Zarzadzenie Nr 272/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Zarzadzenie Nr 272/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 272/16
BURMISTRZA ŁASKU
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku
Na podstawie art. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) postanawiam co następuje:
§ 1. Ogłosić tekst jednolity Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku nadanego zarządzeniem
Burmistrza Łasku Nr 86/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku.
§ 2. Tekst jednolity obejmuje powyższy Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku zmieniony
zarządzeniami Burmistrza Łasku nr 116/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku, Nr 216/10 z dnia 2 listopada
2010 roku, Nr 25/11 z dnia 15 lutego 2011 roku, Nr 253/11 z dnia 30 listopada 2011 roku, Nr 70/12 z
dnia 16 kwietnia 2012 roku, Nr 165/12 z dnia 14 września 2012 roku oraz Nr 43/13 z dnia 25 marca 2013
roku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 272/16
Burmistrza Łasku
z dnia 30 listopada 2016 r.
Regulamin Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku, zwany w dalszej treści „regulaminem”
określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie
spraw w dogodnym dla nich czasie.
2. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązującego ustawodawstwa prawa pracy, w
szczególności:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy /tj. Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi
zmianami/.
- rozporządzenie MPPiPS z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. Nr 60 poz. 281 z 1996 r. z póź. zm./.
- ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku Dz. U. Nr 223 poz. 1458
3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie, każdy z pracowników
jest obowiązany zapoznać się z jego treścią i przestrzegać zawartych w nim postanowień. Dotyczy to
również pracodawcy.
RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU
§ 1a. 1. 1) Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje
seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub
niepełnym wymiarze czasu pracy.
2) Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób,
bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.
3) Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn
określonych w ust. 1 pkt 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej
korzystnie niż inni pracownicy.
4) Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia,
zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne
dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej
ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, chyba że postanowienie,
kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma
być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.
5) Przejawem dyskryminowania w rozumieniu pkt 2) jest także:
a) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w
zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 1
b) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i
stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej
atmosfery ( molestowanie).
6) Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także niepożądane zachowanie o charakterze
seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie
godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub
pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).
7) Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także
podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu
nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.
2. 1) za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem pkt 2-4, uważa się
różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1 pkt
1, którego skutkiem jest w szczególności:
a) odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy,
b) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo
pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
c) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe - chyba
że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
2) Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania proporcjonalne do osiągnięcia
zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika polegające na:
a) nie zatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, jeżeli rodzaj
pracy lub warunki jej wykonywania powodują , że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym
przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi.
b) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest
to uzasadnione przyczynami nie dotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną
przyczynę lub inne przyczyny wymienione w ust 1 pkt 1.
c) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę
rodzicielstwa, lub niepełnosprawność .
d) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania
pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.
3) Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez
określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników
wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, przez zmniejszenie na korzyść
takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.
4) Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady
równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności
prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel
działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie
pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymagania zawodowe.
3. 1) Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o
jednakowej wartości.
2) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1) obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu
na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w
formie pieniężnej lub innej formie niż pieniężna.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 2
3) Pracami o jednakowej wartości są prace, w których wykonywanie wymaga od pracowników
porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w
odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej
odpowiedzialności i wysiłku.
4. Osoba wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo
do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na
podstawie odrębnych przepisów.
5. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego
traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie
może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może
stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego
rozwiązanie bez wypowiedzenia.
6. Przepis ust 6 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie
wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady
równego traktowania w zatrudnieniu.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
§ 2. 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać swoją pracę zawodową sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa pracy lub umową o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany wykorzystać czas pracy w pełni na pracę zawodową i doskonalenie
swoich czynności zawodowych.
3. Podstawowymi obowiązkami pracownika w czasie wykonywania pracy zawodowej jest w
szczególności:
1) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w urzędzie;
2) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy;
3) nie opuszczanie miejsca pracy bez zgody przełożonego;
4) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w urzędzie porządku;
5) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
6) dbanie o dobro urzędu, chronienie jego mienia;
7) dbanie o należyty stan pomieszczeń, urządzeń i sprzęt oraz ład i porządek na stanowisku pracy;
8) właściwe zabezpieczenie urządzeń i maszyn po zakończonej pracy;
9) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
10) przestrzeganie tajemnicy, określonej w odrębnych przepisach - ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku
o ochronie informacji niejawnych / t. j Dz. U. Nr 196 poz. 1631 z 2005 roku;
11) przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz przejawiania koleżeńskiego stosunku do
współpracowników szczególnie nowozatrudnionych.
§ 3. Szczególnie rażącym naruszeniem obowiązków przez pracownika ustalonego porządku w
urzędzie jest:
1. Złe i niedbałe wykonywanie pracy, psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie
prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy.
2. Nieprzybycie do pracy, spóźnienie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez
usprawiedliwienia.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 3
3. Stawienie się do pracy po spożyciu alkoholu, spożywanie alkoholu w czasie pracy lub w miejscu
pracy.
4. Zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy.
5. Niewykonywanie polecenia przełożonego, zgodnego z umową i przepisami.
6. Niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników.
7. Nieprzestrzeganie
przeciwpożarowych.
przepisów
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy,
a
także
przepisów
8. Lekkomyślne dopuszczanie do strat spowodowane niedbałością o powierzony sprzęt, materiały i
narzędzia.
9. Ujawnianie informacji mogących narazić pracodawcę na szkodę oraz nie przestrzeganie tajemnicy
określonej w odrębnych przepisach.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
§ 4. 1. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie
przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej
jakości pracy,
3) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
4) udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie
pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnienia pracownikom
dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy,
5) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
7) ułatwić pracownikom podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
8) przeznaczyć w swoich planach finansowych środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji
zawodowych pracowników,
9) stworzyć pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły zawodowej, średniej,
wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
10) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;
11) stosować obiektywnie i sprawiedliwie kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
12) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe
pracowników,
13) wyposażyć pracowników w narzędzia i materiały, a także odzież i obuwie robocze oraz w środki
ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
14) informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w
pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o
wolnych miejscach pracy, przeciwdziałać mobbingowi.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 4
15) niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
stosunku pracy.
CZAS PRACY
§ 5. 1. Tygodniowy czas pracy pracowników w Urzędzie wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40
godzin tygodniowo, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
2. Do czasu pracy osób niepełnosprawnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
1) Czas pracy pracowników Urzędu ustalam następująco:
poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30, z zastrzeżeniem pkt 2), 3).
2) Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi ustalam w sposób
następujący:
a) kierowca, konserwator
-
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
b) robotnik gospodarczy
-
poniedziałek - piątek 6.00 - 14.00
c) sprzątaczka
- poniedziałek - piątek 12.30 - 20.30
d) goniec
-
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
3) uchylony
3. W indywidualnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach burmistrz może wyrazić
pracownikowi zgodę na pracę i innych niż ustalonych godzinach.
4. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze
czasu pracy ustala się indywidualnie.
5. a) Liczba godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym dla każdego pracownika nie może
przekroczyć 150 godzin, z wyłączeniem kierowcy, gdzie roczny limit nadgodzin wynosi 300.
b) godziny przepracowane ponad oznaczoną normę czasu pracy określoną w regulaminie pracy, a dla
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w umowie o pracę - stanowią
godziny nadliczbowe,
c) tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48
godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
6. a) W Urzędzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy, w trzymiesięcznym okresie
rozliczeniowym, z zastrzeżeniem pkt b i c.
b) równoważny system czasu pracy stosuje się do pracowników USC, pracowników BOI, pracownika ds.
monitoringu miasta.
c) czas pracy pracownika w równoważnym systemie czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie
40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacji, może być stosowany system
równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy
nie więcej jednak niż do 12 godzin. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony
krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
d) szczegółowe harmonogramy pracy dla pracowników o których mowa w pkt b ustalają naczelnik
wydziałów lub ich zastępcy, kierownik USC lub jego zastępca. Harmonogram dla pracownika ds.
monitoringu miasta ustala naczelnik wydziału w uzgodnieniu z KPP w Łasku.
7. Pora nocna obejmuje w urzędzie 8 godzin pomiędzy godz. 2200 do godz. 600. Za pracę w godzinach
nocnych przysługuje pracownikowi większe wynagrodzenie określone odrębnymi przepisami. Osoba
niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 5
8. Za prace w niedzielę oraz święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 7.30 w tym dniu
a godziną 7.30 następnego dnia.
9. Pracownicy mają prawo do 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.
10. Pracownicy będący osobami niepełnosprawnymi mają prawo do 30 minutowej przerwy dziennie
wliczonej do czasu pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas rozpoczynania i
zakończenia tej przerwy pracownicy ustalają we własnym zakresie powiadamiając o tym bezpośredniego
przełożonego. Czas tej przerwy nie podlega dzieleniu.
11. Pracownikom obsługującym monitory ekranowe co najmniej przez połowę dobowego wymiaru
czasu pracy, przysługuje po nieprzerwanej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego 5
minutowa przerwa wliczona do czasu pracy pracownika
§ 6. 1. 1) Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu pracownik na polecenie przełożonego wykonuje
pracę w godzinach nadliczbowych, w tym wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz niedziele
i święta.
2) Powyższego przepisu nie stosuje się do kobiet w ciąży bez ich zgody i
opiekującymi się małymi dziećmi w wieku do 8 lat.
do
pracowników
2. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych,
przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie alko czas wolny w tym samym wymiarze. Czas wolny
od pracy udziela się pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego.
3. Czas wolny na wniosek pracownika może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym
urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
4. W szczególnych okolicznościach spowodowanych potrzebami urzędu Burmistrz może zobowiązać
pracownika do pełnienia dyżuru. Za czas pełnienia dyżuru pracownikowi przysługuje czas wolny
bezpośrednio po dyżurze lub w innym terminie uzgodnionym terminie, w wymiarze godzin
odpowiadającym godzinom dyżuru.
§ 7. 1. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik obowiązany jest stwierdzić swoją obecność
własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2. Pracownik obowiązany jest usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie.
3. Uznanie spóźnienia lub nieobecności w pracy za usprawiedliwione należy do burmistrza.
§ 8. 1. Przebywanie pracownika w Urzędzie poza godzinami pracy dozwolone jest za zgodą
Burmistrza Łasku lub Sekretarza Gminy.
2. Prace pracownika poza godzinami pracy w ramach godzin nadliczbowych zgłasza Sekretarzowi
Gminy bezpośredni przełożony w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 81. 1. Pracownicy obsługi urzędu są zobowiązani do otwierania, zamykania budynku i kodowania
urządzenia szyfrującego monitoringu. Szczegółowe obowiązku tych pracowników zostaną określone w
indywidualnych zakresach czynności.
2. W przypadkach konieczności wejścia do budynku urzędu po godzinach pracy lub w dzień wolny od
pracy lub niedzielę, lub święta przez pracowników:
a) Urzędu Stanu Cywilnego celem sporządzenia aktów zgonu,
b) uchylony
c) w przypadkach konieczności przeprowadzenia kontroli przez inspektora GIODO,
d) w przypadkach prowadzenia akcji z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilne, obsługi
wyborów, referendów lub innych przypadków, pracownicy posiadający w dyspozycji klucze do
budynku są zobowiązani do udostępnienia wejścia do budynku i pokojów.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 6
3. W przypadkach określonych w punktach c, d udostępnienie wejścia do budynku następuje za zgodą
Burmistrza Łasku lub Sekretarza Gminy.
4. w przypadkach określonych w §81 nie stosuje się przepisów określonych w §8 niniejszego
regulaminu.
ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
ORAZ UDZIELENIA PRACOWNIKOM ZWOLNIEŃ OD PRACY
§ 9. 1. Pracownik jest obowiązany uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie
nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do
przewidzenia.
2. W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się w pracy pracownik jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym
okresie jej trwania nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia
pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem innego środka
łączności, albo drogą pocztową. Niezachowanie tego terminu może być usprawiedliwione przez
pracodawcę w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności losowych.
§ 10. Dokumentami stanowiącymi dowód usprawiedliwiający nieobecności pracownika w pracy są:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o
orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy;
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu
chorób zakaźnych w razie konieczności odosobnienia pracownika,
3) oświadczenie pracownika w przypadku uzasadnionej konieczności sprawowania przez niego osobistej
opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola
lub szkoły do której dziecko uczęszcza;
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w
sprawach obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd,
prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie w charakterze
strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację
potwierdzające stawienie się pracownika na to wezwanie;
5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych,
zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin w warunkach
umożliwiających odpoczynek nocny.
§ 11. 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy jeżeli taki obowiązek wynika z
kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz innych przepisów prawa.
2. W szczególności pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w następujących
okolicznościach:
1) wezwania pracownika do osobistego stawienia się na wezwanie organu właściwego w zakresie
powszechnego obowiązku obrony;
2) wezwania pracownika przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu,
prokuratury, policji lub organu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykroczenie - na czas
niezbędny do załatwienia sprawy;
3) w celu wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym
przygotowawczym, sądowym lub kolegium d/s wykroczeń w łącznym wymiarze nie przekraczającym
6 dni w roku kalendarzowym;
4) w celu wzięcia udział w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze jej członka , strony u
świadka w toczącym się postępowaniu;
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 7
5) na czas przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych
przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych;
6) w celu wzięcia udziału w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK
lub charakterze specjalisty;
7) na czas niezbędny (członka OSP) uczestniczenia w akacji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego
po jej zakończeniu oraz na czas szkoleń w wymiarze nie przekraczającym 6 dni w roku
kalendarzowym;
8) na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych w trybie i na warunkach przewidzianych w
odrębnych przepisach;
9) pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi
oraz w celu wykonania zleconych przez stację badań okresowych, jeżeli nie mogą być one wykonane
w czasie wolnym od pracy;
10) na czas przeprowadzenia badań dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, placówce
naukowej albo jednostce badawczo-rozwojowej w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 godzin w
tygodniu lub 24 godzin w miesiącu. Dotyczy to również prowadzenia przez pracownika szkolenia lub
kursu;
11) członka rady nadzorczej działającej u zatrudniającego go pracodawcy na czas niezbędny do
uczestniczenia w jej posiedzeniach;
12) na czas obejmujący:
- dwa dni w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka
pracownika lub jego dzieci, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
- jeden dzień w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej,
teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na wyłącznym utrzymaniu pracownika lub pod
jego bezpośrednią opieką,
3. Za czas zwolnień o których mowa w pkt. 4 (dotyczy świadka lub strony) pkt. 5, pkt. 8, pkt. 10, oraz
pkt. 12 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach
wydanych na podstawie art. 297 k.p.
4. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnień o których mowa w pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 7 i
pkt. 9 pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości utraconych zarobków na czas tego zwolnienia w
celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu w
wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że przepisy o wynagradzaniu
obowiązujące w zakładzie przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia;
5. a) Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw
osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela
pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia,
b) Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie
jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
Odpracowanie czasu winno być potwierdzone w ewidencji prac prowadzonej przez Wydział OOG.
EWIDENCJA CZASU PRACY
§ 12. W razie konieczności wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw służbowych lub osobistych
pracownik winien uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego. Cel wyjścia, godzinę wyjścia i powrotu
pracownik jest obowiązany wpisać w ewidencji wyjść w godzinach służbowych, znajdującej się w
sekretariacie.
§ 13. 1. Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy
zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń lekarza oraz nie wykonywania innych prac.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 8
2. Szczegółowe zasady i tryb kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy
oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich określają odrębne przepisy.
§ 14. 1. Potwierdzeniem obecności lub nieobecności pracownika w pracy jest lista obecności. W liście
obecności wpisuje się określonymi symbolami przyczynę nieobecności w pracy (urlop, chorobę, wyjazd
służbowy, inne).
2. Prowadzi się dla każdego pracownika odrębne karty ewidencji czasu pracy w zakresie
obejmującym pracę: w poszczególnych dobach, w tym prace w niedzielę i święta, w porze nocnej, w
godzinach nadliczbowych oraz dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu czasu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne
usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, z wyłączeniem osób zarządzających
zakładem pracy w imieniu pracodawcy tj. burmistrza i zastępców burmistrza, sekretarza gminy .
3. Do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się:
a) zgłoszenie pracy w godzinach nadliczbowych,
b) wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach
nadliczbowych.
§ 15. Polecenie wyjazdu służbowego (delegację) w celu wykonania pracy poza terenem urzędu
wydaje i podpisuje burmistrz, zastępca burmistrza lub sekretarz gminy. Wydział OOG prowadzi
ewidencję wyjazdów służbowych. Rozliczenia finansowe oraz inne uprawnienia i obowiązki wynikające
z wykonania wyjazdu służbowego określa Burmistrz w odrębnym zarządzeniu.
§ 16. Wykonywanie czynności służbowych po godzinach pracy przez pracownika może odbywać się
jedynie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego, jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu,
który winien potwierdzić fakt wykonania tej pracy w ewidencji prac prowadzonej przez Wydział OOG.
URLOPY WYPOCZYNKOWE
§ 17. 1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów ustalonym przez pracownika
kadr i zatwierdzone przez burmistrza.
2. a) w planie urlopów nie ujmuje się 4 dni urlopu wypoczynkowego na żądanie,
b) żądanie udzielenia tego urlopu pracownik powinien zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia (Np.
telefonicznie, faxem, e-mailem )bezpośredniemu przełożonemu, który poinformuje o tym fakcie
pracownika zajmującego się kadrami celem dokonania odpowiedniego wpisu w liście obecności
pracownika.
c) niewykorzystany do końca roku kalendarzowego urlop na żądanie traci swój szczególny charakter i
staje się normalnym urlopem, ale może być udzielony w terminie późniejszym niż do końca I kwartału
następnego roku kalendarzowego.
3. Plan urlopów wypoczynkowych podaje się pracownikom do wiadomości.
4. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi
przyczynami lub w przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność
pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy. Ponadto urlop ulega przesunięciu w
innych przypadkach określonych w k.p.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
§ 18. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
pracy.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 9
2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i
techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zabezpieczający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia
uchybień tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać
środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia
pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.
4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy chorobom zawodowym
uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizacje pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz
wpływ czynników środowiska pracy.
5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz
pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.
6) Zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy.
7) zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
8) zapewnić pomieszczenia pracy odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy oraz ilości
zatrudnionych, dbać aby maszyny i urządzenia posiadały zabezpieczenie przed urazami, działaniem
substancji chemicznych, porażeniem prądem, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami,
działaniem wibracji, promieniowaniem oraz szkodliwymi i niebezpiecznymi innymi czynnikami
środowiska pracy;
9) stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym, dokonywać na własny koszt badania i
pomiary czynników szkodliwych;
10) zapewnić pracownikom możliwość przeprowadzania badań zdrowotnych profilaktycznych;
11) wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej, środki
higieny osobistej oraz środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
12) zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie napoje;
13) zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wynik
badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą
potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
14) pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:
- na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) związane z wysiłkiem
fizycznym, gdy wydatek energetyczny wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet,
w ciągu zmiany roboczej.
15) pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o wyznaczonych pracownikach
do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
3. Zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze, okulary korygujące wzrok, pranie
odzieży roboczej określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie określa regulamin stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 10
5. szczegółowe zasady bezpieczeństwa pożarowego określa instrukcja stanowiąca załącznik Nr 3 do
niniejszego regulaminu.
§ 19. 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz zastępca Kierownika USC są zobowiązani do
zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa, w tym szczególnie odpowiedniej oprawy i powagi
ceremoniału.
a) zasady wyposażania Kierownika USC i jego zastępcę w strój służbowy określa załącznik Nr 4 do
niniejszego regulaminu,
b) w/w pracownicy są zobowiązani wykorzystywać strój służbowy dla celów służbowych określonych w
pkt. 1.
§ 20. 1. Pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisy w zakresie bhp i ppoż., w szczególności:
1) znać przepisy i zasady bhp i ppoż., brać udział w szkoleniach i przystępować do egzaminów w tym
zakresie;
2) pracę wykonywać zgodnie z przepisami bhp o ppoż., stosować się do wydanych w tym zakresie
instrukcji i poleceń;
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w tym miejscu;
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem;
5) poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu
życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników o rejonie zagrożenia;
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy;
§ 21. 1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i ppoż. i stwarzają zagrożenia dla
życia i zdrowia pracownika, albo wykonywana praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom,
pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając przełożonego
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usunie zagrożenia o którym mowa w ust. 1
pracownik ma prawo oddalić się od miejsca pracy.
3. Pracownik ma prawo po uprzednim zawiadomieniu przełożonego powstrzymać się od
wykonywanej pracy, wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku,
4. gdy stan zdrowia psychofizycznego nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza
zagrożenie dla innych osób.
5. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu
powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust
1 -3.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 22. 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu
potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca
może stosować:
a) karę upomnienia
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 11
b) karę nagany
2. a) Za nie przestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę
pieniężną.
b) Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie
może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą
przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu
potrąceń, o których mowa w art. 87 1 pkt 1-3 k.p. Wpływ z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. a) Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu
obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
b) Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
c) Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg
dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt.a nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu
do dnia stawienia się pracownika do pracy.
4. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wykazując rodzaj naruszenia
obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując
go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt
osobowych pracownika.
5. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków
pracowniczych, stopni winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
6. a) Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7
dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu
decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji
związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z
uwzględnieniem sprzeciwu.
b) Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego
sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
c) W razie uwzględnienia sprzeciwu zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy,
pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
7. a) Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się akt osobowych
pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek
reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem
tego terminu.
b) Przepisy ust. 7a zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez
pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
8. (uchylony)
§ 23. 1. Pracownikom za wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, oraz
za szczególne zaangażowanie się na rzecz Urzędu mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia
pracownika.
składa się do akt osobowych
ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 12
§ 24. 1. Pracodawca zobowiązany jest do ustalania indywidualnych wynagrodzeń pracowników
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych i Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Łasku.
2. Wypłata wynagrodzeń następuje w terminach:
- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych, doradców i
asystentów 28 każdego miesiąca;
- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi 10 każdego miesiąca.
3. W przypadku, gdy termin wypłaty wynagrodzeń wypadnie w dniu wolnym od pracy, wypłaty
wynagrodzenia dokonuje się w dniu wcześniejszym, tj. w dniu roboczym poprzedzającym dzień o którym
mowa w ust. 2.
4. Wynagrodzenie pracownika jest przekazywane na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5. (uchylony)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25. 1. Kontrola przestrzegania przez pracowników ustalonego porządku regulaminu pracy,
przepisów bhp i ppoż., obowiązku trzeźwości należy do bezpośrednich przełożonych i pracownika d/s
kadr.
2. Dokumentowanie ustaleń dotyczących naruszeń o których mowa w ust. 1 przez pracownika
obowiązków należy do bezpośredniego przełożonego i pracownika d/s kadr.
3. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości należy
wszcząć stosowne postępowanie, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / t.j Dz. U. Nr 70 poz. 473 z 2007 r. z późniejszymi
zmianami/ oraz przepisami wykonawczymi.
§ 26. Burmistrz przyjmuje codziennie pracowników w sprawach pracowniczych w godzinach pracy
urzędu.
§ 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
pracy, przepisy wykonawcze oraz inne akty prawne obowiązujące w tym zakresie.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 13
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
ZASADY WYPOSAŻANIA PRACOWNIKÓW W ODZIEŻ
I OBUWIE ROBOCZE
1. Burmistrz w Łasku przydziela pracownikom następująca odzież i obuwie robocze:
a) Archiwistka - chusta lub czapka drelichowa (do zużycia), fartuch z tkanin syntetycznych (do zużycia),
kamizelka ciepłochłonna (do zużycia);
b) Kierowca samochodu osobowego - fartuch drelichowy (24 m-ce), rękawice ochronne (do zużycia)
buty przem.sk/gum. (24 m-ce), fartuch wodoodporny (do zużycia), okulary przeciwsłoneczne (24 mce), kurtka ocieplana (2 o.z.);
c) Robotnik gospodarczy - czapka drelichowa lub beret (24 m-cy), ubranie drelichowe (12 m-cy), buty
przem.sk./gum. (24 m-ce), ubranie ocieplane (spodnie, kurtka 2 oz.), buty filcowe -gumowe (3 o.z.),
fartuch brezentowy (do zużycia), rękawice gumowe lub brezentowe (do zużycia), kurtka
przeciwdeszczowa (dyżurna);
d) Sprzątaczka - chustka na głowę (do zużycia), fartuch drelichowy
(18 m-cy) lub fartuch z tkanin
syntetycznych (36 m-cy), trzewiki profilaktyczne (12 m-cy), rękawice gumowe (do zużycia), pas
bezpieczeństwa do mycia okien (wg. instrukcji);
e) Konserwator - czapka drelichowa lub beret ( 24 m.-ce), ubranie drelichowe ( 12 m-cy), buty
przem.sk/gum. (24 m-ce), ubranie ocieplane (spodnie, kurtka - 4 o.z.), fartuch brezentowy (do zużycia),
rękawice gumowe lub brezentowe (do zużycia);
f) Pracownikom Wydziałów GKI,OŚR,GN,UPP wykonującym prace stałe poza siedzibą Urzędu kalosze (do zużycia);
g) Goniec - kurtka ocieplana (2 o.z.), buty prze.sk/gum. (24 m-ce), okulary przeciwsłoneczne (24 m-ce);
h) Pracownikom obsługującym monitory ekranowe - okulary korygujące wzrok (24 m-ce);
2. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, dokonywana jest po przedłożeniu
rachunku zakupu, jednak nie więcej niż 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku
kalendarzowym.
3. Za pranie odzieży wypłaca się pracownikom miesięczny ekwiwalent w wysokości 10,- zł brutto.
4. Refundacja kosztów zakupu:
a) kurtki ocieplanej o której mowa w ust. 1 pkt b) i g), dokonywana jest po przedłożeniu rachunku
zakupu, jednak nie więcej niż do kwoty 100,- zł brutto,
b) butów przem. sk./gum o których mowa w pkt b), c), e) i g) dokonywana jest po przedłożeniu rachunku
zakupu, jednak nie więcej niż do kwoty 80,- zł brutto,
c) okularów przeciwsłonecznych o których mowa w ust. 1 pkt b) i g), dokonywana jest po przedłożeniu
rachunku zakupu, jednak nie więcej niż do kwoty 50,- zł brutto,
d) kaloszy o których mowa w ust. 1 pkt f), dokonywana jest po przedłożeniu rachunku, jednak nie więcej
niż do kwoty 50,- zł brutto.
5. refundacja kosztów zakupu odzieży i obuwia roboczego ujętych w ust. 4 w punktach od „a-d”
będzie waloryzowana corocznie proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w
danym roku kalendarzowym.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
INSTRUKCJA
W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁASKU
W celu zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie
Miejskim w Łasku zobowiązuje się pracowników do przestrzegania wymienionych zasad
bezpieczeństwa i higieny:
A. BEZPIECZEŃSTWO PRACY
1. Pracę należy wykonywać w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych.
2. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu powierzonego pracownikowi.
3. Zabrania się tarasowania (zastawiania meblami i innymi przedmiotami) dróg komunikacyjnych korytarzy i klatki schodowe winny być utrzymane w stanie zapewniającym swobodne i bezpieczne
przejście. Korzystanie z dróg komunikacyjnych winno odbywać się w sposób zapewniający
bezpieczeństwo dla życia i zdrowia pracownika.
4. Zabrania się wykorzystywania maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych
zapobiegających wypadkom przy pracy (dotyczy pracowników obsługi Urzędu).
bez osłon
5. Z górnych szafek, półek wolno korzystać przy użyciu drabinek.
6. Zabrania się używania niesprawnych technicznie urządzeń elektronicznych. Należy niezwłocznie
powiadomić konserwatora Urzędu, aby usunął uszkodzenie.
7. Zabrania się zalewania korytarzy i pomieszczeń sanitarnych wodą. W przypadku polania
powierzchni korytarza lub pomieszczenia sanitarnego należy niezwłocznie usunąć wodę.
8. uchylony
9. Nie wolno stwarzać w pomieszczeniach szkodliwych przewiewów (przeciągów) powietrza.
10. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny zapewnić:
- właściwą temperaturę wewnętrzną w okresie grzewczym;
- zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami i drganiami;
- zabezpieczenia przed nadmiernymi stratami i zyskami ciepła;
11. W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych (korytarze i klatki schodowe) należy
zachować oświetlenie naturalne i sztuczne.
12. W pomieszczeniach budynku Urzędu musi być zapewniona wymiana powierza.
13. W pomieszczeniach, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia należy wykonywać
badania stężeń lub natężeń z częstotliwością i w zakresie niezbędnym do ustalenia stopnia natężenia.
14. a) Pracownicy otrzymują w ramach świadczeń rzeczowych:
- herbatę w ilości 50g miesięcznie
b) w czasie wzmożonych upałów pracownicy otrzymują zimne napoje w ilościach zgodnie
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
B. HIGIENA PRACY
1. W pomieszczeniach i na stanowiskach pracy należy zachować ład i porządek.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 1
z
2. Pomieszczenia biurowe, archiwalne, magazynowe i inne muszą być utrzymane we właściwym
stanie higienicznym, a w szczególności poprzez systematyczne:
- sprzątanie
- odkurzanie
- mycie okien i lamp
3. Urządzenia higieniczno-sanitarne powinny być w pełni sprawne oraz utrzymane we właściwym
stanie higienicznym.
4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny się znajdować urządzenia do mycia rąk z
bieżącą wodą (ciepłą i zimną).
C. OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
1. Urząd Miejski oraz pojazd służbowy zaopatrzone są w apteczkę pierwszej pomocy.
2. Pracownicy podają się badaniom lekarskim
udokumentowanym odpowiednim zaświadczeniem.
wstępnym,
okresowym
i
kontrolnym
-
3. Pracownicy obsługi przy wykonywaniu swych prac zobowiązani są do używania sprzętu
ochronnego i odzieży ochronnej.
4. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze
rozporządzenia Rada Ministrów po porozumieniu z ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową.
5. Zabrania się zatrudniania młodocianych na stanowiskach pracy portiera.
6. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia.
Wykaz tych prac ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów po porozumieniu z ogólnokrajową
organizacją międzyzwiązkową.
7. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej. Kobiety w
ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
8. Kobiety opiekujące się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w
godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
9. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet to:
1) prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem, ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała;
2) prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym;
3) prace w hałasie i drganiach;
4) prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowanie jonizujące i nadfioletowe
oraz prace przy monitorach ekranowych (powyżej 4 godz. dziennie);
5) prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości;
6) prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu;
7) prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
8) prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych;
9) prace grożące ciężkim urazami fizycznymi i psychicznymi;
Zgodnie z zachowaniem norm ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września
1996 r.
D. WYPADKI PRZY PRACY
1. Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, jest
zobowiązany zawiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 2
2. Każdy pracownik, który zauważy wypadek przy pracy, jest zobowiązany natychmiast udzielić
pomocy poszkodowanemu i powiadomić o wypadku Burmistrza i Inspektora BHP.
3. Zakład pracy zobowiązany jest:
- zapewnić pracownikowi, który uległ wypadkowi, niezbędnej pomocy
lekarskiej;
- ustalenia przyczyn wypadku;
- zabezpieczenia miejsca wypadku;
- sporządzenia właściwej dokumentacji wypadku;
4. Urząd prowadzi rejestr wypadków przy pracy, w drodze „do” lub „z” pracy.
5. Urząd zapewnia świadczenia pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek
wypadku przy pracy.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 3
Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
INSTRUKCJA
PRZECIWPOŻAROWA DLA BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
1. Zabrania się używania otwartego ognia (maszynek spirytusowych, świec itp.) w pomieszczeniach
gdzie są składane materiały palne: papier, tektura, odzież itp.
2. Zabrania się instalowania przenośnych pieców (koksowników, elektrycznych i innych), bez zgody
ochrony przeciwpożarowej.
3. Zabrania się używania do rozpalania w piecach płynów łatwopalnych (benzyny, spirytusu, nafty
itp.).
4. Zabrania się składowania na grzejnikach CO i piecach, materiałów palnych i innych. Urządzenia i
sprzęt jak szafy, krzesła, wieszaki itp. winny być ustawiane co najmniej 50 cm od urządzeń grzejnych.
5. Zabrania się owijania żarówek papierem itp.
6. Zabrania się wymiany bezpieczników i naprawy urządzeń elektrycznych przez osoby
nieuprawnione. Czynności te winien wykonywać konserwator zakładowy.
7. Oświetlenie elektryczne, maszyny i inne urządzenia zasilane z sieci elektrycznej winny być
wyłączone po zakończeniu pracy.
8. Zabrania się magazynowania w piwnicach i na strychach materiałów łatwopalnych.
9. Zabrania się zastawiania drzwi wejściowych i korytarzy meblami i innymi przedmiotami.
10. Zabrania się zastawiania sprzętu przeciwpożarowego i używania go do celów nie związanych z
gaszeniem pożaru.
11. uchylony
12. Przy każdym aparacie telefonicznym winna być umieszczona wywieszka z numerami telefonu
straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i najbliższego komisariatu policji.
13. W wypadku powstania pożaru należy bezzwłocznie zaalarmować straż pożarną i przystąpić do
gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu ppoż.
14. W pomieszczeniach nie wolno otwierać okien, by nie stwarzać przeciągów umożliwiających
rozprzestrzenienie się pożaru.
15. Każdy pracownik urzędu obowiązany jest brać udział w akcji likwidacji pożaru i ewakuacji
mienia zakładowego jak również wykonywać bezwzględnie polecenia kierującego akcją pożarową.
16. Każdy pracownik urzędu zobowiązany jest przejść przeszkolenie przeciwpożarowe, poznać
zasady posługiwania się sprzętem ppoż. oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru.
17. W przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarowego zobowiązuje się każdego pracownika do
zgłoszenia powyższego pracownikowi ochrony p.poż.
18. Na podstawie ar. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej / t.j. Dz. U.
z 2002 roku Nr 147 poz. 1229/ kierujący działaniem ratowniczym ma prawo żądać niezbędnej pomocy od
instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
ZASADY WYPOSAŻANIA KIEROWNIKA USC I JEGO
ZASTĘPCĘ W STRÓJ SŁUŻBOWY
1. Urząd Miejski w Łasku przydziela Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego
następujący strój służbowy
i jego zastępcy
a) Kierownik USC i Z-ca Kierownika USC - kostium - (36 m-cy)
- bluzka - (36 m-cy)
- buty sk. - (36 m-cy)
- (uchylony)
2. Refundacja kosztów zakupu dokonywana jest po przedłożeniu rachunku zakupu, jednak nie więcej
niż do kwoty 750,- zł brutto.
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
ZGŁOSZENIE
Zgłaszam, iż Pani/Pan ..............................................................................................................
w dniu ........................................................... w godzinach od .................... do .......................
na moje polecenie będzie wykonywała/ł obowiązki służbowe ...................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................
podpis bezpośedniego przełożonego
Id: E851C658-CB0B-4579-A441-00411B4F69A0. Podpisany
Strona 1

Podobne dokumenty