Ogólne warunki uczestnictwa ()

Komentarze

Transkrypt

Ogólne warunki uczestnictwa ()
 Warunki Uczestnictwa – rejsy nurkowe oraganizowane przez PT. Scuba Froggy Indonesia. &1 1. Warunki uczestnictwa, zwane w dalszej części WU, dotyczą rejsów rekreacyjnych oferowanych przez PT. Scuba Froggy Indonesia z siedzibą na wyspie Lombok, zwanym w dalszej części SF, i stanowią integralną część Umowy. 2. Uczestnik osobiście podpisuje Umowę. Umowa przewiduje również sytuację, w której jedna osoba zgłasza więcej niż jednego uczestnika. Wówczas umowę podpisuje osoba zgłaszajaca grupę, a nie wszyscy uczestnicy wyprawy. 3.SF przyjmie zgłoszenie Uczestnika poprzez podpisanie Umowy oraz po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% kosztów rejsu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Za datę zapłaty uznaje się datę zasilenia rachunku SF. Po spełnieniu powyższych warunków dany uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników rejsu. 4.Pozostałe 70% kosztów rejsu Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem rejsu. 5.SF zastrzega sobie prawo odwołania rejsu z przyczyn od siebie niezależnych (tj. decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, itp.). O fakcie odwołania rejsu Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo. Z tytułu odwołania rejsu Uczestnikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie, a jedynie zwrot zapłaconych środków. 6.Do uczestnictwa w rejsie SF dopuszcza osoby , które w dniu podpisania Umowy ukończyły 18 lat. Uczestnik poniżej 16 roku może uczestniczyć w rejsie rekreacyjnym tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Natomiast uczestnik pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w rejsie tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. &2 1.Rezygnacja z uczestnictwa w rejsie z winy Uczestnika następuje w przypadku: a
Złożenia przez Uczestnika rezygnacji w formie pisemnej, przesłanej emailowo. b
Z chwilą niewykonania przez Uczestnika czynności określonych w Umowie. c
W razie niezgłoszenia się Uczestnika na rejs w terminie i miejscu rozpoczęcia rejsu. 2.Zwrot pełnej wysokości zapłaconych środków przysługuje Uczestnikowi, gdy rezygnacja następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora, takich jak: a Zmiana istotnych warunków Umowy (tj. cena rejsu, termin rejsu). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania z zawiadomienia uważa się za akceptację nowych warunków umowy. b Odwołanie rejsu. 1 3.Za rezygnację z rejsu rekreacyjnego z winy Uczestnika rozumie się także niemożność uczestniczenia w rejsie z powodu: a Braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (ważnego paszportu, ważnej wizy). b Zatrzymania na granicy przez służby graniczne. c Niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów. d
Braku aktualnych zaświadczeń lekarskich zezwalających na nurkowanie. &3 1.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w rejsie rekreacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie SF, dokonywane są następujace potrącenia od kwot należności wynikających z Umowy – Zgłoszenia: a
powyżej 30 dni przed rozpoczęciem rejsu 30% b
od 30 do 14 dni przed rozpoczęciem rejsu 50% c
poniżej 14 dni przed rozpoczęciem rejsu 90% 2.Rezygnacja Uczestnika następująca z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora nie upoważnia innych Uczestników biorących udział w rejsie rekreacyjnym do rezygnacji z uczestnictwa w rejsie bez potrąceń należności SF. 3.W razie niemożności uczestnictwa w wyprawie Uczestnik ma prawo znalezienia zastępcy na swoje miejsce, przy czym osoba taka musi spełniać wszelkie wymogi stawiane przez SF przed Uczestnikiem. &4 1.SF zapewnia Uczestnikom rejsu rekreacyjnego zakwaterowanie na statku, całodzienne wyżywienie oraz nurkowania zgodnie z programem. 2.SF zapewnia następujący sprzęt nurkowy: jedna łódz typu zodiak, jedna łódź motorowa, metalowa, butle powietrzne 12l, jednozaworowe (DIN/INT), balast, pasy balastowe. Istnieje możliwość wynajmu dodatkowego sprzętu nurkowego, wymaga to wcześniejszych uzgodnień z SF. 2.SF ma prawo dokonywania wszelkich zmian , jakie uzna za konieczne w interesie bezpieczeństwa klientów. 3.SF nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć rekreacyjnych nie wchodzących w zakres zobowiązań organizatora. 4.SF nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 5.SF nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestnika. &5 1.Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów podróży, a w szczególności paszportu, który jest ważny przez co najmniej 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia rejsu oraz ważnej wizy. 2.Niedopełnienie warunków opisanych w pkt. 1 powoduje niemożność dochodzenia zwrotu zapłaconych środków za rejs. 3.Jeżeli Uczestnik nie stawi się na rejs w wyznaczonym terminie lub spóźni się na samolot, SF nie ma obowiązku zorganizowania transportu dla takiego Uczestnika oraz nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 4.W przypadku zatrzymania Uczestnika przez władze celne lub paszportowe z przyczyn nie leżących po stronie SF, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconych środków. 5.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które zabiera ze sobą w podróż. 6.SF nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przedmiotów wartościowych i pieniędzy. 2 7.Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie Uczestnika z programu i/lub wykreślenie go z listy Uczestników, w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiał odbyć we własnym zakresie i na własny koszt. 8.Uczestnik zobowiązany jest w razie konieczności odpowiednio wcześnie zadbać o potrzebne szczepienia. 9.Uczestnik jest zobowiązany do posiadania sprzętu nurkowego poza butlą i balastem. W razie nieposiadania sprzętu nurkowego ,należy zgłosić zapotrzebowanie w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy (wynajem zgodny z cennikiem). &6 Nurkowanie wymaga przygotowania pod względem medycznym i szkoleniowym. Uczestnik jest odpowiedzialny za zastosowanie się do tych wymagań. Podpisując Umowę Uczestnik potwierdza i akceptuje ryzyko związane z nurkowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poziomu występującego ryzyka, Uczestnik powinien skonsultować się z SF przed podpisaniem Umowy. &7 SF nie zapewnia ubezpieczenia kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków . Uczestnik wyprawy nurkowej musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową dla nurków. &8 1.Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 2.SF i Uczestnik zobowiązują się rozwiązywania ewentualnych sporów na drodze polubownej. 3.W przypadku braku porozumienia ewentualne spory będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby SF. ………………………………………………. ……………………………………………. ……………………. Imię i nazwisko Uczestnika Podpis Data 3 

Podobne dokumenty