Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Komentarze

Transkrypt

Europejskiego kodeksu walki z rakiem
Szkoła Promująca Zalecenia
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
Program edukacyjny upowszechniania zaleceń
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
działanie realizowane w ramach zadania Prewencja pierwotna nowotworów jest
finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach
Zwalczania Chorób Nowotworowych
Narodowego Programu
Polskie dzieci
Błędy wychowawcze:
• przerzucanie odpowiedzialności za wychowanie na linii:
rodzice – szkoła – Kościół – Policja,
• odpowiedzialność karna zamiast moralnej – nieskuteczna,
• Internet – źródło wiedzy o wszystkim.
Źródło: Leszek Kołodziejski , Anna Czech, Urszula Blicharz - Promocja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wśród dzieci i
młodzieży
Polskie dzieci
RODZICE
SZKOŁA
KOŚCIÓŁ
- nie wychowują tylko hodują
- dewaluacja autorytetu nauczyciela
- dewaluacja autorytetu duchowego
Powstałą pustkę wypełniają media i rówieśnicy
powszechna krytyka dotychczasowych autorytetów,
styl życia – lansowany przez reklamy i tabloidy,
relatywizm – akceptacja zachowań antyzdrowotnych,
Źródło: Leszek Kołodziejski , Anna Czech, Urszula Blicharz - Promocja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wśród dzieci i
młodzieży
Dlaczego Program kierowany jest
do dzieci?
DZIECI
- uczą się nawyków
- podatne na sugestie starszych
- łatwo wpadają w nałogi
DOROŚLI
- utrwalony styl życia i nałogi
- podatni na wymagania dzieci
Źródło: Leszek Kołodziejski , Anna Czech, Urszula Blicharz - Promocja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wśród dzieci i
młodzieży
Systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest uważana za najbardziej opłacalną,
długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa.
Heiwa Nakajima
Celem głównym projektu jest budowanie świadomości onkologicznej i poprawy
jakości życia ludności przez:
Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w
zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom
nowotworowym;
Kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
CELE OPERACYJNE:
Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności,
Zmniejszenie rozpowszechniania palenia papierosów,
Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie
promocji zdrowia,
Intensyfikacja profilaktyki chorób skóry w szczególności czerniaka złośliwego.
Źródło: Leszek Kołodziejski , Anna Czech, Urszula Blicharz - Promocja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wśród dzieci i
młodzieży
DZIAŁANIA INFORMACYJNE:
• upowszechnianie informacji na temat Europejskiego Kodeksu Walki z
Rakiem (spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, spotkania z uczniami,
przygotowanie scenariuszy lekcji z w/w tematyki).
• przekazanie szkołom materiałów edukacyjnych otrzymanych w ramach
programu prewencji pierwotnej nowotworów a finansowanych przez
Ministerstwo Zdrowia:
• Europejski Kodeks Walki z Rakiem pod redakcją prof. dra hab. n. med.
Witolda Zatońskiego
• Kodeks Zdrowego Życia – komiks
• Kodeks Zdrowego Życia – komiks
• „Europejski kodeks walki z rakiem” – wersja skrócona
• przeszkolenie lokalnych liderów programu na szczeblu gminnym.
Źródło: Leszek Kołodziejski , Anna Czech, Urszula Blicharz - Promocja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wśród dzieci i
młodzieży
Projekt promocji Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z
Rakiem uwzględnia m. in. włączenie szkół województwa
wielkopolskiego w realizację projektów ogólnopolskich:
• „Światowy Dzień bez Tytoniu” – 31 maj,
• „Światowy Dzień Rzucenia Palenia” – 3 czwartek listopada,
• Ogólnopolska Akcja "5 razy dziennie warzywa i owoce”,
• Ogólnopolska Akcja "Chodzę, biegam - więc jestem„,
• Akcje edukacyjne dot. czynników ryzyka i wczesnych objawów
nowotworów złośliwych skóry, szczególnie czerniaka złośliwego - solaria
Źródło: Leszek Kołodziejski , Anna Czech, Urszula Blicharz - Promocja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wśród dzieci i
młodzieży
Własne programy edukacji zdrowotnej realizowane przez
szkoły w ramach promocji zaleceń „Europejskiego kodeksu
walki z rakiem” np.:
• Organizacja wystaw, happeningów, prelekcji dla uczniów i rodziców,
• Różnorodne formy promujące aktywność fizyczną: turnieje, zawody, wycieczki
rowerowe z udziałem mieszkańców środowisk lokalnych w dniach wolnych od
pracy,
• Popularyzacja zdrowej diety i walka z otyłością, jako czynnikiem sprzyjającym
zachorowaniom na nowotwory - akcje edukacyjne promujące zdrową i
bezpieczną żywność w tym zmniejszenie ilości soli w codziennej diecie,
kiermasze zdrowej żywności, zmiana wyposażenia sklepików szkolnych itp..
Źródło: Leszek Kołodziejski , Anna Czech, Urszula Blicharz - Promocja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wśród dzieci i
młodzieży
Całościowe podejście do zdrowia w szkole, budowanie polityki szkoły
w zakresie promocji zdrowia a nie działania cząstkowe i akcyjne,
przyczynią się do poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz pozwolą
uniknąć zachorowań na niektóre choroby, w tym nowotworowe.
Źródło: Leszek Kołodziejski , Anna Czech, Urszula Blicharz - Promocja zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wśród dzieci i
młodzieży