Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Spis treści
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni
Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA
dla pompowni.
Tytuł Zamówienia:
Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków
i sieci wodociągowej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.III-252-2/14
Spis treści
1.
Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni. ............. 1
1.1.
Sterownice pompowni - wymagania. ............................................................................ 1
1.2.
Oprogramowanie urządzeń programowalnych - wymagania. ........................................... 4
1.3.
Monitorowanie pracy pompowni - wymagania. .............................................................. 5
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania projektów. ..................................................... 5
1. Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni.
1.1. Sterownice pompowni - wymagania.
Pompownie ścieków powinny być dostarczone z szafkami sterowniczymi – sterownicami o
następujących parametrach:
Obudowa z tworzywa sztucznego II klasy ochronności odporne na działanie ultrafioletu
potwierdzone certyfikatami o stopniu ochrony IP66. Stosować szafki z drzwiami
wewnętrznymi. Na drzwiach wewnętrznych należy instalować aparaturę sterowniczą i
łączeniową przewidzianą do obsługi przez osoby bez świadectw kwalifikacyjnych. Na drzwiach
zewnętrznych od strony wewnętrznej trwale przymocować zabezpieczony przed wpływami
atmosferycznymi schemat jednokreskowy sterownicy z podaniem wielkości zabezpieczeń,
kabli i przewodów i ich długości oraz skrócona instrukcja obsługi pompowni.
W pompowniach montować czujniki otwarcia włazów do komory z pompami i komory z
przepływomierzami. Stosować czujniki odporne na opary ścieków o stopniu ochrony IP66.
Napięcie zasilania 24 VDC.
Szafka powinna być wyposażona w:
wyłącznik główny (przełącznik zasilania – sieć/agregat);
zabezpieczenie główne;
wtyk stały 400V do awaryjnego podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego;
gniazdo 230V do podłączenia elektronarzędzi lub oświetlenia przenośnego;
buforowy zasilacz stabilizowany do zasilania układów sterowania i transmisji danych;
baterie akumulatorów zapewniające 16 godzinne podtrzymanie pracy sterowania
i sygnalizacji (w tym modułu telemetrycznego);
przetwornik przepływomierza w przypadku pompowni z pomiarem przepływu
(przetworniki montować w szafce sterowniczej pompowni);
czujnik otwarcia drzwi zewnętrznych.
Układ sterowania pompowni ścieków powinien zawierać:
hydrostatyczny miernik ciągłego poziomu ścieków w pompowni – wykorzystać istniejący
czujnik (jeśli istnieje i jest w dobrym stanie technicznym) lub dołożyć 4-20mA;
pływaki poziom suchobiegu, poziom przelewu wykorzystywane do sterowania
awaryjnego (wykorzystać istniejące czujniki jeżeli są w dobrym stanie technicznym lub
dołożyć);
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci
wodociągowej realizowanego w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno –
ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni
wyposażenie pompowni w aparaturę zasilająco-sterującą;
układ zapewniający przemienną pracę pomp, automatyczne przełączenie pomp co 24
godziny gdy nie nastąpiło wcześniej przełaczenie oraz testowe załączenie pompy, gdy ta
nie pracowała w przeciągu 24 godzin (mały napływ ścieków);
szafka sterownicza musi zapewniać rozruch pomp za pomocą układu miękkiego startu
(Soft Start);
układ kontroli 3 faz;
przełączniki rodzaju pracy dla przepompowni;
wyłączniki samoczynne silników pomp;
lampki kontrolne pracy i awarii dla przepompowni ścieków;
przyciski sterowania ręcznego z lampką;
przełączniki auto/stop/ręcznie dla każdej pompy oddzielnie;
przycisk blokady suchobiegu;
zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem i zawilgoceniem (zależnie od rodzaju
zamontowanych pomp);
sterownik swobodnie programowalny:
o Funkcjonalność sterownika:

sterownik RTU;

wykorzystanie wszystkich cech protokołu komunikacyjnego z przesyłaniem
danych zarejestrowanych w wewnętrznej pamięci (wymagania spełnia m.in.
DNP 3.0);

krytyczne komunikaty alarmowe (wysyłane natychmiast, bez prośby o ich
udostępnienie);

hierarchizacja raportowania danych;

zdarzenia podstemplowane czasem;

logowanie danych (pamięć minimum 10000 zdarzeń) z podtrzymaniem
bateryjnym na 2 lata;

możliwość pracy w trybie Modbus Master, Modbus Slave;

programowanie sterownika zgodnie ze standardem IEC 6 1131-3;

sugerowana obsługa protokołów komunikacyjnych takich jaki : DNP 3.0,
Modbus RTU, Modbus ASCII;

możliwość programowania sterownika lokalnie lub zdalnie;

zakres temperaturowy pracy sterownika -20 C do 70 C;

wskaźnik zasilania, wykonywanie/stop programu, wysyłanie/odbieranie
danych;

status CPU, stan wejść/wyjść;

zawierający odpowiednią ilość wejść wyjść dwustanowych i analogowych
zależnie od zaprojektowanego układu sterowania;

łącze komunikacyjne (RS232 lub RS485) do terminala GPRS;

łącze komunikacyjne do analizatora sieci / przepływomierza;

łącze komunikacyjne do panelu operatorskiego (dla panelu montowanego
oddzielnie);
z wyświetlaczem graficznym minimum 3,8” – polskie komunikaty;
licznik czasu pracy pomp – wyświetlane i liczone przez sterownik;
grzałka z termostatem;
sterowanie oświetleniem zewnętrznym jeśli występuje, powinno odbywać się z poziomu
sterownika i umożliwiać sterowanie zarówno lokalne jak i zdalne z Centralnej
Dyspozytorni.
Uwagi dodatkowe:
Do silników pomp należy stosować urzadzenia łagodnego startu (SoftStartu) niezależnie od
mocy stosowanych pomp.
Cokoły do szafek muszą być wykonane jako wolnostojące, na fundamentach z tworzyw
sztucznych. W określonych przypadkach szafy sterownicze mogą być mocowane na
wspornikach do obudowy studni lub na istniejącym fundamencie.
Wymagania dotyczące sygnałów sterowniczych pompowni:
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci
wodociągowej realizowanego w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno –
ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14
2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Sterowanie pracą przepompowni w układzie jednopompowym i dwupompowym
naprzemiennym zależnie od poziomu ścieków w zbiorniku. Przewidzieć automatyczne
przejęcie sterowania przez pływaki po awarii sterownika lub przetwornika
hydrostatycznego.
Zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem obu pomp.
Pomiar poziomu ścieków układem sonda hydrostatyczna 4-20 mA, 24VDC oraz z
zastosowaniem pływaków.
Pomiar czasu pracy każdej pompy i ilości załączeń – funkcja w sterowniku.
Pomiar parametrów sieci (napięcia, prądy, moce: czynne, bierne).
Zabezpieczenie różnicowo – prądowe.
Zabezpieczenie silników pomp niezależne dla każdej z pomp.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.
Zabezpieczenie przed asymetrią zasilania.
Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia w sieci.
Złącze podłączenia agregatu prądotwórczego.
Wyświetlanie przyczyn awarii na wyświetlaczu sterownika .
Zasilanie awaryjne automatyki.
Przycisk sterowania ręcznego.
Funkcja czasowego uruchomienia pompowni w przypadku znikomego napływu ścieków.
Funkcja kontroli czujnika poziomu – w przypadku awarii hydrostatycznego czujnika
poziomu nastąpi automatyczne przełączenie sterowania z tego czujnika na czujnik
pływakowy.
Funkcja kontroli temperatury silnika niezależna dla każdej z pomp zrealizowana w
oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy.
Funkcja sygnalizacji optycznej wszystkich stanów awaryjnych np.: przekroczenie
poziomu alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy,
uszkodzenie czujnika poziomu, przekroczenie okresu przeglądu pompy, suchobieg oraz
funkcja sygnalizacji optyczno – dźwiękowej po otwarciu włazów/drzwi bez wpisania
prawidłowego 4-cyfrowego kodu dostępu.
Funkcja ogrzewania skrzyni w przypadku spadku temperatury poniżej „0” sterowana
termostatem.
Funkcja synchronizacji czasu sterownika z czasem Centralnej Dyspozytorni.
Hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa o IP66 i zaliczona do II klasy ochronności.
Szafka powinna posiadać podwójne drzwi na zewnętrznych nie montuje się żadnych
urządzeń z wyjątkiem naklejanych tabliczek ostrzegawczych. Drzwi zewnętrzne powinny
być zamykane na zamek patentowy z kluczem pasującym do wszystkich pompowni
(klucz master). Na drzwiach wewnętrznych należy umieścić wszystkie elementy
sterownicze i łączeniowe a także wyświetlacz sterownika. Do drzwi wewnętrznych
przewiduje się dostęp obsługi nie posiadającej świadectw kwalifikacyjnych „E” lub „D” do
1 kV w związku z tym powinny być tak przygotowane aby osoby te mogły obsługiwać
sterownicę bez ich otwierania.
Gniazdo remontowe 230 V.
Oświetlenie skrzynki.
Sterownik zawierający odpowiednią ilość wejść/wyjść dwustanowych i analogowych
zależnie od zaprojektowanego układu sterowania. Sterownik powinien posiadać
odpowiednią ilość wyjść komunikacyjnych RS-485 lub/i RS232.
Panel operatorski z wyświetlaczem graficznym minimum 128x64.
Terminal telemetryczny GPRS - wymagania minimalne :
a. Technologia quad band (850/900/1800/1900MHz);
b. Temperatura pracy -30 - + 70 st. C;
c. Pamięć RAM 400kB, 1,7 MB Flash;
d. Platforma programowania JAVA;
e. Zdalna aktualizacja firmeware i aplikacji;
f. Złącze RS232;
g. Procesor ARM9;
h. Wbudowana obsługa protokołu TCP/IP.
Zasilanie układu sterowania sterownika i modułu telemetrycznego, czujników i
przetworników itp. powinno zapewniać po zaniku napięcia zasilającego pompownię
minimum 16 godzin pracy i transmisji danych z baterii akumulatorów ładowanych z
zabudowanego zasilacza buforowego.
Pomiar temperatury wewnątrz szafy sterowniczej.
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci
wodociągowej realizowanego w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno –
ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14
3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej ochrony przeciwprzepięciowej.
Szafa sterownicza musi
i niskoprądową (sterującą).
być
wyposażona
jednocześnie
w
część
wysokoprądową
Sygnaly wymagane dla pompy zatapialnej:
sygnaly binarne - informacje:
ochrona nadprądowa OK.;
stycznik załączył;
przeciek uszczelnienia – jeśli występuje;
temperatura silnika – jeśli występuje;
pompa w trybie ręcznym lub automatycznym;
sygnały binarne - komenda: zdalnie / załącz wyłącz pompę.
Sygnały analogowe przepompowni:
poziom ścieków w przepompowni;
przepływ ścieków (dotyczy tylko przepompowni posiadających przepływomierz);
ciśnienie na rurociągu tłocznym (o ile wystąpi takie żądanie),
prąd dla każdej z pomp (sygnał 4..20mA).
Sygnaly binarne przepompowni:
pływak poziomu maksymalnego – załączenie pompy;
pływak poziomu minimalnego – wyłączenie pomp;
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe;
awaria poziomowskazu hydrostatycznego;
impuls przepływu i awarii przepływomierza (o ile występuje);
styk z wyłącznika głównego;
załącz pompę (każdą oddzielnie);
nieprawidłowe napięcie;
otwarcie szafy - sygnał optyczno-dźwiękowy z opóźnieniem (przewidzieć
możliwość wyłączenia sygnału akustycznego przez wybranie odpowiedniego 4
cyfrowego kodu wprowadzanego z panelu operatorskiego sterownika);
otwarcie włazów łącznie z powyższym - sygnał optyczno-dźwiękowy z
opóźnieniem;
zawilgocenie silnika – jeśli występuje;
temperatura uzwojenia stojana – jeśli występuje;
zgłoszenie obsługi kodem (logowanie się do systemu monitornigu pracownika,
który otwiera szafę sterowniczą; każdy pracownik upoważniony do przeglądu
szafki ma swój np. 4-cyfrowy kod dostępu rozpoznawalny przez dyspozytornię);
sygnały awarii zbiorczo wysyłać do SMOIS dla każdej z pomp oddzielnie.
Sygnały przekazywane przez łącze szeregowe:
parametry sieci (napięcia, prądy, moce czynne, bierne) poprzez łącze RS485 (lub
RS232);
dane z przepływomierza (jeśli przepływomierz jest zamontowany) takie jak
aktualne natężenie przepływu, ilość przepompowanych ścieków - licznik, sygnały
awarii itp.).
1.2.
Oprogramowanie urządzeń programowalnych - wymagania.
Oprogramowanie sterowników i innych urządzeń programowalnych pompowni zarówno w
wersji development (narzędzia do programowania – minimum 1 kpl. wraz z licencjami dla
użytkownika) jak i RunTime, licencjami oraz z oprogramowaniem źródłowym dla sterowania
pompowniami (wraz z licencjami) powinno być przekazane podczas odbioru końcowego na
oryginalnych płytkach CD producentów oprogramowania (lub PenDrive-ach) oraz formie
papierowej (licencje, certyfikaty itp., przekazanie licencji do aplikacji oprogramowania
pompowni (bez prawa przenoszenia oprogramowania na inne pompownie).
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci
wodociągowej realizowanego w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno –
ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14
4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni
1.3.
Monitorowanie pracy pompowni - wymagania.
Należy przedstawić projekt monitoringu (zmian w SMOIS) do akceptacji przed rozpoczęciem
prac. Podane wyżej wymagania co do wyposażenia sterownic należy uzupełnić o konieczność
zmian w istniejącym oprogramowaniu SCADA w celu wizualizacji pracy pompowni. W tym celu
projekt uzupełnić o informacje niezbędne do wykonania tych prac. Dodatkowo w projekcie
podać należy współrzędne geograficzne lokalizacji pompowni umożliwiające wprowadzenie
lokalizacji do GPS. Wizualizacja pompowni ma zachować wszystkie standardy i funkcjonalność
dotychczas stosowanych.
Przewidzieć w projekcie konieczność przeprowadzenia prac w centralnej dyspozytorni
w WiK Opole ul. Oleska 64 związanej z wprowadzeniem do systemu SCADA wizualizacji
włączanego obiektu. Przewidzieć konieczność wprowadzenia zmian w oprogramowaniu SCADA.
WiK w Opolu posiada system SCADA - ClearSCADA. Zakres prac musi uwzględniać wszelkie
zmiany w istniejących ekranach wizualizacyjnych (np. dodanie odpowiedniego punktu na
mapie lub mapach), uzupełnienie rejestrowania awarii, rejestrowania danych przychodzących z
pompowni, wszelkie wykresy oraz uzupełnienie raportów okresowych o włączaną do systemu
pompownię itp. tak aby żaden parametr czy ekran nie został pominięty.
Wykonawca prac w centralnej dyspozytorni musi posiadać dostęp do wersji development
ClearSCADA. Przy pracach nad systemem wizualizacji musi przyjąć, iż nie będzie miał
dostępu do systemu monitoringu pracującego w WiK w Opolu.
Wykonawca powinien po zakończeniu prac przedstawić do akceptacji proponowane rozwiązania
administratorowi systemu „SMOiS” pracującego w WiK w Opolu.
Wykonawca przed przystąpieniem do przeniesienia wizualizacji powinien zaprezentować
działającą wizualizację na własnym serwerze we własnym APN-nie.
Wszystkie swoje rozwiązania musi przedstawić WiK w Opolu i dopiero po ich akceptacji przez
WiK, Wykonawca będzie mógł je przekazać administratorowi systemu w celu wprowadzenia do
SMOIS (WiK Opole dokona wprowadzenia zaakceptowanych rozwiązań do swojego systemu).
Niedopuszczalne jest stosowanie odrębnego stanowiska wizualizacji w innym systemie niż ten
który jest zainstalowany w WiK Opole. Wizualizacja musi pracować w systemie WiK Opole i być
spójna z działającym systemem w WiK.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania projektów.
Projekt wykonawczy musi być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Projekt wykonawczy powinien posiadać schematy z numeracją potencjałów. Adresowanie
obwodów z numeracją potencjałów. Adresy listew zaciskowych i aparatów krosowe.
Opisy, obliczenia i rysunki należy dostarczyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
W formacie PDF powinien to być jeden plik tak skompletowany jak forma papierowa
dokumentacji. Ponadto należy dostarczyć dokumentację w formie edytowalnej w formatach
doc, docx, xls, xlsx oraz rysunki w formacie dwg.
W projekcie należy zaznaczyć, że w takiej samej formie musi być przekazana dokumentacji
powykonawcza do odbioru.
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci
wodociągowej realizowanego w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno –
ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252-2/14
5

Podobne dokumenty