PRINT SERWER DO DRUKAREK

Komentarze

Transkrypt

PRINT SERWER DO DRUKAREK
PRINT SERWER
DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0
509039
INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA
Pełna oferta aktywnych komponentów sieciowych Intellinet Network Solutions™ dostępna na stronie:
www.intellinet-network.com.pl
1
SPIS TREŚCI
I. Wstęp......................................................................................................................... 3
II. Podłączenie oraz instalacja .................................................................................... 4
III. Aplikacja administratora „MFP Server Utilities”.................................................. 8
IV. Instalacja i współuŜytkowanie drukarek MFP...................................................... 9
V. Aplikacja „MFP Manager” .................................................................................... 14
VI. Konfiguracja print serwera – aplikacja „Server Manager” ............................... 16
VII. Zarządzanie przez WWW .................................................................................... 16
VIII. Tabela kompatybilności print serwera 509039 z urządzeniami MFP ............. 19
2
I. Wstęp
Print serwer 509039 jest urządzeniem współpracującym z drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP).
UmoŜliwia współdzielenie wszystkich funkcji urządzeń MFP w sieci lokalnej. Dodatkowo, dzięki obsłudze
komunikacji wielokierunkowej, pozwala na monitorowanie statusu podłączonych drukarek (poziom
toneru, ilość papieru).
Print serwer wielofunkcyjny obsługuje wszystkie funkcje urządzeń MFP: drukowanie, skanowanie,
faksowanie oraz czytnik kart. Print serwer obsługuje drukarki MFP w systemach Windows 2000 z SP4
(lub wyŜszy) oraz Windows XP z SP1 (lub wyŜszy).
Urządzenie moŜe takŜe pełnić funkcję zwykłego print serwera do jednozadaniowych drukarek USB,
poniewaŜ obsługuje protokół sieciowy TCP/IP oraz protokoły drukowania LPR, RAW i IPP. W funkcji
zwykłego print serwera, 509039 współpracuje z systemami Windows 98SE / Me / NT / 2000 / XP / 2003,
Unix, Linux oraz MAC OS 9.X.
Print serwer 509039 moŜe działać jednocześnie w trybie obsługującym urządzenie MFP oraz tradycyjne
drukarki USB. Pozwala to na współdzielenie w sieci lokalnej kilku urządzeń jednocześnie.
3
II. Podłączenie oraz instalacja
Podłączanie urządzeń
1. Podłącz print serwer wielofunkcyjny 509039 z urządzeniem wielofunkcyjnym (MFP) lub zwykłą
drukarką, uŜywając odpowiedniego kabla USB.
2. UŜywając kabla Ethernetowego Cat5 podłącz print serwer do sieci LAN.
3. Podłącz zasilanie do 509039. Po przeprowadzeniu autotestu urządzenie jest gotowe do pracy.
Uwaga!
1. UŜywaj tylko zasilacza dostarczonego w komplecie z urządzeniem.
2. W celu uniknięcia problemów z wykrywaniem i prawidłowym działaniem urządzeń, zaleca
się podłączenie zasilania najpierw do print serwera, a dopiero potem do drukarki.
Instalacja oprogramowania
Oprogramowanie przeznaczone jest pod platformy Windows 2000 z SP4 (lub wyŜszy) oraz Windows XP
z SP1 (lub wyŜszy). Przed przystąpieniem do instalacji naleŜy upewnić się, czy na komputerze nie są
zainstalowane poprzednie wersje oprogramowania.
1. Umieść płytę CD w napędzie CD-ROM. Aplikacja powinna uruchomić się automatycznie. W
innym przypadku naleŜy ręcznie uruchomić aplikację Autorun.exe znajdującą się na płycie.
Pojawi się następujące menu:
2. Wybieramy opcję „MFP Server Instalation”, aby uruchomić instalatora oprogramowania.
4
3. Klikamy opcję „Next” i przechodzimy do kolejnego ekranu. Jeśli wybierzemy opcję „Change”
będziemy mieli moŜliwość zmiany docelowego katalogu instalacji. Aby pozostawić bez zmian
klikamy ponownie opcję „Next”.
4. System rozpocznie instalowanie składników oprogramowania administracyjnego.
5. W przypadku pojawienia się poniŜszego komunikatu, klikamy „Mimo to kontynuuj” (Continue
anyway).
6. Następnie instalowane są sterowniki print serwera wielofunkcyjnego. Pojawić się moŜe podobny
komunikat, jak poprzednio. Klikamy „Mimo to kontynuuj” (Continue anyway).
5
7. Po zainstalowaniu oprogramowania i sterowników, pojawi się ekran wyboru konfiguracji
parametrów urządzenia. Jeśli nie chcemy teraz konfigurować, wybieramy opcję „No, I will
configure the MFP Server later”. Aby od razu skonfigurować print serwer wybieramy „Yes, I want
to configure the MFP Server now” i kilkamy „Next”.
8. Program przeskanuje naszą sieć lokalną w poszukiwaniu urządzeń MFP. Wybieramy z listy
dostępnych urządzeń, to które chcemy konfigurować i klikamy „Next”. Jeśli za pierwszym razem
nie wykryte zostaną Ŝadne urządzenia, uŜywamy przycisku „Refresh”, aby powtórzyć
skanowanie. Jeśli nie uzyskamy efektu, po kilku próbach naleŜy zamknąć program, dokładnie
sprawdzić wszystkie podłączenia oraz kable i powtórzyć skanowanie uruchamiając aplikację
„MFP Manager”: Start > Programy > MFP Server Utilities > MFP Manager.
6
9. Wprowadzamy domyślne parametry: nazwę uŜytkownika „admin” oraz hasło „1234”, aby
zalogować się do menu konfiguracyjnego.
10. Definiujemy nazwę urządzenia oraz wypełniamy (nie jest to konieczne) pole „opis urządzenia i
klikamy „Next”.
11. Domyślne parametry sieciowe urządzenia MFP to:
Adres IP: 192.168.2.2
Maska podsieci: 255.255.255.0
Aby zmienić ustawienia sieciowe ręcznie, moŜemy wybrać opcję „Manual IP” i samodzielnie
wpisać parametry. NaleŜy pamiętać, aby print serwer był w tej samej podsieci, co pozostałe
komputery naszej sieci lokanej. Jeśli mamy w naszej lokalnej sieci router z włączonym serwerem
DHCP, to moŜemy skorzystać z opcji automatycznego przydzielania adresów IP, wybierając
„DHCP”. Następnie klikamy „Next”.
12. Konfiguracja została zakończona. Klikamy „Finish”, aby zapisać ustawienia.
7
13. Ponownie klikamy „Finish”, aby zakończyć pracę instalatora.
14. Aby manager MFP był uruchamiany automatycznie po starcie systemu Windows, klikamy „Yes”.
Ta opcja jest zalecana.
III. Aplikacja administratora „MFP Server Utilities”
Po zakończeniu instalacji, na liście programów powinien pojawić się folder „MFP Server Utilities”,
zawierający 3 aplikacje oraz plik tekstowy:
MFP Manager – zarządzanie opcjami połączenia między komputerem a urządzeniami MFP.
Server Manager – konfiguracja ustawień sieciowych oraz pozostałych parametrów print serwera.
Uninstal – deinstalator oprogramowania
About Version – informacje o wersji zainstalowanego oprogramowania.
8
IV. Instalacja i współuŜytkowanie drukarek MFP
Po zakończeniu instalacji oprogramowania print serwera, powinno otworzyć się automatycznie okno
aplikacji „MFP Manager”. Na liście widoczny będzie zainstalowany print serwer oraz podłączona do
niego drukarka wielofunkcyjna. Lista podłączonych drukarek moŜe być ukryta – aby rozwinąć pełną listę
urządzeń podłączonych do danego print serwera, naleŜy kliknąć kwadracik z krzyŜykiem, wyświetlony z
lewej strony.
Przed rozpoczęciem procesu instalacji naleŜy sprawdzić status zainstalowanych sterowników /
oprogramowania danej drukarki na naszym komputerze:
- jeśli nie instalowaliśmy do tej pory Ŝadnych sterowników/oprogramowania tej drukarki
naleŜy przejść do punktu 1.
- jeśli mamy juŜ zainstalowane sterowniki/oprogramowanie drukarki naleŜy przejść do
punktu 2.
1. Nie mamy zainstalowanych sterowników/oprogramowania drukarki MFP.
Zanim przejdziemy do dalszych czynności, naleŜy zapoznać się z instrukcją podłączenia oraz
instalacji naszej drukarki wielofunkcyjnej. W zaleŜności od modelu, drukarki wymagają
zainstalowania oprogramowania przed podłączeniem drukarki lub podłączenia drukarki w trakcie
procesu instalacji itp.
- wybierz z listy drukarkę, którą chcesz zainstalować i kliknij „Connect”
9
-
-
system Windows wykryje nowe urządzenie i przystąpi do automatycznego instalowania
urządzenia. Jeśli system nie wykryje lokalizacji sterowników naleŜy wskazać ich
lokalizację ręcznie.
po pomyślnym zakończeniu instalacji, drukarka powinna pojawić się w folderze „Drukarki i
faksy” systemu Windows.
2. Sterowniki/oprogramowanie drukarki funkcyjne zostało juŜ zainstalowane uprzednio
-
wybierz z listy drukarkę, którą chcesz podłączyć do print serwera i kliknij „Connect”
-
system Windows wykryje nowe urządzenie i przystąpi do automatycznego instalowania
urządzenia. Jeśli system nie wykryje lokalizacji sterowników naleŜy wskazać ich
lokalizację ręcznie.
po pomyślnym zakończeniu instalacji, drukarka powinna pojawić się w folderze „Drukarki i
faksy” systemu Windows z oznaczeniem „(kopia 1)”
-
10
WspółuŜytkowanie drukarki wielofunkcyjnej (MFP).
Po zakończeniu procedury podłączania drukarki wielofunkcyjnej jest ona gotowa do pracy.
Uwaga!
NaleŜy pamiętać, Ŝe kiedy jesteśmy podłączeni do konkretnej drukarki MFP, w tym samym czasie
nikt inny nie będzie mógł z niej skorzystać. Po zakończonej pracy z drukarką trzeba więc
„odłączyć się od niej”, uŜywając przycisku „Disconnect”.
MoŜemy teŜ ustawić automatyczne odłączanie drukarki po upływie określonego czasu
bezczynności urządzenia, korzystając z funkcji „Auto release…”, aby umoŜliwić bezproblemowe
korzystanie z urządzenia wszystkim uŜytkownikom.
Drukowanie
Po zainstalowaniu, drukarka MFP będzie widoczna w folderze „Drukarki i faksy” systemu Windows, tak
jak zwykła drukarka. KaŜdorazowo, aby podłączyć się do niej naleŜy uŜyć funkcji „Connect” w aplikacji
„MFP Manager”. Kolejne czynności drukowania na drukarkach MFP nie róŜnią się od korzystania z
tradycyjnych drukarek.
Uwaga!
Jeśli wysłałeś polecenie drukowania, podczas gdy do drukarki podłączony był juŜ inny
uŜytkownik, moŜesz otrzymać komunikat o błędzie drukowania lub o niemoŜliwości odnalezienia
drukarki. NaleŜy wtedy anulować drukowanie i ponownie podjąć próbę podłączenia się do
drukarki, kiedy zostanie ona „zwolniona” przez poprzedniego uŜytkownika.
Skanowanie
Większość producentów urządzeń MFP dostarcz własne aplikacje do skanowania. UŜytkownicy systemu
Windows XP mogą dodatkowo korzystać z aplikacji zintegrowanej z systemem XP.
Przykład:
Aplikacja HP 1600
11
Aplikacja systemu Windows XP
Czytniki kart
Część urządzeń MFP posiada równieŜ wbudowane czytniki kart pamięci. RównieŜ z tych czytników
moŜemy korzystać poprzez print serwer wielofunkcyjny.
Korzystanie z faksu
Jeśli urządzenie MFP posiada funkcję faksu, moŜemy z niej korzystać poprzez nasz print serwer.
Przykład:
Wysyłanie faksów w urządzeniu HP Officejet 5600
Po zainstalowaniu urządzenia MFP z funkcją faksu, w folderze „Drukarki i faksy” powinien pojawić się
„Faks”. Po standardowej procedurze podłączenia się do drukarki moŜemy równieŜ korzystać z funkcji
faksowania.
12
Procedura wysyłania
Aby przefaksować wybrany dokument wybieramy polecenie „Drukuj”, a następnie z listy dostępnych
drukarek i faksów wybieramy nasz faks i klikamy „Drukuj”
Pojawia się poniŜsze okno, w którym naleŜy podać numer faksu i kliknąć „Wyślij faks”.
13
V. Aplikacja „MFP Manager”
W oknie aplikacji dostępna jest lista podłączonych do print serwera aktywnych urządzeń MFP oraz
informacja o statusie połączenia.
Refresh – odświeŜa listę podłączonych drukarek MFP
Connect / Disconnect – podłączenie / odłączenie wybranej drukarki
Add to My Favorite – dodaje wybrany print serwer wielofunkcyjny do listy ulubionych
Auto release when idle time is over – automatyczne rozłączanie drukarki po ustalonym czasie
bezczynności (definiujemy czas w minutach w zakresie 5-255 minut)
Zakładka Ulubione – „My favorite”
Lista print serwerów, z których korzystamy najczęściej. W przypadku gdy w sieci lokalnej działa wiele
print serwerów, zakładka ta ułatwia korzystanie z wybranych urządzeń.
Zakładka Autopołączenie – „Auto Connect List”
W tej zakładce moŜemy zdefiniować automatyczne połączenia wybranych print serwerów i drukarek
MFP. W tym celu klikamy „Add” i z listy wybieramy odpowiedni print serwer oraz drukarkę, z którą będzie
się łączył.
14
Podstawowe ustawienia programu
W głównym oknie aplikacji „MFP Manager” w zakładce „Option” mamy do wyboru dwie funkcje: „General
Setting” oraz „Search fot MFP Server”
„General Setting”:
Run MFP Manager when Windows starts – uruchamianie aplikacji przy starcie systemu windows
Minimized when start MFP Manager – aplikacja zostanie po uruchomieniu zminimalizowana do
zasobnika systemowego
Refresh status – automatyczne odświeŜanie statusu w zdefiniowanym interwale czasowym
Your Contact information – w tym polu moŜemy wpisać informację, która pojawi się w polu „MFP
Information” zakładki „MFP Server List” aplikacji, w momencie gdy będziemy podłączeni do danej
drukarki. Informacje te pozwolą uŜytkownikom czekającym na skorzystanie z drukarki uzyskanie
informacji, kto aktualnie uŜytkuje urządzenie.
„Search for MFP Server”
Wyszukiwarka print serwerów, znajdujących się w innej podsieci, po ich adresie IP.
Uwaga!
Jeśli print serwer, którego poszukujemy znajduje się za NAT-em w routerze, moŜe on po
podłączeniu nie funkcjonować prawidłowo.
15
VI. Konfiguracja print serwera – aplikacja „Server Manager”
Aplikacja „Server Manager” umoŜliwia wykrycie działających w naszej sieci lokalnej print serwerów i
skonfigurowanie ich. Po uruchomieniu, aplikacja automatycznie wykonuje skanowanie sieci i wykrywa
aktywne urządzenia. KaŜdorazowo moŜemy sami inicjować skanowanie sieci klikając ikonę
na
głównym pasku zadań.
Aby skonfigurować urządzenie, klikamy na wybrany print serwer z listy w ramce po lewej stronie.
Następnie wybieramy „Setup”
. Domyślna nazwa uŜytkownika oraz hasło print serwera:
Username: admin
Password: 1234
NaleŜy pamiętać, iŜ aby zapisać wprowadzone ustawienia naleŜy zrebootować urządzenie klikając
na głównym pasku zadań.
VII. Zarządzanie przez WWW
Print serwer wielofunkcyjny 509039 moŜe być konfigurowany i zarządzany równieŜ z poziomu
przeglądarki www, zarówno z sieci lokalnej jak i przez internet. Domyślne ustawienia sieciowe
urządzenia:
Adres IP: 192.168.2.2
User Name: admin
Password: 1234
Logujemy się do urządzenia wpisując w przeglądarce www adres IP print serwera np.: http://192.168.2.2
i podając nazwę uŜytkownika oraz hasło.
16
Zakładka „Device Setup”
W zakładce „Device Setup” mamy 3 opcje:
„System”
Zawiera informacje systemowe, takie jak: nazwa urządzenia, model, wersja firmware’u, adres Mac, itp.
„Printer”
Informacje o drukarce podłączonej do print serwera oraz status drukarki: „Connected”, „Ready”, „Off
Line” lub „Paper Out”.
„TCP/IP”
Zawiera informacje o ustawieniach sieciowych print serwera.
Zakładka „Setup Wizard”
W tej zakładce moŜemy zmieniać ustawienia print serwera. NaleŜy pamiętać, aby zapisać wprowadzone
ustawienia klikając „Save Settings”
17
„System”
Zmiana nazwy urządzenia oraz hasła dostępu. Domyślne hasło to „1234”. KaŜde nowe hasło moŜe
składać się najwyŜej z siedmiu znaków alfanumerycznych.
„TCP/IP”
Konfiguracja parametrów sieciowych print serwera.
Zakładka „System Tools”
„Load Default”
Przywracanie domyślnych ustawień urządzenia.
„Upgrade from Browser”
Przeprowadzanie upgrade’u oprogramowania print serwera. NaleŜy pamiętać, aby rozpoczętą procedurę
upgrade’u przeprowadzić do końca. Przerwanie procedury moŜe spowodować uszkodzenie urządzenia.
18
VIII. Tabela kompatybilności print serwera 509039 z urządzeniami MFP
„y” – print serwer obsługuję daną funkcję
“N/A” – print serwer nie obsługuje tej funkcji
„~” – funkcja nie została przetestowana.
No.
Producent
Model urządzenia MFP
Windows 2000 & XP
Druk
1.
HP
Laser Jet 1020 (GDI)
2.
HP
PSC 1210
3.
HP
4.
Skan
Faks
Czytnik kart
N/A
N/A
N/A
y
y
N/A
N/A
PSC 1350
y
y
N/A
N/A
HP
PSC 1410
y
y
N/A
N/A
5.
HP
PSC 1510
y
y
N/A
N/A
6.
HP
PSC 1610
y
y
N/A
y
7.
HP
PSC 2210
y
y
~
y
8.
HP
PSC 2310
y
y
N/A
y
9.
HP
PSC 2355
y
y
N/A
y
10.
HP
PSC 2410
y
y
N/A
y
11.
HP
PSC 2510
y
y
N/A
y
12.
HP
PhotoSmart 2575
y
y
N/A
y
13.
HP
PhotoSmart 2610
y
y
~
y
14.
HP
PhotoSmart 2710
y
y
~
y
15.
HP
PhotoSmart 3110
y
y
~
y
16.
HP
PhotoSmart 3310
y
y
~
y
17.
HP
Office Jet 4255
y
y
~
N/A
18.
HP
Office Jet 5510
y
y
~
N/A
19.
HP
Office Jet 5610
y
y
~
N/A
20.
HP
Office Jet 6110
y
y
~
N/A
21.
HP
Office Jet 6210
y
y
~
N/A
22.
HP
Office Jet 7210
y
y
~
y
23.
HP
Office Jet 7410
y
y
~
y
24.
HP
Office Jet 9100
y
y
~
y
25.
EPSON
CX1500
y
y
N/A
N/A
26.
EPSON
CX3700
y
y
N/A
N/A
27.
EPSON
CX4700
y
y
N/A
y
28.
EPSON
PHOTO 4990 Scanner
N/A
y
N/A
N/A
29.
EPSON
RX430
y
y
N/A
y
30.
EPSON
RX510
y
y
N/A
y
31.
EPSON
RX520
y
y
N/A
y
32.
EPSON
RX530
y
y
N/A
y
33.
EPSON
RX630
y
y
N/A
y
34.
CANON
MPC 190
y
y
N/A
N/A
35.
CANON
PLXMA MP110
y
y
y
N/A
36.
CANON
PLXMA MP130
y
y
y
N/A
37.
CANON
PLXMA MP150
y
y
N/A
N/A
38.
CANON
PLXMA MP170
y
y
N/A
y
19
39.
CANON
PLXMA MP450
y
y
N/A
y
40.
CANON
PLXMA MP700
y
y
~
y
41.
CANON
PLXMA MP730
y
y
~
y
42.
CANON
PLXMA MP780
y
y
~
y
43.
LEXMARK
X3330
y
y
N/A
N/A
44.
LEXMARK
X3350
y
y
N/A
N/A
45.
LEXMARK
X5150
y
y
N/A
N/A
46.
LEXMARK
X6150
y
y
y
N/A
47.
LEXMARK
X6170
y
y
y
N/A
48.
Brother
MFC-210C
y
y
y
y
49.
Brother
MFC-215C
y
y
y
y
50.
Brother
MFC-2820
y
N/A
y
N/A
51.
Brother
MFC-420CN
y
y
y
y
52.
Brother
MFC-425CN
y
y
y
y
53.
Brother
MFC-3240C
y
y
y
N/A
54.
Brother
MFC-7420
y
y
y
N/A
55.
Brother
MFC-7820N
y
y
y
N/A
56.
Brother
MFC-8840D
y
y
y
N/A
57.
Konica Minolta
2480
y
y
N/A
N/A
58.
Samsung
SF-565P
y
y
y
N/A
59.
Samsung
SCX-4100
y
y
N/A
N/A
60.
Samsung
SCX-4720F
y
y
y
N/A
20

Podobne dokumenty