Mały Modelarz : MM 1-2

Komentarze

Transkrypt

Mały Modelarz : MM 1-2
Ma?y Modelarz : MM 1-2-3/2012
MM 1-2-3/2012
Boening B-17G Flying Fortress • Skala - 1:33 • Opracowanie modelu - Zbigniew Sa?apa • Rysunek barwny na ok?adce - Pawe? Mularczyk
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 30,00 z?
Zadaj pytanie o produkt
1 / 3
Ma?y Modelarz : MM 1-2-3/2012
Szczegó?y produktu
BOEING B-17G FLYING FORTRESS
fot. Internet
Replika oryginalnego B-17G „Nin? 0 Nin?" zbudowana w 1986 przez fundacj? Collings ze Stów w stanie Massachusetts. która do dzi?
bierze udzia? w pokazach i paradach lotniczych na ca?ym ?wiecie.
Boeing B-17 Flying Fortress to samolot bombowy dalekiego zasi?gu, produkcji ameryka?skiej, u?ywany podczas II wojny ?wiatowej. Jest
jednym z najbardziej znanych samolotów bombowych w historii lotnictwa. Wst?pne prace projektowe w BAC (Boeing Airplane Company)
rozpocz?to 18 czerwca 1934 r. Ten nowy samolot mia? by? nap?dzany czterema dziewi?ciocylindrowymi silnikami Pratt & Whitney R-1690-E
Hornet, ch?odzonymi powietrzem, o mocy 750 KM ka?dy. Pierwszy lot prototypu odby? si? 28 lipca 1935 r. na lotnisku w Seattle. Po
zako?czeniu prób w zak?adach Boeinga, samolot pod oznaczeniem B-299 zosta? przekazany USAF. Przeprowadzone w?asne testy w USAF
pokaza?y du?? przewag? prototypu Boeinga nad konkurentami (Martin 149 oraz Douglas DB-1). 13 zamówionych samolotów z oznaczeniem
YB-17 dostarczono armii w 1937 r. By?y one pierwsz? seryjn? wersj? Lataj?cej Fortecy.
Kolejn? produkowan? seryjnie wersj? by? B-17B. Pierwszy lot odby? si? w Seattle 27 czerwca 1939 r., a w nied?ugim czasie zak?ady BAC
wyprodukowa?y zamówionych wcze?niej 39 samolotów. Kolejna wersja B-17C, potem B-17D bra?y ju? udzia? w dzia?aniach wojennych na
terenie Wielkiej Brytanii. Ci?g?e modyfikacje samolotu oraz wprowadzanie nowych rozwi?za? technicznych powodowa?y powstawanie nowych
wersji. Wielkoseryjn? produkcj? zapocz?tkowa?a wersja B-17F, wynosz?ca 3 405 samolotów.
W lipcu 1943 r. rozpocz?to now?, seryjn? produkcj?, oznaczon? B-17G. Od poprzednich wersji ró?ni? si? tylko pot??nym uzbrojeniem. To 12
karabinów maszynowych ch?odzonych powietrzem Browning kal. 0.50 cal (12,7 mm): dwa w dolnej, dziobowej wie?yczce Bendix z zapasem
300 nabojów, po jednym karabinie na burtach dziobu - po 500 nabojów, dwa w wie?yczce grzbietowej - po 500 nabojów, dwa w podkad?ubowej
wie?yczce Sperry - po 500 nabojów, dwa w bocznych stanowiskach burtowych w tyle kad?uba - po 400 nabojów, dwa w stanowisku ogonowym
lub wie?yczce Cheyenne - po 500 nabojów. Maksymalny zapas amunicji to 6 380 nabojów. Maksymalny ?adunek bomb wynosi? 7983 kg. Tej
wersji Lataj?cej Fortecy wyprodukowano najwi?cej, ??cznie 8 680 sztuk.
Kad?ub konstrukcji pó?skoru-powej, sk?adaj?cej si? z wr?g elementów usztywniaj?cych, po??czonych pod?u?nicami i wzd?u?nymi elementami
usztywniaj?cymi. Pokrycie kad?uba nitowane z arkuszy g?adkiej blachy aluminiowej. Ko?owy przekrój kad?uba z podwy?szeniem w górnej
?rodkowej cz??ci, w miejscu kabiny pilotów i przedzia?u radiotelegrafisty. Kad?ub sk?ada? si? z czterech sekcji: przedniej, ?rodkowej, tylnej
oraz ogonowej.
Skrzyd?a dwud?wigarowe, ca?kowicie metalowe, konstrukcji pó?skorupowej, o symetrycznym profilu. Dwa d?wigary konstrukcji kratownicowej,
z?o?one z rur aluminiowych, o przekroju kwadratowym, ??czonych ze sob? nitami i ?rubami. Klapy krokodylowe o rozpi?to?ci 7,44 m, kryte
p?ótnem. Lotki na zewn?trznych sekcjach skrzyde? równie? kryte p?ótnem.
Usterzenie w klasycznym, wolnono?ny uk?adzie. Konstrukcja stateczników dur aluminiowa z alcladowym pokryciem. Statecznik pionowy
trzyd?wigarowy z tylnym d?wigarem g?ównym. Stateczniki poziome dwud?wigarowe. Stery wysoko?ci i kierunku kryte p?ótnem, wyposa?one w
sterowane klapki wywa?aj?ce. Nap?d stanowi?y cztery gwiazdowe silniki t?okowe, ch?odzone powietrzem, typu Wright R-1820-97, o mocy 1200
KM. W dolnej cz??ci gondoli silnikowej zainstalowano turbospr??ark? Genera? Electric Type B-22.
Podwozie sk?ada?o si? z dwóch zespo?ów g?ównych chowanych w locie oraz kó?ka ogonowego. Podwozie g?ówne chowane by?o do przodu,
z pojedynczym ko?em o ?rednicy 1,68 m. Kó?ko ogonowe o ?rednicy 0,79 m, chowane do kad?uba.
Za?oga B-17G sk?ada?a si? z dziesi?ciu osób - pilota, drugiego pilota, bombardiera, nawigatora, radiooperatora i pi?ciu strzelców.
B-17 G „Nin? 0 Nin?" (nazwa pochodzi od trzech ostatnich cyfr numeru seryjnego 42-31909) zosta? zbudowany w 1943 r. Do Anglii przyby? 5
lutego 1944 r. i prawie od razu wylecia? z pierwsz? misj? do Augsburga, potem bra? udzia? w 18 lotach na Berlin, zrzucaj?c 562 000 funtów (ok.
26 000 kg) bomb. Po zako?czeniu dzia?a? wojennych w Europie powróci? do USA, gdzie zosta? z?omowany w 1945 r.
Fundacja Collings ze Stow w stanie Massachusetts zbudowa?a z innego B17-G replik? oryginalnego „Nin? 0 Nin?", który do dzis bierze udzia?
w paradach i pokazach lotniczych.
DANE TECHNICZNOLOTNE B-17G
D?ugo? 22,78
?
m
Rozpi?t 31,62
o??
m
Wysok 5,79 m
2 / 3
Ma?y Modelarz : MM 1-2-3/2012
o??
Powier
zchnia
no?na
Masa
w?asna
Masa c
a?kowit
a
Pr?dko
?? mak
symaln
a
Pr?dko
?? prze
lotowa
Pu?ap
Zasi?g
-
131,92
m2
-
16 390
kg
29 710
kg
-
-
486
km/h
-
241
km/h
-
10 850
m
2 976
km
5 470
km
-
Zasi?g maksy
malny
Zapas paliwa
Uzbroje nie
13 627
l
12 k.m.
M2 Bro
wning k
al.12,7
mm
Samolot zabiera? 2 200
kg bomb
Opinie
Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.
3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty