Y> J/

Komentarze

Transkrypt

Y> J/
Mcko 770 ,33-390 Lqcko tel. (018) 444-63-
FUH "PROJBUD"
73,602-617-443
PRZEDMIAR ROBOT
45112700-2
45212221-1
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
Modemizacja przestrzeni publicznej w miejscowosci Rokiciny Podhalanskie
Rokiciny Podhalanskie dz.nr. 1059
INWESTOR
ADRES INWESTORA
GMINA RABA WYZNA
BRANZA
budowlana
34-721 Raba Wyzna 41
SPORZADZIt KALKULACJE
mgr inz. Tomasz Dabrowski, 33-390 tacko 770
DATA OPRACOWANIA
14.10.2013r
WYKONAWCA:
INWESTOR
Y> J/
ixspiMn
1
mgr inz. Tomasz Dqbrowski
If
Data zatwierdzenia rr^ff AndrzeJ Dziivisz:
Uprawnienia bud. do proje dowania i kierowania
robolami budowlanyrr i bez ograniczeii
vv specjalnosi>flTsI?ltncyj leivvzakresie sieci.
instalacji wod/kan., gazi y£. oraz kierowania
robotami budoXlanymi wsjjedjalnosci konstr.-bud.
a
MAP/0499/RWOS/l/ GAS.834/A-21/86
P>
Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Nazwa zadania:
Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowosci Rokiciny Podhalanskie
Lokalizacja : dz.nr. 1059 w Rokicinach Podhalahskich
Zakres robot:
I. Modernizacja boiska sportowego:
Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowa. na istniejacej nawierzchni asfaltowej.
NAWIERZCHNIA
- warstwa wyrbwnawcza asfaltowa gr. 10cm
- impregnat do asfaltu
- warstwa elastyczna (ok. 12-16 mm) mata wykonana z kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm
- 2xnatrysk strukturalny (ok. 2-3mm) - mieszanina poliuretanu strukturalnego z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm oraz ptynem - nanoszona metoda. natryskowa.
- 2x impregnat UV
- Farba do linii
Kolor nawierzchni czerwony - ceglasty i zielony
Po catkowitym zwiazaniu komponentbw na nawierzchni nalezy wykonac malowanie linii segregacyjnych boiskw kolorze biatym linie do koszykowki, w kolorze zottym linie do siatkbwki i pitki recznej.
Malowanie linii farbami poliuretanowymi metoda. natrysku
Boisko nalezy ograniczycza pomoca. obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawiez betonu B20 z oporem.
WYPOSAZENIE SPORTOWE - istnieja.cewyposazenie do koszykowki i pitki recznej i siatkbwki do rozbibrki
Projektowany montaz:
wyposazenie do pitki koszykowej
- obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy
- tablica do koszykowki epoksydowa
- mechanizm regulacji wysokosci
- 2 sztuki
- konstrukcja do koszykowki montowana w tulejach
wyposazenie do pitki siatkowej
- 2 sztuki
- 2 sztuki
- 2 sztuki
- stupki do siatkbwki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkbwka)
- 2 sztuki
- siatka do siatkbwki
Fundamenty pod urzadzenia sportowe wykonac zgodnie z zataczonymi rysunkami.
Wyposazenie do pitki recznej:
Bramka do pitki recznej kompletna, aluminiowa z siatka., stupki montowane w tulejach, rama bramki w biato-czerwone pasy, wyko
nana z kwadratowego profilu aluminiowego 80x80 mm
- 2 szt.
Fundamenty pod urzadzenia sportowe wykonac zgodnie z zataczonymi rysunkami.
W miejscu montazu wypsarzenia sportowego nalezy wykonac uzupetnienie nawierzchni asfaltowej z zageszczeniem warstw podbudowy.
Remont odwodnienia - wymiana istniejacego odwodnienia liniowego wzdtuz boku boiska na nowe w tym samym miejscu o tych
samych parametrach, wymiana istniejacej studni chtonnej na nowa. betonowa. fi 1000 ( o tych samych parametrach, w tym sa
mym miejscu). Sposbb odprowadzenia oraz ilosc wody opadowej - bez zmian.
II. Ogrodzenie:
Zaprojektowano:
" Ogrodzenie panelowe ocynkowane, powlekane w kolorze zielonym z typowym cokotem betonowym ( w nawigzaniu do istnieja
cego placu zabaw)
Sktada sie ono z nast.epuja.cych elementbw;
- Ogrodzenie panelowe wykonane z panelu kratowego w kolorze zielonym
- Panelzgrzewany z pretbw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), panel ocynkowany, powlekany w kolorze zielonym
: 5,0 [mm].
- Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
- Szerokosc panela: 2500 [mm].
- Wysokosc panela 1230[mm].
Stupki z rur ocynkowanych w kolorze zielonym 60x40mm
Fundamenty betonowe zbrojone o wymiarach 40x40 cm, posadowienie 1,2 m p.p.t.
Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania.
" Odcinek ogrodzenia o wysokosci 2,6m wzdtuz jednego boku boiska (rozwiazania analogicznejak w istnieja.cym ogrodzeniu)
Sktada sie ono z nasr.epuja.cych elementbw;
- stalowe sfupki z rurocynkowanych i lakierowanych farbami proszkowymi w kolorze niebieskim, srednicy60mm, rozstawstupkow
w osiach 2,50m
- zastrzafy (przypory) dla skrajnych stupkow z rur jw.
- siatka stalowa ocynkowana w kolorze niebieskim
- miedzy stupkami ogrodzenia zastosowac linki nacia.gowe stalowe poziome co 50cm
- fundamenty betonowe beton B-20 o wymiarach 40x40cm, posadowienie ogrodzenia ponizej strefy przemarzania - 1,2 m p.p.t.
III. Skocznia w dal.
Rozbieznia ma ksztatt prost.oka.ta o wymiarach 15x1,22m o nawierzchni poliuretanowej.
Belka do skoku w dal epoksydowa 1220 /100 mm mocowana w skrzynce zamontowanej na state w podtozu w odlegtosci 1,0m
-2-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
od zeskoczni wykonana z zywic epoksydowych, pokryta laminatem.
Zeskocznia 8x3 z desek impregnowanych osadzonych w tawach wylewanych z betonu B-20, gbrne krawedzie desek nalezy zabezpieczyc guma. Zeskocznie zabezpieczac na noc wodoodpornym pokrowcem jednostronnie powlekanym z linka; na catym obwodzie..
Uktad warstw zeskoku (od gory):
- piasek kwarcowy lub rzeczny ptukany 40 cm
- warstwa zwiru ptukanego 0-16 mm 10 cm
- geowtbknina
- grunt rodzimy
Przekrbj przez podbudowe rozbiezni:
- grunt rodzimy
- geowtbknina
- warstwa odsa.czaja.ca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- warstwa (ok. 12-16 mm) mata wykonana z kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm
- 2xnatrysk strukturalny (ok. 2-3mm) - mieszanina poliuretanu strukturalnego z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm oraz ptynem - nanoszona metoda. natryskowa.
- 2x impregnat UV
IV. Schody terenowe - utwardzenie czesci dziatki budowlanej polegaja.ce na wykonaniu dojscia do projektowanej skoczni w dal w
postaci schodbw terenowych, wykonanie dojscia z kostki:
Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr. 6,0cm
" 6cm - warstwa scieralna z kostki betonowej,
" 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
" 8 cm - kruszywo tamane
" 20cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie;
V. Montaz matej architektury - montaz tawek z oparciem oraz koszy na smieci i blokad wjazdowych
Szczegbtowy zakres okresla dokumentacja projektowa.przedmiar robot i STWIORB
mgr inz. Tomasz Dabrowski
Uprawnienia bud. do projektow ania i kierowania
robotami budowlanymi be: ogramczeri
w speqalnosci instatacyjtvej w zak>e*1e sieci.
instalaqi wod.-kan/gaz icApn/z kierowania
robotami budowlar^mi wspecja/cjsci konstr -bud
MAP/0499/PWbS/12,GAS.834/A-21/86
3-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772
Przedmiar 10.2013 boisko Rokiciny.ath
Lp-
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz.
Razem
BOISKO
NAWIERZCHNIA BOISKA
1
1.1
1 KNNR1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
ha
(10.40*19.20)/10000
ha
d.1. 0112-02
1
0.02
RAZEM
2 KNR 2-31
Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
m
2*19.20+10.56
m
0.02
d.1. 0401-02
1
48.96
RAZEM
3 KNR 2-31
d.1. 0402-03
Lawa pod obrzeze betonowa zwykta beton B-15
m3
0.035*48.96
m3
48.96
1
1.71
RAZEM
4 KNNR6
d.1. 0404-05
1
Obrzeza betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa. cementowa.
48.96
m
m
48.96
RAZEM
5 KNR 2-23
d.1. 0303-05
1 analogia
NAWIERZCHNIA: warstwa wyrbwnujaca z asfaltu gr 10 cm
48.96
m2
- impregnat do asfaltu
- warstwa elastyczna (ok. 12-16 mm) mata wykonana z kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm
- 2xnatrysk strukturalny (ok. 2-3mm) - mieszanina poliuretanu strukturalnego z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm oraz ptynem - nanoszona metoda. na
tryskowa.
- 2x impregnat UV
- Farba do linii
Kolor nawierzchni czerwony - ceglasty i zielony
Po catkowitym zwiazaniu komponentbw na nawierzchni nalezy wykonac
malowanie linii segregacyjnych boisk w kolorze biatym - linie do koszy
kowki , w kolorze zbttym linie do siatkbwki i pitki recznej
- szczegbtowe rozwiazanie przedstawia rysunek i opis w projekcie budowlanym
10.40*19.20
m2
199.68
RAZEM
6 KNR AT-03
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
199.68
m
d.1. 0101-01
1
koszykbwka 1.0*1.0
m
1.00
0.5*0.5
m
pitka reczna 0.5*0.5
m
0.25
0.25
siatkbwka
RAZEM
7 KNR 2-31
d.1. 0803-01
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
1.50
m2
grubosci 3 cm-analogia gr. 6 cm
Krotnosc = 2
1
koszykbwka 1.0*1.0
siatkbwka
pitka reczna
0.5*0.5
0.5"0.5
m2
m2
m2
1.00
0.25
0.25
RAZEM
8 KNR 4-01
d.1. 0102-03
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.50
m3
1
koszykbwka 1.0*1.0*1.20*2.0
m3
siatkbwka
0.5*0.5*1.20*2.0
m3
0.60
pitka reczna 0.5*0.5*1.20*2.0
m3
0.60
2.40
RAZEM
9 KNR 2-01
d.1. 0212-07
1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
m3
3.60
m3
3.60
RAZEM
10 KNR 2-02
d.1. 0204-02
1
Stopy fundamentowe prostoka.tne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z za-
3.60
m3
stosowaniem pompy do betonu-beton B-20
3.60
m3
3.60
RAZEM
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772
3.60
Przedmiar 10.2013 boisko Rokiciny.ath
Podstawa
Lp.
11
d.1.
1
KNR 2-23
0309-02
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Osadzenie tulei do stupkbw i stojakbw siatkbwki, koszykbwki - szczegbto'we rozwiazanie przedstawia rysunek i opis w projekcie budowlanym
4
j.m.
Poszcz.
4.00
szt.
RAZEM
12 KNR 2-23
d.1. 0310-04
1
Stojak stalowy ocynkowany regulowany do koszykbwki o wysiegu 160 cm,
tablica epoksydowa o wymiarach 180x105 cm, obrecz uchylna, siateczka
do obreczy - szczegbtowe rozwiazanie przedstawia rysunek i opis w pro
jekcie budowlanym
szt.
2
szt.
1
Stupki aluminiowe do siatkbwki montowane w tulejach z regulacja. wyso
kosci mocowania siatki i mechanizmem nacia.gowym, siatka 1 szt. catosezonowa - szczegbtowe rozwiazanie przedstawia rysunek i opis w projek
4.00
2.00
RAZEM
13 KNR 2-23
d.1. 0310-02
Razem
szt.
2.00
szt.
cie budowlanym
4
szt.
4.00
RAZEM
14 KNR 2-23
d.1. 0309-05
Osadzenie tulei stalowych ocynkowanych do stupkbw do bramek pitki
recznej - szczegbtowe rozwiazanie przedstawia rysunek i opis w projek
4.00
szt.
cie budowlanym
1
2
2.00
szt.
RAZEM
15 KNR 2-23
d.1. 0310-06
1
Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminowych do pitki recznej 2,
0x30 m wraz z siatkami profil 80x80 mm
2.00
2.00
szt.
RAZEM
16 KNNR1
d.1. 0507-01
1
2.00
szt.
Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.-analogia
2.00
m2
gr. 10 cm
Krotnosc = 2
66*3
m2
198.00
RAZEM
198.00
REMONT ISTNIEJACEJ STUDNI CHtONNEJ I ODWODNIENIA LINIOWEGO
1.2
17
d.1. kalk. wtasna
2
Rozebranie zniszczonej istniejacej studni chtonnej sr. 1000 mm gtebokosci 2,5m , odwodnienia liniowego dt.10,56,zniszczonego kanatu sr. 160
kpl
mm dtugosc 1,5m
kpl
1
1.00
RAZEM
18 KNR 2-31
d.1. 0401-08
2
Rowki pod odwodnienie liniowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV
m
10.56
m
10.56
RAZEM
19 KNR 2-31
d.1. 0402-03
2
tawa betonowa pod odwodnienie liniowe beton B-20
m?
0.40*0.25*10.56
m3
d.1. kalk. wtasna
2
Odwodnienie liniowe wzdtuz boiska - szczegbtowe rozwiazanie przedsta
wia rysunek i opis w projekcie budowlanym
10.56
d.1. 0202-08
2
przykanalik
1.06
m
m
10.56
RAZEM
21 KNNR1
10.56
1.06
RAZEM
20
1.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
wgr.kat. IH-IVz transp urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
m3
1.5*0.4*0.6
m3
0.36
1.2*1.2*2.5
m3
3.60
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie
biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
m3
1.5*0.4*0.6
m3
0.36
0.30*0.30*2.5
m3
0.23
10.56
sr. 160
studnia
chtonna sr.
1000
RAZEM
22 KNNR1
d.1. 0210-03
2
przykanalik
3.96
sr. 160
studnia
chtonna sr.
1000
RAZEM
-5-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772
0.59
Przedmiar 10.2013 boisko Rokiciny.ath
Lp-
Podstawa
23 KNR 2-01
d.1. 0236-02
OBMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Zageszczenie nasypbw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3
Poszcz.
Razem
2
0.59
m3
0.59
RAZEM
24 KNR-W 2-
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm
m
1.5
m
0.59
d.1. 18 0408-02
2
1.50
RAZEM
25 KNR 2-18
Kanaty rurowe - podtoza z materiatbw sypkich piasku o grubosci 15 cm
m2
1.5*0.4
m2
1.50
d.1. 0501-02
2
0.60
RAZEM
26 KNR 2-18
d.1. 0501-03
2
Kanaty rurowe - obsypka z materiatbw sypkich piasku o grubosci 20 cm
m2
1.5*0.4
m2
0.60
RAZEM
Studnie chtodna z kregbw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wyko-
27 KNR 2-18
0.60
stud,
pie o gtebokosci 3 m analogia gtebokosc 2,5 m
d.1. 0613-01
2
Krotnosc = 0.83
1
stud.
1.00
RAZEM
1.3
1.00
OGRODZENIE
28 KNR 4-01
d.1. 0102-03
3
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
m3
(0.40*0.40*1.20)*12.50
(0.40*0.40*1.20)*18.00
m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
m3
2.40
3.46
m3
[RAZEM
29 KNR 2-01
d.1. 0206-04
5.86
legtosc wg. wskazah wykonawcy
3
5.86
m3
5.86
RAZEM
Stopy fundamentowe prosr.oka.tne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz-
30 KNR 2-02
5.86
m3
ne uktadanie betonu, beton B-20
d.1. 0204-01
3
(0.50*0.50*1.20)*12.50
(0.50*0.50*1.20)*18.00
m3
3.75
m3
5.40
RAZEM
31 KNR-W 2d.1. 02 1803-02
3
0.60
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych powlekanych w kolo
rze zielonym kompletny ze stupkiem (60x40mm) wysokosci 1,23 m -
9.15
m
szczegbtowe rozwiazanie przedstawia rysunek i opis w projekcie budo
analogia
wlanym
12.50
m
12.50
RAZEM
32 KNR-W 2d.1. 02 1803-03
3
analogia
Ogrodzenie z siatki stalowej w kolorze niebieskim wysokosci 2,6 m na
stupkach stalowych ocynkowanych lakierowanych farbami proszkowymi w
kolorze niebieskim o srednicy 60mm - szczegbtowe rozwiazanie przed
stawia rysunek i opis w projekcie budowlanym
12.50
m
Krotnosc =1.3
18
m
18.00
RAZEM
2
2.1
33 KNR 4-04
18.00
HSKOCZNIAWDAL
ROZBIEZNIA
Rozebranie istniejacego fundamentu
m3
14*0.40*1.20
m:'
d.2. 0302-01
1
6.72
RAZEM
34 KNNR6
d.2. 0101-03
1
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI
m2
1.22*15.0
IT)2
18.30
RAZEM
35 KNR 2-01
d.2. 0212-07
1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
m3
18.30*0.30
m3
18.30
5.49
RAZEM
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772
6.72
5.49
Przedmiar 10.2013 boisko Rokiciny.ath
Lp.
Podstawa
36 KNR AT-04
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtbkniny
m2
j.m.
1.22*15.0
m2
Poszcz.
Razem
d.2. 0101-03
1
18.30
RAZEM
37 KNR 2-31
Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
m
2*15+1.22
m
18.30
d.2. 0401-02
1
31.22
RAZEM
38 KNR 2-31
d.2. 0402-03
Lawa pod obrzeze betonowa zwykta beton B-20
m3
0.035*31.22
m3
31.22
1
1.09
RAZEM
39 KNNR6
d.2. 0404-05
1
Obrzeza betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa. cementowa.
31.22
m
31.22
RAZEM
40 KNR 2-31
d.2. 0105-03
1 0105-04
Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosc
warstwy po zageszczeniu
m2
1.22*15.0
m2
d.2. 0113-05
Podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 31,5-63,0 mm) warstwa
dolna konstrukcyjna gr. 10 cm
m2
1.22*15.0
m2
31.22
18.30
RAZEM
41 KNNR6
1.09
m
18.30
1
18.30
RAZEM
42 KNNR6
d.2. 0113-05
1
Podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 0-31,5 mm) warstwa gbrna o
grubosci po zageszczeniu 10 cm - analogia warstwa klinuja.ca z kruszywa
kamiennego o grub. 5 cm
18.30
m2
Krotnosc = 0.5
m2
1.22*15.0
18.30
RAZEM
43 KNR 2-23
d.2. 0303-05
1
Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grub. 3,5 cm zgodnie z
dokumentacja. projektowa. i STWIORB
m2
1.22*15.0
m2
18.30
analogia
18.30
RAZEM
44 KNR 2-23
d.2. 0303-05
1
analogia
Nawierzchnia poliuretanowa - zgodnie z dokumentacja. projektowa. i
m2
STWIORB
- warstwa (ok. 12-16 mm) mata wykonana z kleju poliuretanowego oraz
granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm
- 2xnatrysk strukturalny (ok. 2-3mm) - mieszanina poliuretanu strukturalnego z granulatem EPDM 0,5- 1,5 mm oraz ptynem - nanoszona metoda. na
tryskowa,
- 2x impregnat UV
m2
1.22*15.0
18.30
RAZEM
45
d.2. kalk. wtasna
1
kpl
1
1.00
RAZEM
46 KNNR1
d.2. 0507-01
1
Krotnosc = 2
m2
20.00
RAZEM
47 KNNR6
d.2. 0101-03
2
2
20.00
ZESKOCZNIA
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. ll-VI-analogia
gr. 60 cm
Krotnosc = 2
8.0*3.0
mz
m2
24.00
RAZEM
48 KNR 2-01
d.2. 0212-07
1.00
Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.-analogia m2
gr. 10 cm
20*1
2.2
18.30
Belka do skoku w dal epoksydowa 340 /1220 /100 / 88 mm mocowana w kpl
szkrzynce zamontowanej na state w podtozu,wykonana z zywic epoksydowych, pokryta laminatem
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
m3
24*0.60
m3
14.40
RAZEM
7-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772
24.00
14.40
Przedmiar 10.2013 boisko Rokiciny.ath
Lp.
Podstawa
49 KNR AT-04
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtbkniny
m2
8.0*3.0
m2
j.m.
Poszcz.
Razem
d.2. 0101-03
2
24.00
RAZEM
50 KNR 2-31
tawa pod skrzynie piaskownicy betonowa zwykta beton B-20
m3
(8+8+3+3)*0.20*0.20
m3
24.00
d.2. 0402-03
2
0.88
RAZEM
51
d.2. kalk. wtasna
2
Zeskocznia -skrzynia piaskowicy drewniana o wymiarach 8,00 x 3,00 m
wykonana z desek impregnowanych osadzonych w tawie betonowej, gbrna
krawedz desek zabezpieczona guma.
mb
8+8+3+3
mb
22.00
RAZEM
52 KNR 2-21
d.2. 0606-07
2
Piaskownice - warstwa zwiru ptukanego 0-16 mm, wys. 10 cm
m3
8.00*3.00*0.10
m3
22.00
analogia
2.40
RAZEM
53 KNR 2-21
d.2. 0606-07
2
0.88
Piaskownice - wypefnienie piaskiem kwarcowym lub rzecznym gr. 40 cm
nv
8.00*3.00*0.40
m3
2.40
analogia
9.60
RAZEM
9.60
Pokrowiec na skrzynie z piaskiem wodoodpomy jednostronnie powleka kpl
54
d.2. kalk. wtasna
nym z linka. na catym obwodzie 8*3m
2
kpl
1
1.00
RAZEM
1.00
SCHODY TERENOWE I UTWARDZENIE DZIAtKI BUDOWLANEJ
3
3.1
55 KNR 4-01
d.3. 0102-03
1
pod palisa-
Remont schodow terenowych nr 1
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
m3
0.3*0.3*4.80
m'
Wywbz ziemi, betonu samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1
m3
0.43
de
RAZEM
56 KNR 4-01
d.3. 0108-06
0.43
km grunt.kat. Ill
1
0.43
m3
0.43
RAZEM
57 KNR 2-31
tawa betonowa beton B-20
m3
obrzeze
12.10*0.035
4.80*0.048
m3
m3
0.42
palisada
stupki pod
0.30*0.25*1.0*3
m3
0.23
Warstwa gbrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
m2
2.40
m2
0.43
d.3. 0402-04
1
0.23
barierke
RAZEM
58 KNNR6
0.88
d.3. 0113-06
1
2.40
RAZEM
59 KNR 2-31
d.3. 0511-02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosc 6 cm na podsyp-
2.40
m2
ce cementowo-piaskowej
1
2.40
m2
2.40
RAZEM
60 KNR 2-31
d.3. 0407-03
1
Montaz palisady 12x18x80 - szczegbtowe rozwiazanie przedstawia rysu
2.40
m
nek i opis w projekcie budowlanym
analogia
4.80
m
4.80
RAZEM
61 KNNR2
d.3. 1301-04
Wykonanie i montaz barierki - szczegbtowe rozwiazanie przedstawia ry
4.80
m
sunek i opis w projekcie budowlanym
1
2.40
m
2.40
RAZEM
3.2
Remont schodow terenowych nr 2
•8-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772
2.40
Przedmiar 10.2013 boisko Rokiciny.ath
Podstawa
Lp.
62 KNR 4-01
d.3. 0102-03
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
m3
0.3*0.3*3.5
m3
Wywbz ziemi, betonu samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1
m3
j.m.
Poszcz.
Razem
2
pod palisa
0.32
de
RAZEM
63 KNR 4-01
d.3. 0108-06
2
km grunt.kat. Ill
0.32
m3
0.32
RAZEM
64 KNR 2-31
d.3. 0402-04
0.32
tawa betonowa beton B-20
m3
obrzeze
8*0.035
palisada
stupki pod
3.5*0.048
0.30*0.25*1.0*4
m3
m3
m3
Warstwa gbrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
m2
1.5
m2
0.32
2
0.28
0.17
0.30
barierke
RAZEM
65 KNNR6
d.3. 0113-06
0.75
2
1.50
RAZEM
66 KNR 2-31
d.3. 0511-02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosc 6 cm na podsyp-
1.50
m2
ce cementowo-piaskowej
2
1.50
m2
1.50
RAZEM
67 KNR 2-31
d.3. 0407-03
2
Montaz palisady 12x18x80 - szczegbtowe rozwiazanie przedstawia rysu
1.50
m
nek i opis w projekcie budowlanym
analogia
3.5
3.50
m
RAZEM
68 KNNR2
d.3. 1301-04
Wykonanie i montaz barierki - szczegbtowe rozwiazanie przedstawia ry
m
sunek i opis w projekcie budowlanym
2
3.5
3.50
m
RAZEM
69 KNNR6
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI
m2
3.7
m2
3.50
d.3. 0101-03
2
3.70
RAZEM
70 KNR 2-01
d.3. 0212-07
2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
m3
3.7*0.30
m3
3.70
1.11
RAZEM
71 KNR 2-31
d.3. 0401-02
2
Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
m
5.1
m
5.10
RAZEM
72 KNR 2-31
tawa pod obrzeze betonowa zwykta beton B-20
m3
0.035*5.1
m3
5.10
d.3. 0402-03
2
0.18
RAZEM
73 KNNR6
d.3. 0404-05
2
Obrzeza betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa, cementowa.
5.1
m
5.10
RAZEM
74 KNNR6
0.18
m
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
m2
3.7
m2
5.10
d.3. 0112-01
2
3.70
RAZEM
75 KNNR6
Warstwa gbrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm
m2
3.7
m2
d.3. 0113-04
2
•9-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772
3.70
3.70
Przedmiar 10.2013 boisko Rokiciny.ath
Lp.
76
Podstawa
KNR 2-31
d.3.
OBMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosc 6 cm na podsyp-
Poszcz.
RAZEM
Razem
3.70
m2
ce cementowo-piaskowej
2
3.7
m2
3.70
RAZEM
3.70
ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
4.1
tawki i kosze
Dostawa i montaz tawki z oparciem -szczegbtowe rozwiazanie przedsta
77
d.4. kalk. wtasna
1
wia rysunek w projekcie budowlanym
szt
szt
6.00
RAZEM
Dostawa i montaz kosza na smieci -szczegbtowe rozwiazanie przedsta-
78
d.4.
kalk. wtasna wia rysunek w projekcie budowlanym
6.00
szt
1
3
szt
3.00
RAZEM
79
d.4. kalk. wtasna
Montaz dwbch blokad wjazdowych - szczegbtowe rozwiazanie przedsta
3.00
szt
wia rysunek i opis w projekcie budowlanym
1
szt
2.00
RAZEM
2.00
mqr inz. Tomaszpabrowski
Uprawnienia bud. do projeklbwania ik.erowan,a
robotami budowlanymi lez ogramcz.-n
wspecjalnoicLirttatawinel wzakresie Siea
robotami budflanym, ws^Josc kons.r.-lud_
MAP/0499^PWOS/12/GAS.834/A-21/86
10-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7772

Podobne dokumenty