VI Dni Osieka

Komentarze

Transkrypt

VI Dni Osieka
1
EO
nr 3/84 issn 1427-504X *lipiec 2005* nr rej. pras. 1210 cena 2,50 z³
GAZETA
GMINNA
Zdrowych i i weso³ych
weso³ych Œwi¹t
Œwi¹t Wielkanocnych
Wielkanocnych
Zdrowych
smacznego jajka
jajka oraz
oraz udanego
udanego dyngusa
dyngusa
smacznego
¿yczy
¿yczy
Redakcja
Redakcja
„EchaOsieka”
Osieka”
„Echa
VI
VI Dni
Dni Osieka
Osieka
Wakacje
To najprzyjemniejszy okres w ¿yciu ka¿dego ucznia
Wszystkim, którzy je maj¹, ¿yczymy, by trwa³y
„bardzo d³ugo”, by przygody by³y niezapomniane,
by by³a pogoda i ciep³a woda tego ¿yczy Redakcja
2
EO
Festyn rodzinny„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”
To akcja ogólnopolska promuj¹ca zdrowy, bo bezalkoholowy
sposób spêdzania czasu. Coraz czêœciej i wczeœniej m³odzi siêgaj¹
po wszelakiego rodzaju u¿ywki. Akcja ta trwa równie¿ dziêki lokalnym miejscowoœciom, które ochoczo w³¹czaj¹ siê do niej ju¿ od lat.
W tym roku wziê³o w niej udzia³ 927 gmin – a wiêc sporo. Nie przez
przypadek akcja ta wi¹¿e siê ze sportem i wydarzeniami sportowymi. Nie ma lepszej alternatywy dla m³odych jak sport, jak mówi
rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych „ sport jako sposób
promocji edukacji, zdrowia, rozwoju i pokoju” najlepiej przeciwstawia siê z³emu stylowi bycia. Staro¿ytni mawiali „kalos kaj agathos”
i ³¹czyli w ten sposób piêkno fizyczne z dobrem duchowym. Nie
mo¿na mówiæ o trzeŸwym umyœle odurzonym alkoholem lub narkotykami. Nie mo¿na mówiæ o trzeŸwoœci i zdrowiu bez sportu i zdrowej edukacji. Osiek
ju¿ po raz
drugi z du¿ym sukcesem w³¹cza
siê w tê akcjê. Obecnie w ramach kampanii odby³a siê impreza kulturalna zorganizowana
przez Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Osieku, podczas której mia³y miejsce ró¿nego rodzaju konkursy. Obecnie, jak mówi koordynator programu w Osieku pani Renata Gros, Gmina Osiek w ramach programu bierze równie¿ udzia³ w projekcie na aplikacjê konkursow¹ „Multimedialne Centrum Edukacji” na dziesiêæ stanowisk komputerowych. Wypada tylko pogratulowaæ zaanga¿owania i ¿yczyæ, by co
roku z nies³abn¹c¹, ale i ze zdwojon¹ si³¹ odbywa³y siê w Osieku
tego rodzaju imprezy.
W ramach akcji „Zachowaj trzeŸwy umys³” w Osieku 12 czerwca mimo kapryœnej pogody odby³ siê planowany festyn rodzinny.
Zamys³em organizatorów by³o w³¹czenie w tê akcjê rodziców, co
uda³o siê z nawi¹zk¹. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr
1 w Osieku zainicjowa³a budowê rowerowni ze 100 stanowiskami.
Prace rozpoczêto 14 maja, a ukoñczono w przeddzieñ festynu. Uro-
Z³ota lista prymusów
w roku szkolnym 2004/2005
SZKO£A PODST. NR 1
Klasa IV a
Michalina Sikora
5,5
Paulina Ptaszek
5,3
Gabriela ¯muda
5,2
Klasa IV b
Marcin Wawro
5,3
Micha³ Jasiñski
5,2
Karolina Luranc
5,1
Klaudia Grabowska 5,0
Sylwia Nowak
5,0
Klasa IV c
Micha³ Juszkiewicz 5,3
Marcin Boba
5,2
Zuzanna Czerny
5,2
Barbara Kawczak
5,2
Kamila BliŸnik
5,1
Klasa V a
Piotr Banaszkiewicz 5,2
Konrad Matlak
5,2
Bart³omiej Zajas
5,2
Micha³ Domasik
5,0
Klasa V b
Ewa Jurecka
5,3
Ma³gorzata Tolarczyk 5,3
Anna Jurecka
5,1
Dawid Kawczak
5,1
Klasa V c
Aleksandra Kramarczyk 5,2
Joanna Adamowicz 5,0
Monika Matlak
5,0
Przemys³aw Urbañczyk 5,0
Klasa VI a
Magdalena Janeczko 5,25
Paulina Kusak
5,1
Klasa VI b
Przemys³aw Jêdrzejowski 5,75
¯aneta Drabczyk
5,0
Marek Foit
5,0
Klasa VI c
Katarzyna Majda
5,2
Natalia Ptaszek
5,1
Aleksandra Rusin
5,1
Katarzyna Baœcik
5,0
£ukasz Pyza
5,0
czystego otwarcia dokonali: starosta powiatu oœwiêcimskiego pan
Józef Ka³a, wicestarosta pan Grzegorz Go³dynia, wójt gminy Osiek
pan Jan Jekie³ek , wicewójt Pan Marek Jasiñski, przewodnicz¹ca
Rady Rodziców pani Bo¿ena P³onka, zastêpca pan Leszek Cieœla i
dyrektor szko³y Pani Krystyna Czerny. Do
wszystkich
uczniów szkó³
gminnych dotar³o zaproszenie, wiêc frekwencja by³a
du¿a. Nauczyciele z SP Nr 1 w Osieku pod okiem pana Aleksandra Piaseckiego
wymyœlili i przeprowadzili rodzinne konkurencje ciesz¹ce siê ogromnym zainteresowaniem. Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody ( pi³ki,
kosze do gry, rakiety, kaski rowerowe, bidony, hamaki, materace, a
tak¿e ksi¹¿ki). Fundatorami nagród byli: Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, GS Osiek, LZS Osiek, SGEiRG
w Osieku, wójt gminy Osiek, przewodnicz¹cy Rady Gminy i przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty. W poszczególnych konkurencjach
zwyciê¿yli: Przeci¹ganie liny: I m. Luranc Piotr, Bo¿ena, Anna,
Mateusz, Kometka: I m. Blamek Patrycja i Jerzy, Rzut lotk¹: I m.
Wojnar Henryk i Wioleta, Marsz na szczud³ach: I m. Kawczak Krzysztof i Barbara, Rowerowy tor przeszkód: I m. Walus Micha³ i Damian,
Odby³ siê te¿ mecz pi³ki rêcznej mamy kontra córki; zwyciê¿y³y
mamy, natomiast te same dru¿yny w familiadzie zamieni³y siê
miejscami. W sumie w konkurencjach rodzinnych wziê³o udzia³
prawie 100 rodzin. Dla dzieci z klas 0 – III panie przygotowa³y
równie¿ bardzo ciekawe konkursy. Dzieci w klasach I – III brali
wczeœniej udzia³ w konkursie plastycznym, który zosta³ rozstrzygniêty na festynie, a najlepsze prace wszyscy mogli obejrzeæ na
wystawie. Konkurs nosi³ tytu³ „ Zdrowo i weso³o spêdzam czas”.
Nagrodzono prace: Justyny P³onki, Zuzanny Adamus, Moniki
Mitoraj, Marty Katañskiej, Jacka Kramarczyka, Aleksandry Matlak, Ma³gorzaty Zadory.
A. Kwaœniak
SZKO£A PODST. NR 2
Klasa IV
Gabriela Szyszka
5,4
Anna Jekie³ek
5,2
Klaudia Frej
5,1
Patrycja Boryska
5,0
Klasa V
Natalia Dubiñska
5,3
Katarzyna Górecka 5,0
Micha³ Górkiewicz 5,0
Klasa VI a
Michalina Tla³ka
5,1
Marta ¯urek
5,0
Klasa VI b
Natalia Juras
5,14
Karina P³onka
5,0
Absolwent Primus Inter
Pares
(Najlepszy Absolwent)
Natalia Juras - kl. VI b - œrednia ocen – 5,14 , wzorowe zachowanie
SZKO£A PODST.
W G£ÊBOWICACH
Klasa IV
Anna Kramarczyk
5,0
Wolas Marta
5,0
Klasa V
Ochmañska Anna
5,33
Agnieszka Sobecka 5,22
Natalia Babiñska
5,11
Wojciech Huczek
5,11
Micha³ Mo³dawski
5,11
Micha³ Momot
5,11
Klasa VI
Magdalena Zygmunt 5,2
Robert Jarosz
5,1
Paulina Graca
5,0
Konrad Sobecki
5,0
Sylwia Wandor
5,0
GIMNAZJUM W OSIEKU
Klasa I d
Szymon Juszkiewicz 5,08
Klasa II a
Kolasa Kamila
5,15
Klasa III a
Agnieszka Wandor 5,15
Klasa III d
Aleksandra Wojnar 5,0
Wioletta Wojnar
5,0
Klasa III e
Izabella Jurecka
5,15
Anna Szypu³a
5,15
Ewelina P³onka
5,07
3
EO
Zebranie wiejskie
w G³êbowicach – 15 maj 2005 r.
Zebranie wiejskie
w Osieku – 5.06. 2005 r.
Zebranie prowadzi³ Bogdan Sobecki, a uczestniczy³ Wójt Gminy wraz z zastêpc¹ oraz przewodnicz¹cym Rady; by³ tak¿e obecny radny powiatu Andrzej Kacorzyk.
- So³tys wsi Grzegorz Klêczar przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady So³eckiej oraz przedstawi³ plan pracy. Zebrani prawie
jednog³oœnie udzielili absolutorium So³tysowi i Radzie So³eckiej,
- Stanis³aw Brañka przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci
Zarz¹du Cmentarza za rok 2004. Uchwa³¹ zebrania wiejskiego podniesiono op³aty cmentarne
a/ grób pojedynczy
50 z³
b/ grób podwójny
100 z³
c/ grób murowany pojedynczy 200 z³
d/ grób murowany podwójny
400 z³
Po up³ywie 20 lat od wykupienia nale¿y ponowiæ 50 % wniesionej poprzednie op³aty.
Na zakoñczenie zebrania przewodnicz¹cy komisji uchwa³ Eugeniusz Lofek przedstawi³ zebranym do akceptacji nastêpuj¹ce wnioski:
1. Rozbudowa szko³y podstawowej w G³êbowicach w nastêpnej
kolejnoœci rozbudowa sali gimnastycznej,
2. Poprawienie stanu dróg powiatowych i gminnych,
3. Remont generalny „Przykopy”, udro¿nienie na granicy G³êbowice – Giera³towice,
4. Wykonanie kanalizacji do odprowadzania œcieków i wód opadowych w centrum wsi,
5. Zlikwidowanie s³upów telefonicznych w Centrum,
6. Modernizacja oœwietlenia ulicznego,
7. Wprowadzenie nazewnictwa ulic równolegle ze zmian¹ poczty,
8. Renowacja kapliczek przydro¿nych,
9. Przej¹æ od Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa terenu „Browarnika”
a¿ po boisko, zagospodarowaæ sukcesywnie wed³ug projektu z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych propozycji: parking, teren rekreacyjny, boisko – bie¿nia, œcie¿ka zdrowia, korty tenisowe, boisko do
siatkówki, obiekty sportowe
10. Miejsce „Starego baraku” zagospodarowaæ pod scenê widowiskow¹.
A.H.
Zebranie prowadzi³a So³tys Maria Luranc. Na wstêpie Wójt
Gminy poinformowa³ zebranych o realizacji wniosków z poprzedniego zebrania.
Nastêpnie zapozna³ z planami budowy dalszej czêœci kanalizacji. W tej chwili jest na ukoñczeniu dokumentacja dla pozosta³ej
nieskanalizowanej czêœci wsi. Natomiast realizacja II etapu rozpocznie siê prawdopodobnie w 2006 roku.
Poinformowa³ tak¿e zebranych, ¿e od 1 czerwca 2005 roku
wszystkie sprawy dotycz¹ce cmentarza i Domu Przedpogrzebowego bêd¹ za³atwiane w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej, Osiek,
ul. Ceglana.
Zak³ad przejmuje tak¿e:
- sprz¹tanie przystanków,
- zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.
Wójt poinformowa³ tak¿e, ¿e rocznie UG dop³aca do ZGK – 480
tys. z³. Kwoty te bêd¹ maleæ a¿ do 0 w miarê nowych przy³¹czy
kanalizacyjnych.
W dyskusji poruszono nastêpuj¹ce sprawy:
- zapoznaæ spo³eczeñstwo Osieka ze statutem so³ectwa,
- nale¿y interweniowaæ u wykonawcy chodnika w centrum wsi celem usuniêcia usterek,
- wyci¹æ drzewa na cmentarzu (piszê o tym poni¿ej),
- zamontowaæ obiecan¹ lampê uliczn¹ na Rzepowskim,
- zainstalowaæ spowalniacze (garby w poprzek drogi) w centrum
wsi, aby wymusiæ na kierowcach ograniczenie prêdkoœci,
- odmalowaæ znak informacyjny „Gmina Osiek” na Tarniówce,
- ile kosztowa³ projekt przebudowy ulicy Spacerowej i kto wstrzyma³ wykonanie tej inwestycji,
- w zebraniu wiejskim powinni obowi¹zkowo braæ udzia³ kierownicy jednostek organizacyjnych jak szko³y, ZGK, Biblioteka,
- Oœrodek Zdrowia powinien byæ czynny w soboty,
- co siê robi w gminie za sk³adki p³acone na melioracjê,
- czy maj¹tek przejêty przez rodzinê Rudziñskich jest zwolniony z
podatku. Na tym zebranie zakoñczono.
A. H.
„Dziœ piêknoœæ tw¹ widzimy
...” Nowe drogi gminne
widzimy...”
Na pocz¹tku maja zorganizowaliœmy wycieczkê na Mazury z
zamiarem odwiedzenia Wilna. I w³aœnie to miasto zrobi³o na nas
najwiêksze wra¿enie. Zobaczyliœmy miejsca opisywane przez poetów, wracaj¹ce we wspomnieniach wielu Polaków mieszkaj¹cych
tam przed laty. To naprawdê przepiêkne, urokliwe miasto. S³oneczna pogoda sprzyja³a zwiedzaniu. Nie byliœmy w stanie w krótkim
czasie zobaczyæ wszystkiego, ale atmosfera tamtych miejsc starczy
na d³ugo. Szliœmy przecie¿ œcie¿kami Mickiewicza i wielu znanych
Polaków zwi¹zanych miêdzy innymi z Uniwersytetem Wileñskim.
Pok³oniliœmy siê Matce Boskiej Ostrobramskiej i obrazowi Jezusa
Mi³osiernego, którego pierwowzór z wizji siostry Faustyny znajduje
siê w koœciele Œw. Ducha. Zobaczyliœmy odnawiane w³aœnie monumentalne œwi¹tynie wileñskie. Spacerowaliœmy zau³kami i szerok¹
g³ówn¹ ulic¹ z odrestaurowanymi kamieniczkami. Wiele wykonanych fotografii bêdzie niezapomnian¹ pami¹tk¹ i zachêt¹ do ponownego odwiedzenia tych miejsc.
Nauczyciele ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Osieku
Coœ siê w temacie dróg w naszej gminie ruszy³o w ostatnim
czasie, po³o¿ono nowe dywaniki asfaltowe
- na ulicy Sobótkowej
170 m
- na ulicy Sadowej
160 m
- w G³êbowicach na £azach
600 m
- przy cmentarzu w Osieku
130 m
Zw³aszcza cieszy ta ostatnia inwestycja, gdy¿ w sposób znacz¹cy usprawnia komunikacjê przy koœciele, zw³aszcza w niedziele.
Tak¿e nowa brama w ogrodzeniu cmentarza (strona zachodnia) i
doprowadzenie asfaltowej drogi znacznie usprawni i poprawi bezpieczeñstwo konduktów pogrzebowych.
Poprawiono tak¿e stan pozosta³ych dróg gminnych przez nawiezienie na nie kamienia w iloœci 1100 ton.
A. H.
Osiecki cmentarz
Z wielkim zdziwieniem czy wrêcz z niedowierzaniem na ostatnim zebraniu wiejskim us³ysza³em wypowiedŸ m¹drego cz³owieka,
Stanis³awa K., którego ceniê za poprzednie wypowiedzi, ¿e na naszym cmentarzu nale¿y wyci¹æ wszystkie drzewa.
Przecie¿ osta³y siê ju¿ nieliczne, kiedyœ by³o ich wiêcej. Popatrzmy na now¹ czêœæ cmentarza, ani jednego drzewka czy krzewu.
Dawne cmentarze, ale i nowe specjalnie siê zadrzewia³o, gdy¿
stwarza to niepowtarzaln¹ atmosferê tego miejsca. Dlatego te¿ apelujê
do Urzêdu Gminy oraz do obecnego administratora cmentarza Zak³adu Komunalnego w Osieku o zadrzewienie nowej czêœci cmentarza. Zaœ Wójta Gminy proszê, a nawet przestrzegam przed jak¹kolwiek wycink¹ cmentarnych drzew.
A. H.
4
EO
NA WAKACJACH
Szybkimi krokami zbli¿y³ siê do nas z dawna wyczekiwany
przez wszystkich okres wakacji. Dla najm³odszych to czas rannego leniuchowania, d³ugich zabaw na œwie¿ym powietrzu oraz
ci¹g³ego przebywania w gronie najbli¿szych. Nareszcie mama
nigdzie siê nie œpieszy, a tata ma chwilê, aby cierpliwie nas wys³uchaæ. Dla doros³ych wakacje to czas regeneracji si³ przy jednoczesnej potrzebie nadrobienia tak koniecznych, a zarazem efektywnych chwil spêdzonych z dzieckiem.
Pierwsze wolne dni s¹ naprawdê rozkoszne. Problemy mog¹ siê
zrodziæ nieco póŸniej, kiedy to po pierwszym zachwycie nadmiarem
czasu wolnego wkrada siê do niego nuda. Nie wszystkie dzieci same
potrafi¹ sobie z ni¹ poradziæ. Zwolnieni z codziennych obowi¹zków
zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹ postarajmy siê efektywnie wykorzystaæ ten czas na wspólne przebywanie.
Nasze dzieci maj¹ bardzo czêsto b³êdne pojêcie o wielu sprawach ¿ycia codziennego, w tym tak¿e o tych zwi¹zanych z ruchem
drogowym. Dziecko bêd¹c na ulicy, pod wp³ywem radoœci, zaskoczenia zapomina o pojazdach i niebezpieczeñstwiejakie mu grozi.
RADY DLA RODZICÓW
v rozmawiaj z dzieckiem na temat zasad ruchu drogowego, zwróæ
uwagê na te elementy, które decyduj¹ o jego bezpieczeñstwie; istotna
jest tak¿e znajomoœæ imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
- ucz zasad prawid³owego przechodzenia przez jezdniê
- przedstaw niebezpieczeñstwa gro¿¹ce na drodze
- uœwiadom koniecznoœæ opieki osoby doros³ej podczas poruszania
siê po drogach
Zgodnie z kodeksem drogowym dopiero siedmioletnie dziecko
staje siê pe³noprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.
v dbaj o bezpieczeñstwo dziecka podczas zabaw; na podwórku, w polu, w lesie, nad wod¹
- ustal zasady, sprawdŸ miejsce zabawy, zabezpiecz kana³y, studnie,
usuñ wszystko to, co zagra¿a jego bezpieczeñstwu
- uœwiadom niebezpieczeñstwa gro¿¹ce dziecku podczas zabaw
zw³aszcza w pobli¿u tras komunikacyjnych, w czasie prac polowych
oraz skutki niew³aœciwie zorganizowanej zabawy
- zwróæ uwagê na niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce podczas letnich
k¹pieli w rzece lub innym zbiorniku wodnym; przebywanie dziecka
dozwolone tylko pod opiek¹ doros³ych
v przedstaw skutki i sposoby zachowania siê w sytuacji spotkania z nieznajomym cz³owiekiem i bezpañskim psem
Dziêki takim rozmowom dzieci bêd¹ œwiadome faktu, ¿e nie
wszyscy ludzie s¹ ¿yczliwi, nawet jeœli s¹ dla nich mili. Dziecko
musi mieæ tak¿e œwiadomoœæ, ¿e nie ka¿dy pies jest przyjacielem.
Nie wszyscy jednak wiedz¹, jak nale¿y siê zachowaæ w sytuacji
zagro¿enia.
Oto sposoby, zasady reagowania na zachowania agresywne psów:
- ZASADA 1. Nie uciekaj!
- ZASADA 2. Nie krzycz !
- ZASADA 3. Przyjmij postawê obronn¹ „¯Ó£WIK” ( dziecko
nieruchome, skulone na kolanach, z rêkoma na karku, d³onie zwiniête w piêœci.)
Gdziekolwiek byœmy siê zaleŸli z naszymi dzieæmi podczas
wakacji, pamiêtajmy, ¿e w ¿yciu licz¹ siê tylko chwile, a te w³aœnie
zale¿¹ od nas, nie pozwólmy im siê zatraciæ. Ma³e dziecko rozwija
siê poprzez dzia³anie. Dziêki w³asnej aktywnoœci oraz kontaktom z
ludŸmi zdobywa nowe informacje o œwiecie i o prawach rz¹dz¹cych
w nim. Nie jest ono biernym odbiorc¹ bodŸców dostarczanych przez
otoczenie. Ka¿de zdarzenie wywo³uje zmianê zachowania i dzia³anie dziecka, co w ró¿ny sposób zmienia jego sytuacjê. Warto wiêc
w³¹czyæ siê w zabawy naszych dzieci, to u³atwi im wejœcie w szerszy kr¹g spo³eczny.
DYREKCJA I PERSONEL PRZEDSZKOLA ¯YCZY WSZYSTKIM
UDANYCH WAKACJI, KIERUJ¥C JAK CO ROKU PROŒBÊ DO WSZYSTKICH MIESZKAÑCÓW OSIEKA: „STRZE¯CIE NASZEGO OGRODU, ABY
S£U¯Y£ NAM JESZCZE PRZEZ KOLEJNE LATA”.
Aleksandra Gawe³, nauczycielka Przedszkola z Osieka
Ks. Diakon Marcin Pomper
który przez rok przebywa³ na praktyce duszpasterskiej w naszej
parafii, w dniu 4 czerwca 2005 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k
ks. Bp Tadeusza Rakoczego, zaœ w dniu 26. 06. odprawi³ w naszym
koœciele mszê œw. prymicyjn¹.
Swoj¹ pierwsz¹ pracê duszpastersk¹ rozpocznie ks. Marcin w
parafii œw. Jana Chrzciciela w Cieszynie – Mnisztowo.
A. H.
Drogi czytelniku,
od dwóch miesiêcy trwaj¹ starania grupy inicjatywnej, aby utworzyæ w Osieku œwietlicê œrodowiskow¹ dla dzieci i m³odzie¿y (planowane otwarcie 1 wrzeœnia 2005r.). Aby taka œwietlica mog³a funkcjonowaæ musi zostaæ powo³ane do ¿ycia Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych w Osieku. G³ówne cele Stowarzyszenia to
dzia³ania w zakresie: pracy z m³odzie¿¹ – prowadzenie œwietlicy œrodowiskowej pn. „Promyk Nadziei”, ochrony i promocji zdrowia – organizowanie happeningów z zakresu profilaktyki i promowania zdrowego
i higienicznego stylu ¿ycia, organizowania imprez kulturalnych, dzia³ania na rzecz promocji gminy, wspó³praca z organizacjami spo³ecznymi i instytucjami. Chêtne osoby do wspó³pracy zapraszamy na spotkanie 7 lipca 2005 r., telefon kontaktowy 033/ 8458203, organizatorzy
Sabina Adamus, Maria Kufel, Artur Kwaœniak.
Towarzystwo Mi³oœników Osieka
sk³ada serdeczne podziêkowania
Sz. P. Krzysztofowi Jurczyk, Janowi Jurczyk
i Tomaszowi Jurczyk
za z³o¿on¹ ofiarê pieniê¿n¹ w kwocie 100 $
na rzecz Starego Koœcio³a w Osieku.
5
EO
Harmonogram pracy lekarzy SP ZOZ Osiek
Na odpowiedzialnoϾ SPZOZ
LEKARZ
PONIEDZIA£EK
Lek. W³adys³aw 12.00 –13.00 pr.adm.
Klêczar
13.00-18.00 poradnia
18.00-19.35 wizyty
Lek. Piotr
8.00- 13.00 poradnia
Wato³a
13.00-15.35 wizyty
Lek. Iwona
8.00-13.00 poradnia
Grygoruk
13.00-15.35 wizyty
WTOREK
ŒRODA
CZWARTEK
8.00 – 13.00 poradnia 12.00–18.00 poradnia 8.00-12.00 poradnia
13.00 –15.35 wizyty 18.00-19.35 wizyty 12.00-13.00 pr.adm.
13.00-15.35 wizyty
13.00-18.00 poradnia 8.00-11.00 poradnia
18.00-19.00 wizyty 11.00-12.00 wizyty ————————
16.00-18.00 poradnia
12.00-18.00 poradnia
18.00-19.35 wizyty ———————— 18.00- 19.35 wizyty
PI¥TEK
12.00-18.00 poradnia
18.00-19.35 wizyty
8.00-10.00 poradnia
10.00-11.00 wizyty
8.00-11.00 poradnia
11.00-12.00 wizyty
Filia G³êbowice
Lek. Iwona
Grygoruk
Lek. Maria
Socha
————————
12.00-14.00 poradnia 8.00-13.00 poradnia
15.00-16.00 wizyty 13.00-15.35 wizyty
10.00-12.35 poradnia ———————— ———————12.35-13.00 wizyty
Gabinet Stomatologiczny- Osiek
Lek. Marzena Klêczar
Poniedzia³ek
12.00 – 18.00
Wtorek
8.00 – 14.00
Œroda
8.00 – 14.00
Czwartek
12.00 –18.00
Pi¹tek
8.00 – 14.00
Gabinet Stomatologiczny
– G³êbowice
Lek. Lucyna Walica
Poniedzia³ek, Œroda, Pi¹tek 8.20 – 13.00
Wtorek
13.00 – 17.00
Gabinet Rehabilitacyjny
Mgr Jadwiga Niemiec
Poniedzia³ek
12.00 – 18.00
Wtorek
8.00 – 14.00
Œroda
8.00 – 14.00
Czwartek
Pi¹tek
————————
12.00-14.00 poradnia
14.00-15.35 wizyty
10.00-12.35 poradnia ————————
12.35-13.00 wizyty
12.00 – 18.00
8.00 – 14.00
INFORMACJA
Technik Fizjoterapii i Masa¿ysta
Barbara P³onka
Poniedzia³ek
Wtorek
Œroda
Czwartek
Pi¹tek
8.00 – 12.00
13.00 –17.00
13.00 –17.00
8.00 –12.00
13.00 – 17.00
Poradnia Ginekologiczno
-Po³o¿nicza
Lek. Jaros³aw Klêczar
Wtorek, Czwartek 15.00 – 18.00
W œrody i pi¹tki wykonywane s¹ badania
laboratoryjne od godz. 7.00 – 8.00.
APTEKA - Osiek
Poniedzia³ek – Pi¹tek 8.00 – 19.00
Sobota
8.00 – 13.00
SP ZOZ w Osieku informuje, ze opiekê ca³odobow¹ dla mieszkañców Osieka i G³êbowic œwiadczy ambulatorium w Kêtach, ul.
Sobieskiego 45 (pomieszczenia dawnego
OPD) w godzinach:
- w dni powszednie od godz. 19.00 do godz.
7.00 rano dnia nastêpnego,
- w soboty, niedziele, œwiêta i dni dodatkowo wolne od pracy przez 24 godz., tj. od
godz. 7.00 do godz. 7.00 dnia nastêpnego
tel. 845-21-00
W razie wypadku lub pogorszenia siê stanu
zdrowia (np. krwotoki, bóle w klatce piersiowej, utrata przytomnoœci) dzwoniæ tel.
999.
Opieka wyjazdowa pielêgniarek œrodowiskowych: tel. kom. 504-183-999.
Zmiany kadrowe
w naszym Oœrodku Zdrowia
Z dniem 1 sierpnia odchodzi na emeryturê Pani
El¿bieta Klêczar, prze³o¿ona pielêgniarek. Przepracowa³a w sumie 37 lat, w tym 25 lat w Osieku.
Od 1980 roku, w którym to rozpoczê³a pracê w
Oœrodku Zdrowia, du¿o siê zmieni³o, ówczeœnie
pracowa³o 2 lekarzy, 3 pielêgniarki i 1 stomatolog, udzielono 7.000 porad rocznie. Obecnie przy
du¿ym wk³adzie pracy pani El¿biety znacznie rozbudowano infrastrukturê Oœrodka. Obecnie organizacyjnie Oœrodkowi w Osieku podlega Oœrodek w G³êbowicach. £¹cznie zatrudnionych jest: 6 lekarzy, 8 pielêgniarek, 2 rehabilitantów.
W roku 2000 zosta³ utworzony Samodzielny Publiczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej. Organem za³o¿ycielskim tego¿ Zak³adu zosta³a
Rada Gminy. Pani El¿bieta obok pracy zawodowej chêtnie podejmowa³a zadania na rzecz œrodowiska. W latach 1998 – 2002 by³a radn¹
w Osieku, pracowa³a aktywnie w Zwi¹zku Pielêgniarek Polskich,
jest tak¿e cz³onkiem Towarzystwa Mi³oœników Osieka.
Na zakoñczenie rozmowy zapyta³em: „ co bêdzie Pani robiæ na emeryturze?” W odpowiedzi us³ysza³em: – „Bêdê pisaæ pamiêtniki”. Po odejœciu
Pani El¿biety Klêczar w naszym Oœrodku nast¹pi¹ zmiany kadrowe: zostanie powo³any zastêpca kierownika w osobie Pani dr. Iwony Grygoruk, natomiast zespo³em pielêgniarek kierowaæ bêdzie Halina Frej.
ul. Kantego 61
Nastêpny numer
„Echa Osieka”
uka¿e siê
10 wrzeœnia 2005 r.
Bardzo tanio sprzedam samochód Polanez, wyposa¿ony w instalacjê gazow¹ oraz hak holowniczy.
tel. 842 13 50
6
EO
Imieniny Osieka
VI
DNI
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ w naszej gminie, ¿e pod koniec czerwca
bardzo hucznie, weso³o i kolorowo obchodzimy œwiêto naszej „ma³ej
ojczyzny” Osieka. Co roku przybywa na nie coraz wiêcej mieszkañców, przychodz¹ ca³ymi wielopokoleniowymi rodzinami.
Co roku organizatorzy zapewniaj¹ „pogodê” jako g³ówny punkt
programu. W tym roku komitet organizacyjny w sk³adzie: Przewodnicz¹ca – Krystyna Dusik, Marek Jasiñski, Artur Kwaœniak, Jerzy Kwaœniak, Grzegorz Leœniak, Miros³aw Szczepaniak zapewni³
nie tylko „pogodê”, ale i wspania³e i niepowtarzalne widowisko, które
podoba³o siê i ma³ym i du¿ym. Jak co roku impreza by³a dwudniowa.
Tradycyjnie w pierwszym dniu imprezy zagra³y zespo³y m³odzie¿owe. To w³aœnie m³odzie¿y poœwiêcony zosta³ ca³y sobotni
wieczór i noc. O godz. 16.30 zagra³ zespó³ „UTSAIDER” z Polanki
Wielkiej, który zaprezentowa³ miêdzy innymi covery Pid¿amy Porno, tj. muzykê z pogranicza punk rocka. Jako drugi zespó³ wyst¹pi³a
kapela z Gliwic, OUTHERWISE zagrali mnóstwo dobrych standardów rockowych, min. Pink Floyd, Nirivana, Red Hod Chili Peppers
itd. By³y to naprawdê na wysokim poziomie „kawa³ki”, a dodatkow¹
atrakcj¹ tego przedsiêwziêcia by³o to, ¿e zagrane by³y one akustycznie. Jako trzeci wyst¹pi³ zespó³ FILE z Rudy Œl¹skiej. Jest to stosunkowo m³oda kapela, jednak posiadaj¹ oni ju¿ swoje pierwsze osi¹gniêcia. Niedawno wygrali przegl¹d zespo³ów w Bielsku –Bia³ej, a
nied³ugo nagraj¹ swój pierwszy materia³. P³yta nagrywana ma byæ
w studiu Programu Trzeciego Polskiego Radia, a wiêc mo¿e ju¿
wkrótce us³yszymy ich na ¿ywo w Radiowej Trójce. O godzinie
21.00 rozpoczê³a siê dyskoteka, pogoda dopisa³a, wiêc nie zawiod³a
równie¿ publika. Nie przestraszy³ te¿ nikogo letni deszcz, który
pokropi³ plac w tê Œwiêtojañsk¹ Noc Kupa³y. Pierwszy dzieñ imprezy przeszed³by zapewne do historii jako udana noc, gdyby nie chuligañskie wybryki grupy m³odzie¿y, której po paru piwach „pêk³y
emocje”. Szkoda, ¿e uczestnicy bójki nie wziêli udzia³u w niedziel-
Zwyciêska dru¿yna siatkówki „Wymiatacze”
nym konkursie na „Si³acza Roku”, byæ mo¿e wystraszyli siê, ¿e w
pojedynkê zabraknie im si³.
Drugi dzieñ rozpocz¹³ niezwykle udany wystêp przedszkolaków, najm³odsi „artyœci” byli podziwiani i oklaskiwani przez licznie
zgromadzonych rodziców oraz babcie i dziadków, a artystyczne
potkniêcia dodawa³y uroku wystêpom.
Zupe³nie inny charakter mia³y wystêpy formacji tanecznych
dzia³aj¹cych przy Gminnej Bibliotece Publicznej, to ju¿ czasami
profesjonalizm. Zespó³ od lat prowadzi p. Joanna Kobiela.
Jak zwykle piêknie zaprezentowa³ siê chór „Wrzos”. Zaproszenie na wystêpy „Kapeli Bawarskiej” by³o ze wszech miar doskona³ym pomys³em. Profesjonalizm muzyczny i wokalny bawi³ zebranych, a grana muzyka pasowa³a jak ula³ „w dobrym tego s³owa
znaczeniu” pod piwko.
OSIEKA
„Najsilniejsi”
Od lewej: D. Domasik, P. WoŸniak, P. Biesik
Ale najwiêksze emocje wzbudzi³y zawody o tytu³ „Si³acza Roku
2005”. Do konkurencji zg³osi³o siê 10 zawodników, reprezentowali
oni bardzo zró¿nicowany poziom przygotowania. A regulamin przewidywa³:
- podnoszenie ciê¿arów (w tej konkurencji niepokonany okaza³
siê Przemek WoŸniak – 97,5 kg),
- drug¹ konkurencj¹ by³a „waga p³aczu”, zawodnik musia³ utrzymaæ 15 kg na wyci¹gniêtych do przodu wyprostowanych rêkach. Tê
konkurencjê wygra³ Darek Domasik, utrzyma³ ciê¿ar przez 41,35
sekundy.
- trzeci¹ konkurencj¹ by³ „spacer farmera”. By³ to spacer z dwoma
walizkami, ka¿da z nich wa¿y³a 50 kg, konkurencjê t¹ wygra³ Przemys³aw Biesik, pokona³ dystans 139,60 m,
- czwarta konkurencja to przeniesienie „kowad³a” o wadze 90 kg
na odleg³oœæ 15 m oraz przerzucenie opony od „kombajnu” (150 kg)
6 razy. Konkurencjê wygra³ Darek Domasik.
Po podliczeniu punktów „Si³aczem roku 2005” gminy Osiek,
czyli „Strong Menem” zosta³ Darek Domasik, zaœ wicemistrzem
Przemys³aw WoŸniak, trzecie miejsce zaj¹³ Przemys³aw Biesik.
Ciekawy i pe³en dramatyzmu mia³ przebieg turnieju „Siatkówki
Rodzinnej”. Startowa³o 8 zespo³ów, ju¿ same nazwy by³y pe³ne fantazji. Wygra³ zespó³ „Wymiataczy” w sk³adzie: £ukasz Kramarczyk, Katarzyna Mitoraj, Adrian Patek, Adam Wojnar.
II miejsce zespó³ „Power”, III miejsce – zespó³ „Misie”.
Zaproszenie grupy „Indianistów” to strza³ w dziesi¹tkê, zainteresowanie najm³odszych, ale i ca³ych rodzin by³o ogromne. Indianie
ze szczepu Siuksów mówili po polsku, objaœniali zwyczaje, oprowadzali po wiosce wœród wigwamów, a ich tañce wzbudzi³y powszechny aplauz.
A wieczorem rozpocz¹³ siê festyn, który trwa³ do rana, gra³a
orkiestra „Exodus Band” z Dankowic. S³owa uznania nale¿¹ siê
naszym stra¿akom, którzy przez dwa dnia dbali o ³ad i porz¹dek na
imprezie, a czynili to bezp³atnie kosztem w³asnego czasu.
By³a loteria fantowa, ka¿dy los wygrywa³, a g³ówne nagrody
wylosowali: rower – Leszek Szyszka, odtwarzacz CD – Iwona Górowicz, radiomagnetofon – Dorota Leœniak
Weso³e miasteczko i dobrze zaopatrzony bufet prowadzony przez
nasz GS (wojskowa grochówka, kaszanka z grilla...) dope³nia³y
ca³oœæ.
Brawo organizatorzy!
Taka impreza integruje spo³eczeñstwo. Rozmawia³em z wieloma uczestnikami i wszystkie opinie by³y zgodne: doskona³a impreza, doskona³a organizacja.
A.Ha³atek, A.Kwaœniak
7
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom za
przekazane dary na rzecz loterii fantowej.
Oto ich lista:
„AKSAM” Beata i Adam Klêczar, Osiek
Bank Spó³dzielczy w Oœwiêcimiu
Zak³ad Hodowli Zarodowej w Osieku
„ICE MASTRY” Maria Ziêbiñska, Stanis³aw
Ziêbiñski
Kó³ko Rolnicze w Osieku
Rolnicza Spó³dzielnia Prod. w Osieku
Sklep „U Kasi” Katarzyna i Piotr Pi³at , Osiek
– Kó³ko Rolnicze
Kazimierz P³onka – Us³ugi transportowe
Osiek, ul. G³ówna
Sklep spo¿. - przemys³owy Anna Kwaœniak
Osiek, ul.Starowiejska
Hurtownia „WITAMINA” Oœwiêcim
ANDERSEN POLAND sp. z o.o., Oœwiêcim
Sklep wielobran¿owy „Fantazja” Zbigniew
Kawczak, ul.Ogrodowa
Cukiernia „JAGÓDKA” Bronis³aw Ziêba,
Osiek, ul.Ogrodowa
Hurtownia odzie¿owa „EMU” Jacek Ortman,
Osiek (budynek RSP)
Sklep „CHEOPS” Celina Grzywa, Miros³aw
Grzywa, Osiek (budynek RSP)
P.H. „MARBET” Marek Nowak, Wojciech
Nowak, Oœwiêcim
Sklep – Irena Patek, Osiek, ul. Karolina
Centrum Kosmetyczne, Andrzej G³owniak budynek RSP Osiek
Centrum Fryzjerskie - Janusz Ko³odziejczyk,
Osiek – bud. RSP
Sklep „Kramik” Jan Kramarczyk Osiek, ul.
Starowiejska
Sklep Stefan Bies, Osiek – Przecznica
Kot³y C.O. Zbigniew P³onka – Osiek-Przecznica
Ciastkarnia Antoni Malik – Oœwiêcim (ko³o
dworca PKP)
Sklep Katarzyna Kawczak, Osiek, ul.Starowiejska
Sklep Anna Drebszok, Osiek, ul.Wiœniowa
Sklep Jerzy Miko³ajczyk, Osiek, ul.G³ówna
Sklep Wielobran¿owy Wies³awa Rusek,
Osiek, ul.G³ówna
Gabinet Stom. Marzena Klêczar, Osiek
Fryzjerstwo Aleksandra Ziêba, Osiek
Ogrody - Lidia Kolasa, Osiek
Sklep „GEORG”, Osiek, ul.G³ówna
Gospoda „W£OSIEÑ” Janusz Szostak, Osiek
- W³osieñska
EO
ŒWIÊTO PATRONA SZKO£Y
Ju¿ od kilku lat w czerwcu obchodzimy Dzieñ Patrona Szko³y 21 czerwca,
nasz¹ szko³ê odwiedzili niezwykli goœcie: król W³adys³aw Jagie³³o wraz z
królow¹ Jadwig¹. W role w³adców wcielili siê Izabella Kubiñska i Piotr
Banaszkiewicz z klasy V a.
Jak przysta³o na
tak znamienitych goœci, nie przybyli oni
sami. Na szkolnym
dziedziñcu zgromadzi³
siê ca³y dwór monarszy: damy dworu, rycerze, giermkowie, paziowie, b³aŸni, ch³opi,
a nawet Krzy¿acy i
Templariusze.
Dwór zgromadzi³
siê o godzinie 9.45
przed wejœciem do
szko³y, sk¹d wyruszy³
uroczystym pochodem
do starego koœcio³a. Ks. Marek Kamiñski odprawi³ uroczyst¹ Mszê Œw. W kazaniu przybli¿y³ postaæ patrona szko³y.
Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami zgromadzili siê przed Urzêdem Gminy, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ obchodów.
Uczniowie z klasy VI c w krótkiej inscenizacji przedstawili postaæ króla W³adys³awa
Jagie³³y oraz zwyczaje dworskie w œredniowieczu. Mieliœmy okazjê przekonaæ siê na
w³asne oczy, jak wygl¹da³ taniec dworski,
który wykona³a klasa I przygotowana przez
p. Katarzynê Matlak. Mi³ym akcentem obchodów by³o spotkanie z grup¹ z Oœwiêcimia „Pos³annicy Chorsa”. Stara siê ona odtwarzaæ ¿ycie dawnych S³owian z okresu od
VIII w. do czasów przyjêcia chrzeœcijañstwa
przez ksiêcia Mieszka I. Na naszym œwiêcie
zaprezentowa³a sztukê walki na miecze,
strzelanie z ³uku i rzuty oszczepem. Uczniowie mieli okazje spróbowaæ w³asnych si³ i
przekonali siê, ¿e aby byæ wojownikiem, nale¿a³o mieæ niezwyk³¹ tê¿yznê fizyczn¹.
W dalszej czêœci programu odby³ siê
klasowy konkurs wiedzy o Patronie Szko³y
oraz Turniej Rycerski. Œledziliœmy zaciêt¹
walkê dziewiêciu dru¿yn bior¹cych w nich
udzia³. Zwyciê¿y³y w swoich kategoriach
klasy IVb i IVc, V b, oraz VI b, VI c. Roz-
strzygniêto konkurs
wiedzy o patronie.
Najlepszymi okazali
siê: Aleksandra Rusin
(VI c), Bartosz Zajas
( V a), Przemys³aw Jêdrzejowski ( VI b).
Uroczyste obchody Dnia Patrona przybli¿y³y postaæ W³adys³awa Jagie³³y oraz
epokê, w której ¿y³.
Ca³oœæ
zosta³a
przygotowana przez p.
Monikê Rycerz, p.
Krystynê Szostak, p.
Justynê K³ys, p. Aleksandra Piaseckiego, s.Zofiê Nowak, s.Ewê
JóŸwik.
Monika Rycerz
SUKCES MAGDY
Magdalena B³azenek, uczennica Szko³y Podstawowej nr 1 w Osieku zosta³a laureatk¹ wojewódzkich eliminacji XVIII Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych i
Tanecznych „Skawina-Kraków 2005”.
Magda zosta³a zaproszona na Koncert
Laureatów w „Piwnicy pod Baranami” w
Krakowie, gdzie uhonorowano jej wystêp za
autentycznoϾ i szczeroϾ interpretacji oraz
walory artystyczne programu.
¯yczymy dalszych sukcesów w dzia³alnoœci wokalnej i artystycznej.
Serwis urz¹dzeñ elektrycznych
i elektronicznych (RTV, AGD,
elektronarzêdzia, sterownik CO,
telefony, sprzêt komputerowy,
fotograficzny i inne).
Osiek, ul. Browarna 27
Tel. 510 090 007
Kom. 692 237 074
8
EO
Sylwetki zas³u¿onych Osieczan
Potomek Franciszka Kramarczyka z Talarówki
w polskim dywizjonie RAF w Bitwie o Angliê
W tym roku œwiat celebruje 60. rocznicê
zakoñczenia II wojny œwiatowej. Towarzyszy temu wiele imprez, audycji telewizyjnych, publikacji w prasie i wydawnictw
ksi¹¿kowych. Do tych ostatnich mo¿na tak¿e zaliczyæ wspania³¹ ksi¹¿kê pt. „Sprawa
honoru”, napisan¹ przez amerykañskich
dziennikarzy Lenne Olson i Stanley’a Clouda.1 . Autorzy przedstawili w niej w sposób
pasjonuj¹cy udzia³ polskich pilotów w Bitwie o Angliê, a tak¿e rzetelnie udokumentowane kulisy zdrady, jakiej wobec Polski
dopuœci³y siê Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, z dum¹ pomyœla³em o moim kuzynie Karolu Jerzym Kramarczyku (KJK), który walczy³ w czasie II
wojny œwiatowej w polskim dywizjonie lotniczym2 RAF (Royal Air Force – Królewskie Si³y Lotnicze) i swoj¹ œmierci¹ wniós³
tak¿e cz¹stkê do tej ofiary, któr¹ si³y sprzymierzone ponios³y w walce z hitlerowskimi
Niemcami. Zgin¹³ na obcej ziemi, walcz¹c
w nadziei, ¿e zwyciêska wojna przyniesie
tak¿e wolnoœæ udrêczonej OjczyŸnie. Nie
wiedzia³, ¿e po pokonaniu Hitlera Franklin
D. Roosevelt i Sir Winston Churchill oddadz¹ Polskê w orbitê wp³ywów politycznych
i gospodarczych Stalinowi, a prawdziw¹ niepodleg³oœæ Polska odzyska dopiero w 1989
roku.
Korzenie KJK w Osieku
By³ wnukiem Franciszka Kramarczyka
z Talarówki, synem Karola Kramarczyka
urodzonego w Osieku 16.11.1879. Karol
Kramarczyk by³ absolwentem Gimnazjum
w Wadowicach. W latach 1898 - 1908 studiowa³ na wydziale filozoficznym UJ, z przerw¹ na pobyt i studia w Hiszpanii na Uniwersytecie w Sewilli. By³ pierwszym dyrektorem Gimnazjum w Strzy¿owie i wieloletnim
dyrektorem Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Krakowie, a jednoczeœnie profesorem historii, greki, ³aciny i niemieckiego. W
okresie miêdzywojennym dzia³a³ w Towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêknych w Krakowie, dyrektor Pa³acu Sztuki przy Placu
Szczepañskim w Krakowie. Po II Wojnie
œwiatowej wspó³za³o¿yciel Zespo³u T³umaczy Przysiêg³ych; t³umacz przysiêg³y z jêzyków: hiszpañskiego, niemieckiego i ³aciny. Zmar³ w wieku 93 lat (9.10.1972), pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Karol Jerzy Kramarczyk urodzi³ siê
26.10.1907. Jako uczeñ szko³y œredniej bywa³ w okresie wakacji u dziadka Franciszka
w Osieku na Talarówce, chocia¿ wymagaj¹cy dziadek, wdra¿aj¹cy m³odego Karolka do
prac polowych przy ¿niwach, nie spowodowa³ pojawienia siê u m³odego ch³opca zbytniego entuzjazmu do czêstszych odwiedzin
na Talarówce. Kroniki rodzinne zanotowa³y, ¿e kiedyœ, chc¹c daæ wyraz niezadowoleniu, wnuczek skróci³ swój pobyt w Osieku i
przeniós³ siê do swojej cioci (Stefania z
Kramarczyków Bielenin) w Brzeszczach,
lotu bojowego na samolocie Wellington BK
560 przy zaminowywaniu Zatoki St. Nazaire
(wybrze¿e Francji). Za swoje zas³ugi zosta³
odznaczony srebrnym krzy¿em „Virtuti Militari” klasy V, trzykrotnie „Krzy¿em Walecznych” i polow¹ odznak¹ „Bombardier”.3 Jego
nazwisko, ze stopniem F/Sgt (Flight Sergeant) – starszego sier¿anta, widnieje na ³uku
okalaj¹cym pomnik lotników polskich w
Northolt, niedaleko Londynu (patrz zdjêcie).
Bitwa o Wielk¹ Brytaniê
Karol Jerzy Kramarczyk
gdzie jego zdaniem móg³ liczyæ na przychylniejsze traktowanie. Ukoñczy³ studia prawnicze na UJ i na tym¿e uniwersytecie
14.03.1932 obroni³ pracê doktorsk¹ z dziedziny prawa. Zanim w 1939 roku zosta³
wcielony do wojska, pracowa³ w Katowicach
jako sêdzia.
KJK w dywizjonie RAF
Po klêsce wrzeœniowej przez Rumuniê i
Francjê dosta³ siê do Anglii i tam, po przeszkoleniu w RAF (lotnisko Hucknall), zosta³
jako bombardier obserwator cz³onkiem za³ogi polskiego bombowego dywizjonu „Ziemi
Mazowieckiej”, oznaczonego numerem 300.
Dywizjon 300, utworzony 1 lipca 1940 roku,
by³ pierwszym polskim dywizjonem sformowanym w Wielkiej Brytanii. Na pocz¹tku
oddano do dyspozycji dywizjonu samoloty
Fairey „Battle”. Personel dywizjonu liczy³ 24
za³ogi, po trzech lotników w ka¿dej (pilot,
bombardier i radiotelegrafista). Pierwszym
dowódc¹ zosta³ pp³k in¿. pil. Wac³aw Makowski. Pierwszy lot bojowy dywizjon 300
wykona³ 14 wrzeœnia 1940 roku, wkraczaj¹c
do walki podczas decyduj¹cej fazy Bitwy o
Wielk¹ Brytaniê. W paŸdzierniku zaczêto
przezbrajaæ dywizjon na samoloty typu „Wellington” (za³oga 6-osobowa). Bombowce tego
dywizjonu bombardowa³y niemieckie barki
na francuskim wybrze¿u Kana³u La Manche,
zbiorniki rafinerii w Antwerpii, niemieckie
miasta (Berlin, Kolonie, Bremê, Dusseldorf,
Kiloniê, Essen, Duisburg, Dortmund, Wuppertal, Krefeld, Hamburg, Monachium, Karlsruhe, Dieppe, Hasselt, Stuttgart, Drezno).
Ponadto dywizjon zaminowywa³ brzegi Bretanii i Danii, wybrze¿e holenderskie i porty
pó³nocnej Francji. Ogó³em dywizjon 300
wykona³ 3891 lotów na bombardowanie i
minowanie, zrzuci³ 12 000 ton bomb i 1500
ton min, straci³ 80 samolotów i 371 lotników,
68 lotników dosta³o siê do niewoli, a 19 uznano za zaginionych. Karol Jerzy Kramarczyk
zgin¹³ 13.03.1943 wraz z ca³¹ za³og¹ w czasie
Po szybkim podboju („Blitzkrieg”) Polski we wrzeœniu 1939, a nastêpnie w maju
1940 roku Norwegii, Holandii i Belgii, a w
czerwcu 1940 Francji, Hitler zleci³ swoim
genera³om przygotowanie na sierpieñ tego
samego roku inwazji na Wielk¹ Brytaniê.
Operacja pod kryptonimem Sealion (Lew
morski) zak³ada³a wyl¹dowanie 160 tys.
wojska niemieckiego na odcinku 40 mil po³udniowo-wschodniego wybrze¿a Anglii. W
tym celu w zatokach wybrze¿a francuskiego, belgijskiego i niemieckiego przygotowano 2000 barek. Genera³owie niemieccy obawiali siê jednak strat, jakie mo¿e im wyrz¹dziæ lotnictwo brytyjskie w czasie przeprawy przez Kana³ La Manche. Postanowili wiêc
inwazjê poprzedziæ unicestwieniem tego
zagro¿enia. Rozpoczê³a siê The Battle of
Britain, wielka bitwa powietrzna miêdzy
si³ami powietrznymi Anglii i Niemiec. Bitwa ta trwa³a oficjalnie od 10 lipca do 31
paŸdziernika 1940.4 Za³o¿eniem Niemców
by³o zniszczenie nalotami bombowymi stacji radarowych (stanowi³o to przewagê Brytyjczyków – Niemcy nie posiadali radaru),
ca³ej infrastruktury naziemnej lotnictwa
wojskowego, a tak¿e w walce powietrznej
zniszczenie samolotów myœliwskich i bombowych. W podanym okresie w bitwie tej
wziê³o udzia³ 2947 lotników5 , w tym 151
lotników polskich (z polskich dywizjonów
myœliwskich 302 i 303 oraz bombowych 300
Bohater z rodzicami i siostr¹
9
EO
zale¿a³y od przeznaczenia i typów samolotów, w które by³y wyposa¿one: dywizjon myœliwski dzienny (24 pilotów, 16–18 samolotów), myœliwski nocny
(48 pilotów, 16, a nastêpnie 21 samolotów), bombowy (72 lub 168 lotników,
16 lub 20 samolotów).
3
Ksiêga „Virtuti Militari”, str. 570. Wydana w USA w 1990 r.; Ksiêga Lotników Polskich poleg³ych, zmar³ych i zaginionych w latach 1939-1946. Wyd.
MON, Warszawa, 1989.
4
The Battle of Britain Historical Socjety; inne Ÿród³a podaj¹ nieco inne daty
oficjalnego rozpoczêcia i zakoñczenia bitwy.
5
Poza brytyjczykami: 9 Amerykanów, 21 Australijczyków, 29 Belgów, 90
Kanadyjczyków, 86 Czechó, 13 Francuzów, 9 Irlandczyków, 1 Jamajczyk, 1
Palestyñczyk, 103 Nowozelandczyków, 21 Po³udniowoafrykañczyków, 2 Rodezyjczyków i 151 Polaków.
O Autorze
Pomnik lotników polskich w Northolt
i 301). Zginê³o ³¹cznie 507 lotników, w tym 29 Polaków. Winston
Churchill 20 sierpnia 1940 roku, kiedy dywizjony walcz¹ce po stronie Brytyjczyków osi¹gnê³y wyraŸn¹ przewagê w bitwie, powiedzia³ w ni¿szej izbie parlamentu brytyjskiego (House of Commons)
s³ynne s³owa: „Never in the field of human conflict was so much owed
by so many to so few” (Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak
wielu nie zawdziêcza³o tak wiele tak niewielu). Polacy odznaczyli
siê nadzwyczajn¹ walecznoœci¹, zestrzelili w tej bitwie 203 maszyny Luftwaffe, co stanowi³o 12% ogó³u strat poniesionych przez Niemców w tej bitwie. G³ównodowodz¹cy lotnictwem myœliwskim RAF
– genera³ Sir Hugh Dowding powiedzia³ o udziale lotników polskich
w Bitwie o Wielk¹ Brytaniê: „(…) had it not been for the magnificient material contributed by thePolish squadrons and their unsurpassed gallantry, I hesitate to say that the outcome of battle would
have been the same” (gdyby nie wspania³y wk³ad polskich dywizjonów i ich niedoœcigniona brawura, waham siê powiedzieæ, ¿e wynik
bitwy by³by taki sam).
Niemcy przegrali Bitwê o Wielk¹ Brytaniê i zarzucili plany inwazji na Angliê. Jak okreœli³ to niemiecki genera³ Gerd von Rundstedt w wywiadzie udzielonym po wojnie dziennikarzowi brytyjskiemu, Bitwa o Wielk¹ Brytaniê zdecydowa³a o koñcowym wyniku
II wojny œwiatowej i by³a wa¿niejsza ni¿ bitwy pod Stalingradem i
pod Leningradem. Bez zbytniej przesady mo¿na zatem dojœæ do
wniosku, ¿e gdyby nie udzia³ i nadzwyczajna walecznoœæ polskich
lotników w Bitwie o Wielk¹ Brytaniê, to II wojna œwiatowa mog³a
siê zakoñczyæ klêsk¹ ca³ej koalicji antyhitlerowskiej.
Opracowa³: Stanis³aw P³onka, Kraków, czerwiec, 2005
•ród³a;
1. The Battle of Britain (www.battleofbritain.net)
2. Battle of Britain, July-October 1940 (www.avstop.com/History/AroundTheWorld/)
3. Bomber Command (www.raf.mod.uk/bombercommand)
4. Operation Sealion (www.spartacus.schoolnet.co.uk/)
Przypisy:
1
Autorzy s¹ ma³¿eñstwem i mieszkaj¹ w Waszyngtonie. Pierwsze œwiatowe
wydanie ksi¹¿ki ukaza³o siê jednoczeœnie w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii we wrzeœniu 2003 pt: A QUESTION OF HONOR (USA i Kanada) i FOR
YOUR FREEDOM AND OURS (Wielka Brytania). Polskie t³umaczenie ksi¹¿ki
pt.: SPRAWA HONORU, ukaza³o siê 11 listopada 2004
2
DYWIZJONY lotnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii, podstawowe taktyczne jednostki org. Pol. Si³ Powietrznych, formowane od VII 1940 w okresie zagro¿enia W. Brytanii niemieck¹. inwazj¹; ich sk³ad i liczebnoœæ etatowa
FIRMA FOTOGRAFICZNA
CHROMAT
OŒWIÊCIM, UL. MICKIEWICZA 6 zaprasza do swojego laboratorium oraz studia
Wykonujemy odbitki formatu od 9 x 13 do 30 x 45 cm. Mo¿emy
wykadrowaæ i powiêkszyæ dowolny fragment Twojego negatywu.
Pracujemy wy³¹cznie na materia³ach firmy Kodak.
W naszym studiu wykonujemy zdjêcia:
paszportowe, œlubne, portrety, itp.
Stanis³aw P³onka urodzi³ siê w Osieku
w roku 1933, jest synem Tekli Kramarczyk,
córki Franciszka Kramarczyka, zatem jest
bardzo blisko spokrewniony z bohaterem
artyku³u (jest jego kuzynem). Ukoñczy³
szko³ê podstawow¹, a póŸniej Liceum Rolnicze w Czernichowie. Po liceum podj¹³
studia w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Krakowie. Po studiach pracowa³ w Oœrodku
Hodowli Zarodowej w Osieku i G³êbowicach. W 1959 roku przenosi siê do Krakowa, gdzie podejmuje pracê w WSR jako asystent . Szybko siê doktoryzuje, a w 1973 roku habilituje. W 1992
roku z r¹k Prezydenta RP otrzymuje tytu³ Profesora. Mieszka w
Krakowie, ale bardzo czêsto odwiedza rodzinne strony oraz rodzeñstwo, które pozosta³o w Osieku.
Jest autorem 115 publikacji, w tym 45 naukowych. Jest cz³onkiem wielu organizacji naukowych zarówno polskich, jak i zagranicznych, odby³ tak¿e liczne sta¿e zagraniczne:
Stypendium FAO (Food and Agriculture Organization) w National Institute for Research in Dairying, Shienfield, Reading University, Anglia, wrzesieñ 1973 - sierpieñ 1974, problematyka: badania
nad u¿yciem bia³ka bakteryjnego w ¿ywieniu zwierz¹t. Od paŸdziernika 1985 do wrzeœnia 1989 kontraktowy starszy wyk³adowca oraz
kierownik Zak³adu Produkcji Zwierzêcej w Federal University of
Technology, Minna, Nigeria. Ponadto wielokrotne krótkoterminowe wyjazdy studialne i na konferencje do USA, Anglii, RFN, Finlandii, Danii, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Jugos³awii i Hiszpanii. Ostatni
wyjazd: luty 2005 do Egiptu na zaproszenie Animal Production
Research Institute w Gizie.
Obecnie Pan Profesor dr Stanis³aw P³onka jest na emeryturze,
ale w dalszym ci¹gu udziela siê w licznych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.
Zachowa³ tak¿e doskona³¹ kondycjê fizyczn¹, uprawiaj¹c turystykê górsk¹ i pielêgnuj¹c dzia³kê.
W nastêpnym numerze zamieœcimy arcyciekawe wspomnienia
Pana Stanis³awa z Nigerii.
A. Ha³atek
US£UGI STOLARSKIE
-
uk³adanie i cyklinowanie mozaiki i parkietów
uk³adanie schodów i montowanie porêczy
uk³adanie boazerii drewnianej i panelowej
wykonywanie drzwi wejœciowych i przejœciowych
wykonywanie sztachet balkonowych i ogrodzeniowych
Atrakcyjne ceny
KASPERCZYK HENRYK
Polanka Wielka, ul. Miodowa 57, Tel. 84-88-275
I A KOM
Witold Jarzyna
v konta poczty elektronicznejv domeny, strony wwwv
wizytówki internetowev generatory stron wwwv wpis na
wyszukiwarkê gminn¹ i powiatow¹v obecnoœæ firmy na
oficjalnej stronie internetowej Urzêdu Gminy: www. osiek. pl,
oraz na stronie powiatowej: www. oswiecimski. iap.pl
Kontakt: tel. 844-29-73; 0 504-078-322, e-mail: [email protected]
10
EO
Pierwsza Komunia Œwiêta 2005
Osiek - Klasa II A
wych. Beata Karcz, s. Zofia Nowak,
ks. Franciszek Noga, ks. Marek Kamiñski
Osiek - Klasa II B
wych. Alina Handzlik, s. Zofia Nowak,
ks. Franciszek Noga, ks. Marek Kamiñski
Osiek - Klasa II C
wych. Anna Kacorzyk, s. Zofia Nowak,
ks. Franciszek Noga, ks. Marek Kamiñski
Osiek Górny
wych. Agata P³onka, ks. Stanis³aw Czernek
AAAAAAAAA
AAAAAAAAA
G³êbowice
wych. Lucyna Kolasa, ks. Krzysztof B³achut
AAAAAAAAAAA
Ser
deczne podziêkowania
Serdeczne
za przygo
towanie
przygotowanie
naszych dzieci
do Pierwszej Komunii Œwiêtej
Sios
trom zakonnym
Siostrom
oraz Ksiê¿om
Wdziêczni rodzice
klas II
AAAAAAAAAAA
11
EO
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Towarzystwa Miłośników Osieka
Na wstêpie przewodnicz¹cy Jan Jekie³ek przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci
TMO za okres kadencji. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Mi³oœników Osieka liczy 32 cz³onków, czyli o trzy osoby wiêcej ni¿ w poprzedniej kadencji. Chêtnie
wspó³pracuj¹ z nami ludzie, którym nie jest obojêtne ¿ycie kulturalne w gminie czy
troska o nasze zabytki, o nasze obyczaje; s¹ to radni, ksiê¿a, nauczyciele.
Zarz¹d TMO spotyka³ siê na swych roboczych posiedzeniach 11 razy, w tym cztery razy w ostatnim roku, czyli od maja 2004
r. do nadal, na których omawiane by³y konkretne plany dzia³añ oraz rozliczanie wykonanych zadañ. Zgodnie z ide¹, wed³ug której
nakreœla dzia³a TMO, tematyk¹ posiedzeñ
jest praca dla ochrony dóbr kulturowych i
spuœcizny materialnej naszych przodków,
opieka i w miarê mo¿liwoœci niesienie pomocy m³odzie¿y aktywnej maj¹cej szczególne uzdolnienia. Oprócz roboczych posiedzeñ
Zarz¹du TMO organizowane by³y spotkania
okolicznoœciowe:
spotkania dotycz¹ce obchodów jubileuszu 60. rocznicy mêczeñskiej œmierci Kazka Jêdrzejowskiego i Maki Rudziñskiej oraz
czynny udzia³ w „V Ma³opolskich Dniach
Dziedzictwa Kulturowego” (31.05. i
1.06.2003 r.)
Wa¿niejsze dokonania TMO to:
1. odnowiono zabytkowy obraz „Zwiastowanie” w 2002- 2003 roku,
2. odnowiono zabytkowy obraz Œw. Stanis³awa Biskupa w 2003 r.,
3. odnowiono zabytkowe i dorobiono skradzione anio³ki na czaszce i o³tarzu g³ównym,
4. odnowiono i zamontowano krzy¿ ³uku
têczy,
5. zakupiono œrodki konserwuj¹ce do gontów w 2003 r.
6. 7 sierpnia 2003 r. odebrano komisyjnie i
rozliczono roboty zwi¹zane z kryciem
czêœci dachu nowymi gontami po stronie
po³udniowej za oko³o 6.000 z³, (nale¿y
wspomnieæ wielkie zaanga¿owanie w
pracach spo³ecznych przy wczeœniejszym
zabezpieczeniu i przenoszeniu gontów
stra¿aków OSP Osiek),
7. wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego dojazdu do zamku i Starego
Koœcio³a przed obchodami „V Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego”,
8. wykonanie stoiska Towarzystwa Mi³oœników Osieka przez p. Mariana Kocembê i
rodzinê Kasperczyków na czele z pani¹
Renat¹ na czas trwania Powiatowych do¿ynek w Osieku w 2003 r. Na stoisku tym
eksponowane by³y wczeœniej wykonane
przedmioty z wygrawerowanymi symbolami Osieka (kubki, breloczki i plakietki),
œrodki otrzymane z tej dzia³alnoœci zasilaj¹ konto ratowania zabytków Osieka,
9. wykonano owaln¹, symboliczn¹ pieczêæ
TMO.
Z inicjatywy TMO odby³y siê nastêpuj¹ce imprezy i spotkania:
1. X-XI 2001 r. – wystawa malarstwa „Polskie drzewa i kwiaty” autorstwa pani Anny
Tobiasz w Klubie „Centrum” w Osieku,
2. wystawa gobelinów w Klubie „Centrum”,
3. styczeñ 2003 r. – wystawa malarstwa Pani
Anny Tobiasz „Koœcio³y i kapliczki”,
4. 12 grudnia 2003 r. – pierwsze spotkanie
cz³onków TMO z przedstawicielami organizacji dzia³aj¹cych na terenie gminy
oraz osób bliskich Kazimierzowi Jêdrzejowskiemu i Maki Rudziñskiej z okazji
zapocz¹tkowania jubileuszowych obchodów 60. tej rocznicy ich mêczeñskiej
œmierci.
W roku 2004 odby³o siê wiele spotkañ
organizacyjnych pod przewodnictwem pana
Andrzeja Kacorzyka dotycz¹cych uroczystych obchodów 60 – tej rocznicy œmierci
Kazka i Maki; z tej okazji zosta³ zorganizowany w szko³ach œrednich naszego powiatu
konkurs dla m³odzie¿y pod tytu³em: „M³odzi i wojna”. Trudno by by³o zorganizowaæ
tak donios³¹ uroczystoœæ bez Szanowni Pañstwo!
Nieod³¹cznym elementem dzia³alnoœci
TMO jest wspó³praca z miejscowym wydawnictwem „Echa Osieka”. Du¿ym osi¹gniêciem
TMO jest stale powiêkszaj¹ca siê o ciekawe
zasoby zabytkowe z naszego regionu Izba
Muzealna pod przewodnictwem pana Kazimierza Klêczara. Istnieje zainteresowanie t¹
izb¹ i jej zbiorami wœród odwiedzaj¹cych Stary
Koœció³. Szkoda tylko, ¿e nie mamy lepszego
i wiêkszego lokalu na te zbiory.
Po o¿ywionej dyskusji dokonano wyboru
nowych w³adz TMO. Oto nowy zarz¹d:
- Marek Jasiñski
przewodnicz¹cy
- Marian Kocemba
skarbnik
- Helena Cieciak
sekretarz
- Jan Jekie³ek
cz³onek
- Renata Kasperczyk cz³onek
Komisja rewizyjna:
- Adam Zadora
przewodnicz¹cy
- Stanis³aw Kusak
cz³onek
- Adam Ha³atek
cz³onek.
Na koniec zebrania przyjêto plan pracy.
1. Opieka nad zabytkami:
a/ doprowadziæ do koñcowego remontu dachu Starego Koœcio³a,
b/ wymiana instalacji alarmowej,
c/ doprowadzenie energii elektrycznej na plac
koœcielny z oœwietleniem zewnêtrznym,
d/ pilotowanie wniosku o dotacjê z MSWiA
Dep. Wyznañ Wydzia³ Funduszu
Koœcielnego celem otrzymania celowej do-
tacji,
e/ wspó³praca z w³aœcicielami i zainteresowanymi instytucjami w celu rozpoczêcia
prac konserwatorskich i zabezpieczaj¹cych
w Pa³acu i obiektach towarzysz¹cych,
f/ troska o zabytkowe kapliczki,
g/ ratowanie ostatnich zabytkowych cha³up.
2. Troska o utrzymanie w nale¿ytym porz¹dku Starego Koœcio³a, Starego Cmentarza oraz ich otoczenia
a/ wspó³praca z miejscow¹ OSP
3. Opieka nad Izb¹ Muzealn¹
a/ szukanie pomieszczeñ w innym budynku
jako rozwi¹zania alternatywnego z powodu z³ego stanu technicznego obecnego
budynku,
b/ zwiêkszenie powierzchni pomieszczeñ
muzealnych i powiêkszenie zbiorów.
4. Aktywne propagowanie naszej rodzimej
kultury ze szczególnym uwzglêdnieniem
przekazu potomnym naszych tradycji.
5. Cykliczne organizowanie uroczystoœci
wraz z konkursem m³odzie¿owych ku czci
naszych bohaterów „Kazka” i „Maki”.
6. Objêcie patronatem przygotowywanych obchodów 100-lecia Nowego Koœcio³a (2008)
7. Wspó³organizacja z grup¹ poetyck¹
„Wyraz” z Kêt spotkania literackiego.
8. Poszerzenie TMO o nowych cz³onków.
9. Opracowanie i wydanie znaczka TMO.
10. Wspó³praca z innymi organizacjami oraz
placówkami oœwiatowo- kulturalnymi na
terenie gminy.
A. Ha³atek
Nowym przewodnicz¹cym Towarzystwa Mi³oœników Osieka zosta³
wybrany osieczanin Pan Marek
Jasiñski (l. 40) z Karoliny. Po studiach na AWF w Krakowie wróci³
do Osieka, pracowa³ w SP 2, a póŸniej w Gimnazjum. ¯onaty (¿ona
Magdalena, dwóch synów). Obecnie zastêpca Wójta naszej Gminy.
12
EO
SP G³êbowice
GRECKO
-G£ÊBOWICKA
OLIMPIADA
- 20.06.2005r.
Ostatni przedwakacyjny tydzieñ rozpocz¹³ siê w g³êbowickiej szkole nietypowo. Boisko szkolne przypomina³o raczej staro¿ytny grecki stadion. Uczniowie ( oczywiœcie wszyscy w greckich
strojach) przybyli na I GRECKO-G£ÊBOWICK¥ OLIMPIADÊ
SPORTOW¥, która zorganizowana zosta³a w ramach akcji „ZACHOWAJ TRZE•WY UMYS£”.
Jak na prawdziw¹ olimpiadê przysta³o, najlepsi sportowcy naszej szko³y zapalili znicz olimpijski i wypuœcili go³¹bki pokoju.
Nastêpnie uczniowie klasy V w krótkich inscenizacjach przybli¿yli
nam sylwetki greckich bogów. Po z³o¿eniu przysiêgi sportowca
rozpoczê³y siê zmagania w konkurencjach o intryguj¹cych nazwach
: zapêtlona, bieg z jajami, gra kulk¹ w kubki, skok w nieznane, rzut
we œwiat. Ca³oœæ wieñczy³ turniej wiedzowy. Zawodnicy mogli siê
do niego przygotowaæ, kupuj¹c wczeœniej specjalne wydanie Gazetki Olimpijskiej. Okaza³o siê, ¿e najm³odsi byli najlepsi i to ich czo³a
ozdobi³y wieñce laurowe. Otrzymali te¿ czeki o wartoœci 100,00 z³
na dofinansowanie szkolnych wycieczek.
Zwyciêskie dru¿yny to: I miejsce – Klasa III, II miejsce – Klasa
I, III miejsce - klasa II.
Dziêki tej zabawie nasi uczniowie zdobyli sporo informacji o
staro¿ytnej Grecji, a tak¿e mogli dowiedzieæ siê, jak ciekawie spêdziæ czas wolny. By³ to te¿ niez³y trening sportowej postawy oraz
umiejêtnoœci przegrywania i wygrywania.
ZIELONA SZKO£A
W SIANO¯ÊTACH 16.05 - 27.05 2005r.
Klasa III - Szko³a Podstawowa w G³êbowicach.
Oœrodek „ PER£A „, w którym zakotwiczyliœmy na 10 dni, znajduje siê w Siano¿êtach k/Ustronia Morskiego, w miejscowoœci o
szerokiej, piaszczystej pla¿y i sosnowych lasach .
W wyjeŸdzie uczestniczy³o 18 uczniów klasy III z wychowawczyni¹ p. Bogumi³¹ Handzlik oraz trojgiem rodziców uczniów.
1 VI 2005 r. Nasza szko³a œwiêtowa³a Miêdzynarodowy Dzieñ
Dziecka organizuj¹c dla swych „milusiñskich” Dzieñ Sportu. Serdecznie dziêkujemy Radzie Rodziców za s³odkoœci.
20 V 2005 r. Odby³a siê audycja umuzykalniaj¹ca „Z muzyk¹
przez œwiat”. Zorganizowa³a j¹ p. Bernadetta Stawowczyk-Zemanek.
SP 2
Œwiêto Konstytucji
3 Maja
Nietypow¹ lekcj¹ historii uczniowie przypomnieli okolicznoœci
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na
scenie pojawili siê m. in. król Stanis³aw August Poniatowski, Stanis³aw Ma³achowski i Stanis³aw Staszic, którzy pomogli nam zrozumieæ tamte wydarzenia. Program przygotowa³y klasy V, VI a i b z
p. M. Borkowsk¹.
Dzieñ Matki
Dla naszych ukochanych Mam przygotowaliœmy „podró¿ sentymentaln¹” w lata Ich m³odoœci. Solenizantki zobaczy³y na scenie
swoje pociechy w roli najznakomitszych gwiazd lat 60 –tych, 70 –
tych i 80 – tych. Dla Nich zaœpiewa³ Wojciech G¹sowski, Filipinki,
Violetta Villas, Bony M, Madonna, Lombard i oczywiœcie zespó³
The Beatles. Mamy przypomnia³y sobie wa¿niejsze wydarzenia tamtych lat. Nie zabrak³o równie¿ scenek przedstawiaj¹cych d³ugie
kolejki do sklepów, w których ci¹gle brakowa³o towaru. Po programie artystycznym, przygotowanym przez p. M. Chrapczyñsk¹ i p.
M. Borkowsk¹, uczniowie z³o¿yli Mamom ¿yczenia, wrêczyli w³asnorêcznie wykonane laurki i zaprosili je na ma³y poczêstunek.
Zielona Szko³a
Od 7. 06. do 21. 06. 2005 r. 45 uczniów z naszej szko³y wypoczywa³o w oœrodku „Syrenka” w Stegnie Gdañskiej. W czasie pobytu czeka³o na nich wiele atrakcji, liczne wycieczki do Malborka,
Fromborka, Gdañska, Elbl¹ga, ogniska, eliminacje do programu
„Idol”, „zielone” œluby i oczywiœcie chrzest morski. Wszyscy opaleni i w dobrych nastrojach powrócili do domu. Na nudê nikt nie
móg³ narzekaæ!.
Nasze Asy z III klasy
Uczeñ klasy III b Tomasz Naglik zaj¹³ w Kangurze 2005 r. 54
miejsce w Polsce. Uczestniczy³ on równie¿ w konkursach : Ma³y
Mistrz Ortografii i „Asy z III klasy”, w których zakwalifikowa³ siê
do etapów powiatowych. Podobne wyniki osi¹gnê³y równie¿ jego
kole¿anki z klasy: Barbara Tobiczyk i Natalia Krucza³a.
Wizyta duszpasterska ksiêdza biskupa Tadeusza
Rakoczego w Szkole Podstawowej nr 2
W czasie pobytu nad morzem wziêliœmy udzia³ w wycieczce do
Ko³obrzegu. Zwiedziliœmy miasto, Katedrê, wspiêliœmy siê na latarniê morsk¹ , nastêpnie udaliœmy siê w rejs po morzu statkiem
spacerowym „PIRAT”. Goœciliœmy w starym forcie na „Pirackiej
przygodzie”. „ Bajkow¹ Ciuchci¹ „ pojechaliœmy do Ustronia Morskiego nad Czerwon¹ Rzeczkê. Wróciliœmy opaleni, wypoczêci i
bardzo zadowoleni.
Wychowawczyni Bogumi³a Handzlik z uczniami kl. III.
Gimnazjum
31 V 2005 r. W Gimnazjum w
Zaborzu odby³ siê konkurs piêknego
czytania „Z³ote usta”. II miejsce zajê³a w nim uczennica klasy III e Aldona B¹bacz.
30 V 2005 r. Klasy III, jak co roku, wyjecha³o na wycieczkê do
Muzeum KL Auschwitz-Birkenau.
„Nie bójcie siê Chrystusa
otwórzcie Mu na oœcie¿ drzwi,
bo tylko On, nikt inny,
Wie, co jest w cz³owieku,
Co mu dolega, jakie jest jego ostateczne pragnienie”.
2 czerwca nasz¹ szko³ê odwiedzi³ ksi¹dz biskup Tadeusz Rakoczy. Przywitaliœmy go akademi¹, w której przybli¿yliœmy mu postaæ
patronki szko³y Królowej Jadwigi. Nie zapomnieliœmy równie¿
wspomnieæ o Janie Pawle II. Dla niego wspólnie z ksiêdzem biskupem zaœpiewaliœmy „Barkê”. W weso³y nastrój wprowadzi³ nas pokaz
mody szkolnej przez
wieki. Nastêpnie z
wielk¹ uwag¹ wys³uchaliœmy s³ów, które skierowa³ do nas
nasz Goœæ. Uroczystoœæ przygotowa³y:
p. J. Zygmunt, p. A.
P³onka, p. M. Œliwka i p. M. Kramarczyk.
Relacjê z pobytu ks. bp. Tadeusza Rakoczego w G³êbowicach autorstwa U. Babiñskiej zamieœcimy w nastêpnym numerze „E.O”.
13
EO
Z Oœwiêcimia przez Kazachstan do Osieka-cd.
Pani Ma³gorzata GwóŸdŸ pochodzi z
Oœwiêcimia, ukoñczy³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Konarskiego, a póŸniej polonistykê
na Uniwersytecie Jagielloñskim. Obecnie uczy
jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1
klasy IV c, V a i V c oraz VI c. Równoczeœnie
prowadzi kó³ko teatralne. Drukujemy obecnie dalszy ci¹g wspomnieñ.
Losy wszystkich rodzin by³y wiêc do siebie podobne. Pamiêtam
jednak trochê inny ¿yciorys. Pan Józef Huszcza urodzi³ siê w 1920
r. okolicach Grodna. Wtedy by³y to tereny nale¿¹ce do Polski, dziœ
- obszar Bia³orusi. W 1939 r., kiedy wybuch³a wojna, by³ ju¿ wspania³ym polskim u³anem. Pokazywa³ mi swoje fotografie z tamtych
czasów i, jak w piosence, serce od razu mocniej bi³o w piersiach na
widok tak przystojnego mê¿czyzny, w dodatku w piêknym mundurze, z szabl¹ przy boku i w siodle na wierzchowcu. To siê nie mieœci³o w g³owie, ¿e ten zniedo³ê¿nia³y staruszek, który siedzia³ ko³o
RzeŸby z lodu w Paw³odarze.
Klasa j. pol. w Szkole Odrodzenia Narodowego w Paw³odarze.
mnie, tak wspaniale siê kiedyœ prezentowa³. W czasie wojny wst¹pi³
do AK. Os¹dzony w 1945 r. przez wojenny trybuna³ wojsk NKWD
za antysowieck¹ dywersjê i walkê o Polskê w granicach z 1939 r.,
zosta³ skazany na 10 lat ³agru. Karê odby³ na pó³nocy Rosji, pracuj¹c
w tajdze przy wyrêbie lasu. Potem przyjecha³ do Karagandy, bo
wiedzia³, ¿e miasto siê rozwija i bêdzie mo¿na znaleŸæ tu zatrudnienie. Polska wydawa³a mu siê tak daleko, ¿e nawet w najœmielszych
marzeniach nie wyobra¿a³ sobie, by kiedyœ móg³ do niej powróciæ.
O¿eni³ siê z Polk¹, zes³an¹ tu, jak wielu, w 1936 r. z Ukrainy. W 1956
r. zaœwita³a nadzieja – og³oszono amnestiê dla wiêŸniów politycznych ( a do tej kategorii nale¿a³ pan Józef) i organizowano im powrót
do kraju. Jednak Józefowi co innego by³o pisane - jego ¿ona ciê¿ko
wtedy zachorowa³a, a poniewa¿ nie podlega³a pod kategoriê „politycznych”, amnestia jej nie dotyczy³a. Józef jej nie zostawi³. Wybra³
pomiêdzy kobiet¹ swojego ¿ycia a ojczyzn¹. Po rozmowie wydawa³o mi siê, ¿e ten wybór tkwi w nim do dziœ, ¿e budzi siê codziennie
rano i uœwiadamia wci¹¿ na nowo, ¿e zosta³ tu, w Kazachstanie, bo
tak wybra³. A mo¿e w tej sytuacji nie by³o ¿adnego wyboru?...
I jeszcze jedna historia. Kiedyœ do Paw³odaru przyjecha³y trzy
osoby – dwóch starszych panów, jak siê okaza³o braci, i ¿ona jednego z nich. Byli Polakami z USA i szukali kontaktów z jakimiœ polonusami w mieœcie. Zaopiekowa³am siê nimi. Zaczêli opowiadaæ
historiê, jakich wiele: ojciec zamordowany w Katyniu, oni z matk¹
wywiezieni w kazachski step. Matka niebawem zmar³a, dok³adnie w
dniu wybuchu wojny miêdzy III Rzesz¹ a ZSRR.
cdn.
Sport w Gimnazjum
Podsumowanie osi¹gniêæ szko³y w drugim semestrze 2004/2005 r.
Gry zespo³owe – zawody powiatowe (9
szkó³ z powiatu oœwiêcimskiego)
I miejsce w pi³ce rêcznej ch³opców,
I miejsce w dru¿ynowej lidze LA ch³opców
I miejsce w pi³ce no¿nej ch³opców
II miejsce w oœwiêcimskiej lidze pi³ki siatkowej dziewcz¹t
II miejsce w pi³ce rêcznej dziewcz¹t
II miejsce w dru¿ynowej lidze LA dziewcz¹t
IV miejsce w pi³ce koszykowej dziewcz¹t
Indywidualne w zawodach powiatowych
1. Ma³gorzata Jarosz – I miejsce w pchniêciu
kul¹
2. Anna Szypu³a – II miejsce w rzucie oszczepem
3. III miejsce – sztafeta 4x100 m dziewcz¹t
Zawody rejonowe
I miejsce - dru¿ynowa liga LA ch³opców
III miejsce – pi³ka no¿na ch³opców
III miejsce – dru¿ynowa liga LA dziewcz¹t
Indywidualne zawody wojewódzkie
I miejsce – Damian Mitoraj w pchniêciu kul¹
i awans do zawodów ogólnopolskich
III miejsce – Bart³omiej Ziarno w biegu przez
p³otki
Dru¿ynowe zawody wojewódzkie
VI miejsce ch³opców i udzia³ dziewcz¹t w
lidze lekkoatletycznej
Reprezentacja dziewcz¹t: Martyna Kwaœniak, Sara Kolasa, Anna Nowak, Angelika
Olesiak, Ewelina Tolarczyk, Iwona Radwan,
Nina Jurecka, Agnieszka Wandor, Agnieszka Niedziela, Agata Targowska, Justyna
Mitoraj, Natalia P³onka, Karolina Tobiczyk,
Sabina Naglik, Barbara Froñ, Ewelina P³onka, Barbara Michalska, Ma³gorzata Jarosz,
Anna Szypu³a, Wioletta Wojnar, Monika Po³¹carz, Magdalena Œmietañska, Sabina Kass,
El¿bieta P³oszczyca, Karolina Klêczar, ¯aneta Kass, Aleksandra Kacorzyk, Aleksandra Noworyta, Katarzyna Babacz, Iwona Jarzyna, Angelika Drabczyk, Paulina Krystjan,
Anna Socha. Opiekun – Magdalena Jasiñska
Reprezentacja ch³opców: Kamil Lekki,
Mateusz Oczkoœ, Marcin Musia³, Mateusz
Musia³, Kacper Kabza, Ireneusz P³onka, Rados³aw Gros, Artur Drabczyk, Mariusz Wiêzik, Mariusz Banasiak, Tomasz Kramarczyk,
£ukasz Kramarczyk, Damian Kraska, Tomasz Kwaœniak, Marcin Walus, Damian
Mitoraj, Bart³omiej Ziarno, Wojciech Siwek,
Krzysztof Luranc, Mariusz Tobiczyk, Artur
Biñkowski, £ukasz Kasperek, Wojciech
Wolas, Damian Klêczar, Przemys³aw Bernaœ, Krzysztof Kolasa. Opiekun – Jan Bulkiewicz
W punktacji Powiatowego Wspó³zawodnictwa Sportowego wœród gmin powiatu
oœwiêcimskiego (brano pod uwagê wyniki
sportowe szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), gmina Osiek
zajê³a III miejsce.
Uczniowie Gimnazjum w Osieku
pod opiek¹ p. Magdaleny Jasiñskiej i
p. Jana Bulkiewicza w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2004/2005
wywalczyli I miejsce w rankingu szkó³
gimnazjalnych naszego powiatu (sklasyfikowane by³y 23 gimnazja).
M. Jasiñska
14
EO
Koñcowe tabele rozgrywek Podokrêgu
Oœwiêcim sezonu 2004/2005
URODZENIA
KLASA „A” SENIORZY
1. Brzezinka
62
65 : 20
2. Polanka Wielka
56
66 : 29
3. Nowa Wieś
46
40 : 33
4. Piotrowice
42
42 : 33
5. Skidziń
41
63 : 39
6. Jawiszowice
41
42 : 38
7. Chełmek
40
43 : 33
8. Osiek
39
42 : 37
9. Soła Oświęcim
29
34 : 47
10. Włosienica
25
33 : 56
11. Zator
25
19 : 46
12. Zaborze
24
36 : 54
13. Rajsko
18
24 : 48
14. Bulowice
16
26 : 62
Awans do V Ligi : Brzezinka. Spadek do klasy „B” Bulowice
c.d. kwiecień
Noszka Amelia Marta
G³êbowice
Maj
¯mudka Patryk Kazimierz
Kusak Paulina Maria
Zielonka Gabriela Agnieszka
Klêczar Karol Piotr
Siwek Monika Izabela
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
G³êbowice
Czerwiec
Jurczyk Justyna Maria
Mitoraj Pawe³ Jerzy
¯muda Patryk Kacper
Osiek
Osiek
Osiek
MA£¯EÑSTWA
Maj
Jurecki Krzysztof, Osiek i Zabawa Joanna, Brzeszcze
Bies Micha³, Osiek i Domasik Paulina, Wola
Tla³ka Wojciech, Osiek i Kawczak Marzena, Witkowice
Czerwiec
Garwacki S³awomir, Osiek i Duraj Bo¿ena, Czechowice-Dz.
Blarowski Dariusz, Osiek i Zwinczak Marzena, Oœwiêcim
Krawczyk Krzysztof, Polanka W. i Obstarczyk Barbara, G³êbowice
Sordyl Stanis³aw, Osiek i Szopa Aneta, Bulowice
Turek Sebastian, Brzeszcze i Korczyk Agnieszka, Osiek
ZGONY
Maj
Kozie³ Krystyna Osiek, ul. Starowiejska 352
Pawlica Stanis³aw G³êbowice 287
- 77 lat
- 64 lata
Czerwiec
Ochmañska Julia G³êbowice 229
- 92 lata
S. Gasid³o
SP nr 1 - nasze osi¹gniêcia sportowe
luty – maj 2005.
I miejsce - Powiatowe zawody w pi³ce rêcznej dziewcz¹t
I miejsce – Powiatowe zawody w pi³ce rêcznej ch³opców
III miejsce – Miêdzyszkolny Turniej „Trójek siatkarskich dziewcz¹t” o Puchar Dyrektora Gimnazjum 2 w Kêtach
II miejsce - Miêdzyszkolny Turniej Dru¿ynowy w Czwórboju LA o
Puchar Dyrektora Gimnazjum 2 w Kêtach.
Najlepszy zawodnik Czwórboju – ¯aneta Drabczyk
Miêdzyszkolny Turniej Indywidualny w lekkiej atletyce o Puchar
Dyrektora Gimnazjum 2 w Kêtach: III miejsce na 1000 m – Daniel
Kolasa, IV miejsce w rzucie pi³. palantow¹ – Justyna Kwaœniak
Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu
Drogowego w Hali Sportowej Brzeszcze: II miejsce – Przemys³aw
Jêdrzejowski, Krzysztof Szypu³a, Daniel Kolasa
I miejsce - Powiatowe zawody sportowe w Biegach prze³ajowych –
ch³opcy
Powiatowe zawody w Czwórboju: II m. – ch³opcy, III m. – dziewczêta
Powiatowe zawody sportowe w Trójboju kl.V: I miejsce – ch³opcy
Miêdzyrejonowe zawody w pi³ce rêcznej w Olkuszu: II miejsce –
ch³opcy, III miejsce – dziewczêta, Opiekun: Aleksander Piasecki
W klasyfikacji generalnej Szkó³ Podstawowych powiatu oœwiêcimskiego nasza szko³a zajê³a II miejsce.
JUNIORZY – KLASA OKRĘGOWA
1. Trzebinia Siersza
26
2. Olkusz
61
3. Zator
48
4. Osiek
44
5. Chełmek
44
6. Pomorzanin
38
7. Brzezinka
35
8. Zimnodół
33
9. Piotrowice
31
10. Opoka
30
11. Jawiszowice
28
12. Brzeszcze
26
13. Polanka Wielka
22
14. Wolanka
76
127 : 18
110 : 33
70 : 37
72 : 44
55 : 50
59 : 60
60 : 69
38 : 33
38 : 62
51 : 75
43 : 84
56 : 104
35 : 90
29 : 84
TRAMPKARZE – KLASA OKRĘGOWA
1. Olkusz
64
86 : 15
2. Zator
62
90 : 14
3. Zimnodół
56
50 : 16
4. Jawiszowice
47
77 : 32
5. Chełmek
42
61 : 25
6. Trzebinia
42
68 : 38
7. Osiek
33
38 : 51
8. Brzeszcze
30
47 : 70
9. Brzezinka
25
35 : 54
10. Piotrowice
17
25 : 73
11. Polanka Wielka
15
26 : 77
12. Wolanka
11
18 : 96
13. Opoka
6
20 : 80
JUNIORZY – PODOKRĘG OŚWIĘCIM
1. Nowa Wie
18
2. Witkowice
36
3. Skidziń
34
4. Łęki
33
5. Grojec
25
6. Bulowice
23
7. Harmęże
22
8. Głębowice
21
9. Rajsko
12
10. Gierałtowice
7
85 : 13
62 : 22
53 : 38
67 : 46
38 : 36
27 : 57
33 : 36
30 : 80
32 : 54
15 : 60
KLASA „C” – PODOKRĘG OŚWIĘCIM
1. Witkowice
27
33 : 10
2. Hejnał II Kety
23
39 : 15
3. Gierałtowice
23
31 : 18
4. Podolsze
19
27 : 18
5. Głębowice
17
54 : 20
6. Bulowice
6
21 : 60
15
EO
Sport LKS Brzezina
W maju zakoñczy³ siê sezon siatkarski LKS – 2004/2005.
Siatkarze osieckiego LKS-u rozgrywali mecze w dwóch ligach tj.
oœwiêcimskiej lidze amatorskiej i andrychowskiej lidze amatorskiej.
Liga oœwiêcimska zakoñczy³a siê sukcesem naszych siatkarzy gdzie
w fina³owym trójmeczu pokonali LKS Che³mek. LKS Osiek wyst¹pi³
w sk³adzie: Arkadiusz Jarzyna, Adrian Patek, Jaros³aw Pala, Mariusz
Suchara, Adam Wojnar, Wac³aw Kwaœniak, Wojciech P³onka.
Ponadto osieccy siatkarze zebrali indywidualne nagrody i tak:
Adam Wojnar – najlepszy atakuj¹cy, Wac³aw Kwaœniak – najwszechstronniejszy zawodnik.
Liga Amatorska Andrychów zakoñczy³a rozgrywki w kwietniu.
Nasza dru¿yna siatkarzy w tej lidze zakoñczy³a sezon na 8 miejscu.
Zespó³ zagra³ w sk³adzie: Adam Wojnar, Wac³aw Kwaœniak, Bart³omiej Kwaœniak, Jaros³aw Pala, Adrian Patek, Mariusz Suchara,
Tomasz Kramarczyk, S³awomir Wolas, Zygmunt Gros, Arkadiusz
Jarzyna, Tadeusz Ligêza – graj¹cy trener.
W dniu 12.06.2005 r. rozegrano w Malcu Turniej Trójek Siatkarskich. Dru¿yna osiecka reprezentuj¹c powiat oœwiêcimski wygra³a
zawody, pokonuj¹c kolejno Such¹ Beskidzk¹ i Radoczê. Kolejnym
etapem bêdzie wyjazd na turniej wojewódzki do Tarnowa, który
odbêdzie siê 30 lipca. Sk³ad trójki siatkarskiej: Adrian Patek, Adam
Wojnar, Wac³aw Kwaœniak, Bart³omiej Kolonko – rezerwowy.
Juniorzy LKS „Brzezina Osiek uczestniczyli w II Memoriale im.
Jana S³upki organizowanym przez Klub Sportowy „So³a” Oœwiêcim
zajmuj¹c 3 miejsce w turnieju. Gratulujemy im tego sukcesu.
18 czerwca 2005 r. juniorzy i trampkarze LKS „Brzezina” Osiek
zakoñczyli rozgrywki w lidze okrêgowej w piêknym stylu pokonuj¹c dru¿ynê „Iskra” Brzezinka 6:1- juniorzy i 3:0 – trampkarze.
Juniorzy uplasowali siê na 4 miejscu w tabeli z 44 punktami. Miano
Króla Strzelców wywalczy³ sobie Przemys³aw Sporysz a najlepszym zawodnikiem zosta³ Mariusz Luranc.
Trampkarze zajêli 7 miejsce w tabeli z 33 punktami. Królem
Strzelców zosta³ £ukasz Kasperek a najlepszym zawodnikiem Przemys³aw Bernaœ.
Seniorzy „A” klasy w pi³ce no¿nej 26 czerwca zakoñczyli sezon
pi³karski 2004/2005. Runda jesienna nale¿a³a do udanych gdy¿ zespó³ zdoby³ 27 punktów, natomiast runda wiosenna nie by³a zbyt
ciekawa poniewa¿ dru¿yna zdoby³a tylko 12 punktów, wygra³a 2
mecze, 6 zremisowa³a a 5 meczy przegra³a. Nasz zespó³ w ostatnim
meczu uleg³ LKS „Niwa” Nowa Wieœ 1:3 i w koñcowej tabeli znalaz³
siê na 8 miejscu zdobywaj¹c w sumie 39 punktów.
Tytu³ Króla Strzelców zdoby³ Krzysztof Sporysz, najlepszym
zawodnikiem zosta³ Daniel Za³uczkowski. Wyró¿niono dodatkowo
Krzysztofa Mitoraja i Macieja Kozie³.
Zarz¹d klubu postanowi³ uhonorowaæ wyró¿nionych zawodników dyplomami i statuetkami za ich sportow¹ postawê. ¯yczymy
dalszych sukcesów sportowych i zachêcamy do pi³karskiej rywalizacji w kolejnym sezonie. Myœlê, ¿e w przysz³ym sezonie tj. 2005/
2006 bêdzie lepiej i osi¹gniemy du¿o lepsze wyniki.
/Henryk Kramarczyk/
Zarz¹d klubu LKS „ Brzezina” Osiek zaprasza wszystkich
sympatyków pi³ki no¿nej w dniu 30 lipca 2005 r. na Gminny
Turniej Dzikich Dru¿yn dla zawodników nie zrzeszonych powy¿ej 16 lat.
Koñcowym akcentem imprezy bêdzie po¿egnalny mecz pi³karski pomiêdzy ORAWSKA JASIENICA (S³owacja) a dru¿yn¹
LKS „BRZEZINA” Osiek podczas, którego zakoñczy pi³karsk¹
karierê Krzysztof Sporysz, a sêdziowsk¹ Stanis³aw ¯muda, dla
którego bêdzie to 2000 sêdziowany mecz.
Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku i Towarzystwo Miłośników Osieka
Redaguje Kolegium w składzie: Adam Hałatek – red. naczelny, Bronisław Jania, Urszula Babińska, Małgorzata Boba.Dział
sportowy: K. Mleczek, H. Kramarczyk, A. Piasecki, J. Mieszczak, „Echa szkolne” :
Skład i druk: "Akapit"s.c.
A. Kacorzyk, A. Handzlik, K. Czerny, A. Woszczyna, M. Kramarczyk. Korekta: Anna Wichaj Oœwiêcim, ul. Gen. J. Bema12,
Adres redakcji: 32 – 608 Osiek, ul. Główna 125, tel.: 8458 – 155, e-mail: [email protected]
tel.: 844-57-60, 844-57-61
konto BS Oświęcim 16 8123 0000 0031 9955 2000 0010.
Dyżury redakcyjne: wtorek - godz. 9.00 – 12.00. Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy
na stronę internetową: www.echaosieka.iaw.pl
Nie zamówionych materia³ów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treœæ listów nie odpowiadamy.
EO
16
16
„Dzieñ Ziemi” – Osiek Górny – 7 maj 2005 r.
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ Szko³a Podstawowa nr 2 zorganizowa³a rodzinny festyn „Dni Ziemi”. Impreza ta od lat cieszy siê
wœród spo³eczeñstwa du¿¹ popularnoœci¹, co roku uczestniczy w niej
kilkaset uczestników.
Ca³y zespó³ nauczycieli, rodziców oraz personel techniczny szko³y
pod „wodz¹” dyrektora przygotowuj¹ doskonale zorganizowan¹ imprezê.
A by³o co obejrzeæ: by³a eko – moda, eko – œpiewanie i tañczenie,
by³ tak¿e pokaz mody strojów z surowców wtórnych. Ka¿dy, kto w dniu
imprezy odda³ surowce wtórne, wzi¹³ udzia³ w losowaniu cennych nagród, a zebrano sporo tych¿e surowców.
By³y tak¿e smako³yki na osieckim stole, ale tak¿e w eko –sklepiku.
Imprezie towarzyszy³ kiermasz sadzonek kwiatów i iglaków.
Ca³oœæ przygotowa³a i nad przebiegiem czuwa³a Jolanta ¯urek.
Ale jak to bywa w „Dwójce” na sukces pracuje ca³y zespó³
pracowników zgodnie i bez wyj¹tków, dobrze to œwiadczy o placówce i dyrektorze, który umia³
zespó³ zintegrowaæ i zachêciæ do
pracy. A przed
nimi nowe wyzwanie, jesieni¹
szko³a otrzyma
swój pierwszy w
100 letnich dziejach sztandar.
A. Ha³atek
„ Z batut¹ i humorem”
To ju¿ dziewi¹ty raz bawili siê mieszkañcy G³êbowic i okolic na
festynie szkolnym. Jak co roku dopisywa³ humor i pogoda ( tradycyjnie
p³ata³a figle). W czasie imprezy g³ównie prezentowali siê uczniowie
naszej szko³y. W ich wykonaniu widzowie wys³uchali partytur muzycznych. Mogli te¿ podziwiaæ wokalno-teatralne pokazy poszczególnych
klas. Obok tradycyjnych ju¿ konkurencji – loteria fantowa, serduszka,
g³êbolotek, audiotele, z³oty upominek, pojawi³y siê nowe: aukcje weso³ych portretów rodzinnych, salon urody i tatua¿u, opowiadanie szkolnych dowcipów. I tym razem odwiedzili nas i zaprezentowali swoje
pokazy: Babiogórska Sekcja GOPR, Grupa Ratownictwa Medycznego z
Bielska –Bia³ej, policja i stra¿acy z gminnej jednostki. Niestety, najcie-
Tomczyk Giera³towice, Jadwiga Obstarczyk, Celina i Miros³aw
Matyjasik, El¿bieta Marczyñska, Bogumi³a i W³adys³aw Fr¹czkowie, Pawe³ Fr¹czek, Jadwiga Obstarczyk, Jadwiga Duchnicka,
Gabriela Kierczak. Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujemy!
kawsza naszym zdaniem konkurencja „Muzykuj¹ce rodziny” z braku
zainteresowania wœród mieszkañców wsi nie dosz³a do skutku. Natomiast swoje talenty muzyczne bardzo chêtnie, ku uciesze publicznoœci,
zaprezentowali : pan Wójt Jan Jekie³ek, Pan Wójt Marek Jasiñski i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Henryk Kramarczyk. W trakcie festynu nie
zabrak³o dobrej muzyki. Koncertowali : Amatorska Orkiestra Dêta pod
batut¹ Pana Adama Sali, uczniowie w gali „Piosenka jest dobra na wszystko” oraz zespó³ „AJJA”. Zabawa trwa³a do godziny 3.00. Wszyscy uczestnicy festynu mogli zdobyæ bardzo cenne nagrody : rower, kajak, materace, namiot, grille, pi³ki i inne dziêki hojnoœci naszych sponsorów. S¹
nimi: Wies³aw i Wies³awa Pysiak, Ks. Krzysztof B³achut, Gmina Osiek,
Rada Rodziców SP w G³êbowicach, LKS G³êbowice, Kó³ko Rolnicze
G³êbowice, SKR Osiek, ICE MASTRY, firma Konzeption Po³udnie, firma AKSAM, MASPEX Wadowice, „Sokó³” Andrychów, PROTECH
Giera³towice, WIZAN Andrychów, Damian Kamiñski Osiek, Adam
Ko³aczyk, Spó³dzielnia Mleczarska Wieprz, Stanis³aw Frej Osiek, Józef

Podobne dokumenty