projekt wykonawczy

Komentarze

Transkrypt

projekt wykonawczy
BIURO
OBSŁUGI
INWESTYCJI
bu d ow ni ct w o – ge o de zj a - wy c en a ni e ru c ho m o ś ci
pl. Bp Wilhelma Pluty 6/2 66-100 Sulechów;
NIP 9251008222; REGON 978032994
tel. 683213894
www.bgwprojekt.pl
BzWBK 29 1090 1580 0000 0001 1853 3433
PROJEKT
WYKONAWCZY
ZADANIE:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU
W WOJNOWIE
INWESTOR: Gmina Kargowa;
ul. Rynek 33; 66-120 Kargowa
LOKALIZACJA: gmina Kargowa, obręb Wojnowo,
działki: 178, 210/1, 130/3, 18/2, 19/2
OPRACOWAŁ: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk
SULECHÓW - wrzesień 2012
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
DOKUMENTACJA NINIEJSZA NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANA BEZ ZGODY „BGWprojekt” W SULECHOWIE
PROJEKT TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU W WOJNOWIE
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
SPIS ZAWARTOŚCI
str.2
CZĘŚĆ OPISOWA
str.3-9
1.
2.
3.
4.
5.
Dane ogólne
Stan istniejący
Stan projektowany
Szczegółowe zestawienie elementów zagospodarowania
Uwagi końcowe
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1
2
3
4
Plan zagospodarowania
Szczegóły konstrukcyjne miejsc siedzących z altaną
Pomost drewniany - rzut
Pomost drewniany – przekrój
str. 10-11
skala 1:500
skala 1:20/10
skala 1:50
skala 1:20
2
PROJEKT TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU W WOJNOWIE
1. DANE OGÓLNE.
Przedmiotem
opracowania
jest
przygotowanie
dokumentacji
technicznej
do
zagospodarowania terenu rekreacji i wypoczynku zlokalizowanego w Wojnowie, w obrębie
jeziora Wojnowskiego. Teren objęty opracowaniem obejmuje działki: 178, 210/1, 130/3, 18/2,
19/2.
Całość zlokalizowana jest w obrębie Wojnowo gmina Kargowa, w strefie zabudowy
rekreacyjnej wsi.
Działka 178, stanowi drogę gminną, będącą własnością Gminy Kargowa.
Działka 130/3, własność Skarbu Państwa-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babimost.
Działki: 210/1, 18/2, 19/2, własność Województwa Lubuskiego
Powierzchnia całkowita w obrębie opracowania ok.2,5ha.
2. STAN ISTNIEJĄCY
Działki objęte opracowaniem, w części zabudowane-zabudowania letniskowe, dodatkowo
istniejąca plaża, oraz inne elementy dla potrzeb rekreacji i wypoczynku. Działki w części
porośnięte nie regularnym drzewostanem liściastym, oraz licznym zakrzaczeniami. Działka
210/1 stanowi jezioro Wojnowskie. Max. poziom piętrzenia wody w jeziorze wynosi 52,70m
n.p.m., dlatego też, pozostałe działki do niej przyległe, przynajmniej w części, mogą stanowić
potencjalny teren zalewowy
Działki objęte opracowaniem łączy droga gminna, oznaczona działką 178, która komunikuje
publiczną drogę powiatową z istniejącą częścią rekreacyjną terenu. Droga powiatowa o
nawierzchni bitumicznej, z urządzonym częściowo chodnikiem z kostki betonowej.
3. STAN PROJEKTOWANY
Dla potrzeb urządzenia terenu, zgodnie z przedmiotem opracowania, zaprojektowane
zostały liczne elementy będące częścią składową terenu rekreacyjnego. W skład
zagospodarowania terenu rekreacyjnego, projektuje się następujące elementy, do
wykonania:
-pomost drewniany o łącznej długości 25m2,
-w obrębie terenu wyznaczono miejsca dla trzech altan ogrodowych. Teren w obrębie altany
urządzony kostką betonową, wyposażenie stanowi stół i ławki parkowe,
-wyznaczono miejsce piaskownicy, wydzielonej płotkiem i w części osłoniętej altaną,
-ponad to zaplanowano ustawienie czterech stojaków na rowery, koszy na śmieci, oraz
zaplanowano dowiezienie piasku, ulepszenie i powiększenie istniejącej plaży.
4. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Pomost drewniany.
Projektuje się wybudowanie rekreacyjnego pomostu drewnianego w obrębie jeziora
Wojnowskiego. Technologia wykonania pomostu: planuje się zapuszczenie drewnianych pali
w dno jeziora metodą wbijania mechanicznego, na palach zostanie zamontowana konstrukcja
wsporcza chodnika pomostu. Dodatkowo zamontowana zostanie balustrada drewniana.
Całość pomostu zostanie wykonana z drewna, za złącza ciesielskie. Zewnętrzne elementy
drewniane (bez styku z wodą) zostaną zaimpregnowane środkami solnymi, pale drewniane
wbijane w dno jeziora wykonać z twardego drewna nieimpregnowanego.
Podstawowe dane charakteryzuję pomost:
- całkowita długość
25m2
3
PROJEKT TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU W WOJNOWIE
- szerokość pomostu:
1,50m
1,10m
- wysokość balustrady:
- rzędna chodnika pomostu:
53,00m n.p.m.
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono szczegółowo elementy pomostu.
4.2 Altana ogrodowa.
Projektuje się ustawienie trzech altan ogrodowych w komplecie ze stołami i ławkami, oraz
jednej w obrębie piaskownicy. W skład kompletu wchodzą: altana, dwa stoły i dwie ławki.
Miejsce ustawienia wyznacza utwardzona nawierzchnia wyłożona kostką betonową typu
polbruk, ograniczona obrzeżem 6/20/100[cm] na ławie betonowej z oporem.
Konstrukcja nawierzchni:
-grunt rodzimy zagęszczony, po z zdjęciu warstwy gleby ok.30cm
-podsypka piaskowa zagęszczona 20cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zagęszczona 5cm
-kostka betonowa polbruk (typ podwójne T-BEHATON) koloru szarego 6cm
Wymiary utwardzonej nawierzchni 4/4[m].
Altana ogrodowa kwadratowa o boku 4m, wysokości do okapu min.2,2, ustawiona na
czterech słupach konstrukcyjnych o wymiarach min.14/14cm, mocowanych do betonowych
stóp fundamentowych. Przykryta dachem kopertowym, obitym deską struganą min. 22mm,
oraz płytą OSB3 10mm, poszyta gontem papowym na podkładzie z papy asfaltowej.
Konstrukcja altany stabilna, usztywniona mieczami. Elementy drewniane impregnowane
impregnatami w kolorze tick.
Wzór altany
Stół i ławka: konstrukcji betonowej, zbrojonej, ustawiony na stopach fundamentowych,
blat stołu, siedzisko i oparcie ławki deska sosnowa szlifowana impregnowana w kolorze tick
grubości min. 40mm. Elementy betonowe stołu obłożone żwirem płukanym w jasnych
kolorach, do uzgodnienia z zamawiającym. Długość ławki ok.180cm, wymiary stołu: ok.
60/120[cm] i wysokości ok.70cm
Rzut i przekrój rysunek 6.
Wzór ławki
Wzór stołu
4
PROJEKT TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU W WOJNOWIE
Przekrój miejsca przedstawia rys.7
4.3 Piaskownica.
Projektuje się wykonanie piaskownicy, poprzez usunięcie istniejącego gruntu na głębokość
50cm i zasypanie go pisakiem drobnym. Piaskownica wygrodzona płotkiem drewnianym
wysokości 1,1m z furtką. W celu uzyskania cienia, nad częścią piaskownicy ustawić altanę
opisaną w pkt.4.2.
4.4 Elementy dodatkowe.
Jako dodatkowe wyposażenie projektuje się:
- ustawienie czterech stojaków na rowery. Każdy stojak na min. 5 rowerów, konstrukcja
metalowa masywna: podstawa kątownik 40/40/3[mm], stojak rura średnicy 25mm, cynkowana
ogniowo, mocowana do podłoża na stałe, poprzez wykonanie betonowego fundamentu. Pod
ustawienie stojaków, planuje się utwardzenie dwóch miejsc z kostki betonowej, wg opisu pkt
4.2. Wielkość pojedynczego miejsca 2/4[m] - 8m2, miejsce ograniczone obrzeżem betonowym,
z oporem.
Łączna powierzchnia 16m2
Długość obrzeży 24m.
- ustawienie pięciu koszy na śmieci. Kosz konstrukcji betonowej z wkładem z blachy,
umożliwiającym jego opróżnianie.
5
PROJEKT TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU W WOJNOWIE
4.5 Plaża.
W obrębie plaży na powierzchni 600m2 projektuje się dowiezienie piasku drobnego,
grubość warstwy min. 20cm.
5. UWAGI KOŃCOWE
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty
techniczne, atesty lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.
Dopuszcza się wykonanie elementów zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie
gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiającym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych, lub rozbieżności w
zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.
Ponad to, elementy nieuwzględnione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzględnie skonsultować z inwestorem. Rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji
projektowej, przedmiaru robót, zawsze będą interpretowane na korzyść zamawiającego.
Wykonawca, każdorazowo dostarczy próbki materiałów i elementów do akceptacji przez
zamawiającego, dotyczy to w szczególności wyposażenia.
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,
oraz normami.
Opracował:
mgr inż. Andrzej Makaryk
6
BGWprojekt
TEREN
REKREACJI I WYPOCZYNKU
W WOJNOWIE
architektoniczna
/PZT
skala
1:500
data:
10.10.2012
podpisy:

Podobne dokumenty