ŠkodaAuto SYSTEM RADIONAWIGACYJNY CRUISE

Komentarze

Transkrypt

ŠkodaAuto SYSTEM RADIONAWIGACYJNY CRUISE
SIMPLY CLE VER
www.skoda-auto.com
Cruise.indd 1
Navigace Cruise
Škoda Auto polsky 07.08
1Z0 012 006 AH
ŠkodaAuto
SYSTEM RADIONAWIGACYJNY CRUISE
20.5.2008 10:58:37
Brn-01H15
Škoda Auto stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli swoich samochodów. Prosimy o zrozumienie, ¿e z tego
powodu wci¹¿ s¹ mo¿liwe zmiany zakresu dostawy co do formy, wyposa¿enia i techniki. Dlatego te¿ na podstawie danych, ilustracji i
opisów tej instrukcji obs³ugi nie mo¿na wysuwaæ ¿adnych roszczeñ.
Przedruk, powielanie, t³umaczenie lub inne wykorzystanie tego opracowania, tak¿e czêœciowe, jest niedozwolone bez pisemnego
zezwolenia firmy Škoda Auto.
Wszelkie prawa, wynikaj¹ce z przepisów prawa autorskiego, pozostaj¹ wy³¹cznie zastrze¿one dla Škoda Auto.
Zmiany tego opracowania zastrze¿one.
Wydane przez: ŠKODA AUTO a. s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2008
Cruise.indd 2
20.5.2008 10:58:37
s29k.book Page 1 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Spis treści
Spis treści
Radioodtwarzacz
.....................
2
Przegląd urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Ważne wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe . . . . . . . . .
3
Nastawy podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Odtwarzacz CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Nawigacja
................................
12
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Prowadzenie do celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
1
s29k.book Page 2 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
2
Radioodtwarzacz
Radioodtwarzacz
Przegląd urządzenia
1 Pokrętło
A
− Zaznaczenie funkcji lub menu podrzędnego lub ustawienie
wartości (obrót).
2
A
3
A
4
A
− Zaznaczenie funkcji lub menu podrzędnego lub zatwierdzenie
wartości (naciśnięcie).
 i  : Przyciski wstecz i w przód, działają na aktualnie „włączone“
źródło dźwięku.
− Tryb radia – krótkie naciśnięcie: zmiana stacji radiowej; długie
naciśnięcie: ręczny wybór stacji radiowej
− Tryb CD – krótkie naciśnięcie: zmiana tytułu; długie naciśnięcie:
przewijanie do przodu/do tyłu
Włączenie/Wyłączenie: Pokrętło do włączania i wyłączania układu
nawigacji (naciśnięcie) i regulacji głośności (obrót)
Przyciski wyboru zakresu
− INFO – w trakcie prowadzenia do celu powtarza ostatni komunikat głosowy i pokazuje aktualny cel podróży, aktualne położenie
(adres) i położenie geograficzne.
− RADIO – przełączenie na tryb radia i w trybie radia zmiana zakresu
częstotliwości.
− CD – włączenie trybu CD.
− NAV – przejście do nawigacji.
− TRAFFIC – przejście do wskazania zapisanych komunikatów
drogowych TMC (Traffic-Message-Channels).
5
A
6
A
− SETUP – umożliwienie ustawień poszczególnych obszarów.
Przyciski funkcyjne obok ekranu. Funkcja jest wyświetlana w danym
rogu wyświetlacza. Nawiasy kwadratowe oznaczają, że funkcja jest
chwilowo niedostępna (np. [DELETE] (USUŃ), jeśli nie ma nic do
usunięcia).
Przycisk  ustawiania dźwięku
7 Otwór na płyty CD
A
8 Wyświetlacz
A
9 Przycisk wysunięcia
A
10
A
11
A
 – krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
płyty CD w położenia wyjmowania.
Przycisk  – wstawianie chorągiewki celu.
Przycisk  – powrót do poprzedniego punktu menu lub do
poprzedniego ustawienia.
Elementy wyposażenia oznaczone gwiazdką * występują jako wyposażenie seryjne
tylko w określonych modelach samochodów bądź są dostępne jako wyposażenie
dodatkowe w pewnych modelach samochodów.
Ważne wskazówki
Gwarancja
Urządzenie jest objęte takimi samymi warunkami gwarancji, jak samochody
fabrycznie nowe.
Po upływie okresu gwarancji urządzenie wymagające naprawy będzie wymieniane
po korzystnej cenie na urządzenie poddane gruntownej regeneracji, o wartości
nowego z zakresu gwarancji na części zamienne. Warunkiem takiej wymiany jest
jednak brak uszkodzeń obudowy oraz śladów prób podejmowania naprawy we
własnym zakresie.
Informacja
W myśl gwarancji, szkoda nie powstaje na skutek użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub przez niefachową naprawę. Poza tymi wypadkami nie przewiduje się jakichkolwiek innych szkód.
s29k.book Page 3 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Radioodtwarzacz
Obsługa układu nawigacji
Warunki drogowe w dzisiejszym ruchu wymagają od kierowcy ciągłego skupienia
na prowadzeniu samochodu.
Różnorodne i zaawansowane technicznie wyposażenie tego układu oferuje – obok
możliwości rozrywki – wiele informacji, pomagających szybko i sprawnie dotrzeć
do obranego celu.
Jeśli tylko zezwalają na to warunki drogowe, możesz korzystać z wielu funkcji
układu nawigacji.
Głośność należy ustawiać w taki sposób, by dźwięki z zewnątrz samochodu, np.
syrena pojazdów uprzywilejowanych (policja, pogotowie ratunkowe i straż
pożarna) były słyszalne przez kierowcę.
UWAGA!
Swoją uwagę prosimy poświęcać przede wszystkim kierowaniu
samochodem! Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
ruchu. Z funkcji korzystać wyłącznie w taki sposób, aby w każdej sytuacji
drogowej móc zachować kontrolę nad samochodem!
•
Ostrożnie!
Wsunięcie drugiej płyty CD, przy umieszczonej płycie CD, może spowodować
uszkodzenie napędu CD w urządzeniu. Należy pamiętać, że wysuwanie płyty CD po
naciśnięciu przycisku wysunięcia  może trwać parę sekund. W tym czasie
otwarta jest blokada przed wejściem CD. Przed próbą wsunięcia nowej płyty CD
należy koniecznie odczekać, aż wysunie się poprzednia płyta CD.
•
Nie należy mocno naciskać na pokrętła i przyciski urządzenia aby ich nie
uszkodzić. Do obsługi urządzenia wystarczy lekkie dotknięcie przycisku. Należy
pamiętać, że pokrętła i przyciski w pokrętłach posiadają kontrolowane punkty
pęknięć, co ma ograniczyć ewentualne ryzyko odniesienia obrażeń.
•
Należy mieć na uwadze fakt, że zanieczyszczone lub porysowane płyty nawigacyjne CD mogą spowolnić i utrudniać działanie nawigacji.
Korzystanie z wyświetlacza
Z wyświetlaczem należy postępować delikatnie, ponieważ naciskanie palcem lub
dotykanie ostrymi przedmiotami może powodować wgniecenia i zadrapania.
Wyświetlacz można czyścić z plam odcisków miękką szmatką, ewentualnie
zwilżoną alkoholem.
Przed rozpoczęciem korzystania w układu nawigacji
•
•
Informacja
W czasie drogi należy przestrzegać obowiązujących przepisów drogowych.
Nazwy ulic i miejscowości mogą się zmieniać. Z tego względu może się zdarzyć,
że nazwy zapisane na płycie CD nie będą się pokrywały z nazwami, które zostały
zmienione.
•
Obliczona przez układ nawigacji trasa stanowi propozycję sposobu dotarcia do
celu. W trakcie jazdy należy zwracać uwagę na zakazy zatrzymywania się, sygnalizację świetlną, ulice jednokierunkowe, zakazy zmiany pasa ruchu, kanały i promy.
Do czyszczenia nie należy stosować rozpuszczalników takich jak benzyna lub
terpentyna, ponieważ substancje tego typu wchodzą w reakcję z powierzchnią
wyświetlacza.
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Kodowanie przeciwkradzieżowe
UWAGA!
W każdej sytuacji obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego, również w
wypadku, gdy wskazówka jazdy wiąże się z ich złamaniem.
Radioodtwarzacz jest wyposażony w układ kodowania komfortowego. Podczas
pierwszego uruchomienia kod bezpieczeństwa zapamiętywany jest nie tylko w
radioodtwarzaczu, ale również w samochodzie.
3
s29k.book Page 4 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
4
Radioodtwarzacz
W przypadku odłączenia i ponownego podłączenia akumulatora najpierw włączać
zapłon, a dopiero potem radioodtwarzacz.
W przypadku zatwierdzenia błędnie wprowadzonego kodu, można powtórzyć całą
operację od początku.
Montując radioodtwarzacz w innym samochodzie należy wprowadzić kod bezpieczeństwa. W takim wypadku zaleca się skontaktowanie z Partnerem Handlowym
Škody lub Dystrybutorem Marki Škoda.
W przypadku ponownego wprowadzenia nieprawidłowego kodu, urządzenie
zablokuje się na około jedną godzinę. Dopiero po upływie jednej godziny, w czasie
której układ nawigacji musi być włączony a kluczyk musi się znajdować w
wyłączniku zapłonu, można ponownie spróbować wprowadzić numer kodu.
Ze względu na to, że urządzenie działa tylko po wprowadzeniu kodu bezpieczeństwa, jego użytkowanie w przypadku kradzieży jest praktycznie niemożliwe. W
ten sposób przyczynia się ono do większego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego.
Cykl – dwie próby, godzina blokady – zostaje zachowany.
•
Informacja
Błędne wprowadzenie można poprawić za pomocą przycisków funkcyjnych
← (do tyłu) A
B , → (do przodu) A
C oraz przyciskiem DELETE (USUŃ) A
A .
Informacja
Kod jest zapamiętywany w zestawie wskaźników. Dzięki temu jest on rozkodowywany automatycznie (kodowanie komfortowe) Z tego względu przy codziennym
użytkowaniu ręczne wprowadzanie kodu nie jest wymagane.
•
Po wprowadzeniu czterocyfrowego kodu dostępu na wyświetlaczu pojawia się
D .
wskazanie OK A
Nastawy podstawowe
Wprowadzanie kodu
Włączanie i wyłączanie urządzenia
– Włączanie lub wyłączanie układu następuje poprzez naciśnięcie
3 .
pokrętła A
Jeśli przy włączonym urządzeniu nastąpi wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu,
urządzenie wyłączy się automatycznie. Układ można włączyć ponownie poprzez
3 . Przy wyłączonym silniku urządzenie (ochrona akumulanaciśnięcie pokrętła A
tora przed rozładowaniem) wyłącza się automatycznie po około jednej godzinie.
Rys. 1 Wprowadzanie
numeru PIN
– Włącz radioodtwarzacz przy włączonym zapłonie.
1 wprowadzić kod bezpieczeństwa.
– Za pomocą przycisków obsługi A
– Zatwierdź kod bezpieczeństwa poprzez długie naciśnięcie przycisku
1 .
obsługi A
W przypadku wyłączenia radioodtwarzacza poprzez wyciągnięcie kluczyka
wyłącznika zapłonu, włączy się ono ponownie wraz z włączeniem zapłonu.
s29k.book Page 5 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Radioodtwarzacz
Obsługa – informacje ogólne
Niektóre funkcje posiadają jedynie możliwość włączania i wyłączania. Zapełnione
okienko za punktem menu oznacza, że funkcja jest włączona, „puste“ okienko
oznacza, że funkcja jest wyłączona.
Ustawienia systemowe
Nacisnąć przycisk SETUP (USTAWIENIA) w kierownicy wielofunkcyjnej, a
następnie wybrać SYSTEM .
Do wyboru dostępne są następujące parametry:
Rys. 2 Przykład menu
Zaznaczanie i wybieranie punktu menu
1 , aż zostanie zaznaczony górną i dolną kreską
– Obracaj pokrętłem A
A .
żądany punkt menu ⇒ rys. 2 A
1 .
– W celu wybrania zaznaczonego punktu menu naciśnij pokrętło A
Ustawianie wartości
1 , aż zostanie ustawiona żądana wartość.
– Obracaj pokrętłem A
1 , aby zatwierdzić ustawioną wartość.
– Naciśnij pokrętło A
B pokazuje, że oprócz aktualnego widoku,
Pionowy „pasek przewijania“ ⇒ rys. 2 A
przesuwając suwak do końca w dół, można jeszcze wyświetlić inne dostępne
punkty menu.
Nawiasy kwadratowe oznaczają, że funkcja jest chwilowo niedostępna (np. [Fader]
w samochodach bez głośników tylnych).
Punkt menu z symbolem  otwiera dalsze menu podrzędne.
Symbol  obok punktu menu wskazuje dotychczas wybrane ustawienie (np.
dotychczas słuchaną stację radiową).
•
Menu language – (Język menu) język interfejsu menu i komunikatów
głosowych.
•
Unit of measurement – (Jednostka pomiarowa) ustawienie jednostki wyświetlania odległości w milach lub kilometrach.
•
Time setting – (Ustawienie ręczne) ręczne ustawienie czasu. W zwykłym
wypadku radioodtwarzacz z układem nawigacji wykorzystuje ustawienie czasu z
zestawu wskaźników samochodu.
•
Default settings – (Ustawienia fabryczne) ustawienia fabryczne.
Ustawienia wyświetlacza
BRIGHTNESS – (JASNOŚĆ) ustawianie jasności wyświetlacza.
DISPLAY OFF – (WYŚWIETLACZA WYŁ.) wyłączanie wyświetlacza. Aby włączyć
naciśnij ponownie przycisk funkcyjny lub dowolny przycisk urządzenia.
Ustawienia dźwięku
1 ustaw żądaną
– Naciśnij przycisk  , a następnie pokrętłem A
wartość.
Do wyboru dostępne są następujące parametry:
•
Balance – ustawianie rozkładu głośności między głośnikami z lewej i z prawej
strony;
•
Fader* – ustawianie rozkładu głośności między głośnikami z przodu i z tyłu;
5
s29k.book Page 6 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
6
Radioodtwarzacz
•
•
•
•
A Przyciski funkcyjne:
A
Treble – ustawianie tonów wysokich;
− MEMORY – (PAMIĘĆ) przełącza z listy stacji radiowych do listy pamięci i
odwrotnie.
Mid-range* – ustawianie tonów średnich;
Bass – ustawianie tonów niskich;
− WAVEBAND – (ZAKRES FAL) zmiana zakresu częstotliwości FM lub AM.
Volume settings – (Ustawienia głośności) indywidualne ustawienia głośności
poszczególnych źródeł dźwięku.
− SCAN – uruchamianie / zatrzymywanie wyszukiwania stacji radiowych.
Ustawienia głośności
• Traffic report – (Komunikat drogowy) głośność nadchodzących komunikatów
drogowych;
•
•
•
− MANUAL – (RĘCZNIE) ręczne ustawianie częstotliwości stacji radiowych.
Navigation volume – (Głośność nawigacji) głośność komunikatów nawigacji;
B Wskazanie trybu radia i zakresu częstotliwości
A
C Wskazanie aktualnie wybranej stacji radiowej
A
D Wskazanie TP (TP = Traffic Program) w połączeniu z nazwą stacji (np. z listy
A
Telephone volume* – (Głośność telefonu) głośność rozmów telefonicznych;
Switch-on volume – (Głośność włączenia) głośność początkowa przy
włączaniu;
• GALA – wraz ze wzrostem prędkości samochodu wzrasta głośność dźwięku
radioodtwarzacza.
E
A
F
A
stacji lub z listy pamięci) wyświetla nadawcę komunikatu radiokomunikacji
drogowej.
Wskazanie stacji wysyłającej komunikaty drogowe
TMC wskazuje, że aktualnie wybrana stacja radiowa nadaje komunikaty
drogowe TMC (Traffic-Message-Channel).
Wybieranie stacji radiowej
Radio
Zmiana pasma częstotliwości
Tryb radia
– Dotknąć przycisk funkcyjny BAND (ZAKRES).
1 wybierz zakres fal FM lub AM.
– Za pomocą pokrętła A
Wyszukiwanie ręczne
– Dotknij przycisk funkcyjny MANUAL (RĘCZNIE).
1 znajdź częstotliwość żądanej stacji radiowej.
– Obracając pokrętło A
Funkcja SCAN
Rys. 3 Menu główne radia
– Naciśnij przycisk RADIO .
– Naciśnięcie przycisku funkcyjnego SCAN powoduje krótkie (przez 10
sekund) odsłuchanie stacji radiowych dostępnych w aktualnie
wybranym zakresie fal.
s29k.book Page 7 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Radioodtwarzacz
– Ponowne naciśnięcie przycisku funkcyjnego SCAN powoduje
wyłączenie tej funkcji i pozostanie przy aktualnie wybranej stacji radiowej.
Aktualnie odsłuchiwana stacja radiowa jest wyświetlana w liście jako symbol .
Stacje emitujące regularnie komunikaty drogowe są zaznaczone symbolem TP
(Traffic Program). Stacje nadające dodatkowo komunikaty TMC (Traffic-MessageChannel), są dodatkowo oznaczone symbolem TMC. Jeśli aktualna stacja jest
jednocześnie stacją TMC, urządzenie odbiera w tle komunikaty TMC. Komunikaty
TMC są dostępne za pośrednictwem przycisku TRAFFIC i są wymagane do dynamicznego prowadzenia do celu.
•
Informacja
Jeśli przycisk funkcyjny MEMORY (PAMIĘĆ) jest podświetlony na czarno,
wówczas urządzenie jest ustawione na listę pamięci. Można wówczas wybierać
tylko stacje radiowe z listy pamięci. Naciśnij jeden raz przycisk funkcyjny
„MEMORY“, by zakończyć funkcję listy pamięci .
•
Po upływie 5 sekund bezczynności urządzenie przełącza się automatycznie z
widoku listy pamięci na menu główne Radio.
Zaprogramowanie stacji radiowych
Zaprogramowanie stacji radiowych
– Naciśnij przycisk RADIO .
– Wybierz stację radiową, którą chcesz zapisać.
– Naciśnij jeden raz przycisk funkcyjny MEMORY (PAMIĘĆ), by wybrać
listę pamięci.
– Wybierz pierwszy punkt menu Store station ... (Zapisz stację ...),
gdzie w miejscu kropek zostanie wyświetlona aktualnie zapamiętana
stacja radiowa.
1 , by wybrać wolne miejsce w pamięci lub
– Obracaj pokrętłem A
zastąpić w danym miejscu stację będącą już w pamięci. Jeśli naciś1 , zostanie zaproponowane wolne
niesz bezpośrednio na pokrętło A
miejsce w pamięci.
1 .
– Wyświetlaną pozycję zatwierdź, obracając pokrętło A
Aktualizacja całej listy stacji radiowych
– Naciśnij przycisk funkcyjny MEMORY (PAMIĘĆ), a następnie przycisk
funkcyjny SCAN .
1 wybierz Station list update (Aktualizuj listę
– Za pomocą pokrętła A
stacji).
1 . Wyświetla się następujący komunikat: Updating
– Naciśnij pokrętło A
station list ... (Aktualizowanie listy stacji ...).
1 .
– W celu wcześniejszego przerwania, naciśnij pokrętło A
Usuwanie listy pamięci
– Naciśnij przycisk RADIO , a następnie przycisk SETUP (USTAWIENIA).
– Wybierz punkt menu Delete memory list (Usuń listę pamięci).
– Zatwierdzić następujący komunikat dotykając Yes (Tak), aby trwale
usunąć stację z listy stacji.
Jeśli zapamiętasz bądź wybierzesz stację radiową z listy, wówczas urządzenie po 5
sekundach przełączy się ponownie na menu główne Radio. Mimo to jesteś nadal
w menu „Station list“ (Lista stacji). Wpis MEMORY (PAMIĘĆ) jest nadal podświetlony na czarno i za pomocą przycisków  i  możesz wybrać tylko te stacje
radiowe, które są już zapamiętane w liście. Aby wybrać kolejne nowe stacje radiowe
i zapamiętać je w liście, musisz za pomocą przycisku funkcyjnego MEMORY
(PAMIĘĆ) przejść do listy stacji lub za pośrednictwem przycisku SCAN lub
MANUAL (RĘCZNIE) wybrać inną stację radiową.
W zakresie fal FM można zapamiętać 18 stacji radiowych, w zakresie AM 12 stacji
radiowych.
7
s29k.book Page 8 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
8
Radioodtwarzacz
Informacja
Funkcja wiadomości o ruchu TP
Naciśnij przycisk funkcyjny MEMORY (PAMIĘĆ), aby zakończyć menu.
– Naciśnij przycisk RADIO , a następnie przycisk funkcyjny SETUP
(USTAWIENIA).
Wybór zapisanych stacji
1 włącz (on) lub wyłącz (off) funkcję Traffic
– Za pomocą pokrętła A
programme (Wiadomości o ruchu).
Wybieranie stacji radiowej z listy
– Naciśnij przycisk RADIO , a następnie przycisk MEMORY (PAMIĘĆ).
1 , aby wybrać żądaną stację radiową. Za pomocą
– Naciśnij pokrętło A
przycisków  i  możesz przejść do kolejnych stacji radiowych. Lista
stacji radiowych jest aktualizowana automatycznie. Stacje radiowe
możesz również aktualizować podczas słuchania radia.
Funkcje RDS
RDS („Radio Data System“) służy do przesyłania informacji identyfikującej program
i dodatkowe usługi i umożliwia w ten sposób między innymi automatyczne śledzenie stacji.
Stacje radiowe obsługujące funkcję RDS, przy dostatecznie silnym sygnale wysyłają
dodatkowo informację tekstową ze swoją nazwą, którą widać na wyświetlaczu
zamiast wskazania częstotliwości.
Jeśli stacja radiowa nadaje dodatkowe informacje za pośrednictwem funkcji RDS i
w tym czasie trwa programowanie tej stacji, wówczas może się zdarzyć, że po
zaprogramowaniu nazwa stacji nie będzie wyświetlana poprawnie.
Niezależnie od aktualnie nastawionej stacji radiowej, dodatkowy odbiornik w
urządzeniu zapewnia zawsze odbiór nadawcy komunikatów radiokomunikacji
radiowej, o ile funkcja radiokomunikacji drogowej będzie włączona.
W wierszu stanu wyświetlacza pojawia się komunikat drogowy poprzez napis
Traffic report (Komunikat drogowy).
Nadchodzące komunikaty drogowe
1 (wskazanie
Aby przerwać nadawanie komunikatu drogowego, naciśnij pokrętło A
na wyświetlaczu:  Cancel (Anuluj)). Funkcja TP pozostaje mimo to nadal aktywna.
Jeśli przy włączonej funkcji TP zostanie wybrana stacja bez funkcji TP, lub przy
włączaniu funkcji TP nie zostanie wybrana stacja nadająca komunikaty drogowe,
D pojawią
rozlega się krótki dźwięk ostrzegawczy. Zamiast TP ⇒ strona 6, rys. 3 A
się tylko dwie kreski w ramce. Funkcja TP pozostaje włączona. Jeśli teraz zmienisz
źródło dźwięku (np. tryb CD), urządzenie przełączy się w tle automatycznie na
stację TP i komunikaty tej stacji będą ponownie nadawane.
Wyświetlanie komunikatu drogowego TMC
Nazwę stacji można dostosować ręcznie.
Komunikaty drogowe TMC są wykorzystywane podczas prowadzenia do
celu w zależności od dokonanych ustawień do optymalnego
wyznaczania trasy w przypadku wystąpienia utrudnień drogowych.
Wybierz jedną spośród zaprogramowanych stacji radiowych, a następnie zaczekaj,
1 .
aż na wyświetlaczu wyświetli się jej poprawna nazwa i naciśnij pokrętło A
– Dotknąć przycisk wyboru obszaru TRAFFIC , aby wyświetlić listę w
aktualnymi komunikatami drogowymi.
Zmiana nazwy stacji radiowej
s29k.book Page 9 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Radioodtwarzacz
1 możesz otwierać pozostałe informacje o
– Za pomocą pokrętła A
wyświetlanych komunikatach. W ten sposób już przed rozpoczęciem
prowadzenia do celu możesz uzyskać informację o trasie i ewentualnie zmienić trasę.
Odtwarzacz CD
Wkładanie płyt CD
Podczas prowadzenia do celu wyświetlane będą, w zależności od dokonanych
ustawień, wszystkie komunikaty drogowe TMC w okolicy lokalizacji lub tylko na
wyliczonej trasie.
•
Informacja
Podczas prowadzenia do celu wyświetlane będą, w zależności od dokonanych
ustawień, wszystkie komunikaty drogowe TMC w okolicy lokalizacji lub tylko na
wyliczonej trasie.
• Urządzenie odbiera w tle nieprzerwanie komunikaty drogowe TMC, o ile w
aktualnej lokalizacji możliwy jest odbiór dowolnej stacji TMC. Słuchana stacja
radiowa nie musi być koniecznie stacją TMC.
•
Urządzenie będzie mogło analizować i wyświetlać komunikaty drogowe TMC
tylko wtedy, gdy w pamięci będzie przechowywało dane nawigacyjne aktualnie
pokonywanego obszaru lub będzie mogło skorzystać z danych zapisanych na
płycie nawigacyjnej CD.
•
Jakość dynamicznego prowadzenia do celu zależy od wysyłanych komunikatów drogowych. Za ich treść odpowiadają redakcje drogowe danej stacji
radiowej.
Rys. 4 Menu główne CD,
odtwarzanie drugiej płyty CD
B przyłączonego zmieniA
A .
acza CD A
– Naciśnij przycisk CD . Jeśli w zmieniaczu znajduje się płyta CD,
odtwarzanie rozpoczyna się w miejscu, w którym zostało ostatnio
przerwane.
7 do momentu, aż urządzenie
– Ostrożnie wsuń płytę CD w szczelinę A
samo ją wciągnie do środka. Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.
A Przyciski funkcyjne:
A
− CHANGER – (ZMIENIACZ) przełącza na przyłączony zmieniacz CD*. W
samochodach bez zmieniacza CD ta funkcja jest niedostępna;
− MIX – (odtwarzanie losowo) odtwarzanie w kolejności losowej, tytuły są
odtwarzane w kolejności losowej;
B
A
C
A
D
A
E
A
− SCAN – przeszukiwanie zawartości płyty CD;
Numer odtwarzanej płyty CD;
Numer odtwarzanego tytułu;
Wskazanie dotychczasowego czasu trwania tytułu;
Wskazanie informujące, że ustawiana stacja radiowa nadaje komunikaty
drogowe;
9
s29k.book Page 10 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
10
Radioodtwarzacz
F Numer odtwarzanego tytułu;
A
G Wskazanie informujące, że aktualnie wybrana stacja radiowa nadaje komuniA
katy drogowe TMC (Traffic-Message-Channel).
Korzystanie z odtwarzacza CD
Wybieranie tytułu
– Podczas odtwarzania płyty CD naciśnij przycisk  lub  , by wybrać
poprzedni wzgl. następny tytuł.
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub  w celu rozpoczęcia
odtwarzania ze zwiększoną prędkością.
MIX Odtwarzanie w kolejności losowej
– Dotknij przycisk funkcyjny MIX .
Funkcja SCAN
•
Podczas odtwarzania plików MP3 na ekranie może się wyświetlać nazwa wykonawcy, albumu i tytuł utworu. Informacje te muszą być zapisane w postaci znacznika ID3. W wypadku gdy znacznik ID3 nie jest dostępny, pojawia się nazwa folderu
lub pliku.
Odtwarzanie plików MP3
Funkcja MIX
– Naciśnij przycisk MIX . Rozpoczyna się odtwarzanie tytułu w kolejności losowej.
Funkcja SCAN
– Naciśnij przycisk SCAN , by rozpocząć przeszukiwanie zawartości
płyty CD. Urządzenie będzie odtwarzało po 10 pierwszych sekund
każdego tytułu. Jednocześnie na wyświetlaczu wyświetla się numer
tytułu.
– Naciśnij przycisk funkcyjny SCAN , by rozpocząć przeszukiwanie
zawartości płyty CD. Urządzenie będzie odtwarzało po 10 pierwszych
sekund każdego tytułu.
Widok dodatkowych informacji
W wypadku gdy urządzenie nie może odczytać włożonej płyty CD, na wyświetlaczu
pojawia się wskazanie CD error (Błąd CD).
1 włącz (on) lub wyłącz (off) funkcję widoku
– Za pomocą pokrętła A
dodatkowych informacji.
Informacje ogólne odnośnie odtwarzania plików MP3
Wskazówki dotyczące użytkowania płyt CD
Jakich plików MP3 i nośników danych należy używać
Przerywanie w czasie odtwarzania
•
•
CD-ROM, CD-R, CD-RW o pojemności 650 MB i 700 MB.
Płyty CD muszą być zgodne ze standardem ISO 9660 level 2 oraz systemem
plików Joliet (single session i multisession).
•
•
Nazwy plików nie mogą być dłuższe niż 64 znaki.
Struktura folderów jest ograniczona do maksymalnie 8 poziomów.
– W trybie CD naciśnij przycisk SETUP (USTAWIENIA) oraz przycisk
funkcyjny SYSTEM .
Na drogach o złej jakości oraz przy silnych drganiach mogą występować zakłócenia
w płynnym odtwarzaniu płyty CD.
Powstawanie kondensatu
Przy niskiej temperaturze i po opadach deszczu w napędzie płyt CD może się
gromadzić wilgoć (skraplanie). Może to powodować przerwy w odtwarzaniu lub
uniemożliwić odtwarzanie. W takich wypadkach odczekać, aż wilgoć ustąpi.
s29k.book Page 11 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Radioodtwarzacz
Wskazówki na temat czyszczenia płyt CD
Zabrudzonych płyt nie czyścić ruchami okrężnymi, tylko za pomocą miękkiej
szmatki od wewnątrz do zewnątrz płyty. Przy silnych zabrudzeniach zalecamy czyszczenie płyt specjalnymi środkami czyszczącymi. Również w tym wypadku nie
czyścić płyty ruchami okrężnymi, tylko do zewnątrz, a następnie wysuszyć.
UWAGA!
•
Odtwarzacz płyt CD posiada laser klasy 1. W wypadku otwarcia
urządzenia istnieje zagrożenie niewidzialnego promieniowania laserowego.
• Odtwarzacz CD nie posiada elementów wymagających konserwacji ani
naprawy. Dlatego też w razie wystąpienia usterki mechanicznej lub uszkodzenia odtwarzacza CD najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do
fachowej stacji obsługi.
•
Ostrożnie!
Nie stosować nigdy benzyny, rozcieńczalników do farb, lub środków do czyszczenia płyt analogowych. W przeciwnym wypadku można uszkodzić powierzchnię
płyty.
•
•
Nie wolno wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
Nie wolno pisać ani zaklejać płyt CD!
Informacja
Każde zanieczyszczenie lub uszkodzenie płyt CD może prowadzić do trudności w
„odczycie“ informacji. Stopień błędu odczytu lasera zależy od zanieczyszczenia lub
od stopnia mechanicznego uszkodzenia płyty. Duże rysy powodują błędy w
odczycie lasera, poprzez które płyta „przeskakuje” lub „zawiesza się“. Z płytami CD
należy się obchodzić ostrożnie i przechowywać je w pudełkach ochronnych.
11
s29k.book Page 12 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
12
Nawigacja
Nawigacja
Przegląd
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące używania układu
nawigacji
Trasa będzie wyliczana od nowa za każdym razem, gdy wskazówki jazdy zostaną
zignorowane lub będą odbiegały od trasy. Wyliczanie trwa kilka sekund. Dopiero po
tym wskazówki jazdy mogą być dalej nadawane.
Niepełne dane nawigacji
Układ nawigacji nie będzie w stanie odbierać danych od satelitów GPS, jeśli
samochód będzie się znajdował na krytym odcinku trasy, np. w lesie, garażu, w
tunelu itp. W tych wypadkach układ nawigacji będzie określał położenie
samochodu wyłącznie za pomocą czujników w samochodzie.
W obszarach, które nie zostały w pełni zdigitalizowane na płycie nawigacyjnej CD,
układ nawigacji wykona dalszą próbę umożliwienia prowadzenia do celu. Należy
pamiętać, że w takich warunkach prowadzenie do celu może działać w pewnym
stopniu niedokładnie, jeśli przykładowo wykorzystywane dane będą wykorzystywały niepełne informacje o torowiskach i kategoriach dróg (autostrada, droga
krajowa itp.).
UWAGA!
Korzystając ze wskazówek nawigacyjnych przekazywanych przez system
nawigacyjny należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów o ruchu
drogowym.
UWAGA! Ciąg dalszy
•
Również wówczas, gdy na płycie nawigacyjnej są zapisane drogi jednokierunkowe, strefy dla pieszych itp, prowadzenie do celu podlega ciągłym
zmianom. Układ radia z nawigacją nie uwzględnia sygnalizacji świetlnej,
znaków STOP i pierwszeństwa jazdy, zakazów parkowania i zatrzymywania
się oraz ograniczenia prędkości jazdy.
Płyta nawigacyjna
Wkładanie płyty nawigacyjnej
7 . Rozpoczyna się wczytywanie programu
– Włóż płytę CD w otwór A
zapisanego na płycie nawigacyjnej. Nie wolno wyjmować płyty nawigacyjnej przed zakończeniem wczytywania programu.
Po uruchomieniu prowadzenia do celu możesz wyjąć płytę nawigacyjną z napędu,
np. aby rozpocząć słuchanie muzyki z płyty CD.
Ważność danych nawigacji a nowe płyty nawigacyjne CD
Organizacja ruchu podlega nieustannym zmianom (np. nowe ulice, zmiany nazw
ulic i numerów domów). Płyta nawigacyjna CD jest bardzo pojemną pamięcią,
która niestety po pewnym czasie traci na aktualności. Może to utrudniać prowadzenie do celu.
Z tego powodu należy regularnie aktualizować dane nawigacji dostępne w
urządzeniu poprzez zaktualizowane płyty nawigacyjne CD.
•
Nadawane wskazówki jazdy mogą odbiegać od aktualnej sytuacji
drogowej, np. ze względu na miejsca trwania budowy lub nieaktualne dane
nawigacji. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i w razie konieczności
zignorować wskazówkę jazdy.
•
Znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego są zawsze ważniejsze niż
wskazówki jazdy.
Informacje ogólne
W czasie trwania prowadzenia do celu można nadal słuchać radia lub płyt CD.
Przy wprowadzaniu adresu (miasto, ulica) dostępne są tylko te litery lub symbole,
które umożliwiają realny wpis. Zostanie wyświetlona lista z możliwymi do wpro-
s29k.book Page 13 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Nawigacja
wadzenia nazwami. W wypadku nazw wieloczłonowych, takich jak np. Bad Ben,
należy pamiętać o wstawieniu spacji.
wypadku jazdy demonstracyjnej miejsce przebywania możesz uprzednio wybrać
ręcznie.
Po upuszczeniu trasy lub anulowaniu wskazówki nawigacyjnej, trasa zostanie obliczona na nowo. To obliczanie trwa kilka sekund.
Time format (Wskazanie czasu)
Ostatni komunikat głosowy możesz powtórzyć poprzez naciśnięcie przycisku
INFO . W trakcie słuchania wskazówki nawigacyjnej można zmieniać jej głośność.
Jeśli na ekranie widać wskazanie Off Road, oznacza to, że samochód nie znajduje
się na obszarze obejmowanym przez mapę zdigitalizowaną, np. na drodze polnej.
W tunelach lub garażach podziemnych satelity GPS tracą kontakt z anteną.
Urządzenie musi orientować się w położeniu samochodów w oparciu o sygnały z
czujników kół. W wypadku dokonania próby przeprowadzenia obliczenia trasy w
tych warunkach słychać komunikat: „Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten
Straße“. Należy kontynuować jazdę, aż wskazanie Off Road zgaśnie.
Ustawienia nawigacji
– Naciśnij przycisk NAV (NAWIGACJA), a następnie przycisk SETUP
(USTAWIENIA).
1 wybierz i zatwierdź żądane ustawienie nawigacji.
– Pokrętłem A
Do wyboru dostępne są następujące ustawienia:
Voice guidance (Wskazówki głosowe)
On – (Wł.) w trakcie trwania prowadzenia do celu będziesz otrzymywał głosowe
wskazówki nawigacyjne o pokonywanej trasie.
Off – (Wył.) głosowe wskazówki nawigacyjne w trakcie trwania prowadzenia do
celu są wyłączone.
Auto – głosowe wskazówki nawigacyjne w trakcie trwania rozmowy telefonicznej
są wyłączone. Trasa będzie tylko wyświetlana.
Demo mode (Tryb demonstracyjny)
Jeśli tryb demonstracyjny jest włączony, możesz za pośrednictwem nawigacji
rozpocząć prowadzenie do celu. Urządzenie będzie wówczas prowadziło symulację jazdy z przyjętego miejsca przebywania do wprowadzonego celu podróży. W
Drive time – (Czas jazdy) wyświetla przewidywany czas, jaki pozostał do
osiągnięcia celu końcowego lub kolejnego celu pośredniego.
Arrival – (Przybycie) wyświetla godzinę, w której przewiduje się dotarcie do celu
końcowego lub kolejnego celu pośredniego.
Delete last destinations (Usuń ostatnie cele)
Delete single – (Usuń pojedyncze) otwiera listę ostatnich celów, gdzie został
wybrany ręcznie cel do usunięcia.
Delete all – (Usuń wszystkie) usuwa po kolejnym zatwierdzeniu wszystkie ostatnie
cele.
Delete routes (Usuń trasy)
Delete single – (Usuń pojedyncze) otwiera listę zapisanych tras, gdzie została
wybrana ręcznie trasa do usunięcia.
Delete all – (Usuń wszystkie) usuwa po kolejnym zatwierdzeniu wszystkie zapisane
trasy.
Tyre change (Zmiana opon)
Z uwagi na fakt, że pokonywane odległości są mierzone przez układ nawigacji na
podstawie obrotów kół, zmienione rozmiary opon mają wpływ na dokładność
nawigacji, np. w wypadku przekazywania wskazówek nawigacyjnych. Za pośrednictwem punktu Start tyre calibration (Rozpocznij kalibrację opon) możesz
dostosować nawigację do zmienionego rozmiaru opon.
Enter start location (Wprowadź lokalizację ręcznie)
W wypadku transportowania samochodu koleją lub promem, układ nawigacji
będzie potrzebował trochę czasu na dokładne dostrojenie się do nowego
położenia. Jeśli automatyczne dostrojenie do położenia nie może być przeprowadzone, można to wykonać ręcznie.
13
s29k.book Page 14 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
14
Nawigacja
Prowadzenie do celu
– Wybierz *?! , jeśli chcesz wprowadzić znaki specjalne.
– Wpis w górnym wierszu zmienia się na wprowadzoną nazwę. Jeśli
wpis odpowiada szukanej nazwie lub jest podobny do niej, za
pomocą przycisku OK lub przycisku funkcyjnego LIST/OK (LISTA/OK)
przejdź do listy, w której obracając pokrętło menu możesz zaznaczyć
żądany wpis, a następnie naciskając pokrętło zastosuj wybrany wpis w
nawigacji.
Wprowadzanie celu podróży
– Naciśnij przycisk funkcyjny DELETE (USUŃ), by usunąć znak.
Wybieranie nawigacji i wprowadzanie celu
– Naciśnij przycisk NAV (NAWIGACJA).
Rys. 5 Wprowadzanie celu
1 wybierz rodzaj wpisu celu.
– Za pomocą pokrętła A
Możliwości przy wprowadzaniu celu
Za pomocą punktów menu Country (Kraj), Town/Postcode (Miasto/Kod), Street
(Ulica) i Intersection (Skrzyżowanie) możesz wprowadzać adres będący celem
nawigacji. Wybierając kraj, kolejne możliwości wprowadzania zostają ograniczone,
np. wybór celów specjalnych dostępnych w danym kraju.
Special destination – (Cele specjalne) specjalne punkty takie jak stacje benzynowe lub szpitale, które można wprowadzać jako cele.
Rys. 6 Wprowadzanie nazw i
liczb
Wprowadzanie nazw i liczb
1 wybieraj litery i cyfry, zatwierdzając każdy
– Obracając pokrętło A
1 ⇒ rys. 6. Niepasujące znaki
wybrany znak naciśnięciem pokrętła A
nie są wyświetlane, przez co można wprowadzać wyłącznie nazwy,
które są zapisane na płycie nawigacyjnej CD.
– Wybierz 0-9 , jeśli chcesz wprowadzić cyfry (np. przy podawaniu kodu
miejscowości).
START Route guidance – (Rozpoczęcie prowadzenia do celu) uruchamia prowadzenie do określonego celu.
Position – (Pozycja) wprowadzanie celu za pośrednictwem położenia długości i
szerokości geograficznej.
Przyciski funkcyjne w menu głównym nawigacji
MEMORY – (PAMIĘĆ) otwiera widok pamięci celów.
ROUTE – (TRASA) prowadzanie celów pośrednich, listy tras, opcji tras, blokad
odcinków.
SYMBOL – otwiera widok lokalizacji. Zostaje wyświetlone aktualne położenie
samochodu jako adres (jeśli jest zapisany na płycie nawigacyjnej) i współrzędne
s29k.book Page 15 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Nawigacja
położenia geograficznego. Aktualny kierunek jazdy jest wyświetlany w postaci
widoku kompasu z lewej strony wyświetlacza.
– Za pomocą punktu menu End entry (Zakończ wprowadzanie) możesz
zastosować nowy cel w trasie.
START NAVI – (Rozpoczęcie nawigacji) rozpoczyna prowadzenie do wybranego
celu. Bieżące prowadzenie do celu można zakończyć przyciskiem STOP NAVI
(ZATRZYMANIE NAWIGACJI).
1 ustal miejsce, w którym zostanie wprowadzony nowy
– Pokrętłem A
cel. Miejsce wstawienia celu ustala, w jakiej kolejności będą pokonywane cele rozmieszczone na trasie oraz czy nowy cel trasy zostanie
wprowadzony jako cel pośredni lub główny cel podróży.
•
Informacja
Pod niektórymi literami może się znajdować małe zaznaczenie. Jeśli zaznaczysz
jedną z liter i odczekasz kilka sekund, pojawią się znaki specjalne, które są utworzone od danej zaznaczonej litery.
Dodatkowo w trakcie aktywnego prowadzenia do celu możesz wprowadzać do
trasy kolejne cele pośrednie (maksymalnie sześć na trasę).
Wpisy w nawiasach kwadratowych [ ... ] są czasowo niedostępne lub nieedytowalne, ponieważ np. nie są dostępne wszystkie wymagane dane. W ten sposób np.
aby było możliwe wprowadzenie ulicy, musi być uprzednio podany kraj i państwo.
Po wybraniu celu z planu trasy, możesz następnie skorzystać z następujących
funkcji:
•
Plan trasy
Otwieranie trybu punktów drogowych
– Naciśnij przycisk NAV (NAWIGACJA).
– W wypadku gdy plan trasy nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk funkcyjny ROUTE (TRASA), wybierz Tour mode active (Trasa z celami
pośredniego).
1 wybierz wpis Enter new destination (Wpro– Naciskając pokrętło A
wadź nowy cel). Jeśli cel jest już wyświetlany, musisz zdecydować, czy
będzie on częścią trasy. W przeciwnym wypadku powinieneś usunąć
ten cel.
– W menu Enter new destination (Wprowadź nowy cel) wybierz rodzaj
wprowadzania celu i cel.
– Za pomocą punktu menu Confirm (Zastosuj) możesz zastosować
istniejący adres w planach trasy (np. w wypadku jazdy tam i z
powrotem jako początek i koniec trasy).
Edycja trasy lub jazda w kierunku określonego celu pośredniego
•
•
Change – (Zmień) np. zmiana nazwy ulicy;
•
•
DELETE – (USUŃ) usuwa cel z trasy;
Move – (Przesuń) zmiana kolejności celów. Jeśli przesuniesz cel pośredni na
koniec trasy, zostanie on automatycznie zastosowany jako cel główny, natomiast
pierwotnie zaplanowany cel główny stanie się ostatnim celem pośrednim;
Start now – (Rozpocznij teraz) rozpoczyna prowadzenie bezpośrednio do
ostatecznego celu. Cele znajdujące się po drodze zostaną zignorowane. Jeśli ten cel
jest celem pośrednim, trasa, po osiągnięciu celu pośredniego, będzie kontynuowana od tego miejsca.
15
s29k.book Page 16 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
16
Nawigacja
Ustawienia trasy
Short: (Krótka) na rzecz krótszej trasy wyznaczany będzie dłuższy czas jazdy.
Pamiętaj, że ustawienie „krótkiej trasy“ przy planowaniu trasy może prowadzić
częściowo do nieoczekiwanych rezultatów.
Fast: (Szybka) oblicza najszybszą trasę do celu, również jeśli jest wymagany objazd.
Ekon.: (Ekonom.) cel obliczania trasy jest wyznaczany na podstawie najkrótszego
czasu jazdy i odcinka jazdy.
•
Rys. 7 Ustawienia trasy
Motorway (Autostrady), Ferry (Promy), Toll (Drogi płatne) lub Tunnel (Tunele)
– ustalenie, czy w obliczaniu trasy zostaną uwzględnione autostrady, promy lub
drogi płatne. Jeśli nie można ustalić żadnej korzystnej trasy (ponieważ np. cel
prowadzi na wyspę z pominięciem promu), takie zalecenia trasy – chociaż zostały
anulowane – zostaną wciągnięte w planowanie trasy.
Block route from here (Zablokuj trasę tutaj)
– Naciśnij przycisk NAV (NAWIGACJA), a następnie przycisk funkcyjny
ROUTE (TRASA).
Po wybraniu tej funkcji w następnym menu możesz w trakcie aktywnego prowadzenia do celu zablokować ręcznie odcinek trasy pozostający do pokonania.
Route with stopover (Trasa z celami pośrednimi)
Jeśli ta funkcja jest włączona, możesz wprowadzać wiele celów.
Route list (Lista tras)
W trakcie aktywnego prowadzenia do celu możesz po wybraniu tej funkcji
przeglądać wszystkie odcinki trasy pozostałe do następnego celu lub celu pośredniego.
Route options (Opcje trasy)
Opcje trasy możesz wybierać równie za pośrednictwem przycisku TRAFFIC , jak i w
kolejnym menu za pośrednictwem przycisku funkcyjnego ROUTENOPT. .
• Dynamic. navigation: (Nawigacja dynamiczna) dynamiczne prowadzenie do
celu uwzględnia komunikaty drogowe przekazywane przez stację TMC. W ten
sposób można omijać nieprzewidywalne i nagłe utrudnienia drogowe, blokady i
korki. Warunkiem jest odbiór stacji nadającej komunikaty TMC (patrz .
•
Route options (Opcje trasy)
•
Informacja
Dynamiczne prowadzenie do celu działa tylko wówczas, jeśli odbierana jest
przynajmniej jedna stacja TMC. W trakcie aktywnego prowadzenia do celu, w trybie
radia musi być wówczas również odsłuchiwana stacja TMC.
Cele specjalne
– Naciśnij przycisk NAV (NAWIGACJA), a następnie przycisk funkcyjny
Special destination (Cel specjalny).
– Wybierz kategorię In immediate vicinity (Okolica pozycji), aby wprowadzić cel specjalny w okolicy miejsca przebywania.
– Wybierz kategorię In vicinity of destination (Okolica celu), aby wprowadzić cel specjalny w okolicy ustawionego celu podróży.
– Wybierz kategorię Nationwide (Ponadregionalny), aby wybrać cel
specjalny z płyty nawigacyjnej, niezależnie od miejsca przebywania i
celu podróży (np. przełęcz górska lub przejście graniczne).
s29k.book Page 17 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Nawigacja
Jeśli adres celu podróży nie zmienił się od ostatniego wprowadzenia, następuje
wyszukiwanie terenu adresu tego ostatniego celu.
Cele specjalne tego samego rodzaju, np restauracje, wyświetlane są w jednej liście.
Najbliżej położony cel specjalny znajduje się na pierwszym miejscu.
Informacja
Rodzaj i ilość celów specjalnych są określone poprzez zawartość płyty
nawigacyjnej.
Przechowywanie celu podróży, celu pośredniego, chorągiewki
celu lub miejscowości
Edit destination memory (Edytuj listę celów)
Możesz usunąć wszystkie zapisane cele lub jeden z wyświetlanych celów.
Load tour (Wczytaj trasę)
Otwiera listę z zapamiętanymi celami.
Store route (Zapisz trasę)
Zapisuje wprowadzony cel w pamięci celów. Dla każdej zapisywanej trasy jest automatycznie proponowana nazwa.
Możesz zapamiętać do sześciu tras posiadających po jednym celu głównym i po
sześć celów pośrednich.
Delete route (Usuń trasę)
Możesz usuwać pojedynczą trasę lub wszystkie, które znajdują się na liście.
– Naciśnij przycisk NAV (NAWIGACJA), a następnie przycisk funkcyjny
MEMORY (PAMIĘĆ).
Last destination (Ostatnie cele)
Wyświetla listę ostatnich 25 wprowadzonych celów. Jeśli lista jest pełna, najstarsze
cele zostają automatycznie nadpisane nowymi. Za pośrednictwem przycisku
SETUP (USTAWIENIA) możesz skasować wybrane cele lub całą listę celów na raz.
Top special destinations (Główne cele specjalne)
Umożliwia wybór celu specjalnego w okolicy miejsca przebywania lub w okolicy
celu.
Load from destination memory (Wczytaj z pamięci celów)
Otwiera listę z zapamiętanymi celami.
Store in destination memory (Zapisz w pamięci celów)
Zapisuje wprowadzony cel w pamięci celów. Dla każdego zapisywanego celu jest
automatycznie proponowana nazwa. Wyświetloną nazwę możesz zastosować
bądź zastąpić inną.
W pamięci możesz przechowywać do 100 celów. Jeśli pamięć celów zostanie
zapełniona, zanim będziesz mógł zapamiętać nowy cel, musisz uprzednio usunąć
stary cel z listy.
Store location (Zapisz lokalizację)
Zapamiętuje aktualne miejsce przebywania jako cel.
Flagged destination (Chorągiewka celu) 
Dodanie aktualnej pozycji samochodu jako chorągiewki celu do pamięci celów.
Gdy chorągiewce celu nie zostanie zmieniona nazwa, zostanie ona nadpisana przy
ponownym dotknięciu przycisku  . Aby zachować zapisaną chorągiewkę celu,
należy jej najpierw zmienić nazwę.
Rozpoczynanie prowadzenia do celu
Prowadzenie do celu można rozpocząć wyłącznie wówczas, gdy został
uprzednio wprowadzony lub wybrany cel podróży.
– Naciśnij przycisk NAV (NAWIGACJA). Na wyświetlaczu pojawia się
aktualnie wybrany cel podróży lub plan trasy.
– Naciśnij przycisk funkcyjny START NAVI. (ROZPOCZĘCIE NAWIGACJI),
aby rozpocząć prowadzenie do celu lub pokonywanie wyświetlonej
trasy.
17
s29k.book Page 18 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
18
Nawigacja
– Naciśnij STOP NAVI. (ZATRZYMANIE NAWIGACJI), jeśli chcesz
zakończyć prowadzenie do celu przed dotarciem do celu.
•
Informacja
W obszarach, które nie zostały w pełni zdigitalizowane na płycie nawigacyjnej
CD, układ nawigacji wykona dalszą próbę umożliwienia prowadzenia do celu.
Należy pamiętać, że w takich warunkach prowadzenie do celu może działać w
pewnym stopniu niedokładnie, jeśli przykładowo wykorzystywane dane będą
wykorzystywały niepełne informacje o torowiskach i kategoriach dróg (autostrada,
droga krajowa itp.).
Dynamiczne prowadzenie do celu z TMC (Traffic-MessageChannel)
Naciśnij przycisk TRAFFIC , a następnie przycisk funkcyjny ROUTE OPT. (OPCJE
TRASY), by wybrać i włączyć wzgl. wyłączyć wpis dynamicznego prowadzenia.
Warunki do dynamicznego prowadzenia do celu
TMC jest cyfrową usługą przesyłania danych drogą radiową przewidzianą do
ciągłego przekazywania komunikatów drogowych.
Urządzenie odbiera w tle nieprzerwanie komunikaty drogowe TMC, o ile w aktualnej lokalizacji możliwy jest odbiór dowolnej stacji TMC.
Jakość wysyłanych komunikatów drogowych zależy od redagujących je zespołów w
stacji radiowej. Nie można włączać lub wyłączać odbioru komunikatów drogowych
TMC.
Utrudnienia drogowe w trakcie dynamicznego prowadzenia do celu
Przy dynamicznym prowadzeniu do celu system nawigacyjny oblicza trasę z
uwzględnieniem optymalnego czasu. Jeśli objazd jest dłuższy, trasa będzie
prowadziła przez korek.
Blokowanie odcinków trasy i prezentowanie informacji o trasie
Ręczne blokowanie odcinków trasy
– W trakcie trwania bieżącego prowadzenia do celu naciśnij przycisk
TRAFFIC , a następnie przycisk funkcyjny CONGESTION (BLOKADA).
– W menu Block route from here (Zablokuj trasę od tego miejsca)
1 . Trasa jest
wprowadź długość blokady obracając pokrętło A
obliczana od nowa.
– Alternatywnie w menu głównym nawigacji naciśnij przycisk funkcyjny
ROUTE (TRASA) i wyłącz funkcję Block route from here (Zablokuj
trasę od tego miejsca).
Usuwanie wprowadzonej blokady
– Naciśnij przycisk TRAFFIC , a następnie przycisk funkcyjny
CONGST. OFF (WYŁĄCZ BLOKADĘ).
– Alternatywnie w menu głównym nawigacji naciśnij przycisk funkcyjny
ROUTE (TRASA) i pokrętłem A
1 wyłącz funkcję Block route from
here (Zablokuj trasę od tego miejsca).
Słuchana stacja radiowa nie musi być koniecznie stacją TMC.
Przeglądanie listy tras
Urządzenie będzie mogło analizować i wyświetlać komunikaty drogowe TMC tylko
wtedy, gdy w pamięci będzie przechowywało dane nawigacyjne aktualnie pokonywanego obszaru lub będzie mogło skorzystać z danych zapisanych na płycie nawigacyjnej CD.
– Naciśnij przycisk ROUTE (TRASA) przy rozpoczętym prowadzeniu do
celu.
Aktualne komunikaty drogowe TMC można wyświetlić poprzez dotknięcie przycisku wyboru obszaru TRAFFIC .
– Wybierz wpis Route list (Lista tras), aby wyświetlić odcinki trasy
pozostające jeszcze do pokonania.
W bieżącym prowadzeniu do celu możesz wprowadzić wyłącznie jedną blokadę.
s29k.book Page 19 Tuesday, May 20, 2008 2:52 PM
Nawigacja
Jeśli nie istnieje żadna korzystna możliwość ominięcia zablokowanego odcinka
trasy, prowadzenie do celu uwzględni zablokowany odcinek trasy.
symbol CD. Jeśli płyta zostanie wyjęta wcześniej, nie będzie można poprawnie
prowadzić bieżącego obliczania lub prowadzenia do celu w obrębie nawigacji.
Route list (Lista tras)
W trakcie prowadzenia do celu z pamięci korytarza bez płyty nawigacyjnej, symbol
CD jest przekreślony.
Lista tras jest aktualizowana w czasie jazdy. Wyświetla wszystkie ulice, jakie
pozostały do przejechania. Odcinki już pokonane są usuwane z listy.
1 możesz wybrać pozostałe informacje na temat poszczególNaciskając pokrętło A
nych odcinków trasy. Zablokowane odcinku trasy są zaznaczone symbolem „!“ w
czarnym okienku.
•
Informacja
Po rozpoczęciu prowadzenia do celu może minąć kilka sekund, zanim lista tras
zostanie utworzona i udostępniona.
• Rodzaj i ilość alternatywnie proponowanych tras wokół blokady jest określana
przez zawartość używanej płyty nawigacyjnej.
Prowadzenie do celu bez płyty nawigacyjnej
Nawigacja działa przy wyjętej płycie nawigacyjnej CD z pewnymi ograniczeniami.
Możesz wykorzystać napęd wewnętrzny urządzenia do słuchania płyt audio lub
MP3, bez konieczności przerywania działania nawigacji. W tym celu dane płyty
nawigacyjnej znajdujące się po drodze na trasie są przechowywane w wewnętrznej
„pamięci korytarzowej“. Możliwości wprowadzania celu i dynamicznego prowadzenia do celu za pośrednictwem TMC są możliwe w tym zapamiętanym „korytarzu
trasy“ tylko w ograniczonym stopniu. „Szerokość“ jest uzależniona od długości
całkowitej zapamiętywanej trasy. Im krótsza trasa, tym szerszy zapamiętywany
korytarz trasy i tym więcej dostępnych funkcji bez konieczności wkładania płyty
nawigacyjnej. W wypadku dłuższych tras lub niezaplanowanych zjazdów z trasy
(np. objazdy korków na podstawie komunikatów TMC) może zajść konieczność
ponownego włożenia płyty nawigacyjnej CD, w celu kontynuowania prowadzenia
do celu.
W menu nawigacji wyświetla się symbol płyty CD za napisem NAVIGATION.
Oznacza to, że urządzenie właśnie zapisało w pamięci korytarza dane z płyty nawigacyjnej CD. Płytę nawigacyjną można wyjąć dopiero wówczas, kiedy zniknie
19
Brn-01H15
Škoda Auto stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli swoich samochodów. Prosimy o zrozumienie, ¿e z tego
powodu wci¹¿ s¹ mo¿liwe zmiany zakresu dostawy co do formy, wyposa¿enia i techniki. Dlatego te¿ na podstawie danych, ilustracji i
opisów tej instrukcji obs³ugi nie mo¿na wysuwaæ ¿adnych roszczeñ.
Przedruk, powielanie, t³umaczenie lub inne wykorzystanie tego opracowania, tak¿e czêœciowe, jest niedozwolone bez pisemnego
zezwolenia firmy Škoda Auto.
Wszelkie prawa, wynikaj¹ce z przepisów prawa autorskiego, pozostaj¹ wy³¹cznie zastrze¿one dla Škoda Auto.
Zmiany tego opracowania zastrze¿one.
Wydane przez: ŠKODA AUTO a. s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2008
Cruise.indd 2
20.5.2008 10:58:37
SIMPLY CLE VER
www.skoda-auto.com
Cruise.indd 1
Navigace Cruise
Škoda Auto polsky 07.08
1Z0 012 006 AH
ŠkodaAuto
SYSTEM RADIONAWIGACYJNY CRUISE
20.5.2008 10:58:37

Podobne dokumenty