Luty 2009 - Bydgoska Izba Lekarska

Komentarze

Transkrypt

Luty 2009 - Bydgoska Izba Lekarska
28 marca 2009 – Zjazd Lekarzy BIL
Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby
Lekarskiej uchwałą nr 1020/V/08 z 18 grudnia 2008 roku postanowiła zwołać w dniu
28.03.2009 roku XXVI Okręgowy Zjazd
Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej.
Szanowne
Koleżanki i Koledzy
Prosimy delegatów o niezawodną obecność!
W
N U M E R Z E
WYBORY DO SAMORZĄDU ............... 2–16
1000 OPERACJI
Coraz więcej zabiegów
na kardiochirurgii w Juraszu........................ 17
INFORMUJEMY
Obowiązuje nowy wzór recepty................... 18
O zmianie ustawy o służbie
medycyny pracy ........................................... 18
Koniec impasu w transplantologii ............... 19
Nagrody za LEP ........................................... 19
Szczepionka kontra wirus RSV..................... 20
WSPOMNIENIE
…o Irenie Sygneckiej-Babińskiej .................. 21
SPOTKANIA I KONFERENCJE .............. 20, 22
FELIETON I… ............................................. 23
W PIGUŁCE ................................................. 24
Na okładce: prof. Lech Anisimowicz
i doktor Wojciech Ogorzeja podczas
tysięcznej operacji przeprowadzonej
w roku 2008 w Klinice Kardiochirurgii
Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza
(czyt. str. 17). Fot. Agnieszka Banach
I znowu wybory!
W 2009 roku pójdziemy do urn wyborczych, aby wybrać na kolejną
kadencję naszych przedstawicieli w organach lekarskiego samorządu zawodowego. Nie lekceważmy znaczenia tych wyborów. Stare porzekadło
mówi, że „nieobecni nie mają racji”. Weźmy gremialny udział w wiosennych wyborach delegatów na jesienny, sprawozdawczo-wyborczy Zjazd
Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Wybierzmy ze swojego grona takich przedstawicieli, którzy potrafią wyartykułować oczekiwania naszego środowiska i skutecznie je realizować.
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z września 2008 r. ustaliła szczegółowy regulamin wyborów, który wymusza kolejne działania w ramach
tzw. kalendarium wyborczego. Pierwszym ich etapem jest, dokonywany
już, podział terenu naszej Izby na 33 rejony wyborcze i wstępne „przypisanie” poszczególnych lekarzy do każdego z rejonów. Zapoznajmy się
z zamieszczonymi w tym biuletynie listami. Znajdźmy na nich swoje nazwisko. Możemy w ciągu miesiąca (lutego) zgłosić do BIL wszystkie zauważone nieprawidłowości, jak również osobiście zawnioskować o przeniesienie do innego rejonu wyborczego.
Korzystajmy z przysługującego nam prawa, ale równocześnie potraktujmy udział w wyborach jako nasz korporacyjny obowiązek.
Z poważaniem
Maciej Borowiecki
przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej BIL
Prosimy
o 1%
Koleżanko i Kolego Lekarzu!!!
W zeznaniu rocznym podatkowym możesz odliczyć od należnego podatku 1% i przekazać
go na rzecz Fundacji DOMU LEKARZA SENIORA, która jest fundacją pożytku publicznego. Prosimy wpisać w pozycji darowizna: Fundacja Dom Lekarza Seniora. Bydgoszcz,
ul. Powst. Warszawy 11. KRS 0000223048 – kwotę przelewu. Resztę zrobi za Ciebie Urząd
Skarbowy. Dziękujemy za już przekazane kwoty na stworzenie Domu Lekarza Seniora!
B I U L E T Y N B Y D G O S K I E J I Z B Y L E K A R S K I E J
Redakcja: e-mail: [email protected], tel. 0523460785
RADA PROGRAMOWA: Przewodniczący: dr n. med. Wojciech Szczęsny; wiceprzewodniczący: dr n. med. Witold Hryncewicz; członkowie Rady: prof. Aleksander Araszkiewicz, red.:
mgr Agnieszka Banach, red. nacz.: mgr Teodora Bogdańska, lek. Mieczysław Boguszyński,
dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, lek. Józef Karwowski, dr n. med. Jerzy Kochan,
dr n. med. Andrzej Martynowski, lek. stom. Marek Rogowski, dr hab. n. med. Jan Styczyński.
CZEKAMY na Państwa opinie, uwagi i propozycje! Przewodniczący Rady Programowej: Wojciech
Szczęsny, tel. 0602 395 654; redaktor naczelny: Teodora Bogdańska tel. 052 346 07 85,
0696 016 262; redaktor: Agnieszka Banach [email protected]
I DRUK: NEGATYW, Bydgoszcz tel. 052 3456616
I SKŁAD: MAGRAF, Bydgoszcz tel. 052 3791435
WYDAWCA: Bydgoska Izba Lekarska, 85-681
Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 11;
telefony: 0523460084, 0523460780;
Numer konta BIL: PKO BP II O/Bydgoszcz
95102014750000830200191197;
e-mail: [email protected]; http://www.bil.org.pl
• Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej: e-mail: [email protected]
tel. 0523461257
WYBORY DO SAMORZĄDU
Rozpoczęła się
kampania wyborcza!
Naczelna Rada Lekarska uchwaliła
nowy regulamin wyborów do organów samorządu zawodowego, a Krajowa Komisja Wyborcza ustaliła szczegółowy
harmonogram czynności wyborczych.
Jako wiodącą zasadę przyjęto tworzenie
dla lekarzy i lekarzy dentystów oddzielnych rejonów wyborczych, obejmujących zakłady opieki zdrowotnej, jednostki podziału terytorialnego kraju lub
grupy lekarzy.
Kierując się tymi przesłankami Okręgowa
Rada Lekarska w Bydgoszczy dokonała podziału swojego obszaru działania na 33 rejony wyborcze, wstępnie przypisując do nich
lekarzy czynnych zawodowo w zależności od
miejsca wykonywania pracy, bez względu na
formę zatrudnienia lub rodzaj prowadzonej
praktyki, a lekarzy–emerytów i rencistów w zależności od miejsca zamieszkania.
W rejonach wyborczych 1–15 i 25 znaleźli
się wszyscy lekarze medycyny, pracujący
w wymienionych placówkach (rejony 1–9 i 25)
lub na terenie określonych części Bydgoszczy (rejony 10–15). Rejony 16–24 i 26–27
obejmują wszystkich lekarzy medycyny pracujących na terenie wymienionych powiatów
i gmin, a także lekarzy emerytów i rencistów
na terenach tych zamieszkujących. W rejonach 29–31 znaleźli się lekarze dentyści, pracujący na terenie wymienionych powiatów,
a także lekarze dentyści–emeryci i renciści
tam zamieszkujący.
Rejon 28 obejmuje czynnych zawodowo lekarzy dentystów z terenu miasta Bydgoszczy,
Uchwała Nr 1022/V/08
Okręgowej Rady Lekarskiej
Bydgoskiej Izby Lekarskiej
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie
rejon 32 – lekarzy medycyny i lekarzy dentystów–emerytów i rencistów, mieszkających
w Bydgoszczy, a rejon 33 – wszystkich lekarzy stażystów z terenu działania BIL.
Zdając sobie sprawę, że nie zawsze zgłaszamy do rejestru Bydgoskiej Izby Lekarskiej
wszystkie zmiany, dotyczące miejsc pracy czy
zamieszkania, które są podstawą wpisania
poszczególnych lekarzy na listę rejonów wyborczych, w imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej, serdecznie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o uważne
„wczytanie” się w załączone listy. W ciągu najbliższego miesiąca – lutego możemy zgłosić
do BIL wszystkie zauważone błędy, a także
złożyć wniosek (na załączonym poniżej wzorze) o umieszczenie swojego nazwiska na liście innego rejonu wyborczego niż wstępnie
proponowany.
Okręgowa Komisja Wyborcza będzie
otwarta na każdy głos, wnioskujący o zmianę rejonu wyborczego, pod warunkiem terminowego jego zgłoszenia.
Ostateczne listy lekarzy uprawnionych
do udziału w wiosennych wyborach delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych
zostaną ustalone w marcu i opublikowane na
stronie internetowej BIL. Niezależnie od tego
każdy lekarz zostanie powiadomiony o dacie, godzinie i miejscu zebrania wyborczego
z 21-dniowym wyprzedzeniem.
Maciej Borowiecki
Przewodniczący Okręgowej
Komisji Wyborczej BIL
utworzenia rejonów
wyborczych
Na podstawie § 16 i § 18 uchwały nr 16-08-V
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych
delegatów, Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej uchwala, co następuje:
§1
Na obszarze działania Bydgoskiej Izby
Lekarskiej na okres VI kadencji tworzy się
rejony wyborcze wymienione w załączniku nr 1 do uchwały.
§2
Na zebraniach rejonów wyborczych
spośród członków rejonu lekarze dokonają
wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w stosunku jeden delegat na 30
członków rejonu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Sekretarz
ORL BIL
dr med. Iwona
Sadowska-Krawczenko
Przewodnicząca
ORL BIL
dr med. Radosława
Staszak-Kowalska
(załącznik – wzór wniosku)
Wzór wniosku członka okręgowej izby lekarskiej
WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU NA LISTĘ CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO
BYDGOSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
imię .............................................................................................
❑
LEKARZ
❑
nazwisko ................................................................................................
LEKARZ DENTYSTA
numer prawa wykonywania zawodu .......................................................................................................................................................................
numer i nazwa rejonu, na listę którego wpisany jest lekarz ..........................................................................................................................
Oświadczam, że zamierzam uczestniczyć w wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji .............. w rejonie
wyborczym nr .............., nazwa ....................................................................... i proszę o wpisanie mnie na listę członków tego
rejonu wyborczego.
...................................................................
data, podpis
2
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
WYBORY DO SAMORZĄDU
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1022/V/08 z 18.12.2008 r. ORL BIL
Lista rejonów wyborczych VI kadencji
Nr 1
Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1,
Collegium Medicum
Nr 2
Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2,
Collegium Medicum
Nr 3
Bydgoszcz
Wielospecjalistyczny Szpital
Miejski, Hospicjum
Nr 4
Bydgoszcz
Wojewódzki Szpital Dziecięcy
Nr 5
Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorskie Centrum
Pulmonologii
Nr 6
Bydgoszcz
Centrum Onkologii, Opieka
Paliatywna
Nr 7
Bydgoszcz
Szpital MSWiA, resortowe zoz-y,
cywilni lekarze wojskowi
Nr 8
Bydgoszcz
Wojewódzki Szpital
Obserwacyjno-Zakaźny,
Wojewódzka i Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
Nr 9
Bydgoszcz
NFZ, ZUS, KRUS
Nr 10
Bydgoszcz
Centrum
Nr 11
Bydgoszcz
Zachód
Nr 12
Bydgoszcz
Północ
Nr 13
Bydgoszcz
Wschód
Nr 14
Bydgoszcz
Południe
Nr 15
Bydgoszcz
Fordon
Nr 16
Bydgoszcz
powiat – gm. Solec Kujawski,
Białe Błota, Nowa Wieś Wielka
Nr 17
Bydgoszcz
powiat – gm. Koronowo, Dobrcz,
Sicienko, Osielsko, Dąbrowa
Chełmińska
Nr 18
Inowrocław
miasto
Nr 19
Inowrocław
powiat
Nr 20
Mogilno
powiat
Nr 21
Nakło
powiat – gm. Nakło, Mrocza,
Sadki
Nr 22
Nakło
powiat – gm. Szubin, Kcynia
Nr 23
Sępólno Kraj.
powiat
Nr 24
Świecie
powiat
Nr 25
Świecie
Wojew. Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
Nr 26
Tuchola
powiat
Nr 27
Żnin
powiat
Nr 28
Lekarze dentyści
miasto Bydgoszcz
Nr 29
Lekarze dentyści
powiaty: Inowrocław, Mogilno,
Żnin
Nr 30
Lekarze dentyści
powiaty: Tuchola, Sępólno
Krajeńskie, Świecie
Nr 31
Lekarze dentyści
powiaty: Bydgoszcz, Nakło
Nr 32
Lekarze i lekarze dentyści emeryci i renciści z miasta
Bydgoszczy
Nr 33
Lekarze i lekarze dentyści stażyści z całego obszaru
działania BIL
Lista lekarzy w rejonach
wyborczych (6-kadencja)
REJON WYBORCZY NR 1
Adamczyk Anna
Adamowicz Andrzej
Adamska Inga
Adamska Monika
Alahmad Alali Naser
Andruszkiewicz Jacek
Anisimowicz Lech
Aniukiewicz-Kubas Anna
Apanasiewicz Małgorzata
Araszkiewicz Aleksander
Arciszewska-Szczypkow Joanna
Bachar Michał
Bała Małgorzata
Banach Wojciech
Banaszkiewicz Zbigniew
Bartkowiak Witold
Bartoszewicz Natalia
Bartoszewski Paweł
Bednarczyk Bartosz
Bednarski Rafał
Betlejewski Stanisław
Beuth Wojciech
Bielińska Joanna
Bielis Robert
Bieniek Miłosz
Bieńkowska Anna
Bigosiński Paweł
Bijakowski Piotr
Bloch-Bogusławska Elżbieta
Błaszczyńska Barbara
Bogdan Maria
Bogucka Sonia
Bojanowska Beata
Bońkowski Miłosz
Brazowski Jerzy
Bronisławska-Frasz Małgorzata
Bronisz Agata
Bruś Agnieszka
Bruś Jerzy
Bryczkowski Michał
Brząkała Joanna
Brzezińska Barbara
Brzeziński Piotr
Buczkowski Krzysztof
Budzbon Dominika
Budzbon Jarosław
Bułatowicz Irena
Bułtowicz Robert
Burchardt Marek
Burduk Danuta
Burduk Mateusz
Burduk Paweł
Burzyńska-Makuch Małgorzata
Charyton Ramona
Chimiak-Drożdżowska Ewa
Chrupek Małgorzata
Chuchla Katarzyna
Chudaś Maciej
Chyczewska Agnieszka
Cichewicz Adamł
Cichosz Andrzej
Cieścińska Czanita
Cieściński Jakub
Cisowska-Adamiak Małgorzata
Cybulski Arkadiusz
Czajkowski Grzegorz
Czaplejewicz Magdalena
Czaplewski Artur
Czarnecki Rafał
Czerwionka-Szaflarska
Mieczysława
Cześnin Patrycja
Czternastek Maria
Czyżewska Agnieszka
Dachtera-Frąckiewicz Magdalena
Dalke Krzysztof
Dancewicz Maciej
Daniluk-Matraś Irena
Daroszewski Marcin
Dąbkowska Małgorzata
Dąbkowski Mirosław
Dąbrowiecki Stanisław
Demczuk Małgorzata
Demidowicz Ewa
Deptuła Aleksander
Dębska-Kozińska Katarzyna
Dębski Robert
Dobosiewicz Ryszard
Dobrowolny Paweł
Domagała Miłosz
Domanowska Ewa
Dorna Violetta
Doroszewska Anna
Doroszewski Witold
Doroszyńska-Tomczyk
Magdalena
Drela Maria
Drewa Tomasz
Drobik Przemysław
Dróżdż Wiktor
Dulęba Karolina
Dybowski Jacek
Dylewska Katarzyna
Dymek Krzysztof
El-Essa Ahmad
Engelgardt Piotr
Fabiszak Tomasz
Fadel Izabela
Felczak Michał
Fijałkowska Ewa
Flisiński Mariusz
Flisiński Piotr
Frankowska Małgorzata
Frąckowiak Waldemar
Frygier Andrzej
Futyma Jacek
Futyma Monika
Gadzińska Aleksandra
Gałązka Przemysław
Gamrot Dariusz
Gawrońska Małgorzata
Gągola Katarzyna
Gąsiorowska Joanna
Gierach Joanna
Gierach Marcin
Gilewska Elżbieta
Gniłka Andrzej
Gniłka Włodzimierz
Górnicki Albert
Górska-Bachorska Joanna
Grabowska-Gaweł Anna
Graczyk Małgorzata
Grajewska Magdalena
Grąbczewska Zofia
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
3
WYBORY DO SAMORZĄDU
Grela Anna
Grela Marcin
Grobelska Kinga
Grochowska Magdalena
Gross Barbara
Gruszczyński Maciej
Grygiel Maria
Grygiel Marian
Grzanka Aleksandra
Grzanka Dariusz
Grzegorzewski Marek
Grzelak Lech
Grześk Elżbieta
Grześk Grzegorz
Grześk Magdalena
Grzybek Magdalena
Guzińska Małgorzata
Hagner Anna
Hagner Wojciech
Hałas Joanna
Hasiak Jolanta
Hausz Beata
Hoffa Paweł
Idźkowski Andrzej
Ignaczak Ewa
Iwan-Ziętek Iza
Jakubczyk Marlena
Jakubowska Beata
Jakuta-Wrycza Hanna
Janikowski Grzegorz
Jankowska Aldona
Jaroszewski Wojciech
Jaskólska Sylwia
Jatczak-Gaca Agnieszka
Jaworowska-Cieślińska Iwona
Jedwabiński Marek
Jóźwicka Anna
Jóźwicki Wojciech
Jundziłł Arkadiusz
Jundziłł Wiesław
Junik Roman
Juraszek Anetta
Jurkowski Piotr
Kaczorowska Katarzyna
Kałużny Bartłomiej
Kałużny Jakub
Kałużny Józef
Kamińska Agnieszka
Kamińska Anna
Kamińska-Mucha Joanna
Kamiński Maciej
Kapała Andrzej
Kapała Paweł
Kapuścińska Agata
Karaszewska Iwona
Kardymowicz Anna
Karkowska Joanna
Karolkiewicz Maciej
Karska Anita
Kasperowicz-Dąbrowiecka
Aleksandra
Kasprzak Michał
Kaszewski Sebastian
Kaźmierczak Henryk
Kaźmierczak Karolina
Kaźmierczak Wojciech
Kaźmirczuk Roman
Kaźnica-Sieradzka Aleksandra
Kerebińska Anna
Kędziora-Kornatowska Kornelia
Kępa Agnieszka
Klawe Jacek
Klimarczyk Maciej
Klucz Katarzyna
4
Kłódkowski Karol
Kłubo-Gwieździńska Joanna
Kłyszejko Czesław
Knapik-Bieniek Aleksandra
Kobajło Cezary
Kobierowski Marcin
Koczaj-Syrewicz Anna
Kołakowska Joanna
Kołakowski Jarosław
Kołodziejczyk Joanna
Kołtan Andrzej
Kołtan Sylwia
Konieczka Radosław
Kopczyński Andrzej
Koprowski Marcin
Korenkiewicz Jadwiga
Korenkiewicz Łukasz
Kornatowski Tomasz
Kornet Roma
Korzybski Przemysław
Kosicki Artur
Kosińska Aleksandra
Koszewska-Kołodziejczak
Aleksandra
Kościałkowska Beata
Kotarski Miłosz
Kowalewski Janusz
Kowalewski Witold
Kowalska Julita
Koziński Marek
Koziołkiewicz Kazimierz
Kozłowski Marcin
Kozłowski Michał
Krajnik Małgorzata
Krakowiak-Sarnowska Elżbieta
Kraśnicki Krzysztof
Krause Paweł
Krenska Anna
Kretowicz Marek
Kropińska Ewa
Król Anna
Król Jacek
Królikowska Anna
Krupa Joanna
Krupa Wojciech
Kruszyńska-Pilecka Edyta
Krystowczyk Dagmara
Krzemińska Agnieszka
Krzyżanowski Marek
Krzyżyńska-Malinowska Ewa
Książkiewicz Barbara
Kubica Jacek
Kubik-Świerczyńska Hanna
Kuczyńska Renata
Kukulska-Pawluczuk Beata
Kuliński Przemysław
Kunicka-Hryncewicz Danuta
Kupś-Chmara Grażyna
Kurylak Andrzej
Kwaśniewska Joanna
Kwiatkowski Adam
Lach-Inszczak Sabina
Lackowski Jacek
Lasek Władysław
Laskowska Katarzyna
Latos Tomasz
Laudencka Adriana
Lazaru Marijana
Lebioda Andrzej
Ledkiewicz Hanna
Lemanowicz Adam
Lesiewska-Junk Hanna
Lichota Wojciech
Linka Maria
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
Łapuć Aleksander
Łączkowska Ewa
Łoś-Rycharska Ewa
Łukasiewicz Aleksander
Łukaszewska-Smyk Agnieszka
Łukowicz Małgorzata
Machiński Marek
Maciejewska Joanna
Maciejewska Jolanta
Maciejewski Tomasz
Mackiewicz-Milewska Magdalena
Mackiewicz-Nartowicz Hanna
Maćkowski Damian
Majer Anna
Majewska Mariola
Małek-Marchewka Joanna
Manitius Jacek
Mańkowska Stella
Marciniak Agata
Marcinkowska Elżbieta
Marek Luiza
Markiewicz Marzena
Markowicz Jarosław
Marzec Małgorzata
Masztalerz Marek
Mątewski Dariusz
Michalski Arkadiusz
Mielniczuk Mariusz
Mierzwa Grażyna
Mindykowski Roman
Misterek Bartosz
Miśkowiec-Wiśniewska Ilona
Molska Małgorzata
Molski Michał
Molski Stanisław
Moskal Sebastian
Motyl Jadwiga
Murawska Sylwia
Muzalewska Ewa
Napieralska Marta
Napiórska Anna
Nawrocka Elżbieta
Nawrot Małgorzata
Niewadzi Łukasz
Nowacki Wiesław
Nowaczewska Magdalena
Nowak Aleksandra
Nowak Barbara
Nowak Dariusz
Nowak-Nowacka Anna
Nowakowska-Arendt Agnieszka
Nowicka Anna
Nurczyńska Elżbieta
Obońska Karolina
Ochwat Krystyna
Ogłodek Ewa
Ogorzeja Wojciech
Olechnicka Agnieszka
Olejarz Elżbieta
Olszewski Krzysztof
Oręziak Agnieszka
Orzałkiewicz Alicja
Osmański Maciej
Ossowska Olga
Ostrowska-Nowak Joanna
Owczarek Arkadiusz
Pacholska Małgorzata
Paciorek Przemysław
Pakulska Agnieszka
Pałgan Izabela
Parzęcka Monika
Pawliszak Wojciech
Pęsiek Aleksandra
Pierściński Stanisław
Pietrzak Dominika
Pietrzykowska Ewa
Pilaczyńska-Cemel Marta
Pilaczyńska-Jodkiewicz Ewa
Pilecki Stanisław
Pisanko Agnieszka
Piskunowicz Grażyna
Plażuk Wioleta
Plewa Adam
Płocka-Lewandowska Małgorzata
Podhrebelny Andrzej
Pogorzała Monika
Pokrywka Łukasz
Polak Beata
Ponikowska Irena
Popiołek Leszek
Popławski Cezary
Porzych Katarzyna
Princ Robert
Prokurat Andrzej
Prywiński Maciej
Prywiński Stanisław
Przyborowska-Stankiewicz
Dagmara
Przybylski Grzegorz
Przybył-Prywińska Anna
Przybysławska Beata
Przybyszewski Michał
Przygońska Jolanta
Przygoński Fabian
Pstrągowski Krzysztof
Puchała Jakub
Puchała Małgorzata
Pujanek Małgorzata
Purzycka-Jazdon Anna
Pypkowski Jacek
Racinowska Małgorzata
Radomski Marek
Radziejewska Agnieszka
Rajewski Piotr
Rasmus Aleksander
Rautman-Szczepańska Agnieszka
Redloch Krzysztof
Renkielska Monika
Reśliński Adrian
Richert-Przygońska Monika
Romaniuk Tomasz
Romańczuk Bartosz
Romańska-Gocka Krystyna
Rość Danuta
Rozwodowska Małgorzata
Rożnowski Krzysztof
Rudaś Aleksandra
Rudzka-Gockiewicz Aldona
Runge Agata
Runge Marek
Ruprecht Zofia
Rusin Przemysław
Rychter Marcin
Rynkiewicz Anna
Sandurski Dariusz
Sawkiewicz Anna
Senterkiewicz Lilla
Serafin Zbigniew
Seredyka-Wcisła Ewa
Siedlaczek Waldemar
Siedlecki Zygmunt
Sielski Sławomir
Sielużycka Aurelia
Sieradzka Alicja
Sikorski Bartosz
Sikorski Wojciech
Sinjab Ahmad
Sipowicz Justyna
WYBORY DO SAMORZĄDU
Skibicka Magdalena
Skok Zdzisław
Skory Paweł
Skrzeczko-Kwela Ewa
Skrzek-Wiercińska Agnieszka
Słomkowski Przemysław
Słupski Maciej
Smoczyńska Teresa
Sobczak-Kamińska Grażyna
Sobiś-Żmudzińska Małgorzata
Sobocińska Magdalena
Sobociński Bartosz
Sokołowska Katarzyna
Sołdańska Beata
Sosnowski Dariusz
Soszyńska-Romanowska
Małgorzata
Stankiewicz Wojciech
Stencel Piotr
Sterkowicz Anna
Stróżecki Paweł
Styczyński Jan
Sujkowska Renata
Sukiennik Adam
Sukiennik Tamara
Sulikowska Beata
Sulima Natalia
Swincow Grażyna
Szabert-Pawliszak Katarzyna
Szadujkis-Szadurska Katarzyna
Szadujkis-Szadurski Rafał
Szaflarska-Popławska Anna
Szczepańska-Mikołajewska Roma
Szczęsny Wojciech
Szkolnicka Joanna
Szkulmowski Zbigniew
Szmytkowski Jakub
Szopiński Jacek
Szpinda Michał
Szrajda Justyna
Szternel Kamilia
Szukalski Jacenty
Szymaniuk Jarosław
Szymańska-Skrzypek Anna
Szymkowiak Edward
Szymkuć Iwona
Ściesińska Roksana
Śliwińska Hanna
Śliwka Karol
Śmigiel-Staszak Dorota
Śniegocki Maciej
Świątkiewicz Andrzej
Świątkiewicz Iwona
Tafil-Klawe Małgorzata
Talar Jan
Talkowski Jerzy
Talkowski Jerzy
Tejza Barbara
Terlikiewicz Joanna
Thews Maciej
Tomasz-Głodek Fabian
Tomczak Maria
Tomczak-Watras Wirginia
Tomczyk Remigiusz
Trojanowski Marcin
Trzcinska Iwona
Trzciński Wojciech
Turzańska-Wołowicz Anna
Tworkiewicz Maciej
Tyczyńska-Hoffmann Barbara
Tykwińska Marta
Tykwiński Tomasz
Tyloch Janusz
Uchańska Grażyna
Urbaniak Dorota
Urbanowicz Iwona
Urbańska Weronika
Walczak Anna
Walczak Anna
Waleśkiewicz Karolina
Walewska Magdalena
Wanat-Słupska Elżbieta
Wankiewicz Anna
Wasilewski Piotr
Wawrzyniak Katarzyna
Wawrzyniak Michał
Wcisła Adam
Weiss-Rostkowska Wioletta
Wełnic Magdalena
Węgierski Piotr
Wiącek Anna
Widerkiewicz Andrzej
Wiechecka-Korenkiewicz Joanna
Wierzchowska Małgorzata
Wierzchowski Paweł
Wierzchucka Joanna
Wilczak Małgorzata
Wilczak Michał
Wilk Małgorzata
Wiśniewska Joanna
Wiśniewska Katarzyna
Wiśniewska-Szmyt Joanna
Wiśniewski Adam
Włodarczyk Anita
Włodarczyk Elżbieta
Włodarczyk Zbigniew
Wojciechowska-Nowacka Anna
Wojdowska-Czaplewska Sylwia
Wojtal Emilia
Wojtaszek Anna
Wojtkiewicz Agnieszka
Wojtkiewicz Arkadiusz
Wolański Romuald
Wolska Ewa
Wolski Zbigniew
Woźniak Bartosz
Woźniak Jakub
Woźnicki Marek
Woźny Agnieszka
Wójcik Ewa
Wyrębska Anna
Wysocka Magdalena
Wysocki Mariusz
Zabielska Ewa
Zaborowska Katarzyna
Zakrzewska Małgorzata
Zalewska-Rydzkowska Danuta
Zarzycka-Lindner Grażyna
Zbieranek-Dębicka Iwona
Zegarski Wojciech
Zielińska Izabela
Zielińska Joanna
Zielińska-Duda Hanna
Zieliński Andrzej
Zieliński Dariusz
Zieliński Tomasz
Ziółkowska-Kochan Marzenna
Ziółkowski Marcin
Żbikowska-Bojko Maria
Żurada-Zielińska Agnieszka
Żurawski Rafał
Żylicz Zbigniew
REJON WYBORCZY NR 2
Adamczak Rafał
Adamczewska Krystyna
Adenuga Akinwumi
Anaszewicz Marzena
Aniukiewicz Monika
Arszyńska-Łopatka Dorota
Badeński Maciej
Balak Wojciech
Barczyńska Tacjana
Barecki Andrzej
Bartoszewicz Jolanta
Bartuzi Zbigniew
Bednarska Dorota
Bernaciak Katarzyna
Bernard Piotr
Bieliński Maciej
Bieńkowski Marcin
Bierwagen Maciej
Bijata-Bronisz Renata
Bilińska-Reszkowska Halina
Binek Anna
Błażejewski Jan
Błońska Danuta
Borkowska-Siwik Renata
Borowska Dorota
Brazis Paweł
Brymora Andrzej
Brymora Małgorzata
Budny Mariusz
Budzyński Jacek
Bujak Robert
Burzyńska Dorota
Chabior Wojciech
Chrzanowska Magdalena
Chwarścianek Paweł
Cichocka Katarzyna
Cichy Jerzy
Ciecierski Marek
Ciemnoczołowska Joanna
Czapkowicz Ewa
Czyżewska Joanna
Daffe Mohamed
Dankiewicz-Fares Iwona
Dobber-Mazurkiewicz Jolanta
Dobosiewicz Małgorzata
Dobrzyński Waldemar
Dolata Tomasz
Domagalska Magdalena
Domińska-Lewandowska Arleta
Drewniak Wanda
Duczmal Michał
Dudziak Joanna
Dzianott-Pabijan Dorota
Dziedziczko Andrzej
Fabisiak Jacek
Fares Issa
Fenger-Woźnicka Sławomira
Ferenc Andrzej
Fortuna Jacek
Fórmaniak Jacek
Fórmankiewicz Bartosz
Fraszek Agata
Frąckiewicz Piotr
Fuks Mariusz
Gadomska Grażyna
Galus-Pulkowska Beata
Garbaczonek Marek
Gaweł Krzysztof
Gawrońska-Ukleja Ewa
Gehrke Halina
Gilewski Wojciech
Gocki Jacek
Godek Bogusław
Gordon Marcin
Grabiec Marek
Graczyk Michał
Grad Krzysztof
Grodzka Danuta
Gruszczyńska Anna
Grzegorzewska Elżbieta
Grzela Tomasz
Guryn Bogdan
Hoffmann Wojciech
Jachalska Anna
Jagielska Iwona
Janik Przemysław
Jankowska Anna
Jankowski Michał
Jankowski Tomasz
Jarczewska Joanna
Jarmocik Paweł
Jarzemski Piotr
Jaszkiewicz Robert
Jaszowski Krzysztof
Jawień Arkadiusz
Jefimow-Gżyl Alina
Jerzy Beata
Jędruszek-Ługin Krystyna
Jurkowska Marta
Kabziński Jacek
Kalinowski Roman
Kalińska Grażyna
Kamińska Agnieszka
Karasek Danuta
Karaszewski Piotr
Karwowski Janusz
Kasierski Włodzimierz
Kazdepka-Ziemińska Anita
Kaźmierczak Jolanta
Keczmerska Elżbieta
Kępa Czesław
Kiljan-Staszałek Elżbieta
Kłopocka Maria
Kłyszejko-Molska Joanna
Kolossa Katarzyna
Kolossa Tomasz
Konieczna-Brazis Magdalena
Korbal Piotr
Kordas-Lewandowska
Agnieszka
Kornet Marek
Kościelniak Barbara
Kościelniak Józef
Kotzbach Marcin
Kotzbach Roman
Koza Jarosław
Kozak Mirosław
Krakowiak Janusz
Kremplewska-Należyta
Elżbieta
Kretowicz Jolanta
Krupa Piotr
Kruszewski Marcin
Kruś Jadwiga
Książek Janusz
Kujawski Mariusz
Kulas Bartosz
Kuźmiński Andrzej
Landowska Kaja
Las Manuela
Lauda-Świeciak Anna
Laudencki Mariusz
Ledkiewicz Grzegorz
Letmański Krzysztof
Lewczak Daniel
Lipkowska Krystyna
Lisewski Paweł
Lis-Mierzejewska Beata
Listopadzki Sławomir
Lorek Dariusz
Lorkowska-Czosnyka Dorota
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
5
WYBORY DO SAMORZĄDU
Ludwikowski Grzegorz
Łapińska-Duczmal Katarzyna
Łosińska Lucyna
Łuczkowska Halina
Maciejewska-Kaźmierczak Maria
Maciejewski Jerzy
Maciejewski Marcin
Magielska Joanna
Majer Marcin
Majewski Maciej
Majewski Piotr
Makasewicz-Guzikowska Jolanta
Malukiewicz Piotr
Małecki Zbigniew
Małyszka Piotr
Manerowski Marcin
Marcinkowski Piotr
Masłowska Barbara
Mazurkiewicz Paweł
Medaj-Gryboś Joanna
Meder Agnieszka
Meder Grzegorz
Mietła Bogdan
Migdalski Arkadiusz
Mikołajczak Aleksandra
Mikołajczyk Maria
Misiak Elżbieta
Miszewski Michał
Moczkodan Mariola
Modzelewska Anna
Morawski Włodzimierz
Motuk Andrzej
Mrozowski Adam
Mrozowski Marcin
Mućka Jacek
Mućko Włodzimierz
Mykowska Joanna
Napiórkowska Katarzyna
Nowak Alina
Nowak Marcin
Nowakowska-Bruś Magdalena
Olechnowicz Grzegorz
Olejarczyk Krzysztof
Organek Marcin
Osińska-Królak Mariola
Owczarek Elżbieta
Palacz-Duda Violetta
Pałgan Krzysztof
Pasińska Magdalena
Pawlak Arleta
Pawlik Krystyna
Pawłowska Joanna
Petrus Marzena
Piasecki Radosław
Piesiewicz Andrzej
Pietrysiak Malwina
Pietrzak Jarosław
Pilecka Elżbieta
Piotrkowska Justyna
Piotrowiak Michał
Piotrowicz Radosław
Piotrowska Joanna
Piórkowska Anna
Planutis Grzegorz
Płeszka Piotr
Polak Maria
Porzych Marcin
Powierza Wojciech
Przybylska Emilia
Przybył Barbara
Pulkowski Grzegorz
Racinowski Filip
Radtke Janusz
Radziejewski Paweł
6
Ratajczak Dariusz
Regulska Anna
Rogalska Agnieszka
Rosa Jacek
Rotkiewicz Katarzyna
Różalska Anna
Rybak Agnieszka
Rybka Andriy
Rybka Viktoriya
Rydzkowski Mariusz
Rytarowska Agnieszka
Sadkiewicz Stefan
Sadowska-Krawczenko Iwona
Salaas Mohamad
Santus Piotr
Sarnowska-Makus Jolanta
Seklecka Agnieszka
Semeńczuk Grażyna
Semeńczuk Mariusz
Siedlecki Bogusław
Sikora Monika
Sikorski Piotr
Sinkiewicz Anna
Sinkiewicz Władysław
Skura Wojciech
Sławińska Alicja
Słomiński Krzysztof
Słupski Piotr
Smuczyński Andrzej
Sobański Piotr
Sobczyński Lesław
Sobieszak-Skura Paulina
Sobociński Zbigniew
Socha Maciej
Sokup Alina
Strzelecka Izabela
Strzelecki Andrzej
Styczyńska Hanna
Suppan Aleksandra
Suppan Karol
Surman Dariusz
Swincow Andrzej
Sybilska Iwona
Szadziewska-Kowalska Danuta
Szafrański Jacek
Szambelan Monika
Szczepaniec Marek
Szefke Joanna
Szkolnicki Piotr
Szkwarek Anna
Szmytkowska Krystyna
Szotkiewicz Artur
Szymański Marek
Szymański Wiesław
Szymborska-Piotrowicz Ewa
Szymczak Grzegorz
Szyperski Jacek
Śpiołek Sławomir
Świątkowski Maciej
Świstek Wojciech
Świtońska Milena
Świtoński Maciej
Tantush Ahmed
Tlappa Jacek
Tojek Krzysztof
Tyloch Małgorzata
Uchański Jacek
Walkowski Mariusz
Walukiewicz Agata
Walukiewicz Marcin
Waraksa-Wiśniewska
Małgorzata
Wasielewski Marcin
Wasilewski Zbigniew
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
Wasilow Karolina
Weiss Waldemar
Węgierska Małgorzata
Węglarz Magdalena
Wieczór Radosław
Wierciński Marcin
Wietrzyński Wojciech
Wijas Ewa
Wilewska-Kłubo Teresa
Winiarska-Jedwabińska Barbara
Winiarski Piotr
Wiśniewska Bogusława
Wiśniewski Przemysław
Włodarczyk Leszek
Wojnicz Radosław
Wolanin Beata
Wolski Bartłomiej
Woźniak-Wiśniewska Anita
Wójcik Teresa
Wroński Stanisław
Wróbel Wojciech
Wrzesiński Witold
Wrzeszcz Ewa
Zaborowski Radosław
Zajączkowska-Sadlok Arleta
Zalewska Joanna
Zalewska Marta
Zalewska-Świtalska Jolanta
Zaremba Marcin
Zawadzka Kinga
Zdrojewska Agata
Zegarska Jolanta
Zielińska Izabela
Ziewiec Patryk
Ziołkowski Michał
Zmitrowicz-Kleparska Polina
Zwierzchlewski Tomasz
Zwolińska Edyta
Żmudziński Aleksander
Żołnieżewicz Katarzyna
Żołnieżewicz Krzysztof
REJON WYBORCZY NR 3
Baranowska-Zielińska Anna
Bejgier Katarzyna
Biernacka Monika
Błażejewska Agnieszka
Bojko Andrzej
Borowska-Maćkowiak Karolina
Bułatowicz Marek
Buszko-Sikora Elżbieta
Cichewicz Krystyna
Ciołczyk Piotr
Czerebiej Michał
Dębowska-Weiss Jolanta
Dubiel Mariusz
Ellerik-Czerwińska Maria
Frankowski Stanisław
Geppert-Rodzik Mariola
Gerynowicz-Balak Beata
Giefert-Bartkowiak Edyta
Gradzewicz Jan
Grapatyn Grażyna
Heise-Rajs Renata
Hermelin Aleksander
Hinz-Brylew Natalia
Hoffmann Andrzej
Jamska Ilona
Kaliska Irena
Kałka Katarzyna
Karpów Hanna
Kąkolewska Grażyna
Kępski Henryk
Kołaczyński Robert
Kontny Tomasz
Kordaszewska-Folkmar Kinga
Kosicka Żaneta
Kosmowski Wojciech
Kościałkowski Andrzej
Krzyżanowski Marian
Kulińska Katarzyna
Lach Ewa
Lach Jarosław
Lebiedzińska Karolina
Lewandowski Marek
Lewiński Adam
Lipkowski Andrzej
Makarewicz Michał
Małek Andrzej
Marcinkowski Rafał
Moszczyńska Katarzyna
Motyl Dorota
Motyl Krzysztof
Muzalewski Przemysław
Nicpoń Krzysztof
Nowikiewicz Tomasz
Olejarz Tadeusz
Orzałkiewicz Zbigniew
Paradowski Tomasz
Pawlak-Osińska Katarzyna
Pawłowska Joanna
Pera-Kozarów Ewa
Pierścińska Anna
Pierzchało-Zakrzewska Teresa
Pietrzniak Dominika
Piotrowska Katarzyna
Piotrowski Lech
Podolszyńska Krystjana
Polak Gwidon
Prokop Anna
Przybył Romuald
Rajewski Paweł
Rajewski Włodzimierz
Rączewski Jacek
Sakwińska Katarzyna
Sala Agnieszka
Sawicki Piotr
Skory Mirosława
Spychalski Roman
Stelmańska Dorota
Szawiel Michał
Szczepańska Anna
Szułczyński Jarosław
Świątczak Czesław
Ukleja-Adamowicz Małgorzata
Urbanowicz Alicja
Wardziński Robert
Wasielewska Monika
Węcel Anna
Wysocki Mieczysław
Zawiszewska Bernadeta
Ziętara Alicja
REJON WYBORCZY NR 4
Adamczak Iwona
Bolewicz-Planutis Iwona
Ciesielska-Pikuła Grażyna
Czerebiej Anna
Drapińska Irena
Dzwonkowska Beata
Eliks Iwonna
Fagas Bożena
Gajewska Anna
Gowin Grażyna
Grądziel Edward
Idźkowska Elżbieta
WYBORY DO SAMORZĄDU
Jasińska Beata
Jóźwicka Grażyna
Karaszewska Anna
Kędzierska-Kaniasty Jadwiga
Kobusińska Katarzyna
Konieczka Małgorzata
Kordalska Barbara
Kordalski Jacek
Krzyżaniak Joanna
Kurylak Danuta
Kusiewicz Remigiusz
Litwiniuk Monika
Łaz Piotr
Maćkowska Katarzyna
Madej Beata
Małocha Ewa
Mierzwiński Józef
Muller Lucyna
Naczmańska Sylwia
Olijewski Jan
Osińska Violetta
Pachecka Grażyna
Pilecki Olgierd
Piziewicz Adam
Rafińska Magdalena
Robak-Kontna Katarzyna
Rozmysłowicz Hanna
Sergot-Martynowska Grażyna
Siemianowska Hanna
Siwka Sylwia
Starczak Alicja
Staszak-Kowalska Radosława
Stępień-Jaszowska Beata
Świątkiewicz Violetta
Świerczyńska Beata
Tutak-Słupska Marzena
Warszalewski Oleg
Wesołowska Marzenna
Węgrzynowska Ewa
Wiwatowska Helena
Ziebarth Agata
REJON WYBORCZY NR 5
Baliński Marek
Białoszyński Tomasz
Ciesielska Anna
Cieśliński Krzysztof
Czajkowska-Malinowska
Małgorzata
Czerniak Jarosław
Cześnin Jacek
Doroszewski Bogusław
Dzieniak Marek
Gęsińska Hanna
Grądzki Włodzimierz
Jagiełło Grażyna
Jarzemska Agnieszka
Jasik Bogusław
Jesionka Paweł
Jopkiewicz Tomasz
Juraniec Małgorzata
Kozłowska Róża
Krukowska Anna
Kruża Katarzyna
Kurowski Robert
Litwiniuk Włodzimierz
Łaskawska-Szargało Danuta
Machiński Roman
Marciniak Leszek
Nowakowska Elżbieta
Owczarzak Hanna
Pepliński Janusz
Piechnik Anna
Pluzhnov Gennady
Reichelt Lech
Romański Maciej
Siemiątkowska Krystyna
Szabłowska Wiesława
Szczepanik Adam
Świercz Hanna
Wikariak-Pastewska Hanna
Wojcieszko Adam
Zalewska Grażyna
Zielińska-Damska Janina
Ziółkowska-Klińska Dorota
Zubiel Marek
REJON WYBORCZY NR 6
Armatys-Sowa Jowita
Bańkowska-Woźniak Magdalena
Biedka Marta
Błaszczyk Piotr
Bławat Przemysław
Błotny Grażyna
Budzyńska Sylwia
Chabowski Ryszard
Chmielewska Wiesława
Cisowski Jan
Cisowski Piotr
Cyrankiewicz Waldemar
Domke Beata
Drewa Joanna
Ewertowska Edyta
Gręźlikowska Urszula
Grzela Monika
Hoffman Jacek
Iwaszko Wojciech
Jankowska Małgorzata
Jaroszek Jarosław
Jasiński Miłosz
Kalinowska Katarzyna
Kamiński Michał
Kaniewska Małgorzata
Kaźmierczak Mieczysław
Kobus-Błachnio Katarzyna
Kowalczyk Józef
Kowalski Witold
Kubiak Maria
Kucharski Robert
Kula Zbigniew
Kulińska Grażyna
Kusiak Iwona
Kwiatkowski Mariusz
Lewandowska Aleksandra
Lewandowska Weronika
Łachut Katarzyna
Ładziński Marcin
Łożyńska-Podhrebelna Diana
Makarewicz Adrianna
Makarewicz Roman
Martyńska Maria
Mazurkiewicz Bogna
Meller Aleksandra
Mierzwa Tomasz
Mross Mariusz
Nawrocki Mariusz
Nowak Adam
Oracz Magdalena
Osmańska Maria
Ostrowski Andrzej
Partyka Anna
Pawłowicz Zbigniew
Peplińska Mirosława
Petrus Andrzej
Piech Janusz
Pietrusińska Elżbieta
Pietrzak Jarema
Pławski Krzysztof
Połomska Agnieszka
Przybysławski Błażej
Przygodzińska Paulina
Puckowska-Michalska Katarzyna
Rhone Piotr
Roszkowski Krzysztof
Seredyka Aleksandra
Siekiera Jerzy
Sitarz Radosław
Siwek Piotr
Sokólska Elżbieta
Stachowiak Andrzej
Starzec Wioletta
Stusińska Małgorzata
Szabo-Moskal Jadwiga
Szefer Jarosław
Szeliga-Wczysła Maria
Szlęzak Przemysław
Szulgo Anna
Szymański Paweł
Śrutek Ewa
Świniarska Joanna
Tesmer-Laskowska Izabela
Tujakowski Jerzy
Urbanowska-Domańska Olga
Wachulski Mariusz
Walczewska Małgorzata
Weishof Alicja
Wielgus Wiesława
Windorbska Wiesława
Wiśniewski Michał
Wiśniewski Tomasz
Witkowska Katarzyna
Wronczewska Anna
Wronczewski Andrzej
Wronecki Adam
Zarzycka Małgorzata
Ziółkowska Ewa
Żurawski Bogdan
Żyromska Agnieszka
REJON WYBORCZY NR 7
Adamiak Marek
Aniukiewicz Krzysztof
Antkowiak Lolita
Balcerzak Ryszard
Banul Anetta
Bąk Anna
Bąk Marek
Beszczyńska-Oleś Renata
Bielecka-Wiśniewska Elżbieta
Bielicki Piotr
Bonek Robert
Borucka Katarzyna
Bożiłow Dominika
Brygman Maria
Buczkowska Danuta
Buczkowska Elżbieta
Burysz Marian
Buszka Dorota
Czarnecka Grażyna
Deląg Katarzyna
Demidowicz Krzysztof
Derenda Magdalena
Doroszewska Grażyna
Drewa Łukasz
Dul Agnieszka
Fabrykiewicz-Rogalska Marzanna
Frasz Jacek
Gaca Witold
Główczewska Emilia
Gocał Aleksandra
Golińska Angelika
Gordon Paweł
Gorzel Dorota
Grabowski Józef
Graczyk Dominika
Gulińska Anna
Hajduk Kamila
Hanczewski Andrzej
Ignaczak Piotr
Janiszewska Tatiana
Jaruszewska-Orlicka Katarzyna
Jaskulski Wiesław
Jaworowska-Detyna Iwona
Jurecka Anna
Kaczmarek Mirosława
Kalicka Agata
Kamrowska Anna
Kaptur-Komorowska Irmina
Kawecki Krzysztof
Kitliński Bogdan
Kochan Jerzy
Kochan Wojciech
Korczak Jolanta
Kostrzewa-Nogat Hanna
Krauze Lech
Kreft Dariusz
Kropidłowska Aneta
Kruk Agnieszka
Krymer Andrzej
Kuczko-Piekarska Ewelina
Kurlapska Ewelina
Landowski Janusz
Lemanowicz Krzysztof
Litwinowicz Aleksander
Litwinowicz Lidia
Łojas Maria
Łotocki Ryszard
Ługowska Daria
Ługowski Tomasz
Maciak Radosław
Maciejewski Marek
Maciejewski Michał
Maćkowiak Emilia
Maj-Chołody Ewelina
Matkowski Kazimierz
Missima Maurycy
Miś-Hynek Barbara
Mochnacki Adrian
Mrotek Kinga
Narolska Agnieszka
Narolski Waldemar
Nicpoń Krzysztof
Niezgodzińska-Maciejek Anna
Olasińska Ewa
Olechnicki Maciej
Olszewska Maria
Oracz Grzegorz
Orzechowska Monika
Paradowska Agnieszka
Paszek Wiesława
Patyk Iwona
Pawłowski Adam
Petrykowski Zbigniew
Piechocka-Zakurzewska Maria
Piotrowski Jerzy
Piwowar Piotr
Pliszka Joanna
Polenceusz Wojciech
Porządny Jacek
Przybysz Krzysztof
Rajs Tomasz
Rak Bartłomiej
Rogala Agnieszka
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
7
WYBORY DO SAMORZĄDU
Romaniuk Bartłomiej
Rożek Andrzej
Rudzińska Małgorzata
Rusicka-Piekarz Teresa
Rusinek Marcin
Rzepińska Justyna
Rzepiński Łukasz
Sakson-Słomińska Agnieszka
Sarwiński Jarosław
Siedlaczek Anna
Sieńko Elżbieta
Skimina Przemysław
Skoczylas Katarzyna
Skowronek Radomir
Sobczyńska Dagmara
Soboń Małgorzata
Soboń Marcin
Sokal Paweł
Soroko Rafał
Srokosz-Łukasiewicz Aleksandra
Stasiak-Maćkowska Małgorzata
Staszewska Agnieszka
Symonowicz Aleksandra
Szulist Barbara
Ślepko Joanna
Świderska-Tomaszewska
Aleksandra
Tomaszewska Alina
Tomczyk Magdalena
Topoliński Bartosz
Tracka Monika
Trochanowska Stanisława
Trusewicz Marzena
Ufnal-Brzozowska Sybilla
Walczak Michał
Warchlewska-Kędziorska Marlena
Wicherska Beata
Wieczorek-Gburzyńska Danuta
Wilińska Donata
Winiarska Joanna
Wiszniewska Zofia
Witkowski Witold
Włodarczyk Marcin
Wnuk Paweł
Wojnerowicz-Małecka Hanna
Wojtal Rafał
Wojtecki Maciej
Wójcicka Jolanta
Wydrzyńska Joanna
Wyrębska-Ruge Joanna
Zaborowska Marzena
Zaczkiewicz Barbara
Zalska Barbara
Zieliński Rafał
Zmaczyńska Aniela
Zych Piotr
Żórawska Anna
Abdulgater Abdulhakeem
REJON WYBORCZY NR 8
Bała Grażyna
Brazowska Katarzyna
Chrzczonowicz Jan
Drewa Sylwia
Dura Barbara
Dworakowska-Kicińska Marta
Dybowska Dorota
Foksińska Anna
Gierlotka Krzysztof
Gorzelak Bożena
Grąbczewska Edyta
Halota Waldemar
Inczyk-Małecka Maria
8
Jakuta Anna
Jaskowska Jolanta
Karwowska Kornelia
Kiciński Marcin
Kozielewicz Dorota
Kuziemski Arkadiusz
Łapniewska Ewa
Narolska-Wierczewska Elżbieta
Nawrocka Anna
Nowak Wojciech
Olczak Anita
Palewicz Elwira
Palewicz Helena
Pawłowska Małgorzata
Sawilska-Tańska Małgorzata
Smukalska Ewa
Sobolewska-Pilarczyk Małgorzata
Strzelczyk Barbara
Sulkowska-Byczuk Daniela
Topczewska-Staubach Ewa
Wernik Joanna
Zarzycka-Chroł Emilia
REJON WYBORCZY NR 9
Beck-Gębara Iwona
Bekker Eugeniusz
Borecka-Nowakowska Barbara
Ciesielska-Osuch Marlena
Donderowicz-Rożek Elżbieta
Drozdowska Dorota
Frankowska Barbara
Frąckiewicz Małgorzata
Guzowska Michalina
Kasiński Tomasz
Kasprowicz Elżbieta
Kąkol Jerzy
Markowski Andrzej
Marzec Jadwiga
Marzec-Ostrowska Jolanta
Milczarek Sylwester
Milewska Ewelina
Milewska Halina
Młodecka Aleksandra
Musiał Maria
Nagórski Janusz
Obniska-Ptaszek Franciszka
Olechnicka Halina
Ostrowski Mariusz
Pączkowska Bożena
Pieczyńska-Cicha Maria
Piskow Robert
Purzycki Andrzej
Sipowicz Artur
Sobkowiak Ewa
Sobkowski Mirosław
Szabatowska Elżbieta
Szablewska-Świtłyk Małgorzata
Świerczyńska-Krupczak Renata
Świtłyk Piotr
Warmińska Anna
Wiercińska Joanna
Włodarczyk Daniel
Wolańska Danuta
Zawiślak Adam
Żurowski Zbigniew
REJON WYBORCZY NR 10
Abramczyk Alicja
Antosz Włodzimierz
Augustynowicz Mikołaj
Barcik Katarzyna
Barczak-Kobierowska Hanna
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
Bartoszewska-Derwich Agnieszka
Bąk-Barczewska Beata
Bethke Małgorzata
Bielska Mirosława
Bilewicz Cezary
Boguszyńska-Górnicka Hanna
Cibor Danuta
Ciesielska Marianna
Cieślak Anetta
Cieśliński Artur
Ciszewska-Gruchot Dorota
Czapczyk Małgorzata
Czech-Stankiewicz Małgorzata
Czyżewski Krzysztof
Dalecka-Protasiuk Joanna
Dancewicz Benedykt
Daszkowski Konstanty
Dejewska-Tubielewicz Daria
Dębska Jolanta
Diedtrich Katarzyna
Domżalska Ewa
Dratwińska Maria
Dubaniowska-Boguszyńska Danuta
Flisińska-Daroszewska Dominika
Furche-Kończal Anna
Gałaj Andrzej
Gincel Sławomira
Gniot Jacek
Gruszczyńska Grażyna
Hauslinger Grzegorz
Janiszewski Zbigniew
Jankowska Janina
Jankowski Andrzej
Jarzemska Barbara
Jesionowski Zbigniew
Jurkowska Barbara
Kałużna Lucyna
Karczewska Maria
Karpiński Andrzej
Karwowska Ewa
Karwowski Józef
Kasprzak Heliodor
Kazubowska Małgorzata
Kępska Grażyna
Kierońska Alicja
Kloc Agnieszka
Kokoszczyńska Iwonna
Kokoszczyński Tomasz
Kopecka Iwona
Korczyc-Majewska Teresa
Kosztulska Izabela
Koziołkiewicz-Lichota Dorota
Kozłowska Joanna
Kranz Monika
Kuchta Mariusz
Kuczyński Andrzej
Kujawa Alicja
Kuźma Aleksandra
Leszkowska Maria
Leśniewski Andrzej
Lewczak Aleksandra
Lipska Irena
Lubińska-Budiselic Elwira
Łoś-Spychalska Teresa
Łukaszewicz-Zwolińska Anna
Łyczywek Helena
Mackiewicz Marek
Majchrzak-Baś Maria
Marchwicka-Łapuć Sławomira
Marciniak Regina
Marczuk Anna
Markowicz Barbara
Matczak Marek
Matczyńska Bożena
Mikulska-Jovanović Magdalena
Molska Ewa
Musiał Grzegorz
Mysłajek-Zalita Katarzyna
Nowicki Piotr
Osińska Grażyna
Osmańska-Matusiak Włodzisława
Paliszewska Barbara
Paradowska Renata
Parulska Lucyna
Potemski Jarosław
Przeperski Maciej
Przybył Bogusław
Purcel Izabela
Rakowski Andrzej
Raszeja-Sawicka Aleksandra
Ratke Grażyna
Rozwadowska-Walczak Ewa
Rożek Bożena
Ruchalski Michał
Rudniewska Izabela
Rudy Jacek
Rymaszewski Jarosław
Rytlewska Beata
Sarap Jerzy
Siecińska Dorota
Siwek Karol
Smykowska Katarzyna
Sokorski Tomasz
Sosnowska Joanna
Stachowiak Dorota
Sulikowska-Owczarek Krystyna
Szabatowski Jarosław
Szczepańska Renata
Ściegienny Bohdan
Świątkiewicz Jacek
Świątkowska Małgorzata
Temerowski Piotr
Tokarska Elżbieta
Tomaszewska-Gmerek Maria
Tomaszewski Krystian
Tomczyk Ewa
Torkowska-Tadych Jagna
Trochanowski Eugeniusz
Urbanowski Sławomir
Wachowicz-Tobolik Marta
Warszawska-Ruszkiewicz Sonia
Wasik Juliusz
Wichrowska Lucyna
Wieluńska Elżbieta
Wiśniewska Beata
Wleklińska Bożenna
Włodarczyk-Chorążek Agnieszka
Wróbel Anna
Wytyk Jakub
Zahorski Andrzej
Zająkała Elżbieta
Zająkała Tadeusz
Zawadzka Iwona
Zegarska Barbara
Ziemkowski Wojciech
Zienkiewicz Magdalena
Zysk-Robaczewska Maria
REJON WYBORCZY NR 11
Abłażej Edward
Al-Drawi Abu-Sitta
Al-Shahari Youssef
Badeńska Beata
Barkowska-Czerniak Małgorzata
Błażejewska Krystyna
Borowski Alojzy
Byczyńska Danuta
WYBORY DO SAMORZĄDU
Chróścicka-Kulas Małgorzata
Cibor Jacek
Dobersztyn Katarzyna
Domżalska Sylwia
Donotek-Barecka Zofia
Dudzińska Ewa
Echtay Wael
Grajewski Marek
Grzesińska-Hafke Anna
Gumienik Maciej
Ilnicka Katarzyna
Jamnicki Jan
Jurek Beata
Kalas-Nalewajk Mariola
Kazhlawi Mohamad
Komorowska Izabella
Kowalewska Barbara
Kroll Grażyna
Krukiewicz Janusz
Kwela Krzysztof
Lemiecha-Nagórska Grażyna
Łaz Anna
Malinowski Przemysław
Masztalerz Anna
Matraś Wojciech
Michalak Sebastian
Muller Maciej
Nabiałek-Matuszak Barbara
Naruszewicz Renata
Nowicka Katarzyna
Ossowska-Piskorska Agnieszka
Pawluczuk Arleta
Petrus Ewa
Piltz-Ferenc Anna
Rafalska Ewa
Ratkowska Katarzyna
Robak Maria
Romatowski Krzysztof
Seredyka-Burduk Małgorzata
Solińska-Lewna Beata
Stańczyk-Ropiak Dominika
Stasiłowicz Alicja
Szatkowska Anna
Szatkowska Iwona
Szczepaniak Inga
Szmyd-Szymańska Małgorzata
Szukalska Barbara
Trawicki Marek
Trojanowska Joanna
Waśniewska-Kołaczyk Wanda
Wczysła Tomasz
Weterle Ryszard
Włoch-Muller Jolanta
Wodyńska Teresa
Wrzeszcz-Onyenma Karolina
Zawadzki Stanisław
Zbytek Dorota
Zdrojewska Grażyna
REJON WYBORCZY NR 12
Abramek Piotr
Balcerak Robert
Butkiewicz-Grabowska Maria
Butowska Magdalena
Cegielski Aleksander
Chmarzewski Piotr
Chmura Krzysztof
Dżanidze Ruslan
Gizińska Katarzyna
Giziński Włodzisław
Gnyś-Marcinkowska Magdalena
Gorzel-Janczenko Ewa
Grubecki Arkadiusz
Gutowska-Żegota Joanna
Jakóbczyk Marcin
Janik Grażyna
Jazdon Maciej
Kamrowska Zofia
Kowalski Tadeusz
Krause Anna
Krośko Marek
Kubalewska Magdalena
Kubiak Tomasz
Lewandowska Barbara
Ławicki Michał
Macewicz Walentyna
Marcinkowski Zenon
Matusiak Grzegorz
Mochnacka Izabella
Modrzejewski Bartosz
Molski Andrzej
Nierzwicka-Rusiniak Katarzyna
Olczak Dariusz
Pawełek Włodzimierz
Pawłowski Piotr
Polak Alina
Rak Anna
Razum-Małkowska Longina
Różańska Grażyna
Sander Beata
Siemiątkowski Włodzimierz
Skrzypek Tomasz
Słowik Jerzy
Sobańska Tatiana
Sokal Karol
Sosnowska Magdalena
Sulik Iwona
Superat Dorota
Szopinska Ewa
Szymko Beata
Ślęzak Agnieszka
Żuchowska Barbara
Żyta-Jazdon Anna
REJON WYBORCZY NR 13
Ben Hadj Ali Mokhtar
Bierkowska-Jakóbczyk Beata
Blomberg Lech
Chabior Alina
Chojnowski Jacek
Dobrzeniecka-Woś Dorota
Gniazdowska Beata
Grudzień-Wolak Anna
Iwaszko Monika
Jaraczewski Wojciech
Juraniec Olga
Kamińska Dorota
Knypiński Andrzej
Kwapisz Marcin
Masalska Oliwia
Meger Iwona
Mikołajczyk-Bartosz Beata
Morańska Renata
Olejniczak Henryka
Onasz Kamil
Panasiuk Bożena
Piękoś-Jaworska Dorota
Polaszewska-Muszyńska
Mirosława
Sikorska Zofia
Smyk Marek
Targoński Janusz
Wachowicz Wojciech
Wiśniewski Marek
Włódarczak Witold
Zmysłowska Zofia
REJON WYBORCZY NR 14
Alchalabi Ibrahim
Banach-Wawrzyniak Hanna
Barankiewicz Barbara
Binek Maciej
Bokszański Marek
Chudzinski Krzysztof
Czerwińska Jolanta
Czerwińska Małgorzata
Darwish Nasser
Dobosz Krzysztof
Dobrak Sławomir
Eckert Adam
Felkner Sylwia
Filip-Kasierska Edyta
Fokcińska-Świerkosz Anna
Gabis-Kramarz Renata
Gabryszak-Bartel Anna
Gaca-Jaroszewicz Anna
Gadzińska Aneta
Gadziński Waldemar
Główczewska Barbara
Gorzoch Janina
Gozdek Mirosław
Grąbczewski Wojciech
Gromniak-Haniecka Ewa
Handke Hanna
Idźkowska Małgorzata
Jabłoński Aleksander
Jankowska-Chmielewska Maria
Jantoń Małgorzata
Jasiński Dariusz
Jaskulska Teresa
Jedynak Krystyna
Jeleńska-Draim Izabella
Kabacińska-Kostkowska
Barbara
Kadelski Artur
Kiełb-Kończal Grażyna
Kiełpiński Arkadiusz
Kojro-Wojcieszonek Anna
Kopa Krystyna
Kowalska-Palacz Julita
Kraśnicka-Przybylska Jadwiga
Krzyżanowska Grażyna
Lewandowska Hanna
Lizińska Karolina
Ludwikowska Bożena
Maciaczyk Jarosław
Mackiewicz Teresa
Manthey-Knypińska Krystyna
Mańkowska-Smętek Danuta
Marchocki Leszek
Matczuk Anna
Matuszewska Magdalena
Mazur Anita
Migdalska Edyta
Niwiński Paweł
Nowak Marta
Nowak-Dragan Beata
Piotrowska-Aboukatila Marzena
Plazura-Krzymińska Gizela
Polakowski Maciej
Polańska Elżbieta
Połońska Maria
Przeczewska-Cieślak Beata
Purcel Andrzej
Pyskło Marek
Ronduda Piotr
Różańska-Sypek Magdalena
Rucińska-Winiarska Joanna
Rymaszewska Dorota
Salamon-Górna Alicja
Schiller Katarzyna
Seifert Joanna
Skonieczna-Skierska Magdalena
Stachowiak Jolanta
Stroińska Monika
Szafkowski Robert
Szaruga Małgorzata
Szefler Olena
Szymańska Danuta
Taranowska Katarzyna
Targońska Małgorzata
Tujakowska Katarzyna
Tyszkowski Piotr
Wagnerowska-Siałkowska Anna
Wdowiak Danuta
Węgrzyn-Nenow Beata
Wietrzyńska Justyna
Winkler Piotr
Wiśniewska Urszula
Wojciechowska-Nawotka
Urszula
Wojcieszko Barbara
Wojtaś Wiesława
Zahorska Bożena
REJON WYBORCZY NR 15
Banach-Wawrzeńczyk Ewa
Bartoszyński Piotr
Bednarska-Hoppe Lidia
Berska Joanna
Błaszczyk Ewelina
Brzyk Janusz
Chrząstowski Zenon
Dudek Magdalena
Działowska-Choraś Aleksandra
Dziedzic Józef
Dzwoniarkiewicz Zbigniew
Fijałkowski Michał
Gburzyński Janusz
Ginna Tariku
Głuszczyńska Anna
Gort-Zbierska Aldona
Hauslinger Bożena
Jabłoński Mirosław
Janczewska Małgorzata
Janikowska-Woś Joanna
Jankowski Zdzisław
Jeneralska-Przybylska
Mirosława
Kaszewska Anna
Kędzierska Anna
Knitter Jadwiga
Knopik-Hanczewska Alicja
Kołodziej Ewa
Komorowska Małgorzata
Kurek Barbara
Landowska-Rogozińska
Aleksandra
Lewandowski Wojciech
Lisiak Mariusz
Listopadzka Ewa
Łepek Piotr
Łupkowska Beata
Magielski Przemysław
Matuszczak Włodzimierz
Michalak-Tlappa Jolanta
Mrotek Wiesław
Niemczyk Joanna
Nitecki Krzysztof
Nowak Ariusz
Piekutowski Krzysztof
Pietruszczak-Podleśna Teresa
Poniatowska Mariola
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
9
WYBORY DO SAMORZĄDU
Pryjomska Ewa
Przywoska Alicja
Rajczyk Wiktoria
Skonieczna-Makarewicz Iwona
Spławska-Michna Magdalena
Stachowska Anna
Stalińska Agnieszka
Stroińska-Dymek Danuta
Ślósarek-Brzyk Maria
Ujazdowska-Kordys Magdalena
Urbańska-Kurek Izabela
Uzunow Anna
Wasilewski Andrzej
Wawrzeńczyk Marek
Wczysła Aldona
Wczysła Jacek
Wolnikowska Marzanna
Wójciak-Kotarska Iwona
Wysocka-Nowakowska Katarzyna
Zasępa Małgorzata
Zuwała-Kwiatkowska Ewa
Żbikowska Hanna
Życzyńska-Szmoń Małgorzata
REJON WYBORCZY NR 16
Banach-Kurdziel Katarzyna
Banaszewski Marek
Bogdański Zbigniew
Buczkowska Monika
Damrat Mariusz
Drozd Wiesława
Drzewiecka-Sarnowska Zofia
Erdmann-Leśniewska
Małgorzata
Feliks-Barabasz Ewa
Gutkowska Sabina
Jabłońska Bożena
Jarzębowski Artur
Jasudowicz Lucyna
Konopka Wojciech
Kuliński Wojciech
Lutyńska Krystyna
Łozińska Alicja
Maj-Imbirska Iwona
Palacz Ryszard
Piotrowska Elżbieta
Puckowska-Szewczuk Krystyna
Sarnecka Krystyna
Sobolewski Wincenty
Spychalska Magdalena
Suchańska Tamara
Szefer Kazimierz
Szulc-Dzieniak Katarzyna
Szymański Andrzej
Świętaszczyk Cyprian
Tejza Jacek
Wolny Jan
Żak-Jurkiewicz Halina
REJON WYBORCZY NR 17
Adamczewski Andrzej
Al-Shaer Bashar
Baranowski Przemysław
Błaszków-Kochańska Danuta
Brzezicka-Jaszkiewicz Anna
Drat-Gzubicka Joanna
Garus Thomas
Gumański Ryszard
Jakubiński Sławomir
Jantarska Urszula
Jantarski Daniel
Jastrzębiec-Jankowska Agnieszka
10
Kołodziejczak Michał
Koziołkiewicz Marcin
Krzywicki Zbigniew
Lau Grzegorz
Lewandowska Magdalena
Małecka Jadwiga
Montowska Maria
Neumann Małgorzata
Nowak Andrzej
Oczachowska-Szafkowska Sylwia
Olszewska Anna
Parszuta Robert
Pawlak Wojciech
Plecka Piotr
Rajewski Jerzy
Ratajczyk-Tazbir Teresa
Reszke Joanna
Rogóż Tomasz
Rożen Ludwik
Saganowska Barbara
Sieńska Marlena
Smykowski Marcin
Sobociński Wojciech
Stasik Wiktor
Tafelski Marcin
Tausz Krystyna
Tausz Ryszard
Werner-Kryszewska Irena
Widota-Jazdon Anna
Witek Joanna
Wojnicz Beata
Wozikowska-Białkowska Beata
Wróbel Ewa
Wróbel Piotr
Zamiatała-Grzelak Ewa
Zgorzelska-Czerwińska Krystyna
REJON WYBORCZY NR 18
Adamus Teresa
Bała Dariusz
Bancerz Teresa
Bąkowski Tomasz
Bednarczyk Łukasz
Bernat Jadwiga
Błaszczuk Karol
Bochat Marek
Bojanowska Krystyna
Bojanowski Mirosław
Bonisławska Emilia
Borkowska-Konieczna Anna
Borucki Andrzej
Borucki Marek
Bronisz Marek
Brzustowska Małgorzata
Buczkowski Grzegorz
Ceglarek Iwona
Chełstowska Magdalena
Chełstowski Dariusz
Chrząszcz-Dybicz Agnieszka
Cieślak Beata
Cieślak Zbigniew
Cyba Ryszard
Cyganiak Dorota
Cyganiak Jerzy
Czajkowska-Błaszczuk Maria
Czajkowska-Kolasa Joanna
Dembińska Anna
Derkowski Andrzej
Dobieszewska Marta
Dobrolubow Urszula
Dombrzalska Teresa
Drążkiewicz-Warszczyńska
Urszula
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
Drogowski Robert
Dziarnowska Wiesława
Dziarnowski Marek
Dziennik Janusz
El-Mohtar Imad
Flenz-Drzewiecka Wanda
Foremska Joanna
Foremski Piotr
Froehlich Marek
Furche Romuald
Gajdzińska Marzanna
Gajdziński Sławomir
Gawlak Eugeniusz
Gębala Zofia
Górny Grzegorz
Grabowski Ryszard
Grobelska Krystyna
Grudewicz Piotr
Gruszka Anna
Grzybowska-Łukowiak Danuta
Grzybowski Janusz
Henclewska Ewa
Henclewski Wojciech
Hryniuk Stanisław
Hus Magdalena
Iwańska Barbara
Jagiełło-Skoczylas Ewa
Jakubowska Beata
Jakubowski Grzegorz
Jakubowski Marek
Janczyńska Mirosława
Janiak - Kiszka Joanna
Janiszewska Krystyna
Jankowska-Matuszak Marianna
Janowska Beata
Janowski Marcin
Jaśkowiak-Staśkiewicz Alina
Jaworska Bożena
Jaworska Małgorzata
Jezierski Tomasz
Jędruszek Bogdan
Kaczmarczyk Marek
Kaczmarek January
Kaczmarek-Zielezińska Hanna
Kamecki Krzysztof
Karnowski Roman
Kawczyński Wojciech
Kaźmierska Jadwiga
Kaźmierski Stanisław
Kiczek Elżbieta
Kiczek Maciej
Kiejkowska Bogusława
Kieliszczyk Tadeusz
Kimaty Dominick
Kinal Mariusz
Klag Michał
Klejbor Iwona
Kluczwajd-Jodłowska Anna
Kocząb Elżbieta
Kojro Cecylia
Kolasa Roman
Komarowski Stefan
Korzeniowska Lidia
Kośmicki Jerzy
Koterska Wanda
Kowalczyk Kazimierz
Kowalska Krystyna
Kozłowski Walerian
Krastyń Alicja
Krupowicz Jadwiga
Kryszk-Malec Honorata
Krzemień Dariusz
Krzymiński Jerzy
Ksieniewicz-Bednarek Jolanta
Kuczma Bogumiła
Kuczma-Urbanek Katarzyna
Kuleszo Dariusz
Kuleszo Krystyna
Kuleszo Mariola
Kuls Jarosław
Kuras Teresa
Kurkiewicz Iwona
Kutnicka-Zabłocka Alicja
Kwiatkowska Krystyna
Kwiatkowski Szymon
Lang Małgorzata
Langner Andrzej
Lebiedziński Konrad
Lewandowska Małgorzata
Lewandowski Artur
Lewandowski Czesław
Lewicka Barbara
Lewicka Ludwika
Lewicki Henryk
Lewicki Zenon
Łada Karol
Łada Karolina
Łebek-Burzańska Teresa
Łodygowska Beata
Łowczecki Eugeniusz
Łukowiak-Rychlik Anna
Macierewicz-Panecka Ewa
Majewski Krzysztof
Malec Andrzej
Malinowska Grażyna
Malinowski Michał
Mandziuch-Sarzyńska Lydia
Matczuk Antonia
Matczuk Maciej
Mączyńska Zofia
Mączyński Maciej
Mialik-Kucypera Danuta
Michalak Bohdan
Michalak Joanna
Mielcarek Jolanta
Mielcarek Marcin
Mikołajczak Anna
Mikołajczak Witold
Minda Ewa
Miszczak Paweł
Misztal Krzysztof
Miśkiewicz-Niemiec Maria
Molenda Katarzyna
Monowid Ilona
Moskal Izabela
Nadrajkowska Marta
Namieśnik Katarzyna
Nowacka-Libura Teresa
Nowak Teresa
Nowakowska-Dudek Halina
Nowakowski Andrzej
Nowakowski Piotr
Nowosad Andrzej
Nowosad Anna
Obitko Jacek
Oleśkowska Łucja
Ostojska-Cyba Hanna
Paciorek Małgorzata
Panecki Karol
Panfil Andrzej
Pasikowska Jadwiga
Patalas Eligiusz
Pawińska Anna
Pawlak Małgorzata
Pawlak Tadeusz
Pęsiek Elżbieta
Piaskowska Jolanta
Piziewicz Jerzy
WYBORY DO SAMORZĄDU
Plewiński Jerzy
Płodzidyn Mariusz
Podkowinska-Jabkowska
Mierosława
Poławska-Juchacz Maria
Prabucka-Bartoszewicz Anna
Prusak-Grabkowska Maria
Rapicka Małgorzata
Romanowska Grażyna
Romanowski Andrzej
Rutkowska-Kopaczewska Janina
Rybarczyk Anna
Sadowski Leszek
Scheffler Krystyna
Seliga-Neyman Grażyna
Shawkat Ali
Siemko Tadeusz
Sierpień Lidia
Simińska Marta
Skiwski Władysław
Skłodowska Anna
Skoczylas Stanisław
Skrzypiec-Sikorska Ineza
Sławińska Jolanta
Sławkowska Joanna
Słowikowska Hanna
Sochaczewska-Fołda Elżbieta
Sokołowski Włodzisław
Sowa Wiesława
Specht Krystyna
Specht Urszula
Staśkiewicz Jerzy
Stempniak Tamara
Stężała Przemysław
Stężała Wioletta
Strzebońska Katarzyna
Strzeboński Bartosz
Stypczyńska Ewa
Szafrańska-Komarowska Ineza
Szeliga Sławomir
Szkudlińska Marta
Szkudlińska-Jakubowska
Monika
Szlanga Genowefa
Szlanga Józef
Szmidziński Ryszard
Szumlańska Zyta
Szumlański Artur
Szymandera Jacek
Szymczak Jacek
Szymkowiak Krystyna
Targoszyńska-Kośmicka
Grażyna
Tyszlukiewicz Bogdan
Urbanek Piotr
Urbańska Małgorzata
Wasilewski Krzysztof
Wągrowski Stefan
Wieczorek Janusz
Wieczorek Małgorzata
Wierzbicka Wiesława
Włodarczak Mariusz
Włodarczyk Bożena
Wodara-Fordońska Maria
Woroński Jan
Wójcik Janusz
Wróblewska Irena
Wulkowicz Artur
Wysztygiel Magdalena
Zaczyński Karol
Zaleski Aleksander
Zarada-Golec Anna
Zbomirska-Szczepaniec Danuta
Zieleziński Jacek
Żabicka Danuta
Żabicki Dariusz
Żuromska-Świerczyńska Lilia
REJON WYBORCZY NR 19
Bartkowiak Krzysztof
Barylska Anna
Bednarek Kazimierz
Benedykcińska-Miklas
Magdalena
Bernacka-Bocewicz Małgorzata
Biernat Tomasz
Bilewicz Robert
Budzińska Anna
Burzyński Krzysztof
Ciomek Cezary
Dereziński Tadeusz
Foltynowicz-Panfil Anna
Gaj Elżbieta
Gaj Jacek
Gorczyńska Laura
Januchowska-Siuda Mirosława
Karmiński Sylwester
Kicuł Jadwiga
Klimaszewski Wojciech
Komorowski Jarosław
Kotyńska Iwona
Lesikowski Jan
Mądra Wiesława
Mądry Zbigniew
Monowid Zbigniew
Nowak Edmund
Ogórkiewicz Barbara
Olewicz Antoni
Owedyk Józef
Owedyk Marcin
Pałubicka Bożena
Pęsiek Mirosław
Przybycień Cezary
Rusak Cezary
Rydzkowski Jacek
Siuda Jerzy
Sławiński Józef
Szadkowska Anna
Szeląg Jolanta
Wąsikowska Beata
Wieczorek Piotr
Wiśniewska Barbara
Zabrzyńska Iwona
Zientarska-Zalewska Krystyna
REJON WYBORCZY NR 20
Aksentowicz Karolina
Al-Khatib Naser
Badowska-Rak Ewa
Bardoń Roman
Bogdanowicz-Sikorska Anna
Brodziński Andrzej
Chojnacka Aleksandra
Czajkowski Mieczysław
Czarnecki Adam
Drabik Dariusz
Dzikowski Mariusz
Fiszer Robert
Grundkowski Wojciech
Hejnosz Krzysztof
Hercog Jerzy
Jacyna Kazimierz
Jasiński Andrzej
Jędrzejczak Grzegorz
Kabata Bogumiła
Kolas-Kufri Agnieszka
Kopeć Bogdan
Kościelak-Pieszak Agata
Kozak Ewa
Kozak Krzysztof
Kriger Jerzy
Królikiewicz Ryszard
Krzymień Maria
Kubaszewska Anna
Kukuła Paweł
Kwiatkowska Renata
Liszczyk Zofia
Maciak Magdalena
Mazurek Jan
Mbamu Nsonsa
Mołodecki Jerzy
Morzyńska Bożena
Murawska-Siemczyk Jadwiga
Niedźwiedź-Kujawińska Sylwia
Pawlak Lilianna
Przybysz Violetta
Radel Anna
Rogulski Bogusław
Roman Lidia
Rólska Beata
Rutkowski Ewaryst
Siemczyk-Dzwoniarkiewicz
Hanna
Sieradzki Antoni
Skoczylas-Hejnosz Jolanta
Skoliniec Lech
Smorawska-Kukuła Małgorzata
Solarczyk Krzysztof
Styga Marek
Szmyd Mieczysław
Tasarski Gerard
Tomczak-Szmygel Elżbieta
Torkowski Wojciech
Totongi Mahmud
Wcisło Tomasz
Wieczorek Alicja
Wodecka Dorota
Wodecki Maciej
Wojdyła Maria
Zawada Romuald
Zawada Wojciech
REJON WYBORCZY NR 21
Albrewczyńska Monika
Banaszek-Mućka Magdalena
Berghleh Osama
Bińkowska Ludmiła
Bronowicz Jarosław
Bronowicz Tatiana
Brudnoch Maciej
Bugalska-Kinal Ewa
Chrząszcz Halina
Cossengue Casimiro Adelino
Czajkowski Rafał
Czosnyka Jacek
Dąbrowska Marlena
Drapała Julian
Dulęba Jacek
Dzijak-Muniak Ilona
Gliszczyńska Halina
Głuszek-Orzechowska Luiza
Gospodarek Grażyna
Hanasz Janusz
Janowska Marzenna
Jaraczewska Justyna
Jasudowicz Robert
Jedynak Andrzej
Jóskowiak Renata
Józefowicz Michał
Kallas Danuta
Kaźmierska Hanna
Kinal Janusz
Korpal Stefan
Kotowska Danuta
Kozioł Piotr
Krawczyk Jolanta
Krzeszowski Grzegorz
Kubacka Irena
Lewna Arkadiusz
Makieła-Hejnicka Magdalena
Malikowski Piotr
Misiak-Badura Jolanta
Nawra Radosław
Nowicki Jerzy
Polan Stanisław
Romatowska Edyta
Rozmarynowski Andrzej
Stefaniuk Dariusz
Susicki Przemysław
Syrewicz Robert
Turoń Stanisław
Wagner-Kozioł Grażyna
Walczyk-Małycha Mirosława
Waleryś-Masiak Małgorzata
Wydrzyński Zbigniew
Zaborowski Henryk
Zdrojewski Kazimierz
Zmitrowicz Swietłana
Zmysłowski Wiesław
Zyber-Zapędowska Maria
REJON WYBORCZY NR 22
Dadzibóg Roman
Domżała Marek
Dura Mariusz
Erinfolami Basirat
Fanslau Dionizy
Gołata Barbara
Gruszka Artur
Jasiński Aleksander
Kolesińska Irena
Kolesińska-Janowczyk Natalia
Konkol Franciszek
Kubiak Alicja
Kuczma Jerzy
Kurek-Babula Anna
Kuźma-Skórczewska Edyta
Lorek Maria
Mystkowska Elżbieta
Niciak Leszek
Otfinowski Piotr
Panek Radzisław
Polański Tadeusz
Prusak Piotr
Pstrągowska Joanna
Semrau-Sampławska Karolina
Sławiński Mirosław
Smolarska Zdzisława
Smolarski Władysław
Stecz-Niciak Beata
Sukowski Jerzy
Sztenc Sławomir
Trempała Paweł
REJON WYBORCZY NR 23
Delikat Bogusław
Delikat Jan
Drogoś-Mierzejewska Bogumiła
Dziedzic Marek
Gełdon Anna
Górski Ryszard
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
11
WYBORY DO SAMORZĄDU
Haj Bakri Ghazwan
Hornung-Kręcka Mirosława
Jakubowska Beata
Jałocha Dariusz
Janik-Mesjasz Justyna
Jaromirska-Minczew Daria
Junk Stanisław
Kazyszka Zbigniew
Kośnik-Niżnikiewicz Teresa
Liszka Mieczysław
Majewski Tadeusz
Maluchnik Jacek
Mesjasz Tomasz
Mianowana Aneta
Minczew Gleb
Mochocki Leszek
Mrotek Andrzej
Mrotek Martyna
Ossowski Mieczysław
Pasternacki Oskar
Poćwierz-Laska Elżbieta
Podlaszewska Alina
Ruthendorf-Przewoska Teresa
Rutkowski Roman
Rzepkowski Andrzej
Skiba Artur
Skiba Tadeusz
Stankiewicz Marek
Stępień Iwonna
Strep-Szymańska Janina
Szalewska Urszula
Szymański Jerzy
Wiśniewski Dariusz
Wtorkowski Aleksander
Zieliński Romuald
Zwiewka Anna
Żukiewicz-Kęsik Krystyna
Żurakowska Anna
REJON WYBORCZY NR 24
Abramek Grażyna
Balcerek Helena
Balcerek Witold
Bartuzi-Łopusiewicz Lilianna
Bąk Zbigniew
Borsuk Ryszard
Chodzińska Małgorzata
Chołostiakow Magdalena
Cybichowska Mieczysława
Czemeżyński Jarosław
Czerska Ewa
Czuryło Maciej
Derc Aleksandra
Dolecka-Kuziemska Beata
Doliwka Henryk
Domachowska Barbara
Drachal Piotr
Drozdowski Marek
Duda Marian
Dybowski Krzysztof
Dzięgielewska-Kośmieja Bożena
Gackowska Iwona
Gawdzik-Florczak Ilona
Głowacka Irena
Gmitrzak Maciej
Gmitrzak Małgorzata
Goździalski Przemysław
Górski Janusz
Górski Mariusz
Gralec Artur
Grduszak Dariusz
Grela Piotr
Heidrich Tadeusz
12
Horoszkiewicz-Dąbrowska Jolanta
Jarosz Danuta
John-Grzegorzak Maria
Jóskowiak Reginald
Jułga Leszek
Karolczak Janusz
Kilanowska-Gackowska
Małgorzata
Kloska Zbigniew
Kośmieja Przemysław
Krasnopolska-Knioła Elżbieta
Krawczyk-Chromińska Barbara
Krzemińska-Siemaszko Romana
Kucharska-Fons Maria
Kulewski Wojciech
Kuliś Zbigniew
Kurowski Ryszard
Kuś Maciej
Linden Zofia
Magda-Putz Alina
Mardusińska Barbara
Michalak Alicja
Milczarek Andrzej
Mrozek-Górecka Sylwia
Nowacki Rafał
Nowohoński Jan
Pękala Marek
Porankiewicz-Dybowska Barbara
Pozorska-Heidrich Gabriela
Rajewska Bożena
Różycka Elżbieta
Sankiewicz Adam
Sarnowska-Soska Hanna
Schulz Piotr
Skórczewski Jacek
Soroka Helena
Stankiewicz Mieczysław
Stasik-Olewińska Aleksandra
Sternal-Wolańczyk Beata
Suszyna Halina
Szolginia Halina
Szolginia Michał
Szułczyński Robert
Szybowicz Grażyna
Świtlik Aleksandra
Trykowska Jolanta
Tucholska-Drachal Małgorzata
Tylińska-Szymkiewicz Jadwiga
Wenerska Elżbieta
Wiechno-Filipiak Sylwia
Wirska-Manthey Teresa
Wiśniewski Jerzy
Wnuk Jerzy
Woźniak Marek
Wójcik Iwona
REJON WYBORCZY NR 25
Cieliszak Grzegorz
Dentkowska Dorota
Falkiewicz Ewa
Flinik-Jankowska Magda
Goszczyński Andrzej
Gruss Tomasz
Jakubowski Tadeusz
Janczewska Barbara
Janczewski Janusz
Króliczewska Irena
Kujawski Ryszard
Lesińska Ewa
Lewandowska Magdalena
Malczyk-Nobis Teresa
Mardusiński Jacek
Mengauaco Manuel
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
Nowakowska Bożenna
Przybyłowski Paweł
Rolbiecka Ewa
Semrau Beata
Skrok-Wolska Dominika
Suś Lucyna
Szczygło Waldemar
Taczyński Jacek
Uziałło Jarosław
Woźniak Dorota
Wójcik Witold
Żak Marzena
REJON WYBORCZY NR 26
Barczyk Danuta
Barczyk Jadwiga
Barczyk Januariusz
Bazelak-Kłyszejko Danuta
Borzeszkowska Maria
Brodowski Krzysztof
Chrobot Agnieszka
Chrobot Andrzej
Czerwiński Bohdan
Gaca Mariola
Gaca Michał
Grzmiel Ignacy
Jarocki Czesław
Katulski Jarosław
Kłosek Alicja
Koczwara Krystyna
Kotowska Bożena
Kotowski Marek
Kozłowska Hanna
Kraska Elżbieta
Kroplewski Wojciech
Kulas Barbara
Machało Zofia
Maciejaszek Daria
Marchwiński Jan
Matuszelańska Halina
Michalak Tomasz
Mielniczuk Stanisław
Mierzwicka-Rademacher Maria
Muszyńska Krystyna
Myszkowska Anna
Myszkowski Andrzej
Nagórka Artur
Neumann Tomasz
Neumann Violetta
Nowaczyk Aleksander
Ossowska Teresa
Ott Stanisław
Pitera Monika
Płoszańska Agata
Płoszański Ryszard
Rydzkowska Iwona
Sass Alina
Stachowicz Tadeusz
Szanecki Andrzej
Szatkowska Eugenia
Śliwa Adam
Waszak Jadwiga
Wiśniewska-Pawlak Stefania
Zakrzewska Violetta
Zakrzewski Ireneusz
Zomkowski Marek
Żochowska Alina
REJON WYBORCZY NR 27
Bartos Jan
Biegała Jadwiga
Bogucki Jacek
Chudek Jarosław
Cipora Lidia
Czarnecka Krystyna
Domański Józef
Donotek Stefan
Drzewiecki Dariusz
Durczak-Hillemann Maria
Felski Krzysztof
Gaczkowska-Wollandt Anna
Gąsior Bogumił
Gmerek Grażyna
Goc Ignacy
Grego Anna
Hałas Paweł
Hillemann Jerzy
Hillemann Wojciech
Hinc Dariusz
Hinc-Ostrowska Elżbieta
Hoppe-Tomaszewska
Aleksandra
Horbatiuk Sławomir
Ilnicki Wiesław
Jesionka Danuta
Kiszka Maciej
Kmiećkowiak Aleksander
Knajdek Henryk
Koszek Alina
Koszek Jacek
Kościelniak Mieczysław
Kowalska Mirosława
Kubkowski Wiesław
Kujawińska Agnieszka
Kuss Tomasz
Latoch Izabela
Lorentowicz Halina
Łasecka Agnieszka
Malinowska Halina
Marańda Jan
Mizgier Marek
Musiał-Kubiak Anna
Nadolski Andrzej
Narożna Bożena
Olasińska Bogna
Ostrowski Grzegorz
Popiołek Sylwester
Porada Jacek
Prusak Elżbieta
Przybylska Jolanta
Przybylski Jan
Rajkowska Iwona
Rajkowski Wojciech
Rozmus Jerzy
Sajewicz Anna
Saskowska Teresa
Sawala Andrzej
Sawala Maria
Settaf-Cherif Bouchraya
Skowroński Michał
Sousak Masaoud
Spychalska-Adamczak
Renata
Stempniewski Andrzej
Szczęsna Beata
Szczęsny Wojciech
Usowska Wanda
Waśniewski Henryk
Wawrzyńska Janina
Wiśniewski Eugeniusz
Wojdyga Hubert
Wollandt Wiesław
Woźny Bronisław
Yuser Khaled
Zwolenkiewicz Maria
Zwolenkiewicz Tomasz
WYBORY DO SAMORZĄDU
REJON WYBORCZY NR 28
Adamowicz Maria
Adamska-Bartoszewska
Grażyna
Andruszkiewicz Melania
Arciszewska-Widlas Grażyna
Badocha Bożena
Badowicz Anna
Balcer Piotr
Barnigiel Mariusz
Bartczak Renata
Bartczak Robert
Bartoszyńska Magdalena
Behrendt Małgorzata
Białecka Hanna
Białka Danuta
Białkowski Jacek
Biedroń Beata
Bielska-Lisiak Krystyna
Bień Beata
Bieńkowska Aleksandra
Bigus Cezary
Bochniak Hanna
Bogdańska Barbara
Bogusz-Ryszkowska Danuta
Bohatyrewicz Eugenia
Borowska Elwira
Breczko Beata
Brocki Maciej
Bronisławski Jerzy
Burchard Marek
Cegielska Iwona
Cenker Błażej
Ceranowska-Ksobiech Ilona
Chamier-Gliszczyński Roman
Charko-Pypkowska Irena
Chądzyńska- Cenker Ewa
Chmielowiec Janusz
Ciepluch-Wróbel Joanna
Ciesielska Joanna
Ciszewska Anna
Cygańska-Rogalska Lilianna
Czajkowska Aldona
Czerwińska Ewa
Damazyn Joanna
Dębczyńska Joanna
Dobrzyńska Beata
Domaracka Elżbieta
Domaracki Zbigniew
Dubiel Joanna
Dyduch-Frydryszek Aleksandra
Dziedzic Marzena
Dżur Magdalena
Fadel Krystyna
Fels Wojciech
Figler Lucyna
Fiszer Urszula
Flader Aldona
Fortuna Agnieszka
Fórmaniak Joanna
Frąc Beata
Fryca Piotr
Furyk-Stopa Monika
Gatz Marek
Gąsior Sylwester
Gdaniec Małgorzata
Glabus Ilona
Głowacka Ewa
Głowacka Katarzyna
Głowacka Mariola
Golczyk Karolina
Goździewińska-Hinz Maria
Górzyńska Agnieszka
Grabarczyk-Żuk Aleksandra
Grębska-Furtak Beata
Grochowska Genowefa
Gromek Iwona
Gruss Sylwia
Grzesiak-Sołtysińska Maria
Gucwa Danuta
Gustaw Robert
Haj Obeid Anas
Handke Piotr
Harateh Bashar
Heise Lucyna
Hennig Katarzyna
Hennig Wojciech
Hermelin Leokadia
Hildebrandt Edyta
Hoffa Iwona
Hoffmann Bożena
Idzikowski Tymon
Isaryk Sergij
Jabłońska Urszula
Jakieła-Bujak Krystyna
Janik-Majewska Dorota
Janiszewska Grażyna
Janka-Kotlarek Natalia
Janowska-Marciniak Ilona
Jasińska Ewa
Jasińska Tamara
Jaskólski Marcin
Jaszewska Joanna
Jundziłł-Bieniek Ewa
Kabzińska Dorota
Kaczmarek Agnieszka
Kałwińska-Błońska Barbara
Kantorowska-Ślotała Bożena
Karłowicz Magdalena
Karłowicz Paweł
Katafiasz-Cebulska Maria
Kawecka Elżbieta
Kiełb-Lebioda Małgorzata
Klorek-Krug Elżbieta
Kłosowska-Dworek Beata
Kodzik Marta
Kolanowska-Kopińska Krystyna
Kopeć Małgorzata
Kotlarek Adam
Kowal Elżbieta
Kozera-Kuźma Elżbieta
Królak Hanna
Kubik Ewa
Kuchajewicz Daniel
Kuczyniecka Małgorzata
Kuczyńska Urszula
Kuffel Marcin
Kulikowska Violetta
Kuliński Andrzej
Kultys-Karolkiewicz Anna
Kuziemska Dorota
Kużdża-Klimkiewicz Zofia
Landowska Małgorzata
Lasota-Olejnik Hanna
Leśna-Baranowska Danuta
Lewińska Beata
Lubowska-Chojecka Małgorzata
Łosińska Agnieszka
Łukomska-Jasik Bożena
Maciejewska Magdalena
Majewska Małgorzata
Majewski Bartosz
Majewski Mirosław
Małek Maria
Marcinkowska Elżbieta
Matczak Grażyna
Matczak-Józefowska Joanna
Matuszewski Tomasz
Mażul-Rogowska Anna
Michałowska-Woźniak Ewa
Mikołajczuk Anna
Mikołajczyk Małgorzata
Miszewska Anna
Możdżeń Dariusz
Możdżeń Dorota
Mucha Jerzy
Najborowska Ewa
Niewińska Małgorzata
Niwiński Piotr
Nosek-Szamałek Katarzyna
Nowak - Maciejewska Eliza
Nowicka Anita
Nowicka-Chałasińska Joanna
Oczki Janina
Olasiński Krzysztof
Orlikowska Magdalena
Osińska-Tobolska Katarzyna
Ostrowska Elżbieta
Pałejko Maria
Pawlitka Piotr
Perczak Aleksandra
Perczak Magda
Piaskowska Ewa
Piątek Maria
Porządna Ewa
Powidzka Aleksandra
Prątnicka Dorota
Przybylska-Sikorska
Mieczysława
Przygoda Krzysztof
Ratajczak Michał
Rawicki Michał
Redloch Joanna
Rhone Izabela
Robakowska Elżbieta
Rodowicz-Buchelt Agnieszka
Rogowski Marek
Rojek Agnieszka
Rokicka Małgorzata
Rokitiańska Mirosława
Rybarczyk Barbara
Rzeczewska Ewa
Sadkiewicz Ewa
Sadurska Alina
Sadurski Mariusz
Safian Florian
Sapielak-Kiczyńska Elżbieta
Sawicki Adam
Siemieniuta Aleksander
Siuda-Woźniak Magdalena
Skalska Elżbieta
Skała Krzysztof
Skierski Kamil
Skórczewska Małgorzata
Skrzyńska-Szczepaniak
Katarzyna
Skrzypiec Agnieszka
Sławiński Wiesław
Smagacka-Mross Grażyna
Smolik Zofia
Sobecki Piotr
Sobkowiak-Swigon Małgorzata
Spychalska-Meller Dorota
Stępień Elwira
Sykutera Alina
Szeszycka Marzena
Szpinda Emilia
Szulist Kazimierz
Szymańska Barbara
Szyperska Dorota
Szyplińska Marzena
Szyszymar-Kierpiec Renata
Świerczyński Tomasz
Święcicka Marzena
Talar Barbara
Terziman Karolina
Tocha-Parszyk Iwona
Trojanowska-Potemska Irena
Trypuć-Magdziarz Aleksandra
Trzaska Hanna
Uram Danuta
Walentowska-Jelonek Krystyna
Wanko Ewa
Wasielewska Iwona
Wasilewska Anna
Wasilewska Halina
Welc Alina
Wieczorek Ewa
Wieczorkowska-Molus Hanna
Więckowska-Janik Grażyna
Winiarska Liliana
Witek Danuta
Witek Jerzy
Witkowski Adam
Wlazło Iwona
Wnuk Anna
Wojak Renata
Wojciechowska Anna
Wojtecka Maria
Worona Elżbieta
Wozikowski Maciej
Woźny Alicja
Wronecka Małgorzata
Wrońska Katarzyna
Wróblewski Józef
Zaborowska-Olijewska
Aleksandra
Zająkała Anna
Zastępowski Tomasz
Zielińska Dorota
Zielińska Monika
Zieliński Andrzej
Ziemińska Ewa
Zobek-Bujok Anna
Żukowska-Bryja Hanna
REJON WYBORCZY NR 29
Abramczyk Barbara
Aleksandrowicz Michał
Bartkowiak Dobromira
Białach Anna
Białach Krzysztof
Bieńkowska Grażyna
Binek-Horbowska Anna
Bogusz-Golec Karolina
Bohuszewicz Małgorzata
Borucka Anna
Breisa Barbara
Buczkowska Barbara
Budzyń Barbara
Burkowska-Jędrzejczak
Alfreda
Chmielewska Ewa
Chmielewski Marcin
Chodkiewicz Piotr
Ciomek Małgorzata
Czapla Agata
Długołęcka-Zaleska Ewa
Droszcz Andrzej
Feliszkowska-Goc Anna
Figaszewska-Górna Hanna
Figlus Bożena
Frankowska-Klockiewicz Zofia
Glaza Halina
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
13
WYBORY DO SAMORZĄDU
Głodowska Anna
Głowacki Karol
Głowacki Łukasz
Goc Michał
Grabowska Ewa
Hachuła Aleksandra
Haliszczak Anna
Hebisz Jolanta
Jacyna Anna
Jacyna Barbara
Jańczak-Biegańska Ewa
Jarecka-Knajdek Maria
Jaroszewicz-Goral Waleria
Jarząbek Danuta
Jasik-Bardoń Violetta
Kanarkowska Maria
Kaźmierski Jan
Klimaszewska Anita
Koszewska Janina
Kowalska Alina
Kowalska Krystyna
Kowalska Małgorzata
Kownacka Ewa
Kozłowska Bożena
Krajewska-Popiołek Joanna
Krasecka Krystyna
Krzyżaniak Małgorzata
Kubkowska Izabela
Kucharska Izabela
Kufri Riyad
Kurczewska Alicja
Kurczewski Krzysztof
Kwiatkowska Grażyna
Lesikowska Dorota
Lewandowska Wiesława
Lewandowska-Goc Lidia
Majkowska Teresa
Mańkowska Ewa
Marcinkowska Janina
Michalak Aleksandra
Michalak Czesław
Michalak Krzysztof
Nadolska Czesława
Niedbalska Małgorzata
Niklas Mariusz
Nyka Mariola
Ojczenasz Hanna
Olasiński Wojciech
Olczykowska Barbara
Olewicz Teresa
Osińska Joanna
Osińska Maria
Osińska-Mezer Marzenna
Owedyk Agnieszka
Pawlak-Kuta Ewa
Pietrzak Katarzyna
Popielewska Beata
Popławska Dorota
Prochownik Wiesława
Prusak Andrzej
Rusak Irena
Siemko Iwona
Solarczyk Jadwiga
Stranz Krystyna
Stróżyńska Danuta
Sudół-Janczak Agnieszka
Szkudliński Wojciech
Szmyd Maria
Szocik Aleksandra
Trzaskowska Aneta
Waśniewska Karin
Waśniewski Andrzej
Werbińska Elżbieta
Wiśniewska Jolanta
14
Wójcik Janina
Wrzosek Anna
Zawada Jerzy
Żbikowska-Kranc Jadwiga
Żebrowska-Kubis Danuta
Żychski Henryk
REJON WYBORCZY NR 30
Antoszek Mariola
Ballmes Danuta
Baranowski Robert
Barczyk Cezary
Barczyk Olga
Borkowska Małgorzata
Buczyńska Hanna
Buda Roman
Chybalski Władysław
Chylewska Celina
Ciemińska-Stenka Regina
Dobosz Ewa
Dykas Anna
Głodek Anna
Goc Waldemar
Gruszka Jerzy
Herezo Marcin
Horyd Beata
Jakubowski Marcin
Kamińska Irena
Kapsa-Sroczyńska Maria
Karwasz-Szerszeń Małgorzata
Kasprzak Barbara
Klonowska-Rospłoch Maria
Kolator Sławomir
Komasińska Barbara
Kopczyńska Małgorzata
Kowalska-Kaczmarek Barbara
Kowol Ernest
Kraska Janusz
Krupińska Anna
Krysińska Joanna
Krzyżanowska Beata
Kubicka Wiesława
Marszałł Jacek
Muttke Katarzyna
Niespodzińska Małgorzata
Nowacka Danuta
Nowaczewska Katarzyna
Pawelska Anna
Pietrzakowska-Kaliszek
Elżbieta
Polenceusz Katarzyna
Popielarz Teresa
Pozorski Cezary
Przybyłka Rafał
Rochon Stefan
Sadkowska Małgorzata
Samków Roman
Sieczko Barbara
Skiba Felicja
Sobczyńska-Budaj Iwona
Sołtysińska Justyna
Stachowiak-Konkol Renata
Steklińska-Grela Aleksandra
Straburzyńska Maria
Szlezer Zbigniew
Tołoczko-Gruszka Izabela
Troszczyńska Karolina
Weiner-Romańska Małgorzata
Wojciechowska Wiesława
Wojtania Małgorzata
Wróblewska-Lachowicz Dorota
Wyrozębski Jarosław
Zacharska Zofia
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
Zgórzyńska-Ruszkowska
Agnieszka
Zielińska Maria
Zielinska Joanna
Żemojtel Józef
REJON WYBORCZY NR 32
REJON WYBORCZY NR 31
Banaszkiewicz Jolanta
Białożyk Paweł
Chełkowski Przemysław
Czajkowski Eugeniusz
Czudżak Małgorzata
Czudżak Tomasz
Domisiewicz Barbara
Dychus-Duczmal Joanna
Dyduła-Kuczerowska Anna
Gabrylewicz-Gorbaszewicz
Renata
Gaca Maria
Gehrke-Szubartowska Elżbieta
Goliszewska-Nowak Iwona
Granowska Aleksandra
Grewling-Chełkowska Anna
Heftowicz Anna
Jabłońska-Urbanowicz Lidia
Jakś Marta
Kalata Mariola
Karczewska Małgorzata
Kolesiński Stefan
Kołcz Romana
Kołnierzak Sylwia
Kopa-Stanik Ewa
Kowalczyk Andrzej
Lachowicz-Wiśniewska
Magdalena
Łenyk Hanna
Majewski Andrzej
Makieła-Lehmann Liliana
Malicka-Misiak Alicja
Małecki Zbigniew
Mazurkiewicz Józef
Mielcarzewicz Aleksander
Moska Izabela
Musiał Jerzy
Najs Karol
Niewadzi Magdalena
Nurczyńska Joanna
Orienter Anna
Oszczak-Nowak Barbara
Otfinowska Eleonora
Pawelec Janina
Pawelec Wiesław
Pilarczyk Jacek
Pilut Krystyna
Pogodzińska-Adrianek Iwona
Redka Renata
Reszkowski Maciej
Rosa Katarzyna
Rymarowicz Emilia
Rynkowski Tomasz
Sadowski Maciej
Sochacka Dorota
Sokala-Lewandowska Lidia
Struzik Małgorzata
Suchodolska Liliana
Sukiennik Marta
Suszek Hanna
Szarkowska-Panek Irena
Szmulewicz Daria
Szwedowska Alicja
Szymańska-Małecka Joanna
Wachowicz Dorota
Waligórska Maria
Wróblewski Jan
Zdrojewska-Bohuszewicz Maria
Adamczak Krystyna
Adamczak Stanisław
Adamczewska-Mroczkowska
Elżbieta
Adolska Barbara
Ćwikowska-Kassian Elżbieta
Alski Bernard
Andruszkiewicz Marek
Andrzejowska-Sucharska
Wiesława
Arciszewska Franciszka
Augustyn-Siemaszko Aleksandra
Badeńska Irena
Badeński Ewaryst
Balcar-Boroń Anna
Balińska Barbara
Balul Hubert
Banaszewska Helena
Banaszewski Tadeusz
Barabas Wacław
Baranowska-Żbikowska Krystyna
Bartczak Ryszard
Batko-Ostrowska Melania
Behrendt Zdzisława
Benedyk Michał
Berent-Derda Zofia
Bermański Tadeusz
Bialik-Bielińska Jolanta
Biała Barbara
Białecka Władysława
Białowąs-Suchanek Mirosława
Bielawska Janina
Bielerzewska-Donaszewska
Miranda
Bielińska Helena
Bilska Jadwiga
Bilski Lech
Boduch-Nowicka Halina
Boguszyński Mieczysław
Bołchowitinow Ałła
Borowiecki Maciej
Borowska Ewa
Borsuk Alicja
Borzyszka Barbara
Bowszyk-Nowajczyk Bożena
Broniarczyk Barbara
Broniarczyk Józef
Brychczyńska Irena
Brycz Fryderyk
Brzeziński Roman
Brzyk Wanda
Budrewicz-Burczyk Krystyna
Bugalski Roman
Bujakiewicz Janina
Burchacka Anna
Butowska Maria
Charuk-Jankowska Lucja
Chmara Jan
Chmielecki Marian
Chmielewska Zofia
Cholewiński Andrzej
Chrzan Stefania
Chrzanowska-Winnicka Irmina
Chybowska Krystyna
Ciarkowska Hanna
Ciechanowska Krystyna
Cieliszak Roman
Cieślak Michał
Cisowska Krystyna
WYBORY DO SAMORZĄDU
Ciszewska Krystyna
Ciucias Bogna
Cybulska-Nowak Jadwiga
Cyran Barbara
Czajkowska Gertruda
Czajkowska Jadwiga
Czajkowski Stanisław
Czapliński Jan
Czarnecka Cecylia
Czarra-Głowacka Wiesława
Czechowicz Witold
Czeczot Olga
Czerwińska Bogusława
Czerwińska-Dihm Irena
Czuba Eugeniusz
Czyżewska Teresa
Dąbrowska Małgorzata
Deptuła Urszula
Dębicka-Małkowska Danuta
Długołęcki Ryszard
Dmochowska-Adamczyk Antonina
Dobrzycka-Pawlak Stefania
Dobrzyńska-Puckowska Barbara
Domaniewski Jan
Domańska-Midura Halina
Dominowski Adam
Dończyk Anna
Dornowska Jadwiga
Drygiel Wiktoria
Drzewiecka Aleksandra
Dulska-Rychlik Lucyna
Dymek Urszula
Dziewiątkowska Alina
Dzięcioł Jerzy
Ellert-Stachura Joanna
Fiałkiewicz Ludmiła
Foersterling Ewa
Frasz Robert
Fronczek Zbigniew
Gajda Barbara
Gajewska Krystyna
Gajewski Henryk
Gałaj Zdzisław
Gałecka Ewa
Gehrke Janina
Geppert Marian
Gidlecki Zenon
Gielnik Danuta
Gientkowska Aleksandra
Glińska Regina
Głowacki Zygmunt
Głowaczewska Wanda
Gniazdowski Ryszard
Gnyś Janusz
Gnyś Teresa
Goc Maria
Gordon-Kaczmarek Izabela
Gosk-Kowalska Teresa
Goszczyńska Alicja
Goszczyńska Danuta
Goszczyński Wiesław
Górniak Halina
Górska Krystyna
Górski Stanisław
Grabowicz-Szamocka Teresa
Graczykowski Roman
Graduszewska-Czerebiej
Krystyna
Gromala Franciszek
Grombala-Grabiec Grażyna
Grygorczyk Henryk
Grzeszczak-Kochan Wanda
Grzybowska-Rogulska Halina
Gulczyńska Bernadeta
Gumińska-Brycz Maria
Gustowski Aleksander
Guzińska Barbara
Handke Maria
Hatala-Gniazdowska Romana
Heise Kazimiera
Hoffa Lidia
Hoffman Urszula
Hozakowska Mieczysława
Hryncewicz Witold
Ilczyszyn-Ziętak Halina
Jabłońska Maria
Jakusz-Gostomska Ewa
Janicka-Beuth Lidia
Jankiewicz Sylwia
Jankowska Ewa
Jankowska-Karwacka Danuta
Jankowski Jerzy
Jankowski Włodzimierz
Januszewska Maria
Janusz-Szczukowska Anna
Jaroszewski Krzysztof
Jarzemski Zdzisław
Jerka Andrzej
Jędrysik-Czerniawska Halina
Jobke-Kępińska Krystyna
Jundziłł Barbara
Jurczyszyn Maria
Kabuła Stanisława
Kaczanowska-Burker Ewa
Kaczmarek Teofil
Kaczmarek-Szot Róża
Kaczyńska Janina
Kaliska Grażyna
Kaliski Jerzy
Kamiński Hieronim
Kamiński Kazimierz
Kania Tamara
Kaniasty Antoni
Kaniasty Maria
Kannchen-Preus Danuta
Karolkiewicz Krystyna
Karpińska Ewa
Karpiński Zbigniew
Kasperska-Kowalczyk
Wacława
Kasprzak-Bąk Krystyna
Kawka-Rybacka Eugenia
Kędzierska-Jasińska Krystyna
Kinal Krystyna
Kin-Rajewska Bożena
Kisielewska Małgorzata
Klepacki Jerzy
Klimkiewicz-Molska Alicja
Klugiewicz Anna
Kłobus Józef
Knitter-Grądziel Bogusława
Kochan Ryszard
Kocikowska Wanda
Kocińska-Konopko Lukrecja
Kojro Andrzej
Kokoszczyński Leopold
Kołakowska Tamara
Kordus Urszula
Kordus Zdzisław
Kortus-Derenda Maria
Korzeniewska-Żuk Elżbieta
Kosińska-Lutogniewska Janina
Kościałkowska Elżbieta
Kościałkowski Zygmunt
Kotarska-Jerka Irma
Kowalewska Ildefonsa
Kowalewski Tadeusz
Kowiański Zbigniew
Kozłowska Janina
Kozłowska-Romanowska Halina
Kozłowski Stefan
Kożuchowska Krystyna
Kożuszko Krystyna
Krassowska-Strubińska Maria
Krawczenko-Kochanowska
Helena
Krukiewicz Zbigniew
Krupa-Kwiatkowska Krystyna
Krysińska-Malan Lucyna
Krzekotowska Anna
Krzysztoszek-Laskowska Lidia
Książek Maria
Kubisiak Danuta
Kubisiak Miron
Kuchajewicz Karolina
Kucharska Anna
Kucharski Eugeniusz
Kucińska-Klessa Barbara
Kuczun-Świątkowska Alina
Kujawa-Wilamowska Janina
Kunz-Juszczuk Iwonka
Kureczko Aleksandra
Kurowiak Jolanta
Kusiewicz Irena
Kuźmińska Anna
Kuźmińska Ewa
Kwaśniewska Jolanta
Kwiatkowska Barbara
Kwiatkowski Tadeusz
Laskowski Ryszard
Latos Edward
Lemanowicz Grażyna
Leończyk Roman
Leszczyńska Jolanta
Leśniarek Józef
Lewandowska Elżbieta
Lewandowska Halina
Lewandowska Krystyna
Lewandowska-Jędrzejczyk
Anna
Lewandowski Tadeusz
Lewandowski Tadeusz
Lewczuk Zbigniew
Lewińska Maria
Lewonowska Alina
Lica Bogumiła
Lipowska-Pawlak Krystyna
Loose Janina
Lubińska Aleksandra
Łuczak Irena
Ługowski Bolesław
Łukaszek Marian
Łukowiec Zofia
Machowska Urszula
Machulska-Wolańska Halina
Maciak Stefan
Maciejewska Marianna
Mackiewicz Irena
Mackiewicz Zygmunt
Mackiewicz-Tomasik Anna
Madej-Borzęcka Eugenia
Magierowska Maria
Malak Kazimiera
Malak Stanisław
Maleszewska-Zabojska Helena
Malinowska Anna
Małysiak Barbara
Marchel Ewa
Marchocka-Michniewska
Stanisława
Markiewicz Iwona
Markowska Danuta
Masłowska Idalia
Mateja-Jachymiak Stanisława
Matkowska Grażyna
Maziarczyk Ryszard
Mazur Janina
Mazur Marian
Mazur Roman
Mądrzycka Irena
Mąka Alicja
Meissner Michał
Mejran-Wetoszka Iwona
Michalak Jadwiga
Michalak Kazimierz
Mieczkowski Antoni
Mielczarska Krystyna
Miklewska-Olijewska Zuzanna
Mikulska Zofia
Mikulski Bolesław
Mikulski Zbysław
Milczyńska-Baranowska Bożena
Milla Jan
Mindak Stanisław
Mistygacz Jerzy
Molik-Lasek Alicja
Moskalek Barbara
Mrozińska Elżbieta
Mścichowska-Chmura Krystyna
Mucha Edmund
Murawski Konrad
Nadratowska-Kowalewska
Anna
Nagórny-Martynowski Andrzej
Narewska Alicja
Nartowicz Edmund
Narzyńska Krystyna
Nawrot Danuta
Niesłuchowska Eugenia
Niewrzędowska Józefa
Nowaczyk-Michalak Anna
Nowak Irena
Nowak Stanisław
Nowakowska Zofia
Nowakowski Mieczysław
Nowicki Andrzej
Okuniewska-Leśniarek Krystyna
Olejarczyk Józef
Olszański Grzegorz
Orylska Dorota
Orzechowska-Nawrocka
Daniela
Osiński Henryk
Owczarzak-Wereszko
Mirosława
Paczuska Halina
Pałaszewska Grażyna
Papierkowska-Zduniak Janina
Paszkiewicz Barbara
Pawela-Kaniewska Zofia
Pawlak Hanna
Pawlicka Izabela
Pawlitka Maria
Pazdyga Roman
Pech Elżbieta
Pelc-Hoppen Grażyna
Pera Janina
Petrus Eugeniusz
Petrus Halina
Petrykowska Halina
Piaskowska Halina
Pieślak Jolanta
Pietras-Budzińska Barbara
Pietruszenko Paweł
Pietrzak Aleksandra
Pietrzycka-Nowacka Barbara
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
15
WYBORY DO SAMORZĄDU
Piotrowicz Elżbieta
Piotrowska Eleonora
Piziewicz Urszula
Pliszka Ewa
Podgóreczny Bogumił
Pokora Jadwiga
Polak Maciej
Polak Maciej
Polasik Marta
Połomski Radosław
Ponikiewska Wanda
Popa Krystyna
Popławska Krystyna
Porzych Hanna
Procel Zbigniew
Protas-Drozd Franciszka
Pruss Marian
Pruś Stanisława
Pryboda Kazimiera
Przewoska-Błaszczyk Renata
Przybylska-Siewert Klaudia
Przybylska-Witkowska Aldona
Przybylski Alfred
Przybysz-Gębska Irena
Przyłożyńska Regina
Puchalska-Żmigrodzka Bożena
Puckowski Tadeusz
Purzycka Krystyna
Racka-Kempka Małgorzata
Radziński Leon
Radziszewski Tadeusz
Rakowski Zdzisław
Rączewski Artur
Remidowska Halina
Reszkowska Lucyna
Reszkowska-Karl Ewa
Reszkowski Jerzy
Rewakowicz Maciej
Robaszewska Urszula
Roesler-Pomorska Halina
Rogowski Jerzy
Romańska Zofia
Rost-Malinowska Maria
Roszkowiak Halina
Rościszewski Mieczysław
Rozbicka Eugenia
Rozwodowska Mirosława
Różewicka-Łukowicz Jolanta
Rudnicka-Noniewicz Maria
Rumińska-Nasiadek Romana
Rusin Halina
Rutka Barbara
Rutkowski Sylwester
Rychlicka-Mudyna Barbara
Rychlik Urszula
Rydzkowska Maria
Rymkiewicz Longin
Sadkiewicz Hanna
Sadkiewicz Józef
Sarnowski Jan
Sarosiek-Porębska Teresa
Sarrazin Olgierd
Sarulewicz Zofia
Sawicka-Budzbon Bożena
Sawicka-Murowicka Anna
Sawiełajc Krystyna
Sawkiewicz Zdzisława
Schlichtinger Ewa
Senkus Jan
Serbin Amelia
Siatkowska Elżbieta
Sieczko Janusz
Sielski Jerzy
Sierzputowska Anna
16
Sir Jan
Siwiak-Kodzik Halina
Skaja-Sobota Krystyna
Skiba Danuta
Skibska-Zimnoch Maria
Sklepowicz Witold
Skowron Adam
Skowron-Ciesielska Kazimiera
Skrzypek Ryszard
Słaboszewska Krystyna
Smektała-Jankowska Helena
Sobolewska-Grzelak Elżbieta
Sochacz Zbigniew
Sokal Barbara
Sokalska-Nowak Wanda
Sokołowska-Frącek Barbara
Sokół Anna
Solarski Andrzej
Soliwodzka-Tomas Maria
Spionek Zdzisław
Spyra Stanisław
Stachowiak-Nowicka Czesława
Stasiak-Sobańska Danuta
Staszkiewicz Wanda
Stawicka Anna
Stefaniak Elżbieta
Stefańska-Nartowicz Alicja
Strubiński Andrzej
Styp-Rekowska Wiesława
Sucharski Stefan
Suligowska-Żukowska Anna
Suroż Emilia
Sypniewski Jerzy
Szamocki Benedykt
Szczepańska Maria
Szepietowska Danuta
Szeremeta-Mizerska Marta
Szukalska Zofia
Szweda Ewa
Szymańska-Furgoł Janina
Szymański Mieczysław
Szyplińska Danuta
Ściegienna Urszula
Śleszycka Krystyna
Ślifierz-Piotrowska Elżbieta
Śniegocka Dobrochna
Śniegocki Jacek
Świątkowski Karol
Świeżewska Janina
Świstun Jerzy
Świtka Ewa
Świtoński Aleksander
Terziman Edmunda
Tomasik Mieczysław
Tomaszewska-Lewczuk Maria
Tomczyk Danuta
Tomczyk Halina
Trybuś Leszek
Trzcińska Teresa
Trzciński Janusz
Trzebińska-Frydrychowska Ewa
Trzepkowska Jadwiga
Tytulska Danuta
Urban Roman
Urbańczyk Teresa
Uszyński Mieczysław
Wachecki Zdzisław
Walewska-Sroga Maria
Walkowiak-Mross Izabela
Walter-Gaube Danuta
Waraksa Aleksandra
Warda Irena
Waszak-Więckowska Daniela
Wawrzyniak-Senkus Bożena
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
Wawrzyński Zenon
Weiner Karolina
Wenderlich Wiesława
Wereszko Czesław
Werońska Danuta
Weyna-Olszewska Zofia
Wicińska-Szudarska Barbara
Widerkiewicz Tadeusz
Widomska Lutobora
Wierciński Andrzej
Wilczyńska-Firyn Hanna
Wilk-Lachowicz Barbara
Winiarski Stanisław
Wirszyłło Barbara
Witek Ewa
Włodarczyk Alicja
Wojciechowska Wanda
Wojcieszek Wanda
Wojtanowska Halina
Wojtanowski Ireneusz
Wojtkiewicz-Wachecka Barbara
Wołyniec-Zawiślak Elżbieta
Wozikowska Jadwiga
Woźniak-Ciszewska Daniela
Wróbel Wiesław
Wysocka Elżbieta
Wysokińska-Płaczek Wanda
Zachara Bronisław
Zaczkiewicz Andrzej
Zalejska Elwira
Zawiślak Alicja
Zdrzałka-Struzik Kazimiera
Zielińska Mirosława
Zillmann Alfons
Zillmann Alina
Złotowska Halina
Złotowski Tadeusz
Zommer-Rydzkowska Anna
Zomrowski Lech
Żbikowski Roman
Żmudzińska Bożena
Żmudzińska Irena
Żuk Sławomir
REJON WYBORCZY NR 33
Augustyniak Michał
Bednarek Aleksandra
Behnke Katarzyna
Berczak Beata
Białecka Magdalena
Białecki Marcin
Brzozowska Katarzyna
Czyżowicz Adrian
Danek Michał
Dawgul Marcin
Dąbrowska-Gizińska Anna
Domaracki Piotr
Drewnik Anna
Dura Marta
Ekert-Balcer Katarzyna
Filipiak Jan
Florczyk Marcin
Fotovat Małgorzata
Furmaniak Julita
Ginter Magdalena
Giziński Lech
Graczykowska Agnieszka
Grzelak Karolina
Grzyb Sebastian
Haławaj Małgorzata
Hankiewicz Karolina
Harat Maciej
Jagodzińska Dorota
Janicki Radosław
Janik Anna
Jaroszuk Joanna
Jaworowska Iwona
Jesa Marta
Kitowska Joanna
Koczorowski Andrzej
Kopczyńska Anna
Kopeć Michał
Kowal-Skimina Anna
Kowalska Ilona
Kowalski Marek
Kruk Kacper
Krzyś Ewa
Kurzyna Agnieszka
Kuźba-Kryszak Tamara
Lewandowska Kinga
Lewandowski Maciej
Ligarzewska Laura
Ładniak Tomasz
Łężyk Eliza
Łukasik Dawid
Łyjak Magdalena
Makowska Paulina
Manafova Ilona
Matyniak Agnieszka
Mielniczuk Kamila
Mroziński Michał
Muszyńska Alicja
Neska-Długosz Izabela
Niwińska Paulina
Nożykowska Marta
Ohla Jakub
Oleszkiewicz Dorota
Pawelska Karolina
Pawlak Paulina
Piątkowska Magdalena
Piotrowiak Ilona
Prątnicki Łukasz
Prusakowska Joanna
Puciłowska Patrycja
Pujanek Zuzanna
Rakoca Michał
Reetz Anna
Reszczyńska Marika
Rybicka Justyna
Rzadkowolska Karolina
Schiller Marcin
Skoczylas-Makowska
Natalia
Skorupka-Issa Martyna
Słomska Hanna
Sobolewski Łukasz
Soliński Piotr
Stasienko Elżbieta
Sterkowicz Tomasz
Szal Agnieszka
Szarowska Agnieszka
Szulczewska Anna
Ślagowska Justyna
Ślosorz Aleksandra
Świątecka Joanna
Tarnolicki Maciej
Urbanowicz Paweł
Urbańczyk Anna
Waleryś Magdalena
Wasiuta-Śniegowska Joanna
Wiśniewski Mikołaj
Wochna Edyta
Woda Łukasz
Wojewnik Karol
Wyszkowska Marta
Zboiński Adam
Zwolińska Aleksandra
Rok 2008 okazał się dla Kliniki Kardiochirurgii ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 wyjątkowo dobry. Lekarze
po raz pierwszy od 1998 r., czyli od momentu, kiedy wykonano tu pierwszą
operację serca, przeprowadzili w ciągu jednego roku ponad 1000 zabiegów.
W ten sposób bydgoska Klinika dołączyła do grupy kilku spośród 26 ośrodków w Polsce, którym udało się osiągnąć taki wynik. Tymczasem jeszcze
w 2002 roku jednostka miała „na liczniku” 1000 operacji serca łącznie.
Wzrost ilości wykonywanych zabiegów to dobra wiadomość dla pacjentów. Nie trzeba już
czekać, jak jeszcze niedawno, nawet ponad rok
na planowy zabieg, a tylko kilka tygodni. „Teraz okres oczekiwania wiąże się tylko z czasem
potrzebnym do tego, by pacjenta do operacji
przygotować – zapewnia doktor Wojciech
Ogorzeja, kardiochirurg z Kliniki – Przeprowadzić diagnostykę, wykonać konieczne badania
np. koronarografię, echo serca, skierować na
konieczne konsultacje lekarskie.”
Tak się złożyło, że tysięczna operacja w Klinice odbyła się w trybie pilnym. Skierowana
przez kardiologów 73-letnia chora z zaawansowaną chorobą wieńcową, wymagała
szybkiej interwencji kardiochirurga. „Pacjentce wszczepiliśmy pomosty omijające
zwężenia w tętnicach wieńcowych, czyli
tzw. by-passy. Użyliśmy tętnic piersiowych wewnętrznych, przy pomocy których wykonaliśmy
cztery zespolenia obwodowe. – opowiada o zabiegu, który w Klinice wykonywany jest rutynowo, jej kierownik, prof. Lech Anisimowicz
– Zdecydowaliśmy się na zastosowanie by-passów tętniczych, a nie żylnych, chociaż ta
technika jest bardziej wymagająca, trudniejsza, dłuższa. Można powiedzieć, że potrzebuje naprawdę dobrego chirurga. Odległe wyniki pokazują też, że tętnicze by-passy,
wprawdzie porównywalne jeżeli chodzi o bezpośredni efekt pooperacyjny z by-passami żylnymi, funkcjonują lepiej i dłużej. Pomosty tętnicze korzystne są zarówno u młodych osób
– z racji lepszej jakości tętnic piersiowych wewnętrznych jako materiału, niż żył, jak też u ludzi starszych – z zaawansowaną miażdżycą,
ze złą jakością aorty, do której żylne pomosty trzeba by było przyszyć.”
Wszczepiane by-passy tętnicze mogą
funkcjonować nawet kilkadziesiąt lat, pod warunkiem, że choroba podstawowa operowanych pacjentów – miażdżyca zostanie odpowiednio opanowana.
Klinika Kardiochirurgii w Juraszu należy do
nielicznych ośrodków w Polsce, gdzie pomostowanie tętnic wieńcowych odbywa się
prawie wyłącznie bez użycia krążenia pozaustrojowego. Po gdańskiej kardiochirurgii
wykonuje się tu najwięcej zabiegów na bijącym sercu. „Tylko w około 20 przypadkach
w skali roku, na kilkaset wykonywanych
procedur wieńcowych, zdarza się, że podczas
zabiegu musimy użyć krążenia pozaustrojowego. U ponad 90 proc. chorych zabieg wykonujemy na bijącym sercu. – zaznacza
prof. Lech Anisimowicz – Dla pacjenta starszego i obarczonego dodatkowymi chorobami, taka metoda oznacza bezpieczniejszy
zabieg i nie grozi, jak zdarza się w przypadku użycia krążenia pozaustrojowego, przykrymi konsekwencjami w okresie pooperacyjnym, takimi jak: uszkodzenia krwinek, reakcje immunologiczne, zapalne, biochemiczne.”
Warto dodać, że starsi, około 70-letni chorzy, przeważają wśród pacjentów Kliniki.
Najstarszy pacjent, któremu założono tu by-passy miał 92 lata!
Operacje wieńcowe stanowią ok. 70 proc.
wszystkich wykonywanych w Klinice. Pozostałe zabiegi dotyczą tętniaków oraz wad zastawkowych nabytych – np. zwężenia zastawek: aortalnej, mitralnej lub ich niedomykalności – i niemal w połowie przypadków są
to operacje złożone, bo często razem z chorobą zastawek współistnieje choroba wieńcowa.
Lekarze z Kliniki Kardiochirurgii podkreślają, że nie mogliby istnieć bez dobrej
współpracy z kardiologami. „Dobra organizacja i duża aktywność otaczających nas
ośrodków kardiologicznych sprawia, że udaje się nam zapewnić fachową pomoc w optymalnym czasie, a bardzo często operacje
w tutejszej klinice wykonuje się ze wskazań
pilnych.” – mówią.
W tym roku, do wykonywanych rutynowo
procedur, zostanie dołączony jeszcze jeden
rodzaj małoinwazyjnych zabiegów. Operacje
zastawek mitralnej i trójdzielnej z małej torakotomii, z użyciem toru wizyjnego, będą wykonywane bez przecinania mostka, przez
małe, kilkucentymetrowe nacięcie z boku klatki piersiowej. Dla pacjenta zastosowanie
techniki endoskopowej oznacza nie tylko lepszy efekt kosmetyczny, ale też mniejszą
ilość powikłań po operacji, krótszy pobyt
w szpitalu, lepsze samopoczucie po zabiegu – chory nie odczuwa bólu w klatce piersiowej, jak po tradycyjnym zabiegu, lżej oddycha. Kardiochirurdzy z Jurasza już tą
technika operowali z pomocą kolegów z Rze-
1000 OPERACJI
Coraz więcej zabiegów
na kardiochirurgii w Juraszu
szowa, na pożyczonym sprzęcie. Teraz, do
kolejnych zabiegów, użyją już własnego,
zakupionego dzięki POLKARD-owi. Operacje zastawek technikami małoinwazyjnymi
przeprowadzały do niedawna cztery ośrodki w Polsce.
Nowością w Klinice Kardiochirurgii jest
sprzęt nazywany sztucznym sercem. Urządzenie będzie używane dla ratowania osób
ze skrajnie nasiloną niewydolnością krążenia, kiedy zawodzi cała gama środków farmakologicznych i jedyną szansą na przeżycie chorego staje się zastosowanie wspomagania mechanicznego – sztucznych komór serca. „Aparat pozwala pacjentowi
przetrzymać kryzys, umożliwia mu powrót
do pełnego zdrowia. – mówi prof. Anisimowicz – Zdarza się, że trzeba go użyć nawet u bardzo młodych ludzi, u których
np. po banalnej infekcji, zostaje zaatakowany mięsień sercowy i na kilka dni, a nawet kilka tygodni traci swoją zdolność kurczenia się. W tym czasie właśnie zastąpi go
sztuczne serce. Urządzenie wykorzystywane jest także u pacjentów oczekujących
na przeszczep serca.”
tekst i zdjęcia: Agnieszka Banach
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
17
INFORMUJEMY
Dziękujemy za tysiąc operacji w 2008 roku!
Przekroczenie liczby 1000 operacji serca wykonanych w ubiegłym roku to wielki sukces,
na który ciężko pracował cały zespół Kliniki
Kardiochirurgii, oraz Oddziału Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii, powołanego ostatnio przez Prof. Krzysztofa Kuszę, kierowanego przez dr Andrzeja Kołowrotkiewicza. Cieszymy się, że oczekiwanie na operację naszych pacjentów udało się ograniczyć
do minimum. Znaleźliśmy się w gronie kilku
klinik kardiochirurgicznych, stanowiących
krajową czołówkę.
Nasz sukces jest wynikiem wspaniałej
współpracy z Klinikami Kardiologii naszego
Collegium Medicum, kierowanymi przez
prof. Jacka Kubicę oraz prof. Władysława Sinkiewicza.
Pragniemy podziękować wszystkim
kardiologom szpitali Bydgoszczy, Torunia,
Włocławka i całego regionu kujawsko-pomorskiego (oraz ościennych województw),
za wspaniałą współpracę i zaufanie przy kierowaniu chorych, wymagających naszej
pomocy.
O zmianie ustawy
o służbie medycyny pracy
Informuję wszystkich zainteresowanych, głównie lekarzy służby medycyny
pracy, ale także lekarzy będących pracodawcami, że dnia 27 grudnia 2008 r.
weszła w życie ustawa z dn. 17 października 2008 r. o zmianie ustawy
o służbie medycyny pracy, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 220 poz. 1416.
Szczególnie istotna jest zmiana treści zapisu art. 12 ust. 1 ustawy, która stanowi, co następuje:
„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na
podstawie pisemnej umowy zawartej
przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia…, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.
Oznacza to, że badania profilaktyczne do celów przewidzianych w Kodeksie pracy mogą być przeprowadzane wyłącznie kandydatom do pracy lub pracownikom tych zakładów, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług
z wybraną przez siebie podstawową
jednostką służby medycyny pracy.
Wprowadzenie obowiązku zawierania
pisemnych umów, praktykowane zresztą już dotychczas z powodzeniem przez
wiele zakładów, zmierza do:
• większego związania służby medycyny pracy ze środowiskiem pracy
osób objętych profilaktyczną opieką
zdrowotną w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych czynników występujących w tym
środowisku,
• zapewnienia systematycznej kontroli ich zdrowia popartej wiarygodną
znajomością czynników narażenia zawodowego,
18
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
• aktywnego oddziaływania na poprawę warunków pracy i ograniczania ryzyka zawodowego poprzez doradztwo
dla pracodawców.
Obowiązek zawierania umów przez
podstawowe jednostki służby medycyny
pracy należy też postrzegać jako formę
ochrony lekarzy tej służby przed niebezpiecznymi, a często nieuświadomionymi, skutkami przeprowadzania badań
profilaktycznych i wydawania orzeczeń lekarskich o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku bez należytego, osobistego, rozeznania warunków pracy
osób badanych w wyniku przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy.
Proszę Koleżanki i Kolegów Lekarzy
o rygorystyczne stosowanie obowiązku
posiadania pisemnych umów z pracodawcami na świadczenie usług profilaktycznych w środowisku pracy.
Przestrzeganie nowego zapisu art. 12.
ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy
podlega kontroli Wojewódzkich Ośrodków
Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu
i Włocławku w trybie art. 18 i 19 ustawy,
o której mowa – odpowiednio do terenu,
na którym udzielane są świadczenia.
Zapowiadam jednocześnie nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dn. 30.05.1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 69
poz. 332 z późniejszymi zmianami, o czym
poinformuję w stosownym czasie.
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
konsultant wojewódzki
w dziedzinie medycyny pracy
Dalszy rozwój Kliniki Kardiochirurgii wpisze się w realizację rozpoczętego programu
rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego im A. Jurasza.
Wierzymy, że pilotowanie tego programu
przez Prorektora ds. Collegium Medicum,
prof. Małgorzatę Tafil-Klawe oraz Dyrektora
Szpitala Uniwersyteckiego, dr n. med. Wandę Korzycką – Wilińską zapewni dalszy rozwój naszej Kliniki.
Dr hab. med. Lech Anisimowicz,
prof. UMK i zespół Kliniki
NFZ przypomina!
Obowiązuje nowy wzór
recepty
W związku z Komunikatem Ministra Zdrowia z dnia
19 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązującego po dniu
31 grudnia 2008 r. wzoru recepty lekarskiej na leki
refundowane wystawianej przez osoby uprawnione, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina:
Po 31 grudnia 2008 r. obowiązuje wzór recepty zgodny
z określonym na załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept
lekarskich (Dz. U. nr 97, poz. 646 z późn. zm.).
Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem
Fundusz na wniosek upoważnionego podmiotu przydziela mu zakresy liczb, służące jako unikalne numery identyfikujące recepty. Numery, o których mowa
mogą być wykorzystane tylko raz.
Recepta
Świadczeniodawca
Pacjent
Oddział NF-Z
Uprawnienia
Ch. przewlekłe
PESEL
Rp.
Data wystawienia
Dane ident. i podpis lekarza
Data realizacji
Dane podmiotu drukującego
Jednocześnie Minister Zdrowia powiadamia, iż recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń
opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.
lek. med. Małgorzata Szablewska-Świtłyk
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
Kujawsko-Pomorski Oddział Woj. NFZ
Bydgoska transplantologia ma się lepiej. Już w pierwszych dniach
stycznia 2009 w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala
Uniwersyteckiego im. Jurasza przeprowadzono 4 przeszczepienia nerek od dawców zmarłych, w roku 2008 tyle było tu w całym styczniu.
Jest więc szansa, że ubiegłoroczne statystyki trochę się poprawią i
liczba 55 zabiegów – bo tyle wykonano w całym ubiegłym roku – zostanie przekroczona. Na to, żeby Klinika wróciła do stanu ze swojego najlepszego okresu – roku 2003 i 114 przeszczepień – potrzeba będzie pewnie jednak dużo więcej czasu. Ile? Trudno powiedzieć,
bo nie łatwo określić, ile może trwać odbudowa zaufania do lekarzy
nadszarpniętego przez tzw. sprawę doktora G. i poprawa świadomości
społecznej, dotyczącej transplantologii narządów.
W tym roku także Ministerstwo Zdrowia podniosło wreszcie niezmienianą od 8 lat cenę za procedurę przeszczepu nerki. Wcześniej była zaniżona – uważają transplantolodzy. „Wycena wzrosła o ok. 30% – poinformował nas przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Wcześniej szpitalom
płacono ok. 38 tys. Teraz suma wzrośnie do ok. ponad 47 tys. złotych.”
Agnieszka Banach
Od redakcji: W siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej dostępne są tzw.
„Oświadczenia woli” – oświadczenia informujące o braku sprzeciwu na pobranie po śmierci narządów. Na stronie POLTRANSPLANT-u czytamy: „Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia
wyrazić chęć niesienia pomocy
chorym potrzebującym przeszczepów. Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie
woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek
i narządów do przeszczepienia
daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania
zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby
zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Jeżeli masz jakieś pytania co do
oświadczenia woli, bardzo
chętnie postaramy się odpowiedzieć, napisz na adres
[email protected]
Bezkonkurencyjne cenowo,
pewne, ubezpieczenia w PZU
proponuje agent PZU – lekarz,
kontakt: 0660 000 166
Pełen zakres ubezpieczeń!
W szczególności:
• ubezpieczenia lekarzy
– obowiązkowe: już od 105 złotych składki rocznej
– dobrowolne:
50 tys. EURO – składka od 85 zł rocznie
100 tys. EURO – składka od 115 zł rocznie
200 tys. EURO – składka od 155 zł rocznie
Nagrody za LEP
INFORMUJEMY
Koniec impasu
w transplantologii?
Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej 18 grudnia
2008 r. przyznała nagrody za najlepiej zdany Lekarski Egzamin Państwowy w sesji jesiennej 2008.
Nagrody otrzymali: Piotr Bernard, Agata Fraszek, Agnieszka
Graczykowska, Magdalena Grochowska, Anna Kardymowicz, Karol
Kłódkowski, Justyna Rzepińska, Łukasz Rzepiński, Alicja Urbanowicz,
Adam Wiśniewski, Małgorzata Walczewska, Agata Walukiewicz, Marcin Walukiewicz. Gratulujemy!
(a.b.)
zdjęcia: Agnieszka Banach
DIAGNOSTYKA
LABORATORYJNA I OBRAZOWA
W HIPERTENSJOLOGII
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego
i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim
zaprasza 9–11 marca 2009 na kurs
specjalizacyjny z zakresu hipertensjologii
Numer kursu: 5-788-02-201-2009
Charakter kursu: kurs specjalizacyjny dla lekarzy specjalizujących się w hipertensjologii
Termin: 09.03.2009 – 11.03.2009
Organizator: Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu,
Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Jacek Manitius
Zgłoszenia na kurs: dr Marek Kretowicz, dr Beata Sulikowska, sekretariat Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Chorób Wewnętrznych, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. SkłodowskiejCurie 9, fax 052 5854030, e-mail: [email protected]; infromacje
i program kursu na stronie www.nerka.cpro.pl
Płatność: kurs bezpłatny.
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
19
INFORMUJEMY
Szczepionka
kontra wirus RSV
29 wcześniaków z województwa kujawsko-pomorskiego urodzonych w 2008 roku, ze stwierdzoną dysplazją
oskrzelowo-płucną, skorzysta ze szczepionek zabezpieczających przed wirusem RSV, który może powodować u nich zagrażającą życiu niewydolność oddechową. Akcja finansowana jest przez Ministerstwo Zdrowia. Zaszczepienie zagrożonych wcześniaków w całej
Polsce będzie kosztowało 8 mln złotych, w naszym regionie – 1 mln zł.
„W terminie od grudnia do kwietnia, raz w miesiącu, podamy dzieciom z grupy ryzyka 5 dawek szczepionki, a ściślej
mówiąc przeciwciał chroniących przed wirusem. Preparat
– palivizumab, czyli humanizowane przeciwciało monoklonalne,
działa na zasadzie immunizacji biernej – informuje dr n. med.
Iwona Sadowska-Krawczenko z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka, ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela, gdzie wcześniaki będą profilaktycznie szczepione.
RSV-syncytialny wirus oddechowy powoduje 64 miliony zakażeń i 160 tys. zgonów rocznie na świecie. Odpowiada za
niegroźne choroby górnych dróg oddechowych u dorosłych.
U niemowląt atakuje dolne drogi oddechowe – jest sprawcą
50 proc. zapaleń płuc oraz 90 proc. przypadków zapaleń
oskrzelików. Jednak najbardziej wirus RSV zagraża wcześniakom – dzieciom przedwcześnie urodzonym z często jeszcze niedojrzałym układem immunologicznym i oddechowym,
wymagającym długotrwałego stosowania respiratora, z przewlekłą chorobą płuc. Jak alarmują specjaliści, ryzyko w tej grupie jest 10 razy większe niż u dzieci urodzonych o czasie. Wirus atakuje aż 70 proc. za wcześnie urodzonych maluchów,
a nawet 3 proc. z jego powodu umiera! Terapia, z której skorzystają wcześniaki z kujawsko-pomorskiego jest na razie jedyną skuteczną formą zabezpieczenia przed zakażeniami wirusem RSV.
Agnieszka Banach
Kursy, konferencje
Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów
zaprasza 21 marca na kurs do Ciechocinka
Rehabilitacja protetyczna
z zastosowaniem protez stałych
(korony, mosty)
Wykładowca: Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek – Kierownik Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Poznaniu.
Kurs organizuje: Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów pod
patronatem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.
Szkolenie odbędzie się w dniu 21.03.09 (sobota) w sali konferencyjnej Sanatorium Kolejowego w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 17. Początek zajęć
o godzinie 10.00. Termin nadsyłania zgłoszeń i wpłat do 16.03.08. Liczba
miejsc ograniczona.
Informacje i zgłoszenie uczestnictwa: (054) 231 51 57, lub 694 724 871.
28–30 maja 2009
XVI Dni Otolaryngologii
Dziecięcej
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Sekcja Laryngologii Dziecięcej, Oddział Otolaryngologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Oddział Otolaryngologii II Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
Lokalizacja: „Centrum Kongresowe” Opery Nova w Bydgoszczy.
Tematy główne Kongresu:
• Chirurgia ucha u dzieci
• Postępy w diagnostyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych
i ostrego zapalenia ucha u dzieci
• Problemy endoskopowe w laryngologii dziecięcej
• Postępy audiologii wieku rozwojowego
Rejestracja, szczegółowe informacje, opłaty na stronie internetowej: www.larped.bydgoszcz.pl
' '
!"
! #$%#$&
" '
( # ' )**+),-. 20
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
!,/0,12++-/+2+*0,,33
WSPOMINAMY
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 8 stycznia 2009 r.
odeszła od nas na zawsze, po ciężkiej chorobie, lekarz stomatolog
Irena Sygnecka-Babińska
Wspomnienie o lekarzu stomatologu
Irenie Sygneckiej-Babińskiej
Ze wspomnień kolegów
i koleżanek lekarzy:
…Moja przyjaźń z Irenką trwała od
czasu nauki w I LO w Bydgoszczy (lata
1950–1954). Po maturze nasze drogi się
rozeszły; ja studiowałem w Szczecinie,
a Irena w Akademii Medycznej w Poznaniu. Po studiach w 1959 r. Irenka
rozpoczęła pracę jako stomatolog w bydgoskiej Belmie. W 1966 r. wyszła za mąż,
za lekarza pediatrę Włodzimierza Babińskiego i przeprowadzili się do Mogilna, gdzie oboje podjęli pracę w tamtejszych poradniach. W roku 1969, korzystając z propozycji dyrektora ówczesnego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, przenieśli się do Gębic k. Mogilna.
Włodek – oprócz obowiązków lekarza
ogólnego, pediatry – pełnił tam też funkcję kierownika ośrodka. Irenka w tym czasie pracowała najpierw jako stomatolog
w Bielicach, a później w Gębicach. Los
tak chciał, że i ja podjąłem w 1967 r. pracę w Wydziale Zdrowia w Mogilnie i po
latach znowu się spotkaliśmy. Radość
z naszego spotkania była ogromna i spędziliśmy wraz z jej rodziną wiele szczęśliwych chwil. Byłem nie tylko jej kolegą po fachu, ale przyjacielem i częstym
gościem w ich domu. Pomimo obowiązków rodzinnych (miała cztery córki) oraz pracy zawodowej, której oddawała się z całym sercem i zaangażowaniem, Irenka często znajdowała czas, by
spotkać się z przyjaciółmi… Dom jej był
zawsze otwarty i gościnny. Mile wspominam wieczory spędzone na rozmowach
o codziennych kłopotach życia, spotkania brydżowe… Zawsze pogodna i pełna ciepła, niezwykle tolerancyjna, była
wspaniałym i wypróbowanym przyjacielem, człowiekiem o wielkim sercu…
…Nasza przyjaźń z Irenką zaczęła się
we wrześniu 1954 r. z chwilą zamieszkania w akademiku Akademii Medycz-
nej w Poznaniu, przy ul. Samarzewskiego. Mieszkałyśmy razem z trzema koleżankami, w niewielkim pokoiku z piętrowymi łóżkami i wielkim stołem.
Dzieliłyśmy się przy nim wszystkim, co
przywoziłyśmy z domu, ale i radościami, smutkami. Irenka od początku studiów zdobyła sympatię koleżanek. Wiedziała, że stomatologia jest jej powołaniem i z całym zaangażowaniem pracowała, zaliczając wszystkie egzaminy
z dobrymi wynikami. Pomimo dobrego
przygotowania i ją dopadał stres przedegzaminacyjny (pamiętam dobrze jej
dolegliwości żołądkowe). Jednocześnie
znajdowała czas na rozwijanie swoich
dwóch wielkich pasji. Jedną z nich był
sport. Pomimo drobnej budowy była niezwykle silna i sprawna. Świetnie grała w
koszykówkę, piłkę ręczną, „szczypiorniaka”, biegała, rzucała oszczepem i kulą.
Odnosiła w tych ostatnich dyscyplinach sukcesy na zawodach i mistrzostwach akademickich. Drugą jej miłością
była w tych latach muzyka. Uwielbiała
wizyty w filharmonii, operze, operetce.
Często podśpiewywała sobie arie i melodie tam słyszane. Sama też śpiewała
w chórze akademickim Politechniki Poznańskiej. Był to miły przerywnik w nauce i okazja do spotkań towarzyskich.
We wszystkim, co robiła cechował ją spokój, upór i konsekwencja w dążeniu do
celu. Była ciepła, koleżeńska i uczynna,
zawsze wyważona, spokojnie i racjonalnie podchodziła do wszystkich życiowych problemów…
…W 1984 roku zmarł jej mąż i Irka
po roku przeprowadziła się do Bydgoszczy. Pracowała od 1985 roku w bydgoskim Sanitasie – najpierw przy ul. Dworcowej, a od chwili otwarcia na Błoniu,
w tamtejszej filii. Zawsze była pogodna,
cierpliwa, zarówno dla współpracowników, jak i dla pacjentów. Kochała swój
zawód, wielokrotnie powtarzała, że
gdyby miała
jeszcze raz wybierać, to znowu zostałaby
stomatologiem.
Niezwykle dokładna i delikatna, często
zostawała dłużej, jeśli pojawił się ktoś
z bólem, proszący o pomoc. Nie potrafiła odmówić nikomu pomocy. Jej spokój i dobroć działały łagodząco na stres
pacjentów, wyczuwali w niej wielkie serce, lubili ją i ufali. Pamiętam, jak często
pacjent czekający ze znieczuleniem zęba
zaczynał dzielić się z nią swoimi kłopotami i radościami…
…Irenka jako współpracownik była
pogodna i niekonfliktowa. Nie przenosiła na grunt zawodowy osobistych
kłopotów, chociaż na pewno miała je,
samotnie wychowując cztery córki. Wyczuwało się w niej wielki szacunek do
drugiego człowieka i pracy. Cechowało
ją ogromne poczucie obowiązku, staranność. Nie bała się wysiłku, wyzwań.
Chętnie pomagała w czym mogła współpracownikom. Nie liczyło się dla niej stanowisko, nie zwracała uwagi na tytuły,
lecz na drugiego człowieka. Przyjaźń i lojalność odpłacała tym samym…
W 2009 obchodziłaby 50-lecie pracy
zawodowej. Bardzo chciała dotrwać do
tego czasu. Niestety, ciężka choroba nowotworowa, która ujawniła się u niej tak
nagle, sprawiła że w zasadzie z dnia na
dzień musiała porzucić swoją ukochaną
pracę. Przez pół roku dzielnie stawiała czoła chorobie wierząc, że uda jej się wygrać
tę walkę. Pomimo bólu i cierpień nie poddawała się, do końca była pogodna i pełna wiary w pokonanie lub choćby odsunięcie na jakiś czas, choroby. W ostatnim
okresie liczyła jeszcze na jakiś cud, wiedząc, że nauka nie może już jej pomóc.
Będzie w naszej pamięci i sercach do
końca naszych dni.
Koleżanki i koledzy
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
21
SPOTKANIA I KONFERENCJE
Gwiazdkowe spotkania
Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem....
…a dla seniorów takie „gwiazdkowe
Betlejem” urządziła 10 stycznia 2009 zawsze
niezawodna dłoń Komisji Socjalnej Bydgoskiej Izby Lekarskiej.
Uroczystość odbyła się, podobnie jak
w roku ubiegłym, w stołówce Collegium
Medicum w Bydgoszczy.
Przy pięknie nakrytych i zastawionych
słodkościami stołach zasiedli seniorzy, którzy na spotkanie stawili się „in corpore” (aż
140 osób). A wszyscy odświętni, uśmiechnięci, serdecznie życzliwi. Szczególne wzruszenie budziły osoby, które by uczestniczyć
w spotkaniu, przyszły przy pomocy tej
trzeciej, „laseczkowej” nóżki. Tym razem nie
było żadnych „artystycznych występów”,
chcieliśmy się po prostu nacieszyć sobą, nagadać. Było więc bardzo gwarnie i kolędowo śpiewnie.Tylko, zawsze pełna inicjatywy i pomysłów doktor Małgorzata Świątkowska, nie „odpuściła”, urządzając mini–
konkurs z rozpoznawania nazw pokazy-
22
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
wanych kwiatów i obiektów architektonicznych. A my, seniorzy, także nie „odpuściliśmy”, zebrawszy wśród siebie na Dom
Lekarza Seniora 571,83 zł, co – jak na nasze „kryzysowe” kieszenie, wcale nie tak
mało. Na zakończenie zaś tego, jakże miłego seniorowo-rodzinnego spotkania, każdy z nas został obdarowany tradycyjną –
„prezencikową”, pełną słodkości, torbą
świąteczną.
Dziękujemy z całego serca Komisji Socjalnej i Jej Przewodniczącemu dr. n. med.
Henrykowi Osińskiemu – za wielki trud w
urządzeniu tej, wzruszajacej nas, seniorów,
uroczystości.
I nie tylko tej, gdyż 7 grudnia 2008 Komisja Socjalna zorganizowala także, jak co
roku, gwiazdkę dla lekarskich dzieci (od 3
do 10 lat) w Pałacu Młodzieży, przy wybitnej pomocy jednej z pracowniczek Pałacu – p. Kubowicz. Były gry, zabawy, śpiewy, tańce i oczywiście... prezencikowe torby. A ze względu na na ilość uczestników
(218 dzieci plus rodzice) spotkanie urzadzono w dwóch turach! (zdjęcia z Mikołajek – strona 3 okładki).
Jak to dobrze, że w naszej Ojczyźnie,
oprócz tych „dużych Owsiaków” są również,
i to wcale liczni, a przecież równie pożądani,
ci „Owsiakowie mniejsi”. I za to wielkie dla
nich dzięki.
P.S. Niestety, w bieżącym roku nie było
spotkania gwiazdkowo-noworocznego,
urządzanego dotychczas zawsze przez
Okręgową Radę Izby, nie tyle ze względu
na jego koszt, ale głównie ze względu na
skromne uczestnictwo w ubiegłym roku, zaproszonych gości. No cóż, piękna tradycja
zanika, a szkoda!
Halina Grzybowska-Rogulska
Klub Lekarza–Seniora
Spotkanie
lekarzy seniorów
W środę – 4 marca 2009 r. w spotkaniu będzie uczestniczył dr Maciej
Rewakowicz, który opowie o „Teatrze
dawniej i dziś”. Spotkanie rozpocznie
się o godzinie 15.
Zapraszamy!
G 22 i 24.02 – Piosenki sportowe
– 1×2 na każdy spektakl;
FELIETON I…
Zaproszenia
dla Czytelników do Teatru!
Mój jest ten
kawałek podłogi!...
G 27 i 28.02 Drugie zabicie psa – 1×2
na każdy spektakl.
Czekamy na telefony 19 lutego
od godziny 9 do 11
– Ewa Langner 052 346 00 84.
Repertuar
luty 2009
• 15, 17.02 Suzan Lori-Parks, Witaj /
Żegnaj, Duża Scena TPB, 19.00
• 18.02 Jan Brzechwa, Pchła Szachrajka, Mała Scena TPB, 10.00
Suzan Lori-Parks, Witaj / Żegnaj, Duża
Scena TPB, 19.00
• 19.02 Jan Brzechwa, Pchła Szachrajka, Mała Scena TPB, 10.00
• 21, 22, 24.02 WE ARE THE CHAMPIONS – piosenki sportowe, Duża
Scena TPB, 19.00
• 25, 26.02 Jan Brzechwa, Pchła Szachrajka, Mała Scena TPB, 10.00
• 27, 28.02 Drugie zabicie psa wg Marka Hłaski, Duża Scena TPB – spektakl
kameralny, 19.00
DORADCA PODATKOWY
mgr inż. Sławomir J. Rogalski
nr wpisu – 05537
Siedziba: ul. E. Kwiatkowskiego 2 Bydgoszcz
tel. (052) 344 36 34
(Fordon, obok Lidla)
Filia: ul. Szubińska 15
Bydgoszcz
tel. (052) 37 307 87 (między Piękną a Castoramą)
Telefon kom. 0602 38 65 81
e-mail: [email protected]
• PROWADZENIE ROZLICZEŃ
PODATKOWYCH KONTRAKTÓW
LEKARSKICH
• ROZLICZENIA z ZUS i US
• ROZLICZENIA ROCZNE
• DORADZTWO PODATKOWE
„Dwie rzeczy są w życiu pewne
– śmierć i podatki”
Benjamin Franklin
DO WYNAJĘCIA GABINETY LEKARSKIE
Fordon obok Lidla i Hypernowej
Kontakt: tel. (052) 344 36 34
Używaj ulubionego zdjęcia kochanej
osoby, jako zakładki do książek.
H. Jackson Brown J.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Niedawno w jakimś periodyku codziennym przeczytałem informację, że
Rosja jest nadal krajem ludzi czytających książki, a księgarni takich jak w Moskwie to nie zobaczysz nigdzie na świecie!
Coś w tej informacji jest prawdziwego, bo sam będąc w Moskwie przed
wielu laty mogłem widzieć, czy to w metrze, czy w autobusie, przeważającą ilość ludzi z książką w ręku!
I tu wspomnienia, dotyczące nie tak odległych czasów, kiedy miałem „swoją” panią lub pana w księgarni, którzy to wyciągali spod lady paczkę książek wcześniej przygotowanych dla mnie. Książek tych na półkach nie można było zobaczyć!
Czasy się zmieniły, półki księgarskie uginają się pod cennym towarem, książki kuszą swoim wyglądem edytorskim (mniej ceną), tylko kupować i czytać.
Cóż, kiedy nawyk czytania chyba odchodzi w niebyt.
Ludziom młodym, niestety, bardziej odpowiada wędrówka w sieci, gry komputerowe niż wygodny fotel, lampa rzucająca dyskretne światło i dobra książka w ręku. Książka pobudzająca myślenie, dająca możliwość przeżywania
opisywanej akcji, tworzenia własnego wizerunku postaci w niej występujących. Książka, ukazująca nam historię inną, niż ta poznana w szkole. Książka, która wzbogaca nasze „ja” w sposób zdecydowanie doskonalszy niż papka multimedialna serwowana nam na co dzień w telewizorach.
Nie wiem, może przemawia przeze mnie sentyment za dawnymi czasy,
może jestem już nienowoczesny, może to, co piszę jest niepotrzebne?
Nie wiem?
Ale to, co wiem, to wiem na pewno, że używanie zdjęcia ukochanej osoby, jako zakładki do książki ma głęboki sens!
Raz, bo w ten sposób – być może – będziemy sięgać częściej po książkę,
a dwa, bo częste sięganie po wizerunek osoby bliskiej ma sens – zwłaszcza
w lutym!
Dlaczego w lutym, ano dlatego, że w miesiącu tym czcimy św. Walentego, patrona zakochanych!
Sięgnijmy, zatem po książkę z odpowiednią zakładką, aby powiedzieć w ten
sposób komuś „kocham Ciebie”!
Zalecam powtarzanie tych czynności nie tylko w lutym, to może nawyk
czytania nie zaginie.
Wasz
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
23
W PIGUŁCE
PRACA
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach zatrudni w oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym: lekarza neurologa,
lekarza w trakcie specjalizacji z neurologii, lekarza chcącego specjalizować się w dziedzinie neurologii. Posiadamy akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologii. Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt z dyrektorem placówki pod nr
505 01 02 03.
N
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zatrudni
lekarzy w zespołach wyjazdowych Pomocy Doraźnej w godzinach
ordynacji i poza godzinami ordynacji (system całodobowy). Rodzaj umowy i wynagrodzenie do uzgodnienia. Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt: +48 56 6772607, e-mail: [email protected]
N
Przychodnia Rehabilitacyjna MSU w Bydgoszczy zatrudni lekarza medycyny pracy, tel. (052) 322 37 28.
N
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
ul. Poznańska 97 zatrudni: lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Oferujemy korzystne warunki finansowe. Oferty prosimy składać pod ww. adresem. Kontakt telefoniczny: (052) 35 45 323.
N
NZOZ Przychodnia „Łomżyńska” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 51a zatrudni lekarza rodzinnego, ogólnego lub internistę do
pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (052) 362 02 77 lub 501 316 201.
N
NZOZ P.R. „Leśna” w Bydgoszczy zatrudni specjalistę medycyny
ogólnej lub specjalistę medycyny rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kontakt: Przychodnia, kadry, tel. (052) 341 54 22.
N
Gminna Przychodnia w Sadkach, ul. Mickiewicza 7, 89-110 Sadki zatrudni lekarza rodzinnego, ogólnego lub internistę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Prosimy o kontakt tel. (052) 385 07 11 lub 606 794 746.
N
NZOZ nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem i lekarzem
ortodontą wykonującym aparaty stałe. Tel. 0502 029 249.
N
Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie zatrudni ginekologów i ortopedów. Wymiar pracy (oddział, dyżury) i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Bliższe informacje tel. 668 109 104.
N
NZOZ zatrudni w niepełnym wymiarze godzin lekarza rodzinnego
lub internistę, oraz podejmie współpracę ze specjalistą. Tel.693 622 449.
24
PRIMUM NON NOCERE 2/2009
Kochamy Cię, Święty Mikołaju
28 tys. zł przekazało Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 Selezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania Młodzieży, które w grudniu 2008 zorganizowało
po raz szósty koncert charytatywny „Kochamy Cię św. Mikołaju”.
Dochód z koncertu przeznaczono na potrzeby dzieci z chorobą nowotworową, leczone w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Pisze o tym: Justyna Rypolc, nauczycielka
z Zespołu Szkół Specjalnych nr 33.
Od wielu lat, nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 33
w Bydgoszczy wraz z Kołem Pomocy Dzieciom z Chorobą NowotworowąTowarzystwa Przyjaciół Dzieci organizują tygodniowe wyjazdy dzieci w różne regiony kraju, pod troskliwą
opieką medyczną pracowników Kliniki.
Pomimo intensywnej, cyklicznie powtarzającej się terapii szpitalnej dzieci mają możliwość, co roku, wzięcia udziału w obozie, którego celem jest zintegrowanie chorych, aktualnie leczonych
dzieci z tymi, które powróciły do „normalnego” trybu i rytmu życia. Wyjazd taki, w gronie rówieśników, z dala od szpitala, rodziców ma odbudować motywację dzieci potrzebną do podjęcia wysiłku pokonania choroby, powrotu do pełni sił i życia.

Podobne dokumenty