Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
DM85
PL
Instrukcja obsługi
Gratulujemy zakupu odkurzacza DEEBOT firmy ECOVACS ROBOTICS! Mamy
nadzieję, że używanie tego urządzenia zapewni Państwu wiele lat zadowolenia.
Jesteśmy przekonani, że zakup nowego odkurzacza automatycznego pomoże
utrzymać czystość w domu i zapewnić większą ilość cennego czasu do poświęcenia
na inne czynności.
Żyj mądrze. Ciesz się życiem.
W przypadku wystąpienia sytuacji, które nie zostały odpowiednio uwzględnione
w niniejszej Instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta, gdzie
technik może zająć się konkretnym problemem lub pytaniem.
Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej firmy
ECOVACS ROBOTICS: www.ecovacs.com
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technologicznych i/lub
projektowych do tego produktu w ramach ciągłego doskonalenia.
Dziękujemy za wybór DEEBOT!
2
PL
Spis treści
1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa............................................................. ..4
2. Zawartość opakowania i parametry techniczne....................................... ..6
2.1 Zawartość opakowania............................................................................ ..6
2.2 Parametry techniczne.............................................................................. ..6
2.3 Diagram urządzenia................................................................................ ..7
3. Obsługa i programowanie.......................................................................... ..9
3.1 Uwagi przed czyszczeniem..................................................................... ..9
3.2 Szybkie uruchomienie............................................................................. 10
3.3 Wybór trybu czyszczenia......................................................................... 13
3.4 Programowanie robota............................................................................ 15
3.5 Zaawansowany system mopów (opcjonalny).......................................... 17
3.6 Wybór opcji ssania.................................................................................. 19
3.7 Wskaźniki i sygnały ostrzegawcze.......................................................... 20
4. Konserwacja................................................................................................ 21
4.1 Pojemnik na kurz i filtry........................................................................... 21
4.2 Ściereczka do selektywnego czyszczenia, zbiornik do selektywnego czyszczenia... 22
4.3 Szczotka główna, opcja bezpośredniego ssania i szczotki boczne......... 23
4.4 Pozostałe elementy................................................................................. 24
5. Rozwiązywanie problemów........................................................................ 25
PL
3
1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych
środków ostrożności, w szczególności poniższych:
PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA.
INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ
1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 8 lat lub
innych osób bez wiedzy na temat jego prawidłowego użytkowania. Może być wymagany
nadzór podczas pracy urządzenia. Nie pozwalaj, aby dzieci siadały na urządzeniu albo
bawiły się nim.
2. Uporządkuj powierzchnię do czyszczenia. Usuń z podłogi kable zasilające i małe
przedmioty, które mogłyby zaplątać się w urządzeniu. Podwiń frędzle dywanu pod jego
główną część i podnieś z podłogi zasłony i obrusy.
3. W przypadku występowania nagłego spadku powierzchni do czyszczenia ze względu
na stopień lub schody, należy prowadzić urządzenie w celu zapewnienia, że może ono
wykryć stopień bez upadku z jego krawędzi. Może być konieczne umieszczenie bariery
fizycznej na krawędzi, aby zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem. Upewnij się, że
bariera fizyczna nie stwarza niebezpieczeństwa potknięcia.
4. Używaj tego urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używaj tylko
wyposażenia dodatkowego zalecanego lub sprzedawanego przez producenta.
5. Upewnij się, że używane napięcie zasilania jest zgodne z napięciem zasilania
oznaczonym na stacji ładującej.
6. TYLKO do użytku WEWNĄTRZ pomieszczeń gospodarstwa domowego. Nie należy
korzystać z urządzenia na zewnątrz lub w pomieszczeniach o przeznaczeniu handlowym
lub przemysłowym.
7. W sporadycznych przypadkach urządzenie może nie działać na ciemnych lub czarnych
powierzchniach.
8. Należy pamiętać, że urządzenie przemieszcza się samodzielnie. Zachowaj ostrożność
podczas przechodzenia przez miejsce działania urządzenia, aby uniknąć nadepnięcia na
nie lub potknięcia się o nie.
9. Używaj tylko oryginalnego akumulatora i stacji ładującej dołączonych do urządzenia
przez producenta. Używanie jednorazowych baterii jest zabronione. Informacje na temat
akumulatorów zawarte są w punkcie Parametry techniczne.
10.Nie używaj urządzenia bez zamontowanego pojemnika na kurz i/lub filtrów.
11.Nie używaj urządzenia w miejscu, gdzie są zapalone świece lub kruche przedmioty.
12.Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach (poniżej
-5˚C/23˚F lub powyżej 40˚C/104˚F).
13.Pilnuj dzieci i zwierząt w trakcie pracy urządzenia. Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce
i wszystkie części ciała z dala od jakiegokolwiek otworu i ruchomych części urządzenia.
14.Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
15.Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach lub powierzchniach pokrytych dużą
ilością wody.
16.Nie dopuszczaj, aby urządzenie wciągało duże obiekty, takie jak kamienie, duże kawałki
papieru lub jakiekolwiek inne elementy, które mogą doprowadzić do zatkania urządzenia.
17.Nie używaj urządzenia do wciągania materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna, toner
drukarki lub kopiarki ani w miejscach ich występowania.
18.Nie używaj urządzenia do wciągania wszystkiego, co się pali lub dymi np. papierosów,
zapałek, gorącego popiołu lub czegokolwiek, co mogłoby wywołać pożar.
19.Nie wkładaj przedmiotów do wlotu ssącego. Nie używaj urządzenia, jeśli wlot ssący jest
zablokowany. Dbaj, aby we wlocie nie było kurzu, kłaczków, włosów lub czegokolwiek,
co może zmniejszyć przepływ powietrza.
4
PL
1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa
20.Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie wolno ciągnąć ani przenosić
urządzenia lub stacji ładującej przy użyciu przewodu zasilającego, używać przewodu
zasilającego jako uchwytu, zamykać drzwi na przewodzie zasilającym, ani przeciągać
przewodu zasilającego przez ostre krawędzie lub narożniki. Nie włączaj urządzenia
przez podłączenie przewodu do sieci. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących
powierzchni.
21.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta
lub autoryzowany serwis w celu wyeliminowania zagrożenia.
22.Nie używaj uszkodzonej stacji ładującej.
23.Nie używaj urządzenia, gdy przewód zasilający lub gniazdo są uszkodzone. Nie korzystaj
z urządzenia lub stacji ładującej, jeśli nie działają prawidłowo, zostały upuszczone,
uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub w przypadku kontaktu z wodą. W takich
przypadkach wymagana jest naprawa przez producenta lub autoryzowany serwis w celu
wyeliminowania zagrożenia.
24.Prosimy czyścić i konserwować urządzenie w sposób opisany w punkcie Konserwacja
niniejszej instrukcji obsługi.
25.Wyłącz przełącznik zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
26.Należy wyjąć wtyczkę z gniazda przed czyszczeniem lub konserwacją stacji ładującej.
27.Wyjmij urządzenie ze stacji ładującej i wyłącz przełącznik zasilania urządzenia przed
wyjęciem akumulatora w celu utylizacji urządzenia.
28.Przed zutylizowaniem urządzenia należy usunąć lub zutylizować akumulator zgodnie
z lokalnymi przepisami i regulacjami.
29.Prosimy utylizować zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
30.Nie wrzucaj urządzenia do ognia, nawet gdy jest poważnie uszkodzone. Akumulatory
mogą wybuchnąć pod wpływem ognia.
31.Jeżeli nie używasz stacji ładującej przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
32.Należy używać urządzenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi. Firma ECOVACS ROBOTICS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody
lub obrażenia powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania.
Dotyczy krajów UE
Dopuszczalna utylizacja tego urządzenia
To oznakowanie wskazuje, że nie należy wyrzucać tego urządzenia wraz z innymi
odpadami gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie wskutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, to
urządzenie należy recyklingować w sposób odpowiedzialny w celu promowania wtórnego
wykorzystania zasobów materialnych. Do recyklingu zużytych urządzeń można korzystać
z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego lub skontaktować się z punktem
sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. W tych punktach urządzenie może
zostać bezpiecznie zrecyklingowane.
PL
5
2. Zawartość opakowania i parametry techniczne
2.1 Zawartość opakowania
Robot
Stacja ładująca
Pilot zdalnego sterowania
(baterie dołączone)
(4) Szczotki boczne
Pakiet akumulatorowy
(z 2 śrubami)
Opcja bezpośredniego
ssania
Opcja szczotki głównej
(wstępnie zamontowana)
Instrukcja obsługi
Zbiornik do selektywnego
(2) Ściereczka do
czyszczenia
selektywnego czyszczenia
Dozownik
2.2 Parametry techniczne
Model
Napięcie robocze
DM85
14.8 V DC
Model stacji ładującej
Napięcie wejściowe znamionowe
Znamionowy prąd wyjściowy
Model pilota
Akumulator
Moc znamionowa
30 W
CH1465A
100-240 V AC
1A
RC1507
Napięcie wyjściowe znamionowe
Moc znamionowa
Napięcie wejściowe
20 V DC
20 W
3 V DC
Akumulator litowy o pojemności 2550 mAh
* Parametry techniczne i specyfikacje projektowe mogą ulec zmianie w ramach ciągłego udoskonalania
urządzenia.
6
PL
2. Zawartość opakowania i parametry techniczne
2.3 Diagram urządzenia
Odkurzacz automatyczny
1
4
2
5
6
13 14
9
10
7
8
11
3
12
1. Górna obudowa
7. Opcja szczotki głównej
12. Odbiornik podczerwieni do pilota
2. Panel sterowania
8. Koła napędowe
zdalnego sterowania
3. Czujniki antykolizyjne
9. Koło skrętne
13. Czujniki kurzu
4. Czujniki przeciw upadnięciu 10. Pakiet akumulatorowy ze śrubami 14. Pojemnik na kurz
5. Kontakty do ładowania 11. Otwory zbiornika do
6. Szczotki boczne
selektywnego czyszczenia
Panel sterowania
2
1
4
3
5
1. Przycisk trybu czyszczenia miejscowego
2. Przycisk trybu czyszczenia krawędzi
3. Przycisk trybu AUTOMATYCZNEGO
4. Przycisk trybu czyszczenia intensywnego
5. Przycisk trybu powrotu do ładowania
Stacja ładująca
1
1. Generator sygnału podczerwieni
2. Styki stacji ładującej
2
PL
7
2. Zawartość opakowania i parametry techniczne
Pilot zdalnego sterowania
12
1
2
3
4
5
11
10
9
6
7
1. Ekran LCD
2. Przycisk trybu powrotu do ładowania
3. Przycisk trybu AUTOMATYCZNEGO
4. Przyciski kierunkowe
5. Przycisk START/PAUZA
6. Przycisk trybu czyszczenia miejscowego
7. Przycisk trybu czyszczenia krawędzi
8. Przycisk trybu czyszczenia intensywnego
9. Przycisk ustawiania czasu
10. Przycisk programowania czasu pracy
11. Przycisk programowania drugiego
czasu pracy
12. Nadajnik podczerwieni
8
Pojemnik na kurz
1
2
3
4
1. Uchwyt pojemnika na kurz
2. Zatrzask pojemnika na kurz
3. Pokrywa pojemnika na kurz
4. Wielofunkcyjny przyrząd do czyszczenia
5. Siatka filtracyjna i wysokowydajny filtr
5
Zbiornik do selektywnego czyszczenia
1
2
3
8
PL
1. Ściereczka do selektywnego czyszczenia
2. Zbiornik na wodę
3. Wlot wody
3. Obsługa i programowanie
3.1 Uwagi przed czyszczeniem
Przez użyciem odkurzacza DEEBOT, sprawdź powierzchnię do czyszczenia
i usuń wszelkie przeszkody.
Usuń z podłogi kable zasilające i małe
przedmioty, które mogłyby zaplątać się
w urządzeniu.
Urządzenie nie jest odpowiednie do używania
na dywanach z długim włosem. Przed użyciem
urządzenia w pobliżu dywanika lub na dywaniku
z krótkim włosem zakończonego frędzlami,
należy podwinąć krawędzie pod dywan.
Należy pamiętać, że robot wymaga co
najmniej 10 cm (4 cali) wolnej przestrzeni do
czyszczenia pod meblami bez zakłóceń.
W przypadku występowania stopnia lub schodów
na obszarze do czyszczenia, należy prowadzić
odkurzacz DM85 w celu zapewnienia, że czujnik
przeciw upadnięciu może wykryć nagły spadek
powierzchni. Może być konieczne umieszczenie
bariery fizycznej na krawędzi spadku powierzchni,
aby zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem
z krawędzi.
PL
9
3. Obsługa i programowanie
3.2 Szybkie uruchomienie
1 Umieszczenie stacji ładującej
Umieść stację ładującą na poziomej powierzchni
przy ścianie z podstawą prostopadłą do podłoża.
Z najbliższej okolicy o promieniu 1,5 m (5 stóp)
przed stacją ładującą i w odległości do 0,5 m
(1,6 stopy) po obu stronach stacji ładującej należy
usunąć przedmioty i odblaskowe powierzchnie.
Podłącz stację ładującą do kontaktu.
2 Montaż akumulatora
Włóż pakiet akumulatorowy do gniazda
akumulatora na spodzie odkurzacza DM85.
Włóż i dokręć śruby (można użyć monety), aby
zamocować pakiet akumulatorowy.
3 Montaż szczotek bocznych
Przymocuj szczotki boczne do dolnej części
odkurzacza DM85, wciskając je do każdego
gniazda o odpowiednim kolorze do momentu
kliknięcia.
10
PL
3. Obsługa i programowanie
4 Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
na robocie
przez 3 sekundy. Odkurzacz DM85 jest
włączony po zaświeceniu się przycisku.
Ő3Ƞ
ON
5 Ładowanie odkurzacza DM85
Odłącz zbiornik do selektywnego czyszczenia
przed ładowaniem odkurzacza DM85.
Umieść odkurzacz DM85 na stacji ładującej,
upewniając się, że styki ładowania odkurzacza
DM85 są połączone ze stykami stacji ładującej.
Ładuj odkurzacz DM85 przez co najmniej
12 godzin przed pierwszym użyciem.
miga podczas ładowania odkurzacz DM85 i świeci się, gdy urządzenie jest w pełni
* Przycisk
naładowane.
* Odłącz zbiornik do selektywnego czyszczenia przed ładowaniem odkurzacza DM85.
* Wyjmij akumulator odkurzacza DM85, jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas.
W razie wycieku z akumulatora, należy go wyjąć i dokładnie wytrzeć gniazdo akumulatora przy
użyciu rękawic ochronnych.
* Jeśli akumulator odkurzacza DM85 jest całkowicie rozładowany lub nie był używany przez dłuższy
okres czasu, jego pojemność może się zmniejszyć i akumulator może wymagać reaktywacji.
* Aby reaktywować akumulator: umieść ręcznie odkurzacz DM85 na stacji ładującej i zdejmij go po
naładowaniu przez 3 minuty. Powtórz trzykrotnie, a następnie ładuj normalnie przez 3-5 godzin.
Odkurzacz DM85 używa akumulatora o długiej żywotności, który nie wymaga częstej wymiany.
* Aby wymienić akumulator, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub postępuj według poniższych
instrukcji:
a. Odkręć śruby pakietu akumulatorowego i wyjmij go.
b. Włóż nowy pakiet akumulatorowy, umieść ponownie śruby w otworach i dokręć je.
6 Mocowanie ściereczki do czyszczenia
Aby użyć zaawansowanego systemu mopów (opcjonalny) odkurzacza DM85, przymocuj najpierw
wybraną ściereczkę do czyszczenia.
**Podczas korzystania z funkcji mopa, podwiń krawędzie dywanika, aby odkurzacz DM85 omijał
dywanik.
**Pełne instrukcje zawarte są w punkcie 3.5 Zaawansowany system mopów (opcjonalny).
PL
11
3. Obsługa i programowanie
7 Uruchamianie
Naciśnij przycisk trybu AUTOMATYCZNEGO na panelu sterowania odkurzacza lub naciśnij
przycisk trybu AUTOMATYCZNEGO na pilocie zdalnego sterowania. Odkurzacz DM85 zacznie
działać natychmiast w trybie AUTOMATYCZNEGO czyszczenia.
**Aby wybrać inny tryb czyszczenia, zapoznaj się ze szczegółami zawartymi w punkcie 3.3 Wybór
trybu czyszczenia.
8 Pauza
Wstrzymaj pracę odkurzacza DM85, naciskając
przycisk trybu AUTOMATYCZNEGO na panelu
sterowania robota lub naciskając przycisk
START/PAUZA na pilocie zdalnego sterowania.
**Używając przycisków kierunkowych na
pilocie zdalnego sterowania, można sterować
wstrzymanym odkurzaczem DM85, aby
poruszał się do przodu, do tyłu, w lewo i
w prawo. Odkurzacz DM85 nie czyści podczas
pauzy.
9 Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
na odkurzaczu
DM85 przez 3 sekundy. Odkurzacz DM85 jest
przestanie się świecić.
wyłączony, gdy przycisk
**Zaleca się, aby odkurzacz DM85 był włączony
i ładowany, nawet gdy nie jest używany.
Ő3Ƞ
OFF
12
PL
3. Obsługa i programowanie
3.3 Wybór trybu czyszczenia
Odkurzacz DM85 zawiera kilka trybów czyszczenia do wyboru, aby skutecznie czyścić różne podłogi.
Tryby czyszczenia wybiera się za pomocą przycisków na panelu sterowania robota lub przy użyciu
pilota zdalnego sterowania.
**Aby przełączyć tryb czyszczenia przy użyciu przycisków na panelu sterowania robota, wstrzymaj
najpierw działanie odkurzacza DM85, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk trybu czyszczenia
na panelu sterowania.
**Aby przełączyć tryb czyszczenia za pomocą pilota zdalnego sterowania, naciśnij odpowiedni
przycisk trybu czyszczenia.
1 Tryb AUTOMATYCZNEGO czyszczenia
Najbardziej popularny tryb pracy. W trybie
AUTOMATYCZNEGO czyszczenia odkurzacz
DM85 czyści powierzchnię w linii prostej
i zmienia kierunek po napotkaniu przeszkody.
2 Tryb czyszczenia intensywnego
Ten tryb jest odpowiedni do agresywnego
czyszczenia powierzchni lub w przypadku
bardzo brudnych lub zakurzonych podłóg.
W tym trybie odkurzacz DM85 pracuje według
takiego samego schematu czyszczenia jak
w przypadku trybu automatycznego
czyszczenia, ale jest bardziej czuły na
brud i kurz i wykonuje bardziej gruntowne
czyszczenie.
PL
13
3. Obsługa i programowanie
3 Tryb czyszczenia miejscowego
(1 minuta)
Ten tryb stosuje się do powierzchni o wysokim
stopniu zabrudzenia lub zakurzenia. W trybie
miejscowego czyszczenia odkurzacz DM85
ogranicza działanie do określonego obszaru do
czyszczenia.
4 Tryb czyszczenia krawędzi
Ten tryb jest odpowiedni do czyszczenia
krawędzi i narożników pomieszczenia. W trybie
czyszczenia krawędzi odkurzacz DM85 czyści
wzdłuż brzegu (np. ściany).
5 Tryb powrotu do ładowania
W przypadku niskiego poziomu naładowania
akumulatora, odkurzacz DM85 automatycznie
przełącza się na tryb powrotu do ładowania
i wraca do stacji ładującej, aby naładować się.
**Odkurzacz DM85 może być w dowolnym
momencie wysłany z powrotem do stacji ładującej
poprzez wstrzymanie jego pracy, a następnie
naciśnięcie przycisku trybu powrotu do ładowania
na panelu sterowania robota lub poprzez
dwukrotne naciśnięcie przycisku trybu powrotu
do ładowania na pilocie zdalnego sterowania.
14
PL
3. Obsługa i programowanie
3.4 Programowanie robota
Odkurzacz DM85 zawiera funkcję programowania czasu pracy. Odkurzacz DM85 może być
zaprogramowany do automatycznego czyszczenia w określonych godzinach raz lub dwa razy
dziennie, nawet jeśli nikogo nie ma w domu. Pilot zdalnego sterowania służy do ustawiania
aktualnego czasu zegarowego i czasów pracy urządzenia.
**Wszystkie zaprogramowane czyszczenia wykonywane są w trybie AUTOMATYCZNEGO czyszczenia.
**W pilocie zdalnego sterowania używana jest funkcja 12-godzinnego zegara z wskaźnikami „AM” (godziny
przedpołudniowe) i „PM” (godziny popołudniowe).
Ustawianie aktualnego czasu zegarowego
Naciśnij przycisk
na pilocie zdalnego
sterowania aż symbol
zacznie migać,
a cyfry zegara zostaną podświetlone
na ekranie LED pilota.
Naciśnij przyciski kierunkowe w górę
i w dół , aby zmienić wartość dla „godziny”
i „minut”. Naciśnij przyciski kierunkowe w lewo
i w prawo
, aby przełączać się pomiędzy
godziną, minutą i wskazaniami AM/PM.
Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania,
aby potwierdzić i zapisać aktualny czas zegarowy.
PL
15
3. Obsługa i programowanie
Planowanie czasu czyszczenia
Naciśnij przycisk
na pilocie zdalnego
sterowania, aż symbol
zacznie migać a cyfry
zegara zostaną podświetlane na ekranie LED
pilota.
Naciśnij przyciski kierunkowe w górę i w
dół , aby zmienić wartość dla „godziny” i
„minut”. Naciśnij przyciski kierunkowe w lewo
i w prawo
, aby przełączać się pomiędzy
godziną, minutą i wskazaniami AM/PM.
Naciśnij przycisk
na pilocie zdalnego
sterowania, aby potwierdzić i zapisać
zaplanowany czas czyszczenia.
Odkurzacz DM85 może być zaprogramowany
do czyszczenia dwa razy dziennie w dwóch
różnych porach. Naciśnij przycisk
na pilocie
zdalnego sterowania, a następnie zaprogramuj
drugą porę czyszczenia w ten sam sposób jak
powyżej.
Odkurzacz DM85 automatycznie czyści
w zaplanowanym czasie czyszczenia każdego
dnia.
**Prosimy o zachowanie 7 godzin odstępu
pomiędzy zaplanowanymi porami
czyszczenia.
16
PL
3. Obsługa i programowanie
Anulowanie zaplanowanego czasu
czyszczenia
Aby anulować pierwszą porę czyszczenia,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
, aż symbol
zniknie z ekranu LED pilota zdalnego sterowania.
Zaplanowany czas czyszczenia został anulowany.
Ő3Ƞ
Ő3Ƞ
Aby anulować drugą porę czyszczenia, naciśnij
i przytrzymaj przycisk
, aż symbol
zniknie
z ekranu LED pilota zdalnego sterowania. Drugi
zaplanowany czas czyszczenia został anulowany.
3.5 Zaawansowany system mopów (opcjonalny)
Odkurzacz zawiera zaawansowany system mopów (opcjonalny) używający ściereczki do
selektywnego czyszczenia przymocowanej do chronionego patentem zbiornika do selektywnego
czyszczenia. Nadająca się do prania/wielokrotnego użytku ściereczka do selektywnego czyszczenia
automatycznie zwilża mopy, a następnie wyciera podłogę do nieskazitelnej czystości.
**Nie używaj systemu mopów na dywanie.
**W trakcie używania systemu mopów, podwiń krawędzie dywanika, aby odkurzacz DM85 ominął
dywanik.
**W trakcie używania systemu mopów, nie zatrzymuj pracy robota i nie dopuszczaj, aby stał bez ruchu.
Dzięki temu ściereczka do selektywnego czyszczenia nie będzie zostawiać wody na podłodze.
**Odłącz zbiornik do selektywnego czyszczenia przed ładowaniem odkurzacza DM85.
1 Dodawanie wody do zbiornika do selektywnego czyszczenia
**Przed dodaniem wody do zbiornika do selektywnego czyszczenia, odłącz go od dolnej części robota.
Zdejmij ściereczkę do selektywnego czyszczenia ze zbiornika do selektywnego czyszczenia.
Napełnij wodą dołączony do odkurzacza dozownik. Otwórz pokrywę wlotu wody na zbiorniku do
selektywnego czyszczenia i powoli przelej wodę z dozownika do zbiornika wody. Zamknij pokrywę wlotu
wody.
PL
17
3. Obsługa i programowanie
2 Mocowanie ściereczki do
selektywnego czyszczenia
Przyczep ściereczkę do selektywnego czyszczenia
do zbiornika do selektywnego czyszczenia.
Przymocuj zbiornik do selektywnego czyszczenia
do dolnej części robota. Włóż zaczepy zbiornika
do selektywnego czyszczenia do odpowiednich
wlotów na spodzie robota, aż do usłyszenia
kliknięcia.
3 Uruchamianie
Wybierz wymagany tryb czyszczenia. Odkurzacz DM85 zamiata i mopuje w wybranym trybie.
4 Odłączanie
Po zakończeniu czyszczenia przez odkurzacz DM85,
odłącz zbiornik do selektywnego czyszczenia od
odkurzacza DM85, usuń resztki wody ze zbiornika
wody i zdejmij ściereczkę do selektywnego
czyszczenia.
18
PL
3. Obsługa i programowanie
3.6 Wybór opcji ssania
Odkurzacz DM85 zawiera 2 wymienne opcje ssania dla Twojej wygody.
Opcja szczotki głównej: Najlepszy wybór do
Opcja bezpośredniego ssania: Najlepszy wybór
dogłębnego czyszczenia przy użyciu połączenia
do codziennego czyszczenia, w którym szczotka
szczotki głównej z silnym ssaniem. Opcja
główna jest odłączona, aby umożliwić działanie
szczotki głównej jest fabrycznie zamocowana
bezpośredniego ssania. Ta opcja ssania jest
w odkurzaczu DM85.
specjalnie zaprojektowana do pochłaniania włosów
bez ich splątywania.
Uruchomienie opcji bezpośredniego
ssania
Odwróć robota spodem do góry. Naciśnij
i przesuń oba żółte przyciski na opcji szczotki
głównej w kierunku środkowej części robota.
Zdejmij pokrywę szczotki głównej.
Wyjmij szczotkę główną.
Ustaw zaczepy opcji bezpośredniego ssania
w równej linii z otworami na spodzie robota.
Dociśnij je, aż zatrzasną się we właściwym
położeniu.
A
B
A
B
Uruchomienie opcji szczotki głównej
Odwróć robota spodem do góry. Naciśnij
i przesuń oba żółte przyciski na opcji
bezpośredniego ssania w kierunku środkowej
części robota. Wyjmij opcję bezpośredniego
ssania.
Włóż szczotkę główną do środka robota.
Ustaw zaczepy pokrywy szczotki głównej
w równej linii z otworami na spodzie robota.
Dociśnij je, aż zatrzasną się we właściwym
położeniu.
PL
19
3. Obsługa i programowanie
3.7 Wskaźniki i sygnały ostrzegawcze
W przypadku wykrycia problemu robot wydaje sygnał ostrzegawczy a przycisk trybu
AUTOMATYCZNEGO miga na CZERWONO. Problemy należy rozwiązywać w zależności
od sygnałów ostrzegawczych.
Sygnał ostrzegawczy
Nieprawidłowe działanie
koła napędowego
Sprawdź czy wokół kół napędowych
nie ma nawiniętych włosów lub innych
zanieczyszczeń i usuń je.
Dwa sygnały
dźwiękowe
Nieprawidłowe działanie
szczotki głównej
Sprawdź czy wokół szczotki głównej
nie ma nawiniętych włosów lub innych
zanieczyszczeń i usuń je.
Nieprawidłowe działanie
koła napędowego
Odwróć robota spodem do góry. Dociśnij
koła napędowe, aż do usłyszenia
dźwięku kliknięcia. W razie braku
kliknięcia prosimy o kontakt z działem
obsługi klienta.
Cztery sygnały
dźwiękowe
Usterka pojemnika na kurz
Wyjmij pojemnik na kurz i ponownie
zamocuj go w prawidłowy sposób. Jeśli
robot wciąż wydaje sygnał ostrzegawczy,
prosimy o kontakt z działem obsługi
klienta.
Pięć sygnałów
dźwiękowych
Niski poziom naładowania
akumulatora
Umieść ręcznie robot na stacji ładującej,
aby go naładować.
Nieprawidłowe działanie
szczotki bocznej
Sprawdź czy wokół szczotki bocznej
nie ma nawiniętych włosów lub innych
zanieczyszczeń i usuń je.
Nieprawidłowe działanie
czujnika przeciw upadkowi
Sprawdź czy wokół czujnika przeciw
upadkowi nie ma kurzu i oczyść go.
Sześć sygnałów
dźwiękowych
Siedem sygnałów
dźwiękowych
PL
Rozwiązanie
Jeden sygnał
dźwiękowy
Trzy sygnały
dźwiękowe
20
Problemy
4. Konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji odkurzacza DM85, wyłącz robota i odłącz go
od stacji ładującej.
4.1 Pojemnik na kurz i filtry
Czyszczenie pojemnika na kurz i filtrów
Otwórz górną pokrywę odkurzacza DM85 i wyjmij pojemnik na kurz. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz
i opróżnij go.
Wyjmij filtry. Otrzep wysokowydajny filtr z zanieczyszczeń. Nie płucz wysokowydajnego filtra wodą.
Mycie i suszenie
Wypłucz pojemnik na kurz i siatkę filtracyjną pod
bieżącą wodą.
Wysusz całkowicie pojemnik na kurz i siatkę
filtracyjną przed ich ponownym zamocowaniem.
PL
21
4. Konserwacja
4.2 Ściereczka do selektywnego czyszczenia, zbiornik do
selektywnego czyszczenia
Mycie ściereczki do selektywnego czyszczenia
Jeśli używano systemu mopów, odłącz zbiornik do selektywnego czyszczenia ze spodu odkurzacza DM85
i zdejmij ściereczkę do selektywnego czyszczenia.
Usuń resztki wody ze zbiornika wody.
Wypierz ściereczkę do selektywnego czyszczenia ręcznie lub w pralce i rozłóż ją na płasko do wyschnięcia.
Czyszczenie zbiornika do selektywnego czyszczenia
Jeśli używano systemu mopów, odłącz zbiornik do selektywnego czyszczenia ze spodu odkurzacza
DM85. Usuń resztki wody ze zbiornika wody i wystaw do wyschnięcia.
Wytrzyj suchą szmatką zewnętrzną powierzchnię zbiornika do selektywnego czyszczenia.
22
PL
4. Konserwacja
4.3 Szczotka główna, opcja bezpośredniego ssania i szczotki boczne
Do odkurzacza dołączony jest wielofunkcyjny przyrząd do czyszczenia w celu ułatwienia konserwacji.
Tym przyrządem do czyszczenia należy posługiwać się ostrożnie, ponieważ ma ostre krawędzie.
Czyszczenie szczotki głównej
Odwróć robota spodem do góry. Naciśnij i przesuń oba przyciski na opcji szczotki głównej w kierunku
środkowej części robota.
Zdejmij pokrywę szczotki głównej.
Wyjmij szczotkę główną.
Użyj wielofunkcyjnego przyrządu do czyszczenia, aby odciąć i usunąć wszystkie włosy nawinięte wokół
szczotki głównej.
A
B
A
B
Zdejmij plastikową nakrętkę znajdującą się na końcu szczotki głównej. Zdejmij plastikowe nasadki z obu końców.
Usuń splątane włosy lub zanieczyszczenia z obu końców szczotki głównej i z wewnątrz plastikowych nasadek.
Czyszczenie opcji bezpośredniego ssania
Użyj suchej szmatki i przetrzyj do czysta
opcję bezpośredniego ssania.
Czyszczenie szczotek bocznych
Wyjmij szczotki boczne. Użyj suchej szmatki
i przetrzyj szczotki boczne oraz ich otwory.
PL
23
4. Konserwacja
4.4 Pozostałe elementy
Użyj wielofunkcyjnego przyrządu do czyszczenia,
aby odciąć i usunąć wszystkie włosy nawinięte
wokół koła skrętnego.
Przetrzyj czujniki przeciw upadnięciu przy użyciu
szczoteczki lub filcowej strony wielofunkcyjnego
przyrządu do czyszczenia, aby utrzymać ich
sprawność.
Przetrzyj czujniki kurzu przy użyciu szczoteczki
lub filcowej strony wielofunkcyjnego przyrządu
do czyszczenia, aby utrzymać ich sprawność.
Przetrzyj kontakty do ładowania i styki stacji ładującej przy użyciu szczoteczki lub filcowej strony
wielofunkcyjnego przyrządu do czyszczenia, aby utrzymać ich sprawność.
24
PL
5. Rozwiązywanie problemów
Prosimy korzystać z poniższej tabeli, aby rozwiązywać najczęstsze problemy dotyczące używania
odkurzacza DM85.
Nr
1
2
3
Nieprawidłowe
działanie
Odkurzacz DM85
nie ładuje się.
Występują
zakłócenia w trakcie
pracy i odkurzacz
DM85 przestaje
działać.
Odkurzacz DM85
powraca do stacji
ładującej przed
ukończeniem
czyszczenia.
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Odkurzacz DM85 nie jest
włączony.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
trybu AUTOMATYCZNEGO na
odkurzaczu DM85, aby go włączyć.
Brak połączenia pomiędzy
odkurzaczem DM85
i stacją ładującą.
Upewnij się, że odkurzacz DM85
jest podłączony do styków stacji
ładującej. Jeśli jest to konieczne,
możesz przenieść robota ręcznie,
aby nawiązać połączenie.
Stacja ładująca jest
odłączona z kontaktu,
gdy odkurzacz DM85 jest
włączony, co powoduje
zużycie akumulatora.
Podłącz stację ładującą do kontaktu
i upewnij się, że odkurzacz
DM85 jest włączony. Nie zdejmuj
odkurzacza DM85 ze stacji ładującej,
aby zapewnić w pełni naładowany
akumulator do pracy w każdej chwili.
Akumulator jest całkowicie
rozładowany.
Reaktywuj akumulator. Umieść
ręcznie odkurzacz DM85 na stacji
ładującej i zdejmij go po naładowaniu
przez 3 minuty. Powtórz trzykrotnie
a następnie ładuj normalnie.
Odkurzacz DM85 jest
splątany z jakimiś
przedmiotami na podłodze
(przewody elektryczne,
opadające zasłony, frędzle
dywanu itp.).
Odkurzacz DM85 będzie
próbować różnych sposobów, aby
wyeliminować zakłócenia. Jeśli to
się nie powiedzie, należy ręcznie
usunąć przeszkody i ponownie
uruchomić urządzenie.
W przypadku niskiego
poziomu naładowania
akumulatora, odkurzacz
DM85 automatycznie
przełącza się na tryb
powrotu do ładowania
i powraca do stacji ładującej,
aby naładować się.
To jest normalne działanie.
Rozwiązanie nie jest potrzebne.
Czas pracy zależy od
powierzchni podłogi,
złożoności pomieszczenia
i wybranego trybu
czyszczenia.
To jest normalne działanie.
Rozwiązanie nie jest potrzebne.
PL
25
5. Rozwiązywanie problemów
Nr
4
5
26
PL
Nieprawidłowe
działanie
Odkurzacz
DM85 nie czyści
automatycznie w
zaprogramowanym
czasie pracy.
Awaria pilota
zdalnego sterowania
(zakres działania
pilota wynosi 5 m (16
stóp)).
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Funkcja programowania
czasu pracy została
anulowana.
Ustaw funkcję programowania czasu
pracy jak opisano w punkcie 3.4.
Odkurzacz DM85 jest
wyłączony.
Włącz odkurzacz DM85.
Niski poziom naładowania
akumulatora robota.
Nie wyłączaj odkurzacza DM85
i nie zdejmuj go ze stacji ładującej,
aby zapewnić w pełni naładowany
akumulator do pracy w każdej chwili.
Nieczystości zaplątane
w częściach odkurzacza
DM85.
Wyłącz odkurzacz DM85, wyczyść
pojemnik na kurz i odwróć robota.
Wyczyść szczotki boczne i szczotkę
główną jak opisano w punkcie 4.
Należy wymienić baterie
w pilocie zdalnego
sterowania.
Wymień baterie na nowe,
upewniając się, że są włożone
prawidłowo.
Odkurzacz DM85 jest
wyłączony lub akumulator
urządzenia ma niski
poziom naładowania.
Upewnij się, że odkurzacz DM85
jest włączony i w pełni naładowany.
Nie można przesłać
sygnału podczerwieni,
ponieważ nadajnik
podczerwieni na pilocie
zdalnego sterowania lub
nadajnik podczerwieni
na odkurzaczu DM85 są
zabrudzone.
Użyj suchej szmatki lub
wielofunkcyjnego przyrządu do
czyszczenia, aby przetrzeć nadajniki
podczerwieni na pilocie zdalnego
sterowania i odkurzaczu DM85.
Istnieją inne urządzenia
zakłócające przesyłanie
sygnału podczerwieni do
odkurzacza DM85.
Unikaj korzystania z pilota zdalnego
sterowania w pobliżu innych
urządzeń używających sygnału
podczerwieni.
DM85-EU02-IM2014R00

Podobne dokumenty