Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej

Komentarze

Transkrypt

Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej
Raport
o oddziaływaniu
przedsięwzięcia
na środowisko
Budowa stacji paliw płynnych
oraz gazu (LPG) oraz budynku
małej gastronomi z częścią
handlową, biurową i mieszkalną
na poddaszu, na działce nr
ewid. 16/2 w miejscowości
Dąbrówka Wisłocka gmina
Radomyśl Wielki.
FPHU BRUKPOL Jan Czuchra
Dąbrówka Wisłocka 164
39-315 Ruda
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
SPIS TREŚCI
1.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ......................................... 9
2.
NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ RAPORT .................... 15
3.
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA .............................. 16
4.
STAN ISTNIEJĄCY ........................................................................ 18
5.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI .......... 19
6.
CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA i
WARUNKI WYKORZYSTYWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI
I EKSPLOATACJI ................................................................................. 20
7.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH ... 23
7.1.
Benzyny ....................................................................................................................................................................... 23
7.2.
Destylaty cięższe ...................................................................................................................................................... 24
7.3.
Ciężkie oleje opałowe i oleje silnikowe .......................................................................................................... 24
7.4.
Stany występowania węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym ...................................... 25
7.5.
Gazy płynne ................................................................................................................................................................ 27
8.
PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE
Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ....... 28
8.1.
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ................................................................................................................................... 28
8.2.
POWSTAWANIE ODPADÓW................................................................................................................................ 28
8.3.
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA .............................................................................................................. 29
8.4.
POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ..................................................................................... 30
9.
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA,
OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA .............................................. 30
9.1.
Powietrze atmosferyczne ..................................................................................................................................... 31
9.2.
Wody powierzchniowe.......................................................................................................................................... 32
9.3.
Wody podziemne ..................................................................................................................................................... 35
9.4.
Klimat akustyczny ................................................................................................................................................... 39
9.5.
Dane klimatyczne i meteorologiczne............................................................................................................... 40
9.6.
Klasyfikacja przedsięwzięcia wg podziału sozologiczno-urbanistycznego ..................................... 42
2
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
9.7.
Ochrona przyrody i krajobrazu.......................................................................................................................... 43
9.8.
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami..................................................................................................................................................................................... 45
10. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW.................................... 45
10.1.
Niepodejmowanie przedsięwzięcia (wariant zerowy) ............................................................................ 45
10.2.
Najkorzystniejszy dla środowiska .................................................................................................................... 45
10.3.
Uzasadnienie wybranego wariantu przedsięwzięcia ............................................................................... 45
11. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
ŚRODOWISKO ..................................................................................... 47
11.1.
Ochrona zieleni, obszarów leśnych i chronionych ..................................................................................... 47
11.2.
Prognozowany wpływ inwestycji na środowisko ...................................................................................... 47
11.3.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ..................................................................... 47
12. WYSTĘPUJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA I UKSZTAŁTOWANIA TERENU MOGĄCE
STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI ................................................................................................... 47
13. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH ORAZ ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................... 48
14. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM
RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.............................................. 48
14.1.
ETAP BUDOWY ......................................................................................................................................................... 48
14.1.1.
Naruszenie powierzchni ziemi (budowy geologicznej gleb) .......................................................... 49
14.1.2.
Oddziaływanie akustyczne ........................................................................................................................... 50
14.1.3.
Zanieczyszczenie powietrza ......................................................................................................................... 50
3
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.1.4.
Oddziaływanie na środowisko wodne ..................................................................................................... 51
14.1.5.
Wpływ na wody podziemne ......................................................................................................................... 52
14.1.6.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe ............................................................................................. 52
14.1.7.
Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny....................................................................................... 53
14.1.8.
Oddziaływanie na krajobraz ........................................................................................................................ 53
14.1.9.
Wpływ poprzez emisję odpadów............................................................................................................... 53
14.1.10.
Zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. ............................................ 55
14.1.11.
Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska ...................................................... 55
14.1.12.
Transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko ........................................................ 56
14.1.13.
Wpływ na zabytki chronione .................................................................................................................. 56
14.2.
ETAP EKSPLOATACJI ............................................................................................................................................. 56
14.2.1.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery........................................................................................................ 56
14.2.1.1.
Procesy technologiczne związane z obrotem benzynami i olejami silnikowymi.............. 57
14.2.1.2.
Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu przyjętej do obliczeń ................................ 62
14.2.1.3.
Ogrzewanie obiektu .................................................................................................................................... 62
14.2.1.4.
Parametry techniczne urządzeń i emitorów .................................................................................... 66
14.2.1.5.
Opad pyłu ........................................................................................................................................................ 67
14.2.1.6.
Wartości największe z obliczonych – Stężenie średnioroczne [ g/m3] .............................. 67
14.2.1.7.
Wartości największe z obliczonych – Stężenie 1-godzinne [ g/m3] ..................................... 69
14.2.2.
Przedstawienie zagadnień w formie graficznej ................................................................................... 71
14.2.3.
Zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego (gospodarka wodno – ściekowa) .................. 78
14.2.3.1.
Zapotrzebowanie na wodę do celów: .................................................................................................. 78
14.2.3.2.
Ścieki bytowe................................................................................................................................................. 78
14.2.3.3.
Ścieki komunalne ......................................................................................................................................... 78
14.2.3.4.
Ścieki przemysłowe .................................................................................................................................... 78
14.2.3.5.
Wody opadowe ............................................................................................................................................. 78
14.2.4.
Ochrona przed hałasem ................................................................................................................................. 80
14.2.4.1.
Dane wprowadzone do programu:....................................................................................................... 84
14.2.4.2.
Podsumowanie wyników obliczeń ....................................................................................................... 85
14.2.4.3.
Mapy rozprzestrzeniania hałasu - izofony ........................................................................................ 85
14.2.5.
Gospodarka odpadami.................................................................................................................................... 87
14.2.5.1.
Opady niebezpieczne ................................................................................................................................. 87
14.2.5.2.
Odpady inne niż niebezpieczne ............................................................................................................. 87
14.2.5.3.
Szczegółowy opis odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne ......................................... 88
14.2.5.4.
Odpady inne niż niebezpieczne ............................................................................................................. 94
4
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.5.5.
Dodatkowe informacje w zakresie wytwarzanych odpadów.................................................... 99
14.2.5.6.
Ewidencja odpadów.................................................................................................................................... 99
14.2.6.
Surowce mineralne ....................................................................................................................................... 100
14.2.7.
Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne.......................................................................... 100
14.2.8.
Dobra materialne i dziedzictwa kultury .............................................................................................. 100
14.2.9.
Ochrona interesów osób trzecich ........................................................................................................... 100
14.2.10.
Oddziaływanie przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia poważnej awarii ................ 100
14.2.11.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi ............................................................................................ 100
14.2.12.
Ochrona interesów osób trzecich ...................................................................................................... 100
14.2.13.
Oddziaływanie na wody podziemne oraz wpływ przedsięwzięcia na główny
zbiornik wód podziemnych dębica – stalowa wola – rzeszów (NR 425) .................................................. 101
14.3.
ETAP LIKWIDACJI................................................................................................................................................. 101
15. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
WARIANTU ........................................................................................ 101
16. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (STANY
AWARYJNE) ...................................................................................... 102
17. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO. .................................................................................. 107
18. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO
UŻYTKOWANIA ................................................................................ 108
19. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM .............. 108
20. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI..................................... 109
21. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z
5
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT .......... 109
22. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO
SPORZĄDZENIA RAPORTU ORAZ AKTY PRAWNE ..................... 109
23. DANE I WYNIKI DO OBLICZEŃ – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ112
6
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Spis rysunków zawartych w opracowaniu:
Rysunek 1. Działki objęte inwestycją .............................................................................................................................. 18
Rysunek 2. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim ........................................................................ 33
Rysunek 3. Rozmieszczenie zasobów wodnych w województwie podkarpackim....................................... 36
Rysunek 4. Stacja Rzeszów – rozkład temperatury i odpadów ............................................................................ 41
Rysunek 5. Róża wiatrów dla powiatu Mieleckiego .................................................................................................. 41
Rysunek 6. Mapa geologiczna Polski (wycinek) ......................................................................................................... 42
Rysunek 7. Mapa obszarów NATURA2000 w otoczeniu inwestycji ................................................................... 44
Rysunek 8. Mapa rozprzestrzeniania się dwutlenek siarki – stężenia 1-godzinne ...................................... 71
Rysunek 9. Mapa rozprzestrzeniania się pył PM10 – stężenia średnioroczne .............................................. 72
Rysunek 10. Mapa rozprzestrzeniania się dwutlenku azotu - stężenia 1-godzinne .................................... 73
Rysunek 11. Mapa rozprzestrzeniania się ksylenu – stężenia średnioroczne ............................................... 74
Rysunek 12. Mapa rozprzestrzeniania się tlenku węgla - stężenia 1-godzinne ............................................ 75
Rysunek 13. Mapa rozprzestrzeniania się benzen – stężenia średnioroczne ................................................ 76
Rysunek 14. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodory alifatyczne – stężenia 1-godzinne .................. 77
Rysunek 15. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu pora dzienna – izofony + mapa ...................................... 86
Rysunek 16. Oddziaływanie LPG na poszczególne komponenty środowiska. ............................................ 105
Spis tabel zawartych w opracowaniu:
Tabela 1. Sumaryczna wielkość emisji z procesu dystrybucji paliw .................................................................. 12
Tabela 2. Własności fizykochemiczne produktów ropopochodnych................................................................. 24
Tabela 3. Wyniki mieszania benzyny z wodą............................................................................................................... 26
Tabela 4. Sumaryczna wielkość emisji z procesu dystrybucji paliw .................................................................. 28
Tabela 5. Tło zanieczyszczeń .............................................................................................................................................. 31
Tabela 6. Górne i dolne progi oszacowania dla benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku
siarki, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla oraz dopuszczalne częstości ich
przekraczania. ........................................................................................................................................................................... 31
Tabela 7. Górne i dolne progi oszacowania dla arsenu, kadmu, niklu i benzo( )pirenu .......................... 32
Tabela 8. Górne i dolne progi oszacowania dla ozonu ............................................................................................. 32
Tabela 9. Klasyfikacja jakości wód w rzekach powiatu mieleckiego badanych w 2006 roku (wg
rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284) .............................................................................. 34
Tabela 10. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku....................................................................................... 40
Tabela 11. Rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie inwestycyjnym .......................................................... 54
Tabela 12. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z operacji napełniania zbiorników na benzynę
bezołowiową na stacji: .......................................................................................................................................................... 59
7
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Tabela 13. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z operacji napełniania zbiornika ON na stacji: .............. 59
Tabela 14. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z operacji napełniania zbiorników na stacji:.................. 59
Tabela 15. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z dystrybucji benzyny na stacji ............................................ 60
Tabela 16. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z dystrybucji ON na stacji ....................................................... 60
Tabela 17. Sumaryczna wielkość emisji z procesu dystrybucji paliw ............................................................... 60
Tabela 18. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z dystrybucji LPG na stacji ..................................................... 61
Tabela 19. Wielkość emisji z placów manewrowych................................................................................................ 62
Tabela 20. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-,
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko ............. 106
8
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH
W RAPORCIE
Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa stacji paliw
płynnych oraz gazu (LPG) oraz budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną
na poddaszu, na działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka gmina Radomyśl Wielki.
Budowa małej stacji paliw w skład której wejdzie: jeden zbiornik o pojemności 40 m3
z dwoma wydzielonymi sekcjami na paliwo (olej napędowy, benzyna bezołowiowa PB95), dwie
sztuki naziemnych zbiorników na gaz LPG (4850 m3), infrastruktura związana z dystrybucja paliwa
(np. pompy), 1 dystrybutor dwuwężowy na paliwo ciekłe i 1 na gaz LPG, budynku małej gastronomi
z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu,
Lokalizacja inwestycji została określona na dołączonej do niniejszej karty mapy. Inwestycja
zlokalizowana będzie na terenie gminy Radomyśl Wielki, miejscowość Dąbrówka Wisłocka na
działce oznaczonej nr ew. gruntu 16/2 o powierzchni całkowitej 0,1241 ha.
Działka położona w miejscowości Dąbrówka Wisłocka o nr ewidencyjnym gruntu 16/2
o łącznej powierzchni 0,1241 ha. Powierzchnia zabudowy wyniesie do 155 m2, wysokość budynku
do 9,2 m. Front nieruchomości stanowić będzie wschodnia granica z drogą powiatową o nr ewid.
123/1.
Obecnie na terenie działki nie znajdują się obiekty budowlane, teren pozbawiony
drzewostanu, grunt orny klasy V.
Najbliższa zabudowa (sklep) znajduje się w odległości ok. 80 m. Inwestycja sąsiadować
będzie ze sklepem spożywczym, drogą powiatową. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się
w odległości ok. 180 m.
Koncepcja zagospodarowania planowanego przedsięwzięcia obejmuje stację paliw, wraz
z infrastrukturą techniczną. Zgodnie z nią projektowane przedsięwzięcie wyposażone będzie
w następujące urządzenia i instalacje:
9
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009

Zbiornik magazynowy paliwa
podziemny 1 szt., dzielone - dwukomorowy, dwupłaszczowy, zabezpieczone antykorozyjnie
u producenta. Pojemność zbiornika wynosi 40 m3 (20 m3 i 20 m3).
Wyposażenie stanowić będą:








króciec zlewowy z zaworem pływakowym zabezpieczający przed przepełnieniem
oraz tłumikiem hydraulicznym z korkiem do spuszczania paliwa.
króciec pomiaru ręcznego;
króciec pomiaru automatycznego w płaszczu zbiornika,
króćce ssawne, z rurą ssącą z koszem ssawnym;
króciec odpowietrzenia zbiornika;
króciec wlotowy oparów odprowadzanych z załadowywanych samochodów
klientów (wykorzystywany tylko w jednym ze zbiorników komory benzyn)
system kontrolno – pomiarowy.
Dystrybutory paliw
jeden dystrybutor dwupunktowy, czterowężowy z systemem odzysku par VRS oraz
dystrybutorem
LPG.
Zostaną
zamontowane
studzienkach.
Przed
zamontowaniem
dystrybutory podlegają wstępnej legalizacji przez urząd miar, po zamontowaniu podlegają
legalizacji ostatecznej.

Studzienka spustowa
przyjęcie paliw odbywać się będzie grawitacyjnie z hermetyzacją przeładunku
benzyn polegającą na zawracaniu par węglowodorów z przestrzeni nad paliwem w zbiorniku
do przestrzeni zbiornika autocysterny. Instalacje oddechowe odprowadzone będą na
zewnątrz w rejonie studzienki zlewowej i zakończone zaworami oddechowymi
podciśnieniowo - nadciśnieniowymi z zabezpieczeniem przeciwogniowym na odpowiednio
dobranej wysokości.

Rurociągi ssawne paliw
wykonane w systemie „rura w rurze” z rur elastycznych lub z rur stalowych bez szwu
wykonanych wg normy PN-80/H-74219 (materiał R35) spawanych. Przewody, w przypadku
stalowych zostaną ponadto zabezpieczone antykorozyjnie.
10
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009

Wiata nad dystrybutorami i stanowiskiem tankowania samochodów
obiekt typowy o konstrukcji stalowej. Teren pod wiatą planuje się zabezpieczyć przed
zalewaniem wodami opadowymi poprzez odcięcie ich dopływu poprzecznymi (prostopadle
do kierunku ruchu) kanałami dla wód opadowych.

Budynek stacji oraz małej gastronomi z częścią handlową, biurową
i mieszkalną na poddaszu
budynek wykonany w technologii tradycyjnej pełniący następujące funkcje:
a. pobieranie opłat za sprzedane paliwo;
b. pobieranie opłat za inne usługi (odkurzanie, kontrola ciśnienia, pomp. kół);
c. prowadzenie
handlu
podstawowymi
artykułami
samochodowymi,
przemysłowymi i spożywczymi w wydzielonych pomieszczenia;
d. zaplecze socjalno – bytowe obsługi stacji;
e. magazyny;

Punkt tankowania gazem propan - butan
składające się z jednego zbiornika podziemnego o pojemności 10 m3 wraz z osprzętem
oraz dystrybutora zamontowanego na wysepce pod wiatą (wspólnie z dystrybutorem ON
szybkiego tankowania);

Punkt powietrze, odkurzacz – do sprzątania samochodów.
Drogi, place, parkingi, place manewrowe, wjazd i zjazd z terenu stacji – wykonane
z nawierzchni utwardzonych i nienasiąkliwych. Całość będzie tworzyło płynny układ komunikacyjny
połączony z istniejącym układem drogowym – drogą powiatową.
Planowany obrót stacji wyniesie: 475,0 m3 paliw/rok, w tym obrót olejem napędowym - 400
m3/rok, a benzynami – 75 m3/rok. Wielkości i częstości dostaw benzyn do stacji paliw zależą od
dwóch czynników :
-
obrotów stacji,
-
wielkości zbiorników magazynowych.
Planowany roczny obrót punktu tankowania gazem płynnym (w oparciu o analogię
z podobnymi tego typu obiektami, dla których dane dostępne były autorowi raportu) będzie wynosił
około 300 m3 na rok. Tankowanie zbiorników będzie się odbywało z autocystern, przy czym będą to
pojazdy przystosowane do przewozu i dystrybucji gazu płynnego.
11
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Zgodnie z danymi projektowymi, przewidziano następujące metody ograniczenia lub
wyeliminowania zagrożeń w zakresie oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego:
- zminimalizowanie emisji oparów do atmosfery poprzez hermetyzację ”dużego
oddechu”, mającego miejsce w czasie rozładunku autocysterny;
- zastosowanie „wahadła gazowego” dla wszystkich zbiorników podziemnych
benzyn;
- zabezpieczenie odpowietrzeń zbiorników podziemnych przerywaczami płomieni i
zaworami oddechowymi (rurociągi oddechowe wyprowadzone będą 4m ponad
poziom gruntu);
- zminimalizowanie emisji w czasie tankowania benzyn poprzez zastosowanie
nowoczesnych dystrybutorów posiadających system odsysania oparów z baku
pojazdu klienta. Opary instalacją rurociągową wprowadzane są do zbiorników
magazynowych;
- stosowanie urządzeń i aparatów w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach
zagrożonych wybuchem;
- napełnianie zbiorników paliwowych poprzez zamknięcia hydrauliczne,
zabezpieczające przed przedostaniem się płomienia do zbiornika i umieszczone
nad dnem zbiornika, na wysokości ograniczającej powstawanie ładunków
elektryczności statycznej;
- stosowanie szczelnych, nienasiąkliwych i zmywalnych powierzchni w rejonach
przyjmowania i dystrybucji paliw;
- okresowe konserwowanie układów oddechowych zbiorników, przerywaczy
płomienia i całej instalacji paliwowej oraz utrzymywanie jej w należytej
sprawności i czystości;
- przyjmowanie paliwa tylko z autocystern przystosowanych do przyłączenia do
wahadła gazowego
Sumaryczna wielkość emisji z procesu dystrybucji paliw na projektowanej stacji paliw
wyniesie:
Tabela 1. Sumaryczna wielkość emisji z procesu dystrybucji paliw
Emisja substancji
Emisja
[kg/rok]
benzen
ksylen
Toluen
Węglowodory alifatyczne
dwutlenku azotu
dwutlenku siarki
tlenku węgla
2,000
1,064
1,946
26,852
9,1675
1,615
62,795
Funkcjonowanie stacji paliw oraz zakres świadczonych usług powodować będzie powstawanie niewielkiej ilości odpadów stałych i płynnych. Według klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późniejszymi
zmianami) będą to:
12
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek z zawierające ropę naftowa lub jej produkty (16 07 08) - olej napędowy i benzyny ołowiowe i bezołowiowe powstające podczas okresowego czyszczenia zbiorników magazynowych w ilości
około 0,04 m3 rocznie. Odpad niebezpieczny. Będzie magazynowany w szczelnym, oznakowanych pojemnikach przetrzymywanych w wydzielonym do tego miejscu, uniemożliwiającym
łatwy dostęp osób trzecich. Odwożony okresowo do punktów skupu olejów przepracowanych
zgodnie z posiadanym aktualnie zezwoleniem. Odpad ten klasyfikuje się do odpadów niebezpiecznych,
zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo i odzież ochronna (15 02 03) - środki służące do
neutralizacji i usuwania rozlanych substancji ropopochodnych, przeważnie stosowany jest
piasek. Ilość szacuje się na 0,05 m3 rocznie. Odpad będzie przetrzymywany w szczelnym pojemniku do momentu przekazania do unieszkodliwienia.
niesegregowane odpady komunalne (20 03 01). Przewidywana ilość powstających odpadów
komunalnych to ~ 1 Mg/rok, które kierowane będą na składowisko odpadów komunalnych,
tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda klasyfikowane jako odpady w postaci szlamów (19 08 10) w ilości ~ 0,1 Mg/rok. Odpad nie będzie czasowo gromadzony na terenie
obiektu, lecz podczas czyszczenia łapaczy odbierany przez odbiorcę odpadów niebezpiecznych.
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca przeznaczone do
czasowego gromadzenia odpadów odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Funkcjonowanie stacji paliw powodować będzie powstawanie niewielkiej ilości odpadów
stałych i płynnych. Według klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późniejszymi zmianami) będą to:
zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo i odzież ochronna (15 02 03) - środki służące do
neutralizacji i usuwania rozlanych substancji ropopochodnych, przeważnie stosowany jest
piasek. Ilość szacuje się na 0,05 m3 rocznie. Odpad będzie przetrzymywany w szczelnym pojemniku do momentu przekazania do unieszkodliwienia.
niesegregowane odpady komunalne (20 03 01). Przewidywana ilość powstających odpadów
komunalnych to ~ 1 Mg/rok, które kierowane będą na składowisko odpadów komunalnych,
13
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda klasyfikowane jako odpady w postaci szlamów (19 08 10) w ilości ~ 0,1 Mg/rok. Odpad nie będzie czasowo gromadzony na terenie
obiektu, lecz podczas czyszczenia łapaczy odbierany przez odbiorcę odpadów niebezpiecznych
Przedmiotowa inwestycja obejmuje istniejące przyłącza oraz zaprojektowanie przyłączy:
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Zapotrzebowanie na wodę do celów:
sanitarno-socjalnych
-
do celów socjalnych ok. 3 [m3/dobę],
technologicznych
-
brak z uwagi na charakter przedsięwzięcia
bytowe
-
do celów socjalnych ok. 3 [m3/dobę],
komunalne
-
brak
przemysłowe
-
brak
Ścieki:
Wody opadowe
-
odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone działki
Inwestora po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych Maksymalne
uciążliwości związane z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia zamykają się w granicach
działek inwestora. Inwestycja realizowana jest w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl
Wielki, powiat Mielecki, województwo podkarpackie.
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane
rozwiązania techniczno – technologiczne możliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie
w zakresie emisji hałasu oraz zagrożenie dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w trakcie
budowy. Występujące zagrożenia nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku
a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom
europejskim w branży.
Zaplanowane przedsięwzięcie polega na podjęciu budowy m. in. stacji paliw płynnych
z zastosowaniem nowoczesnej technologii opartej na zastosowaniu tzw. „wahadła gazowego”
i najnowszego sprzętu z zastosowaniem techniki komputerowej.
Przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie droga powiatowa daje uzasadnienie dla
planowanej inwestycji w tym miejscu. Obserwowane intensywne w ostatnim okresie inwestowanie
w infrastrukturę techniczną ma znaczenie dla realizacji zamierzenia samorządu jakim jest dbałość
o wzrost aktywności gospodarczej na tym terenie. Planowana stacja może być ogniwem tej struktury
i stwarza szansę dla pomyślnej realizacji planów rozwojowych.
14
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Przeprowadzona poniżej szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko w zakresie
gospodarki wodno - ściekowej, gospodarki odpadami, emisji do powietrza i emisji hałasu wskazuje
na dopasowanie przedsięwzięcia do możliwości środowiskowych wybranej lokalizacji. Ta zgodność
sprawia, że wybór wariantu przez wnioskodawcę ma uzasadnienie, a wielkość wprowadzanego tą
inwestycją oddziaływania nie stwarza zagrożeń dla ludzi, fauny i flory, gleby, wody, powietrza
i klimatu i nie zakłóca wzajemnego ich oddziaływania. Równocześnie inwestycja może wpłynąć na
podniesienie estetyki i ładu w krajobrazie tej części miejscowości poprzez trwałe zagospodarowanie
terenu.
Realizacja inwestycji nie będzie miała ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę,
wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne
oddziaływania między tymi elementami.
Projektowany obiekt będzie spełniał wszystkie wymagania krajowe i europejskie w zakresie
ochrony środowiska. Wobec powyższego „opcja zerowa” nie może być brana pod uwagę jako
rozwiązanie ostateczne.
2. NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ RAPORT
Jarosław Godek
15
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotowe opracowanie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa stacji paliw
płynnych oraz gazu (LPG) oraz budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną
na poddaszu, na działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka gmina Radomyśl Wielki.
Niniejszy raport dotyczy etapu wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o uzyskanie decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych, która wymagana jest w związku z zaliczeniem inwestycji do
przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 36 1 Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko(Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku) – organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach skierował zapytanie o konieczność przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu
(konsekwencja postępowania OOŚ) i jego zakres do Starosty Powiatu2 oraz Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Mając powyższe opinie Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki wydał postanowienie - na
podstawie art. 64 ust. 1 ustawy - stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz obowiązek sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
1
2
instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych
W odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania
warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
16
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Raport o którym mowa powyżej jest obowiązkowym dokumentem przedkładanym organom
ochrony środowiska w celu dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zgodnie
z art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z 2008 roku).
Dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony środowiska i spełnia wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku).
Obecny raport ma na celu określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko wynikające:
z istnienia przedsięwzięcia,
zmian zanieczyszczenia wynikających z realizacji przedsięwzięcia,
realizacji warunków nałożonych decyzją o warunkach lokalizacji inwestycji.
Budowa małej stacji paliw w skład której wejdzie: jeden zbiornik o pojemności 40 m 3
z dwoma wydzielonymi sekcjami na paliwo (olej napędowy, benzyna bezołowiowa PB95), dwie
sztuki naziemnych zbiorników na gaz LPG (4850 m3), infrastruktura związana z dystrybucja paliwa
(np. pompy), 1 dystrybutor dwuwężowy na paliwo ciekłe i 1 na gaz LPG, budynku małej gastronomi
z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu,
Lokalizacja inwestycji została określona na dołączonej do niniejszej karty mapy. Inwestycja
zlokalizowana będzie na terenie gminy Radomyśl Wielki, miejscowość Dąbrówka Wisłocka na
działce oznaczonej nr ew. gruntu 16/2 o powierzchni całkowitej 0,1241 ha.
Działka położona w miejscowości Dąbrówka Wisłocka o nr ewidencyjnym gruntu 16/2
o łącznej powierzchni 0,1241 ha. Powierzchnia zabudowy wyniesie do 155 m2, wysokość budynku
do 9,2 m. Front nieruchomości stanowić będzie wschodnia granica z drogą powiatową o nr ewid.
123/1.
Obecnie na terenie działki nie znajdują się obiekty budowlane, teren pozbawiony
drzewostanu, grunt orny klasy V.
Najbliższa zabudowa (sklep) znajduje się w odległości ok. 80 m. Inwestycja sąsiadować
będzie ze sklepem spożywczym, drogą powiatową. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się
w odległości ok. 180 m.
17
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rysunek 1. Działki objęte inwestycją
4. STAN ISTNIEJĄCY
Obecnie na terenie działki nie znajdują się obiekty budowlane, teren pozbawiony
drzewostanu, grunt orny klasy V.
Najbliższa zabudowa (sklep) znajduje się w odległości ok. 80 m. Inwestycja sąsiadować
będzie ze sklepem spożywczym, drogą powiatową. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się
w odległości ok. 180 m.
18
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Gmina Radomyśl Wielki położona jest na malowniczym Płaskowyżu Tarnowskim - części
Kotliny Sandomierskiej. Kilka najwyższych wzniesień znajduje się między Janowcem i Zdziarcem,
a Jastrzabką (w tym Tarnia Góra - 244,8 m.n.p.m.), skąd biorą początek dopływy Brnia (Upust wraz
z Dębą), Potoku Zgórskiego (Dąbrówka) i Jamnicy. Pozostały teren charakteryzuje się lekko falistym
ukształtowaniem powierzchni.
Na terenie gminy znajdują się także stawy. Ich łączna powierzchnia wynosi 12 ha, z czego 7
ha to zespół pięciu stawów na Potoku Zgórskim w okolicy Zgórska, które należą do Państwowego
Gospodarstwa Rybnego w Kolbuszowej.
Lasy gminne są pozostałością Puszczy Sandomierskiej. Zajmują ok. 2.925 ha, tj. ok. 19%
powierzchni gminy i porastają przeważnie jej zachodnią część. W okolicy Janowca i Dulczy Wielkiej
znajduje się duży kompleks leśny „Czarny Las”. Dominuje bór mieszany, świeży i wilgotny. Na
terenach leśnych oraz łąkach i pastwiskach rośnie kilkadziesiąt gatunków krzewów, roślin
zielonych, porostów i krzewinek. Można tu spotkać typowe dla tego środowiska dziko żyjące ssaki
oraz kilkanaście gatunków ptaków objętych ochroną.
Dąbrówka Wisłocka. Miejscowość położona we wschodniej części Gminy, przy trasie Mielec –
Zasów – Dębica. Początki Dąbrówki sięgają połowy XVI wieku. Została założona przez hetmana Jana
Tarnowskiego, właściciela klucza wiewióreckiego. W kolejnych wiekach właścicielami Dąbrówki
były rody Ostrogskich, Zasławskich, Lubomirskich i Sanguszków. Często nazywana była wówczas
Dąbrówką Paprocką. W I połowie XIX wieku właścicielem Dąbrówki był Ignacy Wisłocki. Odtąd też
przyjęła się nazwa Dąbrówka Wisłocka.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych nr ew. gruntu 27/1 (pow. 1,53
ha) - lokalizacja wiatraków, dz. nr 40 (0,64 ha) - lokalizacja transformatora własność inwestora oraz
dz. nr 104 rów będący własności Gminy Radomyśl Wielki – przejście kablem.
Teren inwestycji nie jest objęty szczególną ochroną oraz zaostrzonymi standardami jakości
powietrza lub poziomami hałasu.
19
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
6. CHARAKTERYSTYKA
CAŁEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
i
WARUNKI
WYKORZYSTYWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI
Koncepcja zagospodarowania planowanego przedsięwzięcia obejmuje stację paliw, wraz
z infrastrukturą techniczną. Zgodnie z nią projektowane przedsięwzięcie wyposażone będzie
w następujące urządzenia i instalacje:

Zbiornik magazynowy paliwa
podziemny 1 szt., dzielone - dwukomorowy, dwupłaszczowy, zabezpieczone antykorozyjnie
u producenta. Pojemność zbiornika wynosi 40 m3 (20 m3 i 20 m3).
Wyposażenie stanowić będą:

króciec zlewowy z zaworem pływakowym zabezpieczający przed przepełnieniem
oraz tłumikiem hydraulicznym z korkiem do spuszczania paliwa.

króciec pomiaru ręcznego;

króciec pomiaru automatycznego w płaszczu zbiornika,

króćce ssawne, z rurą ssącą z koszem ssawnym;

króciec odpowietrzenia zbiornika;

króciec wlotowy oparów odprowadzanych z załadowywanych samochodów
klientów (wykorzystywany tylko w jednym ze zbiorników komory benzyn)


system kontrolno – pomiarowy Site Senitel.
Dystrybutory paliw
jeden dystrybutor dwupunktowy, czterowężowy z systemem odzysku par VRS oraz
dystrybutorem
LPG.
Zostaną
zamontowane
studzienkach.
Przed
zamontowaniem
dystrybutory podlegają wstępnej legalizacji przez urząd miar, po zamontowaniu podlegają
legalizacji ostatecznej.

Studzienka spustowa
przyjęcie paliw odbywać się będzie grawitacyjnie z hermetyzacją przeładunku
benzyn polegającą na zawracaniu par węglowodorów z przestrzeni nad paliwem w zbiorniku
do przestrzeni zbiornika autocysterny. Instalacje oddechowe odprowadzone będą na
20
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
zewnątrz w rejonie studzienki zlewowej i zakończone zaworami oddechowymi
podciśnieniowo - nadciśnieniowymi z zabezpieczeniem przeciwogniowym na odpowiednio
dobranej wysokości.

Rurociągi ssawne paliw
wykonane w systemie „rura w rurze” z rur elastycznych lub z rur stalowych bez szwu
wykonanych wg normy PN-80/H-74219 (materiał R35) spawanych. Przewody, w przypadku
stalowych zostaną ponadto zabezpieczone antykorozyjnie.

Wiata nad dystrybutorami i stanowiskiem tankowania samochodów
obiekt typowy o konstrukcji stalowej. Teren pod wiatą planuje się zabezpieczyć przed
zalewaniem wodami opadowymi poprzez odcięcie ich dopływu poprzecznymi (prostopadle
do kierunku ruchu) kanałami dla wód opadowych.

Budynek stacji oraz małej gastronomi z częścią handlową, biurową
i mieszkalną na poddaszu
budynek wykonany w technologii tradycyjnej pełniący następujące funkcje:
f. pobieranie opłat za sprzedane paliwo;
g. pobieranie opłat za inne usługi (odkurzanie, kontrola ciśnienia, pomp. kół);
h. prowadzenie
handlu
podstawowymi
artykułami
samochodowymi,
przemysłowymi i spożywczymi w wydzielonych pomieszczenia;
i. zaplecze socjalno – bytowe obsługi stacji;
j. magazyny;

Punkt tankowania gazem propan - butan
składające się z jednego zbiornika podziemnego o pojemności 10 m3 wraz z osprzętem
oraz dystrybutora zamontowanego na wysepce pod wiatą (wspólnie z dystrybutorem ON
szybkiego tankowania);

Punkt powietrze, odkurzacz – do sprzątania samochodów.
Drogi, place, parkingi, place manewrowe, wjazd i zjazd z terenu stacji – wykonane
z nawierzchni utwardzonych i nienasiąkliwych. Całość będzie tworzyło płynny układ komunikacyjny
połączony z istniejącym układem drogowym – drogą powiatową.
21
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Planowany obrót stacji wyniesie: 475,0 m3 paliw/rok, w tym obrót olejem napędowym - 400
m3/rok, a benzynami – 75 m3/rok. Wielkości i częstości dostaw benzyn do stacji paliw zależą od
dwóch czynników :
-
obrotów stacji,
-
wielkości zbiorników magazynowych.
Planowany roczny obrót punktu tankowania gazem płynnym (w oparciu o analogię
z podobnymi tego typu obiektami, dla których dane dostępne były autorowi raportu) będzie wynosił
około 300 m3 na rok. Tankowanie zbiorników będzie się odbywało z autocystern, przy czym będą to
pojazdy przystosowane do przewozu i dystrybucji gazu płynnego.
Zgodnie z danymi projektowymi, przewidziano następujące metody ograniczenia lub
wyeliminowania zagrożeń w zakresie oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego:
- zminimalizowanie emisji oparów do atmosfery poprzez hermetyzację ”dużego
oddechu”, mającego miejsce w czasie rozładunku autocysterny;
- zastosowanie „wahadła gazowego” dla wszystkich zbiorników podziemnych
benzyn;
- zabezpieczenie odpowietrzeń zbiorników podziemnych przerywaczami płomieni i
zaworami oddechowymi (rurociągi oddechowe wyprowadzone będą 4m ponad
poziom gruntu);
- zminimalizowanie emisji w czasie tankowania benzyn poprzez zastosowanie
nowoczesnych dystrybutorów posiadających system odsysania oparów z baku
pojazdu klienta. Opary instalacją rurociągową wprowadzane są do zbiorników
magazynowych;
- stosowanie urządzeń i aparatów w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach
zagrożonych wybuchem;
- napełnianie
zbiorników
paliwowych
poprzez
zamknięcia
hydrauliczne,
zabezpieczające przed przedostaniem się płomienia do zbiornika i umieszczone
nad dnem zbiornika, na wysokości ograniczającej powstawanie ładunków
elektryczności statycznej;
- stosowanie szczelnych, nienasiąkliwych i zmywalnych powierzchni w rejonach
przyjmowania i dystrybucji paliw;
- okresowe konserwowanie układów oddechowych zbiorników, przerywaczy
płomienia i całej instalacji paliwowej oraz utrzymywanie jej w należytej
sprawności i czystości;
22
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
- przyjmowanie paliwa tylko z autocystern przystosowanych do przyłączenia do
wahadła gazowego.
7. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH
Produkty naftowe powstają z rafinacji ropy naftowej w wyniku szeregu procesów
obejmujących m.in. destylację frakcyjną. Powstałe w wyniku rafinacji produkty można podzielić na
następujące grupy:
benzyny;
destylaty cięższe: olej napędowy, nafta, nafta lotnicza i lżejsze oleje opałowe;
cięższe oleje opałowe i oleje silnikowe;
Ponadto w procesie rafinacji można uzyskać selektywnie czyste związki (produkty
petrochemiczne), takie jak butan, benzen, toluen, ksylen i heksan. Substancje te są używane jako
rozpuszczalniki, jako surowiec w przemyśle chemicznym, bądź jako domieszki do paliwa.
7.1.Benzyny
Benzyny stanowią kompozycję ropopochodnych związków chemicznych oraz dodatków,
które poprawiają właściwości paliwa i trwałość silnika, pozwalają zmniejszyć siłę tarcia oraz
umożliwiają oznaczenie poszczególnych rodzajów paliwa kolorem. Większość związków
chemicznych w nafcie jest zaklasyfikowana do grupy związków alifatycznych oraz aromatycznych.
Związki alifatyczne charakteryzują się prostym lub też posiadającym odgałęzienia
łańcuchem atomów węgla. Są to pentan, heksan i oktan.
W związkach aromatycznych atomy węgla tworzą pierścieniowe struktury molekularne. Są
to np. benzen, toluen, etylobenzen i ksylen. Związki te są dosyć rozpuszczalne, lotne oraz mobilne
w środowisku
gruntowo
-
wodnym,
stanowiąc
dzięki
temu
dobry
wskaźnik
migracji
zanieczyszczenia.
Związki utlenione (np. alkohole) używane są do zwiększenia liczby oktanowej paliwa.
Związki te stanowią najbardziej rozpuszczalny składnik w benzynie, osiągając w niektórych
gatunkach benzyn stężenie dochodzące do 10 % objętości.
23
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
7.2.Destylaty cięższe
Grupa destylatów cięższych obejmuje olej napędowy, naftę, naftę lotniczą i lekkie oleje
opałowe. Destylaty cięższe posiadają większą gęstość, mniejszą lotność, mniejszą mobilność oraz są
słabiej rozpuszczalne w wodzie niż substancje frakcji benzynowej. Zawierają również niewielki
procent lekkich związków aromatycznych.
W starych zanieczyszczeniach stężenie lekkich związków aromatycznych ulega zmniejszeniu
do granicy oznaczalności.
Wynika to zarówno z naturalnej degradacji jak też na wskutek migracji. Istotną rzeczą jest
fakt, iż lekkie związki aromatyczne (zarówno pojedyncze jak i w różnych kombinacjach) występują
również w substancjach innych niż węglowodory ropopochodne, toteż obecność tylko jednego bądź
dwóch związków aromatycznych nie musi być koniecznie wskaźnikiem wycieku węglowodorów
ropopochodnych, o ile nie towarzyszą im inne oznaki.
7.3.Ciężkie oleje opałowe i oleje silnikowe
Są podobne w składzie i charakterystyce do destylatów cięższych. Te rodzaje paliwa są
stosunkowo lepkie i nierozpuszczalne w wodzie podziemnej jak również stosunkowo niemobilne
w gruncie. Podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy w starych zanieczyszczeniach składniki
lżejsze mogły ulec degradacji bądź przemieszczeniu, a pozostały tylko frakcje ciężkie.
Właściwości fizyczne produktów ropopochodnych przedstawione w powyższych
rozdziałach charakteryzuje poniższa tabela:
Tabela 2. Własności fizykochemiczne produktów ropopochodnych
Nazwa
Jednostka
Temperatura krzepnięcia
C
Lepkość
Napięcie powierzchniowe
N/m
Względna przenikalność elektryczna
Opór jednostkowy
m
Wartość
Benzyna
Olej napędowy
< - 60
< -5
b. mała
xxx
20 * 10-3
30 * 10-2
1,75 – 1,80
1,8 – 2,1
3 – 8 * 1010
3 –3 1010
Jednostkowa pojemność cieplna1
KJ/(kg C)
2,0 – 2,8
1,9 – 2,6
Przewodność cieplna
J/ (ms C)
0,11
xxx
24
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Nazwa
Wartość
Jednostka
Benzyna
Olej napędowy
C-1
0,0012
0,012
Ciepło parowania
KJ/kg
234 – 270
234 - 270
Rozpuszczalność wody
kg/m3
0,04
0,06
Rozpuszczalność tlenu
m3/kg
xxx
3,3 – 3,5 * 10-6
-40 - -25
35 – 75
460 - 550
220 – 300
1,1
1,3
6,0
6,0
Temp. wsp. rozszerzalności objętościowej
Temperatura
Granica wybuchowości
Zapłonu
C
Samozapłonu
Dolna
%
Górna
Dla oleju opałowe wartości :
Temperatury
- zapłonu
-
50 – 100 C
- samozapłonu
-
xxx
- dolna
-
1,0 %
- górna
-
5,0 %
Granicy wybuchowości
W oparciu o wielkość temperatury zapłonu poszczególne produkty zakwalifikowano do
następujących klas niebezpieczeństwa pożarowego :
- benzyny
-
I klasa;
- olej napędowy
-
II – III;
7.4. Stany występowania węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym
Węglowodory mogą występować w środowisku gruntowo-wodnym w stanie stałym,
ciekłym, rozpuszczonym i gazowym, bądź jako kombinacja kilku faz.
Stan stały obejmuje takie substancje, jak asfalt i bituminy. Węglowodory pozostają
w stanie stałym, o ile temperatura nie wzrośnie powyżej punktu krzepnięcia. Jednakże takie
temperatury w środowisku płytkich wód gruntowych zdarzają się rzadko.
Faza ciekła - węglowodory w stanie ciekłym mogą występować w środowisku gruntowo wodnym jako ):
-
niemobilne płyny rezydualne w strefie aeracji i wzniosu kapilarnego,
25
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
-
mobilne płyny wolne przemieszczające się aż do górnej granicy wzniosu kapilarnego,
-
niemobilne płyny rezydualne uwięzione w strefie saturacji.
Według literatury wyniki mieszania 3 rodzajów benzyny z wodą wykonane metodą
doświadczalną (metoda USEPA 624 + 15) przedstawiają się następująco:
Tabela 3. Wyniki mieszania benzyny z wodą
Stężenie (mg/dm3)
Składnik
Ołowiowa
Bezołowiowa
Bezołowiowa
zwykła
zwykła
super
Benzen
30,50
28,10
67,0
1740 – 1860
Toulen
31,40
31,10
107,0
500 – 627
Etylobenzen
4,04
2,42
7,4
131 – 2-8
1,2 -dwuchroetan
1,33
p.g.o.
p.g.o.
MTBE
43,70
35,10
966,0
TBA
22,30
15,90
933,0
DIPE
p.g.o.
p.g.o.
p.g.o.
Metaksylen
13,90
10,90
11,5
134 – 196
Orto, paraksylen
6,05
4,84
5,66
157 – 213
EDB
0,576
p.g.o.
p.g.o.
Czysty składnik
Występowanie węglowodorów w poszczególnych postaciach zdeterminowane jest przez
stopień nasycenie węglowodorami wolnych przestrzeni w gruncie, oraz rodzaj i uziarnienie gruntu.
W strefie aeracji powierzchnie ziaren mineralnych są na ogól pokryte cienką warstewką wody, która
działa jako płyn zwilżający. Ciekłe węglowodory mogą również zachowywać się jak płyn zwilżający,
pokrywając zarówno powierzchnie ziaren jak i otoczkę wodną na ziarnach podczas migracji przez
strefę aeracji i wzniosu kapilarnego w kierunku zwierciadła wody.
Poniżej przedstawiono przybliżone przedziały stężeń węglowodorów w strefie aeracji
(według literatury) dla różnych rodzajów węglowodorów i gruntów.
26
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rodzaj gruntu
Żwir
Piasek
gruboziarnisty
Piasek
drobnoziarnisty
Benzyny
Destylaty cięższe
Oleje opałowe
l/m3
mg/kg
l/m3
mg/kg
l/m3
mg/kg
2,5
950,0
5,0
2200,0
10,0
4800,0
7,5
2800,0
15,0
6500,0
30,0
15000,0
20,0
7500,0
40,0
17000,0
80,0
39000,0
Faza rozpuszczona - węglowodory w stanie rozpuszczonym występują w środowisku
gruntowo-wodnym w:
 infiltrującej wodzie w strefie aeracji,
 rezydualnej otoczce wodnej pokrywającej powierzchnie ziaren mineralnych w strefie
wzniosu kapilarnego oraz strefie występowania wolnych węglowodorów,
 wodach podziemnych w strefie saturacji.
Faza gazowa - pary węglowodorów w środowisku gruntowo - wodnym występują głównie
w pustych
przestrzeniach
strefy
aeracji
niewypełnionych
wodą
lub
ciekłymi
węglowodorami. Są traktowane jako mobilne. Pary mogą również występować jako
pęcherzyki uwięzione w strefie wolnych węglowodorów lub w podścielającej warstwie
wodonośnej. Pęcherzyki par są stosunkowo mało mobilne. Mogą jednak rozpuszczać się
w wodzie gruntowej lub przedostawać się do powietrza gruntowego.
7.5.Gazy płynne
Gazy płynne będące mieszaniną propanu (25%), butanu (45%) oraz izobutanu (30%)przy
ciśnieniu 0,83 kPa i temperaturze otoczenia utrzymują stan płynny. W stanie tym objętość gazu jest
270 razy mniejsza niż w stanie gazowym.
Przy spadku ciśnienia następuje zmiana stanu z ciekłego na gazowy. Podstawowe
właściwości tego paliwa są następujące :
gęstość
-
2,017 kg/m3;
wartość opałowa
-
45,84 MJ/kg (24,75 MJ/m3)
współczynnik nadmiaru powietrza
-
1,91
granica zapalności
-
0,4 – 1,7
27
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
W przypadku przejścia z fazy ciekłej w gazową powstający gaz jako cięższy od powietrza
będzie się gromadził w najniższych częściach terenu (zagłębieniach, otworach). Ta właściwość
w przypadku istnienia naturalnych przeszkód terenowych np. zbyt bliskie zakrzewienie, będzie
powodem trudniejszego rozwiewania powstałej chmury gazu.
8. PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
8.1.EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ
Sumaryczna wielkość emisji z procesu dystrybucji paliw na projektowanej stacji paliw
wyniesie:
Tabela 4. Sumaryczna wielkość emisji z procesu dystrybucji paliw
Emisja substancji
Emisja
[kg/rok]
benzen
ksylen
Toluen
Węglowodory alifatyczne
dwutlenku azotu
dwutlenku siarki
tlenku węgla
2,000
1,064
1,946
26,852
9,1675
1,615
62,795
8.2.POWSTAWANIE ODPADÓW
Funkcjonowanie stacji paliw oraz zakres świadczonych usług powodować będzie powstawanie niewielkiej ilości odpadów stałych i płynnych. Według klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późniejszymi
zmianami) będą to:
odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek z zawierające ropę naftowa lub jej produkty (16 07 08) - olej napędowy i benzyny ołowiowe i bezołowiowe powstające podczas okresowego czyszczenia zbiorników magazynowych w ilości
około 0,04 m3 rocznie. Odpad niebezpieczny. Będzie magazynowany w szczelnym, oznakowanych pojemnikach przetrzymywanych w wydzielonym do tego miejscu, uniemożliwiającym
łatwy dostęp osób trzecich. Odwożony okresowo do punktów skupu olejów przepracowanych
zgodnie z posiadanym aktualnie zezwoleniem. Odpad ten klasyfikuje się do odpadów niebezpiecznych,
28
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo i odzież ochronna (15 02 03) - środki służące do
neutralizacji i usuwania rozlanych substancji ropopochodnych, przeważnie stosowany jest
piasek. Ilość szacuje się na 0,05 m3 rocznie. Odpad będzie przetrzymywany w szczelnym pojemniku do momentu przekazania do unieszkodliwienia.
niesegregowane odpady komunalne (20 03 01). Przewidywana ilość powstających odpadów
komunalnych to ~ 1 Mg/rok, które kierowane będą na składowisko odpadów komunalnych,
tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda klasyfikowane jako odpady w postaci szlamów (19 08 10) w ilości ~ 0,1 Mg/rok. Odpad nie będzie czasowo gromadzony na terenie
obiektu, lecz podczas czyszczenia łapaczy odbierany przez odbiorcę odpadów niebezpiecznych.
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca przeznaczone do
czasowego gromadzenia odpadów odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Funkcjonowanie stacji paliw powodować będzie powstawanie niewielkiej ilości odpadów
stałych i płynnych. Według klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późniejszymi zmianami) będą to:
zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo i odzież ochronna (15 02 03) - środki służące do
neutralizacji i usuwania rozlanych substancji ropopochodnych, przeważnie stosowany jest
piasek. Ilość szacuje się na 0,05 m3 rocznie. Odpad będzie przetrzymywany w szczelnym pojemniku do momentu przekazania do unieszkodliwienia.
niesegregowane odpady komunalne (20 03 01). Przewidywana ilość powstających odpadów
komunalnych to ~ 1 Mg/rok, które kierowane będą na składowisko odpadów komunalnych,
tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda klasyfikowane jako odpady w postaci szlamów (19 08 10) w ilości ~ 0,1 Mg/rok. Odpad nie będzie czasowo gromadzony na terenie
obiektu, lecz podczas czyszczenia łapaczy odbierany przez odbiorcę odpadów niebezpiecznych
8.3.GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Przedmiotowa inwestycja obejmuje istniejące przyłącza oraz zaprojektowanie przyłączy:
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Zapotrzebowanie na wodę do celów:
sanitarno-socjalnych
-
do celów socjalnych ok. 3 [m3/dobę],
technologicznych
-
brak z uwagi na charakter przedsięwzięcia
29
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Ścieki:
bytowe
-
do celów socjalnych ok. 3 [m3/dobę],
komunalne
-
brak
przemysłowe
-
brak
Wody opadowe
-
odprowadzane
powierzchniowo
na
tereny
zielone działki Inwestora po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.
8.4.POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Planowana inwestycja będzie związana z występowaniem następujących zagrożeń dla
środowiska:
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;
Emisja spalin i pylenie w okresie budowy
Emisja zanieczyszczeń z przejeżdżających samochodów w trakcie budowy
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:
Emisja hałasu na etapie budowy
Emisja hałasu z przejeżdżających samochodów
Emitowanie hałasu – praca instalacji
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
Wody opadowe
Ścieki socjalne
W zakresie gospodarki odpadami:
Powstawanie odpadów na etapie budowy
Powstawanie odpadów w trakcie funkcjonowania instalacji
W pozostałych komponentach środowiska brak istotnych zagrożeń spowodowanych
planowaną inwestycją.
Szczegółowy opis potencjalnych zagrożeń spowodowanych realizacją i funkcjonowaniem
przedsięwzięcia zostanie opisany w dalszej części opracowania.
9. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Maksymalne uciążliwości związane z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia
zamykają się w granicach działek inwestora. Inwestycja realizowana jest w miejscowości Dąbrówka
Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki, powiat Mielecki, województwo podkarpackie.
Fizjograficznie jest to obszar Kotliny Sandomierskiej w miejscu, gdzie przebiega rozgraniczenie pomiędzy Niziną Nadwiślańską, po północnej stronie, a Płaskowyżem Tarnowskim, po
30
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
południowej stronie. Teren charakteryzuje się umiarkowaną wentylacją naturalną i dobrymi
warunkami aerosanitarnymi.
Budowa geologiczna tego terenu (obszary garbów i wysoczyzn z pokrywą z utworów
piaszczystych, piaszczysto - gliniastych i gliniastych) powoduje, że występują tu korzystne warunki
klimatyczno - bonitacyjne.
9.1. Powietrze atmosferyczne
W rejonie planowanego przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza może pochodzić od
emisji lokalnych źródeł ciepła oraz emisji spalin pojazdów poruszających się po drodze. Poziom
zanieczyszczenia określony został Pismem znak: DTWM.ER-61610-18/08 z dnia 15 września 2008
roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu ustalił
następujący aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla terenu inwestycji:
Tabela 5. Tło zanieczyszczeń
Stężenie w odniesieniu do roku
Rodzaj substancji
zanieczyszczającej
[ g/m3]
Dopuszczalny poziom
1
Benzen
1,4
5,0
2
Dwutlenek azotu
12,0
40,0
3
Pył zawieszony ogółem
36,0
40,0
4
Dwutlenek siarki
4,5
20,0
5
Ołów
0,15
0,50
Lp.
Tabela 6. Górne i dolne progi oszacowania dla benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku
siarki, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania.
Poziom
dopuszczalny
substancji w
powietrzu
[µg/m3]
Lp.
Nazwa
substancji
Okres
uśredniania
wyników
pomiarów
1
benzen
rok
kalendarzowy
51)
jedna godzina
2001)
2
3
4
dwutlenek
azotu
rok
kalendarzowy
rok
tlenki azotu
kalendarzowy
dwutlenek
siarki
ołów
Górny próg oszacowania
dopuszczalna
% poziomu
częstość
dopuszczalnego
przekroczeń w
(wartość w
roku
µg/m3)
kalendarzowym
70
(3,5)
70
18 razy
(140)
Dolny próg oszacowania
dopuszczalna
% poziomu
częstość
dopuszczalnego
przekroczeń w
(wartość w
roku
µg/m3)
kalendarzowym
40
(2)
50
18 razy
(100)
401)
80
(32)
302)
3 razy
-
65
(19,5)
40
(50)
40
(8)
-
50
24 godziny
1251)
pora zimowa
(1 X-31 III)
202)
80
(24)
60
(75)
60
(12)
rok
kalendarzowy
0,51)
70
(0,35)
31
-
65
(26)
(0,25)
3 razy
-
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Lp.
Nazwa
substancji
Okres
uśredniania
wyników
pomiarów
Poziom
dopuszczalny
substancji w
powietrzu
[µg/m3]
24 godziny
501)
pył
5 zawieszony
rok
PM10
kalendarzowy
6
tlenek
węgla
8 godzin
Górny próg oszacowania
dopuszczalna
% poziomu
częstość
dopuszczalnego
przekroczeń w
(wartość w
roku
µg/m3)
kalendarzowym
60
7 razy
(30)
401)
10.000
35
(14)
70
(7.000)
1)
Dolny próg oszacowania
dopuszczalna
% poziomu
częstość
dopuszczalnego
przekroczeń w
(wartość w
roku
µg/m3)
kalendarzowym
40
7 razy
(20)
-
25
-
-
(10)
50
(5.000)
-
Tabela 7. Górne i dolne progi oszacowania dla arsenu, kadmu, niklu i benzo( )pirenu
Lp.
Nazwa
substancji
1
arsen
2
kadm
3
nikiel
Docelowy poziom
Okres uśredniania
substancji w powietrzu
wyników
ze względu na ochronę
pomiarów
zdrowia ludzi [ng/m3]
rok kalendarzowy
6
4 benzo(a)piren
rok kalendarzowy
5
rok kalendarzowy
20
rok kalendarzowy
1
Górny próg oszacowania
wyrażony jako %
poziomu docelowego
(wartość w ng/m3)
60
(3,6)
60
(3)
70
(14)
60
(0,6)
Dolny próg oszacowania
wyrażony jako %
poziomu docelowego
(wartość w ng/m3)
40
(2,4)
40
(2)
50
(10)
40
(0,4)
Tabela 8. Górne i dolne progi oszacowania dla ozonu
Nazwa
Lp.
substancji
1
ozon
Okres
uśredniania
wyników
pomiarów
8 godzin
okres
wegetacyjny
(1 V-31 VII)
Poziom celu
długoterminowego dla
ozonu w powietrzu
Górny próg oszacowania
wyrażony jako % poziomu
celu długoterminowego
Dolny próg oszacowania
wyrażony jako % poziomu
celu długoterminowego
120 µg/m3 3)
100
(120 µg/m3)
-
100
-
6.000 µg/m3 x h
4)
3
(6.000 µg/m x h)
Objaśnienia:
1)
Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
2)
Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
3)
Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
4)
Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin.
Realizacja inwestycji nie będzie powodować na etapie eksploatacyjnym wprowadzania do powietrza
atmosferycznego.
9.2.Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe płynące są dziś najbardziej zanieczyszczonym elementem
środowiska w Polsce, co jest następstwem nieracjonalnej gospodarki zasobami oraz odprowadzania
nadmiernej ilości ścieków przemysłowych i komunalnych o niedostatecznym stopniu oczyszczenia.
32
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Istotnym czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są zanieczyszczenia obszarowe
pochodzące ze spływów powierzchniowych wprowadzających do wód zanieczyszczenia pochodzące
z gospodarki rolnej (nawozy, środki ochrony roślin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne będące
rezultatem stosowania praktyki nadrzędności zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów
w stosunku do uporządkowania gospodarki ściekowej.
Ocena przydatności wody rzeki Wisłoki do zaopatrzenia ludności miasta Mielca w wodę
przeznaczoną do spożycia, wykonywana jest od roku 2004 w oparciu o badania prowadzone
w przekroju pomiarowo-kontrolnym powyżej Mielca zlokalizowanym w km 21,5 w miejscowości
Wojsław.
W 2006 roku wody Wisłoki w tym przekroju oceniono jako wody kategorii A3, czyli wody
wymagające wysokosprawnego uzdatniania. O ocenie zadecydowały wskaźniki takie jak: liczba
bakterii coli, liczba bakterii coli typu kałowego, obecność bakterii Salmonella.
W 2006 roku nie odnotowano znaczących zmian jakości wody w stosunku do 2005 roku,
w którym wody Wisłoki również zakwalifikowane były do kategorii A3.
Rysunek 2. Ocena jakości wód w województwie podkarpackim
33
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Tabela 9. Klasyfikacja jakości wód w rzekach powiatu mieleckiego badanych w 2006 roku (wg
rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284)
Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km
Rzeka
Klasa
jakości
wód
WISŁOKA
Poniżej ujścia
Tuszymki
36,4
IV
WISŁOKA
Powyżej Mielca
21,5
IV
WISŁOKA
Poniżej Mielca
15,5
IV
WISŁOKA
Ujście do Wisły
3,0
IV
BABULÓWKA
Poniżej ujścia
Potoku Rów
13,6
V
POTOK RÓW
Poniżej
SSE Mielec
8,3
V
Wskaźniki decydujące o klasie jakości
nazwa wskaźnika
liczba bakterii gr.coli
Barwa
Zawiesina ogólna
azot Kjeldahla
chlorofil „a”
saprobowość fitoplanktonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
Zawiesina ogólna
azot Kjeldahla
chlorofil „a”
saprobowość peryfitonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
Barwa
zawiesina ogólna
BZT5
ChZT-Cr
azot Kjeldahla
chlorofil „a”
saprobowość fitoplanktonu
saprobowość peryfitonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
barwa
zawiesina ogólna
azot Kjeldahla
chlorofil „a”
saprobowość fitoplanktonu
saprobowość peryfitonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
barwa
zapach
tlen rozpuszczony
BZT5
ChZT-Mn
ChZT-Cr
OWO
amoniak
azot Kjeldahla
saprobowość fitoplanktonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
zapach
barwa
tlen rozpuszczony
BZT5
ChZT-Mn
ChZT-Cr
OWO
amoniak
azot Kjeldahla
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli
w 100 ml
mgPt/l
mg/l
mgN/l
µg/l
indeks
w 100 ml
w 100 ml
mg/l
mgN/l
µg/l
indeks
w 100 ml
w 100 ml
mgPt/l
mg/l
mgO2/l
mgO2/l
mgN/l
µg/l
indeks
indeks
w 100 ml
w 100 ml
mgPt/l
mg/l
mgN/l
µg/l
indeks
indeks
w 100 ml
w 100 ml
mgPt/l
krotność
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgC/l
mgNH4/l
mgN/l
indeks
w 100 ml
w 100 ml
krotność
mgPt/l
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgC/l
mgNH4/l
mgN/l
w 100 ml
w 100 ml
min
460
7
5
0,67
1
2
460
1100
5
0,65
1
1,64
240
240
8
12
2,1
10,6
0,77
7,3
2,02
2,23
4600
24000
7
8,4
0,83
1
1,91
2,16
4600
24000
24
2
1,9
2
7,5
22,4
8,7
0,11
1,23
2,48
240
1500
4
25
0,5
2,5
7,8
20,9
2,6
0,22
1,09
7500
7500
wartość
max
24000
21
63
3,0
55
2,55
11000
24000
84
2,5
72
2,29
4600
24000
35
1300
8,2
57
5
74
2,6
2,64
2400000
4600000
30
62
8,1
88
2,97
2,53
150000
1100000
180
64
8,7
38
31
124
33
6,74
15,42
3,93
4600000
24000000
64
140
7,9
64
53
170
46
6,80
10,64
2400000
24000000
średnia
7687
14
20,5
1,24
19,9
2,25
3877
8058
25,3
1,25
25,2
2,01
2090
5792
16
136,3
3,9
25,6
1,71
30,6
2,28
2,41
334883
547000
15
26,6
2,22
31,6
2,45
2,35
45767
162333
59
18,8
5,6
10,8
15,5
48,8
14,1
2,79
4,71
3,24
732742
2741842
34,3
73
5,2
30
27,5
92,0
22
3,72
6,98
916900
3007292
Ponadto zanieczyszczone wody rzeki negatywnie oddziaływają na stan czystości wód
gruntowych w bezpośrednim jej sąsiedztwie w zależności od stanu wody w rzece oraz wahań
zwierciadła wód podziemnych.
34
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Typowym zjawiskiem jest wzrost naturalnej zawartości żelaza, i manganu na podłożu
zbudowanym z młodych utworów czwartorzędowych. Przedostają się one do wód podziemnych z
podłoża wskutek wymywania związków żelaza i manganu na drodze kwasowości oraz potencjału
oksydacyjno - redukcyjnego w środowisku hydrochemicznym.
Wymienione wyżej czynniki powodują obniżenie klasy czystości wód, co powoduje
konieczność uzdatniania wód ujmowanych dla celów użytkowych z ujęć zlokalizowanych na terenie
gminy.
9.3.Wody podziemne
Rejon inwestycji jest poza obszarem głównych zbiorników wody podziemnej, z których
najbliższy występuje w rejonie doliny Wisłoki, z punktem kontrolnym jakości wód w Mielcu.
W punkcie tym zanotowano poprawę jakości wód w roku 2006 klasyfikując jej stan do II klasy
jakościowej charakteryzującej wody średniej jakości 3.
Obecnie w sieci krajowej monitoringu wód podziemnych na terenie woj. podkarpackiego
obsługiwanych jest 27 punktów pomiarowych, z których 15 znajduje się na obszarze pięciu GZWP
(425, 430, 431, 432,433). Uzupełnieniem badań realizowanych w ramach sieci krajowej są
niezależne badania prowadzone w sieciach obserwacyjnych regionalnych i lokalnych.
Głównym zadaniem monitoringu regionalnego jest kontrola jakości wód w zbiornikach wód
podziemnych o znaczeniu regionalnym oraz ustalenie istniejących i potencjalnych ognisk
zanieczyszczeń, a także rozpoznanie wpływu naturalnych i antropogenicznych procesów
kształtujących jakość wód.
Zadaniem monitoringu lokalnego jest rozpoznawanie i śledzenie wpływu stwierdzonych lub
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych Jakość wód podziemnych
głównych użytkowych zbiorników wodnych woj. podkarpackiego jest bardzo zróżnicowana.
Zbiorniki przedczwartorzędowe: trzeciorzędowe i kredowe charakteryzują się na ogół wysoką
i średnią jakością wód. Gorsza jakość mają wody w zbiornikach czwartorzędowych, gdzie w kilku
punktach zarejestrowano występowanie zanieczyszczeń antropogenicznych, wyrażonych najczęściej
podwyższoną zawartością związków azotu. twierdza się także występowanie podwyższonych
zawartości żelaza i manganu (neogenicznego pochodzenia). Czwartorzędowe zbiorniki wodonośne,
ze względu na słabą naturalną izolację poziomu wodonośnego, narażone są
na migrację
zanieczyszczeń z rolnictwa, aglomeracji miejsko-przemysłowych, atmosfery oraz lokalnych źródeł
punktowych. Część zmian jakości wód można także wiązać z sezonowymi i rocznymi zmianami
35
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
warunków klimatycznych. Na terenie woj. podkarpackiego brak jest wód o najwyższej klasie jakości
(la). Stosunkowo duża ilość badanych wód wykazuje wysoką jakość (Ib). Wody tej klasy występują
głównie w południowej części województwa (z wyjątkiem Krosna). Najgorsze jakościowo wody
występują w rejonach oddziaływania większych ośrodków miejsko - przemysłowych (Krosno,
Rzeszów), gdzie w ciągu roku badawczego jakość badanych próbek wody każdorazowo odpowiadała
klasie III.
Do głównych wskaźników obniżających jakość wód podziemnych należy zaliczyć
wodorowęglany, żelazo, potas, fosforany, a w zakresie wskaźników toksycznych: azot azotanowy
oraz azot azotynowy.
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2003 r. należy stwierdzić, że na terenie
woj. podkarpackiego wody najwyższej jakości (klasa la) występowały w trzech punktach
pomiarowych zlokalizowanych najbardziej na południe (Radoszyce, Dwerniczek i Bystre-Rabe).
Stosunkowo duża ilość badań wykazała wysoką jakość (klasa Ib) - głównie w południowej
i północno-wschodniej części woj. podkarpackiego.
Wody średniej jakości (klasa
II)
występowały
natomiast
północno-zachodniej
w
części
województwa. Wody niskiej jakości
(klasa III) stwierdzono jedynie w
rejonach gdzie poziomem użytkowym
są wody gruntowe.
Słabe
występują
jakościowo
również
w
wody
rejonach
oddziaływania większych ośrodków
miejsko-przemysłowych:
(obszar
GZWP
432)
Krosno
i
Rzeszów
(obszar GZWP 425). W pozostałych
punktach
badawczych
występują
okresowe wahania jakości wody.
Rysunek 3. Rozmieszczenie zasobów
wodnych
w
województwie
podkarpackim
36
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych w poszczególnych punktach
badawczych, wykorzystano zasady klasyfikacji wód określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). Rozporządzenie to zakłada podział
wód na pięć klas jakościowych, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
1) klasa I - wody o bardzo dobrej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych
procesów zachodzących w warstwie wodonośnej,
b) żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
2) klasa II - wody dobrej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,
b) wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości
dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3) klasa III - wody zadawalającej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub
słabego oddziaływania antropogenicznego,
b) mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
4) klasa IV - wody niezadowalającej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub
słabego oddziaływania antropogenicznego,
b) większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
5) klasa V - wody złej jakości:
a) wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,
b) woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Rejon inwestycji jest poza obszarem głównych zbiorników wody podziemnej, z których
najbliższy występuje w rejonie doliny Wisłoki, z punktem kontrolnym jakości wód w Mielcu.
W punkcie tym zanotowano poprawę jakości wód w roku 2006 klasyfikując jej stan do II klasy
jakościowej charakteryzującej wody średniej jakości 3.
37
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
38
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
9.4. Klimat akustyczny
W miejscu zamierzonej lokalizacji przedsięwzięcia głównymi źródłami kształtującymi klimat
akustyczny jest transport samochodowy odbywający się po drodze gminnej. Biorąc pod uwagę
obecny ruch samochodowy na poziomie 50 samochodów na godzinę w porze dziennej określono
wielkość hałasu emitowanego do środowiska z transportu drogowego. Do obliczenia wielkości
hałasu posłużono się programem SON2 omówionego w dalszej części niniejszego opracowania.
DANE WEJSCIOWE
-------------Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego
1. Nazwa projektu: Tlo akustyczne
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
Pora dnia : 0
Pora nocy : 0
5. Rodzaj gruntu : grunt twardy, wskaźnik gruntu G = 0
6. Droga (usytuowanie : 0- na ziemi, 1- na estakadzie, 2-w wykopie)
---------------------------------------------------------------------------------|Lp |Węzeł początkowy| Początek osi odcinka
| Koniec osi odcinka
|Usytuo-|
|
|-węzeł końcowy |
x1
|
y1
| z1 |
x2
|
y2
| z2 |wanie |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
m
|
m
| m |
m
|
m
| m |
|
==================================================================================
1
1-2
91.7
299.5
0.0
102.9
213.0
0.0
0
2
2-3
102.9
213.0
0.0
103.7
190.6
0.0
0
3
3-4
103.7
190.6
0.0
99.0
155.3
0.0
0
4
4-5
99.0
155.3
0.0
68.8
0.7
0.0
0
7.
Parametry drogi i ruchu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Lp |Odcinek|
| Szerokość |Profil| Nawierzchnia | Pora | LAW/m |Natężenie|
Rodzaj
|Pręd |Poj.|
| |trasy |liczba |szero-|pasa |pobo-|wzdł. |
| doby |
|ruchu
|
ruchu
|kość |cięż|
| |
|
|kość |rozdz.|cza |jezdni|
|
|
|
|
|śr. |kie |
|---|-------|-------|------|------|-----|------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-----|----|
| |
| m | m | m | m |
|
|
|dB(A)/mb |poj./
|
|km/h | % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=========================================================================================================================
1
1-2
1
7.0
płaski asfalt gładki
Pora dnia 72.9
50.0
płynny ciągły
50.0 15.0
Pora nocy 66.5
20.0
płynny ciągły
60.0 3.0
2
2-3
1
7.0
płaski asfalt gładki
Pora dnia 72.9
50.0
płynny ciągły
50.0 15.0
Pora nocy 66.5
20.0
płynny ciągły
60.0 3.0
Koniec danych
39
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Na podstawie wyników obliczeń określono tło akustyczne, które uwzględniono w dalszych
obliczeniach.
Tabela 10. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe
Lp.
1
Przeznaczenie terenu
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej
pora nocy pora dnia przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy
odniesienia równy
8
16 godzinom
godzinom
60
50
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy
źródeł hałasu
pora dnia przedział czasu
odniesienia równy 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym
pora nocy przedział czasu
odniesienia równy 1
najmniej korzystnej
godzinie nocy
55
45
9.5.Dane klimatyczne i meteorologiczne
Warunki anemologiczne kształtowane są przez ogólną cyrkulację atmosferyczną oraz rzeźbę
terenu. Przeważają w tym obszarze wiatry z sektora zachodniego (SW, W, NW) oraz wiatry
wschodnie o średniej prędkości od 3,0 do 3,5 m/s. Omawiany teren znajduje się w rejonie
klimatycznym nizinnym, który obejmuje całą Kotlinę Sandomierską. Klimat ten charakteryzuje się
dość długim i ciepłym latem, ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów. Przeciętna
temperatura w ciągu roku wynosi tu około +7 - 8oC, zaś średnia temperatura dnia w ciągu lata
kształtuje się w granicach +18oC, w ciągu zimy obniża się do -3oC. Liczba dni mroźnych w ciągu roku
wynosi 40 – 55, zaś liczba dni z przymrozkami 90 – 110 dni. Przeciętna opadów wynosi od około
600 mm w okolicach Tarnobrzega do 700 mm na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Dla miasta Mielca
podaje informacja załączona do mapy sozologicznej średni roczny opad na poziomie 614 mm. Okres
zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 50 - 70 dni, a długość okresu wegetacyjnego 210 - 220 dni.
W opracowaniu korzystano ze statystyki częstości, kierunków wiatrów oraz klas równowagi
atmosfery zamieszczonej w programie OPA03 - Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej
w Rzeszowie. W analizie zastosowano różę wiatrów dla 12 kierunków i 11 prędkości wiatrów,
z uwzględnieniem 6 stanów równowagi atmosfery.
40
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Analiza obserwacji wykazuje, że w rozpatrywanym obszarze dominowały wiatry
południowo - zachodnie (sektory 7, 8 i 9); łącznie 40,1 % wszystkich przypadków. Najmniej
obserwowano wiatrów południowo-wschodnich i północnych (sektory 1, 5 i 12); 10,3 %. Wiatry
słabe stanowiły 20,20 % wszystkich przypadków.
Rozpatrując stany równowagi atmosfery stwierdza się, że w przedziale prędkości 0 3 m/s
występują wszystkie stany równowagi. Najwięcej zarejestrowano przypadków równowagi
obojętnej; 55,2 %, najmniej - równowagi silnie chwiejnej; 0,9 %. Prędkość wiatru mierzona jest na
wysokości; h = 21 m. Średnia temperatura otoczenia dla okresu roku wynosi T = 7,6 oC.
Rysunek 4. Stacja Rzeszów – rozkład temperatury i odpadów
20
120
17,7
16,9
16,2
100
15
13,3
13,2
8,2
7,7
60
5
40
2,5
2,2
Róża
wiatrów
dla
powiatu
-5
41
listopad
grudzień
wrzesień
lipiec
sierpień
maj
czerwiec
kwiecień
luty
-2,7
-3,7
październik
Rysunek 5.
Mieleckiego
marzec
styczeń
0
20
-1,5
0
Opady
Temperatura
80
10
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
9.6. Klasyfikacja
przedsięwzięcia
wg
podziału
sozologiczno-
urbanistycznego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359), klasyfikacji miejsca lokalizacji
danego przedsięwzięcia można dokonać ze względu na w/w standardy:
do obszaru A - tereny chronione prawnie na podstawie przepisów ustawy Prawo
wodne i o ochronie przyrody,
do obszaru B - tereny
upraw rolnych, z wyłączeniem
gruntów pod stawami i gruntów pod
rowami,
grunty
leśne
oraz
zadrzewione i zakrzewione, grunty
zabudowane
i
zurbanizowane
z wyłączeniem
terenów
przemysłowych, użytków kopalnych
oraz terenów komunikacyjnych,
do obszaru C - tereny
przemysłowe, użytki kopalne, tereny
komunikacyjne.
Zgodnie
z
powyższą
klasyfikacją, mając na uwadze
istniejące zagospodarowanie terenu
oraz zapisy miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Radomyśl Wielki, teren
przeznaczony pod projektowane
przedsięwzięcie można zaliczyć do
obszaru "B".
Rysunek 6. Mapa geologiczna Polski (wycinek)
Oznaczenia mapy:
Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły
Piaski eoliczne, lokalnie w wydmach
Piaski, żwiry i mułki rzeczne
Piaski, żwiry i mułki rzeczne
Piaski, żwiry sandrowe
Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe
Wapienie organodetrytyczne, siarkonośne, żwiry, piaskowce i gipsy
42
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
9.7.Ochrona przyrody i krajobrazu
Obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody są:
parki narodowe;
rezerwaty przyrody;
parki krajobrazowe;
obszary chronionego krajobrazu;
obszary Natura 2000;
pomniki przyrody;
stanowiska dokumentacyjne;
użytki ekologiczne;
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Tuszyma. W regionie planowanego
przedsięwzięcia nie występują obiekty ochrony przyrody i krajobrazu określone ustawą z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).
W fazie realizacji nastąpią typowe rodzaje oddziaływania na środowisko tj. emisja hałasu,
gazów i pyłów do powietrza (ze środków transportu oraz maszyn budowlanych), emisja odpadów
typowych dla prac budowlanych (gruz betonowy, ceglany, niewielkie ilości tworzyw sztucznych,
drewna, złom stalowy itp.), zajęcie terenu. Charakter emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza
będzie chwilowy, przerywany i nieciągły ograniczony do pory dnia. Oddziaływania związane
z wystąpieniem tych emisji nie mają znaczenia dla wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Natomiast istotne oddziaływania dla analizowanego komponentu środowiska to zajęcie terenu
i związane przekształcenia krajobrazowe. Oddziaływania te mają charakter ciągły.
W fazie budowy jedynie przekształcenie powierzchni ziemi, bezpośrednie lub pośrednie
(mające skutek) oddziaływanie na faunę i florę, na tereny utworzonych form ochrony przyrody,
może być uznawane jako znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na walory przyrodniczokrajobrazowe. W analizowanym przypadku przekształcenie powierzchni ziemi będzie następowało
w obrębie terenu Inwestora, który jest obecnie częściowo zainwestowany.
43
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Na terenie działki oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się żadne elementy
przyrody ożywionej lub nieożywionej objęte ochroną lub opieką konserwatora przyrody. Ponadto
nie następuje usunięcie drzew – teren lokalizacji przedsięwzięcia jest wolny od drzew i krzewów.
Rysunek 7. Mapa obszarów NATURA2000 w otoczeniu inwestycji
Obszary NATURA 2000 są
zlokalizowane w odległości,
kilkudziesięciu
km
od
projektowanego przedsięwzięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie kilkudziesięciu kilometrów brak
również innych wymienionych na wstępie form ochrony środowiska przyrodniczego.
Nie przewiduje się aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne negatywne oddziaływanie na
obszary Sieci Natura 2000 i chronione prawem polskim, co wynika ze znacznej odległości
analizowanego przedsięwzięcia na tereny chronione oraz charakterem inwestycji.
44
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
9.8.Opis
istniejących
w
sąsiedztwie
lub
w
bezpośrednim
zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Brak obiektów zabytkowych w najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji.
10.
OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
10.1.
Niepodejmowanie przedsięwzięcia (wariant zerowy)
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Radomyśl Wielki, miejscowość Dąbrówka
Wisłocka na działce oznaczonej nr ew. gruntu 16/2 o powierzchni całkowitej 0,1241 ha.
Powierzchnia zabudowy wyniesie do 155 m2, wysokość budynku do 9,2 m. Front
nieruchomości stanowić będzie wschodnia granica z drogą powiatową o nr ewid. 123/1.
Obecnie na terenie działki nie znajdują się obiekty budowlane, teren pozbawiony
drzewostanu, grunt orny klasy V.
Najbliższa zabudowa (sklep) znajduje się w odległości ok. 80 m. Inwestycja sąsiadować
będzie ze sklepem spożywczym, drogą powiatową. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w
odległości ok. 180 m.
10.2.
Najkorzystniejszy dla środowiska
To wariant eksploatacyjny w którym na niezagospodarowanym terenie powstanie mała
stacja paliw w skład której wejdzie: jeden zbiornik o pojemności 40 m3 z dwoma wydzielonymi
sekcjami na paliwo (olej napędowy, benzyna bezołowiowa PB95), dwie sztuki naziemnych
zbiorników na gaz LPG (4850 m3), infrastruktura związana z dystrybucja paliwa (np. pompy), 1
dystrybutor dwuwężowy na paliwo ciekłe i 1 na gaz LPG, budynku małej gastronomi z częścią
handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu.
10.3.
Uzasadnienie wybranego wariantu przedsięwzięcia
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane
rozwiązania techniczno – technologiczne możliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie
45
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
w zakresie emisji hałasu oraz zagrożenie dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w trakcie
budowy. Występujące zagrożenia nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku
a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom
europejskim w branży.
Zaplanowane przedsięwzięcie polega na podjęciu budowy m. in. stacji paliw płynnych
z zastosowaniem nowoczesnej technologii opartej na zastosowaniu tzw. „wahadła gazowego”
i najnowszego sprzętu z zastosowaniem techniki komputerowej.
Przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie droga powiatowa daje uzasadnienie dla
planowanej inwestycji w tym miejscu. Obserwowane intensywne w ostatnim okresie inwestowanie
w infrastrukturę techniczną ma znaczenie dla realizacji zamierzenia samorządu jakim jest dbałość
o wzrost aktywności gospodarczej na tym terenie. Planowana stacja może być ogniwem tej struktury
i stwarza szansę dla pomyślnej realizacji planów rozwojowych.
Przeprowadzona poniżej szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko w zakresie
gospodarki wodno - ściekowej, gospodarki odpadami, emisji do powietrza i emisji hałasu wskazuje
na dopasowanie przedsięwzięcia do możliwości środowiskowych wybranej lokalizacji. Ta zgodność
sprawia, że wybór wariantu przez wnioskodawcę ma uzasadnienie, a wielkość wprowadzanego tą
inwestycją oddziaływania nie stwarza zagrożeń dla ludzi, fauny i flory, gleby, wody, powietrza
i klimatu i nie zakłóca wzajemnego ich oddziaływania. Równocześnie inwestycja może wpłynąć na
podniesienie estetyki i ładu w krajobrazie tej części miejscowości poprzez trwałe zagospodarowanie
terenu.
Realizacja inwestycji nie będzie miała ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę,
wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne
oddziaływania między tymi elementami.
Projektowany obiekt będzie spełniał wszystkie wymagania krajowe i europejskie w zakresie
ochrony środowiska. Wobec powyższego „opcja zerowa” nie może być brana pod uwagę jako
rozwiązanie ostateczne.
46
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
11.
WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
11.1.
Ochrona zieleni, obszarów leśnych i chronionych
Na terenie inwestycji nie przewiduje się wycinania istniejącego drzewostanu. Prowadzone
roboty ziemne nie będą powodować naruszenia systemu korzeniowego drzew.
11.2.
Prognozowany wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja będzie realizowana zgodnie z nowymi wytycznymi z zakresu
ochrony środowiska. Zastosowane maszyny i urządzenia będą spełniać wymagane prawem normy.
Zapewniona zostanie racjonalna gospodarka surowcami używanymi do produkcji oraz właściwa –
zgodnie z obowiązującymi przepisami – gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa.
11.3.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania dróg, przejść dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody.
odprowadzenie ścieków,
urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienia łączności telefonicznej,
urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
12.
WYSTĘPUJĄCE
OBIEKTY
BUDOWLANE
ORAZ
ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA I UKSZTAŁTOWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ
ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie występują
47
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
13.
WSKAZANIA
DOTYCZĄCE
PRZEWIDYWANYCH
ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ
ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Zagrożenia podczas wykonywanych prac związane są bezpośrednio z głębokością
wykonywanych wykopów, poziomem wód gruntowych, budową geologiczną gruntu oraz
z istniejącym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne,
wodociągi, lokalne kanały deszczowe, a także linie komunikacyjne.
Ponadto mogą wystąpić zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń technicznych
(spychacze, koparki, podnośniki, dźwigi i inne).
Najczęściej występujące zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych i montażowych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed
obsunięciem się; obciążenie klinu naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
14.
OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ANALIZOWANYCH
WARIANTÓW,
W
TYM
RÓWNIEŻ
W
WYPADKU
WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
14.1.
ETAP BUDOWY
Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia
można scharakteryzować jako krótkotrwałe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane
wyłącznie wokół realizowanej inwestycji. Stwierdza się brak oddziaływania stałego, wtórnego,
skumulowanego, transgranicznego oraz wpływu na odległości przekraczające kilkaset metrów
w czasie realizacji przedsięwzięcia.
48
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Wpływ przedsięwzięcia poza terenem placu budowy:
Realizacja przedsięwzięcia wymaga dużego nakładu na transport związany z:
przywóz sprzętu budowlanego i związanej z nim infrastruktury,
przywóz materiałów budowlanych.
Niekorzystny wpływ na środowisko transportu związanego z realizacją inwestycji,
a mającego miejsce poza placem budowy, charakteryzować się będzie zwiększeniem hałasu,
zapylenia, emisji spalin, wystąpieniem drgań podłoża gruntowego (oddziaływanie na budowle,
a także możliwością kolizji z pieszymi, pojazdami i fauną oraz obiektami) głównie na terenie gminy
Radomyśl Wielki.
Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowań prawnych i zależy w dużej mierze od stosowania się do nich
wykonawcy robót, jego podwykonawców, dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan techniczny
pojazdów transportowych i przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz właściwe
ustalenie tras przewozu. Trasy przewozu powinny przebiegać w oddaleniu od miejsc usytuowania
budowli zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.
Naruszenia powierzchni ziemi
14.1.1.
Naruszenie powierzchni ziemi (budowy geologicznej gleb)
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi materiałami budowlanymi, smarami olejem
napędowym itp.
Czasowe zajęcie terenu,
Likwidacja istniejących elementów zainwestowania terenu
Zdjęcie i częściowa utrata humusu
Odkształcenie istniejącej konfiguracji terenu
Naruszenie warunków gruntowych
Czasowe rozcięcie istniejących elementów zagospodarowania terenu i powiązań
funkcjonalnych między nimi
Odpady wygenerowane przez planowaną inwestycję nie będą stanowiły większego zagrożenia dla środowiska pod warunkiem odpowiednio prowadzonej gospodarki nimi. O braku uciążliwości decyduje przede wszystkim rodzaj powstających odpadów oraz ich ilość.
49
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.1.2.
Oddziaływanie akustyczne
Charakter przedsięwzięcia sprawia, że jego oddziaływanie akustyczne na środowisko będzie
ograniczało się wyłącznie do czasu jego realizacji (a ściślej do czasu realizacji niektórych prac
budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego), czyli będzie krótkotrwałe
i nieciągłe. Podczas budowy będą występowały przede wszystkim ruchome źródła hałasu - maszyny
budowlane i transport. Niektóre prace będą również postrzegane jako punktowe źródła hałasu prace prowadzone przy odwodnieniu wykopów (generator prądu i pompy). Na wybranym terenie
Inwestora będzie zorganizowane zaplecze materiałowe, sprzętu, zaplecze socjalne dla ekip
wykonawcy. Miejsca te będą powodowały emisję hałasu do środowiska.
Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie budowy przedsięwzięcia jest niemożliwe do
osiągnięcia. Można jedynie zalecić na etapie wykonywania prac budowlanych następujące środki
techniczno-organizacyjne:
unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego
sprzętu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej,
stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie
technicznym,
eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,
agregaty zasilające pompy do odwodnienia wykopów należy w miarę możliwości
lokalizować w jak największej odległości od zabudowań bądź stosować przenośne
ekrany akustyczne.
Należy podkreślić, że uciążliwości związane z emisją hałasu będą miały charakter
krótkotrwały, nieciągły i ustaną z chwilą zakończenia budowy i będą możliwie ograniczane.
14.1.3.
Zanieczyszczenie powietrza
emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana przez pracę silników spalinowych
maszyn budowlanych i środków transportu
pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu pojazdów
Do realizacji projektowanego przedsięwzięcia będzie wykorzystany mechaniczny sprzęt
budowlany stanowiący źródło emisji typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych tj.: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. Ze względu na charakter emisji prace budowlane można
zaszeregować w następujący sposób:
50
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
liniowe źródło emisji
-
realizacja wykopu, budowa ścian
punktowe źródła emisji
-
praca sprzętu budowlanego,
rozproszone źródła emisji
-
transport,
niezorganizowana emisja
-
drogi
dojazdowe,
w
mniejszym
stopniu
niektóre prace budowlane.
W czasie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić również emisja niezorganizowana
w wyniku unoszenia pyłu z placu budowy, a przede wszystkim z dróg służących jako dojazd do placu
budowy na skutek ruchu pojazdów. Sytuacja ta może pojawić się głównie w okresach długotrwałej
suszy. Celem przeciwdziałania emisji niezorganizowanej należy zapobiegać zanieczyszczaniu dróg
publicznych masami ziemi.
Wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń w procesie budowy przedsięwzięcia jest niemożliwe
do osiągnięcia. Można jedynie zalecić na etapie wykonywania prac budowlanych następujące środki
techniczno-organizacyjne:
unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej,
stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,
czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne,
Należy podkreślić, że oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji jest krótkotrwałe,
nieciągłe i ustaje całkowicie w momencie zakończenia jego budowy.
14.1.4.
Oddziaływanie na środowisko wodne
W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występowało zapotrzebowanie na wodę do
celów technologicznych, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe do zastosowania
produkty.
Wszelkie
potrzeby
sanitarne
ekip
prowadzących
inwestycję
będą
zabezpieczone
w przenośnych urządzeniach sanitarnych lub na terenie baz ekip budowlanych.
Ścieki opadowe będą spływały z placu budowy do gruntu w sposób naturalny - infiltracja, lub
kanalizacją deszczową do cieków wodnych. Poziom zanieczyszczenia ścieków opadowych zależeć
będzie przede wszystkim od stanu technicznego stosowanych pojazdów i maszyn budowlanych, od
ich sposobu eksploatacji oraz od stanu utrzymania czystości na placu budowy. Dlatego też
51
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
bezwzględnie należy przestrzegać zalecenia stosowania maszyn i sprzętu w dobrym stanie
technicznym oraz przeciwdziałać zanieczyszczeniu placu budowy ziemią z wykopów. Skład
zanieczyszczeń wód opadowych dostających się do gruntu w trakcie prowadzenia robót nie będzie
zasadniczo odbiegał od poziomu zanieczyszczeń wód opadowych na tym terenie obecnie, pod
warunkiem zachowania dobrego stanu technicznego i czystości sprzętu ciężkiego w trakcie robót.
Ścieki opadowe na placu budowy nie będą stwarzały zagrożenia dla środowiska.
14.1.5.
Wpływ na wody podziemne
Główny ciężar odpowiedzialności za możliwe skażenie środowiska glebowego i wód
podziemnych spoczywa na wykonawcy przedsięwzięcia. Dlatego też wybór wykonawcy
posiadającego nowoczesny i utrzymany w dobrym stanie technicznym park maszynowy oraz
spełniającego wszystkie obowiązki nałożone w ustawie o odpadach na posiadaczy odpadów
zapewnia minimalne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wód podziemnych.
Przy realizacji przedsięwzięcia należy się stosować do następujących zaleceń:
nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują
ubytki płynów,
tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzać poza wykopami ze szczególną
ostrożnością,
zabrania się dokonywania napraw sprzętu budowlanego w terenie wykonywanych
prac,
niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadów, w tym w szczególności pojemników z odpadami
niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.).
Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewnia ochronę środowiska wód podziemnych
podczas prowadzenia realizacji analizowanego przedsięwzięcia.
14.1.6.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe
Przy realizacji przedsięwzięcia należy się stosować do następujących zaleceń:
prowadzone prace w korytach cieków wodnych nie powinny utrudniać swobodnego
przepływu w nich wody,
prace w korytach cieków wodnych wykonywać w okresach niskich stanów wody,
52
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują
ubytki płynów,
tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzać poza wykopami ze szczególną
ostrożnością,
zabrania się dokonywania napraw sprzętu budowlanego w terenie wykonywanych
prac,
niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadów, w tym w szczególności pojemników z odpadami
niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.).
Oddziaływanie na środowisko wód powierzchniowych prowadzonych prac budowlanych
przy realizacji przedsięwzięcia jest krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się całkowicie z chwilą finalizacji
przedsięwzięcia.
14.1.7.
Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny
Przedsięwzięcie będzie realizowane w terenie obecnie nie zurbanizowanym, w którym nie
zaszły przekształcenia antropogeniczne. Na tym terenie wystąpią - w fazie realizacji przedsięwzięcia
- oddziaływania opisane wyżej w opracowaniu, które będą miały ograniczony zasięg i czas
oddziaływania. Należy na tym etapie inwestycji zwrócić szczególną uwagę na sposób wykonania
wykopów oraz staranność wykonania prac przy odtworzeniu powierzchni terenu i przywróceniu
zieleni.
14.1.8.
Oddziaływanie na krajobraz
Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek
o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach ograniczenia do bezpiecznego poziomu
korzystania ze środowiska w trakcie realizacji zamierzonych robót. Uciążliwości związane
z okresem budowy będą krótkotrwałe i odwracalne.
14.1.9.
Wpływ poprzez emisję odpadów
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie powodował emisję odpadów do środowiska. Będą to
odpady przede wszystkim inne niż niebezpieczne związane bezpośrednio z rodzajem wykonywanej
działalności gospodarczej oraz odpady komunalne związane z bytowaniem ekip prowadzących
budowę - niesegregowane odpady komunalne. Jedynymi mogącymi powstać w trakcie realizacji
53
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
odpadami niebezpiecznymi są odpady gleby i ziemi, które uległy zanieczyszczeniu substancjami
niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi, oraz odpady asfaltów zawierających smołę.
W trakcie prowadzonych prac powinna być stosowana zasada zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz ich minimalizacji, a następnie dążenie do ich odzysku, później do unieszkodliwienia.
Posegregowane odpady winny być gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane do
wykorzystania bądź unieszkodliwienia.
Opakowania na odpady niebezpieczne winny być wykonane z materiału odpornego na
działanie składników umieszczonego w nich odpadu i posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające
przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu oraz czynności załadunkowych
i rozładunkowych, odpady inne niż niebezpieczne mogą
być zbierane i magazynowane
w opakowaniach z tworzyw sztucznych (worki, pojemniki), metalowych (beczki, pojemniki),
drewnianych – palety i innych w sposób nie powodujący uciążliwości dla ludzi i środowiska.
Tabela 11. Rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie inwestycyjnym
KOD
GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych)
17 01
Odpady minerałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02
Odpady drewna, szkła i tworzysz sztucznych
17 02 01
Drewno
17 02 02
Szkło
17 02 03
Tworzywa sztuczne
17 03
Odpady asfaltów , smół i produktów smołowych
17 03 01*
Asfalt zawierający smołę
17 04
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
17 04 05
Żelazo i stal
17 04 07
Mieszaniny metali
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 170410
Gleba i ziemia (włączając gleb ę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz
17 05
urobek z pogłębiania)
17 05 03*
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w
17 09 04
170901, 170902, 170903
200301
Niesegregowane (zamieszane) odpady komunalne
*) odpady niebezpieczne
17
54
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Odpady wygenerowane przez planowaną inwestycję nie będą stanowiły większego zagrożenia dla środowiska pod warunkiem odpowiednio prowadzonej gospodarki nimi. O braku uciążliwości decyduje przede wszystkim rodzaj powstających odpadów oraz ich ilość.
Nie stwierdza się zagrożenia środowiska poprzez emisję odpadów z budowy oraz odpadów
komunalnych powstających w fazie realizacji przedsięwzięcia, gdyż rodzaje i ilości powstałych
odpadów nie stwarzają większego problemu z ich unieszkodliwieniem bądź wykorzystaniem.
Warunkiem braku oddziaływania powstających odpadów jest właściwy sposób postępowania z nimi
zależny od rodzaju, ilości i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim staranna zbiórka
odpadów w miejscu ich powstawania.
14.1.10.
Zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o zwiększonym ryzyku dla
środowiska (zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej). W przydatku wystąpienia
jakiejkolwiek awarii np. wycieku paliwa, oleju - zostaną przeprowadzone prace zmierzające do
ograniczenia jej wypływu.
14.1.11.
Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko
naturalne
przy
zastosowaniu
i przyjęciu
opisanych
wyżej
profilaktycznych
działań
zapobiegawczych. Nie zajdzie przypadek wzajemnego oddziaływania na poszczególne komponenty
środowiska naturalnego.
Z punktu widzenia ochrony środowiska przyjęty wariant przedsięwzięcia daje odpowiednie
zabezpieczenie
poszczególnych
komponentów
środowiska
naturalnego.
Przeprowadzona
w niniejszym raporcie analiza wpływu projektowanego przedsięwzięcia przy założonych
rozwiązaniach będzie minimalna i zamykać się będzie w granicach własności Inwestora.
Zastosowany wariant jest uzasadniony i gwarantuje minimalne oddziaływanie na
środowisko.
55
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.1.12.
Transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko
Planowana inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko z uwagi na
dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska poza terenem działki
Inwestora.
14.1.13.
Wpływ na zabytki chronione
Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia i wyrządzać szkód w zabytkach
chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności
zabytków architektonicznych z uwagi na dotrzymywanie standardów jakości środowiska.
14.2.
ETAP EKSPLOATACJI
14.2.1.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
Uznano, że elementem decydującym o uciążliwości dla powietrza atmosferycznego jest obrót
stacji oraz ogrzewanie obiektu. Obrót ten zależy od przede wszystkim od lokalizacji stacji tzn. od
natężenia ruchu na najbliższej drodze, ale też od odległości od centrów handlowych,
administracyjnych, mieszkalnych, przemysłowych, innych stacji paliw oraz od dogodności dojazdu,
w tym organizacji ruchu na stacji i jej otoczeniu. Istotnym elementem decydującym o obrocie stacji
jest też reklama oraz przyzwyczajenia klientów. Uwzględniając powyższe okoliczności, oraz podane
wyżej założenia wstępne, przyjęto roczny obrót paliwami następująco:
benzynami
75 m3
olejem napędowym
400 m3
Na podstawie analizy obrotu innych stacji paliw, dla których autor sporządzał oceny
oddziaływania na środowisko i raporty, stwierdzono bezpośrednią zależność pomiędzy obrotem,
a natężeniem ruchu na sąsiedniej drodze - ilość pojazdów tankujących nie przekracza maksymalnie
4 - 5 maksymalnie do 10 % przejeżdżających drogą. Przyjęty wielkość średniego tankowania ok. 25 l
(duży udział, co najmniej 17 % pojazdów o dużej pojemności zbiorników o pojemności zbiorników
powyżej 40 l, dostawcze).
Przebiegająca w pobliżu droga jest drogą powiatową. Ustalono na podstawie powyższych
danych i przez analogię do innych podobnie zlokalizowanych obiektów ilość pojazdów
korzystających ze stacji na dobę – 150.
56
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.1.1. Procesy technologiczne związane z obrotem benzynami i olejami
silnikowymi
Najbardziej podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza będą w ocenianym obiekcie
procesy technologiczne związane z przeładunkiem i magazynowaniem paliw płynnych, głównie ze
względu na własności fizyczne benzyn silnikowych. Uwzględniając powyższe okoliczności oraz dane
wynikające z projektu, w tym w szczególności konieczność zapewnienia analizy najbardziej
niekorzystnych warunków z punktu widzenia ochrony środowiska, przyjęto wcześniej podane
wielkości dotyczące obrotu paliwami.
W dalszych obliczeniach przyjęto następujące gęstości produktów:

benzyny
750 kg/m3;

olej napędowy 850 kg/m3.
Na stacji znajdować się będą: dwa dystrybutory paliw (benzyn), z odsysaniem oparów, na
cztery produkty, (bez odsysania oparów, moduły na ON i gaz skroplony).
Obliczenia rozkładu stężeń przeprowadzono, dla przypadku równoczesnego tankowania na
obu stanowiskach tankowania benzyn, przylegających do dystrybutora oraz ON. Planowany roczny
obrót stacji wyniesie około 2.150,0 m3 paliw, w tym 35 % stanowić będzie obrót - olejem
napędowym 400 m3/rok (340 Mg) benzynami 75 m3 (54 Mg).
Obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń wykonano przy założeniu następujących parametrów eksploatacyjnych stacji:
pojemność zbiorników magazynowych:
1x 40 m3,
średni stopień wykorzystania pojemności zbiornika:
70% Vc,
ograniczenie emisji w wyniku zawrotu oparów do autocysterny:
99 %,
maksymalna wielkość jednorazowej dostawy:
20 m3
Zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza emitorami o następującej charakterystyce:
1. Emitory (zawory) oddechowe zbiorników magazynowych
wysokość:
h = 5,0 m
średnica:
d = 0,05 m
57
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
rodzaj:
stalowy, zadaszony
2. Dystrybutory
wysokość:
h = 0,6 m
średnica:
d = 0,05 m
3. Napełnianie zbiorników
wysokość:
h = 0,8 m
średnica:
d = 0,10 m
Obiekty związane z magazynowaniem i dystrybucją paliw są źródłem emisji mieszaniny
węglowodorów. Wg danych CPN zawartość benzenu, ksylenu i toluenu w benzynach bezołowiowych
przedstawia się następująco:
benzen
3,48% mas. w cieczy i 0,77% mas. w parach
ksylen
9,95
"
0,41
toluen
9,93
"
0,75
"
"
Stany emisji maksymalnej występują podczas operacji napełniania zbiorników paliwem.
Emisja ta (tzw. "duży oddech") jest rezultatem wypierania mieszaniny parowo - powietrznej ze
zbiorników przez napływające do nich paliwo. W procesach magazynowania produktów płynnych
charakterystyczny jest także "mały oddech zbiornika". Emisja w tym przypadku uzależniona jest od
dobowej amplitudy zmian temperatury zbiornika.
Wielkość emisji benzenu, toluenu, ksylenu i węglowodorów alifatycznych w czasie napełniania
zbiorników magazynowych policzono przy użyciu wskaźników emisji opublikowanych w „Instrukcji
technologiczno - ekologicznej stacji paliw w aspekcie ochrony atmosfery”" opracowaną na zlecenie
Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przez ATMOTERM.
1. Napełnianie zbiorników z dachem stałym - emisja dużego oddechu
Matematyczny wzór na obliczanie objętościowego wskaźnika emisji ma postać:
Ea = A * Tvp * Kn * d [kg/m3]
gdzie: A - współczynnik określający stosunek objętości produktu w stanie ciekłym do objętości
w stanie gazowym A = (Mc2 * To)/(22,4 * TK * d) = 0,003788 dla benzyn 0,006066 dla ON:
58
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Kn - współczynnik zależny od ilości napełnień zbiornika, dla planowanego obrotu paliwami K n = 0,73
d - gęstość produktu,
Tvp - prężność par produktu naftowego benzyny — 0,178 bar, olej napędowy - 0,0018 bar Obliczone
wielkości wskaźników emisji węglowodorów wynoszą:
dla benzyn
0,3544 kg/m3
dla oleju napędowego
0,0066 kg/m3
Tabela 12. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z operacji napełniania zbiorników na benzynę
bezołowiową na stacji:
Emisja substancji lotnych
Wskaźnik
emisji
[kg/m3]
Emisja
[kg/rok]
benzen
0,027
20,250
Urządzenie
redukujące
[%]
99
ksylen
Toluen
0,014
0,026
10,500
19,500
99
99
Węglowodory alifatyczne
0,3544
265,800
99
[kg/rok]
[kg/h]
0,02025
0,000203
0,01050
0,01950
0,000105
0,000195
0,26580
0,002658
Tabela 13. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z operacji napełniania zbiornika ON na stacji:
Emisja substancji lotnych
Węglowodory alifatyczne
Wskaźnik
emisji
[kg/m3]
0,0066
Emisja
[kg/rok]
9,240
Urządzenie
redukujące
[%]
0
[kg/rok]
[kg/h]
2,64000
0,0660
Tabela 14. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z operacji napełniania zbiorników na stacji:
[kg/h]
Emisja substancji lotnych
benzen
[kg/rok]
0,02025
0,00020
ksylen
Toluen
0,01050
0,01950
0,00011
0,00020
Węglowodory alifatyczne
2,90580
0,06866
2. Proces magazynowania produktów naftowych w zbiornikach - emisja małego oddechu
Emisja w tym przypadku uzależniona jest od dobowej amplitudy zmian temperatury zbiornika
(Tj, Th). Dla zbiorników podziemnych emisja "małego oddechu" praktycznie nie występuje z uwagi
na wygaszanie się dobowych wahań temperatury.
3. Proces dystrybucji paliw
Według Concawe wskaźniki emisji z nalewaków (dystrybutorów) można obliczyć z zależności:
Ea = A * Cs * (Cp + Vb * (1 - Cp)/(1 - C,)) * d [kg/m3]
59
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
gdzie:
A - współczynnik określający stosunek objętości produktu w stanie ciekłym do
objętości w stanie gazowym A = (Mcz * T)/(22,4 * Trz * d) = 0,003788 dla benzyn, 0,006066 dla ON
Cs - prężność pary nasyconej w temp. nalewania (przyjęto w temp. 287 K)

benzyny
0,3205 bar

olej napędowy 0,0032 bar
Cp - stan nasycenia powietrza w baku samochodu (0,1 dla benzyn, 0,01 dla ON)
Vb - parametr związany z prędkością nalewu (Vb ~- 0,13). Obliczone wielkości wskaźników
emisji węglowodorów wynoszą: dla benzyn: 0,23792 kg/m3, dla oleju napędowego 0,00223 kg/m3
Tabela 15. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z dystrybucji benzyny na stacji
Emisja substancji lotnych
Wskaźnik
emisji
[kg/m3]
Emisja
[kg/rok]
Urządzenie
redukujące
[%]
[kg/rok]
[kg/h]
benzen
ksylen
0,22
0,117
165,000
87,750
88
88
1,98000
1,05300
0,0002
0,0001
Toluen
Węglowodory alifatyczne
0,214
0,23792
160,500
178,440
88
88
1,92600
2,14128
0,0002
0,0002
Tabela 16. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z dystrybucji ON na stacji
Emisja substancji lotnych
Węglowodory alifatyczne
Wskaźnik
emisji
[kg/m3]
0,00223
Emisja
[kg/rok]
3,122
Urządzenie
redukujące
[%]
0
[kg/rok]
[kg/h]
0,89200
0,0002
Co daje w sumie emisję w wielkości:
Tabela 17. Sumaryczna wielkość emisji z procesu dystrybucji paliw
Emisja substancji lotnych
[kg/rok]
[kg/h]
benzen
ksylen
1,980
1,053
0,00023
0,00012
Toluen
Węglowodory alifatyczne
1,926
3,033
0,00022
0,00047
4. Stacja gazu płynnego (propan-butan) LPG
Zbiorniki zamontowane w samochodach, a także magazynowe stacji napełniane są pompą
stacji przy wyrównanych ciśnieniach statycznych. Oznacza to, że proces napełniania odbywa się w
warunkach hermetycznego połączenia przestrzeni gazowych obu zbiorników: opróżnianego (ma-
60
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
gazynowego przy tankowaniu lub autocysterny przy uzupełnianiu zapasu) i napełnianego (samochodowego lub magazynowego). Emisja gazu do powietrza pojawia się:

po tankowaniu pojazdu, przy rozłączaniu pistoletu (nalewaka) od złącza instalacji przy
samochodzie -jednorazowo w ilości ok. 1,5 g gazu,

po napełnieniu zbiornika magazynowego, przy rozłączeniu węża autocysterny od
złącza stacji -jednorazowo w ilości ok. 20 g gazu.
Emisja ta ma wyraźnie nierównomierny i impulsowy charakter. Powtarza się z częstością
odpowiadającą częstości tankowania. Emisję maksymalną określa sytuacja jak wyżej w pkt 2. Emisję
roczną i średnią można określić opierając się na rocznym obrocie paliwa :
Ea = Q / Qt * Ez + Q / Qs * Es
gdzie:
Q - roczny obrót paliwem w sumie [m3] — 60 m3
Qt - średnia wielkość załadunku magazynowego [m3] - 3 m3
Qs - średnia wielkość tankowania pojazdu [m3] - 30 dm3
Ez - emisja jedn. przy rozłączeniu autocysterny [kg]
Es - emisja jedn. przy rozłączeniu zb. pojazdu [kg]
Wielkość emisji określono powyżej.
Tabela 18. Zestawienie emisji zanieczyszczeń z dystrybucji LPG na stacji
Rodzaj zanieczyszczenia
Wskaźnik
emisji
[kg/m3]
Emisja
[kg/rok]
[kg/rok]
[kg/h]
Węglowodory alifatyczne
0,039
0,0117
2,34
0,00029
5. Ruch pojazdów wewnątrz obiektu
W ocenie uciążliwości planowanego przedsięwzięcia - stacji paliw, uwzględniono także emisję
zanieczyszczeń związaną z ruchem pojazdów. Analiza ta opiera się o założoną w ocenie wielkość
sprzedaży paliw silnikowych. Zakładając średnią wielkość tankowania pojazdu na poziomie ok. 35
dm3. Emisję maksymalną określono przy założeniu maksymalnego ruchu 100 poj./dobę w rejonie
stacji paliw.
61
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Biorąc pod uwagę wielkość działki przyjmuje się długość drogi przejazdu przez stację paliw
wynoszącą ok. 70 m. Dystans ten zostanie pokonany przez „średni” pojazd na wolnych obrotach,
zużywający ok. 10 dm3/100 km.
W opracowaniu przyjęto wskaźniki emisji uśrednione do podaży paliw, określone na podstawie danych Agencji Ochrony Środowiska ("Aktualne przepisy w ochronie środowiska", Gdańsk,
93).
Droga przejazdu przez stację jest emitorem liniowym, zastąpionym w opracowaniu przez 10
emitorów punktowych. Wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 19. Wielkość emisji z placów manewrowych
Rodzaj zanieczyszczenia
Tlenki azotu
Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Węglowodory alifatyczne
Emisja roczna
Emisja
maksymalna
Wskaźnik
[kg/rok]
41,495
7,31
284,23
84,065
[kg/h]
0,0033
0,0006
0,0223
0,0066
[g/dm3]
19,3
3,4
132,2
39,1
14.2.1.2. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu przyjętej do
obliczeń
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z uwagi na przeważający typ jego
pokrycia, - zabudowa średnia oraz jednakowe tło zanieczyszczeń został przyjęty na poziomie - 0,8 m.
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, lokalna droga.
14.2.1.3. Ogrzewanie obiektu
Sposób ogrzewania obiektu: gazowy lub drewno, jako dodatkowe źródło ciepła - pompy
ciepła.
Obliczenia zostały przeprowadzone dla palnika gazowego o mocy ok. 70 kW. Stąd też w celu
określenia zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń powstałych z procesu spalania gazu ziemnego
dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
62
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Poniżej wyniki z programu Kotły03:
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO SYSTEM OPA03 PROGRAM KOTLY03 WERSJA
2.01 DLA PC
według metodyki określonej w Dz. U. Nr 87/2002 rozp.796
DZ.U. Nr 1/2003 rozp.12, Dz. U. Nr 163/2003 rozp.1584
___________________________________________________________________________
1. Wykaz emitorów
----------------------------------------------------------------------|
| Współrzędne | Wyso |Œredni-|Ciepło |Spadek |
|
Nazwa
|--------------| koŒć |ca wylo|własciwe|tempera|
|
emitora
|
x
| y
|
|towa
|gazów
|tury
|
|
|--------------------------------------|-------|
|
|
m
| m
|
m |
m
|kJ/m3 K | st/mb |
=======================================================================
1
K1
0
0
9.0
0.15
2. Paliwo
-------------------------------------------------------------------------------|
|Wartosc opałowa |Siarka palna | Popiół
|CzęŒ-|WilRODZAJ | GATUNEK
|----------------|-------------|-----------|ci
|got|
| min. |Œrednia| max. | Œred.|max. |Œred.|palne|noŒć
-------------------------|--------|-------|------|------|-----|-----|-----|----|
|
kJ/kg
| %
| %
| % | % | % | %
|
| gaz kJ/m3
|
|
|
|
|
|
================================================================================
gaz opałowy
ziemny
34000
34400
rodzaj gazu: ziemny
3. Charakterystyka kotłów
------------------------KOCIOŁ NR 1
3.1 Nazwa kotła: Budynek
3.2 Palenisko: kocioł gazowy
3.3 Paliwo: gaz opałowy ziemny
3.4 SprawnoŒć kotła: 95 %
3.5 Nominalna wydajnoŒć kotła: 0.07 MW
3.6 Temperatura spalin za kotłem :423 st.K
3.7 Współczynnik nadmiaru powietrza: 1.80
Produkty spalania gazu opałowego - Budynek
------------------------------------------------------------------------|Lp
| Nazwa
| WskaŒniki emisji
| Standardy |
|substancji | substancji
|-----------------------| emisyjne |
|
|
|paliwo stałe :kg/t
| 2006 r.
|
|-----------------------------------|
płynne:kg/tys.l |---------- |
|
|
|
gazowe:kg/tys.m3| mg/Nm3
|
|
|
|
|
|
=========================================================================
79
Dwutlenek azotu
1.2800000
88
Dwutlenek siarki
0.0800000
159
Pył całkowity
0.3020000
172
Tlenek węgla
0.3200000
4. Podokresy obliczeniowe
------------------------4.1. Podokres obliczeniowy nr 1 - grzewczy
DługoŒć okresu w godz. = 2000
Dane meteorologiczne sezonu : zima
Œrednia temperatura okresu = 274.4 st.K
Zużycie paliwa :gaz opałowy ziemny = 7.8 tys.m3
------------------------------------------------------------------------|Nr kotła Nazwa kotła
Liczba kotłów
Liczba godzin |
|
pracy w okresie|
=========================================================================
Emitor : K1
1
Budynek
1
2000
Koniec danych
63
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
W Y N I K I
Bmax = Qnom x 3600 / (Wmin x nc/100)
gdzie:
Bmax
Qnom
nc
Wmin
-
maksymalne zużycie paliwa odpowiednio w kg/h,l/h,m3/h
nominalna wydajnoŒć kotła [kW]
sprawnoŒć cieplna kotła [%]
minimalna wartoŒć opałowa paliwa odpowiednio
w kJ/kg lub kJ/m3
Jesli nie podano indywidualnego zuzycia paliwa na poszczególne kotły ale łšczne zużycie na
kotłownię,Œrednie zużycie paliwa na poszczególne kotły obliczane jest proporcjonalne do nominalnej
mocy kotłów ich sprawnoŒci i czasu pracy.
ZUŻYCIE PALIWA (stałe kg/h i t,płynne l/h i tys.l,gazowe m3/h i tys. m3)
-------------------------------------------------------------------|
|
|
Z u ż y c i e
p a l i w a
|
| Emitor |
Kocioł
|---------------------------------------|
|
|
| maksymalne | œrednie
|
roczne
|
====================================================================
okres: grzewczy
K1
Budynek
2.5
2.5
4.9
gaz opałowy ziemny: roczne zużycie paliwa = 7.8 tys.m3
EMISJA GODZINOWA MAKSYMALNA I ŒREDNIA
------------------------------------E pc max = ej/1000 x (1 - sk/100) x Bmax
E p10 max = ej/1000 x ((uf1/100) x (1 - sk1/100) + ...+ (ufn/100) x (1 - skn/100)) x Bmax
gdzie:
E pc max
E p10 max
uf1...ufn
sk1...skn
-
maksymalna emisja pyłu całkowitego [kg/h]
maksymalna emisja pyłu zawieszonego [kg/h]
udziały frakcji do 10 mikr. w pyle za kotłem [%]
wartoœci skutecznoœci odpylania dla frakcji do 10 mikr.,[%]
Emisja zanieczyszczeń:
E max = ej/1000 x Bmax
gdzie
ej
- wskaznik emisji zanieczyszczenia w kg odpowiednio na tone,tys.l,tys.m3 paliwa
Emisja średnia liczona wg wzorów jak dla emisji maksymalnej z następującymi różnicami :
- w miejsce maksymalnego zużycia paliwa przyjęto średnie zużycie
- w miejsce maksymalnej zawartości siarki palnej i popiołu przyjęto zawartości średnie.
OBLICZENIE EMISJI GODZINOWEJ
---------------------------Okres : grzewczy; Kocioł: Budynek
----------------------------------Dwutlenek azotu
E maks = 1.2800/1000 kg/tys.m3 x 4.5 m3/h = 0.0057 kg/h
Dwutlenek siarki
E maks = 0.0800/1000 kg/tys.m3 x 4.5 m3/h = 0.0004 kg/h
pył całkowity
E max =0.3020 kg/tys.m3/1000
x 4.5 m3/h = 0.0013 kg/h
pył zawieszony
E max = 0.0013 kg/h
Tlenek węgla
E maks = 0.3200/1000 kg/tys.m3 x 4.5 m3/h = 0.0014 kg/h
64
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
ZESTAWIENIE EMISJI GODZINOWEJ MAKSYMALNEJ I ŒREDNIEJ ORAZ ROCZNEJ
---------------------------------------------------------------------------------|
Emisja 1-godz. maksymalna
|Emisja 1-godz. œr. | Emisja
Substancja
|---------------------------------|-------------------| roczna
|
obliczona
| dopuszczalna
|obliczona|dopuszcz.|
-----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
kg/h |mg/Nm3| kg/h
|mg/Nm3|
kg/h |
kg/h |
t
==================================================================================
1. Okres: grzewczy 2000 godz.
---------------------------------Emitor: K1
Kocioł: Budynek 1 szt.
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
pył całkowity
pył zawieszony
Tlenek węgla
0.006
0.000
0.001
0.001
0.001
0.006
0.000
0.001
0.001
0.001
0.006
0.000
0.001
0.001
0.001
0.006
0.000
0.001
0.001
0.001
0.011
0.001
0.003
0.003
---------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYRZUTU SPALIN.
Vn
= B x [1.09 x W/(4.19 x 1000) + 0.446 +
(wn - 1) x 1.09 x W /(4.19 x 1000) - 0.28]
(Paliwo gazowe)
Vrz = Vn x Ts / 273
vsp = Vrz x 4 / (pi x d
Ts
x d x 3600)
= Tsk - dh x h
gdzie
Vn - natężenie przepływu gazów w warunkach normalnych [Nm3/h]
Vrz - jw,w warunkach rzeczywistych [m3/h]
vsp - predkoŒć odlotowa gazów [m/s]
Ts - temperatura gazów na wylocie z emitora [K]
B
zużycie
paliwa;maksymalne
dla
obciżenia
maksymalnego
Œredniego,odpowiednio w kg/h,l/h,m3/h
W
- wartoŒć opałowa paliwa,odpowiednio minimalna lub Œrednia
wn - współczynnik nadmiaru powietrza
Tsk - temperatura gazów za kotłem [K]
h
- wysokoŒć geometryczna emitora [m]
d
- wewnętrzna Œrednica wylotowa emitora [m]
dh - spadek temperatury na 1 mb materiału emitora [K/m]
OBCIĽŻENIE MAKSYMALNE - okres : grzewczy emitor : K1
Kocioł: Budynek
Vn1 = 4.46 m3/h x (1.09 x 34000 /(4.19 x 1000) kJ/m3
+ 0.446 + (1.80 - 1) x 1.09 x 34000 /(4.19 x 1000) kJ/m3
- 0.28) = 71.72 Nm3/h
Ts
= 423.0 K - 8.0 m x 0.0 K/m = 423.0 K
Vrz = 71.72 Nm3/h x 423.0 / 273
= 111.12 m3/h
vsp = 4 x 111.12 m3/s /(3,14 x 0.15 m x 0.15 m x 3600) = 1.75 m/s
OBCIĽŻENIE MAKSYMALNE - okres : grzewczy emitor : K2
Kocioł: Motel
Vn1 = 4.46 m3/h x (1.09 x 34000 /(4.19 x 1000) kJ/m3
+ 0.446 + (1.80 - 1) x 1.09 x 34000 /(4.19 x 1000) kJ/m3
- 0.28) = 71.72 Nm3/h
Ts
= 423.0 K - 8.0 m x 0.0 K/m = 423.0 K
Vrz = 71.72 Nm3/h x 423.0 / 273
= 111.12 m3/h
vsp = 4 x 111.12 m3/s /(3,14 x 0.15 m x 0.15 m x 3600) = 1.75 m/s
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYRZUTÓW SPALIN
65
rzeczywiste
dla
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
----------------------------------------------------------------|
| Natężenie przepływu
|Temperatura| PrędkoŒć
|
| Emitor
|
spalin
| spalin
| wylotu
|
|
|------------------------|------------------------|
|
|
Nm3/h
|
m3/h
|
st.K
|
m/s
|
=================================================================
Obciążenie maksymalne - grzewczy
--------------------------------K1
72
111
423
1.75
I. ZGLOSZENIE INSTALACJI - KOTŁY
-------------------------------------------------------------------------------|Lp |
Kocioł
|Nominalna |Zanieczyszczenie
| Emisja maksymalna |
|
|
|moc cieplna|
|
1-godz.
|
|----|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|
|
|
MW
|
|mg/Nm3 |
kg/h
|
================================================================================
1
Budynek stacji - paliwo: gaz opałowy
0.042
Dwutlenek azotu
0.00571
Dwutlenek siarki
0.00036
Pył całkowity
0.00135
II. ZGŁOSZENIE INSTALACJI - EMITORY
---------------------------------------------------------------------------|Lp | Emitor
| Zanieczyszczenie
|Emisja maksymalna 1-godz.|
|----|------------------|------------------------|-------------------------|
|
|
|
| mg/Nm3
|
kg/h
|
============================================================================
1
K1
h geom. = 9.0 m
średnica =0.15 m
Kotły: Budynek stacji paliw 1 szt.
----------------------Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył całkowity
III. ZGŁOSZENIE INSTALACJI
1.
2.
3.
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył całkowity
0.00571
0.00036
0.00135
- EMISJA ROCZNA OBIEKTU W T/ROK
0.023
0.001
0.005
Emisja roczna obliczona na podstawie emisji średniej.
Koniec obliczeń
14.2.1.4. Parametry techniczne urządzeń i emitorów
Emitory punktowe
---------------------------------------------------------------------------|
| Współrzędne
| Wyso |Średni-|Temp.
|Cieplo
Lp |
|---------------| kość |ca wylo|wylotowa|wlasciwe
|
Nazwa emitora
|
x
|
y
|
|towa
|gazów
|gazow
|
|-----------------------------------------------|
|
m
|
m
|
m |
m
| st.K |kJ/m3 K
============================================================================
1
K
663
839
6.0
0.15
420.0
2
D Pb
665
838
0.6
0.05
298.0
3
D ON
663
838
0.6
0.05
298.0
4
D LPG
663
836
0.6
0.05
298.0
5
N Pb
665
835
0.8
0.10
298.0
6
N ON
663
844
0.8
0.10
298.0
7
N LPG
664
844
0.8
0.10
298.0
66
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.1.5. Opad pyłu
Przeprowadzone obliczenia opadu pyłu wykazały, iż maksymalny opad pyłu wynosi 28
g/m2*rok i jest mniejszy od dopuszczalnego opadu pyłu, który wynosi 200 g/m2*rok.
14.2.1.6. Wartości
największe z obliczonych – Stężenie średnioroczne
[ g/m3]
Benzen - Stężenie średnioroczne
10
5,40
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
1,463
Wartość odniesienia
[ g/m3]
5,4
5
1,46
0
obliczona
Dwutlenek azotu - Stężenie średnioroczne
dopuszczalna
37,80
40
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
30
0,365
20
10
Wartość odniesienia
[ g/m3]
0,37
0
37,8
Wsch.
Dwutlenek siarki - Stężenie średnioroczne
18,00
20
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
15
0,023
10
5
Wartość odniesienia
[ g/m3]
Zach.
0,02
0
18,000
67
obliczona
dopuszczalna
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Pył zawieszony - Stężenie średnioroczne
5
Wartość największa z
obliczonych
[ g/m3]
4,00
0,043
0,04
0
Wartość odniesienia
[ g/m3]
4,000
obliczona
Ksylen - Stężenie średnioroczne
Wartość największa z
obliczonych
[ g/m3]
9,00
10
0,365
dopuszczalna
5
0,37
Wartość odniesienia
[ g/m3]
0
9,0
obliczona
Toluen - Stężenie średnioroczne
1,431
Wartość odniesienia
[ g/m3]
9,0
Węglowodory
alifatyczne
5
1,43
0
obliczona
-
Stężenie
średnioroczne
Wartość największa z
obliczonych
[ g/m3]
9,00
10
Wartość największa z
obliczonych
[ g/m3]
dopuszczalna
900,00
1000
800
600
30,010
400
200
Wartość odniesienia
[ g/m3]
dopuszczalna
30,01
0
900,00
obliczona
68
dopuszczalna
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.1.7. Wartości największe z obliczonych – Stężenie 1-godzinne [ g/m3]
Benzen - Stężenie 1-godzinne
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
30
30,00
20,40
20
20,396
10
0
Wartość odniesienia
[ g/m3]
30,00
Dwutlenek azotu - Stężenie 1-godzinne
obliczona
dopuszczalna
210,00
250
200
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
12,06
150
100
12,06
50
Wartość odniesienia
[ g/m3]
0
210,00
Dwutlenek siarki - Stężenie 1-godzinne
obliczona
dopuszczalna
350,00
400
300
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
0,76
200
100
Wartość odniesienia
[ g/m3]
0,76
0
350,00
obliczona
Pył zawieszony - Stężenie 1-godzinne
280,00
300
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
1,426
200
100
Wartość odniesienia
[ g/m3]
dopuszczalna
1,43
0
280,00
69
obliczona
dopuszczalna
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Tlenek węgla - Stężenie 1-godzinne
30000
3000
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
12,060
2000
1000
Wartość odniesienia
[ g/m3]
12,06
0
30000,00
obliczona
Toluen - Stężenie 1-godzinne
dopuszczalna
100,00
100
80
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
19,96
60
19,96
40
20
Wartość odniesienia
[ g/m3]
0
100
obliczona
Węglowodory alifatyczne - Stężenie 1-godzinne
dopuszczalna
3000,00
3000
Wartość największa z obliczonych
[ g/m3]
426,308
2000
1000
Wartość odniesienia
[ g/m3]
426,31
0
3000,00
70
obliczona
dopuszczalna
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.2.
Przedstawienie zagadnień w formie graficznej
Rysunek 8. Mapa rozprzestrzeniania się dwutlenek siarki – stężenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Dwutlenek siarki
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
0.760
680
850
0.0
(D1 = 350.00 ug/m3 )
71
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rysunek 9. Mapa rozprzestrzeniania się pył PM10 – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
---------------------------------------------------------------------------------Pyl zawieszony
Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.043
39.000
650
850
0.0
72
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rysunek 10. Mapa rozprzestrzeniania się dwutlenku azotu - stężenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek azotu
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
12.060
680
850
0.0
(D1 = 210.00 ug/m3 )
73
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rysunek 11. Mapa rozprzestrzeniania się ksylenu – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
---------------------------------------------------------------------------------Ksylen
Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.745
9.000
660
840
0.0
74
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rysunek 12. Mapa rozprzestrzeniania się tlenku węgla - stężenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
---------------------------------------------------------------------------------Tlenek węgla
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
12.060
680
850
0.0
D1 = 30000.00 ug/m3
75
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rysunek 13. Mapa rozprzestrzeniania się benzen – stężenia średnioroczne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
---------------------------------------------------------------------------------Benzen
Stężenie średnioroczne
ug/m3
1.463
5.400
660
840
0.0
76
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rysunek 14. Mapa rozprzestrzeniania się węglowodory alifatyczne – stężenia 1-godzinne
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
---------------------------------------------------------------------------------Węglowodory alifatyczne
Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
426.308
660
830
0.0
D1 = 3000.00 ug/m3
77
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.3.
Zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego (gospodarka wodno –
ściekowa)
14.2.3.1. Zapotrzebowanie na wodę do celów:
sanitarno-socjalnych
-
w ilości ok. 2 m3/dobę z sieci wodociągowej
technologicznych
-
brak
14.2.3.2. Ścieki bytowe
Ścieki bytowe w ilości ok. 2 m3/d do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności do
30 m3.
14.2.3.3. Ścieki komunalne
Brak
14.2.3.4. Ścieki przemysłowe
Brak
14.2.3.5. Wody opadowe
Ilość ścieków opadowych odprowadzanych kanalizacją zależy od następujących czynników;
natężenia opadu, czasu jego trwania, wielkości i charakteru zlewni oraz jej szczelności, co zostało
wyrażone wzorem:
Q=qx
x
xF
gdzie:
Q
- ilość wód opadowych [dm3/s]
q
- natężenie deszczu [dm3/s ∙ ha]
- współczynnik opóźnienia
współczynnik spływu powierzchniowego
F
- powierzchnia zlewni [ha]
Według wytycznych technicznych projektowania sieci kanalizacyjnych, przy obliczaniu
kanałów deszczowych i ogólnospławnych, natężenie deszczu "q" określać należy z zależności:
78
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
q = A : t0,667
gdzie:
A - współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi:
A = 6,631 *
3
H2 C
gdzie:
H - suma średnich opadów rocznych [mm]
C - ilość lat przypadająca na jedno zdarzenie deszczu o natężeniu "q" lub większym
t - czas trwania deszczu [min.]
W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w §19.1 zapisano: „Wody opadowe i roztopowe
ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące: z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych (…) w ilości, jaka powstaje z opadów o
natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny
zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/ zawiesin ogólnych
oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych”.
Bilans odwadnianych powierzchni:
Q = q x Y x F
gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha]
q - natężenie deszczu [dm3/s/ha]
Ψ - współczynnik odpływu przyjęto:
Dachy kryte papą lub blachą
0,9
Teren utwardzony
0,9
Kostka
0,8
Asfalt
0,75
Kamień
0,75
Żwir, drogi żwirowe
0,15
Zabudowa miejska gęsta
0,7
Zabudowa zwarta
0,5
Zabudowa luźna
0,3
Zabudowa jednorodzinna, willowa
0,25
Teren niezabudowany
0,1
Parki, łąki, tereny rekreacyjne
0,01
Tereny zielone
0,01
Dla deszczu o prawdopodobieństwie 100%
Natężenie deszczu dla prawdopodobieństwa wystąpienia
79
opadu
raz
na
rok
(C=1)
-
100%
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
wyniesie:
dla
H=
t=
C=
q=
700
15
1
82,27
[mm]
[min]
[dm3/s/ha]
Ilość wód opadowych z określonej zlewni można obliczyć z zależności:
Q = qxYxF
[dm3/sek. x ha]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha]
q - natężenie deszczu [dm3/s/ha]
Qc1=
4,62 [dm3/sek. x ha]
Przyjęte rozwiązania decydują o braku oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na
środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.
14.2.4.
Ochrona przed hałasem
Głównymi źródłami hałasu podczas pracy Zakładu są samochody wjeżdżające na teren stacji
paliw,
a zwłaszcza
czynności
manewrowe
(czynności
„startów”,
zatrzymań
i hamowań
samochodów).
Klimat akustyczny w rejonie lokalizacji planowanej stacji paliw związany jest głównie
z emisją hałasu komunikacyjnego z okolicznych dróg. Na etapie wykonywania niniejszego raportu
nie wykonywano badań akustycznych w terenie.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku formułuje zasady ochrony środowiska
przed hałasem wywołanym przez Zakłady pracy. Określono w nim dopuszczalne poziomu dźwięku
w różnych strefach środowiska, przyjmując jako podstawę oceny hałasu wartość poziomu dźwięku.
Dla pojedynczej operacji w środowisku określa się wartością ekspozycyjnego poziomu
dźwięku A. Ekspozycyjny poziom dźwięku A jest to poziom dźwięku pojedynczego zdarzenia
akustycznego. Dopuszczalne wartości wymienionych parametrów określono w tabeli - w załączniku
do w/w rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Środowiska
długotrwały i średni dopuszczalny poziom hałasu wyraża się równoważnym poziomem dźwięku A
w [dB] dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej, a także terenów
wypoczynkowo - rekreacyjnych poza miastem wynosi 55 dB w porze dnia (przedział czasu
odniesienia równy 16 godz.) i 45 dB w porze nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom).
80
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Obliczenia hałasu wykonano przy pomocy programu komputerowego SON2 służącego do
określania zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska naturalnego.
Program uwzględnia źródła punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, źródła liniowe,
powierzchniowe, źródła – typu budynki oraz ruch drogowy.
Program oblicza poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru
dla
propagacji
z wiatrem, przy uwzględnieniu tłumienia wynikającego z:
•
rozbieżności geometrycznej
•
pochłaniania przez atmosferę
•
wpływu gruntu,
•
obecności ekranów (trzy drogi fali dźwiękowej)
Odbicia pochodzące od powierzchni pionowych i dachów rozpatrywane są jako źródła
pozorne, zwiększające poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru.
W programie przyjęto zasadę, że źródła pozorne uwzględnia się, jeśli odległość między
źródłem dźwięku a powierzchnią odbijającą
jest większa od 1,5 m. Uwzględniane są odbicia
pierwszego rzędu.
Odbicia od gruntu nie są rozpatrywane jako źródła pozorne, ponieważ wpływ gruntu
uwzględniany jest w obliczeniach.
Dyrektywa UE 2002/49/EC
przemysłowego zgodnie z
zaleca krajom członkowskim obliczanie propagacji hałasu
normą ISO 9613-2 oraz
obliczanie propagacji hałasu drogowego
w oparciu o normę francuską XPS 31-133.
Norma XPS 31-133 zaleca wyznaczanie emisji hałasu drogowego w oparciu o opracowanie
"Guide du Bruit des Transportes Terrestres – Fascicule Prevision des Niveaux Sonores", zaś
wyznaczanie imisji hałasu drogowego zgodnie z
modelem obliczeniowym NMPB-Routes 96,
obowiązującym we Francji od roku 1997. Program SON2 oparty jest na modelu obliczeniowym
propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą PN-ISO 9613-2.
Do obliczeń przyjęto, iż wszystkie w/w operacje przebiegają równocześnie. Wybrano, więc
wariant najbardziej niekorzystny dla środowiska.
Źródłem dźwięku będą samochody manewrujące na placu i parkingach. Poziom
emitowanego przez nie dźwięku oraz jego rozkład w funkcji odległości obliczono za pomocą
81
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
programu SON2. Zrobiono tak z uwagi na fakt, że w odniesieniu do oceny hałasu parkingów
istniejących i projektowanych zaleca się stosowanie wyłącznie metody obliczeniowej.
Metody pomiarowej nie zaleca się ze względu na to, że hałas parkingów i dojazdów jest na
ogół porównywalny lub mniejszy od poziomu hałasu blisko położonych tras komunikacyjnych.
Parking samochodowy i miejsce tankowania jest rozważane są jednorodna funkcjonalnie
powierzchnia, przy czym do opisu geometrycznego przyjmuje się schemat geometrii parkingu
przyjęty w metodzie obliczeniowej tj.
układ miejsc postojowych wzdłuż odcinków o zadanych współrzędnych początku i
końca,
współrzędne przecięcia osi dróg; dojazdowej i wyjazdowej z granicą parkingu.
Opis ruchu parkowania opiera się o następujący zbiór parametrów
liczbę miejsc postojowych na parkingu [ns];
natężenie ruchu parkowania wyrażone poprzez średnie natężenie ruchu (liczba
wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów) w czasie obserwacji T;
średnią prędkość jazdy po parkingu vs
Emisja hałasu z obszaru parkingu jest wynikiem superpozycji hałasu pojazdów
samochodowych w ruchu parkowania. Ze względu na emisję hałasu przyjmuje się podział pojazdów
na dwie klasy:
pojazdy "lekkie" (samochody osobowe i dostawcze o procentowym udziale
określonym współczynnikiem pl) , LAW = 82 dB
pojazdy "ciężkie" ( autobusy, samochody ciężarowe, motocykle) o procentowym
udziale (pc) , LAW = 86.5 dB
Ruch parkowania jest sekwencją następujących operacji podstawowych:
j=1
- postój z włączonym silnikiem
j=2
- manewr startu
j=3
- jazda
j=4
- hamowanie
Liczba (N) zdarzeń dźwiękowych będących sekwencjami operacji podstawowych (np. 1 + 2
+3 lub 3 + 4) zależy od natężenia ruchu parkowania i jest równy (nn), lub (nd) w zależności od czasu
przyjętego do oceny uciążliwości hałasu parkingu.
82
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Do obliczeń równoważnego poziomu „A" hałasu LAeg i chwilowego poziomu maksymalnego
LAM stosuje się zastępczy model punktowego źródła dźwięku w warunkach losowych zmian jego
położenia w ustalonym układzie miejsc postojowych.
Statystyczna wartość średnia ekwiwalentnego poziomu (LAeq) na podstawie (M) prób (N)
elementowych jest równa:
LAeq
1
10 lg
M
n 1
LAeqk
n M
przy czym LAeqk to ekwiwalentny w czasie (T) poziom hałasu w punkcie obserwacji od (N)
wjazdów i wyjazdów pojazdów samochodowych reprezentowanych punktowymi źródłami
zastępczymi wyznacza się za pomocą wzoru:
LAeq 10 lg
t n 1 0,1( L Aoi
10
T n M
Aki
dj2
przy czym :
LAoi = LAwi - 10 lg 4 di
gdzie:
LAwi - poziom mocy akustycznej źródła reprezentującego wjazd lub wyjazd samochodu,
di
- odległość między punktem obserwacji, a aktualnie wylosowanym położeniem źródła
o współrzędnych (xi, yi),
Aki = Ar + Ag + Ap + Am
gdzie:
Ar - tłumienie związane ze wzrostem odległości od źródła,
Ag - tłumienie związane z przejściem fali akustycznej nad powierzchnią gruntu,
Ap - tłumienie przez powietrze,
Am - wpływ warunków meteorologicznych
Natężenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji T=16 h wynosi 100 pojazdy.
Przyjęte do obliczeń równoważne wartości poziomów dźwięku A, występujące w kolejnych
przedziałach czasu odniesienia zawartych w długotrwałym przedziale czasu, dla wyszczególnionych
83
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
powyżej prac, zostały obliczone jako wypadkowe uwzględniające okresowość i przemienność ich
występowania, w okresie czasu normatywnego T.
Wypadkowe równoważne wartości poziomów dźwięku dla rozpatrywanego źródła hałasu,
obliczono ze wzoru:
n
10 0,1LWi ); [dB]
LAW wyp 10 log(
n 1
Poziom (A) mocy akustycznej LMA pojedynczego pojazdu w/g instrukcji ITB 338/2003
załącznik nr 5 wynosi:
•
pojazdy lekkie jazda po terenie m.in. manewrowanie
- 94 dB,
•
pojazdy ciężkie jazda po terenie m.in. manewrowanie
- 100 dB.
Drogi przejazdu pojazdów podzielono na elementarne odcinki o długości 10m, których
środki wyznaczają punktowe zastępcze źródła emisji źródeł liniowych. Poziom równoważnego
dźwięku dla zastępczego punktu emisji określa się ze wzoru: LAWeqi= LAWeq - 10 log n. Średnia
prędkość pojazdów osobowych wynosi 25km/h, a ciężarowych 15km/h.
14.2.4.1. Dane wprowadzone do programu:
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
DANE WEJSCIOWE
Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego
1. Nazwa projektu: Stacja paliw
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70
4. Tło akustyczne dB(A):
Pora dnia : 0
Pora nocy : 0
5. Rodzaj gruntu : grunt twardy, wskaźnik gruntu G = 0
6. Punktowe źródła hałasu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Lp |
Symbol
|
Współrzędne źródła
| Rodzaj
| LAW | tD | tN | Do |
|
|
x
y
z
| źródła
|
|
|
|
|
-------------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|
|
m
m
m
|
|dB(A) | h | h | dB |
======================================================================================================
1
1
659.3
847.5
1.0
wszechkier.
82.0
8.0
1.0
2
2
670.3
842.4
1.0
wszechkier.
82.0
8.0
1.0
3
3
661.9
834.7
1.0
wszechkier.
82.0
8.0
1.0
4
4
676.3
836.4
1.0
wszechkier.
82.0
8.0
1.0
LAW - poziom mocy akustycznej źródła nominalny
tD - czas pracy źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia
tN - czas pracy źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy
84
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
7. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta | x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
685.6 807.6
702.5
859.3 751.7
840.7
740.7
794.1 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
691.5 744.1
692.4
761.0 699.2
761.0
700.0
745.8 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
568.6 1088.1 571.2 1105.9 613.6 1081.4
610.2 1072.9 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4
795.8 924.6
800.8
940.7 816.9
935.6
810.2
920.3 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
814.4 595.8
816.1
624.6 909.3
611.9
908.5
584.7 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
163.6 507.6
168.6
522.9 177.1
518.6
172.9
503.4 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
658.5 530.5
661.0
549.2 674.6
549.2
666.9
527.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koniec danych
14.2.4.2. Podsumowanie wyników obliczeń
LAeq , dzień: wartość największa występuje w punkcie (670,840,1.2) i wynosi 67.1 dB(A)
LAeq , noc: wartość największa występuje w punkcie (670,840,1.2) i wynosi 67.1 dB(A)
14.2.4.3. Mapy rozprzestrzeniania hałasu - izofony
Na podstawie ekwiwalentnych wartości poziomu dźwięku, uzyskanych dla wszystkich
punktów obliczeniowych zlokalizowanych w węzłach siatki, na którą podzielono rozpatrywany
teren,
poprzez
wykreślenie
krzywych
równego
poziomu
dźwięku
A,
uzyskano
mapę
rozprzestrzeniania się hałasu. Rozkład linii równego poziomu dźwięku A przedstawiono na
poniższych rysunkach:
85
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Rysunek 15. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu pora dzienna – izofony + mapa
Po przeprowadzeniu obliczeń stwierdzam, że planowana przepompownia nie będzie
uciążliwa dla środowiska z uwagi na niski poziom generowanego hałasu.
86
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.5.
Gospodarka odpadami
Zakład posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Starostę Powiatu
Mieleckiego. Przed przystąpieniem do użytkowania wystąpi do organu o jego aktualizację –
zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.
14.2.5.1. Opady niebezpieczne
1. 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych,
2. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (beczki metalowe po olejach),
3. 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (opakowania z tworzyw sztucznych po olejach),
4. 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
5. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
6. 16 01 14* - Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,
7. 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż w 16 02 09 do
16 0212 (zużyte świetlówki),
8. 16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe,
14.2.5.2. Odpady inne niż niebezpieczne
1. 12 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne
niż wymienione w 15 02 02 (filtry powietrza),
2. 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,
3. 16 01 17 – Metale żelazne,
4. 16 01 18 – Metale nieżelazne,
87
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
5. 16 01 19 –Tworzywa sztuczne,
6. 16 01 22 – Inne nie wymienione elementy (uszczelki gumowe),
7. 16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
14.2.5.3. Szczegółowy opis odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne
1. ZUŻYTE, URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY (ZUŻYTE ŚWIETLÓWKI)
KOD 16 0213
Charakterystyka i skład odpadów:
Wśród odpadów zawierających rtęć poważną grupę stanowią źródła światła, a więc świetlówki oraz lampy wysokoprężne rtęciowe i sodowe. Zawartość rtęci w świetlówkach mieści się w
zakresie od 15 do 150 mg w zależności od producenta lamp (średnio 40 mg w lampie).
Skład odpadów to: metaliczna rtęć, szkło techniczne, końcówki aluminiowe, proszek
luminoforowy.
Lampy fluorescencyjne stanowią bardzo efektywne źródło światła ze względu na ich długą
żywotność i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Jednak ze względu na zawartość rtęci, która jest
bardzo niebezpiecznym metalem, należy postępować z nimi ostrożnie. W przypadku dostania się
rtęci do środowiska następuje włączenie jej w obieg geochemiczny oraz w łańcuch żywieniowy
człowieka.
Miejsce i ilości powstawania odpadów
Lampy fluorescencyjne (świetlówki, sodówki) jako odpad powstaje w momencie wymiany
zużytych lamp na nowe. Na terenie pomieszczeń produkcyjnych i biurowych znajduje się ok. 20
punktów oświetleniowych w pomieszczeniach.
Ilość powstających odpadów w skali roku wyniesie nie więcej niż 0,05 Mg. Ilość zużytych
lamp można ustalić na podstawie dokonywanych zakupów.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Lampy fluorescencyjne stanowią odpad przeznaczony do unieszkodliwiania. Po dokonanej
wymianie, zużyte lampy fluoroscencyjne pakowane są w oryginalne tekturowe opakowania. Miejsce
88
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
czasowego ich gromadzenia znajduje się w wydzielonym miejscu pomieszczenia magazynu. Teren
zadaszony o wybetonowanym podłożu, zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
Odpady gromadzone są czasowo w miejscu oznaczonym napisem "zużyte świetlówki –16 02
13".
W miejscu gromadzenia tego odpadu zapewnione będą warunki wykluczające możliwość
powstania stłuczki. Jeżeli jednak dojdzie do stłuczenia lampy całość będzie przetrzymywana
w szczelnym metalowym pojemniku.
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, przez firmy posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, w tym na transport i wykorzystanie lub
unieszkodliwianie. Obecnie wszystkie lampy znajdujące się na terenie firmy są nowe i nie ma
zużytych lamp.
Odpad ten będzie poddawany recyklingowi - odzysk materiałów: szkła aluminium i rtęci.
Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
Zmniejszenie ilości powstającego odpadu uzyskano w firmie poprzez:
•
racjonalne oświetlenie pomieszczeń (niedopuszczanie do całodobowego oświetlenia),
•
stosowanie lamp o jak najdłuższym czasie eksploatacji,
•
serwisowanie wymiany przepalonych lamp przez specjalistyczną firmę,
•
odpady gromadzone są selektywnie z należytą starannością, zabezpieczone przed
uszkodzeniem i dostaniem się rtęci do środowiska,
2. BATERIE I AKUMULATORY OŁOWIOWE KOD 16 0213
Charakterystyka i skład odpadów:
Akumulatory są odpadem niebezpiecznym, ponieważ zawierają składniki stanowiące
zagrożenie dla środowiska (kwas siarkowy, ołów i jego związki). W trakcie eksploatacji płyty
89
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
ołowiane ulegają zasiarczeniu, a na dnie akumulatora zbiera się szlam ołowiano - siarkowy. Okres
eksploatacji akumulatora wynosi 3-5 lat i jest uzależniony od warunków eksploatacji oraz
sprawności zasilanego układu elektrycznego. Zużyte akumulatory składają się z trzech
podstawowych elementów: obudowy wykonanej
z tworzywa sztucznego, płyt ołowianych,
elektrolitu (19% wodny roztwór kwasu siarkowego). Sklepy i punkty sprzedaży z dniem 01.01.2002
r. zgodnie z Ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Dz. U. z dnia 11.05.2001r, Nr 63
póz. 639, zobowiązane są do: przy zakupie nowego akumulatora przyjąć zużyty akumulator
zachowującego podstawowe parametry konstrukcyjne, a w przypadku braku takiego akumulatora
pobrać opłatę depozytową w wysokości: 30,00 zł za sztukę i fakt ten potwierdzić na fakturze VAT
lub paragonie fiskalnym,
Miejsce powstawania odpadów:
Odpady powstają na skutek wykonywania prac na stanowiskach technicznych w związku
z wykonywaniem usług.
Szacunkowa ilość wytworzona w ciągu roku 0,6 Mg
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady te będą gromadzone w wydzielonym miejscu pomieszczenia magazynowego. Jest to
obudowane, zadaszone
i
zabezpieczone
przed
oddziaływaniem
czynników
atmosferycznych pomieszczenie magazynowe. Odpady gromadzone są czasowo w miejscu
oznaczonym napisem „AKUMULATORY OŁOWIOWE - 16 06 01".
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, przez firmy posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, w tym na transport i wykorzystanie lub
unieszkodliwianie.
Odpad ten będzie poddawany recyklingowi.
90
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
3. SORBENTY, MATERIAŁY FILTRACYJNE(W TYM FILTRY OLEJOWE NIE UJĘTE W INNYCH
GRUPACH), TKANINY DO WYCIERANIA (NP. SZMATY, ŚCIERKI) I UBRANIA OCHRONNE
ZANIECZYSZCZONE SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI KOD 15 02 02
Charakterystyka i skład odpadów:
Odpad ten stanowi zabrudzona pyłem, tłuszczami i związkami ropopochodnymi odzież
ochronna, czyściwo i sorbenty. Do podstawowych sorbentów używanych w zakładzie należą:
szmaty, trociny, piasek, diatomit. Zanieczyszczone materiały włókiennicze, z domieszką tekstyliów,
elementów skórzanych. Zanieczyszczenia zawarte w odpadzie ulegają częściowemu wymywaniu
wodą. Materiał ma dobre właściwości paliwowe ze względu łatwopalność odpad stanowi zagrożenie
pożarowe.
Miejsce powstawania odpadów:
Odpady powstają na skutek wykonywania prac na stanowiskach technicznych, oraz w
związku z produkcyjną działalnością firmy, i eksploatacji taboru samochodowego.
Orientacyjną ilość zużytych odpadów można ustalić na podstawie dokonywanych zakupów
sorbentów i środków ochrony osobistej, będzie to około 2,0Mg/rok
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady te będą gromadzone w szczelnej stalowej beczce, ustawionej w wydzielonym
miejscu pomieszczenia magazynowego. Jest to obudowana, zadaszona i zabezpieczone przed
oddziaływaniem czynników
atmosferycznych
wiata
magazynowa.
Odpady gromadzone są
czasowo w miejscu oznaczonym napisem „ZUŻYTE SORBENTY, CZYŚCIWO I ODZIEŻ OCHRONNA
- 15 02 02".
91
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, przez firmy posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, w tym na transport i wykorzystanie lub
unieszkodliwianie.
Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
•
wdrożenie systemu utrzymania porządku w pomieszczeniach,
•
zmniejszenia ilości powstających odpadów przypadkowych (np. rozchlapków),
•
zakup odzieży roboczej lepszej jakości,
•
odpady gromadzone są selektywnie z należytą starannością, zabezpieczone przed
wymywaniem zanieczyszczeń do środowiska,
•
przeprowadzanie szkoleń w celu: ograniczenia ilości odpadów przypadkowych oraz
niewłaściwego postępowania z odpadami,
4. PŁYNY ZAPOBIEGAJĄCE ZAMARZANIU ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE KOD 16
01 14
Miejsce powstawania odpadów:
Odpady powstają na skutek wykonywania prac na stanowiskach technicznych, w związku
z świadczeniem usług.
Szacunkowa ilość wytworzona w ciągu roku to 5,0 Mg/rok
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady te będą gromadzone w szczelnej stalowej beczce, ustawionej w wydzielonym
miejscu pomieszczenia magazynowego. Jest to obudowana, zadaszona i zabezpieczone przed
oddziaływaniem czynników atmosferycznych wiata magazynowa.
92
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, przez firmy posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, w tym na transport i wykorzystanie lub
unieszkodliwianie.
5.
OPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH LUB NIMI
ZANIECZYSZCZONE ( opakowania z tworzyw sztucznych) kod 15 01 10
Charakterystyka i skład odpadów:
Zużyte opakowania wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych (PET, PP, PS, PE,
PEHD, PELD, PVC, PC). Wykazują się one dużą różnorodnością materiałową i asortymentową. Są to
zarówno odpady wielkoelementowe, jak i drobne elementy. Odpad ten stanowią głównie folia
pakunkowa, worki, woreczki, uszkodzone wieszaki, itp.
Miejsce powstawania odpadów:
Odpady powstają na skutek wykonywania prac na stanowiskach technicznych, w związku
z świadczeniem usług.
Szacunkowa ilość wytworzona w ciągu roku to 1,2 Mg/rok
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady te będą gromadzone w pojemnikach do tego celu przystosowanych ustawionej
w wydzielonym miejscu obok budynku usługowego. Jest to obudowana, zadaszona i zabezpieczone
przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych wiata magazynowa.
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, przez firmy posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, w tym na transport i wykorzystanie lub
unieszkodliwianie.
93
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
6. OPAKOWANIA Z METALI ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY WZMOCNIENIA
KONSTRUKCYJNEGO, WŁĄCZNIE Z PUSTYMI POJEMNIKAMI CIŚNIENIOWYMI KOD 15 01 11
Charakterystyka i skład odpadów:
Zużyte opakowania metalowe pozostałości po środkach konserwujących lub smarowych,
zawierające gazy pod wysokim ciśnieniem.
Miejsce powstawania odpadów:
Odpady powstają na skutek wykonywania prac na stanowiskach technicznych, w związku
ze świadczeniem usług.
Szacunkowa ilość wytworzona w ciągu roku to 0,06 Mg/rok
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady te będą gromadzone w pojemnikach do tego celu przystosowanych ustawionej
w wydzielonym miejscu obok budynku usługowego. Jest to obudowana, zadaszona i zabezpieczone
przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych wiata magazynowa.
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, przez firmy posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, w tym na transport i wykorzystanie lub
unieszkodliwianie.
14.2.5.4. Odpady inne niż niebezpieczne
1. OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY KOD 15 01 01
Charakterystyka i skład odpadów:
Zużyte opakowania stanowią 1/3 masy i 1/2 objętości powstających odpadów komunalnych.
Wykazują się one dużą różnorodnością materiałową i asortymentową. Odpad ten stanowią głównie
kartony, pudła, pudełka, papier do pisania, gazety, tektura falista, tuleje, gilzy oraz worki i torby
papierowe. Nie zawierają pozostałości substancji trujących i niebezpiecznych.
94
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Miejsce i ilości powstawania odpadów
W większości odpady te pochodzą z opakowań zakupionych artykułów, surowców oraz
ścinki z konfekcjonowania i pakowania własnych elementów. Odpady powstają w związku z
prowadzoną działalnością usługową oraz funkcjonowaniem biura i użytkowaniem pomieszczeń
socjalnych. Ilość powstających odpadów w skali roku wyniesie nie więcej niż 5,0Mg.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Makulatura stanowi odpad przeznaczony do wykorzystania.
Odpady te czasowo będą magazynowane w stalowych koszach siatkowy ustawionych
w wydzielonych miejscach pod zadaszeniem zabezpieczone przed wilgocią. Odpady gromadzone są
czasowo w miejscach oznaczonych napisem "opakowania z papieru i tektury-15 01 01".
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten będzie na bieżąco przekazywany do wykorzystania firmom posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, głównie skupom makulatury. Transport
będzie zapewniał odbiorca lub wytwórca.
2. TWORZYWA SZTUCZNE KOD 16 01 19
Charakterystyka i skład odpadów:
Zużyte części samochodowe wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych (PET, PP, PS,
PE, PEHD, PELD, PVC, PC). Wykazują się one dużą różnorodnością materiałową i asortymentową. Są
to zarówno odpady wielkoelementowe, jak i drobne elementy. Nie zawieraj ą pozostałości substancji
trujących i niebezpiecznych.
Miejsce i ilości powstawania odpadów
Odpady powstają w związku z prowadzoną działalnością usługową. Ilość powstających
odpadów w skali roku wyniesie nie więcej niż w 2,6 Mg.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Tworzywa stanowią odpad przeznaczony do wykorzystania. Odpady te czasowo będą
magazynowane w stalowych koszach siatkowych ustawionych w wydzielonych miejscach pod
zadaszeniem zabezpieczone przed wilgocią.
95
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten będzie na bieżąco przekazywany do wykorzystania firmom posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, głównie skupom makulatury. Transport
będzie zapewniał odbiorca lub wytwórca.
3. METALE ŻELAZNE KOD 16 01 17
Charakterystyka i skład odpadów:
Zużyte części samochodowe wykonane z żelaza i stali. Wykazują się one dużą
różnorodnością materiałową i asortymentową. Są to zarówno odpady wielkoelementowe, jak i
drobne elementy. Nie zawierają pozostałości substancji trujących i niebezpiecznych.
Miejsce i ilości powstawania odpadów
Odpady powstają w związku z prowadzoną działalnością usługową. Ilość powstających
odpadów w skali roku wyniesie nie więcej niż w 5,0 Mg.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Tworzywa stanowią odpad przeznaczony do wykorzystania. Odpady te czasowo są
magazynowane w stalowych pojemnikach ustawionych w wydzielonych miejscach pod zadaszeniem
zabezpieczone przed wilgocią.
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten będzie na bieżąco przekazywany do wykorzystania firmom posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, głównie skupom makulatury. Transport
będzie zapewniał odbiorca lub wytwórca.
4. METALE NIEŻELAZNE KOD 16 01 18
Charakterystyka i skład odpadów:
Zużyte części samochodowe wykonane z metali kolorowych. Wykazują się one dużą
różnorodnością materiałową i asortymentową. Są to zarówno odpady wielkoelementowe, jak i
drobne elementy. Nie zawieraj ą pozostałości substancji trujących i niebezpiecznych.
96
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Miejsce i ilości powstawania odpadów
Odpady powstają w związku z prowadzoną działalnością usługową. Ilość powstających
odpadów w skali roku wyniesie nie więcej niż w 2,0 Mg.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Tworzywa stanowią odpad przeznaczony do wykorzystania. Odpady te czasowo są
magazynowane w stalowych pojemnikach ustawionych w wydzielonych miejscach pod zadaszeniem
zabezpieczone przed wilgocią.
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten będzie na bieżąco przekazywany do wykorzystania firmom posiadające ważne,
wymagane prawem zezwolenia na odbiór tych odpadów, głównie skupom makulatury. Transport
będzie zapewniał odbiorca lub wytwórca.
5. INNE NIE WYMIENIONE ELEMENTY (USZCZELKI GUMOWE ITP.) KOD 16 01 22
Charakterystyka i skład odpadów:
Odpady te stanowią zużyte nie nadające się do dalszego użytku elementy gumowe z
pojazdów. Podstawowym składnikiem elementów gumowych są: polimery (naturalne i syntetyczne),
sadza techniczna i plastyfikatory. Zawierają 75% kauczuku naturalnego i syntetycznego, do 20%
stali szlachetnej, do 5% kordów z poliamidu i do 5% sadzy (a także 1,3-2,2% siarki, ok. 0,2% chloru).
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady te są gromadzone w wydzielonym miejscu utwardzonego placu.
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy,
przez firmy posiadające ważne, wymagane prawem zezwolenia na
wykorzystanie lub unieszkodliwianie. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów w postaci
zużytych opon wynosiła będzie 2 Mg/rok.
97
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
6.
SORBENTY MATERIAŁY FILTRACYJNE, TKANINY DO WYCIERANIA UBRANIA OCHRONNE
INNE NIŻ WYMIENIONE W 15 02 02 ( FILTRY POWIETRZA) KOD 15 02 03
Charakterystyka i skład odpadów:
Odpad
ten
stanowią
zużyte
filtr
powietrzne
nie
zanieczyszczone
związkami
ropopochodnymi. Odpad ten występuje w postaci stałej i składa się ze stalowej lub plastikowej
obudowy i wkładu filtracyjnego wykonanego z tkanin filtracyjnych lub perforowanej celulozy.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady te są gromadzone w wydzielonym miejscu utwardzonego placu.
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy,
przez firmy posiadające ważne, wymagane prawem zezwolenia na
wykorzystanie lub unieszkodliwianie. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów w postaci
zużytych opon wynosiła będzie 5,2 Mg/rok.
7. ZUŻYTE URZĄDZENIA INNE NIŻ WYMIENIONE W 16 02 09 DO 16 02 13 (ZŁOM
KOMPUTEROWY, PUSTE POJEMNIKI PO TUSZACH) KOD 16 02 14
Charakterystyka i skład odpadów:
Odpad ten powstaje w wyniku eksploatacji urządzeń elektronicznych będących w używaniu
firmy. Stanowią je zużyte podzespoły elektroniczne, puste tonery i pojemniki na tusz.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady te są gromadzone w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu biurowym.
Sposób gospodarowania odpadami
Odpad ten po nagromadzeniu odpowiedniej (uzasadnionej ekonomicznie) ilości będzie
usuwany z terenu firmy,
przez firmy posiadające ważne, wymagane prawem zezwolenia na
wykorzystanie lub unieszkodliwianie. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów w postaci
zużytych opon wynosiła będzie 0,02 Mg/rok.
98
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.5.5. Dodatkowe informacje w zakresie wytwarzanych odpadów
odpady gromadzone są selektywnie z należytą starannością, w celu zminimalizowania ilości
odpadów przeznaczanych do unieszkodliwiani,
przeprowadzanie szkoleń w celu: ograniczenia ilości odpadów przypadkowych oraz
niewłaściwego postępowania z odpadami,
powstawanie zwiększonej ilości odpadów nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Przy stosowanej technologii jednak brak jest możliwości całkowitego uniknięcia powstania
odpadów, mimo że ich ilość została ograniczona do minimum.
Planowane jest, także:
dalsza
minimalizacja
rodzajów
i
ilości
odpadów
przekazywanych
na
składowisko
odpadów,
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych poprzez segregację,
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca przeznaczone do
czasowego gromadzenia odpadów odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wytwarzający odpady na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr
62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany do:
uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
14.2.5.6. Ewidencja odpadów
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach prowadzona jest ścisła ewidencja w zakresie
ilości i rodzaju wszystkich wytwarzanych odpadów. Ewidencja prowadzona jest z zastosowaniem
następujących dokumentów ewidencji odpadów: karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego
rodzaju odpadu odrębnie, karty przekazania odpadu.
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca przeznaczone do
czasowego gromadzenia odpadów odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wytwarzający odpady na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62,
poz. 628 z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany do:
uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
99
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.6.
Surowce mineralne
Brak oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan surowców mineralnych.
14.2.7.
Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne
Brak źródeł promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego.
14.2.8.
Dobra materialne i dziedzictwa kultury
Brak w najbliższym otoczeniu dóbr materialnych i dziedzictwa kultury.
14.2.9.
Ochrona interesów osób trzecich
Przy dotrzymaniu warunków zawartych w niniejszym raporcie oraz uwzględnienia
warunków zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ochrona interesów
osób trzecich zostanie zapewniona w należyty sposób.
14.2.10.
Oddziaływanie
przedsięwzięcia
w
przypadku
wystąpienia
poważnej awarii
Nie występuje
14.2.11.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Teren Inwestycji zostanie utwardzony, ogrodzony i oświetlony. Należy przewidzieć w
projekcie obsadzenie terenu roślinnością niską i w zależności od lokalnych warunków zielenią
wysoką.
14.2.12.
Ochrona interesów osób trzecich
Przy dotrzymaniu warunków zawartych w niniejszym raporcie oraz uwzględnienia
warunków zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ochrona interesów
osób trzecich zostanie zapewniona w należyty sposób.
100
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
14.2.13.
Oddziaływanie na wody podziemne oraz wpływ przedsięwzięcia
na główny zbiornik wód podziemnych dębica – stalowa wola – rzeszów
(NR 425)
W rejonie planowanego przedsięwzięcia poziom wody gruntowej zalega w znacznie poniżej
planowanych
wykopów fundamentowych.
Planowane
przedsięwzięcie
nie
będzie
zatem
oddziaływały na jakość tych wód oraz kształtowanie się ich poziomu.
14.3.
ETAP LIKWIDACJI
Nie przewiduje się likwidacji obiektu lecz raczej dalszą modernizację. Uciążliwości dla tej
fazy są analogiczne jak dla fazy budowy inwestycji. Wobec małego prawdopodobieństwa likwidacji
inwestycji w przewidywanym horyzoncie czasowym można uznać ewentualne zagrożenia z tego
tytułu za mało istotne.
15.
UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
Wybrany wariant przedsięwzięcia jest najbardziej korzystny dla środowiska a zastosowane
rozwiązania techniczno – technologiczne możliwymi przy obecnej lokalizacji i obowiązujących
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji hałasu oraz zagrożenie dla gleby, wód
podziemnych i powierzchniowych.
Występujące zagrożenia nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku
a zastosowane rozwiązania techniczno – technologiczne odpowiadają najnowszym osiągnięciom
europejskim w branży. Realizacja inwestycji nie będzie miała ponadnormatywnego wpływu na ludzi,
faunę, florę, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz
wzajemne oddziaływania między tymi elementami.
Przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie droga powiatowa daje uzasadnienie dla
planowanej inwestycji w tym miejscu. Obserwowane intensywne w ostatnim okresie inwestowanie
w infrastrukturę techniczną ma znaczenie dla realizacji zamierzenia samorządu jakim jest dbałość
o wzrost aktywności gospodarczej na tym terenie. Planowana stacja może być ogniwem tej struktury
i stwarza szansę dla pomyślnej realizacji planów rozwojowych.
Przeprowadzona w poprzednim rozdziale szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, gospodarki odpadami, emisji do powietrza i emisji hałasu
101
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
wskazuje na dopasowanie przedsięwzięcia do możliwości środowiskowych wybranej lokalizacji. Ta
zgodność sprawia, że wybór wariantu przez wnioskodawcę ma uzasadnienie, a wielkość
wprowadzanego tą inwestycją oddziaływania nie stwarza zagrożeń dla ludzi, fauny i flory, gleby,
wody, powietrza i klimatu i nie zakłóca wzajemnego ich oddziaływania. Równocześnie inwestycja
może wpłynąć na podniesienie estetyki i ładu w krajobrazie tej części miejscowości poprzez trwałe
zagospodarowanie terenu.
Szczegółową analizę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w fazie jego budowy
i eksploatacji w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, emisji hałasu, gospodarki
odpadami, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem wybranego przez wnioskodawcę wariantu
przedstawiono powyżej w opracowaniu. Wykazano tam zgodność proponowanych rozwiązań
technicznych z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ta zgodność oraz skala przedsięwzięcia,
uwarunkowania lokalizacyjne oraz istniejące zagospodarowanie terenu decydują, że oceniane
przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi, faunę, florę, glebę, wodę, powietrze,
klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz. Z uwagi na niski poziom oddziaływania
bezpośredniego przedsięwzięcia na komponenty środowiska, kolejne oddziaływania pomiędzy
następnymi elementami środowiska będą na bardzo niskim poziomie bądź zupełnie nie będą
następowały.
16.
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (STANY AWARYJNE)
Istniejące potencjalne zagrożenie wystąpienia sytuacji awaryjnej wiąże się głównie z właściwościami wybuchowymi i palnymi benzyn i oleju napędowego. Należy zwrócić uwagę na
konieczność dokonania odbioru i kontroli zbiorników, wykonania prób szczelności zmontowanej
instalacji technologicznej oraz posiadania kompletu atestów fabrycznych armatury odcinającej
i zabezpieczającej. Rzetelne spełnienie tych wymagań pozwala wyeliminować wystąpienie usterek
wykonawczych poszczególnych elementów jak i całej instalacji.
Podstawową przyczyną mogącej pojawić się sytuacji awaryjnej na stacji tankowania paliw
jest nieszczelność układu. Utrzymywanie pewnej ilości paliw płynnych może potencjalnie zagrażać
niekontrolowanym jego wypływem powodowanym nieszczelnością zaworów, rurociągów czy
zbiorników. Stwarza to możliwość powstania następujących zagrożeń:
1) - wybuch,
2) - pożar,
3) - zanieczyszczenia atmosfery.
102
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Wybuch może nastąpić w sytuacji pojawienia się równocześnie dwóch czynników mieszanki wybuchowej (dla mieszaniny par benzyn z powietrzem granice wybuchowości wynoszą
od 1,3 do 7% objętości z powietrzem pod ciśnieniem 1 bara; dla mieszaniny par oleju napędowego
z powietrzem granice wybuchowości wynoszą od 1,3 do 6 % objęt. z powietrzem pod ciśnieniem 1
bara).
Omawiane paliwa płynne zaliczane są do klasy wybuchowości IIA - grupa samozapalna T3.
Wymiary stref zagrożenia wybuchem określa załącznik do rozporządzenia Ministra Przemysłu
i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 roku w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 122, poz. 576). Skutkiem wybuchu jest najczęściej pożar.
Pożar może wystąpić na skutek zapalenia się paliw płynnych (klasa niebezpieczeństwa
pożarowego III). Na stacji obowiązywać musi bezwzględny zakaz używania ognia. Stacja musi być
zabezpieczona instalacją odgromową i skutecznym uziomem. Na wypadek pożaru stacja
wyposażona powinna być w następujący sprzęt przeciwpożarowy:
a) agregaty proszkowe lub śniegowe 25 kg - szt. 3,
b) gaśnice proszkowe lub śniegowe 6 kg - szt. 3,
c) koce gaśnicze - szt. 3.
Konstrukcje stalowe znajdujące się na terenie Stacji Paliw winny być zabezpieczone
ognioochronnie w klasie odporności ogniowej na 2 godziny. Zadaszenia w stacji paliw powinny być
wykonane z elementów nie rozprzestrzeniających ognia. Skutkiem pożaru jest zanieczyszczenie
atmosfery toksycznymi produktami spalania.
Awaryjne zanieczyszczenie atmosfery może wystąpić poprzez emisję bezpośrednią par
benzyn i oleju napędowego do powietrza lub produktami spalania podczas pożaru (wybuchu).
Magazynowane paliwa płynne są mieszaniną węglowodorów, o działaniu toksycznym na organizmy
żywe. Uwolnienie więc dużej ilości par może spowodować znaczące pogorszenie jakości powietrza
zwłaszcza w najniższych, przyziemnych warstwach.
Dokonując oceny ewentualnego powstania pożaru bądź eksplozji na stacji LPG należy
uwzględnić fakt, że niebezpieczne materiały w klasie 2 do jakiej należy gaz propanowo-butanowy,
znajdują się zazwyczaj w „typowych” szczelnych i masywnych podziemnych zbiornikach
o pojemności 10.000 litrów, w związku z tym prawdopodobieństwo zapalenia się tego materiału w
zbiornikach jest małe. Nie oznacza to jednak, że stacja LPG jest obiektem pożarowo całkowicie
bezpiecznym, gdyż w czasie przepompowywania gazu z cysterny do zbiornika oraz w czasie
103
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
napełniania zbiorników pojazdów mogą występować stężenia gazu lotnego w obrębie nalewaków,
złącz itp. co przy niewielkim zaiskrzeniu może być przyczyną wybuchu (i pożaru). Ryzyko dotyczy
wszystkich osób pracujących przy obsłudze instalacji "autogazu", jak też klientów stacji LPG
aktualnie przebywających przy odmierzaczu lub jego pobliżu. Obiekty służące magazynowaniu
i dystrybucji gazu płynnego, są zagrożeniem, w sytuacji niekontrolowanego wycieku, łatwo palnej,
tworzącej mieszaniny wybuchowe z powietrzem, mieszaniny propan-butanu. Gaz propan-butan, pod
ciśnieniem własnych par, znajduje się w zbiorniku w stanie skroplonym, co stwarza
niebezpieczeństwo gwałtownego wydostania się w przypadku rozhermetyzowania instalacji.
Możliwe wypadki w przypadku niekontrolowanego uwolnienia LPG to:
wybuch z pożarem.
rozległy pożar
będący rezultatem
pożaru, co
wiąże
się
z
zagrożeniem
promieniowaniem cieplnym (pożar kulisty ognia, pożar strumieniowy, pożar
błyskawiczny).
Scenariusze ewentualnych awarii na stacji z udziałem
instalacji LPG przedstawia poniższy rysunek:
Cechą ważną obrazującą skalę niebezpieczeństwa jest
ciężar
par
względem
powietrza
równy
1,9.
Przy
niekontrolowanej emisji pary będą zalegać dolne partie
przestrzeni, mieszając się z powietrzem tworzą mieszaniny
wybuchowe. Płynny gaz tworzy palne mieszanki z powietrzem
w stężeniach wyżej wymienionych. Może być przez to
niebezpieczny, o ile jest magazynowany lub używany
w nieodpowiedni sposób. Zdarzały się przypadki, kiedy
ulatniający się gaz został przypadkowo podpalony, co
w konsekwencji prowadziło do poważnych pożarów. Kiedy
ulatniający się gaz gromadzi się na pewnej, ograniczonej
przestrzeni, zostaje zapalony, może to doprowadzić do
eksplozji. Gdy płomienie obejmą zbiornik z gazem może się on
przegrzać i pęknąć gwałtownie, co daje w efekcie ognistą kulę,
a części zbiornika zostają rozrzucone, nawet na znaczne
odległości.
Mieszanina gazu i powietrza powstająca w wyniku przecieku lub z innych przyczyn może
zostać zapalona w pewnej odległości od samego wycieku, a płomień podąża wtedy szybko
104
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
w kierunku gazu. Gaz płynny nie jest trujący i nie zagraża życiu. Najczęstszą przyczyną wypadków
przy użytkowaniu gazu płynnego jest nieprzestrzeganie podstawowych przepisów bezpieczeństwa.
Gaz płynny w odróżnieniu od olejów i benzyn nie stwarza niebezpieczeństwa zanieczyszczenia gleby
oraz wód gruntowych. Gaz ten nie jest trujący, a rozlany bardzo szybko paruje. Poniższy rysunek
przedstawia oddziaływanie stacji LPG na poszczególne komponenty środowiska.
Rysunek 16. Oddziaływanie LPG na poszczególne komponenty środowiska.
105
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
bezpośrednie
pośrednie
skumulowane,
wtórne
krótkoterminowe
średnioterminowe
długoterminowe
stałe
chwilowe
Tabela 20. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-,
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko
1
Ludzie
0
1
0
0
0
1
1
1
1
2
Fauna
0
1
0
0
0
1
1
1
0
3
Flora
0
1
0
0
0
1
1
1
0
4
Gleba
0
1
0
0
0
0
1
1
1
5
Woda
1
1
0
0
1
1
1
1
2
6
Powietrze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Hałas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Dobra kultury
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Dobra materialne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Krajobraz
0
1
0
0
2
0
0
0
2
Oddziaływanie
lp.
Komponent
Skala punktowa:
0 – brak oddziaływania
1 – oddziaływanie minimalne
2 – oddziaływanie małe
3 – oddziaływanie średnie
4 – oddziaływanie znaczące
5 – oddziaływanie bardzo duże
106
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
17.
OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.
Propozycje zapobiegania i ograniczania niekorzystnego wpływu przedsięwzięcia na
środowisko zostały opisane szczegółowo w każdym punkcie dotyczącym kolejnych faz
przedsięwzięcia oraz oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska.
Ze względu na zakres oraz specyfikę przedsięwzięcia mogące wystąpić negatywne
oddziaływanie na środowisko ma największe natężenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede
wszystkim oddziaływanie w tej fazie jest zależne od wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru,
którzy winni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia zagrożeń środowiska. Uciążliwości
i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją nie mogą być
całkowicie wyeliminowane. Jednakże poprzedzenie robót budowlanych szczegółowym planem
i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne w znacznym stopniu może
ograniczyć negatywny wpływ przedsięwzięcia. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu
zapewnienie:
odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia
materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń,
zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,
odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość
sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie
w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,
jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i zakresu
późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.
W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:
sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę,
sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone
wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by
107
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego dla
potrzeb budowy,
dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót, czuwania, aby przy
wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska.
18.
WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE
JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Ze względu na dotrzymywanie obecnie obowiązujących standardów emisyjnych nie jest
konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.
19.
ANALIZA
MOŻLIWYCH
KONFLIKTÓW
SPOŁECZNYCH
ZWIĄZANYCH
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
W fazie realizacji inwestycji wystąpią lokalne uciążliwości na terenie mieszkaniowym.
Mieszkańcy mogą odczuwać przede wszystkim przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu
w pobliżu prowadzonych prac budowlanych. Uciążliwości będą ograniczone w czasie, do zaledwie
kilku dni na danym terenie, wyłącznie w porze dnia i będą miały charakter nieciągły. Szkodliwy
wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie i życie ludzi będzie minimalny, jeśli zastosowane
zostaną zabezpieczenia i ograniczenia proponowane w niniejszym opracowaniu.
Trwająca procedura o ocenach oddziaływania na środowisko umożliwia udział
społeczeństwa
w postępowaniu
administracyjnym
zmierzającym
do
wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację analizowanego przedsięwzięcia. Uwagi
społeczeństwa winny być przeanalizowane pod względem ich zasadności oraz technicznych
możliwości ich realizacji.
Porównując osiągnięte korzyści realizacji przedsięwzięcia oraz możliwe do zaistnienia
chwilowe uciążliwości występujące wyłącznie w fazie budowy trudno przypuszczać iż nastąpi
konflikt społeczny.
Należy podkreślić, że chwilowe uciążliwości jakie nastąpią w fazie budowy przedsięwzięcia
nie mogą być przyczyną uzasadnionego konfliktu społecznego.
108
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
20.
PRZEDSTAWIENIE
PLANOWANEGO
PROPOZYCJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
MONITORINGU
NA
ETAPIE
ODDZIAŁYWANIA
JEGO
BUDOWY
I EKSPLOATACJI
Wielkość oddziaływania obiektu w zakresie zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu do
środowiska nie uzasadnia prowadzenia systematycznych pomiarów wielkości oddziaływania
w środowisku.
21.
WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC
RAPORT
W trakcie opracowywania niniejszego raportu … nie napotkano na trudności wynikające
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy z uwagi na charakter inwestycji.
22.
ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA
RAPORTU ORAZ AKTY PRAWNE
1. Przepisy ogólne
Dz.U.08.25.150 - j.t.
ustawa 2001.04.27
Prawo ochrony środowiska.
Dz.U.08.199.1227
ustawa 2008.10.03
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko.
Dz.U.02.122.1055
rozp.
2002.07.26
Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości.
Dz.U.04.257.2573
rozp.
2004.11.09
Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Dz.U.03.192.1883
rozp.
2003.10.30
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
Dz.U.03.59.529
rozp.
2003.02.27
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywane właściwym
organom ochrony środowiska oraz terminy i sposób ich prezentacji.
Dz.U.03.18.164
rozp.
2003.01.17
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i sposoby ich
prezentacji.
Dz.U.04.283.2842
rozp.
2004.12.23
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
Dz.U.02.165.1359
rozp.
2002.09.09
Standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi.
Dz.U.07.121.840
rozp.
2007.06.20
Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi.
Dz.U.07.79.537
rozp.
2007.04.12
Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.
Dz.U.07.45.294
rozp.
2007.03.02
Wzór raportu wojewódzkiego zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposób jego
przedstawiania.
109
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Dz.U.05.252.2128
rozp.
2005.12.15
Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i
sposób przedstawiania tych informacji i danych.
Dz.U.02.155.1298
rozp.
2002.09.09
Opracowania ekofizjograficzne.
Dz.U.03.80.731
rozp.
2003.04.08
Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.
Dz.U.07.75.493
ustawa 2007.04.13
Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa.
Dz.U.06.227.1658
ustawa 2006.12.06
Zasady prowadzenia polityki rozwoju.
2. Ochrona powietrza
Dz.U.08.47.281
rozp.
2008.03.03
Poziomy niektórych substancji w powietrzu.
Dz.U.02.87.798
rozp.
2002.06.06
Ocena poziomów substancji w powietrzu.
Dz.U.02.115.1003
rozp.
2002.07.05
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.
Dz.U.04.283.2839
rozp.
2004.12.22
Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Dz.U.05.260.2181
rozp.
2005.12.20
Standardy emisyjne z instalacji.
Dz.U.04.283.2840
rozp.
2004.12.22
Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
Dz.U.06.63.445
rozp.
2006.04.05
Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Dz.U.03.1.12
rozp.
2002.12.05
Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Dz.U.04.122.1271
rozp.
2004.04.22
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
3. Ochrona przed hałasem
Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.
Dz.U.07.120.826
rozp.
2007.06.14
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Dz.U.07.106.729
rozp.
2007.06.04
Ustalanie wartości wskaźnika hałasu LDWN.
Dz.U.03.18.164
rozp.
2003.01.17
Rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i sposoby ich
prezentacji.
Dz.U.03.35.308
rozp.
2003.01.23
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
Dz.U.07.1.8
rozp.
2006.12.14
Drogi, linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych
obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposoby określania granic terenów objętych
tymi mapami.
Dz.U.05.263.2202
rozp.
2005.12.21
Zasadnicze wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Dz.U.04.140.1486
rozp.
2004.05.19
Zakazy lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed
hałasem.
Dz.U.04.122.1271
rozp.
2004.04.22
Wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.
110
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Ponadto w opracowaniu wykorzystano:
Programy komputerowe do obliczeń w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji PIOŚ Warszawa 1994 r.;
Stanisław
Chruściel,
Maciej
Nowicki.
Problemy
obliczeniowe
w ochronie
atmosfery.
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej Warszawa 1977.
Jan Konieczyński „Oczyszczanie gazów odlotowych" Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice
1993r.;
Praca zbiorowa pod kierunkiem Marii Suchy Stan środowiska w województwie podkarpackim Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Biblioteka Monitoringu
Środowiska Rzeszów 2007.
W. Jagodziński „Silniki wiatrowe”, PWT, Warszawa 1959.
„Poradnik inżyniera mechanika” tom II, WNT Warszawa 1969.
„Mechanik” tom IV część I, PWT Warszawa 1954.
Władysław Niestoj „Profile modeli latających”, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności,
Warszawa 1980.
Informator z 1999 roku firmy GTB-Solaris, Przytyk 6/31, 01-962 Warszawa.
Jerzy Mirecki „Fizyka dla klasy I i II technikum i liceum zawodowego”, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1990.
I. N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew „Matematyka. Poradnik encyklopedyczny”, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Oraz witryny internetowej http://darmowa-energia.eko.org.pl
111
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
23.
DANE I WYNIKI DO OBLICZEŃ – EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ
OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 2.0 DLA PC
według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu
określonej w rozp. MŚ DZ.U. Nr 1 poz. 12 z 08.01.2003
Obiekt: Stacja Paliw
PROGRAM OPA03 DANE WEJŚCIOWE
---------------------------Plik: E:\praca\Czuchra\stacja1.dan
I.1 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 [m]
-------------------------------------Współczynnik szorstkości z0
Rok
Zima
Lato
======================================
0.50000
0.50000
0.50000
I.2 Stacja meteorologiczna: TARNOW
Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane
II. Wartości odniesienia (Dz.U.Nr 1 z 2003 R. poz. 12) lub
dopuszczalne poziomy substancji łącznie z marginesami
tolerancji dla danego roku (Dz.U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796
uśrednione dla 1 godziny (D1) oraz roku kalendarzowego (Da)
---------------------------------------------------------------------------------Lp | Nr | Nr wg CAS |Wartości odniesienia |Poziomy dopuszczalne
| Tło
|
|
|substancji
|łącznie z marginesami
| subs|DzU |
|wg DZU nr 1/03
|tolerancji wg DZU nr 87/02| tancji
|1/03|
|---------------------|--------------------------|---------|
|
|D1 [ug/m3]|Da [ug/m3]| D1 [ug/m3] | Da [ug/m3] | R [ug/m3]
==================================================================================
20 16
71-43-2
Benzen 2009 r.
30.000
6.000
0.600
82 70
10102-44-0
Dwutlenek azotu 2009 r.
210.000
42.000
4.200
88 72
7446-09-5
Dwutlenek siarki od 2005 r.
350.000
20.000
2.000
159 137
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
280.000
40.000
1.000
117 101
1330-20-7
Ksylen
100.000
10.000
1.000
172 150
630-08-0
Tlenek węgla
30000.000
173 151
108-88-3
Toluen
100.000
10.000
1.000
186 164
Węglowodory alifatyczne
3000.000 1000.000
100.000
112
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
III/P. Emitory punktowe
---------------------------------------------------------------------------|
| Współrzędne
| Wyso |Średni-|Temp.
|Cieplo
Lp |
|---------------| kość |ca wylo|wylotowa|wlasciwe
|
Nazwa emitora
|
x
|
y
|
|towa
|gazów
|gazow
|
|-----------------------------------------------|
|
m
|
m
|
m |
m
| st.K |kJ/m3 K
============================================================================
1
K
663
839
6.0
0.15
420.0
2
D Pb
665
838
0.6
0.05
298.0
3
D ON
663
838
0.6
0.05
298.0
4
D LPG
663
836
0.6
0.05
298.0
5
N Pb
665
835
0.8
0.10
298.0
6
N ON
663
844
0.8
0.10
298.0
7
N LPG
664
844
0.8
0.10
298.0
IV. Emisja gazowa
-----------------------------------------------------------------------Substancja
| Emisja 1-godz. |
------------------------------------------------------|----------------|
|
|
[kg/h]
|
Lp
|
Nazwa
|em. liniowe :
|
|
|[kg/(h x 100 m)]|
========================================================================
82
88
159
172
Schemat emisji nr 1
K/zima
------------------Dwutlenek azotu 2009 r.
Dwutlenek siarki od 2005 r.
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
Tlenek węgla
0.00571
3.6E-0004
0.00135
0.00571
20
117
173
186
Schemat emisji nr 2
D Pb/zima,D Pb/lato
------------------Benzen 2009 r.
Ksylen
Toluen
Węglowodory alifatyczne
2.0E-0004
1.0E-0004
1.9E-0004
0.00266
186
Schemat emisji nr 3
D ON/zima,D ON/lato
------------------Węglowodory alifatyczne
0.06600
186
Schemat emisji nr 4
D LPG/zima,N LPG/zima,D LPG/lato,N LPG/lato
------------------------------------------Węglowodory alifatyczne
2.9E-0004
20
117
173
186
Schemat emisji nr 5
N Pb/zima,N Pb/lato
------------------Benzen 2009 r.
Ksylen
Toluen
Węglowodory alifatyczne
2.0E-0004
1.0E-0004
2.0E-0004
2.0E-0004
113
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Schemat emisji nr 6
N ON/zima,N ON/lato
------------------186 Węglowodory alifatyczne
2.0E-0004
V. Podokres nr 1 : zima
Długość podokresu w godz. = 4000
Dane meteorologiczne sezonu : zima
Średnia temperatura podokresu = 275.2 st.K
Emitory czynne w podokresie: zima
-----------------------------------------------------|Typ | Nr |
| Nr
| PrędLp |emi- |emi | Nazwa emitora | schematu | kość
|tora |tora|
| emisji
|
|P/L/A|
|
|
| gazów
-----------------------------------------------------|
|
|
|
|
m/s
======================================================
1
P
1
K
1
0.00
2
P
2
D Pb
2
0.00
3
P
3
D ON
3
0.00
4
P
4
D LPG
4
0.00
5
P
5
N Pb
5
0.00
6
P
6
N ON
6
0.00
7
P
7
N LPG
4
0.00
V. Podokres nr 2 : lato
Długość podokresu w godz. = 4760
Dane meteorologiczne sezonu : lato
Średnia temperatura podokresu = 287.2 st.K
Emitory czynne w podokresie: lato
-----------------------------------------------------|Typ | Nr |
| Nr
| PrędLp |emi- |emi | Nazwa emitora | schematu | kość
|tora |tora|
| emisji
|
|P/L/A|
|
|
| gazów
-----------------------------------------------------|
|
|
|
|
m/s
======================================================
1
P
2
D Pb
2
0.00
2
P
3
D ON
3
0.00
3
P
4
D LPG
4
0.00
4
P
5
N Pb
5
0.00
5
P
6
N ON
6
0.00
6
P
7
N LPG
4
0.00
114
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Emisja roczna w Mg (numery substancji jak w p. IV)
Emitor/nr sub. 20
82
88
173
186
=====================================
K
0.0
0.023
0.001
0.0
0.0
D Pb
0.002
0.0
0.0
0.002
0.023
D ON
0.0
0.0
0.0
0.0
0.578
D LPG
0.0
0.0
0.0
0.0
0.003
N Pb
0.002
0.0
0.0
0.002
0.002
N ON
0.0
0.0
0.0
0.0
0.002
N LPG
0.0
0.0
0.0
0.0
0.003
-----------------------------------RAZEM
0.004
0.023
0.001
0.003
0.610
159
117
172
0.005
0.0
0.023
0.0
9.2E-0004
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.8E-0004
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.005
0.002
0.023
WARTOSCI NAJWIĘKSZE Z OBLICZONYCH
---------------------------------------------------------------------------------|
Wielkość
Miano
Wartość najWartość
Współrzędne [m]
|
|
wieksza spośród
odniesienia
punktu wystąpienia
|
|
obliczonych
lub wartość
największej wartości
|
|
dopuszczalna
x
y
z |
==================================================================================
Benzen 2009 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
20.396
660
830
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
1.463
5.400
660
840
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek azotu 2009 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
12.060
680
850
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.365
37.800
650
850
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.200
(D1 = 210.00 ug/m3 )
---------------------------------------------------------------------------------Dwutlenek siarki od 2005 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
0.760
680
850
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.023
18.000
650
850
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń poziomu dop.łącznie z marginesem tolerancji = D1
%
0.0
0.274
(D1 = 350.00 ug/m3 )
----------------------------------------------------------------------------------
115
Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu (LPG) i budynku małej gastronomi z częścią handlową, biurową i mieszkalną na poddaszu, na
działce nr ewid. 16/2 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
18 lutego 2009
Pył zawieszony PM10 od 2005 r.
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
1.426
680
850
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.043
39.000
650
850
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Ksylen
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
10.389
660
830
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.745
9.000
660
840
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 100.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Tlenek węgla
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
12.060
680
850
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
0.365
650
850
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Toluen
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
19.960
660
830
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
1.431
9.000
660
840
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 100.00 ug/m3
%
0.0
0.200
Węglowodory alifatyczne
1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie zima)
ug/m3
426.308
660
830
0.0
2. Stężenie średnioroczne
ug/m3
30.010
900.000
660
840
0.0
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3
%
0.0
0.200
---------------------------------------------------------------------------------Koniec obliczeń
116

Podobne dokumenty