Farm Works View Software Reference Guide

Komentarze

Transkrypt

Farm Works View Software Reference Guide
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Farm Works Software® Solutions
Oprogramowanie Farm Works™ View Software
Instrukcja obsługi
Farm Works Software® Solutions
Oprogramowanie Farm Works™ View
Wydanie 1.0
Wersja B
Październik 2011 r.
Farm Works Information Management
Dział Trimble
PO Box 250
Hamilton, IN 46742
USA
USA
+1 800-282-4103
Kanada
+1 888-309-4990
Inne kraje
+1 260-488-3492
Europa
+44 1786-465100
Australia
+61 (3) 8680-7222
Nowa Zelandia
Informacje prawne
Prawa autorskie i znaki towarowe
© 2011, Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Trimble, Farm Works, AgGPS, EZ-Guide, FmX,
GreenSeeker, Juno oraz Nomad są znakami towarowymi firmy
Trimble Navigation Limited zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność
odnośnych właścicieli.
Informacje o wersji
Wydanie Październik 2011 r. (wersja D) Podręcznik użytkownika
oprogramowania Farm Works View.
Informacje dotyczące gwarancji
Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, należy zapoznać
się z treścią informacji prawnych będących częścią umowy
licencyjnej lub skontaktować się z autoryzowanym
dystrybutorem rozwiązań Farm Works.
2
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Spis treści
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7 .
Uruchom jako administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dezaktywacja kont użytkowników na komputerze. . . . . . .
Rejestracja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejestracja online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inne opcje rejestracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy . . . . . . . . . .
Wybór układu jednostek miar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie kopii zapasowych projektów . . . . . . . . . . . . . . .
Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów . . . . .
Zmiana informacji o użytkowniku . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
.5
.6
.6
.6
.6
.7
.7
.8
.9
11
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów . . 12
Korzystanie z paska narzędzi . . .
Konfiguracja klientów . . . . . . .
Konfiguracja gospodarstw . . . . .
Konfiguracja pól . . . . . . . . . .
Konfiguracja zapasów . . . . . . .
Dodawanie nowego zapasu .
Konfiguracja sprzętu . . . . . . . .
Konfiguracja ludzi . . . . . . . . .
Dodawanie/edycja artykułów . . .
Dodawanie/edycja typów zadań . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
13
14
16
19
19
23
24
26
28
Import i wyświetlanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Importowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wczytywanie danych zadania z pamięci USB lub innego nośnika
Wyświetlanie zadań na karcie mapy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z paska narzędzi Mapa . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
30
37
37
Modyfikacja zadań i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Znajdowanie istniejącego zadania .
Modyfikacja zadania . . . . . . . .
Korzystanie z karty Zadania . . . .
Korzystanie z menu widoku . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
42
43
44
Zapisywanie danych zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zapisywanie danych zadania na zewnętrznym urządzeniu . . . . . . . . . . . . . 45
Drukowanie map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Drukowanie raportu dotyczącego zadania. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
3
4
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Przegląd
Przegląd
W niniejszej instrukcji obsługi opisano konfigurację i obsługę oprogramowania
Farm Works™ View.
Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7
Oprogramowanie współpracuje z systemami operacyjnymi Windows Vista®
i Windows® 7. Aby przeprowadzić konfigurację, należy wykonać jedną z poniższych
czynności:
Uruchom jako administrator
1.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę oprogramowania i wybierz
Właściwości.
2.
Na karcie Compatibility (Zgodność) wybierz Run this program as an
administrator (Uruchom program jako administrator), a następnie kliknij OK:
3.
Po uruchomieniu oprogramowania system zapyta o uprawnienia do
użytkowania oprogramowania.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
5
Przegląd
Dezaktywacja kont użytkowników na komputerze
1.
W menu Start wybierz Panel sterowania / Konta użytkowników.
2.
Wybierz opcję Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika,
a następnie kliknij OK.
3.
Uruchom ponownie komputer.
Uwaga – Zgodnie z zaleceniami firmy Microsoft opisane zabezpieczenie powinno być
stale włączone. Należy mieć na uwadze fakt, iż dezaktywacja ostrzeżeń Kontroli konta
użytkownika powoduje wyłączenie poziomu ochrony oraz trybu ochrony programu
Internet Explorer®.
Rejestracja oprogramowania
Aby móc korzystać z oprogramowania, musisz zarejestrować swoją kopię
z podaniem nazwy właściciela oraz danych kontaktowych. Rejestracja może
potrwać kilka minut.
Rejestracja online
1.
W wyświetlonym oknie dialogowym rejestracji wybierz opcję Zarejestruj teraz.
2.
Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, a następnie kliknij Dalej.
3.
Wprowadź wszystkie wymagane informacje, a następnie kliknij Dalej. Po
zakończeniu rejestracji wyświetlony zostanie stosowny komunikat.
Inne opcje rejestracji
Istnieje możliwość skorzystania z innych opcji rejestracji:
•
•
6
Wypełnij formularz online: wybierz opcję pozyskania numerów rejestracji
z wykorzystaniem formularza online, aby pozyskać numery rejestracji
z wykorzystaniem formularza online. Po wypełnieniu formularza numery
rejestracji przesłane zostaną drogą elektroniczną. Następnie możesz
zaznaczyć tę opcję i wprowadzić numery rejestracji otrzymane drogą
elektroniczną.
Aby dokonać rejestracji online, wejdź na stronę www.farmworks.com/register.
Wprowadź otrzymane numery: Zaznacz ostatnią opcję, jeżeli numery
rejestracji pochodzą z innego źródła (np. od dystrybutora, działu pomocy
technicznej lub formularza wypełnionego online). Kliknij Dalej, a następnie
w odpowiednich polach wprowadź numery rejestracji dla każdej z posiadanych
aplikacji.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Przegląd
•
Telefoniczna rejestracja oprogramowania:
–
Ameryka Północna: +1 800-282-4103
–
Europa: +44 1786-465100
–
Australia: + 61 386807222
–
Inne kraje: +1 260-488-3492
Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy
Wybór układu jednostek miar
Po pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest wybranie układu jednostek
miar:
Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie kliknij OK. Opcje są następujące:
•
US-English (Amerykański)
•
Metric (Metryczny)
•
Show All Units (Pokaż wszystkie jednostki). Powoduje to wyświetlenie
jednostek obu układów – amerykańskiego i metrycznego; oprogramowanie
stosuje układ wybrany jako pierwszy (amerykański lub metryczny) dla
powierzchni oraz odległości, natomiast wszelkie wielkości wyrażające objętość
wyrażane są w jednostkach obu układów.
Uwaga – Opcja „Pokaż wszystkie jednostki” znajduje zastosowanie na przykład
w Kanadzie, gdzie stosuje się układ amerykański do wyrażania odległości i powierzchni,
natomiast układ metryczny jest układem preferowanym w odniesieniu do objętości i ilości.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
7
Przegląd
Tworzenie kopii zapasowych projektów
Ze względów związanych z bezpieczeństwem zalecane jest regularne tworzenie
kopii zapasowych projektów na nośniku innym niż dysk twardy komputera (pamięć
USB, płyta CD, inny dysk twardy itp.) na wypadek awarii, utraty lub uszkodzenia
danych. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie utraconych danych projektu. Kopia
zapasowa jest także jedynym sposobem na odzyskanie rekordów i map
gospodarstwa.
1.
Wybierz Plik / Utwórz kopię zapasową projektu.
2.
Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu Backup To (Utwórz kopię zapasową
w) lub zastąp istniejącą kopię zapasową, wybierając ją z rozwijanej listy:
Domyślną lokalizacją kopii zapasowych projektów jest folder na dysku twardym
komputera (c:\farmproj\backup). Aby zapisać kopię zapasową w innym folderze lub
na dysku wymiennym:
1.
W oknie dialogowym Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) kliknij
przycisk Browse (Przeglądaj).
2.
W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz folder lub dysk wymienny.
3.
W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej.
4.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
–
8
Kliknij Save (Zapisz), aby wrócić do okna dialogowego Backup Project
(Utwórz kopię zapasową projektu).
Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez zapisywania kopii
zapasowej.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Przegląd
5.
W części Options (Opcje) okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię
zapasową projektu) z rozwijanej listy Compression (Kompresja) wybierz
odpowiednią wartość, aby zmienić rozmiar pliku kopii zapasowej oraz czas
trwania tworzenia kopii zapasowej. Dostępne opcje to: Maksymalnie
(najwolniej), Normalnie (domyślnie), Szybko, Bardzo szybko lub Brak:
–
–
C
Wybranie opcji Maksymalnie spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej
będzie trwało dłużej, ale plik będzie miał mniejszy rozmiar.
Wybranie opcji Brak spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie
trwało krócej, ale plik będzie miał bardzo duży rozmiar.
OSTROŻNIE – Przed skorzystaniem z funkcji Wipe Disk (Oczyść dysk) należy upewnić się, że
nie znajdują się na nim potrzebne dane.
6.
W przypadku zapisu kopii zapasowej w pamięci USB lub na dysku przed
zapisaniem kopii możesz wybrać opcję Wipe Disk (Oczyść dysk) z rozwijanej
listy Disk Prep (Przygotowanie dysku), aby usunąć wszystkie pliki zapisane
w pamięci USB lub na dysku.
7.
Kliknij OK. Utworzona zostanie kopia zapasowa.
Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów
Jeżeli doszło do uszkodzenia lub utraty danych w wyniku awarii sprzętu, możliwe
jest przywrócenie danych z utworzonej wcześniej kopii zapasowej (jak opisano
powyżej).
Uwaga – Oprogramowanie nie pozwala na przywracanie danych z kopii zapasowych
utworzonych za pomocą innego oprogramowania, w tym funkcji tworzenia kopii
zapasowych systemu Windows XP.
Przywrócenie danych z kopii zapasowej projektu powoduje zastąpienie aktualnego
projektu informacjami dostępnymi w chwili tworzenia kopii zapasowej. Jeżeli na
przykład kopia zapasowa utworzona została w poniedziałek, a w piątek tego
samego tygodnia wystąpi konieczność odtworzenia danych z kopii zapasowej,
dojdzie do utraty wszystkich informacji zapisanych między wtorkiem a czwartkiem
tego tygodnia.
1.
Wybierz Plik / Przywróć kopię zapasową:
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
9
Przegląd
2.
Z rozwijanej listy kopii zapasowych projektów wybierz plik utworzonej przez
siebie kopii zapasowej. Jeśli kopia zapasowa nie występuje na liście, wyszukaj
ją ręcznie:
a.
Kliknij Browse (Przeglądaj), aby otworzyć drugie okno dialogowe Przywróć
kopię zapasową.
b.
Przejrzyj zawartość folderu lub nośnika, na którym zapisana została kopia
zapasowa.
3.
Wybierz plik kopii zapasowej – zostanie on przeniesiony do pola Nazwa pliku –
a następnie kliknij Otwórz.
4.
W oknie dialogowym Przywróć kopię zapasową plik kopii zapasowej
wyświetlany jest teraz w polu Przywróć z.
5.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Kliknij OK, aby przywrócić kopię zapasową z pliku.
–
Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania
danych z kopii zapasowej.
6.
Po kliknięciu OK konieczne jest potwierdzenie zamiaru przywrócenia danych
z kopii zapasowej:
7.
Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu:
Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania danych
z kopii zapasowej.
Podczas przywracania danych z kopii zapasowej program zastępuje aktualne dane
projektu danymi z kopii zapasowej. Po zakończeniu przywracania danych z kopii
zapasowej można rozpocząć pracę z odzyskanymi danymi.
10
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Przegląd
Zmiana informacji o użytkowniku
Informacje kontaktowe drukowane na wielu raportach pochodzą z wprowadzonych
do programu informacji o użytkowniku. Aby zmienić którąś z informacji:
1.
Wybierz Plik / Informacje o użytkowniku.
2.
W oknie dialogowym User Information (Informacje o użytkowniku) wybieraj
kolejno karty, aby wprowadzić dane, które mają pojawiać się na drukowanych
raportach, a następnie kliknij OK:
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
11
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
Dodawanie klientów, gospodarstw
i pól, zapasów, sprzętu, ludzi
i artykułów
Oprogramowanie umożliwia śledzenie klientów, gospodarstw i pól. Dodatkowo
możliwa jest konfiguracja informacji wejściowych dotyczących zapasów /
materiałów, sprzętu oraz ludzi. Skonfigurowane informacje mogą być zapisywane
na wielu różnych wyświetlaczach maszyn rolniczych.
Korzystanie z paska narzędzi
Kliknij ikonę...
Aby…
Dodać nowych klientów do programu.
Nowy klient
Dodać nowe gospodarstwa do programu.
Nowe gospodarstwo
Dodać nowe pola do programu.
Nowe pole
Dodać zapasy, np. ziarno, środki chemiczne lub nawozy.
Nowe zapasy
Dodać sprzęt, np. traktory, kombajny i narzędzia.
Nowy sprzęt
Dodać robotników, pracowników lub inne osoby.
Nowa osoba
Zaimportować dane zebrane przez urządzenie maszyny rolniczej, np. wyświetlacz Pro
700, pasek świetlny EZ-Guide® 500 lub zintegrowany wyświetlacz Trimble® FmX®.
Wczytaj dane zadania
Zapisz dane zadania
12
Wyeksportować informacje konfiguracyjne (np. dotyczące klientów, gospodarstw i pól) do
wykorzystania przez urządzenie maszyny rolniczej, np. wyświetlacz Pro 700, pasek
świetlny EZ-Guide 500 lub zintegrowany wyświetlacz Trimble FmX.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
Konfiguracja klientów
Istnieje możliwość skonfigurowania klientów reprezentujących zleceniodawców
będących odbiorcami danych map oraz pól.
Jako plantator możesz skonfigurować dla siebie jednego klienta. Do klientów będą
przypisane gospodarstwa i pola.
Aby dodać klienta:
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
–
2.
Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy <Informacje
o użytkowniku>, a następnie wybierz Nowy klient.
Kliknij ikonę nowego klienta
:
W oknie dialogowym Właściwości klienta wprowadź wymagane informacje na
kartach General (Ogólne), Address (Adres) oraz Contact information
(Informacje kontaktowe):
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
13
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
3.
Kliknij OK. Nowy klient zostanie wyświetlony jako nowy folder:
Następnie można wykonać jedną z następujących czynności:
•
Utworzyć gospodarstwa i pola w ramach nowego klienta.
•
Wyświetlić lub zmodyfikować informacje o kliencie. W tym celu kliknij prawym
przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości.
•
Usunąć klienta. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz
Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego.
Klient wraz z przypisanymi do niego rekordami i mapami zostanie usunięty. Po
usunięciu klienta jedynym sposobem na odzyskanie informacji jest
przywrócenie danych z kopii zapasowej projektu.
Konfiguracja gospodarstw
Oprogramowanie umożliwia tworzenie gospodarstw, w ramach których grupowane
są pola. Gospodarstwa tworzone są z uwzględnieniem różnych dzierżawców,
a pola można organizować według nazw gospodarstw.
Po dodaniu gospodarstw na karcie Gospodarstwo można rozpocząć dodawanie
pól. Można również przenosić pola, które zostały wcześniej dodane w programie do
gospodarstwa.
Aby dodać nowe gospodarstwo:
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
–
14
Wybierz Zasoby / Nowe gospodarstwo.
Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy <Nazwa
Klienta>, a następnie wybierz Nowe gospodarstwo.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
–
2.
Kliknij ikonę nowego gospodarstwa
:
W polu Description (Opis) wprowadź nazwę dla gospodarstwa.
Uwaga – Pola powierzchni są niedostępne – powierzchnie Mapped (Pomierzona), Legal
(Ewidencyjna) i Tillable (Uprawna) są wypełniane w oparciu o wartości wprowadzone dla
każdego pola konfigurowanego w ramach gospodarstwa.
3.
W razie konieczności w polu Notes (Uwagi) możliwe jest wprowadzenie
różnorodnych informacji dotyczących gospodarstwa (do 255 znaków).
Następnie można wykonać jedną z następujących czynności:
•
Dodać pola w ramach każdego gospodarstwa.
•
Wyświetlić lub zmodyfikować informacje o gospodarstwie. W tym celu kliknij
prawym przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości.
•
Usunąć gospodarstwo. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę,
wybierz Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu
ostrzegawczego. Gospodarstwo wraz z przypisanymi do niego rekordami
i mapami zostanie usunięte.
Nie można usuwać gospodarstw, dla których zarejestrowano prace polowe.
Gospodarstwo można natomiast oznaczyć jako nieużywane – spowoduje to
także oznaczenie jako nieużywane wszystkich przypisanych do niego pól.
Usunięcie gospodarstwa możliwe jest po usunięciu wszystkich przypisanych
do niego zadań.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
15
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
•
Oznaczyć gospodarstwo jako nieużywane. W tym celu kliknij prawym
przyciskiem myszy nazwę, wybierz Oznacz jako nieużywane, a następnie
kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Program dodaje
gwiazdkę do nazwy gospodarstwa lub usuwa pole z pola Gospodarstwo.
Historia upraw gospodarstwa zostaje zachowana w pamięci na wypadek,
gdyby była potrzebna w przyszłości. Aby wyświetlić/ukryć gospodarstwa
oznaczone jako nieużywane w polu Gospodarstwo, wybierz Widok / Pokaż
nieużywane areały.
Konfiguracja pól
Pola mogą być tworzone w ramach skonfigurowanych klientów i gospodarstw.
Konieczne jest jedynie wprowadzenie nazw pól, areałów uprawnych oraz
ewidencyjnych pól oraz wskazanie, czy pola stanowią własność, są dzierżawione
lub uprawiane wspólnie.
Informacje opcjonalne (jakie zostały zidentyfikowane) to opcja rekordów pól
dostępna w przypadku aktualizacji oprogramowania do płatnej wersji, która oferuje
możliwość przechowywania rekordów pól.
Aby dodać nowe pole:
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
–
16
Wybierz Zasoby / Nowe pole.
Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy gospodarstwo,
do którego ma zostać dodane pole, a następnie wybierz Nowe pole.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
–
2.
3.
Kliknij ikonę nowego pola
:
Kliknij kartę General (Ogólne):
a.
W polu Description (Opis) wprowadź nazwę dla pola.
b.
W części Area (Areał) wprowadź areał Legal (Ewidencyjny) i Tillable
(Uprawny) wyrażony w akrach. Areał uprawny (wymagany)
wykorzystywany jest w rekordach pól; areał pomierzony obliczany jest
automatycznie na podstawie zamapowanych granic.
c.
W obszarze Owner/Landlord (Właściciel/gospodarz) uzupełnij dla pola
informacje w polach Client (Klient) oraz Farm (Gospodarstwo). Jeżeli nie
chcesz nadzorować gospodarstwa, zaznacz opcję<Nieznane
gospodarstwo>, lub wybierz <Dodaj>, aby dodać gospodarstwo, które nie
znajduje się na liście.
d.
Określ status pola: Owned (Własność), Cash Rented (Dzierżawa) lub
Share Cropped (Wspólna uprawa).
Opcja. na karcie Info użytkownicy na terenie Stanów Zjednoczonych mogą:
a.
Wybrać Stan oraz Hrabstwo lokalizacji pola.
b.
W obszarze FSA uzupełnij informacje w polach Nr FSA gospodarstwa, Nr
pola, Nr ścieżki oraz Klasa ziemi.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
17
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
c.
W obszarze Legal (Ewidencja) uzupełnij informacje w polach Nr sekcji, Nr
okręgu oraz Nr zakresu, a także w polu Opis (o ile wymagane).
Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą wprowadzać inne informacje
dotyczące pola.
4.
Opcja. Na karcie Photo (Zdjęcie) możesz zamieszczać fotografie pól wykonane
aparatem cyfrowym lub zeskanowane. Kliknij Zmień, wyszukaj zdjęcie,
a następnie kliknij Otwórz. W razie konieczności możesz dowolnie zmieniać,
usuwać lubdrukować zdjęcia. Obsługiwane formaty zdjęć to: BMP, JPG, TIF oraz
PCX. Zdjęcia wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych. Nie
pojawiają się na mapach ani w innych obszarach.
Usunięcie zdjęcia nie powoduje usunięcia pliku obrazu z twardego dysku
komputera lub dysku wymiennego.
5.
Kliknij OK.
Następnie można wykonać jedną z następujących czynności:
•
Dodać więcej pól w ramach każdego gospodarstwa.
•
Tworzyć lub modyfikować informacje dotyczące pól. W tym celu kliknij prawym
przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości. Obejmuje to
przenoszenie pola z gospodarstwa oznaczonego jako <Nieznane> do innego
gospodarstwa poprzez wybór nazwy gospodarstwa dodanego do listy
Gospodarstwo.
•
Usunąć pole. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz
Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego.
Pole wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego rekordami i mapami zostanie
usunięte.
Nie można usuwać pól, które zawierają dane, takie jak plon lub mapy upraw.
Pole można jednak oznaczyć jako nieużywane.
Usunięcie pola możliwe jest dopiero po usunięciu wszystkich przypisanych do
niego zadań.
•
18
Oznaczyć pole jako nieużywane. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy
nazwę, wybierz Oznacz jako nieużywane, a następnie kliknij Tak dla
wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Program dodaje gwiazdkę do
nazwy pola. Historia upraw pola zostaje zachowana w pamięci na wypadek
gdyby była potrzebna w przyszłości. Aby wyświetlić/ukryć pola oznaczone jako
nieużywane, wybierz Widok / Pokaż nieużywane areały.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
Konfiguracja zapasów
Z poziomu oprogramowania możliwe jest skonfigurowanie zapasów ziarna,
substancji chemicznych i nawozów. Informacje takie mogą być konfigurowane dla
wielu popularnych typów zapasów rolniczych.
Dodawanie nowego zapasu
1.
Kliknij ikonę nowego zapasu
.
2.
Wprowadź informacje na kartach.
Uwaga – W raportach znajdą się informacje dotyczące kosztów, środków chemicznych
oraz nawozów, jeżeli wykorzystywana jest płatna wersja oprogramowania.
Karta
Grupa/pole
Działanie
General
(Ogólne)
Description (Opis)
•
•
Typ
Wybierz typ zapasu.
Jednostki
Wprowadź wartości Purchased Units (Jednostka zakupu), Unit Cost (Koszt
Jednostkowy), Distributed Unit (Jednostka dystrybucji) oraz Default
Application Rate (Domyślna dawka aplikacji).
Wprowadź nazwę zapasu.
Wprowadź numer części, o ile istnieje.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
19
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
Karta
Grupa/pole
Chemical
(Środek
chemiczny)
Działanie
•
•
Zaznacz pole wyboru Przechowuj szczegółowe informacje o środku
chemicznym.
Z etykiety produktu zanotuj poniższe informacje:
–
Nazwa środka chemicznego
–
Nr EPA
–
Producent
–
Formulacja
–
Sposób użycia
–
Domyślny nośnik
Nośnik
1. Kliknij Dodaj/edytuj.
2. Wprowadź nazwę nośnika.
3. Wybierz z listy wartość jednostki, a następnie kliknij OK.
Domyśla dawka
nośnika
Wprowadź wartość.
Zwalczane
zagrożenia (maks. 5)
1. Kliknij Dodaj/edytuj listę zagrożeń.
2. Kliknij Dodaj/edytuj.
3. Kliknij Dodaj, a następnie wprowadź nazwę szkodnika. Powtórz
procedurę, aby dodać więcej szkodników.
Wskazówka – Aby dodać więcej szkodników w ramach pięciu dostępnych
nazw, użyj ogólniejszego pojęcia, np. szerokolistne lub trawy.
4. Po zakończeniu kliknij OK.
5. Z listy Szkodniki wybierz do pięciu szkodników, które zostaną dodane do
listy Wybrane szkodniki. Aby zaznaczyć więcej pozycji, naciśnij
i przytrzymaj [Ctrl] w czasie klikania nazw.
6. Aby dodać więcej nazw, kliknij >>--->.
7. Aby usunąć szkodnika z listy wybranych szkodników, wybierz jego
nazwę, a następnie kliknij <---<<. Aby usunąć wszystkie szkodniki, kliknij
>>--->.
8. Aby dodać nowego szkodnika, powtórz procedurę od Krok 2.
20
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
Karta
Grupa/pole
Działanie
Fertilizer
(Nawóz)
Fertilizer Nutrients
(Składniki odżywcze
nawozu)
1. Kliknij puste pole w kolumnie Nutrient (Składnik odżywczy).
2. Z listy rozwijanej wybierz pierwszy składnik odżywczy, a w kolumnie
Percent % (Procent %) wprowadź zawartość procentową składnika
odżywczego.
3. Aby dodać więcej składników odżywczych, kliknij Add Nutrient (Dodaj
składnik odżywczy), wprowadź nazwę z listy, a następnie określ
zawartość procentową. W razie konieczności powtórz powyższą
procedurę.
4. Jeżeli dany składnik odżywczy nie znajduje się na liście, wybierz z listy
opcję Dodaj/edytuj, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
Dodaj. Wprowadź nazwę składnika odżywczego i skrót, a następnie
kliknij OK.
5. Aby usunąć składnik odżywczy z listy, kliknij - obok jego nazwy.
Product Weight
(Masa produktu)
Współczynnik ten wprowadzany jest automatycznie.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
21
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
Karta
Grupa/pole
Działanie
Restrictions
Re-entry restrictions Wprowadź ograniczenia opisane na etykiecie produktu.
(Ograniczenia) (Wprowadź ponownie 1. Zaznacz pole wyboru Re-entry Restrictions (Wprowadź ponownie
ograniczenia)
ograniczenia), a następnie wprowadź wymaganą liczbę godzin dla opcji
Restricted-Entry Interval (REI) (Okres karencji (OK)).
2. W polach PPE Required for Handlers (ŚOI wymagane przy pracy) oraz
Early Entry PPE Required for Workers (ŚOI wymagane przy pracy
w okresie karencji) wprowadź opisy wymaganego wyposażenia
ochronnego dla osób mających kontakt ze środkiem.
3. W polu Other Label Requirements (Inne wymagania zapisane na
etykiecie) wprowadź pozostałe wymagania w stosunku do osób mających
kontakt ze środkiem.
4. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Treat Area Posting and Oral
Notification Required (Wymagane oznakowanie obszaru zastosowania
i powiadomienie ustne).
Na przykład:
PHI (OPZ)
22
Okres przed zbiorami Jeżeli dotyczy to substancji chemicznej:
1. Z rozwijanej listy Uprawa wybierz nazwę uprawy lub wybierz
<Dodaj/edytuj>, aby dodać uprawę.
2. Wprowadź wartość w kolumnie Okres przed zbiorami (dni).
3. Jeżeli ograniczenia istnieją dla więcej niż jednej uprawy, kliknij Dodaj
uprawę, a następnie powtórz kroki 1 i 2.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
Konfiguracja sprzętu
Maszyny mogą być organizowane według następujących kategorii: aplikacja,
belowanie/pokos, utrzymanie gospodarstwa, żniwa, holowanie/transport,
przygotowanie gleby, inne, sadzenie/siew oraz traktory.
Aby skonfigurować nowy sprzęt:
1.
Kliknij ikonę nowej maszyny
.
2.
Wprowadź informacje na kartach.
Uwaga – W raportach znajdą się informacje dotyczące kosztu, usług oraz innych
szczegółów, jeżeli wykorzystywana jest płatna wersja oprogramowania.
Karta
Grupa/pole
Działanie
General
(Ogólne)
Machine (Maszyna)
•
•
Model
Wprowadź markę, model, rok oraz numer seryjny.
Operation
(Eksploatacja)
•
•
Wprowadź nazwę maszyny.
Z listy rozwijanej Category (Kategoria) wybierz typ maszyny: aplikacja,
belowanie/pokos, utrzymanie gospodarstwa, żniwa, holowanie/transport,
przygotowanie gleby, inne, sadzenie/siew lub traktory.
Z rozwijanej listy Costing Unit (Jedn. płatności) wybierz sposób naliczania
należności dla maszyny: za akr lub godzinę.
W polu Charge Rate (Stawka) wprowadź stawkę za akr lub godzinę.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
23
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
Karta
Grupa/pole
Działanie
Service
(Serwis)
Service (Serwis)
•
•
•
•
•
Options
(Opcje)
Z listy rozwijanej Jednostka okresu międzyprzeglądowego wybierz
wymaganą wartość.
W polu Stan bieżący wprowadź aktualną liczbę akrów lub godzin dla
maszyny.
W polu Ostatni przegląd wprowadź liczbę akrów lub godzin w czasie
ostatniego przeglądu.
W polu Data ostatniego przeglądu wprowadź datę ostatniego przeglądu lub
kliknij ikonę kalendarza i wskaż datę z kalendarza.
W polu Okres międzyprzeglądowy wprowadź liczbę akrów lub godzin
między dwoma kolejnymi przeglądami. Spowoduje to automatyczne
obliczenie i wskazanie w polu Następny przegląd liczby godzin lub akrów
do kolejnego przeglądu.
Notatki z przeglądów
W tym polu możesz wprowadzać notatki (do 255 znaków).
Opcje
•
•
Zaznacz pole wyboru Napędzany paliwem, aby śledzić zużycie paliwa.
Zaznacz pole wyboru Maszyna żniwna, jeżeli maszyna będzie pracowała
przy żniwach, na przykład jako kombajn lub prasa do belowania.
Paliwo
•
Jeżeli maszyna napędzana jest paliwem, wybierz prawidłowy rodzaj paliwa
z listy Dostarczanie paliwa. W razie konieczności wybierz <Dodaj>, aby
dodać nowy zapas paliwa.
Wprowadź wartość domyślnego zużycia paliwa i wybierz galony na akr lub
galony na godzinę.
•
Uwaga – Dostępne formaty zdjęć to bitmapa (.bmp), Joint Photographic Experts Group (.jpg), Tagged
Image File Format (.tif) lub PC Paintbrush (.pcx).
Photo
(Zdjęcie)
(opcjonalnie) Zmień zdjęcie
5.
1. Kliknij Zmień zdjęcie.
2. Wskaż folder, w którym zapisano zdjęcie cyfrowe pola, np. folder „Moje
obrazy”.
3. Wybierz plik, a następnie kliknij Otwórz. Zdjęcie wyświetlane jest w oknie
dialogowym Właściwości pola.
4. Aby wybrać inne zdjęcie, ponownie kliknij Zmień zdjęcie.
Drukuj zdjęcie
Drukuj wybrane zdjęcie.
Usuń zdjęcie
Usuń wybrane zdjęcie z okna dialogowego Właściwości pola. Usunięcie
zdjęcia nie powoduje usunięcia pliku z dysku twardego komputera lub dysku
wymiennego.
Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących maszyny kliknij OK.
Maszyna pojawi się w odpowiedniej kategorii maszyn na karcie Informacje
wejściowe pod ikoną Maszyny.
Konfiguracja ludzi
Z poziomu oprogramowania możliwe jest skonfigurowanie pracowników, właścicieli
oraz innych osób. Informacje takie mogą być konfigurowane do wykorzystania
z wieloma różnymi wyświetlaczami maszyn rolniczych.
Aby dodać nowego pracownika:
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
24
Wybierz Zasoby / Nowa osoba.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
–
Kliknij ikonę nowej osoby
:
Uwaga – W raportach znajdą się informacje opcjonalne, jeżeli wykorzystywana jest płatna
wersja oprogramowania.
2.
Na karcie General (Ogólne) należy wprowadzić First (Imię) i Last (Nazwisko) –
pozostałe informacje są opcjonalne.
Opcje Full Name (Imię i nazwisko) oraz Sorted Name (Sortow. nazwa) są
uzupełniane domyślnie, ale mogą zostać w razie konieczności zmienione.
Opcja Sortow. nazwa wyświetlana jest na wszystkich listach programu.
3.
Opcja. Kliknij kartę General (Ogólne):
a.
Zaznacz pole wyboru Business (Firma), aby dodać nazwę firmy jako
kontakt.
b.
Określ płeć osoby za pomocą opcji Title (Tytuł).
c.
Wypełnij wymagane pola w obszarze Name (Nazwa).
d.
Wprowadź nazwę firmy, stanowisko oraz numer podatkowy.
4.
Opcja. Na karcie Address (Adres) wypełnij pola dotyczące adresu
korespondencyjnego lub adresu zamieszkania osoby.
5.
Opcja. Na karcie Contact (Kontakt) wprowadź wymagane dane kontaktowe
w obszarach Telefon oraz Internet.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
25
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
6.
Opcja. Na karcie Employee (Pracownik):
a.
Wprowadź numer licencji, jeżeli pracownik dysponuje licencją na pracę
z pestycydami. Numer ten pojawia się w raporcie z realizacji zadania.
b.
Wprowadź wartość w polu Stawka, aby określić wynagrodzenie
pracownika w dolarach na godzinę. Informacja ta wykorzystywana jest do
celów związanych z kosztorysowaniem.
7.
Opcja. Na karcie Photo (Zdjęcie) możesz dodawać fotografie osób. Kliknij
8.
Kliknij OK.
Zmień, wyszukaj
zdjęcie, a następnie kliknij Otwórz. W razie konieczności
możesz dowolnie zmieniać, usuwać lubdrukować zdjęcia.
Dodawanie/edycja artykułów
Do artykułów wykorzystywanych przez oprogramowanie przypisywane są
właściwości, które można edytować. Za pośrednictwem oprogramowania dostępna
jest lista wielu wcześniej skonfigurowanych artykułów. Wybrane artykuły
wyświetlane są na listach jako aktywne.
Aby wyedytować właściwości artykułu:
1.
Wybierz Zasoby / Artykuły:
Na liście wyświetlane są wszelkie aktualnie wykorzystywane artykuły.
26
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
2.
Aby dodać artykuł, kliknij Add (Dodaj):
3.
Wybierz artykuł z listy lub wybierz <New> (Nowy), aby dodać własny artykuł,
a następnie kliknij OK:
4.
Upewnij się, że informacje w oknie dialogowym Commodity Properties
(Właściwości artykułu) są prawdziwe (w przeciwnym razie wprowadź
wymagane zmiany), wypełnij pole opcji Value (Wartość), a następnie kliknij OK:
–
Opcja Units (Jednostki) to jednostka zbiorów dla danego artykułu.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
27
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
–
Opcje Density (Gęstość) oraz Standard Moisture (Wilgotność) służą do
obliczania ilości suchych produktów ze zbioru. Wilgotność powinna być
wartością, na podstawie której obliczana jest masa sucha. Informacje te
można uzyskać w punkcie skupu ziarna lub w każdym innym miejscu
odbioru ziarna.
Wartości te służą do mapowania plonów i rejestrowania zbiorów (w tym
w formie paragonów ważenia), o ile program został zaktualizowany do
wersji obsługującej pełne mapowanie i rejestrowanie zbiorów (np. za
pośrednictwem modułów Farm Trac oraz Farm Site oprogramowania Farm
Works).
–
–
Opcja Value (Wartość) znajduje zastosowanie w raportach.
Opcja Color (Kolor) odnosi się do koloru na mapie, na której uprawiany jest
dany artykuł.
Dodawanie/edycja typów zadań
Typy zadań to sposób na sortowanie działań podejmowanych w ciągu roku z myślą
o ich uwzględnianiu w raportach i edycji. Oprogramowanie oferuje zbiór
zdefiniowanych typów zadań, które można edytować; możliwe jest także
dodawanie nowych typów zadań.
Aby dodać/edytować typy zadań:
1.
Wybierz Zasoby / Typy zadań:
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Operation Types (Typy działań). Okno
zawiera listę typów aktualnie realizowanych działań.
28
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów
2.
3.
Aby dodać typ zadania:
a.
Kliknij Add (Dodaj):
b.
Wprowadź opis w polu Description (Opis).
c.
Określ Typ działania dla wprowadzonego opisu i wybierz deseń do
przypisania do danego typu działania.
d.
Kliknij OK.
Aby usunąć typ zadania, zaznacz je, a następnie kliknij Delete (Usuń).
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
29
Import i wyświetlanie zadań
Import i wyświetlanie zadań
Zadania można importować z wielu różnych urządzeń maszyn rolniczych służących
do rejestrowania danych zadań oraz map. Oprogramowanie umożliwia
przeglądanie i drukowanie zadań i map.
W przypadku wczytywania danych program wczytuje (oraz tworzy rekordy map
i pól) wszystkie dostępne dane. Obejmuje to mapę pokrycia, granice pola oraz
ścieżki prowadzenia.
Importowanie danych
Dane można pobierać z wielu różnych urządzeń maszyn rolniczych. Działanie takie
nazywamy importowaniem lub wczytywaniem danych.
Wczytywanie danych zadania z pamięci USB lub innego nośnika
1.
Zapisz dane zadania na dysku wymiennym, np. w pamięci USB lub na karcie
pamięci.
2.
Podłącz urządzenie do komputera.
3.
Skopiuj dane na dysk twardy jako kopię zapasową. Dane można następnie
wczytać albo z urządzenia, albo z dysku twardego.
Aby wczytać (zaimportować) dane zadania:
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
30
Wybierz Plik / Wczytaj dane zadania.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Import i wyświetlanie zadań
–
Na pasku narzędzi Narzędzia zadań / zasobów kliknij ikonę wczytywania
danych zadania :
W oknie Read Job Data (Wczytaj dane zadania) dostępna jest lista urządzeń
maszyn rolniczych wybranych podczas pierwszej instalacji oprogramowania.
Jeżeli urządzenie nie znajduje się na liście, wybierz Pomoc / Sprawdź
aktualizacje. W oknie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje) zaznacz pole
wyboru Show all available components (Pokaż wszystkie dostępne elementy),
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
31
Import i wyświetlanie zadań
co spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dostępnych urządzeń maszyn
rolniczych. Aby dodać urządzenie (tak aby pojawiło się w oknach Wczytaj
dane pola oraz Zapisz dane pola, wybierz urządzenie, a następnie kliknij OK:
32
2.
Wybierz typ danych do wczytania. Jeżeli jest to konieczne, kliknij Przeglądaj
i przejdź do napędu / folderu zawierającego zapisane dane.
3.
Zaznacz zadania do zaimportowania, a następnie kliknij OK.
4.
Jeżeli typ importowanego zadania nie odpowiada dokładnie skonfigurowanemu
typowi zadania, wyświetlone zostanie okno dialogowe Linker : job types
(Konsolidator: typy zadań). Za pomocą tego okna możesz połączyć typ
zadania importowanego pliku (wyświetlony na liście Operation Resources
(Zasoby robocze)) z typem zadania skonfigurowanym wcześniej za
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Import i wyświetlanie zadań
pośrednictwem oprogramowania (wyświetlonym na liście Desktop Resources
(Zasoby stacjonarne)). Aby utworzyć nowy typ zadania dla listy Operation
Resource (Zasoby robocze), kliknij Create (Utwórz):
5.
Po wczytaniu danych zadania program rozpoznaje klientów, gospodarstwa
i pola wykorzystywane w urządzeniu podczas prac polowych. Jeżeli nazwy
importowanych zadań pokrywają się dokładnie z nazwami dostępnymi
w oprogramowaniu, zadania zostają automatycznie przypisane do
odpowiednich pól. Jeżeli nazwa klienta, gospodarstwa lub pola w obrębie
urządzenia nie została skonfigurowana w oprogramowaniu stacjonarnym (lub
została zapisana inaczej), istnieje możliwość połączenia jej z istniejącą nazwą
klienta, gospodarstwa lub pola. Inną możliwością jest dodanie takiej nazwy
jako nowej nazwy klienta, gospodarstwa lub pola. Zaznaczenie opcji Pomiń
zatwierdzanie informacji o gospodarstwach/polach powoduje, że
oprogramowanie automatycznie tworzy nową nazwę klienta, gospodarstwa
oraz pola w każdym przypadku, w którym nazwa nie odpowiada dokładnie
nazwie skonfigurowanej za pośrednictwem oprogramowania.
Jeżeli importowane zadanie dotyczy pola, które nie zostało utworzone, lub
jeżeli występuje rozbieżność pisowni i nie zaznaczono opcji pomijania
zatwierdzania informacji o gospodarstwach/polach, także w tym przypadku
wyświetlone zostanie okno dialogowe konsolidatora. Możliwe jest zatem
utworzenie nowego pola lub połączenie nowego pola z już istniejącym. Po
dokonaniu połączenia wszelkie kolejne zadania opatrzone tą samą nazwą pola
będą łączone z wybranym polem. Aby połączyć pole:
a.
Zaznacz nazwę pola (utworzoną za pośrednictwem urządzenia polowego)
w polu Operation Resources (Zasoby robocze).
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
33
Import i wyświetlanie zadań
34
b.
Zaznacz pole utworzone za pośrednictwem oprogramowania w polu
Desktop Resources (Zasoby stacjonarne).
c.
Kliknij Link (Połącz). Dane zostaną połączone z właściwym polem.
6.
Kliknięcie opcji Create (Utwórz) pociąga za sobą konieczność wprowadzenia
właściwości klienta, gospodarstwa oraz pola, jeżeli są to nowe informacje.
Program automatycznie uzupełnia nazwy w oparciu o strukturę folderów oraz
dane zgromadzone przez jednostkę. W razie konieczności wprowadź wszelkie
dodatkowe informacje. Ponadto jeżeli dostępne są dane granicy pola, program
automatycznie uzupełni rozmiar pola:
7.
Po zakończeniu łączenia wszystkich nowych pól kliknij OK.
8.
Zadania zostały zaimportowane do programu i zostaną wyświetlone na kartach
Gospodarstwo oraz Zadanie.
9.
Jeżeli importowane zadanie obejmuje aplikację lub sadzenie z wykorzystaniem
zapasu, który nie odpowiada dokładnie skonfigurowanemu zapasowi,
wyświetlone zostanie okno dialogowe Linker: supplies (Konsolidator: zapasy).
Za pomocą tego okna możesz połączyć importowane zapasy (wyświetlone na
liście Operation Resources (Zasoby robocze)) z zapasami skonfigurowanymi
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Import i wyświetlanie zadań
wcześniej za pośrednictwem oprogramowania (wyświetlone na liście Desktop
Resources (Zasoby stacjonarne)). Aby utworzyć nowy zapas, kliknij Create
(Utwórz):
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
35
Import i wyświetlanie zadań
10. Zapas można także połączyć z wierszem <New> (Nowy), a następnie kliknąć
OK. Wyświetlony zostanie monit o konieczności skonfigurowania nowego
zapasu. Za pośrednictwem okna dialogowego Supply Properties (Właściwości
zapasu) wprowadź informacje dotyczące zapasu, w tym Units of Measure
(Jednostki miary) itp.:
36
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Import i wyświetlanie zadań
Wyświetlanie zadań na karcie mapy
Po zakończeniu importu zadań do programu możliwe jest wyświetlenie danych
dotyczących pokrycia, map plonów, linii prowadzenia, granic pola oraz pozostałych
map na karcie Mapa. Istnieje także możliwość wyświetlenia informacji powiązanych
z mapami za pośrednictwem karty Informacje zlokalizowanej u dołu ekranu mapy.
Korzystanie z paska narzędzi Mapa
Ikony na pasku narzędzi Mapa służą do zmiany widoku map poszczególnych pól.
Kliknij ikonę...
Aby…
Wybrać obiekty w polu Mapa. Opcja pozwala na zaznaczanie pozycji poprzez kliknięcie
i przeciągnięcie lub poprzez pojedyncze kliknięcie obiektu.
Wybierz
Kliknąć i przeciągnąć mapę, aby wyświetlić obiekty niewidoczne na ekranie.
Przesuń
Zmiana rozmiaru;
Przybliżyć lub oddalić – kliknij lewy przycisk, aby przybliżyć, lub prawy, aby oddalić. Środek
mapy znajdować się będzie w miejscu kliknięcia. Możliwe jest także kliknięcie
i przeciągnięcie w celu wyodrębnienia obszaru o określonej wielkości.
Przybliżyć bez środkowania mapy.
Przybliżenie
Oddalić bez środkowania mapy.
Oddalenie
Przybliżyć aktywną warstwę.
Powiększ warstwę
Przybliżyć do rozmiaru wszystkich wyświetlonych warstw na mapie.
Powiększ wszystko
Przefiltrować aktualnie wyświetlane dane zbiorów.
Filtr
Wydrukować aktualnie wyświetloną mapę.
Drukuj
Wyświetlić mapę etapami tworzenia/przejazdu.
Animacja
Wybranie narzędzia animacji powoduje, że program rozpoczyna ponowne
pokrywanie mapy kolorami. Kliknij ikonę zatrzymania animacji, aby
w dowolnej chwili przerwać proces.
Zatrzymaj animację
Kliknij strzałkę w dół, aby wybrać opcję przyspieszenia lub spowolnienia
przebiegu odtwarzania mapy.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
37
Import i wyświetlanie zadań
Jeżeli pole dostępne jest z z granicą, która została zamapowana, wybierz opcję
Klient, Gospodarstwo lub Pole z menu z lewej strony, aby wyświetlić wszystkie
granice zamapowane w trakcie realizacji zadań. Rozmiar granicy pola wyświetlany
jest pod legendą:
Na karcie Mapa dostępne są następujące opcje:
•
Aby wyświetlić mapę zadania, wykonaj jedną z następujących czynności:
–
–
38
Zlokalizuj zadanie na karcie Gospodarstwo,
a następnie kliknij je dwukrotnie, aby wyświetlić je na
karcie Mapa.
Na karcie Zadanie lub Mapa wybierz kolumnę
Widok.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Import i wyświetlanie zadań
•
W zależności od typu wyświetlonego zadania i zgromadzonych danych do
mapy przypisywane są różne dane. Wybierz kartę warstw u dołu karty Mapa.
W obszarze Widoki możesz podświetlić widoki dla poszczególnych danych
przypisanych do zadania. Wybór widoku powoduje automatyczną aktualizację
legendy:
•
W przypadku danych bazujących na punktach, np. mapy plonów, obszar
Widoki umożliwia wybór dwóch widoków: Base Data (Dane podstawowe)oraz
Grid 50 ft Average (Siatka: średnio 15 m). Opcja Base Data (Dane
podstawowe) to dane surowe punktów; opcja Grid 50 ft Average (Siatka:
średnio 15 m) odpowiada za wyświetlanie danych w formie siatki złożonej
z kwadratów o boku 15 m, gdzie dane są uśrednione w obrębie każdego
z kwadratów.
•
Aby usunąć zadanie z ekranu Mapa, wyczyść pole wyboru obok pola
w kolumnie Widok na karcie Zadanie.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
39
Import i wyświetlanie zadań
40
•
Aby wyświetlić dane przypisane do mapy, wybierz jedną lub więcej pozycji,
a następnie przejdź do karty Informacje. W przypadku wybrania kilku pozycji,
na karcie wyświetlone zostaną wartości: średnia, minimalna i maksymalna:
•
Aby wyświetlić linie prowadzenia lub funkcje punktu, linii i obszaru utworzone
wraz z zadaniem, z rozwijanej listy wybierz odnośną opcję:
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Import i wyświetlanie zadań
•
Aby wyświetlić informacje dotyczące linii prowadzenia, wybierz na mapie linię,
a następnie przejdź do karty Informacje:
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
41
Modyfikacja zadań i zarządzanie nimi
Modyfikacja zadań i zarządzanie nimi
Znajdowanie istniejącego zadania
•
•
Na karcie Gospodarstwo kliknij +, aby otworzyć drzewo klientów, i przejdź do
zarejestrowanego zadania.
Na karcie Zadania użyj opcji sortowania i filtrowania, aby wyświetlić tylko te
zadania, które spełniają kryteria poszukiwanego zadania.
Modyfikacja zadania
1.
Po odszukaniu zadania wykonaj jedną z poniższych czynności:
–
–
2.
Na karcie Gospodarstwo kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz Właściwości.
Na karcie Zadania kliknij Właściwości:
W oknie dialogowym Job Properties (Właściwości zadania) usuń lub zmień
wybrane właściwości.
Aby usunąć całe zadanie, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Gospodarstwo
lub Zadanie, a następnie wybierz Usuń.
42
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Modyfikacja zadań i zarządzanie nimi
Korzystanie z karty Zadania
Po wybraniu karty Zadania wyświetlona zostanie lista wszystkich zadań
zaimportowanych do programu; każde zadanie umieszczone jest w oddzielnym
rzędzie. W kolumnach (nazwa zadania, data, klient oraz pozostałych kolumnach)
wyświetlane są informacje dotyczące każdego z zadań.
Na karcie Zadania dostępne są następujące opcje:
•
Sortowanie listy zadań. W tym celu wybierz nagłówek odpowiedniej kolumny,
na przykład kolumny Pole, co spowoduje ułożenie zadań według nazwy pola.
Aby odwrócić kolejność zadań, ponownie wybierz nagłówek kolumny. Na
przykład jedno kliknięcie kolumny daty spowoduje, że na górze znajdą się
najnowsze zadania, natomiast ponowne kliknięcie nagłówka kolumny
spowoduje, że na górze znajdą się zadania najstarsze.
•
Aby rozszerzyć lub zwęzić kolumnę, umieść kursor pomiędzy nagłówkami
kolumn, tak aby pojawiły się dwie strzałki
, a następnie, przytrzymując
wciśnięty lewy przycisk myszy, przemieść mysz w lewo lub w prawo.
•
Użyj filtra, aby wyświetlić wybrane zadania. Aby wyświetlić zadania dla jednego
klienta, gospodarstwa lub pola:
a. Na karcie Gospodarstwo kliknij + obok ikony klienta lub gospodarstwa
zadań, które mają zostać wyświetlone.
b. Zaznacz pole wyboru Filtruj zadania według gospodarstwa w górnej części
pola gospodarstwa, aby na karcie Zadania wyświetlić tylko zadania dla
tego gospodarstwa.
c. Kliknięcie ikony pola na karcie Gospodarstwo spowoduje, że na karcie
Zadania wyświetlone zostaną tylko działania tylko dla tego pola.
d. Aby usunąć filtr, wyczyść pole wyboru Filtruj zadania według
gospodarstwa. Na karcie Zadania wyświetlone zostaną wszystkie zadania
dla wszystkich pól.
•
Aby przefiltrować zadania według przedziału czasowego lub innych kryteriów,
kliknij Edytuj filtr na karcie Zadania, co spowoduje otwarcie okna dialogowego
Filtr zadań. Zaznacz pola wyboru dla każdej właściwości, która ma zostać
dodana do filtra. Zadania mogą zostać przefiltrowane według różnych
kryteriów; następnie kliknij OK, aby wyświetlić tylko te zadania, które spełniają
określone kryteria:
–
Aby przefiltrować zadania według określonego przedziału czasowego,
zaznacz pole wyboru Przedział czasowy, a następnie wprowadź
odpowiednie daty w polach Od dnia i Do dnia.
–
Aby przefiltrować zadania według innych kryteriów, zaznacz pola wyboru
obok wybranych właściwości, a następnie wprowadź lub wybierz wartości
filtra.
Aby usunąć kryteria z filtra zadań, wyczyść odpowiednie pola wyboru.
•
Aby wyedytować przefiltrowane pozycje, kliknij Edytuj filtr, a następnie wprowadź
wymagane zmiany.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
43
Modyfikacja zadań i zarządzanie nimi
•
Aby usunąć filtr, kliknij Wyczyść filtr.
Uwaga – Istnieje możliwość zastosowania filtra, który nie powoduje wyświetlenia zadań
na liście. Jeżeli lista zadań jest pusta, kliknij Wyczyść filtr, aby ponownie wyświetlić
wszystkie zadania.
•
Aby scalić różne zadania tego samego typu, z tą samą uprawą oraz na tym
samym polu, podświetl wybrane zadania na karcie Zadania, przytrzymując
klawisz Ctrl klikając Scal. Scalone pozycje listy zadań wyświetlane będą jako
jedna. Kliknięcie nowego zadania prawym przyciskiem myszy powoduje
wyświetlenie osobnej kolumny dla każdego scalonego zadania, a także
kolumny Total (Ogółem).
•
Aby usunąć zadanie, kliknij Usuń. Usuniętego zadania nie można odzyskać.
•
Aby wyświetlić lub wyedytować dane zadania, kliknij Właściwości.
Korzystanie z menu widoku
Za pomocą menu View (Widok) możesz ustalać preferencje wyświetlania kart
Gospodarstwo oraz Zasoby – możliwe jest wyświetlanie lub ukrywanie pozycji, np.
obszarów oznaczonych jako nieużywane, maszyn oznaczonych jako nieużywane,
ludzi oraz zapasów.
Aby wyświetlić pozycję, wybierz ją w menu View (Widok) – wyświetlony zostanie
znacznik wyboru obok pozycji w menu oraz gwiazdka obok pozycji na karcie
Gospodarstwo:
Aby ukryć pozycję, wybierz ją ponownie, co spowoduje usunięcie znacznika
wyboru.
44
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Zapisywanie danych zadania
Zapisywanie danych zadania
Program pozwala na zapisywanie (eksport) danych zadania do wykorzystania
w urządzeniach maszyn rolniczych, na przykład w ramach pierwszej konfiguracji
urządzenia lub w przypadku korzystania z wielu urządzeń. Tworzenie klientów,
gospodarstw oraz pól za pomocą urządzenia odbywa się w oparciu o strukturę
wykorzystywaną w oprogramowaniu. Oprogramowanie pozwala także na eksport
zaimportowanych linii prowadzenia oraz ludzi w ramach udostępniania ich innym
jednostkom. Po zapisaniu danych zadania możesz wskazać pozycje do
wyeksportowania.
Zapisywanie danych zadania na zewnętrznym urządzeniu
1.
Kliknij ikonę zapisu danych zadania
2.
Wybierz typ urządzenia maszyny rolniczej, na którym mają zostać zapisane
dane.
Podłącz pamięć USB lub inne zewnętrzne urządzenie magazynujące, na
którym mają zostać zapisane dane.
Kliknij Przeglądaj, a następnie wybierz lokalizację eksportowanych danych.
Kliknij Lista zasobów, aby ograniczyć liczbę pozycji do zapisania.
Zaznacz każdą pozycję, która ma zostać wyeksportowana: Obok niej na liście
wyświetlony zostanie znacznik wyboru. Spowoduje to utworzenie struktury
klientów, gospodarstw i pól na urządzeniu.
Kliknij OK. Program utworzy pliki i foldery wymagane przez wybrane urządzenie
maszyny rolniczej. Dane można następnie zaimportować na urządzenie
firmowe.
3.
4.
5.
6.
7.
:
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
45
Drukowanie map
Drukowanie map
Na karcie Mapa kliknij ikonę raportu mapy
, aby uzyskać podgląd mapy. Raport
mapy zawiera podsumowanie informacji dotyczących wyświetlanego zadania (w
tym dane klienta, gospodarstwa, pola itd.). Raport mapy zawiera także legendę dla
karty Mapa:
Kliknij ikonę drukowania
46
w oknie podglądu raportu, aby wydrukować mapę.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Drukowanie raportu dotyczącego zadania
Drukowanie raportu dotyczącego
zadania
Na karcie Zadanie kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz
Drukuj, aby wyświetlić raport dotyczący zadania.
Raport dotyczący zadania zawiera wszystkie zebrane dane zadania, w tym
informacje dotyczące pola, zapasów, ludzi oraz sprzętu. Zawiera także mapę.
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
47
Drukowanie raportu dotyczącego zadania
48
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
A
administrator 5
artykuły
dodawanie 26
edycja 26
D
dane zadania, zapisywanie 45
dane, importowanie 30
dezaktywacja kont użytkowników 6
dodawanie
artykułów 26
typów zadań 28
zdjęć 18, 26
drukowanie 46
drukowanie map 46, 47
E
edycja
artykułów 26
typów zadań 28
F
filtruj zadania 43
G
gospodarstwo
konfiguracja 14
oznaczanie jako nieużywane 15
usuwanie 15
I
importowanie
danych 30
zadań 30
informacje oużytkowniku, zmiana 11
istniejące zadanie, znajdowanie 42
K
Karta mapy 37
Karta zadań 43
klienci, konfiguracja 13
konfiguracja
gospodarstw 14
klientów 13
ludzi 24
pól 16
sprzętu 23
zapasów 19
konta użytkowników, dezaktywacja 6
kopie zapasowe projektów, przywracanie
danych 9
kopie zapasowe, przywracanie danych 9
L
ludzie
konfiguracja 24
łączenie zadań 44
M
mapy, drukowanie 46, 47
menu widoku 44
modyfikacja zadań 42
N
narzędzie animacji 37
O
oznaczanie gospodarstwa
jako nieużywane 15
oznaczanie pola
jako nieużywane 18
P
pasek narzędzi 12
Pasek narzędzi mapy 37
pasek narzędzi, karta mapy 37
Pokaż wszystkie jednostki 7
pole
konfiguracja 16
oznaczanie jako nieużywane 18
usuwanie 18
projekty, tworzenie kopii zapasowych 8
przywracanie danych, kopie zapasowe 9
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
R
rejestracja
inne opcje 6
online 6
oprogramowania 6
rejestracja online 6
rejestracja oprogramowania 6
urządzeniu 45
zarządzanie zadaniami 42
zdjęcie 26
zdjęcie, dodawanie 18
zmiana informacji oużytkowniku 11
znajdowanie istniejącego zadania 42
S
sortowanie zadań 43
system operacyjny
Windows 7 5
Windows Vista 5
T
tworzenie kopii zapasowych projektów 8
typy zadań
dodawanie 28
edycja 28
U
układ jednostek miar 7
usuwanie
gospodarstwa 15
pól 18
W
Windows 7 5
Windows Vista 5
wyświetlanie zadań 30
Z
zadania
filtrowanie 43
importowanie 30
łączenie 44
modyfikacja 42
sortowanie 43
wyświetlanie 30
zarządzenie 42
znajdowanie istniejących 42
zapisywanie danych zadania 45
zapisywanie danych zadania, na zewnętrznym
Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View
Farm Works Information Management
A Division of Trimble
P.O. Box 250
Hamilton, IN 46742
USA
[email protected]
www.farmworks.com
+1 800-282-4103
+1 260-488-3492
+44 1786-465100
+61 (3) 8680-7222

Podobne dokumenty