RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Komentarze

Transkrypt

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
RAPORT KWARTALNY
SITE S.A.
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
(dane za okres 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.)
Raport zawiera:
1. Podstawowe informacje o Emitencie
2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na Walnym Zgromadzeniu
3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu
4. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku
5. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe
6. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
7. Stanowisko Zarządu Emitenta na temat prognoz
8. Oświadczenie Zarządu Emitenta
Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 15 maja 2013
roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Igoria Trade S.A. pełni PL Consulting Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni, ul. Świętojańska 49/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000367989.
Raport okresowy za I kwartał 2013 r.
Olsztyn 15-05-2013 r.
1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Nazwa (firma):
Kraj:
Siedziba:
Adres siedziby:
Adres biura:
Numer KRS:
Oznaczenie Sądu:
REGON:
NIP:
Telefon:
Fax:
Poczta e-mail:
Strona www:
Ilość akcji
Zarząd
SITE Spółka Akcyjna
Polska
Olsztyn
ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn
ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn
0000297935
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
141248883
113-270-22-54
+48 089 532 06 06
+48 089 532 06 06
[email protected]
www.site.pl
24 509 564 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
o 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
wartości nominalnej 0,10 zł każda,
o 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
wartości nominalnej 0,10 zł każda,
o 247.879 akcji zwykłych na okaziciela serii C
wartości nominalnej 0,10 zł każda,
o 1.212.121 akcji zwykłych na okaziciela serii D
wartości nominalnej 0,10 zł każda,
o 17.049.564 akcji zwykłych na okaziciela serii E
wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Dawid Skrzypczak – Prezes Zarządu
2|S tr o na
o
o
o
o
o
Raport okresowy za I kwartał 2013 r.
2.
STRUKTURA
AKCJONARIATU
POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ
EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Według publicznie dostępnych informacji struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień
sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego jest następująca:
Nazwa akcjonariusza
Liczba akcji
Liczba głosów
% akcji
% głosów
IQ Venture Capital z siedzibą w Luksemburgu
9 733 843
9 733 843
39,71
39,71
6 160 950
6 160 950
25,14
25,14
8 614 771
8 614 771
35,15
35,15
24 509 564
24 509 564
100,00
100,00
Jarosław Krawczyk
Pozostali
Razem
3.
INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
Raport Site S.A. za I kwartał 2013 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem
prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz załącznik nr 3 Regulaminu - "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Niniejszy
raport,
obejmujący
pierwszy
kwartał
2013
roku,
nie
podlegał
badaniu
ani przeglądowi przez biegłego rewidenta oraz podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli
sprawozdań finansowych.
Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za pierwszy kwartał 2013 roku
oraz narastająco za okres od początku roku do końca pierwszego kwartału 2013 roku wraz z okresami
porównawczymi obejmującymi okresy analogiczne za 2012 rok.
3|S tr o na
Raport okresowy za I kwartał 2013 r.
4.
WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA
2013 ROKU
Tabela 1 – Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta
(w PLN)
za okres
od 01-01-2013
do 31-03-2013
za okres
od 01-01-2012
do 31-03-2012
118.536,46
433.249,42
118.536,46
433.249,42
Zysk (strata) na sprzedaży
- 102.771,64
173.864,85
- 102.771,64
173.864,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
- 105.477,75
173.865,07
- 105.477,75
173.865,07
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
- 109.918,91
170.468,47
- 109.918,91
170.468,47
21.196,08
24.337,33
21.196,08
24.337,33
Zysk (strata) brutto
- 109.918,91
170.468,47
- 109.918,91
170.468,47
Zysk (strata) netto
- 109.918,91
137.421,47
- 109.918,91
137.421,47
Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja
za okres
od 01-01-2013
do 31-03-2013
narastająco
za okres
od 01-01-2012
do 31-03-2012
narastająco
Tabela 2 – Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(w PLN)
na dzień 31-03-2013
na dzień 31-03-2012
Aktywa trwałe
6.176.560,93
6.271.246,49
Aktywa obrotowe
1.162.447,69
795.712,46
Aktywa razem
7.339.008,62
7.066.958,95
Kapitał własny, w tym:
6.533.115,43
6.576.556,82
Kapitał zakładowy
2.450.956,40
2.450.956,40
126.028,25
197.731,36
0,00
0,00
126.028,25
197.731,36
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
5.014,40
241.918,23
Środki pieniężne
5.014,40
241.918,23
805.893,19
490.402,13
56.852,22
98.200,14
Należności razem, w tym:
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Pasywa razem
749.040,97
392.201,99
7.339.008,62
7.066.958,95
* Wybrane dane finansowe zamieszczone w niniejszym kwartalnym raporcie Spółki SITE S.A. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
5.
KOMENTARZ
ZARZĄDU
EMITENTA
NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W okresie od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku Spółka osiągnęła przychody
ze sprzedaży w wysokości 118.536,46 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego
przychody wyniosły 433.249,42 zł. Spółka zanotowała zatem spadek przychodów o 314.712,96 zł.
Strata netto za pierwszy kwartał 2013 roku osiągnęła wartość 109.918,91 zł, w porównaniu do zysku
netto w wysokości 137.421,47 zł w pierwszym kwartale 2012 roku.
4|S tr o na
Raport okresowy za I kwartał 2013 r.
Na osiągnięte przez Spółkę wyniki, bezpośredni wpływ miało wycofanie się dużego partnera
ze współpracy w zakresie udostepnienia do masowego użytku utworzonej w poprzednim roku
platformie mailingowej www.mailers.pl. Drugim czynnikiem mającym wpływ na wynik były ataki DDoS
(atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie
wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów) na serwisy
Emitenta, co znacząco obniżyło ich rentowność w tym okresie. Zakupiona w poprzednim okresie
ochrona przed takimi oraz podobnymi atakami nie spełniła wystarczająco swojej roli. Ostatnim
czynnikiem był odpływ klientów od usługi legenhit.com.
6.
INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA
OBJĘTYM
RAPORTEM
NA TEMAT AKTYWNOŚCI , JAKĄ W OKRESIE
EMITENT
PODEJMOWAŁ
W
OBSZARZE
ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W pierwszym kwartale 2013 roku kontynuowano rozwój posiadanych przez Spółkę serwisów
internetowych w celu zwiększenia ich wartości rynkowej. Serwis legelne.info, który odnotował
w poprzednim okresie spadek ruchu w wyniku wyfiltrowania przez wyszukiwarkę „Google” został
przeniesiony pod adres legalne.info.pl, co zaowocowało wzrostem ruchu o 100%. Rozpoczęto prace
nad wprowadzeniem usługi marketing automation w serwisie legenhit.com oraz podstawową
integrację z serwisu legenhit.com i mailers.pl, aby zaoferować klientowi bardziej konkurencyjną,
zintegrowaną usługę lead generation + marketing automation + email marketing w rynkowej cenie.
7.
STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT PROGNOZ
Zarząd Emitenta podtrzymuje wcześniejszą decyzję o odwołaniu prognozy na rok 2013.
8.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
Zarząd Site S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe
za I kwartał 2013 roku
oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami
obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności Site S.A. zawiera rzetelny obraz
rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki.
5|S tr o na