Stacja paliw Technologia tankowania paliw

Komentarze

Transkrypt

Stacja paliw Technologia tankowania paliw
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA STACJI PALIW Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ MODERNIZACJA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY OBIEKCIE
MZK Sp. z o.o. W ZAMOŚCIU, UL. LIPOWA 5,
DZIAŁKA NR 99/20
Stacja paliw
Technologia tankowania paliw
Inwestor: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
w Zamościu
ul. Lipowa 5, 22 – 400 Zamość
Projektant: mgr inż. Ryszard Radomski
sierpień 2014 r.
2
ROZBUDOWA STACJI PALIW Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY OBIEKCIE MZK Sp. z o.o. W ZAMOŚCIU, UL. LIPOWA 5,
DZIAŁKA NR 99/20
(Nazwa zadania inwestycyjnego)
TECHNOLOGIA TANKOWANIA PALIW
(Nazwa obiektu)
TECHNOLOGIA
(Branża)
ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI
L.p.
1
NAZWA
Opis techniczny
2
Zestawienie urządzeń, armatury i materiałów
3
Plan sytuacyjny części technologicznej 1:100
4
Schemat technologiczny
5
Orurowanie w studzienkach nazbiornikowych 1:10
6
Króciec zlewowy 1:5
Króciec ssawny, oparów oleju napędowego
i powrotu oparów benzyn z dystrybutorów 1:5
Króciec oparów benzyn 1:5
7
8
9
10
Stanowisko spustowe paliw (Karta PETROSTER)
Rzędne posadowienia zbiornika paliw –
– wytyczne technologiczne 1:50
3
Projekt Wykonawczy
OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA STACJI PALIW Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY OBIEKCIE MZK Sp. z o.o. W ZAMOŚCIU, UL. LIPOWA 5,
DZIAŁKA NR 99/20
Technologia tankowania paliw
Branża: TECHNOLOGIA
1.0 DANE OGÓLNE
1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny rozbudowy układu
paliw na terenie stacji paliw MZK w Zamościu, ul. Lipowa 5.
Zakres części technologicznej obejmuje budowę układu paliw
bezpiecznego ekologicznie. Stacja pracować będzie w systemie pełnej
hermetyzacji z zawracaniem oparów benzyn przy napełnianiu baków
samochodów i przy spuście z autocystern.
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 243/2005 - poz.2063)
1.3 INWESTOR
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
ul. Lipowa 5, 22 – 400 Zamość
1.4. LOKALIZACJA OBIEKTU
Istniejąca stacja paliw MZK Zamość zlokalizowana jest w Zamościu
przy ul. Lipowej 5.
1.5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Istniejący układ paliw składa się z następujących elementów:
– zbiorniki podziemne oleju napędowego o pojemności 20 m3 – 3 szt.
– dystrybutor oleju napędowego Petro Solo
– dystrybutor oleju napędowego Petrotec Euro 2000
– dystrybutor oleju napędowego i benzyny Petrotec Euro 4000B
– układ rurociągów podziemnych łączących dystrybutory ze zbiornikami
Sekcja benzyny dystrybutora Petrotec Euro 4000B nie jest obecnie
użytkowana. W kierunku parku zbiorników wyprowadzone są jedynie
nieczynne rurociągi paliwa i oparów benzyny, tymczasowo zaślepione.
Ponadto na stacji paliw funkcjonuje układ CNG (sprężony gaz ziemny)
do tankowania autobusów tym produktem składający się z zespołu
kontenerów zawierających niezbędne urządzenia, dystrybutora CNG
oraz układu rurociągów podziemnych.
4
Na stacji przewiduje się ponadto montaż układu gazu płynnego
do tankowania samochodów ze zbiornikiem podziemnym 9,9 m3.
Układ gazu płynnego do tankowania samochodów wg odrębnego opracowania.
2.0 OPIS ROZBUDOWY UKŁADU PALIW
W ramach obecnej inwestycji przewiduje się rozbudowę układu paliw
poprzez zamontowanie dodatkowo nowego zbiornika paliw podziemnego
dwupłaszczowego, dwukomorowego o pojemności 50 m3 z przeznaczeniem
na benzynę bezołowiową Pb95 (15 m3) i ON (35 m3)
2.1 ZBIORNIK PALIW
Do magazynowania paliw przyjęto 1 zbiornik stalowy podziemny
2- płaszczowy o pojemności 50 m3, 2 – komorowy (15 m3 Pb95 + 35 m3 ON).
Każda komora zbiornikowa będzie wyposażona w następujące elementy
osprzętu:
- rurę zlewową DN 100
- rury ssawne DN 50
- rurę pomiarową DN 50
- króciec do zainstalowania sondy pomiaru poziomu paliwa DN 100,
- króciec oddechowy DN 50
- króciec kontroli przestrzeni międzypłaszczowej DN 50,
- końcówki do połączenia z instalacją uziemiającą.
Rury zlewowa, pomiarowa, sondy pomiarowej i kontroli szczelności usytuowane
są w studzienkach nazbiornikowych w płaszczu zbiornika. Rury ssawne
oraz króciec oddechowy usytuowane są we włazach zbiornika.
Studzienki nazbiornikowe stalowe.
Rury zlewowe przewidziano zaopatrzyć w pływakowy zawór
przeciwprzepełnieniowy.
Producentem zbiornika jest PPUH POMAROL S.A. Biskupiec.
2.2 DYSTRYBUTORY
Na stacji nie przewiduje się montażu dodatkowych dystrybutorów paliw
poza już istniejącymi wymienionymi w p. 1.5.
Dystrybutory te zostaną przyłączone do nowego zbiornika za pomocą
nowych rurociągów ssawnych z wykorzystaniem rurociągów istniejących.
Szczegóły wg części graficznej opracowania.
2.3 STANOWISKO SPUSTOWE PALIW
Dla zapewnienia właściwego spustu paliw do nowego zbiornika przewiduje
się na stacji paliw montaż stanowiska spustowego usytuowanego w pobliżu
podjazdu stacji. Stanowisko w postaci skrzyni nadziemnej zamykanej.
Zawiera ono 2 końcówki spustowe paliw i 1 końcówkę odbioru oparów
benzyny przez autocysternę przy spuście tego paliwa.
5
2.4 RUROCIĄGI
a) Rurociągi ssawne i zlewowe paliw przewiduje się wykonać z rur
polietylenowych z wykładziną wewnętrzną systemu Petrol Line Xtra.
Rurociągi ssawne z rur P-LX63 (Dz 63), a rurociągi zlewowe z rur
P-LX110 (Dz 110).
b) Rurociągi oparów paliw i powrotu oparów z dystrybutorów przewiduje się
wykonać z rur polietylenowych P-LX63 (Dz 63).
- System Petrol Line Xtra jest stosowany do wykonania podziemnych
rurociągów technologicznych służących do transportu paliw i jest
w szczególności rekomendowany do stosowania na stacjach paliw.
Producentem systemu jest angielska firma DURAPIPE UK.
- P-LX „SYSTEM” spełnia wszystkie wymagania stawiane systemom rurowym
stacji paliw.
- Do systemu należą polietylenowe elementy kształtowe i pełna gama
złączy umożliwiających połączenie z częścią stalową układu paliw
oraz uszczelnianie przejść przez ścianki i fundamenty.
- Elastyczność rur Dz 63 umożliwia praktycznie dowolne modelowanie
przebiegu rurociągów. Pozwala to na zminimalizowanie ich długości
i wykonanie odcinka rurociągu bez połączeń na trasie między urządzeniami.
- P-LX SYSTEM posiada wszystkie niezbędne atesty i zezwolenia pozwalające
na stosowanie w Polsce
3.0.
TECHNOLOGICZNA FUNKCJONALNOŚĆ UKŁADU
Zadaniem stacji paliw jest przyjmowanie paliw z autocystern do zbiorników
magazynowych, magazynowanie paliw i ich wydawanie poprzez dystrybutory
do zbiorników pojazdów samochodowych. Projektowana stacja paliw pracować
będzie w systemie pełnej hermetyzacji układu benzyn. Oznacza to, że zarówno
w trakcie przyjmowania produktów do zbiorników magazynowych
jak i wydawania do baków samochodowych nastąpi równocześnie zawracanie
oparów do miejsc skąd następuje pobór paliwa. Operacja równoczesnego
zawracania oparów do miejsc skąd następuje pobór paliwa nazywa się
„wahadłem gazowym”. Układ technologiczny stacji paliw realizuje zasadniczo
dwie operacje, przyjmowania paliwa do zbiorników magazynowych
i wydawania paliw do baków samochodowych. Dla układu oleju
napędowego (ON) nie przewiduje się „wahadeł gazowych” przy
wydawaniu i spuście paliw ze względu na małe ilości oparów jakie powstają
przy obrocie tymi produktami.
3.1 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH
( SPUST PALIW Z AUTOCYSTERN )
Spust produktu z autocysterny odbywa się grawitacyjnie. Cysterna winna być
wyposażona w wahadło gazowe. Króćce spustowe i odbioru oparów
autocysterny muszą posiadać średnicę  75. Takie króćce bowiem posiada
stanowisko spustowe stacji paliw. Podczas operacji spustu opary benzyny
ze zbiornika magazynowego zawracane są do komory autocysterny.
Siłą powodującą ruch w/w oparów jest podciśnienie w komorze autocysterny
lub nadciśnienie w zbiorniku magazynowym.
6
Zawory oddechowe łączące ciągi gazowe z atmosferą posiadają takie nastawy,
aby podczas operacji zawracania oparów paliw nie następowało zasysanie
powietrza do komory autocysterny lub wydmuch oparów do atmosfery.
Operacja spustu paliwa z autocystern jest zgodna ze standardami
technologicznymi jakie powszechnie obowiązują w Europie.
3.2. WYDAWANIE (DYSTRYBUCJA) PALIW
Wydawanie benzyn na stacji przystosowanej do pełnej hermetyzacji
dokonywane jest za pośrednictwem dystrybutorów wyposażonych w osprzęt
umożliwiający zawracanie oparów z napełnianych baków do zbiorników
magazynowych. Istniejący dystrybutor Petrotec Euro 4000B posiada króćce
do poboru paliwa ze zbiorników i króciec do odprowadzania oparów benzyn.
Za pośrednictwem pierwszych pobierane jest paliwo zaś drugim powracają
zassane z baku opary. Funkcjonalnie dystrybutor jest tak skonstruowany,
że wydawanie paliwa powoduje automatycznie zasysanie oparów z rury wlewu
paliwa do baku. Operacja wydawania paliw klientom stacji jest oparta na
technologii jaka powszechnie jest stosowana w Europie.
Sekcje dystrybutorów wydające olej napędowy (ON)
nie posiadają układu zawracania oparów ze względu na małe ilości oparów
jakie powstają przy obrocie tymi produktami.
4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
4.1 CIŚNIENIE ROBOCZE
Zbiorniki magazynowe:
- podciśnienie
- 0,25 kPa
- nadciśnienie
- 3,5 kPa
Rurociągi układu paliw:
- rurociągi paliw
- 50,0 kPa
- rurociągi oparów - 3,5 kPa
4.2 CIŚNIENIE PRÓBNE
- zbiornik nowy należy poddać próbie ciśnieniowej przed oddaniem do eksploatacji.
Ciśnienie próbne winno wynosić 0,1 MPa a czas próby 1 godzina.
- rurociągi należy poddać próbie ciśnieniowej ciśnieniem 0,4 MPa , czas próby
1 godzina. W czasie wykonywania próby ciśnieniowej rurociągów należy
odciąć je od urządzeń. Dla rurociągów stalowych próbę ciśnieniową należy
wykonać przed założeniem izolacji antykorozyjnej.
4.3 A. METODY ŁĄCZENIA RUR POLIETYLENOWYCH P-LX
Rury polietylenowe Dz 63 dostarczane są w zwojach o długości ok. 50 lub100 m.
Rurociągi ssawne i oparów mają długość do 11 m. Połączenia rur polietylenowych
Dz 63 ze stalowymi rurami ssawnymi i oparów zbiornika wykonywane
są w studzienkach nazbiornikowych przy wykorzystaniu złączek kryzowych
Pecat P-LX63, a przy dystrybutorach i przy rurach oddechowych przy pomocy
złączek gwintowanych Pecat P-LX63-końcówka męska.
7
Rury polietylenowe o Dz 110 dostarczane są w odcinkach o długości
ok. 6,0 m i należy je łączyć przy pomocy elektromuf P-LX110EF.
Załamania rurociągu z rur Dz 110 należy wykonać przy pomocy kolanek
elektrozgrzewalnych 45o i 90o P-LX110EF-45 i P-LX110EF-90.
Rurociągi zlewowe z rur polietylenowych w studzienkach nazbiornikowych
z rurą zlewową stalową łączy się przy pomocy złączki kryzowej Pecat P-LX110.
Przy stanowisku zlewowym rurociąg polietylenowy ze stalowym łączy się
przy pomocy złączek gwintowanych Pecat P-LX110-końcówka męska.
4.4 METODY ŁĄCZENIA RUR STALOWYCH
a/ złącza spawane
Poszczególne odcinki rur należy łączyć ze sobą spoiną czołową napawaną typ V.
Końce odcinków rur należy przygotować do spawania zgodnie z normą
PN-65/69014. Kołnierze należy spawać do rur spoiną pachwinową typu “L”
(pachwina w złączu kątowym). Spoiny należy wykonać w 4 klasie jakości
wg. PN-60/M-69770. Do spawania elektrycznego należy używać elektrod
ER-346 lub EA-146 D 2,5 mm, a do spawania gazowego drutu SP 1A.
b/ złącza kołnierzowe
Kołnierze muszą być montowane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rur.
Przy montażu należy kołnierze ustawić w taki sposób, aby otwory pod śruby
nie leżały w pionowej i poziomej osi rurociągów lecz symetrycznie do nich
przesunięte o ½ podziałki. Powierzchnie przylgowe muszą być dokładnie
oczyszczone. Niedopuszczalne jest również zakładanie uszczelek
zanieczyszczonych, pogniecionych lub załamanych oraz już raz zaciśniętych
w połączeniach kołnierzowych.
c/ złącza gwintowane
Przy pomocy złączek gwintowanych łączone będą rury ocynkowane
oraz kołnierze z łącznikami rur elastycznych i króćcami rur ssawnych,
zlewowych i oparów. Jako uszczelnienie połączeń gwintowanych należy
stosować żywicę epoksydową Epidian 5 z utwardzaczem Z-1 lub Saduramid 40.
Dopuszcza się również stosowanie taśmy teflonowej do połączeń gwintowanych.
4.5 METODA POSADOWIENIA ZBIORNIKA I RUROCIĄÓW
Zbiornik należy posadowić zgodnie z projektem budowlanym. Opuszczanie
zbiorników do wykopów należy wykonać przy pomocy dźwigu.
Rurociągi układać w wykopach na podsypce piaskowej.
Dla rurociągów elastycznych podsypka piaskowa powinna być zagęszczona
i wynosić minimum 10 cm. Należy zachować spadki rurociągów w kierunku
zbiorników.
Przy skrzyżowaniu rurociągów, rurociągi położone wyżej można układać
po zasypaniu rurociągów położonych niżej i zagęszczeniu gruntu.
4.6. PRÓBY SZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW
Dopuszcza się wykonanie prób szczelności jednym z dwóch sposobów
podanych poniżej:
a/ Próba wodna – próbę wodną bez dodatków uniemożliwiających zamarzanie
można wykonać w temperaturze otoczenia powyżej 5oC. Wysokość ciśnienia
8
próbnego i czas trwania próby podano w punkcie 5.2. Na stanowisku prób
powinien być zainstalowany manometr kontrolny o zakresie pomiaru
0-0,6 MPa i działce elementarnej 0,01MPa oraz termometr do pomiaru
temperatury otoczenia. Co 30 minut należy notować wskazania przyrządów
pomiarowych. Rurociąg uważa się za szczelny jeżeli podczas próby
wskazania manometru nie wykażą odchyleń nieuzasadnionych zmianami
temperatury.
b/ Próba sprężonym powietrzem - ciśnienie próbne i czas próby jak przy
próbie wodą. W przypadku nieszczelności rurociągów ich miejsce można
ustalić przy pomocy indykatora pianowego. Przy temperaturze otoczenia
powyżej 00C indykatorem może być roztwór mydła, którym należy
malować złącza. W przypadku powstawania baniek mydlanych złącze
należy uznać za nieszczelne. W przypadku gdy temperatura otoczenia
spadnie poniżej 00C jako indykatora można np. używać mieszaniny o
następującym składzie:
- woda
- 700 ml
- gliceryna
- 150 ml
- syntetyczny środek piorący (płynny) -150 ml
Temperatura zamarzania tej mieszaniny wynosi -220C.
Przy stosowaniu w/w mieszaniny, przy próbie postępuje się analogicznie
jak z roztworem mydła. Dla zbiorników sposób przeprowadzenia próby
podany jest w DTR zbiorników.
4.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO.
W skład układu technologicznego podziemnego wchodzą zbiorniki paliw,
rurociągi stalowe oraz elastyczne. Zbiornik paliw posiada zewnętrzną
powłokę antykorozyjną fabryczną.
Rurociągi elastyczne nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.
Układ podziemny (rurociągi stalowe) - należy zabezpieczać w sposób
następujący:
- odtłuścić powierzchnię przez zmycie wodą zawierającą dodatek detergentu,
lub gotowego preparatu odtłuszczającego. Mycie to należy wykonać
strumieniem wody lub przy pomocy szmat nasyconych cieczą zmywającą.
- oczyścić powierzchnię do stopnia czystości Sa2-1/2 wg PN-ISO 8501-1.
Duże powierzchnie winny być czyszczone metodą strumieniowo-ścierną
a małe (renowacja) metodą ręczno-mechaniczną. Po czyszczeniu
powierzchnię starannie odkurzyć przy użyciu sprężonego powietrza
lub odsysania przy pomocy odkurzacza.
- nałożyć 5 warstw farby epoksydowo-bitumicznej “EPICOAL 92”.
Łączna grubość powłoki winna wynosić 750 m.
Technologię nakładania farby określa jej producent (OLIVA Gdynia)
9
Zabezpieczenie układu nadziemnego.
W zakres układu nadziemnego wchodzą elementy stalowe
znajdujące się w studzienkach oraz rury oddechowe zbiorników.
Zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów należy przeprowadzić
następująco:
- powierzchnię zewnętrzną odtłuścić i oczyścić do stopnia czystości Sa2-2/2
wg ISO 8501-1,
- nałożyć 1 warstwę farby epoksydowej do gruntowania EPINOX 21,
- nałożyć 2 warstwy emalii poliuretanowej EMAPUR.
Łączna grubość nałożonej powłoki winna wynosić 150 m.
4.8. KOŃCOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU UKŁADU
Do tych warunków należy:
- litrażowanie zbiorników. Po próbach ciśnieniowych wykonanych wodą
jak i po litrażowaniu należy wykonać oczyszczenie zbiorników,
ze zmyciem wewnętrznych powierzchni naftą i zabezpieczeniem olejem
maszynowym.
- pobranie próbek paliwa po pierwszym zalaniu zbiorników
5.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP
Układ paliw zaprojektowano zgodnie z przepisami wymienionymi
w p. 1.2 (Dz. U. Nr 243/2005 poz.2063).
Na terenie stacji poza pomieszczeniami biurowymi obowiązuje zakaz palenia
tytoniu i używania ognia o czym winny informować odpowiednie napisy.
W pomieszczeniu pawilonu zabrania się rozlewania paliw płynnych.
Strefę ochronną na stacji paliw ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu
należy ustalić na podstawie wytycznych określonych w p.6.1. Układ paliw
należy wyposażyć w następujące ilości ręcznego sprzętu gaśniczego:
- koce gaśnicze
- 3 szt.
- gaśnice proszkowe 6 kg
- 2 szt.
- agregaty proszkowe 25 kg - 2 szt.
Wyżej wymieniony sprzęt gaśniczy umieścić przy słupach zadaszeń
w pobliżu dystrybutorów, a agregaty proszkowe w pobliżu budynku.
Obsługa stacji paliw powinna być przeszkolona w zakresie przepisów
BHP i PPOŻ. przy wykonywaniu prac przy produktach naftowych.
5.1 STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM
5.1.1 Substancje tworzące mieszaniny wybuchowe
benzyna, olej napędowy
- klasa wybuchowości
- II A
- klasa temperaturowa
- T3
5.1.2 Określenie stref zagrożenia wybuchem dla urządzeń technologicznych
układu paliw (strefy 1 i 2)
a/ studzienka nazbiornikowa
1 - wewnątrz studzienki
10
b/ stanowisko spustowe
1 – wewnątrz stanowiska
2 – w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego
c/ odmierzacz paliw (dystrybutor)
1 - wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim
2- wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa
d/ zbiornik podziemny
2 - w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia)
e/ autocysterna (właz zamknięty)
2 - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi
5.2. ODLEGŁOŚCI LOKALIZACYJNE WYMAGANE DLA STACJI PALIW
Odległości lokalizacyjne wymagane dla stacji paliw jak i odległości pomiędzy
obiektami stacji należy przyjmować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 243/2005 poz.2063).
6.0. WYTYCZNE EKSPLOATACJI
a/ Autcysterna dostarczająca paliwo do stacji paliw powinna być wyposażona
w układ wahadła gazowego.
b/ Rury oddechowe montowane na ciągach gazowych benzyn nie powinny mieć
zwykłych zaworów jakie są stosowane na układach niehermetycznych
bez wahadeł gazowych, bowiem w takim przypadku może nastąpić zasysanie
powietrza do komór autocysterny (zamiast oparów) lub wydmuch oparów
do atmosfery.
c/ Węże gazowe autocystern muszą być drożne. Podczas operacji spustu nie
można dopuścić do ich niedrożności np. przez najechanie, bowiem to
spowodować może wzrost podciśnienia w komorze autocysterny do wielkości
niebezpiecznej.
d/ Spust paliw z autocysterny należy rozpocząć od połączenia węża gazowego
autocysterny z króćcem gazowym stanowiska zlewowego.
7.0 BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
7.1 Źródło, rodzaje, wielkość zagrożeń występujących na terenie stacji paliw.
Stacja paliw jest źródłem, gdzie mogą powstawać zagrożenia wybuchem,
pożarowe i toksyczne. Wielkość oraz miejsce powstawania zagrożeń
wybuchowych określono w p. 5.1 “strefy zagrożenia wybuchem”.
Wielkość ta jest ograniczona do minimum poprzez proces hermetyzacji spustu
i wydawania paliw. Zagrożenia toksyczne stacji paliw wynikają ze szkodliwego
wpływu produktów naftowych i ich par na organizm człowieka. W ilościach
przekraczających dawki dopuszczalne mogą prowadzić do zatrucia.
Benzyny mogą powodować zatrucie organizmu zarówno w postaci par
jak i płynu działającego bezpośrednio poprzez nieuszkodzoną skórę człowieka.
11
7.2. SPOSOBY OGRANICZENIA LUB ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ
7.2.1 Sposoby stosowane w rozwiązaniu projektowym
- stosowanie urządzeń i aparatów w wykonaniu przeciwwybuchowym
w strefach zagrożonych wybuchem,
- magazynowanie produktów naftowych w szczelnych stalowych zbiornikach
podziemnych chroniących produkty naftowe od dużych zmian temperatury
i wynikających stąd ewentualnych emisji par do otoczenia,
- zastosowanie zbiornika z podwójnymi ściankami i wyposażonego w czujniki
sygnalizujące jego szczelność,
- hermetyzację procesów spustu i wydawania benzyn,
- zastosowanie zaworów oddechowych zbiorników paliw otwierających się
przy podciśnieniu 0,25 kPa i nadciśnieniu 3,5 kPa,
- zastosowanie na rurociągi ssawne, oparów i zlewowe rur wielowarstwowych
nie podlegających korozji
- ciągły elektroniczny pomiar ilości paliwa w zbiornikach
- napełnianie zbiorników paliwowych z autocystern poprzez zamknięcie
hydrauliczne zabezpieczające przed przedostaniem się płomieni do zbiornika
oraz poprzez zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika,
- napełnianie zbiorników (baków) pojazdów mechanicznych za pomocą
pistoletów automatycznych zapobiegających przepełnieniu tych zbiorników
oraz zapewniających hermetyzację procesu wydawania benzyn,
- wymaganie projektowe przeprowadzenia prób szczelności zbiorników
i rurociągów przed oddaniem układu do eksploatacji,
- zabezpieczenie obiektów, urządzeń i układu przed wyładowaniami
atmosferycznymi oraz stosowanie odpowiedniej ochrony od porażeń,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych.
7.2.2. Sposoby stosowane w eksploatacji.
- pomiar ilości produktu w zbiorniku przed napełnieniem z autocysterny
w celu niedopuszczenia do jego przepełnienia,
- utrzymanie całości układów produktowych w należytej sprawności i czystości
Wytyczne szczegółowe eksploatacji urządzeń stacji paliw zawarte są
w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń.
8.0 WYTYCZNE BRANŻOWE
8.1 WYTYCZNE BUDOWLANE
Opracowanie części budowlanej projektu stacji paliw winno zawierać
posadowienie zbiornika paliw
8.2 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Zakresem opracowania części elektrycznej projektu należy objąć:
- instalację sterującą i zabezpieczającą,
- instalację sygnalizacyjną stanu napełnienia zbiorników i detekcji przecieków
- uziemienie zbiornika magazynowego i całości układu
- instalację odgromową.
Projektant : mgr inż. Ryszard Radomski

Opracował:
Lp
Oznaczenie
w/g
schematu
1
2
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
3.2
5
ROZBUDOWA STACJI PALIW Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY OBIEKCIE
MZK Sp. z o.o. W ZAMOŚCIU, UL. LIPOWA 5, DZIAŁKA NR 99/20
5.1, 5.2
7
6.1
8
7.1
Część :
TECHNOLOGIA
Str. 1
Technologia tankowania paliw
mgr inż.
R.Radomski
Zestawienie Urządzeń , Armatury i Materiałów
2014.08
Charakterystyka
Nr rysunku
lub
katalogu
3
4
Zbiornik paliwowy stalowy, Dn 2500
2-komorowy, 2-płaszczowy V=50m3
(15m3 + 35m3)
z osprzętem:
-Rury zlewowe Ø 100
-Rury ssawne Ø 50
-Rury pomiarowe  50 (do pomiaru listwą)
-Króćce sond pomiaru poziomu paliwa  100
-Króćce oparów 50
-Króciec kontr. przestrz. międzypłaszczowej50
-Stalowe studzienki nazbiornikowe 1,2 x 1,4 m
Stanowisko spustowe kompletne
- przyłącze spustu paliw  3” – szt. 2
- przyłącze oparów benzyn  3” – szt. 1
Zawór oddechowy  50 (2”) typ ZO 2
-podciśnienie 2,5 mbar
-nadciśnienie 35 mbar
Zawór oddechowy  50 (2”) typ ZO 2 ON
4.1 do 4.3 Zawór pływakowy typ 53-VM  50 (2”)
6
9
Nazwa przedsięwzięcia:
Zawór przepełnieniowy ZPP-1  100 (4”)
Bezpiecznik przeciwogniowy
Dn50 typ PPD 01
Bezpiecznik przeciwdetonacyjny
Dn50 typ PPD 02
8.1 do 8.3 Zawór kulowy MINO 2000 ARCO 50 ( 2” )
Symbol
SWW
SWW
Ilość
sztuk
Symbol
w
JSM
Ilość
w
JSM
Ciężar
jedn.
w (kg)
Ciężar
całkow.
w (t)
Nazwa dostawcy
Przeznaczenie
Uwagi
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PPUH
POMAROL S.A.
11-300 Biskupiec
ul. Przemysłowa 4
tel.(89)7152071
Katalog
firmowy
-
-
1
-
-
8600
8,6
Karta
katalog
-
-
1
-
-
-
-
Prosp.
firmowy
-
-
1
-
-
-
-
PETROSTER S.C.
KRAKÓW
-
1
-
-
-
-
PETROSTER S.C.
KRAKÓW
-
3
-
-
-
-
PETROSTER S.C.
KRAKÓW
-
2
-
-
-
-
jak wyżej
-
1
-
-
-
-
jak wyżej
-
1
-
-
-
-
jak wyżej
-
ARKA Sp. J.
76-004 Sianów
ul. Ogrodowa 5
tel. (94) 3462768
Prosp.
firmowy
Karta
katalog
Prosp.
firmowy
Prosp.
firmowy
Prosp.
firmowy
Karta
katalog
-
-
3
-
-
-
Na benzynę i olej
napędowy
Zbiornik zamawiać
ze studzienkami i ich
włazami dla
lokalizacji zbiornika
poza jezdnią
Dostawa całości z obudową:
PETROSTER S.C. KRAKÓW
ul. Leśmiana 2 tel/fax (12)4252604
do rury
oddechowej
benzyny
do rury
oddechowej ON
dla rur
zlewowych

Opracował:
1
10
2
Nazwa przedsięwzięcia
ROZBUDOWA STACJI PALIW Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY OBIEKCIE
MZK Sp. z o.o. W ZAMOŚCIU, UL. LIPOWA 5, DZIAŁKA NR 99/20
Część :
TECHNOLOGIA
Technologia tankowania paliw
mgr inż.
R.Radomski
Zestawienie Urządzeń , Armatury i Materiałów
2014.08
3
RUROCIĄGI SYSTEMU P-LX
Rury polietylenowe systemu P-LX63
4
Katalog
firmowy
5
-
6
-
7
-
8
9
m.b.
35
10
-
11
-
12
Firma
DURAPIPE UK
11
Rury polietylenowe systemu P-LX63
jak wyżej
-
-
-
m.b.
10
-
-
jak wyżej
12
Rury polietylenowe systemu P-LX63
jak wyżej
-
-
-
m.b.
11
-
-
jak wyżej
13
14
15
Rury polietylenowe systemu P-LX110
Złącze kryzowe Pecat P-LX63
Złącze kryzowe Pecat P-LX110
Złącze gwintowane Pecat, końcówka męska
P-LX63
Złącze gwintowane Pecat, końcówka męska
P-LX110
Kolano 900 elektrozgrzewalne P-LX63EF-90
Kolano 450 elektrozgrzewalne P-LX110EF-45
Kolano 900 elektrozgrzewalne P-LX110EF-90
Elektromufa P-LX110EF
Przejście dławicowe GRP-PE P-LX63
Przejście dławicowe GRP-PE P-LX110
RUROCIĄGI STALOWE PALIW
Rura przewodowa D1-K-OC-A1114,3 x 5-R
Rura przewodowa D1-CZ-A1  88,9 x 5- R
Rura przewodowa D1-CZ-A1  60,3 x 5- R
Kołnierz okrągły płaski do przyspawania
1,6/100/114,3 - St3S
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
-
-
6
2
m.b.
-
26
-
-
-
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
-
-
3
-
-
-
-
jak wyżej
jak wyżej
-
-
2
-
-
-
-
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
PN-80/H
74219
j.w.
j.w.
PN-87/H
74731
PN-76/H
74392
-
-
1
3
4
2
7
2
-
-
-
-
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
-
-
-
mb
mb
mb
1
3
13
13,5
10,3
6,83
0,014
0,031
0,089
handlowa
jak wyżej
jak wyżej
-
-
2
-
-
4,15
0,008
handlowy
-
-
2
-
2,40
0,0048
jak wyżej
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Str. 2
Kolanko A1 100/80(4”x3”) nakrętne zwężkowe
-
13
Przedstawiciel
w Polsce:
Firma BS4 S.C.
30-494 Kraków
ul. Taklińskiego 52
tel. (12) 276 00 44
---------------------------------Rurociągi ssawne
Rurociągi
powrotu oparów
z dystrybutorów
Rurociągi oparów
paliw
Rurociągi zlewowe

Opracował:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Nazwa przedsięwzięcia
ROZBUDOWA STACJI PALIW Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY OBIEKCIE
MZK Sp. z o.o. W ZAMOŚCIU, UL. LIPOWA 5, DZIAŁKA NR 99/20
Część :
TECHNOLOGIA
Technologia tankowania paliw
mgr inż.
R.Radomski
Zestawienie Urządzeń , Armatury i Materiałów
2014.08
Kolanko A1 50 (2”) nakrętne równoprzelotowe
Łuk G150/450(2”) nakrętny równoprzelotowy
Złączka M2 80 ( 3” )
Złączka M2 50 ( 2” )
Złączka N4 80/50 ( 3” x 2” )
Złączka N8 50 ( 2” )
Trójnik B1 2” równoprzelotowy
Trójnik B1 4” równoprzelotowy
Korek T9- 4”
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
-
-
9
1
1
3
1
6
3
2
2
-
-
0,68
0,90
0,95
0,45
0,77
0,44
0,87
3,57
1,47
0,006
0,001
0,001
0,0015
0,0008
0,0026
0,0026
0,007
0,003
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
jak wyżej
Str. 3
oraz modernizacja zagospodarowania terenu
Rz dne posadowienia zbiornika paliw
(Wytyczne technologiczne do projektu
konstrukcyjnego)
skala 1:50
Zbiornik paliw
50 m3
Dn 2500 mm
208,70
207,50
204,98
Projektant:
r.
K O ĩ
J A N
W O J C I E C H
A R C H I T E K T
P R A C O W N I A
20-075
LUBLIN
u l . C Z E C H O W S K A 4 P. 9
U C H O W S K I
A U T O R S K A
t e l/fax 81 53 257 22
m o b.
602345660
PROJEKT wykonawczy
INWESTYCJA : „ Rozbudowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną oraz
modernizacja zagospodarowania terenu przy obiekcie
MZK sp. z o.o. w ZamoĞciu przy ul. Lipowej 5
na działce nr: 99/20”
- montaĪ zewnĊtrznej instalacji elektrycznej
,sygnalizacyjnej
i uziemiającej,
INWESTOR:
MZK sp. z o.o. w ZamoĞciu
PROJEKTOWALI:
INST. ELEKTRYCZNE
Projektował: mgr inĪ. Michał HoryĔski upr. bud. LUB/0149/PWOE/05
w specjalnoĞci inĪynieryjno- instalacyjnej w zakresie inst. el.
Sprawdził:
dr inĪ. Bolesław HoryĔski upr. bud. 958/Lb/72
w specjalnoĞci inĪynieryjno- instalacyjnej w zakresie inst. el
paĨdziernik 2014
SPIS ZAWARTOĝCI
1. OPIS TECHNICZNY
1.1.
Podstawa opracowania dokumentacji
1.2.
Zakres projektu
1.3.
Zasilenie oĞwietlenia wiaty dystrybutora LPG
1.4.
Zasilanie i sterowanie dystrybutora LPG
1.5.
Kable transmisji danych
1.5.1.
Transmisja danych z dystrybutora LPG
1.5.2.
Transmisja stanu detektorów gazu DEX-1,5
1.6.
Monitorowanie zbiorników paliw
1.6.1.
Monitorowanie 2-płaszczowego, 2-komorowego zbiornika paliw płynnych
1.6.2.
Monitorowanie zbiornika LPG
1.7.
Wprowadzenie kabli do sklepu stacji paliw
1.8.
Szczegóły układania kabli
1.9.
Kanalizacja kablowa
1.9.1.
Rury osłonowe
1.9.2.
Studnie kablowe
1.10.
Instalacja uziemieĔ
1.10.1. Uziemienie zbiorników – paliw płynnych i LPG
1.10.2. Uziemienie dystrybutora LPG
1.11.
Ochrona odgromowa wiaty dystrybutora LPG
1.12.
Ochrona katodowa zbiorników przed korozją
1.13.
Ochrona od poraĪeĔ
2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1.
Bilans mocy w zakresie rozbudowy stacji
2.2.
Projekt uziemienia zbiorników i dystrybutora LPG
3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
3.1.
MontaĪ oĞwietlenia wiaty nad dystrybutorem LPG
3.2.
Zasilanie dystrybutora i pompy LPG
3.3.
Transmisja danych z dystrybutora LPG i zbiornika LPG
3.4.
Monitoring zbiornika paliw płynnych
3.5.
Monitoring zbiornika LPG
3.6.
Zestawienie instalacji uziemieĔ
3.7.
Zestawienie zbiorcze dla tabel: Nr 1÷ 6
3.8.
Zestawienie rozdzielnicy RG
3.9.
Tabela montaĪowa
CzĊĞü rysunkowa
Rys. nr 1/Ew –
Rys. nr 2/Ew –
Rys. nr 3/Ew –
Rys. nr 4/Ew –
Rys. nr 5/Ew –
Plan trasy sieci zewnĊtrznych – skala 1:250
Plan instalacji uziemieĔ – skala 1:250
Widok instalacji wewnątrz budynku stacji
Rozdzielnica RG
Monitoring
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania dokumentacji
- plan zagospodarowania terenu stacji paliw w skali 1 : 500
- uzgodnienia branĪowe
1.2. Zakres projektu
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym i obejmuje wykonanie nastĊpujących sieci zalicznikowych dla potrzeb projektowanej rozbudowy stacji paliw MZK. ZamoĞciu przy ul. Lipowej 5 :
-
instalacja dystrybutora LPG
zasilenie oĞwietlenia wiaty dystrybutora LPG
monitorowanie projektowanych zbiorników paliw płynnych i LPG
kanalizacja kablowa
sieü uziemiająca
1.3. Zasilenie oĞwietlenia wiaty dystrybutora LPG
Z projektowanej rozdzielnicy RG naleĪy wyprowadziü kabel typu YKYĪo 3x2,5 mm2.
Kabel układaü, w rurze osłonowej DVKØ75/AROT kolor zielony, w wykopie ziemnym na
głĊbokoĞci 0,7 m – mierzonej od górnej powierzchni rury do rzĊdnej terenu. Od rozdzielnicy kabel układaü w pomieszczeniu stacji w listwach kanałowych PCV, np. firmy Legrand.
Na zewnątrz budynku stacji, do studni kablowej, kabel prowadziü w rurze osłonowej BEØ110/AROT ( wspólnie z innymi kablami opisanymi na rysunku 3Ew ). Na trasie od studni
kablowej do puszki PO na słupie wiaty kabel prowadziü w rurze osłonowej DVKØ75/AROT
( kolor zielony ). Od puszki PO do oprawy oĞwietleniowej ułoĪyü kabel YDYĪo3x2,5mm2
w rurce instalacyjnej RL22.
W podsufitce wiaty zamontowaü oprawĊ metalohalogenową typu OKTAN-250 HQI-T
250W.
Obwód sterowania oĞwietleniem wiaty dystrybutora LPG włączyü w system sterowania
oĞwietleniem istniejącej wiaty nad dystrybutorami paliw płynnych.
1.4. Zasilanie i sterowanie dystrybutora LPG
Dla zasilania i sterowania pracą dystrybutora zaprojektowano liniĊ kablową kablem typu YKSY7x1,5mm2. Kabel na trasie od dystrybutora do studni kablowej prowadziü w rurze
osłonowej DVKØ75/AROT kolor zielony. RurĊ ułoĪyü w wykopie ziemnym na głĊbokoĞci
0,7m – mierzonej od górnej powierzchni rury do rzĊdnej terenu.
Na rysunku 4/Ew przedstawiono schemat zasilania i sterowania pracą dystrybutora.
1.5. Kable transmisji danych
1.5.1. Transmisja danych z dystrybutora LPG
Dane z dystrybutora są przesyłane do istniejącego sterownika PS3010, zamontowanego w pomieszczeniu stacji. Do przesyłu zaprojektowano liniĊ kablem . OZ-BL-CY
4x0,75mm2. Projektowany kabel, na trasie od dystrybutora do studni kablowej prowadziü
w rurze osłonowej DVKØ75/AROT koloru czerwonego.
1.5.2. Transmisja stanu detektorów gazu DEX-1,5
W projekcie zastosowano montaĪ dwóch detektorów gazu – jeden przy dystrybutorze
LPG, a drugi przy pompie LPG. Detektory połączone bĊdą z modułem alarmowym MD-4,
umieszczonym w sklepie stacji. Na trasie od detektora do studni kablowej kabel ( YKY 4 x
1,5 mm2 ) prowadziü w rurze ochronnej DVKØ75/AROT koloru czerwonego.
Detektory
1.6. Monitorowanie zbiorników paliw
1.6.1. Monitorowanie 2-płaszczowego, 2-komorowego zbiornika paliw
płynnych
Projektowany zbiornik bĊdzie wyposaĪony”
• Sondy pomiarowe poziomu paliwa w zbiorniku, jedna dla kaĪdej komory
• Czujnik oparów w przestrzeni miĊdzypłaszczowej
• Sonda cieczy w przestrzeni miĊdzypłaszczowej
KaĪda z wymienionych sond i czujnik połączone są z istniejącym kontrolerem SITE
SENTINEL I, umieszczonym w pomieszczeniu sklepu stacji. Zaprojektowano połączenie
kablami OZ-BL-CY 3x0,75mm2. Kable, na trasie od zbiornika do studni kablowej, prowadziü w rurach ochronnych DVKØ75?AROT koloru Īółtego.
Sondy pomiarowe poziomu paliwa w zbiorniku pozwalają na zdalny odczyt stanu napełnienia zbiornika – kaĪdej komory oddzielnie.
Sonda cieczy i czujnik oparów monitorują stan szczelnoĞci zbiornika.
1.6.2. Monitorowanie zbiornika LPG
Układ automatycznego pomiaru poziomu ciekłego gazu w zbiorniku składa siĊ z sondy
magnetostrykcyjnej podłączanej do istniejącego systemu SITE SENTINEL. Sonda pomiarowa jest podłączona tak jak sondy paliwowe, do modułu z barierami Ex ( iskrobezpiecznymi. W oparciu o MODUŁ I/O ( przetwornik pomiarowy sondy - VEGAMET 614) system
SiteSentinel, przy niskim poziomie LPG powoduje siĊ automatyczne wyłączenie pompy
LPG ( jest to ochrona przed suchobiegiem pompy.
SondĊ z kontrolerem SiteSentinel bĊdzie połączony kablem OZ-BL-CY 3x0,75mm2.
Kabel na odcinku od zbiornika do studni kablowej układaü w rurze DVKØ75/AROT koloru
Īóltego.
1.7. Wprowadzenie kabli do sklepu stacji paliw
•
•
Kable zasilające: dystrybutor LPG, oĞwietlenie wiaty, transmisji danych, naleĪy
wprowadziü do jednej studni kablowej. Ze studni, we wspólnej rurze BEØ110/AROT
( prowadząc rurĊ po zewnĊtrznej Ğcianie budynku stacji ) wprowadziü do pomieszczenia sklepu, a nastĊpnie rozprowadziü je w listwach kanałowych PCV odpowiednio do RG, sterownika PS3010 i modułu alarmu MD-4.
Kable obwodów iskrobezpiecznych ( sondy zbiornika paliw płynnych, sondy pomiarowej zbiornika LPG ) wprowadziü do drugiej studni kablowej. Ze studni, we
wspólnej rurze BEØ110/AROT ( prowadząc rurĊ po zewnĊtrznej Ğcianie budynku
stacji ) wprowadziü do pomieszczenia sklepu, a nastĊpnie – prowadząc je w listwach kanałowych PCV – wprowadziü je do kontrolera SiteSentinel I.
1.8. Szczegóły układania kabli
Kable ułoĪone bĊdą w kanalizacji kablowej w ziemi w rowach kablowych. Kable naleĪy
układaü w rowie na głĊb. 0,7 m linią falistą z uwzglĊdnieniem zapasu ok. 3% długoĞci na
podsypce z piasku grub. 10 cm. NastĊpnie kable przykryü warstwą piasku grub. 10 cm,
ziemią grub. 15 cm oraz niebieską folią gruboĞci min. 0,5 mm. Uszczelnienia wyprowadzeĔ kabli z rur osłonowych wykonaü za pomocą rur termokurczliwych typu RPK. Na załomach trasy kabli naleĪy umieĞciü słupki oznaczeniowe typu SO z naniesionym symbo-
lem „K”. Wykopy w pobliĪu istniejącego uzbrojenia podziemnego naleĪy wykonywaü rĊcznie przy zachowaniu szczególnej ostroĪnoĞci. Na całej długoĞci kable naleĪy zaopatrzyü
w oznaczniki kablowe zawierające trwałe napisy zawierające nastĊpujące informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii;
- oznaczenie kabla;
- znak uĪytkownika kabla;
- rok ułoĪenia kabla.
CałoĞü robót kablowych wykonaü zgodnie z normą PN-76/E-05125.
1.9. Kanalizacja kablowa
1.9.1. Rury osłonowe
Dla zasilania zewnĊtrznych urządzeĔ elektrycznych stacji paliw oraz dla kabli
transmisji danych zaprojektowano ułoĪenie kanalizacji kablowej. Typy rur osłonowych
firmy „Arot” opisano w poprzednich punktach opisu technicznego. Do róĪnych grup kabli
zastosowano nastĊpującą kolorystykĊ rur osłonowych:
• kolor czerwony - obwody transmisji danych, sterowanie
• kolor zielony - obwody siłowe 230/400V
• kolor czarny - kable zasilające Zakładu Energetycznego
• kolor Īółty - obwody iskrobezpieczne
1.9.2. Studnie kablowe
W opasce budynku stacji zaprojektowano umieszczenie dwóch studni kablowych telefonicznych – typu SK-1. lokalizacjĊ studni pokazano na rysunku 2/Ew i 3/Ew.
1.10.
Instalacja uziemieĔ
1.10.1. Uziemienie zbiorników – paliw płynnych i LPG
Zaprojektowano uziemienie złoĪone – uziom otokowy i pionowy.
• Uziom otokowy
Zaprojektowano jako wspólny dla obu zbiorników. Uziom naleĪy wykonaü bednarką
FeZn30x4mm, ułoĪoną na głĊbokoĞci 0,8m. Połączenie zacisków uziemiających zbiorników ( umieszczonych przy dennicach zbiorników ) z uziomem otokowym naleĪy wykonaü,
poprzez zaciski kontrolne, bednarką FeZn30x4mm.
• Uziom pionowy
Zaprojektowano na bazie produktów firmy GALMAR. Połączenie uziomów pionowych
z uziomem otokowym wykonaü za pomocą uchwytów krzyĪowych firmy GALMAR.
Połączenia w ziemi naleĪy zabezpieczyü przed korozją w sposób zalecany przez firmĊ
GALMAR:
• Uwagi dodatkowe
¾ Dla zbiorników wymagana jest ochrona katodowa przed korozją. Nie wolno
zatem łączyü uziemienia zbiorników z pozostałą siecią uziemieĔ stacji paliw.
¾ Wymagana rezystancja uziemienia: RZ ” 7 ȍ
¾ Dla spełnienia wymaganej rezystancji zaprojektowano uziemienie złoĪone.
1.10.2. Uziemienie dystrybutora LPG
Zaprojektowano uziemienie złoĪone – uziom otokowy i pionowy.
• Uziom otokowy
Zaprojektowano jako wspólny dla obu zbiorników. Uziom naleĪy wykonaü bednarką
FeZn30x4mm, ułoĪoną na głĊbokoĞci 0,8m. Połączenie zacisków uziemiających zbiorników ( umieszczonych przy dennicach zbiorników ) z uziomem otokowym naleĪy wykonaü,
poprzez zaciski kontrolne, bednarką FeZn30x4mm.
• Uziom pionowy
Zaprojektowano na bazie produktów firmy GALMAR. Połączenie uziomów pionowych
z uziomem otokowym wykonaü za pomocą uchwytów krzyĪowych firmy GALMAR.
Połączenia w ziemi naleĪy zabezpieczyü przed korozją w sposób zalecany przez firmĊ
GALMAR:
• Uwagi dodatkowe
¾ Wymagana rezystancja uziemienia: RZ ” 7 ȍ
¾ Dla spełnienia wymaganej rezystancji zaprojektowano uziemienie złoĪone.
¾ Zaleca siĊ połączyü projektowany uziom z istniejącym uziemieniem stacji
paliw.
1.11.
Ochrona odgromowa wiaty dystrybutora LPG
Jako zwody poziome wykorzystana bĊdzie blacha trapezowa grub. 0,75 mm na dachu
wiaty. Stalowy słup wsporczy wiaty wykorzystany bĊdzie jako przewód odprowadzający.
Uziom opisano w pkt 1.10.2. Z otoku naleĪy wykonaü podejĞcie do uziemienia słupa
wsporczego wiaty poprzez złącze kontrolne umieszczone na słupie, na wysokoĞci ok. 50
cm nad wysepką. Rezystancja uziemienia R ” 7 Ω.
1.12.
Ochrona katodowa zbiorników przed korozją
Wykonanie instalacji ochrony katodowej naleĪy zleciü firmie profesjonalnej, gwarantującej
wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi w tym zakresie
1.13.
Ochrona od poraĪeĔ
Ochrona przed dotykiem poĞrednim w układzie sieci TN-C-S bĊdzie spełniona przez dostatecznie szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu.
- metalowe obudowy dystrybutorów i pompy gazu płynnego
- metalowe obudowy stanowisk sprĊĪarki i odkurzacza
W obwodach oĞwietleniowych i zasilających jako przewody ochronne PE zastosowano
oddzielną ĪyłĊ kabli YKY(Īo) 2,5/4,0/6,0 mm2, którą naleĪy połączyü z listwą ochronną PE
w rozdzielnicy głównej RG w budynku stacji paliw.
SkutecznoĞü ochrony naleĪy sprawdziü pomiarami po wykonaniu robót.
2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Bilans mocy w zakresie rozbudowy stacji
NiĪej podano zestawienie mocy urządzeĔ w zakresie rozbudowy stacji.
Lp
Nazwa odbioru
1
Kj
Pz[kW]
OĞwietlenie wiaty dystrybutora
0,15
LPG
1
0,15
2
Zasilenie pompy LPG
5,5
1
5,5
3
Zasilenie dystrybutora LPG
0,3
1
0,3
4
Zasilenie
MD-4
0,1
1
0,1
5
Zasilenie szafki ochrony katodo0,1
wej
1
0,1
Razem
modułu
Pi [kW]
gazowego
6,15
1
6,15
Zasilenie wymienionych w tabeli urządzeĔ nie wymaga zmiany istniejącego kabla zasilającego budynek stacji benzynowej.
2.2. Projekt uziemienia zbiorników i dystrybutora LPG
Do zaprojektowania wymienionych uziomów wykorzystano wzory obowiązujące dla uziomów :
otokowych i pionowych.
Do obliczeĔ przyjĊto rezystywnoĞü gruntu 200 ȍm.
3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
3.1. MontaĪ oĞwietlenia wiaty nad dystrybutorem LPG
Tabela Nr 1
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa materiału
2
Oprawa
oĞwietleniowa
OKTAN-250HQIT-250W, łącznie ze Ĩródłem Ğwiatła
Kabel elektroenergetyczny YKY 3 x 2,5
2
mm – 0,6/1 kV
2
Przewód YDYĪo 3 x 2,5 mm – 750 V,
Puszka POH
Rura osłonowa RL22
Rura instalacyjna DVK 70x63mm/AROT zielona
Opaska oznacznikowa na kabel
Jedn.
3
kpl.
IloĞü
4
1
m.
26
m.
kpl.
m.
m.
4
1
3
15,5
szt.
3
FoliĊ do przykrycia kabla, piasek – podano w tabeli Nr 7
3.2. Zasilanie dystrybutora i pompy LPG
Tabela Nr 2
Lp.
1
1
2
3
4
Nazwa materiału
2
2
Kabel YKSY 7x1,5mm
2
Kabel YKY 4 x 2,5 mm – 0,6/1 kV
Rura osłonowa DVK 75x63mm/AROT zielona
Opaska oznacznikowa na kabel
Jedn.
3
m.
m.
m.
IloĞü
4
25
32
37,5
szt.
7
FoliĊ do przykrycia kabla, piasek – podano w tabeli Nr 7
3.3. Transmisja danych z dystrybutora LPG i zbiornika LPG
Tabela Nr 3
Lp.
1
1
2
3
4
Nazwa materiału
2
Kabel, skrĊtka ekranowana, w izolacji
2
olejoodpornej, np. OZ-BL-CY 4x0,75mm
2
Kabel YKY 4 x 1,5 mm – 0,6/1 kV
Rura osłonowa DVK 75x63mm/AROT czerwona
Opaska oznacznikowa na kabel
Jedn.
3
m.
IloĞü
4
25
m.
m.
53
37,5
szt.
7
FoliĊ do przykrycia kabla, piasek – podano w tabeli Nr 7
3.4. Monitoring zbiornika paliw płynnych
Tabela Nr 4
Lp.
1
1
2
3
4
Nazwa materiału
2
Kabel, skrĊtka ekranowana, w izolacji
2
olejoodpornej, np. OZ-BL-CY 3x0,75
Rura osłonowa DVK 75x63mm/AROT Īółta
Rura osłonowa DVK 110x94mm/AROT Īółta
Opaska oznacznikowa na kabel
Jedn.
3
m.
IloĞü
4
58
m.
6
m.
8,5
szt.
4
FoliĊ do przykrycia kabla, piasek – podano w tabeli Nr 7
3.5. Monitoring zbiornika LPG
Tabela Nr 5
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa materiału
2
2
Kabel YKY 4 x 1,5 mm - 0,6/1 kV
Kabel, skrĊtka ekranowana, w izolacji
2
olejoodpornej, np. OZ-BL-CY 3x0,75
Detektor gazu DEX-1.5
Moduł alarmowy MD-4
Przetwornik pomiarowy VEGAMENT 614
Sonda pomiarowa
Sygnalizator Ğwietlny i akustyczny
Rura osłonowa DVK 75x63mm/AROT Īółta
Rura osłonowa DVK 70x63mm/AROT czerwona
Opaska oznacznikowa na kabel
Jedn.
3
m.
m.
IloĞü
4
53
32
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
m.
2
1
1
1
1
22
m.
37,5
szt.
11
FoliĊ do przykrycia kabla, piasek – podano w tabeli Nr 7
3.6. Zestawienie instalacji uziemieĔ
Tabela Nr 6
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa materiału
2
Bednarka PFeZn 30 x 4 mm
Uziom pionowy, stalowy-pomiedziowany
Ø17,2mm, bez gwintu, firmy GALMAR,
Art. Nr G000 20
Złączka mosiĊĪna, bez gwintu, firmy
GALMAR, Art. Nr G104 10
Grot stalowy bez gwintu, firmy GALMAR,
Art. Nr G106 09
Bijak firmy GALMAR, Art. Nr G106 06
Uchwyt krzyĪowy firmy GALMAR, Art. Nr
G103 33N
Zaciski kontrolne
Jedn.
3
mb.
szt.
IloĞü
4
66
40
szt.
31
szt.
9
szt.
szt.
9
15
szt.
5
3.7. Zestawienie zbiorcze dla tabel: Nr 1÷ 6
Tabela Nr 7
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa materiału
2
Oprawa
oĞwietleniowa
OKTAN-250HQIT-250W, łącznie ze Ĩródłem Ğwiatła
2
Kabel YKY 4 x 2,5 mm – 0,6/1 kV
2
Kabel YKSY 7x1,5mm
2
Kabel YKY 4 x 1,5 mm - 0,6/1 kV
Kabel elektroenergetyczny YKY 3 x 2,5
2
mm – 0,6/1 kV
2
Przewód YDYĪo 3 x 2,5 mm – 750 V,
Kabel, skrĊtka ekranowana, w izolacji
2
olejoodpornej, np. OZ-BL-CY 4x0,75mm
Kabel, skrĊtka ekranowana, w izolacji
2
olejoodpornej, np. OZ-BL-CY 3x0,75
Rura instalacyjna DVK 70x63mm/AROT zielona
Rura osłonowa DVK 75x63mm/AROT czerwona
Rura osłonowa DVK 75x63mm/AROT Īółta
Jedn.
3
kpl.
IloĞü
4
1
m.
m.
m.
m.
32
25
53
26
m.
m.
4
25
m.
90
m.
15,5
m.
53
m.
6
Cią dalszy tabeli Nr 7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Rura osłonowa DVK 110x94mm/AROT Īółta
Rura osłonowa BE 110x94mm/AROT
Rura osłonowa RL22
Listwy kanałowe PCV
Puszka POH
Opaska oznacznikowa na kabel
Folia niebieska szer. 0,2 m
Piasek budowlany
Sonda pomiarowa dla zbiornika LPG
Przetwornik pomiarowy VEGAMENT 614
Sygnalizator Ğwietlny i akustyczny
Bednarka PFeZn 30 x 4 mm
Uziom pionowy, stalowy-pomiedziowany
Ø17,2mm, bez gwintu, firmy GALMAR,
Art. Nr G000 20
Złączka mosiĊĪna, bez gwintu, firmy
GALMAR, Art. Nr G104 10
Grot stalowy bez gwintu, firmy GALMAR,
Art. Nr G106 09
Uchwyt krzyĪowy firmy GALMAR, Art. Nr
G103 33N
Zaciski kontrolne
Studnia kablowa, telefoniczna, typ SK-1
m.
8,5
m.
m.
m.
kpl.
szt.
m.
t.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.
szt.
8
3
Wg
przedmiaru
robót
1
28
55
7
1
1
1
66
40
szt.
31
szt.
9
szt.
15
szt.
szt.
5
2
3.8. Zestawienie rozdzielnicy RG
Tabela Nr 8
Lp.
1
1.
2.
R 303 35
3.
ESC463
4.
SBN425
5.
CDA425J
6.
MM510N
7.
ESC440
8.
CZF-310
9.
NBN110
10.
NBN210
11.
SVN351
Nazwa materiału
2
Rozdzielnica SRN53, 3-rzĊdowa 3x18M,
natynkowa, o wymiarach 402x594mm
Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R
303 35 z wkładkami topikowymi D02-35A
Stycznik modułowy na prąd znamionowy
63A, z cewką na napiĊcie 230V AC, Nr kat.:
ESC463-4z
Modułowy rozłącznik izolacyjny, 25A, 400V,
4-bieg., Nr kat. SBN425
Wyłącznik róĪnicowoprądowy-25A-30mA, 4bieg., typ A, Nr kat. CDA425J
Modułowy wyłącznik silnikowy, zakres prąu
znamionowego 25A, zakres regulacji 6-10A,
Nr kat. MM510N
Stycznik modułowy na prąd znamionowy
40A, z cewką na napiĊcie 230V AC, Nr kat.:
ESC440-4z
Przełącznik 4G10-66, montaĪ na drzwiach
rozdzielnicy
Wyłącznik nadprądowy, zdolnoĞü zwarciowa
10kA, 1-bieg., B-10A, Nr kat. NBN110
Wyłącznik nadprądowy, zdolnoĞü zwarciowa
10kA, 2-bieg., B-10A, Nr kat. NBN210
Przycisk sterowniczy, 1NO+1NC, 16A, Nr
kat. SVN351
Jedn.
3
kpl.
IloĞü
4
1
szt.
1
ELEKTRO
PLAST
Legrand
szt.
1
hager
szt.
1
hager
szt.
1
hager
szt.
1
hager
szt.
1
hager
szt.
1
APATOR
szt.
1
hager
kpl.
1
hager
kpl.
1
hager
Cią dalszy tabeli Nr 8
12.
ESC425
13.
NBN106
14.
ADA510D
15.
ADC916D
16.
ESC225
Stycznik modułowy na prąd znamionowy
25A, z cewką na napiĊcie 230V AC, Nr kat.:
ESC425-4z
Wyłącznik nadprądowy, zdolnoĞü zwarciowa
10kA, 1-bieg., B-6A, Nr kat. NBN106
Wyłącznik róĪnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym ADA510D B-10A-30mAtyp A, 2-bieg.
Wyłącznik róĪnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym ADC916D B-16A-30mAtyp AC, 2-bieg.
Stycznik modułowy na prąd znamionowy
25A, z cewką na napiĊcie 230V AC, typ:
ESC225-2z
szt.
1
hager
szt.
2
hager
szt.
1
hager
szt.
1
hager
szt.
1
hager
4
5
6
7
8
9
10
11
LT1
LT2
LT3
LT4
LT5
LT6
LT7
LT8
Razem:
3
LS3
LS2
1
Oznaczenia linii kablowych
2
Lp
LS1.
Dystrybutor
Studnia
Studnia
Rozdzielnica
Wiata LPG
Wiata LPG
Wiata LPG
Studnia
Studnia
Rozdzielnica
Pompa
Studnia
Studnia
Rozdzielnica
Dystrybutor
Studnia
Studnia
Sterownik
Dystrybutor
Studnia
Studnia
Moduł
Zbiornik
Studnia
Studnia
SITE SENTINEL I
Pompa
Studnia
Studnia
Moduł
Zbiornik paliw MD
Studnia
Studnia
Studnia
Studnia
SITE SENTINEL I
Zbiornik paliw MD
Studnia
Studnia
SITE SENTINEL I
Zbiornik MD
Studnia
Studnia
SITE SENTINEL I
Zbiornik MD
Studnia
Studnia
SITE SENTINEL I
czujnik cieczy
SK
SK
czujnik oparów
SK
SK
SKP/1
SK
SK
LPG, DEX-1,5
SK
SK
MD-4
studnia SKP/2
SKP/1
SKP/1
SK
SK
LPG
SK
SK
RG
Oprawa oĞwietl.
Puszka PO
Puszka PO
SK
SK
RG
LPG
SK
SK
RG
LPG
SK
SK
PS3010
LPG, DEX-1,5
SK
SK
MD-4
LPG
SK
SK
Relacja kabla
DługoĞü trasy kabla w wykopie
DługoĞü kabla YKY 4x2,5 mm
2
DługoĞü kabla YKY 4x1,5 mm
2
m
m
8,0
17,0
2
8,0
24,0
168
m
8,5
8,5
8,5
25
32
53
m
26
25
90
m
8,0
9,0
8,0
9,0
8,0
9,0
6,0
24,0
6,0
17,0
2
8,0
2
8,5
m
8,0
24,0
DługoĞü kabla YKY 3x2,5 mm
18,0
DługoĞü kabla OZ-BL-CY 4x0,75 mm
7,0
m
8,0
17,0
DługoĞü kabla OZ-BL-CY 3x0,75 mm
6,0
22,0
22,0
15,5
15,5
22,0
15,5
15,5
DługoĞü przewodu YDY 3 x 2,5mm
2
4
4,0
układanie kabla w rurze DVK75
Wykop szer. 0,4m gł. 0,85m
52
m
8,5
6,0
134
m
6,0
22,0
22,0
15,5
15,5
22,0 22,0
15,5
15,5 15,5
układanie kabla w rurze DVK110
szt.
44
m
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
34
8,5
8,5
8,5
8,5
układanie kabla w rurze BE110
4,0
układanie kabla w listwie kanałowej
m
14
40
4,0
2,0
4,0
4,0
Listwy kanałowe PCV
m
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Rury osłonowe
DVK75/AROT - zielona
53
m
22,0
15,5
15,5
53
m
22,0
15,5
15,5
DVK75/AROT - czrwona
Trasa kabla
2
DługoĞü kabla YKSY 7x1,5 mm
Obiekt:
DVK75/AROT - Īółta
28
m
6,0
22,0
DVK110/AROT - Īółta
9
m
8,5
BE110/AROT
4,0
Opaska oznacznikowa
28
szt.
2
2
4
4
3
3
4
3
3
Folia niebieska szer. 02
55
m
9
7
23
16
7
t
1,09
0,77
2,82
2,00
Piasek
Stacja paliw dla MZK w ZamoĞciu
ul. Lipowa 5
1
szt.
1
Puszka PO
3.9. TABELA MONTAĩOWA
Oprawa oĞwietleniowa OKTAN-250-HQI-T250W
1
kpl
1
Rura instalacyjna RL22
3
m
3,0
1
kpl
1
Rozdzielnica RG - wg rysunku
/,67$.$%/,(/(.752(1(5*(7<&=1<&+
!" $
%
/6 7
/7
/S
6.3
/LQLD 7\SNDEOD
/6 <.6<[PPPð
/6 <.<[PPð
/6 <.<[PPð
5HODFMD
5*6.'\VWU\EXWRU/3*
5*6.:LDWD/3*SXV]ND32QDVáXSLHRĞZLHWOHQLHVWDQRZLVND/3*
5*6.3RPSD/3*
2EPLDUNDEOLSRGDQRZWDEHOLPRQWDĪRZHM
:NROXPQLHUHODFMDSRGDQRSRF]ąWHNLNRQLHüOLQLLNDEORZHM1UREZRGyZRSLVDQRQDVFKHPDFLH
UR]G]LHOQLF\5*
/,67$.$%/,7(/(7(&+1,&=1<&+
6.3
5
5
/77
/77
6.
/66
/77
5
!"
# 5
2=1$&=(1,$
$%&'$
JUDQLFDRSUDFRZDQLD
LVWQLHMąF\SDZLORQVWDFMLSDOLZ
SURMNUDZĊĪQLNGURJRZ\
SURMNUDZĊĪQLNFKRGQLNRZ\
'
/LQLD 7\SNDEOD
/7 2=%/&<[PPð
/7 <.<[PPð
/7 2=%/&<[PPð
/7 <.<[PPð
/7 2=%/&<[PPð
/7 2=%/&<[PPð
/7 2=%/&<[PPð
/7 2=%/&<[PPð
/S
!" " 5HODFMD
6HUZHUVWHURZQLN396.G\VWU\EXWRU/3*
0RGXáDODUP0'6.'(;SU]\G\VWU\EXWRU]H/3*
6,7(6(17,1(/,6.VRQGDSRPLDURZD]ELRUQLND/3*
0RGXáDODUP0'6.'(;SU]\SRPSLH/3*
6,7(6(17,1(/,6.VRQGDSRPLDURZD]ELRUQLND03'
6,7(6(17,1(/,6.VRQGDSRPLDURZD]ELRUQLND03'
6,7(6(17,1(/,6.F]XMQLNRSDUyZ]ELRQLND03'
6,7(6(17,1(/,6.F]XMQLNFLHF]\]ELRQLND03'
/,67$58526à212:<&+
&
VWUHI\RGOZJáRĞFL
/S
/LQLD 7\SUXU\
.RORUUXU\
5HODFMD
'áXJRĞüUXU\
'9.‘[$URW
]LHORQ\
6.·'\VW\U\EXWRU/3*
P
'9.‘[$URW
]LHORQ\
6.·SXV]ND32QDVáXSLHZLDW\/3*
P
'9.‘[$URW
F]HUZRQ\
6.·'\VW\U\EXWRU/3*WUDQVPLVMDGDQ\FK
P
'9.‘[$URW
F]HUZRQ\
6.·'(;SU]\G\VWU\EXWRU]H/3*
P
'9.‘[$URW
]LHORQ\
6.·SRPSD/3*
P
F]HUZRQ\
6.·'(;SU]\SRPSLH/3*
'9.‘[$URW
ĪyáW\
6.·VRQGDSRPLDURZDSU]\]ELRUQLNX/3*
P
5 '9.‘[$URW
ĪyáW\
6.3QU·6.3QU]ELRUQLND0'
P
5 '9.‘[$URW
ĪyáW\
6.·6.3QU]ELRUQLND0'
P
5
5 '9.‘[$URW
P
6.3VNU]\QNLSU]\áąF]HQLRZH]ELRUQLND0'
2SU]HZRGRZDQLHVRQGSRPLDURZ\FKLF]XMQLNyZRSDUyZLFLHF]\SU]\MĊWRGOD
V\VWHPXNRQWUROQRSRPLDURZHJR6LWH6HQWLQHO3HWUR9HQG
6WHURZDQLHRGPLHU]DF]HP/3*VWHURZQLN39
/7:SURMHNFLHXMĊWRXáRĪHQLHNDEODGODSRGáąF]HQLDVRQG\DXWRPDW\F]QHJR
SRPLDUXZ\SHáQLHQLD]ELRUQLND/3*8NáDGPRQLWRURZDQLD]VRQGąSRPLDURZą
]DEH]SLHF]DSUDFĊSRPS\SU]HGVXFKRELHJLHP:VWDQGDUWDFK3.125/(1QLH
VWRVXMHVLĊDXWRPDW\F]QHJRSRPLDUXSR]LRPXJD]XZ]ELRUQLNX/3*
6.
678'=,(1.$.$%/2:$7(/()21,&=1$15
-$1:2-&,(&+.2ĩ8&+2:6.,
$5&+,7(.7
35$&2:1,$$87256.$
8/&=(&+2:6.$S/8%/,1
7(/
1$=:$,$'5(62%,(.78%8'2:/$1(*2
155<6
52=%8'2:$67$&-,3$/,:=,1)5$6758.785Ą7(&+1,&=1Ą
=$02ĝû8//,32:$)5$*0(17'=,$à.,15
35=('0,275<681.8
3ODQLQVWDODFML]HZQĊWU]Q\FK
352-(.72:$à
635$:'=,à
PJULQĪ
0,&+$à+25<ē6.,
GULQĪ
%2/(6à$:+25<ē6.,
6.$/$
63(&-$/12ĝû
%8'2:/$1$
835$:1,(1,$
%8'2:/$1(
(Z
'$7$
32'3,6
HOHNWU\F]QD
EH]RJUDQLF]HĔ
/8%
3:2(
$%&
HOHNWU\F]QD
EH]RJUDQLF]HĔ
/E
$%&
/(*(1'$
3)H=Q[PP
$
!" %
3RáąF]HQLHVSDZDQHVLHFLX]LHPLDMąFHM
*UDQLFHG]LDáNL
8=,2035ĉ72:<3,212:<35ĉ7<*$/0$5‘PP[P
8=[*$/0$5‘PP[P
8=[*$/0$5‘PP[P
3)H=Q[PP8=,20272.2:<
8=
8=
8=
8=,(0,(1,('<675<%8725$*$=8/3*
'2678'1,'<675<%8725$'2352:$'=,û%('1$5.ĉ3)H=Q[PP32àĄ&=21Ą
%(=32ĝ5('1,2=8=,20(0272.2:<0:,$7<'<675<%8725326,$'$=$&,6.8=,(0,$-Ą&<
.7Ï5<1$/(ĩ<32àĄ&=<û=%('1$5.Ą:678'1,'<675<%8&<-1(-=$3202&Ą/,1.,/<JPPð
8=
%('1$5.ĉ8=,(0,$-Ą&Ą8.à$'$û::<.23$&+=,(01<&+1$*àĉ%2.2ĝ&,P32àĄ&=(1,$
:=,(0,8=,2081$/(ĩ<:<.21$û35=(=63$:$1,(,=$%(=3,(&=<û35=('.252=-Ą
/$.,(5(0$6)$/72:<0
352-(.72:$1(=%,251,.,3$/,:%ĉ'Ą&+521,21(35=('.252=-Ą0(72'Ą.$72'2:Ą
67Ą'8=,20Ï:272.2:<&+7<&+=%,251,.Ï:1,(àĄ&=<û=32=267$àĄ6,(&,Ą8=,(0,(1,$
8=,(0,(1,(&<67(5132'&=$652=à$'81.83$/,:
2'8=,(0,(1,$678'1,=/(:2:(-:<352:$'=,û%('1$5.ĉ3)H=Q[PP=(ĝ58%Ą0
'28=,(0,$1,$&<67(51
8=
Ÿ
5H]\VWDQFMDZ\SDGNRZDNDĪGHJR]SURMHNWRZDQ\FKX]LRPyZ5=:
,QVWDODFMDX]LHPLHĔSURMHNWRZDQD
=áąF]HNRQWUROQHLQVWDORZDQHZUXU]H3&9‘PPGáFP
]GHNOHP]EODFK\QLHUG]HZQHM
6=&=(*Ïà8=,(0,(1,$0$6=7Ï:
2''(&+2:<&+
!"
3à$6.2:1,.67ĉĩ$-Ą&<
# 0$6=7<2''(&+2:(
8=
8=
3)H=Q[
-$.1$3/$1,(
3)H=Q[
8=
8=
3)H=Q[PP
8=,20272.2:<
-$1:2-&,(&+.2ĩ8&+2:6.,
$5&+,7(.7
155<6
52=%8'2:$67$&-,3$/,:=,1)5$6758.785Ą7(&+1,&=1Ą
=$02ĝû8//,32:$)5$*0(17'=,$à.,15
35=('0,275<681.8
3ODQLQVWDODFMLX]LHPLHĔ
352-(.72:$à
635$:'=,à
35$&2:1,$$87256.$
8/&=(&+2:6.$S/8%/,1
7(/
1$=:$,$'5(62%,(.78%8'2:/$1(*2
6.$/$
63(&-$/12ĝû
%8'2:/$1$
835$:1,(1,$
%8'2:/$1(
(Z
'$7$
32'3,6
0,&+$à+25<ē6.,
HOHNWU\F]QD
EH]RJUDQLF]HĔ
/8%
3:2(
$%&
%2/(6à$:+25<ē6.,
HOHNWU\F]QD
EH]RJUDQLF]HĔ
/E
$%&
PJULQĪ
GULQĪ
36
6WHURZQLN36LVWQLHMąF\
36
6\VWHP6,7(6(17,1(/,LVWQLHMąF\
0'
:,'2.$$
5*
0RGXáDODUPXJD]XSURMHNWRZDQ\
5R]G]LHOQLFDSURMHNWRZDQD
VWXGQLDNDEORZDWHOHIRQLF]QDW\S6.
SURMHNWRZDQD
2.12
36
36
:EXG\QNXVWDFMLSU]HZRG\XNáDGDüZOLVWZDFKNDQDáRZ\FK3&9ILUP\/HJUDQG
[%($527
'2678'1,
.$%/2:<&+
%($527
%($527
/6<.6<[PPð
/6<.<[PPð
/6<.<[PPð
0'
$
36
36
/72=%/&<[PPð
/72=%/&<[PPð
/72=%/&<[PPð
/72=%/&<[PPð
/72=%/&<[PPð
5*
/72=%/&<[PPð
$
-$1:2-&,(&+.2ĩ8&+2:6.,
$5&+,7(.7
35$&2:1,$$87256.$
8/&=(&+2:6.$S/8%/,1
7(/
1$=:$,$'5(62%,(.78%8'2:/$1(*2
155<6
52=%8'2:$67$&-,3$/,:=,1)5$6758.785Ą7(&+1,&=1Ą
=$02ĝû8//,32:$)5$*0(17'=,$à.,15
35=('0,275<681.8
3URZDG]HQLHLQVWDODFMLSURMHNWRZDQ\FKZHZQąWU]
EXG\QNXVWDFML
352-(.72:$à
635$:'=,à
6.$/$
63(&-$/12ĝû
%8'2:/$1$
835$:1,(1,$
%8'2:/$1(
(Z
'$7$
32'3,6
0,&+$à+25<ē6.,
HOHNWU\F]QD
EH]RJUDQLF]HĔ
/8%
3:2(
%2/(6à$:+25<ē6.,
HOHNWU\F]QD
EH]RJUDQLF]HĔ
/E
PJULQĪ
GULQĪ
5R]G]LHOQLFD5*SURMHNWRZDQD
]DVLOHQLH]LVWQLHMąFHMUR]G]LHOQLF\5*
=DVLODQLH]LVWQ836
0RGXáJD]RZ\
///
1%1
%$
KDJHU
(6&
$9]
KDJHU
$'&'
%$P$
7<3$&
KDJHU
1%1
%$
KDJHU
8NáDG]DQLNX
ID]\
(6&
$9]
KDJHU
1%1
%$
KDJHU
&=)
))
&'$$P$
7<3$
KDJHU
1%1
%$
KDJHU
001
$
KDJHU
$'$'
%$P$
7<3$
KDJHU
691
$
KDJHU
6%1
KDJHU
65QU]ĊGRZD[0
QDW\QNRZD
)LUPD(/(.7523/$67
5
9$
OHJUDQG
5R]G]LHOQLFD5*
/1
(6&
$9]
KDJHU
(6&
$9]
KDJHU
67
67
1
6WHURZDQLHRĞZLHWOHQLHPZLDW\QDGG\VWU\EXWRUHP/3*VNRMDU]\ü
]XNODGHPVWHURZDQLDRĞZLHWOHQLHPLVWQLHMąFHMZLDW\QDG
G\VWU\EXWRUDPLSDOLZSá\QQ\FK
3(
3URMHNWRZDQąUR]G]LHOQLFĊ5*]ORNDOL]RZDQRZSREOLĪXLVWQLHMąF\FK
UR]G]LHOQLF
<.<[PPð
<'<[PPð
<'<
[PPð
'<675<%8725/3*
:\áąF]QLNEORNDG\
SRPS\/3*
SU]\ODG]LHZVNOHSLH
3U]HGVWDZLRQ\QDU\VXQNXVFKHPDWQDU\VRZDQRQDSRGVWDZLHLQIRUPDFMLRWU]\PDQ\FKRG
:D\QH'UHVVHU3ROVND
6FKHPDWSU]HGVWDZLDVWHURZDQLHSUDFąSRPS\DXWRJD]XZZDUXQNDFKWDQNRZDQLD
SRMD]GXMDNLZZDUXQNDFKDZDU\MQ\FKZ\áąF]HQLHVLOQLNDSRPS\]SR]LRPXG\VWU\EXWRUD
JD]X
3RPSD]RVWDQLHWDNĪHZ\áąF]RQDZ\áąF]QLNLHPZD]DLQVWDORZDQ\PQDVWDQRZLVNX
:$<1(3,*1,21(
:\áąF]QLN
SU]\ODG]LH
ZVNOHSLH
<.<[PPð
<'<
[PPð
<.6<[PPð
<'<[PPð
3(
6W\N1&SU]HWZRUQLNDSRPLDURZHJRVRQG\]ELRUQLND/3*MHJR
RWZDUFLHV\PEROL]XMH]PQLHMV]HQLHREMĊWRĞFLJD]XZ]ELRUQLNXL
XQLHPRĪOLZLDXUXFKRPLHQLHSRPS\
NDVRZ\PVNOHSXVWDFMLSRQDGWRZ\áąF]RQHWHĪEĊG]LH]DVLODQLHG\VWU\EXWRUD
:SU]\SDGNXZ\áąF]HQLD]DVLODQLDUR]G]LHOQLF\5*Z\áąF]QLNLHPSSRĪDURZ\PQDVWąSL
=DVLODQLHVLOQLND
SRPS\JD]X
/3*
UyZQLHĪZ\áąF]HQLH]DVLODQLDG\VWU\EXWRUyZLSRPS\DXWRJD]X
3U]\FLVN
DZDU\MQ\/3*
6W\NZPRGXOH
DODUPRZ\P
0'
3U]\FLVNDZDU\MQ\
/3*SU]\ODG]LH
ZVNOHSLH
=DVLODQLHPRGXáX
DODUPRZHJRJD]X
0'
2ĞZLHWOHQLH
ZLDW\/3*
6\JQDOL]DWRURSW\F]Q\LDNXVW\F]Q\Z\FLHNXJD]\PRQWRZDüZSRPLHV]F]HQLXVNOHSX
VWDFML
2=%/&<[PPð
WUDQVPLVMDGDQ\FKGRVWHURZQLND36
=DVLODQLH]LVWQ836
<'<[PPð
<'<[PPð
0'
0RGXáDODUPRZ\
JD]X
<'<[PPð
<.<[PPð
<.<[PPð
** -
6\JQDOL]DFMDRSW\F]QD
LDNXVW\F]QD
35$&2:1,$$87256.$
1$=:$,$'5(62%,(.78%8'2:/$1(*2
'HWHNWRUJD]X'(;G\VWU\EXWRU
'HWHNWRUJD]X'(;SRPSD
#
52=%8'2:$67$&-,3$/,:=,1)5$6758.785Ą7(&+1,&=1Ą
=$02ĝû8//,32:$)5$*0(17'=,$à.,15
! #
5R]G]LHOQLFD5*SURMHNWRZDQD0RGXáJD]RZ\/3*
+,&'()
*"
! "#$
%&'()
"
"#$
*./
01023&456(7
8069,&7('560:
01023&456(7
8069,&7('560:
(Z
/8%
3:2(
U
/E
U
<.<[PPð
GHWHNWRUJD]X
<.<[PPð
]DVLOSRPS\
GRPRGXáX0'ZSRPLHV]F]HQLXEXG\QNXVWDFML
GR5*ZSRPLHV]F]HQLXEXG\QNXVWDFML
'(;
6,/1,.3203<
N:[9
63&
=%,251,.32'=,(01</3*
2=%/&<[PPð
.$%(/8.à$'$û1$&$à(-75$6,(:585$&+26à212:<&+
3&9$527
[2=%/&<[PPð
.$%/(8.à$'$û1$&$à(-75$6,(:585$&+26à212:<&+
3&9$527
6SU]\áąF]RZD
6
%$
5*
6&
%DULHUD
.RQWUROHU
6\VWHPNRQWUROQRSRPLDURZ\
,671,(-Ą&<6,7(6(17,1(/,
ZSRPLHV]F]HQLXEXG\QNXVWDFML
21Pñ
1U
3EPñ
32'=,(01<=%,251,.3$/,:3à<11<&+
.20252:<3à$6=&=2:<
2=1$&=(1,$=%,251,.3$/,:3à<11<&+
GRVNU]\QNDSU]\áąF]HQLRZD]VRQGąSRPLDURZą
VNU]\QNDSU]\áąF]HQLRZD]F]XMQLNLHPRSDUyZ
6&VRQGDFLHF]\
2=1$&=(1,$/3*
63&6RQGDSRPLDUXSR]LRPXFLHF]\
'(;&]XMQLNGHWHNFMLJD]X
**
-
35$&2:1,$$87256.$
1$=:$,$'5(62%,(.78%8'2:/$1(*2
52=%8'2:$67$&-,3$/,:=,1)5$6758.785Ą7(&+1,&=1Ą
=$02ĝû8//,32:$)5$*0(17'=,$à.,15
"
6FKHPDWPRQLWRURZDQLD]ELRUQLNyZSDOLZ
*
!
!$
*./ "
(Z
+,&'()
/8%
01023&456(7
8069,&7('560: 3:2(
U
%&'()
01023&456(7
/E
8069,&7('560:
U
!"#
!"#

Podobne dokumenty