Grudzień 2014 - Ziemia Ropczycka

Komentarze

Transkrypt

Grudzień 2014 - Ziemia Ropczycka
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
ISSN 1508-4604
GAZETA POWIATOWA
NR 12 (278)
GRUDZIEŃ 2014
CENA 2,50 ZŁ
(w tym 5% VAT)
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ
IWIERZYCE l OSTRÓW l ROPCZYCE l SĘDZISZÓW MŁP. l WIELOPOLE SKRZ.
W numerze m.in.:
Wybory samorządowe. Wyniki i pierwsze sesje
Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach
III turniej piłkarski im. Jerzego Kipy
Fot. Wiesław Maziarz
Plebiscyt „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie”
ROPCZYCE
SPIS TREŚCI
WIEŚCI Z MAGISTRATU ......................................................................4-5
OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA .............................................6-7
• 60. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach • 1. sesja Rady
Miejskiej w Ropczycach
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA .....................................8-12
• Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ropczycach •
Pierwsza sesja Rady Powiatu • Informacja z Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach • Dni honorowego krwiodawstwa • Nowe komisje Rady Miejskiej w Ropczycach • Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach
I sesja Rady Miejskiej
w Ropczycach
27 listopada br. w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera
odbyła się inauguracyjna sesja VII kadencji Rady Miejskiej
w Ropczycach. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli firm
i zakładów pracy, służb mundurowych, duchowieństwa oraz
dyrektorów placówek oświatowych i kierownictwo urzędu.
Szczegóły na str. 7
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ROPCZYCACH ...................................................................13-15
• Biblioteka poleca • Zakup nowości książkowych • Przypomnij sobie bohaterów z dzieciństwa • Miękki, puchaty
i taki z łatką
CENTRUM KULTURY IM. JÓZEFA MEHOFFERA
W ROPCZYCACH ...................................................................15-17
• Wyróżnienie dla VEGI • Spotkania z pasjami. Ewa Bem •
Czasem słońce, czasem deszcz • Ropczyce pomagają
Gabrysi
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ROPCZYCE ....................18-21
• Koszałku Opałku, gdzie jesteś? • Jesienny bal w przedszkolu w Lubzinie • Światowy dzień pluszowego misia •
Pasowanie na przedszkolaka • Biwak harcerski w Małej
Od lewej radni: Dariusz Mormol, Arkadiusz Bęben, Zbigniew Nowacki, Jan
Gorczyca oraz burmistrz Bolesław Bujak i z-ca burmistrza Robert Kuraszkiewicz
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH ...20
ROPCZYCE
• Wyruszyli do Portugalii • 11 lat promocji zdrowia
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROPCZYCACH .......................................24-25
• Spotkanie z regionalną poetką • WF z klasą • Koncert
„Gramy i z serca pomagamy” • Olimpiada wiedzy i umiejętności budowlanych • Eko-dom
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH ............25-26
• Lubią matematyczne wyzwania • Międzynarodowy sukces
Justyny Toton
WIADOMOŚCI Z GMINY OSTRÓW ...........................................26
• Śniadanie daje moc
WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE ..............27
• III turniej piłkarski im. Jerzego Kipy • Seniorzy na wycieczce
Fot. Piotr Skałuba
Nowe komisje Rady
Miejskiej w Ropczycach
Podczas II sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbyła się
5 grudnia, zostały powołane stałe komisje Rady Miejskiej oraz ich
przewodniczący. Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady,
której składają sprawozdania ze swej działalności. Ich rolą jest
m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady oraz stała praca
merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których zostały
powołane. Warto dodać, że każdy radny może być członkiem
najwyżej dwóch komisji stałych.
Ciąg dalszy na str. 10
TO I OWO ................................................................................28-35
• Kremy na zimę i mróz • Strach ma wielkie oczy • Skąd
bierze się rwa kulszowa? • Kuchnia na wesoło • Tradycyjne
potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe • Wigilijne i bożonarodzeniowe tradycje w Polsce • Świąteczny humor •
Choinka knezia • Temperatura…
PTTK ROPCZYCE ........................................................................36
• Turystyka łączy pokolenia
WIADOMOŚCI SPORTOWE .................................................37-41
• Drużynowy tenis stołowy • Niepodległościowy turniej
karate • Turniej koszykówki dziewcząt i chłopców • Zawody
pływackie o puchar burmistrza • Turniej firm i zakładów
pracy • Halowy turniej piłki nożnej klas V • IX Plebiscyt
„Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie - 2014”
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
GAZETA POWIATOWA
Fot. Piotr Skałuba
Radni podczas obrad
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz.
Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel – red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta
Kaszowska, Marcin Świerad – red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Barbara Traciak
(Sędziszów Młp.).
Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz. 10.00-12.00 w Centrum Kultury
tel. 17 22-18-228. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów.
Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia „Duet”, tel. 17 87-11-281.
Reklamy prosimy przesyłać na e-mail: [email protected], [email protected]
www.gazeta-ziemiaropczycka.pl
Miesięcznik Powiatowy „Ziemia Ropczycka” jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
Na zbliżające się święta życzymy
Czytelnikom Ziemi Ropczyckiej
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i cieple
rodzinnej atmosfery.
Nadchodzący 2015 rok
niech będzie dla Wszystkich
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Redakcja i Zarząd TPZR
Serdeczne życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
życzliwości i niezapomnianych chwil spędzonych w gronie najbliższych.
Wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów
w nadchodzącym Nowym Roku, byłym i obecnym Pracownikom Spółki
oraz ich rodzinom składa
Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
Świąt wypełnionych radością i miłością,
pełnych spokoju, rodzinnego ciepła i wielkiej radości
oraz Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia
życzą
dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury
im. Józefa Mehoffera
w Ropczycach
Będzie wilia! - Uśmiechną się ludzie,
do świątecznej zasiądą wieczerzy błogosławiony grudzień!…
„W żłobie leży - któż pobieży…”
Zdzisław Kunstman
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia, zadowolenia z podjętych wyzwań,
pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku
Czytelnikom i Przyjaciołom biblioteki
życzą dyrekcja i pracownicy
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2015
szczęścia, zdrowia
i wszelkiej pomyślności
klientom i konsumentom
życzy
Zarząd i Pracownicy
Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Ropczycach
WIEŒCI Z MAGISTRATU
WIEŚCI Z MAGISTRATU
96. rocznica odzyskania niepodleg³oœci
Urz¹d Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
tel. (17) 22 10 510;
fax. (17) 22 10 555
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.eu
Dni pracy: pn.-pt. 7.30-15.30
Przyjêcia stron przez burmistrza
w pi¹tki 8.00-12.00
Boles³aw Bujak – burmistrz
Wies³aw Maziarz – I Z-ca Burmistrza
Robert Kuraszkiewicz – II Z-ca Burmistrza
Jakie sprawy
za³atwisz w Urzêdzie?
Obchody uroczystoœci 11 listopada w 96. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci rozpoczê³y siê
msz¹ œw. za Ojczyznê z intencji
Samorz¹du Ropczyc. Koœció³
farny zgromadzi³ mieszkañców,
samorz¹dowców, poczty sztandarowe oraz m³odzie¿. Koncelebrze przewodniczy³ ks. proboszcz Stanis³aw Mazur. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa przedstawiciele samorz¹du gminnego
oraz powiatowego z³o¿yli wi¹zanki kwiatów pod tablicami pami¹tkowymi przy koœciele, pod po-
mnikiem papie¿a Jana Paw³a II
oraz pod Pomnikiem Pamiêci.
Po z³o¿eniu kwiatów przez delegacje samorz¹du, s³u¿b mundurowych, przedstawicieli zak³adów pracy, firm i placówek
oœwiatowych, burmistrz Boles³aw Bujak w krótkim okolicznoœciowym przemówieniu przypomnia³, czym jest niepodleg³oœæ.
Podkreœli³, ¿e to dziêki oddaniu
wielu pokoleñ Polaków zachowaliœmy niepodleg³oœæ oraz
nasz¹ polsk¹ to¿samoœæ, tradycjê i kulturê. Podziêkowa³ zebra-
nym za obecnoœæ oraz zaprosi³
do Centrum Kultury na program patriotyczny przygotowany przez dzieci i m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Nr 2 pt. „Wa¿ny
dzieñ”.
Urz¹d Stanu Cywilnego
tel. (17) 22 10 538
sprawy: aktów urodzenia, zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñstwa i inne
Referat Spraw Organizacyjnych
i Obywatelskich
tel. (17) 22 10 520
EwidencjaLudnoœci
tel. (17) 22 10 526
sprawy: zameldowania, wymeldowania,
dowody osobiste i inne
Ewidencja Dzia³alnoœci
Gospodarczej
tel. (17) 22 20 271
sprawy: zak³adania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej
Referat Bud¿etu i Finansów
tel. (17) 22 10 540
Referat Podatków
tel. (17) 22 10 546
podatki z terenu miasta
tel. (17) 22 10 545
podatki z terenów wiejskich
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
tel. (17) 22 10 560, 564
sprawy: decyzje o warunkach
zabudowy, wyrysy z miejscowego
planu, podzia³,
sprzeda¿ nieruchomoœci i inne
tel. (17) 22 10 557
sprawy: spory wodne, wycinka drzew,
decyzje œrodowiskowe i inne
Inauguracyjna sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Ropczycach
27 listopada br. w Centrum
Kultury im. Józefa Mehoffera
odby³a siê inauguracyjna sesja VII
kadencji Rady Miejskiej w Ropczycach. Uroczystoœæ zgromadzi³a przedstawicieli firm i zak³adów pracy, s³u¿b mundurowych,
duchowieñstwa oraz dyrektorów placówek oœwiatowych i kierownictwo urzêdu. Po powitaniu goœciu nast¹pi³o œlubowanie
przez nowo wybranych radnych.
W dalszej czêœci obrad wybrany
zosta³ przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej – Józef Misiura, a tak¿e wiceprzewodnicz¹cy w osobach: Teresa Rachwa³ i Grzegorz Bielatowicz. Kolejnym
punktem sesji by³o z³o¿enie œlu-
bowania przez burmistrza Ropczyc Boles³awa Bujaka. Po jego
z³o¿eniu burmistrz podziêkowa³
wszystkim za obdarzenie go po
raz kolejny zaufaniem, pogratulowa³ radnym wyborów oraz zapozna³ zebranych z planami Samorz¹du na najbli¿sze 4 lata.
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
tel. (17) 22 10 531, 532
sprawy: utrzymania dróg
i ulic miejskich
tel. (17) 22 10 530
sprawy: dodatków mieszkaniowych
Referat Rozwoju Gospodarczego
tel. (17) 22 10 565
Referat Programów Pomocowych
i Rozwoju
tel. (17) 22 10 569
Zespó³ ds. Promocji Gminy
tel. (17) 22 10 559
Po¿ytek Publiczny
tel. (17) 22 10 523
STR. 4
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
WIEŒCI Z MAGISTRATU
OdpowiedŸ Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie przywrócenia
S¹du Rejonowego w Ropczycach
W odniesieniu do ostatniego
wyst¹pienia burmistrza Boles³awa Bujaka w sprawie przywrócenia S¹du Rejonowego w Ropczycach, Departament S¹dów,
Organizacji i Analiz Wymiaru
Sprawiedliwoœci Ministerstwa
Sprawiedliwoœci przes³a³ na rêce
burmistrza odpowiedŸ. Obecnie
na etapie konsultacji publicznych znajduj¹ siê projekty rozporz¹dzeñ Ministra Sprawiedliwoœci dotycz¹cych przywrócenia
kolejnych 34 s¹dów rejonowych,
w oparciu o dane statystyczne
za rok 2013. Projektowana data
przywrócenia kolejnych s¹dów
to 1 lipca 2015 r. Przedmiotowymi projektami aktów prawnych
objêty zosta³ tak¿e S¹d Rejonowy w Ropczycach.
Usuwanie azbestu w gminie Ropczyce w 2014 r.
Kontynuowana jest akcja usuwania azbestu z nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie gminy
Ropczyce w ramach „Gminnego programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu miasta i gminy Ropczyce
w latach 2010-2032”. Na realizacjê zadania Gmina Ropczyce pozyska³a 20,7 tys. z³otych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z udzia³em Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gospodarowanie
odpadami innymi ni¿ komunalne, Czêœæ II – Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest”.
Wniosek obejmowa³ 100% zg³oszonych zapotrzebowañ, przyznano 60% wnioskowanej kwo-
ty. Zgodnie z regulaminem
WFOŒiGW, dotacja mo¿e pokryæ
85% kosztów kwalifikowanych
zadania, a pozosta³e 15% kosztów to wydatek Gminy Ropczyce. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zwi¹zanych z zakupem, czy monta¿em nowych pokryæ dachowych.
W roku bie¿¹cym unieszkodliwione zosta³y odpady niebezpieczne zawieraj¹ce azbest w iloœci 70 ton wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ i priorytetu demontowania
pokryæ dachowych. Prace wykona³a firma UNIROLL Sp. z o.o.
w Tarnowie, wy³oniona w trybie
zamówieñ publicznych. Usuwanie materia³ów zawieraj¹cych
azbest przyczynia siê do tego, ¿e
nasze miasto i gmina staj¹ siê
bardziej przyjazne dla œrodowiska, a co najwa¿niejsze, wp³ywa
to pozytywnie na zdrowie nasze
i przysz³ych pokoleñ.
Apelujemy o zainteresowanie
i zaanga¿owanie w program usuwania azbestu, szczególnie te osoby, które posiadaj¹ budynki pokryte p³ytami azbestowymi. Jeœli
WFOŒiGW og³osi kolejny nabór
wniosków na rok 2015 – niezw³ocznie o tym poinformujemy.
Otwarcie nowej hali produkcyjnej
14 listopada br. w Brzezówce
mia³o miejsce uroczyste otwarcie hali produkcyjnej firmy Caro
Design – grupa Weldon. Na zaproszenie prezes zarz¹du Caro
Design Agnieszki Grdeñ-Szymaszek w spotkaniu wzi¹³ udzia³
burmistrz Boles³aw Bujak. Po
krótkiej prezentacji profilu firmy, nast¹pi³o symboliczne przeciêcie wstêgi. Dokonali go: prezes zarz¹du Caro Design
Agnieszka Grdeñ-Szymaszek,
prezes zarz¹du firmy Weldon
Kazimierz Mikrut oraz burmistrz Boles³aw Bujak. Nastêp-
Kolejny etap regulacji Wielopolki
Staraniem Samorz¹du Ropczyc, Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Rzeszowie kontynuuje prace
przy regulacji rzeki Wielopolki.
Zadanie, które realizowane jest
przez firmê us³ugowo-produkcyjno-handlow¹ ZURBTRAK
z Zagorzyc, polega m.in. na wycinaniu zakrzaczeñ oraz ubez-
pieczeniu skarp i wyrw narzutem
kamiennym w p³otkach faszynowych i wyœció³k¹ faszynow¹ na
³¹cznej d³ugoœci ok. 500 m. Dziêki temu dzia³aniu przep³yw wody
zostanie usprawniony, a wzmocnione brzegi bêd¹ zapobiegaæ
osuwaj¹cej siê ziemi. Przewidywany termin zakoñczenia prac
to po³owa grudnia br.
Dzieñ Pracownika Socjalnego
nagradzany by³ dobrym s³owem
i uœmiechem podopiecznych.
Podziêkowania za ciê¿k¹ i odpowiedzialn¹ pracê oraz ¿yczenia
z³o¿y³ obecny na spotkaniu
ks. dr Stanis³aw Mazur – proboszcz ropczyckiej fary.
21 listopada przypada Dzieñ
Pracownika Socjalnego. Wprowadzi³a go ustawa o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r.
Dla wielu pracowników socjalnych jest to bardzo wa¿ne wydarzenie w ich zawodowym ¿yciu.
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 24 listopada br. burmistrz Boles³aw Bujak spotka³ siê
z pracownikami placówek pomocy spo³ecznej z naszej gminy.
Burmistrz podziêkowa³ wszystkim zebranym za zaanga¿owanie w pracê na rzecz osób potrzebuj¹cych. Dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê ¿yczy³,
aby obowi¹zki zawodowe by³y
Ÿród³em zadowolenia oraz satysfakcji, a trud dnia codziennego
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
nie budynek zosta³ poœwiêcony
przez ks. Ryszarda Pietrasika,
proboszcza parafii pw. Œw. Miko³aja Biskupa w Lubzinie.
Firma Caro Design zajmuje siê
sprzeda¿¹ nowych i u¿ywanych
kontenerów oraz ich wynajmem
innym podmiotom gospodarczym. Firma posiada równie¿ w³asne biuro projektowe, specjalizuje siê we wdro¿eniu do powszechnego zastosowania innowacyjnej
technologii projektowania, produkcji i monta¿u konstrukcji stalowych, a przede wszystkim modu³owych hal stalowych.
STR. 5
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
60. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach
12.XI.2014 r.
By³a to ostatnia sesja Rady
Miejskiej w Ropczycach VI
kadencji obejmuj¹cej lata
2010 (listopad) – 2014 (listopad). Podczas tej sesji Rada
podjê³a uchwa³y w sprawach:
aktualizacji granic terenu objêtego opracowywaniem planu zagospodarowania przy
Zespole Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej, upowa¿nienia
PUK w Ropczycach do z³o¿enia wniosku o dotacjê i realizacjê przedsiêwziêcia: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni œcieków przy ul. Masarskiej w
Ropczycach (opracowanie dokumentacji), nadania Szkole
Podstawowej w Zespole Szkó³
w NiedŸwiadzie Dolnej imienia „Baœni polskiej” i zmian
w bud¿ecie Gminy.
W zwi¹zku zakoñczeniem
kadencji, nie tylko Rady Miejskiej, ale równie¿ organu wykonawczego (burmistrza) burmistrz Boles³aw Bujak podsumowa³ minione cztery lata pracy organów samorz¹du Gminy.
Poni¿ej przedstawiamy krótkie
streszczenie tego wyst¹pienia,
a zarazem podsumowania finansowo-rzeczowego mijaj¹cej
kadencji (2010-2014).
Na koniec paŸdziernika br.
zad³u¿enie miasta i gminy Ropczyce z tytu³u kredytów i po¿yczek wynios³o 22.255.000 z³, co
stanowi 25,4% dochodów.
W dziedzinie inwestycji realizowano 83 projekty. Ogó³em
wartoœæ zrealizowanych inwestycji to 77,8 mln z³ (dofinansowanie: 45,9 mln z³ i udzia³ w³asny – 31,9 mln). W ogólnej puli
wydatków inwestycyjnych wyodrêbnia siê 4 du¿e grupy wymienione poni¿ej wraz z syntetycznym opisem.
STR. 6
Pierwsza grupa wydatków
to drogi, ulice, chodniki, parkingi, oœwietlenie – ich wartoœæ to 26,3 mln z³. Zakres rzeczowy:
– 31 kilometrów nawierzchni
bitumicznej dróg i ulic
gminnych,
– remont dróg dojazdowych
do pól o ³¹cznej d³ugoœci
6 kilometrów,
– 2,8 kilometra nowych chodników przy drogach gminnych oraz chodnik (2,5 km)
przy koñczonej ul. Kolonia,
– parkingi w £¹czkach Kucharskich, Gnojnicy Dolnej,
Witkowicach, Chech³ach –
³¹cznie o powierzchni 1 ha,
– renowacja rowów odwadniaj¹cych na ³¹cznej d³ugoœci ponad 4 kilometrów,
– budowa mostów na ul.
Szkolnej i ul. Stra¿ackiej,
– remont 4 mostów,
– przebudowa rynku w Ropczycach,
– budowa drogi gminnej
³¹cz¹cej ul. Siewierskiego
i ul. Skorodeckiego i ul. Pi³sudskiego,
– wsparcie budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej,
– wspó³udzia³ w przebudowie
ulic powiatowych: Najœwiêtszej Marii Panny, Witosa,
œw. Barbary oraz drogi powiatowej w NiedŸwiadzie,
– nowe chodniki przy drogach powiatowych w: Ma³ej,
Brzezówce, Gnojnicy Woli
oraz ulicy Leœnej (Granice).
Druga grupa wydatków
o wartoœci 23 miliony z³, to
ochrona œrodowiska, a wiêc:
– budowa kanalizacji sanitarnej w Ropczycach (38,8 km
sieci kanalizacji i przy³¹czenie 733 gospodarstw domowych, jest to jednoczeœnie
najwiêksza inwestycja mijaj¹cej kadencji),
– budowa wodoci¹gu w Gnojnicy Woli (21 km sieci i 128
pod³¹czeñ budynków),
– przebudowa wodoci¹gu
miejskiego w Ropczycach
na ulicach: Wyszyñskiego,
Pi³sudskiego, Mickiewicza,
Przemys³owej, Broniewskiego, Pu³askiego, Rzeszowskiej, Rataja, na osiedlu Cze-
Radni VI kadencji Rady Miejksiej w Ropczycach
Fot. Piotr Ska³uba
kaj – prawie 8 km przebudowanej sieci wodoci¹gowej,
– budowa ujêcia wody w Lubzinie.
Trzecia grupa wydatków to
inwestycje w dziedzinie
oœwiaty oraz szeroko rozumianej kulturze o wartoœci 20,5
mln z³:
– ¿³obek miejski,
– budynek wielofunkcyjny
w Brzezówce I etap,
– modernizacja remiz – budynków wielofunkcyjnych
w £¹czkach Kucharskich
i Lubzinie,
– dom kultury w NiedŸwiadzie,
– termomodernizacja budynków oœwiatowych w: Gnojnicy Woli, Gnojnicy Dolnej,
Ma³ej oraz Ropczycach (zespo³y szkó³ nr 1, nr 2, nr 4)
przedszkoli nr 1 i nr 2
w Ropczycach,
– powstanie trzech nowych
sal gimnastycznych (£¹czki
Kucharskie, Gnojnica Dolna – dodatkowy obiekt to
przedszkole), NiedŸwiada
Dolna – dobiega koñca rozbudowa tej szko³y)
– utworzenie przedszkoli lub
oddzia³ów przedszkolnych
w Chech³ach, Czekaju, NiedŸwiadzie Dolnej, NiedŸwiadzie Górnej i Ma³ej,
– utworzenie œwietlic szkolnych w zespo³ach szkó³ nr 4
i nr 5 w Ropczycach oraz
w NiedŸwiadzie Dolnej,
NiedŸwiadzie Górnej, Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli.
Czwarta grupa wydatków
w wysokoœci 10,2 mln z³ to inwestycje w sport:
– modernizacja trybun na stadionie w Ropczycach,
– odtworzenie infrastruktury
obiektów sportowych: na
obiekcie stadionu i zespo³u
basenów otwartych, boisko
tzw. orlik du¿y w Witkowicach,
kompleks sportowo-rekreacyjny w £¹czkach Kucharskich i w Gnojnicy Dolnej,
– place zabaw przy ka¿dej
szkole oraz przy przedszkolu nr 2 na górce.
Inne wa¿ne programy rozwojowe i spo³eczne:
– utworzenie du¿ego kompleksu przeznaczonego na
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
o powierzchni 7 hektarów
(posiada certyfikat najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie podkarpackim),
– scalenie terenu pod budownictwo jednorodzinne
o powierzchni 26 ha w Ropczycach,
– wspieranie w formie dotacji
dzia³alnoœci stowarzyszeñ
realizuj¹cych zadania w dziedzinie kultury i sztuki, promocji zdrowia i profilaktyki
przeciwalkoholowej, przeciwdzia³ania narkomanii,
pomocy spo³ecznej, sportu,
– wprowadzenie w ¿ycie gminnej Karty Rodziny Wielodzietnej (wspiera 426 rodzin).
Ca³e wyst¹pienie burmistrza Ropczyc zawiera protokó³ z 60. sesji Rady Miejskiej
w zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Ropczycach.
Na zakoñczenie kadencji
sprawozdanie z pracy Rady
Miejskiej w Ropczycach w
okresie od listopada 2010 do
listopada 2014 z³o¿y³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Józef Misiura. Ca³e wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej zawiera protokó³ z
60 sesji Rady Miejskiej w Ropczycach zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzêdu Miejskiego w Ropczycach.
Radê Miejsk¹ w Ropczycach
VI kadencji tworzyli: Józef Misiura (przewodnicz¹cy), Teresa Rachwa³ (wiceprzewodnicz¹ca), Grzegorz Bielatowicz (wiceprzewodnicz¹cy), pozostali
radni: Genowefa Ciosek, Zenon Charchut (przewodnicz¹cy komisji), Witold Dar³ak,
Marek Fic, Jan Gibek (w miejsce Mariana Jedynaka), Edward Maræ (przewodnicz¹cy
komisji), Stanis³aw Maræ (przewodnicz¹cy komisji), Dariusz
Mormol, Tadeusz Mi¹so, Kazimierz NiedŸwiedŸ, Eugeniusz
Nowakowski, Mariusz Pilch
(przewodnicz¹cy komisji), Andrzej Rachwa³ (przewodnicz¹cy komisji), Piotr Raœ, Stanis³aw
Sa³ek, Dariusz Skórski, Stani´
s³aw Wrona, Jan Zdziebko.
Jako organ kolegialny Rada
obradowa³a na 60 sesjach podejmuj¹c 646 uchwa³.
Radni pracowali w piêciu
komisjach sta³ych pe³ni¹cych
funkcje opiniotwórcze i doradcze. By³y to: komisja rewizyjna, pe³ni¹ca równie¿ funkcje kontrolne, komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego, komisja
ds. oœwiaty, kultury i sportu,
komisja ds. rolnictwa, ochrony
œrodowiska i bezpieczeñstwa
przeciwpowodziowego, komisja ds. zdrowia i porz¹dku publicznego. Ogó³em komisje
odby³y 170 posiedzeñ.
1. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach
27.XI.2014 r.
Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro
mojej gminy i jej mieszkañców. Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg. Tymi
s³owami nowo wybrani radni
zainaugurowali pracê w VII
kadencji Rady Miejskiej obejmuj¹cej lata 2014-2018. S¹ to:
Arkadiusz Bêben, Grzegorz
Bielatowicz, Zenon Charchut,
Genowefa Ciosek, Jan Curzytek, Marek Fic, Jan Gorczyca,
Dariusz Herbut, Henryk Kêdziora, Edward Maræ, Stanis³aw Maræ, Józef Misiura, Da-
riusz Mormol, Zbigniew Nowacki, Eugeniusz Nowakowski, Andrzej Rachwa³, Teresa
Rachwa³, Jan Rydzik, Dariusz
Skórski, Imelda Sobañska,
´
Jan Zdziebko.
Podczas pierwszej sesji radni dokonali wyboru przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej. Zostali nimi: Józef Misiura (przewodnicz¹cy) oraz Teresa Rachwa³ i Grzegorza Bielatowicz
(wiceprzewodnicz¹cy).
Burmistrz Boles³aw Bujak,
wybrany w wyborach bezpoœrednich na kolejn¹ kadencjê,
rozpocz¹³ urzêdowanie od z³o-
¿enia œlubowania: obejmuj¹c
urz¹d burmistrza gminy, uroczyœcie
œlubujê, ¿e dochowam wiernoœci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Nastêpnie przedstawi³ najwa¿niejsze za³o¿enia, „drogowskazy” w dzia³alnoœci na kolejne cztery lata. Pierwsza dziedzina to rozwój gospodarczy
gminy, tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju dzia³alnoœci
gospodarczej, a w konsekwencji miejsc pracy. Drugim, bardzo wa¿nym, zakresem dzia³alnoœci jest rozwój budownic-
Edward Maræ, radny senior rozpocz¹³ obrady I sesji Rady Miejskiej
twa mieszkaniowego, zarówno
blokowego (w ró¿nych formach organizacyjnych), jak
i indywidualnego. Trzeci obszar dzia³añ to edukacja, kultura, sport i rekreacja, w tym
zapewnienie mo¿liwoœci kszta³cenia i rozwijania zainteresowañ i talentów, w szczególnoœci dzieci i m³odzie¿y. Niezwykle wa¿ne w rozwoju miasta
i regionu s¹ drogi, zatem
w programie burmistrza
w obecnej kadencji nie zabraknie dzia³añ zwi¹zanych
z budow¹ dróg, ulic, chodników, oœwietlenia ulicznego,
budowy wodoci¹gów, kanaliOd lewej: Teresa Rachwa³, Stanis³aw Maræ, Od lewej: Jan Rydzik, Dariusz Skórski, Dariusz Herbut,
zacji. Burmistrz zaakcentowa³
Zenon Charchut, Grzegorz Bielatowicz
Eugeniusz Nowakowski, Andrzej Rachwa³
tak¿e wolê wspierania inicjatyw oddolnych obywateli poprzez wspó³pracê ze stowarzyszeniami i innymi formami samoorganizacji mieszkañców.
Burmistrz pogratulowa³ równie¿ powodzenia w wyborach
nowym starostom Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego,
Od lewej: Genowefa Ciosek, Imelda Sobañska, Hen- a tak¿e wyrazi³ nadziejê na
´
Od lewej: Józef Misiura, Marek Fic, Jan Zdziebko
ryk Kêdziora, Jan Curzytek
Fot. Piotr Ska³uba efektywn¹ wspó³pracê.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
STR. 7
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ropczycach
Okrêg nr 1
Okrêg nr 10
Liczba
Procent
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
głosów
głosów
głosów
głosów
SOWIŹRAŁ Ryszard ...................... 18 ........... 5,07% HULEK Stanisław .......................... 83 ......... 27,76%
NOWAKOWSKI Eugeniusz ........ 244 ........ 68,73% GORCZYCA Jan ........................ 216 ........ 72,24%
DARŁAK Anna .............................. 93 ......... 26,20%
Okrêg nr 11
Okrêg nr 2
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
Liczba
Procent
głosów
głosów
Imię i nazwisko
głosów
głosów STRZYŻ Tadeusz ......................... 48 ......... 13,26%
MUDRYK Zofia ........................... 174 ........ 47,41% MARĆ Stanisław ...................... 314 ........ 86,74%
SKÓRSKI Dariusz ...................... 193 ........ 52,59%
Okrêg nr 12
Okrêg nr 3
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
Liczba
Procent
głosów
głosów
Imię i nazwisko
191
58,59%
głosów
głosów SOBAŃSKA Imelda
BIELATOWICZ Grzegorz ............ 297 ........ 82,96% NIWA Małgorzata ......................... 64 ......... 19,63%
SZYMASZEK Grzegorz ................. 26 ........... 7,26% GAWRON Marcin .......................... 71 ......... 21,78%
MAZAN Helena ............................ 35 ........... 9,78%
Okrêg nr 13
Liczba
Procent
Okrêg nr 4
Imię i nazwisko
Liczba
Procent
głosów
głosów
Imię i nazwisko
głosów
głosów BOCHENEK Roman ....................... 67 ......... 13,14%
PARYŚ Julian ............................... 27 ........... 3,45% MADEJ Liliana ............................. 143 ........ 28,04%
MARĆ Edward ........................... 337 ........ 43,09% HERBUT Dariusz ....................... 157 ........ 30,78%
WÓJCIK Zygmunt ........................ 95 ......... 12,15% GIBEK Jan .................................. 143 ........ 28,04%
MARCINIEC Andrzej .................... 323 ........ 41,30%
Okrêg nr 14
Okrêg nr 5
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
głosów
głosów
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
głosów
głosów SĄSIADEK Marek ........................ 141 ........ 19,45%
POCIASK Józef ............................ 31 ........... 4,60% RACHWAŁ Teresa ...................... 405 ........ 55,86%
CIOSEK Genowefa .................... 319 ........ 47,33% SKWORZEC Anna ........................ 144 ........ 19,86%
ZEGAR Piotr ................................ 18 ........... 2,67% MATUSZ Mariusz ......................... 35 ........... 4,83%
RAŚ Piotr .................................... 306 ........ 45,40%
Okrêg nr 15
Okrêg nr 6
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
Liczba
Procent
głosów
głosów
Imię i nazwisko
głosów
głosów NOWACKI Zbigniew .................. 186 ........ 44,71%
MĄDRO Kazimierz ........................ 205 ........ 37,48% PIĘKOŚ Zbigniew ......................... 24 ........... 5,77%
MĄDRO Danuta ............................ 35 ........... 6,40% NIEDŹWIEDŹ Kazimierz ............... 184 ........ 44,23%
ŹDZIEBKO Jan .......................... 307 ........ 56,12% DRAUS Wojciech .......................... 22 ........... 5,29%
Okrêg nr 7
Liczba
Procent
głosów
głosów
RAŚ Wojciech .............................. 48 ........... 7,66%
MADEJA Bogdan ......................... 186 ........ 29,67%
KMIECIK Piotr ............................. 51 ........... 8,13%
BĘBEN Arkadiusz ...................... 342 ........ 54,55%
Okrêg nr 16
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
głosów
głosów
PRZYSTAŚ Michał ...................... 128 ........ 19,13%
BOCHENEK Maria ........................ 200 ........ 29,90%
CURZYTEK Jan ......................... 341 ........ 50,97%
Okrêg nr 17
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
głosów
głosów
WILK Mariusz ............................... 90 ......... 15,60%
JANOWSKI Edmund ..................... 128 ........ 22,18%
WILK Waldemar ............................ 98 ......... 16,98%
STRĄCZEK Wiesław .................... 71 ......... 12,31%
RYDZIK Jan ............................... 190 ........ 32,93%
Okrêg nr 18
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
głosów
głosów
KĘDZIORA Henryk .................... 127 ........ 44,25%
SAJ Józef ................................... 105 ........ 36,59%
KUKLA Jan .................................. 55 ......... 19,16%
Okrêg nr 19
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
głosów
głosów
SAŁEK Stanisław ........................ 167 ........ 24,93%
TOTOŃ Tomasz ............................. 194 ........ 28,96%
MORMOL Dariusz ..................... 309 ........ 46,12%
Okrêg nr 20
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
głosów
głosów
KUTKOWSKI Arkadiusz ............... 256 ........ 35,75%
MISIURA Józef ......................... 338 ........ 47,21%
RYBKA Adam ............................... 81 .......... 11,31%
PODJASEK Łukasz ....................... 41 ........... 5,73%
Okrêg nr 21
Liczba
Procent
Imię i nazwisko
głosów
głosów
WENC Anna ................................. 330 ........ 43,08%
RACHWAŁ Andrzej .................... 362 ........ 47,26%
FERET Roman .............................. 74 ........... 9,66%
Wyniki wyborów na burmistrza Ropczyc
Imię i nazwisko
Okrêg nr 8
Liczba
Procent
głosów
głosów
CHARCHUT Zenon .................... 361 ........ 68,50%
FERFECKA Marcelina ................... 19 ........... 3,61%
BOCHENEK Joanna ..................... 147 ........ 27,89%
Imię i nazwisko
Okrêg nr 9
Liczba
Procent
głosów
głosów
PROKOP Ryszard ........................ 152 ........ 36,71%
FIC Marek .................................. 262 ........ 63,29%
Imię i nazwisko
STR. 8
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Pierwsza sesja Rady Powiatu
27 listopada odby³a siê pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, podczas
której radni wybrali nowy zarz¹d powiatu oraz prezydium rady.
Uczestniczy³o w niej 15 radnych z 19 wybranych. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady otworzy³ radny najstarszy wiekiem, Józef Rojek,
który zosta³ tak¿e wybrany
przewodnicz¹cym Rady Powiatu. Wiceprzewodnicz¹cymi zosta³y: Katarzyna Broda
i Marta Szyba³a. Stanowisko
starosty obj¹³ Witold Dar³ak,
wicestarost¹ zosta³ Stanis³aw
Ziemiñski. Na etatowego
cz³onka Zarz¹du Powiatu wybrano Bernadetê Frysztak. Pozosta³ymi cz³onkami Zarz¹du
Powiatu zostali: Dorota Strzy¿
i Bogus³aw Wójcik.
W sk³ad Rady Powiatu wchodzi 9 radnych PIS: Witold Dar³ak, Józef Rojek, Andrzej Wrona, Piotr Kapusta (za Bogus³awa Kmiecia, który zosta³ burmistrzem Sêdziszowa M³p.),
Bernadeta Frysztak, Wies³aw
Wojdon, Agnieszka Ocha³,
Ryszard Filipek, Katarzyna
Broda, 5 radnych Porozumienia Samorz¹dowego: Dorota
Strzy¿, Stanis³aw Ziemiñski,
Dorota Sêd³ak, Marta Szyba³a,
Bogus³aw Wójcik oraz 5 radnych z komitetu wyborczego
Samorz¹d i Gospodarka: Wioletta Czemarnik (za Boles³awa
Bujaka, który zosta³ burmistrzem Ropczyc), Wies³aw Rygiel, Józef Drozd, Barbara Traciak i Marcin Œwierad. Powiatem rz¹dzi koalicja PIS i Porozumienia Samorz¹dowego.
Inf. w³asna
Szanowni Mieszkañcy,
w zwi¹zku z ponownym wyborem na stanowisko
Burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce, sk³adam serdeczne
podziêkowania wszystkim, którzy obdarzyli mnie
zaufaniem oraz docenili nasz¹ wspóln¹ pracê na rzecz
rozwoju gminy.
Powierzenie tej odpowiedzialnej funkcji na kolejn¹ kadencjê œwiadczy o nies³abn¹cym zaufaniu. Du¿e poparcie to
równie¿ docenienie zrealizowanych ju¿ inwestycji, podjêtych inicjatyw i wdro¿onych pomys³ów, dziêki którym mieszkañcom naszej gminy ¿yje siê lepiej. Zaufanie, jakim obdarzyli mnie Pañstwo, jest dla mnie zobowi¹zaniem do tego,
by w dalszej dzia³alnoœci publicznej nie szczêdziæ si³ dla
wspólnego rozwoju Ropczyc. Jestem przekonany, ¿e wraz
z radnymi nowej kadencji uda nam siê uczyniæ wiele dobra
dla wszystkich mieszkañców.
Z wyrazami szacunku,
Boles³aw Bujak
AR MR
Informacja z Biura Powiatowego
ARiMR w Ropczycach
Od 16 paŸdziernika 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczê³a wyp³aty p³atnoœci z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Ropczycko-Sêdziszowskie
Biuro Powiatowe w Ropczycach wyda³o ju¿ 1883 decyzji,
tj. wszystkie naliczone przez
centralê sprawy i przekaza³o
listy p³atnoœci do wyp³aty. Stanowi to oko³o 93% wszystkich
spraw ONW. P³atnoœci te wyp³acane s¹ sukcesywnie na
konta rolników.
Trwaj¹ prace zwi¹zane z wydawaniem decyzji z p³atnoœci
bezpoœrednich. Centrala naliczy³a nam 4302 sprawy, tj.
oko³o 87% wszystkich spraw
i dla tych rolników wydawane
s¹ na bie¿¹co decyzje i wysy³ane listy p³atnoœci do wyp³aty.
Zgodnie z ustaw¹ centrala
Agencji od 1 grudnia br. rozpoczê³a wyp³atê tych p³atnoœci na konta rolników.
17 listopada 2014 r. zosta³y
opublikowane rozporz¹dze-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie stawek p³atnoœci za rok 2014, które wynosz¹:
– jednolita p³atnoœæ obszarowa – 910,87 z³/ha
– p³atnoœæ cukrowa – 53,61 z³/
tonê
– wsparcie specjalne p³atnoœæ
do krów – 595,30 z³/szt.
– wsparcie specjalne do owiec
– 125,32 z³/szt.
– specjalna p³atnoœæ specjalna obszarowa do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych i motylkowych drobnonasiennych – 556,37 z³/ha
– p³atnoœæ niezwi¹zana do tytoniu (tytoñ Virginia) –
4,53 z³/kg
– p³atnoœæ niezwi¹zana do tytoniu (tytoñ pozosta³y) –
3,18 z³/kg
– ONW dla strefy górskiej –
320 z³/ha
– ONW dla obszarów ze specyficznymi utrudnieniami –
264 z³/ha
– ONW dla strefy nizinnej II
– 264 z³/ha
– ONW dla strefy nizinnej I –
179 z³ /ha
Wydzia³ rejestracji zwierz¹t
przypomina rolnikom o obowi¹zku terminowego zg³aszania zdarzeñ przemieszczenia
zwierz¹t z tytu³u sprzeda¿y,
kupna i urodzin dla byd³a –
7 dni, œwinie – 30dni.
Tadeusz Sowa
kierownik
Biura Powiatowego
ARiMR w Ropczycach
STR. 9
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Dni honorowego krwiodawstwa
4 grudnia br. w Zespole Szkó³
Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach odby³o siê spotkanie zorganizowane przez Oddzia³ Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w
Ropczycach z okazji obchodów
Dni Honorowego Krwiodawstwa.
By³a to doskona³a okazja do
przypomnienia, i¿ zdrowie
i ¿ycie ludzkie zawsze stanowi¹ najwiêksz¹ wartoœæ, a krew
jest najcenniejszym darem,
który mo¿e je ratowaæ.
Samorz¹d Ropczyc reprezentowali: przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Józef Misiura i
nia za propagowanie tak
szczytnych inicjatyw, jak idea
honorowego dawstwa krwi, czy
realizacja humanitarnych idei
Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Uroczystoœæ zakoñczy³ program artystyczny przygotowany przez m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ w Gnojnicy Dolnej.
Krwiodawc¹ mo¿e zostaæ
ka¿da zdrowa osoba w wieku
od 18 do 60 lat. Na pobranie
musi zg³osiæ siê z dokumenSamorz¹d Ropczyc reprezentowali: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
tem to¿samoœci. Wa¿ne, aby
J. Misiura, zastêpca burmistrza W. Maziarz
nie by³a w tym czasie przeziêzastêpca burmistrza Wies³aw oraz prezesa Klubu Honoro- biona i nie za¿ywa³a leków.
Maziarz. Na rêce Zarz¹du wych Dawców Krwi w RopczyOddzia³u Rejonowego PCK cach z³o¿yli oni podziêkowaInf. w³asna
Nowe komisje Rady Miejskiej w Ropczycach
ci¹g dalszy ze str. 2
W nowej radzie w sk³ad komisji rewizyjnej weszli: Stanis³aw Maræ (przewodnicz¹cy) oraz cz³onkowie: Genowefa Ciosek, Jan Curzytek,
Dariusz Herbut, Edward
´
Maræ, Jan Zdziebko.
Komisja
Rewizyjna jest sta³ym organem kontrolnym Rady Miejskiej. Pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ oraz inicjuj¹c¹. Celem jej dzia³alnoœci jest zbieranie i badanie informacji
s³u¿¹cych Radzie do doskonalenia dzia³alnoœci Gminy.
Jest równie¿ komisj¹ w³aœciw¹
do spraw bud¿etu.
Przewodnicz¹cym komisji
ds. gospodarki komunalnej
oraz rozwoju gospodarczego
wybrany zosta³ Edward Maræ.
Pozostali radni wchodz¹cy
w sk³ad tej komisji to: Zenon
Charchut, Jan Gorczyca, Dariusz Herbut, Henryk Kêdziora, Eugeniusz Nowakowski,
Andrzej Rachwa³, Teresa Rachwa³, Imelda Sobañska. Komisja ta zajmuje siê sprawami
zwi¹zanymi z:
– funkcjonowaniem urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej (zaopatrzenie w wodê, gaz, energiê elektryczn¹, c. o., usuwanie odpadów
i œcieków, komunikacja,
utrzymanie dróg i zieleni
miejskiej),
STR. 10
– inwestycjami w dziedzinie
us³ug komunalnych,
– opiniowaniem zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Ropczyce
W kolejnym g³osowaniu
radni wybrali przewodnicz¹cego komisji ds. oœwiaty, kultury i sportu. Zosta³ nim Dariusz Mormol. Cz³onkami tej
komisji s¹: Arkadiusz Bêben,
Genowefa Ciosek, Marek Fic,
Eugeniusz Nowakowski, Dariusz Skórski, Imelda Sobañska, Teresa Rachwa³ i Jan
´
Zdziebko.
Obszar dzia³ania
tej komisji w Radzie Miejskiej
skupia siê na ca³okszta³cie
funkcjonowania placówek
oœwiatowych prowadzonych
przez Gminê oraz na podejmowaniu i inspirowaniu
przedsiêwziêæ dotycz¹cych
dzia³alnoœci
kulturalnej
i sportowej na terenie miasta
i gminy Ropczyce.
Komisja ds. zdrowia i porz¹dku publicznego pracowaæ
bêdzie w nastêpuj¹cym sk³adzie: Andrzej Rachwa³ (przewodnicz¹cy) oraz cz³onkowie:
Grzegorz Bielatowicz, Jan Curzytek, Henryk Kêdziora, Dariusz Mormol, Zbigniew Nowacki, Dariusz Skórski, Jan
Rydzik. Komisja ta:
– zajmuje siê sprawami pomocy spo³ecznej (funkcjonowanie Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i Dziennego Domu Pobytu Emerytów, Rencistów
Inwalidów i Osób Samotnych w Ropczycach),
– dzia³a w kierunku poprawy
³adu i porz¹dku, wspó³pracuj¹c z innymi organami ds.
porz¹dku publicznego,
- podejmuje dzia³ania w kierunku poprawy podstawowej opieki zdrowotnej
(wspó³praca w z Zespo³em
Opieki Zdrowotnej w Ropczycach).
Ostatni¹ komisj¹, której
sk³ad poznaliœmy podczas II
sesji Rady Miejskiej w Ropczycach jest komisja ds. rolnic-
twa, ochrony œrodowiska
i bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego. Jej przewodnicz¹cym zosta³ Zenon Charchut, a tworz¹ j¹ nastêpuj¹cy
radni: Arkadiusz Bêben,
Grzegorz Bielatowicz, Marek
Fic, Jan Gorczyca, Stanis³aw
Maræ, Zbigniew Nowacki, Jan
Rydzik. Zakres pracy tej komisji skupia siê g³ównie na dzia³aniach maj¹cych na celu poprawê poziomu ¿ycia mieszkañców wsi oraz na sprawach
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego gminy.
Inf. w³asna
Szanowni Pañstwo,
serdecznie dziêkujê
tym, którzy oddali na
mnie g³os w wyborach
do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Dziêkujê za okazane
zaufanie, ¿yczliwoœæ
oraz gest dobrej woli,
które sk³oni³y Pañstwa
do oddania g³osu w³aœnie na mnie. Chocia¿ nie uda³o mi siê zdobyæ mandatu radnego wojewódzkiego, mam wielk¹ satysfakcjê z ka¿dego oddanego na mnie g³osu, bo
œwiadcz¹ one o autentycznym poparciu mojej osoby.
Teresa Kiepiel
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Ropczycach
podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e rozpoczyna
sprzeda¿ lokali mieszkalnych
w realizowanym budynku przy ul. Mehoffera w Ropczycach.
W ofercie posiadamy mieszkania
2-pokojowe o powierzchni 42,5 i 44,1 m2
oraz 3 pokojowe o powierzchni ok. 56 m2
Sprzeda¿ bêdzie prowadzona na zasadach okreœlonych
w ustawie z dnia 16 wrzeœnia 2011 roku o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
(Dz. U. nr 232, poz. 1377). Z prospektem informacyjnym,
projektem umowy deweloperskiej oraz dokumentacj¹ techniczn¹ inwestycji mo¿na siê zapoznaæ w siedzibie Spó³ki, przy
ul. Parkowej 1/3 w Ropczycach, w godzinach od 8:00 do
14:00 od poniedzia³ku do pi¹tku. Ponadto informujemy, ¿e
50% lokali przeznaczonych do sprzeda¿y kwalifikuje siê do
finansowego wsparcia zakupu w ramach rz¹dowego programu „Mieszkanie dla m³odych”. Bli¿sze informacje oraz przyk³adowe wyliczenie wielkoœci dop³aty mo¿na znaleŸæ na stronie www.tbs-ropczyce.pl w zak³adce „aktualnoœci”.
URZ¥D MIEJSKI w ROPCZYCACH 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoœci
/podlega podaniu do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjêty w danej miejscowoœci, a tak¿e na stronach internetowych w³aœciwego urzêdu, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 ze zm) /
Uprzejmie informuje siê, ¿e na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1, wywieszony
zosta³ do publicznej wiadomoœci, na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Ropczyce, przeznaczonej do:
NIERUCHOMOŒCI (grunty, lokale)
Przeznaczenie do ...
Położenie
Nr działki /
Opis lokalu
Pow. [m2]
oddania w DZIERŻAWĘ
w drodze bezprzetargowej
Ropczyce Pietrzejowa
1807/57
305
Ropczyce
591/8, 591/9
165
Ropczyce
829/8
24
Ropczyce
761/5
1
Ropczyce
579
15
Ropczyce
452/17, 470/8, 2351/394, 2351/397, 2334, 978/17
6
Gnojnica
3289
1
Łączki
Kucharskie
1575
Ropczyce
RopczycePietrzejowa
SPRZEDAŻY w drodze
bezprzetargowej
oddania w NAJEM
w drodze bezprzetargowej
SPRZEDAŻY
w drodze przetargu
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
Termin wywieszenia
od
do
13-11-2014
4-12-2014
4700
20-10-2014
10-11-2014
197/8, 211/9, 212/9, 213/16, 213/18, 215/10,
216/7, 217/5, 217/12, 217/13, 219/1, 219/2, 220/3,
221/3, 221/5, 222/3, 222/5
29081
10-10-2014
31-10-2014
1807/80
13687
11-09-2014
2-10-2014
STR. 11
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Jubileusz Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Ropczycach
Listopad jest miesi¹cem nastrajaj¹cym do wspomnieñ, refleksji
i zadumy. Nie inaczej by³o w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Ropczycach. Zarówno uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych,
jak i Dzieñ Zaduszny stworzy³y
czas i miejsce ku temu, by wiele
myœli skierowaæ na przemijanie
i up³ywaj¹cy czas.
W pierwszych dniach tego
miesi¹ca podopieczni Œrodowiskowego Domu Samopomocy byli na cmentarzu, by
sw¹ obecnoœci¹ i myœl¹ uczciæ
pamiêæ zmar³ych, by³ych pensjonariuszy placówki.
Okazj¹ ku refleksji sta³ siê
tak¿e, obchodzony w tym
roku, jubileusz 10-lecia dzia³alnoœci Œrodowiskowego
Domu Samopomocy, który
mia³ miejsce 20 listopada
2014 r. Uroczystoœæ obejmowa³a kilka wa¿nych momentów,
które przybli¿y³y historiê powstania placówki, a tak¿e ludzi,
miejsc, spotkañ, relacji i szeroko rozumianej wspó³pracy. Jej
pierwsza czêœæ odby³a siê
w Centrum Kultury w Ropczycach, gdzie zaproszeni goœcie
mieli mo¿liwoœæ obejrzenia
prezentacji multimedialnej,
poprzedzonej humorystyczn¹
scen¹ teatraln¹. Obie formy
prezentacji wprowadzi³y klimat starego kina. Prezentacja
multimedialna przedstawia³a
wydarzenia z 10 lat dzia³alnoœci ŒDS w Ropczycach. Na za-
Podopieczni ŒDS uczcili pamiêæ zmar³ych kolegów
koñczenie czêœci artystycznej
jedna z podopiecznych,
Agnieszka Armata zaprezentowa³a wiersz swojego autorstwa,
którym wprowadzi³a s³uchaczy
w zadumê na temat uczuæ
i emocji zwi¹zanych z domem
i wspólnot¹.
Jest dom tak bliski rodzinny
Gdzie zawsze mama i tata
Lecz jest te¿ dom trochê inny
Gdzie spotkasz w cz³owieku brata
Dzielimy siê szczêœciem jak chlebem
£amiemy troskami na pó³
Nie dzieli nas nic w potrzebie
A ³¹czy nas wspólny stó³
To miejsce stworzone dla nas
Tych których los nie pieœci
To jakby bañka szklana
Wyjêta z baœni z powieœci
Jest dom tak bliski rodzinny
Gdzie zawsze mama i tata
Lecz jest te¿ dom trochê inny
Dom który wspomnisz po latach
W czêœci oficjalnej uroczystoœci jubileuszowych g³os zabrali zaproszeni goœcie, sk³a-
Œwieczki na jubileuszowym torcie zdmuchnêli pierwsi podopieczni ŒDS-u
STR. 12
daj¹c gratulacje i ¿yczenia na
rêce Renaty Kasprzyckiej, kierownik Œrodowiskowego Domu Samopomocy. Równie
wa¿nym momentem dla nas
i wszystkich przyby³ych goœci
by³a chwila zdmuchniêcia
œwiec na torcie jubileuszowym
przez podopiecznych ŒDS-u,
którzy w 2004 roku jako pierwsi przekroczyli próg placówki.
Kolejnym punktem spotkania by³a czêœæ integracyjno-re-
kreacyjna umo¿liwiaj¹ca zapoznanie siê z funkcjonowaniem Œrodowiskowego Domu
Samopomocy oraz zwiedzanie
placówki. Zabawa taneczna,
w której brali udzia³ podopieczni, w tym goœcie z zaprzyjaŸnionych placówek, stanowi³a uwieñczenie tego pamiêtnego dnia.
Miesi¹c zakoñczy³a zabawa
andrzejkowa, na któr¹ pensjonariusze ropczyckiego ŒDS-u
zostali zaproszeni przez Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce. Tañce, zabawy
przy muzyce oraz andrzejkowe wró¿by, jak zawsze sprzyja³y
integracji i wzajemnemu poznawaniu siê.
W adwentowej zadumie,
w ciszy wyczekiwania na wigilijn¹ gwiazdê, ¿yczymy gor¹cych i otwartych serc, aby przy
œwi¹tecznym stole nie zabrak³o œwiat³a i ciep³a rodzinnej
atmosfery.
Niech narodzony Jezus nape³ni Wasze serca pokojem
i radoœci¹, uczyni je zdolnymi
do otwierania siê na innych tak,
by ka¿dego dnia mog³o dokonywaæ siê Bo¿e Narodzenie.
ŒDS Ropczyce
Forma prezentacji w czêœci artystycznej wprowadzi³a klimat starego
kina
Tañce, zabawy przy muzyce oraz andrzejkowe wró¿by sprzyja³y integracji i wzajemnemu poznawaniu siê
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Biblioteka poleca
Autor: Anna Herbich
Tytu³: Dziewczyny z powstania
Wydawnictwo: Spo³eczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2014
Biblioteka w NiedŸwiadzie poleca ksi¹¿kê Anny Herbich „Dziewczyny z powstania”. Autorka, wnuczka jednej z bohaterek
ksi¹¿ki, pokazuje jak wygl¹da³o ¿ycie w czasie 63 dni walki. Pozwala nam zobaczyæ Powstanie Warszawskie oczami kobiet. Herbich pisze: Powstanie Warszawskie mia³o trwaæ kilka dni. Godzina „W” zasta³a kobiety w codziennych sytuacjach: na ulicach, w szko³ach, w domach. Walczy³y wszystkie, ka¿da na swój sposób. Ratowa³y rannych, chroni³y swoje dzieci, chwyci³y
za broñ. Umawia³y siê na randki w cieniu spadaj¹cych bomb, bra³y
œluby w bia³ych kitlach sanitariuszek, zamiast sukien. Odnios³y najwiêksze zwyciêstwo – prze¿y³y.
Ksi¹¿ka „Dziewczyny z powstania” jest zbiorem jedenastu
historii kobiet – bohaterek. Ka¿da z nich: S³awka, Halina,
Rena, Zosia, Blizna, Anna, Marzenka, Jadwiga, Teresa, Dora
i Irena opowiada swoj¹ historiê, która wstrz¹sa i porusza do
g³êbi. Wyj¹tkowa jest historia Halinki, która ¿egna mê¿a id¹cego do powstania, a kilka godzin póŸniej, 1 sierpnia 1944 r.
rodzi synka Stasia. Z nowonarodzonym dzieckiem tego samego dnia przenosi siê do piwnicy, gdzie spêdza wiele upiornych dni i nocy.
Ka¿da z dziewczyn widzia³a ogrom okrucieñstwa, prze¿y³a
swój osobisty dramat, mimo to ¿adna z nich nie ¿a³uje podjêtych wtedy decyzji… Do powstania posz³abym raz jeszcze. Bez najmniejszego wahania. Nie zrozumie tego nikt, kto nie prze¿y³ okupacji.
Te pierwsze sierpniowe dni… Na domach zawis³y niewidziane od
1939 roku polskie flagi, pojawili siê polscy ¿o³nierze, ludzie rzucali siê
sobie w ramiona. To by³ kawa³ek Polski, tej prawdziwej, wolnej. Straty, jakie ponieœliœmy, by³y oczywiœcie potworne. Do tego ci wszyscy niewinni mieszkañcy Warszawy… Innego wyjœcia jednak nie by³o. –
Krystyna Sierpiñska z domu Myszkowska (rocznik 1929)
¯yciorysy powstañcze uzupe³niaj¹ zdjêcia, na których widaæ
tragizm dzia³añ wojennych, ale te¿ radoœæ, m³odzieñczy entuzjazm, bo obok wszechobecnej œmierci toczy³o siê normalne
¿ycie, a zabawne wspomnienia dziewczyn sprzed wojny przynosi³y chwile wytchnienia, ulgi i wywo³ywa³y uœmiech. Ksi¹¿ka ta to dokument przedstawiaj¹cy Powstanie Warszawskie,
to równie¿ lekcja historii, w której zamiast dat i faktów znajdujemy ludzkie dramaty i powstañcz¹ codziennoœæ.
El¿bieta Strza³ka
Filia w NiedŸwiadzie
Og³oszenie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach informuje, ¿e
ksi¹¿ki rezerwowane elektronicznie nale¿y odebraæ
w ci¹gu tygodnia.
Po tym terminie rezerwacja
bêdzie anulowana.
Autor: Gayle Forman
Tytu³: Zostañ, jeœli kochasz
Wydawnictwo: Nasza ksiêgarnia, 2014
Mia straci³a wszystko. Czy mi³oœæ pokona
œmieræ? Po tragicznym wypadku, w którym
zginêli jej najbli¿si, Mia trwa w stanie dziwnego zawieszenia. Musi podj¹æ decyzjê, czy
walczyæ o odzyskanie przytomnoœci, czy te¿
poddaæ siê i umrzeæ. Próbuj¹c rozstrzygn¹æ
ten dylemat, wspomina dotychczasowe ¿ycie.
Poruszaj¹ca ksi¹¿ka o daj¹cej wsparcie rodzinie, przyjaŸni,
samotnoœci i znajdowaniu swego miejsca na ziemi, o umiejêtnoœci ¿egnania siê z przesz³oœci¹ i przyjmowania tego, co nadchodzi. „Zostañ, jeœli kochasz” opowiada o potêdze mi³oœci
i wyborach, których ka¿dy z nas musi dokonywaæ. Takiej mi³oœci, która niezale¿nie od wszystkiego, trwaæ bêdzie wiecznie.
Œwiatowy bestseller przet³umaczony na ponad trzydzieœci
jêzyków, na którego podstawie powsta³ wzruszaj¹cy film
z Chloë Grace Moretz i Jamiem Blackleyem w rolach g³ównych.
Renata Szkutak
Oddzia³ dla dzieci MiPBP w Ropczycach
Autor: Krystyna Siesicka
Tytu³: Jezioro osobliwoœci
Wydawnictwo: Akapit
Chyba ka¿dy przeczyta³ w m³odoœci jak¹œ
ksi¹¿kê Krystyny Siesickiej. Pozycje tej autorki by³y licznie wyró¿niane i nagradzane.
Nadal ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem
wœród m³odzie¿y. Siesicka porusza ponadczasowe problemy wieku dojrzewania, pisze o mi³oœci, o pierwszych samodzielnych decyzjach.
Jezioro osobliwoœci jest ksi¹¿k¹ dla ka¿dego, nie tylko dla m³odzie¿y, mimo, ¿e g³ówna bohaterka – Marta, ma kilkanaœcie
lat. Powieœæ opowiada o jej prze¿yciach, gdy nagle znajduje
siê w zupe³nie nowej sytuacji. Wydarzenia takie, jak œlub matki, przeprowadzka do mieszkania ojczyma, matura i rozwijaj¹ce siê uczucie s¹ problemami, z którymi boryka siê g³ówna
bohaterka. Do jej k³opotów dochodzi jeszcze niechêæ do ojczyma. Brak szczerej rozmowy doprowadza bohaterów do wielu nieporozumieñ.
Powieœæ pobudza do refleksji. Do czego mo¿e doprowadziæ
nasze negatywne zachowanie? Ka¿e tak¿e zastanowiæ siê kilka
razy, zanim podejmiemy jak¹œ decyzjê, poniewa¿ mo¿e to mieæ
niespodziewane skutki. Ksi¹¿ka jest wartoœciowa, ciekawa
i wci¹gaj¹ca.
£ucja G¹sior
filia MiPBP w Ropczycach – Witkowicach
Zakup nowoœci ksi¹¿kowych
Wzorem ubieg³ych lat ropczycka biblioteka skorzysta³a z
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej
ph. „Zakup nowoœci wydawniczych do bibliotek”.
G³ównym celem programu
jest popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa poprzez wzbogacenie
i odnowienie ksiêgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
ksiêgozbiorów dla dzieci i m³odzie¿y. W 2014 roku nasza biblioteka pozyska³a 13 000 z³ na
zakup ksi¹¿ek dla biblioteki
g³ównej i filii w: RopczycachWitkowicach, Brzezówce,
Gnojnicy, Lubzinie i NiedŸwiadzie. Kwota dotacji uzale¿niona jest od liczby czytelników 100 mieszkañców. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest tak¿e przeznacze-
nie 1/3 otrzymanej kwoty na
zakup ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. Dziêki tej dotacji oraz
funduszom pochodz¹cych
z bud¿etu Gminy ksiêgozbiory biblioteki g³ównej i filii bibliotecznych zostan¹ wzbogacone o wiele nowych, cennych
i ciekawych pozycji ksi¹¿kowych, na które czekaj¹ nasi
czytelnicy.
Monika Antoszewska
STR. 13
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Miękki, puchaty i taki z łatką
25 listopada swoje œwiêto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezast¹piona przytulanka przy zasypianiu
– pluszowy miœ. Mimo coraz nowoczeœniejszych i coraz bardziej
atrakcyjnych zabawek moda na misie nie przemija, bo czy to jutro,
czy to dziœ, wszystkim jest potrzebny miœ!
Miêkki, puchaty i taki z ³atk¹
Œwiatowy dzieñ pluszowego
misia ustanowiono dok³adnie
w setn¹ rocznicê powstania
maskotki – w 2002 roku.
Wszystko zaczê³o siê jednak
du¿o wczeœniej. W 1902 roku
prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt wybra³
siê na polowanie. Po kilku
godzinach bezskutecznych
³owów jeden z towarzyszy prezydenta postrzeli³ ma³ego
niedŸwiadka i przyniós³ go do
Roosvelta. Prezydent, ujrzawszy przera¿one zwierz¹tko,
kaza³ je natychmiast uwolniæ.
Jeden ze œwiadków tego zdarzenia uwieczni³ historiê niedŸwiadka na rysunku w waszyngtoñskiej gazecie, któr¹
czyta³ producent zabawek.
Od tego momentu zaczêto wykorzystywaæ zdrobnia³e imiê
prezydenta i sprzedawaæ maskotki pod nazw¹ Teddy Bear,
która dziœ w jêzyku angielskim
jest okreœleniem wszystkich
pluszowych misiów.
To historia, a jak jest dzisiaj?
Chyba nie ma domu, w którym na pó³ce, ³ó¿ku lub fotelu nie siedzi miœ. Na pewno
ka¿dy z Was – ma³ych i doros³ych czytelników ma swojego
ulubionego pluszowego misia. Mo¿e to byæ zupe³nie ma³y
bury miœ, odrobinê zapomniany, mieszkaj¹cy w pudle na
strychu, albo piêkny i kolorowy zamieszkuj¹cy dziecinne
³ó¿eczko. Mo¿e to byæ zupe³nie malutki misio, którego
nosimy „na szczêœcie” przy
kluczach lub w portfelu. Czy
wreszcie, mo¿e to byæ jeden
z wielkich i s³awnych misiów,
o których mówi siê wszêdzie
i o których g³oœno niemal
w ka¿dej czêœci œwiata (Kubuœ
Puchatek, Miœ Paddington
albo Miœ Uszatek). Mo¿e to byæ
miœ, który posiada piêkne,
wa¿ne imiê ku czci i pamiêci
zacnych przodków (np. Barnaba), a mo¿e to byæ miœ zupe³nie bez imienia. Trudno
Wszystkie misie du¿e i ma³e
sobie wyobraziæ dzisiejszy
œwiat bez pluszowego misia.
Jest towarzyszem dzieci i doros³ych w œwiecie beztroskiej
zabawy oraz przyjacielem – powiernikiem najwiêkszych sekretów i tajemnic.
Czy œwiêto misia jest potrzebne? Oczywiœcie, ¿e tak! –
odpowiadaj¹ zgodnie dzieci
i rodzice. 25 listopada uczcijmy Œwiatowy dzieñ pluszowego misia! Niewa¿ne, czy œwiêtowanie bêdzie polega³o na
ciep³ym wspomnieniu uko-
chanego pluszaka z dzieciñstwa, czy na wielkim misiowym
przyjêciu, w którym udzia³
wezm¹ dzieci, rodzice i wszystkie zabawki.
Oddzia³ dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Ropczycach serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy poœwiêconej najmilszej pluszowej przytulance
– misiowi, któr¹ mo¿na ogl¹daæ do 19 grudnia w godzinach pracy oddzia³u.
Anna Gajecka
Przypomnij sobie bohaterów z dzieciñstwa
Do koñca listopada w Oddziale
dla dzieci MiPBP w Ropczycach
mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê z okazji Miêdzynarodowego dnia postaci z bajek.
To bajki przekazuj¹ dzieciom najwa¿niejsze prawdy o ¿yciu. W sposób ciekawy i skuteczny dzia³aj¹ na
wyobraŸniê dziecka. Poprzez bajki
dzieci ucz¹ siê dokonywania wyborów i utrwalaj¹ dobre postawy. Bajkowe postacie sprawiaj¹, ¿e œwiat
dziecka staje siê barwny i radosny.
Na wystawie mo¿na by³o spotkaæ
bohaterów znanych z ksi¹¿ek i telewizji. Zwiedzaj¹cy zobaczyli siê ze
stra¿akiem Samem, przyjació³mi
Boba Budowniczego, bohaterami
„Epoki lodowcowej”, rodzink¹ œwinki Peppy i plejad¹ postaci Disney’a
oraz czytaj¹cym Zygzakiem McQueenem.
Renata Szkutak Bajkow¹ wystawê bardzo chêtnie ogl¹da³y dzieci
STR. 14
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Po raz kolejny w czytelni biblioteki spotkali siê ropczyccy seniorzy, aby za poœrednictwem
wideo transmisji na ¿ywo porozmawiaæ z Ew¹ Bem. Tym razem
rozmowa przebiega³a pod has³em
Do przodu ¿yj! ¯yj kolorowo!
Celem spotkania by³o pokazanie, jak du¿¹ rolê w naszej
codziennoœci ogrywaj¹: nastawienie do ¿ycia, energia, z jak¹
witamy ka¿dy dzieñ i zadowolenie z drobnych radoœci. Ewa
Bem jest znan¹ i popularn¹,
szczególnie w latach 70-tych
i 80-tych, piosenkark¹ jazzow¹.
Optymizm, charyzma, fanta-
CENTRUM KULTURY
IM.
Spotkania z pasjami. Ewa Bem
W spotkaniach z pasjami uczestniczy sta³¹ grupa osób
styczne umiejêtnoœci wokalne
i nienaganne maniery estradowe to pakiet, którym pani Ewa
rozkocha³a publicznoœæ. Wykona³a setki koncertów w kraju,
Europie, Ameryce, Afryce i Azji.
Wystêpowa³a z gwiazdami polskiej sceny jazzowej, nie zapominaj¹c jednoczeœnie o m³odych wykonawcach, których s³u-
cha³a i chêtnie wspiera³a. Podczas transmisji Ewa Bem dzieli³a siê z widzami swoimi refleksjami i przemyœleniami na temat ¿ycia, wzajemnego szacunku, potrzeby bycia z drugim
cz³owiekiem i dzielenia siê
uœmiechem. To wyj¹tkowo ciep³a i przyjazna osoba, kochaj¹ca ¿ycie i wszystkie jego barwy.
Na zakoñczenie uczestnicy
wideo transmisji zadawali piosenkarce pytania i przekazywali pozdrowienia.
dr Gra¿yna WoŸny
JÓZEFA MEHOFFERA W ROPCZYCACH
Wyró¿nienie dla VEGI
28 listopada br. Formacja Tañca Nowoczesnego VEGA uczestniczy³a w XIII Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych „PASIKONIK’2014”
organizowanym przez Samorz¹dowe Centrum Kultury w Mielcu.
Jest to przegl¹d o charakterze konkursowym, którego celem jest m.in. popularyzacja
zespo³owych form tanecznych
i ich walorów artystycznych
oraz wymiana pomys³ów i doœwiadczeñ w zakresie pracy
z zespo³ami tanecznymi. W
jury zasiedli: Alina Koœció³ekRusin – kierownik artystyczny
i choreograf SZPiT „Po³oniny” z Rzeszowa, przewodnicz¹ca jury, Edyta Korus – tancerka, choreografka, pedagog,
absolwentka Pañstwowej Szko³y Baletowej w Warszawie, dyrektor ogniska baletowego
w Tarnowie i Micha³ Sambor-
ski – tancerz, instruktor, choreograf Szko³y Tañca „Street
Life” z Rzeszowa.
Zespó³ VEGA, dzia³aj¹cy
przy Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach,
zaprezentowa³ uk³ad taneczny pt. „Ladies party”, nawi¹zuj¹cy do klimatu lat 20-tych. Przygotowania do wystêpu w Mielcu
Nasze dziewczêta zdoby³y
uznanie w oczach jury, które
nagrodzi³o je wyró¿nieniem.
Radoœæ z wyró¿nienia by³¹
ogromna, zw³aszcza ¿e poziom
przegl¹du w Mielcu jest bardzo wysoki.
Fot. Witold Szczygie³
Inf. w³asna
Kompozycje œwi¹teczne
Tradycyjnie przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w Centrum Kultury w Ropczycach bêdzie mo¿na podziwiaæ kompozycje œwi¹teczne autorstwa ropczyckiej florystyki El¿biety Kosydar. Zapraszamy do obejrzenia piêknej wystawy oraz
do zakupu oryginalnych prac, które mog¹ byæ wspania³ym
prezentem dla najbli¿szych.
Ekspozycja
bêdzie udostêpniona
dla zwiedzaj¹cych
i kupuj¹cych
od 14 do 22 grudnia,
w dni powszednie
8.00- 21.00,
a w soboty 8.00-16.00.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
STR. 15
CENTRUM KULTURY
IM.
JÓZEFA MEHOFFERA W ROPCZYCACH
Czasem s³oñce, czasem deszcz
18 listopada w Centrum Kultury w Ropczycach im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odby³y siê eliminacje œrodowiskowe do Konkursu „Literatura i dzieci”. W tym roku has³o przewodnie konkursu
brzmia³o „Czasem s³oñce, czasem deszcz”.
W eliminacjach uczestniczy³o 28 wykonawców ze szkó³
podstawowych z miasta i gminy Ropczyce, podzielonych
na dwie grupy wiekowe: klasy
I-III (grupa m³odsza) i klasy
IV-VI (grupa starsza). Jury
w sk³adzie: Agnieszka Szela,
Gra¿yna Szypu³a i El¿bieta
£¹ca³a po wys³uchaniu wszystkich prezentacji postanowi³o
przyznaæ wyró¿nienia, kwalifikuj¹ce do udzia³u w konkursie rejonowym, nastêpuj¹cym
wykonawcom:
grupa m³odsza:
– recytacja: Julia Homa (SP nr 5
w Ropczycach)
grupa starsza:
– inscenizacja przygotowana przez ZS
w Gnojnicy Dolnej
– piosenka: Joanna Kluk, Martyna
Dul, Zuzanna Kozek, Klaudia Bizoń (ZS w Gnojnicy Dolnej)
– recytacja: Jakub Stępak (SP nr 5
w Ropczycach), Alicja Madeja (ZS
w Małej), Jakub Podsiadło (ZS nr 1
w Ropczycach), Hanna Grzesiak
(SP nr 5 w Ropczycach).
na Kozdroñ – pracownik Pedagogicznej Biblioteki w Sêdziszowie M³p., Ewelina Stêpieñ – muzyk ze Szko³y Muzycznej w Ropczycach, Irena
£obos – przedstawicielka
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Katarzyna Furmañska – muzyk z Wojewódzkiego Domu Kultury Rzeszowie postanowi³o przyznaæ wyró¿nienia, kwalifikuj¹ce do
udzia³u w konkursie wojewódzkim nastêpuj¹cym wykonawcom:
grupa m³odsza:
– piosenka: Emilia Pasela, Rozalia
Pilch, Julia Cani’, Anita Wilk (SP
w Wiercanach)
– recytacja: Aleksandra Jaskot (Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy), Zuzanna Gdowik (SP nr 3 w Sędziszowie Młp.), Maciej Czapka (SP nr 3
w Sędziszowie Młp.)
Wyróżnienie: Julia Homa (SP nr 5
w Ropczycach), Emilia Przybek (SP
w Iwierzycach)
grupa starsza:
– piosenka: Paulina Gnacek (SP
w Wiercanach)
Kolejny etap konkursu (re- – recytacja: Katarzyna Kiebała (SP
jonowy) odby³ siê 25 listopa- w Krzywej), Marcelina Rataj (SP
da równie¿ w Centrum Kul- w Wiercanach)
tury w Ropczycach. Jury w sk³adzie: Maria Koziñska – dyrekWyró¿nieni uczestnicy
tor Powiatowej i Miejskiej Bi- otrzymali nagrody, które zostablioteki w Ropczycach, Krysty- ³y ufundowane przez Woje-
Inscenizacja w wykonaniu uczniów ZS w Gnojnicy Dolnej
prace nastêpuj¹cych autorów:
Alicja Chmura (SP nr 3w Ropczycach), Gabriela Stachowska (SP nr 5 w Ropczycach),
Magdalena Saletnik (SP nr 3
w Ropczycach), Kacper Król
(SP w NiedŸwiadzie Górnej),
Krzysztof Krasoñ (ZS w NiedŸwiadzie Górnej), Wiktoria
Szajnik (SP nr 5 w Ropczycach), Magdalena Grabowy
(SP nr 5 w Ropczycach)
Po przeanalizowaniu prac
w konkursie rejonowym wybrano najlepsze, które zostan¹ wyeksponowane podczas konkursu wojewódzkiego. S¹ to prace nastêpuj¹cych
autorów: Maksymiliana Chrzana (kl. I SP Iwierzyce), Amelii
Rojek (kl. III SP w Kamionce),
Alicji Chmury (kl. II SP nr 3
w Ropczycach), B³a¿eja Potwory (kl. III SP w Kamionce), Gabrieli Stachowskiej
(kl. II SP nr 5 w Ropczycach),
Magdaleny Ocha³ (kl. VI SP
w Zagorzycach Dolnych), Doroty Dudy (kl. VI SP w Wiercanach), Gabrieli Œwierczek
(kl. V SP w Nockowej), Huberta Steca (kl. VI SP nr 3 w Sêdziszowie M³p.), Agnieszki
Drapa³y (kl. VI SP w Bystrzycy), Faustyny U³amek (kl. IV
SP w Wiercanach), Krzysztofa Krasonia (kl. IV SP w NiedŸwiadzie Górnej), Wiktorii
Szajnik (kl. III SP nr 5 w Ropczycach).
Inf. w³asna
´
Emilia Pasela (SP w Wiercanach) Milena Zdzieb³o,
Natalia Popielarz, Marcelina Rataj (SP w Wiercanach)
STR. 16
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Laureaci wyst¹pi¹
w eliminacjach wojewódzkich,
które odbêd¹ w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie.
Trzymamy za nich mocno kciuki i ¿yczymy powodzenia!
W konkursie „Literatura i
dzieci”, oprócz recytacji i piosenek oceniane s¹ równie¿
prace plastyczne. W eliminacjach œrodowiskowych ocenie
jury poddanych zosta³o 22
prace z nastêpuj¹cych szkó³:
SP nr 3 w Ropczycach, SP nr 5
w Ropczycach, ZS w NiedŸwiadzie Górnej, ZS w Gnojnicy
Dolnej.
Jury w sk³adzie: Katarzyna
Borys, ¯aklina Karaœ i Agnieszka Róg postanowi³o wybraæ do etapu rejonowego
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
CENTRUM KULTURY
IM.
JÓZEFA MEHOFFERA W ROPCZYCACH
W niedzielê, 9 listopada w sali
parafialnej w Ropczycach prowadzona by³a rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek
macierzystych dla 9-letniej Gabrysi z Dêbicy.
Dziewczynka jest chora na
ostr¹ bia³aczkê i jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku od niespokrewnionego
dawcy. Akcja, której patronowa³ burmistrz Boles³aw Bujak,
zorganizowana przez fundacjê DKMS Polska, Centrum
Kultury im. J. Mehoffera, Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych, zgromadzi³a bardzo wiele osób, pragn¹cych pomóc
nie tylko Gabrysi, ale tak¿e
innym chorym.
Podczas czêœci artystycznej
na scenie zaprezentowali siê:
uczniowie Szko³y Muzycznej,
Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach, Zespó³ Pieœni i Tañca Halicz, Lucyna Trêbicka
oraz Iza Cabaj. Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ Spiral.
Najwiêksze emocje wœród licznie zgromadzonej widowni
wzbudzi³y pokaz w wykonaniu
ropczyckiego Klubu Karate
Kyokushin, a tak¿e pokazy samochodu i sprzêtu policyjnego i stra¿ackiego.
Organizatorzy zadbali równie¿ o coœ pysznego do zjedzenia. Uczniowie ZSAT pod kierunkiem Doroty Dudziñskiej
czêstowali przyby³ych kie³baskami na gor¹co, bigosem,
chlebem ze smalcem, natomiast panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z Witkowic przygotowa³y przepyszne s³odkoœci
oraz proziaki.
Najwa¿niejsze jest jednak
to, i¿ uda³o siê zarejestrowaæ
Ropczyce pomagaj¹ Gabrysi
210 osób, które w przysz³oœci W programie artystycznym wyst¹pili m.in.: Klub Karate Kyokushin oraz
byæ mo¿e uratuj¹ komuœ ZPiT „Halicz”
¿ycie. Dziêkujemy wszystkim,
zw³aszcza wolontariuszom, za
nieocenion¹ pomoc przy zorganizowaniu akcji – szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
Pani Monice Luque-Kurcz,
mieszkance Ropczyc, która
bardzo mocno zaanga¿owa³a
siê w przeprowadzenie akcji
i uatrakcyjnienie towarzysz¹cej jej imprezy. Ale nade
wszystko dziêkujemy za najcenniejszy dar, czyli za zg³oszenie siê do bazy potencjalnych
dawców szpiku i komórek macierzystych.
Karolina Dar³ak
W akcji uczestniczyli tak¿e ropczyccy ksiê¿a, na
czele z ks. proboszczem S. Mazurem
Podczas ropczyckiej akcji zarejestrowa³o siê ponad 210 osób
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
STR. 17
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Bal jesienny czas radoœci – niech wœród kolorowych liœci wspania³a zabawa zagoœci!
Kosza³ku Opa³ku, gdzie jesteœ?
Pani Jesieñ i Kosza³ek Opa³ek
zachêcali dzieci do zabawy
13 listopada w Przedszkolu nr 1
w Ropczycach odby³ siê coroczny bal jesienny z Kosza³kiem
Opa³kiem, na którym zarówno
dzieci, jak i rodzice mi³o spêdzili jesienne przedpo³udnie.
GoϾmi honorowymi byli:
Stanis³aw Mazur, Alicja Celler, Teresa Kiepiel, El¿bieta
Ryniewicz, Anna Bielatowicz,
Magdalena Charchut.
Wszystkich uczestników balu powita³a dyrektor, Renata
Samson-Matysek. Zabawê prowadzi³y panie: Aneta Bród
oraz Ewelina Szot, mamy naszych pociech. UroczystoϾ
Nie zawiedli zaproszeni goœcie
rozpoczê³a pani Jesieñ, która
zachêci³a dzieci, by g³oœno
przywo³a³y Kosza³ka Opa³ka.
Niespodziank¹ dla Kosza³ka
by³ wystêp dzieci z ka¿dej grupy przedszkolnej, które prezentowa³y piosenkê grupow¹
oraz wiersze patronki przedszkola, Marii Konopnickiej.
Przedszkolakom przygrywa³a
na pianinie El¿bieta Banaœ.
Kosza³ek by³ zachwycony strojami dzieci, dziêki którym
z ³atwoœci¹ móg³ odgadn¹æ do
jakiej grupy nale¿¹. Nagrod¹
za piêkny wystêp by³y tañce
i szalona zabawa, w której
udzia³ wziêli równie¿ zapro-
Jesienny bal w przedszkolu w Lubzinie
6 listopada 2014 r. w nowo wyremontowanym budynku Domu
Stra¿aka w Lubzinie odby³ siê
XII Jesienny bal, który wpisa³
siê na sta³e do tradycji lubziñskiego przedszkola.
Uczestniczyli w nim zaproszeni goœcie: wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespo³u Oœwiaty Stanis³aw
Mazur, ks. proboszcz Ryszard
Pietrasik, dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Lubzinie Bo¿ena Pyzik,
dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie Joanna Charchut, radny Dariusz Skórski,
dzieci z zerówki ze Szko³y PodSTR. 18
stawowej w Lubzinie wraz z nauczycielk¹ Mart¹ Strza³k¹, Magdalena Jezior z oddzia³u przedszkolnego w NiedŸwiadzie Dolnej oraz rodzice.
Dzieci w piêknych, kolorowych, jesiennych strojach, pomys³owo przygotowanych przez
rodziców, bawi³y siê wspólnie
z zaproszonymi goœæmi oraz rodzicami. Nie zabrak³o tak¿e licznych konkursów. Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków oraz goœci z zerówki
podkreœla³ walory jesieni i prze³amywa³ stereotypy, ¿e jesieñ
jest smutna – wrêcz przeciwnie,
niesie wszystkim du¿o radoœci
i piêkna. Wspólna zabaw zinte-
growa³a dzieci, rodziców oraz
zaproszonych goœci. Wielu rodziców mia³o okazjê obserwowaæ po raz pierwszy swoje pociechy na scenie – jak radz¹ sobie z wystêpem przed wiêksz¹
publicznoœci¹.
Wszyscy wiemy, jak wa¿ne
jest wspó³dzia³anie rodziców,
dzieci, nauczycieli, przyjació³
przedszkola w œrodowisku lokalnym. Bez wspó³pracy nie
by³oby mo¿liwe osi¹gniêcie
tak wspania³ego efektu.
Dyrektor przedszkola Anna
Bielatowicz wraz rad¹ pedagogiczn¹ dziêkuje wszystkim rodzicom za zaanga¿owanie
i pomoc w przygotowaniu de-
Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych zaprezentowa³y siê
w krótkich wystêpach artystycznych.
szeni goœcie. Radosny nastrój
udzieli³ siê ka¿demu uczestnikowi. Na koniec Kosza³ek
i pani Jesieñ wyrazili chêæ
utrwalenia tych piêknych
chwil i pozowali do zdjêæ
z ka¿d¹ grup¹ dzieci.
Paulina Zapa³
Jesieñ na paluszkach
spaceruje w parku,
I rozdaje wszystkim
swe skarby w podarku,
Wrêcza nam bukiety
kolorowych liœci,
I smutek zamienia
w rozeœmiane myœli,
Nasypie w berety,
albo do kieszeni –
kasztanów, ¿o³êdzi
i z³otych promieni …
koracji, jesiennych upominków dla zaproszonych goœci,
piêknych jesiennych kostiumów dla dzieci. Zaproszonym
goœciom dziêkujemy za kosze
s³odyczy i wspóln¹ zabawê.
Halina Goncerz
Zdjêcia na str. 42
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Œwiatowy dzieñ pluszowego misia
NiedŸwiada Dolna
25 listopada to dzieñ szczególny dla ka¿dego dziecka,
a wszystko to za spraw¹ radosnego œwiêta pluszowego misia. Pluszowy miœ to najlepszy
przyjaciel dzieci. W tym wyj¹tkowym dniu wszystkie maluchy chêtnie przynios³y do
przedszkola swoj¹ ulubion¹
maskotkê, bez której nie
mog¹ zasn¹æ i któr¹ najczêœciej siê bawi¹.
Po przyjœciu do przedszkola ka¿de dziecko otrzyma³o
opaskê na g³owê z wizerunkiem misia. Przedszkolaki zapozna³y siê z histori¹ powstania tego œwiêta, pozna³y bajkowe i filmowe misie oraz wys³ucha³y wierszyka pt. „S³odki
miœ”. PóŸniej przyszed³ czas
na zabawy i prezentacjê maskotek przyniesionych z domu. Maluszki lepi³y niedŸwiadka z masy solnej oraz
rozpoznawa³y z zamkniêtymi
oczami jego przysmaki.
Jak ka¿de œwiêto, tak i to nie
mog³o siê odbyæ bez wspólnych tañców oraz s³odkiego
poczêstunku, przy którym
wszyscy zaœpiewaliœmy naszym
kochanym misiom „Sto lat”.
Zaprosiliœmy wyj¹tkowych goœci: dyrektor Wiolettê Czemarnik oraz ksiêdza Mariana
Barana, by mi³a i przyjemna
atmosfera udzieli³a siê równie¿ im. Œwiêto zakoñczy³o siê
pami¹tkowym zdjêciem z ukochanymi pluszakami przyniesionymi przez dzieci.
Magdalena Drygaœ
Ropczyce
Miêkki, puchaty… i kochany. 25 listopada swoje urodziny obchodzi najmilsza zabawka, najwierniejszy przyjaciel
dzieci i niezast¹piona Przytulanka – pluszowy miœ. Z tej
okazji w ropczyckim ¿³obku
odby³a siê ma³a uroczystoœæ.
Tego dnia ka¿de dziecko przysz³o ze swoim ulubionym misiem. Maskotki by³y ró¿ne: od
bardzo malutkich do bardzo,
bardzo du¿ych. Aby uczyniæ to
œwiêto wyj¹tkowym dniem,
wujek Wiktor Rataj w ramach
zajêæ z jêzyka angielskiego,
NiedŸwiada Dolna
NiedŸwiada Dolna
przygotowa³ dzieciom wiele
atrakcji i niespodzianek koncentruj¹cych siê wokó³ przytulanek. Wa¿nym punktem
tej uroczystoœci by³a wizyta
dwóch du¿ych myszek, z którymi dzieci przywita³y siê i szybko zaprzyjaŸni³y. Nastêpnie
nasi goœcie wraz z dzieæmi
i misiami bawili siê przy muzyce.
Ten dzieñ by³ pe³en uœmiechu, wspólnych tañców, piosenek oraz zabaw, których
g³ównym bohaterem by³ pluszowy miœ. Impreza spodoba³a siê dzieciom, a dobra zabawa mia³a te¿ wartoœci edukacyjne. Serdecznie dziêkujemy
wujkowi Wiktorowi Ratajowi
oraz myszkom za zorganizowanie w naszej placówce tak
wspania³ej uroczystoœci.
Anna Gwizda³a
Magdalena Charchut
Lubzina
Tak¿e w przedszkolu w Lubzinie dzieci œwiêtowa³y Œwiatowy dzieñ pluszowego misia,
przychodz¹c w towarzystwie
swojego ulubionego pluszaka. Ma³e, czy du¿e, nowe, czy
nieco zmêczone przytulaniem, wszystkie misie by³y
w centrum zainteresowania.
Do przedszkola zawita³ tak¿e niecodzienny goœæ – plu-
szowy miœ policjant, który
wspólnie z dzieæmi tañczy³,
bra³ udzia³ w konkursach,
uczy³ bezpiecznego zachowania siê, a na potem – podzieli³ siê z dzieæmi s³odkim „co
nieco”. Dzieci œpiewa³y mu
piosenki i recytowa³y wiersze.
Na zakoñczenie zabawy przedszkolaki bra³y udzia³ w spektaklu teatralnym pt. „Gucio
zaczarowany”, który przygotowa³ teatr lalek „Bajka” z Przysietnicy.
Po dniu pe³nym wra¿eñ
misie i ich w³aœciciele wrócili
do swoich domów, by znowu
przytuliæ siê przed zaœniêciem.
Dyrektor przedszkola sk³ada serdeczne podziêkowania
paniom: Lidii Pociask oraz
asp. Dominice Kopeæ z Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach za pomoc w organizacji imprezy.
Anna Bielatowicz
Zdjêcia na str. 42
Ropczyce
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
STR. 19
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Jak co roku w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ropczycach odby³o siê uroczyste „Pasowanie na
przedszkolaka”. Jest to ju¿ sta³y element w kalendarzu imprez
przedszkolnych.
Uroczystoœæ odby³a siê
w obecnoœci mi³ego goœcia,
by³ej dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 2, W³adys³awy
W³odyki, rodziców oraz pozosta³ych grup przedszkolnych.
By³ to szczególny dzieñ dla
dzieci, które po raz pierwszy we
wrzeœniu przekroczy³y próg
przedszkola – by³a to liczna grupa 66 dzieci, a tak¿e ich pierwszy publiczny wystêp przed tak
du¿¹ publicznoœci¹. Dzieci oraz
goœcie zostali przywitani przez
dyrektor przedszkola El¿bietê
Ryniewicz. Nastêpnie w przygotowanym przez nauczycielki
programie artystycznym piêknie ubrane dzieci prezentowa³y swoje umiejêtnoœci: œpiewa³y
piosenki, tañczy³y, recytowa³y
wiersze. Po wystêpach odby³a
Pasowanie na przedszkolaka
siê „ceremonia” pasowania
przez pani¹ dyrektor na dzielnych przedszkolaków symboliczn¹ kolorow¹ kredk¹. Na pami¹tkê tego wydarzenia ka¿de
dziecko otrzyma³o dyplom –
certyfikat przedszkolaka oraz
plakietkê z napisem – jestem
przedszkolakiem.
Paulina Popielarz Wszystkie przedszkolaki by³y bardzo przejête
Biwak
harcerski
w Ma³ej
Na biwaku by³o weso³o...
Od 21 do 23 listopada 2014 r. w Zespole Szkó³ w Ma³ej goœcili na
biwaku harcerze z Hufca Ropczycko-Sêdziszowskiego ZHP. Byli to
harcerze z Lubziny, Ostrowa, Czekaja, Ropczyc, Cheche³, £¹czek
Kucharskich, NiedŸwiady Górnej, NiedŸwiady Dolnej oraz gospodarze, ³¹cznie blisko 80 osób.
Pierwszy, pi¹tkowy wieczór
min¹³ bardzo szybko. Rozpocz¹³ siê apelem, a nastêpnie
wszyscy zostaliœmy podzieleni
na patrole i rozlokowani w salach. Dzieñ zakoñczy³ siê wspólSTR. 20
nymi zabawami, po których szybko nasta³a cisza nocna.
Sobotê przywitaliœmy wspóln¹ zapraw¹ porann¹, a po œniadaniu przeszliœmy do realizacji planu biwaku. Znalaz³y siê
w nim m.in. zajêcia sportowe,
szukanie ukrytych przedmiotów oraz gry sprawdzaj¹ce spostrzegawczoœæ i logiczne myœlenie. Po przepysznym obiedzie uczestniczyliœmy w kolejnych zajêciach – obejrzeliœmy
pomnik Chrystusa Króla
Wszechœwiata, a nastêpnie
spêdziliœmy czas na wspólnym
œpiewaniu przy dŸwiêkach gitary oraz karaoke.
Sobotni wieczór przygotowali patrolowi, pomocna by³a
równie¿ nasza kadra. Ka¿dy z
uczestników móg³ spêdziæ kilka chwil przy wró¿bach andrzejkowych. Poznawaliœmy
nasze przysz³e zawody, szczêœliwe kolory i kwiaty, a nawet
miejsca, które zwiedzimy
w przysz³oœci. Niektóre druhny ca³kiem powa¿nie potraktowa³y znajduj¹cy siê pod wybranym kubeczkiem ró¿aniec.
... i powa¿nie
Niedziela – to ostatnie porz¹dki i msza œwiêta w miejscowym koœciele, a potem jeszcze
prezentacja piosenek lub
wierszy o biwaku oraz wrêczenie nagród i dyplomów dla
zwyciêskich patroli. Wróciliœmy do domu z lekkim niedosytem, ale bardzo zadowoleni i uœmiechniêci.
Ju¿ od teraz czekamy z utêsknieniem na kolejny, feryjny
biwak harcerski.
Szymon Woœko
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
11 lat promocji zdrowia
Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie
Dolnej w 2004 roku przyst¹pi³ do
Podkarpackiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie Rejonu Dêbica. Dziêki systematycznym
dzia³aniom w zakresie edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia
otrzymaliœmy w lutym 2007 r.
Certyfikat Rejonowy. Na tym
jednak nie zakoñczono dzia³alnoœci. 11 lat promocji zdrowia
ZS w NiedŸwiadzie Dolnej otrzyma³ certyfikat rejonowy z r¹k wojewody M. Chomycz-Œmigielskiej
Poprzez dobrze zaplanowan¹ pracê i podejmowanie
odpowiednich dzia³añ 20 listopada 2014 r. delegacja Zespo³u Szkó³ w NiedŸwiadzie
Dolnej odebra³a w Rzeszowie,
z r¹k Wojewody Ma³gorzaty
Chomycz-Œmigielskiej i kuratora Jacka Wojtasa Wojewódzki Certyfikat Podkarpackiej
Sieci Szkó³ Promuj¹cych
Zdrowie.
Zrealizowaliœmy program
„¯yjmy zdrowo”, dziêki które-
mu rozpowszechniano i popularyzowano wiedzê nt. zdrowego stylu ¿ycia, promocji
zdrowia i zagro¿eñ cywilizacyjnych. Corocznie organizowaliœmy kilka wycieczek pieszych, rajdy rowerowe, wyjazdy
na lodowisko, czy dodatkowe
zajêcia sportowo- rekreacyjne.
Braliœmy udzia³ w rozgrywkach sportowych w s¹siednich
placówkach nale¿¹cych do
Sieci Szkó³ Promuj¹cych
Zdrowie. Zrealizowaliœmy pro-
gram „Europejki kodeks walki z rakiem”. Uczestniczyliœmy
w Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym. W ka¿dym roku
szkolnym uczestniczyliœmy
w Konferencjach Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie w Dêbicy
i NiedŸwiadzie Górnej, podczas których m³odzie¿ prezentowa³a swoje umiejêtnoœci artystyczne i sportowe. Nasz Zespó³ Szkó³ organizowa³ i wspó³organizowa³ imprezy prozdro-
wotne, sportowo-rekreacyjne
i konkursy, m.in. „Turniej wiedzy o zdrowiu”. W czerwcu
2014 roku odby³ siê Piknik
Rodzinny, którego has³o
brzmia³o „Z rodzin¹ po zdrowie”. Nagrod¹ za te wszystkie
dzia³ania jest nie tylko certyfikat, ale zadowolenie, przede
wszystkim naszych uczniów,
rodziców, nauczycieli i dyrekcji szko³y.
Barbara Jab³oñska
ZESPÓ£ SZKÓ£ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH
Wyruszyli do Portugalii
13 listopada 2014 roku dziesiêcioro uczniów Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach wyjecha³o na praktyki do Portugalii. M³odzie¿ rozpoczê³a 4-tygodniow¹ przygodê, któr¹ umo¿liwia im nowy program ERASMUS+.
Przed wyjazdem do Portugalii uczniowie uczestniczyli
w zajêciach kulturalno-jêzykowych oraz uczyli siê jêzyka portugalskiego na platformie internetowej.
Program wymiany m³odzie¿y Erasmus+ to przede wszystkim nowe mo¿liwoœci dla
m³odych ludzi. Z tej szansy
skorzysta³ Zespó³ Szkó³ AgroTechnicznych w Ropczycach
podpisuj¹c umowê z Narodow¹ Agencj¹ Programu Erasmus+ na realizacjê projektu
Increasing Job Opportunities for
Nutrition Courses Students, finansowanego ze œrodków
Unii Europejskiej. Celem
M³odzie¿ nie tylko uczestniczy w zajêciach – ma tak¿e czas na relaks
programu Erasmus+ jest
zwiêkszanie umiejêtnoœci jêzykowych i zawodowych m³odzie¿y, co z kolei daje im szansê na znalezienie pracy w kraju, czy za granic¹. Wspó³praca
zagraniczna otwiera bowiem
nowe perspektywy. – Bardzo siê
cieszê z udzia³u w zagranicznych
praktykach. Bêdziemy pracowaæ
w miêdzynarodowej grupie i dziêki temu na pewno podszlifujemy
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
jêzyk, nawi¹¿emy nowe znajomoœci, poznamy nowe miejsca. Nigdy
nie by³am w Portugalii, ten wyjazd bêdzie dla nas sprawdzianem
z samodzielnoœci. Myœlê te¿, ¿e
nawi¹¿emy jakieœ kontakty zawodowe, co mo¿e nam siê przydaæ
w przysz³ej pracy zawodowej. – relacjonuje jedna z uczestniczek programu.
Z doœwiadczeniem miêdzynarodowym uczniowie naszej
szko³y znacznie lepiej poradz¹ sobie na rynku pracy, bo
zdobyte umiejêtnoœci na pewno zostan¹ docenione przez
potencjalnego, przysz³ego
pracodawcê. Trzymamy kciuki za naszych podopiecznych,
¿yczymy im powodzenia i czekamy na bezpoœredni¹ relacjê
z praktyk od samych uczestników.
D. Jezioro, J. Doroba
STR. 21
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Spotkanie z regionaln¹ poetk¹
Temat naszej ma³ej ojczyzny by³
g³ównym punktem spotkania
uczniów Zespo³u Szkó³ im. ks.
dra Jana Zwierza z Aleksandr¹
Bal, regionaln¹ poetk¹.
Pani Aleksandra, by³a nauczycielka historii, wiedzy
o spo³eczeñstwie i jêzyka polskiego, a tak¿e autorka wierszy i ksi¹¿ek, mieszka w Kamionce, ko³o Sêdziszowa
M³p. Przyjecha³a do szko³y, aby
opowiedzieæ o swojej wiosce,
wielkich ludziach z niej pochodz¹cych oraz o tradycjach
i historii naszego regionu.
Mieliœmy okazjê nie tylko wys³uchaæ pasjonuj¹cych opo-
WF z klas¹
6 listopada 2014 r. w Zespole
Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach odby³a siê debata sportowego okr¹g³ego sto³u
zorganizowana w ramach programu „WF z klas¹”.
W spotkaniu wziêli udzia³:
wicedyrektor Janina Pupa, nauczyciele wychowania fizycznego: Monika Kubik, Tamara
Martyniak, Katarzyna MisiuraGranda, Jerzy Pudo oraz nauczyciel edukacji dla bezpieczeñstwa Jerzy Harchut, nauczycielka geografii Anna Klimek oraz uczniowie klas 4TB,
1TMS, 1bTO i 1TEF.
Podczas debaty uczniowie
m.in. obejrzeli filmy polecane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pt. „Stop zwolnieniom z WF”. Wybitni polscy sportowcy, m. in. Marcin
Gortat, Anita W³odarczyk,
Pawe³ Korzeniowski, Micha³
Winiarski, Marcin Mo¿d¿onek
zachêcali uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajêciach
ruchowych, poniewa¿ „wielki
sport” zaczyna siê od lekcji
wychowania fizycznego. Kolejnym etapem spotkania by³a
dyskusja na temat plusów
i minusów lekcji wychowania
fizycznego oraz propozycji
urozmaicenia ich. Plusy to
STR. 24
wieœci, ale przede wszystkim
poznaæ interesuj¹c¹, otwart¹,
pe³n¹ energii i ciep³a osobê.
Do pani Aleksandry idealnie
pasuje stwierdzenie ks. Bury³y: Nic tak bowiem nie uszlachetnia ludzkiej duszy, jak piêkne
poetyckie s³owo.
Pani Aleksandra zachêca³a
nas do próby opisywania œwiata, wyra¿ania uczuæ i refleksji.
Mówi³a, aby mieæ barwne ¿ycie,
spróbujmy pisaæ wiersze, to trudne, ale piêkne. Jednak dziœ coraz mniej poetów, m³odzie¿
coraz rzadziej siêga po poezjê. To smutne, ale prawdziwe. A przecie¿ warto czytaæ
wiersze. Zobaczmy, co o ¿yciu
napisa³a Aleksandra Bal.
m.in. mo¿liwoœæ wyboru dyscypliny sportowej, integracja
na lekcji, dba³oœæ o kondycjê,
lepsze samopoczucie, mo¿liwoœæ rozwoju umiejêtnoœci
w danej dyscyplinie sportowej, oderwanie siê od pracy
umys³owej, relaks, wy³adowanie emocji. Wœród minusów
uczniowie wymienili: ma³o
miejsca do æwiczeñ na hali
i sali gimnastycznej, zbyt ma³¹
liczbê godzin WF, ma³o sprzêtu oraz pi³ek do gier zespo³owych, kontuzje, urazy, powtarzaj¹ce siê æwiczenia, monotonia. Pojawi³y siê te¿ ró¿nie
propozycje urozmaicenia lekcji WF: zajêcia na basenie,
wiêcej zajêæ aerobiku, rajdy
rowerowe, piesze, wyjœcia na
lodowisko, wyjazdy na mecze
sportowe.
Uczniowie chêtnie zabierali glos w dyskusji, zaœ nauczyciele zadeklarowali, ¿e zapewni¹ uczniom realizacjê ich
postulatów w miarê mo¿liwoœci bazowych i finansowych.
Debata zakoñczy³a siê akcentem muzycznym. Swoje umiejêtnoœci wokalne zaprezentowa³a uczennica klasy 2THT
Monika Zagaja. Serwis fotograficzny zapewni³a Katarzyna Przyby³a (3TFO), oprawê
muzyczn¹ Dawid Nowak
(4TFH), obs³ugê komputera
Marcin Maræ.
Pory roku
W ¿yciu jest czas na wiosnê,
gdy p¹ki pêczniej¹ w oczach,
zielony chlorofil w liœciach,
no i sasanki na zboczach,
Kiedy siê „ma” i siê „mo¿e”,
Kiedy siê „chce”,
„¿¹da”, „pragnie”,
dzieñ staje siê coraz d³u¿szy,
a cz³owiek wygl¹da tak ³adnie.
W ¿yciu jest pora na lato:
Rumiane, mocne, pêkate,
Gdy nie jest siê ma³¹ roœlink¹,
Lecz piêknym dojrza³ym
kwiatem.
Kiedy siê wierzy i ufa,
Kiedy siê marzy i dzia³a,
I wszystko jest w równowadze,
A dusza przylega do cia³a.
W ¿yciu jest pora na jesieñ
Bezlistn¹, mokr¹ i szar¹,
Œwiat wokó³ siê kurczy i blednie,
A cz³owiek siê czuje tak staro…
Wtedy siê milczy i s³ucha,
Wtedy siê „chce”,
lecz „nie mo¿e”,
Z r¹k wszystko wypadaæ
zaczyna,
Do twarzy nam
w czarnym kolorze.
W ¿yciu jest pora na zimê,
Na biel, co cia³o przenika,
Serce sztywnieje na mrozie,
A dusza unosi siê,
Znika …
A.W.
Koncert „Gramy i z serca
pomagamy”
5 listopada 2014 r. w Zespole Szkó³ w Ropczycach odby³
siê koncert charytatywny pod
has³em „Gramy i z serca pomagamy” zorganizowany
przez Szkolne Ko³o Caritas.
W akcji wziê³a udzia³ prawie ca³a spo³ecznoœæ szkolna. Charytatywnie zagra³ dla
nas zespó³ muzyczny „Groszki” oraz zaœpiewa³a uczennica naszej szko³y, Monika Zagaja. Zebraliœmy ok. 1100 z³
na rzecz potrzebuj¹cego kolegi.
Akcja przebieg³a w bardzo
mi³ej atmosferze, wszyscy
œwietnie siê bawili. Ten koncert udowodni³, ¿e jesteœmy
wra¿liwi na cierpienie innych
i chêtnie udzielamy pomocy
potrzebuj¹cym.
Kinga Ksi¹¿ek
Olimpiada wiedzy i umiejêtnoœci
budowlanych
Pod koniec paŸdziernika
2014 roku odby³ siê w Zespole Szkó³ w Ropczycach szkolny etap V edycji Olimpiady
wiedzy i umiejêtnoœci budowlanych. Uczestniczy³o w niej
siedmiu uczniów. Klasê IV TB
Monika Kubik reprezentowali: Krzysztof
Bieniek, Bart³omiej Budzik,
Tomasz Irzyk; z klasy III TB
udzia³ wziêli: Agnieszka Borowiec, Bart³omiej Fryz, S³awomir Ptaszek, Marcin Pazdan.
Komisja w sk³adzie: Janina
Pupa (przewodnicz¹ca),
Agnieszka Róg i Adam Nowak (cz³onkowie) wy³oni³a finalistów. Na pierwszym miejscu uplasowa³ siê Tomasz
Irzyk, drugie miejsce S³awomir Ptaszek zaj¹³, natomiast
trzecie miejsce Bart³omiej
Budzik.
Agnieszka Róg
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Eko-dom
5 listopada 2014 r. w Zespole
Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach odby³a siê wywiadówka, podczas której przeprowadzono akcjê „Eko-dom”
maj¹c¹ na celu zachêcenie rodziców oraz m³odzie¿y do zdrowego trybu ¿ycia i dbania o czyste œrodowisko.
Na jednym ze stanowisk
mo¿na by³o skosztowaæ ró¿nych domowych potraw, m.in.
przetworów, swojskiego chleba, czy proziaków oraz koreczków owocowych, które przygotowa³y uczennice z klasy
2PPW Klaudia Król i Martyna
Wojnas. Kolejnym pomys³em
uczniów by³o przygotowanie,
z myœl¹ o mamach, ró¿nego
rodzaju maseczek na d³onie
i w³osy, których dzia³anie mo¿na by³o wypróbowaæ na miejscu. Autorkami przedsiêwziê-
Stanowisko ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹
cia by³y Natalia Rokosz i Ewelina Kubik z tej samej klasy.
Pomys³ami na sprz¹tanie
domu bez œrodków chemicznych podzieli³y siê uczennice: Patrycja Ochab i Wioletta
Oleœ z 2PPW. Dziewczêta opracowa³y sposoby na czyszczenie
drewnianej deski kuchennej
sokiem z cytryny, czy te¿ polerowanie skórzanych butów.
Wszystkie przepisy i sposoby
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
W
usuwania brudu by³y wydrukowane na karteczkach, które rodzice mogli sobie zabraæ
i stosowaæ w swoim eko-domu.
Ka¿da kobieta pragnie dbaæ
o swoje cia³o. Jak to robiæ wyjaœni³y naszym mamom Patrycja
Karbowiok, Ewelina Kwiatek
i Angelika Popiel z 2TFS.
Przedstawi³y one podstawowe
æwiczenia, które ka¿dy z nas
mo¿e wykonywaæ w domu bez
specjalnego sprzêtu. Rodzice
zobaczyli, jak powinno wygl¹daæ prawid³owo przygotowane stanowisko komputerowe,
aby ich dzieci od m³odych lat
dba³y o krêgos³up. Bart³omiej
Fryz, S³awomir Ptaszek i Mateusz Czekajski z 3TB przedstawili prezentacjê multimedialn¹ o ekologii, w której by³a
mowa m.in. o kolektorach s³onecznych i pompach ciep³a.
Rodzice bardzo nas zaskoczyli du¿ym zainteresowaniem ekologi¹. S¹dzimy, ¿e
przynajmniej niektóre z naszych propozycji i pomys³ów
zagoszcz¹ w ich eko-domach.
Nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia czuwa³y panie: Renata Kopala, Agnieszka Róg oraz Katarzyna Misiura-Granda, dziêki którym uda³o siê wszystko
zorganizowaæ. Mamy nadziejê,
¿e rodzice wrócili z tej wywiadówki zadowoleni.
Wioletta Oleœ
Patrycja Ochab
(2PPW)
ROPCZYCACH
Lubi¹ matematyczne wyzwania
Ropczyccy licealiœci wielokrotnie ju¿ dowiedli, ¿e maj¹ matematyczne uzdolnienia. Tak¿e tegoroczne wyzwanie podzia³a³o na nich
mobilizuj¹co. Po zmaganiach szkolnych, 7 listopada 2014 roku
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ropczycach odby³ siê powiatowy
etap XXX Konkursu Matematycznego im. Jana Marsza³a. Nasi
uczniowie odwa¿yli siê zmierzyæ z trudnymi zadaniami.
Oto zwyciêzcy w kategorii
poszczególnych klas:
klasy III:
I miejsce: Paweł Kusibab (III e)
II miejsce: Maksymilian Marć (III e)
III miejsce: Katarzyna Sieroń (III e)
klasy II:
I miejsce: Karol Smolak (II d)
II miejsce: Rafał Bieszczad (II d)
III miejsce: Szymon Świętoń (II b)
klasy I:
I miejsce: Edyta Antosz (I d)
II miejsce: Zuzanna Maroń (I b), Marcelina Bełzo (I b), Hubert Adamus (I d)
Finaliœci etapu powiatowego zakwalifikowali siê na eliminacje wojewódzkie w £añcucie. Oby i tam uda³o im siê
pokonaæ stres i ujawniæ pe³niê matematycznych mo¿liwoœci. ¯yczymy wszystkim sukce-
P.: Tak, to prawda. W tej
edycji konkursu prof. Marsza³a na szczeblu powiatowym
uda³o mi siê uzyskaæ 100%
punktów.
nie siê do matury, ale zawsze
znajdê czas na modelarstwo,
które ³¹czy w sobie zami³owanie do historii i przedmiotów
technicznych.
M.Z.: Jak przygotowujecie siê do
konkursów? Czy jest ktoœ, kto
szczególnie wam pomóg³?
M.Z.: Czy czujecie siê usatysfakcjonowani swoimi wynikami?
P.: Osi¹gniêty wynik w pe³ni mnie satysfakcjonuje, ale
moim marzeniem jest wygrana w wojewódzkim konkursie
im. prof. Marsza³a.
M.: Oczywiœcie, cieszê siê ze
swoich osi¹gniêæ, ale chcia³bym nadal uzyskiwaæ wysokie
wyniki w kolejnych etapach
konkursów. Wielkim wyró¿nieniem jest dla mnie to, ¿e
M.Z.: Jak organizujecie swój
moje starania zosta³y nagrowolny czas? Jak odnajdujecie
dzone stypendium z Fundasiê wœród tylu zajêæ?
P.: Poza matm¹, fizyk¹, che- cji Œnie¿ki „Twoja szansa”.
mi¹ i jêzykiem polskim M.Z.: Co planujecie po liceum?
*****
(œmiech) w wolnym czasie
M.: Obaj planujemy studia
Uda³o nam siê porozma- gram na gitarze, a moim ulu- zwi¹zane z fizyk¹ lub chemi¹
wiaæ z Paw³em Kusibabem i bionym sportem jest siatków- na dobrej uczelni techniczka. Oprócz tego lubiê czytaæ nej.
Maksymilianem Marciem.
dobre ksi¹¿ki. Zawsze znajdê M.Z.: Dziêkujemy za rozmowê.
M.Z.: Czeœæ. S³ysza³yœmy, ¿e
czas na moje zainteresowania.
osi¹gacie wysokie wyniki
M.: Naturalnie priorytetem
Marcelina Be³zo,
w konkursach z przedmiotów
jest odpowiednie przygotowaZuzanna Maroñ (I b)
œcis³ych.
su i ju¿ od dzisiaj trzymamy za
nich kciuki.
Do fina³u XXX Konkursu
Matematycznego im. Jana
Marsza³a z powiatu ropczyckosêdziszowskiego zakwalifikowa³o siê czterech uczniów,
wszyscy z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach:
Pawe³ Kusibab i Maksymilian
Maræ z klasy 3e oraz Rafa³
Bieszczad i Karol Smolakuczniowie klasy 2d.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
M.: Obaj ciê¿ko pracujemy
w domu, ale gdyby nie dodatkowe lekcje organizowane
przez pani¹ Agnieszkê Smolak, nasze wyniki nie by³yby tak
wysokie. Du¿¹ rolê odegra³o
te¿ trzyletnie doœwiadczenie
w udziale w tego rodzaju konkursach.
STR. 25
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
W
ROPCZYCACH
Miêdzynarodowy sukces Justyny Toton
Justyna Toton, uczennica klasy
3B Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach odnios³a znacz¹cy sukces w II Miêdzynarodowym Konkursie Literackim „M³odzie¿ pisze wiersze” Berlin 2014 r.
Justyna zosta³a finalistk¹
tego konkursu w kategorii
autorski wiersz do lat 19 i zakwalifikowa³a siê do œcis³ego,
7-osobowego fina³u. Uczennica rozwija swoje umiejêtnoœci
jêzykowe, uczestnicz¹c w konkursach, a tak¿e anga¿uj¹c siê
w projekty wymian polsko-niemieckich, z sukcesem promuj¹c szko³ê. Tym razem talent Justyny zosta³ dostrze¿ony równie¿ poza granicami
naszego kraju, w Berlinie.
Do udzia³u w konkursie
zg³osi³o siê 277 uczestników
z Polski, Niemiec i Luksemburga. Konkurs mia³ na celu
odkrywanie i rozwijanie talentów jêzykowych i literackich
uczniów. Zosta³ zorganizowany przez Polskie Towarzystwo
Szkolne „Oœwiata” oraz Stowarzyszenie POLIN Polki w Gospodarce i Kulturze z siedzib¹
w Berlinie. Konkurs realizowany by³ pod patronatem
Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Berlinie, Fundacji
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i Pe³nomocniczki Rz¹du
Federalnego ds. Kultury
i Mediów.
Magdalena Cyrulik
WIADOMOŒCI Z GMINY OSTRÓW
Œniadanie, owoce i jarzyny
to dla ka¿dego najlepsze witaminy!
Œniadanie daje moc
7 listopada 2014 r. uczniowie klas 0-III wraz
z wychowawcami Publicznej Szko³y Podstawowej im. b³. ks. Jerzego Popie³uszki w Skrzyszowie po raz pierwszy wziêli udzia³ w ogólnopolskiej akcji promuj¹cej zdrowy sposób od¿ywiania siê pod has³em „Œniadanie daje moc”.
W ramach przygotowañ do
tego projektu odby³o siê szereg zajêæ poœwiêconych zdrowemu od¿ywianiu, m.in. wokalne, plastyczne i prelekcja
higienistki szkolnej. Wychowawcy klas omówili z dzieæmi
12 zasad prawid³owego od¿ywiania. Pozwolili uczniom zo-
STR. 26
rientowaæ siê, jakie konsekwencje niesie za sob¹ spo¿ywanie zbyt du¿ej iloœci np.
cukru i s³odyczy, jakim produktem mo¿emy zast¹piæ jaja,
co jest podpor¹ zdrowych koœci. Œniadanie to najwa¿niejszy posi³ek dnia. To najlepszy
start w nowy dzieñ. Dziêki nie-
mu mamy maj¹ energiê i koncentracjê do pracy, nauki
i zabawy.
7 listopada 2014 r. ka¿dy
z uczniów przyniós³ do szko³y
zdrowe pieczywo z ziarnami,
ró¿norodne owoce i warzywa
oraz od¿ywcze soczki. Dzieci
z wielkim zaanga¿owaniem
przygotowa³y swoje stanowiska
pracy, a wiêc uroczyœcie nakry³y sto³y, ustawi³y talerze, miski,
deski, umy³y rêce i w koñcu
mog³y wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci kulinarne. Podczas
przygotowania posi³ku by³o
wiele zabawy i œmiechu. Ca³y
czas towarzyszyli im rodzice,
którzy bardzo chêtnie przyjêli zaproszenie do udzia³u
w akcji i pomagali w przygotowaniu œniadania.
Po kilku minutach na sto³ach pojawi³y siê kolorowe
kanapki, zdrowe szasz³yki
owocowe, pasty, twaro¿ki, jajka, które przybra³y kszta³t myszek i innych dziwacznych
stworków. Uczniowie z apetytem zjadali w³asnorêcznie
przygotowane œniadanie.
Œniadaniem poczêstowali
równie¿ dyrektora, nauczycieli i pracowników szko³y.
Bardzo dziêkujemy rodzicom za pomoc i wsparcie
w organizacji tego przedsiêwziêcia. Ich pomoc i zaanga¿owanie okaza³y siê nieocenione w poszerzaniu wiedzy
dzieci na temat zasad zdrowego ¿ywienia oraz zrozumienia
has³a „Œniadanie daje moc”.
Barbara Budzik, Anna
Bochenek, Alina Zawisza,
Bogus³awa Przydzia³
wychowawcy
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
III turniej pi³karski im. Jerzego Kipy
Ju¿ po raz trzeci ropczycka hala widowiskowo-sportowa by³a
aren¹ zmagañ wszystkich klubów pi³karskich
z powiatu ropczyckosêdziszowskiego.
Fot. Damian Budziwojski
Turniej otworzy³ burmistrz B. Bujak
Uroczystego otwarcia III Powiatowego turnieju w halowej
pi³ce no¿nej im. Jerzego Kipy
(29-30.XI) dokona³ burmistrz
Ropczyc Boles³aw Bujak w towarzystwie wiceprezesa Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej w Rzeszowie Wies³awa
Lady, cz³onka honorowego
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Bronis³awa B³aszkiewicza
oraz dyrektora Gminnego
Oœrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskim
Marcina Œwierada, g³ównego
organizatora rozgrywek.
Chwilê potem rozpocz¹³ siê
prawdziwy maraton pi³karski:
osiemnaœcie dru¿yn uczestnicz¹cych w rozgrywkach rozgrywa³o mecze w czterech grupach, systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”. Do dalszych gier awansowa³o po dwie dru¿yny z grupy, które utworzy³y cztery pary
æwieræfina³owe. By³y to:
– LKS Łopuchowa – LKS Ostrów 3:4
– POGÓRZE Wielopole Skrzyńskie – KASKADA Kamionka 6:2
– INTER Gnojnica – OLCHOVIA Olchowa 7:3
– OLIMPIA Nockowa – BŁĘKITNI Ropczyce 4:4 (karne 4:3)
W pó³finale spotka³y siê
dru¿yny, które zwyciê¿y³y
w meczach æwieræfina³owych:
– LKS Ostrów – INTER Gnojnica 6:3
– POGÓRZE Wielopole Skrzyńskie –
OLIMPIA Nockowa 3:1
W meczu o trzecie miejsce
dru¿yna INTERU Gnojnica
uleg³a OLIMPII Nockowa
6:9. Na koniec dwudniowych
rozgrywek rozegrano fina³,
w którym spotka³y siê dru¿yny
na co dzieñ wystêpuj¹ce na Aklasowych boiskach: LKS
Ostrów i POGÓRZE Wielopole Skrzyñskie. Po bardzo
emocjonuj¹cym meczu dru¿yna z Wielopola Skrzyñskiego
wygra³a 8:3, zapewniaj¹c sobie
najwy¿sze miejsce na podium.
POGÓRZE Wielopole Skrzyńskie
wystąpiło w składzie: Damian
Chmura, Damian Trałka, Dawid Traciak,
Tomasz Cynarski, Marcin Wojnarowski (młodszy), Bartosz Szetela, Marcin
Wojnarowski (starszy), Łukasz Smoczyński, Sławomir Wojnarowski oraz
trener Maciej Zaborowski.
Po meczu fina³owym trzy
najlepsze dru¿yny otrzyma³y
puchary i nagrody w postaci
sprzêtu sportowego i strojów
pi³karskich, a wyró¿nieni zawodnicy – nagrody indywidualne: najlepszym bramkarzem
wybrany zosta³ zawodnik Pogórza Wielopole Skrzyñskie S³awomir Wojnarowski, a najlepszym zawodnikiem turnieju –
Dominik Porzuczek (LKS
Ostrów). Fundatorami na-
gród byli: burmistrz Ropczyc
Boles³aw Bujak, dyrektor generalny Zak³adu Produkcyjnego Cukrownia Ropczyce
Stanis³aw Misztal, wiceprezesi PZPN w Rzeszowie: Wies³aw Lada i Marek H³awko oraz
starosta Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego.
Wszystkie mecze rozegrane
podczas turnieju sêdziowa³a
trójka arbitrów z Podokrêgu
Rzeszowskiego: Robert Pasek,
Kamil Matu³a i Rafa³ Szyde³ko.
W ramach podziêkowania otrzymali pami¹tkowe statuetki.
Kolejna trzecia edycja Turnieju w halowej pi³ce no¿nej
im. Jerzego Kipy by³a wspania³¹ okazj¹ do spotkania siê
wszystkich klubów z powiatu,
a tak¿e upamiêtnia postaci
by³ego samorz¹dowca, dzia³acza sportowego oraz pi³karza
– Jerzego Kipy. Wspania³a atmosfera towarzysz¹ca rozgrywkom pozostanie d³ugo w pamiêci pi³karzy i kibiców, którzy przez dwa dni licznie dopingowali swoich pi³karzy.
T. Kozio³
Seniorzy na wycieczce
Zarz¹d Klubu Seniora oraz Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskiego byli organizatorami wycieczki dla
cz³onków wszystkich Klubów Seniora z gminy Wielopole Skrzyñskie, która odby³a siê 15 listopada.
Uczestniczy³o w niej 50
osób. Seniorzy zwiedzili kopalniê soli w Wieliczce, Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
i Centrum Œw. Jana Paw³a II
w £agiewnikach oraz piêkny,
zabytkowy krakowski rynek
i koœció³ Mariacki.
Serdecznie dziêkujemy dyrektorowi kopalni soli w Wieliczce za mo¿liwoœæ bezp³atnego zwiedzania kopalni
M. T. Seniorzy z gminy Wielopole w kopalni soli w Wieliczce
Fot. Damian Budziwojski
Najpiêkniejszych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³nionych zapachem œwi¹tecznych wypieków
i choinki, nut¹ wspólnie œpiewanej kolêdy,
ciep³em kochaj¹cych serc, radoœci¹ i pokojem.
Niech Nowy Rok bêdzie czasem spe³nionych marzeñ i nadziei
¿yczy
dyrektor GOKiW w Wielopolu Skrzyñskim
Marcin Œwierad wraz z pracownikami
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
STR. 27
TO I OWO
www.embeauty.pl
Kremy na zimê i mróz
Silny wiatr, mróz oraz promieniowanie UV to powa¿ne zagro¿enia dla skóry. W zimowe dni
nie zapominajmy zatem o regularnym stosowaniu kremów. Stanowi¹ one niewidoczn¹ warstwê
ochronn¹ dla delikatnej skóry
twarzy.
Kremy na zim¹ powinny byæ
wzbogacone o sk³adniki nat³uszczaj¹ce, zapobiegaj¹ce jej wysuszeniu oraz ³agodz¹ce podra¿nienia i zaczerwienienia wywo³ane mrozem. Dobrze, ¿eby w ich
sk³adzie znalaz³a siê witamina E,
stymuluj¹ca naturalne procesy
regeneracyjne i obronne skóry.
Skóra jest nie tylko nara¿ona na
mróz, ale równie¿ zimny wiatr,
dlatego nie mo¿e pozostawaæ
nieos³oniêta. Niekorzystnie wp³ywaj¹ na ni¹ tak¿e nag³e wahania
temperatur, jakich doœwiadczamy przechodz¹c z ciep³ych pomieszczeñ w zimne miejsca.
Wszystko to przyczynia siê do
tego, ¿e staje siê ona bardzo wysuszona, zaczynaj¹ pêkaæ naczynka i na twarzy mog¹ pojawiaæ siê z³uszczenia.
Jeœli mamy cerê such¹, normaln¹ lub wra¿liw¹, przed wyjœciem na mróz nak³adamy t³usty
krem do twarzy. Posiadaczki cery
mieszanej i t³ustej powinny wybraæ krem pó³t³usty, a po powrocie do domu zmyæ krem, aby
odetkaæ pory skórne. Przy niskich temperaturach osoby
o t³ustej cerze mog¹ stosowaæ
krem nawil¿aj¹cy, ale przy wiêkszych mrozach warto zast¹piæ go
kremem o zwiêkszonej iloœci
sk³adników nat³uszczaj¹cych.
Przed na³o¿eniem kremu trzeba posmarowaæ skórê filtrem
przeciws³onecznym. Osoby borykaj¹ce siê z tr¹dzikiem, pod
krem powinny u¿yæ preparat
leczniczy. Jeœli mamy wra¿liw¹
skórê warto po³o¿yæ na ni¹
krem, nastêpnie podk³ad i lek-
Dominik Rachwa³
Wszystkim powoli zaczyna
udzielaæ siê œwi¹teczny nastrój.
Patrz¹c na witryny sklepowe
mog³oby siê wydawaæ, ¿e Bo¿e
Narodzenie trwa co najmniej
dwa miesi¹ce. Zatem ja tak¿e
poruszê tematy zwi¹zane ze
œwiêtami, ale nie bêd¹ one ra- rze, wiele dzieciaków poprosi kilkunastu dniach wci¹¿ wyprodosne.
Miko³aja, albo rodziców o pre- wadzaæ zwierzê na spacer, zmieLekarz weterynarii radzi
Pierwszy z nich wi¹¿e siê ze
œwi¹tecznymi prezentami. Pomys³ obdarowywania siê prezentami jest przecie¿ niezwykle przyjemny, sk¹d wiêc moje stwierdzenie, ¿e nie bêd¹ to radosne rozmyœlania? Problem mo¿e siê pojawiæ z kupowaniem „¿ywych”
prezentów, czyli zwierz¹t. Jestem
pewien, ¿e jak co roku o tej poSTR. 28
zent pod choinkê w postaci pieska, kotka, czy innego mi³ego
zwierz¹tka.
Ma³o kto, tak jak weterynarz
zdaje sobie sprawê z tego, jak
wiele z tych wymarzonych przez
dzieci s³odkich piesków, czy kotków w kilka miesiêcy po Gwiazdce, gdy podrosn¹ i przestaj¹ byæ
takie milutkie, trafia na ulicê.
Ma³o jest dzieci, które chc¹ po
niaæ ¿wirek w kuwecie, czy nalewaæ œwie¿¹ wodê. To my doroœli
musimy przed zakupem zwierzaka oceniæ swoje mo¿liwoœci, zarówno czasowe, jak i finansowe
– bo nad tymi te¿ nie ka¿dy wczeœniej siê zastanawia. Nie mo¿emy pozwalaæ, ¿eby te delikatne
stworzenia l¹dowa³y, podczas
ogromnych mrozów w lasach,
czy na ulicach, skazane na po-
ko j¹ przypudrowaæ. Po wejœciu
do ciep³ego pomieszczenia lepiej nie ustawiaæ siê blisko grzejników. Dobrze jest, jeœli skóra
lekko odtaje. Nie nale¿y te¿ pocieraæ zmarzniêtej skóry, gdy¿
w ten sposób mo¿emy spowodowaæ podra¿nienia.
Kremy na zimê powinny wiêc
przede wszystkim nawil¿aæ i nat³uszczaæ. Wówczas skóra na
mrozie nie bêdzie tak szybko
oddawa³a wody i traci³a sw¹ elastycznoœæ. Warto wiêc szukaæ
takich kosmetyków, które zawieraj¹ substancje zatrzymuj¹ce
wodê w organizmie, np. kolagen
oraz kwas hialuronowy. Ukojenie wysuszonej skórze przyniesie
m.in wyci¹g z alg i gliceryna.
Nie zapominajmy te¿ o posmarowaniu buzi t³ustym kremem naszym maluchom. Delikatn¹ i cienk¹ skórê ³atwo odmroziæ. Krem powinien byæ równie¿ stosowany, gdy jest kilka stopni powy¿ej zera, ale wieje wiatr,
jest du¿a wilgoæ, pada œnieg
z deszczem lub deszcz. Najlepiej
na³o¿yæ go 15-20 minut przed
wyjœciem na dwór, poniewa¿
musi siê wch³on¹æ. Pamiêtajmy
o tym, gdy¿ skutkiem odmro¿enia jest pêkanie drobnych naczynek krwionoœnych. Taka
sk³onnoœæ mo¿e pozostaæ na
ca³e ¿ycie.
woln¹ œmieræ z wych³odzenia
i g³odu.
Wcale nie jestem przeciwny
kupowaniu, czy przyjmowaniu
zwierz¹t. Opieka nad nimi to
mój zawód, bez domowych pupilów nie mia³bym co robiæ; dlatego w³aœnie do moich obowi¹zków nale¿y równie¿ dba³oœæ
o dobro zwierz¹t. Oczywiœcie
przygoda ze „œwi¹tecznym” zwierzakiem w wiêkszoœci przypadków nie koñczy siê po kilku miesi¹cach, wiele psiaków, czy kociaków zostaje przyjêtych do
wspania³ych domów i otrzymuje du¿o mi³oœci. Piszê po to, by
tych niechcianych zwierz¹t by³o
jak najmniej, a w koñcu by ich
wcale nie by³o, by ka¿dy zakup
i przyjêcie zwierzêcia pod dach
by³o mocno przemyœlane i przedyskutowane, a przede wszystkim trwa³e.
Drugi temat zwi¹zany z okresem œwi¹tecznym sytuuje siê jakby na drugim biegunie. To problem przekarmiania zwierz¹t.
Robimy to oczywiœcie z dobroci
serca, chcemy naszym pupilom
daæ wszystko co najlepsze, tym
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
TO I OWO
Moje pierwsze spotkania z medycyn¹.
Strach ma wielkie oczy
Po wszystkich opowieœciach
o zdrowiu i chorobach, o warunkach, które trzeba spe³niæ,
by zachowaæ dobre samopoczucie na d³ugie lata, chcê Wam
opowiedzieæ o moich pierwszych spotkaniach z medycyn¹.
Jak pamiêtam, medycyny by³em
zawsze „g³odny”, zanim jeszcze sta³em siê uczniem lepi³em z gliny „ludzików”, których nastêpnie uk³ada³em w ³ó¿kach, by szybko zdrowieli, a kiedy to siê nie udawa³o –
sz³y serie zastrzyków. Mo¿e dzia³o
siê tak dlatego, ¿e sam du¿o wtedy chorowa³em i te serie zastrzyków bra³em g³ównie ja i zawsze
chcia³em byæ po drugiej stronie
ig³y. Potem lata szkolne, które
z ka¿d¹ lekcj¹ biologii, a¿ do centralnej olimpiady, utwierdza³y
mnie w tym przekonaniu, ¿e tylko
po tej drodze chcê iœæ przez ca³e
¿ycie. Na studiach ch³on¹³em
wszystko, od psychotroniki, ucz¹c
siê hipnozy, a¿ do kó³ka chirurgicznego na „bia³ej” chirurgii, kiedy po asyœcie przy operacji wyrost-
ka szuka³em po ca³ym Krakowie
pomarañczy, bo ba³em siê o chorego, który przecie¿ musia³ siê
dobrze od¿ywiaæ, by prze¿yæ
(przypomnijmy, ¿e by³y to lata
osiemdziesi¹te i statek z pomarañczami przyp³ywa³ z Kuby raz
w roku na œwiêta). Na koñcowych
latach studiów zachwyci³a mnie
praca naukowa, wydawa³o mi siê,
¿e najwa¿niejsza jest tylko nauka,
tylko leki (by³em asystentem farmakologii i próbowa³em zrozumieæ, jak reakcje u zwierz¹t przenosz¹ siê na reakcje u ludzi).
I przyszed³ czas, gdy dosta³em
prawo wykonywania zawodu,
zosta³em lekarzem, wyrobi³em
sobie pierwsz¹ w ¿yciu piecz¹tkê
i wtedy zajrza³ mi w oczy strach.
zdoby³em wymarzony zawód,
a tu strach. Ba³em siê jak nigdy
przedtem, ba³em siê, ¿e podejmê z³e decyzje, ¿e nie zastosujê
w³aœciwego leku, ¿e nie uratujê
kogoœ, kogo mo¿na uratowaæ.
Tu Wam opowiem, jak w pierwszym dniu mojej pracy w oœrodku zdrowia przygotowa³em sobie
(myœl¹c, ¿e to sprytne), za parawanem ksi¹¿kê z dawkami leków
i przy kolejnym chorym rzeczy-
wiœcie przeprosi³em, poszed³em
za parawan i po cichutku, najciszej jak mo¿na przewraca³em
kartki ksi¹¿ki i szuka³em dawki
leku. W tym czasie wpad³a do gabinetu pielêgniarka, a widz¹c samego pacjenta zapyta³a zdziwiona: – a doktor gdzie?. Ciiii – odpowiada chory, k³ad¹c palec na
ustach. – Tam za parawanem szuka
dla mnie leku. Od tej pory wymyœli³em jeszcze bardziej inteligentne
œci¹gawki, a¿ w koñcu nauczy³em
siê dawek leków na pamiêæ, tak
u doros³ych, jak i u dzieci.
Mija³y kolejne tygodnie pracy,
a¿ przyszed³ taki dzieñ, gdy zacz¹³em dy¿ury w pogotowiu ratunkowym. Tam stres by³ jeszcze wiêkszy. Ka¿dy przypadek by³ ostry, bo
wtedy chorzy mieli zwyczaj czekaæ
do samego koñca, kiedy ju¿ by³o
wiadomo, ¿e choroba sama nie
przejdzie, a nawet robi siê niebezpiecznie i zaczyna siê zagro¿enie
¿ycia. Obszar dzia³ania pogotowania by³ olbrzymi, zdarza³y siê k³opoty z dojazdami, brakowa³o dróg.
By³y przypadki, ¿e karetka doje¿d¿a³a drog¹ do rzeki, potem jecha³a rzek¹, by znów po jakimœ
czasie wyjechaæ na drogê. Jeszcze
samym daj¹c im wszystko ze sto³u, nie zastanawiaj¹c siê, czy jest
to dla nich zdrowe. Nie zapominajmy, ¿e zwierzêta maj¹ inny
przewód pokarmowy, ni¿ my
i zupe³nie inne zapotrzebowanie
na pokarm. Po¿ywienie, które
nam smakuje, zwierzêtom mo¿e
szkodziæ, a ju¿ na pewno szkodzi im nadmiar jedzenia. Cz³owiek jest stworzeniem rozumnym, a i tak zajadamy siê czasami przesadnie, cierpi¹c póŸniej
na ró¿nego rodzaju niestrawnoœci. Pomyœlmy, ¿e s¹ zwierzêta,
które nie potrafi¹ kontrolowaæ
iloœci pobieranego pokarmu.
One zjedz¹ tyle, ile im podamy
w misce, czy te¿ poza ni¹. PóŸniej takie ob¿arstwo skutkuje
nocnym wydzwanianiem po lecznicach weterynaryjnych i szukaniem pomocy, co mo¿e byæ trudne w œwi¹teczne dni. Jedyn¹ rozs¹dn¹ rad¹, jak¹ mogê w tej kwestii poleciæ, to zachowanie dla
zwierz¹t sta³ej diety i karmy, tej
któr¹ jedz¹ na co dzieñ. W drodze wyj¹tku mo¿na im podaæ
jakiœ drobny smako³yk, czy przek¹skê, a nasze œwiêta na pewno
przebiegn¹ spokojnie w domowym zaciszu.
Ostatnim problemem, który
chcia³bym poruszyæ, to fajerwerki, sztuczne ognie i wystrza³y, np. w Sylwestra. Wiele zwierz¹t prze¿ywa katusze w zwi¹zku
z g³oœnymi wybuchami petard
i przera¿aj¹c¹ dla nich ogromn¹
gr¹ œwiate³. Mo¿na temu zaradziæ w zasadzie na dwa sposoby.
Po pierwsze nale¿y schowaæ psa
w bezpieczne miejsce, zaciemnione i wyciszone. Czêsto to wystarczy, by bezpiecznie przeczekaæ najwiêksze nasilenie wystrza³ów. Jeœli jednak wiemy, ¿e ukrywanie psa nie pomaga mu zbytnio, nale¿y odpowiednio wczeœniej zadbaæ o specjalne leki. S¹
preparaty które pomagaj¹ wyciszyæ zwierzê i pomóc mu nie
zwracaæ uwagi na nadmierne
bodŸce, jakimi s¹ chocia¿by fajerwerki. Wa¿nym przy podawaniu takich leków jest, i¿ czêsto
nie dzia³aj¹ one od razu. Niektóre z nich dzia³aj¹ dopiero po kilku dniach, gdy wysyc¹ organizm,
chocia¿ s¹ i takie, które po podaniu dzia³aj¹ szybko i dosyæ
krótko. Odchodzi siê jednak
powoli od nich, gdy¿ prawdopodobnie nie daj¹ tak odprê¿aj¹cego efektu, jak te stosowane
przez d³u¿szy czas. Jeœli wiêc
mamy problematycznego pieska
pomyœlmy przynajmniej tydzieñ
wczeœniej o zakupie odpowiednich œrodków.
Wyczerpa³em ju¿ chyba
wszystkie problematyczne tematy, jakie pojawi³y siê w mojej g³owie na ten œwi¹teczny czas.
W zwi¹zku z tym, wierz¹c ¿e bez
¿adnych k³opotów i w spokoju
bêd¹ Pañstwo spêdzaæ œwiêta
Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok,
¿yczê na ten czas du¿o zdrowia,
szczêœcia i ciep³a rodzinnego.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
pó³ biedy, jeœli nie by³o deszczu,
bo po ulewach takie drogi stawa³y siê nieprzejezdne i wiele razy
czekaliœmy, a¿ traktor przewiezie
chorego przez bystry nurt. Na jednym z takich dy¿urów przysz³o
nag³e wezwanie. W oddalonej
miejscowoœci by³ wypadek, cz³owiek zosta³ przygnieciony przez
traktor. W³¹czyliœmy sygna³y i gnamy do wypadku, ile mocy w silniku Fiata 125. Ja jeszcze próbujê
sobie usystematyzowaæ wiadomoœci z urazów wielonarz¹dowych,
odbarczania odmy i reanimacji.
Dojechaliœmy, zaczêliœmy szukaæ,
zawróciliœmy, znowu jedziemy
i widzimy cz³owieka na poboczu.
Ja wyskakujê z karetki i pytam:
– My do wypadku. By³o zg³oszenie, ¿e
cz³owiek przygnieciony przez traktor.
Gdzie to jest? S³yszê odpowiedŸ:
– A to ja na was czekam. O tu doktorze, traktor mi po palcach u lewej stopy
przejecha³. Ulga, jak¹ poczu³em nie
da siê z niczym porównaæ. I choæ
mia³em ¿al, ¿e wezwanie by³o nieprecyzyjne, cieszy³em siê, ¿e tak
naprawdê nie sta³o siê nic nieodwracalnego. Wtedy te¿ pozna³em,
ile prawdy jest w tym powiedzeniu, ¿e strach ma wielkie oczy.
Od tej pory up³ynê³y lata i chocia¿ interweniowa³em ju¿ setki razy
w ciê¿szych i l¿ejszych przypadkach, podj¹³em tysi¹ce decyzji
(mam nadziejê, ¿e zawsze na korzyœæ chorego), to za ka¿dym razem czujê tamten niepokój, by siê
nie pomyliæ. Bo ka¿dy cz³owiek
jest inny i inaczej choruje, nawet
ten sam cz³owiek za ka¿dym razem choruje inaczej. Przy ka¿dym
nowym zachorowaniem stoimy
przed „bia³¹ kart¹” i wszystko na
niej zapisze siê od nowa, a jedn¹
ze stron, która ma wp³yw na ten
zapis jestem ja. Jestem przy tym
i chcê wykorzystaæ moj¹ wiedzê,
wszystko, na co mam wp³yw, by to
by³ najlepszy zapis losu chorego,
jaki jest mo¿liwy.
Kiedy czytacie ten tekst id¹
œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Powoli porywa nas magia tego czasu, radoœci rodzinnych spotkañ
i serdecznych ¿yczeñ przy wigilijnym stole. Przyjmijcie jeszcze te
¿yczenia, by piêkno tych œwi¹tecznych dni zawsze nape³nia³o Wasze serca nadziej¹ i radoœci¹, bo
tu zaczyna têtniæ Ÿród³o zdrowia.
Marek Ziajor
Specjalista medycyny rodzinnej
STR. 29
TO I OWO
Sk¹d bierze siê rwa kulszowa?
Rwa kulszowa to zespó³ objawów zwi¹zanych z uciskiem na ner- jednej koñczyny, objawy poja- Co robiæ ¿eby unikn¹æ rwy
kulszowej?
wy rdzeniowe L4, L5 lub S, które tworz¹ nerw kulszowy (najwiêk- wiaj¹ siê w drugiej.
Narastanie deficytów neu- z Unikaj gwa³townych ruszy nerw obwodowy cz³owieka) lub na przebiegu samego nerwu
chów, nag³ych sk³onów, obrologicznych (niedow³adów
kulszowego.
rotów.
lub pora¿eñ), nasilenie dolegliwoœci bólów, brak poprawy
z Podnosz¹c cokolwiek z podwywo³any sta³ym uciskaniem w ci¹gu 6 tygodni jest wskaza³ogi, kucnij, zamiast siê poprzez zdeformowany kr¹g, niem do konsultacji neurochylaæ z wyprostowanymi
a tak¿e zmiany zwyrodnienio- chirurgicznej w celu rozwa¿enogami. Przenoszony przedwe stawów miêdzykrêgowych. nia leczenia operacyjnego
miot trzymaj blisko siebie
rwy kulszowej.
w obu rêkach. Myj¹c wannê
lub odkurzaj¹c pod meblami, przyklêknij na jedno kolano.
Jak rozpoznaæ rwê kulszow¹?
Jeœli czujemy „mrowienie”
lub ból promieniuj¹cy do
nogi, to w³aœnie mamy do czynienia z rw¹ kulszow¹. Bywa
tak, ¿e objawy bólowe same
znikaj¹ po odpoczynku lub
za¿yciu tabletek przeciwbólowych. Jednak po jakimœ czasie
ból pojawia siê ponownie, zazwyczaj ze zdwojon¹ si³¹. Nie
mo¿na wyleczyæ rwy kulszowej
za pomoc¹ farmakologii (tabletek), poniewa¿ nie usu- Kiedy mo¿e ujawniæ siê rwa
waj¹ one przyczyny schorzenia. kulszowa?
Rwa
kulszowa dopada
Jakie s¹ przyczyny ucisku na
w najmniej oczekiwanych synerw kulszowy?
tuacjach. Najczêœciej w odNerw kulszowy powstaje cinku lêdŸwiowym krêgos³uz po³¹czenia kilku korzeni, któ- pa pojawia siê ostry, k³uj¹re wychodz¹ z krêgos³upa i ³¹cz¹ cy ból (okreœlany te¿ jako rw¹siê w jeden du¿y nerw biegn¹- cy lub piek¹cy), który przesucy wzd³u¿ nogi, dlatego dole- wa siê wzd³u¿ poœladków i biogliwoœci odczuwamy równie¿ dra. Dalej z ty³u uda, przez
w nodze, choæ s¹ powodowane ³ydkê zmierza do stopy. Potêzmianami w krêgos³upie. Przy- guje siê przy najmniejszym
czyn¹ bólu jest bowiem ucisk ruchu. Rwie kulszowej towakorzenia nerwu kulszowego rzyszy skurcz miêœni przykrêw miejscu, gdzie opuszcza on gos³upowych, który dodatkokana³ krêgos³upa. Przyczyny wo potêguje ból. W ten spoucisku na nerw kulszowy mog¹ sób usi³uj¹ one unieruchobyæ ró¿ne. Najczêœciej s¹ to zmia- miæ krêgos³up, by uchroniæ
ny zwyrodnieniowe w obrêbie go przed uszkodzeniem, a to
krêgos³upa i „wypadniêcie” prowadzi do niefizjologicznekr¹¿ka miêdzykrêgowego (dys- go u³o¿enia krêgos³upa. Chaku). Nale¿y tu jednak zazna- rakterystyczne dla rwy jest to,
czyæ, ¿e owy dysk nie wypada; to ¿e le¿¹c na wznak, mamy trudj¹dro mia¿d¿yste, które znajdu- noœci z uniesieniem do góry
je siê wewn¹trz wysuwa siê pod nogi wyprostowanej w kolanie. Mo¿e byæ jednostronny
wp³ywem nacisku.
Innym powodem mo¿e byæ lub obustronny, a tak¿e „skrzyobrzêk korzonka nerwowego ¿owany”, gdy przy unoszeniu
STR. 30
z Torbê na jedno ramiê zast¹p plecakiem, zakupy rozk³adaj do dwóch siatek, by
Jak leczyæ rwê kulszow¹?
równo obci¹¿yæ obie strony
W³aœciwe leczenie rwy kulcia³a.
szowej wymaga przede wszystkim okreœlenia przyczyny z Systematycznie wykonuj zapodra¿nienia korzeni rdzelecone przez rehabilitanta
niowych nerwu kulszowego,
æwiczenia wzmacniaj¹ce
poprzez badania obrazowe
miêœnie krêgos³upa i brzukrêgos³upa lêdŸwiowo-krzy¿ocha.
wego CT (tomografia komputerowa) oraz MRI (rezonans z P³ywaj, wszystkimi stylami
(w przypadku kraula nabiemagnetyczny).
raj powietrza na zmianê
Oprócz standardowego lez lewej i prawej strony)
czenia operacyjnego, istnieje
wiele alternatywnych metod z Raz na 6 miesiêcy stosuj teleczenia zachowawczego (nierapiê manualn¹, aby w zaoperacyjnego), przede wszystrodku niwelowaæ zblokowakich terapia manualna za ponia stawów krêgos³upowych
moc¹, której specjalista odbloi krzy¿owo-biodrowych
kowuje stawy miêdzykrêgowe,
stawy krzy¿owo-biodrowe
Wiêcej informacji na tematy
i ustawia miednicê w prawizwi¹zane z krêgos³upem
znajdziecie na moim blogu
d³owym miejscu. Jest ona zahttp://
zwyczaj pierwotn¹ przyczyn¹
leczkregoslup.blogspot.com/
powstania rwy kulszowej.
Nie ma wieku granicznego,
w którym nie mo¿na wykonaæ
Rynek 1/10,
takiego zabiegu. Terapia ma39-100 Ropczyce
nualna stanowi skuteczn¹
pomoc w bólach rwy kulszoTel. 697 615 008
wej dla wielu pacjentów zma- www.leczkregoslup.pl
gaj¹cych siê z tym problemem
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
TO I OWO
cedziæ. Kapustê ugotowaæ
z listkiem laurowym. Jeœli jest
za kwaœna, odlaæ wodê i zagotowaæ powtórnie. Cebulê
drobno pokroiæ i udusiæ. Marchewkê zetrzeæ na tarce i udusiæ z cebul¹. Wszystkie sk³adniki po³¹czyæ i jeszcze chwilê
poddusiæ i doprawiæ. Mo¿na
zaprawiæ ³y¿k¹ m¹ki.
Podawaæ z ziemniakami
Kuchnia na weso³o
(mog¹ byæ pieczone) lub wymieszan¹ z ugotowanym maGroch z kapust¹
Klasyk na liœcie œwi¹tecznych karonem.
potraw to kapusta wigilijna.
Kapusta wigilijna i œwiêta to po- Tradycyjna kapusta z grochem
³¹czenie tak idealne, jak grudzieñ i œnieg! Kapusta, to zarówno osobna potrawa, jak
i baza do innych dañ. Bo przecie¿ w³aœnie z ni¹ przygotowujemy dro¿d¿owy kulebiak, kapuœniaczki, makaronowe ³azanki
i oczywiœcie farsz do pierogów,
czy uszek do barszczu.
Sk³adniki: ok. 1 kg kapusty
Kapusta z grochem „prze- kiszonej, 30 dag ³uszczonego
nios³a siê” z Wy¿yny Krakow- grochu, garœæ grzybów suszosko-Czêstochowskiej do in- nych, cebula, ziele angielskie,
nych regionów Polski i dzisiaj liœcie laurowe, pieprz, sól, olej.
jest znana w ca³ym kraju. Jest
Sposób przygotowania:
jedn¹ z tradycyjnych potraw, groch umyæ i namoczyæ na noc
która goœci na wigilijnym sto- w letniej wodzie. Nastêpnego
le. Niekoniecznie musi wystê- dnia gotowaæ go w tej samej
powaæ w wersji postnej. Z do- wodzie (w niewielkiej iloœci)
datkiem skwarek jest œwiet- ok. 30 minut, posoliæ pod
nym uzupe³nieniem obiadu. koniec gotowania. Ziarenka
Kapusta z grochem to danie grochu maj¹ byæ miêkkie, ale
niezbyt wymagaj¹ce i ma³o pra- nie rozpadaæ siê. Wodê odlaæ.
coch³onne. Gwarantem sukceGrzyby moczyæ przez kilka
su jest smaczna, jêdrna kiszona godzin. Cebulê zrumieniæ na
kapusta oraz ³uskany groch, oleju. Kapustê wyp³ukaæ (nab¹dŸ fasolka. Wynikiem ich po- wet kilka razy – nie mo¿e byæ
³¹czenia bêdzie potrawa o doœæ za kwaœna), dobrze odcisn¹æ,
du¿ej wartoœci od¿ywczej, bo- pokroiæ. Dodaæ do cebuli,
wiem, kapusta zawiera du¿o dolaæ wody, dodaæ przyprawy,
witamin i b³onnika, zaœ groch grzyby i gotowaæ przez oko³o
posiada du¿e iloœci bia³ka, godzinê.
Kapusta z grochem mo¿e
b³onnika, witamin i minera³ów,
szczególnie potasu, magnezu, byæ serwowana na ró¿ne spofosforu i cynku. Choæ bêdzie soby. Podawaæ groch mo¿na
to oczywiœcie potrawa ciê¿ko- ju¿ wymieszany z kapust¹ lub
strawna, kapusta z grochem, obok siebie (groch przybraæ
przynajmniej w ma³ej iloœci, po- wtedy przesma¿on¹ cebulk¹).
winna od czasu do czasu zago- Groch mo¿na tak¿e przed
podaniem ut³uc.
œciæ na naszych talerzach.
Kapusta kiszona duszona
z fasol¹
Sk³adniki: 250-300 g kapusty kiszonej, 1 szklanka fasoli
(œredni Jaœ), 1 du¿a cebula,
1 marchewka, listek laurowy,
sól, pieprz, kminek, olej.
Sposób przygotowania: fasolê namoczyæ, ugotowaæ i od-
Kapusta z grochem
i ziemniakami
Sk³adniki: 1,5 kg kapusty kiszonej, 1 kg ziemniaków, 750 g
grochu, 0,5 kg boczku, 0,5
kostki smalcu, 1 cebula, sól,
pieprz.
Sposób przygotowania:
groch nale¿y namoczyæ dzieñ
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
przed przygotowywaniem dania. Pozostawiæ na noc w wodzie. Nastêpnego dnia gotowaæ w tej samej wodzie a¿ do
ca³kowitego rozgotowania.
Kiszon¹ kapustê posiekaæ,
zalaæ wod¹ i gotowaæ do momentu wrzenia, potem odcedziæ. Robiæ tak trzykrotnie.
Ziemniaki obraæ, ugotowaæ
i ut³uc. Boczek i cebulê pokroiæ w kostkê. Na smalcu
podsma¿yæ najpierw boczek,
potem dodaæ cebulê. Sma¿yæ,
a¿ cebula uzyska z³oty kolor.
Kapustê odcisn¹æ z wody. Wymieszaæ z grochem, ziemniakami, boczkiem, cebul¹ i smalcem, który zosta³ po sma¿eniu.
Kotlety z kapusty kiszonej,
fasoli i marchewki
Sk³adniki: 0,5 kg kapusty kiszonej 0,2 kg fasoli, 4 marchewki, 2 jajka, 4 z¹bki czosnku bu³ka tarta, przyprawy (wedle uznania), 2 ³y¿ki oliwy,
olej do sma¿enia.
Sposób przygotowania: fasolê nale¿y namoczyæ dzieñ przed
przygotowywaniem dania. Pozostawiæ na noc w wodzie. Nastêpnego dnia ugotowaæ do
miêkkoœci, wystudziæ, mo¿na
obraæ ze skórki. Kapustê i obrane marchewki gotujemy razem do miêkkoœci. Po odcedzeniu, kapustê, marchewkê
i fasolkê przemleæ w maszynce
na grubym sicie, wymieszaæ
z jajkiem, pokrojonymi z¹bkami czosnku, przyprawami (np.
curry, bazylia oraz sól i pieprz
wraz z oliw¹). Na koniec dodaæ
tyle bu³ki, ile wch³onie kapusta. Uformowane kotleciki sma¿yæ na wolnym ogniu.
Kalafior z zielonym groszkiem
Sk³adniki: œredniej wielkoœci kalafior – oko³o 40 dag,
szklanka mro¿onego groszku,
cebula œredniej wielkoœci,
3 cm œwie¿ego korzenia imbiru, 4 z¹bki czosnku, sól, œwie-
¿o zmielony czarny pieprz,
cienki szczypiorek do dekoracji olej do sma¿enia
na sos: szklanka bulionu
(mo¿e byæ z kostki), czubata
³y¿eczka m¹ki ziemniaczanej,
2 ³y¿ki ostrego sosu chilli.
Sposób przygotowania: kalafior umyæ i podzieliæ na ma³e
ró¿yczki. Obran¹ cebulê pokroiæ w „piórka”. Czosnek obraæ
i skroiæ na bardzo cienkie plasterki. Na patelni, lub jeszcze
lepiej, w woku rozgrzaæ bardzo
silnie olej i sma¿yæ na nim przez
pó³ minuty kolejno dodaj¹c:
najpierw imbir, a potem cebulê
i czosnek, nastêpnie dodaæ ró¿yczki kalafiora i sma¿yæ wszystko przez 3 minuty, ca³y czas mieszaj¹c. Do zagotowanego bulionu dodaæ m¹kê ziemniaczan¹
i mieszaj¹c dok³adnie doprowadziæ do wrzenia. Sosem zalaæ
usma¿ony kalafior, doprowadziæ
do wrzenia i pozostawiæ na
ogniu jeszcze kilka chwil.
Kalarepa faszerowana
groszkiem
Sk³adniki: 1,5 kg kalarepy,
20 dag groszku zielonego, ³y¿ka
mas³a, 2 ³y¿ki t³uszczu (smalec), pó³ szklanki œmietany,
³y¿ka m¹ki, cukier, koper, sól,
2 jaja, szklanka wywaru z w³oszczyzny, przyprawa do zup.
Sposób przygotowania: kalarepê obraæ, wydr¹¿yæ od strony korzeni, nastêpnie nieco
obgotowaæ. Groszek op³ukaæ,
posypaæ m¹k¹ i zalaæ œmietan¹; dodaæ cukier i posiekany koper, zagotowaæ, a gdy
przestygnie – wbiæ surowe jaja.
Przygotowanym nadzieniem
nape³niæ kalarepy. W³o¿yæ do
rondla, podlaæ wywarem, dodaæ trochê t³uszczu i dusiæ
pod przykryciem. Podawaæ
polane sosem koperkowym
lub œmietanowym i z ziemniakami lub ry¿em.
Eugenia Strojny
PZDR Ropczyce
Œwi¹t pe³nych radoœci, ciep³a
i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery,
a tak¿e pomyœlnoœci i samych sukcesów
w Nowym 2015 Roku
¿yczy Powiatowy Zespó³
Doradztwa Rolniczego w Ropczycach
STR. 31
TO I OWO
Tradycyjne potrawy wigilijne
i bo¿onarodzeniowe
Kasza ze œliwkami
To tradycyjne wigilijne danie z okolic Gnojnicy Dolnej.
Proste w wykonaniu i niedrogie, za to niepowtarzalne
w smaku.
Sk³adniki: œliwki suszone
bez pestek (iloœæ wed³ug uznania i smaku), kasza jêczmienna œredniej gruboœci, sól
Wykonanie: œliwki namoczyæ
i ugotowaæ w niezbyt du¿ej iloœci wody. Osobno gotujemy
kaszê w delikatnie osolonej
wodzie. Gdy kasza jest miêkka,
dodajemy wywar/kompot ze
œliwkami. Mo¿na os³odziæ do
smaku, ale to ju¿ pozostawiamy do decyzji pani domu.
Wszystko razem mieszamy, gotujemy oko³o 3 minut. Podajemy jako przepyszn¹ zupê.
Anna Œwierad
(KGW w Gnojnicy Dolnej)
Kapusta z grochem
Potrawa tak siê nazywa,
mimo ¿e nie ma w niej grochu, lecz fasola. Choæ i groch
i fasola to warzywa str¹czkowe,
to przecie¿ zupe³nie inaczej
wygl¹daj¹ i smakuj¹.
Przygotowuj¹c to danie gotuje siê osobno trzy sk³adniki: kapustê kwaszon¹, dowoln¹ fasolê (mo¿e byæ bia³a
lub kolorowa) i ziemniaki
w mundurkach. Po ugotowaniu, kapustê ³¹czy siê z fasol¹,
do tego dodaje wczeœniej ugotowane ziemniaki (obrane ze
skórki i doœæ grubo pokrojone). Jako omastê stosuje siê
STR. 32
miêkkie, wokó³ kaczki u³o¿yæ
po³ówki obranych i pozbawionych gniazd nasiennych jab³ek oraz œliwki, oblaæ je sosem i razem upiec. Miêkk¹
kaczkê pokrajaæ na porcje.
Poddawaæ ob³o¿on¹ jab³kami
pieprz i kilka ziaren zgniecioz ziemniakami i surówk¹.
nych ziarenek ziela angielskiego. W³o¿yæ masê na rozKapusta faszerowana
grzany na patelni t³uszcz
Z g³ówki kapusty nale¿y
i mieszaj¹c sma¿yæ, a¿ utraci
usun¹æ g³¹b i sparzyæ liœcie we
wygl¹d surowych ziemniaków
wrz¹cej wodzie. Potem lekko
i powstan¹ nieregularne, doœæ
przestudziæ i oddzieliæ ka¿dy,
drobne kawa³ki. Wystudziæ.
rozbijaj¹c m³otkiem najgrubZagnieœæ i wyrobiæ ciasto piesze nerwy liœciowe.
rogowe, rozwa³kowaæ placki.
Przygotowaæ farsz: 1 szklankê
Wyci¹æ z ciasta doœæ du¿e kr¹¿ry¿u ugotowaæ w 2 i pó³ szklanki, roz³o¿yæ na nie nadzienie,
kach wody. W po³owie gotowazlepiæ pierogi. Ugotowaæ, ponia osoliæ. Jedn¹ du¿¹ lub dwie
dawaæ okraszone stopionymi
œrednie cebule pokroiæ w kostze s³oniny skwarkami.
kê i przysma¿yæ na 3 ³y¿kach
oleju. Osobno ugotowaæ kilka
tylko olej lniany. Dla zagêsz- Pieczona kaczka
suszonych grzybów lub udusiæ
czenia dodajemy garϾ kaszy
jêczmiennej, tzw. krupy.
Wszystko nale¿y jeszcze chwilê pogotowaæ i danie gotowe.
£amañce z makiem (deser)
Sk³adniki
na
ciasto:
4 szklanki m¹ki, 3 ¿ó³tka, 3/4
kostki margaryny, 1 szklanka
cukru, 3-4 ³y¿ki kwaœnej œmietany, 1 cukier waniliowy,
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia, 3/4 szklanki maku.
Wykonanie: na stolnicy zmieszaæ m¹kê z proszkiem. Dodaæ
sypki mak, zetrzeæ na tarce
margarynê, zmieszaæ wszystko.
Roztrzepaæ w œmietanie ¿ó³tka
i cukier. Dodaæ do sk³adników
na stolnicy i wyrobiæ ciasto.
Wa³kowaæ cienko (4-5 mm),
wyk³adaæ na blachy, rade³kiem
na blaszce podzieliæ na romby
lub prostok¹ty. Upiec na lekko z³oty kolor. Po wyjêciu
z blaszki ciasto dzieli siê na
drobne ciasteczka zaznaczone
rade³kiem.
Barbara Rychlicka
(KGW w Lubzinie)
Pierogi z ziemniaków
Ciasto: 40 dag m¹ki, ciep³a
woda, sól
Nadzienie: 7-8 doœæ du¿ych
ziemniaków, 6 dag s³oniny, cebula, sól, pieprz, ziele angielskie, s³onina do okraszenia.
Wykonanie: Obrane ziemniaki zetrzeæ na tarce odcedziæ na sicie, nie wyciskaæ.
Dodaæ start¹ cebulê, sól,
Sk³adniki: kaczka (oko³o
1,20 kg), sól, majonez, z¹bek
czosnku, 3 dag oleju, 4 jab³ka, 20 dag œliwek.
Wykonanie: umyt¹ i os¹czon¹ z wody kaczkê dok³adnie natrzeæ z zewn¹trz i wewn¹trz sol¹ zmieszan¹ z majerankiem i czosnkiem. Od³o¿yæ na co najmniej godzinê.
Nastêpnie w skórze, w dole
brzucha, po obu stronach
przeciêcia, ostrym no¿em naci¹æ niewielkie otwory i w³o¿yæ w nie koñce udek. Kaczkê
po³o¿yæ na grzbiecie, posmarowaæ olejem i wstawiæ do
mocno nagrzanego piekarnika. Gdy miêso siê zrumieni,
dno blachy skropiæ wod¹
i zmniejszyæ dop³yw ciep³a.
Kilkakrotnie w czasie pieczenia skrapiaæ miêso wod¹ lub
sosem zbieranym z blachy.
Gdy miêso jest ju¿ prawie
pó³ kilo œwie¿ych. Wszystko po³¹czyæ, dodaæ 1 szklankê ugotowanego ³uskanego grochu.
Sporz¹dziæ doœæ gêsty sos pomidorowy i po³owê tego sosu
wymieszaæ z farszem. Nak³adaæ
na liœcie kapusty po 2-3 ³y¿ki
mieszaniny ry¿owej, liœcie zwijaæ ciasno i umieszczaæ na dnie
szerokiego garnka wy³o¿onego
drobnymi listkami kapusty.
Resztê sosu pomidorowego
lekko rozrzedziæ z wod¹, posoliæ i zalaæ nim przygotowane
„go³¹bki”. Garnek trzymaæ na
ma³ym ogniu tak d³ugo, a¿ kapusta bêdzie miêkka. Na koñcu mo¿na jeszcze zagêœciæ sos
dwiema ³y¿kami razowej m¹ki
pszennej rozm¹conej z wod¹
i ³y¿k¹ oleju. Ostro¿nie zagotowaæ i podawaæ.
Teresa Zegar
(KGW w £¹czkach
Kucharskich)
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
TO I OWO
Wigilijne
i bo¿onarodzeniowe
tradycje w Polsce
Co kraj to obyczaj – g³osi przys³owie. I nie tylko. Równie¿ wewn¹trz ka¿dego kraju mog¹ wystêpowaæ ró¿nice w tradycjach, tak¿e
tych œwi¹tecznych. Zastanawialiœcie siê czasem jak wygl¹daj¹
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w ró¿nych regionach Polski? I czy podczas wieczerzy wigilijnej na polskich sto³ach króluj¹ te same
potrawy?
Do kolacji wigilijnej wiêkszoœæ Polskich rodzin zasiada
„gdy zab³yœnie pierwsza
gwiazdka na niebie”. Jak g³osi tradycja na sto³ach pojawia
siê 12 postnych potraw. Ka¿dej z nich nale¿y spróbowaæ,
chocia¿by w niewielkiej iloœci,
by zapewniæ sobie pomyœlnoœæ
na ca³y przysz³y rok. Zestaw
wigilijnych potraw w zale¿noœci od regionu, a tak¿e rodzinnych tradycji, jest ró¿ny, ale
niektóre dania pojawiaj¹ siê
niemal na ka¿dym stole.
Pomorze i Kaszuby
Ze wzglêdu na to, ¿e ten region Polski jest bogaty we
wszelakie ryby z morza i z jezior, na sto³ach wigilijnych jest
ich mnóstwo: wêdzone wêgorze i ró¿ne odmiany œledzi,
np. duszone z jab³kami, czy
œledzie po kaszubsku. Obok
barszczu, serwowana jest zupa
rybna. Popularne s¹ równie¿
pierogi z rybnym farszem.
Dania, a g³ównie ciasta, os³adza siê konfitur¹ z ró¿y.
Œl¹sk
Tutaj tradycja nakazuje, aby
stó³ by³ bogato zastawiony. Czêsto podaje siê postne zupy:
grzybow¹ lub „kapuœnicê
z grzybami”, czy bardzo efektown¹ zupê migda³ow¹.
Wœród ryb, tak jak i w ca³ej
Polsce, wyró¿nia siê karpia.
Pojawiaj¹ siê równie¿ œledzie,
ale bardziej jako dodatek. Do
ryb podaje siê „kartofle”
(wp³yw kuchni niemieckiej).
G³ównie serwowane s¹ kapusta z grzybami oraz kluski
z ziemniaków b¹dŸ jêczmienia, które na Œl¹sku s¹ niezwykle popularne. Do dañ zawsze
obecnych na wigilijnym œl¹skim stole zaliczana jest „Moczka” (jest to tradycyjna œl¹ska
potrawa wigilijna. Kiedyœ by³
to gêsty sos podawany do klusek. Moczka mog³a byæ pikantna lub s³odka, w jej sk³ad
wchodzi³y suszone œliwki,
gruszki lub grzyby i czosnek.
Teraz moczka serwowana jest
w postaci zupy, przyrz¹dzanej
na wywarze z warzyw z dodat-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
kiem bakalii. Czasami do wywaru dodaje sie piwo). Na
deser podawane s¹ makówki
oraz dro¿d¿owa baba z bakaliami.
kompot z suszu. Czêsto, mimo
tego, ¿e to przysmak ze wschodu, podawana jest kutia. Dawniej w bogatszych domach
mieszczan na stole obowi¹zkowo by³a zupa rybna. Ze s³oPodlasie
dyczy serwuje siê baby dro¿Ta kuchnia charakteryzuje d¿owe, makowce oraz piernisiê wieloma wp³ywami z kre- ki i galaretki.
sów (Bia³orusi, Litwy, Ukrainy), dlatego te¿ wiêkszoœæ Wielkopolska i Poznañ
potraw wigilijnych równie¿
Tutaj wœród dañ wigilijnych
pochodzi z tych regionów. króluj¹: zupa z konopi, groch
Serwuje siê kutiê oraz kisiel z kapust¹, pierogi z grzybami,
z m¹ki owsianej. Najczêœciej suszone grzyby sma¿one na
podawan¹ zup¹ jest postny oleju. W Poznaniu – zag³êbiu
barszcz z grzybami, a po nim ziemniaczanym – oczywiœcie
zazwyczaj wkracza sma¿ona nie mo¿na obyæ siê bez ziemryba i kluski z makiem pola- niaków serwowanych do wigine olejem lnianym.
lijnych dañ. Do najbardziej
popularnych s³odyczy zalicza
Warmia i Mazury
siê szyszki z kaszy z bakaliami.
W zwi¹zku z faktem, ¿e okolice te zamieszkuje wielu przy- Góry i Podhale
jezdnych z Litwy, czy Bia³oruGórale raczej maj¹ skromne
si, kuchnia warmiñsko-ma- podejœcie do œwiat Bo¿ego
zurska jest zdominowana Narodzenia. Tutejsze potrawy
przez potrawy stamt¹d przy- s¹ proste. Wiele dañ przyrz¹wiezione. Na Wigiliê serwuje dza siê z ziemniaków i podhasiê barszcz lub zupy owocowe, lañskich serów, takich jak oscyœledzie w oleju, kasze przyrz¹- pek, czy bundz. Popularne s¹
dzane na wiele sposobów oraz bukty, czyli kopytka, czy moziemniaki. Pierogi z kapust¹ skole – podp³omyki z gotowai grzybami to te¿ bardzo po- nych ziemniaków. Serwowana
pularne danie. Natomiast jest równie¿ kapusta i k³óty
w pierwszy i drugi dzieñ œwiat czyli kapusta z ziemniakami.
na stó³ wkraczaj¹ gêœ, miêso S³odyczy do dañ dodaj¹ miód
oraz ryby z mazurskich jezior. i suszone œliwki. Te ostatnie
s¹ równie¿ sk³adnikiem postMazowsze
nej kwaœnicy.
Tutaj serwowane s¹ zazwyczaj: postny czerwony barszcz Miko³aj, Gwiazdor, a mo¿e
z uszkami, ryby – zazwyczaj karp Dzieci¹tko
w œmietanie, czy w galarecie,
Tak jak ró¿ne s¹ potrawy, tak
kluski z makiem, panierowa- i ró¿ni s¹ „dostawcy” prezenne i sma¿one grzyby suszone tów. Mo¿e to byæ Miko³aj,
oraz postny bigos. Do popicia Gwiazdor, Dzieci¹tko Jezus,
ka¿dego dania, podawany jest
ci¹g dalszy na str. 34
STR. 33
TO I OWO
ci¹g dalszy ze str. 33
a nawet Gwiazdka. Najczêœciej
jest to jednak Miko³aj. Odwiedza on dzim eci (i nie tylko)
na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Pomorzu Zachodnim,
Dolnym Œl¹sku, Mazowszu, LubelszczyŸnie, Podkarpaciu
i Kujawach. Gwiazdor najczêœciej przychodzi do rodzin
z Pomorza, Wielkopolski i Lubuskiego. Dzieci¹tko Jezus,
przy pomocy anio³ków goœci
g³ównie na Œl¹sku. Najwiêksze
zró¿nicowanie jest w województwie Ma³opolskim. W zale¿noœci od tradycji rodzinnych prezenty przynosi tu Miko³aj, Anio³ek, Gwiazdka, b¹dŸ Dzieci¹tko Jezus. W podkarpackim
równie¿, oprócz Miko³aja, mo¿na spotkaæ Gwiazdora, czy Dzieci¹tko Jezus jako przynosz¹cego prezenty. W niektórych rodzinach Miko³aj przychodzi
6 grudnia, zaœ w Wigiliê prezentów nie ma, b¹dŸ domownicy obdarowuj¹ siê wzajemnie.
Bez wzglêdu na to kto przynosi
prezenty, najczêœciej wêdruj¹
one pod choinkê, a rozdawane s¹ po kolacji Wigilijnej.
Zwyczaje, tradycje...
Wspólnym zwyczajem panuj¹cym w wielu polskich rodzinach jest umieszczanie sianka
na stole, lub pod obrusem, a
tak¿e stawianie jednego nakrycia wiêcej dla wêdrowca, czy
niespodziewanego goœcia.
W województwie ZachodnioPomorskim do niektórych
uszek wigilijnych wk³ada siê
pieni¹¿ek. Ten, kto na niego
trafi bêdzie mia³ szczêœcie. Podobnie jest w Podkarpackim
– tu pieni¹¿ki wk³ada siê do
piero¿ków. Tutaj równie¿ œmieci³o siê na podwórzu pannom
na szczêœcie, dzieli³o cebulê
na listki (dwanaœcie – tyle ile
jest miesiêcy, a nastêpnie sypa³o sol¹; mokre oznacza³y
deszczowy miesi¹c). Jeœli
mowa o pieni¹¿kach, to na Œl¹sku wk³ada siê je pod talerzyk;
potem czêsto trafiaj¹ one na
tacê w koœciele. W Ma³opolsce
zaœ w wigilijny poranek twarz
„myje” siê monet¹. Tam równie¿ na op³atek stawia siê kolejno talerze z potrawami. Jeœli
siê przyklei, wtedy w przysz³ym
roku bêdzie urodzaj np. na
ziemniaki, grzyby itp. A op³atkiem dzieli siê ze zwierzêtami.
Tak samo jest na Podlasiu,
gdzie panuje równie¿ zwyczaj
chowania ³uski od karpia
w portfelu na szczêœcie. Jednym ze œwi¹tecznych zwyczajów
na Kaszubach jest „gwiazdka”
– kilkuosobowa grupa przebierañców odwiedzaj¹ca domostwa od rana w Wigiliê.
Œwi¹teczny humor
Œwiêty Miko³aj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden:
- Miko³aju, Miko³aju, czyœ ty z lasu, czyœ ty z...
- Eeee, to czyta³em – myœli Miko³aj i wyrzuca list do kosza.
Otwiera nastêpny:
- Miko³aju nasz, du¿o paczek masz, jak Ciê ³adnie...
- Eeee, to ju¿ znam. Otwiera nastêpny:
- Witaj œwiêty Miko³aju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska, lat 5.
Proszê, Miko³aju, nie wyrzucaj tego listu i doczytaj go do koñca. A najlepiej... przeczytaj dwa razy. Miko³aju, to nie spam, to
realny sposób na zarobienie pieniêdzy...
fff
Przed œwiêtami œwiêty Miko³aj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Œwiêty Miko³aju, dziêkujê ci za prezent.
- G³upstwo – odpowiada œwiêty Miko³aj. – Nie masz mi za co
dziêkowaæ.
- Wiem, ale mama mi kaza³a.
fff
¯ona pyta mê¿a:
- Gdzie ty uzbiera³eœ tyle grzybów przed sam¹ Wigili¹?
- U Kowalskich na strychu.
- To oni tam hoduj¹ grzyby?
- Nie, susz¹.
STR. 34
Wœród kolêdników s¹ policjant, dziad z bab¹, œmieræ
z kos¹, diabe³, skacz¹cy kozio³,
bocian podszczypuj¹cy dziewczyny, niedŸwiedŸ prowadzony
przez Cygana i ¿o³nierz jad¹cy
na drewnianym koniu. Œpiewaj¹cym kolêdy przebierañcom towarzyszy czêsto muzykant graj¹cy na akordeonie.
„Gwi¿d¿e” to przebierañcy nawiedzaj¹cy kaszubskie domy
miêdzy Bo¿ym Narodzeniem,
a Nowym Rokiem. S¹ przebrani za podobne postaci jak kolêdnicy z Wigilii. Do repertuaru kolêd dodaj¹ okolicznoœciowe wiersze. „Gwi¿d¿e” s¹
na tyle popularni na Kaszubach, ¿e zapraszani s¹ na wystêpy przez szko³y. Organizowane s¹ te¿ konkursy na najlepsze zespo³y „gwi¿d¿y”. W domach kaszubskich pielêgnu-
j¹cych miejscow¹ tradycjê dzieci nie znaj¹ œwiêtego Miko³aja
w czerwonym stroju, z bia³¹
brod¹. Prezenty przynosi im
„okutany” w odwrócony na
spodni¹ stronê ko¿uch i przepasany s³omianym pasem
Gwiazdor. Jego atrybutem s¹:
korbacz, czyli rodzaj bata, czapka muca i kalosze skorznie. Aby
milusiñscy nie rozpoznali wrêczaj¹cego im podarunki,
Gwiazdor zak³ada na twarz
maskê zwan¹ larw¹, wykonan¹
z cielêcej skóry.
Bez wzglêdu na tradycje
i obyczaje œwi¹teczne, wa¿ne
jest to, ¿eby wœród nat³oku
spraw nie zapomnieæ o najwa¿niejszym przes³aniu œwi¹t
– byciu razem, przy wspólnym
stole z rodzin¹ i najbli¿szymi.
Informacje zebra³a
Karolina Dar³ak
fff
W grudniu Jasio napisa³ pocztówkê do œwiêtego Miko³aja:
- Miko³aju! Mam biednych rodziców. Proszê Ciê, przynieœ
mi rower górski i klocki Lego. Na poczcie jedna z urzêdniczek niechc¹cy przeczyta³a pocztówkê Jasia. Zrobi³o jej siê
smutno i pokaza³a j¹ kolegom z pracy. Wszyscy postanowili
zrobiæ Jasiowi niespodziankê. Z³o¿yli siê na klocki Lego i wys³ali mu je w paczce. Po œwiêtach ta sama urzêdniczka czyta
drugi list od Jasia:
- Miko³aju, dziêkujê za klocki. Rower pewnie ukradli na
poczcie.
fff
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chcia³yby zostaæ, kiedy dorosn¹. Dzieci wymieniaj¹ zawody piosenkarza, aktora, stra¿aka, policjanta... Tylko Jasio mówi, ¿e chcia³by
zostaæ œwiêty Miko³ajem.
- Czy dlatego, ¿e rozdaje prezenty? – pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, ¿e pracuje tylko jeden dzieñ w roku!
fff
Mama pyta Jasia:
- Kto ciê nauczy³ mówiæ „cholera jasna”?
- Œwiêty Miko³aj.
- Œwiêty Miko³aj?
- S³owo dajê! Kiedy wszed³ w nocy do mojego pokoju z prezentem i uderzy³ siê w szafê, tak w³aœnie powiedzia³!
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
TO I OWO
Choinka knezia
Raz na zamku w Kocmyrzu okrutny kneŸ Dreptak
Kaza³ by³ burgrabiego powiesiæ na trzepak,
Za to, ¿e ten burgrabia krad³ wprost nies³ychanie,
Lecz ksiê¿na zawo³a³a: – Ja mam dziœ trzepanie!
Muszê na œwiêta z kurzu oczyœciæ kobierce,
Chcesz wieszaæ – szubienicê wystaw, moje serce!
- E, zaraz szubienicê! – krzykn¹³ ksi¹¿ê w gniewie
- WeŸcie go i powieœcie, o, na tamtym drzewie!
Jako¿ i powieszono skazañca na œwierku
Stoj¹cym przede zamkiem, na niedu¿ym skwerku,
A skazaniec by³ w szaty œwiec¹ce odziany
I mia³ na sobie œliczne, b³yszcz¹ce kajdany
Z d³ugimi ³añcuchami, które przez igliwie
Zwisaj¹c, wœród zieleni lœni³y migotliwie.
KneŸ patrzy³, a do serca mu wpe³za³y smutki
I wspomnienia, jak jeszcze by³ ca³kiem malutki,
I przypomnia³a mu siê babcia starowinka,
Rodzice, stó³, op³atek i œliczna choinka,
I ³zy mu siê pola³y i chc¹c przesz³oœæ wskrzesiæ,
Zawo³a³: – Proszê jeszcze kucharkê powiesiæ!
Powieszono kucharkê, co w bia³ym fartuchu
Wygl¹da³a jak jeden z owych czystych duchów
Skrzydlatych, które zwykle w okresie choinki
Przynosz¹ dzieciom ró¿ne œliczne upominki...
Zaœ ksi¹¿ê pi³ i p³aka³ i wo³a³ wzruszony:
- Dowiesiæ kogoœ z prawej...! teraz z lewej strony...!
Hetman wy¿ej...! pan ochmistrz mi zas³ania dwórkê...
Teœciow¹ ko³o pieñka, a wujka na górkê!
W³aœnie œnie¿ek j¹³ padaæ i wszystko przyprószy³,
A kneŸ Dreptak do reszty ur¿n¹³ siê i wzruszy³,
I wybe³kota³: – Ludzie! Hej, czy mnie s³yszycie?
ZasadŸcie jeszcze kogoœ tam, na samym szczycie,
I fertig, mo¿na siadaæ do œwiêtej wigilii!
Lecz wszyscy albo zwiali, albo ju¿ nie ¿yli,
Wiêc kneŸ, co by³ od wódki zupe³nie zaczadzia³,
Wylaz³szy na choinkê – sam na szpic siê nadzia³,
Bo choinka bez szpica – to ju¿ jednak nie to!
... to dobrze, gdy dyktator jest równie¿ estet¹!
Andrzej Waligórski
Polski aktor, poeta, satyryk, dziennikarz, d³ugoletni wspó³pracownik Polskiego Radia we Wroc³awiu.
Temperatura…
+30OC – Polacy œpi¹ bez ¿adnego nakrycia. Amerykanie zak³adaj¹
swetry. Mieszkañcy Miami w³¹czaj¹ ogrzewanie.
+10OC – mieszkañcy domów komunalnych w Helsinkach zamykaj¹ okna. Lapoñczycy (nie myliæ z Japoñczykami!) sadz¹
kwiatki w oknach.
+5OC – Lapoñczycy opalaj¹ siê na balkonie, je¿eli s³oñce jest jeszcze nad horyzontem.
+2OC – w³oskie samochody nie zapalaj¹.
0OC – woda zamarza.
-1OC – oddech staje siê widoczny. Czas zaplanowaæ urlop nad
Morzem Œródziemnym. Lapoñczycy jedz¹ lody, popijaj¹c zimnym piwem.
-4OC – kot wchodzi pod ko³drê.
-10OC – czas zaplanowaæ urlop w Afryce. Lapoñczycy id¹ pop³ywaæ.
-12OC – zbyt zimno na œnieg.
-15OC – amerykañskie auta nie zapalaj¹.
-18OC - w³aœciciele domów w Helsinkach w³¹czaj¹ ogrzewanie.
-20OC - oddech staje siê s³yszalny.
-22OC – francuskie auta nie zapalaj¹. Za zimno na jazdê na ³y¿wach.
-24OC – niemieckie auta nie zapalaj¹.
-26OC – z oddechu uzyskuje siê materia³ na budowê igloo
-29OC – kot wchodzi pod pid¿amê.
-30OC – japoñskie auta nie zapalaj¹. Lapoñczyk klnie, kopie w
ko³o swojej Toyoty i zapala £adê.
-31OC – za zimno na poca³unki – usta przymarzaj¹ do siebie. Lapoñska dru¿yna narodowa zaczyna przygotowania do
sezonu wiosennego.
-35OC – czas zaplanowaæ dwutygodniow¹ k¹piel w gor¹cych Ÿród³ach. Lapoñczycy odœnie¿aj¹ dachy.
-39OC– rtêæ zamarza. Za zimno by myœleæ. Lapoñczycy zapinaj¹
ostatni guzik w koszuli.
-40OC – Niemiec bierze samochód pod ko³drê. Lapoñczycy ubieraj¹ swetry.
-45OC – Lapoñczycy zamykaj¹ okienko w wychodku.
-50OC – lwy morskie opuszczaj¹ Grenlandie. Lapoñczycy zamieniaj¹ rêkawiczki z piêcioma palcami na jednopalcowe.
-70OC – niedŸwiedzie polarne opuszczaj¹ biegun. Na uniwersytecie w Rovaniemi organizuje siê bieg d³ugodystansowy.
-75OC – œwiêty Miko³aj opuszcza kr¹g polarny. Lapoñczycy opuszczaj¹ nauszniki z czapek na uszy.
-250OC – alkohol zamarza. Lapoñczycy s¹ wkurzeni.
-268OC– Hel staje siê p³ynny.
-270OC – Piek³o zamarza.
-273,15OC – zero absolutne. Brak ruchu cz¹stek elementarnych.
Lapoñczycy przyznaj¹: tak, jest nieco ch³odno. Musimy roz³upaæ flaszeczkê na rozgrzanie.
fff
Nim gwiazdka zab³yœnie, nim œwiêta przemin¹, niech Ci
b³ogos³awi Panienka z Dziecin¹. Niech siê Twoje ¿ycie w szczêZ okazji Œwiat Bo¿ego Narodzenia, ¿yczê Ci na stole du¿o œliwoœci splata - dziœ, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie lata.
fff
jedzenia. By ryba œwietnie smakowa³a i kapusta piêknie siê
prezentowa³a. Choinka œlicznie œwieci³a i ka¿da bombka siê
Ile ozdób na choince, ile kartek le¿y w skrzynce, ile potraw
mieni³a. Byœ znalaz³ pod choink¹ prezentów moc, w tê œwi¹- jest na stole, ile siana masz w stodole, ile spad³o w górach
teczn¹ noc. Przez œnie¿ycê, zawieruchê œle ¿yczenia i otuchê, œniegu, ile czasu spêdzasz w biegu. Tyle w œwiêta miej radoby te œwiêta, choæ tak zimne, by³y ciep³e i rodzinne. Moc pre- œci, dobra, ciep³a i mi³oœci.
zentów i mi³oœci, w Nowym Roku pomyœlnoœci.
fff
fff
Jak bombka na choince
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia coraz bli¿ej, przedstawiamy wiêc
propozycje ¿yczeñ œwi¹tecznych, jakie mo¿na wys³aæ rodzinie,
przyjacio³om i znajomym.
Niech te œwiêta tak wspania³e,
Bêd¹ ca³e jakby z bajek.
Niechaj gwiazda z nieba leci,
Niech Miko³aj tuli dzieci.
Bia³y puch niech z nieba spada,
Niechaj piesek w nocy gada.
Niech choinka pachnie piêknie,
No i radoœæ bêdzie wszêdzie.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
I gwiazda na niebie,
Tak Bóg mi³osierny zjawia siê u Ciebie
I daje Ci spokój, radoœæ i wiarê
W te œwiêta radosne, hojne i wspania³e
Z dŸwiêkiem dzwonków melodyjnych,
Wraz z op³atkiem wigilijnym,
W dzieñ Bo¿ego Narodzenia
Œlê serdeczne Ci ¿yczenia!
STR. 35
PTTK ROPCZYCE
Turystyka ³¹czy pokolenia
Has³o programowe na 2014 przyjête przez Zarz¹d G³ówny PTTK brzmia³o „Turystyka ³¹czy
pokolenia”. W oparciu o to has³o opracowany zosta³ harmonogram dzia³añ, na podstawie
którego Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Ropczycach przygotowa³ i uchwali³ harmonogram przedsiêwziêæ na swoim terenie, przekazuj¹c go do realizacji podleg³ym jednostkom.
W imprezach turystycznych
i krajoznawczych uczestniczy³y dzieci, m³odzie¿ szkolna,
doroœli i seniorzy. W ci¹gu
roku odby³y siê: XI Rajd Pieszy „Pogórze”, XXXII Rajd
Kolarski „Œladami Akcji V”,
XXXIII Rajd Górski „Klonowy”, „Miêdzypokoleniowa sztafeta turystyczna”, XXVI Rajd
Pieszy „Po¿egnanie lata” oraz
XVII Rajd Górski „Œladami
s³awnych ludzi” im. mjr. Adama Lazarowicza. Wiêkszoœæ
szkolnych kó³ krajoznawczoturystycznych PTTK organizowa³a imprezy turystyczne oraz
wycieczki dla swoich cz³onków i sympatyków, podczas
których ich uczestnicy zdobywali odznaki turystyki kwalifikowanej, krajoznawcze oraz
regionalne, a tak¿e Dzieciêc¹
Odznakê Turystyczn¹. By³o
tak¿e kilka wycieczek krajoznawczych do: Bolestraszyc,
Krasiczyna, Zatoru (park ruchomych dinozaurów), Krynicy-Zdroju, Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego.
Zwiedzanie parku ruchomych dinozaurów w Zatorze
dla dzieci i m³odzie¿y dzieci
z Publicznego Przedszkola
Nr 2 w Ropczycach przygotowa³y prace plastyczne pod kierunkiem swoich wychowawczyñ, a najlepsze z nich zosta³y przes³ane do organizatora
konkursu. Przedszkolaki wziê-
³y udzia³ w konkursie ju¿ po
raz trzeci. Dzieci z Oddzia³u
Przedszkolnego Zespo³u Szkó³
Nr 4 w Ropczycach po raz
pierwszy uczestniczy³y w tym
konkursie. Kilka osób wziê³o
udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym.
Organizatorzy imprez turystycznych i krajoznawczych
przekazywali do prasy lokalnej
oraz czasopism turystycznych
informacje o realizowanych
dzia³aniach i imprezach turystycznych i krajoznawczych.
Najwiêcej informacji, bo a¿ 14,
o realizacji has³a programowego „Turystyka ³¹czy pokolenia”
zosta³o zamieszczonych w „Ziemi Ropczyckiej”, za co Redakcji sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Realizacja harmonogramu
dzia³añ w ramach has³a programowego PTTK „Turystyka
³¹czy pokolenia” zosta³o podsumowane na posiedzeniu
Zarz¹du oddzia³u PTTK
w Ropczycach 20 listopada
2014 r. Ocena tych dzia³añ
by³a pozytywna, na miarê mo¿liwoœci jakimi dysponuje nasz
Oddzia³ PTTK.
Uczestnicy Miêdzypokoleniowej sztafety turystycznej obok Sanktuarium w Zawadzie Fot. W. Szczepanek
W³adys³aw Chmura
STR. 36
£¹cznie w imprezach organizacyjnych w 2014 roku wziê³o
udzia³ kilkuset uczestników.
Zarz¹d G³ówny PTTK og³osi³ kilka ogólnopolskich konkursów, w których uczestniczyli nasi turyœci. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
Fot. M. Ochmañski
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Dru¿ynowy tenis sto³owy
W Zespole Szkó³ w £¹czkach
Kucharskich odby³ siê dru¿ynowy turniej tenisa sto³owego
dziewcz¹t i ch³opców szkó³ gimnazjalnych. Do turnieju zg³osi³o
siê 18 dru¿yn: 6 ¿eñskich i 12
mêskich. Turniej rozgrywano
systemem pucharowym.
W kategorii ch³opców do
fina³u awansowa³y oba zespo³y z Ma³ej, zajmuj¹c dwa pierwsze miejsca w turnieju. O trze- Zwyciêzcy turnieju
ci¹ lokatê w zawodach walczy³
zespó³ z gimnazjum w £¹czkach Kucharskich oraz gimnazjum w NiedŸwiadzie Dolnej. Pojedynek zakoñczy³ siê
zwyciêstwem dru¿yny z NiedŸwiady Dolnej.
W kategorii dziewcz¹t najlepsze okaza³y siê uczennice
gimnazjum w Gnojnicy DolRozgrywki toczy³y siê na kilku sto³ach równoczeœnie
nej, które kolejny raz wygra³y
turniej. Druga lokata przypaDo zawodów powiatowych awansowały:
d³a zawodniczkom z gimna- w kategorii dziewcząt: Małgorzata Kot, Karolina Posłuszna – I miejsce (gimnazjum w Gnojnicy Dolnej), Ilona Kosiba,
zjum w Ma³ej, a trzecia II dru- Ewelina Dziedzic – II miejsce (gimnazjum w Małej)
¿ynie z £¹czek Kucharskich
w kategorii chłopców: Bartosz Smoczyński, Damian Kmiecik – I miejsce (gimnazjum w Małej I), Daniel Kosiba,
RCSiR Sebastian Pasek – II miejsce (gimnazjum w Małej II)
Niepodleg³oœciowy
turniej karate
W ramach obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci odby³
siê w Ropczycach (po raz pierwszy) Turniej Karate
Kyokushin o Puchar Burmistrza Ropczyc. Jego organizatorem by³ Ropczycki Klub Karate Kyokushin.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: Robert Kuraszkiewicz, zastêpca burmistrza oraz senpai Tomasz Pociask, trener klubu.
Spoœród zaproszonych goœci swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Ropczycach Józef
Misiura oraz dyrektor Ropczyckiego Centrum Sportu
i Rekreacji Adam Wojdon.
W turnieju wystartowa³o 140
karateków z Klubów Karate Kyokushin w Ropczycach, a tak¿e
zawodnicy z Brzostka, Dêbicy,
Gorzyc oraz Le¿ajska. Ropczycki Klub reprezentowa³o 17 karateków, którzy rywalizowali
w kategoriach kata i kumite.
Wœród gospodarzy turnieju
niepokonanym okaza³ siê
senpai Maksymilian Kmieæ
(2002 r.), który wywalczy³
pierwsze miejsce w kumite.
Na podium stanêli równie¿:
senpai Dominika Paw³owska
(2006 r.), senpai Kamil
Skrzek (1997 r.) oraz senpai
Erik Marchenko (1998 r.).
Najlepiej zaprezentowali
siê karatecy z Le¿ajska, którzy
dru¿ynowo zdobyli pierwsze
miejsce, na drugim miejscu
uplasowali siê zawodnicy
z Brzostka, natomiast trzeci¹
lokatê zdobyli przedstawiciele Dêbickiego Klubu Karate.
Zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom sportowy.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
Wspania³a atmosfera i rywalizacja w duchu fair play spowodowa³y, ¿e pierwszy Turniej Karate
Kyokushin w Ropczycach nale¿y zaliczyæ do bardzo udanych.
Gor¹ce podziêkowania kierujemy w stronê naszych sponsorów, a byli to: ZM INVEST
S.A., Zak³ady Magnezytowe
Ropczyce S.A., Cerplast,
Südzucker Polska S.A., Bank
Spó³dzielczy w Ropczycach,
Sklep ¯elazny, VAN CARGO
S.A., firma transportowa Jacek
Marciniec, BEAUTY SFERA
Gabinet Odnowy Biologicz-
nej, COMAX, VIP Sklep Meblowy, KAVCARS, Ropczyckie
Centrum Sportu i Rekreacji,
bez wsparcia których ta impreza nie mog³aby siê odbyæ.
Serdecznie dziêkujemy zawodnikom za wspania³¹ walkê, kibicom za gor¹cy doping
oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji tego
turnieju. Na kolejn¹ edycjê
imprezy zapraszamy w przysz³ym roku. Osu!
Senpai Tomasz Pociask
Klub Karate Kyokushin
Ropczyce
STR. 37
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Turniej koszykówki dziewcz¹t i ch³opców
W gminnym turnieju koszykówki
szkó³ gimnazjalnych dziewcz¹t
i ch³opców wyst¹pi³y trzy dru¿yny: gimnazjum nr 1, gimnazjum
nr 2 i gimnazjum nr 3, które gra³y
systemem „ka¿dym z ka¿dym”.
W pierwszym spotkaniu dru¿yna gimnazjum nr 1 uleg³a
zdecydowanie dru¿ynie gospodarzy. W drugim meczu dru¿yna z „jedynki”, mimo du¿o lepszej gry, nie poradzi³a sobie
z uczniami z gimnazjum nr 2.
O pierwszym miejscu zadecydowa³ trzeci mecz, w którym
zmierzy³y siê dru¿yny gimnazjum nr 3 i gimnazjum nr 2.
Pierwsza po³owa nale¿a³a do gospodarzy, którzy uzyskali spor¹
przewagê. W drugiej po³owie
dru¿yna z „górki” z minuty na
minutê odrabia³a straty, doprowadzaj¹c do remisu w ostatniej
sekundzie meczu. O zwyciêstwie zadecydowa³a dogrywka,
w której na parkiecie rz¹dzili
ju¿ tylko zawodnicy z gimnazjum nr 2, wygrywaj¹c spotkanie i ca³y turniej.
Do turnieju dziewcz¹t zg³osi³y siê dru¿yny z tych samych
gimnazjów. W pierwszym spotkaniu dziewczêta z gimnazjum nr 1 wygra³y 22:13 z kole¿ankami z gimnazjum nr 2.
W drugim meczu dru¿yna
z gimnazjum nr 3 wysoko wygra³a z zespo³em z gimnazjum
nr 2. O wysokiej pora¿ce gospodyñ turnieju zadecydowa³a du¿a liczba niecelnych rzutów. Podobnie jak u ch³opców,
o zwyciêstwie w turnieju zadecydowa³o ostatnie spotkanie,
22 listopada na ropczyckiej krytej p³ywalni odby³y siê zawody
p³ywackie o puchar burmistrza
Ropczyc. Wystartowa³o w nich
206 p³ywaków reprezentuj¹cych
14 klubów z Ma³opolski, Podkarpacia i Ukrainy.
Zdobywcy I miejsca w turnieju koszykówki ch³opców, dru¿yny: gimnazjum nr 2 (z lewej) oraz gimnazjum nr 3
w którym spotka³y siê dru¿yny
z gimnazjum nr 1i gimnazjum
nr 3.Mecz by³ bardzo zaciêty
i wyrównany. ¯adna z dru¿yn
nie uzyska³a wiêkszej przewagi. Na piêæ sekund przed koñcem spotkania jednym punktem prowadzi³y dziewczêta
z gimnazjum nr 3. Sekundy
ucieka³y bardzo szybko i kiedy
wydawa³o siê, ¿e jest ju¿ po
meczu, Anna Chlewicka z „jedynki” celnym rzutem z dystansu za 2 punkty da³a zwyciêstwo dziewczêtom z Ropczyc.
RCSiR
3.
2.
W turnieju koszykówki dziewcz¹t zwyciê¿y³y zawodniczki gimnazjum nr 1 (fot. 1), II miejsce zajê³y dziewczêta z gimnazjum nr 3 (fot. 2), na III miejscu znalaz³y siê uczennice gimnazjum nr 2 (fot. 3)
Zawody p³ywackie o puchar burmistrza
W turnieju bardzo dobrze zaprezentowali siê zawodnicy Fali Ropczyce
STR. 38
1.
Zawody rozgrywano w dwóch blokach startowych:
porannym i popo³udniowym. Presti¿ zawodów
wzrós³ dziêki zastosowaniu profesjonalnego pomiaru elektronicznego OMEGA.
W statystyce medalowej FALA Ropczyce zajê³a
drugie miejsce z dorobkiem 28 medali (13 z³otych,
11 srebrnych, 4 br¹zowe). Pierwsze miejsce zaj¹³
IKAR Mielec, a na trzecim miejscu uplasowa³o siê
DYNAMO Riwne (Ukraina). Z³ote medale dla
Ropczyc zdobyli: Aleksandra Niemiec (4), Micha³
Œliwa (3), Dominik Skiba (3), Patrycja Pos³uszna
(2), Bartosz Patro (1).
RCSiR
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Turniej firm i zak³adów pracy
Badminton
W ropczyckiej hali widowiskowo-sportowej odby³ siê kolejny turniej z cyklu Grand
Prix „Sprawnoœc=Efektywnoœæ – 2014”. Tym razem
przedstawiciele firm rywalizowali w badmintonie. Do zawodów zg³osi³y siê tylko trzy zespo³y, które rozgrywa³y swoje
spotkania do trzech wygranych pojedynków (2 lub 3 sety
do 15 ). Turniej wygrali przedstawiciele Starostwa Powiatowego, którzy pokonali Cerplast 3:1 oraz Stra¿aków – 3:0.
Drug¹ lokatê zapewnili sobie
mundurowi, po zwyciêstwie
z Cerplastem 3:0. Po zawodach dru¿ynom wrêczono
okaza³e puchary.
Wyniki:
Cerplast-Straż ............................ 0:3
Cerplast-Starostwo .................... 1:3
Straż-Starostwo ........................ 0-3
tabela po trzech turniejach
(kręgle, zawody łucznicze, badminton)
1 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ..... 17 pkt
2 CERPLAST ................................ 15 pkt
3 STAROSTWO POWIATOWE ..... 13 pkt
4 URZĄD MIEJSKI ROPCZYCE ... 12 pkt
5 HISPANO-SUIZA .......................... 8 pkt
5 STRAŻ ......................................... 8 pkt
7 RCSiR ................................... 7 pkt
8 UTC MANUFACTURING .............. 5 pkt
8 BANK SPÓŁDZIELCZY ................. 5 pkt
10 PACK SYSTEM .......................... 4 pkt
11 URZĄD GMINY OSTRÓW ......... 2 pkt
12 PUK ROPCZYCE ....................... 1 pkt
Zwyciêzcy turnieju badmintona –
dru¿yna Starostwa Powiatowego
***
Halowy turniej pi³ki no¿nej
Do zawodów w pi³ce no¿nej
rozgrywanych w ramach turnieju firm w ropczyckiej hali
widowiskowo-sportowej zg³osi³o siê szeœæ dru¿yn reprezentuj¹cych firmy z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Poziom zawodów by³ bardzo wysoki, poniewa¿ wiêkszoœæ zawodników to byli lub obecni
gracze dru¿yn wiod¹cych
w naszym powiecie, tj. B³êkitnych Ropczyce i Lechii Sêdziszów.
W grupie pierwszej dwa
zwyciêstwa UTC Manufacturing zapewni³y tej dru¿ynie
miejsce w finale. Drug¹ lokatê zajêli przedstawiciele PackSystemu, którzy pokonali, po
bardzo wyrównanym meczu,
team Cerplastu. Dwa pewne
zwyciêstwa sêdziszowskiej Hispano-Suizy da³o tej dru¿ynie
awans do fina³u z grupy drugiej. Ostatnie spotkanie grupowe pomiêdzy ekipami
Urzêdu Miejskiego i Stra¿y
sta³o na bardzo wysokim poziomie i zosta³o uznane za
najlepsze w ca³ym turnieju.
Lepsz¹ dru¿yna okazali sie
przedstawiciele Urzêdu i oni
zagrali o III miejsce w zawodach.
Po grach grupowych dru¿yny przyst¹pi³y do spotkañ
o miejsca koñcowe w turnieju. Pi¹te miejsce zdobyli Stra¿acy (Cerplast po zdekompletowaniu zespo³u zrezygnowa³
z gry). Rozkrêcaj¹cy siê z meczu na mecz zawodnicy Urzêdu Miejskiego rozgromili
w meczu o III miejsce PackSystem. Podobnie by³o w meczu fina³owym, w którym wy¿szoœæ Hispano-Suizy nad zespo³em UTC Manufacturing
nie podlega³a ¿adnej dyskusji. Po zawodach dru¿yny otrzyma³y dyplomy i puchary oraz
ciep³y posi³ek.
Wyniki:
grupa I
UTC – Cerplast .......................... 2:1
UTC – Pack System ................... 4:1
Cerplast – Pack System ............. 1:2
grupa II
Hispano-Suiza – Urząd Miejski .... 5:0
Hispano-Suiza – Straż ................ 1:0
Urząd Miejski- Straż ................... 4:2
mecze finałowe:
o V miejsce: Cerplast – Straż ..... 0:3
o III miejsce Pack System –U. Miejski 1:6
o I miejsce UTC – Hispano-Suiza . 1:4
tabela po czterech turniejach
(kręgle, zawody łucznicze, badminton,
piłka nożna)
1 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ..... 17 pkt
2 CERPLAST ................................ 16 pkt
3 URZĄD MIEJSKI ROPCZYCE ... 16 pkt
4 HISPANO-SUIZA ....................... 14 pkt
5 STAROSTWO POWIATOWE ..... 13 pkt
6 UTC MANUFACTURING ............ 10 pkt
6 STRAŻ ....................................... 10 pkt
8 RCSiR ................................... 7 pkt
9 PACK SYSTEM ............................ 7 pkt
10 BANK SPÓŁDZIELCZY ............... 5 pkt
11 URZĄD GMINY OSTRÓW ......... 2 pkt
12 PUK ROPCZYCE ....................... 1 pkt
RCSiR
2.
1.
Zwyciêzcy halowego turnieju pi³ki no¿nej, dru¿yny: Hispano-Suiza
(fot. 1), Urzêdu Miejskiego (fot. 2) oraz UTC Manufacturing (fot. 3)
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
3.
STR. 39
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Halowy turniej
pi³ki no¿nej klas V
W turnieju pi³ki no¿nej halowej ch³opców klas pi¹tych
wziê³y udzia³ tylko trzy dru¿yny. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê zespó³ z NiedŸwiady
Dolnej, który w pierwszym
meczu niespodziewanie pokona³ 2:0 faworyzowan¹ dru¿ynê SP 1. W drugim meczu
spotka³y siê dru¿yny z „jedynki” i „pi¹tki”. Po zaciêtym
meczu wygra³a popularna
„górka” 4:3. W ostatnim meczu, który decydowa³ o pierwszym miejscu w turnieju, dru¿yna z NiedŸwiady, remisuj¹c
2:2 z SP 5, zapewni³a sobie
zwyciêstwo w turnieju lepsz¹
ró¿nic¹ bramek. Po zawodach
dru¿yny otrzyma³y dyplomy,
puchary oraz nagrody rzeczowe (pi³ki).
1.
RCSiR
3.
2.
Trzy najlepsze dru¿yny w turnieju: I miejsce – SP w NiedŸwiadzie Dolnej (fot.1), II miejsce – SP nr 5 (fot. 2), III miejsce – SP nr 1 (fot. 3)
IX Plebiscyt „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2014”
Zawodnik Roku (seniorzy)
...............................................................................................................
Zawodnik Roku Grup Młodzieżowych (sporty drużynowe)
...............................................................................................................
Zawodnik Roku Grup Młodzieżowych (sporty indywidualne)
...............................................................................................................
Trener Roku (seniorzy)
...............................................................................................................
Trener Roku Grup Młodzieżowych (sporty drużynowe)
...............................................................................................................
Trener Roku Grup Młodzieżowych (sporty indywidualne)
...............................................................................................................
Prezes Roku
...............................................................................................................
Działacz roku
...............................................................................................................
Imię i nazwisko czytelnika
...............................................................................................................
Adres
...............................................................................................................
Wyra¿am zgodê dla RCSiR z siedzib¹ w Ropczycach przy ul. Konarskiego 6 na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w szczególnoœci poprzez publikacjê w
prasie w przypadku wygrania nagrody moich danych osobowych zawartych w kuponie, zgodnie z ustaw¹ z 29.09.1997r. o ochronie danych osobowych
..................................................................
czytelny podpis
RCSiR informuje, ¿e s³u¿y Pañstwu prawo do wgl¹du i poprawy zgromadzonych danych.
STR. 40
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
IX Plebiscyt
„Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie – 2014”
Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza czytelników „Ziemi Ropczyckiej”
do udzia³u w IX plebiscycie
Najpopularniejsi w Ropczyckim
Sporcie – 2014. Czytelnicy
mog¹ g³osowaæ w nastêpuj¹cych kategoriach:
n Zawodnik Roku
n Zawodnik Roku Grup M³odzie¿owych (sporty dru¿ynowe)
n Zawodnik Roku Grup M³odzie¿owych (sporty indywidualne)
n Trener Roku
n Trener Roku Grup M³odzie¿owych (sporty dru¿ynowe)
n Trener Roku Grup M³odzie¿owych (sporty indywidualne)
n Prezes Roku
n Dzia³acz Roku
W kategoriach Prezes Roku
i Dzia³acz Roku nagrodzonych bêdzie piêæ osób, a w pozosta³ych kategoriach po trzy
osoby spoœród nominowanych.
Wa¿ne kupony wezm¹
udzia³ w losowaniu cennych
nagród rzeczowych
Nad prawid³owoœci¹ Plebiscytu czuwaæ bêdzie Gminna
Rada Sportu.
Wype³nione kupony nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ
osobiœcie (w godz. 800-1500) na adres:
Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji (stadion)
39-100 Ropczyce
ul. Mickiewicza 56
Lista osób nominowanych w plebiscycie „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie – 2014”
Zawodnik Roku (seniorzy)
MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka
nożna): * Dariusz Kosiba * Bartosz
Waszczuk * Robert Sulisz * Krzysztof Zawiślak
KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatkowa): * Tomasz Kotyla * Przemysław Bryliński * Mateusz Sroka * Kamil Waszczuk
LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożna): * Marek Wegrzynowicz * Mateusz Cieśla * Jacek Rybski
LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): *
Arkadiusz Jagoda * Mariusz Pociask
* Dariusz Raś
LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna): * Tomasz Paśko * Michał Bieś
LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zapasy, sumo): * Karolina Pieprzak *
Kamil Ochał * Damian Ochał * Katarzyna Pieprzak
UKS Lubzina (zapasy i sumo): *
Magdalena Macios
LZS Mała (piłka nożna): * Michał
Skóra * Damian Pitera
UKS Czekaj Ropczyce (piłka nożna): * Eryk Krok * Adrian Caryk *
Dawid Magdoń
„Zabiegani” Ropczyce (biegi): *
Władysław Rudny * Piotr Jemioło *
Maciej Sąsiadek * Magdalena Zegar
Zawodnik Roku Grup
M³odzie¿owych – sporty
indywidualne
KP „Fala” Ropczyce (pływanie): *
Dominik Skiba * Julia Rogala * Michał Śliwa * Aleksandra Niemiec *
Michał Siewierski * Bartosz Patro *
Szymon Sokiłowski
UKS Lubzina (zapasy i sumo): *
Rafał Głodek * Marcin Ziarnik * Hubert Dęborowski * Michał Kisiel *
Łukasz Głodek
LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zapasy i sumo): * Klaudia Pieprzak *
Anna Bober * Patrycja Jezuwid
UKS „Sokół” Ropczyce (badminton): * Joanna Stanisz * Magdalena
Golenia
„Zabiegani” Ropczyce (biegi): Justyna Stadnik
Zawodnik Roku Grup
M³odzie¿owych – sporty
dru¿ynowe
MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka nożna): * Tobiasz Kipa * Kamil Wierciński
* Dominik Ochał * Dominik Załocha *
Dawid Wielgus * Mateusz Kot
KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatkowa): * Mateusz Sowa * Piotr Pękala * Miłosz Ruszel * Marcin Białorudzki
* Dominik Wnęk * Damian Bykowski
LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna): * Rafał Dziura * Adrian Frączek
Trener Roku (seniorzy)
MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka
nożna): * Rafał Ormiański
KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatkowa): * Michał Betleja
UKS Lubzina (zapasy i sumo): *
Andrzej Jedynak
LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna): * Damian Czudecki
LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożna): * Sławomir Orzech
LZS Mała (piłka nożna): * Tadeusz
Stolarski
* Justyna Róg * Małgorzata Kot *
Karolina Posłuszna
LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): *
Dawid Jezuit * Patryk Nowak
LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożna): * Patryk Grabski * Jakub Pikuła
* Damian Tokarz
SP „Soccer” Ropczyce (piłka nożna): * Robert Świerad * Mikołaj Gaber * Bartłomiej Zapał * Konrad Bizoń
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2014 (278)
LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (za- LZS Mała (piłka nożna): Arkadiusz
pasy, sumo): * Ryszard Prokop
Bęben
KP „Fala” Ropczyce (pływanie): JeTrener Roku Grup
rzy Pudo
M³odzie¿owych – sporty
UKS Lubzina (zapasy i sumo): Bodru¿ynowe
żena Pyzik
MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zanożna): * Robert Raś * Piotr Kozioł
pasy i sumo): Ryszard Prokop
KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siat- SP „Soccer” Ropczyce (piłka nożkowa): * Wojciech Baszak * Michał
na): Bogusław Pacanowski
Betleja
„Zabiegani” Ropczyce (biegi): Paweł
LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożmielniczek
na): * Paweł Jasek * Michał Bieś
LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): * Dzia³acz Roku
Mariusz Pociask
KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatLKS „Strażak” Lubzina (piłka nożkowa): * Stanisław Mich * Mirosław
na): * Sławomir Orzech
Jamróz * Krzysztof Waszczuk
SP „Soccer” Ropczyce (piłka noż- MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka
na): * Łukasz Bieszczad * Grzegorz
nożna): * Witold Zięba * Marek MiRóg * Sławomir Orzech * Łukasz
siura
Chmura
LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna): * Zenon Charchut * Edward PaśTrener Roku Grup
ko * Tomasz Bieś
M³odzie¿owych – sporty
LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożindywidualne
na): * Witold Bogacki
UKS Lubzina (zapasy i sumo): * LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): *
Andrzej Jedynak
Adam Jagoda
„Fala” Ropczyce (pływanie): * Je- KP „Fala” Ropczyce (pływanie): *
rzy Chmura * Jerzy Pudo
Jerzy Chmura
LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (za- UKS Lubzina (zapasy i sumo): *
pasy i sumo): * Ryszard Prokop
Andrzej Jedynak
UKS „Sokół” Ropczyce (badmin- LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zaton): * Dariusz Rachwał
pasy i sumo): * Witold Darłak * Zbigniew Maciołek
Prezes Roku
UKS „Sokół” Ropczyce (badminMKS „Błękitni” Ropczyce (piłka
ton): * Dariusz Rachwał
nożna): Grzegorz Laska
SP „Soccer” Ropczyce (piłka nożKS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatna): * Łukasz Bieszczad * Grzegorz
kowa): Wojciech Baszak
Róg
LKS „Inter” Gnojnica (piłka noż- LZS Mała (piłka nożna): * Mateusz
na): Adam Stec
Chmura * Stanisław Strzałka
LKS „Strażak” Lubzina (piłka noż- UKS Czekaj Ropczyce (piłka nożna): Marek Cesarz
na): * Paweł Przetocki
LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): „Zabiegani” Ropczyce (biegi): * JaMariusz Wiktor
cek Motyka * Aneta Bród
STR. 41
Przedszkole w Lubzinie l Przedszkole w Lubzinie l Przedszkole w Lubzinie
Jesienny bal
Potem przyszedł czas na dobrą zabawę
Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
zaprezentowały swoje umiejętności przed zachwyconą publicznością
Swoje „pięć minut” mieli także goście
Dzień pluszowego misia
Wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione zabawki
Dekoracje świąteczne
www.kosydar.pl
Redaguje
Elżbieta
Kosydar
Zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia mobilizują nas do
wykonania generalnych porządków, przedświątecznych zakupów, a w końcu do wykonania
dekoracji roślinnej. Kompozycje
kwiatowe nadają piękno naszym
mieszkaniom i podkreślają wyjątkowość tych grudniowych dni.
Klienci mojej kwiaciarni często
pytają o nowe trendy i szukają
inspiracji, aby wykonywane kompozycje wprowadzały odświętny
klimat w naszych domach.
Zawsze liczą się drobiazgi i perfekcyjne wykonanie kompozycji.
Na wigilijnym stole powinien pojawić się stroik wykonany
z żywych gałązek roślin iglastych. Wykonuje się go w naczyniu
wypełnionym gąbką florystyczną, wystającą nieco ponad
naczynie (będzie nam lepiej układać krótkie gałęzie roślin
iglastych dookoła pojemnika). Ponieważ goście siedzą
dookoła stołu, nasza kompozycja musi być
atrakcyjna z każdej strony. Dodajemy do niej dwie
smukłe świece, bombki choinkowe i kokardę
w podobnych odcieniach, aby kompozycja tworzyła
jedną całość. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach,
W ŚWIECIE
KWIATÓW
aby wykonać samodzielnie kompozycje, zawsze
w kwiaciarni może wybrać
stroik pasujący stylem,
kształtem i kolorem do
mieszkania. Pod lampą lub
żyrandolem możemy zawiesić
ozdobne gwiazdki, aniołki,
choinki wykonane z metalu lub
drewna z dodatkiem malutkich gałązek. To dobry pomysł na
dekoracje w ciasnych mieszkaniach, a także, gdy mamy
małe dzieci.
Zawieśmy wianek powitalny na drzwi, który
radośnie będzie witał naszych gości. Wianki możemy
również ustawić na talerzu na stole i wstawić do środka
grubą świecą, która będzie palić się w czasie wigilii.
Nieodłącznym atrybutem świąt jest choinka. Może być
to roślina w pojemniku - wówczas aromat uwalniający się
z igieł będzie napełniać nasz
dom przez całe święta. Możemy ją wystroić tradycyjnie
w bombki choinkowe, lub
zawiesić na niej ekologiczne ozdoby. Te
wykonane własnoręcznie przez dzieci są
najbardziej wesołe, a ich wykonanie
sprawia im wiele radości.
Wykonując dekoracje na święta
pamiętajmy o dobrym doborze kolorów. Kompozycje powinny
pasować charakterem i barwą do danego wnętrza. Do klasycznych
wnętrz wybierajmy klasyczne kompozycje, a do nowoczesnych
mieszkań można pokusić się o stroik w bardziej nowoczesnej formie.
W mieszkaniu powinna pojawić się doniczka z gwiazdą betlejemską,
która przypomina, że nadchodzą już święta.
Modne są ceramiczne anioły, które ustawiamy na komodzie lub
kominku. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na świąteczną dekorację
zapraszam na wystawę aranżacji bożonarodzeniowych w Centrum
Kultury w Ropczycach i do kwiaciarni.
Niech ten świąteczny czas obfituje w rodzinne spotkania przy
pięknie udekorowanym kwiatami stole.
N O W O Ś Ć ! ! !
FUH
LASER DIODOWY
(trwałe usuwanie owłosienia)
computers
DERMOPORACJA
(innowacyjna i skuteczna metoda w walce ze zmarszczkami)
Komputery
Kasy fiskalne
Akcesoria
Papiery do drukarek i kas fiskalnych
l
l
l
l
l
l
l
LASER
CIAŁO
TWARZ
MAKIJAŻ
PAZNOKCIE
RZĘSY 1:1
REFLEKSOLOGIA
Ropczyce
ul. Św. Barbary 25A
tel. 502 878 628
SALON SPRZEDAŻY
ul. 3 Maja 34A, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 746
[email protected]
ul. 3 Maja 4, 39-100 Ropczyce
tel. 17 222 85 86
[email protected]
W sprawie reklam prosimy o kontakt: tel. 17 22 18 228
e-mail: [email protected]
lub na adres redakcji (w stopce)
OG£OSZENIA DROBNE
BEZP£ATNIE !
Organizacja zarządzania drogami publicznymi
na terenie miasta i gminy Ropczyce
Ch Kra
op sze
ws
in
a
kie
g
Asnyka
o
Ko
na
rsk
i eg
ka
ws
zo
es
z
R
rom
wic
za
bo
Wierz
o
yń
skie
go
Iwas
zkie
we
Że
Mi
ast
o
zie
li
sk
ieg
Kolejowa
Ud
Sucharskiego
Ra
ta
ja
o
Ar
mi
iK
ra
jow
ej
Ci
ch
a
z
ys
W
o
ieg
ck
wa
Sł o
icza
Mickiew
o
ort
Sp
Grunwaldz
ka
wa
ito
W
sa
o
lna
go
kie
ińs
ieg
Kil
k
ńs
spia
Wy
Po
drogi krajowe
drogi wojewódzkie
3 Maja
E40 Obwodnica Ropczyc
drogi powiatowe
drogi gminne
GDDKiA
Rejon Dróg Krajowych w Dębicy
tel. (14) 670 35 11 lub 602 737 463
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Rejon Dróg Wojewódzkich w Zawadzie
tel. (14) 677 50 88
Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Wydział Dróg Powiatowych
tel. (17) 22 28 922 lub 509 618 383
Burmistrz Ropczyc
Referat GKiM
tel. (17) 22 10 532 / 533
Droga krajowa E40, w tym obwodnica i drogi serwisowe pozostają w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Zimowym utrzymaniem kieruje Rejon Dróg Krajowych w Dębicy, Kazimierz Rochmalski
tel. (14) 670 35 11 całodobowo lub 602 737 463.
Wykonawcą świadczącym usługę zimowego utrzymania na odcinku od Brzezówki (od drogi gminnej w kierunku ronda) do
drugiego ronda przed Rzeszowem wraz z obwodnicą i drogami serwisowymi utrzymywanymi w V standardzie jest firma Fachman
z Dębicy, Tadeusz Zjadewicz tel. 504 108 799, baza w Ropczycach: (17) 22 28 252 lub telefon alarmowy: 516 185 308.
Drogi wojewódzkie pozostają w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Są to: droga nr 986
Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa 9 (od Ostrowa do Łączek Kucharskich), w tym ulica 3-go Maja oraz Kolejowa wraz z rondem.
Zimowym utrzymaniem kieruje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zawadzie, tel. (14) 677 50 88 dostępny w godzinach
dyżurowania, tj. od godz. 3.00 do 22.00 lub 663 224 036.
Drogi powiatowe pozostają w zarządzie Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Zimowym utrzymaniem kieruje Wydział Dróg
Powiatowych w Ropczycach, dyżurni w bazie Ropczyce, telefon służbowy dyżurnych: 509 618 383.
Zimowym utrzymaniem dróg i ulic pozostających w zarządzie Gminy Ropczyce kieruje Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, tel. (17) 22 10 532 lub 533 w godzinach od 7.00 do 15.30 w dni robocze.
Usługę stałego zimowego utrzymania ulic na terenie osiedli: Śródmieście, Świętej Barbary oraz Witkowice, tj. ul. Kolonia,
Na Komis oraz ul. Szkolna świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, tel. (17) 22 18 296
lub 298 w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 oraz (17) 22 18 340 od godz. 5.00 do 13.00.
Na terenie osiedli Północ i Czekaj usługę zimowego utrzymania ulic świadczyć będzie firma Usługi Brukarsko BudowlanoHandlowe Jan Wrona, Brzezówka 276C, 39-102 Lubzina, tel. 603 450 630 baza w Brzezówce lub 603 586 887.
Usługę zimowego utrzymania ulicy ks. Skorodeckiego wraz odcinkiem w kierunku Brzezówki, ulicy J. Mehoffera oraz
odcinka dawnej drogi krajowej, tj. ulice: Grunwaldzką oraz Mickiewicza do MOTO-HURTU będzie sprawowała firma Fachman
z Dębicy, Tadeusz Zjadewicz, tel. 504 108 799, baza w Ropczycach tel. (17) 22 28 252, telefon alarmowy: 516 185 308.
Pozostałe odcinki dróg gminnych pozostają w systemie interwencyjnego zimowego utrzymania, w związku z tym dyspozycję
do wykonawców odnośnie wyjazdu sprzętu przekazuje pracownik referatu bądź sołtys lub przewodniczący osiedla.

Podobne dokumenty