Pobierz dokument 7 MB

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument 7 MB
Rocznik Licealny
2013-2014
Liceum Ogólnokszta
im. Powsta ców
ce
skich
w Bieruniu
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Szanowni Czytelnicy,
Poprzedni rocznik, a w
ciwie pi cioletnik by poniek d naszym debiutem – obawiali my si ,
czy nowa forma publikacji, elektroniczna dotrze do naszych potencjalnych odbiorców.
W zwi zku z yczliwym przyj ciem, postanowili my kontynuowa t form .
Dzi kuj wszystkim, którzy przyczynili si do powstania kolejnego rocznika, s
c mi rad i pomoc
Magdalena Padlewska-Berger
Redaktor Naczelna
2
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Jeste my
Nauczyciele oraz uczniowie
w roku szkolnym 2013-2014
3
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
NAUCZYCIELE LICEUM OGÓLNOKSZTA
IM. POWSTA CÓW
BIERUNIU
CEGO
SKICH W BIERUNIU
W ROKU SZKOLNYM 2013-2014
Dyrektor szko y - mgr Romuald Kubiciel
Zast pca dyrektora - mgr Anna Szymczyk
ks. mgr Micha Makowski
Religia
ks. mgr Ireneusz Pawlak
dr Dagmara Jezierska
mgr Dagmara Kupczyk
zyk polski
mgr Magdalena Padlewska-Berger
mgr Zbigniew Zaj c
mgr Katarzyna Antosiewicz
mgr Joanna Motyka
mgr El bieta Penczek
zyk angielski
mgr Agnieszka Pasierbek-Nieckarz
mgr Agnieszka Wyderka-Dyjeci ska
zyk hiszpa ski
mgr Hanna Stolorz
4
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
zyk francuski
mgr Agnieszka Jagoda
mgr Zofia Goerst
mgr Monika Margol
zyk niemiecki
mgr Ewa Michalska-Lysko
zyk rosyjski
mgr Joanna Tla ka
zyk aci ski
mgr Katarzyna Fr ckiewicz
mgr Paulina Cholewa- wietli ska
mgr Jolanta Tarajkowska
Matematyka
mgr Barbara Wi niowska
Praktyczna matematyka
mgr Paulina Cholewa- wietli ska
mgr Monika Kulas
Fizyka
mgr Anna Szymczyk
Fizyka medyczna
mgr Anna Szymczyk
Chemia
mgr Beata Brysz
Biologia
mgr Aleksandra Stacho
Geografia
mgr Anna Mucha
Przyroda
mgr Anna Mucha
mgr Romuald Kubiciel
mgr Szymon Nyga
Historia
mgr Robert Romantowski-Tomosz
mgr Szymon Nyga
Historia i spo ecze stwo
mgr Robert Romantowski-Tomosz
mgr Józef Berger
Wiedza o spo ecze stwie
mgr Robert Romantowski-Tomosz
mgr Agnieszka Wyderka-Dyjeci ska
Wiedza o kulturze
mgr Adam Niesyto
mgr Agnieszka Wyderka-Dyjeci ska
Historia sztuki
mgr Adam Niesyto
5
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Informatyka
mgr Robert Romantowski-Tomosz
mgr Piotr Gorczyca
Obs uga programów in ynierskich
mgr Piotr Gorczyca
mgr Piotr Gorczyca
mgr Karolina Berger
mgr ukasz Koniarczyk
Podstawy przedsi biorczo ci
mgr Monika Margol
Wychowanie fizyczne
mgr Irena Iskra
mgr Adam Niesyto
Edukacja dla bezpiecze stwa
mgr ukasz Koniarczyk
mgr Magdaena Króliczek-Pliszka
mgr Beata Brysz
Biblioteka
mgr Joanna Tla ka
Pedagog
mgr Jolanta Saller
Zofia Weiss
lic. Halina Kocurek
Danuta Blaut
Wies awa Cicho
Teresa Czernik
Urszula Fabian
Irena Ficek
BIERUNIU
Sekretariat szko y
Gabriela Wójcik
Ksi gowo
mgr Barbara Ozimina
Pracownicy obs ugi
Gabriela Gwó
Leszek Kostera
Jerzy Piech
Celina Pude ko
6
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
UCZNIOWIE
KLASY PIERWSZE
wychowawca – mgr Szymon Nyga
KLASA I A
KLASA I E
KLASA I D
1.Bielewicz Marta
1.Andrejczuk Julia
1.B otny ukasz
2.Cinal Aleksandra
2.Brzozowska Adrianna
2.Czarnynoga Justyna
3.Gibalska Kinga
3.D biec Monika
3.Galoch Wojciech
4.Gondzik Karolina,
4.Mych Kamil
4.Goc Kacper
5.Koziorz Daria
5.Nyga Karolina
5.Jagsz Jakub
6.Pilch Daria Sylwia
6.Pow zka Sabina
6.Komandera Kamil
7.Urba ska Angelika
7.Prause Julia
7.Miernik Sonia
8.Rygu a Justyna
8.Plewniok Kamil
9. mietana Ewelina
9.Podraza Weronika
10.Tomala Magdalena
10.Siwek Adrian
11.Zar bski Rafa
11.Sosna Oskar
SAMI O SOBIE
Jedna klasa, wielu ludzi,
Ka dy bardzo si tu trudzi.
Wszystko, aby spe ni niejedno marzenie
I uko czy zaszczytne akademie.
Cho jeste my z wielu literek z
eni,
Ka dy na pewno nas dobrze oceni.
u nas arty ci - sztucy hobby ci,
Matematycy - liczb fanatycy I historycy - kochaj cy przesz
romantycy,
Znane s nam s owa - "Ojczyzna, Nauka, Cnota", które nasz
wieszcz Mickiewicz g osi ,
A Pan Profesor stale nam donosi .
I cho przeciwno ci spotykamy wiele,
Mamy bardzo jasno wyznaczone cele.
Wierzymy w swoje du e mo liwo ci
7
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
I odzwierciedlamy to w naszej aktywno ci.
Razem tworzymy mur nie do przeskoczenia
Przez co swoj postaw dajemy du o do my lenia.
W ka dej dziedzinie nauki
Brak u nas jakiejkolwiek luki.
Czasem tylko nasz wychowawca trudzi si niezmiernie
By nasze starania nie wysz y mizernie.
Podsumowuj c wiersz ten jak e krótki,
Nale y przestawi obraz nasz calutki.
Kochamy sztuk i niebywa architektur .
Znamy przyczyny dziury ozonowej
I niejedno pasmo struktury fa dowej.
Dru yna z nas niezwykle zgrana
Zarówno od zmierzchu jak i z rana.
8
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
wychowawca – mgr Monika Margol
KLASA I B
KLASA I F
1.Adamek Oliwier
1.Chorzewska Julia
2.Bator Aneta
2.Goleszy ska Paulina
3.Bia kowska Anita
3.Jagoda Katarzyna
4.Brzeskot Patrycja
4.Jendyk Aleksandra
5.Dziwis Anna
5.Jochymczyk Sandra
6.Germanek Wiktoria
6.Koza Karolina
7.Kotlorz Aneta
7.Noras Marta
8.Kowalczyk Miko aj
8.Nowak Daria
9.Kulska Martyna
9.Su lik Ma gorzata
10.Marsza kiewicz Anna
10.Zieli ska Karolina
11.Musio Agata
12.Palka S awomir
13.Robak Sylwia
14.Sikora Magdalena
15.Sojka Patrycja
16.Spyra Karolina
17.Szwedor Adam
18.Wadas Inga
19.Witek Elwira
20.Zbie Joanna
SAMI O SOBIE
Szko a to nie tylko nauka i chocia jest najwa niejsza warto zwróci równie uwag na relacje
miedzy uczniami w klasach. 1 bf jest po czeniem klas spo ecznej z akademick . Ucz szcza do
niej 31 osób, w tym 27 dziewczyn oraz 4 ch opaków. Jeste my bardzo zgrani chocia mamy
ró ne zainteresowania, charaktery i temperamenty. Najbardziej energiczn i zawsze u miechni
osob w naszej klasie jest Wiktoria. Sandra i Paulina maj du e poczucie humoru dzi ki
czemu z atwo ci roz mieszaj ca
klas . Do naszej grupy nale
tak e dziewczyny uzdol-
nione w sk adaniu robotów- Inga i Patrycja, natomiast Julia i Karolina s fascynatkami kultury
japo skiej. W naszej klasie mamy nieliczn , ale niezast pion m sk cze
9
grupy. Zawsze
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
uprzejmego i pogodnego Adama oraz weso ego S awka. Oliwier ma swój wyrazisty styl, a Miko aj jest wietnym sportowcem. Jestem pewna, e za kilka lat b dziemy wspomina wspólnie
sp dzony czas z t sknot i u miechem.
10
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
wychowawca – mgr Aleksandra Stacho
KLASA I C
KLASA I G
1.Bia
1.Adamus Paulina
Ewa
2.B aszczyk Izabela
2.Hachu a Marek
3.Brz k Ma gorzata
3.Makowska Magdalena
4.Deska Karolina
4.Stacho Katarzyna
5.Fu ek Katarzyna
5.Stok osa Marcelina
6.Hycz Kornelia
6.Targiel Karolina,
7.Jagoda Katarzyna
7.Wagstyl Justyna
8.Janecka Aleksandra
9.Karwath Karol
10.Kusaj Katarzyna
11. oso Karolina
12. uczak Weronika
13.Makowska Joanna
14.Ma ek Marcin
15.Marzec Sara
16.Nowrocki Dawid
17.Patrzek Aleksandra
18.Piekorz Karolina
19.Plewniok Natalia
20.Skrobol Pawe
21.Szmid Paulina
22.Trela Bernadeta
23.Wieczorek Zofia
24.Wioska Karolina
SAMI O SOBIE
W bieru skim liceum na drugim pi terku
to jest klasa samych wariatów.
uczy si klasa samych agentów.
Mnóstwo tu dziewczyn i pi ciu ch opa-
Dejvid to nasz wódz klasowy,
ków,
który zawsze pomóc gotowy.
11
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Zada nie spisuje,
nawet w siat dobrze cina.
bo wszystko w domu rozwi zuje.
W ksi kach siedzi ca e dnie,
Na sprawdziany przygotowany
bardzo pilnie uczy si .
i zawsze dobrze zorganizowany.
Nigdy na nic nie narzeka,
Mamy Gosi , on wampira,
no i z lekcji nie ucieka.
która ci gle po nocach nie sypia.
Newsy wszystkie Dejvid zna,
Nawet joga jej nie pomaga,
bo nam je przekaza ma.
bo zwidy codziennie ma od rana,
em
Nam go zawsze s ucha wypada,
Ian obok stoi,
co doprowadza j do paranoi.
bo si po nie dla nas skrada.
Jednak wszyscy j kochamy
i do Atlanty z ni wyruszamy.
Marek - klasowy matematyk,
marny i chudy jak patyk.
Ola i Na ka - klasowe gwiazdy,
amig ówki matematyczne rozwi zuje,
przez co mózg mu ju paruje.
one cz sto maj swoje odjazdy.
On do szko y chodzi w krat ,
Ich uroda wci
bo
pi kne jak wiat o ksi yca.
ko domaga si o dop at .
zachwyca,
Odjazdowe foty na fejsie maj
i zawsze milion lajków dostaj .
Wielki wigor wtedy ma,
gdy LOLA odpala i gra.
To jest jego sport na ogowy
Marcelina to dziewczyna,
i tylko to wchodzi mu do g owy.
która mandarynki wcina.
Przebojowy, imprezowy,
Ona pi kna i wspania a,
to jest jego wiat bajkowy.
codziennie wietnie umalowana.
Zabiera nas do swojej krainy,
Ka dy ch opak do niej wzdycha,
przez co wietnie si bawimy.
ale ona woli Krzycha.
Weronika lubi koty,
Ola fajna jest dziewczyna,
bardzo ch tnie mówi o tym.
na WF'ach si wygina,
Na pantomimie si zna,
Matm umie, ka dy to wie,
bo z ni cz sto kontakt ma.
z ni nigdy nie nudzisz si !
Zawsze u miechni
bu
i ka dy j w szkole zna.
Izabela nasza mi a
12
ma
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Sara to przyjació ka ma a,
bo saksofon Zosia ma.
ale dla nas jest wspania a.
Wszystko Ci zagra co tylko chcesz,
Marcheweczki lubi je ,
bo taki to typ muzyka wiesz?
i do wszystkich mówi CZE
Jest te D asta ta wspania a,
!
Paula jak wiewiórka ruda,
co wszystkich nas zbajerowa a.
przy niej nie wiesz, co to nuda.
Ci
Szaleje, si kr ci i z wszystkimi droczy,
onie mieli te pi karzy!
a jak wróci do domu to do
Ona bardzo lubi konie,
ka wskoczy.
y u miech na jej twarzy
kr gos up jej z tego p onie.
Karol - nasz klasowy prymus,
szko a to nie dla niego przymus.
Skrobol, wszystkim dobrze znany,
Wsz dzie ch tnie si udziela,
chodzi wci
a na matmie zgrywa bohatera.
Marzy o tym, by zosta modelem,
Marcin, farmer nasz wspania y,
a komputer jego najlepszym przyjacielem.
jak zaczarowany!
na matematyce zbiera pa y.
Oprócz tego mieszny jest
I Kornelia nasza wró ka,
i z geografii rozwi e ka dy test!
jest milutka jak papu ka.
Ciemne w oski, du e oczka
taka z niej nasza maskotka.
Paulinka to dopiero jest dziewczynka,
troch skryta i nie mia a,
a tak naprawd wci
Ewa w domu ma dwa koty,
by tylko rozmawia a.
Na autobus cz sto biega,
z nimi wyprawia harce i psoty.
bo kierowca przed ni zwiewa.
Z nimi tak e uczy si
i na lekcjach wszystko wie.
Bedzia zawsze kas ma,
Pi
bo skarbnika rol gra.
Goni i krzyczy, za sk adk wci
Karolin, ka da inna,
blond, brunetka i szatynka.
gania,
dre, mi e, adne, grzeczne,
lecz my co dnia zapominamy o pieni kach wp acania.
ale czasem niebezpieczne.
W szkole gada jak katarynka,
Kiedy trzeba pomagaj
ale bardzo fajna z niej dziewczynka.
i op aty nie ci gaj .
Cho je ró ni prawie wszystko,
skocz za sob w ognisko.
Wszystkie piosenki super zna,
13
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Nawet je li jest ci le,
jednak dobre posiadaj maniery.
Asia zawsze pocieszy ci .
Pani Stacho o nas dba,
Ona lubi si u miecha
bo wielkie serce dla uczniów ma.
i na szko nie narzeka .
Chemi lubimy i si trudzimy,
Maluje i rysuje,
aby oceny zawsze dobre by y.
jak tylko dobrze si czuje.
Biologia to tak e jest fajna sprawa,
Magda to taka dziewczyna,
bo na tym przedmiocie super zabawa.
która zawsze w osy spina.
Matematyka to tak e nic trudnego,
Ona bardzo m dra jest,
kiedy ci ko pracujesz kolego.
a riposty ma the best!
Angielski to dla nas b ahostka,
a geografia to taka drobnostka.
Cztery Kasie w klasie mamy
Oto krótka jest historia,
i za pozytyw to uwa amy.
Wielkie plany na przysz
to prawdziwa jest teoria.
maj ,
Teraz ju to wszyscy wiecie,
za g upie si nie uwa aj .
e klas najlepsz mamy na wiecie!
Wyraziste maj charaktery,
14
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
KLASY DRUGIE
wychowawca - mgr Anna Szymczyk
KLASA II A/E
17.Kral Danuta
1.Adamczyk Daniel
18.Kula Karolina
2.Broncel Barbara
19.Ku ma Karol
3.Chrobok Agnieszka
20.Ma ka Katarzyna
4.Ciszewski Rafa
21,Mróz Ewelina
5.Drabek Kamila
22.Noras Ewa
6.Ferens Magdalena
23.Ryszka Szymon
7.Fuchs Malwina
24.Smolorz Damian
8.Gastecki Arkadiusz
25.Smuda Klaudia
9.Go uchowska Kinga
26.Sowula Damian
10.Heczko El bieta
27.Stolorz Agata
11.Jakubek Anna
28.Talik Sara
12.Jarnot Agata
29.Tomala aneta
13.Jastrz bska Monika
30.Waszczuk Marcin
14.K drak Martyna
31.Zawadzka Dorota
15.Kostka Daria
32.
na Sabina
16.Kozio ek Aleksandra
33.
neczko Przemys aw
SAMI O SOBIE
Jeste my czon klas 2 ae. W klasie „A” znajduj si filmowcy, fotografowie geografowie, a
tak e pasjonaci historii sztuki, natomiast klasa „E”, to typowi historycy i WOS-owcy. Nasz
wspóln dziedzin jest ukochany j zyk polski!
Nasz sk ad liczy 31 uczniów. Ka dy z nas jest niepowtarzalny. Gdyby pokusi si na opis
wszystkich z osobna, mo na by napisa ca kiem spor lektur . Wychowawczyni jest sama
Pani Dyrektor Anna Szymczyk - przemi a osoba, która troszczy si o nasze dobro co dnia! Pani
Dyrektor zast puje Pani Profesor Aleksandr Skórzewsk , która ju od wrze nia 2014 roku
znów zawita do naszej klasy! Wszyscy ogromnie si cieszymy, jednocze nie smuc c, i Pani
Szymczyk nas opuszcza. Wierzymy jednak, e zawsze b dzie nas mile wspomina a i pami ta a
15
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Pokrótce, charakteryzujemy si do
BIERUNIU
liczn grup osób, które dzia aj w kierunku artystycz-
nym. U nas ka dy ma swoje pasje. W klasie panuje rodzinna i zgrana atmosfera, nikt nie czuje
si samotny.
Z lekcji wynosimy du o, cho czasem nie obejdzie si bez licznych artów. Mamy wspania ych
nauczycieli- wymagaj cych, a zarazem przemi ych.
Reasumuj c, có tu wiele mówi . Klasa 2 ae, jest naprawd
16
wietn klas !!
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
wychowawca - mgr Barbara Wi niowska
KLASA II B
1.Bednorz Karol
17.Miklaszewska Monika
2.Binda Zuzanna
18.Mrzyk ukasz
3.Brysz Dariusz
19.Niesyto Angelika
4.Budowska Kinga
20.Niesyto Katarzyna
5.Bula Klaudia
21.Osuch Damian
6.Drob Dominika
22.Pilorz Agnieszka
7.Drosd Szymon
23.Pitura Karolina
8.Glaba Patryk
24.Sajdok Krzysztof
9.Hachu a Weronika
25.Sarnowski Bart omiej
10.Jankowska Monika
26.Skucik Marta
11.Janota Sabina
27.Stencel Joanna
12.Jaromin Adrian
28. cierski Tomasz
13.Karkoszka Mariusz
29.Wilczek Patrick
14.Kowalczyk Daniel
30.W odarska Katarzyna
15.Kupie Daniel
31.Wojtala Szymon
16. asicki Jakub
SAMI O SOBIE
Ciemnow osa dziewczyna
Sajdok Krzysio
Jej imi Sabina
Prosto z Kielc pogromca
W tej klasie mistrz z maty
Klasy obro ca
Rzucajcie jej kwiaty
Zawzi cie walczy
Sam Daniel Kowalczyk
Poeta i aktor
Nazywa si rudy
Pozna go warto
I sprawia cudy
asicki Kuba
Dobry i skromny
Niez a rozróba
Adrian Jaromin
Nasz matematyk
Zna ró ne tematy
Jak dobrze my
to
17
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Wojownik Kung fu
Ciemnow osa dziewczyna
Pokona by stu
Jej imi Sabina
Dzi ca a sala
W tej klasie mistrz z maty
Krzyczy Wojtala
Rzucajcie jej kwiaty
Spec od robotów
Czas teraz na Ag
Unika k opotów
Przywi my wi c wag
e skarbniczka klasowa
Znany w tym kraju
Karkoszka Mariusz
A na karku jej g owa
Cichy, spokojny
Przesiaduje te latem
Lojalny i zdolny
Ten kto z aparatem
Nie szuka rozg osu
To zdj
To Damian Osuch
Czyli Asia aktorka
Najlepszy w dkarz
Japo ski, muzyka
Na matmie nie st ka
I kostka Rubika
Wr cz mistrz na pewno
Bo to Dominika
Sam Karol Bednorz
Natura jej dzika
Aktor najlepszy
Uroda, jasne w osy
W klasie najci szy
Co ko ysz si jak k osy
Kr
Z umys em w parze
pog oski
amatorka
To Klaudia przy gitarze
e to Bartek Sarnowski
Cho Rumun si zowie
Pin pong, bieganie
To nie jest to z odziej
I w kosza te granie
Nie pierwszy lepszy
Cudowna dziewczyna
to Tomasz cierski
Czyli Karolina
18
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Cicha, pogodna
Zakr cona kobieta
A zawsze te zgodna
ugie nogi, zaleta
To Kasia kometa
I k ótni unika
Nie Czelabi sk, a meta
Bo to Weronika
Ej do licha
Gdy niepokój zmaga
To Marta ta cicha
Przy Rosyjskim pomaga
Co lubi zwierzaki,
A to pogotowie
A zw aszcza rumaki
Zuza si zowie
Torpeda to niska
Kole anka nowa
Na rolkach pociska
I ca kiem m dra g owa
A King jest zwana
Monika jest z nami
Ta zakochana
Cieszmy si kochani
A teraz siatkarka
Najlepszy pi karz
Lepsza nawet od Darka
Nieraz tez bramkarz
Ognistow osa, wysoka
Na w-f znów hat trick
Angela ciemnooka
To Wilczek Patrick
Gra oraz piewa
Rowerzysta,
Blues te opiewa
je dzi ze trzysta
Jankowska Monika
Daniel lub Dany
Ja przy niej zanikam
Kupie kochany
Blond w osy, niebieskie oczy
Najlepszy Stra ak
I kto jej podskoczy
ratuje nie zdradza
Humanista wszak tak e
Bójki nie szuka
To Kasia a jak e
Pan Mrzyk ukasz
19
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Wci
Dobra zabawa
pe en werwy
To Patryk Glaba
spotkasz go w energy
Powiem wi c wprost
dro ci tej sprawca
To Szymon Drosd
To nasz wychowawca
Do wiedzy ekspres
Ka dego prawa r ka
Z polskiego ekspert
To na torcie Wisienka
20
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
wychowawca - mgr Magdalena Padlewska-Berger
KLASA II C
1.Al-Hudhud Sandra
16.Mazelon Aleksandra
2.Bednorz Justyna
17.Miernik Kornelia
3.Biesek Klaudia
18.Mo ko Natalia
4.Ca kosi ska Joanna
19.Muszalik Klaudia
5.Gozdowska Ewa
20.Nachy a Katarzyna
6.Grabowska Barbara
21.Plewniok Ines
7.Hachu a Paulina
22.P ucie czak Aleksandra
8.Hachu a Sylwia
23.Polko Martyna
9.Jaronicka Julia
24.Stolorz Maciej
10.Kawulak Martyna
25. piewak Adrianna
11.Kostka Judyta
26.Wieche Magdalena
12.Koza Daniela
27.Zinkiewicz Anna
13.Laske Sabina
28.
14.Maj Monika
29. ym a Tatiana
neczko Agnieszka
15.Mandla Paulina
SAMI O SOBIE
bo z niej dobra jest styliska,
nigdy kitu Ci nie wciska.
Nasz babiniec chlubi si mo e,
Ich gadulstwo uspokaja zawsze chce,
e jednego rodzynka ma w swej sforze.
Jest to Maciu nasz królewicz,
Magda Wieche z trzeciej C!
co ódkami lubi p dzi .
Zawsze ch tna do pomocy,
Ka dy dobrze o tym wie,
dobre serce w piersi nosi.
czy przyja
e wko o niego wiele dziewczyn kr ci si .
j z Monik ,
co do kosza zawsze trafia,
Jest w tej zgrai pi kna Sandra,
na zawodach punkty zbiera,
ugie, ciemne w osy ma,
zawsze zdj cia wszystkim robi,
taka fajna z niej kumpela.
bo do tego talent ma.
Kto w lusterko cz sto zerka?
Obok siedzi nasza Kasia,
I grzyweczk sw poprawia?
co nie lada ma ch optasia,
Sprawa wszystkim dobrze znana
Zrobi wietnie Ci fryzur
bo to przecie jest Tatiana.
21
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Gdy ju zrobi si na bóstwo
Dla niej ycie zawsze mi e.
To z Daniel robi zdj
Pi
mnóstwo.
z autu jej podaje
Kierownikiem naszej klasy,
Kole anka z szkolnej awki
mianowana jest Judyta,
I cho ciacha jest Justyna
to nie lada z niej dziewczyna.
miech z twarzy jej nie znika.
Bujne loki, szczup e cia o
ród nas jest te Biesek Klaudia,
co z Judyt zawsze trzyma,
Asia zawsze mówi ma o.
ka dy dzie jest w innych trampkach,
Tak jak d ugow osa Ewa
bo kolorem wiat chce zmienia .
Cho nie mia a, mi ym u miechem
Ale ka dy dobrze wie,
ol niewa.
Sprytem wszystkich onie miela
e Klaudusie mamy dwie.
Cho spokojna, nie nerwowa
W t umie nigdy si nie gubi
ambicje ma na kardiologa.
Rud czupryn Natalia si chlubi.
ow ma nie od parady Polko Martyna
Skoro ju o medycynie kilka s ówek o
Martynie,
jej kumpela z szkolnej awy.
kolor w osów cz sto zmienia
Zadowoli ca klas chce
i eyeliner to u niej bro masowego ra enia.
Julka piecze ciasta swe.
Zdrowe w osy w blond kolorze
Za globusem kryje si
to dewiza naszej Oli.
geologiem Kornelia zosta chce.
Macha nimi w prawo w lewo
Cicha woda brzegi rwie
w rytm melodii p yn cej z ust
to Adrianna szaleje.
klasowej piewaczki Oli „Pu”.
\radiow
Ka dy wie kto w naszej szkole rz dzi si
Sabina i Basia kole anki dwie.
Jest to nasza ma a Aga
Ze sztandarem godnie stoj
U niej wzrost to nie przewaga.
szko nasz rozs awiaj
Paula wigor ma we krwi
Ines z Sylwi zawsze dogadaj si .
em zajmuj si
Wybuchowa klasa? - wcale nie!
wiczy nawet kiedy pi.
Wszyscy razem wietnie bawimy si .
Na boisku kopie pi
22
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
wychowawca – mgr Jolanta Tarajkowska
KLASA II D
1.Adrian Micha
10.Kosi ski Karol
2.Czypionka Krzysztof
11.Kowalska Dominika
3.Drzyzga Wiktoria
12.Kozok Barbara
4.D and
13.Kurek Patryk
owska Kinga
5.Godziek Paulina
14.Ma ka Mateusz
6.Góra ukasz
15.Mikulska Aneta
7.Jasi ska Patrycja
16.Pierzga Dominik
8.Kopaczewska Klaudia
17.Sajdok Szymon
9.Kope Magdalena
18.Zar bska Roksana
SAMI O SOBIE
Wspaniali,
inteligentni,
ch opcy przystojni,
dziewczyny adne,
wysportowani,
zabawni,
jednym s owem NAJLEPSI!
2d z Pani Profesor mgr Jolanta Tarajkowsk na czele:
Micha bardzo lubi matme i infe, lecz zada domowych nie robi nagminnie.
Krzysztof to jest nasz murzynek, jednym s owem rodzynek.
Wiktoria nasza harcerka s awna, jest bardzo przy tym zabawna.
Kinga s ynna wojowniczka, nie zadzieraj z ni bo b dzie lipka.
Paulina skromna i cicha, lecz na boisku nie ma równego przeciwnika.
ukasz to jest szybki go , pr dko
200 i nadal nie ma do .
Patrycja jedyna ruska w naszej klasie, musi tak e liczy nasze finanse.
Magdalena taka s odka, kusi ka dego na swe pi kne oczka.
Karol sztandarowy s ynny, ci gle u miechni ty i pozytywny.
Dominika nasza s odka tancereczka, wiczy, biega, zawsze u miechni ta dzieweczka.
Basia zawsze dobre pomys y ma, u miech od ucha do ucha towarzyszy jej ka dego dnia.
23
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Patryk taki nasz luzak, w skrócie dobra muza i stylówa.
Mateusz malutki "Pan Maniek", kocha fizyk lecz troch inaczej.
Aneta mistrz mat-fizu, czerwony pasek to dla niej piku .
Dominik informatyk klasowy, du o m drzejszy od sowy.
Szymon je dzi BMW i wsuwa p czki, na widok "Fiata-Pandy" dostaje gor czki.
Roksana najstarsza w naszej klasie, taki tam fotograf z mi
24
ci do tasiek.
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
KLASY TRZECIE
wychowawca - mgr Anna Mucha
KLASA III A/B
1.Bania Micha
14.Kowalski Mateusz
2.Burman Dominika
15.Kryta Pawe
3.Ciep y Katarzyna
16.Lasok Kamil
4.Deda ukasz
17.Lempart Agata
5.Drobny Ewa
18.Malarek ukasz
6.Dudek Jakub
19.Niesyto Patrycja
7.Du y Patrycja
20.Niesyto Patrycja
8.Dzier ak Rados aw
21.Niesyto Zuzanna
9.Hantulik Marek
22.Patyk Patrycja
10.Ig a Karolina
23.Pieczka Aleksandra
11.Jagoda Aleksandra
24.Trojnar Edyta
12.Knopek Aleksandra
25.Wróbel Klaudia
13.Kocurek Ewelina
26.Wybraniec Karolina
SAMI O SOBIE
Mój drogi pami tniczku, chcia bym powiedzie ci, e ostatnie trzy lata sp dzone w bieru skim
liceum by y dla mnie niezapomnianym prze yciem, które na zawsze zmieni o bieg mojej historii. A wszystko mia o pocz tek pewnego niedzielnego popo udnia, kiedy to po raz pierwszy
spotkali my si na pla y ysiny. By to s oneczny, sierpniowy dzie .
miesza a si z czerwieni zachodz cego s
naw oci kanadyjskiej
ca i b kitem jeziora. Ca a sceneria podobna by a
do widoku majestatycznych mogotów Ao Nang k ad cych si do snu w tamtejszej zatoce. Nast pnie po zapoznaniu nowych kolegów i kole anek wyruszyli my nad wodospad po czym w
blasku ksi yca udali my si do domów.
W mgnieniu oka nadszed wielki dzie . W szkolnych progach przywita a wszystkich Pani prof.
dr. rehab. Ania Mucha. Pó niej okaza o si , e to w
nie pod jej pantoflem b dziemy cicho i
pokornie walczy o byt. Na przewodnicz cego klasy wybrali my Ew . Jej zast pc by a Edyta,
za skarbnikiem ukasz (pseudonim „Puszek”).
Do dzi pami tam pierwsz lekcj matematyki, kiedy Pani Profesor Tarajkowska g osi a swój
kodeks: „Brak zeszytu= brak zadania= ocena niedostateczna”. Nast pnie og osi a, i
25
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
13.09.2011r. w pi tek odb dzie si klasówka z materia u ca ego gimnazjum. Na szcz cie po
nied ugim czasie mo na by o zauwa
, i Pani Jolanta T. jest dla nas dobr cioci .
Mija y miesi ce, lata. W czasie w drówki przez liceum odbyli my wiele pasjonuj cych wycieczek, tych krajowych; na Gór
wi tej Anny i w Pieniny oraz zagranicznych, do Londynu czy
te wyjazdy na wyk ady do Sosnowca. Ostatnim przystankiem tej e wiekopomnej podró y by a
pielgrzymka o charakterze jak najbardziej symbolicznym. Bo przecie ju za nied ugo, po zako czeniu szko y b dziemy pielgrzymowa w ró ne zak tki wiata. B dzie to tu aczka ci ka,
mozolna, pe na wyzwa , sukcesów i niejednokrotnie rozczarowa . W szczyrkowskim sanktuarium prosili my o potrzebne aski i zdan matur . Cytuj c klasyka „czas si zag szcza ”. Pozostawa o coraz mniej czasu do egzaminu dojrza
ci. W pocie czo a uczniowie przygotowywali
si do tego dnia. Jak e strasznego i nieprzewidywalnego.
Niestety nasza tu aczka dobiega ko ca. Ju wkrótce dla nas zadzwoni ostatni dzwonek na lekcje. Przed nami brutalne ycie i nieustanna walka o przetrwanie. Na szcz cie nasz tarcz s
zawarte przyja nie, za mieczem zdobyta wiedza. Ten or
skutecznie obroni nas i pozwoli
przetrwa w chwilach ucisku i niedoli.
al b dzie mi:
Radka, polskiego Kasparowa,
Paw a, wirtuoza gitary,
Jakuba… (pomi my go),
Mateusza serwuj cego suchary o Czaku Norisie,
zadumanej Oli Pieczki,
Bani Ani Micha a,
ukasza Dedy, gwiazdy STS-u,
wal cego po garach (bynajmniej nie kuchennych) Kamila,
Zuzy mieszaj cej angielski z niemieckim,
Patrycji „Pacy” Niesyto, z któr strach by o ta czy na studniówce,
nieroz cznych Patrycji Sonii Niesyto i Oli Knopek,
utalentowanej fotograficznie Klaudii,
pi knie piewaj cej Oli Jagody,
spokojnej Karoliny Ig y i jej kole anki Kasi,
sympatycznej Karoliny Wybraniec,
Patrycji Patyk, fanki Barcelony (nawró si z tej drogi),
przyjacielskiej Eweliny, chichocz cej Agaty
26
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Patrycji Du y, która wybiera si na in ynieri biomedyczn , tylko dlatego bo to fajnie brzmi
opanowanej Dominiki oraz tych, których zabra los.
27
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
wychowawca - mgr Katarzyna Antosiewicz
KLASA III C
1.Adamczyk Anna
15 Machna Martyna
2.Bula Katarzyna
16 Malina Robert
3.Ca kosi ska Weronika
17 Niesyto Paulina
4.Ciep y Karolina
18 Nowak Dorota
5.Ciep y Patrycja
19 Nowicka Aleksandra
6.Cofa a Gabriela
20 Nyderek Dawid
7.Deda Natalia
21 Oko Mateusz
8.Granatyr Michalina
22 Pawe oszek Maria
9.Habryka Jadwiga
23 Ptaszek Katarzyna
10.Hermanza Patrycja
24 Skucik Martyna
11.Kondla Klaudia
25 Uszok Karina
12.Kozaryszczuk Klaudia
26 Wanat Katarzyna
13.Kozyra Klaudia
27 Zyga Linda
14.Kusber Agnieszka
SAMI O SOBIE
3 c wszystko wie.
3 Ka ki, 3 Klaudie, 2 Martyny.
Na biologii nudzi si .
Jak zapami ta te wszystkie dziewczyny?
Pani Stacho nas mobilizuje,
Ania, Ola, Karolina,
ale nic to nie skutkuje.
na dok adk Patrycja, Paulina.
Z matematyk jeste my na „NIE”:
Dorota, Linda, Marysia,
graniastos upy- BE, cosinusy- BE-
gdzie si podzia a jeszcze Gabrysia.
wszystko idzie LE.
Mi ka, Jadzia, Weronika.
Tylko stracone minuty liczymy
Czy to wszystkie? Nikt nie wnika?
i sko atane nerwy na przerwie leczymy.
Na koniec dwie nasze sportsmenki:
Chemia- tu ró nie bywa:
Karina i Natalia zak adaj z WF- u spo-
za stechiometri nam si obrywa,
denki.
a hydroliz i dysocjacj znamy,
Ale jak to? Gdzie rodzynki?
wi c dobre oceny zdobywamy.
Bo w tej klasie to nie tylko s dziewczynki.
28
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Trzej panowie tutaj jeszcze,
Wychowawc mamy wspania ego,
wi c si znowu tak nie cieszcie.
co próbuje nas nauczy angielskiego.
Jedni atwo to kumaj ,
inni ledwo klas zdaj .
Jest Mateusz- m dra g owa,
co si przed matm nie chowa.
Mamy Roberta- pakera,
Ró ne s w yciu przypadki,
co go koszulka w bicepsach uwiera.
trudne do rozwi zania zagadki.
No i Dawid- Behemotha fan,
Ale MY- BIOLCHEM temu rad damy,
metalu s ucha, bo to najwi kszy szpan.
jak ju t przekl
29
matur zdamy. :D
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
wychowawca - mgr El bieta Penczek
KLASA III D
1.B otny Szymon
15.Krzy anowski Arkadiusz
2.Borkowski Jakub
16. abu Piotr
3.Czerwonka Jakub
17.Michna Jaros aw
4.Dzwo czak Mateusz
18.Mika Jakub
5.Falandys Tomasz
19.Musio Micha
6.Gajkowski Adrian
20.Opo ka Kinga
7.Gniza Bart omiej
21.Parysz Rafa
8.Hachu a Daniel
22.Pasamonik Piotr
9.Jacek Kamil
23.P ka a Beata
10.Jastrz bski Piotr
24.Piwowarczyk Gabriela
11.Kowalik Alicja
25.Sosna Adam
12.Kowalski Tomasz
26.Stanek Andrzej
13.Król Jacek
27.Str czy ska Anna
14.Krzyszkowska Katarzyna
28.Wachowiak Karol
SAMI O SOBIE
Jeste my uczniami klasy o profilu matematyczno -fizyczno-informatycznym. Nasza klasa wyró nia si przede wszystkim tym, e wi ksz cz
stanowi ch opcy. Cho
ka dy z nas jest
inny, razem nie raz potrafimy zaskoczy nauczycieli (nie zawsze pozytywnie), wspólnie tworzymy zgrany zespó .
Obecnie jest nas dwudziestu pi ciu, od pierwszego roku stan klasy zmieni si o 6 uczniów.
Ka dy z nas wybra ten profil ze wzgl du na sympati do przedmiotów cis ych. Staramy si
godnie reprezentowa miano klasy akademickiej naszymi stopniami i udzia ami w ró nych
konkursach matematycznych, czy udzia em w wyk adach z matematyki oraz fizyki. W pierwszej klasie mieli my zaszczyt uczestniczy w wyk adach Pana Doktora Erwina Kasparka, z
kolei w drugiej mogli my wys ucha wyk adów Pana Doktora Andrzeja S adka. Lubimy wyje
na wspólne wyjazdy i wycieczki, jak dot d byli my na wycieczce na górze w. Anny,
w Ogrodach Do wiadcze Fizycznych w Krakowie, w Muzeum In ynierii Miejskiej w Krakowie, ladem M odej Polski oraz brali my udzia w klasowej pielgrzymce maturzystów do Sanktuarium Matki Bo ej Wspomo ycielki w Szczyrku.
30
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Wszyscy staraj si pomaga sobie nawzajem w uzupe nianiu zaleg
BIERUNIU
ci i jak tylko potrafimy
przyk ada do naszych obowi zków. Mamy nadziej , e nauczyciele zapami taj nas jak najlepiej i e po latach b dziemy mogli wspólnie wspomina mi e chwile.
31
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
wychowawca - mgr Monika Kulas
KLASA III E
KLASA III F
1.Bajura Sara
1.Ba dyga Monika
2.Blacha Patryk
2.Górkiewicz Magdalena
3.Buchta Pawe
3.Kosowska Agata
4.Buniewicz Wojciech
4.Kula Izabela
5.Dandyk Izabela
5.Malicki Dawid
6.Dere Rados aw
6.Mendrela ukasz
7.Fatyga Justyna
7.Peszy ska Marzena
8.Freitag ukasz
8.St ch y Edyta
9.Giza Aneta
9.Szwajnoch Bart omiej
10.Grabowski ukasz
11.Grzesiok Adrian
12.Gut Kamil
13.Jankowski Micha
14.Kieco Magdalena
15.Ko win Maurycy
16.Kubera Bart omiej
17.Kudra Karolina
18.Pioskowik Klaudia
19.Ryszka Patryk
20.Skrzypiec Sonia
21.Sroka Aleksandra
22.Urba czyk Maria
23.Zagórska Anna
SAMI O SOBIE
1 wrze nia 2011 – to dzie od którego wszystko si zacz o, a mianowicie niezwyk a podró
trwaj ca 3 lata w murach bieru skiego ogólniaka. Tego dnia, ka dy by ciekawy z kim b dzie
dzieli szkoln awk , jak b dzie wygl da nasz plan zaj
i kto tak naprawd zajmie si grup
niesfornych uczniów licz cych 32 osoby. Przez kolejne 3 lata wychowywa a nas p. prof. Monika Kulas, z zawodu fizyczka.
32
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Pierwszy rok min
BIERUNIU
bardzo szybko, w krótkim czasie bardzo si zaprzyja nili my i stworzyli-
my zgran grup . Ju wtedy wiedzieli my, e klasa matematyczno-fizyczno-humanistyczna
nie przebrnie przez te kilkadziesi t miesi cy bez echa o sobie.
W naszej klasie mo na by o odnale
wiele talentów, które mia y okazj zaprezentowa swoje
zdolno ci nie tylko podczas Festiwalu Wiosennego ale i na wielu konkursach powiatowych,
regionalnych a nawet ogólnopolskich wracaj c zawsze z miejscami na podium.
Nie sposób nie wspomnie o naszych klasowych pere kach:
- Justynie Fatydze – mistrzyni ta ca latynoameryka skiego, wielokrotnie nagradzana na konkursach recytatorskich, a tak e poezji piewanej
- Annie Zagórskiej i ukasza Grabowskiego – duet który bra udzia we wszystkich matematycznych konkursach z pozytywnym rezultatem
- Monice Ba dydze – mistrzyni w j zyku rosyjskim. Olimpiada j zykowa zapewni a jej 100%
matur z j zyka rosyjskiego .
- Sarze Bajurze – mi
niczce sportów ale przede wszystkim gry w kosza. Nie jednokrotnie
zasila a swoj obecno ci dru yn na zawodach sportowych.
- Magdalenie Kieco – ona zawsze potrafi a wymalowa sobie zas
on nagrod na konkur-
sach malarskich.
W naszej klasie znajdziemy tak e zdolnych aktorów ( Magdalena Górkiewicz, Bart omiej
Szwajnoch), siatkarzy, ( Magdalena Górkiewicz, Klaudia Pioskowik, Wojciech Buniewicz,
Maurycy Ko win), szachistów ( ukasz Freitag, Micha Jankowski) i wielu wspania ych ludzi
którzy maj swoje pasje i hobby.
Na drugim roku nasza klasa mo na powiedzie dos ownie i metaforycznie : przej a w adz .
Maria Urba czyk zosta a przewodnicz
pracy zabra a ze sob klasow p
szkolnego samorz du uczniowskiego i do wspó -
pi kn . Jej zast pczyni zosta a Justyna Fatyga, funkcj
szkolnego skarbnika sprawowa a Aneta Giza, za protokolantkami zosta y: Edyta St ch y, Izabela Kula. Zawsze w gotowo ci by sztandar szko y który reprezentowa nasze liceum na wielu
uroczysto ciach a z nim nasza trójka znajomych: Izabela Kula, Aleksandra Sroka oraz Maurycy
Ko win.
Przez te 3 lata mogli my uczestniczy w wielu szkolnych imprezach, a tak e brali my czynny
udzia w wyk adach naukowych m. in na Uniwersytecie
skim, wycieczkach po Warszawie,
Krakowie. Wiele prze yli my, by y chwile dobre i te z e, ale chyba wszyscy najmilej b dziemy wspomina ludzi których by o nam dane spotka w bieru skim ogólniaku.
33
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
wychowawca - mgr Agnieszka Wyderka-Dyjeci ska
KLASA III G
1.Czyrwik Aneta
16.Machnik Monika
2.Drobny Klaudia
17.Minorczyk Monika
3.Filipowska Katarzyna
18.Niesyto Karolina
4.Freitag Karolina
19.Noras Marcin
5.Hamerla Mateusz
20.Rogalski Bart omiej
6.Hudzikowski Maciej
21.Ryszka Zuzanna
7.Jagoda Monika
22.Sajdok Aleksandra
8.Koci ska Kamila
23.Skubisz Micha
9.Kotajny Adam
24.Sosna Klaudia
10.Kowolik Martyna
25.Stelmaczonek Cezary
11.Ko mi ska Martyna
26.Stolecka Magdalena
12.Lamik Monika
27.Tomala Klaudia
13.Lewkowicz Sonia
28.Zwyrtek Piotr
14.Lizurej Kornel
29. urek Katarzyna
15. oso Paulina
SAMI O SOBIE
Wszystko zacz o si pewnej pi knej jesieni 3 lata temu. Od tego czasu sporo si zmieni o,
kilka osób do nas dosz o, z paroma musieli my si po egna , ale w
nie wtedy zacz a si
przygoda klasy 3G. Nie tylko wspólne lekcje i sp dzanie razem przerw zbli
o nas do siebie.
Du y wp yw na nasze relacje mia y wycieczki klasowe, a nie by o ich ma o. Aby tradycji sta o
si zado , jak wszystkie pierwsze klasy LO im. Powsta ców
udzia w wyje dzie na Gór
skich w Bieruniu wzi li my
w. Anny. Nast pne na li cie by o Kro cienko, dzi ki któremu
poznali my si lepiej i który by pierwsz , du
imprez integracyjn . Wspominamy go z
miechami na ustach. Wa nymi wydarzeniami by y równie zwiedzanie Krakowa szlakiem
odej Polski, oraz cudowna wycieczka do Wroc awia. Ale to jeszcze nie koniec, cz
osób
z naszej klasy uczestniczy a w Euroweeku, zwidzaniu Londynu czy te w wyjazdach do teatru.
W szkole organizowane by y spotkania z native speakerami, i oczywi cie (wydarzenie o którym
nie sposób zapomnie ) spektakularny LipDub. Wszystkie te wydarzenia nie tylko czego nas
nauczy y, ale zwi za y nas ze sob i sprawi y, e stawali my si coraz bardziej zgrani.
34
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Nasz klasa to mieszanina osobowo ci. Wymienianie wszystkich nazwisk po kolei nie ma sensu,
gdy pod ka dym znalaz yby si niezliczone strony opisu. Ka dy z nas wniós co innego, oryginalnego i wspania ego, co w konsekwencji z
znale
o si na klas z charakterem. Mo na u nas
wybitne talenty muzyczne: cudowne g osy i zdolnych gitarzystów, kreatywnych foto-
grafów, umys y matematyczne, geniuszy plastycznych, graficznych, ogrom humanistów z krwi
i ko ci, dziennikarzy, j zykowców i uzdolnionych sportowców. Jednak nasze talenty to nie
wszystko, czym mo emy si pochwali . Z pewno ci jeste my równie klas , która potrafi walczy o swoje, potrafimy by zawzi ci i wytrwali, a przede wszystkim zawsze stoimy za sob
murem. W ci kich chwilach umiemy si zjednoczy i dzia
mo na pomin
razem. Mówi c o klasie 3G nie
naszego spoiwa, motywatora i mentora: naszej wspania ej wychowawczymi.
Tutaj ju nazwiska u
trzeba, gdy to w
nie dzi ki niestrudzonej pani profesor Agnieszce
Wyderce-Dyjeci skiej nasza klasa by a wyj tkowa. To ona potrafi a utrzyma nas w ryzach,
ale te
wietnie si z nami dogadywa a i zawsze mo na by o na ni liczy . B dziemy jej za to
dozgonnie wdzi czni.
Tak w
nie przez te 3 lata nasza klasa ewoluowa a, zmienia a si , rozwija a. Przez ten czas
poznali my siebie nawzajem i uczyli my si ze sob wspó pracowa . Zd yli my si ju przyzwyczai i z
ze sob na tyle, e teraz, kiedy przychodzi czas opuszczenia murów tej szko y,
robimy to z niema ym trudem. Mamy nadziej , e zostaniemy zapami tani, jako klasa oryginalna, z charakterem i poczuciem humoru. My z pewno ci nie zapomnimy o osobach, które
sprawi y, e okres liceum by dla nas wspania ym prze yciem, prawdziw przygod . Dzi kujemy w tym miejscu nauczycielom, a w szczególno ci naszej wychowawczyni za to, e „nauczyli nas i wychowali ku przysz
ci”. Mamy nadziej , e ta przysz
nia a jak czas sp dzony w liceum.
35
b dzie równie wspa-
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Sukces nasz tradycj
Rozmowa z Panem Romualdem Kubicielem – dyrektorem
Liceum Ogólnokszta cego im. Powsta ców
skich w Bieruniu.
36
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
W tym roku powiat bieru sko-l dzi ski obchodzi swoje XV-lecie, Liceum Ogólnokszta ce obchodzi 65-rocznic swojego istnienia. Czy móg by Pan powiedzie jak bieru skie liceum wpisuje si w powiatowy krajobraz?
Romuald Kubiciel: Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców
skich w Bieruniu Starym powsta o
w 1948 roku i jest jednym z najstarszych liceów w regionie. Od momentu powstania jej mury opu ci o
ponad pi tysi cy absolwentów, w ród których znajduj si osoby zajmuj ce najbardziej eksponowane
stanowiska w administracji rz dowej, w wiecie gospodarki, kultury i sztuki. W ród nich s politycy,
naukowcy, lekarze, nauczyciele, ksi a, sportowcy i inni reprezentuj cy ró ne profesje. Absolwentami
naszej szko y s burmistrzowie, wójtowie okolicznych gmin oraz przewodnicz cy rad samorz dów terytorialnych. My , e o pozycji Liceum w krajobrazie regionu, wiadcz ludzie, którzy opu cili mury
szko y i wzbogacili swoimi talentami lokaln spo eczno .
Sk d opinia mówi ca, e sukces jest wpisany w tradycj bieru skiego LO?
R.K.: By mo e wi e si to z ponadprzeci tnymi wynikami egzaminu maturalnego. W zesz ym roku
grupa 159 maturzystów odnios a niebywa y sukces – zajmuj c 10 miejsce w województwie skim (na
781 szkó z matur ) ze redni zdawalno ci na poziomie 98,7 %, a warto podkre li e do matury
przyst pi o 100% wszystkich absolwentów, co nie jest - jak mog oby si wydawa - takie oczywiste. W
roku 2014 wynik podobny, tyle, e na tle województwa nasza szko a wypad a jeszcze lepiej. Niemal
wszyscy spo ród 134 absolwentów, przyst pili do matury (jeden ucze si nie zdecydowa ). Wska nik
zdawalno ci po sesji majowej 97 %, po poprawkach w sierpniu 99 %. 16 miejsce w województwie pod
wzgl dem zdawalno ci, podobnie wysoki wynik, je li idzie o redni wynik egzminu z j zyka polskiego
i matematyki.
Tragedia egzaminu z matematyki tak szeroko komentowana w mediach nas nie dotkn a. Wyniki z innych przedmiotów na najwy szym poziomie, znacznie powy ej wyników liceów ogólnokszta cych w
województwie skim i s porównywalne z wynikami najlepszych liceów w regionie.
Warto nadmieni , e to wszystko dzi ki uczciwej pracy maturzystów i zaanga owaniu nauczycieli.
Na czym polega wyj tkowo
oferty edukacyjnej bieru skiego LO?
Nowo otwarte zespo y klasowe, zgodnie z trendami wspó czesnej edukacji, realizuj przedmioty rozszerzone w grupach. Atutami otwartych klas jest niespotykana gdzieindziej liczba godzin z j zyka polskiego - w klasach humanistycznych, i matematyki - w klasach cis ych. No i przedmioty uzupe niaj ce
wprowadzone do oferty szko y: fizyka medyczna, praktyczna matematyka, obs uga programów inzynierskich i in.
W ofercie j zykowej naszej szko y znalaz o si a 5 j zyków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski,
hiszpa ski i francuski – wszystkie do wyboru ucznia w osobnych grupach pozaklasowych, cznie z
poziomem nauczania: pocz tkowy, podstawowy, zaawansowany i rozszerzony. Szóstym j zykiem jest
acina uczona w klasie humanistycznej i co warte podkre lenia równie w klasie przyrodniczej, kszta cej przysz ych adeptów uniwersytetów medycznych.
Co stanowi o unikalno ci bieru skiego ogólniaka?
Przede wszystkim wspania a m odzie , zaanga owana w ycie szko y i ch tna do podejmowania najró niejszych inicjatyw. Ponadto gwarantem najwy szego poziomu nauczania jest grono nauczycielskie,
spo ród którego ponad po owa nauczycieli posiada kwalifikacje egzaminatora maturalnego OKE, co ma
37
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
du e znaczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. W ród nich takie kwalifikacje
posiada: pi ciu polonistów, trzech germanistów, dwóch anglistów, wszyscy matematycy, chemicy, biolodzy, dwóch fizyków, historyk, rusycysta oraz nauczyciel informatyki. W porównaniu z innymi szkoami, sytuacja ta jest zupe nie wyj tkowa. W szkole uczy kilkunastu nauczycieli z kwalifikacjami do
nauczania dwóch i wi cej przedmiotów.
Szko a dba o jak najlepszy poziom edukacji, czego dowodem s ponadprzeci tne wyniki uzyskiwane
przez jej absolwentów na egzaminie maturalnym oraz sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
sportowych i artystycznych.
Tradycj ju sta y si dodatkowe zaj cia prowadzone przez pracowników naukowych skich wy szych uczelni, w ramach podpisanych umów o wspó pracy i opiece naukowej. Wspó prac na takich
zasadach liceum prowadzi m.in. z Instytutem Matematyki Uniwersytetu
skiego, Instytutem Fizyki
Uniwersytetu
skiego, w ramach wspó pracy z katowickim oddzia em IPN uczniowie uczestnicz w
warsztatach dotycz cych historii
ska.
Ponadto organizujemy od lat wymiany m odzie y ze szko z partnerskiego miasta Gundelfingen i z St.
Sebastian Kolleg z Freiburga. W tym roku na zaproszenie naszej szko y partnerskiej Albert Schweitzer
Gymnasium w Gundelfingen, uczestniczy em w uroczysto ci 10-lecia podpisania oficjalnego partnerstwa mi dzy naszymi szko ami. Ju wkrótce kolejna rocznica – 20 lecie pierwszej wymiany polskoniemieckiej. Tak si akurat sk ada, e w tej pierwszej w 1996 roku uczestniczy em jako nauczyciel.
Uczestniczy a w niej równie nauczycielka j zyka niemieckiego i podstaw przedsi biorczo ci, pani mgr
Monika Margol tyle, e jako uczennica. I to jest najlepszy dowód na to, e wymiany te maj sens.
Jakie zmiany zasz y w szkole po wakacyjnym remoncie?
Dzi ki staraniom organu prowadz cego we wrze niu tego roku, uczniowie rozpocz li edukacj w
wie o wymalowanych klasach. Zmiany widoczne s ju w podwojach szko y. Hol parteru i klatki schodowe zyska y nowoczesny charakter, dzi ki nowym posadzkom, cianom pokrytym marmuritem i poczom ze stali nierdzewnej. Na parterze uda o si wygospodarowa spor przestrze dzi ki, której
szko a uzyska a wspó czesny, nieprzyt aczaj cy wygl d. W ka dej sali nauczyciele dysponuj stanowiskami komputerowymi i projektorami multimedialnymi oraz do Internetu.
Jakie plany na przysz
?
Tyle inwestycji, wiele zmian, które dzi ki organowi prowadz cemu – Starostwu Powiatowemu, uda o
si zrealizowa , eby wspomnie tylko o budowie Orlika, wymianie sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, przeciw-po arowej, nowych azienkach, malowaniu szko y, ci ym doposa aniu pracowni…
czy mo na jeszcze o czym wi cej marzy ? G boko wierz , e kiedy si czego pragnie, wtedy znajd
si rodki i ludzie, którzy pomog spe ni nasze marzenie. Marz o auli z prawdziwego zdarzenia, takiej
ze scen , kulisami… w której mog yby si odbywa uroczysto ci szkolne i wyk ady dla szerszego grona
odbiorców. I prosz w strategii rozwoju powiatu, znalaz y si stosowne zapisy o budowie mediateki
przy liceum. My równie o gruntownej przebudowie znajduj cego si za szko patio… có mo e
uda si to zrealizowa do obchodów 80-lecia istnienia szko y.
38
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Rozmawiamy
Wywiady z uczniami – lud mi z pasj
39
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Monika Ba dyga
zdobywczyni pi tego miejsca w eliminacjach
okr gowych XLV Olimpiady J zyka Rosyjskiego,
ubieg oroczna finalistka eliminacji centralnych,
wolontariuszka, poetka
Opowiedz nam o swojej pasji.
- Rosyjski, rosyjski, rosyjski! Bez tego nie ma dnia. To jest nauka j zyka w ka dym aspekcie.
Takim zwyk ym, jak to bywa na lekcjach, i niezwyk ym. To jest czasem nawet taka ma a obsesja. W telefonie - po rosyjsku. Strony internetowe - po rosyjsku (co doprowadza do sza u
40
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
tat ). Muzyka - najlepsza rosyjska (bo naprawd jest dobra!). Ksi ki ostatnio te albo rosyjskich autorów albo w j zyku rosyjskim o mielam si czyta i jaka to euforia, kiedy si rozumie! Cz sto ogl dam rosyjskie filmy. Staram si pisa wiersze w moim ukochanym j zyku. W moim pokoju wisi du a rosyjska flaga. S momenty, w których my
znale
po rosyjsku i
s ów po polsku nie potrafi . Wsz dzie us ysz i rozpoznam rosyjski. Jak jestem w
otoczeniu znajomych, którzy co rozumiej , to naturalne jest u mnie powiedzie 'priwiet', 'da',
'niet' , 'haraszo', 'spasiba', ... Wszyscy mnie znaj z tego, e kocham ten j zyk, do tego czasem
uwa aj , e wszystko wiem, a tak, niestety, JESZCZE nie jest. Ale, ale - ja te interesuj si
innymi rzeczami, eby nie by o...:)
Jakie by y pocz tki? Kiedy i w jaki sposób narodzi a si ta pasja?
Moja przygoda zacz a si ju 6 lat temu, kiedy z tat ogl dali my w kinie "Rok 1612". Tam
po raz pierwszy us ysza am rosyjskie s owo, na które zwróci am uwag . Puszka. Jak si dowiedzia am, e to armata, to nie mia am w tpliwo ci, e chc si rosyjskiego uczy . Kilkanacie tygodni chodzi am na prywatne lekcje. Nauczy am si podstawowych rzeczy. Potem wybór liceum by uwarunkowany troch tym, e musi by rosyjski, e chc kontynuowa to, co
41
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
polubi am. I spotka am pani Tla
zarazi am si mi
BIERUNIU
.:) Przesz am przez te podstawowe rzeczy jeszcze raz i ju
ci do j zyka od pani profesor. Wch ania am wszystko jak g bka i tak do
dzisiaj.
Czego wymaga od ciebie realizowanie Twojej pasji? Co musisz jej po wi ci ?
Przede wszystkim czasu, cierpliwo ci i odp dzania lenistwa. Nauka czegokolwiek wymaga
tych rzeczy. Do pasji jeszcze potrzeba mi
ci. Musz te ustala sobie priorytety, bo nie
mo na zrobi wszystkiego na raz, trzeba czasem z czego zrezygnowa , aby usi
i po wi -
ci si temu, co si kocha.
Co Ci daje Twoja pasja?
Rado , satysfakcj , wiedz , marzenia i cele, perspektywy na przysz
. Jest dla mnie uspo-
kojeniem i powodem wachlarza najprzeró niejszych pozytywnych uczu . To jest cz
mnie,
sens ycia nawet. Bo co ja bym robi a bez tego rosyjskiego...?
Jakie sukcesy masz na swoim koncie?
No, troch si tego nazbiera o, chocia chyba w ani jeden nie wierzy am. Przede wszystkim
tytu finalisty olimpiady i troch mniej stresu w czasie matur. Poza tym miejsca na podium w
dyktandach, konkursie recytatorskim, w MISH MASHu, konkursach wiedzy o literaturze...
Ci ko wszystko spami ta . To pog bia moj mi
i dostarcza troch wi cej wiary w sie-
bie. Ale najwa niejsze w tych sukcesach, to wiedza, jak zdoby am.
W jaki sposób przygotowywa
si do olimpiady?
Na pocz tku nie wiadomie. Po prostu robi am 'zadania dodatkowe'. Mnóstwo gramatyki,
któr przyswajam do tej pory... A nagle si dowiedzia am, e jestem gotowa, eby spróbowa
w swoich si w olimpiadzie. Nie by am przekonana. Ale spróbowa ... To nic nie kosztuje.
Wi c kolejne testy, zadania. Du o pracy, szczególnie z przygotowaniem si do ustnej cz ci
olimpiady. Kilka sobót po par godzin, które po wi ci a mi pani profesor Tla ka i nagle si
42
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
dosta am do centralnych eliminacji! I kolejne soboty, zbieranie informacji, mnóstwo zapisanych stron do nauczenia, godziny czytania i przegl dania tych samych notatek. Najwa niejsze
by o wsparcie, pomoc i wiara we mnie pani profesor. Bez niej to bym nigdzie nie zasz a i bardzo jej dzi kuj . Za wszystkie sukcesy i za ca wiedz .
Opowiedz nam o jakim szczególnym zdarzeniu zwi zanym z Twoja pasj .
Najpi kniejsze by o spotkanie z Zosi , Ani , Kacprem, Micha em i Miko ajem w Warszawie.
To s wspaniali ludzie, z którymi prze
am jeden z najtrudniejszych weekendów w yciu.
Oni maj tak sam pasj , co nas bardzo po czy o. Ciesz si , e prawie wszyscy jeste my
co jaki czas w kontakcie. Natomiast z Zosi si zaprzyja ni am i jest ona teraz jedn z najwa niejszych dla mnie osób. A wi c dzi ki mojej pasji narodzi a si przyja , to jest cudowne.
Jakie plany z ni wi esz?
Przede wszystkim studia. Filologia rosyjska. Potem nie wyobra am sobie pracy, w której bym
nie mog a u ywa tego j zyka. Chcia abym, eby rosyjski by dalej moj codzienno ci .
Jakie masz marzenie?
Ojoj. Najbardziej to chyba jednak chcia abym mówi po rosyjsku chocia troch podobnie,
jak prawdziwi Rosjanie. Bez zawahania. Taki akcent, melodia. Uwielbiam to. I chcia abym
zwiedzi Rosj , poznaj c materialn kultur , przyrod i przede wszystkim ludzi.
I napisa ksi
po rosyjsku! To by by szczyt szcz cia.
I par takich innych...
43
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Czy zach ca by innych do intensywnej nauki j zyka? Dlaczego?
Jasne! Uczcie si , bo to si , po pierwsze, przydaje w yciu. Znajomo
cego j zyka jest ceniona. A jak kto w
jakiegokolwiek ob-
y serce, to taka nauka potrafi si odwdzi czy - cz o-
wiek jest szcz liwszy. Bo j zyk to nie tylko s ówka, gramatyka, sprawdziany i odpowiedzi.
Je li si w tym cz owiek zanurzy, to nawet chwile zw tpienia nie b
od uczestniczenia we wspania ej przygodzie.
A je li jednak nie - to przynajmniej mniej konkurencji.;)
Czego Ci yczy ?
-
. :D
44
w stanie nas odwie
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Magdalena Górkiewicz
aktorka, wzi a udzia w megawidowisku
„Franciszek – wezwanie z Asy u”
w katowickim Spodku
yszeli my o Twoim ostatnim sukcesie. Opowiedz nam o spektaklu, którym wzi
udzia i jak do tego dosz o?
Sukces oczywi cie nale do wszystkich 500 wykonawców! O castingu do megawidowiska
‘’Franciszek - wezwanie z Asy u’’ dowiedzia am si do kole anki z klasy, która równie wzi a
w nim udzia , tylko do cz ci wokalnej. Oczywi cie postanowi am na niego pojecha z racji
tego, i swoj przysz
wi
w nie z aktorstwem. Na casting mia am przygotowa 4-minutow prezentacj , wi c wybra am wiersz Leopolda Staffa ,,Deszcz jesienny’’. Na miejscu
45
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
musia am si zarejestrowa i podpisa plik zgód na przetwarzanie moich danych w mediach.
Nast pnie czeka am ju tylko na moj kolej… Po 3 dniach dosta am e-maila z wynikami. By
pisk, rado i zy. Chyba nie musz mówi dlaczego
Megawidowisko przedstawia o ywot w. Franciszka z Asy u. W spektaklu wzi o udzia 500
wykonawców. Aktorzy Teatru A, grupy rekonstrukcyjne, osoby niepe nosprawne, zespo y taneczne, orkiestry, chór, no i recytatorzy oraz wokali ci. Wykorzystano efekty pirotechniczne,
pada prawdziwy deszcz, zap on tak e ywy ogie .
Jak przygotowywa
si do castingu i potem do spektaklu?
Na casting przygotowywa am si w zasadzie tak jak na normalny konkurs recytatorski. Szybko
nauczy am si wiersza i powtarza am go milion razy przy ka dej dobrej okazji. Dzie przed
castingiem, kilka razy robi c próby przed mam , zapomina am tekstu. Bieg am wtedy do pokoju, wyp akiwa am stres i z
, i recytowa am dalej, tak d ugo, a mówi am go z zawrotn
szybko ci …
Od wrze nia w ka
sobot je dzi am na próby do Katowic. Przez pó tora miesi ca grupami
przygotowywali my si osobno, dopiero we wtorek przed rodow premier wszyscy razem
spotkali si na próbie w Spodku. My la am wtedy, e to niemo liwe eby przez 2 dni 500 ludzi
ogarn o to ca e widowisko. Kto kiedy wchodzi na scen , po kim mówi… Przypomina am sobie
jednak, e mamy najlepszego re ysera (Mariusza kaoubka), z którym sp dzenie 12 godzin by o
zaszczytem!
Co wspominasz najlepiej?
46
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Najpi kniejszym momentem by a chwila, kiedy przed przedstawieniem na telebimie pokaza
si papie Franciszek pozdrawiaj cy nas. Skierowa s owa do organizatorów i uczestników
spektaklu podczas audiencji generalnej. Mówi o Katowicach, megawidowisku, ‘’Biedaczynie
z Asy u’’. Pami tam, e mia am wtedy zy w oczach. Czu am, jakby sam Papie sta przede
mn , u miecha si i dzi kowa za to, e bior udzia w czym tak wa nym. Najlepiej wspominam te moment, kiedy podczas pie ni fina owej dostali my owacje na stoj co od wiwatuj cej
widowni w Spodku. Znowu p aka am, nie mog c uwierzy , e co tak pi knego przydarzy o
si w nie mnie.
Mówi c o tym, co wspominam najlepiej nie mog oczywi cie zapomnie o poznanych tam
ludziach. Znam ich zaledwie 1,5 miesi ca ale ju wiem, e jest to wspania ych 20 osób, z którymi chcia abym utrzyma kontakt jak najd ej. Mówi oczywi cie o mojej grupie recytatorów, re yserze i asystencie, którzy nas przygotowywali. Ciesz si , e Bóg postawi Ich na
mojej drodze. Cudpwnie wspominam ka
chwil razem. Nagrywanie w studiu, wspólne interpretowanie tekstu, to jak wchodzili my na hal Spodka b
jadalnie, a wszyscy bili nam
brawo. Teraz, kiedy us ysza am tyle ciep ych s ów, gratulacji, wyrazów zachwytu, marz jedynie o momencie, kiedy re yser zadzwoni do mnie z informacj , e wracamy na próby i e nasza
wspólna przygoda nie dobieg a jeszcze ko ca…
Czy co sprawi o Ci trudno ? Problemy?
Moim najwi kszym problemem by chyba stres. Jeszcze nigdy w yciu nie gra am przed 7tysi czn publiczno ci . Wiedzia am, e na widowni b dzie moja rodzina, przyjaciele, ludzie z
mojej miejscowo ci, Biskup, dlatego rzecz jasna nie mog am da plamy.
Wspomnia
, e wi esz swoj przysz
z aktorstwem. Jakie s twoje plany?
Na razie zastanawiam si na wyborem szko y aktorskiej, a mój wybór padnie raczej na Pa stwow Wy sz Szko Filmowa, Telewizyjn i Teatraln im. Leona Schillera w odzi. Ale z
racji tego, i ta szko a jest na 14 miejscu w rankingu 25 najlepszych szkó filmowych wiata
szanse, e si tam dostan za pierwszym razem s baaaardzo ma e. My te , eby po maturze
na roczne studium aktorskie, które pozwoli mi jak najlepiej przygotowa si na to, o czym
marz ju od wielu lat. Lub po prostu zaj si wreszcie w pe ni castingami.
Jakie sukcesy masz ju na swoim koncie?
Sukcesów nie mam du o. Przede wszystkim obecnie moim najwi kszym yciowym sukcesem
jest bez w tpienia udzia w megawidowisku ‘’Franciszek wezwanie z Asy u’’. Poza tym zwyci stwa we wspomnianych ju konkursach recytatorskich ‘’Godomy i spiewomy po lonsku’’,
3 miejsce w przegl dzie scenek w j zyku angielskim, 2 miejsce w konkursie Mish-Mash z rosyjskiego. Poza tym w wakacje dosta am si do reklamy, ale z przyczyn osobistych nie mog am
pojecha na nagranie.
Kiedy i w jaki sposób narodzi a si Twoja pasja?
47
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Kiedy? Tak naprawd nie wiem. Wiadomo, e na pocz tku chcia am by ksi niczk ! Moja
mama zawsze powtarza, e od dziecka lubi am wyst powa . Ju w przedszkolu bra am udzia
w przedstawieniach. Potem ci gn o si to przez podstawówk , gimnazjum, a do teraz. Pami tam czasy, kiedy by am ma a, robi am sama dekoracje z krzese , koców i poduszek w salonie i zaprasza am rodziców na moje w asne przedstawienia! Oczywi cie by a to totalna improwizacja. Niewa ne, e rzeczy które mówi am by y bez sensu, e gra am tylko ja jedna. Wa ne,
e GRA AM, mia am publiczno i robi am to, co lubi am. Wtedy jeszcze nie wiedzia am, e
w przysz ci b dzie to mia o dla mnie takie znaczenie.
Czego wymaga od ciebie realizowanie Twojej pasji? Co musisz jej po wi ci ?
Przede wszystkim czas. Wiadomo, e ka dy zawód, hobby czy zwyk e zainteresowanie czym
wymaga po wi cenia si . Od enia innych rzeczy na pó niej i zaj cia si tym yciowym priorytetem. Tak by o jeszcze w szkole podstawowej i gimnazjum, kiedy bra am udzia w konkursach ‘’Godomy i piewomy po lonsku’’, kiedy oprócz zwyk ych codziennych obowi zków,
musia am nauczy si zwykle d ugich tekstów i po czy recytacj z gr aktorsk . Tak samo
by o z megawidowiskiem o w. Franciszku. Po wi ci am wiele dni na próby, wiczenia. Ale
nie narzekam. Bo przecie robi am i wci robi to, co kocham.
Co Ci daje Twoja pasja?
Aktorstwo daje mi przede wszystkim mo liwo wcielenia si w przeró ne postaci. Gra o si
ju babci , dziadka, zaj ca, a nawet koguta. Daje mi mo liwo poznania samej siebie, moich
abo ci i mocnych stron, uruchomienie wyobra ni. Daje mi przede wszystkim rado , a to jest
chyba w tym wszystkim najwa niejsze. Nie potrafi chyba precyzyjnie odpowiedzie na to pytanie. Po prostu uwielbiam wyst powa na scenie, uwielbiam gra i ju
Opowiedz nam o jakim szczególnym zdarzeniu zwi zanym z Twoja pasj .
Chyba nikogo to nie zdziwi, jak znów pos
si przyk adem z megawidowiska… Szczególnym zdarzeniem by o zdecydowanie to, jak kilka minut przed premier na telebimach pozdrawia nas papie Franciszek i mówi o uczestnikach. By to jeden z najlepszych momentów w
moim yciu. Nie wiedzia am, e udzia w tym widowisku doprowadzi to takiego pozytywnego
zamieszania w moim yciu i da mi tyle rado ci.
Je eli mam wspomina szczególne zdarzenia, nie mog zapomnie o jeszcze jednym. 3 lata
temu. Jase ka. Pi kny grudzie . Ja w roli Maryi. Scena ko cowa, niezwykle wzruszaj cy moment, kiedy siedzia am na rodku sceny w ród pastuszków, Józefa, Trzech Króli i w r kach
trzyma am lalk baby-born czyli Jezusa. Ca y mój rodzinny Che m na widowni. S ycha wzruszenie w ród ludzi. Pi kna chwila. W ród gromkich braw kurtyna zacz a si zasuwa . My c,
e to ju naprawd koniec, odwróci am si do reszty aktorów i krzycz c „Jeronie! Uda o si !”,
rzuci am gdzie wysoko „ Jezusem”. Oczywi cie na moje nieszcz cie w tym samym momencie kurtyna nagle posz a w gór i ca a widownia widzia a zaj cie „zza kulis”. W jednej sekundzie s ycha by o na sali wybuch miechu, który trwa przed dobre 10 minut.
Jakie masz marzenie?
48
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Marzenie oczywiste. Gra w filmach! Najlepiej w thrillerach, filmach sensacyjnych, tam gdzie
Rowan Atkinson, Al Pacino, Jack Nicholson, Meryl Streep i Jane Fonda.
Czy zach ca by innych do zaj cia si takim hobby?
Trudno powiedzie , czy umia abym zach ci . To trzeba lubi . Nie mo na na scenie sta z
przymusu i recytowa wierszyk z zamkni tymi oczyma. Trzeba tam wbiec z rado ci i nadziej ,
e zaraz zrobi si co super wietnego! Aktorstwo, wyst py publiczne trzeba moim zdaniem
mie we krwi. Mimo wszystko jednak bardzo polecam! I mog zapewni , e aktorstwo daje
mnóstwo satysfakcji, rado ci i wspania ych chwil. A ludzie, których poznamy, do wiadczenie,
które zdob dziemy i momenty, które prze yjemy nieraz nas wzrusz i daj nam jedne najpi kniejszych chwil w yciu!
49
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Tomasz cierski
pasjonat jazdy ekstremalnej na rowerze BMX
Opowiedz nam o swojej pasji.
Moj pierwsz jak i za razem najwa niejsz pasj jest jazda ekstremalna na rowerze BMX.
Jest to sport wymagaj cy du o czasu, motywacji i zajawki.
Jakie by y pocz tki? Kiedy i w jaki sposób narodzi a si ta pasja?
Moja pasja narodzi a si w do prosty sposób. Mój kolega kupi sobie rower BMX, ja po
kilku przeja kach pomy la em, e równie chce taki mie i rozwija si razem z koleg .
Pocz tki jak wiadomo s zawsze najgorsze, lecz po ci kich dniach wicz c codziennie t
sam sztuczk , w ko cu nadchodzi ten niesamowity dzie , kiedy ten trick si uda. Wa ne jest,
aby nie poddawa si zaraz po pierwszym upadku.
Czego wymaga od ciebie realizowanie Twojej pasji? Co musisz jej po wi ci ?
Moja pasja wymaga przede wszystkim wiele czasu. Trzeba regularnie wiczy kilka razy w
tygodniu, aby nie traci kondycji i nadal uczy si nowych sztuczek.
Co Ci daje Twoja pasja?
50
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Moja pasja daje mi wiele satysfakcji z udanej sztuczki. Od razu poprawia si samopoczucie i
wzrastaj ch ci do dalszej jazdy. Mo na równie pozna mnóstwo ludzi i sp dza z nimi
przyjemnie czas.
Jakie sukcesy masz na swoim koncie?
Na swoim koncie mam ju wiele sukcesów. Uczestniczenie w zawodach zacz em 2 lata temu
w wakacje odnosz c pierwsze zwyci stwa. Do dzi próbuje startowa we wszystkich mo liwych konkurencjach i zdobywa pierwsze miejsca. W te wakacje uda o mi si stan na podium jakie 3-4 razy, z czego jestem bardzo zadowolony.
Opowiedz nam o jakim szczególnym zdarzeniu zwi zanym z Twoja pasj .
Jednym i najwspanialszym zdarzeniem by o moje pierwsze zaj cie pierwszego miejsca na zawodach. Jest to niesamowite uczucie, wiedz c e najlepiej pojecha ze wszystkich uczestników.
51
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Jakie plany z ni wi esz?
Ogólnie mówi c planuje wyjecha na studia do Wroc awia gdzie bym móg nadal rozwija
swoj pasje na jednym z najlepszych skateparków w Polsce, a zarazem studiowa na uczelni.
Nie zamierzam na razie zrezygnowa z mojej pasji przez d ugie lata.
Jakie masz marzenie?
Moim marzeniem jest zostanie profesjonalnym riderem i startowanie na najwi kszych mi dzynarodowych zawodach z najlepszymi zawodnikami.
Czy zach ca by innych do zaj cia si takim hobby? Dlaczego?
Oczywi cie, e bym zach ca innych do podj cia jazdy na rowerze. Jest to bardzo przyjemny
sposób sp dzania czasu. Mo na si sta najlepszym w tym co si kocha, zawiera nowe kontakty, startowa w zawodach. Na pewno jest lepiej wyj na rower ze znajomymi, ni siedzie
przed komputerem.
52
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
ukasz Mrzyk
stra ak OSP, laureat konkursów po arniczych,
sportowych, ekologicznych
Opowiedz nam o swojej pasji.
Moj najwi ksz pasj jest stra po arna. Obecnie jestem stra akiem w Ochotniczej Stra y Po arnej w
Bojszowach Nowych. Jest to praca, która zrzesza niewiele osób z otaczaj cego nas spo ecze stwa, poniewa wymaga niema ej odwagi, po wi cenia swojego cennego czasu na samo dokszta canie si z
zakresu ró nego typu ratownictwa - poczynaj c od ratownictwa drogowego, wodnego, wysoko ciowego, chemicznego i wielu innych, a ko cz c na medycznym. Osoby, które tym si maj zazwyczaj
do tego wielkie zami owanie i charakteryzuj si ch ci pomocy innym ludziom, którzy znale li si w
trudnych, tragicznych losowych sytuacjach takich jak wypadki komunikacyjne, po ary, innych zagroeniach yciu lub zdrowia, czy te mienia ludzkiego.
Jakie by y pocz tki? Kiedy i w jaki sposób narodzi a si ta pasja?
Na samym pocz tku wst pi em w szeregi M odzie owej Dru yny Po arniczej, mia em wtedy 12 lat.
Zach ci mnie do tego mój starszy kolega. Chodzi em na treningi organizowane dla m odzie y przez
naszych starszych do wiadczonych kolegów. Zacz o mi si to coraz bardziej podoba . Gdy by em
starszy, nabra em wi kszego do wiadczenia postanowi em bra udzia y w konkursach o wiedzy po arniczej na ró nych szczeblach, gdzie zajmowa em zazwyczaj miejsca na podium. Bardzo spodoba a mi
si s ba w OSP, co przerodzi o si w moj pasj .
Czego wymaga od ciebie realizowanie Twojej pasji? Co musisz jej po wi ci ?
53
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Realizowanie mojej pasji g ównie wymaga po wi cenia czasu na uczenie si ró nych technik ratownictwa, utrwalaniu wiedzy, udzia u w wiczeniach praktycznych.
Przede wszystkim wymaga ode mnie stawienia si na alarm bojowy, który rozlega si , gdy kto z naszego otoczenia potrzebuje naszej pomocy. Wtedy porzucam wszystkie swoje obowi zki i zadania,
które akurat wykonuj . Podczas akcji ratowniczych musimy by bardzo ostro ni, ca y czas uwa ,
szybko my le , zauwa
zagro enia, które czyhaj nie tylko na osoby poszkodowane, ale tak e na
ratowników. Musimy wykazywa si du odporno ci na stres.
Co Ci daje Twoja pasja?
Bycie stra akiem daje wielk satysfakcj . Pasja ta nauczy a mnie bycia odpowiedzialnym, rozs dnym,
determinuje mnie do dzia ania.
Jakie sukcesy masz na swoim koncie?
Na swoim koncie mam kilka sukcesów, m.in. miejsca na podiach w konkursach o wiedzy po arniczej i
ekologicznej, wygrane w dru ynowych zawodach sportowo – po arniczych na ró nych szczeblach.
My , e najwi kszym sukcesem to przygotowanie moich m odszych kolegów z MDP do powy szych konkursów i osi gniecie przez nich równie wysokich wyników jak ja.
54
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Jakie plany z ni wi esz?
Moim planem jak i marzeniem jest zostanie stra akiem Pa stwowej Stra y Po arnej. eby doj do
tego celu czeka mnie d uga i ci ka praca, aby dosta si na odpowiednie studia, które przygotuj
mnie do wykonywania tego zawodu. Mam nadziej , e w niedalekiej przysz ci uda mi si to zrealizowa .
Czy zach ca by innych do zaj cia si takim hobby? Dlaczego?
Zach cam innych do wst pienia w szeregi OSP, poniewa jest to jedno z niewielu miejsc, w którym
mo esz nauczy si czego po ytecznego za darmo. Bycie ochotnikiem daje wielk satysfakcj . Nasze
stowarzyszenie jest coraz bardziej cenione w ród spo ecze stwa. Je eli lubisz pomaga ludziom w
najtrudniejszych, nawet w ekstremalnych sytuacjach, lubisz du o adrenaliny, a tak e dzieli si swoimi zainteresowaniami z innymi i lubisz mi atmosfer , poznawa nowych, ciekawych ludzi to OSP
jest w nie dla Ciebie.
55
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Uczymy si (i nie tylko)
Wydarzenia z ycia szko y
Opracowa Szymon Nyga
56
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
***
Pierwszy dzwonek zabrzmia na korytarzach bieru skiego liceum. Podczas inauguruj cego
nowy rok szkolny wyst pienia dyrektor Romuald Kubiciel powita uczniów i nauczycieli,
zwróci uwag na istotne zmiany b ce efektem zakrojonych na szerok skal remontów.
Jednocze nie wyrazi wdzi czno w adzom powiatu bieru sko-l dzi skiego za nak ady inwestycyjne, które w sposób bezpo redni przek adaj si na wiod ce w skali województwa wyniki
naszych uczniów.
Nawi zuj c do wyników rekrutacji dyrektor szko y serdecznie powita uczniów klas pierwszych, którzy w liczbie 89 rozpocz li nauk w trzech nowo otwartych zespo ach klasowych.
Przedstawiono wychowawców klas pierwszych: opiek nad klas 1aed sprawowa b dzie p.
mgr Szymon Nyga – nauczyciel historii, wychowawc klasy 1bf b dzie p. dr Dagmara Jezierska - nauczyciel j zyka polskiego, a klasy 1cg p. mgr Aleksandra Stacho – nauczyciel biologii.
Nowo otwarte zespo y klasowe, zgodnie z trendami wspó czesnej edukacji, przedmioty rozszerzone realizowa b
w grupach nawet 8 osobowych! Atutami nowo otwartych klas jest niespotykana gdzieindziej liczba godzin z j zyka polskiego (w klasach humanistycznych) i matematyki (w klasach cis ych).
W ofercie j zykowej naszej szko y znalaz y si a 5 j zyków obcych (angielski, niemiecki,
rosyjski, hiszpa ski i francuski) – wszystkie do wyboru ucznia w osobnych grupach pozaklasowych, cznie z poziomem nauczania (pocz tkowy, podstawowy, zaawansowany i rozszerzony). Szóstym j zykiem jest acina uczona w klasie humanistycznej i co warte podkre lenia
równie w klasie przyrodniczej, kszta cej przysz ych adeptów uniwersytetów medycznych.
Ko cz c swoje wyst pienie Dyrektor yczy wszystkim uczniom i nauczycielom naszego liceum, owocnej pracy i kolejnych sukcesów w rozpoczynaj cym si roku szkolnym.
Po zako czonej cz ci oficjalnej spo eczno liceum wzi a udzia w Mszy wi tej sprawowanej w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szko y.
***
Podobnie jak w ubieg ych latach obchody Dni Bierunia u wietnione zosta y wyst pami
uczniów naszego liceum.
Tegoroczna impreza przebiega a pod has em „Roku czeskiego”, tote z inicjatywy Bieru skiego O rodka Kultury 12 czerwca, przeprowadzono konkurs „Z Czechami na weso o”. Spoeczno ogólniaka z wielkim entuzjazmem przyj a zaproszenie Burmistrza Bernarda Pustelnika do wzi cia w niej udzia u. Pragn w tym miejscu nadmieni , i w tym roku obchodzimy
jubileusz 15-lecia wspó pracy pomi dzy naszym miastem a Moravskym Beorunem.
Konkurs sk ada si z dwóch cz ci: wokalnej, która polega a na wykonaniu utworu w j zyku
czeskim, oraz kabaretowo-teatralnej nawi zuj cej do czeskiej kultury i j zyka. Laureaci konkursu mieli okazj zaprezentowania si na bieru skim rynku. Dla mieszka ców za piewa y:
Aneta Czyrwik 3G – zdobywczyni I miejsca, Agata Stolorz 2AE – III miejsce oraz wyró nione
wokalistki Klaudia Drobny 3G i Magdalena Sikora. W odarze miasta i zagraniczni go cie,
szczególnie ci z Czech, byli oszo omieni niezwyk ym talentem i czysto ci wykonania czeskich
utworów przez nasze piewaczki.
Dalej wyst pili zwyci zcy cz ci kabaretowo-teatralnej, którzy przedstawili spektakl pt. „Porwanie w Jiczynie”, przygotowany przez pani Dagmar Jeziersk i Dagmar Kupczyk. Udzia
wzi li: Szwejk: Rafa Ciszewski, Pani Mullerowa: Dominika Drob, Hanka: Kinga Go uchowska, Rumcajs: Piotr Zwyrtek, Cypisek: Joanna Stencel, Grucha: Jakub asicki, Cezary : Marcin
Noras, Alex: Klaudia Bula, wirek: Daniel Kowalczyk, Muchomorek: Bart omiej Sarnowski,
Kozio ek Mato ek: Krzysztof Sajdok.
57
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Ju od czasów s ynnych obchodów 600-lecia miasta olbrzymim zainteresowaniem wszystkich
bieruniaków cieszy si korowód przebiera ców, przemierzaj cy ulice miasta w trakcie Dni Bierunia. W tym roku Liceum Ogólnokszta ce w Bieruniu reprezentowa a grupa uczniów z klasy
3C: Jadwiga Habryka, Anna Adamczyk, Martyna Skucik, Linda Zyga, Patrycja Hermanza, Dorota Nowak, Weronika Ca kosi ska, Karolina Ciep y, Klaudia Kondla, Klaudia Kozyra, Robert
Malina, Dawid Nyderek, Martyna Machna, Paulina Niesyto, Maria Pawe oszek oraz Katarzyna
Bula. Wszyscy przebrani za postaci z wspania ych czeskich filmów animowanych: Rumcajsa,
Haneczk , Cypiska i innych w lad za nimi post powali nasi licealni filmowcy z TVeL.
Dyrektor Romuald Kubiciel z
serdeczne podzi kowania dla bior cych udzia w obchodach
uczniów zaznaczy , i bieru scy liceali ci s yn nie tylko z wiod cych w skali województwa
wyników egzaminu maturalnego, ale równie nieprzeci tnego talentu wokalnego, pomys owoci i profesjonalizmu artystycznego. Wdzi czno dyrekcji wynika a ze wiadomo ci, e niektórzy z uczestników zrezygnowali ze swoich weekendowych planów, by reprezentowa nasz
szko . Dyrektor gor co podzi kowa równie pedagogom, bez których dzia i zaanga owania nie prze yliby my tych pi knych chwil.
***
W dniu 01. 10. br. uczniowie klasy humanistycznej (2E): Aleksandra Kozio ek, Dorota Zawadzka i Damian Sowula wzi li udzia w warsztatach organizowanych, przez Oddzia Instytutu
Pami ci Narodowej w Katowicach, Bractwo O wiatowe Zwi zku Górno skiego oraz II Liceum Ogólnokszta ce w Zabrzu.
Zaj cia mia y na celu przygotowanie uczniów i nauczycieli do udzia u w V
skim Turnieju
Debat Oksfordzkich. Warsztaty „Lux ex Silesia? –
sk to kulturalna i naukowa prowincja” – tak w nie brzmie b dzie teza pierwszego etapu turnieju, dotyczy b dzie miejsca i
znaczenie
ska na mapie kulturalnej Polski i Europy.
Pierwsz cz ci warsztatów by spacer po Katowicach: Szlakiem czarnych pere modernizmu
skiego - dr Aneta Borowik (Uniwersytet
ski w Katowicach); Katowice na przestrzeni
dziejów - mgr Edward Wieczorek (Regionalna Pracownia Krajoznawcza); Wielokulturowo
ska - Anna Skiendziel (Instytut Pami ci Narodowej Oddzia w Katowicach).
Dalsza stacjonarna cz
warsztatów odby a si w katowickiej Akademii Muzycznej. Uczestnicy mieli okazj wys uchania nast puj cych wyk adów: „Sylwetki wybitnych
zaków.
awni i zas uguj cy na s aw ” - dr ucja Staniczek (Bractwo O wiatowe Zwi zku Górno skiego); „Nie tylko w giel i stal – o skiej kulturze muzycznej” - prof. dr hab. Leon Markiewicz (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach); „Mówc mo na si sta "
– warsztaty z zakresu retoryki oraz zasad debatowania - mgr Anna Ligocka- a (II Liceum
Ogólnokszta ce w Zabrzu) i dr Andrzej Sznajder (Instytut Pami ci Narodowej Oddzia w
Katowicach)
Celem V
skiego Turnieju Debat Oksfordzkich jest poszerzenie i pog bienie wiedzy o regionie, jak równie zainteresowanie m odzie y ywotnymi problemami Górnego
ska. Równorz dnym celem jest przygotowanie m odzie y szkó ponadgimnazjalnych do aktywnego
udzia u w yciu publicznym, a tak e przekonanie uczestników, e logika argumentacji w debacie mo e by wyrafinowan rozrywk intelektualn . Dzi ki metodzie debaty uczestnicy maj
mo liwo nauczy si : patrze na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie my le , budowa
spójn i logiczn argumentacj , wyst powa publicznie, s ucha innych, bra odpowiedzialno za swoje s owa oraz szanowa swoich rozmówców.
Reprezentacja naszej szko y powróci a do domów pe na zapa u i energii przed zbli aj
si
debat . Ju 25 pa dziernika nasi zawodnicy stan w szranki z reprezentacj III LO z D browy
Górniczej. Pozostaje nam trzyma kciuki…
58
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
***
Dzie Edukacji Narodowej, upami tniaj cy powstanie Komisji Edukacji Narodowej, to
wi to osób odpowiedzialnych za kszta cenie: nauczycieli i pracowników szkó . Dnia 10 pa dziernika b.r. odby o si uroczyste spotkanie dyrektorów i nauczycieli z przedstawicielami
adz powiatowych. Impreza by a okazj do nagrodzenia pracy wyró niaj cych si pedagogów.
Dzi ki profesjonalizmowi - wyra onemu w wysokich wynikach egzaminu maturalnego, poziomie zdawalno ci - kreatywno ci i twórczemu podej ciu do edukacji nauczyciele naszej szko y
zostali uhonorowani nagrodami Starosty Bieru sko-L dzi skiego oraz nagrodami Dyrektora
Szko y. Uroczyste wr czenie laurów odby o si w obecno ci Pana Bernarda Bednorza – Starosty Bieru sko-L dzi skiego, Pana Józefa Bergera – Przewodnicz cego Rady Powiatu, Pana
Henryka Barcika Wicestarosty, cz onków Rady Powiatu, Dyrektorów szkó ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz przedstawicieli rodowiska nauczycielskiego.
Pan Bernard Bednorz zwróci uwag na wyró niaj ce si w skali województwa wyniki egzaminu maturalnego w starobieru skim liceum. Starosta podkre li , e sukces uczniów zawdzi czamy ci kiej pracy i zaanga owaniu nauczycieli.
***
Rozpoznawaln mark naszej szko y sta y si wiod ce w skali województwa wyniki egzaminu
maturalnego. Wi e si to z faktem, i 51% nauczycieli bieru skiego ogólniaka jest czynnymi
egzaminatorami Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej.
Zarówno Dyrektor jak i Grono Pedagogiczne maj olbrzymi udzia maturalnych sukcesach naszych absolwentów. Dzia ania te s dostrzegane przez OKE w Jaworznie jak i inne o rodki
egzaminacyjne w kraju.
W tym roku ju raz standaryzowano u nas maturalne arkusze egzaminacyjne, a wszystko
wskazuje na to, e w nieodleg ej przysz ci nasi uczniowie w podobnym przedsi wzi ciu wezm udzia po raz drugi – podkre la dyrektor szko y p. Romuald Kubiciel. Jest to pok osie sta ej
wspó pracy pomi dzy naszym Liceum a OKE w Poznaniu i warto podkre li , e bieru skie
liceum w procedurze standaryzacji egzaminu maturalnego uczestniczy od lat.
Standaryzacja zada maturalnych stanowi jeden z etapów prac nad matur . Z za enia ma
maturzystom, gdy sprawdza m.in. poprawno redakcyjn zada , trafno doboru tre ci
egzaminacyjnych i mo liwo rozwi zania zada w zaplanowanym czasie.
***
Tradycj naszej szko y s odbywaj ce si co roku wyjazdy na Gór w. Anny. 14 pa dziernika br. uczniowie klas pierwszych przybyli na to miejsce by odda cze patronom szko y.
Organizatorem wyjazdu by a mgr Monika Margol.
Ma o kto ma wiadomo , i od 2004 r. rozporz dzeniem Prezydenta RP Góra w. Anny zosta a uznana za pomnik historii, jako „komponowany krajobraz kulturowo przyrodniczy”. Tym
samym nale y do grupy kilkudziesi ciu najcenniejszych obiektów zabytkowych w Polsce.
Pierwszym punktem by o zwiedzanie Muzeum Czynu Powsta czego, gdzie zgromadzono pami tki z okresu powsta
skich: bogate zbiory fotografii, mundury kombatanckie, sztandary
bojowe oraz ordery i odznaczenia. W jednej z sal mgr Szymon Nyga wyg osi prelekcj
„Sprawa Górnego ska po I wojnie wiatowej i obraz dzia zbrojnych w masywie Góry w.
Anny w maju 1921 r.”
Ks. mgr Micha Makowski w bazylice w. Anny przedstawi histori sanktuarium oraz omówi
artystyczne i religijne aspekty tego miejsca.
Nast pnie uczniowie wraz z wychowawcami przeszli pod Pomnik Czynu Powsta czego.
Dzie o Xawerego Dunikowskiego jest g ównym miejscem po wi conym pami ci poleg ych w
59
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
powstaniach skich i jednym z najbardziej znanych tego typu obiektów na
sku. Liceali ci
mogli wys ucha wyk adu „Formy upami tniania powsta
skich na Górze w. Anny”, który
przedstawi mgr Robert Romantowski-Tomosz.
***
Po wielu dniach przygotowa i prób w ciep e popo udnie 15 pa dziernika w naszej szkole odby o si spektakularne wydarzenie – bieru skie liceum zamieni o si w plan filmowy na potrzeby szeroko komentowanego projektu "LO Bieru Lipdub".
Ju od rana na korytarzach mo na by o zobaczy przygotowane sprz ty, a na twarzach
uczniów-aktorów niecierpliwo , ale i rado .
Dzi ki zaanga owaniu pani profesor Agnieszki Wyderki-Dyjeci skiej oraz wsparciu innych
nauczycieli, na czas filmowania szko a odmieni a si nie do poznania. Korytarze i hole rozb yy tysi cem barw emitowanych z profesjonalnego o wietlenia estradowego; szkolne klasy, stylizowane na wzór ameryka skich lat dwudziestych ubieg ego wieku, zmieni y si nie poznania,
a wszystko to po to, aby jak najlepiej przybli
atmosfer filmu „Wielki Gastby” czy musicalu
„Chicago”.
Równie uczniowie przeszli metamorfoz . W ten jeden dzie wchodz c do szko y zamiast uczniowskiego t umu mo na by o napotka elitarne grono gwiazd teatru i kina bynajmniej nie niemego. Wra enie estetyczne by o piorunuj ce. Gdy wszystko by o ju zapi te na ostatni guzik,
rozpocz li my nagrywanie. Profesjonalna ekipa filmowa mia a nie lada zadanie – nagranie dynamicznego teledysku w bardzo szybkim tempie. Ka da kolejna próba by a bli sza idea u, a
licealni aktorzy coraz lepiej wczuwali si w filmow atmosfer teledysku.
W ko cu, gdy nagrywanie zosta o uko czone, ka dy chcia pozosta cho jeszcze na chwil i
zata czy jeszcze jednego charleston’a. Ca e przedsi wzi cie, wbrew obawom pesymistów,
okaza o si doskonale dopracowane i zorganizowane, a doceniaj c wk ad Pani Profesor, nagrodzone zosta o d ugimi owacjami.
- Marcin Noras 3G
***
18 pa dziernika w Katowicach, w Uniwersytecie Ekonomicznym odby a si IX ju edycji
Ogólnopolskiego Festiwalu J zyków Obcych. Mi nicy j zyków obcych – od uczniów
szkó podstawowych zaczynaj c, a na studentach Uniwersytetu III wieku ko cz c, pisali dyktanda z sze ciu j zyków obcych.
Na festiwal zg osi o si oko o 1300 uczestników, a w ród nich kilkudziesi cioosobowa grupa
uczniów naszego liceum, którzy zmierzyli si z dyktandem z j zyka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Nie po raz pierwszy ju wrócili my z festiwalu z nagrodami:
Monika Ba dyga z kl. 3f zaj a I, a Marcin Noras z kl. 3g – II miejsce w kategorii: zyk rosyjski.
***
22 pa dziernika w BOK Jutrzenka odby si ju X Powiatowy Konkurs Recytatorski i Poezji piewanej pod has em „Poezja tyrtejska”. Ch upami tnienia wydarze narodowych i
150 rocznicy powstania styczniowego sk oni organizatorów LO im. Powsta ców skich w
Bieruniu do po wi cenia tegorocznego konkursu tematyce patriotycznej.
W tym roku udzia w konkursie wzi li zarówno uczniowie gimnazjów, jak i szkó ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Wspó organizatorem i fundatorem nagród by powiat bieru skodzi ski.
60
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Konkurs rozegrano w 2 etapach wiekowych oraz dwóch kategoriach: recytacja i poezja piewana. Jury w sk adzie pani Zofia abu - Dyrektor BOK, pani Magdalena Klyta- Kierownik
Jutrzenki oraz pan Krzysztof Myalski - Kierownik DK Gama oceniali dobór repertuaru, interpretacj i wra enie artystyczne wyst puj cych.
Laureatami konkursu zostali:
Recytacja Gimnazja
1. Miejsce Julia Szyd owska - Gimnazjum im. Powsta ców
skich w Imielinie
2. Miejsce Weronika Janosz - Gimnazjum im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
3. Miejsce Klaudia Król - Gimnazjum nr 2 im. w. Walentego w Bieruniu
Wyró nienie Szymon Urba czyk - Gimnazjum nr 2 im. G. Morcinka w L dzinach
Recytacja Szko y Ponadgimnazjalne
1. Miejsce Anna Str czy ska - LO im. Powsta ców
skich w Bieruniu
2. Miejsce Kinga Go uchowska - LO im. Powsta ców skich w Bieruniu
3. Miejsce Rafa Ciszewski - LO im. Powsta ców skich w Bieruniu
Poezja piewana Gimnazja
1. Miejsce Marta Gregu - Gimnazjum nr 2 im. w. Walentego w Bieruniu
2. Miejsce Dorota Ku nik - Gimnazjum im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
3. Miejsce Natalia
neczko - Gimnazjum nr 2 im. w. Walentego w Bieruniu
Poezja piewana Szko y ponadgimnazjalne
1. Miejsce Magdalena Sikora
- LO im. Powsta ców
skich w
Bieruniu
2. Miejsce Sonia Nowak - PZS w
Bieruniu
3. Miejsce Justyna Fatyga - LO
im. Powsta ców skich w Bieruniu
W tym dniu og oszono równie
wyniki Powiatowego Konkursu
Literackiego „Ojczyzna naszaOjczyzna moja”. Zwyci zcami
zostali:
POEZJA
1. Miejsce Dorota Ch apek Gimnazjum im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
2. Miejsce Aleksandra Jendyk LO im. Powsta ców skich w
Bieruniu
3. Miejsce Karolina Wioska - LO
im. Powsta ców skich w Bieruniu
Wyró nienie Dominika Jochemczyk - Gimnazjum nr 2 im. G. Morcinka w L dzinach
PROZA
1. Miejsce Dorota Zawadzka - LO im. Powsta ców
skich w Bieruniu
2. Miejsce Klaudia Kajdasz - Gimnazjum nr 2 im. G. Morcinka w L dzinach
3. Miejsce Karolina Wioska - LO im. Powsta ców skich w Bieruniu
Wyró nienie Magdalena Zdyb - Gimnazjum nr 2 im. w. Walentego w Bieruniu
61
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Cieszy fakt, e tak licznie m odzie bierze udzia w imprezie, której repertuar nale y do niezwykle powa nych. W ich ustach poezja Wierzy skiego, Szymborskiej, Broniewskiego,
Be zy nabiera a nowego wymiaru. A niezwyk ych wra
artystycznych dostarczy y piosenki
„Bia y krzy ”, „Ojczyzna”, „Mury” czy „Rozkwita y p ki bia ych ró ”.
***
Dnia 24 pa dziernika 2013 roku odby y si XIV szkolne Szachowe Mistrzostwa Powiatu
Bieru sko-L dzi skiego, na których to reprezentacja naszej szko y wywalczy a 1 miejsce w
klasyfikacji szkolnej, wyprzedzaj c PZS Bieru oraz PZS L dziny.
Reprezentantami szko y byli: Katarzyna Wanat klasa 3C, Rados aw Dzier ak 3B, ukasz Freitag 3EF, Micha Jankowski 3EF, Kryta Pawe 3B oraz Mateusz Kowalski 3A. Równie wa nym osi gni ciem by o wywalczenie 1 miejsca w kategorii indywidualnej przez Rados awa
Dzier aka.
***
„Lux ex Silesia?
sk to kulturalna i naukowa prowincja” – taka w nie teza sta a si przedmiotem rywalizacji w I etapie V
skiego Turnieju Debat Oksfordzkich, który odby si 29
pa dziernika 2013 r. w naszym liceum. Organizatorkami i pomys odawczyniami imprezy s
Panie Anna Skiendziel – (OBEP IPN Katowice) i Anna Ligocka (II Liceum Ogólnokszta cego w Zabrzu). Turniej organizowany jest przez oddzia Instytutu Pami ci Narodowej w Katowicach oraz Bractwo O wiatowe Zwi zku Górno skiego.
Naprzeciw siebie stan y zespo y z katowickich szkó : VI LO im. J. D ugosza w Katowicach
(strona propozycji) oraz XIV Liceum Ogólnokszta cego im. mjr H. Sucharskiego w Katowicach (strona opozycji). Wyst pieniom adwersarzy przys uchiwa a si publiczno oraz trzyosobowa grupa ekspertów: Pan dr Andrzej Sznajder – kierownik referatu Edukacji Historycznej
OBEP IPN w Katowicach, Pani dr ucja Staniczek – Prezes Bractwa O wiatowego Zwi zku
Górno skiego oraz Szymon Nyga – nauczyciel historii. Jury jednog nie wskaza o jako zwyci sk dru yn propozycji.
Jak czytamy w regulaminie, celem
skiego Turnieju Debat Oksfordzkich jest poszerzenie i
pog bienie wiedzy o regionie, jak równie zainteresowanie m odzie y ywotnymi problemami
Górnego
ska. Równorz dnym celem jest przygotowanie m odzie y szkó ponadgimnazjalnych do aktywnego udzia u w yciu publicznym, a tak e przekonanie uczestników, e logika
argumentacji w debacie mo e by wyrafinowan rozrywk intelektualn . Dzi ki metodzie debaty uczestnicy maj mo liwo nauczy si : patrze na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie my le , budowa spójn i logiczn argumentacj , wyst powa publicznie, s ucha innych,
bra odpowiedzialno za swoje s owa oraz szanowa swoich rozmówców.
***
Pi tkowym przedpo udniem 8. listopada uczniowie naszej szko y uczcili Dzie Odzyskania
Niepodleg ci. Suwerenno , tak dla nas dzi oczywista – powszednia, by a dla wielu pokole
jedynie marzeniem, dla realizacji którego wielu odda o najcenniejszy dar – ycie. W tym szczególnym dniu w nie bohaterom postanowili my odda ho d. Przedstawiciele spo eczno ci
szkolnej udali si na bieru ski rynek, gdzie pod pomnikiem powsta ców skich jako pierwsi
zapalili znicze. Nast pnie delegacja uda a si na cmentarz przy ko ciele w. Walentego, by
odda cze powsta com skim pochylaj c si nad ich mogi w chwili modlitwy i zadumy.
***
Dnia 10 listopada 2013 r. w Dawnym Gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmie ciu w Warszawie, odby a si uroczysta gala I edycji konkursu "Pami
62
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
nieustaj ca". Organizatorem by a Fundacja Ostoja przy Wi le. Celem konkursu by o zainteresowanie m odzie y faktami historycznymi z ostatniego stulecia buduj cymi niepodleg
Polski i suwerenno pa stwa, rozwijanie umiej tno ci samodzielnego my lenia oraz pobudzanie do w asnych ocen i wypowiedzi. Uczniowie mieli przygotowa prace w formie reporta u,
opowiadania, wiersza, scenariusza filmowego lub teatralnego lub dokumentu.
W konkursie wyró nione zosta y dwie absolwentki Gimnazjum im. Powsta ców
skich w
Imielinie – obecnie uczennice naszego Liceum: Karolina Spyra (1bf) – za opowiadanie „Ma y
cia em wielki sercem” i Aleksandra Patrzek (1cg) – za dokument „P o serce wiata”.
***
Katarzyna Bula - uczennica naszego Liceum zosta a uhonorowana stypendium Prezesa Rady
Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.
27 listopada w Katowicach w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach wicewojewoda
Piotr Spyra i
ski Kurator O wiaty Stanis aw Faber wr czyli uczniom dokumenty stypendialne. Pan Henryk Barcik – wicestarosta bieru sko-l dzi ski obdarowa stypendystów z terenu
naszego powiatu drobnymi upominkami.
Tegoroczna stypendystka uczy si w klasie przyrodniczej (3c), w zesz ym roku szkolnym uzyska a redni 5,21. Prócz biologii i chemii posiada szerokie zainteresowania, s to m.in. literatura pi kna, poezja i fotografia. Po uko czeniu liceum Kasia planuje studia na Politechnice
skiej w Gliwicach.
Ca a spo eczno szko y yczy Kasi dalszych sukcesów edukacyjnych, a tak e i tych zwi zanych z realizacj jej pasji!
***
W tegoroczne miko ajki sze cioro uczniów naszego liceum postanowi o sprawi przyjemno
nie tylko sobie, ale tak e ca ej szkole, odnosz c spektakularne zwyci stwo w Poetyckiej Herbaciarni, tradycyjnie organizowanej przez Powiatowy Zespó Szkó w Bieruniu.
Tym razem wzrusze dostarczy y utwory Juliana Tuwima, patrona roku 2013, prezentowane
zarówno w formie recytowanej, jak i piewanej.
W kategorii „recytacja” pierwsze
miejsce zaj Jakub
asicki, a trzecie
Marcin Noras.
W kategorii „poezja piewana”
pierwsze miejsce
zaj a Magdalena
Sikora, a drugie
Aneta Czyrwik.
Nagrodzonym licealistom gratulujemy, a organizatorom i wszystkim
uczestnikom dzi kujemy za pi kne
poetyckie przedpoudnie.
63
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
***
Daniel Adamczyk, ucze klasy 2a (fotograficzno-filmowej) oraz aktywny dzia acz Fotoklubu
„Pozytyw”, otrzyma wyró nienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym, pt.
„Ukryta Europa”.
Dom Wspó pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach og osi ten Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ju we wrze niu. Z ponad 200 nades anych prac jury konkursu wy oni o zwyci zców w trzech kategoriach wiekowych : m odzie m odsza 13-15 lat, m odzie starsza 16-19
lat oraz doro li od 20 lat. Dnia 19 listopada odby o si posiedzenie jury w sk adzie: dr Piotr
Muschalik wyk adowca na Akademii Sztuk Pi knych - Pracownia Fotografii, Dawid Smolarz
– germanista, autor projektów historycznych oraz Rafa Bartek – Dyrektor Generalny Domu
Wspó pracy Polsko-Niemieckiej, które przyzna o wyró nienia.
Ide konkursu by o pokazanie oraz zwrócenie uwagi na cz sto nieznane lub zapomniane miejsca, obiekty w Polsce, które stanowi przyk ad sztuki, kultury, architektury europejskiej lub
64
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
upami tniaj wydarzenia historyczne. Najwy ej ocenione prace Dom Wspó pracy Polsko-Niemieckiej postanowi uwieczni w przepi knym wydaniu kalendarza na rok 2014 (zdj cie Daniela przypadnie na miesi c maj).
***
W dniach 10-11 grudnia b.r. obchodzono uroczysto jubileuszu 65-lecia szko y. Dyrektor
Romuald Kubiciel zwracaj c si do zgromadzonych w hali sportowej go ci, wyrazi wdzi czno przedstawicielom w adz, za szczodre nak ady umo liwiaj ce sta modernizacj . W ostatnich trzech latach dzi ki trosce organu prowadz cego wizerunek szko y osi gn wygl d placówki edukacyjnej na miar XXI wieku.
ród zaproszonych go ci znale li si Panowie Bernard Bednorz – Starosta Bieru sko-L dzi ski, Józef Berger – Przewodnicz cy Rady Powiatu, Henryk Barcik – Wicestarosta i ukasz
Odelga – cz onek zarz du powiatu oraz Panie i Panowie radni powiatowi. Uroczysto swoj
zaszczyci równie ksi dz Kanonik dr Józef Przyby a oraz Pan Krystian Grzesica, sekretarz
powiatu, Pani Renata Rduch, skarbnik powiatu oraz dyrektorzy bieru skich o rodków kultury
i edukacji, naczelnik wydzia u edukacji starostwa powiatowego w Bieruniu, dyrektorzy szkó
ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz gimnazjów z terenu powiatu. Licznie reprezentowana by a grupa emerytowanych nauczycieli szko y.
Starobieru skie liceum ma szerokie grono przyjació . Celem uhonorowania tych osób narodzi a
si idea z otej odznaki, któr spo eczno licealna wyra a wdzi czno i szacunek tym, którzy
przyczyniaj si do poprawy jako ci pracy szko y, jak równie rozs awiaj jej dobre imi . W
tym roku to presti owe wyró nienie otrzymali: Pan prof. dr hab. Edward D ugajczyk – absolwent szko y, historyk, znawca tematyki powsta
skich oraz Pan Dawid Tomala – absolwent
szko y, sportowiec, reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Odznak odebra równie zesz oroczny laureat Pan Klemens cierski – tak e absolwent liceum, by y minister przemys u i handlu, pose na Sejm II kadencji i senator V kadencji.
Uhonorowani przedstawiciele w adz powiatowych nie kryli wzruszenia. Minister Klemens
cierski powiedzia , i warto inwestowa w edukacj , doda równie , e zawsze odczuwa g bok wi ze swoj szko .
Cz
artystyczn jubileuszu u wietni swoim wyst pem chór „Czerwono - Czarni" z Gimnazjum im. Powsta ców
skich w Imielinie pod kierownictwem pani Zofii Kostorz. Ponadto
zaprezentowano elektroniczne wydanie „Rocznika szkolnego” oraz odby a si prapremiera nowego filmu promuj cego liceum. Premierowy pokaz dla rodziców, b dzie mia miejsce 8 stycznia, a potem film b dzie ogólnodost pny. Lipdup (film) utrzymany jest w stylu lat 20-tych
ubieg ego stulecia, wyst pi a w nim pi knie ucharakteryzowana m odzie liceum. Film realizowany by ca kowicie w asnymi si ami, tylko na terenie bieru skiego liceum, bez udzia u profesjonalnych firm zajmuj cych si tego typu produkcjami.
Nast pnego dnia po uroczystej mszy wi tej sprawowanej w ko ciele parafialnym p.w. w.
Bart omieja Aposto a w Bieruniu, uczniowie uczestniczyli w konkursie piosenki patriotycznej
i te cie wiedzy o szkole i jej patronach – powsta cach skich.
Wszyscy goszcz cy na jubileuszu mogli si przekona , e bieru skie liceum jest miejscem czenia tradycji z nowoczesno ci .
***
Kolejna, czwarta ju edycja powiatowego konkursu „Talenty na scen ” odby a si 18 grudnia
w zimowo i wi tecznie przystrojonej bieru skiej „Jutrzence”. Jak zwykle m odzie nie zawiod a i pokaza a, e brylantów w powiecie mamy pod dostatkiem.
Zmagania w dwóch kategoriach – kabaret i piosenka – ocenia o niezale ne jury w sk adzie:
Zofia abu , Magdalena Klyta, Micha Sabat.
65
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
KABARET:
I miejsce - Dominika Drob, Joanna Stencel, Jakub asicki, Bart omiej Sarnowski – skecz z
repertuaru Kabaretu Moralnego Niepokoju pt. Teleturniej
II miejsce – Ewelina Kuberska, Kamil Sochacki, Bartosz Liszka z PZS Bieru – skecz z repertuaru kabaretu Potem pt. Dama w wie y
III miejsce – Agnieszka Chrobok, Rafa Ciszewski, Kinga Go uchowska, Damian
Smolorz - skecz z repertuaru kabaretu Potem pt. Makbet
PIOSENKA
I miejsce – Klaudia Drobny – Alicia Keys,
If i ain`t got you
II miejsce – Magdalena Sikora – musical
Chicago, All that jazz
III miejsce – Cezary Stelmaczonek – kompozycja w asna, Zatrzymaj si
Wyró nienie – Aneta Czyrwik – Anna Maria Jopek, Ale jestem
***
„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygran i id cie do biblioteki” – te s owa ameryka skiego pisarza Stephena Kinga s mottem filmu promuj cego bibliotek szkoln Liceum
Ogólnokszta cego im. Powsta ców skich w Bieruniu.
Film by pomys em pani Magdaleny Króliczek-Pliszki – bibliotekarki w bieru skim liceum,
nieoceniona okaza a si pomoc m a pani Magdy, pana Roberta Pliszki, który zaj si zdj ciami, monta em oraz muzyk .
- Bibliotekarze powoli zaczynaj odchodzi od tradycyjnego my lenia o swoim miejscu pracy
– mówi pomys odawczyni filmu. - Oczywi cie czytelnictwo to nadal najwa niejsza funkcja, ale
pojawiaj si równie zadania zwi zane z promocj i wolontariatem bibliotecznym. Wspó czenie coraz mniej osób si ga po ksi
, trzeba temu przeciwdzia i popularyzowa czytanie,
st d pomys na realizacj filmu promuj cego nasz szkoln bibliotek .
Biblioteka powinna by nieodzownym elementem ka dej placówki szkolnej, gdy wype nia
swego rodzaju luk edukacyjn , tworz c dla m odego cz owieka swoisty azyl – miejsce w którym co prawda trzeba stosowa si do ró nego rodzaju zasad, ale mo na te wiele si nauczy ,
odkry swoje talenty, odnale zupe nie inny, nieznany dot d wiat. Cz owiek odwiedzaj cy
bibliotek jest zawsze w zysku, poprzez kontakt z kultur , mo e rozwija swoje pasje i kszta towa intelekt.
Biblioteka to nie tylko ksi ki, to miejsce spotka , przestrze gdzie mo na odnale wsparcie.
Biblioteka jest otwarta dla ka dego.
***
Dnia 13.01.14, w PZS w L dzinach odby si fina V edycji konkursu "Muzyczne tete a
tete z j zykiem angielskim". Pomys odawc konkursu jest nauczyciel j zyka angielskiego w
PZS w L dzinach pan profesor Przemys aw Wisiorek.
W sk ad jury weszli: pani Joanna Figura i pan Mariusz Drogokupiec. Uczestnicy prezentowali
po jednej wybranej przez siebie piosence w j zyku angielskim.
66
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Pierwszym etapem konkursu by o wys anie p yty CD z nagraniem wykonywanego przez siebie utworu, a spo ród wszystkich nades anych prac jury wy oni o 5 uczestników, którzy
wzi li udzia w finale w dwóch kategoriach wiekowych.
Agata Stolorz, uczennica klasy 2ae, jako jedyna z naszej szko y zakwalifikowa a si do ciego fina u i zaj a 2 miejsce, wykonuj c utwór Adele „ Someone like you”. Dodatkowo
otrzyma a te nagrod publiczno ci.
Gor cy doping zapewnili Agacie jej wierni fani z klasy 2ae: aneta Tomala, Daniel Adamczyk, Anna Jakubek, Agnieszka Chrobok i Karolina Kula, którzy pojechali na konkurs pod
opiek pani profesor
Agnieszki Pasierbek-Nieckarz ucz cej w naszej
szkole j zyka angielskiego.
Konkurencja by a du a,
wszystkie wyst py spotyka y si z yw reakcj jury
i publiczno ci. Uczestnicy
nagradzani byli gor cymi
brawami a na zako czenie
uhonorowani dyplomami i
nagrodami.
Agacie gor co gratulujemy
i yczymy dalszych sukcesów.
***
31 stycznia 2014 roku by
dniem, na który maturzy ci
ugo czekali. W nie
wtedy o godzinie 19 rozpocz si bal studniówkowy.
Tym razem nasi uczniowie
go cili w nowym miejscu Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach.
Zarówno abiturienci, jak i nauczyciele byli zauroczeni eleganck sal . Pi kne wn trze
wymaga o
odpowiedniej
kreacji i w tym przypadku
przyszli absolwenci nie zawiedli. Szczególn uwag
zwraca y nasze maturzystki,
które potwierdzi y tez o
pi knie polskich kobiet.
Zanim jednak nadszed czas zabawy nale o podzi kowa osobom najwa niejszym. Maria
Urba czyk oraz Ewa Drobny w imieniu wszystkich maturzystów podzi kowa y dyrekcji, nauczycielom i rodzicom, którzy zadbali by studniówka 2014 by a perfekcyjnie zorganizowana.
Potem nast pi a chwila szczególna – polonez, ta czony przez ka
klas z osobna.
67
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Po cz ci oficjalnej rozpocz si bal. Blisko pi ciogodzinnej szampa skiej zabawie - przy
akompaniamencie zespo u '3 i pó ' - wydawa o si nie by ko ca. Zm czeni, ale przede wszystkim szcz liwi mogli my wróci do domów i mie nadziej , e udana studniówka jest zapowiedzi równie udanych egzaminów maturalnych.
- Klaudia Drobny
***
Ta ce na ulicach, piew, zabawa i barwny korowód, tak wygl da najbardziej znany karnawa
w Rio de Janeiro. Zaczyna si w ostatni pi tek przed rod popielcow i trwa przez pi dni.
Spo eczno Liceum Ogólnokszta cego w Bieruniu postanowi a si wpisa w t wielowiekow tradycj .
W pi tek 28.02.2013r. w naszej szkole odby si Bal Karnawa owy, który zosta zorganizowany przez Samorz d Uczniowski. Na imprezie mo na by o zakupi ciasto, napoje, a ca y dochód zosta przekazany na akcj charytatywn NIE PIMY! POMAGAMY. Nie po raz pierwszy w naszej szkole przeznaczamy pieni dze na chorego na mukowiscydoz Jacka Janiela z
Go awca, który oczekuje na przeszczep p uc. Wolontariusze akcji Marcin i Pawe Majer oraz
sam Jacek zawitali w murach naszej szko y. Tu po godzinie 17 szko zaw adn li kowboje,
czarownice, piraci, kocice oraz wiele innych postaci z bajek i ba ni. Mieli my przyjemno
bawi si przy muzyce DJ ukasz Kazego Thomke, któremu serdecznie dzi kujemy! Dzi kujemy tak e nieocenionej Radzie Rodziców która sfinansowa a bal, Dyrekcji i przedstawicielom
Grona Pedagogicznego oraz wszystkim, którzy pomogli nam w tym wielkim przedsi wzi ciu.
- Tatiana ym a
***
Czy Romeo i Julia mówili po angielsku? Czy Czerwony Kapturek niós w koszyczku
brioszki, piercowk , i bie omorkana y? Na te pytania odpowiedzi znaj ci, którzy mieli okazj
zobaczy wyst py bieru skich licealistów w XII wojewódzkim konkursie „Mish-mash”. 4
marca 2014 w Tychach nasi uczniowie po raz kolejny pokazali, e s najlepsi.
W kategorii piosenka:
1 miejsce: Klaudia Drobny „If I ain’t got you” Alicie Keys pod opiek Pani prof. Agnieszki
Pasierbek-Nieckarz
3 miejsce: równie Klaudia Drobny „Unter meiner Haut” Elif pod opiek Pani prof. Moniki
Margol
Wyró nienie: Agata Stolorz w piosenkach „Ich bin ich” Rosenrotz pod opiek Pani prof. Zofii
Goerst oraz „Jar of hearts” Christiny Perri pod opiek Pani prof. Agnieszki Pasierbek-Nieckarz
Zespó dziewczyn w sk adzie: Monika Miklaszewska ( piew), Aleksandra P ucie czak
piew), Kinga Budowska ( piew), Sabina Janota ( piew), Monika Jankowska (gitara), Klaudia Bula (gitara) – „Te mando flores” Fonseca pod opiek Pani prof. Hanny Stolorz
W kategorii przedstawienie teatralne:
1 miejsce: grupa j zyka angielskiego w spektaklu „Romeo i Julia” w sk adzie: Damian Smolorz, Rafa Ciszewski, Magdalena Sikora, Karol Ku ma, Damian Sowula, Barbara Grabowska, Bart omiej Sarnowski oraz Krzysztof Sajdok pod opiek Pa prof. El biety Penczek,
prof. Katarzyny Antosiewicz, prof. Joanny Motyki oraz prof. Agnieszki Pasierbek-Nieckarz
3 miejsce: grupa j zyka rosyjskiego w spektaklu „Mafijnyj hit – czyli co kapturek mia w koszyczku” w sk adzie: Krzysztof Sajdok, Bart omiej Sarnowski, Rafa Ciszewski, Damian
Smolorz, Danuta Kral, Barbara Grabowska, Patrycja Jasi ska oraz Kinga Go uchowska pod
opiek Pani prof. Joanny Tla ki.
68
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Po raz kolejny mogli my mi o sp dzi czas na rozwijaniu naszych umiej tno ci teatralnych i
zykowych – mówi jedna z licealistek, bior cych udzia w konkursie . wietnie bawili my
si podczas prób, nagrywania filmów i tworzenia dekoracji . Nasz ogrom pracy i ch ci w oony w to, aby wszystko by o dopi te na ostatni guzik zaowocowa wspania ymi wyst pami
w finale. I tym razem, nie wrócili my bez nagród. Gratulujemy i yczymy kolejnych sukcesów!
***
Liceali ci z Bierunia wygrali ju po raz kolejny Regionalny Konkurs Recytacji w Gwarze
skiej, jaki odby si w Chorzowskim Centrum Kultury. W tym roku konkurs odbywa si w
dwóch etapach i trzech kategoriach wiekowych. Nasi uczestnicy Karolina Targiel, Zofia Wieczorek, Dawid Nowrocki i Rafa Ciszewski pokonali ponad 40 osób w eliminacjach i dostali
si do cis ego fina u, jaki odby si 4 marca w Chorzowie.
W niezwykle presti owym miejscu w obecno ci w adz Chorzowa 20 najlepszych uczestników
ze szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych recytowa o utwory prozatorskie w gwarze skiej. Jury w sk adzie : przewodnicz ca prof. Helena Synowiec, prof. Danuta
Krzy yk, prof. Miros awa Siuciak oraz prof. Jacek Lyszczyna wys ucha o a nast pnie wybra o
najlepszych. Nasze liceum zdeklasowa o pozosta ych uczestników.
MIEJSCE I zdoby Dawid Nowrocki ucze klasy I cg recytuj c tekst : „Kaj som te downiejsze
zimy?”, MIEJSCE III zdoby a Zofia Wieczorek z klasy I cg „rozprawiaj c o choróbskach”, za
WYRÓ NIENIE zdoby Rafa Ciszewski „opowiadaj c, jak to trefi na swoja”. Uczniów, jak
co roku przygotowa a pani profesor Dagmara Kupczyk. Zwyci zcy, co warto podkre li recytowali teksty znanego i cenionego regionalisty z Bojszów pana Alojzego Lysko.
Pomimo, e w niektórych cz ciach
ska gwara niestety wychodzi z u ycia w Liceum dba
si o kultywowanie tradycji i dbanie o naszo sko godka. Cieszy fakt, e uczniowie nie wstydz si goda i s dumni z ze swojego pochodzenia.
69
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
***
Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców
skich w Bieruniu jest najlepszym ogólniakiem w regionie, ten fakt jest powszechnie znany. Pomimo tego, i od 65-lat jeste my wioplacówk w okolicy, wci pracujemy nad unowocze nianiem oferty i wprowadzamy kolejne innowacje. Nasza szko a jest jednak wyj tkowa nie ze wzgl du na poziom i wysok zdawalno egzaminu maturalnego, ale ze wzgl du na uczniów – wspania ych m odych ludzi z
pasj . Wszyscy ch tni mogli si o tym przekona 6 marca, podczas dnia otwartego. Pokazalimy si z dobrej strony - strony, któr chcieliby my zawsze okazywa .
W tym roku szko odwiedzi o ponad 300 gimnazjalistów m.in. z powiatu bieru skodzi skiego i miasta Tychy. Go cie mieli mo liwo obejrzenia budynku szkolnego, wraz z
salami lekcyjnymi, gdzie mogli dowiedzie si wszystkiego na temat interesuj cego ich profilu
klasy oraz pozna nauczycieli ucz cych poszczególnych przedmiotów. Uczniowie naszego liceum przygotowali wiele atrakcji powi zanych z przedmiotami realizowanymi w naszej szkole:
Dla artystów: warsztaty fotograficzne – jak robi i komputerowo obrabia zdj cia, po czone z wystaw licealnego Fotoklubu. Spektakle w j zykach obcych:
„Romeo i Julia” (angielski), „Czerwony kapturek” (rosyjski). Koncerty gitarowe
w j zyku polskim i hiszpa skim.
Dla umys ów cis ych: pokazy robotyki i obs ugi programów in ynierskich. Salon gier logicznych, do wiadczenia fizyczne, GEOGEBRA – czyli geometria w
komputerze.
Dla humanistów, warsztaty MMA: Hitler vs Stalin, prezentacja biblioteki i czytelni.
Dla przysz ych uczniów klasy przyrodniczej, warsztaty z biologii – czyli poka
kotku co masz w rodku oraz do wiadczenia z chemii – czyli burza w probówce.
Dla podró ników, relacje wymiany polsko-niemieckiej oraz z wyjazdów do
Skandynawii, Anglii. Pokazy z geografii, czyli palcem po mapie.
Dla niezdecydowanych i niepewnych (o ile si ostali), warsztaty pt. Jak podejmowa decyzje?
Dzi kujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaanga owali si w przygotowanie naszej szko y. Dzi kujemy równie wszystkim przyby ym go ciom, mamy nadziej , e
ju wkrótce do czycie do naszego grona! - Klaudia Muszalik
***
11 marca 2014r. prawie stu uczniów klas pierwszych naszego Liceum wzi o udzia w Mi dzynarodowym Konkursie MATEMATYKA BEZ GRANIC. W zesz ym roku klasa 1B zaj a 8
miejsce w regionie i 25 miejsce w kraju.
Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy - organizacji mi dzynarodowej w
sk ad, której wchodzi 47 pa stw. W Polsce patronat nad nim obj o Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykan form , gdy startuj w nim ca e klasy. Jego celem jest
otwarcie mentalnych granic pomi dzy krajami, regionami i szko ami. Etap fina owy konkursu
odbywa si w tym samym dniu w ponad 27 krajach wiata.
***
18 lat wspó pracy Liceum Ogólnokszta cego w Bieruniu i Albert-Schweizer Gymnasium w
Gundelfingen nie ma odpowiednika w naszym regionie. Oficjalny akt partnerski pomi dzy
szko ami podpisano w 2004 roku, jednak e sta e wymiany uczniów zapocz tkowano ju w
1996 roku. Mo na zatem powiedzie , e we wspó pracy mi dzynarodowej liceum osi gn o
ju pe noletno . Warto nadmieni , i w ci gu tych lat z mo liwo ci wyjazdu skorzysta o ponad
400 uczniów bieru skiego ogólniaka i drugie tyle w z Niemiec. Wymiany odbywaj si dwa
70
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
razy do roku – wizyta licealistów w Niemczech i rewizyta naszych niemieckich przyjació . Bez
tpienia jest to najintensywniejsza i najd ej trwaj ca wspó praca mi dzynarodowa pomi dzy placówkami edukacyjnymi, pró no szuka drugiej takiej w powiecie bieru sko-l dzi skim.
Pok osiem dotychczasowej wspó pracy by udzia w trzech wieloletnich projektach edukacyjnych, kilka wyjazdów studyjnych dla nauczycieli i dwumiesi czne darmowe kursy j zykowe
dla uczniów naszej szko y na Uniwersytecie we Freiburgu. Równie wspó praca z DeutschPolnischen Partnerschaftsverein Gundelfingen (Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Partnerskie
Gundelfingen), wyjazdy uczniów na kiermasz wi teczny i wspó praca z klubem sportowym
Turverein Gundelfingen.
Ju teraz dwudziestoosobowa grupa uczniów liceum przygotowuje si wyjazdu do Niemiec,
który przypadnie na prze om maja i czerwca. Tegoroczna wymiana jest wyj tkowa ze wzgl du
na jubileusz 10-lecia oficjalnej wspó pracy pomi dzy bieru skim ogólniakiem i partnersk
szko z Gundelfingen. Wymiana mi dzynarodowa to nie tylko mo liwo zwiedzania i poznawania kultury naszego zachodniego s siada, ale przede wszystkim edukacja i podnoszenie
umiej tno ci j zykowych.
W tym roku m odzie b dzie dyskutowa o problemach zwi zanych ze wspó czesn energetyk
w aspekcie op acalno ci i ekologii, tym samym przygotuje si do wzi cia udzia u w kolejnym
europejskim projekcie edukacyjnym razem ze szko z Niemczech i Hiszpanii. W dyskusji z
niemieckimi partnerami podejmowa b
tematyk walorów, kosztów i zagro
zwi zanych
z energetyk j drow , wiatrow , geotermaln i tradycyjn , opart na w glu. Z pewno ci nie
zabraknie te tradycyjnej wycieczki do parlamentu europejskiego w Strassburgu.
***
Wielkanoc to najstarsze i najwa niejsze wi to chrze cija skie upami tniaj ce zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tym roku szkolnym przygotowuj c si do wi t, spo eczno bieru skiego liceum ma okazj wys ucha rekolekcji prowadzonych przez ksi dza Tomasza Nowaka.
Rekolekcjonista przyjecha do nas z Miko owa - Borowej Wsi, gdzie jest rektorem kaplicy i
kapelanem O rodka CARITAS dla Osób Niepe nosprawnych, pe ni te funkcj diecezjalnego
duszpasterza Niepe nosprawnych. Wcze niej by wikariuszem w parafii Marii Magdaleny w
Tychach, oraz w Katowicach Za u w parafii w. Józefa. Ponadto pe ni funkcj dyrektora
rodka w. Faustyna w Tychach. Koordynator parafialnych zespo ów charytatywnych i szkolnych kó Caritas. Od 14 wrze nia 2012 r. Dekretem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca mianowany zast pc dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.
***
25 marca 2014 r. w M odzie owym Domu Kultury nr 2 w Tychach odby a si XIV edycja
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego - Festiwal Kultury Antycznej. Konkurs organizowany by przez MDK nr 2 oraz Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców
skich w Bieruniu. Sk ada si z dwóch cz ci: pierwsz by sprawdzian wiedzy o czasach staro ytnych,
drug rywalizacja oratorska. W swoich przemówieniach mówcy inspirowali si „Mowami przeciwko Katylinie” Marka Cycerona. Rywalizacj umili y wyst py wychowanków MDK nr 2
oraz uczniów Liceum Ogólnokszta cego w Bieruniu: Kingi Go uchowskiej, Danusi Kral,
Agnieszki Chrobok, Damiana Smolorza i Rafa a Ciszewskiego. Uczniowie przedstawili krótk
scenk z repertuaru Kabaretu Moralnego Niepokoju, oraz wyrecytowali fragment mowy Marka
Cycerona przygotowany przez pani mgr Katarzyn Fr ckiewicz.
ównym celem konkursu by o przybli enie uczniom i zapoznanie ich z dorobkiem kultury
cywilizacji staro ytnych w odniesieniu do podstawy programowej. Wzi li w nim udzia tylko
uczniowie gimnazjów. Autorem pyta do dwóch etapów konkursu by mgr Szymon Nyga.
71
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
W trakcie Festiwalu rywalizowa y mi dzy sob 2-osobowe dru yny gimnazjalne. Zawodnicy
wspólnie odpowiadali na pytania. Szko y przygotowa y równie mow , która punktowana by a
oddzielnie (konkurs oratorski).
Tegorocznymi zwyci zcami konkursu wiedzy o antyku zosta y dru yny:
I miejsce - Gimnazjum nr 4 w Tychach: Julia Biela, Marcin Derechowski,
II miejsce – ex aequo AZSO w Chorzowie: Jakub Wróbel, Micha Dudzi ski, Gimnazjum nr 1
w Rybniku: Daria Tomas, Kamil Konkol.
III miejsce - Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu: Jakub Antosiewicz, Wojciech Osi ski
Konkurs oratorski:
I miejsce - Julia Bogunia z Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu,
II miejsce - Aleksandra Wieczorek z Gimnazjum Sportowego nr 1 w Rybniku,
III miejsce - Szymon Spycha owicz z Akademickiego Zespo u Szkó Ogólnokszta
Chorzowie
cych w
Wyró nienia zdobyli:
Klaudia Musio z Gimnazjum nr 6 w Tychach
Jakub Silski z Zespo u Szkó Integracyjnych w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy Zwyci zcom!
***
Reporterzy Radia Express go cili z mikrofonem w naszej szkole. Efekt? Radiowcy jednonie stwierdzili, e to szko a z prawdziw pasj . Uczniowie opowiedzieli dziennikarzom o
walorach szko y, e jest to nie tylko ród o wiedzy, ale miejsce gdzie cz owiek po prostu dobrze
si czuje - gdzie chce si by .
http://www.radioexpress.pl/wiadomosci-tresc/w-bieruniu-ucza-sie-z-pasja-16639
***
W czwartek, 3 kwietnia 2014r. w kinoteatrze „Jutrzenka” odby o si spotkanie w ramach projektu „Drugie ycie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania” zorganizowane przez Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców
skich w Bieruniu. Zebranych uczniów powita a
pani Anna Szymczyk- dyrektor szko y. Uczniowie klasy 1c: Aleksandra Patrzek i Dawid Nowrocki przedstawili g ówne cele projektu. Nast pnie odby si wyk ad na temat transplantologii, pana Adriana Kowalika, lekarza medycyny, absolwenta naszego liceum. Na pocz tku prelegent zada nam trzy proste pytania: Czy popieramy transplantacj ? Czy przyj liby my narz d
od dawcy? Czy sami oddaliby my narz d dla drugiej osoby? Z wyk adu mo na by o dowiedzie
si czym jest mier mózgu, jakie warunki trzeba spe ni by dosz o do transplantacji, jakie s
uwarunkowania medyczne i prawne.
Dawc mo e zosta osoba ywa poprzez oddanie krwi, szpiku kostnego, nerki czy fragmentu
troby. Natomiast zmar y dawca mo e uratowa ycie kilku osobom, a kolejnym poprawi
jako
ycia. Po wyk adzie odby a si projekcja filmu pt.: „Esperanza, czyli nadzieja”. Fabu a
opowiada o rodzinie ch opca, który zgin w wypadku. Jego rodzice nie zgodzili si na oddanie
narz dów do transplantacji. Kilka lat pó niej okazuje si ze ojciec zmar ego ch opca choruje na
serce i oczekuje na przeszczep. Rodzice ch opca zdaj sobie spraw , e le post pili nie zgadzaj c si na przekazanie narz dów swojego syna potrzebuj cym biorcom. M czy nie zostaje
72
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
przeszczepione nowe serce i stara si
na nowo. Zarówno film jaki i prezentacja uzmys owi y odbiorcom jak wa ne jest ycie i to, e kiedy mo emy je komu uratowa . Po zako czeniu wyk adu ch tni mogli zabra o wiadczenie woli. S to ma e kartoniki, na których mo na
podpisa zgod na bycie dawc po mierci.
Po wyk adzie oko o 20 uczniów klasy 1c zaanga owanych w projekt pod opiek pani profesor
Aleksandry Stacho wysz o na ulice Bierunia, aby promowa akcj . Uczniowie rozmawiali z
mieszka cami na jej temat, rozdawali ulotki informacyjne oraz o wiadczenia woli.
- Aleksandra Janecka
***
Reprezentanci naszej szko y wzi li udzia w VI Mi dzynarodowym Turnieju Robotic Tournament. W tym roku zg oszono 135 robotów z 7 krajów (Polski, Czech, S owacji, Rumuni,
Turcji, Algierii i Tunezji). Jako, e jest to najwi ksza tego typu impreza w Polsce uwa a si ,
e s to jednocze nie nieoficjalne mistrzostwa Polski.
Wspania y sukces odnios a nasza dru yna (w sk adzie: Patrycja Brzeskot, Adam Szwedor i
Inga Wadas). Ich pojazd startuj cy w konkurencji LineFollower for Lego zaj 3 miejsce (a
drugie, licz c tylko dru yny polskie). Pozostali nasi reprezentanci zdobyli 14 (Patryk Blacha i
Mariusz Karkoszka) i 16 (Damian Osuch i Szymon Wojtala) miejsce na 28 startuj cych. Bylimy jedyn szko reprezentuj
nasz powiat, z okolicznych w turnieju uczestniczy y szko y
z Woli i Pszczyny.
***
Najwi kszym wi tem roku szkolnego, jest dzie , w którym nauk ko cz uczniowie klas
trzecich. Uroczysta akademia to moment podsumowania, gratulacji i wzrusze . W tym roku
kolejna grupa uczniów pomy lnie uko czy a nauk , wpisuj c si w histori szko y i do czaj c
do grona jej absolwentów.
Zgromadzonych przywita gospodarz Pan Romuald Kubiciel – dyrektor liceum, który w przemówieniu podsumowa trzyletni prac uczniów i nauczycieli, serdecznie pogratulowa uczniom i yczy dalszych sukcesów. Podzi kowa równie rodzicom, nauczycielom oraz wychowawcom.
Uroczysto zaszczycili swoj obecno ci przedstawiciele w adz Powiatu Bieru sko-L dzi skiego w osobach: Pana Bernarda Bednorza, Starosty Bieru sko-L dzi skiego, Pana Józefa
Bergera, Przewodnicz cego Rady Powiatu Bieru sko-L dzi skiego, Pana Henryka Barcika,
Wicestarosty Bieru sko-L dzi skiego, Pana ukasza Odelgi, Cz onka Zarz du Powiatu Bieru sko-L dzi skiego, Pana Krystiana Grzesic , Sekretarza Powiatu oraz Pani Renaty Rduch
Skarbnika Powiatu.
adze okolicznych jednostek samorz du terytorialnego obecne by y w osobach: Pana Leszeka
Kryczka - zast pcy burmistrza Bierunia, reprezentuj cego w adze Bierunia i nieobecnego Pana
Bernarda Pustelnika, burmistrza Bierunia; Pana Krzysztofa Bednarka, Naczelnika Wydzia u
Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Spo ecznych i Promocji Miasta L dziny, przedstawiciela
Pana Wies awa Stambrowskiego, Burmistrza L dzin; Pani Gabrieli Penczek, Kierownika
Gminnego O rodka Edukacji w Che mie
skim, przedstawicielki Pana Stanis awa Jagody,
Wójta Che mu
skiego; Pani Longiny Giedwi o, Sekretarza Gminy Bojszowy, przedstawicielki Pana Henryka Utraty, Wójta Bojszów; Pani Krystyny Czajowskiej, Dyrektor O rodka
Edukacji w Bieruniu. Nieobecny wójt gminy Mied na, Pan Bogdan Taranowski skierowa do
maturzystów list gratulacyjny.
Obecni byli tak e cz onkowie Prezydium Rady Rodziców na czele z Przewodnicz
Pani
Celin Habryk .
73
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
odarze okolicznych gmin oraz Rada Rodziców, doceniaj c trzyletni trud wyró nionych absolwentów ufundowali wspania e nagrody ksi kowe.
W grupie tegorocznych absolwentów znale li si uczniowie, którzy ze wzgl du na swoje talenty , pasje i niezwyk pracowito zauwa eni zostali przez spo eczno szkolna i na mocy
uchwa y Rady Pedagogicznej, zostali uhonorowani najzaszczytniejszym szkolnym tytu em Sapere Aude i nagrodami Starosty Bieru sko-L dzi skiego:
Monika Ba dyga – laureatka olimpiady przedmiotowej z j zyka rosyjskiego,
Edyta Trojnar – najwy sza rednia za 3 lata,
Klaudia Drobny – druga rednia za 3 lata i sukcesy artystyczne.
Wymienieni uczniowie s cz ci wi kszej grupy uczniów, która ko czy szko z wyró nieniem ( rednia powy ej 4,75), z której nasza spo eczno jest szczególnie dumna. S to:
Ewa Drobny
Zuzanna Niesyto
Karol Wachowiak
Katarzyna Bula
Karolina Niesyto
Dawid Malicki
Edyta St ch y
Mateusz Oko
Sara Bajura
Justyna Fatyga
Linda Zyga
Adam Sosna
Izabela Dandyk
Maurycy Ko win
Dorota Nowak
ukasz Malarek
Katarzyna Krzyszkowska
Kinga Opo ka
Agata Kosowska
Anna Adamczyk
Jadwiga Habryka
Katarzyna Wanat
wyró nieni za zas ugi i reprezentowanie szko y:
Aneta Czyrwik
Rados aw Dzier ak
ukasz Grabowski
Izabela Kula
Kornel Lizurej
Cezary Stelmaczonek
Maria Urba czyk
Anna Zagórska
Gratulujemy wszystkim absolwentom i yczymy powodzenia w kolejnych etapach ycia.
Nie mo na w tym miejscu zapomnie o wychowawcach klas trzecich: Pani Anna Mucha –
wychowawczyni klasy 3ab; Pani Katarzyna Antosiewicz - klasa 3c; Pani El bieta Penczek –
klasa 3d; Pani Monika Kowal - klasa 3ef; Pani Agnieszka Wyderka-Dyjeci ska - klasa 3g.
74
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
W ko cowej cz ci uroczysto ci mia o miejsce po egnanie Pana Józefa Bergera. Podzi kowali my mu za 42 lata pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela, w tym 29 lat bieru skim
liceum, z tego 21 lat na stanowisku dyrektora szko y (1985 – 2006). Za serce i prac , dzi ki
której liceum sta o si jedn z wiod cych placówek edukacyjnych w regionie, dzi kowa dyrektor szko y, Rada Rodziców i Zarz d Powiatu.
***
W dniu 29 kwietnia 2014 roku, odby a si XVIII edycja Konkursu „Je li potrafisz” organizowana przez III Liceum Ogólnokszta ce im. S. Wyspia skiego w Tychach dla gimnazjalistów i uczniów szkó ponadgimnazjalnych naszego regionu.
Uczestnicy konkursu rywalizuj ze sob w kategoriach: muzyka, taniec, literatura, forma teatralna, plastyka oraz fotografia. To w nie w tych dwóch ostatnich kategoriach wzi a udzia
du a grupa bieru skich licealistów. Najbardziej uaktywni y si klasy 1A oraz 2A - obie o profilu fotograficzno-filmowym, którzy oddali swoje prace tu po og oszeniu konkursu. Jak informuje Anita Iskierka, dyrektor III LO „W tym roku konkurs cieszy si ogromn popularnoci , bowiem wp yn a rekordowa liczba prac. Najwi cej fotografii - a 147 oraz ponad 70
obrazów i rysunków.” Nic dziwnego, e jury przesun o termin rozstrzygni cia konkursu a o
miesi c. Jury przyzna o tylko pierwsze miejsca w ka dej kategorii, nagradzaj c je Nagrodami
Indywidualnymi oraz wyró nienia. Cho konkurencja by a du a, utalentowana m odzie z
bieru skiego ogólniaka uzyska a najlepsze oceny w kategorii fotografia oraz rysunek.
Arkadiusz Gastecki, ucze klasy 2AE, otrzyma Nagrod Indywidualn w kategorii zdj cie
koncepcyjne za wspania lewituj
zastaw , któr równie mogli my podziwia na wystawie zdj “Dizajn bez granic”. Natomiast Anna Jakubek, równie uczennica klasy 2AE otrzy-
75
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
ma a Nagrod Indywidualn w kategorii pejza , za zestaw trzech zdj . Inga Wandas jako jedyna z naszej szko y otrzyma a wyró nienie w kategorii rysunek, za wyj tkowo realistyczny
obraz sowy.
***
Dzi ki uprzejmo ci pana Jerzego Barcika szkolna biblioteka przy Liceum Ogólnokszta cym
w Bieruniu wzbogaci a swój ksi gozbiór o autentyczne wydawnictwa drugoobiegowe z lat 80tych XX wieku.
Bibu a czyli drugi obieg by y to publikacje wydawane w okresie PRL, gdy w Polsce obowi zywa a cenzura. W obliczu wszechobecnej propagandy sukcesu, odnosi y si krytycznie do panuj cego w naszym kraju re imu i krytykowa y dzia alno PZPR. Nie posiada y one dopuszczenia do rozpowszechniania wydawanego przez G ówny Urz d Kontroli Publikacji i Widowisk. Bywa y wydawane w nak adach od kilkunastu do nawet kilkudziesi ciu tysi cy egzemplarzy przez opozycyjne wydawnictwa lub osoby prywatne.
Serdecznie dzi kujemy panu Jerzemu Barcikowi, dzi ki jego pomocy uczniowie b
mieli
mo liwo fizycznego kontaktu z autentycznymi ród ami historycznymi, zwi zanymi z opozycj solidarno ciow . Materia y te oka si nieocenion pomoc w trakcie lekcji z historii
najnowszej Polski.
***
VII Wojewódzki Konkurs Twórczo ci Fotograficznej M odzie y Szkolnej pt. "My
zacy" pod honorowym patronatem
skiego Kuratora O wiaty i Starosty Bieru sko-L dzi skiego po blisko dwóch miesi cach dobieg ku ko cowi.23 maja br. Komisja Konkursowa w
sk adzie: p. Józef K yk - re yser, filmowiec i etnograf, p. Jacek Ulaczyk - dyrektor Szko y
Fotograficznej "Fotoedukacja" w Katowicach, p. Jacek Moryc - redaktor Serwisu Lokalnego
oraz p. Beata Plewniok - plastyk, grafik, Bieru ski O rodek Kultury - dokona a weryfikacji i
oceny prac. Jury mia o bardzo trudny wybór, gdy zdj cia przys ane na tegoroczn edycj tego
wojewódzkiego konkursu by y na bardzo wysokim poziomie.
76
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
W kategorii Junior (gimnazja) przyznano tylko Grand Prix dla Szymona Florka z Zabrza za
fotografi "Klopsztanga".W kategorii Senior (szko y ponadgimnazjalne) nagrodzono nast pucych uczniów:Grand Prix - Ewelina Mróz z L dzin "Idymy na majowe"
2 miejsce - Agnieszka Chrobok z L dzin za cykl "Rodzina
ska"
2 miejsce - Oskar Sosna z Bierunia za zdj cie przedstawiaj ce furmank jad
3 miejsce - Patrycja Niesyto z Bierunia za fotografi "Nasza
po w giel
ska tradycja"
3 miejsce - Karoliny Targiel z Bojszów z "Dziewczynka z bzem"
wyró nienie - Paulina Szmid z Imielina za "
wyró nienie - Daria Kostka z Bojszów za "
sk gospodyni przy byfyju"
skie zolyty Bojszowian"
***
24 i 25 maja reprezentacja naszego liceum wzi a udzia w dwóch turniejach gdzie konstruktorzy robotów walczyli mi dzy sob w kilku konkurencjach - nasza szko a tradycyjnie startowa a w konkurencji Lego Linefollower.
Za organizacj sobotniego VI edycji Trójmiejskiego Turnieju Robotów odpowiada o ko o
automatyków wydzia u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda skiej. W
niedziele na zawody rozgrywane po raz pi ty Roboxy zaprasza o Naukowe Ko o Studentów
Automatyki reprezentuj ce wydzia Elektrotechniki i Automatyki równie Politechniki Gda skiej. Dodajmy, uczelni, która by a jednym z pierwszych o rodków promuj cych zawody robotów turniejowych dlatego oba konkursy ciesz si du ym presti em w kraju.
W Trójmiejskim Turnieju Robotów liceum by o reprezentowane przez dwie dru yny: LineHunter (Patryk Blacha, Damian Osuch, Szymon Wojtala i Mariusz Karkoszka) i Syriusz (Patrycja Brzeskot, Adam Szwedor, Inga Wadas).
Line Hunter zakwalifikowa si do
fina u zajmuj c 2
miejsce w kwalifikacjach. ród em
sukcesu by nowatorski algorytm zaimplementowany
przez Patryka Blach . Zamiast standardowego kurczowego trzymania si
wyznaczonej linii
program wykorzystywa j tylko jako
punkt odniesienia,
a przez wi kszo
czasu robot przebywa poza wyznaczon tras . Pozosta e dru yny próbowa y skopiowa nasz pomys ale adnej
nie uda o si uzyska zadawalaj cych rezultatów. Jak du a by a przepa mi dzy nasz ma77
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
szyn a pozosta ymi mo na zobaczy analizuj c wyniki. Niestety defekt maszyny uniemo liwi start w finale i ostatecznie na 19 dru yn zaj li my 8 miejsce.
W drugim turnieju Roboxy 2014, nasze liceum by o reprezentowane przez trzy dru yny:
Dysphoria (Patryk Blacha i Mariusz Karkoszka), LineHunter (Szymon Wojtala i Damian
Osuch), Syriusz (Patrycja Brzeskot, Adam Szwedor i Inga Wadas).
Do fina u z 5 miejsca zakwalifikowa a si Dysphoria. Sama trasa by a znacznie trudniejsza od
poprzedniej - k ty ostre przy jednym czujniku wymaga y sporych umiej tno ci programistycznych by je pokona . Dlatego ostatecznie tylko 9 dru yn reprezentuj cych polskie uczelnie wy sze odwa o si startowa . Dziesi dru yn byli my MY - LO BIERU .
Fina by pasjonuj cy. Sk ada si z dwóch przejazdów gdzie liczy si najlepszy czas. Klas
sam w sobie by a ponownie dru yna reprezentuj ca Politechnik Warszawsk (Bartosz Nowaczy ski i Natalia Biadu ), których robot by poza wszelk konkurencj . Próbuj c dotrzyma kroku „Warszawiakom”, Patryk Blacha i Mariusz Karkoszka postanowili postawi
wszystko na jedn kart i dokona zmian w konstrukcji robota mimo, e istnia o olbrzymie
ryzyko, i po tym zabiegu maszyna w ogóle nie ruszy. Sam zabieg przeprowadzony by niezwykle precyzyjnie m. in. .... pilnikiem do paznokci, po yczonym od jednej z naszych dziewczyn. Kilkana cie sekund przed regulaminow dyskwalifikacj , maszyna by a gotowa do
startu. Osi gni ty wynik by rewelacyjny - uda o nam si wyprzedzi Politechnik Bia ostock i uplasowa si na drugiej pozycji tu za Politechnik Warszawsk .
Cieszy szczególnie sukces Patryka Blachy, poniewa to jego ostatni turniej kiedy móg reprezentowa barwy naszego liceum i jest to godne ukoronowanie jego kilkuletniej dzia alno ci w
sekcji robotyki w naszym liceum.
***
Reprezentacja naszego liceum (Damian Smolorz, Dorota Zawadzka i Przemys aw
neczko)
wzi a udzia w XI RAJDZIE TURYSTYCZNO-HISTORYCZNYM DLA UCZNIÓW
SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA
SKIEGO organizowanym przez Oddzia owe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami ci Narodowej – Komisji
cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.
Celem rajdu by o zainteresowanie m odzie y szkolnej najnowsz histori Polski oraz kszta towanie poszanowania
dla tradycji i kultury
narodowej. Reprezentacje szkó bra y
udzia w turnieju,
który sk ada si z
dwóch etapów: konkursu historycznego
(tematem by o Województwo skie w
przededniu wojny
oraz w pierwszych
dniach Wrze nia
1939 r.) oraz konkurencji sprawno ciowych i strzeleckich
(wspinaczki ciankowej, biegu na orientacj , strzelania z
78
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
broni pneumatycznej, rzutu granatem, „ma piego gaju”).
Rajd odbywa si na obszarze Beskidzie ywieckiego (Krawców Wierch - Hala Rysianka).
Nasi uczniowie zaj li dru ynowo drugie miejsce, warto jednak podkre li , e w te cie z wiedzy historycznej indywidualnie zaj li pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
***
25 lat temu temu, 4 czerwca 1989 roku w „cz ciowo wolnym” g osowaniu Polacy wybrali
nowy parlament. Polska Ludowa wraz ze swoj awangard Polsk Zjednoczon Parti Robotnicz powoli odchodzi a do historycznego lamusa.
odzie Liceum Ogólnokszta cego w Bieruniu wi towa a rocznic w muzeum PRL-u w
Rudzie
skiej, gdzie w obecno ci Panów: Piotra Litwy – Wojewody
skiego, Stanis awa
Fabera –
skiego Kuratora O wiaty i dr Andrzeja Drogonia, dyrektora katowickiego oddzia u
IPN; odbywa y si wojewódzkie obchody tego jubileuszu.
odzie , która czasów PRL-u nie pami ta, mog a pozna codzienne ycie przed 1989 rokiem.
Uczniowie mieli okazj zobaczy m.in. charakterystyczne wn trza mieszka , wyposa enie
sklepów, a tak e sprz t rtv czy pojazdy militarne z czasów PRL-u. Wystawione s tak e pomniki z tamtej epoki, a IPN przygotowa wystaw po wi con wyborom z 1989 roku.
ród atrakcji przygotowano m.in. wystawy: „Zachod e czerwone s oneczko”, „Motoryzacja
PRL-u", „Oczy i uszy bezpieki”, ”Militaria w górnictwie PRL”, wystaw prac Jacka Fedorowicza z lat 1981-1987, a tak e film „Jack Strong”.
***
Ju po raz 19 grupa uczniów z bieru skiego liceum wyjecha a na wymian mi dzynarodow do szko y partnerskiej w Gundelfingen. By to wyj tkowy wyjazd, podczas którego
wi towali my 10-lecie podpisania partnerstwa Liceum Ogólnokszta cego w Bieruniu i Albert Schweitzer Gymnasium. Dlatego te wraz z dziewi tnastoosobow grup licealistów do
miasta partnerskiego Bierunia pojecha pan dyrektor LO Romuald Kubiciel wraz z nauczycielkami Monik Margol i Agnieszk Wyderk – Dyjeci sk .
Po wielogodzinnej podró y autokarem przywita o nas pi kne s ce w Gundelfingen
oraz nasi niemieccy koledzy i kole anki z polsk flag . Przywitali my si i pojechali my pozna nasze niemieckie rodziny, u których mieszkali my ponad tydzie .
Nast pne dni obfitowa y w wiele ciekawych wydarze . Zwiedzili my Freiburg, miasto
o bardzo bogatej mi dzynarodowej historii, jego rynek, starówk , katedr oraz ekologiczn
dzielnic Vaubaun, w której mo na si porusza tylko pieszo lub rowerem. Byli my równie w
Strasburgu g ównie kojarzonym z siedzib Parlamentu Europejskiego. To malownicze francuskie miasto urzek o wszystkich bajkow , acz specyficzn dla tego regionu architektur starówki, gotyck katedr z ró owego piaskowca oraz … ogromem bocianów w sklepach z pami tkami, które s tu symbolem szcz cia i d ugiego ycia.
Kolejn atrakcj by park linowy „Action Forest” po ony przy jeziorze Titisee w malowniczym Szwarcwaldzie, gdzie m odzie z Bierunia i Gundelfingen pokonuj c przeszkody
na wysoko ci 10-15 metrów uczy a si asekuracji i wspó pracy w ekstremalnych warunkach.
Dodatkowo te obok bogatej oferty zwiedzania mieli my okazj uczestniczy w zaj ciach lekcyjnych z wybranych przedmiotów w Albert Schweitzer Gymnasium.
Jednak punktem kulminacyjnym wyjazdu by a Uroczysto Jubileuszu – 10-lecia podpisania partnerstwa mi dzy szko ami, któr przewidziano na 5 czerwca. Uroczysto t swoj
obecno ci zaszczycili burmistrz miasta Gundelfingen, dr R. Bentler, przedstawiciel starostwa
Badenii, pan W. Seger oraz emerytowani dyrektorzy gimnazjum w Gundelfingen, pan M. Fischer i E. Hennefarth.
79
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
O opraw muzyczn zadba zespó kameralny i chór uczniowski Gymnasium, który chc c sprawi bieru skim kolegom przyjemno wykona utwory polskich kompozytorów muzyki powa nej. Nasi liceali ci równie godnie zaprezentowali si piewaj c polskie piosenki wspó czesne. A na koniec zaprezentowali my w auli Albert Schweitzer Gymnasium teledysk „LO
Bieru Lipdub”, który zosta przyj ty gromkimi brawami.
O naszej uroczysto ci mo na poczyta w prasie niemieckiej:
http://www.badische-zeitung.de/begegnung-fuer-weltoffene-menschen
http://www.badische-zeitung.de/gundelfingen/polen-und-deutsche-als-schulpartner-85797879.html
Niestety 8 bardzo aktywnych dni sp dzonych w Gundelfingen min o bardzo szybko.
Teraz odliczaj c miesi ce nie mo emy si ju doczeka rewizyty naszych niemieckich przyjació w licealnych progach. Ju we wrze niu spotkamy si ponownie!
Agnieszka Wyderka – Dyjeci ska
Monika Margol
***
takie chwile w yciu spo eczno ci szkolnej, od których chcemy uciec. Lecz s te chwile,
dla których warto po wi ci miesi ce ci kiej pracy. Bez w tpienia takim momentem jest zako czenie roku szkolnego – czas podsumowa , przemy le i wzrusze .
Dnia 27 czerwca 2014 roku w obecno ci Pana Bernarda Bednorza – Starosty Powiatu Bieru sko-L dzi skego, wi towali my zako czenie roku szkolnego2013/2014.
wiadectwa z wyró nieniem i nagrody ksi kowe – ufundowane przez Rad Rodziców, wr czy dyrektor szko y w obecno ci Pana Józefa Bergera - Przewodnicz cego Rady Powiatu oraz
Przewodnicz cej RR p. Celiny Habryki. Najlepsze rednie i wyró nienia otrzymali uczniowie:
Targiel Karolina
5,38
Brysz Dariusz
5,33
Sikora Magdalena
5,31
Musio Agata
5,13
aszczyk Izabela
5,11
Janota Sabina
5,11
Niesyto Katarzyna
5,11
Mikulska Aneta
5,11
Kotlorz Aneta
5,06
Nowrocki Dawid
5,06
Brzeskot Patrycja
5,00
Zbie Joanna
5,00
Stacho Katarzyna
5,00
Bula Klaudia
5,00
Szwedor Adam
4,94
Janecka Aleksandra
4,89
Szmid Paulina
4,83
Zieli ska Karolina
4,82
Dziwis Anna
4,80
neczko Przemys aw
4,80
Hycz Kornelia
4,78
80
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Drzyzga Wiktoria
mietana Ewelina
Sosna Oskar
Bia kowska Anita
Robak Sylwia
Wadas Inga
Wagstyl Justyna
4,78
4,76
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
81
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Tworzymy…
Prace uczniów nagrodzone w konkursach
oraz stworzone podczas zaj lekcyjnych
82
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Dorota Zawadzka
1 miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Ojczyzna moja, Ojczyzna nasza” Bieru 2013,
kategoria Proza
FRANIA
Nikt nie lubi rodzinnych imprez. No... Prawie nikt. W ka dym b
razie, takich imprez z
ca pewno ci nie lubi Alek Moscov. Nie lubi ich, jak by m ody i nie lubi ich jak by stary.
Teraz jednak nie mia wyj cia, jak siedzie przy stole i patrze na swoj prawnuczk , która
wyra nie spiera a si o co ze swoim ch opakiem. Szczerze powiedziawszy, Alek nigdy tego
ch opaka nie lubi i zawsze, gdy go widzia budzi a si w nim odraza. Sam nie wiedzia sk d
to uczucie... Po prostu go nie znosi . Mo e przez to, e ch opak mia w sobie co , co faktycznie odrzuca o?
-A pan? Co pan s dzi o Polsce? Bo wed ug mnie ten kraj jest beznadziejny. Nienawidz go i
ch tnie si st d wynios , jak najpr dzej. Kiedy sko cz szko , wynios si do Niemiec. Tam
jest z pewno ci lepiej, ni w tym... po al si Bo e kraju. - zwróci si do Alka, u miechaj c
si przy tym z fa szyw uprzejmo ci . - Tosiu, wyniesiesz si ze mn , prawda?
Doda po chwili, zwracaj c si do swojej dziewczyny, to jest Alkowej prawnuczki.
-Nie mów do mnie Tosia. I nigdzie st d nie wyjad . - warkn a, odsuwaj c z zniesmaczon
min d
od Kamila, bo tak w nie na imi mia jej ch opak.
Na s owa Kamila stare serce Moscova zabi o mocniej z gniewu. M czyzna utkwi w nim
swoje ywe, stalowe oczy, które obecnie ciska y piorunami. Chocia Alek by cz owiekiem w
miar spokojnym, to takie s owa doprowadza y go niemal e do sza u.
-Nie s dz , bo Polska by a krajem beznadziejnym. Czy ten kraj co Ci zrobi ? S dzisz, e
Niemcy naprawd s lepsze? Bo co? Bo co, m ody cz owieku? - powiedzia powoli, wstaj c
od sto u. Chocia owa czynno sprawia a mu ból, nigdy si nie skar , ani nie krzywi . By
takim typem cz owieka, który wszystko dusi w sobie. Jedyn rzecz , po jakiej mo na by o
rozpozna to, e chodzenie sprawia mu ból by a laska, któr si podpiera .
-Nie b
siedzia przy stole z cz owiekiem, który nie zna historii w asnego kraju. Przepraszam, kraju, w którym przypad mu straszny los ycia. - mrukn z ironicznym u mieszkiem i
wyszed z salonu, postukuj c swoj lask .
Obserwowali go wszyscy, którzy siedzieli przy stole. Jego syn ruszy za nim, burcz c pod nosem o tym, e ten cz owiek jest obra alski i nie powinien przesadza . Z kolei wnuk wbi
wzrok w ch opaka Antoniny, splataj c r ce na piersi. Ojciec dziewczyny mia tak samo przera aj cy wzrok jak jego dziadek, zatem Kamil zmiesza si nieco i czym pr dzej odwróci
wzrok, jak na tchórza przysta o.
-No... co? Ja tylko wyrazi em swoje zdanie na ten temat. Widz jednak, e w tym domu nie
jestem lubiany! Nawet przez w asn dziewczyn ! - oznajmi obra onym tonem, tak e wstaj c
od sto u. Tosia nie wsta a za nim, tylko obrzuci a go tak samo zniesmaczonym spojrzeniem
jak wcze niej.
Od tego wydarzenia min o kilka dni. Sko czy o si na tym, e Antonina i Kamil pok ócili si
niemi osiernie, bo uczucia patriotyczne Tosi nie znios y ignorancji i g upoty Kamila. No, poza
ótni dosz o do zerwania, z czego dziewczyna by a, o dziwo, zadowolona.
Teraz jednak nie mog a spa ... I wszystko przez tego ch opaka. Martwi a si o swojego pradziadka który od momentu k ótni nie wychodzi ze swojego pokoju. Antonina podnios a si
wi c z ka, podrapa a si po g owie, poprawi a spodenki od pi amy i pomaszerowa a do
kuchni z zamiarem napicia si ciep ej herbatki. By a przekonana, e nikogo tam nie ma, jednak myli a si . Przy stole siedzia pradziadek, wci w dziennym ubraniu. Przy ma ej lampce
czyta ksi
, raz po raz poprawiaj c okulary, które zsuwa y si z d ugiego, w skiego nosa.
83
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
-Dziadunio? Dlaczego nie pisz? - zainteresowa a si , siadaj c naprzeciwko starszego m czyzny.
Ten podniós g ow znad ksi ki, któr zaraz zamkn i u miechn si k cikami ust do prawnuczki Chocia mia ju 93 lata, to wci wida by o w jego twarzy wietno dawnych at.
Tosia widzia a kilka jego zdj z m odo ci i musia a stwierdzi , e jej pradziadek z pewno ci
mia powodzenie u kobiet! I to niema e, bo poza urod mia zdecydowanie szlacheckie korzenie... No i by bardzo bogaty, co do dzisiaj mu zosta o. Idealny kandydat na m a! Tosia jednak wiedzia a, e dziadunio chocia by onaty, to owe ma
stwo by o dla niego m
- s ysza a to kiedy od jego syna. Nigdy nie mia a odwagi zapyta go, dlaczego tak by o i nic nie
zapowiada o tego, e kiedykolwiek b dzie mie to szcz cie i dowie si tej tajemnicy.
-Na staro nie mog spa , Antonino. Mam nadziej , e Ty nie masz tych problemów i zaraz
pójdziesz spa . Nie wstaniesz do szko y. - wyja ni , api c swoj lask ze srebrn g ówk z
wyra nym zamiarem odej cia.
-Dziadku! Nie id . - wypali a nagle, wyginaj c usta w podkówk .
Jako, i Alek zawsze mia s abo do prawnuczki i nie potrafi jej odmawia skin tylko siw
ow i z powrotem opar lask o grzejnik. Splót chude, d ugie palce ze sob i opar je na blacie kuchennego sto u.
-Hm? Chcia o co spyta ?
-Ja... Wiesz... Dziadku, chcia am Ci przeprosi , e on tak mówi ... To g upek. Przepraszani,
e Ci urazi . Nie chcia am, eby tak wysz o... Dziadku, nie gniewaj si na mnie, dobrze? poprosi a, zaciskaj c zaraz usta w w sk lini .
Tosia mia a ju prawie osiemna cie lat, ale wci tkwi o w niej dziecko. Mia a w sobie naprawd mnóstwo z dziecka, zw aszcza spojrzenie na wiat, chocia nie pod ka dym wzgl dem.
-Ja si nie gniewam. Po prostu... Nie mog patrze na tego cz owieka, wi c wola em nie pl ta si po domu. - mrukn , przygl daj c si dziecinnej buzi Tosi.
Dziewczyna odetchn a z ulg i czym pr dzej u ciska a dziadka, przymykaj c powieki. Alek
poklepa j lekko po plecach, czuj c si przy tym wyj tkowo nieswojo. Nigdy nie by cz owiekiem wylewnym, to dlatego ograniczy si do tego klepania.
-To dobrze... Naprawd dobrze, e si nie gniewasz. Nie znios abym, gdyby si na mnie z oci , dziaduniu. - oznajmi a, odsuwaj c si od niego wreszcie.
Teraz, gdy mia a ju czyste sumienie chcia a wróci do ka, nawet ruszy a w stron drzwi,
jednak zatrzyma j g os pradziadka.
-Frania... Frania... Wygl dasz jak Frania, wnusiu. - odezwa si , zaciskaj c palce na g ówce
laski. Tak e chcia ju i , jednak co go ruszy o. Tak d ugo trzyma w sobie to wszystko, e
dzisiaj ju nie wytrzyma . Westchn i zakry twarz d mi, nisko pochylaj c g ow . Usta zaciska w w sk lini , powieki opad y na zm czone oczy.
Tosia odwróci a si w jego stron , unosz c wysoko brwi w ge cie zdziwienia. Powolnym krokiem ruszy a ku stolikowi, z powrotem siadaj c na swoim miejscu. Nie odezwa a si , tylko
patrzy a na zgarbion posta Alka.
-Frania to
nierz Wykl ty. Frania to... To by a moja pierwsza mi
. To brzmi tak dziwnie,
wiem, wnusiu. Frania zgin a. Umar a dawno, dawno temu, jak jeszcze by em m ody. - zacz , odsuwaj c niespiesznie d onie od twarzy, która pierwszy raz od bardzo dawna wyra a
bezdenny smutek. Dzisiaj wygl da jak naprawd stary cz owiek, który zbyt d ugo yje w samotno ci. Tosia widz c to odwróci a wzrok, jakby patrzenie na pradziadka w takim stanie
by o czym z ym, czym nieodpowiednim.
Szczerze powiedziawszy, Alek by jej za to wdzi czny. Odetchn g boko i podniós si z
miejsca, ciskaj c swoj nieod czn lask .
84
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
-Chod , Tosiu. Poka Ci jej zdj cia, je li chcesz... I tak dzisiaj nie zasn , a nic si nie stanie,
je li sp dzisz troch czasu ze swoim starym dziadkiem. Co Ty na to? - spyta z u miechem,
który szybko zmiót z pomarszczonej twarzy oznaki smutku.
Antonina skin a g ow i ruszy a za Alkiem do jego pokoju, który mie ci si na pierwszym
pi trze. Szli powoli, by nikogo nie obudzi . By o ju pó no, zatem ha asowanie by o niewskazane. Dziewczyna nie chcia a nawet my le co by by o, gdyby obudzi a mam ! By aby niez a
awantura, e kr ci si w domu po nocach i ci ga jeszcze za sob dziadka, który musi przecie
odpoczywa . Zawsze denerwowa o j , e mama traktuje pradziadka jak antyk, który powinien
tylko i wy cznie siedzie w miejscu i nikomu nie przeszkadza .
Po jakich dwóch minutach byli w niedu ym, przytulnym pokoju umeblowanym w stare, d bowe meble, pochodz ce ze starego dworku Moscovów z Rosji, gdzie mieszkali jej przodkowie... St d zreszt owo nazwisko. Mo e nie brzmia o zbyt szlachecko, aczkolwiek pochodzenie z arystokracji by o udowodnione.
-Usi , usi . Zaraz znajd te zdj cia... Poka Ci moj Frani ! Naprawd , by cie bardzo
podobne! Tylko ona mia a inn fryzur i by a troch ni sza! - mówi Alek, ca y uradowany.
Nic dziwnego, e si cieszy . Wreszcie móg zrzuci z serca ci ar trosk, jaki przygniata go
do ziemi przez ostatnie sze dziesi t kilka lat.
Dziewczyna ch tnie usiad a, przygl daj c si jak m czyzna pochyla si nad sekretarzykiem i
grzebie w nim, wyci gaj c sterty po
ych papierów i kopert. W ko cu znalaz to, czego
szuka i zaj miejsce obok Tosi na swoim mi kkim ku. Przez chwilk przegl da zdj cia,
by wreszcie poda jej zdj cie jakich trzech m czyzn w mundurach Wojska Polskiego dwoje z nich mia o d ugie w osy spi te w niskie kucyki, natomiast trzeci z nich, który sta porodku mia na g owie irokeza. Grzywa opada a na czo o, a twarz... Twarz by a bardzo m oda,
wr cz dziecinna, a do tego taka roze miana. Spomi dzy tamtych dwóch m czyzn Antonina
rozpozna a swojego dziadka, który swoje w osy zwi za czarn wst
.
-To my. Ja, Frania i Nathaniel. To jest Nathaniel - tu pokaza na pierwszego m czyzn od lewej, wygl daj cego na najstarszego z nich. Na ramieniu mia opask z krzy em, z pewno ci
czerwonym, nawet je li nie by o tego wida na bia o - czarnym zdj ciu. - A to Frania. Widzisz? Wygl da, jak Ty... Tylko nie masz irokeza. Po tym, jak wydosta a si z obozu nigdy
nie zapu ci a w osów. Nosi a irokeza i pozwala a nazywa si Frankiem, co jej bardzo odpowiada o. Twierdzi a, e to zabawne by uwa ane z m czyzn .
Mówi z zapa em, a oczy mu b yszcza y z rado ci. Tosia z kolei przygl da a si fotografii z
zafascynowaniem, stwierdzaj c, e faktycznie jest bardzo podobna do owej kobiety, która pokazana by a na zdj ciu.
-Mia a wtedy dwadzie cia par lat... Nie wiem, mo e z dwadzie cia dwa? Nie wi cej. Wygl da, jakby mia a szesna cie, prawda? Nigdy nie pozna em kobiety, która mia a w sobie tyle
patriotyzmu... Tyle mi ci do ojczyzny! Twój Kamil powinien uczy si od Frani! - powiedzia z pogard na nowo zaciskaj c usta w w sk lini .
-Dziadku, spokojnie. - tu Tosia poklepa a Alka po ramieniu, u miechaj c si dziecinnie. - ten
cz owiek to g upek... I uwierz mi, nic nie wie o patriotyzmie. Powinien si wstydzi , wiesz?
Ale opowiedz mi o co chodzi z Frani ? Dlaczego nie o eni si z ni ? Zmar a...? Opowiedz
mi, dziadku!
Dopytywa a si , wpatruj c si zaciekawiona w dalsze fotografie, które podawa jej pradziadek. Starzec poda jeszcze jedn fotografi , gdzie by a tylko Frania. W r ku trzyma a pepesz ,
a na twarzy malowa si wyj tkowo szeroki u miech. Dopiero po chwili patrzenia na zdj cie
gdzie z boku mo na by o dostrzec tego samego m czyzn , który sta po jej lewicy na wczeniejszej fotografii.
-Bo Frania kocha a Nathaniela... To by Francuz, taki lekarz. Poznali si w Warszawie, kiedy
ja by em jeszcze na froncie. Frani pozna em dopiero u upaszki... No i oni ze sob nie byli,
bo mi dzy nimi by a naprawd wielka ró nica wieku. Kiedy si poznali, ten ca y Lievre by
85
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
ju ko o trzydziestki... To by dobry cz owiek. Kocha Polsk , chocia trafi tutaj przypadkiem. Kocha Polsk chyba za spraw Frani, ona nawet Niemców i Sowietów zarazi aby mi oci do Polski. Nigdy nie powiedzia em jej co czuj . Nawet nie zd
em, bo wzi li j do wi zienia razem z Nathanielem po jednej z akcji. Pomagali jednemu z rannych, chcieli my wróci ... - tu g os mu si za ama .
Odwróci g ow , wi c Tosia te przesta a patrze na dziadka. Wyj a tylko z jego r k fotografie i obejrza a reszt zdj . Nie chcia a, by czu si jeszcze bardziej nieswojo przez to, e widzia a, jak si rozklei .
-Dziadku... Je li chcesz, ja mog ju i . - zaproponowa a, zerkaj c na niego k cikiem oka.
Stwierdzi a jednak, e dziadunio ju si pozbiera i patrzy na ni .
-Doko cz tylko. Doko cz , musz ... - mrukn , pochylaj c nisko g ow .
Teraz d ugie w osy znikn y, zast pione krótkimi i schludnie zaczesanymi. Z twarzy znikn
ten zawadiacki u miech, który widnia na kilku zdj ciach, a zamiast munduru Alek ubrany by
w bia koszul i spodnie od garnituru, jakby gdzie si wybiera . Jedyne rzeczy, które pozosta y z tamtych lat to serce i sygnet na d oni... No i oczy pe ne energii. Przewa nie pe ne.
-Kiedy po nich wrócili my, bo musieli my wróci . Nie zostawiamy swoich! Nie zostawialimy... Wtedy ju byli martwi. By y tylko ich cia a, g owa przy g owie. Chocia razem nie byli
za ycia, to umrze pozwolono im ze sob . Za Polsk , za nasz wolno i ycie. - doko czy
swoj histori , po której zapad o d ugie milczenie.
Po g owie Tosi kr
o tysi c my li, setki wyobra . Zaciska a i rozkurcza a palce na swoich
kolanach, próbuj c opanowa gniew. Te pytania, typu „jak mo na do tego dopu ci ?! Dlaczego tak si dzieje?! Wojna to z o, nigdy nie powinno do niej dochodzi !” pozostawa y bez
odpowiedzi. Pozostawa y tylko dla Tosi i tylko w jej g owie.
-Chc Ci tylko powiedzie , wnusiu... e... mówi si o tym, e Polska jest krajem absurdu. Tak
naprawd w ka dym kraju s absurdy, ale dzisiejsze spo ecze stwo tego nie widzi. Dzisiejsze
spo ecze stwo uwa a, e wyjazd sprawi, e b dzie o im si lepiej. To nie jest prawd Tosiu. Nie pasuj do tych czasów, bo dzisiaj kraj kocha si za to, ile ma pieni dzy. Kiedy kraj
kocha o si za to, e jest, e daje nam poczucie bezpiecze stwa. Polska to nasza matka, to nasza ojczyzna. Czy odrzuci aby rodziców, bo nie maj pieni dzy, a w zamian jecha aby do
bogatej ciotki z Ameryki, która je ma? Nie s dz , Tosiu. Mi
do Ojczyzny to jak mi
do
matki.
uj , e nie umar em razem z nimi... Nie dlatego, e ukocha em Frani bardziej, ni
moj pó niejsz on , nie. Chcia em umrze z nimi, by umrze za Polsk .
Wyró nienie w kat. szko y ponadgimnazjalne w konkursie organizowanym przez MOK
w L dzinach "Dzieci dzieciom- bajki dla dzieci ". 2014
Dawno, dawno temu
sobie pewien królewicz. Nie mieszka on jednak za siedmioma
Górami, ani za siedmioma Lasami, a w Siódmym Lesie przy Pierwszej Górze. Siódmy Las
by ogromn puszcz , skrywaj
mnóstwo tajemnic. Nikt nie zapuszcza si w to miejsce
samotnie, by nie spotka o ich co z ego. Oczywi cie, znajdowali si mia kowie, którzy
chcieli odkrywa tajemnice Lasu, ale nigdy nie wracali. Mówi o si o nich, e zostali porwani
przez Bagienn Wied
i przemienieni w przera aj ce topielce.
Jednym z takich mia ków by przyjaciel królewicza imieniem Maksymilian. Cz sto sam
zapuszcza si w las, ale zawsze wraca . M czyzna kocha las! Kocha natur i wszystko co z
ni zwi zane. Nigdy nie mia z ych zamiarów wobec drzew i zwierz t, które zamieszkiwa y
puszcz , dlatego wszyscy s dzili, e nigdy nie spotka Bagiennej Wied my... Do momentu, w
którym nie wróci z wyprawy.
86
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Od tamtych wydarze min o kilka lat, a w Królewiczu zasz a powa na zmiana. Kiedy , tak
jak Maksymilian kocha swój Las, a teraz by do niego nastawiony wrogo. Pomimo tego
zawsze wraca stamt d i nikt nie wiedzia dlaczego. Oczywi cie, do czasu. Sytuacja si
powtórzy a, lecz tym razem nikt nie dziwi si temu wszystkiemu. Przecie Filip, bo tak mia
na imi królewicz okazywa nienawi wobec Lasu, zatem Bagienna Wied ma si zem ci a!
Wszystko zacz o si od tego, e Filip postanowi raz jeszcze odszuka swojego Przyjaciela.
Wsiad na konia i tymi cie kami co zawsze ruszy na poszukiwania, by w pewnym miejscu
skr ci i jecha tam, gdzie jeszcze nie szuka . Mia zamiar odnale Bagienn Wied
i
wypyta j o Maksymiliana. Jecha zaledwie par metrów, kiedy droga zmusi a go do zej cia
z konia i pój cia piechot . Zwierz , jako i by o m dre odes samotnie do Królestwa.
Filip przedziera si przez krzaki je yn i drzew, które zachowywa y si tak, jakby nie chcia y
pu ci go dalej. Raz i drugi potkn si o wystaj cy korze , ale nie mia nawet zamiaru
odej . Z zaci ni tymi z bami przecisn si przez szczelin mi dzy dwoma d bami i...
Wpad na ogromn polan , ukryt za owymi d bami. Kl cza , podpieraj c si d mi
mi kkiej, zielonej trawy. Natychmiast do jego nozdrzy dobieg pi kny zapach trawy i
kwiatów, które porasta y bezdrzewne miejsce. M czyzna zdziwi si szczerze, bo ju od
dawna nie my la o puszczy jak o miejscu, które mo e by pi kne.
Powoli podniós si z ziemi i rozejrza po polanie. Nagle zerwa si okropny wiatr, który
poderwa w gór p atki kwiatów i o dziwo, uformowa z nich co na kszta t cz owieka. Filip
wpatrywa si w twór z rozdziawionymi ustami, cofaj c si powoli w stron d bów. Si gn
tak e po miecz, który mia u boku i wycelowa nim w stron kwiecistego duszka. Jednak
kiedy duszek sta si w pe ni cz owiekiem, b
innym stworzeniem cz ekokszta tnym opu ci
ostrze, dziwi c si jeszcze bardziej, bo jego oczom ukaza a si drobna istotka, b ca
niew tpliwie kobiet . Mia a na sobie szat z p atków bia ych kwiatów, a na g owie wieniec ze
stokrotek poprzeplatanych z fio kami. Jej twarz by a dziecinna i u miechni ta, a oczy... Oczy
by y najdziwniejszymi oczami, jakie Filip kiedykolwiek spotka . By y du e i zielone, ale z
ciemnymi c tkami, a do tego g bokie jak dwie studnie. Wpatrywa si i wpatrywa w te oczy
z my , e wiat zatrzyma si w miejscu. Miecz opad na traw bezg nie, a m czyzna
nim si spostrzeg ruszy w stron le nego duszka, wyci gaj c ku niej r ce. Tym razem to
duszek zacz si cofa , chichocz c weso o, jak ma e dziecko. Nie wygl da a na wystraszon ,
ani rozgniewan tym, e Filip chcia j z apa . Zachowywa a si tak, jakby przywyk a do
tego. Nagle znikn a, a wraz z ni prysn czar, który roztacza wo kwiatów i zatrzymywa
wiatr.
- Nie, czekaj! Zaczekaj, nie znikaj! Nie chcia em zrobi Ci krzywdy! - ochryp ym g osem
zawo Królewicz, rozgl daj c si za Duszkiem.
ugo sta na polanie, wpatruj c si w miejsce, gdzie zobaczy Bagienn Wied
. Zda
sobie spraw z tego, e to by a ona w momencie, w którym znikn czar. S ysza wiele
historii, w których mówione by o, e Wied ma pojawia si , mami ofiar , zaszczepiaj c w jej
sercu t sknot i znika, by zaprowadzi t osob w miejsce, z którego nie b dzie ju w stanie
wróci . Mimo wszystko, nie potrafi do ko ca uwierzy w to, e Bagienna Wied ma
naprawd jest z a, dlatego odsun od siebie te my li i postanowi wróci do Królestwa, nie
mówi c nikomu o tym, co mu si przytrafi o.
Od tamtego momentu w Filipie znów zasz a zmiana – sta si jeszcze bardziej cichy i
gburowaty, ni wcze niej. Nie rozmawia prawie z nikim, chyba, e musia . Sp dza tak e
du o wi cej czasu poza zamkiem, snuj c si po królewskim ogrodzie i my c tylko o le nym
duchu, którego spotka , a im d ej my la , tym mniej by pewny, czy aby na pewno by a to
87
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Bagienna Wied ma. Przecie nie przypomina a straszyd a, które opisywa y mu nia ki, eby
nastraszy go, gdy robi co z ego!
czyzna przekonany by , e nie b dzie mu dane nigdy wi cej zobaczy , ale najwidoczniej
wszystko sz o nie tak, jak si Filipowi wydawa o. Gdy zasn na uroczysku, jak to cz sto mu
si zdarza o znów spotka Wied
.
Obudzi go lodowaty podmuch wiatru. Królewicz poruszy si na trawie i przekr ci na bok,
by spotka si nos w nos z lisem. Gapi si w czarne oczy zwierz cia, które najwyra niej by o
tak samo zdziwione owym spotkaniem jak on. Po paru sekundach cofn si nieco i podniós
do siadu. Lis tak e usiad , nadal przypatruj c si cz owiekowi. Wreszcie Filip wyci gn do
niego d , by zwierz mog o j obw cha i zdecydowa , czy pozwoli si pog aska , czy nie.
Có , nie trzeba ukrywa , e Filip nie mia poj cia, jak obchodzi si z lisami, dlatego
zachowywa si tak, jakby by to kot. Zwierzak chyba nie mia nic przeciwko, bo podszed
bli ej ksi cia i dotkn nosem wyci gni tej d oni. Filip u miechn si i pog adzi jego rude
futro, nie zwa aj c na wiatr, który znów zacz rozwiewa w osy królewicza. Nie zauwa
nawet Bagiennej Wied my, która sta a tu obok lisa.
-A wi c znów na mnie wpad , Filipie. My la am, e da sobie spokój z poszukiwaniem
mnie. - odezwa a si , siadaj c tu obok lisa. Po
ad
na jego grzbiecie, leniwie
aszcz c go po nim. Na jasnej twarzy wci mia a dziecinny u miech, który by tam za
pierwszym razem.
-Jeste Wied
z Bagien, prawda? Bagienn Wied ma. Tak Ci zw w naszym Królestwie,
w Siódmym Lesie. - wypali , nie komentuj c jej wypowiedzi. Podniós wzrok ze zwierz cia
na twarz Wied my, nie mog c si na ni napatrze .
-A czy to wa ne, Filipie? Wa niejsze jest to, po co mnie szuka . Chcia znale
Maksymiliana, prawda?
Przekr ci a g ow w bok, widruj c niezwyk ym spojrzeniem Królewicza, który otworzy ju
usta z zamiarem przerwania jej. Ona jednak przy
a palec do jego ust, uciszaj c go.
-Nie powiniene mi przerywa , Królewiczu. Maksymilian jest bezpieczny. Chcia to
wiedzie , wi c mówi . I nie, nie wróci z Tob . Jest tutaj, tu obok... I nie wróci z Tob . powiedzia a cicho, podnosz c si z trawy.
- Dlaczego? Dlaczego nie wróci? Gdzie jest? Nie widz go! Co mu zrobi , wied mo!?
Powiedz. - niemal e krzykn , tak e wstaj c.
Lis, wyczuwaj c narastaj
agresj ze strony Filipa stan przed Bagienn Wied
, gotowy
jej broni .
-Nie widzisz? Och, biedny... Kiedy tak bardzo mnie kocha !
ze mn w zgodzie i
widzia wi cej, ni inni. Nie martwi si , e si zgubisz. Nie ba si , e Ci porw . Nie
nazywa mnie Wied
z Bagien. Moje królestwo uwa
za swój dom. Chcia by jak
najbli ej. Ty i Maksymilian! A kiedy jemu uda o si z czy ze mn to znienawidzi mnie,
jakbym pope ni a zbrodni . Filipie, obud si . Obud si ze snu, w który zapad , gdy
zosta bez przyjaciela! - rozkaza a Mu, k ad c d
na Jego sercu.
czyzna z pocz tku wykona taki ruch, jakby chcia si cofn , a wreszcie zamkn oczy i
pozwoli sta tak Bagiennej Wied mie naprzeciwko siebie i trzyma d
na sercu. Znów czu
zapach zió i kwiatów z tamtej polany, a wiatr nie by ju lodowaty, tylko orze wiaj cy i letni.
Czu , e wróci a jego w asna dusza, która nie by a przepe niona gorycz , a dawn mi ci do
natury. Dopiero teraz zrozumia sens s ów Wied my.
-Lis to Maksymilian... A Ty jeste Pann z Bagien. Mówi , e nie masz lat, e jeste tutaj od
zawsze... Ludzie boj si Ciebie, bo pozwalasz im patrze na wiat z innej perspektywy.
88
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
c Pann z Bagien jeste królow Siódmego Lasu. Ty JESTE Siódmym Lasem. Jeste
natur , jeste pani wszystkiego, co tu ro nie, kwitnie, yje. - szepn , osuwaj c si na kolana,
by znów móc g adzi lisa po g owie.
-Chc by jak on. Chc z czy si z Tob na zawsze. Chc by cz ci lasu i natury. Pozwól
mi sta si jak on i by z Tob na zawsze! - zawo , zadzieraj c g ow ku niej, by móc wbi
niemal e b agalne spojrzenie w c tkowane oczy Panny z Bagien.
Le ny Duch u miechn si i tchn wiatrem w Filipa, pozwalaj c zjedna mu si z sam
sob . Zamieni a go w ogromnego wilka, który od tamtego momentu zawsze snu si po lesie z
lisem. Nigdy wi cej jednak nie zobaczy Panny z Bagien. Ostatni raz widzia j , kiedy
rozwiewa j wiatr, roztaczaj c dooko a s odki zapach rumianku.
Kiedy królewicz nie powróci , wszyscy uznali, i to wina Bagiennej Wied my, bo ich
my lenie nie zmieni o si . Wci bali si natury, przekonani, e mog j ujarzmi .
Aleksandra Jendyk
2 miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Ojczyzna moja, Ojczyzna nasza”
Bieru 2013, kategoria Poezja
I.
Gdzie Dom twój si podzia ,
Gdzie Ojczyzna twoja, która Ci wyda a?
dziesz tu teraz tak siedzia ,
Gdy Niemiecka r ka, twój dobytek b dzie trzyma a?
Do koszuli orze ka przypnij,
Na r kaw bia o-czerwon wst
przywi
I do naszych lasów biegnij
Na ratunek, uciskaj
nas p tle rozwi .
Ojczyzna twoja s odka,
Do s by Ci wzywa
Póki chocia jedna nadziei gwiazdka
Wiara w Polsk wci
ywa
II.
Gdzie si ukry ?
Gdzie si schowa ?
Z serca mojego kompana ducha wyrwa !
Gdzie si schowa ?
Niczym duchy pojawiaj si i znikaj ,
Uzbrojone w co tylko maj ,
Niczym duchy, raz po raz strzelaj
Or y bia e w gruzach czyhaj .
I a strach i spa Strach straci czujno przez moment
Bo partyzanci mog wpa
i mierci na nas podpisa dokument
III.
89
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Mimo, e jest was dziesi ciokrotnie razy wi cej,
Mimo, e co pi ty z nas trzyma karabin,
Ka dy wojak w postawie le cej,
Chowa si w korzeniach wierzbin,
Do walki gotowy,
Krwaw z
ofiar ,
W pi kny poranek majowy,
Zabi wrogów par
Krew okupanta niech si poleje,
I razem z Wis do morza sp ynie,
Bo mi dzy nami furia szaleje,
mierci Anio , Bóg i Diabe te stanie
(Gdy taka potrzeba przyjdzie)
Ramie w ramie,
Z bratem u boku,
Wywalczymy z powrotem Panie,
ziemie nam dan z ob oku.
Karolina Wioska
3 miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Ojczyzna moja, Ojczyzna nasza”
Bieru 2013, kategoria Poezja
Kto dzi pami ta
Dawniej tysi c ch opa na wezwanie sta o Ka dy z nich za polski j zyk umrze móg ,
Ka demu walczy si chcia o.
Dawniej ka dy Polak rami w rami Za Ojczyzn samego siebie Po wi ca w s usznej sprawie.
Dawniej ka dy z czci wymawia s owo Polska, Znaczenie mia y hymn i flaga.
Dzisiaj, to ju troch inna sprawa.
Dzisiaj Polska to „kraj do opuszczenia",
e ojciec za niego gin ...
To bez znaczenia.
Dzisiaj mówi , im dalej - tym lepiej.
Brak perspektyw, brak przysz ci Co tam Polska.
Polak tyko bied klepie.
odzi krzycz : Czas ucieka z tego kraju!
Starsi... w stron krzy y na cmentarzach spogl daj .
3 miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Ojczyzna moja, Ojczyzna nasza”
Bieru 2013, kategoria Proza
LISTOPADOWE WSPOMNIENIA - KARTKI Z PAMI TNIKA
Z PAMI TNIKA BABCI
Niedziela 11.11.2012 r
Mój Bo e. Jestem taka wzruszona. Marysie ka pierwszy raz wyst pi a na prawdziwej scenie.
W Domu Kultury. I to przy takiej okazji -11 listopada. Moja kochana wnusia. Sama J uczyam „Kto ty jeste ? Polak ma y...", eby wyra nie wymawia a, eby wszyscy dobrze s yszeli.
90
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
si pop aka am ze wzruszenia. Dobrze, e szko a organizuje takie uroczysto ci. O wi cie
Niepodleg ci nie mo na przecie zapomnie . M odym coraz trudniej pami ta , bo przecie
tyle lat ju min o. Ale ja wci pami tam, jak babcia opowiada a o tamtych czasach. Nigdzie
nie wolno by o mówi po polsku. Na ulicach, w sklepach, w szko ach - tylko po niemiecku.
Wszystkich przedmiotów uczyli po niemiecku, religii te . Za mówienie po polsku grozi y
kary. Wtedy w 1901 roku nawet one - dzieci próbowa y walczy . We wrze niu odmówi y nauki. To by ich w asny protest, ich walka z zaborc . Nie chcieli si uczy po niemiecku. Babcia ze zami w oczach wspomina a, jak by o im trudno.
Kiedy Marysie ka podro nie te jej o tym opowiem. Przecie ona te kiedy b dzie mam , a
potem babci . Musi wiedzie i pami ta , eby mog a opowiedzie swoim wnukom.
I koniecznie musz zabra J na grób pradziadka W adka. Ostatnio jako na nic nie ma czasu,
nawet nad grobem si zatrzyma . Wszystko szybko. Niektórzy nawet flagi na wi to Niepodleg ci nie zd yli wywiesi . Pewnie te z braku czasu... Robi si na staro zrz dliwa, a to
le. Nie b
wypomina s siadom. My my z Marysie
wywiesi y. Nawet w asn z papieru
sobie zrobi a. Do doniczki z kwiatkiem wstawi my, eby przez okno by o wida .
A s siadów dziecko za rok pewnie pójdzie do przedszkola. Tam te takie flagi robi . Jak im
synu do domu przyniesie, to mo e i im m odym co do g owy przyjdzie.
Z PAMI TNIKA WNUCZKI
Niedziela 11.11.2012 r
Zawali am kino... Bez sensu... Lecia taki wietny film - „Niepokorni". Mia am i z kumpelami, ale rodzice uparli si , e musz i z nimi do Domu Kultury na jakie durne szkolne
przedstawienie z okazji 11 listopada. e te dyro musia wszystkich pozaprasza . Jeszcze
obecno mieli podobno sprawdza . Nie wiem, czy notowali, ale patrzyli, kto przydepta . Moi
znajomi pc prostu nie przyszli i wszystko im jedno, czy im obni ocen z zachowania. Rodzice ich nie sprawdzaj . To niesprawiedliwe!
Przecie to by o tak dawno. Po co to jeszcze w ogóle wspomina ? Co roku jedno i to samo.
Tu wierszyk, tu piosenka, jedna i ta sama opowie . By o, min o. Po co do tego wraca ? Jaki
sens ma obchodzenie tego wi ta teraz? Kogo to w ogóle interesuje?! Kogo to dzi obchodzi?
Tym, co tam pogin li i tak ju wszystko jedno.
W ogóle nie rozumiem zapa u rodziców, co do tego wi ta. Po co oni chc to ogl da ? Chyba
wiedz , o co w tym wszystkim chodzi? Polska odzyska a niepodleg
. Tyle. Koniec tematu.
Po stu dwudziestu trzech latach. I co z tego? Wielkie mi halo. Najwy ej dzi mówiliby my po
niemiecku. A oni ci gle swoje: wspominaj , opowiadaj , roztrz saj to samo co roku. „Bo
trzeba pami ta . Trzeba kultywowa . Trzeba zna histori swojego kraju". Ble, ble, ble. Ci gle wciskaj mi ten kit, e trzeba zna swoje korzenie. Po co mi to? I tak st d uciekn . Wyje am, jak tylko poko cz szko y. Tu nic dla mnie nie ma. adnych perspektyw i adnej przysz ci. Za granic te stare dzieje nie b
mi na nic potrzebne. Flag w oknach te si tam
pewnie nie wywiesza. A moi wystawili. Ale obciach. Nikt z s siadów nie mia , tylko my.
Wszyscy si na nasz dom ogl dali. Ojciec powtarza tylko: „Niech patrz i niech si ucz .
Mo e jakie wnioski na przysz y rok wyci gn ". Dobrze mu mówi . On si nie b dzie musia
przed kumplami wstydzi . Zaraz mi wypomn , jaka to si patriotka ze mnie zrobi a. Ale rodzicom nie da si wyt umaczy . To co, e pradziadek walczy ? Stare dzieje. Trzeba patrze do
przodu i my le o przysz ci. Sami te si za chwil zestarzejemy i nikt si nad nami nie b dzie u ala .
91
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Monika Ba dyga
***
ledz cy zapach pustki
w t skni cej ciszy bezwzajemno ci
poczucia zgody, wytrwania.
Ci y nadzór smutku
czaj cego si jak seryjny morderca,
atakuj cy znienacka.
aden areszt nie powstrzyma lawy
drzemi cej w gorzkim pó nie nadziei.
Starcie z powierzchni istnienia
si uczu mimo alarmów, szmernego ostrze enia.
Bez ucieczki,
zmiana na teraz.
do zapomnienia, jak to jest
oddycha bez wi zów i cuchów
na sercu,
wrzynaj cych si w mi sie duszy,
bez r k, które podzieli yby si
niewymuszon wolno ci .
***
I ochronisz mnie przed niepokojem
który nios ze sob ciemno ci
zat ch ego wn trza
z cieniami rozk adaj cymi si
morderczo na zaci gni tych zas onach
I zamkniesz mnie w swoich d oniach
które nios w sobie mkn
cisz
zapragnionego spokoju
chowaj cego si
w zakamarkach mroku
***
Grasz skalpelem na aorcie mego serca.
Krwisty d wi k wydaj spopiela e usta.
Rozdzierasz pulsuj cy mi si tkanek i komórek.
Cicho.
92
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Ciszej.
Nieme.
Wolno.
Wolniej.
Usta e.
Och, szept jeszcze?
Twoje imi zabarwione czerwon law cierpienia.
Och, tchnienie jeszcze...
Twoja twarz ogniem rozmyta w martwych oczach.
WI ZIENIE
Te grogii przekl te,
zachlapane.
oto rozpryskuje si
pod butami.
To powietrze otrute,
zadymione.
Kominy wydychaj trupi mg
w moj stron ,
Rozmywasz si .
Bez widzenia zapominam
twarzy, d oni, ramienia.
Gubisz si .
Bez mówienia zastygam
w bezsile, p aczu, skomleniach.
Skazaniec z tysi cznym numerem.
Znu ony patrzeniem.
Rzygaj cy milczeniem.
Zabijany wych odzeniem.
drog przekl ,
zachlapan
nigdy nie szed .
***
zobacz ci po ród
un p omieni i ludzkich popio ów
jak zwyci sko pomaszerujesz
na ki Asfodelowe
po przeciwnej stronie okopu
wojna.
93
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
***
Zamkn ci w skrzypcach,
których strun nie dotkn
Zamkn ci w wiecy,
której knota nie zapal
Zamkn ci w ksi
,
której stron nie przejrz
Zamkn ci w ogrodzie,
którego kwiatów nie zerw
Nigdy.
By chocia przez ten czas
Co trwa o wiecznie.
Pracujemy
Publikacje nauczycieli
94
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Maturzysto, nie bój si poezji!
W zwi zku z wprowadzeniem nowej formu y egzaminu maturalnego z j zyka polskiego,
oswajamy naszych uczniów z rozprawk analityczn i rozprawk argumentacyjn , czyli
formami, z którymi zmierz si podczas egzaminu od roku 2015. Na amach rocznika
publikowa b dziemy prace nauczycieli i uczniów – te najciekawsze, oryginalne, mog ce
sta si wzorcowymi dla kolejnych pisz cych. Tym razem interpretacja wiersza Staniawa Bara czaka.
Stanis aw Bara czak: Widokówka z tego wiata
Szkoda, e Ci tu nie ma. Zamieszka em w punkcie,
z którego mam za darmo rozleg e widoki:
gdziekolwiek stan na wystyg ym gruncie
tej przyp aszczonej kropki, zawsze ponad g ow
ta sama mro na pró nia
milczy sw na ogow
odpowied . Klimat zno ny, chocia bywa ró nie.
Powietrze lepsze pewnie ni gdzie indziej.
urozmaicenia: klucz urawi, cienie
palm i wie owców, grzmot, bufiasty ob ok.
Ale dosy ju o mnie. Powiedz, co u Ciebie
ycha , co mo na widzie ,
gdy si jest Tob .
Szkoda, e Ci tu nie ma. Zawar em si w chwili
dumnej, e si rozrasta w nowotwór epoki;
cho jak j nazw , co b
mówili
o niej ci, co przewy sz nas o grub warstw
geologiczn , stoj c
na naszym próchnie, garstwie,
niezniszczalnym plastiku, doskonal c swoj
asn mieszank miecia i rozpaczy nie wiem. Jak zgniatacz z omu, sekunda ubija
kolejny stopie , rosn cy pod stop .
Ale dosy ju o mnie. Mów, jak Tobie mija
czas - i czy czas co znaczy,
gdy si jest Tob .
Szkoda, e Ci tu nie ma. Zag biam si w ciele,
w którym zaszyfrowane s tajne wyroki
mierci lub do ywocia - co niewiele
ró ni si jedno z drugim w grz skim gruncie rzeczy,
a jednak ta lektura
wci ga mnie, niedorzeczny
krymina krwi i grozy, powie -rzeka, która
swój m tny fina pozna mi pozwoli
dopiero, gdy i tak nie b
w stanie unie
95
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
zamkni tych ciep d oni zimnych powiek.
Ale dosy ju o mnie. Mów, jak Ty si czujesz
z moim bólem - jak boli
Ciebie Twój cz owiek.
Tytu : Widokówka z tego wiata. Tytu wiersza, przyj ty za tytu ca ego tomiku. Dlaczego?
By mo e dlatego, e tak intryguj cy. Bo widokówka – owszem. Wysy a si ich dziesi tki,
je elim nie setki. Z ka dego miejsca, do ka dego z przyjació . Ale – widokówka z tego
wiata? Do kogo wi c? Do kogo spoza wiata? Jakiego wiata? Tytu ma intrygowa . Ten
intryguje…
Utwór sk ada si z trzech paralelnych cz ci, z trzech strof o takiej samej budowie; ka da ma
trzyna cie wersów, taki sam uk ad sylabiczny, uk ad rymów, a nawet uk ad graficzny. Tu jednak ko czy si regularno wiersza, regularno pozorna. Powtórzona trzykrotnie forma jest
struktur nieregularn , uk adem niepowtarzalnym, powsta ym równocze nie z samym utworem. Mimo to atwo w niej odnale pewne prawid owo ci, wiersz zdaje si rozbija strof za
trzy cz ci pod wzgl dem sylabicznym czy pod wzgl dem uk adu rymów. Wida to wyra nie
po rozpisaniu sylabicznym i rymowy strofy.
Liczba sylab:
Uk ad rymów:
13 (7+6)
a
13 (7+6)
b
11 (5+6)
a
13 (7+6)
c
7
d
7
c
13 (7+6)
d
11 (7+4)
e
13 (7+6)
f
11 (6+5)
g
13 (7+6)
f
7
e
5
g
Ca
strofy czy kilka formatów, zdarzaj si tez wstawki równosylabiczne – wnioskowa
mo na, e wiersz jest nieregularnym sylabowcem. Wszystkie strofy zaczyna anafora „Szkoda,
ze Ci tu nie ma”, typowa dla tre ci widokówki. Wyst puje apostrofa, cho na razie nie
znamy jej adresata.
Pierwsza strofa zawiera charakterystyk krajobrazu, który towarzyszy miejscu pobytu podmiotu lirycznego. Przebywa on na „wystyg ym gruncie (…) przyp aszczonej kropki” – nietrudno si domy li , e to peryfraza Ziemi. Do ciekawostek krajobrazu nale elementy
wiata przyrody („klucz urawi”), cywilizacji („cienie wie owców”), zjawiska meteorologiczne („grzmot, bufiasty ob ok”). Dynamik opisu gwarantuj liczne przerzutnie – w pierwszej strofie jest ich a sze .
Nad g ow podmiotu lirycznego „mro na pró nia milczy swa na ogow odpowied ”; dwa
epitety (”mro na pró nia” i „na ogowa odpowied ”) oraz antyteza „milcze odpowied ” pobiaj uczucie ch odnej i pustej samotno ci cz owieka we wszech wiecie. Coraz wyra niej
rysuje si cz owiek jako nadawca widokówki, tak e forma zachowuje styl pocztówki: „klimat
96
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
zno ny, chocia bywa ró nie. Powietrze lepsze pewnie ni gdzie indziej”. Ko czy strof stereotypowa stwierdzenie „Ale dosy ju o mnie. Powiedz co u Ciebie s ycha ” zamkni te jednak zaskakuj cym „co mo na widzie , gdy si jest Tob ”. W poincie zaczyna si krystalizowa obraz adresata apostrof, odbiorcy widokówki. Podobnie b dzie w zako czeniach kolejnych strof.
Zadaniem drugiej strofy jest okre lenie czasu pobytu lirycznego w okre lonym ju miejscu –
na Ziemi. Przebywa on tutaj „w chwili dumnej, e si rozrasta w nowotwór epoki”. Co oznacza ta metafora? Nowotwór jest czym , co, je li nie ko czy, to radykalnie zmienia ludzkie ycie. Opisywana chwila ma wi c zmieni egzystencj wiata, mo e nawet wp yn na zako czenie epoki. Musi to by chwila szczególna i taka pewnie si wydaje ludziom wspó czesnym
podmiotowi lirycznemu – „chwila dumna”. On sam ocen pozostawia nast pnym pokoleniom.
Nie czuje adnej wi zi z potomnymi, których okre la peryfraz „ci, co przewy szaj nas o
gruba warstw geologiczn ”, których ycie b dzie tylko „doskonaleniem w asnej mieszanki
miecia i rozpaczy”. Czy tylko tym jest ludzkie ycie? Zapewne tak, skoro pozosta ma po
nim tylko „próchno, garstwo i niezniszczalny plastik”. Ja liryczne wypowiada si o swojej
tera niejszo ci z pogarda i bólem – to czym yj ludzie, to próchno, mie , rozpacz… Up ywaj cy czas opisany jest porównaniem „sekunda jak zgniatacz z omu”. Sugestywno opisu
pot guje nagromadzenie rodków artystycznych – inwersja, onomatopeja, instrumentacja g oskowa, paronomazja. Podobnie jak poprzednio wygl da zako czenie strofy – banalne wr cz
„Ale dosy ju o mnie. Mów jak Tobie mija czas” domyka pointa „Czy czas co znaczy, gdy
si jest Tob ”.
I jeszcze raz powtórzone „Szkoda, e Ci tu nie ma”. Pora na podpis, na opisanie nadawcy
widokówki, opisanie jego zaj w okre lonym ju miejscu i czasie. „Zag biam si w ciele, w
którym zaszyfrowane s tajne wyroki mierci lub do ywocia”. Mi dzy do ywociem i mierci nie ma zbyt du ej ró nicy. Wyst puje tu ciekawe skrzy owanie zwi zków frazeologicznych „w gruncie rzeczy” oraz „grz ski grunt”. ycie ludzkie zostaje metaforycznie przedstawione jako kara, zagro enie, wreszcie jako wci gaj ca lektura, „niedorzeczny krymina krwi i
grozy”.
Zako czenia tej „powie ci-rzeki” nie mo na jednak pozna . A je li nawet mo na, to dopiero
wtedy, gdy do niczego ju nie jest potrzebne – w chwili mierci, okre lonej tu epitetem
„m tny fina ”. Nie pada bezpo rednio s owo mier – pokazana jest tylko chwila, gdy cz owiek nie jest w stanie „unie zamkni tych ciep d oni zimnych powiek”. Obraz ten zawiera
ciekawe, kontrastowe zestawienie ciep ej d oni ( ycie) i zimnych powiek ( mier ).
„Ale dosy ju o mnie. Mów, jak Ty si czujesz” … Ostatnia pointa nie ko czy ju tylko
strofy; jest point ostateczna, ostatecznym wyja nieniem i zako czeniem. „Jak Ty si czujesz
z moim bólem - jak boli Ciebie Twój cz owiek”. Cz owiek jest wi c w asno ci . Czyj , je li
nie Boga? Mamy tu do czynienia z liryk bezpo redni , dystans pomi dzy autorem a podmiotem lirycznym istnieje, lecz jest niewielki , dlatego, e podmiotem jest cz owiek po prostu. To
on rozmawia z Bogiem, wysy a do niego widokówk , wyra aj c swoje uczucia – to, jak odbiera wiat, który Bóg stworzy i w którym go umie ci . Jak czuje si ze swoim yciem pe nym rozpaczy, ze swoj miertelno ci . Jest jego dzie em i zastanawia si nad uczuciami
Boga. Bóg jest dla niego kim bliskim, przyjacielem, co wida wyra nie w apostrofach.
97
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Mimo e nic w tym utworze nie jest nazwane po imieniu, ani ycie, ani mier , ani cz owiek,
ani Bóg, to z powy szej analizy wynika jasno, e tematem wiersza jest cz owiek, jego kondycja i sytuacja w czasie i przestrzeni. miertelny, s aby i cz sto nieszcz liwy, rozpaczliwie
potrzebuje Boga. Jego widokówka jest wezwaniem, pro ba o obecno . Bo tylko Bóg mo e
uleczy cz owieka z jego wielkiej samotno ci.
/mpb/
98
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Fotoklub „Pozytyw”
Fotoklub, dzia aj cy przy Liceum Ogólnokszta cym im. Powsta ców
skich w Bieruniu,
zosta za ony w 2000 roku przez Agnieszk Wyderk -Dyjeci sk i stowarzysza wielu m odych pasjonatów fotografii z powiatu bieru sko-l dzi skiego. Od pocz tku istnienia w zaj ciach fotograficznych bieru skiego klubu uczestniczy o w sumie ponad 200 uczniów w wieku
12-19 lat.
Jego szeroka dzia alno fotograficzna jest widoczna w LO, w Bieruniu, powiecie bieru skodzi skim, a nawet w województwie skim, a to za spraw wielu imprez fotograficznych,
których by organizatorem.
W roku szkolnym 201/2014 w sk ad Fotoklubu „Pozytyw” wchodzili:
Ewelina Mróz, Agnieszka Chrobok, Daria Kostka, Agata Stolorz, Sabina
na, Barbara Pyka,
Anna Jakubek, Daria Pilch, aneta Tomala, Karolina Kula, Marcin Waszczuk, Dawid Nowrocki, Daniel Adamczyk, Arkadiusz Gastecki.
Wydarzenia roku szkolnego 2013/2014, których organizatorem by Fotoklub:
Fotograficzny konkurs szkolny i wystawa pokonkursowa „Szko a w obiektywie”
Fotograficzny konkurs szkolny i wystawa pokonkursowa „Moja biblioteka”
99
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Fotograficzny wystawa wojewódzka „Dizajn bez granic” w Galerii „Szyb Wilson”
VII Wojewódzki Konkurs Twórczo ci Fotograficznej M odzie y Szkolnej „My
100
zacy”
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Dodatkowo te cz onkowie Fotoklubu aktywnie uczestniczyli w tworzeniu teledysków:
„LO Bieru is also happy”
“LO Bieru LIPDUB”
101
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Dyrektorskiej pasji ci g dalszy
Jaki znak twój... rzecz o polskich symbolach
cz. 2 Polska heraldyka terytorialna
Czas wreszcie na przedstawienie naszej symboliki samorz dowej szczebla wojewódzkiego, jej
tradycji i genezy. Wprowadzony w 1999 roku podzia administracyjny Polski na 16 województw i zapisy ustawy o samorz dzie województwa pozwala w adzom samorz dowym – a nie zawsze tak by a –
na pos ugiwanie si w asnym znakiem.
Niektóre jednostki zdecydowa y si na logo, inne na herb jeszcze inne maj jedno i drugie.
Ró nica mi dzy tym jest du a, jednak nie dla wszystkich czytelna. Logo to znak charakterystyczny dla
firmy, organizacji a nawet imprezy (zdarzaj si przecie specjalnie przygotowywane logo z okazji jubileuszy, czy innych wa nych np. dla zak adów pracy okazji). Logo musi spe nia pewne kryteria graficzne i estetyczne, ale nie musi uwzgl dnia precyzyjnych zasad obowi zuj cych w heraldyce. Znak
ten ponadto nie musi by osadzony w realiach historycznych, bo te z drugiej strony nie o tym ma
za wiadcza . Logo ma konkretny cel bie cego promowania: walorów turystycznych regionu, walorów
smakowych towaru spo ywczego itd. Znak, taki jednak nie mo e zast pi herbu. W konsekwencji zaczyna si swoisty dualizm. Do promowania tera niejszo ci, zjawisk komercyjnych zastosowanie ma
logo, za kiedy chcemy pokaza nasze tradycje, ukaza dostoje stwo lub szeroko rozumian kultur
si gamy po herb.
Niektórzy uwa aj w zwi zku z tym, e herb jest znakiem zbyt szacownym i jako taki nie nadaje
si do codziennego u ytku – twierdz nawet e umieszczanie go w niektórych sytuacjach zwi zane by
by o z oskar eniem o brak szacunku dla niego... bo jak to na koszach na mieci umieszcza herb? A
trzeba zapyta a dlaczego nie ? Skoro np. w Wielkiej Brytanii, kraju w którym tradycje heraldyczne
trwaj nieprzerwanie od redniowiecza a na stra y przestrzegania zasad heraldycznych stoi szacowna
instytucja Heroldii Królewskiej, herby pojawiaj si nie tylko na koszach, ale równie na p ytach przykrywaj cych studzienki kanalizacyjne, budkach telefonicznych i w wielu innych miejscach. No tak tylko
e tam nikt nie wpad na pomys , aby herb by malowany w wersji prymitywnego malunku farb olejn
np. na bocznej ciance byle jak wykonanego kosza na mieci. W krajach chlubi cych si swymi tradycjami heraldycznymi, herb zawsze wykonany jest z nale yt pieczo owito ci i dba ci o jako materia u z którego powstaje, a prezentowany jest niezwykle godnie, a e na sprz tach u yteczno ci publicznej? Czemu nie. Przecie w ten sposób taka byle budka telefoniczna udostojniona porz dnie wykonanym herbem staje si w powszechnym odczuciu, czym wi cej ni tylko zwyk budk telefoniczn , staje si symbolem – w omawianym przypadku – Londynu.
Osobi cie uwa am, e mno enie bytów jest zb dne. Dobrze skonstruowany herb i odpowiednio
prezentowany mo e pi knie i skutecznie promowa tera niejsze walory podmiotu, który si nim pos uguje, by jego znakiem rozpoznawczym a zarazem spe nia te wszystkie funkcje honorowe, zarezerwowane tylko dla niektórych sytuacji i okoliczno ci. Ró nica powinna by nie w tym czego u ywamy, ale
jak tego u ywamy. A wi c niech na koszach ustawianych w miejscach publicznych b dzie herb miejscowo ci, byle kosz by czysty i nie odrapany (i cz sto opró niany przez odpowiednie s by), a sam
znak niech nie b dzie byle jak wymalowany wg na szybko przy onego tekturowego szablonu, tylko
niech ma form porz dnie przykr conej emaliowanej plakietki. Wtedy i czysto b dzie, estetyczne a i
herb nie straci na warto ci.... za to zyskamy wszyscy.
102
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Wa ne w tym wszystkim jest to, aby herbów (ale równie flag, sztandarów) u ywa tyle e w
sposób jaki przewiduj dla nich odpowiednie ceremonia y, czy protoko y. Nie bójmy si jednak ich
ywa na co dzie .
Dzisiaj wszystkie województwa maj swoje herby.
1
2
3
4
5
6
7
8
województwo zachodniopomorskie
województwo pomorskie
województwo warmi sko-mazurskie
województwo podlaskie
województwo lubuskie
województwo wielkopolskie
województwo kujawsko-pomorskie
województwo ódzkie
9
10
11
12
13
14
15
16
103
województwo mazowieckie
województwo lubelskie
województwo dolno skie
województwo opolskie
województwo skie
województwo wi tokrzyskie
województwo ma opolskie
województwo podkarpackie
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Zastanawia mo e sk d si wzi y i dlaczego s tak ma o zró nicowane. Niemal na ka dym
pojawia si orze , za to w ró nych barwach. Dwa za to s nawet bli niaczo podobne. G ównie zwierz ta,
za to nierzadko ze wiata fantastyki (gryf) lub nienaturalnie podzielone na pó a na dodatek horrendalnie
po czone „plecami” z innym zwierz ciem. Raz w herbie jest jedna figura (god o) a w innych przypadkach na tarczy dzielonej pojawiaj si dwie, trzy a nawet cztery figury.
Od razu trzeba uspokoi wzburzonego czytelnika, e w heraldyce nic to nadzwyczajnego. Ani
pojawiaj ce si figury chimeryczne, wzi te ze wiata mitów i fantazji, czy nie mniej dziwne ich podzia y: po uorze po czony z po ulwem, czy po ugryfem nie s niczym nadzwyczajnym, wr cz s
norm w bogatym wiecie symboliki heraldycznej. Sk d jednak pomys , eby takie dziwol gi reprezentowa y województwa? Co ma duszony na on na szyj koron jele z województwem lubelskim albo
oty, w dodatku stoj cy na tylnych apach (widzia to kto?), lew z województwem podkarpackim ?
Wszystkie te figury wzi te zosta y z herbów dawnych województw i ziem, a ich geneza najcz ciej si ga
redniowiecza, a co za tym idzie pocz tków heraldyki.
Czytelny znak w dawnych czasach umieszczany na tarczy czy chor gwi by niezwykle wa ny
dla rycerzy. Bo kiedy zakuty w zbroj rycerz, na polu bitwy ciera si z innym równie zakutym w
zbroj rycerzem, znak ten by jedynym znakiem rozpoznawczym, kto zacz: przyjaciel, czy wróg. W
polu bitewnym znak powiewaj cy na chor gwi okre la gdzie terytorium wroga a gdzie stoj nasi. Do
tego doda trzeba, e rycerze i w adcy wybieraj c swoje god o chcieli by jednoznacznie identyfikowa y
ich przymioty: m stwo (lew), a nawet zuchwa
(lis, kruk), si (nied wied ), drapie no (orze , jastrz b), zwinno (jele ). Co bardziej z legendami obznajomieni wybierali chimery, które tak jak np.
gryf czy y w swojej symbolice majestat or a i m stwo oraz si lwa.
Tu przypomina si legenda herbowa zwi zana z herbem miasta Jordanów (woj. ma opolskie),
które w herbie ma trzy tr by. Otó kiedy pos owie wydelegowani z miasta udali si do króla W adys awa
II Jagie y z petycj o nadanie ich miastu herbu udali si do Krakowa i stan li na dworze oczekiwali, e
król przyjmie ich w pe nym splendorze królewskiego majestatu, e szaty b dzie mia z otolite i wspania koron na g owie. Stan wszy przed obliczem króla nie rozpoznali go a uk on winny monarsze
yli któremu z rycerzy, który bogato ubrany równie bawi na dworze królewskim. Jakie by o ich
zdziwienie kiedy wskazano im ubranego skromnie i bez klejnotów króla. W tej sytuacji po prostu zapomnieli j zyka w g bie. I stoj c tak naprzeciwko Jagie y nie mog c wydoby z siebie s owa po prostu
wr czyli królowi pismo. To, odczytane przez kanclerza wywo o u miech na twarzy króla, a e Jagie o
dowcipnym w adc by , to i przekaza im tak odpowied : „Miastu naszemu Jordanowowi askawie
prawa do herbu u ywania udzielamy, a to z ogromn rado ci . Azali , e owi pos owie, gdy przysz o
do perorowania w czym rzecz, jakoby tr by jakowe , j zyka w g bie na pos uchaniu królewskim zapomnieli przeto nakazujemy aby w herbie miasta rzeczonego, trzy tr by umie ci ”. Legenda ta pi knie i
dowcipnie ukazuje, jak czasami dochodzi o do wyboru znaku, który stawa si god em w herbie.
Sk d jednak takie god a w herbach wspó czesnych województw. Odpowiedzi szukajmy w heraldyce dawnych województw i ziem.
104
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
105
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
1
2
3
4
5
6
7
ksi stwo szczeci skie
ksi stwo pomorsko-kamie skie
ksi stwo pomorsko-koszali skie
Prusy Zakonne
Wielkie Ksi stwo Litewskie
Wielkopolska
Kujawy
14
15
16
17
18
19
20
8
ziemia dobrzy ska
21
9
Ksi stwo Mazowieckie
22
10
11
12
13
ziemia sieradzka
ziemia czycka
ziemia wielu ska
ziemia lubelska
23
24
25
26
BIERUNIU
ziemia che mska
ziemia be ska
Ma opolska
ziemia sandomierska
ziemia s decka
ziemia przemyska
ziemia lwowska
ksi stwo g ogowskie (równie widnickie)
ksi stwo wroc awskie (równie g ogowskie i legnickie)
ksi stwo zi bickie
ksi stwo opolskie (równie raciborskie)
ksi stwo opawskie
ksi stwo cieszy skie
Dzisiejsze województwa terytorialnie nak adaj si na dawne ksi stwa, ziemie i województwa,
które mia y ju swoje znaki nadane im przez niegdysiejszych ksi t, lub przyj te przez rycerstwo jako
swoje po mierci ostatnich dziedzicznych w adców. St d na dzisiejszych znakach znaki dawnych prowincji, ksi stw, dzielnic i ziem. Tradycja historyczno-heraldyczna wspó cze nie nakazuje aby do tej
awnej niejednokrotnie przesz ci nawi zywa – wszak to nasza to samo . St d czenie we wspó czesnych herbach znaków ró nych dzielnic i ziem.
Rozwój Królestwa Polskiego, jego ekspansja oraz procesy integracyjne po zjednoczeniu spowodowa y, e jedne herby utrzymywa y swój status, inne ulega y swoistej dewaluacji a inne „awansowa y” w hierarchii. I tak herb prowincji Ma opolski utrzyma swój status, ale jednocze nie zaw aszczy o
go województwo krakowskie.
W ten sposób sta si herbem województwa krakowskiego, ale równocze nie by znakiem
rozpoznawczym dla ca ej prowincji Ma opolski,
która w XVI stuleciu formalnie obejmowa a swym
zasi giem obszar 12 województw: województwa
krakowskiego, wraz z ksi stwami o wi cimskim,
zatorskim i siewierskim oraz starostwem spiskim,
województwa sandomierskiego, lubelskiego, ruskiego, be skiego, podolskiego, wo skiego, podlaskiego, brac awskiego, kijowskiego i czernichowskiego. Chocia w potocznej wiadomo ci
Ma opolska zwykle ograniczana by a tylko do terytorium trzech województw: krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego (województwa ruskie,
be skie i wo skie zwane by y Rusi Czerwon ,
za województwa brac awskie, kijowskie i czernichowskie zwane by y Ukrain , ew. Rusi Kijowsk ).
106
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Nieco inny los spotka redniowieczny herb Wielkopolski (obejmuj cej obszar województw: pozna skiego,
kaliskiego, sieradzkiego, czyckiego, brzesko-kujawskiego, p ockiego, rawskiego, mazowieckiego, che mi skiego, pomorskiego i malborskiego, a pó niej i gnie nie skiego oraz Warmi ), który w pó niejszym czasie
„zdegradowany” zosta wy cznie do herbu województwa
kaliskiego.
Za nowo ytny herb Wielkopolski powszechnie
za uznawany by herb województwa pozna skiego.
Podobny los spotka herb dawnych Kujaw, który
w realiach polityczno-ustrojowych Rzeczypospolitej Szlacheckiej sta si herbem województwa inowroc awskiego.
I
chocia
pod
wzgl dem ustrojowym Kujawy przesta y si liczy jako
prowincja (województwa ”kujawskie” w XVI wieku
czone zosta y do Wielkopolski), to jednak w potocznej wiadomo ci szlachty historyczne Kujawy, to
obszar województw:
czyckiego, brzesko-kujawskiego i inowroc awskiego.
Ciekawostk jest herb Prus Królewskich, które
po w czeniu do Królestwa Polskiego w 1466 roku i
formalnoprawnym w czeniu do Wielkopolski, zachowa y swoj odr bno , jako województwa pruskie.
Odr bno
ta
czy a mieszka ców województw: che mi skiego, malborskiego i pomorskiego,
z których dwa pierwsze mia y herb identyczny jak nieoficjalnie znana prowincja pruska.
Dla porz dku – skoro omawiamy heraldyk
prowincji Rzeczypospolitej Szlacheckiej w XVI wieku
w kontek cie funkcjonuj cych herbów województw,
wspomnie nale y o Mazowszu, które do Korony Polskiej w czone zosta o dopiero w pierwszej wierci
XVI stulecia.
107
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Mazowsze, bardziej mentalnie ni formalnoprawnie obejmowa o swoim obszarem województwa: p ockie, rawskie i mazowieckie. Przy
czym, w tym przypadku odr bno ci heraldyczne
bardzo czytelne i wyra ne s ró nice mi dzy
herbami województw rawskiego i p ockiego a
mazowieckiego, które wprost przejmuje herb
dawnego Ksi stwa mazowieckiego.
Inaczej sytuacja wygl da a w Wielkim
Ksi stwie Litewskim, w którym zasady heraldyczne by y eksportowane z Polski.
Tam szereg województw pos ugiwa o si
identycznymi herbami jak terytorium nadrz dne
tj. Wielkie Ksi stwo Litewskie, lub u ywa y herbów z minimalnymi modyfikacjami.
Ta tradycja trwa a i wspaniale rozwija a
si w okresie rozkwitu I Rzeczypospolitej w
wieku XVI i XVII. Herby ówczesnych województw mia y niebagatelne znaczenie skoro w
propagandowych drukach herby poszczególnych województw ukazywane by y – zgodnie z duchem
tamtych czasów – w kontek cie w adzy centralnej, czyli króla i sejmu walnego. Nie od rzeczy pisa ,
charakteryzuj c ustrój Rzeczypospolitej Szlacheckiej, znakomity historyk rosyjski Miko aj Kariejew, i
Rzeczypospolita ówczesna by a konfederacj autonomicznych, niemal suwerennych, województw i
ziem, skoro pose ziemski móg zerwa obrady sejmu g ównego nad ca ci pa stwa radz cego.
Na rycinie tej zaczerpni tej z tzw. Kodeksu askiego widzimy króla w majestacie na
sejmie walnym, za wokó umieszczono herby
województw dawnej Rzeczypospolitej. To pokazuje rang poszczególnych cz ci Rzeczypospolitej w systemie ustrojowym I Rzeczypospolitej.
Ówcze nie funkcjonuj ce województwa
pos ugiwa y si zatem swoimi znakami, co by o
o tyle istotne, e g ówn si zbrojn Rzeczypospolitej Szlacheckiej by o pospolite ruszenie, a to
rekrutowa o si z poszczególnych województw.
ównym zadaniem wojewodów w XVI wieku
(tyle im pozosta o po rozleg ych uprawnieniach
z czasów redniowiecza) by o zgromadzenie rycerstwa z terenu podleg ego swojej w adzy województwa i odprowadzenie go na wyznaczone
pole pospolitego ruszenie, gdzie naczelne dowództwo nad zebranymi wojskami obejmowa
król, a w wyj tkowych sytuacjach hetman (który
z urz du mia prawo dowodzi wy cznie wojskami zaci nymi). eby wykona swoje zadanie wojsko z danego województwa dysponowa o swoimi
108
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
barwami (zaznaczanymi w ubiorze) oraz w asn chor gwi , czyli nie inaczej jak tylko herbem umieszczonym na b awacie powiewaj cego wysoko nad wojskiem chor gwi. Wojenne sytuacje zatem wygenerowa y potrzeb odr bnego znaku dla ka dego województwa, chocia nie brakuje tu niekonsekwencji.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Inflanty
19
Kurlandia
20
ksi stwo mudzkie
21
województwo wile skie
22
województwo po ockie
23
województwo mi skie
24
województwo nowogródzkie
25
województwo trockie
26
województwo brzesko-litewskie
27
województwo kijowskie
28
Prusy Ksi ce
29
Warmia
30
województwo pomorskie
31
województwo inowroc awskie
32
województwo che mi skie (równie mal33
borskie)
województwo pozna skie
34
województwo kaliskie
35
województwo brzesko-kujawskie
109
województwo p ockie
województwo mazowieckie
województwo podlaskie
województwo czyckie
województwo sieradzkie
województwo rawskie
województwo lubelskie
ksi stwo siewierskie
ksi stwo o wi cimskie
ksi stwo zatorskie
województwo krakowskie
województwo sandomierskie
województwo be skie
województwo wo skie
województwo ruskie
województwo podolskie
województwo brac awskie
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
110
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Bez wi kszych zmian, je li nie liczy utworzonego w XVIII wieku województwa gnie nie skiego i strat terytorialnych b cych efektem niekorzystnych dla Polski warunków zawieranych pokojów i rozejmów w wojnach prowadzonych w XVII wieku, Rzeczypospolita Obojga Narodów w prezentowanym kontek cie heraldycznym, przetrwa a a do rozbiorów.
Likwidacja pa stwa polskiego i
wch oni cie poszczególnych jej terytoriów
przez pa stwa zaborcze spowodowa o, e
germanizacji i rusyfikacji podlega a równie i heraldyka polska.
Ja niejsze okresy w tym zakresie
to okres napoleo ski i utworzenie Ksi stwa Warszawskiego, które zacz o pos ugiwa si swoj heraldyk . Prezentujemy
tutaj, we wspó czesnym uj ciu graficznym, herb tzw. wielki (majestatyczny)
Ksi stwa Warszawskiego
Krótki okres funkcjonowania
Ksi stwa Warszawskiego, spowodowa , e
nie odtworzy a si na jego terytorium heraldyka ziemska, chocia mo e i dobrze,
gdy tworz c administracj , podlegli cesarzowi Napoleonowi urz dnicy zamiast województw powo ali do ycia, wzorem
Francji, departamenty, co nijak przystawa o do polskich realiów. Mo na si by o
obawia , a by y takie zakusy, e i polska heraldyka ziemska ulegnie „napoleonizacji”. A
w tym zakresie Napoleon zmieniaj c oblicze
rodzimej heraldyki francuskiej, mia niema e
„zas ugi”.
Po upadku Napoleona ziemie Ksi stwa Warszawskiego zosta y ponownie rozgrabione
przez zaborców. I tak cz
Wielkopolski
jako Wielkie Ksi stwo Pozna skie wesz a na
powrót do Królestwa Pruskiego. Nowoutworzonej dzielnicy w granicach pa stwa Hohenzollernów nadano równie nowy herb.
Za Rosja Aleksandra I, która wysz a
z okresu napoleo skiego najbardziej ob owiona, tym razem kosztem Prus i Austrii, zaa terytoria, z których na Kongresie Wiede skim, utworzono Królestwo Polskie. Dbaj c o
ciwy splendor nowo zaj tych ziem, nie-
111
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
mi osiernie rusyfikowa a polskie tradycje heraldyczne, czego przyk adem mo e by herb wielki Królestwa Polskiego (tu we wspó czesnej grafice)
Chwilami, przy okazji zrywów narodowowyzwole czych, na krótko niestety, udawa o si przywróci przedrozbiorowe obyczaje heraldyczne na obszarach kontrolowanych przez w adze powsta cze.
Tak by o w okresie powstania listopadowego (1830-1831), kiedy w adze powsta cze u ywa y herbu
nawi zuj cego symbolik do dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
112
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Tak by o równie w czasie powstania styczniowego (1863-1864), kiedy w adze powsta cze licz c na poparcie ludno ci Ukrainy, zacz y si pos ugiwa herbem trójdzielnym zawieraj cym w sobie
symbolik Polski, Litwy i Ukrainy.
Ciekawostk niech b
zaprojektowane nowe herby województw Królestwa Polskiego. Funkcjonowa y one od 1816 a do praktycznie lat 40-tych XIX wieku. Nie odbiega y zanadto od polskich
tradycji heraldycznych, ale trudno je uzna za szcz liwe, m. in. z uwagi na dziwny typ tarczy u ytej
przy projektowaniu tych tarczy oraz do niefortunne, niedopasowane do kszta tu tarczy herbowej rysunki samych gode herbowych.
113
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Zmiany przychodz po 1845 roku, kiedy cz onkowie Heroldii Królestwa Polskiego postanawiaj , mocno niefortunnie, ujednolici herby guberni Królestwa Polskiego poprzez przerysowanie dotychczasowych gode na zupe nie inny typ tarczy herbowej. Zabieg ten, zwa ywszy na jego efekty, jest
karygodny.
God a nie wype niaj pola tarczy, s niewspó mierne do jej wymiarów, nie utrzymano zasady
alternacji barw i ulegaj c ówczesnej manierze zawarto w rysunkach herbów tyle szczegó ów, e prawiowe god a zaczerpni te z danej heraldyki polskiej sta y si najzwyklejszymi dziwol gami heraldycznymi. Chyba jednak nie za to w 1861 Heroldia zosta a przez cara rozgoniona na cztery wiatry.
Kolejne lata to ju totalna rusyfikacja. Tworzone po 1861 roku herby guberni Królestwa Polskiego, jak i innych guberni, na które podzielone by cesarstwo rosyjskie, s integralnym elementem
heraldyki cesarstwa rosyjskiego. Dla przyk adu prezentujemy herby guberni Królestwa Polskiego z
1914 roku.
1
2
3
4
gubernia kaliska
gubernia p ocka
gubernia om ska
gubernia suwalska
5
6
7
8
gubernia piotrkowska
gubernia warszawska
gubernia siedlecka
gubernia kielecka
114
9
10
11
gubernia radomska
gubernia lubelska
gubernia podolska
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
115
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Nie we wszystkich zaborach niweczono
tradycje dawnej heraldyki polskiej. Przyk adem
mo e by zabór Austriacki. Utworzona w 1815
roku Rzeczypospolita Krakowska uzyska a herb, na
którym umieszczony zosta w polu czerwonym
bia y orze w koronie na piersiach którego na ony
zosta herb Krakowa.
Nieco gorzej urz dnicy heroldii austriackiej obeszli si z Galicj i Lodomeri (dawna ziemia W odzimierska: W adys aw - Ladislaus – Lodomeria), którym to prowincjom nadano nowe
herby, które genetycznie zwi zane z tamtymi regionami, skrz tnie omija y, utrwalon tradycj heraldyki polskiej, symbolik niegdysiejszych ziem polskich.
Przyjrzyjmy si dla porz dku równie zaborczej heraldyce ziem zagarni tych przez pa stwo
pruskie. Z zaj tej cz ci Pomorza i Wielkopolski (cz ci, która nie wesz a do Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego) utworzono prowincj nazwan Prusami Zachodnimi. Herbem tej prowincji zosta dawny
herb Prus Królewskich zmodyfikowany o na on na piersi tarcz z herbem Hohenzollernów.
116
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
Za herb Prus Wschodnich pozosta bez zmian.
117
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Jak wygl da a w tym czasie heraldyka
ska? Otó po zdobyciu
ska na Austrii w ko cu
XVIII wieku, Prusy w pe ni zaakceptowa y dawn tradycj heraldyczn
sk . Administracja utworzonej prowincji skiej pos ugiwa a si czarnym or em ze srebrn przepask z krzy em na z otym polu
tarczy, czyli tradycyjnym piastowskim znakiem ksi t skich. Podobnie we wschodniej cz ci ska
(Górny
sk) nie unikano u ywania herbu dawnych ksi t opolskich, raciborskich, cieszy skich wywodz cych si z pnia Piastów opolskich. Chocia formalnie nie by to znak u ywany w administracji
pa stwowej, gdy Górny
sk, jako Rejencja Opolska by cz ci Prowincji
skiej.
Ciekawostk jest jedynie sytuacja na
sku Opawskim i Cieszy skim, które to
cz ci po wojnach
skich pozostawiony
zosta Austrii. Cesarzowa Maria Teresa nie
chcia a si pogodzi z utrat swych terytoriów i na obszarze, które pozosta o przy
Austrii nakaza a u ywa herbu
skiego,
(czyli czarnego ze srebrnym perisonium na
otym polu tarczy) mimo, e ewidentnie –
na co urz dnicy jej dworu zwracali uwag
– zarówno ksi stwo opawskie, jak i cieszy skie nale o do dziedzictwa górno skiego i na tym trenie uzasadnione by o
ywanie z otego or a na b kitnym polu.
Mia a im pono odrzec, e nigdy nie wyrzeknie si
ska, a skoro tylko taki fragment jej pozosta , to dla niej jest on tak
samo wa ny jak ca y sk. I tak sprawa zosta a zamkni ta. Mamy tu zatem do czynienia ze zmian tradycji heraldycznej, ale
118
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
uzasadnionej pretensjami do spornego terytorium (tzw. herb roszczeniowy).
Kolejna zmiana, a w ciwie modyfikacja, to czasy po I wojnie wiatowej, gdy Polacy i Niemcy
walczyli o wp ywy na
sku, przebijaj c si w ofercie skierowanej do zaków, w okresie plebiscytu.
Trwa a bezpardonowa rywalizacja rz du niemieckiego i rz du polskiego „kto da wi cej”. Kiedy przedstawiciele pa stwa niemieckiego zapowiedzieli, e te fragmenty spornego terytorium górno skiego,
które otrzymaj Niemcy, zostan wy czone z prowincji skiej i jako odr bna prowincja, obdarzone
szerok autonomi , Polacy ofert przebili zapowiadaj c autonomiczne województwo skie, z
zasadami zapisanymi w tzw. Statucie Organicznym, jakich Niemcy da nie mogli, czy nie chcieli. W
efekcie tamtych trudnych wydarze Górny sk w 1921 roku zosta na mocy decyzji mocarstw zachodnich podzielony mi dzy pa stwo niemieckie a pa stwo polskie. Realizuj c swoje zobowi zania Niemcy
utworzyli na bazie dawnej rejencji opolskiej (uszczuplonej o tereny przekazane Polsce) Prowincj Górno sk a, wybitny sk din d, heraldyk niemiecki Otto Hupp opracowa herb tej nowej jednostki administracyjnej.
Poprawnie skonstruowany herb niemieckiej Prowincji Górno skiej oddawa ducha tamtych
czasów i zawiera niezwykle czyteln symbolik , niemal e przes anie. Na b kitnym polu tarczy z oty
orze górno ski, któremu obci to cz
doln (tzw. or ek), pod którym umieszczono kos oraz skrzyowane elazko i pyrlik. W znaku tym zawarta jest wieloraka symbolika i niezwyczajne emocje. A
kolejne interpretacje pozwalaj na odkrycie kolejnych p aszczyzn symbolicznych.
Jaka zatem jest ta symbolika ? Przede wszystkim: z oty orze na b kitnym polu tarczy – czyli Górny
sk; orze uszczerbiony (z oddzielon doln cz ci ) – w realiach po 1921 Górny
sk równie by
podzielony, kosa – wskazuj ca na rolniczy charakter terytorium, skrzy owane elazko i pyrlik – symbol
górnictwa, zarówno w glowego, które przysparza o podówczas niema ego dochodu, jak i tego dawniejszego, nie mniej dochodowego, o którym w Ordunku Gornym z 1528 roku, pisa ksi
opolski Jan II
Dobry, nawi zuj cego do trudu gwarków tarnogórskich, wydobywaj cych srebro w górach ko o Tarnowic.
Dziwi
natomiast
mo e
obecna popularno tego herbu. Niektóre ugrupowania polityczne i stowarzyszenia spo eczne nagminnie pouguj si tym znakiem, który w tamtych czasach stworzony tamte wydarzenia opisywa . Dlaczego dzisiaj kto
chce si pos ugiwa herbem, który
mówi o podzielonym Górnym
sku
i czyni to w realiach kiedy Górny
sk stanowi terytorialn jedno .
(chocia nie administracyjn , bo podzielony jest na dwa województwa,
jednak u ywaj cych bli niaczego
znaku). Chyba tylko z ignorancji. Dzisiaj z oty orze na b kitnym polu powinien by , tak jak w obecnych herbach województwa opolskiego i skiego, prezentowany w ca ci. Nie
ma adnego uzasadnienia, by go dzisiaj dzieli .
119
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
W II Rzeczypospolitej na pocz tku jej istnienia nie przewidziano miejsca na herby terytorialne.
Uznano jedynie, e miasta które posiadaj herby mog ich u ywa , ale wy cznie w sytuacjach poza
urz dowych. W ten sposób na prawach herbów wojewódzkich zacz y funkcjonowa herby miast b cych stolicami województw.
1
2
3
4
5
6
7
8
Toru
Pozna
ód
Warszawa
Bia ystok
Nowogródek
Wilno
Kielce
9
10
11
12
13
14
15
16
120
Lublin
Brze
Katowice
Kraków
Lwów
uck
Tarnopol
Stanis awów
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Sytuacja ta powielana by a przez jednostki ni szego rz du: powiatu, miasta i gminy. A wreszcie w latach trzydziestych pozwolono, pod pewnymi warunkami, na u ywanie historycznych herbów
miastom i gminom. Dopuszczono procedur ustanawiania nowych herbów dla miast i gmin. Rozpocz to
równie prace nad opracowanie herbów wojewódzkich. Prace te zosta y zako czone, trudne je jednak
nazwa sukcesem.
121
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Rozpocz ta dyskusja nad zasadno ci poszczególnych propozycji spowodowa a, e spraw odwlekano.... a potem wybuch a II wojna wiatowa. Dzisiaj tamte propozycje mo na potraktowa jako
ciekawy g os w dyskusji nad wspó czesn heraldyk terytorialn .
122
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
123
BIERUNIU
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
1
2
3
4
5
6
7
8
województwo pomorskie
województwo pozna skie
województwo ódzkie
województwo warszawskie
województwo bia ostockie
województwo nowogródzkie
województwo wile skie
województwo kieleckie
9
10
11
12
13
14
15
16
BIERUNIU
województwo lubelskie
województwo brzeskie
województwo skie
województwo krakowskie
województwo lwowskie
województwo wo skie
województwo tarnopolskie
województwo stanis awowskie
Wybuch II wojny wiatowej to okres stanowczej i bezpardonowej walki z wszelkimi przejawami polskiej to samo ci narodowej prowadzonej zarówno przez okupanta niemieckiego jak i radzieckiego. Za samo posiadanie symboli polskich grozi y surowe kary, a nie rzadko mier .
Odrodzenie pa stwowo ci polskiej po II wojny wiatowej w nowych realiach spo ecznych, terytorialnych a przede wszystkim polityczno-ustrojowych równie nie sprzyja o budowie to samo ci, a
heraldyka, jako dziedzina nauki, by a wprost wykl ta. Bo je li to samo , to tylko w sojuszu ze Zwi zkiem Radzieckim, a je li tradycja, to tylko taka, jak dekretowano w Biurze Politycznym ówczesnej
„si y przewodniej narodu”. Heraldyka jako nauka nieoprawna klasowo, nie mia a miejsca nawet na
uczelniach wy szych. Dokonane po wojnie przesuni cie granic pa stwa polskiego nie sprzyja odrodzeniu tradycji heraldycznych. Niebezpiecznie by o mówi o symbolice Wilna, Lwowa, ucka, Nowogródka, czy Stanis awowa. Nie mniej negatywnie w adze odnosi y si do prób odtwarzania heraldyki
ziem przekazanych Polsce na zachodzie – wszak wszystko co tam mia o by , by o poniemieckie, i nie
by o si y, eby przekona decydentów, e czarny orze w herbie ska to nie hitlerowska „wrona”, tylko
pradawny herb piastowski tego regionu. Zmieniono herb Wroc awia, bo te nieprawomy lny, nie osta
si Tarnowskich Gór, zmieniono herb Tychów, bo to przecie by o podówczas buduj ce si miasto socjalistyczne, a nie jaka wiocha z tr bk w herbie. Przyk adów mo na mno .
Ale rzeczywisto znowu – id c ju utartym szlakiem, si gaj c praktyki stosowanej w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej – znalaz a rozwi zanie. Utworzone województwa, jakkolwiek
swoich znaków nie mia y, bardzo cz sto pos ugiwa y si historycznym (b
„usocjalistycznionym”)
herbem miasta, b cego stolic województwa. Praktyka taka na dobre wesz a w ycie co prawda dopiero w latach 70-tych, ale i wcze niej podejmowane by y nie mia e próby w tym zakresie. A to kto
sobie przypomnia o pras owia skiej, a wi c prapolskiej parze: Warsie i Sawie. A e Sawa pono by a
syrenk , która w herbie stolicy polskiej widnieje... no i prosz ... i adnie, i politycznie. Warszawa ma
prapolski znak, wi c i województwo warszawskie mo e troch dla siebie uszczkn . A skoro Warszawa
mo e, to Katowice z górnictwem tak potrzebnym Polsce, tym bardziej, e symbol mocno robotniczy,
bo m ot, to czemu nie. Wroc aw te nie gorszy, tym bardziej, e „przywrócono” mu nowy herb, nijak
co prawda maj cy si do tradycji heraldycznych miasta, ale za to rzekomo piastowski, wi c trzeba promowa ... a wi c i w adze miasta i w adze województwa.
Dobr okazj by herbami miast sto ecznych promowa województwa by y organizowane uroczysto ci 1000-lecia Pa stwa Polskiego. Wybito wtedy kilka rodzajów monet, w których oficjalnie
herby miast b cych stolicami województw zast pi y nieistniej ce herby województw.
124
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Dobr okazj by herbami miast sto ecznych promowa województwa by y organizowane uroczysto ci 1000-lecia Pa stwa Polskiego. Wybito wtedy kilka rodzajów monet, w których oficjalnie
herby miast b cych stolicami województw zast pi y nieistniej ce herby województw.
125
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
BIERUNIU
Powoli herby miast b cych stolicami województw zaczynaj funkcjonowa w charakterze
herbów wojewódzkich i to nawet oficjalnie.
Nowa rzeczywisto po zmianach ustrojowych 1989 roku, kolejne reformy ustrojowe, wprowadzenie nowego trójstopniowego podzia u administracyjnego, przywrócenie faktycznego samorz du w
miastach i gminach spowodowa y, e i na odrodzenie symboliki heraldycznej przyszed czas.
Przygotowane prawodawstwo dopu ci o mo liwo oficjalnego u ywania przez jednostki samorz du terytorialnego w asnych symboli, które przedstawi em na pocz tku. Dzisiaj województwa
dumnie pos uguj si w asn , zakorzenion g boko w przesz ci symbolik , w oparciu o któr buduj
asn to samo . Podobnie jest w ni szych jednostkach samorz du terytorialnego: powiatach, miastach i gminach. Symbolika ta posiada ten niezbywalny walor, e jednocze nie potrafi jednoczy i wyró nia .
126
ROCZNIK LICEALNY 2013 2014
LICEUM OGÓLNOKSZTA
CEGO IM. POWSTA CÓW
SKICH
WYDANIE ELEKTRONICZNE
1
2
3
4
5
6
7
8
Szczecin
Ko obrzeg
Gda sk
Olsztyn
Bia ystok
Toru
Zielona Góra
Pozna
9
10
11
12
13
14
15
16
BIERUNIU
ód
Warszawa
Lublin
Wroc aw
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
Kto mo e zada pytanie a po co nam to? Po co komu dzisiaj herb, czy jaka tam flaga. Odpowiedzie wtedy nale y: a no po to, eby móg pyta . Bo w czasach, kiedy tych symboli nie by o, nie
tylko o to nie mo na by o pyta , ale i o wiele innych rzeczy. Symbole, herby, flagi, sztandary za wiadczaj o naszej to samo ci, i cho tkwi w przesz ci, to rekonstruowane wspó cze nie, mówi o naszej
historii, naszych korzeniach i o tradycji, bez której nie ma przysz ci. Za wszystkim tym, którzy nadal
tpi i podwa aj zasadno poznania swojej to samo ci poprzez m. in negowanie potrzeby istnienia
herbu, dedykuj te oto s owa Józefa Pi sudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przesz ci nie zas uguje na szacunek”.
127

Podobne dokumenty