projekt budowlany

Komentarze

Transkrypt

projekt budowlany
PROJEKT BUDOWLANY
Temat: Rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej
z przyùączami w Czùuchowie ul. Zamkowa. Kościelna, Krasickiego i Rynek
Obiekt: sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa z przyùączami
w Czùuchowie ul. Zamkowa, Kościelna, Krasickiego i Rynek
Opis techniczny.
1. CZEŚĆ OGÓLNA.
2. SIEĆ WODOCIĄGOWA.
Istniejąca sieć wodociągowa z rur żeliwnych O| 150mm na odcinku od ul. Królewskiej do
ul. Kościelnej zostanie trwale wyùączony z eksploatacji poprzez zamkniecie zasuw.
Wùączenie projektowanej sieci wodociągowej 11OPE w istniejącą siec w pkt Wl dn- 250
żeliwo i w pkt W5 dn- 80 żeliwo oraz przyùączy wodociągowych do projektowanego wodociągu
z rur PE 110 mm przebiegającego w ul. Zamkowej, Kościelnej i Krasickiego w miejscu wùączenia
należy zamontować węzeù z ksztaùtek żeliwnych koùnierzowych oraz zasuw żeliwnych
koùnierzowych.
2.1. Materiaù przyùączy wodociągowych.
Przewody projektuje się z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR - 17 o średnicy (() 63 x 4,7 ,
na ciśnienie robocze do 1,0 MPa o poùączeniach koùnierzowych, zgrzewanych i zùączek
zaciskowych. Poùączenia rur w węzùach charakterystycznych (zasuwy, trójniki) wykonać przy
pomocy ksztaùtek PE i żeliwnych koùnierzowych wg PN-84/H-74101.
2.2. Materiaù sieci wodociągowej.
Przewody projektuje się z rui- ciśnieniowych PE HD 100 SDR - 17 o średnicy § 110 x 7,4 ,
na ciśnienie robocze do 1,0 MPa o poùączeniach koùnierzowych, zgrzewanych i zùączek
zaciskowych. Poùączenia rur w węzùach charakterystycznych (zasuwy, trójniki) wykonać przy
pomocy ksztaùtek PE i żeliwnych koùnierzowych wg PN-84/H-74101
2.3. Posadowienie przewodów.
Ukùadanie przewodów może odbywać się na uprzednio przygotowanym podùożu. W
gruntach piaszczystych przewody należy ukùadać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w
celu otrzymania kąta podparcia 90°.W przypadku występowania piasków pylastych i glin należy
wykonać podùoże z piasku o grubości 10 cm. Na zaùamaniach trasy stosować bloki oporowe z
betonu B-15. Zagùębienie sieci na gùębokości 1,60 m do osi rurociągu.
• przewierty sterowane przyùączy wodociągowych § 63 x 4,7 w rurze ochronnej dn- 110 x 6,3
PE-HD sztuk 4 o dùug. Nr 1 - 17,0m; Nr 2 - 13,0m; Nr 3- 16,0m; Nr 4 - 15,0m
Zasuwy koùnierzowe miękkouszczelnione - żeliwo sferoidalne -uszczelnienie potrójne, klin
powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakùadkami zabezpieczającymi,
Obudowy do zasuw - teleskopowe, ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia podczas
prowadzenia robót drogowych - konstrukcja obudowy - gùówka - 50, koùek- St3s/Zn, pokryw PE, pręt - St3s/Zn, rura osùonowa PE, nasada żeliwna GGG50,
Skrzynki do zasuw- korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI - 250, pokrywa GGG50 PN -EN
1563:2000, lub EN-GJI-400 - 15 , sworzeń - stal PN - 8295 sùupki oznaczeniowe - żelbetowe
Tabliczki oznaczeniowe - wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 Tablice
informacyjne do oznaczenia uzbrojenia wodociągów
Obetonowanie skrzynek - wykonane gotowe elementy prefabrykowane - możliwość demontażu i
montażu. Ksztaùtki i armaturę żeliwną z uszkodzoną fabrycznie izolacją uzupeùnić asfaltem
izolacyjnym JW-80 wg PN-57/C-97174. Elementy betonowe jak bloki podporowe armatury i
skrzynek do zasuw zabezpieczyć Abizolem 2 x R + P.
2.5. Próba szczelności, pukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.
Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robót można
przystąpić po usztywnieniu przewodu, wùaściwym jego zaślepieniu i odsùonięciu wszystkich
uszczelnionych zùączy. Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za
pozytywny, jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób szczelności
wykonać pùukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-ciokrotną objętość pùukanego
odcinka. Dezynfekcję przeprowadzić przy użyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewoźnego agregatu. Dawka chloru 25,0 g C12/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spuście
wody chlorowej i ponownym przepùukaniu przewodu należy pobrać próbki wody dla badań
bakteriologicznych i fizykochemicznych .
2.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz
zgodnie z zaleceniami norm: PN-68/B-06050; BN-83/8836-02.
2.7. Zasypka wykopu
Do wysokości 30 cm powyżej przewodów zasypkę prowadzić ręcznie, piaskiem
pozbawionym kamieni. Warstwa ta winna być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i
ubijanie gruntu winno być prowadzone warstwami grubości 1/3 średnicy rury. Podbicie gruntu
wykonywać ubijakami drewnianymi.
W pasie drogowym pod jezdnią należy dokonać wymianę gruntu w 100%.
3. PRZYÙĄCZA WODOCIĄGOWE.
3.1. Przewody wodociągowe.
Wùączenie przebudowywanych przyùączy wodociągowych do projektowanego wodociągu
z rur PE 110 i 90 mm przebiegającego w ul. Zamkowej i Krasickiego w miejscu wùączenia należy
zamontować węzeù z ksztaùtek żeliwnych koùnierzowych oraz zasuw żeliwnych koùnierzowych.
3.2. Materiaù przyùączy wodociągowych.
Przewody projektuje się z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR - 17 o średnicy <j) 63 x 4,7 ,
na ciśnienie robocze do 1,0 MPa o poùączeniach koùnierzowych, zgrzewanych i zùączek
3.3. Posadowienie przewodów.
Ukùadanie przewodów może odbywać się na uprzednio przygotowanym podùożu. W
gruntach piaszczystych przewody należy ukùadać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w
celu otrzymania kąta podparcia 90°.W przypadku występowania piasków pylastych i glin należy
wykonać podùoże z piasku o grubości 10 cm. Na zaùamaniach trasy stosować bloki oporowe z
betonu B-15. Zagùębienie sieci na gùębokości 1,60 m do osi rurociągu.
3.4. Uzbrojenie przewodów.
Uzbrojenie projektowanych przewodów stanowią:
• Zasuwy żel. o|50 szt - 8
- przewierty sterowane przyùączy wodociągowych ty 63 x 4,7 w rurze ochronnej dn- 110 x 6,3
PE-HD droga krajowa nr 25b sztuk 4 o dùug. Nr 1 - 17,0m km 0+137; Nr 2 - 13,0m km
0+158; Nr 3- 16,0m km 0+213; Nr 4- 15,0m km 0+239
Zasuwy koùnierzowe miękkouszczelnione - żeliwo sferoidalne -uszczelnienie potrójne, klin
powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakùadkami zabezpieczającymi,
Obudowy do zasuw - teleskopowe, ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia podczas
prowadzenia robót drogowych - konstrukcja obudowy - gùówka - 50, koùek- St3s/Zn, pokryw PE, pręt - St3s/Zn, rura osùonowa PE, nasada żeliwna GGG50,
Skrzynki do zasuw- korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI - 250, pokrywa GGG50 PN -EN
1563:2000, lub EN-GJI-400 - 1 5 , sworzeń - stal PN - 8295 sùupki oznaczeniowe - żelbetowe
Tabliczki oznaczeniowe - wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 Tablice
informacyjne do oznaczenia uzbrojenia wodociągów
Obetonowanie skrzynek - wykonane gotowe elementy prefabrykowane - możliwość demontażu i
montażu. Ksztaùtki i armaturę żeliwną z uszkodzoną fabrycznie izolacją uzupeùnić asfaltem
izolacyjnym JW-80 wg PN-57/C-97174. Elementy betonowe jak bloki podporowe armatury i
skrzynek do zasuw zabezpieczyć Abizolem 2 x R + P.
3.5. Próba szczelności, pukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych.
Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robót można
przystąpić po usztywnieniu przewodu, wùaściwym jego zaślepieniu i odsùonięciu wszystkich
uszczelnionych zùączy. Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za
pozytywny, jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób szczelności
wykonać pùukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-ciokrotną objętość pùukanego
odcinka. Dezynfekcję przeprowadzić przy użyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewoźnego agregatu. Dawka chloru 25,0 g C12/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spuście
wody chlorowej i ponownym przepùukaniu przewodu należy pobrać próbki wody dla badań
bakteriologicznych i fizykochemicznych .
3.6. Przewierty sterowane.
Projektowane przyùącza wodociągowe w ulicy Zamkowej w drodze krajowej nr 25b dziaùka
geodezyjna nr 21 należy wykonać metodą przewiertów sterowanych wg oddzielnego opracowania.
4. kanalizacja deszczowa.
4.1. Materiaù i przyjęte rozwiązania przewodów.
Projektowana kanalizacja deszczowa i przykanaliki deszczowe należy wykonać z rur PCVU szereg ciężki „S" „lite" o przekrojach o| 160 x 4,7, o| 200x5,9, o| 250 x 7,3, o| 315 x 9,2,
ùączonych na uszczelkę gumową odporną na agresywne dziaùanie środowiska.
Uzbrojenie przewodów stanowią studzienki kanalizacyjne przelotowe i poùączeniowe w
wykonaniu tradycyjnym tj. z kręgów żelbetowych na pùycie dennej z podmurówką z wùazem
żeliwnym typu ciężkiego 40T dn-1000 i 1200 mm i 425 PVC. Przejście przez ścianę studni
4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne kanaùów grawitacyjnych.
Zastosowane rury i ksztaùtki PCV nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń
antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy betonowe i żelbetowe jak studnie kanalizacyjne,
wymagają niezależnie od występujących warunków stosowania izolacji powùokowej na
powierzchni zewnętrznej Abizolem 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje się w wodzie
gruntowej należy zastosować nowocześniejsze materiaùy izolacyjne firmy „Drizoro". Powierzchnie
pionowe studni zabezpieczyć dwoma warstwami środka „MAXSEAL" w ilości 1,5 kg/m i 1,0
kg/m wewnątrz i na zewnątrz do wysokości 0,5 m ponad lustro wody.
4.3. Posadowienie przewodów.
Ukùadanie przewodów może odbywać się na uprzednio przygotowanym podùożu. W
gruntach piaszczystych przewody należy ukùadać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w
celu otrzymania kąta podparcia 90°. W przypadku występowania piasków pylastych, glin należy
wykonać podùoże z piasku o grubości 10 cm.
4.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz
zgodnie z zaleceniami norm: PN-68/B-06050; BN-83/8836-02.
4.5. Zasypka wykopów.
Do wysokości 30 cm powyżej przewodów zasypkę prowadzić ręcznie, piaskiem
pozbawionym kamieni. Warstwa ta winna być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i
ubijanie gruntu winno być prowadzone warstwami grubości 1/3 średnicy rury. Podbicie gruntu
wykonywać ubijakami drewnianymi.
5. KANALIZACJA SANITARNA.
5.1. Materiaù i przyjęte rozwiązania przewodów.
Projektowaną kanalizację sanitarna należy wykonać z rur PCV-U szereg ciężki „S" „lite"
o przekroju o| 200x5,9 ùączonych na uszczelkę gumową odporną na agresywne dziaùanie
środowiska.
Uzbrojenie przewodów stanowią studzienki kanalizacyjne przelotowe i poùączeniowe w
wykonaniu tradycyjnym tj. z kręgów żelbetowych na pùycie dennej z podmurówką z wùazem
żeliwnym typu ciężkiego 40T dn- 1200 mm. Przejście przez ścianę studni wykonać za pomocą
przejścia typowego tulejowego szczelnego. Studzienki montować wedùug KB.4.4.12.1/6/ i
zastosować studnie o średnicy o| 1,2 m. Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce
piaskowej. Studnie SI projektuje się w miejsce istniejącej studni D- 1200 dla przeprowadzenia
kanaùu deszczowego dn-250 na odcinku KI - Dl zgodnie z warunkami wydanymi przez P.K.
Sp. z o.o. w Czùuchowie.
5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne kanaùów grawitacyjnych.
Zastosowane rury i ksztaùtki PCV nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń
antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy betonowe i żelbetowe jak studnie kanalizacyjne,
wymagają niezależnie od występujących warunków stosowania izolacji powùokowej na
powierzchni zewnętrznej Abizolem 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje się w wodzie
gruntowej należy zastosować nowocześniejsze materiaùy izolacyjne firmy „Drizoro". Powierzchnie
pionowe studni zabezpieczyć dwoma warstwami środka „MAXSEAL" w ilości 1,5 kg/m i 1,0
kg/m wewnątrz i na zewnątrz do wysokości 0,5 m ponad lustro wody.
5.3. Posadowienie przewodów.
Ukùadanie przewodów może odbywać się na uprzednio przygotowanym podùożu. W
gruntach piaszczystych przewody należy ukùadać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w
5.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz
zgodnie z zaleceniami norm: PN-68/B-06050; BN-83/8836-02.
5.5. Zasypka wykopów.
Do wysokości 30 cm powyżej przewodów zasypkę prowadzić ręcznie, piaskiem
pozbawionym kamieni. Warstwa ta winna być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i
ubijanie gruntu winno być prowadzone warstwami grubości 1/3 średnicy rury. Podbicie gruntu
wykonywać ubijakami drewnianymi.
6. WYTYCZNE WYKONANIA I UWAGI OGÓLNE DLA WYKONAWCY.
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie ich rozpoczęcia powiadomić wszystkich
wùaścicieli uzbrojenia podziemnego, a następnie przeprowadzić próbne przekopy w celu
szczegóùowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia.
• Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, przestrzegając
normy BN-85/8836-02
• W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie podziemne, należy powiadomić
użytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy.
• Ukùadanie rur w wykopie prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
• Próby szczelności kanaùu, studzienek po uprzednim przepùukaniu wykonać zgodnie z
wytycznymi instrukcji oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.
• Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zapewnić obsùugę geodezyjną celem
dokonania inwentaryzacji syt.-wys. uùożonych przewodów.
• W czasie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, skùadowania
materiaùów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
Wszelkiego rodzaju odstępstwa w stosunku do zaùożeń projektowych wymagają natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru.
7.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Inwestycja będzie realizowana w obrębie drogi krajowej nr 25 ul. Zamkowa w Czùuchowie.
W istniejącej drodze krajowej nr 25 ul. Zamkowa występują następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji
sanitarnej wraz z przyùączami, sieć cieplna do pobliskich budynków, a także podziemne kable
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.
7.3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaùki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
Brak elementów zagospodarowania dziaùki lub terenu, które mogùyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
7.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
Realizacja robót w obrębie istniejącej i projektowanej drogi gminnej użytkowanej w chwili obecnej przez
wùaścicieli sąsiadujących posesji;
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o gùębokości większej niż 1,5 m;
Możliwość uszkodzenia istniejących elementów infrastruktury technicznej;
Uszkodzenie ciaùa w czasie pracy z użyciem narzędzi i elektronarzędzi;
Porażenie prądem elektrycznym;
7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż stanowiskowy
pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dot. występowania i zapobiegania zagrożeniom
pracowników mogących przebywać w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż
powinien obejmować również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom:
- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na
określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach
awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które ulegùy wypadkom.
- Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym
pracownik ma być zatrudniony. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktażu.
Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia
pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i
instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach
osobowych pracownika. Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz
zagrożenia wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczęciem pracy na tych
stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. Ramowe programy szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w zaùączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie szczegóùowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
7.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych.
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Bezwzględnie stosować środki
ochrony indywidualnej. Uczestnicy procesu budowlanego wspóùdziaùają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny
POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ZAŚWIADCZENIE
Pan(i) Zygmunt Cheba
77-300 Człuchów ul.Kołłątaja 20
jest członkiem
Pomorskiej O k r ę g o w e j I z b y I n ż y n i e r ó w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/055G/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31
POMORSKA OKRĘGOWA I2BA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ZAŚWIADCZENIE
Pan(i) Aleksander Kusek
77-300 Człuchów Osiedle Wazów 7/16
jest członkiem
Pomorskiej Okręgowej I z b y I n ż y n i e r ó w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/2606/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31
WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Urząd Miejski w Czùuchowie wydaje wypis i wyrys z :
•
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniową, usùugi, komunikację i zieleń , obejmującego Śródmieście w rejonie
ulic : Garbarskiej, Zamkowej, Ogrodowej i Dùugosza oraz Placu Wolności i Placu
Bohaterów w Czùuchowie - zatwierdzonego Uchwaùą Nr XLVII/325/2002 Rady
Miejskiej z dnia 24 maja 2002r. i ogùoszonego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 39, poz. 1309 z dnia 12-08-2002r.
•
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę
mieszkaniową, usùugi, komunikację i zieleń , obejmującego Śródmieście w rejonie
ulic : Garbarskiej, Zamkowej, Ogrodowej i Dùugosza oraz Placu Wolności i Placu
Bohaterów w Czùuchowie - zatwierdzonego Uchwaùą Nr XV/62/2007 Rady Miejskiej
w Czùuchowie z dnia 23 sierpnia 2007r. i ogùoszonego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 16, poz. 401 z dnia 2008-02-29.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ, USŁUGI, KOMUNIKACJĘ
I ZIELEŃ, OBEJMUJĄCEGO ŚRÓDMIEŚCIE W REJONIE ULIC:
GARBARSKIEJ, ZAMKOWEJ, OGRODOWEJ I DŁUGOSZA
ORAZ PLACU WOLNOŚCI I PLACU BOHATERÓW
W
CZŁUCHOWIE
<
Tekst zmiany planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 80, poz. 1271, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, zm z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 zm z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czùuchów", uchwalonego uchwaùą
NrXXXVHI/268/98 Rady Miejskiej w Czùuchowie z dnia 15 czerwca 1998 roku,
RADA MIEJSKA
uchwala:
Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową. usùugi, komunikację i zieleń, obejmującego Śródmieście w rejonie ulic: Garbarskiej, Zamkowej, Ogrodowej i Dùugosza oraz Placu Wolności i Placu Bohaterów w Czùuchowie, uchwalonego
uchwaùą Nr XLVII/325/2002 Rady Miejskiej w Czùuchowie z dnia 24 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 54 z dnia 16 sierpnia 2002 r., poz. 1309), w granicach określonych na zaùączniku
Nr 1 do mniejszej uchwaùy w skali 1:1000, zwaną dalej zmianą planu.
Rozdziaù 1
Przepisy ogólne
§2
Zmiana planu obejmuje dziaùki poùożone w centrum miasta Czùuchowa, w rejonie ulic Dùugosza,
Ogrodowej i Kościelnej oraz Placu Wolności, po obu stronach ulicy Zamkowej - drogi krajowej
nr 25 Bobolice — Bydgoszcz.
§
3
Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:
1) tereny zabudowy mieszkalno - usùugowej, oznaczone na rysunku zmiany planu literami MU;
2) teren zieleni i usùug, oznaczony na rysunku zmiany planu literami ZP, U;
3) teren zieleni z ciągami pieszymi, oznaczony na rysunku zmiany planu literami ZP, KX;
4) tereny zieleni z ciągami pieszymi i parkingami, oznaczone na rysunku zmiany planu literami
ZP,KX,KP;
5) teren garaży i parkingu, oznaczony na rysunku zmiany planu literami KS, KP;
6) teren parkingu, oznaczony na rysunku zmiany planu literami KP;
7) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku zmiany planu literami EE;
8) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku zmiany planu literami KX;
9) teren ciągu pieszo - rowerowego, oznaczony na rysunku zmiany planu literami KX, KR;
§4
1. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu, stanowiący zaùącznik Nr 1
do niniejszej uchwaùy.
2.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi zaùącznik
Nr 2 do mniejszej uchwaùy.
3.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wùasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowi zaùącznik Nr 3 do niniejszej uchwaùy.
4.
Do obowiązujących ustaleń zmiany planu należą następujące oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia zmiany planu,
2) Unie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
3) linie podziaùu wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określone,
4) ściśle obowiązujące linie zabudowy,
5) postulowane Unie zabudowy,
6) obowiązujące linie zabudowy,
7) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,
8) linie wymiarowe,
9) projektowane kąty proste.
§5
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu określone w Rozdziaùach 2
i 3 uchwaùy^
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwaùę Rady Miejskiej;
3) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu miejscowego
na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący zaùącznik Nr 1 do niniejszej
uchwaùy;
4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które oznaczone na rysunku zmiany
planu jako orientacyjne, dopuszczają możliwość późniejszego ścisùego określenia granic terenów, po przyjęciu ich konkretnego programu zagospodarowania;
5) ściśle obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której należy obowiązkowo usytuować ścianę budynku;
6) postulowanej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle obowiązującą linię zabudowy
dla pierzei, która może być nieciągùa, o pojedynczych traktach, ze względu na przeszkody
w jej realizacji z uwagi na konieczność pozostawienia istniejącej zabudowy;
7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której należy usytuować
min. 60% ściany frontowej budynku lub zabudowę zlokalizowaną bezpośrednio przy granicy
dziaùki;
8) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odlegùość projektowanych budynków od linii rozgraniczających przylegających przejść pieszych,
ciągów pieszo - jezdnych i dróg publicznych, a na terenach 3 MU i 4 MU maksymalną gùębokość budynku w gùąb dziaùki w celu utworzenia wewnętrznego dziedzińca;
10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię dziaùki (terenu)
lub dziaùek stanowiących wùasność jednego inwestora niezabudowaną i nieutwardzoną;
11) funkcji mieszkaniowej - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia mieszkalne
wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami, zielenią, dojściami i dojazdami;
12) funkcji usùugowej - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia usùugowe
wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami, zielenią, dojściami i dojazdami;
13) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach;
:4) usùugach centrotwórczych - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia przeznaczone na dziaùalność w zakresie administracji, kultury, nauki, zdrowia, opieki spoùecznej, obsùugi finansowej, poczty, telekomunikacji, handlu, turystyki, gastronomii, sportu i innych
drobnych form usùug śródmiejskich (m. in. niewielkie biura, kluby, gabinety wolnych zawodów) wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami, zielenią, dojściami i dojazdami - zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej dziaùalności musi być ograniczony do granic wùasności obszaru, do którego
inwestor posiada tytuù prawny;
5) usùugach nieuciążliwych dla mieszkalnictwa - należy przez to rozumieć dziaùalność usùugową, która nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska dla zabudowy mieszkaniowej, także wùasnej inwestora, określonych w obowiązujących przepisach;
6) obiekcie dysharmonicznym - należy przez to rozumieć obiekt (budynek) o rażącej formie
i bryle, niwelujący tradycyjny podziaù dziaùek, naruszający wysokość zabudowy i skaùę kamienic, znieksztaùcający tradycyjne proporcje krajobrazu kulturowego miasta;
.7) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwaùą.
Rozdziaù 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
1.
§6
Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
ù) tereny zabudowy mieszkalno - usùugowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami
1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU, 7 MU, 8 MU, 8a MU, 9 MU, 10 MU, 11 MU,
12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 M, 17 MU, 18 MU, 19 MU i 20 MU, na których
obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 7;
2) teren zieleni i usùug, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 21 ZP, U, na którym
obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 8;
3) teren zieleni z ciągami pieszymi, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 22 ZP,
KX, na którym obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 8;
4) tereny zieleni z ciągami pieszymi i parkingami, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 23 ZP, KX, KP i 24 ZP, KX, KP, na których obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 8;
5) teren garaży i parkingu, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 25 KS, KP,
na którymi obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 8;
6) teren parkingu, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 26 KP, na którym obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 8;
7) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami
27 EE i 28 EE, na których obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone
w § 8;
8) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 0.1 KX, 0.2 KX,
03 KX i 0.4 KX, na których obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone
w§9;
9) teren ciągu pieszo - rowerowego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 0.5 KX,
KR, na którym obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 9;
10) tereny ciągów pieszo -jezdnych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 0.6 KY,
0.7 KY, 0.8 KY, 0.9 KY i 0.10 KY, na których obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 9;
11) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami
0.11 KDD, 0.12 KDD, 0.13 KDD, 0.14 KDD, 0.15 KDD i 0.16 KDD, na których obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 9;
12) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 0.17 KDL,
na którym obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 9;
13) teren drogi publicznej gùównej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 0.18 KDG,
na którym obowiązują szczegóùowe zasady zagospodarowania określone w § 9;
2. Zasady ochrony i ksztaùtowania ùadu przestrzennego:
1) w przypadku braku graficznego wyodrębnienia linii zabudowy budynek należy lokalizować na podstawie przepisów odrębnych oraz z uwzględnieniem istniejących przebiegów
sieci uzbrojenia terenu;
2) w maksymalnym stopniu należy zachować istniejącą zieleń, w szczególności wysoką
oraz wprowadzić nową;
3. dopuszcza się remonty istniejących obiektów nie przewidzianych w zmianie planu
do wyburzenia, tj. nie oznaczonych na rysunku zmiany planu jako obiekty dysharmoniczne
do wyburzenia i obiekty do wyburzenia, oraz rozbiórkę obiektów w zùym stanie technicznym;
4) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniej ą c y c h budynków pod warunkiem speùnienia wymagań stawianych nowej zabudowie
i o ile z dalszych przepisów uchwaùy nie wynika inaczej;
5) zastosowane rozwiązania projektowo - .budowlane muszą zapewniać warunki akustyczne
zgodne z obowiązującymi przepisami;
ó) w miejscach wolnych od zabudowy i nie przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się
wydzielenie miejsc parkingowych niezbędnych dla obsùugi mieszkańców;
7) jeśli z przepisów Rozdziaùu 3 nie wynika inaczej, w miarę możliwości należy pozostawić
min. 10% powierzchni terenu biologicznie czynnej, o ile nie koliduje to z prawidùową zabudową, uwzględniającą linie zabudowy wykreślone na rysunku zmiany planu, i obsùugą
komunikacyjną danego terenu;
8) obowiązują dodatkowe ustalenia, zgodnie ze szczegóùowymi zasadami zagospodarowania
terenów, o ile takie określono w Rozdziale 3 dla danego terenu.
3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu „Zespoùu Jezior Czùuchowskich", na póùnoc
i wschód od granicy tego obszaru wykreślonej na rysunku zmiany planu, w którym obo7
wiązują nakaz\ , zakazy i ograniczenia określone w odrębnych przepisach dotyczących jego utworzenia;
2) dziaùalność usùugowa (w tym handlowa) musi speùniać wymóg zastosowania takiej technologii, aby uciążliwość tej dziaùalności nie wykraczaùa poza granice zewnętrzne dziaùki lub
terenu, do którego inwestor posiada tytuù prawny (dotyczy to również uciążliwości z tytuùu
parkowania pojazdów), a na granicy funkcji chronionych muszą być speùnione wszystkie
określone przepisami normy - obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej dziaùalności gospodarczej, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami, a prowadzona dziaùalność nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych oraz standardów jakości
środowiska, zaś oddziaùywanie instalacji lub urządzeń nie może powodować pogorszenia
stanu środowiska w znacznych rozmiarach oraz zagrożenia życia ùub zdrowia;
3) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych
przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być podczyszczane w stopniu zapewniającym speùnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odrębnych;
4) na każdej dziaùce lub terenie stanowiącym wùasność jednego inwestora należy wyznaczyć
miejsce do czasowego gromadzenia odpadów staùych z możliwością ich ùatwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania - gospodarkę odpadami
prowadzić w formie zorganizowanej, z uwzględnieniem segregacji odpadów, w oparciu
o miejski program gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
5) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest w zależności
od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podùoża zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
6) ze względu na ochronę wód podziemnych, lokalizację nowych obiektów należy dostosować do struktur hydrogeologicznych.
4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury wspóùczesnej:
1) na poùudnie i zachód od granicy oddzielającej strefy ochrony konserwatorskiej i archeologiczno - konserwatorskiej, wykreślonej na rysunku zmiany planu, wyznacza się strefę
bezwzględnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej „W", w której ustala się obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych, wyprzedzających wszelkie prace inwestycyjne (ziemne, porządkowe, budowlane, związane z infrastrukturą miejską i inne), w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych dziaùań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579);
2) na póùnoc i wschód od granicy oddzielającej strefy ochrony konserwatorskiej i archeologiczno - konserwatorskiej, wykreślonej na rysunku zmiany planu, wyznacza się strefę
względnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej „OW", w której ustala się obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych dziaùań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579);
3) na poùudnie i zachód od granicy oddzielającej strefy ochrony konserwatorskiej i archeologiczna - konserwatorskiej, wykreślonej na rysunku zmiany planu, wyznacza się strefę peùnej ochrony konserwatorskiej miasta „W2", obejmującą obszar miasta lokacyjnego wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 513 z dnia 20 grudnia
1965 r. pod nr rejestru A-34, podlegający ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 7
pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), która pokrywa się w caùości ze strefą bezwzględnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej „W", określoną w pkt 1 i jest jednocześnie strefą
ochrony konserwatorskiej przestrzeni zamku i przestrzeni starego miasta, w której chroniony jest ukùad zamku z jego przedzamczami oraz ukùad urbanistyczny miasta, co oznacza obowiązek zachowania przebiegu ulic, granic dziaùek, o ile ze szczegóùowych zasad
zagospodarowania terenów nie wynika, i obowiązek szczegóùowego rozważania ukùadu
dziaùek w przestrzeniach zatartego ukùadu urbanistycznego, co powoduje konieczność odsùonięcia linii starej zabudowy;
4) w strefie „W2", o której mowa w pkt 3, zabudowę należy ksztaùtować z uwzględnieniem
* następujących zasad;
a) wysokość obiektów, o ile z dalszych przepisów nie wynika inaczej, nie może przekroczyć 3 kondygnacji wraz z przyziemiem + poddasze użytkowe;
b) przy projektowaniu zabudowy wprowadza się obowiązek szczegóùowego analizowania
zachowanej ikonografii miasta dla uchwycenia skali i charakteru zabudowy szczególnie
tam, gdzie projektowana jest zabudowa plombowa lub odtwarzanie caùych kwartaùów
miasta - nie zaleca się zmierzania w kierunku rekonstrukcji form historycznych,
a jedynie odtworzenia klimatu starego miasta, wykorzystując naturalne nachylenie starego miasta w kierunku wschodnim dla uzyskania efektu piętrzenia się sylwety poprzez
obniżanie się nowej zabudowy od ulicy Królewskiej w kierunku ulicy Zamkowej i ulicy
Krasickiego;
c) zabudowa plombowa musi nawiązywać skalą do sąsiadujących kamienic;
d) koncepcje architektoniczne zabudowy plombowej oraz caùych odtwarzanych pierzei należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
e) w projektach elewacji kamieniczek należy oszczędnie operować detalem architektonicznym i ograniczać się w zasadzie jedynie do wprowadzenia gzymsów międzykondygnacyjnych i opasek okiennych, postuluje się stosowanie tradycyjnie występujących
materiaùów (tynk, cegùa, materiaù sztukatorski, dachówka ceramiczna) - nie należy stosować obrobionego kamienia do wykùadzin elewacyjnych;
r). budynki mieszkalne wielorodzinne, oznaczone na rysunku zmiany planu jako obiekty
dysharmoniczne wymagające estetyzacji elewacji, należy poddać zabiegom uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, polegającym na wprowadzeniu dachu
i częściowym ukryciu ostatniego piętra w jego poùaciach, a także pozorowanych podziaùów pionowych;
5) na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) ochroną konserwatorską
należy objąć obiekty zabytkowe będące w wojewódzkiej ewidencji konserwatorskiej,
zgodnie-z wykazem w pkt 7 i oznaczeniem na rysunku zmiany planu;
6) wszelkie prace projektowe, konserwatorskie, restauratorskie i budowlano - remontowe
' przy obiektach, o których mowa w pkt 5, wymagają opinii Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków;
5.
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaùtowania przestrzeni publicznych: zgodnie ze szczegóùowymi zasadami zagospodarowania terenów, o ile takie ustalono w Rozdziale 3 dla danego
terenu.
6.
Parametry i wskaźniki ksztaùtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: zgodnie ze szczegóùowymi zasadami zagospodarowania terenów, o ile takie ustalono w Rozdziale 3 dla danego terenu.
7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.
8.
Szczegóùowe zasady i warunki scalania i podziaùu nieruchomości objętych planem miejscowym: zgodnie ze szczegóùowymi zasadami zagospodarowania terenów, o ile takie ustalono
w Rozdziale 3 dla danego terenu.
9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: obowiązują dodatkowe ustalenia, zgodnie ze szczegóùowymi zasadami zagospodarowania terenów, o ile takie określono w Rozdziale 3 dla danego terenu.
10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się obsùugę komunikacyjną terenów w oparciu o sieć istniejących i projektowanych
ciągów pieszych, pieszo - jezdnych, dróg publicznych dojazdowych, lokalnej i gùównej
w ciągu drogi krajowej nr 25, z uwzględnieniem zasad określonych w Rozdziale 3;
2) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej miejskiej sieci wodociągowej, na której należy wy. konać niezbędne urządzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego;
3) odprowadzenie ścieków istniejącą i projektowaną kanalizacją sanitarną do oczyszczalni
ścieków - nie dopuszcza się rozwiązań tymczasowych;
4) zaopatrzenie w paliwo gazowe (gaz ziemny) w zależności od potrzeb z rozbudowanej sieci
gazowej, o ile docelowo rozbudowa będzie możliwa, po speùnieniu technicznych i ekonomicznych warunków dostawy określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne będące
gestorem sieci;
5) w projektowanych obiektach należy przewidzieć ogrzewanie budynków z zastosowaniem
źródeù nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, a docelowo należy objąć tereny zasięgiem
miejskiego gazociągu lub ciepùociągu na warunkach określonych przez gestorów sieci;
6) wody opadowe z poùaci dachowych należy w miarę możliwości odprowadzać bezpośrednio do gruntu w granicach dziaùki ùub do kanalizacji deszczowej;
7) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością
przystosowania dla potrzeb OC;
8) w celu umożliwienia wùaściwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa
stosownie do odrębnych przepisów, ustala się wymóg uwzględniania przy realizacji wszelkich obiektów istniejących przebiegów sieci infrastruktury technicznej - dopuszcza się
zmianę przebiegu sieci wg potrzeb wùaścicieli lub użytkowników dziaùek, na koszt zainteresowanego zmianą, po uzyskaniu zgody gestora sieci;
9) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 13;
10) obowiązują dodatkowe ustalenia, zgodnie ze szczegóùowymi zasadami zagospodarowania
terenów, o ile takie określono w Rozdziale 3 dla danego terenu.
11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami zmiany planu, dopuszcza się dotychczasowe przeznaczenie terenu z pozostawieniem istniejącej zabudowy, o ile z ustaleń
zmiany planu nie wynika jej wyburzenie, lub zabudowę tymczasową, nie speùniającą ustaleń
planu, pod warunkiem braku kolizji z funkcją wyznaczoną na dziaùkach sąsiednich oraz możliwości ùatwej likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub możliwości zagospodarowania tymczasowego dla celów zgodnych ze zmianą planu.
12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opùatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości 30%.
13.
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną;
1) zasilanie obiektów istniejących, przebudowywanych, rozbudowywanych lub nadbudowywanych z istniejących sieci elektroenergetycznych, po ewentualnym dostosowaniu ich
do zwiększonego poboru mocy, przy czym dopuszcza się wyprowadzenie nowych linii
niskiego napięcia z istniejących stacji transformatorowych „Krasickiego" i „Ogrodowa",
zlokalizowanych w granicach uchwalenia zmiany planu;
2) zasilanie nowych obiektów z projektowanych linii kablowych niskiego napięcia, wyprowadzonych z istniejących stacji transformatorowych, o których mowa w pkt 1 i ze stacji
„Osiedle Wazów", zlokalizowanej poza póùnocną granicą uchwalenia zmiany planu,
na warunkach technicznych gestora sieci.
14.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
1) wskazuje się istniejące awaryjne ujęcie wody w rejonie ulicy Dùugosza, poza granicami
uchwalenia zmiany planu, jako mające zabezpieczyć niezbędne potrzeby wody w okresie
specjalnym;
2) wszystkie tereny poùożone w granicach uchwalenia zmiany planu należy objąć zasięgiem
akustycznym syreny alarmowej wùączonej do scentralizowanego radiowego systemu
alarmowego miasta;
3) w przypadku realizacji obiektów użyteczności publicznej, konieczne jest wystąpienie
do wùaściwego organu administracji o szczegóùowe wytyczne w zakresie lokalizacji budowli ochronnych, tj. schronów lub ukryć;
4) obszar poùożony w granicach uchwalenia zmiany planu nie leży na terenach zalewowych
zagrożonych powodzią.
Rozdziaù 3
Szczegóùowe zasady zagospodarowania terenów
1.
§7
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkalno - usùugowej, oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU,7 MU, 8 MU, 8a MU, 9 MU, 10 MU,
11 MU, 12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU, 19 MU i 20 MU.
c) usùugi nieuciążliwe dla mieszkalnictwa - na terenach 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU,
5 MU i 6 MU wyùącznie usùugi centrotwórcze, a na pozostaùych terenach, oprócz usùug
centrotwórczych, wszelką dziaùalność usùugową (w tym handlową) speùniającą wymóg
określony w § 6 ust 3 pkt 2;
d) możliwość realizacji sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;
e) realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym
z otoczeniem;
2) pomieszczenia mieszkalne można lokalizować wyùącznie poza zasięgiem uciążliwości
określonych w przepisach o ochronie i ksztaùtowaniu środowiska lub w ich zasięgu
pod warunkiem zastosowania przez inwestora i na jego koszt środków technicznych
zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w tych przepisach - dotyczy to
w szczególności uciążliwości wynikających z sąsiedztwa gùównych tras komunikacyjnych
oraz z tytuùu parkowania;
3) wprowadza się zakaz lokalizacji garaż}' blaszanych;
4) na terenach 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU, 7 MU, 8 MU, 8a MU, 12 MU,
13 MU, 19 MU i 20 MU poùożonych w sąsiedztwie drogi publicznej gùównej 0.18 KDG
(drogi krajowej nr 25) zabrania się lokalizowania urządzeń reklamowych w odlegùości
mniejszej niż 25,0 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 25 (domiar należy wykonać
z uwzględnieniem krawędzi jezdni docelowej), a lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem
linii zabudowy określonych w planie, ale w strefie uciążliwości drogi krajowej nr 25, wymaga wykonania urządzeń zabezpieczających przed haùasem i innymi uciążliwościami
wynikającymi z sąsiedztwa drogi publicznej gùównej przez inwestora lub jego następców
prawnych;
5) na terenie 2 MU:
a) wprowadza się zakaz wznoszenia nowej zabudowy i nadbudowy istniejących budynków, z wyjątkiem niezbędnych dziaùań związanych z estetyzacją, o której mowa
w pkt b;
b) wprowadza się nakaz estetyzacji elewacji budynku poùożonego przy ulicy Królewskiej 2, o której mowa w § 6 ust. 4 pkt 4 lit f;
c) należy pozostawić dojazd od ulicy Dùugosza do dziaùki nr 18/2, poùożonej przy ulicy
Królewskiej 6;
6) na terenie 3 MU wprowadza się nakaz wyburzenia parterowych pawilonów handlowych,
oznaczonych na rysunku zmiany planu jako obiekty dysharmoniczne do wyburzenia,
oraz wprowadzenia nowej zabudowy z uwzględnieniem ściśle obowiązującej linii zabudowy wykreślonej na rysunku zmiany planu z podziaùem pierzei wzdùuż ulic Królewskiej
i Zamkowej na dwa odcinki - do czasu realizacji nowej zabudowy dopuszcza się pozostawienie istniejących pawilonów bez możliwości remontów;
7) na terenie 4 MU:
a) wprowadza się nakaz wyburzenia dysharmonicznych budynków przy ulicy Królewskiej
7, 7a i 9, oznaczonych na rysunku zmiany planu jako dysharmoniczne do wyburzenia
lub przebudowy, bądź ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy w celu zharmonizowania caùej pierzei wzdùuż ulicy Królewskiej, a zabudowa pomiędzy budynkami nr 5
i nr 11 przy ulicy Królewskiej swoją wysokością winna nawiązywać do istniejącej
historycznej zabudowy;
b) nakazuje się wprowadzenie zabudowy plombowej z podziaùem pierzei wzdùuż ulic Królewskiej i Krasickiego na odcinki, z uwzględnieniem ściśle obowiązującej linii zabudowy wykreślonej na rysunku zmiany planu oraz wjazdu bramowego na jej zaplecze;
c) dopuszcza się rozbiórkę budynków oznaczonych na rysunku zmiany planu jako
do wyburzenia w celu utworzenia wewnętrznego dziedzińca, wewnątrz którego
wprowadza się zakaz lokalizacji budynków gospodarczych, a w przypadku wyburzenia
tu
budynku „spichlerza" na dziaùce nr 27/2 i lokalizacji nowej zabudowy, wykonanie
przejścia bramowego w parterze budynku;
d) istnieje możliwość wtórnego, porządkującego podziaùu dziaùek pomiędzy ulicami Królewska i Krasickiego i pomiędzy budynkami przy ulicy Królewskiej 5 i 11;
8) na terenach 3 MU i 4 MU nowe budynki nie powinny przytùaczać swoją skalą i dominować w przestrzeni wąskiej ulicy Krasickiego;
9) na terenie 5 MU wprowadza się nakaz:
a) estetyzacji elewacji budynków poùożonych przy ulicy Zamkowej 2 i ulicy Rynek 7,
o której mowa w § 6 ust 4 pkt 4 lit f;
b) wyznaczenia miejsca zabaw dla dzieci i placyku gospodarczego;
c) wprowadzenia zabudowy plombowej na narożnikach ulicy Krasickiego z uwzględnieniem ściśle obowiązującej linii zabudowy wykreślonej na rysunku zmiany planu;
d) jednoczesnego wykonania, a także realizacji projektu architektonicznego obiektu dobudowywanego do budynku przy ulicy Rynek 7 oraz projektu estetyzacji, o której mowa w pkt a;
10) na terenie 5 MU dopuszcza się wprowadzenie zabudowy plombowej wzdùuż ulicy Krasickiego, z uwzględnieniem postulowanej linii zabudowy wykreślonej na rysunku zmiany
planu i wjazdu bramowego na jej zaplecze, gdzie dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych;
11) na terenie 6 MU:
a) dopuszcza się nadbudowę istniejących budynków do wysokości 2 kondygnacji + poddasze użytkowe i rozbudowę z uwzględnieniem postulowanej i ściśle obowiązującej linii
zabudowy wykreślonych na rysunku zmiany planu - koncepcję architektoniczną należy
uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
b) wprowadza się zakaz wykonywania dojazdów do budynku bezpośrednio z ulicy Zamkowej 0.18 KDG;
12) na tereny 7 MU, 8 MU, 8a MU, 12 MU, 13 MU, 19 MU i 20 MU wprowadza się zakaz
, wykonywania zjazdów bezpośrednio z ulic Wojska Polskiego 0.17 KDÙ i Zamkowej
0.18 KDG;
13) na terenie 8 MU wprowadza się nakaz wyburzenia istniejących budynków domu towarowego na dziaùce nr 9/4 i budynku na dziaùce nr 8/1, oznaczonych na rysunku zmiany planu
jako obiekty dysharmoniczne przewidziane do wyburzenia lub przebudowy, bądź przebudowy i rozbudowy polegającej na takim architektonicznym przetworzeniu ich bryù i charakteru, aby w nowej koncepcji architektonicznej budynek domu towarowego stanowiù
zamknięcie Placu Wolności od wschodu i z nową zabudową wzdùuż ulicy Zamkowej jednolitą caùość, a budynek na dziaùce nr 8/1 zostaù wkomponowany w nową zabudowę
wzdùuż ulicy Zamkowej - przy realizacji zabudowy uwzględnić istniejące sieci uzbrojenia
terenu, w szczególności kolektor deszczowy na dziaùce nr 8/1, nad którym można zaprojektować przejście pod budynkiem w poziomie parteru, uzgodnione z gestorem sieci,
ùub przeùożyć go na warunkach określonych przez gestora sieci i po uzgodnieniu z zarządcą drogi krajowej nr 25;
14) na terenach 8 MU, 9 MU, 12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU,
19 MU i 20 MU przykùadową lokalizację budynków wrysowano na rysunku zmiany planu
jako obiekty o orientacyjnej lokalizacji poza strefą peùnej ochrony konserwatorskiej miasta
„W2" oraz bezwzględnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej „W";
15) tereny 9 MU, 12 MU, 13 MU i 19 MU oraz wydzielone dziaùki na terenach 14 MU,
15 MU, 16 MU, 17 MU i 20 MU można zabudować wyùącznie jednym obiektem kubaturowym, ùączącym w bryle budynku (np. w piwnicach) wszystkie dopuszczalne funkcje dodatkowe (garaże, pomieszczenia gospodarcze);
16) na terenach 11 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU i 20 MU dopuszcza się wyùącznie
zabudowę styczną do granic sąsiednich dziaùek budowlanych poùożonych w obrębie tego
samego terenu;
17) na terenach 12 MU i 13 MU wprowadza się nakaz wyburzenia budynków oznaczonych
na rysunku zmiany planu jako obiekty dysharmoniczne do wyburzenia;
18) zobowiązuje się wùaścicieli istniejących obiektów, na wniosek Burmistrza Miasta Czùuchowa, do dokonania zmian w ramach estetyzacji obszaru poùożonego w granicach uchwalenia zmiany planu;
19) nakùada się obowiązek uzgadniania elewacji budynków z Burmistrzem Miasta Czùuchowa;
20) obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 2.
3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na terenach 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU,' 5 MU i 6 MU obowiązują ustalenia, zgodnie
z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 3 pkt 3:-6.
2) na terenach 7 MU, 8 MU, 8a MU, 9 MU, 10 MU, 11 MU, 12 MU, 13 MU, 14 MU,
15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU, 19 MU i 20 MU obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 3.
4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury wspóùczesnej:
1) na terenach 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU i 6 MU obowiązują ustalenia, zgodnie
z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust 4 pkt 1, 3 i 4,
a na terenach 2 MU i 4 MU dodatkowo w § 6 ust. 4 pkt 5 i 6;
2) na terenach 7 MU, 8 MU, 8a MU, 9 MU, 10 MU, 11 MU, 12 MU, 13 MU, 14 MU,
15 MU, 16 MU : 17 MU, 18 MU, 19 MU i 20 MU:
a) obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 4 pkt 2, a na terenie 8a MU dodatkowo w § 6 ust 4 pkt 5 i 6.
b) na terenach 14 MU, 15 MU, 16 MU i 17 MU wspólną koncepcję architektoniczną
wszystkich budynków w obrębie terenu, a na pozostaùych terenach koncepcje architektoniczne nowych budynków oraz rozbudowy i przebudowy istniejących, należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
5.
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaùtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.
6. Parametry i wskaźniki ksztaùtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1) na terenach 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU i 6 MU:
a) ściśle obowiązujące linie zabudowy z orientacyjnym podziaùem pierzei na odcinku zabudówy i postulowane linie zabudowy wykreślono na rysunku zmiany planu;
b) obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w $ 6 ust 4 pkt 4;
2) na terenach 7 MU, 8 MU, 8a MU, 9 MU, 10 MU, 11 MU, 12 MU, 13 MU, 14 MU,
15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU, 19 MU i 20 MU:
a) obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy wykreślono na rysunku
zmiany planu;
b) wysokość budynków z wyjątkiem gospodarczych i garaży nie przekraczająca 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) i 15,0 m od poziomu terenu
przed gùówmm wejściem do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
c) budynki gospodarcze i garaże, o ile możliwa jest ich realizacja, parterowe z dopuszczeniem poddasza;
d) wysokość posadowienia parteru budynków max. 0,5 m powyżej poziomu terenu
przed gùównym wejściem do budynku;
e) dachy na budynkach mieszkalno - usùugowych o gùównych poùaciach dwuspadowych
o nachyleniu tych poùaci od 30° do 50° lub w uzasadnionych przypadkach, ze względu
na proporcje budynku, wielospadowe o nachyleniu poùaci j.w.;
f) dachy na budynkach gospodarczych i garażach, o ile możliwa jest ich realizacja, pùaskie
lub jak wpkt e;
g) kolorystyka budynków naturalna, stonowana;
h) zabudowa dziaùki nie może przekroczyć 80% jej powierzchni na terenach 7 MU, 8 MU,
8a MXI, 9 MU, 19 MU i 20 MU, 50% jej powierzchni na terenie 18 MU, a na pozostaùych terenach maksymalną powierzchnię zabudowy wyznaczają linie zabudowy wykreślone na rysunku zmiany planu.
7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych; nie ustala się.
8.
Szczegóùowe zasady i warunki scalania i podziaùu nieruchomości objętych planem miejscowym: dopuszcza się:
1) na terenie 3 MU podziaù na dziaùki w celu umożliwienia budowy poszczególnych odcinków pierzei przez różnych inwestorów;
2) wydzielenie z terenów 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU i 20 MU wyùącznie dziaùek budowlanych zgodnie z liniami podziaùu wewnętrznego wykreślonymi na rysunku
zmiany planu,
3) wtórne podziaùy geodezyjne na terenach nie wymienionych w pkt 1 i pkt 2, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: nie ustala się.
10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastuktury technicznej:
1) w przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej, na terenach 12 MU, 13 MU i 19 MU
• i na każdej dziaùce na terenach 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU i 20 MU, należy
przewidzieć co najmniej 1 garaż wbudowany dla samochodów użytkowników staùych;
2) obsùuga komunikacyjna dziaùki nr 7/12, poùożonej w granicach terenu 8a MU, przez teren
23 ZP, KX, KP;
3) obsùuga komunikacyjna dziaùki poùożonej w granicach terenu 18 MU, stycznej do terenów
11 MU i 24 ZP, KX, KP przez teren 24 ZP, KX, KP;
4) obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 10 pkt 14:-9.
11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi
w § 6 ust. 11.
12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opùatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: obowiązują ustalenia, zgodnie
z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 12.
1.
§8
Wyznacza się tereny:
1) zieleni i usùug, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 21 ZP, U;
2) zielem z ciągami pieszymi, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 22 ZP, KX;
3) zieleni z ciągami pieszymi i parkingami, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami
23 ZP, KX, KP i 24 ZP, KX, KP;
4) garaży i parkingu, oznaczony na rysunku zmiany pùanu symbolem 25 KS, KP;
5) parkingu, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 26 KP,
6) urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 27 EE
i 28 EE.
2. Zasady ochrony i ksztaùtowania ùadu przestrzennego:
1) dopuszcza się:
a) na terenie 21 ZP, U lokalizację szaletu publicznego oraz realizację parterowych obiek- '
tów usùugowych, związanych z handlem lub gastronomią, z uwzględnieniem ust. 6;
b) na terenie 22 ZP, KX możliwość wydzielenia miejsc postojowych dla samochodów
osobowych i lokalizację postoju taksówek;
c) realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktur}' technicznej;
2) na terenach 23 ZP, KX, KP i 24 ZP, KX, KP wprowadza się nakaz pozostawienia dojazdów, w celu umożliwienia obsùugi komunikacyjnej, o której mowa w § 7 ust. 10 pkt 2 i 3;
3) na terenie 25 KS, KP wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych;
4) obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 2:
3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
ù) na terenach 22 ZP, KX, 26 KP i 27 EE obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 3 pkt 3;
2) na terenach 21 ZP, U, 23 ZP, KP, KX, 24 ZP, KP, KX, 25 KS, KP i 28 EE obowiązują
ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6
ust. 3 pkt 1 i 3.
4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury wspóùczesnej:
ù) na terenach 22 ZP, KX, 26 KP i 27 EE obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 4 pkt 1 i 3;
2) na terenach 21 ZP, U, 23 ZP, KP, KX, 24 ZP, KP, KX, 25 KS, KP i 28 EE obowiązują
ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6
ust. 4 pkt 2;
3) na terenie 21 ZP, U koncepcje architektoniczne obiektów budowlanych należy uzgodnić
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
5.
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaùtowania przestrzeni publicznych:
terenami przeznaczonymi dla lokalizacji celów publicznych są teren zieleni i usùug 21 ZP, U,
teren zieleni z ciągami pieszymi 22 ZP, KX, tereny zieleni z ciągami pieszymi i parkingami
23 Z P , KP, KX i 24 ZP, KP, KX oraz tereny urządzeń elektroenergetycznych 27 EE
i 28 EE.
6.
Parametry i wskaźniki ksztaùtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
na terenie 21 ZP, U wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej 60% powierzchni
dziaùki biologicznie czynnej.
7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.
8.
Szczegóùowe zasady i warunki scalania i podziaùu nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustala się.
9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: zagospodarowanie terenu 22 ZP, KX może stanowić uzupeùnienie zagospodarowania terenu 1 MU - bez prawa zabudowy.
10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi
w § 6 ust. 10 pkt 1, 8 i 9, a na terenie 21 ZP,U dodatkowo w § 6 ust. 10 pkt 2-5-7.
11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi
w § 6 ust. 11.
12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opùatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: obowiązują ustalenia, zgodnie
z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 u s t 12.
§9
1.
Wyznacza się tereny komunikacj i:
1) ciągów pieszych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 0.1 KX, 0.2 KX, 0.3 KX
i 0.4 KX;
2) ciągu pieszo - rowerowego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 0.5 KX, KP,
3) ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 0.6 KY,
0.7 KY, 0.8 KY, 0.9 KY;
4) dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami
0.10 KDD, 0.11 KDD, 0.12 KDD, 0.13 KDD, 0.14 KDD, 0.15 KDD i 0.16 KDD;
5) drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 0.17 KDL;
ó) drogi publicznej gùównej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 0.18 KDG.
2.
Zasady ochrony i ksztaùtowania ùadu przestrzennego:
1) obowiązuje nakaz rozbiórki obiektów zlokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów wymienionych w ust. 1;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym lokalizowanie wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej na terenie 0.18 KDG wymaga uzyskania
zgody zarządcy drogi krajowej nr 25;
3) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych;
4) na terenach 0.17 KDL i 0.18 KDG wprowadza się zakaz:
a) realizacji miejsc postojowych,
b) obsùugi komunikacyjnej przylegùych terenów, leżących w obszarze planu, poprzez bezpośrednie zjazdy, z dopuszczeniem powiązań określonych w ust. 10 pkt 3^-6;
5) zabrania się lokalizowania urządzeń reklamowych w odlegùości mniejszej niż 25,0 m
od krawędzi jezdni drogi publicznej gùównej 0.18 KDG (drogi krajowej nr 25) - domiar
należy wykonać z uwzględnieniem krawędzi jezdni docelowej;
6) obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 2 pkt 1.
4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury wspóùczesnej:
1) na terenach 0.1 KX, 0.10 KDD, 0.11 KDD, 0.12 KDD i częściach terenów 0.13 KDD,
0.17 KDL i 0.18 KDG obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 4 pkt 1 i 3;
2) na terenach 0.2 KX, 0.3 KX, 0.4 KX, 0.5 KX,KR, 0.6 KY, 0.7 KY, 0.8 KY, 0.9 KY,
0.14 KDD, 0.15 KDD, 0.16 KDD i częściach terenów 0.13 KDD, 0.17 KDL i 0.18 KDG
obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust. 4 pkt 2.
5.
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaùtowania przestrzeni publicznych: wszystkie tereny
komunikacji wymienione w ust. 1 sùużą realizacji celów publicznych.
6. Parametry i wskaźniki ksztaùtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: nie ustala się.
7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.
8.
Szczegóùowe zasady i warunki scalania i podziaùu nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustaùa się.
9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych ulic
oraz związanych z utrzymaniem i obsùugą ruchu, a także kiosku o którym mowa w pkt 2
ppkt b;
2) na terenie 0.1 KX dopuszcza się:
a) ruch koùowy niezbędny dla obsùugi mieszkańców i zaopatrzenia usùug, w godzinach
uzgodnionych z wùadzami samorządowymi miasta.
b) lokalizację kiosku w miejscu istniejącego kiosku „Ruch" przy ulicy Królewskiej,
w sąsiedztwie póùnocno - wschodniej ściany budynku przy ulicy Królewskiej 4,
pod warunkiem zachowania dotychczasowego bezpiecznego przejścia pomiędzy
budynkami Zamkowa 2 i Królewska 4 oraz konieczności uzgodnienia lokalizacji
i architektury obiektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się linie rozgraniczające terenów komunikacji zgodne z rysunkiem zmiany planu;
2) w liniach rozgraniczających dróg publicznych dojazdowych dwukierunkowych należy
przewidzieć jezdnię szerokości min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokości min. 2,0 m;
3) ustala się wzajemne powiązania drogi publicznej gùównej 0.18 KDG (ulica Batorego i ulica Zamkowa) z innymi drogami poprzez skrzyżowania skanalizowane:
4)
5)
6)
7)
a) z drogą publiczną lokalną 0.17 KDL (ulica Wojska Polskiego) w obrębie Placu Wolności,
b) z drogą publiczną dojazdową 0,13 KDD (ulica Kościelna) i z przedùużeniem ulicy Wejhera (poza granicami zmiany planu);
dopuszcza się powiązanie drogi publicznej gùównej 0.18 KDG z ulicami dojazdowymi
0.11 KDD (ulica Krasickiego) i 0.12 KDD (przedùużenie ulicy Żóùkiewskiego) wyùącznie
poprzez wjazd lub wyjazd na zasadach uzgodnionych z zarządcą drogi krajowej nr 25;
wprowadza się zakaz poùączenia drogi publicznej gùównej 0.18 KDG (ulica Zamkowa)
z terenami 0.10 KDD (ulica Janta Lipińskiego) i 0.16 KDD (ulica Ogrodowa);
pozostawia się istniejący zjazd z drogi publicznej lokalnej 0.17 KDL (ulica Wojska Polskiego) na teren 0.6 KY wyùącznie na prawe skręty - tylko dla obsùugi zabudowy mieszkaniowej;
obowiązują dodatkowe zasady, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów
ustalonymi w § 6 ust. 10 pkt 7:-9.
11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
obowiązują ustalenia, zgodnie z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi
w § 6 ust. 11.
12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opùatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: obowiązują ustalenia, zgodnie
z ogólnymi zasadami zagospodarowania terenów określonymi w § 6 ust 12.
Rozdziaù 4
Przepisy końcowe
§10
1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwaùą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usùugi, komunikację i zieleń, obejmującego Śródmieście w rejonie ulic: Garbarskiej, Zamkowej, Ogrodowej i Dùugosza oraz Placu Wolności i Placu Bohaterów w Czùuchowie, uchwalonego uchwaùą
Nr XLVII/325/2002 Rady Miejskiej w Czùuchowie z dnia 24 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 54 z dnia ùó sierpnia 2002 r,, poz. 1309), w granicach określonych na rysunku zmiany planu, stanowiącym zaùącznik Nr 1 do uchwaùy, w obrębie których wprowadza się
ustalenia niniejszej uchwaùy.
2.
Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącym zaùącznik Nr 1 do uchwaùy
Nr XLVIT/325/2002 Rady Miejskiej w Czùuchowie z dnia 24 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 54 z dnia ùó sierpnia 2002 r., poz. 1309) wkreśla się granicę obowiązywania
ustaleń mniejszej uchwaùy, zgodnie z zaùącznikiem Nr 4 do uchwaùy.
§11
?
Wykonanie uchw aùy powierza się Burmistrzowi Miasta Czùuchowa.
§12
Uchwaùa podlega ogùoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upùywie 30 dni od daty jej ogùoszenia.

Podobne dokumenty