Wychowanie i edukacja w judaizmie

Komentarze

Transkrypt

Wychowanie i edukacja w judaizmie
Wychowanie i edukacja w judaizmie
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)
Druki zwarte
1. Adamski F.: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków, Wydaw. UJ, 2002 . –
s. 87-91: Małżeństwo i rodzina u Izraelitów
2. Bartnicka K., Szybiak I.: Zarys historii wychowania. Warszawa, Wydaw.
Akademickie Żak, 2001 . – s.52-53: Tradycje judaizmu. Wpływ Starego Testamentu.
Rodzina żydowska i wychowanie. Szkoła żydowska
3. Boroń A.: Życie na pograniczu: problemy kształtowania się współczesnej tożsamości
żydowskiej. W: Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza… Praca zbiorowa
pod red. T. Szkudlarka. Kraków, Oficyna Wydaw. Impuls, 1995 . – s.45-60
4. Borzymińska Z.: Szkolnictwo Żydów w Polsce. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI
wieku. T. 6 pod red. T. Pilcha. Warszawa, Wydaw. Akademickie Żak, 2007 . –
s.215-229
5. Cukras-Stelągowska J.: Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego
życia w Polsce. W: Edukacja alternatywna w XXI w. Red. nauk. Z. Melosik i
B. Śliwerski. Kraków, Oficyna Wydaw. Impuls, 2010 . – s.283-292
6. Draus J., Terlecki R.: Historia wychowania. T.2: Wiek XIX i XX. Kraków, Wydaw.
WAM, 2006 . – s.156-157: Idee i wychowanie. Inne religie – judaizm reformowany
7. Filip L.: Żydzi w Oświęcimiu 1918-1941. Oświęcim, Wydaw. Scientia, 2003 . – s.6670: Szkolnictwo religijne; s.109-118: Szkolnictwo
8. Graboń A.: Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie
międzywojennym. Kraków, Wydaw. MCDN, 2008 . – s.125-128: Żydzi w zawodach
wolnych i szkolnictwie; s. 134-190: Zagadnienie studiów żydowskich w polskiej
prasie akademickiej w latach 20. i na początku lat 30.; s.191-242: Studia żydowskie w
okresie narastania nastrojów antysemickich
9. Haumann H.: Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej. Warszawa,
Wydaw. Akademickie Żak, 2000 . – s.36-40: Nauka i kultura; s. 152-157: Żydowski
system wychowania
10. Kurdybacha Ł.: Wychowanie starożytnych Żydów. W: Historia wychowania. T.1 pod
red. Ł. Kurdybachy. Warszawa, PWN, 1967 . – s.52-55
11. Litak S.: Historia wychowania. T.1: Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Wyd. 3
poszerz. i uzup. Kraków, Wydaw. WAM, 2010 . – s.79-80: Rozwój szkolnictwa
żydowskiego w diasporze; s.224-227: Szkolnictwo żydowskie (oświecenie)
12. Marciniak Z.: Zarys historii wychowania. Warszawa, PWN, 1978 . – s.16: Starożytny
Wschód
13. Mauersburg S.: Szkolnictwo żydowskie. W: Historia wychowania. Wiek XX. T.1 pod
red. J. Miąso. Warszawa, PWN, 1980 . – s.135-139
14. Możdżeń S.I.: Historia wychowania do 1795. Sandomierz, Wydaw. Diecezjalne,
2006 . – s.17-21: Wychowanie żydowskie
15. Truszkowska-Wojtkowiak M.: Fenomen czasu wolnego. Gdańsk, Wydaw. Harmonia
Universalis, 2012 . – s.38-39: Uświęcony charakter wypoczynku w Torze i Talmudzie
Artykuły z czasopism
1. Edukacja w Izraelu / E. Rysińska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY . – 2008,
nr 2, s.173-178
2. Edukacja wielokulturowa w Izraelu / W. Szulc // EDUKACJA I DIALOG . – 2003,
nr 8, s.21-25
3. „Krawcowa dusz”. Sara Szenirer – postać i dzieło fundatorki systemu żeńskich szkół
żydowskich / D.D. Sośnicki, A.R. Szczęsna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . –
2009, nr 4-5, s.40-43
4. Osoby głuche w świetle judaizmu: przeszłość i teraźniejszość / H. Grzesiak //
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA . – 2010, nr 4, s.132-143
5. Spór o zasadę „bildung” i problem tożsamości żydowskiej w perspektywie „wczesnej”
Hannah Arendt / P. Sosnowska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY . – 2011, nr 2,
s.79-100
6. System religijnej edukacji żydowskich mężczyzn / D.D. Sośnicki // WYCHOWANIE
NA CO DZIEŃ . – 2009, nr 9, s.16-18
7. Szkolnictwo w Izraelu / M. Furmińska // NOWA SZKOŁA . – 1997, nr 8, s.50-52
8. Technologia informacji i komunikacji w kształceniu ogólnym w szkołach Izraela /
G. Gregorczyk, J.A. Wierzbicki // KOMPUTER W SZKOLE . – 1999, nr 3/4, s.59-68
9. Wybrane problemy systemu edukacyjnego w Izraelu / E. Kubiak-Jurecka //
WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . – 1996, nr 6, s.10-12
10. Wychowanie i edukacja dziecka w starożytnym Izraelu / H. Grzesiak //
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY . – 2011, nr 2, s.157-164
2