iSensatons - Wszystko.pl

Komentarze

Transkrypt

iSensatons - Wszystko.pl
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
KSIĄŻKA
REFERENCYJNA
Sensations
Oferujemy: wysokie rabaty1 i profesjonalne doradztwo
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
3
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
Spis treści
Wprowadzenie
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
7
Dom mieszkalny, Hallwang
63
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Berlinie
65
Projekt Domino, Berlin
67
Projekty zewnętrzne
8
Pałac „Chateau Nyon“
11
Starówka, Dordrecht
13
Projekty wewnętrzne
69
Domek myśliwski, Bad Mitterndorf
15
Muzeum Mönchehaus, Goslar
71
Koornburg, Lejda
17
Kościół Św. Dominika, Malaga
73
Palazzo Moriggia, Mediolan
19
Katedra Św. Michała, Hamburg
75
Pałac Królewski, Antwerpia
21
Cafeteria de Versailles, Wersal
77
Urząd Rady Miejskiej, Malaga
23
Rijksmuseum, Amsterdam
81
Rynek, Graus
25
Stadsfeestzaal, Antwerpia
85
Rynek, Estadilla
29
Festspielhaus, Salzburg
87
Osiedle Area de Rehabilitación Integral, Ponferrada 31
Kursaal, Ostenda
91
Portofino
33
Szpital Uniwersytecki, Gandawa
93
Młyn „Grands Moulins“, Paryż
35
Kościół Dives, Misericordia
95
Karuzela "diabelski młyn", Wiedeń
37
Muzeum Historyczne, Berlin
97
Wieża japońska, Bruksela
39
Restauracja „La Granada“, Saragossa
99
Caserne Chabran, Awinion
41
Szpital Martini, Groningen
101
Fondazione Bioparco, Rzym
43
Blumenhotel, Karyntia
103
Dom mieszkalny, Linz
45
Kompleks targowy, Dusseldorf
105
Chile Haus, Hamburg
47
Muzeum van Gogha, Amsterdam
107
Osiedle mieszkaniowe, Lerchenfeld
49
Palavela, Turyn
51
Projekty zewnętrzne/wewnętrzne
109
Obserwatorium na górze Mont Ventoux
53
Opera La Scala, Mediolan
111
Budynek starostwa powiatowego, Starnberg
55
Hotel uzdrowiskowy, Domburg
113
Szkoła Pięciu Jezior i św. Franciszka, Stranberg
57
Vulcano Buono, Neapol
117
Osiedle Ribera de Arlequin, Kadyks
59
Teatr Agora, Lelystad
119
Mediateka, Biarritz
61
Kraanspoor, Amsterdam
121
5
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
WPROWADZENIE
N
Nasza firma codziennie uczestniczy w wielu niezwykle interesujących projektach na całym
świecie. Współpracując ściśle z naszymi inspirującymi klientami, fantastycznymi
architektami, wspaniałymi rzemieślnikami, kierujemy się wspólną pasją i wspólnym celem,
jakim jest osiągnięcie perfekcyjnego wyniku!
W tym katalogu chcemy przedstawić Państwu kilka projektów, w których braliśmy
udział i w których udało się nam osiągnąć właśnie te „perfekcyjne wyniki“.
Są to projekty, z których jesteśmy naprawdę dumni i które były szeroko dyskutowane
w naszej branży. Prezentują one sposób, w jaki pracujemy oraz to, jak nasze produkty
i usługi wpisują się w te zadziwiające projekty.
Realizacja każdego z tych projektów zaczęła się od zaangażowanego zespołu,
dysponującego ogromnymi umiejętnościami, od inspirujących kolorów i ścisłej współpracy.
Bez tego nie udałoby się zrealizować żadnego z tych spektakularnych projektów.
Nie mielibyśmy też szansy na swój drobny wkład w historię.
Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć i myślimy już o przyszłych
wyzwaniach i projektach.
Jednak najpierw, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z wynikami naszych
wspólnych starań, które będą inspiracją do dalszych działań. Zapraszamy do lektury
krótkich opisów wybranych projektów Sikkens, które realizowaliśmy na całym świecie.
Wraz z naszymi partnerami wykonaliśmy wspaniałą pracę, a jej wyniki są naprawdę
niezwykłe!
6
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
7
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
PROJEKTY ZEWNĘTRZNE
P A Ł A C
" C H Â T E A U
D E
S T A R Ó W K A ,
D O M E K
M Y Ś L I W S K I ,
B A D
M O R I G G I A ,
R A D Y
W
D E
W
I N T E G R A L ,
„ G R A N D S
M O U L I N S “ ,
B U D Y N E K
G R A U S
S Z K O Ł A
P O N F E R R A D A
W I E Ż A
J A P O Ń S K A
8
W
M I E S Z K A L N Y ,
O S I E D L E
P I Ę C I U
L E R C H E N F E L D
T U R Y N
J E Z I O R
R I B E R A
D E
I
B R U K S E L I
W I E D N I U
A M B A S A D A
P R O J E K T
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
V E N T O U X
S T A R N B E R G U
F R A N C I S Z K A
W
S T R A N B E R G U
K A D Y K S
B I A R R I T Z
M I E S Z K A L N Y
S T A N Ó W
M O N T
W
Ś W .
W
N A
P O W I A T O W E G O
A R L E Q U I N ,
M E D I A T E K A
W
L I N Z
H A M B U R G
S T A R O S T W A
D O M
M Ł Y N "
R Z Y M
M I E S Z K A N I O W E
P A R Y Ż
" D I A B E L S K I
A W I N I O N
O B S E R W A T O R I U M
P O R T O F I N O
M Ł Y N
H A U S ,
P A L A V E L A ,
A N T W E R P I I
E S T A D I L L A
R E H A B I L I T A C I Ó N
B I O P A R C O ,
M A L A D Z E
R Y N E K ,
A R E A
O S I E D L E
M E D I O L A N
M I E J S K I E J
R Y N E K ,
C H I L E
K R Ó L E W S K I
C H A B R A N ,
D O M
L E J D A
P A Ł A C
U R Z Ą D
F O N D A Z I O N E
D O R D R E C H T
M I T T E R N D O R F
K O O R N B R U G ,
P A L A Z Z O
C A S E R N E
N Y O N "
W
H A L L W A N G
Z J E D N O C Z O N Y C H
D O M I N O ,
B E R L I N
9
W
B E R L I N I E
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
PAŁAC „CHÂTEAU DE NYON”
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Znajdujący się w samym środku miasta Nyon i przeglądający
się w wodach Jeziora Genewskiego pałac Château de Nyon
jest charakterystycznym elementem miejscowego
krajobrazu. Budynek ten początkowo wykorzystywany był
jako budynek administracyjny przez rodzinę Savoy, a później
przez administrację kantonu Berno. Pełnił on również funkcje
siedziby sądu miejskiego, a nawet więzienia. Obecnie, w tym
średniowiecznym zamku zorganizowano publiczne muzeum
prezentujące przedmioty z porcelany wyprodukowane w
Nyonie w latach 1781 - 1813. Podczas renowacji obiektu
przeprowadzonej w 2010 roku, w celu utrzymania tej
historycznej budowli, konieczne było zachowanie jej
charakterystycznych cech i zapewnienie przy tym dobrego
dopasowania tego obiektu do jego miejskiego otoczenia.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Charles Auer Sàrl, Granges-près-Marnand
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alpha Chalix , Alpha Setaliet
Zastosowane w celu zabezpieczenia elewacji, przy zachowaniu
historycznej struktury budynku
Obiekt: Château de Nyon Lokalizacja: Nyon, Szwajcaria Wybudowany w: XII wieku Renowacja: 2010 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
11
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
STARÓWKA W DORDRECHCIE
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Renowacja najstarszego miasta Holandii - Dordrechtu, mająca na
celu przywrócenie jego pierwotnej kolorystyki, wymagała
intensywnych badań starodruków, obrazów, zabytkowych domów
i historii stosowanych barw. Dzięki tym pracom można było
zidentyfikować odpowiednie kolory i odtworzyć je w palecie 55
barw. Powodzenie tego projektu stało się katalizatorem dla
podobnych przedsięwzięć, realizowanych później w innych
holenderskich miastach i miasteczkach.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Pracownia architektoniczna: Kees Rouw and Hendrik Groeneweg
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
różne produkty z rodziny farb zewnętrznych Sikkens
Obiekt: Dordtse Kleuren Lokalizacja: Dordrecht, Holandia Wybudowany w: na przełomie XIV i XV wieku Renowacja: w toku
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
13
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
DOMEK MYŚLIWSKI, BAD MITTERNDORF
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Pełniący niegdyś funkcję domku myśliwskiego, obiekt ten jest
obecnie budynkiem mieszkalnym. Budynek ten znajduje się na
wysokości niemal 1 000 metrów n.p.m, w austriackim regionie
Styria. Ze względu na surowe i śnieżne zimy, konieczne było
zastosowanie do jego renowacji środków ochrony drewna
odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Stan
drewnianej fasady wymagał zastosowania bezbarwnej farby oraz
imitacji struktury drewna, aby zachować jej szczególny charakter.
RENOWACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ:
Firma malarska Christian Pichler z Bad Mitterndorf
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Cetol Aktiva Concentrate (Cetol Aktiva)
Wykorzystany do impregnacji
Rubbol DSA (obecnie Cetol DSA)
Wykorzystany, jako pierwsza warstwa
Cetol HLS plus
Wykorzystany, jako warstwa wierzchnia
Obiekt: Jagdhaus (Domek myśliwski) Lokalizacja: Bad Mitterndorf, Austria Wybudowany w: 1514 r. Renowacja: 2007 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
15
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
KOORNBRUG, LEJDA
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Most ten zbudowano pierwotnie, aby pomóc w transporcie zboża
przez kanał Nowy Ren, w centrum Lejdy. Koornbrug, to charakterystyczna zadaszona budowla, wpisana na listę zabytków. Badanie
stanu mostu przeprowadzone w 2004 roku ujawniło poważne
problemy wskazujące na konieczność przeprowadzenia
kompleksowej renowacji. Słupy wykonane z sosny oregońskiej
wymagały wymiany i impregnacji, która zapewniłaby ich trwałość
na przyszłość, przy zachowaniu oryginalnej estetyki.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Architektura: Veldman, Rietbroek, Smit
Wykonawstwo: Burgy
Roboty szklarskie i malarskie: Van Leyden BV Muiden
Sikkens
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Componex
Wykorzystana do zapewnienia stabilności wymienianych
elementów drewnianych
Sikkens Rubbol XD
Obiekt: Koornbrug (Most Zbożowy) Lokalizacja: Lejda, Holandia Wybudowany w: 1642 r. Renowacja: lipiec 2004 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
17
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
PALAZZO MORIGGIA, MEDIOLAN
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
„Palazzo Moriggia“, należący pierwotnie do bogatych rodzin
mediolańskich, jest obecnie siedzibą „Museo del Risorgimento“
(Muzeum Zjednoczenia Włoch). Budynek ten odrestaurowano z
okazji obchodów upamiętniających 150-lecie zjednoczenia Włoch.
W uroczystościach związanych z tą rocznicą uczestniczył
Prezydent Włoch, Giorgio Napolitano, były burmistrz miasta, Letizia
Moratti oraz inni przedstawiciele lokalnych władz. Marka Sikkens
była głównym sponsorem technicznym projektu, świadczącym
pomoc techniczną i dostarczającym produkty, które umożliwiły
przywrócenie barw elewacjom zewnętrznych głównego dziedzińca
budynku.
PRODUKTY SIKKENS
Alpha Setaliet,
Sil Grund,
Alpha Supraliet,
Alpha Tex Acryl,
Cetol DSA,
Rubbol BL Satin,
Cetol Filter 7 plus
Obiekt: Palazzo Moriggia
10
Lokalizacja: Mediolan, Włochy Wybudowany w: XVIII w. Architekt, autor obiektu: Giuseppe Piermarini Renowacja: 2011 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
19
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
PAŁAC KRÓLEWSKI W ANTWERPII
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Pałac ten, wybudowany na zamówienie bogatego kupca,
Johna Alexandra van Susterena, w swojej bogatej historii
przechodził w ręce Cesarza Napoleona, Cara Rosyjskiego
Aleksandra I, Króla Holandii Wilhelma I, a na koniec został
zarekwirowany przez Prowizoryczny Rząd Belgijski.
Po okresie użytkowania przez monarchów belgijskich,
w 1969 roku został przekazany Ministerstwu Kultury
i od tego czasu wykorzystywany jest do organizacji imprez
kulturalnych, przedstawień i wystaw.
Oczywiście warunkiem restauracji elewacji było
zachowanie wyjątkowych cech tego budynku.
Marka Sikkens zadbała o zastosowanie odpowiedniego
systemu farb, który nadawał się do rozpylania z pistoletów
malarskich oraz zajęła się koordynacją działań spółki
malarskiej oraz zleceniodawcy/wykonawcy.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Van den Branden – Marynen/Antwerpia
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alphaloxan
Wykorzystana na ścianach zewnętrznych. Wybrana ze względu na
mineralne właściwości i bardzo wysoką przepuszczalność pary
wodnej.
Rubbol BL Satura
Wykorzystana do malowania żaluzji. Wybrana ze względu na
bardzo dobrą odporność na uszkodzenia i ścieranie.
Obiekt: Pałac Królewski
10
Lokalizacja: Antwerpia, Belgia Wybudowany w: 1745 r. Architekt, autor obiektu: Jan Pieter van Baurscheidt de Jonge Renowacja: 2009 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
21
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
URZĄD RADY MIEJSKIEJ W MALADZE
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Miasto Málaga ma wiele charakterystycznych budynków,
takich jak choćby budynek Banku Hiszpanii (Banco de
Espańa), historyczny budynek urzędu celnego (Palacio de
la Aduana) i budynek Uniwersytetu w Maladze (Málaga
University). Renowacja tych budynków została
zrealizowana w ramach większego projektu, którego
celem było odtworzenie dynamizmu i energii całego
historycznego centrum miasta. Marka Sikkens
przeprowadziła szczegółowe badania historii kolorów
budynków objętych projektem, których architektura
kształtowała się na przestrzeni 250 lat, starając się
opracować specjalną kolorystykę dla tego projektu.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Constructora CLAR
Pintura Industrial Mario S.L.
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alpha Desinfector
Wykorzystana do usunięcia grzybów
Alpha Neutralisator
Wykorzystana do usunięcia soli i dopasowania Ph miejsc napraw,
aby uniknąć pojawiania się plam podczas nakładania warstwy
wykończeniowej.
Alphaloxan Primer + Alphaloxan Flex
Wykorzystane do wzmocnienia powierzchni i nadania jej
maksymalnej „oddychalności“.
Rubbol Reno+Rubbol EPS
Wykorzystane na elementach stolarskich.
Redox AK Primer+Redox AK Ferroflake
Wykorzystane na powierzchniach metalowych.
Obiekt: Urząd Rady Miejskiej Lokalizacja: Málaga, Hiszpania Renowacja: 2006 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
23
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
RYNEK, GRAUS
24
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
25
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
RYNEK, GRAUS
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Rynek (Plaza Mayor) w miejscowości Graus jest głównym placem,
na którym obchodzone są wszystkie imprezy regionu Ribagorza.
Jego charakterystyczne cechy sprawiły, że jest on popularną
lokalizacją, wybieraną często do kręcenia reklam telewizyjnych.
Ponieważ elewacje niektórych budynków zostały zaklasyfikowane,
jako posiadające szczególną wartość kulturalną - proces renowacji
musiał zachować zgodność z pierwotną kolorystyką, jednocześnie
zapewniając trwałą ochronę barw. Marka Sikkens przeprowadziła
szczegółowe badania elewacji historycznych, uwzględniając
w swoich analizach próbki oryginalnych farb, starając się dobrać
najwłaściwsze produkty zarówno pod względem właściwości
ochronnych, jak i zgodności kolorystyki.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Architektura: Ramón Solana Montero
Pinturas Laporta
Comercial Moré
Constructora Tecnigestión
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Farby Alphaloxan, Alpha Setaliet
Obiekt: Rynek główny (Plaza Mayor) Lokalizacja: Graus, Huesca, Hiszpania Renowacja: 2007 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
27
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
RYNEK, ESTADILLA
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Plaza de Estadilla to najważniejszy punkt małego średniowiecznego
miasteczka Estadilla, położonego 80 km na południe od stoków
Pirenejów. Jego krużganki i historyczne budynki przyozdobiono
różnymi elementami dekoracyjnymi, z których część malowana
była farbami wapiennymi.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Pinturas Laporta de Barbastro
Comercial Moré
Constructora Tecnigestión
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
farba Alphaloxan
Obiekt: Rynek w miejscowości Estadilla Lokalizacja: Estadilla, Huesca, Hiszpania Architekt, autor obiektu: Roberto Sagarra de Barbastro Renowacja: 2005 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
29
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
OSIEDLE AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Area de Rehabilitación Integral to kompleks mieszkaniowy, który w
roku 2006 przeszedł gruntowną renowację.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
ECK Bierzo
Raúl Parra Mateos
Fachadas Difer
DC Pintores
Rocarma
Alberto González Decoración
Noroeste de Pinturas y Decoración
Contratas CRS
CMT Algar
Ramiro y Daniel CB
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
farba Alphaloxan
Obiekt: ARI (Area de Rehabilitación Integral) Lokalizacja: Ponferrada, Hiszpania Architekt, autor obiektu: José Luis Velasco Renowacja: 2006 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
31
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
PORTOFINO
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Portofino to modny kurort na Riwierze Liguryjskiej, będący jedną
z bardziej wyjątkowych i malowniczych miejscowości nadmorskich.
Aby zagwarantować utrzymanie jej wyjątkowego charakteru
i dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, władze Portofino opracowały
plan zagospodarowania miasta, który opisuje kolory i materiały,
jakie mogą być wykorzystywane do dekoracji ścian zewnętrznych
budynków. W oparciu o wnioski z badań tradycyjnych kolorów,
technik i materiałów, które stosowano na budynkach miasteczka
w ciągu ostatnich kilkuset lat, marka Sikkens wraz ze znanym
i cenionym architektem z Genui, p. Massimo Poggi, opracowała
ostateczną paletę kolorów. Wybierając z palety określonych
kolorów Sikkens, które są oferowane społeczności lokalnej
po specjalnych promocyjnych cenach, mieszkańcy Portofino
mogą bez problemu odświeżać elewacje swoich domów,
zachowując historyczny charakter miejsca.
PRODUKTY SIKKENS
Alpha Chalix
Alpha Setaliet
Projekt: Plan zagospodarowania miasta Lokalizacja: Portofino (Zatoka Genueńska), Włochy
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
Zarządzanie: Massimo Poggi - kierownik i nadzorca projektu Riccardo Zanetta - architekt. Rok realizacji projektu: 2006 r.
33
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
MŁYN „GRANDS MOULINS“, PARYŻ
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Młyn ten został wybudowany w XIX wieku, aby zapewnić
ludności Paryża dostawy mąki produkowanej z ziarna
pochodzącego z równin Brie and Beauce. W ramach
przeprowadzonej w 2007 roku renowacji, użyto farb
Sikkens do pokrycia 15.000 m2 ścian od strony
frontowej elewatorów zbożowych.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Spie Batignolles
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alpha Diwatop Mat I.3 (biała)
Obiekt: Młyn i elewatory „Les Grands Moulins de Paris“ Lokalizacja: Verneuil l’Etang, Francja Wybudowany w: XIX wieku Renowacja: 2007 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
35
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
KARUZELA W WIEDNIU
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Ten olbrzymi „diabelski młyn“ zbudowano pod koniec XIX wieku,
dla uczczenia 50-tych urodzin Cesarza Franciszka Józefa I. Dziś
jest on charakterystycznym punktem stolicy Austrii i symbolem
słynnego na cały świat wiedeńskiego wesołego miasteczka w
dzielnicy Prater. Jego wyjątkowa sylwetka jest wyraźnie widoczna z
daleka. Marka Sikkens udzieliła porad i dostarczyła produkty
niezbędne do renowacji kabin, którą przeprowadzono w 2008
roku. Ponieważ renowacja dotyczyła jednej z bardziej znanych
atrakcji Wiednia, prace prowadzone były po godzinach pracy
lunaparku. Oznaczało to, że renowację kabin przeprowadzano
wyłącznie w nocy i z uwagi na szczególną konstrukcję atrakcji,
kabin nie można było malować jednocześnie.
ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM:
Sikkens Cetol Aktiva Concentrate (Cetol Aktiva)
Rubbol Grund, Rubbol AZ
Obiekt: Wiedeński „diabelski młyn“ Lokalizacja: Wiedeń, Austria Autorzy: Walter B. Basset i Harry Hitchins Wybudowany w: 1896 r. Renowacja: 2008 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
37
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
WIEŻA JAPOŃSKA W BRUKSELI
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Zbudowana na zamówienie Króla Leopolda II i
inspirowana budowlami orientalnymi prezentowanymi na
paryskiej wystawie światowej w 1900 roku, Wieża
Japońska jest połączeniem europejskiej sztuki
budowlanej z przedmiotami i elementami dekoracyjnymi
sprowadzonymi z Dalekiego Wschodu. Wieża ta została
początkowo wzniesiona wyłącznie dla funkcji
ozdobnych, jednak obecnie wykorzystywana jest, jako
miejsce prezentacji japońskiej i chińskiej porcelany i
sztuki. Marka Sikkens głęboko zaangażowała się w
renowację. Jej zadania obejmowały zdefiniowanie
specyfikacji technicznej oraz zaproponowanie systemu
malarskiego, który pozwoliłby osiągnąć wymaganą
wyjątkową trwałość i łatwość nakładania - za pomocą
pistoletów malarskich.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
TV Decorteam Meuleman – Iris Painting Services
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Componex WR
Wykorzystana do wypełnienia spękań i ubytków
Onol HS
Wykorzystana jako grunt
Rubbol EPS HS
2 warstwy, jako wykończenie. Wybrana z uwagi na swoją trwałość i
łatwość stosowania
Obiekt: Wieża japońska Lokalizacja: Bruksela, Belgia Wybudowany w: 1905 r. Renowacja: 2007 r. i 2008 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
39
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
CASERNE CHABRAN, AWINION
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Wzniesione u stóp murów miejskich Awinionu, aby
pomieścić żołnierzy, którzy wcześniej stacjonowali na
terenie Pałacu Papieskiego (Palais des Papes)
przekształconego w koszary. W roku 2007 budynek ten
został przekształcony na biura administracji francuskiej i
Prefektury departamentu Vaucluse . Jednocześnie
budynek rozbudowano, starając się nadać nowym
obiektom własny charakter i jednocześnie scalając je z
głównym budynkiem i wtapiając w prestiżową okolicę.
Dlatego na ścianach zewnętrznych starego, jak i nowego
budynku konieczne było użycie tych samych barw.
Wybrano markę Sikkens, która zobowiązała się
opracować idealne połączenie.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Indigo Bâtiment
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alphaloxan solo, kolor HN.02.88
Wykorzystana do malowania ścian frontowych, gdzie jej zdolność
krycia mikro-pęknięć okazała się bardzo przydatna
Alphaloxan extra, kolor HN.02.88
Wykorzystana do malowania nowych ścian frontowych
Alphatop taloché plus, kolor HN.02.88
Wykorzystana do malowania dachów dwuspadowych
Obiekt: Caserne Chabran Lokalizacja: Awinion, Francja Wybudowany w: 1906 r. Renowacja: 2007 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
41
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
FONDAZIONE BIOPARCO, RZYM
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Jeden z najstarszych w Europie ogrodów zoologicznych
- Fondazione Bioparco - został otwarty w 1911 roku pod
nazwą Rzymskiego Ogrodu Zoologicznego. Ogród
zajmował wówczas 12-hektarowy park, zaprojektowany
przez Carla Hagenbecka, po którym swobodnie
poruszały się zwierzęta. W owych czasach była to
zupełnie nowa koncepcja. W 1935 ogród powiększono
do jego obecnych rozmiarów: 17 hektarów. Do ogrodu
dołączono wówczas nowe tereny, zaprojektowane przez
architekta Raffaele De Vico, z terrarium i dużą,
ukształtowaną geodezyjnie wolierą, która nadal jest
jedyną w swoim rodzaju. Zakrojona na szeroką skalę
renowacja i wprowadzenie nowych zasad zarządzania
przekształciły ogród zoologiczny Bioparco w nowoczesne zoo, które odgrywa aktywną rolę w edukacji
ekologicznej i w ochronie zagrożonych gatunków.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Architekt odpowiedzialny za projekt renowacji budowli:
Giacomo Bessio
Architekt współpracujący: Stefano Raybaudi
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sil Grund
Marmorino ai silicate
Rubbol AZ
Wykorzystane do malowania części drewnianych głównych drzwi
wejściowych
Wapex 660
Użyta do malowania podłóg w barze wewnątrz parku oraz innych
pomieszczeń i obiektów dla zwierząt
Impregnat Alphatex
Obiekt: Fondazione Bioparco Lokalizacja: Rzym, Włochy Data otwarcia: 1911 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
Acrilmat
43
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
DOM MIESZKALNY, LINZ
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Renowacja tego obiektu mieszkalnego wymagała
dopasowania nowych farb do pierwotnej specyfikacji
kolorów.
RENOWACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ:
Karl Kaindleinsberger (Leonding)
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Super Aktivator
Wykorzystana, jako pierwsza warstwa
Alpha TopSil
Wykorzystana, jako warstwa wierzchnia
Obiekt: Budynek mieszkalny Lokalizacja: Linz, Austria Wybudowany w: lata 20-te XX wieku Renowacja: 2006 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
45
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
M O S T
Z B O Ż O W Y , L E J D A
CHILE HAUS, HAMBURG
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Budynek ten został wybudowany na zlecenie magnata
transportowego, Henryego B. Slomana, który zbił
fortunę na handlu chilijską saletrą. CHILE HAUS jest
wyjątkowym obiektem będącym doskonałym
przykładem popularnego w latach 20-tych ubiegłego
wieku stylu architektonicznego zwanego „ekspresjonizmem ceglanym“. Jego ostro zakończony dach,
który ma przypominać dziób statku i krzywolinijna
elewacja nadają budynkowi lekkości i powabu pomimo
dość dużych rozmiarów. Malowanie 2 800 okien było
wręcz monumentalnym zadaniem, choćby ze względu
na niezwykle wysoki koszt ustawienia rusztowań przy
obiekcie tego typu. Z tego powodu okna malowano
kolejno, bez stosowania dużych rusztowań i stosując
farby Sikkens.
ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM:
Rubbol Ventura Satin
Wybrana ze względu na swoją niezwykłą odporność na czynniki
atmosferyczne, przepuszczalność i właściwości regulujące poziom
wilgoci
Obiekt: CHILE HAUS Lokalizacja: Hamburg, Niemcy Architekt, autor obiektu: Fritz Höger Wybudowany w: 1924 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
47
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
M O S T
Z B O Ż O W Y , L E J D A
OSIEDLE MIESZKANIOWE LERCHENFELD
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Osiedle Lerchenfeld powstało w latach 30-tych
ubiegłego wieku. Było to osiedle przeznaczone dla
pracowników huty stali Voest w Linzu. Renowację
budynków ukończono w 2008 roku. W jej toku użyto
kolorowych farb Sikkens w celu nadania świeżego,
nowego wyglądu budynkom tego osiedla.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Maler Schmied GmbH / Krems
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Sil Grund,
Grunt Alphaloxan Primer,
Alphaloxan
Obiekt: Budynki mieszkalne Lerchenfeld
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
Lokalizacja: Krems, Austria Wybudowany w: 1937 r. Renowacja: 2008 r.
49
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
M O S T
Z B O Ż O W Y , L E J D A
PALAVELA, TURYN
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Zwana dawniej "Palazzo delle Mostre" i "Palazzo a Vel",
Palavela jest halą widowiskową, znajdującą się w
Turynie, we Włoszech, na brzegu rzeki Po. Została ona
zbudowana na wystawę Italia '61. Znana jest między
innymi ze słynnej sceny z filmu “The Italian Job" z 1969
roku, w której po jej charakterystycznym dachu jeżdżą
samochody Mini Cooper. Marka Sikkens odegrała
kluczową rolę podczas renowacji Palaveli przed
imprezami łyżwiarskimi Olimpiady Zimowej z 2006 roku,
realizując wizje projektanta, który chciał, aby beton
pomalować farbą, która nie ukryje go i która pozwoli
uzyskać konkretny odcień na malowanych na czerwono
powierzchniach budynku.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Architekt: Gae Aulenti
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Rubbol BL Satin
Rozpuszczalna emalia akrylowa (woda satynowa)
Wykorzystana do dekoracji czerwonych powierzchni budynku
Obiekt: Palavela Lokalizacja: Turyn, Włochy Autor budynku: inżynier Franco Levi i pracownia architektoniczna Annibale i Giorgio Ricotti Renowacja: 2002 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
51
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
OBSERWATORIUM NA MONT VENTOUX
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Przekaźnikowa wieża radiowa na górze Mount Ventoux
jest cały czas narażona na skrajne warunki klimatyczne:
gwałtowne wiatry, wiejące z prędkościami powyżej 90
km/h przez 242 dni w roku.
Ochrona tego obiektu wymagała więc zastosowania
produktu o wysokich parametrach. Marce Sikkens
powierzono kierowanie całością prac renowacyjnych.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Indigo Bâtiment
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alphatop intermédiaire, kolor G4.04.84
Wykorzystana, jako powłoka pośrednia; wybrana ze względu na
swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne.
Diwatop mat et intermédiaire, kolor G4.04.84
Wykorzystana, jako powłoka wykończeniowa; wybrana ze względu
na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne.
Grunt Redox AK, kolor G4.04.84
Wykorzystany, jako powłoka pierwotna dla części metalowych,
wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki
atmosferyczne.
Redox AK Ferrotop, kolor G4.04.84
Wykorzystana, jako powłoka wykończeniowa dla części
metalowych, wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność
na czynniki atmosferyczne.
Obiekt: Wieża radiowa na górze Mount Ventoux Lokalizacja: Mont Ventoux, Francja Wybudowany w: 1970 r. Renowacja: 2007 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
53
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W STARNBERGU
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Budynek biura starostwa powiatowego w Starnbergu, to udane
połączenie stylu azjatyckiego budownictwa świątynnego z
europejskim modernizmem w obiekcie stwarzającym przyjazną
atmosferę dla społeczności, której służy. Za ten budynek, jego
autorzy: biuro Auer+Weber otrzymali w 1989 roku Nagrodę
Architektury Niemieckiej. Po 20 latach nadeszła pora na
renowację budynku. Z uwagi na niewielką odległość od Jeziora
Starnberskiego, wysoka wilgotność i duże wahania temperatur
były ważnymi czynnikami decydującymi o wyborze materiałów
renowacyjnych. Podczas prac skorzystano z pomocy technicznej
marki Sikkens, która dopilnowała odpowiedniego wyboru glazur,
lakierów i farb zewnętrznych.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Landratsamt Starnberg, firma malarska Schlüter z
Monachium
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Cetol HLS extra
Użyta na 1 600 m² belek i kolumn.
Wybrana ze względu na swoją zdolność głębokiej penetracji
drewna oraz ze względu na swoją odporność na szkodliwe
substancje i grzyby atakujące drewno.
Rubbol Ventura, półmat Plus, Kodrin Seal, Cetol
Aktiva, Cetol HLS extra 006, Kodrin Seal Cetol
Novatech 006
Wykorzystane do malowania ram i skrzydeł okiennych
Cetol Aktiva, Cetol HLS extra, Cetol HS-color,
Kodrin Seal
Wykorzystane do malowania słupów i belek dla zapewnienia
całorocznej ochronny wrażliwych struktur drewnianych
Obiekt: Budynek starostwa powiatowego Lokalizacja: Starnberg, Niemcy, Autorzy budynku: Auer + Weber Wybudowany w: 1988 r. Renowacja: 2008 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
55
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
SZKOŁA PIĘCIU JEZIOR I SZKOŁA ŚW. FRANCISZKA W STRANBERGU
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Szkoła Pięciu Jezior (Fünfseen) i Szkoła Św. Franciszka
(Franziskusschule) to dwie szkoły specjalne znajdujące się w
jednym budynku. Szkoły te służą dzieciom z trudnościami w
nauce i dzieciom z upośledzeniami umysłowymi i fizycznymi.
Budynek mieszczący szkoły ma otwartą budowę i wpuszcza do
swojego wnętrza dużo naturalnego światła, stapiając się
harmonijnie z urokliwym otoczeniem, dając uczniom poczucie
spokoju i bezpieczeństwa. Wzajemne relacje pomiędzy formą,
materiałami i kolorami zostały starannie dobrane pod kątem ich
zdolności stymulowania i kojenia dziecięcych zmysłów. Gdy
nadszedł czas remontu i malowania elewacji, okien, drzwi,
poręczy i balustrad, zwrócono się o pomoc do marki Sikkens,
która zapewniła kompleksowy serwis wspomagając proces
renowacji.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Heinrich Höpfl wraz z zespołem
Kierownik projektu: Karin Mertens z Förderschulzentrum
Starnberg
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Cetol Aktiva, Rubbol Grund,
Rubbol Ventura semi-gloss
Te produkty zapewniły maksymalną odporność na czynniki
atmosferyczne elewacjom i strukturom z belek.
Alphacaso
Farba charakteryzująca się doskonałą przyczepnością i płynnością,
co miało szczególnie znaczenie podczas malowania 250m² płyt
elewacyjnych budynku.
Cetol Aktiva, Cetol HLS plus 006,
Redox AK Primer, Rubbol Azura
Wykorzystane do malowania laminowanego drewna, balustrad i
poręczy oraz wsporników metalowych
10
Obiekt: Szkoła Pięciu Jezior (Fünfseen) i Szkoła Św. Franciszka (Franziskusschule) Lokalizacja: Starnberg, Niemcy
Architekt, autor obiektu: Dipl.-Ing. Horst Teppert Wybudowany w: 1989 r. Renowacja: 2008 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
57
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
OSIEDLE RIBERA DE ARLEQUIN, KADYKS
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA
Zespół Ribera de Arlequín, to osiedle mieszkaniowe z nabrzeżem
do cumowania jachtów i łodzi, znajdujące się w miejscowości
Sotogrande Port, położonej w Cieśninie Gibraltarskiej. Miejsce to
narażone jest na skrajne warunki klimatyczne charakteryzujące
się dużym nasłonecznieniem, wysoką wilgotnością i zasoleniem
powietrza, które powodują uszkodzenia elewacji i płowienie
kolorów. Marka Sikkens przeprowadziła badania techniczne
mające na celu zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań
konsolidacji wymaganych kolorów, przy jednoczesnym
zapewnieniu oddychalności.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
José MŞ Gutiérrez (Sotogrande, S.A.)
Pinturas Antonio Franco Ruiz
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alpha Desinfector
Wykorzystana do usunięcia grzybów
Alpha Neutralisator
Wykorzystana do neutralizacji soli
Alpha Fix Dispersiegrond
Wykorzystana do konsolidacji stref, w których zaprawa
pokruszyła się
Alphaloxan Primer + Alphaloxan Flex
Redox AK Primer, Rubbol Azura
Wykorzystane na powierzchniach metalowych.
Obiekt: Zespół mieszkaniowy Ribera de Arlequín Lokalizacja: Puerto de Sotogrande, Kadyks, Hiszpania Wybudowany w: 1991 r. Renowacja: 2006 r.
10
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
59
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
M E D I A T E K A
W
B I A R R I T Z
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
- NOWY OBIEKT
Budowa biblioteki multimedialnej w Biarritz była
częścią dużego projektu mającego na celu
rewitalizację dzielnicy Biarritz Rocailles, jako całości
i przekształcenie jej w centrum kulturalne.
Nowa biblioteka jest bardzo nowoczesnym
budynkiem, utrzymanym w stylistyce morskiej
i żeglarskiej, podkreślonej inteligentnym
zastosowaniem materiałów budowlanych.
Marce Sikkens powierzono zadanie zapewnienia
trwałej ochrony drewnianych powierzchni wewnątrz
i na zewnątrz obiektu.
ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM:
Cetol Filter 7, kolor 085
Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość,
do malowania zewnętrznych elementów drewnianych
Cetol THB, kolor 006
Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość,
do malowania wewnętrznych elementów drewnianych
Cetol 21, kolor 006
Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość,
do malowania wewnętrznych elementów drewnianych
Obiekt: Biblioteka Multimedialna w Biarritz
(Médiathèque de Biarritz) Lokalizacja: Biarritz,
Francja Architektura: Cabinet d’Architecture
HPL – François Lombard & Patrice Loirat
Budowa ukończona w: 2005 r.
60
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
61
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
D O M
M I E S Z K A L N Y
W
H A L L W A N G
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - NOWY OBIEKT
Dom mieszkalny w Hallwang, to nowoczesny budynek
mieszkalny wykonany z betonu i drewna.
Marka Sikkens służyła poradą w zakresie wyboru
odpowiednich kolorów i produktów, które pozwoliły
uzyskać naturalny wygląd budynku.
ELEMENTY DEKORACYJNE
OPRACOWANE PRZEZ:
Zespół specjalistów Sikkens
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Cetol HLS
Wykorzystana w celu wydobycia czystych
i naturalnych właściwości detali drewnianych.
Obiekt: Dom mieszkalny w Hallwang Lokalizacja: Hallwang, Austria Budowa ukończona w: 2008 r.
62
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
63
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W BERLINIE
WNĘTRZA - NOWY OBIEKT
Po wielu zmianach lokalizacji ambasada Stanów
Zjednoczonych powróciła do Berlina.
Jej nowe lokum powstawało w ramach projektu,
którego realizacja trwała dwanaście lat, z uwagi
na szczególne środki bezpieczeństwa.
Ambasada została zbudowana według planów
przygotowanych przez słynne amerykańskie biuro
architektoniczne - pracownię Moore Ruble Yudell.
Projekt obejmował elementy dekoracyjne,
zgodne z amerykańską paletą barw.
Marce Sikkens powierzono przygotowanie
dedykowanych powłok malarskich dla wnętrz tego obiektu.
ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM:
Sikkens Alphacron SF
Wybrana ze względu na swoją wysoką jakość,
odporność na ścieranie i łatwość rozprowadzania
Alphaloxan Flex, Alpha Barol, Rubbol BL
i Wapex 660
Obiekt: Ambasada Stanów Zjednoczonych Lokalizacja: Berlin, Niemcy Architektura: Moore Ruble Yudell Budowa ukończona w: 2008 r.
64
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
65
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
PROJEKT DOMINO, BERLIN
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE
- PROJEKT /EVENT
Aby uczcić 20-lecie upadku Muru Berlińskiego,
zorganizowano symboliczną imprezę, w trakcie której
przewrócono 1000 ogromnych kamieni domina.
Każdy z kamieni został ozdobiony innym obrazem,
aby nawiązać do indywidualizmu i wolności osobistej.
Marka Sikkens sponsorowała jeden z kamieni domina,
organizując konkurs dla studentów Szkoły Zawodowej nr 6
(kształcącej malarzy/dekoratorów) w dzielnicy Harburg,
w Hamburgu na opracowanie projektu kamienia.
Oczywiście uczestnicy konkursu otrzymali
od marki Sikkens farby, na realizację tego zadania.
WYKORZYSTANE FARBY
Rubbol Grund
Rubbol Azura
Projekt: Kostki domina wykorzystane w imprezie upamiętniającej upadek Muru Berlińskiego Lokalizacja: Berlin, Niemcy Data: 9 listopada 2009 roku
66
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
67
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
PROJEKTY WEWNĘTRZNE
SZPITAL UNIWERSYTECKI, GANDAWA
MUZEUM MÖNCHEHAUS, GOSLAR
KOŚCIÓŁ DIVES, MISERICORDIA
KOŚCIÓŁ ŚW. DOMINIKA W MALADZE
MUZEUM HISTORYCZNE, BERLIN
KATEDRA ŚW. MICHAŁA W HAMBURGU
RESTAURACJA „LA GRANADA”, SARAGOSSA
CAFETERIA DE VERSAILLES, WERSAL
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
SZPITAL MARTINI, GRONINGEN
BLUMENHOTEL,KARYNTIA
STADSFEESTZAAL, ANTWERPIA
KOMPLEKS TARGOWY, DÜSSELDOR
FESTSPIELHAUS, SALZBURG
KURSAAL, OSTENDA
68
MUZEUM VAN GOGHA, AMSTERDAM
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
69
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
M U Z E U M
M Ö N C H E H A U S ,
G O S L A R
WNĘTRZA - RENOWACJA
Mönchehaus (Dom Mnicha) to jeden z najpiękniejszych
budynków na starówce w miejscowości Goslar.
Organizowane są w nim wystawy sztuki nowoczesnej
i współczesnej, cieszące się dużym poważaniem w kręgach
międzynarodowych miłośników sztuki. Podczas renowacji,
muzeum zaufało marce Sikkens, do której zwrócono się
z zadaniem dostarczenia bardzo trwałej, matowej farby
wykończeniowej do malowania drzwi i klatek schodowych
w budynku, która uzupełniłaby spokojną i pogodną
atmosferę wnętrz obiektu, a jednocześnie była w stanie
wytrzymać około 20 000 gości rocznie
w nadchodzących latach.
ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM:
Rubbol BL Magura
Wykorzystana do malowania drewnianych poręczy schodów
i drzwi. Wybrana z uwagi na łatwość czyszczenia i dobrą
odporność na środki czystości, poza jej ekologicznymi
właściwościami.
Obiekt: Muzeum Mönchehaus, Goslar Lokalizacja: Goslar, Niemcy Wybudowany w: 1528 r. Renowacja: 2006 r.
70
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
71
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
K O Ś C I Ó Ł
Ś W .
D O M I N I K A
W
M A L A D Z E
WNĘTRZA - RENOWACJA
W Kościele Św. Dominika, w Maladze znajduje się ważna
rzeźba „Chrystusa Dobrej Śmierci” (Cristo de la Buena Muerte),
która bierze udział w procesji w trakcie wielkanocnego
Wielkiego Tygodnia. W ramach współpracy z Biskupstwem
mającej na celu przeprowadzenie renowacji wszystkich kościołów
w historycznym centrum miasta, marka Sikkens przeprowadziła
badania techniczne mające na celu dobór odpowiednich
kolorów i materiałów.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Architekt: Pablo Pastor Vega
Malowanie: Pinturas Mario S.L.
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alpha Neutralisator
Wykorzystana do usunięcia plam zasoleń
Sil Grund
Wykorzystana, jako podkład przed nałożeniem farby
silkatowej na powierzchniach akrylowych
Setaliet Fondo+Setaliet
Wykorzystane na elementach kamiennych
Alpha Metallic
Wykorzystana do malowania ram
Rubbol Reno + Rubbol EPS
Wykorzystane na elementach stolarskich.
Obiekt: Kościół Św. Dominika Lokalizacja: Málaga, Hiszpania Wybudowany w: 1572 r. Renowacja: 2006 r.
72
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
73
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
K A T E D R A
Ś W .
M I C H A Ł A
W
H A M B U R G U
WNĘTRZA - RENOWACJA
To najbardziej znany kościół w Hamburgu
i charakterystyczna budowla tego hanzeatyckiego miasta,
widoczna dla marynarzy na statkach powracających do portu.
132-metrowa wieża tego barokowego budynku zwieńczona
jest miedzianą kopułą. Kościół ten, z miejscami dla 2 500
wiernych, jest największym kościołem w Hamburgu.
Po prawie 50-letniej przerwie od ostatnich prac
renowacyjnych, markę Sikkens poproszono
o pomoc w wykonaniu nowej powłoki malarskiej,
której wnętrza kościoła bardzo potrzebowały.
Nowa powłoka miała zakonserwować i zabezpieczyć
ściany wnętrz, jednocześnie zachowując ich oryginalny styl.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Malereibetrieb John Lewien; Peter Goy,
Prezes spółki malarskiej
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Cetol BL Decor
Wykorzystana do barwienia portali części ławek
Rubbol Vorlack, Rubbol Satura
Wykorzystane do malowania ławek i pozostałych
części drewnianych. Wybrane ze względu na szybkie
schnięcie i łatwość nakładania.
74
Obiekt: Katedra Św. Michała (Hauptkirche St. Michaelis) Lokalizacja: Hamburg, Niemcy
Architekt, autor obiektu: Peter Marquardt i Christoph Corbinus Wybudowany w: 1647 r. Renowacja: 2009 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
75
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
CAFETERIA DE VERSAILLES, WERSAL
WNĘTRZA - RENOWACJA
Pałac w Wersalu (Château de Versailles) został wybudowany
dla Króla Ludwika XIV przez Le Vau, jednego z najsłynniejszych
architektów francuskiego klasycyzmu.
Wraz z renowacją południowego skrzydła pałacu „Aile du Midi”
i jego przebudową na kawiarnię (Le Grand Café),
ta część budynku została po raz pierwszy udostępniona
dla zwiedzających. Kawiarnię Le Grand Café
zaprojektowano, jako nowoczesną przestrzeń
gastronomiczną, zachowując ducha oryginalnych
elementów dekoracyjnych poprzez przemyślane
połączenie tradycyjnych i nietradycyjnych kolorów
z palety farb Sikkens.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Canal Architecture
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alphatex Mat Reference (kolor G0.10.70)
Użyta na ścianach i sufitach z uwagi na jej doskonałe
właściwości estetyczne, które spełniają wymagania stawiane
produktom o wyjątkowo wysokiej jakości, niezbędnym
w tak luksusowych i prestiżowych budynkach.
76
Obiekt: Kawiarnia Le Grand Café d’Orléans w Pałacu w Wersalu Lokalizacja: Wersal, Francja Architekt, autor obiektu: Le Vau, d’Orbay i Mansart
Wybudowany w: 1670 r. Renowacja: 2008 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
77
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
WNĘTRZA - RENOWACJA
Budynek Muzeum w Amsterdamie, zaprojektowany w stylu
łączącym elementy gotyckie i renesansowe i bogato
udekorowany ornamentami nawiązującymi do historii Holandii,
jest miejscem w którym eksponowanych jest wiele znanych na
całym świecie dzieł, w tym słynna „Straż nocna”. Po wielu,
przeprowadzanych w ciągu jego działalności, renowacjach
ostatni projekt renowacyjny miał za zadanie przywrócenie części
budynku do jego pierwotnego stanu, a jednocześnie stworzenie
nowoczesnej przestrzeni ekspozycyjnej. Odkrycie, że Cuypers,
architekt, który zaprojektował ten budynek, często mieszał ze
sobą kolory, wymagało specjalistycznej wiedzy, dzięki której
marka Sikkens opracowała dedykowaną paletę barw nazwaną
„wachlarzem Cuypersa” i zaproponowała w tej palecie farby
nadające się do stosowania na istniejących powierzchniach.
78
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
79
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Restauracja: Van Hogevest Architects z Amersfoort
Badania w sprawie kolorów: Anne van Grevenstein,
kierownik Studia Fundacji Renowacyjnej w Limburgu
Malowanie: Vakcollege Sint Lucas z Boxtel
Pracownia architektoniczna: Cruz & Ortiz, + van Hogevest
Architekci ze spółki Amersfoort
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Rubbol BL Satura
Farba wodna wybrana z uwagi na swoją dobrą
przyczepność, połączoną z łatwością usuwania,
gdy zajdzie taka potrzeba. Efekt połysku odpowiadający
wyobrażeniom restauratorów.
Sikkens Cetol BL Matte
Wykorzystana do zmniejszenia połysku tam,
gdzie było to konieczne.
Sikkens Alphatex SF
Wykorzystana do renowacji ścian.
80
Obiekt: Rijksmuseum Lokalizacja: Amsterdam, Holandia Autor budynku: Cuypers Wybudowany w: 1800 r.
Renowacja: 2008-do dziś
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
81
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
STADSFEESTZAAL, ANTWERPIA
82
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
83
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
STADSFEESTZAAL, ANTWERPIA
WNĘTRZA - RENOWACJA
Stworzona pierwotnie, jako sala urzędu miejskiego
w Antwerpii, przykryta kopułą z metalu i szkła,
sala ta jest dużym i okazałym pomieszczeniem
przystrojonym wyjątkowymi pozłacanymi elementami
dekoracyjnymi. Na krótko przed planowanym
przekształceniem na centrum handlowe, budynek
został strawiony przez ogień, co spowodowało
konieczność odtworzenia jego wnętrza praktycznie od zera.
Wymagało to zamontowania 350 000 miedzianych liści
na reliefach tynkowych. Do przygotowania podkładu
pod miedź, wykorzystano farbę Sikkens Rubbol DSA,
którą nałożono w dwóch warstwach na nowe
elementy tynkowe.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Malowanie i pozłacane reliefy:
Altritempi and Van de Meulebroecke
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Rubbol DSA
84
Obiekt: Stadsfeestzaal Lokalizacja: Antwerpia, Belgia Architekt, autor obiektu: Hargot and Hennebique
Wybudowany w: 1908 r. Renowacja: 2004 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
85
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
FESTSPIELHAUS, SALZBURG
WNĘTRZA - RENOWACJA
Przez wiele lat Festiwal Salzburski zabiegał o stworzenie
„Domu Mozarta”, który pod każdym możliwym względem
byłby odpowiedni do wykonywania dzieł scenicznych tego
kompozytora: zapewniając doskonałą akustykę i widoczność
sceny ze wszystkich miejsc na widowni. Widownia miała być
zarówno przytulna, jak również posiadać odpowiednio dużą
liczbę miejsc. Zadanie to wydawało się niemożliwe
do zrealizowania, jednak wyczyn ten udał się zespołowi
architektów z pracowni Holzbauer i Valentiny.
Pomieszczenie nazywane wcześniej „małą salą festiwalową”
zostało przekształcone w „Dom Mozarta” w toku trzech
faz budowlanych, realizowanych od września 2003 roku.
Widownię „małej sali festiwalowej” poszerzono, skrócono
i obniżono. Utworzono dwa nowe kręgi na widowni, które
ciągną się po obu stronach hali sięgając sceny. Dzięki temu
uzyskano efekt obramowania sceny z trzech stron przez
miłośników muzyki, a nie przez gołe ściany. Dom Festiwalowy
otwarto ponownie w dniu 26 lipca 2006 roku i poświęcono
go Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi, w ramach
obchodów 250-tej rocznicy jego urodzin, w roku mozartowskim
2006. „Złota Ściana” - element, którego pomysłodawcą był
niemiecki artysta Michael Hammers, wykonany został z użyciem
farby Sikkens Alpha Metallic.
86
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
87
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
FESTSPIELHAUS, SALZBURG
RENOWACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ:
Pracownia architektoniczna: Holzbauer & Valentiny
Koncepcja i realizacja „Złotej ściany” Michael
Hammers (Niemcy)
Malowanie: Johannes Durchner (Salzburg)
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Alpha Metallic
Dla uzyskania specjalnego efektu metalicznego
Obiekt: Dom Mozarta / Sala Festiwalowa, Salzburg Lokalizacja: Salzburg, Austria Wybudowany w: 1924 r. Renowacja: czerwiec 2003
88
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
89
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
KURSAAL, OSTENDA
WNĘTRZA - RENOWACJA
Kursaal w Ostendzie jest jednym z najpiękniejszych
kompleksów konferencyjno-rozrywkowych w Belgii.
Jego renowacja była poważnym przedsięwzięciem,
które obejmowało całkowitą przebudowę audytorium
wraz z wymianą prawie wszystkich materiałów
elewacyjnych i elementów wewnętrznych.
Oryginalną architekturę kompleksu trzeba było pogodzić
z wymaganiami technicznymi nowoczesnych sal
konferencyjno-koncertowych. Marce Sikkens powierzono
zadanie rozwiązania wszystkich problemów związanych
z pokryciami. Obejmowało to przeprowadzenie badań
laboratoryjnych pierwotnych farb i kolorów w celu odtworzenia
ich z użyciem współczesnych bezołowiowych receptur farb.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Koordynacja: AGSO
Architektura: Storme-Van Ranst
Malowanie: Decorteam of Kortrijk
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Alpha Muurprimer, Sikkens Alpha Sastoprim
Wykorzystane do gruntowania. Wybrane z uwagi na swoje
doskonałe właściwości izolacyjne i zmniejszanie nasiąkliwości.
Sikkens Alphatex SF
Całkowicie bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa
wykorzystana, jako warstwa wykończeniowa
na ścianach wewnętrznych.
Sikkens Alphatex, kolor Special Black
Wyjątkowo łatwa do czyszczenia matowa farba w kolorze
czarnym, wykorzystana do malowania daszku ponad
sceną od strony widowni.
Sikkens Cetol BB
Przejrzysty, błyszczący, lakier oparty na żywicach
alkidowych, wykorzystany do malowania schodów
i poręczy.
Sikkens Cetol HLS
Wykorzystany do malowania boazerii ze słoweńskiego dębu.
90
Obiekt: Sala koncertowa „Kursaal“ Lokalizacja: Ostenda, Belgia Architekt, autor obiektu: Leon Stijnen
Wybudowany w: 1953 r. Renowacja: 2004 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
91
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
SZPITAL UNIWERSYTECKI, GANDAWA
WNĘTRZA - KONSERWACJA
Szpital uniwersytecki w Gandawie jest drugim
co do wielkości szpitalem w Belgii, zajmującym
teren o powierzchni około 42 hektarów, na którym
rozlokowanych jest 40 budynków, które wznoszono
w ciągu wielu dziesięcioleci. Odświeżenie korytarzy,
oddziałów i poradni w tym ogromnym kompleksie jest
procesem, który realizowany jest przez cały czas.
Ponieważ w trakcie wykonywania tych prac szpital
musi cały czas funkcjonować, bardzo ważne jest,
aby stosowane farby nie stanowiły żadnego zagrożenia,
ani źródła niedogodności dla pacjentów, ani dla załogi
szpitala. Marce Sikkens powierzono wybór odpowiedniego
systemu malarskiego, który byłby właściwy do wykonania
tego zadania oraz zapewnienie prawidłowej koordynacji
prac firmy malarskiej i zleceniodawcy / generalnego
wykonawcy.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Koordynator prac: Alfons Vergult
Kierownik robót malarskich: Frank Debeir
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alphatex SF
Wykorzystana na ścianach wewnętrznych.
Wybrana z uwagi na brak rozpuszczalników i przyjazność
dla użytkowników i środowiska. Paleta farb Alphatex
obejmuje bogatą gamę pobudzających barw,
które pomagają w budowaniu dobrego
samopoczucia użytkowników pomieszczeń.
Alpha Isolux SF
Wykorzystana na ścianach wewnętrznych.
Wybrana z uwagi na swoją zdolność izolowania plam.
92
Obiekt: Szpital uniwersytecki Lokalizacja: Gandawa, Belgia Architekt, autor obiektu: Filip Coppens Wybudowany w: 1953 r.
Prace konserwacyjne: w toku
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
93
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
KOŚCIÓŁ DIVES, MISERICORDIA
WNĘTRZA - NOWY OBIEKT
Zaprojektowany przez amerykańskiego architekta
Richarda Meiera, kościół Dives w miejscowości
Misericordia zdobył międzynarodową nagrodę Archidiecezji
Rzymskiej. Charakterystycznymi elementami tego prostego,
ale jednocześnie robiącego duże wrażenie projektu są trzy
betonowe żagle i stopniowo łączące się sale do nabożeństw
z dużym, żywym terenem na zewnątrz. Kościół ten, będący
symbolem jubileuszu kościoła wybudowano w dzielnicy
Tor Tre Teste. Wprowadził on nową energię i ożywił życie
kulturalne tej podmiejskiej strefy. Kościół ten został
konsekrowany w październiku 2003 roku.
Papież Benedykt XVI odwiedził go w marcu 2006 roku.
PRODUKTY SIKKENS
Tex Acryl
Impregnat Alphatex
Alphamat
Redox AK 1190 biała
Redox AC Multiprimer biała
Rubbol AZ (kolor RAL 9010)
Obiekt: Kościół Dives, Misericordia Lokalizacja: Rzym, Włochy Architektura: Richard Meier Rok otwarcia: 2003 r.
94
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
95
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
MUZEUM HISTORYCZNE, BERLIN
WNĘTRZA – PRACE W TOKU
Niemieckie Muzeum Historyczne to uhonorowany wieloma
nagrodami budynek, zaprojektowany jako miejsce
prezentacji różnych czasowych ekspozycji.
Jest to pierwszy projekt w Niemczech zrealizowany
przez architekta I.M. Pei, który uznawany jest
za jednego z największych współczesnych architektów
i który nazywany jest też „mistrzem światła”
lub „czarodziejem przestrzeni”.
Budynek ten jest arcydziełem architektury miejskiej.
Oferuje on odwiedzającym niezwykłe perspektywy
i przejścia pomiędzy różnymi swoimi częściami
i przestrzeniami. W budynku tym można jednocześnie
prezentować wiele ekspozycji. Dlatego kolor ścian
ma bardzo duże znaczenie. Wyraziste kolory i pastelowe
tony z palety kolorów Sikkens pozwalają za każdym
razem zaprezentować eksponaty na idealnym tle.
ZESPÓŁ DEKORACYJNY
Wewnętrzny zakład Niemieckiego Muzeum Historycznego.
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Alphacron SF
Z uwagi na jej wysoką jakość, aranżację kolorów, krycie,
matową fakturę i trwałość. Dostępność w bogatej
palecie kolorów ma istotne znaczenie, zwłaszcza jeśli
wziąć pod uwagę nieustannie zmieniające się
wymagania muzeum.
96
Obiekt: Niemieckie Muzeum Historyczne (Deutsches Historisches Museum) Lokalizacja: Berlin, Niemcy Architektura: I.M. Pei
Budowa ukończona w: 2004 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
97
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
R E S T AMUURZAECUJMA H„ LI SA T G
OR A
YN
CA
ZD
NA
E ”, , B SE AR RL AI NG O S S A
WNĘTRZA - PRZEBUDOWA
Znajdująca się w centrum Saragossy, restauracja
La Granada uznawana jest za jedną z najbardziej
prestiżowych restauracji w tym mieście.
Autorem wystroju wnętrz jest pracownia
Mis-mas diseńo a la carta (Vanessa Almar, Cécile Carre
and Julie Rouault), która wykorzystała murale autorstwa
znanego i wielokrotnie nagradzanego hiszpańskiego
projektanta graficznego Isidro Ferrera.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Architekt - Isidro Ferrer
Pinturas Antonio Cortijo Serrate
Comercial Moré
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Rubbol Magura
Wykorzystana na wszystkich powierzchniach wewnętrznych,
w tym również do malowania murali.
Obiekt: Restauracja „La Granada” Lokalizacja: Saragossa, Hiszpania Przebudowa: 2006 r.
98
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
99
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
SZPITAL MARTINI, GRONINGEN
WNĘTRZA - NOWY OBIEKT
Wykorzystanie koloru wewnątrz szpitala było wynikiem
drobiazgowych rozważań i chęci stworzenia pacjentom
środowiska poprawiającego ich samopoczucie.
Paleta kolorów została opracowana przez Petera Struyckena
we współpracy z Sikkens. Charakteryzuje ją harmonia
kontrastów, które umożliwiają wykorzystywanie różnych
zestawień kolorów mebli, podłóg, ścian i sufitów.
Bart Vos opracował schemat malowania
na różne kolory powierzchni o starannie dobranych
wielkościach, w celu nadania rytmu i przełamania monotonii
długich korytarzy. Wynikiem tego jest poczucie przestrzeni,
która stała się bardziej przyjazna i odprężająca.
ZESPÓŁ DS. PROJEKTOWANIA KOLORYSTYKI
I MALOWANIA
Paleta kolorów: Peter Struycken
Projekt: Bart Vos
Malowanie: Nico Kool Schilderwerken BV
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Alphatex IQ, Rubbol BL Safira,
Cetol BL Unitop
Obiekt: Szpital Martini Lokalizacja: Groningen, Holandia Architekt: Burger Grunstra Budowa ukończona w: 2007 r.
100
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
101
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
BLUMENHOTEL, KARYNTIA
WNĘTRZA - RENOWACJA
Ten zlokalizowany w karyntyjskim mieście kwiatów
hotel został zaprojektowany z wykorzystaniem odwołań
do tematów kwiatowych. Jego wnętrze pomalowano
tradycyjnymi / rzemieślniczymi technikami, wykorzystując
kolory systemu ACCsystem, aby osiągnąć efekt
„kwiecistej łąki” wewnątrz tej nowoczesnej budowli.
RENOWACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ:
Pugganig / St. Veit
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Alpha Barol
Alphatex IQ
Obiekt: „Blumenhotel” Lokalizacja: St. Veit an der Glan, Austria Renowacja: 2008 r.
102
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
103
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
KOMPLEKS TARGOWY, DÜSSELDORF
WNĘTRZA - RENOWACJA
Kompleks targowy w Düsseldorfie gości wiele imprez
handlowych organizowanych przez przedstawicieli
różnych gałęzi przemysłu. Ponieważ renowacja budynku
odbywała się w środku lata, w temperaturach sięgających
40°C, do malowania nie można było użyć produktów
na bazie rozpuszczalników. W Düsseldorfie oprócz gorącego
lata zdarzają się również mroźne zimy. Dlatego zastosowany
produkt musiał być również niezwykle trwały, aby wytrzymać
tak skrajne warunki pogodowe. Marka Sikkens dostarczyła
odpowiedni produkt, który jest w zdolny znieść tak surowe
warunki.
ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM:
Redox BL Forte
Wybrana ze względu na swoją wysoką trwałość
Obiekt: Centrum Wystawiennicze w Düsseldorfie (Messe Düsseldorf) Lokalizacja: Düsseldorf, Niemcy
104
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
105
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
MUZEUM VAN GOGHA, AMSTERDAM
WNĘTRZA - ZMIANA WYSTROJU
„Van Gogh i barwy nocy”, to tytuł wyjątkowej i nowatorskiej
wystawy zorganizowanej w amsterdamskim Muzeum
Van Gogha, na której prezentowano prace artysty
odwołujące się do atmosfery wieczoru i nocy.
Aby najlepiej zaprezentować te prace, pomieszczenia
ekspozycyjne przemalowano starając się stworzyć
klimat zmierzchu, nocy i świtu. Klimat zmierzchu i świtu
stworzono na pierwszym piętrze ekspozycji stosując
ciepłe barwy, natomiast ściany drugiego piętra pomalowano
na głęboki granat nocnego nieba. Uzupełniający ton w barwie
żółtej ochry, jednej z ulubionych barw Van Gogha,
wykorzystano, jako symbol światła zachodzącego słońca.
ZESPÓŁ DS. REDEKORACJI
Kurator Muzeum van Gogha
Projektant/Architekt Peter de Kimpe
Sikkens
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
matowe farby ścienne Sikkens Alphacryl
Petrol Color Q3.41.18, niebiański błękit V4.31.15,
żółty-ochra E6.63.53
Obiekt: Muzeum van Gogha Lokalizacja: Amsterdam, Holandia Zmiana wystroju: 2009 r.
106
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
107
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
PROJEKTY ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE
OPERA LA SCALA, MEDIOLAN
HOTEL UZDROWISKOWY, DOMBURG
VULCANO BUONO, NEAPOL
TEATR AGORA, LELYSTAD
KRAANSPOOR, AMSTERDAM
108
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
109
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
OPERA LA SCALA, MEDIOLAN
WNĘTRZA I POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE
- RENOWACJA I KONSERWACJA
Jedna z najsłynniejszych na świecie oper i teatrów baletowych,
Teatro alla Scala, została zaprojektowana przez słynnego
neoklasycystycznego architekta Giuseppe Piermariniego,
aby zastąpić Królewski Teatr Ducal, który w 1776 roku został
zniszczony przez pożar. Na scenie tego teatru występowała
większość sław operowych Włoch oraz wielu spośród
najlepszych śpiewaków z całego świata.
Marka Sikkens odegrała ważną rolę zapewniając
porady techniczne i oczywiście odpowiednie produkty
do renowacji kolorystyki głównych elewacji zewnętrznych,
wejścia głównego, ram okiennych i foyer.
Sikkens będzie również ważnym uczestnikiem planowanego
programu bieżących prac konserwacyjnych tego teatru.
ARCHITEKT ODPOWIEDZIALNY ZA RENOWACJĘ:
Riccardo Zanetta
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Chalix Décor, Setaliet primer, Rubbol BL Gloss, Rubbol
BL Magura
Wykorzystane do malowania wnętrz i foyer
Grunt Setaliet, Sil Grund
Wykorzystany na elewacjach wewnętrznych.
Kodrin Plamur, Rubbol DSA, Rubbol BL Satin, Redox
AK 1190, Rubbol Satura
Wykorzystane do malowania ram drewnianych i elementów żeliwnych
110
Obiekt: Opera La Scala Lokalizacja: Mediolan, Włochy Architekt, autor obiektu: Giuseppe Piermarini Wybudowany w: 1778 r.
Renowacja: 1999 r. i 2004 r.
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
111
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
HOTEL UZDROWISKOWY, DOMBURG
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
- NOWY OBIEKT
Ulokowany na szczycie wydm nad brzegiem morza,
w Zelandii - prowincji leżącej w południowej części Holandii,
dom kąpielowy w Domburgu był niegdyś odwiedzany
przez gości z rodzin królewskich, słynnych holenderskich
artystów oraz przez innych zamożnych turystów z całego
świata, którzy przybywali do niego na kuracje obejmujące
uzdrawiające masaże wykonywane przez niemieckiego
lekarza Dr. Metzgera. W latach 70-tych ubiegłego wieku
budynek ten przestał być użytkowany i został tak bardzo
zaniedbany, że jedynym rozwiązaniem była jego rozbiórka.
Na jego miejscu wzniesiono nową budowlę, która jednak
odzwierciedlała projekt i ducha pierwotnego budynku,
jednak z wykorzystaniem bardziej solidnych rozwiązań
konstrukcyjnych. Sikkens we współpracy
z Towarzystwem Ochrony Dóbr Narodowych
(National Heritage Preservation) odtworzył
charakterystyczną XIX-wieczną kolorystykę budynku.
ZESPÓŁ RENOWACYJNY
Opracowanie projektu: Dekker & Van Garderen
Architekt: Harmonic Architecture.
Projekt wnętrz: Piet Boon
Malowanie: Schultz Painters
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE
Sikkens Onol Express, Rubbol AZ Express, Rubbol EPS
Express (drewno)
POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE
Sikkens Rubbol BL Unifi ll, Rubbol BL Ultra Satin (drewno),
Redox BL Forte (metal), Alphatex SF-Alphacryl Mat
(sufity, ściany), Wapex 660 (podłoga piwinicy)
Obiekt: Badpaviljoen Lokalizacja: Domburg, Holandia Wybudowany w: 1889 r. Renowacja: 2009 r.
112
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
113
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
VULCANO BUONO, NEAPOL
114
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
115
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
VULCANO BUONO, NEAPOL
POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
- NOWY OBIEKT
Uznawane przez lokalnych mieszkańców za największe
centrum handlowe w Europie Zachodniej, Vulcano
Buono jest olbrzymim wielofunkcyjnym kompleksem
łączącym w sobie funkcje centrum handlowego, hotelu,
multipleksu kinowego, galerii i dużego okrągłego placu
nawiązującego do neapolskiego placu Piazza del Plebiscito,
który wykorzystywany jest do organizacji koncertów i imprez.
Obiekt swoim wyglądem przypomina wulkan Wezuwiusz.
Budynek ten wybudowano w formie sztucznego wzgórza
i stanowi on doskonały przykład „sztuki ziemi“.
PRODUKTY SIKKENS
Alpha Grond, Fullfarbe, Alphamat, Rubbol BL Gloss,
Alpha Beton
Obiekt: Vulcano Buono Lokalizacja: Neapol, Włochy Architektura: Renzo Piano Rok wybudowania: 2007 r.
116
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
117
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
TEATR AGORA, LELYSTAD
POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
- NOWY OBIEKT
Obecny budynek Teatru Agora został wybudowany w miejscu
starego teatru o tej samej nazwie. Znany architekt Ben van
Berkel otrzymał zadanie stworzenia spektakularnego obiektu,
który wniesie kolor w lokalne środowisko miejskie, funkcjonując
jednocześnie jako wysublimowane, spokojne i relaksujące
miejsce do oglądania spektakli teatralnych. Marka Sikkens
wykonała prace badawcze oraz doradziła w wyborze koloru,
czego wynikiem było stworzenie bardzo bogatej palety
magicznych kolorów - stwarzających różne efekty wizualne,
zależenie od oświetlenia.
MALOWANIE:
Schildersbedrijf Druten
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Alphatex, Alphacryl
Obiekt: Teatr Agora Lokalizacja: Lelystad, Holandia Architekt: Ben van Berkel Budowa ukończona w: 2007 r.
118
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
119
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
KRAANSPOOR, AMSTERDAM
POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
- NOWY OBIEKT
Kranspoor (co można przetłumaczyć, jako „suwnica portowa”),
to nowoczesny budynek biurowy wzniesiony na miejscu
dawnej stoczni. Został on zaprojektowany, jako obiekt
z lekkich materiałów i o lekkim wyglądzie z przeszkloną
elewacją, wpuszczającą do wnętrza wiele światła
i zapewniającą przejrzystość i wspaniałe widoki tworzące
inspirujące środowisko do pracy dla wielu firm z branży
mediowej. Dwuczęściowa elewacja składa się z części
zabudowanej dużymi ramami drewnianymi z oknami
zespolonymi oraz z części elewacji z poziomymi listwami
szklanymi. Marka Sikkens wspomagała realizację tego
projektu oferując porady w zakresie wyboru kolorów
oraz pomagała w nakładaniu kolorowych i przezroczystych
powłok malarskich, które uatrakcyjniły wygląd obiektu
wewnątrz i na zewnątrz.
ZESPÓŁ DS. PROJEKTOWANIA I MALOWANIA
Wykonawca: Bouwcombinatie M.J. de Nijs en Zonen BV,
Warmenhuizen / Bot Bouw BV, Heerhugowaard
Roboty stolarskie: M.J. de Nijs en Zonen BV
Malowanie: De Boer Obdam Painters
REALIZACJA Z UŻYCIEM:
Sikkens Cetol WF 955
Obiekt: Kraanspoor Lokalizacja: Amsterdam, Holandia Architekt: Design Group Trude Hooykaas BV, Amsterdam Budowa ukończona w: 2008 r.
120
Oferujemy: wysokie rabaty i profesjonalne doradztwo
121
Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie www.propman.pl
Ten materiał jest własnością firmy Akzo Nobel Coatings International B.V. i może być wykorzystywany jedynie do promowania produktów tej firmy.
Na żądanie firmy Akzo Nobel Coatings International B.V. ten materiał musi być natychmiast zwrócony. Dokładność barw została oddana z najwyższą starannością.
Tym niemniej mogą istnieć delikatne odchylenia odcieni barw przedstawionych w dokumentach od rzeczywistości.
122
Oferujemy: wysokie rabaty
i profesjonalne doradztwo

Podobne dokumenty

PZH - Wszystko.pl

PZH - Wszystko.pl Szczycimy się współpracą i doradztwem oferowanym architektom, dekoratorom wnętrz i profesjonalnym malarzom. To właśnie nieustanne wsłuchiwanie się w ich potrzeby zaowocowało naszą silną pozycją w o...

Bardziej szczegółowo

iSensatons

iSensatons Rynek (Plaza Mayor) w miejscowości Graus jest głównym placem, na którym obchodzone są wszystkie imprezy regionu Ribagorza. Jego charakterystyczne cechy sprawiły, że jest on popularną lokalizacją, w...

Bardziej szczegółowo