Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
OKRĘGOWA IZBA
Pielęgniarek i Położnych
POZNAŃ
BIULETYN INFORMACYJNY
ISSN 1234-1029
róbuj pokochać jesień
i
niesamowitymi
urokami.
Spójrz i l e piękna n i e s i e
obdarzając cię n o w y m i
dniami.
( . . . )
T. Kara s i e w c e ? / - Pokochaj jesień -
MOIM ZDANIEM
Studia Pomostowe
1
Uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
2
Spotkanie na szczycie... Samorządności
3-4
Bezpłatne studia
5-6
Interpelacje poselskie Pani Poseł K. Łybackiej
7-9
OPINIE KONSULTANTA KRAJOWEGO
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań
www.oipip-poznan.pl
[email protected]
tel. 6 1 8 6 2 0 9 5 0
fax 618620951
tel. 6 1 8 6 2 0 9 5 4 , 6 1 8 6 2 0 9 5 5
tel. 6 1 8 6 2 0 9 5 3
e-mail:
sekretariat:
rejestr:
księgowość:
Bank
50
Zachodni
1090
WBK
1359
I I I Oddział
0000
0000
Poznań
3501
8602
Podawanie przez pielęgniarki środków kontrastowych
10
Podawanie leków odczulających
10
Wykonywanie zabiegów z medycyny i dermatologii estetycznej
10
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
i chirurgicznego
11
Bezpłatne szkolenia podyplomowe a podatek dochodowy
12-13
Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce-rozwój i integracja
14-15
Wydarzenia
16
Protokół posiedzenia Komisji Refundacji
17
Komunikat
17
Gratulacje
17
Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady
- TomaszKaczmarek
- poniedziałki i ś r o d y g o d z . 1 4 . 0 0 - 1 9 . 0 0
Biuro
Sekretariat OlPiP
P r z y j m o w a n i e i w y d a w a n i e wniosków o refundację,
p o m o c socjalną
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Z a w o d o w e j
- Magdalena Krajewska
- p o n i e d z i a ł k i , w t o r k i i piątki w g o d z . 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0
oraz środy i c z w a r t k i 1 0 . 0 0 - 1 8 . 0 0
- Katarzyna
Zastępcy Okręgowego
Walas-Grossmann
Rzecznika:
B a r b a r a K u l e s z a , Wiesława P i o t r o w s k a ,
Dział P r a w a W y k o n y w a n i a Z a w o d u
Barbara Stefaniak, Renata Szafranek,
P r z y j m o w a n i e wniosków i w y d a w a n i e zaświadczeń o p r a w i e
Katarzyna Kaja
w y k o n y w a n i a z a w o d u oraz zezwoleń na w y k o n y w a n i e i n ­
Dyżury I I i I V środa miesiąca
d y w i d u a l n e j / g r u p o w e j p r a k t y k i pielęgniarek i położnych
- poniedziałek-piątek w g o d z .
Okręgowy Sąd
7.30-16.00
- A g n i e s z k a U r b a n i a k , A n n a P i e k a r s k a , E s t e r a Stanisławiak
P r z e w o d n i c z ą c a - M a ł g o r z a t a Pięt
Członkowie - M a r z e n a B a n a c h , Małgorzata
Księgowość
Gawlik, E w a
- czynna pn. 13.00-19.00, w t . 8.00-15.00 i 15.30-19.00
Kusztal, Alla Rejniak, Maria
C h m i e l e w s k a , Elżbieta Mikołajewska
Dyżury I i I I I środa miesiąca
śr. 1 2 . 0 0 - 1 9 . 0 0 , c z w . 1 5 . 3 0 - 1 8 . 3 0
- Danuta Skorys
- Elżbieta M a ł g o r z a t a W a l i g ó r a
Okręgowa Komisja
Rewizyjna
Przewodnicząca - T e r e s a Przewoźna
Kasa
Członkowie - D a n u t a B u d n a , E m i l i a M a r c i n k o w ­
- c z y n n a c o d z i e n n i e (oprócz s o b ó t ) w g o d z . 8 . 3 0 - 1 5 . 3 0
s k a , B e a t a S k o k o w s k a , Mirosława S k r z y p c z a k ,
Jadwiga Drabowicz, RenataWitkowska
Radca Prawny OIPIP
Udziela p o r a d w z a k r e s i e p r a w a p r a c y oraz przepisów
Dział M e r y t o r y c z n y O l P i P
związanych z w y k o n y w a n i e m z a w o d u pielęgniarki/po­
- Teresa
łożnej
Wiśniewska
- Małgorzata N o s a l
- poniedziałek-piątek
w czwartki od godz. 17.00-18.00
7.30-16.00
po u p r z e d n i m u z g o d n i e n i u t e l e f o n i c z n y m ( 6 1 8 6 2 0 9 5 0 )
MOIM ZDANIEM
MOIM ZDANIEM
S T U D I A POMOSTOWE NA F I N I S Z U ,
GNIARKOM I POŁOŻNYM
W I A T R W OCZY
W r o k u a k a d e m i c k i m 2 0 1 3 / 2 0 1 4 k o l e j n y raz umożliwiono pielęgniarkom i położnym s k o ­
rzystać z n i e o d p ł a t n y c h s t u d i ó w p o m o s t o w y c h , k t ó r y c h c e l e m j e s t u z u p e ł n i e n i e w y k s z t a ł c e ­
nia z a w o d o w e g o i a k t u a l i z a c j a z d o b y t e j wcześniej w i e d z y ,
z g o d n e j z w y m o g a m i kształcenia
n a o b s z a r z e całej U n i i E u r o p e j s k i e j .
S t u d i a p o m o s t o w e d l a pielęgniarek i położnych r e a l i z o w a n e są w r a m a c h
Systemowego
P r o j e k t u f i n a n s o w a n e g o z E u r o p e j s k i e g o Funduszu Społecznego w z a k r e s i e P r o g r a m u
r a c y j n e g o Kapitał L u d z k i o d 2 0 0 8 r o k u i s z a c u j e się, że d o 2 0 1 5 r o k u
Ope­
wykształcenie uzupeł­
ni około 2 5 tysięcy pielęgniarek i położnych.
Z a p o t r z e b o w a n i e n a t a k i r o d z a j e d u k a c j i o k a z a ł o się t a k d u ż e , ż e D e p a r t a m e n t P i e l ę g n i a ­
r e k i Położnych zaplanował w r a m a c h p o s i a d a n y c h j e s z c z e środków f i n a n s o w y c h
zorganizo­
w a ć n a b ó r d o d a t k o w y n a r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 3 / 2 0 1 4 i z w i ę k s z y ć liczbę p r z y s z ł y c h a b s o l w e n ­
tów n a w e t d o 3 4 tysięcy na
k i e r u n k a c h - pielęgniarstwo i położnictwo.
Z n a k o m i t a w i ę k s z o ś ć u c z e l n i m e d y c z n y c h w P o l s c e została u c z e s t n i k a m i p r o j e k t u n a o b u
t y c h k i e r u n k a c h , j e d n a k niektóre j e d n o s t k i o g r a n i c z y ł y się z n i e w i a d o m y c h w z g l ę d ó w t y l k o
d o p i e l ę g n i a r s t w a c h o c i a ż z a i n t e r e s o w a n i e z e s t r o n y p o ł o ż n y c h r ó w n i e ż było z n a c z n e .
W s z y s t k o j a w i ł o się p r o m i e n n i e , r e k l a m a o k a z a ł a się s k u t e c z n a , D e p a r t a m e n t o r a z N a c z e l ­
n a I z b a P i e l ę g n i a r e k i Położnych w r a z z O k r ę g o w y m i I z b a m i o k a z y w a ł y s w ą p o m o c i z a a n ­
gażowanie w czasie r o z p o w s z e c h n i a n i a i n f o r m a c j i o s t u d i a c h , z a i n t e r e s o w a n e o s o b y zaczęły
z g ł a s z a ć się d o b i u r r e k r u t a c j i i
Otóż
z d e r z y ł y się z e s m u t n ą rzeczywistością.
niektóre u c z e l n i e m e d y c z n e w s w o i c h p r z e p i s a c h w e w n ę t r z n y c h z a w a r ł y k r y t e r i a , n a
p o d s t a w i e których dokonywały
n a b o r u kandydatów na studia p o m o s t o w e . Na s k u t e k t a k i c h
o g r a n i c z e ń j a k p r z e d m i o t y m a t u r a l n e ( b i o l o g i a l u b c h e m i a l u b f i z y k a ) , które były b r a n e p o d
uwagę
i z nich o b l i c z a n a średnia p u n k t o w a , w i e l e osób o d r z u c o n o w p r o c e s i e
rekrutacji,
a pozostałe p o p r o s t u odstąpiły o d składania dokumentów.
Ustalając t a k i e z a s a d y z a p o m n i a n o o t y m , że n a s t u d i a p o m o s t o w e d e c y d u j ą się g ł ó w n i e
o s o b y , które p r z y s t ę p o w a ł y d o „ s t a r e j m a t u r y " i najczęściej n i e w y b i e r a ł y j a k o p r z e d m i o t ó w
d o d a t k o w y c h t y c h wyżej
wspomnia­
n y c h i t y m s a m y m zostały na wstę­
pie z d y s k w a l i f i k o w a n e .
S y t u a c j a j a k a powstała j e s t t r u d n a
n i e t y l k o d l a pielęgniarek, które p o ­
stanowiły
uzupełnić
swoją
wiedzę
p o m i m o t e g o , że b y ł o b y t o d l a n i c h
dużym w y z w a n i e m oraz
rozdysponowaniem
bardzo
często
całkowitym
własnego
kosztem
czasu,
rodziny
i
z d r o w i a . J e s t też n i e k o m f o r t o w a d l a
uczelni,
która
pozyskała
fundusze
u n i j n e , a których n i e b ę d z i e
mogła
o t r z y m a ć z t a k błahej p r z y c z y n y .
Mam
jednak
nadzieję,
że
w
o s t a t n i m n a b o r z e na r o k 2 0 1 4 / 2 0 1 5
wszystkie
uczelnie
gniarkom
i położnym
edukacyjne
zasadach
tytułu
na
zaoferują
ogólnie
i umożliwią
licencjata
swoje
pielę­
usługi
przyjętych
im
zdobycie
pielęgniarstwa
lub
położnictwa ze środków UE, co d a i m
satysfakcję z a w o d o w ą o r a z możliwo­
ści
swobodnego
poruszania
się
po
całej E u r o p i e .
J.
Plens-Gałąska
WOKÓŁ ZAWODU
Uchwały Nacze ln e j
Uchwała Nr 113/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie treści pieczątki
pielęgniarki lub położnej
Na p o d s t a w i e a r t . 2 2 u s t . 1 p k t 9 u s t a w y z d n i a
1 l i p c a 2 0 1 1 r. o s a m o r z ą d z i e p i e l ę g n i a r e k i p o ł o ż ­
WOKÓŁ ZAWODU
Pielęgniarek i Położnych
Uchwała Nr 109/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie sposobu postępowania przez
okręgowe rady pielęgniarek i położnych
w przypadku zaprzestania
wykonywania zawodu lub jego podjęcia
n y c h ( D z . U. z 2 0 1 1 r., N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 8 z p ó ź n .
z m . ) w związku z § 1 0 u s t . 1 p k t 3 l i t a - d r o z p o ­
rządzenia M i n i s t r a Z d r o w i a z d n i a 2 1 g r u d n i a 2 0 1 0
r. w s p r a w i e r o d z a j u i z a k r e s u d o k u m e n t a c j i m e ­
d y c z n e j o r a z s p o s o b u j e j p r z e t w a r z a n i a ( D z . U. z
2010r., N r 2 5 2 , p o z . 1 6 9 7 z późn. z m . ) u c h w a l a
się, c o n a s t ę p u j e :
stępujące d a n e :
pie­
lęgniarki i położnej ( D z . U. z 2 0 1 1 r.. N r 1 7 4 , p o z .
§
1. W
przypadku
zawodu
właściwej
2 ) tytuł z a w o d o w y :
m a g i s t e r pielęgniarstwa
lub magister
położnictwa,
licencjat
5 u s t a w y z d n i a 1 5 l i p c a 2 0 1 1 r. o z a w o d a c h
zaprzestania
zobowiązuje
się
wykonywania
pielęgniarkę/pielę­
g n i a r z a l u b położną/położnego d o złożenia w e
1 ) imię i n a z w i s k o ,
b)
n y c h ( D z . U. z 2 0 1 1 r., N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 8 z p ó ź n .
z m . ) w związku z a r t . 4 4 u s t . 1 p k t 2 2 oraz 4 8 u s t .
1 0 3 9 z późn. z m . ) o r a z u c h w a l a się, c o następuje:
§ 1 . Pieczątka pielęgniarki l u b położnej z a w i e r a n a ­
a)
Na p o d s t a w i e a r t . 2 2 u s t . 1 p k t 9 u s t a w y z d n i a
1 l i p c a 2 0 1 1 r. o s a m o r z ą d z i e p i e l ę g n i a r e k i p o ł o ż ­
pielęgniarstwa
lub licencjat
położnictwa
c ) pielęgniarka d y p l o m o w a n a l u b p o ł o ż n a
dyplomowana,
okręgowej
pielęgniarek
nia d o k u m e n t u „prawo w y k o n y w a n i a
zawodu"
w aktach osobowych.
§ 2 . W p r z y p a d k u z a m i a r u podjęcia
zaprzestane­
g o w y k o n y w a n i a z a w o d u zobowiązuje się p i e ­
l u b położna/położnego
d o z ł o ż e n i a w e w ł a ś c i w e j o k r ę g o w e j i z b i e pielę­
3) uzyskane specjalizacje,
4) n u m e r prawa wykonywania zawodu.
§ 2 . U c h w a ł a w c h o d z i w życie z d n i e m p o d j ę c i a .
g n i a r e k i położnych oświadczenia określonego
w z a ł ą c z n i k u n r 2 d o n i n i e j s z e j uchwały.
§ 3 . U c h w a ł a w c h o d z i w życie z d n i e m podjęcia
Sekretarz
NRPiP
Joanna
Walewander
Sekretarz
NRPiP
Joanna
Walewander
Grażyna
i po­
k u n r 1 d o n i n i e j s z e j uchwały oraz p o z o s t a w i e ­
lęgniarkę/pielęgniarza
d ) pielęgniarka l u b p o ł o ż n a
izbie
łożnych oświadczenia określonego w załączni­
Prezes
NRPiP
Rogala-Pawelczyk
Prezes
NRPiP
Rogala-Pawelczyk
Grażyna
Uchwała Nr 1 0 2 / V I / 2 0 1 3
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 c z e r w c a 2 0 1 3 r.
w s p r a w i e ujednolicenia s p o s o b u postępowania przez okręgowe rady pielęgniarek
i położnych w przypadku z r z e c z e n i a się p r a w a w y k o n y w a n i a z a w o d u
Na p o d s t a w i e a r t . 2 2 u s t . 1 p k t 9 u s t a w y z d n i a 1 l i p c a 2 0 1 1 r. o s a m o r z ą d z i e p i e l ę g n i a r e k i p o ł o ż n y c h ( D z .
U. z 2 0 1 1 r.. N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 8 ) w z w i ą z k u z a r t . 4 2 u s t . 1 p k t 2 u s t a w y z d n i a 1 5 l i p c a 2 0 1 1 r. o z a w o d a c h
pielęgniarki i położnej ( D z . U. z 2 0 1 1 r., N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 9 z p ó ź n . z m . ) u c h w a l a s i ę , c o n a s t ę p u j e :
§ 1 . W p r o w a d z a się j e d n o l i t y sposób postępowania z d o k u m e n t e m „prawo w y k o n y w a n i a z a w o d u " , w p r z y ­
p a d k u z a i s t n i e n i a s y t u a c j i ujętej w a r t . 4 2 u s t . 1 p k t 2 u s t a w y z d n i a 1 5 l i p c a 2 0 1 1 r. o z a w o d a c h
pielę­
g n i a r k i i położnej ( D z . U. z 2 0 1 1 r., N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 9 z p ó ź n . z m . ) , p o p r z e z o b o w i ą z e k z w r o t u p r z e d ­
m i o t o w e g o d o k u m e n t u p r z e z pielęgniarkę/pielęgniarza l u b położną/położnego d o właściwej
okręgowej
i z b y p i e l ę g n i a r e k i p o ł o ż n y c h i n a d a n i a m u o z n a k n i e u ż y w a l n o ś c i p o p r z e z odcięcie p r a w e g o d o l n e g o r o g u .
§ 2 . U c h w a ł a w c h o d z i w życie z d n i e m p o d j ę c i a
Sekretarz
NRPiP
Joanna
Walewander
Grażyna
0
Prezes
NRPiP
Rogala-Pawelczyk
Biuletyn Informacyjny OlPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
W s i e d z i b i e O k r ę g o w e j I z b y P i e l ę g n i a r e k i Położ­
m ) Teresa K r u c z k o w s k a - Przewodnicząca ORPiP
n y c h w Poznaniu d n i a 9 września 2 0 1 3 r o k u odbyło
się k o l e j n e s p o t k a n i e w ł a d z s a m o r z ą d ó w
zawodo­
w
Poznaniu
n) Tomasz
wych z regionu Wielkopolski.
Kaczmarek
ORPiP w
T a k i e s p o t k a n i a o d b y w a j ą się c y k l i c z n i e r a z n a
-
Wiceprzewodniczący
Poznaniu
P a r l a m e n t a r z y s t a m i , którzy przyjęli z a p r o s z e n i e
kwartał w k a ż d e j z r e g i o n a l n y c h I z b . Z a p o c z ą t k o ­
władz samorządów z a w o d o w y c h
wały j e W i e l k o p o l s k a
zebraniu byli:
Budownictwa
Okręgowa Izba
oraz W I L . Zawsze
Inżynierów
wśród
zaprasza­
n y c h gości z n a j d u j ą się w i e l k o p o l s c y p a r l a m e n t a ­
a)
Tym razem w spotkaniu uczestniczyli:
skiej
Stroński - Przewodniczący
Okręgowej
Izby
Inżynierów
Przedstawiciele władz samorządów
c ) T e r e s a K u z i a r a - p r z e d s t a w i c i e l P r e z e s NRPiP
- przedstawiciel
NIPiP w
War­
Okręgowej
Izby
Krystyna Babiak - Dziekan
Radców Prawnych w
Poznaniu
Wiland
Rewizyjnej
Poznaniu
- Przewodniczący
Okręgowej
R a d y Z a c h o d n i e j Okręgowej I z b y Urbanistów
h) Maciej Gogulski - Prezes Rady Wielkopolskiej
Izby Lekarsko -Weterynaryjnej w
Tadeusz
Bąbelek-
Prezes
Poznaniu
Wielkopolskiej
akty
prawne
niach. Wskazano
posłom wadliwość u s t a w y o z a ­
t a r g a c h j a k o j e d y n e k r y t e r i u m najniższą cenę p o ­
w o d u j e , że z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e
podyplomowe
n a kształcenie
( z a środki budżetowe) kończy
Rozmawiano
o t y m c z y kształcenie
związane z a w o d o w o z konkretną grupą p r o f e s j i . W
cenie
wiednią Izbą samorządu z a w o d o w e g o
Podat­
zawodowe
powinno
być związane z
Garus
Rady Wielkopolskiej
z a j ą ć się w i ę c I z b y O k r ę g o w e w pełnej w s p ó ł p r a ­
- Wiceprzewodnicząca
nie p r z e d d y p l o m o w e dla d a n e j g r u p y z a w o d o w e j .
Rady
Okręgowej I z b y
tektów Rzeczypospolitej
Włodzimierz
Draber
Archi­
Polskiej
- Zastępca
Przewodni­
czącego W i e l k o p o l s k i e j Okręgowej I z b y Inży­
Budownictwa
nią
powinny
Poznańskiej
- Członek
Izby Notarialnej
Ewa Pawlicka-
odpo­
i przez
n a d z o r o w a n e . Kształceniem z a w o d o w y m
kowych
nierów
zawodowe
m o ż e być p r o w a d z o n e p r z e z f i r m y s z k o l e n i o w e n i e
k o p o l s k i e g o K r a j o w e j I z b y Doradców
Rataj
się
w y b r a n i e m o f e r t y t a n i e j , ale m i e r n e j jakościowo.
Paweł Pec - C z ł o n e k Z a r z ą d u O d d z i a ł u W i e l ­
k) Andrzej
,które
wręcz u t r u d n i a ­
t o k u d y s k u s j i p r z y c h y l a n o się d o o p i n i i ,że kształ­
Okręgowej Rady A p t e k a r s k i e j
ł)
wybrane
ułatwiają , a c z a s e m
m ó w i e n i a c h p u b l i c z n y c h , która n a r z u c a j ą c w p r z e ­
Łukasz D y k i e r - Członek K o m i s j i
Rady Izby Komorniczej w
I)
nie zawsze
ją uczestnictwo w dobrych merytorycznie szkole­
szawie
j)
problemów
p o d y p l o m o w y m członków s w o i c h I z b .
Przeanalizowano
Warszawie
d) Ewa Sawicka
i)
zawodowych
w y m i e n i l i się i n f o r m a c j a m i n a t e m a t
f o r m a l n y c h i p r a w n y c h związanych z kształceniem
Lekarskiej
g) Marek
***
Budow­
nictwa
f)
RP
c ) T a d e u s z D z i u b a - Poseł n a S e j m RP ( P I S )
Wielkopol­
b) Krzysztof Kordel - Prezes Wielkopolskiej I z b y
e)
- Poseł n a S e j m
(SLD)
a) Jerzy
w
w
K r y s t y n a Ł y b a c k a - Poseł n a S e j m RP ( S L D )
b) Tadeusz Tomaszewski
rzyści.
i uczestniczyli
c y z u c z e l n i a m i wyższymi prowadzącymi kształce­
P o d k r e ś l a n o , ż e ś r o d k i p u b l i c z n e p o w i n n y być w y ­
d a w a n e n a kształcenie z a w o d o w e z g o d n i e z z a p o ­
t r z e b o w a n i e m członków każdej I z b y , a n i e g e n e r o ­
wane interesami finansowymi firm szkoleniowych.
Z e b r a n i podkreślali k o n i e c z n o ś ć s t a ł e g o d o k s z t a ł -
Biuletyn Informacyjny OlPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
WOKÓŁ ZAWODU
WOKÓŁ ZAWODU
szkolnictwa
przeddyplomo-
w e g o Krajowa Rada A k r e d y ­
t a c y j n a Szkół Pielęgniarek i
P o ł o ż n y c h . Posłowie zwrócili
u w a g ę , że n i e k a ż d y z a w ó d
traktować
można
jednako­
w o . T r u d n o też zunifikować
wymogi
kształcenia
pody­
p l o m o w e g o d l a każdej p r o ­
f e s j i . P o i n f o r m o w a l i , że p o ­
t r z e b n e są p e w n e rozwiąza­
nia s y s t e m o w e . N a d t a k i m i
(np.
dotyczącymi
przetar­
gów
publicznych)
debatu­
j e aktualnie Parlament
Uczestnicy
spotkania
N i e u k r y w a n o , że p o t r z e b n e s ą d o t e g o t a k ż e a k t y p r a w n e , które n a r z u ­
cają obowiązek d o s z k a l a n i a , n a przykład w p o s t a c i obowiązku u z y s k a ­
n i a o k r e ś l o n e j z g ó r y ilości p u n k t ó w e d u k a c y j n y c h . Z w r ó c o n o j e d n a k
u w a g ę , ż e s a m o b o w i ą z e k n i e w y s t a r c z y . M u s z ą być t a k ż e
wskazane
k o n s e k w e n c j e p r a w n e za n i e u c z e s t n i c t w o . P r o b l e m e m j e d n a k j e s t k t o
kwalifikacji: czy powinna t o
robić d a n a I z b a , c z y m o ż e p r a c o d a w c a d a n e g o p r o f e s j o n a l i s t y . P o d a ­
w a n o s k r a j n e przykłady polegające n p . na wykreśleniu z r e j e s t r u i z a ­
kazie pracy w d a n y m zawodzie d o czasu uzyskania w y m a g a n e j liczby
punktów e d u k a c y j n y c h p o t r z e b n y c h d o posiadania licencji z a w o d o w e j .
W niektórych I z b a c h d o s z k a l a n i e
Rozwiązania
przyjęte
narzucą
kim
c a n i a p r z e z cały o k r e s a k t y w n o ś c i z a w o d o w e j w k a ż d e j g r u p i e p r o f e s j i .
p o w i n i e n egzekwować b r a k podnoszenia
ropejski.
e g z e k w o w a n e j e s t w czasie postę­
p o w a ń k o n k u r s o w y c h n a o k r e ś l o n e (najczęściej k i e r o w n i c z e ) s t a n o w i ­
ska pracy.
Posłowie wysłuchali u w a g w n o s z o n y c h p r z e z władze samorządów z a ­
w o d o w y c h . W y j a ś n i a l i , ż e p r a w o n i e k o n i e c z n i e m u s i być z ł e , c z a s e m
krajom
UE
z a w o d ó w . Ułatwi t o m i g r a ­
cje zawodową naszym
o k a z a ć się z a g r o ż e n i e m , n a
przykład w z a w o d a c h
j a k zawody
pie­
lęgniarki
i
któ­
rych
położnej,
b r a k u j e już
nie tylko
w Europie Zachodniej, ale i
w Polsce. Z e b r a n i
dowcy
że
nie zawsze
unijne
pozytywnie
kontekście
w
Często
posłom,
rozwiązania
się
tość
samorzą­
wspomnieli
kojarzą
szkoleń.
merytoryczna
kursów
ze środków
ce s a m e rezygnują często z w p r o w a d z a n i a d o zamówienia
dotyczące
UE
nia. N a t o m i a s t „najniższa c e n a " bez żadnego p r o b l e m u j e s t w s k a z y ­
k t ó r y m i o k a z u j ą się
szyt
walczyć i n n e k r a j e . Na przykład w N i e m c z e c h w zamówieniach p u b l i c z ­
ści
n y c h o d r z u c a się a u t o m a t y c z n i e o f e r t y z c e n a m i n a j n i ż s z ą i n a j w y ż s z ą .
ny
parlamentarzystom
wprowadze­
czy
szkoleniowych,
w a n a . Posłowie podkreślili, że z m a n i p u l o w a n i e m c e n a m i p r ó b u j ą j u ż
sugerowali
przy­
wymogi
konsumpcji
materiałów
o
określonej
czy
długopis
z
war­
organizowa­
nych
samorządowcy
defi­
cytowych
tłoczona j e s t p r z e z
Zebrani
pro­
f e s j o n a l i s t o m . Może j e d n a k
d z i e j e się c z ę s t o p r z y p r z e t a r g a c h p u b l i c z n y c h . To f i r m y j e o r g a n i z u j ą ­
publiczne­
wszyst­
jednako­
w e w y m o g i dla określonych
w a d l i w a m o ż e się o k a z y w a ć j e g o n a d i n t e r p r e t a c j a . I t a k I c h z d a n i e m
g o kryteriów jakościowych, gdyż n i e z a w s z e są o n e łatwe d o określe­
Eu­
tam
drewna
skoro­
wielko­
wykona­
bambusowe­
go. Nie m a n a t o m i a s t
kry­
nie p r a w n e g o obowiązku u z y s k a n i a c e r t y f i k a t u a k r e d y t a c y j n e g o przez
teriów określających jakość
firmę szkoleniową o d właściwej d l a s w e g o p r o f i l u działalności- I z b y .
samego
W s k a z a n o , że t a k i e r o z w i ą z a n i e d o s k o n a l e s p r a w d z a się p r z y a k r e d y t o ­
czono
w a n i u u c z e l n i w y ż s z y c h p r z e z Polską K o m i s j ę A k r e d y t a c y j n ą . W p r z y ­
w y m o g i dla kursu z
p a d k u g r u p y z a w o d ó w pielęgniarki i położnej t a k ą rolę pełni n a e t a p i e
geriatrycznej
szkolenia.
posłom
Wrę­
przykładowe
opieki
przeznaczone­
g o d l a pielęgniarek POZ, a
finansowanych
przy
udziale
UE i M i n i s t e r s t w a Z d r o w i a .
Posłowie
rzeć
się
sposób
obiecali
i
przyj­
wyjaśnić
taki
marnotrawienia
środków
publicznych
na
„gadżety
szkoleniowe"
za­
m i a s t na k o n k r e t n e
walory
merytoryczne szkolenia.
Tomasz
Uczestnicy
Opracował:
Kaczmarek
spotkania
Biuletyn Informacyjny OlPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
WOKÓŁ ZAWODU
'd
2008
roku
WOKÓŁ ZAWODU
Ministerstwo
Z d r o w i a - D e p a r t a m e n t Pielęgnia­
rek
i Położnych
realizuje
Projekt
S y s t e m o w y „Kształcenie z a w o d o w e
pielęgniarek i położnych w r a m a c h
studiów
pomostowych"
wany
Europejskiego
z
finanso­
Funduszu
Społecznego w z a k r e s i e
Programu
O p e r a c y j n e g o Kapitał L u d z k i .
Realizacja
P r o j e k t u studiów z a ­
w o d o w y c h uzupełniających d l a p i e ­
lęgniarek, pielęgniarzy i położnych,
zwanych
studiami
Od lewej: Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Mini­
sterstwie Zdrowia ze Statuetką I Nagrody na „Najlepiej Zarządzany Projekt działania
2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", dr n. med. Grażyna Rogala- Pawelczyk,
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Jesteśmy dumni
z Projektu
pomostowymi,
j e s t w pracach Ministerstwa Z d r o ­
w i a j e d n y m z tematów p r i o r y t e ­
s t w a . W p r a c a c h t y c h b r a l i udział
m . i n . : Grażyna K r u k - K u p i e c , Elż­
bieta
Buczkowska,
Elżbieta
Gar-
spo­
W K o n k u r s i e na n a j l e p i e j zarzą­
łeczną wagę, z a k r e s i wielkość p o d
d z a n y P r o j e k t działania 2 . 3 . P r o g r a ­
względem o r g a n i z a c y j n y m i f i n a n ­
m u O p e r a c y j n e g o Kapitał L u d z k i I
m u n t Sitko, Dorota Gardias, Irena
s o w y m . Studia p o m o s t o w e dla pie­
m i e j s c e d w u k r o t n i e już zajął n a s z
Orzechowska
lęgniarek, pielęgniarzy i położnych
P r o j e k t p n . „Kształcenie z a w o d o w e
I c h wiedzę, doświadczenie i życzli­
pielęgniarek i położnych w r a m a c h
wość cenię s o b i e w y s o k o . Udało się
studiów
pogodzić różne s t a n o w i s k a .
t o w y c h , ze względu n a j e g o
uzupełniają
liczbę
godzin
kształ­
cenia do poziomu w y m a g a n e g o
Unii E u r o p e j s k i e j , a l e też absolwentom
cencjata
tytuł
dając
zawodowy
pielęgniarstwa
w
lub
pomostowych"
za
lata
możliwy b e z ścisłego współdziała­
po­
nia z Instytucją Wdrażającą - D e ­
łożnictwa - podnoszą p o z i o m w y ­
partamentem
Funduszy
Europej­
kształcenia ze średniego d o p o z i o ­
skich w Ministerstwie Zdrowia - i
m u wykształcenia wyższego z a w o ­
bez u d a n e j , s k u t e c z n e j współpracy
d o w e g o . Ukończenie t y c h studiów
z 7 1 u c z e l n i a m i w k r a j u kształcący­
pozwala
m i pielęgniarki, pielęgniarzy, położ­
r z o m i położnym p o l s k i m n a m o b i l ­
n e i położnych w r a m a c h P r o j e k t u .
ność zawodową w o b s z a r z e państw
Wyniki badań
ankietowych
Unii E u r o p e j s k i e j . Po o d b y c i u
diów
i s t n i e j e możliwość
stu­
zdobycia
tytułu m a g i s t r a na s t u d i a c h d r u g i e ­
go stopnia.
Projekt w liczbach
Wartość
lionów
Projektu
złotych.
Z
badań a n k i e t o w y c h
absolwentów
ukończe­
g o i społecznego. U 8 3 , 7 1 % a b ­
możliwość
solwentów
ramach
posiadanych
w
środków f i ­
n a n s o w y c h , zaplanowaliśmy d o d a t ­
k o w y nabór n a s t u d i a
pomostowe
w r a m a c h P r o j e k t u - na r o k a k a ­
demicki 2013/2014. Aktualnie trwa
d o d a t k o w y nabór.
wpływu
poziom
na
jakość
w y m w o b s z a r z e s w e g o działania.
i c z y n i m y t o cały
cyjno-szkoleniowych
informa­
organizowa­
Na e t a p i e przygotowań założeń
m e r y t o r y c z n y c h i f i n a n s o w y c h Pro­
j e k t u i n t e n s y w n i e współpracowali­
śmy z p r z e d s t a w i c i e l a m i
du
i związku
samorzą­
zawodowego
pielę­
g n i a r e k i położnych, a także z K r a ­
jową
Radą
nictwa
krajową
Akredytacyjną
Medycznego,
w
Corocznie
przygotowujemy ma­
teriały p r o m o c y j n e w p o s t a c i k a ­
l e n d a r z y , plakatów, u l o t e k , b r o s z u r
i raportów, z którymi d o c i e r a m y d o
Okręgowych I z b Pielęgniarek i Po­
łożnych, d o Okręgowego
Zawodowego
nych,
konsultantów
dziedzinie
Związku
Pielęgniarek i Położ­
krajowych
pielęgniarstwa
oraz
w
do
stowarzyszeń i o r g a n i z a c j i działają­
Współpraca
z samorządem
c e l u zwiększenia wskaźnika P r o j e k ­
wsparcie
się
czeństwa.
lęgniarzy. Po s f i n a l i z o w a n i u p r a c w
otrzymać
zawodowe­
o p i e k i świadczonej na rzecz społe­
łożnych i 2 2 3 7 5 pielęgniarek i p i e ­
mogących
awansu
zwiększył
świadomości
3 1 1 mężczyzn, z c z e g o 2 3 5 1 p o ­
t u z 2 4 tysięcy d o 3 4 tysięcy osób
zawodo­
p o z n a j e m y ich ze s t a n e m dokonań.
d o 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 r. Dotąd z
g o skorzystało 2 4 7 2 6 osób, w t y m
Projek­
środowisku
absolwentów
90,43%
ło
do
w swoim
dla
Polski w o k r e s i e o d 0 1 . 0 5 . 2 0 0 8 r.
go
tu
diów
n i e studiów p o m o s t o w y c h s t w o r z y ­
wyższe­
o d s a m e g o początku zaangażowa­
ły się m o c n o w promocję
n y c h w każdym r o k u d l a u c z e l n i r e ­
cie z a w o d o w y m i społecznym. Dla
i podniesienia
g o w e I z b y Pielęgniarek i Położnych
alizujących P r o j e k t i na bieżąco z a ­
systemo­
wykształcenia
s t r a Z d r o w i a weszła w życie. Okrę­
stu­
32,62%
poziomu
t u 3 1 lipca 2 0 0 8 r. decyzją M i n i ­
w y n i k a , że w w y n i k u
w y m a c h a r a k t e r ogólnokrajowy i
kształcenia
zapis
projek­
w a d z o n y c h wśród uczestników Pro­
Projekt
wy­
wspólny
wersja
jektu
wzrósł p o z i o m s a m o o c e n y na g r u n ­
szansy
t a k ostateczna
udziału w k o n f e r e n c j a c h
przepro­
180 m i ­
uzupełnienia
Wypracowaliśmy
i
Borchulska.
czas, p r z e d s t a w i c i e l i samorządu d o
j e s t r e a l i z o w a n y na o b s z a r z e
bezpłatnego
i Iwona
Zapraszaliśmy,
to
całej
Małgorzata S z w e d ,
D a n u t a Rakowska-Róziewicz, Z y g ­
2 0 1 1 i 2 0 1 3 . Ten r e z u l t a t n i e byłby
li­
pielęgniarkom, pielęgnia­
wacka-Czachor,
Szkol­
z konsultant
dziedzinie
pielęgniar­
c y c h n a rzecz pielęgniarstwa, pielę­
g n i a r e k i położnych.
W
organizowanych
partament
nych
przez
Pielęgniarek
konferencjach
no-szkoleniowych
i
De­
Położ­
informacyj­
aktywnie
uczest­
niczy pani d r n. m e d . Grażyna Ro­
gala-Pawelczyk,
Rady
Prezes
Pielęgniarek
i
Naczelnej
Położnych,
której i d e a p o d n o s z e n i a k w a l i f i k a ­
c j i z a w o d o w y c h pielęgniarek i p o ­
łożnych j e s t b a r d z o b l i s k a .
Biuletyn Informacyjny OlPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
0
WOKÓŁ ZAWODU
WOKÓŁ ZAWODU
D r n . m e d . G r a ż y n a R o g a l a - P a w e l c z y k , A d i u n k t w K a t e d r z e i Z a k ł a d z i e Z a r z ą d z a n i a w Pielęgniar­
s t w i e w L u b l i n i e U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w L u b l i n i e , P r e z e s N a c z e l n e j R a d y P i e l ę g n i a r e k i Położnych
Samorząd z a w o d o w y pielęgniarek i położnych j e s t organizacją skupiającą p r z e d s t a w i c i e l i dwóch
zawodów z a l i c z a n y c h d o g r u p y zawodów z a u f a n i a p u b l i c z n e g o . I s t n i e n i e samorządów z a w o d o ­
w y c h m a swoją podstawę w K o n s t y t u c j i R P , której a r t . 1 7 u s t . 1 s t a n o w i : w d r o d z e u s t a w y m o ż n a
tworzyć samorządy z a w o d o w e , reprezentujące o s o b y wykonujące z a w o d y z a u f a n i a p u b l i c z n e g o
sprawujące pieczę n a d należytym w y k o n y w a n i e m t y c h z a w o d ó w .
W z a d a n i a c h samorządu z a w o d o w e g o pielęgniarek i p o ­
łożnych znalazły się m . i n . : u s t a l a n i e standardów i k w a l i f i ­
kacji z a w o d o w y c h obowiązujących na poszczególnych s t a ­
n o w i s k a c h p r a c y ; współdziałanie w u s t a l a n i u kierunków
r o z w o j u pielęgniarstwa i położnictwa. Z a d a n i a t e mają
b a r d z o s z e r o k i z a k r e s i poprzez ich w y k o n y w a n i e s a m o ­
rząd wpływa na rozwój n o w o c z e s n e g o pielęgniarstwa.
Podstawą d o p r o j e k t o w a n i a n o w o c z e s n e g o pielęgno­
w a n i a i w p r o w a d z a n i a z m i a n zarówno w z a k r e s i e kształ­
c e n i a , d o s k o n a l e n i a , j a k i standardów pielęgnowania j e s t
analiza:
• s y t u a c j i światowej p o l i t y k i z d r o w o t n e j
• k o n c e p c j i o p i e k i z d r o w o t n e j w Polsce
• m i e j s c a pielęgniarstwa, j a k o i n t e g r a l n e j części
s y s t e m u o p i e k i z d r o w o t n e j , przyczyniającej się
do realizacji ogólnych celów s y s t e m u z d r o w o t ­
nego.
Ważny Projekt S y s t e m o w y
I s t o t n y m e l e m e n t e m b u d o w a n i a p o z y c j i pielęgniar­
stwa j a k o zawodu nowoczesnego j e s t doskonalenie za­
w o d o w e r o z u m i a n e j a k o c e l o w e i s y s t e m a t y c z n e działa­
nie s k i e r o w a n e na pogłębianie oraz p o s z e r z a n i e określo­
n y c h elementów w i e d z y pielęgniarek i położnych. E f e k t e m
t y c h działań j e s t wyposażanie pielęgniarek i położnych
w wiedzę i umiejętności, niezbędne dla o b e c n y c h i p r z y ­
szłych p o t r z e b n o w o c z e s n e g o z a w o d u . D l a t e g o też d o s k o ­
nalenie z a w o d o w e i p o d n o s z e n i e k w a l i f i k a c j i pielęgniarek
i położnych j e s t j e d n y m z ważnych obszarów z a i n t e r e s o ­
wań i działań samorządu z a w o d o w e g o na rzecz r o z w o j u
pielęgniarstwa p o l s k i e g o , który s p r a w u j e nadzór n a d w y ­
k o n y w a n i e m z a w o d u przez pielęgniarki i położne, oraz o d ­
p o w i a d a za d o s t o s o w a n i e p r a k t y k i z a w o d o w e j pielęgnia­
r e k i położnych d o p o t r z e b z d r o w o t n y c h społeczeństwa.
Rola pielęgniarki j e s t s k o r e l o w a n a z a k t u a l n i e przyję­
t y m s y s t e m e m o p i e k i z d r o w o t n e j oraz wiąże się z sys­
t e m e m kształcenia i d o s k o n a l e n i a z a w o d o w e g o obowią­
zującego w Polsce i Unii E u r o p e j s k i e j . N a p r z e c i w o c z e k i ­
w a n i o m pielęgniarek w z a k r e s i e p o d n o s z e n i a k w a l i f i k a c j i
w y c h o d z i P r o j e k t S y s t e m o w y p n . „Kształcenie z a w o d o w e
pielęgniarek i położnych" w r a m a c h studiów p o m o s t o w y c h
współfinansowany z E u r o p e j s k i e g o Funduszu Społeczne­
go w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o Kapitał Ludzki Dzia­
łania 2.3. W z m o c n i e n i e potencjału z d r o w i a osób p r a c u ­
jących oraz p o p r a w a jakości f u n k c j o n o w a n i a s y s t e m u
ochrony zdrowia.
Należy wspomnieć t u również o t a k i m a s p e k c i e , j a k
możliwość p o d e j m o w a n i a p r a c y przez pielęgniarki w k r a ­
j a c h Unii E u r o p e j s k i e j . Ustawa o z a w o d a c h pielęgniarki i
położnej nakłada na o s o b y wykonujące t e z a w o d y obowią­
z e k podnoszenia k w a l i f i k a c j i , w o b e c t a k i e j s y t u a c j i p r a w ­
n e j s t u d i a p o m o s t o w e dla w i e l u osób stanowią możliwość
realizacji t e g o u s t a w o w e g o obowiązku kształcenia u s t a ­
w i c z n e g o . Kształcenie pielęgniarek i położnych w r a m a c h
studiów p o m o s t o w y c h m a w y m i a r społeczny, a b s o l w e n ­
ci studiów p o m o s t o w y c h w licznych o p i n i a c h wskazują na
f a k t b u d o w a n i a wyższej p o z y c j i społecznej pielęgniarki i
położnej, w z r o s t s a m o o c e n y s a m y c h pielęgniarek i p o ­
łożnych oraz b u d o w a n i e wspólnoty i i n t e g r a c j i środowi­
ska z a w o d o w e g o . Nie bez znaczenia j e s t e k o n o m i c z n y
w y m i a r kształcenia p o m o s t o w e g o , które r e a l i z o w a n e j e s t
ze środków u n i j n y c h , nie obciążając k o s z t a m i p o d n o s z e ­
nia k w a l i f i k a c j i z a w o d o w y c h pielęgniarek i położnych. Po­
n a d t o f a k t podniesienia k w a l i f i k a c j i pozwala a b s o l w e n t o m
studiów p o m o s t o w y c h poszukiwać wyżej w y n a g r a d z a n e j
pracy. S t a n o w i też p u n k t wyjścia d o dalszego r o z w o j u z a ­
w o d o w e g o oraz a w a n s u z a w o d o w e g o , co również niesie za
sobą wyższy s t a t u s m a t e r i a l n y pielęgniarek i położnych.
Zawód zaufania publicznego
Wypowiadając się na t e m a t kształcenia p o m o s t o w e ­
go pielęgniarek i położnych, n i e sposób n i e wskazać na
udział p r z e d s t a w i c i e l i samorządu z a w o d o w e g o w e w s z y s t ­
kich e t a p a c h t e g o działania, począwszy o d p r z y g o t o w a n i a
założeń m e r y t o r y c z n y c h poprzez udział w o r g a n i z o w a n i u
i w s p a r c i u p r o c e s u kształcenia. Okręgowe izby pielęgnia­
r e k i położnych a k t y w n i e uczestniczyły i uczestniczą także
w p r o m o c j i P r o j e k t u w środowisku z a w o d o w y m , na t e r e ­
nie s w o j e g o działania. Przedstawiciele samorządu, d o c e ­
niając znaczenie P r o j e k t u w k r e o w a n i u n o w o c z e s n e g o p i e ­
lęgniarstwa, w z m a c n i a n i u samodzielności z a w o d o w e j p i e ­
lęgniarek i położnych oraz b u d o w a n i u p o z y t y w n e g o w i z e ­
r u n k u społecznego p r z e d s t a w i c i e l i t y c h dwóch zawodów,
nie t y l k o promują P r o j e k t poprzez udostępnianie m a t e ­
riałów p r o m o c y j n y c h , a l e również a k t y w n i e uczestniczą w
k o n f e r e n c j a c h , s p o t k a n i a c h poświęconych realizacji Pro­
j e k t u . Reasumując, można stwierdzić, że kształcenie p o ­
m o s t o w e pielęgniarek i położnych, wpływając na rozwój
n o w o c z e s n e g o pielęgniarstwa j a k o z a w o d u z a u f a n i a p u ­
blicznego, w p i s u j e się w u s t a w o w e z a d a n i a samorządu z a ­
w o d o w e g o pielęgniarek i położnych.
Ten r e a l i z o w a n y w M i n i s t e r s t w i e Z d r o w i a p r o g r a m j e s t
i s t o t n y dla pielęgniarek i położnych ze względu na moż­
liwość podniesienia p o z i o m u w i e d z y i umiejętności, a k ­
t y w n e g o udziału w k i e r o w a n i u z a w o d e m oraz wpływ na
rozwój n o w o c z e s n e g o pielęgniarstwa.
Zwiększenie samodzielności zawodowej
U z y s k a n i e tytułu l i c e n c j a t a t o - j a k w s k a z a n o wyżej
- p r z e d e w s z y s t k i m p o d n i e s i e n i e p o z i o m u wykształce­
nia ze średniego d o p o z i o m u wykształcenia wyższego, co
wpływa na zwiększenie samodzielności z a w o d o w e j pielę­
g n i a r e k i położnych, a jednocześnie zwiększa ich m o b i l ­
ność zawodową.
KAPITAŁ L U D Z K I
cttomek
- najlepsza
mmstyąa
M i n i s t e r s t w o Z d r o w i a - D e p a r t a m e n t Pielęgniarek i Położnych, u l . M i o d o w a 1 5 , 0 0 - 9 5 2 W a r s z a w a ,
tel. + 4 8 22 53 00 207, 63558 4 0 , fax + 4 8 22 8 3 1 2 1 7 7
6
Biuletyn Informacyjny OlPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
WOKÓŁ ZAWODU
WOKÓŁ ZAWODU
I n t e r p e l a c j a p o s e l s k a P a n i Poseł K r y s t y n y Łybackiej
P o z n a ń d n i a 1 5 m a j a 2 0 1 3 r.
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek S e j m u R P
S z a n o w n a Pani Marszałek,
C e l e m p r z e d m i o t o w e g o rozwiązania będzie
zdaniem
Na p o d s t a w i e a r t . 1 9 2 R e g u l a m i n u S e j m u RP składam
samorządu pielęgniarskiego określenie płacy m i n i m a l n e j
na ręce Pani Marszałek interpelację skierowaną d o Pre­
d l a osób wykonujących pracę pielęgniarki l u b położnej
zesa Rady Ministrów w s p r a w i e podjęcia działań z m i e ­
niezależnie o d m i e j s c a j e j świadczenia. J e d n o l i t y p o z i o m
rzających d o w y d a n i a a k t u p r a w n e g o określającego m i ­
m i n i m a l n y c h wynagrodzeń i ich p o d n i e s i e n i e względem
nimalną płacę d l a pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych
s t a w e k o b e c n i e obowiązujących, p o z w o l i na z n i w e l o w a ­
zgodną z p r o j e k t e m samorządowym powstałym p o d c z a s
nie różnic wpływających m . i n . na „ o d p ł y w " pielęgniarek
p r a c n a d nowelizacją u s t a w y o z a w o d a c h pielęgniarki i
i położnych z województw o niższym p o z i o m i e w y n a g r o ­
położnej.
dzeń d o ośrodków oferujących wyższe płace.
S z a n o w n y Panie P r e m i e r z e ,
B a r d z o proszę Pana P r e m i e r a o odpowiedź: k i e d y i w
Środowisko Pielęgniarek i Położnych z w r a c a
uwagę
na potrzebę w y d a n i a a k t u p r a w n e g o określającego m i ­
j a k i e j f o r m i e możliwe j e s t z r e a l i z o w a n i e
przedstawione­
g o powyżej p o s t u l a t u środowiska pielęgniarskiego?
nimalną płacę d l a pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych
Łączę wyrazy
Krystyna
zgodną z p r o j e k t e m samorządowym powstałym p o d c z a s
p r a c n a d nowelizacją u s t a w y o z a w o d a c h pielęgniarki i
szacunku
Łybacka
położnej.
Pani
Ewa Kopacz
Marszałek S e j m u
Rzeczypospolitej
Polskiej
Odpowiadając na interpelację Pani Poseł K r y s t y n y Ły­
niebędącym
przedsiębiorcą.
W
ramach
nadzoru
pod­
b a c k i e j , przekazaną P r e z e s o w i R a d y Ministrów Panu D o ­
m i o t tworzący d o k o n u j e k o n t r o l i i o c e n y w szczególno­
n a l d o w i T u s k o w i p r z y piśmie z d n i a 6 c z e r w c a
ści prawidłowości g o s p o d a r o w a n i a
2 0 1 3 r.
p r z e z p o d m i o t lecz­
w s p r a w i e podjęcia działań
n i c z y m i e n i e m o r a z środkami p u b l i c z n y m i , p r o w a d z e n i a
zmierzających d o w y d a n i a a k t u p r a w n e g o określające­
g o s p o d a r k i f i n a n s o w e j o r a z r e a l i z a c j i zadań określonych
g o minimalną płacę d l a pielęgniarek, pielęgniarzy i p o ­
w r e g u l a m i n i e o r g a n i z a c y j n y m i s t a t u c i e . O z n a c z a t o , że
(znak SPS-023-18354/13)
łożnych zgodną z p r o j e k t e m samorządowym powstałym
również sposób kształtowania p o z i o m u wynagrodzeń w
p o d c z a s p r a c n a d nowelizacją u s t a w y o z a w o d a c h pielę­
d a n y m p o d m i o c i e należy d o obszarów podległych c z y n ­
g n i a r k i i położnej, u p r z e j m i e proszę o przyjęcie poniż­
nościom n a d z o r c z y m w y k o n y w a n y m p r z e z p o d m i o t t w o ­
s z y c h wyjaśnień.
rzący. W s p o m n i a n a wcześniej samodzielność podmiotów
Analizując
systemowe
usytuowanie
kwestii
wyna­
grodzeń w o c h r o n i e z d r o w i a należy zwrócić uwagę, że
z n a c z n a część pielęgniarek i położnych j e s t z a t r u d n i o ­
na w p o d m i o t a c h l e c z n i c z y c h niebędących przedsiębior­
cą. Z g o d n i e z a r t . 4 6 u s t . 1 u s t a w y z d n i a 1 5 k w i e t n i a
2 0 1 1 r. 0 działalności l e c z n i c z e j ( D z . U. N r 1 1 2 , p o z . 6 5 4 ,
z późn. z m . ) za zarządzanie t a k i m p o d m i o t e m o d p o w i a ­
d a j e g o k i e r o w n i k , d o n i e g o z a t e m należy
decydowa­
nie w s p r a w a c h dotyczących o r g a n i z a c j i i f u n k c j o n o w a ­
nia p o d m i o t u , w t y m w k w e s t i a c h związanych z z a t r u d ­
n i a n i e m i w y n a g r a d z a n i e m pracowników. Działania k i e ­
r o w n i k a w i n n y być u z a s a d n i o n e r z e c z y w i s t y m i p o t r z e b a ­
m i i możliwościami występującymi w zarządzanym p r z e z
niego podmiocie.
l e c z n i c z y c h d e c y d u j e o t y m , że M i n i s t e r Z d r o w i a n i e p o ­
siada uprawnień d o i n g e r o w a n i a w k w e s t i e kształtowa­
nia p o z i o m u wynagrodzeń w p o d m i o t a c h l e c z n i c z y c h , d l a
których n i e j e s t p o d m i o t e m tworzącym, w t y m również w
zakresie ustalania minimalnego wynagrodzenia dla okre­
ślonej g r u p y z a w o d o w e j . Należy zaznaczyć, że z g o d n i e
z b r z m i e n i e m a r t . 2 2 K o n s t y t u c j i RP, o g r a n i c z e n i e w o l ­
ności działalności g o s p o d a r c z e j j e s t d o p u s z c z a l n e
tylko
w d r o d z e u s t a w y ze względu na ważny i n t e r e s p u b l i c z ­
ny. Działanie u s t a w o d a w c y polegające n a u s t a n o w i e n i u
i n n e j , niż w s k a z a n a w u s t a w i e o m i n i m a l n y m w y n a g r o ­
d z e n i u za pracę, płacy m i n i m a l n e j d l a w y b r a n e j g r u p y
z a w o d o w e j mogłoby z a t e m być u z n a n e za nadmierną i n ­
gerencję w zasadę s w o b o d y działalności g o s p o d a r c z e j .
Kształtowanie p o z i o m u wynagrodzeń w d a n y m p o d ­
Reasumując, p o d m i o t y lecznicze prowadzą s a m o d z i e l ­
m i o c i e p o z o s t a j e z a t e m w i s t o t n e j zależności o d k o n d y ­
ną gospodarkę f i n a n s o w ą w t y m w z a k r e s i e kształto­
c j i e k o n o m i c z n e j p o d m i o t u , dostępnej wielkości środków
wania
f i n a n s o w y c h , realiów l o k a l n e g o r y n k u pracy, a b a z u j e na
pracowników, d l a t e g o też u j e d n o l i c e n i e płac pielęgnia­
wynagrodzeń
pielęgniarek,
położnych
i
innych
wewnątrzzakładowych rozwiązaniach o r g a n i z a c y j n y c h i
r e k i położnych n i e z n a j d u j e u z a s a d n i e n i a . W związku
r e g u l a m i n o w y c h . P o n a d t o ogólny p o z i o m w y n a g r o d z e n i a
z powyższym M i n i s t e r s t w o Z d r o w i a n i e p l a n u j e podjęcia
pielęgniarek i położnych, z a t r u d n i o n y c h w r a m a c h r e a l i ­
działań zmierzających d o w y d a n i a a k t u p r a w n e g o o k r e ­
z a c j i umów z a w a r t y c h z oddziałami NFZ, j e s t pochodną
ślającego minimalną płacę d l a pielęgniarek, pielęgniarzy
w y k o n a n i a p r z e z daną placówkę z a k o n t r a k t o w a n e j w a r ­
i położnych.
tości świadczeń o p i e k i z d r o w o t n e j .
Z g o d n i e zaś z a r t . 1 2 1 w s p o m n i a n e j u s t a w y p o d m i o t
tworzący s p r a w u j e nadzór n a d p o d m i o t e m
leczniczym
Z
poważaniem
Ministra
Zdrowia
Sekretarz
Stanu
Sławomir
Neumann
Z upoważnienia
Biuletyn Informacyjny OlPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
WOKÓŁ ZAWODU
WOKÓŁ ZAWODU
I n t e r p e l a c j a p o s e l s k a P a n i Poseł K r y s t y n y Łybackiej
Poznań d n i a 1 5 m a j a 2 0 1 3 r.
S z a n o w n a Pani
Ewa Kopacz
Marszałek S e j m u R P
S z a n o w n a Pani Marszałek,
c z a s y o p i e k i pośredniej. Taki s t a n rzeczy wpływa nieko¬
Na p o d s t a w i e a r t . 1 9 2 R e g u l a m i n u S e j m u RP składam
r z y s t n i e na jakość p r a c y pielęgniarek i położnych i pozo¬
na ręce Pani Marszałek interpelację skierowaną do Mi­
s t a w i a p r a c o d a w c o m z b y t duże pole m a n e w r u d o okre¬
nistra Zdrowia w sprawie ustalenia m i n i m a l n y c h n o r m
ślania obowiązujących n o r m na poszczególnych stano¬
z a t r u d n i e n i a pielęgniarek i położnych oraz
wiskach.
kontroli
pracodawców
zatrudniających
okresowych
personel
pielę¬
gniarski.
B a r d z o ważnym p o s t u l a t e m j e s t również w p r o w a d z e ¬
nie
mechanizmów
k o n t r o l i pracodawców
zatrudniają¬
S z a n o w n y Panie M i n i s t r z e ,
cych p e r s o n e l pielęgniarski. Występują b o w i e m p r z y p a d ¬
Samorząd Pielęgniarek i Położnych z w r a c a uwagę na
k i , g d y p o d c z a s k o n t r a k t o w a n i a świadczeń p o d m i o t lecz¬
potrzebę d o p r e c y z o w a n i a zapisów Rozporządzenia Mini¬
n i c y u z y s k u j e d o d a t k o w e p u n k t y powołując się na f a k t
stra Z d r o w i a w s p r a w i e u s t a l e n i a m i n i m a l n y c h n o r m za¬
z a t r u d n i e n i a w y k w a l i f i k o w a n e j pielęgniarki, która w n i e ­
trudnienia
Uszczegółowienie
długim czasie po p o d p i s a n i u z NFZ u m o w y z o s t a j e zwol¬
p o w i n n o dotyczyć szczególnie czasu p r a c y związanego
n i o n a . O k r e s o w e k o n t r o l e u świadczeniodawców pozwo¬
z pielęgnacją bezpośrednią i pośrednią, liczby pielęgnia¬
liłyby na znaczące o g r a n i c z e n i e t e g o w y s o c e
r e k z a t r u d n i o n y c h na b l o k u o p e r a c y j n y m i w p r o w a d z e ¬
i szkodliwego zjawiska.
pielęgniarek
i położnych.
nagannego
niu n o r m dla w s z y s t k i c h placówek udzielających świad¬
B a r d z o proszę Pana M i n i s t r a o odpowiedź na p y t a n i a :
czenia m e d y c z n e . W o b e c n y m rozporządzeniu znajdują
czy z n a n e są p a n u w s k a z a n e wyżej p o s t u l a t y środowiska
się zapisy, według których n i e j e s t możliwe u s t a l e n i e po¬
pielęgniarskiego, a także, k i e d y i w j a k i e j f o r m i e można
s t u l o w a n y c h n o r m związanych z z a t r u d n i e n i e m persone¬
spodziewać się ich r e a l i z a c j i ?
lu pielęgniarskiego. B r a k j e s t ustaleń dotyczących p r a c y
pielęgniarek
na
bloku
operacyjnym.
Obniżono
także
Łączę wyrazy
Krystyna
szacunku
Łybacka
Pani E w a Kopacz
Marszałek S e j m u
Rzeczypospolitej Polskiej
W o d p o w i e d z i na interpelację
Pani K r y s t y n y Łybackiej, Poseł na
S e j m RP, przekazaną p r z y piśmie
znak: SPS-023-18355/13
z dnia
6 c z e r w c a 2 0 1 3 r o k u . dotyczącą
zapisów rozporządzenia
Ministra
Z d r o w i a w s p r a w i e s p o s o b u usta¬
lania m i n i m a l n y c h n o r m z a t r u d n i e ¬
nia pielęgniarek i położnych w pod¬
miotach leczniczych
niebędących
przedsiębiorcami, oraz o k r e s o w y c h
k o n t r o l i pracodawców zatrudniają¬
cych p e r s o n e l pielęgniarski, uprzej¬
m i e proszę o przyjęcie następują¬
cych wyjaśnień.
Delegacja a r t . 50 ust. 2 ustawy
z d n i a 15 k w i e t n i a 2 0 1 1 r. o dzia¬
łalności leczniczej ( D z . U. Nr 1 1 2 ,
poz. 6 5 4 z późn. z r a . ) mówi o
t y m , że M i n i s t e r Z d r o w i a określi
w d r o d z e rozporządzenia sposób
u s t a l a n i a m i n i m a l n y c h n o r m za¬
t r u d n i e n i a pielęgniarek i położnych
w p o d m i o t a c h l e c z n i c z y c h niebędących przedsiębiorcami. Przedmioto¬
w e rozporządzenie weszło w życie
z d n i e m 1 stycznia 2 0 1 3 roku, a
j e g o p r z e p i s y zapewniają podmio¬
t o m l e c z n i c z y m wystarczającą ilość
czasu na u s t a l e n i e n o w y c h n o r m ,
z g o d n i e ze w s k a z a n y m w rozpo¬
rządzeniu s p o s o b e m
(ostateczny
t e r m i n na ich określenie upływa 3 1
m a r c a 2 0 1 4 r.).
8
Odnosząc się d o k w e s t i i czasów
w rozporządzeniu u p r z e j m i e infor¬
muję, iż w rozporządzeniu w sto¬
sunku do p r o j e k t u zrezygnowano z
k a t e g o r y c z n e g o w s k a z a n i a czasów
świadczeń pielęgniarskich bezpo¬
średnich i pośrednich pozostawia¬
jąc ich u s t a l e n i e po s t r o n i e pod¬
m i o t u l e c z n i c z e g o . Wartości czasów
dla w y k o n a n i a świadczeń pielę¬
g n i a r s k i c h są o p i s a n e w dostęp¬
n e j l i t e r a t u r z e f a c h o w e j na podsta¬
w i e wcześniej
przeprowadzonych
badań. Mogą być o n e w y k o r z y s t y ¬
w a n e l u b m o d y f i k o w a n e w zależno­
ści o d s p e c y f i k i d a n e g o p o d m i o t u ,
sposobu organizacji pracy i innych
kryteriów.
P o n a d t o rozporządzenie z a w i e r a
załączniki, p r z y w y k o r z y s t a n i u któ¬
r y c h można dokonać o c e n y s t a n u
p a c j e n t a i s t o p n i a j e g o samodziel¬
ności, co w e f e k c i e d a j e możliwość
na z a k w a l i f i k o w a n i e g o d o d a n e j
k a t e g o r i i o p i e k i . I s t o t n e j e s t usta¬
lenie średnich czasów świadczeń
pielęgniarskich pośrednich, bezpo¬
średnich i średniego c z a s u dyspo¬
z y c y j n e g o pielęgniarki, a następnie
na p o d s t a w i e w z o r u można obliczyć
minimalną
normę
zatrudnienia.
N i e m n i e j j e d n a k o s t a t e c z n a decy¬
zja w s p r a w i e u s t a l e n i a m i n i m a l ¬
n e j liczby pielęgniarek i położnych
z a t r u d n i a n y c h n p . na d a n y m od¬
dziale należy d o k o m p e t e n c j i kie¬
r o w n i k a p o d m i o t u l e c z n i c z e g o i po¬
w i n n a być p r z e d m i o t e m opiniowa¬
nia przez p r z e d s t a w i c i e l i samorzą¬
d u z a w o d o w e g o i związków zawo¬
d o w y c h , co zostało określone w a r t .
5 0 u s t . 1 u s t a w y z dnia 15 k w i e t n i a
2 0 1 1 r. o działalności leczniczej ( D z .
U. Nr 1 1 2 , poz. 6 5 4 z późn. z m . ) .
W o d n i e s i e n i u do k w e s t i i mi¬
n i m a l n y c h n o r m w b l o k u opera¬
c y j n y m u p r z e j m i e informuję, iż w
p r z y p a d k u przepisów dotyczących
b l o k u o p e r a c y j n e g o zabezpiecze¬
nie o b s a d y pielęgniarskiej p o w i n n o
uwzględniać w y k o n y w a n e w b l o k u
z a d a n i a , w związku z procedura¬
m i e p i d e m i o l o g i c z n y m i oraz ko¬
niecznością z a p e w n i e n i a
bezpie¬
czeństwa p a c j e n t o w i i personelo¬
w i . Kwestia o b s a d y pielęgniarskiej
może być także określona w we¬
wnętrznych p r z e p i s a c h
podmiotu
l e c z n i c z e g o n p . r e g u l a m i n i e orga¬
nizacyjnym.
P o n a d t o należy zauważyć, iż w w .
rozporządzenie nie z a w i e r a prze¬
pisów regulujących
zatrudnienie
czy też organizację pracy, a jedy¬
nie w s k a z u j e sposób u s t a l e n i a mi¬
nimalnych norm.
Kierownik podmiotu
lecznicze¬
go oraz k a d r a pielęgniarska ( p i e -
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
WOKÓŁ ZAWODU
lęgniarki n a c z e l n e , przełożone pie lęgniarek,
pielęgniarki
oddziało w e ) znają specyfikę d a n e g o pod¬
m i o t u , s t a n y k l i n i c z n e pacjentów,
czas t r w a n i a h o s p i t a l i z a c j i , specy¬
fikę u d z i e l a n y c h świadczeń zdro¬
w o t n y c h , organizację p r a c y j e d n o ¬
s t e k wspomagających p r o c e s ich
u d z i e l a n i a , t a k więc, wykorzystując
wiedzę w t y m z a k r e s i e , w s z y s t k i e
i n n e k r y t e r i a oraz sposób ustala¬
nia n o r m , mogą obliczyć liczbę p i e lęgniarek/ położnych konieczną d o
opieki nad c h o r y m i .
Niezależnie
od
powyższe¬
go pragnę zauważyć, iż rozporzą¬
dzenie z dnia 2 1 grudnia 1999r.
w s p r a w i e s p o s o b u u s t a l a n i a mi¬
n i m a l n y c h n o r m z a t r u d n i e n i a pie¬
lęgniarek i położnych w zakładach
o p i e k i z d r o w o t n e j ( D z . U. Nr 1 1 1 ,
poz. 1 3 1 4 ) , p o d o b n i e j a k n o w e
rozporządzenie, określało sposób
u s t a l a n i a m i n i m a l n y c h n o r m w za¬
kładach o p i e k i z d r o w o t n e j / p o d m i o ¬
t a c h l e c z n i c z y c h , a nie z a t r u d n i e ¬
nie, i było a k t e m p r a w n y m , który
obowiązywał 1 2 l a t , a świadczenio¬
d a w c y byli zobowiązani ustalać mi¬
n i m a l n e n o r m y z a t r u d n i e n i a zgod¬
nie z z a p i s a m i powyższego a k t u
p r a w n e g o i stosować j e w prakty¬
ce. P r z e p i s y n o w e g o rozporządze¬
nia zapewniają p o d m i o t o m lecz¬
n i c z y m wystarczającą ilość c z a s u
na u s t a l e n i e n o w y c h , z g o d n y c h z
rozporządzeniem n o r m (ostatecz¬
n y t e r m i n ich określenia upływa 3 1
m a r c a 2 0 1 4 r.).
N a t o m i a s t odnosząc się d o kwe¬
stii dotyczącej s t o s o w a n i a przepi¬
sów rozporządzenia p r z e z wszyst¬
kie p o d m i o t y lecznicze, u p r z e j m i e
informuję, iż r e g u l a c j e w z a k r e s i e
s t o s o w a n i a m i n i m a l n y c h n o r m obo¬
wiązują każdy p o d m i o t wykonują¬
cy działalność leczniczą realizujący
świadczenia g w a r a n t o w a n e
finan¬
s o w a n e przez N a r o d o w y F u n d u s z
Z d r o w i a ze środków p u b l i c z n y c h .
Każdy świadczeniodawca udzie¬
lający
świadczeń
gwarantowa¬
n y c h w t r y b i e h o s p i t a l i z a c j i i ho¬
s p i t a l i z a c j i p l a n o w e j j e s t obowią¬
z a n y do z a p e w n i e n i a całodobowej
o p i e k i l e k a r s k i e j i pielęgniarskiej
lub położnych w e w s z y s t k i e d n i ty¬
g o d n i a , z g o d n i e z § 4 a rozporzą¬
dzenia Ministra Z d r o w i a z dnia 29
s i e r p n i a 2 0 0 9 r. w s p r a w i e świad¬
czeń g w a r a n t o w a n y c h z z a k r e s u le¬
czenia s z p i t a l n e g o ( D z . U. Nr 1 4 0 ,
poz. 1 1 4 3 , z późn. z m . ) . Przy c z y m
należy podkreślić, iż w p r z y p a d k u
pielęgniarek i położnych, z g o d n i e z
§ 4 a u s t . 4 , z a p e w n i e n i e o p i e k i pie¬
lęgniarskiej l u b położnych, w za¬
k r e s i e n i e u r e g u l o w a n y m w przed¬
m i o t o w y m rozporządzeniu, nastę¬
pować będzie z uwzględnieniem
m i n i m a l n e j liczby pielęgniarek l u b
położnych, u s t a l o n e j na p o d s t a w i e
przepisów u s t a w y z d n i a 15 kwiet¬
nia 2 0 1 1 r. o działalności leczniczej
WOKÓŁ ZAWODU
( D z . U. Nr 1 1 2 , p o z . 6 5 4 , z późn.
z m . ) . Z g o d n i e z p r z e p i s a m i wska¬
z a n e j u s t a w y n i n i e j s z e n o r m y za¬
trudnienia
pielęgniarek
dotyczą
podmiotów l e c z n i c z y c h
niebędących przedsiębiorcami. N a t o m i a s t
zgodnie z a r t . 132 ust. 1 ustawy z
d n i a 2 7 s i e r p n i a 2 0 0 4 r. o świad­
c z e n i a c h o p i e k i z d r o w o t n e j finan¬
s o w a n y c h ze środków p u b l i c z n y c h
( D z . U. Nr 1 6 4 , poz. 1 0 2 7 , z późn.
z m . ) , podstawą u d z i e l a n i a świad¬
czeń g w a r a n t o w a n y c h
finansowa¬
n y c h ze środków p u b l i c z n y c h j e s t
umowa
o udzielanie
świadczeń
o p i e k i z d r o w o t n e j z a w a r t a pomię¬
d z y świadczeniodawcą a d y r e k t o ¬
r e m oddziału wojewódzkiego Naro¬
d o w e g o F u n d u s z u Z d r o w i a . Zgod¬
nie z załącznikiem Nr 3 d o zarzą¬
d z e n i a Nr 7 2 / 2 0 0 1 1 / D S O Z Preze¬
sa N a r o d o w e g o
F u n d u s z u Zdro¬
w i a z d n i a 2 0 października 2 0 1 1
r. z późn.zm, w s p r a w i e określe¬
nia warunków z a w i e r a n i a i realiza¬
cji umów w r o d z a j u : leczenie szpi¬
t a l n e , w części określającej wa¬
r u n k i wspólne w o b e c świadczenio¬
dawców realizujących świadczenia
o p i e k i z d r o w o t n e j w r a m a c h ho¬
s p i t a l i z a c j i , świadczeniodawcą zo¬
bowiązany j e s t d o „udokumento¬
w a n e g o z a p e w n i e n i a całodobowej
o p i e k i l e k a r s k i e j i pielęgniarskiej
l u b położnych w e w s z y s t k i e d n i ty¬
godnia zgodnie z przepisami § 4a
u s t . 1 i 2 rozporządzenia M i n i s t r a
Z d r o w i a w s p r a w i e świadczeń gwa¬
rantowanych z zakresu
leczenia
szpitalnego".
Odpowiadając na p y t a n i a doty¬
czące n o w e l i z a c j i
rozporządzenia
oraz uwzględnienia postulatów śro¬
d o w i s k a pielęgniarskiego przywo¬
łanych w p r z e d m i o t o w e j i n t e r p e l a ¬
c j i , u p r z e j m i e informuję, iż przepi¬
sy n o w e g o rozporządzenia zapew¬
niają p o d m i o t o m l e c z n i c z y m wy¬
starczającą ilość c z a s u na u s t a l e n i e
n o w y c h n o r m , z g o d n i e ze wskaza¬
n y m w rozporządzeniu s p o s o b e m
( o s t a t e c z n y t e r m i n na ich olaeślenie upływa 3 1 m a r c a 2 0 1 4 r.). Po
zakończeniu p r o c e s u w p r o w a d z a ¬
nia p r z e d m i o t o w e g o rozporządze¬
nia będzie można ocenić s k u t k i
oraz f u n k c j o n o w a n i e n o w e g o spo¬
s o b u u s t a l a n i a n o r m i wprowadzić
e w e n t u a l n e z m i a n y w t y m zakre¬
sie. Jednocześnie u p r z e j m i e infor¬
muję, iż związku z l i c z n y m i apela¬
mi i s t a n o w i s k a m i k i e r o w a n y m i do
M i n i s t e r s t w a przez Okręgowe I z b y
Pielęgniarek i Położnych, M i n i s t e r
Z d r o w i a wydał S t a n o w i s k o doty¬
czące p r z e d m i o t o w e g o
rozporzą¬
d z e n i a , które zostało z a m i e s z c z o n e
na s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Minister¬
s t w a Z d r o w i a . P o n a d t o w związku
ze zgłaszanymi przez środowisko
p r o b l e m a m i w kwestii przedmioto¬
w e g o rozporządzenia u p r z e j m i e in¬
formuję, iż w c h w i l i o b e c n e j trwają
r o z m o w y Ministra Zdrowia z repre-
II
z e n t a n t a m i środowiska pielęgnia¬
r e k i położnych.
N a t o m i a s t odnosząc się d o kwe¬
stii w p r o w a d z e n i a
mechanizmów
kontroli
świadczeniodawców za¬
trudniających p e r s o n e l pielęgniar¬
ski w celu z a p e w n i e n i a , w o k r e s i e
r e a l i z a c j i u m o w y z a t r u d n i e n i a per¬
s o n e l u pielęgniarskiego o kwalifika¬
c j a c h , które umożliwiły t y m świad¬
czeniodawcom
zawarcie
z
NFZ
u m o w y o u d z i e l e n i e świadczeń,
u p r z e j m i e informuję, iż według
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
z m i a n y w w y k a z i e p e r s o n e l u zgło¬
s z o n e g o przez świadczeniodawcę
do j e j r e a l i z a c j i , zarówno na e t a p i e
prowadzonego
postępowania
w
s p r a w i e z a w a r c i a umów, j a k też w
o k r e s i e j e j t r w a n i a , odbywają się
za wiedzą i zgodą d y r e k t o r a wła¬
ściwego m i e j s c o w o oddziału wo¬
jewódzkiego F u n d u s z u , z g o d n i e z
p r z e p i s a m i § 6 Rozporządzenia Mi¬
nistra Z d r o w i a z dnia 6 m a j a 2 0 0 8
r. w s p r a w i e ogólnych warunków o
u d z i e l a n i e świadczeń o p i e k i zdro¬
w o t n e j ( D z . U. Nr 8 1 , poz. 4 8 4 ) .
Zaakceptowane
zmiany wprowa¬
d z a n e są a n e k s e m d o u m o w y . Uzy¬
s k a n i e a k c e p t a c j i dla w n i o s k o w a n e j
przez
świadczeniodawcę
zmiany
w w y k a z i e p e r s o n e l u realizujące¬
go umowę, która skutkowałaby na¬
r u s z e n i e m warunków j e j z a w a r c i a ,
nie j e s t z a t e m możliwe. Z i d e n t y f i ¬
k o w a n i e przez NFZ o p i s a n y c h w in¬
t e r p e l a c j i nieprawidłowości, w t o k u
prowadzonych
kontroli
realiza¬
cji umów ( p l a n o w y c h i doraźnych)
s k u t k u j e s a n k c j a m i , włącznie z
możliwością rozwiązania p r z e z NFZ
u m o w y bez z a c h o w a n i a o k r e s u wy¬
powiedzenia.
Mając
na u w a d z e
powyższe,
obowiązujące p r z e p i s y p r a w a gwa¬
rantują
należyte
zabezpieczenie
warunków u d z i e l a n i a świadczeń na
p o d s t a w i e umów z a w a r t y c h przez
płatnika ze świadczeniodawcami.
N a t o m i a s t odnosząc się d o po¬
stulatu
prowadzenia
planowych
k o n t r o l i w powyższym o b s z a r z e
NFZ p o d a j e , że według d a n y c h
z c z e r w c a 2 0 1 2 r., p e r s o n e l pie¬
lęgniarski i położniczy zgłoszony
został d o r e a l i z a c j i umów w róż¬
n y c h r o d z a j a c h i z a k r e s a c h świad¬
czeń p r z e z p o n a d 13 t y s . świad¬
czeniodawców. Oznacza t o , że bie¬
żącymi k o n t r o l a m i r e a l i z o w a n y m i
cyklicznie w miejscach udzielania
świadczeń należałoby objąć dzie¬
siątki tysięcy umów ze świadcze¬
n i o d a w c a m i . Takie rozwiązanie, za¬
równo p o d względem o r g a n i z a c y j ¬
n y m , j a k też uwarunkowań ekono¬
m i c z n y c h po s t r o n i e NFZ, nie j e s t
możliwe.
Z
poważaniem
Ministra
Zdrowia
Sekretarz
Stanu
Sławomir
Neumann
Z upoważnienia
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
9
OPINIE
WOKÓŁ ZAWODU
Opinia K r a j o w e g o Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa w s p r a w i e poda­
w a n i a przez pielęgniarki środków k o n t r a s t o w y c h oraz w y m a g a n y c h kwalifi­
kacji pielęgniarek w t y m z a k r e s i e
Z g o d n i e z a r t . 4 . 1 u s t a w y o z a w o d a c h pielęgniarki i
położnej ( D z . U. N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 9 ) z d n i a 15 lipca 2 0 1 1
r o k u pielęgniarka r e a l i z u j e z l e c a n i a l e k a r s k i e w p r o c e s i e
d i a g n o s t y c z n y m , l e c z n i c z y m i r e h a b i l i t a c y j n y m . Poda­
w a n i e k o n t r a s t u c h o r e m u w t r a k c i e badań d i a g n o s t y c z ­
n y c h zostało określone w rozporządzeniu M i n i s t r a Z d r o ­
wia z dnia 18 lutego 2 0 1 1 roku w sprawie bezpieczne­
g o s t o s o w a n i a p r o m i e n i o w a n i a jonizującego d l a w s z y s t ­
k i c h rodzajów e k s p o z y c j i m e d y c z n e j ( Dz. U. z 2 0 1 1 r.,
Nr 5 1 , p o z . 2 6 5 ) , z którego w y n i k a , że l e k a r z p o s i a d a ­
jący specjalizację z m e d y c y n y n u k l e a r n e j l u b będący w
t r a k c i e t a k i e j s p e c j a l i z a c j i może zlecić i n n y m l e k a r z o m ,
r a d i o f a r m a c e u t o m , t e c h n i k o m elektroradiologii lub pie­
lęgniarkom w y k o n y w a n i e t e c h n i c z n y c h elementów p r o ­
c e d u r m e d y c z n y c h , w których używane są p r o d u k t y r a d i o f a r m a c e u t y c z n e . L e k a r z e ci sprawują nadzór n a d w y ­
k o n y w a n i e m z l e c o n y c h czynności. N a t o m i a s t m i n i m a l n e
w y m a g a n i a d l a j e d n o s t k i o c h r o n y z d r o w i a udzielającej
świadczeń z d r o w o t n y c h z z a k r e s u r e n t g e n o d i a g n o s t y ki, radiologii zabiegowej orz diagnostyki i terapii radio­
i z o t o p o w e j chorób n o w o t w o r o w y c h zostały określone w
rozporządzeniu M i n i s t r a Z d r o w i a z d n i a 1 8 l u t e g o 2 0 1 1
r o k u ( D z . U. z 2 0 1 1 r. N r 4 8 , p o z . 2 5 3 ) . Z § 8 i 9 p r z y ­
wołanego rozporządzenia w y n i k a , że w jeżeli p r o c e d u ­
r y t e g o wymagają, w j e d n o s t k a c h o c h r o n y z d r o w i a , w
p r a c o w n i a c h r e n t g e n o w s k i c h z a t r u d n i a się pielęgniarki
posiadające umiejętności w z a k r e s i e p r o c e d u r z a b i e g o ­
w y c h , a także obsługi s t r z y k a w k i a u t o m a t y c z n e j . W j e d ­
n o s t k a c h o c h r o n y z d r o w i a , w których w y k o n u j e się p r o ­
c e d u r y r a d i o l o g i i z a b i e g o w e j n a c z y n i o w e j , z a p e w n i a się
p o d c z a s t r w a n i a p r o c e d u r y , opiekę anestezjologiczną l e ­
karza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i i n t e n s y w ­
n e j t e r a p i i o r a z pielęgniarki, która p o s i a d a tytuł s p e c j a l i ­
s t y w d z i e d z i n i e pielęgniarstwa a n e s t e z j o l o g i c z n e g o i i n ­
t e n s y w n e j o p i e k i l u b która ukończyła k u r s k w a l i f i k a c y j ­
ny z t e j dziedziny. W przypadku procedur radiologii za­
b i e g o w e j n i e n a c z y n i o w e j udział t y c h osób określony j e s t
o p i s e m właściwej p r o c e d u r y u s t a l o n e j w sposób określo­
n y w p r z e p i s a c h w y d a n y c h na p o d s t a w i e a r t . 3 3 g u s t .
15 u s t a w y z d n i a 2 9 l i s t o p a d a 2 0 0 0 r. - P r a w o a t o m o w e
( D z . U. z 2 0 0 7 r. N r 4 2 , p o z . 2 7 6 ) .
Z p r z y t o c z o n y c h aktów p r a w n y c h w y n i k , że pielę­
gniarka zatrudniona w Pracowni Tomografii K o m p u ­
t e r o w e j w y k o n u j e zlecenia lekarskie w zakresie poda­
w a n i a środków k o n t r a s t o w y c h w s t r z y k a w c e a u t o m a ­
t y c z n e j p o d n a d z o r e m l e k a r z a posiadającego w y m a g a ­
ne k w a l i f i k a c j e . Pielęgniarka n i e p o s i a d a uprawnień d o
p o d a w a n i a leków, środków k o n t r a s t o w y c h bezpośred­
n i o dożylnie z g o d n i e z rozporządzeniem M i n i s t r a Z d r o ­
wia z dnia 7 listopada 2 0 0 7 roku w sprawie rodzaju i
z a k r e s u świadczeń z a p o b i e g a w c z y c h , d i a g n o s t y c z n y c h ,
l e c z n i c z y c h i r e h a b i l i t a c y j n y c h u d z i e l a n y c h p r z e z pielę­
gniarkę s a m o d z i e l n i e bez z l e c e n i a l e k a r s k i e g o ( D z . U. N r
2 1 0 , poz. 1 5 4 0 ) . W p r z y p a d k u p r o c e d u r radiologii zabie­
g o w e j pielęgniarka p o w i n n a posiadać ukończone kształ­
c e n i e p o d y p l o m o w e określone w rozporządzeniu M i n i s t r a
Zdrowia z dnia 18 lutego 2 0 1 1 r o k u .
Konsultant
Kraków, listopad 2012 r.
dr bab. Maria Kózka
Krajowy
w dz.
pielęgniarstwa
Opinia Konsultanta K r a j o w e g o w dz. pielęgniarstwa w s p r a w i e p o d a w a ­
nia przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach p o d s t a w o w e j opieki
zdrowotnej
L e c z e n i e odczulające w y k o n u j e się p r e p a r a t a m i d o
a l e r g e r n o w e j i m m u n o t e r a p i i s w o i s t e j , które są l e k a m i
s i l n i e działającym, b o w i e m i s t n i e j e możliwość występo­
w a n i a p o ich p o d a n i u powikłań t a k i c h j a k wstrząs a n a f i l a k t y c z n y i z g o n . W s k a z a n i e m d o ich p o d a w a n i a są w y ­
brane choroby alergiczne.
w e j i m m u n o t e r a p i i s w o i s t e j , które zostały z a m i e s z c z o n e
w części I Standardów w A l e r g o l o g i i .
Z g o d n i e z z a s a d a m i k o n t r a k t o w a n i a świadczeń z d r o ­
wotnych podawanie alergenowej immunoterapii wchodzi
w z a k r e s b a d a n i a l e k a r s k i e g o i należy d o uprawnień l e ­
karza.
Do p o d a w a n i a a l e r g e n o w e j i m m u n o t e r a p i i s w o i s t e j
u p r a w n i e n i są l e k a r z e z k w a l i f i k a c j a m i w d z i e d z i n i e a l e r ­
g o l o g i i , wiedzą i doświadczeniem w p r o w a d z e n i u t e g o
t y p u l e c z e n i a . Przy p o d a w a n i u leków obowiązuje z a s a d a
p r z e s t r z e g a n i a zaleceń p r o d u c e n t a , z a s a d k w a l i f i k a c j i
d o l e c z e n i a , w y b o r u p r e p a r a t u i m o n i t o r o w a n i a lecze­
n i a . Biorąc p o d uwagę zagrożenia związane z l e c z e n i e m
Zarząd Główny P o l s k i e g o T o w a r z y s t w a A l e r g o l o g i c z n e g o
opracował szczegółowe w a r u n k i p r o w a d z e n i a a l e r g e n o ­
Pielęgniarka b e z względu na p o z i o m i r o d z a j ukoń­
c z o n e g o kształcenia n i e j e s t u p r a w n i o n a d o p o d a w a n i a
wyżej w y m i e n i o n y c h leków.
P r z e d s t a w i o n e s t a n o w i s k o j e s t z g o d n e ze s t a n o w i ­
s k i e m k o n s u l t a n t a k r a j o w e g o o r a z województwa mało­
polskiego w dziedzinie alergologii.
Kraków, luty 2013 r.
dr hab. Maria Kózka
Konsultant
Krajowy
w dz.
pielęgniarstwa
Opinia Konsultanta K r a j o w e g o w dz. pielęgniarstwa w s p r a w i e uprawnień
pielęgniarki do w y k o n y w a n i a zabiegów z m e d y c y n y i dermatologii e s t e t y c z ­
n e j , w t y m iniekcji podskórnej z k w a s u hialuronowego - wypełniaczy z m a r s z ­
c z e k i bruzd
Z g o d n i e z a r t . 2 u s t a w y o z a w o d a c h pielęgniarki i p o ­
łożnej z d n i a 15 lipca 2 0 1 1 r o k u ( D z . U. N r 1 7 4 , p o z .
1 0 3 9 z późn. z m . ) zawód pielęgniarki j e s t s a m o d z i e l ­
n y m z a w o d e m m e d y c z n y m , a j e g o w y k o n y w a n i e polega
na u d z i e l a n i u świadczeń ( a r t . 4 u s t . l ) o s o b i e zwracają­
c e j się o ich u d z i e l e n i e l u b z nich korzystającej, mającej
status pacjenta w rozumieniu art. 3 u s t . l pkt 4 ustawy z
d n i a 6 l i s t o p a d a 2 0 0 8 r o k u o p r a w a c h p a c j e n t a i Rzeczni­
k u Prawa Pacjenta ( D z . U . z 2 0 1 2 r., poz. 1 5 9 z późn. z m . ) .
I n n y m i słowy, w y k o n y w a n i e z a w o d u pielęgniarki p o l e g a
na u d z i e l a n i u świadczeń określonych przez u s t a w o d a w ­
cę p r z y m i o t n i k i e m „zdrowotne" . Świadczenia z d r o w o t n e
są j e d n y m z t r z e c h elementów k o n s t y t u c y j n e g o pojęcia
„świadczenia o p i e k i z d r o w o t n e j " ( a r t . 6 8 u s t . 2 K o n s t y t u ­
cji RP w z w . z a r t . 5 p k t 3 4 u s t a w y o świadczeniach z d r o ­
w o t n y c h ) , g d z i e u s t a w o d a w c a wyraźnie o d g r a n i c z a sferę
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
KONSULTANT WOJEWÓDZKI
WOKÓŁ ZAWODU
usług - świadczenia z d r o w o t n e s e n s u s t r i c t e o d s f e r y t o ­
warów- świadczenia z d r o w o t n e r z e c z o w e oraz świadcze­
nia towarzyszące. Pojęcie „świadczenia z d r o w o t n e g o " n i e
j e s t z d e f i n i o w a n e w u s t a w i e o z a w o d a c h pielęgniarki i p o ­
łożnej, t y l k o w a r t . 2 u s t l p k t 1 0 u s t a w y o działalności
leczniczej. Świadczenia z d r o w o t n e mogą być w y k o n y w a ­
ne przez pielęgniarkę t y l k o t e określone przez u s t a w o ­
dawcę ( a r t . 2 u s t 1 p k t . 1 0 u s t a w y o działalności l e c z n i ­
c z e j w związku z a r t . 8 u s t a w y o z a w o d a c h pielęgniarki i
położnej ) i należą d o należą d o n i c h : z a c h o w a n i e , r a t o ­
w a n i e , p r z y w r a c a n i e i p o p r a w a s t a n u z d r o w i a oraz i n n e
działania m e d y c z n e wynikające z p r o c e s u leczenia l u b
wynikające z przepisów regulujących z a s a d y ich w y k o n y ­
w a n i a ( a r t . 2 u s t . l p k t 10 u s t a w y o działalności leczniczej
z d n i a 1 5 k w i e t n i a 2 0 1 1 r o k u ( Dz.U. N r 1 1 2 , p o z . 6 5 4 z
późn.zm.). Świadczenia w y k o n y w a n e przez pielęgniarkę
zaliczane d o działań m e d y c z n y c h i obejmują różne f o r m y
działań w y m i e n i o n e w a r t . 4 u s t 1 u s t a w y o z a w o d a c h
pielęgniarki i położnej). U s t a w o d a w c a zaliczył d o n i c h :
r o z p o z n a n i e warunków p o t r z e b z d r o w o t n y c h p a c j e n t a i
j e g o problemów pielęgnacyjnych, p l a n o w a n i e i s p r a w o ­
w a n i e o p i e k i pielęgnacyjnej n a d p a c j e n t e m , u d z i e l a n i e
świadczeń z d r o w o t n y c h s a m o d z i e l n i e b e z zlecenia l e k a r ­
s k i e g o i realizacji zleceń l e k a r s k i c h w procesie d i a g n o ­
s t y k i , leczenia i r e h a b i l i t a c j i , o r z e k a n i e o r o d z a j u i z a k r e ­
sie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz e d u k a c j i
zdrowotnej i promocji zdrowia.
W o d n i e s i e n i u d o zabiegów mieszczących się w z a k r e ­
sie działań m e d y c y n y e s t e t y c z n e j a k t u a l n i e b r a k ich u s t a ­
w o w e g o zdefiniowania. Obecnie stosowana j e s t defini­
c j a , w której za z a b i e g m e d y c y n y e s t e t y c z n e j u z n a j e się
z a b i e g l e k a r s k i związany z n a r u s z e n i e m integralności c i e ­
l e s n e j l u b wniknięciem w ciało człowieka bez n a r u s z e n i a
j e g o integralności. Z a b i e g i m e d y c y n y e s t e t y c z n e j zostały
p o d z i e l o n e na d w i e k a t e g o r i e : zabiegi o c h a r a k t e r z e lecz­
niczym ( t e r a p e u t y c z n y m ) i zabiegi o charakterze pozater a p e u t y c z n y m . Z a b i e g i o c h a r a k t e r z e l e c z n i c z y m mają za
z a d a n i e poprawić rażące a n o m a l i e f i z y c z n e mogące wpły­
wać na s t a n z d r o w i a p a c j e n t a w sensie f i z y c z n y m i p s y ­
c h i c z n y m a l b o n a p r a w i e n i e skutków w y p a d k u , w w y n i k u
którego p a c j e n t doznał u s z k o d z e n i a ciała, o s z p e c e n i a .
Przykładem t a k i c h zabiegów j e s t n p . r e k o n s t r u k c j a piersi
po m a s t e k t o m i i , usunięcie b l i z n y p o o p a r z e n i u . Z a b i e g i
t e mają więc c h a r a k t e r leczniczy i mieszczą się w g r u p i e
świadczeń z d r o w o t n y c h . Z a b i e g i niemające c h a r a k t e r u
t e r a p e u t y c z n e g o mają na celu p o p r a w i e n i e u r o d y p a c j e n ­
t a p o p r z e z zmianę wyglądu określonych części ciała n p .
p o d a w a n i e w i n i e k c j i podskórnych z k w a s u n i a l u r o n o w e g o - wypełniaczy z m a r s z c z e k . Z a b i e g i t e są często o d p o ­
wiedzią na funkcjonujący w społeczeństwie k a n o n piękna
( n p . określony kształt u s t , n o s a , powiększanie piersi z
użyciem wkładek s i l i k o n o w y c h , z m n i e j s z e n i e z m a r s z ­
c z e k ) . Cechą charakterystyczną t a k i c h zabiegów j e s t b r a k
wskazań z d r o w o t n y c h d o ich w y k o n a n i a , z a t e m n i e mają
o n e najczęściej k l a s y c z n e g o celu leczniczego.
Z p r z y t o c z o n y c h aktów p r a w n y c h w y n i k a , że p o d a w a ­
nia i n i e k c j i podskórnych z k w a s u h i a l u r o n o w e g o - wypeł­
niaczy z m a r s z c z e k i b r u z d n i e należy d o świadczeń z d r o ­
w o t n y c h , w związku z t y m pielęgniarka i położna n i e p o ­
siada uprawnień d o ich w y k o n y w a n i a . Świadczenia z d r o ­
w o t n e w y k o n y w a n e przez pielęgniarkę i położną muszą
być p r a w n i e d o p u s z c z a l n e i w y k o n y w a n e z g o d n i e z p o ­
siadanymi kwalifikacjami z a w o d o w y m i i w zakresie po­
s i a d a n y c h przez pielęgniarkę/położną uprawnień ( a r t . 2
u s t 1 p k t 2 u s t a w y o działalności leczniczej i a r t . 12 u s t
1 u s t a w y o z a w o d a c h pielęgniarki i położnej). Pielęgniar­
ka i położna nie n a b y w a uprawnień d o p o d a w a n i a i n i e k ­
cji podskórnych z k w a s u h i a l u r o n o w e g o - wypełniaczy
z m a r s z c z e k i b r u z d a n i w s y s t e m i e kształcenia p o d s t a w o ­
wego zawodowego ani podyplomowego.
Kraków, 27.06.2013
r.
Dr hab. Maria
Kózka
Konsultant
Krajowy
w dz.
pielęgniarstwa
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu
KONSULTANT WOJEWÓDZKI
w dziedzinie Pielęgniarstwa
operacyjnego i chirurgicznego
m g r J a n u s z Woźniak
Po u z y s k a n i u d y ­
plomu
pielęgniarza
w
Medycznym
Stu­
dium
Zawodowym
i m . PCK w P o z n a n i u
podjął pracę j a k o p i e ­
lęgniarz
operacyjny
na
Bloku
Operacyj­
n y m Kliniki Neurochi­
rurgii Szpitala Klinicz­
n e g o i m . H. Ś w i ę c i c ­
kiego UM. W stycz­
niu
1991r. awanso­
wał
na
stanowisko
pielęgniarza
oddzia­
łowego Bloku O p e r a ­
c y j n e g o Kliniki N e u r o c h i r u r g i i , na którym p r a ­
c u j e d o c h w i l i o b e c n e j . P r z e z cały o k r e s p r a c y
z a w o d o w e j podnosił k w a l i f i k a c j e uczestnicząc w
różnych f o r m a c h d o s k o n a l e n i a z a w o d o w e g o . W
t y m m.in.
-
w 2 0 0 1 r . ukończył s z k o l e n i e s p e c j a l i z a c y j n e
w d z i e d z i n i e pielęgniarstwa o p e r a c y j n e g o ,
w 2 0 0 7 r . ukończył s t u d i a na W y d z i a l e N a u k
o Z d r o w i u u z y s k u j ą c tytuł m a g i s t r a pielę­
gniarstwa,
n a t o m i a s t w 2 0 0 8 r . otrzymał świadectwo
ukończenia studiów p o d y p l o m o w y c h w z a ­
k r e s i e Zarządzania w O p i e c e Z d r o w o t n e j .
B i e r z e c z y n n y udział w kształceniu p o d y ­
p l o m o w y m pielęgniarek b ę d ą c w y k ł a d o w c ą n a
kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach specja­
lizacyjnych.
Zdobytą wiedzę i doświadczenie w y k o r z y ­
stuje w codziennej pracy zawodowej w p r o w a ­
dzając n o w a t o r s k i e m e t o d y p r a c y w z a k r e s i e
pielęgnacji i ś w i a d c z e n i a usług pielęgniarskich
n a w y s o k i m p o z i o m i e . Poza p r a c ą z a w o d o w ą
w y k a z u j e dużą aktywność społeczną, zwłasz­
cza w s t r u k t u r a c h o r g a n i z a c j i pielęgniarskich:
P o l s k i e g o T o w a r z y s t w a Pielęgniarskiego i S a ­
m o r z ą d u Z a w o d o w e g o P i e l ę g n i a r e k i Położ­
n y c h . Był d e l e g a t e m O k r ę g o w e g o Z j a z d u Pie­
l ę g n i a r e k i Położnych w P o z n a n i u I i I I k a d e n ­
c j i , d e l e g a t e m na I I Z j a z d K r a j o w y Pielęgnia­
r e k i Położnych. O b e c n i e j e s t członkiem Okrę­
g o w e j R a d y Pielęgniarek i Położnych i z j e j r a ­
mienia aktywnie uczestniczy w pracach Komisji
Kształcenia i D o s k o n a l e n i a Z a w o d o w e g o o r a z
K o m i s j i R e f u n d a c j i Kosztów Kształcenia.
Pan J a n u s z W o ź n i a k j e s t d o ś w i a d c z o n y m ,
z a a n g a ż o w a n y m w pracę i r o z w ó j z a w o d o w y
pielęgniarzem, o t w a r t y m na nowości i z a c h o ­
d z ą c e z m i a n y . W y r ó ż n i a się w y s o k i m i k w a l i f i ­
k a c j a m i z a w o d o w y m i i umiejętnościami o r g a ­
nizatorskimi.
W e w r z e ś n i u b.r. d e c y z j ą W o j e w o d y W i e l k o ­
p o l s k i e g o z o s t a ł p o w o ł a n y d o pełnienia f u n k c j i
K o n s u l t a n t a Wojewódzkiego w dziedzinie pie­
lęgniarstwa c h i r u r g i c z n e g o i o p e r a c y j n e g o .
Panie Konsultancie! G r a t u l u j e m y w y b o r u
o r a z ż y c z y m y s u k c e s ó w i d u ż o siły d o r e a l i z a c j i
zadań stojących p r z e z P a n e m d l a r o z w o j u p i e ­
lęgniarstwa.
Przewodnicząca
wrzesień-październik
ORPiP
Teresa
w
Poznaniu
Kruczkowska
WOKÓŁ ZAWODU
WOKÓŁ ZAWODU
Bezpłatne s z k o l e n i a p o d y p l o m o w e
a podatek dochodowy
W
związku
z opublikowanym na naszej
stronie internetowej oraz Newsletterze NIPiP
p i s m e m M i n i s t r a Finansów w s p r a w i e r o z p a t r z e n i a w n i o s k u o z w o l n i e n i e z obciążenia p o d a t ­
k i e m d o c h o d o w y m o d osób f i z y c z n y c h pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych
s z k o l e ń p o d y p l o m o w y c h , u p r z e j m i e i n f o r m u j e m y , iż p o d e j m u j e m y d a l s z e d z i a ł a n i a z m i e r z a ­
jące d o u r e g u l o w a n i a powyższej k w e s t i i z g o d n i e z o c z e k i w a n i e m środowiska
pielęgniarek
i położnych.
W a r s z a w a , d n i a 5 k w i e t n i a 2 0 1 3 r.
Pan
Jan
Vincent-Rostowski
W i c e p r e m i e r RP
M i n i s t e r Finansów
N a c z e l n a R a d a P i e l ę g n i a r e k i Położnych w n o s i o z w o l n i e n i e z o b c i ą ż e n i a p o d a t k i e m d o c h o d o w y m pielęg n i r e k i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń p o d y p l o m o w y c h .
O k r ę g o w e I z b y P i e l ę g n i a r e k i Położnych w y p e ł n i a j ą c s w ó j o b o w i ą z e k w y n i k a j ą c y z u s t a w y z d n i a 1 l i p c a
2 0 1 1 r. o s a m o r z ą d z i e p i e l ę g n i a r e k i p o ł o ż n y c h ( D z . U. z 2 0 1 1 r., N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 8 ) p r o w a d z ą bezpłat­
n e s z k o l e n i a d l a c z ł o n k ó w s a m o r z ą d u . J e d n a k ż e z g o d n i e z a r t . 4 2 a u s t a w y z d n i a 2 6 l i p c a 1 9 9 1 r. o p o ­
d a t k u d o c h o d o w y m o d o s ó b f i z y c z n y c h ( j . t . D z . U. z 2 0 1 2 , N r 3 6 1 , p o z . 3 6 1 , z p ó ź n . z m . ) o r g a n i z a t o r z y
p r z e d m i o t o w y c h szkoleń są zobowiązani d o sporządzania i c h u c z e s t n i k o m i n f o r m a c j i o wysokości p r z y c h o ­
d ó w - P I T - 8 C . W a r t o r ó w n i e ż n a d m i e n i ć , że s z k o l e n i a s ą r e a l i z o w a n e z b u d ż e t u i z b y u t w o r z o n e g o z o b o ­
wiązkowych składek członkowskich.
W związku z powyższym N a c z e l n a Rada Pielęgniarek i Położnych w n i o s k u j e o z w o l n i e n i e z obciążenia
p o d a t k i e m d o c h o d o w y m pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń p o d y p l o m o w y c h .
Z
poważaniem
Prezes
NRPiP
dr n. med. Grażyna
Warszawa, dnia 3
Rogala-Pawelczyk
l i p c a 2 0 1 3 r.
Pani
d r n. m e d . Grażyna R o g a l a - P a w e l c z y k
Prezes Naczelnej Rady
P i e l ę g n i a r e k i Położnych
W związku z w n i o s k i e m o z w o l ­
n i e n i e z obciążenia p o d a t k i e m
d o c h o d o w y m o d osób f i z y c z n y c h
pielęgniarek i położnych k o r z y ­
stających z bezpłatnych szkoleń
podyplomowych, uprzejmie wy­
j a ś n i a m c o następuje.
W piśmie z d n i a 5 k w i e t n i a 2 0 1 3
r. N r N R P i P - D S . 0 1 4 . 9 0 . 2 0 1 3 . K S
poinformowaliście
Państwo,
że
O k r ę g o w e I z b y Pielęgniarek i Po­
łożnych wypełniając
obowiązek
wynikający z u s t a w y z d n i a 1 l i p c a
2 0 1 1 r. o s a m o r z ą d z i e pielęgnia­
r e k i położnych ( D z . U. z 2 0 1 1
r. N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 8 ) p r o w a d z ą
bezpłatne s z k o l e n i a d l a członków
s a m o r z ą d u . S z k o l e n i a są r e a l i z o ­
w a n e z budżetu i z b y u t w o r z o n e g o
z o b o w i ą z k o w y c h składek c z ł o n ­
k o w s k i c h , a u c z e s t n i c y szkoleń
o t r z y m u j ą o d organizatorów i n ­
formację o wysokości u z y s k a n y c h
przychodów ( t z w . P I T - 8 C ) .
Pismem z dnia 24 kwietnia
2 0 1 3 r. M i n i s t e r s t w o Finansów
zwróciło się o opinię w t e j s p r a ­
wie do Ministerstwa Zdrowia.
W odpowiedzi z dnia 20 czerw­
ca 2 0 1 3 r. N r M Z - P P - 0 7 3 - 9 1 1 3 - 3 /
RJ/13 r e s o r t z d r o w i a p o i n f o r m o ­
wał, że kształcenie p o d y p l o m o w e
pielęgniarek i położnych zostało
uregulowane w rozdziale 6 u s t a w y
z d n i a 1 5 l i p c a 2 0 1 1 r. o z a w o ­
d a c h pielęgniarki i położnej ( D z .
U. N r 1 7 4 , p o z . 1 0 3 9 z p ó ź n . z m . ) .
Zgodnie z art. 6 1 w w . ustawy, pie­
lęgniarka i położna m a j ą obowią­
z e k stałego a k t u a l i z o w a n i a s w o j e j
w i e d z y i umiejętności
zawodo­
w y c h oraz prawo do doskonalenia
z a w o d o w e g o w różnych r o d z a j a c h
kształcenia p o d y p l o m o w e g o . Z a
spełnienie t e g o o b o w i ą z k u , u w a ż a
się również kształcenie p o d y p l o ­
mowe odbywane w ramach stu­
diów p o d y p l o m o w y c h w d z i e d z i n i e
mającej z a s t o s o w a n i e w o c h r o n i e
z d r o w i a . Pielęgniarka i położna
m o ż e uczestniczyć w kształceniu
p o d y p l o m o w y m n a swój w n i o s e k ,
na p o d s t a w i e s k i e r o w a n i a praco­
d a w c y d o o r g a n i z a t o r a kształce­
nia, na p o d s t a w i e u m o w y z a w a r ­
t e j z o r g a n i z a t o r e m kształcenia
lub bez t a k i e g o skierowania, na
podstawie u m o w y zawartej z or­
g a n i z a t o r e m kształcenia.
Poza s a m o r z ą d e m z a w o d o w y m
pielęgniarek i położnych, p o d m i o ­
t a m i u p r a w n i o n y m i d o kształce­
n i a p o d y p l o m o w e g o pielęgniarek
i położnych są również o r g a n i z a ­
t o r z y kształcenia, o których m o w a
w a r t . 75 ust. 1 u s t a w y z dnia 15
l i p c a 2 0 1 1 r. o z a w o d a c h pielę­
g n i a r k i i położnej. Z g o d n i e z t y m
p r z e p i s e m , o r g a n i z a t o r a m i kształ­
c e n i a m o g ą być:
1) uczelnie,
szkoły
prowadzące
działalność d y d a k t y c z n ą i b a ­
dawczą w dziedzinie n a u k m e ­
d y c z n y c h oraz p o d m i o t y lecz­
nicze;
2) inne
podmioty
po
uzyska­
n i u w p i s u d o właściwego r e j e ­
s t r u podmiotów prowadzących
kształcenie p o d y p l o m o w e , bę­
d ą c e g o r e j e s t r e m działalności
regulowanej.
Aktualnie w kraju jest 237 orga­
nizatorów kształcenia, u p r a w n i o ­
n y c h d o p r o w a d z e n i a kształcenia
podyplomowego (dane Centrum
Kształcenia P o d y p l o m o w e g o Pielę­
g n i a r e k i Położnych).
Źródłem f i n a n s o w a n i a kształce­
n i a p o d y p l o m o w e g o pielęgniarek i
położnych m o g ą być środki f i n a n ­
s o w e p o c h o d z ą c e : z budżetu p a ń ­
s t w a , z e składek pozostających w
d y s p o z y c j i okręgowych izb p i e -
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
WOKÓŁ ZAWODU
lęgniarek i położnych, o d p r a c o ­
d a w c y ( w f o r m i e częściowego d o ­
f i n a n s o w a n i a l u b całkowitego s f i ­
n a n s o w a n i a s z k o l e n i a ) , ze środ­
ków własnych pielęgniarek i p o ­
łożnych o r a z z e ś r o d k ó w UE.
Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy
o z a w o d a c h pielęgniarki i położ­
nej, specjalizacja j e s t dofinanso­
w y w a n a ze środków p u b l i c z n y c h
p r z e z n a c z o n y c h na t e n cel w b u ­
dżecie p a ń s t w a , w r a m a c h p o s i a ­
d a n y c h środków i u s t a l o n y c h l i ­
mitów m i e j s c s z k o l e n i o w y c h d l a
pielęgniarek l u b położnych, które
m o g ą c o r o c z n i e rozpocząć s p e ­
cjalizację
dofinansowywaną
z
t y c h środków. S p e c j a l i z a c j a j e s t
dofinansowana
przez
ministra
właściwego d o s p r a w z d r o w i a .
W r o k u bieżącym, w r a m a c h
ś r o d k ó w budżetu państwa p r z e ­
w i d u j e się d o f i n a n s o w a n i e 1 8 5 0
miejsc szkoleniowych na specja­
l i z a c j e d l a pielęgniarek i położ­
nych. Kwota dofinansowania j e d ­
n e g o m i e j s c a s z k o l e n i o w e g o za
cały o k r e s t r w a n i a s p e c j a l i z a c j i
w y n o s i 4 3 3 7 PLN.
Jednocześnie k o s z t j e d n o s t k o w y
kształcenia p o d y p l o m o w e g o pielę­
g n i a r e k i położnych zależy o d r o ­
d z a j u kształcenia p o d y p l o m o w e ­
go ( t z n . specjalizacji, kursu kwali­
fikacyjnego, kursu specjalistyczne­
g o o r a z k u r s u dokształcającego) i
c z a s u t r w a n i a t e g o kształcenia.
Z danych
będących w p o ­
siadaniu
Ministerstwa
Zdrowia
(udostępnionych p r z e z C e n t r u m
Kształcenia P o d y p l o m o w e g o Pie­
lęgniarek i Położnych) w y n i k a , że
k o s z t y kształcenia p o d y p l o m o w e ­
g o z e b r a n e ze w s z y s t k i c h okręgo­
w y c h i z b pielęgniarek i położnych
kształtują się następująco:
1 ) s p e c j a l i z a c j a 4 2 0 0 - 5 7 4 0 PLN
(Warszawska
OIPiP - średni
k o s z t - 4 8 6 6 zł),
2) kurs kwalifikacyjny 1 3 0 0 - 1 9 0 0
PLN ( W a r s z a w s k a OIPiP - średni
k o s z t - 1 9 2 0 zł),
3) kurs specjalistyczny 3 5 0 - 8 6 0
PLN ( W a r s z a w s k a OIPiP - średni
k o s z t - 5 3 3 zł),
4 ) k u r s dokształcający 1 6 0 - 2 9 0
PLN ( W a r s z a w s k a OIPiP - średni
k o s z t - 4 2 7 zł).
Przechodząc n a g r u n t p r a w a
p o d a t k o w e g o należy z a u w a ż y ć ,
iż z g o d n i e a r t . 8 4 K o n s t y t u c j i RP,
każdy j e s t o b o w i ą z a n y d o p o n o ­
s z e n i a ciężarów i świadczeń p u ­
b l i c z n y c h , w t y m podatków, o k r e ­
ślonych w u s t a w i e . W
konse­
kwencji, wszelkiego rodzaju pre­
f e r e n c j e p o d a t k o w e stanowią o d ­
stępstwo o d z a s a d y p o w s z e c h n o ­
ści o p o d a t k o w a n i a , którą w u s t a ­
wie o podatku dochodowym od
osób f i z y c z n y c h ( d a l e j „ u s t a w a " )
k o n k r e t y z u j e a r t . 9 u s t . l . Prze­
pis t e n s t a n o w i , że o p o d a t k o w a ­
niu p o d a t k i e m d o c h o d o w y m p o d -
WOKÓŁ ZAWODU
legają w s z e l k i e g o r o d z a j u d o c h o ­
dy, z wyjątkiem dochodów w y m i e ­
nionych w art. 2 1 , 5 2 , 52a i 52c
u s t a w y o r a z d o c h o d ó w , o d których
n a p o d s t a w i e przepisów O r d y n a c j i
podatkowej zaniechano poboru po­
datku.
D o c h o d y , które n i e mieszczą się
w zakresie w w . art. 2 1 , 52, 52a i
5 2 c , l u b o d których n i e został z a ­
n i e c h a n y pobór p o d a t k u w d r o d z e
rozporządzenia M i n i s t r a Finansów,
podlegają o p o d a t k o w a n i u . D o t y ­
c z y t o między i n n y m i nieodpłat­
n y c h świadczeń z tytułu bezpłat­
n y c h szkoleń p r o w a d z o n y c h p r z e z
O k r ę g o w e I z b y Pielęgniarek i Po­
ł o ż n y c h , których wartość u s t a l a się
zgodnie z a r t . 1 1 ust. 2a ustawy.
T e g o r o d z a j u świadczenie należy
wykazać w zeznaniu p o d a t k o w y m
i opodatkować według skali p o d a t ­
kowej.
Z w o l n i e n i e z obciążeń p o d a t ­
k i e m d o c h o d o w y m dochodów pie­
lęgniarek i położnych u z y s k a n y c h
z tytułu k o r z y s t a n i a z bezpłatnych
szkoleń p o d y p l o m o w y c h , s k u t k o ­
wałoby zróżnicowaniem p o d a t n i ­
ków n a g r u n c i e p o d a t k u d o c h o d o ­
w y m o d osób f i z y c z n y c h p o p r z e z
faworyzowanie
wyłącznie j e d n e j
grupy zawodowej. Ponadto w y ­
wołałoby n e g a t y w n e s k u t k i f i n a n ­
s o w e d l a d o c h o d ó w budżetu p a ń ­
s t w a oraz dochodów j e d n o s t e k sa­
morządu t e r y t o r i a l n e g o p a r t y c y p u ­
jących w e wpływach z t e g o p o d a t ­
k u , c o n i e służyłoby s t a b i l i z a c j i p o l ­
skich finansów p u b l i c z n y c h w m o ­
mencie, kiedy gospodarka znajdu­
j e się w f a z i e s p o w o l n i e n i a .
J e d n o c z e ś n i e pozwolę s o b i e z a ­
uważyć, iż w w y r o k u z d n i a 1 9 lipca
2 0 0 7 r. s y g n . a k t K I 1 / 0 6 T r y b u ­
nał K o n s t y t u c y j n y stwierdził, „że z
K o n s t y t u c j i n i e w y n i k a obowiązek
p r z y j m o w a n i a przez
ustawodaw­
cę, w d z i e d z i n i e ciężarów i ś w i a d ­
czeń p u b l i c z n y c h , wyłącznie r o z ­
wiązań k o r z y s t n y c h d l a p o d a t n i ­
ków. N i e w y n i k a też z n i e j obowią­
zek, by ustawodawca - rozstrzy­
gając wątpliwości wynikające z e
s t o s o w a n i a n i e j a s n y c h przepisów
- musiał działać z a w s z e n a k o ­
rzyść podatników. U s t a w o d a w c a
w a ż y b o w i e m p o t r z e b y państwa
i społeczeństwa o r a z obowiąz­
k i , nakładane n a o r g a n y państwa
Konstytucją i u s t a w a m i i s t o s o w ­
nie d o skali o w y c h p o t r z e b , z g o d ­
n i e z wolą polityczną, zadbać m u s i
o środki n a ich s f i n a n s o w a n i e " .
„ R ó w n o w a g a budżetowa i s t a n
finansów p u b l i c z n y c h
są
war­
tościami
podlegającymi
ochro­
nie
konstytucyjnej. Wynika to
z całokształtu r e g u l a c j i k o n s t y ­
tucyjnych zawartych w rozdzia­
le X K o n s t y t u c j i , zwłaszcza zaś z
art. 2 1 6 oraz a r t . 2 2 0 Konstytu­
c j i , a l e także z a r t . 1 K o n s t y t u c j i ,
który s t a n o w i , że R z e c z p o s p o l i ­
t a j e s t d o b r e m wspólnym w s z y s t ­
k i c h o b y w a t e l i . " ( w y r o k Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 27 lutego
2 0 0 2 r. s y g n . a k t K 4 7 / 0 1 ) . Z
kolei w w y r o k u z dnia 12 g r u d n i a
2 0 1 2 r. s y g n . a k t K 1 / 1 2 , T r y b u ­
nał K o n s t y t u c y j n y z w r a c a u w a g ę ,
„ ż e większość p o z y c j i budżeto­
w y c h ( a p r z e z t o również p o t e n ­
c j a l n y c h oszczędności) r o z p a t r y ­
wana z osobna, w proporcji do
całości budżetu państwa w y d a j e
się być n i e i s t o t n a , n i e m n i e j s u m a
wielu nawet niewielkich jednost­
k o w o oszczędności może mieć
istotne
znaczenie
dla
kondy­
c j i całego budżetu państwa". Po­
wyższa zasada d o t y c z y zarówno
strony wydatkowej j a k i dochodo­
w e j finansów p u b l i c z n y c h .
Z upoważnienia
Z
poważaniem
Ministra
Finansów
Podsekretarz
Stanu
Maciej
Grabowski
K O N D O L E N C J E
O s t a t n i e pożegnanie n a s z e j koleżanki
Ewy Lewandowskiej.
D ł u g o l e t n i e j i s u m i e n n e j pielęgniarki S a m o d z i e l n e g o
P u b l i c z n e gg oo
Zakładu O p i e k i Z d r o w o t n e j M S W w P o z n a n i u .
O d e s z ł a ś w t r u d a c h c i e r p i e n i a w ciężkiej c h o r o b i e ,
odeszłaś t a k s z y b k o
pozostałaś w n a s z y c h s e r c a c h na z a w s z e .
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu
Przełożona
W smutku
pogrążeni
pielęgniarki i pielęgniarze,
oraz personel
pomocniczy
SP ZOZ MSW w
Poznaniu
im prof. Ludwika
Bierkowskiego
pielęgniarek,
rejestratorki
wrzesień-październik
KONFERENCJE
KONFERENCJE
R e l a c j a z k o n f e r e n c j i „Współczesne pielęgniarstwo
o p e r a c y j n e w P o l s c e - rozwój i i n t e g r a c j a "
12 września 2 0 1 3 w
Warsza­
w i e odbyła się p i e r w s z a k o n f e r e n ­
cja z o r g a n i z o w a n a p r z e z Ogólnopol­
skie Stowarzyszenie I n s t r u m e n t a r i u szek pod p a t r o n a t e m naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych. O b r a d y o d ­
bywały się w C e n t r u m A p a r t a m e n t o w o - Konferencyjnym „Mrówka" przy
u l i c y P r z e k o r n e j 3 3 . Wśród z a p r o s z o ­
n y c h gości b y l i : Prezes NRPiP Pani d r
R o g a l a - P a w e l c z y k , Pani m g r Maria
Ciuruś - a u t o r k a p i e r w s z e g o p o d ­
ręcznika d l a pielęgniarek o p e r a c y j ­
n y c h . O b e c n a była również Pani m g r
Beata Cholewka - D y r e k t o r Depar­
t a m e n t u d s . Pielęgniarek i Położnych
w r a z z Zastępcą - Panią m g r J o l a n ­
tą Skolimowską, Wiceprzewodniczą­
ca Zarządu Głównego PTP m g r A n n a
K u l i k o w s k a o r a z Prezes Okręgowej
R a d y L e k a r s k i e j w W a r s z a w i e d r Mie­
czysław S z a t a n e k . H o n o r o w y p a t r o ­
nat nad badaniami naukowymi w
pielęgniarstwie o p e r a c y j n y m objęła
Pani d r A. Gaworska-Krzemińska.
O b r a d y prowadziła Pani m g r B a r b a ­
ra L e w a n d o w s k a - pielęgniarka o p e ­
racyjna z C e n t r u m Onkologii w War­
s z a w i e . J a k o p i e r w s z a zabrała głos
Prezes NRPiP Pani d r Grażyna R o g a ­
l a - P a w e l c z y k , która w s w e j w y p o w i e ­
dzi podkreśliła, że współczesna p i e ­
lęgniarka/położna o p e r a c y j n a m u s i
wykazać się obszerną teoretyczną i
praktyczną wiedzą z z a k r e s u a n a t o ­
m i i , k o l e j n y c h etapów o p e r a c j i , moż­
l i w y c h powikłań śródoperacyjnych,
zapewnienia
bezpieczeństwa
pa­
c j e n t o w i i członkom zespołu o p e r a ­
c y j n e g o o r a z prawidłowej k o m u n i k a ­
cji z p a c j e n t e m , o p e r a t o r e m , asystą
i i n n y m i członkami zespołu. Między­
n a r o d o w a K a r t a Zagrożeń Z a w o d o ­
wych w rubryce „zawód p o k r e w n y "
p o d a j e - „ n i e d o t y c z y " , co o z n a c z a ,
że n i e m a i n n y c h p o d o b n y c h p r o f e s j i ,
które mogłyby zastąpić i n s t r u m e n t a riuszkę. Pani Prezes podkreśliła k o ­
nieczność p r z e p r o w a d z a n i a
proce­
su a d a p t a c j i d l a pielęgniarek/położ­
nych operacyjnych przyjmowanych
d o p r a c y na b l o k u o p e r a c y j n y m p o d
opieką doświadczonej pielęgniarki/
położnej o p e r a c y j n e j t z w . m e n t o r a
(opiekuna adaptacji).
J a k o d r u g a zabrała głos m g r B e a t a
Cholewka-Dyrektor
Departamentu
Pielęgniarek i Położnych. Z a p e w n i ­
ła uczestników k o n f e r e n c j i o działa­
niach p o d e j m o w a n y c h przez Depar­
t a m e n t w z a k r e s i e z m i a n y obowią­
zującego rozporządzenia MZ w s p r a ­
wie minimalnych n o r m zatrudnie­
n i a . W wystąpieniu została p o r u s z o ­
na również s p r a w a p l a n o w a n e j o d ­
rębnej s p e c j a l i z a c j i w d z i e d z i n i e p i e ­
lęgniarstwa o p e r a c y j n e g o . S p e c j a l i ­
z a c j a m a p r a w d o p o d o b n i e trwać r o k ,
Uczestnicy
konferencji
d l a osób p o k u r s i e k w a l i f i k a c y j n y m w
pielęgniarstwie o p e r a c y j n y m , który
będzie p i e r w s z y m k r o k i e m kształ­
cenia w t e j dziedzinie. W p r o g r a m i e
nie będzie b l o k u ogólnozawodoweg o w o b e c n y m kształcie, co p o z w o ­
li zwiększyć liczbę g o d z i n b l o k u s p e ­
cjalistycznego. Kursy kwalifikacyjne
mają zostać r o z d z i e l o n e , o s o b n e d l a
pielęgniarek i d l a położnych. S e s j a
I - „ W s p ó ł c z e s n e p r o b l e m y pielę­
g n i a r s t w a o p e r a c y j n e g o w Polsce"
przedstawiła Pani Prezes Ogólnopol­
skiego Stowarzyszenia I n s t r u m e n t a r i u s z e k m g r B a r b a r a Dąbrowska.
W s w o i m wystąpieniu przedstawiła
działania p r o w a d z o n e p r z e z S t o w a ­
r z y s z e n i e s k i e r o w a n e n a rozwój p i e ­
lęgniarstwa o p e r a c y j n e g o w Polsce.
Podkreśliła
również
konieczność
wstąpienia w s t r u k t u r y EORNA ( E u ­
r o p e j s k i e S t o w a r z y s z e n i e Pielęgnia­
rek Operacyjnych).
Ogólnopolskie
Stówarzyszenie I n s t r u m e n t a r i u s z e k
złożyło aplikację w d n i u 2 7 s i e r p n i a
2013 roku.
Z a s t o s o w a n i e i rola standardów
pielęgniarskiej p r a k t y k i k l i n i c z n e j w
d z i e d z i n i e pielęgniarstwa o p e r a c y j ­
nego w organizacji i funkcjonowa­
niu bloku o p e r a c y j n e g o - t o t e m a t
wystąpienia m g r J o a n n y Borzęckiej
(Okręgowy S z p i t a l K o l e j o w y w L u b l i ­
n i e ) . A u t o r k a opisała f u n k c j e s t a n ­
dardów w p r a c y i n s t r u m e n t a r i u s z k i , podkreślając adaptacyjną rolę
ogólnych standardów.
Dookreślenie czynności d l a o b u pielęgniarek
o p e r a c y j n y c h w fazie przed opera­
cją, w j e j t r a k c i e i p o o p e r a c j i p o k a ­
z u j e różnicę zadaniową i n s t r u m e n t a ­
r i u s z e k i p o z w a l a doprecyzować p o ­
żądany z a k r e s s z k o l e n i a w p r o c e s i e
adaptacji.
Rozwój
zawodowy
pielęgniar­
ki o p e r a c y j n e j - j e j k w a l i f i k a c j e i
k o m p e t e n c j e t o t e m a t wystąpienia
- autorka
artykułu
trzecia
od
lewej.
Anny Nagadowskiej z Centrum Zdro­
wia Dziecka. A u t o r k a przedstawi­
ła różnicę między pojęciami „ k o m ­
p e t e n c j e " i „kwalifikacje". U p r a w ­
nienia do pracy w charakterze i n s t r u m e n t a r i u s z k i pielęgniarka/położ­
na n a b y w a drogą s z k o l e n i a a d a p t a ­
c y j n e g o p o d opieką pielęgniarki s p e ­
cjalistki w t e j dziedzinie. Szkolenie
o d b y w a się według s y s t e m u s z k o ­
lenia n o w y c h pracowników na B l o k u
Operacyjnym, przy czym nowy pra­
c o w n i k p o w i n i e n rozpocząć f o r m a l ­
ną naukę w t e j d z i e d z i n i e ( k u r s k w a ­
l i f i k a c y j n y i/lub s p e c j a l i z a c j a ) c e l e m
z d o b y c i a uprawnień z a w o d o w y c h w
określonym u s t a w o w o czasie.
W p r z e r w i e między s e s j a m i p r z e d ­
stawiciel Firmy Medium pan Andrzej
Łaganowski przypomniał w s z y s t k i m
zasady bezpiecznego i zgodnego z
z a l e c e n i a m i p r o d u c e n t a posługiwa­
nia się sprzętem e n d o s k o p o w y m .
Sesja I I - t o „Nowoczesne t e c h n i ­
ki o p e r a c y j n e - r o b o t c h i r u r g i c z n y d a
V i n c i " . Ta część k o n f e r e n c j i cieszy­
ła się o g r o m n y m z a i n t e r e s o w a n i e m
wśród uczestników. Doświadczenia­
m i z z a k r e s u małoinwazyjnych t e c h ­
nik operacyjnych i stosowaniem ro­
b o t y k i w p r a c y c h i r u r g a podzielił się
d r J a k u b T u r e k z Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w e Wro­
cławiu, który podkreślił konieczność
zespołowego działania w czasie z a ­
biegów s p e c j a l i s t y c z n y c h z u d z i a ­
łem r o b o t a d a V i n c i . Opisał ogólne
z a s a d y szkoleń zespołów o p e r a c y j ­
n y c h lekarsko-pielęgniarskich, które
przygotowują się d o p r a c y z r o b o ­
t e m . Pielęgniarka o p e r a c y j n a z W o ­
jewódzkiego S z p i t a l a S p e c j a l i s t y c z ­
n e g o w e W r o c ł a w i u - Pani m g r I z a ­
bela S z w e d przedstawiła rolę pielę­
gniarek operacyjnych (instrumentującej i pomagającej) w p r a c y z r o b o ­
t e m w przebiegu operacji wysoko-
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
KONFERENCJE
KONFERENCJE
trokarów o r a z s z y c i e w a r s t w o w e powłok.
S e s j a I I I - „Nowoczesne t e c h n i k i o p e r a c y j n e " skła­
dała się z p r e z e n t a c j i pielęgniarek o p e r a c y j n y c h : m g r
B e a t y Grużewskiej i S y l w i i M a n c - B r y s c h a k z W i e l k o p o l ­
s k i e g o C e n t r u m O n k o l o g i i w P o z n a n i u . Pierwsza p r e z e n ­
t a c j a dotyczyła r e k o n s t r u k c j i o d c i n k a s z y j n e g o przełyku
w o l n y m płatem z p r z e d r a m i e n i a i z e s p o l e n i e m n a c z y n i o ­
w y m . P r z e d s t a w i o n e zostały zarówno e t a p y o p e r a c j i , j a k i
z a k r e s działań pielęgniarek o p e r a c y j n y c h (instrumentując e j i pomagającej) na każdym z etapów. D r u g a p r e z e n t a ­
c j a dotyczyła udziału i n s t r u m e n t a r i u s z e k w l a p a r o s k o p o w y c h o p e r a c j a c h g i n e k o l o g i c z n y c h z użyciem t e c h n i k i 3 D .
A u t o r k a zaprezentowała oprócz wskazań i p r z e c i w w s k a ­
zań d o różnego t y p u o p e r a c j i różnice w i n s t r u m e n t a r i u m
stosowanym w ginekologii onkologicznej.
s p e c j a l i s t y c z n y c h . Gościem z Włoch była Pani D a n u t a L i c h o s i k - Favara - pielęgniarka o p e r a c y j n a , która j e s t k o ­
o r d y n a t o r e m Szkoły C h i r u r g i i z użyciem r o b o t a d a V i n c i
Europejskiego I n s t y t u t u Onkologii w Mediolanie Przedsta­
wiła s z e r o k i z a k r e s szkoleń zespołów o p e r a c y j n y c h w róż­
nych dziedzinach zabiegowych , gdzie j e s t w y k o r z y s t y ­
w a n y r o b o t d a V i n c i . Opisała również z a k r e s obowiązków
pielęgniarek o p e r a c y j n y c h , konieczność kształcenia u s t a ­
w i c z n e g o o r a z konieczność j e d n o c z a s o w y c h szkoleń z e ­
społów o p e r a c y j n y c h lekarsko-pielęgniarskich.
W d a l s z e j części k o n f e r e n c j i wysłuchaliśmy p r e z e n t a ­
cji pielęgniarzy o p e r a c y j n y c h z H o s p i t a l - S t . A n t o n i u s w
G r o n a u ( N i e m c y ) - C h r i s t o p h a M u l l e r a i Jórga Móllersa Pa­
n o w i e p r z e d s t a w i l i rolę i n s t r u m e n t a r i u s z a / i n s t r u m e n t a riuszki podczas urologicznych operacji przeprowadzanych
z udziałem r o b o t a d a V i n c i . Podkreślili konieczność z n a j o ­
mości w s z y s t k i c h etapów o p e r a c j i ponieważ t a k a w i e d z a
s p r a w i a , że pielęgniarka rzeczywiście współuczestniczy w
operacji. W Niemczech istnieje stanowisko asystenta chi­
rurgicznego. Jest t o dalszy etap doskonalenia z a w o d o w e ­
go niemieckich i n s t r u m e n t a r i u s z e k / instrumentariuszy.
A s y s t e n t j e s t z a t r u d n i a n y w s t r u k t u r a c h Bloku Operacyj­
n e g o i d o j e g o obowiązków należy m . i n . udział w ułożeniu
p a c j e n t a na s t o l e o p e r a c y j n y m , d e z y n f e k c j a p o l a o p e r a ­
c y j n e g o , obłożenie s t e r y l n y m i s e r w e t a m i , w p r o w a d z a n i e
Na końcu t e j sesji zabrał głos p r z e d s t a w i c i e l F i r m y Tac h e d a Pan Michał S c h u b e r t . Przedstawił p r a k t y c z n e z a ­
s t o s o w a n i a p r e p a r a t u Tachosil w z a b i e g a c h o p e r a c y j n y c h ,
zwłaszcza t y c h zagrożonych o b f i t y m k r w a w i e n i e m w p o l u
o p e r a c y j n y m . Podkreślił możliwość z a s t o s o w a n i a p r o d u k ­
t u również w o p e r a c j a c h l a p a r o s k o p o w y c h .
I s t o t n y m a k c e n t e m na zakończenie s p o t k a n i a było
u s t a l e n i e wspólnych s t a n o w i s k uczestników k o n f e r e n c j i w
s p r a w a c h ważnych d l a całego środowiska współczesnych
pielęgniarek/położnych o p e r a c y j n y c h c z y l i : m i n i m a l n e
normy zatrudnienia w bloku operacyjnym, wprowadzenie
standardów w pielęgniarstwie o p e r a c y j n y m , k w a l i f i k a c j e
z a w o d o w e d l a pielęgniarki o p e r a c y j n e j , odrębna s p e c j a ­
lizacja i odrębny k o n s u l t a n t w d z i e d z i n i e pielęgniarstwa
operacyjnego.
K o n f e r e n c j a zakończyła się k o n c e r t e m zespołu T R I O
C L A S I C O . K o n f e r e n c j a t a była pierwszą organizowaną
p r z e z Ogólnopolskie S t o w a r z y s z e n i e I n s t r u m e n t a r i u s z e k i
na t y m n i e zakończymy n a s z y c h starań, a b y pielęgniarka
o p e r a c y j n a stanowiła ważną część zespołu o p e r a c y j n e g o
o r a z i s t o t n y e l e m e n t w świadczeniach z d r o w o t n y c h . Pla­
n u j e m y już następne w y d a r z e n i a , które będą ukłonem w
stronę w s z y s t k i c h i n s t r u m e n t a r i u s z e k i i n s t r u m e n t a r i u s z y
w Polsce i umocnią ich w t y m , że d z i e d z i n a t a j e s t wyjąt­
k o w a i w a r t o się d l a n i e j poświęcać.
3.
Plens-Gałąska
Pielęgniarka
operacyjna
Członek
Ogólnopolskiego
Sto warzyszenia
Instrumen
tariuszek
KOMUNIKAT
O k r ę g o w a I z b a P i e l ę g n i a r e k i Położnych w P o z n a n i u p r z y s t ę p u j e d o p r z e t a r g u n a w y b ó r
organizatorów
kształcenia p r o w a d z ą c y c h k u r s s p e c j a l i s t y c z n y o p r a c o w a n y w r a m a c h p r o j e k t u s y s t e m o w e g o p n . „ R o z w ó j
k w a l i f i k a c j i i u m i e j ę t n o ś c i k a d r y pielęgniarskiej w k o n t e k ś c i e z m i a n e p i d e m i o l o g i c z n y c h
będących następ­
s t w e m s t a r z e j ą c e g o się s p o ł e c z e ń s t w a " - w s p ó ł f i n a n s o w a n e g o p r z e z Unię E u r o p e j s k ą w r a m a c h E u r o p e j s k i e ­
g o F u n d u s z u Społecznego".
W a r u n k i udziału w p r o j e k c i e :
1 . U c z e s t n i k i e m P r o j e k t u m o ż e być p i e l ę g n i a r k a / p i e l ę g n i a r z s p e ł n i a j ą c a ( y ) ł ą c z n i e n a s t ę p u j ą c e w y m a g a n i a :
a) posiada prawo wykonywania zawodu
z a w o d u na obszarze Rzeczypospolitej
p i e l ę g n i a r k i , pielęgniarza s t w i e r d z a j ą c e u p r a w n i e n i e d o w y k o n y w a n i a
Polskiej;
b ) p o s i a d a a k t u a l n e z a t r u d n i e n i e w z a w o d z i e p i e l ę g n i a r k i , pielęgniarza n a o b s z a r z e R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j l u b
a k t u a l n i e w y k o n u j e t e n zawód w r a m a c h g r u p o w e j l u b i n d y w i d u a l n e j p r a k t y k i pielęgniarskiej;
O s o b y chętne p r o s i m y o zgłaszanie udziału w k u r s i e d o Działu M e r y t o r y c z n e g o .
Tel kontaktowy: 6 1 8 6 2 0 9 5 2 , 61 8 6 2 0 9 6 9
a
Projekt
współfinansowany
L/ADITAł
M i r i 7 l / I
KAPITAŁ L U D Z K I
NAHODOWASIUATEClASWllNOJa
przez
Unię Europejską
|
\
h H
w ramach
CŁMIRUM KSZTAŁCENIA
«»wlc*c«ko
PULWWIAIWt I POUttNYCN
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
UNIA E U R O P E J S K A
europejski
FUNDUSZ SPOŁECZNY
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEJ RADY
DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWE RADY
W Y D A R
7.08.13r. - Posiedzenie
P r e z y d i u m Okręgowej Rady, na
19.09.13r. -
którym podjęto 3 6 uchwał /dostępne na s t r o n i e i n t e r ­
n e t o w e j OIPiP/.
26.08.13r. i 2.09.13r. - Posiedzenia Komisji
R e f u n d a c j i K o s z t ó w Kształcenia i D o s k o n a l e ¬
.
>ł^L
n
i
Z a w o d o w e g o , n a których
a
p r z y z n a n o re¬
f u n d a c j ę n a o g ó l n ą k w o t ę 1 8 3 6 2 4 , 5 0 zło­
t y c h d l a 2 2 4 pielęgniarek i położnych.
2.09.13r.
-
Posiedzenie
przyznano
10
Komisji
Socjalnej.
Pielęgniarek
- P r z e w o d n i c z ą c a T. K r u c z k o w s k a u c z e s t n i c z y ł a w z e b r a ­
n i u Zespołu I n t e r d y s c y p l i n a r n e g o MOPR
JM
JŻł
2 0 . 0 9 . 1 3 r . - Przewodnicząca uczestniczyła w
^Ł/vvJvk
Zgromadzeniu
|Z
Radców Prawnych w
''
Wyborczym
Okręgowej
Izby
Poznaniu
Zapomogi
pielęgniarkom i położnym na ogólną
kwotę 1 4 2 0 0 złotych.
2 3 . 0 9 . 1 3 r . - T. K r u c z k o w s k a
brała udział w
Rady W O W NFZ w Poznaniu
3.09.13r.
- Posiedzenie
Komisji ds.
szkoleń
po
w
przerwie
Zespołu
nie i n t e r n e t o w e j / .
2 4 . 0 8 . 1 3 r . - Przewodnicząca uczestniczyła w p o s i e d z e n i u
Rady W O W NFZ
Spotkanie
O p e r a c y j n y c h / i n f o r m a c j e dostępne na s t r o ­
Prze­
wykonywaniu
z a w o d u . Zaświadczenia o o d b y c i u p r z e s z k o ­
lenia po p r z e r w i e w w y k o n y w a n i u
zawodu
dawczo-Wyborczym
posiedzeniu
o r a z Zjeździe
Sprawoz­
PTP
2 4 . 0 9 . 1 3 r . - Przewodnicząca i S e k r e t a r z Okręgowej Rady
s p o t k a ł y się P i e l ę g n i a r k ą N a c z e l n ą W C P i T w P o z n a n i u .
25.09.13r. - Posiedzenie
Komisji Rewizyjnej
o t r z y m a ł o 5 pielęgniarek i 1 p o ł o ż n a .
- Posiedzenie
wskazano
K o m i s j i Polityki S z p i t a l n e j , na którym
26.09.13r.
członków Okręgowej Rady d o prac w k o ­
misji k o n k u r s o w e j na k i e r o w n i c z e s t a n o w i s k o
Spotkanie
Zespołu
Pielęgniarek
Środowiskowych-Rodzinnych.
pielę­
gniarskie.
4.09.13r. - Posiedzenie
na
3 0 . 0 9 . 1 3 r . - Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Okrę­
którym podjęto 4 7 u c h w a ł / d o s t ę p n e na s t r o n i e i n t e r ­
P r e z y d i u m Okręgowej Rady,
g o w e j R a d y s p o t k a l i się w s i e d z i b i e i z b y z P e ł n o m o c ­
n e t o w e j OIPiP/.
nymi
5 . 0 9 . 1 3 r . - S p o t k a n i e Z e s p o ł u Położnych Ś r o dowiskowych-Rodzinnych
9.09.13r. morządów
Spotkanie
1.10.13r.
Przedstawicielami.
-
Przewodnicząca
Okręgowej
R a d y T.
Krucz­
k o w s k a uczestniczyła w U r o c z y s t e j Poznańskiej I n a u ­
Przewodniczących S a ­
Zawodowych
/
relacja
g u r a c j i A k a d e m i c k i e j w S a l i Z i e m i n a t e r e n i e MTP.
wewnątrz
- Posiedzenie
biuletynu/.
Komisji
d s . Przeszkoleń
po
p r z e r w i e w w y k o n y w a n i u z a w o d u . Zaświad­
10.09.13r. - Posiedzenie
Okręgowej R a d y Pielęgniarek i
czenia o o d b y c i u przeszkolenia po p r z e r w i e
Położnych, n a którym podjęto 2 9 Uchwał / dostępne
w w y k o n y w a n i u z a w o d u o t r z y m a ł o 6 pielę­
na s t r o n i e i n t e r n e t o w e j / .
Lll.09.13r.
jlEjcentralnych
-
Spotkanie
gniarek.
Zespołu
Pielęgniarek
Sterylizatorni
Środowiskowych-Rodzinnych
12.09.13r. - S e k r e t a r z Okręgowej Rady - J. Plens-Gałąska o r a z K o n s u l t a n t Wojewódzki w D z i e d z i n i e
Pie­
l ę g n i a r s t w a C h i r u r g i c z n e g o i O p e r a c y j n e g o p. Janusz
Woźniak uczestniczyli w K o n f e r e n c j i p t . "Współczesne
Pielęgniarstwo O p e r a c y j n e w Polsce - Rozwój i I n t e ­
g r a c j a " /relacja wewnątrz b i u l e t y n u / .
16.09.13r. - Przewodnicząca Okręgowej Rady u c z e s t n i ­
czyła w k o n f e r e n c j i o r g a n i z o w a n e j
przez
CKPPIP
w
Warszawie
Pod­
.10.13r. -
Przewodnicząca
Inauguracji
Roku
dycznego w
Poznaniu.
Spotkanie
uczestniczyła w
Akademickiego
Zespołu
Uroczystej
Uniwersytetu
Położnych
Me­
Środowisko­
wych-Rodzinnych
4 . 1 0 . 1 3 r . - T . K r u c z k o w s k a Przewodniczyła
postępowaniu
konkursowym
N a c z e l n e j Pielęgniarki
na
w
stanowisko
Wielospecjalistycznego
S z p i t a l a M i e j s k i e g o i m . J. S t r u s i a z Z a k ł a d e m
Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu.
- Rozpoczęcie V e d y c j i k u r s u k w a l i f i k a c y j n e ­
1 6 - 1 7 . 0 9 . 1 3 r . - P r z e w o d n i c z ą c a T. K r u c z k o w s k a i W i ­
c e p r z e w o d n i c z ą c y T. K a c z m a r e k b r a l i udział w p o s i e ­
Naczelnej
R a d y Pielęgniarek i Położnych
w
Warszawie.
g o w d z i e d z i n i e Pielęgniarstwa A n e s t e z j o l o g i c z n e g o
K o m i s j i Kształcenia i
i
I n t e n s y w n e j Opieki o r g a n i z o w a n e g o przez OIPiP
7.10.13r.
Rady
1 8 . 0 9 . 1 3 r . - Posiedzenie
1
P r e z y d i u m Okręgowej Rady.
jęto 2 8 Uchwał / dostępne na s t r o n i e i n t e r n e t o w e j / .
$ - S p o t k a n i e K o l e g i u m P i e l ę g n i a r e k i Położnych
dzeniu
.10.13r. - Posiedzenie
-
brała
Szpitala
Przewodnicząca
udział
Klinicznego
w
Gali
Okręgowej
Jubileuszowej
Przemienienia
Pań­
D o s k o n a l e n i a Z a w o d o w e g o , n a którym w s k a ­
s k i e g o UM w Poznaniu „Szpitalne I m p r e s j e ,
z a n o członków Okręgowej R a d y d o p r a c w k o ­
czyli 1 9 0 lat m e d y c y n y i m u z y k i "
misjach kwalifikacyjnych i e g z a m i n a c y j n y c h dla
kursów k w a l i f i k a c y j n y c h i s p e c j a l i s t y c z n y c h
Jolanta
Sekretarz
OIPiP
Plens-Gałąska
R e d a k c j a Biuletynu
Zespół R e d a k c y j n y : Tomasz Kaczmarek, Teresa Kruczkowska, Jolanta Plens-Gałąska, Wiesław Morek, Teresa Wiśniewska Korekta: Teresa Wiśniewska
W y d a w c a : Okręgowa Izba Pielęgniarek I Położnych w Poznaniu Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie
bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabroniony. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania dostarczonych materiałów.
Nakład 3500 egz.; Data wydania: 18 października 2013 r.; Wirtualne wydanie Biuletynu: www.oipip-poznan.pl
Skład i łamanie: „l&M Studio", ul. F. Skarbka 3 1 , 60-348 Poznań, tel. 6 1 8 6 1 4 1 8 1 , e-mail: [email protected];
Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu - wrzesień-październik 2013
KOMUNIKATY
GRATULACJE
„...Jedynie
PROTOKÓŁ P O S I E D Z E N I AK O M I S J I
DS. R E F U N D A C J I KOSZTÓW
I DOSKONALENIA
KSZTAŁCENIA
2 0 wniosków dotyczących studiów m a g i s t e r ­
skich
na kierunku
pielęgniarstwo/położnic­
t w o , n a k w o t ę 3 5 9 0 2 zł ( s ł o w n i e : t r z y d z i e ­
ści pięć t y s i ę c y d z i e w i ę ć s e t d w a z ł o t o t e ) ,
b ) 5 3 w n i o s k i dotyczący studiów
człowiek
innego
człowieka.
wielkiego
doń pomocną
serca
dłoń..."
Pani L u d w i c e Kozica
K o o r d y n a t o r o w i d s pielęgniarstwa
Wojewódzkiego S z p i t a l a d l a N e r w o w o i Psy­
c h i c z n i e C h o r y c h „ D z i e k a n k a " w Gnieźnie
licencjackich
w związku z przejściem n a emeryturę , skła­
na k i e r u n k u pielęgniarstwo/położnictwo, na
d a m y s e r d e c z n e podziękowania za wieloletnią
k w o t ę 5 3 0 0 0 zł ( s ł o w n i e : pięćdziesiąt t r z y
pracę. D z i ę k u j e m y z a s e r c e i u ś m i e c h . . . z a z a w s z e
tysiące złotych),
c)
człowiek
wyciągnie
1 . K o m i s j a rozpatrzyła p o z y t y w n i e :
prawdziwy
potrzeby
Jedynie
ZAWODOWEGO
Z DNIA 26 SIERPNIA 2013R.
a)
zauważy
4
wnioski
p o m o c n ą d ł o ń i ciepłe s ł o w o .
dotyczący
studiów
podyplomo­
w y c h , n a k w o t ę 3 2 0 0 zł ( s ł o w n i e : t r z y tysią­
Życzymy z d r o w i a i uśmiechu o r a z spełnienia
n a j s k r y t s z y c h marzeń.
ce dwieście złotych),
d ) 4 5 wniosków
dotyczących
specjalizacji
pielęgniarek i położnych, n a ogólną
dla
kwotę
4 5 4 5 0 zł ( s ł o w n i e : c z t e r d z i e ś c i pięć t y s i ę c y
c z t e r y s t a pięćdziesiąt z ł o t y c h ) .
2. O g ó ł e m K o m i s j a
Elżbieta Gnarowska
Kaczmarek
Z-ca Dyrektora
ds
pielęgniarstwa
oraz Pielęgniarki i Pielęgniarze
SPZOZ„ Dziekanka"
w Gnieźnie
rozpatrzyła p o z y t y w n i e 1 2 2
w n i o s k i n a ogólną kwotę
1 3 7 5 5 2 zł ( s ł o w n i e : s t o
trzydzieści s i e d e m t y s i ę c y pięćset pięćdziesiąt d w a
złote).
Przewodnicząca Komisji:
Iwona Pawlicka
Członkowie Komisji:
Grażyna
Adamska-Galemba
Tomasz
Kaczmarek
Arieta Łuczak
Wiesław Morek
Jolanta Heńka
Janusz Woźniak
WYBÓR P R E Z E S A
2 0 c z e r w c a 2 0 1 3 r . o d b y ł o się W a l n e
Zgromadzenie Kolegium
Pielęgniarek
i Położnych R o d z i n n y c h w Polsce, na którym
p o d s u m o w a n o mijającą kadencję
i d o k o n a n o w y b o r u n o w y c h władz.
Delegaci Zgromadzenia kolejny raz powierzyli
f u n k c j ę P r e z e s a KPiP w P o l s c e
Pani d r Marii S t a c h o w s k i e j .
Pani P r e z e s : w i m i e n i u O R P i P w P o z n a n i u
gratuluję w y b o r u
oraz życzę w i e l u sukcesów i p o w o d z e n i a
w realizacji planów dla d o b r a środowiska
pielęgniarek i położnych
środowiskowo/rodzinnych.
Wytrwałości w
D r o g i e j k o l e ż a n c e Pielęgniarce O d d z i a ł o w e j
mgr Angelice Christel M a r c i s z e w s k i e j
serdeczne
podziękowania
za d ł u g o l e t n i a w s p ó ł p r a c ę ,
o t w a r t e serce dla współpracowników ,
p r z e k a z y w a n e doświadczenie
o r a z życzenia d a l s z y c h
i życzliwość
sukcesów
i w s z e l k i e j pomyślności.
Składa zespół
pielęgniarek
t
anestezjologicznych
Szpitala Klinicznego UM
im. H. Święcickiego
w Poznaniu
codziennych
zmaganiach.
Przewodnicząca
Teresa
Kruczkowska
W związku z przejściem na emeryturę
W i m i e n i u Okręgowej Rady
P i e l ę g n i a r e k Położnych w P o z n a n i u
składam serdeczne
gratulacje
n o w o w y b r a n e j Przełożonej Pielęgniarek
SP Z O Z w M i ę d z y c h o d z i e
Pani K a t a r z y n i e K o c h - B r z o z o w s k i e j
Pani Angelice Christel M a r c i s z e w s k i e j
Pielęgniarce O d d z i a ł o w e j
p r a g n i e m y złożyć s e r d e c z n e
podziękowania
za p e ł n ą z a a n g a ż o w a n i a pracę , f a c h o w o ś ć
i profesjonalizm
w r a z z życzeniami pomyślności
w n o w y m o k r e s i e życia.
Przewodnicząca
ORPiP
w
Poznaniu
Teresa
Kruczkowska
Składają Pielęgniarka Naczelna
i pielęgniarki Szpitala
Klinicznego
UM im. H. Święcickiego w Poznaniu

Podobne dokumenty

Biuletyn wrzesień-październik 2012r.

Biuletyn wrzesień-październik 2012r. - Magdalena Krajewska Zastępcy Okręgowego Rzecznika: Barbara Kulesza, W i e s ł a w a Piotrowska, Barbara Stefaniak Renata Szafranek, Katarzyna Kaja Dyżury II i IV środa miesiąca Okręgowy Sąd Przew...

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu sposobu obliczania m i n i m a l n y c h n o r m zatrudnienia pielęgniarek i położnych w pod­ m i o t a c h l e c z n i c z y c h n i e b ę d ą c y c h p r z e d s i ę b i o r c a m i , w u j ę c i...

Bardziej szczegółowo