pobierz pdf

Komentarze

Transkrypt

pobierz pdf
SZKO¸Y WY˚SZE
WYDANIE SPECJALNE
16–30 KWIETNIA 2008
Od teorii do kompetencji
Ka˝dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl´dem
teorii. A co z praktykà? Bran˝a bije na alarm, ˝e szko∏y jà zaniedbujà, k∏adàc nacisk na wyk∏ady. Jak
wi´c wybraç szko∏´, ˝eby si´ póêniej nie rozczarowaç w pracy?
Studia na kierunku turystyka i rekreacja dajà mo˝liwoÊç kszta∏cenia si´ za granicà. Aktywni i zainteresowani programem nauczania
studenci mogà uczestniczyç w mi´dzynarodowych wymianach
Turystyka to bran˝a, w której
kontakt ze Êwiatem jest podstawà.
Niezb´dnym warunkiem jest wi´c
bieg∏a znajomoÊç któregoÊ z najpopularniejszych j´zyków (najcz´Êciej
angielskiego) oraz komunikatywna
znajomoÊç drugiego j´zyka. Kandydat na studia powinien przywiàzywaç szczególnà uwag´ do nauki
j´zyków obcych. Warto te˝ sprawdziç, czy szko∏a w ramach zaj´ç
z obs∏ugi komputera prowadzi çwiczenia z popularnymi programami
i systemami rezerwacyjnymi u˝ywanymi w turystyce.
Szko∏a ma nie tylko uczyç teorii,
lecz organizowaç mo˝liwie jak najwi´cej zaj´ç praktycznych. – U absolwentów zaskakuje mnie nieznajomoÊç realiów funkcjonowania gospodarki turystycznej – mówi Zbigniew G∏àbiƒski, prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki.
Wybierajàc szko∏´, warto sprawdziç, czy szko∏a tego uczy i w jakim
zakresie.
Strona 2
Zainwestuj w kadr´, wyÊlij pracownika na szkolenia Standardowo
i minimalnie
Âwiat idzie do przodu, a wraz z nim turystyka. W Êlad za tym rozwojem
powinny iÊç równie˝ inwestycje w kapita∏ ludzki, aby wraz z kompetencjami
pracowników rozwija∏a si´ firma.
Na rynku nie brakuje firm, które organizujà szkolenia i kursy dla pracow-
ników bran˝y turystycznej, dostosowane do jej specyfiki. Najmodniejsze sà
Pracownicy bran˝y turystycznej majà du˝o mo˝liwoÊci dokszta∏cania si´ – od szkoleƒ
zawodowych po studia podyplomowe
5
Niemiecka
jakoÊç studiów
14
Niepraktyczne
praktyki
krótkie kursy doszkalajàce, „szyte
na miar´” pod konkretne potrzeby, coraz cz´Êciej te˝ si´ zdarza, ˝e firmy kierujà swoich pracowników na studia licencjackie lub podyplomowe. Zapewnianie szkoleƒ dla pracowników ma
dwie podstawowe zalety – nie tylko pozwalajà im podnosiç kwalifikacje, ale
s∏u˝à równie˝ budowaniu przeÊwiadczenia o tym, ˝e firma o nich dba.
Dzi´ki temu czujà si´ docenieni, zadowoleni, pracujà lepiej i wydajniej.
Fachowy, kompetentny personel s∏u˝y
tak˝e wizerunkowi firmy, od którego
zale˝y zaufanie klientów do niej i poziom sprzeda˝y. Poza tym doszkalanie
kadry ju˝ pracujàcej jest dwa razy bardziej op∏acalne ni˝ zatrudnianie nowej.
Strony 6–9
16
Sonda:
Po co si´ kszta∏ciç?
Kszta∏cenie na kierunkach turystycznych powinno mieç odpowiedni poziom. Na szcz´Êcie standardy nauczania dla ró˝nych kierunków studiów,
w tym turystyki i rekreacji, zosta∏y
uj´te w ramy prawne, co pozwoli zapewniç studentom odpowiednià liczb´ zaj´ç z wa˝nych dla tej bran˝y
przedmiotów. Mo˝e si´ kiedyÊ doczekamy kierunku, na którym b´dzie
po∏o˝ony nacisk na realia funkcjonowania biznesu turystycznego?
Strona 17–18
Gdzie studiowaç turystyk´?
Prezentacja uczelni wy˝szych
strony 10–13
18
Kierunek:
Turystyka
2
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Od teorii do kompetencji
Ma∏o który kierunek mo˝e pochwaliç si´ tak szerokà ofertà kszta∏cenia, jak turystyka. I ma∏o który dzia∏ gospodarki tak bardzo odczuwa brak dop∏ywu dobrze przygotowanych, m∏odych kadr. Czy zawini∏ tylko system szkolenia?
Dla pracodawców wa˝ne jest by absolwent by∏ uprzejmy, komunikatywny, zaanga˝owany. Wa˝ne by bardzo dobrze zna∏ jeden j´zyk, a drugi w stopniu komunikatywnym
Co powinien umieç absolwent wy˝szej uczelni o profilu turystycznym?
Ministerialne przepisy tak okreÊlajà po˝àdanà sylwetk´ licencjata:
Absolwent powinien posiadaç wiedz´ ogólnà z zakresu nauk przyrodniczych, spo∏ecznych i ekonomicznych /…/ powinien posiadaç
umiej´tnoÊci: organizowania pracy
oraz podejmowania przedsi´wzi´ç
w sferze turystyki i rekreacji: przygotowywania oferty turystycznej
i rekreacyjnej dla ró˝nych grup odbiorców oraz nawiàzywania kontaktów i komunikowania si´ w co
najmniej jednym j´zyku obcym.
Absolwent powinien byç przygotowany do prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej i do pracy:
w biurach podró˝y; hotelach
i oÊrodkach wypoczynkowych,
sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i oÊrodkach doradztwa rolniczego; administracji rzàdowej i samorzàdowej; /…/. Absolwent powinien znaç j´zyk obcy na poziomie
bieg∏oÊci B2 ESOKJ Rady Europy
oraz pos∏ugiwaç si´ j´zykiem specjalistycznym umo˝liwiajàcym porozumiewanie si´ w dzia∏alnoÊci zawodowej./…/
Potencjalni pracodawcy nie wymagajà wi´cej. Oprócz cech osobowoÊci (uprzejmy, komunikatywny,
zaanga˝owany) praktycy wymieniajà znajomoÊç podstawowych
technik biurowych i przydatnych
programów komputerowych, zna-
UÊmiech to te˝ warsztat
Marek BabuÊka
Marek BabuÊka, przewodniczàcy
Krajowej Izby Turystyki: M∏odym
brakuje warsztatu. Nie da si´ ich
po przyj´ciu do pracy postawiç za ladà. Uczelnie twierdzà, ˝e to ludzie
tak inteligentni, ˝e w tydzieƒ nauczà
si´ wszystkiego, czego trzeba. Pytam:
to dlaczego uczelnia nie poÊwi´ci∏a
im tego tygodnia? Tam nie ma çwiczeƒ – sà g∏ównie wyk∏ady. A my
chcemy, ˝eby facet, który przychodzi
do pracy, zna∏ skuteczny sposób, jak
jà wykonaç, nie wszystkie, mo˝liwe
teoretycznie, metody. Kandydat
do pracy musi byç u˝yteczny natychmiast. W sytuacji gdy mam przy-
jomoÊç geografii oraz umiej´tnoÊç
pos∏ugiwania si´ j´zykami obcymi.
Bran˝a jednak wymaga, by wiedza
i umiej´tnoÊci by∏y dostosowane
do turystyki: a wi´c jeÊli geografia
to turystyczna, jeÊli angielski to
tak˝e biznesowy, jeÊli programy
komputerowe – to przede wszystkim systemy rezerwacyjne. Erudycja nie przeszkadza – powinna cechowaç ka˝dego cz∏owieka z dyplomem wy˝szej uczelni. Przeszkadza
brak umiej´tnoÊci stosowania szerokiej wiedzy w wàskiej, turystycznej praktyce. Jak podkreÊlajà szefowie biur – uczelnie powinny po∏o˝yç wi´kszy nacisk na çwiczenia
i warsztaty. Tylko TUI Poland ceni brak doÊwiadczenia, ale oferuje
w zamian system wewn´trznych
szkoleƒ. A ma∏e firmy nie mogà sobie na to pozwoliç. Wi´cej: bran˝a
generalnie nie chce traciç czasu
na darmowe szkolenia adeptów zawodu – nawet w ramach praktyk. I tu ko∏o si´ zamyka, bo uczelnie dysponujà kadrà g∏ównie akademickà.
Byç mo˝e warto spojrzeç na szko-
lenia zawodowe w innych krajach
(np. w Irlandii). Stworzyç kilka
wzorcowych oÊrodków – np. w miejsce obozów turystyki kwalifikowanej, które wypad∏y z obligatoryjnych zaj´ç w nowych programach
– gdzie m∏odzie˝ pod okiem doÊwiadczonych trenerów zawodu
zdobywa∏aby oczekiwane umiej´tnoÊci praktyczne.
Czy jest to mo˝liwe w czasie studiów? Potrzebna by∏aby dobra wola obu stron. Popularny GDS,
Amadeus, oferuje uczelniom pilota˝owy
program
treningowy
za darmo. Po to, by przysz∏ym pracownikom naj∏atwiej by∏o dokonywaç wszelkich rezerwacji w∏aÊnie
przez Amadeusa.
Uczelnie musia∏yby poszerzyç
program o warsztaty i op∏acaç czas
mniej utytu∏owanych naukowo specjalistów. Bran˝a – postaraç si´, by
praktyki zawodowe zacz´∏y spe∏niaç
swojà rol´. Niektórzy majà ju˝ ÊwiadomoÊç, ˝e w ten sposób przygotowujà w∏asne kadry. Zdolna praktykantka spotka∏a si´ z propozycjà:
wystawimy pani znakomite rekomendacje, ale tylko pod warunkiem,
˝e po studiach zdecyduje si´ pani
na prac´ w… Orbisie.
Liliana Olchowik
5 przyk azaƒ absolwenta
• J ´ z y k i: znajomoÊç przynajmniej dwóch j´zyków obcych, przy czym jeden (najlepiej
angielski) powinien byç opanowany biegle, drugi (europejski lub popularny egzotyczny) w stopniu umo˝liwiajàcym komunikowanie si´. Przyswojona terminologia biznesowa, mile widziana tak˝e turystyczna.
• O b s ∏ u g a k o m p u t e r a: podstawa to znajomoÊç pakietów biurowych (z naciskiem
na Worda i Excela) oraz systemów rezerwacyjnych (co najmniej hotelowych, wskazane równie˝ lotnicze). Swobodne pos∏ugiwanie si´ Internetem (wyszukiwarki, komunikatory, bazy danych).
• W i e d z a o g ó l n a: dobra znajomoÊç geografii i historii Polski oraz Europy.
• O s o b o w o Ê ç: konieczne sà cechy takie, jak ciekawoÊç Êwiata, otwartoÊç na innych
ludzi, ˝yczliwoÊç, elastycznoÊç.
• W i e d z a z a w o d o w a: teoria i praktyka pilota wycieczek i przewodnika. ZnajomoÊç
prawa turystycznego, umiej´tnoÊç jego interpretacji i zastosowania. Orientacja
w podstawowych zagadnieniach europejskiego rynku turystycznego, hotelowego,
przewozów autokarowych, lotniczego. ZnajomoÊç infrastruktury turystycznej (hotele,
atrakcje turystyczne) Polski.
uczaç pracownika i jeszcze mu p∏aciç,
po prostu z niego rezygnuj´. I nigdy
si´ nie dowiem, jaki potencja∏ intelektualny straci∏em… Nagminna nieumiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ popularnymi systemami rezerwacyjnymi,
jak choçby Amadeus, sprawia, ˝e taki pracownik nie b´dzie umia∏ wykonaç prostej us∏ugi, jakà jest sprzeda˝
biletu lotniczego. A w to, ˝e opanuje
t´ umiej´tnoÊç w tydzieƒ, jakoÊ nie
wierz´. Ponadto nabór do prywatnych wy˝szych szkó∏ odbywa si´ bez
wst´pnej selekcji. A ju˝ ˝adne uczelnie nie biorà pod uwag´ predyspozycji osobistych. Wielu absolwentów
w ogóle nie nadaje si´ do tego zawodu, choçby wzorowo przyswoili sobie
ca∏à potrzebnà wiedz´. KtoÊ, kto nie
lubi ludzi, uwa˝a ˝e korona spadnie
mu z g∏owy, gdy b´dzie us∏u˝ny wobec klientów, czuje niesmak do podró˝y, nie nadaje si´ do turystyki.
Studiujesz turystyk´?
Zaprenumeruj
[email protected]
specjalny studencki
r a b a t 50%
3
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Po∏àczyç teori´ z praktykà Nauka i praktyka
to dwa niezale˝ne Êwiaty
Pawe∏ Niewiadomski
Pawe∏ Niewiadomski, wiceprezes
PIT: Wymagania nie sà wcale skomplikowane, ale ma∏o który absolwent
potrafi im sprostaç. ZnajomoÊç j´zyków obcych: wiadomo, angielski
w standardzie plus drugi j´zyk: mo˝e
byç nietypowy (po˝àdany zrobi∏ si´…
chiƒski). Widz´ to wszystko w cv, ale
nie w praktyce. M∏oda osoba cz´sto
nawet porozumiewa si´ p∏ynnie po angielsku, ale ani w zàb nie zna terminologii biznesowo-turystycznej. Bo
i skàd – angliÊci uczàcy j´zyka te˝ jej
nie znajà. A zawodowy ˝argon jest niezb´dny, by za∏atwiç dla biura jakàkolwiek spraw´ za granicà, np. w hotelu.
Konieczny do prowadzenia korespondencji biznesowej. Zresztà tu ju˝ jest
k∏opot i w ojczystym j´zyku – m∏odzi
nie potrafià u∏o˝yç prostego pisma
do urz´du. Nie majà problemów z obs∏ugà komputera – ale to umie przedszkolak. Gorzej, gdy przyjdzie skalkulowaç ofert´ – do czego potrzebny jest
Excel – dla nich: czarna magia. Poza tym myli im si´ cena za pokój z cenà od osoby. Jeszcze gorzej jest
przy konstruowaniu programu. U∏o˝enie marszruty do Wiednia czy Pary˝a przekracza ich mo˝liwoÊci. Nie wiedzà, ˝e narodowe przedstawicielstwa
turystyczne Francji i Austrii s∏u˝à kontaktami i informacjà. Jako Êrednià
pr´dkoÊç autokaru przyjmujà… 90
km/h. Nie pomyÊlà, ˝e jeÊli wyjazd
wypada o 18, trzeba zaplanowaç postój na kolacj´. Jeden z absolwentów
pochwali∏ si´, ˝e ustaw´ o us∏ugach turystycznych zna na pami´ç. Nie umia∏
jednak powiàzaç tych przepisów z ˝yciem. Nie wiedzia∏, ˝e np. w opisie
oferty musi byç informacja o kosztach
ubezpieczenia od rezygnacji, ˝e trzeba
w ofercie wyszczególniç wszystkie
Êwiadczenia. Im potrzebne sà warsztaty, nie tylko wyk∏ady. Zaj´cia praktyczne, podczas których samodzielnie,
ale pod okiem fachowca, u∏o˝à program, skalkulujà ceny, opracujà ofert´. B´dà pope∏niaç b∏´dy, ale i uczyç si´
na nich – w prawdziwym ˝yciu zawodowym to ju˝ s∏ono kosztuje.
Na uczelniach dramatycznie brakuje
∏àczenia teorii z praktykà.
Utalentowany, bez rutyny
Maria Baumgartner
Maria Baumgartner, TUI Poland: Kandydat na pracownika
w biurze podró˝y, jeÊli jest to absolwent po studiach, ale bez doÊwiadczenia zawodowego, powinien posiadaç nast´pujàce kompetencje:
komunikatywnoÊç, przyjemnoÊç
w pracy z klientami; dobrà znajomoÊç geografii; dobrà znajomoÊç
programu MS Office; bardzo dobrà
znajomoÊç jednego z j´zyków obcych (angielski, niemiecki); umie-
j´tnoÊç sprawnego wyszukiwania
informacji; samodzielnoÊç i doskona∏à organizacj´ pracy; entuzjazm
i zaanga˝owanie; umiej´tnoÊç pracy w zespole; odpornoÊç na stres,
odpowiedzialnoÊç; zdolnoÊci interpersonalne,
które
pomagajà
w szybkiej integracji.
Jak widaç, sà to w du˝ej mierze
cechy osobowoÊci. Wrogiem nr 1
jest doÊwiadczenie w bran˝y turystycznej. Na szcz´Êcie absolwent
nie ma ˝adnej rutyny, co pozwala
go odpowiednio ukszta∏towaç zawodowo. W tym celu TUI oferuje:
wst´pne szkolenie w zakresie systemu rezerwacyjnego i standardów
obs∏ugi klienta; szkolenia produktowe, a ostatecznie wyjazdy studyjne. Bardzo wa˝ny jest talent
do sprzeda˝y, ale to te˝ cecha osobowoÊci, którà mo˝na przez szkolenia tylko wydobyç. To, czy kandydat na pracownika posiada owe
predyspozycje, okazuje si´ dopiero
w trakcie pracy.
Zbigniew G∏àbiƒski
Zbigniew G∏àbiƒski, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki: Najwa˝niejsze umiej´tnoÊci to: programowanie, kalkulowanie i oferowanie
imprez turystycznych, pos∏ugiwanie
si´ prostymi narz´dziami marketingowymi, jak katalogi, Internet, podr´czniki sprzeda˝y. Absolutnie obowiàzkowa znajomoÊç czynna jednego
(lepiej 2) j´zyków obcych, znajomoÊç
podstawowych dokumentów wyst´pujàcych w obs∏udze ruchu turystycznego. Przydatne sà podstawy z zakresu techniki pilota˝u i przewodnictwa
oraz zasad wspó∏pracy z biurem turystycznym. Niezb´dna dba∏oÊç o odpowiedni styl ubioru, kultura obs∏ugi,
umiej´tnoÊç rozmowy osobistej i telefonicznej z klientem w biurze lub recepcji, szczególnie przy za∏atwianiu
skarg, uwag, reklamacji. Wià˝e si´
z tym praktyczna znajomoÊç ustawy
o us∏ugach turystycznych oraz aktów
wykonawczych do niej.
Z prozaicznych i oczywistych
spraw: obs∏uga urzàdzeƒ biurowych
(fax, komputer, kopiarka), obs∏uga
pakietu MS Office. Dobrze widziana
sprawnoÊç przy pos∏ugiwaniu si´ literaturà turystycznà, mapami i planami
miast, dobra orientacja przestrzenna,
umiej´tnoÊç wykorzystywania wiadomoÊci z zakresu geografii turystycznej
(szlaki turystyczne, atrakcje).
Tymczasem w zale˝noÊci od wydzia∏u, na którym znajduje si´ kierunek
pn. turystyka, zdobywana wiedza
jest bardziej ekonomiczna, rolnicza,
geograficzna, socjologiczna lub zwiàzana z kulturà fizycznà. Niestety nigdzie nie ma po prostu nauki o turystyce. Poziom bywa ró˝ny. Moda
spowodowa∏a, ˝e liczba uczelni
kszta∏càcych w tym kierunku jest imponujàca, a jakoÊç kszta∏cenia ˝enujàca. Brakuje prawdziwego nadzoru
nad realizacjà programów okreÊlonych przez Ministerstwo. Je˝eli nawet
program w zakresie nazewnictwa
spe∏nia standardy, to w zakresie treÊci
merytorycznych – zupe∏nie nie!!!
W 2004 roku by∏em jednym z prowadzàcych szkolenie praktyczne
(projekt finansowany przez Departament Turystyki MG) dla m∏odych
pracowników nauki. Zaskoczy∏a
mnie u s∏uchaczy nieznajomoÊç realiów funkcjonowania polskiej gospodarki turystycznej. To tak˝e powód niedostosowania wiedzy absolwentów do rynku pracy. Praktyki zawodowe, które przewiduje program
studiów, a za które uczelnie nic firmom nie p∏acà, sà fikcjà. Studenci
napotykajà te˝ na mur „tajemnicy”
przy zbieraniu danych do prac licencjackich i magisterskich. Dwa Êwiaty
– akademicki i biznesowy – funkcjonujà obok siebie, bez jakiegokolwiek
przenikania.
Absolwent po 40-tce
Ryszard Cetnarski
Ryszard Cetnarski, Holiday Travel: Potrzebuj´ ludzi do opracowywania ofert turystyki przyjazdowej.
Przyjà∏bym kogoÊ, kto porozumiewa si´ bez problemów w jednym j´zyku obcym i zna w stopniu podstawowym drugi, opanowa∏ prac´
przy komputerze (Excel, Word)
i podstawowe hotelowe systemy rezerwacyjne. Zna infrastruktur´ turystycznà Polski (sieci i kategorie
hoteli oraz odpowiadajàcy im standard) oraz nasze atrakcje krajoznawcze. Umie u∏o˝yç cudzoziemcom program, skalkulowaç cen´
oferty, zrobiç rozliczenie. Ale nawet
gdyby si´ taki absolwent (w co wàtpi´) znalaz∏ i tak wybior´ pracownika po 40-tce. DoÊwiadczonego
i z odchowanymi dzieçmi...
Wydawnictwo: Eurosystem – Jaros∏aw Âleszyƒski, Wawelska 78, ap. 30 (wejÊcie od ul. Glogera 1), 02-034 Warszawa, tel. (22) 822 20 16, faks (22) 823 78 83, e-mail: [email protected]
Opracowanie: Agnieszka Mularczyk, Liliana Olchowik, Sara Charafeddine. Zespó∏: Jagoda Walczak (dyrektor), Joanna Markowska, Pawel Puchalski. Sk∏ad i ∏amanie: ArtMad Studio. Druk: Taurus.
Dwutygodnik dost´pny w PRENUMERACIE: Zamówienia przyjmujemy pod numerem tel. (22) 822 20 16, e-mail: [email protected], www.eurosys.pl. Nak∏ad 6000 egz.
4
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczno-Informatyczna
Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Wy˝szej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej sà skierowane do tych osób, które sà zainteresowane turystykà, ale jednoczeÊnie majàc pewne zdolnoÊci organizacyjne, myÊlà o niej w kategoriach zarzàdzania. Absolwent turystyki i rekreacji w WSEI zdobywa wiedz´ ekonomicznà
i prawnà, jak równie˝ z zakresu zarzàdzania i organizacji, która pozwoli mu
w przysz∏oÊci profesjonalnie zarzàdzaç hotelami, biurami podró˝y, oÊrodkami informacji turystycznej, koordynowaç prace zwiàzane z turystykà w administracji
rzàdowej i samorzàdowej.
Studenci studiujàcy na kierunku turystyka i rekreacja na studiach pierwszego
stopnia (licencjackich) mogà wybraç jednà z trzech specjalnoÊci: turystyka biznesowa, hotelarstwo, turystyka krajowa i zagraniczna.
Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczno-Informatyczna
jest cz∏onkiem Meeting Professionals International (MPI), wspó∏pracuje tak˝e z Warsaw Convention Bureau, International Congress Convention Association (ICCA) oraz The Society
of Incentives and Travels Executives (SITE).
Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczno-Informatyczna, ul. Stok∏osy 3, 02-787 Warszawa
Centrala: (022) 45 72 300, dziekanat: (022) 45 72 444, faks (022) 45 72 303, email: [email protected]
5
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Niemiecka jakoÊç studiów
Wy˝sza Szko∏a w Monachium (Hochschule Mınchen) kszta∏ci studentów na kierunku turystyki. Wydzia∏ Turystyki to najszybciej rozwijajàca si´ ga∏àê tej uczelni. Skupia ponad 10 tys. studentów,
20 profesorów oraz oko∏o 60 wyk∏adowców, co pozwala zaliczaç jà
do jednej z najwi´kszych komórek kszta∏càcych w dziedzinie turystyki w ca∏ej Europie.
Studenci Wydzia∏u Turystyki w programie zaj´ç majà praktyki, spotkania dyskusyjne oraz zaj´cia praktyczne po∏àczone z badaniami, dzi´ki którym mogà oprócz teorii zapoznaç si´ z realnymi czynnikami
kszta∏tujàcymi rynek turystyczny
w Niemczech i na Êwiecie. Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich
tych, którzy gotowi sà sp´dziç minimum 3 i pó∏ roku w Monachium,
mieÊcie co prawda do tanich nienale˝àcym, ale gwarantujàcym du˝o
atrakcji (blisko stàd i na alpejskie
stoki, i nad w∏oskie jezioro Garda
– idealne do uprawiania windsurfingu), ale przede wszystkim oferujàcym du˝o ciekawych miejsc pracy.
System uczelni proponuje studia
licencjackie, które trwajà 7 semestrów, oraz magisterskie – na które
dodatkowo nale˝y poÊwi´ciç 3 semestry. Podstawà zaj´ç w pierwszych
R
E
K
L
A
M
A
latach nauki sà przedmioty, takie
jak: administracja businessowa, ekonomia, rachunkowoÊç, controlling,
statystyka i matematyka. Du˝y nacisk k∏adziony jest na znajomoÊç j´zyków obcych, czyli na tzw. kompetencje mi´dzykulturowe. W∏adze
szko∏y zak∏adajà, i˝ ka˝dy absolwent
po jej zakoƒczeniu powinien dobrze
w∏adaç dwoma j´zykami obcymi
– angielskim oraz do wyboru – francuskim lub hiszpaƒskim. Pomagaç
ma w tym program Erasmus, który
umo˝liwia najzdolniejszym studentom nauk´ j´zyka obcego podczas
jednego semestru na ponad 30 uczelniach w ca∏ej Europie. Dodatkowo
– szko∏a podpisa∏a kontrakty z uniwersytetami w Chile, Australii
i od 2007 roku w Wietnamie. Rozszerzenie o dodatkowe oÊrodki akademickie w Australii i Nowej Zelandii jest w planach na najbli˝sze lata.
Poza tym podczas pierwszego semestru uczelnia oferuje bezp∏atne kursy
drugiego j´zyka obcego dla wszystkich nowo przyj´tych studentów.
Nauka trwajàca 7 semestrów to wed∏ug w∏adz szko∏y optymalna liczba
godzin zaj´ç, by poznaç sens
rynku i gospodarki turystyki. Turystyka, zarzàdzanie turystykà przyjazdowà,
organizacja
kongresów,
eventów i targów oraz hotelarstwo
i catering sà dziedzinami, z którymi
stykajà si´ wszyscy studenci. Modu∏owy, elastyczny system nauczania pozwala ju˝ od pierwszego semestru
na wybór zaj´ç wed∏ug zainteresowaƒ
i tematyki. I to wyró˝nia t´ szko∏´
od innych. Ró˝ne, tematycznie zwiàzane zaj´cia, które wybiera student
na poczàtku nauki sà pog∏´biane poprzez praktyki. Przeznaczony jest
na nie czwarty lub piàty semestr nauki. Praktyki na uczelni w Monachium trwajà 18 tygodni. Wielu studentów uczelni odbywa je za granicà,
nie tylko w Europie, ale równie˝
w Afryce, USA, Australii czy te˝
w Chinach. Praktyczne umiej´tnoÊci
zdobywajà w „klasycznych” firmach
turystycznych, takich jak: hotele, biura
W∏adze szko∏y zak∏adajà, ˝e ka˝dy absolwent po jej zakoƒczeniu powinien
dobrze w∏adaç dwoma j´zykami obcymi
podró˝y, linie lotnicze lub firmy eventowe oraz w ubezpieczeniach i innych
bran˝ach powiàzanych z turystykà.
Natomiast osobom, które nie chcà
koƒczyç edukacji na 7 semestrach,
uczelnia oferuje od 2008 roku dwa
tzw. master course, czyli studia magisterskie. Trwajàce 3 semestry zaj´cia
specjalizujà w takich dziedzinach, jak:
Zarzàdzanie Turystykà i Zarzàdzanie
w Hotelarstwie. (mg)
www.hm.edu
6
REKLAMA
Zainwestuj w kadr´, wyÊlij
pracownika na szkolenie
Doskonalenie kompetencji pracowników firmy jest dziÊ jednym z podstawowych warunków jej rozwoju. Narastajàca konkurencja na rynku us∏ug
turystycznych sprawia, ˝e pracodawcy wyraênie dostrzegajà koniecznoÊç
nieustannego kszta∏cenia swojej kadry. Szkolenia oferowane pracownikom niejednokrotnie wykraczajà poza tematy ÊciÊle zwiàzane z bran˝à.
Coraz cz´Êciej sà to kursy j´zykowe, szkolenia z zakresu nowoczesnych
technik sprzeda˝y oraz zaawansowanych technologii komputerowych.
Coraz wi´cej firm sektora edukacj- micznie rozwijajàcy si´ sektor polno-naukowego wychodzi naprzeciw skiej gospodarki i dlatego tak wa˝oczekiwaniom
przedsi´biorstw nym elementem strategii ka˝dej firi wspiera je w planowaniu i wdra˝a- my tej bran˝y jest dà˝enie do rozwoniu strategii rozwoju kadr, oferujàc ju zawodowego personelu. Wyró˝ne formy podnoszenia kwalifika- kszta∏cony pracownik, który doskocji. Najpopularniejsze sà krótkie nale zna si´ na wykonywanej
kursy doszkalajàce, ale coraz wi´k- profesji, pozytywnie wp∏ywa na wiszym zainteresowaniem cieszà si´ zerunek firmy b´dàcy istotnym
kursy „szyte na miar´”, czyli indy- czynnikiem determinujàcym poziom
widualne, wielostopniowe projekty. sprzeda˝y. Pracodawcy coraz ch´tFirma, która inwestuje w kadr´ pra- niej inwestujà w pracowników,
cowniczà, nie tylko oszcz´dza pie- umo˝liwiajàc im podnoszenie kwaniàdze, które musia∏aby
lifikacji, gdy˝ jest to barwydaç na przeprowadzedziej op∏acalne ni˝ zatrudnie rekrutacji, ale tak˝e
nienie nowych osób. Koszt
pozytywnie
wp∏ywa
rekrutacji nowej kadry zana poziom zadowolenia
zwyczaj dwukrotnie przeobecnych pracowników,
wy˝sza koszt przeszkolektórzy przez uczestnictwo
nia osoby ju˝ pracujàcej.
w szkoleniach czujà si´
Firmy bran˝y turystyczdocenieni i lepiej zmoty- Magda Plutecka-Dy- nej dostosowujà si´
wowani do wype∏niania doƒ: Proces kszta∏do nowych warunków
swoich obowiàzków. DziÊ cenia pracowników
ekonomicznych i coraz
najwa˝niejszym kapita∏em jest nieod∏àcznym
cz´Êciej dostrzegajà koelementem strategii
firmy sà ludzie, którzy jà
rzyÊci p∏ynàce z nieustanpersonalnej Neckertworzà, a ich wiedza
nego kszta∏cenia pracowmanna
i umiej´tnoÊci to klucz
ników. – Tajemnica sukcedo uzyskania przewagi konkurencyj- su nowoczesnych i pr´˝nie rozwijanej na rynku.
jàcych si´ przedsi´biorstw tkwi
w profesjonalnym zarzàdzaniu zasoSzkolenie czy rekrutacja?
bami ludzkimi. To wa˝ny element,
G∏ównym celem podnoszenia kwa- który ma istotny wp∏yw na przewag´
lifikacji pracowników ró˝nego szcze- konkurencyjnà i niewàtpliwie chrobla jest zwi´kszenie konkurencyjno- ni firm´ przed zastojem – komentuÊci i potencja∏u adaptacyjnego firmy. je Magda Plutecka-Dydoƒ, PR MaRynek us∏ug turystycznych to dyna- nager, Neckermann. – Dlatego pro-
W ciàgu ostatnich lat na popularnoÊci zyska∏y studia licencjackie oraz studia podyplomowe. Mimo ˝e poch∏aniajà wi´cej czasu ni˝ szkolenia czy kursy, to ch´tnych
do uczestnictwa w nich nie brakuje
ces kszta∏cenia i rozwoju pracowników jest nieod∏àcznym elementem
strategii personalnej naszej firmy.
Postrzegamy go jako wa˝nà inwestycj´ przyczyniajàcà si´ zarówno
do sukcesów firmy, jak i poprawy jej
wizerunku. Wyszkolony i dobrze
zmotywowany pracownik nie tylko
doskonale radzi sobie z codziennymi obowiàzkami, ale przede wszystkim jest zadowolony z mo˝liwoÊci
w∏asnego samorozwoju – dodaje
Magda Plutecka-Dydoƒ.
Wa˝niejsza od p∏acy
jest mo˝liwoÊç rozwoju
Pracownicy chcà si´ rozwijaç, a pracodawcy poszukujà pracowników
nastawionych na sukces. W pierwszej kolejnoÊci osiàgajà go te osoby,
które nieustannie podnoszà swoje
kwalifikacje – Obecny rynek pracy
R
Firmy bran˝y turystycznej dostosowujà si´ do nowych warunków ekonomicznych i coraz cz´Êciej dostrzegajà korzyÊci p∏ynàce z nieustannego kszta∏cenia pracowników
E
K
L
A
M
A
jest rynkiem pracownika, oko∏o 80proc. firm boryka si´ z rekrutacjà.
Chocia˝ wi´kszoÊç z nich wprowadzi∏o zmiany w systemie wynagrodzeƒ, to poprawa warunków finansowych nie jest dziÊ wystarczajàca,
aby zatrzymaç lub pozyskaç pracownika. DziÊ osoba aktywnie poszukujàca nowego zaj´cia coraz cz´Êciej zwraca uwag´ na to, co w danej ofercie widnieje pod nazwà „pracodawca oferuje” i nie jest to, wbrew
pozorom, poziom wynagrodzenia.
OczywiÊcie jest on wa˝ny, ale spad∏
na trzecie, czwarte miejsce poÊród
czynników motywujàcych do zmiany pracodawcy. Osoby, które majà
do wyboru kilka ofert, wybierajà te,
gdzie liczy si´ nie tylko adekwatna do obowiàzków pensja, ale
przede wszystkim mo˝liwoÊç rozwoju zawodowego – mówi Kamila Gre-
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
7
gorek, Consulting Associate, Executive Network/ Imd International Search & Consulting. – Nowy trend
najbardziej widoczny jest w obszarze bran˝ o najwy˝szej dynamice
wzrostu. Turystyka jest jednà z nich.
Kandydaci cz´sto pytajà, czy potencjalny pracodawca zawiera w wià˝àcej umowie: udzia∏ w szkoleniach,
podwy˝szanie kwalifikacji, realizacj´ interesujàcych zadaƒ oraz awans
zawodowy. Pracodawcy zdajà sobie
spraw´ z nowych potrzeb pracowników i dostrzegajà wp∏yw niepieni´˝nych elementów wynagrodzenia
na ich retencj´. Ci, którzy realnie
oceniajà sytuacj´ na rynku, nie podwa˝ajà ogromnej funkcji dzia∏u HR
i szukajà dodatkowych form wynagradzania oraz motywowania swojej kadry. Rosnàca w si∏´ konkurencja sprawia, ˝e firmy chcà pozyskaç
najlepsze osoby na rynku oraz zatrzymaç te, które majà w sobie potencja∏. Firmy umo˝liwiajàce rozwój
swojej kadry majà du˝o wi´ksze
szanse na przyciàgni´cie i zatrzymanie pracowników – dodaje Kamila
Gregorek.
Kszta∏cenie
ÊciÊle zwiàzane z bran˝à
Kandydaci do pracy zwracajà uwag´ na to, czy potencjalny pracodawca zawiera w umowie podwyszanie k walifikacji i awans zawodowy. Pracodawcy powinni zdawaç sobie spraw´ z nowych potrzeb pracowników
podyplomowe. Mimo ˝e poch∏aniaSektor edukacyjny z ∏atwoÊcià do- jà wi´cej czasu ni˝ szkolenia czy kurstosowuje dziÊ swojà ofert´ do indy- sy, to ch´tnych do uczestnictwa
widualnych potrzeb najw nich nie brakuje. Przymniejszej nawet firmy. Tyk∏adem studiów ÊciÊle
le, ile firm szkoleniowych,
zwiàzanych z bran˝à turytyle te˝ pomys∏ów na ró˝stycznà sà studia podyplone formy kszta∏cenia. Pramowe „Nowoczesne techcodawcy najch´tniej ofenologie i strategie w biznerujà swoim pracownikom
sie turystycznym i hotelarszybkie, intensywne kursy
skim” organizowane przez
doszkalajàce i nieco d∏u˝- Kamila Gregorek:
Krakowskà Szko∏´ Wy˝Dla pracowników lisze szkolenia zawodowe.
szà im. Andrzeja Frycza
czy si´ nie tylko adeDu˝ym zainteresowaniem
Modrzewskiego. Integrakwatna do obowiàzcieszà si´ równie˝ szkole- ków pensja, ale
cja regionalna w Europie,
nia kadry managerskiej, przede wszystkim
krajowy i mi´dzynarodoktóra powszechnie uzna- mo˝liwoÊç rozwoju
wy rynek turystyczny,
wana jest za kluczowà dla zawodowego
prawo w turystyce, us∏ugi
rozwoju firmy. W ciàgu
ubezpieczeniowe i tworzeostatnich lat na popularnoÊci zyska- nie produktu turystycznego to tylko
∏y te˝ studia licencjackie oraz studia niektóre z zaj´ç prowadzonych w raR
E
K
L
A
M
A
mach studiów. W ciàgu 200 godzin
uczestnicy majà mo˝liwoÊç poszerzenia swojej wiedzy na temat funkcjonowania wspó∏czesnej gospodarki turystycznej. – Oferta programowa studiów skierowana jest g∏ównie
do pracowników Êredniego i wy˝szego szczebla kierujàcego poda˝à
us∏ug turystycznych i hotelarskich
na rynku. UruchomiliÊmy pierwszà
edycj´ tych studiów i teraz zbieramy
kolejnà grup´, która zaj´cia rozpocznie w paêdzierniku. Pierwsza
edycja studiów przyciàgn´∏a g∏ównie
osoby ÊciÊle zwiàzane z bran˝à, które chcia∏y poszerzyç swojà wiedz´
i kompetencje. Studenci ocenili zaj´cia, jako ciekawe z du˝à liczbà zaj´ç
praktycznych. Zainteresowanie tym
kierunkiem jest du˝e – wyjaÊnia
Maciej Banach, Dzia∏ Organizacji
Konferencji Naukowych i Promocji
w Krakowskiej Szkole Wy˝szej im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Mod´ na podnoszenie kwalifikacji
pracowników bran˝y turystycznej
widaç równie˝ w Wy˝szej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku
– W ciàgu ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost liczby studentów kierowanych na studia licencjackie
przez swoich pracodawców. W obecnym roku akademickim 2007/2008
w 14 przypadkach koszt studiów pokryli pracodawcy sektora turystycznego. W roku poprzednim 10 osób
regulowa∏o czesne w takim w∏aÊnie
trybie. I sytuacja ta nie dziwi, poniewa˝ system kierowania pracowników na studia daje pracodawcy wiele korzyÊci.
ciàg dalszy s. 9
8
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Wy˝sza Szko∏a Hotelarstwa,
Gastronomii i Turystyki w Warszawie
Wy˝sza Szko∏a Hotelarstwa,
Gastronomii i Turystyki
w Warszawie
ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
tel./faks (022) 473 88 31, 818 69 54
e-mail: [email protected]
www.wshgit.waw.pl, www.wshgit.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Studia I stopnia LICENCJACKIE 3-letnie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
SpecjalnoÊci:
•
•
•
•
•
•
animacja turystyki i rekreacji
obs∏uga ruchu turystycznego
hotelarstwo i gastronomia
integracja europejska
marketing, zarzàdzanie i reklama w turystyce i rekreacji
zarzàdzanie finansami przedsi´biorstw turystycznych
Wszystkie zaj´cia odbywajà si´ w siedzibie Uczelni.
W roku 2005, 2006 i 2007
Uczelnia zosta∏a nagrodzona
certyfikatem
„Wiarygodna
Szko∏a“
Studenci mogà wybieraç lektoraty z szeÊciu j´zyków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, w∏oskiego oraz
hiszpaƒskiego i uzyskujà europejski certyfikat znajomoÊci wybranego j´zyka. Dodatkowo mogà uczyç si´ j´zyka miganego.
www.wshgit.waw.pl, www.wshgit.edu.pl
9
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Zainwestuj w kadr´, wyÊlij pracownika na szkolenie
ciàg dalszy ze s. 7
Pracownik systematycznie poszerza
swojà wiedz´ i zdobywa nowe umiej´tnoÊci, a pracodawca zyskuje zintegrowanego i bardziej wydajnego pracownika. Umo˝liwienie podnoszenia kwalifikacji wpisuje si´ dziÊ w racjonalny
system doboru kadr. Na tej drodze doboru pracowników du˝à popularnoÊcià
cieszà si´ takie specjalnoÊci, jak: hotelarstwo i gastronomia, marketing us∏ug,
turystyka uzdrowiskowa, turystyka biznesowa oraz Studium Podyplomowe
Zarzàdzanie w Turystyce i Hotelarstwie – mówi Monika Piekutowska
z Wy˝szej Szko∏y Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku. Studia licencjackie
w specjalnoÊci: Turystyka i hotelarstwo,
Turystyka i rekreacja zdrowotna, Turystyka transgraniczna oraz Zarzàdzanie turystykà w regionie proponuje Instytut Turystyki i Rekreacji Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej im. Jana Paw∏a II w Bielsku–Bia∏ej. Celem
kszta∏cenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalistów ds. turystyki.
Studia te dajà mo˝liwoÊç zdobycia
oprócz podstawowej wiedzy humanistycznej, wiedz´ przyrodniczà, ekonomicznà oraz organizacyjno prawnà.
W ramach zaj´ç prowadzone sà równie˝ szkolenia z zakresu kierowania zespo∏em, planowania, organizacji i zarzàdzania. Na program kszta∏cenia
sk∏adajà si´ przedmioty ogólne i podstawowe oraz kierunkowe i zawodowe.
Niezwykle wa˝nym elementem programu jest nauczanie dwóch j´zyków obcych oraz praktyki zawodowe. Studenci odbywajà je w biurach podró˝y, hotelach, w stowarzyszeniach i placówkach kultury fizycznej, w jednostkach
administracji rzàdowej i samorzàdowej.
Mogà równie˝ uczestniczyç w kilkumiesi´cznych lub rocznych praktykach
p∏atnych, organizowanych w Anglii, we
Francji i na Cyprze.
Nie tylko
turystyka i hotelarstwo
Profesjonalna kadra bran˝y turystycznej to ta, która poza wiedzà stricte
bran˝owà posiada te˝ szerokie informacje z zakresu ekonomii, prawa i zarzàdzania. Organizacja w zakresie turystyki, pos∏ugiwanie si´ j´zykami obcymi
oraz wykorzystywanie nowoczesnej
technologii to podstawowe umiej´tnoÊci
ka˝dego specjalisty tej bran˝y. – Od poczàtku istnienia na polskim rynku organizujemy dla naszych pracowników
wiele ró˝norodnych szkoleƒ. Ka˝dy
pracownik majàcy kontakt z klientem
odbywa regularne szkolenia z zakresu
technik sprzeda˝y, które organizowane
sà zarówno w kraju, jak i za granicà.
Podczas szkoleƒ osoba zdobywa wiedz´ teoretycznà oraz praktycznà dotyczàcà firmy, produktów i ró˝nych
Ksià˝ki niezb´dne
w Twojej pracy
Zamów: tel. (022) 822 20 16,
www.eurosys.pl, [email protected]
Rynek hotelowy 2007
Instytut Turystyki, „WiadomoÊci Turystyczne”; M. Byszewska-Dawidek, T. Dziedzic, K. ¸opaciƒski; 14 z∏; Warszawa 2007
Rynek biur podró˝y 2007
Instytut Turystyki, „WiadomoÊci Turystyczne”; M. Byszewska-Dawidek, K. ¸opaciƒski; 14 z∏; Warszawa 2007
Rynek lotniczy 2007
Instytut Turystyki, „WiadomoÊci Turystyczne”; Tomasz Dziedzic; 40 z∏;
Warszawa 2007
Pilota˝ wycieczek turystycznych.
Testy i pytania egzaminacyjne
WSTH; A. Stasiak, R. WiluÊ; 22 z∏;
¸ódê 2007
A to Polska w∏aÊnie... Przewodnik
do çwiczeƒ z geografii turystycznej i krajoznawstwa
WSTH; A. Stasiak; 59 z∏; ¸ódê 2006
Profesjonalna kadra bran˝y turystycznej to ta, która poza wiedzà stricte bran˝owà
posiada te˝ szerokie informacje z zakresu ekonomii, prawa i zarzàdzania
aspektów sprzeda˝y – wyjaÊnia Magda
Plutecka-Dydoƒ, Neckermann. Celem
wyjazdów studyjnych typu „study tours”, które organizujemy 8–10 razy
w ciàgu roku, jest zapoznanie pracownika z oferowanym produktem, atrakcjami turystycznymi danego kierunku
oraz sposobem pracy serwisu i organizacji imprez. Ponad to pracownicy poszczególnych dzia∏ów przechodzà specjalistyczne szkolenia w centrali koncernu Thomas Cook Group plc. Bardzo
kszta∏càcym i ciekawym doÊwiadczeniem sà meetingi organizowane przez
central´. Sà one doskona∏ym forum wymiany informacji z pracownikami z innych krajów nale˝àcych do koncernu.
Na co dzieƒ nasi pracownicy mogà doskonaliç swoje umiej´tnoÊci na ró˝nego
rodzaju kursach komputerowych z zakresu zaawansowanych technologii programów: Excel, Word oraz grafiki komputerowej. Cz´sto sà to szkolenia specjalistyczne np. z dziedziny informatyki czy zarzàdzania. Firma dofinansowuje te˝ edukacj´ w szko∏ach wy˝szych
oraz nauk´ j´zyków.
Karolina Felner
Rynek biur podró˝y 2006
Instytut Turystyki, „WiadomoÊci Turystyczne”; M.
Byszewska-Dawidek, K. ¸opaciƒski; 14 z∏; Warszawa 2006
Prawo w Turystyce
„WiadomoÊci Turystyczne” we wspó∏pracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki; 20 z∏; Warszawa 2006
Kompendium pilota wycieczek
Proksenia; red. Z. Kruczek; 26,50 z∏; Kraków 2005
Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii
Proksenia; red. Z. Kruczek; 23 z∏; Kraków 2005
Polska geografia atrakcji turystycznych
Proksenia; red. Z. Kruczek; 22 z∏; Kraków 2005
Europa. Geografia turystyczna
Proksenia; red. Z. Kruczek; 19 z∏; Kraków 2005
Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki
Proksenia; red. Z. Kruczek, M. Nowacki; 20 z∏;
Kraków 2003
Obs∏uga ruchu turystycznego
Proksenia; red. Z. Kruczek, Krakowska Szko∏a Hotelarska; 26,50 z∏; Kraków 2004
Promocja i informacja.
Proksenia; red. Z. Kruczek, B. Walas; 25 z∏; Kraków 2004
Kompendium wiedzy o turystyce
PWN; G. Go∏embski; 36 z∏; Warszawa 2005
Marketing w turystyce
PWN; J. Altkorn; 26 z∏; Warszawa 2004
Internet w turystyce i hotelarstwie
PZH; J. Turakiewicz; 32 z∏;
Turystyka biznesowa
POT; R. Davidson, B. Cope; 42 z∏; Warszawa 2003
Marketing atrakcji, jak zwi´kszyç frekwencj´
i dochody
POT; B. Richards; 32 z∏; Warszawa 2003
Turystyka
PWE; W. Gaworecki; 46,50 z∏; Warszawa 2003
Marketing w turystyce
PWE; S. Briggs; 35 z∏; Warszawa 2003
Mi´dzynarodowe organizacje turystyczne
Albis; W. Alejziak, T. Marciniec; 45 z∏; Kraków 2003
Organizacja i technika pracy biurowej
Albis; W. Alejziak; 29 z∏; Kraków 2002
Turystyka w obliczu wyzwaƒ XXI
Albis; W. Alejziak; 35 z∏; Kraków 2000
Planowanie marketingowe w przedsi´biorstwach
PWE; L. Mazurkiewicz; 42 z∏; Warszawa 2002
Metody stymulowania rozwoju turystyki
w uj´ciu przestrzennym
WAE; G. Go∏embski; 43 z∏; Poznaƒ 2002
Przedsi´biorstwo turystyczne w gospodarce
wolnorynkowej
WAE; G. Go∏embski; 43 z∏; Poznaƒ 1998
Informacja turystyczna
WAE; J. Merski; 35 z∏; Warszawa 2002
Umowa o imprez´ turystycznà
Lexis Nexis; P. Cybula; 34 z∏; Warszawa 2005
Prawo turystyczne
Zakamycze; M. Nesterowicz; 44 z∏; Zakamycze 2003
Geografia hotelarstwa
Wydawnictwo U¸; Kowalczyk; 54 z∏; ¸ódê 2001
Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku Êwiatowego
AWF Poznaƒ; J. J´drzejczyk, W. M∏ynarski; 42 z∏;
Katowice 2003
Biometeorologia turystyki i rekreacji
AWF Poznaƒ; J. Bogucki; 48 z∏; Poznaƒ 1999
mazowieckie
ma∏opolskie
∏ódzkie
lubuskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
dolnoÊlàskie
woj.
UCZELNIE WY˚SZE: PREZENTACJA KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH
Nazwa Uczelni, Wydzia∏
Pe∏ny adres (ulica, numer,
kod, miasto), telefon, strona www
Kierunki i specjalnoÊci turystyczne
Tryb studiów [stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne,
wieczorowe)]
stacjonarne,
niestacjonarne
Poziomy kszta∏cenia
(I stopnia, II stopnia,
podyplomowe)
Kryteria przyj´ç (kolejnoÊç zg∏oszeƒ, konkurs Êwiadectw, egzamin)
I stopnia, II stopnia, dokto- konkurs Êwiadectw
ranckie, podyplomowe
Czesne w roku akademickim 2008/2009
(dzienne, wieczorowe, zaoczone)
Wspó∏praca z zagranicà (Erasmus/Socrates lub
inne, wspó∏praca ze szko∏ami zagranicznymi)
2130 z∏/semestr – czesne za niestacjonarne Socrates/Erasmus
studia stopnia I oraz stopnia II w roku akademickim 2007/2008
Praktyki w kraju i za granicà (gdzie)
Praktyki w Hotelach w Grecji, Serbii oraz na kempingach we W∏oszech
Obowiàzkowe j´zyki
obce
Akademia Ekonomiczna im. Oskara ul. Nowowiejska 3, 58-500 JeleLangego we Wroc∏awiu, Wydzia∏
nia Góra, (075) 75 38 207,
Gospodarki Regionalnej i Turystyki www.ae.jgora.pl
w Jeleniej Górze
Kierunki: Ekonomia i Zarzàdzanie, specjalnoÊç: Zarzàdzanie Gospodarkà Turystycznà i Hotelarstwem
angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, w∏oski, hiszpaƒski, czeski, japoƒski
(odp∏atnie)
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzia∏ Wychowania Fizycznego
al. I.J. Paderewskiego 35, 51612 Wroc∏aw, tel. (071) 347
32 00, www.awf.wroc.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Turystyka stacjonarne,
Aktywna, Rekreacja Ruchowa
niestacjonarne
I stopnia, II stopnia
konkurs Êwiadectw, egzamin sprawno- zaoczne I stopnia 2200 z∏/semestr,
Êciowy
zaoczne II stopnia 2450 z∏/semestr
Erasmus, umowy z 3 uczelniami zagranicznymi University Zagraniczne w ramach Erasmusa: agencja turystycza, W. Brytania; oÊrodek j´zyki obce do wyboru
College of Birmingham, W. Brytania; Telemark University
sportów zimowych, Finlandia; krajowe w przedsi´biorstwach turystycznych
College, Norwegia; Universita degli Studi del Molise, W∏ochy i rekreacyjnych (hotele, biura podró˝y, oÊrodki sportu i rekreacji)
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a
Zawodowa im. Angelusa
Silesiusa w Wa∏brzychu,
Instytut Turystyki
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wa∏brzych, tel. (074) 641 92 00,
(074) 641 92 37,
www.pwsz.com.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Animacja Czasu stacjonarne,
Wolnego i Rekreacji, Geoturystyka, Obs∏uga Turystyczna Im- niestacjonarne
prez Sportowych, Turystyka Historyczna i Archeologiczna,
Przewodnictwo i Pilota˝, Turystyka Uzdrowiskowa
I stopnia
Nowa Matura – konkurs Êwiadectw,
od 1600 z∏/semestr
Stara Matura – egzamin pisemny, konkurs Êwiadectw
Wspó∏praca w zakresie programu Erasmus, umowy
partnerskie z uczelniami na Litwie, Czechach, Turcji
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a
Zawodowa im. Witelona
ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Organitel. (076) 723 23 60,
zacja Turystyki i Rekreacji, Turystyka i Hotelarstwo
www.pwsz.legnica.edu.pl
stacjonarne,
niestacjonarne
I stopnia
konkurs Êwiadectw
stacjonarne bezp∏atne,
niestacjonarne 1900 z∏/semestr
Erasmus
Wy˝sza Szko∏a Handlowa
ul. Fabryczna 14,
53-609 Wroc∏aw
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊç: Gospodarka Turystyczna, Organizacja Czasu Wolnego
stacjonarne,
niestacjonarne
I stopnia,
podyplomowe
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
rektor ustali w maju
ELP Erasmus
W kraju i za granicà
angielski, niemiecki
.Wy˝sza Szko∏a Gospodarki
w Bydgoszczy,
Wydzia∏ Turystyki i Geografii
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz,
(052) 567 00 00,
www.wsg.byd.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Zarzàdzanie stacjonarne,
Gastronomià i Dietetyka, Zarzàdzanie Turystykà, Hotelarniestacjonarne
stwo, Organizacja Rekreacji i Rehabilitacji, Organizacja i Zarzàdzanie Sportem. Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Gospodarka Turystyczna, Zarzàdzanie w Hotelarstwie i Gastronomii, Turystyka Uzdrowiskowa i Spa, Kultura
Fizyczna i Zarzàdzanie Sportem, Systemy Informatyczne
w Turystyce, Logistyka i Transport w Gospodarce Turystycznej, Turystyka i Rozwój – Tourisme et Développement
(studia master Uniwersytet w Tuluzie)
I stopnia,
II stopnia
Âwiadectwo dojrza∏oÊci lub Êwiadectwo
ukoƒczenia szko∏y Êredniej. Brane sà
pod uwag´ nast. przedmioty: j. obcy,
geografia lub biologia, wiedza o spo∏eczeƒstwie. Rozmowa kwalifikacyjna.
Czesne w roku akademickim 2007/2008
na tryb stacjonarny i niestacjonarny: studia
I stopnia: za rok 3900 z∏ p∏atnoÊç w 2 ratach.
P∏atnoÊç w 10 ratach. P∏atnoÊç w 12 ratach.
Studia II stopnia stacjonarne za rok 3900 z∏,
p∏atnoÊç w 2 ratach. P∏atnoÊç w 10 ratach.
P∏atnoÊç w 12 ratach. Niestacjonarne za rok
4000 z∏, p∏atnoÊç w 2 ratach. P∏atnoÊç w 10
ratach. P∏atnoÊç w 12 ratach.
Centrum Wspó∏pracy z Zagranicà Wy˝szej Szko∏y Gospodarki powsta∏o wraz z rozpocz´ciem roku akademickiego 2004/2005. Koordynacja programu Socrates-Erasmus, wydawanie newslettera. Lista szkó∏ partnerskich
www.wsg.byd.pl
Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja w systemie stacjonarnym odbywajà 8 tyg. praktyk, a w systemie niestacjonarnym – 4 tyg. w ciàgu 3 lat
studiów w biurach podró˝y, hotelach, parkach narodowych, muzeach,
wydzia∏ach promocji urz´dów administracji paƒstwowej, samorzàdowej,
punktach ˝ywienia zbiorowego, firmach transportowych i logistycznych,
spedycyjnych, kurierskich, sanatoriach, przedszkolach i szko∏ach integracyjnych, domach opieki spo∏ecznej, salonach odnowy biologicznej, przychodniach rehabilitacyjnych, klubach sportowych, stowarzyszeniach, fundacjach, zwiàzkach sportowych (LOK, TKKF). Biuro Praktyk Zawodowych
proponuje wyjazdy na praktyki m.in. do: Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Anglii, W∏och, na Litw´, Cypr, Kos i Kret´.
angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, w∏oski,
hiszpaƒski, japoƒski,
kultura arabska i j´zyk
arabski, migowy w turystyce, grecki
Wy˝sza Szko∏a Spo∏eczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
w Lublinie
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin,
tel./faks (081) 740 72 40,
www.wssp.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Turystyka i Ho- stacjonarne,
telarstwo, specjalizacja: Obs∏uga Ruchu Turystycznego, Hote- niestacjonarne
larstwo i Gastronomia, Studia Podyplomowe, kierunek: Organizacja i Zarzàdzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii
I stopnia,
podyplomowe
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
I stopnia: stacjonarne 450 z∏/miesiàc,
niestacjonarne 1700 z∏/semestr,
podyplomowe:
niestacjonarne 1500 z∏/semestr
W zakresie dzia∏alnoÊci mi´dzynarodowej uczelnia
uzyska∏a dost´p do udzia∏u w projekcie unijnym Erasmus i ubiega si´ o Socrates
W kraju hotele, biura podró˝y. Grecja, Cypr, Szwecja, Niemcy
angielski, niemiecki,
francuski, rosyjski, w∏oski, hiszpaƒski
Akademia Wychowania
Fizycznego im. J. Pi∏sudskiego,
Zamiejscowy Wydzia∏
Wychowania Fizycznego
w Bia∏ej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Bia∏a
Podlaska, tel. (083) 342 87 00
centrala, (083) 342 88 22,
www.awf-bp.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Turysty- stacjonarne,
ka, Rekreacja, Hotelarstwo, Turystyka Aktywna (survi- niestacjonarne – zaval, kajakarstwo itp.), Obs∏uga Ruchu Turystycznego
oczne
(w tym pilota˝ wycieczek, przewodnik turystyczny), Kinezygeronto-Profilaktyka, Odnowa Biologiczna, Instruktor Rekreacji – tenis ziemny, fitness, narciarstwo zjazdowe
I stopieƒ – Turystyka i Re- punkty za Êwiadectwo maturalne, egkreacja, II stopieƒ dla absol- zamin sprawnoÊciowy
wentów kierunku Turystyka
i Rekreacja na wych. Fizycznym o specjalnoÊci
Trener Osobisty, Rekreacja,
Turystyka Aktywna
I stopieƒ 2470 z∏,
II stopieƒ 2400 z∏
Umowy bilateralne z 44 uczelniami w 17 krajach Europy
Francja, W∏ochy, Polska – oÊrodki wypoczynkowe, sportowe i rekre- angielski, w∏oski, franacyjne, uzdrowiska, hotele i pensjonaty, centra rekreacji i odnowy
cuski, niemiecki, rosyjbiologicznej typu spa i wellnes, biura turystyczne, gospodarstwa
ski
agroturystyczne
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a
Zawodowa w Sulechowie,
Instytut Turystyki i Rekreacji
ul. Armii Krajowej 51, 66-100
Sulechów,
tel. (068) 352 83 00,
www.pwsz.sulechow.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Turysty- stacjonarne
ka i Organizacja Wypoczynku, Hotelarstwo i Gastrono- niestacjonarne
mia, Gospodarka Turystyczna
I stopnia
konkurs Êwiadectw dojrza∏oÊci
stacjonarne – nieodp∏atne,
niestacjonarne – jeszcze nie ustalono op∏aty
za rok akademicki 2008/2009. W roku akademickim 2007/2008 op∏ata za semestr wynosi∏a 1600 z∏
PWSZ w Sulechowie z∏o˝y∏a w ubieg∏ym roku rozszerzony
Irlandia, Anglia, USA
wniosek o nadanie Uczelni Karty Erasmusa, co u∏atwi∏oby
wspó∏prac´ z uczelniami zagranicznymi i wymian´ studentów.
Podpisano porozumienie z Uniwersytetem w Kalmar (Szwecja) oraz Brandenburgische Technische Uniwersitat w Cottbus
angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, w∏oski
Uniwersytet ¸ódzki,
Wydzia∏ Nauk Geograficznych
ul. Narutowicza 88, 90-139
¸ódê, www.turyzm.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊç: Turysty- stacjonarne,
ka, Rekreacja, Hotelarstwo
niestacjonarne
I stopnia,
II stopnia,
podyplomowe
studia I stopnia konkurs Êwiadectw ma- TiR 4200 z∏, PST 3000 z∏
turalnych. Studia II stopnia egzamin
(geografia, turystyka, rekreacja, hotelarstwo) – tylko absolwenci kierunku TiR
Programy: Erasmus/Sokrates, MOST, dwustronne
umowy mi´dzy uczelniami (St. Petersburg, Angers)
Parki narodowe, muzea, gmina turystyczna, biuro podró˝y, obiekt
noclegowy, regiony turystyczne Polski, regiony turystyczne Europy
angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, w∏oski,
hiszpaƒski
Wy˝sza Szko∏a Turystyki i Hotelarstwa w ¸odzi,
Wydzia∏ Turystyki i Rekreacji,
Wydzia∏ Zamiejscowy
w Gostyninie
ul. Kopciƒskiego 69/ 71,
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Turysty- stacjonarne,
90-32 ¸ódê, (042) 674 52 74, ka, Hotelarstwo, Gastronomia i Hotelarstwo
niestacjonarne
tel./faks (042) 632 42 23,
ww.wsth.edu.pl,
Wydzia∏ Zamiejscowy w Gostyninie: ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, tel. (024) 235 23 70,
www.wsth.edu.pl/gostynin
I stopnia
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
stacjonarne 450 z∏/miesiàc,
niestacjonarne 400 z∏ miesiàc
Umowy o wspó∏pracy i wymianie studentów i wyk∏adowców z Uniwersytetem Humanistycznym w Smoleƒsku (Rosja) i Instytutem Handlowo-Ekonomicznym
w Czerniowcach (Ukraina), w zakresie nadawania
certyfikatów j´zykowych z Hotelfachschule w Thun
(Szwajcaria)
Praktyki wyjazdowe: region ∏ódzki (4 dni), Polska pn. (tydzieƒ), Polska pd.
(Sudety lub Karpaty – tydzieƒ), regiony turystyczne Europy (co roku inny,
do tej pory Litwa, Ukraina, Rosja, S∏owacja, Czechy, Niemcy, Rumunia,
W´gry, Szwajcaria – tydzieƒ). Praktyki w firmach turystycznych (biura podró˝y, punkty informacji turystycznej, ROT-y, hotele i inne obiekty noclegowe, zak∏ady gastronomiczne, kluby sportowe, obiekty rekreacyjne na terenie ca∏ej Polski, na ˝yczenie studenta tak˝e w dowolnych krajach Êwiata
– 4–6 tygodni)
II i III rok: angielski, niemiecki, trzeci j´zyk do wyboru (arabski, francuski,
hiszpaƒski, rosyjski, w∏oski, migowy), I rok: angielski, drugi j´zyk do wyboru
(j. w.)
Wy˝sza Szko∏a
Pedagogiczna w ¸odzi
ul. ˚eromskiego 115,
90-542 ¸ódê,
tel. (042) 630 30 72,
www.wsp.lodz.pl
Biura podró˝y, uzdrowiska, hotele i pensjonaty, agencje turystyczne, angielski,
wydzia∏y promocji przy urz´dach miejskich i gminnych
niemiecki
angielski, niemiecki,
francuski, rosyjski
SpecjalnoÊç: Pedagogika Sportu, Rekreacji i Turystyki
stacjonarne,
niestacjonarne,
podyplomowe
I stopnia,
podyplomowe
bez ograniczeƒ
stacjonarne 290 z∏,
niestacjonarne 270 z∏
Ev. Fachschule für Soziapädagogik Stuttgart Evangeli- Kraj – placówki pedagogiczne
cal Academy Brno School of Higher Education of Social Work and Law Uniwersytet Konstantyna Filozofa
w Nitrze
Akademia Wychowania
al. Jana Paw∏a II 78,
Fizycznego im. Bronis∏awa
tel. (012) 683 10 00,
Czecha w Krakowie,
www.awf.krakow.pl
Wydzia∏ Wychowania Fizycznego
Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Obs∏uga Ruchu
Turystycznego, Pedagogika Czasu Wolnego, Hotelarstwo, Odnowa Psychosomatyczna
stacjonarne,
niestacjonarne
I stopnia,
II stopnia
Nowa Matura – geografia, biologia lub historia, j. obcy: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, w∏oski lub hiszpaƒski. Stara
Matura – konkurs Êwiadectw.
w roku akademickim 2008/2009 studenci I roku studiów I stopnia wieczorowi 4800
z∏/rok,
studenci zaoczni 4300 z∏.
Studenci studiów II stopnia 4300 z∏
(w szeÊciu ratach)
W ramach programu Erasmus/Socrates. Uczelnia ma Zgodnie z planem studiów studenci odbywajà praktyki w oÊrodkach angielski, niemiecki,
podpisane umowy z The Birmingham College of Fo- wczasowych, hotelach, spa, hostelach, centrach turystyki i rekreacji francuski, rosyjski, w∏ood, Tourism and Creative Studies, W. Brytania; Rovaski, hiszpaƒski
niemi University for Applied Sciences, Finlandia, Universite de Savoie, Francja; Universitat de Lleida, Universidad de Almeria, Hiszpania; Universidade do Minho, Portugalia; University of Primorska, S∏owenia
Ma∏opolska Wy˝sza Szko∏a
Ekonomiczna w Tarnowie
Rynek 9, 33-100 Tarnów,
(014) 688 00 19, 688 00 20,
www.mwse.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Hotelar- stacjonarne,
stwo, Odnowa Psychosomatyczna, Obs∏uga Ruchu Tu- niestacjonarne
rystycznego, Pedagogika Czasu Wolnego
I stopnia
konkurs Êwiadectw,
rozmowa kwalifikacyjna
dla Starej Matury
stacjonarne i niestacjonarne 320 z∏/miesiàc
Programy: Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci,
Wielka Brytania, Niemcy
uczelnie zagraniczne: Praga (Czechy), Beja (Portugalia), Dania
Ma∏opolska Wy˝sza Szko∏a
Zawodowa,
Wydzia∏ Humanistyki i Zdrowia
ul. Wincentego Pola 4, 31-532
Kraków, tel. (012) 428 24 50,
www.mwsz.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Turysty- stacjonarne,
ka i Hotelarstwo, Rekreacja i Odnowa Biologiczna
niestacjonarne
I stopnia
kolejnoÊç zg∏oszeƒ,
rozmowa kwalifikacyjna
stacjonarne 385 z∏,
niestacjonarne 355 z∏
Program Leonardo da Vinci (rok akademicki
2006/2007), Erasmus/Sokrates (rok akademicki 2006/2007)
Praktyki w kraju: biura podró˝y, agencje turystyczne, hotele z gastro- francuski, hiszpaƒnomià, pensjonaty, uzdrowiska, agroturystyka i za granicà: hotelarsko- ski, w∏oski, niemiecki
-gastronomiczne w Grecji
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a
Zawodowa w Nowym Sàczu,
Instytut Ekonomiczny
ul. Jagielloƒska 61, 33-300
Nowy Sàcz, tel. (018) 443
53 02, 547 56 04, e-mail: [email protected]
Kierunek: Ekonomia, specjalnoÊç: Zarzàdzanie Turysty- stacjonarne,
kà
niestacjonarne
I stopnia
konkurs Êwiadectw (matematyka, geo- niestacjonarne 2950 z∏
grafia lub historia, nowo˝ytny j´z. obcy)
Erasmus, wyjazdy na W´gry, do W∏och i Niemiec. Unijny program „M∏odzie˝”, wyjazd w ramach wymiany do Macedonii
W kraju (biura turystyczne, hotele), w Niemczech (hotele)
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Podhalaƒska Wy˝sza Szko∏a
Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy
Targ, tel. (018) 261 07 00,
faks (018) 261 07 08,
e-mail: [email protected]
www.ppwsz.edu.pl,
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Obs∏uga stacjonarne,
Ruchu Turystycznego i Zarzàdzanie w Turystyce, Re- niestacjonarne
kreacja Ruchowa z Odnowà Psychosomatycznà, Turystyka Pielgrzymkowa
I stopnia
konkurs Êwiadectw
stacjonarne – bezp∏atne,
niestacjonarne 4000 z∏/rok
Wspó∏praca z Uniwersytetem w Presowie (S∏owacja) – umowa o wspó∏pracy obejmujàca wymian´ studentów i pracowników naukowych
Praktyki w kraju w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, oÊrodkach sportowo-rekreacyjnych, oÊrodkach sanatoryjno-wczasowych, gabinetach odnowy biologicznej, szko∏ach – w ramach pó∏kolonii i kolonii oraz w biurach turystycznych
angielski, niemiecki
Wy˝sza Szko∏a
Przedsi´biorczoÊci
ul. Kiliƒskiego 70, 33-300
Nowy Sàcz, tel. 442 16 67
Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Hotelarstwo, Obs∏uga Ruchu Turystycznego
I stopnia
konkurs Êwiadectw
2050 z∏
nie dotyczy
Targi w Berlinie, hotele, sanatoria, biura podró˝y
angielski, niemiecki
Wy˝sza Szko∏a Turystyki
i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,
Wydzia∏ Turystyki i Rekreacji,
Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych,
Wydzia∏ Informatyki
ul. Zamkowa 1,
34-200 Sucha Beskidzka,
tel. (033) 874 20 80,
www.wste.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Obs∏uga Ruchu stacjonarne,
Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarzàdzanie w Tury- niestacjonarne
styce, Turystyka Mi´dzynarowowa
I stopnia
kolejnoÊç
zg∏oszeƒ
stacjonarne 1800 z∏,
niestacjonarne 1680 z∏
Wspó∏praca z Uniw. Bedfordshire, Anglia; Akademià Euro- Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Turcja, USA, Anglia, Irlandia
pejskà Pó∏nocnej Europy, Uniwersytetem Chambery w Sabaudii, Uniwersytetem Toronto Waterloo, Mi´dzynarodowà Wy˝szà Szko∏à w Zurychu. Wspó∏praca z Polonià
na ca∏ym Êwiecie, Erasmus/Sokrates, program stypendialny programu MIRA
angielski, niemiecki, w∏oski, francuski
Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora,
Wydzia∏ Zamiejscowy
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 56a,
06-400 Ciechanów,
tel. (023) 673 95 88, 692 97 55,
faks (023) 672 94 56
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
I stopnia
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
2800 z∏/rok
Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie (Erasmus), Uniwersytet Agronomiczny w Grodnie (wspó∏praca), Narodowy Uniwersytet Bia∏orusi w Miƒsku (Erasmus)
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa
Pi∏sudskiego w Warszawie,
Wydzia∏ Wychowania Fizycznego
ul. Marymoncka 34,
Warszawa,
tel. (022) 834 04 31,
www.awf.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Pilota˝ Wycie- stacjonarne,
czek, Przewodnictwo Turystyczne, Obs∏uga Ruchu Turyniestacjonarne
stycznego, Organizacja Imprez Turystycznych i Rekreacji, Fitness – Nowoczesne Formy Gimnastyczne, Kinezygerontoprofilaktyka, Nordic Walking, Instruktor Rekreacji
w Wybranej Dyscyplinie (narciarstwo, windsurfing itd.)
I stopnia,
II stopnia,
doktoranckie
konkurs Êwiadectw, j´z. obcy
(na Êwiadectwie), egzamin sprawnoÊci fizycznej
I stopieƒ zaoczne 2665 z∏/semestr,
II stopieƒ zaoczne 2400 z∏/semestr
Program Erasmus, wspó∏praca z 43 uczelniami euro- Praktyki zawodowe – 6 tygodni w kraju lub za granicà w rapejskimi i Turcjà. Wyjazdy studentów
mach pragramu Erasmus
2007/2008 – 58 osób, przyjazdy 25 osób
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpaƒski
Almamer Wy˝sza Szko∏a
Ekonomiczna,
Wydzia∏ Turystyki i Rekreacji
ul. Wolska 43,
01-201 Warszawa,
www.almamer.pl
Kierunek: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs∏uga Ruchu
Turystycznego, Zarzàdzanie w Turystyce i Rekreacji,
Zarzàdzanie w Hotelarstwie i Gastronomii
stacjonarne,
niestacjonarne
I stopnia, II stopnia, pody- kolejnoÊç przyj´ç oraz wyniki na Êwia- stacjonarne 2600 z∏,
plomowe (agroturystyka,
dectwie
niestacjonarne 1900 z∏
zarzàdzanie hotelem i zak∏adem gastronomicznym)
Sokrates II, umowy partnerskie z 15 uczelniami z zagranicy
Firmy z bran˝y turystycznej – Orbis, Triada, Radisson SAS, Westin,
firmy zrzeszone w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, POT
angielski, hiszpaƒski,
niemiecki, rosyjski,
Prywatna Wy˝sza Szko∏a
Ochrony Ârodowiska
w Radomiu
ul. Zubrzyckiego 6,
26-600 Radom,
tel. (048) 383 11 50 wew. 13
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
stacjonarne, niestacjo- I stopnia
narne
Erazmus i Sokrates, wspó∏praca z biurami turystycznymi, szko∏ami o profilu turystycznym
Zaj´cia terenowe, targi turystyczne krajowe i zagraniczne, sp∏ywy ka- angielski, niemiecki, rosyjjakowe, obozy narciarskie
ski, w∏oski, hiszpaƒski, francuski
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego,
Mi´dzywydzia∏owe Studium
Turystyki i Rekreacji
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa,
(022) 593 56 00,
www.mstr.sggw.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Przed- stacjonarne, niestacjo- I stopnia, II stopnia
si´biorstwo na Rynku Us∏ug Turystycznych, Turystyka narne
Wiejska, Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych, Organizacja Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo
i Gastronomia
stacjonarne,
niestacjonarne
stacjonarne,
niestacjonarne
320 z∏/miesiàc w 10 ratach
angielski, niemiecki, francuski, w∏oski, hiszpaƒski
stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: re- studia zaoczne 1800 z∏
krutacja przez internet – wymagane przedmioty j´zyk nowo˝ytny i geografia, studia II sto-pnia test z przedmiotów kierunkowych obowiàzujàcych na studiach
Erazmus-Sokrates: Jyvaskyla University of Applied Scien- Za granicà: Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Brytaces, Pirkanmaa Polytechnic – University of Applied Scien- nia, w kraju: Rainbour Tours SA, Ole Travel s.c., Delta Toces, Finlandia; Universida de Cantabria, Hiszpania; W´ur sp. z o.o.
gry University of Debrecen; Universita degli studi di Perugia, W∏ochy
angielski, niemiecki, rosyjski, francuski
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
5300 z∏/rok
nie dotyczy
nie dotyczy
Szko∏a G∏ówna Handlowa,
al. Niepodleg∏oÊci 164, bud. F, Podyplomowe Studia Mened˝erów Turystyki
Kolegium Gospodarki Âwiatowej pok. 902-904, 02-554 Warszawa,
tel. (022) 849 50 84,
(022) 564 93 50, (022) 564 93 49,
faks (022) 646 61 15
www.sgh.waw.pl/kolegia/kgs
niestacjonarne
Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie,
Wydzia∏ Ekonomiki Biznesu
i Stosunków Mi´dzynarodowych
i Turystyki
stacjonarne, niestacjo- II stopnia – Ekononarne
mia, I stopnia – Turystyka i Rekracja
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
wpisowe 400 z∏,
3200 z∏/rok,
1700 z∏/semestr
Socrates/Erasmus – wymiana studentów (Niemcy, Fran- Praktyki w kraju, biura turystyczne
cja, Hiszpania, Szwecja, S∏owenia), Socrates-Grundtvig II wymiana doÊwiadczeƒ z zakresu IT (Holandia, Cypr, Hiszpania). Wspó∏praca z uczelniami: International Business Scholl w Budapeszcie, W´gry; Universidade de Vigo, Hiszpania; Vilnius College in Higher Education, Litwa; Universidade Atlantica w Uatla, Portugalia; Fachhochschule Schmalkalden, Niemcy
angielski, rosyjski, niemiecki
stacjonarne, niestacjonarne
I stopnia
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
stacjonarne 440z∏/miesiàc,
niestacjonarne 390 z∏/miesiàc
Erasmus
Praktyki w kraju
angielski, niemiecki
I stopnia, podyplomowe
kolejnoÊç zg∏oszeƒ. Za dobre wyniki
w nauce sà przyznawane ulgi
w czesnym.
czesne za semestr stacjoSocrates/Erasmus, szko∏y letnie, umowy bilateralne.
narnych – I rok: 2200 z∏,
Studia ViBES i JUMP we wspó∏pracy z Erasmus UniII rok: 3000 z∏, III rok: 3700 z∏. Op∏aty z raba- versity Rotterdam.
tem w przypadku p∏atnoÊci za rok studiów: 4000 z∏, 5500 z∏, 6700 z∏. Czesne za semestr niestacjonarnych – I rok: 1800 z∏, II rok: 2400 z∏, III ro
k:
2900 z∏. Op∏aty z rabatem w przypadku p∏atnoÊci za rok studiów: 3600 z∏, 4800 z∏, 5800 z∏.
Czesne za studia podyplomowe: 3500 z∏
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencja Rynku Rolnego; American Travel; ARAM Sp. z o.o.; Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Pocztowy; Ciech S.A.; Kredyt Bank S.A.; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministerstwo Skarbu Paƒstwa – Oddzia∏ Regionalny; P.H.U. EVERCOM; Pekao Development Sp. z o.o; Polska Agencja Prasowa; Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci; Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.; Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.; „Ruch” S.A.;
Telekomunikacja Polska; TRIADA – Biuro Rachunkowe; Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.; Warszawska Spó∏dzielnia Spo˝ywców Spo∏em – ÂródmieÊcie; Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. W tym
roku WSHiFM nawiàza∏a tak˝e wspó∏prac´ z: Kolaja & Partners Sp
z o.o., Pricewaterhouse Coopers, Expander, General Electric i in.
angielski, niemiecki, hiszpaƒski, w∏oski, rosyjski, hindi, arabski, japoƒski, chiƒski.
ul. Stok∏osy 3,
02-787 Warszawa,
tel. (022) 457 24 00
e-mail: [email protected],
www.wsei.pl,
Kierunek: Ekonomia, specjalnoÊci: Turystyka Biznesowa, kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Turystyka i Rekreacja, Hotelarstwo, Turystyka Krajowa i Zagraniczna
Wy˝sza Szko∏a Ekologii
ul. Wawelska 14, 02-061 War- Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoÊç: Zarzàdzanie Turyi Zarzàdzania, Wydzia∏ Zarzàdzania szawa, www.wseiz.pl
stykà
podyplomowe
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
W biurach podró˝y, hotelach, oÊrodkach wczasowych, restauracjach, gospodarstwach agroturystycznych
angielski
nie dotyczy
Wy˝sza Szko∏a Handlu
i Finansów Mi´dzynarodowych
im. Fryderyka Skarbka,
Wydzia∏ Turystyki
(od paêdziernika 2008
– Wydzia∏ Turystyki
i Rehabilitacji)
ul. Nowogrodzka 56,
00-695 Warszawa,
tel. (022) 622 01 09,
(022) 629 26 51,
faks (022) 629 26 51,
www.wshifm.edu.pl,
www.mobilnystudent.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnosci: Turope- stacjonarne i niestaratorstwo, Hotelarstwo i Gastronomia, Turystyka Biz- cjonarne
nesowa, Tour Operator and Hotel Management (ang.).
Od paêdzienrika nowe specjalnoÊci uwzgl´dniowe w komórce O2.
Wy˝sza Szko∏a Hotelarstwa,
Gastronomii i Turystyki
ul. Chodakowska 50,
03-816 Warszawa,
tel. (022) 473 88 31,
www.wshgit.edu.pl
www.wshgit.waw.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊç: Obs∏uga Ruchu Turystycznego, Animacja Turystyki i Rekreacji, Hotelarstwo i Gastronomia, Integracja Europejska, Marketing, Zarzàdzanie i Reklama w Turystyce i Rekreacji, Zarzàdzanie Finansami Przedsi´biorstw Turystycznych
stacjonarne, niestacjo- I stopnia
narne
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
studia I stopnia: dzienne 460 z∏/miesiàc,
wieczorowe 380 z∏/miesiàc,
zaoczne 360 z∏/miesiàc
Erasmus (uczelnia wystàpi∏a z wnioskiem)
Hiszpania: sieç hoteli Marina, Niemcy: hotel St. Georg Gmbh w Monachium, Polska: Sto∏eczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej, Polish Travel Quo Vadis, Polska Izba Turystyki, hotel Bristol (Warszawa)
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpaƒski, w∏oski oraz dodatkowo j´zyk migany
Wy˝sza Szko∏a Kultury
Fizycznej i Turystyki
im. H. Konopackiej
ul. Staszica 1,
05-800 Pruszków,
tel. (022) 759 55 28,
www.wskfit.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Instruktorska
stacjonarne, niestacjo- I stopnia
z Zakresu Rekreacji Ruchowej, Fitness – Nowoczesne Formy narne
Gimnastyki, Kolarstwo, Obs∏uga Informatyczna w Ruchu Turystycznym UE, Obs∏uga Ruchu Turystycznego, Agroturystyka
i Turystyka Pobytowa, Turystyka Zdrowotna z Odnowà Biologicznà, Spa, Bezpieczeƒstwo i Ochrona w Turystyce, Trener
Osobisty z Elementami Animacji Turystyki i Rekreacji, Socjologia Turystyki i Rekreacji, Kinezygerentologia – Taniec
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
stacjonarne i niestacjonarne
1650 z∏/semestr lub 5 rat po 350 z∏
nie dotyczy
W kraju i za granicà (Niemcy, W∏ochy, Anglia, Holandia, USA)
angielski, niemiecki
Wy˝sza Szko∏a Organizacji Turysty- ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warki i Hotelarstwa w Warszawie,
szawa, tel. (022) 576 47 36
Wydzia∏ Ekonomii i Zarzàdzania
www.wsotih.edu.pl
Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoÊci: Hotelarstwo i Ga- stacjonarne, niestacjo- I stopnia, podyplomowe
stronomia, Obs∏uga Ruchu Turystycznego
narne
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
stacjonarne 5000 z∏,
niestacjonarne 4000 z∏
Erasmus – rozszerzona karta na lata 2007–2013
W kraju w obiektach OST Gromada na terenie ca∏ej Polski, za granicà – Berlin hotel OST Gromada i Rhodos Falirbay Hotel
angielski, niemiecki, w∏oski, rosyjski, hiszpaƒski
Szko∏a Wy˝sza Przymierza
Rodzin w Warszawie,
Wydzia∏ Turystyki i Rekreacji
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
stacjonarne 4450 z∏/rok,
niestacjonarne 4000 z∏/rok
Erasmus
W Kanadzie, W. Brytanii, Grecji, USA i na Cyprze; sta˝e zawodowe w hote- angielski, niemiecki, rolach sieci Mariott i Hyatt w USA; praktyki zawodowe w: ATIS Travel Ltd.,
syjski, hiszpaƒski, w∏oBest Western Hotel Mazurkas, Hotele IB1S, hotel Jan III Sobieski, Hoski
tel; Klinika Zdrowia i Urody Villa Park, Mazurkas Travel Ltd., New Poland Ltd., Polish Travel Quo Vadis Ltd., Air Tours, American Express
ul. M. Grzegorzewskiej 10,
02-778 Warszawa,
tel. (022) 644 07 97,
www.swpr.du.pl
stacjonarne, niestacjo- I stopnia
narne
UCZELNIE WY˚SZE: PREZENTACJA KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH
Czy sà prowadzone kursy ze specjaliKursy zwiàzane z kierunkiem turystycznym (np. pi- stycznych programów komputerowych Certyfikaty (jakie certyfikaty
lotów wycieczek zagranicznych)
stosowanych w bran˝y turystycznej
mogà otrzymaç studenci)
(prosz´ wymieniç)
Kurs pilotów wycieczek zagranicznych
Na zaj´ciach z Obs∏ugi ruchu turystycznego, Systemów informacji rezerwacji
turystycznej oraz Prawno-finansowych
aspektów turystyki
Osiàgni´cia naukowe studentów (stypendia naukowe,
MNiSW, inne), liczba studentów otrzymujàcych stypendium
NowoÊci w roku akademickim 2008/2009 Biblioteka – liczba woluminów doty(przedmiot, specjalizacje, kierunki)
czàca kierunku turystyki
nie dotyczy
W 2007 r. uzyskanie pierwszej nagrody w konkursie o nagrod´ ministra za najlepszà prac´ magisterskà z zakresu gospodarki turystycznej
dla absolwentki Wydzia∏u GRiT mgr Izabeli Âcibiorskiej za prac´ napisanà pod kierunkiem prof. AE dra hab. Lucjana Kowalczyka
Kursy instruktora rekreacji w ró˝nych formach aktywno- nie dotyczy
Êci
nie dotyczy
Stypendia: MNiSW – 0, naukowe – 278, sportowe – 3, socjal- specjalnoÊç na kierunku Turystyka i Rekre- 3500 tytu∏ów ksià˝ek, 78 tytu∏ów czaso2 prof. zw. 4 prof. nadzw. ze stop- 141 publikacji z dziedziny turystyki
ne – 87, niepe∏nosprawnych – 1
acja – Fitness
pism, baza z czasopismami pe∏notekstowy- niem dr hab.
mi (Hospitality and Tourism Complete)
Kurs pilotów wycieczek
nie dotyczy
Stypendia za wyniki w nauce – 29 osób, za wyniki w sporcie
– 1 osoba
specjalnoÊç Obs∏uga Turystyczna Imprez
Sportowych
TELC, LCCI
485 Êwiadczeƒ, sprawozdanie S11 stan na 30.11.2007 r.
Obligatoryjne studium uzupe∏niajace dajàce do- ok. 10 000
datkowe uprawnienia zwiàzane z kierunkiem
studiów, np. instruktor rekreacji ruchowej
197 osób
Uczelnia z∏o˝y∏a wniosek o uprawnienia do pro- 2000 woluminów
wadzenia studiów II stopnia (magisterskich)
na kierunku Turystyka i Rekreacja
nie dotyczy
Kurs pilotów wycieczek, wychowawców kolonii, instruktora rekreacji ruchowej
specjalnoÊç Logistyka w Przedsi´biorstwie
Wydawnictwa naukowe – liczba publikacji
naukowych z dziedziny turystyki wydanach
przez uczelni´ lub napisanych przez pracowników uczelni za rok 2006/2007
Kadra naukowa – liczba samodzielnych pracowników naukowych ze stopniami naukowymi
15 (5 dr hab. oraz 10 prof. zw.)
6 500 woluminów, 11 tytu∏ów czasopism
1 prof. dr hab., 4 dr hab., 15 dr
1
nie dotyczy
2
nie dotyczy
Liczba publikacji wydanych we w∏asnym wydawnic- nie dotyczy
twie uczelnianym: 8, liczba publikacji wydanych przez
pracowników w innych wydawnictwach: 268
nie dotyczy
5
0
wyk∏ady w j´z. obcym
Wroc∏awska Wy˝sza Szko∏a Informatyki Stosowanej
2 publikacje ksià˝kowe uczelni i 20 artyku∏ów i re- 8
feratów pracownikow etatowych z zakresu turystyki i rekreacji
w ramach programu Erasmus
studia semestralne w j. angielskim z zakresu turystyki
Kurs pilotów, wychowawców, na patent ˝eglarza
jachtowego, sternika motorowodnego
nie dotyczy
Kursy na patent ˝eglarza
i sternika koƒczà si´ zdobyciem
uprawnieƒ paƒstwowych
Kurs pilotów wycieczek, wychowawców kolonijnych, kierowników placówek wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y, Akademia Rezydentów, Akademia Animatorów, kurs instruktorów: rekreacji, jazdy konnej, tak˝e specjalnoÊç hipoterapia,
masa˝u I i II stopnia, narciarstwa, golfa, aerobiku, snowboardu, „Niepe∏nosprawni bli˝ej” – opieka nad osobami niepe∏nosprawnymi – wprowadzenie, opieka nad niepe∏nosprawnymi dzieçmi – specjalizacja, opieka nad niepe∏nosprawnymi doros∏ymi – specjalizacja, barmaƒski podstawowy, zaawansowany, w stylu Flair, kelnerski
Program zaj´ç na studiach I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja przewiduje
nauk´ obs∏ugi programów Amadeus i Fidelio
Ukoƒczenie ka˝dego z wczeÊniej W roku 2006/2007 stypendia z funduszu uczelni oraz stypenwymienionych kursów (szkoleƒ) dia MNiSW – 1600 osób
wià˝e si´ z uzyskaniem certyfikatu
Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoÊci: Zarzàdzanie transportem i logistyka, Zarzàdzanie turystykà i hotelarstwem, Zarzàdzanie zasobami
ludzkimi, Marketing i reklama, Informatyka
w zarzàdzaniu, Zarzàdzanie s∏u˝bà zdrowia, Zarzàdzanie finansami i inwestycje; Wydzia∏ Turystyki i Geografii, kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: Zarzàdzanie w hotelarstwie
i gastonomii; kierunek: Gospodarka Przestrzenna, specjalnoÊç Zarzàdzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
ponad 20 tys. woluminów z dziedzin ta- prof. – 12,
kich jak geografia, turystyka, ekonomia, dr hab. – 10, dr – 36
informatyka, socjologia i inne, baza ponad 100 tytu∏ów czasopism polskoi obcoj´zycznych, udost´pnia studentom dost´p do baz EBSCO umo˝liwiajàcej czytanie publikacji online
Wydawnictwa 2007: 1. ZN nr 6, t. 4, seria: Turystyka 18 studentów, w tym
i rekreacja, pt. Problemy turystyki XXI wieku, pod red. 3 w ramach wymiany
W. Maika i K. Marciniaka, Bydgoszcz 2007, obj. 18
studenckiej Erasmus
ark. wyd., nak∏. 200 egz. 2. Geografia a przemiany
wspó∏czesnego Êwiata, pod red. W. Maika, K. Rembowskiej, A. Suliborskiego, seria: „Podstawowe idee
i koncepcje w geografii”, T. 3, Bydgoszcz 2007,
obj. 25 ark. wyd., nak∏. 300 egz. 3. Czas wolny – uwarunkowania spo∏eczno-ekonomiczne i przyrodnicze,
pod. red. K. Ci˝kowicza, M. Sobczak, Bydgoszcz 2007, obj. 16 ark. wyd., nak∏. 300 egz. 4. J.
Umiƒski, Przewodnik po Bydgoszczy (II wyd. zmienione; wersja polska, angielska i niemiecka), Bydgoszcz
2007, obj. 11 ark. wyd., s. 104, nak∏. 2000 egz.
Wszyscy studenci majà
mo˝liwoÊç uczestniczenia
w otwartych wyk∏adach
prowadzonych przez zagranicznych goÊci uczelni, poza tym na kierunku
Ekonomia na specjalnoÊci
J´zyk angielski w gospodarce program studiów
przewiduje ponad po∏ow´
zaj´ç w j´z. angielskim
Kurs pilotów wycieczek
MS Publisher Amadeus Chart Hotel
nie dotyczy
Stypendia za wyniki w nauceTurystyka i Rekreacja – 61 stypendiów
Starania o studia II stopnia
11 000 woluminów
prof. – 6,
dr hab. – 8
62 pozycje
9
rosyjski
Kurs pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
nie dotyczy
nie dotyczy
Kierunek Turystyka i Rekreacja, stypendia (2007) naukowe
– 63, socjalne – 146, sportowe – 2, MNiSW – 1, z funduszu
uczelnianego – 2, stypendia dla osób niepe∏nosprawnych – 2
Dla absolwentów I stopnia Turystyki i Rekreacji
mo˝liwoÊç kontynuacji studiów II stopnia
na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalnoÊciach: rekreacja, turystyka aktywna, trener
osobisty. Nowe specjalizacje: jazda konna,
w´dkarstwo. Nowy przedmiot w toku studiów
(II stopieƒ) – obóz turystyki przygodowej
82 046 woluminów, w tym: druki zwarte 74 626, czasopisma 7420, liczba tytu∏ów prenumerowanych 172. Komputerowe katalogi dost´pne w internecie,
liczba miejsc bibliotecznych z dost´pem
do internetu – 103
Prof. zw. – 12, prof. nadzw. – 16, Publikacje pracowników za 2006/2007 – 78 poadiunkt – 46, starszy wyk∏adowca zycji
z tytu∏em dr – 23, starszy wyk∏adowca – 11, wyk∏adowca – 28,
asystent – 3, lektor, instruktor – 7
4
nie dotyczy
Kursy instruktora rekreacji ruchowej na specjalnoÊciach: instruktor gier rekreacyjnych, koszykówki, narciarstwa, jazdy
konnej, aerobicu, tenisa. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci
i m∏odzie˝y, kurs pilotów wycieczek
nie dotyczy
nie dotyczy
Stypendia za wyniki w nauce w roku 2007/2008 – 70 osób
(44 studia stacjonarne, 26 niestacjonarne). Stypendia za wyniki w sporcie – 5 osób
specjalnoÊci: Hotelarstwo i gastronomia,
Gospodarka turystyczna
2600 woluminów
dr – 17, dr hab. – 5, prof. – 1
1 – studia stacjonarne
nie dotyczy
Kurs pilotów wycieczek, przewodników beskidzkich,
specjalistów GDS, instruktora w wybranej dziedzinie
sportu i rekreacji
Globalne Systemy Dystrybucji (Amadeus, Worldspan, Galileo), Fidelio
nie dotyczy
2 stypendia MNiSW, 56 stypendiów naukowych, 17 listów
gratulacyjnych rektora U¸
nowy przedmiot – Zarzàdzanie projektami
ekologicznymi w turystyce
20 tys. woluminów w bibliotece wydzia- 25 osób kadry naukowo-dydak∏owej, w tym 3 tys. stricte z zakresu tu- tycznej, w tym: 2 prof. zw., 4 dr
rystyki i rekreacji oraz ca∏a Biblioteka
hab. – prof. U¸
Uniwersytetu ¸ódzkiego
46 ksià˝ek i artyku∏ów naukowych z zakresu tury- 7
styki, rekreacji i hotelarstwa
Kurs pilota wycieczek, A, B, C sztuki barmaƒskiej, instruktora fitness, wychowawców kolonijnych
Program studiów obejmuje sta∏e zaj´cia
z systemów informatycznych w hotelarstwie i gastronomii
Certyfikat j´zykowych kompetencji zawodowych Hotelfachschule
w Thun (Szwajcaria) – po zdaniu
egzaminu ACCUEIL
studia stacjonarne w Wydziale Zamiejscowym w Gostyninie
Ponad 3,5 tys. publikacji ksià˝kowych 1 prof. zw., 5 prof. nadzw.
(tak˝e w j´z. angielskim, niemiecki,
rosyjskim i francuskim), 35 tytu∏ów
czasopism bran˝owych w prenumeracie
Wydawnictwo WSTH: czasopismo naukowe „Tury- 5
styka i Hotelarstwo” (pó∏rocznik, 10 numerów), 7 publikacji ksià˝kowych (w tym 2 w ostatnim roku), poza tym w ostatnim roku 4 ksià˝ki w innych wydawnictwach krajowych (¸TN, ROT Województwa ¸ódzkiego, Âlàsk, PWE) i 1 w zagranicznym (UNITY-DANA Moskwa)
nie dotyczy
nie dotyczy
licencjat
Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika doros∏ych z animacjà spo∏eczno-zawodowà, pedagogika opiekuƒczo-wychowawcza, praca socjalna
150
Prof. dr hab. Bogus∏aw Âliwerski, prof. nie dotyczy
dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. dr
hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyƒska,
prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski,
prof. dr hab. Myko∏a Sme-tanski, prof.
dr hab. Jadwiga Hanisz
100
mgr – 8, dr – 27,
dr hab. – 12,
prof. – 5
55 – dane z 2006 roku
Studenci zagraniczni
kszta∏càcy si´ na kierunku
Zaj´cia w j´zyku obcym
turystycznym w roku akademickim 2007/2008
21
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Kurs pilota wycieczek zagranicznych (na podstawie de- Studenci w ramach studiów odbywajà
cyzji marsza∏ka województwa ma∏opolskiego)
zaj´cia z informatyki oraz zapoznajà si´
z programami informatycznymi stosowanymi w bran˝y turystycznej
W ramach studiów studenci mogà W roku 2007/2008 12 stypendiów MNiSW za wyniki sportouzyskaç uprawnienia instruktora re- we i 1 stypendium za wyniki w nauce
kreacji ruchowej w kilku dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych:
aerobik, fitness, gry rekreacyjne,
narciarstwo zjazdowe, p∏ywanie,
snowboard, tenis, wspinaczka
ska∏kowa
nie dotyczy
Pozycji zwartych – ksià˝kowych 18 500, mapy 1963, 8 dokumentów elektronicznych, 80 tytu∏ów czasopism naukowych
Na wydziale Wych. Fizycznego zatrudnionych jest: 12 prof. zw., 20
prof. nadzw. i dr hab., 100 doktorów
zatrudnionych na stanowiskach adiunkta lub starszego wyk∏adowcy.
Na stanowiskach asystenta, wyk∏adowcy, lektora, instruktora zatrudniamy 81 nauczycieli akademickich
Specjalistyczny pó∏rocznik „Folia Turistika” Na podsta- 7
wie analizy bazy publikacji pracowników AWF dokonanych przez Oddzia∏ Informacji Naukowych stwierdzono z dziedziny Turystyka: 1870 publikacji
Semestralny blok zaj´ç
w j. angielskim prowadzony dla studentów obcokrajowców z uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus/Socrates
nie dotyczy
tak
Certyfikat London Chamber of Co- 988 stypendiów w roku 2006/2007 oraz 1 stypendium minimmerce and Industry International stra za wyniki w sporcie w roku 2006/2007
Qualifications English for Business
(EFB) Level 1
Kierunek: Pedagogika, specjalnoÊç: Pedagogika spo∏eczno-opiekuƒcza
5000
2 – prof. dr hab., 1 – dr hab.
4 artyku∏y pracowników w Zeszytach Naukowych MWSE w Tarnowie
nie dotyczy
angielski
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
759 woluminów
Pracownicy samodzielnie dotyczy
ni (ogó∏em 24) w tym: prof. zw. – 9
, dr hab. – 15
Na kierunku Turystyka
i Rekreacja (stan na
31.10.2007r.) 654
nie dotyczy
nie dotyczy
W ramach przedmiotu Systemy informatyczne w turystyce
nie dotyczy
W roku 2006/2007 stypendium naukowe pobiera∏o 11 osób
260 tytu∏ów zwiàzanych z turystykà
dr hab. in˝. – 1
1
Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, kurs wychowawców kolonijnych
nie dotyczy
Instruktor rekreacji ruchowej spe- 46 studentów otrzymuje stypendium za wyniki w nacjalizacja fitness – nowoczesne for- uce, 1 student – za wyniki w sporcie
my gimnastyki i çwiczenia si∏owe, specjalizacja narciarstwo zjazdowe
SpecjalnoÊç: Agroturystyka
4000 woluminów
prof. dr hab. – 4, dr hab. – 3, dr – 66 publikacji naukowych z dziedziny turystyki na- nie dotyczy
13
pisanych przez pracowników uczelni w roku akadem. 2006/2007
nie dotyczy
Kurs pilotów wycieczej, kurs instruktorów fitness
nie dotyczy
1 prof., 3 dr hab., 11 dr.
nie dotyczy
Certyfikat ECDL
Stypendia naukowe
nie dotyczy
865
Kurs wychowawców kolonijnych, kierowników wycieczek szkol- Galileo, Nettur, mAsystent, Anomail
nych i pedagogicznych, agenta reklamy, pilotów wycieczek, animatora czasu wolnego, instruktora narciarstwa zjazdowego, kajakarstwa górskiego, fitness, bmanów i sonowlierów, mened˝era sportu
TOEIC, TFI lub TOEIC Bridge
Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie – 124
SpecjalnoÊç: Zarzàdzanie w turystyce, Turystyka mi´dzynarodowa
liczba woluminów 10150, w tym z tury- 4 prof. dr hab., 7 dr hab., 21 dr
styki 1723
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Stypendia naukowe – 12 studentów
Hotelarstwo, Organizacja i zarzàdzanie turysty- 1186
kà, Rekreacja ruchowa, Turystyka europejska, Turystyka na obszarach wiejskich
W ramach specjalizacji
nie dotyczy
Certyfikaty uczelniane i uprawnienia paƒstwowe w ramach specjalizaji
2006/2007 Osiàgni´cia: 3. miejsce w konkursie „Primus inter pares” w woj. mazowieckim; dwa pierwsze miejsca w ogólnopolskiej
konferencji studenckich kó∏ naukowych. Stypendia: za wyniki w nauce – 133, socjalne – 79, na wy˝ywienie – 56, mieszkaniowe – 11,
za wyniki w sporcie – 9
Przedmioty: Socjologia kultury i czasu wol- 570 – pozycje ksià˝kowe, 1024 – wolu- 31 samodzielnych pracowninego, Programy unijne w turystyce i rekre- miny czasopism
ków nauki (w tym 7 prof. zw.)
acji, Uzdrowiska polskie, Filozofia przyrody, specjalizacje: Nordic walking
Kurs pilotów, kurs wychowawców kolonijnych
Amadeus
TELC
Oko∏o 600 studentów Wydzia∏u Turystyki jest obj´tych progra- Zarzàdzanie w turystyce i rekreacji, Zarzàmem stypendialnym
dzanie w hotelarstwie i gastronomii
35 000
Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodników turystycznych
nie dotyczy
ZaÊwiadczenia z pilota˝u
Stypendia naukowe w roku 2007/2008 – 9 osób
SpecjalnoÊç: Organizacja turystyki i rekreacji, Padagogika czasu wolnego, Turystyka regionalna
Kurs pilotów wycieczek
Zaj´cia z systemów informatyczPo praktyce zagranicznej we W∏onych w turystyce z wykorzystaniem pro- szech studenci otrzymujà certyfigramu Amadeus
kat z j. angielskiego i zaÊwiadczenie o nauce j. w∏oskiego/certyfikat
z j. w∏oskiego na poziomie B2
Stypendia naukowe od Êredniej 4,0. Liczba studentów otrzymujàcych stypendium naukowe wynosi 170.
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Zeszyty naukowe PWSZ – 4 artyku∏y Skrypt – 1 Publikacje poza Instytutem Ekonomicznym: 6 artyku∏ów
4
0
3, wydane przez uczelnie 2. Liczba publikacji na 1 pra1 – w WSTiE, 5 – na zacownika naukowego W okresie 4 lat Êrednia liczba publi- granicznych uczelniach
kacji na jednego pracownika uczelni w okresie 1 roku:
Monografie naukowe 0,42; Artyku∏y 2,78; Podr´czniki 0,49; Skrypty 0,13; Suma 3,82
j. angielski
2
4
wyk∏ad w j. angielskim, wyk∏ad w j. wybranym, konwersatorium w j. angielskim i j. wybranym
¸àczenie publikacji (artyku∏y, podr´czniki, monografir) – 68
25
j. angielski – 10 proc.
programu zaj´ç, pozosta∏e w fazie organizacji
335 pracowników naukowych,
w tym 40 prof.. i 71 dr hab.
86 wydanych przez uczelni´, 140 napisanych
przez pracowników
12
Istnieje mo˝liwoÊç studiów na kierunku Hotel
and Catering Management
ok. 12 000
prof. dr hab. – 3 pracowników samodzielnych, dr hab. – 5
pracowników samodzielnych
Przeglàd Naukowy Turystyki i Rekreacji – 3 zeszyty
nie dotyczy
nie dotyczy
W trakcie realizacji
brak danych
19 profesorów prowadzi zaj´Wydawnictwo SGGW wyda∏o 7 pozycji
cia na kierunku Turystyka i Rekreacja
10
j. angielski
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
272
52 pracowników pe∏nozatrudnionych w tym: 9 prof., 9 dr hab
28
Studia Business
Administration
w j. angielskim.
ok. 30 000 woluminów
Szko∏a jest cz∏onkiem Meeting Pro- Uczelnia oferuje stypendia: naukowe, socjalne, sportowe, zafessionals International (MPI),
pomogi. W roku 2007 stypendia zosta∏y przyznane 750 stuwspó∏pracuje tak˝e z Warsaw Con- dentom
vention Bureau, International Congress Convention Association (ICCA) oraz The Society of Incentives
and Travels Executives (SITE). Studenci mogà zostaç cz∏onkami MPI
umowa o prac´ – 7 (5 – prof.,
2 – dr hab.) umowa o dzie∏o i umowa zlecenie – 1 (1 prof.)
nie dotyczy
nie dotyczy
368 studentów otrzymuje stypendium za wyniki w nauce
Turystyka i Rekreacja – w przygotowaniu
138 w tym 65 prof., 31 doc., 23 a 3
diunktów
7
nie
Studenci uczestniczà w obozach w ramach przedmiotu turystyka kwalifikowana
nie dotyczy
LCCI, Cisco Academy, Microsoft Academy
Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie – 131, zapomogi w 2007 r. – 27, stypendia w ramach Programu Socrates – 33, stypenium za wyniki w sporcie – 1.
Od paêdziernika 2008 r. specjalnoÊci: Hipo- 9200, w tym 362 woluminów dotyczàterapia, Rekreacja hipiczna, Turystyka lotni- cych turystyki
cza, Turystyka biznesowa i obs∏uga placówek dyplomatycznych i konsularnych. Majà byç wdro˝one studia na Wydziale Informatyki prowadzone we wspó∏pracy z firmà IBM. W planach jest tak˝e uruchomienie III edycji Programu Mobily Student, w ramach którego studenci otrzymaujà notebooki na ca∏y okres studiowania
Profesor: 9, doktor habilitowany: 20, doktor: 30.
175
Tak, w j. angielskim
na specjalnosci
Tour Operator and Hotel
Management
Kurs wychowawców kolonii i obozów, pilotów wycieczek
nie dotyczy
Certyfikaty j´zykowe zawierajàce
Ogó∏em 534, w tym za wyniki w nauce i sporcie – 107, stypoÊwiadczenie umiej´tnoÊci j´zy- pendium socjalne – 430, zapomogi – 74
kowych na poziomie okreÊlonym
w Europejskim systemie opisu
kszta∏cenia j´zykowego Rady
Europy, uczelniane certyfikaty
i dyplomy za osiàgni´cia w sporcie
Nowe specjalnoÊci: turystyka biznesowa, turystyka uzdrowiskowa, rekreacja, kszta∏towanie Êrodowiska dla potrzeb turystyki i dodatkowe specjalizacje
7737 woluminów
prof. zw. – 4. prof. nadzw. – 17, d Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe WSHGiT – 3 puoc. – 2, adiunkt – 23,
blikacje po 500 sztuk.
asystent – 9,
starszy wyk∏adowca – 2,
wyk∏adowca – 12,
lektorzy – 9, instruktor – 1
40
nie dotyczy
Ogó∏em 287, w tym naukowe – 58 i styp. MEN – 1
Specjalizacja: kinezygerontologia, taniec
4570
18 – prof., 44 – dr, 52 – mgr
4
2
Kurs pilotów wycieczek zagranicznych
0
Kurs pilotów wycieczek – uruchamiany po zebraniu grupy studentów
Szkolenie z programów SART, mo˝liwoÊç szkolenia z programu Amadeus
Certyfikat znajomoÊci
j´zyka obcego
Liczba studentów otrzymujàca stypendium 41
Planowany nowy kierunek studiów Turysty- ok. 2000 woluminów, z tego pozyka i Rekreacja
cje zwiàzane z turystykà ok. 1000
3 – prof. dr hab., 3 – dr hab.
0
7
nie
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
nie dotyczy
nie dotyczy
Stypendia naukowe – 5 osób, socjalne – 19 osób
nie
1 prof., 3 dr hab., 18 dr
10
0
nie dotyczy
130
al. Prymasa Tysiàclecia 38, 01-242 Warszawa,
tel./faks (022) 855 47 58, tel. (022) 855 47 59
ul. Ogrodowa 46/48, 00-876 Warszawa,
tel./faks (022) 624 95 60, tel. (022) 624-95-58
Kierunki i specjalnoÊci turystyczne
Tryb studiów [stacjonarne
(dzienne), niestacjonarne
(zaoczne, wieczorowe)]
Poziomy kszta∏cenia
(I stopnia, II stopnia,
podyplomowe)
Kryteria przyj´ç (kolejnoÊç zg∏oszeƒ,
konkurs Êwiadectw, egzamin)
Czesne w roku akademickim
2008/2009
(dzienne, wieczorowe, zaoczone)
Obowiàzkowe j´zyki obce
Wy˝sza Szko∏a Turystyki i Rekreacji im. ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa,
Mieczys∏awa Or∏owicza
tel. (022) 353 10 05, 834 57 14,
w Warszawie,
www.wstir.edu.pl
Wydzia∏ Turystyki i Rekreacji
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjal- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
noÊci: Organizacja i Obs∏uga Ruchu Turystycznego, Zarzàdzanie Sportem i Rekreacjà, Hotelarstwo i Gastronomia
Nowa Matura z przedmiotów: dla studiów sta- studia stacjonarne 2300 z∏/semestr,
LLP-Erasmus, wspó∏praca z instytucjami
cjonarnych – j´zyk angielski dla studiów nie- studia niestacjonarne I, II, VI 1600 z∏/se- i uczelniami za granicà
stacjonarnych – jeden z czterech j´zyków (an- mestr, III, IV, V 2050 z∏/semestr
gielski, niemiecki, rosyjski lub francuski),
na zasadzie kolejnoÊci zg∏oszeƒ. Stara Matura
lub niespe∏nienie ww. kryteriów – pozytywnie
zdany pisemny egzamin wst´pny z j´zyka obcego, odpowiednio: dla studiów stacjonarnych
– j´zyk angielski dla studiów niestacjonarnych
– jeden z czterech j´zyków (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski i francuski).
Politechnika Opolska,
Wydzia∏ Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii
Kierunek: Turystyka i Rekreacja (akredytacja PKA 2007 r.), katedry: Turystyki
i Rekreacji, Kulturowych Podstaw Turystyki, Geografii i Marketingu Turystyki
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a
ul. Tymona Terleckiego 6,
Wschodnioeuropejska w PrzemyÊlu, In- 37-700 PrzemyÊl, tel. (016) 678 28 22,
stytut Historii
www.pwsw.pl/historia
Kierunek: Historia, specjalnoÊç: Turysty- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, podyplomowe
ka Mi´dzynarodowa
konkurs Êwiadectw
stacjonarne – nieodp∏atne,
niestacjonarne 1200 z∏/semestr
Uczelnia ma Kart´ Erasmusa
Wycieczki krajowe i zagraniczne – 6 dni. angielski, rosyjski, ukraiƒski
Praktyka zawodowa w instytucjach turystycznych – 4 tygodnie
Wy˝sza Szko∏a Informatyki
i Zarzàdzania z siedzibà
w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
tel. (017) 866 11 11, faks (017) 866 12 22
e-mail: [email protected]
www.wsiz.rzeszow.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjal- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
noÊci: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs∏uga Ruchu Turystycznego, Turystyka
Zdrowotna, Geoturystyka, Rekreacja i Turystyka Zdrowotna, Zarzàdzanie Turystykà, Turystyka Mi´dzynarodowa, Rekreacja z Promocjà Zdrowia
Nowa Matura – wyniki z trzech przedmiotów zdawanych w cz´Êci pisemnej: j´zyk
polski, j´zyk obcy, wybrany przedmiot: geografia lub historia (Turystyka i Rekreacja).
Ukoƒczenie szko∏y Êredniej oraz egzaminu
dojrza∏oÊci. Na wszystkie kierunki b´dà brane pod uwag´ oceny koƒcowe z pi´ciu
przedmiotów: matematyki, j´zyka polskiego,
historii, j´zyka obcego nowo˝ytnego, fizyki
(kierunki: Informatyka i Ekonometria, Programowanie, Informatyka), geografii (kierunki: Ekonomia, Biznes Mi´dzynarodowy,
Turystyka i Rekreacja).
W roku akademickim 2008/2009
(dzienne, wieczorowe, zaoczne):
Studia I stopnia stacjonarne:
Âcie˝ka standardowa (6 semestrów):
440 z∏. Âcie˝ka elastyczna* (7 semestrów): I–IV 440 z∏/semestr, V–VII 300
z∏/semestr. Studia I stopnia niestacjonarne. Âcie˝ka standardowa (6 semestrów): 335 z∏.
Âcie˝ka elastyczna (7 semestrów):
I–IV 335 z∏/semestr, V–VII 230 z∏/semestr. Studia II stopnia stacjonarne 380 z∏, niestacjonarne 340 z∏.
Czesne p∏atne w 10 ratach
w ciàgu roku akademickiego
Erasmus, 9 umów: Internationale Fachhochschule Bad Honnef, Bonn, Niemcy, kierunki: Turystyka i Ekonomia, Fachhochschule Bielefeld,
Niemcy, kierunki: Ekonomia i Informatyka. Roskilde Handelskole, Dania, kierunki: Ekonomia
i Informatyka, Business Academy WEST, Esbjerg, Dania, kierunki: Ekonomia i Informatyka,
Central Ostrobothnia University of Applied
Sciences, Ylivieska Unit, Finlandia, kierunki: Ekonomia i Informatyka, Universitat de Vic, Hiszpania, kierunki: Ekonomia i Dziennikarstwo, Escola
Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre,
Portugalia, kierunki: Ekonomia, Informatyka oraz
Administracja, Instituto Politecnico da Guarda,
Portugalia, kierunek: Turystyka, Groupe ESC
Troyes, Francja, kierunki: Ekonomia i Turystyka,
Oferta jednoczesnych 2 dyplomów: Wielka Brytania, Internationale Fachhochschule Bad Honnef, Bonn, Niemcy, uczelnie partnerskie
– wspó∏praca w obszarze Turystyki (obj´ta
umowami), Purdue University, USA, Instituto
Superior De Administraço e Linguas in Funchal
w Portugalii (list intencyjny), Villa Maria College
w Buffalo, USA, Jaya Academy of International
Studies, Coimbatore, Indie
Purdue University (PU), Indiana, Broad- angielski, niemiecki, rosyjski, francuski
moor Hotel, Colorado Springs, USA, Villa
Maria College, Buffalo, International Education Exchange, Internship International,
Adam's Mark Hotel Buffalo, Niagara, Why
Not USA
Politechnika Bia∏ostocka,
Wydzia∏ Zarzàdzania
ul. O. Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin,
tel. (085) 746 90 37, (085) 746 98 52,
www.pb.edu.pl, www.ktir.pb.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, Zarzàdzanie, specjalnoÊç: Zarzàdzanie Turystykà
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
lista rankingowa
brak danych
na rok akademicki 2008/2009
Erasmus – MobilnoÊç
Praktyki w biurach turystycznych, obiektach
angielski, niemiecki, rosyjski
noclegowych, gospodarstwach agroturystycznych, firmach rekreacyjnych i instytucjach zarzàdzajàcych obszarami przyrodniczo cennymi
Wy˝sza Szko∏a Mened˝erska
w Bia∏ymstoku
ul. Sobieskiego 3, 15-013 Bia∏ystok,
(085) 732 03 60
www.wsm.bialystok.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
kolejnoÊç zg∏oszeƒ oraz ankieta kwalifikacyjna
stacjonarne 1500 z∏/semestr,
niestacjonarne 1400 z∏/semestr
wspó∏praca z: Aerokosmiczny Uniwersytet
w Krasnojarsku; Paƒstwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Miƒsku; Paƒstwowy Uniwersytet
w BrzeÊciu
W kraju: biura podró˝y, hotele, restauracje, kwatery agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne
Wy˝sza Szko∏a Turystyki
i Hotelarstwa w Gdaƒsku,
Wydzia∏ Turystyki, Handlu i Us∏ug
ul. Miszewskiego 12/13,
80-239 Gdaƒsk,
tel. (058) 348 82 20,
faks (058) 348 82 20
e-mail: [email protected]
www.wstih.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjal- stacjonarne, niestacjonarne, I stopnia, II stopnia, podyplonoÊci: Zarzàdzanie Hotelarstwem i Gaeksternistyczne
mowe
stronomià, Rynek Turystyczny UE, Gastronomia i Dietetyka, Marketing Us∏ug,
Informatyka w Turystyce, Turystyka Mi´dzynarodowa, Zarzàdzanie Przedsi´biorstwem Turystycznym, Agrobiznes, Turystyka Mi´dzynarodowa, Turystyka Uzdrowiskowa, Wellness i Spa
Studia I stopnia (licencjackie): kolejnoÊç zg∏oszeƒ, z∏o˝enie kompletu dokumentów. Studia II stopnia (magisterskie): absolwenci studiów I stopnia WSTiH : kolejnoÊç zg∏oszeƒ, z∏o˝enie kompletu dokumentów; absolwenci studiów I stopnia z innych uczelni: kolejnoÊç zg∏oszeƒ, z∏o˝enie kompletu dokumentów, post´powanie kwalifikacyjne (dla absolwentów innych
kierunków)
studia I stopnia (licencjackie): stacjonar- LLP/Erasmus, LLP/Jean Monet
ne (dzienne) 2200 z∏, niestacjonarne (zaoczne) 1900 z∏, niestacjonarne (wieczorowe) 1800 z∏, eksternistyczne 1520 z∏,
studia II stopnia (magisterskie): stacjonarne (dzienne) 1800 z∏, niestacjonarne
(zaoczne) 1900 z∏, eksternistyczne 1520
z∏
Praktyki i sta˝e w firmach z Wielkopolski angielski, niemiecki, rosyjski, szwedzki,
(Volkswagen Poznaƒ sp. z o. o., Wrigley, w∏oski, hiszpaƒski, francuski
Amica Wronki SA, GlaxoSmithKline, Nivea Polska SA, firmy rodzinne i mniejsze,
np. biura rachunkowe, firmy konsultingowe)
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
Wydzia∏ Wychowania Fizycznego
ul. Miko∏owska 72a, 40-065 Katowice,
tel. (032) 207 51 00,
faks (032) 207 53 45
www.awf.katowice.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
konkurs Êwiadectw maturalnych i egzamin
sprawnoÊciowy z p∏ywania
studia niestacjonarne ok. 2000 z∏
Erazmus, Sokrates
Praktyki w obiektach hotelowych (min. 3*) 2 j´zyki do wyboru z: angielski, rosyjski,
z rozbudowanà bazà gastronomicznà
niemiecki, hiszpaƒski, francuski, w∏oski
w kraju i za granicà. Praktyki w biurach podró˝y
Beskidzka Wy˝sza Szko∏a
Umiej´tnoÊci w ˚ywcu,
Wydzia∏ Turystyki i Administracji
ul. Grunwaldzka 5, 34-300 ˚ywiec
tel./faks (033) 861 00 52
www. bwsu. edu. pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊç: Hotelarstwo, Rekreacja, Turystyka
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
stacjonarne i niestacjonarne 3600 z∏
Programy: Leonardo da Vinci, Wspó∏pracy
Cypr, Grecja, Tunezja, Turcja
Przygranicznej Polska-S∏owacja PHARE 2001,
INTERREG III A Polska-Republika S∏owacka.
Uczelnie: AHOL – Vy‰‰í odborná ‰kola o.p.s v
Ostravie, Czechy; Obchodná akadémia
v Dolnom Kubíne, S∏owacja
angielski, niemiecki, j´zyk dodatkowy:
francuski, hiszpaƒski, rosyjski, w∏oski
GórnoÊlàska Wy˝sza Szko∏a Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydzia∏ Zarzàdzania, Wydzia∏ Turystyki i Promocji Zdrowia, Wydzia∏ Zamiejscowy w ˚orach, Zamiejscowy
OÊrodek Dydaktyczny w ˚orach,
Zamiejscowy OÊrodek Dydaktyczny
w Radzionkowie, Zamiejscowy
OÊrodek Dydaktyczny w Jaworznie
ul. Harcerzy WrzeÊnia 3,
40-659 Katowice,
tel. (032) 35 70 500,
www.gwsh.pl
Wydzia∏ Turystyki i Promocji Zdrowia:
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, studia po- kolejnoÊç zg∏oszeƒ
Turystyka i Rekreacja specjalnoÊci: Turydyplomowe
styka mi´dzynarodowa, Hotelarstwo i gastronomia, Turystyka zdrowotna i agroturystyka, Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna, Fizjoterapia, Kosmetologia; studia podyplomowe – Hotelarstwo
i Gastronomia Hotelowa Organizacja i Zarzàdzanie
studia stacjonarne 430 – 570 z∏ miesi´cznie; studia niestacjonarne 340
– 380 z∏ miesi´cznie lub 1350 – 1550 z∏
semestralnie
GWSH wspó∏pracuje z ponad 30 uczelniami
zagranicznymi w zakresie programu Erasmus,
a tak˝e w zakresie praktyk studenckich
Praktyki w hotelach, biurach podró˝y
oraz przedsi´biorstwach turystycznych
zarówno w kraju jak i za granicà
angielski, niemiecki, francuski, hiszpaƒski, w∏oski, rosyjski
Wy˝sza Szko∏a Hotelarstwa i Turystyki
w Cz´stochowie, Wydzia∏ Turystyki
ul. Ogrodowa 41-47, Cz´stochowa,
tel. (034) 324 15 17, 324 38 83,
e-mail: [email protected],
www.wshit.edu.pl
Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci:
Cbs∏uga Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo
konkurs Êwiadectw
stacjonarne 1800 z∏/semestr (3 raty)
lub 1700 z∏ (jednorazowo przed rozpocz´ciem semestru)
Erasmus, Sokrates, umowy z 4 uczelniami
(wymiana studentów); umowa o wspó∏pracy
z Uniwersytetem Pedagogicznym w Tule (wymiana studentów i kadry naukowej)
W Polsce – hotele i biura podró˝y niemal angielski
w ka˝dym mieÊcie. Za granicà – Niemcy,
Grecja (program Olymp organizowany
przez biuro The Tree), Anglia
Wy˝sza Szko∏a Ekonomii,
Turystyki i Nauk Spo∏ecznych
ul. Ponurego Piwnika 49,
25-666 Kielce
Kierunek: Ekonomia, specjalnoÊci: Hotelar- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, podyplostwo i Turystyka, Gospodarka Regionalna ze
mowe
Specjalizacjà Zarzàdzanie Ârodowiskiem
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
stacjonarne 250 z∏,
niestacjonarne 230 z∏
Erazmus, Sokrates, wspó∏praca ze szko∏ami
zagranicznymi
Praktyki krajowe: hotele, biura turystycz- angielski, niemiecki, hiszpaƒski, w∏oski,
ne, praktyki zagraniczne: hotele w Grecji, rosyjski
Chorwacji, Hiszpanii, USA, S∏owacji, Serbii, Czarnogórze, Bu∏garii, Anglii, Irlandii,
Niemczech
Wszechnica Âwi´tokrzyska
w Kielcach
ul. E. Orzeszkowej 15,
25-435 Kielce,
tel./faks (041) 331 12 44,
e-mail: [email protected],
www.ws.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjal- stacjonarne, niestacjonarne, I stopnia na obu kierunkach
noÊç na kierunku Pedagogika: Pedagogi- niestacjonarne – Pedagogika z Turystykà
ka
kolejnoÊç zg∏oszeƒ na obu kierunkach
stacjonarne 3200 z∏/rok,
W ramach programu Erasmus studenci
niestacjonarne 2520 z∏/rok,
Wszechnicy majà mo˝liwoÊç odbycia cz´Êci
niestacjonarne – Pedagogika 2300 z∏/rok studiów w uczelniach zagranicznych: Katholieke Brugge-Oostende w Belgii, uniwersytety
w Cordobie, Huelva i Barcelonie w Hiszpanii
oraz Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven
Turystyka i Rekreacja oraz specjalnoÊci
angielski, niemiecki
Pedagogika z Turystykà odbywajà dwie
obowiazkowe praktyki: 1. Wybrany obiekt
turystyczny – biura turystyczne, hotele
itp. 2. Gmina turystyczna – odpowiedni
wydzia∏ w urz´dzie gminy o statusie gminy turystycznej na terenie ca∏ego kraju.
Uczelnia umo˝liwia wyjazdy na praktyki
do Portugalii, USA, W∏och, Grecji i Niemiec
Wy˝sza Szko∏a Umiej´tnoÊci
im. Stanis∏awa Staszica
w Kielcach
ul. Weso∏a 52, 25-353 Kielce,
tel. (041) 344 98 69,
www.wsu.kielce.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊç: Agroturystyka, Animacja Rekreacji,
Gastronomia, Hotelarstwo, Obs∏uga Ruchu
Turystycznego
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
stacjonarne 3600 z∏/rok,
niestacjonarne 3000 z∏/rok
Praktyki zawodowe w Grecji, USA i Irlan- angielski, niemiecki
dii
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Wydzia∏ Ekonomii,
Wydzia∏ Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej,
Wydzia∏ Gospodarki Mi´dzynarodowej,
Wydzia∏ Towaroznawstwa,
Wydzia∏ Zarzàdzania
al. Niepodleg∏oÊci 10,
60-967 Poznaƒ,
tel. (061) 856 90 00,
faks (061) 866 89 24,
www.ae.poznan.pl
Kierunek: Stosunki Mi´dzynarodowe,
specjalnoÊci: Biznes Mi´dzynarodowy,
Studia Europejskie, Logistyka Mi´dzynarodowa, Polityka i Ekonomika Turystyki,
Zarzàdzanie Hotelarstwem
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, podyplomowe
Nowa Matura – konkurs Êwiadectw, Stara
Matura- rozmowa kwalifikacyjna z dwóch
przedmiotów kwalifikacyjnych obowiàzujàcych na dany wydzia∏ i kierunek AEP.
studia wieczorowe I stopnia
LLP/Erasmus, LLP/Jean Monet
(I rok) 4900 z∏, II stopnia (I rok) 3100 z∏,
studia zaoczne I stopnia (I-IV rok)
1800 z∏, II stopnia (I rok) 2450 z∏
i (II rok) 2200 z∏
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa
im. Jana Amosa Komeƒskiego
ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno,
tel. (065) 528 78 73,
www.pwsz.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊç: Turystyka, specjalizacja na III roku:
Turystyka Alternatywna i Aeroturystyka
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
studia dzienne – konkurs Êwiadectw, zaocz- stacjonarne – bezp∏atne,
nie dotyczy
ne – kolejnoÊç zg∏oszeƒ
niestacjonarne 1550 z∏/semestr (jednorazowo), w ratach 1650 z∏/semestr
Studenci majà do odbycia 3 praktyki obo- angielski jest j´zykiem obowiàzkowym,
wiàzkowe w sumie 15 tygodni w kraju
od drugiego roku studenci mogà wybraç
i za granicà (Irlandia, Cypr, Grecja)
sobie dodatkowy j´zyk
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa
w Koninie,
Wydzia∏ Spo∏eczno-Techniczny
ul. Przyjaêni 1,
62-510 Konin,
tel. (063) 249 72 00,
www.pwsz.konin.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
konkurs Êwiadectw
niestacjonarne 1600 z∏
Erasmus, uczelnie wspó∏pracujàce: Mit Sweden University, Fachhochschule Oldenburg,
School of Business and Management w Novo
Mesto w S∏owenii, Universitet w Bielefeld, Instituto Politecnica de Braganca w Portugalii,
College for Modern Business Studies w Tabanaya na W´grzech, Instituto Politecnico de
Portalegre w Portugalii, Uniwersytet Paƒstwowy w Briaƒsku
Praktyki w kraju: firmy turystyczne, insty- rosyjski, angielski, niemiecki, francuski
tucje dzia∏ajàce w sferze turystyki administracji rzàdowej i samorzàdowej, biura
podró˝y, zak∏ady hotelarskie, oÊrodki wypoczynkowe, izby turystyczne PTTK
Wy˝sza Szko∏a Hotelarstwa i Gastronomii
ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznaƒ,
tel. (061) 871 15 30,
faks (061) 871 15 33,
e-mail:[email protected],
www.wshig.poznan.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjalnoÊci: stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Hotelarstwo i Gastronomia, Obs∏uga Ruchu
Turystycznego, Zarzàdzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji
konkurs Êwiadectw
studia stacjonarne 6000 z∏/rok,
studia niestacjonarne 5400 z∏/rok
Sokrates LPP, akredytacja R.D.T. Mi´dzynaro- Obiekty hotelarskie, gastronomiczne i redowy Instytut Restauratorstwa i Turystyki
kreacyjne w W. Brytanii, Irlandii, Francji,
w Lozannie, Szwajcaria, wspó∏praca: Escola
Szwajcarii, Grecji, Hiszpanii, Austrii i USA
Superior de Hotelaria e Turismo do Estorial,
Portugal, Galway Mayo Institute of Technology,
The Birmingham College of Food Tourism and
Creative Studies, Andalu University, Universitat
de Girona, Universidad Complutense de Madrid, Florida Culinary Institute, Palm Springs,
Florida International University, Miami, University of Huston, Kansas State Univesity, Pensylvania State Univesity, University of Delware,
Newark, University of Massachusetts, Amherst
Wy˝sza Szko∏a Zawodowa
„Kadry dla Europy”,
Wydzia∏ Ekonomii
i Nauk Humanistycznych
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznaƒ, tel. (061) 847 91 55,
faks (061) 663 20 64,
www.kde.edu.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja; specjalno- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Êci: Zarzàdzanie w gospodarce turystycznej;
Eko- i agroturystyka; Obs∏uga klienta w turystyce i hotelarstwie; Turystyka aktywna i rekreacja ruchowa; Turystyka biznesowa
kolejnoÊc zg∏oszeƒ
stacjonarne: 4482 z∏/rok. 2290
z∏/semstr, 415 z∏/12 rat;
niestacjonarne: 3708 z∏/rok,
1896 z∏/semestr, 345 z∏/12 rat
Erasmus/Sokrates
Uniwersytet Szczeciƒski,
Wydzia∏ Nauk Przyrodniczych,
Instytut Nauk o Morzu
ul. Mickiewicza 18,
70-383 Szczecin,
www.inom.univ.szczecin.pl
Kierunek: Turystyka Morska i Nadmorska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
konkurs Êwiadectw
studia I stopnia 1850 z∏/semestr, stuProgramy Sokrates/Erasmus (LLP/Erasmus)
dia II stopnia 1950 z∏/semestr (propozycja jeszcze niezatwierdzona przez Senat)
Uniwersytet Szczeciƒski,
Wydzia∏ Zarzàdzania
i Ekonomiki Us∏ug
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin,
tel. (091) 443 31 15,
www.wzieu.pl, www.cukrowa.pl
Kierunek: Ekonomia, specjalnoÊç: Turystyka
i Hotelarstwo. Kierunek: Zarzàdzanie Biznesem Turystycznym
zasady rekrutacji na stronie www.wzieu.pl
Wy˝sza Szko∏a
Ekonomiczno-Turystyczna
w Szczecinie
ul. 3 Maja 1a,
70-214 Szczecin,
tel. (091) 489 12 05, (091) 812 03 97
www.wset.pl
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, specjal- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
noÊç: Us∏ugi Turystyczne
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
9 rat po 400 z∏ (3600 z∏/rok)
Wy˝sza Szko∏a Zawodowa
„Oeconomicus” Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego
w Szczecinie
pl. Kiliƒskiego 3,
71-414 Szczecin,
tel. (091) 455 34 55,
www.pte.szczecin.pl
Kierunek: Gospodarka Turystyczna
i Hotelarstwo
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
studia stacjonarne 3850 z∏/2 semestry,
studia niestacjonarne 3450 z∏/2 semestry, mo˝liwoÊç p∏atnoÊci w ratach
podlaskie
pomorskie
Êlàskie
Êwi´tokrzyskie
wielkopolskie
nie
Praktyki w kraju i za granicà (gdzie)
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
zachodnipomorskie
stacjonarne 3800 z∏/rok,
niestacjonarne 3400 z∏/rok
Wspó∏praca z zagranicà
(Erasmus/Socrates lub inne,
wspó∏praca ze szko∏ami zagranicznymi)
Kierunek: Turystyka i Rekreacja, Socjolo- stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
gia
Irlandia, Grecja, W∏ochy, Hiszpania, Fran- angielski, niemiecki, w∏oski, hiszpaƒski,
cja, Cypr oraz biura podró˝y i hotele
rosyjski, francuski
na terenie ca∏ego kraju
Praktyki krajowe i zagraniczne (Majorka,
angielski, w∏oski, hiszpaƒski, rosyjski,
Kos, Rodos, Kefalonia, St. Tropez), w reno- niemiecki, francuski
mowanych hotelach (Jan III Sobieski, Ibis,
Magic Life Kos, Amathus Resort), biurach
podró˝y i organizacjach bran˝owych (Neckermann Polska, Sports Tourist, POT) oraz
instytucjach sportowych (np. PKOl, OSiR
Wola, Muzeum Sportu i Turystyki)
Op∏ata semestralna 1600 z∏,
op∏ata roczna 3200 z∏
podkarpackie
Wy˝sza Szko∏a Turystyki
i J´zyków Obcych w Warszawie
Pe∏ny adres (ulica, numer, kod, miasto),
telefon, strona www
mazowieckie
Nazwa Uczelni, Wydzia∏
opolskie
woj.
UCZELNIE WY˚SZE: PREZENTACJA KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, podyplomowe
stacjonarne, niestacjonarne
– Ekonomia, stacjonarne,
niestacjonarne – Zarzàdzanie
I stopnia, II stopnia, I stopnia
– Zarzàdzanie
stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
angielski, niemiecki
nie
Praktyki i sta˝e w firmach z Wielkopolski angielski, niemiecki, hiszpaƒski, francu(Volkswagen Poznaƒ sp. z o. o., Wrigley, ski, rosyjski
Amica Wronki SA, GlaxoSmithKline, Nivea Polska SA, firmy rodzinne i mniejsze,
np. biura rachunkowe, firmy konsultingowe itd.)
angielski i francuski lub niemiecki oraz
trzeci j´zyk do wyboru z: rosyjski, hiszpaƒski, w∏oski, fiƒski, norweski, grecki,
chiƒski, dla wszystkich studentów obowiàzkowy j´zyk migowy
Praktyki zawodowe w hotelach, pensjo- angielski i niemiecki
natach i biurach podró˝y na terenie kraju
i za granicà
Praktyki w kraju i za granicà – w Grecji za po- angielski i drugi j´zyk do wyboru spoÊród
Êrednictwem The Tree
niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego,
w∏oskiego
Program Erasmus
nie
angielski, niemiecki, rosyjski
angielski, francuski, rosyjski, niemiecki,
w∏oski
Hotel St. George na Cyprze, Unity Line sp.
z o.o. w Szczecinie: promy Polonia, Gryf,
Wolin, hotele: Radisson SAS, Novotel, Neptun, Ibis; biura podró˝y w Szczecinie
angielski, niemiecki w semestrach 1-4 w podziale na grupy wg stopnia zaawansowania
angielski i niemiecki – s∏ownictwo bran˝owe,
francuski specjalistyczny, rosyjski
Biura turystyczne, hotele, Unity Line
– promy
angielski, niemiecki
UCZELNIE WY˚SZE: PREZENTACJA KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH
Kursy zwiàzane z kierunkiem turystycznym (np. pilotów wycieczek
zagranicznych)
Kurs pilota wycieczek
Czy sà prowadzone kursy ze specjaliOsiàgni´cia naukowe studentów (stypenNowoÊci w roku akademicstycznych programów komputerowych Certyfikaty (jakie certyfikaty mogà otrzymaç
dia naukowe, MNiSW, inne), liczba stu- kim 2008/2009 (przedmiot, specjalizastosowanych w bran˝y turystycznej
studenci)
dentów otrzymujàcych stypendium
cje, kierunki)
(prosz´ wymieniç)
nie dotyczy
nie dotyczy
Stypendia naukowe – 26, socjalne – 154
Kurs pilota wycieczek (dla absolwen- ProHOTT, Orbis on line, system rezerwa- Dyplom Mened˝era Sportu (dla absolwentów spe- Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie
tów specjalnoÊci Organizacja i Obs∏uga cyjny B. P. Triada
cjalnoÊci Zarzàdzanie Sportem i Rekreacjà)
– 78
Ruchu Turystycznego)
Biblioteka – liczba woluminów dotyczàca
kierunku turystyki
Kadra naukowa – liczba
samodzielnych pracowników naukowych ze stopniami naukowymi
Wydawnictwa naukowe – liczba publikacji naukowych z dziedziny turystyki wydanach przez uczelni´ lub napisanych przez
pracowników uczelni za rok 2006/2007
Studenci zagraniczni kszta∏càcy si´
na kierunku turystycznym
w roku akademickim 2007/2008
nie
880
1 prof., 4 dr hab., 9 dr
13
nie dotyczy
–
2056
etatowi: 7 – prof., 6 – dr, 1 5 tytu∏ów
– mgr
8
nie dotyczy
przewidziane na rok 2008/2009
nie dotyczy
nie dotyczy
Stypenia MNiSW – 1, stypendia naukowe trwajà przygotowania otwarcia
Biblioteka G∏ówna wraz z Bibliotekà WWFiF
– 89, stypendium socjalne – 87
od 2008/2009 II stopnia studiów licen– 4500 ksiàzek, 22 tytu∏y czasopism w tym 1
cjackich stacjonarnych i niestacjonarnych zagraniczne
kierunku Turystyka i Rekreacja
5 prof. i dr hab,. 7 adiunktów, 4 asystentów, 1 instruktor
za rok 2006/2007 wydano prace zwar- 2 (Bia∏oruÊ, Hiszpania)
te – 2, artyku∏y – 12
Kurs pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz przewodnika po regionie
jest wkomponowany w program specjalnoÊci Turystyka Mi´dzynarodowa
W programie studiów historycznych o specjalnoÊci Turystyka mi´dzynarodowa przedmioty: Technologia informacyjna 60 godz.,
Informatyka w turystyce 15 godz.
Studenci uzyskujà zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu dla
pilotów wycieczek oraz kursu przewodnika po regionie
oraz mo˝liwoÊç zdania egzaminu paƒstwowego
(na uczelni) na pilota wycieczek i przewodnika po regionie
Uczelnia oferuje stypendia socjalne, na wy- SpecjalnoÊci: Turystyka mi´dzynarodowa 8500
˝ywienie, mieszkaniowe oraz za wyniki
oraz Kulturoznawstwo mi´dzynarodowe
w nauce i za wyniki w sporcie, a tak˝e sty- na kierunku Historia
pendia dla osób niepe∏nosprawnych
Prof. zw. – 1, dr hab. – 4,
dr – 6, mgr – 2
nie dotyczy
Kurs instruktora rekreacji ze specjalnoÊcià p∏ywanie, fitness, jazda konna,
narciarstwo zjazdowe, ratownik wodny,
pilot wycieczek, kursy masa˝u klasycznego I, II i III stopnia
Wy˝sza Szko∏a Informatyki i Zarzàdzania
w Rzeszowie w ramach zaj´ç prowadzi
kurs programu komputerowego GDS
Amadeus
Certyfikaty j´zykowe: The European Language Certificates: telc English C1, telc Deutsch C1, telc English
B2, telc English B2 Business, telc Deutsch B2, telc
Deutsch B2 Beruf, telc Français B2, telc CAA: 89 O7K:
B2, telc English B1, telc English B1 Business, telc
Deutsch B1, telc Français B1, telc CAA: 89 O7K: B1
telc English A2, telc Test Arbeitsplatz Deutsch A2+,
telc Français A2, telc CAA: 89 O7K: A2 London
Chamber of Commerce and Industry International Qualifications: English for Business – Level Four, English
for Business – Level Three, English for Business – Level Two, English for Business – Level One, English for
Business – Preliminary Level, English for Tourism
– Level Two, English for Tourism – Level One London
Tests of English: London Tests of English – Level Four
– Advanced, London Tests of English – Level Three
– Upper Intermediate, London Tests of English – Level
Two – Intermediate, London Tests of English – Level
One – Elementary Certyfikaty informatyczne certyfikaty
w ramach umów zawartych przez WSIiZ z czo∏owymi
firmami z bran˝y informatycznej, Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz dzi´ki uprawnieniom
i akredytacjom, które ma uczelnia (m. in. przy WSIiZ
dzia∏a centrum egzaminacyjne Prometic, Akademia Cisco, Akademia Microsoft, Autoryzowany Akademicki
OÊrodek Edukacyjny Sun Microsystems)
Dzi´ki po∏àczeniu w∏asnego funduszu stypendialnego oraz Êrodków z bud˝etu paƒstwa w roku 2007/2008 przyznano rekordowà liczb´ stypendiów – blisko 4500.
W roku 2007/2008 17 studentów uzyska∏o stypendia MNiSW za wybitne osiàgni´cia w nauce. System bezp∏atnych miejsc
Katedra jest wspó∏organizatorem kur- nie dotyczy
sów na pilota wycieczek i wychowawców kolonijnych
nie dotyczy
Stypendia naukowe (01.2008 r.): Turystyka Planowane otworzenie II stopnia Turystyki
i Rekreacja I stopnia: stacjonarne – 73 oso- i Rekreacji od roku 2008/2009
by, niestacjonarne zaoczne – 38 osób, niestacjonarne wieczorowe – 12 osób
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Stypendia naukowe MEN – 36, stypendia naukowe Fundacji „Akademia Startu” – 4
Kurs pilotów wycieczek, mened˝era,
gastronomii, barman-mixer, barista
Oprogramowania wspomagajàce funkcjonowanie e-organizacji; systemy rezerwacji
us∏ug turystyczno-hotelarskich ma∏ych
i Êrednich hoteli; systemy obs∏ugi rozliczeƒ
us∏ug gastronomicznych i hotelarskich;
globalne systemy informatyczne w turystyce (GDSiIDS)
Certyfikaty uzyskane po ukoƒczeniu kursów spe- Za∏àcznik nr 3
cjalistycznych organizowanych przez WSTiH
(kurs pilotów wycieczek, mened˝era gastronomii,
barman mixer, barista); certyfikaty za udzia∏
w konferencjach i seminariach bran˝y turystycznej organizowanych przez WSTiH
Kurs pilota wycieczek
W ramach studiów przedmiot: Technologia informacyjna
brak
stypendia naukowe, MEN, socjalne liczba brak
-ok. 100
Kursy instruktora rekreacji ruchowej
w zakresie: narciarstwa zjazdowego,
kajakarstwa, ˝eglarstwa deskowego,
aerobiku, snowboardu, sportów walki,
nurkowania
nie dotyczy
Uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej
nie ma
Kurs pilota wycieczek, kurs przewodni- Voyager. Travel, Galileo GDS, S. A. R. T., Certyfikat EURHODIP, Certyfikat IES, Certyfika górskiego
NETTUR. CMS, NETTUR. KOMUNIKAkat ICC, Certyfikat TELC
TOR, CZART HOTEL, SOHO BIS, Hotel
TK, AnoMail 2007, mAsystent 2007, Microsoft Autoroute, Centauri, Merlin, Amadeus
Kurs pilotów wycieczek
Na kierunku Turystyka i Rekreacja specjalnoÊç: Geoturystyka. Absolwent mo˝e
podjàç prac´ w parkach krajobrazowych,
parkach narodowych, urz´dach gminy
(referaty Êrodowiska, ochrony Êrodowiska, turystyki) w biurach turystycznych
oferujàcych turystyk´ kwalifikowanà bazujàcà na walorach przyrodniczych
43 685 ksià˝ek, w tym publikacje dotyczàce
29 prof., 27 dr hab.
turystyki i geografii to 780 tytu∏ów i 2222 woluminów. Biblioteka Multimedialna (m. in. wyk∏ady inauguracyjne, otwarte, obj´te planem
studiów), w systemie Wirtualna Uczelnia sà
dost´pne (po zalogowaniu) referaty pokonferencyjne oraz inne publikacje i materia∏y dydaktyczne, równie˝ w formie distance learning
nie dotyczy
Turystyka w badaniach naukowych.
Na kierunku Turystyka 220 studentów Liczba programów studiów: 6
Prace ekonomiczne, red. A. Nowakow- (Ukraina, Bia∏oruÊ, Kazachstan, Rosja)
ska, M. Przydzia∏, 2006, ISBN 8387658-84-7, Turystyka w badaniach
naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. J. Krupa, J. Biliƒski,
2006, ISBN 83-87658-87-1, Tourism
in scientific research in Poland and
worldwide, ed. J. Chopecki, 2006,
ISBN 83-87658-88-X, Innowacje ekologiczne w rozwoju spo∏eczno – gospodarczym, red. L. Woêniak, J. Krupa,
J. Grzesik, 2006, ISBN 83-60583-03X, 978-83-60583-03-6
1 prof. zw., 1 prof. tytular- 2006 r. – 73 publikacje
ny, 3 dr hab. na stanowisku
prof. nadzw.
9
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
284
dr hab. – 3, prof. dr hab.
–2
SpecjalnoÊci na studiach I stopnia: Turystyka biznesowa; Turystyka uzdrowiskowa, wellness i spa; Gastronomia i dietetyka. Studia podyplomowe: Turystyka Biznesowa; Organizacja i Ekonomika Turystyki i Hotelarstwa. Kursy specjalistyczne:
Kurs Barista
8900 ksià˝ek w wersji papierowej, 100 tytu∏ów
czasopism w wersji papierowej, 500 tytu∏ów
czasopism w wersji elektronicznej (dost´p
do bazy EPSCO), 300 tytu∏ów ksià˝ek w wersji
elektronicznej (dost´p do bazy EPSCO)
samodzielni pracownicy na- 6 pozycji ksià˝kowych (nak∏ad 4900
ukowi: 28 osób, w tym:
egzemplarzy), publikacje naukowe kaz tytu∏em profesora – 12,
dry naukowej uczelni: 165
ze stopniem dr hab. – 16
18
Lektoraty j´zykowe na studiach
I i II stopnia oraz wyk∏ady w j´zykach
obcych (j. angielski, j. niemiecki) z wybranych przedmiotów
4850
Kat. Turystyki, Rekreacji
brak
i Zarzàdzania: prof. dr hab.2, dr hab. – 6
brak
nie
prof. – 2 dr hab. – 4
0
nie
Obligatoryjne studium uzupe∏niajaàce na- ok. 3000
dajàce dodatkowe uprawnienia (do wyboru) zwiàzane z kierunkiem studiów, np. instruktor rekreacji ruchowej, masa˝ysta
Z∏o˝one wnioski o: studia II stopnia
na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz
o studia I stopnia na kierunku Technologia ˚ywnoÊci i ˚ywienie Cz∏owieka
(w trakcie rozpatrywania)
7910
pokonferencyjne 2 prace zbiorowe
3
Na kierunku Turystyka i Re- 15
kreacja w GWSH zaj´cia
prowadzi: 15 profesorów, 52 doktorów oraz 107
magistrów
Aktualnie na kierunku Turystyka i Re- Tak, studenci majà mo˝liwoÊç uczestkreacja kszta∏ci si´ 2 studentów z Tur- nictwa w zaj´ciach w j. angielskim
cji, 2 studentów ze S∏owenii oraz 1
student z Litwy
prof. zw. – 3, dr hab. – 5
Publikacje uczelni zwiàzane z turystykà:
podr´czniki/skrypty – 3; czasopisma
– Biuletyn WSHiT (do 06.2007, potem
„„Zeszyty naukowe”„); publikacje pracowników uczelni: podr´czniki/skrypty
– 3; artyku∏y w czasopismach – 18;
fragmenty w ksià˝ce – 6; recenzje – 3
4
nie
1 (S∏owacja)
j. angielski
Kurs pilotów wycieczek zagranicznych,
kursy barmaƒskie
Certyfikat j´zykowy Pearson, j´zykowe prawo jaz- Stypendium naukowe – 32 osoby, socjal- Na kierunku Ekonomia – studia II stopnia, spe- 4600
dy
ne – 190 studentów
cjalnoÊci: Ekonomika i organizacja przedsi´biorstw, Obs∏uga rynku nieruchomoÊci
prof. dr hab. – 14, dr – 14
5 zeszytów naukowych, 4 publikacje
pokonferencyjne
Kurs pilotów wycieczek krajowych i za- nie dotyczy
granicznych
nie dotyczy
Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja
otrzymujàcy stypendia naukowe: stacjonarne – 17, niestacjonarne – 29, studenci
specjalnoÊci Pedagogika z Turystykà
otrzymujàcy stypendia naukowe: niestacjonarne – 14
W roku 2008/2009 prowadzone b´dà zaj´cia wg planów opracowanych w roku 2007/2008. Wprowadzono przedmioty
przygotowujàce do organizacji agroturystyki, np. Technologia ˝ywnoÊci, JakoÊç
surowców i produktów spo˝ywczych,
Produkcja roÊlinna i zwierz´ca, Kszta∏towanie Êrodowiska i ochrona przyrody
Liczba tytu∏ów publikacji o tematyce turystycznej i rekreacyjnej ∏àcznie z przewodnikami
– 399. Liczba woluminów – 1078. Liczba czasopism z tej dziedziny – 10
dr – 27, dr hab. – 4, prof.
dr hab. – 1, dr – 27, dr
hab. – 4, prof. dr hab. – 2
(Pedagogika (
W ostatnim czasie w uczelni wydane
0
zosta∏y 3 opracowania ksià˝kowe dotyczàce turystyki, w tym Zeszyt naukowy
(zbiór artyku∏ów) przygotowany przez
pracowników naukowo-dydaktycznych
zrzeszonych w Katedrze Turystyki i Rekreacji.
nie dotyczy
nie dotyczy
Stypendium naukowe – 15, stypendium
socjalne – 67
nie
8.000
Na kierunku prowadzi zaj´- 8
cia: 1 prof., 1 dr hab., 25
dr
Brak, ewentualna mo˝liwoÊç kontynu- nie dotyczy
acji nauki na studiach podyplomowych
nie dotyczy
Dwie studentki Akademii Ekonomicznej
Wydzia∏u Gospodarki Mi´dzynarodowej
otrzyma∏y Z∏oty i Srebrny Medal II serii
egzaminów LCCI EFB w 2007 roku
za najlepsze prace egzaminacyjne
na Êwiecie. Jest to równoznaczne z najlepiej zdanymi egzaminami w Polsce
w 2007 roku. Do powy˝szych egzaminów
przystàpi∏o 170 tys. kandydatów na ca∏ym Êwiecie. Studenci otrzymujàcy stypendia socjalne – 1232, za wyniki w nauce lub sporcie – 1753
Wydzia∏ Ekonomii: kierunek Polityka spo∏eczna (ze specjalnoÊciami: Finanse i zarzàdzanie
us∏ugami spo∏ecznymi, Komunikacja spo∏eczna). Wydzia∏ Gospodarki Mi´dzynarodowej:
kierunek Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze (ze specjalnoÊciami: Biznes mi´dzynarodowy, Logistyka mi´dzynarodowa, Polityka
i ekonomika turystyki, Studia europejskie, Zarzàdzanie hotelarstwem). Wydzia∏ Towaroznawstwa: kierunek Zarzàdzanie i in˝ynieria
produkcji. Wydzia∏ Zarzàdzania: kierunek Finanse i rachunkowoÊç (ze specjalnoÊciami:
Analiza rynku us∏ug finansowych, Finanse
i rachunkowoÊç przedsi´biorstw, Finanse samorzàdów terytorialnych, Inwestycje kapita∏owe i strategie finansowe przedsi´biorstwa)
Zbiory liczà oko∏o 400 000 woluminów ksià˝ek,
czasopism i zbiorów specjalnych z zakresu
ekonomii, zarzàdzania, towaroznawstwa oraz
nauk pokrewnych. Na bie˝àco prenumerowanych jest oko∏o 1000 tytu∏ów, czasopism polskich i zagranicznych
Pracownicy naukowi ∏àcznie 549. W tym z tytu∏em
profesora – 60, ze stopniem dr hab. – 74
Kurs pilotów wycieczek, wychowawców kolonijnych
nie dotyczy
nie dotyczy
Studenci otrzymujà stupendia naukowe
powy˝ej Êredniej 4,0
nie
ok. 2300
2 prof. zw. i 2 prof. nadzw. –
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Stypendium ministra za wybitne osiàgni´- Kierunek: Turystyka i Rekreacja – specjal- 1500
cia sportowe – 1 osoba, stypendia nanoÊç: Obs∏uga ruchu turystycznego oraz
ukowe
Rekreacja ruchowa
7 – dr hab.
Kurs kelnerski, barmaƒski, hotelarski,
pilotów wycieczek zagranicznych
Fidelio
W zale˝noÊci od ukoƒczonego kursu
Sokrates LPP – 23 osoby, stypendia
naukowe – 3 osoby, stypendia socjalne
– 320 osób
prof. zw. – 20, prof. nadzw. 25 pozycji w ∏àcznym nak∏a– 9, dr hab. – 18, dr – 2
dzie 10 000
Prezentacja programu Amadeus
Studenci przygotowani sà do zdobycia
licencji pilota wycieczek zagranicznych, mogà uzyskaç tak˝e uprawnienia
instruktorskie ró˝nych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych
ECDL-Europejski Certyfikat Umiej´tnoÊci Komputerowych
Od nowego roku planujemy kurs pilota W ramach programu studiów przedmiot:
Zastosowanie informatyki w turystyce
i rekreacji
Certyfikaty j´zykowe
Kurs pilotów wycieczek, opiekunów
kolonii i obozów, fitness
Kurs na pilotów wycieczek
nie dotyczy
Technologia ˚ywienia Cz∏owieka
14 757 woluminów
4
48 publikacji naukowych ogólnych wy- 20
danych w 2007 r.
nie
1 – Zeszyt Naukowy
SpecjalnoÊç na II stopniu TiR: Turystyka
morska i nadmorska
Biblioteka Wydzia∏u Nauk Przyrodniczych liczy 320 tys. woluminów. Gros z nich dotyczy
zaganieƒ turystycznych
8 – prof. dr hab. 4 – dr
hab.
nie
nie
od roku akademickiego 2008/2009: 5
specializations taught entirely in English: Faculty of Economics. Specialization: Economics and Finance of Business in Global Economy, Bachelor
Level. Faculty of International Economy. Specialization: International Business, Bachelor Level. Faculty of Informatics and Electronic Economy. Specialization: Electronic Business, Bachelor. Faculty of Commodity Science.
Specialization: Quality of Products, Bachelor Level. Faculty of Management.
Specialization: Business Management,
Bachelor Level
nie
wiedza o krajach danego obszaru j´zykowego – j. rosyjski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski
stacjonarne – 46, niestacjonarne – 3
Minimum kadrowe: dr hab.
– 3 osoby, dr – 9 osób.
Stypendia za wyniki w nauce
(w ubieg∏ym roku akad. stypendium
otrzyma∏o 67 studentów)
nie dotyczy
brak
Studenci otrzymujàcy stypendia naukowe GWSH planuje w roku akademic6569
– 779
kim 2008/2009 uruchomienie dwóch nowych specjalnoÊci na kierunku Turystyka
i Rekreacja
Kompleksowy system obs∏ugi recepcji
Zwiàzane z ukoƒczeniem kursu pilotów wycieczek Stypendium za wyniki w nauce – 94 osoi rezerwacji hotelowej Chart firmy Softech
by
sp. z o.o. z Ko∏obrzegu; 2 – 2. Fidelio Micros System, program przeznaczony
do u˝ytkowania w hotelu dowolnej wielkoÊci
Zaj´cia w j´zyku obcym
w j´zyku angielskim liczba
wyk∏adów 2006/2007 – 32,
2007/2008 – 45
W ramach programu Erazmus/Sokrates
jest mo˝liwoÊç odbycia zaj´ç
w j. angielskim
W∏asne wydawnictwo naukowe – Problemy turystyki i rekreacji
nie
4 osoby majà stypendium MEN, 652 osobom przyznano stypendium naukowe
prof. zw. dr hab. – 6; prof.
dr hab. – 6; dr hab. prof.
US – 14; dr hab. – 2
Stypendium w∏aÊciciela hotelu St. George
na Cyprze dla dwóch studentek
w wysokoÊci 1000 euro
14: 4 prof., 2 dr hab., 8 dr
0
nie
prof. dr hab. – 8, dr – 14,
mgr – 10
1
nie
Stypendia naukowe dla studentów
(w roku 2007/2008 19 studentów
otrzymuje stypendia naukowe)
Przedmioty: Teleinformatyka w turystyce 1115 vol.
i hotelarstwie, Prawo w∏asnoÊci intelektualnej, Technologie informacyjne, Ekonomia integracji europejskiej
14
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Niepraktyczne praktyki
Praktyki dla studentów sà cz´sto jedynà okazjà sprawdzenia, jak wyglàda praca w bran˝y turystycznej. Jednak ostatnie zmiany programowe zaw´zi∏y je do kilku tygodni.
Praktyki sà nieod∏àcznym elementem studiów na kierunkach turystycznych. Jednak jeÊli studenci nie zadbajà, by by∏y one dla nich rozwijajàce, to sà one cz´sto jedynie formalnoÊcià
Absolwent kierunku „Turystyka
i Rekreacja” powinien w trakcie
studiów odbyç co najmniej 4 tygodnie praktyk. Bardzo ma∏o, jeÊli si´
przypomni standardy – 16 tygodni!
– obowiàzujàce do roku akademickiego 2007/2008. Ma∏o te˝ – jeÊli
braç serio narzekania bran˝y
na zbyt akademicki sposób przygotowywania adeptów do zawodu.
A jednoczeÊnie ca∏kiem du˝o, jeÊli
si´ pos∏ucha studentów szczerze
(choç raczej anonimowo) mówiàcych o tym, jak praktyki wyglàdajà
w… praktyce.
Przecie˝ ja doje˝d˝am…
Pewien student, nazwijmy go Andrzej A., mieszka w podwarszawskim miasteczku i na zaj´cia
do Warszawy doje˝d˝a. W stolicy
nie brak miejsc, gdzie przyj´to by
praktykanta z otwartymi r´koma,
ale… Andrzej A. musia∏by tak˝e
w trakcie wakacji ponosiç koszty dojazdów lub op∏acaç dach nad g∏owà
w stolicy. W rodzinnym miasteczku
zaÊ nie ma renomowanych restauraR
E
K
L
A
M
cji, biur podró˝y, hoteli. Praktyki
(a w zasadzie odpowiedni wpis
do dzienniczka praktyk) za∏atwi∏ sobie po sàsiedzku, w pizzerii. To ma∏y punkt gastronomiczny, gdzie gotowe pizze wk∏ada si´ do mikrofali
i podaje klientom na papierowej tacce. Nawet gdyby tam popracowa∏,
niewiele by si´ nauczy∏. Uczelnia ów
wpis zaakceptowa∏a. W tym czasie,
w budowlanej firmie ojca, Andrzej
A. zarobi∏ na czesne na nast´pny rok
akademicki.
Ka˝dy znajdzie dziesiàtki logicznych uzasadnieƒ tego typu manewrów z zaÊwiadczeniami o odbytych
praktykach. Najbardziej przekonujàcy jest ten, ˝e w czasie praktyk studenci naprawd´ niewiele si´ uczà.
nomicznym. Marzy∏a, ˝e tym razem
pozna gastronomi´ hotelowà od strony osoby zarzàdzajàcej. Dowie si´
choçby, jak pracuje zaopatrzenie, jak
trzeba kalkulowaç ceny i jak obliczaç
iloÊç zamawianych produktów. W rzeczywistoÊci stan´∏a przy tym samym
zmywaku, w porze Êniadaniowej dopuszczano jà do sma˝enia jajek,
a w trakcie przygotowaƒ do obiadu
do obierania jarzyn.
W tym samym czasie jej kole˝anka – praktykantka w biurze podró˝y
– p∏ynnie (bo codziennie) obs∏ugiwa∏a xero – klientów widywa∏a czasem
przez szpar´ w uchylonych
drzwiach. Wag´ korespondencji
handlowej mog∏a oceniç dos∏ownie
– odstajàc d∏ugie godziny w kolejkach na poczcie.
Niemodne terminowanie
Uczelnie majà biura karier lub osoby pilotujàce sprawy praktyk studenckich. Ich rola sprowadza si´
do akceptowania wszelkich zaÊwiadczeƒ o pracy (w kraju i za granicà), które studenci przynoszà.
Pracy zwiàzanej z „szeroko poj´tà”
(czasem naprawd´ tak szeroko, ˝e
trudno si´ doszukaç zwiàzku) turystykà. I z zaj´ciami, o których
przy najlepszych ch´ciach trudno
powiedzieç, ˝e czegokolwiek adepta zawodu uczà. Najambitniejszym
zadaniem, którego si´ uczelnie podejmujà, jest pomoc w znalezieniu
miejsc praktyk. Obecnie jest to zadanie dziecinnie proste, bo turystyka (szczególnie gastronomia i hotelarstwo) odczuwa brak ràk do pracy. Oficjalnie uczelnia zawiera wi´c
umowy z organizacjami zrzeszajàcymi potencjalnych „praktykodawców” (np. Izbami Turystyki). Realnie to z zak∏adów pracy dzwonià
na zaprzyjaênione uczelnie, czy nie
podes∏a∏yby praktykantów, poniewa˝ czas jest goràcy i trzeba ludzi
do czarnej roboty.
Uczelnie nie wizytujà praktyk. Nie
domagajà si´, by pokazano studentom funkcjonowanie zak∏adu z perspektywy ró˝nych stanowisk czy by
objaÊniano im skomplikowane procesy. Bran˝a zaÊ, która tak wiele mówi o z∏ym przygotowaniu absolwentów do zawodu, ani myÊli poÊwi´caç
na to swój cenny czas. – Praktyczna nauka zawodu powinna si´ odbywaç na terenie uczelni – mówi Pawe∏
Niewiadomski – Mo˝e w formie
warsztatów, na które zapraszano by
doÊwiadczonych ludzi z bran˝y.
Za odpowiednià stawk´ wielu zarezerwuje na ten cel par´ godzin. Ale
nie w trakcie dnia pracy, kiedy nie
wiadomo, w co r´ce w∏o˝yç.
Terminowanie wysz∏o z mody, ale
praktyki trzeba zaliczyç. (lok)
Darmowe popychad∏o
Kinga K. powa˝nie myÊli o przysz∏ym
zawodzie, powa˝nie wi´c podesz∏a
do zaliczenia praktyk. Miejsce znalaz∏a bez trudu i bez pomocy uczelni
– w sieciowym hotelu, gdzie ju˝ jà dobrze znano, gdy˝ mia∏a tam praktyk´
podczas nauki w technikum gastro-
Praca w turystyce wymaga wielu kompetencji, których nie nab´dzie si´ w bibliotecznych murach
A
Prenumerata egzemplarzy drukowanych: www.eurosys.pl
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
15
16
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Po co si´ kszta∏ciç?
SONDA
W turystyce najwi´kszym atutem jest
charyzma i silna osobowoÊç. Dlatego
przeprowadzajàc rekrutacj´ do dzia∏u
sprzeda˝y, najwi´kszà uwag´ przywiàzujemy do sposobu bycia oraz komunikatywnoÊci, potem do doÊwiadczenia, a na koƒcu do wykszta∏cenia
w kierunku turystycznym.
Co innego gra rol´ podczas naboru
na stanowiska kierownicze. Tutaj priorytetem jest jak najd∏u˝szy sta˝ pracy
w bran˝y. Studia sà potrzebne, ale niekoniecznie turystyczne. Mo˝e to byç
zarzàdzanie albo finanse.
R
E
K
L
A
M
A
Przy podejmowaniu decyzji o przyj´ciu nowego pracownika na pierwszym
miejscu stawiamy doÊwiadczenie zawodowe, jednak nie bez znaczenia jest
wykszta∏cenie wy˝sze kierunkowe. Absolwenci takich kierunków, jak: turystyka i rekreacja czy geografia majà
wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu.
Studia turystyczne umo˝liwiajà poznanie prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania rynku turystycznego. Uczà tak˝e profesjonalnego podejÊcia do klienta.
Cz´sto od kandydatów, którzy majà
ju˝ za sobà doÊwiadczenia zwiàzane
z pracà w biurze podró˝y, s∏ysz´, ˝e
kiedy ktoÊ przychodzi∏ do pracy zaraz
po studiach, musia∏ zaczynaç od poczàtku – na nowo poznawa∏ geografi´,
odkrywa∏ informacje dotyczàce atrakcji turystycznych. Problem stanowi nieznajomoÊç systemów rezerwacyjnych.
Szczególnie ceni si´ osoby, które nie
tylko ukoƒczy∏y studia turystyczne, ale
równie˝ sà ciekawe Êwiata, posiadajà
pasje czy fascynujà si´ ró˝nymi kulturami, obyczajami, kuchnià.
Bogdan Kurys, Dyrektor ds. turystyki i Marketingu, Prywatne Biuro Podró˝y Sindbad
Kamila KaraÊ, Dzia∏ HR grupa Bli˝ej S∏oƒca
Monika Jasiƒska, HR Manager, TUI Poland
Daniel Lubaszka, Marketing Manager, Biuro Podró˝y Kopernik
Co daje wy˝sze wykszta∏cenie turystyczne w bran˝y turystycznej? Czy jest ono rzeczywiÊcie potrzebne?
Na pierwszym miejscu stawiamy doÊwiadczenie, dopiero potem wykszta∏cenie. OczywiÊcie, w przypadku osób,
które nie mogà pochwaliç si´ doÊwiadczeniem w bran˝y, wa˝niejsze jest wykszta∏cenie. Ukoƒczenie kierunku turystycznego gwarantuje podstawowà
wiedz´ na temat prawnych i ekonomicznych aspektów rynku oraz oszcz´dza czas konieczny na przygotowanie
tych osób do pracy. W naszej firmie
wykszta∏cenie turystyczne ma znaczenie w zasadzie w Dziale Sprzeda˝y
oraz Dziale Organizacji Imprez.
17
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Standardowo i minimalnie
Rozporzàdzenie w sprawie standardów kszta∏cenia dla poszczególnych kierunków studiów, w tym dla kierunku Turystyka i Rekreacja,
Minister Nauki podpisa∏ 12 lipca 2007 r. Obowiàzywa∏y zatem od poczàtku obecnego roku akademickiego. To dobry krok, jednak
na pewno nie milowy.
Studia I stopnia (dajàce tytu∏ licencjata
turystyki i rekreacji) trwajà jak dawniej 6 semestrów. Liczba zaj´ç powinna byç nie mniejsza ni˝ 1900 godz.
Dawnej minimum wynosi∏o 2200 godz.
Na zaj´cia niosàce tzw. treÊci podstawowe przeznacza si´ 270 godz.
– wszystkie sà obowiàzkowe. W tzw.
grupie treÊci kierunkowych jest 12
przedmiotów, z których uczelnia musi
wybraç co najmniej 8. WÊród nich nie
ma ju˝ Marketingu czy Finansów, jest
za to… Produkcja roÊlinna i zwierz´ca. W poprzednich standardach suma
godzin przeznaczona na treÊci podstawowe i kierunkowe wynosi∏a 750. DziÊ
to 600 godz. Mniej jest zaj´ç z wychowania fizycznego (60 godz.).
Reszt´ czasu szko∏y mogà zagospodarowaç dowolnie. Ów margines uleg∏
zwi´kszeniu. Zniknà∏ obowiàzek organizowania przez uczelnie obozów
turystyki kwalifikowanej; zmniejszono (do 4 tygodni) czas praktyk.
W optyce uczelni
Nie ma jednolitej opinii Êrodowiska
akademickiego na temat wi´kszoÊci
zmian – ró˝ne bywajà interesy uczelni.
– Program jest doÊç wszechstronny i taki powinien byç – mówi dr Anna Konieczna-Domaƒska,
wyk∏adowca
na SGH i ekspert Paƒstwowej Komisji
Akredytacyjnej. Specjalistów w zakresie turystyki trzeba kszta∏ciç w wielu
dyscyplinach. W nowym programie
brakuje mi jednak tak klasycznych
przedtem przedmiotów, jak marketing
czy zagospodarowanie turystyczne.
Âwiadoma tego braku uczelnia mo˝e
je jednak˝e sama wprowadziç w ramach puli godzin swobodnie przez
uczelni´ kszta∏towanych. Jest za to
kontrowersyjna produkcja roÊlin-
na i zwierz´ca – efekt pojawienia si´
kierunku Turystyka i rekreacja
na uczelniach rolniczych. Nie demonizowa∏abym jednak tej nieszcz´snej
„produkcji”, bo jest to tylko propozycja: uczelnie nierolnicze raczej jej nie
wybierajà. Zdecydowanym atutem
wprowadzonych standardów jest
zwi´kszony margines wyboru.
Alicja Gotowt–Jeziorska, wyk∏adowca z Uczelni Warszawskiej im. Marii Curie Sk∏odowskiej najbardziej
chwali zmniejszenie liczby obowiàzkowych godzin. – Umo˝liwia to ró˝nicowanie si´ uczelni, które mogà przeznaczyç sporà pul´ godzin na zaj´cia zwiàzane z wybranym profilem. Moja pozosta∏y margines swobody wykorzysta
na przedmioty zwiàzane z przedsi´biorczoÊcià. Nowe standardy majà jednak wady, choçby w postaci rozbudowanej, a obowiàzkowej fizjologii, czy
te˝ produkcji roÊlinnej i zwierz´cej.
Po co pracownikom, którzy b´dà mieli do czynienia z turystami, nie wyczynowcami, taka jej dawka? Wa˝na jest
psychologia i socjologia – uczy studenta jak pracowaç z grupà.
Studenci, szczególnie uczelni prywatnych, majà zasadniczà uwag´ na temat
nowych standardów. – Okaza∏o si´ bowiem, ˝e ofert´ okrojono o 300 godz.
– mówi Kinga Kryszczyƒska z WSH-
GiT – a czesne si´ nie zmniejszy∏o.
Nie ma prywatnej uczelni, która
decydowa∏aby si´ ponosiç wi´ksze
koszty, ni˝ nakazujà jej przepisy. Tak
minimum sta∏o si´ podstawà.
Po co standardy?
W chwili, gdy zacz´∏y powstawaç prywatne uczelnie, pojawi∏a si´ koniecznoÊç ustalania tzw. minimów programowych, które majà zapobiegaç dewaluacji wykszta∏cenia. Na dodatek „turystyka” jest poj´ciem tak interdyscyplinarnym i wprowadzi∏o ten kierunek
tak wiele uczelni, ˝e grozi∏o to du˝ymi
rozbie˝noÊcia`mi w zakresie opanowanej przez absolwenta wiedzy. Regulacje sta∏y si´ niezb´dne. Alicja Gotowt-Jeziorska, okreÊla to jako kolejny etap
procesu porzàdkujàcego.. – Praca
w PKA – mówi dr Anna Konieczna–Domaƒska – utwierdzi∏a mnie
w przekonaniu, ˝e ministerialne minima kadrowe i programowe sà potrzebne. Obecnie przyj´to uwzgl´dniajàc
w jakimÊ zakresie konsultowane opinie
i pracowników uczelni, i praktyków. Sà
one efektem pewnego konsensusu.
O jakoÊci kszta∏cenia i tak zadecyduje
sposób realizacji przyj´tego programu,
w tym poziom nauczycieli akademickich. Wiele wi´c zale˝y od uczelni..
Minima programowe ustalono
po konsultacjach w Êrodowisku akademickim i zawodowym. W gremiach
opiniujàcych byli praktycy. Jednak
o jakoÊci kszta∏cenia i tak zadecyduje
sposób realizacji tego programu.
Wszystko zatem zale˝y od uczelni.
Nowe standardy
• Grupa treÊci podstawowych (razem 270 godz.): Historia architektury i sztuki (45 godz.); Fizjologia cz∏owieka (30 godz.); Psychologia (30 godz.); Ekologia i ochrona Êrodowiska (45
godz.); Prawo (30 godz.); Ekonomia (45 godz.); Zarzàdzanie (45 godz.).
• Grupa treÊci kierunkowych (330 godz.): Podstawy turystyki; Podstawy rekreacji; Geografia
turystyczna; Krajoznawstwo; Obs∏uga ruchu turystycznego; Ekonomika turystyki i rekreacji;
Hotelarstwo; Pedagogika czasu wolnego; Kszta∏towanie Êrodowiska i ochrona przyrody; Produkcja roÊlinna i zwierz´ca; JakoÊç surowców i produktów spo˝ywczych; ˚ywienie cz∏owieka.
• Inne wymagania: Zaj´cia z zakresu technik informatycznych (30 godz.); lektoraty (120 godz.);
treÊci humanistyczne (filozofia, socjologia, etyka – 60 godz.); wychowanie fizyczne (60 godz.).
O jakoÊci kszta∏cenia i tak zadecyduje sposób realizacji programu. Wszystko zatem zale˝y od uczelni
R
E
K
L
A
M
A
18
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
Kierunek: Turystyka
Krytyka, z jakà spotka∏o si´ ze strony bran˝y wy˝sze szkolnictwo turystyczne, zaowocowa∏a kilkuletnimi pracami nad nowym programem nauczania. Wszystko sz∏o dobrze a˝… sprawa ucich∏a. Powracamy do losów
owego projektu, na który wszak z∏o˝yli si´ wszyscy polscy podatnicy.
Turystyka i rekreacja jako kierunek
studiów wy˝szych ma 30-letnià tradycj´. Dyplom z turystyki mo˝na by∏o zdobyç, koƒczàc Akademi´ Wychowania Fizycznego. DziÊ turystyk´ mo˝na studiowaç na uczelniach
publicznych i prywatnych, rolniczych,
technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, ale nazwa kierunku pozosta∏a. SpuÊciznà po AWF by∏ te˝
program uzupe∏niony tzw. usprawnianiem fizycznym i fizjologià.
Po urynkowieniu gospodarki turystycznej okaza∏o si´, ˝e umiej´tnoÊci
absolwentów uczelni i wydzia∏ów turystycznych nie pasujà do rynku pracy. Bran˝a domaga∏a si´, bo zaj´cia
dotyczàce „rekreacji” zamieniç na nacisk na ekonomi´, marketing, zarzàdzanie. Dr hab. Anna Konieczna-Domaƒska doskonale pami´ta: – Goràce
rozmowy, ca∏à grup´ pracowników
naukowych skupionà przy Instytucie
Turystyki, wiodàcà rol´ Departamentu Turystyki. Ostatnie spotkanie odby∏o si´ bodaj póênà wiosnà, mieliÊmy spotkaç si´ ponownie po wakacjach. Ale jesienià 2006 r. nikt ju˝
o projekcie nie mówi∏.
Olga Piekarzewska z Departamentu
Turystyki tak to opisuje (odpowiedzi
uzyskaliÊmy e-mailem): „W celu opracowania standardów kszta∏cenia na kierunku Turystyka, w 2005 r. zorganizowano: warsztaty z bran˝à turystycznà,
dwie ogólnopolskie konferencje ze Êrodowiskiem akademickim i samorzàdem
gospodarczym dzia∏ajàcym w turystyce. Ponadto przeprowadzono szereg
konsultacji w zakresie okreÊlenia sylwet-
ki absolwenta zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy w sektorze us∏ug turystycznych./…/ Nast´pnie z pomocà zespo∏u naukowców, reprezentujàcych
uczelnie kszta∏càce kadry dla turystyki,
wypracowano projekt standardów dla
nowego kierunku studiów. W pracach
tych uczestniczyli przedstawiciele 40
szkó∏ i uczelni kszta∏càcych kadry dla
turystyki oraz bran˝a turystyczna./…/
W trakcie prac nad standardami dla
nowego kierunku studiów powo∏ano
zespó∏ ekspertów, którzy analizowali
i rozpatrywali ró˝ne modele kszta∏cenia
w szkolnictwie wy˝szym.
Wszystkie te dzia∏ania zaowocowa∏y
projektem opracowanym przez Departament Turystyki (wówczas przy Ministerstwie Gospodarki). Olga Piekarzewska jest przekonana, ˝e „ostateczna wersja standardów kszta∏cenia
na kierunku „Turystyka” jest optymalna. Zosta∏a przed∏o˝ona Ministrowi
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
w dniu 6 maja 2006 r., uzyska∏a akceptacj´ szkó∏ wy˝szych i uczelni oraz
aprobat´ bran˝y turystycznej, a wi´c
uczestników przedsi´wzi´cia i koƒcowych beneficjentów. Wszystkie konsultacje potwierdzi∏y celowoÊç dzia∏aƒ
majàcych na celu uruchomienie kszta∏cenia profesjonalnych kadr mened˝erskich posiadajàcych wiedz´ i umiej´tnoÊci zgodne z oczekiwaniami rynku
pracy (europejskiego równie˝)”.
dzy. Minister w∏aÊciwy ds. turystyki
(i dzia∏ajàcy w jego imieniu departament) „ma zdecydowanie wi´kszy
wp∏yw na szkolnictwo zawodowe. To
z nim Minister Edukacji Narodowej
uzgadnia „treÊci w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach podstawy programowej kszta∏cenia w zawodach niezb´dnych dla rynku us∏ug
turystycznych. Przypisano mu osiem
zawodów: Technik hotelarstwa,
Technik obs∏ugi turystycznej, Technik organizacji us∏ug gastronomicznych, Technik turystyki wiejskiej,
Kelner, Kucharz oraz Kucharz ma∏ej
gastronomii (przy wspó∏dzia∏aniu
z Ministrem w∏aÊciwym dla rynków
rolnych) i Pracownik pomocniczy obs∏ugi hotelowej (kszta∏cenie wy∏àcznie dla upoÊledzonych umys∏owo
w stopniu lekkim).
Jednak w przypadku szkolnictwa
wy˝szego minister w∏aÊciwy ds. turystyki mo˝e tylko: „inicjowaç
i wspieraç dzia∏ania, upowszechniaç
wyniki prac badawczych.
NieprzekreÊlony
Co mo˝e minister
W tym miejscu potrzebne sà wyjaÊnienia. Droga projektu wynika z podzia∏u kompetencji na szczytach w∏a-
Zdaniem bran˝y: Wi´cej praktyki, mniej teorii
• SpytaliÊmy o opini´ na temat jakoÊci wy˝szego wykszta∏cenia turystycznego
w Polsce prezesa PIT, Jana Korsaka. O projekcie
sprzed dwóch lat nie mia∏
wiele do powiedzenia:
Pami´tam, ˝e by∏y spotkania
i konsultacje, potem sprawa
Jan Korsak
przycich∏a – rol´ Departamentu Turystyki w MG marginalizowano.
Jednak sprawa jakoÊci kszta∏cenia powróci w bran˝owych dyskusjach. Cz∏onkowie
ju˝ zaczynajà nas naciskaç, byÊmy ten temat aktywniej podj´li. Jest on istotny, bo
od m∏odych kadr zale˝eç b´dzie przysz∏oÊç
polskiej turystyki. Inna sprawa, czy nale˝y
powracaç dos∏ownie do wypracowanego
w 2006 r. modelu. ˚ycie idzie na przód, potrzebne b´dà modyfikacje.
Podczas zgromadzenia PIT na Majorce
odwiedziliÊmy kompleks wielostopniowej
uczelni przygotowujàcej do zawodów tu-
DziÊ turystyk´ mo˝na studiowaç na uczelniach publicznych i prywatnych, rolniczych,
technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, ale nazwa kierunku pozosta∏a
rystycznych. Mia∏a ca∏y oÊrodek
treningowy. W sali wyk∏adowej
amfiteatralnie ustawione krzes∏a, a w centralnym miejscu:
pokój hotelowy. Kuchnia, w której wszystko przygotowujà s∏uchacze, i sala restauracyjna,
gdzie sami podajà lunch. Uczmy
si´ od najlepszych. U nas absolwent oglàda po raz pierwszy
hotel od zaplecza, gdy zostanie tam przyj´ty do pracy! Podczas procesu kszta∏cenia zbyt du˝o wt∏acza si´ do g∏owy treÊci
ogólnych. A te kierunkowe… Z turystykà
cz´sto niewiele majà wspólnego. Na akademiach wychowania fizycznego uzupe∏nia si´ program sportem, na uczelniach
ekonomicznych przedmiotami ekonomicznymi, na politechnice zapewne uczono by,
jak hotel zbudowaç. Pewnà nadziej´ budzi
ni˝ demograficzny. Byç mo˝e uczelnie,
zmuszone zabiegaç o studentów, zaproponujà im wi´cej ni˝ dotychczas.
Od maja 2006 r. min´∏y niemal dwa
lata. Jak wyjaÊnia Olga Piekarzewska: „W maju 2006 roku Pan Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki wystàpi∏ z wnioskiem o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie Turystyka do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. Odpowiedê Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego nie
przekreÊla mo˝liwoÊci ubiegania si´
resortu ds. turystyki o utworzenie
kierunku studiów zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy.
Sformu∏owanie tajemnicze i niezbyt
optymistyczne. Zapewne treÊç owej
odpowiedzi sprawi∏a, ˝e konsultacje
straci∏y rozp´d, choç planowano ju˝
pilota˝owe przetestowanie programu.
Olga Piekarzewska wymienia odwa˝nych: „Prof. zw. dr hab. W. W∏odzimierz Gaworecki, jako Rektor zadeklarowa∏ wdro˝enie w trybie pilota˝owym kszta∏cenie na nowym kierunku
studiów Turystyka w Wy˝szej Szkole
Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku,
oczywiÊcie po uzyskaniu akceptacji
Ministerstwa w∏aÊciwego dla szkolnictwa wy˝szego (wówczas Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).
Tak˝e Wy˝sza Szko∏a Turystyki i J´zyków Obcych w Warszawie zadeklarowa∏a mo˝liwoÊç pilota˝owego
kszta∏cenia na proponowanym, nowym kierunku studiów.
Absolwent niedoskona∏y
Dlaczego projekt na dwa lata utonà∏
w szufladach? Turystyka – jak pami´tamy – nie mia∏a wówczas dobrych
notowaƒ u polityków, a rok póêniej
wesz∏y w ˝ycie nowe standardy dla
wszystkich kierunków studiów wy˝szych, w tym dla kierunku nazywanego tradycyjnie „Turystyka i Rekreacja”. Anna Konieczna-Domaƒska
uwa˝a, ˝e czas przeciàgania liny pomi´dzy AWF-ami i uczelniami ekonomicznymi minà∏. – Obecne standardy sà lepsze, a proporcje zdrowsze.
W moim odczuciu, teraz trzeba wypróbowaç nowy program. A powróciç do dyskusji, gdy si´ oka˝e, ˝e ma
jednak ukryte mankamenty. Ja ich nie
widz´ – podobnie jak powodu, by
wcià˝ zmieniaç proces kszta∏cenia
– mówi Konieczna-Domaƒska.
Alicja Gotowt-Jeziorska uwa˝a, ˝e
wiele zale˝y od wyk∏adowców. – Wa˝ne, ˝eby k∏aÊç nacisk na „turystyk´”
przy nauczaniu wszystkich przedmiotów, tak˝e tych ogólnych. I ˝eby wyk∏adom z przedmiotów kierunkowych
towarzyszy∏y çwiczenia – mówi Gotowt-Jeziorska. – Zawsze te˝ zwracam
uwag´ na to, ˝e poniewa˝ system
szkolnictwa wy˝szego nie jest na tyle
elastyczny, by co par´ lat dostosowywaç go do rynku pracy. Do tego potrzebny jest dobrze przygotowany system szkoleƒ. MyÊl´ zatem, ˝e s∏uszne
by∏o by, gdyby Departament Turystyki (zlecajàc to np. Instytutowi Turystyki) zwróci∏ du˝à uwag´ na opracowanie projektu systemu doszkalania pracowników gospodarki turystycznej.
Gwa∏townie potrzeba choçby szkoleƒ
z zakresu tworzenia produktów turystycznych i marketingu.
Liliana Olchowik
S Z K O ¸Y W Y ˚ S Z E
19
20
REKLAMA
Wydzia∏ Zarzàdzania
i Ekonomiki Us∏ug
Uniwersytetu
Szczeciƒskiego
Dostosowujàc si´ do zaleceƒ Deklaracji Boloƒskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. oraz ustawy Prawo o Szkolnictwie Wy˝szym z dnia 27 lipca 2005 r., Wydzia∏ Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug w roku akademickim 2006/2007 wprowadzi∏ t r ó j s t o p n i o w y s y s t e m s t u d i ó w , wpisujàc si´ tym samym w europejskà przestrzeƒ edukacyjnà. Pierwszy
stopieƒ to trzyletnie studia licencjackie, drugi stopieƒ to dwuletnie uzupe∏niajàce studia magisterskie, trzeci to trzyletnie studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych. Wprowadzenie tego systemu ma na celu umo˝liwienie identyfikacji zdobytego wykszta∏cenia i tytu∏u w pozosta∏ych krajach Unii Europejskiej i przez to u∏atwienie naszym absolwentom startu w zjednoczonej Europie.
Wydzia∏ Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug kszta∏ci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym ok. 6000 studentów na pi´ciu kierunkach studiów: e k o n o m i a (kierunek
uzyska∏ akredytacj´ Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej), e u r o p e i s t y k a , f i n a n s e i r a c h u n k o w o Ê ç , l o g i s t y k a o r a z z a r z à d z a n i e.
Ofert´ Wydzia∏u wyró˝niajà specjalnoÊci, które student wybiera w ramach kierunku, np. e k o n o m i k a t r a n s p o r t u i l o g i s t y k a , e k o n o m i k a i o r g a n i z a c j a ∏ à c zn o Ê c i , t u r y s t y k a i h o t e l a r s t w o , e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a g o s p o d a r c z a , t r a n s p o r t m i ´ d z y n a r o d o w y. Studenci WZiEU majà równie˝ mo˝liwoÊç studiowania
w j´zyku angielskim na specjalnoÊci: b u s i n e s s e c o n o m i c s.
Wydzia∏ Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug, jako jedyny w Polsce, kszta∏ci studentów w dziedzinie ∏àcznoÊci i jako jedyny w regionie, w dziedzinie transportu i turystyki
na wszystkich poziomach studiów.
W ramach wspó∏pracy mi´dzyuczelnianej – Program Most i mi´dzynarodowej – Socrates /Erasmus, Wydzia∏ dysponuje bogatà ofertà wyjazdów stypendialnych skierowanych dla studentów i m∏odych naukowców. O b e c n i e s t u d e n c i W y d z i a ∏ u Z a r z à d z a n i a i E k o n o m i k i U s ∏ u g m o g à w y j e c h a ç n a s t u d i a d o N i e m i e c , D a n i i ,
Francji, W∏och, Rumunii, S∏owacji, Turcji, Czech oraz na Litw´ i ¸otw´.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom absolwentów studiów wy˝szych, Wydzia∏ stwarza mo˝liwoÊci dalszego rozwoju w formie wspomnianych studiów d o k t o r a n c k i c h
(stacjonarnych i niestacjonarnych) z zakresu nauk ekonomicznych oraz p o d y p l o m o w y c h, takich jak: Zarzàdzanie Projektami Europejskimi; Zarzàdzanie Sprzeda˝à i Relacjami z Klientem; Zarzàdzanie Logistyczne Us∏ugami Pocztowymi; Zarzàdzanie i Finanse w Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstwach, Zarzàdzanie Biznesem Turystycznym.
Z pe∏nà ofertà Wydzia∏u mo˝na zapoznaç si´ na stronie w w w . w z i e u . p l.
STUDIA I STOPNIA
EKONOMIA
(wybór specjalnoÊci przy sk∏adaniu dokumentów)
SpecjalnoÊci:
– ekonomika transportu i logistyka
– ekonomika i organizacja ∏àcznoÊci
– turystyka i hotelarstwo
– ekonomika i zarzàdzanie przedsi´biorstwami
– business economics (potok angloj´zyczny)*
EUROPEISTYKA
(wybór specjalnoÊci na 3. semestrze studiów)
SpecjalnoÊci:
– europejska integracja gospodarcza
– handel i euromarketing
FINANSE I RACHUNKOWOÂå
(wybór specjalnoÊci na 3. semestrze studiów)
SpecjalnoÊci:
– bankowoÊç i ubezpieczenia
– finanse przedsi´biorstw
– gospodarka finansowa i administracja
ZARZÑDZANIE
(wybór specjalnoÊci na 3. semestrze studiów)
SpecjalnoÊci:
– e-biznes i zarzàdzanie informacjà
– zarzàdzanie biznesem turystycznym
LOGISTYKA
(wybór specjalnoÊci na 3. semestrze studiów)
SpecjalnoÊci:
– transport mi´dzynarodowy
– logistyka biznesu
STUDIA II STOPNIA
EKONOMIA
(wybór specjalnoÊci przy sk∏adaniu dokumentów)
SpecjalnoÊci:
– ekonomika transportu i logistyka
– ekonomika i organizacja ∏àcznoÊci**
– turystyka i hotelarstwo
– gospodarka finansowa i administracja
samorzàdowa**
– ekonomika i zarzàdzanie przedsi´biorstwami**
– komunikacja w biznesie mi´dzynarodowym**
EUROPEISTYKA
SpecjalnoÊç:
– zarzàdzanie projektami europejskimi
LOGISTYKA
SpecjalnoÊç:
– systemy transportowe i logistyczne
* tylko na studiach stacjonarnych
** tylko na studiach niestacjonarnych
Wydzia∏ Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug
Uniwersytetu Szczeciƒskiego
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 15, faks (091) 444 31 16
[email protected]
[email protected]
www.wzieu.pl

Podobne dokumenty