modem kablowy - Piotrkosoft.net

Komentarze

Transkrypt

modem kablowy - Piotrkosoft.net
Internet On/Off
Message Cable
Activity
MODEM KABLOWY
Cable
Link
PC Link Internet
Informacje dotyczπce bezpieczeÒstwa
OSTROØNIE
Przed obs≥ugπ
od≥πczyÊ zasilanie.
OSTROØNIE
Aby zapewniÊ niezawodne dzia≥anie i zapobiec
przegrzaniu modemu, naleøy mu zapewniÊ
dostatecznπ wentylacjÍ i trzymaÊ go z dala od ürÛde≥
ciep≥a. Nie ustawiaÊ w pobliøu nawiewnikÛw gorπcego
powietrza i innych grzejnikÛw. WokÛ≥ modemu i jego
zasilacza zapewniÊ swobodny przep≥yw powietrza.
Zgodne z DOCSIS (DCMXX5) lub EURO-DOCSIS (TCMXX0)
Produkt DOCSIS (nr modelu - - Ñ5î) jest zaprojektowany zgodnie z normatywem DOCSIS.
Produkt Euro-DOCSIS (numer modelu z ostatniπ cyfrπ Ñ0î) jest skonstruowany zgodnie z
normπ Euro-DOCSIS, ale moøe rÛwnieø odbieraÊ sygna≥y DOCSIS (norma amerykaÒska
stosowana takøe przez niektÛrych operatorÛw telewizji kablowej w Europie) w zakresie
czÍstotliwoúci 112 ñ 858 MHz.
Pod≥πczanie do sieci telewizji kablowej w Ameryce PÛ≥nocnej
Zwracamy uwagÍ na art. 820-40 Krajowego Kodeksu Elektrycznego (rozdzia≥ 54 cz. 1
Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego), gdzie podane sπ wytyczne naleøytego uziemienia,
a w szczegÛlnoúci ustalenie, øe przewÛd uziemiajπcy kabla musi byÊ przy≥πczony do uk≥adu
uziemienia budynku moøliwie najbliøej punktu wejúcia kabla.
Wymagany kabel zasilania
Ten produkt musi byÊ uøytkowany z dostarczonym kablem zasilania lub z kablem zgodnym
z normami IEC227 H03 VV-F lub IEC227 H03 VVH2-F, z przewodami o przekroju
poprzecznym co najmniej 0,75mm 2.
Warunki otoczenia
Temperatura pracy 0 ñ 40°C
Temperatura sk≥adowania -30 ñ 65°C
Jeøeli produkt zosta≥ zakupiony w punkcie sprzedaøy detalicznej, prosimy przeczytaÊ
nastÍpujπcy tekst:
Rejestracja produktu
Prosimy wype≥niÊ i niezw≥ocznie odes≥aÊ za≥πczonπ kartÍ rejestracji produktu. Pozwoli nam to skontaktowaÊ siÍ w
razie potrzeby z nabywcami.
Aby otrzymaÊ czÍúci i uzyskaÊ serwis w okresie gwarancji oraz jako dowÛd zakupu naleøy przechowaÊ kwit zap≥aty.
Moøna go tutaj przymocowaÊ oraz na wszelki wypadek zapisaÊ numer serii i modelu. Numery znajdujπ siÍ z ty≥u
urzπdzenia.
Nr modelu ____________________________________ Nr seryjny _____________________________________________
Data zakupu: _________________________________ Adres i telefon sprzedawcy: _______________________________
Spis treúci
WstÍp ................................................................................................................................................... 2
Podstawowe funkcje modemu kablowego ........................................................................................................................ 2
ZawartoúÊ CD-ROM .......................................................................................................................................................... 2
Wyúwietlanie diagnostyki poprzez CD-ROM .................................................................................................................... 2
Wymagania dotyczπce komputera .................................................................................................................................... 3
Modem kablowy: opis ogÛlny ............................................................................................................. 4
Co robi modem .................................................................................................................................................................. 4
Czego modem potrzebuje do pracy .................................................................................................................................. 5
Zanim zaczniesz .................................................................................................................................. 5
Skontaktuj siÍ z miejscowym przedsiÍbiorstwem telewizji kablowej ................................................................................ 5
Pod≥πczenie modemu kablowego ....................................................................................................... 7
Pod≥πczanie modemu kablowego do jednego komputera ................................................................................................ 7
Po≥πczenie USB ................................................................................................................................................................ 9
Po≥πczenie USB w Windows 98 SE ................................................................................................................................ 10
Po≥πczenie USB w Windows 2000 .................................................................................................................................. 14
Po≥πczenie USB w Windows Me ..................................................................................................................................... 18
Po≥πczenie USB w Windows XP ..................................................................................................................................... 20
Po≥πczenie Ethernet z jednym komputerem ................................................................................................................... 22
Pod≥πczanie wiÍcej niø dwÛch komputerÛw do modemu kablowego ............................................................................. 23
Uruchomienie modemu kablowego .................................................................................................. 24
Tryb inicjalizacji ............................................................................................................................................................... 24
Korzystanie z modemu kablowego ................................................................................................................................. 26
Lampki kontrolne – podczas pracy modemu .................................................................................................................. 25
Przyciski .......................................................................................................................................................................... 25
Prze≥πcznik resetujπcy .................................................................................................................................................... 26
Inne wskaüniki ................................................................................................................................................................. 26
CzÍsto zadawane pytania ................................................................................................................. 27
Diagnostyka ogÛlna ........................................................................................................................... 29
Diagnostyka USB ............................................................................................................................... 31
Deklaracja zgodnoúci z przepisami FCC i kanadyjskimi przepisami branøowymi ........................ 42
SkrÛcona instrukcja obs≥ugi ............................................................................................................. 43
Pomoc techniczna ............................................................................................................................. 44
S≥owniczek ......................................................................................................................................... 45
1
WstÍp
Podstawowe funkcje modemu kablowego
ï
Modele DOCSIS mogπ odbieraÊ dane z prÍdkoúciπ do 30Mbpsá (30 megabitÛw na sekundÍ).
ï
Modele Euro-DOCSIS mogπ odbieraÊ dane z prÍdkoúciπ do 38Mbpsá (38 megabitÛw na sekundÍ).
ï
Moøe wysy≥aÊ i przyjmowaÊ dane poprzez liniÍ kablowπ
ï
Moøe ≥πczyÊ ze sobπ dwa komputery jednoczeúnieza pomocπ z≥πczy Ethernet i USB (jeøeli operator kablowy na to
zezwala).
ï
£atwy do zainstalowania: wystarczy go pod≥πczyÊ i uruchomiÊ (Plug-and-play)
ï
Prze≥πcznik W£./WY£. do ≥πcznoúci z Internetem
ï
Moøe zawiadamiaÊ o oczekujπcych komunikatach (jeøeli operator kablowy na to zezwala)
ï
Diagnostyka za pomocπ kontrolek lub serwera HTTP (jeøeli operator kablowy na to zezwala)
ï
Moøe przyjmowaÊ automatyczne uaktualnienia oprogramowania nadsy≥ane przez TV kablowπ
á
Na szybkoúÊ pracy modemu kablowego wp≥ywajπ nastÍpujπce czynniki: komputer i jego konfiguracja (szybkoúÊ
procesora, iloúÊ RAM, iloúÊ dostÍpnego miejsca na dysku), liczba uruchomionych jednoczeúnie programÛw,
moøliwoúci dostawcy us≥ug internetowych, nasilenie ruchu w sieci, liczba uøywanych urzπdzeÒ przy≥πczonych do
komputera poprzez z≥πcza Ethernet i USB. Firma telewizji kablowej moøe nie obs≥ugiwaÊ pe≥nych moøliwoúci szybkiej
pracy modemu.
ZawartoúÊ CD-ROM
P≥yta CD-ROM do≥πczona do modemu kablowego zawiera wskazÛwki diagnostyczne, diagnostykÍ wewnÍtrznπ i inne cenne
informacje, dostÍpne po w≥oøeniu p≥yty do stacji napÍdu.
Uwaga: Pod≥πczenie modemu do z≥πcza USB wymaga zainstalowania sterownika USB z CD-ROM.
ZawartoúÊ CD-ROM:
ï
Plik elektroniczny instrukcji obs≥ugi w dodatkowych jÍzykach
ï
Sterowniki USB
ï
WskazÛwki uøytkowania i diagnostyczne
Wyúwietlanie diagnostyki poprzez CD-ROM
Przycisk ÑDiagnostykaî w menu ÑNa temat modemu kablowegoî na CD-ROM uruchamia przeglπdarkÍ i wyúwietla w
formacie HTML dane o stanie modemu i informacje diagnostyczne znajdujπce siÍ w jego pamiÍci (jeøeli operator kablowy
na to zezwala).
2
WstÍp
Aby ta strona mog≥a zostaÊ wyúwietlona, komputer musi otrzymaÊ adres IP z sieci kablowej. Po wyúwietleniu strony
diagnostycznej moøna zaznaczyÊ jej adres IP Ñzak≥adkπî w przeglπdarce.
Wymagania dotyczπce komputera
Komputer osobisty spe≥niajπcy nastÍpujπce minimalne wymagania (zaleønie od przedsiÍbiorstwa telewizji kablowej):
KOMPUTERY ZGODNE Z IBM PC
MACINTOSH**
Procesor
Zalecany Pentium
PowerPC lub lepszy
RAM w systemie
16MB (zalecane 32MB)
24MB (zalecane 32MB)
System operacyjny
Windows* 98SE/2000/Me/XP,
Linux
Mac OS** 7.6.1 lub wyøszy
DostÍpne miejsce na dysku
125MB
50MB
Karta düwiÍkowa
Zalecana
nie dotyczyÜ
Ekran
VGA lub lepszy (zalecany SVGA)
VGA lub lepszy (zalecany wbudowany SVGA)
NapÍd CD-ROM
NiezbÍdny dla USB
NiezbÍdny
Ethernet
10BaseT lub 100BaseT
10BaseT lub 100BaseT
Karta Ethernet umoøliwia komputerowi wymianÍ danych z Internetem. W tym
celu w komputerze musi byÊ zainstalowana karta Ethernet i oprogramowanie
do niej. Potrzebny jest takøe standardowy kabel Ethernet do po≥πczenia karty
Ethernet z modemem kablowym.
Gniazdo USB
USB (tylko Windows 98SE/2000/Me/XP)
nie dotyczyÜ
Universal Serial Bus (Uniwersalna Magistrala Szeregowa) jest to szyna
szybkich po≥πczeÒ, za pomocπ ktÛrej komputer moøe siÍ komunikowaÊ
jednoczeúnie z rÛønymi urzπdzeniami peryferyjnymi. Jednakøe jeøeli do
komputera do≥πczone sπ inne urzπdzenia wysy≥ajπce i przyjmujπce duøe
iloúci informacji, takie jak g≥oúniki, drukarki lub skanery, zalecamy do
obs≥ugi tego modemu stosowaÊ kartÍ Ethernet.
Ü
Uøytkownicy komputerÛw Macintosh: System operacyjny Mac oraz wszelkie systemy oprÛcz Windows 98SE, Me,
2000 oraz XP nie sπ obecnie obs≥ugiwane przy instalacji USB. Prosimy stosowaÊ po≥πczenie Ethernet.
* Windows jest znakiem towarowym Microsoft Corporation.
** Macintosh i† Mac OS sπ znakami towarowymi Apple Computer, Inc.
3
WstÍp
Podstawki gumowe
Do modemu do≥πczone sπ gumowe podstawki. Moøna je do niego przymocowaÊ, aby nie úlizga≥ siÍ po biurku.
Internet On/Off
Message Cable
Activity
Cable
Link
PC Link Internet
Umocuj podstawki do czterech s≥upkÛw pod spodem modemu.
Modem kablowy: opis ogÛlny
Internet On/Off
Message Cable Cable PC Link Internet
Activity Link
Komputer
Modem kablowy
PrzedsiÍbiorstwo kablowe
(us≥ugodawca
internetowy, ISP)
Internet
Na ilustracji pokazano firmÍ kablowπ, ktÛra oferuje us≥ugi internetowe zgodne z normπ
DOCSIS lub EuroDOCSIS.
Co robi modem
Cyfrowy modem kablowy Thomson s≥uøy do dwustronnej szybkiej ≥πcznoúci miÍdzy komputerem osobistym a kablowym
us≥ugodawcπ internetowym. Modem przetwarza informacje z Internetu lub z komputera na komunikaty elektroniczne, ktÛre
mogπ byÊ przenoszone tym samym kablem, co obraz telewizyjny.
4
Modem kablowy: opis ogÛlny
Czego modem potrzebuje do pracy
ï
W≥aúciwe przedsiÍbiorstwo kablowe: Upewnij siÍ, czy lokalne przedsiÍbiorstwo zapewnia obs≥ugÍ danych wed≥ug
przyjÍtej przez telewizjÍ kablowπ normy DOCSIS lub EuroDOCSIS zgodnπ z modemem.
ï
Us≥ugodawca internetowy (ISP): Telewizja kablowa daje dostÍp do us≥ugodawcy internetowego (ISP). ISP otwiera
bramy Internetu. Umoøliwia dostÍp do witryn znajdujπcych siÍ w ogÛlnoúwiatowej sieci WWW.
Sprawdü w przedsiÍbiorstwie kablowym, czy masz wszystko, czego potrzeba na poczπtek. Dowiedz siÍ, czy musisz
zainstalowaÊ specjalne oprogramowanie lub skonfigurowaÊ odpowiednio swÛj komputer, aby mÛc korzystaÊ z
Internetu za poúrednictwem kabla TV.
Zanim zaczniesz
Skontaktuj siÍ z miejscowym przedsiÍbiorstwem telewizji
kablowej
Zanim bÍdziesz mÛg≥ zaczπÊ uøywaÊ modemu, musisz otworzyÊ konto internetowe. Przygotuj nastÍpujπce informacje
(znajdujπ siÍ one na nalepce umieszczonej na modemie):
ï
Numer seryjny
ï
Numer modelu modemu
ï
Numer tzw. Media Access Control (MAC)
Tu zanotuj niezbÍdne informacje:
Numer seryjny:
Numer modelu:
Numer MAC:
5
Zanim zaczniesz
Sprawdü w przedsiÍbiorstwie telewizji kablowej co
nastÍpuje:
ï
Czy kabel TV u Ciebie w domu obs≥uguje ≥πcznoúÊ dwustronnπ za pomocπ modemu, zgodnie z normπ DOCSIS lub
EuroDOCSIS.
ï
Czy masz za≥oøone konto internetowe.
ï
Czy masz gniazdo kabla w pobliøu komputera i czy jest ono przygotowane do obs≥ugi modemu kablowego.
Uwaga: Waøne jest, aby modem by≥ zawsze pod≥πczony do zasilania. W≥πczony modem utrzymuje
po≥πczenie z Internetem. Znaczy to, øe jest gotowy do dzia≥ania w kaødej chwili. Aby od≥πczyÊ komputer
od Internetu, naciúnij wy≥πcznik.
Waøna informacja
Przed zainstalowaniem nowego gniazda kablowego zawsze naleøy siÍ porozumieÊ z przedsiÍbiorstwem kablowym.
Nie naleøy wykonywaÊ øadnych przerÛbek w instalacji bez porozumienia z tym przedsiÍbiorstwem.
Uwaga: Ilustracje w tej publikacji majπ jedynie charakter informacyjny.
6
Pod≥πczenie modemu kablowego
Pod≥πczanie modemu kablowego do jednego komputera
Ten rozdzia≥ objaúnia, w jaki sposÛb pod≥πczyÊ modem kablowy do gniazda USB lub Ethernet w komputerze i jak
zainstalowaÊ niezbÍdne oprogramowanie. Rysunek 1 pomoøe pod≥πczyÊ model kablowy tak, aby uzyskaÊ moøliwie
najlepszπ ≥πcznoúÊ.
Pod≥πczanie kabla telewizyjnego do modemu kablowego
1.
Znajdü kabel telewizyjny. Moøe siÍ on znajdowaÊ w jednym z trzech miejsc:
A.
B.
C.
Jest przy≥πczony bezpoúrednio do telewizora, skrzynki konwertera lub magnetowidu. Linia jest wprowadzona
do gniazda oznaczonego np. IN, CABLE IN, CATV, CATV IN, itp.
Jest pod≥πczony do gniazda úciennego telewizji kablowej.
Jest wyprowadzony spod kaloryfera lub z innego miejsca. Na Rys. 1 pokazano przyk≥adowe po≥πczenie.
Konwerter TV
Konwerter TV
Wlot kabla
Modem
TV
Uwagi: Najlepsze wyniki zapewnia
przy≥πczenie modemu kablowego do
pierwszego punktu, w ktÛrym kabel
jest wprowadzony do mieszkania.
TV
PC
Konwerter TV
TV
Rozga≥Íziacz musi mieÊ
przepustowoúÊ znamionowπ
co najmniej 1GHz.
Nowy przewód kablowy
= Rozgalezniki
Rys. 1. Podstawowa domowa instalacja kablowa
7
Pod≥πczenie modemu kablowego
Waøne informacje dotyczπce po≥πczenia
Modem kablowy obs≥uguje jednoczeúnie po≥πczenia Ethernet i USB (jezeli operator kablowy na to zezwala).
Uwaga: Stosuj jedynie zasilacz dostarczony razem z
urzπdzeniem. Stosowanie innych zasilaczy moøe
spowodowaÊ uszkodzenie urzπdzenia.
3VDC 800mA ETHERNET
USB
RESET
CABLE
Kabel wspÛ≥osiowy
Zasilacz sieciowy
Rys. 2. Po≥πczenie USB
8
Pod≥πczenie modemu kablowego
Poniøsze punkty naleøy zapamiÍtaÊ przed pod≥πczeniem modemu kablowego:
ï
Po≥πczenie poprzez gniazdo szyny uniwersalnej USB (Universal Serial Bus) wymaga systemu operacyjnego
WindowsÆ 98 SE (Second Edition), Windows Me (Millennium Edition), Windows 2000 lub Windows XP.
ï
Po≥πczenie Ethernet jest opisane na stronie 22.
Po≥πczenie USB
P≥yta kompaktowa do≥πczona do modemu kablowego zawiera sterowniki i inne informacje potrzebne do zainstalowania
modemu. Pod≥πcz modem kablowy do gniazda USB komputera wed≥ug wskazÛwek 1 do 5. Instrukcje trzeba wykonaÊ
w podanej kolejnoúci.
1.
Pod≥πcz jeden koniec kabla wspÛ≥osiowego do gniazda úciennego sieci kablowej. Pod≥πcz druki koniec kabla
wspÛ≥osiowego do z≥πcza oznaczonego ÑCABLEî (kabel) na modemie (rys. 2 na stronie 8).
2.
W≥Ûø koÒcÛwkÍ kabla zasilania do gniazda zasilania na modemie, a wtyk z dwoma bolcami do gniazda sieciowego.
3.
W≥Ûø dostarczonπ p≥ytÍ CD-ROM modemu kablowego do napÍdu. Zaczekaj chwilÍ, aø pojawi siÍ na ekranie okno
CD modemu kablowego.
4.
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje i okna dialogowe, w tym rÛwnieø okno CD modemu.
Uwaga: Otwarte aplikacje mogπ przeszkadzaÊ w instalacji modemu kablowego.
5.
Po≥πcz jednπ koÒcÛwkÍ kabla USB do gniazda USB w komputerze. Po≥πcz drugπ koÒcÛwkÍ kabla USB do gniazda
USB na tylnej czÍúci obudowy modemu.
Uwaga: Naleøy stosowaÊ wy≥πcznie zasilacz zakupiony razem z urzπdzeniem. Stosowanie innych zasilaczy
moøe spowodowaÊ uszkodzenie urzπdzenia.
Teraz trzeba zainstalowaÊ sterownik USB w≥aúciwy dla danego systemu operacyjnego:
ï
Jeøeli masz Windows 98 SE, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 10.
ï
Jeøeli masz Windows 2000, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 14.
ï
Jeøeli masz Windows Me, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 18.
ï
Jeøeli masz Windows XP, przejdü do czynnoúci 6 na stronie 20.
9
Pod≥πczenie modemu kablowego
Po≥πczenie USB w Windows 98 SE
Jeøeli masz system operacyjny Windows 98 SE, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do 14.
6.
Gdy pojawi siÍ okno kreatora ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzÍt), kliknij ÑNextî (dalej), aby
zapoczπtkowaÊ poszukiwanie sterownikÛw do urzπdzenia USB (rys. 3).
Uwaga: Jeøeli kreator ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzÍt) nie pojawi siÍ automatycznie,
oznacza to, øe Windows 98 SE nie rozpozna≥ obecnoúci modemu kablowego, poniewaø ustawienia BIOS
(ÑBasic Input/Output Systemî) mogπ nie pozwalaÊ na instalowanie urzπdzeÒ USB czy teø Plug-and-Play.
ZwrÛÊ siÍ do dzia≥u obs≥ugi klienta wytwÛrcy komputera.
7.
Wybierz opcjÍ ÑSearch for the best driver (recommended)î (szukaj najlepszego sterownika - zalecane)î i naciúnij
ÑNextî (dalej) (rys. 4).
8.
Wybierz TYLKO opcjÍ ÑnapÍd CD-ROMî i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 5).
9.
Kliknij opcjÍ ÑThe updated driver (recommended - zalecane)î (uaktualniony sterownik) i kliknij ÑNextî (dalej)
(rys. 6).
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6
10
Pod≥πczenie modemu kablowego
10.
Powinien zostaÊ znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB
Cable Modemî) (rys. 7). Aby potwierdziÊ, øe jest to w≥aúciwy wybÛr, kliknij ÑNextî (dalej) i przejdü do czynnoúci 12.
W innym przypadku przejdü do czynnoúci 11.
Waøne: NIE kontynuuj, jeøeli znaleziony zosta≥ sterownik ÑUSB Composite Deviceî (urzπdzenie z≥oøone
USB). Przejdü do czynnoúci 11.
11.
Wykonaj niniejsze instrukcje tylko wÛwczas, gdy znaleziony sterownik NIE jest modemem kablowym USB RCA lub
Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî).
A.
Kliknij ÑBackî (wstecz), aby powrÛciÊ do poprzedniego okna.
B.
Upewnij siÍ, øe wybra≥eú opcjÍ ÑCD-ROMî.
C.
OprÛcz opcji CD-ROM wybierz takøe ÑSpecify a locationî (okreúl miejsce) (rys. 8).
D.
W polu miejsca wpisz, gdzie siÍ znajduje napÍd CD-ROM. Np. jeøeli CD-ROM jest oznaczony literπ
E: wpisz ÑE:\î.
E.
Kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaÊ.
F.
Powinien zostaÊ znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomspon (ÑRCA or
Thomson USB Cable Modemî).
Potwierdü wybÛr tego sterownika i kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaÊ.
Rys. 7
Rys. 8
(dalszy ciπg na nastÍpnej stronie)
11
Pod≥πczenie modemu kablowego
12.
Teraz Windows powinien wydaÊ polecenie zainstalowania sterownika modemu kablowego USB RCA lub Thomson
(ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî). Kliknij ÑDalejî, aby zainstalowaÊ sterownik.
Teraz komputer musi skopiowaÊ pliki okreúlone przez Windows 98 SE. Jeøeli tych plikÛw nie ma na dysku twardym,
moøe zajúÊ potrzeba w≥oøenia do napÍdu ürÛd≥a instalacji Windows 98 SE (tzn. dyskietek lub CD-ROM), lecz najpierw
trzeba wyjπÊ z niego CD-ROM modemu kablowego.
13.
Po skopiowaniu plikÛw okreúlonych przez Windows moøe siÍ okazaÊ potrzebny drugi plik sterownika USB o nazwie
NETRCACM.SYS, znajdujπcy siÍ na CD-ROM modemu kablowego. Wyjmij z napÍdu p≥ytÍ CD-ROM Windows 98 SE
(w razie potrzeby) i w≥Ûø ponownie CD-ROM dostarczonπ razem z modemem kablowym.
14.
Teraz Windows oznajmi, øe instalacja zosta≥a zakoÒczona. Kliknij ÑFinishî (zakoÒcz), aby zakoÒczyÊ proces (rys. 9).
Gdy pojawi siÍ okno ÑSystem Settings Changeî (zmiana ustawieÒ systemu) kliknij ÑYesî (tak), aby ponownie
uruchomiÊ komputer.
Rys. 9
12
Pod≥πczenie modemu kablowego
15.
Instalacja modemu kablowego zosta≥a zakoÒczona. Aby potwierdziÊ, øe instalacja jest prawid≥owa, wykonaj
nastÍpujπce polecenia:
A.
B.
C.
D.
Kliknij ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu
sterowania.
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî i wybierz kartÍ ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeÒ).
PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
Jeøeli modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) nie ma na liúcie,
modem NIE zosta≥ prawid≥owo zainstalowany; przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie 35.
13
Pod≥πczenie modemu kablowego
Po≥πczenie USB w Windows 2000
Jeøeli masz system operacyjny Windows 2000, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do 14.
6.
Gdy pojawi siÍ okno kreatora ÑFound New Hardware Wizardî (znaleziono nowy sprzÍt), kliknij ÑNextî (dalej), aby
zapoczπtkowaÊ poszukiwanie sterownikÛw do urzπdzenia USB (rys. 10).
Uwaga: Jeøeli Windows 2000 nie rozpozna≥ modemu kablowego, ustawienia BIOS mogπ nie pozwalaÊ na
instalowanie urzπdzeÒ USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ siÍ do dzia≥u obs≥ugi klienta wytwÛrcy
komputera.
7.
Wybierz opcjÍ ÑSearch for a suitable driver for my device (recommended)î (znajdü odpowiedni sterownik dla mojego
urzπdzenia - zalecane) i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 11).
8.
Wybierz TYLKO opcjÍ ÑnapÍd CD-ROMî i kliknij ÑNextî (dalej) (rys. 12).
Rys. 10
Rys. 12
14
Rys. 11
Pod≥πczenie modemu kablowego
9.
Powinien zostaÊ znaleziony sterownik dla Ñmodemu kablowego RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson
DCM xxx Cable Modemî) (rys. 13). Aby potwierdziÊ, øe jest to w≥aúciwy wybÛr, kliknij ÑNextî (dalej) i przejdü do
czynnoúci 11. W innym przypadku przejdü do czynnoúci 10.
Waøne: NIE kontynuuj, jeøeli znaleziony zosta≥ sterownik ÑUSB Composite Deviceî (urzπdzenie z≥oøone
USB). Przejdü do czynnoúci 10.
10.
Wykonaj instrukcje TYLKO wÛwczas, gdy znaleziony sterownik NIE jest modemem kablowym RCA lub Thomson
DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable Modemî).
A. Kliknij ÑBackî (wstecz), aby powrÛciÊ do poprzedniego okna.
B. Upewnij siÍ, øe wybra≥eú opcjÍ ÑCD-ROMî.
C. OprÛcz opcji CD-ROM wybierz takøe ÑSpecify a locationî (okreúl miejsce). Kliknij ÑNextî (dalej), aby
kontynuowaÊ (rys. 14).
D. W polu miejsca wpisz, gdzie siÍ znajduje napÍd CD-ROM. Np. jeøeli CD-ROM jest oznaczony literπ
E: wpisz ÑE:\î. Kliknij ÑOKî, aby kontynuowaÊ.
E. Kliknij ÑDalejî, aby kontynuowaÊ.
Powinien zostaÊ znaleziony sterownik dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson
USB Cable Modemî) albo dla modemu kablowego RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson
DCM xxx Cable Modemî).
Rys. 13
Rys. 14
(dalszy ciπg na nastÍpnej stronie)
15
Pod≥πczenie modemu kablowego
11.
Teraz Windows powinien wydaÊ polecenie zainstalowania sterownika modemu kablowego USB RCA lub Thomson
(ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) albo RCA lub Thomson DCM xxx (ÑRCA or Thomson DCM xxx Cable
Modemî). Kliknij ÑDalejî, aby zainstalowaÊ sterownik.
Teraz komputer musi skopiowaÊ pliki okreúlone przez Windows 2000. Jeøeli tych plikÛw nie ma na dysku twardym,
moøe zajúÊ potrzeba w≥oøenia do napÍdu ürÛd≥a instalacji Windows 2000 (tzn. dyskietek lub CD-ROM), lecz najpierw
trzeba wyjπÊ z niego CD-ROM modemu kablowego.
12.
Po skopiowaniu plikÛw okreúlonych przez Windows moøe siÍ okazaÊ potrzebny drugi plik sterownika USB o nazwie
NETRCACM.SYS, znajdujπcy siÍ na CD-ROM modemu kablowego. Wyjmij z napÍdu p≥ytÍ CD-ROM Windows 2000
(w razie potrzeby) i w≥Ûø ponownie CD-ROM dostarczonπ razem z modemem kablowym.
13.
Kliknij ÑFinishî (zakoÒcz), aby zakoÒczyÊ proces (rys. 15).
Rys. 15
16
Pod≥πczenie modemu kablowego
14.
Instalacja modemu kablowego RCA zosta≥a zakoÒczona. Aby potwierdziÊ, øe instalacja jest prawid≥owa, wykonaj
nastÍpujπce polecenia:
A.
B.
Kliknij ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu
sterowania.
C. Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî i wybierz kartÍ ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeÒ).
D. PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien siÍ znaleüÊ na liúcie.
Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta≥ naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie 35.
17
Pod≥πczenie modemu kablowego
Po≥πczenie USB w Windows Me
Jeøeli masz system operacyjny Windows Me, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do 9.
6.
Windows Me wyúwietli na moment okno kreatora ÑFound New Hardware Wizardî (znaleziono nowy sprzÍt),
a nastÍpnie automatycznie uruchomi kreatora ÑAdd New Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzÍt) (rys. 16).
Wybierz opcjÍ ÑAutomatic search for a better driver (Recommended)î (Szukaj najlepszego sterownika - zalecane)
i naciúnij ÑNextî (dalej).
Uwaga: Jeøeli Windows Me nie rozpozna≥ obecnoúci modemu kablowego, tzn. jeøeli kreator ÑAdd New
Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzÍt) nie pojawi≥ siÍ automatycznie, oznacza to, øe ustawienia BIOS
mogπ nie pozwalaÊ na instalowanie urzπdzeÒ USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ siÍ do dzia≥u obs≥ugi
klienta wytwÛrcy komputera.
7.
Sterownik modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) powinien zostaÊ
automatycznie znaleziony i zainstalowany (rys. 17). Naciúnij ÑFinishî (zakoÒcz), aby zakoÒczyÊ proces.
8.
Gdy pojawi siÍ okno ÑSystem Settings Changeî (zmiana ustawieÒ systemu) kliknij ÑYesî (tak), aby ponownie
uruchomiÊ komputer (rys. 18).
Rys. 16
Rys. 18
18
Rys. 17
Pod≥πczenie modemu kablowego
9.
Instalacja modemu kablowego RCA zosta≥a zakoÒczona. Aby potwierdziÊ, øe instalacja jest prawid≥owa, wykonaj
nastÍpujπce polecenia:
ï
ï
ï
ï
ï
Kliknij ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî i wybierz kartÍ ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeÒ).
PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien siÍ znaleüÊ na liúcie.
Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta≥ naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie 35.
19
Pod≥πczenie modemu kablowego
Po≥πczenie USB w Windows XP
Jeøeli masz system operacyjny Windows XP, wykonaj kolejno czynnoúci od 6 do 9.
6.
Windows XP wyúwietli przez moment komunikat ÑWelcome to the Found New Hardware Wizard,î (Kreator
sterownika nowego sprzÍtu, rys. 19) i poprosi o w≥oøenie instalacyjnej p≥yty kompaktowej do≥πczonej do sprzÍtu.
Wybierz opcjÍ ÑInstall the software automatically (Recommended)î (Zalecana automatyczna instalacja
oprogramowania) i kliknij ÑNextî (dalej).
Uwaga: Jeøeli Windows XP nie rozpozna≥ obecnoúci modemu kablowego, tzn. jeøeli kreator ÑWelcome to the New
Hardware Wizardî (dodaj nowy sprzÍt) nie pojawi≥ siÍ automatycznie, oznacza to, øe ustawienia BIOS mogπ nie
pozwalaÊ na instalowanie urzπdzeÒ USB czy teø Plug-and-Play. ZwrÛÊ siÍ do dzia≥u obs≥ugi klienta wytwÛrcy
komputera.
7.
Komputer zainstaluje sterowniki dla modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable
Modemî) (rys. 20). Naciúnij ÑNextî (dalej), aby zakoÒczyÊ proces.
Rys. 19
20
Rys. 20
Pod≥πczenie modemu kablowego
8.
Gdy pojawi siÍ okno ÑCompleting the Found New Hardware Wizardî (zakoÒczenie instalacji nowego sprzÍtu), naciúnij
ÑFinishî, aby zakoÒczyÊ instalacjÍ (rys. 21).
9.
Instalacja modemu kablowego Thomson zosta≥a zakoÒczona. Aby potwierdziÊ, øe instalacja jest prawid≥owa, wykonaj
nastÍpujπce polecenia:
ï
Kliknij ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
ï
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
ï
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî i wybierz kartÍ ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeÒ).
ï
PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
ï
ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien siÍ znaleüÊ na liúcie.
Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta≥ naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania 2 na stronie 35.
Rys. 21
21
Pod≥πczenie modemu kablowego
Po≥πczenie Ethernet z jednym komputerem
Pod≥πcz modem w nastÍpujπcej kolejnoúci (rys. 22):
1.
Pod≥πcz jednπ koÒcÛwkÍ kabla wspÛ≥osiowego do gniazda na úcianie, a drugπ do z≥πcza na modemie oznaczonego
ÑCable Inî (wejúcie kabla).
2.
W≥Ûø koÒcÛwkÍ kabla zasilania do gniazda zasilania na modemie, a wtyk z dwoma bolcami do gniazda sieciowego.
Uwaga: Naleøy stosowaÊ wy≥πcznie zasilacz zakupiony razem z urzπdzeniem. Stosowanie innych
adapterÛw moøe spowodowaÊ uszkodzenie urzπdzenia.
3.
Pod≥πcz jednπ koÒcÛwkÍ kabla Ethernet (kabel tzw. prosty, patrz niøej) do gniazda Ethernet z ty≥u komputera, a drugπ
do gniazda ETHERNET na tylnej czÍúci obudowy modemu.
Kabel Ethernet musi byÊ tzw. kablem prostym (nie zaú tzw. Ñnullî, ze skrzyøowanymi przewodami). Jednakøe kabel
typu skrÍtka bÍdzie potrzebny, jeøeli modem ma byÊ do≥πczony do koncentratora, czy to oddzielnego czy teø
wbudowanego w prze≥πcznik i pe≥niπcego takπ samπ funkcjÍ jak koncentrator oddzielny.
3
3VDC 800mA ETHERNET
USB
RESET
CABLE
1
Zasilacz sieciowy
2
Rys. 22. Po≥πczenie Ethernet
22
Gniazdo
CABLE
(wejúcie kabla)
Kabel wspÛ≥osiowy
Pod≥πczenie modemu kablowego
Pod≥πczanie wiÍcej niø dwÛch komputerÛw do modemu kablowego
Aby po≥πczyÊ wiÍcej niø dwa komputery lub tylko dwa, lecz gniazdo USB nie jest dostÍpne, potrzebne jest nastÍpujπce
wyposaøenie dodatkowe (jeøeli operator kablowy na to zezwala):
ï
Kabel Ethernet kategorii 5, tzw. ÑskrÍtkaî czyli ze skrzyøowanymi przewodami, do przy≥πczenia modemu kablowego
do koncentratora
ï
Koncentrator lub prze≥πcznik 10BaseT lub 100BaseT
ï
Standardowe czyli proste kable Ethernet kategorii 5 (po jednym dla kaødego przy≥πczanego komputera).
Jeøeli koncentrator ma gniazdo ≥πcznoúci satelitarnej*, moøna do tego gniazda stosowaÊ kabel prosty zamiast
skrzyøowanego.
3VDC 800mA ETHERNET
USB
RESET
CABLE
Kabel Ñbezmodemowyî
(nie dostarczony)
Koncentrator Ethernet
Standardowe kable Ethernet (jeden dostarczony)
Rys. 23. Z≥πcze koncentratora Ethernet
*Gniazdo ≥πcznoúci satelitarnej jest wyposaøone w prze≥πcznik do zmiany polaryzacji po≥πczenia. Moøe ono przyjπÊ
zarÛwno kabel skrzyøowany, jak i prosty, zaleønie od ustawienia prze≥πcznika.
23
Uruchomienie modemu kablowego
Tryb inicjalizacji
Po zainstalowaniu modemu kablowego i w≥πczeniu go po raz pierwszy (a takøe za kaødym razem po od≥πczeniu i ponownym
w≥πczeniu zasilania modemu) musi on przejúÊ przez piÍÊ faz, zanim podejmie pracÍ. Kaøda z tych faz jest uwidaczniana
przez odmienny uk≥ad migajπcych lampek kontrolnych z przodu modemu.
Uwaga: Przed rozpoczÍciem cyklu inicjalizacji wszystkie kontrolki migajπ jeden raz.
Internet On/Off
Internet On/Off
Message Cable
Activity
Message Cable
Activity
1.
Cable
Link
Cable
Link
Message Cable
Activity
PC Link Internet
x
Internet On/Off
Message Cable
Activity
PC Link Internet
Dostrajanie odbioru ñ modem kablowy dzia≥a i szuka
swojego kana≥u telewizji kablowej do odbioru
danych.
2.
Cable
Link
Cable
Link
PC Link Internet
x x
Dostrajanie nadawania ñ modem jest juø dostrojony
do kana≥u odbioru danych. Teraz szuka kana≥u do
ich nadawania.
Internet On/Off
Message Cable
Activity
Message Cable
Activity
3.
Cable
Link
Internet On/Off
PC Link Internet
Message Cable
Activity
x x x
Cable
Link
Internet On/Off
Message Cable
Activity
Nawiπzanie ≥πcznoúci ñ modem kablowy
przesy≥a dane poczπtkowe w obydwu kierunkach.
Internet On/Off
PC Link Internet
x x x x x
Message Cable
Activity
Cable
Link
Internet On/Off
PC Link Internet
Cable
Link
Legenda
Wy≥.
Internet On/Off
PC Link Internet
Konfiguracja ñ modem otrzyma≥ adres IP i
za≥adowuje plik konfiguracji przys≥any przez
us≥ugodawcÍ internetowego (ISP).
5.
Rejestracja ñ konfiguracja modemu kablowego
zosta≥a zakoÒczona. Teraz modem rejestruje swoje
ustawienia zgodne z konfiguracjπ u operatora
systemu telewizji kablowej. Po zakoÒczeniu
rejestracji lampki POWER (INTERNET)*, PC LINK
i CABLE (CABLE ACTIVITY)* (zasilanie, ≥πcze z
komputerem, kabel) przestajπ migaÊ i úwiecπ w
sposÛb ciπg≥y.
* Nazwy kontrolek sπ rÛøne zaleønie od modelu.
24
PC Link Internet
4.
Us≥ugodawca ustala ≥πcznoúÊ z modemem
w protokole IP.
Cable
Link
Cable
Link
x x x x
PC Link Internet
Message Cable
Activity
Internet On/Off
PC Link Internet
W≥.
X
Miga
Informacje dodatkowe
Przyciski
INTERNET ON/OFF* ñ W≥πczanie i wy≥πczanie Internetu jako dodatkowe zabezpieczenie. Jeøeli przycisk jest na pozycji
wy≥πczonej (OFF), lampka kontrolna aktywnoúci sieci kablowej () rÛwnieø nie dzia≥a.
Waøne: Nie naciskaj tego przycisku podczas transmisji danych poprzez Internet. Informacja zostanie
utracona i po≥πczenie z Internetem zostanie utracone.
Lampki kontrolne ñ podczas pracy modemu
Internet On/Off
Message Cable
Activity
Cable
Link
PC Link Internet
INTERNET* ñ Wskazuje, czy po≥πczenie z Internetem jest czynne.
PC LINK (po≥πczenie z komputerem) ñ wskazuje obecnoúÊ po≥πczenia pomiÍdzy
komputerem a modemem (gotowoúÊ do nadawania i odbioru) lub rzeczywiste nadawanie lub
odbiÛr. Kontrolka nie úwieci, gdy nie ma sygna≥u (lub gdy modem jest w trybie gotowoúci),
úwieci gdy sygna≥ jest obecny lecz nie odbywa siÍ nadawanie ani odbiÛr, miga podczas
nadawania lub odbioru.
CABLE LINK* ñ okreúla stan po≥πczenia kablowego. Kontrolka nie úwieci, gdy nie ma
po≥πczenia kablowego, úwieci gdy modem jest zarejestrowany w sieci i moøna przesy≥aÊ
dane.
CABLE ACTIVITY* ñ wskazuje przesy≥anie danych po liniach kablowych. Kontrolka nie
úwieci, gdy dane nie sπ przesy≥ane, zaú miga podczas ich przesy≥ania.
MESSAGE* ñ Ta kontrolka úwieci, gdy sπ wiadomoúci poczty elektronicznej lub
komunikaty (jeøeli us≥ugodawca jπ udostÍpnia).
Uwaga: Jeøeli wszystkie kontrolki migajπ po kolei, znaczy to, øe modem kablowy automatycznie uaktualnia
swoje oprogramowanie systemowe. Naleøy zaczekaÊ, aø kontrolki przestanπ migaÊ. W tym czasie nie
moøna korzystaÊ z modemu. W tym czasie nie wy≥πczaj zasilania ani nie resetuj modemu.
* Nazwy kontrolek sπ rÛøne zaleønie od modelu.
25
Korzystanie z modemu kablowego
Prze≥πcznik resetujπcy
Prze≥πcznik resetujπcy
Prze≥πcznik resetujπcy znajduje siÍ w otworze wielkoúci szpilki
na tylnej czÍúci obudowy. S≥uøy on do dwÛch celÛw:
3VDC 800mA ETHERNET
USB
RESET
CABLE
ï
Resetowanie podstawowe ñ naciúniÍcie i zwolnienie przycisku ma ten sam skutek, co od≥πczenie modemu od
zasilania. Po ponownym w≥πczeniu modem znajdzie siÍ w trybie inicjalizacji; patrz strona 24.
ï
PrzywrÛcenie ustawieÒ fabrycznych ñ od≥πcz modem od ürÛd≥a zasilania. Naciúnij i przytrzymaj przycisk resetujπcy,
jednoczeúnie w≥πczajπc modem do ürÛd≥a zasilania. Nadal trzymaj przycisk wciúniÍty. PuúÊ przycisk, gdy zapalπ siÍ
wszystkie kontrolki (po ok. 6 sekundach). PrzywrÛci to modem do stanu, w jakim zosta≥ przys≥any z fabryki. Naleøy to
zrobiÊ jedynie wÛwczas, gdy modem zosta≥ przeniesiony w inne miejsce albo przy≥πczony do innego us≥ugodawcy
lub teø na polecenie przedsiÍbiorstwa kablowego.
Inne wskaüniki
Moøliwe sπ trzy inne uk≥ady kontrolek:
Internet On/Off
Message Cable
Activity
Message Cable
Activity
x
Cable
Link
Cable
Link
Internet On/Off
Message Cable
Activity
PC Link Internet
Internet On/Off
Deaktywacja ñ operator telewizji kablowej wy≥πczy≥
modem kablowy. Kontrolka kabla miga w powolnym
tempie.
Cable
Link
PC Link Internet
Internet On/Off
Message Cable
Activity
Cable
Link
PC Link Internet
Gotowosc ñ modem jest w stanie gotowosci. Nie ma
polaczenia z Internetem. Kiedy komputer jest podlaczony,
kontrolki CABLE LINK i PC LINK swieca.
* Nazwy kontrolek sπ rÛøne zaleønie od modelu.
Legenda
26
Internet On/Off
PC Link Internet
Trwa ≥adowanie lub aktualizacja oprogramowania.
Kontrolki migajπ kolejno od gÛry do do≥u.
Internet On/Off
Cable
Link
PC Link Internet
x x x x x
Message Cable
Activity
PC Link Internet
Message Cable
Activity
Cable
Link
Wy≥.
W≥.
X
Miga
CzÍsto zadawane pytania
CzÍsto zadawane pytania
P.
Nie jestem abonentem telewizji kablowej ñ co mam zrobiÊ?
O.
Jeøeli telewizja kablowa jest dostÍpna na danym obszarze, us≥uga przesy≥ania danych moøe byÊ oferowana ≥πcznie z
telewizjπ lub oddzielnie. Naleøy siÍ zwrÛciÊ do lokalnego przedsiÍbiorstwa o pe≥ne informacje na temat oferowanych
us≥ug, w tym szybkiego dostÍpu do Internetu.
P.
W jaki sposÛb moøna uzyskaÊ zainstalowanie systemu?
O.
Zaleca siÍ wykonanie profesjonalnej instalacji przez przedsiÍbiorstwo kablowe. Zapewni to naleøyte pod≥πczenie kabla
do modemu i do komputera. Jednakøe moøna skorzystaÊ z oferty samodzielnego wykonania instalacji za pomocπ
dostarczonego przez sprzedawcÍ zestawu, ktÛry zawiera niezbÍdne oprogramowanie do ≥πcznoúci z us≥ugodawcπ
kablowym ISP.
P.
W jaki sposÛb uzyskam dostÍp do Internetu po pod≥πczeniu modemu kablowego?
O.
Lokalne przedsiÍbiorstwo telewizji kablowej zapewni ≥πcznoúÊ z Internetem* wraz z szerokim zakresem us≥ug, w tym
pocztÍ elektronicznπ, czaty, biuletyny i serwisy informacyjne oraz dostÍp do sieci World Wide Web.
P.
Czy moøna jednoczeúnie oglπdaÊ telewizjÍ i buszowaÊ po Internecie?
O.
Oczywiúcie! Ponadto podczas po≥πczenia z Internetem nie jest zajÍta linia telefoniczna.
P.
Czy modem moøe obs≥uøyÊ wiÍcej niø jeden komputer?
O.
Tak ñ jeden modem kablowy moøe obs≥uøyÊ do 32 komputerÛw za pomocπ z≥πcza Ethernet.**
P.
Co to znaczy Ñpo≥πczenie szerokopasmoweî?
O.
MÛwiπc najproúciej, oznacza to, øe informacja dop≥ywa szerszym kana≥em, o wiÍkszej pojemnoúci niø to jest moøliwe
za pomocπ zwyk≥ej linii telefonicznej. Szersze pasmo oznacza otrzymywanie wiÍkszej iloúci informacji, z wiÍkszπ
prÍdkoúciπ.
* Pobierana jest miesiÍczna op≥ata abonamentowa.
** Potrzebne jest dodatkowe wyposaøenie. Naleøy zapytaÊ przedsiÍbiorstwo kablowe i ISP o ewentualne ograniczenia i
dodatkowe op≥aty.
(dalszy ciπg na nastÍpnej stronie)
27
CzÍsto zadawane pytania
P.
Co to jest i co znaczy DOCSIS?
O.
ÑSpecyfikacje interfejsu przesy≥ania danych kablem TVî (Data Over Cable Service Interface Specifications) ñ jest to
standard przyjÍty przez wiÍkszoúÊ przedsiÍbiorstw telewizji kablowej, w miarÍ jak unowoczeúniajπ one swoje systemy.
W przypadku przeprowadzki modem bÍdzie dzia≥a≥ we wszystkich nowoczesnych systemach kablowych zgodnych ze
standardem EuroDOCSIS lub DOCSIS.*
P.
Co to jest i co znaczy EuroDOCSIS?
O.
EuroDOCSIS jest zmodyfikowanπ normπ DOCSIS, stworzonπ w celu przystosowania do europejskich systemÛw
telewizji z rozstawem kana≥Ûw co 8 MHz.
* Jeøeli czÍstotliwoúci odbioru DOCSIS sπ zgodne z zakresem czÍstotliwoúci EuroDOCSIS.
28
Diagnostyka ogÛlna
Diagnostyka ogÛlna
Nie mogÍ uzyskaÊ dostÍpu do Internetu ani do swojej poczty elektronicznej.
ï
Sprawdü wszystkie po≥πczenia modemu kablowego.
ï
ByÊ moøe nie dzia≥a karta Ethernet lub gniazdo USB. Poszukaj wiÍcej informacji w dokumentacji.
ï
W≥aúciwoúci sieci systemu operacyjnego mogπ nie byÊ naleøycie zainstalowane lub ich ustawienia mogπ byÊ
niew≥aúciwe. Sprawdü to u swojego us≥ugodawcy ISP lub w przedsiÍbiorstwie kablowym.
Gdy naciskam prze≥πcznik, nic siÍ nie dzieje.
ï
Sprawdü czy wtyk zasilacza jest solidnie osadzony w gnieüdzie na úcianie.
ï
Sprawdü, czy kabel zasilania jest do koÒca wsuniÍty do z≥πcza adaptera zasilania z ty≥u modemu.
ï
Upewnij siÍ, czy gniazdo prπdu nie jest wy≥πczone oddzielnym prze≥πcznikiem.
Wszystkie kontrolki migajπ po kolei.
ï
Oznacza to, øe modem kablowy automatycznie uaktualnia swoje oprogramowanie. Naleøy zaczekaÊ, aø kontrolki
przestanπ migaÊ. Trwa to przewaønie nie d≥uøej niø jednπ minutÍ.
ï
W tym czasie nie wy≥πczaj zasilania ani nie resetuj modemu.
Kontrolka oznaczona napisem MESSAGE* miga (jeøeli us≥uga jest dostÍpna).
ï
Oznacza to, øe masz nowπ wiadomoúÊ poczty elektronicznej lub komunikat od operatora kablowego.
* Nazwy kontrolek sπ rÛøne zaleønie od modelu.
29
Diagnostyka ogÛlna
Nie mogÍ uzyskaÊ po≥πczenia z modemem za pomocπ Ethernetu.
ï
Nawet nowe komputery nie zawsze sπ wyposaøone w kartÍ Ethernet ñ sprawdü, czy TwÛj komputer ma naleøycie
zainstalowanπ tÍ kartÍ oraz oprogramowanie do niej.
ï
Sprawdü teø, czy masz w≥aúciwy typ kabla Ethernet (patrz strona 22).
Modem odmawia zarejestrowania po≥πczenia kablowego (kontrolka kabla
nie úwieci w sposÛb ciπg≥y).
ï
Jeøeli modem znajduje siÍ w trybie inicjalizacji, kontrolka zasilania powinna migaÊ. Jeøeli w ciπgu 30 minut nie
zostanie zakoÒczony piÍciofazowy proces inicjalizacji, zanotuj, w ktÛrej fazie nastπpi≥o jego zahamowanie i zwrÛÊ siÍ
do przedsiÍbiorstwa kablowego. (SzczegÛ≥y patrz strona 24.)
ï
Modem powinien dzia≥aÊ ze standardowym kablem wspÛ≥osiowym typu RG-6, lecz jeøeli uøywasz kabla innego niø
zalecany przez przedsiÍbiorstwo kablowe, albo jeøeli po≥πczenia koÒcÛwek sπ luüne, modem moøe nie dzia≥aÊ.
Sprawdü w przedsiÍbiorstwie kablowym, czy stosujesz w≥aúciwy kabel.
ï
Jeøeli jesteú abonentem telewizji kablowej, sygna≥ z kabla moøe nie docieraÊ do modemu. Pod≥πcz telewizor do z≥πcza
wspÛ≥osiowego, ktÛre stosujesz do modemu, aby siÍ przekonaÊ, czy zapewnia ono dobry obraz telewizyjny. Jeøeli
gniazdo kabla jest Ñmartweî, zwrÛÊ siÍ do przedsiÍbiorstwa telewizji kablowej.
30
Diagnostyka USB
Diagnostyka instalacji USB
W tym rozdziale znajdπ pomoc ci uøytkownicy, ktÛrzy kierowali siÍ wskazÛwkami w poradniku, lecz nadal majπ k≥opoty z
instalacjπ USB.
Objawy
ï
Podczas instalacji pojawia siÍ komunikat o b≥Ídzie sieciowym ñ patrz niøej.
ï
Modem kablowy nie przesy≥a danych (lampka kontrolna ÑPC LINKî na modemie kablowym nie miga) ñ przejdü na
stronÍ 35.
ï
Modem kablowy przestaje przesy≥aÊ dane ñ przejdü na stronÍ 39.
ï
Po pod≥πczeniu kabla USB Windows pracuje znacznie wolniej ñ przejdü na stronÍ 39.
ï
Po ponownym uruchomieniu komputera Windows pracuje znacznie wolniej ñ przejdü na stronÍ 39.
ï
Klepsydra jest wyúwietlana przez kilka minut ñ przejdü na stronÍ 39.
ï
Wyúwietlony zostaje komunikat o b≥Ídzie sieciowym ñ przejdü na stronÍ 39.
ï
Modem kablowy zosta≥ prawid≥owo zainstalowany. Po jego zainstalowaniu zosta≥o zainstalowane lub uaktualnione
oprogramowanie us≥ugi internetowej (np. AOL). Teraz modem kablowy przesta≥ dzia≥aÊ naleøycie. (Tylko Windows
98 SE) ñ przejdü na stronÍ 40.
Objaw 1:
Komunikat o b≥Ídzie sieciowym pojawia siÍ podczas instalacji.
Komunikat o b≥Ídzie sieciowym moøe siÍ pojawiÊ. jeøeli w systemie komputerowym zainstalowanych jest zbyt wiele
urzπdzeÒ sieciowych. Ten komunikat moøe byÊ podobny do Rys. 1 (Rys. diag. 1) poniøej.
Rys. diag. 1
31
Diagnostyka USB
Rozwiπzanie 1:
W tej sytuacji Modem kablowy nie jest prawid≥owo zainstalowany. Dlatego trzeba:
A.
odinstalowaÊ modem kablowy USB;
B.
usunπÊ inny adapter sieciowy, aby pozostawiÊ dosyÊ miejsca w systemie komputerowym na modem kablowy USB;
C.
ponownie zainstalowaÊ modem kablowy USB.
1A. Odinstalowanie modemu kablowego USB
Windows 98 SE
1)
UsuÒ adapter sieciowy modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî) zgodnie
z instrukcjami dla Windows 98 SE podanymi w Rozwiπzaniu 1B, Usuwanie innego adaptera sieciowego, na stronie 34.
2)
UsuÒ pliki netrcacm.sys i netrcacm.inf.
a)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
b)
Wybierz ÑFindî (znajdü), a nastÍpnie ÑFiles and Foldersî (pliki i foldery). Pojawi siÍ okno ÑFind All Filesî
(znajdü wszystkie pliki) (Rys. diag. 2).
Rys. diag. 2
c)
W polu ÑNamed:î (nazwa) wpisz Ñnetrcacmî. W polu ÑLook in:î (szukaj w:) za pomocπ menu rozwijanego
wybierz lokalny twardy dysk (np. Ñc:\î).
d)
Kliknij pole ÑInclude subfoldersî (uwzglÍdniaj podfoldery) i naciúnij Ñ Find Nowî (znajdü teraz).
Powinny siÍ pojawiÊ obydwa pliki: Ñnetrcacm.sysî i Ñnetrcacm.infî.
32
e)
Podúwietl oba pliki i kliknij prawym przyciskiem myszy ÑDeleteî (usuÒ).
f)
Pojawi siÍ okno ÑConfirm Multiple File Deleteî (potwierdü usuniÍcie wielu plikÛw). Kliknij ÑYesî (tak), aby
potwierdziÊ, øe obydwa pliki majπ zostaÊ usuniÍte.
g)
Zamknij wszystkie otwarte okna.
Diagnostyka USB
Windows 2000
1)
UsuÒ adapter sieciowy modemu kablowego USB RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî)
zgodnie z instrukcjami dla Windows 2000 podanymi w Rozwiπzaniu 1B, Usuwanie innego adaptera sieciowego, na
stronie 34.
2)
UsuÒ plik Ñnetrcacm.sysî.
a)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
b)
Wybierz ÑSearchî (szukaj), a nastÍpnie ÑFiles and Foldersî (pliki i foldery). Pojawi siÍ okno ÑSearch Resultsî
(wyniki szukania). Okno moøe byÊ podobne do opisanego wyøej (Rys. diag. 3).
c)
W polu ÑContaining Text:î (zawiera tekst) wpisz Ñnetrcacmî. W polu ÑLook in:î (szukaj w:) za pomocπ menu
rozwijanego wybierz lokalny twardy dysk (np. Ñc:\î) i naciúnij ÑSearch Nowî (szukaj teraz).
Powinien zostaÊ znaleziony plik netrcacm.sys.
3)
d)
Podúwietl ten plik i naciúnij ÑDeleteî (usuÒ).
e)
Pojawi siÍ okno ÑConfirm File Deleteî (potwierdü usuniÍcie pliku). Kliknij ÑYesî (tak), aby potwierdziÊ, øe plik
ma zostaÊ usuniÍty.
f)
Zamknij wszystkie otwarte okna.
UsuÒ odpowiedni plik Ñinfî.
Uwaga: W Windows 2000 nazwa pliku Ñinfî moøe byÊ odmienna.
a)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
b)
Wybierz ÑSearchî (szukaj), a nastÍpnie ÑFiles and Foldersî (pliki i foldery). Pojawi siÍ okno ÑSearch Resultsî
(wyniki szukania).
Rys. diag. 3
33
Diagnostyka USB
c)
W polu ÑSearch for Files or Folders named:î (szukaj plikÛw i folderÛw pod nazwπ) wpisz Ñoem?.* oem??.*î. W
polu ÑLook in:î (szukaj w) za pomocπ menu rozwijanego wybierz lokalny twardy dysk (np. Ñc:\î). Naciúnij
ÑSearch Nowî (szukaj teraz).
d)
Powinno zostaÊ znalezionych kilka plikÛw oem (np. oem0.inf, oem0.pnf, oem2.inf itd.).
e)
Podúwietl osobno kaødy z plikÛw ÑoemX.infî. Kliknij podwÛjnie plik, aby go otworzyÊ. Po otworzeniu przewiÒ
tekst do koÒca pliku. Jeøeli na koÒcu jest tekst ÑRCA or Thomson USB based Digital Cable Modem Win2000
Driverî (sterownik modemu kablowego USB RCA lub Thomson dla Windows 2000), otwarty zosta≥ w≥aúciwy
plik.
f)
Zamknij ten plik. Podúwietl jego nazwÍ i naciúnij klawisz ÑDeleteî na klawiaturze. (np. oem2.inf). Pojawi siÍ
okno ÑConfirm File Deleteî (potwierdü usuniÍcie pliku). Naciúnij ÑYes to Allî (Tak dla wszystkich).
g)
OprÛcz pliku Ñ.infî podúwietl odpowiedni plik Ñ.pnfî i naciúnij klawisz ÑDeleteî na klawiaturze (np. oem2.pnf).
Pojawi siÍ okno ÑConfirm File Deleteî (potwierdü usuniÍcie pliku). Naciúnij ÑYes to Allî (Tak dla wszystkich).
h)
Zamknij wszystkie otwarte okna.
1B. Usuwanie innego adaptera sieciowego
Windows 98 SE
1)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
3)
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑNetworkî (sieÊ) i wybierz kartÍ ÑConfigurationî (konfiguracja).
4)
PrzewiÒ listÍ i podúwietl adaptery sieciowe, ktÛre chcesz usunπÊ. Kliknij przycisk ÑRemoveî (usuÒ). Ty decydujesz o
tym, ktÛre adaptery sieciowe usunπÊ.
5)
Pojawia siÍ okno ÑSystem Settings Changeî (zmiana ustawieÒ systemu). Kliknij ÑYesî (tak), aby uruchomiÊ ponownie
komputer.
Uwaga: Adaptery sieciowe sπ identyfikowane w polu opisu w miarÍ przewijania listy.
Windows 2000
1)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
34
Diagnostyka USB
3)
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî. Kliknij kartÍ ÑHardwareî (sprzÍt), a nastÍpnie ÑDevice Managerî (menedøer
urzπdzeÒ).
4)
PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
5)
Podúwietl adaptery sieciowe, ktÛre chcesz usunπÊ i kliknij kartÍ ÑActionî (akcja) w gÛrnym lewym rogu okna.
Wybierz ÑUninstallî (odinstaluj). Ty decydujesz o tym, ktÛre adaptery sieciowe usunπÊ.
6)
Pojawi siÍ okno ÑConfirm Device Deleteî (potwierdü usuniÍcie urzπdzenia). Upewnij siÍ, øe do usuniÍcia wybrany
zosta≥ w≥aúciwy adapter sieciowy i kliknij ÑOKî.
1C. Ponowna instalacja modemu kablowego
Zainstaluj ponownie modem kablowy, kierujπc siÍ wskazÛwkami ze strony 9.
Objaw 2:
Modem kablowy nie przesy≥a danych.
Instalacja modemu kablowego zosta≥a zakoÒczona, lecz modem nie przesy≥a danych (tzn. kontrolka PC LINK na modemie
kablowym nie úwieci).
Rozwiπzanie 2:
W tej sytuacji Modem kablowy nie przepuszcza transmisji. Dlatego trzeba:
A.
Potwierdü, øe instalacja jest prawid≥owa.
B.
Jeøeli modem kablowy USB RCA lub Thomson istnieje, sprawdü, czy wydzierøawione od przedsiÍbiorstwa kablowego
oprogramowanie ÑDynamic Host Control Protocol (DHCP)î jest w≥aúciwe.
C.
Upewnij siÍ, øe adapter sieciowy modemu kablowego RCA lub Thomson jest uruchomiony.
D.
Jeøeli A, B, ani C nie dotyczy, odinstaluj modem kablowy.
2A. Potwierdü, øe instalacja jest prawid≥owa.
Windows 98 SE
1)
Kliknij ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
35
Diagnostyka USB
3)
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî i wybierz kartÍ ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeÒ).
4)
PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien siÍ znaleüÊ na liúcie.
Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta≥ naleøycie zainstalowany.
5)
Jeøeli modem kablowy nie zosta≥ naleøycie zainstalowany, odinstaluj modem kablowy USB zgodnie ze wskazÛwkami
podanymi w Rozwiπzaniu 1A, Odinstalowanie modemu kablowego, na stronie 32 i sprÛbuj go zainstalowaÊ ponownie
wed≥ug wskazÛwek instalacji USB na stronie 9.
Windows 2000
1)
Kliknij ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
3)
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî i wybierz kartÍ ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeÒ).
4)
PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî (modem kablowy USB RCA lub Thomson) powinien siÍ znaleüÊ na liúcie.
Jeøeli go tam nie ma, to znaczy, øe NIE zosta≥ naleøycie zainstalowany.
5)
Jeøeli modem kablowy nie zosta≥ naleøycie zainstalowany, odinstaluj modem kablowy USB zgodnie ze wskazÛwkami
podanymi w Rozwiπzaniu 1A, Odinstalowanie modemu kablowego, na stronie 32 i sprÛbuj go zainstalowaÊ ponownie
wed≥ug wskazÛwek instalacji USB na stronie 9.
2B. Jeøeli modem kablowy USB RCA lub Thomson istnieje, sprawdü,
czy wydzierøawione od przedsiÍbiorstwa kablowego oprogramowanie
ÑDynamic Host Control Protocol (DHCP)î jest w≥aúciwe.
Windows 98 SE
Aby stwierdziÊ, czy problem na tym polega, moøna wykorzystaÊ test pod nazwπ ÑWinipcfgî. Wykonaj test ÑWinipcfgî
wed≥ug poniøszych wskazÛwek.
36
Diagnostyka USB
1)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑRunî (uruchom).
3)
Pojawi siÍ okno ÑRunî. Wpisz w polu tekstowym Ñwinipcfgî i kliknij przycisk ÑOKî.
4)
Pojawi siÍ okno konfiguracji IP. W polu z listπ rozwijanπ wybierz ÑRCA or Thomson Digital Cable Modemî.
5)
Pojawi siÍ lista adresÛw. Znajdü adres IP. Jeøeli pierwsze trzy cyfry w adresie IP, to Ñ169î, wydzierøawienie DHCP nie
powiod≥o siÍ. Skontaktuj siÍ ze swoim dostawcπ us≥ug internetowych (ISP), aby zapewniÊ, øe przes≥a≥ w≥aúciwy numer
seryjny i adres MAC dla cyfrowego modemu kablowego.
6)
Po naprawieniu b≥Ídu konfiguracji IP trzeba od≥πczyÊ i ponownie przy≥πczyÊ kabel USB.
Windows 2000
Aby stwierdziÊ, czy problem na tym polega, moøna wykorzystaÊ test pod nazwπ Ñipconfig / allî. Wykonaj test Ñipconfigî
wed≥ug poniøszych wskazÛwek.
1)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑRunî (uruchom). Pojawi siÍ okno ÑRunî.
3)
Wpisz w polu tekstowym Ñcmdî i kliknij przycisk ÑOKî.
4)
Pojawi siÍ okno poleceÒ. Wpisz Ñipconfig / allî. Pojawi siÍ lista wszystkich adapterÛw.
5)
Znajdü adapter modemu kablowego i jego adres IP. Jeøeli pierwsze trzy cyfry w adresie IP, to Ñ169î, wydzierøawienie
DHCP nie powiod≥o siÍ. Skontaktuj siÍ ze swoim dostawcπ us≥ug internetowych (ISP), aby zapewniÊ, øe przes≥a≥
w≥aúciwy numer seryjny i adres MAC dla cyfrowego modemu kablowego.
6)
Po usuniÍciu b≥Ídu konfiguracji IP trzeba od≥πczyÊ i ponownie przy≥πczyÊ kabel USB.
37
Diagnostyka USB
2C. Sprawdü, czy adapter sieciowy modemu kablowego w systemie
komputerowym jest uruchomiony.
Jeøeli masz jeszcze inny w≥πczony adapter w systemie komputerowym, moøe to byÊ przyczynπ problemu. Aby wy≥πczyÊ
inne adaptery sieciowe, kieruj siÍ poniøszymi wskazÛwkami.
Windows 98 SE
1)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
3)
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî i wybierz kartÍ ÑDevice Managerî (menedøera urzπdzeÒ).
4)
PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
5)
Podúwietl adaptery sieciowe, ktÛre chcesz wy≥πczyÊ i kliknij je podwÛjnie. Aby zapewniÊ prawid≥owe dzia≥anie
modemu kablowego RCA lub Thomson USB (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî), musisz wy≥πczyÊ wszystkie
nieuøywane adaptery sieciowe.
6)
Pojawi siÍ okno wybranego adaptera sieciowego. Aby wy≥πczyÊ adapter sieciowy, kliknij pole ÑDisable in this
hardware profileî (Wy≥πcz w tym profilu sprzÍtowym) i kliknij ÑOKî.
7)
Zamknij wszystkie otwarte okna.
Windows 2000
1)
Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
3)
Kliknij podwÛjnie ikonÍ ÑSystemî. Kliknij kartÍ ÑHardwareî (sprzÍt), a nastÍpnie ÑDevice Managerî (menedøer
urzπdzeÒ).
4)
PrzewiÒ listÍ do ÑNetwork Adaptersî (adapterÛw sieciowych). Kliknij podwÛjnie ÑNetwork Adaptersî.
5)
Podúwietl adaptery sieciowe, ktÛre chcesz wy≥πczyÊ i kliknij je podwÛjnie. Aby zapewniÊ prawid≥owe dzia≥anie
modemu kablowego, musisz wy≥πczyÊ nieuøywane adaptery sieciowe.
6)
Pojawi siÍ okno wybranego adaptera sieciowego. W menu rozwijanym wybierz ÑDo not use this device (disable)î
(nie uøywaj tego urzπdzenia ñ wy≥πcz je) i kliknij ÑOKî.
7)
Zamknij wszystkie otwarte okna.
38
Diagnostyka USB
2D. Jeøeli A, B, ani C nie dotyczy, odinstaluj modem kablowy.
Odinstaluj modem kablowy USB zgodnie ze wskazÛwkami podanymi w Rozwiπzaniu 1A, Odinstalowanie modemu
kablowego USB na stronie 32.
Objaw 3:
Modem kablowy przestaje przesy≥aÊ dane (ruch wstrzymany).
Modem kablowy dzia≥a≥a normalnie, lecz nagle przesta≥ przesy≥aÊ dane (ruch wstrzymany).
Rozwiπzanie 3:
A)
Sprawdü kable ñ mog≥o nastπpiÊ roz≥πczenie, zagiÍcie, przerwanie lub zaplπtanie kabla.
B)
Od≥πcz i w≥πcz ponownie kabel USB, gdy komputer dzia≥a.
Objaw 4:
Po pod≥πczeniu kabla USB Windows pracuje znacznie wolniej.
Po ponownym uruchomieniu komputera Windows pracuje znacznie wolniej.
Klepsydra zatrzymuje siÍ na kilka minut.
Wyúwietlony zostaje komunikat o b≥Ídzie sieciowym, taki jak na ilustracji poniøej.
Po uruchomieniu po≥πczenia z sieciπ po raz pierwszy Windows prÛbuje uzyskaÊ adres sieciowy, zwany adresem IP. Ten
proces nazywa siÍ DHCP (Dynamic Host Control Protocol, protokÛ≥ dynamicznego sterowania hostem) i moøe potrwaÊ kilka
minut. W Windows 98 SE moøe siÍ pojawiÊ klepsydra i moøe siÍ zdawaÊ, øe system dzia≥a opieszale.
Jeøeli kabel wspÛ≥osiowy nie jest pod≥πczony lub jeøeli sieÊ kablowa nie pracuje, moøna zobaczyÊ komunikat o b≥Ídzie
DHCP taki jak pokazany poniøej (Rys. diag. 4).
39
Diagnostyka USB
Rozwiπzanie 4:
A.
Zaczekaj kilka minut. Modem kablowy powinien dzia≥aÊ naleøycie po nawiπzaniu ≥πcznoúci.
B.
Jeøeli po kilku minutach nadal nie ma po≥πczenia, aby stwierdziÊ, czy przyczynπ jest b≥πd DHCP, wykonaj instrukcje
podane w Rozwiπzaniu 2B, na stronie 36: Jeøeli modem kablowy USB RCA lub Thomson istnieje, sprawdü, czy
wydzierøawione od przedsiÍbiorstwa kablowego oprogramowanie ÑDynamic Host Control Protocol (DHCP)î
jest w≥aúciwe. Ten komunikat moøe byÊ podobny do przedstawionego na Rys. diag. 4 poniøej.
Rys. diag. 4
Objaw 5:
Modem kablowy zosta≥ prawid≥owo zainstalowany. Po jego zainstalowaniu zosta≥o zainstalowane lub uaktualnione
oprogramowanie us≥ugi internetowej (np. AOL). Teraz Modem kablowy przesta≥ dzia≥aÊ naleøycie. (Tylko Windows 98 SE)
Programy instalacyjne niektÛrych ISP tworzπ w≥asne protoko≥y TCP/IP, usuwajπc protokÛ≥ TCP/IP modemu kablowego
Thomson.
Rozwiπzanie 5:
Aby przywrÛciÊ protoko≥y TCP/IP modemu kablowego, naleøy wykonaÊ nastÍpujπce czynnoúci:
1)
Kliknij ikonÍ ÑStartî w lewym dolnym rogu ekranu.
2)
Wybierz ÑSettingsî (ustawienia), a nastÍpnie ÑControl Panelî (panel sterowania). Pojawi siÍ okno panelu sterowania.
3)
Kliknij ikonÍ ÑNetwork Neighborhoodî (otoczenie sieciowe).
4)
Wybierz kartÍ ÑConfigurationî (konfiguracja).
5)
PrzewiÒ listÍ do modemu kablowego RCA lub Thomson (ÑRCA or Thomson USB Cable Modemî). Jeøeli modemu
kablowego RCA lub Thomson nie ma na liúcie, to nie zosta≥ on naleøycie zainstalowany. Przejdü do Rozwiπzania
1 na stronie 32.
40
Diagnostyka USB
6)
Protoko≥y TCP/IP znajdujπ siÍ pod nag≥Ûwkiem ÑRCA or Thomson Cable Modemî. PrzewiÒ listÍ do TCP/IP dla
modemu kablowego RCA lub Thomson (ÑTCP/IP RCA or Thomson Cable Modemî). Wybierz tÍ opcjÍ. Jeøeli nie ma
zapisu takiego zapisu, kliknij przycisk ÑAddî (dodaj).
7)
Pojawi siÍ okno ÑSelect Network Component Typeî (wybierz typ sk≥adnika sieci). Wybierz ÑProtocolî (protokÛ≥) i
kliknij przycisk ÑAddî.
Pojawi siÍ nowe okno, z polem ÑManufacturerísî (protoko≥y producenta) z lewej strony i ÑNetwork Protocolsî
(protoko≥y sieciowe) z prawej.
8)
9)
W oknie ÑManufacturerísî (producent) wybierz ÑMicrosoftî.
W polu ÑNetwork Protocolsî (protoko≥y sieciowe), wybierz ÑTCP/IPî.
Dodanie protoko≥u TCP/IP dla modemu kablowego RCA lub Thomson (ÑTCP/IP RCA or Thomson Cable Modemî)
powinno nastπpiÊ automatycznie.
41
Informacja FCC (Federalnej Komisji £πcznoúci USA)
Deklaracja zgodnoúci z przepisami FCC i kanadyjskimi
przepisami branøowymi
Urzπdzenie spe≥nia wymogi cz. 15 przepisÛw FCC. Urzπdzenie moøna uøytkowaÊ pod nastÍpujπcymi dwoma warunkami:
(1) nie moøe ono powodowaÊ szkodliwych zak≥ÛceÒ i (2) musi ono przyjmowaÊ zak≥Ûcenia, nawet takie, ktÛre powodujπ
niepoøπdane skutki podczas jego uøytkowania.
Nazwa handlowa: RCA
Klasyfikacja urzπdzenia:
Model: DCM315
Urzπdzenie pomocnicze do komputera
Osoba odpowiedzialna:
Thomson Inc.
10330 N. Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
Telefon: 317-415-4151
To urzπdzenie zosta≥o sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami dla sprzÍtu cyfrowego Klasy B wg czÍúci 15
PrzepisÛw FCC. Te ograniczenia majπ na celu zapewnienie praktycznie moøliwej ochrony przed szkodliwymi zak≥Ûceniami
na terenach zamieszka≥ych. Niniejsze urzπdzenie wytwarza, wykorzystuje i†moøe emitowaÊ energiÍ czÍstotliwoúci radiowej,
gdy zaú nie jest zainstalowane i†uøytkowane zgodnie z†instrukcjπ, moøe spowodowaÊ szkodliwe zak≥Ûcenia w†≥πcznoúci
radiowej. Jednakøe nie ma gwarancji, øe zak≥Ûcenia nie pojawiπ siÍ w konkretnej instalacji. Jeøeli urzπdzenie w istocie
wywo≥uje zak≥Ûcenia w odbiorze programÛw radia i telewizji, co moøna stwierdziÊ w≥πczajπc i wy≥πczajπc je, uøytkownik
powinien postaraÊ siÍ zlikwidowaÊ zak≥Ûcenia, stosujπc m.in. nastÍpujπce úrodki:
ï
ï
ï
ï
ZmieniÊ kierunek lub po≥oøenie anteny odbiorczej (tzn. anteny radia lub telewizora, ktÛra odbiera zak≥Ûcenia).
ZwiÍkszyÊ odleg≥oúÊ pomiÍdzy urzπdzeniem a odbiornikiem.
Pod≥πczyÊ urzπdzenie do gniazda zasilania na innym obwodzie niø ten, z ktÛrego zasilany jest odbiornik.
ZwrÛciÊ siÍ o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika radiowo-telewizyjnego.
Przepisy FCC stanowiπ, øe dokonywanie zmian lub modyfikacji w tym urzπdzeniu bez uprawnienia moøe spowodowaÊ
odebranie prawa do uøytkowania go.
To urzπdzenie cyfrowe Klasy B spe≥nia wszelkie wymagania przepisÛw kanadyjskich w sprawie sprzÍtu powodujπcego
zak≥Ûcenia (Interference Causing Equipment Regulations).
To urzπdzenie Klasy B jest zgodne z kanadyjskπ normπ ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
42
SkrÛcona instrukcja obs≥ugi
Minimalne wymagania sprzÍtowe
KOMPUTERY ZGODNE Z IBM PC
MACINTOSH
Procesor
Zalecany Pentium
PowerPC lub lepszy
RAM w systemie
16MB (zalecane 32MB)
24MB (zalecane 32MB)
System operacyjny
Windows 98SE/2000/Me/XP, Linux
Mac OS 7.6.1 lub wyøszy
DostÍpne miejsce na dysku
125MB
50MB
Karta düwiÍkowa
Zalecana
nie dotyczyÜ
Ekran
VGA lub lepszy (zalecany SVGA)
VGA lub lepszy (zalecany wbudowany SVGA)
NapÍd CD-ROM
NiezbÍdny dla USB
NiezbÍdny
Ethernet
10BaseT lub 100BaseT
10BaseT lub 100BaseT
Z≥πcze USB
USB (tylko Windows 98SE/2000/Me/XP)
nie dotyczyÜ
Universal Serial Bus (Uniwersalna Magistrala Szeregowa) jest to szyna szybkich po≥πczeÒ, za pomocπ ktÛrej
komputer moøe siÍ komunikowaÊ jednoczeúnie z rÛønymi urzπdzeniami peryferyjnymi. Jeøeli do komputera
do≥πczone sπ inne urzπdzenia wysy≥ajπce i przyjmujπce duøe iloúci informacji, takie jak g≥oúniki, drukarki lub
skanery, zalecamy do obs≥ugi tego modemu stosowaÊ kartÍ Ethernet.
Pod≥πczenie modemu kablowego
1.
2.
3.
Pod≥πcz jednπ koÒcÛwkÍ kabla wspÛ≥osiowego do gniazda w úcianie, a drugπ do z≥πcza na modemie oznaczonego
ÑCABLEî (wejúcie kabla).
a.
W≥Ûø wtyczkÍ zasilacza do gniazda zasilania na modemie kablowym.
b.
W≥Ûø jeden wtyk kabla zasilania do adaptera, a nastÍpnie drugi wtyk do gniazda sieciowego.
Przy po≥πczeniu USB: W≥Ûø jednπ koÒcÛwkÍ kabla USB do gniazda z ty≥u komputera, a drugπ do gniazda na tylnej
czÍúci obudowy modemu. (Instrukcja ≥adowania sterownika USB znajduje siÍ stronie 9.)
LUB
Z≥πcze Ethernet: Pod≥πcz jednπ koÒcÛwkÍ kabla Ethernet (kabel tzw. prosty, patrz wyøej) do gniazda Ethernet z ty≥u
komputera, a drugπ do gniazda ETHERNET na tylnej czÍúci obudowy modemu.
Ü
Uøytkownicy komputerÛw Macintosh: System operacyjny Mac oraz wszelkie systemy oprÛcz Windows 98SE, Me, 2000
oraz XP nie sπ obecnie obs≥ugiwane przy instalacji USB. Prosimy stosowaÊ po≥πczenie Ethernet.
43
SkrÛcona instrukcja obs≥ugi
Przyciski/Lampki kontrolne
Internet On/Off
Message Cable
Activity
Cable
Link
PC Link Internet
INTERNET ON/OFF* ñ W≥πczanie i wy≥πczanie Internetu jako dodatkowe zabezpieczenie. Jeøeli przycisk jest na pozycji
wy≥πczonej (OFF), lampka kontrolna aktywnoúci sieci kablowej () rÛwnieø nie dzia≥a. Nie naciskaj tego przycisku podczas
transmisji danych. Informacja zostanie utracona i po≥πczenie z Internetem zostanie utracone.
INTERNET* ñ wskazuje, czy po≥πczenie z Internetem jest czynne.
PC LINK (Po≥πczenie z komputerem) ñ wskazuje obecnoúÊ po≥πczenia pomiÍdzy komputerem a modemem (gotowoúÊ do
nadawania i odbioru) lub rzeczywiste nadawanie lub odbiÛr. Kontrolka nie úwieci, gdy nie ma sygna≥u (lub gdy modem jest
w trybie gotowoúci), úwieci gdy sygna≥ jest obecny lecz nie odbywa siÍ nadawanie ani odbiÛr, miga podczas nadawania lub
odbioru.
CABLE-LINK*ñ okreúla stan po≥πczenia kablowego. Kontrolka nie úwieci, gdy nie ma po≥πczenia kablowego, úwieci gdy
modem jest zarejestrowany w sieci i moøna przesy≥aÊ dane.
AKTYWNOå∆* ñ wskazuje przesy≥anie danych po liniach kablowych. Kontrolka nie úwieci, gdy dane nie sπ przesy≥ane,
zaú miga podczas ich przesy≥ania.
EMAIL* ñ ta kontrolka úwieci, gdy sπ wiadomoúci poczty elektronicznej lub komunikaty (jeøeli us≥ugodawca jπ
udostÍpnia).
Pomoc techniczna
Jeøeli modem zosta≥ kupiony lub wydzierøawiony od przedsiÍbiorstwa telewizji kablowej, moøe ono zapewniaÊ obs≥ugÍ
gwarancyjnπ bezpoúrednio lub poprzez autoryzowany punkt obs≥ugi. Aby siÍ dowiedzieÊ, w jaki sposÛb 1) zamÛwiÊ us≥ugÍ,
2) uzyskaÊ pomoc technicznπ oraz 3) otrzymaÊ dodatkowe informacje na temat us≥ug, naleøy siÍ zwracaÊ do swojego
przedsiÍbiorstwa kablowego. Jeøeli modem zosta≥ kupiony w punkcie sprzedaøy detalicznej, zobacz za≥πczonπ kartÍ
gwarancyjnπ.
* Nazwy kontrolek sπ rÛøne zaleønie od modelu.
44
S≥owniczek terminÛw
10BaseT ñ nieekranowany kabel dwuøy≥owy ze z≥πczem RJ-45, stosowany w sieciach lokalnych Ethernet. Ñ10î oznacza
szybkoúÊ (10Mb/s), ÑBaseî oznacza technologiÍ tzw. pasma podstawowego, ÑTî oznacza kabel dwuøy≥owy.
DHCP (Dynamic Host Control Protocol) ñ protokÛ≥ umoøliwiajπcy serwerowi dynamiczne przydzielanie adresÛw IP
stacjom roboczym podczas po≥πczenia.
DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) ñ norma zawierajπca zbiÛr niezbÍdnych specyfikacji
roboczych i interfejsu obs≥ugowego dla modemÛw kablowych i sprzÍtu pokrewnego.
Karta Ethernet ñ p≥yta wtykowa obwodÛw drukowanych umieszczana w gnieüdzie rozszerzajπcym komputera. Karta
Ethernetu (niekiedy nazywana kartπ interfejsowπ sieci, NIC) pobiera z komputera dane rÛwnoleg≥e, przetwarza je na
dane szeregowe, uk≥ada je w pakiety i przesy≥a kablem sieci lokalnej (LAN) 10BaseT lub 100BaseT.
EuroDOCSIS ñ z modyfikowana norma DOCSIS, stworzona w celu przystosowania do europejskich systemÛw telewizji z
rozstawem kana≥Ûw co 8 MHz.
Z≥πcze F ñ z≥πcze wspÛ≥osiowe oznaczone na tylnej úcianie modemu napisem CABLE IN (doprowadzenie kabla), s≥uøπce do
po≥πczenia modemu z systemem kablowym.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) ñ za pomocπ tego protoko≥u informacje sπ przesy≥ane przez serwery i klientÛw w
sposÛb niewidoczny dla uøytkownika oraz wyúwietlane w oknie przeglπdarki klienta.
Koncentrator ñ urzπdzenie s≥uøπce do przy≥πczenia wielu komputerÛw do jednego modemu kablowego.
Adres IP ñ 32-bitowy jednoznaczny adres przydzielany do kaødego urzπdzenia w sieci. Adres IP (Internet Protocol) sk≥ada
siÍ z adresu sieci i z adresu hosta. Ten modem otrzymuje nowy adres IP od operatora kablowego poprzez DHCP przy kaødej
inicjalizacji.
Adres MAC ñ toøsamoúÊ urzπdzenia, podczas produkcji modemu trwale zaprogramowana w warstwÍ Media Access Control
architektury sieci.
Sterownik sieciowy ñ plik zapisany w komputerze, ktÛry umoøliwia rozpoznanie karty Ethernet lub gniazda USB.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ñ protokÛ≥ sieciowy zapewniajπcy ≥πcznoúÊ pomiÍdzy
powiπzanymi sieciami, pomiÍdzy komputerami o rozmaitej architekturze sprzÍtowej i rozmaitych systemach operacyjnych.
Universal Serial Bus (USB) ñ jest to interfejs typu Ñplug and playî (pod≥πcz i pracuj) pomiÍdzy komputerem a
wyposaøeniem dodatkowym, takim jak modem kablowy.
45
Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN USA 46290
© 2003 Thomson Inc.
Zarejestrowany(e) znak(i) towarowy(e).
Wydrukowano na Tajwanie
TOCOM 16174230
THOMSON

Podobne dokumenty