysowania wstawiamy opis linii.
Wybranie ikony
powoduje powrót do okna wstawiania linii.
2.Multilinia:
InstalCAD został wyposażony w funkcję multilinii, która pozwala użytkownikowi
na rysowanie kilkoma liniami na raz. Wybór tej opcji uruchamia poniższe okno, w którym
użytkownik definiuje poszczególne linie.
Nr. – mówi nam o kolejności w jakiej będą rysowane linie,
Nazwa linii - użytkownik określa nazwę poszczególnych linii, które później pojawia się w
zestawieniu,
Typ – pozwala na wybór definicji linii zarówno z plików IntelliCADa jak i definicji
InstalCADa,
Dn/Dxg- opcja ta pozwala na zmianę wyświetlanego opisu linii z średnicy nominalnej na
średnicę z grubością ścianki,
Średnica – użytkownik określa średnicę poszczególnych linii,
Odsunięcie – określa odległość między linią nr.1 a następnymi,
Kolor – użytkownik wybiera kolor poszczególnych linii,
Skala – określa skale definicji linii dla poszczególnych linii,
Grubość – użytkownik wybiera grubość poszczególnych linii,
Prowadząca- użytkownik określa, która linia ma być linią prowadzącą poprzez zaznaczenie
okna ).
W dolnej części okna multilinii użytkownik ma do wyboru następujące funkcje:
Dodaj z biblioteki…-służy do dodawania linii z biblioteki InstalCADa, poprzez
uruchomienia okna „Wstaw linię”
Dodaj linię- służy do dodawania kolejnych linii definiowanych przez użytkownika,
Usuń linię- opcja ta pozwala usuwać kolejne linie,
Zapisz- funkcja ta pozwala na zapisanie zdefiniowanych multilinii,
Odczyt- funkcja ta pozwala na wczytanie zdefiniowanych multilinii,
5
Właściwości- funkcja ta pozwala na wprowadzenie parametrów do każdej linii analogicznych
jak dla linii wg. typoszeregów producenta.
Zgrupowanie- opcja ta pozwala użytkownikowi na rysowanie multilinii w dwóch
wariantach:
1. zgrupowana (gdy użytkownik zaznaczy pole ). InstalCAD będzie rysował
zdefiniowane linie jako jedna linia (funkcja przydatna do rysowania rurociągów wg.
rzeczywistych wymiarów), parametry będą takie same dla wszystkich zdefiniowanych
linii. Dodatkowo w zestawieniu pod uwagę będzie brana linia jako całość.
2. nie zgrupowana (gdy użytkownik odznaczy pole ). Wówczas InstalCAD rysuje
linie rozbite (przydatne przy rysowaniu aksonometrii i rzutów), parametry przypisane
są do każdej linii osobno. W zestawieniu wszystkie linie zliczane są osobno.
3.Aksonometria:
Aby poprawić szybkość rysowania schematów obliczeniowych dla instalacji
sanitarnych program InstalCAD posiada opcję rysowania aksonometrycznego. Funkcja ta
polega na rysowaniu linii w trzech płaszczyznach x, y, i z obróconej o kat 45°. Włączenie
trybu aksonometrycznego powoduje podobnie jak funkcja „orto” w IntelliCADzie możliwość
rysowania jedynie w trzech powyższych płaszczyznach.
Po wybraniu ikony
, na ekranie głównym
IntelliCADa pojawia się okno w którym
użytkownik może ,,Włączyć’’, ,,Wyłączyć’’ lub
„Anulować” funkcje aksonometrii.
4.Okno wyboru symboli:
Program InstalCAD ma bogatą bibliotekę symboli instalacyjnych wg. norm:
PN-EN 806-1,
PN-84/B-01400,
PN-84/B-017001,
PN-B 01700:1999,
DIN 1946,
DIN 1988, 12,88,
DIN 2429.
Symbole podzielone są na cztery grupy:
1. Instalacje centralnego ogrzewania
2. Instalacje gazowe
3. Instalacje wodno-kanalizacyjne
4. Instalacje parowe
Wybór jednej z czterech ikon powoduje przejście do okna wyboru symboli.
6
Okno wyboru symboli można podzielić na cztery części:
1. jest to okno wyboru grupy symboli z jaka użytkownik będzie pracował. Grupy
symboli podzielone są wg. funkcji jakie spełniają w instalacji,
2. okno podglądu wskazanego symbolu,
3. parametry pozwalają użytkownikowi na określenie numeru, średnicy, ciśnienia i skali
wybranego symbolu. Dodatkowo użytkownik może wybrać numerację automatyczna
poprzez zaznaczenie ( ) , która będzie generowała opis numeryczny w
IntelliCADzie, Aby zwiększyć wielkość symbolu należy w oknie skala wpisać
odpowiednią skalę mniejszą od jedynki. Natomiast aby zmniejszyć symbol należy
wpisać wartość większą od jedynki. Każdemu symbolowi w InstalCADzie
przyporządkowany jest dodatkowy opis, który mówi użytkownikowi o nazwie i
normie wg. której został stworzony obiekt. Zaznaczenie ( ) pola średnicy lub
ciśnienia, a następnie wybranie odpowiedniej wartości z rozwijanego pola wyboru
powoduje przyporządkowanie dodatkowych danych symbolu. Dane te będą
wyświetlane w zestawieniu materiałów,
4. widok, funkcja ta pozwala na zmianę widoku symbolu w zależności od potrzeb
użytkownika.
Uwaga:
Po wybraniu opcji wstaw, użytkownik wybiera linie na której ma się
znaleźć symbol. W przypadku symboli kątowych i niektórych
regulacyjnych. Przed wstawieniem do IntelliCADa użytkownik
określa liczbę linii na których ma powstać symbol.
7
Kolejną czynnością (warunek: wybór numeracji automatycznej) jest zaznaczenie początku i
końca odnośnika do numeru symbolu.
5.Okno wyboru symboli producentów:
Program InstalCAD posiada bogatą bibliotekę producentów armatury i urządzeń
instalacyjnych. W pierwszej wersji użytkownik ma dostęp do następujących produktów firm:
EUROHEAT
FLOWAIR
GAZOMET
HOVAL
KLIMOSZ
ROBUR
DAIKIN
BARTOSZ
NAVAL
GRUPA FERRO
W następnych wersjach firma INTERsoft postara się dodać kolejne firmy.
Wybór odpowiedniego symbolu produktu odbywa się w identyczny sposób jak dla symboli
wg. norm.
8
6.Własne biblioteki:
W programie InstalCAD użytkownik może tworzyć własne biblioteki, które będą miały
przypisane parametry tak jak symbole normowe lub producentów. Do zarządzania własnymi
bazami obiektów użytkownik używa ikonę
, natomiast do zapisywania symboli ikony
.
Zarządzanie własną bazą symboli:
Okna „Symboli
użytkownika” ma
podobną budowę do
okien symboli
normowych i
producentów. Różni się
tylko brakiem podglądu
obiektu i zmianą nazwy
jednego z widoków.
Po wybraniu
odpowiedniego
elementu, a także
wybraniu nr, średnicy,
ciśnienia, skali i widoku
użytkownik wstawia
obiekt do rysunku
przyciskiem „Wstaw”.
Zapisywanie symboli i obiektów użytkownika:
Funkcja ta pozwala na stworzenie własnej biblioteki symboli i urządzeń (z
przypisanymi parametrami i punktami przecięcia linii). Użytkownik może zapisać obiekt
stworzony przez siebie w IntelliCADzie, jak i element InstalCADa, który został
zmodyfikowany. Jeśli jest to ten drugi wariant to InstalCAD automatycznie wstawia
parametry, które były przypisane do niego przez program.
Sposób postępowania przy zapisie elementu do własnej biblioteki:
Mamy dwie możliwości albo zaznaczyć interesujący nas obiekt na rysunku i wybrać ikonę
, albo wybrać powyższą ikonę a następnie zaznaczać każdy element wchodzący w skład
symbolu i zatwierdzić prawym klawiszem myszy. Kolejną czynnością będzie podanie punktu
wstawienia definiowanego symbolu. Po wykonaniu tych czynności pojawi się nam okno
atrybutów symbolu, w które użytkownik wpisze interesujące go dane. Następnie pojawi się
okno „Zapisz jako…”, które jest podzielone na trzy części:
9
1. Użytkownik
określa nazwę
pliku pod którą
ma być zapisany
symbol i nazwę
katalogu do
którego zostanie
przypisany.
2. Pole „Widok”
pozwala określić
typ widoku pod
jakim będzie
zapisany blok.
Jeśli użytkownik do jednego typu urządzenia ma kilka rysunków to może je zapisać
pod taką samą nazwą wybierając tylko odpowiedni widok.
3. Pole „Przycinanie” pozwala określić użytkownikowi jak ma przycinać linie dany
element.
Pole to określa punkt zerowy tzn. symbol wstawiany jest bez przecinania
przechodzących przez niego linii,
Pole to określa ucięcie wszystkich linii po stronie lewej, które przecinają punkt
wstawienia symbolu,
Pole to określa ucięcie wszystkich linii po stronie prawej, które przecinają punkt
wstawienia symbolu,
Pole to określa ucięcie linii w dwóch punktach,
Pole to określa ucięcie linii, które przechodzą przez symbol w płaszczyźnie x i y
(przydatne do symboli kątowych),
Pole to określa przecięcie linii w czterech miejscach, w których krawędzi
symbolu przecinają się z linią (przydatne przy zaworach 3 i 4 drogowych).
UWAGA:
Aby przypisać do jednego obiektu kilka widoków, należy w polu nazwa pliku i nazwa
katalogu wpisać takie same nazwy dla każdego z widoków.
10
7.Symbole parametryczne:
W programie InstalCAD dostępne jest rysowanie urządzeń grzewczo-sanitarnych wg.
rzeczywistych wymiarów. W zależności od przeznaczenia danego urządzenia podzielone są
na grupy:
-Sprzęt AGD
-Urządzenia grzewcze
- Urządzenia sanitarne
- Zbiorniki
Po wybraniu jednej z grupy pojawia się nam okno wyboru.
Zasada działania jest
taka sama jak dla okna
symboli normowych lub
producentów. Pola
edycyjne ‘’Szerokość”,
”Długość”,”Wysokość”,
służą do wprowadzania
wymiarów urządzeń w
mm. Dodatkowo
użytkownik ma do
wyboru dwa widoki
symboli albo rzut z góry
albo widok z boku.
Zmiana miedzy
widokami powoduje
wyszarzenie
niepotrzebnych danych
wymiarowych.
11
8.Okno doboru grzejników:
Okno to pozwala użytkownikowi dobrać grzejnik płytowy, drabinkowy i
konwektorowy dwóch najpopularniejszych producentów, a także stworzyć
własny grzejnik.
Dobór odbywa się dwojako(poprzez zaznaczenie
odpowiedniego okna wyboru):
Wariant 1: Producenta
W wariancie tym użytkownik ma aktywne wszystkie okna dialogowe, a dobór odbywa się
poprzez podanie strat cieplnych danego pomieszczenia i wprowadzeniu wymiarów grzejnika.
Tok postępowania przy doborze grzejnika:
1.Wybór producenta grzejników ( w tej wersji programu : VNH , PURMO, WEBERMAN
GRUPY FERRO),
2.Wybór typu grzejnika (płytowy, drabinkowy i konwektorowy),
3.Wybór nazwy typoszeregu grzejnika,
4.Wybór temperatur pracy odbiornika tzn. temperatury zasilania, temperatury powrotu wody
grzewczej i temperatury pomieszczenia,
5.Wybór współ. określających usytuowanie, osłonięcie i położenia grzejnika w budynku,
6.Podanie straty cieplnej na która ma być dobrany grzejnik,
7.Wybór rodzaju podłączenia dla grzejników płytowych,
8.Jeśli pomieszczenie dla którego dobieramy grzejnik ma zdefiniowane wymiary okna pod
którym chcemy wstawić grzejnik należy w części „Wymiary [mm]” podać maksymalne
wartości szerokości i długości parapetu, a także wysokości parapetu od posadzki,
9.Wybór strony dobieranego grzejnika (Lewy, Prawy),
10.Wybór
12
W wariancie tym użytkownik ma aktywne wszystkie okna dialogowe, a dobór odbywa się
poprzez podanie strat cieplnych danego pomieszczenia i wprowadzeniu wymiarów grzejnika.
Tok postępowania przy doborze grzejnika:
1.Wybór producenta grzejników ( w tej wersji programu : VNH , PURMO, WEBERMAN
GRUPY FERRO),
2.Wybór typu grzejnika (płytowy, drabinkowy i konwektorowy).
3.Kolejną czynnością jest określenie nazwy grzejnika. Po wykonaniu tych czynności
użytkownik może przejść do wyboru temperatur pracy odbiornika tzn. temperatury zasilania,
temperatury powrotu wody grzewczej i temperatury pomieszczenia. Następnym etapem jest
13
określenie położenia grzejnika w pomieszczeniu i budynku, które umożliwi programowi
dobranie odpowiednich współczynników.
Okno usytuowania
Wybór okna usytuowanie pozwala użytkownikowi określić położenie odbiornika w
pomieszczeniu :
pod oknem [1,0]
przy ścianie wewnętrznej przeciwległej do zewnętrznej [1,1]
przy ścianie wewnętrznej z dala od okien i balkonu [1,2]
pod stropem [1,1]
Współczynnik usytuowania grzejnika uwzględnia wpływ lokalizacji odbiornika na warunki
przekazywania ciepła do pomieszczenia. Wartość współczynnika waha się od 1,0 dla
usytuowania normatywnego na ścianie zewnętrznej pod oknem do 1,2 dla usytuowania przy
ścianie wewnętrznej z dala od okien i drzwi balkonowych.
Okno osłona
W oknie tym użytkownik określa sposób zabudowy grzejnika i długości szczelin poprzez
zaznaczenie odpowiedniej wielkości w tabeli.
W zależności od sposobu osłonięcia grzejnika i
długości szczelin program dobierze
odpowiedni współczynnik korekcyjny, który
pozwoli określić warunki przekazywania ciepła
do danego pomieszczenia.
Wartość współczynnika większa od 1,00 mówi
nam o pogorszeniu się warunków wymiany
ciepła w porównaniu do warunków
normatywnych.
Okno liczba kondygnacji i kondygnacja od poziomu zasilania
Wybranie tych dwóch parametrów pozwala programowi dobrać odpowiedni współczynnik
uwzględniający wpływ ochłodzenia wody w nieizolowanych pionach centralnego ogrzewania.
Pierwsze okno określa całkowitą liczbę kondygnacji w budynku. Drugie okno określa
położenie pomieszczenia od kondygnacji na której umieszczony jest źródło ciepła.
Okno zawór termostatyczny
Pole to pozwala użytkownikowi na określenie czy dany grzejnik wyposażony będzie w zawór
termostatyczny, czy też nie. Wybranie w oknie dialogowym ’’ Tak’’ pozwala programowi
dobrać współczynnik na poziom 1,15, który zminimalizuje skutki cieplnego i hydraulicznego
rozregulowania instalacji.
14
Okno straty cieplnej
Okno straty ciepła pozwala użytkownikowi na wpisanie obliczonej straty ciepła dla danego
pomieszczenia w [W].
Okno straty cieplnej obliczona
Okno to służy do podglądu obliczonej wydajności cieplnej grzejnika. Wydajność cieplna
odbiornika pokrywa obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia z
uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na zmniejszenie lub zwiększenie
niezbędnej powierzchni ogrzewalnej grzejnika. Czynnik te uwzględnione są poprzez
zastosowanie współczynników korygujących do obliczeniowej wydajności grzejnika, które są
opisane powyżej.
Okno rodzaju podłączenia
Okno to pozwala dobrać użytkownikowi odpowiedni typ podłączenia grzejnika wg typów:
1)Grzejniki płytowe bez wbudowanego zaworu termostatycznego
GDJ(jednostronne górne),
DGJ(jednostronne dolne),
GDD (krzyżowe górne),
DGD (krzyżowe dolne),
GGD (siodłowe górne),
DDD (siodłowe dolne),
2)Grzejniki płytowe z wbudowanego zaworem termostatycznym
DDL (odpodłogowe lewe),
DDP (odpodłogowe prawe),
UWAGA :
Dodatkowo dla grzejników płytowych bez zaworu można określić stronę wstawiania poprzez
odpowiednie wciśnięcie/wyciśnięcie(Lewostronny/ Prawostronny) przycisku.
Okno wymiarowe
Okno wymiarowe służy użytkownikowi do określenia
granicznych wymiarów grzejnika. Poprzez wybór z
rozwijanych okien [szerokość / wysokość / długość],
program ogranicza liczbę grzejników tylko do tych,
które spełniają warunki zadane przez użytkownika.
Wartości w powyższych oknach są odzwierciedleniem
rzeczywistych wymiarów grzejników w zależności od producenta i typoszeregu.
15
Okno lista dobranych grzejników
Lista dobranych grzejników podzielona jest na dwie
części. Pierwsza pokazuje dokładna typ grzejnika, który
spełnia zadane przez użytkownika wymogi wymiarowe,
natomiast druga część przedstawia udział procentowy
grzejnika miedzy mocą podana przez producenta a
wydajnością cieplna grzejnika obliczoną przez program.
Użytkownik ma możliwość uszeregowania wyników
doboru albo według nazwy, albo według udziału
procentowego (malejąco lub rosnąco ), poprzez
kliknięcie myszką na jedną z nazw kolumn. Wybór odpowiadającego użytkownikowi typu
grzejnika odbywa się poprzez zaznaczenie go w powyższym oknie.
Okno opisu grzejników
Okno to pozwala podejrzeć atrybuty jakie przypisane
są do danego grzejnika.
1.Producent
2.Typ
3.Moc cieplna grzejnika [W]
4.Cena w [zł]
5.Pojemność grzejnika [dm3]
Okno podglądu rysunku
Okno podglądu rysunku pozwala użytkownikowi
podejrzeć wybrany przez niego widok grzejnika, który
zostanie wstawiony do IntelliCADa.
Opis na rysunek
W tej części okna doboru grzejników użytkownik ma wyświetlane parametry, które zostaną
wstawione wraz z obiektem do IntelliCADa.
Nazwa pom.: użytkownik wpisuje nazwę
pomieszczenia dla którego jest dobierany grzejnik,
Temp. pom. : wartość w tym oknie wstawiana jest
automatycznie w zależności od wybranej temp. pom. w
oknie wyboru temperatur,
16
Nastawa: pole to pozwala obejrzeć wygenerowaną przez program nastawę wstępna na
zaworze termostatycznym wbudowanym w grzejnik.
Moc katalogowa lub Strata cieplna: program generuje w tym oknie rzeczywistą moc
katalogową lub stratę cieplną dobranego grzejnika (wybór odpowiedniej wartości poprzez
wciśnięcie/wyciśnięcie przycisku
), możliwość modyfikowania j.w.
Opis: okno to pozwala na dowolny podgląd, edycję wybranego opisu typu grzejnika. Okno
wyboru znajdujące się po lewej stronie opisu pozwala określić czy dane parametry mają być
wstawione wraz z obiektem ( -zaznaczenie) czy też nie ( odznaczenie).
UWAGA:
Jeśli użytkownik nie chce wstawiać na rysunek jednego z powyższych elementów musi
odznaczyć
haczyk znajdujący się po lewej stronie.
Parametry obliczeniowe grzejnika
Różnica ciśnień dlt.p:. Aby program obliczył nastawę należy w polu dlt.p wpisać różnicę
ciśnienia w [bar] (różnica pomiędzy stratą ciśnienia w najniekorzystniejszym punkcie
instalacji a stratą ciśnienia na gałązce na której znajduje się wstawiany grzejnik) . Obliczenie
nastawy odbywa się poprzez przeliczenie strumienia przepływu i różnicy ciśnienia na kv i
odczytaniu przez program nastawy wg. katalogów producenta. Program domyślnie przyjmuje
różnicę ciśnień na poziomie 0,05 bar.
Współ.: pole to pokazuje współczynnik mocy dobranego grzejnika do mocy obliczeniowej.
Parametry głowicy termostatycznej
Zaznaczenie pola dodaj głowicę ( ) powoduje dodanie jej do rysunku obiektu, dodatkowo
użytkownik może wybrać typ głowicy termostatycznej zalecanej przez producenta do danego
typu grzejnika. Dane podane przez użytkownika zostaną dodane do zestawienia końcowego
rysunku.
Okno widoku
Wybranie jednego z dwóch pól wyboru powoduje
zmianę widoku obiektu albo na widok z
przodu(rozwinięcie) albo z góry (rzut).
17
Okno skali
Okno skali pozwala użytkownikowi na dobór skali w jakiej ma być
wstawiony obiekt. Wartość skali większa od jedynki powoduje
zmniejszenie wstawianego obiektu, natomiast mniejsza od jedynki zwiększa obiekt.
Katalog
Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące wybranego przez użytkownika
grzejnika, każdy typ ma pszypisany katalog producenta w formacie .pdf, który
aktywowany jest poprzez przyciśnienie przycisku katalog.
Anuluj i Wstaw
Wybór okna „Anuluj” powoduje powrót do IntelliCADa,
natomiast „Wstaw” generuje rysunek gotowy do wstawienia.
UWAGA:
Po wygenerowaniu obiektu w IntelliCADzie użytkownik wybiera punkt wstawienia
grzejnika, następnie podaje kąt obrotu i punkt wstawienia opisu (przyciśnięcie prawego
przycisku myszy anuluje wstawienie opisu).
18
Wariant 2: Użytkownika
Wariant ten pozwala użytkownikowi na wpisanie własnych wymiarów grzejnika, mocy i
nastawy wstępnej na zaworze termostatycznym. W zależności od wyboru w oknie głowica
termostatyczna program rysuje grzejnik z głowicą lub bez. Pozostałe aktywne funkcje działają
tak jak dla wersji producenta.
19
9.Parametry:
Każdemu elementowi rysowanemu w InstalCADzie przypisane są atrybuty, które
uwzględniane są w zestawieniu. Wstawianemu symbolowi czy to wg. normy czy
katalogu producenta InstalCAD przypisuje atrybuty. Użytkownik włączając funkcje
„parametry” może w dowolny sposób edytować pola tekstowe. Dodatkowo zaznaczając pole
„Opis” dla dowolnego parametru poprzez opcje „Wstaw opis” użytkownik może wprowadzić
informacje o obiekcie do rysunku w IntelliCADa. Atrybuty podzielone są na 3 typy:
1.symbole
2.grzejniki
3.linie
Wybór na rysunku jednego z powyższych typów powoduję włączenie odpowiedniego okna
atrybutów.
1.Okno atrybutów symboli
20
1.Numer- pole tekstowe wyświetla numer jaki został przypisany dla danego obiektu. Dowolna
edycja numeru spowoduje automatyczną zmianę opisu na rysunku w IntelliCADzie,
2.Nazwa- w polu tym wyświetlana jest nazwa obiektu,
3.Producent- pole to służy określania producenta danego obiektu,
4.Typ- w polu tym możemy zdefiniować typoszereg w jakim chcemy umieścić obiekt,
5.Norma- pole określające wg. jakiej normy został narysowany obiekt,
6.Średnica- pole to pozwala zmienić dobraną wcześniej średnicę [mm],
7.Ciśnienie- pole określające max. ciśnienie w jakim może pracować obiekt [bar],
8.Opis- zawarte są tu wszystkie informacje jakie wyświetlane są w oknie opisu w funkcji
wstawiania symboli,
9.Opór- pole określające opór obiektu [kPa],
10.Kvs- pole określające współczynnik przepływu danego obiektu,
11.Przepływ- pole określające max. przepływ czynnika przez dany obiekt [m3/h],
12.Przepływ QWC- pole określające normatywny przepływ wody ciepłej [l/s],
13.Przepływ QWZ- pole określające normatywny przepływ wody zimnej [l/s],
14.Pojemność- pole określające max. pojemność wodną danego obiektu [dm3],
15.Pojemność grzewcza- pole określające pojemność obiektu podczas procesu grzewczego
[dm3],
16.Cena [zl]- pole określające przybliżoną cenę danego obiektu [zl], PRZYCIŚNIĘCIE
KLAWISZA CTR I KLIKNIĘCIE NA OKNO DIALOGOWE CENY WŁĄCZA
SKŁADNIKI CENY,
17.Podstawa cenowa-pole określające kod ceny scalonej lub nr. KNNR
18.Opory grzania- pole określające opory przepływu przez dany obiekt podczas procesu
grzania [kPa],
19. Opory chłodzenie- pole określające opory przepływu przez dany obiekt podczas procesu
chłodzenia [kPa],
20.Przepływ wody chłodzenie- pole określające max. przepływ wody przez obiekt w procesie
chłodzenia [m3/h],
21. Przepływ wody grzanie- pole określające max. przepływ wody przez obiekt w procesie
grzania [m3/h],
22.Moc chłodnicza- pole określające moc chłodniczą danego obiektu [kW],
23.Przepływ powietrza- pole określające max. przepływ powietrza przez dany obiekt [m3/h],
24.Sprawność- pole określające sprawność danego obiektu [%],
25.Przyłącze wody- pole określające średnice przyłącza wodnego doprowadzonego do
obiektu [mm],
26.Zużycie gazu propan- pole określające max. zużycie gazu propan przez dany obiekt [m3/h],
27. Zużycie gazu ziemnego- pole określające max. zużycie gazu ziemnego przez dany obiekt
[m3/h],
28.Poziom hałasu- pole określające poziom emitowanego hałasu przez dany obiekt [dB],
29.Zasilanie elektryczne- pole określające napięcie jakie wymaga dany obiekt [V],
30.Max. pobór prądu- pole określające max. pobór prądu jaki może mieć dany obiekt [A],
31.Pobór mocy- pole określające max. pobór mocy przez dany obiekt podczas pracy [W],
32.Klasa energetyczna- pole określające klasę energetyczną danego obiektu,
33.Typ czynnika chłodniczego- pole określające typ czynnika chłodniczego jaki
wykorzystywany jest przez dany obiekt,
34.Asortyment- pole określające dodatkowe elementy do danego obiektu,
35.Max. ilość podłączonych j.wew.- pole określające max. ilość podłączonych jednostek
wewnętrznych do danego obiektu,
36.Ilość obrotów- pole określające ilość obrotów silnika danego obiektu [1/min].
21
37.Max. ilość podłączonych j.wew.- pole określające ilość jednostek wew. (klimatyzatorów)
podłączonych do jednostki zew.
38.J.m.-pole określające jednostkę miar jaka ma być wstawiona do zestawienia lub
kosztorysu.
2.Okno atrybutów grzejników
22
1.Nazwa- pole określające nazwę grzejnika,
2.Producent- pole określające producenta grzejników,
3.Typ- pole określające typoszereg grzejnika,
4.Rodzaj- pole określające rodzaj grzejnika,
5.Wysokość- pole określające wysokość grzejnika [mm],
6.Szerokość- pole określające szerokość grzejnika [mm],
7.Długość- pole określające długość grzejnika [mm],
8.Nastawa- pole określające nastawę wstępną na zaworze termostatycznym wbudowanym w
grzejnik,
9.Temperatura wody- pole określające temperaturę zasilania/powrotu wody grzewczej i
temperatury pomieszczenia [°C],
10.Pojemność wodna- pole określające pojemność wodną grzejnika [dm3],
11.Wsółczynnik- pole określające wartość współczynnika mocy grzejnika do obliczonej starty
cieplnej [%],
12.Głowica- pole określające czy jest głowica termostatyczna,
13.Typ głowicy- pole określające typ głowicy termostatycznej,
14.Delta. P- pole określające wartość różnicy ciśnień [bar],
15. Cena- pole określające cenę danego grzejnika [zł], PRZYCIŚNIĘCIE KLAWISZA
CTR I KLIKNIĘCIE NA OKNO DIALOGOWE CENY WŁĄCZA SKŁADNIKI
16. Podstawa cenowa- pole określające kod ceny scalonej lub nr. KNNR,
17. J.m.- pole określające jednostkę miar jaka ma być wstawiona do zestawienia lub
kosztorysu,
18.Nazwa pom.- pole mówiące o nazwie pomieszczenia dla, którego został dobrany grzejnik,
19.Temp. pom. – pole mówiące o temp. pomieszczenia dla, której został dobrany grzejnik,
20. Moc kat./Str. ciepl.- pole wyboru między Moc kat. a Str. ciepl. wstawianego opisu
grzejnika,
21.Moc. kat lub Str. ciepl.- pole pokazujące wartość straty cieplnej albo mocy katalogowej
grzejnika,
22. Widok- pole określające widok wstawionego grzejnika (wybór ptaszka po prawej stronie
pozwala na zamianę widoku),
23. Typ podłączenia- pole pozwalające zmienić typ podłączenia grzejnika,
24. Strona – pole służące do zmiany strony grzejnika lewa/prawa
23
3.Okno atrybutów linii
1.Nazwa rury- pole określające dokładną nazwę danego przewodu,
2.Nazwa linii- pole określające nazwę definicji linii jaką rysowany był dany rurociąg,
3.Producent- pole określające nazwę producenta danej rury,
4.Typ instalacji- pole określające typ instalacji,
5.Typ materiału- pole określające typ materiału z jakiego wykonana jest rura,
6.Ciśnienie- pole określające ciśnienie w jakim może pracować dana rura [bar],
7.Dn- pole określające średnicę nominalną rury możliwość zmiany wybranej śr. [mm],
8.Dxg- pole określające średnicę rury wraz z ścianką,
9.Wyświetlana średnica- pole określające wyświetlaną wartość średnicy w opisie linii,
zestawieniu i kosztorysie,
10.Vj- pole określające pojemność wodną jednego metra danej rury [dm3/mb],
11.Norma- pole określające normę wg. której została sporządzona definicja linii,
12.Cena- pole określające cenę danego grzejnika [zł], PRZYCIŚNIĘCIE KLAWISZA CTR
I KLIKNIĘCIE NA OKNO DIALOGOWE CENY WŁĄCZA SKŁADNIKI CENY,
13.Podstawa cenowa- pole określające kod ceny scalonej lub nr. KNNR,
14.J.m.- pole określające jednostkę miar jaka ma być wstawiona do zestawienia lub
kosztorysu.
24
10.Opis linii:
Aby ułatwić użytkownikowi prace nad schematami instalacyjnymi program
InstalCAD posiada opcję wyciągania opisu linii. Funkcja ta polega na wstawianiu
do IntelliCADa opisów wybranych linii (rysowanych z funkcji wstawianie linii) wraz z
średnicami w dowolnym momencie pracy. Po wybraniu tej opcji użytkownik wybiera linie dla
której chce wygenerować opis, a następnie wskazuje punkt wstawienia opisu.
11.Numeracja symboli:
Podobna funkcje jak opis linii pełni opis symboli. Użytkownik ma możliwość
wstawienia wygenerowanego przez InstalCADa opisu do wybranego elementu.
Po włączeniu tej opcji program pyta się czy dana numeracja ma być numeracja bieżącą (wg.
poprzednich ustawień) czy nową numeracją. Jeśli użytkownik wybierz drugą opcje to
InstalCAD spyta się o numer początkowy od którego ma zacząć numerację. Kolejnym
krokiem będzie wybór obiektu, któremu chcemy przypisać numer. Przy wyborze kolejnych
obiektów program będzie wyświetlał poniższe okno, w którym użytkownik określi czy:
- zastosować numeracje rosnącą
- zastosować numerację stałą ( program przypisuje ten sam numer dla kolejnych symboli)
- zastosować numerację bieżącą ( wg. poprzednich ustawień)
- zastosować nową numerację (wybór nowych ustawień)
Przyciśnięcie prawego klawisza myszy po zdefiniowaniu ustawień i wstawieniu opisu dla
pierwszego obiektu powoduje automatyczny wybór poprzedniej opcji bez konieczności
określania typu numeracji z powyższej listy.
UWAGA:
Rysowanie odnośnika do opisu odbywa się w taki sam sposób jak dla poprzednich punktów,
czyli poprzez wybranie punktu początkowego odnośnika i końcowego.
12.Usuwanie obiektów:
Funkcja ta pozwala użytkownikowi na usunięcie dowolnego obiektu wstawionego w
InstalCADzie, który przeciął linie. Wybór tej opcji, a następnie symbolu automatycznie łączy
ucięte linie w jedną.
25
13.Parametry elektryczne:
Funkcja ta pozwala w łatwy sposób wstawić opis elektryczny przypisany do danego elementu.
Użytkownik po wciśnięciu powyższej funkcji zaznacza dany obiekt, a następnie wybiera
miejsce wstawienia opisu na rysunku. Opis generowany jest wg. stałego schematu tzn. nazwa
elementu, typ, max. pobór mocy, max. natężenie prądu, napięcie (wartość 0 w jednym z
powyższych okien dialogowych nie jest wyświetlana).
14.Szybka podmiana producentów i typoszeregów rurociągów:
Okno to służy do szybkiej podmiany producenta lub typoszeregu wstawionego do
IntelliCADa rurociągu. Po wybraniu powyższej ikony pojawia się nam okno „Rury do
zmiany”, w którym to wybieramy albo cały rysunek „Wszystko”, albo wybrany obszar z
rysunku „wYbierz”. Następnie w oknie „Modyfikuj wybrane rury:” możemy zmienić
wybrany rurociąg na innego producenta lub typoszereg, albo wg. średnicy nominalnej
(zaznaczenie -Dn), albo średnicy z grubością ścianki (zaznaczenie – Dxg).
UWAGA:
Jeśli w wybranym typoszeregu nie istnieje
odpowiednik dla wybranej średnicy pojawi się
nam dodatkowe okno „Wybierz średnicę:”. W
części opisowej mamy podaną średnicę
wybranego do podmiany rurociągu. Natomiast w
dolnej części w polu wyboru możemy przypisać
średnice zamienną. Dodatkowo możemy
podmienić średnice dla wszystkich przewodów o tej samej średnicy ( wybór przycisku
„Zmień wszystkie” ). Można też przypisać nową średnicę dla poszczególnych linii (wybór
przycisku „OK.”), albo pominąć dany przewód (przycisk „Pomiń”).
26
15.Zamiana opisów linii:
Funkcja pozwalająca na podmianę wstawionego opisu linii
z średnicy D x g na DN lub odwrotnie. Wszystkie
zaznaczone rurociągi, które są opisane na rysunku zostaną
automatycznie zastopione nowym opisem.
16.Zestawienie elektryczne:
Funkcja ta pozwala użytkownikowi na wygenerowanie (w postaci rtf) zestawienia
elektrycznego elementów użytych w instalacji. Po wyborze tej opcji użytkownik musi wybrać
sposób zaznaczenia elementów. Wybór „Wszystkie”
powoduje automatyczne zestawienie elementów,
natomiast „Wybierz” pozwala użytkownikowi na
wybór indywidualny obiektów. Po wybraniu zakresu
obiektów jaki ma wchodzić w zestawienie użytkownik
musi określić nazwę i miejsce zapisania zestawienia na dysku twardym.
17.Kopiuj parametry:
Funkcja ta pozwala użytkownikowi przenosić zdefiniowane parametry między kilkoma
obiektami wstawionymi do InstalCADa. Po wybraniu elementu wzorcowego użytkownik
wybiera kolejne obiekty, które mają przejąć dane parametry.
18.Zestawienie:
Podczas pracy w InstalCADzie użytkownik może w każdej chwili stworzyć zestawienie
materiałów w formacie .rtf (zgodnym z Wordem). Należy zaznaczyć interesujący nas obszar
rysunku a następnie wybrać opcje zestawienie, lub wybrać jedną z opcji „wszystko” albo
„wybierz”(wybór następuje poprzez zaznaczenie interesujących nas obiektów). Program spyta
się o miejsce i nazwę pod jakim ma być zapisany plik tekstowy. Aby otworzyć zapisane
zestawienie należy posiadać program Word albo inne odczytujące pliki .rtf.
27
19.Opcje:
Funkcja opcje umożliwia
użytkownikowi w prosty sposób
określić skale w jakiej wykonuje
rysunek, wysokość czcionki, a także
określić globalne narzuty kz, kp i z jakie
zostaną wstawione do „Składnika
ceny”.
Okno opcji zbudowane jest z pięciu
części:
-w pierwszej użytkownik dokonuje
wyboru skali globalnej rysunku
(mm,cm,m) w której będą wstawiane
symbole,
- w drugiej określa globalną wysokość
czcionki dla opisów i numeracji jaką
będzie przyjmował InstalCAD,
- w trzeciej określa globalne narzuty na
koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk,
28
- w czwartej określa przedział w jakim ma być dobierany grzejniki po zmianie temp i
producenta,
- w piątym określa elementy opisu jakie mają być wyświetlone poprzez funkcje
automatycznego opisu.
UWAGA:
Czcionka przyjmowana jest na stałym poziomie i jakakolwiek zmiana skali poza skalą
globalną nie zmienia jej wielkości.
20.Ceninwest:
Funkcja ta pozwala na przekazanie danych z rysunku dwg do programu kosztoryswego.
Użytkownik w dowolnym momencie tworzenia projektu może wygenerować zestawienie do
Ceninwestu. InstalCAD przekazuje dane dotyczące ilości danych elementów, nazwy, typu,
średnicy, ceny scalonej lub szczegółowej, nr. specyfikacji technicznej, jednostki i podstawy
cenowej. Jakakolwiek zmiana jednego z powyższych obiektów w Ceninweście zostanie
zapisana również w InstalCADzie (wyjątek ilość). Ponieważ w Ceninweście na nazwę
składa się również typ, średnica i producent, aby zapisać te parametry poprawnie w
InstalCADzie należy w Ceninweście wprowadzić je wg. schematu:
nazwa , typ materiału: typ, średnica: dn , producent: intersoft
Jeśli tak zostanie wprowadzona nazwa to w InstalCADzie wszystkie dane zapiszą się w
odpowiednich miejscach.
Wybranie ikony
powoduje wywołanie komendy
„Obiekt do eksportu”, która pozwala użytkownikowi
wybrać czy chce wysłać do Ceninwestu cały rysunek
(Wszystkie), czy tylko wybrany fragment (wYbierz). Dla
pierwszej możliwości (Wszystkie) program
automatycznie wstawia wszystkie elementy z rysunku do Ceninwestu. Natomiast przy
wyborze (wYbierz) użytkownik określa obszar przeznaczony do eksportu do programu
kosztorysowego, zatwierdzenie następuje poprzez przyciśnięcie prawego klawisza myszy. Po
wykonaniu powyższych czynności program automatycznie otworzy Ceninwest i przeniesie
do
niego wybrane dane. Otworzy również
okno „Eksport do programu Ceninwest”,
którego zadaniem jest wprowadzać dane do
InstalCADa z programu kosztorysowego.
Po dokonaniu korekt w Ceninweście
(wybranie ikony ) użytkownik może
przesłać zmiany poprzez wybór w oknie
dialogowym „Pobierz dane”. Do InstalCADa wprowadzone zostaną wszystkie zmiany jakie
wykonano w nazwie, typie, średnicy, producencie, numerze specyfikacji technicznej,
jednostce miar, cenie (także szczegółowej).
29
UWAGA:
Ponieważ każda zmiana na rysunku powoduje dodanie kolejnych elementów do kosztorysu.
Program InstalCAD może eksportować dane do Ceninwestu tylko raz, natomiast program
kosztorysowy może wielokrotnie wysyłać dane o zmianach w oznaczeniach, numeracjach i
cenach obiektów.
Aby zmiany w InstalCADzie wprowadzić ponownie do Ceninwestu należy zamknąć otwarty
program kosztorysowy, a następnie wybrać .
Jeśli użytkownik zamknie okno „Eksport do programu Ceninwest”, a będzie chciał
importować dane z Ceninwestu musi wybrać .
21.Zliczanie objętości:
Ponieważ do obliczeń projektantom przydatne są dane na temat pojemności instalacji.
InstalCAD został wyposażony w prosty moduł zliczający. Dane o pojemności elementów dla
większości przypadków są zapisane w programie (symbole producentów i rurociągi). Jeśli
użytkownik chce je zmodyfikować bądź wprowadzić w obiektach do, których nie zostały
przypisane, musi otworzyć
okno „Parametry” i wypełnić wiersz „Pojemność [dm3]”.
Przypisać pojemność do obiektu można jeszcze po włączeniu opcji zliczania, jeśli program
wykryje brak danych o objętości elementu wtedy
automatycznie zaznacza ten obiekt i wyświetla okno
„Objętość zaznaczonego obiektu”. Użytkownik
wypełnia pole edycyjne i zaznacza „OK”. W
przypadku jeśli na rysunku pojawi się kilka obiektów z
niezdefiniowaną pojemnością wtedy po wypełnieniu
, a program
pola edycyjnego wciskamy
automatycznie przeskakuje nam na następny element (podświetlając go). Po wypełnieniu
wszystkich brakujących danych lub przyciśnięciu przycisku „OK” InstalCAD automatycznie
tworzy raport obliczeniowy w postaci pliku tekstowego.
30
22. Składniki ceny:
Funkcja to służy do generowania ceny szczegółowej [R+M+S] danego elementu. Aby
włączyć składniki należy w oknie „Parametry” wybrać wiersz edycyjny „Cena [zł]” z
przytrzymanym klawiszem „Ctrl”.
31
Okno „Składniki ceny” zbudowane jest z dwóch części:
- pierwsza służy do wstawiania robocizny, materiału i sprzętu. Program automatycznie do
składników dodaje element dla jakiego generowana jest cena. Każdy wiersz składnika ceny
składa się z 9 kolumn:
1.Nr. – określa kolejny nr. składnika,
2.Typ – użytkownik z rozwijanego kombo może wybrać jedną z trzech możliwości (Mmateriał, S-sprzęt, R-robociznę ),
3.Baza – wciśnięcie tego pola powoduje otwarcie bazy cenowej KNNR wg.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r.). Wybór przez użytkownika typu
składnika powoduje otwarcie bazy cenowej przypisanej do danego typu.
32
Każda baza podzielona jest zgodnie z powyższym rozporządzeniem. Użytkownik zaznacza
interesującą go pozycje i przyciska „OK”. Dodatkowo pod grupą 00 znajduje się baza
użytkownika. Użytkownik może do niej dodawać nowe grupy, pozycje, kopiować elementy z
KNNR i wklejać, a także usuwać,
4.Kod – kolumna ta mówi nam o kodzie jaki został wprowadzony przez użytkownika, albo
podanym przez powyższe rozporządzenie numerze ETO lub KMB,
5.Nazwa – pole określające dokładną nazwę materiału, sprzętu lub robocizny,
6.J.m. – jednostka miary,
7.Ilość- pole określające nakład ilościowy na daną pozycję
8.Cena jedn.- pole określające cenę za daną pozycję w [zł].
9.Cena - pole wyliczające całkowitą cenę za dana pozycję [zł].
- druga część pokazuje sumę nakładów poniesionych na R, M, S. Następna kolumna mówi
nam o kosztach poniesione na zakup materiału (kz), pośrednie(kp), zysku ( dla wszytkich tych
pozycji użytkownik może ustalić narzuty wynikające z charakteru danej pracy). Ostatnia
kolumna pokazuje całkowitą cenę (suma wszystkich nakładów) danego elementu.
Przycisk „Dodaj” dodaje nową pozycję składnika ceny, natomiast „Usuń” usuwa ostatnią
pozycję znajdującą się na liście.
UWAGA:
Jeśli w wybranej pozycji typem będzie M-materiał a jednostka miar %, to InstalCAD
automatycznie przypisze jako cenę jednostkową sumę wszystkich materiałów w danym
składniku (funkcja przydatna dla materiału pomocniczego).
23. Automatyczny opis grzejników:
Opcja ta pozwala użytkownikowi automatycznie wstawić dowolnie zmodyfikowany opis (w
opcjach programu) bez konieczności określania miejsca wstawienia napisów. Wybierając
jedna z dwóch opcji Wszystko (program wstawia
opisy dla wszystkich grzejników na rysunku ) lub
Wybierz (użytkownik sam wybiera kolejne grzejniki
do wstawienia opisu).
24. Zmiana widoku grzejnika:
Podobnie jak w poprzedniej funkcji użytkownik określa czy
maja być zmienione wszystkie grzejniki na rysunku
(Wszystkie), czy wybrane prze użytkownika (Wybierz).
Następnie określa sposób zamiany wybranych grzejników:
1. Z rzutu na rozwinięcie
2. Z rozwinięcia na rzut
33
25.Podmiana parametrów i typów grzejników:
25.1. Podmiana wstawionych grzejników wg parametrów wymiarowych
Funkcja pozwalająca na podmianę
wstawionych grzejników na nowy
typoszereg lub producenta wg wymiarów.
(okno zmiany parametrów grzejnika)
Program automatycznie szuka w nowo wybranym typoszeregu grzejników o tych samych
wymiarach, a jeśli takich nie znajduje pokazuje nam okno szybkiego doboru:
Okno to podzielone jest na pięć części:
1) część pokazujące dane zamienianego
grzejnika (typoszereg i współ. %
wykorzystania mocy),
2) część służy użytkownikowi do określenia
granicznych wymiarów grzejnika. Poprzez
wybór z rozwijanych okien [szerokość /
wysokość / długość], program ogranicza
liczbę grzejników tylko do tych, które
spełniają warunki zadane przez użytkownika.
3) część służy do określania zakresu % doboru
grzejników. Przycisk „Wyświetl” powoduje
odświeżenie listy grzejników.
4) część służy do wyboru odpowiedniego
grzejnika (na liście znajdują się tylko grzejniki
spełniające wymagania punktu 2 i 3).
5) część pozwala na dobór nowego typu głowicy
jeśli grzejnik jest z wbudowanym zaworem.
Dolna część składa się z czterech przycisków pozwalających na:
„Zamień wszytko” zamienia wszystkie grzejniki tego samego typu na wybrane z listy
„Anuluj” anuluje operacje
„Pomiń” pomija tylko ten grzejnik
„OK” zatwierdza wybór
34
25.2. Podmiana temperatur zasilania i powrotu wstawionych grzejników
Funkcja pozwalająca na podmianę temperatur zasilania i powrotu czynnika grzewczego, a
także ponowny szybki dobór odbiornika uwzględniający współ. % wykorzystania mocy
grzewczej.
Po wybraniu całego obszaru rysunku (Wszystko) lub
wybranych grzejników (Wybierz) pojawia się nam
okno „Nowe temperatury” w którym użytkownik
definiuje interesujące go temperatury zasilania i
powrotu czynnika grzewczego.
Jeśli grzejnik po przeliczeniu współ. % dla nowo
dobranych temp. jest w zakresie zgodnym z
wartościami wpisanymi w opcjach programu (Zakres
doboru grzejników [%]). To nie zostanie on
zamieniony na inny typ. Natomiast jeśli wartości z
zakresu jest przekroczona to pojawi się nam okno szybkiego dobory (patrz p. 25.1), w
którym użytkownik wybierze nowe wymiary grzejnika.
25.3. Podmiana wstawionych grzejników wg parametrów wymiarowych i
współ. % wykorzystania mocy grzejnika
Funkcja działająca na podobnej zasadzie co „Podmiana wstawionych grzejników wg
parametrów wymiarowych” wzbogacona jedynie o sprawdzenie warunku współ. %
wykorzystania mocy grzejnika. Polega na tym, że użytkownik wybiera albo cały obszar
rysunku (Wszystko) lub interesującą go część (Wybierz) i zatwierdza prawym klawiszem
myszy.
Wówczas pojawia się okno wyboru
nowego producenta i nazwy typoszeregu
grzejników, w którym wybiera
interesujący go typ odbiornika.
Dodatkowo przypisując typ podłączenia.
Jeśli wstawione na rysunek grzejniki mają
takie same wymiary jak nowo wybrany
model i dodatkowo nowo wyliczony współ. % wykorzystania macy zawiera się w zakresie
wybranym w opcjach. Wówczas program automatycznie podmieni grzejniki na nowego
producenta i typoszereg. Natomiast jeśli któryś z powyższych warunków nie jest spełniony
użytkownikowi pojawi się okno szybkiego doboru (patrz p. 25.1) ), w którym następuje
ponowny wybór wymiarów grzejnika.
35

Podobne dokumenty