Kwartalnik PFK nr 2/2015

Komentarze

Transkrypt

Kwartalnik PFK nr 2/2015
2015
Centrum Zapewniania
Jakości Kształcenia
w Małopolsce
Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 2/2015
Małopolska innowacja
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP…………………………………………..............……………………………………………………....……....- 2
2. ZOSTAŁAM ENTUZJASTKĄ BONÓW....…………………………………………................………….……..- 4
3. ANALIZA MŚP W PILOTAŻU BONÓW SZKOLENIOWYCH ….......………........................…..……- 5
4. OPINIE PRZEDSIĘBIORCÓW O PILOTAŻU BONÓW SZKOLENIOWYCH ……….......................- 6
5. RPO 2014-2020 – SZKOLENIA DLA MŚP – REJESTR RUR…...................................................- 7
...
6. BONY MOBILIZUJĄ…………………………………………………………………………...............………...…..- 9
7. CENTRUM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W MAŁOPOLSCE…….................…..…...-11
8. KONTA EDUKACYJNE W LOMBARDII………………………………………………….................…..……- 13
9. WSPÓŁPRACA Z REGIONAMI……………………………………………………………...............……..…..- 14
10. WYDARZENIA…………………………………………………..…………………………………...............………- 17
11. SŁOWNIK POJĘĆ………………......……………………………………………………………….................…..-19
2
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność przedstawić kolejny (2/2015) numer kwartalnika Centrum Zapewniania Jakości
Kształcenia w Małopolsce (CZJK). Centrum działa w ramach innowacyjnego projektu, który realizowany jest
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z instytucją FOREM (Belgia). Celem projektu jest
wypracowanie i wdrożenie systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału
intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt, którego działania chcemy Państwu przybliżać,
testuje innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia łatwe i szybkie dofinansowanie szkoleń dla pracowników
w formie bonu szkoleniowego. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2012 roku i potrwa do września 2015. Do tej
pory udało się zrealizować następujące działania w projekcie:
·
powstało i działa Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce, które dba
o odpowiednią jakość szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardu Usług EdukacyjnoSzkoleniowych (MSUES), prowadząc konsultacje, audyty i monitoring instytucji szkoleniowych
·
wypracowano prosty, przejrzysty, logiczny system podmiotowego finansowania kształcenia,
nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru, sposób na pozyskanie dodatkowych środków
finansowych na szkolenie
·
został wybrany w przetargu operator finansowy bonów szkoleniowych. Dokonano wyboru oferty
złożonej przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
Sp. z o.o.
·
22 września 2014 został uruchomiony system bonów szkoleniowych (system podmiotowego
finansowania kształcenia) oraz otwarto Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, który powstał z myślą
o przedsiębiorcach, decydujących o wyborze szkoleń dla siebie i swoich pracowników
·
31 stycznia 2015 zostało uruchomione narzędzie informatyczne wspierające obsługę systemu
bonów szkoleniowych: www.bonyszkoleniowe.pl
·
31 marca 2015 zakończył się pilotaż bonów szkoleniowych w Małopolsce
·
trwają prace nad produktem finalnym projektu – systemem podmiotowego finansowania
kształcenia
Kwartalnik CZJK jest publikowany raz na kwartał. Zawiera ważne informacje dotyczące projektu PFK –
Podmiotowe finansowanie kształcenia. Pozwala zapoznać się z proponowanym rozwiązaniem oraz jego
efektami w trakcie trwania projektu.
ZESPÓŁ PROJEKTU PFK
3
ZOSTAŁAM ENTUZJASTKĄ BONÓW
Joanna Romańska-Wilk
Bony szkoleniowe to bardzo efektywny system wsparcia zadedykowany przedsiębiorcom w Małopolsce,
szczególnie tym samozatrudnionym i małym. W takich jednostkach najtrudniej utworzyć fundusz
szkoleniowy, szkolenia są traktowane „po macoszemu”. W małych firmach optyka skierowana jest przede
wszystkim na czynniki produkcji – zakup maszyn i urządzeń, materiałów, wynagrodzenie pracowników,
przy czym pracownicy są bardziej postrzegani jako koszty bieżące a nie kapitał ludzki, w który należy
inwestować. O ile przedsiębiorcy dostrzegają konieczność bieżących remontów sprzętu, środków
trwałych, o tyle nie zauważa się często potrzeby inwestowania w szkolenia ludzi. Spowodowane to jest
przede wszystkim obciążeniami finansowymi, ale też niepokojem pracodawcy, że pozyskana przez
pracowników wiedza nie przełoży się bezpośrednio na wyniki firmy.
Udział w pilotażu bonów szkoleniowych jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, że po
prostu trzeba się szkolić by być na bieżąco, nie ma dziedziny w której raz nabytą wiedzę da się spożytkować
do końca aktywności zawodowej. Kto stoi w miejscu ten się cofa. Pracownik to kapitał, który należy
„pomnażać”. Skoro rozwija się kapitał rzeczowy w firmie to takimi samymi prawami musi rządzić się kapitał
ludzki. Wykształcony, przeszkolony pracownik w takim samym stopniu przyczyni się do wzrostu
wydajności, zyskowności firmy jak nowoczesne technologie. System wsparcia finansowego środków
publicznych w postaci bonów ma niebagatelne znaczenie, ponieważ daje dużą elastyczność
przedsiębiorcy w wyborze szkoleń, ale również gwarantuje jakość, którą oferują podmioty szkolące
(weryfikacja pod kątem spełniania Małopolskich Standarów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych). System
bonów szkoleniowych przetestowany w pilotażowym programie wydaje się być wystarczająco
zabezpieczony przed nadużyciami, które dało się zauważać wcześniej, gdy to po stronie instytucji
szkoleniowych był cały proces pozyskiwania i wykorzystania środków publicznych na szkolenia.
Skorzystanie z dofinasowania w formie bonów szkoleniowych umożliwiło rozwój kompetencji pracowników
firmy, którą reprezentuję. Skorzystali oni ze szkoleń w zakresie umiejętności „twardych” takich jak:
księgowość, podatki, kadry i płace oraz oprogramowanie. Z niecierpliwością czekam na kolejną możliwość
zamówienia bonów. Po prostu zostałam ich entuzjastką.
4
ANALIZA MŚP W PILOTAŻU BONÓW SZKOLENIOWYCH
I.
Liczba MŚP, które podpisały umowę:
samo zatrudnieni
zatr. 1 - 3
zatr. 4 – 9
zatr. 10 – 19 zatr. 20 – 49 zatr. 50 – 99 zatr. 100 – 249
198
61
54
37
9
19
10
7
178
w tym:
dokonały wpłaty wkładu własnego w tym:
- wzięły udział w szkoleniach - zwróciły wszystkie zakupione bony 164
14 (same
mikro – do 10 zatr.)
19
1
83
Liczba MŚP, które przeszły pozytywnie weryfikację, ale zrezygnowały z udziału w projekcie
(w tym jedno zamówienie anulowane) 24
III.
Liczba MŚP, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji
15
IV.
Liczba MŚP, które podpisały kolejne umowy w ramach
przyznanego limitu
24
V.
VI.
Liczba MŚP, które wykorzystały wszystkie bony
Liczba przeszkolonych osób VII.
Liczba bonów:
1.
zakupionych przez MŚP
2.
wykorzystanych na szkolenia
1.
2.
3.
4.
II.
nie dokonały wpłaty wkładu własnego
umowa została rozwiązana spoza Krakowa
105
562
16.606
14.441
wartość bonów wykorzystanych na szkolenia 1 299 690,00 zł (14 441 x 90 zł)
5
OPINIE PRZEDSIĘBIORCÓW O PILOTAŻU BONÓW SZKOLENIOWYCH
Mocne strony przedsięwzięcia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zdecydowanie mniejsze obciążenie biurokratyczne niż w innych projektach EFS, z których
korzystali wcześniej
elastyczność systemu – np. możliwość zamawiania bonów w transzach
szybkość załatwiania spraw – od momentu złożenia zamówienia do uzyskania bonów
łatwość rozliczania szkoleń.
autonomia przedsiębiorcy „to ja decyduję gdzie chcę się szkolić”
jakość szkoleń jest zagwarantowana przez znak jakości MSUES
skuteczność, dostępność i elastyczność konsultantów, byli dostępni nawet w godzinach
wieczornych-podpisywanie umów.
Niedogodności systemu:
1.
2.
3.
4.
konieczność zapoznania się z dość obszerną zawartością zarządzeń KE (w celu stwierdzenia
kwalifikowalności MŚP do projektu),
niekiedy kilkakrotne zwroty zamówienia z Sodexo do poprawy
zbyt krótki czas na realizację bonów
odwoływanie szkoleń przez instytucje szkoleniowe
Uczestnicy pilotażu rekomendowali, aby w przyszłości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zachować wygodną i przejrzystą formułę bonu na usługi rozwojowe
przedsiębiorcy chcieliby aby usługa doradcza miała zagwarantowaną jakość
przyjąć jako optymalny czas na realizację bonu – rok kalendarzowy
ustalić zasady umożliwiające wykorzystanie bonów zwróconych przez MŚP
rozważyć możliwość zastąpienia papierowego bonu systemem elektronicznym
nie mnożyć rodzajów bonów w zależności od usług, na które można je wykorzystać,
ale pozostawić większą elastyczność wyboru przedsiębiorcy.
punkt obsługi przedsiębiorcy znajdował się w sprawdzonej, doświadczonej państwowej instytucjiurzędzie,
6
RPO 2014-2020 – SZKOLENIA DLA MŚP – REJESTR RUR
Rejestr Usług Rozwojowych opracowany przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jest systemem informatycznym wspierającym przedsiębiorców i ich
pracowników w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać
dofinansowanie do usługi rozwojowej z Europejskiego Funduszy Społecznego w nowym okresie
programowania tylko za pośrednictwem RUR. Głównym celem centralnego systemu zapewniania jakości-RUR
jest przekazanie w ręce przedsiębiorców lub osób indywidualnych możliwości swobodnego wyboru usługodawcy
oraz umożliwienie oceny oferowanych usług rozwojowych przez usługobiorcę. Ma to zapewnić skuteczniejsze
dopasowanie oferowanych usług do potrzeb ostatecznych odbiorców. Rejestr będzie otwarty na wszystkie usługi
rozwojowe zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne finansowane w całości przez
zamawiających (m.in. przedsiębiorców). Ofertę usług będą mogły umieszczać podmioty publiczne i niepubliczne.
W przypadku usług komercyjnych ich wpisanie jest dobrowolne i ma charakter promocyjny. Natomiast usługi,
na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane
do RUR.
Rejestr powstanie w miejsce największej istniejącej bazy ofert edukacyjnych www.inwestycjewkadry.pl
Jakie usługi będą w RUR?
Ř szkolenia
Ř doradztwo
Ř studia podyplomowe
Ř mentoring
Ř coaching
Zarejestrowane podmioty oraz wszyscy inni użytkownicy RUR będą zobowiązani do przestrzegania Regulaminu
RUR, gdzie określone zostaną m.in. zasady i warunki funkcjonowania RUR oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
Więcej szczegółowych informacji na www.parp.gov.pl
W nowym okresie programowania, każde województwo ma opracować Podmiotowy System Finasowania czyli
system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty
na podejściu popytowym. PFS ma być wdrażany w każdym województwie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dofinasowanie kosztów realizacji usług
rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF będzie możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane
do RUR.
Przydatne definicje dotyczące RUR
Karta Podmiotu – formularz określający kryteria wpisu podmiotu do RUR
Karta Usługi – formularz określający zakres informacji nt. danej usługi rozwojowej
Podmiot – instytucja świadcząca usługi rozwojowe
System Oceny Usług Rozwojowych (SOUR)- zasady oceny usługi rozwojowej dokonywanej przez Uczestników
(przedstawiciela przedsiębiorcy i pracowników) oraz Podmiot świadczący usługę
Usługa rozwojowa - działania, które pozwolą na rozwój ób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących (poza
działaniami inwestycyjnymi).
Usługa komercyjna – usługa nie dofinansowana ze środków publicznych
7
Koncepcja PSF dla RPO
●
●
●
Zakłada podstawowe zasady podmiotowego finansowania;
Przedstawia propozycję zadań oraz zasada ich realizacji przez Operatora (Beneficjenta);
Zasady podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych przy użyciu bonów:
- Zastosowanie znaku legitymacyjnego – bonu w celu skrócenia procedur dla
przedsiębiorców;
- Jednostka rozliczana w ramach systemu – godzina usługi szkoleniowej
lub ½ godziny usługi doradczej;
- Rekrutacja MŚP - zakres weryfikacji;
- Wartość bonu i przykłady jego rozliczania.
8
BONY MOBILIZUJĄ DO TEGO ABY WYGOSPODAROWAĆ CZAS NA SZKOLENIA I PODNIEŚĆ
KWALIFIKACJE SWOJE ORAZ SWOICH PRACOWNIKÓW
- mówi Wiesław Maciołek, prezes CDN- Partner Sp. z o.o. w Krakowie
Czym się zajmuje reprezentowana przez pana firma?
Jesteśmy największym Partnerem Comarch S.A. w Małopolsce i jednym z największych w kraju. Dostarczamy
systemy informatyczne - uniwersalne narzędzia i unikalne rozwiązania – wspierające zarządzanie
przedsiębiorstwem. Oferujemy kompleksową obsługę. Naszym Klientom dostarczamy profesjonalne,
zintegrowane, kompletne rozwiązanie obejmujące zarówno infrastrukturę informatyczną (sprzęt),
oprogramowanie systemowe oraz to w czym się specjalizujemy: oprogramowanie wspierające zarządzanie
wraz z indywidualnie opracowanymi rozszerzeniami i wysokiej jakości usługami wdrożeniowymi. Jednym
z naszych priorytetów jest inwestowanie w rozwój kompetencji naszego zespołu. Takie podejście od początku
istnienia naszej firmy procentuje jej rozwojem i sukcesami.
Kiedy i z jakiego źródła dowiedział się Pan o możliwości dofinasowania godzin szkoleniowych
w formie bonów?
O takiej możliwości dowiedziałem się od znajomych. Natomiast informację o szczegółach projektu i sposobie
finansowania tych szkoleń uzyskałem na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Co zachęciło Pana do skorzystania z bonów szkoleniowych?
Staramy się regularnie podnosić kwalifikacje naszych pracowników, bazując na szkoleniach dostępnych
na rynku. Chętniej korzystamy ze szkoleń dotowanych – dają one szanse na przeszkolenie większej grupy
pracowników. Natomiast bony szkoleniowe są bardziej elastyczne, ponieważ umożliwiają dofinasowanie
do godzin szkoleniowych.
Z jakich „szkoleń z bonami” skorzystali Państwo?
Nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniach technologicznych. Skorzystaliśmy ze szkoleń dla programistów
dotyczących narzędzi Microsoft oraz z obsługi oprogramowania graficznego.
Jakie korzyści widzi Pan w tym sposobie (system bonowy) korzystania ze szkoleń?
System bonów to przede wszystkim możliwość skorzystania z profesjonalnych szkoleń, gdzie do każdej godziny
szkoleniowej otrzymuje się dofinasowanie. Dają one możliwość wyboru z puli dostępnych na rynku szkoleń
(o potwierdzonej jakości) nie ograniczając tego wyboru do projektów szkoleniowych zaplanowanych
i przygotowanych przez instytucje szkoleniowe. Przygotowanie takich projektów wymaga czasu, więc szkolenia
te nie zawsze były aktualne z punktu widzenia uczestników.
Nie zawsze też programy tych projektów szkoleniowych był dopasowane do potrzeb. Bony pozwalały
uczestniczyć w aktualnie dostępnych, na bieżąco przygotowywanych szkoleniach oraz dawały możliwość
wyboru przez przedsiębiorcę instytucji szkoleniowej (szkolenia o tej samej tematyce często oferują różne firmy)
.
9
Dlaczego warto szkolić siebie i swoich pracowników?
Mówienie o konieczności ciągłego rozwoju siebie i pracowników może być potraktowane jako powtarzane
modnych sloganów. Jednak taka konieczność – szczególnie w branży której działamy,
tj. informatyce – jest faktem. Musimy zapewnić pracownikom dostęp do wiedzy na temat nowoczesnych
technologii. Bez tego nie tylko jako firma nie będziemy się rozwijać, ale nie będziemy też atrakcyjnych
pracodawcą. Ponadto udział w szkoleniach to również szansa na kontakty i wymianę doświadczeń
z „ludźmi z branży”.
Czy bony szkoleniowe są dla Pana motywującym narzędziem do dalszego podnoszenia kwalifikacji
swoich i swoich pracowników?
Tak. Bony mobilizują do tego aby wygospodarować czas na szkolenia i podnieść kwalifikacje swoje oraz
swoich pracowników.
Co było dla Pana zeskakujące jako uczestnika testowanego systemu bonów szkoleniowych?
Miłym zaskoczeniem było znaczne ograniczenie (w stosunku do projektów w których wcześniej
uczestniczyliśmy) biurokracji – mniejsza była ilość dokumentów koniecznych do przygotowania.
I co warto podkreślić – otwartość i chęć pomocy konsultantów systemu bonowego nie tylko w godzinach pracy
urzędu.
Czy widzą Pan jakieś zagrożenia w proponowanym systemie?
Bardzo ważne jest utrzymanie jakości usług szkoleniowych aby wyeliminować niesolidne instytucje
z rynku. Miejmy nadzieję, że opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Rejestr usług
Rozwojowych sprosta temu wyzwaniu.
Dziękuję za rozmowę.
Ilona Plichta,
specjalista ds. włączania systemu do polityki oraz prowadzenia działań partnerskich
10
CENTRUM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W MAŁOPOLSCE
PROCEDURA
weryfikacji zgodności
z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno – Szkoleniowych
i przyznawania znaku jakości
● 147 przyznanych znaków jakości
● 45 rezygnacji (w tym 3 usunięte z procesu, 1 rozwiązanie umowy)
● ponad 60 na liście rezerwowej
● w 50 instytucjach szkoleniowych ze znakiem jakości MSUES
przedsiębiorcy skorzystali z dofinansowania usług edukacyjnych w formie
bonów
JAKOŚĆ PRZYCIĄGA ...
11
Jak MŚP wybrali szkolenia, pod kątem kosztu za 1h
Średni rzeczywisty koszt 1 godziny usługi edukacyjno-szkoleniowej wyniósł 59,89 zł.
SYSTEM PODMIOTOWEGO FINANSOWANIA USŁUG
12
KONTA EDUKACYJNE W LOMBARDII
Violetta Matejuk- specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Mieszkaniec Lombardii ma do dyspozycji osobiste konto edukacyjne zasilane pieniędzmi publicznymi (do 4 500,00
Euro rocznie), które przekazywane są do poszczególnych operatorów (instytucji świadczących poszczególne usługi
szkoleniowo-edukacyjne) zawarte w planie opracowywanym podczas pierwszego obowiązkowego spotkania
doradczego. Instytucje tworzą sieć współpracy i wsparcia, a ich zadaniem jest diagnoza początkowych możliwości
beneficjenta oraz określenie możliwych do osiągnięcia celów wraz z wyszczególnieniem sposobu ich realizacji.
Osoba korzystająca ze wsparcia jest pilotowana podczas całego procesu kształcenia, aż do uzyskania przez nią
zatrudnienia, co jest efektem końcowym głównym celem wsparcia. Usługi, z których korzysta beneficjent mogą
być świadczone przez różne instytucje.
Główna (pierwsza) instytucja, do której zgłasza się Beneficjent wytycza ścieżkę rozwoju i kształcenia, podpisuje z nią
umowę i wysyła umowę do regionu Lombardii. Pierwszą obowiązkową usługą, z której korzysta Beneficjent jest
doradztwo. Instytucja i pracownik wytyczają wspólnie ścieżkę rozwoju i kształcenia, razem wybierają rodzaj usług,
z których mógłby skorzystać Beneficjent (np. bilans kompetencji, szkolenia, pośrednictwo pracy, staż itp.). Następnie
osoba ma do dyspozycji szereg usług (elementów kształcenia), które może dowolnie wybrać (zarówno jeżeli chodzi
o zakres usługi, jak również o wykonawcę kształcenia, czyli instytucję szkolącą). Doradca przedstawia osobie całą
listę usług do wyboru, czyli swoją umowę osoba może zrealizować po kawałku w różnych miejscach.
Specyfiką systemu lombardzkiego jest obowiązek posiadania akredytacji zarówno przez instytucje szkoleniowe jak
i również przez publiczne instytucje rynku pracy czy też prywatne agencje zatrudnienia. Wymusza to rzeczywistą
współpracę między dwoma rodzajami instytucji. Wsparcie Beneficjenta jest przewidziane na okres 12 miesięcy.
13
WSPÓŁPRACA Z REGIONAMI
29 maja 2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego gościła pani Małgorzata Dudziak, kierownik
projektu PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Zaprezentowała wyniki pilotażu systemu bonów szkoleniowych w Małopolsce. Wizyta była związana z ważnym zadaniem jakie stanęło przed województwem lubuskim,
czyli opracowaniem Podmiotowego Systemu Finansowania dla swojego regionu zgodnie z „Wytycznymi MIR
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”. Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 zastanawiała się nad sposobami finasowania i dystrybucji środków w ramach Podmiotowego Systemu Finasowania
szukając jednocześnie sprawdzonych już rozwiązań. Przeprowadzony test sytemu bonów szkoleniowych
w Małopolsce okazał się inspirującym wyzwaniem wartym rozważenia. Podczas niezwykle ciekawej prezentacji
nasza uwaga skupiła się głównie na silnej potrzebie opracowania metodologii dystrybucji środków finansowych
wśród MŚP - beneficjentów pomocy, a także wymagań i zakresu obowiązków wobec operatora, związanych
z Rejestrem Usług Rozwojowych w ramach RPO 2020. Wyniki pilotażu bonów szkoleniowych w Małopolsce pokazały jak ważne jest wsparcie i uświadamianie beneficjentów, zarówno w sferze przybliżania zasad funkcjonowania
PSF, a także sposobu korzystania z bazy dostępnych usług rozwojowych. Prezentacja pani Małgorzaty Dudziak
była dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego źródłem motywującej wiedzy oraz
możliwością zapoznania się z praktycznymi aspektami realizacji projektów w ramach PSF.
Andrzej Wojnakowski
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
14
12 czerwca 2015 roku w Kielcach przedstawiciele Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce
pani Justyna Falgier, główny specjalista ds. zapewniania jakości oraz pani Iwona Musz, specjalista ds. kontaktów
z instytucjami szkoleniowymi zaprezentowały w urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego cele
i założenia projektu PFK –Podmiotowe finasowanie kształcenia.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem zapewnienia jakości kształcenia opartego na Małopolskich
Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania przed pracownikami urzędu, zajmującymi się wdrażaniem
Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie świętokrzyskim, wyników pilotażu systemu bonów
szkoleniowych.
15
SPOTKANIE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
15 i 16 czerwca 2015 zespół projektu PFK miał przyjemność uczestniczyć w spotkaniu warsztatowym z zespołem
ds. Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego. Dwudniowe prace nad PFS były prowadzone
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Wydziale Rozwoju Kadr w Regionie. Celem dyskusji podczas warsztatów było wypracowanie koncepcji PFS
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w oparciu o system bonowy
testowany w ramach projektu PFK. Podczas spotkania przekazano wnioski wynikające z przeprowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pilotażu systemu bonów szkoleniowych oraz debatowano nad planem
wdrożenia „łódzkiego PSF”. Było to owocne spotkanie dla wszystkich uczestników warsztatów, którzy utwierdzili
się w przekonaniu, że „system bonowy” to skuteczne i elastyczne narzędzie dające możliwość bezpiecznego
i skutecznego dofinansowania usług rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
16
WYDARZENIA
KONFERENCJA MAŁOPOLSKA OTWARTA NA WIEDZĘ
13 maja 2015 pod hasłem Od wyzwań do rozwiązań przedstawiciele nauki, edukacji, biznesu i administracji
publicznej mówili o zadaniach stojących przed regionem chcącym budować przewagę konkurencyjną w oparciu
o potencjał swoich mieszkańców. Punktem wyjścia do dyskusji były doświadczenia Małopolski w testowaniu
innowacji dla rynku pracy:
Ř podmiotowego finansowania kształcenia, czyli narzędzia wspierającego przedsiębiorców w szkoleniu
pracowników przy pomocy bonów
Ř rozwiązań dotyczących funkcjonowania zintegrowanego systemu kwalifikacji, a w szczególności:
·
zgłaszania przez przedsiębiorców propozycji kwalifikacji i opisywania ich językiem efektów uczenia się;
·
potwierdzania kompetencji zdobytych w różny sposób: w szkole, na uczelni, kursach i szkoleniach oraz
poprzez doświadczenie zawodowe;
·
zapewniania jakości w instytucjach potwierdzających kompetencje i nadających kwalifikacje.
17
SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI PODCZAS FESTIWALU INNOWACJI 2015
25 maja 2015 w ramach Fes walu Innowacji spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, którzy wzięli udział w pilotażu
bonów szkoleniowych w Małopolsce. Przedsiębiorcy zapoznali się z przebiegiem testu a prowadząca spotkanie
Małgorzata Dudziak, kierownik projektu PFK, podkreśliła jak niezwykle istotną rolę spełnił pilotaż w przygotowaniu
rozwiązań do dystrybucji środków publicznych w obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Druga część spotkania była poświęcona dyskusji na temat mocnych i słabych stron przedsięwzięcia. Zespół
projektu PFK zapoznał się również z rekomendacjami przedsiębiorców, którzy skorzystali z dofinansowania
do godzin szkoleniowych w formie bonów. Opinie ze spotkania stały się cennym źródłem informacji, które zostały
wykorzystane przy budowie produktu finalnego projektu PFK- Podmiotowe finansowanie kształcenia.
Bardzo dziękujemy przedsiębiorcom za udział w spotkaniu i poświęcenie swojego cennego
czasu.
18
SŁOWNIK POJĘĆ
Bon szkoleniowy/bon – znak legitymacyjny uprawniający pracowników przedsiębiorstwa
do skorzystania z usług edukacyjno-szkoleniowych w ramach Systemu PFK.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dofinansowanie – są to środki publiczne, z których częściowo finansowany jest zakup usług
edukacyjno-szkoleniowych z wykorzystaniem bonów szkoleniowych.
Dysponent środków/Zamawiający – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Instytucja Pośrednicząca – Samorząd Województwa Małopolskiego.
Instytucja Szkoleniowa/IS – publiczny lub niepubliczny podmiot prowadzący na podstawie odrębnych
przepisów edukację pozaszkolną, skierowaną do osób dorosłych. Pełnienie funkcji Instytucji
Szkoleniowej w ramach Systemu PFK nie może być łączone z pełnieniem funkcji Operatora
finansowego.
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Instytucja Zarządzająca – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
MŚP - mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa – gdzie, jako średnie przedsiębiorstwo rozumie
się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza
50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; jako małe
przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; jako
mikroprzedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego
roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
Operator finansowy/Operator/Wykonawca – operator finansowy projektu PFK wyłoniony w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)., Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3,000,000 PLN, KRS:
0000033826, NIP: 522-23-57-343.
Sprawozdanie z działań – dokument przedkładany Dysponentowi środków przez Operatora
finansowego, zawierający informację o zrealizowanych działaniach oraz ich wynikach.
System bonów szkoleniowych/System – zespół działań Wykonawcy tj. przygotowanie, druk
i dostarczanie MŚP bonów szkoleniowych, prowadzenie Telefonicznego Biura Obsługi Klienta,
weryfikowanie kwalifikowalności MŚP w ramach projektu „PFK – Podmiotowe finansowanie
Kształcenia”, rozliczanie bonów szkoleniowych, prowadzenie sprawozdawczości, realizowanych
w ramach Systemu PFK.
19
System PFK – System Podmiotowego finansowania Kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, wypracowywany i testowany w ramach projektu
„PFK – Podmiotowe finansowanie Kształcenia” realizowanego w Działaniu 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
TBOK – Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta uruchomione i obsługiwane przez Wykonawcę.
Usługa edukacyjno-szkoleniowa/usługa – w rozumieniu Przewodnika po Małopolskich Standardach
Usług Edukacyjno-Szkoleniowych obejmuje różnorodne formy nauczania mające na celu rozwój
kompetencji osób dorosłych, zmierzające do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowane
zgodnie z przygotowanym wcześniej programem.
Wydatki kwalifikowane – środki wydatkowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonymi na stronie internetowej
www.efs.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne.
20
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją realizujacą zadania
Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie kreowania polityki
rynku pracy. Inicjuje i wspiera skuteczne rozwiązania, które przyczyniają
się do realizacji misji WUP Kraków „Kompetentny, wykwali kowany
i pracujący mieszkaniec Małopolski”.
Projekt PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
e-mail: [email protected]
System podmiotowego nansowania kształcenia
e-mail: [email protected] tel: 12 428 78 53
Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce
e-mail: [email protected] tel: 12 619 84 52
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy
e-mail: [email protected], tel: 12 428 78 25

Podobne dokumenty