Glass in Building nr 11

Komentarze

Transkrypt

Glass in Building nr 11
glass
in building
Wydanie 11
Produkty firmy Pilkington w zastosowaniu
The International Magazine for Glass and Design
spis treści
01
budynki biurowe
3
instytucje akademickie
27
centra kultury
29
obiekty użyteczności
publicznej
35
budownictwo
mieszkaniowe
37
centra rekreacji
51
centra handlowe
59
zastosowania specjalne
61
rozdział
02
rozdział
03
rozdział
04
rozdział
05
rozdział
06
rozdział
07
rozdział
08
rozdział
01
rozdział
budynki biurowe
Polska, Gdynia
Biurowiec telewizji kablowej TV Vectra
4
Szwecja, Slöinge
Główna siedziba firmy SIA Glass AB
7
Australia, Melbourne
Główna siedziba firmy Simplot, Chifley Business Park
10
Brazylia, São Paulo
Continental Square Faria Lima
12
Argentyna, Buenos Aires
Union Tower
13
Chile, Santiago
Siedziba Międzynarodowej Organizacji Pracy
16
Francja, Jezioro Genewskie
Siedziba producenta wody mineralnej Evian
18
Niemcy, Heilbronn
Budynek przemysłowy Heilbronner
19
Austria, Graz
Bank Sparkasse Graz
21
Włochy, Zoppè di San Vendemiano Kompleks budynków firmy Overgrip
22
Anglia, Newcastle nad rzeką Tyne Główna siedziba Sage Group plc
25
Ochrona przed słońcem
Biurowiec telewizji kablowej TV Vectra, Gdynia, Polska
Podsumowanie projektu
Budynek:
TV Vectra
Lokalizacja:
Gdynia-Orłowo, Polska
Klient:
Telewizja Kablowa Vectra SA
Architekt:
Studio Kwadrat
arch. Jacek Droszcz
Generalny wykonawca:
Allcon SA Gdynia
Producent szyb zespolonych:
Pilkington IGP
Zastosowane szkło:
Pilkington Suncool™
Brilliant Blue 50/27
Pilkington Optilam™ 9,5
Inwestycja roku 2005
„Zdecydowaliśmy się zaprojektować dwa obiekty
Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni
– biurowy o wyraźnie dominującej formie i Hotel
za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku 2005
Kuracyjny. Zabudowa pensjonatowa w Orłowie
otrzymała inwestycja Telewizji Kablowej Vectra.
ma długie tradycje, zaś funkcja rehabilitacyjna
Realizacja obejmowała kompleks biurowo-
hotelu wiąże się ze specyfiką firmy, która
-rehabilitacyjny w Gdyni Orłowie, zlokalizowany
zatrudnia osoby niepełnosprawne. Otwarcie tych
na tzw. Orłowskiej Górce, obejmujący dwa
usług na zewnątrz spowodowało, że miejsce stało
biurowce nowej siedziby TV Vectra oraz Hotel
się aktywne, a miasto i mieszkańcy zyskali nową
Kuracyjny wraz z Centrum Rehabilitacji
wspólną przestrzeń. Znaleźli tu również dogodny
i Odnowy Biologicznej.
ciąg pieszy, który łączy ich osiedle z centrum
dzielnicy i węzłem komunikacyjnym. Martwa
Zespół obiektów oraz ich bezpośrednie otoczenie
i pusta do niedawna część miasta ożyła”
zostało zaprojektowane przez architektów Jacka
– powiedział architekt Jacek Droszcz.
Droszcza oraz Adama Kościechę ze Studia
Architektonicznego Kwadrat, natomiast wnętrza
Kameralny budynek biurowy zajmuje
– przez pracownię Kolor Plus. Kompleks
powierzchnię 5305 m2, ma 4 poziomy (łącznie
2
z podziemiem) o łącznej kubaturze 17 032 m3.
usytuowany jest na powierzchni 9612 m
4
budynki biurowe
w prestiżowej części Gdyni, u zbiegu ulicy
Na parterze znajdują się m.in. call center
Popiela i alei Zwycięstwa.
i centrum bilingowe oraz stołówka dla
pracowników, pomieszczenia biurowe i sale
konferencyjne. Pierwsze piętro zajmują: pokoje
biurowe, sale spotkań oraz sala seminaryjna
z nowoczesnym systemem audiowizualnym.
Na ostatnim piętrze znajdują się m.in.
pomieszczenia zarządu wraz z pokojami spotkań
oraz reprezentacyjna sala konferencyjna. Z pokoi
rozpościera się widok na morze i panoramę Klifu
Orłowskiego.
W skład drugiego obiektu zajmującego 2500 m2
wchodzą Hotel Kuracyjny oraz Centrum
Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej. Centrum
wyposażone jest we wszystkie niezbędne
urządzenia oraz przyrządy, służące między innymi
terapii ortopedycznej, kardiologicznej,
neurologicznej oraz pozabiegowej. Pracownicy
Grupy Vectra i mieszkańcy Trójmiasta mogą
dzięki temu, pod okiem profesjonalnych
rehabilitantów i lekarzy, korzystać z niezbędnych
dla ich zdrowia zabiegów.
Na przeszklenia wszystkich elewacji
wykorzystano nowy rodzaj szkła
Pilkington Suncool™ Brilliant Blue 50/27
należący do grupy produktów o najwyższych
parametrach użytkowych.
Pilkington Suncool™ Brilliant Blue 50/27
to przeciwsłoneczne szkło o własnościach
niskoemisyjnych. Charakteryzuje się ono wysoką
przepuszczalnością światła na poziomie 50% oraz
niską przepuszczalnością energii słonecznej na
poziomie 27%. Znakomite parametry
przeciwsłoneczne oraz współczynnik przenikania
ciepła U = 1,1 W/m2 K pozwalają na zapewnienie
odpowiedniego komfortu pomieszczeń zarówno
latem jak i zimą, przyczyniając się do sporych
oszczędności w zużyciu energii.
5
Dodatkowe wymagania dla elewacji dotyczyły
Niebieski odcień przeszkleń jest doskonale
ochrony przed hałasem oraz zapewnienia ochrony
zharmonizowany z kolorystyką ślusarki
przed włamaniem dla pomieszczeń na niskich
aluminiowej oraz pozostałych materiałów
kondygnacjach. Po dokładnej analizie
elewacyjnych.
zdecydowano się zastosować szkło laminowane
Pilkington Optilam™ 9,5, które w połączeniu
Architektura kompleksu oraz dobór materiałów
ze szkłem przeciwsłonecznym
elewacyjnych sprawiły, że obiekty znakomicie
™
Pilkington Suncool Brilliant Blue o grubości
wkomponowały się w zieleń malowniczego
6 mm pozwoliło uzyskać tłumienie hałasu na
zbocza Orłowskiej Górki.
poziomie 40 dB oraz zabezpieczenie przed
włamaniem w klasie P4A.
6
budynki biurowe
Ochrona przed słońcem
Główna siedziba firmy SIA Glass AB, Slöinge, Szwecja
SIA Glass jest firmą rodzinną, zajmującą się
SIA Glass uznawana jest za markę najwyższej
produkcją lodów (w jęz. szwedzkim „glass”),
jakości i posiada 25% udziałów w rynku
której siedziba mieści się w Slöinge
sprzedaży lodów do restauracji, profesjonalnych
w środkowym hrabstwie Halland, pomiędzy
firm cateringowych, lodziarni i niewielkich
miejscowościami Falkenberg i Halmstad.
punktów sprzedaży lodów w Szwecji. Jej udział
Należy ona do grupy BERTE Gruppen AB
w rynku dań gotowych wynosi 8%, a w wypadku
i jest najstarszą firmą rodzinną w Szwecji.
wysokiej jakości lodów jest znacznie większy.
Podsumowanie projektu
Budynek:
SIA Glass AB
Lokalizacja:
Slöinge, Szwecja
Architekci i projektanci:
Nada Ometlic, architekt SAR/MSA,
Byggkonsult Lars Persson, Falkenberg
Generalny wykonawca:
PEAB, Halmstad
System profili aluminiowych:
Cellglazing, Hansen Group
Konstrukcja i montaż przeszkleń:
Preconal Fasad AB
Producent szyb zespolonych:
Schollglas GmbH
Zastosowane szkło:
6 mm Pilkington Suncool™
Brilliant 50/25
8 mm Pilkington Spandrel Glass E100
7
8
budynki biurowe
Nowe biuro i magazyn
Na przeszklenie okien biurowych wykorzystano
Z uwagi na ekspansję na rynku i aspiracje firmy,
szyby zespolone, w których zewnętrzną
która w przyszłości pragnie zapewnić sobie
taflą jest szkło przeciwsłoneczne
pozycję producenta lodów na arenie
Pilkington Suncool™ Brilliant 50/25 o grubości
międzynarodowej, SIA Glass postanowiła
6 mm. Dla uzyskania efektu jednolitej ściany
zainwestować w rozbudowę fabryki w Slöinge.
kurtynowej na pasy międzyokienne użyto szkła
Pilkington Spandrel Glass E100 o grubości 8 mm.
Całkowita powierzchnia nowych budynków
wynosi około 2000 m2 i obejmuje nowe biuro
Otwarte wnętrze z mnóstwem
oraz laboratorium. Jednocześnie rozbudowana
naturalnego światła
została powierzchnia magazynowa.
Wewnętrzne ściany działowe w biurach na całej
wysokości wykonano z pojedynczego
Szklana fasada
hartowanego bezpiecznego szkła
Architekt pragnął zaprojektować fasadę, która
Pilkington Optifloat™ Bezbarwnego,
pozwoliłaby na wkomponowanie budynku
mocowanego w drewnianych ramach. Dzięki
w otaczającą go przepiękną wiejską okolicę.
otwartemu planowi atrium z dużą ilością
Naturalnym wyborem była fasada wykonana
przeszkleń, osiągnięto jasne i przyjemne
w całości ze szkła.
otoczenie sprzyjające pracy.
9
Ochrona przed słońcem
Główna siedziba firmy Simplot, Chifley Business Park,
Melbourne, Australia
Podsumowanie projektu
Budynek:
Simplot
Lokalizacja:
Chifley Business Park,
Mentone, Melbourne, Australia
Klient:
Simplot Australia
Architekt:
Frank Faelli z Qanstruct
Projekt i budowa:
Qanstruct Australia P/L
Inżynier konstrukcji:
Gamble & Cosentino
Wykonawca przeszkleń:
Australian Aluminium
Zastosowane szkło:
Pilkington Eclipse Advantage™
Arctic Blue
Pilkington Solar-E™
Pilkington Seraphic™
(fresk szklany w holu)
Piękno budynku
Główne atrium, ze szklanym freskiem
Simplot zalicza się do grupy dziesięciu
przedstawiającym Ziemię i Ocean, stanowi dobry
największych dystrybutorów żywności mrożonej
wstęp do dalszych wrażeń. Dwupiętrowy budynek
i konserwowanej. Nowa siedziba firmy i jej
służy około 350 pracownikom. Obiekt ma
laboratorium badawczo-rozwojowe, mieszczące
pomysłową, fasadę, w której wykorzystano
się w kompleksie Chifley Business Park
niskoemisyjne szkło refleksyjne
w Melbourne, to połączenie wysokiego poziomu
Pilkington Eclipse Advantage™, częściowo
udogodnień dla użytkowników oraz doskonałej
osłonięte przed bezpośrednim promieniowaniem
prezencji.
słonecznym za pomocą ekranów ze stalowej
siatki. Budynek jest wyróżniającym się elementem
Fasada obiektu jest dość powściągliwa, a mimo
kompleksu biurowego, w którym został
to przykuwa uwagę. Sekwencja wizualnych
zlokalizowany.
przerw w elewacji intryguje i kusi, by sprawdzić,
co budynek skrywa w swoim wnętrzu. Cechy
Ewolucja Êwiatła, cienia i indywidualnego
projektu biurowca o powierzchni 6000 m2 oraz
charakteru
laboratorium badawczo-rozwojowego
Według architekta projektu, Franka Faelliego
zajmującego powierzchnię 750 m2 dowodzą,
z firmy Qanstruct, głównym wyzwaniem
że architektura może zacząć żyć swoim własnym
projektowym było zapewnienie wysokiej jakości
życiem.
środowiska pracy, dającego użytkownikom
poczucie przestrzeni osobistej, w wysoko-
Opakowanie i zawartość to dwa pojęcia mające
efektywnym budynku, zaprojektowanym przy
duże znaczenie w świecie architektury. Nowa
stosunkowo skromnym budżecie. Założenia
siedziba firmy Simplot spełnia to, czego można
projektowe stanowiły o konieczności zapewnienia
oczekiwać po jej zewnętrznej fasadzie. Innymi
wysokiego poziomu udogodnień dla
słowy nie brakuje ani stylu, ani treści. Jest to
użytkowników, by pomieszczenia, takie jak
projekt prosty i przejrzysty.
stołówka o powierzchni 500 m2, mogły służyć
zarówno pracownikom firmy, jak i znaczącej
liczbie gości. Najistotniejsza była elastyczność
rozplanowania kondygnacji. Projekt sporządzono
z perspektywy osoby znajdującej
się wewnątrz i spoglądającej na zewnątrz.
Na terenie recepcji wykorzystano składane
szklane drzwi, które pozwalają na łatwe
połączenie atrium ze stołówką, w sytuacji
gdy niezbędna jest zwiększona przestrzeń
funkcjonalna. Biorąc pod uwagę charakter
działalności prowadzonej przez klienta,
szczególne znaczenie miało wykreowanie
zapadającej w pamięć przestrzeni, a tym samym
było jednym z głównych założeń projektowych.
Poważnym wyzwaniem było stworzenie budynku,
który jest czymś więcej niż ogromnym „call
center”. Znaczny wysiłek włożono w wizualne
10 budynki biurowe
podzielenie przestrzeni i zamiast skoncentrowania
Do projektu wybrano przeciwsłoneczne
się na jednym pomyśle, stworzono trzy strefy
szkło o niskiej emisyjności
stanowiące odrębne obszary pracy.
Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue.
Duża część powierzchni zewnętrznych została
Powierzchnia użytkowa, wynosząca ponad
2
także wykonana ze szkła laminowanego
6500 m , jest tak ogromna, że pomieszczenia
Pilkington Solar-E™. Było to rozwiązanie
i cały budynek przepełnione są niewiarygodną
ekonomiczne, a zarazem zapewniające doskonałe
ilością naturalnego światła. Przechodzi ono na
parametry użytkowe. W celu zredukowania
teren stołówki pracowniczej, zapewniając
bezpośredniego promieniowania słonecznego
oświetlenie środkowej części budynku.
od strony północno-zachodniej, a jednocześnie
zachowania pięknych widoków, na elewacji
W obiekcie ograniczono do minimum liczbę ścian
północnej i zachodniej zastosowano ekrany ze
pełnych, co odzwierciedla coraz większe dążenie
stalowej siatki oraz żaluzje.
firm do stworzenia otwartego środowiska pracy
zapewniającego lepszą komunikację pomiędzy
Budynek uzyskał cztery gwiazdki pod względem
pracownikami. Zastosowanie szkła zamiast
oszczędności energetycznej. Jest dobrym
pełnych ścian znacznie przyczynia się do
przykładem obiektu łączącego walory estetyczne
budowania poczucia więzi i atmosfery braku
z efektywnością energetyczną dzięki
podziałów, co pozytywnie wpływa na nastrój
wykorzystaniu naturalnego światła.
pracowników.
11
Ochrona przed słońcem
Continental Square Faria Lima, São Paulo, Brazylia
Podsumowanie projektu
Budynek:
Continental Square Faria Lima
Lokalizacja:
São Paulo, Brazylia
Architekci:
Aflalo & Gasperini Arquitetos
Wykonawca:
Inpar
Zastosowane szkło:
Pilkington Suncool™ Blue*
10 mm Pilkington Optilam™
Projekt zapewniający wizualną odrębność
Na fasadzie biurowca oraz w parterach i markizie
Kompleks Continental Square Faria Lima,
łączącej budynki szkło zamontowano
zaprojektowany jako wyróżniający się obiekt
wykorzystując mieszany mechaniczny system
w Vila Olímpia Village w São Paulo, składa się
mocowania. „Zostały one obramowane za pomocą
z trzech głównych budynków: biurowca
specjalnych profili” – wyjaśnia dyrektor Itefalu,
Continental Office Tower i dwóch połączonych
José Sabioni. Następnie szkło zastosowane na
z nim obiektów: budynku mieszkalnego Caesar
fasadzie biurowca zostało uszczelnione
Business oraz hotelu Caesar Park.
neutralnym silikonem. Na obszarze piwnicy
i parteru mocowanie oraz uszczelnienia wykonane
Względy funkcjonalne decydowały o projekcie
zostały w technologii szklenia strukturalnego.
każdego z budynków. Wykorzystano wysokoefektywne szkło Pilkington Suncool™ Blue,
Wisząca markiza
zapewniające doskonałą ochronę przed słońcem
Główne wejście do obiektu, od ulicy Olimpíadas,
oraz stanowiące o indywidualnym charakterze
wyróżnia zbudowana ze szkła markiza wisząca
budynku.
przy centralnym placu. Zastosowanie szkła miało
na celu maksymalne wykorzystanie naturalnego
Wejście do budynku wiedzie przez centralny
światła.
dziedziniec. Boczna ulica zapewnia dostęp do
sklepów i sali gimnastycznej. Budynek oparto na
Użyto 220 m2 szkła Pilkington Optilam™
wysokich betonowych filarach, co daje wrażenie
o grubości 10 mm, mocowanego mechanicznie
otwartej przestrzeni na parterze.
do aluminiowych kwadratów.
W całym obiekcie wykorzystano 14 000 m2 szkła
Pilkington Suncool™, a wieża biurowca wymagała
instalacji 2000 m2 cegieł z żużlobetonu, co dało
15-piętrowy budynek w kształcie kwadratu.
Wizualna odrębność
Na fasadach szkło refleksyjne tworzy pionowe
i poziome pasy. Panele międzyokienne w kolorach
czerwonym, kremowym i białym zapewniły
odrębność poszczególnych budynków.
Istotnym wymogiem dla hotelu i mieszkań było
wykorzystanie szkła redukującego hałas.
W rezultacie fasady oszklono laminowanym
szkłem refleksyjnym o grubości 12 mm,
klejonym silikonem konstrukcyjnym do profili
* Pilkington Suncool™ Blue jest
szkłem produkowanym przez
spółkę joint venture firm
Pilkington i Saint Gobain
w Brazylii
12 budynki biurowe
aluminiowych.
Ochrona przed słońcem
Union Tower, Buenos Aires, Argentyna
Projekt apartamentów Union Tower powstał
Plate od frontu budynku, okna w salonach
w okresie boomu na rynku nieruchomości, który
i sypialniach oszklono dużymi szybami.
trwa w Argentynie od kilku lat. Główną cechą
Wykorzystano w tym celu szyby zespolone
tego zjawiska urbanistycznego jest popyt na
wykonane z barwionego w masie szkła
™
najwyższej jakości wieżowce mieszkalne,
Pilkington Arctic Blue o grubości 6 mm
a budynek Union Tower jest najbardziej
od zewnątrz, 12 mm komorze powietrznej oraz
niezwykłym przykładem takiego obiektu.
szkła laminowanego Pilkington Optilam™ 6,4
od wewnątrz. Znacząco redukują one
Opis projektu
przepuszczalność energii słonecznej
Malowniczy widok z okien budynku stał się
w porównaniu ze szkłem bezbarwnym,
decydującym czynnikiem w doborze szkła
zapewniając jednocześnie wysoką
o estetyce, która uwypukli walory przepięknej
przepuszczalność światła.
panoramy. Aby zapewnić rozległe widoki na River
Podsumowanie projektu
Budynek:
Union Tower
Lokalizacja:
Belgrano, Buenos Aires, Argentyna
Architekci:
Roberto Parysow,
Jessica Parysow,
Emilio Schargrodsky
Zastosowane szkło:
6 mm Pilkington Arctic Blue™
10 mm Pilkington Optifloat™
Bezbarwny
6 mm Pilkington Optilam™
Bezbarwny
Pilkington Optilam™ 6,4
Pilkington Optilam™ 10,8
13
Aby nie zasłaniać widoków z apartamentów,
balustrady skonstruowano z bezbarwnego szkła
laminowanego Pilkington Optilam™ 10,8.
Okna na tylnej fasadzie budynku są rozmiarowo
mniejsze, ponieważ jest to obszar, w którym
znajdują się kuchnie i pomieszczenia gospodarcze.
Wykorzystano tu pojedyncze szyby
z bezbarwnego szkła Pilkington Optifloat™
o grubości 6 mm.
Na parterze budynku mieści się jego zaplecze
socjalne. Zaprojektowane zostało z otaczającą
je szklaną ścianą oddzielającą wejście do
budynku od publicznej arterii komunikacyjnej.
Ściana zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo
i przejrzystość. Efekt osiągnięto za
pomocą hartowanego szkła
Pilkington Optifloat™ Bezbarwnego
o grubości 10 mm.
14 budynki biurowe
Ostatnie piętro budynku wyposażono w obiekty
wspólne dla mieszkańców, takie jak hole
wypoczynkowe, siłownię oraz spa. Z każdego
z tych miejsc roztacza się niezwykły widok na
miasto i rzekę, uwypuklony dzięki zastosowaniu
ścian kurtynowych wykonanych z szyb
zespolonych ze szkła Pilkington Arctic Blue™
(od zewnątrz).
Apartamentowiec Union Tower, ze swoją
unikatową fasadą w odcieniu błękitu, jest z całą
pewnością charakterystycznym obiektem
w miejskim krajobrazie północnej części Buenos
Aires, z nawiązką spełniającym potrzeby
wymagającego rynku nieruchomości.
15
Ochrona przed hałasem
Siedziba Międzynarodowej Organizacji Pracy
(Organización Internacional del Trabajo), Chile
Wzgórze San Cristóbal, rzeka Mapocho oraz
Podsumowanie projektu
góry Andy są częścią środowiska naturalnego
otaczającego nowy budynek Międzynarodowej
Budynek:
Międzynarodowa Organizacja
Pracy (OIT)
Lokalizacja:
Santiago, Chile
Architekci:
Iglesis – Prat & Cristián
Boza Asoc.
Generalny wykonawca:
GHG
Wykonawca fasady:
Anodite
Zastosowane szkło:
Pilkington Optilam™ Phon 10,8
Organizacji Pracy. Jest to jeden z wielu budynków
ONZ na tym terenie, obok np. siedziby Komisji
Gospodarczej ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów
(ECLAC).
Według architekta „projekt miał na celu
stworzenie otwartego środowiska pracy, gdzie
wszyscy widzą się wzajemnie i gdzie interakcja
zachodzi bez przeszkód”. W rezultacie powstał
budynek, charakteryzujący się dużymi
przeszkleniami o wysokiej przepuszczalności
światła, z którego można podziwiać widoki
Andów.
Zważywszy na fakt, że hałas stanowi coraz
Wykorzystanie szkła Pilkington Optilam™
większy problem w dużych miastach i jest jednym
Phon 10,8, ze specjalną akustyczną folią
z głównych czynników stresogennych, wybrano
z poliwinylobutyralu (PVB), która ma na celu
szkło Pilkington Optilam™ Phon, aby zachować
tłumienie hałasu, przyniosło doskonałe efekty.
spokój i ciszę naturalnego środowiska
Ponadto szkło to zapewnia wszystkie korzyści
otaczającego budynek.
szkła laminowanego, tj. bezpieczeństwo i ochronę
przed promieniowaniem UV.
16 budynki biurowe
17
Samoczyszczenie
Siedziba producenta wody mineralnej Evian,
Jezioro Genewskie, Francja
„Świetlisty kwadrat”
Podsumowanie projektu
W roku 2007 producent wody mineralnej Evian
zakończy proces przenoszenia swojej głównej
Budynek:
Siedziba firmy Evian
Lokalizacja:
Jezioro Genewskie, Francja
Klient:
PROLOG
Architekci:
Magnin Architecture Office,
Macon
Nadzór:
Alps Control
Fasada:
Rinaldi Structural
Zastosowane szkło:
Szyby zespolone:
Szkło laminowane:
6 mm Pilkington Activ™/
0,76 PVB/
6 mm Pilkington Arctic Blue™
- 10 mm komora powietrzna
- 8 mm Pilkington Optitherm™ SN
siedziby, wraz ze 180 pracownikami, do nowego
oszklonego budynku usytuowanego nad Jeziorem
Genewskim.
Nowy, funkcjonalny obiekt pomieści szereg usług,
które dziś rozproszone są w różnych budynkach
niespełniających już wyznaczonego im celu.
Budynek promujący wizerunek swojego
użytkownika
Wyzwaniem dla architekta było zaprojektowanie
budynku, który odzwierciedlałby wizerunek
Evian, jako lidera rynku w zakresie produkcji
i sprzedaży wody mineralnej. Lokalizacja obiektu
nad Jeziorem Genewskim była kluczowa. Ideą
architekta było uzyskanie odbicia jeziora i ruchu
Szkło laminowane:
6 mm Pilkington Activ™/
0,76 PVB/
6 mm Pilkington Arctic Blue™
- 10 mm komora powietrzna
- 6 mm Pilkington Optifloat™
Bezbarwny
Pasy międzyokienne:
6 mm Pilkington Spandrel Glass
Arctic Blue™ (hartowany)
fal na fasadzie budynku, wykonanej z szeregu
szklanych paneli.
Do budowy fasady inwestor i architekt wybrali
szkło Pilkington Activ™. Właściwości
samoczyszczące tego produktu pozwalają na
utrzymanie czystości fasady i przejrzystości szkła,
a tym samym na zachowanie odbijającego się
w niej obrazu wody. Ponadto dodatkowymi
zaletami szkła Pilkington Activ™ są niższe koszty
utrzymania czystości oraz oszczędność wody,
ważna z punktu widzenia ochrony środowiska
naturalnego.
Budynek o powierzchni 4000 m2 ma pięć
kondygnacji oraz parter. Najwyższe piętro mieści
firmową stołówkę, wychodzącą na rozległy
zewnętrzny taras z widokiem na Jezioro
Genewskie. W nowym budynku mieszczą się już
działy zaopatrzenia oraz księgowości.
18 budynki biurowe
Samoczyszczenie
Budynek przemysłowy Heilbronner,
Heilbronn, Niemcy
Nowy blask zabytkowego budynku
nazwisko. Do 2001 r. ten stary budynek
przemysłowego – rozbudowana wieża silosu,
przemysłowy wykorzystywany był do celów
oszklona szkłem Pilkington Activ
™
Stary obszar przemysłowy w Heilbronn,
Podsumowanie projektu
administracyjnych i magazynowych przez grupę
Tengelmann, do której należy także firma Kaiser.
w pobliżu rzeki Neckar, został niedawno
odmłodzony. Po dwóch latach budowy obiekt
Inspiracja płynąca z kamieni rzeki Neckar
„Am Kaiser’s Turm” (AKT) jest już całkowicie
Po dogłębnym studium nad przebudową tego
odnowiony. Jego architektura robi ogromne
obszaru podjęto decyzję o zleceniu tego zadania
wrażenie, co czyni go kluczowym elementem
architektom z firmy Müller. Zaproponowali oni
nowego Neckarparku. Do tego zabytkowego
projekt, zgodnie z którym pierwotny obszar
obiektu przemysłowego dobudowano kilka
istniejącego budynku miał być trzykrotnie
nowych budynków, w których siedzibę znalazły
powiększony do ok. 14 500 m2. Propozycja objęła
firmy usługowe i handlowe, ożywiające atmosferę
dodanie nowej konstrukcji w postaci dwóch
tego miejsca. Wzrok przykuwa szklany sześcian
dwupiętrowych elips o różnych wymiarach do
na szczycie trzydziestometrowej wieży silosu.
istniejącego stalowo-betonowo-klinkierowego
Wykorzystano w nim szkło samoczyszczące
budynku. Inspiracją dla architektów były kamienie
Pilkington Activ™ z dodatkową powłoką
z rzeki Neckar, których organiczne formy mają na
o właściwościach przeciwsłonecznych.
celu stworzenie przeciwwagi dla istniejącego
obiektu zbudowanego według wytycznych szkoły
Już wcześniej budynek AKT był
Bauhaus. Na najwyższym piętrze elipsy połączone
charakterystycznym punktem miasta. Szczyt
są szklaną konstrukcją, a na pierwszym piętrze
trzydziestometrowego budynku głównego zdobi
konstrukcją membranową na szczycie patia.
Budynek:
Am Kaiser's Turm
Lokalizacja:
Heilbronn, Niemcy
Architekci:
müller.architekten
Wykonawca:
E. + E.K. Haub Familienbesitz
und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
Wiesbaden Niemcy reprezentowana
przez Tengelmann WHG/Bauwesen
Mülheim an der Ruhr, Niemcy
Wykonawca fasady:
MBO GmbH & CoKG,
Obersulm-Sülzbach
Producent szyb zespolonych:
Glaszentrum G.F. Schweikert,
Heilbronn, Niemcy
Zastosowane szkło:
Pilkington Suncool™ HP
Neutral 70/40
Pilkington Suncool™ HP
Neutral 53/40
Pilkington Activ™
Pilkington Optilam™ 12,8
oświetlony czerwony znak handlowy Kaisera,
który od dawna jest cechą wyróżniającą obszar
Projekt elips jest dosyć masywny, z płaską płytą
przemysłowy Heilbronner. Wieża, której budowa
i stalowo-betonowymi podporami. Przed
miała miejsce w latach 1936–1939, była
rozpoczęciem budowy trzeba było wykonać
początkowo otoczona jedynie trzypiętrowym
rozległe wykopy aż do strefy kamieni rzeki
budynkiem przemysłowym z terenem
Neckar. Na zewnętrzną „skórę” obiektu architekci
dostawczym. Budowniczym był Josef Kaiser, syn
postanowili wykorzystać gięte arkusze surowego
założycieli sieci supermarketów, która nosi jego
19
funkcjonalności okna o maksymalnych
wymiarach 1,5 x 3,5 m łączą w sobie kilka cech.
We wnętrzach zastosowano szkło
Pilkington Optilam™ 12,8, aby spełnić wszelkie
wymogi bezpieczeństwa użytkowników budynku.
Wymaganą maksymalną całkowitą
przepuszczalność energii słonecznej na poziomie
40% osiągnięto dzięki zastosowaniu dwóch
szyb przeciwsłonecznych:
Pilkington Suncool™ HP Neutral 70/40
oraz Pilkington Suncool™ HP Neutral 53/40.
Dodatkową zaletą są właściwości samoczyszczące
szkła Pilkington Activ™. Produkt ten ma specjalną
powłokę, która działa dwuetapowo: wykorzystując
proces fotokatalizy, powłoka wchodzi w reakcję
aluminium, które okalają oba owale, a kiedy
z promieniami ultrafioletowymi pochodzącymi
świeci słońce, przypominają lśniące w wodzie
z naturalnego światła w celu rozłożenia
kamienie.
i usunięcia zanieczyszczeń organicznych. Drugi
etap procesu zachodzi w chwili kontaktu szkła
Wieńczący szklany sześcian
z wodą. Dzięki temu, że szkło Pilkington Activ™
Na wieży silosu architekci zastosowali
jest hydrofilowe, woda nie tworzy na nim kropel
ośmiometrowy, dwupoziomowy szklany sześcian,
tylko rozpływa się równomiernie po jego
ze stalowo-szklaną fasadą, w którym mieści się
powierzchni, zmywając zanieczyszczenia.
restauracja widokowa i z którego roztacza się
W porównaniu ze szkłem tradycyjnym woda
przepiękny widok na Heilbronn. Sześcian
wysycha bardzo szybko i nie pozostawia
otoczono oszkloną konstrukcją z filigranowych
brzydkich zacieków. Dla właścicieli obiektu
profili. Celem było osiągnięcie perfekcyjnie
oznacza to oszczędności, gdyż szkło nie wymaga
płaskiego, szklanego bezramowego sześcianu
częstego mycia, zaś użytkownicy mogą do woli
z poprzeczną wentylacją. Oświetlenie nocne
podziwiać widoki Heilbronn i jego winnic.
zapewniają specjalne światła regulowane
systemem RGB wokół wnętrza fasady. System
umożliwia wyświetlanie bogatej gamy kolorów
przy jednoczesnym przyciemnianiu świateł. Cały
wewnętrzny system oświetlenia oparto na diodach
LED, które wytwarzają niewiele ciepła, a tym
samym nie obciążają dodatkowo systemu
klimatyzacji.
Funkcjonalne szkło najnowszej generacji
Zastosowane szkło łączy w sobie walory
estetyczne oraz funkcjonalne. Neutralne oszklenie
zachowuje podstawowe cechy pierwotnego
budynku przemysłowego, wpisanego na listę
obiektów zabytkowych. Z punktu widzenia
20 budynki biurowe
Samoczyszczenie
Bank Sparkasse Graz, Graz, Austria
Austriaccy architekci Szyszkowitz & Kowalski
Podsumowanie projektu
mieli za zadanie zaprojektować nową,
innowacyjną fasadę banku Sparkasse Graz.
Budynek:
Sparkasse Graz
Lokalizacja:
Graz, Austria
Architekci:
Szyszkowitz & Kowalski
Zastosowane szkło:
Pilkington Activ™
Podjęto decyzję o zaprojektowaniu i instalacji
dodatkowej fasady przypominającej wyglądem
rybie łuski.
Celem było utworzenie przestrzeni powietrznej
w obrębie fasady budynku. Budowa i montaż
zostały wykonane przez Bomin Solar Herstellung
i Vertrieb Solartechnischer Anlagen GmbH,
z Lörrach w Niemczech.
Wykorzystanie Pilkington Activ™ – szkła
o właściwościach samoczyszczących umożliwiło
Powierzchnia oszklona wyniosła ogółem 2300 m2.
osiągnięcie doskonałego wyglądu nowej fasady
Wykorzystane szkło Pilkington Activ™ zostało
oraz maksymalne obniżenie kosztów jej mycia.
wzmocnione termicznie i zlaminowane z drugą
szybą z naniesionym sitodrukiem przez Bischoff
Glastechnik w Bretten, Niemcy.
21
Systemy szklane
Kompleks budynków firmy Overgrip,
Zoppè di San Vendemiano, Włochy
Podsumowanie projektu
Budynek:
Siedziba Overgrip SOMEC S.p.A.
Lokalizacja:
Zoppè di San Vendemiano (TV),
Włochy
Architekci:
inż. Giuliano Magnoler
wraz z Artec Studio
Wykonawca fasady:
Somec Spa (grupa Sossai)
Producent szyb zespolonych:
Soglass Srl (grupa Sossai)
Zastosowane szkło:
Pilkington Planar™
10 mm Pilkington Optiwhite™
12 mm Pilkington Optiwhite™
Szkło laminowane low E 66.2
Opracowanie nowego kompleksu dla grupy Sossai
Nowy kompleks budynków Overgrip zawiera
oparto na połączeniu architektury zapewniającej
wyszukany system pionowych zamknięć. System
innowacyjny wygląd z wykorzystaniem
dwupowłokowej fasady z przestrzenią powietrzną
zaawansowanych technologii. Za cel postawiono
o szerokości 800 mm, zapewnia wentylację
sobie osiągnięcie bardziej funkcjonalnej
pomiędzy dwiema powłokami fasady. Powietrze
i synergicznej całości, mającej wzmocnić
z wnętrz cyrkuluje przez szeroką komorę
potencjał produkcyjny grupy, przez przeniesienie
powietrzną, odzyskując uprzednio zużytą energię,
szeregu struktur firmowych do jednej dużej
w celu ogrzania lub klimatyzowania wnętrza.
siedziby.
Zewnętrzna „skóra” fasady dwupowłokowej
wykonana jest w systemie Pilkington Planar™
2
Kompleks obejmuje powierzchnię 35 000 m ,
z hartowanego szkła Pilkington Optiwhite™
z czego połowę zajmują trzy budynki mieszczące
o grubości 12 mm. Wewnętrzna „skóra”
działy produkcyjne i kierownicze. W całym
wykonana jest z szyb zespolonych ze szkła
kompleksie wprowadzono nowe i innowacyjne
hartowanego Pilkington Optiwhite™ o grubości
rozwiązania, będące swego rodzaju
10 mm, przestrzeni powietrznej o szerokości
eksperymentem, który pozwoliłby w przyszłości
20 mm oraz szkła laminowanego low E 66.2.
na zastosowanie ich na skalę przemysłową.
22 budynki biurowe
Dwie ogromne łukowe fasady holu oraz biur
Pilkington Optiwhite™, które dzięki niskiej
sprzedaży i kierownictwa firmy wykonane zostały
zawartości tlenku żelaza zapewnia najlepsze
™
w systemie Pilkington Planar opartym na
parametry pod względem przepuszczalności
mocowaniu punktowym szkła. W fasadach
światła i energii słonecznej.
dwupowłokowych zastosowano szkło
23
24 budynki biurowe
Systemy szklane
Główna siedziba Sage Group plc,
Newcastle nad rzeką Tyne, Anglia
Budynki zostały zaprojektowane i zbudowane
Mądre wykorzystanie szkła
2
Użycie ponad 2250 m laminowanych szyb
™
przez architektów z firmy Ian Darby Partnership
zespolonych w systemie Pilkington Planar ,
oraz akredytowanego instalatora firmę Portal Ltd.
dostarczonych przez Pilkington Building Products
Do zbudowania sześciu oddzielnych pionowych
UK, umożliwiło wykreowanie wspaniałego efektu
ścian szklanych, tworzących jedno ogromne
w jednym z najbardziej energooszczędnych
oszklone atrium w kształcie litery T, wykorzystali
budynków w kraju – międzynarodowej siedzibie
oni system Pilkington Planar™ – wiodący na
firmy Sage Group plc w Newcastle Great Park.
świecie system szklenia mocowanego punktowo.
Podsumowanie projektu
Budynek:
Główna siedziba Sage Group plc
Lokalizacja:
Newcastle, Anglia
Klient:
Sage Group plc
Architekci:
Ian Darby Partnership
Wykonawca fasady:
Portal Ltd
Zastosowane szkło:
Pilkington Planar™
25
Projekt, którego realizacja wymagała
wykorzystania największego ruchomego żurawia
w Wielkiej Brytanii, oparty był na szeregu
pawilonów biurowych połączonych z centralną
przestrzenią atrium. Zgodnie z zamierzeniami
każdy pawilon ma odrębny charakter, jednak
pasuje on jednocześnie do wszystkich budynków
firmy Sage. Atrium, zaprojektowane jako
środowiskowy bufor pomiędzy wszystkimi
przylegającymi do niego pawilonami biurowymi,
dostarcza rozległą wspólną przestrzeń.
Imponująca konstrukcja tworzy centrum całego
kompleksu i otwiera się na dwa zewnętrzne
dziedzińce, a także mieści udogodnienia dla
personelu i stołówkę.
„Zdecydowaliśmy się zastosować system
Pilkington Planar™, ponieważ jest łatwy
w montażu i spełnia najwyższe kryteria
wytrzymałościowe. W projekcie wykorzystano
liczne specjalnie wbudowane otwory
wentylacyjne w podłodze i w powierzchni
przeszklonej, które zasysają świeże powietrze
i wypychają zużyte ku górze, co pomaga stworzyć
umiarkowane środowisko pracy dzięki tzw.
ciągowi kominowemu” – mówi David Shorey,
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie
Portal Ltd.
System szklenia strukturalnego
Pilkington Planar™ może zapewnić kompletną
powłokę szklaną dla konstrukcji budynku bez
potrzeby stosowania tradycyjnych ram lub
słupków. Odpowiednio dobrane szkło współdziała
z systemami zarządzania warunkami otoczenia
wewnątrz budynku. Ma ono stworzyć optymalne
środowisko pracy, w zimie redukując utratę ciepła
na zewnątrz, a latem ograniczając
przepuszczalność energii słonecznej przez szyby
do środka. Wspomagane jest przez wysokopoziomowe otwory wentylacyjne jako dodatkowy
mechanizm chłodzący.
26 budynki biurowe
02
rozdział
instytucje akademickie
Rosja, Moskwa
Szklane atrium Międzynarodowego Uniwersytetu
Moskiewskiego
28
Izolacja cieplna
Szklane atrium Międzynarodowego Uniwersytetu
Moskiewskiego, Moskwa, Rosja
Podsumowanie projektu
Budynek:
Uniwersytet Moskiewski
(rekonstrukcja)
Lokalizacja:
Moskwa, Rosja
Architekci i projektanci:
Alexander Loktev, „ARS”
(ZAO „MosPromStroy”)
Generalny wykonawca:
ZAO „MosPromStroy”
Projekt i budowa szklanego
dachu:
OOO „Sibir”
Elektrycznie ogrzewane szyby
zespolone:
OAO „MosAvtoSteklo”
Zastosowane szkło:
6 mm Pilkington K Glass™
10 mm i 3 mm
Pilkington Optifloat™ Bezbarwny
Międzynarodowy Uniwersytet Moskiewski,
Wykonano około 400 szyb zespolonych o różnych
założony w 1992 r., jest pierwszą rosyjską
wymiarach i kształtach (trapezy i trójkąty)
niepaństwową placówką edukacyjną. Prowadzi
o całkowitej powierzchni 700 m2. Każda szyba
sześć wydziałów, cztery magisterskie i dwa
zespolona miała unikatowy kształt i wymiary,
podyplomowe, kształcące około 1700 studentów.
aby dostosować się do krzywizny dachu. Szyby
zespolone ogrzewane elektrycznie składają
Rekonstrukcja – Szklany dach atrium
się z zewnętrznej tafli hartowanego szkła
Dwa lata temu podjęto decyzję o rekonstrukcji
Pilkington Optifloat™ Bezbarwnego o grubości
starego budynku i budowie nowego, przyległego
10 mm zlaminowanego z hartowanym szkłem
do niego. Zwiększyło to powierzchnię kompleksu
Pilkington K Glass™ o grubości 6 mm oraz
2
uniwersyteckiego do 14 800 m . W celu
wewnętrznej szyby laminowanej z dwóch szyb
połączenia tych dwóch budynków i wykorzystania
Pilkington Optifloat™ Bezbarwnych o grubości
otwartej przestrzeni zbudowano atrium ze
3 mm.
szklanym dachem.
Jasny i słoneczny dziedziniec dla studentów
Elektrycznie ogrzewane szkło dachowe wybrano
Kiedy burmistrz Moskwy Jurij Łużkow, honorowy
z dwóch powodów. Po pierwsze, dach nachylony
profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, po raz
jest pod kątem 1,5 do 5 stopni do poziomu.
pierwszy odwiedził nowo zbudowane atrium, był
Po drugie obliczone obciążenie śniegiem wynosi
pod wrażeniem jego funkcjonalności i ilości
2
720 kg/m . Stąd też wybrano dach ogrzewany,
przestrzeni dostępnej dla studentów, co osiągnięto
który pozwoli na topnienie śniegu, co z kolei
dzięki zastosowaniu szkła.
pozwoli na dopływ naturalnego światła do atrium
także w okresie zimowym.
Nowe atrium nadało Uniwersytetowi
W celu spełnienia wymogów projektowych
Moskiewskiemu nowoczesny wygląd oraz
i funkcjonalnych wyprodukowano specjalnie
zapewniło studentom jasną i słoneczną przestrzeń
zaprojektowane szyby zespolone ze szkła
do nauki i wypoczynku.
niskoemisyjnego Pilkington K Glass™, z twardą
powłoką przewodzącą.
28 instytucje akademickie
03
rozdział
centra kultury
Brazylia, São Paulo
Centrum Kultury Ohtake
30
Finlandia, Turku
Muzeum Sztuki Turku, renowacja i rozbudowa
32
Ochrona przed słońcem
Centrum Kultury Ohtake, São Paulo, Brazylia
Podsumowanie projektu
Budynek:
Centrum Kultury Tomie Ohtake
Lokalizacja:
São Paulo, Brazylia
Architekt:
Ruy Ohtake
Wykonawca:
Método Engenharia
Zastosowane szkło:
Pilkington Suncool™
Nowe centrum kultury w São Paulo łączy
Wielki hol zaprojektowano niewątpliwie w myśl
sztukę, kulturę, biznes i rekreację
koncepcji „przestrzeni urbanistycznej”
Podróżujący ulicą Faria Lima w Pinheiros, w São
o różnorodnych funkcjach. Kawiarnia i restauracja
Paulo, w kierunku modnego Alto de Pinheiros,
znajdują się na tyłach holu. Mieszczą się tu trzy
z pewnością zauważą sześciokondygnacyjny
sale wystawowe, jedna sala wideo, atelier
biurowiec o niezwykłej formie odwróconego
o nazwie Banedixt oraz stoisko z książkami
trapezu, który jest jednym z najnowocześniejszych
i czasopismami Banca Jardins by Ciro. W tym
budynków w mieście.
miejscu znajduje się również wejście do biurowca
i przyszłego 22-piętrowego budynku. Windy, biura
Inną budowlą na tym obszarze, o pofalowanej
i toalety znajdujące się w obiekcie dostosowane
fasadzie, prowadzącą do ulicy Faria Lima Avenue
są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
i małego przejścia łączącego ją z Pedroso de
Morais Avenue, jest Instytut Tomie Ohtake,
najnowsze centrum kultury w mieście.
Obiekt został opracowany przez firmę
Laboratórios Aché, która, projektując biurowiec,
umieściła w nim również centrum kultury i sale
konferencyjne. Projekt powierzono architektowi
Ruy Ohtake. Długoletnie doświadczenie
w opracowywaniu projektów, jakim może się
poszczycić rodzina Ohtake, zyskało uznanie
poprzez nadanie budynkowi nazwy Ohtake,
a centrum kultury Instytutu Tomie Ohtake.
W listopadzie 2004 r. projekt otrzymał jedną
z sześciu nagród w dziedzinie architektury
przyznawanych co dwa lata w Buenos Aires.
Naturalne oświetlenie
W projekcie użyto 12 000 m2 szkła, w większości
laminowanego wysokoefektywnego szkła
Pilkington Suncool™. Przy wejściu do centrum
szklane drzwi otwierają się automatycznie,
ukazując oszklony hol recepcji o długości 70 m,
szerokości 12 m i wysokości 10 mm. Dzięki
takiemu wykorzystaniu przeszkleń budynek
wypełniony jest naturalnym światłem.
30 centra kultury
31
Systemy szklane
Muzeum Sztuki Turku, renowacja i rozbudowa,
Turku, Finlandia
Podsumowanie projektu
Budynek:
Muzeum Sztuki Turku
Lokalizacja:
Turku, Finlandia
Klient:
Miasto Turku
Architekci:
LPR-arkkitehdit Oy Ola Laiho,
Tiitta Itkonen, architekci SAFA
Projekt konstrukcji:
Narmaplan Oy
Generalny wykonawca:
Rozbudowa:
Jalora Planarian Oy
Renowacja:
NCC Rakennus Oy,
Iittalan Kivijaloste Oy
Zastosowane szkło:
System Pilkington Planar™
10 mm Pilkington Optifloat™
Bezbarwny
i 6 mm Pilkington K Glass™
32 centra kultury
W roku 1885 Stowarzyszenie Sztuki w Turku
które trudno było czyścić i utrzymywać
otrzymało pomoc finansową od nieznanego
w odpowiednim stanie. Przestrzenie
ofiarodawcy na budowę muzeum sztuki. Później
wykorzystywane do przechowywania i ekspozycji
odkryto, że dotacja pochodziła od dwóch braci,
nie spełniały wymogów nowoczesnego muzeum
przedsiębiorców Ernsta i Magnusa Dahlström.
pod względem warunków cieplnych,
W 1899 r. ogłoszono dwuetapowy konkurs na
wilgotnościowych oraz oświetlenia. Poza tym
budowę muzeum, który wygrał Gustaf Nyström.
wnoszenie i wynoszenie dzieł sztuki było
Ceglany obiekt z granitową oblicówką ukończony
znacznie utrudnione, a udogodnienia dla osób
został w 1904 r.
niepełnosprawnych praktycznie nie istniały.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na
Dziesięć lat później, w trakcie budowy drogi
ścianach zewnętrznych górnych sal wystawowych
dojazdowej na podziemny parking dla pojazdów
pojawiły się uszkodzenia spowodowane wilgocią.
obsługujących muzeum, rozpoczęto renowację
Pomimo napraw problem nadal występował aż do
obiektu. Oprócz dojazdu dobudowano również
końca lat dziewięćdziesiątych. Ponadto pojawił
rampę załadunkową i urządzenia do przeładunku
się problem cieknących świetlików dachowych,
oraz przechowywania dzieł sztuki.
Architekt zaplanował przezroczystą, delikatną
Od poziomu piwnicy poprowadzono szyb klatki
konstrukcję naziemną, która uwypukliłaby
schodowej i windy sięgający aż do stalowo-
architekturę kamiennej budowli. Ze względu na
-szklanej wieży, tworząc połączenie korytarzem
doskonałe parametry termiczne i efektywność
z dwoma piętrami wystawowymi i piwnicą.
energetyczną wybrano szyby zespolone
Projekt rozbudowy ma na celu kontynuację
™
w systemie Pilkington Planar wykonane ze
pierwotnej symetrii zastosowanej przez Gustafa
szkła Pilkington Optifloat™ Bezbarwnego
Nyströma. Szyb windy biegnie pod ziemią
™
i Pilkington K Glass .
wzdłuż osi budynku. Zlokalizowano go obok
podziemnego podjazdu. Klatka schodowa służąca
jako droga ewakuacyjna została zbudowana
symetrycznie do windy.
33
Obecnie zwiedzający mają możliwość porównania
pierwotnej budowli i jej stylu architektonicznego
z nową oszkloną częścią obiektu. Jest to
doskonały przykład połączenia dawnej
i nowoczesnej architektury.
34 centra kultury
04
rozdział
obiekty użyteczności publicznej
Francja, Martigues
Rozbudowa biblioteki multimedialnej Louisa Aragona
36
Ochrona
przed ogniem
Rozbudowa biblioteki multimedialnej Louisa Aragona,
Martigues, Francja
Podsumowanie projektu
Budynek:
Biblioteka multimedialna
Louisa Aragona
Lokalizacja:
Martigues, Francja
Inwestor:
Miasto Martigues
Architekt:
Emile Pamart,
Mitre les Remparts
Biuro projektowe:
BET bezpieczeństwo pożarowe
SSI HELIATEC
Przetwórca szkła:
Comptoir Nimois du Verre,
Garons
Powierzchnia szkła:
500 m2 ścianek działowych
Zastosowane szkło:
Pilkington Pyrostop™ 30-10
o grub. 15 mm
Biblioteka Louisa Aragona została wzniesiona
Modularna konstrukcja oraz gra poziomów
25 lat temu. Od tamtej pory znacząco wzrosła
i pustych obszarów umożliwiły stworzenie bardzo
liczba korzystających z niej osób, w związku
różnorodnych przestrzeni i brył. Architekt
z czym budynek wymagał remontu i zwiększenia
zdecydował o całkowitej transparentności wnętrz,
powierzchni o 1400 m2.
aby uwypuklić ich wizualne walory i otworzyć je
na zewnątrz.
Biblioteka usytuowana jest na wyspie, pomiędzy
dwoma kanałami. Ta miniaturowa „Wenecja”
Wybór szkła
podlega przepisom urbanistycznym określającym
Do projektu wybrano szkło Pilkington Pyrostop™,
boczną linię zabudowy i ograniczenia wysokości,
ponieważ spełniało ono wymagania architekta
które doprowadziły do opracowania liniowej
oraz dwa konieczne warunki: przezroczystość
rozbudowy obiektu.
i bezpieczeństwo. Doceniono również parametry
ognioodporne tego typu szkła ze względu na fakt,
Należało nie tylko ponownie przemyśleć całość
że zarówno podłogi, jak i framugi drzwi i okien
wewnętrznej struktury budynku, ale również
w budynku wykonane są z drewna.
dostosować ją do rozwijających się narzędzi
cyfrowych i środków komunikacji komputerowej.
Wybrano pojedyncze szkło
Wreszcie należało unowocześnić budynek,
Pilkington Pyrostop™ 30-10 o grubości 15 mm
zwracając szczególną uwagę na lokalne przepisy
(30 minut szczelności i izolacyjności ogniowej*)
przeciwpożarowe.
mocowane w drewnianych ramach, które spełniało
wymagania ochrony przeciwpożarowej. Ten
Dla architekta, Emile Pamart, celem było
rodzaj szkła zapewnia również dobrą izolacyjność
zapewnienie maksymalnie otwartych przestrzeni
termiczną, pozwalającą uniknąć rozprzestrzeniania
pracy, aby osiągnąć lepszą komunikację pomiędzy
się pożaru do innych pomieszczeń budynku
różnymi funkcjami w budynku, wokół dużego
wskutek promieniowania cieplnego.
centralnego patio.
* Szczelność ogniowa – zdolność
elementu oddzielającego do
powstrzymania ognia według
określonych kryteriów
dotyczących jego rozpadnięcia
się, wystąpienia dziur, pęknięć
i szczelin oraz płomieni od strony
nie objętej pożarem.
Izolacyjność ogniowa – zdolność
szklanych przegród lub drzwi do
ograniczenia średniego wzrostu
temperatury po stronie nie objętej
pożarem do maksymalnie 140°C
oraz w każdym dowolnym
punkcie do temperatury nie
wyższej niż 180°C.
36 obiekty użyteczności publicznej
05
rozdział
budownictwo mieszkaniowe
Australia, Złote Wybrzeże
Canal Housing Development
38
Szwajcaria, Stoos
Restauracja na szczycie góry
40
Australia, MacMaster’s Beach
Szklany dom wśród drzew
42
Szwajcaria, Górna Dolina Frick
Dom pogodnej starości i domy opieki
45
Australia, Adelajda
Watkins Residence
46
Polska, Warszawa
Zespół Mieszkaniowy Cameratta
48
Ochrona przed słońcem
Canal Housing Development, Wyspa Ephraim,
Złote Wybrzeże, Australia
Gra światła
Podsumowanie projektu
Budynek:
Canal Housing Development
Lokalizacja:
Złote Wybrzeże, Australia
Architekt:
Mirvac HPA
Deweloperzy:
Mirvac i Lewis Land Group
of Companies
Wykonawca:
Mirvac Constructions
Konstruktor:
Robert Bird & Partners
Producent przeszkleń:
Lidco, Hennessy Glass &
Aluminium, Hughes & Hessy,
Bradnam
Zastosowane szkło:
Pilkington EverGreen™
Pilkington Szkło Ornamentowe
Satinlite™ (łazienki przylegające
do pokojów)
Pilkington Optifloat™ Opal
(łazienki)
Odradzające się australijskie Złote Wybrzeże
HPA, spółka architektoniczna firmy Mirvac,
zdaje się pękać w szwach od osób wspinających
zaproponowała fascynujący wachlarz stylów
się po szczeblach awansu społecznego. Wyspę
i rozwiązań architektonicznych. Wiodący
Ephraim (o wartości 545 milionów dolarów)
architekci w ramach badań nad projektem rozbili
zalicza się do najlepszych inwestycji
obozowisko na wyspie, pragnąc dzięki temu lepiej
mieszkaniowych. Ta dwunastohektarowa wyspa
poznać elementy terenu, usytuowanie oraz
została zamieniona przez HPA, spółkę
dominujące kierunki wiatru.
architektoniczną Mirvac Developers, w kompleks
najwyższej klasy, pełnych światła apartamentów
Trudno oprzeć się pokusie spędzenia weekendu
i pawilonów zlokalizowanych nad samą wodą.
na wyspie. Na jej obszarze znajduje się 21 willi,
14 domów na plaży oraz 348 apartamentów, które
Lewis Land i grupa Mirvac w 2001 r. założyli
zamieszkuje około 600 mieszkańców. Przystań
spółkę joint venture, której celem było
ze 115 stanowiskami zapewnia miejsca do
wykorzystanie pełnego potencjału wyspy Ephraim,
cumowania jachtów i łodzi motorowych.
jako pierwszorzędnego nadbrzeżnego terenu
mieszkalnego.
sala gimnastyczna, baseny z hydromasażem,
W projekcie uwzględniono obiecujące walory
sauny, łaźnie parowe, ogrzewany kryty basen
wyspy oraz opracowano go w zgodzie
o długości 25 m, basen odkryty, brodzik dla
z naturalnymi atrybutami terenu. Prawie jedną
dzieci, teren do grillowania oraz tarasy do kąpieli
trzecią obszaru wyspy stanowią lasy
słonecznych. Trudno jest więc rozstać się z tym
namorzynowe, chronione przed zabudową
miejscem.
i zagospodarowaniem.
38 budownictwo mieszkaniowe
Do innych atrakcji należy w pełni wyposażona
Ukształtowanie terenu i obszary wspólne są cechą
dominującą wyspy i zajmują ponad 75% jej
całkowitej powierzchni. Wydmowy ekosystem
wyspy został możliwie najwierniej odtworzony,
podczas gdy ekosystem namorzynowy, stanowiący
jedną trzecią powierzchni, jest chroniony przed
zagospodarowaniem.
Wille i mieszkania zaprojektowano
z zastosowaniem zasady maksymalnego
wykorzystania światła naturalnego we wnętrzach.
Wille mają dziedzińce wykorzystujące pomysł
ruchomych ścianek, w których wykorzystano
barwione w masie szkło Pilkington EverGreen™
pomagające efektywnie w ochronie przed
słońcem. Ten rodzaj szkła ma również walory
estetyczne, które kontrastują z pozbawionymi
ozdób białymi ścianami, naturalnymi materiałami
i wykończeniem.
Dzięki oknom i drzwiom przesuwnym, które
mogą być otwierane bez względu na kierunek
wiatru i pogodę, zapewniono ciągłość szklanej
fasady. Te elementy są oszklone na całej
wysokości i wyposażone od zachodniej strony
budynku w elektronicznie sterowane, szklane
żaluzje.
Doboru materiału do projektu dokonano w sposób
bardzo pomysłowy, dzięki czemu wyróżnia się on
od innych. Przykładowo ściany przyległych do
pokojów łazienek wykonano w całości ze szkła
Pilkington Texture Glass o grubości 6 mm
(hartowanego dla zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowania), co pozwoliło nie tylko na dostęp
światła dziennego do łazienek, ale również, dzięki
niewielkiej grubości szkła, pozwoliło uzyskać
cenną przestrzeń użytkową, większą niż
w przypadku tradycyjnych ścian pełnych.
Główną atrakcją wyspy Ephraim jest standard
architektury, wcześniej nieosiągalny na taką skalę
w tej części świata, oraz przyjemne, eleganckie
i lekkie wnętrza.
39
Izolacja cieplna
Restauracja na szczycie góry, Stoos, Szwajcaria
Podsumowanie projektu
Budynek:
Gipfelrestaurant Fronalpstock
Stoos, Szwajcaria
Lokalizacja:
Stoos SZ, Szwajcaria
Architekci:
Architektur & Ingenieurbüro
Christoph Breu, Rickenbach,
Szwajcaria
Wykonawca fasady:
Fensterfabrik Von Euw
Rothenthurm SZ, Szwajcaria
Producent szyb zespolonych:
Pilkington Glas AG, Wikon,
Szwajcaria
Zastosowane szkło:
Pilkington Insulight™ Therm
Ug 1,0 W/m2K (EN)
szyba zewnętrzna:
8 mm Pilkington Optifloat™
Bezbarwny
szyba wewnętrzna:
Pilkington Optilam™ Therm 8,8
40 budownictwo mieszkaniowe
W roku 1997 pożar wywołany piorunem zniszczył
nią piętrem z drewna, połączono z dużą ilością
restaurację we Fronalpstock Stoos, uzdrowisku
przeszkleń. Pomysł architekta opierał się na
położonym na szczycie góry. W tym samym
potrzebie zapewnienia dużej ilości naturalnego
miejscu niedawno zbudowano nową nowoczesną
światła w pomieszczeniach wychodzących na
restaurację. Dzięki temu kurort zyskał na
wszystkie strony budynku.
atrakcyjności, a w oczekiwaniu na zwiększoną
liczbę gości zbudowano również nowe wyciągi:
Gości zachwyca niezwykle malowniczy widok
gondolowy i krzesełkowy.
górskiego krajobrazu, rozciągający się ze
szklanego tarasu. Fasady wschodnia i zachodnia
Uzdrowisko Fronalpstock Stoos zlokalizowane
są w całości oszklone od podłogi do sufitu, dzięki
jest na imponującej wysokości 1900 m n.p.m.
czemu cały obiekt skąpany jest w świetle od
i oferuje zapierające dech w piersiach
wschodu do zachodu słońca. Od strony północnej
panoramiczne widoki na 11 jezior i otaczające je
zbudowano dwukondygnacyjne atrium, w całości
górskie krajobrazy. To właśnie było wyzwaniem
ze szkła, co pozwoliło uzyskać nieprawdopodobne
dla architekta zarówno od strony projektu, jak
widoki z parteru i górnego piętra na kotlinę
i samej budowy.
Schwyz i jej widowiskową panoramę.
Pomysł na projekt
Cechy szczególne i szkło
Nową restaurację zaprojektowano tak, aby
Do transportu materiałów budowlanych niezbędna
zapewnić przytulną atmosferę i odpowiednią
okazała się budowa kolejki linowej. Budynek
powierzchnię dla 300 gości, w samej restauracji
zbudowano w rekordowym czasie ośmiu miesięcy
i na tarasie. Tradycyjny sposób budowy, z piwnicą
i restauracja na szczycie została otwarta dla gości.
wykonaną z żelbetonu oraz znajdującym się nad
Ze względu na położenie na szczycie góry,
restauracja wystawiona jest na działanie silnych
śniegiem, podczas gdy rama drewniana od środka
wiatrów, których prędkość może dochodzić nawet
daje uczucie przytulności jakiego oczekujemy
do 150 km/h. Pomimo znacznie wysuniętego
od górskiej chaty.
balkonu śnieg i deszcz z dużą siłą uderzają
w zachodnią fasadę (patrz: zdjęcia zimowe).
Podsumowanie
Ten znaczący wpływ warunków atmosferycznych
Założony cel został osiągnięty, a goście są pod
jest jedyny w swoim rodzaju i trudno było to
dużym wrażeniem tego miejsca. W szczycie
przewidzieć.
sezonu w porze lunchu wydaje się tu 1000
posiłków. Przy dobrej pogodzie warto się wybrać
Aby przeciwdziałać obciążeniom spowodowanym
do kurortu Fronalpstock Stoos.
wiatrem i śniegiem w okresie zimowym
architekt i developer wybrali szyby
Pilkington Insulight™ Therm w ramach
z drewna i metalu, wykonane ze szkła
Pilkington Optifloat™ o grubości 8 mm, komory
o szerokości 12 mm wypełnionej kryptonem oraz
szkła Pilkington Optilam™ Therm 8,8. Całkowita
grubość szyb zespolonych wyniosła więc 28 mm,
zaś wartość U według EN to 1,0 W/m2 K. Szyby
o wysokości od podłogi do sufitu, trzeba było
wzmocnić przez zastosowanie drewnianych żeber.
Metalowa okładzina zapewnia odpowiednią
ochronę przed wiatrem i nawiewanym przez niego
41
Samoczyszczenie
Szklany dom wśród drzew, MacMaster’s Beach, Australia
Szklany dom wśród drzew, usytuowany na
Podsumowanie projektu
MacMaster’s Beach na północno-środkowym
wybrzeżu Nowej Południowej Walii,
zaprojektowano, aby maksymalnie wykorzystać
nadzwyczajne otoczenie nadbrzeżnego lasu.
Architekt Malcolm Carver, kierowany chęcią
zapewnienia atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego
budynku i widoku na ocean, wybrał szkło
o właściwościach samoczyszczących
Pilkington Activ™. Pozwoliło to nie tylko
maksymalnie zredukować konieczność mycia,
lecz również utrzymać szklaną fasadę w stanie
idealnym pomimo trudnego otoczenia morskiego
i leśnego.
Założenia
© Eric Sierens
Budynek:
Glass Tree House
(szklany dom wśród drzew)
Lokalizacja:
MacMaster’s Beach, wybrzeże
północno-środkowe, Nowa
Południowa Walia, Australia
Architekt:
Malcolm Carver współzałożyciel
Scott Carver
Zastosowane szkło:
Pilkington Activ™
„Według założeń projektowych należało stworzyć
dom na plaży, którego konieczność konserwacji
byłaby minimalna przy budżecie zapewnianym
przez dwie rodziny” – pisze Malcolm Carver.
Teren, na którym został zbudowany, to rozległe
się z niego widok na ocean był możliwie
środowisko naturalne nadbrzeżnego buszu
najlepszy, a on sam współgrał z otoczeniem
sąsiadujące z Parkiem Narodowym Bouddi,
i wymagał minimalnych zmian w otaczającym
godzinę jazdy na północ od Sydney. Projekt miał
go środowisku leśnym.
uwypuklić i odzwierciedlić widok otaczających
© Eric Sierens
Dom został tak zaprojektowany, aby roztaczający
42 budownictwo mieszkaniowe
W przypadku wykończeń zewnętrznych
szczególnie istotne było maksymalne obniżenie
kosztów malowania oraz mycia okien i dostępu
do nich. W rezultacie zastosowano nawierzchnię
cynkowaną dla stalowej ramy konstrukcyjnej,
zaś w przypadku okien – szkło samoczyszczące
Pilkington Activ™.
dom ogromnych drzew. Stalowa rama spełnia
przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
budowli leśnych. Została ocynkowana, dzięki
czemu pasuje do koloru eukaliptusów.
Projekt
Przewodni motyw budynku jest współczesny,
z projektem otwartego planu piętra i ogromnymi
oknami, mającymi uchwycić całą perspektywę
i wyeliminować bariery pomiędzy wnętrzem
i otoczeniem.
Koszt
nałożył na projekt konieczność respektowania
zarówno początkowych nakładów kapitałowych,
jak i kosztów wynikających z późniejszych
długofalowych kosztów konserwacji. Już na
© Eric Sierens
Cel dotyczący minimalnych kosztów utrzymania
początku konieczność regularnego mycia okien
spowodowałaby, że założony cel pozostałby
niespełniony.
43
© Eric Sierens
Wnioski
Na dolnej i górnej kondygnacji całkowicie
przeszklonego domu na plaży zastosowano
szkło o właściwościach samoczyszczących
Pilkington Activ™. Architekt Malcolm Carver
określa ten typ szkła jako „fenomenalne”. „Nigdy
nie musieliśmy go myć, pomimo lokalizacji tuż
przy oceanie, gdzie występują wiatry i mgły
© Eric Sierens
niosące ze sobą sól morską. Oprócz tego
44 budownictwo mieszkaniowe
z otaczających eukaliptusów spadają różne
zmywa to wszystko do czysta – okna zawsze
szczątki i żywica, a także ptasie odchody i inne
wyglądają tak, jakby przed chwilą zostały umyte”
zabrudzenia, ale pierwszy nadchodzący deszcz
– mówi Malcolm Carver.
Samoczyszczenie
Dom pogodnej starości i domy opieki,
Górna Dolina Frick, Szwajcaria
Stowarzyszenie na rzecz Opieki nad Osobami
słonecznego w ciągu dnia oraz chłodnych
Starszymi w Górnej Dolinie Frick (VAOF)
temperatur nocą. Wymogi te zostały spełnione
prowadzi dwa domy opieki w miejscowościach
dzięki wykorzystaniu szyb zespolonych
Frick i Laufenburg. Ośrodek we Frick został
Pilkington Insulight Activ™ Sun 54/33 (szkło
niedawno powiększony poprzez dobudowanie
o właściwościach samoczyszczących z powłoką
mieszkań dla osób starszych.
chroniącą przed słońcem). Ogółem użyto 450 m2
szkła Pilkington Insulight Activ™. Cała
Przyjazny dla środowiska budynek o optymalnym
konstrukcja szklana ma wartość Ug wynoszącą
rozkładzie przestrzennym został zaprojektowany
1,0 W/m2K (z wyłączeniem ram, przy wypełnieniu
przez Walker Architekten AG. Szczególną uwagę
szyb kryptonem).
zwrócono na integrację nowego obiektu
z istniejącym terenem mieszkalnym.
Fasadę z drewna i metalu wykonała firma
4B Fenster AG. Każdy z 81 prefabrykowanych
Zaprojektowano ogółem 28 mieszkań. Kształt
elementów składa się z dużej, masywnej części
obiektu spowodował, że część mieszkalna
przeszklonej i małego skrzydła wentylacyjnego.
wychodzi na południowy zachód. Strona
Przeszklenie zamontowano po założeniu ram
północno-wschodnia została zaplanowana jako
okiennych na terenie budowy. Około połowa
strefa gospodarcza i wyjść ewakuacyjnych.
z tych okien jest sterowana elektronicznie
Podsumowanie projektu
Budynek:
Dom pogodnej starości
i domy opieki
Lokalizacja:
Frick AG, Górna Dolina Frick,
Szwajcaria
Architekci:
Walker Architekten AG,
Christoph Rufle, Brugg,
Szwajcaria
Producent okien:
4B Fenster AG, Hochdorf,
Szwajcaria
Producent szyb zespolonych:
Pilkington Glas AG, Wikon,
Szwajcaria
Zastosowane szkło:
Pilkington Insulight Activ™
Sun 54/33
(zaawansowany system WindowMaster). Dzięki
Ważnym celem było zaprojektowanie budynku
temu można było spełnić szereg wymogów, takich
w taki sposób, aby naturalne światło mogło
jak chłodzenie nocne. W pierwszym sezonie
przenikać do mieszkań, a jednocześnie widoczny
letnim połączenie szkła chroniącego przed
był park krajobrazowy. Udało się to osiągnąć
słońcem i naturalnego chłodzenia nocą działało
dzięki szklanej fasadzie rozciągającej się od
bardzo sprawnie. Przed regulacją ustawień
podłogi do sufitu.
sterowania temperatura w korytarzu nigdy nie
przekroczyła 23°C, nawet w upalne letnie dni.
W celu oszacowania przepuszczalności energii
słonecznej do wnętrz przeprowadzono szeroko
Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu
zakrojoną symulację klimatyczną. Założeniem
zaawansowanej technologii szklenia i sprawdzo-
było osiągnięcie zmniejszonego promieniowania
nemu systemowi sterowania osiągnięto przyjemną
dla mieszkańców temperaturę pokojową bez
konieczności stosowania drogiej i energochłonnej
klimatyzacji.
45
Samoczyszczenie
Watkins Residence, Adelajda, Australia
Pełne wykorzystanie potencjału
Podsumowanie projektu
Budynek:
Watkins Residence
Lokalizacja:
Adelajda, Australia
Klient:
Chris Watkins i Lisa Bishop
Architekt:
Chris Watkins
Wykonawca:
Chris Watkins / Joe Watkins
Konstruktor:
Wallbridge & Gilbert
Producent przeszkleń:
Construction Glazing
Zastosowane szkło:
Pilkington Activ Optilam™ 10,4
Pilkington Optilam™ I
Mleczny 10,4
46 budownictwo mieszkaniowe
™
Dzieło Watkinsa to modelowy przykład
Pilkington Activ szkła o właściwościach
powściągliwości. W przeciwieństwie do niego
samoczyszczących
projekty wielu domów na wzgórzach Adelajdy
Adelajda, znana z organizowanego tu festiwalu
zdają się być wzięte wprost z filmu „Dźwięki
sztuki, patronuje również progresywnym trendom
muzyki”. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby nagle
w architekturze. To dość trudna rola, nawet
pojawiła się tu śpiewająca i tańcząca rodzina
w sprzyjających okolicznościach. Dobry klient
Von Trapp. Domy w stylu Glockenspiel
jest stale poszukiwany i ciągle stanowi towar
z cukierkowym wykończeniem niezbyt pasują do
deficytowy, dlatego też Chris Watkins skorzystał
atmosfery Australii, podobnie jak samej Adelajdy.
z okazji możliwości zaprojektowania swojego
Dom Watkinsa natomiast nie powiela tego stylu.
własnego domu na zielonych stokach góry
Osmond.
Zaprojektowany dla rodziny, obiekt ten
charakteryzuje się elastycznym rozplanowaniem
W rezultacie powstał prosty i nieskomplikowany
kondygnacji. Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej
obiekt. Od ulicy widać jego anonimową, niemal
uwagi przykuwa oszklona od podłogi po sufit
pozbawioną ozdób fasadę. Wydaje się, że nie
północna elewacja, która wprowadza żywy obraz
włożono wiele wysiłku w dekorację budynku.
trawiastych zboczy i rozciągającego się dalej
Aczkolwiek, po bliższym przyjrzeniu się
oceanu. Pokoje podzielono dużymi taflami szkła
miedzianej elewacji, która już pokryła się
Pilkington Optilam™ I Mlecznego 10,4
intrygującą patyną, można odkryć zdobienia
z półprzezroczystą mleczną folią, które chowają
przypominające łuski ryby lub stworzenia
się w zagłębienia ścian, eliminując ściany
pełzającego. Projekt zajmuje skromną przestrzeń,
murowane i tworząc poczucie większej
w minimalnym stopniu zakłóca harmonię terenu,
przestrzeni. Surowe betonowe ściany stanowią
a niska linia dachu ma niewielki wpływ na jego
muskularną krawędź, dopasowaną do wyrazistych
sąsiedztwo.
stalowych części położonych poniżej.
„To wszystko ma bardzo staromodny charakter.
Niewiele osób ma szansę wybudować swój własny
dom. To właśnie ciekawi mnie jako architekta
– samo tworzenie obiektu. To daje ogrom informacji
o projektowaniu. Jeśli istnieje fizyczna więź
z materiałem i jego zrozumienie, projektowanie
wychodzi znacznie lepiej. Absolwenci architektury
często nie dotknęli nigdy kawałka stali ani nie
Watkins postrzega dom jako ciąg dalszy swojego
poczuli płynnej konsystencji betonu. To był
romansu z otwartym planem, nieformalną
dodatkowy powód, dla którego zafascynowała mnie
przestrzenią użytkową modernizmu. W tym
wiedza o szkle samoczyszczącym” – przyznaje
względzie światło naturalne jest świetnym
Watkins.
doradcą, podobnie jak względy środowiskowe.
„Najprościej rzecz ujmując, o to właśnie chodzi
W kwestii przeszkleń Watkins zwrócił się
w całym projekcie. Pod względem technicznym
o konsultację techniczną do firmy Pilkington.
nasz budżet był dość oszczędny, więc projekt
Zarówno dla architektów, jak i dla klientów szkło
skupiał się na wykorzystaniu dostępnych
Pilkington Activ™ było niezwykłym odkryciem,
i niedrogich technologii i materiałów”.
gdyż mycie okien od zewnątrz może być
niebezpieczne, pracochłonne i kosztowne.
Dom ten, ukończony przez ojca i syna,
„Miałem wątpliwości, czy faktycznie pozostanie
jest kontynuacją najznamienitszych tradycji
czyste, lecz Pilkington Activ™ rzeczywiście
uporządkowanej i przemyślanej sztuki budowlanej
spełnił swoje obietnice” – mówi Watkins.
i elegancji. Na potencjalnie śliskim wzgórzu
obiekt ten wykazuje niezwykłą przyczepność.
W celu maksymalnego wykorzystania naturalnego
światła elewacje wschodnią i południową
oszklono, aby wprowadzić kontrolowaną ilość
światła do łazienki i kuchni na poziomie podłogi.
47
Systemy szklane
Zespół Mieszkaniowy Cameratta, Warszawa, Polska
Podsumowanie projektu
Budynek:
Eko-Park Cameratta
Lokalizacja:
Warszawa, Polska
Klient:
Eko-Park S.A.
Architekci:
Bulanda, Mucha – Architekci,
arch. Andrzej Bulanda,
arch. Włodzimierz Mucha
Generalni wykonawcy:
Mitex, Kajima
Przeszklenia ze szkła
profilowego:
Polring-Glass
Producent szyb zespolonych:
Pilkington IGP
Zastosowane szkło:
Pilkington Profilit™
Pilkington Insulight™ Protect
48 budownictwo mieszkaniowe
Na warszawskim Mokotowie w sąsiedztwie
kondygnacji, a powstałe obiekty cechuje duża
zielonych pól mokotowskich powstał zespół
ilość zieleni, którą widać we wszechobecnych
budynków mieszkalnych „Cameratta”. Jest to
starodrzewach i ogrodach. Fragmenty elewacji,
kolejna część inwestycji znanej pod nazwą
gdzie zastosowano ściany licowane szarą cegłą,
Eko-Park. Plan urbanistyczny całego terenu
są nawiązaniem do przedwojennych
wykonała pracowania APA Kuryłowicz, która
modernistycznych budynków. Na modernizm
została jednocześnie generalnym projektantem
wskazują również takie detale, jak np. spiralne
całego osiedla Eko-Park. Kolejne zespoły
schody na tarasy.
mieszkaniowe zostały jednak zaprojektowane
przez różne pracownie. Etap A2 nazwany
Mimo rygorystycznych zapisów planu
Cameratta jest dziełem pracowni Bulanda, Mucha
urbanistycznego ten etap inwestycji ma swoje
– Architekci.
indywidualne cechy, np. jedno ze skrzydeł
budynków zostało ustawione pod skosem, co
Architekci, projektując ten etap inwestycji,
pozwoliło uratować istniejący drzewostan i dało
postawili na prostą architekturę i wzorowali się
ciekawy efekt perspektywy. Dachy budynków
na najlepszych zespołach mieszkaniowych z lat
zwieńczone są autonomicznymi domkami
dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku.
o geometrycznych formach: są to segmentowe
Wysokość zabudowy nie przekracza czterech
dwukondygnacyjne domy jednorodzinne
z własnymi ogrodami na tarasach. Do każdego
domku należy taras górny połączony z dolnym
zewnętrznymi schodami. Na uwagę zasługuje też
charakterystyczne odeskowanie górnej części
elewacji oraz stalowe ażurowe balustrady.
W projekcie nie zabrakło również elementów
szklanych, które urozmaicają elewacje budynków
i nadają im nowoczesny wygląd. Ciekawie
zaprojektowane są okna o bardzo różnorodnych
wymiarach i rozmieszczeniu, szczególnie rzucają
się w oczy duże okna na wyższych
kondygnacjach. W osiedlu „Camerratta”
w stolarce okiennej zastosowano szyby zespolone
Pilkington Insulight™ Protect z wykorzystaniem
laminowanego szkła bezpiecznego klasy 2(B)2.
Na kondygnacji parterowej zastosowano szyby
antywłamaniowe klasy P4A. Szyby zespolone
oprócz właściwości zapewniających
bezpieczeństwo czy ochronę przed włamaniem
mają właściwości niskoemisyjne, czyli
charakteryzują się niskim współczynnikiem
przenikania ciepła na poziomie 1,1 W/m2 K.
49
W projekcie architektów jednak nie tylko okna
Zespół Mieszkaniowy „Cameratta” to wyjątkowa
i fragmenty fasady zostały wykonane ze szkła.
inwestycja w centrum Warszawy, bardzo różniąca
Na uwagę zasługują ciekawe zastosowania
się od standardowych bloków mieszkalnych czy
systemu przeszkleń ze szkła profilowego
apartamentowców. Ze względu na oryginalny
™
Pilkington Profilit , który został wykorzystany
projekt i otaczającą zieleń zapewnia wyjątkowy
przy szkleniu klatek schodowych. W ścianach
komfort mieszkańcom, praktycznie niespotykany
zastosowano przeszklenie podwójne wykonane
już w centrum miasta. Świetna lokalizacja
ze zbrojonego szkła Pilkington Profilit™ K25/60/7
i interesujący design wróżą inwestycji duży
oraz niskoemisyjnego szkła
sukces.
Pilkington Profilit™ K25/60/7 Plus 1,7. Ściany
wykonane w tym systemie zapewniają efektywne
i estetyczne oświetlenie światłem dziennym,
jak również odpowiednią izolację cieplną,
co wpływa na oszczędność energii. System
Pilkington Profilit™ ma również inne interesujące
zastosowania np. w detalach architektonicznych.
Architekci z pracowni Bulanda, Mucha
wykorzystali szkło profilowe w efektownych
balustradach na najwyższych kondygnacjach.
Te nieprzezierne balustrady wykonane
z podwójnego przeszklenia ze szkła
Pilkington Profilit™ K25/60/7, gdzie z jednej
strony zastosowano panele zbrojone, zapewniają
większą prywatność, co było jednym
z priorytetów przy projektowaniu osiedla, a także
dają bardzo ciekawy efekt estetyczny.
50 budownictwo mieszkaniowe
06
rozdział
centra rekreacji
Chile, Viña del Mar
Hotel Sheraton Miramar
52
Francja, Cluses
Centrum wodne
53
Szkocja, Edynburg
Krajowe Centrum Wspinaczki Skałkowej
55
Ochrona przed słońcem
Hotel Sheraton Miramar, Viña del Mar, Chile
Hotel Sheraton Miramar, zlokalizowany
Podsumowanie projektu
w odległości 100 km na północ od Santiago,
wbudowany jest w skalną ścianę, a z jego okien
Budynek:
Hotel Sheraton Miramar
Lokalizacja:
Viña del Mar, Chile
Architekt:
Alemparte, Barreda y asociados
Wykonawca fasady:
Tecma S.A.
Generalny wykonawca:
Sigro
Zastosowane szkło:
Pilkington EverGreen™
Pilkington Optifloat™ Bezbarwny
roztaczają się przepiękne widoki na Ocean
Spokojny.
Obiekt kosztował 30 milionów dolarów i na
ośmiu piętrach mieszczą się 142 pokoje, pięć
centrów konferencyjnych, pięć sal konferencyjnych, jedno centrum biznesowe, trzy baseny,
siłownia, restauracja, bar, kawiarnia oraz
383 miejsca parkingowe.
Hotel zbudowano w kształcie podkowy, aby
gościom wszystkich pokojów udostępnić widok
na morze. Życzeniem klienta było uzyskanie
Z tych właśnie powodów wybrano
przezroczystej fasady w kolorze zielonym,
Pilkington EverGreen™ wysokoefektywne szkło
pasującym do koloru morza, charakteryzującej się
float barwione w masie. Spełniło ono wymagania
dużą przepuszczalnością światła dziennego
architekta w zakresie zwiększonej przepuszczal-
i odpowiednio wysokim współczynnikiem
ności światła dziennego, niskiej refleksyjności
zacienienia. Z uwagi na położenie hotelu
i jednolitego wyglądu. W szybach zespolonych
w pobliżu oceanu i w otoczeniu skał, ochrona
wykorzystano szkło Pilkington EverGreen™
przed słońcem była absolutną koniecznością.
w połączeniu z bezbarwnym szkłem
Pilkington Optifloat™.
52 centra rekreacji
Samoczyszczenie
Centrum wodne, Cluses, Francja
Centrum wodne w Cluses, w połowie drogi
odbijać się w oknach. Zlokalizowany na znacznej
pomiędzy Mont Blanc a jeziorem Leman, słynie
wysokości obiekt wymagał komfortowego
z jakości oferowanych usług. Mieści się w samym
wnętrza i odpowiedniej temperatury zarówno
sercu Faucigny, w centrum doliny Arve
w sezonie letnim, jak i zimowym. Wykorzystanie
i w pobliżu znanych atrakcji turystycznych.
szkła jako wiodącego materiału nie mogło jednak
prowadzić do zwiększenia kosztów utrzymania
Na potrzeby centrum wodnego inwestor
i zarządzania budynkiem.
i kierownik projektu postanowili zaprojektować
budynek o dużych walorach estetycznych, który
Projektanci zaproponowali szyby zespolone ze
wkomponuje się w otoczenie o każdej porze roku,
szkła Pilkington Activ Suncool™ Neutral 70/40.
a którego koszty utrzymania będą mieścić się
Pilkington Activ™ ma właściwości
w rozsądnych granicach. Lokalizacja w Cluses,
samoczyszczące, podczas gdy
w samym sercu doliny, z widokiem na góry,
Pilkington Suncool™ zapewnia doskonałą
zasługiwała na specjalny obiekt. Stąd też wybrano
ochronę przed słońcem. W połączeniu ze szkłem
propozycję transparentnego otwartego na
Pilkington Optilam™ 8,8 przeszklenie zapewnia
otoczenie budynku, wykonanego prawie w całości
bezpieczeństwo gości i pracowników, chroniąc
ze szkła. W zamierzeniu łańcuchy górskie miały
ich przed ewentualnym zranieniem w wypadku
być widoczne przez szklane panele i miały
rozbicia.
Podsumowanie projektu
Budynek:
Centrum wodne
Lokalizacja:
Cluses, Francja
Inwestor:
SIO, Cluses
Architekt:
Biuro Cottet-Puinez Architekci,
Morzine
Biuro projektowe:
Cochon, Evian
Przetwórca szkła:
Solyver, Lyon
Wykonawca fasady:
Alpal, Pringy
Zastosowane szkło:
1250 m2 szyb zespolonych
Konfiguracja szyb:
Szyba zewnętrzna:
Pilkington Activ Suncool™
Neutral 70/40
Komora międzyszybowa:
12 mm powietrze
Szyba wewnętrzna:
Pilkington Optilam™ 8,8
53
Produkty szklane spełniły wszystkie wymagania
Pilkington Activ Suncool™ jest idealnym
architekta w zakresie:
rozwiązaniem na ściany budynków. Szkło
●
●
ochrony przed słońcem oraz izolacji cieplnej,
Pilkington Activ Suncool™ można zespalać
zarządzając odpowiednio promieniowaniem
z innymi produktami szklanymi firmy Pilkington
słonecznym zarówno latem, jak i zimą,
w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przed
właściwego oświetlenia, gwarantując
hałasem.
maksymalny dopływ naturalnego światła
dziennego,
●
54 centra rekreacji
czystości paneli szklanych od zewnątrz.
Systemy szklane
Krajowe Centrum Wspinaczki Skałkowej, Edynburg, Szkocja
Pilkington zdobywa szczyty
tworzących naturalne przezroczyste połączenie
Do budowy Krajowego Centrum Wspinaczki
pomiędzy halą a otaczającymi naturalnymi
Podsumowanie projektu
2
Skałkowej, najnowszego kompleksu sportowego
zboczami skał wykorzystano ponad 1100 m
Szkocji, w pobliżu Edynburga, wykorzystano
przeszkleń w systemie Pilkington Planar™.
wiodący system szklenia strukturalnego
Ściany skalne wkomponowano w projekt tak,
™
Pilkington Planar . Obiekt, który zbudowano
aby tworzyły północną i zachodnią ścianę hali
na terenie dawnych kamieniołomów, stanowi
wspinaczkowej. Architektom, firmie A Priori
charakterystyczny punkt tego terenu.
Design, pomagała specjalistyczna firma
podwykonawcza Charles Henshsaw & Sons.
Projekt, który kosztował 26 milionów funtów,
Podejście wykorzystujące zasady inżynierii
obejmuje halę o powierzchni 3600 m2
skutkowało wykorzystaniem dużych tafli
z 25-metrową naturalną ścianą skalną do
szklanych i zoptymalizowanej stalowej
wspinaczki, oszklone atrium oraz budynek
konstrukcji wsporczej, spełniających wymagane
2
o powierzchni 10 000 m mieszczący biura,
założenia, wedle których gotowy obiekt sportowy
obiekty sportowe i rekreacyjne oraz hotel.
miał mieć jak najbardziej „naturalny charakter”.
Budynek:
Krajowe Centrum Wspinaczki
Skałkowej
Lokalizacja:
Edynburg, Szkocja
Klient:
Krajowe Centrum Wspinaczki
Skałkowej
Architekci:
A Priori Design
Podwykonawca:
Charles Henshsaw & Sons
Zastosowane szkło:
Pilkington Planar™
Do konstrukcji dachu i trzech pionowych ścian
55
56 centra rekreacji
Na dach i żebra wsporcze wykorzystano szkło
laminowane Pilkington Planar™ celem
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa znajdującej
się pod nim ogólnodostępnej przestrzeni.
Trzy 24-metrowe pionowe ściany wykonano
z hartowanego i poddanego testowi „heat soak”
szkła Pilkington Planar™. Wszystkie przeszklenia
strukturalne zamontowano przy zachowaniu
tolerancji ± 5 mm, co odzwierciedla dokładność
wytwarzania komponentów systemu
Pilkington Planar™.
57
Jak stwierdził Jerry Almond, dyrektor ds.
sprzedaży w firmie Charles Henshsaw & Sons,
„inżynieryjnie opracowany dach, złożony
z dużych tafli szkła, pozwolił na znaczne
oszczędności kosztów i nadał konstrukcji lżejszy
i bardziej naturalny wygląd. Laminowane żebra
dachowe również pomogły uzyskać możliwie
największy dopływ naturalnego światła
dziennego, czego nie można by tak łatwo
osiągnąć przy wykorzystaniu stali.”
System Pilkington Planar™ pozwolił
na zminimalizowanie ilości stali użytej
do konstrukcji podpierającej szkło oraz
na osiągnięcie maksymalnej przezroczystości.
W rezultacie uzyskano spektakularną
konstrukcję, która z łatwością spełniła wymogi
bezpieczeństwa.
58 centra rekreacji
07
rozdział
centra handlowe
USA, Nowy Jork
Sklep Apple
60
Zastosowania specjalne
Sklep Apple, Nowy Jork, USA
W maju 2006 r. firma Apple otworzyła swój
Podsumowanie projektu
najnowszy sklep przy Piątej Alei w Nowym
Jorku. Jest to pięciopiętrowy budynek
Budynek:
Sklep Apple
Lokalizacja:
Piąta Aleja przy 59 Ulicy,
Midtown, Nowy Jork, USA
Architekci:
Bohlin Cywinski Jackson
Inżynier fasady:
Eckersley O'Callaghan, Londyn,
Wielka Brytania
Wykonawca fasady:
Seele GmbH & Co. KG,
Gersthofen, Niemcy
Zastosowane szkło:
Pilkington Optiwhite™
Ilość:
10 poziomych szklanych belek
do podparcia tafli dachowych
24 pionowe żebra szklane
mocowane do szyb fasadowych
liczba szyb fasadowych dostępna
na życzenie
o powierzchni handlowej 4000 stóp kwadratowych. Sam sklep znajduje się w całości pod
ziemią, z wyjątkiem wejścia w postaci szklanego
sześcianu o wysokości 32 stóp.
Zadaniem architekta było stworzenie
rozpoznawalnej i atrakcyjnej budowli na jednej
z najpopularniejszych nowojorskich ulic, która
w dodatku miała współgrać z reputacją firmy
Apple jako lidera w dziedzinie nowoczesnych
technologii, wspierając jednocześnie proces
„odmładzania” miasta.
W rezultacie powstało wspaniałe wejście
do sklepu w formie szklanego sześcianu,
wykonane ze szkła Pilkington Optiwhite™,
szkła o obniżonej zawartości żelaza. Sześcian
wykonano z szeregu paneli z laminowanego
szkła Pilkington Optiwhite™, z których każdy
ma wysokość ok. 10 m i szerokość 48 cm.
Panele zamontowano przy wykorzystaniu
specjalnej techniki opracowanej i opatentowanej
przez specjalistycznego przetwórcę szkła firmę
Bischoff Glastechnik (BGT). Dziesięć poziomych
szklanych belek podpiera tafle dachowe, zaś
panele szklanej fasady zamocowano za pomocą
24 pionowych żeber.
Po wejściu do tego zachwycającego szklanego
sześcianu klient prowadzony jest spiralnymi
schodami do podziemnych kondygnacji sklepu,
w których przedstawionych jest szereg produktów
firmy Apple.
Dzięki temu niezwykłemu wejściu firma Apple
stworzyła obiekt, który w przyszłości będzie
rozpoznawany jako charakterystyczny punkt
miasta, zlokalizowany w bardzo ważnym na
Manhattanie miejscu.
60 centra handlowe
08
rozdział
zastosowania specjalne
Holandia, Utrecht
„Sound Barrier” i „Cockpit”
62
Ochrona przed słońcem
„Sound Barrier” i „Cockpit”, Utrecht, Holandia
Podsumowanie projektu
Budynek:
„Sound Barrier” i „Cockpit”
Lokalizacja:
Autostrada A2, Leidsche Rijn,
Utrecht, Holandia
Klient:
Miasto Utrecht,
Biuro Projektów Leidsche Rijn
Architekci:
ONL Kas Oosterhuis
Wykonawca:
Meijers Staalbouw, Serooskerke
Dostawca szkła:
Pilkington Benelux B.V.
Inżynieria:
Pilkington Glastechniek (obecnie
działający jako niezależna spółka
Absoluut Glastechniek)
Zastosowane szkło:
Pilkington Insulight™ Sun 70/40
Pilkington Insulight™ Sun 66/33
Pilkington Insulight™ Therm SNA
62 zastosowania specjalne
Niedawno wzdłuż autostrady A2 w pobliżu Utrechtu
Cały projekt opracowała firma architektoniczna
pojawiła się nowa bariera akustyczna o nazwie
ONL pod kierunkiem prof. Kasa Oosterhuisa
Sound Barrier. Konstrukcja o długości 1,5 km
w oparciu o przestrzenną formę „blob” (stworzone
w Leidsche Rijn została zbudowana na pięciometro-
komputerowo sferyczne kształty).
wym wzniesieniu, a jej średnia wysokość wynosi
osiem metrów. Z przodu stalowa rama bariery
Sound Barrier
akustycznej pokryta jest 8300 trójkątnymi płytami
Końce bariery akustycznej mają kształt głowy
z szarego wzmocnionego szkła, z których każda ma
węża i nocą podświetlane są od wewnątrz. Front
grubość 6 mm, różne rozmiary i kształty. W środku
bariery oświetlają diody LED.
bariery akustycznej znajduje się budynek znany
jako Cockpit. Mieści on siedzibę spółki Hessing,
W projekcie trudno znaleźć linię prostą.
dostawcy samochodów marki Lamborghini,
Stworzono go w trójwymiarowym systemie
Maserati, Bentley i Rolls Royce. Powierzchnia
projektowania komputerowego „point cloud”.
2
użytkowa budynku ma 5500 m i obejmuje pasaż
Fakt, że wszystko na ekranie ma kształt kulisty,
z biurami na dwóch poziomach.
utrudnia wyobrażenie sobie efektu końcowego.
Szkło nie jest montowane w ramie, lecz
Wykorzystanie gumy umożliwiło utrzymanie
w gumowych profilach. Zostało ono umieszczone
projektu w dość restrykcyjnych założeniach
w profilach fabrycznie, dzięki czemu możliwy był
budżetowych. Użycie tradycyjnych ram
szybki montaż. Gumę dostosowano do wymagań
podniosłoby znacznie koszty budowy
budowy dzięki zastosowaniu po raz pierwszy
i wykorzystanie szkła do pokrycia bariery
w świecie innowacyjnej – nawet dla branży
akustycznej nie byłoby wówczas możliwe.
gumowej – technologii.
63
Bariera akustyczna składa się z około
Cockpit
150 elementów. Trójkątne płyty szklane mają
Cockpit ma 180 metrów długości i rozpościera się
w podstawie około trzy metry. Każda z 8300 płyt
z niego widok na autostradę A2. Mieszczą się tu
szklanych ma inne wymiary, co było szczególnie
biura i salon firmy Hessing. Pasaż dla pieszych
wymagające pod względem logistycznym
i biura znajdują się na dwóch poziomach,
zarówno w trakcie produkcji szkła, jak i samej
a pomiędzy nimi stworzono otwartą przestrzeń,
instalacji na miejscu.
w której funkcjonuje salon wystawowy firmy
Hessing.
Proces budowy był dostosowany do procesów
64 xxx
zastosowania specjalne
wytwórczych – szkło i konstrukcja stalowa były
Budynek Cockpit oszklony jest szkłem
produkowane jednocześnie na podstawie danych
strukturalnym, mechanicznie zamocowanym
przekazywanych bezpośrednio z oprogramowania
i wbudowanym w ciągłą ramę bariery
stosowanego przez architektów i inżynierów na
akustycznej. Stąd też budynek sprawia wrażenie
stoły do rozkroju.
całkowicie wkomponowanego w jej konstrukcję.
W obiekcie wykorzystano różne produkty
szklane. Część górną wykonano
z szyb Pilkington Insulight™ Sun 66/33,
zaś część środkową z szyb
Pilkington Insulight™ Sun 70/40. Pomimo
faktu, że tolerancja stali jest średnio
pięciokrotnie większa od tolerancji szkła,
dzięki specjalnej technologii szkło można było
umieścić bezpośrednio na konstrukcji stalowej.
Oprócz wspomnianej dużej różnicy tolerancji,
w projekcie poradzono sobie również z ogromną
różnicą pod względem rozszerzalności stali
i szkła. Szkło i stal dla potrzeb budynku
wytwarzano również w równoległych procesach
fabrycznych.
„Sound Barrier” oraz „Cockpit” uzyskały
holenderską nagrodę Dutch Glass Award
w listopadzie 2006 r., a także nagrodę
Steel Prize 2006. W niedalekiej przyszłości te
same technologie będą wykorzystane do budowy
dwóch sferycznych budynków w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku Cockpit. Będą one
wykonane ze szkła montowanego na konstrukcji
stalowej bez konieczności pomiarów, co oznacza,
że możliwe będzie uzyskanie wszelkich kształtów
i wymiarów przy niższych kosztach.
65
Produkty firmy Pilkington
Kategoria
66
Produkty
Ochrona przed słońcem
Pilkington Optifloat™ Bronze, Grey, Green
Pilkington Arctic Blue™
Pilkington EverGreen™
Pilkington Solar-E™
Pilkington Eclipse Advantage™
Pilkington Suncool™ HP
Pilkington Suncool™ Brilliant
Pilkington Activ™ Blue
Pilkington Insulight™ Sun
Izolacja cieplna
Pilkington Optifloat™ Clear
Pilkington K Glass™
Pilkington Optitherm™ SN
Pilkington Optitherm™ S3
Pilkington Insulight™ Therm
Ochrona przed ogniem
Pilkington Pyrostop™
Pilkington Pyrodur™
Pilkington Pyroshield™
Ochrona przed hałasem
Pilkington Optilam™ Phon
Pilkington Insulight™ Phon
Bezpieczeństwo
Pilkington T (Szkło Hartowane)
Pilkington Optilam™
Pilkington Insulight™ Protect
Ochrona przed atakiem
Pilkington Optilam™
Pilkington Insulight™ Protect
Samoczyszczenie
Pilkington Activ™
Pilkington Activ™ Blue
Pilkington Insulight Activ™
Dekoracja
Pilkington Szkło z Sitodrukiem
Pilkington Szkło Ornamentowe
Pilkington Spandrel Glass
Pilkington Oriel Collection
Pilkington Insulight Activ™
Pilkington Optifloat™ Satin
Pilkington Optifloat™ Opal
Pilkington Insulight™ Décor
Systemy szklane
Pilkington Planar™
Pilkington Planarclad™
Pilkington Profilit™
Zastosowania specjalne
Pilkington Galleria™
Pilkington OptiView™
Pilkington Optiwhite™
Pilkington Mirropane™
Pilkington TEC Glass™
Redaktor naczelna: Vanessa Rae
Współpraca: Chris Barker, Julia Berkin, Francesca Boffa, Victoria Borisova, Phil Brown,
Mónica Budge, Philippe Grell, Rachel Hepner, Andrea Jordi, Marit Jordre, Birgit Kernebeck,
Daniela Lemanczyk, Jolanta Lessig, Lauretta Lora, Laura Luggetti, Prateek Maglani,
Juliana Correia Monteiro, Mervi Paappanen, David Parkes, Frank Passmann, Anne Quayle,
Alf Rolandsson, David Roycroft, Kristy Seiger, Claudia Utsch
Specjalne podziękowania dla wszystkich architektów i dostawców, którzy wnieśli swój wkład
do niniejszej publikacji.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z:
●
Australia: + 1 800 810 403
●
Austria: + 43 (0) 6462 4699 2300
●
Argentyna: +5411 4239 5000
●
Belgia: + 31 (0) 53 48 35 835
●
Brazylia: +55 11 6955 3000
●
Chile: +56-2 369 7694
●
Chiny: +852-25225031
●
Dania: + 45 43 96 72 02
●
Finlandia: + 358 3 8113 11
●
Francja: + 33 (0) 1 55 53 57 57
●
Indie: + 91 11 5180 5500
●
Niemcy: + 49 (0) 180 30 20 100
●
Norwegia: + 47 23 33 59 00
●
Polska: + 48 (0) 22 640 29 88
●
Rosja: +7 (495) 980 5027
●
Szwajcaria: + 41 (0) 62 745 00 30
●
Szwecja: + 46 35 15 30 00
●
USA: +1 800 -221-0444
●
Wielka Brytania/Irlandia: + 44 (0) 17 44 69 2000
●
Włochy: + 39 041 533 4918
67
Wrzesień 2007
Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską.
Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości,
można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE
Pilkington Group Limited
Prescot Road St Helens WA10 3TT United Kingdom
Telephone 01744 692000 Fax 01744 692880
[email protected]
www.pilkington.com

Podobne dokumenty