Untitled - Gmina Krasnopol

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Gmina Krasnopol
Spis treści
1.
WYKAZ KODÓW CPV
4
1.1. Przedmiot programu funkcjonalno-użytkowego
1.1.1.
Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1.1.2.
Zakres zamówienia
4
4
4
1.2.
Wymagania stawiane urządzeniom i usługom
1.2.1.
Panele fotowoltaiczne
1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw
1.2.1.2. Dobór ilości paneli
1.2.2.
Posadowienie paneli
1.2.3.
Inwertery
1.2.3.1. Informacje ogólne
1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów
1.2.4.
Okablowanie
1.2.4.1. Informacje ogólne
1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania:
1.2.5.
Konektory MC4
1.2.6.
Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa
1.2.7.
Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa
1.2.8.
Wizualizacja i komunikacja
1.2.8.1. Informacje ogólne
1.2.9.
Rozdzielnia nN
1.2.10.
Liczniki energii
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
1.3.
Realizacja robót
1.3.1.
Przygotowanie terenu budowy
1.3.2.
Transport materiałów
1.3.3.
Odbiory
8
8
9
9
1.4.
Pozostałe ustalenia
1.4.1.
Usługi serwisowe
1.4.1.1. Serwis naprawczy
9
9
9
2.
2.1.
ANALIZA SZACOWANEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Założenia
10
Analiza produkcji energii dla instalacji PV o mocy 1,5 kWp
Analiza produkcji energii dla instalacji PV o mocy 2 kWp
Analiza produkcji energii dla instalacji PV o mocy 3 kWp
Analiza produkcji energii dla instalacji PV o mocy 4 kWp
Analiza produkcji energii dla instalacji PV o mocy 5 kWp
Analiza produkcji energii dla instalacji PV o mocy 8 kWp
Analiza produkcji energii dla instalacji PV o mocy 40 kWp
3.
10
ZESTAWIENIE INSTALACJI
11
13
15
17
19
21
23
25
2
4.
USYTUOWANIE NA BUDYNKACH ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJI
1. Krasnopol, ul. Mickiewicza 15, gmina Krasnopol – działki 1216/1 i 1217/1
2. Krasnopol, ul. 22 lipca 32A, gmina Krasnopol – działka 1477/1
3. Krasnopol, ul. 22 lipca 39A, gmina Krasnopol – działka 1521/1
4. Krasnopol, ul. 1 maja 17, gmina Krasnopol – działka 1112/3
5. Krasnopol 2, gmina Krasnopol – działka 1045/3
6. Krasnopol 9, gmina Krasnopol – działka 1031
7. Czarna Buchta 11A, gmina Krasnopol – działka 78/4
8. Stabieńszczyzna 21, gmina Krasnopol – działka 204/2
9. Jeziorki 1A, gmina Krasnopol – działka 356
10. Gremzdy Polskie 7, gmina Krasnopol – działka 269
11. Krasne 5, gmina Krasnopol – działka 196/2
12. Krasne 6, gmina Krasnopol – działka 194
13. Rudawka 10, gmina Krasnopol – działka 107
14. Krasnopol, ul. Lipowa 10A, gmina Krasnopol – działka 2649
15. Romanowce 47A, gmina Krasnopol – działka 408/1
16. Murowany Most 12, gmina Krasnopol – działka 1/2
17. Krasne 18, gmina Krasnopol – działka 55
18. Rosochaty Róg 13A, gmina Krasnopol – działka 7/1
19. Krasnopol 17, gmina Krasnopol – działka 158/16
20. Maćkowa Ruda 18A, gmina Krasnopol – działka 140
21. Krasnopol, ul. 22 lipca 13, gmina Krasnopol – działka 1497/2
22. Krasnopol 59, gmina Krasnopol – działka 963/4
23. Jeziorki 8, gmina Krasnopol – działka 237/2
24. Krasnopol 4, gmina Krasnopol – działki 1043/3 i 1042/5
25. Remieńkiń, gmina Krasnopol – działka 168
26. Maćkowa Ruda 7, gmina Krasnopol – działka 88
27. Jegliniec 20, gmina Krasnopol – działka 215
28. Maćkowa Ruda 25, gmina Krasnopol – działka 150/1
29. Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 38, gmina Krasnopol – działka 1037/3
30. Mikołajewo 55, gmina Krasnopol – działka 30
31. Żłobin 1, gmina Krasnopol – działka 14/1
32. Krasne 2A, gmina Krasnopol - działka 152
33. Boksze Nowe 11, gmina Krasnopol - działka 1
34. Zespół Szkół. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Krasnopol ul. Wojska Polskiego 38, gmina Krasnopol – działki 1315 i 1316/9
35. Urząd Gminy Krasnopol
Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, gmina Krasnopol – działka 1293
27
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
SCHEMATY ELEKTRYCZNE INSTALACJI
98
Schemat elektryczny instalacji PV o mocy 1,5 kWp
Schemat elektryczny instalacji PV o mocy 2 kWp
Schemat elektryczny instalacji PV o mocy 3 kWp
Schemat elektryczny instalacji PV o mocy 4 kWp
Schemat elektryczny instalacji PV o mocy 5 kWp
99
100
101
102
103
5.
3
1. WYKAZ KODÓW CPV
09 331 200-0 SŁONECZNE MODUŁY FOTOELEKTRYCZNE
45 332 000-5 INSTALACJE SŁONECZNE
45 311 200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
45 315 600-4 INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA
45 315 300-INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
45 311 100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
45 315 100-9 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE
45 232 221-7 PODSTACJE TRANSFORMATOROWE
45 317 200-3 INSTALOWANIE TRANSFORMATORÓW ELEKTRYCZNYCH
1.1. Przedmiot programu funkcjonalno-użytkowego
Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i prac
mających na celu montaż i eksploatację elektrowni fotowoltaicznych o mocach 1,5 kWp, 2 kWp,
3kWp, 4 kWp, 5Wp oraz 8 kWp i 40 kWp zlokalizowanych na dachach budynków należących do
Gminy Krasnopol lub jej mieszkańców.
Moc instalacji została dobrana tak, by nie przekraczała wartości zużycia energii przez budynek
obliczonego na podstawie otrzymanych od właścicieli deklaracji oraz "Ankiet gospodarstwa
domowego" wypełnianych na podstawie faktur VAT (patrz tabela „Zestawienie instalacji
fotowoltaicznych” - strona.). W przypadku nowych budynków, które nie posiadają historii zużycia
dobierano moc na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną
uwzględnionego w ”ankietach gospodarstwa domowego”. Zostały uwzględnione jedynie wartości
zużywane przez gospodarstwo domowe. Załączniki nr 5 i 6 nie zostały załączone do „Programu
funkcjonalno-użytkowego, ale istnieje możliwość przedłożenia ich.
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej
niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Oferta powinna
być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace
dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne
dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych,
jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.
1.1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany oraz
projekt elektryczny przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony przez
Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym). Wyżej wymienione projekty należy wykonać
zgodnie z :
 Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 Programem funkcjonalno-użytkowym
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
 Część opisową,
 Niezbędne obliczenia techniczne,
 Rysunki oraz rzuty
 Wymagane prawnie oświadczenia,
 Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych
komponentów.
1.1.2. Zakres zamówienia
4
Etap 1 : Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej :
1) Projekt wykonawczy dla każdego z obiektów z podziałem na branże (3 egzemplarze w formie
utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej na płycie CD),
2) Harmonogram robót budowlanych i przedłożenie go do weryfikacji Zamawiającemu,
3) Uzgodnienie z Zakładem Energetycznym zabezpieczenia różnicowo-prądowego instalacji
fotowoltaicznych i urządzeń pomiarowych.
Etap 2 : Roboty budowlano-montażowe :
1) Wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych i ogólnobudowlanych,
2) Dobór, dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników,
paneli, liczników etc.,
3) Dobór i dostawa konstrukcji aluminiowej do montażu paneli,
4) Budowa połączeń kablowych pomiędzy panelami,
5) Instalacja ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami,
6) Montaż na konstrukcji wsporczej elektrowni,
7) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV –
złącze kablowe),
8) Dostawa i montaż układów pomiarowego na budynku szkoły zliczającego wyprodukowaną
energie brutto.
9) Dostawa i montaż zabezpieczenia przed wprowadzeniem energii do sieci,
10) Przyłączenie elektrowni do wewnętrznej instalacji elektrycznej,
11) Dokonanie rozruchu elektrowni,
12) Opracowanie instrukcji obsługi elektrowni i przeszkolenie personelu i użytkowników.
1.2. Wymagania stawiane urządzeniom i usługom
Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem
jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące.
1.2.1. Panele fotowoltaiczne
1.2.1.1. Wymogi dotyczące ogniw
 Moc 250 W,
 Zbudowane z krzemu polikrystalicznego,
 Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy,
 Sprawność ≥ 15%,
 Wolne od efektu PID, klasa A,
 Współczynnik wypełnienia (z ang. fill factor) > 0,7,
 Powierzchnia antyrefleksyjna,
 Serwis gwarancyjny paneli.
 Panel spełniający normy CE, IEC61215, IEC 62716 i PV Cycle,
 Gwarancja minimum – 10 lat – dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności
nominalnej oraz minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej,
 Skrzynka przyłączeniowa IP65 bądź IP67,
 Ramka aluminiowa z profilu o wymiarach minimum 40x35 mm
 Wytrzymałość na obciążenie śniegiem ≥ 5300 Pa.
5
1.2.1.2. Dobór ilości paneli
W projekcie koncepcyjnym zostały zastosowane panele o mocy 250W każdy. Dla elektrowni o
mocy 1,5 kWp należy zastosować 6 sztuk paneli, dla mocy 2 kWp – 8szt. , dla mocy 3 kWp – 12
szt. Paneli, dla mocy 4 kWp – 16 sztuk paneli, dla mocy 5 kWp – 20 sztuk paneli, dla mocy 8 kWp –
32 sztuki paneli, natomiast dla mocy 40 kWp – odpowiednio 160 sztuk paneli.
1.2.2. Posadowienie paneli
Panele zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach
konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium.
Konstrukcja składa się z szyn nośnych i klem oraz uchwytów mocujących system do dachu
skośnego. Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich
nasłonecznienie.
Podział i rozmieszczenie ogniw należy dokonać ze szczególnym uwzględnieniem elementów
zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż. Uwzględniając projekty montażu paneli
załączone do programu
1.2.3. Inwertery
1.2.3.1. Informacje ogólne
W projektach koncepcyjnych zastosowano:
 1 inwerter jednofazowy o napięciu maksymalnym 450 V DC i maksymalnej mocy
wyjściowej 1650W dla instalacji o mocy 1,5 kWp 1 MPPT,
 1 inwerter jednofazowy o napięciu maksymalnym 450 V DC i maksymalnej mocy
wyjściowej 2300W dla instalacji o mocy 2 kWp 1 MPPT,
 1 inwerter jednofazowy o napięciu maksymalnym 450 V DC i maksymalnej mocy
wyjściowej 3200W dla instalacji o mocy 3 kWp 1 MPPT,
 1 inwerter jednofazowy o napięciu maksymalnym 550 V DC i maksymalnej mocy
wyjściowej 4300W dla instalacji o mocy 4 kWp 2 MPPT,
 1 inwerter jednofazowy o napięciu maksymalnym 550 V DC i maksymalnej mocy
wyjściowej 5300W dla instalacji o mocy 5 kWp 2 MPPT,
 1 inwerter trójfazowy o napięciu maksymalnym 1000 V DC i maksymalnej mocy
wyjściowej 10400W dla instalacji o mocy 8 kWp 2 MPPT
 2 inwertery trójfazowe o napięciu maksymalnym 1000 V DC i maksymalnej mocy
wyjściowej 21000W dla instalacji o mocy 40 kWp 2 MPPT.
1.2.3.2. Wymogi dotyczące inwerterów
 Dolna granica zakresu napięcia DC musi być odpowiednia do konfiguracji stringów
poszczególnych instalacji szczególnie dla instalacji o mocy pik 1,5 kWp nie może być
wyższa niż 150 V
 Sprawność europejska ≥ 96,0%,
 Moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 85-115% mocy elektrowni,
 Naturalny typ chłodzenia,
 Zabezpieczenie inwerterów – rozłącznik DC + AC, bezpieczniki, ochrona przepięciowa
 Niezależne wejścia MPPT ≥ 2 dla instalacji o mocy 3 kWp, 4 kWp, 5 kWp, 8 kWp
 i 40 kWp,
 Inwertery o macach powyżej 3 kWp powinny posiadać zgodność z normą
 VDE-AR-N 4105
 Gwarancja 5 lat
6
1.2.4. Okablowanie
1.2.4.1. Informacje ogólne
Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi kablami za pomocą
dedykowanych złączek w standardzie MC4.
Instalacje należy wykonać wg schematu instalacji elektrycznych oraz planu instalacji zawartych
na odpowiednich rysunkach.
Rozdzielnicę prądu stałego RDC, Falownik i rozdzielnicę prądu przemiennego RAC należy
instalować w bezpośrednim sąsiedztwie.
Montaż zestawu rozdzielnic na ścianie wewnątrz budynku. Lokalizacja w miejscu zapewniającym
jak najmniejszą odległość do zestawów paneli PV oraz przestrzeń serwisową dla obsługi.
Instalację prądu stałego DC należy wykonać przewodami jednożyłowymi w powłoce czerwonej
(+) i czarnej (-). Napięcie znamionowe izolacji prądu stałego wynosi 1400V.
Pary przewodów prowadzić należy w rurkach instalacyjnych.
Stosować przewody i rury ochronne z materiałów odpornych na działanie czynników
atmosferycznych (w tym promieniowania UV).
Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów (stringami) a rozdzielnicą DC oraz
rozdzielnicą DC a Falownikiem.
Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu dostarczane są w komplecie z modułami.
1.2.4.2. Wymogi dotyczące okablowania:
 Przewody giętkie miedziane,
 Projektowana żywotność ponad 25 lat,
 Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi,
 Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku
panel-inwerter-przyłącze nN wynosiła ≤ 1%,
 Temperatura pracy od -400oC do +1200 oC
 Testowane VDE oraz certyfikowane przez TUV,
 Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi,
 Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II klasa
ochrony),
 Odporne na UV, Ozon oraz Amoniak,
 O minimalnym przekroju 4 mm2
1.2.5. Konektory MC4
Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami wykonane zostaną kablami fabrycznymi za
pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt
elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki
atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do połączenia
poszczególnych rzędów z inwerterem.
1.2.6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa
W celu zabezpieczenia instalacji przed wyładowaniami atmosferycznymi przewiduje się wykonanie
instalacji odgromowej na budynkach, które jej nie posiadają. Zastosowano instalacje ochrony
odgromowej w postaci zwodów pionowych w przypadku instalacji o mocy 40 kW, oraz w postaci
7
zwodów poziomych prowadzonych po kalenicy dachów w przypadku pozostałych instalacji.
Odprowadzenie ładunków odbywać się będzie za pomocą drutu typu FeZn o średnicy 8mm.
Wysokość oraz ilość zwodów instalacji odgromowej zostanie obliczona na etapie projektu
wykonawczego, na podstawie odpowiednich norm i przepisów oraz przyjętego stopnia ochrony.
Zachowano odpowiedni odstęp iskrobezpieczny pomiędzy elementami instalacji odgromowej a
elementami instalacji fotowoltaicznej.
1.2.7. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa
Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia.
Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, w
każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy
przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną przy napięciu
znamionowym względem ziemi Uo=230V w czasie krótszym niż 0,4 s dla instalacji odbiorczej. Jest
to realizowane przez bezpieczniki.
Zastosowano ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych.
Funkcję ochrony przepięciowej pełnią ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w
rozdzielnicy RDC.
1.2.8. Wizualizacja i komunikacja
1.2.8.1. Informacje ogólne
W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni należy
wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami różnych producentów.
1.2.9. Rozdzielnia nN
W rozdzielnicy nN należy przewidzieć:
 Kompletną aparaturę zabezpieczającą,
 Aparaturę kontrolno-pomiarową.
1.2.10. Liczniki energii
Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany jest przez licznik energii elektrycznej
wbudowany w falownik.
1.3. Realizacja robót
1.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt,
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, rusztowania itp. o
ile będą wymagane.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym
projektem i polskimi normami, a także aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji
zamówienia do obowiązków Wykonawcy należą:
 Stosowanie do robót montażowych wyłącznie materiałów najwyższej jakości,
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,
 Koordynowanie robót branżowych wykonywanych na obiekcie,
 Zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,
specyfikacją projektową i specyfikacją techniczną wykonaną w projekcie,
8
 Wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót montażowych zawartych w niniejszym programie oraz wykonanie prób oraz
rozruchów,
 Udział w technicznych odbiorach częściowych oraz końcowym robót montażowych.
1.3.2. Transport materiałów
Transport materiałów na plac montażu zapewnia Wykonawca na własny koszt.
1.3.3. Odbiory
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robót,
 Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie
(możliwość faksem) Zamawiającemu,
 Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane
roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
 Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu
Umowy,
 Dopuszcza się odbiory końcowe poszczególnych instalacji lub ich etapów budowy
 Przy odbiorze końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia
ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót,
 Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich
wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja
wykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje,
instrukcje, protokoły pomiarów oraz certyfikaty.
1.4. Pozostałe ustalenia
 Prace wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowlaną,
 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram
realizacji prac,
 Materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać
aktualne atesty dopuszczające je do stosowania,
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i
przestrzeganie przepisów BHP.
1.4.1. Usługi serwisowe
Wymagany jest okres świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę przez okres 5 lat od daty
uruchomienia instalacji (za dodatkowym wynagrodzeniem).
1.4.1.1. Serwis naprawczy
 Usuwanie usterek na miejscu,
 Jeśli naprawa będzie możliwa, dostawa i instalacja niezbędnych części zapasowych,
 Koordynacja i kontrola napraw wykonywanych w ramach gwarancji,
9
2.
Analiza szacowanej produkcji energii elektrycznej
2.1. Założenia
Za pomocą strony internetowej PV-Gis opracowanej i autoryzowanej przez Komisję Europejską
wykonano analizę produkcyjności poszczególnych instalacji fotowoltaicznych 1,5 kWp, 2 kWp, 3
kWp, 4 kWp, 5 kWp dla założonego (najczęściej występującego) nachylenia dachu 45o i orientacji
południowej, z uwzględnieniem ich położenia geograficznego, tj. Gmina Krasnopol.
Dla każdej wykonywanej instalacji ilość wyprodukowanej energii będzie się różniła, w zależności od
orientacji dachu lub jego nachylenia. Najbardziej optymalny kąt montażu paneli fotowoltaicznych
to 30 o w kierunku południowym, o orientacji poziomej. Pozwoli to na najbardziej efektywne
wykorzystanie potencjału energii słonecznej.
Wykonano również analizę produkcji energii dla instalacji PV na dachu Urzędu Gminy o mocy
8 kWp oraz na dachu budynku szkoły o mocy 40 kWp.
Instalacja 1,5 kWp
Instalacja 2 kWp
Instalacja 3 kWp
Instalacja 4 kWp
Instalacja 5 kWp
Instalacja 8 kWp (kąt nachylenia dachu 45 o, azymut 10 o)
Instalacja 40 kWp (kąt nachylenia dachu 7o, azymut 30 o)
Legenda:
Ed – średnia dzienna produkcja energii elektrycznej z danego systemu [kWh]
Em – Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej z danego systemu [kWh]
Hd – średnia dzienna suma globalnego napromieniowania otrzymanego przez moduły fotowoltaiczne
danego systemu na 1 metr kwadratowy [kWh/m2]
Hm – średnia miesięczna suma globalnego napromieniowania otrzymanego przez moduły
fotowoltaiczne danego systemu na 1 metr kwadratowy [kWh/m2]
Tabele:
Estimated loses due to temperature and low irradiance (using local ambient temperature) Szacowane straty z powodu temperatury i niskiego natężenia promieniowania (przy użyciu lokalnej
temperatury otoczenia)
Estimated loss due to angular reflectance effects – Szacowane straty spowodowane efektem kąta
odbicia
Other loses (cables, inverter etc.) – Inne straty (kable, inwerter itp.)
Combined PV system loses – Straty połączonego systemu PV
Wykresy:
Monhtly energy output from fixed-angle PV system – miesięczna produkcja energii z instalacji
fotowoltaicznej o stałym kącie nachylenia
Monthly in-plane irradtiation for fixed angle – Miesięczne napromieniowanie otrzymywane przez
moduły fotowoltaiczne o stałym kącie nachylenia
Outine of horizon with sun path for wintes and summer solstice – Zarys horyzontu drogi słońca
podczas przesilenia zimowego I letniego
10
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 54°6'58" North, 23°12'23" East, Elevation: 151 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 1.5 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 13.6% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%
Combined PV system losses: 22.1%
Fixed system: inclination=45 deg.,
orientation=0 deg.
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Year
Total for
year
Ed
Em
1.25
2.15
4.64
5.83
6.10
5.99
5.69
5.54
4.66
2.87
1.24
0.84
3.91
Hd
38.8
60.1
144
175
189
180
176
172
140
89.0
37.1
26.0
119
1430
Hm
0.93
1.66
3.75
5.03
5.41
5.40
5.17
4.94
4.01
2.36
0.97
0.62
3.36
28.8
46.4
116
151
168
162
160
153
120
73.1
29.1
19.2
102
1230
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
11
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Monthly energy output from fixed-angle PV system
Monthly in-plane irradiation for fixed angle
Outline of horizon with sun path for winter and summer solstice
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Disclaimer:
The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the
Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be
interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any
linked external sites.
12
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 54°6'58" North, 23°12'23" East, Elevation: 151 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 2.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 13.6% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%
Combined PV system losses: 22.1%
Fixed system: inclination=45 deg.,
orientation=0 deg.
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Year
Total for
year
Ed
Em
1.67
2.86
6.19
7.77
8.13
7.99
7.59
7.39
6.21
3.83
1.65
1.12
5.21
Hd
51.7
80.2
192
233
252
240
235
229
186
119
49.4
34.6
159
1900
Hm
0.93
1.66
3.75
5.03
5.41
5.40
5.17
4.94
4.01
2.36
0.97
0.62
3.36
28.8
46.4
116
151
168
162
160
153
120
73.1
29.1
19.2
102
1230
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
13
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Monthly energy output from fixed-angle PV system
Monthly in-plane irradiation for fixed angle
Outline of horizon with sun path for winter and summer solstice
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Disclaimer:
The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the
Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be
interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any
linked external sites.
14
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 54°6'58" North, 23°12'23" East, Elevation: 151 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 3.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 13.6% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%
Combined PV system losses: 22.1%
Fixed system: inclination=45 deg.,
orientation=0 deg.
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Year
Total for
year
Ed
Em
2.50
4.30
9.29
11.70
12.20
12.00
11.40
11.10
9.32
5.74
2.47
1.68
7.82
Hd
77.6
120
288
350
378
359
353
344
280
178
74.2
51.9
238
2850
Hm
0.93
1.66
3.75
5.03
5.41
5.40
5.17
4.94
4.01
2.36
0.97
0.62
3.36
28.8
46.4
116
151
168
162
160
153
120
73.1
29.1
19.2
102
1230
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
15
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Monthly energy output from fixed-angle PV system
Monthly in-plane irradiation for fixed angle
Outline of horizon with sun path for winter and summer solstice
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Disclaimer:
The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the
Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be
interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any
linked external sites.
16
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 54°6'58" North, 23°12'23" East, Elevation: 151 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 4.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 13.6% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%
Combined PV system losses: 22.1%
Fixed system: inclination=45 deg.,
orientation=0 deg.
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Year
Total for
year
Ed
Em
3.34
5.73
12.40
15.50
16.30
16.00
15.20
14.80
12.40
7.66
3.30
2.23
10.40
Hd
103
160
384
466
504
479
471
458
373
237
98.9
69.2
317
3800
Hm
0.93
1.66
3.75
5.03
5.41
5.40
5.17
4.94
4.01
2.36
0.97
0.62
3.36
28.8
46.4
116
151
168
162
160
153
120
73.1
29.1
19.2
102
1230
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
17
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Monthly energy output from fixed-angle PV system
Monthly in-plane irradiation for fixed angle
Outline of horizon with sun path for winter and summer solstice
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Disclaimer:
The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the
Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be
interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any
linked external sites.
18
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 54°6'58" North, 23°12'23" East, Elevation: 151 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 5.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 13.6% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%
Combined PV system losses: 22.1%
Fixed system: inclination=45 deg.,
orientation=0 deg.
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Year
Total for
year
Ed
Em
4.17
7.16
15.50
19.40
20.30
20.00
19.00
18.50
15.50
9.57
4.12
2.79
13.00
Hd
129
200
480
583
630
599
588
573
466
297
124
86.5
396
4760
Hm
0.93
1.66
3.75
5.03
5.41
5.40
5.17
4.94
4.01
2.36
0.97
0.62
3.36
28.8
46.4
116
151
168
162
160
153
120
73.1
29.1
19.2
102
1230
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
19
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Monthly energy output from fixed-angle PV system
Monthly in-plane irradiation for fixed angle
Outline of horizon with sun path for winter and summer solstice
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Disclaimer:
The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the
Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be
interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any
linked external sites.
20
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 54°6'58" North, 23°12'23" East, Elevation: 151 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 8.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 13.7% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%
Combined PV system losses: 22.1%
Fixed system: inclination=45 deg.,
orientation=10 deg.
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Year
Total for
year
Ed
Em
6.62
11.40
24.60
31.00
32.50
32.00
30.40
29.50
24.70
15.20
6.55
4.43
20.80
Hd
205
318
762
930
1010
959
942
915
742
471
196
137
632
7590
Hm
0.92
1.65
3.72
5.02
5.41
5.40
5.17
4.93
3.99
2.34
0.96
0.61
3.35
28.5
46.1
115
151
168
162
160
153
120
72.6
28.9
19.1
102
1220
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
21
Page 1/2
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Monthly energy output from fixed-angle PV system
Monthly in-plane irradiation for fixed angle
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Disclaimer:
The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the
Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be
interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any
linked external sites.
22
Page 2/2
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 54°6'58" North, 23°12'23" East, Elevation: 151 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 40.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 11.2% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 4.2%
Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%
Combined PV system losses: 20.8%
Fixed system: inclination=7 deg.,
orientation=30 deg.
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Year
Total for
year
Ed
Em
20.40
42.30
100.00
144.00
170.00
176.00
164.00
144.00
106.00
56.80
22.20
13.60
96.80
Hd
633
1180
3110
4320
5260
5280
5070
4450
3170
1760
666
421
2940
35300
Hm
0.61
1.22
2.95
4.50
5.48
5.79
5.43
4.66
3.31
1.73
0.68
0.42
3.07
18.9
34.1
91.4
135
170
174
168
144
99.2
53.6
20.2
12.9
93.5
1120
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
23
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Monthly energy output from fixed-angle PV system
Monthly in-plane irradiation for fixed angle
Outline of horizon with sun path for winter and summer solstice
PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Disclaimer:
The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the
Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be
interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any
linked external sites.
24
3.
ZESTAWIENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
25
Zestawienie wszystkich instalacji Fotowoltaicznych w gminie Krasnopol dofinansowanych z
programu PROW 2007-2013
Nr
inst
1
2
3
4
5
6
7
Adres
Nr
działki
Krasnopol, ul.
1216/1,
Mickiewicza 15
1217/1
Krasnopol, ul.22 lipca 32A 1477/1
Zużycie
Produkcja
Efekt
Moc
energii
energii ekologiczny
[kWp]
[kWh]
[kWh]
[kg CO2]
Pokrycie
dachu
4486
4
3700
1232,1
blacha ocynkowana
1,5
4
2
3
1,5
2
1350
3500
1750
2750
1300
1850
449,55
1165,5
582,75
915,75
432,9
616,05
blachodachówka
Krasnopol, ul.1 maja 17
Krasnopol 2
Krasnopol 9
Czarna Buchta 11A
1112/3
1045/3
1031
78/4
1752
6720
3070
6170
1307
2590
8
Stabieńszczyzna 21
204/2
5734
3
2750
915,75
blacha ocynkowana
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jeziorki 1A
Gremzdy Polskie 7
Krasne 5
Krasne 6
Rudawka 10
356
269
196/2
194
107
Krasnopol, ul. Lipowa 10A 2649
Romanowce 47A
408/1
Murowany Most 12
1/2
Krasne 18
55
Rosochaty Róg 13A
7/1
Krasnopol 17
158/16
Maćkowa Ruda 18A
140
2184
10322
6867
3136
3509
3500
2545
2965
7771
4893
2659
3390
2
3
5
2
3
3
3
3
2
3
2
3
1840
2750
4650
1750
2650
2650
2500
2650
1850
2650
1750
2650
612,72
915,75
1548,45
582,75
882,45
882,45
832,5
882,45
616,05
882,45
582,75
882,45
blachodachówka
21 Krasnopol, ul. 22 lipca 13 1497/2
7200
4
3500
1165,5
963/4
4340
237/2
3600
1043/3,
10248
1042/5
168
5722
3
3
2650
2650
882,45
882,45
blachodachówka
3
2750
915,75
blachodachówka
3
2650
882,45
blacha ocynkowana
Krasnopol, ul.22 lipca 39A 1521/1
22 Krasnopol 59
23 Jeziorki 8
24 Krasnopol 4
25 Remieńkiń
blachodachówka
blachodachówka
blacha felcowana
blachodachówka
blacha
blachodachówka
blachodachówka
blachodachówka
blacha
blachodachówka
blachodachówka
blacha trapezowa
blacha
blachodachówka
blachodachówka
papa
termozgrzewalna
blachodachówka
26 Maćkowa Ruda 7
27 Jegliniec 20
88
125
2406
11227
2
3
1460
2650
486,18
882,45
blachodachówka
28 Maćkowa Ruda 25
150/1
6380
3
2750
915,75
blacha trapezowa
1037/3
3814
3
2680
892,44
papa
termozgrzewalna
30
14/1
152
1
1315 i
1316/9
7000
15203
14270
3377
3
3
5
3
2750
2570
4650
2650
915,75
855,81
1548,45
882,45
blacha trapezowa
59647
40
35500
11821,5
blacha
8
7590
2527,47
29
30
31
32
33
34
Krasnopol, ul.
Wojska Polskiego 38
Mikołajewo 55
Żłobin 1
Krasne 2A
Boksze Nowe 11
Krasnopol, ul.
Wojska Polskiego 63
Krasnopol, ul. Wojska
35 Polskiego 4
1293
26
blachodachówka
blacha trapezowa
blachodachówka
blachodachówka
blacha
3.
USYTUOWANIE NA BUDYNKACH ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJI
1. Krasnopol, ul. Mickiewicza 15, gmina Krasnopol – działki 1216/1 i 1217/1
2. Krasnopol ul. 22 lipca 32A, gmina Krasnopol – działka 1477/1
3. Krasnopol, ul. 22 lipca 39A, gmina Krasnopol – działka 1521/1
4. Krasnopol, ul. 1 maja 17, gmina Krasnopol –działka 1112/3
5. Krasnopol 2, 16-503 Krasnopol – działka 1045/2
6. Krasnopol 9, gmina Krasnopol – działka 1031
7. Czarna Buchta 11A, gmina Krasnopol – działka 78/4
8. Stabieńszczyzna 21, gmina Krasnopol – działka 204/2
9. Jeziorki 1A, gmina Krasnopol – działka 356
10. Gremzdy Polskie 7 – gmina Krasnopol – działka 269
11. Krasne 5, gmina Krasnopol – działka 196/2
12. Krasne 6, gmina Krasnopol – działka 194
13. Rudawka 10, gmina Krasnopol – działka 107
14. Krasnopol, ul. Lipowa 10A, 16-503 Krasnopol – działka 2649
15. Romanowce 47A, gmina Krasnopol – działka 408/1
16. Murowany Most 12, gmina Krasnopol – działka 1/2
17. Krasne 18, gmina Krasnopol – działka 55
18. Rosochaty Róg 13A, gmina Krasnopol – działka 7/1
19. Krasnopol 17, gmina Krasnopol – działka 158/16
20. Maćkowa Ruda 18A, gmina Krasnopol – działka 140
21. Krasnopol, ul. 22 lipca 13, gmina Krasnopol – działka 1497/2
22. Krasnopol 59, 16-503 Krasnopol – działka 963/4
23. Jeziorki 8, gmina Krasnopol – działka 237/2
24. Krasnopol 4, gmina Krasnopol – działki 1043/3 i 1042/5
25. Remieńkiń, gmina Krasnopol – działka 168
26. Maćkowa Ruda 7, gmina Krasnopol – działka 88
27. Jegliniec 20, gmina Krasnopol – działka 215
28. Maćkowa Ruda 25, gmina Krasnopol – działka 150/1
29. Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 38, gmina Krasnopol – działka 1037/3
30. Mikołajewo 55, gmina Krasnopol – działka 30
31. Żłobin 1, gmina Krasnopol – działka 14/1
32. Krasne 2A, gmina Krasnopol – działka 152
33. Boksze Nowe11, gmina Krasnopol – działka 1
34. Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 63, gmina Krasnopol – działki 1315 i 1316/9
35. Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, gmina Krasnopol - działka 1293
27
Krasnopol,
ul. Mickiewicza 15,
16-503 Krasnopol

1:100
28
Krasnopol, ul. Mickiewicza 15, 16-503
Krasnopol dz. 1216/1, 1217/1
ADRES
4 486 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
4kWp
MOC
4,0 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blacha ocynkowana
UZYSK
S
ORIENTACJA
3 700 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
46
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x16 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
2
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
2
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
1
Numer instalacji
szt
16
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
4
szt
szt
Wkładka topikowa gG25A
2
szt
48
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 225,
2P 25A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
29
Krasnopol
ul. 22 lipca 32A,
16-503 Krasnopol

1:100
30
Krasnopol, ul. 22 lipca 32A,
16-503 Krasnopol dz. 1477/1
ADRES
1 752 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
1,5 kWp
MOC
1,8 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
SE
ORIENTACJA
1 350 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
0
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
0
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
2
Numer instalacji
6
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG10A
2
szt
0
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
0
szt
0
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 210,
2P 10A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
31
Krasnopol,
ul. 22 lipca 39A,
16-503 Krasnopol

1:100
32
Krasnopol, ul. 22 lipca 39A,
16-503 Krasnopol dz. 1521/1
ADRES
6 720 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
4kWp
MOC
4 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
SE
ORIENTACJA
3 500 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
46
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x16 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
2
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
2
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
3
Numer instalacji
szt
16
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
4
szt
szt
Wkładka topikowa gG25A
2
szt
55
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 225,
2P 25A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
33
Krasnopol
ul. 1 maja 17,
16-503 Krasnopol

1:100
34
Krasnopol, ul. 1 maja 17,
16-503 Krasnopol dz. 1112/3
ADRES
3 0700 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
2kWp
MOC
2,2 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
SW
ORIENTACJA
1 750 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
4
Numer instalacji
8
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
65
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
35
Krasnopol 2,
16-503 Krasnopol

1:100
36
ADRES
Krasnopol 2, 16-503 Krasnopol
dz. 1045/3
ZUŻYCIE ENERGII
6 170 kWh
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blacha felcowana
UZYSK
S
ORIENTACJA
2 750 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
0
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
0
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
5
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
0
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
0
szt
0
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
37
Krasnopol 9,
16-503 Krasnopol

1:100
38
Krasnopol 9, 16-503 Krasnopol
dz. 1031
ADRES
1 307 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
1,5 kWp
MOC
1,8 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
SW
ORIENTACJA
1 300 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
6
Numer instalacji
6
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG10A
2
szt
60
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 10A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
39
Czarna Buchta 11A,
16-503 Czarna Buchta

1:100
40
Czarna Buchta 11A 16-503 Czarna
Buchta dz. 78/4
ADRES
ZUŻYCIE ENERGII
2 590 kWh
2kWp
MOC
2,2 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blacha
UZYSK
S
ORIENTACJA
1 850 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
0
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
0
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
7
Numer instalacji
8
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
0
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
0
szt
0
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
41

 Stabieńszczyzna

1:100
42
Stabieńszczyzna 21, 15-603
Stabieńszczyzna dz. 204/2
ADRES
5 734 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blacha ocynkowana
UZYSK
SW
ORIENTACJA
2 750 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
8
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
57
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
43
Jeziorki 1A,
16-503 Jeziorki

1:100
44
9
Jeziorki 1A, 16-503 Jeziorki dz. 356
ADRES
Numer instalacji
2 184 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
2kWp
MOC
2,2 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
250 W
PANELE PV
S
ORIENTACJA
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
1 840 kWh
8
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
55
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
45
Gremzdy Polskie 7,
16-503 Gremzdy Polskie

1:100
46
Gremzdy Polskie 7, 16-503 Gremzdy
Polskie dz. 269
ADRES
10 322 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
S
ORIENTACJA
2 750 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
10
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
54
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
47
Krasne 5,
16-503 Krasne

1:100
48
11
Krasne 5, 16-503 Krasne dz. 196/2
ADRES
Numer instalacji
6 867 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
5kWp
MOC
5 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
250W
PANELE PV
S
ORIENTACJA
SYSTEM MONTAŻOWY
50
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
46
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x16 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC BPV 550/12,5 (10/350)
2
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
2
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
4 650 kWh
szt
20
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
4
szt
szt
Wkładka topikowa 2p gG25A
2
szt
60
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 225,
2P 25A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
49
Krasne 6,
16-503 Krasne

1:100
50
12
Krasne 6, 16-503 Krasne dz. 194
ADRES
Numer instalacji
3 136 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
2kWp
MOC
2,2 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
250 W
PANELE PV
SW
ORIENTACJA
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
1 750 kWh
8
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
58
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
51
Rudawka 10,
16-503 Rudawka

1:100
52
ADRES
Rudawka 10, 16-503 Rudawka
dz. 107
ZUŻYCIE ENERGII
3 509 kWh
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
blacha
UZYSK
SW
ORIENTACJA
2 650 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
13
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
58
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
53
Krasnopol
ul. Lipowa 10A,
16-503 Krasnopol

1:100
54
Krasnopol, ul. Lipowa 10A,
16-503 Krasnopol dz. 2649
ADRES
3 500 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
SW
ORIENTACJA
2 650 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
0
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
0
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
14
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
0
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
0
szt
0
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
55
Romanowce 47A,
16-503 Romanowce

1:100
56
Romanowce 47A, 16-503 Romanowce
dz. 408/1
ADRES
2 545 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3 kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
W
ORIENTACJA
2 500 kWh
250 W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
15
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
63
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
57
Murowany Most 12,
16-503 Murowany Most

1:100
58
Murowany Most 12, 16-503 Murowany
Most dz. 1/2
ADRES
2 965 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blacha trapezowa
UZYSK
SW
ORIENTACJA
2 650 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
16
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
57
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
59
Krasne 18,
16-503 Krasne

1:100
60
17
Krasne 18, 16-503 Krasne, dz. 55
ADRES
Numer instalacji
ZUŻYCIE ENERGII
7 771 kwh
2kWp
MOC
2,2 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
blacha
UZYSK
250 W
PANELE PV
S
ORIENTACJA
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
1 850 kWh
8
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
60
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
61

 Rosochaty Róg

1:100
62
Rosochaty Róg 13A, 16-503 Rosochaty
Róg dz. 7/1
ADRES
4 893 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
SW
ORIENTACJA
2 650 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
18
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
53
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
63
Krasnopol 17,
16-503 Krasnopol

1:100
64
Krasnopol 17, 16-503 Krasnopol
dz. 158/16
ADRES
2 965 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
2kWp
MOC
2,2 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
S
ORIENTACJA
1 750 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
19
Numer instalacji
8
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
55
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
65

 Maćkowa Ruda

1:100
66
Maćkowa Ruda 18A, 16-503 Maćkowa
Ruda dz. 140
ADRES
ZUŻYCIE ENERGII
3 390 kWh
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
UZYSK
SW
ORIENTACJA
2 650 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
20
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
60
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
67
Krasnopol
ul. 22 lipca 13,
16-503 Krasnopol

1:100
68
ADRES
Krasnopol, ul. 22 lipca 13,
16-503 Krasnopol dz. 1497/2
ZUŻYCIE ENERGII
7 200 kWh
4kWp
MOC
4 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Papa termozgrzewalna
UZYSK
SW
ORIENTACJA
3 500 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
46
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x16 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
2
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
2
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
21
Numer instalacji
szt
16
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
4
szt
szt
Wkładka topikowa gG25A
2
szt
50
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 225,
2P 25A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
69
Krasnopol 59,
16-503 Krasnopol

1:100
70
Krasnopol 59, 16-503 Krasnopol
dz. 963/4
ADRES
4 340 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
SW
ORIENTACJA
2 650 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
22
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
65
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
71
Jeziorki 8,
16-503 Jeziorki

1:100
72
Jeziorki 8, 16-503 Jeziorki dz. 237/2
ADRES
3 600 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
S
ORIENTACJA
2 650 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
1
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
1
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
23
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
30
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
1
szt
4
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
73
Krasnopol 4,
16-503 Krasnopol

1:100
74
ADRES
Krasnopol 4, 16-503 Krasnopol
dz. 1043/3 i 1042/5
ZUŻYCIE ENERGII
10 248 kWh
3kWp
MOC
3kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
S
ORIENTACJA
2 750 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
0
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
0
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
24
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
0
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
0
szt
0
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
75



1:100
76
25
Remieńkiń dz.168, 16-503 Remieńkiń
ADRES
Numer instalacji
5 72222 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blacha ocynkowana
UZYSK
250W
PANELE PV
SW
ORIENTACJA
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
2 650 kWh
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
60
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
77

 

1:100
78
Maćkowa Ruda 7, 16-503 Maćkowa
Ruda dz. 88
ADRES
2 406 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
2kWp
MOC
2,2 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
W
ORIENTACJA
1 460 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
0
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
0
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
26
Numer instalacji
8
szt
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
0
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
0
szt
0
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
79
Jegliniec 20,
16-503 Jegliniec

1:100
80
27
Jegliniec 20, 16-503 Jegliniec dz. 215
ADRES
Numer instalacji
11 227 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
250W
PANELE PV
SW
ORIENTACJA
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
0
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
0
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
2 650 kWh
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
0
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
0
szt
0
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
81

Ruda

1:100
82
Maćkowa Ruda 25, 16-503 Maćkowa
Ruda dz. 150/1
ADRES
6 380 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blacha trapezowa
UZYSK
S
ORIENTACJA
2 750 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
0
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
0
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
28
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
0
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
0
szt
0
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
83
Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 38,
16-503 Krasnopol

1:100
84
Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 38,
16-503 Krasnopol dz. 1037/3
ADRES
ZUŻYCIE ENERGII
3 814 kWh
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
papa
UZYSK
SE
ORIENTACJA
2 680 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
29
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
56
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
85
Mikołajewo
1:100
86
Mikołajewo 55, 16-503 Mikołajewo
dz. 30
ADRES
7 000 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Bacha trapezowa
UZYSK
S
ORIENTACJA
2 750 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
1
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
1
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
30
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
36
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
1
szt
4
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
87



1:100
88
31
Żłobin 1, 16-503 Żłobin dz. 14/1
ADRES
Numer instalacji
15 203 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blacha trapezowa
UZYSK
250W
PANELE PV
SW
ORIENTACJA
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
1
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
1
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
2 570 kWh
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
35
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
1
szt
4
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
89
Krasne 2A,
16-503 Krasne

1:100
90
32
Kasne 2A, 16-503 Krasne dz. 152
ADRES
Numer instalacji
14 270 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
5kWp
MOC
5 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
250W
PANELE PV
S
ORIENTACJA
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
46
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x16 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
2
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
2
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
4 650 kWh
szt
20
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
4
szt
szt
Wkładka topikowa gG25A
2
szt
55
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 225,
2P 25A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
91
Boksze Nowe 11,
16-503 Boksze Nowe

1:100
92
Boksze Nowe 11, 16-503 Boksze Nowe
dz. 1
ADRES
3 377 kWh
ZUŻYCIE ENERGII
3kWp
MOC
3 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
Blachodachówka
UZYSK
SE
ORIENTACJA
2 650 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
30
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
28
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x8 mod
1
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 550/12,5 (10/350)
1
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
1
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x8 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
20
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
33
Numer instalacji
szt
12
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
2
szt
szt
Wkładka topikowa gG16A
2
szt
59
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 216,
2P 16A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 1P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x6
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
93


Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 63,
16-503 Krasnopol

1:100
94
Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 63,
16-503 Krasnopol dz. 1315 i 1316/9
ADRES
ZUŻYCIE ENERGII
59 647 kWh
40 kWp
MOC
2 x 20kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
blacha
UZYSK
S
ORIENTACJA
35 500 kWh
250W
PANELE PV
SYSTEM MONTAŻOWY
50
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
46
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x16 mod
4
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC
B-PV 1000/20 (8/20)
8
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
8
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x16 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x16 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
100
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
34
Numer instalcji
szt
160
poziomy
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
16
szt
szt
Wkładka topikowa gG40A
2
szt
130
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
6
mb
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 440,
4P 40A
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV
D02 3P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x16
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
95
ul. Wojska Polskiego 4,
16-503 Krasnopol
1:100
96
Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4,
16-503 Krasnopol dz. 1293
ADRES
ZUŻYCIE ENERGII
8 kWp
MOC
10 kW
INWERTER
POKRYCIE DACHU
blacha
35
Numer instalacji
UZYSK
250W
PANELE PV
S
ORIENTACJA
7 590 kWh
SYSTEM MONTAŻOWY
szt
32
poziomy
40
mb
Rura karbowana RKUVR 25/20
30
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa
1x16 mod
4
szt
Ogranicznik przepięć do systemów PV ETITEC BPV 1000/12,5
2
szt
Rozłącznik bezpiecznikowy PCF
10 DC 2b
2
szt
Kabel Lyżo 4mm
20
mb
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x16 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
1
szt
Obudowa izolacyjna natynkowa 1x16 mod. Z
drzwiczkami pełnymi
1
szt
Wkładka topikowa gG40A
1
szt
80
mb
Uziom pionowy (l=3m)
2
szt
Zwód poziomy/pionowy - drut DFeZn śr 8mm
70
mb
Skrzynka p/t IP44 z zaciskiem
kontrolnym
2
szt
Zacisk do łączenia z
bednarką/drutem
2
szt
Bednarka FeZn 30x4mm
6
mb
Kabel FLEX-SOL XL 4mm
Rozdzielnica prądu stałego
Wkładka topikowa cylindryczna PV
CH10x38 14A Gpv
4
szt
Rozdzielnica prądu zmiennego
Rozłącznik izolacyjny SV 440
szt
Wyłącznik Główny Instalacji Fotowoltaicznej
Rozłącznik izolacyjny STV D02 3
P+N
podłączenie instalacji do listwy rozdzielczej
Kabel YDYżo 5x16
Instalacja odgromowa
KOSZT CAŁKOWITY
PLN
97
5.
SCHEMATY ELEKTRYCZNE INSTALACJI
98
SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1,5 kWp
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
--
99
SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 2 kWp
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
--
100
SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 3 kWp
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
--
101
SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 4 kWp
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
--
102
SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5 kWp
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
--
103

Podobne dokumenty